P. 1
GT_DinhDuongThucanThuySan[1] (115-119) (185-199)

GT_DinhDuongThucanThuySan[1] (115-119) (185-199)

|Views: 372|Likes:
Được xuất bản bởiFann Tu

More info:

Published by: Fann Tu on Mar 28, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2012

pdf

text

original

Sections

 • M ð U
 • ð C ðI M DINH DƯ NG ð NG V T TH Y S N
 • I. M T S KHÁI NI M
 • 1.1. Th c ăn
 • 1.2. Dinh dư ng
 • 1.3. L ch s phát tri n dinh dư ng h c ñ ng v t th y s n
 • II. NH NG ð C ðI M DINH DƯ NG ð NG V T TH Y S N
 • CHƯƠNG I
 • SINH LÝ TIÊU HOÁ C A CÁ
 • 1.1. C U T O GI I PH U B MÁY TIÊU HOÁ C A CÁ
 • 1.2. ð C ðI M CÁC LO I D CH TRONG NG TIÊU HÓA C A CÁ
 • 1.2.1. D ch v (d dày - gastric secretion)
 • 1.2.2. D ch tu (pancreatic secretion)
 • 1.2.3. D ch m t (bile secretion)
 • 1.2.4. D ch ru t (intestial secretion)
 • 1.3. S TIÊU HÓA CÁC CH T DINH DƯ NG
 • 1.3.1. S tiêu hóa do các enzyme
 • 1.3.2. S tiêu hoá do vi sinh v t
 • 1.4. S H P THU CÁC CH T DINH DƯ NG
 • 1.5. T L TIÊU HOÁ TH C ĂN
 • CHƯƠNG II
 • CHUY N HÓA VÀ TÍCH LŨY CH T DINH DƯ NG CÁ
 • 2.1. M ð U
 • 2.2. CHUY N HOÁ CARBOHYDRATE
 • 2.2.1. S thu phân glucose
 • 2.2.2. T ng h p carbohydrate
 • 2.2.3. Con ñư ng chuy n hóa pentose phosphate
 • 2.2.4. Th c ăn và s chuy n hoá carbohydrate
 • 2.3. CHUY N HÓA LIPID
 • 2.4. CHUY N HOÁ AMINO ACID
 • 2.5. CÁC Y U T NH HƯ NG ð N QUÁ TRÌNH TRAO ð I CH T
 • 2.5.1. nh hư ng c a kh u ph n ñ n s trao ñ i trung gian
 • 2.5.2. Lư ng ăn vào và s trao ñ i ch t
 • 2.5.3. Thành th c gi i tính và trao ñ i ch t
 • CHƯƠNG III
 • NĂNG LƯ NG VÀ NHU C U NĂNG LƯ NG
 • 3.1. TRAO ð I NĂNG LƯ NG
 • 3.1.1. Khái ni m chung
 • 3.1.2. Chuy n hóa năng lư ng c a th c ăn
 • 3.2. NHU C U NĂNG LƯ NG
 • 3.2.1. Nhu c u năng lư ng duy trì
 • 3.2.2. Nhu c u năng lư ng cho s tăng trư ng
 • CHƯƠNG IV
 • DINH DƯ NG PROTEIN VÀ AMINO ACID
 • 4.1. PROTEIN
 • 4.1.1. Phân lo i
 • 4.1.2. Vai trò c a protein
 • 4.1.3. Nhu c u protein c a cá
 • 4.1.4. T l năng lư ng/protein
 • 4.1.5. ðánh giá ch t lư ng protein th c ăn
 • 4.2. AMINO ACID
 • 4.2.2. Nhu c u amino acid
 • 4.2.3. V n ñ b sung axit amin công nghi p vào kh u ph n
 • CHƯƠNG V
 • DINH DƯ NG LIPID
 • 5.1. KHÁI NI M, PHÂN LO I VÀ CH C NĂNG
 • 5.1.1. Khái ni m
 • 5.1.2. Phân lo i
 • 4.1.3. Ch c năng
 • 5.2. VAI TRÒ DINH DƯ NG C A AXIT BÉO
 • 5.2.1. Sinh t ng h p các axit béo c a ñ ng v t thu s n
 • 5.2.3. Vai trò và nhu c u axit béo thi t y u
 • CHƯƠNG VI
 • CARBOHYDRATE VÀ NHU C U ð I V I CÁ
 • 6.1. KHÁI NI M
 • 6.2. PHÂN LO I CARBOHYDRATE
 • 6.2.1. Monosaccharide
 • 6.2.2. Oligosaccharide
 • 6.3. S CHUY N HOÁ ðƯ NG CÁ
 • 6.4. S D NG TINH B T VÀ CH T XƠ CÁ
 • 6.4.1. Tinh b t
 • 6.4.2. Ch t xơ
 • CHƯƠNG VII
 • DINH DƯ NG VÀ NHU C U VITAMIN
 • 7.1. VITAMIN A
 • 7.1.1. Công th c c u t o
 • 7.1.2. Vai trò sinh h c
 • 7.2. VITAMIN D
 • 7.2.1. Công th c
 • 7.2.2. Vai trò sinh h c
 • 7.3. VITAMIN E
 • 7.3.1. Công th c
 • 7.3.2. Vai trò sinh h c
 • 7.4. VITAMIN K
 • 7.4.1. Công th c
 • 7.4.2. Ch c năng
 • 7.5. VITAMIN C (AXIT ASCORBIC)
 • 7.6. VITAMIN NHÓM B
 • 7.7. NHU C U VITAMIN C A CÁ
 • 7.8. S D NG VITAMIN TRONG TH C ĂN NUÔI CÁ
 • CHƯƠNG VIII
 • DINH DƯ NG VÀ NHU C U CH T KHOÁNG
 • 8.1. KHÁI NI M CHUNG
 • 8.2. CANXI, PHOSPHO, MAGIE
 • 8.2.1. Canxi (Ca)
 • 8.2.2. Phospho (P)
 • 8.2.3. Magiê (Mg)
 • 8.3. CÁC NGUYÊN T KHOÁNG KHÁC
 • CHƯƠNG IX
 • ð C ðI M TH C ĂN TRONG NUÔI TR NG THU S N
 • 9.1. PHÂN LO I TH C ĂN
 • 9.2. ð C ðI M DINH DƯ NG C A CÁC LO I TH C ĂN
 • 9.2.1. Th c ăn giàu năng lư ng
 • 9.2.2. Th c ăn giàu protein
 • 9.2.3. Th c ăn b sung (feed additives)
 • 9.2.4. Th c ăn t nhiên
 • 9.2.5. Mùn bã h u cơ và sinh kh i vi khu n
 • 9.2.6. Probiotic trong nuôi tr ng thu s n
 • CHƯƠNG X
 • TH C ĂN T NHIÊN
 • 10.1.1. Kích thư c mi ng u trùng pha nuôi dư ng ñ u
 • 10.1.2. ng tiêu hoá
 • 10.2. VI T O (MICRO-ALGAE)
 • 10.2.2. Giá tr dinh dư ng c a vi t o
 • 10.2.3. Vi t o trong nuôi tr ng th y s n
 • 10.3. LUÂN TRÙNG (ROTIFERS)
 • 10.3.1. Hình thái
 • 10.3.2. M t vài ñ c ñi m sinh h c quan tr ng
 • 10.3.3. Giá tr dinh dư ng c a rotifer
 • 10.3.4. Rotifer trong nuôi tr ng th y s n
 • 10.4. ARTEMIA
 • 10.4.1. M t s ñ c ñi m sinh h c quan tr ng
 • 10.4.2. Giá tr dinh dư ng
 • 10.5. CÁC ZOOPLANKTON KHÁC
 • 10.5.1. Copepod
 • 10.5.2. Daphnia và Moina
 • 10.5.3. Nematode
 • 10.5.4. u trùng bánh xe (Trochophora larvae)
 • 10.6. QU N LÝ AO NUÔI ð PHÁT TRI N TH C ĂN T NHIÊN
 • 10.6.1. Y u t v t lý
 • 10.6.2. Y u t sinh h c
 • 10.6.3. Y u t hoá h c
 • CHƯƠNG XI
 • CH BI N TH C ĂN VÀ TH C ĂN CÔNG NGHI P
 • 11.1. CH BI N TH C ĂN H T
 • 11.1.1. Tính ch t v t lý, hóa h c c a tinh b t
 • 11.1.2. Bi n ñ i v t lý, hóa h c c a tinh b t trong quá trình ch bi n
 • 11.1.3. K thu t ch bi n
 • 11.2. TH C ĂN H N H P VÀ CÔNG NGH TH C ĂN H N H P
 • 11.2.1. Phân lo i th c ăn công nghi p
 • 11.2.2. Tiêu chu n ch t lư ng c a th c ăn h n h p
 • 11.2.3. Các quy ñ nh pháp lý ñ i v i th c ăn h n h p
 • 11.2.4. Công ngh th c ăn h n h p
 • CHƯƠNG XII
 • TIÊU CHU N ĂN VÀ KH U PH N
 • 12.1. KHÁI NI M
 • 12.1.1. Tiêu chu n ăn
 • 12.1.2. N i dung tiêu chu n ăn
 • 12.1.3. Kh u ph n ăn
 • 12.2. NGUYÊN T C PH I H P KH U PH N ĂN
 • 12.2.1. Nguyên t c khoa h c
 • 12.2.2. Nguyên t c kinh t
 • 12.3. PHƯƠNG PHÁP PH I H P KH U PH N ĂN CHO TÔM, CÁ
 • 12.3.1. Phương pháp ph i h p thông thư ng
 • 12.3.2. Phương pháp hình vuông Pearson
 • 12.3.3. Phương pháp gi i phương trình
 • CHƯƠNG XIII
 • DINH DƯ NG VÀ NUÔI DƯ NG M T S ð I TƯ NG TÔM, CÁ
 • 13.1. DINH DƯ NG VÀ NUÔI DƯ NG CÁ CHÉP (CIPRINUS CARPIO)
 • 13.1.1. Gi i thi u
 • 13.1.2. Nhu c u dinh dư ng
 • 13.1.3. Kh u ph n ăn
 • 13.1.4. Nuôi dư ng
 • 13.2.1. Gi i thi u
 • 13.2.2. Nhu c u dinh dư ng
 • 13.2.3. Kh u ph n và nuôi dư ng
 • 13.3. DINH DƯ NG VÀ NUÔI DƯ NG CÁ RÔ PHI (OEROCHROMIS SPP.)
 • 13.3.1. Gi i thi u
 • 13.3.2. Nhu c u dinh dư ng
 • 13.3.3. Kh u ph n th c ăn
 • 13.3.4. Nuôi dư ng
 • 13.4.1. Gi i thi u
 • 13.4.2. Nhu c u dinh dư ng
 • 13.4.3. Kh u ph n ăn
 • 13.4.4. Nuôi dư ng
 • 13.5. DINH DƯ NG VÀ NUÔI DƯ NG CÁ CHÌNH (ANGUILLA SP.)
 • 13.5.1. Gi i thi u
 • 13.5.2. Nhu c u dinh dư ng
 • 13.5.3. Kh u ph n ăn
 • 13.5.4. Nuôi dư ng
 • 13.6. DINH DƯ NG VÀ NUÔI DƯ NG TÔM HE
 • 13.6.1. Gi i thi u
 • 13.6.2. Các hình th c nuôi
 • 13.6.3. Nhu c u dinh dư ng và ngu n cung c p
 • 13.6.4. Kh u ph n ăn và nuôi dư ng
 • CHƯƠNG XIV
 • ð C T TRONG TH C ĂN TH Y S N
 • 14.1. ðÔC T T NHIÊN
 • 14.1.1. ð c t có ngu n g c th c v t
 • 14.1.2. ð c t có ngu n g c ñ ng v t
 • 14.1.3. ð c t có ngu n g c vi sinh v t
 • 14.2.1. Hóa ch t h u cơ
 • 14.2.2. Kim lo i n ng
 • PH L C I
 • H N H P TH C ĂN, PREMIX KHOÁNG, VITAMIN CHO TÔM, CÁ
 • PH L C II
 • B NG NHU C U DINH DƯ NG C A M T S LOÀI CÁ
 • PH L C III
 • PH L C IV
 • TIÊU CHU N NGÀNH M T S LO I TH C ĂN TH Y S N
 • PH L C V
 • TÊN KHOA H C C A M T S LO I CÁ
 • TÀI LI U THAM KH O CHÍNH
 • Ti ng Vi t
 • Ti ng Anh

B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I TRƯ NG ð I H C NÔNG LÂM HU

LÊ ð C NGOAN, VŨ DUY GI NG, NGÔ H U TOÀN

GIÁO TRÌNH

DINH DƯ NG VÀ TH C ĂN THU S N
Giáo trình ñi n t (version 1)

HÀ N I 2009

L I NÓI ð U ðào t o ñ i h c ngành nuôi tr ng th y s n c a trư ng ð i h c Nông Lâm, ð i h c Hu b t ñ u t năm 1995. Nh ng năm g n ñây, ñào t o k sư nuôi tr ng th y s n c a trư ng nói riêng và c nư c nói chung ñã và ñang ñư c phát tri n ñáng k v s lư ng l n ch t lư ng. ð ph c v vi c nâng cao ch t lư ng ñào t o, nhà trư ng luôn khuy n khích các gi ng viên, cán b khoa h c tham gia biên so n giáo trình, bài gi ng và tài li u tham kh o. „Giáo trình dinh dư ng và th c ăn th y s n" ñư c GS.TS. Vũ Duy Gi ng (trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i), PGS.TS. Lê ð c Ngoan và TS. Ngô H u Toàn (trư ng ð i h c Nông Lâm, ð i h c Hu ) biên so n nh m góp ph n vào công tác ñào t o và nghiên c u c a nhà trư ng. Chúng tôi mong r ng quy n sách này là tài li u tham kh o t t cho các trư ng ñ i h c, cao ñ ng khác trong c nư c. Giáo trình ñư c nhóm tác gi biên so n công phu, tham kh o nhi u tài li u trong, ngoài nư c và thông tin c p nh t. Giáo trình bao g m 14 chương và 5 nhóm ph l c, ñã ñư c TS. L i Văn Hùng – trư ng khoa Nuôi ttr ng th y s n, gi ng viên lâu năm v môn h c này t i ð i h c Nha Trang- góp ý và ph n bi n. Trong khuôn kh th i lư ng c a m t môn h c thu c chương trình ñào t o ngành nuôi tr ng th y s n v i 3 tín ch , ch c ch n n i dung và thông tin trong giáo trình này chưa th bao trùm nh ng v n ñ chuyên sâu v lĩnh v c dinh dư ng và th c ăn cho t t c các ñ i tư ng nuôi tr ng th y s n. Chúng tôi mong mu n nh n ñư c s ñóng góp ý ki n xây d ng t quý th y cô giáo, các nhà nghiên c u, các sinh viên và ñ c gi ñ tài li u có th hoàn ch nh hơn trong l n tái b n sau. Chúng tôi xin trân tr ng cám ơn TS. L i Văn Hùng v nh ng góp ý có giá tr khoa h c và d án Nghiên c u phát tri n nông thôn b n v ng (RDVIET) do Sida/SAREC tài tr ñã tr giúp in n trong l n xu t b n năm 2008. Giáo trình ñư c biên so n l i d ng ñi n t , có b sung và s a ch a. PGS. TS. Tr n Văn Minh Hi u trư ng, Ch t ch H i ñ ng Khoa h c - Giáo d c

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n …………………

2

M CL C
M ð U ...................................................................................................................9

ð C ðI M DINH DƯ NG ð NG V T TH Y S N .......................................9 I. M T S KHÁI NI M .......................................................................................9 1.1. Th c ăn .......................................................................................................9 1.2. Dinh dư ng .................................................................................................9 1.3. L ch s phát tri n dinh dư ng h c ñ ng v t th y s n ..............................10 II. NH NG ð C ðI M DINH DƯ NG ð NG V T TH Y S N ................10 III. QUAN H GI A TH C ĂN V I CÁC HÌNH TH C NUÔI TR NG TH Y S N .....................................................................................................................11 CHƯƠNG I.............................................................................................................13 SINH LÝ TIÊU HOÁ C A CÁ............................................................................13 1.1. C U T O GI I PH U B MÁY TIÊU HOÁ C A CÁ.............................13 1.2. ð C ðI M CÁC LO I D CH TRONG NG TIÊU HÓA C A CÁ ..........13 1.2.1. D ch v (d dày - gastric secretion) .......................................................13 1.2.2. D ch tu (pancreatic secretion) .............................................................14 1.2.3. D ch m t (bile secretion) .......................................................................14 1.2.4. D ch ru t (intestial secretion)................................................................14 1.3. S TIÊU HÓA CÁC CH T DINH DƯ NG ...............................................15 1.3.1. S tiêu hóa do các enzyme .....................................................................15 1.3.2. S tiêu hoá do vi sinh v t .......................................................................17 1.4. S H P THU CÁC CH T DINH DƯ NG.................................................17 1.5. T L TIÊU HOÁ TH C ĂN......................................................................18 CHƯƠNG II ...........................................................................................................21 CHUY N HÓA VÀ TÍCH LŨY CH T DINH DƯ NG CÁ........................21 2.1. M ð U.......................................................................................................21 2.2. CHUY N HOÁ CARBOHYDRATE...........................................................21 2.2.1. S thu phân glucose .............................................................................22 2.2.2. T ng h p carbohydrate..........................................................................23 2.2.3. Con ñư ng chuy n hóa pentose phosphate............................................23 2.2.4. Th c ăn và s chuy n hoá carbohydrate ...............................................23 2.3. CHUY N HÓA LIPID..................................................................................23 2.4. CHUY N HOÁ AMINO ACID ...................................................................25 2.5. CÁC Y U T NH HƯ NG ð N QUÁ TRÌNH TRAO ð I CH T........27 2.5.1. nh hư ng c a kh u ph n ñ n s trao ñ i trung gian ..........................27 2.5.2. Lư ng ăn vào và s trao ñ i ch t ..........................................................27 2.5.3. Thành th c gi i tính và trao ñ i ch t ....................................................28 CHƯƠNG III..........................................................................................................30 NĂNG LƯ NG VÀ NHU C U NĂNG LƯ NG...............................................30 3.1. TRAO ð I NĂNG LƯ NG ........................................................................30
Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n …………………

3

3.1.1. Khái ni m chung ....................................................................................30 3.1.2. Chuy n hóa năng lư ng c a th c ăn .....................................................30 3.2. NHU C U NĂNG LƯ NG .........................................................................33 3.2.1. Nhu c u năng lư ng duy trì ...................................................................33 3.2.2. Nhu c u năng lư ng cho s tăng trư ng ...............................................34 CHƯƠNG IV..........................................................................................................36 DINH DƯ NG PROTEIN VÀ AMINO ACID ..................................................36 4.1. PROTEIN......................................................................................................36 4.1.1. Phân lo i................................................................................................36 4.1.2. Vai trò c a protein .................................................................................36 4.1.3. Nhu c u protein c a cá ..........................................................................37 4.1.4. T l năng lư ng/protein........................................................................37 4.1.5. ðánh giá ch t lư ng protein th c ăn.....................................................38 4.2. AMINO ACID...............................................................................................40 4.2.1. Các amino acid thi t y u........................................................................40 4.2.2. Nhu c u amino acid ...............................................................................41 4.2.3. V n ñ b sung amino acid công nghi p vào kh u ph n.......................42 CHƯƠNG V ...........................................................................................................44 DINH DƯ NG LIPID...........................................................................................44 5.1. KHÁI NI M, PHÂN LO I VÀ CH C NĂNG ..........................................44 5.1.1. Khái ni m ...............................................................................................44 5.1.2. Phân lo i................................................................................................44 4.1.3. Ch c năng..............................................................................................49 5.2. VAI TRÒ DINH DƯ NG C A AXIT BÉO ................................................50 5.2.1. Sinh t ng h p các axit béo c a ñ ng v t thu s n.................................50 5.2.2. Các y u t nh hư ng ñ n thành ph n axit béo trong ñ ng v t thu s n ......................................................................................................................................51 5.2.3. Vai trò và nhu c u axit béo thi t y u .....................................................51 CHƯƠNG VI..........................................................................................................55 CARBOHYDRATE VÀ NHU C U ð I V I CÁ.............................................55 6.1. KHÁI NI M..................................................................................................55 6.2. PHÂN LO I CARBOHYDRATE ...............................................................55 6.2.1. Monosaccharide.....................................................................................57 6.2.2. Oligosaccharide.....................................................................................58 6.3. S CHUY N HOÁ ðƯ NG CÁ .............................................................62 6.4. S D NG TINH B T VÀ CH T XƠ CÁ ...............................................62 6.4.1. Tinh b t ..................................................................................................62 6.4.2. Ch t xơ...................................................................................................63 CHƯƠNG VII ........................................................................................................65 DINH DƯ NG VÀ NHU C U VITAMIN .........................................................65

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n …………………

4

........ Công th c..................................................................................2...........5.. Công th c................ Ch c năng.....88 10.....79 ð C ðI M TH C ĂN TRONG NUÔI TR NG THU S N ...........2............................................1..67 7........................79 9..2................................................................................6..................79 9...................4................79 9............ VITAMIN K.... VITAMIN A..74 8............................... VITAMIN C (AXIT ASCORBIC) ........ VITAMIN E ............5.......6.3.......................................................................................................... S D NG VITAMIN TRONG TH C ĂN NUÔI CÁ................1..................... VI T O (MICRO-ALGAE)...................................2.......77 CHƯƠNG IX...88 TH C ĂN T NHIÊN....................2....................... Kích thư c mi ng u trùng pha nuôi dư ng ñ u..........2...........76 8....................................................66 7....... Phospho (P) ........................7...82 9......................... VITAMIN D....................................65 7............74 DINH DƯ NG VÀ NHU C U CH T KHOÁNG.............................................................2...........................................................................76 8................................................2..........................1..................3................................. CANXI......................... Th c ăn t nhiên .............. MAGIE ................................................................................................................................................................................ Vai trò sinh h c........4.........................4.....................................................................................1..69 7.............................1.........74 8................ VITAMIN NHÓM B ...................3...... Th c ăn giàu năng lư ng.............66 7..........89 10.............................................. Th c ăn b sung (feed additives) ..............2......................71 7....1............... PHÂN LO I TH C ĂN .................68 7.......................................................................................2........................................................ Vai trò sinh h c.................................................1.........70 7..1.........68 7..83 CHƯƠNG X ........................2.........................................................70 7.................................. Probiotic trong nuôi tr ng thu s n .......3....1...........1...........................2.....................79 9....................2.1...7......................... VAI TRÒ C A TH C ĂN T NHIÊN ð I V I NUÔI TR NG TH Y S N.......................................2..................................................................................................79 9........ Canxi (Ca).. Công th c c u t o...................................2................... ng tiêu hoá............................3....83 9..2...................... PHOSPHO......................................................2............ Th c ăn giàu protein......1...........................................1.........71 CHƯƠNG VIII.........................89 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 5 ...............................................................................................75 8...................................................................................... ð C ðI M DINH DƯ NG C A CÁC LO I TH C ĂN .1.................................. CÁC NGUYÊN T KHOÁNG KHÁC .......................2...83 9............................. NHU C U VITAMIN C A CÁ ....................................................1......68 7............ Magiê (Mg) ....8....................3..........75 8..4.........................................................88 10...........2..............................................65 7.................69 7...... Mùn bã h u cơ và sinh kh i vi khu n .........2................. Công th c....2.......................................................88 10..........................2...........66 7........................ KHÁI NI M CHUNG ................................70 7............ Vai trò sinh h c...............................

............... CÁC ZOOPLANKTON KHÁC................................4...........97 10............117 12.........3.................4......................................................2.....1..........4.. PHƯƠNG PHÁP PH I H P KH U PH N ĂN CHO TÔM......108 11.............................................3...111 11.............2.......1..101 10..................................................................6.........105 CHƯƠNG XI................107 11.............. hóa h c c a tinh b t trong quá trình ch bi n............................................ Y u t sinh h c.. KHÁI NI M...............115 12...................5................................................................ K thu t ch bi n ....96 10...2....109 11................................................................. Nguyên t c khoa h c.1..............96 10..................................3............1..116 12.6..... Bi n ñ i v t lý......... Tiêu chu n ăn..............................................................................................................107 11.................1.......1.................2............................................. Copepod ..........10... Công ngh th c ăn h n h p.......91 10.................................2......115 12..............1.....................................................5.107 11...104 10.................2.3................ Phân lo i th c ăn công nghi p .94 10.................102 10.....1..........2..........................5..........109 11... Nguyên t c kinh t ..........................................1............................2......................3..... Daphnia và Moina ...........................2...........................2......................... Tiêu chu n ch t lư ng c a th c ăn h n h p .................... QU N LÝ AO NUÔI ð PHÁT TRI N TH C ĂN T NHIÊN.....................113 CHƯƠNG XII ...............................5..104 10..........3.....................3....................1....6.....4......... M t s ñ c ñi m sinh h c quan tr ng.............. Hình thái .......................... LUÂN TRÙNG (ROTIFERS)...............2....................................110 11....................107 CH BI N TH C ĂN VÀ TH C ĂN CÔNG NGHI P .....1........................ M t vài ñ c ñi m sinh h c quan tr ng........................1..............107 11....96 10.. Tính ch t v t lý......2..... NGUYÊN T C PH I H P KH U PH N ĂN....................1............. CH BI N TH C ĂN H T ..........2......................................3.. Các quy ñ nh pháp lý ñ i v i th c ăn h n h p ........ Y u t v t lý...5.....3.................... Kh u ph n ăn.101 10.........................................................117 12..........4........................................................ Y u t hoá h c...............................5.............................................116 12....................................... Giá tr dinh dư ng c a rotifer ................................... TH C ĂN H N H P VÀ CÔNG NGH TH C ĂN H N H P ...................... N i dung tiêu chu n ăn ...........Các loài t o nuôi tr ng ch y u 82 10................... ARTEMIA...2...........................................1...............................104 10....... Giá tr dinh dư ng ...........2....117 6 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… ........2...........3.......................115 12.....................................99 10........ Giá tr dinh dư ng c a vi t o.....2.....................116 12................3.............116 12....2..... Rotifer trong nuôi tr ng th y s n..... CÁ.2..97 10...............3..............6.....................................................1...109 11......103 10......... Vi t o trong nuôi tr ng th y s n ..........2............................................................................................................1. Nematode .104 10.2..........................98 10......................... Nh ng thi t b c n thi t c a m t nhà máy th c ăn h n h p....4......................................1................... Phương pháp ph i h p thông thư ng ....................................115 TIÊU CHU N ĂN VÀ KH U PH N ............3............ u trùng bánh xe (trochophora larvae) ......1.............98 10...... hóa h c c a tinh b t....3.......................

.... Nuôi dư ng ... Phương pháp hình vuông Pearson........ Kh u ph n ăn và nuôi dư ng..........................................................147 13.....................126 13.4............. Nuôi dư ng .................................................... ðÔC T T NHIÊN ...........................................................................................................122 13.............................................147 13......................130 13...2....163 ð CT TRONG TH C ĂN TH Y S N ......4..................... Nuôi dư ng ......................4..................1..136 13.....................1...2...................171 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 7 ....................4... Nhu c u dinh dư ng.................... Gi i thi u ..................................4......3........................................... Kh u ph n ăn........................2....................150 13......................3.............. Phương pháp gi i phương trình ...................3.....) ..........................) ............................... DINH DƯ NG VÀ NUÔI DƯ NG CÁ CHÉP (CIPRINUS CARPIO) ..........12....145 13........5..............2...................................153 13...........4..........................153 13....3.........................................................................171 14...........2...................148 13................................3...............................3........................1.............154 13..... Gi i thi u ...................... ð c t có ngu n g c ñ ng v t ....................... Hóa ch t h u cơ........................................167 14..................4........5.......145 13.................. Nuôi dư ng .....................................................................................................................2.......118 12................. DINH DƯ NG VÀ NUÔI DƯ NG CÁ RÔ PHI (OEROCHROMIS SPP.........................2................2............ Gi i thi u .....................4.121 13..................................2............... ð c t có ngu n g c vi sinh v t ...........1........ DINH DƯ NG VÀ NUÔI DƯ NG CÁ CHÌNH (ANGUILLA SP......121 13...........155 13........................................................................................................................147 13.........163 14.......136 13....................................................................................1.................149 13..................133 13.....3...1. Nhu c u dinh dư ng.158 CHƯƠNG XIV...........163 14........2...................... CÁC H P CH T KHÔNG T NHIÊN VÀ PH GIA TRONG KH U PH N.............................................................136 13..................118 CHƯƠNG XIII........... Gi i thi u ....4............................ Nhu c u dinh dư ng.......2...............3.............................................................................................1................1.3..................................................................1..........3.........154 13.1..........................................5.......6................6..........................................................155 13......................3...........1........................6...............................4.150 13..6............................................ Gi i thi u ......... Gi i thi u ...................... DINH DƯ NG VÀ NUÔI DƯ NG CÁ QU VÀ CÁ DA TRƠN (PANGASIUS)...163 14................... Nhu c u dinh dư ng..1....................5..........6..........1..................130 13................................................168 14....................................................................2....................................... CÁ...1.. Kh u ph n và nuôi dư ng..........................................................128 13..........1.. Kh u ph n ăn.....................3........................ Kh u ph n ăn.................................. DINH DƯ NG VÀ NUÔI DƯ NG TÔM HE.......................................3..150 13...... Các hình th c nuôi..................121 13............. ð c t có ngu n g c th c v t ........ Kh u ph n th c ăn................... Nhu c u dinh dư ng và ngu n cung c p .3......... DINH DƯ NG VÀ NUÔI DƯ NG CÁ TRÔI N ð (INDIAN MAJOR CARP) ........130 13..1...................................3..............5......................................2.................. Nhu c u dinh dư ng.............................2......1........121 DINH DƯ NG VÀ NUÔI DƯ NG M T S ð I TƯ NG TÔM........

....................................................................... CÁ ................................................172 PH L C I........................174 PH L C II ........................................................................180 B NG NHU C U DINH DƯ NG C A M T S LOÀI CÁ............................14.............. Kim lo i n ng..........201 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 8 ........................................................183 CHO CÁ VI T NAM (%) ..201 Ti ng Anh ............................183 PH L C IV......................... VITAMIN CHO TÔM......................... PREMIX KHOÁNG.............................................................2...201 Ti ng Vi t ...................174 H N H P TH C................................................200 TÊN KHOA H C C A M T S LO I CÁ....................................................................185 PH L C V .............180 PH L C III ................................................................................................................................................................................................................................................................................200 TÀI LI U THAM KH O CHÍNH..........................................................................................................185 TIÊU CHU N NGÀNH M T S LO I TH C ĂN TH Y S N ...................................2................................................................................183 THÀNH PH N HOÁ H C C A M T S TH C ĂN CH Y U ....................................................................................................

Trong t nhiên. nó còn ñư c chia ra g m th c ăn viên chìm (sinking food) s d ng ch y u nuôi giáp xác và th c ăn n i (floating food) s d ng nuôi cá. Th c ăn Trong nuôi tr ng th y s n (NTTS).1. Gi m lư ng th c ăn tiêu th c n ph i hi u bi t rõ v nhu c u dinh dư ng ñ cân ñ i dinh dư ng kh u ph n. Th c ăn tươi s ng (fresh food): là các lo i ñ ng v t chưa qua ch bi n. m t lo i v t ch t có th là th c ăn c a loài cá này. c. Th c ăn t nhiên (live food.. còn tươi. Gi m giá th c ăn bao g m ch n nguyên li u ñ u vào h p lý v ch t dinh dư ng và giá. Có 4 quá trình trong quá trình dinh dư ng: thu nh n th c ăn. M c ñích c a dinh dư ng h c ñ ng v t thu s n là nghiên c u cơ s khoa h c và th c ti n ñ cho quá trình chuy n nh ng ch t dinh dư ng c a th c ăn thành nh ng ch t dinh dư ng c a cơ th hi u qu nh t (con v t kho m nh. th c ăn ñóng vai trò quan tr ng vì chi m t l cao trong chi phí (60-80% t ng chi phí). sinh trư ng phát tri n t t và có hi u su t l i d ng th c ăn cao nh t).M I. phương pháp ti t ki m chi phí th c ăn bao g m gi m ñơn giá th c ăn và gi m lư ng th c ăn tiêu th . 1. cá như: tôm cá t p. Sáu nhóm ch t Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 9 . tiêu hóa và h p thu ñ duy trì s s ng và tích lũy trong các mô cơ th . Ch t dinh dư ng là các nguyên t hay h p ch t hóa h c có trong kh u ph n làm th a mãn s sinh s n. mà nguyên nhân chính là kh năng thu nh n và tiêu hóa các lo i th c ăn khác nhau theo loài ho c do s khác bi t v m c ñ hoàn thi n b máy tiêu hóa theo giai ño n phát tri n cơ th . giai ño n phát tri n cơ th này nhưng chưa h n ñã là th c ăn c a loài cá khác. S khác bi t ñó ho c là do ñ c ñi m dinh dư ng khác nhau theo loài. cua… Th c ăn t ch (home-made food): th c ăn do ngư i nuôi t ph i ch ch y u t các ngu n nguyên li u s n có v i qui trình ñơn gi n nh m gi m giá thành và ch ñ ng khi s d ng. tiêu hoá h p thu th c ăn. chuy n hoá và bài ti t các ch t dinh dư ng kh i cơ th . natural food): như các loài rong t o và các sinh v t phù du ñ ng v t là nh ng cơ th sinh v t s ng và phát tri n trong h th ng nuôi ho c sinh v t s ng ñư c nuôi có th dùng làm th c ăn cho ñ ng v t thu s n.2. Môn h c nghiên c u các quá trình trên g i là dinh dư ng h c. sinh trư ng hay duy trì quá trình s ng bình thư ng. Lo i th c ăn t ch này thư ng d ng m và s d ng ngay sau khi ch bi n. Ti t ki m chi phí th c ăn làm tăng ñáng k l i nhu n trong nuôi tr ng. ðó cũng th hi n ñ c tính loài. M T S KHÁI NI M ð U ð C ðI M DINH DƯ NG ð NG V T TH Y S N 1. Th c ăn là v t ch t ch a ch t dinh dư ng mà ñ ng v t có th ăn. V nguyên t c. Th c ăn nhân t o (man-made food) còn ñư c g i là th c ăn công nghi p (commercial food) hay th c ăn viên (pellet food). Dinh dư ng Dinh dư ng là các quá trình ho t ñ ng sinh lý và hoá h c ñ chuy n hóa nh ng ch t dinh dư ng có trong th c ăn thành nh ng ch t dinh dư ng cho cơ th s d ng. Trong th c ăn công nghi p. giai ño n phát tri n cơ th khác. dùng làm th c ăn cho tôm.

Co. Vô cơ: Thi t y u: Ca. nhưng hi n ch có kho ng 20 loài ñư c nghiên c u v dinh dư ng và ñ i b ph n t p trung vào nh ng loài cá ôn ñ i. 1.. M ) vào nh ng năm 40 và phát tri n nhanh sau nh ng năm 60 c a th k XX. vitamin và các nguyên t khoáng.dinh dư ng ñã ñư c phân lo i như sau: nư c. Th c ăn nhân t o cho ñ ng v t thu s n b t ñ u áp d ng t th p niên 50 và cu i th p niên c a th k trư c. ñ c bi t là nhi t ñ nư c. L ch s phát tri n dinh dư ng h c ñ ng v t th y s n Dinh dư ng h c thu s n ch m i phát tri n g n ñây. giai ño n này nhu c u dinh dư ng c a chúng bi n ñ i r t l n. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 10 . ð ng v t c n hơn 40 ch t dinh dư ng khác nhau và ñư c l y t kh u ph n th c ăn và có nh ng ch t b n thân cơ th không t ng h p ñư c g i là ”ch t dinh dư ng thi t y u”. Hg. th n kinh. g i là nhi t ñ môi trư ng tiêu chu n (SET: Standard Environmental Temperatures). S lư ng các loài cá r t phong phú. Rb. Nhóm ch t dinh dư ng thi t y u bao g m: các amino acid thi t y u. Al.3. Cl.. Pb. II. Au. cá l i nh y c m v i stress c a môi trư ng. ð c: As. cơ. protein và amino acid. xương. Fe.Sb. giáp xác (crustacean) và nhuy n th (mollusca). Nư c Carbohydrate Lipit TH C ĂN H u cơ Protein và axit nucleic Axit h u cơ V t ch t khô Vitamin Lignin h n h p. Mo. nhu c u dinh dư ng thư ng ñư c xác ñ nh kho ng nhi t ñ nư c thích h p nh t ñ nh. Cá là ñ ng v t bi n nhi t (poikilotherms) nên có nhu c u năng lư ng th p hơn ñ ng v t máu nóng vì không tiêu t n năng lư ng vào vi c ñi u ti t thân nhi t. các v t li u. Cd. th c ăn viên ñư c dùng ph bi n t i M và Châu Âu. Cu. Ti. S. Do v y. carbohydrate. V. và m t s ch t b n thân có th t ng h p ñư c g i là “ch t dinh dư ng không thi t y u”. m ) và ch t ñi u ch nh quá trình trao ñ i ch t trong cơ th . Na. F. lipit. NH NG ð C ðI M DINH DƯ NG ð NG V T TH Y S N Cá có c u trúc ng tiêu hoá và ch c năng tiêu hoá r t khác nhau và ña s ñ ng v t thu s n ñ u trãi qua giai ño n u trùng. Si. Se. I. Mo. P. Sn. V và VIII). Cr. Tuy nhiên. Không thi t y u: Ag. Bi. Pb. hormone. F. Mn. ð ng v t thu s n ch y u bao g m các loài cá có xương (finfish). Ni. Zn. Nh ng nghiên c u ñ u tiên v dinh dư ng th y s n ñư c th c hi n t i Corland (Ohio. các h p ch t t o màu. axit h u cơ. Si. các h p ch t c u trúc (da. carbohydrate và t các s n ph m kh amin c a các amino acid. K. Năng lư ng mà t t c ñ ng v t ñ u c n ñư c l y t m . mùi và v . Chúng có nh ng ñ c ñi m dinh dư ng khác v i các ñ ng v t trên c n. Mg. các axit béo thi t y u và các khoáng thi t y u (s trình bày c th trong các chương IV.Se. Hg. Ge. Các ch t dinh dư ng cung c p cho t bào: nư c. do v y nghiên c u v dinh dư ng c a ñ ng v t th y s n khó hơn so v i ñ ng v t trên c n.

Hi u su t s d ng (HSSD) th c ăn c a cá cao hơn ñ ng v t trên c n. th c ăn ph i ñư c ch bi n và cho ăn theo phương th c l y th c ăn c a cá.. th c ăn t nhiên và th c ăn nhân t o chi m v trí khác nhau. th c ăn t nhiên là quan tr ng. Trình ñ thâm canh càng cao thì th c ăn nhân t o càng gi vai trò quan tr ng (sơ ñ 1). ký sinh (như cá mút ñá . Nhu c u vitamin cũng cao hơn. M i quan h gi a th c ăn t nhiên và th c ăn nhân t o trong nuôi tr ng thu s n Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 11 . không t n nhi u năng lư ng ñ v n ñ ng.). HSSD c a cá trong kho ng 1.2 . Có nhi u phương th c như b t m i (cá h i). Trong nuôi qu ng canh.7/1. Do ñó. Nhu c u ch t khoáng th p hơn vì cá có th l y ch t khoáng t môi trư ng nư c. trong khi ñó HSSD c a l n là 3/1 và c a gà là 2/1). QUAN H GI A TH C ĂN V I CÁC HÌNH TH C NUÔI TR NG TH Y S N Trong nuôi tr ng thu s n. III. do cá không t t ng h p ñư c trong cơ th . g m (như cá ñ i). l c (như cá mòi. Th c ăn t nhiên Nuôi qu ng canh Th c ăn nhân t o Nuôi bán thâm canh Nuôi thâm canh Sơ ñ 1.bài ti t amoniac). tuỳ phương th c s n xu t.1.. V phương th c l y th c ăn c a cá. H u h t các loài cá có nhu c u v axit béo nhóm -3 (hay n-3) và các nhóm ñ ng v t thu s n khác nhau thì có nhu c u axit béo này khác nhau. Hai tam giác ngư c chi u nhau (th c ăn nhân t o và th c ăn t nhiên) ch rõ m c ñ ñóng góp c a các ngu n th c ăn khi thay ñ i các phương th c nuôi tr ng th y s n. hút. V hi u su t s d ng th c ăn.Ví d : theo NRC thì SET c a m t s lo i cá như sau: Cá h i (chinook salmon): 59o F (15o C) Cá h i vân (rainbow trout): 50oF (10oC) Cá da trơn M (channel catfish): 86oF (30oC) Nhu c u năng lư ng c a ñ ng v t thu s n th p hơn ñ ng v t trên c n (vì không m t năng lư ng ñ ñi u hoà thân nhi t. không m t nhi u năng lư ng trong chuy n hoá protein (vì v y. ñ c bi t vitamin C. khi phương th c qu ng canh ñư c thay d n b ng bán thâm canh ho c thâm canh thì th c ăn nhân t o thay th d n cho th c ăn t nhiên. vì v y nhu c u vitamin ph thu c nhi u vào th c ăn. cá ñư c x p vào nhóm ammoniotelic. có th l c 6 gallons nư c/phút qua mang).

Rome. New (1987). Nhà XBNN. Feed and Feeding of Fish and Shrimp (A manual on the preparation and presentation of compound feed for shrimp and fish in aquacultue). Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 12 . Th nào là th c ăn và dinh dư ng? 2. Hà N i. L i Văn Hùng (2004). (eds) (2002). Tp H Chí Minh. Nutritient Requirement and Feeding of Finfish for Aquaculture. Nhà XBNN. Nêu nh ng ñ c ñi m dinh dư ng c a ñ ng v t th y s n? 3. Quan h gi a th c ăn v i các hình th c nuôi tr ng th y s n? TÀI LI U THAM KH O Ti ng Vi t Vũ Duy Gi ng. Ti ng Anh Michael B. Webster. Nguy n Th Lương H ng. FAO. C.CÂU H I 1. Dinh dư ng gia súc. Dinh dư ng và th c ăn trong nuôi tr ng th y s n. CAB international. Dinh dư ng và th c ăn gia súc. Hà N i. Nhà XBNN.D. and Lim C. Tôn Th t Sơn (1997). Lê ð c Ngoan (2002). UNDP.

CHƯƠNG I SINH LÝ TIÊU HOÁ C A CÁ
1.1. C U T O GI I PH U B MÁY TIÊU HOÁ C A CÁ ng tiêu hoá cá có 4 ph n: ph n ñ u, ru t trư c, ru t gi a và ru t sau (sơ ñ 1.1 và 1.2). Ph n ñ u g m xoang mi ng và mang. Ru t trư c g m th c qu n, d dày, h v . M t s loài cá không có d dày (kho ng 15% loài cá không có d dày) thì ru t trư c ch có th c qu n và m t ño n ru t b t ñ u t cu i ng th c qu n kéo ñ n c a ng d n m t. Ru t gi a là ño n ru t t sau van h v ñ n ñ u ño n ru t sau. G n van h v có túi mù h v (pylorus caecae), cá chó có 5-8 túi , cá h i nư c ng t có 35-100 túi. Ru t sau g m k t tràng và l th i phân. Niêm m c ru t là các lông nhung, kích c lông nhung bi n ñ i theo th i ti t và th c ăn (cá s ng môi trư ng l nh có lông nhung dài và dày hơn so v i cá s ng môi tr ng nóng, tuy nhiên t ng s lông nhung thì không bi n ñ i). ð c ñi m chung v ng tiêu hoá t t c các loài cá là: c u t o gi i ph u bi n ñ i theo t p tính ăn. Ru t c a loài ăn th c v t (herbivores) dài hơn loài ăn ñ ng v t (carnivores). Chi u dài ru t/dài thân c a carnivores, omnivores và herbovores l n lư t là 0,2-0,5/1; 0,68,0/1 và 0,8-15/1. 1.2. ð C ðI M CÁC LO I D CH TRONG NG TIÊU HÓA C A CÁ ng tiêu hoá c a cá ch a nhi u lo i d ch như d ch v , d ch tu và d ch ru t, trong ñó có ch a các enzyme gi vai trò quan tr ng trong quá trình tiêu hoá các ch t dinh dư ng. 1.2.1. D ch v (d dày gastric secretion) D ch v có tính axit có h u h t các loài cá, tr cá không có d dày. Thành ph n d ch v g m: axit hydrochloric,
Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n …………………

13

ti t ra t d dày khi có th c ăn, nh ñó pH d ch d dày có th ñ t t i 2 sau khi ăn vài gi ; enzyme: pepsin ñư c hình thành t pepsinogen trong môi trư ng axit. Pepsin phân c t các peptide thành nh ng m ch ng n hơn, nó phân gi i ñư c h u h t protein nhưng không phân gi i ñư c mucins, spongin, conchiolin, keratin hay nh ng peptide phân t lư ng th p. Dich v cũng ch a m t s enzyme không phân gi i protein, ñó là các enzyme: amylase ( cá trích), lipase (cá rô phi), esterase (pH = 5,3 - 8,0), chitinase (Coryphaenoides sp), hyaluronidase (Scomberjaponicus), cellulase (trong m t vài loài cá c a sông và cá nư c ng t) - enzyme này có ngu n g c vi sinh v t ch không ph i c a cá. 1.2.2. D ch tu (pancreatic secretion) D ch t y do tuy n t y ngo i ti t ti t ra, bao g m: bicarbonate ti t ra ñ trung hoà HCl ti t ra t d dày và các nhóm enzyme khác nhau. Nhóm protease Trypsin: hình thành do thu phân trypsinogen, phân gi i liên k t peptide có nhóm carboxyl ñ n t arginine hay lysine. Ho t ñ ng t i ưu pH=7. Chymotrypsin: hình thành do trypsin tác ñ ng vào chimotrypsinogen, phân gi i liên k t peptide có ch a nhóm carboxyl c a axit amin m ch nhánh (tyrosine, tryptophan, phenylalanine). Elastase ñư c hình thành khi pro-elastase ñư c ho t hoá b i trypsin, nó phân gi i dây n i peptide c a elastin. Carboxypeptidase hình thành t procarboxypeptidase sau khi ñư c trypsin ho t hoá, nó thu phân các m ch peptide cu i cùng c a cơ ch t. Amylase: tuy n tu là ngu n ch y u c a amylase c a cá, pH t i ưu cho ho t ñ ng c a nó là 6,7. Chitinase: có nhi u loài cá, ñ c bi t các loài cá ăn côn trùng và giáp xác. Enzyme này ho c sinh ra t tu (pH cho ho t ñ ng t i ưu là 8-10) ho c t d dày (pH cho ho t ñ ng t i ưu là 1,25-3,5). Lipase: thu phân m triglyceride, phospholipide và sáp. Carbonic anhydrase: th y ru t cá r n san hô, ngư i ta cho r ng enzyme này dùng ñ phân gi i calcium carbonate. 1.2.3. D ch m t (bile secretion) V cơ b n, m t cá gi ng m t ñ ng v t có vú, nhưng vì mô gan và mô tu c a m t vài loài cá tr n l n nhau cho nên d ch m t có ch a enzyme c a tu . D ch m t có tính ki m y u, ch a mu i m t, cholesterol, phospholipides, s c ch t m t, anion h u cơ, glycoproteins và ion vô cơ. D ch m t là tác nhân nhũ hoá m trong quá trình tiêu hoá m . 1.2.4. D ch ru t (intestial secretion) D ch ru t ch a nhi u lo i enzyme như amino-di-tripeptidase; alkali và axit nucleosidase (phân chia nucleoside); polynucleotidase (phân chia axit nucleic); lecithinase (phân chia phospholipid); lipase và nh ng esterase khác (phân chia lipid); amylase, maltase, isomaltase, sucrase, lactase, trehalase và laminarinase (tiêu hoá carbohydrate). Ho t tính amylase ru t cá chép cao hơn cá h i vân. Laminarinase trong ru t cá rô phi (Tilapia macrochira) nuôi b ng vi sinh v t phù du. Laminarinase phân gi i laminarin (β-1,3-glucan), có nhi u trong nhóm t o Laminariaceae.

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n …………………

14

1.3. S

TIÊU HÓA CÁC CH T DINH DƯ NG

1.3.1. S tiêu hóa do các enzyme Nhóm enzyme protease và peptidase ñ ng v t d dày ñơn, tiêu hóa protein x y ra trong ng tiêu hoá, b t ñ u d dày trong nh ng loài cá có d dày. Protein b phân c t thành nh ng m nh polypeptide sau ñó thành dipeptide và amin acid (sơ ñ 1.3). Các poly, di-peptide ti p t c ñư c tiêu hoá ru t. Dư i tác ñ ng c a nhóm enzyme protease t d ch v , d ch t y và d ch ru t. Protein b phân gi i theo sơ ñ : Protein pepton, polypeptide peptide ñơn gi n amino acid Như ñã bi t, protein có nhi u m c c u trúc nên c n có lư ng l n enzyme protease và peptide và m i lo i enzyme có ch c năng chuyên bi t ng v i c u trúc protein. Protease có vai trò như protease n i thì c t gi a chu i peptide, n u là protease ngo i thì c t ñ u các chu i peptide t do. Ví d , aminopeptidase là m t peptidase ngo i c t các amino acid t ñ u cu i có nhóm amin c a chu i peptide t ng l n m t. Protease là nhóm enzyme quan tr ng ñ ho t hóa các ti n enzyme c a nhi u enzyme tiêu hóa thành enzyme ho t ñ ng. M t ví d kinh ñi n là trypsinogen ñư c ho t hóa b i enterokinase. Trypsin l i ho t hóa các ti n enzyme tiêu hóa khác như chymotrypsin, elastase, collagenase và lipase. Ho t tính enzyme tiêu hoá protein c a cá ph thu c y u t sau: - Loài: ho t tính proteolytic c a loài ăn ñ ng v t l n hơn loài ăn th c v t. - Tu i: ho t tính enzyme peptic và tryptic tăng m nh trong 20 ngày tu i ñ u, sau ñó ho t tính tryptic tăng m nh hơn peptic (40 ngày tu i ho t tính tryptic tăng 10 l n còn ho t tính peptic tăng 4 l n). - Thành ph n th c ăn trong kh u ph n: kh u ph n ch a nhi u tinh b t và xơ làm gi m ho t tính proteolytic. - Nhi t ñ nư c: enzyme proteolytic ti t nhi u và có ho t l c cao nhi t ñ cao o (40-50 C), nhi t ñ t 5oC ñ n 20oC, ho t l c proteolytic gi m 30-40% giá tr ban ñ u. - pH: ñ i v i nhóm ăn l c, pH t i ưu cho pepsin d dày là 3, cho trypsin và chimotrysin là 8,2 và 7,8; ñ i v i nhóm ăn t p nh ng con s tương ng là 2,5-3,3 ñ i v i pepsin (nhi t ñ 40-50oC) và là 7,6 ñ i v i trypsin (nhi t ñ 46oC). - Th i gian sau khi ăn: ho t tính protease d ch ru t cá chép ñ t t i ña sau khi ăn 5 gi , ho t tính amylase gi m sau khi ăn 1 gi , nhưng sau 5-6 gi l i tăng lên. 15

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n …………………

Nhóm enzyme lipase Nhìn chung, lipid ñư c th y phân ngoài t bào (Higg và Dong, 2000) ru t non và manh tràng (sơ ñ 1.4) b i nhi u nhóm enzyme lipase và colipase (Sargen et al., 1989). Hi u chung nh t, các acid béo m ch ng n (2-10 carbon) và glycerol ñư c h p thu trưc ti p qua lông nhung c a niêm m c ru t. Các acid béo m ch dài (trên 12 carbon) ñư c c t ng n b i lipase và nh hóa do mu i m t thành các micelle. Micelle ñư c chuy n v n t ng tiêu hóa vào lông nhung, ñó tách kh i mu i m t và acid béo khu ch tán qua màng bi u mô. Các acid béo tái este và nhóm v i protein thành chylomicron. cá, lipid quan tr ng nh t là triaglycerole, cholesterol và phospholipid (Sargen et al., 1989). Các ch t này b th y phân thành các acid béo, glycerol, 2monoacylglycerol và lysophospholipid. Các h p ch t này ñư c h p thu qua màng ru t (Higg và Dong, 2000). Lipid cũng ñư c h p thu d ng h t nh (Smith, 1989). Nhóm enzyme carbohydrase Enzyme tiêu hóa carbohydrate có r t nhi u nhóm và ñư c ti t ra các ño n khác nhau c a ñư ng tiêu hóa. Amylase và maltase ti t ra ch y u ño n ru t gi a, saccharase ti t ch y u ño n ru t sau. Tuy nhiên, cá chép amylase ti t ra ch y u tu và h u như không ti t ra ru t. Cá con (6,5 g) có ho t tính amylase và maltase cao hơn cá l n (400 g); kh u ph n giàu tinh b t làm tăng ho t tính c a amylase và maltase; nhi t ñ thích h p cho carbohydrase ho t ñ ng thì tương ñ i r ng (20-40oC). Nói chung, carbohydrate b th y phân ngoài t bào d dày, ru t và manh tràng (Divakaran et al., 1999). S n ph m c a th y phân là polysaccharide và monosaccharide. ñ ng v t có vú, monosaccharide ñư c h p thu ch ñ ng qua t bào lông nhung ru t non (Lentner, 1981). ð i v i cá, cơ ch này chưa rõ ràng. Kh năng tiêu hóa và s d ng carbohydrate khác nhau r t l n các loài (Chan và Horn, 1999; Divakaran et al., 1999). S sai khác v t l tiêu hóa do khác nhau v s lư ng và ch ng lo i carbohydrate tìm th y các loài ñó (Chan và Horn, 1999). H u h t các loài s d ng tinh b t s ng (chưa n u) r t kém (Hemre et al., 2000). Ngư c l i, tinh b t n u chín và polysaccharide ñơn gi n ñư c tiêu hóa r t t t cá. Nhi u nghiên c u cho th y có m i tương quan dương gi a ñ chính v i t l tiêu hóa tinh b t (Jeong et al., 1992; Podoskina et al., 1997). M t khác, carbohydrate có ho c không th ñư c ñ ng hóa t t các loài cá. Cá h i (Oncorhynchus mykiss) s d ng carbohydrate r t kém.
Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n …………………

16

. 1. Các h th ng v n chuy n các ch t dinh dư ng H th ng v n chuy n Amino acid Alanine (A) Leucine (l) LNBB Phenylalanine Cation Anion Imino Cơ ch t. Tuy nhiên.Chitin b phân gi i thành ñư ng và N-acetylamin nh enzyme chitinase.1. 1997).. 1989). H p thu ch ñ ng (active transport) là s l a ch n và c n gradient Na ñ bơm ch t dinh dư ng (ví d . H p thu ch ñ ng c n năng lư ng và quan tr ng hơn th m th u cũng như th c bào.. Ho t tính c a enzyme này ch phát hi n d dày (pH th p) và ru t và manh tràng (pH trung tính). như th c bào. có ph n cu i ño n ru t nơi ti p giáp tr c tràng.4. ñ c bi t ñ i v i các amino acid thi t y u (Verri. Smith.3. vi khu n ch ñóng m t vai trò nh trong quá trình tiêu hoá chitin và cellulose. 1989 nt Mercer et al. Met.). ch t mang Na V trí Thành ru t nt nt nt nt nt nt Ngu n Baumrucker et al... m t ti t ra t d dày và m t ti t ra t t y (Smith. Lys. ch t mang H u h t amino acid. ch t mang Na Phe. Gama-Glutamyltransferase xúc tác th y phân các liên k t peptide gama-glutamyl và tham gia v n chuy n protein qua màng (Baumrucker et al.. 1979. S H P THU CÁC CH T DINH DƯ NG S v n chuy n các ch t dinh dư ng t ng ru t non vào t bào b i nhi u con ñư ng khác nhau. th m th u. 1999).2. h p thu ch ñ ng. mu i m t. trao ñ i ion. Tuy nhiên. Th c bào (pinocytosis) có th v n chuy n lư ng l n các h p ch t s ñư c tiêu hóa n i bào ho c s d ng cho h mi n d ch hay các d ch ti t tiêu hóa (enzyme. khu ch tán. 1993). 1993). ch t mang Na Chu i nhánh l n hay chu i ch t thơm H u h t amino acid trung tính. 1989 Baumrucker et al. chitinase. Glu) Proline. 1989). Orn) Amino acid anion (Asp. Moe và Place (1999) cho th y tương quan gi a ho t tính chitinase và lo i kh u ph n 8 loài cá bi n ñánh b t. S tiêu hoá do vi sinh v t Vi sinh v t trong ñư ng tiêu hóa c a cá g m: vi khu n và protozoa. B ng 1. Phosphatase kh phospho các ch t dinh dư ng và có vai trò trong h p thu lipd và protein như là ch t xúc tác cho ph n ng chuy n phospho (Villanueva et al. 1989 nt nt nt 17 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… . (Smith. 1999). 1. chúng ti t ra các enzyme proteolytic. Chitinase có th không b tiêu hóa do vi sinh v t và ký sinh trùng các nơi khác (Lundblad et al. ñi u này ch ra r ng có it nh t hai nhóm chitinase. lecithinase và cellulase. Lindsay không tìm th y tương quan nào 29 loài cá. Th m th u là do chênh l ch n ng ñ trong và ngoài t bào. amino acid) qua màng t bào lông nhung (Storelli và Verri. Ít nhât có hai nhóm enzyme quan tr ng cá và ñ ng v t có xương s ng tham gia h p thu ch ñ ng là alkaline phosphatase và gama-glutamyltransferase. amylolytic. ch t mang Na Amino acid cation (Arg.

Nh ng s n ph m hoà tan c a tiêu hoá lipid ñư c h p thu ch y u niêm m c ru t trư c và c các túi mù h v . M c dù v y. lipid. Ví d . Amino acid ñư c h p thu theo gradient n ng ñ sau khi k t h p v i ion vô cơ. Lipid. Ch t th i trong phân không ch có th c ăn không tiêu hóa mà còn có các ch t dinh dư ng (ngo i tr xơ) th i qua phân có ngu n g c n i sinh.1). T L TIÊU HOÁ TH C ĂN ð xác ñ nh kh năng tiêu hóa th c ăn. Mg và phytate Phosphate hòa tan. T l tiêu hoá (TLTH) th c ăn ñư c xác ñ nh b ng t l c a ch t dinh dư ng tiêu hoá so v i ch t dinh dư ng ăn vào. TLTH = Ch t dinh dư ng ăn vào . Ý nghĩa: T l tiêu hóa nói lên kh năng tiêu hóa c a v t nuôi v i m t lo i th c ăn. Riêng ñ i v i ch t khoáng không áp d ng công th c trên vì lư ng khoáng trao ñ i th i qua phân khá l n. M t s tác gi cho r ng các h th ng này cá tương t v i ñ ng v t có vú nhưng ñ n nay chúng v n chưa ñư c nghiên c u chi ti t trên cá. TLTH có th bi u th b i h s hay ph n trăm. Nh ng ch t dinh Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 18 . bi u mô. tương ng 40 g ch t khô ăn vào) và th i ra 50 g phân (ch a 20% v t ch t khô. Zn. Glucose ñư c h p thu niêm m c ru t theo cơ ch h p thu tích c c và theo gradient n ng ñ . protein. Ru t Ruôt. axít amin.75 (hay là 75%). có th tóm t t s h p thu ba nhóm ch t dinh dư ng như sau: Protein. trong m t ngày. mang và da Mang. trao ñ i P b c ch b i Fe và Mn Bơm năng lư ng chuy n các Ion quan màng Ti n trình ph c t p. tương ng 10 g ch t khô th i phân). Giá tr 75% có nghĩa là n u cho cá ăn 1 kg th c ăn thì ch có 750 g ñư c tiêu hóa ñ h p thu. da Ru t. carbon hydrate. Fe ñư c h p thu qua h th ng protein và chuy n vào máu qua protein khác Mang. còn 250 g th i qua phân. mang Lall. kh u ph n hay m t ch t dinh dư ng nào ñó. ngư i ta s d ng khái ni m t l tiêu hóa.5. Carbohydrate. T l tiêu hóa bi u ki n (Apparent Digestibility) và t l tiêu hóa th c (True Digestibility).Khoáng Ca P Na/K/Clo Fe Vit D có vai trò quan tr ng trong h p thu ru t. m t cá tr m c ăn h t 400 g c tươi (ch a 10% v t ch t khô. 1989 nt nt nt ñ ng v t có vú có b y h th ng v n chuy n ch ñ ng amino acid trong lông nhung ch t nh y ru t (b ng 1. nh ng peptide ñơn gi n ñư c h p thu b ng cơ ch th c bào (pinocytosis). thì TLTH v t ch t khô s là 0. H p thu gi m do xơ.Ch t dinh dư ng trong phân Ch t dinh dư ng ăn vào Ch t dinh dư ng ñư c ñ nh nghĩa như là năng lư ng. 1.

TLTH bi u ki n và TLTH th c ñang ñư c s d ng r ng rãi trong các tài li u. ð xác ñ nh t l tiêu hoá m t ch t dinh dư ng nào ñó trong th c ăn. T l tiêu hóa th c (TLTHt) là t l ch t ăn vào ñư c h p thu t ñư ng tiêu hóa. M t trong các phương pháp ñ xác ñ nh N trao ñ i là nuôi cá v i kh u ph n không ch a N và N thu ñư c trong phân chính là N có ngu n g c t cơ th . Ch t ñánh d u thư ng dùng là oxit crom (Cr2O3). A: % ch t ñánh d u có trong th c ăn (theo kh i lư ng ch t khô) B: % ch t ñánh d u có trong phân (theo kh i lư ng ch t khô) a: % ch t dinh dư ng có trong th c ăn (theo kh i lư ng ch t khô) b: % ch t dinh dư ng có trong phân (theo kh i lư ng ch t khô) CÂU H I 1. Nh ng enzyme tiêu hoá protein. lipid và carbohydrate và k t qu tác ñ ng c a nh ng enzyme này trong quá trình tiêu hoá th c ăn ? 4. Cùng v i vi c ñ nh lư ng t l c a các ch t dinh dư ng trong th c ăn. H p thu protein.dư ng này là nh ng ch t có trong t bào ru t và các ch t ti t c a ñư ng tiêu hóa. lipid và carbohydrate c a cá ? 5. Công th c tính như sau: TLTHt = Ch t dinh dư ng ăn vào . ngư i ta cũng xác ñ nh t l c a oxit crom trong phân. Hi n nay.(Ch t dinh dư ng trong phân + Ch t n i sinh) Ch t dinh dư ng ăn vào Ch t n i sinh c a cơ th th i qua phân ch y u là Nitơ . ch t này h u như không b tiêu hoá h p thu trong ñư ng tiêu hoá. Nh ng ñ c ñi m c u t o ng tiêu hoá c a cá ? 3. cho nên trong dinh dư ng ñ ng v t thu s n ngư i ta thư ng ch s d ng TLTH bi u ki n.[ 100 A x b ] B a Trong ñó. Tính t l tiêu hóa bi u ki n (theo công th c trên) s luôn luôn cho giá tr th p hơn t l tiêu hóa th c c a th c ăn. áp d ng công th c sau ñ tính TLTH bi u ki n: TLTH = 100 . Vì v y ngư i ta ñã ñưa ra khái ni m TLTH bi u ki n (bao g m c ph n n i sinh) ñ phân bi t v i TLTH th c (không bao g m các ch t n i sinh). S gi ng và khác nhau gi a th c ăn và ch t dinh dư ng ? 2. Các ch t n i sinh này không th phân bi t v i ch t không tiêu hóa trong th c ăn ñư c. không tính ñ n lư ng n i sinh so v i lư ng ăn vào. ngư i ta l y m u phân c a cá.có ngu n g c t cơ th v t ch . Trong th c t .ñư c g i là N trao ñ i trong phân. Oxit crom ñư c tr n vào th c ăn theo t l 1-2%. tuy nhiên có m t phương pháp ph bi n trong nghiên c u dinh dư ng cá là phương pháp dùng ch t ñánh d u. Sau ñó. TLTH bi u ki n ñ i v i các ch t khoáng g n như không có ý nghĩa. T l tiêu hóa và cách xác ñ nh ? Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 19 . có nhi u phương pháp khác nhau. TLTH th c ñư c xác ñ nh r t khó khăn ví khó ñ tách bi t các ch t có ngu n g c th c ăn và ngu n g c t cơ th . Sau khi cho ăn m t th i gian.

Steffens. Principles of Fish Nutrition. R. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 20 . Nhà XBNN. (2002). Fish Nutrition. Nhà XBNN. and Hardy. 402 tr. Hà N i. Imprint of Elsevier Science. Giáo trình hóa sinh ñ ng v t. Cao ðăng Nguyên. Ellis Horwood Limited. Academic Press. Ti ng Anh Halver. Dinh dư ng và th c ăn trong nuôi tr ng th y s n. (1989). 3rd Ed.E.TÀI LI U THAM KH O Ti ng Vi t L i Văn Hùng (2004). 2006. Lê Văn An. Nguy n Th L c. W. England. J. TP H Chí Minh. H Trung Thông.W. ð Quý Hai.

Chương này s gi i thi u các con ñư ng dinh dư ng chính và nh n m nh s khác nhau gi a các loài cá và gi a cá và ñ ng v t trên c n.2. S khác nhau chính v dinh dư ng gi a ñ ng v t trên c n và ñ ng v t dư i nư c là kh năng s d ng các loài th c v t làm th c ăn. Ph n l n các loài cá ñ u s d ng t t lipid mà không phát sinh ñ c gan và béo phì. nó cũng phù h p v i các loài ñ ng v t bi n nhi t như cá. ð ng v t trên c n l i d ng kh năng t dư ng c a th c v t. CHUY N HOÁ CARBOHYDRATE Các loài cá ăn th t tiêu hoá polysaccharide không t t l m. Các loài cá khác nhau t loài ăn th t ñ n ăn t p và ăn th c v t s ng trong gi i h n nhi t ñ nư c khá r ng t 00C ñ n 400C. trái ngư c v i ñ ng v t trên c n. West et al. bi n ñ i năng lư ng ánh sáng m t tr i vào trong lá và h t m t cách tr c ti p ho c gián ti p trong chu i th c ăn. Cá s ng trong môi trư ng nư c. Không có loài cá nào gi ng v i ñ ng v t nhai l i. Như v y.CHƯƠNG II CHUY N HÓA VÀ TÍCH LŨY CH T DINH DƯ NG 2. M ð U CÁ S chuy n hoá các ch t dinh dư ng c a cá là t ng h p các ph n ng hoá sinh trong su t quá trình s ng. Vì v y. Cowey (1989) ñã tóm t t ho t ñ ng c a Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 21 . protein và lipid ñ t o năng lư ng và các ch t trao ñ i cho quá trình ñ ng hoá x y ra mô cơ. Nét ñ c trưng khác n a là s có m t c a enzyme chitinase ho t ñ ng trong nhi u loài v i kh năng tiêu hoá và s d ng 2-aminoglucose polymer có m t trong v c a côn trùng và giáp xác. M t vài loài cá s d ng tr c ti p th c v t nư c nhưng ph n l n là các sinh v t phù du (plankton) bao g m c th c v t phù du (phytoplankton) và ñ ng v t phù du (zooplankton) cũng tr c ti p ho c gián ti p trong chu i th c ăn. h u h t cá có h th ng enzyme thích nghi v i môi trư ng nhi t và “isozymes di truy n” c a chúng. Nh ng nét cơ b n v con ñư ng chuy n hoá dinh dư ng c a các loài ñ ng v t s ng trên c n ñã ñư c nêu ra trong nh ng nghiên c u c ñi n v sinh hoá c a Lehninger (1979). nhưng cũng thích ng t t v i vi c s d ng protein và lipid như ngu n năng lư ng hoàn h o. Nh ng nhóm cá khác nhau có kh năng tiêu hoá và s d ng polysaccharide ph c h p làm ngu n năng lư ng là khác nhau. cá s d ng ngu n protein có hi u qu hơn ñ ng v t n nhi t trên c n. chúng ph i bài ti t các h p ch t ch a nitơ d ng urea ho c acid uric. Ph n l n cá s ng trong vùng nóng và t c ñ trao ñ i ch t c a chúng b chi ph i b i nhi t ñ nư c. thích ng v i kh năng s d ng ngu n carbohydrate. Cá h i và ph n l n các loài cá nư c m n s d ng protein và lipid như m t ngu n năng lư ng chính và các s n ph m trung gian s d ng cho sinh trư ng. Cá nư c ng t vùng nư c m thư ng s d ng nhi u carbohydrate trong kh u ph n và cá ăn th c v t phát tri n t t trong ñi u ki n s d ng th c ăn th c v t. t t c các loài cá ñư c nghiên c u có h th ng enzyme phân gi i protein phát tri n t t và m t vài loài có c enzyme tripsin có tính acid và base.1. m t s loài thu c h cá chép h n ch s d ng kh u ph n ch a lipid cao. cá bài ti t ch y u nitơ là k t qu c a quá trình d hoá amino acid và chuy n hoá các h p ch t ch a nitơ khác vào nư c như amoniac qua mang. (1966) và Kaneko (1989). 2. ðó là m t phương th c ti t ki m năng lư ng ñư c gia tăng b i giá tr năng lư ng chuy n hoá mà cá nh n t chuy n hoá protein. r t thu n l i ñ ti p xúc tr c ti p v i dung môi t t cho s h p thu ch t bài ti t. Như v y. T t c các loài cá ch c n chuy n hoá protein thành amino acid cho ñ ng hoá ñ sinh trư ng. Vì th .

Glycogen ch là d ng carbohydrate d tr chính trong gan và cơ c a cá.1.Meyerh c ñi n v s chuy n hoá glucose t n t i trong cá như các ñ ng v t trên c n. glucose 6-phosphate ñư c hình thành. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 22 . 2. pepsin và trypsin trong cá chép và cá tráp cao g p 10 l n ho t ñ ng c a amylase trong cá chép vùng nư c m so sánh v i cá tráp bi n.6-diphosphate. b t ñ u t s hình thành glucose 1-phosphate. K t qu là t 1 mol glucose t o thành 36 mol ATP. ðó là b ng ch ng cho th y s hình thành glucose trong cơ th ñ ng v t t s d hoá các amino acid trong su t th i kỳ nh n ñói. vì v y. 1983). hi u su t sinh h c theo lý thuy t là 38% (252/686).phosphate và sau ñó hình thành hai phân t pyruvate có th ñi vào chu trình tricaboxylic acid (TCA. ngay c trong su t th i kỳ dài nh n ñói và di trú..CoA kèm theo s hình thành năng lư ng liên k t cao năng adenosine triphosphate (ATP) t adenosine diphosphate (ADP). 1972). T t c các enzyme c a chu trình ñư c tìm th y trong các cơ quan c a cá (Tarr.CoA). M i mol (phân t ) ATP thu phân trong t bào mang l i 7 kcal năng lư ng cho các ph n ng ñ ng hoá và d hoá. nó ñư c bi n ñ i thành fructose 1. S thu phân glucose Con ñư ng c a Emden . Con ñư ng chuy n hóa glucose thành acetyl .2. ñư c phân chia thành hai phân t glyceraldehydes 3 .amylase. Theo ñó.1) như acetyl . glycogen trong gan ho c cơ c a cá h i cũng ch m t r t ít (French et al. s thu phân glucose b i enzyme cho 36 ATP x 7 kcal thành 252 kcal. sơ ñ : 2.coenzyme A (acetyl . Hi u su t sinh h c c a chuy n hoá hi u khí c a glucose có th ñư c tính t các năng lư ng liên k t liên quan như sau: C6H12O3 + 6O2 6CO2 + 6 H2O + 686 kcal Trong khi.

Buhler và Halver (1961) cho r ng cá h i s d ng hexoses ñơn d dàng và disaccharide t t nhưng s d ng polysaccharide kém trong nư c l nh nơi mà cá h i cư ng .0 kcal Cellulose: 0. Kh u ph n ch a carbohydrate cao ñ i v i cá da trơn làm tăng m c enzyme glucose-6-phosphate dehydrogenase trong gan (Likimandi và Wilson.0 kcal/g Lipid tiêu hoá: 8.3.Glucose 6-phosphate + 2 NADP + H2O → D-ribose 5-phosphate + CO2 + + 2 NADPH + 2 H+ Các ch t sau ph n ng kh này có th ñư c dùng ñ t ng h p lipid. Tarr (1972) ñã li t kê danh sách các enzyme liên quan ñ n s thu phân glycogen trong mô cá. kh u ph n có ch a protein cao cá nh n ăn có t c ñ th y phân glycogen cao. Giá tr năng lư ng tiêu hoá ñư c tính theo các h s sau: Tinh b t thô: 1. Nh ng acid béo b th y phân thành 2 ñơn v carbon t i m t th i ñi m trong Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 23 . glycogen cơ và gan ph i cung c p cho glucose máu c n thi t cho quá trình s ng. ñ c bi t trong su t th i kỳ nh n ñói và di trú kéo dài.2.0 kcal Saccharose: 4.2.2.1 kcal Dư i ñây là giá tr năng lư ng tiêu hoá c a protein và lipid tiêu hóa (Smith.0 kcal/g 2. lactate c n th i gian ñáng k ñ bài ti t t cơ v i ñ lư ng oxy ra môi trư ng nư c.Trong ñi u ki n k khí cơ cá. 2. Ngoài ra. 2. nhưng s chuy n ñ i k khí c a glucose thành lư ng pyruvate ch c n 2 mol ATP. Th c ăn và s chuy n hoá carbohydrate S cân b ng trong kh u ph n nh hư ng ñ n s chuy n hoá carbohydrate. Ngoài ra. CHUY N HÓA LIPID Nh ng ch t béo ñơn gi n ñư c tiêu hoá b i enzyme lipase. K t qu thí nghi m c a Cowey et al.5 kcal Glucose: 4. Con ñư ng chuy n hóa pentose phosphate Con ñư ng chuy n hóa pentose phosphate là m t ph n nh c a t ng h p phân t ribose và niacin adenine diphosphate (NADP) ñã ñư c Walton và Cowey (1982) mô t cá như sau: D. tương t như cá ăn kh u ph n có lư ng protein cao. T ng h p carbohydrate T ng h p carbohydrate là m t quá trình r t t n năng lư ng trong mô cá.1989): Protein tiêu hoá: 5. Hai enzyme glycolytic cho th y m c ñ ho t ñ ng cao.2. S hình thành glucose trong cơ th ñ ng v t x y ra như cá. glucose ñư c chuy n hóa thành lactate và ch 2 mol ATP. 2. 1982). ð t ng h p 1 mol glucose c n 2 mol pyruvate và s d ng 6 liên k t phosphate cao năng.5 .3. gi i phóng ra acid béo và glycerol.4. cá h i s d ng 60% protein và không có carbohydrate d tiêu trong kh u ph n có lư ng thu phân glucogen cao hơn ñáng k so v i cá h i nuôi kh u ph n th p protein và v i 50% carbohydrate. Cowey và Walton (1989) ñã th o lu n v nh ng ph n ng không thu n ngh ch và các nhân t ñi u ch nh có th có trong s thu phân và s hình thành glucose trong cơ th ñ ng v t và ngoài ph m vi c a enzyme glycolytic trong cá h i (Walton và Cowey. (1977) cho th y. 1982).3.3 kcal Dextrin: 3 .2 kcal/g Tinh b t n u chín: 2.5 .

2. quá trình oxy hoá hoàn toàn c a acid palmitic t o ra CO2 và H2O sinh ra 2340 kcal. Ví d . biotin và acid ascorbic trong bư c 3. riboflavin. Do ñó. M i vòng như v y làm gi m 2 cacbon c a c chu i cacbon c a acid béo trong th c ăn. acetyl-CoA sinh ra chu chuy n vào chu trình TCA và sinh ra các liên k t phosphate cao năng trong ATP (sơ ñ 2. Các ch t này gi ng như tác nhân tiêu di t vi khu n khi b phân gi i b i quá trình β-oxy hoá t o ra acid propionic 3 cacbon. Quá trình oxy hoá acid béo m ch dài có s carbon l Acid béo m ch dài có s carbon l có m t lư ng nh trong ch t nh t trên da cá và trên b m t c a l p v côn trùng và giáp xác.S-CoA Kh nư c ñ t o thành β-dehydro acid béo .bư c oxy hoá v trí β-c ñi n. Chu trình dinh dư ng và ATP). Chu i oxy hoá chính ñư c th hi n công th c sau: Acid béo + ATP và S-CoA → Acid béo . Năng lư ng thu n thu ñư c như sau: Acid Palmitic t o ra palmityl-CoA→ 2ATP 7 Palmityl-CA sinh ra 8 acetyl-CoA 7 FADH t o ra 7 FP (7x2) → + 14 ATP 7 DPNH t o ra 7 DPN (7x3) → + 21 ATP 8 Acetyl-CoA t o ra 16 CO2 + 8 HOH + 8 CoASH (8x12) → + 96 ATP Ư c tính năng su t sinh h c: 129 ATP (96 + 14 + 21 – 2) x 7 kcal = 903 kcal Nhưng. hi u su t sinh h c là 39% (= 903/2340). Ch t 24 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… .CoA Hydrat hoá t o thành β-hydroxy acid béo . acid pantothenic l n n a trong bư c 5 và acid lipoic trong su t chu trình TCA ñ s d ng “acetate ho t hóa” sinh ra ATP ñ m b o nhu c u năng lư ng chuy n hoá trong t bào (sơ ñ 2. riboflavin như flavin adenine diphosphate trong bư c 2.CoA Oxy hoá t o thành β-keto acid béo CoA S tiêu (lysis) b ng CoA-SH t o thành acid béo-CoA m i và acetyl-CoA Sau ñó. Trong chu trình ñó. niacin và pyridoxine trong bư c 4. quá trình β-oxy hoá l p l i các bư c trên ñ sinh ra acetyl-CoA nhi u hơn. M t vài vitamin tham gia trong các bư c khác nhau c a quá trình oxy hoá: acid pantothenic trong CoA bư c 1. Hi u su t sinh h c c a quá trình oxy hoá t bào acid béo x p x như carbohydrate ho c lipid ho c protein tiêu hoá. 7 flavin adenine dinucleotie (FADH) và 7 diphosphopyridine nucleotide (DPNH) ñư c sinh ra d ng kh .2). acid palmitic (C16) t o thành palmityl-CoA và sinh ra 8 phân t acetylCoA.

M c amino acid t do trong mô thư ng th p. d dàng s d ng như m t ngu n năng lư ng cho ñ ng hoá và d hoá trong mô. c n cung c p thư ng xuyên các amino acid cho chuy n hoá c n thi t ñ b o t n s s ng c a cá. cá ph thu c nhi u hơn vào amino acid th c ăn ñ ñáp ng cho quá trình chuy n hoá. Gurr và Harwood. ñ ng v t có vú và chim nh n ít năng lư ng chuy n hoá t s d hoá amino acid hơn cá. CHUY N HOÁ AMINO ACID Cá và t t c các ñ ng v t c n m t ngu n n ñ nh các amino acid k t h p ñ t ng h p protein mô cơ và cùng v i quá trình trao ñ i ch t ñ t ng h p protein các mô và t ng h p các h p ch t liên quan ñ n quá trình trao ñ i ch t như hormone. trong khi các ñ ng v t có vú tích lũy N cao hơn trong ñi u ki n lý tư ng (NRC. khi mà nguyên t s t Fe2+ ñ i thành Fe3+ như v y là m t electron ñã b chuy n ñi. Flavin dehydrogenase ch a flavin mononucleotide (FMN) ho c dinucleotide (FDA). Amoniac chi m kho ng 70-90% t ng lư ng ch t th i có ch a nitơ cá (Mommsen và Walsh. Cowey và Luquet (1983) ư c tính d hoá protein mô cá cung c p kho ng 50% amino acid ñ s d ng cho quá trình trao ñ i ch t. các electron ñư c chuy n t các ch t cho electron ñ n m t ch t oxy hoá ho c ch t nh n electron. ph n l n các amino acid trong cơ th là nh ng h p ch t c a protein mô cơ. năng lư ng t do có th chuy n ñ i b i quá trình phosphoryl hóa (phosphorylation) ADP thành ATP ñ sinh ra liên k t cao năng. 1992).kh .lưu huỳnh có t 2 ñ n 8 nguyên t s t và s các nguyên t sulfur acid không b n tương ng. Quá trình trao ñ i các acid béo liên quan ñ n lo i 1 nguyên t carbon kh i acid béo và do v y sinh ra m t acid béo m ch dài có s carbon ch n có th sau ñó β-oxy hoá s n sinh năng lư ng. Như v y. cá không th tích lũy hơn 55% N kh u ph n. Có 4 nhóm enzyme chính: Pyridine dehydrogenase xúc tác di chuy n thu n ngh ch c a electron t cơ ch t ñ n niacin adenine dinucleotide (NAD) ho c phosphate NAD t o thành NADH ho c NADPH. Chuy n b c electron Trong ph n ng oxy hoá . Các cytochrome v n chuy n electron t flavoprotein ñ n oxygen. 2. Các flavin oxidase quan tr ng nh t là succinic dehydrogenase vàác Các protein ph c s t . Oxy phân t có th ñư c s d ng trong h th ng có h p ch t h u cơ hydroxyl hoá. trong khi ñ ng v t có vú ho c chim là ure ho c acid uric. ði u ñ c bi t có th gi i thích t i sao trong ñi u ki n thí nghi m. Cytochrome ch a ñ ng cũng tham gia vào con ñư ng chuy n hóa này. Ngoài ra. do v y.porphyrin và có th th c hi n ph n ng thu n ngh ch chuy n Fe2+ thành Fe3+ và ngư c l i.này không b phân hu b i ph n l n các vi khu n. Nh ng h p ch t này ch a ph c s t . Như ñã bi t. Dioxygenase chèn hai nguyên t oxy vào cơ ch t.. v i 5Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 25 . S v n chuy n electron t NADH ñ n oxygen g n v i vi c gi m năng lư ng t do. trong khi monooxygenase ch chèn m t nguyên t oxy. các amino acid còn ñ cung c p năng lư ng trao ñ i cho cơ th . 1991). 1976). T ng h p ure và acid uric t amoniac tiêu t n năng lư ng. Các amino acid dùng cho nh ng m c ñích trên ñư c cung c p t th c ăn và các amino acid trong protein mô cơ. ñ ng có th ñư c dùng cho v n chuy n electron t tr ng thái Cu+ ñ n Cu+2. các h p ch t purine và các enzyme chuy n hoá. Cytochrome P450 là m t ñ ng t ho t ñ ng trong quá trình hydroxy hoá b ng enzyme (enzymatic hydroxations). Như ñã ñ c p trên. Nh ng enzyme ñ c hi u cho quá trình kh methyl cá tương t như ñã tìm th y ñ ng v t trên c n (Nicolaides và Laves. cá bài ti t nitơ t quá trình d hoá amino acid t o nên ch y u là amoniac. 1958. trong khi v i chu t con s này kho ng 70% (Millward et al. 1974). So v i chu t.4.

Kho ng 80-90% nitơ bài ti t qua mang. Jobling. Acid glutamic ñư c v n chuy n vào mitochondria và bi kh amin b i glutamate dehydrogenase và t o ra NH4+ thoat ra kh i mitochondria (Walsh. t c là các ph n ng kh amin có s tham gia c a các enzyme aminotranferase x y ra cytosol và mitochondria.. ure có th làm k t t a protein. và sau ñó luân chuy n qua h th ng tu n hoàn c a máu ñ n mang.5mg/l). Ph n l n cá có xương bài ti t amoniac. Hi u su t sinh h c thu n thu ñư c c a chuy n ñ i protein thành năng lư ng là kho ng 40%. gan. Cowey và Walton (1989) ñã li t kê các enzyme và con ñư ng d hoá cho m i amino acid. và nh ng thông tin này v n còn s d ng ñ n ngày nay. protein ăn vào. Ure là ch t ít ñ c hơn amoniac. V n ñ này chưa ñư c nghiên c u nhi u cá. cá nhám góc có gai (Squalus acanthias). cá vây tay và m t s loài cá xương khác s ng trong môi trư ng ñ c bi t là bài ti t ure.15% bài ti t d ng urea. nó ph i ñư c bài ti t m t cách nhanh chóng ñ ngăn ch n s tích lu l i mô. Quá trình d hoá amino acid x y ra ch y u trong gan do ph n ng kh amin. hơn 90% s n ph m bài ti t nitơ là ure ñư c bài ti t qua mang (Wood et al. B cá nhám. Chúng ñư c bài ti t b ng khu ch tán tr c ti p t máu ñ n nư c. 1997). ðây là ph n ng liên quan ñ n các enzyme transaminase trong t bào ch t. Cơ ch này t n t i trong th n c a b cá nhám và giúp thi t l p gradient chemiosmotic c n cho s hình thành ATP.5 – 7 mg/l). h u như toàn b nitơ bài ti t qua mang. 1991) và b t ñ u tăng 3 . và ch t lư ng c a protein trong th c ăn (Dosdat và c ng s . 1981. 1996). 1980. B cá nhám và cá vây tay là cá th m th u ure và có th duy trì s ñi u ch nh th m th u b ng cách duy trì m c ure cao trong mô cá. 1995). B i vì amoniac là ch t ñ c. ph n NH4+ trong “con thoi” amoniac do enzyme glutamine t ng h p t bào ch t ñ hình thành glutamine.. ph thu c vào loài cá (Dosdat et al. cá. 1986). ñư c chuy n thành α-ketoglutarate t o thành acid glutamic. nó ñư c xem như là nh ng con ñư ng và các ph n ng ñã tìm th y ñ ng v t cũng t n t i cá. nh ng loài nư c ng t. M i m t amino acid có con ñư ng d hóa riêng v i s tham gia c a enzyme ñ c hi u và cho s n ph m cuôi cùng riêng bi t. m t ph n s n ph m bài ti t nitơ c a chúng dư i d ng ure.5 mg/l) hơn nh ng loài nư c m n (cá vư c. n ng ñ ure trong huy t tương nh ng loài nư c m n không liên quan ñ n protein ăn vào và loài nư c m n cao hơn 7 ñ n 8 l n so v i loài nư c ng t (4459 so v i 6. 1996). nhưng m c tìm th y các loài cá th m th u ure. S n ph m bài ti t nitơ cao nh t xu t hi n 3-5 gi sau b a ăn ñ i 26 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… . Kikuchi và c ng s . Nh ng loài nư c ng t có m c nitơ trong huy t tương cao sau b a ăn (6. Nhóm amino. cá tráp. B n thân cá t làm m t tác d ng này b i trimethylamine oxide (TMAO) t n t i v i hàm lư ng cao và trung hoà nh hư ng c a ure và làm n ñ nh protein (Somero. acid glutamic lo i b nhóm amino (NH2) hình thành α-ketoglutarate và NH3.8 gi sau b a ăn. S n ph m ñã lo i nhóm amin (deaminated) có th sau ñó ñư c chuy n hoá thông qua con ñư ng oxy hoá ñ s n sinh năng lư ng. Ngư c l i. ch a nitơ. Gi thuy t ñó cho r ng. khu ch tán tr c ti p NH3 và/ho c s trao ñ i Na+/NH4+ ch c năng. s khuy ch tán NH3 là cơ ch chính ñ bài ti t. cá bơn) ñ u th p gi ng nhau (3. 1997). Glutamine ñư c chuy n vào mitochondria. ñó nó ñư c chuy n ñ i thành NH3. N ng ñ amoniac huy t tương có liên quan ñ n protein ăn vào (Kaushik. ph thu c vào loài cá. Cơ ch nào chi m ưu th còn ph thu c vào môi trư ng s ng c a cá nư c m n hay nư c ng t. Bư c ñ u tiên trong s d hoá amino acid là vi c di chuy n c a nhóm amino (transdeamination) t o ra h p ch t trung gian có th xúc ti n s chuy n hoá trong chu trình TCA ñ sinh ra năng lư ng ho c s d ng như cơ ch t cho t ng h p các h p ch t khác. và s n ph m bài ti t nitơ ch y u c a chúng là ure (Walsh.

1996). kích c cá và loài. 2. 1989). thì có th hi u sâu hơn v các nhân t ñi u ch nh hi u su t tích lũy protein và cung c p công c ñ thi t l p kh u ph n và ch n l c di truy n c a gi ng cá sinh trư ng nhanh và kinh t . Houlihan và c ng s (1986) ñã x p h ng t c ñ t ng h p và thoái bi n protein các mô cơ cá “rainbow trout” như sau: mang > tâm th t > cơ ñ > cơ tr ng. và các ng d ng có l i khác.5. ngoài ra còn có s khác nhau c a các mô cơ. S d ng phương pháp này.5. thi u lysine làm tăng ñáng k t l thoái bi n protein và t c ñ t ng h p protein. Cá ăn kh u ph n thi u lysine tăng t c ñ c a s thoái bi n protein. 76% protein t ng h p trong cơ tr ng cho sinh trư ng.1.v i cá nh (10g). Nhi u nghiên c u cho r ng. cá vư c và cá tráp nhưng ñ i v i cá bơn giá tr này ch là 21% (Dosdat và c ng s . Cách xác ñ nh s tích lũy và thoái bi n c a protein Các phương pháp m i và nh y ñã ñư c phát tri n ñ ño t c ñ t ng h p và thoái bi n protein trong mô s d ng li u flooding [3H] phenylalanine. năng l c t ng h p và t c ñ t ng h p protein th p hơn. còn mang thì ch có 4%. 1994). Cá sinh trư ng nhanh hơn khi có t l thoái bi n protein th p. lư ng protein t ng h p vư t quá lư ng tích lũy cho sinh trư ng”. Houlihan (1991) ñã tóm t t như sau: “M t ñi u rõ ràng r ng. S bi n ñ i giá tr này ph thu c protein th c ăn ăn vào. trong khi trong cơ. Cơ tr ng cá tuy t có hi u su t s d ng protein cao nh t và tính ñư c kho ng 40% c a t ng protein tích lũy trong cơ th m i ngày. các nhà nghiên c u ñã hi u b n ch t c a quá trình chuy n hoá liên quan tích lũy protein trong mô cơ. vi c s p x p d a trên t ng lư ng protein t ng h p m i ngày như sau: cơ tr ng = mang > cơ ñ > tâm th t.5. Houlihan và c ng s (1988) cho r ng t c ñ t ng h p protein khác nhau gi a các mô cơ: gan > mang > ru t > lá lách > tâm th t > d dày > tuy n sinh d c > cơ tr ng cá tuy t.2. CÁC Y U T NH HƯ NG ð N QUÁ TRÌNH TRAO ð I CH T 2. Carter và c ng s (1993). nh hư ng c a kh u ph n ñ n s trao ñ i trung gian Lysine trong kh u ph n ăn nh hư ng ñ n t c ñ (t l ) t ng h p và thoái bi n protein trong gan và cơ c a cá h i (Garzon và c ng s . nhưng nh hư ng này không ñ ng nh t (Cowey và Walton. b ng cách tiêm (Garlick et al. Kho ng 30 . protein và acid amin s d ng cho tái s d ng và t ng h p trong cơ th (cho sinh trư ng) l n hơn nhi u so Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 27 . không có thay ñ i ñáng k t l t ng h p protein trong gan. 2. ngoài ra Facuconneau và c ng s (1995) cũng quan sát th y ñ i v i các cá “rainbow trout” (lo i cá h i có ñ m ñen và hai v t hơi ñ kéo t mõm ñ n ñuôi). 1995). ñ i v i cá l n (100g) là 5-8 gi sau b a ăn.38% lư ng nitơ ăn vào ñư c bài ti t trong 24 gi cá h i. M t s nghiên c u khác cũng ñã xác nh n các enzyme amino acid transferase khác nhau có ho t tính cao hơn cá ăn kh u ph n ch a protein cao so v i cá ăn kh u ph n ch a protein th p. ho t tính RNA cao hơn. Protein th c ăn ăn vào ít nh hư ng ñ n ho t tính c a các enzyme d hoá amino acid. tích lũy protein ñư c t ng h p cao hơn. nhưng hi u su t protein sinh trư ng l i ñư c xác ñ nh b ng t c ñ c a s thoái bi n protein. Carter và c ng s (1993) cho th y có m t m i tương quan gi a protein ăn vào. 1980). Lư ng ăn vào và s trao ñ i ch t Lư ng ăn vào xác ñ nh t c ñ t ng h p protein cá ng ð i Tây Dương (Houlihan và c ng s . t ng h p protein và hi u su t tích lũy protein (t l protein tích lũy/protein ăn vào) trong cá tr m c . Overturf và Hardy (2001) gi i thi u phương pháp ñánh giá t c ñ t ng h p protein (cơ) b ng cách ño hàm lư ng mRNA mô liên quan v i t ng h p myosin. Tuy nhiên. G n ñây.. Các tác gi ñã k t lu n r ng. N u có m t phương pháp tương t ñ ño t c ñ thoái bi n protein.

G n ñây. L i ích c a phương pháp ti p c n này có th s d ng trong nh ng lĩnh v c ho c tình hu ng s d ng ch t ñ ng v phóng x có gi i h n. cá bơn. m c protein và năng lư ng th c ăn. s d ng k thu t li u ch y tràn v i ch t ñ ng v phóng x c a amino acid dùng ñ xác ñ nh nh ng thông tin nói trên ñã ñư c s d ng (Owen và c ng s . bao g m lư ng th c ăn ăn vào. Thành th c gi i tính và trao ñ i ch t Trao ñ i protein trong th i kỳ thành th c khác v i các giai ño n phát tri n khác trong vòng ñ i c a cá. Hơn m t th p k qua. 1999). giá tr sinh h c c a amino acid.v i protein b oxy hoá và th i ra ngoài. Martin và c ng s (1993) cho r ng có s quay vòng protein ñáng k và s phân ph i l i các amino acid trong su t giai ño n nh n ñói và thành th c cá h i ð i Tây Dương. 1998). Ph n l n các amino acid c n thi t cho s thành th c c a bu ng tr ng b t ngu n t cơ tr ng và ñư c hình thành như là m t k t qu c a s thoái bi n protein. chính là 15N. m c amino acid. k thu t s d ng các ch t ñ ng v . s khác nhau gi a các cá th v t c ñ sinh trư ng liên quan ñ n protein thoái bi n. cá l n nhanh có t c ñ t ng h p và thoái bi n protein th p (Carter và c ng s . hi u su t tích lũy protein b nh hư ng b i m t s nhân t n i sinh và ngo i sinh. Rõ ràng.3. 2.5. làm cho m t s cá h i tích lũy protein m t cách hi u qu hơn. bu ng tr ng có nhu c u l n nh t v năng lư ng và amino acid c a cá trong su t th i kỳ này. s d ng protein (nitơ) các loài cá nuôi ñư c nâng cao mà không nh hư ng ñ n m c lipid cao trong kh u ph n Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 28 . Nâng cao hi u su t tích lũy protein (protein retention efficiency) Như ñã th o lu n trên. M t vài nét chính c a dòng dinh dư ng. giai ño n sinh trư ng và t c ñ ñi u ch nh v m t di truy n c a protein thoái bi n.3. s d ng và chuy n hoá cá ñư c ch ra sơ ñ 2.

Imprint of Elsevier Science. 2006. Trình bày s 3. J. and Hardy. W. thành ph n ñ t ti n nh t trong công th c th c ăn cho cá. ð i v i cá h i ð i Tây Dương. CÂU H I: 1. ENGLAND Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 29 . Ti ng Anh Halver. cơ h i ñ nâng cao hi u su t s d ng protein có th liên quan ñ n lipid cao trong kh u ph n. TP H Chí Minh. Nguy n Th L c. vi c tăng protein thêm n a là có th . PRINCIPLES OF FISH NUTRITION. m c protein trung bình trong kh u ph n cá h i ð i Tây Dương nuôi là 22-25%. (1989). ð Quý Hai. Năm 2000. (2002). H Trung Thông. Cao ðăng Nguyên. Giáo trình hóa sinh ñ ng v t. Nhà XBNN. Lê Văn An. R.E. nhưng ñi u ñó b gi i h n b i chuy n hoá thu n c a protein. v i hơn 75% lư ng nitơ ăn vào b bài ti t. m t s loài cá nuôi khác. ti m năng cho vi c nâng cao tích lũy protein ñó là l a ch n c p b m có t c ñ tích lũy protein cao do t c ñ thoái bi n protein th p.như cá h i ð i Tây Dương. STEFFENS. Fish Nutrition. Cu i năm 1980. 3rd Ed. Trình bày s 2. Trình bày s 4. Hà N i. nhưng ti m năng t t hơn c là c i thi n vi c tích lũy protein thông qua vi c l p kh u ph n “protein lý tư ng” b i tăng m c năng lư ng kh u ph n. Có th . Nâng cao hi u su t tích lũy protein các loài cá nuôi r t c n thi t ñ gi m nh hư ng ñ n môi trư ng nuôi tr ng. Dinh dư ng và th c ăn trong nuôi tr ng th y s n. 402 tr. Nhà XBNN. Academic Press.W. ELLIS HORWOOD LIMITED. m c protein ñư c tăng lên trên 45% do s thay ñ i m c năng lư ng trong kh u ph n (v i 35% lipid) và s c i thi n ch t lư ng protein. Các y u t chuy chuy chuy nh hư n hóa carbohydrate? n hóa lipid? n hóa amino acid? ng ñ n s trao ñ i các ch t dinh dư ng? TÀI LI U THAM KH O Ti ng Vi t L i Văn Hùng (2004). và ngoài ra làm tăng hi u qu s d ng protein trong kh u ph n.

GE) Năng lư ng tiêu hóa (DE) Năng lư ng phân (FE) Năng lư ng trao ñ i (ME) Năng lư ng nư c ti u (UE) Năng lư ng th i qua mang (GEE) (Metabolisable energy) (Urine Energy) (Gill Excretion Energy) Năng lư ng thu n (NE) Sinh nhi t (HE= Heat Energy) (Tiêu hóa.1 như sau: Năng lư ng th c ăn (Năng lư ng thô .1.1. Chuy n hóa năng lư ng c a th c ăn Năng lư ng các ch t h u cơ c a th c ăn ñư c chuy n hóa trong cơ th cá theo sơ ñ 3. Joule (J) cũng là ñơn v bi u th năng lư ng và hi n nay ñang ñư c nhi u nư c s d ng (1 Joule là 1 kg-m2/s2). Có th chuy n ñ i calori sang joule (J).5 ñ n 15. ð i v i dinh dư ng ñ ng v t.000 kJ). Thu t ng này không áp d ng tr c ti p trong dinh dư ng ñ ng v t. Khái ni m chung Năng lư ng là ñ i lư ng v t lý ñ c trưng cho kh năng sinh ra công c a v t ch t (T ñi n ti ng Vi t. và nhu c u năng lư ng c a cá. 1998). Lim. t o ch t th i & bài ti t) Năng lư ng cho duy trì (NE for Maintenence = NEm) (Trao ñ i cơ b n.1. ho t ñ ng b t bu c. h p thu.000 kcal). 1 cal = 4. Vì v y. Chuy n hóa năng lư ng c a th c ăn trong cơ th ñ ng v t (Webster.000 cal) và megacalori (Mcal = 1. 2002) Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 30 .50C). Calori có các b i s là kilocalori (kcal = 1. Joule cũng có các b i s tương ng là kJ (1.CHƯƠNG III NĂNG LƯ NG VÀ NHU C U NĂNG LƯ NG Năng lư ng m c dù không ph i là ch t dinh dư ng nhưng là y u t quan tr ng trong kh u ph n th c ăn c a ñ ng v t th y s n (ðVTS). Chương này ñ c p ñ n s chuy n hóa năng lư ng c a th c ăn trong cơ th và các phương pháp ư c tính giá tr năng lư ng c a th c ăn. c n ph i xác ñ nh giá tr năng lư ng ñ i v i chúng. TRAO ð I NĂNG LƯ NG 3. Ngu n năng lư ng này có ngu n g c t các ch t dinh dư ng c a các lo i th c ăn ph i tr n trong kh u ph n.1. t o SP tiêu hóa.184 J hay 1 J = 0. T t c kh u ph n th c ăn cho ðVTS ñ u ph i ñư c ph i tr n không nh ng ñáp ng ñ các nhu c u v dinh dư ng mà còn th a mãn ñư c nhu c u v năng lư ng cho t ng giai ño n phát tri n c a ñ ng v t th y s n.000 J) và MJ (1.1. năng lư ng chính là nhi t lư ng s n sinh ra trong quá trình ñ t cháy các h p ch t h u cơ và bi u th b ng calori. 3.239 cal. Calori (cal) s d ng trong dinh dư ng là calori 150C (tương ñương lư ng nhi t c n thi t ñ làm nóng 1 g nư c t 14.2. 3. ñi u ch nh thân nhi t) Năng lư ng tích lũy (NE for Production = NEp) Sơ ñ 3.

Nhi t lư ng s n sinh ra do ñ t cháy hoàn toàn m t ñơn v kh i lư ng th c ăn g i là năng lư ng thô.GE) Năng lư ng hóa h c có trong th c ăn chuy n ñ i thành nhi t năng nh ñ t cháy b i có m t ôxy. N và S. Năng lư ng thô ñư c xác ñ nh b ng máy ño năng lư ng (Bomb calorimeter).5 D u 39. ph n còn l i m t qua nhi t vào môi trư ng nư c. T t c carbohydrate có t l này như nhau nên giá tr năng lư ng thô x p x 17. Oxy hóa hoàn toàn 1 mol glucose t o ra 686 kcal và th y phân 1 mol ATP cho 8 kcal. Mêtan có giá tr năng lư ng thô cao vì ch có cacbon và hydro.5 Casein 24.0 Mô cơ th : N c 23.400 kcal).9 Lactic 15.4 S a (4% m ) 24. Giá tr năng lư ng thô c a m t s ch t dinh dư ng và th c ăn như sau (MJ/kg ch t khô): Các tinh ch t: Glucose 15.6 M 39. Trong khi ñó. th c t ch có 39 mol ATP mà thôi. năng lư ng trao ñ i ch ph thu c năng lư ng c a N bài ti t qua mang d ng NH3 (ch không ph i ure).5 C khô 18.5 M 38. H u h t các lo i th c ăn thông thư ng có giá tr năng lư ng thô kho ng 18.8 Butyric 24.9 Khô d u ôliu 21.7 Xelulose 17. Giá tr DE và ME c a m t s lo i 31 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… . th y phân 1 mol glucose cho ra 85 mol ATP (686/8).0 S n ph m lên men: Axit axetic 14. Gi ng như t t c các ñ ng v t khác.5 MJ/kg. tuy nhiên.2 Mêtan 55.6 Propionic 20. Năng lư ng thô c a t ng axit béo khác nhau do s chu i cacbon.Metabolisable Energy) Năng lư ng tiêu hóa (DE = GE – FE) ph thu c kh năng tiêu hóa th c ăn c a cá. V lý thuy t.6 Tinh b t 17. M trung tính có hàm lư ng ôxy th p r t nhi u so v i cacbon và hydro nên giá tr năng lư ng thô cao hơn nhi u (39 MJ/kg) so v i carbohydrate. th c ăn ch a nhi u m và d u th c v t thì năng lư ng thô cao còn th c ăn ch a nhi u tinh b t thì th p năng lư ng. Vì m t ít năng lư ng th i qua mang nên chênh l ch gi a DE và ME cá nh hơn ñ ng v t có vú (b ng 3.digestible Energy) và trao ñ i (ME .Năng lư ng thô (Gross Energy . Chu trình Krebs là nơi s n xu t ATP kh i ñ u và th y phân ATP cho các t bào có năng lư ng.9 Xác ñ nh năng lư ng thô c a các ch t h u cơ thông qua kh năng oxy hóa c a chúng và bi u th quan h gi a t l cacbon + hydro so v i ôxy. Như v y. cá c n năng lư ng ñ s ng. Protein có giá tr năng lư ng thô cao hơn carbohydrate vì có ch a y u t ôxy hóa. chu i cacbon càng ng n (các axit béo bay hơi) thì năng lư ng thô càng th p.1). Năng lư ng tiêu hóa (DE.5 Rơm 18.5 MJ/kg (4.3 Th c ăn: H t ngô 18.

0 11.6-19.8 Cá chép 16.5-10.1 11.6 ME (kJ/g) 13.3 14.00 4.0 DE (kJ/g) Cá chình 22.7 ME (MJ/kg) (Cá h i) 10. ñ d ư c tính giá tr năng lư ng tiêu hoá (DE) c a th c ăn.5-17.4 15.2. 3.8 33.5 B ng 3.2-9.5 9.5 DE (kJ/g) 15.3 6.8 8.4.9 84.00 2.8 17.1-10.9 39.7 11.9 62. 1983) Ch t dinh dư ng Carbohydrate (không ph i rau c ) Carbohydrate (rau c ) Protein (ñ ng v t) Protein (th c v t) Ch t béo GE (kcal/g) 4.9 37.8 DE (MJ/kg) Rô phi 13.5 10.2 ±% 83.80 8. Giá tr DE c a m t s ch t dinh dư ng dùng ñ ư c tính DE c a th c ăn thu s n (ADCP. S sai khác gi a giá tr năng lư ng tiêu hóa (DE) và năng lư ng trao ñ i (ME) cá h i Rainbow trout Ch t dinh dư ng Glucose Tinh b t chín B t s ng Ch t dinh dư ng Protein M Cacbohydrate Nguyên li u Cá da trơn Ngô (extruded) 30% kh u ph n 60% kh u ph n B t ngô Lúa mì B t ñ tương Khô d u bông B t cá B tc D u ñ ng v t B t ph ph m gia c m 4.00 32 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… .8-137 9.2 2.3 5.2 11. vi c nghiên c u v năng lư ng trên cá chưa ñư c ñ c p nhi u Vi t Nam.8 5.8 11. B ng 3. B ng 3.6 4.3. Giá tr GE và DE c a m t s ch t dinh dư ng Rô phi 18.2.1.5 14.3 và 3. Giá tr năng lư ng tiêu hoá c a m t s lo i th c ăn tính toán trên cơ s các s li u b ng 6.7 16.5 7.4).1 9.6 10.5-14.1 DE (kcal/g) 3.2 33.2 Trong s n xu t.1 36.2 16.4 B ng 3.25 3. Giá tr DE và ME c a m t s lo i th c ăn cá Cá h i 12.4.0 3.8 GE (kJ/g) 23. Tuy nhiên.7 10.6 8.3 12.2 17.4 ñư c ghi ph l c 3 “Thành ph n hoá h c m t s lo i th c ăn tôm .1 5.th c ăn trên m t s ñ i tư ng nuôi có th tham kh o các b ng 3.cá’’. ADCP (1983) ñ ngh s d ng nh ng giá tr DE sau ñây cho các ch t dinh dư ng (b ng 6.

Protein ch a 5. gi ng loài và th c ăn tiêu th . M t khác. ngư i ta ti n hành phương pháp cân b ng cacbon hay cân b ng năng lư ng ho c b ng phương pháp nuôi dư ng.1.1 kcal GE/gram và là ngu n năng lư ng r nh t. vì v y nó là ngu n th c ăn ch y u cho các loài cá ăn c và ăn t p. l n tr n kh i k thù hay stress. Nguyên nhân th ba là cá th i kho ng 85% ch t th i trao ñ i dư i d ng NH3 tr c ti p qua mang vào môi trư ng nư c và c n r t ít năng lư ng. cá không dùng ngu n này nhi u như ñ ng v t trên c n.6 kcal GE/gram. Th hai.4 kcal GE/gram. nhi t ñ cá g n gi ng nhi t ñ môi trư ng nư c xung quanh. L n có th tiêu hóa 90% carbohydrate trong khi ñó cá tr m c ch tiêu hóa 55-60% mà thôi. cá s d ng r t m nh. cá nh nhu c u năng lư ng trên ñơn v th tr ng cao hơn cá l n. lipid và carbohydrate là ngu n năng lư ng làm tăng m t ñ năng lư ng kh u ph n. ð xác ñ nh nhu c u năng lư ng. ðVTS có nhu c u cao v protein hơn các ñ ng v t khác và nhu c u năng lư ng thì l i th p hơn. ñ ng v t có vú ph i dùng năng lư ng ñ t o urea và gia c m thì t o acid uric.2. Lipid ch a kho ng 9. khi nhi t ñ nư c g n nhi t ñ t i ưu cho t ng lo i cá thì tăng trao ñ i ch t. kích c . t c ñ sinh trư ng và ho t ñ ng. ðVTS s ng trong nư c nên h n ch t i thi u năng lư ng m t ñi ñ duy trì thăng b ng trong kho ng không. Tuy nhiên. Nhu c u NL duy trì c a ba nhóm cá (Guillaume. t c ñ sinh trư ng.2. Nhi t ñ nư c là y u t nh hư ng l n nh t ñ n nhu c u năng lư ng c a cá. ð i v i h u h t ñ ng v t trên c n. ð ng v t trên c n ph i m t năng lư ng ñ gi v trí cơ th kh i tác ñ ng v i tr ng l c. protein không ph i là ngu n năng lư ng chính trong kh u ph n. Nguyên nhân th nh t là ðVTS không c n năng lư ng ñ duy trì nhi t ñ cơ th như v t nuôi.3. Nhu c u năng lư ng duy trì Nhu c u năng lư ng duy trì là nhu c u năng lư ng ch ñ ñ cho cá không thay ñ i th tr ng trong th i gian thí nghi m. Ho t ñ ng cơ h c bao g m bơi. Nhi u y u t nh hư ng ñ n nhu c u năng lư ng c a cá như: ho t ñ ng cơ h c. B ng 3. carbohydrate là ngu n năng lư ng ch y u. 3.5. Tương t . Như ñã bi t. Vì v y. NHU C U NĂNG LƯ NG Trong th c t . tuy nhiên. nhi t ñ . 2000) Nhóm cá Cá chép Nhóm cá da trơn Nhóm cá h i Kh i lư ng cá (g) 80 80 10-20 100 150 300 Nhi t ñ (0C) 10 20 25 25 18 15 Duy trì (kJ/kg cá/ngày) 28 67 84 72 85-100 60 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 33 . Carbohydrate ch a 4. Ngư c l i. là ngu n năng lư ng ph thêm trong th c ăn th y s n. 1999 theo Lê Thanh Hùng. khi nhi t ñ nư c gi m dư i ngư ng t i ưu thì t c ñ trao ñ i ch t gi m. ñ ngon mi ng. vì v y. cá l n nhanh c n nhi u năng lư ng hơn cá ch m l n. protein là ngu n ñ t nh t trong kh u ph n th c ăn. Nhi u loài cá có bong bóng nh m duy trì v trí cơ th trong các t ng nư c nên cơ c a chúng ít ho t ñ ng ñ gi yên v trí c a chúng. Kích c cá có nh hư ng ñ n nhu c u năng lư ng c a chúng.

Nhu c u năng lư ng duy trì so v i t ng nhu c u năng lư ng hàng ngày chi m t l 14-17% cá chép. phương pháp nghiên c u này ti n hành r t khó khăn.3 20. CÂU H I 1.2.Tuy nhiên. Nhà XBNN. công th c tính? 2. 17-24% cá h i. còn ñ ng v t có vú t l này là 30-59%.01 2. H Chí Minh.01 2.1 41. Nhà XBNN.4 2. sinh trư ng c a cá. cá bài ti t amonia mà không bài ti t ure hay axit uric. t0: 240C) DE (MJ/kg th c ăn khô) 18. Dinh dư ng và th c ăn trong nuôi tr ng th y s n. nh hư ng c a năng lư ng và protein kh u ph n ñ n t c ñ sinh trư ng c a cá (cá chép W=170g. nh ng y u t chi ph i nhu c u năng lư ng cho sinh trư ng? 3. Nguy n Th Lương H ng.5 1. Tôn Th t Sơn.8 257 18. Nhu c u năng lư ng cho duy trì.15 Protein (% v t ch t khô) 46.6) B ng 3. Công th c P/E và cho m t s ch tiêu P/E thích h p c a m t s loài cá? TÀI LI U THAM KH O Ti ng Vi t Vũ Duy Gi ng. ví d : GE (MJ/kg th c ăn khô) 13. 2002.6.17 51. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 34 .99 2. tăng t l protein có th không làm làm tăng t c ñ sinh trư ng (b ng 3.Lư ng năng lư ng cho duy trì chính là ph n m t mát t i thi u qua nhi t.3 2. 2004. cá không có cơ ch ñi u ti t thân nhi t.14 Các k t qu trên cho th y s quan tr ng c a vi c duy trì t l năng lư ng/protein trong kh u ph n c a cá.2 380 . Các d ng năng lư ng c a th c ăn. cung c p th c ăn m c 2% kh i lư ng cơ th . Hà N i.9-18.75 (khi nhi t ñ nư c 20-240C). Giáo trình dinh dư ng gia súc.5 cho bi t nhu c u năng lư ng c a m t s nhóm cá.6 392 20. L i Văn Hùng.5 218 22. tăng năng lư ng thì tăng sinh trư ng. Nhu c u năng lư ng duy trì c a cá th p hơn ñ ng v t trên c n vì cá tiêu hao ít năng lư ng cho s v n ñ ng và gi thăng b ng cơ th . 3.8 Tăng (% so v i BW ñ u) 148 16. Hà N i. 1997. Dinh dư ng và th c ăn gia súc.150 20. B ng 6.9 320 m t m c năng lư ng. Nhà XBNN. Nhu c u năng lư ng duy trì cho cá bình quân 70 kJ/kg th tr ng hay 50 kJ/kg W0.2. Nhu c u năng lư ng cho s tăng trư ng Kh u ph n ñ protein.8 283 24. Lê ð c Ngoan.

J. New. Washington. Comparision of essential amino acid requirements with A/E ratio among fish species (review paper).. J.D. Halver. (ed) Handbook of Nutrient requirements of Finfish. and Lim.” 2nd ed. 2002. I. M. T. AOAC. CRC Press. 1997. Oohara. 259 . 1991. A. Nhà XBNN. Chapman and Hall. (J. CAB international. E. Cao ðăng Nguyên.329. 2002.Arai. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 35 . Giáo trình hóa sinh ñ ng v t. 15th Ed. M. Garzon. Nutrient Requirement and Feeding of Finfish for Aquaculture.P. and Harwood. Aquaculture 124. pp. and Walton. Cardenete. In “Lipid Biochemistry. Cowey. 963-970.. FAO Fisheries Technical Paper 343.” vol. M. Nguy n Th L c. Hà N i. E. 402 tr. Hardy. 3rd Eds.(1994)..W.. C. 823pp. ed). Fisheries Science 63... ð Quý Hai. B. J. G.. 1987. FAO. (1991).. M. Eel. Lupianez.H Trung Thông. J. Acedemic Press. T. A. In “Fish nutrition.. C. 64 (abstr). and de la Higuera. Rome. Halver. 1995. pp. 93. Florida. Ti ng Anh Akiyama. preagon. S. (eds). Academic Press. Boca Raton. Hidalogo. C. Official Methods of Analysis. Webster. R. FAO.. Michael B. 2006. Lê Văn An. (1989). 1990. Imprint of Elsevier Science. DC. New York. Feed and Feeding of Fish and Shrimp (A manual on the preparation and presentatition of compound feed for shrimp and fish in aquaculture).l. Rome. Anguilla spp. Gurr. Fish Nutrition. and Yamamoto. UNDP. London. I. Farm-made Aquafeed. p.. R..375. 69-75. In: Wilson. J.

cũng có trong lòng tr ng tr ng. 4. photphoprotein và chromoprotein. Protamin: là protein ki m g n v i axit nucleic có nhi u trong tinh trùng c a ñ ng v t có vú. glutamine. máu. máu. th c v t.1. Các protein hình c u chính.. là m t axit amin quan tr ng c a protein này. Globulin protein có trong s a. tryptophan hay axit amin ch a lưu huỳnh. cadaverine. Protein này không hòa tan và b n v i các enzyme tiêu hóa.1.1. Theo quy ư c c a ngành th c ăn chăn nuôi và cá. lipoprotein. tr ng. collagen có hydroxyproline. keratin r t giàu axit amin ch a lưu huỳnh. khi th y phân cho ra nhi u arginine và lysine. asparagine. V khía c nh dinh dư ng. tr ng. protein thô ñư c tính b ng công th c: Protein thô = N x 6. Chromoprotein như hemoglobin. g m: Albumin: có s a. antigen và hormon. elastin và keratin. th c ăn h t ch a 10% nitơ phi protein. amid (urea. Protein ph c t p lo i protein này ngoài các axit amin còn có nhóm không ph i protein như glycoprotein. Keratin có hai lo i là α. ngư i ta chia protein thành hai lo i: Protein thô g m c protein và các h p ch t ch a nitơ không ph i protein. Elastin c u t o gân và m ch máu. chu i polipeptid c a elastin giàu alanine và glycine. ngưng t b i nhi t Histone: có nhân t bào.). alkaloid (nicotine. Phân lo i V khía c nh ch c năng ngư i ta chia protein thành nhi u lo i sau: Protein ñơn gi n là protein ch cho axit amin khi th y phân. cytochrome ho c flavoprotein.).keratin là protein c a lông và tóc và β . strichnine. Protein s i (fibrous protein): gi vai trò c u t o các mô liên k t như collagen. amin (putresine..CHƯƠNG IV DINH DƯ NG PROTEIN VÀ AMINO ACID 4. ð c ñi m: hòa tan trong dung d ch mu i và không b ngưng t b i nhi t. th c ăn xanh ch a t i ña 50-60% nitơ phi protein. da…. Photphoprotein như cazein c a s a và photphovitin c a lòng ñ . histamine. Glycoprotein là thành ph n c a niêm d ch có tác d ng bôi trơn. morphine. Vai trò c a protein Protein ngoài vai trò c u trúc (nguyên li u t o các mô và các s n ph m) còn có nh ng vai trò quan tr ng sau: T o các ch t xúc tác (enzyme).1.keratin là protein c a lông vũ. ví d protein lông ch a t i 4 % lưu huỳnh. ñây nó g n v i deoxyribonucleic. nitrate. Th c ăn th c v t non ch a nhi u h p ch t nitơ phi protein hơn th c v t trư ng thành ( 25-30% nitơ t ng s ). bao g m hai nhóm là protein s i và protein c u. ovalbumin. hormone Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 36 . ñ c ñi m: hòa tan trong nư c.. Lipoprotein là thành ph n chính c a màng t bào. protamin giàu arginine nhưng không có tyrosine.). cocaine.2.25 (N: hàm lư ng N) H p ch t N phi protein là nh ng h p ch t ch a N nhưng không có c u trúc protein như: axit amin t do. Protein hình c u (globular protein): là các enzyme. PROTEIN 4.

ch t ñ c ho c ch t chuy n hóa (như NH3 hay nitrite). protein kh u ph n ph i ñ t 50%.7 mg/ngày. nhưng nhi t ñ nư c 140C nhu c u protein s là 55% tính trên cơ s kh u ph n v t ch t khô. nhưng v i nh ng kh u ph n gi u năng lư ng protein ch c n 30% (chú ý cá h i s d ng m t t hơn carbohydrate). mykiss) yêu c u protein là 40 và 43.3. Ví d : cá h i (O. . 150C và 200C.Nhu c u protein cho s n xu t (cho tăng trư ng) cũng cao hơn ñ ng v t có vú 4 l n. ñ m n.1. lúc 6 – 8 tu n gi m còn 40% ñ i v i salmon và trout và 35% ñ i v i salmonid giai ño n nuôi thương ph m. Ví d cá h i (O. + Tính bi t: ví d cá chép cái l n nhanh hơn cá chép ñ c + Tu i và kh i lư ng cơ th : nhu c u protein tính cho m t ñơn v kh i lư ng cơ th con v t non cao hơn con v t trư ng thành.4.5 kcal năng lư ng ( cá).3 và 97. + ð m n cao thì yêu c u v protein cũng cao. T l năng lư ng/protein Có hai công th c. + M c ñ ho t ñ ng. ho c là t l protein/năng lư ng (P/E): Năng lư ng c a kh u ph n (KJ ho c MJ/kg) E/P = -------------------------------------------------Protein thô c a kh u phàn (%) Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 37 .50g).Th c hi n ch c năng v n chuy n như hemoglobin Tham gia ch c năng cơ gi i như colagen Ch c năng b o v như kháng th Ch c năng thông tin như protein th giác Protein còn có vai trò t o năng lư ng.1. Nhu c u protein c a cá Ngư i ta chia nhu c u làm hai lo i: nhu c u duy trì và nhu c u s n xu t: . Protein có axit amin cân ñ i và có t l tiêu hoá cao s t o cho nhu c u protein th p hơn so v i lo i protein không cân ñ i axit amin. Thí nghi m nuôi dư ng cá giai ño n cá b t. 69. Do b nh ng y u t trên chi ph i cho nên khó có ñư c m t hư ng d n chung v protein cho c kỳ sinh trư ng c a cá. cá hương và cá thương ph m th y r ng nhu c u protein cao nh t giai ño n cá b t. 4. Cá là lo i Aminotelic (th i amoniac) khác v i ñ ng v t có vú là lo i Ureotelic và chim là Uricotelic. 1g protein s n sinh ra 4. + Ch t lư ng protein kh u ph n và cân ñ i năng lư ng: Kanko (1968) ñã th y kh u ph n cá h i ch a 40% protein s cho t c ñ sinh trư ng t i ưu khi b t cá tr ng là ngu n protein chính. 4. + Y u t môi trư ng: nhi t ñ . ñ i v i các lo i này 1g protein ch cho 4 kcal năng lư ng. sau ñó gi m d n. tương ng v i nhi t ñ môi trư ng là 100C.Nhu c u protein cho duy trì cá cao hơn ñ ng v t có vú. ánh sáng. ho c là t l năng lư ng/protein (E/P). tshawytscha) yêu c u kh u ph n ch a 40% protein khi nhi t ñ nư c là 80C.5% khi ñ m n l n lư t là 100/00 và 200/00. + M t ñ ñàn: s lư ng cá trên ñơn v di n tich m t nư c.1. giai ño n cá b t. gà 2 l n và ph thu c vào: + Loài cá: ví d cá rô phi l n nhanh hơn hai l n so v i cá mè hoa. n ng ñ O2.2 sau ñây cho bi t nh ng k t qu nghiên c u v nhu c u protein c a cá (các thí nghi m xác ñ nh nhu c u protein c a cá thư ng làm trên cá gi ng có kh i lư ng t 5 .1 và 3. Ví d : cá h i vân (Oncorhynchus mykiss) n ng 100g có nhu c u protein duy trì hàng ngày là 52. B ng 3.

3 12.2 18.0 25. 1989 Machiels&Henken. 1992 El Sayed.1 MJ/kg và protein thô c a kh u ph n là 30-42%.Nn Năn vào – ( Nphân – Ntrao ñ i) i sinh) x 100 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 38 .2 28.6* DP/DE (mg/kJ) 22. 1999 Hung L.5 B ng 4.2.7 12.5.0 24. GE: năng lư ng thô 4.1 17. 1986 Li&Lovell. B ng 4.S mg (ho c g) protein T l P/E = -----------------------------------------------Năng lư ng kh u ph n KJ (MJ) T l E/P t i ưu cho cá chép 450-500 (tính theo DE). 1979 Cho&Kaushik. 1986 Mangalik.9 . T l P/E ho c E/P cho tăng trư ng t i ưu c a m t s loài cá Gi ng loài Cá trơn M Kh i lư ng (g) 526 34 10 266 600 50 20 90 94 15 20 Protein tiêu hóa (%) 22.4 30 31..5** 18. 1985 Hung L.5 33 42 40 32 28 DE (kJ/g) 9. Như v y th c ăn v i m c 2% th tr ng. ðánh giá ch t lư ng protein th c ăn Protein c a các lo i th c ăn khác nhau có ch t lư ng khác nhau.1.0 27. Khuy n cáo c a NRC v nhu c u protein c a m t s loài cá ghi b ng 4. 1987 Takeuchi et al. Nhu c u protein m t s loài cá (NRC. 1999 Cá rô phi ðài Loan Cá chép Cá h i Salmo gairdneri Cá trê phi Cá tra Cá basa * DE: năng lư ng tiêu hoá.8 22.1.8 12. ngư i ta ño ch t lư ng protein theo các ch tiêu sau: Protein tích lũy Năn vào–( Nphân+Nnư c ti u) Giá tr SVH (BV) = = x 100 Protein tiêu hóa Năn vào .T. DE kh u ph n là 16.1973 Garling&Wilson.Nphân = Năn vào–( Nphân-Ntrao ñ i)–( Nnư c ti u.1.2 20.6 13.3 24.8 27.4** Tác gi Page&andrews.1 21. 1976 Mangalik.7 22.6** 14.T.5 19.3 15.5 23. 1985 Cho&Woodward.8 11.6 25.20. 1993) Loài Cá h i Atlantic Cá da trơn Cá chép Cá tr m c Cá h i vân (Rainbow trout) Cá lóc Cá rô phi Cá chình Nh t T l protein trong kh u ph n (giai ño n juvenile) 45 32-36 31-38 41-43 40 52 30-34 44.1 12.

Hi u qu chuy n hóa th c ăn và hi u qu l i d ng protein theo các kh u ph n Tăng tr ng.5% Kh u ph n th c ăn Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 39 .2) x 100 = 37.74 12.1 Thang giá tr hóa h c (CS: chemical score) ð xác ñ nh CS c a m t th c ăn nào ñó c n bi t hàm lư ng các axit amin c a nó.41 1. b t cá h p 1270C trong 3. PER.3 5 117 1.76 0. FCR PER PPV % 1 19 1. k thu t ch bi n. ñem so sánh hàm lư ng t ng axit amin c a th c ăn v i hàm lư ng axit amin tương ng c a tr ng gà t ñó tính CS.S li u b ng 4. tăng tr ng trong 4 tu n ( tính theo % th tr ng ban ñ u c a cá). 1973) Lo i th c ăn Lòng ñ tr ng khô Cazein B t cá tr ng Gelatin B t gluten ngô B t ñ tương N m men t d u h a BV 89 80 76 23 55 74 73 .80 30.2 3 81 1.46 28.3 gi i thi u giá tr SVH (BV) c a các protein khác nhau thí nghi m trên cá chép th tr ng t 50 – 100g v i kh u ph n ch a 10% protein.14 1.3. PPV = Lư ng protein c a mô ñã tăng(g) Protein tiêu th (g) x 100 Ví d : S liên quan gi a lư ng th c ăn cung c p ( tính theo % th tr ng cá).10 18. PPV khi nuôi cá chép con ( kh i lư ng ban ñ u là 40g) ñư c trình bày b ng 4.41 1.1 9 101 2. B ng 4. Ví d : T l c a lysine lúa mì so v i lysine c a tr ng gà: (2.8 7 128 1.5 gi có BV gi m 10 – 20% so v i b t cá h p trong 25 phút.4.87 1.79 Nh n xét X lý Ethanol và Ete không có vitamin C Kh m BV ph thu c vào loài.7/7.4. Hi u qu protein (PER: protein efficiency ratio): PER = Tăng tr ng(g) Protein tiêu th (g) Ho c m t ch tiêu tương t có tên là Giá tr protein s n xu t (PPV:productive protein value).46 22. Giá tr BV m t s protein th c ăn cá (Ogino và Chen. Ví d . B ng 4.

36.7 6.62... Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 40 . Cysteine (Cys) Phenylalanine (Phe) Tyrosine (Tyr) Threonine (Thr) Serine (Ser) Tryptophan (Try) Ornitine (Orn) Valine (Val) Chú ý:Phenylalanine có th ñư c thay th m t ph n b ng tyrosine (thay th ñư c 5% phenylalanine cá da trơn).00 .40.9 5.5 – 100 = . Protein t nhiên có kho ng 23 axit amin.60.1 2.4 3.a 2 100a n x x.55 .81 .7 2.2 5.2 CS .37.8 1.48.5 5.3 3..2.00 .45..CS c a lysine lúa mì: 37.6.29 . AMINO ACID Amino acid là thành ph n c a protein. Cystine có th thay th m t ph n (60%) methionine..3 6.5 7. ð i v i tôm và cá có 10 lo i amino acid ñư c coi là amino acid thi t y u.7 1..31 .5 4. Có hai lo i amino acid là amino acid thi t y u và không thi t y u. 4.8 3.1..5 Tr ng (%) 6. Các axit amin thi t y u B ng 4. Các axit amin thi t y u c a tôm và cá Amino acid thi t y u Amino acid không thi t y u (Essential amino acids) (Non-essential amino acids) Arginine (Arg) Alanine (Ala) Histidine (His) Acid aspartic (Asp) Isoleucine (Ils) Acid glutamic (Glu) Leucine (Leu) Glycine (Gly) Proline (Pro).6 4. Hydroxyproline Lysine (Lys) Methionine (Met) Cystine.a 1 100.2. Thang giá tr hóa h c c a lúa mì Axit amin Arg His Lys Try Phe Met Met + cys Thr Leu Ils Val Lúa mì (%) 4.22 .5 B ng 4.22.5.20.5 8.12 Ch s amino acid thi t y u (EAAI = Essential Amino Acid Index) EAAI = n 100.21.2 2.24 .24.84 5.0 8.7 2. ae 1 ae 2 ae n a1…an: amino acid c a protein th c ăn( g/100g protein) ae1…aen: amino acid c a protein tr ng gà(g/100g protein) 4.3 5. thí nghi m cá da trơn.57 .

87 1.2b 1.9 0. Thi u methionine (không thi u cystine) d n ñ n viêm cata thu tinh th m t ngoài hi n tư ng gi m sinh trư ng.48 0.7 1.5 1.5 0.5%.2 0. e: có 0. c: có 0. sinh trư ng c a cá gi m m nh.43 2.36 Threonine 0.6 0. th a methionine cũng d n ñ n c ch sinh trư ng.2%/VCK kh u ph n (3g/16gN). ð i v i cá h i (O. Nhu c u histidine cho sinh trư ng c a h i giai ño n hương là 0.2.85 . 1.2g/16gN (8g/kg VCK kh u ph n). nhưng ñ có sinh trư ng và hi u qu l i d ng th c ăn cao thì lysine c n 2.1. c a cá h i (O. Thu tinh th b ñ c sau 2 .75c Methionine 1.5 0.0 1.2a 2.0 0.0 1.76 1.4. Nhu c u arginine c a cá nư c m n th p hơn cá nư c ng t.4 0. ñ ng v t có vú và gia c m.64 0. Threonine: nhu c u c a cá h i (O. Nhu c u amino acid Nhu c u axit amin c a cá ghi b ng 4.7% tính theo ch t khô kh u ph n (1.1g/16gN hay 9 g/kg kh u ph n).3 1.3% tyrosine. methionine có nhi u trong protein ñ ng v t nên nh ng kh u ph n có quá ít protein ñ ng v t.30g/kg kh u ph n. keta) ñ i v i axit amin này là 1.2 . cơ th có th t ñáp ng ñư c m t ph n arginine nhưng cá thì không.lysine cá.4 0.12 Tryptophan 1.8 1.18 Arginine 1.5b 1.5% tyrosine.9% lysine/CK kh u ph n (4.96 Isoleucine 0.24 1.2a 0. th i loét vây và ch t.05% kh u ph n).7. ð i v i cá h i giai ño n cá hương.7. s li u trong b ng cho th y: B ng 4. mykiss) sinh trư ng s tho mãn khi kh u ph n ch a methionine + cystine ít nh t là 13 .5 1.6g/16gN).2e Phenylalanine 1.24 1.95 Leucine 2. Kh u ph n ăn cá h i (O.05d 2. n u có. tăng isoleucine thì cũng tăng nhu c u leucine. tyrosine chi m 1% nhu c u phenyalanine. Nhu c u isoleucine nhóm cá h i giai ño n cá b t ph thu c vào hàm lư ng leucine trong kh u ph n. Axit amin Cá chép Cá rô phi Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 41 . M i tương tác gi a isoleucine và leucine cũng th y cá da trơn. các giai ño n sau thì m c lysine t i thi u là 25 . Kh cacboxyl histidine thành histamine.3 0.71 Valine * a: không có cystine.05 1. d: có 0. mykiss) giai ño n hương thì cao hơn (6.6 Histidine 0. Nhu c u lysine c a cá h i (O. f: có cystine Nhu c u arginine c a nhóm cá h i giai ño n hương g n gi ng như gà nhưng l n hơn c a l n và chu t r t nhi u.2. mykiss) có nhi u histamine làm cho thành d dày b loét gi ng gia c m.15g/kg VCK kh u ph n (0.15% cystine. mykiss) là 2. hàm lư ng cao hơn làm gi m sinh trư ng. Không có s ñ i kháng arginine . Histidine ñư c dùng ñ hình thành dipeptit carnosine và ansezine.78 1.4 1.72f 1. b: không có tyrosine. Tuy nhiên. Axit amin ch a S r t quan tr ng ñ i v i dinh dư ng cá.3 0.8 0.8g/16gN) s cho sinh trư ng t t.8 0.3.12 Lysine 2.4 0. Cung c p lysine thi u s d n ñ n sinh trư ng kém.5 0. Nhu c u amino acid m t s loài cá (% v t ch t khô)* Cá chình Cá da trơn Cá h i Nh t b n 1.28 0.6 0.2 2.3 tháng tuỳ theo m c ñ thi u.

V n ñ b sung axit amin công nghi p vào kh u ph n Cá chép (Cyprius carpio) giai ño n chưa trư ng thành không th sinh trư ng ñư c khi cho ăn kh u ph n th c ăn mà protein ñư c thay th b ng h n h p axit amin công nghi p có thành ph n tương t . Nhu c u protein ph thu c vào nh ng y u t nào? Cho bi t nhu c u protein c a m t s loài cá? 3.25 . cystine. Nhà XBNN. PER. nhu c u các axit amin này. Tuy nhiên h cá h i (salmonids) l i có th s d ng ñư c axit amin t do cho sinh trư ng. cho th y sinh trư ng tăng rõ r t so v i kh u ph n này không b sung 2 axit amin trên. Hi n tư ng này x y ra nghiêm tr ng khi nhi t ñ gi m th p (t 20oC xu ng 10oC). Lê Văn An. 2006. tryptophan vào kh u ph n cazein – gelatin. Hà N i.creatinsulphate (0. Dinh dư ng và th c ăn trong nuôi tr ng th y s n. 2001.3. 2002..Tryptophan: thi u làm tăng ch ng v o xương (scoliosis) nhóm cá h i (v o xương là b nh bi n d ng c t s ng do thi u serotonin). Cao ðăng Nguyên. Giáo trình hóa sinh ñ ng v t. 4.2.. Vai trò protein trong dinh dư ng th y s n? 2. H Trung Thông. vai trò axit amin thi t y u ñ i v i cá? TÀI LI U THAM KH O: Ti ng Vi t Vũ Duy Gi ng. Nhà XBNN. K tên 10 axit amin thi t y u ñ i v i tôm và cá. TP H Chí Minh. Hà N i. Cách ñánh giá giá tr protein (BV. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 42 .3g/kg kh u ph n) gi m s bi n d ng c t s ng c a cá h i (O. Hà N i. V o xương có th liên quan ñ n m c serotonin não. Oohara. 963-970. CÂU H I: 1. Nguy n Th L c. nhưng không ngăn ng a ñư c b nh (chú ý cá da trơn không th y có s quan h gi a scoliosis v i tryptophan). nhưng thêm arginine. B sung lysine. keta) giai ño n hương. and Yamamoto. EAAI) và ng d ng? 4. tryptophan hay methionine vào kh u ph n ch a cazein không làm thay ñ i tăng tr ng và hi u su t s d ng th c ăn. Comparision of essential amino acid requirements with A/E ratio among fish species (review paper). Ti ng Anh Akiyama. CS. 2004. Fisheries Science 63. 150 tr. cystine hay lysine và h u h t nh ng axit amin gi i h n ñ u không c i thi n ñư c tăng tr ng. L i Văn Hùng. Tăng arginine vào kh u ph n gelatin c a cá da trơn t 11g lên 17g/kg làm tăng tr ng tăng lên rõ r t. Giáo trình dinh dư ng gia súc. T. Lê ð c Ngoan. 1997. ð Quý Hai. Cá da trơn cũng không l i d ng ñư c axit amin t do b sung vào kh u ph n ăn c a chúng. 402 tr. H n h p th c ăn có ngu n protein ch y u t b t cá ñư c thay b ng ñ tương và b sung thêm methionine. I. Cho u ng serotonin . T. Nhà XBNN. thi u tryptophan gây viêm cata thu tinh th m t. Giáo trình dinh dư ng và th c ăn gia súc (Dành cho sinh viên cao h c). Nhà XBNN. nhóm cá h i.

W. Boletim de fisiologia animal da Universidale de Sao Paulo 11. E. Fish Nutrition. Berlin. Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries 38.” 2nd ed. and Hashimoto. Acedemic Press. J. Digestibility of crude protein and organic matter of potential source of dietary protein for eels (A. D.. M.J. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 43 . Nose.). Aquaculture 41. T. (1989). pp.. 95 . Greuel.329. 823pp..759. 1984. In “Fish nutrition.Arai.E (eds) Finfish Nutrition and fishfeed technology. ed). Y. pp. Effect of dietary protein and energy levels on growth of European eels (Anguilla anguilla).. and Walton.21-30. 1979. Imprint of Elsevier Science.japonica. and Peffer.L. Degani. Heenemann. M. Halver. R. E. K. O. J. Academic Press. 753 . L. Gallagher. 3rd Eds.. Amino acids essential for the growth of eels. 2002.. E. Summary report the requirements of essential amino acids for carp. C. G. In: Tiews. New York.. T. (J. Halver. Cowey. 1987. 259 . Nose. anguilla. E. S. 145-146 Schmitz.. 1972.100.. and Levanon.. Anguilla anguilla and A. B. Hardy. and Halver.

và ngu n d tr . Quá trình ph n ng như sau: Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ……………… 44 . Chúng có b n ch c năng chính sau ñây: . sinh hóa quan tr ng trong cơ th th c v t và ñ ng v t. Khái ni m Lipid hay ch t béo (ether extract -EE) là các h p ch t h u cơ không tan trong nư c nhưng tan trong nhi u dung môi h u cơ như benzen. Trong chương này. m Glycolipit Glactolipit Lecithin Cephalins D u và m M và d u có trong thành ph n cơ th c a ñ ng v t và th c v t. Phân lo i lipid (MacDonald et al.25 l n so v i carbohydrate và protein . khi b oxy hóa sinh ra năng lư ng cao g p 2. m là este c a axit béo v i glycerol-là m t rư u no ba ch c.CHƯƠNG V DINH DƯ NG LIPID Lipid ñóng vai trò quan tr ng trong dinh dư ng ñ ng v t. cerebrosit.. và có các ch c năng sinh lý.. còn m thì ngư c l i.Là ch t v n chuy n các vitamin tan trong d u và v n chuy n ñi n t và các cơ ch t trong các ph n ng c a enzyme . Phân lo i Căn c c u t o và ch c năng mà lipit ñư c phân thành các lo i B ng 5.1. Khi t t c ba nhóm rư c ñư c este v i axit béo thì t o thành m t h p ch t g i là triglyxerit hay triacylglycerol. chúng tôi xin tóm t t m t s n i dung liên quan ñ n khía c nh dinh dư ng hơn là sinh lý và sinh hóa c a lipit 5.Là ngu n cung c p axit béo thi t y u .1.2. C u t o d u và m D u. D u. ðó là ñ c ñi m cơ b n ñ nh n bi t d u và m .1.Cung c p năng lư ng cho các ch c năng duy trì và s n xu t.1.Thành ph n quan tr ng c a màng t bào. ete.. PHÂN LO I VÀ CH C NĂNG 5.1. steroit. ði m nóng ch y c a d u th p. cloroform. 1988) Lipid Có glycerol ðơn gi n Glycolipit Ph c t p Phosphoglycerit Sphingomyelin. Thu t ng ch t lipit hay ch t béo (fat) dùng ñ ch c hai nhóm.1. sáp. 5. có cùng c u trúc và tính ch t hóa h c nhưng khác nhau v c u trúc v t lý. terpen Không có glycerol b ng 5. KHÁI NI M. ñi u ki n nhi t ñ bình thư ng chúng d ng l ng.

1 Palmitic (hexadecanoic) C15H31.6.O.COOH * Công th c vi t t t theo 2 cách khác nhau.9.R CH.7 Stearic (octadecanoic) C17H35.8. chúng là các axit béo no ho c chưa no.OH CH.14 hay n-6.R + 3H2O CH2.6.COOH 43.COOH 13 Linoleic (octadecadienoic): 18:2 9.O.2. 2 và 3 thì t l tiêu hóa th p hơn phân b v trí 2.O.2 Caprylic (octanoic) C7H15. Các triacylglycerol ch a nhi u axit béo m ch ng n và axit béo không no thì có nhi t ñ nóng ch y th p.10.CO .5 Eicosapentanoic: 20:5 5.7.18) C22H35.6 Arachidic (eiocosanoic) C19H39.13.USFA) Palmitoleic (9-hexadecenoic): 16:1 9 hay n-7-16:1* C15H29. M t s axit béo thư ng g p trong các d u m t nhiên Tên axit Công th c Nhi t ñ nóng ch y (0C) Axit béo no (-anoic) (Saturated Fatty Acids – SFA) : Butyric (butanoic) C3H7.CO . ch ñi m có liên k t ñôi Axit béo thi t y u (Essential Fatty Acid) Năm 1930.ñây là v trí thích h p cho tác ñ ng c a enzyme pancreatic lipase.5 Arachidonic (eicosatetraenoic): 20:4 5.12.COOH -3.R2 CH2.COOH 76.CO . 17 (n-3.R Glycerol Axit béo Triglycerit Triacylglycerol (Triglycerit) khác nhau do ñ c tính và v trí c a các axit béo.COOH -5 9. Ví d như. ch m tăng trư ng.R3 Nhi u b ng ch ng cho th y ñ nh d ng c a triacylglycerol c a d u m có th nh hư ng ñ n kh năng tiêu hóa.9 Myristic (tetradecanoic) C13H27.9 Caproic (hexanoic) C5H11.15.15) C20H33.COOH 54. N u các axit béo khác nhau ñư c n i vào các g c rư u c a glycerol thì công th c chung c a triacylglycerol s là: CH2.12.CH2.3 Axit béo chưa no (-enoic)(Unsaturated Fatty Acids .19 (n-3.9.3 Capric (decanoic) C9H19.12 hay n-6.COOH -14.8. V trí các axit béo quy t ñ nh ñ c tính v t lý c a các triacylglycerol.12.COOH 0 9 Oleic (octadecenoic): 18:1 hay n-9-18:1 C17H33.14.O.6. M t vài axit béo quan tr ng có trong t nhiên ñư c trình bày b ng 5. B ng 5.OH CH2.2.15 Linolenic (octadectienoic): 18:3 hay n-3.11.CO . sinh s n và có th Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ……………… 45 .COOH 16.COOH 31.16.CO .9-18:3 C17H29.9.12.15-20:4 C19H31.COOH 62.O. palmitat (hexadecanoat) phân b ng u nhiên các v trí 1. axit linoleic ñư c phát hi n là có hi u qu ng a ñư c nhi u ch ng b nh c a chu t cho ăn kh u ph n thi u m như da có v y.O.OH + 3R-COOH => CH2.11.CO .COOH -7.R1 CH .COOH Docosahexaenoic: 22:6 4.9-18:2 C17H31.COOH -49. Ph n l n các axit béo có trong t nhiên có m t nhóm carboxyl và m t chu i cacbon không phân nhánh.2 Lauric (dodecanoic) C11H23.COOH 69.

Glycerolphospholipid g m phosphatidyl cholin (PA. l n. chúng là thành ph n dùng ñ t ng h p prostaglandin và thromboxan. ñ ng v t. Các axit arachidonic và γ-linolenic ñ u ñư c t ng h p t axit linoleic trong cơ th và không hoàn toàn là axit béo thi t y u. nhưng có th t p trung vào hai lĩnh v c: (1) thành ph n quy t ñ nh c a c u trúc lipit-protein c a màng t bào và (2) thành ph n quan tr ng c a nhi u h p ch t g i là eicosanoit có vai trò ñi u ch nh vi c ti t các hormon tuy n yên và tuy n dư i ñ i.ch t.(CH2)12. Axit αLinolenic có ho t l c th p hơn linoleic nhưng không th t ng h p trong cơ th và ñư c coi là m t axit béo thi t y u khác ngoài axit linoleic. là m t ch t gi ng như hormon ñi u hòa nhi u ch c năng t bào bao g m trong vi c ñông máu. axit arachidonic ñư c ch ng minh có vai trò như axit linoleic và có th m nh hơn các axit linoleic. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ……………… 46 . Glycerol ñư c thay b ng sphingosin bazơ ch a N: CH3. còn có tên là cephalin). và γ-linolenic có ho t tính cao hơn 1. Gi ng như các axit béo chưa no khác. c u và dê. axit béo và glycerol. phosphotidyl serine (PS).CH. Lipit c a hòa th o và h ñ u ch a ch y u galactolipit (kho ng 60%).R Photpholipid Photpholipid là thành ph n ban ñ u c u t o nên ph c h p lipoprotein c a các màng sinh h c. Glycolipid Trong c u trúc phân t .CH. axit phosphoric và base nitơ. δ-6 desaturation. x y ra r t h n ch nên hàm lư ng các axit trên có th th p và c n ph i b sung t bên ngoài. Tr ng và ñ u nành ch a r t nhi u photpholipid. Axit béo c a galactolipit c a c h u h t (95%) là axit αlinolenic và m t ít linoleic (2-3%). Sau ñó.CH:CH. Các axit béo này ñư c xem là axit béo thi t y u (EFA) c n thi t cho gà. Cơ ch chính xác v ho t ñ ng duy trì ch c năng bình thư ng c a cơ th c a các axit béo thi t y u chưa ñư c bi t rõ ràng.CH2-OOH NH-CO. th n và mô th n kinh. phosphatidyl ethanolamine (PE. Sphingolipit ph bi n nh t là sphingomyelin.CH2. myelin c a axon th n kinh ch a g n 55% photpholipit. ñi u hòa huy t áp và ñáp ng mi n d ch.CH:CH. còn có tên là lecithin).CH. Tuy nhiên. Vi sinh v t d c có kh năng phân gi i galactolipit thành galactose. m t trong s các bư c t ng h p.(CH2)12. Ví d . ð ng v t h p thu axit linoleic vào cơ th có th chuy n hóa thành axit arachidonic. phosphatidyl glycerol (PG).5 l n so v i axit linoleic.OH OH NH2 C u trúc thông thư ng c a glycolipit c a ñ ng v t là: CH3. glycolipid có ch y u trong não và th n kinh. glycerol. phosphatidyl inositol (PI). Các tri u ch ng trên cũng ñư c phát hi n nhi u lo i ñ ng v t và c ngư i. Photpholipid là h p ch t có ch a axit béo. hai nhóm rư u c a glyxerol ñư c k t n i v i axit béo còn m t nhóm n i v i ñư ng.CH. Lecithine và cephalin là hai ñ i di n c a nhóm lipit này. ñư ng ñây là galactose. Chúng có trong các cơ tim.

1993).C17H33 CH2. 1989).O. 1980).CO.CH2. Piedad-Pascula (1985) cho bi t tăng tr ng c a tôm sú gi ng tăng khi b sung 2% lecithin k t h p v i d u cá Tuy t trong kh u ph n ăn c a chúng.5 Conklin và ctv (1980) He Nh t B n 3 Teshima và ctv (P. tôm P. ð i v i tôm hùm tri u ch ng c a vi c thi u h t phospholipid là tôm không có kh năng l t xác hoàn toàn (b nh "molt death: b y l t xác). 1990). PE (30%) và m t s lo i khác) Lecithin ñ u nành M ct i Tác gi ưu (%) 7.5 Bray và ctv (1990) * PC: phosphostidylcholine.CO. Chúng có ñơn v c u trúc cơ b n chung là nhân phenanthren n i v i vòng cyclopentan. PE và m t s lo i khác)* Lecithin ñ u nành (h n h p PC (24%). tham gia vào quá trình bi n dư ng trung gian trong cơ th sinh v t.O. ngu n cung c p phospholipid ch y u là lecithin t d u ñ u nành. Lecithin l y t ñ u nành và phosphostidylcholine (PC) ñã ñư c ch ng minh là c n thi t cho s sinh trư ng c a tôm P.R2 O CH2. Teshima và Kavazawa (1986) nghiên c u nh hư ng c a hàm lư ng lecithin lên sinh trư ng tôm he Nh t b n ñã k t lu n r ng: t c ñ tăng trư ng và hi u qu s d ng th c ăn s gi m khi ch b sung lecithin dư i 3%. 1985). PC. gi vai trò quan tr ng trong s v n chuy n và h p thu lipid.O.O. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ……………… 47 . B ng 5. u trùng tôm bi n giai ño n mysis ch t 100% n u cho ăn kh u ph n th c ăn không có lecithin (Kazanawa và ctv. hormôn thư ng th n và hormone sinh d c. monodon) 1985 P.O. Phospholipid có vai trò quan tr ng trong dinh dư ng cho ñ ng v t th y s n.PO3.3. các axit m t. penicillatus (Jenn.CH2. (P.OH OH Axit phosphatidic CH2.P. PE: Phosphatidylethanolamine Steroit Steroit là nhóm ch t g m sterol. Nó tham gia vào c u trúc c a t t c các màng t bào cơ b n. stylirostris Lecithin ñ u nành 1. Các h p ch t ñơn l ch khác nhau s lư ng và v trí n i ñôi cũng như ñ c tính c a chu i n i v i cacbon v trí 17. 1985) và P. Thư ng ñ i v i th y s n.C15H31 CH.CO. T t c các loài giáp xác ñ u c n lecithin trong su t quá trình phát tri n ñ c bi t là giai ño n u trùng (Harrison.N+(CH3)3 Phosphatidylcholine Phospholipid có m t vai trò r t quan tr ng trong dinh dư ng vì nó tham gia vào c u trúc c a t t c các màng cơ b n và g i vai trò quan tr ng trong s v n chuy n và h p th lipid và tham gia vào các quá trình bi n dư ng trung gian trong cơ th sinh v t. chinensis (Kazanawa. monodon (Piedad-Pascula.R1 CH. japonicus) (1983) Tôm sú 2% Piedad-Pascula.CO. Nhu c u lecithin c a m t s ñ i tư ng giáp xác Lo i tôm Tôm hùm (gi ng) Ngu n phospholipid Lecithin ñ u nành (H n h p d u ñ u nành.O.CH2. ñ c bi t là giáp xác. b nh này kéo dài ñ n 90 ngày tu i làm gi m t l s ng c a u trùng (Coklin và ctv.

khi có nhi u trong máu trong th i gian dài chúng s tích t trên vách thành m ch. Nhóm hormone g m oestrogen.. M t vài d ng c a sterol là Cholesterol. Chúng kìm ch ti t d ch v và s n sinh các axit béo t các mô m và là ch t gây viêm nhi m. có vai trò quan tr ng trong vi c ñi u khi n ñ nh t. Các axit m t (axit glycocholic) khác v i nhóm trên chu i n i g m 5 cacbon và cu i là nhóm cacboxyl. Giáp xác ph i l y sterol t th c ăn.1 sau: KH U PH N Axit linoleic Axit arachidonic Axit linolenic γ-linoleic Axit dihomogammalinoleic PGE1 PGF1a PGE2 TXA2 PGE2 PGF2a Axit Eicosapentaenoic PGE3 TXA3 PGI3 PGF3a Ghi chú: PGE và PGF là các prostaglandin. progesteron. Các prostaglandin và các ch t trao ñ i c a chúng nh hư ng ñ n s co cơ. áp l c thành ñ ng m ch và áp su t máu. 1985. 1971). throboxan và prostacyclin b t ngu n t axit béo C20. khi b sung 1% cholesterol vào th c ăn cho loài tôm này ñã làm gia tăng t l s ng cũng như t c ñ tăng trư ng. M i liên h gi a các axit béo và nhóm eicosanoit Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ……………… 48 .2. phytosterol.. PGI là prostacyclin.5%. 1983). Cholesterol cũng là ti n ch t c a các steroids khác như hormone sinh d c. mà duy nh t là t lipid c a th c ăn (Kanazawa và ctv.1. androgen. monodon ñư c ñ ngh b i Wu (1986) là 0. cortisol. isofucosterol. TXA là thromboxan. androgen. 7-dehydrocholesterol và ergosterol. Castell và ctv. và ñư c t ng h p t cholesterol. và kích thích t l t xác (Kanazawa. 1975). progesterol. aldosterone. dung n p c a ti u c u. corticoids. Trong ñó cholesterol ñư c xem như là lo i có nh hư ng l n nh t ñ n sinh trư ng và t l s ng c a nhi u lo i giáp xác (Teshima và Kanazawa. Nó cũng là m t thành ph n chính c a màng t bào ñ ng v t. d n d n c ng l i t o thành nh ng plaque atherosclerotic. M t s loài giáp xác như cua và tôm hùm s chuy n hoá cholesterol ngo i sinh thành cholesteryl esters. Sơ ñ 5. N ng ñ bình thư ng c a cholesterol trong máu là 1. 1971. ðây chính là nguyên nhân c a c a nh i máu cơ tim và nh ng cơn ñau tim. Nhóm h p ch t eicosanoit liên quan t i các axit béo thi t y u theo sơ ñ 5. Nhóm hormon thư ng th n có vai trò quan tr ng trong vi c ñi u ch nh trao ñ i glucose và m .3 . Nhu c u cholesterol c a tôm sú P. Eicosanoit Eicosanoit là nhóm h p ch t g m prostaglandin. corticosterone) và axit m t. japonicus cho th y. Prostaglandin thư ng dư i d ng PGF2 ñư c s d ng trong kích thích ñ ng d c hàng lo t c u và bò và ñi u khi n th i gian ñ c a l n nái. aldosteron và corticosteron.6 g/lit. Teshima và Kanazawa.ð i di n c a nhóm sterol là cholesterol. stigmasterol. hormone c a tuy n v thư ng th n (estrogen. kích thích t sinh d c. Vì cholesterol có ñ hoà tan r t th p. Thí nghi m c a Teshima và ctv (1982) trên tôm P.

Như v y.3. màng nguyên sinh ch t.5 127. quá nhi u lipid có th làm m t cân b ng E/P và th a m tích lu mô và ph t ng. ðây là m t vai trò khá quan tr ng c a ch t béo trong kh u ph n. d ng c u trúc. Terpenes Terpenes ñư c t o nên t nh ng ñơn v isoprene liên k t v i nhau thành chu i th ng hay vòng. Năng lư ng t m cao hơn nhi u so v i carbohydrate. B ng 5..2 38.3 39.al. lipit có các tác d ng như c i thi n tính ch t lý h c c a th c ăn như làm b t ñ b i.3).6 382 1.6 34.3. ñ ng v t. Kh u ph n cá vùng nư c l nh c n nhi u lipid hơn cá vùng nư c m vì năng l c s d ng carbohydrate ñ l y năng lư ng kém hơn.0 38. chúng là thành ph n c a d u lemon và camphor. d ng glycolipit (40-50%) và photpholipit.. Tuy nhiên.6 169. kh o sát nh hư ng c a vi c b sung thêm d u vào kh u ph n cá h i vân ñã th y sinh trư ng và chuy n hoá th c ăn c a cá tăng lên khi lipid kh u ph n tăng t 4.2 169. Ơ m t s loài cá như cá s n. Lipit trên b m t t bào ch y u là ch t sáp.46 D u cá 8. Takeuchi et.2 141. Lipit c u trúc trong mô c a ñ ng v t ch y u là phospholipit (0.1 324 1. Isoprene là h p ch t 5 cacbon có công th c: CH2 :C.2 35.1 35. lipit có trong thành ph n c a màng t bào và b o v l p b m t c a t bào và chi m ñ n 7% lá c a th c v t b c cao. 1 kg m ôxy hóa hoàn toàn cho 39 MJ trong khi ñó glycogen cho 17 MJ mà thôi. lipit là ngu n d tr năng lư ng ch y u dư i d ng m và có th lên ñ n 97% trong mô m c a gia súc béo phì.98 D u hư ng dương 9. Steffens et. t o mùi v thơm ngon nên gia súc d ăn hơn. các lo i d u khác nhau cũng cho k t qu khác nhau (b ng 5.5-1% trong mô cơ và mô d tr ) và 2-3% trong gan.1 313 1. Lipit còn là thành ph n màng c a ty th .57 49 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ……………… . Ch c năng th c v t lipit hai d ng c u trúc và d tr . khi xây d ng kh u ph n cho tôm và cá không ch ñ m b o cân ñ i t l P/E mà còn c n có m t t l lipid nh t ñ nh (ñ i v i nhi u loài cá t l này là t 20% tr lên).Protein % Th tr ng ban ñ u (g) Th tr ng cu i (g) Tăng % FCR (kg/kg tăng tr ng) 4. Lipit d tr th c v t ch y u trong qu và h t d ng d u. Lipit có nh hư ng ñ n các ch t dinh dư ng khác như làm gi m s s d ng carbohydrate và protein. axit béo và cutin.9 38.7 40.CH :CH2 CH3 Nhi u isoprene th y trong th c v t có mùi v r t m nh.al.. sáp là m t thành ph n ñáng k c a lipid và nh ng loài cá nh thư ng có kh năng oxy hoá sáp như là ngu n năng lư ng. Trong kh u ph n. ñ ng v t isoprene có trong coenzyme như coenzyme nhóm Q. nh hư ng c a b sung d u ñ n tăng tr ng và FCR c a cá Không thêm d u Kh u ph n: -M % .1.7 261 1.28 D u gan cá thu 8. 4.7% lên 9%.Sáp Sáp là este c a m t axit chu i dài và m t g c rư u chu i dài. (1978) cho bi t sinh trư ng c a cá h i vân (rainbow trout) không b nh hư ng khi protein kh u ph n gi m t 48% xu ng 35% n u lipid tăng t 15% lên 20%.

các axit béo h n5.2. VAI TRÒ DINH DƯ NG C A AXIT BÉO 5.→ CH3CH2CH2COO. n9 có th ñư c cá sinh t ng h p t các ti n ch t là các axit béo no. rô phi <10%. Các axit linolenic và linoleic ñư c g i là HUFA (highly unsaturated fatty acid) và nh ng axit béo trong hai h trên có chu i carbon dài trên 20 như 20:3n3. các h n3 và n6 sinh ra t ti n ch t là axit linolenic (18:3n3) và axit linoleic (18:2n6). Sinh t ng h p các axit béo trên cá và ñ ng v t thu s n Như v y. cá ch m 13-18%.M c s d ng t i ña lipid trong th c ăn trên cá nươc ng t thư ng th p hơn cá bi n. n7. m c này ñ i v i cá chép là 12-15%. cá mú 13-14%. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ……………… 50 . 22:3n6 ñư c g i là PUFA (Polyunsaturated fatty acid). các ti n ch t này không có trong cơ th mà hoàn toàn ph i l y t th c ăn. Xem thêm sơ ñ 4.Dong (2000) cu i chương. trê phi và cá trơn M 7-10%. 20:2n6. hai axit béo linolenic và linoleic là hai axit béo thi t y u.1.2.3 bi u th nh ng con ñư ng t o axit béo chưa no và kéo dài chu i carbon t ti n ch t là axit linolenic và axit linoleic c a Dave A. 22:4n3. cá v n bi n 12-15%.→ CH3CH2CH2CH2CH2CH2… T t c các loài ñ ng v t cũng t ng h p ñư c các axit béo chưa no b ng cách thêm nh ng n i ñôi vào phía ñ u chu i ch a nhóm cacboxyl nhưng không có th thêm nh ng n i ñôi vào phía ñ u chu i ch a nhóm methyl (tr th c v t).2. 5. cá h i 1820%. Như v y. Sơ ñ sinh t ng h p các axit béo trên cá và ñ ng v t thu s n như sau: Acetate 14:0 (myristic acid) 16:0 (palmitic acid) 18:0 (stearic acid) 14:1n5 16:1n7 18:1n9 16:1n5 18:1n7 20:1n9 22:1n11 Linolenic acid 18:3n3 20:3n3 22:4n3 18:4n3 20:4n3 20:5n3 22:5n3 22:6n3 20:0 (arachidic acid) 20:1n11 Oleic acid 18:1n9 20:1n9 18:2n9 20:2n9 20:3n9 Linoleic acid 18:2n6 20:2n6 18:3n6 20:3n6 22:3n6 20:4n6 22:4n6 22:5n6 Sơ ñ 5. Sinh t ng h p các axit béo c a ñ ng v t thu s n T t c ñ ng v t ñ u có th t ng h p ñư c các axit béo no chu i dài t axetat: n CH3COO.Higgs và Faye M.

9 0. (1995) báo cáo r ng.4 16.5 31.1 53.0 23. B ng 5. Th c ăn. t s n-6/n-3 gi m theo s gi m nhi t ñ .2 31.2 43. Lư ng lipit t ng s và ch s i t c a ñ u cá mòi có ch s i t h th p nh t vào tháng giêng và tăng cao vào tháng sáu hàng năm. Vai trò và nhu c u axit béo thi t y u Vai trò dinh dư ng.1 0.04 0. trong khi cá bi n ch a nhi u axit béo có chu i carbon dài hơn như C20 và C22. gi m sinh trư ng… Trong quá trình phát tri n c a tr ng và u trùng cá.3.4). Các y u t nh hư ng ñ n thành ph n axit béo trong ñ ng v t thu s n ð m n.9 4.30 0.2. Ngoài ra.8 27.4 2. Tuy nhiên.10 0.5 39. bao g m t l ñ . Thành ph n c a axit béo thay ñ i khi cá di cư Axit béo No Mono n-6 n-3 n-6/n-3 Plecoglosus altivelis Bi n Nư c ng t TG PL TG PL 34.34 và 0.10 0. Khi cho cá ăn th c ăn ch a nhi u n-6 như m bò. d u th c v t.10 Onchorhynchus masu c ng t Bi n PL TG PL 37. Thành ph n axit béo kh u ph n cũng có nh hư ng ñ n kh năng mi n d ch c a cơ th . T l n-6/n-3 cũng th y khác nhau ñ i v i loài cá di cư t bi n vào sông hay ngư c l i (b ng 5.9 18.. Trong m t nghiên c u trên cá h i.03 Nhi t ñ .2 3.5.0 35.9 6. T l axit béo n-6/n-3 thay ñ i r t l n theo t l n-6/n-3 c a th c ăn.8 0. Cá nư c ng t ch a nhi u axit béo C16 và C18. Thi u các axit béo thi t y u (EFA) có th gây nh ng r i lo n sau: th i loét v y và vây.0 39.2 4. Cũng trên loài cá này. T l n-6/n-3 thay ñ i t 0.8 35.1 19. Cá vùng ôn ñ i thư ng ch a nhi u PUFA trong thành ph n axit béo hơn cá vùng nhi t ñ i.9 31.8 23.2. cá h i. kh u ph n thi u h axit béo này.2.6 4. thành ph n axit béo trong cơ th là k t qu c a s ñi u ch nh cân b ng gi a axit béo th c ăn và axit béo t ng h p t các ngu n ch t trong cơ th . Thành ph n axit béo trong cá thay ñ i theo mùa. cá bi n ch a m t t l cao các h axit béo n-3 hơn h n-6 so v i cá nư c ng t. Mùa v . t l n và ch t lư ng u trùng ñư c c i thi n rõ r t. c n chú ý r ng kh u ph n th a n3-HUFA hay t l EPA (eicosapentaenoic acid chưa este hoá.15 l n lư t ñ i v i cá nư c ng t và cá nư c bi n. cá có khuynh hư ng thay ñ i t l n-6/n-3 trong cơ th b ng cách tăng t l n-6/n-3 và ngư c l i khi cho cá ăn th c ăn giàu axit béo n-3.20:5n3) và DHA và arachidonic acid không thích h p có nh hư ng x u ñ n t t c kh năng sinh s n c a tôm và cá.0 36.0 18.4. triglyxerite và phospholypide là ngu n năng lư ng chính và axit béo h n-3 (n3-HUFA) cũng gi vai trò quan tr ng.2 7.1 32. (1996) ñã th y r ng kh u ph n ñ y Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ……………… 51 .7 49. Thomson et al. Axit béo 18:2 có th ngăn c n s tích lu và s d ng axit béo 16:1 và 18:1. Như v y. Fernandez Palacios et al.46 Nư TG 31. kh u ph n ch a m t n ng ñ t i ưu n-3-HUFA trong 3 tu n s làm cho kh năng sinh s n. tuy nhiên ngư i ta th y r ng m t khi có lư ng axit béo dư th a nó có th c ch s h p thu và tích lu các axit béo khác. viêm cơ tim.6 43. Cá có kh năng ñi u hoà s lư ng axit béo trong cơ th . 5. cá tráp). tăng t l ch t. t l ch t tăng cao trong vòng 19 ngày (thí nghi m trên cá tráp).14 0.4 23. gi m kh năng sinh s n (cá chép.0 1.

Nhu c u các axit béo quan tr ng (EFA) c a cá Loài Cá nư c ng t Ayu Cá da trơn Cá h i Chum Cá h i Coho Cá chép Cá chình Nh t B n Cá h i (Rainbow trout) Rô phi Nile Rô phi Zillii Cá vư c Cá bi n Cá tráp h ng Cá pecca (cárô bi n) Cá s c v n Cá bơn Cá cam Nhu c u EFA Ngu n tài li u 1% linoleic acid hay 1% EPA Kanazaw et al.5% linolenic Takeuchi et al.75 EPA Satoh et al.5% EPA 1% EPA và DHA 1.5. (1982) 1-2% linoleic acid hay 0. B ng 5.5 gi i thi u nhu c u axit béo thi t y u c a m t s loài cá.ñ axit béo n-3 nhưng t l n-3/n-6 th p thì s c ñ kháng v i b nh Aeromonas salmonicida và Vibrio anguillarum kém hơn kh u ph n có t l n-3/n-6 cao.5% EPA và DHA hay 0.7% DHA 0. c u nhi u axit béo h ω6. d u c i d u). cá sardin) nhi u axit béo h ω-3. (1972) 0. Nhu c u EFA c a cá.8% EPA và DHA 2% EPA và DHA Yone et al.5 linoleic acid và 0. b ng 5. cá thu. (1989) và DHA 1% linoleic acid và 1% linolenic acid Takeuchi &Watanabe (1982)Yu & Sinnhuber (1979) 1-2. d u d a. (1977) Deshimaru and Kuroki (1983) Ngu n th c ăn EFA. (1980) acid 1% linolenic acid Gastell et al. d u th c v t (d u l c. (1980) acid 0. còn d u cá bi n (cá h i. d u bông.5% linoleic acid Takeuchi et al. (1989) Gatesoupe et al. (1983) 1% linoleic acid hay 1% arachidonic Kanazawa et al.5%linolenic acid Watanabe et al. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ……………… 52 . Nói chung. d u ngô. d u lanh. 1% linoleic acid và 1linolenic acid Takeuchi & Watanabe (1977) 0. (1974) 20% lipid dư i d ng linolenic acid Takeuchi&Watanabe(1977) ho c 10% lipid dư i d ng EPA và DHA 0. (1975).7% EPA và DHA hay 1. m l n. m bò.5-0. (1971) Buranapanidgit et al(1989) Watanabe et al.8% linolenic acid Watanabe et al.5% EPA và DHA Webster & Lovell (1990) 0. Nhu c u EFA c a cá khác nhau theo loài và cho ñ n nay cũng chưa ñư c hi u bi t m t cách ñ y ñ .

Dong. EPA nonesterified) non-esterified) Cyclooxygenase Lipoxygenase Elongase 2-series prostanoid 4-series leukotrienes & lipoxins 3-series prostanoid 5-series leucotrienes & lipoxins 22: 5n-3 (Docosapentaeinoic acid) 22: 4n-6 (Docosatetraeinoic acid) Elongase Eicosanoids 24:4n-6 (Docosahexaenoic acid. Vai trò và nhu axit béo chưa no n3 và n6 c a m t s loài cá? Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ……………… 53 . 2000) CÂU H I: 1. AA 20: 5n-3(Eicosapentanenoic acid. Con ñư ng chuy n hoá axit béo h n6 và n3 (Dave A. T axit linoleic và axit linolenic s cho nh ng axit béo nào trong h n6 và n3? 4.3. Vai trò lipid ñ i v i cá. DHA) 22: 5n-6 24:5n-3 22: 6n-3 Desaturase 24: 5n-6 β-oxidation 24: 6n-3 β –oxidation Sơ ñ 5. cách g i tên và ký hi u c a axit béo no và không no? 3. Cho m t s con s v nhu c u lipid c a m t s loài cá? 2. ð c ñi m chuy n hoá axit béo c a cá. Phân lo i.18: 2n-6 (Linoleic acid) Desaturase 18: 3n-6 (γ linolenic acid) Elongase 20: 3n-6 (Diomo γ linolenic acid) 18: 3n-3 (Linolenic acid) 18: 4n-3 (Octadecatetraeinoic acid) 20: 4n-3 (Eicosatetraeinoic acid) Desaturase 1-series prostanoic 20: 4n-6 (Arachidonic acid.Higgs và Faye M.

Rome.. I. S. Requirement of eel Anguilla japonica for essential fatty acids. (eds). Giáo trình dinh dư ng gia súc. CAB international. H Trung Thông. and Harwood. and Shimma. 2006. Giáo trình hóa sinh ñ ng v t. 345-353. H Chí Minh. London. Nhà XBNN. Ti ng Anh Gurr. UNDP. Michael B... 1980. Chapman and Hall. Nguy n Th L c. T. FAO. In “Lipid Biochemistry.375. Hà N i. 402 tr. 2002. Cao ðăng Nguyên. Nhà XBNN. Feed and Feeding of Fish and Shrimp (A manual on the preparation and presentatition of compound feed for shrimp and fish in aquaculture).D. Y. New. Arai. C.TÀI LI U THAM KH O: Ti ng Vi t L i Văn Hùng. M. J. and Lim.l. Hà N i. C. p. (1991). 2002.. 93. ð Quý Hai. Dinh dư ng và th c ăn trong nuôi tr ng th y s n. Webster. Watanabe. Nutrient Requirement and Feeding of Finfish for Aquaculture. 2004.” vol. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ……………… 54 . Lê Văn An. 1987. Bullentin of the Japanese Society of Scientific Fisheries 49. Takeuchi. T. Lê ð c Ngoan. Nhà XBNN.

còn g i là glycan là các polyme c a các ñơn v monosaccharide. Kh i lư ng phân t c a polysaccharide r t khác nhau t 8. bao g m glycolipit và glycoprotein. chúng gi vai trò không kém ph n quan tr ng. Trong th c ăn th c v t.2. ph thu c vào s nguyên t cacbon trong phân t . Carbohydrate ph c t p ch a carbohydrate k t h p v i phân t không ch a carbohydrate. Glycogen ñư c hình thành t nhi u phân t glucose làm nhi m v d tr năng lư ng trong cơ th . rư u ho c axit hay nh ng d n xu t ñơn gi n c a các h p ch t k trư c ñó và b t c h p ch t nào mà ñ u có th b th y phân cho ra chúng.000 trong m t vài lo i fructan c a th c v t ñ n 100 tri u trong amylopectin c a tinh b t. m t s h p ch t như là deoxyribose (C5H10O4) không có t l hydro và oxy như trong phân t nư c. Carbohydrate là ngu n cung c p năng lư ng ch y u và là ngu n năng lư ng ban ñ u cho các ho t ñ ng c a cơ th . ð nh nghĩa trên không th t chính xác khi phát hi n ra nh ng carbohydrate có ch a không nh ng C. Nhóm ñư ng ñơn gi n nh t bao g m các monosaccharide chia làm các nhóm ph triose.1. và t l hydro và oxy gi ng như c u t o c a phân t nư c.CHƯƠNG VI CARBOHYDRATE VÀ NHU C U ð I V I CÁ 6. Monosaccharide liên k t v i nhau ñ t o thành di. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 55 . Hơn n a. là h p ch t trung tính có ch a carbon.5%. Ph n l n carbohydrat có công th c c u t o chung là (CH2O)n trong ñó n t 3 tr lên. carbohydrate chi m t l l n hơn b t c ch t dinh dư ng nào khác. xeton. chi m kho ng 1-1. PHÂN LO I CARBOHYDRATE Carbohydrate có th phân chia theo b n ch t hóa h c thành 2 nhóm chính: nhóm các lo i ñư ng và nhóm không ch a ñư ng (B ng 6. Chúng ñư c phân thành 2 nhóm: nhóm homoglycan ch a m t ñơn v monosaccharide và nhóm heteroglycan khi th y phân cho ra nhi u ñơn v monosaccharide. O mà còn có phospho. H. nitơ và hưu huỳnh. tetrose. Quá trình th y phân polysaccharide thành ñư ng ch u nh hư ng b i ho t ñ ng c a các enzyme ñ c hi u ho c axit. th c ăn ñ ng v t có hàm lư ng carbohydrate th p.1). KHÁI NI M Tên carbohydrate b t ngu n t ti ng Pháp hydrate de carbone. Thu t ng “ñư ng” gi i h n v i carbohydrat ch a ít hơn 10 ñơn v monosaccharide. pentose. tuy v y. Quan ñi m hi n t i ñ ñ nh nghĩa carbohydrate là nh ng polyhydroxy aldehyt. hydro và oxy. tri ho c tetra-polysaccharide. Polysaccharide. hexo và heptose. 6. Khác v i th c ăn th c v t. ñ ng th i thu t ng oligosaccharide (oligos ti ng Ai C p là m t vài) dùng ñ ch các lo i ñư ng tr monosaccharide.

Phân lo i carbohydrate Triose C3H6O3 Treose (C4H8O4) Pentose (C5H10O5) Glyceraldehyte Dihydroxyacetone Erythrose Arabinose Xylose Xylulose Ribose Ribulose Glucose Galactose Mannose Fructose Sedoheptulose Succarose Lactose Maltose Cellobiose Raffinose Kestose Stachynose Arabinan Xylan Homoglycan Glucan Fructan Polysaccharide Galactan Mannan Glucosamine H p ch t không ch a ñư ng Heteroglycan H p ch t pectic Hemicellulose Gum Các ch t nh y axit Axit hyaluronic Chondroitin Tinh b t Dextrin Glycogen Cellulose Callose Inulin Levan Monosaccharide ðư ng Hexose (C6H12O6) Heptose (C7H14O7) Disaccharide Oligosacharide Triasaccharide Tetrasaccharide Carbohydrate Carbon ph c t p Glycolipit Glycoprotein Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 56 .1.B ng 6.

monosaccharide là ti n thân c a polysaccharide (ñư ng ñơn và ñư ng ña). Các nhóm monosaccharide quan tr ng Hexose. galactose. D-sedohetulose là ví d quan tr ng c a monosaccharide ch a 7 carbon.2. ðư ng có nhóm amino. ð i di n c a ñư ng 6 carbon có: glucose. glucose trong máu). Monosaccharide t n t i d ng t do. ð c tính kh c a ñư ng th hi n ch : kh ion kim lo i như Zn ho c Cu trong môi trư ng ki m. Trong th c v t. ðư ng heptose xu t hi n d ng photphat hay ch t trung gian trong con ñư ng chuy n hóa photphat pentose. ví d trư ng h p c a fructose.) và D-galactosamine là thành ph n polysaccharide c a s n. Pentose. fructose và mantose. Heptose. Công th c c a glucose có th vi t 1CHO CHO d ng th ng như sau: 1CH2OH 2C=O HO3CH H4COH H5COH CH 2OH O=C H2COH HO3CH H4COH H5COH HOCH HCOH HOCH HCOH HOCH HOCH HOCH 6CH2OH D-Glucoz CH2OH 6CH2OH D-Fructoz CH2OH L-Glucoz L-Fluctoz Rõ ràng là phân t monosaccharide có ch a nhóm aldehyte (CHO) và ñư ng ch a nhóm này thu c nhóm aldose.6. Chúng là nh ng ñơn v cơ b n ñ c u trúc nên ñư ng pentose lo i ñư ng này có nhi u vách t bào th c v t. Do s có m t c a 4 nguyên t cacbon trong aldohexose nên có 16 ñ ng phân l p th . châu ch u. ðư ng quan tr ng nh t c a hydrat cacbon trong th c ăn và trong cơ th ñ ng v t là ñư ng 6 carbon g i là hexose. Este c a axit photphoric v i ñư ng có vai trò quan tr ng trong các ph n ng trong cơ th s ng.1. ðư ng hexose t n t i d ng t do r t ít (ví d . 8 d ng D và 8 d ng L. Trong t nhiên t n t i hai nhóm quan tr ng là D-glucosamine là thành ph n chính c a chitin (trong v tôm. fructose có trong nư c hoa qu . ch có m t s th c v t và mô cơ ñ ng v t. N u nhóm hydro nguyên t cacbon s 2 c a aldohexose ñư c thay th b i nhóm amino (-NH2) thì h p ch t m i là m t ñư ng có nhóm amino. Nhóm aldehyt hay xeton có th b kh b i hóa h c ho c b i enzyme ñ hình thành rư u c a ñư ng tương ng. ð c tính chung c a monosaccharide là ho t ñ ng như nh ng ch t kh do s có m t các nhóm aldehyt hay xeton. ho c ñư ng ribose và deroxyribose là ñơn v cơ b n c a axit nucleotic và các enzym. Este quan tr ng nh t là v i glucose v trí nguyên t cácbon 1 ho c 6 ho c c hai. Monosaccharide C u trúc. 57 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… . ðư ng pentose (ñư ng ñơn có 5 nguyên t cacbon trong phân t có arabiose và xylose. D n xu t quan tr ng nh t c a ñư ng hexose là ñư ng amino (thành ph n c a mucopolysaccharide và glycoside).. Công th c chu i c a hexose có th ch a m t nhóm xêton (CO) thay vì nhóm aldehyte. D n su t c a monosaccharide Este axit photphoric.

Lactose ch a 1 phân t α-glucose liên k t v i m t phân t β-galactose qua liên k t β-(1-4).2. c c i ñư ng ch a 15-20%. Lactose b lên men m t cách nhanh chóng do vi sinh v t. Rư u t ñư ng. B n thân glycoside không gây ñ c và ph i th y phân chúng trư c khi gây ñ c. Disaccharide Nhóm này xu t hi n nhi u trong t nhiên và có nh ng ñư ng quan tr ng sau: saccarose. ch y u là Streptococcus lactis. Oligosaccharide Nh s liên k t t 2 ñ n 10 monosaccharide và gi i phóng nư c. Thay th nhóm hydroxyl b i hydro hình thành ñư ng deoxy. S a bò ch a 4348 g/kg. trong ñó có các axit quan tr ng sau: axit aldonic. D n xu t c a ribose. lactose và cellobiose khi th y phân cho hai phân t hexose: C12H22O11 + H2O = 2C6H12O6 ðư ng saccharose có nhi u trong mía và c c i ñư ng. M t s glycoside quan tr ng có trong t nhiên trình bày b ng 6. M t s glycoside cyanogenetic t nhiên quan tr ng S n ph m khi th y phân ngoài glucose và HCN Linamarin ð u Java. ñ u Java và h t lanh khi b th y phân (hydrolysis) t o thành HCN.ðư ng deoxy. xu t hi n oligosaccharide. Glycoside cyanogenetic khi th y phân gi i phóng HCN-có tính ñ c nên nh ng th c v t ch a nhóm glycoside trên ñ u ñ c ñ i v i gia súc. và chúng là thành ph n c a heteropolysaccharide. benzaldehyt Amygdalin M n. Tuy nhiên. c ba lá Methylethyl xeton tr ng (Trifolium repens) 6. tri. axit aldaric và axit uronic. Các ñư ng ñơn gi n có th b oxy hóa thành rư u polyhydric. Oligosaccharide có ba nhóm: di-. có c u trúc phân t : α-D-glucose + β-D-fructose. Oligosaccharide và polysaccharide thu c nhóm glycoside khi th y phân t o thành ñư ng ho c d n su t c a ñư ng. Tương t như v y. B ng 6. maltose. d n xu t c a galactose là fucose và mannose là rhamnose. galactose hình thành galactoside và fructose thành fructosit. Mannitol xu t hi n trong c silô do ho t ñ ng c a vi khu n phân gi i fructose. glucanic và glucoronic. glucose thành sorbitol. Các aldose có th b oxy hóa thành axit.và tetrasaccharide. linamarin (còn g i phaseolunatin) có trong s n. s n và h t lanh Acetone Vicianin Vicia angustfolia Arabinose. ðư ng lactose còn g i là ñư ng s a là s n ph m t ng h p t tuy n vú. Axit t ñư ng. ð i v i glucose thì có các d n xu t axit sau: gluconic.. Mía ch a 20% ñư ng saccharose. Nhóm vi sinh v t này làm Tên Ngu n Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 58 . deoxyribose là thành ph n c u t o c a axit deoxyribonucleic (DNA). Lactose tan trong nư c không nhanh và không ng t như glucose.2.2.. còn mannose và fructose ñ u thành mannitol. Ví d .2. ru t qu ñào. d a và qu c a Benzaldehyte Rosaceae Dhurrin Lá kê (Sorghum vulgare) p-hydroxy-benzaldehyt Lotaustralin Trefoil (Lotus australis). ví d . Glycoside. glycosit d dàng b th y phân b i enzyme có m t trong th c v t. galactose thành dulciol. N u hydro c a nhóm hydroxyl b t kỳ c a glucose ñư c thay b i este hay alcohol hay phenol hình thành nên glucoside. Tương ng. glucose và acetone.

Glucan Tinh b t là m t glucan có nhi u trong th c v t như là ngu n d tr cacbon hydrat. fructose và galactose. g i là lactocaramel.chua s a do bi n ñư ng lactose thành axit lactic (CH3. hình thành t nhi u pentose và hexose. Cestose cũng như d n su t c a nó có trong t ng ph n c a rau và h t c hòa th o. nhi t ñ 1500C lactose chuy n thành màu vàng. thóc. Khác cơ b n là tr ng lư ng phân t cao. Polysaccharide (Glycan) Polysaccharide ñư c c u t o t các monosaccharide. Homoglycan không mang ñ c tính ph n ng ñư ng c a aldose và cestose. c và r . H t bông ch a kho ng 80 g raffinose/kg. Nhi u lo i homoglycan có trong th c v t như tinh b t (nguyên li u d tr ) và cellulose (ch t li u c u t o). Nó có r t nhi u trong h t. Chúng ñư c tìm th y trong s k t h p v i các lo i ñư ng khác như là thành ph n c a heterpglycan. Liên k t này không b b gãy b i enzyme tiêu hóa c a ñ ng v t có vú. qu . mì. Cellobiose không t n t i trong t nhiên như là ñư ng t do. là s n ph m phân gi i t cellulose. heteroglycan và lignin. Tetrasaccharide Nhóm này ñư c hình thành t b n monosaccharide. Nó có lư ng nh trong c c i ñư ng và hình thành trong r m t trong khi ch bi n ñư ng saccharose.CHOH. b phân gi i b i enzyme vi sinh v t. Homoglycan Nhóm carbohydrate này r t khác v i nhóm ñư ng.Tinh b t là h n h p c a hai polysaccharide khác nhau: amylose và amylopectin. Chúng ñ u không ph i là ch t kh và khi th y phân cho ba phân t ñư ng hexose: C18H32O16 + H2O = 3C6H12O6 Raffinose là nhóm ñư ng ph bi n nh t.3. Trisaccharide Raffinose và cestose là hai ñ i di n c a nhóm trisaccharide. Maltose do hai phân t α-D-glucose liên k t v i nhau qua v trí α-1. Cellobiose cũng ch có m t nhóm ho t ñ ng. 1750C thành màu nâu..COOH). Nó không ph i là ñư ng kh và th y phân t o thành hai phân t galactose. Tinh b t có trong t nhiên d ng h t v i kích c và hình thù khác nhau. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 59 . Cellubiose ñư c t o thành t hai β-D-glucose là s n ph m c a phân gi i celulose liên k t thông qua m ch n i β-(1 4). ð i m ch ho c thóc khi lên m m b kh ng ch và ñem s y ñ làm m ch nha s d ng cho s n xu t bia. Mantose (ñư ng m ch nha) là s n ph m phân gi i tinh b t và glycogen b i axit loãng ho c enzyme. g m có homoglycan.. tuy nhiên r t khác nhau v c u trúc hóa h c tr m t s trư ng h p. Stachyose thu c nhóm này. m t phân t glucose và m t phân t fructose: C24H42O21 + 3H2O = 4C6H12O6 2. T l c a các nhóm trong tinh b t ph thuôc vào ngu n nhưng amylopectin là thành ph n ch y u chi m kho ng 70-80%. Khi th y phân raffinose t o thành glucose. Ngư i ta có th ki m tra nhanh ch t lư ng tinh b t thông qua ph n ng v i iôt: Amylose cho màu xanh ñ m và amylopectin cho màu violet ho c màu ñ tía. tuy nhiên. Arabinan và xylan Arabinan và xylan là polyme c a arabinose và xylose. Maltose d tan trong nư c và không ng t như saccharose. Matose thư ng có nhi u trong các lo i h t như ñ i m ch. có m t h u h t trong th c v t b c cao. có h u h t trong th c v t như là saccharose.4 và có m t nhóm ho t ñ ng.

Trong th c v t. cơ và các mô khác c a ñ ng v t. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 60 . Cellulose thu n là m t homoglycan có kh i lư ng phân t cao ñư c hình thành t các ñơn v cellobiose (hình 6. Glycogen là cacbon hydrat d tr ñ ng v t và ñóng vai trò quan tr ng trong trao ñ i năng lư ng. còn tinh b t h t c c thì ch trương ph ng. cellulose liên quan ch t ch v c lý tính và hóa tính v i các thành ph n khác. chu i cellulose ñư c hình thành theo tr t t nh t ñ nh thông qua c u n i hydro c trong và ngoài phân t . Trong các t bào th c v t. Callose. H t tinh b t không tan trong nư c l nh nhưng khi khu y ñ u và ñun nóng thì b trương ph ng và d o. Dextrin Dextrin là s n ph m trung gian c a quá trình th y phân tinh b t và glycogen: Tinh b t dextrin → maltose → glucose Glycogen Dextrin tan trong nư c và t o thành dung d ch gi ng như gôm (dính). Callose là thu t ng ch nhóm polysaccharide ch a liên k t β-(1.Amylose có c u trúc th ng.3) và β-(1. H t tinh b t khoai tây trương ph ng to và v ra. Glycogen là nh ng glucan có c u trúc tương t amylopectin vì v y có thu t ng riêng cho glycogen là "tinh b t ñ ng v t". Amylopectin có c u trúc ph c t p hơn bao g m liên k t α-(1→4) là chính và c liên k t α-(1→6). Kh i lư ng phân t glycogen r t khác nhau tùy theo lo i ñ ng v t. Glycogen có nhi u trong gan. Ví d . ñó là liên k t gi a α-D-glucose v trí cácbon 1 và cácbon 4 c a phân t glucose khác. trong khi ñó glycogen cơ là 5 x 106. nư ng ñư c và cháy t ng ph n. Trong th c t chăn nuôi.5 x 108.1. d ng mô cơ và tr ng thái sinh lý.4). Glycogen Glycogen là thu t ng ñ ch nhóm polysaccarrit m ch nhánh ñư c tách ra t ñ ng v t hay vi sinh v t. D ng thu n c a cellulose ñư c tìm th y trong s i bông. Liên k t α-(1→6) chi m t l r t nh trong amylose. glycogen c a gan chu t có kh i lư ng phân t 1 . C u trúc cellulose và chitin phát tri n nh t ñ nh. là c u trúc v ng ch c cho màng t bào. Cellulose Cellulose là polyme ñơn ph bi n trong th c v t. S có m t dextrin trong th c ăn ngũ c c hình thành nh ng tính ch t như c ng. gia súc ñư c cho ăn m t kh i lư ng l n tinh b t c a h t c c và s n ph m ph c a h t c c. Các β-glucan này có m t trong th c v t b c cao như là thành ph n c a màng t bào ch xu t hi n trong m t s giai ño n Hình 6. ñ c bi t là hemicellulose và lignin.1).

000 6. D-mannose. nhưng ch y u hai h Compositae và Gramineae.000 .1. Mannan là thành ph n chính c a thành t bào h t cây c và d a.000 . M t phân t lignin bao g m nhi u ñơn v phenylpropanoit ñan chéo nhau thành liên k t ph c h p. trong ñó g m nhi u lo i hương v m t s ch t khác. Lignin là m t polyme b t ngu n t ba d n xu t c a phenylpropal: rư u coumaryl.25. lá và h t c a nhi u loài th c v t. h t c a nhi u cây b ñ u như c clover.000 .000 972. (chuäøsaccharose) i nhóm inulin ch a liên k t 2.972. và nhóm fructan có nhánh tìm th y trong c Agropyron repens. B ng 6. mucopolysaccharide và glycopotein. trong n m và vài lo i t o xanh.000 Glucosamine Chitin là ñi n hình c a homoglucan ch a glucosamine. Nh ng heteroglycan có ý nghĩa trong dinh dư ng bao g m: hemicellulose.000 S lư ng phân t glucose 100 . Trong h Gramineae.8. Trong khi ñó. Hemicellulose Hemicellulose là polysaccharide trong màng t bào tan trong dung d ch ki m và có liên k t ch t ch v i cellulose. Lignin Lignin không ph i là carbohydrate nhưng có liên k t ch t ch v i nhóm này ñ c u t o màng t bào và làm cho cây c ng cáp.600 .3. 61 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… . coniferil và sinapyl. thân.1. hemicellulose có thành ph n chính là D-glucose. Nhóm này ch a c hai lo i liên k t trên.600 300 .296.6.000 6.97.6. Chitin có c u trúc gi ng v i cellulose (hình 6.4.Fructan Fructan là nguyên li u d tr trong r . Chitin phân b nhi u trong ñ ng v t b c th p và ñ c bi t có nhi u trong Crustacae (giáp xác).050. Heteroglycan Heteroglycan là m t lo i polysaccharide. Fructan có th chia làm ba nhóm: Fructan nhóm levan v i ñ c trưng liên k t 2.200 48. pectin. Kh i lư ng và s lư ng phân t glucose trong c u trúc polysaccharide khác nhau Polysaccharide Amylose Amylopectin Glycogen Cellulose Kh i lư ng phân t 16.000 972. V c u trúc. D-xylose và L-arabinose liên k t v i các thành ph n khác và n m trong liên k t glucoside. Galactan và mannan Galactan và mannan là polyme c a galactose và mannose có m t trong thành t bào th c v t.1) và là polysaccharide ph bi n trong t nhiên sau cellulose. fructan ch có trong các loài cây ôn ñ i.1.6 ho c 2. trefoil và medicago ch a galactan.200 . Dgalactose. Fructan tan trong nư c l nh và có kh i lư ng phân t th p.000 . Hemicellulose cũng có th ch a axit uronic. Toàn b fructan ñ u ch a các m nh β-D-frutose liên k t v i nhau qua c u n i 2.

Tuy nhiên. carbohydrate làm gi m sinh trư ng. S CHUY N HOÁ ðƯ NG CÁ α Tinh b t Dextrin Maltose Lactose Sucrose α α Lactase sucrase Dextrin + Maltose + Glucose Glucose + Maltose Glucose + Glucose Glucose + Galactose Glucose + Fructose Cá có kh năng h p thu t t glucose. Nhóm cá h i ăn ñ ng v t. glycerol s ñư c phosphoryl hoá t o ra dihydroxyacetone phosphat r i hình thành pyruvat và ñi vào chu trình Krebs ñ t o năng lư ng. Insulin có tác d ng bi n glucose thành glycogen d tr gan. T l tiêu hoá tinh b t c a cá chép trong kho ng 40-80% ph thu c vào ngu n tinh b t (b ng 6. ð i v i triglyceride thì sau khi thu phân. n u tăng s l n cho ăn thì th y tăng kh năng s d ng glucose. 6. ði u này cho k t lu n là kh năng chuy n hoá glucose c a cá ch m hơn ñ ng v t trên c n.. Th c v t càng già. R1 = OCH3 Rư u sinapyl: R = R1 = OCH3 Trong dinh dư ng ñ ng v t. 62 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… . Lignin ch b phân gi i b i enzyme c a m i. Các nghiên c u g n ñây cho th y. cá bơn (Pluronectus platessa) và cá chép thì b sung tinh b t làm tăng t c ñ sinh trư ng. Lignin còn liên k t v i OH nhi u polysaccharide và protein màng t bào ngăn tr quá trình tiêu hóa các h p ch t ñó. cá có kh năng ti t ra insulin (sau b a ăn hàm lư ng insulin tăng trong kho ng 5-48mg/ml plasma. m t.4. G . cá rô phi thi u “ch t nh n” glucose do insulin ñem ñ n và ñã có ph n ng ch m và không hi u qu ñ i v i insulin. trong ñó alanine.3. Tuy nhiên. Còn các axit béo s theo con ñư ng oxy hoá t o nên acetyl-CoA ñi vào chu trình Krebs. lư ng lignin tích t càng l n. th y r ng lư ng ñư ng trong máu tăng lên r t cao và kéo dài.CH2OH 6. cá con ñư ng s n sinh glucose (glucogenesis) t protein và lipid là con ñư ng quan tr ng. Tuy nhiên.Rư u coumaryl: R = R1 = H Rư u coniferil: R = H.4. c khô và rơm r t giàu lignin nên t l tiêu hóa th p tr khi ñư c x lý hóa h c ñ b gãy liên k t gi a lignin v i các hydrat cacbon khác. Tinh b t Tinh b t là ngu n năng lư ng r ti n hơn protein và lipid và ñư c các nhà s n xu t ñưa vào kh u ph n v i nh ng t l khác nhau tuỳ theo loài cá.. lignin r t ñáng quan tâm vì nó không R1 R b tiêu hóa b i enzym c a cơ th v t ch . S D NG TINH B T VÀ CH T XƠ CÁ 6. khác v i ñ ng v t có vú có hàm lư ng ñư ng trong máu r t th p và n ñ nh. nhưng kh năng s d ng glucose thì kém hơn ñ ng v t trên c n. Lignin chi m t i kho ng 13-15% trong ch t khô c a cây c hòa th o. Th c ra. Các axit amin ñ u có th ñư c chuy n hoá t o ra glucose. Theo dõi trên cá ăn kh u ph n giàu tinh b t hay glucose. CH CH. quá trình chuy n glucose thành glycogen còn ph thu c vào các “ch t nh n” (receptor) có trong t bào và m i tương quan v i glucagon. thêm m t lư ng l n th c ăn ch a glucose s d n ñ n s gia tăng ñ t ng t và lâu dài glucose plasma c a cá. serine và glycine có ưu th hơn axit glutamic và axit aspartic.4). nhưng khi nh n ñói ch có 1-3mg/ml). cơ và não và t ñó làm gi m lư ng ñư ng trong máu.1.

4 10 66 379 1. 1985. gi m t l tiêu hoá.B ng 6.3 46.6). ñ i v i tôm thì không quá 5%. B ng 6. có th s d ng xơ như ch t pha loãng và ñ ñi u ch nh t l P:E khi ph i h p kh u ph n.4.75 Lư ng tinh b t có th s d ng t i ña trong kh u ph n c a m t s loài cá ghi b ng 6.5 T l tiêu hoá 74 75 84 58 45 56 65 51 46 . B ng 6. nh hư ng c a xơ thô ñ n t l tiêu hoá VCK kh u ph n Xơ thô (%/CK) T l tiêu hoá VCK (%) Th i gian r ng d dày (phút) T l kh i lư ng d dày/WB 0 71 782 1.9 (Ngu n: Werner Steffens.8 15.8 20 59 412 1.5. T l tinh b t có th s d ng t i ña trong th c ăn m t s loài cá Cá nư c ng t % tinh b t Cá bi n % tinh b t Chép 40-45 Cá măng bi n 35-40 Cá da trơn M 30-35 Cá ch m 20-25 Cá h i 25-30 Cá bơn Atlantic 15-20 Cá rô phi 35-40 Cá chình 25-30 (Ngu n: Halver và Hardy. ép viên hay ép ñùn ñ tăng t l tiêu hoá tinh b t.8 43.5.4. 1973) Lo i th c ăn ð i m ch (barley) Y n m ch (oats) M ch ñen (rye) Lúa mì (wheat) ð u peas ð u lupins Khô l c (groundnut meal) Khô ñ u tương (soyabean meal) Th c ăn h n h p Hàm lư ng carbohydrate (%) 55.2. tăng kh i lư ng ng tiêu hoá (b ng 6. T l xơ trong kh u ph n cá thư ng ñư c khuy n cáo t 8-10%.6 34.6. T l tiêu hoá các carbohydrate khác nhau c a cá chép 2 năm tu i (Scerbina.4 14. thí nghi m trên cá h i) Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 63 . và tăng s l n cho ăn ñ tránh glucose tăng ñ t ng t sau b a ăn.8 – 30. N u xơ không nh hư ng ñ n t l tiêu hoá và ñ l i d ng c a các ch t dinh dư ng khác.0 37. C n chú ý r ng nh ng nhóm cá s d ng ñư c tinh b t n u tăng tinh b t trong kh u ph n thì làm tăng hàm lư ng lipit cơ th .1 22. Xơ trong kh u ph n làm tăng s n xu t phân. 2002) ð tăng hi u qu s d ng tinh b t trong th c ăn thu s n nên áp d ng các bi n pháp như sau: h hoá tinh b t qua bi n pháp n u chín.0 25. Ch t xơ Ho t tính enzyme cellulase r t y u trong ñư ng tiêu hoá c a cá. 6.

C. Halver. Hardy. Zonneveld. S. 2004.H. FAO. Cheap source of alternate feed for the farming of snakehead fish (Teleostei: Channidae) in Sri Lanka.M. E. E. Phân lo i carbohydrate và ý nghĩa c a nó? 2. Academic Press. Cao ðăng Nguyên. New. (eds) Aquacultural Research in Asia: Management Techniques and Nutrition.CÂU H I: 1. Vai trò c a tinh b t ñ i v i cá và s l i d ng tinh b t c a cá? 3. Hà N i. Malang. Michael B. ð Quý Hai. In: Huisman. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 64 . 241 . 1977. Webster. Rome. Giáo trình hóa sinh ñ ng v t. Hà N i. 823pp. R. UNDP.. K. Ti ng Anh De Silva. J. 2001. University of Washington Press.D. Lê Văn An. pp.M. 402 tr.. Giáo trình dinh dư ng gia súc. 1987.A. Feed and Feeding of Fish and Shrimp (A manual on the preparation and presentatition of compound feed for shrimp and fish in aquaculture). Nhà XBNN. H Trung Thông. 1989. Dinh dư ng và th c ăn trong nuôi tr ng th y s n. Ling. Nguy n Th L c..H. N. and Lim. Nhà XBNN. Seattle. Giáo trình dinh dư ng và th c ăn gia súc (Dành cho sinh viên cao h c). Nhà XBNN. Lê ð c Ngoan. 2002. (eds). Hà N i. 2006.G. CAB international.W. 108 pp. Nhà XBNN. Nutrient Requirement and Feeding of Finfish for Aquaculture. cá có s d ng ñư c ch t xơ không? TÀI LI U THAM KH O: Ti ng Vi t Vũ Duy Gi ng. A. L i Văn Hùng. 2002. Fish Nutrition. and Bouwmans. Imprint of Elsevier Science. Proceedings of the Asia Seminar on Aquaculture.267. C. B n ch t c a ch t xơ.W. 3rd Eds. Aquaculture in Southeast Asia: A Historical Overview. 2002. Washington.. H Chí Minh. Indonesia.

B2. retinilacetat. s chuy n ñ i thành vitamin A trong cơ th ñ ng v t. γ. biotin.1. retinilpropionat. ðơn v tính là ñơn v qu c t 1UI = 0.344 microgram retinilacetate = 0. nhưng có m t ti n vitamin d ng các caroteneoit. Có ít nh t 80 ti n vitamin ñư c bi t bao g m các α-.. B sung vitamin cho cá trong ñi u ki n nuôi thâm canh không nh ng thúc ñ y ñư c tăng trư ng c a cá mà còn ngăn chăn ñư c nh ng r i lo n b nh lý do thi u vitamin. nhu c u và ngu n cung c p m t s vitamin quan tr ng ñ i v i cá. 7. retinaldehyd. E. Vitamin A có các d n xu t sau: retinol. B5.440 microgram retinilpalmitate Các ch t ti n vitamin A. xantophyl là m t s c t ñáp ng ch y u cho lòng ñ tr ng. D. K) và vitamin hoà tan trong nư c (g m vitamin B1. retinilpalmitat. Th c ăn phơi dư i ánh sáng m t tr i hàm lư ng β-caroten m t r t nhi u. vitamin C. Có hai nhóm vitamin là vitamin hoà tan trong m (g m vitamin A. vitamin b sung trong th c ăn ch chi m 1-2%. β-caroten r t d b oxy hoá.CHƯƠNG VII DINH DƯ NG VÀ NHU C U VITAMIN Cá ñư c nuôi hàng nghìn năm nay nhưng nh ng bi u hi n thi u vitamin ch m i phát hi n g n ñây khi cá ñư c nuôi thâm canh b ng th c ăn công nghi p. axit folic. Không ph i t t c các caroteneoit là ti n vitamin A.1. PP. ñ c bi t là nhi t ñ cao c a không khí. VITAMIN A 7.1. B6. cryptoxanthin có m t th c v t b c cao và myxoxanthin có m t trong t o l c và t o lam. β-.. Ví d . Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 65 .caroten.). cholin. Trong các ti n vitamin thì β-caroten có phân b r ng rãi và ho t ñ ng nh t. Dư i ñây trình bày vai trò dinh dư ng. retinoic. nh ng vitamin khác thì ñư c ghi trong b ng tóm t t. B12. Tinh th β-caroten có màu vàng ñ và dung d ch có màu vàng cam. nhưng chi phí l i chi m t i 15% t ng giá ti n th c ăn. Công th c c u t o CH3 CH3 CH3 CH3 CH2-OH CH3 Các d n xu t c a Vitamin A. T t c ti n vitamin ñ u không tan trong trong nư c nhưng tan trong d u và dung môi h u cơ.300 microgram retinol = 0. Thông thư ng. Vitamin A không có th c v t.

ti n vitamin D bi n thành vitamin D. t bào g c ch y u bi t hoá hình thành t bào v y cá. Rhodopsin t o nên kích thích th n kinh và gây ph n x nhìn. th n xu t huy t. trong t i thì có quá trình tái t ng h p ngư c l i.2). columna và goblet Basal cells (t bào g c) . rhodopsin b phân gi i thành retinol và opsin. lo i t bào này ti t ít niêm d ch. gi m ho t ñ ng c a h th ng kháng th ñã làm cho s c ch ng b nh c a cơ th b suy gi m. Dư i ñây là công th c c a ti n vitamin D3.VitaminA → T bào Squamous (gi ng v y cá) Vai trò liên quan ñ n s c ñ kháng c a cơ th . bi n d ng cu ng ñuôi. Khi kh u ph n có ñ y ñ vitamin A.1. niêm m c s khô. n p mang b xo n l i. Bi u hi n chung c a s thi u vitamin A cá là: xu t huy t h m t. thi u máu. s s n sinh kháng th b gi m th p. Trên t bào võng m c m t có m t quang ch t tên là rhodopsin.7. Khi kh u ph n thi u vitamin A ñ ng v t b b nh quáng gà (hình 7. Như v y cùng v i hi n tư ng s ng hoá. Thi u vitamin A.2. Dư i tác ñ ng c a tia t ngo i. Vai trò v i niêm m c thư ng bì. T bào thư ng bì do t bào g c bi t hoá mà thành. l p thư ng bì. g c mang cá. Vai trò sinh h c Vitamin A ñóng vai trò quan tr ng trong th giác. s ng hoá. có hi n tư ng cá ch m tăng trư ng. Vitamin D2 và vitamin D3: H3C CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 HO 7-dehydro cholesterol Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 66 . ti n c a vitamin D2 là ergosterol và ti n vitamin D3 là 7dehydrocholesterol. Cá chép thi u vitamin A s có màu nh t nh t.1. Tuy nhiên. VITAMIN D 7. quá nhi u vitamin A (2. kh năng ngăn c n s xâm nh p c a vi khu n b gi m (hình 7. t bào g c bi t hoá hình thành t bào ti t niêm d ch (ñó là các t bào cuboidal. bi n d ng n p mang. columna và t bào goblet). m t l i. 7.1). khi có ánh sáng. xu t huy t da và vây. còn n u kh u ph n thi u vitamin A.2. Cá trơn c a M nuôi b ng kh u ph n có 0. Công th c Trong t nhiên có hai vitamin D ph bi n là vitamin D2 và D3 (còn có tên là ergocalciferol và cholecalciferol). Tóm t t như sau: + VitaminA → T bào Cuboidal.2.2 tri u UI/kg dư i d ng retinyl palmitat) làm cho cá ch m tăng trư ng.4mg caroten/kg th c ăn.

Ca ++ + BP Máu CaBP Ca BP ++ + BP CaBP BP Xương Ca++ S a Tr ng T ch c Ru t Sơ ñ 7. nó kích thích thành ru t ti t m t protein v n chuy n (BP = binding protein).2. khi ñ n th n nó l i b thu phân ti p ñ bi n thành 1.25(OH)2vitamin D3 có ho t tính m nh nh t.25(OH)2-vitamin D3 ho c 24. Vai trò vitamin D3 trong h p thu Ca 67 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… .2. S n ph m thu phân 1.1UI = 0.3).H3C CH3 CH3 CH3 CH3 CH2 HO Vitamin D3 H3C CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 HO Ergosterol H3C CH3 CH3 CH3 CH3 CH2 HO Vitamin D2 .3. 7. gan ñư c thu phân thành 25hydroxy cholecalciferol (vi t t t 25 (OH)-vitamin D3). Ho t tính sinh h c c a D3 trên các loài cá h i và cá trơn M g p 3 l n vitamin D2.25(OH)2-vitamin D3. nh protein này ion Ca ñư c h p thu vào máu cũng như v n chuy n Ca vào xương và các s n ph m khác cùng v i phospho (sơ ñ 7. Vai trò sinh h c Vitamin D3 (cholecalciferol) h p thu vào máu ñ n gan.025 microgram vitamin D3 tinh th .

cho nên vùng nư c nào nghèo Ca thì m i ph i b sung Ca cùng v i vitamin D. Tác d ng c a vitamin E và Se b sung vào th c ăn cá (Bell et al.9 3137 1.0 0.06 3125 1. ngư i ta th y nhu c u vitamin D r t nh .5 41 0. thì các tocopherol β . cơ thoái hoá. γ và δ l n lư t là 30-40. và cơ quan sinh d c b nh hư ng.1 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 68 .6 41 0. 1985. d n theo W. th m chí kh u ph n không ch a calciferol thì rainbow trout cũng không bi u hi n m t tri u ch ng nào c .62 16. 7.Ch c năng sinh hoá c a vitamin D là thúc ñ y s h p thu Ca (và c P) ru t ñ duy trì s khoáng hoá bình thư ng c a xương.9 2976 1.89 1.53 15. Cá trao ñ i Ca tr c ti p v i nư c qua mang.8 3.0 36.63 2.3 51. Hi n t i ngư i ta v n chưa hi u rõ hoàn toàn nhu c u vitamin D c a cá.0 0.3. Vai trò sinh h c Vai trò sinh h c chính c a vitamin E là ch t ch ng oxy hoá sinh h c. Công th c Vitamin E có nhi u ñ ng phân như α-tocopherol. ngư i ta ghi nh n vitamin E làm tăng kh năng sinh s n. tuy nhiên v i th c ăn viên ngư i ta thư ng ñưa vào 2000-3000 IU vitamin D3/kg th c ăn.9 35. ngăn c n s oxy hoá các axit béo không no PUFA và HUFA có trong màng t bào. 1989) Vitamin E (mg/kg) Se (mg/kg) Tăng tr ng (%) FCR (kg/kg TT) Vitamin E: . nhóm cá h i.Máu (microg/ml) . B ng 7.3. vitamin E còn giúp nâng cao t l n c a tr ng. CH3 HO H3 C O CH3 CH3 -CH2-CH2 -CH2 -CH-CH2 -CH2-CH2-CH-CH2-CH2 -CH2 -CH CH3 CH3 CH3 CH3 α -Tocopherol 7.1% thay vì 3. 10 và 1. VITAMIN E 7.4 21. β-tocopherol. gan nhi u m . n u ho t tính c a α-tocopherol là 100.3% trên kh u ph n không b sung vitamin E. Thi u vitamin D3: sinh trư ng kém. Thông thư ng ngư i ta b sung d u th c v t thì cũng có ñ vitamin D. Thi u vitamin E thư ng d n ñ n t n thương gan. Trên cá chép. γ-tocopherol và δtocopherol.06 2322 1.Steffens.8 30.3. Ngoài ra.6 20. cơ ch homeostasis ñ i v i Ca b c n tr (bi u hi n co c ng cơ xương).1.1.7 2.Gan (microg/g) T l h ng c u v (%) 2.2.9 2. Cá ăn kh u ph n b sung vitamin E có h s thành th c là 14.

VITAMIN K 7.1.1). 7. còn Se tham gia vào m t enzyme có tên là glutathion peroxidase (GSH-Px). O CH3 CH3 CH3 CH2-CH=C-CH2 -(CH2-CH2-CH-CH2)3 H O Vitamin K1 O CH3 CH3 (CH2-CH=C-CH2)nH O Vitamin K2 O CH3 H O Vitamin K3 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 69 .Vitamin E và Se có quan h h tr nhau trong vi c ngăn tr s oxy hoá nh ng axit béo không no. Ho t tính c a vitamin K3 l n hơn 2 l n K1 ho c K2. Vitamin E có vai trò ngăn c n s hình thành peroxit.4.4. có tác vai trò xúc tác s phân gi i peroxit thành nư c: GSH-Px 2 GSH + H2O2 GSSH + H2O B sung vitamin E và Se vào th c ăn cá có tác d ng làm tăng t c ñ sinh trư ng. vitamin K2 do vi sinh v t t o ra có tên là menakinon và vitamin K3 t ng h p b ng con ñư ng hoá h c có tên là menadinon. Công th c Cho ñ n nay ngư i ta bi t vitamin K có 3 d ng hoá h c như sau: Vitamin K1 có trong th c v t có tên là phytokinon. FCR và ñ b n c a huy t c u (b ng 7.

7. Axit ascorbic là m t ñ ng y u t tham gia vào quá trình hydroxin hóa prolin và lysine ñ hình thành hydroxyprolin và hydroxylysine trong procollagen (ti n collagen). ch m l n. Bi n d ng c u trúc cũng th y cá da trơn.al.. hi n tư ng th n kinh. 1985).al. B12.2. ư n lưng-lordosis. chép. Môi trư ng ô nhi m kim lo i n ng (Yamamoto et. VITAMIN NHÓM B Vitamin nhóm B thu c nhóm vitamin tan trong nư c g m có các lo i vitamin B1.. thu c di t côn trùng ch a hydrocacbon chlorinate (Mayer et.. Vitamin C khi s d ng cho cá thư ng d ng b c v i ethylcellulose hay b c v i m . B ng 7. chúng thư ng xu t hi n nh ng tri u ch ng b nh lý nh hư ng ñ n s c kh e c a v t nuôi và thi t h i ñáng k ñ n hi u qu s n xu t. ngư i ta cũng th y b sung vitamin C cho cá da trơn và rainbow trout ñã có tác d ng tăng ñáp ng mi n d ch (tăng ho t tính th c bào c a t bào h th ng mi n d ch). Vitamin K3 b n khi không tr n vào th c ăn h n h p ho c trong premix (vì cholin chlorid và các ion kim lo i xúc tác phân hu chúng). c n cho s ñông máu c a ñ ng v t trên c n và cá.. kém linh ho t (anorexia và lethargy). VITAMIN C (AXIT ASCORBIC) Vitamin C còn g i là axit ascorbic. Nh ng d u hi u này x y ra trư c c nh ng d u hi u không ñ c trưng như gi m ăn và y u t. kh . Vitamin C r t d b phá h y trong quá trình d tr và ch bi n. ch m l n.5. 7. hi n tư ng th n kinh. Vitamin C giúp cho s t ñư c h p thu t t do ñó ngăn ng a ñư c hi n tư ng thi u máu hay g p cá do thi u vitamin C.1 mg/kg trong th c ăn ñ ñ duy trì s ñông máu bình thư ng trên các loài cá h i. Như v y.4. Vitamin Thiamin (B1 Riboflavin (B2 Tóm t t nh ng tri u ch ng thi u vitamin nhóm B c a cá Nhu c u (mg/kg) 0. G n ñây. 7. B2. Ch c năng Vitamin K tham gia vào m t enzyme ho t hoá protrombin. S d ng cá s ng làm th c ăn s thi u B1 vì trong th t cá s ng có thiaminase gây vô ho t thiamin Kém ăn. d ng phosphorylated ascorbic là d ng khá b n nhưng ñ t ti n cho nên cũng it ñư c dùng. xu t huy t n i.6. mang và vây b t thư ng). Ngoài ra. 1978) làm tăng nhu c u vitamin C c a cá. chu t bi n cũng không t ng h p ñư c vitamin C trong cơ th ). Th c ăn ñ ng v t như b t cá là ngu n cung c p quan tr ng c a vitamin K2.2. Khi thi u vitamin nhóm B. vitamin C cùng v i vitamin E tham gia vào quá trình h n ch s hình thành peroxit lipit trong mô cá. axit ascorbic c n cho vi c hình thành mô liên k t. h u h t các loài cá không t t ng h p ñư c vitamin này trong cơ th (ngư i. ch y máu da và vây. mô s o và khung protein xương. B6.2. t l ch t cao. Lư ng vitamin K 0. rôphi.5 10-20* 4-7 15-20* Tri u ch ng thi u Ch y máu vây. s ánh sáng Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 70 . Chúng ñóng vai trò quan tr ng trong quá trình s ng c a ñ ng v t th y s n. nh t màu.5 . kém ăn. Thi u vitamin C cá h i và trout có bi u hi n bi n d ng c u trúc (v o xương-scoliosis. s n m t. trình bày nhu c u c a cá ñ i v i vitamin nhóm B và các tri u ch ng khi thi u nhóm vitamin này B ng 7. do v y ngư i ta ph i b o v nó trư c khi b sung vào th c ăn cá.

7. c n lưu ý ñ n ñ b n c a vitamin C.01 300 1000 50 M c thêm vào th c ăn 6000 2000 300-500 10 15 25 15 50 180 0. Các d ng vitamin khác và ñ b n c a nó trong th c ăn viên (ép ñùn) và trong premix ghi b ng 6. bi n d ng c t s ng.3). t l ch t cao Ch m l n. xu t huy t vây. r i lo n th n kinh Kém ăn.80%. l i m t Ch y máu da. gi m ho t ñ ng Ch m l n. ch m ch p. thi u máu.5 0. NHU C U VITAMIN C A CÁ Nh ng nghiên c u v nhu c u vitamin h u h t th c hi n trên cá h i và nh ng k t qu nghiên c u này ñư c ch p nh n cho nh ng loài cá khác (b ng 7.6 8 0. ** : dùng lo i vitamin C b n 7. Ch m l n. ch m l n. m t niêm m c da.7. gan nhi m m . * Tăng 30 giai ño n hương và 50% giai ño n gi ng 7. NR: Không có nhu c u (dư i ñi u ki n thí nghi m). Tuy nhiên.5-1* NR NR 440 100-150 4000 800-1200 NR 300-500 Kém ăn. ch y máu da. ch m l n.15 1 0.03 130 1000 150** R* : có nhu c u nhưng không xác ñ nh ñư c s lư ng.8. Nhu c u vitamin c a nhóm cá h i (mg/kg th c ăn) Vitamin Vitamin A (IU) Vitamin D3 (IU) VitaminE Vitamin K3 Thiamin (B1) Riboflavin (B2) Pyridoxine Pantothenic acid Niacin Biotin Folic acid Vitamin B12 Inositol Cholin Vitamin C NRC (1993) 2500 2400 50 R* 1 4-7 3-6 20 10 0. ch y máu da và vây.Pyridoxin Pentothenic axit Nicotinic axit Biotin Folic axit Vitamin B12 Inositol Cholin Vitamin C 4-5 8-12* 30-50 40-50* 28 80-120* 1-2. Ch m l n. B ng 7. ñ u và da. Tinh th axit ascorbic c c kỳ nh y c m v i s Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 71 . l ñ . S D NG VITAMIN TRONG TH C ĂN NUÔI CÁ ð b n c a vitamin D3 trong ñi u ki n b o qu n như vitamin A b ng 75 .3.

70 50 . Khi s d ng vitamin ñ tr n vào th c ăn ph i chú ý ñ n ñ b n c a vitamin.Hoffmann-La Roche. Trong 3 ngày d tr nhi t ñ thư ng. ð b n c a vitamin trong premix và trong viên ép ñùn sau 3 tháng d tr trong phòng (F.100 90 .90 75 . trong viên ho t tính vitamin C ch còn l i 20% sau khi s lý nhi t và d tr .80 90 . Các d ng vitamin khác nhau và cách b o v khác nhau thì có ñ b n khác nhau.100 70 . Công th c vitamin E vai trò và nhu c u ñ i v i cá? 4.65 40 . Ví d : Vitamin A dư i d ng vitamin A acetate ch a trong viên nang.85 70 . Công th c vitamin D vai trò và nhu c u ñ i v i cá? 3. B ng 7. H u h t.90 80 .oxy hoá. ho t tính acid ascorbic là 33% và 35 % l n lư t). D ng vitamin này ch m t 15 % ho t tính trong viên ép ñùn và d tr 3 tháng nhi t ñ trong phòng. vai trò và nhu c u ñ i v i cá? 2.90 50 . ngư i ta s d ng asorbate-2-monophosphate (s n ph m này có ascorbate-2-monophosphate và m t lư ng nh ascorbate-2-polyphosphate.80 100 100 90 10 .80 90 .100 90 . vì các vitamin chi t t ngu n t nhiên r t ñ t và hi u qu th p. toàn b ho t tính vitamin m t h t.100 90 . Nh ng chú ý khi s d ng vitamin trong th c ăn tôm và cá? Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 72 .70 70 . Thư ng trong viên gelatin ngư i ta thêm c vitamin D3.100 40 .100 90 . trong nang ch a m t cái khung b ng gelatin có c u trúc liên k t chéo.100 50 .100 80 .100 65 .70 60 .90 80 . trong khi viên vitamin C b c m hay ethylcellulose m t t i 70-90% ho t tính trong cùng ñi u ki n.80 không thêm 100 90 30 .4. Các vitamin t ng h p ñư c s n xu t ra dư i d ng khác nhau và ñư c b o v ñ ch ng l i s phân hu trong quá trình ch bi n và d tr . Công th c vitamin A.30 Vitamin A Vitamin D Vitamin E Vitamin K Vitamin B1 Vitamin B2 Pyridoxine Pantothenic acid Niacin Biotin Folic acid Vitamin B12 Cholin Inositol Ascorbic acid Vitamin A acetate Cholecalcalciferol dl-a tocoferol acetate Mu i menadione (K3) Thiamin mononitrate Tinh th Pyridoxine hydrochoride Calcium d-pantothenate Niacinamide và nicotinic acid D-Biotin Tinh th Dung d ch 1% Mu i chloride Ascorbate-2-polyphosphate Tinh th CÂU H I: 1.100 80 . G n ñây. vitamin b sung vào th c ăn cá ñư c s n xu t b ng con ñư ng hoá h c ho c vi sinh v t ho c k t h p c hai ch không ph i chi t t th c ăn t nhiên.100 80 .90 80 . vitamin phân tán kh p trong cái khung này cùng v i ch t ch ng oxy hoá và ñư c b c m t l p v b o v b ng tinh b t ngô. Vai trò vitamin C ñ i v i cá và nh ng chú ý khi b sung vitamin C trong th c ăn cá. 1988) Vitamin D ng s d ng nhi t ñ Ho t tính còn sau 3 tháng d tr nhi t ñ trong phòng (%) Trong premix Trong viên ép ñùn 70 .

Nhà XBNN. Geert Rombaut. Lê ð c Ngoan. W. 2000. 2001. Hardy. J. Giáo trình dinh dư ng và th c ăn gia súc (Dành cho sinh viên cao h c). Halver. Vitamin 49. 2002. Nutrient Requirement and Feeding of Finfish for Aquaculture. Progress report of the Regional Project RAS/76/003. and Shimma.. T. M. Bangkok. Yamakawa.. England Webster. T. Thailand. C. 1989.au/factsheets). Watanabe. 2002. Imprint of Elsevier Science. H Chí Minh. CAB international..FS No. S. Vitamin Requirement in Snakehead Diets.. (eds). 18pp. 1993. Network of Aquaculture Centers in Asia. 1981. Arai. Dinh dư ng và th c ăn trong nuôi tr ng th y s n. and Lim. Hà N i.D. R.pir. L i Văn Hùng. Vitamin E requirement for Japanaese eel. 2002. Ellis Horwood Limited. National Academy Press.W.TÀI LI U THAM KH O: Ti ng Vi t Vũ Duy Gi ng.. 2004. Laurent Verschuere. Principles of Fish Nutrition. 1975. Hà N i. Water quality in freswater aquaculture ponds . Ti ng Anh Boonyaratpalin. Patrick Sorgeloos. Nhà XBNN. Nhà XBNN. USA. Giáo trình dinh dư ng gia súc. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 73 .. Washington. Primary Industries and Resources SA (www. C. Academic Press. DC.. Willy Verstraete.gov. Y. E. 60/01 Steffens. 62.sa. 823pp. Fish Nutrition. Probiotic Bacteria as Biological Control Agents in Aquaculture NRC (National Research Council). Nutrient Requirements of Fish. 3rd Eds.

K. Na. Cu. Trong chương này chúng tôi ñ c p ñ n vai trò sinh h c c a m t s khoáng ña lư ng và vi lư ng là nh ng nguyên t h t s c quan tr ng ñ i v i cá 8. KHÁI NI M CHUNG M c dù h u h t các ch t khoáng tìm th y trong t nhiên ñ u có m t trong các mô c a ñ ng v t vì chúng có trong th c ăn nhưng không ph i ch t khoáng nào cũng có vai trò trong trao ñ i ch t c a cơ th . P. Mn. b i trong không khí. Mn. Mg. ngư i ta b sung thêm Mo. F.1. Cr. Trong cơ th ngư i.1 ð n năm 1950.6 0. Ni. Tuy nhiên. Mg.3-0. ñ ng v t và cá ch t khoáng chi m t l r t th p so v i các ch t h u cơ khác (b ng 8.02-0. Sn và Va. M t s ch t khoáng v i hàm lư ng r t th p có th còn gây ñ c cho cơ th . Cl. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 74 . Cu. Thu t ng khoáng thi t y u (Essential mineral element) dùng ñ di n t nh ng ch t tham gia vào quá trình trao ñ i ch t c a cơ th . Se. B ng 8. Co. I.2). các d ng c v sinh. Khoáng ñư c chia làm hai nhóm căn c vào nhu c u c a ñ ng v t: nhóm khoáng ña lư ng và khoáng vi lư ng. I. Có kho ng trên dư i 40 ch t khoáng tham gia vào quá trình trao ñ i ch t trong cơ th ñ ng v t.1.2-0. M t s tài li u khác cho r ng. và Ni. Ph n l n các nghiên c u v dinh dư ng khoáng ñ u s d ng phương pháp trên. khoáng vi lư ng: nhu c u nh hơn 100mg/kg kh u ph n như Fe.5 0. 13 ch t ñư c coi là khoáng thi t y u. bao g m Ca. chu ng tr i. Cl. Mo. Thông thư ng nh ng ch t khoáng ñư c g i là vi lư ng khi chúng có m t trong cơ th ñ ng v t không l n hơn 50 mg/kg. ð n năm 1970.1 1.6 1. ñ i v i nh ng ch t khoáng mà cơ th c n v i s lư ng r t nh thì không th ki m soát ñư c s có m t c a chúng trong nư c u ng. Bo. và S. Ngay c m t s ch t khoáng c n thi t ñ i v i ñ ng v t th y s n nhưng ñư c cung c p v i lư ng vư t m c nhu c u cũng gây ñ c cho cơ th . Hàm lư ng m t s nguyên t khoáng trong cơ th ñ ng v t ða khoáng Ca P K Na Clo S Mg g/kg th tr ng 15 10 2 1. Fl. Na. Zn. Pb. Zn và Co. As. P. S.4 Vi khoáng Fe Zn Cu Mo Se I Mn Co mg/kg th tr ng 20-80 10-50 1-5 1-4 1-2 0. Se. khoáng ña lư ng là nh ng ch t mà ñ ng v t có nhu c u l n hơn 100mg/kg kh u ph n như Ca. Ngoài ra. Li. Si.5 0.CHƯƠNG VIII DINH DƯ NG VÀ NHU C U CH T KHOÁNG Trong t nhiên có ít nh t 22 ch t khoáng mà cơ th ñ ng v t c n.1. b ng 8. máng ăn. K. Cr. ch t khoáng thư ng x p vào hai nhóm tùy theo n ng ñ là khoáng ña lư ng và khoáng vi lư ng. ð nh n bi t m t ch t khoáng là thi t y u hay không thì khi con v t ăn m t ph n không có ch a ch t khoáng y và gây ra nh ng tri u ch ng b nh lý ch có th ñi u tr ho c phòng ng a b ng chính ch t ñó. Fe.

8 25 Cá chép (170-1150g) 6. 1984.2:1 và c a toàn b cơ th là 0. ngoài th c ăn.7 63 V cơ b n ngư i ta ch p nh n r ng nhu c u khoáng c a cá tương ng v i ñ ng v t b c cao. cá Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 75 . Tuy nhiên.1 0.1. Trao ñ i khoáng 8.1 5.7-1.25 2.1. 1986) Các lo i khoáng ph bi n Khoáng ña lư ng (g/kg WB) Ca P Mg K Na Khoáng vi lư ng (mg/kg WB) Fe Cu Mn Zn Cá h i (10-1800g) 5. S trao ñ i khoáng c a cá th hi n sơ ñ 8. Hàm lư ng Ca c a cá chép (kh i lư ng . PHOSPHO.B ng 8. vây. ph n Nư c ti u Sơ ñ 8. CANXI.2 1.0 0. N ng ñ Ca c a nư c là 200mg/l ñáp ng ñ nhu c u Ca cho cá h i.33 3. Kirchgessmer và Shwarz.8 0.2 4.2.340-3300mg) như sau: C t s ng: 80g/kg (69-96g/kg) Cơ : 124mg/kg (57-410mg/kg) Gan : 38mg/kg (21-155mg/kg) T l Ca/P c a xương và vây là 1.3 12 1. MAGIE 8.1.85 20 1. N u lư ng Ca c a nư c th p (5mg/l) thì cá ph i l i d ng Ca c a kh u ph n.1 0.2. Thành ph n ch t khoáng trong cơ th cá (Shearer. môi trư ng xung quanh (nư c) là ngu n cung c p khoáng quan tr ng. Canxi (Ca) Ca c a cơ th cá phân b t p trung xương.2.5 . Nư c Máu Mô (cơ th ) Kh u Phân.2 1.6.

2.vì cơ th t ch a nhi u nư c. Ví d . nh t là cá chép (b ng 8. Ca th p và Al cao làm gi m t l s ng c a cá rõ r t. nghèo sinh trư ng và inertia. V y. + Ngu n Photpho: Phospho phytic không l i d ng ñư c vì cá không có enzyme phytase.2. Sinh trư ng c a cá h i và cá chép (g) theo ñ l i d ng c a photpho kh u ph n Monocanxi photphat Dicanxi photphat Tricanxi photphat Cá h i (11 tu n) 640-710 610 494 Cá chép (4 tu n) 270-287 150 112 P trong b t cá. 8. aureus thích h p kh u ph n 8g Ca/kg trong ñi u ki n nư c không có Ca. nhu c u c a cá trong kh u ph n là bao nhiêu? Nói chung. cazein. M c Mg trong nư c ng t không ñáp ng ñ nhu c u Mg c a cá.5 thư ng không có cá (Howell et al.2 g không th y bi u hi n sinh trư ng khác nhau khi kh u ph n ch a 0.3..7mg/lít. (1977) làm thí nghi m v i cá h i n ng kho ng 30g th y r ng tính ham ăn. Như v y. H p thu P t nư c tăng khi nhi t ñ tăng và n ng ñ Ca nư c gi m.. Ngư i ta cũng th y hàm lư ng nhôm trong máu cao làm gi m s h p thu Ca.3-3. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 76 .3. ngay c khi ngu n P có ñ l i d ng kém. ph i b sung m t lư ng thích ñáng vào kh u ph n. sinh trư ng c a cá ph thu c vào n ng ñ Ca và pH c a nư c. B ng 8.4g Ca/kg và hàm lư ng Ca nư c là 20-30mg/l.3). Thi u Mg g n v i m c Ca 26-40g/kg kh u ph n ñã làm tăng nephrocalcinosis (nephocalcinosis: Ca l ng ñ ng th n). Trong m t thí nghi m ngư i ta th y m c Mg là 52mg/kg ñã làm tăng t l t vong t ñó ngư i ta th y nhu c u t i thi u Mg ph i là là 400-700mg/kg kh u ph n. Magiê (Mg) Mg gi vai trò quan tr ng trong ph n ng photphoryl hoá và m t vài enzyme. photpho monocanxi có ñ l i d ng cao nh t. khó xác ñ nh ñư c nhu c u Ca c a cá. H p thu P t nư c cũng ph thu c vào nhi t ñ nư c và hàm lư ng Ca nư c. Nư c bi n ch a 1.2. Cá da trơn có th tr ng 6-24g s ng trong nư c có hàm lư ng Ca là 56mg/l ñáp ng sinh trư ng t i ưu khi kh u ph n ch a 8g Ca/kg (+8g photpho h u d ng) nhưng sinh trư ng gi m khi Ca kh u ph n là 20g/kg. cá h i (cá gi ng) h p th P t nư c ch b ng 1/400 so v i Ca t nư c.Như v y. natri trong cơ cũng tăng. tăng tr ng và FCR t t khi kh u ph n ch a 1000mg/kg so v i kh u ph n 26-63mg/kg. Cá h i O. Ơ cá chép thi u Mg làm gi m thu nh n th c ăn. ñi và tri-canxi thì kém hơn. al.8mg/l. ngu n P kh u ph n ñ i v i cá quan tr ng hơn là ngu n P t nư c. Thí nghi m cá h i non th y 200-300mg/kg thì ñ cho sinh trư ng n u nư c ch a 1. Nh ng h nào có hàm lư ng Ca nh hơn 0.3g Mg/lít thì ñáp ng ñ nhu c u Mg cho cá bi n. Cá h i có th tr ng ban ñ u là 1. Cá h i châu Âu. làm cho th t nát. Gi ng như ñ ng v t trên c n. cá chép thích h p v i kh u ph n 18-22g/kg Ca. n m men ñ u ñư c rainbow trout l i d ng t t. pH nh 4.7% kh u ph n ph thu c vào: + C u t o ng tiêu hoá: loài cá có d dày h p thu P t t hơn cá không có d dày. 1983). Phospho (P) Cá l y P t nư c kém hơn Ca. Cowey et. Nh ng h nư c axit. 8. cá chép l i d ng t t P trong n m men và cazein. pH th p. Nhu c u P kh u ph n c a cá n m trong ph m vi 0.4-0.

001% KI 3. Tóm t t vai trò dinh dư ng c a m t s nguyên t vi lư ng Nguyên t Ch c năng Bi u hi n thi u và nhu c u Fe C u t o Hb. 2.8% K2SO4 0.1% NaCl 0. Cu Tham gia vào các enzym có ñ ng như Ch m l n.034% Cu (OH)2.3.4 sau ñây tóm t t ch c năng c a các nguyên t vi khoáng. th p Hb và hematocrit.25mg/kg th c ăn c a cá da trình oxy hoá m trơn I Thành ph n hormon thyroxin 0.4mg/kg th c ăn c a cá da hoá glucose. superoxide dismutase 5mg/kg th c ăn c a cá da trơn Mn Coenzym c a m t s enzyme t ng h p Ch m l n.6-2. tyrosinase. viêm cata. th i vây và ph n c a nhi u metaloenzyme như da.5% MgO 0.2CuCO3 0. M c phân gi i peroxid sinh ra trong quá khuy n cáo 0.5% CaHPO4. viêm cata. trao ñ i axit amin. 20mg/kg th c ăn c a cá da trơn. t l ure. m c khuy n cáo 1 .002% NaF 0. Co Thành ph n c a vitamin B12 Ch m l n. s lư ng h ng c u gi m. ribonuclease và DNApolymerase. tim y u. c t s ng ng n.558% MnCO3 73.1% CaCO3 0. cacbonic anhydrase. cytocrome và Ch m l n. CÁC NGUYÊN T KHOÁNG KHÁC B ng 8. Viêm cata. cytocrome oxidase. viêm cata. carboxypeptidase. thi u máu. axit béo và oxy t vong cao. nhi u enzyme khác 200mg/kg th c ăn c a cá chép. 13mg/kg th c ăn c a cá chép Zn Cofactor c a m t s enzyme và thành Ch m l n.081% ZnCO3 8.1% K2HPO4 6. 30mg/kg th c ăn c a cá da trơn.8mg/kg th c ăn c a cá h i Gi i thi u h n h p khoáng dùng cho cá (premix): 2. B ng 8. alkali 15-30mg/kg th c ăn c a cá chép photphatase. t vong cao.8. 3mg/kg th c ăn c a cá chép. superoxid dismutase. myoglobin. Ch m l n.2H2O 0. trơn . malic dehydrogenase. Se Thành ph n c a glutathion peroxidase.020% CoCl2 2. feroxydase. kém ăn.6mg/kg th c ăn.4.0686% axit citric Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 77 .

Rome. UNDP. Fishing News. Fish Nutrition. Sơ ñ chuy n hoá khoáng c a cá? 2. England Webster. New. T.V.. FAO. Tôn Th t Sơn. 1997. 2004. Michael B. Nose. Mg. Hà N i. Imprint of Elsevier Science.. Ellis Horwood Limited.A.. Giáo trình dinh dư ng gia súc. National Academy Press. Hà N i. 2002. Vai trò c a Ca. and Arai. Farnham. T i sao kh năng l i d ng P dư i d ng axit phytic cá r t th p. Academic Press. và nhu c u c a cá. C. S. R. J. 3rd Eds. E.590. Nutrient Requirements of Fish. Nguy n Th Lương H ng. Washington. NRC (National Research Council). Nhà XBNN. USA. Recent advances in studies on mineral nutrition of fish in Japan. Lê ð c Ngoan. DC. England.D. Cho ví d v m t công th c khoáng h n h p c a cá và cho ý ki n nh n xét v công th c khoáng này? TÀI LI U THAM KH O: Ti ng Vi t Vũ Duy Gi ng. 1979. C. (eds) Advances in Aquaculture. Steffens. 823pp. 1987. L i Văn Hùng. pp. bi n pháp khăc ph c? 3. 2002. Dinh dư ng và th c ăn gia súc. Hardy. Nhà XBNN.W. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 78 . W. In: Pillay. (eds). H Chí Minh. Principles of Fish Nutrition. 1989.R and Dill. CAB international. T. W.CÂU H I: 1. Dinh dư ng và th c ăn trong nuôi tr ng th y s n. 584 . Feed and Feeding of Fish and Shrimp (A manual on the preparation and presentatition of compound feed for shrimp and fish in aquaculture). 2002. Nhà XBNN. 1993. P. Nutrient Requirement and Feeding of Finfish for Aquaculture. Ti ng Anh Halver.. and Lim.

protein 9 – 12%. hàm lư ng protein 25 – 27%. t l xơ cao. thân cây ngô … T l xơ trong th c ăn thư ng l n hơn 18%. ñó là protein ngu n g c ñ ng v t như b t th t. PHÂN LO I TH C ĂN Ngư i ta x p th c ăn cho ñ ng v t thu s n thành 5 nhóm d a vào thành ph n dinh dư ng và cách s d ng: + Th c ăn thô xanh: bao g m th c ăn xanh như rau c xanh. xơ tương ñ i cao (12 – 15%).CHƯƠNG IX ð C ðI M TH C ĂN TRONG NUÔI TR NG THU S N 9. ð c ñi m chung c a nhóm th c ăn giàu năng lư ng là t l protein th p. monocanxiphosphat. gluten ngô … + Th c ăn giàu khoáng như b t ñá. trong nhóm này có các lo i khô d u l c. ña s có hàm lư ng Lipid th p (tr cám g o có 10-15% lipid). … Hàm lư ng protein c a các lo i khô d u này t 42 – 46%. + Th c ăn giàu protein: nhóm th c ăn có hàm lư ng protein l n hơn ho c b ng 20%.. B t s n là ngu n th c ăn gi u tinh b t (60-70% trong ch t khô).Nhóm th c ăn có 20 – 30% protein thô. khô d u lang. Nhóm th c ăn protein ngu n g c th c v t có hai nhóm nh : . khô d u l c nghèo axit amin ch a S. nhưng khác nhau nhi u gi a các lo i h t và ph ph m c a h t. m 2 – 4%. khô d u bông. ch t khoáng. lư ng tinh b t không nên s d ng quá 20%. và protein ngu n g c th c v t như khô d u ñ tương. khô ñ tương.. b t lông vũ thu phân.20% (tùy lo i cám) do ñó ít ñư c s d ng làm th c ăn cho tôm. cám mì… n m trong nhóm th c ăn này.2. + Th c ăn giàu năng lư ng: nhóm th c ăn có hàm lư ng protein nh hơn 20% và xơ nh hơn 18%. các thu c phòng b nh. khô d u lanh và khô d u bông nghèo lysine. T l xơ c a nhóm th c ăn này th p hơn nhóm Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 79 . Ch t lư ng protein cao hơn nhóm th c ăn trên. các lo i b t c và ph ph m nông nghi p như cám g o. Th c ăn giàu protein Có hai nhóm là th c ăn protein có ngu n g c th c v t và ngu n g c ñ ng v t. b t cá. và th c ăn b sung phi dinh dư ng (feed additives) như ch t ch ng oxy hoá.2. ch t lư ng protein th p (thi u lysine). ð C ðI M DINH DƯ NG C A CÁC LO I TH C ĂN 9. Th c ăn giàu năng lư ng Các lo i h t ngũ c c và ph ph m c a ngũ c c. 9..1. acid amin thi u và không cân ñ i.2. Tùy vào ñ i tư ng th y s n nuôi c th mà ta có th s d ng các ngu n th c ăn này khác nhau. B t s n là ngu n th c ăn cung c p năng lư ng t t nh t.1. khô c i d u. axit amin. bã bia. Thành ph n hoá h c: tinh b t chi m 2/3 kh i lư ng h t. nhưng protein l i r t th p (0. ð i v i nhóm ñ i tư ng ăn thiên v ñ ng v t. hàm lư ng khoáng th p và không thích h p cho ñ ng v t th y s n. bã m ch nha. rơm. trong nhóm này có bã rư u. khô hư ng hư ng dương.2. 9. ch có khô ñ tương là có ch t lư ng khá hoàn toàn.. khô d u bông.Nhóm th c ăn ch a 30 – 45% protein. s c ch t. Tuy nhiên. xơ trung bình 6%.1%). th c ăn thô khô như c khô. . dicanxiphosphat… + Th c ăn b sung: g m th c ăn b sung dinh dư ng như vitamin.9-2.. Cám g o có hàm lư ng xơ t 11.

P. nghèo lysine.9 7. Ca.9% so v i CP).2% gossypol là ch t ñ c gây c ch enzym tiêu hoá và làm gi m ñ ngon c a khô d u bông. lysine. methionine+cystine (4. t o thành phytat không hoà tan. niloticus có th thay hoàn toàn b t cá b ng khô ñ tương n u b sung thêm 0. Ch t béo c a nhóm khô d u ph thu c vào cách l y d u. không h p thu ñư c. d tr trong ñi u ki n nóng m s s n sinh mycotoxin.1 6. còn chi t d u b ng dung môi h u cơ thì ch t béo ch còn 1 – 2%. Khô d u v ng. Hàm lư ng khoáng trong b t cá luôn l n hơn 16% và là ngu n khoáng ñư c ñ ng v t th y s n s d ng hi u qu .1.9 9. vi khoáng. ð c ñi m m t s th c ăn giàu protein ngu n ñ ng v t B t cá: B t cá là ngu n cung c p protein t t nh t cho các ñ i tư ng nuôi th y s n.7% so v i CP).5 1. Ch a axit phytic d k t h p v i ch t khác như axit amin. ð c bi t trong thành ph n lipid c a b t cá có nhi u acid béo cao phân t không no (HUFA).8% so v i CP). Khô d u l c. Ca.5 6. xơ cao ( 16%).. Glucoside b n ñ i v i nhi t.… Thành ph n dinh dư ng c a m t s lo i th c ăn này ghi b ng 9.1 4. B ng 9.5 Khô d u bông 91 41 1.4200 kcal/kg. methionine (3. b t cá. Nhóm th c ăn giàu protein ngu n g c ñ ng v t g m có b t th t. cystine. Khô d u bông: 40 – 45% protein.1 Khô d u l c 89 45-48 1.6 43. threonine (4.3% so v i CP).5 17. giàu methionine. 45 – 50% protein.trên (9 – 11%). Ngoài ra. Khô d u hư ng dương: 35 – 40% protein. giàu lysine (7. nhưng thi u lysine. B t cá làm cho th c ăn tr nên có mùi h p d n và tăng tính ngon mi ng c a th c ăn. Thành ph n dinh dư ng c a m t s lo i th c ăn giàu protein có ngu n g c th c v t Thành ph n V t ch t khô % Protein % Lipid % D n xu t không ñ m % Khoáng % Năng lư ng thô (MJ/kg) Năng lư ng tiêu hóa (MJ/kg) Khô ñ u tương 88 45-48 1. cystine. l n con ≥ 50 ppb. gi u vitamin B1. Thành ph n dinh dư ng c a m t s lo i th c ăn protein th c v t trình bày b ng 9. nghèo methionine. hàm lư ng protein thô bi n ñ ng t 45% ñ n 70% ph thu c vào ngu n cá. Khô d u c i d u. P. bê > 200 ppb. li u gây ñ c cá là 1 ppb trong khi gà con là > 50 ppb. tryptophan (1.9 28. riêng khô ñ tương r t th p (5%).5 - ð c ñi m dinh dư ng c a m t s lo i khô d u Khô ñ u tương. m t s nghiên c u cho th y trong b t cá có ch a ch t kích thích sinh trư ng. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 80 . Protein gi ng khô d u ñ tương. arginine và leucine.4 29. Trong b t cá có hàm lư ng vitamin A và D cao và thích h p cho vi c b sung vitamin A trong th c ăn.003 – 0. Kh u ph n nuôi cá O. 42 – 48% protein.2 17. b t máu.0 16. n u l y d u b ng cách ép thì ch t béo c a s n ph m còn 6.2.5% so v i CP). ch a 0. giàu lysine (2.1 Khô d u d a 90 21. làm m t cân ñ i axit amin và vi khoáng kh u ph n.45%) nhưng h n ch methionine và cystine. không th y có ch t ñ c. B t cá ch a ñ y ñ các acid amin c n thi t cho ñ ng v t th y s n. ph ph m s a. ch a glucozit làm gi m sinh trư ng c a cá chép. ñ c bi t là aflatoxin. 40% protein.5 13. b t th t xương. cách ch bi n.8%. và vitamin B. Cá r t nh y c m v i ñ c t aflatoxin.1.25% methionine. methionine. Năng lư ng thô c a b t cá t 4100 .

9 0.0 0. B t cá ñư c chia làm hai lo i: b t cá nh t và b t cá m n. b t ñ u tôm giàu chitin (15-23%) là ch t c n thi t cho quá trình hình thành v c a tôm. th nh tho ng khu y ñ u. B t cá thư ng ñư c làm t cá trích. s n ph m ñư c b o qu n vài tháng không hư h ng. Cá ñã băm nh ñ t vào các thùng nh a kín.07 0. Có ñi u ki n thêm axit h u cơ như axit formic hay ch ph m lên men lactobacillus. B t ñ u tôm là ngu n cung c p axit béo n3. . Có th thay b t s n b ng b t g o. Ch t lư ng b t cá ph thu c vào loài. có th dùng 15% b t lông vũ thu phân B t tôm.2 1. khoáng và ch a c ch t d n d . cholesterol. D ch ép ñư c chi t m . cá mòi và cá cơm. tr n v i b t s n và r m t theo t l 5 kg cá + 3 kg b t s n + 2 kg r m t. Trong quá trình . bã ñư c s y khô nghi n thành b t. Ch t lư ng c a b t ñ u tôm r t bi n ñ ng ph thu c vào nguyên li u. Hàm lư ng protein 30-40%. ðây là cách b o qu n b ng phương pháp lên men sinh h c trong môi trư ng axit. Cá ư p (fish silage). Trong ch bi n th c ăn cho ñ ng v t th y s n ch s d ng b t cá nh t (ñ mu i <5%). Cá hay ph ph m cá ñư c ch t nh . Ngoài ra. asthaxanthin. B t tôm là ph ph m c a nhà máy ch bi n tôm ñông l nh bao g m ñ u tôm và v tôm.Ch bi n khô: Cá sau khi n u chín (ho c h m chín) r i làm khô không tách m . Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 81 . B ng 9.03 10. axit lactic ñư c hình thành. cô ñ c r i cho thêm vào b t ñ b sung vitamin và protein hoà tan.0 4.ñây là nguyên nhân chính khi thay th b t cá b ng các ngu n protein ñ ng v t khác k t qu không hoàn toàn ñ t ñư c như s d ng b t cá. Có hai phương pháp ch bi n b t cá: . Thành ph n dinh dư ng c a nhóm th c ăn protein ngu n g c ñ ng v t Th c ăn t th t t th t xương t máu t cá 50% protein 70% protein 65% protein S a : B t s a kh m Váng s a ( whey) B t tôm Ph ph m gia c m B B B B B t lông vũ thu phân Protein% 53 51 80 53 74 68 34 14 49-74 60-65 80-85 Béo% 10 10 2 4 1 1 1 1 15-20 Khoáng (%) Na P 8. phương th c ch bi n và b o qu n.22 1. phương th c ch bi n và b o qu n. pH xu ng dư i 4. làm b n b t b ng các ch t ch ng oxy hoá. B t cá ch bi n theo phương pháp này r t gi u protein (80%) và ít m . tuy nhiên.2. B t cá cũng có th ch bi n theo phương pháp chi t b ng dung môi.5 nh v y.8 Nghèo lysine hơn b t cá da trơn. b t các lo i khoai c ho c ch c n v i r m t. ñ tươi c a nguyên li u tươi.0 5. ch a ñ y ñ các axit amin thi t y u. methionine axit amin là gi i h n m t.3 0.Ch bi n m: Cá tươi ñem h m hơi sau ñó ép ñ tách nư c và d u. M c ñích b sung b t ñ u tôm vào th c ăn nh m c i thi n mùi v h p d n c a th c ăn. B t ñ u tôm có th thay 20-30% b t cá và không nên b sung quá 15% trong kh u ph n ăn c a tôm. b t ngô.

Ho t ch t có th là axit amin.ch t mang ph i tương ñương nhau. . Mycofix-plus. ð i v i cá tra hay basa ngư i tiêu dùng ưa thích th t cá tr ng không vàng.2. B t máu có hàm lư ng protein cao t i 85-90%. Th c ăn b sung (feed additives) Có hai nhóm th c ăn b sung. nguyên t vi lư ng. hàm lư ng methionin th p nên hi u qu s d ng không cao khi làm th c ăn cho ñ ng v t thu s n.S c ch t: cá không th sinh t ng h p ñư c các s c t nên ph i ñư c cung c p t th c ăn. ñ i v i ho t ch t là vi khoáng thì ch t mang là b t ñá. ð cho các ho t ch t tr n ñ u vào ch t mang thì kh i lư ng riêng và kích thư c c a ho t ch t. Hàm lư ng protein cao t i 80-85% nhưng không cân ñ i axit amin (nghèo lysine. thì ho t ch t là tr u hay cám mì nghi n m n. B t máu r t d b hư trong quá trình t n tr . Kh năng tiêu hóa b t máu c a ñ ng v t thu s n th p. axit amin.2 dihydro-6 cthoxy-2. Hai lo i s c t s d ng trong th c ăn c a cá h i (làm ñ da. th i gian b o qu n tương ñ ng và không phá ho i nhau..4 trimethyl quinoline) v i li u 150ppm. móng. aluminiumsilicat. t o mùi. ch t k t dính. Thành ph n protein ch y u là keratin nên t l tiêu hóa r t th p (kho ng 50%).Ch t ch ng oxy hoá: trong công nghi p th c ăn thu s n. 9. . S c t có nhi u trong th c ăn t nhiên như rong. ch t t o m u.2.3. Các s c t trên cũng dùng cho cá c nh.. vi khoáng. Protein và acid amin trong b t máu d b phân h y trong quá trình s y. polypropilene glycol. histidine và tryptophan). th c ăn b sung lo i này ñư c s n xu t dư i d ng premix.Ch t ch ng n m: có các lo i như potassium sorbate. 82 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… . lipit 8-11%. axit amin t ng h p. BHT (Butylated hydroxy toluene) v i li u 200ppm. enzyme. methionine. th c ăn trong d dày. tuy nhiên thi u Isoleusine và Methionin. Ca 4. B t lông vũ th y phân có th thay 30% b t cá trong kh u ph n cá rô phi và cá trê. Hàm lư ng b t th t xương ñư c ñ ngh s d ng trong th c ăn cho tôm không quá 15%.. B t th t bao g m ph ph ph m lò m g m t t c nh ng ph n không dùng làm th c ăn cho ngư i như: ru t già. các s c t t ng h p thư ng chi t rút t các ngu n th c v t trên. Ví d . như v y. Th c ăn b sung phi dinh dư ng bao g m ch t ch ng oxy hoá. r t giàu lysine (9-11%). Premix là m t h n h p ch a ho t ch t và ch t mang. B t máu. ch t h p ph mycotoxin. ñ i v i loa cá này ngư i ta không dùng s c t hay nh ng lo i th c ăn t nhiên ch a s c t như ngô vàng hay rau xanh. Hàm lư ng b t máu ph i tr n trong kh u ph n ăn cho tôm không nên quá 10%. vitamin. ñ i v i ho t ch t là vitamin. Asthaxanthin cũng dùng ñ t o màu cho tôm hùm. cơ và vây) là asthaxanthin và cathaxanthin. protein t 30-60%.. t l tiêu hoá protein bi n ñ ng t 40-80% tuỳ theo phương pháp s y. Nhìn chung giá tr protein c a c hai lo i b t này ñ u không cao.. móng và lông. rau c xanh. ngư i ta thư ng s d ng các ch t ch ng oxy hoá là Ethoxyquin (1.Cá ư p có hàm lư ng protein t 30 – 50% so v i v t ch t khô. B t th t. B t lông vũ thu phân.. tuỳ theo nguyên li u ñem và có nhi u axit amin quý như lysine.5-5% và P 8-10%. ñó là th c ăn b sung dinh dư ng và th c ăn b sung phi dinh dư ng: Th c ăn b sung dinh dư ng bao g m th c ăn b sung vitamin. còn ch t mang thì tuỳ lo i ho t ch t mà có th khác nhau. BHT (Butylaled hydroxy anisole) v i li u 200ppm. . Thông thư ng. t o. ch t d n d . Hàm lư ng dinh dư ng bi n ñ i nhi u tuỳ theo ngu n ph ph m. gân. ngăn ng a s phát tri n c a m t s n m m c s n sinh mycotoxin.

alanine. b t m c. glutamate.3.7 5445 Ngh nuôi giáp xác. Vi c nuôi và s d ng các sinh v t làm th c ăn này ñã có m t l ch s lâu ñ i nhi u nư c và ngày nay ñang ñư c áp d ng r ng rãi tên toàn th gi i. 9. v n ñư c xem là th c ăn vô cùng quan tr ng và có ti m năng r t l n trong s n xu t gi ng.Ch t d n d : Các axit amin t do như glycine. ñ c bi t là giai ño n u trùng. Th c ăn t nhiên Th c ăn t nhiên ñóng vai trò r t quan tr ng. cá.3 19.6 49. 9.3 7.4. CMC (carboxyl methyl cellulose).2 64. .7 4800 Malacostraca 24. gelatin.5 19. cá bi n và nhuy n th ñang ngày càng phát tri n m nh.. bentonite. giáp xác râu ngành. Nghiên c u ñ c ñi m sinh h c. luân trùng. tinh b t s n có th dùng 5% trong h n h p th c ăn viên.3 7. giáp xác râu ngành. Ngày nay. Artemia. quy t ñ nh s thành công trong ương nuôi nhi u loài ñ ng v t th y s n.3) B ng 9. m c dù có nhi u k thu t tiên ti n trong s n xu t th c ăn nhân t o cho u trùng.2. Trong s n xu t gi ng u trùng. Các ch t này hi n di n trong b t tôm. Mùn bã h u cơ và sinh kh i vi khu n Mùn bã h u cơ là s n ph m phân gi i ch t h u cơ có ngu n g c t ñ ng v t ho c th c v t. b t các loài nhuy n th hay trong các s n ph m thu phân c a nh ng th c ăn này.3 19.3 52. trùng ch . các lo i này có th tr n vào th c ăn m c 1-5%. Lư ng protein trong mùn bã h u cơ ch kho ng 10%. chitosan. Zooplankton Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 83 .. Chi ti t v th c ăn t nhiên ñư c trình bày chương ti p theo.8 56.5 5683 Copepoda 10. k thu t nuôi m t s lo i th c ăn tươi s ng cho ñ ng v t th y s n ñã ñư c nhi u nhà nghiên c u quan tâm. kháng sinh và các hoá ch t dùng làm th c ăn b sung (feed additives) trong th c ăn cho ñ ng v t nuôi trên c n và ñ ng v t nuôi dư i nư c ñư c ki m soát ngày càng ch t ch (xem ph l c: Kháng sinh c m s d ng).0 41. vì th . 1988) Thành ph n dinh dư ng (% v t ch t khô) VCK CP EE Tro GE kcal/kg Rotifier 11. Artemia. nhu c u con gi ng ngày càng gia tăng. nhưng n u k chung v i t p ñoàn sinh v t công sinh thì giá tr dinh dư ng c a mùn bã h u cơ tăng lên nhi u l n. b t cá.3 6. Probiotic trong nuôi tr ng thu s n Do yêu c u v v sinh an toàn th c ph m ngày càng cao. th c ăn và k thu t cho ăn là v n ñ r t quan tr ng. Các ñ i tư ng ch y u ñang ñư c quan tâm nghiên c u như: vi t o. Mùn bã h u cơ có giá tr dinh dư ng th p nhưng g n trên mùn bã h u cơ là nh ng t p ñoàn n m.6 5537 Ostracoda 35.1 1. 9. Thành ph n dinh dư ng c a m t s zooplankton nư c bi n và nư c ng t (Hepher.9 20..6. nhưng nh ng th c ăn tươi s ng như t o.1 5835 Cladocera 9. m t s peptid như betain có tác d ng h p d n tôm. Các ch t k t dính khác ñư c dùng nhi u trong công nghi p th c ăn thu s n là alginate.Ch t k t dính: Ch t k t dính làm cho th c ăn b n trong nư c. vì chúng có giá tr dinh dư ng cao (b ng 9.0 61. vi khu n và các protozoa làm nhi m v phân hu ch t h u cơ.2 4866 Artemia 11. Ch t k t dính thư ng dùng là tinh b t ngũ c c. luân trùng.5. nh t là nhóm axit amin ch a lưu huỳnh.2. ñ c bi t sinh kh i vi khu n là ngu n cung c p axit amin thi t y u.3 20.2.5 10.

proteases. Ngày nay. Sau ñây là tóm t t nh ng ki u tác c a probiotic (Verschuere và ctv. hydrogen peroxid. 1998).. vi c s d ng probiotic trong nuôi tôm Mexico cũng tr ph bi n. trên c u trúc b m t ñ ng v t ch và trong môi trư ng nuôi. Probiotic là gì? Theo Laurent Verschuere và ctv (2000). Kháng sinh ñã t o ra nh ng dòng vi kháng sinh. axit h u cơ hay diacetyl. Vibrio (Vibrio alginolyticus. Carnobacterium. Vi khu n Vibrio alginolyticus ñư c dùng như m t probiotic cho tôm Ecuador vào năm 1992. các ch t nâng cao kh năng mi n d ch (immune enhancers) như m t trong các bi n pháp ch y u ñ c i thi n ch t lư ng môi trư ng nuôi thu s n. Bacillus và Pseudomonas. probiotic có th bao g m nh ng vi khu n ngăn ng a b nh sinh (pathogen) phát tri n trong ng tiêu hoá.. Probiotic còn có các tên khác là: Probiont. trong s các bi n pháp này probiotic ñã có tác d ng l n và có nhi u tri n v ng.5kg năm 1997. H u h t probiotic ñư c dùng như m t tác nhân ki m soát sinh h c trong nuôi tr ng thu s n thu c v vi khu n lactic (Lactobacillus.Kho ng 20 năm trư c ñây. probiotic ñư c ñ nh nghĩa như sau: “Probiotic là nh ng vi khu n s ng có nh hư ng t t cho v t ch nh vào s bi n ñ i h vi khu n g n v i v t ch hay xung quanh con v t ch . Có nhi u nghiên c u v cơ ch tác ñ ng c a probiotic. hàng năm lư ng kháng sinh s n xu t ra lên t i 27 ngàn t n. bactericins. v i môi trư ng s ng c a con v t ch thì không bao g m trong ñ nh nghĩa này. kháng sinh ñã b h n ch s d ng làm ch t kích thích sinh trư ng và phòng b nh trong chăn nuôi và nuôi tr ng thu s n. Nhi u bi n pháp ñã ñư c áp d ng ñ thay th kháng sinh. 2003): Probiotic s n sinh các ch t c ch Vi khu n probiotic có th s n sinh m t s hoá ch t có tác d ng di t khu n hay c ch ho t ñ ng c a vi khu n b nh dư i d ng ñơn hay h n h p như kháng sinh. Tác ñ ng này có th th c hi n trên b m t (trên da) và trong ru t ñ ng v t ch hay trong môi trư ng nuôi c y vi khu n. B t ñ u t năm 2006. kháng sinh dùng v i m t lư ng r t l n. siderophores. nhưng s n lư ng cá v n tăng t 50 ngàn t n lên 350 ngàn t n. 2000 và Jenn-Kan Lu... Probiotic Bacteria. lysozymes.. 90% s lư ng này b sung vào th c ăn chăn nuôi (International Poultry Production. nâng cao kh năng ch ng b nh c a v t ch và c i thi n ch t lư ng môi trư ng xung quanh” D a trên ñ nh nghĩa này chúng ta th y r ng. Yasuda và Taga. tuy nhiên cũng chưa có nh ng lý gi i ñư c ch p nh n hoàn toàn.). FAO cũng coi vi c nghiên c u probiotic cùng v i các ch t kích thích mi n d ch (immunostimulant). Ngày nay. có th s n sinh bactericins là ch t ưc ch trư ng c a vi khác (ch y u là vi khu n gram (+). Na Uy gi m lư ng kháng sinh trong NTTS t 50 t n vào năm 1987 xu ng còn 746. nh v y s n lư ng tôm ñã tăng 35% trong khi toàn b lư ng dùng kháng sinh gi m 94% trong th i gian t 1991 ñ n 1995. l n ñ u tiên s d ng vi khu n như m t ngu n th c ph m và như m t tác nhân sinh h c ñ kh ng ch b nh c a cá vào năm 1980. Nh ng vi khu n cung c p ch t dinh dư ng không h tr cho con v t ch hay không có m i quan h tương tác v i vi khu n khác.). Beneficial Bacteria. S d ng probiotic trong NTTS còn r t m i. Các nhà vi sinh h c ñã ñưa ra các b ng ch ng sau: Lactobacillus sp. t ñó c i thi n kh năng s d ng th c ăn. Ki u tác ñ ng c a probiotic. Các vi khu n bi n Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 84 . loài ngư i ñã t n hàng t ñô la ñ nghiên c u và tìm ra nh ng lo i kháng sinh m i thay th kháng sinh cũ ñã m t tác d ng di t khu n. nh ñó ngăn ch n b nh và h n ch s c nh tranh các ch t dinh dư ng và năng lư ng c a nh ng vi khu n có h i. C ng ñ ng Châu Âu ñã c m s d ng t t c các lo i kháng sinh làm th c ăn b sung trong chăn nuôi và nuôi tr ng thu s n.

anguillarum và A. Siderophores là chelat s t ba kh i lư ng phân t th p (<1500) do vi khu n probiotic sinh ra và có th hoà tan s t k t t a ñ cho vi khu n s d ng. S lư ng A. Vi khu n probiotic h n ch s phát tri n c a t o là ñi u không mong mu n trong nuôi u trùng b ng k thu t nư c xanh (green-water technique). t c là k thu t b sung thêm t o ñơn bào cho u trùng. Năng l c c nh tranh bám dính và sinh trư ng trong ru t hay niêm d ch ñã ñư c ch ng minh in vitro trên vi khu n probiotic Carnobacterium dòng K1 ñ i v i V. Vi khu n bám dính trên niêm m c ru t nh cơ ch ñ c trưng (d a vào ch t bám dính c a vi khu n và các phân t receptor c a thư ng bì ru t) và cơ ch không ñ c trưng (d a vào nh ng y u t hoá v t lý h c). gi m ñu c BOD (Biochemical Oxygen Demand: nhu c u oxy sinh hoá) và gi m ñ c amonia. mykiss) nuôi b ng th c b sung vi khu n probiotic là Camobacterium.dòng B-10-31. Alteromonas sp. Có 3 cách s d ng probiotic trong nuôi tr ng thu s n: ðưa tr c ti p vào nư c ñ vi khu n probiotic khu trú trư c trong nư c. giúp con v t ch s d ng th c ăn hi u qu hơn và tăng trư ng t t hơn. trong ñ t và th c ph m). cũng c n lưu ý r ng trong m i tương tác v i vi t o thì vi khu n probiotic l i c ch s phát tri n c a vi t o. ñ c bi t t o ñ . anguillarum (hai vi khu n này thu c vi khu n gram (-) thư ng nhi m trong nư c. Trong th c nghi m ngư i ta th y ñ ng v t thí nghi m ñư c b sung vi khu n lactic ñã tăng kh năng ch ng l i b nh truy n nhi m ñư ng ru t khá rõ r t. các khu n h i không có kh năng này cho nên thi u s t cho tăng trư ng c a chúng. nitrit và hydrogen sulfide. anguillarum (dòng VL4335). K t qu th c nghi m trên cá Cá h i ð i Tây dương (Atlantic salmon) và cá h i nư c ng t (O. thư ng nhi m trong h i s n và gây ñ c c p tính cho ngư i). Cơ ch này xãy ra mô và ñư c th c nghi m v i V. vi khu n b nh ñư c dùng trong th c nghi m là Aeromonas salmonicida.s n sinh enzyme phân gi i vi khu n ch ng l i Vibrio parahaemolyticus (V. phân l p t nư c bi n g n b c a Nh t s n sinh monastatin có tác d ng c ch ho t tính protease c a Aermonas hydrophila và V. hydrophila. ương nuôi th c ăn t nhiên (rotifier. Ch t c ch c a probiotic ti p t c nâng cao hi u qu c a kháng th c a con v t ch . Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 85 . parahaemolyticus là vi khu n hi u khí gram (-). kh ng ch ñư c vi khu n b nh. tr n probiotics vào th c ăn. artemia) v i probiotic. Tranh dành dinh dư ng và năng lư ng v i nh ng vi khu n khác T t c các vi khu n ñ u yêu c u Fe ñ tăng trư ng. Ngoài các ki u tác ñ ng trên ngư i ta cũng th y r ng vi khu n probiotic còn góp thêm enzym cho con v t ch cũng như cung c p các nguyên t ña vi lư ng cho con v t ch . Tuy nhiên.salmonicida trong phân t 105 CFU/g gi m còn 102 CFU/g phân sau khi dùng probiotic trong 3 ngày. Nâng cao ñáp ng mi n d ch c a ru t Kháng nguyên c a probiotic kích thích t bào niêm ru t s n sinh kháng th ch ng l i b nh. Tranh giành v trí bám dính v i vi khu n có h i Vi khu n probiotic có th ngăn tr s khu trú c a b nh sinh theo cơ ch tranh giành trí bám dính trên vách ru t hay trên b m t các mô khác. Trong s 41 dòng vi khu n th nghi m có t i 23 dòng c ch sinh trư ng c a t o ñơn bào Pavlova lutheri nh ng m c ñ khác nhau. ng d ng probiotics trong nuôi tr ng thu s n. C i thi n ch t lư ng nư c X lý nư c nuôi thu s n b ng probiotic ñã th y gi m ñư c ch t h u cơ trong nư c c a ao nuôi. B n thân vi khu n có h i b lo i b thì cũng có nghĩa là lo i b ñư c ñ i th c nh tranh các ch t dinh dư ng và năng lư ng dùng cho vi khu n probiotic và cho con v t ch .

fluorescens tác ñ ng bên ngoài cơ th cá. ñã c i thi n t l nuôi s ng c a tôm Penaeus monodon khi cho nhi m Vibrio harveyi. Quá trình phân gi i hình thành NH3 nhanh hơn quá trình l y NH3 ñ t ng h p protein. cũng thư ng ñư c s d ng ñ x lý nư c. amoniac tham gia vào quá trình nitrit hoá bi n thành nitrit (NO2-) r i thành nitrat (NO3-) nh nhóm vi khu n t dư ng mà ch y u là Nitrosomonas và Nitrobacter theo ph n ng tóm t t như sau: Nitrosomonas 2NH3-N + 3O2 2NO2--N +2H2 + 2H2NO2 -N + O2 - Nitrobacter 2NO3--N Nitrate l i ñư c th c v t và t o bi n thành nitrit r i ñư c chloroplast chuy n thành NH4+ ñ sinh t ng h p protein. Vi khu n P. u trùng không phát tri n. Vi khu n proboiotic là V. dư i tác d ng c a h u h t vi khu n. Protein l i b vi khu n phân gi i thành NH3. salmonicida do cơ ch tranh giành s t. Diatom và rotifier v i dòng vi khu n PM-4 r i ñưa vào b nuôi u trùng cua (Portunus trituberculatus) trong 7 ngày. dung tích b 200m3. Có m i tương quan âm gi a s có m t c a PM-4 v i m t ñ c a Vibrio spp.Vi khu n Pseudomonas fluorescens cũng có tác d ng h n ch A. K t qu th c nghi m trên cua. t l s ng ch ñ t 6. hi u su t chuy n hoá th c ăn tăng 20%. Trong 7 thí nghi m. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 86 .2%. Vi khu n có h i V. trong khi ñó t t c nh ng ao nuôi không dùng Bacillus ñ u th t b i do Vibrio ñã gi t ch t tôm trư c 80 ngày nuôi. crôm và selen h u cơ cùng v i ch t h p ph amoniac chi t rút t cây yucca dùng cho tôm r t hi u qu (năng su t và t l nuôi s ng tăng 10%. alginolyticus hàng ngày ñưa vào b nuôi u trùng tôm (b 2560 t n) ñã làm t l nuôi s ng và kh i lu ng c a tôm cao hơn tôm ñ i ch ng hay tôm dùng oxytetracycline. Shrimp-604TM c a hãng Alltech (M ) là s n ph m ph i h p c a manan oligosacharide. Nhóm vi khu n Bacillus sp. Thông thư ng ngư i ta ph i h p probiotic v i prebiotic (prebiotic là nh ng ch t h tr vi khu n có l i phát tri n và lo i b nh ng vi khu n có h i như manan oligosacharide và glucan oligosacharide). Indonesia ngư i ta dùng Bacillus cho ao nuôi tôm ñã giúp tôm phát tri n 160 ngày không có v n ñ gì. Thông thư ng. paraheamolyticus không phát hi n th y trên tôm dùng probiotic. ngư i ta dùng ch t h p ph (như zeolite hay De-Odorase chi t t cây Yucca) ñ gi m lư ng NH3 trong môi trư ng nuôi. H p ch t h u cơ trong nư c. Probiotics dùng trong x lý nư c. t c ñ tăng trư ng tăng 30%). Vi khu n probiotic (ch y u là Nitrobacter) có vai trò thúc ñ y quá trình nitrit hoá nh ñó làm gi m b t n ng ñ NH3 trong nư c. Sau 10 ngày nuôi nhóm tôm thí nghi m có t l nuôi s ng là 100% còn nhóm ñ i ch ng là 26%. Artemia ương nuôi b ng môi trư ng b sung Bacillus sp. trong 6/9 thí nghi m không có PM-4. K t qu th c nghi m trên các loài giáp xác (crustaceans) K t qu th c nghi m trên tôm. t l s ng c a u trùng cua b sung PM-4 là 27. v i vi khoáng và v i ch t h p ph amoniac. b cũng ñã nuôi diatom và rotifier. n ng ñ NH3 trong nư c s cao và có h i cho s s ng c a ñ ng v t nư c. trong khi ñó phát hi n th y 10% m u tôm có vi khu n gây b nh này trên tôm nh n kháng sinh hay trên tôm ñ i ch ng. b phân gi i thành amoniac. Ngày nay probiotic ñã ñư c dùng khá ph bi n trong chăn nuôi và nuôi tr ng thu s n. Ví d .8%.

Fishing New Books Ltd. 3rd Ed. Imprint of Elsevier Science.CÂU H I: 1. Feeds and Feeding for Inland Aquaculture in Mekong Region Countries. (eds). England Stumn. Zooplankton Succession and Larval Fish Culture in Freshwater Ponds . Dinh dư ng và th c ăn gia súc. 1999. 2005. Treece and D. Canberra 2004 Halver. UNDP. C. Feed and Feeding of Fish and Shrimp (A manual on the preparation and presentatition of compound feed for shrimp and fish in aquaculture). Treece. Steffens. 1996. Tôn Th t Sơn. 2002. D. TÀI LI U THAM KH O: Ti ng Vi t Vũ Duy Gi ng.SRAC Publication No.. Academic Press. and Lim. 1987.R.J. Edwards. u trùng tôm cá thích lo i th c ăn nào? 4. sinh h c và các ch t kháng dinh dư ng trong th c ăn c a cá và tác h i c a chúng. 2002. R. CAB international. 2000. Nutrient Requirement and Feeding of Finfish for Aquaculture. 3rd Eds. 1989. Willy Verstraete. New.. Dinh dư ng và th c ăn trong nuôi tr ng th y s n. Arrtemia Procduction for Marine Larval Fish Culture . K tên và nêu vai trò c a nh ng th c ăn b sung dinh dư ng và phi dinh dư ng. Probiotic Bacteria as Biological Control Agents in Aquaculture Michael B. FAO. G. Dư Thanh H ng. Patrick Sorgeloos. Principles of Fish Nutrition. Vì sao ngư i ta ñánh giá cao giá tr dinh dư ng c a th c ăn t nhiên. L i Văn Hùng. Nhà XBNN. W. England Webster. Giáo trình th c ăn gia súc. Swift.. Fish Nutrition. 2000. Ti ng Anh Gerald M. J. Hà n i. W. Nhà XBNN. Culture of Small Zooplankton for the Feeding of Larval Fish – SRAC Publication No.. 1997. Lê ð c Ngoan. L. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 87 . Nguy n Th Lương H ng. 2004. and Allan. Aquatic Chemistry: Chemical equilibria and rates in natural. 1985.D... A Wiley-Interscience Publication. 2000. Laurent Verschuere. Hà N i. B ng thành ph n hóa h c và giá tr dinh dư ng th c ăn gia súc. Granvil D. Aquaculture Training Manual. Vi n chăn nuôi. C. 701 Granvil D. P. Ludwig. J. Các ch t ñ c ngu n g c hóa h c. 2002. 823pp. Rome. Geert Rombaut. Nhà XBNN. Australian Centre for International Agricultural Research. Hardy. Hà N i. (eds). 2004. H Chí Minh. Nhà XBNN. Nguy n Th Hoa Lý. E. and Morgan. Allen Davis. 700. ð c ñi m dinh dư ng c a nhóm th c ăn gi u năng lư ng và protein 2.SRAC Publication No. 702.W. 3. Ellis Horwood Limited.

0 Cá h i vân (Onchorhyncus mykiss) 4.0.6 4.4.0 Gilthead seabream (Sparus aurata) 0.2 . VAI TRÒ C A TH C ĂN T NHIÊN NHIÊN ð I V I NUÔI TR NG TH Y S N Th c ăn t nhiên hay th c ăn s ng (natural food.0 .1.8 .4 Grey mullet (Mugil cephalus) 0.4 Bream (Acanthopagrus cuvieri) 0.25. Phiêu sinh chính là chu i th c ăn sơ c p và th c p cho h u h t ñ ng v t nư c.1. ñó là phiêu sinh th c v t (phytoplankton) và phiêu sinh ñ ng v t (zooplankton). K t qu là lúc n .6. còn như u trùng Gilthead seabream ch ăn ñư c nh ng ti u ph n có kích thư c 0.1mm.2 .5 . B ng 10.0 * Ngu n: Jones và Houde. chúng là ñi m xu t phát c a chu i th c ăn.0 .3. Trong nh ng năm 70.2. Zooplankton là ngu n th c ăn quan tr ng c a u trùng tôm và cá trong t nhiên hay nuôi tr ng.7 . 10.1).3. Nh ng y u t này h n ch vi c l a ch n và s d ng th c ăn thích h p trong nh ng pha nuôi dư ng ñ u tiên c a u trùng.0 Sole (Solea solea) 1.0 12. s n xu t c a các tr i cá và tôm h u như d a ch y u vào vi c ñánh b t nh ng cá gi ng (giai ño n cá b t) s ng trong t nhiên.20. 1981 (d n theo Patric Lavens và Patric Sorgelooos.2 2.0 15.9 .0 Turbo (Scophthalmus maximus) 0.9 .8 . Kích thư c mi ng u trùng pha nuôi dư ng ñ u Kích thư c mi ng c a u trùng pha ñ u gi i h n kích thư c c a các ti u ph n th c ăn mà u trùng có th ăn.6.4 3.0 Cá chép (Cyprinus caprio) 0.9 .1.1.4 Greasy grouper (Epinephelus tauvina) 0.0 . Nói chung. còn như u trùng cá Gilhead seabream thì r t nh .4 .CHƯƠNG X TH C ĂN T 10.4 . Phiêu sinh có hai nhóm.78 .77 . u trùng cá h i khá l n và túi lòng ñ cũng l n ñ cung c p th c ăn n i sinh trong 3 tu n phát tri n ñ u tiên. u trùng là nh ng sinh v t còn r t nh .7 Milkfish (Chanos chanos) 1. live food ) là các phiêu sinh (plankton).2 Seabass châu Âu (Dicentrarchus labrax) 1.0 . Ví d : tr ng cá h i Atlantic thư ng l n hơn tr ng Gilhead seabream ít nh t 4 l n (b ng 10.1996) Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 88 .0. Phytoplankton ñư c coi là sinh v t t dư ng. pha ñ u.1. kích thư c mi ng có liên quan v i kích thư c cơ th và kích thư c cơ th l i b chi ph i b i ñư ng kính c a tr ng và th i kỳ nuôi dư ng n i sinh (t c là th i kỳ tiêu th túi lòng ñ ).4 7. t sau khi k thu t s n xu t u trùng t ñàn b m tr nên ph bi n thì hàng t u trùng cá.2 3.2 . túi lòng ñ cũng nh và cung c p th c ăn n i sinh ch ñ trong kho ng 3 ngày.84 1.1 .90 1.2.1.1.25 3. u trùng cá h i có th ăn ñư c nh ng ti u ph n th c ăn có kích thư c 1mm.1. Tuy nhiên. b i vì chúng có th s d ng ngu n cacbon. y u ñu i và chưa phát tri n ñ y ñ v m t sinh lý như kích thư c mi ng còn nh .1.1. nitơ ñơn gi n và ánh sáng m t tr i ñ sinh trư ng và phát tri n.0 .0 1.9 .1. Kích thư c tr ng và chi u dài u trùng lúc n c a m t s loài cá* Loài ðư ng kính tr ng (mm) Chi u dài u trùng (mm) Cá h i Atlantic (Salmo salar) 5.3. u trùng thân m m và giáp xác ñã ñư c s n xu t trong các tr i gi ng trên toàn th gi i.2. chúng ăn nh ng sinh v t t dư ng và các sinh v t d dư ng khác.8. Zooplankton ñư c coi là sinh v t d dư ng. giác quan và h th ng tiêu hoá chưa hoàn thi n.

Các giác quan c a u trùng như th giác. v giác và ñư ng bên r t quan tr ng ñ i v i vi c phát hi n th c ăn. flagellates vv.2. m t s lo i th c ăn s ng khác cũng ñư c dùng v i m c ñ h n ch hơn.. Ví d : u trùng cá h i pha ñ u ñã có ng tiêu hoá phát tri n t t v i h th ng enzyme cho phép tiêu hoá ñư c th c ăn ñ p v n (feed crumble). copepods. ng tiêu hoá thì ng n. u trùng cá Gilhead seabream (gi ng như u trùng nhi u loài cá khác) không có d dày hoàn ch nh. th c ăn cho u trùng c a m t s loài giáp xác và th c ăn cho m t s loài cá giai ño n sinh trư ng ñ u. giúp cho giác quan u trùng phát tri n. Trong vài năm g n ñây ngư i ta ñ t ñư c k t qu r t t t trong vi c nuôi tôm b ng m t s s n ph m b sung và thay th th c ăn s ng. cá bi n giai ño n cá hương..) và zooplankton khác nhau (copepods. Th c ăn s ng thư ng có ñ tương ph n t t hơn th c ăn nhân t o và nh v n ñ ng liên t c mà có hi u qu kích thích. ñ i v i vi c nuôi cá bi n giai ño n ñ u b ng lo i th c ăn này thì k t qu còn r t h n ch . Trái l i. khi n cho năng l c th giác kém. cladocerans. T ñó. ng tiêu hoá Tình tr ng phát tri n c a h th ng tiêu hoá c a u trùng pha ñ u cũng cho bi t u trùng có th tiêu hoá ñư c th c ăn ăn vào hay không. Moina spp. VI T O (MICRO-ALGAE) Vi t o là ngu n th c ăn cho t t c các giai ño n sinh trư ng c a ñ ng v t hai m nh v . nh v y năng l c th giác t t hơn. M t khác t o l i là ngu n th c ăn c a zooplankton và chính zooplankton l i là ngu n th c ăn cho u trùng c a cá và giáp xác giai ño n u trùng và giai ño n cá hương. cá bi n + Artemia spp.. Ví d : võng m c m t c a u trùng cá ch ch a t bào hình nón. Bên 89 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… . Kh u ph n t nhiên c a h u h t các loài cá nuôi g m nh ng loài phytoplankton (diatoms. giúp cho u trùng có nhi u cơ h i g p ñư c th c ăn.. daphnids. tr ng Artemia kh v cho cá nư c ng t và u trùng tôm và sinh kh i Artemia cho u trùng tôm hùm. Ngày nay. ba nhóm th c ăn s ng dùng ph bi n ñ nuôi u trùng quy mô công nghi p (industrial larviculture) là: + Nh ng loài vi t o có kích thư c 2 ñ n 20μm s d ng cho hai m nh v (bivalves).2. cá Ngoài các nhóm trên. cilliates vv. Tuy nhiên. nh kh năng bơi c a th c ăn s ng mà th c ăn ñư c phân b ñ u trong c t nư c.1. th y r ng u trùng c a nh ng cá này ch có th s d ng ñư c nh ng ngu n th c ăn (i) d tiêu hoá (như th c ăn ch a m t s l n axit amin t do và oligopeptide thay cho nh ng phân t protein ph c h p). + Brachionus plicatilis s d ng cho giáp xác (crustaceans). bao g m Brachionus rubens.10. kh u giác. th c ăn ph i ch không ñáp ng ñư c t t c các yêu c u cho u trùng các loài cá nh như Gilhead seabream và k t qu là u trùng nghèo sinh trư ng và có t l ch t cao. th c ăn s ng thì có th ñáp ng ñư c t t c các tiêu chu n c n thi t c a u trùng các loài cá nh . u trùng decapod. ngoaì t bào hình nón còn có t bào hình g y v i nhi u s c ch t th giác trên võng m c.). Ngoài ra. các cơ quan này l i phát tri n chưa hoàn thi n khi u trùng còn non. Ngoài ra. postlarrvae tôm và tôm b m . rotifer. 10.. S phong phú và ña d ng c a th c ăn s ng v i nh ng kích thư c và thành ph n dinh dư ng khác nhau ñã cho u trùng cá nh ng cơ may tuy t v i ñ tăng trư ng và phát tri n. cá. (meta-)nauplii cho giáp xác. và (iii) cung c p ñ y ñ các ch t dinh dư ng quan tr ng mà u trùng yêu c u. Tuy v y. rotifers. (ii) ch a enzyme cho phép th c ăn t phân gi i. th c ăn s ng còn có tác d ng kích thích s phát tri n các giác quan c a u trùng. tôm he (penaeid shrimp). nhưng võng m c m t c a cá giai ño n l n hơn (giai ño n cá hương). Ngư c l i. Nói chung. ch có m t s enzyme ho t ñ ng ñ u pha nuôi dư ng.

2 cho bi t 8 l p chính và 32 gi ng t o nuôi tr ng ñang ñư c dùng ñ nuôi dư ng nh ng nhóm ñ ng v t nư c quan tr ng. BP PL.1). BP 90 Haptophyceae Chrysophyceae Prasinophyceae Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… . BS PL.) (hình 10. BS. cung c p dinh dư ng cho u trùng và kh ng ch vi khu n (hình 10. BP. MR BL. vi c nuôi u trùng cá bi n theo k thu t nư c xanh (green water technique). BL. BL. Tetraselmis suecica.2. ML BP BL. Thalassiosira pseudonana. Các l p và gi ng vi t o ch y u ñư c nuôi tr ng (De Pauw và Persoone. t o xanh chlorococcalean và t o xanh hình roi (flagellated).c nh ñó. BS PL BP BP BS BS PL. 10. MR PL. BP. Cheatoceros gracilis. t o ñư c dùng tr c ti p trong các tank u trùng và chúng ñóng vai trò làm n ñ nh ch t lư ng nư c. BP. BL. BS BL.Các loài t o nuôi tr ng ch y u Ngày nay 40 loài vi t o khác nhau ñư c phân l p t kh p nơi trên th gi i ñư c nuôi tr ng theo phương th c thâm canh. Calcitrans).1. B ng 10. BL.2). C. BS. t o roi (Isochrysis galbana. ML. Monochrysis lutheri và Chorella spp. AL. BP.2. BP. H u h t nh ng loài t o dùng thư ng xuyên trong nuôi bi n là diatoms (Skeletonema costatum. BL. BL. BP. 1988) L p Bacillariophyceae Gi ng Skeletonema Thalassiosira Phaeodactylum Chaetoceros Cylindrotheca Bellerochea Actinocyclus Nitzchia Cyclotella Isochrysis Pseudoisochrysis Dicrateria Monochrysis (Pavlova) Tetraselmis (Platymonas) Pyramimonas ng d ng PL. B ng kê các loài t o trong b ng bao g m các loài diatoms. t o xanh hình s i có kích thư c t vài micromet ñ n hơn 100μm. ML. B ng 10. BP PL.

arachidonic acid (ARA.2. FZ. B ng 10. Giá tr dinh dư ng c a vi t o Giá tr dinh dư ng c a vi t o ph thu c vào kích thư c t bào. Vi t o cũng là m t ngu n gi u vitamin C (0. T.2.6-23. (Laing. Hình 10. ði u ki n nuôi tr ng cũng nh hư ng nhi u ñ n giá tr dinh dư ng c a vi t o. Thành ph n acid béo c a 10 loài vi t o phát tri n dư i nh ng ñi u ki n xác ñ nh và thu ho ch pha log ñư c trình bày ñ th 10. (c) Chaetoceros spp. protein. lutheri. MR AL: u trùng bào ngư MR: rotifers nư c m n (Brachionus) BS: Tôm nư c m n (Artemia) SC: copepods nư c m n FZ: zooplankton nư c ng t 10. (b) Dunaniella spp. nhưng hàm lư ng protein. BP BL. 22:6n-3) gi vai trò quan tr ng trong vi c ñánh giá giá tr dinh dư ng ñ i v i v i m t loài t o dùng ñ nuôi ñ ng v t bi n. l n lư t.2-23 và 4. BP. Hàm lư ng chlorophyl a (Chl a). ch t ñ c và thành ph n sinh hoá (b ng 10. 7. carbohydrtae (CHO) và lipid c a 16 gi ng vi t o dùng ph bi n trong nuôi thu s n (% theo ch t khô) Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 91 .. 1991) Các acid béo chưa no HUFA. t l tiêu hoá. 20:4n-6) và docosahexaenoic acid (DHA.) và Chroomonas salina. Isochrysis sp. còn DHA thì có nhi u trong prymnesiophytes (P. BS BP BP BP BP. BS. S.2. EPA có nhi u trong các loài diatom (Chaetoceros calcitrans. lipid và carbohydrate bi u th b ng % ch t khô n m trong ph m vi 12-35. Tuy bi n ñ ng khá r ng tuỳ theo các l p và các loài. MR. BS. gracilis.Cryptophyceae Cryptophyceae Xanthophyceae Chlorophyceae Cyanophyceae Ghi chú: PL: u trùng tôm he BL: u trùng nhuy n th hai m nh v ML: u trùng tôm nư c ng t BP: h u u trùng nhuy n th hai m nh v Micromonas Chroomonas Cryptomonas Rhodomonas Chlamydomonas Chlorococcum Olisthodiscus Carteria Dunaliella Spirulina BP BP BP BL.3.1. MR PL. 20:5n-3). pseudomonas) và prymnesiophyte Platymonas lutheri.3). C.. costatum.62 %/ch t khô). ñ c bi t eicosapentaenoic acid (EPA.3. M t vài lo i t o bi n dùng làm th c ăn trong nuôi tr ng thu s n: (a) Tetraselmis spp.11 . BP.

63 0.9 12.8 29.9 21.3 74.0 13.8 9.7 16.5 12.83 1.080 0.5 20.37 0.63 0.86 29.4 2.1 0.41 0.78 0.2 28.3 74.8 9.2 5.5 15.0 168.0 5.04 0.0 4.30 8.5 3.34 0.4 99.29 6.8 7.9 1.9 1.73 0.1 45.0 6.5 6.1 CHO Lipid 0.2 10.cell-1) 3.054 3.5 14.0 11.8 5.73 0. Galbana (T-iso) Pavlova lutheri Pavlova salina Bacillariophyceae Chaetoceros calcitrans Chaetoceros gracilis Nitzchia closterium Phaeodactylumtricornutum Skeletonema costatum Thalassiosira pseudonana Chlorophyceae Dunaliella tertiolecta Nannochloris atomus Cryptophyceae Chroomonas salina Eustigmatophyceae Ch t khô (pg.4 4.1 16 7.3 11.0 4.4 122.7 5.95 1.2 Chl a Protein (pg.0 5.01 1.4 122.L p và gi ng vi t o Bacillariophyceae Chaetoceros calcitrans Chaetoceros gracilis Nitzchia closterium Phaeodactylum tricornutum Skeletonema costatum Thalassiosira pseudonana Chlorophyceae Dunaliella tertiolecta Nannochloris atomus Cryptophyceae Chroomonas salina Eustigmatophyceae Nannochloropsis oculata Prasinophyceae Tetraselmis chui Tetraselmis suecica Prymnesiophyceae Isochrysis galbana Isochrysis aff.8 12.4 2.8 76.5 1.7 93.2 13 14 10 19 15 21 12 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 92 .7 52.3 0.8 8.53 1.68 2.0 6.6 8.4 52.5 0.7 52.1 9.34 24.0 9.48 32.4 35.5 2.80 34 12 26 30 25 34 20 30 29 6.98 0.1 269.2 28.1 6.8 102.8 76.7 0.2 23.4 99.cell-1) 11.2 30.21 0.9 21.1 83.7 9.27 1.7 20.0 0.0 23.2 % theo v t ch t khô 11.2 3.

1 0. Dunaliella ñóng vai trò trong ch ñ dinh dư ng c a nhuy n th nhưng v i m c ñ khác nhau tùy theo loài nhuy n th . dùng làm th c ăn không ch trong ngh nuôi th y s n mà còn nhi u lĩnh v c khác.97 0. chi m 20% tr ng lư ng khô (Kranzfelder. và Chlorella sp. Joshep (1977) cũng ghi nh n s b sung t o s làm cho môi trư ng nư c tr nên giàu dinh dư ng.2 30. Trong các loài thu c gi ng Dunaliella. Chlamidomonas cocoides. ðài Loan.98 0.0 168.0 12. Aranda (1994) th y r ng quá trình tiêu hóa t o Tetraselmis chuii. Tetraselmis chuii.3 93.98 35 31 31 29 23 29 26 7.Nannochloropsis oculata Prasinophyceae Tetraselmis chui Tetraselmis suecica Prymnesiophyceae Isochrysis galbana Isochrysis aff. Thalassiosira fluviatilis. T o Dunaliella T o Dunaliella có ch a hàm lư ng glycerol và β-caroten cao nên ñư c xem là ñ i tư ng nuôi ñ y tri n v ng. k t qu cho th y t l s ng và 93 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… . Khi ương u trùng tôm càng xanh. t c ñ tăng trư ng và s c sinh s n trung bình c a luân trùng cao nh t khi cho ăn Chlorella. tertiolecta.8 12.42 0..84 0. Theo m t s báo cáo. P.1 12.7 102.5 29. nhanh hơn so v i t o D. t l s ng c a cua tăng cao. V i hàm lư ng HUFA cao.. loài Chlorella nư c ng t. Chlorella không ch là th c ăn quan tr ng c a luân trùng mà còn ñư c dùng ñ làm giàu acid béo cho luân trùng và m t s ñ ng v t phù du khác trư c khi dùng chúng làm th c ăn cho cá và các loài nuôi th y s n khác. m t s loài cá và hai m nh v . Chlorella sp.. Galbana (T-iso) Pavlova lutheri Pavlova salina 6.Khi ương u trùng Mytilus galloprovincialis v i các loài t o Dunaliella tertiolecta. Chlorella vulgairs. Bên c nh nh ng loài Chlorella bi n.0 7. Chlorella cũng ñư c chú ý nhi u trong s n xu t gi ng cua Scylla serrata. ti p theo là loài Isochrysis galbana (Nagata và Whyte. Chaetoceros sp. Chlorella còn là th c ăn r t quan tr ng trong ương nuôi luân trùng và ñ ng v t phiêu sinh khác. 1990). loài D.4 18 17 10 23 20 12 12 T o Chlorella Chlorella ñư c bi t ñ n nhi u b i vai trò quan tr ng c a nó v dinh dư ng cũng như là nhân t môi trư ng trong nuôi tr ng th y s n. nhanh hơn so v i 5 loài t o còn l i.0 9. u trùng cua ñư c ương trong môi trư ng có b sung Chlorella. salina có hàm lư ng β-caroten cao nh t (Borowithzka. Galbana. seucica.1 269. Quan sát quá trình tiêu hóa c a u trùng Strombus gigas v i 8 lo i t o khác nhau (Isochrysis galbana.98 0. S tiêu hóa t o Chaetoceros sp. d ng ñơn l hay h n h p. I. T. cũng ñư c th nghi m thành công làm th c ăn cho luân trùng. Nh t B n.89 1. 1991). Trong nuôi th y s n. và Chlorella sp. Dunaliella tertiolecta. 1992). Ngoài ra. seucica.). T. cung c p nh ng h p ch t vi lư ng mà th c ăn ban ñ u và th c ăn b sung không có. tricornutum. và Chaetoceros sp. Vi c dùng Chlorella vào trong s n xu t ñó là phương pháp nư c xanh ñư c áp d ng r ng rãi trong s n xu t gi ng tôm càng.9 6. Thêm Chlorella vào môi trư ng ương. Cohen (1976) th y r ng s hi n di n c a th c v t phiêu sinh có th thúc ñ y s tăng trư ng c a u trùng tôm thông qua vi c lo i b NH3 và m t s ch t ñ c khác.

C. (1994) thông báo Spirulina ñư c thêm vào làm th c ăn b sung cho Pagrus major v i t l 5% ñã làm tăng t c ñ tăng trư ng c a cá. Ông th y r ng tương ng v i các lo i th c ăn trên.2. vàng lam. 1989). THAL: Thalassiosira pseudonana. b t ngh và th c ăn ñ i ch ng. acid béo. thay 75% Spirulina thì có nh hư ng b t l i. (Tahitian). Tuy nhiên. g m: Spirulina marigold. Thành ph n acid béo c a 10 loài vi t o (Volkman et al. Boonyarapalin và ctv (1989) nghiên c u v s thay ñ i màu s c c a cá rô phi ñ Oreoromic niloticus v i các ngu n b sung s c t khác nhau. Spirulina cũng ñư c ñ ngh thay th m t ph n b t cá trong ch ñ ăn c a cá rô phi O.. màu s c c a cá rô phi thay ñ i theo th t nâu ñ . DUN: Dunaliella tertiolecta. (c) (n-3) and (n-6) PUFA. cam và hơi cam. CAL: Chaetoceros calcitrans. Vi t o trong nuôi tr ng th y s n T o Spirulina Cùng v i Chlorella và Dunaliella. (b) 20:5n-3 and 22:6n-3.3. TET: Tetraselmis suecica. Các loài t o (vi t t t): C. hi u qu chuy n ñ i th c ăn và hi u su t s d ng protein. ð th 10. NAN: Nannochloris atomus. b t ñ u tôm. PAV: Pavlova lutheri. acid amin thi t y u. khoáng. thành ph n protein có trong th t cá không b nh hư ng x u. Mustafa và ctv. Galbana (Moskera và ctv.s c tăng trư ng c a u trùng th p nh t nghi m th c cho ăn h n h p T. cho Artemia và ñ ng v t phiêu sinh khác. gracilis. Pepal meal. Dunaliella không ch có vai trò quan tr ng trong ương nuôi nhuy n th mà chúng còn dùng làm th c ăn cho m t s loài cá bi n.& C18-polyunsaturated fatty acids (PUFA). El (1994) cũng cho bi t t c ñ tăng trư ng và hi u qu s d ng th c ăn c a cá Silver sea beam khác nhau không có ý nghĩa gi a nghi m th c có b sung 50% Spirulina trong kh u ph n ăn v i nghi m th c ñ i ch ng 100% b t cá. Spirulina cũng là loài t o r t giàu protein.GRA: C. mossambicus. 10. M t 94 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… .3. lam. 1989). CHRO: Chroomonas salina. vitamin và các h p ch t carotenoid nên chúng ñư c xem là ngu n dinh dư ng r t t t trong nuôi th y s n. SKEL: Skeletonema costatum. So v i nh ng lo i t o có kích thư c l n ñư c thí nghi m trư c ñó thì loài Spirulina nh hư ng t t nh t ñ n s tăng trư ng và s d ng th c ăn c a cá Red sea beam. Ghi chú: (a) C16.. ISO: Isochrysis sp. seucica và I.

K t qu thí nghi m c a Chu (1989) cho th y ch dùng m t loài t o Chaetoceros gracilis có th cung c p ch ñ ăn ñ y ñ dinh dư ng cho u trùng tôm Metapenaeus ensis t giai ño n Zoea ñ n PL6 v i t l s ng ñ t 35-63%. cao hơn r t nhi u so v i ñ i ch ng (11%). ch ñ t 1% (Liao. Gu và ctv (1989) th y r ng u trùng ñư c cho ăn Spirulina apletensis và S. Okauchi (1990) thí nghi m tìm hi u v vai trò c a t o ñ i v i spat c a trai (Pintctada fucata) và th y s c tăng trư ng c a spat cho ăn ch có t o Isochrysis aff galbana th p hơn so v i spat cho ăn k t h p Isochrysis galbana và Chaetoceros garcilis. t l s ng giai ño n Mysis ñ t 30%. Hơn n a. th y r ng u trùng nghêu cho ăn t o khô có s c tăng trư ng b ng ho c cao hơn so v i cho ăn d ng tươi s ng. Hudinaga ñã ñ t ñư c thành công ñ u tiên trong vi c s d ng t o này làm th c ăn cho u trùng tôm.. Ali (1992) phát hi n Spirulina và ñ u ph ng cho s c tăng trư ng c a tôm t t hơn so v i bánh d u d a. nhưng m t ñ t o không th th p hơn 5. 1983). Utama và ctv (1992) nh n th y gi m m t ñ t o t 50. Trong quá trình phát tri n c a lĩnh v c s n xu t tôm gi ng. 1984). Bên c nh ñó.000 t bào/ml. cũng ñư c nghiên c u làm ngu n th c ăn cho u trùng tôm. T l tôm s ng c a nghi m th c trên ñ t 48-53%. nhưng th p hơn so v i lô ñ i ch ng. Chu (1991) cũng nh n th y u trùng tôm Metapenaeus ensis và Penaeus chinese cho ăn th c ăn nhân t o b ch m l n và t l s ng luôn th p hơn so v i tôm cho ăn Chaetoceros garcilis và Artemia. Tùy theo t ng loài t o và ñ c ñi m c a chúng mà m i loài ñ u có nh ng ưu ñi m và như c ñi m riêng ñ i v i u trùng tôm. loài Skeletonema costatum ñư c phân l p l n ñ u tiên b i Masue (1941) ñã ñư c dùng r ng rãi và là th c ăn r t quan tr ng c a âu trùng tôm bi n. t o khuê còn ñóng vai trò quan tr ng trong nuôi nhuy n th . Spirulina. T o khuê Trong l p t o khuê. Khi ương u trùng tôm he (Penaeus) t gia ño n Zoea 1 ñ n Mysis 2. S bi n ñ i màu s c c a tôm sú nuôi cũng ñư c Okada và ctv nghiên c u. Phaffia và krill oil. t l s ng c a u trùng tôm gi a các nghi m th c v n không khác nhau. nhi u loài t o khuê khác như Chaetoceros sp.000 t bào/ml do vi c thay th t o b ng th c ăn nhân t o v n cho k t qu t t. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 95 . cao hơn r t nhi u so v i các k t qu trư c ñây.000 xu ng còn 5. T k t qu ñó. ñ n nay t o khuê v n ñư c xem là th c ăn tươi s ng r t quan tr ng c a u trùng tôm. hi u qu s d ng protein thô và giá tr sinh h c c a Spirulina cao hơn so v i ñ u ph ng. Thlasiosira. H nh n th y Spirulina cho k t qu t t nh t v s gia tăng hàm lư ng caroten trong v c a tôm. Các tác gi nghiên c u s d ng các ngu n b sung carotenoid khác nhau trong kh u ph n ăn c a tôm t β-caroten. Vi c b sung Artemia không làm c i thi n ñư c t l s ng c a u trùng tôm. Trong thí nghi m so sánh v s nh hư ng c a 9 lo i th c ăn nhân t o dùng thay cho t o khuê (Chaetoceros) làm th c ăn cho u trùng tôm. Ngu n cung c p s c t khác là Marigold petal ch cho s bi n ñ i màu nh (Wutiporn-Phromkunthong.nghiên c u khác cũng cho bi t s c t c a cá chép tr nên ñ m hơn khi cho cá ăn kh u ph n có b sung 10% Spirulina. ñ t kích c 663-757 µm. Nghiên c u v nh hư ng c a các ngu n protein khác nhau trong kh u ph n ăn c a tôm th (Penaeus indicus). dài hơn có ý nghĩa so v i th c ăn ñ i ch ng ch dùng b t ñ u nành.. Isochrysis.. platensis c ng v i b t ñ u nành. và Tetraselmis seucica so v i lô ñ i ch ng g m h n h p t o Chaetoceros calcitral và T-ISO dùng làm th c ăn cho u trùng nghêu Manila (Tapes philipinarum). ngư i ta ñã ch bi n ra nhi u lo i th c ăn nhân t o ñ thay th m t ph n ho c toàn b t o khuê.. Tuy nhiên. Nên cho tôm ăn v i kh u ph n ch a 3% Spirulina trong 1 tháng trư c khi thu ho ch. Laing và ctv (1990) nghiên c u v giá tr dinh dư ng c a t o khô loài Nannochloris sp.

Rotifer nư c ng t thư ng dùng trong nuôi u trùng nư c ng t là các loài Brachionus calyciflorus và Brachionus rubens. kho ng cách gi a hai l n ñ và tu i th càng ng n khi nhi t ñ càng cao và s tr ng ñ ñư c trong c ñ i cũng nh hơn khi nhi t ñ tăng.4 . có vai trò nghi n nh ng ti u ph n th c ăn ñã ăn vào (xem hình 10. có t i 90% loài s ng môi trư ng nư c ng t.4). LUÂN TRÙNG (ROTIFERS) 10. Ngư i ta cho r ng con cái có th sinh ra 10 th h trư c khi ch t. Rotifer có m t l p v keratin ñư c g i lorica. rotifer dùng trong nuôi u trùng bi n thư ng là rotifer ki u nh (có tên là Brachionus rotundiformis) và ki u l n (có tên là Brachionus plicatilis).5 . sinh s n vô tính (asexual) và h u tính (sexual). cơ quan bài ti t và sinh s n.2. tr ng s n thành con cái amictic.6 mô t sơ lư c m t s loài rotifer nư c m n và nư c ng t).3. ñó là các lông hình khuyên. m t cơ quan ñã ñư c canxi hóa vùng mi ng. Trong sinh s n ñơn tính. Thân ch a ng tiêu hóa.4. ð i s ng c a rotifer nư c m n kéo dài kho ng 3.1. Cơ th rotifer có 3 ph n là ñ u. Chi u dài cơ th c a rotifer kho ng 2mm. Trong nhóm loài nư c m n. Chi u dài lorica c a rotifer ki u l n trung bình là 239m/m (130-340m/m). thân và chân.1.3. giúp con v t v n ñ ng xoay tròn (vì th rotifer có tên g c là Rotatoria).5 ngày và sau ñó thì con cái ñ tr ng c 4 gi m t l n.3. Hình thái Rotifer thu c v l p ñ ng v t ña bào nh nh t. 2 nhi m s c th ).4 ngày 25oC. con cái s n sinh tr ng amictic (diploid. Cơ th c a t t c các loài g m m t s t bào c ñ nh (ví d các loài Brachionus ch a kho ng 1000 t bào) (xem hình 10. M t vài ñ c ñi m sinh h c quan tr ng Rotifer có hai nhóm loài. còn c a ki u nh là 160m/m ( 100-21-m/m). ð u mang cơ quan v n ñ ng. Trong s hơn 1000 loài ñã ñư c nh n bi t. 10. nhóm loài nư c m n và nhóm loài nư c ng t. Trong vòng ñ i c a Brachianus plicatilis thư ng có hai ki u sinh s n. Trong ñi u ñi u ki n môi trư ng nào ñó. u trùng trư ng thành sau 0. hình thái và các lo i gai cho phép phân bi t s khác nhau gi a các loài. Nói chung. Cơ quan ñ c trưng c a rotifer là mastax. trong ph m vi t 15 ñ n 25oC tu i con cái ñ l n ñ u. con ñ c nh hơn và kém phát tri n hơn con cái. con cái sinh s n 96 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… . Năng l c sinh s n c a Brachionus ph thu c vào nhi t ñ môi trư ng.10.

nhưng con cái mictic thì s n sinh ra tr ng haploid (n nhi m s c th ). 1987). 10. Men bánh mì: BY. có kích thư c nh ch b ng kho ng 1/4 kích thư c c a con cái.3. Nuôi rotifer dư i nhi t ñ t i ưu thì làm ch m s tăng trư ng c a qu n th . môi trư ng Selco: CS và Super Selco: SS) 10. ñ c bi t là các HUAF (3. vi khu n. Hàm lư ng HUFA c a rotifer nuôi trong các môi trư ng khác nhau (CHL: Chlorella sp.. vitamin C. protein . Protein Selco: PS. hàm lư ng HUFA c a rotifer nuôi trong môi trư ng t o Chlorella sp. Nhi t ñ t i ưu thích h p v i h u h t các nhóm rotifier là 28-32oC. ð m n thay ñ i 5 ppt có th c ch kh năng bơi và gây ch t. sinh trư ng v i m t ñ cao và sinh s n nhanh.. u trùng n ra t tr ng mictic không th tinh thì phát tri n thành con ñ c haploid. Ví d . ði u ki n s ng c a rotifer ph thu c vào ñ m n. Giá tr dinh dư ng c a rotifer ph thu c vào môi trư ng. pH. HUFA c a rotifer nuôi trong môi trư ng c a hãng Selco có th tăng 5-10 l n so v i môi trư ng t o Chlorella hay t o k t h p men bánh mì (ñ th 10.3.5). sinh ra con cái mictic và amictic. Rotifer là th c ăn lý tư ng c a u trùng tôm và cá vì chúng có kích thư c nh . Tr ng mictic th tinh thì có kích thư c l n hơn và có m t l p v h t dày b c ngoài. bơi ch m. Brachianus plicatilis có th s ng trong môi trư ng có ñ m n t 1 ñ n 97 ppt. Tuy không phân bi t ñư c v hình thái. Giá tr dinh dư ng c a rotifer Rotifer r t giàu protein (52-59% CP) và ch t béo (13% EE). ðây là nh ng tr ng ngh mà s ch phát tri n và n ra nh ng con cái amictic sau khi ti p xúc v i môi trư ng thu n l i (xem hình 10.h u tính. (1994) nghiên c u s d ng rotifer cho tôm he cũng kh ng ñ nh Brachionus plicatilis là m t trong nh ng lo i th c ăn thích 97 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… . oxy hòa tan..1% n-3 HUFA). như v y vi c thay ñ i ñ m n ph i th c hi n t t và th n tr ng.4). tuy nhiên kh năng sinh s n t t nh t khi ñ m n dư i 35 ppt (Lubzens. Nhi t ñ t i ưu cho rotifer ki u l n th p hơn ki u nh .. nhi t ñ . men bánh mì hay các môi trư ng nhân t o khác c a hãng Selco ñã thay ñ i r t nhi u theo v i các môi tru ng khác nhau.3. Rotifer trong nuôi tr ng th y s n Wendy (1991) t k t qu nghiên c u c a Nagata (1989) cho bi t Brachionus plicatilis ñư c s d ng r t r ng rãi trên th gi i trong ương nuôi u trùng c a trên 60 loài cá bi n và 18 loài giáp xác.4. Zheng và ctv. không có ng tiêu hóa và bong bóng nhưng có m t d ch hoàn ch a ñ y tinh trùng. H u h t các cơ s ương nuôi rotifer s d ng ñ m n 10-20 ppt. nói chung tăng nhi t ñ trong ph m vi thích h p thì tăng kh năng sinh s n. hàm lư ng NH3. ð th 10.4. Ngư i ta có th tăng giá tr dinh dư ng c a rotifer b ng cách nuôi rotifer trong các môi trư ng ñư c làm gi u các ch t dinh dư ng như acid béo omega-3.

ñ m phá ven bi n hay nh ng ru ng mu i trên kh p th gi i. nauplii bư c vào giai ño n bơi t do (hình 10.1. ñó là nauplii.h p nh t cho u trùng tôm he giai ño n Mysis 3. Brachionus plicatilis còn là ngu n th c ăn t t cho ương u trùng tôm Penaeus monodon. Cyst có m t l p v c ng.4. 10. Artemia s n sinh cyst. có râu anten và 11 c p ñ t ng c. Cyst khô có th d tr hàng tháng hay hàng năm mà không nh hư ng ñ n ñ n . màu nâu ñ m. Nauplii phát tri n qua nhi u giai ño n. b o v r t hi u qu phôi s ng bên trong và ch ng l i ñư c các ñi u ki n b t l i như khô. Tính ch t duy nh t c a Artemia là hình thành nh ng phôi ng . Merguiensis Cruz và ctv (1989) báo cáo cá b t rô phi cho ăn k t h p th c ăn ch bi n v i rotifer ñ t ñư c tr ng lư ng cu i. Hàng năm trên 2000 t n cyst khô Artemia ñư c bán trên th trư ng. ARTEMIA Trong các kh u ph n nuôi u trùng tôm và cá. các cyst này n i trên m t nư c. Sau 24 gi p trong nư c bi n. ñó là ngu n th c ăn tuy t v i c a u trùng tôm cá. cyst n ra nh ng nauplii bơi t do và có th tr c ti p ñem nuôi các lo i u trùng ñ ng v t bi n hay nư c ng t. P. indicus và P. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 98 . có hai m t kép. t hình tròn lõm hai m t. b c x năng lư ng cao và m t s dung môi h u cơ. Con cái có t cung ngay sau c p ñ t ng c s 11.100oC. Cyst có quanh năm v i s lư ng l n d c theo b các h nư c m n. khi bư c vào giai ño n bung dù (phôi treo dư i v r ng) thì có nghĩa là nauplii ñã phát tri n hoàn toàn. M t s ñ c ñi m sinh h c quan tr ng Artemia trư ng thành có kích thư c trên dư i 1 cm. 10. ng tiêu hóa th ng. nhưng l i làm tăng t c ñ tăng trư ng và năng su t cá b t.4. Trong môi trư ng t nhiên. t c ñ tăng trư ng hàng ngày và năng su t cao hơn so v i cá b t ch cho ăn m t lo i th c ăn. g i là “cyst”. nauplii c a Artemia ñư c dùng nhi u nh t.8). ho c rotifer ho c th c ăn ch bi n. Sau 20 gi v ngoài c a cyst v ra.7). phôi xu t hi n v i màng b c bên ngoài. Sau khi màng ngoài c a nauplii v ra. nhi t ñ chênh l ch t 0 . Khi chín tr ng tr nên tròn và ñi vào t cung theo ng d n tr ng (hình 10. Tr ng phát tri n trong hai bu ng tr ng xoang b ng. Vi c s d ng rotifer làm th c ăn cho cá b t m c dù không làm tăng t l s ng c a cá. Khi ngâm vào nư c bi n. Con ñ c có cơ quan giao c u (penis) ph n sau c a vùng thân. cyst bi n thành hình c u bên trong ch a phôi.

Artemia ñư c chia làm hai nhóm: nhóm ch a nhi u EFA. Giá tr dinh dư ng Căn c thành ph n axit béo. M và Tien-tsin.5). Sau 15 l n l t xác (t instar I ñ n instar XV). Trong quá trình cyst n thành nauplii. T l acid amin t do so v i protein t ng s c a nauplii cao hơn cyst. 200. Cyst c a Artemia gi u protein (50%)..5.300..2. ánh sáng ñ y ñ . Thành ph n acid amin c a nauplii Artemia (mg.000 nauplii n ra t 1 g cyst ch t lư ng cao. phù h p v i u trùng cá nư c m n (có h Saskachewan Canada. ðiêù ki n t i ưu cho cyst n : nhi t ñ > 250C (t t nh t 280C). u trùng tr thành Artemia thành th c. Trung qu c). 1980) Aspartic acid Threonine Serine Macau.000.4. pH = 8.g-1 protein) (Seidel et al.4). nư c s c khí và tu n hoàn t t. B ng 10. Brazil 110 52 45 Great Salt Lake. sau 8 gi thì vào giai ño n instar II. 10. là d ng r t b n nhưng có ñ l i d ng sinh h c kém. nauplii có hàm lư ng protein th p hơn m t chút nhưng hàm lư ng ch t béo l i cao hơn (b ng 10. vitamin C ñư c th y phân thành d ng t do. ñ m n 5 ppt. Ph acid béo c a cyst và nauplii gi ng nhau nhưng khác nhau v m cViatmin C trong cyst d ng ascorbic acid 2-sulfate (AAS). ch t béo (14%). phù h p v i u trùng cá nư c ng t (có Nam M ). nhóm ch a nhi u PUFA (20: 5ω3) và DHA (22: 6ω3).. CA-USA 141 60 77 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 99 .Th c ra phôi phát tri n qua nhi u giai ño n.4. giai ño n này nh n ñư c th c ăn có kích thư c 1-50 microns như t o ñơn bào. Greatlake. instar I ch s ng b ng ch t d tr trong túi lòng ñ ). m t ñ không quá 5 g cyst/lit nư c. Bình thư ng. hàm lư ng acid amin c a nauplii khác nhau nhi u theo vùng ñ a lý (b ng 10. UT-USA 113 48 54 San Pablo Bay. Thành ph n dinh dư ng c a cyst Artemia b v và nauplii instar I (% ch t khô) H Nư c L cysts ± 50 ± 14 ±9 n nauplii 41-47 21-23 11 10 V nh San Francisco Cysts nauplii ± 57 47-59 ± 13 16-27 11 ±5 6-14 Protein Lipid Carbohydrate Tro B ng 10. vi khu n. có ñ b n th p nhưng có ñ l i d ng sinh h c cao ñ i v i u trùng tôm cá. giai ño n ñ u g i là instar I (kích thư c 400-500 microns.

Tuy v y. penaeid thư ng ăn t o trư c khi ăn Artemia.1 C18:4 Octadecatetra 11. Gi i pháp thu n ti n là dùng nauplii ñã làm ch t (b ng cách ngâm nhanh nauplii vào nư c nóng 80oC hay làm l nh -100C) hay s d ng cyst Artemia kh v .1 C20:4 Arachidonic 4. u trùng c a nhi u loài cá bi n như cá bơn (turbot). u trùng Macrobrachium có th cho ăn nauplii m i n ngay t giai ño n ñ u.0 mg/g C18:1 Oleic 27.7 C20:5 Eicosapentaenoic (EPA) 4.0 Artemia ñư c dùng ñ nuôi u trùng tôm penaeid giai ño n u trùng sau và postlarval. Nhi u nghiên c u ñã cho th y r ng. Tuy nhiên u trùng tôm nư c ng t l i có th s d ng t t nauplii c a Artemia.1 C22:6 Docosahexaenoic (DHA) 0.5 C20:3 Eicosatrienoic 2.2 C20:0 Arachidic 1.6. Artemia b t ñ u cho ăn khi u trùng ñ t ñ n giai ñoaün Mysis1 hay ngay c Zoa E2-3. th i kỳ ăn Artemia c a u trùng cá bi n tương ñ i dài (20-40 ngày) cho nên cyst Artemia v n là lo i th c ăn s ng ñư c tiêu th nhi u nh t c a u trùng cá bi n (ñ s n xu t 1000 fry c n 200-500 g cyst Artemia). Hàm lư ng axit béo c a cyst Artemia (vùng H l n. San Francisco) Stearic 9. thành ph n dinh dư ng c a nh ng ngu n Artemia khác nhau và ngay c nh ng ñ t s n xu t khác nhau là khác nhau.1 T ng Omega-3 Fatty Acids 4. Tuy nhiên. Artemia làm th c ăn cho tôm bi n: Artemia là th c ăn r t quan tr ng trong ương nuôi u trùng và h u u trùng tôm bi n. cá mú (grouper) ch có th s d ng Artemia sau th i kỳ ăn nh ng m i nh như rotifer. thêm Artemia quá s m trong chu kỳ s ng c a tôm s x y ra hi n tư ng c nh tranh t o gi a Artemia (Artemia không ñư c tôm ăn) v i tôm.2 C18:3 Linoleic 9. nauplii m i n thư ng cung c p cho tôm lúc kh i phát giai ño n mysis ñ u.Glutamic acid Proline Glycine Alanine Valine Methionine Isoleucine Leucine Tyrosine Phenylalanine Pistidine Lysine Arginine C18:0 131 57 60 46 53 22 56 89 105 51 49 117 115 135 59 60 49 52 37 68 100 66 85 27 93 97 102 49 74 42 55 26 54 84 77 104 35 87 98 B ng 10. Amat 100 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… .

còn harpacticoid thì râu anten ng n hơn (kho ng 10 ñ t). và vì th Artemia là th c ăn r t quan tr ng cho s n xu t gi ng nh ng loài cá này. Kích thư c c a copepod ph thu c vàp loài và s phát tri n c a cá th . Schizopera elatensis có kích thư c 50-500 micron. Eurytemora affinis. M c dù Artemia có giá tr dinh dư ng r t cao và có m t s loài có th d a vào ngu n th c ăn là Atermia ñơn ñ c. cũng gi ng như tôm bi n. m t là calcanoid (Acartia tonsa. 10. cá tra. Schizopera elatensis). Tu i th c a copepod kéo dài t 6 tháng ñ n m t năm. CÁC ZOOPLANKTON KHÁC 10. Sau 5 l n l t xác n a copepodite bư c vào giai ño n trư ng thành. helgolandicus. c u trùng Artemia và Artemia trư ng thành ñ u ñư c s d ng cho m c ñích s n xu t gi ng hay nuôi.1. song. cá lăng . Con ñ c nh hơn con cái. ngoài Artremia c n b sung thêm các ngu n th c ăn nhân t o khác ñ tăng cư ng dinh dư ng và nâng cao t l s ng c a u trùng. ð i v i cá bi n. ð i v i cá nư c ng t. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 101 . Calcanoid có râu anten th nh t r t dài (kho ng 16-26 ñ t).5. copepode có th s n sinh tr ng ngh (cyst). trong ngh nuôi nuôi cá c nh. Copepod Copepod có hai nhóm.. Vi c s n xu t gi ng tôm càng xanh cũng ph thu c căn b n vào ngu n Artemia. trong s n xu t gi ng. Tisbenta elongata. r t nhi u loài cá ñư c ương nuôi tr c ti p ao sau khi h t giai ño n noãn hoàng. Tisbenta elongata có kích thư c t 150 ñ n hơn 750 micron.5. Ngoài ra.nghiên c u nh hư ng c a các ngu n Artemia khác nhau lên u trùng m t s loài tôm bi n ñã cho th y r ng k t qu t t nh t tôm ăn Artemia có thành ph n HUFA cao nh t. Tr ng thư ng ñư c bao b ng m t túi tr ng và g n vào ñ t b ng ñ u tiên c a con cái. khi giao ph i con ñ c ôm l y con cái b ng râu anten r i phóng tinh vào c a c a l ti p nh n tinh c a con cái. tr ng n thành nauplii r i sau 5-6 l n l t xác u trùng tr thành copepodite. Calcanoid ñ tr ng vào nư c. Harpacticoid Tsibe holothuriae giai ño n nauplii ch có kích thư c 55 micron ñ n khi trư ng thành thì có kích thư c 180 micron. Nh kích thư c khác nhau mà ñ m b o ñư c th c ăn cho u trùng tôm cá trong t t c các giai ño n phát tri n. Thân g m hai ph n rõ r t. Tuy nhiên. cũng có nhi u loài cá c n ñư c ương nuôi trên b như cá Basa. Không như tôm bi n. trong ương nuôi u trùng tôm càng xanh. Calcanus finmarchius & C. ñ u l n vào ñ t th nh t c a ph n ng c có. vi c b sung các ngu n th c ăn nhân t o hay làm giàu Artemia là ñi u r t c n thi t và r t ph bi n. Lư ng Artemia c n cho s n xu t gi ng cá thư ng t n hao nhi u hơn so v i s n xu t gi ng tôm bi n và tôm càng xanh. Artemia thư ng ñư c b t ñ u cho ăn m t tu n sau khi cho ăn b ng rotifer v i kích c nh . ph n trư c phình to hơn ph n sau. sau ñó c a ñư c b t l i b i m t lo i ch t g n ñ c bi t. Dư i nh ng ñi u ki n không thu n l i. K t qu s n xu t gi ng cá bi n ñư c nâng cao r t có ý nghĩa khi Artemia ñư c làm giàu hóa HUFA. cơ th hình ng. Tuy nhiên. ð u có m t và râu anten khá dài. trong s n xu t gi ng. Pseudocalcanus elongatus) và hai là harpacticoid (Tsibe holothuriae. H u h t copepod trư ng thành có chi u dài trong kho ng 1-5m/m.. S phát tri n t tr ng ñ n khi trư ng thành có th kéo dài m t tu n ñ n m t năm. ñó là ng c và b ng. Tigriopus japonicus. u tôm càng xanh có th b t ñ u cho ăn t giai ño n ñ u v i Artemia m i n . u trùng cá s s d ng ngu n th c ăn t nhiên trong ao như t o. ñ ng v t phù du ñư c gây nuôi b ng cách bón phân.

Copepod ñư c cho là có hàm lư ng enzyme tiêu hóa cao hơn Artemia (Pedeson.5. (n-3) HUFA c a nauplii thì cao hơn Tisbe trư ng thành. l n lư t. trong ñó ch có 6 loài có vùng ñ t th p nhi t ñ i.2. Tr ng ñơn tính n u ñư c s n sinh theo ki u không gi m phân thì k t qu cho 102 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… . Thành ph n acid béo khác nhau nhi u theo ñi u ki n nuôi tr ng. Các loài Daphnia sinh s n ñơn tính h u như ch sinh ra con ñ c.3% tính theo ch t khô. t l acid amin cân ñ i tr methionine và histidine. Kích thư c c a Daphnia trư ng thành khác nhau nhi u tùy thu c vào th c ăn. 1984. kh o sát trên u trùng cá herring ñã th y r ng copepod ñư c tiêu hóa t t hơn Artemia).9).Copepod có th ñem nuôi u trùng cá các giai ño n khác nhau như nauplii. V m t th c ăn và ch t lư ng dinh dư ng. con trư ng thành có v giáp (carapace) dài g p hai l n các cá th m i thành th c. Hi n t i có 50 loài ñư c báo cáo trên toàn th gi i.8% và 1. Daphnia sinh trư ng t nauplii t i khi thành th c ph i tr i qua 45 l n l t xác. Tr ng ñư c s n sinh trong túi tr ng v i 200 t i vài trăm tr ng. Daphnia và Moina Daphnia Daphnia thu c v phân b Cladocera s ng h u như duy nh t nư c ng t. khi th c ăn phong phú. Cyst có th dung n p ñư c ñi u ki n làm khô 25oC và ñông l nh -25oC. có th x y ra do nh ng y u t n i t i hay do m i tương tác gi a các y u t di truy n và môi trư ng. kích thư c c a ñ u cũng bi n ñ i t tròn chuy n sang b u d c vào mùa xuân và gi a hè. M t con cái có th s n xu t vài tr ng. Ví d : (n-3) HUFA c a Tisbe trư ng thành nuôi b ng t o Dunaliella (th p HUFA) hay t o Rhodomonas (cao HUFA) là 0. nhưng t gi a hè tr ñi thì ñ u l i tr v hình tròn. copepod có m t s ưu ñi m trong nuôi u trùng cá bi n như sau: .Trong nuôi tr ng copepod. tr ñ u và gai ñuôi (apical spine) (hình 10. . V giáp b c toàn thân. 10. protein trong ph m vi 44-52%. . copepodite… . Bình thư ng. th i gian l t xác c a m i th i kỳ ph thu c ch y u vào nhi t ñ (11 ngày 10oC hay 2 ngày 25oC) và vào th c ăn.Ch t lư ng dinh dư ng c a Copepode ñư c cho là cao hơn Artemia. ngư i ta th y harpacticoid ít nh y c m và dung n p t t ñ i v i ñi u ki n môi trư ng hơn calcanoid (ñ m n: 15-70 g/lit nhi t ñ 17-30oC) và như v y harpacticoid d nuôi thâm canh hơn. S bi n d ng này ñư c g i là bi n hình theo chu kỳ (cyclomorph). chúng có th ch u ñư c nhi t ñ th p (35oC) dài t i 9-15 tháng. Không nh ng v y. Nhi u loài copepod ôn ñ i có th s n sinh cyst gi ng như Artemia. Hàm lư ng EPA và DHA l n lư t là 6% và 17% c a Tisbe trư ng thành cho ăn t o Dunaliella và l n lư t là 18% và 32% khi nuôi b ng t o Rhodomonas.Chuy n ñ ng zic-zac c a copepod có tác d ng kích thích th giác c a nhi u loài cá.

7 1.8 6. redivivus and Artemia (% t ng s amino acid) (Watanabe & Kiron. tuy nhiên Daphnia ch a m t ph r ng enzyme tiêu hóa như protease.6 Amino acids ARG HIS ALA ASP GLU GLY PRO SER 6. cá h i và các u trùng cá nư c ng t hay nư c m n khác.8 11. Nói chung Daphnia nghèo acid béo quan tr ng. Trong ñi u ki n không thu n l i tr ng ñã th tinh hình thành l p v b o v phôi bên trong.6 2. redivivus Artemia Protein Amino acids ILE LEU MET PHE TYR THR TRY VAL LYS 5. S n lư ng t i ña có th ñ t 75-100 mg/100cm2 sau 3 tu n nuôi.5.9 6. sau ñó gi m b ng cách phun nư c.ra nh ng con cái. nhưng ñôi khi cũng xu t hi n con ñ c.4 2.7 7. 10. con cái thành th c sinh d c ch mang hai tr ng n m trong ephippium.3 1.4 7. Môi trư ng nuôi c y hàng tu n ñư c b sung 0. M t khác P. nhi u ñ c ñi m sinh h c gi ng như Daphnia.9 5.2 12. Con ñ c nh hơn con cái. Khay nuôi c n gi nơi thoáng khí có nhi t ñ 2023oC. Nematode có th thu h ach hàng ngày trong kho ng 53 ngày trên cùng m t môi trư ng.0 6.5 g men/100cm2.7 8.8 8. peptidase.4 5.5 48. 1994) P. Moina Moina cũng thu c phân b Cladocera.2 4.7 2. S phát tri n c a phôi cladoceran x y ra trong túi p (broodpouch) và u trùng là phiên b n nh c a con trư ng thành. nhưng EPA DHA thì cao hơn c a Artmia.0 12. là ngu n enzyme ngo i sinh t t trong ru t c a u trùng cá.9 4.3 61. lipase và cellulase. So sánh hàm lư ng protein và amino acid c a P. khay c n che ñ y b ng v i m ng ñ tránh côn trùng. Nematode Nematode.7). Moina nh hơn Daphnia nhưng có hàm lư ng protein cao hơn. Sinh kh i c a moina thư ng dùng ñ nuôi u trùng cá h i vân.9 8.2 4. cá silver carp và tôm Penaeus blebejus.0 11.7 3. Moina micrura cũng ñư c báo cáo là có tác d ng t t khi thay th m t ph n Artemia trong nuôi u trùng tôm Macrobrachium rosenbergii. Panagrellus redivivus ñư c ch ng minh là th c ăn t t ñ nuôi thành công u trìng cá chép. ñó là các tr ng ngh (cyst). Moina phát tri n m nh ao và nh ng h nư c. Th i kỳ ñ ñ t thành th c sinh s n c n 5 ngày nhi t ñ 26oC.5 6.9 6. redivivus Artemia Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 103 .3. B ng 10.4 3.1 7. Panagrellus redivivus là lo i th c ăn s ng t t vì nó có kích thư c nh (ñu ng kính 50 micron). Giá tr dinh dư ng c a Daphnia ph thu c nhi u vào thành ph n hóa h c c a ngu n th c ăn.8% protein)/100cm2.9 5. profile acid amin tương t như c a Artemia (b ng 10.3 4.9 1.7 P.9 3.7. redivivus l i có th nuôi tr ng r t ñơn gi n trong các khay ch a 70 g b t mì (lo i 10.

Y u t sinh h c Y u t sinh h c liên quan ñ n các sinh v t s ng trong ao thông qua chu trình sau: Vi khu n → Phytoplankton → Zooplankton → Cá & Tôm → Ch t h u cơ l ng c n → Vi khu n → Phytoplankton … Các pha phát tri n sinh v t như sơ ñ cho th y.11).6. QU N LÝ AO NUÔI ð PHÁT TRI N TH C ĂN T NHIÊN Ch t lư ng nư c c a ao nuôi cá nư c ng t ph thu c vào các y u t : v t lý. cá hanh… thì rotifer thì quá l n cho pha nuôi dư ng ñ u c a u trùng. t ng gi a (limnetic zone).10. sinh v t nư c s ng vùng này và các s ño v ch t lư ng nư c th c hi n t i ñây. thành ph n tương ñ i n ñ nh. t ng m t (littoral zone). Hình 10.12). s n có. hoá h c và sinh h c. tính ch t ñ t có nh hư ng quan tr ng ñ n ch t lư ng nư c.6. cây thu sinh nh hư ng ñ n lư ng oxy hoà tan (DO) c a nư c trong ao. Hình 10. t ng ñáy (benthic zone).12. 10. bơi ch m và có giá tr dinh dư ng cao ñ i v i u trùng cá bi n ( u trùng trocophora ch a 15% EPA và DHA so v i t ng acid béo.10). d mua. u trùng bánh xe (Trochophora larvae) M t s loài cá bi n như cá bơn. 10.11. u trùng bánh xe có th thay th rotifer. Phân vô cơ và h u cơ và ch t lư ng nư c ao nuôi có nh hư ng ñ n chu trình phát tri n h sinh v t trong ao (hình 10. 10. 1998) Gi i pháp phát tri n zooplankton b ng vi c bón phân h u cơ.6. và Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 104 .5. Sơ ñ Chu trình phát tri n h vi sinh v t trong ao nuôi (Boyd. Sơ ñ lát c t các vùng ao nuôi 10.4. Y u t v t lý Khác nhau theo các vùng trong ao nuôi (hình 10. phân vô cơ ho c phân h u cơ k t h p v i phân vô cơ. Ưu ñi m c a phân vô cơ ñó là thúc ñ y sinh v t t dư ng (P là ngu n th c ăn r t cơ b n c a phytoplankton). pha trư c có nh hư ng ñ n pha sau.1.2. u trùng bánh xe có kích thư c kho ng 50 micron (xem H.

1 mg/l <0.. Bón lót b ng phân chu ng và phân xanh m i th 30-40 kg/100m2. amoniac. khô d u bông. 10.3m nư c). ñ bư c vào m t v nuôi cá m i. .3.5-0. phân h u cơ (phân gia súc.5m. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 105 .7 m. N u là ao cũ ñã nuôi cá. Sau ñây là m t ñi m c n chú ý: . . 1998 ñưa ra hàm lư ng các ch t vô cơ hoà tan thích h p trong ao nuôi ñư c trình bày b ng 10. gi i phóng CO2 cung c p cho th c v t.Sau khi thu ho ch cá l i th c hi n vi c x lý ao như trình bày trên: vét bùn. khô ñ tương. phân xanh và phân vô cơ như ñ m.. l c nư c qua ñăng ch n. T y vôi v i 10-12kg/100m2 ñáy ao.2-2 mg/l 0. nư c ao s có m u xanh nõn chu i. ñ m n. Nh ng ngày có mưa giông ph i ki m tra b ao. và thúc ñ y s phân gi i c a ch t h u cơ. sau 2 tu n tháo nư c ñáy và thêm nư c m i vào t ng m t. Cày b a ñáy ao và phơi n ng 5-7 ngày. pH.. B ng 10.3 mg/l 1-10 mg/l 5-100 mg/l Nguyên t Hydro Nitơ Nitơ Sulfur Ca D ng t n t i trong nư c H+ NH4 NO3 H2S.8. Hàm lư ng các ch t vô cơ hoà tan thích h p trong ao nuôi Nguyên t Oxy Nitơ Nitơ Nitơ Carbon Mg D ng t n t i trong nư c O2 N2 NH3 NO2 CO2 Mg2+ Hàm lư ng thích h p 5-15 mg/l B o hòa <0. nhi t ñ . cho nư c vào ao.. ph i tháo c n ñ b t h t cá. và có nh hư ng lâu b n. lân. N u là ao m i ñào thì ph i d n nư c vào – ra vài l n ñ r a ao.8. Trong khi.D n t y ao trư c khi th cá. l p kín các hang h c. Trư c khi th cá ph i l y ñ nư c. ngâm ao 2-3 ngày.Nh ng ngày tr i oi b c.Sau khi bón lót. . vi c bón vôi cho môi trư ng ao nuôi cũng có các tác d ng như: kh chua. tăng ñ hoà tan c a phosphor. vôi.Thêm nư c m i vào ao nuôi cá m i tu n m t l n (dâng cao kho ng 0. Ngoài ra. . b t c alfalfa.. ñ ki m và ñ c ng.. d n t y ao. có th dùng phân h u cơ như phân chu ng. T y vôi v i 8-10kg/100m2 ñáy ao và phơi n ng 5-7 ngày. v a ki m soát ñư c ô nhi m môi trư ng do chăn nuôi. tăng pH. Boyd. SO4 Ca2+ Hàm lư ng thích h p pH 7-9 0. giúp làm gi m ñ ñ c.. ñ p b . th i ti t thay ñ i ph i theo dõi hi n tư ng cá n i ñ u. vét b t bùn th i.t n ít công và d d tr . ñ m b o m c nư c sâu t 1 – 1.Sau khi th cá ph i chú ý ñ n vi c bón phân cho ao. Y u t hoá h c Các y u t hoá h c là: oxy hoà tan. ñ ñ c. Nuôi cá k t h p v i chăn nuôi (h thông VAC) v a có ngu n phân h u cơ cho cá. ñ u nh hư ng ñ n phát tri n c a h sinh v t trong ao nuôi. c ng . B a san ph ng ñáy ao 1-2 lư t. M c nư c l y vào ch c n 0. s a c ng c p thoát nư c.2-10 mg/l 5-100 mg/l 5-100 mg/l Qu n lý ao nuôi trư c và sau khi th cá có nh hư ng r t quan tr ng ñ n s phát tri n ngu n th c ăn t nhiên. Bón lót phân chu ng (50kg/100m2 ñáy ao).. phát quang b i r m quanh ao.) làm thúc ñ y phát tri n sinh v t t dư ng (autotrophic organism) và d dư ng (heterotrophic organism).6. ch t dinh dư ng. n u cá b thi u oxy thì ph i x lý k p th i. bón phân. t ñó có nh hư ng ñ n năng su t và hi u qu nuôi cá.

Rome. Ti ng Anh Gerald M. Aquatic Chemistry: Chemical equilibria and rates in natural. 2002. 2004. Vai trò c a th c ăn s ng ñ i v i nuôi tr ng th y s n? 2. New. Dinh dư ng và th c ăn trong nuôi tr ng th y s n.SRAC Publication No. S d ng Rotifer và Atermia trong NTTS? 4. (eds). 2002. Aquaculture Training Manual. Principles of Fish Nutrition. W.. 3rd Ed.Câu h i 1. Culture of Small Zooplankton for the Feeding of Larval Fish – SRAC Publication No. E. 2004. Fishing New Books Ltd. 2000. Giáo trình th c ăn gia súc. Nguy n Th Hoa Lý. R.J. and Allan. and Morgan. Nhà XBNN. England Stumn. W. 2000. Laurent Verschuere. 823pp. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 106 . Feed and Feeding of Fish and Shrimp (A manual on the preparation and presentatition of compound feed for shrimp and fish in aquaculture). Washington. Imprint of Elsevier Science. Hà N i. Treece and D.. Ludwig. Các loài t o thư ng s d ng trong NTTS? 3. G. Steffens. Patrick Sorgeloos. USA. 1996. UNDP.. 1985. Hardy. J. 1993. Allen Davis. 702. Willy Verstraete. NRC (National Research Council). 2005. Gi i pháp phát tri n ngu n th c ăn t nhiên? TÀI LI U THAM KH O: Ti ng Vi t L i Văn Hùng. L. Edwards. Ellis Horwood Limited. Feeds and Feeding for Inland Aquaculture in Mekong Region Countries. 3rd Eds. Granvil D. Academic Press. Swift. and Lim. (eds). P. 1999. A Wiley-Interscience Publication.. England Webster. CAB international. Nutrient Requirement and Feeding of Finfish for Aquaculture. J.D. 2000. Zooplankton Succession and Larval Fish Culture in Freshwater Ponds . Fish Nutrition. Lê ð c Ngoan.. 701 Granvil D. Nutrient Requirements of Fish.SRAC Publication No.. Dư Thanh H ng. H Chí Minh.R. Treece. Australian Centre for International Agricultural Research. D. C. Canberra 2004 Halver. Nhà XBNN. DC. C. Arrtemia Procduction for Marine Larval Fish Culture . 1987. Probiotic Bacteria as Biological Control Agents in Aquaculture Michael B. FAO.W. 700. Geert Rombaut. 1989. National Academy Press.

Tinh b t có c u trúc tinh th . trong khi ñó amylose ch kho ng 106. b ng dung d ch axit ho c mu i.2. R n ñanh là quá trình trong ñó các h t tinh b t t tr ng thái trương ph ng ho c gelatin hóa tr v tr ng thái qu n t thành t ng ñám và không hòa tan. m i h t có m t r n h t (hilum). liên k t hydro gi a các ñ i phân t amylose và amylopectin b phá v . Dextrin hóa là quá trình c t phân ño n các c u t amylose và amylopectin.6α-glucoside. n b ng (poping) là các phương pháp dextrin hóa ñi n hình. th y phân tinh b t thành maltose và glucose.4 và α. chuy n chúng thành ñư ng maltose và dextrin m ch th ng ho c m ch nhánh. t l này cao hơn hay th p hơn ñ u làm thay ñ i ñ ngon). tinh b t h t ngũ c c ch a 20 – 30% amylose (g o ngon ch a 25 – 30% amylose. Tuy nhiên. tinh b t ngô 62 . S trương ph ng này là quá trình thu n ngh ch.720C.1. Chính nh nh ng v t n t này mà enzym tiêu hóa d thâm nh p t o ñi u ki n d dàng cho s phân gi i.CHƯƠNG XI CH BI N TH C ĂN VÀ TH C ĂN CÔNG NGHI P 11. Các β-amylase g n vào các m ch α. X lý b ng tia h ng ngo i (micronizzing). Amylose là m t polyme m ch th ng do các phân t α-glucose liên k t v i nhau theo ki u 1. ðây là quá trình gelatin hóa. S r n ñanh c a tinh b t làm gi m hi u qu tác ñ ng c a enzyme. tinh b t lúa mỳ 65 . n u ngâm nư c và ñun nóng nhi t ñ cao hơn (60 .770C. các h t tinh b t hút nư c và trương ph ng lên. hóa h c c a tinh b t Tinh b t là polysaccharide d tr trong h t. Các α-amylase có th g n vào m t ñi m b t kỳ bên trong c a chu i tinh b t m ch th ng và b g y chúng thành các ño n có kích thư c nh hơn.6-glucoside ph n ngo i vi c a ñ i phân t tinh b t.4-α-glucoside. qu . M c ñ r n ñanh ph thu c vào b n ch t. Dextrin hóa có th th c hi n b ng phương pháp x lý tinh b t b ng nhi t ñ và ñ m.1. Amylopectin là m t polyme m ch nhánh do các glucose liên k t v i nhau qua m ch 1. Tác ñ ng c a enzyme amylase lên tinh b t. sau khi làm l nh và khô. nhi t ho c hóa ch t. nhi t ñ . K t qu c a quá trình này là liên k t hydro gi a amylopectin ñư c ph c h i. Các h t tinh b t ngũ c c thư ng có các v t n t hình thành do s m t nư c nhanh c a ngũ c c trong quá trình thành th c. c . ð i phân t tinh b t có hai c u t là amylose và amylopectin. m t s dung d ch ki m hay axit cũng có tác d ng thúc ñ y quá trình gelatin hóa. CH BI N TH C ĂN H T 11. Gelatin hóa có th xu t hi n khi nghi n ho c cán m ng các h t ngũ c c. tinh b t cao lương 67 . Dư i tác d ng c a cơ. dư i tác d ng c a nhi t hay axit.640C. Nhi t ñ ñun nóng càng cao. Bi n ñ i v t lý. Các h t tinh b t các lo i c không có v t n t này cho nên khó tiêu hóa hơn. c u trúc t nhiên c a h t b bi n ñ i. α107 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… . xung quanh r n h t là các vòng ñ ng tâm (còn g i là vòng sinh trư ng).4 và 1. t l tiêu hóa tinh b t tăng lên rõ r t.1.670C. h t tr l i bình thư ng. càng kéo dài và có s rung ñ ng m nh thì c u trúc tinh th cũng b phá v nhi u. do ñó là gi m t l tiêu hóa. ð i v i các c u t amylopectin. các h t tinh b t m t ñi c u trúc tinh th . c u trúc tinh th b phá v 11.1. hóa h c c a tinh b t trong quá trình ch bi n S gelatin hóa. Nhi t ñ gelatin hóa khác nhau ph thu c vào ngu n g c tinh b t: tinh b t ñ i m ch 59 . S r n ñanh (retrogradation) và dextrin hóa. C u trúc h t tinh b t khá ñ c bi t.800C). vào hàm lư ng nư c t do. Trong lư ng phân t c a amylopectin là hàng ch c tri u.1. Thông thư ng. Tính ch t v t lý. Khi tinh b t ñư c ngâm trong nư c và nhi t ñ nư c tăng d n lên t i 550C.1.

K thu t ch bi n Th c ăn h t thư ng ñư c ch bi n theo các k thu t sau (b ng 11. t o thành các h c hình nón. các ch t dinh dư ng ñư c b o toàn.3. trư c h t nh ng ch gãy hay nh ng vùng không hoàn h o v c u trúc. Phương pháp h t ư t: h t ñư c ngâm nư c ñ t hàm lư ng nư c 25-30% sau ñó ñem y m khí 20 ngày. ñ m c a h t. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 108 . Ngâm nư c: h t ñư c ngâm nư c trong kho ng th i gian 12-24 gi . lúa mì có th áp d ng n b ng nhưng ñ i m ch. Nghi n b ng búa: trong máy nghi n. tinh b t h t ñư c ñư c gelatin hóa. kích c m t sàng. h t ng m m t lư ng nư c. t c ñ dòng h t lưu chuy n.1. sau ñó lan t a ra các vùng xung quanh. Tóm t t các phương pháp ch bi n th c ăn h t Ch bi n khô Khô l nh Nghi n búa Nghi n tr c lăn Khô nóng N b ng (Poping) X lý tia h ng ngo i (Micronizing) Rang chín (Roasting) Ép ñùn (Dry extruding) Ch bi n ư t Ư t l nh Ngâm ư t (Soaking) h tư t X lý ki m (Alkali treatment) X lý axit (Acid treatment) Ư t nóng H p cám (Steam rollring) H p và làm v (Steam flaking) Làm giãn n (Expanding) N u chín (Cooking) Các phương pháp ch bi n khô.1. vitamin ñư c b o toàn. nhi t ñ môi trư ng và t l nư c trong h t. nhưng m c ñ bung n khác nhau nhi u tùy theo lo i h t và ñ m c a h t. 11. Nhi t ñ n b ng thư ng là 150oC. Ép ñùn (extruding): h t ñư c ép qua m t syranh trơn. B ng 11. N b ng (popping): ñây là phương pháp làm giãn n và phá v các h t b ng nhi t ñ và áp su t cao. xói mòn các h t và làm cho chúng hòa tan hoàn toàn. L c ma sát t o ra nhi t ñ kho ng 95oC. Các phương pháp ch bi n ư t.amylase ñ u tiên tác ñ ng vào các liên k t g n các ñi m phân nhánh và b g y chúng thành các oligosaccharide có liên k t phân nhánh. cao lương. Phương pháp dùng sóng c c ng n (micronizing): nh tác ñ ng c a vi sóng. Nhi t ñ c a h t trong quá trình rang ñ t kho ng 150oC. các enzym có s n trong h t s tác ñ ng ñ n tinh b t. t c ñ c a vòng quay c a con lăn và các y u t khác như lo i h t. Ngô. Tinh b t ñư c gelatin hóa và ch t kháng dinh dư ng cũng b phá h y. nhi t ñ c a h t tăng nhanh trong kho ng 140-180oC v i th i gian vài ch c giây thùy theo lo i h t. Phương pháp rang chín: h t ñư c quay trong m t khoang kim lo i chuy n ñ ng theo chu kỳ. h t ñư c ñ p v b ng h th ng búa ñ p. Trong quá trình . b cán m ng và nghi n nh b i các tr c lăn trong máy nghi n. bên trong là m t tr c có rãnh xo n. Nghi n b ng tr c lăn: h t ñư c làm v . ñ m c a h t. y n m ch không th c hi n ñư c. g o. V ñ i th các amylase tác ñ ng lên b m t h t tinh b t.1). Ch t lư ng c a s n ph m ch bi n s ph thu c vào lo i h t. ð nh c a h t ph thu c vào lo i h t. ð nh c a h t ph thu c vào kích c và c u trúc.

Hàm lư ng m c a TACN (d ng khô) r t quan tr ng vì ñ m c a th c ăn có quan h ñ n s phát tri n c a vi sinh v t t ñó nh hư ng ñ n th i h n s d ng. propionic.2. izobutyric. H n h p b sung: b sung thêm m t s ch t dinh dư ng c n thi t như vitamin. Tác d ng b o qu n c a h t v n còn duy trì khi ñưa h t ra kh i nơi b o qu n. benzoic nhưng ph bi n là axit axetic ho c propionic ho c h n h p c a hai axit này.5-4% ph thu c vào lo i h t.. d ng m nh hay h t. viên th c ăn ñư c hình thành khi chui qua các rãnh c a thành syranh. axit ñư c dùng là axetic. ñáp ng nhu c u dinh dư ng c a tôm và cá. 11. Dư i áp su t và nhi t ñ cao. th i gian b o qu n có th kéo dài t i m t năm. formic. Phân lo i th c ăn h n h p: th c ăn h n h p có 2 lo i. Phương pháp làm giãn n (expanding): theo phương pháp này h t ñư c h p chín trong ñi u ki n có hơi nư c áp su t và nhi t ñ cao (15kg/cm2. hóa h c c a h t. TH C ĂN H N H P VÀ CÔNG NGH TH C ĂN H N H P 11. Nhi t ñ h t ñ t ñư c kho ng 100oC khi ñưa vào tr c lăn.1). sau ñó h t ñư c nghi n b ng tr c lăn. h t b trương ph ng sau ñó giãn n ñ n m c t i ña. Tùy theo ñ m c a h t mà t l axit ñư c dùng t 0. ñ m càng cao lư ng axit càng nhi u.2. 11. Cũng có th s d ng dung d ch amoniac. nhi t ñ này m t ph n tinh b t ñư c gelatin hóa. B ng 11. H p chín áp su t cao (pressure cooking): h t ñư c p chín nhi t ñ 143oC và áp su t 2 3kg/cm . Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 109 . Sau khi h p chín nguyên li u ñư c làm mát cho ñ n khi nhi t ñ còn 90oC và hàm m gi m còn 20% trư c khi cán và nghi n b ng tr c lăn. Phương pháp h p cán (steam rolling): trư c h t h t ph i ch u tác ñ ng b i hơi nư c nóng trong kho ng th i gian t 3-5 phút. H n h p hoàn ch nh: ñ y ñ các ch t dinh dư ng. Ưu ñi m c a phương pháp x lý axit là không c n có h m kín ( h t ñã ng m axit có th b o qu n trong túi polyetylen. m i d ng ñòi h i m t công ngh s n xu t riêng (sơ ñ 11. 200oC trong 20 giây). H p và làm v (steam flaking): theo phương pháp này h t ñư c phun m t lư ng hơi nư c nóng trong kho ng th i gian sao cho ñ m c a h t nâng lên 18% (v i ngô m t 12 phút. tuy nhiên phương pháp này ñóng vai trò b o qu n nhi u hơn là làm thay ñ i tính ch t v t lý.1. khi cho ăn không ph i b sung thêm b t c m t ch t dinh dư ng nào khác (dùng trong h th ng nuôi công nghi p). Tiêu chu n ch t lư ng c a th c ăn h n h p ð m. Nh s c ép c a tr c lăn trên syranh. ch t khoáng… Các d ng th c ăn h n h p: Có nhi u d ng th c ăn công nghi p cho tôm và cá như d ng khô. Phân lo i th c ăn công nghi p ð nh nghĩa: Th c ăn công nghi p là m t h n h p th c ăn bao g m m t s nguyên li u ñã qua ch bi n và ph i h p theo công th c c a nhà ch t o. X lý axit (acid treatment): x lý axit thư ng áp d ng cho h t c c tươi.2 sau ñây cho bi t m i quan h gi a hàm m c a th c ăn ñ n s phát tri n c a vi sinh v t và côn trùng.X lý ki m (alkali treatment): h t ñư c ngâm ho c phun b ng dung d ch xút n ng ñ 2. trong ñó l i chia làm d ng b t hay viên.2.2. Ép viên (pelleting): thông thư ng ngư i ta ñưa hơi nư c nóng vào kh i nguyên li u ñ ñưa nhi t ñ lên kho ng 60-94oC. v i h t cao lư ng m t 25 phút). trong thùng g ). d ng ư t..5-3% tính theo kh i lư ng h t.

các nguyên li u trong h n h p (ch ghi tên nguyên li u không c n kh i lư ng hay t l ).00 1. Kích thư c viên c a th c ăn công nghi p cho cá Cá Rô phi Kich c /tu i Kích c viên Hương 1-24 gi liquify Hương 2-10 ngày 500 microns Hương 10-30 ngày 500 –1000 microns Juvenille 500 –1500 microns 1 –30 g 1 – 2mm 20 – 120 g 2 mm 125 – 25 g 3 mm >250 g 4 mm Cá da trơn Kích c (g) Kích c viên (mm) 0. các thu c (như kháng sinh…). kh i lư ng t nh. các ch t hóa ch t ñ c h i (như kim lo i n ng Pb.4 – 2.25 – 1.Các quy ñ nh v nhãn hàng: nhãn hàng ph i ghi tên thương ph m (ñ i v i nh ng h n h p có b sung thu c.25 0.B ng 11.50 0. protein và m t s axit amin. . không có mùi m c ho c hôi th i… Tiêu chu n dinh dư ng.3) B ng 11.4 1. . Nh ng quy ñ nh này g m: .4 – 0.2.0 – 20. m t s nư c b t bu c ph i ghi trên nhãn hàng ch “có s d ng thu c” (MEDIATED). .50 – 5.3. Tiêu chu n này tùy thu c vào loài và giai ño n sinh trư ng c a tôm cá.8 – 1. ñ i tư ng s d ng.Các ch tiêu v sinh an toàn: bao g m các ch tiêu vi sinh v t gây b nh và n m m c ñ c h i (như aflatoxin…). 11. Các tiêu chu n thư ng ñư c quy ñ nh là năng lư ng (DE ho c ME tính theo MJ hay Mcal/kg h n h p). axit amin.Hàm lư ng t i thi u ch t dinh dư ng (ñ i v i cá ch t dinh dư ng quý như protein. nh ng quy ñ nh này ph i ñư c th hi n trên nhãn hàng.8 0. 110 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… . cát s n (khoáng không hòa tan trong axit HCl). m t s vitamin ( các ch t này ñư c tính theo % hay g. mg/kg h n h p).8 – 4. các phân tích ñ m b o (guaranteed analysis).0 2. Kích thư c tùy thu c vào loài và giai ño n sinh trư ng c a tôm cá (b ng 11. P…). th i h n s d ng.8 5. hư ng d n s d ng.0 Tiêu chu n c m quan.02 – 0. Cd…). ch t béo và axit béo n-3. m t s ch t khoáng (Ca. t l P/E.Hàm lư ng m: ñ i v i h n h p khô. tên và ñ a ch nhà s n xu t.2.3. Các quy ñ nh pháp lý ñ i v i th c ăn h n h p Th c h n h p là m t lo i hàng hóa cho nên ph i tuân th nh ng quy ñ nh pháp lu t c a lo i hàng hóa này. Hg. ch t béo. M i quan h gi a hàm m c a th c ăn v i s phát tri n c a côn trùng và vi sinh v t ð th c ăn (%) ð m (RH%) không khí H u qu 0–8 0 – 30 Không có ho t ñ ng sinh h c 9 -14 30 –70 Nhi m côn trùng khi RH>60% 14 – 20 70 -90 Nhi m côn trùng và m c 20 – 25 90 – 95 M c và vi khu n phát tri n >25 >95 Vi khu n tăng và n y m m Kích thư c. ch t xơ. Ca. P…) và hàm lư ng t i ña các ch t dinh dư ng (ñ i v i các ch t dinh dư ng gây nh hư ng x u ñ n sinh trư ng và hi u su t s d ng th c ăn c a ñ ng v t như tro. Th c ăn ph i có m u ñ c trưng c a nguyên li u trong h n h p có mùi thơm. hàm m ñư c quy ñ nh là <14%.

Không ñi sâu vào các công ño n trên. cân.Nghi n (hình 11. có m t s nguyên li u c n ph i nghi n trư c khi cân. b o qu n (sơ ñ 11. ñây ch nh n m nh nh ng ñi m sau: (1). Các công ño n c a ch bi n th c ăn h n h p g m : nh p kho. n u ngô ñem nghi n m n. viên. ð i v i th c ăn cá. th c ăn h n h p ch ñư c tr n b ng tay trên sàn kho. nghi n.2): 111 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… . Máy tr n có hai lo i (hình 11. Công ngh th c ăn h n h p Công ngh ch bi n th c ăn h n h p xu t hi n t nh ng năm 50. Tr n: Tr n là m t “ ngh thu t”. M c ñích c a tr n là làm cho h n h p ñ ng nh t. nghi n nh giúp d tr n và tăng t l tiêu hoá. tr n. tr n không ñ u làm cho lư ng th c ăn ăn vào bi n ñ ng. bao gói. Chi phí năng lư ng cho vi c nghi n th c ăn thu s n thư ng g p 5-6 l n so chi phí năng lư ng cho vi c nghi n nguyên li u làm th c ăn cho ñ ng v t trên c n. t l tiêu hoá có th gi m. (3). ð i v i quy mô nh .1): ðây là công ño n t n nhi u năng lư ng nh t. vi c cân chính xác nguyên li u là r t quan tr ng. giai ño n ñ u. ñ tr n ñ u ngư i ta ñưa thêm ch t màu vào ñ làm ch t ch th . vi c tr n ñ u càng c n thi t vì hàng ngày cá ăn ít. Cân nguyên li u: ð ph i h p ñúng công th c. m i gi nghi n ñư c 200kg. còn nghi n thô thì ñư c t i 2000kg). ch không ph i “k thu t”. làm ngu i.4. Nghi n làm cho nhi t ñ nguyên li u tăng lên ( 10 – 200C) do v y máy nghi n ph i có thi t b làm mát (qu t. (Ví d : máy nghi n công su t 22 KW/gi . …).1). tr n liên t c và bây gi máy tính ñã ki m soát vi c tr n và viên. Thư ng trư c khi nghi n ngư i ta ph i lo i b kim lo i và nh ng t p ch t khác. Tuy nhiên nghi n quá nh thì không t t vì b m t ti p xúc tăng. (2). r i ti n t i tr n cơ khí.11.2. ngày nay công ngh này ngày càng hi n ñ i. Kích thư c nghi n ph thu c vào công th c ăn cho t ng lo i cá. cân th c ăn b sung ph i chú ý vì kh i lư ng nh và ñ t ti n. khó b o qu n. Th c ăn b sung khi ñưa vào h n h p ph i tr n trư c ( d ng premix) và ñ m b o kh i lư ng không dư i 1 kg tính cho 100 kg h n h p.

tránh chu t b xâm h i. ñ gelatin hoá. Viên nóng (conditioner pelleting) : H n h p th c ăn ñư c làm nóng b ng hơi nư c khô nh m t b ph n t o hơi nư c nóng. ñ m không khí ñ u có nh hư ng ñ n ch t lư ng viên th c ăn. ñưa vào máy d p viên nhi t ñ trong phòng. V công ngh . ñ bóng. Ch t lư ng viên ph thu c vào nguyên li u ñưa vào ép viên. th i gian tr n kéo dài 10 – 15 phút. áp xu t viên là 75-600 kg/cm2). máy này cũng thích h p v i vi c tr n 8% ch t l ng trong h n h p.+ Máy tr n ñ ng (vertical mixers) : Tr n b ng vít xo n t c ñ 100 – 200 vòng/phút. H n h p nguyên li u có kh i lư ng riêng (klr) 0. H n h p th c ăn ñư c ép b ng máy d p khuôn ñ t o viên. t c ñ quay c a khuôn. Viên (hình 11. (5). thi t b và công ngh viên.5-0. .4 g/cc khi ñư c ép thành viên có klr 0. Trong công nghi p th c ăn h n h p c n chú ý ñ n ch t lư ng viên th c ăn. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 112 . . + Máy tr n n m ngang (horizontal mixers) : Th i gian tr n ng n hơn ( 3 – 6 phút). . Ch t lư ng viên (ch xét v khía c nh v t lý) th hi n ñ c ng. V nguyên li u. (4). Máy tr n ñ ng khi ph i tr n th c ăn cùng v i ch t l ng thì ít hi u qu vì ch t l ng có khuynh hư ng t o thành nh ng c c nh ch không bám ñ u vào nguyên li u khô. máy này ñ t hơn máy tr n ñ ng.6 g/cc (v i khuôn vòng.Th c ăn nhi u xơ viên c ng hơn th c ăn ít xơ.Kh i lư ng riêng. ñ chín và ñ b n v i nư c khi s d ng. t c ñ th c ăn ña vào bu ng nguyên li u. k t c u và thành ph n hoá h c nguyên li u. bên ngoài b ng bao d a. lư ng hơi nư c vào khuôn. thoáng mát. nhi u nư c (>15%) làm gi m ch t lư ng viên (gi m ñ c ng). ðưa ñ m c a kh i th c ăn lên 15 – 16%. Quan h gi a ñư ng kính x ñ dài khuôn viên.3): Viên ngu i th c ăn ñã tr n. D tr nơi khô ráo. sau ñó viên ñư c làm khô và làm ngu i ñ n nhi t ñ trong phòng.ðóng bao: Th c ăn h n h p r i hay viên ñư c bao gói b ng túi polyetylen. sau ñó viên ñư c làm khô và làm ngu i. Viên th c hi n b ng cách ép ñùn cho nên trong quá trình viên nhi t ñ tăng lên 60 – 700C.Th c ăn nhi u m (>8-10%).

11.2.5. Nh ng thi t b c n thi t c a m t nhà máy th c ăn h n h p cho tôm và cá Gi i thi u nh ng thi t b c n thi t ñ s n xu t các lo i th c ăn h n h p khác nhau cho tôm và cá (b ng 11.4 và sơ ñ 11.1. và 11.2). B ng 11.4. Các thi t b c n thi t ñ s n xu t th c ăn h n h p khô cho tôm và cá B t Máy nghi n (grinder) +(*) Máy tr n khô (dry mixer) + Máy nâng (elevator) ? Băng t i (conveyor) ? Máy ép viên (pelleter/dies) N i n u hay máy ép ñùn (cooker/extruder) Surge bins Máy làm ngu i/làm khô (cooler/dryer) Máy phun m (fat sprayer) N i hơi (steam boiler) Máy ñ p m nh (crumbler) Máy nâng (sifter) Máy khâu bao (bag sewer) + Cân (scales) + *(+): c n; (-): không c n; (?): có th c n Viên n i + + + + + + + ? + + + + Viên chìm + + ? ? + + + + + + + H t + + ? ? + + + ? + + + + +

CÂU H I: 1. Nh ng bi n ñ i v t lý, hoá h c c a tinh b t khi ch bi n? 2. K thu t ch bi n th c ăn h t? 3. Cho bi t ñ c ñi m các lo i và các d ng th c ăn h n h p cho tôm và cá? 4. Các khâu chính trong công ngh s n xu t th c ăn h n h p cho tôm và cá? TÀI LI U THAM KH O: Ti ng Vi t Vũ Duy Gi ng, Nguy n Th Lương H ng, Tôn Th t Sơn, 1997. Dinh dư ng và th c ăn gia súc. Nhà XBNN, Hà N i. L i Văn Hùng, 2004. Dinh dư ng và th c ăn trong nuôi tr ng th y s n. Nhà XBNN, H Chí Minh. Lê ð c Ngoan, Nguy n Th Hoa Lý, Dư Thanh H ng, 2005. Giáo trình th c ăn gia súc. Nhà XBNN, Hà N i.

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n …………………

113

Vi n chăn nuôi, 2002. B ng thành ph n hóa h c và giá tr dinh dư ng th c ăn gia súc. Nhà XBNN, Hà n i. Ti ng Anh De Silva, K.H.G.M, 1989. Cheap source of alternate feed for the farming of snakehead fish (Teleostei: Channidae) in Sri Lanka. In: Huisman, E.A., Zonneveld, N. and Bouwmans, A.H.M. (eds) Aquacultural Research in Asia: Management Techniques and Nutrition. Proceedings of the Asia Seminar on Aquaculture, Malang, Indonesia, pp, 241 - 267. FAO. 1995. Farm-made Aquafeed. FAO Fisheries Technical Paper 343. Rome. Edwards, P. and Allan, G. L. (eds), 2004. Feeds and Feeding for Inland Aquaculture in Mekong Region Countries. Australian Centre for International Agricultural Research, Canberra 2004 Halver, J. E., Hardy, R.W., 2002. Fish Nutrition. 3rd Eds. Academic Press, Imprint of Elsevier Science, 823pp. Laurent Verschuere, Geert Rombaut, Patrick Sorgeloos, Willy Verstraete, 2000. Probiotic Bacteria as Biological Control Agents in Aquaculture. Michael B. New, 1987. Feed and Feeding of Fish and Shrimp (A manual on the preparation and presentatition of compound feed for shrimp and fish in aquaculture), UNDP, FAO, Rome.

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n …………………

114

CHƯƠNG XII TIÊU CHU N ĂN VÀ KH U PH N
M i loài ñ ng v t khác nhau yêu c u khác nhau v các ch t dinh dư ng, tuỳ theo ñ c ñi m riêng c a t ng loài, gi ng và kh năng s n xu t c a chúng. Trong t ng loài, gi ng tuỳ theo giai ño n phát tri n mà nhu c u dinh dư ng khác nhau. Cân ñ i các ch t dinh dư ng c n thi t trong kh u ph n so v i nhu c u c a ñ ng v t là bi n pháp r t quan tr ng nh m tăng năng su t và hi u qu trong nuôi tr ng th y s n. 12.1. KHÁI NI M 12.1.1. Tiêu chu n ăn Tiêu chu n ăn ñư c xác ñ nh d a trên nhu c u các ch t dinh dư ng (ph n này ñã ñ c p trong các chương trư c). Như ñã bi t, nhu c u dinh dư ng là kh i lư ng ch t dinh dư ng mà tôm, cá c n ñ duy trì ho t ñ ng s ng và t o s n ph m (tăng tr ng, ñ tr ng..) trong ngày ñêm. Tiêu chu n ñư c xây d ng trên cơ s nhu c u. Vì v y, có th khái ni m tiêu chu n ăn là kh i lư ng các ch t dinh dư ng (ñư c tính b ng ñơn v kh i lư ng ho c tính b ng ph n trăm trong th c ăn h n h p) mà tôm, cá yêu c u trong m t ngày ñêm. Tiêu chu n ăn có th hi u như sau: Tiêu chu n ăn = Nhu c u + S dư an toàn S dư an toàn là s lư ng ch t dinh dư ng c n thêm vào ngoài Ví d 1: nhu c u c a tôm, cá ñư c xác ñ nh Nhu c u dinh dư ng c a cá chép: thông qua các th c nghi m. Trong Lipit: 18% tr lên th c t , xác ñ nh nhu c u dinh Protein: 25-38% dư ng ñư c ti n hành trong phòng Lisine: 5,7% c a th c ăn thí nghi m (on-station) v i nhi u cá Methionine: 3,1% c a protein (không có cystine) th và giá tr thu ñư c là trung bình Photpho h u d ng: 0,6-0,7%. s h c c a các quan sát. Giá tr v DE kcal/kg: 2700-3100. nhu c u dinh dư ng (ví d : 10 MJ Nhu c u c a cá rôphi (Jaucey, Ross, 1982): ME) là giá tr trung bình c a các giá Lipit: 10% (t hương ñ n 0,5g) tr thu ñư c trên ho c dư i giá tr 8% (t 0,5 ñ n 35g) 6% (t 35g ñ n bán) trung bình nói trên (có th 9-11 MJ Protein: 50% (t hương ñ n 0,5g) ME). Có nghĩa, n u áp d ng giá tr 35% (t 0,5 ñ n 35g) trung bình trên ñ xác ñ nh nhu c u 30% (t 35 ñ n bán) thì m t s cá th không ñáp ng nhu Lysine: 4,1% protein th c ăn c u ch t dinh dư ng (nh ng quan Methionine + 50% Cystine: 1,7% protein th c ăn sát trên 10 MJ ME). Do ñó, ngư i ta Carbohydrate tiêu hoá: 25% m i s d ng khái ni m s dư an Xơ thô: 8 – 10% toàn. DE (kcal/kg): 2500 – 3400 Tiêu chu n ăn ñư c qui ñ nh b i m t s ch tiêu cơ b n, nh ng ch tiêu này ph thu c vào s phát tri n nuôi tr ng th y s n c a m i nư c.

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n …………………

115

12.1.2. N i dung tiêu chu n ăn - Nhu c u năng lư ng (ví d 1): Bi u th b ng kcal (Mcal) hay kJ (MJ) c a DE, ME tính cho m t ngày ñêm hay tính cho 1 kg th c ăn. Khi nhu c u năng lư ng tính trên 1 kg thì g i là m t ñ năng lư ng hay m c năng lư ng. - Nhu c u protein và axít amin (ví d 1): Nhu c u protein có th th hi n b ng kh i lư ng (g; kg) cho m t ngày ñêm hay t l (%) protein thô hay protein tiêu hóa trong kh u ph n. Axit amin cũng ñư c tính theo kh i lư ng (g) cho m t ngày ñêm hay t l (%) so v i v t ch t khô ho c t l (%) so v i protein. - Nhu c u m và axit béo (ví d 1): Nhi u nư c ñã s d ng các axit béo thi t y u trong tiêu chu n ăn c a v t nuôi (Anh, M , Australia..). - Nhu c u các ch t khoáng (ví d 1): + Khoáng ña lư ng: Ca, P, Mg, Na, Cl ,K, S (g/con ngày ho c % th c ăn). + Khoáng vi lư ng: Fe, Cu, Co, Mn, Zn.. (mg/con ngày). - Nhu c u vitamin: A, D, E (UI), VTM nhóm B, C, K (mg); B12 (µg). 12.1.3. Kh u ph n ăn ð hi n th tiêu chu n ăn b ng các lo i th c ăn c th thì ngư i ta s d ng khái ni m “kh u ph n ăn”. Kh u ph n ăn là kh i lư ng các lo i th c ăn cung c p cho con v t ñ tho mãn tiêu chu n ăn. Kh u ph n ăn ñư c tính b ng kh i lư ng trong m t ngày ñêm Ví d 2. Kh u ph n cho cá da trơn kg ho c t l ph n trăm trong th c ăn h n B t cá thương ph m 15,17 h p. Khô ñ tương 8,50 Ví d , ñ ñ m b o tiêu chu n Khô l c 8,50 ăn cho cá da trơn v i yêu c u là B t mì 18,70 protein thô 34,5; lipit 10,8; khoáng M l n 5,11 11,9; Ca 1,0 và P 1,2% thì kh u ph n Dicanxiphotphat 1,04 như ví d 2. Mu i ăn 2,00 12.2. NGUYÊN T C PH I H P Ch t k t dính 2,00 KH U PH N ĂN (Cacboxymethyl celulose) Premix vitamin 0,92 T i ưu hoá kh u ph n ăn hay Nư c 38,56 còn g i là l p kh u ph n ăn ñ tho T ng c ng 100,00 mãn nhu c u dinh dư ng c a gia súc gia c m v i giá thành th p nh t là r t quan tr ng ñ nâng cao hi u qu kinh t trong chăn nuôi. Có hai nguyên t c ñ l p kh u ph n ăn là nguyên t c khoa h c và nguyên t c kinh t . 12.2.1. Nguyên t c khoa h c Kh u ph n ăn ph i ñáp ng ñ y ñ nhu c u dinh dư ng, thoã mãn ñư c tiêu chu n ăn. ð m b o ñư c s cân b ng các ch t dinh dư ng: axit amin, khoáng, vitamin... Kh i lư ng kh u ph n ăn ph i thích h p v i s c ch a c a b máy tiêu hoá. ð kh ng ch kh i lư ng kh u ph n ăn ngư i ta dùng lư ng th c ăn (% v t ch t khô) có th thu nh n tính theo t l kh i lư ng cơ th . Ví d , kh i lư ng th c ăn nuôi tôm kho ng 2-3% kh i lư ng tôm.

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n …………………

116

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 117 . kcal/g) 3. Ca.0 2.Thành ph n hoá h c và giá tr dinh dư ng. vitamin.5 9.1).Tiêu chu n ăn ñ i v i các ch t dinh dư ng như: năng lư ng. cá. cá và v a t i ưu v m t kinh t cho ngư i nuôi. phương pháp l p phương trình ñ i s … Nhìn chung. Các phương pháp kinh ñi n ñư c s d ng ñ xây d ng kh u ph n như: Phương pháp th .5 5. ch t béo. axit amin. khoáng. DE c a th c ăn cho tôm. cá” c a ADCP (Aquaculture Developpement and Coordination Programe . PHƯƠNG PHÁP PH I H P KH U PH N ĂN CHO TÔM.. protein. 12. cá m t cách khoa h c và h p lý chúng ta c n bi t: .0 Có th s d ng b ng “Thành ph n dinh dư ng th c ăn cho tôm.. B ng 12.. ch t chi t không N. Nhu c u dinh dư ng theo tiêu chu n Vi t nam (TCVN) ho c tham kh o tiêu chu n NRC (M ). tiêu chu n c a Nh t B n.. Trong b ng có ghi thành ph n protein thô.2..000 kcal năng lư ng (tiêu hoá hay trao ñ i) và 100 gam protein thô trong th c ăn. Met + Cys.0 4. 12.25 3. Phương pháp ph i h p thông thư ng Phương pháp này áp d ng tính toán cho các kh u ph n th c ăn ch bao g m m t vài nguyên li u và yêu c u tính m t vài ch t dinh dư ng ch y u trong kh u ph n. khoáng.2.3.FAO) ph n ph l c. xơ thô.12.1. Hà Lan. các phương pháp có các bư c như sau: Bư c 1: Xác ñ nh nhu c u dinh dư ng.1 Năng lư ng tiêu hoá (DE.Giá c c a các nguyên li u làm th c ăn có th tính cho 1 kg hay cho 1. CÁ Mu n ph i h p kh u ph n ăn cho tôm. khi l p kh u ph n ăn ph i chú ý các v n ñ sau ñây: + Tính s n có.. New (1987.1.error). kcal/g) 4. ð kh u ph n th c ăn v a ñ m b o nhu c u dinh dư ng cho tôm. lysine (tính trên cơ s ch t khô c a th c ăn) và năng lư ng tiêu hoá (DE.3. P. Nguyên t c kinh t Kh u ph n th c ăn ph i có giá c h p lý và r . ñ m c a môi trư ng. phương pháp hình vuông Pearson. kcal/kg). giá c c a các lo i th c ăn d ki n s s d ng trong kh u ph n ăn (chú ý gi i h n t t ña % c a t ng lo i nguyên li u).) + ð c ñi m cơ b n c a h th ng nuôi dư ng. hàm lư ng lipit. cá tính trên cơ s giá tr DE c a 1g các ch t dinh dư ng trong th c ăn theo khuy n cáo c a Michael B. ăn t do hay h n ch + Nhi t ñ . và môi trư ng nuôi tr ng th y s n.sai (trial . ch t lư ng và giá c c a ngu n nguyên li u th c ăn + ð c tính sinh h c c a tôm cá và cách cho ăn + M c tiêu nuôi (th t. . ARC (Anh). . Ân ð . Tính toán giá tr năng lư ng tiêu hoá (DE) cho cá Ch t dinh dư ng Carbohydrate (không ph i cây b ñ u) Carbohydrate (cây b ñ u) Protein (ñ ng v t) Protein (th c v t) Ch t béo Năng lư ng thô (GE. phù h p v i khí h u và các vùng sinh thái khác nhau..1 4. làm gi ng. tiêu chu n cho tôm.8 8. b ng12.1 5.

. . cá. 4% m và 2% ch t k t dính. Phương pháp gi i phương trình Ví d 2: L y l i thí d 1.Xác ñ nh kh i lư ng các lo i th c ăn b sung như khoáng vi lư ng .20x + 0. H n h p ch a 4% premix vitamin khoáng. g m khô d u d a (ch a 20% protein) và b t cá (ch a 60% protein). Ta có th xác ñ nh kh i lư ng c a t ng lo i th c ăn này b ng 2 phương pháp: phương pháp Pearson ho c phương pháp dùng phương trình ñ i s . cá.n ñ nh kh i lư ng m t s lo i th c ăn giàu protein ho c th c ăn giàu năng lư ng (tham kh o khuy n cáo trên). ta có phương trình 2 n s : 0. Gi i: G i x: kg b t cá trong 100kg th c ăn h n h p y: kg cám trong 100kg th c ăn h n h p z : kg ñ tương trong 100kg th c ăn h n h p Các ch t b sung ñã có trong h n h p: 4 premix + 4% m + 2% ch t k t dính = 10% Gi i h n protein ñ ng v t: 0. D a vào tiêu chu n ăn ñ ñi u ch nh và b sung các ch t dinh dư ng cho phù h p v i nhu c u c a tôm.5 kg khô d u d a. Ví d 3: Ph i h p 1 kh u ph n có 35% protein thô (CP) b ng các nguyên li u sau cho cá rô phi: B t cá 60%CP. g i x là kg khô d u d a và y là kg b t cá trong 100 kg th c ăn. Nguyên li u th c ăn ph i b o ñ m ch t lư ng t t và ph i phù h p v i tôm..Trên cơ s th c ăn ñã n ñ nh tính toán kh i lư ng các lo i th c ăn còn l i. .5/100 25 B t cá 60 5 (5/40) x 100 = 12. H n h p cu i cùng ch a protein ñ ng v t không quá 1/3 lư ng protein kh u ph n.3. ngu n th c ăn cho th y s n ph i ñ m b o hàm lư ng protein cao.5/100 Như v y. khô d u ñ tương 45%CP. premix vitamin. Phương pháp hình vuông Pearson Ví d 1: hãy ph i h p 1 h n h p có 25% protein cho cá lóc.5 kg và y = 12.5 kg. Ph i bi t giá tr dinh dư ng và giá thành các nguyên li u th c ăn ñó. .3.5 kg b t cá và 87.60x = 35/3 = 11. c n ph i h p 12. chúng ta s có m t h n h p ch a kho ng 25% protein thô.2.3.Tính toán giá tr dinh dư ng c a kh u ph n d ki n.Bư c 2: Ch n l a các nguyên li u th c ăn ñ l p kh u ph n ăn.60y = 25 (1) x + y = 100 (2) Gi i phương trình trên ta ñư c x = 87. cám g o 10%CP. Các lo i th c ăn này thư ng chi m t l th p trong kh u ph n (b ng 10…). Phương pháp này thư ng theo các bư c chính sau ñây: . Nói chung.. 12.ði u ch nh và b sung. Bư c 3: Ti n hành l p kh u ph n. Khô d u d a 20 35 (35/40) x 100 = 87.67 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 118 . 12.

03 kg Khô ñ tương 38.45z x+ 0. ph n m m ñơn gi n nh t s d ng chương trình trên ph n m m Excel ñ thi t l p b ng tính v i nh ng công th c thích h p ho c các ph n m m chuyên bi t như: UFFDA.45 kg Cám 42.03 z = 38.43 (4) y + z = 70. tính toán Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 119 .45 y = 42. phương pháp ph i h p kh u ph n b ng các chương trình ph n m m trên máy vi tính cũng ñã ñư c áp d ng nhi u.00 kg M 4. Feedlive. Feedmania… Các ph n m m chuyên bi t ngoài vi c tính toán công th c th c ăn còn có th có ch c năng so sánh giá tr dinh dư ng c a các ngu n nguyên li u.67/0. ta có phương trình: 0.45 z = 23. Tùy theo kh năng mà có th s d ng các ph m m m khác nhau.00 kg Ch t k t dính 2.Ta l p ñư c phương trình: 0.67 (1) (2) (3) Thay giá tr c a x vào (1) và (2).56 (5) Gi i phương trình ta ñư c: x = 19.45 y + z = 35 = (100 .42 Tóm l i kh u ph n ăn ch a: B t cá 19.00 kg Ngoài các phương pháp trên.42 kg Premix 4.00 kg 100.1y + 0.10) = 11. t n tr các công th c.6 = 19. d li u ñ gi m b t th i gian tìm ki m.6 x T (3) ta có x = 11.1 y + 0.6 x + 0.

Arai. Fishing New Books Ltd. Webster. T. 1980. R... DC. Gerald M. Dinh dư ng và th c ăn gia súc. Nutrient Requirement and Feeding of Finfish for Aquaculture..CÂU H I: 1. Imprint of Elsevier Science. J. C. and Allan. cho ví d ? TÀI LI U THAM KH O: Ti ng Vi t Vũ Duy Gi ng. 1999. Ti ng Anh FAO. Y. Nhà XBNN. Nguy n Th Hoa Lý. Nutrient Requirements of Fish. Tôn Th t Sơn. G. 2004. 1993. B ng thành ph n hóa h c và giá tr dinh dư ng th c ăn gia súc. Feeds and Feeding for Inland Aquaculture in Mekong Region Countries. Washington. Australian Centre for International Agricultural Research. Michael B. L. 1997. Ludwig. E. NRC (National Research Council). Swift. Cho bi t nhu c u dinh dư ng c a m t s loài tôm và cá? 3. USA. and Shimma. Aquaculture Training Manual. Rome. T. CAB international. FAO Fisheries Technical Paper 343. Nhà XBNN. Hà N i. UNDP. Hardy. Hà n i. P. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 120 . New. D.W. (eds).. 1985. England Takeuchi. Rome. (eds). L i Văn Hùng.SRAC Publication No. Watanabe. Lê ð c Ngoan. 2002. and Lim. kh u ph n ăn là gì? Cho ví d ? 2. Nhà XBNN. 2005. Nhà XBNN.. 823pp. Edwards. 3rd Eds. C. National Academy Press. 345-353. Cho bi t các nguyên t c và phương pháp ph i h p kh u ph n.R. Feed and Feeding of Fish and Shrimp (A manual on the preparation and presentatition of compound feed for shrimp and fish in aquaculture). FAO. Giáo trình th c ăn gia súc. Farm-made Aquafeed. H Chí Minh. S. Dinh dư ng và th c ăn trong nuôi tr ng th y s n. Canberra 2004 Halver. Zooplankton Succession and Larval Fish Culture in Freshwater Ponds .D. 1995. 2004. Tiêu chu n.. Requirement of eel Anguilla japonica for essential fatty acids. Nguy n Th Lương H ng. Dư Thanh H ng. Fish Nutrition. Academic Press. 700.. 2002. 2002. Bullentin of the Japanese Society of Scientific Fisheries 49. Hà N i. Vi n chăn nuôi. 1987.

S n lư ng hi n nay c a cá chép ñ t ñ n hơn 13 tri u t n m i năm. Gi i thi u Cá chép (Cyprinus carpio) thu c h Cyprinidae.1. Ao l y nư c su i Ao tu n hoàn L ng lư i Th c ăn/cho ăn 70% th c ăn xanh và 30% th c ăn ñ ng v t ñã ñư c làm giàu vitamin và khoáng Daphnia và ñ ng v t phù du khác Th c ăn t ch bi n Th c ăn viên. ăn hơn 5 l n/ngày Th c ăn t ch bi n. Môi trư ng s ng c a chúng thư ng là vùng nư c nhi u c d i và ñáy bùn. h th ng nuôi nư c ch y và nuôi l ng lư i trong h . Trong t nhiên. Cá Chép (Cyprinus carpio) 3% trong h cá chép ñư c nuôi theo các h th ng chuyên canh (Tacon. B ng 13. nhưng khi trư ng thành thì chúng là nh ng ñ i tư ng ăn ñáy. th c ăn c a chúng là ñ ng v t và các lo i sinh v t khác.CHƯƠNG XIII DINH DƯ NG VÀ NUÔI DƯ NG M T S 13. ñ c bi t là Trung Qu c. ñ t kho ng 2. cá chép s ng vùng trung và h lưu các con sông có dòng ch y ch m ho c trong các ñ m l y. cá gi ng và cá thương ph m. hình th c nuôi và cách cho ăn ñư c trình bày b ng 13. 1993). CÁ 13. Nhi u k thu t nuôi ñã ñư c áp d ng trong nuôi v cá b m . 1992) Giai ño n Cá b m Cá hương Cá gi ng Cá thương ph m Hình th c nuôi Ao nuôi v Ao không lưu thông nư c Ao không lưu thông nư c Ao nư c ch y m t ph n Ao ru ng Ao ru ng. Nh ng loài trong h cá chép ñã ñư c nuôi t r t lâu ñ i cho ñ n nay. Th c ăn c a cá hương là ñ ng v t phù du như rotifer và copepods. M t t l l n t ngu n cá chép nuôi châu Á. ñây là h cá có xương quan tr ng nh t c a ngh nuôi cá nư c ng t trên toàn th gi i. lúa mì n u chín ð I TƯ NG TÔM. nh ng t m Rau c . Cá chép ñư c nuôi truy n th ng trong ao ho c trong ru ng lúa.1. tr giá 2. ch sau cá mè tr ng và cá tr m c . Các giai ño n. ao nư c ch y.5 tri u t n vào năm 1998. ho c theo hình th c nuôi hi n ñ i trong ao ch ñ ng nư c.1. DINH DƯ NG VÀ NUÔI DƯ NG CÁ CHÉP (CIPRINUS CARPIO) Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 121 . Hình th c nuôi và kh u ph n th c ăn trong nh ng giai ño n phát tri n khác nhau c a cá chép (Cyprinus carpio) (Kafuku.1.8 t USD. Trong khi h u h t s n lư ng cá chép t hình th c nuôi t nhiên. Kh u ph n v i giá thành th p ñư c s d ng nh m cung c p các ch t dinh dư ng thích h p t các lo i th c ăn s n có. thì ch kho ng Hình 13. s n lư ng c a nó ñã tăng g p ñôi so v i 1 th p niên trư c ñây.1. Cá chép là m t ñ i tư ng nuôi quan tr ng c a h cyprinids.1. cá hương.

Nh ng nghiên c u hi n nay v amino acid có ch a lưu huỳnh cho th y r ng ho t l c enzyme cysteinsulphinate decarboxylase (CSD) gan c a cá chép khá y u so v i cá h i nư c ng t (Oncorhynchus mykiss) và cá rô phi (Oreochromis niloticus) ñ n 50 l n (Yokoyama và c ng s .1. 1988). Nhu c u lysine giai ño n cá gi ng là 2. Oma. 1995). Wantanabe. n u như ho t ñ ng c a nó y u.58g protein/100g kh i lư ng cơ th m i ngày. khoáng. Nhu c u dinh dư ng c a cá chép (Ciprinus carpio) Thành ph n dinh dư ng Protein Lipit Acid béo no thi t y u Linoleate Linolenate Năng lư ng tiêu hóa Carbohydrate (như tinh b t) Nhu c u 30–35 g /100g 5-15 g /100g (tùy theo m c năng lư ng) 1 g/100g 1 g/100 g 13-15 MJ/ kg (310-360 kcal) 30-40 g/100g Amino acid c u trúc cơ th cá chép không b nh hư ng b i s bi n ñ ng các thành ph n khác nhau trong kh u ph n ho c b i tu i c a cá (Schwarz và Kirchgessner.13. 1982. Nhu c u amino acid có th ư c tính t s li u v thành ph n amino acid và ngu n protein tích lũy hàng ngày c a cơ th (Ogino. 1991. Protein và amino acid. lipid. Tuy nhiên. carbohydrates. còn ñ i v i methionine thì không có s thay ñ i. B ng 13. Tuy nhiên. N u ñ năng lư ng tiêu hóa có trong kh u ph n.2. 1973. ñ nh m c cho ăn 3% kh i lư ng cơ th . 1980). 1992. m c protein thô này ñư c xác ñ nh b i vi c s d ng kh u ph n g m m t ngu n ñơn protein có ch t lư ng cao. CSD là m t enzyme tham gia vào quá trình sinh t ng h p Taurine t cysteine và. t l tiêu hóa (TLTH) protein là 80%. Ta bi t r ng cơ c a cá chép có ch a m t lư ng l n Taurine. hi u qu s d ng N cho quá trình tăng trư ng cao nh t khi lư ng protein ăn vào 7-8 g/kg kh i lư ng cơ th / ngày. protein tr ng gà ho c b t cá. có nghĩa là nhu c u taurine c a cá chép ph i ñư c cung c p thêm trong kh u ph n. ði u này cũng ñư c nh n th y các ñ i tư ng khác. Nhu c u t i ưu c a cá chép v protein thô là: 30-38% (Jauncey. m c protein t i ưu có th gi 30-35 % (Watanabe.75% (5. M t s nghiên c u cho bi t nhu c u protein hàng ngày c a cá chép kho ng 1g/kg kh i lư ng cơ th cho duy trì và 12g/kg kh i lư ng cơ th cho tích lũy protein t i ña (Ogino và Chen. De Silva và Anderson. Song.4% c a protein) giai ño n th t. Nhu c u v s lư ng các amino acid ñư c thi t l p thông qua các nghiên c u khác nhau và ñư c ch ra b ng 13. 1995. như casein. N u kh u ph n ch a 35% protein. cysteine và tyrosine có th dư ho c l n lư t thay th m t ph n c a methionine và phenylalanine kh u ph n. Ogino. C n chú ý là có nh ng thay ñ i nh trong nhu c u ñ i v i t ng amino acid tùy theo t ng giai ño n sinh trư ng (Baloguma. gi thi t r ng cá có th tích lũy ñư c 0. Nhìn chung. 1999). năng lư ng và protein/năng lư ng ñã ñư c ki m nghi m b i nhi u nhà khoa h c và các nhà nghiên c u (Satoh. 1995.25% c a kh u ph n (6% c a protein) và gi m xu ng 1. vitamin.3. 1980).2. axit béo. 1982). 2001). Nhu c u dinh dư ng Nhu c u dinh dư ng c a cá chép trong kh u ph n v protein. 1988). Kaushik. Takeuchi. Mư i amino acid thi t y u (EAA) tương t cho h u h t các lo i cá cũng ñ u c n thi t cho quá trình sinh trư ng c a cá chép. m c tích lũy này không Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 122 . amino acids. 1994.

0 3. Kaushik. 1985).6 1.4 2.3 1. ði u ñó có nghĩa là vi c làm giàu thêm thành ph n t o năng lư ng tiêu hóa t 13 ñ n 15 MJ/ kg kh u ph n b i thêm vào 5-15% lipid không làm c i thi n t c ñ sinh trư ng và s d ng protein thu n (Takeuchi và c ng s . 1983. c t l chuy n hóa năng lư ng và nhu c u năng lư ng duy trì ñ u b nh hư ng b i nhi t ñ nư c. m t m t tiêu c c c a vi c tăng t l lipid trong kh u ph n là có th làm tăng tích lũy m trong cơ th . Ohta và Wantanabe (1996) cho th y. 1983.0 1. Murai và c ng s . 31. 3.4 1.60 và 5.0 3. ch u nh hư ng b i c kh u ph n và kích c cá. Lipid và acid béo. 1995).6% cho duy trì và ho t ñ ng và 24.5 3. 548 và 721 kJ/kg kh i lư ng cơ th tương ng v i m c cho ăn 1.8 0.7% năng lư ng thu n (bao g m 12.8 2.2 2.7 2. Nhu c u protein và lipit liên quan ñ n năng lư ng tiêu hóa.4 1.8 0. G n ñây.3 1.1 0.1 0. B ng 13. K t qu nghiên c u cho th y t l năng lư ng vào kho ng 40 kJ/g N ăn vào (Chakraborti và c ng s .83.5 0.8 5. 1979).9 3. Nghiên c u chuy n hóa năng lư ng c a kh u ph n th c t bao g m 25% b t cá.4 0. c hai ñ u thu c h Cyprinidae. Tương quan tuy n tính gi a nitrogen (N) ăn vào và s gia tăng nhi t ñ th c ăn cũng ñã ñư c ñ c p. và vì v y năng lư ng tiêu hóa quan tr ng hơn so v i lipid trong kh u ph n. Akiyama và c ng s (1997) ñã so sánh t l amino acid/năng lư ng (A/E. 1.5 2. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 123 .9 3. T l chuy n hóa kém tích c c nhi t ñ dư i 170C là khá th p (Kaushik.4 0. Như ñã mô t các loài cá xương khác.9% m t do sinh nhi t và 36.3. Giá tr t i ưu c a năng lư ng tiêu hóa/protein cho sinh trư ng t i ña là 97-116 (Takeuchi và c ng s . 1986). Nhu c u v amino acid c a cá chép (Cyprinus carpio) Các amino acid Arginine Histidine Isoleucine Leucine Lysine Methionine Cystein Phenylalanine Tyrozine Threonine Valine Tryptophan Nose (1979) % protein trong % kh u ph n kh u ph n 4. Nhu c u năng lư ng c a cá chép r t ít thông tin so v i lư ng thông tin v các ch tiêu dinh dư ng khác.3 Ogino (1980) % protein trong kh u ph n 4.9 1.6 1. Cá chép là loài cá ăn t p và có th s d ng hi u qu c lipid và carbohydrates như ngu n năng lư ng t kh u ph n.17% c a kh i lư ng cơ th /ngày. 10% b t ñ u nành và 8% b t ngô. 1979).6 4. Các tác gi cũng khuy n cáo r ng. 29. ñ t bi t là m ru t (Zeitler và c ng s . và gi a cá chép v i cá catla (Catla catla). liên quan ñ n t l c a t ng EAA/t ng c a EAA) gi a các loài cá.3 5.3.8 3.1% cho s n xu t). Hơn n a. Nhu c u v acid amin c a cá chép ñư c trình bày b ng 13. 1992. Năng lư ng.9% năng lư ng m t qua phân.3 3.8 Dabrowski (1983) mg/kg/ngày 506 145 255 429 458 105 254 190 213 305 - T l h p thu các amino acid r t khác nhau ph thu c vào ngu n protein và kho ng th i gian sau khi ăn (Dabrowshi. nhu c u năng lư ng tiêu hóa cho sinh trư ng tôí ña là 285.4 2. 1995).5% m t qua ph n th i khác.2 2.tính ñ n các ñư ng chuy n hóa c a amino acid không d n ñ n quá trình t ng h p protein. 4% b t th t.8 6.6 2.

dư ng như ñư c s d ng t t trên 30g/100g c a t ng acid béo kh u ph n.2. liên quan ñ n s t n thương t ch c c a h th ng enzyme phân gi i acid béo. còn tricaprylin (C8:0) thì không. Vai trò c a chu i triglycerides (MCT) m ch trung bình trong dinh dư ng u trùng cá chép v a m i ñư c nghiên c u g n ñây (Fontagné và c ng s . tricaprin (C10:0). m t loài g n gũi. 1992). ñi u ñó gi i thích r ng ch có s tái t ch c có gi i h n là c n thi t. t l ch t cao và m t s c t da.Cá r t c n các acid béo thi t y u. ñi u này gi i thích vi c s d ng tinh b t t t hơn cá chép. Cá chép và cá tr m (Ctenopharygodon adella) ñòi h i c acid béo n-6 và n-3. 1995). Ư c tính cung c p 1% m i acid béo này ñ m b o t t nh t cho quá trình sinh trư ng và hi u qu cho ăn ñ i v i cá chép gi ng (Takeuchi và Watanabe. phosphatidylinositol liên quan ch t ch t i s phát tri n c a u trùng cá chép. Tuy nhiên. 1995). s thi u h t th hi n rõ như hi n tư ng cong thân. cũng có m t báo cáo khác th p hơn nhu c u này (Kaushik. ði m riêng c a tricaprylin trong các MCT khác. Nh ng nghiên c u ñã ñ c p trên cho th y r ng. M t vài nghiên c u ñã cho bi t cách s d ng carbohydrate c a cá chép. Murai và c ng s (1983) ñã ki m tra nh hư ng c a các kh u ph n tinh b t khác nhau và vi c thư ng xuyên cho ăn các m u th c ăn s d ng cho cá chép. Dù v y. 1998). Cá Tr m c Phosphilipids (PL) có m t s ch c năngtrong th c ăn c a u trùng bao g m nh hư ng b m t. S d ng tinh b t trong kh u ph n hi u qu nh t khi cho ăn 2 l n m i ngày. Geurden và c ng s (1998) th y r ng PC quan tr ng ñ i v i s h p thu cao ñ u tiên c a quá trình sinh trư ng. tri u ch ng thi u h t liên quan ñ n EFA khó có th nh n th y cá chép như là ch m l n. trilaurin (C12:0) và triolein (C18:1) cho th y có nh hư ng m t cách hi u qu v sinh trư ng và t l s ng. ði u ñó cho th y t l chi u dài ru t v i chi u dài cơ th cá chép là 1. Hình 13. hơn là các ñ i tư ng ăn ñ ng v t. 2000). ch ng l i s oxi hóa và gi n ñ nh nư c trong các m u th c ăn (Coutteau và c ng s . H u qu c a s thi u h t PL kh u ph n là làm tích lũy các gi t m trong bi u bì ru t trư c. Trong m t nghiên c u sau này Geurden và c ng s (1999) nh n m nh phân b b o t n c a PL s p s p theo kích c cá nh t ñ nh. ði u ñó ch ra Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 124 .0. vi c b sung phosphatidylcholine (PC) t lòng ñ tr ng gà ho c t ñ u tương ngăn ch n ñư c thoái hóa ru t và tăng th tích t bào gan (Fontagné và c ng s . D a trên so sánh m t vài ngu n PL t o thành t lecithin ñ u tương. Tuy nhiên. nhưng nh ng d u hi u c a nó bi u hi n rõ s lo n dư ng mô cơ (Takeuchi và c ng s . Ho t ñ ng c a enzyme amylase trong ng tiêu hóa và t l tiêu hóa tinh b t cá thư ng th p hơn so v i sinh v t c n. Trong các loài cá. M t khác. ho t ñ ng c a enzyme amylase ru t cao hơn các ñ i tư ng ăn t p. gi ng như “b nh Sekoke”. H ñ ngh r ng thêm PL vào kh u ph n b ng ph i tr n như trong ch t t ng h p c a cơ th u trùng. Carbohydrate. không ph thu c vào kh u ph n. PL c n thi t cho vi c h p thu lipid trung tính m c dù hi u qu ph thu c vào ñ c tính nhũ tương hóa c a nó. cá tr m c .8-2. làm tăng ch t nh y niêm m c và gi m th tích t bào gan. 1977). Trong lúc tricaproin (C6:0). còn glucose và maltose ít nh t 4 l n. bao g m cá chép. 1999. giá tr này l n hơn 4 l n so v i cá h i và cá chình Nh t (Anguilla japonicus).

da và vây. 1982). lư ng t i ưu c a carbohydrate kh u ph n dao ñ ng 30-40% kh i lư ng th c ăn ñ i v i cá chép. 1993) D u hi u thi u h t Tăng trư ng kém. cáu k nh. s ánh sáng. Mn. D và K chưa ñư c nghiên c u. hôn mê. tăng t bào nh y da Choline 500 Ch m l n. ñ ñ n. da. Mg. Cá chép thi u 1 acid thi t y u ti t ra t d dày cho tiêu hóa và hòa tan các h p ch t ch a c Ca và P. Nh ng nghiên c u v dinh dư ng giai ño n ñ u c a u trùng cho th y r ng nhu c u tích lũy t i ña trong mô (270mg vitamin C/1kg) là cao hơn nhu c u cho duy trì và sinh trư ng (45mg vitamin C/kg) (Goullou-Coustans và CS. h ng c u d v ra t ng m nh. Nhu c u vitamin Vitamin Thiamine Riboflavin Nhu c u (mg/kg) 0. bi n d xương cung mang giai ño n u trùng.4. h t ho ng.5 7 cá chép và nh ng tri u ch ng thi u (Satoh. ch m l n. Takeuchi và c ng s (1979) cũng xác ñ nh giá tr kh u ph n c a carbohydrates như là ngu n cung c p năng lư ng. nhưng m t s vitamin này có th ñư c t ng h p b i các vi khu n ñư ng ru t ñ i v i cá chép và m t s lo i cá nư c ng t khác (Lovell và Limsuwan.1997). ch m l n. Vitamin C ðã th a mãn Mòn vây ñuôi. 1991. Nhu c u v ch t lư ng và s lư ng Vitamin c a cá chép ñã ñư c xác ñ nh. ch m l n. K t qu c a nhi u nghiên c u cho th y. g y mòn. Cu. Nhu c u vitamin cá chép có th b tác ñ ng b i nhi u y u t . xu t huy t mang. xu t huy t dư i da Bi ng ăn. m t s c t da Vitamin E 100 Lo n dư ng cơ. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 125 . h t ho ng. NRC. thoái hóa gan. tăng trư ng kém.5 (cá chép có nhu c u v Co. cá tr m c s d ng tinh b t m t cách hi u qu như là m t ngu n cung c p năng lư ng. lưng cong. 1098). sinh trư ng kém Liên quan ñ n vitamin E. Ví d . Hàm lư ng P t tricalcium phosphate c a b t cá (FM) ít hơn so v i nhi u mono và dicalcium phosphate hòa tan. cá gi ng và cá chép trư ng thành không có nhu c u v vitamin C b i vì b n thân chúng có th t ng h p vitamin C t Dglucose.r ng. Sau ñó. m t s c t da. Vitamin và mu i khoáng. r ng hóa t bào gan Vitamin A 4000 IU Bi ng ăn. có s gi m sút trong hi u qu h p thu c a glucose và maltose khi s d ng s lư ng l n cùng m t th i ñi m. m t l i Niacin 28 Bi ng ăn. xu t huy t da. 1992. gan nhi m m . Tuy nhiên. mang xo n. như kích c cá. M c ñ b sung vitamin vào kh u ph n th c ăn cao g p 2-5 l n so v i nhu c u mu i khoáng và nh ng bi u hi n do thi u khoáng ñư c tóm t t b ng 13. xu t huy t da. s ng y u. Nhu c u trong kh u ph n ñ i v i acid folic và vitamin B12.4. m t l i. Zn). bi n d xương cung mang (Dabrowski và CS. Hi n nay k thu t ñùn th c ăn ñã ñư c áp d ng nên có th làm thay ñ i kh u ph n và m t vài axit amin có th b m t tác d ng trong quá trình ch bi n. Ogino và c ng s (1976) nh n th y r ng. P. như v y P t n t i ph thu c vào mu i và thành ph n khác hòa tan trong nư c (Satoh và c ng s . 1988). Pantothenate 30 Bi ng ăn. t l ch t cao Biotin 1 Ch m l n. các bi u hi n do thi u Vitamin ñư c trình bày b ng 13. nhu c u có th tăng lên ph thu c vào m c ñ c a axit béo không có kh năng sinh cholesterol trong kh u ph n. u trùng cá chép có nh ng bi u hi n do thi u vitamin C như mòn vây ñuôi. th n. xu t huy t gan. m t l i. nhi t ñ nư c và thành ph n th c ăn. ho i t th n s m. B ng 13.

Kh u ph n ăn Thay ñ i theo th i gian.4 . huy t tương không bình thư ng Ch m l n. k m th p trong xương Ch m l n. Hb. trong lúc kh u ph n bao g m b t cá. Kh năng tiêu hóa các thành ph n th c ăn. m c dù ít hơn nhi u so v i cá h i (Satoh và c ng s . M t tr ng l c. viên th c ăn khô và ñ ng th i có chi phí th p.1.3. c và th c ăn xanh ñư c s d ng trong nuôi qu ng canh. nh ng t m và b t máu ñư c áp d ng cho hình th c nuôi thâm canh.5 g/kg 150 mg/kg 15-30 mg/kg 13 mg/kg 3 mg/kg 0. th t và b t xương.5. Takeuchi và c ng s (1990) cho r ng. cám. Các nghiên c u nh m vào m c ñích gi m giá thành và t o nên m t kh u ph n phù h p hơn cho môi trư ng ñã ñư c ti n hành. 1993.B ng 13. nh ng nư c ñang phát tri n như Trung Qu c. carbohydrate t các ngu n như b t khoai tây. Trong m t nghiên c u xem xét s tương tác gi a thi u Zn và lipid. 1991. t l ch t cao. t l ch t cao. Mg. xương không bình thư ng.1 mg/kg D u hi u thi u h t Ch m l n. t l ch t cao. Canxi. tiêu hóa protein bi u ki n (APD) và năng lư ng m t s thành ph n c a kh u ph n ph thu c vào m i loài và nhi t ñ . còi c c. Mn. như Zn và Mn. 1994). 1991). 1989). B ng 13. ngư i ta th y các ch t dinh dư ng không ñư c h p thu và liên quan ñ n s tích t lipid ru t (Taneja và Arya. ñ c nhân m t.1998) Muôi khoáng Ph t pho Magiê S t K m Mangan ð ng Coban Nhu c u 6 – 8 g/kg 0. l ñ và co gi t. ngư i dân v n còn áp d ng hình th c nuôi qu ng canh d a vào th c ăn t nhiên. Nhu c u mu i khoáng c a cá chép và nh ng tri u ch ng do thi u mu i khoáng (Satoh. P. S d ng th c ăn ñơn l nhanh chóng ñư c áp d ng ñ i v i nhi u ñ i tư ng nuôi. 13. Nó cũng cho th y r ng. hi u qu th c ăn kém. Jeong và c ng s (1992) ñã ñi u tra v nh hư ng c a t l carbohydrate ñư c gelatin hóa trong kh u ph n v i năng lư ng tiêu hóa Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 126 . bi ng ăn. Trong thi t l p kh u ph n ăn cho cá chép. lư ng khoáng th p toàn cơ th và c t s ng. vi c b sung các ch t t bên ngoài như Cu. Tuy nhiên. trong ñó bao g m c cá chép.6 ch ra t l tiêu hóa bi u ki n protein và năng lư ng c a m t s lo i th c ăn nhi t ñ nư c khác nhau c a cá chép (Takeuchi. Th c ăn ñơn l có nh ng ñ c ñi m gi ng viên th c ăn ñùn. ngư i ta ñang c g ng ñ thay th b t cá b ng ngu n protein t th c v t mà v n cho hi u qu t t. Chúng ta bi t rõ r ng. cá chép ph i chú ý r ng m t lư ng gi i h n c a tricalcium phosphate có th ngăn c n s cung c p c a m t s các y u t . k m và Mn th p trong xương Ch m l n Ch m l n Vi c b sung mono phosphate vào kh u ph n ch a b t cá là nguyên li u cơ b n ñã mang l i k t qu t t v tăng trư ng c a cá chép. tăng m n i t ng Ch m l n. th c ăn tươi s ng và nh ng th c ăn khô ch bi n ñơn gi n (Song. Kh u ph n th c ăn cho cá chép l y b t cá làm nguyên li u cơ b n. phương th c cho ăn truy n th ng v i th c ăn thô ñư c ch bi n b ng nh ng nguyên li u s n có ñ a phương chuy n d n sang cách cho ăn th c ăn công nghi p. NRC. b t mì ñã ñư c c i thi n nh x lý ñùn. ð c bi t là ñ i v i th c ăn xanh. mòn mang và da. b t ngô. lư ng canxi cao. Mg và Zn r t c n thi t cho kh u ph n th c ăn c a cá chép. xương không bình thư ng.0. làm tăng m c gelatin hóa cũng như năng lư ng. 1994). Kh u ph n ăn ñơn gi n bao g m khô d u d a. magiê gi m trong xương. Kim và c ng s . Giá tr tiêu hóa không b nh hư ng b i kích thư c cá có kh i lư ng dao ñ ng t 3-295 g. lúa m ch.

3 13. h t c i. cho th y r ng TLTH protein không sai khác gi a các kh u ph n và trong kho ng 78%-90% (Hasan và c ng s . Ngoài ra.6 11.22 0.1997). MJ/kg 0.8 GE. D u cá ng là ngu n lipit trong kh u ph n th c ăn cá chép (Applfold và Anderson. Xác ñ nh ñư c TLTH c a các acid amin giúp ta ñánh giá chính xác hơn v s lư ng ch t dinh dư ng c a các nguyên li u ph i tr n trong kh u ph n c a th c ăn ch bi n cũng như th c ăn công nghi p.3 10.17 0.1 31.8 10.0 7. S khác nhau gi a t l tiêu hóa acid amin th c và acid amin bi u ki n cũng gi ng như s khác nhau gi a TLTH protein th c và TLTH protein bi u ki n. 1996).16 TLTH bi u ki Protein 15oC 20oC 94 90 90 90 91 91 87 86 82 88 94 96 92 60 78 93 85 79 n (%) 25 C 92 93 95 88 93 95 94 88 80 o Năng lư ng 15oC 20oC 86 89 87 87 76 79 80 79 73 80 76 79 70 48 49 74 71 73 25oC 88 86 82 82 85 80 77 76 79 Lo i th c ăn t protein ñ u nành cô ñ c (SPC) có h s tiêu hóa bi u ki n (TLTH) protein và lipit 180C cao hơn b t cá trích (HM) (Kim và c ng s . Trong nghiên c u khác.17 0. Trong thi t l p kh u ph n s d ng nhi u ngu n protein. các d li u v TLTH protein cũng như các amino acid là r t c n thi t.8 63.6.% % 8.8 18. D u cá có TLTH khác nhau t i các ñi m nóng ch y khác nhau. 1997).c a cá chép con nuôi b ng kh u ph n ch a khoai tây và khoai tây ñùn.18 0. B ng 13.5 11. ñ c bi t là Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 127 .8 69. N u thay th 60% thì c n b sung EAA (axit amin thi t y u) tinh khi t (Yamamoto và c ng s .16 0. Protein trong b t m ch nha (MPF). ñùn SBM (ExSBM ). MPF cũng là m t l a ch n t t ñ làm ngu n th c ăn giàu protein. Takeuchi và c ng s (1979) nh n m nh r ng vi c tiêu hóa d u cá t i ñi m nóng ch y cao (530C) là th p. Sinh trư ng ñ t t t nh t khi m c gelatin hóa là 40% trong kh u ph n có năng lư ng th p (19. Yamamoto và c ng s (1998) ñã so sánh TLTH bi u ki n c a WFM.22 0.8 63. ExMPF và b t ngô (CGM).7 45.3 10. Phương th c ch bi n th c ăn cũng có th làm m t ph n l n hàm lư ng các ch t dinh dư ng trong kh u ph n. T l tiêu hóa protein bi u ki n và năng lư ng c a các lo i th c ăn khác nhau trong kh u ph n ăn c a cá chép các m c nhi t ñ khác nhau Thành ph n th c ăn B t cá tr ng B t cá ñ a phương B t th t B t nh ng t m B t Gluten ngô B t ñ tương kh m M m lúa mỳ kh m Cám g o kh m B t mỳ Thành ph n m Protein ñ . TLTH năng lư ng không có s khác nhau gi a SPC và HM.6 8.8 64. k t qu cho th y TLTH bi u ki n c a chúng th p hơn x p x 1.9 MJ/kg). Vì v y. s d ng khô d u ñư c làm t v ng.3 15. 1988). bã bia ñư c s d ng như 1 ngu n th c ăn giàu protein. MPF có th thay th 40% ho c 60% b t cá tr ng (WFM) trong kh u ph n cá con. MPF.24 0. Tuy nhiên.17 0.8 52.7 MJ/kg) và 20% trong kh u ph n có năng lư ng cao (20. Th c ăn ch bi n ñùn ho c gelatin hóa carbohydrate có th làm m t các amino acid b i s oxi hoá và b gi m hàm lư ng m t vài acid amin (như lysine) thông qua ph n ng Maillard. h t lanh và d a khô các m c t 25%-75% so t ng s protein trong kh u ph n. thay th 60% MPF cho b t ñ u nành (SBM) trong kh u ph n cho tăng tr ng t t hơn kh u ph n ch có WFM. SBM.9% t l tiêu hóa protein th c (TLTHT).

3 4.2 3.1 1.7 4.8 2.6 6.8 3. lipid trong nguyên li u kém ch t lư ng có th dùng như m t ngu n cung c p năng lư ng mà không có tác d ng ph nào. T l cho ăn hàng ngày thay ñ i theo nhi t ñ và kích c cá chép nuôi b ng th c ăn công nghi p (Miyatke.1 2.1 3.0 4.3 2. nên s d ng các công th c ph i ch kh u ph n và cách cho ăn thích h p.0 4.9 2.1 6.7 2. b t ñ u tương (SBM) ñã ñư c s d ng r ng rãi nh t.0 1.9 3.30 .6 4.8).0 2. Pongmaneerat và c ng s (1993) ñ ngh thay th 56% BFM trong kh u ph n c a cá chép b ng 25% SBM và 10% CGM trong kh u ph n ch a 38% protein. 1997) To nư c Kh i lư ng cá (g) 2-5 5-10 10 .4.9 5.4 1.7 6.3 2.8 3. 1993).5 7.4 1. CGM và b t th t (MM) ñã ñư c b sung các amino acid t ng h p như lysine.8 3.7 4. Vi c thay th hòan toàn b t cá nâu (BFM) b ng s ph i h p c a SBM.5 6. M c dù xét m t cách t ng quát.2 2. Trong s t t c các gi i pháp nh m thay th b t cá trong kh u ph n ñã ñư c th nghi m. 13.20 .0 4.0 6.2 3.2 1.7 4.4 3.4 3.1 3.6 2.1.4 1.5 1.5 1.5 8. Jahan và c ng s (2000) cho r ng t l FM phù h p trong kh u ph n th c ăn c a cá chép là t 20-25%. 1993).4 1. Nhi t ñ và kích c cá nh hư ng l n ñ n t l cho ăn hàng ngày ñ i v i cá chép (b ng 13.3 1.5 4.8 5.0 7. ði u này trái ngư c v i m c thay th kho ng 90% m c 44% protein kh u ph n cho cá h i (Pongmaneerat.5 1.3 4.50 . Căn c trên photspho t ng s và nitrogen.2 5.8 9.5 1.2 3.0 7.2 3.7 1. m c dù hương v c a nó cũng h p d n như kh u ph n b t cá (Pongmaneerat và c ng s .5 7.2 2. Nh ng thí nghi m thay th b t cá kh u ph n cũng ñã ch ng minh r ng photspho trong môi trư ng có th gi m xu ng tương ng v i nh ng t l b t cá khác nhau.100(oC) 20 30 40 50 100 200 200400 400600 600800 8001000 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 4.2 2.4 3.0 4.7 1.6 4. M t nghiên c u dài h n bao g m c trong phòng thí nghi m và ngoài tr i ñã ch ng minh hi u qu c a b t ñ u nành là nguyên li u chính trong kh u ph n (Noble và c ng s . Khi ñi m nóng ch y c a d u cá th p hơn (380C) thì nó ñư c s d ng hi u qu (hơn 70%) không tính ñ n kích c cá và nhi t ñ nư c.1 2.6 1. Do v y.7 4.9 2.4 2.9 1.3 5. Nhi t ñ thích h p nh t cho quá trình sinh trư ng c a cá là 30-320C.8 1.7 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… . B ng 13.6 4.7.5 2.5 3.7 5.9 5.9 0.7 1.trong tăng trư ng c a v i cá chép dư i 10 g.6 2.0 3.0 1.0 6.6 1.5 2.2 2.3 5.4 3.6 1.8 1.7 1. 1998).2 8.0 2. Cũng nên ki m tra Taurine n u như Taurine là m t amino acid thi t y u như ñã ñ c p trên ñây.7 2.1 1. khi nhi t ñ gi m xu ng trên dư i 100C thì sinh trư ng s ch m l i. các m c th p hơn ñã ñ t ñư c cá chép có th là do s d ng th p hơn các phân t amino acid ñư c cung c p.7 và 13.2 1.3 1.0 3.3 2.1 1.6 2.8 1.5 2.40 . methionine và threonine ñã không cho k t qu tương ñương v tăng trư ng và kh năng s d ng th c ăn.0 128 0. chú ý ñ n v n ñ tiêu hoá – trao ñ i và ch t th i.3 1.6 1.3 4. Nuôi dư ng Vi c nuôi thâm canh cá chép không ch ph i chú ý ñ n t l ph i tr n các lo i th c ăn ñ ñ t sinh trư ng t i ưu mà còn ph i ki m soát ñư c ch t th i.9 1.9 5.5 1.7 4.0 2.0 3. cá chép có th s d ng protein th c v t hi u qu hơn so v i cá h i.0 1.3 4.4 3.0 4.9 2. Vì v y.7 4.0 3.9 3.6 8.5 2.3 1.1 2.3 2.3 4.1 5.7 2.4 2.7 2.

2 10.8 6.2 5.55 1.59 1.35 7.02 3.95 1.9 3.45 6.95 1.9 5.72 1.3 13.0 1.53 0.15 5.2 B ng 13.5 5.2 5.39 2.7 3.9 6.78 8.1 3.0 6.02 4.3 3.65 9.21 4.34 2.95 2.6 6.0 4.0 2.88 3.81 8.02 7.26 3. T l cho ăn hàng ngày thay ñ i theo nhi t ñ và kích c cá chép nuôi b ng kh u ph n nghèo protein nhưng giàu năng lư ng do Kasumigaura ñi u ch nh (Miyatke.04 7.66 5.6 12.28 1.0 4.05 1.11 0.8.42 3.9 4.6 3.76 1.90 2.45 1.16 2.9 3.3 4.92 5.95 3.11 2.43 1.57 1.59 1.59 2. 1997) To nư c (oC) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >=25 Kh i lư ng cá (g) 1-5 5-10 10-50 50 -100 100-200 200-400 400-600 600-800 800-1000 4.62 9.61 4.60 11.2 6.2 2.4 8.62 4.1 3.04 1.44 1.91 2.2 2.1 8.77 0.66 2.40 2.94 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 129 .19 3.16 1.85 0.75 13.94 1.7 2.3 3.5 6.27 3.1 6.15 1.76 1.1 2.7 6.17 5.6 4.17 2.69 0.65 2.40 2.4 2.0 9.26 27 28 29 30 10.60 2.26 1.5 9.6 4.37 0.3 4.9 8.65 5.9 7.76 0.74 1.7 4.8 3.84 0.03 1.4 7.9 2.40 1.93 1.6 7.13 2.17 6.17 2.1 10.96 2.65 10.40 1.8 1.5 2.44 4.5 10.9 5.04 1.75 1.58 1.84 0.26 1.33 7.55 1.30 1.80 4.94 3.05 1.93 2.00 4.72 1.41 1.9 5.4 7.29 1.9 7.17 1.6 2.9 11.14 1.66 0.73 6.4 4.

Nhu c u protein kh u ph n t i ưu nh hư ng b i giá tr dinh dư ng c a protein th c ăn và năng lương t ngu n khác protein trong kh u ph n. Bangladesh. Thành ph n các amino acid c a cơ th ch giúp ta ư c tính m t cách sơ lư c v nhu c u. Nepal.3. Nhu c u v ch t lư ng amino acid c a cá trôi cũng ñư c thi t l p b i ñ ng v C14. Nh ng nghiên c u v nhu c u kh u ph n ăn c a cá trôi ñã cho Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 130 . không có nhu c u v protein nguyên ch t nhưng l i ñòi h i h n h p th c ăn cân ñ i v các amino acid thi t y u và không thi t y u (Murthy và Varghese. Khi ngu n năng lư ng như lipid và cacbohydrate ñư c cung c p ñ y ñ trong kh u ph n. S n ph m Cá Trôi t n ð ñ ng hàng th hai trên Hình 13. Nhu c u dinh dư ng Protein và amino acid. 1998). Sri Lanka và các nư c lân c n. Catla (Catla catla). 1986). th t fillet cá trôi và các s n ph m khác c a nó ñư c xu t kh u ñ n các nư c Trung ðông. Rohu (Labeo rohita) và Mrigal (Cirrhinus mrigala) là 3 loài ch y u trong nhóm cá trôi n ð . Renukaradhya và Varghese. Cá trôi n ð trư ng thành c n 30% protein kh u ph n cho nhu c u duy trì và sinh trư ng. 13. DINH DƯ NG VÀ NUÔI DƯ NG CÁ TRÔI N ð 13. Cá trôi n ð trư ng thành cũng gi ng như nh ng ñ ng v t khác. M t s cá trôi v i kích c nh và trung bình phát tri n t t trong các ao nuôi nư c ng t. Cá trôi không ch ñư c nuôi n ð mà còn ñư c nuôi các nư c lân c n như Pakistan. Cá trôi nuôi n ð ñã t vài th k trư c. Gi i thi u (INDIAN MAJOR CARP) Cá trôi n ð là m t ñ i tư ng nuôi kinh t n ð và các ti u l c n ð . Trong nh ng năm g n ñây. trên th gi i ñã có nhi u công trình ph i h p nghiên c u v dinh dư ng th c ăn và nuôi dư ng trên ñ i tư ng cá trôi n ð . hình th c nuôi này s d ng ch y u ngu n th c ăn có s n trong t nhiên nh ng m c khác nhau ñ ñ t ñư c năng su t t i ña trên m i ñơn v di n tích (Jhingran. Nhu c u c a cá gi ng và cá hương là 35% và 40% protein kh u ph n cho sinh trư ng t t (Sen và c ng s . Trong 2000 t n thu s n c a Án ð . 1991). Theo báo cáo c a Mondal và c ng s (2000).1. h u h t cá trôi nuôi ñư c tiêu th n i ñ a.2.2. 1978.2. Cho ñ n nay. Ph n l n cá trôi n ð ñư c nuôi ghép.5% kh u ph n.2. Cá Trôi n ð th gi i sau Trung Qu c. ph n l n là các s n ph m cá trôi nuôi. nên ch s d ng trong trư ng h p không có thông tin v nhu c u amino acid kh u ph n. Ch t lư ng và s lư ng v nhu c u amino acid c a cá trôi n ð ñư c xác ñ nh b i nh ng nghiên c u v sinh trư ng thông qua phương pháp nuôi dư ng. h u h t protein tiêu hoá ñư c s d ng cho quá trình t ng h p protein.13. nhu c u protein c a cá hương cho duy trì và sinh trư ng t i ưu là 38.

70 4.50 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 131 . Nhu c u amino acid kh u ph n c a Labeo rohita Amino acid % kh u ph n % protein KP Ngu n Arginine 2.85 4.88 Murthy và Varghese (1998) Phenylalanine** 1.00 4.58 Murthy và Varghese (1997) Methionine* 1.30 5.15 2.18 4. Rohu và Mrigan ñ i v i 10 amino acid ñư c trình bày trong b ng 13.50 4.60 1.75 4.38 2.25 5.50 1.45 1.88 3.13 Murthy và Varghese (1997) Valine 1.63 2.10 và 13.60 4.38 6.31% (5.65 0.43 1.55 3.75 Murthy và Varghese (1995) Histidine 0.95 0.11.55 Cá hương/trư ng thành 5.08 3.60 B ng 13.27 5.90 2.27 1.25 Murthy và Varghese (1995) Isoleucine 1.75 4. Nhu c u amino acid kh u ph n c a Catla catla (% protein kh u ph n) Amino acid Arginine Histidine Isoleucine Leucine Lysine Methionine Phenylalanine Threonine Tryptophan Valine Cá b t 4. chúng c n t t c 10 amino acid thi t y u (EAA).85 1.th y.70 6.10.23 3.11.42% (3.03 3.35 1.25 2.45 2.63 Murthy và Varghese (1997a) Lysine 2.80 2.13 2.28 Murthy và Varghese (1996) Tryptophan 0.9.35 3. 13.20 3.86 3. Nhu c u v s lư ng amino acid kh u ph n c a cá Catla. B ng 13.40 % protein KP 5.71 4.95 3.75 Murthy và Varghese (1997) * T ng s amino acid g c Sulfua (Methionine + Cysteine) là 1.00 Murthy và Varghese (1996a) Leucine 1. Cysteine có giá tr thay th kho ng 50% ñ i v i cá trôi n ð .70 2.10 0.13 1.50 3.77% protein kh u ph n) B ng 13. Nhu c u amino acid kh u ph n c a Cirrhinus mrigala Amino acid Arginine Histidine Isoleucine Leucine Lysine Methionine Phenylalanine Threonine Tryptophan Valine % kh u ph n 2.55% protein kh u ph n) ** T ng s amino acid thơm (Phe + Tyrosine) là 2.00 Murthy và Varghese (1996) Threonine 1.9.10 1.00 4.

như ascorbate 2-monophosphate ho c ascorbate 2-sulphate trong th c ăn cá trôi vì vitamin C d dàng b phân h y và m t qua l c. Riboflavin c n thi t cho cá trôi ñã trư ng thành. C 3 loài các trôi n ð trư ng thành ñ u sinh trư ng t t khi kh u ph n ch a 1% acid béo n-3 và 1% acid béo n-6. m c 300mg ascorbic acid/kg trong kh u ph n th c ăn là ñ cho quá trình sinh trư ng và s ng bình thư ng c a u trùng và cá hương Rohu và Mrigan. Nhu c u v pantothenic acid ñ i v i cá trôi n ð là kho ng 9-11 mg/kg th c ăn. Kh năng ñ kháng. Vitamin và mu i khoáng. Carbohydrate là lo i th c ăn tinh và là ngu n cung c p năng lư ng r ti n nh t ñ i v i cá trôi. Acid béo và phospholipid giúp duy trì c u trúc màng t bào. Trong kh u ph n th c ăn công nghi p. ph thu c vào t ng giai ño n s ng. ñ i v i 3 loài cá trôi n ð . Nhu c u lipid t ng s ñ i v i cá trôi n ð trư ng thành là 7-8% c a kh u ph n. Trong th c t . Nhìn Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 132 . các bi u hi n thi u vitamin C ho c các d u hi u sinh trư ng không bình thư ng so v i vi c không b sung vitamin C (Hasan và c ng s . b sung m t lư ng Riboflavin 10mg/kg th c ăn ho c hơn nh m lo i tr lư ng vitamin m t khi hoà tan trong nư c ho c qua quá trình l c. S thi u h t tinh b t trong kh u ph n c a cá trôi có th d n ñ n vi c huy ñ ng protein ñ s d ng như m t ngu n năng lư ng. Là sinh v t ăn th c v t/ ăn t p. Cá con có nhu c u v lipid và protein cao hơn cá trư ng thành. lipid còn ñóng vai trò v n chuy n các vitamin hoà tan trong m . b ăn. cám. M c 22-30% tinh b t trong kh u ph n cho k t qu sinh trư ng t i ưu ñ i v i cá trôi n ð . ðã có nh ng nghiên c u sâu v nhu c u acid béo kh u ph n c a cá trôi n ð . Nh ng nguyên li u này cũng ñóng vai trò là ch t k t dính t nhiên trong kh u ph n. Chưa có m t nghiên c u nào v nhu c u thiamine trong kh u ph n th c ăn c a cá trôi n ð . Tuy nhiên. Nhu c u v Riboflavin cá trôi n ð vào kho ng 6-8mg/kg th c ăn. Thiamine là m t trong nh ng vitamin c n thi t cho quá trình sinh trư ng và t n t i c a m t s loài cá nư c ng t. M t vài nghiên c u v nhu c u ascorbic acid c a cá trôi n ð trư ng thành ñã ñư c th c hi n. s thi u h t Riboflavin d n ñ n h u qu mòn c t vây. 1997). m t s c t và ñ c m t cá. D u và m (g i chung là lipid) là ngu n cung c p năng lư ng và các acid béo thi t y u. Ư c lư ng. Tuy nhiên. Tuy nhiên. ư c lư ng t 812mg/kg th c ăn ñ m b o ñ nhu c u. Tuy nhiên vai trò c a các acid béo m ch dài chưa bão hoà (HUFA). cá trôi n ð trư ng thành d dàng tiêu hoá m t lư ng l n tinh b t trong kh u ph n.Lipid và acid béo. Hơn n a. Khi t l tinh b t vư t quá 35% c a kh u ph n thì s làm gi m sinh trư ng và hi u qu s d ng th c ăn th p. kho ng 10-12mg niacin/kg th c ăn ñ m b o cho quá trình sinh trư ng bình thư ng. trong th c ăn công nghi p. như là eicosapentaenoic acid (EPA) (20:5n-3) và docosahexaenoic acid (DHA) (22:6n-3) v n chưa ñư c nghiên c u trên cá trôi n ð . Cơ th cá trôi n ð trư ng thành ch a m t t l l n acid béo n-3 cũng như acid béo n-6. 1993). g o là nh ng ngu n tinh b t ñư c s dung trong ph i h p kh u ph n. Carbohydrates. b t s n. Chưa có báo cáo nào v nh hư ng c a vi c b sung Vitamin C ñ n t l ch t. S d ng các d ng ít b phân hu c a vitamin C. ñ c bi t là ñ i v i vi khu n Aeromonas hydrophyla ñư c tăng lên b i vi c b sung vitamin C và gi m thi u t l ch t khi cá Rohu ñư c b sung 600 mg vitamin C/ kg th c ăn và Mrigan là 1000 mg/kg th c ăn (Sobana và c ng s . Ngư i ta ñã làm các thí nghi m tăng các m c vitamin C l n lư t trong kh u ph n ăn lên ñ n 1000mg/kg th c ăn cho c cá Rohu và Mrigan. ngư i ta thư ng cho vitamin này v i m t lư ng cao ñ tr bù t l hao h t qua quá trình ch bi n và b o qu n.

nhưng m c 4000-5000 mg canxi/ kg ñư c khuy n cáo b sung. Nhu c u vitamin A c a cá trôi n ð trư ng thành là 1. K t h p c a b t nh ng t m. d ng cobalt chloride. Kh u ph n truy n th ng là s d ng cá v n tr n v i cám g o và bánh d u theo t l b ng nhau ñ nuôi cá trôi n ð trư ng thành. b ăn.500UI. Không có nghiên c u nào v nhu c u vitamin D cá trôi n ð trư ng thành.000-6. cong c t s ng cá Mrigan (Agarwal và Mahajan. T l s ng trung bình c a cá trôi n ð trư ng thành trong giai ño n ñ u khá th p (kho ng 30% t tr ng lên cá hương) và x p x 50% t cá hương lên cá gi ng.3. m t s c t da.. 1985). 1980. S thi u h t Vitamin A (retinoic acid) gây nên các hi n tư ng như: thay ñ i v trí c a th u kính m t. Lall và c ng s . r i lo n th n kinh. Kh u ph n và nuôi dư ng Vi c b sung dinh dư ng là c n thi t ñ tăng s n lư ng cá hương trong ao.1 mg cobalt/ kg th c ăn ñ i v i cá hương trong ao ương. khô d u.5-1mg/kg th c ăn. ch m l n. b n lo n và ng t th . l i m t. ho i t vây. Các bi u hi n do thi u Pyridoxine cá là b ăn. 1980). Thông thư ng. xu t huy t dư i da. 1976. tăng s c s ng và t l tăng trư ng (Alikunhi. 13. B t c a bèo khô và b p c i ñư c ph i h p trong kh u ph n nhưng không cho k t qu như mong mu n (Devaraj và c ng s . Thi u photspho d n ñ n hi u su t s d ng th c ăn kém. bánh khô d u ñư c ngâm trong nư c sau vài gi r i tr n v i cám g o ñ t o thành h n h p th c ăn b t.01 mg/kg.000 mg/kg th c ăn ñ m b o an toàn cho chúng. bi n d ng s và nh ng r i lo n khác cá trôi. k c cá trôi. bơ 133 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… . gi m s khoáng hoá xương. ph ph m ch bi n tôm. nh ng t m. ch m l n. Bi u hi n do thi u canxi v n chưa ñư c phát hi n cá trôi (Ogino và Takeda. V mu i khoáng. Nhu c u inositol dao ñ ng t 300 ñ n 350 mg/kg th c ăn. lư ng cho ăn ng v i 10-20% kh i lư ng cá. cong c t s ng.001-0. là ngu n protein có giá tr cao cho cá trôi (Varghese và c ng s . 1980). Jayaram và Shetty. loãng d ch màng m t.2. Kh u ph n cân b ng dinh dư ng ñư c s d ng cho cá trôi gi ng và cá trôi trư ng thành do ph i h p nhi u nguyên li u như trình bày b ng 13. m t s c t trên da cá. acid folic là 0. trong khi ñ ng là 3-4 mg/ kg th c ăn v n chưa ñ nhu c u c a nó. 1997). S thi u h t ascorbic acid s d n ñ n vi c b ăn. M c Magiê 500 mg/kg th c ăn là t t nh t cho cá trôi. Kh u ph n th c ăn có t l 1:1 cám g o và bánh khô d u thư ng ch a 25-28% protein thô. 3 l n m i ngày cho xu ng ao ương. 1976. biotin 5-8mg/kg th c ăn. vitamin K dao ñ ng 5-10 mg/ kg th c ăn. t l ch t cao. kh u ph n này không ph i là m t kh u ph n cân b ng dinh dư ng. vitamin E là 40 -50 g/ kg th c ăn. Nhu c u các mu i khoáng khác trong kh u ph n c a cá trôi n ð v n chưa ñư c nghiên c u. Tuy nhiên. nhưng khuy n cáo b sung 0. choline 500-600 mg/kg th c ăn. Khi cá có t l ch t cao c n cung c p ñ y ñ th c ăn cân ñ i dinh dư ng và qu n lý t t. Mahajan và Agarwal.12.chung. Nhu c u pyridoxine: 6-8mg pyridoxine/ kg th c ăn. tuy nhiên m c vitamin D t 200-500 UI ñã ñư c khuy n cáo. Vi c ñi u ch nh các mu i khoáng cũng ñóng vai trò r t quan tr ng. ho i t . Vi c thi u h t vitamin D s d n ñ n gi m quá trình sinh trư ng và teo cơ trong vây cá. Nhu c u v vitamine B12 v n chưa ñư c xác ñ nh cá trôi n ð . 1981). M c 5. b sung 100-150 mg ascorbic acid/kg th c ăn là phù h p cho quá trình sinh trư ng bình thư ng c a cá trôi n ð trư ng thành. d ng th c ăn chưa n u chín. nh t là Ca và P. Ngu n b t cá. 1977. Jeychandran và Paulraj. Khi b sung 0. nhu c u canxi kh u ph n c a cá trôi n ð ñ n nay v n chưa ñư c nghiên c u. thi u máu ngo i vi và thi u máu hypochronic cá trôi n ð (Sabana. 1987).

ð gi m giá thanh. b t lá c a cây dâu t m.3 1. Murthy và Devaraj (1990.0 Protein thô % 14. H n h p th c ăn brood-stock này ch a 25-30% protein thô ñư c ph i tr n t nh ng nguyên li u s n có t i ñ a phương.0 M thô (%) 17.0 2. kh u ph n này còn làm tăng s c sinh s n và ch t lư ng tr ng t t hơn. n u chín và rây qua d ng c có kích c m t lư i là 300 -400µm và cho ăn vài l n trong 1 ngày sau khi tr ng cá trôi n (Alikunhi.9 3. protein th c v t và g o (Chakraborthy và Kar.7 7.1 7.0 11. 1988.1 15.1 1.12.3 2.5 1.0 4.0 0.5 10.1 Cá hương c a Catla.3 1. Kh u ph n này giúp cho cá trôi n ð thành th c nhanh và tăng kh năng sinh s n sau 1-2 tháng. là nh ng nguyên li u ít ñ t ti n và cho ăn 2% kh i lư ng cơ th / ngày.7 13.6 9.8 0.2 8. 1975).0 67. th c ăn ch a Pistia có hi u qu hơn h n 2 kh u ph n kia. b t ñ u nành (Chakraborthy và c ng s 1973).8 2.1991) nghiên c u s d ng 3 lo i th c v t thu sinh d ng b t là Eichhornia.1 Khoáng (%) -* 10.3 2.0 12. 1979). cho th y r ng.4 73. cám g o v i b t cá (Swamy và c ng s .0 18.7 4.3 15. ñ n khi kích thư c ñ t 10-20mm thì ăn ñ ng và th c v t phù du có kích thư c nh . Các nguyên li u này ñư c tr n ñ u.3 9.5 19. cá và b t ñ u tôm (Mahajan và Yadav 1974). 1990).7 75.0 3.5 1.0 nð DXKð (%) 36. Pistia và Salvinia.3 9. 1988) và b t c a bèo Nymphoides và Spirodella (Patnaik và Das.8 13.13.0 7.4 64.4 5.8 Xơ thô (%) 7.5 4. 1987). b t t o tr n v i b t cá (Singh và Bhanot.5 14.2 23. 1994).2 25.th c v t. Công th c c a h n h p th c ăn ñư c trình bày b ng 13.5 12.0 46.0 31. Nuôi cá b t và hương b ng th c ăn n i ñư c ch bi n t cám g o. Mohanty và c ng s .0 8.6 10.5 1.2 12. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 134 .2 2. Rohu và Mrigal có kính thư c t 5-10mm s d ng ch y u t o ñơn bào. 2000) có t l s ng cao hơn và FCR t t hơn khi nuôi v i th c ăn công nghi p ch a 39% protein.6 10. B ng 13. Cá Catla hương cũng ñư c nuôi các kh u ph n khác nhau t b t ñ u nành.8 11.5 72. cây keo d u (Leucena leucocephala) và nh ng t m s y khô ñã ñư c ñánh giá như là các nguyên li u t t cho th c ăn cá trôi hương (Vijayakumaraswamy và Devaraj. d u cá mòi và b t cá Cassia tora trong công th c th c ăn làm tăng s c s ng và t c ñ tăng trư ng cu cá trôi n ð trư ng thành (Manissery và c ng s 1988).5 3. Hơn nũa. b t cá và cám g o (Mondal và c ng s .3 11.5 42.6 12. ñ u l c ho c tép.5 40. Trong nh ng nghiên c u g n ñây. nên s d ng các nguyên li u s n có ñ a phương như nh ng t m.3 4.3 4.4 10.2 39. M t s lo i th c ăn thư ng g p trong kh u ph n c a cá trôi Thành ph n th c ăn G o ñánh bóng T mg o Cám g o kh m Cám mỳ T m mỳ B t mỳ Khô d u l c Khô d u hư ng dương B t ñ u nành B t ngô Ngô h t H t cao lương *: Không có s li u mñ (%) 12. Kh u ph n th c ăn cho cá trôi hương ñư c ch bi n t khô ñ u l c.

1996). ñ c bi t là nh ng tr i nuôi cá quy mô nh . T l ph i tr n các lo i th c ăn trong h n h p th c ăn brood-stock Thành ph n nguyên li u Cám g o Khô d u l c B t cá Ngô G ov ð u ng a ð u ñen Vitamin và mu i khoáng T l ph i tr n % 25 25 10 10 10 10 10 <1 Hormone thư ng ñư c s d ng trong kích thích sinh s n cá trôi. M t s hormone tương t v i m c s d ng th p trong kh u ph n l i nâng cao kh năng sinh trư ng c a cá. làm tăng t c ñ sinh trư ng so v i lô ñ i ch ng.2 cm) ñáy túi. 1994) và 15 µg/g th c ăn cho cá Labeo fimbriatus (Jayaprakas và Sherly. 1988).5. khi ph i h p 2. Tuy nhiên. r a s ch và phơi khô trư c khi s d ng cho ngày k ti p. Th c ăn ñư c cho ăn m i ngày m t l n v i t l dao ñ ng t 2 -4% kh i lư ng thân. r i ñư c nh n xu ng nư c. có m t vài l (ñư ng kính 1. Túi cho th c ăn ñ y ñư c treo vào m t c c tre. vì v y mà ph n ñáy c a túi n m dư i m t nư c. hi n nay v n ñ s d ng hormone cũng như kháng sinh tr n vào th c ăn nh m tăng t c ñ sinh trư ng và phòng b nh không ñư c khuy n khích (m t s lo i b c m s d ng) vì m c ñích an toàn v sinh thưc ph m và s c kh e c a con ngư i Phương pháp cho ăn ph bi n nh t trong nuôi cá trôi n ð là cho ăn b ng tay (cho ăn th công). Các lo i hormon. tăng sinh trư ng và s c s ng. như 19norethyl-stillboestrol cá chép (Nanjundappa và Vargadhara. 1989).13. Toàn b th c ăn sau khi ñã ñư c tiêu th h t trong 2-3 gi . túi ñư c ñưa lên. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 135 .5 ppm trong kh u ph n cho cá chép (Basavaraja và c ng s . Th c ăn ñư c cho vào trong m t túi nh a r ng. Sau khi h t th c ăn. 1989) và 1ppm cho cá Catla và Rohu (Deb và Varghese.B ng 13. hormone chorionic gonadotropic ngư i v i m c 5ppm cho cá trôi (Keshavanath và Matty. Cách cho ăn: tr n 1/2 ñ m v i nhi u kích thư c và hình d ng ñư c vãi kh p b m t ao hay cho th c ăn vào túi treo. S d ng nh ng lo i hormone khác. như 17α-methyl-testosterone.

sinh trư ng và tái s n xu t.13. ð i v i gi ng Oreochromis. 1989). d dàng tái s n xu t qu n ñàn ngay c trong ñi u ki n nuôi nh t và có th ch u ñ ng nh ng bi n ñ i l n c a ñi u ki n môi trư ng. con lai O. Oreochromis aureus.5% (El-Sayed. Cá rô phi ñư c nuôi r ng rãi vùng nhi t ñ i và c n nhi t ñ i và là nhóm cá nuôi ñ ng th 3 v s lư ng trong các ao nuôi. Oreochromis mossambicus và Tilapia zill. Gi i thi u Cá rô phi là loài cá ch y u s ng trong ao h và thích nghi t t v i môi trư ng nư c tù ñ ng.3. cà phê l ng. ch m t ph n s ñư c s d ng cho các ph n ng sinh hoá t o mô m i và ph n còn l i chuy n hoá tr l i thành năng lư ng (NRC. t 186. th c ăn b sung bao g m các nguyên li u s n có ñ a phương.3. c n ph i xác ñ nh ñ c cái trong nuôi cá rô phi và ki m soát gi i tính thông qua vi c phân lo i.48% trong t ng s ao nuôi cá năm 1995 (Tacon. th c ăn là thành ph n chi m t l chi phí cao nh t. ñ m b o cân b ng dinh dư ng và qu n lý t t vi c cho ăn là 2 y u t quan tr ng nhât quy t ñ nh ñ n s thành công c a vi c nuôi cá. Trong s phát tri n m nh m c a công nghi p và k thu t công ngh . H u h t cá rô phi nuôi ñ u thu c 2 Hình 13. protein luôn luôn c n ñ s s ng cho duy trì. Protein là ch t dinh dư ng không th thi u trong c u trúc và ch c năng c a t t c các cơ th s ng. b t cùi d a.544 ñ n 659. Vì v y. ch ng ch u t t v i b nh t t và quá trình v n chuy n. S n ph m mang tính ch t toàn c u c a rô phi tăng lên hơn g p 3 l n t năm 1984. bao g m c cá rô phi. hình th c nuôi rô phi truy n th ng d n ñư c thay th b i hình th c nuôi bán công nghi p và công nghi p. niloticus O. bã bia và/ ho c h n h p c a chúng.2. là ngu n cung c p liên t c các amino acid. Nhu c u dinh dư ng Protein và các amino acid. như cám g o. N u protein ñư c cung c p quá nhi u. chi m 4. 1982): Tilapia và Oreochromis. b t ngô. 1999). Loài nuôi chính là Oreochromis niloticus. 13. aurenus. B i vì. DINH DƯ NG VÀ NUÔI DƯ NG CÁ RÔ PHI (OEROCHROMIS SPP. Trong hình th c nuôi bán thâm canh và nuôi thâm canh. dao ñ ng t 30% ñ n 60% trong toàn b chi phí. nhưng nó c n h n h p cân b ng các amino acid thi t y u và không thi t y u. Các sinh v t t nhiên trong ao là ngu n dinh dư ng duy nh t cho s phát tri n c a cá hình th c nuôi qu ng canh. Cá rô phi gi ng (Trewavas. 136 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… . thành ph n th c ăn t nhiên gi m và c n nhi u hơn th c ăn ñ y ñ các thành ph n dinh dư ng.3. thư ng ñư c s d ng như th c ăn b sung cho th c ăn t nhiên (Lim. Vì v y. chuy n ñ i gi i tính b ng x lý hormone ho c lai t o. 1983). Cá không có nhu c u chính xác v protein. vi c s d ng giá t i thi u. là các th c ph m r ti n.1. Vi c thi u h t protein kh u ph n có th d n ñ n ngưng tr ho c làm gi m quá trình sinh trư ng c a cá và ñưa ñ n vi c gi i phóng d n d n protein tích lu các mô ñ duy trì các ch c năng s ng c a chúng.) 13.4. 1997). sinh trư ng c a cá rô phi cái ch m nên hình th c nuôi ñơn rô phi ñ c ñư c ưa chu ng hơn. ð tăng t l ñàn gi ng. ðây là loài cá có t c ñ sinh trư ng cao. v i t l tăng trư ng hàng năm vào kho ng 11.000 tri u t n. hình th c nuôi bán thâm canh.

1980.4 30. aureus Tilapia zillii O. 1977. 1980.5 Cá b t 0.5 0. 1982. 1985). 1979.0 24.0 28. Jauncey.0-2.niloticus x O. cá có th ăn th c ăn t nhiên giàu protein. 1988.1 21 nư c ng t (% kh u ph n) Nhu c u 29-38 50 40 30-35 40 36 30 40 30 27. Kubaryk. Santiago và Laron. Lovell.E. 29-40% protein kh u ph n cho tăng trư ng t i ưu (Cruz và Laudensia. niloticus O.5-1. niloticus O. El-Sayed và Teshima. mossambicus O. 1982.0 Shiau và Huang (1989) 20. Mazid vac. tu i và dao ñ ng t 28% ñ n 50% (b ng 13.7 0. Nhu c u protein c a cá rô phi nuôi Gi ng Kích c cá (g) 1. tuy nhiên.2-3. 1979. 1998).88 10.aureus Kh u ph n ăn c a cá rô phi thư ng ch a 25-35% protein thô.024 2. 1988. Nhu c u protein c a cá rô phi nuôi Gi ng C cá (g) 0. ð i v i cá hương.5 3.4 De Silva và Perera (1985) 28.6-1. 1978. protein kh u ph n dao ñ ng t 36 ñ n 50% cho tăng trư ng t i ña (Davis và Stickney.aureus Rô phi ñ Florida Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 137 . M c protein kh u ph n t i ưu c a cá rô phi ph thu c vào kích c . 1992).65 0.7 1. 1978. ð m n c a nư c cũng nh hư ng ñ n nhu c u protein. A. Jauncey và Ross. et al (1990) ð m n (ppt) 0 5 10 15 32-34 37 O. Wee và Tuan. 1991. Siddiqui và c ng s . B ng 13.0 Clark.8 1. Twibell và Brown. 1982. Jauncey và Ros.14.0 6-30 1.6 các ñ m n khác nhau Nhu c u Ngu n (%) 30. Teshima và c ng s .Nhi u nhà nghiên c u ñã s d ng th c ăn tinh ch và bán tinh ch ñ ñánh giá m c protein kh u ph n t i ưu c a cá rô phi. ñ i v i cá gi ng.niloticus x O. vì v y m c protein trong kh u ph n gi m xu ng 20-25% ñã ñ m bào ñ nhu c u (Newman vac.16 1.14).838 40 24 0. B ng 13. Wannigama và c ng s .3-0.15.5-35 45 36 40 35-40 35 32 28 Ngu n Cruz và Laudencia (1977) Jauncey và Ross (1982) Jauncey (1982) Kubaryk (1980) Wang et all (1085) Siddiqui et al (1988) Wee và Tuan (1988) El-Sayed và Teshima (1992) Davis và Stickney (1978) Santiago và Laron (1991) Teshima et al (1978) Mazid et al (1979) Shiau và Peng (1993) Twibell và Brown (1998) O.5-7. Trong ao nuôi.15).012 0. nhu c u này s th p ñi n u ñ m n càng cao (b ng 13.

Cá rô phi cũng có nhu c u v 10 amino acid thi t y u (arginine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalamine, threonin, tryptophan và valine) như các loài cá khác và các ñ ng v t c n. S lư ng nhu c u các amino acid thi t y u cho s phát tri n c a cá rô phi Nile nh (O. niloticus) ñư c xác ñ nh b i Santiago và Lovell (1988) qua b ng 13.16. B ng 13.16. Nhu c u các amino acid thi t y u c a cá rô phi Amino acid Arginine Histidine Isoleucine Leucine Lysine Methionine* Phenylalanine** Threonine Tryptophan Valine Nhu c u (% protein kh u ph n) 4,20 1,72 3,11 3,39 5,12 2,68 3,75 3,75 1,00 2,80

* T ng s nhu c u amino acid g c Sulfua (Methionine + Cystein) là 3,21% protein kh u ph n ** T ng s nhu c u amino acid thơm (Phe + Tyrosine) là 5,54% protein kh u ph n

Các amino acid không thi t y u có th ñư c cá t ng h p nhưng s có m t c a chúng trong kh u ph n v n có ý nghĩa dinh dư ng b i vì gi m ñư c nhu c u t ng h p chúng. Hai ví d ñi n hình d gi i thích là chuy n ñ i c a methionine thành cysteine và phenylalanine thành tyrosine. Nh ng AA không thi t y u này ch có th ñư c t ng h p t nh ng AA thi t y u ti n thân (NRC, 1983). Cá rô phi th c ra v n có nhu c u v các amino acid nhân sulfua nhưng có th th a mãn ho c ch cung c p methionine ho c cung c p h n h p thích h p methionine và cystein. Cystein kh u ph n có th thay th hơn 50% t ng s nhu c u amino acid ch a lưu huỳnh ñ i v i O. mossambicus (Jauncey và Ross, 1982). M t quan h tương t t n t i gi a các amino acid thơm, s hi n di n c a Tyrosine trong kh u ph n s làm gi m nhu c u v phenylalanine (NRC, 1993). Nhìn chung, các ngu n protein có ch a các AA thi t y u v i hàm lư ng g n v i nhu c u AA thi t y u là nh ng th c ăn có giá tr dinh dư ng cao. B t cá ñư c s d ng như ngu n protein chính trong kh u ph n th c ăn thu s n. ðã có nh ng c g ng nh m thay th t ng ph n ho c toàn b b t cá v i chi phí th p nh t b ng ngu n protein có s n ñ a phương cho cá rô phi. B t ñ u nành ñã ñư c nghiên c u r ng rãi và có nhi u m c ñ thành công khác nhau. Các y u t , như kháng dinh dư ng (Tacon, 1993), amino acid gi i h n (Jackson và c ng s , 1982; Tacon và c ng s , 1983; Viola và Arieli, 1983; Téhima và Kanazawa, 1988; Shiau và c ng s ,1989), mu i khoáng (Viola và c ng s , 1986, 1988), m c nhu c u protein (Shiau và c ng s , 1989; Viola và c ng s , 1994) ñã ñư c nghiên c u và th o lu n. M t ñánh giá toàn di n v vi c ch n l a ngu n protein kh u ph n, bao g m các s n ph m ph ñ ng v t, d u th c v t, th c v t thu sinh, protein ñơn bào, h t rau màu và protein th c v t, ñ i v i cá rô phi cũng ñã ñư c th c hi n (El-Sayed, 1999). Năng lư ng. Năng lư ng không ph i là dinh dư ng nhưng nó là thu c tính c a dinh dư ng ñư c t o thành trong su t quá trình oxy hoá protein, carbohydrate và lipid. Thông thư ng, protein dư c coi là ưu tiên hàng ñ u trong thi t l p kh u ph n cho cá, vì nó là

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n …………………

138

thành ph n ñ t nh t trong s các nguyên li u ph i h p kh u ph n. Tuy nhiên, năng lư ng là y u t dinh dư ng ñư c ch n l a ñ u tiên khi cá rô phi cũng như các lo i cá khác ăn vào ñ th a mãn nhu c u năng lư ng c a chúng. N u như luôn thi u năng lư ng phi protein thì m t ph n c a protein s ñư c s d ng như là ngu n cung c p năng lư ng. Tuy nhiên, th a năng lư ng thì s t o thành m cá, làm gi m s thu nh n kh u ph n ăn (gi m t ng lư ng protein ăn vào) và h n ch m c s d ng thích h p các lo i th c ăn khác. Kubaryk (1980) quan sát th y r ng, khi năng lư ng tiêu hóa (DE) trong kh u ph n tăng thì lư ng ăn vào c a cá rô phi gi m, còn s lư ng protein trong kh u ph n thì ñã không nh hư ng ñ n lư ng ăn vào. Nhu c u v năng lư ng c a cá rô phi ñư c ñưa ra dư i d ng năng lư ng t ng s hay còn g i là năng lư ng thô (GE), năng lư ng tiêu hóa (DE) hay năng lư ng trao ñ i (ME) trong s tương quan v i m c protein kh u ph n (b ng 13.17). Nhìn chung, t l protein/năng lư ng (P/E) ñư c yêu c u cho tăng trư ng t i ña c a cá s gi m khi kh i lư ng cơ th cá càng tăng. ð i v i cá b t (cho ñ n 0,5g) và cá hương (t 0,5g ñ n 5g), t l P/E là 95,3-123 mgP/Kcal DE, ñ i v i cá trư ng thành (t 5-50g) là 99,48 - 108 mg P/Kcal DE. Shiau và Huang (1990) k t lu n r ng tăng trư ng c a cá rô phi O.niloticus nuôi nư c bi n (ñ m n 32-34ppt) ñ t t i ña khi protein kh u ph n là 21 và 24% v i t l P/ME là 67,74 và 104,35 mg P/Kcal ME. B ng 13.17. T l Protein/Năng lư ng t i thích cho cá rô phi Gi ng cá rô phi O. mossambicus O. niloticus O. aureus Tilapia zillii O. niloticus x O. aureus C cá (g) 1,80 5,19 0,012 1,70 2,50 7,50 1,65 50,00 0,16 P/E 116,6 mg P/Kcal ME 99,48 mg P/Kcal DE 110 mg P/Kcal GE 120 mg P/Kcal DE 123 mg P/Kcal DE 108 mg P/Kcal DE 95,3 mg P/Kcal DE 103 mg P/Kcal DE 111 mg P/Kcal DE Ngu n Jauncey (1982) El-Dahhar và Lovell (1995) El-Sayed và Teshima (1992) Kubaryk (1980) Winfree và Stickney (1981) Winfree và Stickney (1981) Mazid et al (1979) El-Sayed (1987) Santiago và Laron (1991)

Lipit và acid béo. Lipid là ch t dinh dư ng c n thi t ñư c s d ng ñ gi m chi phí kh u ph n ăn và t i ưu hóa tích lũy nitơ. Lipid là ngu n axit béo thi t y u c n cho s tăng trư ng và phát tri n bình thư ng c a cá. Chúng cũng là ch t mang quan tr ng và h tr cho vi c h p thu các vitamin hòa tan trong m . Lipid, ñ c bi t là phospholipid, có vai trò quan tr ng trong kh năng linh ho t và tính th m c a màng và c u trúc t bào. Tăng kh u ph n lên ñ n 15% ñã làm c i thi n m t cách có ý nghĩa t l hi u d ng protein (Protein Efficiency Ratio - PER) và giá tr s n xu t protein (Protein Production Values – PPV) c a cá Tilapia zillii (Teshima, 1978, El-Sayed và Garling, 1988). Teshima (1985) cũng tìm th y k t qu tương t khi nghiên c u trên ñ i tư ng cá O. Nilotcus. Hanley (1991) cho r ng, cá rô phi có th tích tr m t lư ng lipid có ý nghĩa thân th t và n i t ng c a chúng nhưng không th s d ng ngu n năng lư ng này cho tăng trư ng. Tuy nhiên, thí nghi m này ñư c ti n hành ‘ngoài tr i’ nên năng su t t nhiên trong h th ng nuôi có th dã nh hư ng t i k t qu nghiên c u. Lipid kh u ph n có tác d ng là ti t ki m vi c s d ng protein, m c protein kh u ph n c a cá O. Niloticus có th gi m t 33,2%

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n …………………

139

xu ng 25,7% b ng cách tăng lipid t 5,7 ñ n 9,4% và b t ñư ng t 31,9% lên 36,9% (Li, 1991). M c lipid kh u ph n vư t quá 12% s kìm hãm t c ñ sinh trư ng c a con lai O. aureus và O. noliticus (Jauncey và Ross, 1982). S phát tri n c a O. aureus có th ñư c c i thi n m t cách ch c ch n khi b sung d u cá mòi ho c d u cá 7,5-10% kh u ph n so v i m c lipid kh u ph n th p. Tuy nhiên, hi u su t t t nh t ñ t ñư c ñ i v i d u cá mòi là 10% kh u ph n (Stickney và Wurts, 1986). M c lipid t i ưu trong kh u ph n cá rô phi ñư c xác ñ nh b i Chou và Shiau (1996). Các ch t 5-isoenerdetic và isonitrogenous ñư c tinh ch t kh u ph n ch a 0-20% lipid (d u ngô, d u gan cá và m l n t l 1 :1 :1) v i 5% lư ng ph gia dùng ñ nuôi con lai gi a O. niloticus và O. aureus giai ño n cá con. K t qu nghiên c u cho th y r ng, 5% lipid kh u ph n ñ cho nhu c u t i thi u c a các rô phi giai ño n chưa trư ng thành, nhưng m c 12% m i cho k t qu sinh trư ng t i ưu. Cá s ng trong môi trư ng nư c l nh có nhu c u v n-3 acid béo m ch dài không no (PUFA) cao hơn, trong khi cá vùng nư c m hư ng ñ n nhu c u v n-6 acid béo. M t vài nghiên c u cho th y r ng nhu c u acid ñ i v i nhi u loài cá rô phi là khác nhau. Ranozawa và c ng s (1980) ñã ch ra r ng T.zilli có kh năng bi n ñ i nhi u 18:2n-6 thành 20:4n-6. Tuy nhiên, Kanazawa và c ng s (1980) ñ ngh r ng nh ng loài g n nhau ch c ch n bi n ñ i ñư c 18:2n-6 thành 20:4n-6. Stickney và McGeachin (1985) ñã ch ra r ng s phát tri n c a cá rô phi xanh, O. aureus, không b nh hư ng v i m c kh u ph n ch a 2% linoleic acid. Khi cá rô phi xanh ăn th c ăn ch a d u ñ u nành, s phát tri n c a nó ñư c c i thi n theo t l tăng c a linoleic acid (Stickney và c ng s , 1985). Takeuchi và c ng s (1983) ñã nh n th y r ng t c ñ sinh trư ng c a cá rô phi O. aureus gi m ñáng k khi s d ng th c ăn chưa d u cá (pollock liver oil) so v i d u ngô ho c d u ñ u nành. Ramachandran Nair và Gopakumar (1981) ñã ch ng minh có hàm lư ng cao 22:6n-3 trong tr ng cá O.mossambica, khuy n cáo m t vài vai trò quan tr ng c a docosahexaenoic acid trong giai ño n phát tri n phôi. Tuy nhiên, Santiago và Reyes (1993) cũng ch ra r ng, m c dù d u cá (cod-liver oil) có 22:6n-3 cao thúc ñ y tăng tr ng t i ña ñ i v i cá rô phi sông Nile, nhưng khi s d ng d u tương t v i d u cá này thì ñã cho k t qu gi m ch t lư ng sinh s n. Cá rô phi xanh có t c ñ sinh trư ng t t khi s d ng th c ăn ch a 10% d u ñ u nành, v i t l 20:5n-3 và 22:6n-3 cao (Stickney và McGeachin, 1983). Tác gi Stickney và Hardy (1989), tuy nhiên, ñã cho r ng nhu c u c a O. aureus có th gi m khi có m t n-3 acid béo. Stickney và Wurts (1986) khi so sánh kh u ph n ch a các m c d u cá da trơn và d u mendahen khác nhau ñã th y r ng, s phát tri n t t nh t cá rô phi s d ng 10% d u menhaden kh u ph n. Nh ng nghiên c u này ñã cho nh ng k t qu trái ngư c nhau v nhu c u n-3 và n-6 PUFA ñ i v i cá rô phi. G n ñây, Chou và Shiau (1999) ñã ch ng minh r ng c n-3 và n-6 acid béo m ch dài chưa no ñ u ñóng vai trò quan tr ng trong phát tri n t i ña c a cá lai (O.niloticus ×O. aureus). Cho ñ n nay, vi c ti p t c nghiên c u ñ xác ñ nh s lư ng c a acid béo thi t y u cho nhu c u c a các loài cá rô phi và cá lai là c n thi t. Carbohydrate. Carbohydrate là thành ph n r ti n nh t trong năng lư ng kh u ph n th c ăn c a con ngư i và v t nuôi, nhưng vi c s d ng chúng có s thay ñ i ñ i v i ñ ng v t thu s n và còn c n ph i nghiên c u thêm. Cá nói chung s d ng kém ngu n carbohydrate kh u ph n. Nhu c u v carbohydrate cá v n chưa ñư c ch ng minh. Vi c s d ng tinh b t cho k t qu tăng trư ng cao hơn m t cách có ý nghĩa so v i s d ng glucose ñ i v i cá rô phi (Anderson,1984; Tung và Shiau, 1991; Shiau và Chen, 1993; Shiau và Lin, 1993). Báo cáo cũng ch ra r ng cá rô phi s d ng disacharide t t hơn gluco nhưng l i kém hơn tinh b t. ð i v i disacharide thì m c ñ h p thu t t nh t là ñư ng

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n …………………

140

maltose ti p ñ n là sucrose và lactose (Shiau và Chuang,1995). Báo cáo c a Lin và Shiau (1995) cho r ng enzyme malic, glucose-6-phosphat dehydrogennase (G-6-PD) và phosphogluconate ñehdrogenase (PGD) ho t ñ ng cao hơn trong kh u ph n th c ăn tinh b t hơn là kh u ph n th c ăn ch a glucose. Vi c thay ñ i th c ăn t tinh b t sang gluco s làm tăng lư ng enzyme malic, G-6-PD và PGD ho t ñ ng, trong khi ñó vi c thay ñ i th c ăn ch a glucose sang tinh b t s làm tăng ho t ñ ng c a các enzym trong gan cá. Các tác gi này cho r ng ho t ñ ng c a enzyme lipogenic gan cá rô phi có th h p thu ñư c carbohydrate kh u ph n. Tung và Shiau (1991) ñã nghiên c u nh hư ng c a vi c s d ng carbohydrate h ng ngày ñ i v i cá rô phi. Kh u ph n ch a 44% glucose dextrin và tinh b t ñư c s d ng cho cá ăn 3 ho c 6 l n/ngày. Tác gi nh n th y r ng cá s d ng ngu n carbohydrate 6 l n/ngày cho tăng tr ng cao hơn, hi u qu s d ng protein kh u ph n, protein và năng lư ng tích lu m t cách có ý nghĩa hơn là nuôi 2 l n/ ngày. Nghiên c u này cũng ñã ch ng minh r ng, n u vi c cho ăn ñư c tăng t 2 l n/ ngày lên 6 l n/ ngày, thì cá ăn tinh b t và dextrin cho tăng trư ng t t hơn là ăn glucose, nhưng s khác nhau này không có ý nghĩa th ng kê. Nó cũng ch ra r ng t c ñ tăng trư ng c a cá rô phi ăn th c ăn ch a glucose 6 l n/ngày cao hơn cá ăn tinh b t ho c dextrin 2 l n / ngày. Hi u qu c a chi n lư c cho cá rô phi ăn carbohydratee ñã ñư c Shiau và Lei (1999) xác nh n g n ñây, khi h ñánh giá l i hi u qu c a vi c cho ăn carbohydratee liên t c và 2 b a/ ngày ñ i v i cá rô phi. K t qu này cho th y vi c cho ăn thư ng xuyên trong ngày tăng hi u qu s d ng carbohydrate. Shiau và c ng s (1988) ñã nghiên c u nh hư ng c a carboxymethycellulose (CMC) lên t c ñ tăng trư ng, tiêu hóa và th i gian r ng d dày c a cá rô phi. Trong nghiên c u này, CMC ñư c b sung v i m c 2, 6, 10 và 14% kh u ph n. Dextrin cũng ñư c s d ng như m t ngu n carbohydrate. C vi c tăng tr ng lư ng và tiêu t n th c ăn ñ u b gi m khi tăng m c CMC kh u ph n. Shiau và c ng s (1989) ñã nghiên c u nh hư ng c a 5 kh u ph n d ng s i (guar gum, agar, carrageenan, CMC và cenllulose) ñ i v i vi c s d ng dextrin và gluco cá rô phi. M i d ng s i ñư c b sung 10% vào kh u ph n. K t qu cho th y r ng tr ng lư ng tăng lên ch có ít ý nghĩa ñ i v i cá rô phi ăn th c ăn có thành ph n d ng s i hơn là th c ăn có thành ph n dextrin ho c glucose. Vi c h p th carbohydrate ru t th p hơn so v i cá ăn th c ăn có thành ph n d ng s i, dù là lo i th c ăn d ng s i nào. G n ñây, Shiau và Yu (1999) ñã ch ng minh r ng vi c b sung chitin ho c chitosan làm gi m t c ñ tăng trư ng cá rô phi dù là b sung m c ñ nào (2 - 5 và 10%). Niacin là ti n ch t c a m t vài coenzyme c n cho quá trình chuy n hoá carbohydrate. Shiau và Suen (1992) ñã ch ng minh ñư c s lư ng niacin c n cho cá rô phi thay ñ i theo ngu n carbohydrate trong kh u ph n. H ch ra r ng m c niacin thích h p ñ m b o cho cá rô phi gi ng tăng trư ng t i ña là 26mg/kg th c ăn cá ăn th c ăn ch a gluco và 121mg/kg cá ăn th c ăn ch a dextrin, và cũng ch ra r ng nhu c u niacin trong th c ăn c a cá rô phi ph thu c vào d ng carbohydrate trong kh u ph n. Shiau và Peng (1993) ñã ti n hành nghiên c u nh m ñánh giá hi u qu v s d ng ti t ki m protein c a carbohydrate cá rô phi. 3 kh u ph n protein v i m c (32, 28, 24%) ñã ñ t ñư c b ng vi c thay th 3 m c (33, 34, 41%) và 3 ngu n (glucose, dextrin, tinh b t) c a carbohydrate kh u ph n. Nh ng k t qu nghiên c u cho th y hi u qu ti t ki m s d ng protein c a carbohydrate (dextrin ho c tinh b t) ch x y ra khi m c protein kh u ph n dư i m c t i ưu. Shiau và Liang (1995) ñã báo cáo r ng vi c s d ng carbohydrate c a cá rô phi ch u nh hư ng c a ngu n protein trong kh u ph n th c ăn.

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n …………………

141

pantothenic acid và ascorbic acid.5 mg/ kg th c ăn ñ m b o cho s tăng trư ng t i ña và ngăn ng a các bi u hi n do thi u thiamine. ch m l n. Nhu c u riboflavin trong kh u ph n là 6 mg/ kg th c ăn cho cá O. H nh n xét. Cá ăn gluco kh u ph n ch a 5g chromic oxide/ kg th c ăn thì tăng tr ng t t hơn cá s d ng 20 g chromic oxide/ kg th c ăn.p. G n ñây. 1993). cá ăn th c ăn ch a tinh b t th i ra ít amonia hơn ăn th c ăn ch a gluco c ba m c ñó. Trong c 2 trư ng h p.46g). cá ăn th c ăn tinh b t. vi c sinh trư ng cá rô phi càng ch m khi ăn kh u ph n ch a lư ng chromic oxide càng cao có th là do nh hư ng c a ñ c t có trong chromium kh u ph n. Các y u t sinh h c có th nh hư ng t i vi c s d ng carbohydrate cá rô phi. mòn vây. biotin. M c thiamine c n b sung trong kh u ph n là 2.55 và 0. còi c c. Shiau và Chen (1993) cũng có nh ng báo cáo ngay sau ñó v vi c c i thi n vi c s d ng gluco b i cá rô phi ăn th c ăn b sung chromic oxide trong vi c s d ng các kh u ph n ch a gluco thay ñ i. Vi c b sung vitamin thư ng không bao g m th c ăn dùng trong ao nuôi cá gi ng có bón phân v i m t ñ v a ph i.mossambicus × O. riboflavin.Nh ng ch t dinh dư ng khác. lư ng oxy tiêu thu cao hơn ñã ñư c quan sát m c 37% và 41% hơn là m c 33%. Tung và Shiau (1993) ñã so sánh vi c s d ng 2 lo i carbohydrate (glucose.t ñ mu i (Lim et al. pyridoxine. 37 và 41%) trong 8 tu n . ñ c th thu tinh. Amonia th i ra trong th c ăn ch a glucose gi m khi m c carbohydrate t ng s tăng. T ng s oxy tiêu th là cao hơn cá ăn th c ăn ch a tinh b t hơn so v i cá ăn th c ăn ch a gluco. như chromium. t l ch t cao. choline. aureus chưa trư ng thành phát tri n trong môi trư ng nư c ng t (Soliman và Wilson. B ng 13. mossambicus × O. Vitamin và mu i khoáng. Shiau và Cheng (1999) cho cá rô phi ăn kh u ph n ch a 3 m c carbohydrate (gluco và tinh b t) (33.4 mg chromic/ kg th c ăn.t ñ mu i) ñã làm gi m quá trình sinh trư ng và hi u qu s d ng th c ăn. niacin. Nhu c u vitamin hoà tan trong nư c c a cá rô phi ñã ñư c xác ñ nh như sau: Thiamine. Tuy nhiên. vitamin B12. niloticus) nuôi nư c bi n (32 p. cũng ñư c báo cáo v tác ñ ng c a vi c s d ng carbohydrate cho cá. (Lim và LeaMaster. amonia th i ra là th p hơn m c 41% hơn là 33 và 37%. 1992) và 5mg/kg th c ăn cho cá ñiêu h ng (O. Tuy nhiên. D u hi u ñ c trưng do thi u riboflavin cá rô phi ăn kh u ph n không có riboflavin là chán ăn..niloticus) nuôi 32 p. báo cáo c a Shiau và Shy (1998) cho th y s sinh trư ng t t ña và vi c s d ng gluco cá rô phi lai s ñ t ñư c v i m c kh u ph n ch a 204. Amonia th i ra và vi c tiêu th oxy c a cá rô phi ch u tác ñ ng b i d ng carbohydrate ăn vào.p.18 trình bày nhu c u vitamin các ñ i tư ng rô phi khác nhau. màu s c cơ th khác thư ng. tinh b t) cho 2 kích c cá rô phi khác nhau (4. Shiau và Lin (1993) l n ñ u tiên ch ng minh r ng vi c b sung chromium trong công th c th c ăn c a chromium chloride ñã c i thi n có ý nghĩa v vi c s d ng gluco nhưng không c i thi n ñ i v i vi c s d ng tinh b t cá rô phi. con s này l i tương ñương cá l n l n cá nh hơn khi ăn tinh b t. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 142 . Vi c thi u h t thiamin cá rô phi ñ gi ng (O. 1991). Lin và c ng s (1995) ñã ch ra r ng n ng ñ isulin huy t tương cá rô phi ñã ăn vào v i glucose là cao hơn so v i ăn vào v i tinh b t và cơ c u insulin huy t tương c a cá rô phi tương t như ngư i. s chuy n hoá insulin trong vi c s d ng carbohydrate cá rô phi v n chưa ñư c làm sáng t . Tác gi ñã nh n th y r ng cá có kích c l n tăng tr ng nhanh hơn cá có kích c nh khi ăn th c ăn có ch a gluco. h th ng nuôi thâm canh h n ch ho c không có ngu n th c ăn t nhiên thì c n ph i b sung vitamin.

1992). niloticus s d ng th c ăn ch a 38% protein và nuôi trong môi trư ng nư c bi n. thi u máu và tăng s n t bào bi u bì tơ mang cá O. mi ng bi n d ng. xu t huy t. 1992).niloticus Không c n 50-100(5%L) 500 (10-15%L) O. Trong khi nhu c u v methionine có th ñư c ñ m b o m t ph n t choline.00937 (374.06 mg/kg th c ăn (Shiau và Chin. Niacin là m t thành ph n quan tr ng trong kh u ph n ñ i v i cá lai O.5 (36%CP) Không c n thi t 121 0. Sugita và c ng s . vây.niloticus x O.mossambicus × O.niloticus ×O. ch m l n và t l ch t cao. mi ng t n thương (Shiau và Suen. Tăng tr ng và ho t ñ ng c a enzyme v n chuy n axit amin alanine gan có tương quan phi tuy n tính. ch ng t nhu c u pyridoxine t i ưu trong kh u ph n c a cá lai O. aureus. b ăn. aureu là 1000 mg/kg th c ăn.5 5 3 - O. 1999). Khi thi u Pantothenic acid có th gây ra hi n tư ng ch m l n. aureu sinh trư ng t i ña là 0.5 mg/ kg th c ăn và 15. M c 10mg calcium-pantothenate/kg th c ăn ñ m b o ngăn ng a ñư c các d u hi u do thi u pantothenic acid (Soliman và Wilson.mossambicus x O. O. mang ho i t và da. t n thương mi ng. Tuy nhiên. nhu c u choline kh u ph n t i ưu ñ i v i cá lai O. aureus 6 Không c n 6-10 Không c n 10 (3%L) 25 (6%L) O. 1990. M c pyroxidine trong kh u ph n là 3 mg/ kg th c ăn ñã ñư c xác ñ nh ñ i v i con lai O. Shiau và Lung.6 th c ăn ch a 28% và 36% protein theo th t (Shiau và Hsied.8 IU/kg) 42-44 (5%lipid) 60-66 (12%lipid) - Cá ăn th c ăn không b sung pyrodoxine s xu t hi n nh ng d u hi u th n kinh b t bình thư ng.18. M c t i ưu trong kh u ph n cho sinh trư ng t i ña ñã ñư c nghiên c u là 26 mg/kg th c ăn cho cá ăn th c ăn ch a glucose và 121 mg/ kg th c ăn cho cá ăn th c ăn ch a dextrin. aureus nhưng nhu c u thay ñ i ph thu c vào ngu n carbohydrate cung c p. aureus 1. aureus giai ño n chưa trư ng thành nuôi nư c ng t là 1. Nhu c u biotin trong kh u ph n cho cá lai O.niloticus 2. Cá thi u niacine có hi n tư ng xu t huy t.0-16. ho t ñ ng l ñ . 1997). co gi t. Cá rô phi có kh năng s n xu t ra vitamin B12 trong ng tiêu hoá thông qua quá trình chuy n hoá c a vi khu n nên không c n cung c p thêm vitamin này qua th c ăn (Lovell và Limsuwan.5 (28%CP) 15-16. t l ch t cao. mòn vây. aureus có th ñ m b o Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 143 . 1993).B ng 13.7-9. Nhu c u vitamin Vitamin Thiamine Riboflavin Pyridoxin Vitamin B12 Niacin Biotin Folic acid Inositol Choline Pantothenic acid Vitamin A Vitamin D Vitamin E Viatmin K các ñ i tư ng rô phi khác nhau (mg/kg th c ăn) O.06 1000 0.niloticus ×O.niloticus ×O.niloticus ×O.7-9. 1982.

1980). M t s d n xu t c a C1 có các ho t ñ ng ñ i kháng v i ascorbic ñ i v i rô phi.niloticus ×O. nên vi c s d ng d ng ascorbic acid khó phân hu hơn là c n thi t. và tăng lên 500 mg/ kg th c ăn ñ i v i th c ăn ch a 10-15% lipit (Satoh và c ng s . niloticus. Có r t ít thông tin v nhu c u mu i khoáng c a cá rô phi. ð i v i aureus. 1993). Do ñó.ñư c nhu c u pantothenic acid khi nuôi b ng vi khu n trong h th ng tái tu n hoàn (Roem và c ng s . Nh ng thông tin v vitamin hoà tan trong d u ñ i v i cá rô phi ch bao g m vitamin D và vitamin E.niloticus là 420 mg/kg th c ăn (Soliman và c ng s . B i vì d ng nguyên thu . 5 mu i khoáng chính. Nhu c u v vitamin C ñ i v i O.05% (Reigh và c ng s . aureus (Robinson và c ng s .niloticus là dư i 0. Cá gi ng c n 79mg ascorbic acid/kg th c ăn ñ ñ m b o cho sinh trư ng t i ña (Shiau và Jan. 1987). 1990).9% kh u ph n (Wantanabe và c ng s . Trong t t c các nghiên c u.19). C1 d phân hu .077% (Dabrowska và c ng s . ceroid gan. P. Nhu c u ñ i v i O.059-0. s t gi m lư ng h ng c u.003% Zn (Eid và Ghonim. 1994) ñã ñư c báo cáo ñ i v i O. 1992).6% lipit ho c 3-4 mg α-tocopheryl acetate cho m i % kh u ph n c a lipit (Roem và c ng s .niloticus ×O. vi c b sung 7. aureus l à 374. aureus là 10-25 mg D. G n ñây. aureus làm xu t các bi u hi n chán ăn. 1993). S thi u h t vitamin E O. Trong nư c ch a ít Ca. 1988) ñáp ng ñư c cho quá trình sinh trư ng t i ưu. 1984. Nhu c u v K ñ i v i con lai Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 144 . Nhu c u P cho quá trình sinh trư ng t i ña và khoáng hoá bình thư ng c a xương ñ i v i O. Nhu c u vitamin C ñ m bào sinh trư ng bình thư ng ñ i v i cá lai (O. gi m tăng tr ng và gi m hi u qu s d ng th c ăn. 1989) và 0.1992). L-ascrobic acid ñư c s d ng như m t ngu n vitamin C. 1984).0g (7%) Ca và 5. Qua báo cáo c a O’Connell và Gatlin (1994) cho th y vitamin D3 không ph i là vitamin thi t y u ñ i v i O.niloticus ñư c xác ñ nh là 50-100 mg/kg th c ăn ñ i v i th c ăn ch a 5% lipit. Nhu c u v vitamin E c a O. 1990).8 UI/kg th c ăn (Shiau v à Hwang. Kho ng 75% lư ng C1 b sung ban ñ u trong th c ăn th y s n có th m t qua quá trình ch bi n và b o qu n nhi t ñ phòng (Shiau và Hsu. aureus) là 50mg ascorbic acid/kg th c ăn (Stick và c ng s . Ca. Nhu c u t i ưu v vitamin D3 (cholecalciferol) cho t c ñ sinh trư ng t i ña c a con lai O. 1994). Nhu c u v vitamin E tăng lên theo m c tăng lipit trong kh u ph n. thoái hoá cơ. aureus .niloticus ×O. xu t huy t dư i da. màu da có màu b t thư ng. nhu c u v vitamin E c a cá rô phi ñã ñư c ñánh giá l i là 42-44 mg/kg và 60-66 mg/kg trong kh u ph n ch a 5% ñ n 12% lipit (Shiau và Shiau. nh t là qua các khâu ch bi n th c ăn và m t d n trong quá trình b o qu n. L-ascrobic acid (C1) d b phân hu .L-α-tocopheryl acetate/ kg th c ăn ñ i v i th c ăn ch a 3. Zn và K ñã ñư c xác ñ nh v nhu c u c a chúng ñ i v i cá rô phi (b ng 13. 2001). Mg.0g (5%) P/ kg th c ăn ñáp ng ñ nhu c u cho quá trình sinh trư ng bình thư ng và khoáng hoá c a xương c a O. Chưa có nghiên c u nào v nhu c u c a cá vitamin A và K ñ i v i cá rô phi. L-ascorbyl-2-sunphate (C2S) có ho t ñ ng ñ i kháng v ascorbic v i L-ascorbyl-2-monophosphate-magnesium (C2MP-Mg) ñ i v i cá lai O. Nhu c u ñ ñ m bào sinh trư ng t i ưu c a Oreochromis spilurus trong nư c bi n ñã ñư c ch ng minh là trong kho ng 100 ñ n 200 mg C2S/ kg th c ăn (Al-Amoundi và c ng s . các nhà khoa h c ñã ch ra nhu c u c a cá rô phi v c n-3 acid béo m ch dài chưa no và n-6 acid béo ñ u c n cho quá trình phát tri n t i ña (Chou và Shiau.1999). aureus. 1991) và 0. m c magnesium 0. Cá rô phi có nh ng d u hi u ñ c trưng do thi u vitamin C khi ăn kh u ph n không có th c ăn t nhiên. 1987).002% Zn (McClain và Gatlin. lá lách và da. trong khi nhu c u c a Mg là 0.

vì v y m c protein này ñư c công nh n là ñ cao (Lim. 1989). 1988). aureus 0. vì v y mà có nh hư ng l n ñ n t l cho ăn.19. Th c ăn b t ho c bóp v n ñư c s d ng cho cá b t và cá gi ng. kh u ph n ăn có ch t lư ng cao nên ñư c ch bi n thành viên ñ h n ch làm tách r i các thành ph n. cho ăn t ng thành ph n riêng r . như nuôi l ng bè ho c nuôi nư c ch y. cũng như h n ch s hao h t ñ i v i các ch t dinh dư ng hoà tan trong nư c và ch t th i.9 0.33 Cá rô phi ñã ñư c nuôi r t thành công v i công th c th c ăn dành cho các ñ i tư ng khác như cá chép và cá da trơn.niloticus ×O.3. Vì s bi n ñ ng c c l n trong nuôi tr ng. Trong hình th c nuôi bán Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 145 . Th c ăn viên ch a 25% protein ph i h p t 15% b t cá.4.aureus 0.3% (Shiau và Hsieh. Kh u ph n th c ăn O.002 O.21-0.059-0.2-0. viên chìm hay n i. Thành ph n th c ăn thô. ch y u là th c v t. 2001).05 0. 20% lúa mì và 45% cao lương ñã ñư c s d ng r t hi u qu Israel trong phương th c nuôi này (Viola và Arieli. c n ph i có kh u ph n ñ y ñ t t c các ch t c n thi t v i nhu c u c a cá.O.0012% và c a ñ ng là 0.5 0.0003-0. C ph bi n nh t là viên có ñư ng kính 3-4mm và dài 6-10mm. tuy nhiên. Công th c th c ăn ch bi n thư ng bao g m ch 3 ho c 4 lo i th c ăn. Cá rô phi có th s d ng nhi u kh u ph n khác nhau. niloticus (Wantanabe và c ng s . d ng b t.3. như cám g o. Các lo i th c ăn thô có th không kinh t khi t o viên cho cá rô phi nuôi ao. hình th c nuôi thâm canh. 1983). Vì v y. aureus là x p x 0. Cá rô phi s ít s d ng th c ăn khi th i ti t l nh hơn th i ti t m.3. M c kh u ph n c a Mg là 0. Nuôi dư ng Nhìn chung t l cho ăn/kh i lư ng cơ th ñ i v i cá nh l n hơn cá l n. trong khi các thành ph n th c ăn h u h t ñư c ch bi n dư i d ng viên.077 0. có ít nghiên c u so sánh nh ng công th c th c ăn khác nhau cho mô hình nuôi cá rô phi thâm canh và bán thâm canh. Nhu c u mu i khoáng c a cá rô phi (% kh u ph n) Mu i khoáng Ca P Mg Zn K 13. cá rô phi hoàn toàn d a vào th c ăn ch bi n như là ngu n dinh dư ng duy nh t. Cá rô phi dư ng như ưa thích th c ăn d ng viên nh hơn cá da trơn và cá h i có cùng kích c . Nhi t ñ nư c cũng nh hư ng ñ n t l chuy n hoá và tiêu hao năng lư ng. công th c ph i tr n kh u ph n b sung ch t dinh dư ng m t cách hi u qu ñ i v i th c ăn t nhiên là không th áp d ng ñư c.0004% là nhu c u c a O. T m quan tr ng c a các y u t vi lư ng b sung trong kh u ph n ñ i v i th c ăn cho cá rô phi nuôi ao v n chưa ñư c bi t ñ n nhi u. 13.20.003 O. Th c ăn t nhiên trong ao ñóng góp m t ph n protein ñáng k . niloticus <0. Công th c th c ăn công nghi p ñ i v i cá rô phi thư ng ch a 24-28% protein. Luquet (1991) khuy n cáo không nên cho cá rô phi ăn khi nhi t ñ nư c xu ng dư i 160C.niloticus xO.7 0. Kích c viên th c ăn ñ i v i cá rô phi ñư c ñ ngh b i Jauncey và Ross (1982). Tuy nhiên. B ng 13. T l cho ăn theo kích c cá rô phi ñư c th hi n qua b ng 13. d ng b t và d ng nhão. 20% ñ u nành.

Cá Oreochromic niloticus gi ng l n nhanh khi ăn 4 l n/ngày hơn 2 l n/ngày nhưng không l n nhanh hơn khi cho ăn 8 l n/ngày (Kubaryk. cho phép ngư i công nhân ñ t trư c s lư ng th c ăn ñ cho ăn vào các th i gian khác nhau. th c ăn t nhiên cũng góp ph n quan tr ng ñ i v i nhu c u dinh dư ng c a cá. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 146 . s lư ng th c ăn ñư c s d ng nên ít hơn v i cá nuôi thâm canh. Clark. Kèm v i c ng là m t tay ñòn có ñ u chìm vào nư c nơi mà nó có th ñư c kh i ñ ng b i cá. Phương pháp ph bi n nh t ñ cho ăn ñ i v i ao có di n tích l n là cho th c ăn trên b m t phát tán theo hư ng gió b ng cách s d ng các thi t b qu t. Dư i ñi u ki n này. Cho ăn b ng tay tuy t n lao ñ ng nhưng có thu n l i hơn các cách cho ăn khác. B ng 13. phương pháp cho ăn này khó kh thi trong nh ng trang tr i quy mô l n. J. ñư c ñi u khi n b i ñ ng h h n gi ho c thi t b ñi n. Thông thư ng s l n cho ăn ph thu c vào kích c cá. Khi mà cá v n còn ti p t c tác ñ ng vào ng. cho ăn t ñ ng ho c máy ăn theo nhu c u. thì th c ăn s ti p t c ñư c ch y xu ng. mossambicus nuôi l ng trên bi n v i t l cho ăn g n như tho mãn (90%). Cho ăn 3 ñ n 4 l n m t ngày ñ i v i cá giai ño n nh . Gía thành th c ăn có th gi m nhưng ñã không làm gi m m t cách có ý nghĩa ñ n s tăng trư ng khi cho ăn 70% m c t do. Vì thói quen ăn liên t c và kh năng ch a c a d dày nh .H và c ng s (1990) ñã ñ t ñư c sinh trư ng t i ña c a cá ñiêu h ng Florida Oreochromis urolepis hornorum× O. T l và s l n cho ăn v i các kích c khác nhau c a cá rô phi Kích c cá 2 ngày tu i ñ n 1 g 1–5g 5 – 20 g 20 – 100 g > 100 g T l cho ăn/ngày (%P thân) 30 – 10 10 – 6 6–4 4–3 3-2 28oC S l n cho ăn trong ngày 8 6 4 3–4 2-3 Do có nhi u y u t nh hư ng ñ n vi c tiêu th th c ăn c a cá. Có th cho cá ăn b ng tay. Clark J. Máy cho ăn theo nhu c u g m có ph u ñ u trên ñ ñưa th c ăn vào và m t ñáy m như m t c ng di chuy n ñ phân ph i th c ăn. Nó cho phép ngư i cho ăn quan sát ho t ñ ng b t m i và các hành vi c a cá và vì v y ñi u ch nh ñư c lư ng th c ăn nh m ngăn ng a vi c cho ăn quá m c. Cách cho ăn t ñ ng. Cá càng l n thì s l n cho ăn trong ngày s gi m.thâm canh. Tuy nhiên.H và c ng s (1990) ñã ch ra r ng máy ăn theo nhu c u là phương pháp t t nh t ñ cho cá rô phi ăn trong nuôi l ng bi n ñ t ñư c s sinh trư ng và chuy n ñ i th c ăn t t v i vi c gi m chi phí lao ñ ng. vi c cho ăn t do (cho ăn m c nhi u nh t mà cá có th ăn) có th t t hơn so v i cho ăn h n ch theo t l cho ăn / tr ng lư ng thân như ñã trình bày. cá rô phi ñáp ng t t v i vi c cho ăn nhi u l n hơn là cá da trơn và cá h i. máy th i. 1980).20. 2-3 l n ñ i v i giai ño n trư ng thành.

Thái Lan. ngo i tr acid Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 147 . Burma. M c nhu c u protein cao hơn so v i các loài cá nư c ng t khác. Nhu c u v dinh dư ng c a cá qu r t ít ñư c bi t ñ n. 1989).13. n ð . ðây là loài cá có giá tr . C hai loài cá qu và cá Pangasius thư ng ñư c nuôi trong l ng và h . ðài Loan và Vi t Nam. n ð . Cá da trơn Pangasius. ñ kháng v i d ch b nh và có s c ch u ñ ng t t khi ch t lư ng nư c kém và b nuôi nh t.4. Các acid béo m nh dài n-6 ho c n-3 ñư c làm giàu cho lipid và ñư c cá qu s d ng t t. 1977). Tuy nhiên.4.4. trong khi ñó cá 1 tháng tu i yêu c u m c năng lư ng như trên ch a trong th c ăn 36% protein.2.1 kcal năng lư ng tiêu hóa (DE)/g th c ăn v i 43% protein. Gi i thi u Cá qu Ophiocephalus và cá Pangasius phân b Nam Phi. Nhu c u lipid cho sinh trư ng và t n t i cá hương là 6% (Boonyaratpalin. Chưa có nghiên c u nào v nhu c u ñ i v i vitamin. Loài nuôi ph bi n là Channa striatus. Nó ñư c bi t nhi u như là m t loài cá th thao. Cá Pangasius là loài cá có t c ñ sinh trư ng nhanh và s c ch u ñ ng v i ñi u ki n môi trư ng t t hơn cá qu . cá qu và cá Pangasius là hai loài trong s 27 loài nư c ng t ñư c nuôi v i s lư ng l n. 1994). Theo Boonyaratpalin (1980) thì cá qu b t ăn 3. 1981). Campuchia.1. Nó còn có tên g i là cá chu i ho c cá ñ u r n. Cá qu b t ñ u ñư c nuôi t năm 1955 Thái Lan và m r ng ra các nư c khác bao g m H ng Kông. Cá qu . Chúng ñư c tìm th y các dòng sông n ð . Các acid béo c n thi t cho cá chưa có thông tin nhi u. Campuchia và Thái Lan (Ling. 1989). DINH DƯ NG VÀ NUÔI DƯ NG CÁ QU VÀ CÁ DA TRƠN (PANGASIUS) 13. Theo th ng kê.5. Cá Pangasius có giá tr cho ch bi n do th t cá có lư ng th t cao hơn so v i cá nheo M (Ictalurus punctatus). Burma. s n lư ng cá qu và cá Pangasius ư c tính chi m kho ng 15% t ng s n lư ng cá nuôi nư c ng t Thái Lan v i giá tr hàng năm 18 tri u USD (Jantrarotal. Nh ng loài cá này ñư c nuôi ph bi n vì chúng có t c ñ sinh trư ng r t nhanh. Malaysia. t thâm canh cho s n ph m thương m i ñ n nuôi qu ng canh cho s n ph m tiêu th trong gia ñình. Cá qu có mùi v thơm ngon và là loài cá ph bi n nh t Nam Á và ðông Nam Á (De Silva. Indonesia. ñ c bi t là h i ph c s c kh e cho ngư i b b nh và ngư i l n tu i. 1994). Campuchia. Cá lóc bông Channa marulius cũng ñưa vào nuôi (De Silva. 13. Có hai loài thu c Pangasids ñư c nuôi khá nhi u các nư c ðông Nam Á: Pangasius sutchi (cá tra) và Pangasius lamaudii (black-ear catfish). các loài khác như Channa micropeltes (cá lóc bông) và Hình 13. Vi t Nam và Thái Lan (Wee. Indonesia. Malaysia. ch t lư ng th t ñư c ñánh giá là b i b s c kh e. 1982. Cá qu là loài cá ăn th t và thư ng ăn các lo i th c ăn có ngu n g c là ñ ng v t. Cá qu thu c h Channidae. Chuapohuk. Nhu c u dinh dư ng Cá qu .

Công th c th c ăn t ch bi n cho cá qu nuôi Thành ph n Công th c 1 (Somseub. So v i cá qu . vitamin. b t ñ u tương.lamaudii gi ng hàm lư ng protein là 20% (Chutjareyaves et al.Koonsomboon cung c p thông tin) Cá t p B t cá B t ñ u tương G ot m Cám g o Vitamin và ch t khoáng Thái Lan Hàm lư ng (%) 90 10 80 20 50 17. Th c ăn t ch bi n cho cá Pangasius sp thư ng là h n h p c a vài lo i s n ph m có s n ñ a phương. ngư i dân cũng th nh tho ng s d ng th c ăn công nghi p khi các ph ph m ñ a phương không có s n. Cá Pangasius là m t loài ăn t p và có nhu c u v protein th p hơn cá qu . Chưa có nghiên c u nhu c u v các ch t dinh dưõng khác c a cá Pangasius. nhu c u dinh dư ng c a cá Pangasius ít ñư c bi t hơn nhi u. ngư i nuôi thư ng t ch bi n th c ăn.th c ăn công nghi p.sutchi giai ño n gi ng có nhu c u 27 . Chuapoehak (1994) ñã ti n hành m t nghiên c u v th c ăn cá P.. ðôi khi. Chutjareyaves et al. Boonyaratpalin (1981) cho r ng kh u ph n có pantothenate là r t c n thi t cho sinh trư ng bình thư ng và t l s ng cao c a cá qu .5 7 17 1 Th c ăn công nghi p cho cá da trơn s n xu t t i Thái Lan dùng cho cá b t. Cá Pangasius. Thành ph n th c ăn s d ng cũng tương t như các lo i th c ăn khác bao g m b t cá. Tuy nhiên. Còn giai ño n cá P.21. cá trư ng thành và ch a tương ng 40%. 35%. 1994) Cá t p Cám g o Công th c 3 (S.22 ñưa ra các công th c th c ăn cho cá Pangasius sp. 30% và 25% protein. ngư i nuôi cho cá ăn b ng th c ăn công nghi p s n xu t cho cá da trơn .29% protein cho sinh trư ng bình thư ng.5 7. 1999). các ch t khoáng và ch t k t dính. ð i v i cá qu .sutchi và th y r ng lư ng protein có th gi m còn 18% nhưng không làm gi m t c ñ sinh trư ng và h s th c ăn n u ngu n protein có ch t lư ng cao ñư c s d ng trong th c ăn và t l năng lư ng/protein là 13kcal/g.4.pantotheic. b t ñ u l c. Trong nh ng nghiên c u g n ñây. Thành ph n th c ăn ngư i nuôi s d ng cho cá qu ñư c trình bày b ng 13. cá gi ng. g o t m. 1994) Cá t p Cám g o Công th c 2 (Somseub. b t ngô. Jantrarotai et al (1992) cho r ng cá P. 13. b t s n mì. Th c ăn công nghi p cho cá Pangasius nuôi thương ph m ch a hàm lư ng protein t 15% ñ n 26%. lamaudii giai ño n cá hương.3.21 B ng 13. Kh u ph n ăn Th c ăn t ch bi n và th c ăn công nghi p thư ng ñư c s d ng Thái Lan và nh ng nư c lân c n. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 148 . cám g o. B ng 13. (1998) ñã k t lu n hàm lư ng protein 35% thích h p cho P.

500 con/m3.ngư i cung c p thông tin). Cá da trơn Pangasius. Lư ng cho ăn hàng ngày kho ng 10% tr ng lư ng thân t Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 149 .3m. Khi cá ñ t kích c cá gi ng. Di n tích h nuôi cá Pangasius kho ng t 600 . g o t m và m t lư ng nh cá t p. 1994). cá r ti n và m t s th khác có s n Thái Lan. tuỳ theo t ng vùng nuôi và d a trên thành ph n th c ăn có s n m i ñ a phương mà các kh u ph n th c ăn cho cá khác nhau. rau c . Cá có kích c 50g ñư c nuôi v i m t ñ 400 .3200 m2 và có ñ sâu 2-3m. H s chuy n ñ i th c ăn c a cá qu nuôi trong h và l ng kho ng 4:1 (Nuov và Nandeesha. còn l ng thư ng dùng ñ nuôi P. Campuchia và Burma (New et al. Trong 2 tháng ñ u.22. cá t p.Rimteerakul) Thành ph n % Cá gi ng (30% protein) B t cá 30 Cám g o 45 B t ñ u tương 24 Vitamin và ch t khoáng 1 Cá trư ng thành (25% protein) B t cá 15 B t ñ u tương 15 ð u ph ng 24 Cám g o 30 G ot m 15 Vitamin và ch t khoáng 1 Thông tin v nhu c u vitamin và ch t khoáng c a cá qu và cá Pangasius chưa có nhi u. M t s ngư i nuôi dùng h n h p cám g o. cá ñư c cho ăn cám g o.2000m2 và ñ sâu 2 . Sau 8 . P. g o t m n u chín.sutchi và P.4. 13. bao lá t trái ngô…). T tháng nuôi th 3 tr ñi. 1994).12 tháng nuôi cá ñ t kích c 1 kg. Ví d . L ng nuôi cá qu có th tích 15 . lư ng cá t p gi m xu ng 80% và thêm vào 20% cám g o ho c g o t m ñư c n u chín. nh ng vùng cá t p có s n. K ho ch cho ăn d a trên tính s n có c a các nguyên li u trong vùng hơn là s quan tâm ñ n k thu t cao.200m3.lamaudii. NRC (1993) ñã công b nhu c u m t s vitamin và ch t khoáng cho các loài cá nư c ng t khác vùng nhi t ñ i.sutchi thư ng ñư c nuôi trong h . Di n tích h nuôi cá qu thư ng t 1600 .micropeltes và C.7 tháng ñ t kích c kho ng 1 kg.Koonsomboon . ph ph ph m khác t các nhà máy ch bi n trái cây (như ph ph m t d a. Giai ño n cá b t (15g) lên cá gi ng (50g) cá ñư c cho ăn 3 l n/ngày. Cá t p ñư c băm nh trư c khi cho ăn. Ph n l n các h có h th ng ch a nư c và ñư c làm ñ y b ng nư c mưa ho c b ng máy bơm t h bên c nh. Hai loài cá qu C. Tuy nhiên. Nuôi dư ng Cá qu . Cá sau 6 . Loài Pangasius ñư c nuôi c trong l ng và h . H n h p các thành ph n ñư c băm nh b ng máy băm th t và ñư c ñ t trên t m g d c theo h (S. Cá gi ng kích c 50g ñư c nuôi v i m t ñ 3 t /ha.striatus thư ng ñư c nuôi trong l ng. T c ñ sinh trư ng ph thu c vào kh u ph n th c ăn và m t ñ nuôi. M t ñ nuôi 25 con cá gi ng/m2.B ng 13. Nuôi cá qu hoàn toàn ph thu c vào ngu n protein ñ ng v t ñ c bi t là cá t p.4. Công th c th c ăn cho cá Pangasius (P. là kích c thương ph m thông d ng nh t Thái Lan. cá qu cho ăn hoàn toàn cá t p băm nh và lư ng cho ăn tho mãn nhu c u.

5 t n/ha (theo P. DINH DƯ NG VÀ NUÔI DƯ NG CÁ CHÌNH (ANGUILLA SP.0 -37. G n ñây. Nhu c u dinh dư ng Protein và amino acid.60 con l n v i 12. Nose và Arai (1972) cho r ng khi kh u ph n th c ăn s d ng cazein tinh ch thì A. anguilla khi s d ng th c ăn thi u các amino acid c n thi t. Ti n hành nuôi l ng cá Pangasius các h l n ho c sông. H s chuy n ñ i th c ăn 4 . 1980). threonine. cũng như các loài cá khác.16g/100g cá (Ognio. khi b sung ñ y ñ các amino acid thì cá h i ph c tăng trư ng. khi cá ñ t 35 -65 kg/m3 ti n hành thu ho ch. B n loài chính ñư c nuôi ñó là Anguilla japonica Châu Á. Arai (1991) ñã nghiên c u nhu c u dinh dư ng c a cá chình. histidine.5. Tibbets và c ng s (2000) ư c tính m c protein t i ưu cho cá chình Châu M giai ño n gi ng (A. Gi i thi u Cá chình là m t trong nh ng ñ i tư ng nuôi tr ng thu s n chính. Anguilla rostrata B c M và Anguilla australis Úc và New Zealand. lysine.5.12 tháng nuôi cho ñ n khi ñ t 1-1. Sau 8 . japonica là ñ i tư ng chính và ñư c nuôi nhi u Trung Qu c và Nh t B n. Nose (1979) ñã ti n hành nghiên c u ñ xác ñ nh nhu c u v s lư ng m i amino acid ñ i v i cá chình Nh t B n (b ng 13. trytophan và valine trong th c ăn.anguilla sinh trư ng cao nh t kho ng 1. methionine.6:1.6. 1994). Arai và c ng s (1972) ñã xác ñ nh nhu c u v ch t lư ng các amino acid c a cá A. s n lư ng toàn c u trong năm 1997 ư c tính ñ t trên 200. Thư ng nuôi v i m t ñ 5 . Nh ng nghiên c u g n ñây cũng ñã t p trung vào ñ c ñi m dinh dư ng cơ b n c a cá chình. Cho ăn cá t p và th nh tho ng b sung thêm th c ăn viên công nghi p. Nhu c u v arginine c a cá chình th p hơn cá h i Sinuc (Oncorhynchus tshawytscha). De la Higuera và c ng s (1989) cho r ng lư ng protein ăn vào hàng ngày t t nh t cho A.5kg.1.000 t n. L ng có kích c t 20 900m3. rostrata) là 47% khi trong kh u ph n s d ng thành ph n chính là cá trích. cá chình cũng yêu c u có ñ y ñ 10 amino acid thi t y u. chúng s sinh trư ng th p hơn so th c ăn ñ i ch ng có ñ y ñ các amino acid.2. Nhu c u protein c a cá chình (45-47%) tương ñ i cao hơn nh ng loài cá khác. Cá ñư c cho ăn 3 l n/ngày trong 8 .giai ño n cá b t ñ n cá hương và gi m xu ng còn 5% giai ño n cá gi ng và cá trư ng thành. Trong các loài ñó thì A. Cá chình là loài ăn ñ ng v t và có nhu c u v protein cao hơn các loài ăn th c v t và ăn t p cùng kích c khác. isoleucine.500 con cá/ha.12 tháng. japonica và A. 13.5. K t ñó.) 13.100g). cá nheo Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 150 . leucine. nhu c u v isoleucine và leucine l i cao hơn cá chép. Như v y. Tuy nhiên.10kg/m3 giai ño n cá gi ng (75 . Khi cá chình thi u arginine. japonica giai ño n chưa trư ng thành c n hơn 45% protein trong th c ăn.Rimteerakul). M t ñ nuôi k t h p là 1250 gà ho c v t ho c 30. Anguilla anguilla Châu Âu. Tuy nhiên. Cá Chình 13. Hình 13.4g/100g cá và cao hơn cá h i (Oncorhynchus mykiss) và cá chép (Cyprinus carpio) là 1. m t s thông tin m i cũng ñư c trình bày. Pangasius còn ñư c nuôi k t h p v i các loài khác trong h (Somsueb. phenylalanine. S n lư ng thu ñư c Thái Lan là 25.23).

(Ictalurus punctatus) và cá rô phi Nile (Oreochromis niloticus). Hơn th n a, nhu c u v trytophan cao hơn các loài khác ngo i tr cá rô phi. G n ñây, Akiyama et al (1997) ñã ti n hành so sánh nhu c u các amino acid thi t y u v i t l m i amino acid thi t y u ch a trong t ng các amino acid (t l A/E) gi a các loài cá và k t lu n r ng nhu c u các amino acid trong th c ăn c a cá chình Nh t B n tương t cá măng s a (Chanos chanos); nhưng m t khía c nh khác nó l i x p g n v i cá rô phi Nile. B ng 13.23. Nhu c u amino acid c a cá chình Nh t B n giai ño n gi ng (Nose, 1979) Amino acid Arginine Histidine Isoleucine Leucine Lysine Methionine Phenylalanine Threonine Tryptophan Valine T l % trong kh u ph n protein* 4,5 2,1 4,0 5,3 5,3 3,2 5,8 4,0 1,1 4,0 T l % trong v t ch t khô 1,7 0,8 1,5 2,0 2,0 1,2 2,2 1,5 0,4 1,5

* Th c ăn trong thí nghi m ch a 38% protein

B t cá ch t lư ng cao ñư c xem là thành ph n chính trong kh u ph n c a cá chình nh m kích thích tăng trư ng và tăng mùi v th c ăn, trung bình hàm lư ng b t cá chi m 75% c a kh u ph n (Gallagher và Degani, 1988). Các ngu n protein có th s d ng thay th b t cá cho cá chình châu Âu: th t gà tươi t t hơn máu gà và th t gà, và ch t th i c a gà (Degani và c ng s , 1984). G n ñây, Lee và Bai (1997) cho th y r ng, trong kh u ph n ăn c a cá chình Nh t B n có th thay th b t haemoglobin ñ n 50% mà không c n b sung 3 lo i amino acid thi t y u là methionine, isoleucine và arginine. Schmitz và c ng s (1984) ñã nghiên c u kh năng tiêu hoá protein có thành ph n là cazein, gelatin, cá, protein vi khu n, ñ u tương, dung d ch protein ñ u tương v i các k t qu theo th t là 99, 94, 94, 89, 96 và 94%. Lipid và các acid béo. Cũng như các loài cá h i và cá chép, cá chình cũng c n các acid béo c n thi t. Arai và c ng s (1971) ñã nghiên c u nh hư ng c a vi c b sung lipid lên t c ñ tăng trư ng c a cá chình Nh t B n giai ño n gi ng s d ng th c ăn có cazeingelatin tinh ch , và tìm th y m t h n h p d u b p và d u gan cá v i t l 2:1 là thích h p cho sinh trư ng cá chình. Sau ñó, Takeuchi và c ng s (1980) ñã xác ñ nh nhu c u các acid béo c n thi t cho cá chình Nh t B n khi s d ng th c ăn ch a các methyl esters c a acid béo. H cũng cho r ng nhu c u v hai acid linoleic (18:2n-6) và linolenic (18:3n-3) cũng như cá chép nhưng th p hơn còn 0,5% hơn là 1% ñ i v i m i lo i. Lipid có vai trò r t quan tr ng, là m t ngu n năng lư ng trong kh u ph n c a cá, ñ c bi t ñ i v i nh ng loài ăn t p như cá chình khi ngu n năng lư ng carbohydrates b h n ch . Lư ng lipids thêm vào có th làm cho vi c s d ng th c ăn protein t t hơn. Burgos và c ng s 1989) ñã nghiên c u nh hư ng c a vi c thay th t ng ph n protein b ng ch t béo. Các tác gi cho r ng gi m lư ng protein trong kh u ph n không làm gi m tăng tr ng c a cơ th , nhưng khi tăng lư ng ch t béo thì tr ng lư ng thân ch tăng ñ n m t m c nh t ñ nh, như v y ch t béo ch có th thay th protein trong m t gi i h n nh t ñ nh. Theo

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n …………………

151

Degani và c ng s (1987), cá chình (40-120g) sinh trư ng t t khi th c ăn ch a t l protein/năng lư ng (P/E) trên 16,7g/MJ. Ngoài ra, Gallego et al. (1993) ñã nghiên c u nh hư ng d tr c a lipid khi s d ng protein. K t qu sinh trư ng t t nh t khi cá s d ng kh u ph n ch a 30% protein và 20% lipid, c th là t l protein/năng lư ng (P/E) là 16,1g/MJ năng lư ng thô và năng lư ng thô 19MJ/kg th c ăn. Tibbets et al (2000) ư c tính t l protein/năng lư ng t i ưu cho cá chình Châu M là 22g/MJ. D u cá là ngu n lipid chính trong th c ăn c a cá chình. Trong nghiên c u c a Gallagher và Degani (1988) ñã ch ng minh ñi u ñó. H ñã th dùng gia c m và d u gia c m thay cho cá và d u cá trong kh u ph n c a cá chình và th y r ng nh ng lo i th c ăn ñư c b sung 10% d u cá có s tăng tr ng cao hơn là nh ng lo i thêm 5% d u cá ho c 510% d u gia c m. Carbohydrate. Như ñã ñ c p trên, cá chình là loài ăn th t và kh năng s d ng carbohydrate có gi i h n. M c dù nh ng thông tin v ñi u này còn r t h n ch , có báo cáo cho r ng kh năng tiêu hóa gelatin tinh ch t là khá cao t 78 - 98% khi trong th c ăn ch a 20 -60%. Gelatin tinh ch t gi vai trò quan tr ng như là ch t k t dính trong th c ăn c a cá chình. Nó là thành ph n không th thi u, ngay khi có s hoài nghi v t l s d ng th p ñ i v i cá chình. Degan (1987) ñã ñánh giá nh hư ng c a các ngu n carbohydrate khác nhau lên ho t ñ ng c a enzyme và glucose ch a trong cơ và gan c a cá chình. H cho r ng cá chình ăn 30% b t mì ho c tinh b t ngô thì có m c glucose trong cơ và gan cao, và ho t ñ ng c a aldolase cao khi cá ăn h t lúa mì, b t mì ho c tinh b t. Garcia - Gallego và c ng s (1991) ñánh giá kh năng c a m c carbohydrate cao trong th c ăn công nghi p cho cá chình và ñ ngh t l cho phép s d ng t t nh t m c 40% và cao hơn. Vitamin. Arai và c ng s (1972) ñã ñưa ra nhu c u ñ i v i các vitamin hoà tan c a cá chình A. japonica giai ño n non và các tri u ch ng khi thi u vitamin (b ng 13.24). B ng 13.24. D u hi u thi u vitamin Vitamin Thiamine cá chình (Arai và c ng s , 1972) D u hi u thi u vitamin Cong thân, m t ñi u hoà, xu t huy t và sung huy t vây, màu s c t i s m, bơi l ñ Riboflavin Xu t huy t và sung huy t vây, viêm da, n i t ng m t (thích sáng) và bơi l ñ Pyridoxine R i lo n th n kinh, co gi t, bơi lung tung (như ñ ng kinh) Pantothenic acid Bơi d thư ng, m t ñi u hoà, ch t, xu t huy t bi u bì và viêm da. Niacin Bơi d thư ng, m t ñi u hoà, thi u máu, xu t huy t bi u bì và viêm da. Biotin Bơi d thư ng, màu s c t i s m Folic acid Màu s c t i s m, ch m l n Cyanocobalamin Ch m l n Choline Ru t tr ng xám Inositol Ru t tr ng xám Ascorbic acid Xu t huy t vây, ñ u và da, mi ng dư i b ăn mòn p-aminobenzoic Không α-tocopherol Xu t huy t vây và da và viêm da Cá chình Nh t B n c n 11 vitamin, tuy nhiên, s thi u h t không rõ ràng trong th c ăn c a cá chình ngo i tr acid p-aminobenzoic. Trong các lo i vitamin, s thi u h t v

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n …………………

152

pyridoxine, acid pantothenic và choline ñã gây ra nh hư ng s m hơn các lo i khác, s bi u hi n các d u hi u c a chúng có ý nghĩa quan tr ng. Ph n l n nh ng d u hi u s bi n m t s m sau khi cho ăn ñ y ñ các vitamin. Yamakawa và c ng s (1975) ñã mô t d u hi u c a s thi u h t vitamin E và xác ñ nh s lư ng nhu c u α-tocopherol dùng vitamin t do cazein như là ngu n protein và acid béo methyl esters như là ngu n lipid. D u hi u quan sát ñư c là b ăn và sinh trư ng kém, xu t huy t và sung huy t vây và viêm da. Nhu c u t i thi u ñ i v i α-tocopherol cho sinh trư ng c a cá chình con là 200mg/kg th c ăn. Ch t khoáng. Nose và Arai (1979) ñã xác ñ nh ñư c nhu c u ch t khoáng c a cá chình Nh t B n trong th c ăn tinh ch . Cá chình ăn th c ăn thi u canxi và photpho thì d n d n chúng s chán ăn sau m t tu n cho ăn và ti p ñó s gi m tăng trư ng. Tuy nhiên, khi th c ăn thi u magiê và s t, cá s b ăn sau 3-4 tu n. Cá chình ăn thi u s t, b b nh thi u máu. Lư ng t i ưu ñ i v i canxi, magiê, photpho và s t cho cá chình con ñư c ư c tính l n lư t là 2700, 400, 2500-3200 và 170 mg/kg th c ăn. Theo Park và Shimizu (1989) m c b sung nhôm và k m t i ưu cho th c ăn cá l n lư t là 15 và 50 - 100mg/kg. 13.5.3. Kh u ph n ăn Th c ăn công nghi p dùng cho cá chình Nh t B n ñã ñư c s n xu t g n 35 năm trư c. G n ñây, s ñ i m i các d ng th c ăn (d ng viên, d ng dính, d ng n i) ñã tăng hi u qu s d ng th c ăn c a cá. M t s thông tin v thành ph n c a th c ăn công nghi p ñ i di n cho cá chình Nh t B n trình bày b ng 13.25. Th c ăn công nghi p lo i B ch a 56% lipid có ngu n g c t cá. Th c ăn t t cho sinh trư ng và hi u qu th c ăn cao khi tăng lư ng d u trong th c ăn ñ n 15% (Tsuda, 1997). B ng 13.25. Thành ph n (%) c a th c ăn công nghi p cho cá chình (Tsuda, 1997) Lo i th c ăn Lo i dính (nhão) Lo i A Kích c cá chình (g) Cá chình con (sau n ): 0,2 – 0,5 Cá chình con: 0,4 – 1,0 Cá chình con: 0,5 - 10 Lo i B Cá chình con 10 - 20 Cá gi ng ñ n trư ng thành 20 -200 N i Cá chình trư ng thành 13.5.4. Nuôi dư ng ð 82 7 7 7 7 7 m Protein 14 65 54 52 49 49 Lipid 0.8 5 5 6 5 16

- Ngày th nh t ñ n ngày th hai cho ăn Cladocera; - Ngày th ba ñ n ngày th tư cho ăn h ng tr n; - Ngày th năm cho ăn h ng tr n nghi n v n tr n v i 10 - 30% th c ăn t ng h p. Sau ñó m i ngày tăng thêm 10% th c ăn t ng h p ñ n ngày th 10 th c ăn t ng h p chi m 80%. T ngày th 15 tr ñi hoàn toàn dùng th c ăn t ng h p. Lư ng th c ăn t ng h p ñư c tính b ng 10 - 15% tr ng lư ng cá trong ao, ngày cho ăn 2 l n vào lúc 7 - 8 gi sáng và 4 - 5 gi chi u. Giai ño n cho ăn h ng tr n, lư ng h ng tr n ñư c tính b ng 30 - 35% tr ng lư ng cá trong ao và ngày cho ăn 3 l n vào sáng, chi u, t i. N u nhi t ñ dư i 15oC ch cho ăn 1 l n ho c không cho ăn. Khi cho ăn không s c khí, t p d n cho cá ch ăn ban ngày và khu v c cho cá ăn không c n che t i.

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n …………………

153

Th c ăn ph i m m cá m i ăn ñư c nhưng không quá m m, d tan trong nư c. Nên thêm d u dinh dư ng vào th c ăn và tr n ñ u r i m i cho cá ăn. T l th c ăn, d u dinh dư ng và nư c ñ tr n th c ăn có quan h m t thi t v i nhi t ñ (b ng 13.26) và t l cho ăn so v i tr ng lư ng thân cá tùy theo các giai ño n phát tri n c a chúng (b ng 13.27) B ng 13.26. T l ph i tr n th c ăn h n h p v i d u và nư c (kg) Nhi t ñ (oC) < 18 18 - 23 > 23 Th c ăn 100 100 100 D u dinh dư ng 0 3-5 5-8 Nư c 130 170 200 các giai ño n Cá thương ph m 150-200 2-2,5

B ng 13.27. T l th c ăn so v i tr ng lư ng thân cá chình C cá Tr ng lư ng cá (g) Th c ăn (%) Cá b t 0,2- 0,8 6-10 Cá hương Cá gi ng 1-1,5 4-6 16-40 3-4

Cá c nh 40-100 2,8-3

13.6. DINH DƯ NG VÀ NUÔI DƯ NG TÔM HE 13.6.1. Gi i thi u Hi n nay, s n lư ng ñánh b t tôm x p x ñ t ngư ng t i ña và không th tiên ñoán ñư c b i các hi n tư ng t nhiên x y ra b t thư ng không th lư ng ñư c. Hơn n a, s ô nhi m và các ho t ñ ng khác c a con ngư i ñã phá h y vùng sinh thái cho tôm ñ nhi u khu v c. Nhu c u tiêu t n năng lư ng cho vi c khai thác tôm bi n cao ñ y giá thành tôm lên cao. Do v y, vi c th a mãn nhu c u tiêu th tôm ngày càng tăng trên th gi i ph thu c vào vi c ñ y m nh ho t ñ ng nuôi. Năm 1986, tôm nuôi ao cung c p kho ng 6 – 8% nhu c u tôm trên th gi i , ñ n 1996 theo FAO con s này ñã lên ñ n 43% nhu c u tiêu th trên th gi i. S phát tri n các hình th c nuôi tôm b t ñ u t nh ng năm 1930 khi ngư i Nh t cho ñ và ương nuôi thành công u trùng tôm Penaeus japonicus trong b . T ñó, công ngh tăng nhanh sinh kh i u trùng tôm bi n phát tri n m nh m . Trong vòng 20 năm qua, tôm b m Pennaeus japonicus, P. monodon, P. indicus, P. mergiensis, P. aztecus, P. setiferus, P. schmitti, P. chinensis, P. Hình 13.7. Tôm sú (P. monodon) penicillatus, P. stylirostris và P. vannamei ñã ñư c nuôi v và cho ñ , u trùng c a chúng ñư c ương nuôi trong b .

Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n …………………

154

t l s c khí và trao ñ i nư c cao cùng v i kh u ph n ăn ñ y ñ dinh dư ng. Th c ăn t nhiên ñóng vai trò ch l c trong nuôi qu ng canh trong khi th c ăn nhân t o ñóng vai trò ch y u trong hình th c nuôi bán thâm canh và thâm canh. kích c . môi trư ng và qu n lý ao nuôi. Trong hình th c nuôi bán thâm canh và thâm canh. m c năng lư ng phi protein. Nư c ñư c bơm thêm vào ao hàng ngày t 2 – 10% khi cho ăn. các hình th c nuôi thâm canh thay th cho nuôi truy n th ng dùng các ngư c ñ b y và gi tôm t nhiên ñi vào ao ven b m i khi th y tri u dâng nh m ñ t năng su t 24 t n/ha/v nuôi. Protein th c ăn trong nuôi bán thâm canh bi n ñ ng t 25-35%. m t ñ nuôi post ho c gi ng (juvenile) th p hơn 2. B t cá là ngu n th c ăn ch t lư ng cao cho cá nhưng dư ng như có giá Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 155 . H u h t. Năng su t bi n ñ ng t 2. B sung thêm th c ăn công nghi p cùng v i th c ăn t nhiên. 2-2.5 con/m2. ch t lư ng nư c và lư ng th c ăn t nhiên s n có trong ao. Hình th c nuôi thâm canh ñòi h i công ngh qu n lý ph c t p.6. T l protein trong th c ăn công nghi p nuôi thâm canh kho ng 35% ho c cao hơn. Qu n lý ngu n nư c d a vào s bi n ñ ng c a th y tri u. Các hình th c nuôi Nhìn chung. Hình th c l y gi ng t nhiên vào ao lúc nư c tri u dâng v n còn áp d ng m t s nư c châu Á. V i hình th c này. R t ít khi cho thêm th c ăn b sung mà ch y u d a vào ngu n th c ăn t nhiên có s n trong ao. t l cho ăn. V i hình th c nuôi này. hình th c nuôi thâm canh ñư c áp d ng.000 kg/ha/v . tính ngon mi ng. năng su t ñ t 6002.000 kg/ha/v .000-9. Tôm ñư c nuôi trong b ho c ao v i m t ñ 20-40 con/m2. Th c ăn nhân t o là ngu n th c ăn cung c p dinh dư ng ch l c cho tôm. Tôm tăng trư ng cho ñ n kích c thu ho ch ao có nhu c u ít protein hơn so v i s cung c p trong tài li u. Giá bán khác nhau ph thu c vào kích c c a tôm l n hay nh . Kh i lư ng trung bình c a tôm khi thu ho ch bi n ñ ng t 16-36 con/kg tùy thu c vào m t ñ nuôi. m t ñ th gi ng t 3-15 con/m2 ho c g p ñôi m t ñ n u th post. Nhu c u dinh dư ng và ngu n cung c p M c protein trong kh u ph n cho tăng trư ng t i ưu c a tôm dao ñ ng t 28 – 60% tùy vào gi ng. H p tác nghiên c u gi a trư ng ð i h c Auburn và trang tr i Granjas Marinas Honduras cũng cho k t qu tương t . Vì v y. bán thâm canh và thâm canh. H u h t tôm nuôi cung c p trên th gi i ñư c nuôi ao ñ t b ng hình th c bán thâm canh. nh ng nơi giá ñ t xây d ng ao nuôi quá cao ho c không có ñ t và khi giá tôm lên cao. M t s nghiên c u ñã ñư c th c hi n ñ ñánh giá giá tr dinh dư ng c a các ngu n protein khác nhau.Do các trang tr i tôm ngày càng tăng. Bón thêm phân vô cơ và h u cơ ñ tăng s lư ng ngu n th c ăn t nhiên trong ao.5 v /năm. ch t lư ng c a d ng viên th c ăn. Nhìn chung. ch t lư ng protein. Nghiên c u trong phòng thí nghi m Enrique Ensenot Panama cho th y th c ăn ch a 25% protein cho năng su t tôm tương ñương v i th c ăn ch a t l protein cao hơn trong nuôi bán thâm canh có bón phân v i m t ñ 5 con/m2. 13. vi c s d ng th c ăn cân b ng dinh dư ng và giá r cùng v i vi c cho ăn t t là nh ng y u t cơ b n cho vi c nuôi tôm thành công. có 3 hình th c nuôi tôm he là hình th c nuôi qu ng canh. v i hình th c qu ng canh. nuôi thâm canh trong b Nh t có th ñ t t i 24 t n/ha/v . 13. năng su t ñ t t 150-500 kg/ha/v .2.Thông thư ng. Phân bón ñư c s d ng ngay t ban ñ u ñ tăng kh năng sinh trư ng c a th c ăn t nhiên trong ao. th c ăn chi m ñ n 50% t ng chi phí s n xu t.6.3. nhu c u v s lư ng protein ñư c tính cho tôm nh nuôi trong thùng ch a ho c b không có th c ăn t nhiên.

ngu n protein ch t lư ng cao ñ i v i tôm. Deshimaru (1982) cho r ng t l t o thành arginine d ng t do vào trong protein cơ ít hơn 1% so v i s t o thành 90% arginine d ng protein.73 3. 1973). Tôm cũng c n có ñ 10 acid amin thi t y u gi ng như cá và các ñ ng v t trên c n. trái ngư c v i k t qu thu ñư c t cá da trơn và gia súc. m c. lysine.28 0. B t h t bông có th s d ng ñư c cho tôm.00 2. ñ c bi t khi cho ăn ch ñơn ñ c ngu n protein này. monondon. Tuy nhiên. vannamei. có th vì do thi u phenylalanine và acid amin căn b n (arginine.04 7. b t ñ u tương v i t l 20 – 50% kh u ph n có th thay th ph n l n b t cá. B t ñ u tương là ngu n protein th c v t ñư c s d ng ph bi n nh t cho cá.50 2. do v y.66 Casein 3.86 2.87 Ngu P.21 5.01 4. casein. b t tôm.40 6. Arginine.48 3.13 2.69 1.45 3. B t ñ u tương cho tăng trư ng c a tôm P. Tuy nhiên nhu c u v s lư ng cho t t c các acid amin thi t y u này chưa ñư c xác ñ nh.88 4.28. casein và tr ng toàn ph n Acid amin thi t y u Arginine Histidine Isoleucine Leucine Lysine Methionine Phenylalanine Threonine Tryptophan Valine P. Trong ñi u ki n thi u thông tin v nhu c u s lư ng này thi có th áp d ng nhu c u acid amin thi t y u như c a gia súc. B ng 13.72 2. Mai và c ng s (1988) cho r ng con gi ng P.47 5.83 Tr ng 5. Vai trò quan tr ng c a b t cá trong kh u ph n nuôi tôm là ñ tăng tính ngon mi ng. sò. histidine và lysine) trong m t s lo i b t cá. vannamie lên ñ n 56% trong kh u ph n.76 7.46 6.76 3.86 3. azteus và P.30 2.28 6. Hàm lư ng các acid amin thi t y u c a protein trong cơ th t tôm.51 0.62 0. b t tôm.27 1. b t m c ho c k t h p gi a các lo i này v i nhau ñ nuôi tôm.japonicus 7. m c. B t h t bông ch a r t ít lysine. japonicus và P. ñây cũng là ngu n protein t t cho tôm. methionine. Shigueno (1975) cho r ng. vannamie. orientalis ñã không h p thu ñ ng th i cùng lúc methionine Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 156 . b t h t bông (ch a 0.45 1. b t gluten (Sick và Andrews.34 2.71 3.52 1.81 3. Kh u ph n nuôi tôm v i t l acid amin thi t y u như trong cơ c a tôm.89 7. Lim và Dominy (1990) cho r ng n u tính ngon mi ng và s n ñ nh v nư c ñư c duy trì thì có th s d ng b t ñ u tương cho con gi ng P. Tuy nhiên. không th thay th m t cách ngang b ng cho b t ñ u tương ñư c.70 2.50 8.97 2.66 2.52 2.28 sau ñây li t kê hàm lư ng acid amin thi t y u trong cơ c a tôm P.75 3.27 3.76 Nh ng n l c b sung trong các kh u ph n thi u acid amin b ng các acid amin t ng h p ñã không thành công ñ i v i tôm.51 4.68 5.92 3. ði u này ñã ñư c xác ñ nh nhi u gi ng.vannamei 8. threonine.24 2.79 4. leucine.30 2.41% gossyfol t do) không nên b sung quá 26% (ho c 1100 ppm gossyfol t do) trong kh u ph n c a tôm gi ng P.65 4.90 3. sò s t o ñư c s tăng trư ng t t c a tôm nuôi.39 2. tryptophan và valine là các acid amin thi t y u ñ i v i tôm Panaeus japonicus.15 3.tr dinh dư ng th p hơn ñ i v i tôm. isoleucine. P.50 5. Trong th c t s n xu t. B ng 13. histidine. duorarum t t hơn b t cá.77 1. phenylalanine.01 5.40 1.18 2.46 1. và c a m c.38 n protein (%) Sò M c 4.54 1.

ngu n và ñ c tính c a phospholipid. t l năng lư ng / protein t i ưu ñ i v i tôm g n gi ng v i cá là 9-11 kcal/g protein. Tuy nhiên. vannamei. các nghiên c u ñã ch ra r ng kh u ph n ch a quá cao t l protein – năng lư ng phi protein làm gi m t l tăng trư ng. 1979). merguiensis tiêu th b kh ng ch b i m c năng lư ng kh u ph n b t ch p hàm lư ng protein có trong kh u ph n.và lysine t do v i các acid amin d ng g n v i protein. Nh ng nghiên c u v dinh dư ng ch ra r ng acid béo linoleic (n-6) và linolenic (n3) là c n thi t cho tôm P.5% acid béo n-3 cho s tăng trư ng t i ña c a nhi u gi ng tôm khác nhau. Lecithin t ñ u tương là m t ngu n cung c p thích h p và r ti n phospholipid cho tôm. Sedgwick (1979) cho r ng lư ng th c ăn tôm P. chúng cũng s d ng protein như m t ngu n năng lư ng. S b t l c c a tôm trong vi c s d ng các acid amin d ng t do thay cho acid amin d ng protein là do s h p thu v i t l khác nhau gi a acid amin t do và acid amin d ng protein. merguiensis ñ t tăng trư ng t i ña khi kh u ph n có ch a 39. sterol. P. P.42 kcal/g (Sedgwick. và có l là các ch t dinh dư ng khác. Palaemon serratus. Kh u ph n ch a 0. m c t i ưu c a acid béo n-6 kho ng 0. như lecithin. do v y chúng c n ñư c cung c p t kh u ph n ăn. hormon l t xác và là m t thành ph n c a l p dư i da loài giáp xác. các vitamin hòa tan trong m . Nhi u nghiên c u s d ng các ngu n lipid khác nhau ñã cho bi t vư t quá t l 10% lipid trong kh u ph n có th làm gi m tăng trư ng. T l ph i tr n các vitamin trong kh u ph n ñ i v i tôm cao hơn so v i cá. Trong s 15 vitamin ñã ñư c xác ñ nh là c n thi t cho cá thì 14 vitamin ñã ñư c th nghi m thông qua các nghiên c u v xác ñ nh nhu c u cho tôm. M c d u lipid trong kh u ph n có nh hư ng ñ n s s d ng ti t ki m protein. P. Cung c p ñ nhu c u carbohydrate và lipid trong kh u ph n s gi m ñư c nhu c u protein mà v n không làm gi m kh năng tăng trư ng c a tôm nuôi. Loài giáp xác không t ng h p sterol t acetate ho c mevalonate như cá.5-1%. Hơn n a.Có r t ít nghiên c u liên quan ñ n nhu c u năng lư ng c a tôm. indicus. m t ph n protein s ñư c s d ng ñ cung c p năng lư ng cho cơ th . th a năng lư ng trong kh u ph n có th làm gi m s tiêu th th c ăn. Kh u ph n ph i h p có ch a 25 – 35% protein và 4-5% lipid s t o ñư c t l năng lư ng – protein phù h p. tôm bi n còn có nhu c u v phospholipid. Lipid trong kh u ph n c a tôm không ch cung c p năng lư ng mà còn cung c p các acid béo thi t y u. Vi c cung c p năng lư ng t i ưu trong kh u ph n r t quan tr ng vì khi thi u h t năng lư ng phi protein. Tuy nhiên. do ñó gi m lư ng protein và các ch t dinh dư ng khác ăn vào. Cholesterol là sterol ch y u ñư c tìm th y loài giáp xác và là m t ti n hormon gi i tính. Bên c nh acid béo thi t y u. Cũng có th do nhu c u trao ñ i c a tôm cao ho c cũng có th là do m t ñi m t lư ng hòa tan vào nư c trong quá trình ăn mà chưa xác ñ nh ñư c. Tôm s d ng ngu n năng lư ng t carbohydrate và lipid trong kh u ph n ñ ti t ki m protein. Tôm không có kh năng phá h y s bão hòa và kéo dài chu i các acid béo 18:3 n-3 thành các acid béo 20:5 n-3 và 22:6 n-3.5% acid béo n-6 và 0. stylirostris và P.5% protein có năng lư ng t ng s là 4. T l protein thô – năng lư ng t ng s trong thí nghi m này vào kho ng 90 mg/kcal. M c ph i h p phospholipid t i ưu trong kh u ph n dao ñ ng t 1-3% ph thu c vào gi ng. thí nghi m xác ñ nh nhu c u vitamin ñ i v i post và giai Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 157 . nhưng tôm không ch u ñư c kh u ph n ch a lư ng lipid cao như ñ i v i cá h i. 20:5 n-3 và 22:6 n-3 cho tôm dao ñ ng t 0. vòng ñ i. M c t i ưu trong kh u ph n ñ i v i các acid béo không no n-3. sterol và phospholipid c n thi t cho s phát tri n bình thư ng c a tôm. Tuy nhiên.5%.japonicus.

Kh u ph n ăn và nuôi dư ng Th c ăn t nhiên Tôm he trư ng thành là lo i ăn t p.4.ño n ñ u c a juvenile ñư c thi t l p trong phòng thí nghi m v i các y u t môi trư ng ñư c t i ưu hóa và n ñ nh.05 mg 50 mg 200 mg 100 mg 200 mg 500 mg 1500 mg Tôm có nhu c u b sung thêm phospho. B ng 13. k m. Giai ño n Post. th c ăn là mùn bã h u cơ. th c ăn là các sinh v t và mùn bã ñáy. Se và Mn ñ c i thi n s tăng trư ng (Deshimaru và Yone.4 0. nhưng trong nư c bi n chúng có th h p thu ñ magiê và canxi t nư c. 1978). Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 158 .4 Khoáng Khoáng vi lư ng (mg) Mangan K m S t ð ng Iod Selen Coban S lư ng/kg th c ăn khô 40 33 ho c 200 60 32 5 0.4 13. Lư ng vitamin ñ ngh b sung và lư ng t i ña trong kh u ph n ăn c a tôm Các vitamin Vitamin A Vitamin D Vitamin E Vitamin K Thiamin Riboflavin Pyridoxine Pantothenic acid Niacin Biotin Acid folic Vitamin B12 Inositol Vitamin C Choline chloride S lư ng/kg kh u ph n B sung T i ña 2000 IU 4000 IU 1000 IU 2000 IU 50 mg 100 mg 10 mg 20 mg 20 mg 50 mg 10 mg 30 mg 30 mg 60 mg 30 mg 80 mg 30 mg 80 mg 0 2 mg 2 mg 5 mg 0.30. B ng 13.01 mg 0. giai ño n Zoea và Mys. ñ ng. Lư ng khoáng c n thi t trong kh u ph n c a tôm Khoáng Khoáng ña lư ng (g) Canxi Photpho Kali Magiê S lư ng/kg th c ăn khô 10 10 6 0. s t.29. u trùng ăn vi sinh v t bơi t do.6. chúng là nh ng b n b t m i cơ h i. B sung vào kh u ph n cho tôm các khoáng vi lư ng. Thói quen c a Juvenile b t ñ u là ăn t p sau ñó ñ i thành ăn th t và chúng b t ch y u là nh ng ñ ng v t không xương s ng nh di chuy n ch m ch p. s ng t ng ñáy.

B i vì môi trư ng nuôi có nh hư ng l n ñ n nhu c u dinh dư ng c a tôm. Tuy nhiên. mùn bã và các sinh v t ñáy khác như giun ñ t và giun tơ. viên th c ăn nên duy trì ñư c trong nư c m t th i gian cho ñ n khi ăn h t. M c dù thông tin v nhu c u các ch t dinh dư ng cơ b n c a nhi u gi ng tôm là s n có nhưng thi u s li u nghiên c u v ñ xu t các lo i th c ăn nuôi ao. nơi th c ăn tươi s ng (rotifer. Ch bi n th c ăn Vì tôm có thói quen ăn ñáy. tuy nhiên. nuôi thương ph m hình th c thâm canh và bán thâm canh. Tính c n thi t c a vi c b sung các lo i th c ăn ao khác nhau v i t t c các ch t dinh dư ng như vitamin và các ch t béo c n thi t chưa ñư c hình thành. vì vây. ðư ng kính c a viên th c ăn ñ phù h p v i các c tôm khác nhau nên là 1-2 mm ñ i v i tôm 0. thô ch y tr c ti p ñ n ru t gi a. Ngay khi phát hi n ñư c mùi c a con m i. tôm di chuy n v phía con m i và nhanh chóng v chúng v i nh ng càng k p. kh u ph n ch a hàm lư ng protein cao ñư c s d ng s m trong su t giai ño n post và giai ño n juvenile. sò. t o) là ngu n th c ăn chính ñ nuôi u trùng tôm. Nh ng cơ quan th quan t p trung các ph n ph phía trư c và râu. m c thư ng dùng ñ nuôi v tôm b m . loài giáp xác và ñ ng v t thân m m nh . Ép ñư c s d ng r ng rãi trong s n xu t th c ăn n i cho cá. H u h t các lo i th c ăn công nghi p có ch a h n h p vitamin – khoáng. nơi nó bi n thành d ng s n s t b i các enzyme tiêu hóa. 3 mm ñ i v i tôm 5-10g và 4mm cho tôm 4-10g và l n hơn n a. vi khu n. D ng v n nát ñư c s d ng trong su t giai ño n post. Hai quy trình ch bi n là viên ép ñùn và viên ép h p ñư c s d ng ph bi n trong s n xu t th c ăn cho tôm. d ng viên ñư c s d ng k t giai ño n juvenile cho ñ n c thương ph m. phân tích l i nhu n . Con m i b nhai nh ra c thích h p trư c khi nu t. Nhìn chung.5-2 g. cũng có th s n xu t th c ăn chìm v i máy ñùn ép có n u b ng cách gi m t l giãn Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 159 . nh ng kh u ph n ăn như th có l là không kinh t l m ñ i v i phương th c nuôi tôm bán thâm canh. Trong ñi u ki n ao h . nơi ch y u t o thành khuôn phân. D ch th c ăn ñi xu ng ph n sau c a ru t và cu i cùng ñ n các ng nh c a gan t y ti p t c tiêu hóa và h p thu. 2 mm ñ i v i tôm 2-5 g.Kh u ph n cho năng su t cao trong nuôi thâm canh ñã ñư c thi t l p. Th c ăn vào b ng ñi qua th c qu n và vào túi trư c c a d dày (ru t trư c). th c ăn công nghi p nên ñư c ch bi n thành các d ng viên chìm. Kích c c a viên th c ăn bi n ñ ng tùy thu c vào c tôm. Kh u ph n ăn Th c ăn ch bi n công nghi p là ngu n dinh dư ng cho tôm giai ño n ương. Nh ng h t không m n. B i vì tôm có xu hư ng tiêu th m nh th c ăn t nhiên và s bi n ñ ng l n v kh năng s n có c a th c ăn trong nh ng ñi u ki n qu n lý và môi trư ng nuôi khác nhau nên khó có th ph i tr n ñư c các lo i th c ăn giá r cho tôm nuôi bán thâm canh. Tuy nhiên các mô bào tươi s ng như bã cá. Artemia. th y sinh v t s ng và ch t. m c protein kh u ph n gi m d n trong su t giai ño n nuôi thương ph m. nơi có vài s tiêu hóa và là nơi quan tr ng ñ h p thu các ch t dinh dư ng. ngu n th c ăn t nhiên cho tôm là l p m ng ñáy ao nơi bao g m t o. Nh ng ph n th c ăn không ñư c tiêu hóa ñi vào ru t sau. Tôm là con v t có tính ăn ch m và ch n l a. T p quán ăn Tôm l y th c ăn ch y u b ng cơ ch nh n bi t hơn là nhìn th y. M c d u tôm ñã ăn m t s lư ng có ý nghĩa các ch t dinh dư ng t ngu n th c ăn t nhiên này hàng ngày nhưng khó bi t ñư c s lư ng hay t l ph n trăm l y ñư c là bao nhiêu so v i nhu c u.chi phí th c ăn cho các hình th c nuôi và qu n lý khác nhau là khó tính toán. Năng su t tôm có th ñ t ñ n 500 kg/ha/v trong nh ng ao không cho ăn.

tôm thư ng khu trú c ñ nh và không bơi ñi xa ñ b t m i. Viên th c ăn ñùn ép thư ng có tính n ñ nh trong nư c cao vì có s keo hóa tinh b t. vi c phân ph i th c ăn kh p ñ u trên m t ao ho c nơi tôm khu trú là r t quan tr ng. b t ngũ c c. H ñ t các khay cho ăn trong ao và s lư ng th c ăn còn l i trong khay 1 gi . Nhi u k t qu nghiên c u cho th y. t ng h p) ñư c s d ng làm ch t k t dính cho th c ăn tôm d ng viên h p hơi. h u h t các lo i th c ăn cho tôm ñư c ch bi n v i viên nén ñư c thi t k ñ c bi t g n v i máy phun hơi và h th ng ñi u hòa hơi cho phép gia tăng n u h n h p th c ăn. M t s nhà s n xu t l y m t v c bùn ñáy khu v c cho ăn ñ tìm th c ăn sót l i ho c mùi hôi th i c a th c ăn th i r a. m t s nhà s n xu t c g ng tính toán ho t ñ ng b t m i trong ao. tôm. m c. Có th h n ch t i ña s tan rã th c ăn và vi c m t các ch t dinh dư ng hòa tan trong nư c b ng cách cho ăn nhi u l n trong ngày hơn là cho ăn 1 l n trong ngày. ðây có th xem như nh ng hư ng d n cách cho ăn n u như có th ư c tính ñư c kh i lư ng tôm trong ao nuôi. ñang có nguy cơ b ô nhi m nghiêm tr ng. ð tăng hi u qu vi c cho ăn. Do tôm ăn ch m và liên t c nên cho ăn nhi u l n trong ngày. Các ch t k t dính t ng h p như Aqua-firm 1A.. nhìn chung. Tuy nhiên. gi m s c ñ kháng. B t mì. Nh ng ch t khác nhau như acid amin. Nh ng ch t k t dính công nghi p như lignin và bentonite ñư c dùng ph bi n cho các lo i th c ăn d ng viên cho v t nuôi ñã ñư c xác ñ nh là ít nh hư ng ñ n th c ăn tôm ñòi h i nhu c u n ñ nh lâu trong nư c. 1979). Tuy nhiên. Lư ng cho ăn không nên vư t quá kh năng c a h th ng ñ tiêu hóa h t nh ng s n ph m th i ra và duy trì ñ lư ng oxy hòa tan trong ao. 2 gi sau khi cho ăn s quy t ñ nh lư ng th c ăn cho ăn vào ngày ti p theo tăng hay gi m. t n su t cho ăn t i ưu ñ i v i tôm P. acid béo và các ch t chi t c a cá. Nh ng nghiên c u này ñã thành công trong phòng thí nghi m nhưng chưa ñư c ch ng minh trong th c ti n.6. m t trong nh ng nguyên nhân quy t ñ nh làm tôm tăng trư ng ch m. ñ i v i các h l n có th cho ăn b ng thuy n. B t cá. ch bi n. sò. tính r i ro c a ngh nuôi tôm ngày càng cao. monodon gi ng là 3 l n/ngày (Lim và Pascual. Các hydrocolloid h u cơ như carboxymethyl cellulose. 13. Ch ph m sinh h c EM trong qu n lý môi trư ng ao nuôi tôm Ngh nuôi tôm nư c ta ñã ñư c hình thành t lâu nhưng mãi ñ n năm 1990 m i ñư c phát tri n m nh c v s lư ng l n ch t lư ng ñ ñáp ng nhu c u ngày càng tăng s n ph m tôm cho tiêu dùng và xu t kh u. Các ch t d n d (ch t h p d n) thư ng ñư c s d ng trong th c ăn c a tôm ñ tăng s h p d n và tiêu th th c ăn. kích thích s b t m i c a tôm.5. Cho ăn B i vì tôm là loài ăn ch m nên th a mãn vi c cho ăn là khó và có l không th ñ t ñư c. alginate. ð i v i h nh có th cho ăn b ng tay. Các b ng hư ng d n cho ăn ñã ñư c các công ty th c ăn chu n b .n nên viên th c ăn n ng. d b b nh t n công là do môi trư ng t l p bùn c n bã h u cơ dơ b n tích t lâu ngày b 160 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… . gum ñã ñư c th nghi m thành công trong phòng thí nghi m nhưng còn h n ch ñưa ra th trư ng ñ s n xu t th c ăn cho tôm d ng viên vì giá thành quá cao. b t các lo i c là nh ng ch t k t dính t nhiên ñư c s d ng ph bi n nh t trong s n xu t viên th c ăn cho tôm. Các ch t khác nhau (có th là t nhiên. không theo ñúng quy ho ch nên ch t lư ng môi trư ng ngày càng gi m. máy th i. Do vây.. Không như cá. Aqua-firm 2A ñư c s d ng trong th c ăn cho tôm. do phát tri n t phát. Trong ñi u ki n thí nghi m. Nh ng nhà s n xu t kinh nghi m có th quan sát thói quen bơi c a tôm d c theo b 1 ho c 2 gi sau khi cho ăn ñ bi t tôm ñã ăn ñ hay chưa. ñư c s d ng như là thành ph n gây s h p d n trong th c ăn cho tôm và cá. Môt s nhà s n xu t cho ăn d a theo kinh nghi m c a v nuôi trư c.

t các ch t mùn. rãi EM 1 tu n/ l n. Aspergillus. cung c p và t o ñi u ki n cho vi sinh v t gây b nh như : Vibrio.2-0. Nên rãi ñ u trên m t nư c ao vào bu i sáng. c ch kh năng phát tri n c a vi sinh v t gây h i như Vibrio. Ch ph m EM không ho t ñ ng môi trư ng khô. bi n ñ ng liên t c. Chính nh ng l p bùn dơ b n ñó là ngu n ch a ñ m i vi sinh v t gây b nh và t o ra các khí ñ c. nhưng chúng là nhân t làm suy y u h th ng mi n d ch c a cơ th tôm. b t ngu n t th c ăn dư th a. Qúa trình này di n ra liên t c theo chi u hư ng tích c c và có l i cho môi trư ng nuôi tôm.m t ñ y ao. Khi g p nư c.5 . t o ñư c s n ñ nh và duy trì ch t lư ng nư c. Aeromonas. E coli. v tôm. t th c ăn th a tích t ñáy ao nuôi. Aeromonas và nh ng m m b nh vi khu n khác. t o ñi u ki n cho virus gi t ch t tôm trong ao. các c n bã h u cơ co s n trong ngu n nư c. giúp môi trư ng ao nuôi trong s ch. nó ch ho t ñ ng m nh trong môi trư ng nư c. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 161 . Căn c ñi u ki n th i ti t. K t qu th nghi m cho th y. phân h y các ch t th i. Nh ng nhóm vi sinh v t h u hi u có trong ch ph m như: Rhodopreudomonas. Lactobacillus. Nh m t ng bư c kh c ph c và c i thi n d n môi trư ng ph c v cho ngh nuôi tôm. màu nư c trong ao nuôi trong qúa trình nuôi. ch ph m sinh h c EM có kh năng phân gi i t t các ch t th i h u cơ hòa tan và không hòa tan t u ch t c a tôm. H2S. M t khác do l m d ng vi c s d ng các lo i thu c và hóa ch t ngăn ng a m m b nh.. Chính s phân gi i này ñã t o ra cơ ch t làm th c ăn cho các ch ng vi sinh v t h u hi u. Th c ch t là b n thân các vi sinh v t có trong ao nuôi không gi t ch t tôm nuôi hàng lo t.. v i m c tiêu hư ng ñ n m t môi trư ng nuôi tôm b n v ng. ñ trong. c n l ng. ñã d n ñ n vi c tiêu di t các vi sinh v t gây b nh và c vi sinh v t h u ích. N u th i ti t th t thư ng. ngư i ta ñã ng d ng ch ph m sinh h c nh m qu n lý môi trư ng ao nuôi tôm. Sacchamyces. các Enzym ñư c kích ho t và b t ñ u th c s phân gi i r t m nh các ch t h u cơ trong ao. t t nh t là khi m t tr i v a hé sáng. y u t mùa v vi c s d ng EM gi ng có thay ñ i nh t ñ nh. ôxy hòa tan. sinh sôi n y n càng nhanh và s m gi t ch t tôm nuôi trong ao. ñi u hòa hàng lo t các y u t môi trư ng phát sinh trong quá trình nuôi như pH. các ch t lơ l ng r i k t t l ng xu ng ñáy ao.. t t nh t là rãi EM gi ng liên t c hàng ngày v i li u lư ng bình quân 0. Strepptomyces.. Penicillium có vai trò "tiêu th " các ch t h u cơ phát sinh trong ao h theo qúa trình nuôi tôm. rong t o.4 lít/sào. NH3. tăng nhanh sinh kh i. N u th i ti t t t ñi u ki n môi trư ng n ñ nh. Trong ao nuôi có càng nhi u ch t c n bã h u cơ hay th c ph m dư th a. li u lư ng bình quân 0. Lo i ch ph m sinh h c dư c s d ng có hi u q a nh t là Effective Micro-organism (g i t t là ch ph m EM).1 lít EM gi ng /sào (500m2).

Arai. Nhà XBNN. UNDP. Các gi i pháp dinh dư ng và nuôi dư ng nh m nâng cao năng su t các ñ i tư ng nuôi k trên? TÀI LI U THAM KH O: Ti ng Vi t L i Văn Hùng. Rome.213. Scott Graves.E. 1985. Nutrient Requirement and Feeding of Finfish for Aquaculture. P. Fish Nutrition. G. 1982. 179 . England Takeuchi. tôm he? 2. 1987. and Lim. Watanabe. 1995. 2002. ð c ñi m v dinh dư ng. 2003. T. C. pp.. Vi n chăn nuôi. FAO Fisheries Technical Paper 343. 2004. Culture Techniques of Moina: The Ideal daphnia for Feeding freshwater Fish Fry – University Florida.. cá rô phi. IFAS Extension.D. New. Feed and Feeding of Fish and Shrimp (A manual on the preparation and presentatition of compound feed for shrimp and fish in aquaculture). Imprint of Elsevier Science. Academic Press. D. Craig Watson and Roy P. Bullentin of the Japanese Society of Scientific Fisheries 49.. 3rd Eds.L. L. R. In: Muir.. R.CÂU H I: 1. 2002. K. FAO.R.W. 345-353. Australian Centre for International Agricultural Research. cá qu . Feeds and Feeding for Inland Aquaculture in Mekong Region Countries. S. Farm-made Aquafeed. C. Michael B. CAB international. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 162 . Edwards.W. R. B ng thành ph n hóa h c và giá tr dinh dư ng th c ăn gia súc. Aquaculture Training Manual. Hardy. London...J (eds) Recent Advances in Aquaculture. Hà n i. Snakeheads . (eds). 2004. Dinh dư ng và th c ăn trong nuôi tr ng th y s n. Y. J.Their Biology and Culture. and Shimma. T. Rottmann. Canberra 2004 Halver. cá trôi n ð . Yanong.. Rome. 823pp. Wee.F and Roberts. Webster. Fishing New Books Ltd. 2002. H Chí Minh.. Croom Helm. Nhà XBNN. Requirement of eel Anguilla japonica for essential fatty acids. Ti ng Anh FAO. cá chình. (eds). and Allan. J. 1980. Swift. kh u ph n ăn và nuôi dư ng cá chép. E. J..

1979).500 (Liener và Kakade. Nh ng th c ăn có ngu n g c th c v t thư ng ñư c s d ng ph bi n là h t ñ tương.1.CHƯƠNG XIV ð CT 14. 1976). X lý nhi t có th gi m ho t tính c a I-trypsin. Tuy nhiên. 1961). cá chép và các lo i khác. nhưng quá nhi t làm gi m m t s axit amin s n có trong ñ tương. 14. Robinson et al (1981) th nghi m nh hư ng x lý nhi t lên I-trypsin trong kh u ph n cá da trơn và cho th y làm gi m sinh trư ng và hi u qu s d ng th c ăn khi kh u ph n ch a trên 1. cá h i (rainbow trout). Nó làm ch m sinh trư ng c a gà. Các tác gi ñ ngh ch nên thay th m t ph n b t cá b ng ñ tương... chu t. H còn ch ra r ng b t cá ch a m t s ch t kích thích sinh trư ng chưa ñ nh rõ tên mà trong ñ tương không có. Ch t c ch trypsin là m t protein hình c u có kh i lư ng phân t 21. l c và các s n ph m ph t công nghi p ch bi n như bã ñ u nành. Tuy nhiên.1. ð c t có th có t ngu n g c th c v t. khô d u l c. Nhưng.1. Evans và Butts. ð tương thư ng ñư c b sung d ng viên trong kh u ph n ăn c a cá da trơn và các lo i cá khác v i m t lư ng h n ch do có ch a nhi u ch t c ch (anti-metabolites) mà ch y u nh t là ch t c ch trypsin. do s hi u bi t v dinh dư ng ngày càng tăng. k t lu n r ng khô ñ tương có m c năng lư ng và hàm lư ng lysine th p hơn 10 -15% so nhu c u. giá th c ăn có ngu n g c ñ ng v t v a tăng cao l i v a không ñ cung ng k p th i nên vi c s d ng th c ăn có ngu n g c th c v t ph i h p trong kh u ph n ăn cho tôm. l n. ph i h p kh u ph n ăn cho cá ch y u d a vào các th c ăn có ngu n g c t ñ ng v t (Law et al. khô d u bông. ð c t có ngu n g c th c v t Th i xa xưa. ðây là nh ng lo i th c ăn ñư c nhi u nhà khoa h c trên th gi i và trong nư c nghiên c u nh m thay th v i t l thích h p các lo i th c ăn có ngu n g c ñ ng v t trong kh u ph n ăn c a ðVTS. Viola et al. Nó không làm phình to t y bê. ði u ki n nhi t và m và th i gian khi x lý ñ tương ph thuôc lo i v t. n u thay th hoàn toàn s tăng chi phí b sung axit amin và tăng m c lipid. Nhi t ñ không ñ không ho t hóa ñư c I-trypsin s c ch tiêu hóa protein (Dabrowska. m t v n ñ c n ñ i m t khi s d ng ngu n th c ăn này là các ñ c t làm c n tr ñ n kh năng tiêu hóa các ch t dinh dư ng có trong các lo i th c ăn này. cá tăng nhanh m t cách rõ r t. ðÔC T T NHIÊN TRONG TH C ĂN TH Y S N ð c t t nhiên ch nh ng ch t và h p ch t ñ c h i có t nhiên trong th c ăn. 1980). 1980). cá da trơn. Ch t c ch trypsin (Trypsin inhibitor .9 TIU (trypsin inhibitor unit)/mg m u. ñ c bi t lysine (Riesen et al. 1947. Robinson et al (1981) m khám t y cá da trơn nuôi b ng khô ñ tương các m c I-trypsin khác nhau không th y nh hư ng gì. 1951). ñ ng v t và vi sinh v t.I-trypsin) trong ñ tương ð tương là m t trong nh ng ngu n protein th c v t quan tr ng thay th b t cá. Ngày nay. Andrew và Page (1974) phát hi n th y khi thay th b t cá b ng ñ tương cùng m c N làm gi m ñáng k sinh trư ng và hi u qu s d ng th c ăn cá da trơn.. (1982) nghiên c u trên cá chép. và gây ra tri u ch ng phình to t y gà và chu t do t y tăng cư ng ho t ñ ng quá m c ñ ñáp ng nhu c u cao vi c cung c p enzyme trypsin c n thi t cho cơ th (Sandholm et al. B ng ch ng ñó cho th y cơ ch gi m sinh trư ng do ñ tương r t ph c t p không ñơn gi n ch có c ch tiêu hóa protein. Kozak. cũng nhóm tác gi này Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 163 . chó (Liener và Kakade.

Mg và Zn. Van Etten và Tookey 1983). ngoài ch t GL. Tookey et al 1980). Phytic acid Phytic acid . I-trypsin và axit phytic.8% c a h t và gossypol 39-50% kh i lư ng tuy n (Berardi và Goddblatt 1980).(1985). c i xoăn… GL bao g m 5-vinyloxazolidinethione. ð c ñi m th hai là x lý nhi t khô ñ tương thương m i không có quy trình chu n nên có m c I-trypsin khác nhau gi a các m u phân tích. c i d u.4-4. 1983). GL tr nên ñư c chú ý ñ c bi t khi s d ng khô c i d u . Phytate có kh năng k t h p v i các cation như Ca. m h t bông Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 164 . oliu… chu t. nitrite h u cơ. T t c các s n ph m th y phân GL là nh ng h p ch t antithyroid (Van Etten 1969. nên dùng nguyên h t ñ tương (không ép d u) sau khi x lý nhi t ñ làm th c ăn. ði u này có th gi i thích l i ích c a b sung khoáng dư i d ng kh u ph n ch a ñ tương (Ketola 1975). Glucosinolate (GL) Glucosinolate (thioglucoside) ñư c hình thành t nhiên trong các th c v t d ng hình ch nh t như b p c i.ngu n protein r ti n trong kh u ph n ăn c a cá h i. Satoh et al. và ch t lư ng khô ñ tương. và nh t là P có trong th c v t thành h p ch t không thích h p cho ñ ng v t (Smith 1977). và tăng t l ch t cá (Richardson et al. h ñã không tìm th y nh hư ng c a I-trypsin cá da trơn khi nuôi kh u ph n ch a 3. ð c ñi m th tư là r t ít các nghiên c u trên cá v nh hư ng c a I-trypsin lên t y. Hơn n a. súp lơ. Trên cơ s kinh t và ưu ñi m sinh h c. khô c i d u còn ch a các h p ch t ñ c khác như axit erucic. ít nh t cho lo i cá h i này (Smith 1977). ð c t ñư c bi t nhi u nh t là gossypol trong tuy n s c t màu vàng. tannin và các phenolic khác. bông.6 TIU trong m t thí nghi m khác. phytate gây nh hư ng ñáng k ñ n sinh trư ng ñ c bi t khi có m c Ca cao trong kh u ph n (Moris và Ellis 1980). trong khi cá chép n m v trí trung gian. ð c ñi m th nh t là ñ nh y c m v i I-trypsin khác nhau các ñ i tư ng th nghi m. Gossypol H t bông là ngu n b sung protein cho v t nuôi và cá v i lư ng h n ch vì ch a nhi u ñ c t tư nhiên. Cá h i (Rainbow trout) nh y c m hơn. Các tuy n s c t ch a 2. Các nghiên c u trên phát hi n nhi u ñ c tính quan tr ng v nh hư ng c a I-trypsin trong nuôi tr ng th y s n. ð c ñi m th ba là b sung amino acid và khoáng cho k t qu kh quan có th do sai khác các gi ng. cá da trơn có s c kháng hơn. GL không t gây ñ c nhưng khi th y phân b i enzyme myrosinase t o các h p ch t làm suy y u ch c năng tuy n giáp và gây các nh hư ng có h i khác (Tookey et al 1980. 1985. Nhi u nghiên c u ch ra r ng hàm lư ng axit phytic cao kìm hãm sinh trư ng. isothiocyanate và ino thiocyanate (R-N=C=S). X lý nhi t. chuy n hóa protein và ch c năng tuy n giáp.hexaphosphate c a myo-inositol là thành ph n c a h u h t các s n ph m h t c c và khô d u như ñ tương. GL t ngu n c i d u gây cư ng năng tuy n giáp và gi m thyroxine (T4) huy t thanh cá h i (Yurkowski et al 1978).

cá da trơn. Thí nghi m xác ñ nh nh hư ng c a gossypol trên rainbow cho th y cá ch m sinh trư ng khi hàm lư ng 290ppm gossypol t do trong kh u ph n (Herman. Thí nghi m c a Dorsa et al (1982) trên cá da trơn cho ăn khô d u bông và gossypol acetate thì sinh trư ng gi m 17% kh u ph n khô d u bông.0. nh hư ng c a gossypol v i các loài cá khác chưa ñư c bi t rõ.30 .49g solanin/1kg ru t c và 1.alkaloids) và nhóm ti n alkaloid (Proto . Khi khoai tây m c m m thì solanin có th lên ñ n 1. 1970). ng ng tim và t vong.alkaloids). trung bình 0. Phương pháp ch bi n hi n nay có th lo i tr 80-90% gossypol. Theo tài li u c a Petterson (1991) thì alkaloid ñư c chia ra làm 3 nhóm: nhóm alkaloid th c (True . Alkaloid là nh ng h p ch t h u cơ có ch a nitơ và có tính ki m nh . Trong khi.07 g/kg ru t c và 0.34g/kg c . cá rophi. reserpine trong cây d a c n làm thu c gi m ñau. Li u gây ch t ngư i c a salonin t 0. như v y s d ng khô d u cotton làm th c ăn cho v t nuôi khá an toàn ngo i tr m t s lo i quá m n c m như l n (Singleton và Kratzer. Tilapia aurea ñ kháng v i gossypol và v i m c dư i 0. E. Ví d : cây vông nem (Erythrina sp) có ch a trên 60 lo i alkaloid. atropin ñư c tìm th y trong cây cà ñ c dư c (belladonna) ñ làm thu c giãn ñ ng t (Encarta.0. tiêu ch y r i sau ñó táo bón. ch v i m t li u r t nh cũng t o ra tác d ng sinh h c r t m nh trên cơ th .propyl . tên hóa h c là 2 . nhóm alkaloid gi (Pseudo . Trên ñ ng v t: Trong th c ti n chăn nuôi trên ñ ng c chăn th có m t s loài th c v t h ñ u như c ngôi sao hoa tr ng (Lupinus albus) ho c hoa vàng (Lupinus luteus) có Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 165 . Gi ng khoai tây Rosevall Angieri có ch a ñ n 0. cocaine trong cây coca ñ làm hưng ph n th n kinh. 1930).0. breviflora (Sotelo.alkaloids). Khi khu th n kinh b tê li t d n ñ n ng ng hô h p. Th n ng thì giãn ñ ng t và li t nh hai chân. tích lũy mô và thay ñ i mô b nh. vì v y ngư i ta g i nó ñúng nghĩa hoá h c là các glucoside cũng ñư c.55 g/kg v c . k t qu TN c a Roehm et al (1967) không th y nh hư ng ñ n tăng tr ng c a rainbow khi ăn 250ppm gossypol acetate trong 18 tháng li n. Các gi ng khác có hàm lư ng solanin th p hơn. và m c gossypol vư t quá ngư ng ñ kháng làm gi m sinh trư ng. morphine trong nh a cây á phi n ñư c s d ng ñ làm thu c gi m ñau. 1973). McRosoft.4 g/1kg th tr ng ngư i.04 . ðây là ch t mà ngày xưa ngư i x u s d ng ñ ñ u ñ c nhà tri t h c vĩ ñ i Socrates.22g/1kg v c . S c kháng gossypol r t khác nhau các loài cá như cá h i. Tri u ch ng ng ñ c trên ngư i th nh là ñau b ng. Alkaloid có ch a nhi u trong h t Erythrina americana. Tùy theo gi ng khoai tây mà hàm lư ng solanin có khác nhau. Alkaloid Alcaloid là nhóm ñ c t th c v t l n và ña d ng. Ngày nay.18% không nh hư ng tăng tr ng.chuy n gossypol t do thành liên k t và không gây ñ c cho ñ ng v t. ngư i ta tìm th y có g n 6000 ch t alkaloid khác nhau và có kho ng 30 trong s này ñã ñư c s d ng r ng rãi trong y h c và ñư c nghiên c u k . Khi th y phân nó gi i phóng ra ñư ng. Ch t alkaloide ñơn gi n ñư c t ng h p s m nh t vào năm 1886 là ch t coniine. ngư i ta còn bi t ñư c trong m t s cây nhi t ñ i cũng có nhi u alkaloid. Hi n nay. ña s có ngu n g c t th o m c. Ví d : ch t nicotine trong cây thu c lá ñư c s d ng ñ làm thu c tr sâu.piperidine (C5H10NC3H7). Nh ng alkaloid ñư c bi t rõ nh t là trong cây khoai tây và trong c lupin. Trên ngư i: hi n tư ng ng ñ c solanin thư ng x y ra do ăn c khoai tây m c m m. Ph n c khoai tây tr i lên trên m t ñ t có v xanh và ph n c khoai tây có ch a ch t solanin. Tuy nhiên. 1997).2 . cafein trong h t cà phê.

làm thay ñ i trao ñ i ch t trong d c và gây h i cho ñ ng v t. có phân t lư ng >500.m t lo i ch t ñ c gây b nh cho gia súc trên ñ ng c x ôn ñ i. Tri u ch ng b nh xu t hi n trên h th n kinh d n ñ n b i li t ngư i ta g i là b nh latirizmus.digallic. ñó là m t lo i cây châu Úc: Terminalia oblongata (Evereist. S có m t c a tannin trong m t vài cây c làm th c ăn gia súc quan tr ng không nh ng làm gi m kh năng tiêu hóa. do ñó s ng ñ c trên gia súc thư ng x y ra khi cho bò ăn c Lupin khô. như th ta g i là "gallotannins". Payner.1962) B c M . Tannin còn có nh hư ng như m t ch t kháng dinh dư ng. Tannin phân b r t r ng trong các lo i th c v t. làm thoái hoá và m hoá gan. ngư i ta còn bi t có m t lo i tannin khác g i là "ellagitannins" n u c t liên k t ra ta thu ñư c axit ellagic. có kh năng k t t a v i gelatin và các protein trong môi trư ng nư c. ngư i ta còng s d ng tannin ñ làm se niêm m c ru t tr các b nh tiêu ch y. Sau này. Bi n pháp phòng ng a: ngâm nư c và r a nhi u l n có th làm gi m chút ít alkaloid. M t hư ng khác. ñã hóa g thì tannin càng nhi u. Alkaloid trong lo i c này không b phá h y b i qúa trình phơi và s y. Ch t gallotannin có nhi u trong lá cây non cây Shin . N u ñem th y phân ra ta thu ñư c ñư ng glucose và m t thành ph n khác không ph i ñư ng. tuy nhiên có lo i th c v t ch a nhi u. Trong m t s c h ñ u thu c gi ng Medicago sativa sau m t th i gian dài tr ng ñ l y h t c già tích lũy ch t ñ c ñư c bi t là ch t latirin còn là lo i alkaloid gây ng ñ c cho gia súc ăn nhi u. ð c t c a nó còn có cây Acacia salicina. T xa. Th c v t càng già. N u cao lương ñư c h p hơi ho c ép d p làm khô cho gia súc ăn s tiêu hóa t t hơn r t nhi u. M t d n ch ng khác v lo i ñ c t này ñã gây thi t h i kinh t khá l n trong chăn nuôi. Trong các lo i cây cao lương. t ñó t l tiêu hóa tinh b t còng kém theo. Trong th c v t có 2 lo i tannin: m t lo i tannin có kh năng th y phân g i là hydrolysable tannin (HTs) và m t lo i không có kh năng th y phân g i là condensed tannin (CTs). Theo tài li u c a Humphreys (1988) thì s ng ñ c do lo i c này x y ra bò s a mang thai kỳ cu i ho c m i ñ còn gây ra b nh ketosis cho bò. Nhóm ch t tannin Tannin là m t h p ch t ester gi a ñư ng glucose và m t nhóm ch t khác. b o v ch t ñ m ch ng l i s lên men phân gi i c a vi khu n. mà còn làm gi m tính ngon mi ng c a gia súc. thư ng là m t ph c h p c a axit phenolic ho c axit oxyphenolic. có lo i ít. Nh ng gi ng cao lương c i ti n có hàm lư ng protein khá cao (11 . Theo Kumar và D’Mello (1995) thì tannin là nh ng h p ch t có ch a phenolic hòa tan. dư i tác ñ ng c a tannin làm cho nó k t t a. ñó là axit gallic và m .13%) nhưng vì có ch a tannin nên kh năng tiêu hóa kém. 1974. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 166 . protein bao b c xung quanh h t tinh b t. ñi u quan tr ng là v m t di truy n.oak (Quereus havardi) gây t n th t l n cho ñ ng v t chăn th trong mùa nó phát tri n gia súc ph i s d ng lo i cây này (Pigeon et al. Ngoài ra. ngư i ta bi t s d ng tannin ñ thu c da. 1975). nh ng gi ng nguyên th y hàm lư ng tannin r t cao. tiêu hóa kém. trư c ñây ngư i ta g i tên b nh do lo i c này gây ra là lupinozis. Tuy v y. ngư i ta c g ng tuy n ch n gi ng có hàm lư ng alkaloid th p. Cơ ch tác ñ ng c a tannin trong dinh dư ng ñ ng v t: ph n ng v i protein gây k t t a và bi n tính protein làm cho nó tr nên khó tiêu hóa. xác ñ nh trong cây c Lupin có ch a nhi u lo i alkaloid mà trong ñó có ch t kinolizidin là r t ñ c gây h i cho gan..

. axit sterculic.. Tetrodotoxin Kho ng 80 lo i thu c h Tetraodontiformes (cá puffer hay globefish) s n sinh và ch a tetrodotoxin – r t ñ c ñ i v i tât c ñ ng v t xương s ng tr loài s n sinh ñ c t trên (Fuhrman. 1970). nhưng ñ i v i ngư i và ñ ng v t thí nghi m.thì CPFA có 20-30ppm. M t s nh hư ng khác lên cá rainbow là làm bi n ñ i trao ñ i lipid (Truthers et al. Ch t này không ñ c như tetrodotoxin nhưng gây a ch y. 1980). ch t này gây tê cóng môi.35% CPFA ñư c s d ng trong kh u ph n 7.. ñó là tetrodotoxin và dinogunellin. malvalic là các axit trong th c v t h Malvale.1. Nhìn chung.. M c này không ñ gây nh hư ng sinh trư ng cá. ch có 7-10% axit sterculic h u hi u có trong kh u ph n cá h i. Tuy nhiên. b t máu. Kh năng gây ñ c cho th y s n là r t th p vì t l s d ng th p.01% khi ch bi n b ng phương pháp hi n ñ i (Levi et al. gan và bu ng tr ng cá có ch a 2 ñ c t t nhiên có th nh hư ng khi s d ng làm th c ăn. N u kh u ph n chi m 20-30% khô d u bông . D u bông ch a 0. nôn m a. 1967) và t l gi a axit sterculic và malvic là 2:1. ñư c s n sinh trong tinh d ch c a hai loài cá (Stichaeus grigorgjewi và Scorpaenichthys marmoratus).2% (Bailey et al..2.. Hàm lư ng CPFA trong d u bông kho ng 0. nh hư ng c a ñ c t lên th c ăn cá là chưa ñư c hi u rõ. kho ng 0. v i t l b t cá r t th p trong kh u ph n cho cá thì ñ ñ c hi m khi x y ra. Như v y. ho i t gan và lách trên ngư i (Fuhrman.6-1. lư i và ngón tay. Khô d u bông ch a các CPFA nói trên. Johnson et al. b t ñ u tôm. m t c m giác cơ. b t lông vũ. 1974). 1967. bi n ñ i ho t tính c a oxidase ch c năng trong gan và các enzyme khác (Eisele et al. 14. b t th t. 1974. 1978. 1966). các lo i này không có ñ c t .thư ng dùng cho cá h i . m t c m giác hô h p và ch t. M t trong các nh hư ng c a CPFA ñ n ñ ng v t có vú và l p chim là c ch h th ng enzyme desaturase axit béo (Raju và Reiser. 1985). 1969) và cá rainbow (Roehm et al. Chưa th nghi m trên cá. H u h t cá ch a ñ c t trên t n ð dương và Tây Thái Bình dương. 1983). ð c t có ngu n g c ñ ng v t Trong th y s n. Tuy nhiên. ñ c bi t cá l n. bi n ñ i thành ph n và c u trúc lipid (Scarpelli et al. Dinogunellin Dinogunellin là lipoprotein ñ c. 1974).. 1975).. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 167 .5% làm cho 30% cá có kh i u trong gan lúc 12 tháng. Kh u ph n này ch a kho ng 90ppm axit sterculic.. ñư c s d ng v i m t lư ng nh trong kh u ph n. CPFA còn có trong khô d u lo i b d u nhưng hàm lư ng ph thu c d u còn l i. th c ăn có ngu n g c ñ ng v t như b t cá. tăng t l kh i lư ng gi a gan và cơ th (Hendricks et al.Các axit béo cyclopropene Các axit béo cyclopropene (CPFA)..

Ngư i ta còn ch ng minh r ng α . n m Aspergillus có th lây nhi m qua khô d u bông. Aflatoxin có trong t nhiên Aflatoxin là nhóm ñ c t thư ng g p trong th c ăn gia súc. lo n dư ng cơ cá chép (Hashimoto et al. trong ñó có 4 lo i có tính ñ c l n nh t: B1.. s liên k t này gây c ch enzyme polymerase c a RNA làm h n ch s t ng h p RNA và c ch polymerase t . h t h ñ u. các h t c c (b p). Cơ ch gây b nh c a aflatoxin là do kh năng liên k t c a ch t này v i DNA trong nhân t bào. trong ñó aflatoxin B1 (AFB1) là ch y u.1). Aspergilus parasiticus sinh ra. h t hư ng dương (b ng 14. nó không ph i là h p ch t có trong nguyên li u th c ăn do s t ng h p c a th c v t hay ñ ng v t. khô cùi d a. tuy nhiên.RNA. 1979).M b oxy hóa M c a cá bi n ch a nhi u các axit béo không no (PUFA) và thư ng b oxy hóa b i oxy trong không khí (Watanabe. nh hư ng c a m b oxy hóa ñã ñư c nghiên c u trên các nhóm cá nuôi như cá h i. ðây là nguyên nhân làm gi m sút s t ng h p protein trong t bào. 1982). ñ c bi t vitamin E (Hardy et al. Aflatoxin gây thương t n gan và cú Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 168 . khô d u l c. các tri u ch ng nói trên có th kh c ph c khi b sung vitamin E vào kh u ph n có m b oxy hóa. da trơn và h cá chép. Các ch t ñ c này nh hư ng tr c ti p hay gián ti p ñên cá. ví d thông qua s thi u h t các vitamin. Nó gây tác h i r t l n cho v t nuôi th y s n và c cho s c kh e con ngư i. làm r i lo n s tăng trư ng bình thư ng c a t bào.. l c. n m Aspergillus flavus có trong khô d u bông gây b nh ung thư gan cho cá h i (rainbow trout). do ñó. thi u máu và thoái hóa m gan cá h i (Smith. lo i n m này s n sinh các aflatoxin. nh hư ng bao g m ngưng sinh trư ng. Các lo i nông s n d nhi m aflatoxin bao g m: h t l c. G1 và G2. Nó xu t hi n trong nguyên li u sau quá trình thu ho ch. S d ng m b oxy hóa ho c m trong kh u ph n ñ lâu ngày b oxy hóa gây ra ñ c. b o qu n và ch bi n do các lo i n m m c t o ra. g o và ñ i m ch. ít có nghiên c u trên các lo i cá khác. Trong th c t .1.. ñ ng th i cũng lactone này gây c ch t ng h p DNA nhân t bào. Tuy nhiên. Ví d . ð c t có ngu n g c vi sinh v t ð c t có ngu n g c vi sinh v t là ch t ñ c sinh ra t n m m c. Như ñã bi t. Nhi u nghiên c u nh hư ng c a AFB1 trên cá h i ñã ñư c công b . lúa mì. 1966). 1983). B2. 14. các s n ph m ngô. là h p ch t h u cơ có nhân ña m ch vòng có 16 d n xu t hóa h c khác nhau. Aflatoxin do n m Aspergillus flavus. β . tăng t l ch t.lactone không bão hoà có trong phân t aflatoxin làm cho h p ch t này có ho t tính gây ung thư.3.

v i giá tr li u LD50 ñ i v i AFL1: 0. Các s li u trên còn cho th y. Các lo i th c v t d nhi m là g o. cafe. trong khi ñó các lo i khác không gây ñ c. McKinley. Nguyên nhân ch y u là do m ñ trong th c ăn còn cao (>14%).83 mg/kg. li u LD50 là 5-10 mg/kg AFB1 (Halver et al. li u trên 5 ppm có th gây t n h i ñ n gan và ru t. 1968). Ngoài ra. sau ñó ñem d tr ho c do m ñ không khí trong kho cao h p thu vào nguyên li u. cá này ñ kháng t t và chưa tìm th y li u LD50. Th nghi m nh hư ng AFB1 trên cá da trơn cho th y.90 mg/kg (Bauer et al. 1991. 1977). th n ñ ng v t. AFG2: 4. ñ u nành. (ii) Nhi m trong kho trong khi ch bi n. cao lương. AFB2: 1. ð i v i cá h i coho. t o ñi u ki n t t cho n m phát tri n. ngô. do chênh l ch nhi t ñ ngày ñêm làm cho nư c ngưng t b m t l p th c ăn gây ra hi n tư ng m c c b . Ochratoxin A gây ch t ngư i. Scott et al.. cá Zebra thì nh y c m hơn. Nhóm này g m ochratoxin A và B và có hai ho t ch t a và b (Doster et al. phơi khô li n.75-0. (iii) Nhi m khi Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 169 . 1965. có 3 ngu n nhi m quan tr ng: (i) Nhi m ngoài ñ ng lúc thu ho ch: ði u này ñư c nh n bi t rõ nh t là ngô. b o qu n.0 mg/kg. Các giai ño n và ngu n gây nhi m ñ c t n m Trong th c t s n xu t. 1969). d tr th c ăn. ho i t ng lư n g n và ti u c u th n. s c ñ kháng cho gia súc và gia c m. nh hư ng khác nhau c a AF trên các ñ i tư ng là không gi ng nhau. Citrinin ñư c s n sinh do Penicillium và Aspergillus và phát tri n nhanh trên lúa mì. giá tr LD50 ñã ñư c xác l p cho AFB1 là 0. lúa m ch. Bauer et al. 1977). h t tiêu. 1969. lúa mì.. và sinh s n r t nhanh trên các lo i th c ăn h t c c (Scott.. Ít có nghiên c u ñ c t này trên cá. Ngoài ochratoxin. r t ñ c v i ñ ng v t nhưng chưa th nghi m trên cá (Scott.. 1969). Vi t Nam N 25 2 1 3 3 7 4 29 1 28 Hàm lư ng trung bình aflatoxin (ppb) 205 22 50 29 8 17 12 1200 40 105 Hàm lư ng t i ña aflatoxin (ppb) 600 25 50 55 10 50 50 5000 40 500 Các lo i mycotoxin khác Ochratoxin là nhóm ñ c nh t.67 mg/kg.58 mg/kg và AFG1: 0. Gi a b n lo i trên thì lo i aflatoxin B1 và G1 chi m s lư ng nhi u nh t và còn gây tác h i nhi u nh t trên cá h i (Halver.81 mg/kg và AFG1 là 1. ð c t này gây h i ñ n gan. ñ i m ch và y n m ch (Scott. B ng 14. v i li u LD50 4. 1972). gi m s c ñ kháng và gây ung thư ngư i. v i n ng ñ l n hơn 1 ppm làm gi m s n lư ng tr ng gà ñ . Mu n kh c ph c tình tr ng này thì khi thu ho ch không nên ñ lâu ngoài ñ ng mà ñem v s y.2 mg/kg (Abedi. patulin ñư c s n sinh t nhi u lo i n m Penicillium và Aspergillus. Nó còng làm gi m kh năng ñ tr ng. Hàm lư ng aflatoxin trong m t s th c ăn dùng cho chăn nuôi Tên th c ăn Ngô h t G o và t m ð u nành h t Cám g o Khô d u m Khô d u d a Khô d u ñ u nành Khô d u l c B t s n lát Th c ăn h n h p Ngu n: Tr n Văn An. 1967.44-0.1.th gây ung thư.. ti t s a. t. do n m Aspergillus ochraceus s n sinh ra khi ngô và lúa mì b nhi m (Shotwell et al. 1977). Rubratoxin A và B ñư c s n sinh do Penicellium rubrum. Trong khi ñó. 1969). Nó gây thoái hóa gan. 1970)..

t o ñi u ki n thu n l i cho n m m c phát tri n. sâu m t trong kho b i. n u c n thi t ph i x lý thêm nhi t ñ duy trì tình tr ng t t v i s cung th m nhi t và hút m. sâu m t có th làm tăng s phát tri n c a n m m c lên t 10 . Chính vì v y. Ki m soát và tr kh côn trùng. côn trùng trong nguyên li u và s phát tri n n m m c. Nhưng thư ng xãy ra trong môi trư ng chăn nuôi khi th c ăn ti p xúc v i máng ăn. lactic.5 Lúa 15.0 Lư ng nư c trong nguyên li u có 2 d ng: d ng k t h p. các loài g m nh m xâm nh p vào kho. 1.0 ð u các lo i 15. hô h p sinh ra nư c làm cho môi trư ng tr th c ăn ngày càng m thêm. Theo tài li u c a FAO (1979) thì côn trùng.2). H t d tr trong kho qua m t th i gian. Có s cân ñ i gi a m ñ không khí và m ñ nguyên li u. liên k t ch t v i ch t h u cơ.0 L c nhân 7.30%. Ngư i ta nh n th y có m i liên h gi a s phá ho i c a sâu m t. benzoic và axetic ñ tr n vào th c ăn kh ng 170 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… . sâu m t di chuy n trong nguyên li u mang trên mình nó nh ng bào t n m phát tán nhanh trong nguyên li u.0 G o 13. Ngư i ta s d ng nhi u lo i hóa ch t như Aureofugin. Chính lư ng nư c này có th gây ra tình tr ng m c c b cho nguyên li u. ta c n ph i ki m tra ñ nhi m côn trùng ñ có bi n pháp ki m tra ñ nhi m côn trùng. 2. Ph i s y khô nguyên li u trư c khi ñưa vào kho d tr . kh ng ch ñ m và nhi t ñ th ch h p. Nơi d tr ph i có c u trúc h p lý ñ duy trì môi trư ng n ñ nh và ph i ngăn ch n không cho côn trùng. t ñó s n sinh ra ñ c t gây h i cho ngư i và ñ ng v t. S cân ñ i ñ m nguyên li u và m ñ không khí (70%) nhi t ñ 27oC Nguyên li u S cân ñ i m ñ nguyên li u ñ m không khí 70% Ngô 13. sorbic. và ph thu c vào nhi t ñ môi trư ng (b ng 14. sâu m t. Có s liên quan gi a n m và sâu m t. ta g i là nư c ho t ñ ng (free water hay active water). Mu n gi nguyên li u t t ta c n có qui ñ nh tình tr ng h t trong ñi u ki n d tr c th . Ki m tra.. khóang trong nguyên li u và d ng nư c t do d dàng bay ra ho c h p thu vào nguyên li u. t o ñi u ki n thu n l i cho n m m c phát tri n. như sau: Ki m tra ñánh giá tình tr ng nguyên li u trư c khi d tr . Nh ng gi i pháp phòng ng a mycotoxin Có 3 n i dung quan tr ng và ñơn gi n c n th c hi n khi ti n hành d tr th c ăn. n n chu ng nhi m b n. Thiramtan. 3.cho ăn: trư ng h p này ít x y ra v i nuôi tr ng th y s n vì th i gian th c ăn ti p xúc v i môi trư ng nhi m b n ng n. v a làm tăng ñ m nguyên li u và v a mang m m vi sinh như bào t n m gây lan truy n n m m c r t mau l . các axit: propionic. B ng 14. Côn trùng. ði u này có th gi i thích b i 2 lý do sau ñây: Ho t ñ ng trao ñ i ch t c a côn trùng s d ng ch t h u cơ trong nguyên li u. Gi m thi u t i ña tình tr ng hô h p c a h t và m m vi sinh v t có trong nguyên li u d tr . S d ng hóa ch t. ð m và nhi t ñ có liên quan nhau. N u ñ sâu m t phát tri n v a làm t n th t ch t dinh dư ng.2.

như ñ u tương. nhi m m c cao t rũi ro công nghi p hay ch t th i. McAllister. NHIÊN VÀ PH GIA TRONG KH U PH N Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 171 . PCB là ngu n lây nhi m ñ i v i cá nhưng không nguy hi m. 1985). 14. làm cho nó không h p thu ñư c vào cơ th mà theo phân th i ra ngoài.ch nhi m ñ c n m. Tùy t ng lo i n m và ngu n lây nhi m mà s d ng hóa ch t cho h p lý. Làm m t hi u l c aflatoxin b i ánh sáng: Ánh sáng còn ñư c dùng ñ phá h y aflatoxin. xâm nhi m m c th p thông qua môi trư ng tích lũy d n vào th c ăn. 1972). gia súc và c cá. M t trong s ngu n nhi m PCB trong kh u ph n cá là d u cá làm ngu n b sung lipid.2. M t trái c a ch t h p ph b m t là n u không ch n l c k thì ch t h p ph có th gây ra s h p ph vitamin và m t s ho t ch t sinh h c khác th i ra ngoài. Bi n pháp v t lý. Toxaphene Toxaphene là h n h p ch a 67-69% chlorine.1. Làm m t hi u l c aflatoxin b i NH3 dư i áp su t cao. C hai phương th c ô nhi m này ñ u nh hư ng ñ n cá nuôi hay cá t nhiên (Nadeau. Th c ăn. Ngày nay. ngư i ta th y khi ñem g o nhi m aflatoxin n u dư i áp su t hơi nư c có g n 70% aflatoxin b phá h y. M c dù còn m t s ñi m liên quan ñ n kh năng gây bi n tính c a s n ph m chưa ñư c làm rõ. Làm m t hi u l c aflatoxin b i ch t h p ph b m t: Ngư i ta ch n các ch t h p ph aflatoxin trong ñư ng tiêu hóa. Polychlorinated Biphenyls (PCB) PCB là h p ch t hóa h c b n. có m t kh p nơi và gây nhi u nh hư ng ñ n ngư i. Phương pháp nhi t như rang. lo i b aflatoxin trong d u.2. 1976. Ví d . Toxaphene ñã ñư c th y trong cá v i hàm lư ng cao do s tích lũy sinh h c. t ñó không gây tác h i cho cơ th . Murchelano. bong và l c tr ng vùng có s d ng toxaphene thì có ti m năng nhi m r t cao. nh hư ng c p tính c a PCB ñã ñư c phát hi n trên nhi u lo i cá thong qua ñư ng nư c (Stalling. Ngu n PCB lây nhi m ch y u t d u h cá trích ho c t m th t cá và tôm. nư ng nh nhi t ñ cao có th làm gi m aflatoxin. n m Aspergillus flavus nhi m trên ngô h t có th b kh ng ch b i ammonia 2% hay axit propionic 1%. Làm m t hi u l c aflatoxin. ngư i ta ñ ch ra h th ng l c h p ph ñ tách aflatoxin ra kh i d u 95 . 5. Wolke. ñư c s d ng r ng rãi ñ phun cho cây tr ng khi DDT b nghiêm c m. CÁC H P CH T KHÔNG T 14. song nó ñư c coi là m t phương pháp thành công và ñư c s d ng m c công nghi p v i nh ng ñ m b o c n thi t. Hóa ch t h u cơ Các ch t h u cơ xâm nhi m vào th c ăn dư i 2 con ñư ng: dài h n. Toxaphane ñ c hơn DDT ñ i v i các lo i cá chép nhưng ít ñ c hơn cá h i (Macek. ánh sáng m t tr i có tác d ng t t ñ phá h y aflatoxin. Hàm lư ng PCB trong d u cá bi n th p nhưng n u kéo dài th i gian cho ăn d u này thì hàm lư ng trong cá nuôi s cao. Làm m t hi u l c aflatoxin b i nhi t ñ : Nguyên lý c a phương pháp là bi n ñ i thành ph n hóa h c c a aflatoxin ho c thay ñ i nhóm ho t ñ ng trong phân t aflatoxin. n ð . ng n h n. Nhi u phương pháp v t lý ñ lo i tr n m mycotoxin trong th c ăn như lo i b h t b nhi m ñ s d ng h t không nhi m. Như v y. 4. Nói chung. 1970). ngô. Mayer. Davis.100%.

goitrin. ð tương và nhi u d ng phytate. NRC. Khô l c X lý X lý nhi t Gossypol Mimosine Glucosinonate Phytic acid Không th x lý nhi t ho c ngâm trong nư c Ngâm nư c X lý nhi t. Kim lo i n ng Trong lĩnh v c ñ c t h c th y s n. Cu và Fe M c trên các lo i th c ăn d tr m m c.2. Tuy nhiên. hai m c cao nh t làm tăng hematocrit và tăng sinh bi u mô mang nhưng không ch t. Gi m lư ng ăn vào và h n ch sinh trư ng nh hư ng s n sinh thyroxin và Keo d u sinh trư ng c a cá Khi th y phân sinh ra ion C i d u thiocynate. cadmium (Cd) và chì (Pb). mang và th n Kim lo i n ng v a là ch t dinh Th nh tho ng gây T o ra ch t dư ng nhưng v a ch t ñ c.. Nhi u lo i nhưng ch y u c khô d u (l c.. Cadmium Cd gây ho i t gan. trong khi PCB làm gi m tác ñ ng t n thương lên cá. ngâm nư c Không có phương pháp x lý h u hi u.14. da. Hg ñã tích t trong cơ dư i 30 ppm. S d ng enzyme phytase hay b sung khoáng Nên d tr th c ăn nơi khô. 1995. ñ c H t bông bi t lysine. ñ ch trypsin và chrysotrypsin tương. 16 và 24 ppm dư i d ng methyl HgCl trên 105 ngày (Wobeser. B ng 14. 1975) cho th y. Pb. nitrate làm gi m ho t ñ ng tuy n giáp 70% phospho trong ñ tương. Mn. H u h t h t c c.3. Al. 1985). kim lo i ñ h n chê ñ c khi b sung vào TĂ Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 172 . T l ch t cao c hai trư ng h p (Rhodes et al.. Cd.. Cu. Zn. Cá thư ng ng ñ c m t s kim lo i n ng như th y ngân (Hg). Zn. Không dùng TĂ ñã b nhi m Không x lý ñư c Mycotoxin Erucic acid Kim lo i n ng Axit béo không no gây tích lũy C i d u m và ho i t tim. Anderson. 8. Hg. Th y ngân Thí nghi m nuôi cá h i v i các m c Hg 4. 1993) Ho t ch t Kháng trypsin Mô t nh hư ng Ngu n th c ăn Các ch t c ch trao ñ i protein. As.) và h tb ñ u Gi m ch t lư ng protein. ví nh hư ng trên cá mang (chelator) du. Phytate gi m cây tr ng khác availability c a protein. Tóm t t m t s ch t kháng dinh dư ng và ñ c t trong th c ăn (De Silva. mát.2. bông. s ng ñ c này ít khi x y ra. nh hư ng c a kim lo i n ng trong nư c ñ n cá ñã ñư c ñ c p r t rõ ràng.

438 tr. Florida. E. Nh ng bi n pháp lo i b nh hư ng c a nhóm mycotoxin? 4. Nutrient Requirement and Feeding of Finfish for Aquaculture. 2005. 2004. 1987. ð c ñi m và nh hư ng c a nhóm ñ c t mycotoxin? 3. Official Methods of Analysis. C. Nguy n Th Hoa Lý. 1993. Lê ð c Ngoan. 150 tr. Fish Nutrition. TP H Chí Minh.D. Michael B. CAB international. C. England Webster. Bùi Huy Như Phúc. Hà N i. J. 823pp. Washington. and Lim. (ed) Handbook of Nutrient requirements of Finfish. Giáo trình th c ăn gia súc. S. 1991. D. UNDP. Boca Raton.W. Dương Thanh Liêm. CRC Press. Academic Press. Aquaculture Training Manual. Fishing New Books Ltd. 1985. Nhà XBNN. 3rd Eds. 1990. New. 2002. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 173 . DC. 69-75.. FAO.. Nutrient Requirements of Fish. Washington. Swift. 2002. Ti ng Anh AOAC. Imprint of Elsevier Science. In: Wilson.. Th c ăn và dinh dư ng ñ ng v t.P. Hardy. Hãy so sánh các nhóm ñ c t trong th c ăn th y s n? 2. R. (eds). DC. National Academy Press. ð c ñi m c a nhóm ñ c t t các ch t ph gia trong kh u ph n và bi n pháp gi m thi u nh hư ng? TÀI LI U THAM KH O: Ti ng Vi t L i Văn Hùng. Eel. Rome. Dương Duy ð ng. 15th Ed. R. Nhà XBNN. NRC (National Research Council)... Nhà XBNN. Anguilla spp. pp.R. Dư Thanh H ng.Arai. Feed and Feeding of Fish and Shrimp (A manual on the preparation and presentatition of compound feed for shrimp and fish in aquaculture). 2002.CÂU H I: 1. USA. Halver. Dinh dư ng và th c ăn trong nuôi tr ng th y s n. H Chí Minh.

5H2O FeSO4.3.Indian Carps) (Chow. H n h p khoáng s 3 (Cá chép n ð .0 NaCl Premix dùng v i m c 1. H n h p khoáng s 1 (cá h i. PREMIX KHOÁNG. Michael B.0 MgSO4 223.1 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 174 .5H2O 25. chép. Rome.Catfish) (Halver. VITAMIN CHO TÔM. H n h p khoáng s 2 (Cá da trơn .1 B ng 1.0 MnSO4.0 CaCO3 15.PH L C I H N H P TH C ĂN.2.2% trong kh u ph n m B ng 1.0 FeSO4. 1982) Ch t khoáng Fe Cu Co Mn Zn I Se Premix dung v i m c 0.H2O ZnSO4.1% kh u ph n mg/g premix 50 3 0. 1987) B ng 1. FAO.01 20 30 0.7H2O 35.6H2O KI Dùng m c 0.0 2. CÁ (Feed and Feeding of Fish and Shrimp.1. 1982) Ch t khoáng CuSO4.1% trong kh u ph n ppm trong kh u ph n cu i cùng Cu = 10 Fe = 100 Mn = 50 Zn = 50 Co = 0.7H2O MnSO4.05 I = 0.7H2O 0.0 NaH2PO4 50. da trơn) (Chow. 1982) Ch t khoáng S lư ng ( g ) 150.H2O ZnO CoCl.1 0.0 CuSO4. rôphi. New.1 KI (ho c KIO4) 1000.

5.B1 .0000 25.00 200.E .0000 5. 2 Dùng m c 1% trong kh u ph n B ng 1. 1982) Vitamin Vitamin A .004 16 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 175 .0000 50. chép.7H2O ZnSO4.7H2O MnSO4.11 100.K .15 3.6H2O CrCl3.7850 0.B ng 1.14 1.7H2O Ca(IO3).B2 Axit panthothenic Niacin Vitamin B6 Biotin Axit folic Cholin chloride Vitamin B12 Ethoxyquin mg/kg kh u ph n khô 1000 IU 200 IU 10 IU 2 40 4 4 10 20 4 0. H n h p vitamin (Cá h i.6H2O 1 Trong kh u ph n cá nư c ng t (g/kg premix)1 727.18 0.7775 127.51 Dùng m c 4% trong kh u ph n.4775 0. rôphi.00 151.C .H2O MgSO4.91 1.1275 Trong kh u ph n cá bi n (g/kg premix)2 510.D3 .7H2O CoSO4.4H2O CuSO4.7H2O NaCl KCl FeSO4.02 1 90 0. H n h p khoáng s 4 (Tilapia) (Jauncey và Ross.00 10.5375 0.5000 60.2950 0.5000 2. da trơn) (Chow. 1982) Ch t khoáng CaHPO4.00 22.4.

0 Khô ñ tương chi t ly 22.3 Pyridoxine 0.2 Vitamin B12 0.00 M tr 5. 1981).6 B t c alfalfa (17%CP) 3.7. 1981) Channel Catfish Catfish (Clarias&Ophicephalus) (USA. Tacon và Beveridge.Viên khô) B t cá (60% CP) 12.5 TC: 100.0 D u cá 4.Viên khô) (Thái Lan. Công th c th c ăn h n h p cá da trơn (catfish) (Lee.0 TC: 100.0 Premix K+V 1.2 Vitamin C 5.6 Axit Folic 0.35 B t ñá vôi 2.54 Premix vitamin 0. 1982) Vitamin A 500 IU D3 100 IU B1 0.0 Khô d u bông b v 12.5 Basfin (Ch t k t dính) 0. 1982) Nguyên li u Th c ăn cho cá sinh trư ng (Mehico) ð tương ép d u 54.02 150 100 5 40 5000 B ng 1.0 T m lúa mì 10.5 Cám g o 12.0 Premix vitamin 0.001 Axit Nicotinic 2.07 Khô m m ngô 7. 1984) 5000 IU 1000 IU 120 40 120 0.0 B t cá 56.8.0 B t lông vũ 5.00 Cám lúa mì 3.60 Premix khoáng 0.0 B t máu (80%CP) 5.B ng 1. H n h p vitamin (Tôm bi n. H n h p cho cá chép.0 Tinh b t (alpha) 14.6.00% Khô d u hư ng dương 11.10 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 176 . da trơn và rôphi (Chow.0 Distillers solubles khô 8.05 Vitamin K 0.0 Calcium Panthothenate 0.0 mg/kg th c ăn (Kanazawa.00 Calcium orthophosphat 2. tôm nư c ng t ) Vitamin mg/g premix (Chow.0 Cám g o 20.4 Mu i iot 1.5 Khô l c 12.1 B2 0.0 B ng 1.34 Cao lương 15.

5 g (%) 30 15 5 5 10 5 10 10 2 4 4 100 0.45 8 1 0.10. M t s công th c th c ăn cho cá măng – Chanos chanos (Lim. 1991) 40% protein cho cá gi ng 30 20 15 25.9. 1982) Nguyên li u B t cá B t lông vũ B t th t Khô ñ tương Khô l c Khô d u bông Cám g o B ng bia rư u Premix vitamin Premix khoáng Lipit b sung T ng c ng Lo i th c ăn B t cá Khô ñ tương B t tôm.11. M t s công th c th c ăn cho cá h i Atlantic (Storebakken. H n h p cho rô phi nư c ng t (Jauncey và Ross. 2000) Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… .5 48 3 2 1.5 0.5 0.5 Trư ng thành 25-50 0-15 5-20 10-18 20-30 3-5 35-55 30-40 7-15 V béo 25-50 0-15 5-20 10-18 10-30 3-5 35-55 20-40 7-15 Brood stock 25-50 0-15 5-20 10-18 10-30 3-5 50-60 20-35 7-15 177 B ng 1.5 .35 g (%) 10 5 5 12 12 20 20 10 2 4 100 35g – cá b t (%) 5 3 5 4 10 20 37 10 2 4 100 27% protein 10 34.B ng 1. b t m c B t mì D u cá bi n Premix vitamin Premix khoáng Ch t ch ng oxy hóa H t c c hay ph ph m Hemicellulose viên D u Dicalcium phosphate Cá b t Lo i th c ăn (%) B t cá 35-60 S n ph m ñ tương 0 Gluten 0-15 H t ngũ c c 8-15 D u 10-15 Khác 3-5 Thành ph n dinh dư ng (%) Protein 50-60 M 18-25 Tinh b t 6-12 Hương 0.05 Cá gi ng 35-60 0-5 0-15 8-15 10-20 3-5 50-60 18-30 6-12 Cá con 35-60 0-5 0-15 8-15 10-20 3-5 50-55 18-30 6-12 B ng 1.5 0.

0 5. 1984). H n h p cho tôm bi n (Kanazawa. 2002.000 20.0 10. 1983) Viên khô cho P.0 4.0 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 178 .14..5 3000 u trùng rôphi 15 30 0 47 5 1 2 0 30 2800 u trùng rôphi ñơn tính 0 30 0 68 0 0 2 0 41 2700 B ng 1.monodon merrguiensis (Malaysia) Nguyên li u B t cá B t th t xương Khô ñ tương Khô v ng ép Khô l c ép Ngô Khô d a & P.0 10.000 12.13. NRC. 2002 trong Feed and Feeding for Inland Aquaculture. M t s công th c th c ăn t ph i ch cho cá roophi và các lo i cá ăn c Thái Lan (Supis Thongrod et al..000 2. Kh u ph n th c hành ( USA ) Nguyên li u B t cá (61%CP) Khô ñ tương chi t ly B t ñ u tôm B t mì gi u gluten Cám g o M ao (%) 15.0 5. M t s công th c th c ăn t s n xu t cho u trùng cá da trơn và rôphi Thái Lan (Supis Thongrod et al.000 36.5 2500 ð n cá thương ph m 2 22 30 0 25 20 0 1 2 26 2500 B ng 1.B ng 1. FAO) Nguyên li u ph i tr n S n khô Khô d a Cám g o Khô ñ tương B t cá D u Dicalcium phosphate Premix Protein thô (%) Năng lư ng (kcal/kg) Cá gi ng ñ n 2-4 tháng tu i 23 0 15 35 25 4 1 2 31 2700 ð n cá thương ph m (nuôi l ng) 23 0 20 25 25 4 1 2 27.12.0 15.5 2700 ð n cá thương ph m 1 35 0 15 25 20 2 1 2 24.000 (%) 27. trong Feed and Feeding for Inland Aquaculture.000 10. FAO) Nguyên li u th c ăn Tinh b t s n Cám g o Gluten mì B t cá D u Dicalcium phosphate Premix Ch t mang (binder) Protein thô (%) Năng lư ng (kcal/kg) u trùng cá da trơn 1 0 0 25 50 7 1 2 15 45 3000 u trùng cá da trơn 1 15 3 0 72 7 1 2 0 40 3000 u trùng cá da trơn/rôphi 15 10 0 65 7 1 2 0 37.

000 0.1976) Viên khô (Thái Lan) Công th c 1 2 D u cá 3.0 Cám g o 25.0 3.0 Premix K+V 1.0 T ng: 100 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 179 .0 2.02%BHT và Ethoxiquin) 10.0 Khô ñ tương 9.0 4.0 Guar Gum 1.0 B t tôm 25.15.038 100 B ng 1.0 T ng: 100.0 G o nghi n 25.0 Cám g o 45.0 8.5 39.0 100 Viên khô (Indonesia) B t cá 20.Cám g o ñã l y d u B t xanh Tapioca Premix vitamin (+0.0 Khô ñ tương 5.0 0. Manik.500 1.0 5.0 Khô d a 20.015% 100 Ch t k t dính Premix vitamin Premix khoáng Dicalcium Phosphate Vitamin C (b c) 2.0 2.500 0.0 B t cá 10.000 0. H n h p cho tôm nư c ng t (New-Singholka.0 1.0 Tapioca 5.0 10.0 39. 1982).0 1.0 Khô l c 5.

6 E 3 1.43 0. axit béo.18 0.75 0.1.73 0.87 0.6 0.5 .36 1.95 1.17 1.1.75 1.74 0.8 0.4 Cá h i (Rainbow Trout) 3600 38 34 1.0 1.Met + Cys .Leucine .8 1.40 0.94 1.14 0.61 0.6 0.Tryptophan .1.00 1.0 R R 0.33 1.6 NT NT 3 NT 150 13 Rô phi 3000 32 28 1.7 0.1 R NT 0.2 1.28 0.78 0.1 E 30 2. vitamin và khoáng ñư c xác ñ nh v i kh u ph n tinh ch có ñ l i d ng sinh h c g n 100%.9 1.84 0.64 1.1 1 1 NT NT 0.42 0.9 E 0.Arginine .2 0.70 1.5 NT NT R NT NT R 180 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… .19 0.Lysine .04 0.45 R R 5 1.2 1 1 1E 0.05 0. Nhu c u axit amin. 1993) Cá da trơn DE (kcal/kg) Protein thô (%) Protein tiêu hoá (%) Axit amin (%): .09 1-2 NT NT NT 0.6 .Threonine .73 0.05 0.4 1.8 NT NT 0.5 .90 1.PH L C II B NG NHU C U DINH DƯ NG C A M T S LOÀI CÁ Nh ng giá tr v nhu c u dinh dư ng trình bày trong b ng dư i ñây là nhu c u t i thi u c a cá trong ñi u ki n thí nghi m.06 0.55 1. Nhu c u dinh dư ng c a m t s loài cá (NRC.5 0. ñi u này c n ñư c xem xét khi kh u ph n ñư c ph i h p t th c ăn t nhiên có ñ l i d ng sinh h c kém hơn.1 NT R Cá chép 3200 35 28 1.1 60 13 Cá h i Pacific 3600 38 34 2.98 1.Histidine .98 1. B ng 2.43 0.05 0.31 0.56 0.Phe + Tyr . N u n ng ñ năng lư ng hay protein kh u ph n cao hơn hay th p hơn các giá tr ghi trong b ng thì nhu c u các ch t dinh dư ng khác cũng ph i thay ñ i theo . s chênh l ch v kh năng l i d ng sinh h c c a các ch t dinh dư ng và chênh l ch v nhu c u do tác ñ ng c a môi trư ng.04 0.Valin n-3 fatty acids (%) n-6 fatty acids (%) Ch t khoáng: Ca (%) Cl (%) Mg (%) P (%) K (%) Na (%) Cu (mg/kg) I (mg/kg) Fe (mg/kg) Mn (mg/kg) 3000 32 28 1.48 0.76 1.7 0.24 1.64 0. Trong th c t s n xu t nh ng nhu c u này ph i ñư c thêm m t s dư an toàn (margin of safety) ñ bù ñ p cho nh ng m t mát khi ch bi n và d tr .Isoleucine .8 0.

0 1 3 300 50 R R 2500 NT 50 R 7 20 R R 800 R 2 R 6 300 50 30 NT 4000 NT 100 NT 7 30 28 NR 500 1 NR 0. NT: không th E: ư c tính B ng 2. 1996. mg/kg Folate. Nhu c u protein cho cá chép. Murthy. rôphi và cá da trơn châu Á (Jantrarotai. Paripatananont. 2002. UI/kg E. UI/kg K.25 1000-2000 500 50 R 9 15 14 R 400 R 1. mg/kg Pantothenic acid. mg/kg Thiamin.3 2500 2400 50 R 4 20 10 0. mg/kg Vitamin C.2. 2002. mg/kg 20 0. Shiau. macrocephalus 35 27-29 Cá gi ng Pangasius hypothalmus >18 Juvenile 43 Cá b t Cá lóc 30 Cá gi ng Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 181 .5 1 3 NR 25-50 30 0..01 E 1000 0. mg/kg Riboflavin. mg/kg Vitamin B12. mg/kg Myoinositol.5 6 NT 440 R 20 NT NT NT 50 NT 6 10 NT NR NT NT NT NT NT NT 50 Ghi chú: R: có nhu c u nhưng không xác ñ nh ñư c s lư ng NR: không th y có nhu c u khi xác ñ nh trong ñi u ki n thí nghi m.15 1. mg/kg Niacin. 2002) Loài Nhu c u (%) Kích c Cá chép 30-38 Cá gi ng Tr m c 28-35 Cá gi ng Cá mè 37-42 Cá b t và gi ng 45 Cá b t Rôphi 30-36 Cá gi ng 28-35 Juvenile Cá da trơn: Clarias 40 C. mg/kg Vitamin B6. 2002. UI/kg D.Zn (mg/kg) Se (mg/kg) Vitamin: A. mg/kg Choline. Takeuchi et al. mg/kg Biotin.

5 Iso 2. Nhu c u axit amin thi t y u (g/16 g N) c a cá chép.0 B ng 2. % min * T l m cá: th c v t là 7:1 8 42 2.4. % max P.8 5.6 3.8 0.1 5.3 2. 2002) Axit amin Cá chép Catla catla Labeo rohita Rô phi Ictalurus Agr 4.3 1.0 4.2 4.08 Gi ng 14 49 2. Shiau.6 3.8 0.0 0.8 1. % Ca.9 0.19 0. rô phi và da trơn (NRC.34 20 2.07 Juvenile 7 37 2.B ng 2.6 3.71 0.5 1 0.0 3.31 25 2 0.7 1.08 1 0.81 0.07 Juvenile 14 47 2.8 2.3. % min Met Cys Carbohydrate. Murthy. 2002.66 0.5 0.6 2.5 Lys 5.9 2.87 0.26 40 2 0.07 B ng 2.9 0.0 3.3 3.1 2.4 3. Jantrarotai.33 25 2 0.9 0. Nhu c u dinh dư ng cho các lo i cá ăn t p (Tacon. % Ca.3 Phe 6.7 6. 1990) Cá b t M thô.1 2.36 15 2.8 5.78 0. Nhu c u dinh dư ng cho các lo i cá ăn th t (Tacon.31 0. % min * T l m cá: th c v t là 7:1 16 52 3.6 5.8 0. % min Lys.07 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 182 .7 4.75 0.8 3.1 Met 3. % min(*) Protein thô.4 His 2.8 0.06 V béo 5 37 2.1 1.4 3.1 3.6 Leu 3.07 Sinh trư ng 12 45 2. 1993.2 4.0 1.48 0.5 3.8 0.5 2. % max P.29 30 2. % min(*) Protein thô.07 0.5 0.7 0.7 0.27 35 2.8 2.19 0. % min Mg.7 4.9 5.06 V béo 10 47 2.0 Try 0.71 0. 1996.7 2.07 Sinh trư ng 6 35 2.5.67 0.78 0. 1990) Cá b t M thô.26 40 2 0.5 1 0.5 Val 3.2 5.4 3. % min Mg.33 25 2 0.94 0.24 40 2 0.8 0.08 Gi ng 7 39 2.0 Thr 3.8 4. % min Lys. % min Met Cys Carbohydrate.

33 24.03 6.08 0.07 0.70 0.18 2.17 P 0.25 31.30 0.56 4.20 13.60 0.04 0.12 0.13 0.05 0.30 3.54 42.46 90.40 2.36 27.58 0.07 10.60 8.05 0.53 0.30 0.91 2.51 0.60 4.00 0.40 3.03 0.39 17.04 0.02 0.38 0.30 1.05 0.60 1.21 1.00 4.70 2.60 1.11 6.30 13.00 37.61 0.14 0.91 4.18 0.PH L C III THÀNH PH N HOÁ H C C A M T S TH C ĂN CH Y U CHO CÁ VI T NAM (%) Khoáng t ng s D n su t không ñ m Protein thô Ch t khô Lipt thô Lo i th c ăn C t nhiên h nh p Bèo cái Bèo dâu Bèo t m Bèo tây Rau mu ng C Ghi-nê Cây Trichantera C Ruzi Thân lá Stylô C s nb v C s nb v khô C s nc v C s nc v khô Cây b p c ilá già H tñ u tương Khô d u bông Khô d u ñ u tương Khô d u l c nhân Cám b i Cám g o n p Cám g o t gi chày Cám g o t lo i I Xơ thô Ca 0.27 31.60 10.43 24.40 1.19 89.19 0.70 2.60 6.01 87.40 2.00 46.60 7.30 1.40 89.5 88.30 13.50 1.70 1.98 0.40 0.70 16.29 0.79 5.20 0.11 0.30 1.86 5.50 23.73 10.01 1.00 88.90 1.53 1.81 0.09 0.39 7.20 37.97 5.54 5.60 0.04 0.13 0.00 3.26 0.20 5.68 22.86 0.56 0.56 24.90 2.10 2.70 10.99 0.05 0.80 7.65 26.00 8.00 4.6 81.54 9.70 13.90 12.76 0.05 0.70 31.20 1.20 1.05 0.61 12.80 2.50 2.60 1.48 91.10 11.06 0.11 0.00 87.39 0.50 1.80 28.70 89.16 0.60 7.87 27.30 7.50 7.77 11.96 11.62 6.10 6.54 0.19 24.06 0.22 1.70 77.57 45.17 0.90 2.05 0.74 10.60 4.72 7.91 5.60 23.02 33.51 47.05 0.47 2.54 7.07 1.30 0.57 2.32 0.50 1.43 7.96 7.70 0.37 1.26 0.10 8.80 17.49 86.11 0.20 0.04 0.70 0.08 2.50 1.37 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 183 .40 6.

19 51.55 57.40 4.26 87.10 4.90 5.71 88.80 0.58 35.60 26.25 10.80 10.17 0.52 1.50 1.50 96.80 1.79 1.00 1.00 0.50 89.10 28.60 0.06 2.B t cá l 50% protein B t cá nh t 40% protein B t cá nh t 45% protein B t cá nh t 50% protein B t cá nh t 55% protein B t tôm S ab t 89.80 38.09 2.67 2.50 26.88 0.53 3.35 7.90 2.98 90.00 38.52 10.30 64.37 1.89 13.97 0.50 5.34 5.10 0.54 24.20 42.50 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 184 .91 10.50 6.00 87.34 5.50 31.01 2.03 22.52 4.50 52.

2.PH L C IV TIÊU CHU N NGÀNH M T S LO I TH C ĂN TH Y S N 4.1.0.2. Yêu c u k thu t 3. s d ng ñ ương gi ng và nuôi tôm càng xanh thương ph m. 22 Màu s c Nâu vàng ñ n nâu.5 .0.Compound pellet feed for Giant freshwater prawn .5 S 6 3.00 g/con S 6: Lo i d ng viên s d ng cho c tôm có kh i lư ng: > 20. Ch tiêu c m quan c a th c ăn viên Yêu c u Viên hình tr (ho c m nh) ñ u nhau.1 ð i tư ng và ph m vi ng d ng 1.00 g/con 4.20 -2. 3.2 Các ch tiêu lý.1 Các ch tiêu c m quan c a th c ăn viên ph i theo ñúng quy ñ nh trong b ng 4.2. B ng 4.Chi u dài so v i ñư ng kính viên (l n) n m trong kho ng T l v n nát.00 -10.4 . 4.00 .00 g/con S 5: Lo i d ng viên s d ng cho c tôm có kh i lư ng: 10. không l n hơn . Th c ăn h n h p d ng viên cho tôm càng xanh .20 g/con S 2: Lo i d ng m nh s d ng cho c tôm có kh i lư ng: 0.2 Tiêu chu n ñư c áp d ng trong ph m vi c nư c ñ i v i các cơ s s n xu t và kinh doanh th c ăn viên cho tôm càng xanh.2.5 g/con S 4: Lo i d ng viên s d ng cho c tôm có kh i lư ng: 5.1. Ch tiêu S 4 2.2 S 5 2.1.00 g/con S 3: Lo i d ng m nh (ho c viên) s d ng cho c tôm có kh i lư ng: 2 . hóa c a th c ăn viên TT 1 Lo i th c ăn S 1 S 2 S 3 Kích c : 0. B ng 4.7 . tính b ng 2 t l % kh i lư ng. 33 Mùi v Ð c trưng c a nguyên li u ph i ch . không có mùi men m c và mùi l khác.0 mm.1 Tiêu chu n này quy ñ nh các yêu c u v ch t lư ng và an toàn v sinh thú y c a th c ăn h n h p d ng viên (g i t t là th c ăn viên).20.Tiêu chu n ngành 28 TCN 190 : 2004 4.2. ñư c ph i ch t nhi u lo i nguyên li u ñ m b o có ñ các ch t dinh dư ng.9 1. 1.1.1. Phân lo i Th c ăn viên cho tôm càng xanh g m 6 lo i s d ng cho các giai ño n phát tri n c a tôm v i các s hi u như sau: S 1: Lo i d ng m nh s d ng cho c tôm có kh i lư ng: 0.Ðư ng kính viên 0.3.01 . Ch tiêu lý.7 0.1. kích c theo ñúng s hi u c a t ng lo i th c ăn quy ñ nh trong b ng 4.0 TT 11 Ch tiêu Hình d ng bên ngoài 2 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 185 . hóa c a th c ăn viên ph i theo ñúng quy ñ nh trong b ng 4. b m t m n. ñ c trưng c a nguyên li u ph i ch .5 (ho c m nh) tính b ng 1.

6 0 . không l n hơn Hàm lư ng canxi. không nh hơn Hàm lư ng xơ thô.7 0 .5 2. tính b ng t l % kh i lư ng.3 1. không nh hơn Năng lư ng thô.8 0 . tính b ng t l % kh i lư ng.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 không l n hơn Ð b n.5 0 3. tính b ng t l % kh i lư ng. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 186 .7 0 . tính theo s gi quan sát. không nh hơn Hàm lư ng methionin.76 1. tính b ng t l % kh i lư ng. tính b ng t l % kh i lư ng.1. không l n hơn Cát s n (tro không hòa tan trong HCl 10%). tính b ng t l % kh i lư ng. không l n hơn T l canxi/ phospho n m trong kho ng Hàm lư ng natri clorua (t l % kh i lư ng).89 . không l n hơn Hàm lư ng lysine. không l n hơn Hàm lư ng protein thô.5 1. 3. Các ch tiêu vi sinh và an toàn v sinh thú y c a th c ăn viên ph i theo ñúng yêu c u ñư c quy ñ nh trong b ng 4.89 1.3. tính b ng t l % kh i lư ng.0 . không nh hơn Hàm lư ng lipid thô. không nh hơn 2 3100 11 35 5 3 16 2 32 5 3 30 5 4 27 4 4 25 4 5 23 4 5 3000 2860 2800 2750 2700 2. không l n hơn Hàm lư ng tro.72 1.72 1. không nh hơn Ð m. tính b ng t l % kh i lư ng.84 1.3. tính b ng kcal cho 1 kg th c ăn.8 0 .4. tính b ng t l % kh i lư ng.

4 Xác ñ nh ch t ñ c h i theo TCVN 4804 .3. 4. 4. 4.6 Xác ñ nh hàm lư ng protein thô theo TCVN 4328 : 2001.11 Xác ñ nh hàm lư ng phospho theo TCVN 1525 : 2001.4.4 Th các ch tiêu vi sinh và an toàn v sinh thú y 4.86.3.1 Ðo kích c (ñư ng kính và chi u dài) viên th c ăn b ng thư c k p 4. 4.9 Xác ñ nh hàm lư ng tro và cát s n theo TCVN 4327 . 4. 4.10 Xác ñ nh hàm lư ng canxi theo TCVN 1526 .3 Th ñ b n trong nư c c a th c ăn viên: 4.8 Xác ñ nh hàm lư ng xơ thô theo TCVN 4329 .3. 187 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… . 4. 4.3. .0 g th c ăn cho vào c c th y tinh có ch a nư c trong ñ yên trong vài phút.2 Cách th : . 4.14 Xác ñ nh hàm lư ng methionin theo TCVN 5282 .1 L y m u theo Tiêu chu n Vi t Nam (TCVN) 4325-86.1993.3 Xác ñ nh n m m c ñ c theo TCVN 5750 -1993.C c th y tinh dung tích 50 ml . 4.3. c kho ng 15 phút dùng ñũa thu tinh khu y nh m t vòng r i quan sát.3.Ðũa th y tinh 4.4.L y kho ng 5.3 Th các ch tiêu lý. 4.3.4. Ch tiêu vi sinh và an toàn v sinh thú y c a th c ăn viên TT 1 2 3 4 5 Ch tiêu Côn trùng s ng Vi khu n gây b nh (Salmonella) N m m c ñ c (Aspergillus flavus) Ch t ñ c h i (Aflatoxin) Các lo i kháng sinh và hóa ch t ñã b c m s d ng theo Quy t ñ nh s 01/2002/QÐ-BTS ngày 22/01/2002 c a B trư ng B Thu s n.2.3. N u h u h t các viên th c ăn v n còn gi nguyên hình d ng và có th c m nh lên mà không b v nát là th c ăn chưa b rã.3.3.3.3. Yêu c u Không cho phép Không cho phép Không cho phép Không cho phép Không cho phép 4. 4.2 Th ch tiêu c m quan theo Tiêu chu n Vi t Nam TCVN 1532-1993 4. 4.89.2 Th t l v n nát c a th c ăn viên b ng phương pháp sàng 4.1993.3.1.B ng 4. K t khi th th c ăn vào c c thu tinh ch a nư c cho ñ n khi h u h t các viên th c ăn v n còn gi nguyên hình d ng ph i ñúng theo quy ñ nh trong b ng 4.5 Xác ñ nh ñ m theo TCVN 4326 : 2001.90.2 Xác ñ nh vi khu n gây b nh theo TCVN 4829 : 2001.3.3. Sau ñó.4. 4.13 Xác ñ nh hàm lư ng lyzin theo TCVN 5281.3. 4. chu n b m u th theo Tiêu chu n Vi t Nam TCVN 6952 : 2001.90.Ð b n c a viên th c ăn ñư c tính b ng s gi quan sát.4 Xác ñ nh năng lư ng thô theo phương pháp hi n hành c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.12 Xác ñ nh hàm lư ng natri clorua theo TCVN 4330 .1 Xác ñ nh ñ nhi m côn trùng s ng theo TCVN 1540-86.86.1 D ng c th : .3. hóa 4.7 Xác ñ nh hàm lư ng lipid thô theo TCVN 4331 : 2001. Phương pháp th 4.3. 4.4.3.

4. Ch tiêu ch t lư ng ch y u (hàm lư ng protein thô.3 B o qu n 5. Ð nh lư ng c a hàng hóa (kh i lư ng t nh) d. b.1. S hi u tiêu chu n ñăng ký ch t lư ng c a th c ăn (c p cơ s ho c c p ngành).2 Ngoài các n i dung b t bu c. thoáng mát và ñư c t y trùng. ñ trên b c kê cao ráo.1 Tuỳ theo ñi u ki n s n xu t. Bao gói.2.4. ñ m b o yêu c u v an toàn v sinh thú y. th c ăn viên ph i ñư c ñóng gói trong các lo i bao PE. Tên hàng hoá b.1 Th c ăn viên ph i ñ ơc b o qu n trong kho khô. tránh va ñ p m nh.2. ñư c che mưa n ng. ho c bao gi y 3 l p. s ch. 5.1 Tiêu chu n này quy ñ nh các yêu c u v ch t lư ng và an toàn v sinh thú y c a th c ăn h n h p d ng viên (g i t t là th c ăn viên)..2 Th i gian b o qu n s n ph m k t ngày s n xu t cho ñ n khi s d ng không quá 90 ngày. 4. s ch. ho c bao PP. 5. Cam k t: Th c ăn không ch a các ch t b c m s d ng theo Quy t ñ nh c a B trư ng B Th y s n s 01/2002/QÐ-BTS ngày 22/01/2002. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 188 . Kho ph i có bi n pháp ch ng chu t và côn trùng phá ho i. Ð i tư ng và ph m vi áp d ng 1. Các n i dung không b t bu c khác (n u th y c n thi t) ghi theo quy ñ nh trong Thông tư s 03/2000/TT-BTS ngày 22/9/2000 c a B Thu s n.4. 5.2.5 Xác ñ nh các lo i kháng sinh và hoá ch t b c m s d ng theo các quy ñ nh hi n hành.2 Ghi nhãn 5.2. nh p kh u ñ i v i hàng hóa th y s n). 5. Thành ph n c u t o (nguyên li u chính ñư c s d ng) ñ. s d ng ñ ương gi ng và nuôi tôm Sú thương ph m. Xu t x c a hàng hoá (v i th c ăn ñư c nh p kh u) 5. th i h n b o qu n g.4 V n chuy n 5. hư ng d n s d ng (lư ng cho ăn.2. không có ch t ñ c h i. ghi nhãn. ch t xơ thô. không rách. s l n cho ăn. c.5..Compound pellet feed for tiger shrimp (Penaeus monodon).1. Hư ng d n b o qu n. 5. 5. 5. và cách theo dõi lư ng th c ăn hàng ngày) h. trên nhãn ph i ghi thêm các n i dung sau: a.1 Bao gói 5.1. 4.3. th i h n s d ng. kín.1 Vi c ghi nhãn trên bao ñ ng th c ăn viên ph i theo ñúng các quy ñ nh t i Thông tư s 03/2000/TT-BTS ngày 22/9/2000 c a B Th y s n (hư ng d n th c hi n Quy t ñ nh s 178/1999/QÐ-TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nư c và hàng hóa xu t kh u.1. hàm lư ng khoáng . b o qu n và v n chuy n 5.1. ñư c ph i ch t nhi u lo i nguyên li u ñ m b o có ñ các ch t dinh dư ng. ch t béo thô.) e.3.Tiêu chu n ngành 28 TCN 102 : 2004 4.1 Các n i dung b t bu c ph i ghi trên nhãn: a. Ngày s n xu t.2 Bao ñ ng th c ăn ph i b n.1. ñ m.1 Phương ti n v n chuy n th c ăn viên ph i khô. Tên và ñ a ch c a thương nhân ch u trách nhi m v hàng hóa c.4.2 Khi b c d th c ăn viên ph i nh nhàng. ñã ñư c t y trùng. Th c ăn h n h p d ng viên cho tôm sú .

4.Ðư ng kính viên (ho c m nh) tính b ng mm.Chi u dài so v i ñư ng kính viên (l n) n m trong kho ng T l v n nát (% kh i lư ng). ñ c trưng c a nguyên li u ph i ch . không có mùi men m c và mùi l khác. 3. B ng 4. % Lo i th c ăn S 1 S 2 0.20.4.3.8 1. tính b ng kcal cho 1 kg th c ăn. hóa c a th c ăn viên ph i theo ñúng m c ñư c quy ñ nh trong b ng 4. kích c theo ñúng s hi u c a t ng lo i th c ăn quy ñ nh trong b ng 4.2.5 TT 1 Ch tiêu Hình d ng bên ngoài 2 3 4 5 6 2 1 3400 11 42 40 39 38 37 35 3400 3200 3200 3000 3000 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 189 .00 -10. hóa c a th c ăn viên TT 1 Ch tiêu Kích c : .2.3. 2 Màu s c Nâu vàng ñ n nâu.5 S 3 1. tính theo s gi quan sát.4.5 g/con S 4: Lo i d ng viên s d ng cho c tôm có kh i lư ng: 5. không nh hơn Năng lư ng thô.4. Phân lo i Th c ăn viên cho tôm sú g m 6 lo i s d ng cho các giai ño n phát tri n c a tôm v i các s hi u như sau: S 1: Lo i d ng m nh s d ng cho c tôm PL15 có kh i lư ng: 0.00 g/con S 5: Lo i d ng viên s d ng cho c tôm có kh i lư ng: 10. b m t m n.20 -1.6 0.2 Các ch tiêu lý.20 g/con S 2: Lo i d ng m nh s d ng cho c tôm có kh i lư ng: 0. không l n hơn Hàm lư ng protein thô.2 S 4 1.01 .2 S 6 2. Yêu c u k thu t 3.1.2.00 .00 g/con S 6: Lo i d ng viên s d ng cho c tôm có kh i lư ng: > 20.3. B ng 4.00 g/con S 3: Lo i d ng m nh (ho c viên) s d ng cho c tôm có kh i lư ng: 1 . 3 Mùi v Ð c trưng c a nguyên li u ph i ch .2. tính b ng t l % kh i lư ng.00 g/con 4.5 . không l n hơn . không nh hơn Ð m.2 Tiêu chu n ñư c áp d ng trong ph m vi c nư c ñ i v i các cơ s s n xu t và kinh doanh th c ăn viên cho tôm sú.0. Ch tiêu lý.1 Các ch tiêu c m quan c a th c ăn viên ph i theo ñúng yêu c u quy ñ nh trong b ng 4. Ch tiêu c m quan c a th c ăn viên Yêu c u Viên hình tr ho c m nh ñ u nhau. không l n hơn Ð b n.8 S 5 2.

80 0.Ðũa th y tinh. không nh hơn 15 Hàm lư ng methionin.3.C c th y tinh dung tích 50 ml . Yêu c u Không cho phép Không cho phép Không cho phép Không cho phép Không cho phép 4.1 D ng c th : .3.70 0.8 6-8 lư ng. không l n hơn 11 Hàm lư ng canxi. 4.kh i lư ng.70 1.3. Phương pháp th 4.3.90 0.1 L y m u theo Tiêu chu n Vi t Nam TCVN 4325-86. 4.5 kh i lư ng. 4.1.80 1.2 Cách th : Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 190 .3 Th các ch tiêu lý. t l % kh i lư ng. TT 1 2 3 4 5 5-7 4 15 2 5-7 4 15 2 4-6 5 16 2 4-6 5 16 2 1. chu n b m u th theo Tiêu chu n Vi t Nam TCVN 6952 : 2001.80 1.80 0.70 a th c ăn viên ph i theo ñúng yêu B ng 4. % kh i 3 3 lư ng.2 Th ch tiêu c m quan theo Tiêu chu n Vi t Nam TCVN 1532-1993.2.90 kh i lư ng. Các ch tiêu vi sinh và an toàn v sinh thú y c c u ñư c quy ñ nh trong b ng 4.70 0.10 2. Ch tiêu vi sinh và an toàn v sinh thú y c a th c ăn viên Ch tiêu Côn trùng s ng Vi khu n gây b nh (Salmonella) N m m c ñ c (Aspergillus flavus) Ch t ñ c h i (Aflatoxin) Các lo i kháng sinh và hóa ch t ñã b c m s d ng theo Quy t ñ nh s 01/2002/QÐ-BTS ngày 22/01/2002 c a B trư ng B Thu s n. không nh hơn 3.0 . 4.3.10 lư ng. không nh hơn 7 Hàm lư ng lipid thô.3. % kh i 2. % 0. % 14 14 kh i lư ng. 4.5 trong kho ng 13 Hàm lư ng natri clorua.5. trong kho ng 8 Hàm lư ng xơ thô.5. không l n hơn 9 Hàm lư ng tro.3 lư ng. % kh i 6 . không > 14 Hàm lư ng lyzin. hóa 4. không l n hơn 10 Cát s n (tro không hòa tan 1 1 trong HCl 10%).1 Ðo kích c (ñư ng kính và chi u dài) viên th c ăn b ng thư c k p. % kh i 2. không l n hơn 12 T l canxi/phospho n m 1.3.3 Th ñ b n trong nư c c a th c ăn viên: 4.3.2 Th t l v n nát c a th c ăn viên b ng phương pháp sàng.4. % 2.

4. 5.9 Xác ñ nh hàm lư ng tro và cát s n theo TCVN 4327 . Tên hàng hoá b. 4.7 Xác ñ nh hàm lư ng lipid thô theo TCVN 4331 : 2001. . 4.3. nh p kh u ñ i v i hàng hóa th y s n). 4.4. 4.1 Vi c ghi nhãn trên bao ñ ng th c ăn viên ph i theo ñúng các quy ñ nh t i Thông tư s 03/2000/TT-BTS ngày 22/9/2000 c a B Th y s n (hư ng d n th c hi n Quy t ñ nh s 178/1999/QÐ-TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nư c và hàng hóa xu t kh u.1.2.3.1 Bao gói 5.86. ch t béo thô.3.90.90. 4. ñ m. ghi nhãn. 5.5. Ð nh lư ng c a hàng hóa (kh i lư ng t nh) d.4. Bao gói. không rách.12 Xác ñ nh hàm lư ng natri clorua theo TCVN 4330 .2 Ghi nhãn 5.4. 4. Ngày s n xu t. 4.8 Xác ñ nh hàm lư ng xơ thô theo TCVN 4329 .4 Xác ñ nh ch t ñ c h i theo TCVN 4804 . 4. ho c bao gi y 3 l p.0 g th c ăn cho vào c c th y tinh có ch a nư c trong ñ yên trong vài phút. K t khi th th c ăn vào c c thu tinh ch a nư c cho ñ n khi h u h t các viên th c ăn v n còn gi nguyên hình d ng ph i ñúng theo quy ñ nh trong b ng 4.1993. c kho ng 15 phút dùng ñũa thu tinh khu y nh m t vòng r i quan sát. ñã ñư c t y trùng. kín. Thành ph n c u t o (nguyên li u chính ñư c s d ng) ñ.1. ch t xơ thô. 5.5 Xác ñ nh ñ m theo Tiêu chu n Vi t Nam TCVN 4326 : 2001.4 Th các ch tiêu vi sinh và an toàn v sinh thú y 4.2 Bao ñ ng th c ăn ph i b n. 4. 4.) e.1993. 4.3.4 Xác ñ nh năng lư ng thô theo phương pháp hi n hành c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. ho c bao PP.4. Tên và ñ a ch c a thương nhân ch u trách nhi m v hàng hóa c.3. b o qu n và v n chuy n 5. 4.3 Xác ñ nh n m m c ñ c theo TCVN 5750 -1993.11 Xác ñ nh hàm lư ng phospho theo TCVN 1525 : 2001. 4. Sau ñó.6 Xác ñ nh hàm lư ng protein thô theo TCVN 4328 : 2001.. 4.4.1 Các n i dung b t bu c ph i ghi trên nhãn: a.1 Tuỳ theo ñi u ki n s n xu t. 4.86.2 Xác ñ nh vi khu n gây b nh theo TCVN 4829 : 2001.13 Xác ñ nh hàm lư ng lysine theo TCVN 5281.2. Ch tiêu ch t lư ng ch y u (hàm lư ng protein thô.2. th i h n b o qu n Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 191 .3. th c ăn viên ph i ñư c ñóng gói trong các lo i bao PE.10 Xác ñ nh hàm lư ng canxi theo TCVN 1526 . 4.14 Xác ñ nh hàm lư ng methionine theo TCVN 5282 . hàm lư ng khoáng .89..L y kho ng 5.3.3.1 Xác ñ nh ñ nhi m côn trùng s ng theo TCVN 1540-86.4.3. N u h u h t các viên th c ăn v n còn gi nguyên hình d ng và có th c m nh lên mà không b v nát là th c ăn chưa b rã. th i h n s d ng.5 Xác ñ nh các lo i kháng sinh và hoá ch t b c m s d ng theo các quy ñ nh hi n hành.1.3..3.Ð b n c a viên th c ăn ñư c tính b ng s gi quan sát.

trên nhãn ph i ghi thêm các n i dung sau: a. S hi u tiêu chu n ñăng ký ch t lư ng c a th c ăn (c p cơ s ho c c p ngành).20 g/con S 4: Lo i d ng viên s d ng cho c cá có kh i lư ng: 20 . Hư ng d n b o qu n. không có ch t ñ c h i. s l n cho ăn.200 g/con S 5: Lo i d ng viên s d ng cho c cá có kh i lư ng: 200 .3. ñư c che mưa n ng. thoáng mát và ñư c t y trùng. Ch tiêu c m quan c a th c ăn viên TT 1 Ch tiêu Hình d ng bên ngoài Yêu c u Viên hình tr (ho c m nh) ñ u nhau.4.1 Các ch tiêu c m quan c a th c ăn viên cho cá Tra và cá Ba sa ph i theo ñúng yêu c u quy ñ nh trong b ng 4.1 Phương ti n v n chuy n th c ăn viên ph i khô. B ng 4. Yêu c u k thu t 3.3.Tiêu chu n ngành 28 TCN 188 : 2004 4. s ch. tránh va ñ p m nh.3. 4. và cách theo dõi lư ng th c ăn hàng ngày) h. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 192 .3. ñ m b o yêu c u v an toàn v sinh thú y.g.2 Khi b c d th c ăn viên ph i nh nhàng. Kho ph i có bi n pháp ch ng chu t và côn trùng phá ho i.3. Ð i tư ng và ph m vi áp d ng 1.2 Tiêu chu n ñư c áp d ng trong ph m vi c nư c ñ i v i các cơ s s n xu t và kinh doanh th c ăn viên cho cá Tra và cá Ba sa.4. 5. hư ng d n s d ng (lư ng cho ăn. Th c ăn h n h p d ng viên cho cá tra và cá ba sa (Compound pellet feed for Pangasianodon hypophthalmus and Pangasius bocourti) . 1. kích c theo ñúng s hi u c a t ng lo i th c ăn quy ñ nh trong B ng 2.3.1 Tiêu chu n này quy ñ nh các yêu c u v ch t lư ng và an toàn v sinh thú y c a th c ăn h n h p d ng viên (g i t t là th c ăn viên). ñ trên b c kê cao ráo. s ch.1.6. 5. Phân lo i Th c ăn viên cho cá Tra và cá Ba sa g m 6 lo i s d ng cho các giai ño n phát tri n c a cá v i các s hi u như sau: S 1: Lo i d ng m nh (ho c viên) s d ng cho c cá có kh i lư ng: < 1 g/con S 2: Lo i d ng m nh (ho c viên) s d ng cho c cá có kh i lư ng: 1 .6. Các n i dung không b t bu c khác (n u th y c n thi t) ghi theo quy ñ nh trong Thông tư s 03/2000/TT-BTS ngày 22/9/2000 c a B Thu s n. s d ng ñ ương gi ng và nuôi cá Tra và cá Ba sa thương ph m.3 B o qu n 5. ñư c ph i ch t nhi u lo i nguyên li u ñ m b o có ñ các ch t dinh dư ng.2. b.1. b m t m n.2 Ngoài các n i dung b t bu c.4 V n chuy n 5.2. Xu t x c a hàng hoá (v i th c ăn ñư c nh p kh u) 5.3. c. 5. Cam k t: Th c ăn không ch a các ch t b c m s d ng theo Quy t ñ nh c a B trư ng B Th y s n s 01/2002/QÐ-BTS ngày 22/01/2002.2 Th i gian b o qu n s n ph m k t ngày s n xu t cho ñ n khi s d ng không quá 90 ngày.1 Th c ăn viên ph i ñ ơc b o qu n trong kho khô.500 g/con S 6: Lo i d ng viên s d ng cho c cá có kh i lư ng: >500 g/con 4.5 g/con S 3: Lo i d ng viên s d ng cho c cá có kh i lư ng: 5 . 4. 5.

không l n hơn . hóa c a th c ăn viên TT 1 Ch tiêu Kích c : . không nh hơn Hàm lư ng natri clorua.5 2.2 3 Màu s c Mùi v Nâu vàng ñ n nâu.8 1. không l n hơn Hàm lư ng tro. không nh hơn Ð m.8 0.1 0. t l % kh i lư ng. không nh hơn Hàm lư ng lipid thô. không nh hơn Hàm lư ng methionine.5 S 4 5. % kh i lư ng.0 1.5 2 30 3300 11 40 8 6 16 2 35 6 6 14 30 5 7 12 26 5 7 10 22 4 8 10 18 3 8 10 2800 2400 2100 1800 1500 1.5 0. không l n hơn Cát s n (tro không hòa tan trong HCl 10%).7. tính b ng t l % kh i lư ng. % kh i lư ng. Ð c trưng c a nguyên li u ph i ch .0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2. không có mùi men m c và mùi l khác. t l % Kh i lư ng.5 S 3 2.3 0. không nh hơn Năng lư ng thô. B ng 4.Ðư ng kính viên tính b ng mm.4 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 193 . Ch tiêu lý.0 0. t l % kh i lư ng. không l n hơn Hàm lư ng protein thô.0 S 5 10.0 S 6 12. không l n hơn Ð b n.Chi u dài so v i ñư ng kính viên (l n) n m trong kho ng T l v n nát. % kh i lư ng. hóa c a th c ăn viên cho cá Tra và cá Ba sa ph i theo ñúng m c ñư c quy ñ nh trong b ng 4. % kh i lư ng. tính b ng t l % kh i lư ng. % kh i lư ng.2 Các ch tiêu lý.1.9 0. không l n hơn Hàm lư ng phospho.6 1.7. không nh hơn Hàm lư ng xơ thô.5 0.7 1. tính theo s phút quan sát.9 1. 3.0 . không l n hơn Hàm lư ng lysine. kcal/1 kg th c ăn. tính b ng % kh i lư ng. ñ c trưng c a nguyên li u ph i ch . không nh hơn Lo i th c ăn S 1 S 2 1.

3. 4.C c th y tinh dung tích 50 ml . 4. 4.Ðũa th y tinh 4.3. 4.86.3. Sau ñó.8.1 D ng c th : . .7 Xác ñ nh hàm lư ng lipid thô theo TCVN 4331 : 2001.4.8. 4.3. 4.3.3. 4. c kho ng 15 phút dùng ñũa thu tinh khu y nh m t vòng r i quan sát. K t khi th th c ăn vào c c thu tinh ch a nư c cho ñ n khi h u h t các viên th c ăn v n còn gi nguyên hình d ng ph i ñúng theo quy ñ nh trong b ng 4. 4.1 Ðo kích c (ñư ng kính và chi u dài) viên th c ăn b ng thư c k p.3.1 L y m u theo Tiêu chu n Vi t Nam TCVN 4325-86. 4. 4.3 Th các ch tiêu lý.3. 4.8 Xác ñ nh hàm lư ng xơ thô theo TCVN 4329 .12 Xác ñ nh hàm lư ng lyzin theo TCVN 5281. 4.4.4.3.10 Xác ñ nh hàm lư ng phospho theo TCVN 1525 : 2001. Ch tiêu vi sinh và an toàn v sinh thú y c a th c ăn viên Ch tiêu Yêu c u Côn trùng s ng Không cho phép Vi khu n gây b nh (Salmonella) Không cho phép N m m c ñ c (Aspergillus flavus) Không cho phép Ch t ñ c h i (Aflatoxin) Không cho phép Các lo i kháng sinh và hóa ch t ñã b c m s d ng theo Quy t Không cho phép ñ nh s 01/2002/QÐ-BTS ngày 22/01/2002 c a B trư ng B Thu s n.Ð b n c a viên th c ăn ñư c tính b ng s phút quan sát. 4. 4. N u h u h t các viên th c ăn v n còn gi nguyên hình d ng và có th c m nh lên mà không b v nát là th c ăn chưa b rã.4 Th các ch tiêu vi sinh và an toàn v sinh thú y 4. Các ch tiêu vi sinh và an toàn v sinh thú y c a th c ăn viên cho cá Tra và cá Ba sa ph i theo ñúng yêu c u ñư c quy ñ nh trong B ng 4.3.4.L y kho ng 5.90.7.3. 4. 4.3. chu n b m u th theo Tiêu chu n Vi t Nam TCVN 6952 : 2001.3.1993. B ng 4. 4.3. Phương pháp th 4.1993.2 Cách th : .3 Xác ñ nh n m m c ñ c theo TCVN 5750 -1993.3. hóa 4.3.0 g th c ăn cho vào c c th y tinh có ch a nư c trong ñ yên trong vài phút.2 Xác ñ nh vi khu n gây b nh theo TCVN 4829 : 2001.4 Xác ñ nh năng lư ng thô theo phương pháp hi n hành c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.13 Xác ñ nh hàm lư ng methionin theo TCVN 5282 .2 Th ch tiêu c m quan theo Tiêu chu n Vi t Nam TCVN 1532-1993.90.5 Xác ñ nh ñ m theo TCVN 4326 : 2001.3.3.2 Th t l v n nát c a th c ăn viên b ng phương pháp sàng.3 Th ñ b n trong nư c c a th c ăn viên: 4.11 Xác ñ nh hàm lư ng natri clorua theo TCVN 4330 .3.6 Xác ñ nh hàm lư ng protein thô theo TCVN 4328 : 2001. TT 1 2 3 4 5 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 194 .1 Xác ñ nh ñ nhi m côn trùng s ng theo TCVN 1540-86.9 Xác ñ nh hàm lư ng tro và cát s n theo TCVN 4327 .3. 4.

s ch. 5. hư ng d n s d ng (lư ng cho ăn.3 B o qu n 5.4.2 Ghi nhãn 5. ch t béo thô. Cam k t: Th c ăn không ch a các ch t b c m s d ng theo Quy t ñ nh c a B trư ng B Th y s n s 01/2002/QÐ-BTS ngày 22/01/2002. ch t xơ thô.1 Các n i dung b t bu c ph i ghi trên nhãn: a.5. tránh va ñ p m nh. Ð i tư ng và ph m vi áp d ng 1. ñ m b o yêu c u v an toàn v sinh thú y. Th c ăn h n h p d ng viên cho cá Rô phi (Compound pellet feed for Oreochromiss sp) . thoáng mát và ñư c t y trùng.2 Ngoài các n i dung t bu c. ñư c ph i ch t nhi u lo i nguyên Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 195 .2 Th i gian b o qu n s n ph m k t ngày s n xu t cho ñ n khi s d ng không quá 90 ngày. không rách.1.2.4. ñ m. c..3.89. hàm lư ng khoáng . s ch.1 Bao gói 5.. ho c bao gi y 3 l p.2 Bao ñ ng th c ăn ph i b n.4. không có ch t ñ c h i. s l n cho ăn.1.1 Phương ti n v n chuy n th c ăn viên ph i khô.4. Bao gói.2. th i h n s d ng.4 Xác ñ nh ch t ñ c h i theo TCVN 4804 .1 Tiêu chu n này quy ñ nh các yêu c u v ch t lư ng và an toàn v sinh thú y c a th c ăn h n h p d ng viên (g i t t là th c ăn viên). 5.2. ñã ñư c t y trùng. 4. 5. trên nhãn ph i ghi thêm các n i dung sau: a. ho c bao PP.4.) e. nh p kh u ñ i v i hàng hóa th y s n).1.1 Tuỳ theo ñi u ki n s n xu t. Tên hàng hoá b. 5. và cách theo dõi lư ng th c ăn hàng ngày) h.3. ghi nhãn. Ngày s n xu t.Tiêu chu n ngành 28 TCN 189 : 2004 4. Hư ng d n b o qu n.1. ñư c che mưa n ng. Xu t x c a hàng hoá (v i th c ăn ñư c nh p kh u) 5. 5. ñ trên b c kê cao ráo. kín.2 Khi b c d th c ăn viên ph i nh nhàng. b. 5.5 Xác ñ nh các lo i kháng sinh và hoá ch t b c m s d ng trong th c ăn theo các quy ñ nh hi n hành 4. b o qu n và v n chuy n 5.3. Kho ph i có bi n pháp ch ng chu t và côn trùng phá ho i. Ch tiêu ch t lư ng ch y u (hàm lư ng protein thô. 4. Thành ph n c u t o (nguyên li u chính ñư c s d ng) ñ.1 Th c ăn viên ph i ñ ơc b o qu n trong kho khô.4. S hi u tiêu chu n ñăng ký ch t lư ng c a th c ăn (c p cơ s ho c c p ngành).4.1 Vi c ghi nhãn trên bao ñ ng th c ăn viên ph i theo ñúng các quy ñ nh t i Thông tư s 03/2000/TT-BTS ngày 22/9/2000 c a B Th y s n (hư ng d n th c hi n Quy t ñ nh s 178/1999/QÐ-TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nư c và hàng hóa xu t kh u.1. th c ăn viên ph i ñư c ñóng gói trong các lo i bao PE. Tên và ñ a ch c a thương nhân ch u trách nhi m v hàng hóa c. 5.4 V n chuy n 5. Các n i dung không b t bu c khác (n u th y c n thi t) ghi theo quy ñ nh trong Thông tư s 03/2000/TT-BTS ngày 22/9/2000 c a B Thu s n. th i h n b o qu n g. Ð nh lư ng c a hàng hóa (kh i lư ng t nh) d.

0 S 5 4. 2 Màu s c Nâu vàng ñ n nâu.500. s d ng ñ ương gi ng và nuôi cá Rô phi thương ph m.0 .0 S 6 6.200.0 -10.1 Các ch tiêu c m quan c a th c ăn viên cho cá Rô phi ph i theo ñúng yêu c u quy ñ nh trong b ng 4.2 Tiêu chu n ñư c áp d ng trong ph m vi c nư c ñ i v i các cơ s s n xu t và kinh doanh th c ăn viên cho cá Rô phi.20. không l n hơn .5 . không nh hơn Ð m.0 TT 1 Ch tiêu Hình d ng bên ngoài 2 3 4 5 6 2860 2800 2750 2700 30 27 25 20 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 196 .Chi u dài so v i ñư ng kính viên (l n) n m trong kho ng T l v n nát. tính b ng t l % 11 kh i lư ng.0 S 4 4. tính theo s phút 30 quan sát.4.10. 3.0 g/con S 3: Lo i d ng viên s d ng cho c cá có kh i lư ng: 10.0 1.4.0 g/con 4. ñ u nhau. hóa c a th c ăn viên TT 1 Lo i th c ăn S 1 S 2 Kích c : 1. Phân lo i Th c ăn viên cho cá Rô phi g m 6 lo i s d ng cho các giai ño n phát tri n c a cá v i các s hi u như sau: S 1: Lo i d ng m nh (ho c viên) s d ng cho c cá có kh i lư ng: nh hơn 5.1. ñ c trưng c a nguyên li u ph i ch .10. 1.2.9. % kh i 2 lư ng. hóa c a th c ăn viên cho cá Rô phi ph i theo ñúng m c ñư c quy ñ nh trong b ng 4. Ch tiêu lý.li u ñ m b o có ñ các ch t dinh dư ng.0 g/con S 2: Lo i d ng viên s d ng cho c cá có kh i lư ng: 5.Ðư ng kính viên tính 1. kích c theo ñúng s hi u c a t ng lo i th c ăn quy ñ nh trong B ng 2. Ch tiêu c m quan c a th c ăn viên Yêu c u Viên hình tr /hình tròn (ho c m nh).3.0 g/con S 6: Lo i d ng viên s d ng cho c cá có kh i lư ng: l n hơn 500.2 Các ch tiêu lý.0 g/con S 4: Lo i d ng viên s d ng cho c cá có kh i lư ng: 20. b m t m n. không có mùi men m c và mùi l khác. Yêu c u k thu t 3. % 40 35 Ch tiêu S 3 2.9. không l n hơn Hàm lư ng protein thô.5 b ng mm.0 g/con S 5: Lo i d ng viên s d ng cho c cá có kh i lư ng: 200.0 . 4. B ng 4.0 . kcal/1 kg 3200 3000 th c ăn.0 . B ng 4. 3 Mùi v Ð c trưng c a nguyên li u ph i ch . không l n hơn Ð b n. không nh hơn Năng lư ng thô.

4.0 g th c ăn cho vào c c th y tinh có ch a nư c trong ñ yên trong vài phút.7 0.5 kh i lư ng.11.L y kho ng 5. % 1. chu n b m u th theo Tiêu chu n Vi t Nam TCVN 6952 : 2001.9 0.kh i lư ng. B ng 4.6 1.1 0.2 Th t l v n nát c a th c ăn viên b ng phương pháp sàng.3 1.3.3 Th ñ b n trong nư c c a th c ăn viên: 4.3. 4. % kh i lư ng. không l n hơn 10 Cát s n (tro không hòa tan 2 trong HCl 10%).C c th y tinh dung tích 50 ml . 4.3. Sau ñó. % kh i 2. % 2. không nh hơn 8 Hàm lư ng xơ thô.2 Th ch tiêu c m quan theo Tiêu chu n Vi t Nam TCVN 1532-1993. hóa 4.Ðũa th y tinh 4.8 0. Các ch tiêu vi sinh và an toàn v sinh thú y c a th c ăn viên cho cá Rô phi ph i theo ñúng yêu c u ñư c quy ñ nh trong b ng 4.3 Th các ch tiêu lý.11.5 trong kho ng 13 Hàm lư ng natri clorua. không l n hơn 11 Hàm lư ng canxi.6 0. không l n hơn 12 T l canxi/phospho n m 1.9 lư ng. % kh i 1. không l n hơn 9 Hàm lư ng tro. Phương pháp th 4.4 1.3. 4.1 D ng c th : . 4.3. không < 3. % kh i 5 5 6 6 7 7 lư ng. c kho ng 15 phút dùng ñũa thu tinh khu y nh m t vòng r i quan sát. không nh hơn 7 Hàm lư ng lipid thô.0 0.3.1.0 . 4.7 1. không nh hơn 15 Hàm lư ng methionin. không l n hơn 14 Hàm lư ng lyzin.2 Cách th : . 197 TT 1 2 3 4 5 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… .3. Ch tiêu vi sinh và an toàn v sinh thú y c a th c ăn viên Ch tiêu Yêu c u Côn trùng s ng Không cho phép Vi khu n gây b nh (Salmonella) Không cho phép N m m c ñ c (Aspergillus flavus) Không cho phép Ch t ñ c h i (Aflatoxin) Không cho phép Các lo i kháng sinh và hóa ch t ñã b c m s d ng theo Quy t Không cho phép ñ nh s 01/2002/QÐ-BTS ngày 22/01/2002 c a B trư ng B Thu s n.4. % 16 kh i lư ng.1 L y m u theo Tiêu chu n Vi t Nam TCVN 4325-86. % kh i 6 6 5 5 4 4 lư ng.5 lư ng.1 Ðo kích c (ñư ng kính và chi u dài) viên th c ăn b ng thư c k p.5 kh i lư ng.3.

4.2 Ghi nhãn 5. lư ng cho ăn. 4.1.1 Vi c ghi nhãn trên bao ñ ng th c ăn viên ph i theo ñúng các quy ñ nh t i Thông tư s 03/2000/TT-BTS ngày 22/9/2000 c a B Th y s n (hư ng d n th c hi n Quy t ñ nh s 178/1999/QÐ-TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nư c và hàng hóa xu t kh u. Thành ph n c u t o (nguyên li u chính ñư c s d ng) ñ.12 Xác ñ nh hàm lư ng natri clorua theo TCVN 4330 .3.3.3. Ngày s n xu t. Tên và ñ a ch c a thương nhân ch u trách nhi m v hàng hóa c.90.4. 4.1 Các n i dung b t bu c ph i ghi trên nhãn: a. ghi nhãn. Bao gói.14 Xác ñ nh hàm lư ng methionine theo TCVN 5282 . 4.4. K t khi th th c ăn vào c c thu tinh ch a nư c cho ñ n khi h u h t các viên th c ăn v n còn gi nguyên hình d ng ph i ñúng theo quy ñ nh trong B ng 4.90.5. 4. .3. Hư ng d n b o qu n. Ch tiêu ch t lư ng ch y u (hàm lư ng protein thô.7 Xác ñ nh hàm lư ng lipid thô theo TCVN 4331 : 2001.4. nh p kh u ñ i v i hàng hóa th y s n).4. 5. th i h n b o qu n g. 4. kín.86.86. Tên hàng hoá b. và cách theo dõi lư ng th c ăn hàng ngày) h. 4. ho c bao PP. Xu t x c a hàng hoá (v i th c ăn ñư c nh p kh u) Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 198 .4 Th các ch tiêu vi sinh và an toàn v sinh thú y 4.1993.1 Xác ñ nh ñ nhi m côn trùng s ng theo TCVN 1540-86. ch t béo thô. th i h n s d ng. ho c bao gi y 3 l p. 4. không rách.89. 4.3.2 Bao ñ ng th c ăn ph i b n.9. 5. ch t xơ thô. s l n cho ăn.1993.2 Xác ñ nh vi khu n gây b nh theo TCVN 4829 : 2001.1. 4.3. 5. 4.) e.3.8 Xác ñ nh hàm lư ng xơ thô theo TCVN 4329 ..1 Bao gói 5. 4.3 Xác ñ nh n m m c ñ c theo TCVN 5750 -1993.2. hàm lư ng khoáng . 4. 4.11 Xác ñ nh hàm lư ng phospho theo TCVN 1525 : 2001. th c ăn viên ph i ñư c ñóng gói trong các lo i bao PE.4.3. ñã ñư c t y trùng.5 Xác ñ nh các lo i kháng sinh và hoá ch t b c m s d ng theo các quy ñ nh hi n hành.5 Xác ñ nh ñ m theo Tiêu chu n Vi t Nam TCVN 4326 : 2001.1. 4.2.13 Xác ñ nh hàm lư ng lysine theo TCVN 5281. ñ m.N u h u h t các viên th c ăn v n còn gi nguyên hình d ng và có th c m nh lên mà không b v nát là th c ăn chưa b rã.Ð b n c a viên th c ăn ñư c tính b ng s phút quan sát. hư ng d n s d ng (khuy n cáo v m t ñ nuôi..4 Xác ñ nh ch t ñ c h i theo TCVN 4804 .6 Xác ñ nh hàm lư ng protein thô theo TCVN 4328 : 2001. Ð nh lư ng c a hàng hóa (kh i lư ng t nh) d.3. 4.3.9 Xác ñ nh hàm lư ng tro và cát s n theo TCVN 4327 .4 Xác ñ nh năng lư ng thô theo phương pháp hi n hành c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 4.1 Tuỳ theo ñi u ki n s n xu t.3. 4.10 Xác ñ nh hàm lư ng canxi theo TCVN 1526 . b o qu n và v n chuy n 5.

S hi u tiêu chu n ñăng ký ch t lư ng c a th c ăn (c p cơ s ho c c p ngành).3. Các n i dung không b t bu c khác (n u th y c n thi t) ghi theo quy ñ nh trong Thông tư s 03/2000/TT-BTS ngày 22/9/2000.4. thoáng mát và ñư c t y trùng. 5. không có ch t ñ c h i.2. ñ trên b c kê cao ráo.1 Phương ti n v n chuy n th c ăn viên ph i khô.2 Ngoài các n i dung b t bu c. c. 5.2 Th i gian b o qu n s n ph m k t ngày s n xu t cho ñ n khi s d ng không quá 90 ngày. Kho ph i có bi n pháp ch ng chu t và côn trùng phá ho i.1 Th c ăn viên ph i ñ ơc b o qu n trong kho khô.5. tránh va ñ p m nh Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 199 .1.3 B o qu n 5. ñ m b o yêu c u v an toàn v sinh thú y.2 Khi b c d th c ăn viên ph i nh nhàng.4. 5. 5. ñư c che mưa n ng.3. Cam k t: Th c ăn không ch a các ch t b c m s d ng theo Quy t ñ nh c a B trư ng B Th y s n s 01/2002/QÐ-BTS ngày 22/01/2002. b. trên nhãn ph i ghi thêm các n i dung sau: a. s ch.4 V n chuy n 5. s ch.

aureus O. H cá chình Cá chình Nh t B n Cá chình châu Âu Nhóm cá dìa H cá h i LO I CÁ Ti ng Vi t Cá chép Cá chép Trung Qu c Cá tr m c Cá trôi Cá mè H cá da trơn Cá lóc H cá rôphi Cá cam Cá măng Cá hanh. cá ch vàng Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 200 . common Chinese Grass Mud Silver Catfish African Brackish water Channel Malaysian Walking Eel Japanese European Rabbit fish Salmonids Atlantic salmon Pink salmon Lake trout Rainbow trout Bass Black sea European sea Giant sea perch Snakehead Tilapia Blue Java Nile Whitefish Yellow perch Yellowtail Milkfish Snapper Tên latin Anabas testudibneus Osphronemus goramy Cyprinus carpio Parabramis pekinensis Ctenopharyngodon idella Cirrhina molitorella Hypophthalamichthys molitrix Clarias gariepinus Chrysichthys nigrodigitalus Ictalurus punctatus Pangasius pangasius Clarias batrachus Anguilla japonica Angiulla anguilla Siganus spp Salmo salar Oncorhynchus gorbuscha Salvelinus namaycush Oncorhynchus mykiss H cá vư c Centropristis striata Dicentrarchus labrax Lates calcarifer Ophicephalus spp Oreochromis discolor O. niloticus Coregonus clupeaformis Perca flavescens Seriola quiqueradiata Chanos chanos Lujanus spp.PH L C V TÊN KHOA H C C A M T S Ti ng Anh Anabantids Climbing perch Gour Carp.

G.J. Cowey. In: Huisman. Effect of dietary protein and energy levels on growth of European eels (Anguilla anguilla). Ensminger.. Animal Science. Giáo trình dinh dư ng gia súc... B ng thành ph n hóa h c và giá tr dinh dư ng th c ăn gia súc. Acedemic Press. (eds) Aquacultural Research in Asia: Management Techniques and Nutrition. Farm-made Aquafeed.. Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries 38. Boonyaratpalin. Arai. Eel. H Chí Minh. A. Vi n chăn nuôi. K. 1991. Florida. Hà N i.G. 753 . T. 15th Ed. Ludwig. INC. and Yamamoto. Nhà XBNN.” 2nd ed. 2002. Anguilla anguilla and A. 2000. and Owen. J. Hà n i. 1997. Washington. C. 1981. 1972. F.. Halver.759. Nguy n Th Lương H ng. 963-970. Illinois FAO. Giáo trình dinh dư ng và th c ăn gia súc (Dành cho sinh viên cao h c).SRAC Publication No.L. Vũ Duy Gi ng. AOAC.Arai. pp. Degani. Zooplankton Succession and Larval Fish Culture in Freshwater Ponds . Nose.267. In: Wilson. (1989). 1995. 700. 241 . Dinh dư ng và th c ăn gia súc. 1990. G. pp. (J. and Levanon. Hà N i. Official Methods of Analysis. T. C. In “Fish nutrition. ed).. Bangkok. and Hashimoto. Nguy n Th Hoa Lý. Fish Biol. Zonneveld. Gerald M.M. L i Văn Hùng. Hà N i.. pp. Indonesia. Lê ð c Ngoan. Oohara. FAO Fisheries Technical Paper 343. Progress report of the Regional Project RAS/76/003. Ti ng Anh Akiyama. De Silva. Houlihan. 2002. 1997. 1989.H. S. 69-75. Tôn Th t Sơn. 53. Network of Aquaculture Centers in Asia. 2004. F. 701 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 201 . 259 ..A. Amino acids essential for the growth of eels. Nhà XBNN. 95 .. M. D. New York. S.. N. Hà N i. Giáo trình th c ăn gia súc. Vitamin Requirement in Snakehead Diets. Gallagher.japonica. Cheap source of alternate feed for the farming of snakehead fish (Teleostei: Channidae) in Sri Lanka. Dư Thanh H ng. Dinh dư ng và th c ăn trong nuôi tr ng th y s n. Carter. I. Nhà XBNN. 1991. Nhà XBNN. and Walton. Nhà XBNN. Granvil D. M. (1998). R. 18pp. Y. 1999. 2005. Rome.. Allen Davis. 272 .284. 9th Edition.. DC.TÀI LI U THAM KH O CHÍNH Ti ng Vi t Vũ Duy Gi ng. E. Culture of Small Zooplankton for the Feeding of Larval Fish – SRAC Publication No. (ed) Handbook of Nutrient requirements of Finfish. Boletim de fisiologia animal da Universidale de Sao Paulo 11. Anguilla spp. and Bouwmans.H. Interstate Publishers. S.329. E. 1987.. M. Treece and D.E. T. Comparision of essential amino acid requirements with A/E ratio among fish species (review paper).P. CRC Press. Malang. Proceedings of the Asia Seminar on Aquaculture. 2001. Thailand. D. B. Fisheries Science 63.M. Nhà XBNN.100. Lê ð c Ngoan. M.. Boca Raton.

Yanong.E (eds) Finfish Nutrition and fishfeed technology. In: Tiews. R. New. Edwards. Patrick Sorgeloos.. National Academy Press.V. Watanabe. P. M. Longman Scientific & Technical. 1993.. Washington. J. Greenhalgh và Morgan.R and Dill. Steffens. E. Washington. Aquatic Chemistry: Chemical equilibria and rates in natural. Nose. Aquaculture Training Manual. and Shimma.au/factsheets). Geert Rombaut. J. 1985. S. T. 2004... 145-146 NRC (National Research Council). and Arai. L. L. In: Pillay. M. S... W. Aquaculture in Southeast Asia: A Historical Overview. E. McDonald.W. Greuel. 108 pp. and Allan. and Morgan. 1996. 2002.. (eds). 823pp. Fishing New Books Ltd. USA. Encyclopedia of Aquaculture.J. 1984.A.375. Primary Industries and Resources SA (www. England Takeuchi. W. Scott Graves.l. T. Stickney. Animal Nutrition. Swift.W. Rottmann.D. preagon.. and de la Higuera. 584 .sa. R. Seattle. 3rd Eds. T. FAO.590. DC. and Peffer.21-30. 3rd Ed. (eds) Advances in Aquaculture. Probiotic Bacteria as Biological Control Agents in Aquaculture Ling. Ellis Horwood Limited.pir. Nose.. Hidalogo. J. 2000.Granvil D. Willy Verstraete. Principles of Fish Nutrition. Chapman and Hall. O. Australian Centre for International Agricultural Research. Aquaculture 41. Edward. K. 1989. 1987. T. Fishing News. 702. Aquaculture 124. UNDP. A. anguilla. 2000. Digestibility of crude protein and organic matter of potential source of dietary protein for eels (A. C. Academic Press. Laurent Verschuere. 345-353. T. 6th Ed. (eds).” vol. Cardenete. 1979... and Lim.. Farnham. Feed and Feeding of Fish and Shrimp (A manual on the preparation and presentatition of compound feed for shrimp and fish in aquaculture). I. Requirement of eel Anguilla japonica for essential fatty acids. G. Canberra 2004 Halver. Lupianez. Feeds and Feeding for Inland Aquaculture in Mekong Region Countries. 2002. Nutrient Requirements of Fish.FS No.. Webster. and Halver. Gurr. 64 (abstr). S. Y. M. 1980.. pp. A. E. London. 1977. Water quality in freswater aquaculture ponds . 2003. University of Washington Press.). Nutrient Requirement and Feeding of Finfish for Aquaculture. Michael B.. In “Lipid Biochemistry. 93. Summary report the requirements of essential amino acids for carp. Garzon. Imprint of Elsevier Science. G. Berlin. 2000.W. C. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 202 . p. Schmitz. Rome. 1979. J. J...R. Arai. Heenemann. A Wiley-Interscience Publication.. CAB international.(1994). J. England. J. Fish Nutrition.E.. D. Craig Watson and Roy P. England Stumn. 60/01 Robert R. Hardy.. Arrtemia Procduction for Marine Larval Fish Culture . W. 2002. Culture Techniques of Moina: The Ideal daphnia for Feeding freshwater Fish Fry – University Florida.gov. Recent advances in studies on mineral nutrition of fish in Japan. (1991). Bullentin of the Japanese Society of Scientific Fisheries 49..SRAC Publication No. and Harwood. Treece. pp. IFAS Extension.

In: Muir. J... R. Watanabe.F and Roberts. S. T.. pp.Their Biology and Culture. Snakeheads . Yamakawa. Y. 179 . Arai. K.L. 1982. T. and Shimma. 62.J (eds) Recent Advances in Aquaculture. Vitamin E requirement for Japanaese eel. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Dinh dư ng và th c ăn Thu s n ………………… 203 . London. Croom Helm.213.. Vitamin 49.Wee. 1975.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->