BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƢỜNG ĐH KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐIỂM
Kính gởi : PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – CTSV
Tôi tên :
Sinh ngày :______/ ______/______
Sinh viên lớp :
Khóa :
Hệ :
Kính đề nghị Phòng QLĐT-CTSV xét duyệt cho chuyển điểm các môn học do tôi đã học tại
trường :
Ngành :
Khóa :
Hệ :
STT

MÔN HỌC

SỐ TIẾT

ĐIỂM THI

XÉT DUYỆT

Trong khi chờ xét duyệt của Phòng QLĐT-CTSV, Tôi xin chân thành cám ơn.
Đính kèm: Bảng điểm các môn đã học
TP. HCM, ngày ........ tháng ........ năm ........
Và đề cương chi tiết môn xin chuyển.
Kính đơn
Đồng ý cho chuyển điểm các môn đã duyệt ở trên.
TP. HCM, ngày ........ tháng ....... năm ..........
TRƢỞNG PHÒNG QLĐT-CTSV

Lưu ý : ghi đầy đủ điểm các lần thi của môn xin chuyển. Trong vòng 1 tuần tính từ ngày nhận đơn, sinh viên phải
đến nhận lại kết quả được xét duyệt. Chỉ có những môn được duyệt mới được chuyển điểm.Thời gian nộp đơn: tuần
đầu tiên của học kỳ có môn xin chuyển