Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: 02/ĐK

SỔ MỤC KÊ ĐẤT ĐAI
                                                                                                 

TỈNH:...............................................................................Mã: HUYỆN: ..........................................................................Mã: XÃ:....................................................................................Mã: Quyển số: Lập cho các tờ bản đồ số:
.................., ngày..... tháng...... năm........ GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Ký, đóng dấu)

........................................................................................
.................., ngày..... tháng...... năm........ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Ký, đóng dấu)

                                                                          

Cách ghi nội dung sổ mục kê đất đai 1. quản lý. Mục đích sử dụng đất tại cột Cấp GCN. 1.) theo yêu cầu của từng địa phương vào cột Chi tiết. "TLD" đối với doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài. Trường hợp thửa đất có nhiều người sử dụng chung (kể cả trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng. mặn Đất chuyên nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt Đất làm muối Đất nông nghiệp khác 3 .1. "TPQ" đối với Tổ chức phát triển quỹ đất. ghi "UBND xã (hoặc phường. 1. Kiểm kê. "CDS" đối với cộng đồng dân cư và ghi đối tượng được Nhà nước giao đất để quản lý bằng ký hiệu là "UBQ" đối với Ủy ban nhân dân cấp xã. Mục đích sử dụng đất ghi vào cột Cấp GCN. tổ chức nước ngoài. đối với đất sử dụng vào mục đích công cộng giao cho Uỷ ban nhân dân quản lý thì ghi "Giao QL" vào cột Ghi chú. trường hợp được giao đất rừng để quản lý thì ghi “Giao QL” vào cột Ghi chú. ghi các mục đích sử dụng phụ kết hợp vào các dòng dưới kế tiếp. 1.HƯỚNG DẪN VIẾT SỔ MỤC KÊ ĐẤT ĐAI I.. chưa cho thuê thì ghi "Chưa G-CT" vào cột Ghi chú.2. ghi mục đích sử dụng đất chi tiết (Cà phê. quản lý: ghi "Ông (hoặc Bà)". Chi tiết. trường hợp nhiều người sử dụng chung thửa đất đó thì ghi diện tích theo từng mục đích ứng với từng người sử dụng ghi ở cột Tên người sử dụng. người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở. trường hợp thửa đất do nhiều người sử dụng nhưng xác định được diện tích sử dụng riêng của mỗi người thì ghi diện tích sử dụng riêng đó vào dòng tương ứng với tên người sử dụng đất đã ghi ở cột Tên người sử dụng.. Cột Tên người sử dụng. Quy hoạch. "CDQ" đối với cộng đồng dân cư. cá nhân nước ngoài là nhà đầu tư. kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất. ghi "Nhà chung cư" và ghi “Đồng sử dụng đất” vào cột Ghi chú đối với thửa đất xây dựng nhà chung cư đã bán căn hộ. ghi tên thường gọi của cộng đồng dân cư sử dụng đất hoặc được giao đất rừng để quản lý. ghi tên tổ chức (trong nước) theo quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh đối với tổ chức sử dụng đất. Đối với đất ở có vườn. sau đó ghi họ và tên người đối với cá nhân (trong nước) sử dụng đất. cột Kiểm kê được ghi bằng mã (ký hiệu) như trong bảng dưới đây. Cột Số thứ tự thửa đất: ghi số thứ tự thửa đất từ số 01 đến số cuối cùng trên mỗi tờ bản đồ địa chính.4. Quy hoạch. Trường hợp thửa đất được sử dụng vào nhiều mục đích thì ghi mục đích sử dụng chính vào dòng ghi số thứ tự thửa đất.5. ghi mục đích sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp vào cột Cấp GCN. Tôm. quản lý. ghi tên của tổ chức thực hiện dự án đầu tư theo giấy phép đầu tư được cấp đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài. cá nhân. thị trấn)" đối với đất giao cho Uỷ ban nhân dân để sử dụng hoặc để quản lý. "UBS" đối với Ủy ban nhân dân cấp xã. đối với đất đã xác định mục đích sử dụng nhưng chưa giao. "TVN" đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Kiểm kê được ghi bằng mã quy định tại Thông tư số 28/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện thống kê. quản lý: ghi đối tượng sử dụng đất bằng mã (ký hiệu) là "GDC" đối với hộ gia đình. ao mà diện tích đất ở được công nhận có diện tích nhỏ hơn diện tích thửa đất thì ghi diện tích vào dòng dưới kế tiếp theo từng mục đích sử dụng và ghi mục đích sử dụng tương ứng vào cột Mục đích sử dụng. ghi mục đích sử dụng đất theo hiện trạng lúc lập sổ và lúc kiểm kê đất đai thống nhất với hệ thống chỉ tiêu kiểm kê đất đai vào cột Kiểm kê. đối với đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích thì ghi "Đất NN công ích" vào cột Ghi chú. ghi tên thường gọi của cơ sở tôn giáo sử dụng đất. Xoài. Chè. Ghi thửa đất được ghi vào sổ mục kê đất đai theo quy định sau: 1. ghi tên tổ chức có chức năng ngoại giao theo điều ước quốc tế hoặc thoả thuận ngoại giao đối với trường hợp tổ chức có chức năng ngoại giao sử dụng đất. "TNG" đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. ghi “Hộ ông (hoặc Hộ bà)”.. Cột Diện tích: ghi diện tích của thửa đất theo đơn vị mét vuông (m2) làm tròn đến một (01) chữ số thập phân. Dòng Số thứ tự tờ bản đồ: ghi số thứ tự của tờ bản đồ địa chính trong phạm vi mỗi xã theo quy định tại Quy phạm thành lập bản đồ địa chính do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Cột Mục đích sử dụng gồm bốn cột Cấp GCN. "TKQ" đối với tổ chức khác. ghi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt vào cột Quy hoạch. Thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn được đánh thêm dấu sao "*" vào góc trên bên phải của ký hiệu mục đích sử dụng đất tại cột Cấp GCN. không kể trường hợp đất xây dựng nhà chung cư) thì ghi tên của tất cả mọi người sử dụng chung thửa đất vào các dòng dưới kế tiếp và ghi “Đồng sử dụng đất” vào cột Ghi chú. "TVD" đối với doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. sau đó ghi họ và tên chủ hộ đối với hộ gia đình sử dụng đất. 1. "TKH" đối với tổ chức khác trong nước (bao gồm cả cơ sở tôn giáo). Cột Đối tượng sử dụng.3.6. Nhóm đất nông nghiệp (để ghi vào cột Cấp GCN) : LUA Đất trồng lúa COC Đất cỏ dùng vào chăn nuôi HNK Đất trồng cây hàng năm khác CLN Đất trồng cây lâu năm Nhóm đất nông nghiệp (để ghi vào cột Kiểm kê) : LUC Đất chuyên trồng lúa nước LUK Đất trồng lúa nước còn lại LUN Đất trồng lúa nương COT Đất trồng cỏ CON Đất cỏ tự nhiên có cải tạo BHK Đất bằng trồng cây hàng năm khác NHK Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác LNC Đất trồng cây công nghiệp lâu năm RSX RPH RDD Đất rừng sản xuất Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng NTS LMU NKH Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác LNK RSN RST RSK RSM RPN RPT RPK Đất trồng cây lâu năm khác Đất có rừng tự nhiên sản xuất Đất có rừng trồng sản xuất Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất Đất trồng rừng sản xuất Đất có rừng tự nhiên phòng hộ Đất có rừng trồng phòng hộ Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ RDN RDT RDK RDM TSL TSN LMU NKH Đất có rừng tự nhiên đặc dụng Đất có rừng trồng đặc dụng Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng Đất trồng rừng đặc dụng Đất nuôi trồng thuỷ sản nước lợ. 1. ghi tên tổ chức được giao đất để quản lý và ghi “Giao QL” vào cột Ghi chú. "TKT" đối với tổ chức kinh tế trong nước.

ghi tên từng đối tượng (nếu có) vào cột Ghi chú. thoát nước.6 khoản này. các khu vực đất chưa sử dụng mà không có ranh giới khép kín trên tờ bản đồ vào sổ mục kê đất đai theo quy định sau: 2. 3. ngòi.thể thao không kinh doanh Đất đồi núi chưa sử dụng TT1 CH0 CH1 LDT RAC TON TIN NTD SON MNC CTN NTT DND NCS Đất cơ sở thể dục .. suối và các đối tượng thuỷ văn khác theo tuyến. 2.(ghi số thứ tự của trang đã hết chỗ)”. D3. thay đổi số thứ tự thửa đất. quản lý. phần hệ thống thuỷ lợi.. truyền thông không kinh doanh Đất để chuyển dẫn năng lượng. trường hợp thay đổi mục đích sử dụng đất thì ghi thêm ký hiệu “KKE-“ đối với mục đích sử dụng theo kiểm kê.2. K3. 4.3 khoản này. đầu cột Ghi chú của trang chuyển đến ghi “Tiếp theo trang số.. Trường hợp hợp thửa thì gạch ngang bằng mực đỏ vào toàn bộ dòng ghi các thửa đất cũ. Trường hợp thay đổi số hiệu của tờ bản đồ địa chính mà làm thay đổi số thứ tự của các thửa đất thì gạch bằng mực đỏ các trang sổ mục kê đất đai đã ghi cho tờ bản đồ đó và lập trang sổ mục kê đất đai mới cho tờ bản đồ đó. rạch. kinh doanh Đất cho hoạt động khoáng sản Đất sản xuất vật liệu xây dựng. hệ thống thuỷ lợi. sau đó ghi số thứ tự của các thửa đất mới tách (ngăn cách bằng dấu phẩy) vào cộ t Ghi chú. .. mục đích sử dụng của thửa đất và nội dung ghi chú về thửa đất được ghi bằng mã (ký hiệu) quy định tại các điểm 1. phần công trình khác theo tuyến.. 2. khu vực đất chưa sử dụng không có ranh giới khép kín thuộc mỗi tờ bản đồ địa chính (trường hợp chưa giao cho tổ chức quản lý thì ghi "UBND xã"). phần sông.. (ghi số thứ tự trang chuyển đến)”.3.. kênh. Kiểm kê. quản lý. công trình khác theo tuyến. thay đổi tên người sử dụng. sơ đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa đo vẽ bản đồ địa chính. gốm sứ NT0 NT1 VH0 VH1 YT0 YT1 GD0 GD1 TT0 DCS Đất trồng rừng phòng hộ Đất giao thông không kinh doanh Đất giao thông có kinh doanh Đất thuỷ lợi không kinh doanh Đất thuỷ lợi có kinh doanh Đất để chuyển dẫn năng lượng.đào tạo có kinh doanh Đất cơ sở thể dục .3. tưới nước. sau đó ghi nội dung thông tin thay đổi trong trường hợp có biến động về sử dụng đất mà không tạo thành thửa đất mới. ghi số thứ tự của các thửa đất mới đối với trường hợp tách thửa hoặc hợp thửa. sông. đồng thời ghi nội dung thông tin về các thửa đất mới tách vào dòng trống kế tiếp trên trang sổ cho tờ bản đồ địa chính. Cột Tên người sử dụng đất: ghi tên tổ chức được giao quản lý đối với từng đối tượng là đường giao thông. suối và đối tượng thủy văn khác theo tuyến. II. xử lý chất thải Đất tôn giáo Đất tín ngưỡng Đất nghĩa trang. thay đổi mục đích sử dụng (ghi trong bốn cột Cấp GCN. suối và các đối tượng thủy văn khác theo tuyến.. 1. kênh. đối với hệ thống thủy lợi dẫn nước phục vụ cấp nước. tiêu nước. thoát nước. thay đổi loại đối tượng sử dụng. ghi loại bản đồ. Nội dung ghi chú được ghi liên tục từ dòng đầu trong cột Ghi chú theo thứ tự biến động của thửa đất trong cùng trang sổ mục kê đất đai. . 2. S3. tiêu nước. quản lý. kênh. Cách chỉnh lý sổ mục kê đất đai 1. 2. Cột Ghi chú ghi chú thích trong các trường hợp quy định tại điểm 1. suối và đối tượng thủy văn khác theo tuyến. đối với đường giao thông. ghi "Hợp thửa:". đối với sông. quản lý. 4 . sông. rạch.1.7. ghi "Tách thửa:". nghĩa địa Đất sông. Cột Số thứ tự thửa đất: ghi theo thứ tự D1. S1. .thể thao có kinh doanh Đất chợ được giao không thu tiền Đất chợ khác Đất có di tích. kênh. lán trại Đất cơ sở dịch vụ nông nghiệp tại đô thị Núi đá không có rừng cây Nhóm đất chưa sử dụng (để ghi vào cột Kiểm kê) BCS Đất bằng chưa sử dụng 1. các công trình khác theo tuyến mà có sử dụng đất hoặc có hành lang bảo vệ an toàn. T2. Nội dung tại cột Ghi chú về loại đối tượng sử dụng. Trường hợp thửa đất có thay đổi diện tích mà không tạo thửa đất mới. Chi tiết) thì gạch bằng mực đỏ vào nội dung đã thay đổi (trừ trường hợp thay đổi về người sử dụng đất nhưng chưa chỉnh lý hoặc cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và ghi nội dung mới vào cột Ghi chú của trang sổ. cuối cột ghi chú của trang đã hết chỗ ghi “Chuyển tiếp trang số. Ghi đường giao thông. suối Đất có mặt nước chuyên dùng Đất cơ sở tư nhân không kinh doanh Đất làm nhà tạm. . rạch. Trường hợp tách thửa thì gạch ngang bằng mực đỏ vào toàn bộ dòng ghi thửa đất cũ. tưới nước.. đối với khu vực đất chưa sử dụng. T1. “GCN-“ đối với mục đích sử dụng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. K2.. D2. ngòi.. rạch. truyền thông có kinh doanh Đất cơ sở văn hóa không kinh doanh Đất cơ sở văn hóa có kinh doanh Đất cơ sở y tế không kinh doanh Đất cơ sở y tế có kinh doanh Đất cơ sở giáo dục .4 và 1. ngòi. rạch.. sau đó ghi số thứ tự của thửa đất mới vào cột Ghi chú. danh thắng Đất bãi thải.đào tạo không kinh doanh Đất cơ sở giáo dục . S2. T3.LNQ Đất trồng cây ăn quả lâu năm RPM Nhóm đất phi nông nghiệp (để ghi vào cột Cấp GCN. phần khu vực đất chưa sử dụng không có ranh giới khép kín trên phạm vi tờ bản đồ địa chính. C1.. đê. Trường hợp thay đổi số hiệu của tờ bản đồ địa chính mà không thay đổi số thứ tự các thửa đất thì gạch bằng mực đỏ số thứ tự cũ của tờ bản đồ và ghi số hiệu mới của tờ bản đồ vào vị trí kế tiếp bên phải của số hiệu cũ đã gạch.. Kiểm kê) ONT Đất ở tại nông thôn GT0 ODT Đất ở tại đô thị GT1 TS0 Đất trụ sở cơ quan TL0 TS1 Đất trụ sở khác TL1 SN0 SN1 QPH ANI SKK SKC SKS SKX Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh Đất công trình sự nghiệp có kinh doanh Đất quốc phòng Đất an ninh Đất khu công nghiệp Đất cơ sở sản xuất. “QHO-" đối với mục đích sử dụng theo quy hoạch. đồng thời ghi nội dung thông tin của thửa đất mới vào dòng trống kế tiếp trên trang sổ cho tờ bản đồ địa chính. ngòi. ngòi. . Quy hoạch. ghi loại đối tượng được giao quản lý vào cột Đối tượng sử dụng. đập). C2. Cột Diện tích: ghi diện tích của phần đường giao thông. đối với công trình khác theo tuyến. hệ thống thuỷ lợi (dẫn nước phục vụ cấp nước. K1. trường hợp hết chỗ ghi chú trong cột Ghi chú thì ghi vào cột Ghi chú của trang trống đầu tiên thuộc phần các trang sổ dành cho tờ bản đồ đó. kênh. ghi loại thông tin đã thay đổi. C3.

suối và các đối tượng thủy văn khác theo tuyến. 5 . hệ thống thủy lợi. rạch. sông. các công trình khác theo tuyến. thay đổi ranh giới tính diện tích thì gạch bằng mực đỏ vào nội dung đã thay đổi và ghi nội dung mới vào cột Ghi chú. kênh.5. ngòi. thay đổi loại đối tượng quản lý. Trường hợp các đối tượng có chiếm đất mà không hình thành thửa đất như đường giao thông. khu vực đất chưa sử dụng không có ranh giới khép kín đã ghi trên sổ mục kê đất đai có thay đổi tên.

quản lý Loại đối tượng Diện tích (m2) Mục đích sử dụng Quy Kiểm kê hoạch Ghi chú Chi tiết Số TT thửa Cấp GCN Nội dung thay đổi Số TT thửa Nội dung thay đổi (1) (2) (3) (4) (6) (7) (5) (9) 6 .Mẫu trang sổ Mục kê đất đai (các trang từ 05 đến Số thứ tự tờ bản đồ: ) Trang số : ….. Số thứ tự thửa đất Tên người sử dụng.

....Số thứ tự tờ bản đồ: . quản lý Loại đối tượng Diện tích (m2) Mục đích sử dụng Quy Kiểm kê hoạch Ghi chú Chi tiết Số TT thửa Cấp GCN Nội dung thay đổi Số TT thửa Nội dung thay đổi (1) (2) (3) (4) (6) (7) (5) (9) 7 ..... Trang số : . .. Số thứ tự thửa đất Tên người sử dụng.

0 120.7 500. GDC GDC TKT 1500.0 550. Ông Phan Thanh Hải Hộ ông Nguyễn Bá Ơn Công ty TNHH Thanh Bình GDC UBS UBQ . 556 557 558 Hộ bà Lê Thị Đào UBND xã UBND xã .7 305... LUK TSN ....0 500.0 320.....7 .. LUA NTS .7 805. Tôm HNK SKC CSK CSK BHK SKC 8 ..6 .. Chưa G-CT (9) ONT* CLN* HNK ONT* CLN* CHN ONT* LNQ* BHK LUC BCS Xoài 4 5 6 .. 300.0 200.5 3000.. 558 Chuyển quyền cho Mai Chí Thanh Đất NN công ích Giao QL.Số thứ tự thửa đất Tên người sử dụng. LUA NTS .5 1000... quản lý Loại đối tượng Diện tích (m2) Cấp GCN Mục đích sử dụng Quy Kiểm kê hoạch Ghi chú Chi tiết Số TT thửa Nội dung thay đổi Số TT thửa Nội dung thay đổi (1) 1 2 3 (2) Hộ ông Nguyễn Bá Ơn Hộ bà Lê Thị Hải Bà Nguyễn Thị Tuyết Bà Nguyễn Thị Tuyết (3) GDC GDC GDC GDC (4) 1550.0 (6) HNK LUA (7) CSK LUA (5) BHK LUC 1 2 5 6 Tách thành thửa: 557.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful