P. 1
ung_dung_dao_ham_trong_kinh_te_4524

ung_dung_dao_ham_trong_kinh_te_4524

|Views: 441|Likes:
Được xuất bản bởiThảo Mia

More info:

Published by: Thảo Mia on Mar 29, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2011

pdf

text

original

CHUÛ ÑEÀ: CHUÛ ÑEÀ

:
ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM CỦA HÀM MỘT BIẾN
HAY NHIỀU BIẾN TRONG BÀI TOÁN KINH TẾ
Mã Môn Học: MAT101
Nhóm: 03
DANH SÁCH THÀNH VIÊN
DQT103387 Hà Bảo Anh
DQT103388 Huỳnh Ngọc Ln Anh
DQT10338! Huỳnh Th" #u$n Anh
DQT1033!0 Ngu%&n L' ()nh Anh
DQT1033!1 Ngu%&n Co Du% *n
DQT1033!+ ,hn Bảo *n
DQT1033!3 L' Th" Ngọc B-ch
DQT1033!. /0 ()nh Ch1nh
DQT1033!2 ,hn Th" ()nh Ch$u
DQT1033!7 T34n Th" Ch)
DQT1033!8 L' Th)5n Ch-
DQT1033!! Ng6 V7n C6ng
DQT103800 Ngu%&n Hoàng Cung
DQT10380+ T34n V9 Qu:c C;<ng
DQT103803 H= Th" (> Dnh
DQT103808 L;u V7n D?n
DQT10380. /@ng Th" ThA% Du%
DQT103802 T3Bnh Ngọc Du%
DQT103807 ,hCD Th" Thnh Du%'n
DQT103808 Huỳnh Anh DEng
DQT10380! Ngu%&n ,h;Fc D;
DQT103810 Ngu%&n Th" ThG% D;Hng
DQT103811 Ngu%&n Th" ThG% D;Hng
DQT103813 V9 Thnh /ào
DQT103818 Ngu%&n Thnh /CI
DQT103812 VE T3;<ng J)ng
DQT103817 Ngu%&n H= Hả)
DQT10381! Lou Anh Hào
DQT1038+1 D;Hng Th" Thnh HKng
DQT1038+3 T34n Th" L)D HKng
DQT103231 Ngu%&n Th" Jọn
M
M0
(T)
ϕ
ϕ
A. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM CỦA HÀM MỘT BIẾN
I. Co so lý thuyêt
1. Mçt sô kêt qua trong toán cao câp
a.Đ|nh nghia dço hàm:
Cho hàD M: % N OPQRS Q1c T"nh I3'n PSUR
R P R P
V R S P RS S P
o
o o
x f x f f y
x x x b a x b a x
− · ∆ · ∆
− · ∆ ∈ ∀ ∈
/Co hàD cW O IC) Q
o
XàV
o
o
x x o x
o
o
x x
x f x f
x
y
dx
x df
x f
o


·


· ·
→ → ∆
R P R P R P
R P Y
X)D X)D
b.Đço hàm và dç dôc cua duòng cong:
%

PCR
%0Z
y ∆

%0
N
0 Q0 Q0Z x ∆ Q
Cho % N OPQR c[ T= Ih" Xà T;<ng cong PCRS Q
o
∈DV D)\n Q1c T"nh cW hàD M:
] Jọ)
ϕ
Xà g[c ngh)'ng cW T;<ng Ih^ng (
o
( Mo _F) I3`c aQ
] Jọ)
α
Xà g[c ngh)'ng cW I)bc Iu%bn (
o
T Mo _F) I3`c aQ
T c[V
x
y
N M
MN
tg
o


· · ϕ
Lh)
⇒ → ⇒ → ∆
0
0 M M x
T;<ng Ih^ng P(
o
(R Tbn _" I3- I)bc Iu%bn (T
α ϕ → ⇒
α α ϕ
α ϕ
· ⇔ · ·


→ → ∆
R P Y
0
0
X)D X)D
x f tg tg
x
y
x
Ta kêt luçn: /Co hàD cW % N OPQR IC) Q
o
Xà h5 M: g[c cW I)bc Iu%bn cW T= Ih" hàD M: IC) (
o
PQ
oS
%
o
R

R P Y
o
x f
Xà M: To Td e:c cW T;<ng cong % N OPQR IC) (
o
PQ
oS
%
o
R
c. Vi phân cua hàm sô
% N OPQR Xà e% N eO N
dx x f R P Y
α
d. Đço hàm và xu huóng biên thiên cua hàm sô
Cho % N OPQR c[ TCo hàD I3ong PSUR ⊂ fS gh) T[V
⇒ ∈ ∀ > R S P S 0 R P Y b a x x f
hàD M: I7ng
⇒ ∈ ∀ < R S P S 0 R P Y b a x x f
hàD M: g)ảD
⇒ ∈ ∀ · R S P S 0 R P Y b a x x f
O Xà hàD hKng
e. Cµc tr| cua hàm sô
Cho % N OPQRS Q1c T"nh I3'n PSUR
] /)hD cic I3" T" ch;Hng Q
0
∈PSUR cW hàD O Xà T)hD Dà IC) T[ hàD M: TCI I3" XFn nhjI Pcic TC)RS
ho@c I3" nhk nhjI Pcic I)huRl
] /)\u g)5n c4nV O TCI cic TC) ho@c cic I)hu IC) Q
0
∈PSUR _à IC) Q
0
hàD O c[ TCo hàDl ThB
0 R P Y
0
· x f
] /)\u g)5n TWV cho % N OPQRS c[
R P Y x f
I3'n PSUR ⊂ fl J)ả)
0 R P Y · x f
S I IBD T;?c c1c ngh)5D
Q
0
S Q
1
Sm gọ) Xà c1c T)hD IF) hCnl
NbuV
Z TC) Q
0S
R P Y x f

Tn) eju Io Z Mng p IhB O c[ cic TC)
Z TC) Q
0S
R P Y x f

Tn) eju Io ] Mng Z IhB O c[ cic I)hu
Z Nbu
R P Y x f

gh6ng

Tn) eju IhB hàD O gh6ng c[ cic I3"
] /)\u g)5n TW Ihqo TCo hàD cjc +V
Z HàD M: % N OPQRS c[ TCo hàD Tbn cjc +
Z Nbu IC) Q
0
I c[
R P Y
0
x f
N0 _à
0 R P Y Y ≠ x f

IhB hàD M: TCI cic I3" IC) Q
0
 Q
0
Xà T)hD Dà O TCI cic TC) nbu
0 R P Y Y
0
< x f
 Q
0
Xà T)hD Dà O TCI cic I)hu nbu
0 R P Y Y
0
> x f
2. Ý nghia cua dço hàm trong kinh tê
Đço hàm và giá tr| biên tê trong kinh tê
Cho D6 hBnh hàD M: % N OPQRS Q _à % Xà c1c U)bn g)nh Ib
QV U)bn Tdc Xrc h% U)bn T4u _ào
%V U)bn ch` Ihudc h% U)bn T4u 3
T3ong suản I3" g)nh eonhS chAng I sun I$D Tbn Qu h;Fng Ih% Tn) cW %S gh) Q Ih% Tn) DdI X;?ng
nhk
VF) T"nh nght TCo hàD I3ong Io1n cH UảnS I c[V
x
y
x f
x


·
→ ∆
X)D
0
0
R P Y gh) x ∆ TW nhkS I c[ Ihh _)bIV
x x f x f x x f y
x f
x
x f x x f
x
y
∆ · − ∆ + · ∆ ⇔
·

− ∆ +
·


Rl P Y R P R P
R P Y
R P R P
0 0 0
0
0 0
Lh)
R P Y 1
0
x f y x · ∆ ⇒ · ∆
Vr% TCo hàD U)hu e)&n Qjc Qu X;?ng Ih% Tn) cW U)bn M: % gh) U)bn M: Q I7ng Ih'D DdI THn _"
VF) sun h5 hàD % N OPQRS Th D6 Iả Mi Ih% Tn) cW U)bn g)nh Ib %S gh) U)bn g)nh Ib Q Ih% Tn)S I gọ)
R P Y
0
x f
Xà g)1 I3" U)'n Ib % IC) Q
0
Pcvn gọ) Xà U)'n IbR
VF) D0) hàD g)nh IbS I c[ DdI I'n gọ) 3)'ngV
Thí dµ:
l VF) hàD eonh IhuV Tf N clQ IhB
dQ
dTR
T;?c gọ) Xà eonh Ihu U)'n Ib
Ul VF) hàD ch) ch-V TC N OPQRS QV Mản X;?ng IhB
dx
df
dx
dTC
·
Vch) ch- U)'n Ib
cl VF) hàD Mản QujIV Q N OPLRS LV Xo Tdng IhB
dL
df
dL
dQ
·
Mản X;?ng U)'n Ib
II. Mçt sô bài toán úng dµng trong san xuât kinh doanh
1. Bài toán giá tr| biên
l San luçng biên (Marginal quantity), kí hiçu MQ:
Là M: To TC) X;?ng Ih% Tn) cW Mản X;?ng gh) Xo Tdng h _:n I7ng X'n 1 THn _"l
Thí dµ 1V J)ả Mw hàD Mản QujI cW DdI eong ngh)5c XàV
Q N OPLR N .
L
LV M: c6ng nh$n
x Dyc L N 100 THn _" Xo Tdng N 100 c6ng nh$n IhB Q N . 100 N .0 THn _" Mản chzDl
Sản chzD U)'n Ib cW Xo Tdng IC) L N 100 XàV
.
+ 100
dQ
dL
N O{PLR N
.
+ L
N
.
+ 100
N 0l+. gh) L N 100
/)\u nà% c[ nght XàV gh) I7ng Dyc Mw e`ng Xo T6ng Io 100  101 IhB Mản X;?ng M| I7ng Ih'D 0l+.
THn _" Mản chzDl
Thu xét:
Nhçn xét:
(Q Xà DdI hàD M: g)ảD e4nS Tbn DdI M: X;?ng c6ng nh$n nhjI T"nh nào T[S _)5c Iu%hn Ih'D
c6ng nh$n gh6ng cvn h)5u suảS chu I7ng Ih'D ch) ch-l
(Q
Thí dµ 2 V J)ả Mw hàD Mản QujI cW 1 eonh ngh)5c D% D@cV
QN OPLR N . Z 7 LVM: c6ng nh$n
x Dyc LN+.00 eHn _" Xo Tdng N +.00 c6ng nh$n IhB QN 3.. eHn _" Mản chzDl
L 100 110 1+0 1.0 +00 800 1l000
MQ 0l+. 0l+3 0l++ 0l+ 0l17 0l1+. 0l07!
0l+.
0l17
0l1+
100 +00 800
Sản chzD U)'n Ib cW Xo Tdng IC) LN+.00 XàV
N O{PLR N N N 0l07 gh) LN +.00
/)\u nà% c[ nght Xà V gh) I7ng Dyc Mw e`ng Xo Tdng Io +.00 Tbn +.01 IhB Mản X;?ng I7ng 0l07 THn _"
Mản chzD l
b. Sµ thay dôi cua giá theo câu:
Là M: To Mi Ih% Tn) cW g)1 gh) Dyc Mản X;?ng I7ng X'n THn _"l
Thí dµ 1: HàD c4u cW DdI Mản chzDV , N 10 p Q
+
S Q Xà Mản X;?ngS , Xà g)1 U1nl
Si Ih% Tn) cuả g)1 U1n Ihqo X;?ng c4u XàV ,{ N ]+Ql Ju Mw } Dyc Q N . THn _" IhB
,{P.R N ]10V Nght Xà gh) I7ng Mản X;?ng X'n 1 THn _" PIo . X'n 2RS g)1 g)ảD 10 THn _" I)\n I5l
Thí dµ 2: J)ả Mw 1 Mhoc cw hàng su4n 1o c[ hàD c4u DdI c1) 1o V,N 8 ]+Q
+
S Q Xà Mản X;?ng S ,
Xà g)1 U1nl
Si Ih% Tn) cW g)1 Ihqo X;?ng c4u V,{ N ]8Ql
J)ả Mw } Dyc QN 10 THn _" IhB ,{P10R N]80 nght Xà gh) I7ng Mản X;?ng DdI THn _" IhB g)1 g)ảD 80 THn
_" I)\n I5 l
c. Chi phí biên (Marginal cost), kí hiçu MC:
HàD ch) ch-V TC N TCPQR
Ch) ch- U)'n Xà TC) X;?ng To Mi Ih% Tn) cW ch) ch- gh) Mản X;?ng Q I7ng X'n 1THn _"l
Thí dµ 1: HàD ch) ch- DdI Mản chzD T;?c cho XàV
TC N 0l0001Q
3
p 0l0+Q
+
Z .Q Z 100
TBD (C _à (C Xà Uo nh)'u gh) Q N .0 THn _" Mản X;?ng ~

dTC
dQ
N
d
dQ
P0l0001Q
3
p 0l0+Q
+
Z .Q Z .00R
N0l0003Q
+
p 0l08Q Z .
Lh) Q N .0S IhB (C N 3l7.
/)\u nà% c[ nght XàV Lh) Mản QujI I7ng Ih'D 1 THn _" Mản X;?ng PIo .0 X'n .1R IhB ch) ch- I7ng
Ih'D 3l7. THn _" I)\n I5l
ChAng I I-nh (C } DdI M: Dyc Mản X;?ng gh1c nhuV
Q 30 80 .0 20 70 80 !0
MC 8l07 3l88 3l7. 3l28 3l27 3l7+ 3l83
Q 100 1+0 1.0 180 +00 300 .00
MC 8 8l.+ .l7. 7l.+ ! +0 20
Nhçn xét:
]Ch) ch- U)'n Xà DdI hàD I7ng
]Sản X;?ng Mản QujI càng XFn IhB ch) ch- U)'n càng XFnl
d. Doanh thu biên (Marginal revenue), kí hiçu MR:
#•I hàD eonh IhuV Tf N ,lQ€ ,V g)1€ QV Mản X;?ng
NbuV Q eo Ih" I3;<ng su%bI T"nhS g)1 eo eonh ngh)5c su%bI T"nhS IhB (f h% g)1 I3" crn U)'n
cW eonh Ihu Xà TC) X;?ng To Mi Ih% Tn) cW eonh Ihu gh) Mản X;?ng I7ng Ih'D DdI THn _"l
30 +00 300
8l07
!
+
0
NbuV Q eo eonh ngh)5c su%bI T"nhS , eo Ih" I3;<ng su%bI T"nh IhB (f h% g)1 I3" crn U)'n cảu
eonh Ihu Xà TC) X;?ng To Mi Ih% Tn) cảu eonh Ihu gh) g)1 I7ng 1 THn _"l
Ví dụ1:
Cho hàD ch) ch- C NCPQRl g)1 I3" U)'n cW ch) ch- (CPQR Xà TC) X;?ng To Mi Ih% Tn) cW ch) ch- Cgh)
Q I7ng X'n DdI THn _"l
Cho hàD ch) ch- I3ung UBnh Th Mn QujI 3 DdI ch)bc D1% I-nh XàV
C
N 0l0003Q
+
] 0l001Q Z 3 Z
+00
Q
TBD g)1 I3" crn U)'n cW ch) ch- T:) _F) Dyc Mản QujI Qlg)1 I3" crn U)'n cW ch) ch- Xà Uo nh)'u nbu
Dyc Mản QujI Q N70l
J)ả)V
HàD Inng ch) ch- Mản QujI Q THn _" Mản chzD XàV
C NQl
C
N0l0003Q
3
]0l001Q
+
Z3QZ+00
J- I3" crn U)'n cW ch) ch- XàV
(CPQR N
dC
dQ
N0l000!Q
+
]0l00+Q Z3
Lh) Q N70 IhB (CP70R N7S7+lNh; _r%S nbu I7ng Q X'n DdI THn _" Io 70 X'n 71 IhB ch) ch- I7ng X'n
ghoảng 7S7+ THn _"l
Ví dụ 2:
(dI Mản chzD c[ hàD c4u Xà QN1000]18,S Q Xà Mản X;HngS , Xà g)1 U1nlIBD eonh Ihu U)'n gh)
,N10S.0l
T c[ hàD eonh IhuV Tf N ,Q N,P1000]18,R N1000, p 18,
+
C[ V (fN 1000 p +8,
VF) ,N10S I c[ (fN7+0 nght Xà gh) I7ng g)1 U1n X'n Io 10 Tbn 11 PI7ng DdI THn _" I)\n I5R IhB eonh
Ihu M| I7ng 7+0 THn _" I)\n I5l
VF) ,N.0S I c[ (fN]800 nght Xà gh) I7ng g)1 U1n X'n Dyc Io .0 Tbn .1 IhB eonh Ihu M| g)ảD DdI
Dyc 800 THn _" I)\n I5l
Thí dµ 3: (dI Mản chzD I3'n Ih" I3;<ng c[ hàD c4u XàV
QN 1l000 ] 18,S Q Xà Mản X;?ngS , Xà g)1 U1nl
TBD (f gh) , N 80 _à , N 30
HàD eonh Ihu XàV Tf N ,Q N ,P1l000 p 18,R N 1l000, p 18,
+
(f N 1l000 p +8 ,
•Lh) , N 80S (f N 1000 p +8P80R N ]1+0
Nght Xà gh) eonh ngh)5c I7ng g)1 Io 80 X'n 81 PI7ng 1 THn _" I)\n I5RS IhB eonh Ihu M| g)ảD
1+0 THn _" I)\n I5l
•Lh) , N 30S (f N 1l000 p +8P80R N 120
Nght Xà gh) eonh ngh)5c I7ng g)1 Io 30 X'n 31 PI7ng 1 THn _" I)\n I5RS IhB eonh Ihu M| I7ng
120 THn _" I)\n I5l
T I-nh (f } DdI M: Dyc gh1c nhuV
P 30 3+ 38 3. 3.l. 32 38 80
MR 1+0 108 88 +0 2 ]8 ]28 ]1+0
Nhçn xét:
] (f Xà DdI hàD M: g)ảDS
] C[ DdI Dyc g)1 (f N 0l

(f
]1+0 30
P
1+0
0

CEng _F) Ih- e` nà% Q N 1000 p 18,S chAng I c[ Ihh I-nh DdI c1ch gh1c
18, N 1l000 p Q , N
1l000
18
Q −
S gh) T[ eonh Ihu Xà
Tf N ,Q N
1l000
18
Q
Q
− ¸ _

¸ ,
N
+
1l000
18
Q Q −
(f N
+
+
d TC
dP
dTR
dQ
N
1l000 +
18
Q Q − ¸ _

¸ ,
To X;?ng Ih% Tn) cW
eonh Ihu gh) Mản X;?ng I7ng Ih'D 1 THn _"l
(f } DdI M: Dyc Mản X;?ng nh; MuV
Q +00 300 800 .00 200 700 800
MR 8+l8 +8l. 18l! 0 ]18l! ]+8l. ]8+l8
Nhçn xét:
] (f Xà DdI hàD M: g)ảDS
] C[ DdI Dyc Mản X;?ng (f N 0
80
8+l8
(f
]8+l8
800 Q
+00
.00
e. Lçi nhuçn biên
#•I hàD X?) nhurn cW Mản chzD AV
π
N Tf p TC N ,Q p P‚C Z VCPQRRS
T3ong T[V
] Tf Xà hàD eoch Ihu€
] TC Xà hàD ch) ch-€
] ‚C Xà T"nh ch-S VCPQR Xà U)bn ch-l
L?) nhurn U)'n h% X?) nhurn crn U)'n Xà M: To Mi Ih% Tn) cW X?) nhurn gh) g)1 I7ng Ih' DdI
THn _" I)\n I5 h% Mản X;?ng I7ng Ih'D DdI THn _"l
(dI eonh ngh)5c Xu6n Du:n TCI T;?c X?) nhurn I:) TS c[ h) c1ch Th Xi chọnV
Cách 1V J- U1n , T;?c Q1ch T"nh Ihqo %'u c4u Ih" I3;<ngS eonh ngh)5c jn T"nh Dyc Mản X;?ng
Mản QujI Ql
J)ả T"nh
π
Xà hàD Q1c T"nhS X)'n I`cS c[ TCo hàD Tbn cjc +l
(u:n c[ X?) nhurn I:) T chả) Ihk + T)\u g)5nV
P1R
d
dQ
π
N
d
dQ
PTf]TCR N
dTR
dQ
]
dTC
dQ
N (f p (C N 0
P+R
+
+
d
dQ
π
N
+
+
d
dQ
PTf p TCR ƒ 0
To P1R  (f N (CS nght Xà eonh Ihu U)'n N ch) ch- U)'n
To P+R 
+
+
d TR
dQ
ƒ
+
+
d TC
dQ
l
/„ U)bIV Donh Ihu U)'n Xà hàD g)ảDS ch) ch- U)'n Xà hàD I7ngl
Cách 2: Donh ngh)5c jn T"nh g)1 U1n ,S Mản X;?ng Q T;?c Q1c T"nh Ihqo %'u c4u Ih" I3;<ngl

π
N Tf p TC
d
dP
π
N
d
dP
PTf p TCR N
dTR
dP
]
dTC
dP
N 0 
dTR
dP
N
dTC
dP
P1R
+
+
d
dP
π
N
+
+
d
dP
PTf p TCRƒ0 
+
+
d TR
dP
ƒ
+
+
d TC
dP
T c[V
π
cic TC) IC) (f N (Cl
f. Đço hàm câp 2 và quy luçt lçi ích cçn biên giam dân :
#•I hàD D`c I)'u % N OPQR
Q V %bu I: T4u _ào€ %V %bu I: T4u 3
Qu) XurI X?) -ch crn U)'n g)ảD e4n P Ihq X… oO e)D)n)Mh)ng 3qIu3nMR cho U)bI V
Lh) Q càng XFn IhB g)1 I3" crn U)'n cW % càng nhk
Nght Xà O{PQR Xà DdI hàD THn T)5u g)ảD
/)\u g)5n Th g)1 I3" crn U)'n cW % g)ảD e4n Ihqo Q Xà V O{{PQR ƒ 0
Ví dµ V (dI eonh ngh)5c T; _ào Ih" I3;<ng Mản chzD AS Ih6ng I)n c[ T;?c nh; Mu V
HàD c4u Xà , N 200 p +Q
HàD ch) ch- Xà TC N 0S+Q
+
Z +8Q Z+00
R TBD Dyc Mản QujI Q Th eonh ngh)5c TCI X?) nhurn I:) TS gh) j% g)1 U1n _à X?) nhurn TCI T;?c Xà
Uo nh)'u~
UR Nbu D0) THn _" Mản X;?ng QS c6ng I% chả) ndc Ihub ++ THn _" I)\n I5 IhB Mản X;?ng _à g)1 U1n Xà Uo
nh)'u Th c6ng I% TCI X?) nhurn I:) T~ Lh) j% X?) nhurn Xà Uo nh)'u~
Câu a V C[ + c1ch g)ả) su%bI
Cách 1:
HàD eonh Ihu V Tf N ,Q N P200 p +QRQ N 200Q ]+Q
+
HàD X?) nhurn Xà V π N Tf p TC N ] +S+Q
+
Z .7+Q p +00
/h π TCI I:) T IhB V
+
+
8S 8 .7+ 0
130
8S 8 0
d
Q
dQ
Q
d
dQ
π
π
¹
· − + ·
¹
¹
⇒ ·
;
¹
· − <
¹
¹
THn _" Mản X;?ng
Lh) T[ g)1 U1n I3'n Ih" I3;<ng Xà V
, N 200 p +l130 N 380 T_ I)\n I5
L?) nhurn TCI T;?c XàV p 37l180 Z 78l320 p +00 N 32!8 THn _" I)\n I5l
NhF 3Kng chAng I c[ Ihh IBD Q N π TCI g)1 I3" cic TC)

(f N (C

200 p 8Q N 0S8Q Z +8

200 +8
130
8S 8
Q

· ·
Cách 2V
To , N 200 p +Q

Q N 300
+
P

Tf N ,Q N P300
+
P
− R, N 300, ]
+
+
P

(f N 300 p ,
TC N 0S+
+
+
300 +8P300 R +00 0S 0. 78 +2l200
+ +
P P
P P P
1
− + − + · − +
1
¸ ]
⇒ (C N 0S1, ] 78
(f N (C

300 p , N 0S1, p 78

, N
378
380
1S1
·
, N 380 THn _" I)\n I5 Th X?) nhurn TCI T;?c I:) Tl Lh) T[
Q N 130 THn _" MMản X;?ngS _à
π
N 32ll!80 THn _" I)\n I5
Câu bV Nbu D0) THn _" Mản X;?ng QS c6ng I% ndc Ihub Xà Xà ++ THn _" I)\n I5S IhB hàD ch) ch- XàV
TC N 0S+Q
+
Z +8Q Z++Q Z +00 N 0S+Q
+
Z .0Q Z+00
⇒ (C N 0S8Q Z .0
HàD eonh Ihu XàV Tf N ,Q N 200Q p +Q
+


(f N 200 p 8Q
π
TCI I:) T gh)V (f N (C

200 ] 8Q N 0S8Q Z .0


Q N 1+. THn _" Mản chzDl
Lh) T[ , N 3.0 THn _" I)\n I5S X?) nhurn Xà 38l17.
Nhrn Q•IV Lh) g)1 I7ng Io 380 X'n 3.0S I;Hng T;Hng 3† IhB X?) nhurn g)ảD Io 32S!80 Qu:ng 38l117.
I;Hng 7S2†
Sản X;?ng g)ảD Io 130 Qu:ng 1+. I;Hng T;Hng 3S8†l

h. Tiêu dùng và tiêt kiçm:
Jọ) I Xà Inng Ihu nhrc cW su:c g)€ C Xà I)'u eGng cW Ioàn e$n _à S Xà I)bI g)5Dl
P IncoDqS CconMuDcI)onS S_qR
T)'u eGng M| ch` Ihudc _ào Ihu nhrcS eo T[ I)'u eGng Xà hàD M: cW Ihu nhrc
Jọ) C N CPIR V hàD I)'u eGng€ IhB I)bI g)5D Xà S N I p Cl
T)'u eGng U)'n Xà TC) X;?ng To Mi Ih% Tn) cW I)'u eGng gh) Ihu nhrc I7ng DdI THn _"S T;?c Q1c T"nh
Xà V (C N YP R
dC
C I
dI
·
T)bI g)5D U)'n Xà TC) X;?ng To Mi Ih% Tn) cW I)bI g)5D gh) Ihu nhrc I7ng 1 THn _"S T;?c Q1c T"nh Xà V
(S N P R 1 1
dS d dI dC dC
I C MC
dI dI dI dI dI
· − · − · − · −
L;u ‡ V ng;<) I Ih;<ng eGng THn _" I)\n I5 Xà 1 Iu ˆSDl P1 T_ I)\n N 1Iu ˆSDR
Th- e` V
HàD I)'u eGng su:c e$n cW DdI n;Fc T;?c cho Xà V
3
+ 2
10
3 100
I
C
I
1
+
· 1
+
1
¸ ]
S Q1c T"nh Qu h;Fng I)'u eGng _à I)bI g)5D U)'n } Dyc Inng Ihu nhrc su:c g) 800 Iu
ˆSD~
T)'u eGng U)'n Xà V
3
+
3 P3 100R 3P+ 2R
10
P3 100R
I I I
MC
I
1
+ − +
· 1
+
1
¸ ]
} Dyc I N 800 Iu IhB V
78l000 88l018 77l8770
10 0S18 18†
1l2!0l000 1l2!0l000
MC
− 1 1
· · · ≈
1 1
¸ ] ¸ ]
Do T[ (S N 100† ] 18† N 8+†
j. Mçt sô bài toán khác úng dµng dço hàm:
• BÀI TaÁN THˆ‰ DaANH THˆ
J)ả Mw DdI Q- ngh)5c Mản QujI Tdc su%\n DdI XoC) hàng h[l B)bI hàD c4u cW Q- ngh)5c _\ XoC) hàng
h[ nà% Xà Q
e
NQ
e
P,R _à hàD Inng ch) ch- cW Q- ngh)5c Xà TCNTCPQRl H„% Q1c T"nh Dyc Ihub I Ihu I3'n
DdI THn _" Mản chzD Th Ihu T;?c nh)\u Ihub nhjI ~
J)ả)V
Jọ) QPIR Xà Mản X;?ng XàD cho Q- ngh)5c g I:) T h[ X?) nhurn _F) Ihub Xà Il
QNQ
e
P,R h% ,N,PQR
Donh IhuV TfN,PQR•Q
Ch) ch-V TCN ch) ch- Mản QujI Z Ihub
L?) nhurnV LNPQR NTf p TC ] IPQR
To T$% I yng e`ng c1c ngu%'n X- I-nh Io1n I3ong TCo hàD M| cho gbI suảl
Ví dµ : (dI eonh ngh)5c Tdc su%\n c[ hàD ch) ch- c4u I;Hng yng nh; Mu V
TCNQ
+
Z1000QZ.0
Q
e
N +000 p ,
R #1c T"nh Ihub I Ihu I3'n DdI THn _" Mản chzD Th C, c[ Ihh Ihu nh)\u Ihub nhjI
Giai :
Jọ) QPIR Xà Dyc Mản X;?ng cW c6ng I% Xà cho X?) nhurn cW c6ng I% I:) T I;Hng yng _F) Dyc
Ihub Il T M| T) IBD QPIRl
Lh) c6ng I% Mản QujI Q Mản chzD IhB c6ng I% chả) U1n _F) g)1 , Mo cho V
Q N +000 p , h% , N +000 p Q
Lh) T[ eonh Ihu cW c6ng I% Xà V T N IPQR
L?) nhurn cW c6ng I% V

PQRN,PQRQ p CPQR p IPQR N]+Q
+
Z P1000 p IRQ ].0
DCo hàD cW X?) nhurn UKng V ]8Q Z 1000 p I
To T)\u g)5n Th X?) nhurn cic TC) I c[ V QPIR N P1000 p IRŠ8
VB TCo hàD cjc h) cW X?) nhurn N ]8ƒ0 n'n QPIR Xà Mản X;?ng XàD cho Q- ngh)5c c[ X?) nhurn
cic TC)l Lh) T[ Inng M: Ihub Ihu T;?c Xà TPIR N P1000 p IRIŠ8
/Co hàD cW Ihub Xà V T{PIRN ‹ P1000 p +IR
To T)\u g)5n T{PIR N 0 Mu% 3 I N .00
VB T{{PIR N Œ ƒ0 n'n I N .00 ch-nh Xà T"nh Dyc Ihub Th Ihu T;?c nh)\u Ihub nhjIl Lh) T[ Mản
X;?ng Mản QujI cW c6ng I% Xà QPIR N P1000 p .00RŠ8 N 1+.
+l Bài toán tôi da hóa lçi nhuçn và tôi da hóa doanh thu
- Tôi da hóa lçi nhuçn:eonh ngh)5c M| Xi chọn Dyc Mản X;?ng Dà IC) T[ ch'nh X5ch g)• Inng eonh
Ihu _à Inng ch) ch- Xà XFn nhjIl T)\u nà% c[ Ihh TCI T;?c gh) TCo hàD Urc nhjI cW hàD X?) nhurn UKng
0

d
π
/dQ÷ dTR/dQ -dTC/dQ÷ 0 hay MC÷MR
/h I:) T h[ X?) nhurnS eonh ngh)5c Xi chọn Dyc Mản X;?ng Qql TC) T[ eonh Ihu U)'n UKng ch) ch-
U)'nl
- Tôi da hóa doanh thu: eonh Ihu Xà hàD M: cW g)1 _à Mản X;?ng h% TfN ,Ql (yc Mản X;?ng Dà IC)
T[ eonh ngh)5c I:) T h[ eonh Ihu chả) Ihk D„n T)\u g)5n (fN0
Vd1: H„ng gŽo #u#u c[ hàD c4u Xà QN100],S hàD ch) ch- Xà
3 +
+ 37 122 .0 C Q Q Q · + − +
TBD Q Th X?) nhurn XFn nhjI
Giai:
QN100], h% ,N100]Q
To T[ eonh Ihu Xà fNP100]QRQ _à hàD X?) nhurn Xà
π
NQP100]QR]P
3 +
+ 37 122 .0 Q Q Q + − + R
N
3 +
+ 32 22 .0 Q Q Q − + − −
+
2 7+ 22
d
Q Q
dQ
π
· − + −
0 1
d
Q
dQ
π
· ⇔ ·
ho@c QN 11
+
+
1+ 7+
d
Q
dQ
π
· − +
+
+
P1R 20
d
dQ
π
· •0
+
+
P11R 20
d
dQ
π
· − ƒ0
To T[
π
TC% cic TC) gh) QN11S
DQ
P11R !18 π π · ·
Vd2: S6• _q• U•n T;H‘c cu’ D6‘I h“ng Qq Uu%•I X)'n h'‘ g)• _q• , X” V Q N 10000 p 1+.,
T)”D D;•c g)• , T'’ eonh Ihu T‘I D;•c I6•) Tl T)•nh X;H‘ng _q• U•n T;H‘c H’ D;•c g)• To•l
Giai:
T co•V fP,R N ,lQ N , P10000 p 1+.,R N 1+.,
+
Z 10000,
/'’ I)”D c;‘c T‘) cu’ h”D fP,RS I M;’ eu‘ng T‘o h”D c$•c +
f{ N ]+.0, Z 10000S f{N 0  , N 80
f{{ N ]+.0
VH•) , N 80S f{{ ƒ 0 n'n h”D f T‘I c;‘c T‘) I‘) ,N 80
•Donh Ihu Xu•c To• X” f
DQ
N fP80R N +00000 P THn _)‘R
•VH•) D;•c eonh Ihu To• M6• _q• U•n T;H‘c X” QN 10000 p 1+.l80 N .000 P _q• R
VH•) D6 h)”nh h”D ch) ch)• TC N TC PQR Ih)” TC{ PQR T;H‘c go‘) X” ch) ch)• c$‘n U)'n I‘) T)'’D Q
0
S ch) ch)• c$‘n
U)'n T;H‘c g)• h)'‘u X” (CS (C N TC{ PQR I‘) D6“) D;•c X;H‘ng QS (C cho U)'•I X;H‘ng ch) ch)• Q$•c Q)’ I7ng
X'n Ih'D gh) M’n Qu$•I Ih'D D6‘I THn _)‘ M’n ch$’Dl
3. Đç co giãn cua mçt hàm sô
a. Đç co dãn cua mçt hàm sô
Cho hàD M:V % N OPQRS Q1c T"nh I3'n PSURl (u:n U)bI Mi Ih% Tn) cW % ch` Ihudc _ào U)bn Q nh;
Ihb nào ng;<) I Q•I Tbn
dy
dx
h%
y
x


T3ong suản I3" g)nh eonhS I– M: I3'n nh)\u gh) gh6ng cho nhà suản I3" Ihj% 39 D:) X)'n h5 g)• h)
U)bn g)nh Ib Q _à %
Thí dµV #•I hàD c4u Q N OPsRS c4u Ihqo g)1
VF) —Q N 10 _à —c N 1


Q
p


N 10 PTHn _" 1000 TR
J)ả Mw h) D@I hàngV
] (1% I-nhV
Q
p


N 10l000 T=ng
] S• hdcV
Q
p


N 10l000 T=ng
Nhçn xét:
] /:) _F) M• hdc cho U•S ch'nh X5ch 10l000 T=ng Xà 3jI c[ ‡ nghtl
] /:) _F) D1% I-nhS Mi ch'nh X5ch 10l000 T=ng gh6ng cho Ihj% Mi gh1c U)5I nàol

/h g)ả su%bI _jn T\ nà%S c1c nhà g)nh Ib T"nh nghtV
b. Đ|nh nghia dç co dãn cua hàm sô
Cho % N OPQRS Q1c T"nhS X)'n I`cS c[ TCo hàD I3'n PSUR
/d co e„n cW hàD e;?c g‡ h)5u Xà ˜ _à UKngV
YP Rl
dy
dy x dy x x y
E f x
dx
y dx dx y y
x
· · · ·
Nhçn xét ràng:
Nbu I Ih%V Q
1
N
α
Q _à
β
% IhBV

1 1
1 1
x dy x d y x dy x dy
y dx y d x y dx y dx
α β α β
α α β α
· · ·
Nh; _r% Td co e„n cW hàD M: ch` Ihudc _ào Q _à %
c. Hàm câu biêu diên quan hç giá p và Q
D
÷ f(p)
Đ|nh nghia:
/d co e„n cW c4u Ihqo g)1 P} D0) Dyc g)1R Xà M: To Mi Ih% Tn) ch4n I37D cW X;?ng c4u gh) g)1
I7ng 1†

D
D D
D
D
Q
Q Q p
E
p
p Q
p

∆ ∆
· ·S Lh) ∆c

0
ThB
YP R
D
D D
dQ p p
ED f p
dp Q Q
· ·
d. Hàm sô cung biêu diên quan hç giüa giá p và Qs ÷ G(p)
QM N JPcRS cung T;?c I-nh Ihqo g)1
Đ|nh nghia:
H5 M: co e„n cW cung Ihqo g)1 Xà M: To Ih% Tn) ch4n I37D cW cung gh) g)1 I7ng 1†

M
˜ YP R
s
s s
s s
dQ
Q dQ p p
g p
dp
dp Q Q
p
· · ·
• Vd: yng e`ng I3ong g)nh Ib _\ h5 M: co e„n
Vd1V cho hàD c4u QN 20,
+
Z1+,]+8l TBD h5 M: co e„n IC) T)hD ,N.
Giai:
T c[V
Q,
NP1+0,Z1+R N N 1l!!
LbI XurnV T)\u nà% c[ ‡ nght Xà _F) Dyc g)1 ,N. IhB gh) g)1 I7ng 1† X;?ng c4u M| I7ng 1l!!†
Vd2V HàD cung _à hàD c4u cW Tt _) I-nh I3'n T" Uàn An J)ng X4n X;?I XàV Q
S
N., Z !0S Q
D
N+.0 p
1.,l T-nh h5 M: co e„n Ihqo g)1 cW cung _à c4u IC) T)hD c$n UKngl
Giai:
TC) Ih<) T)hD c$n UKngS I c[V
Q
S
N Q
D
., Z !0 N +.0 p 1.,
+0, N 120
, N 8
VF) , N 8S I c[V Q
S
N Q
D
N 130
H5 M: co e„n Ihqo g)1 cW cung _à c4u IC) Ih<) T)hD c$n UKngV
8
. 0S 308
130
8
1. 0S !+3
130
S
S
S
D
D
D
dQ P
E
dP Q
dQ P
E
dP Q
· ⋅ · ⋅ ·
· ⋅ · − ⋅ · −
B. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM CỦA HÀM NHIỀU BIẾN
I. Co so lí thuyêt
1. Hàm số hữu dụng của người tiêu dùngl
H•u e`ng p ˆ PˆI)X)I%R V Xà Mi Ihk D„n cW DdI ng;<) cảD nhrn T;?c gh) I)'u eGng
DdI XoC) Mản chzD h% e"ch _`l
Tnng h•u e`ng p Tˆ P ToIX ˆI)X)I%R V Inng Dyc Ihk D„n TCI T;?c gh) I)'u Ih` DdI M:
X;?ng Mản chzD h% e"ch _` I3ong DdI THn _" Ih<) g)nl
H•u e`ng U)'n Ib ] (ˆ P(3g)nX ˆI)X)I%R V Xà Mi Ih% Tn) I3ong Inng h•u e`ng gh) Ih%
Tn) DdI THn _" Mản chzD I)'u eGng I3ong D0) THn _" Ih<) g)n P_F) T)\u g)5n c1c %bu I: gh1c
gh6ng Tn)R
NhF V T3'n T= Ih" IhB (ˆ ch-nh Xà Td e:c cW T;<ng U)hu e)&n Tˆ

Q
N
QQ ∆
∆TU
P TCo hàD Urc 1 cW Tˆ nbu Tˆ X)'n I`cR

Q
N
dQx
dTU
P TCo hàD Urc 1 cW Tˆ nbu Tˆ X)'n I`cR
Vói hàm nhiêu biên, thì hàm hüu dµng duçc cho là :
ˆ N ˆ PQ
1
S Q
+
SmS Q
n
R
ThB ˆ
)
N
i
dx
dU
V H•u e`ng U)'n Ib cW Mản chzD Ihy )

)
N
i
x
U


V B)hu e)&n Dyc Td h•u e`ng Ih% Tn) gh) ng;<) I)'u eGng Mw e`ng Ih'D
DdI THn _" Mản chzD Ihy )
Quy luçt dµng ích biên tê giam dân :
Cho V ˆ N OPQ
1
S Q
+
SmS Q
n
Rl
T3ong T[ V
ˆ V D`ng -ch
Q
1
S Q
+
SmS Q
n
V c1c Mzn chzD e4n T;?c D6 Iả UKng c6ng Ihyc V
n i
dx
f d
i
S 1 S 0
+
+
· ∀ ≤

Th- e`V Cho hàD e`ng -ch cW DdI U• nh; Mu V
D N OPIScR
T3ong T[V IV Th"I S cV C1
ˆ V Xà e`ng -ch cW U• gh) I)'u Ih` PIScR
ThB
+
+
t
U


N
+
+
t
f


ƒ 0 N•
t
U


N (ˆ
I
V g)ảD gh) Ih"I I7ngS c1 gh6ng Tn)l
Và V
+
+
c
U


N
+
+
c
f


ƒ 0 N•
c
U


N (ˆ
c
V ˆ
)
N
i
dx
dU
g)ảD gh) c1 I7ng Ih"I gh6ng Tn)S
Ih"I gh6ng Tn)l
Thí dµ :
Q N OPLSLR V HàD Mản QujI cW DdI eonh ngh)5cl
L V T; Uản _% _:n
L V S: Xo Tdng
ThBV
+
+
K
Q


N
+
+
K
f


ƒ 0 N•
K
f


N (,
L
V g)ảD gh) L I7ngS L gh6ng Tn)l
VàV
+
+
L
Q


N
+
+
L
f


ƒ 0 N•
L
f


N (,
L
V g)ảD gh) L I7ngS L gh6ng Tn)
Tính hç sô co dãn (truòng hçp nhiêu biên)
Jọ) % Xà TC) X;?ng g)nh Ib ch` Ihudc _ào c1c U)bn g)nh Ib gh1c V Q
1
S Q
+
SmS Q
n
U)hu e)&n
su sun h5 XàDV
™ N OPQ
1
S Q
+
SmS Q
n
R
Lh) T[ Td co e„n cW % Ihqo U)bn Q
š
T;?c T"nh nght XàV
˜
%

N
j
x
yy
x
j
S
Thí dµ: ∀š N
n S 1
VF) hàD Mản QujI Q N AL
α
L
1]
α

€ A ƒ 0S 0 ƒ α ƒ1
˜
L
N
K
Q


Q
K
N P α AL
α
]1
L
1]
α

R P
Q
K
R N
Q
L AK
α α
α
− 1
N α
˜
L
N
L
Q


Q
L
N P 1 ] α R AL
α
L
1]
α

Q
L
1 ] α
Vjn T\ suản I3" V (dI c6ng I% Mản QujI Mản chzD A c[ hàD Mản QujI Xà Q N OPLSLR
L V T; UảnS L V nh$n c6ng
Jọ)V
α V J)1 Ihu' I; UảnS β V g)1 Ihu' Xo TdngS
C
o
V Ch) ch- c: T"nhl
, V J)1 U1n eo Ih" I3;<ng su%bI T"nh
C$u hk) T@I 3 V C6ng I% Mw e`ng c1c %bu I: T4u _ào nh; Ihb nào Th TCI T;?c X?) nhurn
I:) T~
/@I Uà) Io1n V Jọ) f N cQ N cOPLSLRS C N α L Z β L Z C
o
V ch) ch- cho _)5c Mản QujI Al
HàD X?) nhurn V π N f p C N cOPLSLR p Pα L Z β L Z C
o
R
V)5c Mw e`ng L _à L nh; Ihb nào Th c[ X?) nhurn I:) T N• TBD ci I3" cG hàD X?) nhurn
π
T c[V

K ∂
∂π
N c
K
f


] α

L ∂
∂π
N c
L
f


] β
/)\u g)5n c4n Th c[ cic I3" XàV

¹
¹
¹
;
¹
·


⇔ · −


·


·


⇔ · −


·


β β
π
α α
π
L
f
p
L
f
p
L
K
f
p
K
f
p
0
0
L
P1R
Jọ) V
f N
+
+
K ∂
∂ π
S M N
L K∂ ∂
∂π
+
S I N
+
+
L ∂
∂ π
/)\u g)5n TW Th cic I3" Xà cic TC) PL?) nhurn I:) TR
¹
¹
¹
'
¹
<
<
< −
0
0
0
+
t
r
rt s

¹
¹
¹
'
¹
<
<

>
0
0
0 +
t
r
s rt
P+R
/)\u g)5n P1R V Cho chAng I U)bI 3Kng V /)\u g)5n c4n Th c6ng I% TCI X?) nhurn I:) T Xà V
c6ng I% Mw e`ng c1c %bu I: T4u _ào Mo cho Mản chzD U)'n Ib cW I; Uản PI-nh UKng I)\nR UKng
ch) ch- I; UảnS _à Mản ch$D U)'n Ib cW Xo Tdng UKng ch) ch- Xo Tdngl
/)\u g)5n P+R V Cho Ihj% Mi I;Hng sun cW + %bu I: L _à L Tbn X?) nhurn I:) T cW
c6ng I%
Thí dµ :
C6ng I% Nh6D V7n Hả)S chu%'n Mản QujI T= g) e`ng _à n=) cHD T)5n c[ c1c Ih6ng I)n
Mu P10Š+008RV
HàD M: Mản QujI V Q N OPLSLR N ]L
+
p L
+
Z +.L Z 20L
HàD ch) ch- V C N 10L Z +0L Z 1.0 P1.0 ch) ch- c: T"nhR
/Hn _" I-nh V 1l000l000
J)1 U1n V c N +l10
2
N + PTHn _" I-nhR
Hk) V Nh7D V7n Hả) c4n ch:) h?c c1c %bu I: L _à L nh; Ihb nào Th TCI T;?c X?) nhurn
I:) T~
T c[ V Donh Ihu V f N cQ N +P]L
+
p L
+
Z +.L Z 20LR
N ]+ L
+
p +L
+
Z .0L Z 1+0L
HàD X?) nhurn V π N f p C N ]+L
+
Z 80L Z 100L p 1.0
/h TCI X?) nhurn I:) TS π chả) Ihk + T)\u g)5nV
P1R
¹
¹
¹
'
¹
· ⇒ · + − ·


· ⇒ · + − ·


+. 0 100 8
10 0 80 8
L L
L
K K
K
π
π

P+R
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
∂ ∂

− ·


− ·


0
8
8
+
+
+
+
+
L K
L
K
π
π
π

+
+

,
_

¸
¸
∂ ∂

L K
π
]

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸


+
+
+
+
L K
π π
N ]12 ƒ 0
Vr% Nh6D V7n Hả) c4n c[ ch:) h?c V L N 10 _à L N +. gh) T[ π N 130S
Q N 10+. THn _" Mản chzDS f N +0.0S C N 7.0
Th1ng 10Š+008 p L„) T;?c 1l300l000l000 ≈ 1S3 I–
2. Bài toán tìm tô hçp san phâm san xuât sao cho dçt lçi nhuçn tôi da
Thí dµ 1:
Donh ngh)5c I; nh$n T34n H)\n chu%'n Mản QujI Tdc su%\n + XoC) Mản chzD _9ng Qbc
_à g);<ng Qbcl Th6ng I)n eo Q;}ng Mản QujI cung cjc nh; Mu V
Q
1
V S: X;?ng _9ng QbcS g)1 ,
1
Q
+
V S: X;?ng g);<ng QbcS g)1 ,
+
HàD c4u V Q
1
N 18 ] 1Š8,
1
cW _9ng Qbc
Q
+
N +8 p 1Š+,
+
cW g);<ng Qbc
HàD Inng ch) ch- XàV TC N
+
1
Q Z .Q
1
Q
+
Z
+
+
Q
T34n H)\n n'n T"nh g)1 U1n + XoC) Mản chzD Xà Uo nh)'u Th TCI X?) nhurn I:) T~
T c[ V
+ +
1 1
+ 88
8 .2
Q P
Q P
− ·
− ·
HàD eonh Ihu V Tf N Q
1
,
1
Z Q
+
,
+
HàD X?) nhurn V
π N Tf p TC N ,
1
Q
+
Z ,
+
Q
+
]
+
1
Q
] .Q
1
Q
+
]
+
+
Q
π N P.2 p 8Q
1
R Q
1
Z P88 p +Q
+
R Q
+
]
+
1
Q
]

.Q
1
Q
+
]
+
+
Q
N .2Q
1
Z 88Q
+
] .
+
1
Q ] 3
+
+
Q ] .Q
1
Q
+
P1R
¹
¹
¹
¹
¹
;
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
· − − ·


· − − ·


0 . 2 88
0 . 10 .2
1 +
+
+ 1
1
Q Q
Q
Q Q
Q
π
π

¹
'
¹
· +
· +
88 2 .
.2 . 10
+ 1
+ 1
Q Q
Q Q
⇒Q
+
≈ 2 € Q
1
≈ 3
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
< − ·


< − ·


0 2
0 10
+
+
+
+
1
+
Q
Q
π
π
.
+ 1
+
− ·
∂ ∂

Q Q
π
0 3. R 2 RP 10 P R . P
+
+
+
+
+
+ 1
+
< − · − − − − ·


×∂ ∂

L K Q Q
π π π
Vr% Mản QujI TCI X?) nhurn I:) T } Dyc g)1 XàV
,
1
N .2 p 8l3 N 88 PT_ V 10l000TR N 880l000TŠ1 Mản chzD
,
+
N 88 p +l2 N 32 PT_ V 10l000TR N 320l000TŠ1 Mản chzD
Thí dµ 2 :
C6ng I% V)MMn Mản QujI Ih"I hdc _à XCc Q;}ng ch`c _` TbI $D X"ch +008
C1c Ih6ng I)n T;?c cho nh; MuV
] LCc Q;}ng V Q
1
S g)1 Ih" I3;<ng ,
1
N 80l000TŠ 1gg
] Th"I hdc V Q
+
S g)1 Ih" I3;<ng ,
+
N .0l000TŠ 1gg
HàD ch) ch- cho h) Mản chzD I3'n Xà V
TC N CPQ
1
SQ
+
R N 8
+
1
Q ] .
+
+
Q ] 3Q
1
Q
+
Nhà suản I3" hk) V Chọn In h?c Mản QujI PQ
1
SQ
+
R nh; Ihb nào Th c6ng I% V)MMn TCI X?) nhurn I:)
Tl
Jọ) hàD eonh Ihu V Tf N ,
1
Q
1
Z ,
+
Q
+
N 80Q
1
Z .0Q
+
HàD X?) nhurn Xà V π N Tf p TC N 80Q
1
Z .0Q
+
] 8
+
1
Q ] .
+
+
Q ] 3Q
1
Q
+
/)\u g)5n c4n Th V)MMn c[ X?) nhurn I:) T Xà V
¹
'
¹
· +
· +

¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
· − − ·


· − − ·


.0 10 3
80 3 8
0 3 10 .0
0 3 8 80
+ 1
+ 1
+ 1
+
+ 1
1
Q Q
Q Q
Q Q
Q
Q Q
Q
π
π
J)ả) h5 ch;Hng I3Bnh nà% I T;?cV
71 ! 80
10 3
3 8
· − · · D
/;?c V
!
71
2.0
2.0 1.0 800
10 .0
3 80
1
1
≅ · ⇒ · − · · Q D
Q
. S +
71
120
120 1+0 800
.0 3
80 8
+
+
≅ · ⇒ · − · · Q D
Q
x In h?c PQ
1
Q
+
R ≈ P!S+S.R
/)\u g)5n Th c[ X?) nhurn I:) T Xà V
0 80 !
3
0 10
0 8
+
+
+
+
1
+
+ 1
+
+ 1
+
+
+
1
+
< − ·

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸


,
_

¸
¸
∂ ∂

¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
− ·
∂ ∂

< − ·


< − ·


Q Q Q Q
!
Q Q
Q
Q
π π π
π
π
π
LbI Xurn C6ng I% V)MMn n'n Mản QujI } Dyc V
¹
'
¹
·
·
. S +
!
+
1
Q
Q
Tyc Mản QujI ! THn _" Mản chzD XCc Q;}ng _à +S. THn _" Mản chzD Ih"I hdcl
3. Bài toán tìm múc phân phôi san phâm dê có lçi nhuçn tôi da:
J)ả T"nh c6ng I% c[ Mản chzD AS U1n I3'n + Ih" I3;<ng gh1c nhuS _F) + Dyc g)1 gh1c nhuS +
hàD c4u gh1c nhul TBD Dyc Mản X;?ng c4n ch$n Un Mo cho c6ng I% TCI X?) nhurn I:) T~
Jọ)V Q
1 D
ND
1
P,
1
R€ Q
+ D
ND
+
P,
+
RS I3ong T[V
Q
1 D
S ,
+
Xà c4u _à g)1 U1n I3'n Ih" I3;<ng Ihy 1
Q
1 D
S ,
+
Xà c4u _à g)1 I3" U1n I3'n Ih" I3;<ng Ihy +
HàD Inng ch) ch- XàV TCNCPQRS I3ong T[ QN Q
1
Z Q
+
P I3ong DdI THn _" Ih<) g)nR
T c[V D
1
P,
1
R N Q
1
D
+
P,
+
R N Q
+
€ ,
1
N ,
1
PQ
1
Rl,
+
N ,
+
lPQ
+
R
Donh Ihu Ih" I3;<ng 1V f
1
PQ
1
R N ,
1
PQ
1
RQ
1
l
Donh Ihu Ih" I3;<ng +V f
+
PQ
+
R N ,
+
PQ
+
RQ
+
Tnng eonh IhuV Tf N f
1
PQ
1
R Z f
+
PQ
+
R
HàD X?) nhurnV

π
N Tf p TC N f
1
PQ
1
R Z f
+
PQ
+
R p CPQRS Q N Q
1
Z Q
+
T c[V
1
Q δ
δπ
N f
Y
1
] C
Y

+
Q δ
δπ
N f
Y
+
] C
Y
To T)\u g)5n Th c[ cic I3"V

1
Q δ
δπ
N 0€
+
Q δ
δπ
N 0

(f
1
N (f
+
N (C P•R
To P•R I c[ gbI Xurn 3KngV /h TCI X?) nhurn I:) TS M: X;?ng Mản chzD A c4n ch$n U: cho h)
Ih" I3;<ng Mo cho eonh Ihu U)'n IC) + Ih" I3;<ng UKng nhu _à UKng ch) ch- U)'nl
4. Ứng dµng cµc tr| có diêu kiçn trong kinh doanh:
Bài toán 1:
(dI M)nh _)'nS D0) Ih1ng T;?c U: DŽ cho 1l.00l000TS Mu gh) I3o c1c ghoản ch) I)'u U›I
Uudc nh;V 7nS Ihu' nhàS M)nh hoCI c4n Ih)bIS chu cvn +00l000T cho Du M1ch _à QqD c nhCcS
T$% Xà h) M} Ih-ch cW M)nh _)'n nà%l
Jọ) Q Xà D0) X4n QqD c nhCcS _F) g)1 _• c N +.l000TŠ1 _•
Jọ) % Xà 1 su%hn M1ch _F) g)1 c N +0l000TŠ1 su%hnl
Hk) M)nh _)'n nà% n'n QqD c nhCc _à Du Uo nh)'u su%hn M1ch I3ong 1 Ih1ng Th TCI
e`ng -ch I:) T~ B)bI 3Kng hàD e`ng -ch XàV ˆPQS%R N PQ Z 8RP% Z .Rl
Giai: Bà) Io1n T;?c T; _\ IBD cic I3" c[ T)\u g)5n nh; MuV
TBD cic I3" cW ˆPQS%R N PQ Z8RP% Z.R P1R
Ihk T)\u g)5n +.l000Q Z +0l000% N +00l000 P+R
T;Hng T;HngV TBD cic I3" cW P1R Ihk T)\u g)5nV
.Q Z 8% N 80 P+R
Cách 1 : To P+R I Mu% 3 % N
8
. 80 x −
S Ih% _ào P1R I T;?cV
ˆPQS%R N PQ Z 8RP
8
. 80 x −
Z .R N PQ Z8RP1. p
8
.
QR N ]
8
.
Q
+
Z 10Q Z20
ˆ
Q
{ N ]
8
10
Q Z10€ ˆ
Q
{ N 0

Q N 8S % N .
ˆ
DQ
IC) PQ N 8S% N .Rl
Cách 2 V DGng ch;Hng ch1c Lg3ngq
TBD cic I3" cW ˆPQS%R N PQ Z 8RP% Z .R P1R
Ihk T)\u g)5n .Q Z 8% N 80 P+R
HàD Lg3ngq LPQS%R N PQ Z 8RP% Z.R Z P80 p .Q p 8%R P3R
L
Q
N % p .
α
Z . N 0
Lrc h5 ch;Hng I3Bnh L
%
N Q p 8
α
Z 8 N 0 P8R
L
α
{ N 80 p .Q p 8% N 0
J)ả) h5 ch;Hng I3Bnh P8R I T;?c ngh)5D Xà P8S.S+RS I3onh T[
α
N +
Nh; _r% P1R Ihk T)\u g)5n P+RS TCI cic I3" IC) Q N 8 _à % N .l
/h gbI Xurn cic I3" T[ Xà cic TC) h% cic I)huS I XrcV
c N .S s N 8S 3 N 0S M N 1S I N 0
HN
0 . 8
. 0 1
8 1 0
1
1
1
1
¸ ]
S c[ eqIH N 80 • 0
LbI Xurn M)nh _)'n nà% TCI e`ng -ch I:) T gh) QqD c nhCc 8 X4n _à Du . su%hn M1ch I3ong
DdI Ih1ngl
Bài toán 2: T3ong DdI DG Iu%hn M)nh TC) họcS DdI I3;<ng TC) học IC) Ihành ch: H= Ch- ()nh
Iu%hn .l000 M)nh _)'nS T;?c Tào ICo IC) + cH M}V
CH M} A _F) M: X;?ng Q M)nh _)'nS hàD ch) ch- XàV
C
A
N 0S01Q
+
Z 70Q Z !300
CH M} B _F) M: X;?ng % M)nh _)'nS hàD ch) ch- XàV
C
B
N 0S01.%
+
Z 7+% Z .+00
L„nh TCo nhà I3;<ng n'n ch$n Un M)nh _)'n nh; Ihb nào Th ch) ch- Tào ICo Ihjc nhjI~
Giai: DGng ch;Hng ch1c Lg3ngq
Vjn T\ T;?c T; _\ Uà) Io1n IBD cic I3" c[ T)\u g)5n nh; MuV
TBD cic I3"V
C
A
Z C
B
N 0S01Q
+
Z 70Q Z !300 Z 0S01.%
+
Z 7+% Z .+00
N 0S01Q
+
Z70Q Z 0S01.%
+
Z 7+% Z 18l.00
Thk T)\u g)5nV Q Z % N .l000 M)nh _)'n P+R
HàD Lg3ngqV
LPQS%S
α
R N 0S01Q
+
Z 70Q Z0S01.%
+
Z 18l.00 Z
α
P.l000 p Q p%R P3R
Lrc h5 ch;Hng I3BnhV
L
Q
{ N 0S0+Q Z70 ]
α
N 0
L
%
{ N 0S03% Z 7+ ]
α
N 0 P8R
L
α
{ N .l000 pQ p % N 0
J)ả) h5 ch;Hng I3Bnh nà% I T;?cV Q N 3080S% N 1!20S
α
N 130S8l
PQS%R Xà T)hD } T[ P1R TCI cic I3" Ihk P+RS Th gbI Xurn cic I3" T[ Xà cic I)huS I XrcV c N 1S s N 1S 3
N 0S0+S M N 0S I N 0S03 _à H N
0 1 1
1 0S 0+ 0
1 0 0S 03
1
1
1
1
¸ ]
S c[ eqIH N ]0S0. ƒ 0S n'n c[ cic I)hul
LbI XurnV TC) cH M} AV 3080 M)nh _)'nl
TC) cH M} BV 1!20 M)nh _)'n
ThB ch) ch- Tào ICo M| Ihjc nhjI
TÀI LIœˆ THA( LH•a
1l To1n co cjc C1 _à DdI M: yng e`ng I3ong g)nh eonh
+l To1n co cjc P /ru Thb CjcR
3l To1n co cjc PL' St /=ngR
8l Tà) X)5u IhD ghảo cW ThCc St Hy Thành #u$nl ˜D)XV hIQunžcIulqeul_nl
.l Và Mi g)Ac TŸ cW c1c nh ch" gh[ I3;Fcl

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

DQT103387 DQT103388 DQT103389 DQT103390 DQT103391 DQT103392 DQT103393 DQT103395 DQT103396 DQT103397 DQT103398 DQT103399 DQT103400 DQT103402 DQT103403 DQT103404 DQT103405 DQT103406 DQT103407 DQT103408 DQT103409 DQT103410 DQT103411 DQT103413 DQT103414 DQT103416 DQT103417 DQT103419 DQT103421 DQT103423 DQT103631

Hà Bảo Anh Huỳnh Ngọc Lan Anh Huỳnh Thị Xuân Anh Nguyễn Lê Minh Anh Nguyễn Cao Duy Ân Phan Bảo Ân Lê Thị Ngọc Bích Đỗ Minh Chánh Phan Thị Minh Châu Trần Thị Chi Lê Thiện Chí Ngô Văn Công Nguyễn Hoàng Cung Trần Võ Quốc Cường Hồ Thị Mỹ Danh Lưu Văn Dợn Đặng Thị Thúy Duy Trình Ngọc Duy Phạm Thị Thanh Duyên Huỳnh Anh Dũng Nguyễn Phước Dư Nguyễn Thị Thùy Dương Nguyễn Thị Thùy Dương Võ Thanh Đào Nguyễn Thanh Đạt Vũ Trường Giang Nguyễn Hồ Hải Lou Anh Hào Dương Thị Thanh Hằng Trần Thị Kim Hằng Nguyễn Thị Gọn

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->