P. 1
4 De thi HSG Hoa hoc 8

4 De thi HSG Hoa hoc 8

|Views: 6,151|Likes:
Được xuất bản bởinguyenphuochai

More info:

Published by: nguyenphuochai on Mar 27, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2014

pdf

text

original

Đề số 1

Họ và tên: …………………………………………
ĐỀ KIỂM TRA CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG 8 - 2011
(Thời gian làm bài 90’)
Câu 1: (2đ) Cân bằng các h!"ng t#$nh h%a học &a':
a) ()
2
*
+
, -l . ()
+
*
/
, -l
2
*
+

b) HCl , 01n*
/
. 0Cl , 1nCl
2
, H
2
* , Cl
2

c) -l , H2*
+
. -l(2*
+
)
+
, H
2
* , 2
2

3) ()
4
*
5
, H
2
. () , H
2
*
Câu 2: (/đ) 6 c7ng đi8' 9i:n nhi:t đ;< á &'=t: a m>l 9h? hi3#> (9h@i l!Ang / gam) và 4 m>l 9h?
cab>nic c% 9h@i l!Ang 5 gam chiBm thC t?ch bằng nha'D
a) T?nh 4< 5 E
b) T?nh &@ hân tF và &@ ng'5ên tF t#>ng mGi l!Ang ch=t t#ênD
Câu 3: (+<Hđ) H>à tan h>àn t>àn 9<I gam m;t 9im l>Ji K c% h>á t#L MM bằng 3'ng 3Lch HCl vNa đOD 0hi
hPn Qng 9Bt thRc th' đ!Ac S<9I l?t 9h? (T đ9tc)
a) Kác đLnh 9im l>Ji K E
b) T?nh thC t?ch 3'ng 3Lch HCl U1 cVn 37ng ch> hPn Qng E
Câu : (+<Hđ) WC 9hF h>àn t>àn /X<2 gam hGn hA C'*< ()
2
*
+
< ()
+
*
/
cVn 37ng v l?t 9h? H
2
(T đ9tc) &a'
hPn Qng th' đ!Ac m gam 9im l>Ji và U/</ gam n!YcD
a) ZiBt các h!"ng t#$nh hPn Qng 4P5 #a E
b) T?nh giá t#L cOa m và v E
Câu !: "/đ) Ch> 2U<I gam hGn hA g[m 9im l>Ji 1 và 1
2
*
+
đ!Ac n'ng T nhi:t đ; ca> #[i 3\n l'[ng
9h? C* 3! đi ]'a đC hPn Qng h>àn t>àn th' đ!Ac m gam 9im l>Ji và I<X2 l?t 9h? C*
2
(T đ9tc)D
a) Kác đLnh 9im l>Ji 1< >4it 1
2
*
+
và gọi tênD
b) T$m m (^iBt t_ l: &@ m>l cOa 1 và 1
2
*
+
bằng U:U) E
Câu #: (+đ) H>à tan I<H gam `n bằng 3'ng 3Lch H
2
a*
/
(l>bng) vNa đO th' đ!Ac 3'ng 3Lch - và Z l?t
9h? (T đ9tc)D T?nh 9h@i l!Ang ch=t tan c% t#>ng 3'ng 3Lch - E
(Ch> biBt: `ncIH< ac+2< *cUI< HcU< 1gc2/< -lc2X< ()cHI< C'cI/< CcU2)
$%& '%(
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Đ)* )N +s, 8 2011
Câu 1: (2đ) Cân bằng các h!"ng t#$nh h%a học &a': 0-!./20
a) 9()
2
*
+
, 2-l . I()
+
*
/
, -l
2
*
+

b) UIHCl , 201n*
/
. 20Cl , 21nCl
2
, SH
2
* , HCl
2

c) U0-l , +IH2*
+
. U0-l(2*
+
)
+
, USH
2
* , +2
2

3) ()
4
*
5
, 5H
2
. 4() , 5H
2
*
Câu 2: (/đ) Z$ 2 9h? T c7ng đi8' 9i:n và c% thC t?ch bằng nha' nên:
4 c a c /:2 c 2 (m>l) . m
C*2
c 2D// c SS (gam) 20
a@ hân tF 2 9h? bằng nha' và bằng:
2 m>l c 22 c 2DI
2+
(hân tF) cU<2DU0
2/
(hân tF) 10
a@ ng'5ên tF H c% t#>ng 9h? H
2
là: U<2DU0
2/
D2 c 2</DU0
2/
0-!0
a@ ng'5ên tF c% t#>ng 9h? C*
2
là: U<2DU0
2/
D+ c +<IDU0
2/
0-!0
Câu 3: (+<Hđ) Ta c% n
9h?
c S<9I:22</ c 0</ (m>l) 0-!0
dTHH: e(#) , 2HCl(33) . eCl
2
(33) , H
2
(9) 0-!0
. 0</ . 0<S 0</ 10
a'5 #a: 1
e
c 9<I:0</ c 2/ Zf5 e là 1g (magi)) 10
ThC t?ch 3'ng 3Lch HCl cVn 37ng là: 0<S:U c 0<S (l?t) 0-!0
Câu : (+<Hđ) n
H2*
c U/</:US c 0<S (m>l)
Các dTHH: C'*(#) , H
2
(9) . C'(#) , H
2
*(l) 0-!0
()
2
*
+
(#) , +H
2
(9) . 2()(#) , +H
2
*(l) 0-!0
()
+
*
/
(#) , /H
2
(9) . +()(#) , /H
2
*(l) 0-!0
TN các dTHH &'5 #a: n
H2
c n
H2*
c 0<S (m>l) 0-!0
. m
H2
c 0<SD2 cU<I (g) 0-!0
Th)> gh^T0h ta c%: m c /X<2 , U<I i U/</ c +/</ (g) 0-!0
(Hoặc: m
O trong oxit
= m
O

trong nước
= 0,8.16 = 12,8 (g) 0,5đ
→ m = 47,2 12,8 = !4,4 0,5đ)
Z
H2
c 0<SD22</ c UX<92 (l?t) 0-!0
Câu !: "/đ) Ta c%: n
C*2
/ I<X2:22</ c 0<+(m>l)
dTHH: 1
2
*
+
(#) , +C*(9) . 21(#) , +C*
2
(9) 0-!0
TN dTHH ta th=5 n
*
t#>ng >4it bằng n
C*2
D 0-!0
g> đ% t#>ng hGn hA #jn c%: n
*
c 0<+ (m>l)
. m
*
c 0<+DUI c /<S 0-!0
a'5 #a: m c 2U<I i /<S c UI<S (gam) 0-!0
Ta c%: n
12*+
c n
*
: + c 0<+:+ c 0<U (m>l) 0-!0
m
12*+
c 2U<I i m
1 (ban đV')
k 2U<I 0-!0
a'5 #a: 1
12*+
k 2U<I:0<U c 2UI
1
1
k (2UI i UID+):2 c S/ 0-!0
1 là 9im l>Ji c% h>á t#L MMM và c% ng'5ên tF 9h@i bl h"n S/D 1 c% thC là: ()< (-l< ma< 2i< C>< 1n<
C#< Z< Ti< ac) 0-!0
(2B' Ha h=5 3n 9i:n ch> T câ' b đC giPi câ' U giPm U điCm)
Câu #: (+đ) Ta c%: n
`n
c I<H:IH c 0<U (m>l)
dTHH: `n(#) , H
2
a*
/
(33) . `na*
/
(33) , H
2
(9) 0-!0
0<U . 0<U . 0<U . 0<U 0-!0
g'ng 3Lch th' đ!Ac ch_ c% `na*
/
tanD m
`na*/
c 0<UDUIU cUI<U (g) 0-!0
Ta th=5: m
H2a*/
c 0<UD9S c 9<S (gam)D
. m
33H2a*/
c 9<S:9<So c U00 (gam) 0-!0
m
H2
c 0<UD2 c 0<2 (gam)D 2ên 9h@i l!Ang 3'ng 3Lch th' đ!Ac là:
U00 , I<H i 0<2 c U0I<+ (gam) 0-!0
Zf5 n[ng đ; hVn t#pm `na*
/
t#>ng 3'ng 3Lch &Pn hqm là:
UI<U:U0I<+DU00o r UH<UHo 0-!0
Học sinh giải cách khác đúng tuỳ mức độ đạt được để cho điểm.
---------" Đ12 3---------
K4 KH56 S)T HỌC SINH GI7I 89* 8
2s1 HtC 20U0u20UU
1vn: H%a học u hY S
Thời gian làm bài: 90 hRt ("#$ng %& t#'i gi(n gi(o đ))
Bài 1: (!" điểm#
H>àn thành các h!"ng t#$nh hPn Qng &a':
UD ()
2
*
+
, C* →
2D -g2*
+
, -l → -l(2*
+
)
+
, …
+D HCl , CaC*
+
→CaCl
2
, H
2
* , …
/D C
/
H
U0
, *
2
→ C*
2
, H
2
*
HD 2a*H , ()
2
(a*
/
)
+
→ ()(*H)
+
, 2a
2
a*
/
D
ID ()a
2
, *
2
→ ()
2
*
+
, a*
2

XD 0*H , -l
2
(a*
/
)
+
→ 0
2
a*
/
, -l(*H)
+

SD CH
/
, *
2
, H
2
* →C*
2
, H
2

9D -l , ()
+
*
/
→ -l
2
*
+
, ()
U0D ()
4
*
5
, C* → ()* , C*
2

Bài : (!" điểm#
Wwt c@c - đnng 3'ng 3Lch HCl và c@c ^ đnng 3'ng 3Lch H
2
a*
/
l>bng và> 2 đxa cân &a>
ch> cân T vL t#? cân bằngD aa' đ% làm th? nghi:m nh! &a':
u Ch> UU<2g () và> c@c đnng 3'ng 3Lch HClD
u Ch> ( gam -l và> c@c đnng 3'ng 3Lch H
2
a*
/
D
0hi cP () và -l đ8' tan h>àn t>àn th=5 cân T vL t#? thpng bằngD T?nh (E
Bài $: (!" điểm#
Ch> l'[ng 9h? hiđ#> đi ]'a @ng th'y tinh chQa 20 g b;t đ[ng (MM) >4it T /00
0
CD aa' hPn
Qng th' đ!Ac UI<S g ch=t #jnD
a) 2ê' hi:n t!Ang hPn Qng 4P5 #aD
b) T?nh thC t?ch 9h? hiđ#> tham gia hPn Qng t#ên T đ9tcD
Bài %: (!" điểm#
Thnc hi:n n'ng a gam 0Cl*
+
và b gam 01n*
/
đC th' 9h? v4iD aa' 9hi hPn Qng 4P5 #a
h>àn t>àn th$ th=5 9h@i l!Ang các ch=t czn lJi &a' hPn Qng bằng nha'D
aD T?nh ty l:
*
(
D
bD T?nh ty l: thC t?ch 9h? v4i tJ> thành cOa hai hPn QngD
H: ;1< ;+= s&<+: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> S$?:>>>>>>>>>>>>>>>> 8@A: >>>>>>>>>>>>>>>>>> *+B<, ;+&:
HC9NG ?DN CHEM 0ề
Bài 1: (!" điểm#
H>àn thành các h!"ng t#$nh hPn Qng &a':
UD ()
2
*
+
, +C* →2() , +C*
2
2D +-g2*
+
, -l →-l(2*
+
)
+
, +-g
+D 2HCl , CaC*
+
→ CaCl
2
, H
2
* , C*
2
/D 2C
/
H
U0
, U+*
2
→SC*
2
, U0H
2
*
HD I2a*H , ()
2
(a*
/
)
+
→2()(*H)
+
, +2a
2
a*
/
D
ID /()a
2
, UU*
2
→ 2()
2
*
+
, S a*
2

XD I0*H , -l
2
(a*
/
)
+
→ +0
2
a*
/
, 2-l(*H)
+

SD 2CH
/
, *
2
, 2H
2
* →2C*
2
, IH
2

9D S-l , +()
+
*
/
→ /-l
2
*
+
,9()
U0D ()
4
*
5
, (5u4)C* → 4()* , (5u4)C*
2

(Hoàn thành m&i 'hư(ng t)*nh cho +!" điểm#
Bài : (!" điểm#
u n
()
c
HI
2 < UU
c 0<2 m>l
n
-l
c
2X
m
m>l
0<2H
u 0hi thêm () và> c@c đnng 33 HCl (c@c -) c% hPn Qng:
() , 2HCl → ()Cl
2
,H
2


0<2 0<2
0<2H
u Th)> đLnh l'ft bP> t>àn 9h@i l!Ang< 9h@i l!Ang c@c đnng HCl tpng thêm:
UU<2 u (0<2D2) c U0<Sg
0<XH
u 0hi thêm -l và> c@c đnng 33 H
2
a*
/
c%

hPn Qng:
2-l , + H
2
a*
/
→ -l
2
(a*
/
)
+
, +H
2


2X
m
m>l →
2 D 2X
D + m
m>l
0<2H
u 0hi ch> m gam -l và> c@c ^< c@c ^ tpng thêm m u
2 D
2 D 2X
D + m
0<H0
u WC cân thpng bằng< 9h@i l!Ang T c@c đnng H
2
a*
/
c{ng hPi tpng thêm U0<SgD C%: m u
2 D
2 D 2X
D + m
c U0<S
0<2H
u miPi đ!Ac m c (g) 0<2H
Bài $: (!" điểm#
dTd|: C'* , H
2
   → 
C /00
0
C' , H
2
* 0<2H
2B' hPn Qng 4P5 #a h>àn t>àn< l!Ang C' th' đ!Ac
g UI
S0
I/ D 20
=
0<2H
UI<S } UI c} C'* 3!D 0<2H
Hi:n t!Ang d|: Ch=t #jn 3Jng b;t C'* c% mà' đ)n 3Vn 3Vn ch'5Cn &ang
mà' đ~ (ch!a h>àn t>àn)D
0<2H
Wwt 4 là &@ m>l C'* d|< ta c% m
Ce &a' d|
c m
C'
, m
C'* czn 3!

c m
C'
, (m
C'* ban đV'
i m
C'* d|
) 0<H0
I/4 , (20uS04) cUI<S  UI4 c +<2  4c 0<2D 0<H0
n
H2
c n
C'*
c 4c 0<2 m>lD Zf5: Z
H2
c 0<2D22</c /</S l?t 0<H0
Bài %: (!" điểm#
20Cl*
+
→ 20Cl , +*
2

H < U22
(

) X/<H (
H < U22
(
,
/ < 22 D
2
+(
0<H0
201n*
/
→ 0
2
1n*
/
, 1n*
2
, *
2


UHS
*

U9X
UHS D 2
*
,
SX
UHS D 2
*
,
/ < 22 D
2
*
0<H0

SX
UHS D 2
U9X
UHS D 2
X/<H
H < U22
* * (
+ =
0<H0

XS < U
H < X/ D UHS D 2
) SX U9X ( H < U22

+
=
*
(
0<H0

/D/+ + / < 22 D
2
: / < 22 D
2
+
≈ =
*
( * (
0<H0
dH•2m mg€WT ^_m a"n
TRCFNG THCS G& (H<,
ĐỀ CHINH THJC
K4 THI CHỌN HỌC SINH GI7I 89* 8
MK< HLM +:N > NH( +:N: 2010-2011
T+O& ,&M<: 120P " K+K<, QR ;+O& ,&M< A+S; 0ề3
---------" Đ12 23---------
HTU 0:N QV 0ề W%& X% N+:< Nâu YZ 0R '%( ;[\@N]
ĐỀ THI:
,-u 1 (!" điểm#: Chọn h: &@ th?ch hA đC cân bằng các hPn Qng h%a học &a' đâ5 ( 9hvng tha5 đ•i ch_
&@ .-U t#>ng hPn Qng T câ' M và Y ):
M3 ()
4
*
5
, C*
0
t
→
() , C*
2
W3 Ca* , H
+
d*
/
→ Ca
+
(d*
/
)
2
, H
2
*
N3 ()
+
*
/
, HCl → ()Cl
2
, ()Cl
+
, H
2
*
Y3 ()
4
*
5
, HCl
→
25
4
()Cl
, H
2
*
^3 -l
2
*
+
, HCl → -lCl
+
, H
2
*
,-u (1!+ điểm#: 1;t ng'5ên tF G c% t•ng &@ hJt +,+ctron, -roton, n.tron t#>ng ng'5ên tF là /I< biBt
&@ hJt mang đi:n nhi8' h"n &@ hJt 9hvng mang đi:n 1 hJtD T?nh &@ #>t>n< &@ n"t#>n t#>ng ng'5ên
tF K và ch> biBt K th';c ng'5ên t@ h%a học nà>E
,-u $ (!+ điểm#: HA ch=t A đ!Ac c=' tJ> bTi ng/01n t2 . h%a t#L Z và ng'5ên t@ >4iD ^iBt hân tF
9h@i cOa hA ch=t - bằng 12 đvCD HA ch=t $ đ!Ac tJ> bTi ng/01n t2 / ( h%a t#L 5< vYi U≤ 5 ≤ +)
và nh%m &'n‚at ( a*
/
)< biBt #ằng hân tF hA ch=t A ch_ nwng bằng 0-3!! lVn hân tF hA ch=t $D T$m
ng'5ên tF 9h@i cOa các ng'5ên t@ G và YD ZiBt cvng thQc h%a học cOa hA ch=t A và hA ch=t $D
,-u % (1!" điểm#: 1;t hA ch=t K g[m + ng'5ên t@ C<H<* c% thành hVn o th)> 9h@i l!Ang lVn l!At là
3_-!` ƒ 12-!` ƒ !0`D ^iBt
X/ H
2
d 16 =
D T$m CTHH cOa hA ch=t KD
,-u " (1!" điểm#: 1;t hGn hA „ c% 9h@i l!Ang _-8 gam g[m 2 9im l>Ji -l và 1g< biBt ty l: &@ m>l
cOa -l và 1g t#>ng hGn hA là 2 : 1D
M3 T?nh &@ m>l cOa mGi 9im l>Ji t#>ng hGn hA „D
W3 T?nh 9h@i l!Ang cOa mGi 9im l>Ji t#>ng hGn hA „D
,-u 0 (1!" điểm#: Ch> biBt t#>ng hA ch=t cOa ng'5ên t@ R ( h%a t#L 4 ) vYi nh%m &'n‚at "S6

3 c% 20`
9h@i l!Ang th';c ng'5ên t@ RD
M3 ThiBt lf biC' thQc t?nh ng'5ên tF 9h@i cOa R th)> h%a t#L 4D
W3 Hb5 t?nh o 9h@i l!Ang cOa ng'5ên t@ R đ% t#>ng hA ch=t cOa R vYi ng'5ên t@ >4i ( 9hvng 4ác đLnh
ng'5ên t@ e)D
dh… l…c: ^Png t#a cQ' ng'5ên tF 9h@i và &@ #>t>n cOa m;t &@ ng'5ên t@ c% liên ]'an:
0? hi:' ng'5ên t@ d * Ca 1g C a () H -l
2g'5ên tF 9h@i +U UI /0 2/ U2 +2 HI U 2X
a@ #>t>n UH S 20 U2 I UI 2S U U+
uuuuuuuuuuuuHa; 0ề uuuuuuuuuuuuu
3#i c#4: 5#6 7in# đư8c 9:ng m;0 t6n# *< t4i t#+o =/0 đ>n# c?( @A 3BCD5, %#$ng đư8c tr(
cE/ *Ft %G tHi ,iI/ nHo %#;c *Jng -#K ,Kc tr1n.
3i;m t#> coi t#i %#$ng giJi t#6c# gL t#1m.
H: ;1< ;+= s&<+: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> S$?:>>>>>>>>>>>>>>>> 8@A: >>>>>>>>>>>>>>>>>> *+B<,
;+&: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
HC9NG ?DN CHEM
Câub c Nd& Yu<, 0SA S< Đ&R(
Câu 1
(2<Hđ)
1Gi dTHH lf đRng đ!Ac 0<H điCm
M3 ()
4
*
5
, 5C*
0
t
→
4() , 5C*
2
W3 +Ca* , 2H
+
d*
/
→ Ca
+
(d*
/
)
2
, +H
2
*
N3 ()
+
*
/
, SHCl →()Cl
2
, 2()Cl
+
, /H
2
*
Y3 ()
4
*
5
, 25HCl
→
4
25
4
()Cl
, 5H
2
*
^3 -l
2
*
+
, IHCl →2-lCl
+
, +H
2
*
0<H đ
0<H đ
0<H đ
0<H đ
0<H đ
Câu 2
(U<0 đ)
Ta c%: 2 , n c /I (U)
1à: 2 i n c U/ (2)
h=5 (U) , (2) đ!Ac / c I0 ⇒ c UH ⇒n c UI
Z$ &@ c UH nên K th';c ng'5ên t@ dhvt h> ( 9? hi:' d)
0<2Hđ
0<2Hđ
0<2Hđ
0<2Hđ
Câu 3
(2<0 đ)
CTT† cOa ch=t -: „
2
*
H
Z$ hân tF 9h@i cOa hA ch=t - là U/2 đvC nên ta c%:
Ta c%: 2K , S0 c U/2 ⇒ K c +U
Zf5 K là ng'5ên t@ hvth> ( d) ƒ CTHH cOa ch=t -: d
2
*
H
CTT† cOa ch=t ^ : „
2
(a*
/
)
5

dT0 cOa ^ c
U/2
0< +HH
c /00 đvC
Ta c%: 2„ , 9I5 c /00 ⇒„ c 200 i /S5
^Png bi:n l'fn:
5 U 2 +
„ UH2 (l>Ji) U0/
( l>Ji)
HI ( nhfn)
Zf5 K là ng'5ên t@ &jt ( ()) ƒ CTHH cOa ch=t ^ là ()
2
(a*
/
)
+
0<2Hđ
0<2Hđ
0<2Hđ
0<2Hđ
0<2Hđ
0<2Hđ
0<2Hđ
0<2Hđ
Câu
(U<H đ)
Wwt CTT† cOa hA ch=t K : C
4
H
5
*

Ta c%:
12x 1y 16z 32
0,32
37,5 12,5 50 100
= = = =
miPi #a 4 c U < 5 c / < ‡ c U
CTHH cOa hA ch=t K là : CH
/
*
0<2Hđ
0<H đ
0<H đ
0<2Hđ
Câu !
(U<H đ)
a) mọi 4 là &@ m>l cOa 1g ⇒&@ m>l -l là 24
Ta c%: 2/4 , 2XD24 c X<S
⇔ XS4 c X<S ⇒ 4 c 0<U
Zf5
Mg
n 0,1 =
( m>l) ƒ
Al
n 0,2 =
(m>l)
b)
Mg
m 0,1 24 2,4 (gam) = ⋅ =

Al
m 7,8 - 2,4 =5,4 gam =
0<2Hđ
0<2Hđ
0<2Hđ
0<2Hđ
0<2Hđ
0<2Hđ
Câu #
(U<H đ)
K)ˆt h"‰ châˆt: e
2
(a*
/
)
4
:
Ta c>ˆ:
2e 20 U
9I4 S0 /
= =


e c U24 (U)
K)ˆt h"‰ châˆt e
2
*
4
:
Ta c>ˆ: oe c
2e e
U00o U00o
2e UI4 e S4
⋅ = ⋅
+ +
(2)
Tha5 (U) vaŠ> (2) ta c>ˆ: oe c
U24
U00o I0o
U24 S4
⋅ =
+
0<2Hđ
0<Hđ
0<2Hđ
0<2Hđ
0<2Hđ
uuuuuuuuuH1e; ĐMeA Me<uuuuuuuuuu
---------" Đ12 33---------
ĐỀ THI KH56 S)T CHET 8CfNG HSG KHgI 8
MhN : H6) HỌC
(5#'i gi(n ,Hm *Hi 120 -#4t#
uuuuuuuu‹‹‹uuuuuuu
Câu 1: (2đ)
H>àn thành các h!"ng t#$nh h>á học th)> các &" đ[ hPn Qng &a' và ch> biBt mGi hPn Qng th';c l>Ji
nà>E(mhi #Œ đi8' 9i:n hPn Qng nB' c%)
UD ()
2
*
+
, C*

()
4
*
5
, E
2D 01n*
/


E , *
2
, E
+D -l , ()
4
*
5


() , E
/D () , *
2


()
4
*
5
HD E , H
2
*

2a*H
Câu 2: (U<Hđ)
0hi nhi:t hân a gam 0Cl*
+
và b gam 01n*
/
th' đ!Ac l!Ang >4i nh! nha'D ^iBt các hPn Qng 4P5 #a
h>àn t>ànDHb5 t?nh t_ l:
*
(
D
Câu 3: (U<Hđ)
CVn l=5 ba> nhiê' gam tinh thC C'a*
/
DHH
2
* và ba> nhiê' gam 3'ng 3Lch C'a*
/
H o đC th' đ!Ac /00
gam 3'ng 3Lch C'a*
/
U0 oD
Câu : (2<Hđ3
2g!ời ta 37ng /</S l?t 9h? H
2
(đ9tc) đC 9hF UX</ gam >4it &jt tNDaa' 9hi hPn Qng 4P5 #a h>àn t>àn th'
đ!Ac m gam ch=t #jn -D
UD ZiBt h!"ng t#$nh hPn Qng h>á học 4P5 #a và t?nh mD
2D WC h>à tan t>àn b; l!Ang ch=t #jn - T t#ên cVn 37ng vNa đO Z ml 3'ng 3Lch HCl U1DT?nh
9h@i l!Ang m'@i th' đ!Ac &a' hPn Qng và t?nh ZD
Câu !: (2<Hđ)
HGn hA 9h? K g[m H
2
và CH
/
c% thC t?ch UU<2 l?t (đ> T đ9tc)D T_ 9h@i cOa hGn hA K &> vYi >4i là
0<+2HDT#;n UU<2 l?t hGn hA 9h? K vYi 2S<S gam 9h? >4i #[i thnc hi:n hPn Qng đ@t chá5< hPn Qng
4>ng làm lJnh đC ng!ng t… hBt h"i n!Yc th$ th' đ!Ac hGn hA 9h? „D
UD ZiBt h!"ng t#$nh các hPn Qng h>á học 4P5 #a và 4ác đLnh hVn t#pm thC t?ch các 9h? t#>ng
hGn hA KD
2D Kác đLnh hVn t#pm thC t?ch và hVn t#pm 9h@i l!Ang các ch=t t#>ng hGn hA „D
Ch> C'cI/< *cUI< HcU< ()cHI< CcU2< Clc+H<H< 0c+9< 1ncHHD
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuHa;uuuuuuuuuuuuuuuuuu
HM NH t1n t#6 7in#OOOOOOOOOOOOOOO.P2 *;o 9(n#OOOOO.
Học &inh đ!Ac &F 3…ng bPng h: th@ng t'Vn h>àn các ng'5ên t@ h>á họcD
(1iám th2 coi thi kh3ng giải th4ch g* th5m#
Đ)* )N ij HC9NG ?DN CHEM Đề 3
uuuuuuu‹‹‹uuuuuu
CkU l NỘI ?UNG ĐIỂM
Câu 1
"203
U
2
+
/
H
4()
2
*
+
, (+4u25)C*  → 
0 t
2 ()
4
*
5
, (+4u25)C*
2
201n*
/
 → 
0 t
0
2
1n*
/
, *
2
, 1n*
2
25-l , + ()
4
*
5
 → 
0 t
+4() , 5-l
2
*
+
24() , 5*
2
 → 
0 t
2 ()
4
*
5

2a
2
* , H
2
*

22a*H
udhPn Qng / và H là hPn Qng h>á hA
u dhPn Qng 2 là hPn Qng hân h'y</ ! h>á hA
uhPn Qng U<2<+ và / là hPn Qng >4i h>á 9hF
(QR/ t#iR/ D" t
0
S c;c -#Jn Eng 1,2,!,4 t#L c#T c#o U 72 đi&m c?(
-#Jn Eng đV)
0<2H
0<2H
0<2H
0<2H
0<2H
0<2H
0<2H
0<2H
Câu 2
"1-!03
n0Cl*+c
H < U22
(
m>l< n01n*/c
UHS
*
m>l
dTd| h>á học: 20Cl*
+
 → 
0 t
20Cl , +*
2
(U)
201n*
/
 → 
0 t
0
2
1n*
/
, *
2
, 1n*
2
(2)
Th)> (U) n*2 c
2
+
n0Cl*+ c
H < U22
H < U (
m>l
Th)> (2) n*2 c
2
U
n01n*/c
UHS
H < 0 *
m>l
Z$ l!Ang >4i th' đ!Ac nh! nha' nên ta c%:
H < U22
H < U (
c
UHS
H < 0 *


*
(
c
9/S
2/H
D
0<2H
0<2H
0<2H
0<U2H
0<U2H
0<H
Câu 3
"1-!03
0h@i l!Ang C'a*
/
t#>ng /00 gam 3'ng 3Lch C'a*
/
U0o: mc /00D
U00
U0
c/0 gam
mọi 4 là 9h@i l!Ang C'a*
/
DHH
2
* cVn l=5

0h@i l!Ang 3'ng 3Lch
C'a*
/
Ho cVn l=5 là /00u4 gam
0h@i l!Ang C'a*
/
t#>ng C'a*
/
DHH
2
* là: m
U
c
2H0
UI0 x
(g)
0h@i l!Ang C'a*
/
t#>ng 3'ng 3Lch C'a*
/
Ho:
m
2
c
U00
) /00 ( H x −
(g)
TN đ% ta c% m
U
, m
2
c m

2H0
UI0 x
,
U00
) /00 ( H x −
c /0 ⇒ 4

++<9 gamD

m
33
C'a*/Ho c /00u++<9 c +II<U gamD
0<2H
0<2H
0<2H
0<H
0<2H
Câu
"2-!03
U
2D
nH2c
/ < 22
/S < /
c 0<2 m>l ƒ n()+*/c
2+2
/ < UX
c 0<0XH m>l
dTd|: /H
2
, ()
+
*
/
 → 
0 t
+() , /H
2
* (U)
Th)> (U) và bài ch> ta &'5 #a H
2
hPn Qng hBt< ()
+
*
/
3!
n()+*/! c 0<2H nH2 c 0<0H m>l

n()+*/3! c 0<0XHu0<0H c 0<02H m>l
c 0<XHc nH2c 0<UH m>l
n() Ch=t #jn - g[m: () 0<UH m>l và ()
+
*
/
3! 0<02H m>l

mc 0<UHDHI , 0<02HD2+2 c U/<2 gam
Ch> ch=t #jn - tác 3…ng vYi 33 HCl:
() , 2HCl

()Cl
2
, H
2
(2)
()
+
*
/
, SHCl

()Cl
2
, 2 ()Cl
+
, /H
2
* (+)
Th)>(2) và (+) 2 nW+X, ∑ c n() , n ()+*/3!c 0<UXH m>l
Th)> (+) n()Cl+ c 2 n ()+*/3! c 0<0H m>l

mm'@i c m()Cl2 , n()Cl+
c 0<UXHDU2X,0<0HDUI2<Hc+0<+H gam
Th)> (2) và (+) nHClc 2n() , n()+*/3! c 0<H m>l

Zc
U
H < 0
c 0<H l?t c H00ml
0<2H
0<2H
0<2H
0<H
0<2H
0<2H
0<H
0<2H
Câu !
"2-!0)
U
2D
Wwt 4<5 lVn l!At là &@ m>l H
2
và CH
/
t#>ng K

4 , 5 c
/ < 22
2 < UU
c 0<H m>l (M)
3
2 O
Y
c 0<+2H

S</4 i H<I5 c 0 (MM)
TN (M)và(MM) ta c% 4 c 0<2 m>l< 5 c 0<+ m>l
T#>ng c7ng W0 nhi:t đ; và á &'=t th$ oZcon nên ta c%:
oZH2 c
H < 0
2 < 0
DU00oc/0oƒ oZCH/
c I0oD
n*2 c
+2
S < 2S
c0<9 m>l
d! đ@t chá5 K: 2H
2
, *
2
 → 
0 t
2H
2
* (U)
CH
/ ,
2*
2
 → 
0 t
C*
2
, 2H
2
* (2)
TN (U)và(2) ta c% n*2! c 2nH2 , 2nCH/ c 0<X m>l
HGn hA 9h? „ g[m: *
2
3! 0<9u0<Xc 0<2 m>l và C*
2
0<+ m>l (nC*2 c
nCH/)


oZ*23!c /0oƒ oZC*2 c I0o

om Z*23!c +2<IHo ƒ omC*2 c IX<+HoD
0<2H
0<2H
0<2H
0<H
0<2H
0<2H
0<2H
0<H
G+& N+m: HP ,Hm c;c# %#;c đ4ng NZn c#o đi&m t2i đ(
QR/ HP t#iR/ đ.n N> t#L tr[ đi U 72 đi&m c?( \ đV.

1.2.5đ 0.5đ 0.8 (gam).5đ Ta thấy: mH2SO4 = 0.5đ 0.8.6:0.2.5đ 0.8 (mol) Các PTHH: CuO(r) + H2(k) → Cu(r) + H2O(l) Fe2O3(r) + 3H2(k) → 2Fe(r) + 3H2O(l) Fe3O4(r) + 4H2(k) → 3Fe(r) + 4H2O(l) Từ các PTHH suy ra: nH2 = nH2O = 0. Sc) 0.8 (gam) 0.2.5đ M là kim loại có hoá trị III và có nguyên tử khối bé hơn 84.6.5đ 0.8 = 34. → mddH2SO4 = 9.1 (g) 0.100% ≈ 15.5đ Do đó trong hỗn hợp rắn có: nO = 0.5đ Học sinh giải cách khác đúng tuỳ mức độ đạt được để cho điểm. Cr.5đ) 0.1.4 = 24 Vậy R là Mg (magie) Thể tích dung dịch HCl cần dùng là: 0.5đ 0. Co.8 0. Ni.5đ Suy ra: m = 21.8.4 (mol) PTHH: R(r) + 2HCl(dd) → RCl2(dd) + H2(k) → 0.8.5đ Từ PTHH ta thấy nO trong oxit bằng nCO2.2 + 1.8 (mol) → mH2 = 0.6 (g) Theo DLBTKL ta có: m = 47.5đ Dung dịch thu được chỉ có ZnSO4 tan.ĐÁP ÁN hsg 8 2011 Câu 1: (2đ) Cân bằng các phương trình hóa học sau: 0.3):2 = 84 0.5đ 2đ Câu 5: (4đ) Ta có: nCO2 = 6. (Al.1 = 216 MM < (216 – 16.8 0.4 = 17.96:22.1024.161 =16.15% 0. .5đ mH2 = 0.4 = 34.4 → 0.3.4 Suy ra: MR = 9.72:22. Ga.8:1 = 0.5đ Ta có: nM2O3 = nO : 3 = 0.98 = 9. M có thể là: Fe.1024.1 (mol) Zn(r) + H2SO4(dd) → ZnSO4(dd) + H2(k) 0.2 -12.6 0.2 =1.2 (gam).1 → 0.8:9.2 = 106.4:18 = 0.5đ 0.2 = 2.2 = 0.4 = 0.5đ 1đ 1đ 0.4 (g) (Hoặc: mO trong oxit = mO trong nước = 0.3 = 3.6 – 4. Nên khối lượng dung dịch thu được là: 100 + 6.1 → 0.5đ) Ta có nkhí = 8. V. mZnSO4 = 0.5đ 0.5đ mM2O3 = 21.8 (lít) Câu 4: (3.16 = 12.5:65 = 0.5đ Suy ra: MM2O3 < 21.5đ 0.1 (mol) 0.6 – 14.4 VH2 = 0. Mn.5đ (Nếu HS Lấy dự kiện cho ở câu b để giải câu 1 giảm 1 điểm) Câu 6: (3đ) PTHH: Ta có: nZn = 6.92 (lít) 0.44 = 88 (gam) Số phân tử 2 khí bằng nhau và bằng: 2 mol = 2N = 2.6:0.1 0.5x4=2đ a) 9Fe2O3 + 2Al → 6Fe3O4 + Al2O3 b) 16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2 c) 10Al + 36HNO3 → 10Al(NO3)3 + 18H2O + 3N2 d) FexOy + yH2 → xFe + yH2O Câu 2: (4đ) Vì 2 khí ở cùng điều kiện và có thể tích bằng nhau nên: x = a = 4:2 = 2 (mol) → mCO2 = 2.8% = 100 (gam) 0.4.623(phân tử) =1.5đ Số nguyên tử có trong khí CO2 là: 1.1:106.8 = 16.5đ Câu 3: (3.5đ) nH2O = 14.5đ 0.5đ Vậy nồng độ phần trăm ZnSO4 trong dung dịch sản phẩm là: 16.3 (mol) → mO = 0.1024 0.16 = 4.3.8 (g) → m = 47.1 → 0.3(mol) PTHH: M2O3(r) + 3CO(k) → 2M(r) + 3CO2(k) 0.22.4 = 0. Ti.5 – 0.1024 (phân tử) 1đ Số nguyên tử H có trong khí H2 là: 1.6 – mM (ban đầu) < 21.1. 0.3:3 = 0.1024 0.3 (gam) 0.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->