P. 1
60 cau TN bai tap sinh 12 hay va khoHSG

60 cau TN bai tap sinh 12 hay va khoHSG

|Views: 692|Likes:
Được xuất bản bởiphamvanlinhlinh

More info:

Published by: phamvanlinhlinh on Mar 29, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2014

pdf

text

original

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

ĐỀ THI KIỂM TRA SỐ 2 HỌC SINH GIỎI LỚP 12 TRƯỜNG THPT A NGHĨA HƯNG NĂM HỌC 2010-2011 Môn: SINH HỌC (ĐỀ TRẮC NGHIỆM) Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Một phụ nữ lớn tuổi nên đã xảy ra sự không phân tách ở cặp NST giới tính trong giảm phân I. Đời con của họ có thể có bao nhiêu phần trăm sống sót bị đột biến thể ba (2n + 1). A. 33,3%. B 25%. C. 75%. D. 66,6% Câu 2: Phân tử ADN ở vùng nhân của vi khuẩn E. coli chỉ chứa N15 phóng xạ. Nếu chuyển những vi khuẩn E. coli này sang môi trường chỉ có N14 thì mỗi tế bào vi khuẩn E. coli này sau 6 lần nhân đôi sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử ADN ở vùng nhân chứa N15? A. 62. B. 2. C. 64. D. 32.

Câu 3. Một loài có 2n = 46. Có 10 tế bào nguyên phân liên tiếp một số lần như nhau tạo ra các tế bào con, trong nhân của các tế bào con này thấy có 13800 mạch pôlinuclêôtit mới. Số lần nguyên phân của các tế bào này là A. 5 lần. B. 8 lần. C. 4 lần. D. 6 lần. Câu 4: Một cặp NST tương đồng được qui ước là Aa. Nếu cặp NST này không phân li ở kì sau của giảm phân II thì sẽ tạo ra các loại giao tử nào ? A. AA, O B. Aa, a C. Aa, O D. AA, Aa, A, a Câu 5. Cho một cơ thể thực vật có kiểu gen AabbDdEEHh tự thụ phấn qua nhiều thế hệ. Số dòng thuần tối đa có thể được sinh ra qua quá trình tự thụ phấn của cá thể trên là A. 3. B. 10. C. 8. D. 5. Câu 6. Ở người, bệnh bạch tạng do một gen có 2 alen quy định, nhóm máu do một gen gồm 3 alen quy định, màu mắt do một gen gồm 2 alen quy định. Các gen này nằm trên các NST thường khác nhau. Hãy chọn kết luận đúng. A. Có 3 kiểu gen dị hợp về cả 3 tính trạng nói trên. B. Có 27 loại kiểu hình về cả 3 tính trạng nói trên. C. Có 3 kiểu gen khác nhau về tính trạng nhóm máu. D. Có 12 kiểu gen đồng hợp về 3 tính trạng nói trên. Câu 7: Ở cà chua thân cao, quả đỏ là là trội hoàn toàn so với thân thấp quả vàng, lai các cây cà chua thân cao, quả đỏ với nhau, đời lai thu được 21 cây cao, quả vàng: 40 cây cao, quả đỏ: 20 cây thấp, quả đỏ. Kiểu gen của bố mẹ là A. AB x AB hoặc AB x AB . ab ab Ab ab B. AB x ab hoặc Ab x aB. AB ab ab ab C. Ab x aB hoặc AB x ab. aB Ab ab AB D. Ab x Ab hoặc AB x Ab . aB aB ab aB C©u 8: Trong mét phÐp lai gi÷a hai c©y ng« cïng kiÓu h×nh thu ®îc F1 cã tØ lÖ kiÓu h×nh lµ: 11 cao : 1 thÊp. Qu¸ tr×nh gi¶m ph©n vµ thô tinh diÔn ra b×nh thêng, kiÓu gen cña P trong phÐp lai ®ã lµ: A. AAaa x Aa. B. Aaaa x Aa. C.AAAa x Aa. D.AAaa x AA. Câu 9: Ở tằm, gen A qui định màu trứng trắng, gen a qui định màu trứng sẫm. Biết rằng tằm đực cho nhiều tơ hơn tằm cái. Phép lai nào sau đây giúp các nhà chọn giống phân biệt con đực và con cái ở ngay giai đoạn trứng? A. XAXa x XaY B. XaXa x XAY C. XAXa x XAY D. XAXA x XaY Câu 10. Hai gen A và B cùng nằm trên một NST ở vị trí cách nhau 40cM. Nếu mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và trội hoàn toàn thì ở phép lai (A-B-) sẽ chiếm tỉ lệ A. 25%. B. 35%.
A b aB

×

A b , kiểu hình mang cả hai tính trạng trội ab

C. 30%.

D. 20%. 1

Câu 19: Khảo sát sự di truyền bệnh M ở người qua ba thế hệ như sau : I II III 1 1 2 3 4 × A b d Y. D. 40 loại kiểu gen. 2 tinh trùng bình thường.00495.ở đời ab X E 2 3 4 1 2 Nam bình thường Nam bị bệnh M Nữ bình thường Nữ bị bệnh M Xác suất để người III2 mang gen bệnh là bao nhiêu: A. C. Câu 17: Một quần thể người có tần số người bị bệnh bạch tạng là 1/10000. C. AAXMXm Câu 12: Nếu alen A trội hoàn toàn so với alen a. Câu 15. D. D. bố và mẹ đều là dị hợp tử (Aa x Aa).Câu 11: Ở người.9899. AaXMXm B. C. 75%. C. 20% C. B. 0. 0.2%. C. Câu 21:a+.b+. B. 0. 7/128. Câu 13: Ở phép lai 2 cặp tính trạng.5%. tính trạng tóc quăn do gen trội A. AAXMXM D. 8 loại kiểu hình. B. 45%. B. AaXMXM C. Tính trạng màu hoa do hai cặp gen nằm trên hai cặp NST khác nhau tương tác theo kiểu bổ sung. 16 loại kiểu hình. kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ A. C.4 và B có tần số 0. 20 loại kiểu gen. hạt vàng/ hạt xanh = 7/1. Câu 14: Ở phép lai X A X a BD Bb × XaY . Câu 20: Ở người sự rối loạn phân ly của cặp NST số 21 trong lần phân bào I của giảm phân sẽ tạo ra: A. Câu 18. 1. điều khiển chuỗi tổng hợp sắc tố để hình thành lên màu đen theo sơ đồ dưới đây : a+ b+ c+ d+ Không màu------------>Không màu-------->Không màu------->màu nâu------------>màu đen 2 . 5% B. Theo lí thuyết. 56. 2 tinh trùng thiếu 1 NST 21 và 2 tinh trùng bình thường. còn bệnh mù màu đỏ – lục do gen lặn m chỉ nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên. tóc thẳng do alen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. trong đó A có tần số 0. 35%. tần số hoán vị gen giữa A và B là 20%. D. 0. 2 tinh trùng thừa 1 NST 21 và 2 tinh trùng bình thường. thì xác suất để có được đúng 3 người con có kiểu hình trội trong một gia đình có 4 người con là: A. nếu có hoán vị gen ở cả 2 giới. 10%. B. 7/64.44%. 22.5%. Ở một quần thể đang cân bằng về di truyền.c+ và d+ là các gen trên NST thường phân ly độc lập. 0. hạt xanh chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A. Kiểu gen của người mẹ là A. 42. 15% D. Một cá thể có kiểu gen Aa B D (tần số hoán vị gen giữa hai gen B và D là 20%). Xét phép lai A b D d aB X E X E con chiếm tỉ lệ A. sinh một con trai tóc thẳng. C. 0. Xác suất để hai người bình thường trong quần thể này lấy nhau sinh ra người con đầu lòng bị bệnh bạch tạng là bao nhiêu? A.0198. B. D. Tỉ lệ loại bd giao tử abD là : A. 60%. 2 tinh trùng thiếu 1 NST 21 và 2 tinh trùng thừa 1 NST 21.335. Giả sử quần thể này cân bằng di truyền. 8 loại kiểu hình. 0. 40 loại kiểu gen. thiếu một trong 2 gen A hoặc B thì quy định hoa vàng. C. 40%. mỗi gen qui định một tính bd bD trạng và các gen trội hoàn toàn thì số loại kiểu gen và kiểu hình ở đời con là: A. 9/64. 1 tinh trùng có 2 NST 21 và 1 tinh trùng không có NST 21. 56. B.000098. 16 loại kiểu hình.25%.5.67. kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và di truyền trội hoàn toàn. 32. mắt bình thường. mù màu đỏ – lục. Bố và mẹ tóc quăn. 9/128.3. D. D. trong đó có cả hai gen A và B thì quy định hoa đỏ. 0. B.75. kiểu hình A-bbddE.64%. D. 12%. phân tích tỉ lệ kiểu hình ở từng cặp tính trạng thì thấy tỉ lệ vỏ trơn/ vỏ nhăn = 9/7. Nếu 2 cặp tính trạng di truyền phân li độc lập thì kiểu hình vỏ nhăn. 20 loại kiểu gen. Câu 16.

4. thì tỷ lệ cá thể ở F2 tương ứng với kiểu hình không màu và màu nâu là bao nhiêu ? A. Tần số alen Est1 của quần thể sóc trong vườn thực vật sau sự di cư này được mong đợi là bao nhiêu? A. D. Câu 22: Ở cà chua. Câu 23: Giả sử có 6 locút gen phân li độc lập ở một loài thực vật. D. 24 loại.27/64 và 37/256. 8 loại. 0. thay thế U ở bộ ba nu đầu tiên bằng A. 47. B. thay thế X ở bộ ba nu thứ ba bằng A. Phép lai B : 100% quả đỏ. D. THGT là 256 và XSKH là 3/256. C. Người ta tiến hành lai một cá thể màu đen có kiểu gen a+a+b+b+c+c+d+d+ với một cá thể không màu có kiểu gen aabbccdd và thu được con lai F1.Các alen này bị đột biến thành dạng mất chức năng tương ứng là a. 33/64 và 27/64. Nếu các cá thể này giảm phân. 12 loại. C46. C.b. có một cá thể mang kiểu gen là Aa/ab. D. Vậy. B 24 . Người ta tiến hành lai giữa hai dòng thuần chủng có kiểu hình quả đỏ với quả vàng. hoa màu tím (XSKH) ở thế hệ con cuả phép lai RrDdccOoHhWw x RrddCcooHhww lần lượt là bao nhiêu? A. THGT là 256 và XSKH là 1/256. D. Nếu TB này giảm phân bình thường và không có TĐC thì có bao nhiêu loại TB trứng tạo ra A.82 D. W/w hoa màu tím/màu trắng. 0.2. gồm có:R/r quy định cuống lá đen/đỏ . thay thế G ở bộ ba nu đầu tiên bằng A. B. Câu 28: Trong quá trình phát sinh hình thành giao tử. các cặp gen này nằm trên các NST khác nhau. Một quần thể sóc khác sống ở khu rừng bên cạnh có tần số alen này 0.D/d thân cao/thấp .. khi cho các cá thể F1 lai với nhau.5. 0. B. Câu 24: Một quần thể ngẫu phối ở trạng thái cân bằng có số cá thể dị hợp gấp 8 lần số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử lặn.72 C. Phép lai A : 50% quả đỏ và 50% quả vàng . 37/64 và 27/64. 2 loại.c và d. 40 con sóc trưởng thành từ quần thể trong khu rừng di cư sang quần thể vật để tìm thức ăn và hoà nhập vào quần thể sóc trong vườn thực vật. C. Câu 29: Ở người. 37/64 và 27/256. nhưng NST mang các gen DE/de không phân ly ở lần phân bào 2. D. C. 8 loại. C/c vỏ trơn/vỏ nhăn . 0. DE/de.02. Sự thay thế nu nào dẫn đến việc đoạn polipeptit này chỉ còn lại 2 aa A. 0. 0. thì số loại giao tử cá thể này có thể tạo ra xét ở 2 lôcut gen trên là : A. Phép lai A : 50% quả đỏ và 50% quả vàng. B. các gen D và E xảy ra TĐC.9 Câu 26: Có một trình tự ARN {5`-AUG GGG UGX XAU UUU-3`} mã hoá cho một đoạn Polipeptit gồm 5 aa.9. 4 loại. thân thấp. THGT là 128 và XSKH là 3/256. 0. Sau đó cho các cây F1 lai với cây bố có kiểu hình quả đỏ (phép lai A) và với cây mẹ quả vàng (phép lai B). 23. TB sinh trứng giảm phân hình thành nên TB trứng. Phép lai A : 100% quả đỏ . O/o là quả tròn/oval . C. Vậy. Do thời tiết mùa đông khắc nghiệt đột nghiệt. Phép lai B : 100% quả vàng . 3 . tần số alen bằng bao nhiêu ? A. Câu 27: Ở một loài sinh sản hữu tính. D. thu được F1. Biết rằng các gen A và B liên kết hoàn toàn. quả oval.KG của 1 TB sinh trứng là AB/ab XDXd. Dữ liệu không đủ xác định tần số alen. 4 loại. Tỷ lệ kiểu hình được mong đợi thu được từ phép lai A và B lần lượt là: A. D. 1 loại. THGT là 128 và XSKH là 1/256. Câu 25: Một quần thể sóc gồm 160 cá thể trưởng thành sống ở một vườn thực vật có tần số alen Est1 là 0. C. B. bộ NST 2n=46 trong đó có 22 cặp NST thường vậy số nhóm liên kết trong hệ gen nhân ở người là bao nhiêu: A. Phép lai A : 100% quả đỏ . gen quy định quả màu đỏ là trội hoàn toàn so với gen quy định màu vàng. Phép lai B : 50% quả đỏ và 50% quả vàng . C. H/h lá không có lông/có lông . Số loại tổ hợp giao tử (THGT) và xác suất để nhận được kiểu hình cuống lá đen. B. thay thế A ở bộ ba nu đầu tiên bằng X. lá có lông. vỏ nhăn..6 B. Phép lai B : 100% quả vàng. B.

A5.5% vàng. AAaax aa. Aa hoặc Aa B.a1a3. 30% đỏ : 70% vàng. Mất 1 cặp G – X. C. 60 D. 33. 6. D.05. với tần số HVG 25% tỷ lệ các giao tử A. 500. Gen bị đột biến.Câu 30: Mèo man-xơ có KH cụt đuôi.0.0.5% đỏ :66. 80 C. a3 (0. 15.06 . D. gen A có 3 alen và gen B có 4 alen phân ly độc lập thì quá trình ngẫu phối sẽ tạo trong quần thể số loại KG: A.75. ABCD. 70% đỏ : 30% vàng.03 .5%.nhăn :1 dài. C.a3a3 lần lượt: A. biết thứ bậc trội của các alen A1>A2>A3>A4>A5. AAaaxAAaa .48437aa=1.03 .0. D. a-ngắn.25%. B.16 . MTNB CC 7485 nu. 0. D. C. ĐB làm mất 1 đoạn gồm 3 cặp nu. hai cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng. gen A quy định tính trạng mắt đỏ.484375AA+0. CD = 20 cM. 0.06 . gen a đột biến quy định tính trạng mắt trắng. Tần số alen này qua 10 thế hệ là bao nhiêu ? . 25%. Kiểu gen của tế bào được viết là : BD AD Ad BD A.X. 3. B.0. A-đỏ. C.08 . Phép lai cho tỷ lệ phân ly KH 11 đỏ : 1 vàng là : A. D.484375=1. BC = 16.0.18. Câu 39: Một QT đạt trạng thái CB có 1 lôcut gồm 4 alen với các tần số sau : a1 (0. AB D=Ab d=aB D=ab d=12. 497.A3. D. A. D. 25. D. Giả sử có 1 quần thể mèo trên mới được hình thành trên một hòn đảo với tần số alen trong quần thể xuất phát (thế hệ 0) là 0.484375AA+0. 25% Câu 36: Một QT TV có các cây 2n và 4n.484375AA+0. 30 Câu 41: Trên một nhiễm sắc thể. A. b-Nhăn. B. D. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là A.25aa=1 tự thụ 5 thế hệ thì cấu trúc DT là: A. AB/ab.18. B. B.1. AAaa x aaaa . TLKH ở thế hệ thứ 4. 20 Câu 34: Xét tổ hợp gen Ab/aB Dd.09.A4. Đem lai phân tích F1 dị hợp về 2 cặp gen thu được 3 dài.nhăn :1 ngắn. Câu 35:TV. 5. 0.0. AAaax Aa. Vậy trong quần thể tồn tại số lượng KG khác nhau? A.09. AAaaxAa. 0. Bb.5%. AAaa x Aaaa .5% đỏ :33. 1/64. KG và tần số HVG của F1 là? A. Khi 2 gen nói trên tự tái bản 4 lần thì số nuclêôtit trong các gen mắt đỏ ít hơn các gen mắt trắng 32 nuclêôtit tự do và gen mắt trắng tăng lên 3 liên kết H. AB/ab.3). D. KH này do 1 alen lặn gây chết ở trạng thái đồng hợp tử quy định. Câu 37: Gen A mã hoá 498 aa. AAaa x Aaaa . xét 3 cặp gen dị hợp (Aa.trơn :3 ngắn. B. Ab/aB. BD = 3.03125Aa+0.08 .0.03225Aa Aa+0. a-vàng. 0. AB D=Ab d=aB D=ab d=12. DABC. D. Câu 44: Trong một tế bào. 499. 2/64. AB D=AB d. 0. Câu 32: Cấu trúc DT 0. Bb hoặc Bb bd aD bd ad 4 .0.5 cM. 0.48437AA+0.484375aa=1. C. Thay thế 1 cặp G – X bằng 1 cặp A – T. B.4). Ab/aB. 0. C. C. tính số bản sao mà gen ĐB đã sao A. 0. Dd) nằm trên 2 cặp NST thường trong đó cặp gen Bb phân li độc lập với 2 cặp gen còn lại. C. SL aa của gen đột biến là : A. 40%. xác suất thu được kiểu gen đồng hợp ở đời con là: A. a2 (0.5 cM. C.00.=ab D=abD=6. 1/16. AAaax Aa.1.2). cây 4n giảm phân cho giao tử 2n. a-vàng. 4. Câu 42: Đem lai cặp bố mẹ đều dị hợp về 3 cặp gen AaBbDd. B. C. sau đó cho ngẫu phối ở thế hệ thứ 4. C. B. trơn. Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = l. Thay thế 3 cặp A – T bằng 3 cặp G . 20%. B. khi TH chuỗi Polipeptit có số aa kem gen bình thường 1 aa. A.5 cM. 66. Câu 40: Một lôcut có 5 alen :A1. 0. C và D. B. thế hệ ban đầu có 2 cây mang KG aa và 1 cây mang KG Aa. D. 0.03245Aa+0.5Aa+0. a4 (0. D. AB D=Ab d=aB D=ab d=6.A2. B-Trơn. AC = 18 cM.25AA+0. Cho 3 cây trên tự thụ liên tục qua 3 thế hệ.16 .03145Aa+0. 40 B. xét 4 gen A. 0. 495. 1/8.5% vàng. Thêm 1 cặp G – X. Hãy xác định kiểu biến đổi có thể xảy ra trong gen đột biến? A. CABD. tần số của các KG a2a4.25% C.1). B. TH ARN-m từ gen ĐB. Câu 31: Gen có chiều dài 5100 Å.484375aa=1. Câu 33: Một quần thể TV. 32. Câu 38: Ở một loài thực vật A-đỏ. BACD.dài. Câu 43: Ở ruồi giấm. B. C. B.

42. IB = 0. hai gen còn lại nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. quả dài. AB AB Dd hoặc Dd ab ab D. I = 0. các gen tác động riêng rẽ. hoa đỏ : 12. Lai cây thân cao. gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. C. D. C. Cho ab de F1 x F1. 20 B. C. 8 . Ad AD Bb hoặc Bb Ad aD Câu 45: Ở một loài thực vật. Mẹ AAa x Bố Aa. 11nm. giảm phân có trao đổi chéo đơn xảy ra ở 2 cặp NST. 5800 người có nhóm máu AB. 4. Phép lai nào dưới đây cho quả vàng chiếm tỉ lệ 1/3 A. 7 . Tần số tương đối của các alen IA.4.3. B.4 . 145 người có nhóm máu O. 4096. I = 0. B. Số kiểu gen ở F2 là: A.Hội chứng Đao. B. Tính trạng chiều cao của cây di truyền theo qui luật nào? A. 16. AB/ab x ab/ab. 6%. Những thể đột biến nào là đột biến nhiễm sắc thể? A. quả tròn : 60 cây thân thấp. 81 Câu 55: Lai giữa hai cây thuần chủng thân cao với thân thấp.C. 4 . 12%.O của một quần thể người tại một vùng có 14500 dân. IA = 0. 5. IO= 0. IB = 0. Các cặp gen này nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể. Kiểu gen của cây bố. D. 100 C.5% cây thân cao : 37. Trong trường hợp không xảy ra đột biến. Mẹ Aa x Bố Aaa Câu 48: Trong cấu trúc phân tử của NST sinh vật nhân thực. 45. 7. B. C. a.B. Câu 47: Một loài thực vật. D. 7 và 8. 6. D. 16384. 9. D. B.Bạch tạng. AaBb x aabb. B.5% cây thân thấp. C. D. 4 loại kiểu hình : 12 loại kiểu gen. xảy ra trao đổi chéo ở hai giới. 4 loại kiểu hình : 8 loại kiểu gen. Cho biết không có đột biến xảy ra.4.5. C. B. 4. quả dài : 440 cây thân thấp. F2 thu được 62. hoa trắng thu được F1 phân li theo tỉ lệ: 37. Cây dị hợp tử về 2 cặp gen giao phấn với cây thân thấp. gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp. 300 A0. 5 . hoa trắng : 37. Gen thứ nhất nằm trên NST thường. Tương tác bổ trợ kiểu 9 : 7. Mẹ Aaa x Bố Aa.3 . 36%. 24%.5.6.5% cây thân cao. 1. Ab/aB x ab/ab. Cho biết không có đột biến xảy ra. 6 . B. trong đó bốn cặp NST đồng dạng có cấu trúc giống nhau. 90. 110 A0. mẹ trong phép lai trên là A. 3. D. 8 loại kiểu hình : 27 loại kiểu gen. AaBB x aabb. hoa đỏ : 12. IA = 0.Ung thư máu.5% cây thân cao. 1024.5% cây thân thấp. D. F 1 đều có thân cao. IB.Dính ngón tay số 2 và 3. số loại kiểu gen tối đa về cả ba gen trên có thể được tạo ra trong quần thể này là A. IO= 0. hoa đỏ với cây thân thấp. IA = 0. 9 .Hội chứng Tơcnơ. Tương át chế kiểu 12 : 3 : 1. C. Cho F1 lai với một cây khác. còn các loại tế bào noãn đều có khả năng thụ tinh. I = 0. IB = 0.Mù màu. quả tròn thu được đời con phân li theo tỉ lệ: 310 cây thân cao. 8 loại kiểu hình : 12 loại kiểu gen.5. các gen trội hoàn toàn) thu được kết quả là: A. 135.1.1. Ở cơ thể lệch bội hạt phấn (n +1) không cạnh tranh được với hạt phấn (n). C. mỗi gen đều có 2 alen. Câu 52: Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen AaBBDd x aaBbDd (Mỗi gen quy định một tính trạng.1. quả tròn : 190 cây thân cao. Câu 50: Ở một loài thực vật. số loại giao tử tối đa là A. Câu 49: Ở giới cái một loài động vật (2n = 24). 300nm. B. 3 . 256 D. D.Hội chứng Claiphentơ.2. 2 . Câu 46: Khảo sát hệ nhóm máu A. D. Tần số hoán vị giữa hai gen nói trên là A. AB DE Câu 54: F1 có kiểu gen .6 .Hồng cầu hình liềm.IO trong quần thể là: A. gen A.qui định quả vàng. gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp. sợi nhiễm sắc của nhiễm sắc thể có đường kính A. B. 5 .qui định quả đỏ. A B O C. Câu 53: Ở một quần thể ngẫu phối. 5075 người có nhóm máu B. Trong đó có 3480 người có nhóm máu A. gen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với gen b quy định quả dài. Câu 51: Trong quần thể người có một số thể đột biến sau: 1 . 1. Tương bổ trợ kiểu 9 : 6 : 1.1. xét ba gen. IO= 0. hoa trắng. trội hoàn toàn.5% cây thân thấp.Máu khó đông. 8. Mẹ Aa x Bố AAa. 1. C. Tương át chế kiểu 13 : 3.

HƯỚNG DẪN CHẤM 6 . khi lai 2 cơ thể dị hợp về thân xám. mắt đỏ chiếm tỉ lệ ab 5%. B. Aa Bd . 18%.25% C. f = 30%. 16% D. a3).5%. f = 40%. 40%. A2. Câu 59: Ở ngô tính trạng chiều cao của cây do 3 cặp gen không alen (A 1. Tần số hoán vị gen là A. gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. cánh cụt ở đời lai chiếm tỉ lệ 9%. gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen. mắt đỏ là A. a2.29% B. cánh cụt. cánh cụt. Hoán vị gen xảy ra ở 2 bên với tần số bằng nhau. 7. chúng phân li độc lập và cứ mỗi gen trội có mặt trong tổ hợp gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm. 5.Câu 56: Cặp bố mẹ đem lai có kiểu gen hình quả vàng. D. (biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng). a1. 90 cm B. kiểu gen của cơ thể và tần số hoán vị gen là A. bd D. Phép lai: AB XDXd ab x AB D X Y cho F1 có ruồi đực thân đen. không có alen tương ứng trên Y. bầu dục có kiểu gen AB Ab × . bầu dục ab ở đời con? A. thu được kiểu hình lặn thân đen. 36% hoặc 40%. B. Aa BD . A3. tỉ lệ ruồi F1 có kiểu hình thân đen. C. Tính theo lí thuyết. bD C. 120 cm. f = 30%. Cây cao nhất có chiều cao 210 cm. kiểu ab aB ab . Khi giao phấn giữa cây cao nhất và cây thấp nhất. Aa Bd . cánh dài. Gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. cây lai thu được sẽ có chiều cao là: A.5%. bD B. f = 40%. 12. Aa BD . 7. khi giảm phân tạo giao tử A BD = 15%. 160 cm. D. Gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X. 2.25% Câu 57: Một cơ thể dị hợp 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng. 150 cm Câu 60: Ở ruồi giấm. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. D. 5%. 36%. bd Câu 58: Ở ruồi giấm. C. C. 15%. Kết quả nào sau đây phù hợp với tỉ lệ kiểu hình quả vàng.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THPT A NGHĨA HƯNG LẦN 2 TRẮC NGHIỆM Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Câu hỏi 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Câu hỏi 41 42 43 44 45 46 Đáp án D B C A C D D A A B A C D A A D A A C D Đáp án B D B B C B B A B B A B C B B C C C B A Đáp án B D D B C A 7 .

5ab) = 0. Tỉ lệ loại giao tử bd × (20% : 2) bD = 5%.× 0. A b 10: D/A : Xét phép lai aB × A b ab .Tổng số mạch pôlinuclêôtit trong 10 tế bào ban đầu là 10.2.= 0.4 = 0. => Số mạch pôlinuclêôtit mới trong các tế bào con là 10.2AB + 0.46.2x.2.2x .0.51B.09BB + 0.64A-.51B-.3 = 0. .5ab + 0.2 = 13800 => x = 4.Gen A có A = 0.Gen B có B = 0.2AB.47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 D D C C D D C B D D C B D C Câu 3: D/ an: Mỗi NST được cấu trúc từ 1 phân tử ADN 2 mạch.0.46.3aB. Gọi x là số lần nhân đôi của mỗi tế bào (= số lần nhân đôi của mỗi phân tử ADN). .4 -> a = 1 – 0.64% 8 .48Aa + 0.10.16AA + 0.0.3aB) × (0.Tổng số mạch pôlinuclêôtit trong các tế bào con là 10.3 -> b = 1 – 0.36aa = 1 có 0. => Kiểu hình hoa đỏ (A-B-) chiếm tỉ lệ 0.64A.7 => cấu trúc di truyền 0.2.5Ab +0.5Ab = 0.49bb = 1 có 0. Câu quả sau (0.46.6 => cấu trúc di truyền 0.3264 hay 32.5Ab + 0. .2AB. Kiểu hình mang cả hai tính trạng trội (A-B-) được tạo ra từ kết Câu 15: D/A : Kiểu gen Aa abD là : 50%a B D (tần số hoán vị gen giữa hai gen B và D là 20%).46.35 hay 35%.42Bb + 0.\ Câu 18: D/A: Xét riêng từng gen: .

9 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->