H s n t ng ± Không khó nh b n ngh ! By moder Created 02/24/2009 - 09:53 1789 B n c thích bài này [1] Chào các b n!

Tôi là an Thanh, chuyên gia t v n ngh nghi p c a trang web tuy n d ng VietnamWorks.com.vn. Nhi m v chính c a tôi là t v n cho ng i tìm vi c bí quy t tìm th y công vi c m c c ng nh gi i t a nh ng khúc m c trong công vi c.

G n ây, tôi nh n c r t nhi u câu h i xoay quanh v n vi t h s tìm vi c (resume), ch ng h n nh : H s g m nh ng m c nào? Trình bày t ng b c ra sao? Tôi nên th hi n nh ng gì trong h s c a mình? v.v ... có c m t câu tr l i c th g i n các b n, tôi trích d n m t câu h i c a b n c sau: ³Tôi mu n ki m m t công vi c liên quan n kinh doanh trong ngành CNTT nh ng l i không bi t vi t h s tìm vi c nh th nào thu hút nhà tuy n d ng! VietnamWorks có cách nào giúp tôi không?´ Qu th t, h s tìm vi c (resume) luôn là m t lo i ³v khí´ t i quan tr ng khi ng i ta mu n ti p c n các c h i ngh nghi p [2]. Th m chí m t s nhà tuy n d ng (NTD) ch c n xem m t h s tìm vi c trong 30 giây là ã có th nh n ng viên ó vào vòng ph ng v n ngay! Tuy nhiên, áng ti c là hi n nay khá nhi u ng viên l i g p khó kh n trong vi c vi t h s . i u tr trêu ây là dù có khá nhi u thông tin c s c v b n thân gi i thi u v i NTD nh ng h l i không bi t th hi n chúng nh th nào! V n này th t ra không khó gi i quy t. Ch c n nghiên c u k cách vi t h s chu n mà tôi h ng d n và ch u khó rèn luy n thì vi c vi t h s s không còn là tr ng i v i các b n n a. giúp các b n d hi u, tôi s h ng d n theo t ng m c m t:

u tiên là m c Thông tin cá nhân. M c này d vi t nh t. Tuy nhiên, b n l u ý là ph i ghi rõ s i n tho i và a ch e-mail b n th ng dùng nh t. N u NTD không bi t làm cách nào liên l c v i b n thì dù h s c a b n n t ng n m y c ng vô ích! Th hai là M c tiêu ngh nghi p. Tôi th ng th y các b n vi t ³Tôi mu n ng tuy n vào v trí Nhân viên kinh doanh trong ngành CNTT´. Vi t nh v y thì r t khó thu hút c s chú ý c a NTD. Thay vào ó, b n nên vi t nh

sau: V i kh n ng giao ti p & thuy t ph c khách hàng chuyên nghi p cùng v i nh ng ki n th c & s am hi u sâu r ng trong ngành CNTT, tôi mong mu n tr thành m t nhân viên kinh doanh trong l nh v c này. Th ba là H c v n. Trong m c này, b n có th tham kh o ví d sau:
y

C nhân Qu n tr kinh doanh,

i h c Kinh t (2000-2004)

Các khoá h c ng n h n:
y y y

Ngh thu t lãnh o - Brainbox VietNam Foreign Languages and Management Studies Training Center (2008) Giám sát bán hàng chuyên nghi p ± Tr ng doanh nhân Pace (2006) K n ng gi i quy t v n - Tr ng doanh nhân Pace (2006)

B n l u ý là ch nên ch n nh ng b ng c p m i nh t và phù h p nh t v i v trí mình ng tuy n gi i thi u trong h s . Không NTD nào mu n phí th i gian c nh ng thông tin ³th a´, dù chúng có n t ng n âu. K ti p là m c quan tr ng vào b c nh t: Kinh nghi m làm vi c. Trong m c này, b n không nên vi t n gi n là: ³Tôi t ng làm Nhân viên kinh doanh d án trong h n 3 n m t i công ty ABC´ N u vi t nh v y, h s c a b n s ³chìm ngh m´ trong núi h s mà NTD nh n c vì h không n m c b n ã làm gì và t c thành tích gì trong công vi c c . Cách t i u ây là b n nêu rõ nh ng công vi c mình t ng m nhi m v trí nhân viên kinh doanh d án công ty c và c bi t nh n m nh vào nh ng thành tích [3] ã t c: Tháng 10/2006 ± Tháng 12/2008: Công ty ABC Nhân viên kinh doanh d án ABC là m t công ty chuyên nh p kh u và phân ph i hàng i n t - i n l nh. Nhi m v :
y y y y y y y

Tìm ki m và m r ng m ng l i khách hàng doanh nghi p Gi i thi u s n ph m, t v n và thuy t ph c khách hàng s d ng s n ph m Làm h s th u, b ng báo giá và h p ng Ch m sóc khách hàng hi n t i Tìm hi u và c p nh t các thông tin v th tr ng & các i th c nh tranh L p báo cáo nh k H tr vi c tri n khai các k ho ch marketing, xây d ng th ng hi u cho công ty

Thành tích:
y

t và v

t ch tiêu doanh s trong liên t c 10 tháng

u n m 2008

chúng ta n m c c ng r t quan tr ng là i m m nh. t i a hóa nh ng c h i dù là nh nh t t qu ng bá ³th ng hi u´ c a b n thân mình.y y y o t gi i Best Sales (Nhân viên kinh doanh xu t s c nh t) trong 6 tháng liên ti p c a n m 2008 M r ng m i quan h v i h n 1000 khách hàng Th ng gi i Singapore Contest tháng 3/2008.11:09 899 B n c thích bài này [1] Ti p n i lo t bài ³ có m t h s n t ng´. Nhà tuy n d ng (NTD) s không có nhi u th i gian c k t ng h s m t và h s µl t¶ qua h s c a b n. Th hi n m c tiêu trong s nghi p . V i hàng tr m h s nh n c t phía ng viên. Power Point Giao ti p b ng ti ng Anh l u loát K n ng àm phán. Nhi m v c a b n là ph i t o nh ng i m nh n trong h s . Thay vì vi t chung chung³Trình tin h c v n phòng và ti ng Anh c a tôi khá t t´. th ng l ng và thuy t ph c khách hàng t t K n ng ch m sóc khách hàng chuyên nghi p K n ng làm vi c nhóm khá t t am mê tìm hi u. Excel. k này chúng ta s i n nh ng i m nh n c n l u ý có th bi n H s c a b n tr thành m t công c ti p th b n thân hi u qu . khám phá s n ph m CNTT công ngh cao có m t CV n t ng ± ph n III: Công c ti p th b n thân By moder Created 05/12/2008 . b n nên mô t c th nh ng k n ng mình ã tích l y c: y y y y y y S d ng thành th o Microsoft Word. Cu i cùng. ây là gi i th ng hàng tháng dành cho nhân viên kinh doanh t 200% ch tiêu doanh s .

m t câu nói th hi n m c tiêu s nghi p s tr nên t i t n u nó c b t u v i ³T t c nh ng gì tôi mu n là«´ vì i u này s t o n t ng không t t v tính c u ti n vô cùng h n ch và cái nhìn h n h p c a b n. M t khác. t m nhìn chi n l c cho v trí tr ng phòng« Lo t bài t v n ³ có m t H s n t ng´ t m khép l i t i ây.M t xu h ng g n ây c a H s là thêm các m c tiêu s nghi p vào ngay ph n u c a H s . t m cho v trí k toán viên. nh ng câu nói này c bi t h u ích cho nh ng ng viên tr có d i 5 n m kinh nghi m ho c các b n sinh viên m i ra tr ng. Câu nói này cho phép NTD có th nhanh chóng th y c s phù h p c a b n v i công vi c ng th i giúp b n th hi n c có ý chí ph n u trong s nghi p c a mình. Ngoài ra. NTD s nhanh chóng nh n th y r ng ng viên này chính là i t ng mà h ang tìm ki m. Tuy nhiên theo nh ng th ng kê c a chúng tôi. NTD s giành u ái nhi u h n cho nh ng H s nêu b t c nh ng cá tính phù h p v i công vi c. ng th i câu nói này c ng không quá gi i h n v s l a ch n c a b n. n i tôi có th s d ng các kinh nghi m và m i quan h v i nh ng khách hàng thu c a d ng các l nh v c khác nhau. Chúng c ng r t h u ích i v i nh ng ng viên mu n chuy n h ng và thay i ngh nghi p. Tính cách và ph m ch t M t vài nét v tính cách và ph m ch t c a b n c nêu ra s thuy t ph c h n n a các NTD v s phù h p c a b n i v i công vi c. Ch c ch n là NTD s không th tin 100% vào nh ng l i hay ý p b n ang vi t v b n thân và ph i ki m ch ng thêm trong bu i ph ng v n. ây là ph n súc tích mô t i u b n mu n có t công vi c t ng lai. ch ng vì nó không t ra quá l thu c ki u nh câu nói sau µlàm vi c cho t ch c c a ông/bච. 6 bí quy t ³l p kho ng tr ng´ trong h s . m t H s có các thông tin v m c tiêu s nghi p s giúp tác ng t t h n i v i NTD. M t câu nói th hi n m c tiêu s nghi p t t có th là: Giám c kinh doanh m t t ch c ang phát tri n. Ví d : tính c n th n. Chúng tôi hy v ng các b n s úc k t c ít nhi u nh ng thông tin h u ích cho b n thân và t o c b n H s n t ng giúp µti p th ¶ t i a b n thân n các NTD. ây là m t câu nói trên mang tính tích c c. Ngoài ra. kh n ng sáng t o cho v trí thi t k .

Ch ng h n nh xóa b t nh ng ch c v b n t ng gi tr ng i h c hay m t ph n m m tin h c ã l c h u. Ít nh t. M t h s . thêm nh ng thành tích m i c a mình r i em n p. b n có th thay ph n ³Kinh nghi m làm vi c´ trong h s b ng nh ng ph n sau ³Kinh nghi m làm vi c hành chính´. b n c ng có th tìm th y gi i pháp t t nh t là vi t m t h s hoàn toàn m i. L ng h s ng tuy n ngày m t t ng và vi c làm không còn nhi u nh tr c. Ch ng h n. C h i l t vào ³m t xanh´ c a nhà tuy n d ng (NTD) tr nên mong manh. Hay sau khi rà soát.. Không th ³v ích´ v i h s c rích N u ã không ³s n´ vi c trong th i gian dài. M t h s d ng k t h p s chú tr ng vào nh ng k n ng và thành tích t c h n là nh ng công vi c tr c ây và th i gian làm vi c.. N u b n t ng có m t kho ng tr ng th i gian dài hay khá nhi u trong quá trình làm vi c c a mình. 2. b n nên rà soát k l ng h s và lo i b t t c nh ng thông tin không còn phù h p v i m c tiêu ngh nghi p hi n t i. ³K n ng tin h c´. Hãy ³t t n c s n´« M t h s vi t theo trình t th i gian (t c là kinh nghi m làm vi c c a b n s c gi i thi u t ph n m i nh t n c nh t) t lâu ã là hình th c chu n cho h s xin vi c. b n có mu n d i h s c a mình lên v trí phá 6 bí quy t vi t h s th i kh ng ho ng sau: u tiên? Khám 1. hãy dùng d ng h s k t h p thay th . V i ³ch ng h s ´ tr c m t NTD. Tuy nhiên. có th b n s theo thói quen: l y b h s tìm vi c g n ây.14:08 758 B n c thích bài này [1] S c nh tranh gay g t ang di n ra trên th tr ng lao ng. vào th i i m kinh t kh ng ho ng.By moder Created 06/02/2009 . Tuy nhiên. vi t h s theo d ng này có l không ph i là cách t t nh t gi i thi u k n ng và kinh nghi m c a b n. ³K n ng Qu n lý và ào t o´. hãy ki m tra l i h s c a b n vì có th nó ã ³nhi u n m tu i´ và n i dung ã quá l i th i.

giúp ti t ki m 25% chi phí´. hay qua vi c tham gia ho t ng tình nguy n ho c các khóa h c phát tri n k n ng ngh nghi p« 6. b n nên dùng ch c n ng ki m l i trên máy vi tính và nh b n bè hay ng i thân ki m tra h s c a b n tr c khi g i. nh ng thông tin v th i gian ch nêu ra khi n ph n cu i h s . hãy vi t: ³Tìm c nhà cung c p trang thi t b v n phòng m i có giá c kinh t h n. 4. Và ³t t g ´ B n nên i u ch nh n i dung h s cho th t s phù h p v i t ng v trí và công ty b n ng tuy n h n là t o ra m t h s m u dùng cho t t c công vi c. 84% qu n tr viên tham gia cho bi t ch c n m t hay hai l i ánh máy trên h s là h ánh tr t m t ng viên. n p m t h s có n i dung phù h p th hi n c ki n th c chuyên môn và s quan tâm c a b n dành cho công vi c. n không có kinh nghi m liên quan tr c ti p n ngh m i? D ng h s này s giúp b n nh n nh nh ng k n ng liên quan (transferable skills) gi a nh ng công vi c b n ã làm v i công c b n ang tìm. Tuy nhiên. N u b n t ng làm tr lý hành chính. ho c gi i thi u chi ti t v nh ng óng góp c a mình. NTD s không s n lòng dành c h i cho nh ng ng viên không t chu n nh tr c. B n nên mô t c th nh ng thành tích [2] c a mình và ng ng i qu ng cáo b n thân m t chút. b n có th ã tr i qua m t kho ng th i gian th t nghi p do nh h ng c a tình hình kinh t hi n t i. Vì th . ng th i giúp b n n i tr i tr c các ng viên khác. Chú tr ng l i ích tài chính Hi n nay các doanh nghi p ang tìm cách c t gi m chi phí và gia t ng hi u qu kinh doanh. hãy trình bày vi c b n ã chuyên tâm c p nh t và nâng cao nh ng k n ng c a mình ra sao k t khi ngh làm. Vi c này có th s t n chút th i gian và công s c. 3. 5. chính t và ng pháp là d u hi u c a s thi u chuyên nghi p và không k l ng. Ch ng h n. thay vì trình bày n gi n ³l u tr tài li u´ hay ³tr l i i n tho i´. H B m vi s d ng k t h p c ng có th là m t l a ch n t t n u b n ang mu n chuy n i ngh nghi p. L i khuyên cu i cùng là b n nên t n d ng m ng l i quan h xã h i [3] c a b n. . Khi vi t th . vi c quen bi t v i m t ng i có th gi i thi u cho b n m t c h i vi c làm hay chuy n giúp h s c a b n n m t NTD có th là y u t quy t nh b n giành c công vi c m i. t nh ng công vi c t m th i. khi gi i thi u chi ti t nh ng v trí b n t ng n m gi tr c ây. S b t c n c p m t c h i Trong m t cu c kh o sát do công ty cung c p gi i pháp nhân s hàng u th gi i Robert Half International ti n hành. V i tình hình hi n nay. b n có th nh n m nh nh ng thành tích có liên quan n công vi c b n ang tìm. Vì th .d ng k t h p s v n gi i thi u rõ quá trình làm vi c c a b n. Ngay c khi h s c a b n r t n t ng. Th tìm vi c (cover letter) s giúp b n gi i thích v i NTD v nh ng kho ng tr ng th i gian này trong h s . ng quên c p mình ã mang l i nh ng l i ích tài chính gì cho công ty c . NTD th ng xem l i ánh máy. L i gi i thích t Th tìm vi c (cover letter) C ng nh nhi u ng viên khác.

ng ng t m th i« Nh ng t ng th hi n n ng l c Hãy trình bày th t ng n g n và súc tích v ki n th c. thái và kh n ng c a b n b ng nh ng c m t th hi n n ng l c. Nh ng t ng chuyên ngành . i u này ôi khi có tác d ng l n h n c vi c li t kê nh ng kinh nghi m làm vi c c a b n trong quá kh . H u h t các NTD s ánh giá tr c ti p v cách giao ti p c a b n qua b h s này. tu n này chúng ta s cùng khám phá s c m nh c a ngôn t trong m t h s xin vi c. ch o. ví d nh hoàn thành. b n hãy s d ng nh ng t ng ti p th t t v b n thân mình. hãy ch n và vi t nh ng t ng mang tính tích c c vì nh ng t ó th hi n thái c ab n trong công vi c. mâu thu n. khuy ch tr ng. sáng t o. b n c n tránh các t t o ra c m giác tiêu c c nh không thành công. Chúng s giúp b n th hi n tr c NTD r ng b n ã nh n bi t c nh ng y u t c n thi t c a công vi c này sau m t quá trình nghiên c u k v thông tin ng tuy n. có tinh th n trách nhi m cao. ch a hoàn t t. vì th vi c ch n úng t ng di n t là vô cùng quan tr ng.có m t H s n t ng ± Ph n II: S c m nh c a ngôn t By moder Created 05/05/2008 . ki n th c sâu r ng v ngành hàng tiêu dùng nhanh. linh ho t.09:52 820 B n c thích bài này [1] Ti p theo bài vi t ³ có m t H s n t ng ± Khác bi t v i các thành tích´. các k n ng t ch c t t. chuy n i« ho c nh ng t có s c tác ng l n h n nh quy t oán. ho t bát. ch m ti n trình. có trách nhi m. k n ng giao ti p xu t s c. B n nên s d ng nh ng c m t liên quan n k n ng c n có c a công vi c b n ang chu n b ng tuy n. sáng t o«. Nh ng t ng ti p th t t b n thân Khi mô t v nh ng gì mình ã th c hi n. phát tri n. ng th i. d a vào. thúc y. k n ng. Vi c s d ng nh ng c m t nh trên s giúp nhà tuy n d ng nh n rõ ³s phù h p´ gi a b n và v trí h c n tuy n. M t s ví d v nh ng c m t nên dùng nh có chí c u ti n. kiên nh. Nh ng t ng b n l a ch n và trình bày trong h s s t o m t n t ng r t l n i v i nhà tuy n d ng (NTD).

sau khi th c hi n các b c trên. th tìm vi c giúp b n n i b t h n gi a m t ³r ng´ ng viên. bao g m kh n ng s d ng các phép a h i quy. phân tích s l ng và các k n ng v mô hình cân b ng theo m u´ là các ³k n ng th ng kê cao c p´ và h s c a b n s có nguy c b lo i. phân tích s l ng và các k n ng v mô hình cân b ng theo m u´. Nh ng b n v n t h i h s c a mình ã có th g i n NTD c hay ch a? Còn m t công c nào khác hoàn thi n h s này h n n a và bi n h s thành m t công c ti p th c l c cho b n thân hay không? Câu tr l i c a chúng tôi là ³có´. th tìm vi c giúp NTD bi t c b n có k . thì b n c ng nên s d ng l i nh ng c m t này. n u thông báo tuy n d ng vi t ³yêu c u có ki n th c v th ng kê cao c p´ thì b n có th vi t ³Tôi có ki n th c v th ng kê cao c p. Gi ây. Vì v y. n ây nhi u b n t h i: ³Cover letter là cái gì nh ? Không có nó trong h s có c không?´ Theo kh o sát c a trang web vi c làm n i ti ng CareerBuilder. Cover Letter 100 i m ± ³Vàng´ gi a bi n ³thau´ 1750 B n c thích bài này In bài vi t B n có bi t h s tìm vi c (resume) còn có m t ng i anh em ³chí c t´ n a không? Nhân v t y chính là th tìm vi c (cover letter)! H s và th tìm vi c là m t c p thân thi t mà n u tách r i ra thì b h s tìm vi c c a b n s y u ³công l c´ i r t nhi u tr c nhà tuy n d ng. Hãy th t ng t ng có trên 100 ng viên n p h s d tuy n. an toàn nh t b n nên s d ng t ho c c m t ã có trong ph n thông báo tuy n d ng hay mô t công vi c c a NTD. Và th ng thì r t khó bi t khi nào và ph n nào nên dùng nh ng t ng ó. Ví d .com c a M . Ph n u. N u NTD dùng nh ng t ho c c m t n gi n di n t m t khía c nh k thu t c a công vi c. Th hai. có n 66% nhà tuy n d ng (NTD) u tiên ch n c h s c a ng viên có ính kèm th tìm vi c. NTD s ch n xem h s nào tr c? Ch c ch n NTD s ch n nh ng b h s hoàn ch nh có kèm th tìm vi c ghi rõ ³duyên c ´ nào b n mu n ng tuy n vào v trí này. Vì sao th tìm vi c quan tr ng nh v y? Th nh t. h s c a b n ã tr nên r t thuy t ph c c v n i dung và ngôn t . b n c ng l u ý ng ch dùng m t ph n th hai vì có nhi u kh n ng ng i c h s c a b n nh ng vòng u s không ki n th c chuyên ngành hi u ³kh n ng s d ng các phép a h i quy. Và chúng ta s cùng i sâu h n v ch này trong bài vi t ³ có m t h s n t ng ± công c ti p th b n thân´ vào tu n sau. b n s d ng cùng nh ng t ng nh m u ng tuy n và n ph n th hai b n li t kê chi ti t h n. Tuy nhiên.M i công vi c u có nh ng ngôn ng chuyên ngành.

Minh h a thành tích c a b n b ng s li u c th là cách t t nh t t o n t ng thuy t ph c i v i NTD. * Ph n k t: Bày t mong mu n chân th t và tâm huy t c a b n c làm vi c v i công ty 6 i m nh n t 100 i m cho th tìm vi c c a b n * ng b t u b ng ³Tôi mu n ng tuy n vào v trí« ng trên báo X ngày«´ Ch c b n còn nh NTD ch dành kho ng 15 giây ³li c´ qua h s c a ng viên. * Ch n cách x ng hô B n nên nêu rõ tên c a ng i ph trách tuy n d ng ( làm c i u ó b n ph i dành th i gian tìm hi u) ³Th a Ông/Bà X´ thay vì ³Th a Ông/Bà´ chung chung. Th ngh mà xem. b n ch nên trình bày nh ng k n ng và kinh nghi m phù h p v i yêu c u c a v trí ng tuy n. * Trình bày nh ng k n ng và kinh nghi m phù h p Trong ph n chính c a th tìm vi c. th tìm vi c cho th y b n là m t ng viên nghiêm túc. trình bày k n ng và kinh nghi m phù h p. Vi t th tìm vi c 100 i m th t ra không quá khó. * Ph n thân bài: Trình bày k n ng. b n c n c th t k m c mô t công vi c. cách hay nh t thu hút s chú ý c a NTD là b n nêu các k n ng n i b t c a mình ³V i 5 n m kinh nghi m v qu n lý d án. tôi tin mình s góp ph n không nh cho s phát tri n c a Quý công ty´. NTD s c m th y nh th nào n u nh n c 100 h s và có n 90 h s b t u b ng câu nói truy n th ng trên? Vì v y. vì v y câu u tiên c a b n ph i b t c s chú ý c a h . h c v n và thành tích c a b n. . Cu i cùng. Nh th v a t o cs g n g i v a th hi n b n là ng viên chuyên nghi p. r t quan tâm tuy n và dành s trân tr ng i v i NTD. B n ch c n n m m t s bí kíp n gi n sau: C u trúc c a th tìm vi c: * Ph n gi i thi u: Gi i thi u v n t t v b n và nh ng giá tr mà b n có th mang n cho công ty. kinh nghi m. n v trí ng Trên th c t nhi u ng viên b qua b c vi t th tìm vi c vì th c s h không rõ s vi t gì.n ng và kinh nghi m phù h p v i công vi c hay không.

Cho nhà tuy n d ng bi t b n là ai! B n ang m nh n v trí nào và th c hi n nh ng công vi c gì? Trong n m qua. b n nên k t thúc th tìm vi c c a mình b ng m t n t nh c cao vút kh i g i s h ng kh i i v i ng i nghe.. v i nh ng c h i mà công vi c này s mang n cho b n. công vi c c a . b n có nh ng b c ti n m i và nhi u d trong khi b n ang thay i hàng ngày? nh m i. Hãy m b o r ng b n k ho ch ngh nghi p và h s c a b n có cùng m t m c tiêu. B n nên nh ng ki u ch d nhìn nh Arial. Hãy th hi n s s n sàng g p g NTD trong m t bu i ph ng v n g n ây nh t.* Nh n m nh am mê c a b n i v i công vi c và công ty B n ng bao gi c p n ³lý do tài chính´ ây (cho dù ó là s th t!). Thay vào ó. T i sao h s c a b n c rích Vi c làm m i h s mang l i nhi u l i ích h n b n ngh . b n có th bày t s khâm ph c c a mình i v i truy n th ng. i úng h ng Cùng v i b n k ho ch ngh nghi p trong n m m i. nh d ng th tìm vi c v i * K t thúc b ng s nhi t huy t Gi ng nh m t b n giao h ng n i ti ng. hãy u t th i gian và ch t xám t ng x ng cho nó. ³Tôi r t mong c g p ông/bà chúng ta có th trao i thêm v kinh nghi m c a tôi v trí này.´ l i s i n tho i là cách giúp NTD liên l c v i b n nhanh chóng trong tr ng h p h ³ch m´ b n. Cu i cùng. i u này giúp b n i úng h ng trong s nghi p và hoàn toàn t p trung vào m c tiêu ra. N m m i. Vì v y. hãy khéo léo bày t am mê c a b n i v i công vi c. kích th c chu n là 12.. b n nên c th t k th tìm vi c sau khi vi t xong l i ng pháp/chính t không làm h ng tình c m t t p c a NTD dành cho b n nhé. b n nên rà soát l i m c tiêu ngh nghi p trong h s c a b n. ³tranh th ´ tình c m c a NTD (h n b n còn nh c m nh n c a NTD óng vai trò nh th nào i v i quy t nh tuy n ch n ng viên). thành t u và v n hóa c a công ty. Th tìm vi c nên c trình bày d c. M t th tìm vi c lý t ng ch nên gói g n trên m t trang A4. Ông/Bà có th liên l c v i tôi b t c lúc nào theo s i n tho i 0903. * ng vi t quá dài Th tìm vi c không ph i là tác ph m v n ch ng nên b n ng vi t dài quá vì i u ó ch khi n NTD ngán ng m. không c n màu mè. Th tìm vi c ng n thôi nh ng l i óng vai trò quan tr ng không nh n vi c b n có l t vào ³m t xanh´ c a NTD hay không.

h s c a b n s xu t hi n cùng v i hàng lo t h s c a các ng viên khác và khi ó.b n có gì thay i không? Trách nhi m công vi c có m r ng hay không? N u có. Hãy nh n ³F5´ cho h s ngay hôm nay luôn ón u nh ng c h i m i trong n m m i! . Nh ng h s c p nh t m i luôn xu t hi n ngay trang u tiên khi c NTD tìm ki m. V y b n mu n nhà tuy n d ng nhìn th y h s c a mình ngay trang th nh t hay trang th 20? ón u nh ng c h i ngh nghi p m i B n không bi t tr c c c h i nào s n v i mình. hãy cho nhà tuy n d ng (NTD) bi t c th tình hình hi n t i b n. NTD có th ngh b n ang ³sa sút phong ´. V i s c nh tranh trong th tr ng lao ng. Th hi n k n ng và ki n th c m i c a b n NTD luôn u tiên tuy n d ng nh ng ng viên ³ a n ng´. B n không nên e dè vì ó chính là nh ng thành qu lao ng b n ã n l c t c. ng bao gi quên c p nh t h s . Vi c này giúp NTD có th hình dung rõ nét v b n và n ng l c c a b n. n u trong kho ng th i gian v a qua b n ã tích c nh ng ki n th c và k n ng giá tr cho công vi c. có th m nhi m nhi u vi c cùng m t lúc. Hãy m nh d n PR cho b n thân! M t m o nh trình bày thành tích thuy t ph c h n tr c NTD là s d ng các con s . ng c h i n và b n ph i ng m ngùi b l vì thi u thông tin và không có gì trong tay n m b t! Làm m i h s tìm vi c là cách b n ch ng ³qu n tr ´ s nghi p c a chính mình. l y Vì v y. T t c nh ng gì b n có th làm là h s c a mình luôn trong tình tr ng c p nh t và chu n b th t t t cho ón u nh ng c h i t t. hãy nhanh chóng cho NTD bi t! Qu ng bá nh ng thành tích m i M t nhân viên có n ng l c th t s s th ng xuyên t c thành tích m i. v i nh ng k n ng làm vi c chuyên nghi p và ki n th c chuyên sâu. Vì th . ch ng h n nh : ³Gói d ch v m i do tôi a ra ã giúp thu hút thêm 1000 khách hàng m i cho công ty và doanh thu cu i quý Y n m 200Z v t k ho ch 15%´ Giành c v trí t t trên trang web tuy n d ng M t khi b n ã ng h s tr c tuy n v i mong mu n ch ng ti p c n NTD và c h i vi c làm h p d n. th t xu t hi n c a h s s mang n l i th cho b n. n u b n không c p nh t th ng xuyên thành tích c a mình.

a) µN m r i tôi ã giúp phòng Kinh doanh công ty thành ph H Chí Minh. i u ó t ng t nh khi b n vi t h s tìm vi c. là nh ng thành tích xu t s c và lu n c s c bén ch ng minh cho nh ng thành tích ó. B n hãy th so sánh 3 cách mô t thành tích sau ây c a m t ng viên ng tuy n vào v trí kinh doanh m t công ty l n.¶ ây là cách vi t h s khá T T. ³H t nhân´ trên chính là nét c áo v b n. khu v c b) µN m r i tôi ã giúp phòng Kinh doanh công ty t c doanh s n a tri u ô la tính riêng khu v c thành ph H Chí Minh dù i u v i s canh tranh kh c li t c a các i th . r ng h ã ph i i u v i ³s canh tranh kh c li t c a các i th ´. h cho NTD bi t thành tích này không ph i t nhiên mà có.´ Cách mô t này ã T T H N m t c p vì ng viên ã bi t chi ti t hóa v thành qu t c. Các ng viên này âu bi t r ng h ch thi u m t ³h t nhân´ c t lõi khi n cho h s c a h tr thành m t món n nh t nh o i v i NTD. b n cho NTD bi t t c doanh s n a tri u ô la cb n ã t c thành qu gì. nh ng chúng ta có th làm i u ó T T H N. và th m chí là T T NH T.16:56 798 B n c thích bài này [1] Nhi u ng viên phàn nàn r ng h ã trình bày y trong h s tìm vi c nh ng sao mãi nhà tuy n d ng (NTD) ch ng ch u g i i ph ng v n. s c c a b n không V y b n nên vi t h s nh th nào sông b ? công H n b n ng ý r ng m i chúng ta có th làm m t vi c gì ó T T. .³K chuy n´ thu hút nhà tuy n d ng By moder Created 05/21/2008 .

th c hi n nhi u ch ng trình marketing m i. B n có th phát tri n m i thành tích t c thành m t câu chuy n nh qua ó b n cho bi t mình ã v t qua nh ng thách th c trong công vi c nh th nào. Nhóm chúng tôi ã t c m c tiêu doanh s n a tri u ô la M . 3 cách có m t ³câu chuy n´ súc tích. B n có th y ngh thu t ây chính là b n ã nêu b t c thành tích c a mình qua ³chuy n k ´ v i NTD? Rõ ràng b n không c n nói quá s th t ( i u mà NTD không thích tí nào). By moder Created 05/22/2008 . b n ch c n ³k chuy n´ v thành tích c a mình khi vi t h s tìm vi c.15:49 831 B n c thích bài này [1] K chuy n là m t cách hay giúp b n trình bày thành tích c a mình m t cách t nhiên nh t i v i NTD. Xem "K chuy n " thu hút NTD [2] .c) µN m r i tôi ã lãnh o phòng Kinh doanh công ty th c hi n các chi n l c ti p c n th tr ng m i. tôi ã a ra nhi u sáng ki n ào t o cho i ng kinh doanh. nh ó thành qu c a b n tr nên c th . không còn m h i v i NTD. b n ã có k ho ch gì v t qua nh ng th thách ó và i u ó ã t o ra nh ng nh h ng tích c c và quan tr ng nh th nào. Nh ó doanh thu toàn công ty ã t ng lên 25% và l ng khách hàng m i t ng lên 20%.´ ây là m t trong nh ng cách mô t thành tích T T NH T: b n ã ³l ng hóa´ c thành tích c a mình v i nh ng con s bi t nói. t c m c tiêu ó.

. i u ó không có ngh a là b n s trình bày trong h s m i chi ti t nh nh t v m i kinh nghi m làm vi c c a b n. Mô t k ho ch chi n l c x lý khó kh n B n ã x lý khó kh n g p ph i nh th nào? B n ã dùng nh ng ngu n l c nào kh n? B n ã s d ng nh ng chi n l c m i nào? x lý khó NTD luôn mu n bi t kh n ng gi i quy t khó kh n c a ng viên có t t hay không. 3. nh l ng và nh tính k t qu t c B n ã t c nh ng thành qu nào nh h ng l n K ho ch c a b n thành công nh th nào? i v i công ty? ng ³vòng vo tam qu c´. Ví d . b n s khéo léo lôi cu n NTD chú tâm theo dõi thành tích c a b n.´ 2. L u ý: dù b n c n thuy t ph c NTD v kh n ng ³hàng sao´ c a mình. B n ch c và tóm t t các i m chính trong 2 Hãy m b o r ng các mô t c a b n i th ng vào v n . Thay vào ó. Mô t thách th c trong công vi c mà b n ã ng u Công ty g p khó kh n gì khi b n m nhi m v trí ABC này? B n t ra nh ng m c tiêu nào c ng v giám c kinh doanh c a công ty XYZ? ây là 2 câu h i g i ý lý t m t cách t t p.3 b c n gi n sau ây s giúp b n xây d ng câu chuy n v thành tích mà b n ã trong công vi c tr c ây th t h p d n và thuy t ph c i v i NTD: 1. phân tích tác ng c a ch ng trình qu ng cáo trên TV. B n ng i ng n ti t l cho NTD bi t tr c ây b n ã làm c gì cho công ty c . t c ng giúp b n mô t thách th c trong công vi c mà b n ã gi i quy t ng Th t là c h i hi m có b n phát huy kh n ng v t ³ch ng ng i v t´ c a mình. Ví d ³Tôi ã lãnh o i Marketing th c hi n các chi n l c ti p th m i. nhóm chúng tôi ã tìm ra nhi u khách hàng ti m n ng mà các i th ch a bi t n. b n hãy mô t t ng quát các b c chính b n ã th c hi n t c nh ng thành qu n t ng ó. b n có th vi t ³Th ph n công ty ang s t gi m n m c nghiêm tr ng khi tôi gia nh p công ty.´ B ng cách mô t k ho ch x lý khó kh n theo d ng câu chuy n. i Marketing do tôi lãnh o ã t ra m c tiêu gia t ng th ph n lên 5% và m c hài lòng c a khách hàng lên 10% trong vòng 6 tháng. c n l y ra nh ng ý chính y u nh t c a m i thành qu t n 3 câu. ánh giá k t qu t c t toàn b ch ng trình marketing. c bi t. B n s d a trên các câu h i trên trình bày kh n ng gi i quy t khó kh n c a mình.

i u quan tr ng b n c n nh là song song v i trình bày các thành tích b n c n th hi n m t b c tranh t ng th v nh ng óng góp quan tr ng trong công vi c tr c ây c a b n. ngày 20 tháng 10 n m 2007 Ông Archie Weatherby California Investments. Hãy ng´ này v trí u câu. Nhóm khách hàng m i chính là nh ng công ty l n tiêu th r t nhi u s n ph m a d ng c a công ty´. i u ó s t i n t ng tích c c ngay cho NTD. h tr hi u qu các phòng ban trong công tác tuy n d ng và gi chân nhân viên gi i. Thành ph H Chí Minh . 12 Nguy n Hu . NTD c n n m rõ quá trình làm vi c c a b n tr c khi ³nghe´ b n i sâu mô t c th các thành tích.Cho sinh viên m i t t nghi p By Created 01/24/2008 .B n hãy nh ³viên kim c ng nh ng ý t giá nh t cu i câu mô t thành tích c a b n nhé.16:07 616 B n c thích bài này [1] Ph m Thanh Th 999 Xô Vi t Ngh T nh Thành ph H Chí Minh TP H Chí Minh. Ch ng trình góp ph n t ng doanh s công ty lên 7% và t l khách hàng m i t ng trên 10%. ra nh ng ch l ng b ng và t ng th ng c ban giám c và toàn th nhân viên ng h và ánh giá cao.´ M u th xin vi c . Ví d ³Tôi ã giúp tái c c u thành công h th ng nhân s c a công ty. Inc. Qu n 1. t ngay Ví d ³Ch ng trình Marketing ã thành công ngoài s c t ng t ng.

. tôi th c s tin mình có th m nh n t t v trí Nhân viên Marketing Quý công ty. tôi ã tranh th trang b cho mình nh ng ki n th c và kinh nghi m c n thi t tr c và sau khi ra tr ng. V i nh ng kh n ng và tính cách trên. cùng tham gia làm nghiên c u th tr ng v i b ph n Marketing c a công ty (vui lòng xem chi ti t trong h s ính kèm). Hi n tôi là ch t ch Hi p h i Các Nhà Kinh T T ng Lai mà thành ph n là các c u sinh viên c a tr ng i h c uy tín này. tôi tin r ng mình là ng viên lý t ng cho v trí Nhân viên Marketing mà quý công ty hi n ng tuy n trên website VietnamWorks.Th a ông Weatherby. Dù là sinh viên m i t t nghi p. s d ng vi tính thành th o. tôi có kh n ng giao ti p t t. suy ngh c l p và th u áo. Tôi t t nghi p chuyên ngành Marketing c a tr ng i h c Kinh t TP HCM vào tháng 8 v a qua. làm phiên d ch t i h i ch Hàng Vi t Nam Ch t L ng Cao.com. Là m t ng i có tinh th n ng i và ý th c trách nhi m cao. Ngoài ra. Tôi r t mong ông có th thu x p cho tôi m t bu i ph ng v n g n ây nh t tôi có th trình bày c th h n kh n ng c a mình cho v trí này. Tôi còn th c t p t i công ty s n Jotun trong 3 tháng. gi i ti ng Anh nói và vi t. Thanh Th c h s và nguy n v ng c a tôi. Tôi ã t ng là nhân viên kinh doanh bán th i gian cho công ty TNHH Thành L i. Xin c m n ông ã dành th i gian Kính th . tôi có th làm vi c t t v i các i nhóm và luôn t ra m c tiêu cao nh t và hoàn thành t t nhi m v . Là m t ng i có tính h ng ngo i và nhi u kinh nghi m trong l nh v c bán hàng.

Vì v y.´ B n ch s d ng i t nhân x ng trong ph n ³M c tiêu ngh nghi p´ và Th xin vi c [2] mà thôi. Vì v y. . Ví d : M c tiêu ngh nghi p: M t v trí c p cao trong l nh v c qu n lý nhân s mang n nhi u c h i và thách th c. M c tiêu ngh nghi p mang n ng s m nh ti p th và gi i thi u b n th t n t ng n nhà tuy n d ng. rõ ràng c nhà tuy n d ng chú ý. giám sát và th c hi n công vi c th ký hành chính. h s c a b n ³ n i m´ so v i các ng viên khác. Th nh ng. giám sát và th c hi n công vi c th ký hành chính´. b n ng s d ng i t nhân x ng ngôi th nh t ³Tôi´. L i 1: Vi t m c tiêu ngh nghi p không n t ng M c tiêu ngh nghi p xu t hi n ph n u c a h s xin vi c. Thay vì vi t ³Tôi theo dõi. là m c u tiên thu hút s chú ý c a nhà tuy n d ng. L i 3: S d ng i t nhân x ng ngôi th nh t Trong h s xin vi c. không ch ki m tra b ng ch ³spelling and grammar´ c a MS Word. b n c n tránh 6 i u t i k sau khi vi t h s xin vi c. cho phép tôi phát huy t i a ki n th c và kinh nghi m c a mình trong ngành t v n và tuy n d ng nhân s . Ch c n m t l i ánh máy c ng có th khi n nhà tuy n d ng ngh r ng b n là ng i b t c n. b n c n t o cm t h s xin vi c th t hoàn h o. b n th ng ch chú tr ng n m t s y u t chính mà quên i nh ng ³sát th ´ th m l ng khi n h s c a b n b r i vào quên lãng.Sáu i u t i k khi vi t h s xin vi c By Created 01/24/2008 . b n hãy vi t là ³Theo dõi. b n nên nghiên c u th t k b n Mô t công vi c bi t nhà tuy n d ng c n gì và vi t m c tiêu ngh nghi p phù h p nh t.16:07 2033 B n c thích bài này [1] Trong bi n ng i tìm vi c hi n nay. L i 2: Sai ng pháp và m c l i chính t H s xin vi c giúp b n t o n t ng u tiên v i nhà tuy n d ng. b n nên nh ng i quen c l i h s ch c r ng b n không m c b t k l i chính t hay ng pháp nào. ó không ch là m c tiêu ngh nghi p c a b n mà còn là i u mà nhà tuy n d ng ang tìm ki m.

16:07 450 B n c thích bài này [1] Chúc m ng b n.´ L i 5: Chú tr ng mô t trách nhi m công vi c mà b qua thành tích t c Ng i tìm vi c th ng mô t quá chi ti t các công vi c ã làm.. b n c n nêu thông tin liên l c th t chính xác và rõ ràng nhà tuy n d ng có th liên l c d dàng v i b n Sinh viên m i t t nghi p: vi t gì trong h s xin vi c? By Created 01/24/2008 . b n hãy vi t ³Theo dõi. ngày mong i nh t trong su t nh ng n m mi t mài trên gi ng b n ã t t nghi p. giúp các phòng ban tham kh o nhanh chóng và d dàng. Vì th .L i 4: Không s d ng ng t B n nên tránh nh ng c m t nh ³Ch u trách nhi m làm h p ng«´ B n c n s d ng ng t mô t b n ã hoàn thành công vi c nh th nào. v n b n và t t c h s liên quan n quy nh pháp lu t. T t c nh ng l i không áng này s l y i c h i có c vi c làm m c c a b n. hãy tránh trình bày trách nhi m công vi c theo ki u chung chung nh ³C p nh t thông tin c a các phòng ban´. nhà tuy n d ng còn mu n bi t b n ã t c thành tích gì trong công vi c tr c ây. qu n lý và s p x p các h p ng. Tuy nhiên. Th nh ng. thông tin liên l c c a b n l i không úng. Gi ây. b n có th t tin h n v i ³t m h chi u vào i´ này. Ho c b n l i m t a ch email nghe không nghiêm túc chút nào nh hotlips@email..´ L i 6: Cung c p thông tin liên l c không chính xác H s c a b n t o n t ng r t t t và nhà tuy n d ng quy t nh m i b n d ph ng v n. qu n lý và s p x p các thông tin l u tr cách ây 10 n m m t cách h th ng.com [3]. Vì v y. B n c n trình bày thành tích ã t c h s c a b n nghe thuy t ph c và nêu b t c kh n ng c a b n: ³Theo dõi. Vì v y. ng ã n: .

hãy trình bày b n ã có nh ng kinh nghi m quý báu trong th i gian th c t p t i nh ng công ty l n hay ã làm vi c bán th i gian tr c ây. B n có th nêu t c nhanh. Vì v y. kh n ng và s tr ng c a mình. kh n ng giao ti p xu t s c nh nh ng k n ng n i b t c a mình. Vd: Là sinh viên t t nghi p lo i gi i c a tr ng i h c Kinh t TP H Chí Minh. cho bi t nh h ng và m c tiêu ngh nghi p mà b n mu n h ng n trong t ng lai. Kinh nghi m làm vi c Ng i ta nói ³t t khoe. chi ti t nh ng c ng ng quá ³khiêm t n´ khi n nhi u nhà tuy n d ng không thèm chú ý n h s c a b n. ánh máy Ng i tham kh o ây là m t ph n khá quan tr ng trong h s c a b n. ây c ng là lúc b n ph i t thân v n c trong khi b n ch a có kinh nghi m làm vi c? ng. ng quên gi i thi u thành tích h c t p và trình bày nh ng khóa h c b n ã tham gia hay b ng c p ã t c liên quan n v trí ng tuy n. Nêu b t thành tích h c t p Là sinh viên m i ra tr ng. h a h n mang n nhi u l i ích cho công ty. Bù l i. B n c ng nên cho bi t nh ng thành tích b n ã óng góp các công ty tr c. . K n ng Nhà tuy n d ng luôn tìm ki m ng viên có k n ng làm vi c. R t nhi u nhà tuy n d ng tìm ki m nh ng ng viên có thành tích h c t p v t tr i. v y thì t i sao b n không nêu b t l i th c a mình? Hãy trình bày ³trình h c v n´ ngay sau ph n ³m c tiêu ngh nghi p´. tôi mu n làm vi c trong l nh v c Marketing có th phát huy ki n th c. Hãy nêu b t nh ng th m nh cho th y b n s là m t nhân viên tích c c. b n có th t o n t ng v i nhà tuy n d ng v i thông tin v h c v n c a mình.Làm th nào tìm c công vi c m Tuy nhiên. x u che´. ³c n th n´ hay ³có t duy sáng t o´ b n s có trong tay b ng ch ng xác th c nh t v kh n ng c a mình. vi t m c tiêu ngh nghi p n t ng. Chu n b m c tiêu ngh nghi p th t t t M c tiêu ngh nghi p là thông tin u tiên trong h s xin vi c. b n ch a có kinh nghi m làm vi c gì n i b t. B n c n vi t m c tiêu th t rõ ràng. b n nên nghiên c u k b n mô t công vi c xem nhà tuy n d ng c n gì m t ng viên. B n có th nh th y cô tr ng i h c hay s p tr c ti p t i công ty b n ã th c t p làm ng i tham kh o cho b n. thay vì nói b n ch a có kinh nghi m làm vi c th c s . c nh ng ng i có uy tín ánh giá là ³có tinh th n làm vi c theo nhóm´.

các ngành ngh khác H s m u cho SV marketing m i t t nghi p By Created 01/24/2008 .Chu n b s n nhi u h s cho nhi u ngành ngh b n quan tâm B n nên chu n b nhi u h n m t h s n p n u b n quan tâm tìm vi c nhau. TRÌNH C nhân Th H CV N ng m i. tr ng i h c Qu c t RMIT Vi t Nam (09/2006) Các khóa h c tham gia: . Qu n 1. TP H Chí Minh S i n tho i: (08) 823 4567 TD : 0903 345 675 Email: M C TIÊU NGH NGHI P hoapham@gmail. i u ó giúp b n n m b t c nhi u c h i vi c làm nh t.com [2] Mong mu n tìm m t công vi c marketing mang n nhi u c h i và thách th c giúp tôi phát huy ki n th c và kinh nghi m v th ng hi u s n ph m.16:07 402 B n c thích bài này [1] THÔNG TIN CÁ NHÂN H tên: Ph m Ng c Hoa Ngày sinh: 20/11/1984 a ch : 999 S ng Nguy t Ánh.

l ch h n. S p x p h s . K N NG: y y y y y y y Vi tính: Microsoft Word. Internet S d ng ti ng Anh l u loát Có kh n ng làm vi c theo nhóm C n th n. v n h c H c ngo i ng Nghe nh c Cách vi t h s xin vi c nào phù h p nh t v i b n? By . l ch làm vi c c a ban Giám c. KINH NGHI M LÀM VI C: 04/2007 ± Hi n t i: Công ty JBA Nhân viên ph trách nhãn hi u ± Làm vi c bán th i gian y y y y y y Thu th p d li u và phân tích c tr ng các nhãn hi u c a công ty. PowerPoint.Th c t p y y T v n khách hàng v các d ch v ngân hàng. Ch ng ch B vi tính do tr ng i h c Khoa h c T nhiên c p (2003). Excel. L p k ho ch làm vi c v i khách hàng. Khóa ³K n ng vi t báo cáo kinh doanh´. Ph i h p v i các phòng ban khác l p báo cáo cho giám c Nhãn hi u. 10/2006 ± 03/2007: Ngân hàng ACB . Theo dõi và gi i quy t khi u n i c a khách hàng. H tr khách hàng gi i quy t các v n g p ph i. ch ng ch do tr ng i h c Qu c t RMIT Vi t Nam c p (h c k 4. thi t l p m i quan h t t S THÍCH: y y y c sách v marketing.y y y TOEFL t 575 i m (01/2007). Outlook. l ch s . ch m ch Có kh n ng t nghiên c u Có k n ng thuy t trình t t K n ng giao ti p. t tháng 6 n tháng 9 n m 2006). Tìm hi u và qu n lý thông tin c a khách hàng. tài li u.

Kinh nghi m làm vi c: nêu rõ tên công ty hi n t i ho c tr c ây. trình h c v n. ngày tháng làm vi c. mô t . công vi c ph trách. b n c n s d ng thì quá kh (ví d "initiated") nh ng công vi c b n t ng ph trách. các ho t ng và thành tích n i b t c a công ty c . có 3 cách vi t h s : vi t theo trình t th i gian. M i lo i h s có i m m nh và i m y u riêng. thành tích. V y b n nên ch n cách vi t nào ây? V c b n. B n có th mô t ng n g n s l c v công ty. H s vi t theo trình t th i gian giúp b n trình bày kinh nghi m làm vi c. Trình bày Trách nhi m chính và Thành tích t c: B n c n nêu b t nh ng thành tích t c trong m i v trí công vi c b n t ng ph trách và nêu rõ m i liên quan c a nh ng thành tích này v i công vi c b n d tuy n. vi t theo trách nhi m công vi c và d ng ph i h p. ví d ³công ty g n ây nh t c a tôi là công ty n c gi i khát hàng u có doanh thu hàng n m lên n 100 tri u ô la´. Mô t này c n phù h p v i v trí mà b n ng tuy n. k n ng t c« theo trình t th i gian g n ây nh t. B n th tham kh o các website vi c làm ây ó. L u ý: y Khi vi t h s b ng ti ng Anh. B n c n linh ho t ch n l a hình th c phù h p nh t tùy thu c vào tình hu ng và m c ích c a b n. và phát hi n ra có r t nhi u ki u d ng h s làm b n âm ra r i trí h n n a. D ng h s này g m các m c chính sau: y y M c tiêu ngh nghi p hay Tóm l c ngh nghi p: mô t ng n g n nh ng i m m nh c a b n nh m thu hút nhà tuy n d ng ngay t giây phút u tiên. các ch c v b n n m gi « theo trình t th i gian g n ây nh t và lùi d n v sau.Created 01/24/2008 .16:07 617 B n c thích bài này [1] B n ang tìm vi c và b i r i không bi t hình th c h s nào phù h p nh t v i b n. Ví d công ty hi n t i hay công ty b n làm vi c g n ây nh t c trình bày tr c tiên.

M th s c trình bày theo thành tích công vi c s nh n m nh c kinh nghi m c a ng . Khuy t i m: b n s ít có c h i c g i ph ng v n n u công vi c g n ây nh t c a b n không liên quan n v trí d tuy n. ³qu n lý´ thay cho nh ng t nghe không c ³hoành tráng´ nh ³có c´. Làm gì khi k n ng c a b n ch a áp ng hoàn h o yêu c u công vi c By Created 01/24/2008 .y y y S d ng các ng t nh ³ t c´. b n nên nêu rõ s nhân viên mà mình qu n lý trong h s . ng viên không áp ng hoàn h o các yêu c u v kinh nghi m và k n ng hi n khá ph bi n. ây là d ng h s c ph n l n các nhà tuy n d ng quan tâm. ³trông nom´« và s d ng con s trình bày thành tích c a b n nghe thuy t ph c h n. NÊN trình bày h s theo thành tích công vi c.16:07 1856 B n c thích bài này [1] Trong quá trình tìm vi c. i v i v trí qu n lý. b n nên dùng [2]h s vi t theo trách nhi m công vi c [3] mà chúng tôi s gi i thi u trong bài vi t sau. thu hút nhà tuy n d ng. vì v y giúp nhà tuy n d ng n m rõ quá trình công tác c a b n. Trong tr ng h p ó. Mô t ng n g n và súc tích vì câu ch dài dòng s không thu hút nhà tuy n d ng c h t h s c a b n. V y b n c n làm gì khi ch thi u m t vài k n ng cho công vi c m i? Các chuyên gia khuyên b n không nên thoái chí. u i m: H s vi t theo tr t t th i gian th hi n rõ ràng công vi c b n ã ph trách trong các kho ng th i gian c th và li n m ch. b n c n nh n m nh nh ng k n ng b n có thay vì thành th t nói n nh ng k n ng b n còn thi u.

hãy cho h bi t b n t ng làm th qu . KHÔNG s d ng m t lo i th xin vi c Th xin vi c là c h i u tiên giúp b n t o n t ng t t p v i nhà tuy n d ng. NÊN ch ng t b n s n sàng và có th h c h i các k n ng m i N u b n thi u m t k n ng c n thi t. t i sao mình ph i ch n ng i này ch không ph i là các ng viên khác?´ Nghi n ng m câu tr l i khi b n vi t th xin vi c. Hãy nh cho nhà tuy n d ng bi t v các k n ng có c t cu c s ng c a b n. Ví d . Tùy thu c vào lo i công vi c mà b n ng tuy n. các nhi m v quan tr ng nh t c a công vi c xu t hi n ph n u c a b ng mô t công vi c. NÊN vi t m t b c th xin vi c thuy t ph c kèm theo h s Các b c th xin vi c không nên dài quá 2 trang và ph i thuy t ph c c nhà tuy n d ng b n có nh ng ph m ch t áng quý gì cho công ty h . nh ng áp ng c các yêu c u khác.. ng vi t th xin vi c theo m t khuôn m u nào ó trong sách v . Thành tích ó c n phù h p v i công vi c c th mà b n ang ng tuy n. và các nhi m v ít quan tr ng h n xu t hi n bên d i.viên. KHÔNG xem nh các k n ng giao ti p cá nhân Kh n ng làm vi c h p tác t t v i ng i khác. thì ch c ch n b n s b nhà tuy n d ng phát hi n và t ch i. có thái tích c c và có th b o m t thông tin là nh ng ph m ch t quan tr ng c nhà tuy n d ng ánh giá cao. th c a b n c n nh n m nh t i các k n ng này và l i các k n ng còn thi u.. Th xin vi c c n c p t i các kinh nghi m c a b n có th áp ng c yêu c u công vi c. B n nên trình bày n ng l c theo trình t yêu c u nêu trong b ng mô t công vi c. NÊN óng vai nhà tuy n d ng khi vi t th xin vi c B n hãy t h i: ³N u mình là nhà tuy n d ng. n u vi c tuy n d ng yêu c u k n ng qu n lý ngân sách. hãy h c mà b n d nh theo u i nâng cao k n ng ó. B n nên nh n m nh các y u t này trong c th xin vi c và h s . B n ch nên tham kh o các m u này và b t tay vi t th xin vi c có n i dung phù h p v i công vi c ng tuy n. các m c này có th g m ³Có k n ng qu n lý bán hàng/ch m sóc khách hàng/vi t qu ng cáo. N u b n có 4 trong s 6 k n ng mà công ty c n. c p t i khóa KHÔNG gi i h n kinh nghi m trong nh ng công vi c n l ng Có r t nhi u k n ng c hình thành qua các công vi c tình nguy n hay các ho t ng c ng ng. ây là m t cách h u hi u thu hút s chú ý c a nhà tuy n d ng. NÊN trình bày k n ng ngh nghi p i u ó giúp nh n m nh các kinh nghi m c th và ph m ch t c bi t c a b n liên quan n yêu c u công vi c. Vì v y b n c n nh n m nh các ph m ch t hay thành tích ch ng minh b n phù h p nh t v i v trí ó.´ KHÔNG th i ph ng n ng l c c a b n N u ch c g i ph ng v n. Nhà tuy n d ng s d dàng nh n ra ngay nh ng lá th gi ng nhau và s n sàng cho chúng vào s t rác. Thông th ng. b n th i ph ng thành tích và n ng l c c a mình.

S d ng các ng t mô t thành tích và trình bày chi ti t b n ã t o nh h ng t t nh th nào t i công ty. công ty. Dù ây không ph i là m c b t bu c. ng quên a thông tin v v trí công vi c. B n c n m b o r ng n i dung c a m c tiêu h ng t i công ty và công vi c b n ang ng tuy n. Ví d : ³Tôi tìm ki m m t v trí kh i u t i m t t p chí cho tôi c h i áp d ng các ki n th c ti ng Anh và kinh nghi m ba n m làm biên t p viên cho t báo tr ng. s c l c và s h t mình. Ví d thay vì nói:´T ng doanh thu khu v c ph trách lên . Hãy b t u b ng vi c a m c tiêu ngh nghi p c a b n lên h s . và th i gian làm vi c.´ B c 2: Hãy làm n i b t n ng l c c a mình Ph n l n các công ty mu n ng viên trình bày kinh nghi m làm vi c c a h theo trình t ng c. Nó òi h i s sáng t o. b t u b ng công vi c g n ây nh t. T i sao b n không th t p vi t h s nâng cao tri n v ng ngh nghi p c a mình ch v i n m b c vi t resume n gi n. vi c nêu m c tiêu ngh nghi p cho phép b n i u ch nh h s theo mô t công vi c. Nh ng b c c b n vi t h s xin vi c By Created 01/24/2008 . a i m. n l c c a b n s c n bù và b n s có c h i t chân vào công ty b n h ng m c.tr ng trung h c và nh v y b n ã h c h i nh ng kinh nghi m quý báu v cách qu n lý ngân sách và làm báo cáo thu chi nh th nào. M c này ph i th hi n rõ c m c tiêu ngh nghi p c a b n và kh n ng c a b n cho v trí ó.16:07 445 B n c thích bài này [1] Vi t m t h s xin vi c (resume) c ng gi ng nh t p th d c. B c 1: Xác nh m c tiêu M c ích cu i cùng c a ng i tìm vi c là m t công vi c t t. Tuy nhiên v lâu dài.

nh d ng h s sao cho chúng trông d c và b t m t. nh th s gây n t ng v i nhà tuy n d ng h n. B c 5: Nh ng i khác ki m tra h Tr c khi n p h s . n u b n ang làm m t công vi c v tài chính và là fan hâm m xi c. a cho b n bè ho c chuyên gia trong l nh v c xem qua và h i xem nó ã nh n m nh c các kinh nghi m và k n ng c a b n ch a. b n nên ki m tra l i l n cu i ng pháp. b n có th t ng c h i nh n c công vi c b n h ng mong mu n. Hãy chia nh ra thành t ng b c. hãy s d ng m u h s theo ch c n ng công vi c thay vì theo trình t công vi c ã làm. B . in m và thay các d u u dòng b ng hoa th hay g ch u dòng. Ch c n m t chút n l c và ý chí. tên công ty và ch c danh công vi c. Ví d . N u b n ã không i làm trong m t th i gian ho c ang mu n chuy n ngh . chính t và l i ánh máy. hãy li t kê các khóa h c b n ã tham gia và các b ng c p b n ã nh n. v t ch tiêu ban u là 15%´. N u b n n p h s qua email. b th i gian và t p trung công s c cho m i b c. d u ch m câu. Ng i ngoài có th d dàng phát hi n nh ng l i mà b n ã b qua. B c 4: ng quên b c gút cu i cùng Sau khi vi t xong h s . nh kh n ng s d ng thành th o các ph n m m Microsoft. Ch s d ng font in m cho tên các m c. ch ng có lý do gì b n k v s thích u dây c a mình. Không dùng các nh d ng màu mè nh g ch chân. Vi t h s là m t thách th c. c 3: Lo i b các thông tin th a ng làm ki t s c ng i c b ng nh ng thông tin không liên quan t i công vi c. ng a vào các s thích cá nhân không liên quan t i công vi c. nh ng ng nó è n ng lên vai b n. Ho c n u b n mu n nêu m t k n ng c bi t ch a nh c n trong m c quá trình công vi c. ch a kho ng tr ng ph n trình bày không b dày c ch .cao h n so v i m c tiêu c a công ty´ b n hãy nói ³T ng doanh thu khu v c ph trách thêm 25% trong vòng sáu tháng. chu n b file d i d ng v n b n thu n túy có th c c trên m i h th ng máy tính.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful