ĐẠI SỐ TỔ HỢP

I – Giai thừa:
Cho n≥2. Chứng minh rằng:
( )
( )
2
2 !
4
.
1
!
n
n
n
n
<
+
1) Cho x>0, n∈N. Chứng minh rằng:
2 3
1 ... .
2! 3! !
n
x
x x x
e x
n
> + + + + +
2) Giải phương trình:
( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
! 1 ! 3 ! 6 1 !
.
2 ! 2 ! 1 !
x x x x
x x x
− + + − +
·
+ + − +
3) Chứng minh rằng :
( )
2
! .
n
n n >
4) Với n là số lẻ, n≥3, x ≠ 0. Chứng minh:
2 3 2 3
1 ... . 1 ... 1.
2! 3! ! 2! 3! !
n n
x x x x x x
x x
n n
| ` | `
+ + + + + − + − + − <

. , . ,
5)
( ) ( )
( )
( )
( )
1 !
! !
6 .
6! 6 ! 5! 5 ! 6! 5 !
n
n n
n
n n n
+
+ · ≥
− − −
6) ( ) 1.1! 2.2! ... . ! 1 ! 1. n n n + + + · + −
II – Chỉnh hợp – hoán vị:
7) Giải phương trình :
( ) ( )
5
2 5
720 . .
n n n
P A P
+ −
·
8) Giải phương trình :
( )
3 2
1
1
3 .
2
n n n
A A P
+
+ ·
9) Chứng minh:
2 2 2 5
1 3 5 5
1
. . . . . !. .
2
k n n n n
P A C A n k A
+ + + +
·
10) Tìm số nguyên dương n thỏa mãn các điều kiện:
a)
3
20
n
A n · ; b)
5 4
2
18
n n
A A

· ; c)
2 1
3.
n n
A A − ·
Hoán vị:
11) Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 người khách gồm 3 nam và 2 nữ ngồi vào một hàng 8 ghế nếu:
a) họ ngồi chỗ nào cũng được?
b) họ ngồi kề nhau?
c) 3 nam ngồi kề nhau, 2 nữ ngồi kề nhau và giữa hai nhóm này có ít nhất một ghế trống?
12) Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 5 người khách
a) vào 5 ghế xếp thành một dãy.
b) vào 5 ghế chung quanh một bàn tròn, nếu không có sự phân biệt giữa các ghế này.
13) Mười người muốn chụp ảnh chung. Họ muốn chụp nhiều ảnh khác nhau bằng cách đổi chỗ đứng lẫn nhau. Cho rằng mỗi
lần đổi chỗ và chụp ảnh mất 1 phút, hỏi cần bao lâu để có thể chụp tất cả các ảnh khác nhau?
14) Có bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau và khác 0 biết rằng tổng ba chữ số này bằng 8?
15) Một dãy 5 ghế dành cho 3 nam sinh và 2 nữ sinh. Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi nếu:
a) họ ngồi chỗ nào cũng được.
b) nam sinh ngồi kề nhau, nữ sinh ngồi kề nhau.
c) chỉ có nữ sinh ngồi kề nhau.
16) Có bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau biết rằng tổng ba chữ số này bằng 12?
Một phòng khách có 3 chỗ có thể đặt tranh, ảnh hoặc tượng. Chủ nhà muốn trang trí bằng cách xếp đặt 4 bức tranh khác nhau
vào một chỗ, 3 tấm ảnh khác nhau vào chỗ thứ hai và 2 pho tượng khác nhau vào chỗ còn lại. Hỏi có bao nhiêu cách trang trí
phòng khách?
17) Ta muốn mời 6 người ngồi vào một dãy 6 ghế . Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi nếu:
a) Có 3 người trong bọn họ muốn ngồi kề nhau?
b) Có 2 người trong bọn họ không muốn ngồi kề nhau?
c) Có 3 người trong bọn họ không muốn ngồi kề nhau đôi một?
18) Một bàn dài có 12 ghế, mỗi bên 6 ghế. Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho 12 người khách gồm 6 nam và 6 nữ. Hỏi có bao
nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi nếu:
a) họ ngồi chỗ nào cũng được ?
b) nam ngồi một bên, nữ ngồi một bên ?
c) nam nữ ngồi đối diện nhau ?
d) nam nữ ngồi xen kẽ và đối diện nhau ?
Chỉnh hợp:
19) Cho các số 0,1,2,3,4,5,6. Có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau được lấy từ các số đã cho, sao cho:
a) Số đó chẵn
b) Số đó chia hết cho 5
c) Luôn có mặt chữ số 1 và 3
20) Cho các số: 0,1,2,3,4,5,6,7. Có thể lập được bao nhiêu số gồm 5 chữ số khác nhau được lấy từ các chữ số đã cho sao cho
các số lẻ luôn đứng liền nhau.
21) Cho các số : 0,1,2,3,4,5,6
a) Có thể lập được bao nhiêu số gồm 9 chữ số được lấy từ các số đã cho sao cho số 3 có mặt 3 lần, các số khác có
mặt đúng 1 lần.
b) Có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số được lấy từ các số đã cho sao cho số 3 có mặt 1 lần, các số khác có mặt một
vài lần.
22) Cho các số: 0,1,2,3,4,5. Có thể lập được bao nhiêu số từ 4 số khác nhau được lấy từ các số đã cho. Sao cho:
a) Luôn có mặt chữ số 5.
b) Số đó chia hết cho 3.
c) Không bắt đầu từ chữ số 3.
23) Cho các số: 0,1,2,3,4,5,6. Có thể lập được bao nhiêu số có 6 chữ số được lấy từ các số đã cho sao cho:
a) Số đầu và số cuối giống nhau, các số giữa khác nhau.
b) 2 chữ số đầu và 2 chữ số cuối giống nhau.
24) Cho các số: 0,1,2,3,4,5,6,7
a) Có thể lập được bao nhiêu số gồm 10 chữ số sao cho số 0 có mặt 2 lần, số 3 có mặt 2 lần. Các số khác có mặt một lần.
b) Có thể lập được bao nhiêu số gồm 6 chữ số sao cho số 2 có mặt 2 lần, các số khác có mặt một vài lần.
25) Cho các số: 0,1,2,3,4,5. Có thể lập được bao nhiêu số gồm 5 chữ số sao cho các số chẵn không đứng liền nhau.
26) Một nhóm người thành lập một công ty. Họ muốn chọn một ban điều hành gồm một giám đốc,một phó giám đốc và một
thủ qũy. Có 10 người hội đủ điều kiện để được chọn. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ban điều hành?
27) Huấn luyện viên một đội bóng muốn chọn 5 cầu thủ để đá quả luân lưu 11m. Có bao nhiêu cách chọn nếu:
a) Cả 11 cầu thủ có khả năng như nhau? ( Kể cả thủ môn)
b) Có 3 cầu thủ bị chấn thương và nhất thiết phải bố trí cầu thủ A đá quả số 1 và cầu thủ B đá quả số 4?
28) Một người muốn xếp đặt một số pho tượng vào một dãy 6 chỗ trống trên một kệ trang trí. Có bao nhiêu cách sắp xếp nếu:
a) Người đó có 6 pho tượng khác nhau?
b) Người đó có 4 pho tượng khác nhau?
c) Người đó có 8 pho tượng khác nhau?
29) Với năm số 1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số gồm 6 chữ số trong đó số 1 có mặt hai lần các số còn lại mỗi số có mặt
đúng một lần?
30) Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau biết rằng:
a) các số này chia hết cho 5?
b) trong các số này phải có mặt ba chữ số 0,1,2 ?
32) Với sáu số 2,3,5,6,7,8, ta muốn thành lập những số gồm bốn chữ số khác nhau.
a) Có bao nhiêu số nhỏ hơn 5000 ?
b) Có bao nhiêu số chẵn nhỏ hơn 7000 ?
III – Tổ hợp:
31)
32) Một lớp học có 30 học sinh. Trong đó có 12 nữ, cần thành lập một tổ công tác gồm 8 người. Có bao nhiêu cách
lập sao cho trong tổ có đúng 2 nữ.
33) Trong không gian cho một tập hợp gồm 9 điểm trong đó không có 4 điểm nào đồng phẳng. Hỏi có thể lập được bao nhiêu
hình tứ diện với đỉnh thuộc tập hợp đã cho.
34) Một bộ đề thi có 15 câu hỏi. Mỗi thí sinh phải rút ra 4 câu (4 câu rút ra là “ đề thi ” của thí sinh này).
a) Có bao nhiêu đề thi khác nhau? ( Hai đề thi được coi là khác nhau nếu có ít nhất một câu khác nhau. )
b) Tham gia kỳ thi có 2736 thí sinh. Chứng tỏ rằng có ít nhất 3 thí sinh gặp cùng một đề thi.
35) Một tổ trực gồm 9 nam sinh và 3 nữ sinh. Giáo viên trực muốn chọn 4 học sinh để trực thư viện. Có bao nhiêu
cách chọn nếu:
a) Chọn học sinh nào cũng được?
b) Có đúng một nữ sinh được chọn?
c) Có ít nhất một nữ sinh được chọn?
36) Một họ n đường thẳng song song cắt một họ m đường thẳng song song. Hỏi có bao nhiêu hình bình hành được tạo thành.
37) Cho tập X = {a, b, c, d }. Có bao nhiêu tạp con của X
a) Không chứa phần tử a?
b) Chứa phần tử a?
38) Một bình đựng 5 viên bi xanh, 3 viên bi đỏ, chúng chỉ khác nhau về màu. Lấy ra hai viên.
a) Có bao nhiêu kết quả khác nhau?
b) Có bao nhiêu cách lấy ra được 2 viên bi xanh?, hai viên bi đỏ? Hai viên bi khác màu?
39) Giáo viên hướng dẫn lao động muốn chia 9 học sinh ra làm 3 nhóm gồm 4, 3, và 2 học sinh. Có bao nhiêu cách chia?
40) Cho một đa giác lồi có n đỉnh ( 4 n ≥ ).
a) Tính số đường chéo của đa giác này;
b) Biết rằng ba đường chéo không cùng đi qua một đỉnh thì không đồng quy, hãy tính số các giao điểm ( không phải là
đỉnh ) của các đường chéo ấy.
41) Một tổ trực gồm 8 nam sinh và 6 nữ sinh. Giáo viên trực muốn chọn một nhóm 5 học sinh. Có bao nhiêu cách chọn nếu
nhóm này phải có ít nhất một nữ sinh?
42) Giám đốc một công ty muốn chọn một nhóm 5 người vào hội đồng tư vấn. Trong công ty có 12 người hội đủ điều kiện để
được chọn, trong đó có hai cặp vợ chồng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn nếu:
a) Hội đồng này có đúng một cặp vợ chồng?
b) Hội đồng này không thể gồm cả vợ lẫn chồng ( nếu có )?
43) Tính số đường chéo của một đa giác lồi có n cạnh. Tìm đa giác có số cạnh bằng số đường chéo.
44) (ĐH-B-2002) Cho đa giác đều
1 2 2
... ( 2, )
n
A A A n n Z ≥ ∈ nội tiếp đường tròn (O). Biết rằng số tam giác có
các đỉnh là 3 trong 2n điểm
1 2 2
, ,...,
n
A A A nhiều gấp 20 lần số hình chữ nhật có các đỉnh là 4 trong 2n điểm
1 2 2
, ,...,
n
A A A , tìm n?.
45) (ĐH-B-2004) Trong một môn học, thầy giáo có 30 câu hỏi khác nhau gồm 5 câu hỏi khó, 10 câu hỏi trung bình, 15
câu hỏi dễ. Từ 30 câu hỏi đó có thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra, mỗi đề gồm 5 câu hỏi khác nhau, sao cho trong mỗi
đề nhất thiết phải có đủ 3 loại câu hỏi ( khó, trung bình, dễ ) và số câu hỏi dễ không ít hơn 2?.
46) (ĐH-B-2005) Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người gồm 12 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân công đội
thanh niên tình nguyện đó về giúp đỡ 3 tỉnh miền núi, sao cho mỗi tỉnh có 4 nam và 1 nữ?.
47) Chứng minh rằng: ( )
1 2
2
2 2 .
k k k k
n n n n
C C C C k n
− −
+
+ + · ≤ ≤
48) Chứng minh rằng: ( )
1 2 3
3
3 3 3 .
k k k k k
n n n n n
C C C C C k n
− − −
+
+ + + · ≤ ≤
49) a) Chứng minh :
1 1
1
.
k k k
n n n
C C C
+ +
+
+ ·
b) Chứng minh rằng với 4≤k ≤n thì:
1 2 3 4
4
4. 6. 4. .
k k k k k k
n n n n n n
C C C C C C
− − − −
+
+ + + + ·
50) Giải phương trình:
2 2
1
3. 2. .
x x
C A x
+
− ·
51) Giải phương trình:
a) ( )
3 1
1 1
14 1 ;
x
x x
A C x

+ +
+ · + b)
( )
2
2 2 3 1
1 2
. 4 .
x x x
C A x A
+
− ·
52) Giải bất phương trình:
a)
4 3 2
1 1 2
5
0.
4
x x x
C C A
− − −
− − < b)
4
1
3 3
1
14. .
x
x
x
A
P
C
+


>
53) Giải bất phương trình:
2 1
1 1
2000.
x x
x x
C C
− −
+ +
− ≤
IV – Nhị thức Newton:
54) Chứng minh bất đẳng thức:
( )
1 2
... . 2 1 .
n n
n n n
C C C n + + + ≤ −
55) Chứng minh:
1
1 2 1
... .
k k k k k
k k k k m k m
C C C C C
+
+ + + − +
+ + + + ·
56) Cho m≤k ≤n. Chứng minh:
0 1 1 2 2
... .
k k k m k m k
m n m n m n m n m n
C C C C C C C C C
− − −
+
+ + + + ·
57) Chứng minh rằng:
( ) ( )
0 1 2
... 1 ... 1 0.
k n
k n
n n n n n
C C C C C − + − + − + + − ·
58) a) Chứng minh:
1
0 1 2
2 2
. . ... .
1
n
n
n
n n n n
C C C C
n

| ` −. ,
b. Chứng minh:
( )
2
2 2 2
. .
n n n
n k n k n
C C C
+ −

59) a) Chứng minh: ( ) ( )
2 3 2
2.1. 3.2. ... . 1 . . 1 .2 .
n n
n n n
C C n n C n n

+ + + − · −
b) Chứng minh:
( ) ( ) ( )
2 2 2
0 1
2
... .
n n
n n n n
C C C C + + + ·
60) Tìm x để trong khai triển:
6
1
12
lg 1 x
x x
+
| `
+

. ,
có số hạng thứ 4 bằng 200.
61) Trong khai triển
17
3 4
3 2
1
. x
x
| `
+

. ,
Tìm số hạng không chứa x của khai triển.
62) (ĐH-D-2004) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newton của
7
3
4
1
x
x
| `
+

. ,
với x
> 0.
63) Khi khai triển và rút gọn các đơn thức đồng dạng từ biểu thức:
( ) ( ) ( ) ( )
5 6 7 11
1 1 1 ... 1 . x x x x + + + + + + + + Ta được một đa thức:
2 11
( ) 0 1 2 11
. . ... . .
x
P A A x A x A x · + + + +
Tính
7
A =?.
64) Khi khai triển và rút gọn các đơn thức đồng dạng từ biểu thức
( )
9
2 3
1 x x + − . Ta được một đa thức:
2 2
0 1 2
...
x
P A A x A x · + + + . Tính
7
. A
65) (ĐH-A-2004) Tìm hệ số của
8
x
trong khai triển của biểu thức:
( )
8
2
1 1 . x x ] + −
]
66) Tìm hệ số của
3
x
trong khai triển của biểu thức:
( )
( ) ( ) ( ) ( )
2 3 4 5
1 1 1 1 .
x
P x x x x · + + + + + + +
67) Trong khai triển:
7
3
2
1
x
x
| `
+


. ,
.Tìm số hạng chứa
2
x
của khai triển đó.
68) (ĐH-A-2003) Tìm hệ số của số hạng chứa
8
x
trong khai triển nhị thức Newton của:
5
3
1
n
x
x
| `
+

. ,
, biết
rằng:
1
4 3
7( 3)
n n
n n
C C n
+
+ +
− · + ( n là số nguyên dương, x > 0 ).
69) (ĐH-D-2003) Với n là số nguyên dương, gọi
3 3 n
a

là hệ số của
3 3 n
x

trong khai triển thành đa thức của
( ) ( )
2
1 2 .
n
n
x x + + Tìm n để
3 3
26 .
n
a n

·
70) (ĐH-A-2006) Tìm hệ số của số hạng chứa
26
x
trong khai triển nhị thức Newton của:
7
4
1
n
x
x
| `
+

. ,
, biết
rằng:
1 2 3 20
2 1 2 1 2 1 2 1
... 2 1.
n
n n n n
C C C C
+ + + +
+ + + + · − ( n là số nguyên dương, x > 0 ).
71) Trong khai triển:
21
3
3
a b
b a
| `
+


. ,
. Tìm số hạng có số mũ của a và b như nhau.
72) Tìm giá trị lớn nhất trong các giá trị:
0 1 2
, , ,..., .
n
n n n n
C C C C
73) Tìm hệ số có giá trị lớn nhất của khai triển:
( )
n
a b + , biết rằng tổng các hệ số bằng 4096.
74) (ĐH-A-2008) Cho khai triển:
( )
0 1
1 2 ... .
n
n
n
x a a x a x + · + + + Trong đó
*
n N ∈
và các hệ số
0 1,.....,
,
n
a a a
thỏa mãn hệ thức:
1
0
... 4096
2 2
n
n
a a
a + + + · . Tìm số lớn nhất trong các số:
0 1
, ,..., .
n
a a a
75) (ĐH-A-2002) Cho khai triển nhị thức:
1 1
1 1 1 1
0 1 1
3 3 3 3 2 2 2 2
2 2 2 2 2 ... 2 2 2
n n n n n
x x x x x x x x
n n
n n n n
C C C C
− −
− − − − − − − −

| ` | ` | ` | ` | ` | ` | `
+ · + + + +

. , . , . , . , . , . , . ,
( n là số nguyên
dương ). Biết rằng trong khai triển đó
3 1
5
n n
C C · và số hạng thứ tư bằng 20n, tìm n và x.
76) (ĐH-A-2005) Tìm số nguyên dương n sao cho:
( )
1 2 2 3 3 4 2 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2.2 3.2 4.2 ... 2 1 .2 2005.
n n
n n n n n
C C C C n C
+
+ + + + +
− + − + + + ·
77) (ĐH-B-2003) Cho n là số nguyên dương. Tính tổng:
2 3 1
0 1 2
2 1 2 1 2 1
... .
2 3 1
n
n
n n n n
C C C C
n
+
− − −
+ + + +
+
78) (ĐH-D-2002) Tìm số nguyên dương n sao cho:
0 1 2
2 4 ... 2 243.
n n
n n n n
C C C C + + + + ·

Có bao nhiêu cách sắp xếp nếu: a) Người đó có 6 pho tượng khác nhau? b) Người đó có 4 pho tượng khác nhau? c) Người đó có 8 pho tượng khác nhau? 29) Với năm số 1. số 3 có mặt 2 lần.1. các số khác có mặt một vài lần.6. Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi nếu: a) Có 3 người trong bọn họ muốn ngồi kề nhau? b) Có 2 người trong bọn họ không muốn ngồi kề nhau? c) Có 3 người trong bọn họ không muốn ngồi kề nhau đôi một? 18) Một bàn dài có 12 ghế. Có thể lập được bao nhiêu số gồm 5 chữ số khác nhau được lấy từ các chữ số đã cho sao cho các số lẻ luôn đứng liền nhau. b) Có thể lập được bao nhiêu số gồm 6 chữ số sao cho số 2 có mặt 2 lần.3.5 có thể lập được bao nhiêu số gồm 6 chữ số trong đó số 1 có mặt hai lần các số còn lại mỗi số có mặt đúng một lần? 30) Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau biết rằng: a) các số này chia hết cho 5? b) trong các số này phải có mặt ba chữ số 0.2.3.4.5. 22) Cho các số: 0.6 a) Có thể lập được bao nhiêu số gồm 9 chữ số được lấy từ các số đã cho sao cho số 3 có mặt 3 lần.3.7.một phó giám đốc và một thủ qũy. Có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau được lấy từ các số đã cho. b) 2 chữ số đầu và 2 chữ số cuối giống nhau. mỗi bên 6 ghế.2. Có 10 người hội đủ điều kiện để được chọn.1. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ban điều hành? 27) Huấn luyện viên một đội bóng muốn chọn 5 cầu thủ để đá quả luân lưu 11m. nữ ngồi một bên ? c) nam nữ ngồi đối diện nhau ? d) nam nữ ngồi xen kẽ và đối diện nhau ? Chỉnh hợp: 19) Cho các số 0. 26) Một nhóm người thành lập một công ty. Sao cho: a) Luôn có mặt chữ số 5. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi nếu: a) họ ngồi chỗ nào cũng được ? b) nam ngồi một bên.5.4. c) Không bắt đầu từ chữ số 3.5.8.1.1.6.1.4. Người ta muốn xếp chỗ ngồi cho 12 người khách gồm 6 nam và 6 nữ.2. các số khác có mặt đúng 1 lần. Các số khác có mặt một lần.2 ? 32) Với sáu số 2. 21) Cho các số : 0.3. 24) Cho các số: 0.3.4.4. Có bao nhiêu cách chọn nếu: a) Cả 11 cầu thủ có khả năng như nhau? ( Kể cả thủ môn) b) Có 3 cầu thủ bị chấn thương và nhất thiết phải bố trí cầu thủ A đá quả số 1 và cầu thủ B đá quả số 4? 28) Một người muốn xếp đặt một số pho tượng vào một dãy 6 chỗ trống trên một kệ trang trí. sao cho: a) Số đó chẵn b) Số đó chia hết cho 5 c) Luôn có mặt chữ số 1 và 3 20) Cho các số: 0.3. a) Có bao nhiêu số nhỏ hơn 5000 ? .1.2.6. ta muốn thành lập những số gồm bốn chữ số khác nhau.3.2.4.7 a) Có thể lập được bao nhiêu số gồm 10 chữ số sao cho số 0 có mặt 2 lần.6.6. 23) Cho các số: 0.3.4. các số giữa khác nhau. các số khác có mặt một vài lần.5.5. Họ muốn chọn một ban điều hành gồm một giám đốc.4. Có thể lập được bao nhiêu số từ 4 số khác nhau được lấy từ các số đã cho. b) Có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số được lấy từ các số đã cho sao cho số 3 có mặt 1 lần.3. 25) Cho các số: 0.1.5.2.2.7.2. Có thể lập được bao nhiêu số có 6 chữ số được lấy từ các số đã cho sao cho: a) Số đầu và số cuối giống nhau.17) Ta muốn mời 6 người ngồi vào một dãy 6 ghế . Có thể lập được bao nhiêu số gồm 5 chữ số sao cho các số chẵn không đứng liền nhau. b) Số đó chia hết cho 3.5.1.5.

Biết rằng số tam giác có các đỉnh là 3 trong 2n điểm A1 . Trong đó có 12 nữ... n ∈ Z ) nội tiếp đường tròn (O). thầy giáo có 30 câu hỏi khác nhau gồm 5 câu hỏi khó. Chứng tỏ rằng có ít nhất 3 thí sinh gặp cùng một đề thi. a) Một tổ trực gồm 9 nam sinh và 3 nữ sinh. 41) Một tổ trực gồm 8 nam sinh và 6 nữ sinh. Tìm đa giác có số cạnh bằng số đường chéo... sao cho trong mỗi đề nhất thiết phải có đủ 3 loại câu hỏi ( khó.. trung bình. hãy tính số các giao điểm ( không phải là đỉnh ) của các đường chéo ấy. ) b) Tham gia kỳ thi có 2736 thí sinh. trong đó có hai cặp vợ chồng. A2 n nhiều gấp 20 lần số hình chữ nhật có các đỉnh là 4 trong 2n điểm A1 . 3 viên bi đỏ. A2 n ( n ≥ 2. và 2 học sinh. sao cho mỗi tỉnh có 4 nam và 1 nữ?. Trong công ty có 12 người hội đủ điều kiện để được chọn. Có bao nhiêu đề thi khác nhau? ( Hai đề thi được coi là khác nhau nếu có ít nhất một câu khác nhau. 34) Một bộ đề thi có 15 câu hỏi. b.b) Có bao nhiêu số chẵn nhỏ hơn 7000 ? III – Tổ hợp: 31) 32) Một lớp học có 30 học sinh. . Có bao nhiêu cách chia? 40) Cho một đa giác lồi có n đỉnh ( n ≥ 4 ). Có bao nhiêu tạp con của X a) Không chứa phần tử a? b) Chứa phần tử a? 38) Một bình đựng 5 viên bi xanh. A2 .. Có bao nhiêu cách chọn nếu nhóm này phải có ít nhất một nữ sinh? 42) Giám đốc một công ty muốn chọn một nhóm 5 người vào hội đồng tư vấn. (ĐH-B-2002) Cho đa giác đều A1 A2 . Giáo viên trực muốn chọn một nhóm 5 học sinh. d }. c. A2 n .. dễ ) và số câu hỏi dễ không ít hơn 2?. cần thành lập một tổ công tác gồm 8 người. Hỏi có bao nhiêu cách phân công đội thanh niên tình nguyện đó về giúp đỡ 3 tỉnh miền núi. 45) (ĐH-B-2004) Trong một môn học. tìm n?. b) Biết rằng ba đường chéo không cùng đi qua một đỉnh thì không đồng quy. hai viên bi đỏ? Hai viên bi khác màu? 39) Giáo viên hướng dẫn lao động muốn chia 9 học sinh ra làm 3 nhóm gồm 4. Hỏi có thể lập được bao nhiêu hình tứ diện với đỉnh thuộc tập hợp đã cho. a) Tính số đường chéo của đa giác này.. a) Có bao nhiêu kết quả khác nhau? b) Có bao nhiêu cách lấy ra được 2 viên bi xanh?. A2 . 3. chúng chỉ khác nhau về màu. Hỏi có bao nhiêu cách chọn nếu: a) Hội đồng này có đúng một cặp vợ chồng? b) Hội đồng này không thể gồm cả vợ lẫn chồng ( nếu có )? 43) 44) Tính số đường chéo của một đa giác lồi có n cạnh. Từ 30 câu hỏi đó có thể lập được bao nhiêu đề kiểm tra. Giáo viên trực muốn chọn 4 học sinh để trực thư viện. Mỗi thí sinh phải rút ra 4 câu (4 câu rút ra là “ đề thi ” của thí sinh này). 46) (ĐH-B-2005) Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người gồm 12 nam và 3 nữ.. 15 câu hỏi dễ.. mỗi đề gồm 5 câu hỏi khác nhau. 10 câu hỏi trung bình. Hỏi có bao nhiêu hình bình hành được tạo thành. Có bao nhiêu cách lập sao cho trong tổ có đúng 2 nữ. 47) Chứng minh rằng: Cn + 2Cn k k −1 + Cnk − 2 = Cnk+ 2 ( 2 ≤ k ≤ n ) . 37) Cho tập X = {a. Lấy ra hai viên. 33) Trong không gian cho một tập hợp gồm 9 điểm trong đó không có 4 điểm nào đồng phẳng. Có bao nhiêu cách chọn nếu: a) Chọn học sinh nào cũng được? b) Có đúng một nữ sinh được chọn? c) Có ít nhất một nữ sinh được chọn? 35) 36) Một họ n đường thẳng song song cắt một họ m đường thẳng song song.

k n n Chứng minh rằng: Cn − Cn + Cn − . + ( −1) Cn = 0. n n n b. 3 x −1 2 2 1 b) C x +1. Ta được một đa thức: P( x ) = A0 + A1 . 1   Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newton của  3 x +  với x 4 x  7 11 7 63) Khi khai triển và rút gọn các đơn thức đồng dạng từ biểu thức: ( 1+ x) 5 2 11 + ( 1 + x ) + ( 1 + x ) + . ( n − 1) . 52) Giải bất phương trình: a) C x −1 − Cx −1 − 4 3 5 2 Ax − 2 < 0. 3 n n −2 59) a) Chứng minh: 2... k +1 +1 = Cnk+1 .. 4 x −2 x −1 b) Ax4+1 > 14.2. + ( Cnn ) = C2n .. k k k +1 Chứng minh: Ck + Ck +1 + Ck + 2 + ..48) 49) Chứng minh rằng: Cn + 3Cn k k k −1 + 3Cnk − 2 + Cnk −3 = Cnk +3 ( 3 ≤ k ≤ n ) .. + ( −1) Cn + . a) Chứng minh : Cn + Cn b) Chứng minh rằng với 4 ≤ k ≤ n thì: Cn + 4. Chứng minh: CmCn + Cm Cn 0 k 1 0 1 2 k −1 2 m k + Cm Cnk −2 + ...2 .. + n.Cn + 3. Ax = x. + A11 .Cn 50) Giải phương trình: 3. Chứng minh: C2 n + k .C .Cn + .Cn = n.C2 n − k ≤ C2 n 2 ( ) 2 .. Ax − 4 x3 = A2 x ( ) 2 .Cn − 2 + 4..P3 .1. 3 2  x  (ĐH-D-2004) 17 62) > 0... + Cm Cnk −m = Cm +n .. Tìm số hạng không chứa x của khai triển.. ..C . k k −1 k k k k + 6. + ( 1 + x ) . − Cxx−13 53) Giải bất phương trình: C x +1 − C x +1 ≤ 2000. 2 2 51) Giải phương trình: a) Ax +1 + Cx +1 = 14 ( x + 1) . ( n − 1) . 0 b) Chứng minh: Cn ( ) +(C ) 2 1 2 n n + .x + . + Cnn ≤ n.Cn −3 + Cn − 4 = Cn + 4 . k  2n − 2  a) Chứng minh: C . Cho m ≤ k ≤ n. + Ck +m −1 = Ck +m .C x +1 − 2.x . 2 60) 1   Tìm x để trong khai triển:  x lg x +1 + 12 x  có số hạng thứ 4 bằng 200.x + A2 .C ≤    n −1  0 n 1 n 2 n n n n −1 . ( 2n − 1) .... IV – Nhị thức Newton: 54) 55) 56) 57) 58) Chứng minh bất đẳng thức: k k 1 2 Cn + Cn + . 6 Tính A7 =?.   6 61)  1  Trong khai triển  + 4 x 3  ..

biết x  1 2 3 n 20 rằng: C2 n +1 + C2 n +1 + C2 n +1 + .Tìm số hạng chứa x 2 của khai triển đó. Tính A7 .... Tìm hệ số có giá trị lớn nhất của khai triển: ( a + b ) . 76) (ĐH-A-2005) C 77) 78) 1 2 n +1 − 2.. (  1  Trong khai triển:  3 2 + x  . n 26  1  70) (ĐH-A-2006) Tìm hệ số của số hạng chứa x trong khai triển nhị thức Newton của:  4 + x 7  ... Cn .22 n C22nn++1 = 2005... a1. 0 1 ... ( n là số nguyên dương. + 2 Cn = 243... gọi a3 n −3 là hệ số của x 3 n −3 trong khai triển thành đa thức của n ( x + 2) n .... Biết rằng trong khai triển đó Cn = 5Cn và số hạng thứ tư bằng 20n. x > 0 ). + C2 n +1 = 2 − 1.. .. an thỏa mãn hệ thức: a0 + 75) (ĐH-A-2002) n a a1 + ... + n = 4096 . Trong đó n ∈ N * và các hệ số n n a0 . 65) 66) 67) (ĐH-A-2004) 2 Tìm hệ số của x8 trong khai triển của biểu thức: 1 + x ( 1 − x )  .. a1 . Tìm n để a3n −3 = 26n. x > 0 ). 69) (ĐH-D-2003) (x 2 + 1) Với n là số nguyên dương. Tìm số lớn nhất trong các số: a0 . Cn . an ... 71)  a Trong khai triển:  3 +  b  b 3 a   .   8 2 3 4 5 Tìm hệ số của x 3 trong khai triển của biểu thức: P x ) = ( 1 + x ) + ( 1 + x ) + ( 1 + x ) + ( 1 + x ) . tìm n và x.2C 2 2 n +1 3 + 3.. biết x  n +1 n rằng: Cn + 4 − Cn +3 = 7( n + 3) ( n là số nguyên dương..  x    n 8 7 1  68) (ĐH-A-2003) Tìm hệ số của số hạng chứa x trong khai triển nhị thức Newton của:  3 + x 5  ...23 C24n+1 + . + an x . 1 2 Tìm số nguyên dương n sao cho: (ĐH-B-2003) 0 Cho n là số nguyên dương. + Cnn −1  2 2   2 3  + Cnn  2 3  ( n là số nguyên               3 1 dương )..   0 1 2 n 21 72) 73) 74) Tìm giá trị lớn nhất trong các giá trị: Cn . + ( 2n + 1) ..64) Khi khai triển và rút gọn các đơn thức đồng dạng từ biểu thức 1 + x − x 2 ( 3 9 ) . Ta được một đa thức: Px = A0 + A1 x 2 + A2 x 2 + .. + Cn . Tính tổng: Cn + 22 − 1 1 23 − 1 2 2n +1 − 1 n Cn + Cn + ..2 C2 n +1 − 4. Tìm số hạng có số mũ của a và b như nhau. 2 3 n +1 2 n n (ĐH-D-2002) Tìm số nguyên dương n sao cho: Cn + 2Cn + 4Cn + . n (ĐH-A-2008) Cho khai triển: ( 1 + 2 x ) = a0 + a1 x + . Cn . biết rằng tổng các hệ số bằng 4096. 2 2n n −1 n −1 n Cho khai triển nhị thức: n −x − x −1 x −1  x2 1   −x     −x   x −1   − x  0 1 2 + 2 3  = Cn  2 2  + Cn  2 2   2 3  + .