P. 1
Ma vung bien so xe va dien thoai

Ma vung bien so xe va dien thoai

|Views: 214|Likes:
Được xuất bản bởiasurestep9484

More info:

Published by: asurestep9484 on Mar 27, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2013

pdf

text

original

Ma vung bien

so xe va dien
thoai
Bien so xe & ma vung dien thoai cac
tinh thanh
BS xe - Mã vùng ĐT
11 Cao Bằng 026
12 !"ng S#n 02$
1 %& B'c (c)*
1+ ,u-ng .inh 0
1$-16 %-i /h0ng 01
11 Th2i B3nh 06
14 .am 56nh 0$0
17 /h8 Th9 0210
20 Th2i .gu:;n 0240
21 <;n B2i 027
22 Tu:;n ,uang 021
2 %& =iang 0217
2+ !&o Cai 020
2$ !ai Ch>u 021
26 S#n !a 022
21 Đi?n Bi;n 020
24 %0a B3nh 0214
27-0-1-2 %& .@i 0+
%& T>: 0+
+ %-i AB#ng 020
$ .inh B3nh 00
6 Thanh %Ca 01
1 .gh? Dn 04
4 %& TEnh 07
7F +0F +1F +2 Go cC
+ 5& .Hng 0$11
++F +$F +6I GhJng cC
+1 Đ'K !'K 0$00
+4 5'K .Jng 0$01
+7 !>m 5Lng 06
$0 -M $7 T/%CM 04
60 ĐLng .ai 061
61 B3nh AB#ng 06$0
62 !ong Dn 012
6 TiNn =iang 01
6+ OEnh !ong 010
6$ CPn Th# 011
66 ĐLng Th2Q 061
61 Dn =iang 016
64 Gi;n =iang 011
67 C& Mau 0140
10 T>: .inh 066
11 BRn TSe 01$
12 O)ng T&u 06+
1 ,u-ng B3nh 0$2
1+ ,u-ng TS6 0$
1$ %uR 0$+
16 ,u-ng .gãi 0$$
11 B3nh 56nh 0$6
14 /h8 <;n 0$1
17 Gh2nh %0a 0$4
40 BiTn sU VWc Xi?t
41 =ia !ai 0$7
42 Gon Tum 060
4 SCc TSYng 017
4+ TS& Oinh 01+
4$ .inh ThuZn 064
46 B3nh ThuZn 062
41 GhJng cC
44 OEnh /h8c 0211
47 %Bng <;n 021
70 %& .am 0$1
71 GhJng cC
72 ,u-ng .am 0$10
7 B3nh /hB[c 06$1
7+ B"c !i;u 0141
7$ %Zu =iang 0111
76 GhJng cC
71 B'c G"n 0241
74 B'c =iang 02+0
77 B'c .inh 02+1
G\ hi?u ch] sU ^ XiTn sU xe c_a
T/`%CMI
T I ,`1
a I ,`
b I ,`+F ,`1F CPn =ic
tù: theo sU sau (d chHnI ,`+F d efI ,`1F
CPn =ic*
% I ,`$
G I ,`6
! I ,`4
g I ,`2F ,`7F ,`Th_ Đhc
tù: theo sU sau (d chHnI ,`2F d efI ,`7F
Th_ Đhc*
i I ,`10
M I ,`11
. I B3nh Ch2nh
< I ,`12F %Cc MJn & C_ Chi
tù: theo sU sau (d chHnI ,`12F d efI %Cc
MJnFC_ Chi*
/ I T>n B3nh
j I /h8 .huZn
O I =0 OkQ
S I B3nh Th"nh
1` BS m&u tS'ngI ckQ cho tB nh>nF nhBng
v[i 2 ch] & $ sU e& XiTn ckQ cho c2c VUi
tBlng cC :Ru tU nB[c ngo&i`
- .= e& xe ngo"i giao
- .. e& xe c_a c2c tm chhcF c2 nh>n nB[c
ngo&iI
-- xxx-::I sU ^ gi]a e& mã nuUc giaF 2
sU tiRQ theo e& sU thh to
-- xe sU 40 .= xxx-:: e& XiTn ckQ cho
c2c V"i sh nu2nF th;m g"ch Vp ^ gi]a v&
2 sU cuUi e& 01 e& XiTn xe c_a tmng eãnh
so (Xkt Kh- x>m Qh"m*F Si;ng XiTn n&:
Khi tha: xe th3 gi] e"i XiTn VT e'Q cho xe
m[i`
2` BS m&u xanhI e& XiTn xe c_a c2c c#
nuan h&nh chqnh so nghi?Q`
` BS m&u v&ngI CkQ cho xe thu@c X@ tB
e?nh Xi;n Qh0ng`
+` BS m&u VpI CkQ cho xe nu>n V@i (xe
c_a c2c A. ,Đ@i e& XiTn 40 m&u tS'ng*`
BS ,Đ@i v[i ch] c2i VPu ti;n e& viRt t't
c_aI
Dr,u>n Vo&nF BrB@ tB e?nhF %r%9c
vi?nF Gr,u>n KhuF TrTmng cscF
,r,u>n ch_ngF OT r Oiettee
- .h]ng xe mang XiTn 40 gLm cC I
C2c Ban c_a Tt Đ-ngu O/ Ch_ t6ch
nB[cF ,uUc h@iF Chqnh Qh_u B@ CDF B@
ngo"i giaou Oi?n GS.A tUi caoF TD.A
tUi caou Thanh tSa .h& nB[cF GiTm to2n
.h& nB[c
Đ&i tSu:Nn h3nhF Đ&i Qh2t thanhF ThJng
tkn xãF B2o nh>n d>nu C2c V"i sh nu2nF
tm chhc ,tR v& nh>n vi;n ngBci nB[c
ngo&iu %9c vi?n Chqnh TS6`
B,! !Yng-B-o t&ng-Khu Ai tqch !6ch sv
%CMu TT !Bu tS] ,=u iB A>n sU
G%%=ĐF iB Chhng Kho2n .h&
nB[cuTmng Ct: APu Khq O.F Csc %G
d>n dsng O.`
Gw %xyi Bxz. S{ g| }T} - M} T}
T~ C%•CF C€ .%•. .‚ƒC .=„…x
(Ban h&nh K†m theo ThJng tB sU
01‡2001‡TT-BCD-C11
ng&: 02‡01‡2001 c_a B@ CJng an*
STT` Tˆ. .‚ƒC ` Gw %xyi
1 €„ 001--00$
2 D. BD .x 006--010
D.% O… B‰C Dx!|. 011--01$
+ Dx CŠ/ 016--020
$ D b|C BDx =xD. 021--02$
6 ‹. ĐŒ 026--00
1 •.= =} !D 01--0$
4 D/ =D .xgTD. 06--0+0
7 D. =x| jx 0+1--0+$
10 DC %|. Tx .D 0+6--0$0
11 €C Mˆ .xD 0$1--0$$
12 Dx gŽ !|. 0$6-060
1 B• 061--06$
1+ BD !D. 066--010
1$ B• Đ…„ .%D 011--01$
16 Bi. =D jx 016--040
11 Bi{C Gx .D /%D g} 041--04$
14 BjD gx. 046--070
17 B•.= !D Đ‘T 071--07$
20 Bˆ !D j’T 076--100
21 B} !x OxD 101--10$
22 Bˆ .D.% 106--110
2 Bji .•< 111--11$
2+ Bi ji. Đx 116-120
2$ Ci BD 121--12$
26 C{T Đx O„D 126--10
21 C}.= =} (BjDbDOx!!|-x* 11--
1$
24 C}.= =} (AD-x-D* 16--1+0
27 C%x .ˆ 1+1--1+$
0 C} !}M Bx D 1+6--1$0
1 CD MŽ ji. 1$1--1$$
2 CD .D AD 1$6--160
C} „‘T 161--16$
+ CDM /i C%xD 166--110
$ C‚ AŽ =‚ gTD. 111--11$
6 CD TD 116--140
1 CD/ O| 141--14$
4 C{T gTD jx CD 146--170
7 Đ•C 171--17$
+0 A•M Bx D 176--200
+1 AxM BD Bi ˆ 201--20$
+2 ĐD. M“C% 206--210
+ ˆ Ci D Đ„ 211--21$
++ ˆ jx TŽ jˆ 216--220
+$ ˆTx } /x D 221--22$
+6 |g T} .xD 226--20
+1 =i<D.D 21--2$
+4 =D B}.= 26--2+0
+7 =•M Bx D 2+1--2+$
$0 =x Bi Tx 2+6--2$0
$1 =ji Ax D 2$1--2$$
$2 =x„”C ĐD .x 2$6--260
$ =%x .ˆ 261--26$
$+ =D .D 266--210
$$ =%x .ˆ B•T gD„ 211--21$
$6 =jˆ .D ĐD 216--240
$1 =%x .ˆ g•C% Đ“„ 241--24$
$4 =„D Tˆ MD !D 246--270
$7 %i.= =D jx 271--27$
60 %„D G– 276--00
61 %… !D. 01--0$
62 %< !“/ 06--10
6 %D MDx CD 11--1$
6+ x. Đ} .ˆ gxD 16--20
6$ x jD. 21--2$
66 x j‰C 26--0
61 x TD !x D 1--$
64 xgjD|. 6--+0
67 GD A‰C TD. +1--+$
10 !…„ +6--$0
11 !< B•.= $1--$$
12 !x Bx $6--60
1 !’C g•M BiD 61--6$
1+ !•T OD 66--10
1$ !€T Ox D 11--1$
16 M< D. MD 16--40
11 M}.= C~ 41--4$
14 M} A•M B•C% 46--70
17 MD ĐD =DT gCD 71--7$
40 M}. Đ} OD 76--+00
41 MD. Đx OŽ +01--+0$
42 Mˆ %x C} +06--+10
4 MD !x +11--+1$
4+ MD !D< gx D +16--+20
4$ MD j{C +21--+2$
46 M} jx TD .x +26--+0
41 MD. TD +1--+$
44 MDC gD. +6--++0
47 .=D ++1-++$
70 .%ŠT B—. ++6--+$0
71 .x CD .D =„D +$1-+$$
72 .xi Ax !•. +$6--+60
7 .x =xˆ +61--+6$
7+ .x =xˆ jx D +66--+10
7$ .D Mx Bx D +11--+1$
76 .ˆ /D. +16--+40
71 .DM /%x +41--+4$
74 .DM T‚ +46--+70
77 .D i< +71--+7$
100 } MD. +76--$00
101 } gTjŽ j•< !xD $01--$0$
102 /%€/ $06--$10
10 /%x =D $11-$1$
10+ /D Gx gTD. $16--$20
10$ /%˜. !D. $21--$2$
106 /%x !x/ /x. $26--$0
101 /D !| gTx. $1--$$
104 /D .D MD $6--$+0
107 /D /iD .xi =%x .ˆ $+1--$+$
110 T~ C%•C ,i{C T™F !%, $+6--
$$0
111 ji D. ĐD $$1--$$$
112 ji MD .x $$6--$60
11 S€T $61--$6$
11+ S‘C $66--$10
11$ Sx/ $11--$1$
116 T•< BD. .%D $16--$40
111 T%š< Đxz. $41--$4$
114 TD. AD .x D $46--$70
117 T} =} $71--$7$
120 T€T =x Gx gTD. $76--600
121 Tji.= %„D 601-60$
122 T%€x !D. 606-610
12 Ti{C Mˆ .x gTD. 611-61$
12+ Ti< .x Ax 616--620
12$ T%~ .%› G– 621--62$
126 T%š< S› 626--60
121 Tjxœi Txˆ. 61 -- 6$
124 %…. ,i{C 66 -- 6+0
127 Txzi O‚Ž.= ,i{C — jŠ/ 6+1
-- 6+$
10 T•< gD M„D 6+6 -- 6$0
11 i CjDx .D 6$1 -- 6$$
12 i AŽ Bˆ Gx gTD. 6$6 -- 660
1 i =D. AD 661 -- 66$
1+ i ji =„D< 666 -- 610
1$ OD.i DTi 611 -- 61$
16 Oˆ .ˆ bi ˆ !D 616 -- 640
11 gi Đ•.= 641 -- 64$
14 gx ˆ jD !ˆ }. 646 -- 670
17 gx.% =D /„ 671 -- 67$
1+0 gjx !D. CD 676 -- 100
1+1 g} MD !x 101 -- 10$
1+2 gˆ .ˆ =D. 106 -- 110
1+ g< jx 111 -- 11$
1++ gD jD i< 116 -- 120
1+$ g•< S|. 121 -- 12$
1+6 gD„ T} Mˆ O… /jx. gx /| 126
-- 10
1+1 g!} OD GxD 11 -- 1$
1+4 < ˆ M|. 16 -- 1+0
1+7 C}.= ,i{C !•C%T|.ST|x.
1+1 -- 1+$
1$0 %•.= C}.= 1+6 -- 1$0
1$1 Đ…x !„D. 44$ -- 470
1$2 Đ}.= Tx M„ 1$1 -- 1$$
1$ /%€x Đ„…. •< BD. C%•i •i
(|i* 1$6--160

MÔ TÔ TỔ CHỨC. Viện KSND tối cao.10 M : Q. UB Dân số KHHGĐ. cá nhân nước ngoài: -. Kiểm toán Nhà nước Đài truyền hình. Q. 2.xxx-yy: 3 số ở giữa là mã quốc gia.8 X : Q.9.Thủ Đức tùy theo số sau (+ chẵn: Q. thêm gạch đỏ ở giữa và 2 số cuối là 01 là biển xe của tổng lãnh sự (bất khả xâm phạm). Q=Quân chủng.xe số 80 NG xxx-yy là biển cấp cho các đại sứ quán.Những xe mang biển 80 gồm có : Các Ban của TW Đảng.Tổng Cty Dầu khí VN. riêng biển này khi thay xe thì giữ lại biển để lắp cho xe mới. Bộ ngoại giao. CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 ngày 02/01/2007 của Bộ Công an) STT. BS QĐội với chữ cái đầu tiên là viết tắt của: A=Quân đoàn.NG là xe ngoại giao . KÝ HIỆU BIỂN SỐ XE ÔTÔ . H=Học viện. Các đại sứ quán. tổ chức Qtế và nhân viên người nước ngoài. BS màu đỏ: Cấp cho xe quân đội (xe của các DN QĐội là biển 80 màu trắng). VP Chủ tịch nước. . BQL Lăng-Bảo tàng-khu Di tích Lịch sử HCM.12. T=Tổng cục. BS màu trắng: cấp cho tư nhân. nhưng với 2 chữ & 5 số là biển cấp cho các đối tượng có yếu tố nước ngoài. 3.11 N : Bình Chánh Y : Q. BS màu xanh: là biển xe của các cơ quan hành chính sự nghiệp. Học viện Chính Trị. Hóc Môn & Củ Chi tùy theo số sau (+ chẵn: Q.12. Thanh tra Nhà nước. Thủ Đức) U : Q. 4. Quốc hội. KÝ HIỆU 1 ÁO 001--005 2 AN BA NI 006--010 3 ANH VÀ BẮC AILEN 011--015 4 AI CẬP 016--020 5 A ZEC BAI GIAN 021--025 6 ẤN ĐỘ 026--030 7 ĂNG GÔ LA 031--035 8 AP GA NIXTAN 036--040 9 AN GIE RI 041--045 10 AC HEN TI NA 046--050 11 ÁC MÊ NIA 051--055 12 AI XƠ LEN 056-060 13 BỈ 061--065 14 BA LAN 066--070 15 BỒ ĐÀO NHA 071--075 16 BUN GA RI 076--080 17 BUỐC KI NA PHA XÔ 081--085 18 BRA XIN 086--090 19 BĂNG LA ĐÉT 091--095 20 BÊ LA RÚT 096--100 21 BÔ LI VIA 101--105 22 BÊ NANH 106--110 23 BRU NÂY 111--115 24 BU RUN ĐI 116-120 25 CU BA 121--125 26 CỐT ĐI VOA 126--130 27 CÔNG GÔ (BRAZAVILLE-I) 131-135 . BS màu vàng: Cấp cho xe thuộc bộ tư lệnh biên phòng. 2 số tiếp theo là số thứ tự -.9. Báo nhân dân. VT = Viettel . + lẻ: Hóc Môn. Cục HK dân dụng VN.2. Thông tấn xã.Củ Chi) P : Tân Bình R : Phú Nhuận V : Gò Vấp S : Bình Thạnh 1.L : Q. TAND tối cao. + lẻ: Q. K=Quân khu. B=Bộ tư lệnh. Bộ CA. Q. Đài phát thanh. TÊN NƯỚC . Chính phủ. TT Lưu trữ QG.2.NN là xe của các tổ chức. UB Chứng khoán Nhà nước.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->