P. 1
40 cau hoi trac nghiem tin hoc 11

40 cau hoi trac nghiem tin hoc 11

|Views: 1,637|Likes:
Được xuất bản bởilamthienphong13

More info:

Published by: lamthienphong13 on Mar 29, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2012

pdf

text

original

Câu hỏi trắc nghiệm+đáp án

Tin học 11

40 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TIN HỌC 11
Câu 1: Các phần tử trong mảng một chiều phải: A. giống hệt nhau; C. có kiểu dữ liệu giống nhau; B. là số nguyên; D. là số thực. Câu 2: cho a=1, b=1; hãy cho biết t sẽ nhận giá trị nào khi kết thúc đoạn chương trình sau: a:=b+1; b:=a; If a=b Then t:=a+b+1 Else t:=a+b-1; A. 1 B. 5 C. 3 D. đoạn chương trình báo lỗi Câu 3: Tham chiếu đến mảng 2 chiều B bằng cách viết: A. B[i][j] B. B(i,j) C. B[i,j] D. B[i;j] Câu 4: Điều kiện 10<x<15, trong Pascal được tách ra như thế nào? A. (10<x) Or (x<15) C.(10<x) Not (x<15) B. (10<x) And (x<15) D. Cả A,B,C đều sai; Câu 5: Kiểu Boolean và Byte có cùng kích thước với kiểu dữ liệu nào? A. Char; B. Real; C. Word; D. Cả A,B,C đều sai; Câu 6: Trong khai báo mảng một chiều, nếu ở kiểu chỉ số có n1=-99; n2=0. Hãy cho biết muốn tham chiếu đến phần tử thứ 4 của mảng thì chỉ số là: A. 4 B. 3 C. -96 D. -95 Nếu x ≤ y Nếu x > y Câu 7: Cho bài toán: Tính và xuất ra màn hình giá trị của Z với Hãy cho biết, cần sử dụng cấu trúc nào? A. Rẽ nhánh; C. Lặp với số lần không biết trước; B. Lặp với số lần biết trước dạng lùi; D. Lặp với số lần biết trước dạng tiến; Câu 8: Cho s,i,n là số nguyên dương. Câu lệnh tính s=n! là: A. s:=1; For i:=1 To n Do s:=s*i; C. s:=1; For i:=1 To n Do s:=s*n; B. s:=0; For i:=1 To n Do s:=s*i; D. s:=1; For i:=1 To n Do s:=s+i; Câu 9: Đoạn chương trình nào thu được giá trị của biến s = 10?
A. s:=5; s:=s*s; write(s); B. s:=5; s:=s+s; write(s); C. s:=10; s:=s*s; write(s); D. s:=10; s:=s+s; write(s);

 |x|+ |y| Z=   x− y

Câu 10: Trong cú pháp câu lệnh If-Then, điều kiện là: A. biểu thức lôgic C. câu lệnh gán B. biểu thức toán học D. Cả A,B,C đều sai. Câu 11: Kiểu Real có kích thức bao nhiêu byte? A. 2 B. 4 C. 6 D.10 Câu 12:Những thông tin nào không phải là thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình? A. Cú pháp; C. Ngữ nghĩa và bảng chữ cái B. Biến và hằng D. Cả A,B,C đều sai;

GV: Lý Thị Thúy Quyên

1

Integer. Toán học thực và lôgic. Cả A. Câu 17: cho đoạn chương trình sau: S:=3.<tên tệp>). B. B. For i:=1 To 5 Do If i mod 2=0 Then S:=S+I. Hàm cho giá trị True nếu con trỏ tệp ở vị trí kết thúc dòng Câu 26: Phát biểu sai về sự giống nhau giữa 2 loại chương trình con là: (0. Real. Chỉ khác nhau ở từ khóa Procedure và Function.C đều sai. C. số nguyên. B.25đ) A. Hàm và hàm chuẩn C. C.<tên biến tệp>). D.B.B đều sai.25đ) A. C. Write(<tên biến tệp>.25 D. Câu 21: Thủ tục mở một tệp để ghi thông tin từ ngoài vào tệp là:(0. B. Rewrite(<tên tệp>). Câu 15: Hàm Sqr áp dụng cho các đối số có kiểu là: A. Tất cả đều dùng được khi sử dụng tệp văn bản Câu 24: Chương trình con được phân thành những loại gì? (0. Hàm và thủ tục D. -23. 5pr. Đúng B. Cả A. Có cấu trúc giống một chương trình GV: Lý Thị Thúy Quyên 2 . Integer. Lôgic và quan hệ. oloha. Cả A. <tên biến>). Rewrite(<tên biến tệp>. p21 D. Toán học và lôgic. Hãy cho biết s nhận giá trị nào? A. Diễn đạt thuật toán. Cả A. B. Mô tả biểu thức. B. Hàm cho giá trị False nếu con trỏ tệp ở vị trí kết thúc tệp. Câu 18: thông tin nào không phải là hằng số học? A. số thực. Cả A. <tên biến>). Hàm cho giá trị False nếu con trỏ tệp ở vị trí kết thúc dòng. Integer. B.B đều đúng.B. D. Real.C đều sai. Boolean. _43. D.25đ) A. 18 D. C. Phần khai báo B. Char. Phần thân D. Thủ tục và thủ tục chuẩn B. 9 B. Rewrite(<tên biến tệp>).C đều đúng Câu 23: Thủ tục nào sau đây không được dùng khi sử dụng tệp văn bản: (0. Quan hệ và Toán học.. D. Read(<tên biến tệp>. Viết chương trình. Sai Câu 14: Tên sai trong ngôn ngữ lập trình Pascal là: A.25đ) A. Câu 22: Trong cấu trúc chương trình con. Câu 20: các phần tử của mảng có thể có kiểu gì? A. D. thành phần nào có thể không có? (0. 54 C. Char. 8 C. C. Câu 16: Kiểu dữ liệu chuẩn được sử dụng để làm gì? A. Phát biểu trên là: A. Phần đầu C. D. C. C. <tên biến>).25đ) A.Câu hỏi trắc nghiệm+đáp án Tin học 11 Câu 13: “Biến mảng chỉ có thể nhận được giá trị khi thực hiện thủ tục nhập giá trị từ bàn phím”. C. B. Writeln(<tên biến tệp>. Real. B. Khai báo biến. -2. D.25đ) A. ‘45’ Câu 19: Biểu thức nhận giá trị là True hoặc False là: A.B. Hàm cho giá trị True nếu con trỏ tệp ở vị trí kết thúc tệp. B. Câu 25: Phát biểu nào sau đây là chính xác khi nói về hàm EOF:(0. Rewrite(<tên tệp>.23E01. Real .

Có thể chứa tham số Tin học 11 GV: Lý Thị Thúy Quyên 3 .Câu hỏi trắc nghiệm+đáp án C.

Writeln(a:5. Var Tam:Integer. While not eof(t) Do Begin Read(t.‘dulieu. Var y:Integer). b:=10 HD(a.5) Var t: text. Procedure HD(x:Integer. End.‘output. d:real. d:=sqrt(x*x+y*y).dat’).5) Var a.y:integer. ketqua = 5. 420 C. Writeln(‘ket qua =’.5) Var f: text.txt’). Begin Tam:=x.txt’ chứa thông tin sau: 3 4 4 3? A.00 D. Sau khi thực hiện chương trình. Begin Assign(f.b:5).y). End. 510702792 Câu 28: Cho chương trình sau: (0.00 C.00 B. End. x:=y. Close(t).00 ketqua =25. ketqua =25. GV: Lý Thị Thúy Quyên 4 . End.b:integer. Readln.x. d:5:2). 510 + 702 . Sau khi thực hiện chương trình. Close(f).dat’ có nội dung như thế nào? A. Write(f. Begin a:=5.00 Câu 29: Cho chương trình sau: (0.00 ketqua = 5. x.00 ketqua = 5. tập tin ‘output. y:=Tam. màn hình có nội dung như thế nào nếu tệp ‘dulieu.b).00 ketqua =25. Readln End. Rewrite(f). Reset(t).792 D. Begin Assign(t. ketqua =25. ‘510 + 702 . 510 702 792 B. ketqua = 5.Câu hỏi trắc nghiệm+đáp án Tin học 11 Câu 27: Cho chương trình sau: (0.792’).

D. GV: Lý Thị Thúy Quyên 5 . Byte. 455 D. False HẾT. Câu 32: Biến t có thể nhận các giá trị là 1. Hãy cho biết khai báo nào sau đây là đúng. Câu 34: Thủ tục để nhập dữ liệu vào biến là: A. Srq(P). Integer và Real. C. Câu 33: Phần mở rộng của Pascal là: A. 500 C. 5 5 D. Sqr(P). B. Real và Byte. A. Câu 38: Biểu thức (2*2<1+1) Or (Abs(-3)<=3) trong Pascal sẽ nhận giá trị: A. Read và Writeln.Câu hỏi trắc nghiệm+đáp án Tin học 11 Sau khi thực hiện chương trình. Type Use. Có thể khai báo biến t có kiểu là: A. False Câu 39: Hãy chọn ra kiểu dữ liệu có kích thước bộ nhớ lớn nhất trong các kiểu sau: A. C. B. (. Real. True D. s:=copy(h). C. màn hình có nội dung như thế nào? A. D. Var N:Char. Sai C. -46.dos). Uses Ctr. B. B. biểu thức a+b>c trong Pascal cho giá trị là: A. Var N:Real. B. Câu 37: Hàm tính căn bậc 2 của P là: A. 10 5 B. 5 B. C. C.55. D. h:=copy(s). (. B. Var N: Boolean D.txt). Var N:Byte. s:=Length(h). Uses Crt. Với giá trị nào của m dưới đây để biểu thức trên cho giá trị là True? A.pas). Byte và Integer.xls). Sqrt(P). B. Write và Readln. D.b. Đúng B. Câu 35: Xét biểu thức (m mod 2 <>0) And (m div 2 >=5). Integer. Câu 31: Muốn biến h lưu trữ độ dài xâu s ta viết: A. 12. Longint. True B. Câu 40: Biết a. (. C. Abs(P). 6 Câu 36: Biến N chỉ nhận một trong 2 giá trị là ‘1’ và ‘0’. C. Writeln và Write. (. Real. Readln và Read. D.c là độ dài 3 cạnh của một tam giác. D. C./. 100. 10 10 Câu 30: Muốn sử dụng thủ tục xóa màn hình (Clrscr) ta phải khai báo thư viện như thế nào? A. 5 10 C. B. D. Type Uses. h:=length(s).1.

Câu hỏi trắc nghiệm+đáp án Tin học 11 ĐÁP ÁN Câu 1: C Câu 2: B Câu 3: C Câu 4: B Câu 5: A Câu 6: C Câu 7: A Câu 8: A Câu 9: B Câu 10: A Câu 11: C Câu 12: B Câu 13: B Câu 14: A Câu 15: C Câu 16: A Câu 17: A Câu 18: D Câu 19: C Câu 20: D Câu 21: A Câu 22: C Câu 23: D Câu 24: B Câu 25: C Câu 26: A Câu 27: C Câu 28: D Câu 29: C Câu 30: C Câu 31: D Câu 32: D Câu 33: C Câu 34: D Câu 35: C Câu 36: A Câu 37: D Câu 38: C Câu 39: D Câu 40: A GV: Lý Thị Thúy Quyên 6 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->