I

,

'C<)NG UOA xAiIIOI cnu Nc"nIA. VI€:T NAM

..

. Tll~U CHUAN NC.:t:W

, .

P. THIET KE XAVDl)NG ..

,~ . . ?

.: TAILI~UTHAMKHAO

QUY~PI-f ~lM'

DO VE BAN [;0 OIA HiNH T'{ L(: 1/500) 1/1000, 1/2000, 1/5000 . (Phan ngoM trOi)

9.i TeN B-90

Trang 2 aDO TCN

Co quan bien soan: Trung tam nghien ciiu khoa h9C Trac dia va ban do

Thtl trl1Crng co quan: PTS Vii Bich VAn Chu nhi~m de tai- KS Pharn Cong Ruyen.

Nhvng ngubi thuc hi~n:

Pharn Cong Ruyen, Nguyen Van Bay, Ng\:ien Nguyen CUClng, T~ Dinh Dung, Mai :\-1¢ng Hung, Bui Duc Hai,

K guyen Tien Khang, Nguyen TM Phuong, Tl;l Ng9c Toan, t-,'guyen Van Thlch, Nguy~n Thj Trnh,

Xguyen Thj Tiet, vo Bich Van.

Co quan de ngh] ban hanh: Phong kg thuat - C1,Ic Do dac va Ban do Nha nuoc.

TM truong co quan: Ngo Van Thong

Co quan trinh duyet: Trung tdm nghien ciiu khoa h9C Trac dja va Ban do.

Co quan xet dUY$t va ban hanh: C1,1c Do dac va BAn do Nha mroc Quyet dinh ban Mnh 36: 248/KT ngay 9 Chang 8 nam 1990

I

I .

!

I

I

i

1 J I

i

I

!

i

-j

i "I;j;.

Trang 3/200 TeN

cue DO D~C vA BAN DO CQNGHOAXAHQICHliNGHiA VIETNAM

NHA NVOe Dc)c l~p • Tv do - Hanh phuc

86 ;~48!KT

Ha nQi, ngoy 9 thang 8 nam 1990

C[)C TRUONG C[)C DO D~C VA BAN DO NHA f\VOC

. - Can cu Nghi dinh 56 106/CP ngay 3 tMng 5 niim 1974 cua HN dong Chlnh phu, qui dinh v~ nhi~m V1,I, quy~n h~n va t6 chUc b¢ may cua C1,1c Do dlilc va Ban do Nha n\ioc ..

• Xet yeu cau va 51,t phat trien c6ng tac do dac va ban do trong ca nuoc.

QmtTDJNH

Di~u 1; Nay ban hanh quyen qui phl,lm do ve ban do dja hlnh tI l~: 1/500, 1/1000, 1/2 000 va 1/5 000 (phRn ngoai troi) lip dl;lng th6ng nhat trong tift ca eac co quan Do dac va Ban do thu(X: cac nganh a Trung Uong va cac dla phuong tran :phlilUl vi ca nuac.

~i~u 2: Quyen qui pham nAy 18. ti~u chuan nganh ap d1,lng thOng nMt M tit ngay.Ol thang 6 nam 1991. Cae Ioal qui phlilm do ve ban do dja hinh tf l~:. 1/500, 1/1 000, 112 000 va liS 000 luu hanh truac day dcu khong cd gIa tr],

C[)C TRUONG

eve DO Df:\C vA BAN DO NHA NUOC

DA ky; Nguyen VAn se

Trang 5 (200 TeN

TIt::U CHUAN NGANH

CHXHCN I QUIPlWv{ 96 TCN 43 - 90
I
Vi~tnam po vEl ban dr, dia hlnh
tf l~ 1:500, 1:1000, I
1:2000 va 1:5000
Cue Do dac va (phan ngoai trci) Co hi~u luc tu
Ban do Nha nucc 01 - 6 - 1991
-
" Qui pharn qui djnh cac yllu cau ky thuQ,t chti yeu d6i vCli vi~c do vi! ban

do dia hlnh ti l~ len 1 :500 - 1:5 000 (phan ngoai troi).

D6i voi b~n do chuyen nganh tll~ len, tuy theo muc dlch sa dung rna de ra cac yeu cau kythUl~t rieng, Tuy nhien, hlnh chieu, M toa dQ, M dO cao, each chia manh, each danh s6 manh va dO chlnh xac phai twin thea

cac qui dinh a qui pham nay. . '

Trang 7f.WOTCN

1. QuY DJNH CHUNG

I.! Vi¢c bie'u thj cac yeu to a thuc dia len ban db phai twin theo 96TCN 31-91 "KI hi~u ball do dja hinh ti l¢ 1:500, 1:1000, 1;2000, 1:5 000, 1; I 0 000, 1 :25 000', viet tat lit "K! hi~u ban db dia hlnh t! I~ 1:500 - 1 :25 ODD" do Cue Do dac va Ban do Nhil. mrco ban hanh.

' ... .. .

1.2 Truck khi do vEl phAi khao sat a thvc dia, thu th~p ttl li~u va. I~p phUong an kinh te kg thuat (phl,l luc 1). PhUong an kinh te ky thu~t phai dugc cKp cd tMm quyen pM duy~t trttoc khi till congo

Phtlong an kinh te ky thu~t co the l~p cho toan b¢ ceng tac trac dja va dia hlnh tren khu do, ho~c cbo tung khau, nhung phlti gon tung buoc eong vi~c trong qui trinh cOng ngM.

- 1.3 May va. dung CI,I s11 dung M do vEl pbai dugc ki€m tra, kiem nghi~ll1, hi~u chinh va bao quan theo cac qui dinh d6i vai tung loai nau a

quiph~nlna.y. .

1.4 Cong tac kiem tra, nghi~m thu phAi tien hanh thuerng xUy€m, chat ehe va kip thai tit khi thi cOng den khi ket thuc eOng trinh,

1.5 Moi rnanh ban do tJ I~ 1:5 000 deu pMi co Ii lich kern theo, d6i voi ban do tI l~ 1:500, 1:1 000, 1:2000 Ii lich duoc lam chung cho toan khu do.

1.6 Ban do dia hinh tll~ lOn dUQ"c do ve hang cac phuong phap sau :

. .

- Do ve trVc ti€p a thuc dja bAng may' ban dac, may toan dac va cac dung cu do vEl khac,

- Do vEl ::inh chup tit tl'en may bay (anh may bay) ho~c arih chup tl'en lll(it dat (anh m~t ~at)

PhUong phap do vEl trtrc tiep a thJ,tc dia ap dl,lng cho cac khu vue co di~n tlch nh.6, hoac dung ph6i hgp voi phuong phap do ve anh (vung chup sot ho~c cac vung khuat trong anh m~t dat). Tuy thu¢c vao dia hlnh, dia V?t ducc chon 11l9t d'Ong hai qui trinh cong ngh(! neu a phan 5 qui pham nay de do ve.

Phuong phap do ve a~h lilAy bay du~c S11 dl,lng d6i voi cac khu vue

Trang 81200 TeN

Trang 91200 TeN

r¢ng len, con do ve anh mat dat chi tie'n hanh d vung doi tree.

Khi do ve anh co the' chon mot trong cac qui trlnh cong' nghe'! neu d phan 6 va phan 7 qui pham nay .

...

phan loai ~ to'fLl, chung, khoang cao <mu ca ban dl1Qe qui djnh a bang 2

VlOg Z

2. CO SO TOAN HOC vA DQ CHiNH tic DO VE

---
Kh08.ng cao emu CO' ban (m) d6i
DO d6c cua dia hlnh vOi cAc.tll~ ban d?l
1:500 1:1000 1:2000 1:5000
Vung d~ng bang cd 0,25 0,25 0,5 0,5 !
d¢ d6c nM han 2° 0,5 0,5 1,0 1,0 I
0,5 0,5 0,5 1,0 ~
Vilng dbi tMp cd
d~ d6c tu 2° den ff' 1,0 r 1,0 2,5
2,5
Vimg tiep giap nui cao 1,0 1,0 2,5 , 2,5
cO d¢ d6c tit SO den 15° 5,0
Vung co d¢ dOc ldn hen I 1,0 '1,0 2,5 2,5
15° 5,0
.. 2.1 Ban do dia hlnh ti 1~ Ibn phai thanh l~p tren met phang chisu hlnh Gauss, elipxoit Krax6pxk.i, M toa di) va dl? cao Nha nude 1972.

2.2 Toa d¢ cac diem kh6ng cM trae dia phai ducc tinh toan d mui 30 . ~e'u kinh tuyen trung ucng lech ve lll¢t phia cua pham vi do ve tren 40 kill thi duoc chon kinh tuyen giua cho di qua trung tam hoac vung phu

can cua khu do. .

, 2.3 Khi di¢n tich khu do nho dudi 20 km2 va nam each xa cac moe trac diu Nha mioc tren 10 km th! d1.1<;1c phep sit d\mgh~ toa dO d¢c l~p

de do ve. .

2.4 Dei VOL khu vue co dien tich len hen 20 k1ll2, khi do va ban do ti l~ 1:2000, 1:5000 each chia va danh 56 manh theo phu luc 2.

Kich thuoc khung cua moi manh ban do theo each chia tren nhu sau :

Bang 1

! Tl l~ ban do Thea kinh tuyen Thea Vi. tuyeD:
! 1:5000 1'15"0 ] '15"0
1:2000 0'37"5 0'25"0
1
I
I Ghi.ehu : Khoang C8.O d(lU CO' ban O,25m chi s\1 dt,lng trong eac tntbng hQP ~c bi~t-khi do v~ sAn bay, quAng tru'Clng.

2.7 Tn'!n mOt manh ban do chl tM hi~n dia hlnh bang mOt khoang eao d~uoo ban.

Tru'i'fng hop d~c bi~t, khi do va Mn d?l tll~ 1:5 000, 1:2000 ducc BU dung hai khoang cao ~u 00 ban, song phai qui dinh C\1 tM trong phuong

an kinh t~ kY thul},t. .

2.8 Khi c.;c dlii'fng blnh dO CC1 ban chua l()t ta bet ~ tnrng cua di~ hinh phil hQP voi muc 'dfch 5\1 dung, h<4e kill khoang each giua hai . dlibng binh de) cc ban len hen 2,5 em ~n ban d~ thanh ~p th] d1.1~ dung dl1C1ng binh dQ 1/2 va; 1/4 khoang' coo d~u CO' ban, k~t hqp voi tang m~t d(l di~lU ghi chu d¢ eao (J eac ditrm ~e trung d~ the hien dia hlnh.

ThOng thucng s61uqng di~m ghi rou de) cao (baa ~m 1i~m d(u; trung va di~m nU d~u) trong 1 dm t~n ban da kMng it hen 10 di~m. () vilng

Tren tb bAn do ke h.!oi ki 16 met each nhau 10 em.

2.5 Khi dien tich do ve bang hoac nho hen 20 km2 thl diroc chia manh va danh sO manh thea toa dl? 6 vuong (ph~l luc 2) voi kich thuoc cua khung la :

60 x 60 em khi do ve ban do tll~ 1:5 000

50 x 50 em khi do \'eMn do ti 1t! 1:2 000, 1:1 000 vi\ 1;500.

2.6 Can Cll vao d(J doc dia hlnh, t! 1$ bin do do ve, ket nop voi ban do

Trang 10 /200 TC N

Trang 11 flOO TCN

dong bang bang phang khong ve dliQc dU:bngbinh d¢ phru baodam

khOng It han 25 diem trong 1 dm2 tren ban dll. .

2.9 Co sa kh6ng eM trae dia de do vEl ban dCi, trong tntang hop thong thU'ang gom;

1 - Lucri kh6ng eM co ban Nha nuClc

- Lllai tam giae va dlibng ehuy~n hl:lng 1, 2, 3, 4.

- Lucri d¢ cao hl:lng I, II, III, IV.

2 - LUCri kh6ng eM co sa (htai tang day)

- Lucri giai tlch va dllbng ehuyen cap 1,2.

- Lllai d¢ eao ky thuat.

3 - LllCii kh6ng eM do ve

- Luai tam glac nho, dUbng chuyen kinh vi va giao h¢i m?t ph.!\ng.

- Lllai dO cao kinh vi, dO cao lttqng giac,

2.10 Truong hop d~c bi(lt dUc;1e xay dVng ml:lng htai kMng eM'trac dia thso phUang an tieing, thea man d¢ chfnh xac, dam bao m(lt.d9 diitm, phu hgp vai qui trinh ap dl,lng de' do ve ban dll.

2.11 Luai kh6ng che trac dja dUc;1c xay dvng tit ci'fp cao Mn ci'fp tMp, tu tong the' den cue b9, song c6 gang giam cap phat trien. '

2.12 Mat d¢ cac diem kh6ng eM tree dia phu thu¢c Vila ty I~da VB, khoang cao deu eo ban va cac yeu cau cia oong me trac din khac (; tift cl . cac gial dO<,ln khao sat, xay dung' va hoat dOng cua cac c6ng trinh.

2.13 M?t d¢ trung blnh diem t2ae dia Nha nUCIe phai dam bao It nhat :

Tn~~ di~n tlch tu 20 den 30 km co mOt die'm toa dO va tit 10 den 20 krn co m¢t diem dO cao de do ve ball dO. ty l(! 1:5000.

De ~o vEl ban do ty I~ 1;2 000, 1:1 OOO'iA 1;500 t~n di~n tlch tu 5 den 15 km co 1 diem toa d9, tit 5 den IOkOl co 1 diem d{l cao.

Neu tlnh ca cac diem cua luCri kh6ng eM CC1 sa thl mat dO di~m phai

baa dam it nha t :

o vUng thanh pM va khu c6ng nghi~p -1 cHem tren 1 km2

o Id1U V\fc chua xay dung thl 1 diem tren 1 km2

o cac khu'v\,!c khong co cong We lnk dirt ticp thea thl tuy thuoc vao

phUC1ng phap do ve ban do M quyet djnh m~t d¢ diem trae dia,

2.14 Sai s6 gi{tih~n vi tcl diem kh6ng eM miiit phAng cua htai kh6ng ch€ do VB sau blnh sai so vaj diem kh6ng eM trac dia cap cao gan nhiit khOng virot qua 0,2mm" v:u.ng quang dang va O,3mn~ " vUng ram rap, tlnh theo ti l(! ban do.

2.15 Sai s6 giai han cua diem kh6ng ch€ dO cao do ve sau blnh sai so veri do cao cua moe d¢ cao gan nhat khong Vltgt qua 1/5 khoang cao deu co ban a vung' dong bang va 1/3 khOang eao deu.ca ban a vung rung rnii

2.16 Sai so trung binh vi trf mat phAng cac dia v(it eo dinh, eM yeu so voi diem khOng che' do ve gan nhat kMng qua O,5mm tren ban do, d6i vai dia v~t thu yeu khOng qua 0,71l111l.

Trong thanh phO va khu ceng nghi~p, sai 56 tuong hO gilt,a cac dia vat

eo dinh, quan tr<;lng khOng dUc;1e IOn hen O,4mm. :

2.17 Sai s6 trung blnh do vEl dang dat so voi die'm kh6ng che d9 cao giln nMt" tlnh thea khoAng cao deu eC1 ban, khOng vuot qua qui dinh CJ bang 3. o nhitug vung eo de) doe thay ddi de?t ngOt th] s6 duong blnh de? phal phil hop voi hieu de? cao. Sai s6 ve ~¢ cao cua cac diem d;;te trung khong vuot qua 1/3 khOang cao dem eo ban.

,,' Bang3

.
Sai s6 trungbinh do VB dang
D¢ doe cua elja hlnh dat (khoang cao deu co ban)
d6i vai cac ti I~ ban do
1:500 1:1 000 1:2000 1:5000
Tu 00 den 20 ,
I 1/4 1/4 1/4 1/4
r
Tit 20 den 60 : 1/3 1/3 1/3 1/3
Tit 60 den 150 1/3 113 1/2 112
LOn hen 150 112 1/2 1/2 Ghi chu : Khi do vEl khOangcao dell co ban O,25m sal s6 tren kh6ng vuot qua l/3'k' oang cao deu co ban.

.Trang 121200 TCN

Trang 13/200 TeN

2.18 Can eU' vao tIi gia chanh 1~ ve vi trl va d~ cao cua dia v~t t~n ban do so vdi k€t qua. kirim tra d€ danh gia dQ chlnh XBC cua ban db.

Tri gia chsnh l~~ cho phep khOng qua hai l~n sal 56 tnmg blnh da neu 0: 2.16 va 2.17, s6 htqngdiim co tri gIa chenh l~h bAng tr] gia cho phep kMI\g VliQt qua 10% t6ngS6 di~m kiem tra,

3. N(H DUNG' eVA ~XN Db

d~t kI hi~u vao gitl'a do hlnh cua dia v~t tren ban do.

3:5 NISi chung van de t6ng hqp lay bO khong d!j.t ra khi do ve ban do ty 1'; Mn, neu dja v~t dAy pMi chon lqc, xe dich vi tri hop Ij de bieu thi,

Khi phai xe dich de hieu thi, cac dja v~t cd yeu diu d¢ chinh xac thap nhucng v] trl cho cac dja v~r co yeu diu u9 chlnh xac cao. Cac dia vi).t thd yeu nhuong vi tri cho cacdia v~t ~hU yeu.

3.6 Cac di~m kh6ng chs trAc dia c6 cher, moc co djnh phai bieu th] 11m ban do, cac diem khac co yeu cliu bieu thi phai ghi ro trong phuong an kinh t€ kg thu~t.

Trang m91 trirong' hop phai uu tien hieu th] vi tri diem kh6ng cM trac dia.

3. 7 Pham vi dan cu phAi bieu th] khep kin bang cac ki hi~u tuong ung, nha trong vimg' Jan cu phai phan bi~t bieu th] tinh chat (chiu lua, kem

chiu lua), qui mo (Idn, nho, sO' tang). .

Neu khoang each giua cac nha bang va nho hdn O,2mm tren ban do thi ve chung tucng' hoac ve gqp, chi ve gop cac nha co cung tinh chat, cung qui 1110 0 ti I~ 1:5 000. Neu khoang each giira cac nha Ian hen 0,2111111 thi've tach ra. .

S6 hi) cua vimg diin cu chl bh~u th] den cap xii va cac den vi hanh chlnh tuong duong.

Cac ding trlnh eong ceng phai bh~u th] dnh eMit kinh te, xa hoi, van hoa eua chung nhu : nha may, tru so uy ban, nha tho, chua, buu di~n. nha van hoa, dich vv. ...

3.8 Khi bieu thi dliong 0 to eo rai m~t cll each 15 den 20 em tren ban do phai gbi chu ten dlibng,' d¢ l'qng long ducng va mep ducrng, con cac loai dubng khac thl phan bi~t bieu th] thea qui mo duong lon, ducng dill nho va duong mon. Duangbb vung, bU thua on djnh ding phai bicu thj,

Pha! chu y bieu th] V} trl ha hoac nang cap dtl'ang, bien chi duoug, cau, cang, c¢t cay s6, cM dao s~u, dap cao ...

3.9 Doi vci mang luqi thUy M phai bieu th] duang b?1 bi~n, ba ho, bd song, ngbi, muong, kenh, rach ... v~ duong mep nuoc, Khi do vEl banganh (tl'tt do chi tiet blnh do anh) Quang mep nliClc Ii dUdng ghi nh;)n 0 thbi diem ch\lp anh, cOn 0 cae phudng phap khac Iii dubng do vi'i ngoai thl,fe dia.

3.1 'tron ban d~ pbAi bi~u thi cae y'u t6 sau ~ "Di~m kh6ngcbetr!c.dia

- Di~nl dAn cu

- Dia v:}t kinh ~ xli. Mi .

- Dl1i'1ng giao thOng vi thiet bi ph1,l thu¢c

- ThUy h~ va cae. cdng trlnh phl:l thu(le

- Dang dat va chat dat

. Th1,1c v~t

. Ranh gloi vA tuang rao

" Dja danh va cae ghi eM cli.n thiet kM.c

3.2 Khi bi~u th~ dia ~~t, dia hlnh IAn ban ita phAi tub .theo cac qui di n h c u the, chi tiet trong 96TCN 31· 91 "Kf hi~u do ve ban d?J dia hinh ty 1~ 1:10000, 1:5 000,1:2000,1:1000 va 1:500· do eve Do df;lC va.1:ian db Nha nuCie ban hanh.

Dt:> chinh xac hieu th] dja v~t, din hinh luAn thee qui dinh 0 dieu 2.16, 2.17.

3.3 Nhimg' yeu tei dia hinh, dja vi).t da co trong qui hoach chlnh thuc, neu co yeu dIU bieu thi, phAi ghi ra trong phuong an kinh t€ kg thuat.

3.4 Di~n deb trong trot va cac khu da:t tr6ng co di~n dch tu 20nm12 tra len tren ban db·dl!u phru phAn bi~t de bwu th],

Song ngoi, muong mang ... eo dQ r¢ng duai O,5mm tr£m ban do ve mgt net, ttt O,5mm trb len ve net dOL

Cac ycu t6 khae h!a chc;m ki hi~u bieu thi cho phil. hqp. Neu klch thtlae cu.a dia v~t v~ thea ty l~ vii nua ty l~ lon hem kich thuoc cua kl hj~u, thl

Trang 14 1200 TeN

Phai do d9 rcng (giira hai ducng bo n110c), dO sau, chat li~u. day, hu(1ng nUDC chay va anh huang thuy trieu. 1'6c dO dong chay chi bieu th] lJ song, kenh, co giao thong duong' thuy cua tau thuyen 10 tan tro len. Khong xac dinh toe dQ dong eMy eua thuy M a virng co anh huang thuy trieu.

3. 10 Doi vci tharn thuc y~t phal di'eu tra bieu th] loai rung, cay cong nghiep, cay nong nghiep, rau, mau, cac loai cO ... Cay va cum cay dqc~q.p phai do dQ C8.a. ducng kinh than cay va bieu th] !.lay all a tat ca cac ti I~ ban do.

.3.]] Duong va mdc bien gioi q uoc gia, duong va moe ranh gioi hanh chinh cac cap phai dieu tra va bieu th] thea qllyet djnh cua Nha n110c. Duong runh gioi hanh chlnh cap cao duoc thay tM cho dvang tanh giai hanh ch inh dip thap va phai duoc khep kin.

Ten goi vii ng dan ctt phai duoc diE}u tra tai UB;-';D cac dia phuong, ten song. nui, eric di rich van han ... pMi bieu thi thea each gC)i ph6 thOng,.lau dbi cua nhan dan dla phucng,

:.1.12 Dia hlnh dircc the hi~n len ban 'do bang duong binh d(l, kI hi~u va ghi chu. Tai nairng die'm dac trung cua dia hlnh nhu : dlnh nui, doi, gO, dong. cac diem phan rhuy, tu thuy, nga ba, nga til' duong' phal eo ghi chu dl> cao.

Loai dfit va chat clift bie'u th\ thea trang thai be mat v~) phan Ioai : dd, soi, cat, bun, set, con cac yeu to khac bieu th] theo yeu cau cu tM.

Phai chu y bh~u th\ cac die'l1l phuong viloai 1 va loai 2.

"

4. THANH LAp uro: KHONG CHE T1V\C DlA

"

4.1 Luoi kh6ng cM eel so

4.1.1 Luoi giAi tich cd the phat trien 2 cap duf1i d:.Ulg chua! tam giac, Ittoi tam giac day d<7C, hoac chem diem, chem IV6"i (Ph\l luc 3). Luaj gh\i rich ducc thiet k€ tren ban do dja hlnh tll~ IOn nha't co tren khu do.

4.1.2 LHc1i giai tich phai dua vao it nhat 3 diem g6c va hai C?nh khOi d~lu. ch ubi tam giac gi:\i tfch (11/a vaa it nh3t hai diem g(;c va hai e:.mh ma di;u ke ehllng. Di(>'m gOc vi'!. c~nh m& dau phAi 1,1 die')}) vi\ CJnh eli/{

Trang 151200 TeN

luai toa dl) cO d~ chinh XQe cao hen.

Canh rna dau khong' ngan hen 1 km d6i voi gial tlch clp 1 va O,5km doi vai giai tlch cl(p 2. N€u kMng lQi dung duoc canh cua lUai kh6ng cM c&p eao han thl phai do tl'\1C ~i€p.

Tren cac -di~m g6c phM 40 n6i 2 huang phuong' vi. tru'ong hop kho . khan dircc do mOt trong 2 hircng' d€n:diem dinh huang.

4.1.3 De tdng mat dQ diem kh6ng eM khi thie""t M, xem xet cac truang hop C1,l tM de xac dinh tea d¢ cUa eae dja v(lt eao, c6 dinh nhu thap nuoc, thap nha the, C¢t vO tuy€n .... bAng phuong phap giao hOi.

4.1.4 Neu khoang each giua 2 diem giai t(ch eung c(P, hoac Wi diem cl(p cao ngAn han 2km doi voicap 1 va Ikm d6i vai cap 2 th] phai noi

chung lal, .

4.1.5 Khi b6 trlluai g!a1 tlch dQc 14P phAi do 2 canh rna d~u va gee phirong vi ~ 2 diem dllu cua mQt trong 2 canh day. Gnc phuong "i do 2 11'l.n do bAng dia ban gAn trim may kinh vi, ehsnh l~ch Mt qua gitra 2 J"an do .khOng qua 2 phut, chenh l~ch goe phuongvi giua 2 diem do khong

qua 5 phut, .

6 nhang noi b] flnh hupng tit tlnh rnanh, gee phuong vi duoc xac dinh bang phuong phap quan hie m4t trbi a mol diem do 1 Ian. chenh Mt qua do a 2 diem khOng qua 1 phut.

4.1.6 Chon diem t'J thuc dJa phAi dam bao do hlnh da thiet ke, trttong hcp thay doi Ian ph!i \idc tinh lai dO chinh xac cua mang luai cho dam

bAoy~u cAu. .

4.1. 7 Vi tr! d4t m6c phai dam baa dt tim, d~ den va bao quan dttqc lau dai, chieu cao ti~u do Ill. tMp nMt, tu m4t d«t co the tMy duoc cac dil!m li~n quan. Qui each m6c xem phu luc 4.

4.1.8 LU'ai giAi tlch clp 1;, 2 ph:li baa dam cac yeu cau kg thu~t neu 0

Mng4. .

Bang 4

S6TT Cac chI ti~u ky thul)t Clfp 1 Clfp 2
1 Chieu dai ~nh tam giac
DAi nhat 5km 3km Trang 16/200 TCN

Trang 17/200 TeN·

Ghi chu: - Sai 56 trung phuong do gee tlnh thea rong thtle Phe-re-ro cho 8 hlnh tam giac trd len.

- Trong khu V1!e xay dung chieu dai canh tam giac giAi tlch ca:p 1 du:ge

ngan den O,5km, cap 2 d€n 0,25km. .

4.1.9 Khi do canh mo dau tn!c ti~p dUc;le dung cac leal may do xa di~n qnang, song di¢n ttl hoac day inva. D6i vili canh mO dliu cua lubi tam giac giai tlch 2 dtiqe do bAng mia Bala,

Neu canh ma dau khOng do tn,tc ti~p du~c thi pMi b6 trf luai d\!bng day d€ do va phAi dam baa han sai dd:neu CJ bang' 4.

4.1.10 Khi do eanh bang may do xa di~n quang nhu EOK-2000, CT5, DI 3S, V.v ... phai tuAn theo cac qui djnh cua huang dan sit dung may.

4.1.11 Day inva dung de do eanh rna dau phai eo ,h\1ong trlnh dl) dal day. Truoc va sau khi do phAi kiem tra d¢ dai day t~n ba.i ki€m d~nh ngoai trOi bAng 4 l~m do, chsnh dl) diU cUll day giila 21lin kiem tra khOng qua O,3mm d6i vbi loai dAy dai 24m va 0,6mm doi vCli loai d~y diU 48m.

4.1.12 Canh mo dau cua hl{ri giai tlch &p 1 do bang 2 d~v i"'va thea 1 chieu va d<;IC s6 a 3 vi trl cua thang 56.

I

2

3

Canh met dau cua lubi gi~d tlch cap 2 do bAng 1 day inva thea 2 chieu, do d~ va do ve ~Deu dung 2 diiy thl do 1 chiau), doc s6 f1 3 vi tri cua thang

so. .

56 doc tren thang 56 den O,lmm, chenh l~ch giua hi~u cac cap 56 doc (truae - sau) khong qua Iml11. Hieu dO dai cua hai day (do cung chieu) khcng qua 0,3 nun.

Khi do chieu dai Mng day inva phai do nhi$t dg khOng khi, each 10 den 15 pht1t do 1 Ian va chenh caogiua 2 dau doan do. Sai s6 giai nan xac dinh ehenh eao,h,rc Cling, d¢ vong kMng qua cac gia tr] neu d bing 5.

Ngan nMt Ikm O,5km
G<iIk nhd nMt trong tam gilic
- Trong luoi dAy dl)c 200 200
- Gdc li~n M trong 300 30°
chu6i tam giac .
- Gee khi chem diem 300 200
S6 tam giac giua eac canh 10 10
r
I madau
Sai 86 trung phucng do g6e 5" 10·
Sai s6 khep hlnh tam giac 20· 40·
Sai 86 trung phuong tu:ang d6i
cua canh rod" dllu 1:50000 1:20000
Sai.;6 trung phIJang tuang d6i
canh y6u nMt cua luoi 1:20000 1:10000 BAng 5

SoTT Cac muc Cap 1 .cap 2
1 Luc cang i O,2kg O,4kg
I
2 D¢ vong' 5cm 5cm
3 Xac dinh chenh cao giua
2 dau day dai 24m khi:
- Chenh cao duoi 1 m 401111 5mm
-
- Chenh cao til: 1 den 5m 3mm 4mm Chieu d8J cac canh llld" dau phai do 2 ng\1bi tlnh, khi tinh phai dua cac

so hieu chinh sau vao ket qua do:

- Phuong trlnh dq dai day

- Nhi¢t d(l khOng khi

- Dua eanh ve m~t phang nam ngang

- DVa canh len the bau ql,lc Krax6pxki

- Dua a;mh' ve mat chi€u' hinh Gauss.

4.1.13 Gdc trong lttoi 6tiAi tich dUQc do bang cac loai may kinh VI quang hoc cd d(> chinh xac tuang ducng voi may kinh vi Thee 010 va Theo 020 (xem phu h,IC 6) .

G6c do theo phucng phap toan vong, vi tri ban dO cua cac tan do tlnh

, . ,

Trang 181200 TeN

thea e6ng thue :

n - 13. s6 Ian do.

n

Xe'u 56 hU6ng tren tram do len han '8 thl Phai chia nhom de' do, cac nhom co chung hU6ng ma dau va phai tien hanh blnh sai tram do.

Do gee bang cac may IOI;1i Thea 010 va cac may tuong't~ thl doc 56 den chan giay, 10?1 nhu Theo 020 va cac may tuong tv thl doe s6 de'n Ie phut, K&'t qua do goo euai cung de' chan gilly.

S6 Jan do va cac sai s6 khi do khong vugt qua gfa tri neu a ba~g 6.

I I I Thea 010 ... Theo 020 ...
I
, -
S6 I Cac 10~i sal so va s6 Giai tich Giai tich
I
TT I jan do
; ! capl cap 2 cap 1 e~p2
I I I Chenh tri gia goe gii1a hai
I rnra jan do 8" 8" 0'2 0'2
2 I Chenh trj gia goc gii1a cac
I Jan do 8" 8" 0'2 0'2
I 3 Sai s6 khep ve hUong mCl
dau 8" 8" 0'2 0'2
I 4 i Chenh tri gia do cua cung'
r I
m{it huang sau khi dB. qui
I I
I i tlO" S" 8" 0'2 0'2
I
I 5 I Phan, vi bien d{ing 2e
I ( sai s61~ch tam ban d{i) 12" 12" 0'3 0'3
I
!
G I S6 Ian do 3 2 4 I. 3
I
,
_ . _, '_ Cho phep d~lt lIlny true tl<,>P tren chan may de do goe, nhLCng tia n;:~'lm

Trang 19/200 TeN

or

phai each v~t chuang ng~i tit 1,5111 tro len.

D9! tam may va bang ngam hang do] tam quang h9C ho~c qua doi vCri sai s6 dinh tam kh6ng qua 3um1.

Neu do gOc tren c¢t tieu cao du.ai 20m thl phai chieu diem, qui tam hal Ian ngay truac ho~c sau kni do. Neu cOt tieu cao tren 20m th. chisu dis'nt qui ·tam m9t Jan truesc ,oil m¢t IAn sau khi do. Canh cua tam giac sal s6 khong Ian han 5 111m kIli chieu tam lllay va tam moe, 10mm khi chieu tambo ngam. Goc ki~'ll1 tra pMi nh6 han 20 khi e (khoang each l$ch tam) nho hen IDcm, 1° khi e trong khoang tit 10 den 20em. Neu e Jan han 20cm thl dung phUong phap gi~i tich de do l(lch tam.

Chenh l~ch ve de? dai girta hai Hin xac dinh cua cung m{it tam kh6ng

vuqt qua 10 mrn .

.Hlnh thuc giay chi€u dil;m qui tam xem phI) h,JC 5. 4.1.14 Xi! ly do bu, do Iai nhu sau :

Khi do bu phal k~p vai 2 huang da do, 1 trong 2 hUCrng do Ia huang

mCr diiu. 0

Lan do l~i phili tien hanh sau khi do xong cac Ian do eo ban, vi trf ban

d() nhir Ian do co ban. 0

Neu so huang do I~i vuqt qua 1/3 tong s6 huang tren tram do thl phai do 11.li ca tram do.

.f911 tram do co 3 hUang, neu 1 huang phai qo lai thl do Ial ca Hin do.

4.1.15 Lues' an chuyen co hai ca ; c~p 1 va cap 2, dugc thie't kG'

trcn ban "do tI J¢ Jan nhat co t)~n khu do.

DIem goc de; phat tl'ien iuai:dUbng chuyen lit cac diem co d{i chlnh xac

cap cao han. 0 0

Die'lll g6c cua dUbng chuyen cap 2 co the' la giai tIeh va dlfang Chuyen

cap 1 tnl1en. .

LUal dUbng chuytm dugc be trI uual df,lng uuang don hoac d{lng co 1 hay nhieu nut (xern ph1,l11,1c 3).

T<,1i cac diem goe pMi do noi 2 hlfang phUong V), lll{it trong hai huang do co the' hi diem dinh huang. Khi khOng co kha nang do n61 phUong vj (hi tien hanh do n6i tea d¢. De' kiem tra k€t qua do goe phai do phuong \') m(it Lrai hoac xac dinh phuong vi bling may kinh VI con quay.

DUiJng chuyen c6 gang b6 tri (1 d~ng tMng, co d¢ dlli cac CRllb gill!

Trang 20 /200 TeN

bang nhau.

Canh de chuyan phucng vi khong ngan hen canh trung blnh. Canh ducng chuyan .. khong cAt cheo nhau. Neu 2 dUCsng chuy~n ehay song song ma khoang Ctt:h giua chung nhc hon 1,()km d6i vbi dubng chuyen cap 1 va O,Skm doi voi ducng chuy?m cap 2 thl.phai noi chUng lai,

4.1.16 Cac chi tieu ky thuat cua duong chuyen qui dinh CJ bang 7

I

S6TT!

/

2

1/ Chieu daiduong don dai nM"t

I;" Chieu dai tit diem goc den di€m

.., v

nut hoac giua hai di~m nut Chu vi yang khep Ion nhat DO dai canh

- Lon nhat

-Nho nhat

- Trung binh

4

5

;\

1.

'.

\ S6 canh Ion nMt trong ducng

\ chuyen .

\Sai 56 khep tucng d6i cua duong

~uyen phai nho han

Sa~o trung phuong do gee

kho~qua

Chenh ~ co djnh khong qua Sai 56 khep'g_oc khOng qua

-..... -, ,,~

6

7

8 o

Bang 7

5km m
"
\ 21.;.n\:
3kn",,'
15km fOknl\
,
\
O,Skm O,35km\
\
0,12kn O,08km \
,~;3kml 0,2km \
\
1
I
" ~ 'tJ~( : \
IS}): l . 15
1
1:1000 1:5000
5" 10"
'10" '20· ·10"Yn

20"vii

Ghi chu : - n la 56 goc trong duon~Gh~t~ hoac trong vong ~ . _ Neu tcing chi~u dili duong chuyen c6p 1 ngan-h{fif1Km~ dip 2 ngh

hon 0,5 kmtht sai s6 khep tuyet doi khong vuct qua O,lm. . \ ~~ 1..\-:.-- t;

tf\~ i~", :::Ill ,Ji l,p CLS- ~,}lO ~1~ ",,) -~ k.m<'/ i_J'- L._~: 2i Tha~h z, -: 3

_ "'" I'\~ 1R;r' 10, M L 1, tt _ . '

i., ..",,- \>""1\ -\C ..-f~, r:» __ - itt. C""-"d-\.M

r'" ~ ~ 1, ~ !;.:r" l k ~ ;f\l~ f'\) =. 5' .f 1.S p~ I()

C?(\~) ~\A L)~) --70-.11;i:)

~ liD if; 4 ).,11),

Trang :)1./200 TeN

_ Khi dung may di~n quang de do canh thi cac chi W~U kg thtH~t cua dlidng chuyen phu thuec vao may va phai tlnh toan cu the trong thiet ke

kg thuat.

4.1.17 Goc trong luoi duong chuyen ducc do bang cac loai may, v6i

eric han sai v:-\ eric qui dinh khac dil neu tuong ling voi timg dip hang a

aiel! 4.1.13,4.1.14.

I

Neu so huang tren tram do IOn hen 2 thl do theo phuong phip toan

yang, neu chi co 2 huang thl do bang phuong phap do huang.

Khi do dtiQC su dung M chong :3 chan may, dinh tam may va bang ngam bang thiet b] doi tam quang hQC voi d(l chlnh xsc lm111.

Sai 56 trung phucng do goc ella llioi duong chuyen duoc tinh theo

Ctlllg thiic : '

(l)

.JI.?-

M"(:J = ,.

N·k

(2)

Trang cac ccng thuc tren :

f/i - Sai 56 khep gee trong ducng chuyen hoac trong

vong khep.

n· S6 gdc ,

N - S6 duongchuyen ho~e vong khep.

k - S6 diem nut.

Khi Iuai co nhieu diem mit nhung khong co Yang khep kin th] dung ding thuc (2) d€ tlnh sai 56.

4.1.18 Canh cua duong chuyen cap 1, 2 duoc do bang cac loai may do xa di~n quang (EOK-2000, CT5, DI 3S v.v .. .), may do xa va tuyen, day

r

Trang 22 1200 TeN

inva va p~uang phdp thi sai day ngan. Canh cua dUbng chuysn cap 2 con

duqc do bang may va mia trung anh (Redta 002). .

4.1. I 9 Khi do canh bang may dien quang hoac may vo tuyen, sai s6

trung phltong do canhduo« uac tinh theo cong thilc : .

mD = :!:: (a ± b.D) rnm D - Khoang each do tinh bang s6 km

.1, b - 16. eric hang so phu thuoc vao tung loai may va chuang trlnh do. So IAn do kh6ng it hem 3 d6i vai duong chuye!ll cap 1 vii. 2 d6i vai

dUCrng chuy?m C<l"p 2.

Chonh kE>'t qua giita cac Ian do kh6ng IOn han 1:5000 do did canh doi vci dUong chuyi'!n cap 1 va 1:2 500doi voi dUbngchuyen clp 2. .

Khi do phAi xric dinh nhiet d¢ khOng kh] den .0,20 C, rip suit den Imm thuy ngan, nou d¢ d6c etta dia hlnh Ian han 10 pMi xac dinh cb~nh cao de" cai chinh vao canh.

Truce khi do phai xac djnh cac thong s6 cua may tli k€t qua kiem nghiem. Qui t rlnh do va eric sai ~6 twin thea cac qui dinh neu.trong qui pham r:h!bng ChUYl>n \,;1 tam giac do canh cua Cur; Do dac va Ban do Nha rnroc ban hanh.

Tinh toan so hi~u chinh vao may xem phl,ll\lc 7.

41.:20 Khi clo canh b;\ng di\y inva can twin thea cac qui dinh (} dieu 4.1.11 v:\ 4.1.1:2. ca n h cua dUC1ng chuyen eRp 1 do theo. qui trlnh do canh ll~a dAu cua Il(t1i tam h'"i:ic giai tich 2, canh cua dubng chuyen cap i do b;"!ng 1 d.iy inva, theo 1 chieu va doc 56 bUllg nhltc1ng ph:ip danh dau,

4.1.21 Khi do canh b;\ng phuong phap thi sai co tM dung clay inva dai :2..Jm. min Bala, may kinh d Theo 010 va cac may co di) chlnh xac tuang thiong til: do.

06 hi nh do u6 t ri d:.mg hinh thai hoac tam giac (phu luc 8). May phUi d;)t tn:'11 dU0ng \,\16ng gee voi canh do, chenh I~ch so voi g6c vuong kh6ng qt-,<) :2', nC-'ll kh6ng thoa man yeu call nay pMi do goc gil(a canh phi'li do v;"t c:}nh day voi di) chinh xac kh6ng qua 1'.

;":C:u dung d;IY i nva VR do hinh don gian (phu luc 8) de' do canh thl gec thi SRi I g6c nho i khi do canh E1uCtng chuyen c5 p 1 kh6ng 'nh6 han So, cap 2. kh6ng nhd hen t) Khoi1ng each til canh day den die"m dinh cua d6 hinh kh6ng Jl((1C Ian hen 170m doi voi dllang chU}'()J1 cap 1 va 3'lOm doi

,

j, .

j

r

Trang 23/200 TeN

voi dUC1ng chuyen dp 2, truong hop lOu han phai dung do hlnh doi xung hoac phan dean dfl do.

Neu dung mia Bala d€ lam' day va dung cac do hlnh dan gian (phu luc B a,b) do canh, phai tuAn theo eac qui dinh neu " bang B, neu dung do

hlnh plnrc tap thi theo cac qui dinh (I bang 9. .

Cac g6e nho (th] sal) do bang may Theo 010 hoac tie loai may co dQ chlnh xac tuong dl1ang do 4nl'ta lan do tai vung ban d¢ da ducc kiem nghiern (phu luc 13), n€u sai's6 vach khAc Ion han 1" phal cli chlnh vao g6e do, chenh k€t qua giua cac mra Ian do kh6ng qua 3", sai s6 chap doc khong qua 3", giira eac mra Ian do thay doi vj tri ban d¢ khoang 10'. :

Bang 8

. ~

. Cap dUbng chuyen Chieu dil.i Khoangcach Gee thi sal
mia (m) ldn nhat den nho nhat
mia (rn)
Cap 1 2 50 2v20'
3 70 2°301
Cap 2 2 1 GO 1055'
3 90 1°55'
~ Bang 9

Cap Do Gcic thi Khoang cach Chieu dfti
duong hlnh sai nh6 Ion nhat canh dubng
chuyan mtlu den mia chuyen IOn nhat
Cap 1 d,e, f 5°40' 10 I 20B
Cap 2 e 4°00 141 14B
Crip 2 e 4°00 14 t 28B
I Trang 241200 TCN

Chi chu: I - D¢ dai mia Bala

B - Khoang each ti1 may den mia Bala

4.1.22 Khi duag may Redta 002 d€ do canh neu canh ngan han 170m ducc do true fi€p, neu dai hem 170m phai phan doan de' do; dung coc chuan va may d.e dong huong, do canh theo hai chieu do di va do v:c, mol chieu do 2 Ian do, chenh k€t qua gWa cac Ihn do khOng qua.1/3 000 chieu dai canh do, giua do di va do ve khOng qua 1/5 000 canh do. Phai cAi chinh hflng 56 c¢ngva Mng s6 mia. Cac s6 cal chlnh nay ducc xac dinh tran bai kiem djnh (phu luc 12).

4.1.23 DQ cao cac diem kh6ng cM" co so ducc xac djnh bang de) cao ki thuat. Diem g6e de xac dinh dQ cao kl thuat Iii. cac die;m de) cao hang

LII,III,IV Nha nude. .

Thong thucng mcc d(i cao ky thuat b6 tri trimg vOi moe C\lll cac diem kh6ng ch€ co sa mat phang.

4.1.24 Lurri d(i eao kl thuQ.t duoc b6 trl duoi dang duong den, hoac h~ thong co m¢t hay nhieu nut, khcng duoc b6 ttl duong chuyen treo hoac dUdng khep kin.

Chieu dai duong chuyan don phu thuoc vao khoang cao dElU co ban va kh6ng vuot qua cac gia tri neu a bang 10.

• .1

Bang 10

I I
I I D(J dai dt.idng chuyen d(i cao (km) doi vai
1 i tung khoang cao dE!U co ban
I
Loai dirong -, ! .
0,25m 0,5m 1m 1~,5 vaSm
- Duong don 2 8 16 25
- GiUa diem goc 1,5 6 12 16
va diem nut
-GiUa hai diem 1 4 8 12
nut Trang 25/200 TeN

4.1.25 Khi do ve a vung nui vci khoang cao deu 2,5 hoac 5 In duoc dung phucng phap do de) cao luong giac de xac dinh de) cao cua eric di;:m

trong ht6i co sa d9 cao.

4.1.26 May de do di_i cao kl thuat phai 10. may thuy chuan co d¢ ph6ng dai tit 2W tn'l len, tri gia vach chia 6ng bot nuoc Ion nhat I;), 45" tuong ung voi 2 mm, hoac may kinh vi co gan 6ng bot nude tren 6ng kinh.

Mia dung de do d9 cao kI thuQ.t la loai nria mot hoac hill mat s6, tri so vach khac la 1 hose 2C1n.

4.1.27 Duong chuyan dQ cao kI thu~t duoc do 1 ehieu, mia phai d(i.t tr~n de mia hoac tren eQC dong xu6ng diit. Chenh cao doc theo chi giua cua 6ng klnh den milimst, khoang each doc true tiep tren mia den met. Khi dung mia hai 1l1~t so, phai doc so thea thu h,l :

_ DQc s6 m~t den, mat do .mia sau

r _ DQC s6 m~t den, ro~t do mia tnroc

Khi dung mia met m~t s6::

- DQc s6 mia sau

- D9C s6 mia tiruoc

_ Thay d6id¢ cad may It nhat 10cm - D9C s6 mia truoc

- DQc 56 mia sau

DO dai tia ngam trung blnh IA 120m, dai nMt kheng qua 200m.

Chenh khoang each tit may den 2 mia khong qua 5m, chenh tfch liiy khoang each trong doan do khong qua 50m.

CMnh I(!ch d¢ cao trsn tram tlnh theo 2 mat mia hoac theo 2 dfJ cao

may khOng qua 5mm. ..'

Sai so khep dvang d9 cao kI thuat kheng vuct qua dl}.i IUQng tlnh thea cong thuc:

I h = ± 50 YL (min) L - So ki 16 met cua duong chuyen.

Neu s6 tram do tren l kmlon hen 25, sai s6 khdp tlnh thea cong thuc ;

f h = ± 10 Yn(nlm)

,

Trang-26 aoo TCN

n - So tram do ella duong chuyen.

4.2 lucri khong eM do va

4.2.1 Lucri kh6ng eM do v~ duoc thanh ll),p de phue V\I true tiep cho viec do ve, Cac diem g6c de phat trien h.toi la cac diem cO dQ chinh xac tuong ducng voi dO ehlnh xac ella cac diem tu h.toi kh6ng eM CO sa tm len.

4.2.2 Khi thanh lap ban do bAng anh may bay hay anh mat d~t, dO chinh xac cua cac diem kh6ng eM anh l1l~t pMng ngoai nghiep tuong ducng vo-i dO chinh xac cua cac diem trong hl6'i do ve. Con de) chlnh xac ella eac diem kh6ng eM anh d¢ cao phu thiIQc vao khoang cao deu CC1 ban (Xem dieu 2.14 va 2.15).

4.2.3 Trong thi€t k€ kI thul),t phai giru quy6t C',t tM vi~ ph6i hcp b6 tri di~'m kh6ng eM do vE! m4t phAng va dQ cao eho phil hop voi phuong phap, qui trlnh eong nghe thanh l~p ban dh, dong thbi dam baa m~t d¢ diem kh6ng ch€ do va dia hinh, dja v~t.

4.2.4 Tuy thuec vao tll~ ban do, phuong phap do \'9, m?t d¢ diem g6e va dieu ki~n cua khu do, toa dQ cac diem kh6ng eM do va dUQe xac dinh bang duong chuyen kinh vi, JUCli tam giac nho, giao h9i vA die'm dan (phu luc 9). D¢ cao cac diem kh6ng eM do vi! drlQC xac dinh bAng dQ cao kI thuat, dO cao kinh vi, dQ cao IUQng giac hoac giao hOi dQ cao dOc l~p.

4.2.5 Phuong an do n6i lucri kh6ng che do ve nMt thi€t phai thiet M tran ban dh tll~ 16n nMt co t~n khu do trup-c khi thi cong,

4.2.6 Qui pharn nay chi nau nhirng vfl'n de chung nhA:t M thanh l~p luci kh6ng ehB do ve.

Cac truong ·hQP cu tM' phAi neu chi tiet trong phirong an cua khu do, t~n co sO dam bao d¢ chfnh xac vA e6 hi~u qua kinh teo

4.2.7 Cac diem cua luai kh6ng eM do ve pha] dong CQC (phu lye 4) dam bao ton tai virng' chac trong qua trlnh do ve. Neu co yeu cau chon m6c phai qui dinh ro trong phucng an.

4.2.8 DUOng ehuyen kinh vi chl b6 tri 1 ctrp duoi dang dtCong den, hoac M thong co 1 hay nhiau mit (phu h,IC 9), chieu dill duong don (xem bang 11).

Sai sO urcng d6i khep dlfong chuyen khong vuot qua 1/2000.

': ::':; r-; ", . .,: ~~:. ~:::

:1

'j

I

Trang 27/200 TeN

Bang 11

Khu vue

Chieu dal duong chuyen (m) cho tiIng tll$ ! ban do

1:500 1:1000 1:2000 1:5000

Dong bang l VUngnu;

400 800

1200

1600 2400

4000 GQOO

Neu dung may di¢n quang de do canh thl d¢ dai duong chuyen phai tlnh torin C1,l the' t.rong phucng an.

Chieu dai duong chuyen tit diem g6c de'n die'mmH va giua 2 diem nut khong qua 2i3 ch ieu dai d uang don (; bang II.

TrE!O cac diem f!6e cua dttong chuysn phai do noi hai huang phuo!1! vi, khi khong du 2 huang cho phep do 1 hucng, truong hop khd khar duoc do n6i tea d¢ va b6 tri duong chuyen co dieu ki~n kiem tra va b6 tr do g6c {ph\1 l\IC 9).

Truong hop that khd khan, duoc phep cua cap duyet phucng an, cc the; b6 trl dttong chuy?m kinh vi treo voi d¢ dai khong IOn hen 1/3 d(i da dltbng chuysn dan, 56 goc khOng qua 4, tai diem g6c phai do noi ! hucng phircng vi.

1.2.9 Khl do vi.' ban do bllng Anh may bay, neu c6 trang thi€t bi d( canh b;\ng may 00 anh sang can cu vao dO chinh xac cua ban do de thie' ke duong chuyen kinh vi cho phil hQP. Truong hop nay phai tinh toan ct the chieu dai duong chuyen, s6 gee ngoat, d¢ deli canh va cac qui dinl khac theo cac cong thuc uac tlnh hien hanh,

. 4.2.10 Canh cua duong chuyan kinh VI co gang.b6 trf bang nhau, canl dai nha:t .khcng qua 400m,'ngan nMt kh6ng qua 20m, 56 diem tron, uuong chuyen khong' qua 30.:

4.2.11 Neu do canh bangmia Bala t)j do 1 chieu. Khi canh dai de'l

Trang 28 /200 TeN

1011111 dilllg do hinh a.b I phu luc S), neu canh dai hen 1001~1 dung eric do hinh do canh girin ti6p rhinh c.d.e.I phu luc 8), tntong hop nny ![It ca eric goc nho t rung do hinh deu phai Ian hon 3°.

Do goc thi sal thea qui dinh 0 dieu 4.1.21.

DuCIC dung cacloai may kinh VI co vach khdc chia de) cho phtip doc Mn 0,1' dE-' do goc t hi sai, song phai do thea phucng phap 1(1(1, so Ian do t:i. 2, so IAn trip 1;'1 ;3, sal :-:6 ch;j.p C.l<,I(: so khong.qua 0,3', chenh t.ri ~~a g6c !,'ii"ta 2 nira lim do kh6ng qua 9". Cac gee khac trong dt) hmh do thoo qui Jjnh ella do goc ultlJng chuyen.

4.2.12 Khi rlimg may Redta 002 vii t huoc thl;P (t{: do can h cluilng chuyen phai do thvo hai chieu, chenh k&"t qua elm III Iii chieu do su voi tri I rung binh kh6ng vuot qun 1/2 000 ch ieu d;'li canh. Khi C:'.ln h dui crib kha nang cua may va thudc thl phan doan df' do, so UOl.l11 kh(mg qun :1 nell do bAng may Rl'dtn 002.

o \'ung cd d(l d6c Ion hen 1,°5, neu do canh nghii~ng thl phai hi('\l chinh \'e canh bang. neu chu.t co chenh cao gilia 2 diill donn do ph.\i do goc nghieng de' xac dinh, gee nghieng do lliin voi d(, chinh xric 1'.

4.2.13 Goc duong chuyen kinh VI do bang cac 101.1i may kinh VI co dt? chinh xac tir 30· tra len, do 21i1n do, girla 213.n do thny d6i vi tri him dt? di 90°.

KGu tram do co tu 3 huang tro len phai do thea phucng phap toan vong, neu eo 2 hucng thl do theo phuong phap tID hltong. Chenh tri gin gee giira 2 mra Ian do, giua cac Ian do vu sai 56 qui ve hucng mo diru kh6ng vt,~1t qua 45". Bien c.h}ng sai s6 loch tam him o¢ (2c) kh6ng qua 20". Chenh ket. qua do vai gee co dinh tai diem gac khong qua 40".

Sai 56 khep gee trong duong chuyon, hone t.rong c:i(' vong' khop khong qiia :

f(1 ;: 40" rn n - Ill. 50 goe trong ducng chuyen,

4.2.14 Neu t6ng chieu dai 4uClng chuyen kinh vi dudi '250m, khi do vil ban do ti Ie 1:5 000,1:2000 va dudi 150m khi do vI} him do u Iq 1:1000 va 1:500, ~ai 56 khep tuyet doi kh6ng Ion h(m'0,25m doi v(1i ban do tll~ 1:5000 va 1:2000,0,15111 d6i voi ban.do tll~ 1:1 000 va 0,10m doi vdi ban do tl l~ 1:500.

4.2.15 Neu xac dinh tea d¢ diem kh6ug che do ve bang dlin diem,

!

, ./ . ':

Trang 29 1200 TCN

canh dan khong Ion hen qui dinh neu a 4.2.10, do 2 Jan do, chenh kr:!l. qua gina 2 Ian do kh6ng qua 1:2 000 chieu dai canh dan. T'ai Jiemgoe phai do nci 2 hudng phucng vi.

Do goc trong truong hcp dan diem twin thea qui dinh 0 dieu 4.2.13. 4.2.16 Phu thuoc vao dia hlnh, toa d(l cac diem kh6ng eM do ve duuc xac djnh bang luoi tam .giac nho duoi dang khoa t.rung tam, hoac chuoi tam giac, heoi tam giac day d~choiilC tam giac don (phu luc 9). ~

Nell khong IQi dung duqc canh eua htai cap cao lam canh mo dau cua It Wi tam giac, thl phai do tr(re tiep voi d¢ chinh xac kh6ng qua 1/5 000 canh do.

Chieu dai canh va s6 tam giac trong luai phai dam bao cac yeu cau neu iJ bang 12 .

Bang 12

Tll~ S6.tam giac D~dai canh Do dai canh
ban do Ian nhat IOn nhattm) nho nhatun)
1:500 10 600 150
1:1000 14 700 150
1:2000 16 ~OO , 150
1:5000 20 1000 150
L .4.2.17 Chieu dai chuai tam giac giua 2~nh ma dau hoac hai diem gee kheng Ian hen chieu dai dtCon§ chuysn kinh vi nsu a bang 11. Gee trong tam giac kh6ng Ibn han 16p vii. khong nho han 200, do gee thea qui djnh 0 di'eu 4.2.13, tai cac diem g6e phai do noi 2 huang phuong vi (xem

dieu 4.2.8), .'

4.2.18 Khi tea d¢ dienl kh6ng cM do ve xac dinh bang phuong phap giao hOi thu~n (phla truce), nghich (phia sau) va giao h¢i ket hop (canh suon) phai tien hanh tit 3 diem goc, giao hQi phla sau tu 4 diem gee trong do m¢t diem de kiem tra, diem kiem tra co the Iii. diem co cung d¢ chinh xac voi diem phai xac dinh, trong trubng hop nay diem phai xac dinh kh6ng nam gan ducng' tron di qua 3 die'"m g6c.

Gee giao h¢i tai diem phaixac dinh kh6ng loti hen 1500 va kh6ng nho

Trang 30;200 TeN

han 300.

Canh giao hol kh6ng Ian han 2 I~n chlsu diU canh tam gitic IOn nMt (bang 12) khi do ve ban do ti l~ 1: 1 000 va 1 :500, 3 Ian khi do ve ban do

ti J(! 1:5 000, 1:2 000. .,

Goc giao h(ii do theo qui dinh 0 dieu 4.2.13.

4.2.19 Chenh tqad¢ tlnh ttt 2 hUCtng khOng vuqt·qua 0,2mm a vung dong bang va 0,3mm " vung nui tfnh theo tl ]~ ban do. Ooc ki€m tra trong giao h{li nghich va ket hop khong vuct qua dai lucng' tinh thee

cong thuc : '

28M

( . )

D

M -Iff rnau s6 ti 1~ han do

D - Iff chisu dai canh giao hOi tlnh bang s6 met.

4.2.20 Toa dO diem kh6ng cM do ve duqc xac dinh hang tam giac don, d¢ Ion cua g6c, d¢ da] cua canh, qui dinh do goc thee dieu 4.2.18.

4.2.21 D¢ cao cua cac diem trong Iuai kh6ng che do ve de. cao duqc xac dinh bang d¢ cao kinh vi, d¢ cao ban dac (do bang tia 'ngam ngang cua 6ng klnh co gan bot nuoc), dO cao lucng giac hoac giao hQi dO cao dQc I{i.p (bang 13).

Bang 13

I

i

I

,

Khoang cao Phuong phap xac Diem g6e de phat
deu co ban dinh dO eao trien
(m)
0,5, 1,0 DO cao kinh vi, Diem d¢ cao nha
dO cao ban dac nuac va dQ cao kg
thuat '
2,5, 5,0 Do cao IUQng giac
giao hOi dt? eao Nhu tren
d¢cl~p , I

J

I

I

I

I

!

. 1

Trang 31/200 teN

I

4.~.22 DUbr:g dO cao kinh vi v.). d¢ cao ban d?c co the' b6 trf trung voi duong chuyen ban dac ho~c dUbng chuYEm toan dac va do dong thai vai cac dUong ehuyen do. DUong d¢ cao kinh vi va ban dac dung de xac dinh d('l cao cac tram do chi tiet ho?c dO cao cac diem kh6ng ch€ !lnh dO cao.

?lfO~~ d9_cao kinh~ vi va ba.n d~e chi do 1 chieu. Chieu d8i tia ngam va chisu dai dllOng chuyen kh6ng wgt qua qui dinh trong bang 14.

I I

1

Bang 11

Khoang cao deu Chieu dai tia Chieu dl!i dl10ng
,
co ban (m) ngam (m) chuyen (km)
0,5 200 I 2
1,0 200 4
-
, . ~ 4.2.23 Khoang cach tll may den nua dqc trvc tIep tren mia den chan met, chenh cao doc theo chi gifra den O,Olm. Sai s6 khep gioi han ella duang.chuyen d¢ cao kinh vi va ban dac khOng Vt1qt qua d~i luqng tinh theo cong thuc :

Jh = 100vL'(mm) L - tI nh bang 56 ki 10 met. J

4.2.24 0 vung ritng mil, khi do ve ban do vdi khoang cao deu tit 2m tro len cd the' dung d¢ cao htgng giac ho~c giao h¢i d(i cao d¢C l?p de xac dinh d¢ cao cac diem kh6ng ehe do ve.

4.2.25 Duong d¢ cao luqng gi:ic co the' b6 tri trung'voi luai gilli tfch, htoi dubng chuyen cap 1, 2 va cU qua 5 canh pMi cO 1 die'Ulg6c. Neu b6 trl trung voj dubng chuyen kinh vi ho~c Iuai tam giac nM thl diem g6c phai phan b6 voi mat d¢ kh6ng ft han 10 canh co 1 diem: P0 d;',: d,!?.tng chuyen khong qua 6km khi do ve khoang cao dell 2,5m va 12km khi do ve khoang cao deu 5111.

4.2.26 Gee dung trong luai giAi tlch, llloi duong chuysn cap 1, 2, dllong chuyen kinh vl va trong IUai tam giac nha do ~ung Dl¢t hie voi do gee bang, do 3 l~n do theo chi giua ~a pMi do di, do ve tren m¢t canh. Chenh tri gia gee giua cac Ian do tl'€n cung 1 huang va bien d¢ng sai s6 I~ch talll ban dO (2c) khOng V\lqt qua 15". Chenh cao do di, do ve tren

Trang 32 1200 TeN

rung met huong kh6ng qua z; O,25m doi voi khoang cao d(ou 2,5m va ± 0,50m doi voi khoang cao deu 5m.

Sai 50 khcp giai.h~n cua duong d¢ cao luong giac trong tnrcng hop bo tri trung voi luoi kh6ng che mat phang' khong vuot qua dai luoug tlnh thea c6ng thiic :

.~

fb. = lOOv'L (nun)

L . Chieu dai duong chuyen tlnh bang s6 ki 10 met.

4.2.27 Khi duong dl) cao luong giac b6 trl dQc Iq,p, dQ dai duong chuyen khOng dai (:ua 5km. Canh trung blnh khong qua 350m, s6 canh kh6ng qua 20. Sai s6 khep giai han khOng Ian hen dai luong tinh thea

cong thuc :

fh = 40 S \/n (mm)

S. De dai canh trungblnh tinh bang s6 100m. no So canh trong ducng chuyen.

4.2.28 Chieu cao may, chieu eao tia ngam do den cen ti met bang thucc thep, do 2 Ian do, chenh' k€t qua giua hai Hin do kMng qua 2 em. Chieu cao cot tieu neu khcng do true tiep diroc thl do bang phuong phap

giai tlch.

4.2.29 Khi do VEo' khoang cao deu co ban 2,5m va 5m, d(i cao cua diem kh6ng che' do ve con duoc xac dinh b~ng giao hQi dQ cao dQe lap tii 3 huang hoac tu 2 huang trong do co 1 huang do di, do ve. Gee dung do thea qui dinh cua dieu 2.2.26.

.4,3 Tlnh toan blnh sai hiai khdng eM' trac dja

4.3.1 Ket qua do ngam a thuc dia chi duoc dua vao tlnh toan khi:

o Da dune kiem tra, nghiern thu va danh gia chat lucng day duo

o DI1 kiem era !~i cac yeu c,au kl thu~t co ban.

4.3.2 Cae diem trAe dia g6c ph8.i dnh chuy€n ve mlli 30 tntue kbi blnh saL

4.3.3 Lttai gUu deh va duong ehuyen cap 1 blnh sai cM,tche, Ittai giai deh va d1.tang ehuyen c!p 2, dttang ehuyen kinh vI, IttCli tam glac nho, 11.tOi d~ cao k.i thu~t va dQ cao lUQng giae blnh sai theo phuong ph8p gAn

dung ..

Trang 331200 TeN

4.3.4 Sau blnh sai phai tlnh sai s6 trung phuong do goc, sai .so trung phuong tuong doi do canh, sai s6 trung phuon!5 vi tri diem y?U nha.t, ~~ so trung 'phuong do dl} cao tren 1km. Ket qua tlnh toan blnh sal luoi k.h6ng cM trac dia phai l~p bang thanh qua tea dQ, dQ cao.

4.3.5 Luai k.h6ng eM eel sCI : Khi tinh toan va trong k€t qua cudi cung lily den chan giay, tea dQ va dQ cao ltiy den O,OOlm.

LutJi kh6ng che do ve : Khi tlnh toan va trong ket qua cu6( cung goc !fiy den 0;1, canh My den O,Olm, toa dQ va dQ cao eu6i cung Hfy den O,Olm, tiEing dO cao luqng gi:ic k€t qua l!y den O,lm.

Khi do goc th] sai k€t qua~ tlnh toan lilY den 0,1"'. 4.4 Yeu cau ve m6c, CQC dau, ti~u do

4.4.1 Tuy thea loai dia hlnh, tinh cMt cua nen noi chOn m6c va clp hang cua Ittoi rna. chon loai m6c nflu a phu luc 4 eho phu hop. Neu m6c cua Iuai giai tlch va d1.tllng chuyen cap 1 d~t a khu ",,-c chua xa.y dung thl phai chOn CQC dau each m6c 1m ve phla Bac, m~t ghi chu va sO cua coc

dau quay ve phla moe. .

4.4.2 D6i voi luoi kh6ng cM do va vi$C chOn m6c cO dinh hay tam thbi tuy thuQc vao yeu cAu Btl dung cu the cu.a tung khu do, neu phai chOn m6c thl chon thanh cum 3 m6c tra Ian. Khi do vEl trong thanh pM toan b() m6c cua luai khong cM do vEl k.hi do va \:lan d~ tll¢ 1:500, 1:1 000

phai chon bAng m6c cIS dinh.

4.4.3 Qui each cac loai moe, d§:u m6c, coc dau, each ehuan bi va each chen mISe xem 0 ph\11l,lc 4. Trong thanh phIS khi d~t di~m tren nha cao

tang co xay b~ thl moc gan tren ~ ngam.

4.4.4 Sau khi chon mlSc xong, d6i voi Ittai khong cM co SCI, phai VB ghi chu diem thea mAo in Sani Mili di~m phai chon it nhal 2 di€m lam diem dinh vi, khoang each tu m6c den 2 cnem nay phai do ba.ng thudc tMp den O,lm va. ghi vao to ghi' chii di~m. So do ghi chu diem phai ve r6 rang, dung huang a thuc dia, ti l~ so d~ chen sao eho vi~c tim kiern duoc

d~ dang ..

4.4.5 Trang tntong hqp thQ,t d~e bi~t mCli dung C¢t tieu cao tren cac diem cua ItttJi kh6ng eM cer sCI, blnh thllClng dung c~t tieu don gian 3

ho~c 4 ehlln (ph1,l lI,lc 4). . :.

4.4.6 C¢t tiBU pMi d1,!ng dam bAa M ngaID co hloh t1"\1

duang k.lnh O,25m, day duoi ella hillh try.caeh ~ ng-am ho~e chOp C9t

1

j

,j

Trang 34/200 .TeN

tieu khOng nM hon'O,B m.

4.5 y~u ~u v~ ki~m tra kiem nghi~:t;n may

4.5.1 Trttac dqt cong tac may kinh vi pMi dugc kiem tra, Idem nghi(!m theo phu 1I,1C 10 tu muc 1 d€n muc B. Khi do gOc 1uoi kh6ng cM cc sd' bAng cac mAy cd b¢ phan do cue nh6 quanghee phai kiem nghi~m tham cac m\1C 9, 10, 11.

D6i voi may xuat xUc1ng, may sau dl}-i tu, phai kiem tra kiem nghit;m

day du cac m\1C tli 1 Mn 13, phu lu« 10. .

May kinh vi neu dung de do goc thj sai phai kiem nghi~m tharn thea phu lun 13.

4.5.2 D6i voi cac loai may tuang tl,l' nhu may DALHTA 01(', pha] kiem tra, Idem nghiem nhu may kinh vi (phu h,1C' 10) va cac muc 1, 2, 3, 4 phu luc 11. .

May tuong tl,l nhu may Redta 002 kiem tra va kiem nghism nhu may kinh vi (ph':llyc 10), NgoQi ra eon kiem nghiem theo ph\111,lc 12.

4.5.3 Mia Baja va bang ngam Idem tra va Idem nghi(!m theo phu luc 14, 15. Mia Bala co tM kiem nghi~m t~n may MK.1 d~t tai Cue Do d~c va Ban d~ Nha nUac,

4.5.4 D6i voi cac may do bAng anh sang d~u phal kiem tra Idem nghi~m theo chi dAn sa dung cua tung may, song d~u phAi kiem nghi(!m muc kiem nghiem cac tham s6 hoat dOng vA d¢ chlnh xac cua may (KiGm nghi(!m ~i bai chu:fn Xu An Mai, Ha N¢i do C1,IC Do dac va Ban dll NhA nuoc qulin Ij hoac bAi chuan 0 Thli Due do Lien dean Trac di~ Dia hlnh 3; Cue Do dac va Ban dh Nha nuac quan Ij).

4.5.5 Ki~m nghi~m dAy inva t~n boo kiem nghiem ngoru troi theo phu luc lB.

4.5.6 May thuy chuan su dung trong san xud't phAi kiem tra, kienl nghi~m cac muc tit 1 den 7 phu luc 19, Doi voi may thUy chu£n tl,l dieu chlnh tia ngarn ngang kiem nghi~m tham muc 8 phu Iuc 19.

4.5.7 Mia thtiy chulin kiem tra, kiem nghiam theo phan II phuluc 19, khi dung mia de do chi tiet dia hlnh thl chi ki€m tra, kiem nghiem cae rnuc I, 2, 4 phan II phu luc 19.

j

j' ! I

.. ' '

(

1 1 !

I

I

!

Trang 35 .1200 TeN

5. DO VE BAN DO BANG MAy BAN DA,C vA MAY ToAN D,-\C

-

5. I Do vi! ban do bang may ban dac

5.1.1 Do ve ban do bAng Fn,ay ban dac dUQc ap d\1ng a khu VI,le khOng Ion, bang pMng, co d¢ doc :duoi 60 ho~c khi khOng co tai li~u bay chup anh.

5.1.2 Khi do ve bang may ban dl;lC, phAi dung gi~y cO chit lugng cao dan t~n d(f et1ng bang g6, kern, nhOrn, nhl,1a hoQ,c do vEl tn,tc titp len nan nhl,1a trong cO d(lco dan dam bao dO chlnh xae ~u Clu.

Tr~n ban va phAi k~ 1I1bi ki 10 met each nhau rOem. Dua cac diem kh6ng eM Mn kern d~ cao ella chUng. Sai 56 k~ htoi ki 10 met va. dua diem kh6ng cMMn ban vi! khOng V1.tgt qua O,2mm, sai sls dUb'ng cheo khUng ban ve khOng V1.tgt qua 0,3rnm. ~pai dung d1,lng cu dl,l'ng lttai 0 vuong ho~c thuac DrO.bu-sep dd dl,l'ng hloi. ki ]0 met.

5.1.3 May va dung cu do va phAi dliQe kiem tra, kiem nghi~m tnt6c khi do vEl theo'phl,ll\lc 20. Mia dung de do vEl lalO{l.i mia 3 hoac 4m.

, 5.1.4 pe dam baa m~t dO diem tram do, phai xac dinh them diein dUC1ng chuy~n ban dl'},c, giao. h(li ban dI;lc vA dlln diem.· Diem g6c de phat trien Iii. cac diem tllOng duqng voi cac die'm tit lttoi kh6ng cM do va tro len.

5.1.5 Sai s6 djnh tAm ban d~c khOng qua: • Scm doi voi ban dh 1:50,0, 1:1000.

- 10cm doi voi ban dh tf l~ 1:2000.

- 25cm doi voi ban do tll~ 1:5 000.

5.1.6 Cae chi tieu kI th~$t cua dUb'ng chuy~n ban dac khOng vttgt qua

cac gia trj nau a bang 15. .

Bang 15

Trang 36/200 TCN

Trang 37/200 TCN

I i
Ti l~ ,
, Chisu dai Canh duong' S6~nh
I
ban do 1 du:ng chuysn chuyen trong dirong
(m) (m) chuyen
1:500 2UO 100 3
I 1:1000 250 100 4
I 1:2000 500 200 6
!
I 1:5000 1000 250 B khoang each tu diem g6c den diem dan khong Ion hen canh dllong chuyen.

Tu cac diem dftn khcngduoc lam diem gec de phat trien them cac tram do khac.

Cac diem d:1n duoc do nhu diem duong chuyen ban dac, khoang each va d(l cao hlY gia tri trung blnh giua do di va do ve. Rieng d6i voi ban do tll(l 1:500, 1:1 000 khoang each dAn phai do bang thuoc thep thea 2 chieu do di va do ve, dO. caoxac dinh theo hai huang bang phuong phap do dO cao lUc;lng giac,

5.1.9 csr duqc do va chi ti~'t khi' da cd vi trl mat phA.ng va d¢ cao cua cac diem tram do chinh de t~n ban ve.

5.1.1U Djnh htt{Jng ban dac phAi ti~n hanh It nMt d~n 2 diem a xa diem dat nuiy khOng nM hen Scm t~n ban ve. Sai 56 dtnh. huang khong ibn hen 0,2mm. Trong qua trinh do phal thuong xuy~n kiem tra dinh

hltclng'.

5.1.11 Tuy thea tll~ ban d~ va khoang cao deb. cd ban, khoang each Ien nhat giua cac diem rnia va tit may Mn mia khi do ve chi tiet dUQC

qui dinh b bang 16.

Canh dttbng chuyan ban d~c do bAng ht6i chi cua may thea hu<':Ing do di, do ve, chenh l~h Mt qua do di va do ve phal nM hen 1/200 chlau dai. canh, Khi do va ban d~ ti l~ 1 :500 eanh cua dlJ'bnl! chuy~n ban ~c phAi do bang thuO¢ thep, n~u gdc nghi~ng lCln han 2° phAi cAi chlnh chieu dai vao canh do. Sai s6 khep tucng d6i dUC1ng chuyan ban dac- khOng wQt qua 1/300, sai 56 khep trenvan v~ khOng duqe qua O,Bmm. N~u khOng vttqt qua cac han sai tren thl dUc;le phan 'ph6i eho cacdil~m duong chuysn theo phucng phap duong song song.

D¢ cao cua cac diem dtfong chuyen ban dac dUQc xac dinh bang do d¢ cao lUQng giac thea 2 chieu do di va do ve, eMnh l~h Mt qua giita do di va do ve cua cung mOt canh khong Ion han 0,04m tren 100m chieu dAi.

Sai 56 khep d¢ cao duong chuyen ban dac khong vuet qua dai lucng tlnh thea rung thuc:

O,04L

Bang 16

(em)

I Khoang each tit may Mn mia
(m)
Tl KhoAri.g Khoang
l~ cao deu each : Khido Khi do Khido
do co ban : dia v~t
giua dang dia
va (m) cae da:t v~t ro khOng
O/mia ~t ro~t
. (m)
1:500 0,5 20 100 60 80
1,0 20 150 60 80 rn

L - Chieu dai dtlC1ng chuysn tinh bang s6 100m.

n - S6 canh dttong chuyan.

5.1.7 Neu tram do duqc de dinh bang cac phuong phap Wao h¢i ban dac, thl gOc giao hOi phAi nAm trong khoAng tit 20 den 160 I canh giao h~i kheng' 1(ln han 2 Ian eanh d1.fClng chuyau n~u a bang 15. Canh cua tam giae sai s6 khOng ibn hen 0,5 mm, Cac diem g6c de giao h¢i kheng it

hen 3 ~iem.

5.1.8 Neu tram do d\1qc xdc dinh bAng phuong phap dAn diem thl

Trang 381200 TeN

lTuoo ; 0,5 30 I 150 1 80 '100 ,
1,0 40 I 200 80 100
i
1 :21)0U 0,5 51) 200 lOU 150
I,D : 50 250 100 150
, 2,5 i 60 250 100 150
1:5000 0,5 I 75 250 150 200 I
,
1,0 I 100 300 150 200
i
2,5 i 120 350 150 200
I 5,0 j 150 350 150 200
j_ 5.LI2 Do chi tie't tren tram may duge tien Mnh bang phuang phap cue a \1 to ban d9 da djnh huang han dac, D6i voi eac diem ri~ng bi~t co the' dung phuong phap giaoh~i de xae dinh vj tn eUa chung t~n ban vI'!, goe giao h¢i trong tntcrng hgp nay kMng nM hen 600 va lOn hen 1200.

D¢ cao c.ie die'm mia do bAng may ban dl,lc (I vi trl han d¢ da do khoang each, sai s6 chi tieu cua ban d¢ pMi xac dlnh 2 l~n trong 1 ngay,

Khi dO doc nM hOn 3° co tM dung may thUy chuan ho~c tia ngam ngang cua may ban dac do d¢ cao diem mia chi tiet, truong hgp nay . may t huy chudn d(it canh may ban ~c.

5.1.13 Khi do VES chi ti€t pMi xac djnh va dlta len ban ve d~ cao cac die'm d~e trung cua dia hinh nhu : Duong pMn tht'iy, tv thuy, diem cao nhat, thap nhat, nci thay doi d¢ doc, die'In mire nltoc cua rong, hO Ian ... Ngoai ra con Pbai xric dinh d¢ cao cua cac ,diem tren d~p, tren cau, nga ba, nga tu dltong,

Khi do ve khoang cao deu ttt Irn tra Mn, d¢ cao dili!'m rnia tinh den O,OIm, ghi len ban do den O,lm. Khi do ve kboang cao deu duai l m dQ cao diem ruia trong do ngam, tinh toan va ghi len ban ve deu lay den O,Olm,

5.1.14 Tren co sa dQ cao cua cac diem mia chi tiet ve duong blnh d(l ngay tai thvc dia, Hang ngay phru lam ban can d¢ cao va di~ v~t, neu kh6ng Jam trong ngay dltQc thl cung khong d€ qua 3 ngay.

'fren ban can dia vat phru vEl toan b¢ ra~h gioi dia v~t va nhflng dia

Trang 391200 TeN

-i.;:.

v~t nang bj~t. D6i v!5'i dja v~t phue tap duge phep ghi chu thay cho k1 hi$u.

Tran ban can d¢ cao phAi ghl dQ cao cUa eae di~m kh6ng eM, diem . tram do·va dUtm rnia chi ti€t kern theo 56 hi~u diem cua chung.

N€u khu do cO dja hlnh dC1n giAn thl can dia v~t va d¢ cao Mn cung mOt ban can.

. 5.1.15 Cae ban g6cd thV6 dia phai tu chinh bang mVe theo dung eac qui djnh trong 96 TeN 31~~1 oro hi~u ~ dO dja hlnh t1 1~ 1:500,

1:1 000,1:2 ooo, 1:5 000, 1:10 000· do eve Dp d?c va Ban do Nha nltoe ban hanh,

Ban g6c dugc tu ehlnh 5 luAu:

I

- Mhu DAu : Dl1bng blnh d¢, cae kI hi(!u va. ghi chu dang dat

- MAu ve : DUbng net yA ghi ~1i thuy h$

- MAu J(1 : To ~~n ntt6'e mUC1ng, roang, ao nM

- MAu do : V~ dttbng net'c4c dja \'$t cO nbn cung, ranh gioi di". v~t,

d4t dai, thAnh lily, tttbng xay; nhA chiu lila, .

~ Mhu den: Cae y€u t6 COli 11;li.

' .

5.1.16 Tru6'c khi to rnuc, ban g6c phai tiep bMn v6i cac ban g6e xung quanb.

Khi tiep ·bi~n vai ban g6c cung tll~ phAidung bAng gia"y can r¢ng IOcm, can hai bi~n v~ m6i phla 3cm toan bQ nQi dung da tM hi~n.

Han sai tiep bien nhu sau :

- DQ x~ djch vi tr! cac dil;!. v~t quan trong, chu yeu khong 'qua Imm,

cae dja v~t khae khOng qua 1;5mm. '

• D(l x~ dlch dubng blnh d¢ cd cung d(l cao kbOng vuQt qua: + (1 vilng d~ng bang:

+ 0 vilngd~i:

1/2 khoang eao d~u co ban

+ 0 vilngnui:

2/3 khoang cao d~u co ban

.lkhoang cao deu eo ban

'p

Trang 40 /200 TeN

Dei voi ban do til$ 1:500, 1:1 000 trong khu vue dA dy dung eac sai s6 trim deu giam 1,5 lan.

Neu tiep bien v~ ban do cung ti l~ nhung khac h~ toa dt) hoac d~ cao

tien hanh nhu sau :

_ Tiep bien dia v~t bang phuong phap trUng kh{t

_ KhOng tiep bien dl') cao,

Neu Iil bien tl,( do, trong thi~t kif phM qui dinh C\1 tM vi~ b6 tn tMm

cac diem toa d¢, d(l cao de kh6ng eM di~n deh dll do ve.

5.1.17 Nguyen t.Ac xit ly tiep bien:

_ 0 khu vue chua dy dung tren m6i ban v(! hi~u chlnh 1/2 dQ xe dich.

_ 0 khu yV.c dll xay dung d6i v(ji dia vQ.t tM: yeu thl xit ly nhu tren, d6i

voi dia v~t ehu yeu thl hi~u chlnh tren Cd Iil dam baa dung htll1n~, ~\t nguyen kich th\1ae da do CI thuc dia. D6i vai di~ v~t hlnh tuytn khi sua chua can eM y tranh gliy g«p khuc, khac voi th\fc teo

Khi tiep bien voi ban d~ da xuiit ban chi tien 'hanhhi~u chlnh tren

bin d~ dang lam.

Neu tiep bien vuct han sai neu a di~u 5.1.16 thl phai kiem tra lai tai

liqu do vEl truoc khi do kiem tra Ct thuc dia.

5.2 Do ve. ban do bang may toan dac

5.2.1 Phuong phap do ve bang may toan dac thuelng dUQe sa dung de do ve khu yV.ekhOng len, co d¢ dOC Ion hen 6°, cay c6i ~mr~p, hose trong trueing hop chi do ve dang dill a khu v\te dA xay dung va. khu vl,l'c co dang dai hep rna esc phirong phap ~4c sit dung khOng kinh teo

5.2.2 May duoc sa dung trong do ve la may tnAn dac t\1 dQng hoQ.c

may kinh vI.

5.2.3 De dam bao m~t dQ diem do ve chi ti~t phA.i ]tac dinh them toa dO va dO cao cac diem tram do ba.ng d\1bng chuy~n toan dac, bang giao hOi hoac dan diem. Di~m g6c de phat trien 1a. cac diem cO'd¢ chlnh xac

tu 1\16i kh6ng ch~ do ve tr?ll~n.

D'Jbng chuysn toan dac phai dA.m bao cac yeu cau kI thu~t kMng

vuot qua cac gia tr] nau a bang 17

Trang 41 tu» TeN

BAng 17

r .

TIl~ Chieu dai Canh dubng S6~nh trong
dov~ duong chuy~n chuyan (m) d\1bng chuysn
(m) ,
1:500 . 200 100 4
1:1000 300 1f:i0 6
1:2000 .600 200 8
.1:5000 1200 300 '10 Canh dubng chuyen do diJ, do v~ ba.ng luoi chi do khoang each dQC dl!n O,lm, chenh l¢ch Mt qua do di, do v~ khcng vtiqtrqua 1/300 chieu dru canh. Gee dubng chuysn do I Ian do dQC s6 den 0: 1. DO cao do di, do ve b~mg luqng giac, chanh l~h k€t qua do di, do ve khorig V1Jqt qua 0,04m tren 100m canh dai, Khi do vEl: ban do ti l~ 1:500, canh ducng ehuyen

d\1Qe do bang thuoc.thep.

5.2.4 Sai 56 khep dubng ehuyen toan dac khOng vuct qua gia tIi tlnh

thea cac cOngthuc sau:

_ Sai s6 khep goc dubng chuyen

fjl = ± 1 'Vn (phiit)

n - S6 gdc cua dubng chuyen

_ Sai s6 khep d¢ dai d\1~mg ehuyen.

L

fs= ~ (m)

400 {;

L - D¢ dal duong chuyen tlnh bAng s6 met. n - 86 canh trong dubng chuyen

Khi canh d\1bng chuyen d~ ha.ng th\1dc thep thl sai 56 khep tucng d6i cua d\1bng c:huyen khOng lanhon 1/1 000 dl) dai. d\1bng chuyen,

5.2.5 N~u cac di~m tram do dugc xac dinh bang giao Mi' hoac dfin diem thi goc giao h¢i pluli ~m trong.khoang ttt 30 den 150°, canh giao hOi kheng vtiqt qua 21an eanh d1.ibng chuysn n~u a hang 17. Do goc va

Trang 42,200 TeN

do canh trong truong hQP nay theo qui dinh (; dieu 5.2.3.

, 5,2.6.?o ~e chi ti~t duoc tien hanh bang phuong phap cue, canh do

bang IUdI ell! hose dU<1ng cong khoang each doc s6 d(fn 0 1 G :. b,l,

. . hi ' . ,m. Ot! ang

va goc ~.g I£mg do nhu gdc trong dl1ang chuYEm toan dac (5.2.3) song chi do 1 ChlE:U.

. Khoang each til may den mia khong vu'qt qua cAc'tri gia neu trong

bang 18 '

Bang 18

I I
!
i Khoang each ttl may
I Ti l¢ Khoang Khoang each de'n mia khi do ve
I do ve cao deu giira cac diem
I mia Dangdilt Ranh giai
I (m) (m) dia v~t
i
i
! 1:500 I 0,5 15 100 60
I I
I 1,0 15 150 60
I i
I 1: 1000 I 0,5 20 150 80
I 1,0 30 200 80
I
I
I va 2,5
I 1:2000 0,5 40 200 100
1,0 40 250 100·
2,5 50 250 100
va 5,0
0,5 60 250 150
1,0 80 300 150
2,5 100 350 150
5,0 120 350 150 5.2.7.Khi ~o ve chi tiet pMi dinh h~Crng tram do den 2 diem dil biet, trong qua trlnh do phai thucng xuysn kiem tra dinh. huang, ~ai l$ch

r

t

i ~

l f t

I

Trang 43/200 TCN

khOngqua 1'5.

Tr6n m6i tram do phAi ~p it nMt 3 di€m mia chung vai mlli trQ.m k~

ban tram do do.' ,

5.2.8 Mlli tram do tmu pluU vi sa dh, t~n EK1 db tM hi~n cac di~m dinh h110ng, di~m mia, ~ tt11ng dis. hlnh vi caicghi-chu cln thi~t khac. Ti It 8(1 dh dp xl bAngtlltbln db do v~. Vitcehu~n vi t~n ban vephru tien hanh ngay, n~u eM-in cdng khOng qUa 3 ngay.

Dung thl1lJ'c do dQ cd v~ch chia nbc nbAt khOng 1l1n han 15' d~ chu>,~t1

v~. "

5,2.9 Kbi do vei chi ti€t pbAi do v6 chcm ra ngoru khung hAn d~ it nM1 2 em de ti~p bian, 14n sai vA xU 11 ,ti€p bi~n theo qui dinh a di~u5.1:.H

va. 5.1.17. ,,' , '

5.2.10 Chi dliQc l~n'm\1~ bln ~ khic:U. vi! xong bAng chl, dl1qc !qeD . tra vi ti~p bib dAy duo Un mllc b!n v(! theo qui djnh lJ di~u 5.L 13

5.1.14 va 5.1.15.

6. DO vB BAN DO BANG ANH MAy BAY

6.1 NgUy~n tae chung.

6.1.1 Khi do vA ban d~ blng Ilnh mAy bay, tuy thuQc vA.o d~c dier khu do, ti l~ ban d~, khoAng cao <:mu CO ban, tl1li~u bay chup, trang thil ~i do v~ vA thbi gian thi o')ng mA chen mQt trong hai phucng' phap sau :

a • Phuong phap l$P tM : Dia v$t, dang dl'It dl1Qc do vi t~n may toa nang chlnh xac {J nQi nghi~p, tr6n co sa tAi li~u ~o kh6ng ch€ va dieu , anh iJ ngoai nghiep. PhliO~g phap ~a.y thl1bng su dung cho khu V1,lc,d~

nuL

,!{hi do v~ bang phuong phap ~p th~ cd tM chon mOt trong esc q trinh C;:Ong ngh~ hol)c ph6i hop gii"ta cac qui trinh cling l;lgM c'J phu Iuc 2

muc I.

b • Ph1.!C1ng phap ph6i. hop : Dia v$t do ve tren cac may toan n~l chlnh xac (thanh qua ill ban d~ dl1bng net), hoac duge vi! tren blnh I anh, con dia hlnhdo tIVe ti€p l1 th\1C dia tren ban d~ dl1bng net, ho~c tI'l blnh d~ anh g6c. Phucng phap nlly thl1bng dl1gcsu dung cho viing ba: phang, dia v$t phdc I4P; vilng dAn ell dl.y d!).c, cd nhieu nhA cao tang.

1'rang44 1200 TGN

Co the chon mot trong cac qui trlnh cOng ngM neu d phu luc 22, rnuc II.

. 6.1.2 Ban do dja v~t duoe su dung lam ban g6c trong moi tn.tong hQP, con blnh do Anh chi tu dl,lng khi :

. Do v~ ban do tll~ 1:5000

. Do vEl ban do tll~ 1:2 000 a khu VVC chua xAy dung, khu vv.e nha It tang day d~e, khu vue nha cao thng phAn b6 rii rae, hoac dd cd qui hoach chi ti€t, kh u vue dong bang bAng ph!ng.

6.1.3 Do ve l~p the dang dit tren may toan nang chlnh de khOng duoc tien hanh khi do vEl ban db voi khoang t;80 dbu 00 ban O,5m a khu VVe nha It tang dll.y d~e.

6.1.4 Khi do ve ban dO bang phuong phap IQ,p tM, di9u ve Anh dUC}e tien hanh dOng tMi vci vi~e do n6i kh6ng eM anh, eon khi do vEl bang phirong phap ph6i hop thl tien hAnh d~lng thai voi vi~e do vEl dja hinh.

Trong rnoi truong' hop d~u cd tM ket hC}p dibu vEl trong nha vA ngoa! trni, song k€t qua nMt thiet phAi dUQe kiem tra a thuc dia,

D6i voi cac dja v~t khOng co hlnh Anh tren anh, ho~c khOng xet doan :il1Qe dbu phai do ve bu a thuc dia,

6.2 Gong tac bay chup

6.2.1 Khi bay chup phai lam thi€t ke tren co sO cac qui dinh etta qui cham va tlnh hlnh thvc te etta khu bay chup,

6.2.2 Truoc khi bay chup phai lam diIu bay chup, dau dl1Qe d~t t~n :ae diem kh6ng ehetcle dia, cac cuem kh6ng eM anh. Khi do vii han do .i l~ 1:2 000, 1: 1 009, 1 :500 ron pMi d$t diu ~ cac diem l¢ etta M th6ng :6ng trlnh ngarn. 0 nhUng vilng khOng co dja v~t Him diu huang dAn lay thl phai lam dau huang dan bay a 16i ra vA 16i vao ella m6i dUClng bay heo chieu bay chup, DQ l~ch ella duang bay so voi duong bay thie't M ;hOng qua 1,5 em theo tll~ bay ehl,lp.

6.2.30 nhung vilng cO nhi~u dja v~t 1'0 ~t, m~t dO di€m tree dja'lbn, i I~ bay chl,lp khOng vuqt qua ti l~ han do 2 Ian cO the kMng can lam .au bay ehvp.

6.2.4 Dau m6c bay ch\lp phAi d~t a vi tn quang; dang, khOng nam

rong bOng eua dja v~t khac. .

6.2.5 Mau va. v~t Mu iAm dau m6c ph1,l thuoc vaQ dieu ki~n a th\fc

;

i

I

~ I

j

I I

I

Trang 45/200 TCN

dia, neu thuc dia cd nEm mau xAm thl dau lam mau sang hoac vang, neu thuc dja co nen mau sang thl dau m6c lei mau xam.

6.2.6 Hlnh thUe dau xem phu luc 23, klch thu'ae dau phu thuoc VaG ti I~ bay chup, ev the nhu sau:

- Dtiu co mau trang hoac vang thl duong kinh cua duong trim, hoac canh cua hlnh vuOng khOng nM han 0,1 mm tren anh, neu lA rnau den khong nhc han 0,15 mm tr~n anh .

- Dau co dang 18. giao dj'~m ella dja v~t. hlnh tuyen thl gee tao tMnh khOng nho hon 300 va khOng Ion han 150°, dQ rOng cua cac dUang giao nhau khong nhO han 0,08 mm .tren Anh.

Trong moi trucng' hcp tam cua dliu bay chup phAi trung voi vi tri diem troe dia hoac diem kh6ng ehe Anh, cac vach lam dau phai d6i xung qua tam ella dau, d¢ dAi cua vach: ttt 0,5 den 1,0 mm tren anh. Dau huang dAn ba:' co dang hlnh mul ~n hoac hlnh tam giac vuOng canh dai 0,6 mm, reng khoA.ng 0,1 den 0,15 mm theo tll~ bay chup (phu luc 23).

6.2.7 MOi dau bay chup phai co ghi chu diem, rtrong do ghi rO ten diem, vi tn dat dau, 86 hi~u manh ban do, loai diem lam ciau, ban ve phac, klch thuoc va dang dau, Sau khi bay chup phAi dien s6 hi~u Anh, ten dliang bay, cd dau bay chup vAo ghi chu diem.

6.2.8 Khi phai lam dau bay chup thl vi$c thi€t k€ bay chup, b6 tridau bay chup va thi€t k€ do n6i kh6ng eM anh phAi lam dong thai va phdi hop chat ehe v6'i nhau, khi thi€t k€ dung ban 90 co d l~ nM han tu 3 den

5 Ian tI l~ bay rhup. .

6.2:9 Sau khi d~t dau phai ti€n hanh bay chup ngay, neu khong bay chup ngay dl1C}e thi trudc ngay bay phAi kiem tra l~i dau bay chup,

6.2.10 Can eu vao dia hlnh, dja ~~t va yeu cau d¢ chinh xac cua ban

d~ thanh l~p de chen may chup cho 'phil hQP. '

Neii chung (j vung dong bang nan dung may anh g6c cue rong; a vung . doi, nui dung may anh gee reng; a thanh ph6 khu eOng nghiep co nhisu nha cao th.ng nen dung may Anh goc hlilP: MOt s6 lO:;Li may ch\lp xem d phl,llvc 24.

6.2.11 May chl,lp anh phru: idem nghi~m djnh ky thoo qui dinh d6i VOl moi 101,li, sal s6 xae dinh tieu e1,1' 6ng !dnh kh6ng dl1Qc qua + 0,02 mm; khoang cach giua cae dau khung xac djnh chrnh xae den ± 0,02 mm, tqa d() diem chlnh anh den ± 0,01 mm.

i I j

l

l

Trang 46/200 TCl\'"

6.2.12 Phim chup anh co the la phim trAng den, phim mau hoac phim quang phD, song phai cO de It 00 dan nhu loai Lap-xan, Triaxetat, tot nhat dung Ioai phim co de? nhay nM, hat nhd. Loai phim cO d¢ nhay Ian chi duoc dung trong trucng hop cac 10l?i' phim cO dq nhay nM kh6ng dam baa dO dich vi hinh anh (d¢ nhoe) eho phep, hoae khi m~t diH kMng dil dO sang.

De tan dung bet dQ nhay ella phim n~n dung loai phim co d¢ phan 81'1.i phil hop vdi gici han theo httang d~n VEl dieu ki~n 8U dvng phim. Phl.P can co lap chong hlen tucng cam quang do anh sang khuyech tan trong phim (hlen tvgng Dreol),

Khi 8U dung phim trang den de chup, neu d¢ cao bay chVP tr~n lOOOm phai dung kInh JQC mau, neu dtt6i 1000m kMng can dung kfnh Joe mau.

Phim mau va phirn tn1ng den su dung trong bay ehup a thanh phD, vung nui quang dang, vucn cAy va bul rQ,m hOn hQ'p.

Phirn quang phO nen dung de' chup vung thuc phu da dang, khu trong cay cong nghiep va khu eo de? am "'4t da:t cao.

Chup anh mau va phim quang ph6 phal su dung cac loai may co tieu . ct,t tit 100 mrn tra len.

Khi chup anh bang phim mau, thong thucng' khong dung kfnh IQc rnau, neu co strong rnu va bay chup a dQ .cao trsn 1500m thi dung kfnh

vang nhat. ..

Dei vai phim quang ph6 chi dung 11o{l.i kfnh 19C mau,

6.2.13 Tizy thuoc VaG tl I~ ban do, phuong phap thanh 14p, tll~ anh co tM nhO hen ti l~ ban do thanh l~p tit 2 den 51an.

Chon ti I¢ bay chup can tfnh den y~u cau v~ dO chinh xac cua dien' gh i ch Ii dO ceo, do v~ dang dat, do vi! dja v~t va M 86 ph6ng dal cho phep cua may do ve lap the se su dung,

Khi do ve tren n.ay toan nang, tI l~ bay chup (ung voi diem thap nMt cua thuc dia) duoc qUI djnh Mi khoang cao deu co ban, tieu cV may anh, tuy nhien kh6ng vuot qua qui dinh a bang 19.

BAng 19

Trang 47 /200 TCN

I
Ti Khoang Ti~~ Ti IA~i Phttang Khu V\f.C
1~ cao cy. 1~ may linda l-Chua
ban d~u may bay dove n6i d¢ xaydt,tng
db co ban Anh chl,lp cao 2- Dil xay
(01) (mrn) dt!ng I
1 2 ;j 4 5 I:) 7
,
1:5000 0,5 70. 1:6500 'SD-3 Toan da 1
SPR-3 ngo~
100 1:5500 SD-3 hoac
- ban 1,2
SPR-3 da.
ngcal
1,0 70, 1:12000 SD-3 Toan 1
I SPR·3, da.
I
I ,
: : 8M ngoai
100 1:10000 SD-3, h~c 1,2
ban
SPR-3, da
8M ng<;lai
2,5 70, 100 1:18000 SD-3 1
70 1:20000 SPR-3C
8M Ban 1
100 1:20000 8PR-3C da
, SM ngQ9.i 2
140' . 1:15000 SD-3 2
:
5,0 l 100,140 1:18000 8D-3 Ban 1 .~. '_,',

Trang 48/200 TeN

1 2 J 3 , 4 5 6 7
lOa, 140 1:20000 SPR.3C, da 2
..
SM ngoai
1:2000 0,251 70 1:3500 SD.3,
j SPR·3 Toan 1
!
i . 100 1:3000 • dA
i ngoai 2
I
I 0,5 70 1:6500 SD·3,
! SPR-3C, Tob
SM di!.
ngQai 1
100 1:5500 50·3,
I SPR·3C, ho~c
ban 1,2
I SM da
) ngoai
1,0 70, 100 1:7000 SD·3,
Ban 1
100 1:7000 SD·3 da 2
r 70 1:10000 SPR.3C, ngoai I"
SM
100 1:10000 SPR-3C, Toan 1,~
SM dA
ngoai
ho~c
ban
dA
ngoai
2,5 100, 140 1;7000 SD·3 Ban 1,2
, Trang 49 j200 TeN

~ 2 3 4 5 6 .7
i 1
100,140 1:1000 SPR·3C,
SM da
ngoai 1,2
1:1000 0,25 70: _ 1:3500 SD-3,
, SPR·3C
, 8M 1
100 1:3000 SD·3,
SPR-3C Tom
r da 1,2
:
SM ngoai
0,5 70,100 1;3500 SD-3 Ban 1
100,~40 1:3500 SD·3 da 2
100,140 1:5000 SPR-3C, ngoai
8M 1,2
l,U 100,140, 1:;;500 ~1J·O tian 1-,~
200 dA
109;140 1:5000 8PR-3C, ngoai
8M 1,2
200 Do
dja
v~t
bAn!!
pip
I
l1).p
I th' -:

Trang 50 1200 TeN

Chu thlch :

SPR-3: Stereoproektor ; SD-3: Stereograf; SPR-3C: Stereoproektor , (00 ban chuyen tea d¢); SM: Stereometrograf.

~i thanh l~p blnh d~ anh, ti l~bay chup dU<;lc qui dinh boi tll~ ban d~, beu cu may Anh va loal may nan nhu trong bang 20.

BAng 20

Tll~ T{ l~ bay Ti~u Cl,l bay
ban do chup chup (mm) Loai may ndn
1:5000 1:20000 200,100 Seg-5, Seg-6
I 1:15000 350 Rectimdt
1:10000 350,200,100 <l>Tb, <l>TM
1:2000 ·1:8000 500,350,200 Seg-5, Rectirnet,
Seg-6
1:4500 ;500,350,200 <l>Tb, I.,TM .
1:1000 1:5000 500,350,200 Seg-5, Rectimet,
Seg-6 '"
1:2400 500,350,200 ¢Tb, <l>TM
1:500 1:3000 500,350,200 Scg.5, Rectimet,
Seg-6
1:1200 500,350,200 cf>Tb, <l>TM
. Ti l~ bay chup phai chon sao eho m61 anh phu duoc m¢t dien tlch khong nho hem di~n tlch mot manh ban do. Trong tntClng hop nay bay

Trang 51f200 TCN

chup vOi dQ g6i phU dQC 8~ d€n 90 %. 6.2.14 Y~u "hu vl dQ phil cUa !lnh:

- 0 vU~g bAng phA.ng dO pM dQC va. ngang khOng dur;JC nho hen tri gia tlnh thea cOng thuc :

h p% = 62+ 38. __

H

h q% :: 30 + 70. __

H

h - Chsnh cao Ion nMt so voi mt.t plu\ng trung blnh cUa khu do R - V~ cao bay chup

Nlu cd y~u cau khac vl dQ g6i phil cUB. !lnh thl phai qui dinh ro trong thiet kl kI thu$.t bay chup !lnh.

6.2.15 Trong khi bay chup hU(Jng bay phai dn djnh, d6i v(Ji khu VV-C Uln huang bay thucng t\1 D6ng sang TAy. nlu khu V¥C nM ho~c cO hlnh dang d~c bi~t thl bay chup tpeo huOng chon tuy y.

6.2.16 DQdAi cua dlli·baY dng vai tll~ bay chup qui djnh trong bang

21. C6 gcingb6 trl dM bay sao cho tq.n dung' ducc di€m. tr.ic dia co t~n

m .. t d«t lAm di~m kh6ng chlf Anh. .

BAng 21

:
Ti l~ bay chup DQ dM dAi. bay (km)
1 :25 000 - 1:35 000 45
1:15000-1:17000 25
1:7500 - 1:10000 .15
1:3000 -1:4000 5 -, - :-. --"

. .: :

Trang 52 /200 TeN

Trang 53 ,200 TeN

6.2.17 (j m!oc ta thai gian bay chup t6t nhA:t tu thang 9 den thang 12 a mi~n Bac va tit thang 11 nAm truoc den thing 2 nam sau a mien Nam. Thai gian b~ chup trong ngay tit 9 dP'n 15 gia, nhitng ngay co nAng chi nb chup to: 11 den 13 gib. D6i voi vung canh tac, d~ do v~ dia hlnh eln chup vao thai gian thu hoach xong h~c cay oon tht1'p.

6.2.18 Dien tlch chup anh phAi chom ra ngoru khu do t6i thi~u lA 1/2 dai bay theo huang vuOng goc vCli hUClng bay va 2 mO hlnh theo huong duC!Jng bay. N(3'u 1 khu bay chup chia lam f1hi~u phan khu thl eh6 tiep giap gi9:a esc phAn khu pMi dam bao kin (Mn deh va thea man cae y~u

cau chon chich diem kh6ng chi anh BaU nay. .

6.2.19 Trong qua trlnh bay chyp phAi dAm bAil cac chi ti~u ky thu~t BaU:

1 - D¢ cao bay khOng dUQc dao dOng qua pham vi 15m ± 1% H( H -

Dc) cao bay chup tlnh bAng met)

2 - D¢ cao bay th1,t'c t« khOng ch~nh vbi d¢ cao bay thilt k6 qua 5%. 3 - DO cong dubng bay khOng qua 5%.

4 - G6c l~h baykhong qua 6°.

5 - Gec l~h xoay khOng qua So.

6. G6c nghlsng' cua anh khOng qTill 30.

7 - OQ phu dQC cua anh khOng qua ± 10% va dQ phd ngang khOng qua 5% 90 vOi. thi6t M.

8 - W nhoe cUa hlnh Anh khOng qua 0,02.

6.2.20 K6t thllc bay chup pbal ·trang, rua pbim ngay, sau khi dinh hlnh phAi ngt\m phim trong 1>4 nUCle htu thOng {t nhA:t lit. 2 giCl, hong khO phim ~ nm thoang mat,nhi~t dQkhOng khl khOllng tit 23 den 25° C.

6.2.21 Neu phAi bay chup bu, chup l~ th] phAi chup ngay trong ngay,

n€u-d~. c~m Cling khOng qua 3 nglly ~{nh tit nglly chup chlnh tMc.

6.2.22 Tren phim g6c phAi ghi ~n khu ho~c phA.n khu bay chup, 56 hi~u tb phim, 56 hi~u dcSduQc ghi bang chft 56 A ~p lien tuc theo hudng dub-ng bay tlnh tit dubng bay diu ..

6.2.23 PhAi in tiep xuc 1 b¢ 8.nh va lam ban chap Anh b~ng each ghep Mn tuc neu d¢ phU doc khoang 60% hOl}.c ghep eAch anh neu dO phu doc tit 80% tro lb. BAn chup l~ ban ghep cd tll~ thu nhO tit 3 den 5 Ian so vtli t! l~ bay chup.

6.2.24 'I'ren phim g6c phai the hl~n dhy du : Dau khung, bot nuoc, dong hO va cac so hi~u khac ghi nhan 1I thoi diem chup,

Phim g6c khOng dUQc cd vlft m6c, vlt xuOc., vet 6" vang hlnh !lnh chua

hien Mtv.v... .

CMt lucng phim ph8.l bao dam:

1 - Mf,lt dO quang hQC nM nhat (y min) phai Ian hop. hoac bang 0',5, Ian nhat ~ y max) phAi nho hen h~c M.ng 2,0, trung blnh ( y tb ) tit 0,7 den 1,0.

2· D¢ tuong phAn eua hlnh Anh (r. c) pbAi nM hon 1,5 3 " D¢ mb cua hlnh anh (yo) phAi nM han 0,2

Pha! kiem tra m~t d¢ quang hQC it nhlit 5% Mng 56 anh phan b6 d~u trong cuen phim,

fl.2.25 Ke"t thuc e()ng tac b~y chup phAi cd day dufc9.c'W li~u sau:

- Tal li~u ki~m dinh may anh : ti~u c1,1, tQa dO diem chinh !lnh, sai 56

moo hlnh quang hQC cua 6ng klnh may anh,

• S6li~u do chenh cao bang khl ap M va dO cao vO tuyifn (neu co).

- Phim goc

. BQ anh in ti€p xuc

- So d~ ghep anh (anh chup lal)

- Van ban thi€t kebay chup, bao qa cOng tac bay chup

- VAn ban kiem tra nghiem thu, d~nh gfa cMt IUQng thanh qua.

6.3 ~ trl vA do n6i diem khdng' cM anh

6.3.1 B6 tn diem kh.6ng c~e anh .

6.3.1.1 Phuong an b6 trl ~iem kh6ng cM anh phu thuOc vao phuong an thanh l~p ban d~ qui trlnh cling ngh~ tAng day trong nha, tu li~l1 Anh, dieu ki~n dia hlnh, dia v~t, trang thiet b] do ve. Tuy thea phucng snda chon, diem kh6ng cM anhm~t phang va d() cao co the b6 tri ket hop

hoac rieng bi~t. .

6.3.1.2 Cac diem kh6ng eM trac dia dl1c;1c sic dung lam diem kh6ng eM Imh neu ~t cac yeu cau vi trl roa cac diem kh6ng ch6 anh.

6.3.1.3 Trubc khi thi cO~g phAi thiet k~ cae diem kh6ng chel:.nh va. do n6i tron SCI d?J anh ho~e tre~ ban d?J ti l~ ICln nMt cd t~n khu do. Neu

Trang 541200 TeN

kb6i htqng diem kh6ng eM nho co tM thi€t ke diem m~t pMng va dO cao t~n cung mot ,ban d~. Sau khi b6 trl die!Jl kh6ng cM anh ph8..i lam sa d~ <':I tll~ thlch h1P, t~n 80 d~ phai- the hi~n ranh giai khu do, phien hi~u mAnh ban d~, tAm chlnh anh, t~n dl.lbng bay, s6 anh, cac diem trac dia, diem kh6ng eM anh, Mn kh6i lAng dhy, dl,t klan do noi. Ngo8..i ra him SCI dO con phai' ve met s6 dubng giao tMng va s6ng chinh, m¢t s6 diem dan C1.1 chu yeu;

6.3,1.4 0 vung dong bang, neu b6 tri di~'rn kh6ng eM Anh m~t ph!ng thea doan tang dAy thl 0 dau va eu6i doan bo trf tttng cap diem (2 diem), con C v -~ng d~i, nui b6 trf thanh cum, m6i C\1m 3 diem tao thanh chir L xuoi hoac chtr L ngtroc (xem phu luc 25). KhoAng each giua cac diem

khdng eM Anh tlnh thea eOng thuc n~u a ph\111,1c 26. .

6.3.1.5 Neu b6 tri di€m kh6ng che Anh m~t pMng thea kh6i ph1,lc Y1,1 tang dAy giru tlch hoac ban giAi tlch CJ n¢i nghi~PJ thl tuy thea chuong trinh tAng day rnA b6 tr! di€m cho phu hQP.

So di~'m kh6ng eM anh eua m¢t kh6i thong thltang III 9 diem, d\fi,lc 1>6 trf a ria kh6i tren khoAng each ghn bAng nhau khoang each dd khong dal qua 1,5 d€n21ll.n khoAng each giua cac cap diem tlnh thea cOng thtic neu a phu luc 26.

Trang m6i dAi bay cua kh6i, 56 me hlnh kMng nsn Vltqt qua 2 den 4 Ian 56 mo hlnh trong doan tang ,dhy tlnh thea oong .thuc a phu luc 29,

So db b6 tri diem tang day thea kh6i tbam khao phI). luc ~5.

6.3.1.6 Du b6 trf diem thea phirong an tang dlly nao cling phAi dam bAG Eli,! Hen ket cua eac mO hlnh trong m6i doan, Neu trong dai bay eo nhirng mo hlnh ngap nuec, mAy ehe ... khOng Jilin ket voi nhau thl phai ngAt doan tang day tIP do, hoac b6 trf them di€m kh6ng eM a 4 gde cua phan thuec mo blnh bj ngat dean,

Trang truong hop tAng day thea kh6i ngoai vi~ dam bao lien kat giua cac rna hlnh trong kh6i con phal dam bao sl! li~n kat giua cac dai bay.

6.3.l.7 Neu b6 trf diem kh6ng eM ml}.t phbg theo phtt{}ng an mO hlnh don thl moi rna hlnh b6 trf 3 diem a 3 goc eua rna hinh (ph\ll\le 25)

6.3.1.8 Neu b6 trf cMOl toRn da ngo~ thl rn6i mO hlnh phAi b6 trl It nhilt 13. 4 die'm a 4 vi trf ehu~n cua 4 g6c mO hloh, neu b6 trf ph1,1c V1,1 cho nan anh 0 n¢i 'nghi$p thi b6 trl them diem thu 5 og~n giua 010 hlnh (

Trang 55 /200 TqN

phy. luc 25 ) . I . ,

6,3,1.9 CAe tnt'bng hQP b6 trf Jiil1m kh6ng che lnh dl}e bi~t phAi d;arn bAo cae y~u clu eel ban sau :

- Do v! kin di~n tIch

- 86 ll.lqng di~m ml}t pUng khOng It han 3 di€m vA di~m dQ eao

khOng It han 4 di.$m , . ,

- t1u ti~n cac vi trf ehud:n; sau do dtn cac vi trf ghn chut(n .

6.3.1.10 () mep bi~n t~do phAi b6 trf thGm di~m thd 3 a giua 2 <!i~m eel ban, neu b6 trf 4iam. theo:dAi bay thl b6 trl tMm di~p1 ~hu 3 a ~ bay theo bi~n khudo. 0 bi~n t\1 do hay a biGn khu do d~u phAi b6 trf dutm ra

phla ngoAi pham vi do va ,

6.3.1.11 Dil1m kh6ng eM' Anh dO cao 00 tM b6 trl d~ tAng dAy theo kh6i, thea doan, b6 trl mO hlnh kep h04c toAn dA ngo4i. ph1,l thuQc vlo khoAng cao emu cd hAn, ti l~ Anh vA mAy do v!, khi cln thiet cO tM b6 trl ,di#m d# do va tung phln mO hlnh (phu luc 25) ,

6.3.1.12 Nhf.tng trubng hQP 1>6 trl di~m ~c bi~t d~u pbAi nsu C1,l tM trong thi€t k€ky thu~t ,

6.3'.1.13 y~u diu vi trf di€m tr~n th\fe dia : ,

- Di~m phal thn ~i a th\tc dia vA ed blnh anh 10 t~n anh dAm ~o

nh~n bilt va chich VCli d¢- cb..lnh xac O,lmm . '

- Do n6i thu~n ti~n

- Vi tri dn dinh a thvc dia trang'thbi gian thi cOng ,

- Neu 1A giao di€m cua dia v~t hlnh tuyen thl gee giao nhau nam

trong~oangtu 30 den 150°. , " .

• N€u III hlnh trim thl d\tbng kinh phAi nhO han O,3mm t~n anh ,

• Clie di€m kh6ng eM anh phai dong CQC dAm bao tbn tal trong thb gian do v{!.

6.3.1.14 y~u chu vi trf diim' t~n Anh ,:

, - Nam t~n d¢ g6i phd cua 3 lmh neu dung .riang dltbng bay, 6 An! neu dung chung eho 2 d\tbng bay, trubng hQp kho kMn di~m dun( chung cho 2 d\tbng bay dl1~ 1>6 trf t~n d¢- g6i phil ctia 5 !oh, BOng pM

dam bao 56 mO hlnh qui dinh. .

Trang 56 /.200 TCN

. - N~u di~m b6, tri d~ng ri~ng cho 2 dl1bng bay thl khoang eaCh gilta 2 dl~m cua dubng bay do theo dllCrng vuOng gOe v{ji dUCrng day anh khOng

lCIn hon 2em tren anh. .

- Dj~m kh6ng c~ phAi nam tren dUCrng vueng gOe voi day anh di qua tAm chlnh anh, n~u l~h khai dUC1ng nay cOng kheng diroc qua 1 5cm v~

m6iMn. . ,

- Di~m kh6ng eM anh cang 1>6 tri xa dl10ng day Anh cang t6t, n€u gan cOng khOng nhc han 3,5 em ( di~m met phAng J, 3 em ( di~m dQ cao ) tren linh cO 18 x 18 em ; 4,5 em ( di~Ii1 m~t phang.) , 3,5 em ( di~m dO cao ) tren anh cO 23 x 23 em - Di~m phAi b6 trl each cac dilu d~ng M bot mrec, dl1Crng ep phim va cac d4u v€t khae kh6ng nM duoi O,5cm, ~h

mep anh khOng nbc han Icm, .

- Didm kh6ng eM anh co tM dung chung eho cac doan hoac kh6i tang day song phAi dAm bao y~u cau eua titng doan, tirng kh6i. .

- Khi b6 tri di~m theo kh6i vi tr:! di~m kh6ng eM co tM x~ dich trong pharn vi mo hlnh, song khOng vl tM rna Vltgt 86 me hlnh quy dinh cho

m6i dean tang dhy hoac eho m6i kh6i. . .

6.3.1.15 Yeu cau chich va tu chinh diem khang eM anh :

r - Cac diem kh6ng eM deu phai chich len linh a thuc dia, dUClng kInh 10 chich khong 16:n qua 0,15mm.

- Diem khang cM phai tu chinh l~n m~t phA.i anh cung v6:i ten diem.

- Tren mat trai, ngoAi vi~ tu chlnh vi trl, ghi ten diem con phai va sa

do diem, SCI do vi tri 16 chich, ngay ehCeh, ngu:CJi chich va ngttbikiem tra. Sa do diem ve trong hlnh vuOng m6i canh 3em, ve theo hlnh Anh tren anh q m~t phai, tll~ sa do 16:n hen tll~ anh. SCI d~ vi tri Ui chich la sa d~ vi tri ve phong hinh anh dia v~t t~n anh chon lam di~m kMng ch€ dong thbi chi ro vi trl ddng ('9dxem phu luc 27). '

6.3.1.16 Ti£t cl cac diem trac dja cO' chOn m6e d~u pMi chich, tu chlnh l~n anh theo kI hi~u tUClng ling trong 96TCN 31-91 "K! hi~u ban

do dia hinh ti l~ 1:10.000~ 1:5000,1:2000,1:1000 va 1:500· .

cac. diem dQ cao cO cMn m6c, khOng cO hlnh Anh 1'0 ~t, khtlpg ~O tQa

dQ phM do bu va tu ehlnh l~n Anh kh6ng chl. .

Cac di(!'m b6 ·tr! de kiem tra cung pMi chfch vii tu chlnh Mn Anh nhtt

diem kh6ng che' Cd Mn. .

I 1

1

j

1 { !

Trang 57/200 TCN

6.3.2 Do n6i cac di~m kh6ng ch6 Anh

6.3.2.1 DO chinh de do toa d¢ va dQ cao eua diem kh6ng eM Anh tu:An theo cac qui dinh n(!u lJ phan 2 qui pham nay. Ri~n.g tntbng ~gp hiS tri diem kh6ng cM' toan dA ngoai (chi phuc V\1 do v~ dla hlnh, dla v~t hay nan anh) thl sai 56 trung blnh vi trl diem kh6ng eh€ linh m~t phling so vt'Ji diem kh6ng cM trAc dia gan nMt kheng dUQc qua 0,35mm tren ban do. D6i voi diem kh6ng cM dQ cao so vili d¢ ~o eua diem kh6ng cM ghn nMt khong qua 1/5 khoang cao diu CC1 han. 0 vung a:n khuat, kh6 khA~ till han sai tr~n dttQc nt'Ji r¢rig 1,51ln. Sal 86 git'Ji han bang 2 IAn cacsai s6 n(!u tran.

6.3.2.2 Phuong phap, cac clu tieu kt thu~t va cac qui dinh khac v~ xac dinh tea d¢ va di) cao diem kh6ng eM' anh tutin theo cac qui dinh n€m Cr phan 4 cua qui pham nay.

6.3.2.3 Khi do n6i kh6ng eM anh d¢ cao can Mt hop xac dinh d¢ cao diem mucmrdc seng, h~, cac diem dq.c trung cua ltja blnh, phAi. ghi ehu thbi gian xac dinh dO cao cac diem do, dong thbi phAi do tl cao cua cac .diem khong che Anh khi cac diem dO' cd tl cao ttt 1/10 khoang cao deu co ban tra len.

6.3.2.4 Khi do vEl ban do dia hinh tI 'l~ 1{J~, neu cd nhu cau bien ve ban do tile nho han tit 1:10.000 tra xu6ng thl phai do goc l~h nam cham theo q~i dinh cua "Qui pham do va ban do dia hinh tl l~ 1:10.000, 1 :25.000· phan ngoal trl1i cua CI}.C Do dac va BAn dO NM nttClc ban hanh

6.3.2.5 Ket thuc do n6i kh6ng eM anh phai cd dAy dli cac tAi lieu sau: - Sa do b6 tri di~m kh6ng eM Anh vii. so do do noi

_ Anh kh6ng ehe sap xep thea dttong bay, mlii dttong bay phai co bang giay boc ngoai co ghi: Ten khu do, s6 dttong bay, s6 hi~u anh (to' dau va to c116i duong bay), s61ttQng: anh

-Cae leal s5 do, moi la~i ph9.i lam bang giay tttang b,( nhu dai v6:i tung dl10ng bay

- Thilnh' qua tfnh toan dong thinh ~~ co bia in san.

- Tai lieu kiein tm, kiem nghi~m may, dong thAnh ~p co bia ngoru

. .

- Tru li~u lQem tra nghi~m thu.

6.4 Dreu ve Anh may bay,

6.4:1 Qui dinh chung

Trang 58/200 TCN

i

.1

I I ;

6.4.1.1 Tuy thuoc vao phuong an thanh l~p ban db. ttl li~u Anh dung de dieu va co tM ]a;

- Anh dan cd 11 l~ gAn bAng 11 l~ ban do thanh l~p d~ dieu va trong phuong phap toan nang.

- Blnh db anh hose anh dan dA nAn d~ di~u va trong phuong phap ph6i h.c;'p, Hlnh s.nh t~n anh phAi rO rang, sAc net, khOng hoen 6, khOng b] xuec,

6.4.1.2 Phuong phap di~u ve eM y€u hien nay 13. dieu va 0 thuc dia.

NhUng vimg dia vi),t dan gian, thira, co qui hoach ... duoc tien hanh dieu va ke't hQP trong nha va ngoai trbi.

6.4.1.3 Khi di~u ve tuAn thea cac qui dinh nsu (j phan 3 va sit d\lIl~ 96TCN 31-91 oK! hi~u ban db dia hlnh ti l~ 1:10.000. 1:5.000. 1:2.000, 1:1.000 va 1:500" de bieu thj dia ~t, dia hlnh va cac thOng tin khac 0 thirc dia. Neu ~p cac y~u t6 chua cd qui djnh trong qui pham va kl hi~u thl trongthlet ke' kY thu~t phai qui dinh C\l the each bieu th] cac yeu t6 do.

6.4.1.4 Cac yeu t6 kheng cO hlnh anh t~n anh hoac eo nhung khoug the' xet doan thea hlnh anh de' bieu thi chlnh xac duoc thl phai do va b6 sung va dieu va bu. Dieu va bu chl tien hanh trong tntang hop co Lho xet doan tuong quan dua vao cac dia v~t co hlnh anh tren anh va ton tai 0 thuc dja de bieu thi, truong' hop nay chu yeu dOl voi cac dia v;}t d¢c l~p, con eac tntang'*!p khac phal do bit a thuc dia. Neu weu va anh dan thl cd the xac di nh ti l~ anh de do va biJ. khi di~n tich nhO han 4cm 2 trsn ban db. Khi di~n tich Ian han vi~ do va biJ. tien hanh trsn ban di3 g6c nhu do vEl bu tren blnh d~ anh hoac anh da nan bang cac phuong phap neu (; phan 5 cua qui pham nay,

6.4.1.5 Dei v6:i mep bien tl,i do, bien tiep bien, phAi dieu va chom ra ngoai It nhat 18. l cm tr{m anh, dong thai phAi lam Anh sao bi~n voi d¢ r¢ng IS. 3cm, vao trong 2cm va. ra ngoA.i bien 1ern.

6.4.1.6 Trong thai gian chu~n bi dieu ve phAi thu tMp, pha.n dch,

dauh gia va ehQn Iqc cae tu, till li~u san co ph\lc Vl). eho dieu ve nhu:

- Ban do cac ]o~ cua khu do

- Tru li~u khao sat

- Tai li~u phan vilng qui ho?ch

- Tal li~u di'eu tra co ban v.v ...

Trang 59 {2OO TeN

_;".'

_ Tai li~u ranh giai hanh chinh xa, huyen, tlnh.

6.4.1.7 Khi thanh ve anh·dieu vi! sit dung cac loai mau nhu sau: _ Mau nau: dliong binh dO, cac ki hieu va ghi chii dang dat.

_ Mau ve :duong net v!\ ghi chu thuy M·

_ Mau 10: to nen nuac, muong mang ao nho khoanh dj~n t£c~ dieu ve,

ghi ten !'lnh tiep bien. .

_ Maude: va dui1ng net cac dia v~t co nen cung, ranh giai dia vat, dilt dai, thanh lily, tui1ng xdy, chai cheo khu nha ch]u Ilia.

_ Mau den: cac yeu t6 va ghi chu con lai.

6.4.1.8 Khi di'eu va chan cac dja v~t cao phai hi~u chlnh sai so djch v: hlnh anh cua cac phan tren eao neu sai s6 dolanhon O~lnim tren ;ln~.

6.4.1.9Khi dieu "Va cac tea nba co rna! chla, rnai hien ho~e cac cOn[ trlnh khac eo kicn true tuong tlj, neu d¢ r¢ng cua mai chla, mai hien lor: hen 0 1111m tren anh thl phai xac dinh mai chla, mai hian theo bong cua

, ,

chung hoac phai do true tiep de hi~u chinh.

Khi dieu \'8 khu vue nha 1 tang, ne~ anh chup bang may co Hem C\ 200111111 d6i vdi ban do ti l¢ 1:500, 100mm d6i voi ban do tllf;! 1:1,000 dong thai neu ti I¢ anh baychup nho hen ti I~ b:\n dc 'thanh l$p khoan, 3-4 Ian phai hi~u chinh sai s6 tren,

6.4.1.10 Vi~c tiep bien anh dieu ve phai diroc tien hanh nghiem tuc dia vat, din hlnh 0 bien anh dieu vEl phai thong nhat. Khi tiep bien va bien elm die; khu do tntoe C'O Cling ti I¢, hoac khac ti 1$ thea nguyen tao da neu a diEm 5.1.16 va 5.1.17 cua qui pharn nay de xu IY·

6.4.1.11 Sau khi dieu ve hoan chlnh phai lam so do duong day, d] gioi. 'I'i 1$ so do phai dam bao ·sli dung thuan ti$n, tren so do do vEl ca dui1ng gino thOng chinh, dc song lan, di$n tkh dieu .va Clla moi ani _ dubng dia giai, dllbng day ~ac lo~i ·va cac van de quan trQng n~l1: kh v\le do vEl bil, ~hu vl,ic dang bien d(mg. ,~::.

6.4.1.12 Thfl.llh qll8 ditm ve pbai co dti cac ti'l.i li¢u sau:

. Anh dieu ve d;l thanh ve, hof).c blnh do anh, hm).cban goe duang n~ (kem ca."gi5y can dieu ve) .

'- Tiii Ii¢ll dieu ve vii do ve'b5 sung

- BaD CaD tlnh hlnh kiem tra mer bien tv do

Trang 61/200 TeN

0,7n1111 doi vai dia v~t quan trong va nM han l,Ornm doi voi dja ~t khOng quan trong, S6 chenh klch thllac khung ban do (doi voi blnh db fmh), $0 chenh klch thucc cua cac 0 vuOng trong lliai kilomet so vci klch thvoc Ii thu~t khong nM han 0,3mm. SO chenh khoang each tit cac diem tnic dia Mn cac goc khung ban d~ ho~c den cac diem giao nhau cua htoi kilOmet ngoai cung so voj khoang each Ii thuy~t giua chung qui v~ tl1~ ban d~ thanh l~p phal nM han O,2mm.

6.4.3.3 Neu dia v~t cd hlnh anh tren anh nhung a thuc dia khong co phai gach bOo

6.4.3.4 Khi thanh vEl ban g6c blnh do !lnh, anb don dii nan hoac ban g6c dl1C1ng net tuAn thea cac.qui dinh cua 96TCN 31-91 "KI hieu ban dO dia hlnh tll~ 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500~

N~u thanh vEl tran blnh do Anh, anh don.cac mau deu phai pha thu6c ham mAu.

6.5 Do vI!! chi tiet dia hlnh~

6.5.1 Do ve dia hlnh a ngoai nghiep tren binh do anh va tren ban do duong net dia v~t co tM tien hanh dong thoi vai dieu ve dja vat, Trong qua trlnh do ve, phai xac dinh dO cao cac diem, bieu thi dang d:H bang dubng blnh dO va ki hieu, do 'vEl bu cac dia v~t kMng tM hi¢n tren anh.

6.5.2 Do ve chi tiet dja hlnh tien hanh tren nen anh sao lai, ban sao 18. ban goc cung boi gi5y antJI(giay lua), De phuc Vl,I ceng tac ngoai nghi¢p ben canh blnh do anh hoac ban do dia v~t phai co b(l Anh co tll¢ gan vai tl1~ do ve .

6.5.3 Neu tren khu do chua co mang hloi kh6ng eh~ dO cao voi mi),t dO di~l1l dm thi€t thi phai thanh ~p lll0i khong eM co sd dQ cao, iltoi khOng che do ve dO cao, cac chi titlu kg thuat tuAn theo qui dinh 0 phan 4.

6.5.4 Neu mang Illai kh6ng cM d¢ cao thanh l:;i.p chung cho mOt khu vue thl giira cac manh ban' d~ trong khu Vl)'c do khong din bo tri cac diem tiep bien, nhung gifia cac khu v\fc tai cac manh tiep giap nhau phai be trI cae diem tiep bi~n. Diem U€p bien cO th~ Ii mac d¢ caD c6 dinh hay ~m thai nam gan khung Mn dh. CMnh l~ch dO cao cae diem tiep bien khong vt.1gt qua 1/3 khoAng caD deu CO Mn, de. I~ch vi tri eua diem.tiep bien kh6ngvt.1gt qua lmm tren ban dh.

6.5.5 Vi tri cua di~m dO 'eao do ve tot nhBt ch9n vaa dia v~t ed hlnh anh ro r~t tr~n ;\nh. Neu khOngco hlnh {!.Dh t~n Anh thl vi tri cua chung

Trang 60/200 TeN

• So do duong day, dia giai 6.4.2 Dieu v~ anh don

6.4.2.1 Ovilng doog bang, khi dr~u've voi chat luong' anh tot co the su dung anh each so, con 0 vung doi, nui va viing co dia hlnh phuc tap phai

su dung anh lien 56 de' dieu ve, .

6.4.2.2 Khoanh di~n tich diEm ve tren Anh phai thea man cac y~u cau sau:

- DAm bao kin dien tleh do ve

- Cac diem a gdc ngq~t cua dllang khoanh di~n tlch diEm ve phai chon .

VaG cac dia v~t co hlnh anh 1'0 rang.

_ Duong' khoanh di~n tich dieu vEl khong cat qua vung' dan ell, khong trung voi dia v~t hlnh tuyan, cc th~ vEl dl10ng khoanh dien tlch di qua cac song len, song 0 ca 2 anh dE!U phai vel hoan chlnh hai dllong mop nlloe cua song.

_ C6 gAng chon, ve ducng khoanh dien tlch dieu ve VaG giua dQ g6i

phu cua to anh, .

_ each mep anh va cac dau dong ho, bot nlloe ... kheng 11M han Icm. -Bien tt,t do cua khu do, ve bang mau do.

6.4.2.3 Dieu ve anh dan trong phuong phap toun nang chi mung tlnh chat thong tin nen d-roc su dung kl hieu don gian de thanh ve, khi can thie't co the danh dau roi ghi chu ra ngoai di~n tich diett. ve bang mau do cho ro.

.

6.4.2.4 ~ goal bien dier tlch dieu ve tren m6i to anh phai ghi phien

hieu 111Iinh ban do, 56 hieu to Anh. Goc phla duai ben phai ghi thai gian san xuat, ho ten nguci dieu ve, ngl1bi kip.1l1 tra, D9C thoo dU(1ng khoanh dien tlch dieu ve phai ghi 56 hieu to anh tiepbion, neu khac manh phal

ghi cA phien hieu manh (xem phu luc 28). .

6.4.3 Dieu ve trong phucng phap phci hop.

6.4.3.1 Dieu ve trong phuong phap phci hop co the Lien h:\nh trcn blnh do anh, anh don da nAn ho~c tren ban do dllang net, co the' dieu ve hOlm toan 0 ngo~i nghi~p ho,,"c (I ngo~i nghi~p chi lien hanh chinh ly b6 sung thanh qua da dieu vi'! (I nQi nghi~p.

6.4.3.2 CMt lUr,lng hlnh anh tren anh phai dam baD yeu cau nell (I dieu 6.4.1.1. Sai 56 tiep bien dja V?t th'eo duong dt dan pllAi nho ~on

Trang 62 neo TCN

Trang 63/200 TeN

xac dinh bang mot trong cac phuong phap sau:

- Giao h9i tit cac diem kh6ng cM trAc dia hose cac diem dla v~t 1"0 ~t

6.5.10 Thanh qua do ve chi tiet dia hlnh phai co day du cac loni sau: - Blnh do anh, anh don hoac ban do dtibng net de. do ve dia hlnh.

- Cac loai so do kh6ng che va 56 do chi tiet, moi loal deu phai co ban!

giay ghi r6: ten khu do, loai 56,56 lucng, ten don vi thi congo

- Thanh qua tlnh toan dong thanh t~p co bla, ngoai bla ghi r6 ten U'lJ thanh qua, tim khu do, tll~ do ve, ten don vi thi cong, nam do ve.

- BAn can do cao va bancan bien

. ,

- Bao cao tiepbien ! .

- Bao cao kiem tra nghiem thu va danh gia chat lucng thanh qua.

. Do khoang each ttt ft nMt 3 rii;:l v~t Co hlnh anh 1'0 ~t.

- i\eu diem phal tim narn tron dia vQ.t hlnh tuyl!n thl do khoang each den 2 die'm dO. biet tren duong thAng do.

-Keo dai hUang va khoang each xac dinh diem tnJoc va kie~ll1 tra bang

gino h¢i nghich Mn cac diem de. hiet. .

o vung khong co d] thuong tu lrtiong co tM Slt dung dia ban de dinh hucng gan dung.

6.5.6 Do ve dang dat tren blnh dO anh hoac tren ban do duong net tien hanh nhu phtrcng phap do han dac, toan dac, nhung vi tr! mat phang cua diem mia xac djnh bang hlnh anh eua dia v~t tren anh. 0 vimg cO dO doc dual 2°, d¢ cao cua diem mia duoc xac dinh bang tia ngam ngang cua may kinh VI, may ban dac cd gan ang bot mrcc dai trim 6ng kinn, trucng hop nay dung mia thuy chuan co vach cnia 1 hoac 2cm M do.

Khi dt) doc Ion hem 20 thl dQ cao diem mia do Mng phuong phap lucng giac,

6.5.7 Vi tri cac die'm mia phai chon vao Cal! diem d~c trung cua dja hlnh nhu: dHong phan thuy, t\,l thuy, dinh p~i, nga ba, nga tu duong, mat cau, cong v,» ...

l\{~t dt) die'm mia phai dam bao ve chinh xac cac duong blnh dQ, dubng blnh d¢ phai ducc ve bang chi ngay tai thuc dia, Chon cac ~iem ghi chu d¢ cao luu lai tren ban ve khong It han 10 diem tren 1 drn d6i vci ban do ti I¢ 1 :2.000, 1 :5.000, a vUng khOng co dtibng blnh de? phai ghi chu khong It hem 25 diem. Dol vel ban db tl I~ 1:l.000, 1:500 ghi ta:t cl cae diem d¢ cao len ban ve.

Neu khoang each giua cac duong blnh de? jan hen 2,5cm tren ban do thi chon va ve dirong blnh dO phu 1/2, 1/4 khoang eao deu co ban.

o vung bang phang cho phep tang cucng' diem ghi chu dt) cao thay viec ve ducng binh d¢ phu,

G.5.8 Trang qua trlnh do ve phai lam ban can d¢ cao cho tung ban ve nhu qui dinh adieu 5.l.4.

6.5.9 Tiep bien ban ve tuan theo qui dinh cua cie difm 5.1.16, 5.1.17.

,. DO VE BAN DO DJA HINH. ri Lt LON BANG ANH CIH)1 OM~TDAT

7.1 Qui dinh chung.

7.1.1 Phuong phap do ve ban do dia hlnh ti l~ 16"n hang ,I nh chup m~t dat(dllllg may kinh VI chup anh) thuong duoc lip dung doi vOi kh VI,l"C nho 0 vung doi, nu], khi cac phucng phap khac su dung kh6ng ,"6 k ve m~t kiuh tf va ky thuat.

Phuong phap do v~b~n ~o bang anh chup 0 mat dfft (gel tat 1(\ phucn phap do ve anh m~t dat) co the' 51l dung d¢c lap hoac phoi hop vci ca j

phuong phap khac, Lily thuoc vao dieu ki~n cua khu do.

7.l.2 D9 chlnh xac va n¢i dung cua ban do thanh l;)p bang cinh m;' da:t phai twin theo cac qui dinh neu 0 qui ph:"I111 nay.

7.2 Yeu diu ve chup anh lll.;tt dat.

7.2.1 Truce khi chup anh phai lap thie't k€ ky thuat theo yell d chung d6i voi moi khu do (xem phan 1). Trang thi6t k€ ky thuat phai Hi ro cac van de: Eo tri cac tram chup chlnh, s6 Ian Ch~IPJ d¢ phu gii:ta cs tram chup, mi,i.t d(i diem <;ai chfnh, phuong phap xac dinh toa d¢ va ( cao cac diem kh6ng ehe' anh. Khi thie't ke phai chu y den phuong ph:' tang day (; n(ii nghiep, phucng phap thanh l!}.p ban do g6e, dl,l' ki~n cr phucng an chup anh cac "vqng' khuat", Thiel ke tieu hanh tren ban do I ti I~ lou nMt co tren khu do. Cac train chup phai b6 trf (; eho cao, bi

; ~,:: - -_ ~ :

:. J'

Trang 64 /200 TCN

Trang 65 (200 TeN

quat duoc xung quanh va co gang giam den mile Wi thi~u sO tram chup

va cac "vung khuat", r

7.2.2 Khoang caah Ion nMt (y max) tlnh ttt tram chup tc'Ji ranh gioi vung chup phu thuoc vao dQ chlnh xac cua ban db, ti~u c1/. cua bu~ng chup va may do ve trong nha. 'I'r] gia ymax co th~ tlnh theo cac cong thirc neu a phuluc 29.

Do vc ban do bang phuong phap !lnh mat da:t co tM 511 dung cac loai may do ve Il)p tM chuyen dung nhu Stereoautograf, Techrocart va tren cac may do ve I(lp the toan nang nhu Topocart, Stereometrograf, Stereoplanigraffri gfa ymax khOng vuqt qua yfeua may.

Ket hop tri gfa ymax tlnh theo cong thuc a phu luc 29 va tinh nang ky thuat cua may Stereoautograf 1318-ELkhoang each chup (ymaxJ qui djnh nhu bang 22 (voi sai so trung blnh cua vi trl dja v~t khong Ion hen 0,5 va 0,7111111).

I

56 trung phuong xac dinh vi :tri dia v~t tren ban do khOng Ion hon gia tri neu r';s Mng 23.: .

Bang 23

mL ymax
(mm) 4- 6 8 10 16
0,5 0,20 0,45 0,85 1,30 _ -
0,7 0,15 0,35 0,60 0,99 2,40
,
. Bang 22

B tlnh b~ng dm tr6n bAn db thanh l~p. f

7.2.4 Diem hi¢u chlnh n~y~n t6 dinh huang ngoai cua anh duoc b6 trl nhu sau: - Neu chup anh khOng co d" phil hoac chup ttt duong day d?_~ d¢c ~hl ~6.tri 4 diem tron m6i cap anh l~p the; di~m th1l nhlrt a gan, diem tho: hal o xa va nam Ian can true di qua tam chlnh anh vuong gee voi dl10ng day anh, diem thti ba va tM tu narn a xa va a hai ben true

quang hQC, co gang cho 2 di~m nay narn each xa nhau. .

- Neu chup anh voi de?' phu hai hoac nhiau Ian hen -thl phai b6 tri tren cap anh lap tM chlnh dOi diem nam C1 xa, con tren nhung cap anh con lai khong' din b6 tri diem cAi chlnh. Diem g6c de 'dinh huang nhirng cap nnh do duoc xac djnh bAng each tang day n¢i nghiep. Khi khao sat cac ceng trlnh thuc hi~n chup phu thl m6i cap anh b6 tri khong it hen 5

diem; 4 diem CJ 4 gdc va dh~m th1l5 (; chlnh giua mo hlnh. '

7.2.5 Sau khi thWl ke phai tien hanh khao gat r';s thuc dia nharn muc dich chlnh xac va chi ti€t hoa ban thiet ke, cu tM 18. quan sat tong the tu cac diem cao, di~u tra chi tiet cac tram chup, Khi quan sat can chlnh xac hca so do do noi cac tram chup, kiem tra cac diem khong ch€ cua 1I10i trac dia, Khi kiem tra cac tram chup phai danh dau cu tM tirng' diem may, do S<1 b¢ duang day va so sanh voj gia tr] uoc tfnh. Do lech chieu dai thl,i: te cu~ duang day s,? vol tri gia tioe tinh khong Vuqt qua 20%, g6c nghieng cua duong day khOng Ion hen 100. Khi quan sat tit hai d au duang day phai dam bao chac chancac diem hieu chlnh va cac dja V?t

. I
Tj l~ 1318 .1318 EL
I
ban do I O,Smml 0,7mm 10,5ml11 O,7mm
I I
, \ i I
, 1:500 I 0.4 0,4 0,5 0,8
1:1.000 I 0,8 0,8 1,0 1,6
, I
1:2.000 I 1,6 1,6 2,0 3,2
, I I
I 1 :5.000 4,0 4,0 5,0 8,0
: i ! 7.2.3 Delong day anh can b6 tri song song voi huong chinh ella dia hlnh va darn bao sai s6 l~ch khoang each tlt tram chup tnii va phai den di~m cling ten nho han 57< .. D¢ dal duong day co the tlnh thea cong thuc neu d phu Inc ~9.

Khi may chup co tieu cl,1' 200ml11, do ve tren may Stercoautograf 1318 va 131SEL vci or Ig6c ri)ng cua may chupl= 31° thl eli) dai duong' day chup anh B (khoang each gii1a 2 .trarn chup) phu thuoc vao ymax V:l. sai

~ .

Trang 661200 TeN

quan trong khOng b] ehe khuat t~n Anh. D~ giam Mt cOng do n6i ngoai nghiep, cac tram chup n~n b6 tri thanh nhom.

7.2.6 Cong' tac lam diiu chup anh tien hanh sau khi da khao sat. D:!u diroc lam d6i voi tat c.a. esc di~m khong eM tde dia diem·c.a.i chlnh khong trung vci dja vQ,t TO r~t (khOng dam bao sai s6 chich diem 0,1mm tren anh),

each lam dau nhu sau.

- Dap 1,1 hinh non bang dat, da, bui cly ...

- Lam cac bang chan bang gO vuong hoac bang cot ( hlnh tam giac

nguoc hoac hlnh chit nhat)

- Dung voi hoac son danh dau len cac dja v~t co dinh nhu tuang nha, vach da, trim cac ceng trlnh khac ...

7.2.7 Kich thttoc cua d~u m6c phu thuec van khoang each ttl tram chup den diem d~t diiu mec, dAm bao de hlnh.anh cita chang cO kleh thuoc khOng nho hen' 0.lxO.04 mm t~n anh. COng thllc l.toe tfnh klch thuoc cua dau m6c xem phu luc 29.

D6i veri may chup anh co tieu C\! kholmg 195mm klch thl.toe eua dau khOng virct qua cac tri gia 0 bang 24.

BAng 24

I Khoang each tit tram Klch thuoc dau moc (m)
chup den dau moc (rn)
. Chieu cao Chisu rl')ng
.
400 0.3 0.1
800 0.5 , 0.2
1000 1.0 0;4
2509 1.5 0.5
3000 1.9 0.6
'3500 2.2 0.7
4000 2.5 0.8 Trang 67 /200 TeN

7.2.8 Mau ella n~n d~u m6c phu thu~ vao mau n~n a thuc dia khi quan sat a tram chup. Neu n~n a th\!c dia Iii. mau t6i hay xanh l~cthi dau ~oo pMi co .~Au tning. Neu n~n cua thvc dia mau sang ho~~ dau nl~e In len Mn trol thl dfu phlli quet mau den va tang klch thubc l~n 1 3

IAn so voi cac gia tri, a bang 2,4. '

. 7.2.9 Khichon vi tri d~t ~6c phal dAm bao lucchup d~u m6c khOng bi

bong cac dia v~t ehe khutt. i ;

Trong so tay dau, phai Dlieu tA ~~ hlnh dang, klch thuoc mau sac c?i~u ca~ cua di~~ n~m va thai gian lam dau. De giam khai l~qng c6n~ Vl~ do bu a Il~~ nghiep nan lam dau a nhirng v€t ll') cua cac c6ng trlnh ng'lm phai bieu th] tran ban db.

7.2.10 Cac diem' dAu d\1ang day, di~m hi~u chlnh thuong lam d~u moe ~lll'thai (xem phu luc 4). Khi co ~u cau chon moo cO djnh phAi qui dinh

cu tM trong thiet M ky thu~t. .

7 .2.11 T~ hai dlu d\1C1ng day til!n hanh chup anh " tu the tech deu va.

nr tM blnh thuang. '.

Khi chup a tu th€ l~ch d~u thl true cua 6ng kfnh hudng v~ diem thuhai cua duang day, con truo quang hoc cua buong chup l~ so voi duong vu~g gde voi dttbng day mOt gdc 310 30' (hay 35 g) va huang chup a trang thai thang bAng.

I

7.2.12 Clic yeu cAu khi chup Anh :

- May va thiE!t bi chup anhm~t d~t phAi kiem tra kiem nghi~m theo

phu luc 30. .

- o hal dau dttbng day luc chup anh true quang hQC cua bubng chup .

phal song song, neu l~h cung kheng qua 15". .

- Phai darn bAo gdc cho tru6c gitra true quang hQC cua buong chup ~oi

dubng day, nl!u l~ch eung kheng' qua 30·. ..

- DQ l~ch ella true dllng e:ua buhng chup so hUClng cua dttbng day dol kMngqua20".

• Khung ep phAi sat vao khung ep cua huang chup. I

- Tranh de gian doan Ion v~ thai gian chup anh a 2 dau dubng day de darn bao dO ehieu sang d0!lg deu cua cap l~p the.

Trinh tv thao tac tren tram chup xem phu Iuc 32.

7.2.13 Trong sO tay chup anh phai ghi ro ten tram chup, diem dat

Trang 68 /200 TCN

may, chieu cao va vi tri 6ng kinh, huong va go.; l~ch cua true Quang hQC, thai giHn 11;1 q uang, s6 hi~u hop dung phim va dieu ki~n thai tiet.

7.2.14 Tat ca phin~ dii chup rh;\i duo(: Xl" Iv nsay t.rong ngay ehup, neu cham cung khong qua 1 ngay. Sau khi xu Ij phim anh, tAl ch phim klnh Am phai duoc ki~m tra Vf: chiit luong anh va do Anh. Kicm tra chat lucng' anh bang' each sa sanh voi tam anh m!u, xem xet m~t. d(> Quang hoc chung cua phim, d(> mo, mile d¢ chi ti~'t hlnh anh (I chO "bong nun"

va cho sang.

Phim kinh am phai co mat d¢ Quang hoc trung blnh, tin ell. cac chi tict phai nhln ro, d¢ mo cua phim phAi nM nh!t, dbng thbi phai ki~m tra phat hi~n nhimg "eho hong" do tac dOng co hoc gtl.y nen nhu ; Ibp nhu b] hong, ro, xtlOC, nut, bi mdc ...

Tat ca (;<ir dau toa dQ khung Anh,' vach quang hoc vi\ di6m dau mISe phai the hi~ll TO tren ldnh A.m.

Nhung phim bi hu hong din tai do sai hoac LQa d¢ khung sal l~h qua. 0.2 mm thl phal loal bo, khi Ioai bO 1 tfm thl loai 1>0 ca cap anh ll}p tM.

7.2.15 Phim am ban dat yeu cau dem in ra b¢ anh tiep xuc hoac Anh chap tcan cano, dung de chich va tu chlnh cac diem kh6ng che' trac dia, diem cai chinh, diem kiem tra va dung de' diou ve. Khi chich diem va dieu \'8 phai dung kinh l~p the.

7.3 Do noi cac diem kh6ng ehe anh, di~11 ve anh • .; do bu. 'vung khuat" 7.3.1 Neu khu do chua du m~t dQ diem trac' dia d{i do noi kh6ng eM anh thl phai thanh l~p mang llioi kh6ng cM trac dia theo cac yeu cau neu (; phan 4 cua qui pharn nay. D¢ dai duang day do voi sai s6 tuong d6i khong Ion hem 1/2 000.

7.3.2 Do noi kh6ng cM anh, tu chinh Anh dieu vi! , anh khdng eM ' tuan theo cac qui dinh nau if phan 4 va phan 6 cua qui pham nay.

7.3.3 Do ve bu "vung khuat" bang cac phuong phap him dac, toan dac, neU co tu li~u Anh may bay co tM do vi! bit bang anh T"~Y bay.

Do ve bit nhftng dia v~t ca bi~t (do dieu ve thi€u ho~c khong no ve dUQc) d1.lQe tien hanh if ngoai troi trenb9.n d?J g6c bang phuong phap

toan d~e ho~c him dl\ic. '

Khi do bang phuong phap ban dl;lC va to an d~c thl tuan theo cac qui dinh neu 0 phan 5, con do ve hi!. bang anh may bay thi tuAn thea cac qui dinh neU i1 ph8.n 6 cua qui phl;lm nay.

)~

I

,

, .

Trang 69/200 TCN

7.3.5 Khi k€t thuc cong tac ngoai nghiep phai giao nop de kiernt.m nghi~m thu va cho khau san xuat tiep thea nhirng tu tii.l li~u sau:

- Ban do hoac SCI do thie"t ke va thi cong

. Phim kinh am va b¢ anh in tiep xuc hone anh toan canh da tu chinh.ddng goi thanh tUng hi? theo tram chup.

_ S6 tay chup anh, so do ngam, s6 dau moe va cue ban ve dau moe ..

_ Bang thOng ke thanh qua toa d¢, dQ CH.O cua cac diem kh6ng eh€' trac

dja co trong khu do, cac diem hi~u chinh anh, diem day anh, .

_ Ban danh gia chat hrong phim klnh am va tu li~u anh.

_ 'I'ai Ji<}u khao sat, thanh qua dieu vEl; thanh qua do va bu khoang khufit.

· Cac s6li~u xac djnh nguyen t6 djnh huang trong cua buong chup

· Bao cao thuyet minh ve cong vi¢c da holm thanh va nhirng kien ngh]

ve ceng tac nQi nghiep tiep thea. /

· Bien bhn kiem tra, nghiem t.hu va danh gia chat hrcng thanh qua. - Van ban thiel ke khu do.

. 8. DO VE TROl"7lG KHU Vl}C DA XAY DVNG

8.1 LHfIi kh6ng cM trAc dia va phucng phap do vI;!

8.1.1 Luoi khcng cM trac dia mat phang phuc vu cho do ve ban do ti I~ Ion trong khu v\(e dA xay dung la ; luai tam giac, h.tcri dtfong chuyen Nha nlioe hang 1, 2] 3; 4 ; lubi kh6ng eM co so . duang chuysn va giai tlch cap 1,2 ; hWi khdng eM do V8 - duang chuyen kinh VI, lucri tam giac nhc va Ct-1.C diem tea dO xac djnh bang phucng phap giao hc)i.

Luoi kh6ng che dQ cao hi. lliai thuy chutin NhA. mroc hang I, II, III, IV,

luoi thuy chunn ky thuat, •

Vi~c thii.nh l:)p !teoi khong che tl'ac dia de do ve u kIm vl,1C d:l xay d ~'ng tuan thea cac qui dinh neu (; phan 1] 2 qui ph:pn m\y.

8.1.2 Doi vai nhung khu vl,lC d~c biN (diu vtrqt song, nha cao tang, . nhit may: Xl nghi~p cOn'g nghi~p, cac khu diiu moi giao thong ... ) co the thfmh l;)p cnc m:;tng luaikl,long che dE'mg, voi hinh thlic va dQ chfnh x;1C th6a man yeu dIU thi cong, thea doi ho~t dqng cua cong trlnh va do ve

Trang 70 /200 TCN

ban d6 thee die qui dinh chuyennganh, dong thai thoa man esc y~u call co ban neu a phan 1,2,3,4 qui pham nay.

S. 1.3 Khi t hil nh I:).p mang !libi kh6ng che tr.lc di~ tren khu vue 1a xay dung, tat ca eric diem ella l1uJ.ng hiai trac dja' co sa phaido noi vai htbi . t rac dia nha niroc, Thiet k€ mang luai kh6ng cM mat phAng phai kGt hQP chat che viri thiet ke mang luai d¢ cao. Moe cua cac diem kh6ng cM Ill;?t phAng: co the s11 dung lam m6c cua cac diem kh6ng eM dC) cao. Trong khu vl,fe da xay dung nsn su dung r¢ng rai loal m6c gan tren wong eric toa nha kien co, on dinh, Chon vi trl gan. m6c pMi bao quat ducc pham vi rong va thuan ti~n eho viE}c do ngam, tot nhat nan chon \,[10 goc nha lJ phla dtrcng phO Vii g6c phO.

Cac .driu moe trac djn kh'6ng duoc dat vao cac eong trinh ma~ xay dung, chua on dinh IULtiJi 3 nam), Khong d~t gan cac toa nha elm cong trlnh cong nghiep, ben trong c6 may heat dOng manh M tranh rung d(mg khi do ngam ..

Chon cnc loni tleu do va moc neu a phu Iuc 4 dt! dung va chon () khu vue dii xfly dung' cho phil hop.

S.1.4 Khi do ve 0 khu vue da xay dung pMi I~p thie't kii" ky thu~t eho roan 0(1 cong rae trac diq. tit khau dau den khau cu6i, dong thai phai t~n dung cac t u, tai li~u cua cac bo, cac nganh dia phuong eolian quan de' l)h~IC \,\1 cho cong t.ic trac dia tit khi thi6t k6 den luc thi cong a thuc d]a,

5.1.5 TilY unh hlnh thuc t8" cua khu do eo the chon mOt trong cac phucng phap houc phoi hop giua cac phuong phap un neu ij phan 5,6,7 de do \'c khu vue ua xay d ung.

Tuy nhien phuong phrip t6t nhal1u sit dung' anh may bay ket hop voi C;H:: phliong pMp do vi? bAng ban d~c va toan d~c. Net! khu vl,te xay dl,tng d vung cl6i nui, It nha cao tang co the' sit d\111g phuong ph:ip do ve anh m:)t clat.

Khi Slt dung anh may bay de' do ve thl twin thea aie qui djnh neu a phill1 G qui plH:J11l nay. Trang trUbng hqp neu khonr ",i Uti li¢u anh may bay thl do ve b<1ng phttang phap ~hac theo trinh W :

a - Do vedubng phO

lJ - Do ve ben trong {) ph6 c . Do ve dang dat.

8.1.(j Ulfong pho va cac dia v~t trong cac (') phO do ve bang phuCing

. ~ . . ,.

i

f

Trang 711200 TCN

phap toa d(} vuOng gee, phucng phap giao hOi canh, phuong phap cue, dong huang va phuong phap k€t hqp dung ban dac, may kinh vi dong thbi do kich thl1t'1c eac tea nhA bang thuoc thep. Trinh t\f do vEl- bc\ng phtrcng phap kl1t hop nhu sau :

- MC djnh tea d¢ g6c pM, g~ cac tOa nha chfnh rilmg bi~t va cac cong trlnh d~ng thai vai vi~ xac djnh tea dQ cua cac dit~m trong hl0i do ve.

- Do klch thl1ac cac dia ~t bang thttoc thep va l~p ban lu~c dll.

- Do eac dja v~t con Ial tit cae dilm kh6ng ch€ tn1c dja vA cac diem

ella hlai do .~ bang ban d~ khoang clch do bang 111ai chi, thtt6c thep

h* thut"Ic dAy.· .

- Dua vao ban luqc d~ l$p ban vI! thea toa dQ cac di€m, xac dinh bAng do khoAng each va httang.

8.1.7 KM l~p ban d~ khu Vl/e da xAy dung pMi bi~u th] n¢i dung ban d~ theo kf hi~u hi~n hanh. Chti y dovt! vA tM hi~n cT,ltM theo tll(!c:ic ngoi nha cd ki€n true m~tn,goai l~i, 16m, gAy khuc, cac dUC1ng'tau di~n, . cQ,t cao, cac clu tran dubng giao thOng, tligng dai, V\!bn hoa, mi~ng gieng ki€m tra ea; M tMng ngam, cac di€m kh6ng ch~ tdc dja co moe c6 dinh va cae oong trlnh ki~n c6, 6n djnh khac,

. '

KhOng Mt buec do va cac cOng trlnh di d¢ng hcac tarn thai tren dueing

pM, trong cac 0 pM va t~n eacceng tn10ngdang xAy dung.

8.2 Do ve dfa v~t vA dia hlnh.

8.2.1 Do vEl dia v~t.

8.2.1.1 Do ve chi tiel dia v~t tien hanh sau khi d1i xac dinh toa d¢ cac gOc pM, toa d¢ cua cac ngOi nha chlnh bang phuong phap cue (xern phan 4) tit cAe di€m ella Iuoi kh6ng eM tr.1c dja ho4.c 1 ubi do ve, dong thai phAi. ki€m tra Mng each do khoang clch giua cae goc phO theo duang cheo hang thlt6c thep va ghi vAo ban luqe d~.

8.2.1.2 Trong qua trlnh do ve ehi tiel dfa v4t a dliong pM phru l~p ban lUQc di5 vOj ti l~ Mt ky, song ph8.i thOng nMt tren toan ban ve va khong nM hon tll~ ban dh, dung cic kY hi~u don giAn de ve tren ban IUQc do , ngaai ra khi cAn thi~t cO the ghi cM, khi dia v4t chtta cO ky hi~u de bieu thj thl tr~n lUQc da'cQ the mO ta t6m tAt hlnh dang b~ ngoai ella chung. Khi VB cAe ngOi nha co tM dung cac dUCJng net kMc nhau de' bieu hi~n v~t li~u x.ay dl,tng. RIeh thu6e eua dja v~t dUQc ghi bang cac chit s6 nM, rO vA khong de l~n net ve.I{hi ve cae dja v4t tren ban luqc do pMi the'

Trang 72t200 TCN

hien day du cac thOng tin ve chUng: hinh dang, klch thuoc, tim gQi, y nghla xa.. hqi, kinh te v.v ... Tren hlQC d~ danh dau cac gdc pM va goc nba da. dugc xac dinh J",pa d¢ bang dau cham mau do cd duang k!nh khoang 101m.

.

8.2.1.3 Tat ell. cac luoc dlJ deu duQe danh'56 lien tuc va dong thanh

quy6n thea th~ W, co muc luc va cd S<1 db phan chia 0 pho.

8.2.1.4 Khi do ve duong pM vamat ph6,tuy t.h~ vao d" r¢ng cua duong .pho co the d~t mc)t hoac hai duClng chuyen kinh vi chay doc theo duong pho; neu d~t 2 dubng chuyen kinh vi thi pMi n6i chung l~i a cac ng:\ ba, ng:'i. tu. DiL!TI1 khesi cua duang chuyen kinh vi li\ cac di(;m tu hioi kh6ng che do ve trd len. KhOng duoc d:)t dl!Ong chuyen kinh vi treo.

8.2.1.5 Khi duong pho thang cd the thay dui:1ng chuyen kinh vi bang cac hang die'm dong huang giua cac diem cua luai khong ch6 do ve trd len, hoac cec gee pho, goc nha dA xac drnh tea dO. Vi tri cua cac diem tren hang di(m dong huang dU!;lc xac dinh bang c;kr do d¢ dai voi sai 56 cho phep 18. 1:2000. Khoang each giira cac diem dong huang phu thuoc vao cac diern dia v~t phai do ve va CHC die'TIl khollg ch6 din b6 sung de do \'e ben trougc phc, Nfu cac khoang each do duoc do bang may kinh vi thi khong Ion hem 20m khi do ve bAn do ti l~ 1:500, 40m khi do ve ban do til¢ 1:1 000 va 60m khi do ve ban db t! l~ 1:2000.

8.2.1.6 Tu e:i.c die'lll cua hang dic'\11 dong hudng co the do va dia v;)t xung quanh h;\ng phucng phap duong thAng Vll<lOg goc, phuong philp cue \":i gino h0i I':~ n h ...

Tv cac die'm cua hai hang diem dong huang chi Ul!qc him cac diem dong huong khac 1 Ian nira.

8.2.1.7 Khi do ve chi tiet duong pho bang phirong phap ducng th~ng vuong gee thl dl) dill cua cac doan vuong gee khOng 16"n han 4m khi do va ban do ti l~ 1:500, 6m doi voi t11~ 1:1000 va 8m doi vdi ti l~ 1:2 OUO. Dc) dal cua cac doan vuOng goc Ion hen qui d}nh tren, dlt~c xac djnh b;\ng phucng phap giao hQi canh, dQ d3..i canh giao hQi khong Ion qua kM nang' cho phep cua dung cu do (tit 20 den 50m).

Nlau cac goo vuOng dUQc xac dinh bling eke thl cac do~n vu6ng g6c dU<;1c noi dhl den 20m d6i val tll~ 1:500, 40m d6i voj ti l~ 1:1 000 va GOm

d6i vai ti l~ 1:2 000. .

Duong vuOng g6e xac djnh cae gOc cua 0 pho dUQe ki6m tra va nAng

. .

Trang 73/200 TCN

! .

I

cao u(i chlnh xac bang 2 Ian giao hQi canh, Cric ket qua do deu phai ghi vao IUQe do.

8?1.8 ~i u?.ve c~i Wl't~ duang rhO' bl!.ng phuong phap giao h¢i canh P~~l ~.~tQn ea~ diem giao h¢l tren dU011g thltng dong huang sao cho cung V~j.~ dl(,[~~ pl1.;\1 X;'I(: Itinh 1:~() t.hhnh 1:1111 J.:i:il· ('till, dl}ng th{ji kho:'ll1g- c:i("h til dlel~\ ,go~ cua d~ong thang dong hudng' den cac die'lll dung de" giao hOi ph~t In cac 56 chiin met, d¢ dai canh giuo h9i dUC_JC do bang thuoc thep va khong Ion hon u(J {Uti cua thucc tir 20 uen 50m.

,D6i vci cac dia v:;\t nhu gpe phO, g6c nha kien co, on dinh va cac cong trinh quan trong khac phai duoc xacdinh bang 3 Ian giao h9i.

,8.2.1.9 ~i .. do vi! chi tiet ~i\l~ng phO bang phuong phap c1,!C thi gee e1f.e chi do 1 ~\(a Ian do, G."n~ do bang thudc thep, d6i v(ji dia v?,t khong quan tr~ng kin do ve bAn do ti l~ 1:1000 va 1:2 000 co the do bang lucri chi cua

may, .

I

8.2,1.10 Khi do v(j biing phuong phap ke't hop thl trlnh tu do ve tua

the? qui dj nh (1 dieu 8.1.6, song khOng duoc phep do VB Ghi tiel ducnz pho eli eric diem phu va cac die'm ducng chuysn ban dac, b

, 8.2: 1.11 .~hyju dai ~ia ngarn 'khi do ve chi tiet dia vat tren duong pho va mat pho bang phuong phap ket hop va phucng phap ban dac kh6ng

vuot qua qui dinh neu a bang sau : .

Bang 25

Tll~ do ve va phirong i Khoang each uen dia vat
phzip do khonilg each
ro r~t (m) kh6ng ro rH
Do b?mg Juoi chi ella may
I 1/500
, 40 80
1/1.000 60 100
1/2,000 100 150
,
Do bang thuoc thep .ho~c.
may do xa quang h9~ , I

I

Trang 74,200 TCX

!

1. 500 1-'1.000 1.2.QOO

120 180 250

150 200 300

.. 3.2.1.12 Do ve chi tiu't }jen trong 6 pho tien hanh sau khi da do ve dtlilllg pho. TruDe khi do ve ben tmng 6 phD ph;ii chuyen cac dja V?t da do n:; d dlClJng ph6 ](m ban ve can ctC vao cac b,i~ lUCIe duo

8.2.1.13 Cac dja vi.\t ben trong [) pho thOng thl(Ong dugc do ve Hi nhung diem kh6ng cM tren duO'ng pho ( bao go~n cd die'lll duong chuyen \':1 c1ie'm tren hang die'lll dong huang}. Khi g~p cdc vi.\t can nhir tuang nha, hang rao ... thl dugc phep d:)t dlfang chuyen treo, song ehieu dili dUO'ng chuyen treo kh6ng vuct qua qui dinh a bang 26.

B,\ng 26

Ti I~ do \'13 i Khu da xay dvng

I (m)

Kliu chua xay d~(llg (111)

li500 100

1/1.000 150

1/2.000 200

1/5.000 350

150 200 300 500

S6 canh ella duong Chuyen tree khOng qua 4 a vung da Kay Ullng va

kh6ng IOn han 3 (; vung chua xay dvng.. .

8.2.1.14 Do ve chi tie't ben trong 6 phO tien hanh b.J.l1g cac phttang phap nhu da SIl d\lIlg khi do ve dUbng pho. Cac qui djnh kl thu;Jt twin thea cac di~u tit 8.2.1.1 den 8.2.1.13.

8.2.1.15 Khi do ve chi tiet ben trong 6 pho, cac gee nha,' cac dla vat co d:;l.llg hinh hoc 1'6 net co the' sll d\lng lam die'lll gec de xac dinh cac dja

vat khac b<'ing phUong phap giao hQi canh. .

I:

Trang 75/200 TC~

8.2.1.16 Khi do kich thuae eac dja ~t d~ng thbi do ca khoang each giua cae dja v~t d€ k.i€m tra,

8.2.1.17 Tung phhn eua 0 pM phlti l~p han luge dh khi do vi! chi tl€t thea qui dinh a di~u 8.2.1.2 va 8.2.1.3. Ket thuc do va a ngoru troi phai dua cac dia v~t theo s6li~u a luge db Mn van ve kMng ch4.m qua 2 ngay.

8.2.1.18 Vung dan cu nOng thOnho~c cae vilng thira cac cOng trlnh xAy dVng, vi~ do vi! chi tiet dugc Uen hanh bang phuong phap ban d~c

(xem phhn 5) .

8.2.2 Do ve chi tiet dia hinh

8.2.2.J' Do' vi! chi tiet dja hlnh a dttbng pM vA Mn trong 0 pM ti~n

hAnb dl)ng tMi vai vi~ do ve;chi tiet ~;a.~t. ..

8.2.2.2 M$t dQ di€m mia, phUongphap do,·ve, each thtl'c tM hi~n dang da:t va eac qui djnh kha.c tuAn theo cac phan tit 1 den 4 ella qui pharn. Neu do vi! t~n Anb thl tuAn theo cae qui djnh nsu a phAn 5 vA 6 cua qui pham,

8.2.2.3 Dang d§t thubng dugc ve ngay a thvc dia, can cll vao de> cao cac diem mia chi tiet. Truong hgp phru vi! a trong nbA cling khOng de qua hai ngay SRn khi do chi tiet (j thve dia,

8.2.2.4 Khi rnat d¢ cac cOng trlnh xAy dung' qua dlly co the khOng va dttbng blnh di) rna chl ch.n ghi chud¢ cao ella cac diem mia chi tiet.

8.2.2.5 Khi do vi! dja hlnh trong khu dAn cir phai xac dinh d¢ cao cua dlnh va chan tttbng ho~c cae .hang c¢t chju h/c cua can nM chlnh, 1& ra vao etia titrig can nha, he pM, rnep va giua dttbng pM va cac dja ~t d~c

tntng khac. ;

I

8.2.2.6 Toan b¢ tai li~u dochi ti~t d thl,tc dia khi dtta Mn van v~ phai Mt hQP 'kiam tra, neu pMt hi~n sai lam khl'mg khAc phuc dugc thl phai

do lq..i a thl,tcdja. .

8.2.314p ban dh.

8.2.3.1 Khi l?p ban do, d!a.v~t vA dang dat dlfge tM hi~n trsn ban do theo dung trlnh tv nhu khi do ve; Neu cac d~a v~t dttge.xac dinh bang phuong phap dtJbng vuOng g6e va giao h¢i canh thi trttac hat phai dira cae diem duong ehuy~n, cac ~iern g6c cua duang vuOng goe va giao h9i, tit cae diePl do bang phUong phap dttong vuOng g6c hay giao h¢i dua cac dla v~t dlfge do ve len han dlJ,

Trang 76/200 TCN

Cac dia vat duoc dua l~n him dr, theo thll tt,i : Cac ngOi nha ki~n 00, cac yeu t6 quan trong co y nghla dinh huang, esc dja v~t 0 trong 0 pM dua l~n ban d6 saJJ khi dA, tM hi~n dAy dli cac dia v~t a tren duang vA mat pM. Sau khi dua cac dja v$,t l~n ban dr, phai tien hAnh kiem tra thea cac s6li~u da do de kiem tra a ngoai nghi~p.

8.2.3.2 Co the dung thllac do d¢ de dua dja v~t l~n bAn da, nhung khi khoAn g each (On vuQt qua 30m khi do vA tll~ 1 ~500. GOm d6i vl1i tll~ 1: 1 . 000 va 120m khi do v~ ban da tl l~ 1:2 000 thl cac dja v~t phw dua len han do ~ng toa d¢ cua chung, _

8.2.3.3 Khi ve cac dia v~t cd dang duCJng thing nhu : kenh, mucng, duong, de, dllbng b(f vung, lKI thua ... thl n6i cac diem do chi'tiet bang dltong thing, con cac dja v~t cd d~ng cong thl.n6i eac di~m mia bang cac dltbng cong tron.

- -

8.2.3.4 Cac diem dO cao dltQc dua l~n ban dl> dong thai voi vi~ tM

hi~n cac di~ v~t. De thuan ti~n cho vi~ hi¢u chinh, dO cao dUQe viet bang chi ben trai diem mia, con ben phai de tu chlnh,

I

8_2.3.5 Sau khi vl1 xong ban do phAi dUQckiem tra CI thuc dia bang

each d6i chieu, so sanh hoac tien hiinh do k.i(!'m tra. '

Chsnh khoang each do 0 thuc dla vOi khoang each do tren ban d~ khOng vuot qua 0,4mm d6i voi dja v~t quan trong 6n dinh, 0,7mm d6i voi dja v~t kheng quan trong tlnh thea tll~ ban do.

Neu vuQt han sai tran phai kiem tra lai vi~e dua vi trl cac diem cua dia v~t len ban do can cu vao ban luoc do. Neu kheng' pbat, hi~n dl.tQc thl phAi do I~ 1I thuc dja.

Khi thanh l~p ban dl) n€u phat hi~n cac 56 do khOng hop Iy hoac thieu esc 56 do can thiel de v~ dia v~t thl phai do bu 0 thue dia,

,

Sau khihoan thanh cac ~ng vi~ t~n, ban d~ ;hai dllQc ki~m tra dn than, tl milan cu6i d6i vOi Iltt1i 0 vuong, cac di~m kh6ng cM trac dia, tu chlnh ngoai khung, cac diem ghi chu dl) cao va tcan b¢ dia v~t dii tM hi~n t~n ban do.

8~2.3.6 Sau khi da hoan thanh eOng tae do vEl, cac tAi, li~u, tl.t li~u phw sap x€p dri giao nl)p ghrn :

. B:!n vEl g6c tren de cdng kern lleh trlnh do ve dan 0 phfa sau.

- Ban hlQC db va dia v~t va dja hlnh.

A.

.

i

.1

.,

I

Trang 77 /200 TCN

- ::;0 do ngoai nghi(>p

- So do It!oi kh6ng cM trac dia

- So do chia manh, danh s6

I

- T'ai li¢u tinh toan

_ Tili li~u kiem nghiem may va dung cu khac _ Tili ·Ii¢u can bien van va, tai lieu tiep bien

_ 13i[>n ban ki(!m tra nghii;n~ thu va danh gia chat lucng thanh qua. _ Ban tong k('t k)' thuat va ~'ic tailieu khac co lien quan_

9. KIEi\l TRA NGHI~l\'l THU, DONG COl VA CIAO NOP TAl LlI~U.

,

I

1

~ I

i I

9.1 Kie'm tra nghicm thu

9_1.1 Cong rae kiem tra nghiqm thu thanh qua do UI,lC va ban do dia hlnh ph.u ti(:n hnnh t heo dung "qui che kiem tra nghiem thu chat luong t.hauh qu;\ do due \'il han do" do Cl,IC Do dac vil Biln do Nha nuoc ban hanh.

\U_2 Co :5,1 tIe kicm tra nghiem thu In cac tieu chuan kg thuat dfl. qui dinh trong qui pham nay va trong cac V{l11 ban kS' thuat cua khu do da ducc dp co lH."lm quycn phe Qtly~t.

!1.1.3 T:-li Ii~'u do ve giao n<)p dc' kie'm tra nghiem thu pha! hoan chinh V;l s;\p x(:p theo Wng loai dung qui dinh cua qui pham nay.

D_1 A Snu khi kicm tra nghiem tim, moi dip ph:ii danh gia chat luong, phan IOf.1i san pham, d<mg thci I(l.p "Bao cao tong ket ky thuat" va "Bao cao kicm tra nghi('\l1 thu", Cac brio cao do ph:\i gino nOp de luu trl( theo Uti lii,'u do ve ngoai nghiqp va nop cho cac co quan quan ly, chi dao,

9.2 Dong goi v:i giao nop tai lieu,

fl.2.1 'Thanh qua dong goi gino nop phai 1ft thanh qua qua kiem tra nghi~m thu dol dat tieu chuan chat lucng, co J:i:u va chir ky cua don vi thi c{)ng.

0_2_2 Th::mh qui\. do vo pMi giao n¢p gom : . Dol vai t.[li li('1.1 do lllai khong eh€ td.c dja :

. ,

1

i

Trang 781200 TCN

Trang 79 /200 TeN

15 - Van ban kie'm tra ngiji~m thu danh gia chat htc;mg' thanh qua

I

16 - eRe tai li~u lien quan,khac.

9.2.3 M6i loai tai li~u d~u,' phai co bang' gitry r¢ng Scm, tren do ghi rO ~n khu do, tI l~ do va, loai thAnh qua, s6 h.tQng.

Toan'~ t.Ai lif.u phai dtlC;lc M tro~g cac bao giay (lo~i giiy dal), ngoal bao gil!y phAi gbi : Ten khu do, tll~ do vi!, lo~i thanh qua, s6 IUQng, ten

dan vi thi c~ng va mm do~, .

1 - Sa do chQn die'lll chon moc 2 ' S6 do m6c \';l ce)t tieu

,3 - Chi chu die'lll

4 - Sa do IUlJi kh6ng cM m~t phAng 5 - Sa do lucri kh6ng eM d~ cao

6 - Cae loai so do mat phiing va de) cao h

7 - Ciay chieu (.lielll qui tam

8 - Tai Ii~u tlnh toan, blnh sal It/oi khang che m~t pht'tng 9.- Tai Ii~u tfnh toan, blnh sai Jtlui kh6ng che'dQ cao

10 - Tai Ii~u kiem tra, kie'm nghi~111 may moc va d1)ng C~l do d<,lc. 1 I - Van ban kiem tra nghi~11l thu chat Ittgng thanh qua

12 - Thi6t k€ ky thu*t khu do

13 - Cac tid 1i~u lien quan khac

D6i voi tai li~u do ve dja hinh

1 - Sa do phan manh khu do

2 - Sa do bo trf va do noi dWm khOng chO' l11(it pMng 3 - Sa do b6 trl va do nol die'lll kh6ng c~€ anh dO cao 4 - Anh kh6ng ehe

5 - .~nh diflu ve hill theo gi,l'y bOng dieu ve . G - Tai lieu tie'p bien

7 - So do dUC1llg day, dia gioi

8.- Ban ve goc (neu do bang phuang phap ban dac, toan dac ho~e bang phUong phap ph6i hop tren blnh do anh, tren ban goo dt!bng net).

9 - Ban can dja vat va d¢ cao (neu do bang phUong phap him dac giay

trang).

10 - S6 do cac loai cd dong dau giap Iai 11 - Tai li~u tlnh toall

12 - Tai li~u kie'm tra, kiem nghi~m may moe vii d~lng cu do dac 13 - Ly Iich ban do

14 - Thiel k€ kg thu~t cua khu do

1

I

I

Trang 90/200 TCN.

3. M6c tam giac dVong chuyen cip 1,2 IVai do ve cho khu VT.!c co nen cling nhu : da, be tong

Hlnh 13

II, ~J6c trong Ivoi do ve 1. M6c lau dai

,l 10

Hlnh 14

2. Moe tam thai

Gng kim 100i

Danh dilu vao da

f
2.0 COil
r ~
50
I ....i.
10
1_ 4-
0 .1.
1S
J, Trang 91/200 TCN

\

C9Cgo

Dong dinh vao gee cay

Hinh 15

Trang ~12 {200 TCN Trang 93/200 TCN

1[1, G1C lnai cot lieu

1. CQt tieu di dong bang thep

-e,

f - - -I'

150

Hinh 16

'ieu va b~ ngarn d~t tren mai nha

Hlnh 17

~

I

L

3. San ngarn di dong

T i

1

5 .. CQt tieu thucng

I:

~

,

4. C¢t tieu voi tieu do nang cao

~

Hlnh 18

I

I· ;

L

, , ,

Hlnh 19

Trang 94 1200 TeN

G Tieu don gin n

Hlnh 20

1 !

i, f-

r

I

..

Trang 95 /200 TeN

IV- DC; moe, tn1c diu

Dc u6 moe phai lam cac khu6n moe' bang go thea dung klch thuoc cua moe, dAm bao thao da de dang va su dung duoc lau.

Nguyen li¢u dung dC do moc Iii : xi rnang co mac tit P300 tro len, di dam hoac soi co throng kinh tit 1 den 3cl11, cat sach kh6ng hl11 d3:t, rae va

.nuoc.

Cho cal vh xi mang tron deu, sau do cho nuoc roi den sci hone cia dam' theo tll~ ve khci IVQng thu t.J,i nuoc.txi mang, cat, da la 0,6;1;2;4. Cho hon hop tren VaG khu6n moe, dung bay hoac que sat choc deu cu6i cung d llllg bay HUll nhrin lni1t con l):Ii, thoi gian thao khu6n phu thuoc vao tho! tiet, neu troi hanh; kho, thi khoang 3 glc. Sau khi thao khu6n moc de dam baa chc moe vung chac con phai tvai nuoc cho moe khi can thin. I

Noi do moe nen chon d eha dam, mat, ncn dat phang vakhong c6

ch[111 dOng manh. ' . .

Drii voi m6c gan len tucng hone gan vao cac nell cung truce het due 16 de co the u;:it. dau moc vim de dang, lay nuoc dOi VaG 16 cia due, d.it dilu moe roi dung hon hop long xi mang ,'cat theo tll~ ve khoi lU0ng 1: 1 d~' g;\n. ~eu thai t.iet kh6 hanh phai tudi nude de' moe dune chac chan.

.. :i:-.:·

Trang 9G1200 TeN

Phu J!}C 5

.. ~ ....:" A~ ~.J>

ClAY Cf11EU DIEM SO 10425 (Tus6l)

" Di('m Sui v~ so10425 cap II

~"

- Ngvai ehieu die"in : Le Van Sf " Ngaychieu: 15/9/1982

lil1ung ki(;'!l) tra " 1
j j 11')og kj<"'l! t r i1
Cot eo 0.- ui d(li COt eo Nltl doi
lOr:;!, 10,176 1045G 1047G
fh1lJng qUI kh6ng Huang qUI kh6ng
Cot co 1045G CN eo 10456
Cue kie"m tra: CDc" do 70u 30 Goe kie m tra: Gee do 70v30
Coc ve 70°45 , Gcic ve70045
, :\guyen to qui tam tram do Nguyen :t6 qui tum die'm ngam
e =0,013 es :;0,045
A :; 179°08 ' 8s == 105°2
I :\hl1ng huang can cai chinh Nhung huang can cai chlnh
" J

c; \""

\ .

\ ,

,

;;

"

Chi chu :

I

I

I

, I

Trang 97 /200 TeN

Ph1,ll\lc G TiNH NANG KYTHUATCUAMQTS6LOM MAYTRACDlA 1. May kinh vi

R3.ng27

Loai may Ten may Sai s6 may dung Cac may cci
Kinh.vi trung de'do dQ chlnh
phuong xactuang
do goc tv
116m do
Do chinh OT-02 ±l"S Tam giac Tl,OT5,T3
dttbng I
xac cao
chuyen OT-02M,YBK
, hang 2
Chlnh xac Thea OIOA ±3"O Tam giac OTC,Tb-l ~
Thea 010 dttang
chuyen T2,TE-Bl
hang 3,4 2T2
LUcri giai 01 .re-c 1
tlch va Dalta,
dubng ,
chuyen Redta-002
. cap 1,2
Kinh vi T15 :t:: 15"0 Dr.tang
I chl,lyen TT-4,TTS
ky thuat ~ kinh vi
toan OMT·30
dac do g6c TT
ciia lucri , Trang 981200 TeN

I do va
T30 +30'0 Duong
chuyen Theo 120
! kinh vi TE-E4,T-50
do n6i
trong TOM,TE-EG
I 1 viec b6 tri
I I cong trinh
I 2.~ray do khoang each quang h9C

Bang 28

Cac thOng so
ky huat IlA -3 AH-04 A HP-OG AH5 AHT-2 {
OTA
H~ th6ng do 100 100 100
Khoang each
Canh do cho 20-!80 10-125 20-200 80-700 50-700 . 151-400
phep (01)
Sai s6 tuong 1:5000 1:3000 1:1500 1:1500 1:5000
d6i tren
100m 1:2000 1:2500 1:1500 1:1000
Chieu dai 2,2 1,5 2,5 2,0 1,1 2,0
mia (rn)
Vi tri mia dung ngang dung ngang ngang ngang
khido
Bien dO ±30o ±30o ±20o - ±30o ±22°
do theo
goc nghieng ;

i

Trang 99/200 TeN

3. May thuJ chuan

Bang 29

T~n may Dac tlnh cua'may Cac may co tinh .
nang tu'ong t1,i
1 l ;)
Ni004 May co dO chinh xac cao, dung de Hb-4, H3, Ni-A3
do thuy chuan hang I, sai s6 HI
trung phuong ±O,05mm tren lkm
,
I
H2 May co dg chlnh X8.C cao, dung dE!
do thuy chuan hang II, sai s6 HA-l
trung phuong ±lmm tren lkm
I
;
Ni 007 May co dO ch£nh xac cao, dieu
chlnh tia ngAm'tv d¢ng, dung de
do thUy chua:nJI:~Dg II, sai s6
trung phucng ± 1mm treD lkm
Ni 025 May thuy chuan chmh X8.C, dieu
chlnh tia ngam tv dOng, dung de
do thuy chuan hang III, sai so Ni·Bl, Ni·B3
trung phucng ± 41i-'en lkm
He3, Ni-B5
Ni 030 . May thUy chuan chinh xac, weu
chinh tia n~m tv dOng, dung de HB-lH, H3
do thUy chuan hang III, sai s6 Ni·B3
trung phuong ±4mm tren lkm i

1

i

j

I

]

Trang 101 1200 TeN

Trang 100/200 TCN

1 2 3
~_
HC4 May thuy chuan chlnh xac di~u·
chinh tia ngarn tl,C dong, dung do
thuy chuan vci sai s6 trung phucng
± 8mm tren lkm.
HT Dieu chinh tia ngam t1,C dt)ng,
co cit) ngang, dung do thuy chuan HTC, TH-6
kg thuat vci sai 56 trung phuong
± 15mm tren lkm.
H . .n _C Dung do thuyehuan kg thuat
cj:ieu chinh tia ngam tv: d¢ng, ~1 BJl4, HJl-3
vanh d(l ngang, sai s6 trung
phuong z; 10mm tren lkm. Bang 30

Cong' dung CAu U).O di(l.c biet cua mia
De do thuy Mia Inva hal thang, khoang each g1ua true
chuan hang Lll cac vach chia 5mm, chieu dai mia 3 m
De do thtiy Mia g6 hai mat (den va 16), vach chia
chuan hang III,IV lem, chieu dar mia 3m.
De do thuy Mia gO hai mat (den va do), vach ehia
chuan hang IV ,
l cm chieu dal4m.
-
De do thUy Mia g6 gap 1 mat, vach ehia 1em,
chuan kg thuat chieu dai 4m . ..

4. Mia thuy ehuan

5.May ban dac

Trang 102 two TeN

Bang31

Loai may Cifu 410 d$.c bi~t cua may
I May ban dac tv dOng, cho phep xac dinh tv
KA. I dOng chenh cao va khoang each ngang khi
huang 6ng klnh len mia ngang, bieu do duong
cong phan be deu tren tn1Qng nhln cia 6ng
kinh.
~~""~.
KA-2 Bieu do dUCtng cong phan b6 a giii'a truC1ng
K-1 nhln cua 6ng klnh.
11A-5
MA-2 Bieu d~ dung
I 6. May toan dac

i ,

I I'

I

.j

I

I

i

Trang 103/200 TCN

Bang 32

I T~n may
,
I
, Cac thong s6 Ttj dQng co bieu do chanh Ban tv d(ing
ky thuat cao va khoang each 2 hlnh
D~ta Dahlta Ta-2 ROOta DK-RT
020 010 002
Chieu dill canh do (m) 3-350 3-350 3,5-250 2,5-172 2,5-206
Sai s6 trung phuong
_ TUdng d6i do 1:3000 1:3000
khoang each ngang 1:600 1:1000 1:400 . 1:5000 1:5000
tren 100m
_ DocMnhcao
(em) phu thuec ±4+ ±3+ ±6 ±5+ ±5+
±20 ±15 ±10 ±10
vao dO doc ,
I
Sai s6 trung ,
phucng do g6c
ngang ±So ±3"-4" ±6"-7" ±5" I Trang 104 1200 TeN

Trang 105 ;200 TeN

R - Ban kinh dO cong trw ~at y2m·

bL = S'o + __ ' 106 2R

Th'l"H so HlE;u CHiNH KHl DO C~H BANG MAY DO XA mE;N QUANG

Trongd6, S'o = So + oH

Y ru- Hoanh d¢ trung blnh cua canh

K€t qua trung blnh canh dai do duoc a thuc dia bang may do xa anh sang (Sd) phai dua them vao cac 56 hieu chlnh : Do nhiet dl) (Ot ), ap suat (at) eua kMng khl, hang s6 may (k), do l~eh tarn ella may (I'~ ), do l~ch tam gudng phan xa (bb), 56 cai ehlnhcanh nghieng V€ canh bang (oh), 56 cai chlnh do d¢ cao trung blnh ella khu do oh , s6 cal chlnh do chuye'n v~ m~t phhg chil!u G~uss ot .

K€t qua eu6i cung ella canh (S) tlnh theo cOng thUe :

S = Sd + bt + op + k +oc + ob + oH 1- oh + oL OPI ot· Tra bang theo nhl~t d¢ v! apsuat trung ,lnh.

k - LAy trong Ii lich cia may, '

Oe = . ecos(M+8) ob = - e {os(M+IO

e ,e - Nguyen t61~ el, e- nguyen t61(leh tatu

tAm may girong phan xa

Trongd6: S' = Sd + ot +op + k + oe +db

h : chenh cao giua tAm may va tam gucng SoHm

R

Trang d6 : So = S' + c5h

Hm - D¢ cao trungblnh ella khu do

Trang 106/200 TCN

1

Trang 1071200 TCN

~ng thue tinh to an theo cac d6 hlnh

t~n

DO HiNH MAU DO CANH Bt~'G

. AN MlA BALA

a)

d= _1

2 Cotgi

b) 8'= dl + d2 = 1 (C 1

-2- otg 7 + Cotg a:)

c) S = ~ Cotg2.. 8in(r +¥')

2 2 Sin rp

(a)

(b)

(c)

.... :;it.."'C.z ~ (' " \

<, Jz."

L_/{ L-\

\ ,~ \ I J. I

s_iW'

d)

1 8 = 2"

Sin (¥' + y ) ( Cotg~ + Cot~) Sin,/,

) 8 1 a

e =,2 Cotg- (Cot 1 Co

2 g ¥' + tg '/'2 ) = 81 + 82

08= 81+ 82

(d)

(e)

:: 1 al a2

- (Cotg - + Cotg - )[ 222

Sin(rp 1 +y 1) Sin(rp 2+y 2)

+ ---,--.:...=.:...

Sinrp 1

Siny2

(f) Hlnh 21

Trang 108 1200 TCN

Trang 109/'200 TCN

Ph1,l11,lC 9

DO HiNH MAU DE xAc DfNH TOA IX) cxc DIeM eVA LUGI DO vE

1. phuong ph~p duong chuyen

~ ~

\ /

~

, \

a. DUdng dan

~--- ... -,

,

o

,

/ '

t:I---~.

a.Thu~n

\

4/

b. Nghich

Hlnh 23 III. phuong phap tam glac

a. TU gilic trac dia

b. Hlnh re quat illnh24

..f/ I

d. Khoa tam giac giira hui canh khOi tlnh

. .

8. Chuai tam giac giVll I ca nh va mqt die'lll khoi tlnh

Hlnh 25

c. Hai diE3m nut

f. Khoa tam giac giira hai canh diem khci tinh Hinh2G

IV. Phuong phap cue

71

!!. Diem khci tinh !!.=1!. Canh khoi tinh o Diem xac djnh

Hinh27

c. Hlnh trung tam

Trang' 1101200 TCN

Trang III /200 TCN

(trai trir phai) khi ban dQ a vi tri trai va phai, hieu nay phai bang 180°. Sai l~ch cua hi~u nay chlnh la 2C. N€u 2C nho hen hose bang 20' thl dieu ki¢n thoa man, trong truong' hop ngtroc lai thl phai tien hanh hi¢u chinh.

Cach hj~l.l chlnh nhu sau :

Dat tr~n ban dO nam s6 doc T-C hoac P+C, rai dung 6c hai Mn cua htoi ~hl dua tAm luoi chl trur:ig vai diem ngam. Sau do kie'm tra lai thay dat yeu c3.U thi thOi.

5. Kiem tra va hi¢u chlnh luoi chl :

chI dung cua Iuai chi phai vuong gee voi true quay cua ang kinh.

De kiem tra tien hanh nhu sau : Can bAng may, ngam Mn mot dic'm tren tuong. Dua day chi ngang trimg vai diem rai dung 6e vi dong chuysn nhe b¢ phan ngam, d~ng thai thea doi xem die'm ngarn co Iuon luon trimg vdi chi ngang hay khOng. Neu khong thl dieu kien kMng thea

man va tien hanh hi~u chlnh. .

Caeh hieu chlnh nhu sau: W.n long cac vit gan phan kinh mat vel than 6ng klnh, xoay kfnh mat sao cho khi xoay b¢ phan ngam, diem ngam kMng l~ khol day chi ngang.

6. Kieln tra va hi~u chlnh jtl"\lC quay cua 6ng kinh :

True quay cua 6ng kinh phai vuong gee voi true quay cua may.

De kiem tra tien hanh nhu sau : Can bang may, ngam len mot diem tren tuang each may kheang 20 den 30m d_1.1ai 1 gee tit 30 den 500 so vci mat ph9.ng ngang. H~ 6ng kInh v~ phla dudi, danh dlIu hinh chieu cua di€m. Dao klnh va ciing lam nhu tren. Neu ca hai hlnh chieu cua di€m deu dm trong gioi han mq.t phan giac cua l1.1ai chi (chieu r¢ng cua ci,l.p chi dung song song) thl dieu'ki~n thOa man, neu khong thl phai dua m,ay

vao y.uang sua chua, .

7. Ki~m tra va hleu chlnh sai 56 chi tieu :

Sai s6 chi tieu (MO) hoac (MZ) cua ban d¢ dung phai 6n d!nh va gan bang 0 hol},c glin bang 90°,

a, D6i voi nuiy kinh vi cO 6ng bqt nUoc tren him dQ dung:

D~ kiem tra tien halnh nhu saU : CAn bang may. ngAm len m¢t diem ~i doc s6 0 cd. hai vj trfban df) dung (T,P). Truac khi dc;>c s6 dliab<;lt nuac'cua 6ng bqt nUClc tren Lan df) dt1ng vao gitta, tlnh MO theo cong

KIE}.( TRA, KfEM NGHI£J\( VA W£V CHiNH "fA. Y KINH vi

1. Kie'm tra so be? : Cac bQ phan cua may phai lam viec binh thuong, 6c can may, vit di dong khcrig bi ro va khong chat qua. May phai virng chac khi quay bo phan ngarn, ang kinh bQ phan ngam phai quay de dang, cac b(j ph an quaug hoc, luoi chi phai sach va rO.

De' dieu chlnh 6e can may phai xoay chung cho den khi nhin th5y 6c vit, dung tu6c no vit xoay cac de sao cho 6c can may xoay duoc d~ dang.

2. Kie'm r ra \'a hieu chinh true 6ng Lot nircc dilj : True Dng bot nuC1C dai gan phia tren ban dQ narn phai vuong gUr. vei true qUIlY cua may.

De kiem tra tien hanh nhu sau : quay may sao cho Dng bot mtbc song sonz vui Z DC can may, XOHy 2 nc can may nguoc chieu nhau dua bot nucc ve gifta 6ng. Quay ong bot nuac di 90°, dung OC can may thu ba . dua bot nuoc ve giira 6ng, sau do quay 6ng bot nucc di 180°, neu bot rl.uC1c v;1n gilt nguyen 0 tri hoac I~ch khOng qua 1/2 vach chia th] dieu kien thoa man, neu l~ch qua thi dieu chlllh bang DC CRn mriy 112 d9 I~ch, con 1(2 d¢ lech di!lu chinh bang DC diEm chlnh cU3 eng bot 'nuae, hieu chinh xong ph:\i kW'!11 tra Iai.

Cac may co 2 eng bot nude dai phai kiom tra tung cai ll1¢t.

3. Kiem tra va hieu chlnh 6ng bot nuac trim: true 6ng bot mtac tron phai song song voi true quay cua may.

De kiem tra W!'n hanh nhu sau : can bang may, dua true quay cua no ve vi tri thang dung. Ne'u bot mroc c:ua 6ng bot mroc tron narn giua ong thl dieu kien thOa man. Neu l~h kh6j vi t n nay thl tien hanh hi4u chlnh bang each xoay cac 6c hi~u chlnh eua (Sng bot nucc dua bot mroc vao giua 6ng.

4. Kiem tra va hi¢u ehinh tr\l": ngam 6ng kinh :

Tl1Ie ngam dlH. Dug kfnh pMi vuOng gOc voj tl1lc quay.

De' kiem tm fi('l'n hi'lnh nhu sau : CAn Mng may, dua tl'\lc quay ye vi trf tMng dung. N g;\m vao m¢t diem cO hlnh dnh to rimg rai d(_)C saO ban d6 nam. DAo kinh, l;;ti nga.m vao diem do roi dQC £;6. Tinh hi¢u cac so dQC

Trang 113 1'200 TCN

Trang 112 1200 TeN

thuc :

T + P ± 360° 2

6 day : no _ S6 khoang chia chwln tren thang chia cua hi) phan do cue

nho quang h9C ung voi 1/2 khoang chia nho nhat ella ban dq. .

n _ S6 khoang chia thuc teo

Thu ttl xac dinh ren nhu sau : De 56 d9C 0 tr€m thang do clla h¢ phan do cue nha gan 'bang "0', dung oc xe djch nho cua h¢ phan ngam lam cho anh 'tr(m va duoi cua hai vach khac dol di$n A va (A+180o) gan chap nhau, sau do van vanh d9C so cua bi) phan do cue nho lam n-ung thiJIt

chlnh xac tung cap vach 56 sau day:

1. Vach khac A vdi (A+ 180°) docducc so a

2. Vach khac (A-O va (A+ iso": dune so b

3. Vach khc3.c A va (A+ 180°-0 dQC duoc 56 c.

d day i la tti so khoang chia nho nMt cua ban dq. M¢t Ian do gom luot do di va do ve. Trong mQt hrQt do tien hanh chap d)lC C1 cac vi tri cua ban

dQ ngaID dung nhu qui dinh Q cac bang. '

Trang mOt ian do ren ella anh tren va duai bieu thi bang giay C') du'Qc

tinh theo cong thuc :

1 rtrsn ;:! (a-b) +_ 2

1 rduci ;::. (a-c) + _

. 2

Hieu chinh }OW bang each dung 6c di dong nho dat s6 doc tren ban dq dung bang 56 doc da duoc hieu chinh sal s6 MO. Luc nay bot nUCIC l¢ch khoi vi tri giua .. Dung oc hieu chlnh 6ng bot nude dua bot nuoc vao gina. Hieu chinh xong pMi tien nanh kiem tra lai.

lJ U6i voi may kinh vi con lac thay cho 6ng bot nuoc tren ban d¢ dung

De kie'm tra tien hanh nhu salt :

Can bang may, tay phai cam than may llic nhe n~u nghe tieng keu "tlch tac" cluing to con lac giao dong tV do. Sau do ngam tai met diem a xa sao eho huang ngam trung voi mot 6c cAn may. Up s6 dQC tren ban dQ dung, sau do dung 6c can may noi tren nghieng may di mOt goc sao eho 56 d9C 0 ban d¢ dung thav doi khoang 4'. Ngam lai dh~m do rlJi lay s6 doc. Hieu cac s6 dQC phai naiu I ronE" r'f1l han dO chlnh xac d9C so trsn ban d(J. Van dt"!' nU1Y nhu vav kiem tra kui nghieng may v'll ben phai va ben trai. Hieu chinh MO Chi tien hanh trong xt/ong slla chua.

8. ruem tra va hieu chlnh true ngam cua b¢ phan dol tam qUllng h9C. True ng<im cua bQ ph:=).n doi tam quang hQC phai trung voi true quay cua may.

De kiem tra tien hanh nhu sau : Can bAnI! may, danh dau vi tri de' may len dau chan may bang but chi. Tren m~t dnt d~t 1 to'. giay trang va danh dau tren do diem chieu cua tam It/oi chi b6 phan doi tam. Sau do xoay may di 1200 cung vci M may (hie nay de may phai ~am trong tam giac da duoc danh dau bang but chl khi de may ($ vi trl dqu). Tien hanh can bang lai may va d1nh dilu lam iuoi ch] tren giay. eu nhu v~y se nMn dUQc 3 diem chh?\J. ella tam luoi chi.

. Danh dau tam cua tam giac nhan duoc tu 3 diem c-hieu, dung vit hieu chlnh sao cho lam It/oi chi trung voitAm tam giac. Hieu chlnh xong phai

kiern tra lai.

9. Xac dinh ren cua bQ phan do eve nho quang rOf"

D:;J.iluQng ren tinh thea ceng thee :

r == no -n

Trang do : Ttren rducl Iii: tri so cua lkhoang chia tren thudc cua bQ

pMn do CI,!C nhe 1 ' ..'

NEfu cac dai lucng r :::- (rtren + rdl1C10 va 6.r == rtren - rduoi vuot qua

.' 2

05" d6i vai may OT-02 vaWILD-T3, 0,6" d6i voiroay OT-02M~ I" veri

may TB-1, Thea 010 va T2 thl phru hiti:u ehlnh vao k.et qua do. .

Vi tri d~t bQ pMn ng:1m d6i voi may kinh vi co khoang chia vach khac a ban d¢ IS. 4·, 10·,20" xem a bang 33; 34 va 35 .

Gia tn hi~u ehinh M dl1Qc tinh thea cong thiic :

2r

6.r == -;- c

L

Trang 114 1200 TeN

Tro~g ci~ : e, 1<\ s~ doc a bQ phan do cue nho. Khi fir qua l6'n thl phai dua may ve xuong hu~u chinh lai M th6ng quang h:QC doc s6.

Vi du : Xac djnh ren xem bang 36,37

Bang 33

vi TRi CVA BO PHAN NoAM

KHI KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM LA 4'

I TT j Dodi TT Dov~
I I I 0000' 16 22°32'
2 4506 15 6738
3 I 9012 14 11244
I
4 I 13518 13
: 15750
I
i 5 I 18024 12 20256
6 1 22530 11 24702
7 27036 10 29208
8 ! 31542 9 33714
I Bang 34

vi TRf CVA BO PtiAN NGAM

KHI 'KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM LA 10'

'IT ! Dodi TT Dove
1 0° 00' 16 22030'
2 4515 15 6745
3 9030 14 11300
4 13545 13 15715
5 18000 12 20230 Trang 115/200 TeN

6 22515 11 , 24845
7 27030 10 29200
8 31545 9 33715
\ I Bang 35

• ). ... ... s

VJ TRI CVA BO PHAN NGAM

KHf KHOANG CHIA KHAC BAN DO NAM LA 20'

r+;'
TT Do di TT Do v~
1 OU 00' 16 22-U20'
2 4520 15 6740
3 9040 14 113 00
4 13500 . 13 15720
5 18020 12 20240
6 22540 11 24800
7 27000 10 29220
8 31520 9 33740 Bang 36

xAC D(NH REN CO~ BO PHA,N DO CVC NHO QUANG HOC

I. .'

; MAYT2 SO 0058

Dodi
DQc s6 chi aO'+ b 10'+ c10'+ a-b+ 10' a-c+10'
tieu
1 :2 3 4 5 6
QUOD' +0"2 +0"2 -1"9 0·0 +2"1
+0,8 +0,2 -1,3 +0,6 +2,1
+0,30 +2,10 Tmng 1181200 TeN

o<ln.2·, IOn 'ho ,,"n dO n'm va '6 I"n cho han dHung. a rn 6; vj to bAn dO tlnh h;eu ,6 cua 2 'an doc ,6 theo ho ph'n do eve nM quang ho'

Thu t\l ghi ket qua va tinh toan "em hang 38.

Sa; ,6 t"<nO ph "ong mot Jan I.m ;,'un, vach kM, tlnh th"" 'on, thU,

/1ddJ M ""±V 2i1

t t'Dng do 11 lit ::;6 vj tri d:;it b(i ph<:in ngal11.

Dei voi mriy loni THEO 010 trj gia M kh6ng qua 0."5

Bang3B

MC DI~H SAl so TRUNG PHUONG LAM TRUNG VACH KHAC CUA BAN DO

Xgay 10-3-1985

I "f.;gt.toi do : Nguyen Van A

May; Th so !J367

Ngvai ghi: B~eh van B Thai gian ; Tit 101120 den llh 00

ThU?n kinh Dao ktnh
Vi S6 dec a b¢ ph~n d"" V· SO d(_)C c1 b¢ ph~n d""
!
tri do cue nhd 1-2 tri do Cl,tc nho 1-2
ban Jan 1 Ian" bar, lan 1 lan 2
d¢ I de)
I
Ban dO nam I
0° /9'3 ! 9'6 I 003/ 0°1 16'4 ! 16"4 0"0
15 9,1 8,9 +0,2 15 16,7 16,6 +0"1
30 11,4 11,2 +0,2 30 16,1 16,2 - 0,1
, Trang 119/200 TeN
45 13,7 14,0 - 0,3 45 16,1 16,2 - 0,1
60 15,1 15,3 - 0,2 60 15,5 15,6 ·0,1
75 18,0 18,3 - 0,3 75 15,9 15,6 +0,3
90 19,1 19,4 +0,1 90 19,5 19,4 +0,1
106 19,6 19,8 - 9,2 105 19,2 19,5 - 0,3
120 19,6 19,8 - 0,2 120 19,2 19,0 +0,2
135 13,5 13,2 +0,3 135· 18,7 18,7 0,0
150 14,1 13,8 +0,3 150 20,0 19,8 +0,2
I 165 16,8 17,0 - 0,2 165· 19,4 19,2 +0,2
v:; ,
r [dd] "" 1,05 m =z "" :t 0"14
.
Ban dO dung
f 820 14,0 14,2 -0,2 90° 16,8 16,8 0,0
83 10,0. 10,2 +0,2 91 17,1 17,1 ·0,0
I
(I 84 11,2 10,9 +:0,3 92 18,3 18,3 0,0
I +0,3 93 22,7 22,S +0,2
, 85 13,4 13,1
I
f 86 14,2 14,3 +0,1 ~ 94 21,4 21,2 +0,2
f 87 14,6 14,6 0;0 95 22,5 22,7 -0,2
~
~ 88 14,7 14,7 0,0 96 20,4 20,4 0,0
f.
f 15,0 15,1 -0,1 97 24,5 .24,5 0,0
f· 89
f
~
[dd] = 0,40 m =t V 0,40::: :t 0"11
2,16
11. Xac dinh sai so h~ thong eua b¢ ph?n do Cl,te nhO q uang h9c
B~ ph~n do eire nhc quang hoc d"oc kie'm nghi.", ~ng ""h, du~.
may do m9t gee nhO (==2') . TrJ s6 nay dllqc do nhieu Jan (J cac '1 tr! khae Trang 1281200 TeN

nhau trong pham vi toan thang do cua hi? phan do cue nho quang h9C ; Trang tat ca cac Ian do phai lam tru~g anh cua cung m(it cap chia vach khac cda ban d¢ nam. Giiia cac vi tri do trong mOt Ian do phai thay d6i vi tri ban d{l nat'n sao cho 56 doe a bQ phan do cue nho quang hoc khi ngarn 6ng kinb len muctieu ben trai, b"n_ phaixap xi phil hop voi bang 39.

Bang 39

S6 thu tl,C tb-l, Theo - 0,10, .. (a"=2'}
vi tri HI1C1ng ben trai Huong ben phai
1 0' 2'
2 2 4
3 4 6
4 6 8
5 8 10
- PMi tien hanh hai Ian do, moi Ih do gem co do di va do ve. Luot do di cac g6e do di theo thti tV Ian II1Qt 1,2,3,4 .. ' Luot do ve thea thU tv nguoc IIlL D6i voi moi Ian do, dnh gia tri gee trung binh cua cUC vi tri do va hieu s6 vi tri giVB. gia hi trung blnh va. gia trj. cua m6i vi tri . Tr] 56 trung binh cUB. V khong dl1QC vuot qua 1"5 , Vi du ve ke't qua do va tinh toan

xem bang 40. -

Bang 40

KIEM NGHII;.M SAl 56 HIS THONG CUA BO PHAN DO qJC NHO QUANG HQC

Ngay 13-3-1985 BAt dau ; 10h 30'

NgVoi do : Do van A Nguoi ghi ; Pham Van B

Ket thuc ; 10h 45' May Tb-1 sO 2630

Trang 121 /200 TeN

Vi J 86 Gla S6 Gin
td Huang doc lIi Gdc dQC trj Cdc T+P V
uo huang (T) huang (P) 2
1 2 3 4 5 G 7 B ~ 10
Ban d¢ trai B:\n do ph»
Tnii O"G 1"0
0"6 1"2
O,G 1"5
. 1'58"9 1'59"5 1'59"2 _0"2
1 ,
1'58,8 I 2'00"5
Phai :
1'58"5 2'00,7
00,2 0,9
Tnii 2'01"4 2'00"1 f
f105 2'00'4 ,
2 01,6 0,7
- 1'58"8 l'SD"2 1'59"0 -00'1
Phlti 4'00" 4'00"0
4'00"3 3'59'6
0,3 59,2
--_. 4 '01"3
'l'nii 4'01'~
4'01"4 4'01"4
01,5 , 1,5
3 1'59"8 2'00"4 2'00"1 +0"7
Phai 6'01"0 6'01"6
6'01"2 6'01"8
1,4 2,0
- Trru 6'02"3 6'00"7
6'01"9 6'00"7
1"5 " 0"7
1 '59"0 1'59"6 l'5D"6 .0:1 I , Trang 122 t.wo TeN

4 Phai 8'01"0 8'00"2
8'00"9 8'00"3
0,8 0,4
Trung blnb : 1'59"4 12. Kiifm nghi~Il1 dO sai l¢ch tum cua b(l ph~n ngam :

Sau khi C'n bOng ""y, quay hi> ph~n nw"", thco chiOu kim di>n. M, bat dau '" a" va m6i ldn quny duuc 30" ho;lc 450 1,i d", sO theo '" ph~n do CI,(c nhO quang hQc, phuong phap doc s6 nhU' sau ;

U", cho hal v,ch chin kMc chan do doi djon ch;.p nhau ,. ghi lr.y,6 d\>C t. Snu do, tuy tbu~ ""0 '(!Ch chuan d\>C ,,' • ph~n du"" (ho;c ,,-en) hlnh bOn dO mil cho vach chi. kMc duoi (ho;c t"'n) t';ng voi vach chuan doc ,6 cU. ~ PMn do Cue nM goan« hoc r<>i ghi l'y Sil doc C. Co 1.m nhu tM cho Mn vi trf ban d(> 330° (ho;;c 3150) v. loot thUc d 1"01 do di.

Ti"p toe guny bQ phon ngam thu;'n cM" kim d/lng hO di 300, 'au do ""n bAnh do vo. Lu« do ,~ cOng "'n Mnh nhu 'U"I do di, nh';ng bQ ph;'n ng;lm pMi bAt dllu W 330° (ho,," 315") va k€t thac" vi tri ban d~

0°. I

Cac gua trinh Iti"m nghi~m t.-en phai 10", li"n .tuc bQ ph{in ngam kh6ng duqc quay thua.

Thea 56 d9C cua m6i vi tri b¢ ph~n ngam tlnh hi¢u s6 :

V:; 2(t'-t)

Sau do hry vj td han dO I>m hoanh dO, V lam tung dO v duang bi.u diOn hOm s6 'in. Tn s6 V khon. duoc ""01 qua 40° '. Sil chenh Coa nti so voi dU'bng hlnh sin kMngdU'qc Ian qua IS".

Doi wi nh ang may khong '" v,oh cltwin dOC s6 nhir Th", 0 10 thl vi" kie'Jll nghi¢m co the' tien hanh thea m~t trong hai clich sau day:

a. Tim xem Imng c~. sil dOC sil ctia may co d~u bui, vill 'U"c hay v~t m6c cd d!nh nao dri dG th.y the cho v;>ch ch .... n dOC s6. Khi" co vach chu~n dOC Sil r<>j!hl vi.., kidm nghi;m ti~n h .. h nhu blnh thuang.

h. V~n nut thay d6i ban d~ V"" vi Irl 'rung blnh d, nhl. thffy haf ban dv dung va nam. 1.'y v(!Ch chi. cua ban d(> dung lam chuan doc s6, sau

do tien Mnh kiem nghi(!m nhu blnh tpubng,

VI du v~ k€t qua do va tlnh todn X(!m bang 4 I

Ghi chu : Duong do di

Trang 123/200 TeN

Dubngdo v~

-----'''-----

Duong bieu dicn Mm 86 sin ~

Hlnh 28

~ ~.
---~
~ ~
;L Ie:. ~ ~
~ , " , ~
t~ V ~ '"~ -<==

V
" 4S

90 13S. 180 225 ,vo 31,. 3bO

,

-10
-20
-.30
-40
-!:iO
I 0
1
I Tr~c iJO: 11'1

Trang 1Z4 /200 TCN

Bang 41

KIEM NGHI!?M SAl SO U;.CH TAM ellA Be) PHAM NGAM

Vi So doc t khi S6 doc t' khi vach V== V-Vtb
trI vl].ch khac cM p chia kh:lc trimg Z(t' -t)
ban 'nhau ~oi vach chudn
dO
I II TB 1 II TB
LUQt do di
00 31"7 30"7 31·Z UrO 10"8 10"4 -41"6 -5"Z
45 36,0 34,8 35,4 13,0 11,0 12,0 -46,8 -10,4
90 30,5 30,0 30,2 13,0 13,2 12,5 -35,4 +1,0
135 35,0 33,3 34,2 25,2 24,0 24,6 -19,2 +17,2
180 31,0 30,0 30,5 15,3 17,0 16,2 -28,6 +7,8
225 30,6 27,0 28,8 16,3 15,0 15,6 -26,6 +9,8 \
270 32,0 29,2 30,6 11,0 11,5 11,2 -39,6 -3,2
315 39,5 38,5 39,0 12,5 12,5 12,5 .53,0 -16,6 J L == -Z90,8

Vtb == -36"4

13. Ki~m nghi¢m dO sai l~h tam ban dO nA.m .

Ki~m nghi~tn eo sai l¢ch tAm ban dO nA.m n~n l~m -ti(lp '~RU k.iem nghi~m dO sai l~ch wm b¢ pMn ng:im. Phuong p~ap kielU ngh1em g\ong nhu kiem nghi~m sai 66 l¢ch tam ~ ph~n ng:lm, ch] khac Iii. kh~!lg thay

doi vi trl b\> ph~n ng:lm mil. thay ddi vi tri ban dO nam-

Sau khi tlnh V = 2(l'-t) l{{y vi trl ban dO nanl lam hoanh dO, V lam tung dO v~ d(j thi va true dlSi xung, dC'lng thbi ve dubng bifiu diOn ham s6

sin. Tri 96 V kMng dt!Qc vtl<;lt que. 10·-

Trang 125 (200 TCN

KIE.rvl TRA, Klt]\-l NGl1I€:M vA.lIlCU clIiNlI MAY KINH vi DALIITA 010

Ngoai eric muc kicm tra, \kiCm nghiQm nhu phu luc 10, con phni kiCm

trn c.ic phun sau : '

L Kidm tra 6ng bot nuccgan trcn ang kinh.

Tier tuyen tai diem chuiln ang bot nuoc pMi song song vni true ngam. Dat hai min each nhau khonng 50·80m d~t nUIY chlnh xiic 0 giirn, doc s6 a l tren min SH,U, bl I.ren min truoc, chuye'n In(IY ra ph!a sau min truoc, each min kho:'mg tir :1-5m, doc so a2 tren min gnu v:"L liZ t.ri~ll min

In/{lc_ Tlnh t-nt[k s6 doc a'2 :

a'2:: (n l-b l) + b2

So sanh a2 vii a'2 chenh tr] gla giila chung kh(JOg!On hem 41\1111. Nl!u len han thl (lhai hi¢u chlnh blmg each dung nut vi dQng de) cno d,H sO doc chinh xaca'Z, bot mtOc' sil I¢dl khOi vi trl giiln_ Dung que hieu chlnh dun bot nuoc v"E! vi trl giila, 56 doc tren ban dO dung phai bi 90°, neu kh6ng thl b(,ll nude hi(m chlnh chua dtlY du hoac sui ti6 chi tieu h'\1\ dl) dlint_:

chua khu- het.

2. Kiem tra C,'IC M so dUdngcong chunh cno. (:!:10,:!:20,:t.50,:!:100)-

Cong viec kici'm ira phu thuQc vao dieu ki('n din hlnh kbu vue sc slt Ui,jr:g

may.

Vung co d¢ dtic den 110 chl din kiem tra dc hf; 56 :±: 1 0, ±20 \;\ UU,

neu dO doc Ion hen 110 th] phai kiem tra Uit cl cac h(; 56. -

a. Cach him: Chon hai diem each nhnu 100m co cMnh cuo tv 3-5mDo truce chenh cao bh.ng thuy chuan hang IV hof}.c hang III, S[lU do dung may Dnlhta 0 to do chcnh cao do theo hai chieu, moi chiou do 10 Ian b:\ng cac duang cong co ban len d.c vach k}ulc nhau CUrt mill, chenh cno billa eric Ian do kh6ng chenh qua 5cm. Ket qua ghi vilO LAng 42.

Trang 126 t200 TCN

BAng 42

DOdi K =:

s=:

Ldndo 5 I
K1 hi(lu 1 2 3 4 6 7 B 9 10
1
a
, v
K(a-v)
i-v
h == K(a-v) + (i-v)
. ~ I - ChIOu cao may • a - S6 d9c t~n min thea dliang cong chCnh Caa v - S6 doe trcn mia theo dUang cong co Mn

Lan do vI'! ticn Mnh tliang tv.

b. Tfnh M so dUong cong chenh eao thea cong tillte ;

Ko - n~ s6 chu.fn

ho - Chcnh cao do may thuy chuan

hth - Chenh cao trung blnh cua 20 llln do

Cae h~ gO K tfllh thco OOng thuc t~n phAi nAm trong gi6i hl).n ;

K == 10 z, 0,1 , 1~ == 20 ± 0,2, K == 50 ± 0,3, K == 100 ± 0,4

Neu c.1c h~ s6 VT.1qt h{ln sai cho phCp trlin, pM! tMm vaa ch~nb. cao do dtfqc 56 hl~u chlnh tlnh theo c6ng tht1c :

h = 1- (K - Ko)

" 1- S6 vach chia t~n mia giaa dtlang cong co ban Vfl dUi'1ng cong chenh

Trang 127/200 TeN

cao ,

3. Ki€lll tta h~ s6 do khoA~g each K =: 100, K = 200. '

Tr~n . dia Wnh hAng purig, do 2 JAn bAng thu{lc tMp !thoang cdch 100m tli may Mn min, can bAng may va dQi tam bAng qua dQi, tidn hAnh xae dinh 3 lan so d9C nAm'gifta dltang cong co ban va CI1c dUong eong khoang"'cach (K== 100, K=200) bAng each huang dueng cong co han Mn eac vech chia clla mia.

Tfnh h(\ s6 K theo c6ng thac

S K==_

. ; ltb

S - khoang each do QAng thuae thep

Itb - 56 doc n!m gifta duang cong C(J ban va duang cong khoang each

('rung blnh ~u. 3 lru, do) :

H~ 86 K tinh dtJc,1c phai nam trong gi6i hliln:

99,5 s K ~ 100,5

N€u VT.1qt h(ln sal thl phlii tMm viio Mt qua do khoAng each 96 hi~u chlnh S tfnh theo cling tMc:

; S ~ I (K-Ko)

1\0 - H~ s6 chu€n 100 va 200.

Trang 13B 1200 TCN

3 doan de' do (hinh 30)

D~t min Bala do cac do~n tr~n 2 Ian theo ehH!u thuan va 2 llln theo chieu nghjch. ChIlnh I¢ch giua cac gia trj ehi~u dAi do duqc bang mia tren tuyen rnau giffa 2 ]l1n do di vA do ve khong' du'l}c vuot qua l Omm dol vci mia dai 2m va 701m dol vol rnia daj 3m.

Chiou dai mia tlnh thea cong thac :

1==

2 (D - GC)

6 a

21 Cotg 2

( a

t b)

Hlnh 29

A_.

20 20 20 .20 20 20 /8
A L I . > > t I •
I I •
A 6
120 ""
Hlnh 30 Tmng 139 (200 TeN

Phlllt.IC J 5

1. Kip'lll tra Vii. hi(\11 chinh true i5ng bot nl(lic :

True Dng bot n\Jar. hinh tn,l (ho:)c lX)l nu()c hlnh tron) g;in Ir(>n b(\ bang ng;im phai vu/'mg goc (hQ~c song song) v(!i true fjuny nia b;\ng ngarn. Dieu ki¢n n;)y duqc kie'm trn VI) hi<ju chlnh Won,~ tv nh« d6i vr"1i bot nuoc hlnb tru l.hO(ic bot nuac hlnh tron) ella I1Hiy kinh vl ( 1ll~IC ~ hoac 3 phu luo H))

2. Kiem tra va hi¢u chlnh true doi xung cua bang ng;im.

De kiem tra lien Mnh nhu sau ; Dung may kinh vl 1.1 • .\t ("Iich !Joing ngdm tit 3 den Sill, do 3 hUang, hai trong ba huang Iii hni canh ngo:'d t:lb bang ngam, huang con I~i di qua true bang ngam.

D<) I~ch cua bang ngam scI vai trur «uny cun no tf nh thr-o c()ng Lh lk :

6(3" S

B== __

p'

Trongd6 :

jj.fJ- hi~u gfa tr] hai gee tao ooi hal c~nh ngoi'ti cun bang ngAlll vz\ huang ngam gilta.

- S - Khoang each tit may kinh vi den bang ngdrn p' = 206265.

Dai lugng a kh6ng dllqc IOn han l rnrn. Trong truong' hop Illn hun t.b I phai ve lai true doi xungcua bang n~m va sau do lifl'n h:)nh ki(:111 nghiem I~i, den khi dat thl thai.

· . -.~

Trang 141 /200 TeN

Trang 140 1200 TCN

Up }(,n klnh v1).t b(l ph~n dQC so kiem trn. D6 di¢n rip nguon (8,5 ±O,2) von, rna may a ch~ dQ him viec C4ET, TOYHO v!\ d:~t 56 d9C kium

tra (theo Ij lich may)

Giam di¢n ap ngu~n Mn mot gia trj ffil) tai do khu hill ti61lg til l\.m thanh cua ac qui (5,8 den 6,2 von lJ dllu ra cun may), dDC 96 kiO'm t rn,

luong bien d6i cua s6 doc khOng duoc qua 3mm.

5. Xac dinh sai sO chu ky cua may.

o trong phong hoac ngoai trbi chon 11 di~m, m6i diem erich mriy mot

khoang tinh thee cong thuc ,:

Phu luc l G

KIEM TRA. KrEr..l NGlfltM MAy CT·S

1. Truce khi-dua vao san xudt may phai dune "em xet sCI bQ be ngoai, tranh sl,i hong, hoc, long rei cua may v<\ M thong g\1dng, dong thoi phai kienl tra tlnh dong b¢ va d6i chieu mac ghi tren cac b(l phan CUR may vci

Ii lich.

2. Kiem tra chuc nang hoat dOng, kie1l1 t ra vA. hi¢u chlnh dol tarn quang hQC, 1I10i chi cua 60g klnh tien hanh thco cac 1lI1:lC til 10.4 den 10.7

trong Ii ljch may.

Kiem tra di~n ap lieu thu cua inay tien hanh nhu sau : Van num xoay I ve vi trl KOHTP (kiem tra), num II v~ vi I.d B bI K (t:h), cAm may vao nguon di~n vii d~t eho may mOt di¢n ap tuclng ung vdi s6 chi cua kim dong hO nuiy l:\ GO MM. Do dien up tieu 'lh,;" di~n up do ph:1i Iii. (6,0 ±

0,5) von.

3. Xac dint. d(J l('ch tan s6 M.

De xac dinh dO Ii;'eh t?in so M CUll Tl1RV phat thach anh (da tlnh hieu chlnh do thay doi nhi¢t d(l cUa t.an tiC) I..hGi gia trj rho truce ta noi dong ho do tan so V;lO 6 cAm f, tam thbi than n~p d:)y lb (hinh 4 11 lich mriy). Num xuuy cua dong ho t:m s6 EPE M9 C4ETA d:).t a vi trf 104 mS, 1110 may 0 tranj; thai C l-i'ET, KOHTPOJllt, lfiy m(Jt s6 s6 doc thee donI' ho do tan so vii. tlnh tr] trung blnh Itb den 0,1 hec. 'l'lnh6f theo cOng thuc ;

,

D ~ A + K ~ 0,1 (met)

A ., 56 bdt ky trong kholmg tu 5 dcn 25

K"" 0,1,2,3,4 ... 9,10.

Cac khoang each ducc do bang thuoc thep vpi sai s6 khong qun

1,5mnL

Dung may do cac khoang each do, khi do phAi lap nlip lliai van klnh

vat va tin hi¢u thu ducc phni nAm trong khoang giua vung lam viec dill bAng hien 86. Khi do meli khoang each phni dQC s6 dQC kicm trn r()i so sanh voi tri s6 ghi trong H lich d6 cai chlnh vao ket qua do.

Tinh 6k cho m6i di~m theo cOng thuc :

DTK _ 'tri trungblnh cac ~6 doc (; eh6 dt)lum viec TO HO elm nuiy. DOK _ Mt qua do b~ng t~uoe thep t!nh bang mi Ii met.

Khi t.k cua hai di~m k~' nhau Ian hen 5 mm thl phai do lai khoang each dd va xac dinh lai 6k ..

DO l~h Ion nMt cua sai s6 chu ky (hi¢u gia In cue dai va cue tieu cun

t.k tlnh cl duu) khong vI1qt' qua 10mm.

Dung' db th] s6 cai chlnh '6. De theo cac gin lri 6k I hieu de gffl tr] 6.Dc d6i voi cung mr;t khoang each de dinh t~n db th] giua 2 Ihn ki6m tra kc nhau khOng Ian hen 5mm. (thai gian giun 2 Ul.n ki6m tra kb nhau kbOng qua 6 thang, trong thbi gian dd may chua phni sua). Thl du dung dt th]

t.Dexem phu luc 3 trong I! ljch may.

~ f = (l0 Itb - t. fn - f CT

t. f'l- s6 hieu chlnh th.n s6 do thay d6i nhiet dQ ~ae dinh t.hpo do th] trong ly lich may.

f CT . tr! eho truoc cun ttm sO bang] -1 DSCiGOO hoc

t. f khong vdQt qua GO hee (giua 2 Itm kioIU trn k6 tier trong yang (j thang). Dieu chmh tan s6 CUR ll':'!y Mn khi nhnn duoc M khOng qua 15 hee, co dinh bQ phan dieu ehlnh t:1I1 so, d;}.y nAp 15 lai.

4.Kiem tra dai lucng do s6 doc kiem tra cua di~l} ap nguon.

Trang 1421200 TeN

6. Xac dinh sai s6 trung phuong do khoang cach mOt lAn do,

Xac djnh sai s6 trung phuong do khotlng each mOt Hin do tien Mnh theo k€t qua do tren cac tuyen kie'm tra, de? dai cac tuyen do Ian htgt 1<1 100, 300, 500, 1000, 2000, 3000 va 5000m (co the' thay d6i 10%) dliqC xac dinh vai sai s6 kh6ng IOn hOn ~gi lligng Hnh theo cong thUc :

2 + 1,5.10 D trni Ij mel) D- DQ diii khoang c:ich tlnh Mn rni Ii met

M6i kho;'tng c,'ich do 6 Ian do Cr cM dO lam viec TOL{ HO, moi Ian do lwang 6ng killh den glfong v,l d9C s6 3 liin.

Cae khoang erich 100, 300, 50 Om rh:\i do bang 3 gvong, I 000, 2000111 - 6 glfong va 3000, 5000111_ 18 gtiOng, tmng dieu ki~n tilll nhin xa khong dltai 20km d6i voi khoang each tit 31)OOm tra xu(,ng, cIJ.nh 5000m -40km.

Tam nhln xa dtrqc xric dj nh Mng khoang erich nhin dugc IIlcjt v~lt rnnu t6i tren ph6ng trai a phfa clu'l.n trOi, trong dieu ki~n ban ngily, vai goc nhln kh6ng nha hun 3D".

Tam heat dQng eua may giam dang ke' khi do qua tll.ng khf quye'n xao dQng, non ~nh co g11ng do trong thai tiet glo co may.

Trlnh t.u do vii. tlnh xorn phhn 8ly lich may.

Sni so do gla tr] trJng blnh nhi~t di) v;\ rip Sll;lt dQc theo tuyen kiiYIll tra kh6ng dtte.1e IOn han IOc vii l,5mm c9t thuy ngan.

Sai s6 trung phUong do khoang each l1l¢t ian do thu k (t{nh den 0,1 mrn va lam tron den chan mi Ii me~inh theo cong thuc :

In ?

,L t.~i

nlDJ{ ~ ._1_=_1 _

n

t.i - hiQu kCt qua do Hin i .va d~ dAi tuyen kie'm tra (tinh den iui Ii met) n - s6 Ian do, n lun han ho~c bang 6.

1Il DK - d6i voi l110i khoang each kifi'm tra khong duqc Ian hen 10 + 5.10-G D,

Trang 143/200 TCN

PhVlt,lc 17

Klt:M TRA, KlitM NGIfI£M MAY EOK-2000

L Kiem nghi~m tham . sO' ho~td¢ng cua moy do kho:lng c;\ch EOK-2000

Kim dong hll do cac tham 86 cuamay phdi chi cdc gill tl'j SHU d11Y khi

khoa kiem tra chuyti'n qua cae v1 trl ung vai cac tharn El6 ; .

+ Gfa trj B - kim chi khoang 12 von

+ Gia tIi P - kim nam trang khoang 40-90 (tuang ung thoo 5 vi trf cua kh6a cI):j y)

+ GIa tli R - kim nam trong khoang 80-100

,. GIa tzi D: I

I

- Neu khoa T·D chuycl'n £ang T va num dieu chlnh tin hi~u thu xilllg den vi tri sO' 3, khda <1>3 Y' 6' vi tr11 thl kim dong h6 kie'lIl tra j,Mi ch] trong khoang 60-80.

- ChuyGn khoa kiem tra sang v~ tri R, khon T.D sang D, khdll II) ~y a vi tri 1 va. xoay mim pha, Luc nay kim d6ng hi} kiem trn kMng Jt/l.le 1,'1110 d~ng Mn xuong, ho~c Mn xu6ng It (khong duge vuot qua 10 dOn vi). SHU do chuy~'n khoa tll.n s6 sang tll.n s6 2 vii tl1n s6 3 v;) cung xOllynlim xOIlY pha de kiem tra d(l giao di)ng. Dc) giao dOng nay kMng vue,Jt q tin 10 dOn vi nhu 0 tan 56 1.

. Lal ehuyen khoa kiem tra sang vi trf D, khon T-D sang vj trt T, khou (I>3Y v&n (} vi tril, khoa th.n 56 v~ vi tri 1 VII dieu chinh num tin hi(!u t hu sao cho kim dong ho chi khoang 40·GO, lW'p then dieu chlnh ruun xOIlY pha, cho kim dllng hOpha ye vj trl 0, sau do chuyo'n num thn s6 s:J.ng vi

. trf 2 Wi ~ tri 3, kim dllng:M pha van chi vi In 0 ho~c chi du(,1C IQch di

khOng qua 10 dan vi, ;

N€u cac buac ki~m tra d~u dE;lt dttr,1c csic gilt trj kiO'1ll tra nhu c1;1 noi e] t~n thl c6 tM kOt luQ.n nlng ; May dat y~u dlucho cClng tac do ngam. Truong hgp nguqc If,l.i phlli dun may v?:l cac co sa cO chuyOn 1116n xU-H.

_" ~:'!'_':"'"'".;:"==-~"-

•. -t'.

Trang 144 aOO TeN

2. Kiem nghi¢m d¢ ehinh xac cua may do khoang each EOK-2000. Viec ]dam tra dO ehlnh xac du<;!c tien hanh tren bal kh~m dinh bang each dung may dO"'~l~t khoang each chuAn dil duoc do bang day inva.

Dung may do khoang each xac dinh chien dai khoang each chuan bang each do theo 2 chieu ; m6i chisu do 6 lan do, Lan do thu nhat do bang ca 3 thn's6, cac Ian do thd 2 den thd 5 chi do a tan 561.

Khi do, s6 dQC a .thn s6 1 lay 4 s6 te, con s6 dQC a thn 56 .( hal va ba lay 3 56 ht Ngoai ra phal do cA nhi¢t d¢, ap su{(t va neu co t.he cA d~ a:m de xac dinh sv. anh huang dQn khoang each do.

Khi tien hanh do ki~m tra cAn chu y mng B6 doc a be. tAn 56 phai tuan thea qui luat sau ; 2 56 hang dll.u cua 56 doc a din 56 1 phai bang hoac gan bang 2 56 hl~ng cu6i cua 56 dQC " tan 56 2 va 2 56 hang dau cua 56 dQC CI tan so 2 phai bang hoq,c ghn bang hai 86 hang cuoi din 56 doc CI thn

s6 thU ba,

Neu dQ chinh xac cua may khong dat y~u cau thl ph:\i dua may ve co

so ".~ ('~luy{m mOn de xli 19·

\

\

\ \ \

Trang 145 (200 TeN

Phl,l h,IC 18

KltM NGHl€.M nA.Y INVA

Cac day inva dung M do canh day, dubng day d-uQc ki~m nghi¢m tni blli kiem dinh bang 4 IAn do. Khi do phai doc 56 Wi 0,1 mm, chenh lOch cua hi~u cac cap 56 dQC (tl1iC1c-saU) khong dl1Qc vuot qua 1mm. DQ chenh cua cac dAy inva giua hai Ihn ki~m nghi¢m khong dl.l~c vuct qua O,3mm d6i v(Ji lo~ dA.y 24m vA O,6mm d6i vCli leal dl'ly dhi 48 m.

Bai kiem dinh b6 trl t.'1 noi bang phlmg, ddt 6n dinh d~ ti¢n dl).t gin 3 ch!l.n true tiep. Chieu dai bAi ki~m djnh dill 120m hoac 240m. Hal dhu bili kiem dinh chen m6c (ph\lll,lc) Chi~u dhl cua bnl ki~m djnh duoc xric dinh bang hai dfly inva vA do 6lhn (31hn do di va 31hn do vt).

Trang 146/200 TeN

Phu luc 19 Kr£M NGHl€M MAY, MIA DO TUVY CHUAN

I, Ki~m tra vi\. ki~m nghi~m may thuy chutrn, 1. Xem xet va. ki<fm tra cac b¢ phan cua may,

Cac b¢ phan sau arty cua may phal dlly dl't va dAm bao cMt ltlQng:

Il: KInh v~t, klnh m:1t elm 6ng kInh va cac b(l phan quang hoc khac

phru sach sEl, kh{)ng co vet xiiy xat, '

b. Hlnh nnh ItlM chi, hni dl\u bot mrcc va cae vach chin kMc pnN ch!nll ~ae, ro ~t (hai nua hlnh anh bot rnroc phAi doj xt1ng qua dtlbng chia dill no, dtlong nay pMi TO rong va net).

c., Num di~u chinh ti(!u cv, vanh di~u chlnh klnh mAt vanh doc s6, 6c nghieng ph{u chuy~n dOng nhe nhang, khOng co hien ttlong hi tic bi rc

hoac xec x<;ch. . . . ,.

Khi dmu chinh ti(!u Cll cua 6ng kInh hlnh anh phN dat dtl<,1c 1'0 rang,

d. K.!nh d9C s6, gucng phan ehieu bot mtac, cac 6ng bot ruroc can may va eric IX: hi(lu chlnh cO chat hrong dam bao, khang bi hu h6ng,

e. Chan may va cac b() ph(l.n khtic pMi hoan hao, BaU khi van chat 6c

ham, may dl),t t~n chan may phlU vftng chAc, "

g. Phu tung d() sltn chirn vA thny thl!' phhi dliy du,

N(fu .ngtCCri do ngil.m kh{}ng Bltll chua Glt!le nhftng b<l pMn hi hu hong

thl pMi dun mo.y v~ xUdng M sua ch ita , .

2, Xern xct vi\. dmu chlnh cae 6c ron may :

Khi v(l.n ch:)t 6c ham may vAo ehlln may, cae 6c cAn may phAi duoc v~n vito, v~n rn nhfj! nhung, d~u d~n. Nil"u chJilt qua hOJilc long qua thl dl"eu ch,lnh nhtl 9llU : Vi;l.n 6c can may theo chi~u v~n ra cho den khi nhin ro 6c dl~u ch{llh nl\m ngnng snu 16 cua vanh dai bao v(l. Dung que hi~ll chln.h ~4 dil}u eh~nh cho 6c ciln may eh~t vao hay lOng ra theo j dinh. Plui! dlbu chlnh ttlng 6c clIn may va hi~u chinh tit tit cho den khi dat Mt

qlla mong mu(ln.· .

3.Kiem trn v;l hi¢u chInh bQ rh4n quay quanh tl"1.,lc dung cun may,

, I

I

!

I

l

Trang 147/200 TeN

Neu may quay quanh true dung r:1t chat thl dung dau xang de rita true may vacho dau may vao, each lam nhu sau: Thao ci!n tMn,nhli! nhang b¢ phan t~n cUa may 'cimg vai t1'\1C cua may ra kh6i b¢ may, dung gie sach tAm xang d~ lau chili b¢ pMn true va~ phan vanh dai ngoai tree gan lien voi b~ may, Khi da lau xong, dung gi~ sach (khOng tam xang) cham khO nhfrng ch6 dB. lau va lAy que thUy tinh nho 5-6 gi<,lt dau may vao true may, Sau d6IAp may vao clin than. (Vi~ lau rUB true may pha] ti€n nanh trong phong kin va gift khOng cho bui bam vao thanh true va Mn trong true cua may).

4. KiEl'm tra va hi(!u chlnh 6ng bot nircc cAn may:

Vi(lc kie'm tra va. hi(lu chinh nAy nham dua true dung cua may ve vi tri tM~g dung. each ti~n hanh nhu sau : Dung 6c can may dua bot nuoc ve chinh giira, sau d6 quay may di 180°, neu bot mroc l~eh khoi vi trf trung tam thl dung 6c hj~u chlnh bot ntloc M dieu chinh 1/2 d¢ l~hJ con 1/2 thl dung 6c cAn may de hi~u chlnh. Sau do phAi quay may di 180°, neu Ilx)t ntlac v6n I~h kh6i vi tri trung tAm tht pMi ti€p tuc hi~u chlnh Ian thll hai (each lam nhu truce), CIl ti~p tuc hi~u chlnh nhu tM cho Mn khi quay may 1800 rna bot nuoc khong lQch khol vi trl trung tam thl duoc,

5. Kiem tra va hi~u chlnh vi trf Iuoi chl :

Khi vl trf luCri chi dB. d~t dung thl chi dung cua no phai tMt trung khlt vbi phucng dAy dl,li. D~ ki(fm tra til!n· hanh nhu sau : 0 nol khuat gfo treo m~t sqi chi tron tuang, dAu duai buoc rn¢t qua doi, De nhin 1'0 sqi chi, ntln dan gi.:fy trang trt'ln tUllng phia sau aqi chi, Cach tucng 20 Mn 25m d~t may thuy chudn vA cAn may tM,t chinh xac. Sau d6 d€ mOt dhu chi dung cua lUai chi trimg vai dAy dol va nhln xern dll.u kia co trung vci dAy d9i khOng. Ne'u l~ch qua O,5mm thl phal hi(!u chinh l:,ti luDi chi.

Phuong phap hi~u chlnb nhu sau : V~n long cac 6c hi~u chlnh c6 dinh cua b¢ ph.n lulli chi, sau do xoay nh4i! nhang b¢ phan lulli chi d~ cho chi dung tMt trung khit voi dAy dQi, ~i v$ll c~t cae 6c c6 dinh cua b¢ pMn htbi ehll~.

Sau khi hi(!u chlnh Judi chi phru de dinh l~i goc i, 6,Ki~m tm hi(!u chlnh gOc i:

a.D6i veri may thuy chu&l th6ng th\tong:

D.~t hai mia t~n hai CQC sAt (hO$c CQC gO <;0 dong dinh rnu trOn) ~ diem hai A va B c8.ch nhau khoang 40-50m.O gifta do~n AB d~t tr~m

Trang 148/200 TCN

may 11 va t~n dttbng BA koo dai ~t tram may 12.Dung thttc,c cu¢n do khoAng each I 2A;::1/10 AB (hlnh 31). Khoang each llA va HB cMnh

nhau khong du:c,1c qua O,2m.

Hlnh 31

LAn IttQt d;}..t may .trl:n II va 12, cAn bA.ng may rbi dQC s6 a l, bl va a2,

bZ tren mia A va B. .

GOc i dnh thea cong thUc:

. p.

1=--~ D

Trong do: ~h= (hl·aO + (aZ·bZ) D. khoang each giua A vB. B.

NI~u gee i :$ 20· thl duqc. Neu goc i Ion hen 20· thl hi~u chlnh 'nhtt

sau :

De ngUy~n may 0 vi trl 12, xoay gOc nghi~ng d~ cbo s6 dQC tren mia

d;}..t 0 B trung voi gia tn b'2 = b2 + 1,1 till, sau do dung c8.c 6c hi~u chlnh cua 6c bot nttoc hi~u chinh cbo hlnh anh hai bot n\111c tru.ng hQP· Sau khi hieu chlnh 6ng bot n\1oe phAi kiem tra i~ gOc i, n€u vAn thA:y ibn qua qui dinh ttE!TI thl phhl tiep tuc hi~u chlnh cho den khi dat y~u diu.

1

\

Trang 149 /200 TCN

b. Doi voi may tbUy chuan tl,! d¢ng diE!U ehlnh tia ngam :

D~t mayo giua dubng th~ng noi hai mia (khoang each giua hai mia til 50.80m). Sau khi da dua bot nUDe cua 6ng bot nuoc trim ve giua, dQC 56 a l trE!TI mia S3U va bl tren mia truce (hlnn 32). Sau do chuyen may ra phia sau mia truce (vi trl. 2) each mia tn1Clc khoang 3-Sm. DQC 56 b2 tren mia trl1bc va a2 tr~n mia sa u. So sanh so doc a2 vci gla hi &'2 tinh d\19C

thee cong thuc: a'2 :: aj-b l +b2.

SI,l khac nhau giua a'2 va a2 khOng duqc Ibn hon 4mm. Trong trl1ang hQP vtlQt qua han sal cho pMp tren thi phai dung 6c hi~u chlnh cUa lubi chi dua chi ngang eua 1\.101 ehllen (ho~c xu6ng) sao cho 56 dQC thuc te tron mia sau a2 :: a'2. Sau khi hi~u chlnh xong phai tien harih ki~m tra

lai. Hang ngay truOc khi do d?!u phBi kiem tra goc i.

7. Kiem nghi~m mile chlnh xac xe dich cua thi1u klnh di'eu chlnh Heu

elf.

a. Kiem nghi~m tl:J.au kl.nh di~u chinh tieu cu co hi long kh6ng.

Tr~n bai d<1t tuong doi bang, chon diem A M dl},t may. Can bang may, ngam thea mot duang th~ngt eAch may 10m dong 1 CQC sAt (hoq,c CQC go cd dinh mfl tron) , sau do ell each 10m If}.1 dong tiep 1 CQC nira. Dong tat

caG CQC nhu v~y va danh s6 tu 1·6 (blnh 33).

,
r
5 r
2 3 4 6
10 20 30 40 50 60
Hlnh 33 Trang 150 1200 TeN

----------

bi4-. _

~ -_:- __:.:: .r: -:_ .; -_ =--:_- -_- _---=.::-=_:;~---.= __

------

-------

Ci..+ _

V~n oc nghi~ng dd hai dAu bot nt/oe tMt trung voj nhau, tli do girt nguy~n vj trf 6c. Dung mOt rnia IAn lUCJt d4.t tran cae C9C. Khi do phAi dieu chlnh W!u cl,l th~t ehfnh xac. Theo chi gilta d9(! dUQc cac so aj , a2, ... a6 tran mia. Dung 6c nghU!ng nang cao tia ngtm cua may I~n khoang

. 20mm, doe cdc sO bj, b2 ... h6, trlln mia. Tuang tv hl;l JMp tia ngam xu6ng 20mm, co cac s6 d<;>c tttong tlng cl,c2 ... c6 sau do l(l.p bang de tfnh.

LJi = hi - cj L2i = a] - Ci VIi = Lli • SiKl V2i == L2i - SiK2

trong do Sj IA khoang each ttl may toi tung mia

[LliJ [L2iJ

Neu [VI] - [V2] < I,5mm thl may d:;tt y(\u diu.

b. Kiem tra tbau kfnh dieu chlnh tieu cV xern co di d¢ng song song vai tin ngam cua ong klnh kMng.

Tren enD cLrt ph<\ng chon diem A laIn tarn ve mot cung trcJn ban klnh

Trang 151/200 TeN

bang 50m. Tr~n cung tron 111y cac diem 0, 1, 2 ... 7 (khoang each S tit diem 0 Mn cae dil:!'m I, 2, ... 7 t{nh theo dAy eung IAn IU9t bAng 10,20,30,40,50,60 va 70m). Tr~n ta:t ca cac diem dong ate g6 cd dinh rnti

trim (hlnh 34) 0

s

A '""', ....:::...

Hlnh 34

Tlili cae diem A va 0 dong CQC g6 de d~t chlln may. D;)t may U;!.i A, can bAng may cAn thQ,n sau do IAn luqt do tlt C9C 0,1,2 ... 7 . Dung chi gifts dQC s6 t~n mia. Lugt do vel tien hanh thea chiau ngu'Qe lal (7,6 .. 1,0) va tao voi luqt do di lam thanh m¢t 111.n do. PhAi do 4 Jan, gius cac IAn do phAi van 6c can may d~ thay d6i d¢ cao cUB may. Truoc khi do ph8..i dieu chinh tieu cu chfnh xac va tuy~t d6i khong thay d6i ti~u cu trong 4 Il!.n do.

Chuytrn mriy toi diC:m 0, cling do 4 Il'tn do tit eoc 1-7 (hrot do di) vii tit ate 7-1 (h/gt do ve) nhu khi d~t may 41i di€m A, nhung tntac m6i 'JAn dQC 86 ph8..i dieu chlnh chlnh xac titlu cu.

4.P bang tInh V thea c6ng tMc !

Vi ==ill + (40. Si) K

7 [S . .1]

K= -- __

trong do : s Ie. khoang each tit may ( d;)t 4Li di{fm 0) Mn cac CQc.

Trang 152 {200 TCN

..

Ai ::0 hi - hm hi =: Hi ~ Mi Hi = 10 - Li

La IS. s6 trung blnh cua 4 Ian do tal mia a coc 0 khl may d A.

Li la 56 trung blnh cua 4 IAn do tl,ti m6i diem mia khi maya A. Mi la s6 trung blnh cua 4 Ian do tai m6i di~m rnia khi may 0 O. hm 18. s6 trung blnh cua hi

BeH ky 56 Vi nEW cung khong Ion han Lmm ..

8. X8.c djnh sal s6 tl,i di'eu chlnh (d6i voi may thtiy chuiln tl,1 dieu chlnh

tia ngam). . .

Hai mia dat each nhau 200m. May d?t chlnh xac a giua hai mia, Tien hanh do chenh cao lhn luqt 5 vi tri bot nuoc cua (lng bot nuClc tron (hlnh 35).

Hlnh35

o vi tri I bot nucc du<;lc dua ve diem ·0·. Dung but muc danh dau len m~t thUy tinh tam cua 6ng bot nuClc. Nhimg vi trl con ll,li deu dua tam bot nuoe each diEim ·0· khoang 2m, 0 m6i vi tri do chenh eao 5 lhn. Uy ket qua trung blnh cua tung vi trl U,III, 'N,V IAn hlQt so sanh vdi ket qua trung binn cua vi tri I. Dai lucng chenh l~ch khOng duoc Ifln hon 5mm. Neu VU'qt qua han sai cho phep t~n thl phai dua may ve xtiClng s\ta chua.

II. Kiem nghi¢m mia thUy chuan . 9. Kiem tra m~t kMe 56 cUa mia ;

.

[

Trang 1531200 TCN

~~t kh~c 86 ciia mia phat la mat phang (co the' xac dinh bAng each de' nghieng miava cang sQi chi).

10. X9.c dinh chieu dai trung blnh 1m cua mia,

Cac mia du djnh kiem nghiem va thudc kiem tra phai de trong phong ·cO nhi~t d¢ 6n dinh khoang 2 gio trubc khi tien hanh kh~m nghiem.

Khi ki~m ng~i~n:-_, mia, mia pMi d(l.t nam r.g<.ng,kMng de vong xu6ng. D~t thuoc kiem tra len mat mia song song voi mia, Xac dinh chieu dai mia tien hanh thea tirng doan cua mia gilia cac khoang chia 0~-10, ~0-20, 20·2!)dm. PMi tien nanh do di vn do ve. Truce kh] do phai du~g but chi nhcn ke nhung vach nhc a mep vach din d9C s6. ChiE!U dai mOl khoang duoc xac dinh b~ng 2 lhn doc 56 0 m6i dau cua doan. Giua ~p doc s6 thl1 nhat va cap dQC s6 thU hai phai xl! dich thuoc kie'm tra di m?t it. Tren thudc ki~m tra d~t 86 chlnh xac toi O,02mm. (tai 0, 1 vach chia nho nhat cua thuoc). Trude khi do di va do v~ phai ghi nhiat do thea

.nhi~t ke lap trong thucc kie m tra. t .,

. 0 m~t ~o c~a mia cdng b~ng each tucng tl,! xac djnh chieu dai cAe kh?ang chia 4;:>.54, 54-64, 64- 73, hoac eric khoang chia tuong ung vel chung.

~6 ~Mnh gilta ~c hi~u 86 cua cac s6 doc 0 d~u ben phai va d~u ben trm cua thtCflc kit· III t.rn ~(ii vbi m~t donn c(l:l min khong duoc vuot, q\ln O,OGmm, neu S(I chenh lon thl phai xc djch t1ntljc klum tra vu It\p lni SCI

doc thea hai dau cua no. . .

Nhirng s6 d9C khOng dat yeu chu th! gach boo

11. Xac djnh sai 86 cac khoang chia de xi met cua min:

De xac dinh sai s6 cua cac khoang chia de ci met cua mia dat thuo 10em tra ~en n:ia nam ngang cho vach 0 CUR thuoc 10em tr~ trung Vd~ vach 01 cua rma va doc 86 tren thucc kiem tra tucng ang voi vi trl cua ~c vach chia de xi met trong pham vi met thu nhllt cua mia. S~u do xe dich ~hUdC kiem tra di met chut ~i dQC 86 nhu truck Xac dinh nhu the cho tung met cua rnia. D6i v6i met cudi cimg chi dQC 56 den 29 dm. Tri 56 cae, hi¢u sO c~a cac so cua cung m¢t khcang chia d~ xi met trong gioi han cua met met khong dvqc cnenh nhau qua O,lmm.

12. Xac dinh 56 chenh vach ·0· tren mat den va m:;\t do cua rnia ;

~ Dieu cQl~~ cho may thang bang sao eho bot nude cua may nam vita dung vao gH13, ngarn vao mat den cua mia va dQC 56 , sau do vAn gi\i

Trang 154 1200 TeN

nguyen vi trl d:,'it may, quay m?t do cua rnia roj d9C 81) tren mat do. Uy 86 doc tren mat do trir di· 86 dQc tran mat den duqc dO chsnh gifta cac

diem 0 m~.t den va do cua mia, .

Trang 155/.200 TeN

Ph\ll\lc 20 KI£M TRA, KI£M NGIII.eM, m€u CHiNH MAY HAN UAC vA cAc DI)NG Cl) KEM TH£O

it ~. •

1. Ki~m tra ban ve. 1. Ban vi! phai c6 djnh thea huang narn ngang va lh!\ng dung khi va n chat 6c ham.

Dr! kit1m ta pMi d4t may ban dac Mn ban va rl)i hU6"ng ang kinh tfJi nl¢t v~t. Kh~ d~y tay vao 4 canh, v4t do sf! chny khoi lu6"i chl. Khi W tay v(tt d6 BE! trd" v~ vj trf Cll nl!ujlthllng thl coi nhu ban vI'! chua dvqc c6 dinh

theo hUC1ng nAmngang. ! I

Huang 6ng klnh ti1i m¢t ~~t , kM :lIn tay xu6ng ban vi! t6i tM tny rn.

Neu vlit do van a vi trl ell thl ban ve da dUf)c cd" dinh thea phVong thhng dt1ng. Nl!u v~t do vb trd" l~ vi trl ell thl van eh*t de 6c cua thanh go tron dAu chAn nuiy,c9.c vit ham cua thanh dung va 6c ham chAn may voi ban g6 l{l.i. N6u SB,U khi ham cac 6c do j~i n1l1 ban vi! vitn khong 6n djnh thl dua vao xUong sua chua. .

2. M~t trsn eua ban ve phAi bAng phAng.

D~t mep vat thu6c cUa may Mn ban vi! ( thuoc dA ki~m tra ) vA dlta nhs thee chi~u d9C ngang. N€u khe hO giua mdp vat thu6c vll ban ve vuqt qua O,5mm thi phAi dlillv~ xuang sua chua.

3. M4t tn'lncua ban v~ phAi vuong g6c vOi true quay cua MMn dq.c . Dll'bAn,d~c bAng g6 thl khllng nOn kio'm tra, Dll'ban (t~cbAng kim loai thl kiem tra nhu sau : Dung 6ng bot nU6c hlnh tru cua may va cac 6c nAng d6 ban dae dlia m~t t~n bAn vI! vb Vi trf nAm ngang, tit tir, quay ban ve, nlu bot nu~ l~h kh6j vi trl giii'a 2.3 vach chia thl tiQ'n hanh ki~m tra l~. N€u van khOng dli\t thl phAi v~ xuongsua chua.

n. !Glm tm vA hi~u chlnh may ban d(lc.

1. Vlt thanhvft di d¢ng ~A cd djnb xoay d~u va d~ dAng .. Ki~m tra

bangcAchV$nthu. , '. '.

2.' 6ng kf~ khong dU"~tha~ d6i vi trf khi cd dlnh vit ham ~a pMi

quay d~u d~ dAng khi V$n vit hAm ra. .

3. Tro.ng trllcrng nhln cua 6ng kInh phw ro rang, khllng cO bl,li M'n vA

Trang 156 1"200 TCN

v6t xuoc.

4. Mep vat thuoc cua may phAi tUng. D~ ki~m tra, tren ban vi! gAn ml)t tb gilfy trAng.i)~t may l~n bAn va Tti dung but chi den vot nhon k~ dQC theo mep vat thucc, BaU do quay may di 1800 va. d~t mep vat thuoc trimg Jen dubng chI vita kfH-hi lai k~ m~t dubng chi nira, Neu khoang hil giua hai d\lbng chi qua O,lmm thl khOng dat yeu cau va phAi dua v~ xu:ang Baa chua.

5. B~ m~t day thudc phai la m~t ph!ng. D€ ki4m tra, ap thuoc va.o mat phAng dA duoc kiem tra, ndu hai db thu:oc bi mng len phia t~n thl phlii dua thuoc v~ xuang sua chua, con neu hai dAu tht1G"C cong xu6ng phla duoi khong Ion lam thl van BU dung duoc vl khi d~t may len ban ve c.a pbAn n~ng cua mliy de xu6ng sE! lam cho thuoc tbtmg va vUng chaco

6. True bot nuec hlnh tru tren thuoc cUamAy phAi Bong song voi mat phAng cua day thu:bc.

Dl;I.t may VaG giua ban ve thea huClng hai 6c na.ng may.roi dung hai 6c nang dua bot nuoc v~ giua. Dung but chi ke mQt d-UC1ng tMng thea mep vat thuoc, sau do quay may di 1800 ~i dl;l.t mep vat thubc trilng voi dubng chi vtla ke. N€u bot nuCiC vAn" vl tri cli thl di~u ki~n dam Mo. Trang tntong hop kMng dl,\t thi dung que hi~u chinh dua bot nuoc vi; m¢t nua s6 l~h cua vi trl giua r?>i dung 6c nang may dua bot mJt1c vao gifta. Sau khi hi~u chlnh xong dua thuoc CUR may thea huang cua 6c tM ba va dung 6c nay dua bet nuoc vao gifta.

. N€u d~t may d 'IDQi vi tri t~n ban ;e rna bqt~uoc tren thu{lc kheng l¢ch qua 2 vach chia thl d~t y~u chu.

7. Ttvc cua 6ng kfnh pMi vuOng gdc \fbi trvc quay-cua no.

ChQn n1¢t nIl,lc ti~u tMt ro r(li hu(Jng 6ng kfnh tbi ml,lc tibu do, dfmg bUt chl ke mOt dubng thilng theo Illep vAt thullc cUa may. ~n d\1~ng ke cMm mOt die'm giiia. Dlio 6ng !dnh vi t4t mep va.t thu:llc cua tllliy tri.mg vai die'm vita chllm va quan sat ml,tc ti~u ban dl\u. Sau dd lIP ke mot d\Ibng thea mep vat thl1ac . Neu hai du:bng ke trung nhau thl dibu ki~n ni'ly dJ},t ~u cAu. TntC:lng hl1P bai d1fC:lng ke d6 t.q.o thAnb m~t gOc nM thl cAn hi~ ehlnh nb\1 BaU : D$t mep vat th1tOc trimg vili dl1bng pbb giac cia g6c ~o ~i hal d\1Ctng k~ do. Ldc nay m\lc tiAu khOng n!\m (} tAm l\1(:1i chi chu tMp, dung 6c hi~u chlnh dua tAm chft th$p trung IAn mvc tiau.

8. TI'\1c quay cua 6ng kInb. phAi song song v6'i mj),t day thu& cua may.

Trang 157 (2OQ TeN

..

Huong 6ng ldnh len mOt diam each may khoang 20 Mn 30m va each mat da."t khoang 5 den 10 m. Ha 6ng kinh xuongvj tri nam ngnng vll danh dau bUng but chl hlnh chieu CUll tarn htbi chl. Sau do d9.0 6ng klnh va lam 1?J nhu tran, N~u hinh chisu IQ.n naytrung vci Ian chieu truce th] di~u ki¢n dl?t y~u du. Nt'u khong dat .thl hi¢u chlnh bang each van hoi long v1t nC'li tMn may va thJac, chem vao de than may mot mieng gi.1y mcng, v~n chat vit va ti~n nanh ki~m tra Iai,

9. ChI dung cua 11101 chi phai vuong gee voi mat phang day thuoc,

Dua ban ve v~ vi tri nam ngnng, sau do huong tAm luai chl len rnuc ti~u rO r¢t rl)i nang 6ng klnh ~en hoac ha xu6ng. Nou nhu muc lieu It;:ch kh6i chi dung tbl phai xoay khung !uoi chi sao cho Ol\1C lillu trimg voi chl dung. Sau do tien hanh kll!m tra l!;li.

Trang thuc W" cb] dung luon IUCln vuong gdc vai chi ngnng vi vf>.y co tM ki~m tra theo chi ngang Mng each t\1 tit xoar may sang ben phai hoac ben tnii dtJ muc tieu chay dQC thea chi ngnng,

Cang co thg hi¢u chinh bang eAch xoay chi dung triing vdi sci daydoi trw C1 xa,

10. M~t phang ngarn pha! trung hoac song song v(Ji mep tlruoc di dQng.

Huon~ O'ng klnh l~n mQt muc ti~u co tM nhln thily ro mng bUng ma.t thuong. 0 hal dau map vat thuoc dong thQ.t tMng hai dinh ghim nho r?)i

• nhln den nwc.ti~u theo hub,ng cua hoi dJnh. Nltu. nhu 1l1.I,lC tieu k,hOng na.m tren dUOng thing CUB. 'hai dinh thl ph9i dung vit di d~ng dua n11.,1C tleu v~ hUClng d6. Luc nay tarn IU(l:i chl a(!J l~h muc tiGu. Vi).n long 6c n6i thAn may v(ji thuac. Xoay tbl\n may d~ $n luoi chl trilng voi n~c ti(lu ~i V$n 6c l~, n€u l~ may kMng cd 6c di~u chlnh a than may mil kh6ng

'!.. .b!o dAm dillu ki~n nAy tblphAidua vao x\l6ngsua chua.

1 L Sai s6 chI ti~u (MO) phAi ghn bAng ·0· va kMng dlSi.

PhM xac dinh MO nhi~u lhn v6i cae ml,lc titlu kMc nhau. N~u all thay d6i MO Ibn hdn 2 IAn di) ch.Inh xac dQC a6 thl phAi ~ ch~t thGm6c n6i vAnh dQ dllng vbi tl'\lC ling idnh, eSc n6i 6ng bQt nuck va wng chu«n. Sau do xac dinhbP MO. N€u MO khOng VtJ'qt qua 2' thl di~u ki~n thaa m4n~

DE! dua MO v~ ghn bAng 0 phAi dnh MO va gOc nghl~ng theo 00 dqc ban dO tnii h<* ban di) phlii : dung vlt cUa 6ng hQt nullc d~~ t~n bAn d{'l

tti g!1l gOc dung. Sau do hi~u chlnh bI;lt n11Bc v~ giue.. .

Trang 1581200 TCN

12. Neu tri!n 6ng k1nh cua may ban dac cO gan 6ng bot nuoc hlnh tru thl true cua no phai song song v6i true ngam cua 6ng Idnh.

IDem tra dHlu ki~n nay nhu ki~m tra gtic I trong may thuy chuan.

N6u gin tri X Jon hen Icm thl pMi dung 6c di dOng dua chl gifta cua 6ng kfnh I~n s6 dQC mai t~n rnia a'2 = a2 + X. Dung que hi~u chlnh dira bot nuoc ve gii1a . Tien hanh nhu vQ_y cho den khi nao gia tri X dat dltai Icrn thl thai.

III. Kiem tra kep doi tam cua ban dac .

De ban dac 6" vi trf can bang, danh d!l"u tren ban ve m¢t die·m. D4t dau nhon cua kep doi tAm vao day. De cho qua doi {Sn dinh ~i dong CQC sao cho tAm coc 6" duol dau nhon cua qua doi. 8au do quay kep-doi di 180°, Iai de vao diem du danh dau. NEru dau qua doi kMng I~h khol tAm.CQC In duc;1c . N~u l.:ch thl hi¢u chlnh chd nt'Si duy dol mOt dai JUc;1ng bang d¢ l¢ch do 1'6i tien hanh ltiem tra Iai,

IV. IDem tra vB. hi~u chlnh may ban dac tl,i d¢ng.

Cac muc kiem tra thOng thuf1ng cun may ban dac tv dQllg gi6ng nhu a phan II. Duol day chi trlnh My mot s6 rnuc kiem nghiarn rieng' cho Ioai may nay.

1. Riem tra thuac1di d¢ng (thiroc song song voj thuae chlnh )

Khi djeh chuyen thuoc I~ ghn ho~~ xa thuac chfnh thl thuac dl d¢ng pM.i song song voi nhau.

De ki~Ul tra, d~t may ban dac l~n ban VB, dung but chi k~ ml,'lt dubng t.hhngdQC thea mdp vat thuoc chlnh, BaU do dich chuy~n thuCsc. di d¢ng. d m6i v1 trt ke m¢t dliang tMng dQC thea thuoc di dOng. Cac duang tM-ng do phdi song song v(:Ii dl.tong ke cua: thl.toc chlnh khottg. duqc vugt qua O,2mm. Nl!u vugt qua 0,2 nun thl phAi dua ~ xl.t6"ngsua chua.

2. Sai s6 ch] ti~u MO cua ban d¢ dang phAi khOngd6i vA gAti bang 900, Gla trj MO dugc xac djnh bAng each huang 6ng kInh Mn muc ti~u vA dQC s6 thea ban dQ dt1ng va· ban dQ' ph8i (P) va tr8.i ('1'), M6i IAn dgc s6 pM..i

dira hQt nUac V!\O giua . Sal s6 chl tMu tInh thea Cong tMc : . .

MO=

2

t

!

.

(

j

f

i .,

f

f

t

I

,

f ~

Trang 159 1200 TeN

va gdc nghieng' a :; MO - T :; P - MO Trong dri : MO - Sui s6 chl tieu ban dQ dung P - S6 d9C ban d¢ phai

T - 86 doc ban d¢ trw

Hi~u ehlnh MO bang 6c hi~uchlnh 6ng bot nuac t~n ban d¢ dung.

Gia tr] MO'phai m\m trong giai han 90° ± 0 '5. .

3. Anh huang cua dQ I~h tAm ban dO dung xac dinh bang each do goc nghleng esc canh thea chieu do di va do ve.

4. H~ 86 duang cong chsnh cao xac dinh Mng each so sanh ket qua do chsnh cao do bang thuy chuan hang III vai ket qua do bang may ban dac . thea bieu dl) dl.tong congo

H~ s6 K tlnh thee COng thtic :

ho K=Ka-htb

Trcng dc : Ko - H(! s6 chuan (l0, 20,100) ho - Chenh cao do Mng thuy ch uan

htb - chenh cao trung blnhdo bang may ban dac.

Khi xac dinh M s6 "10' giila cac m6c thiiy chuan phai co chenh cao 7-10m va each nhau khoang ghn 100m, 86 Ian do chenh cao bang may ban dac gitra cac m6c do khong It hen 20 l~n ( trong do 10 Ian do di va 10 JAn do v~).

Chanh cao cua m6i IAn do X8.C dinh bang erich huang cung tron dAu ti~n l~n cAc vach chla khac nhau eua mia. Ch~nh l~ch giira cac chenh cao khOng dU'Qc Ion hon Scm, lAy cMnh cao trung blnh gifta 20 lAn do. De xdc dinh M 56 duoc chinh X8.C hen n~n co 2 chenh cso khac nhau giira 2 c4p ~6c. CMnh cao trung blnhhtb X8C djnh bAng may KA-2, KO-l co tM nhan dliQc bAng each do thUy chulin tit giua.

H~ 86 dtiang cong chenh cao cO tM'xAc djnh bAng each do th uy ch uan gifta.cac m6c co dQ cao da bi€t (bAng thuy chuan hlnh hoc). Chsnh cao

'.

Trang 160 1200 ,TeN

giua cac moe do khong du<!c nhO han 50m va 56 d\1bng thuy chuan khcng nho han 3,

K€t qua xac dtnhoM s6 khong duc;le khac 80 v{1i M s6 ti~u ehul1n.

K:= 10,± 0,1 K = 20 ± 0,2 K:= 100 ± 0,4

Khi cac duClng cong ehenh cao nhan d\1c;1C khac v~i M s6 ti~u chuA:n (10, 20, 100) vA V\1c;1t qua han SRi tren thl tdng ch~nh cao d\1~ng thuy

ehuan phai nhan vai hieu chlnh sau : . ,

NlO:= 0,1 K N20 = 0,05 K N100:= 0,01 K

Vi du : Duong cong chenh cao 20 xac dinh dltQc ehenh eao 10,OOm .

H(l 56 thuc te khOng phhl la 20 rna Ii 20,03 thl h do duoc hieu chlnh nhd

sau :

h hi¢u chlnh:= 10,00 x 0,05 x 20,03 = IO,02rn De ti¢n lqi co tM lap bang.

Vi du : K := 10,02, 56 hi~u chlnh cho h = 5m 1ft .; Icm, cho h = 10m la

+2cm,

K = 19,98, s6 hi~u chinh cho h := 10m Iii. -Lcm, cho h= 20m la-Zem.

Cong thiic ehung de xac djnh chenh cao co dang :

h = K(a-v) + i-v

trong do:

K- H(l 56 duong cong chenh cao (± 10, ± 20,± 100)

a- 86 doc tren mia bA.ng d1.!bng cong chenh cao

v- s6 dQC tren rnia thea duong eong co bim

( chi~u cao tia ngam)

i- chiau cao may

Khi doc so tren mia, bot nuoc trong 6ng bot nude hlnh tru tren ban dO dung phai dua vao giira. Khi huang d\1ong cong co ban len dO cao may

(i-v), cong thirc tren se con:

h = K(a-v)

Neu diem "0· cua mia ngang chieu cao may (v=O) ehenh cao se d\1Qc' xac djnh thee cong thee :

\

\ \

\

[

.,

Trang 161 /200 TeN

DO cao cua nhirng diem mia tlnh theoeOng thuc :

Hd.m = Ht.m + h Trang do: Hd.m - D¢ cao diem mia Ht.m - dO cao tram may

h _ chenh cao xac dinh bang may,

Neu do thuy chu~n bang phuong pMp tU gilta th] eMnh cao tInh thea GOng thuc

h = Kt (at-v) - Ks (as-v)

Trang do : Kt, Ks _ hQ 56 cac duong cong chCnh cao 9U dung khi doc s6 tr~n mia truce va mia sau tuong u:ng vai dau (cong va trir).

at , as _ ,s6 doc thea cac dUClng ccng ehl!nh CUD tron mia truce va mia

sau,

v-56 dQC tren hai mia thee d\1C1ng cong deu.

Ch~nh cao tram do pM.i xa.c dinh hai lan khi huang dUClng cong co ban l~n cac vach chia khac nhau cua mia (VI va V2). Ti1 hat Mt qua do

Iffy ehenh cao trung blnh tram do.

Sai s6 khep duong chuYEin d~ cao (khi 8U dung K = + 10 va mia co vach chin cen ti met) phai gln bang ± 10 L em, trong do L la chH'iu dai tuy~n (km) voi di"eu ki~n chieu da.i tia ngAro khOng Ion hen 100m vi\. ± 15

L em kbi chiCu dui tiu ngt\m gAn bAng 200m.

COng thuc tinh khoAng each nam ngang nhu sau : do = C (b-v)

I i \ \ I,

trong do : do - khoang each nam ngang C- H~ 86 do xa

b- S6 doc tren mia bang bi~u db do khoang each

v- S6 dQC tren rnia thea d\1C1ng cong cO ban

Trang 1621200 TeN

KIEM TRA, KIEM NGHft;':M DIA nAN

1. Kim dia ban phal eo tit tlnh tot vAtMt nhay.

De' kie'm tra dat dia ban len ban vi! du dliQC can bAng va n6'i r¢ng 6e ham kim dia ban ra, Dung mot thanh sat di d¢ng trircc rmli kim dia ban, 1I.ic d{ kim se dao d(lng, bo thanh sat ra, kim dao dOng nhO dll.n r1li dung lai, doc 56 a vi tri do. Lam nhu v~y vaj lan, neu s6 doc khOng d6i thi coi nhu kim dia ban c6 tit tfnh t6t. truong hop s6 09C khOng gi6ng nhau lit do tit tfnh kem, phai OUa vito xUang 5U~ chua.

2. Kim dja Lan pMi a vi tri thang bang:

Dat dia ban tren pan ve, ni'Ji long b¢ ph(l.n hi'lm kim ra va quan sat kim. Neu kim dja ban nam trong cung fni)t m~t phang vi'Ji dja han thl dieu ki$n nay dam bao, con khi a melt dau kim hi nAng Illn thl ehuyen dich ph an n?ng CI lrE!fl kim sao cho kim tra ve vj tri thdng bAng III dUQc.

3. Kim tit dja ban !thong cd d¢ I~eh tam, true quay cua tilm pMi di qua tam vong tron cua dia ban.

Anh huang d9 I~eh tarn kim dja ban dUge xac djnh theo s6 d9C a hai dau kim thuoc 2 phan khae nhau cua dja ban, phu thuee vilo each ghi 56 cua dia ban va nhi1ng so d9C nay cd thd gi6ng nhau ho~e khac nhau 1800. Anh huang I~eh tam kim dia ban bi Ioai trir khi Illy trung blnh gilia hai 56 doc do '(s6 d9C lam trim den 002).

4. DUong klnh ctia vaeh chia d¢ oi qua vach "0" phai song song voi 2 canh ben cua h9P (dja ban hlnh hQp chu nhat).

De kie'm tra do !thDang each tu dau va eu6i dUbng kInh do den hai canh ben. SI,f khac nhau giira chung khong dUQc vuot qua O,lmrn. N€u

vuot qua phai dua ve xUong SUa chfra, .

t

I

,.

~.

.' ~ ~:~ _. . - .

Trang 1631200 TeN

Ph\ll\le 22

so Db our TRiNH CC)NC NGB.€. DO vs HAN 00 DlA HiNH rt L.€. 1/5000. 1/500 BANG ANH MAy BAY

T Phllnng phap IJ).p tM .

1. Phuong an 1 : thlch hQp voi rung n ul,

~ Bay chup fmh ~

Do n6i di€m kh6ng eM Dieu Ve snh ngoai
hnh m~t phAng, d~ cao nghi~p
~ ,Y
TAng dhy di€m kMng eM
m~t phAng, dO cao
1.
Do vEl dang dat va el!a
v_Q.t t~n may toan nang
1
Bi~n ve ban do chuan bj eM in .• " -=.'~"

Prang 1641200 TCN

2. Phvcmg an 2 : 'I'hlch hop vai viing d~i nui cO ap dung di~u vI:! D¢i nghi~p.

I" Bay ch\lp snh

i
Do n6i did'm kh6ng ch6 ~t phAng, d~) cao
J
Tang day di~m kh6ng ch€ m~t ph8.ng, d¢ cao
f
Do v6 dang d4t Mt hQp vbi diluv~ n¢i Dghi~p
trGn may toan nAng ehfnh xac
.. ~
Di~u ~ W. do v~ bu dia vl)t a DgORi troi, Idem
tra 1>6 sung Mt qua dmu ve nQi nghi¢p
T
Bi~n vi! ban db chu~n b] cho eM in Trang 165!200 TeN

3. Phuong an 3 : Thich hop VOl vung dOi nui,

Bay chup anh

Xac dinh dl~m kh6ng eM anh m~t ph;\ng, dO cao

Tang day diem kh6ng eM anh ll1~t phang, de) cao

ieu ve, do V8 u ia

v~t a ngoai troi, kiern tra b6 sung ket qua dieu ve n¢i nghicp

trsn may toan nang chinh xac

1

;"

}

! I

! !

r

j-.

~ : t~

Bien V8 ban do chuan b] cho ehe in

Trang 1661200 TeN

4. PhUong an 4 ; Thich hop voi vilng dong bang.

Bay chup anh

Xac di nh d~e'm kh6ng eM dO cao toan da ngQai

. ~:.'

Do n6i kh6ng cM m~t ph:ing

Tang day ttie'm kh6ng eM (nAn) m:)t phAng

Nan, c1t dan blnh d() anh

Do vi! dang dift vn dil!u 'Vi! 0 ng'oni troi

Bien ve Mil de. ehuifn bicho ch(f in Tang day diefm kh6ng eM m~t pMng

Xac dinh diem kh6ng eMm~tpMng

Dieu ve anh

Trang 167/200 TeN

II. Phuong phrip pMi hgp.

1. Phuong lin I ; Thfch hcp v6i vung bhng phhng, nhr\ eVa thlfp.

[

Bay chup Imh

J

1

i L.im blnh d~ anh J

j

Do ve dang dfit tren binh do anh bang may toan nang ehfnh xac

Kie'lll tra, h6 sung ket qua dieu ve nOi nghi~p, do bli din v~t.o ngoai trai

1

Chuyen ket qua diE!U ve len blnh d1:)anh

Bien ve ban do chunn bi eho ehein

Trang 1681200 TCN Trang 1691200 TCN

2. Phuong an 2 : Th!ch hop a vlmg dong bAng cd nhieu nha cao thng.

Bay chup anh

Do n6i di~m kh6ng eM Anh m~t ph!mg

Tang day diem kMng ,·M do va (nAn) mat ph:ing

Diell v~ dang dat va diCu ve tn;n anh don hoac so d() anh

Chuyen va dang dat va. dia vQ,t t~n blnh dh anh

Lam blnh d~ anh

Bien va va ehufln hi eM in ban do

3. Pht1C1r.g·:an 3: Thkh hQP- a vung d(')ng bang, it nha cao thng ket hop voi dieu,'/e nOi nghi¢p.

\ Bay chup anh
·1
J
Do n6i di6m kh6ng eM m(l.t ph/lOg
1
Tang day diem'kh6ng eM do v~ m~t ph~ng

\ LAm blnh do anh \

,~
Dieu ve n¢i nghi~p (k6t qua dieu va
th~ hi~n l{!n blnh dh huh)
,
Do ve dang dilt, ki€m tra b6 Bung k(ft qua
dmu v~ nOi nghi~p a ng«8i nghi¢p
, .
1
~ Bien va ban dh ehu~n hi eM in J o""./~

/"

.,'"

"

Trang 1701200 TeN

4. Phuong an 4: Thfch hgp a viIng dong bang nhieu nha cao tang.

Bay chl,lp anh

J

1

Do n6i diem kh6ng eM U1~t phang

1

Tl1ng day die'lll kh6ng eh€ do ve ml): pMng

Dieu \.-13 n¢i nghi~p, thanh ]~p ban do bang may
toan nAng
I.
Do v~ dang d4t, kielll tra, ~ sung ket qua
di~u ve n~i nghi~p va do v~ bu a ngo~i
nghi~p
i
_'IL
Bien ve ban db ch u.1nl bi eM in . J I

I

I

i

I I I

I J

Trang 171 1200 TeN

PhI,! ]l,Ic23

MOT sCi D~G DAU MOc CIH,JP ANH MAY UAY

o

Blnh 36

Trang 173/200 TCN

Trang 172 1200 TCN

Phl,lll,lc 25

PhV1vc 24

MOT 56 LOAI MAv ClU,JI' ANH MAy HAY

1- no tri diom kh6ng che mat bang phl,lc vu tang day gii\i lkh thoo khoi

Blmg43

0 0 0
+ + + + + 0 + + + + +
+ + + + + + + + + r + Q
C,
+ + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + 9
+ + + + + + + + + + ~
Q + + + + ¥ + + + + . nn ffiayAnh Loai g(k Tieu i ca 8.1'h Noi san
chl,1p elf. (em) xuat
(mm)
NPA- TE20 thl1bng 200 18xIS LrENXO
MRE 21 - 18xI8 Thl10ng 210 18xI8 CHDCD1JC
A¢lA-TEIO R¢ng 100 18x18 LIEN x6
MRR - 11 ,5/18x18 ~ng 115 18x18 CHDCnUC
MRB - 15!23x23 R¢ng 150 23x23 ClIDC DUe
, M)A- TE7 Cue r(mg 70 18x18 LIEN x6
MRB - 9/23x23 evc rong 90 23x23 cuuc mrc
L- . Blnh 37

2- 56 tri diem trong tn.tong hop tang dAy mat phAng t~n may toan nnng chinh Xl1C

o 0

+ + + + + + +

o

"-I 0

Hlnh 38

'i'rang 1741200 TeN

Trang 1751200 TeN.

3- B6 td diem kh6ng eM m{H pMng, dr;> cao phl,IC V1,I tang day giAi
tlch, ban gidi tfch thea kMi:
0 0 0
+ + + + + + + + + + +
0
+ + + + + + + + + + +
()
+ + + +- + + + + + + +
/, 0
+ + + + + + + + + + 6) D6 ttl diem kh6ng eM pill,lC Vl,I do ve lung phZin mO hlnh

f

I I

I i

o

0 0
0 0
.j_
0 0
0 0 o Hinh 39 4- Eo trl die'm trong tnti'rng hqp tang day ml)t pMng, d¢ eao tliln may toan nang chinh xac

o

+ + + + + + + + + + +

o

o

o

0 0 0
-+ + + -+ + +: +
I
0 0 0 o

HInh 40 5- Bd' trI di6m kh6ng eh~ toan da ngol,li

a) Phl,lc V1,t do \0'0

",

0 0 0 0
+ + + 0 +
0 0 0 0
Hlnh 41 Hlnh 42 b) Ph\lc V1,t nAn anh

Hlnh43

+ TrUll ehfnh anh

. Di(tm khOng eM d¢ cao

o Die'm Hong eM m~t ph:\ng va dl) ('110

Tmng 177 i200 TeN

Trang 176 /200 TeN

Ph\l luc 26

'1'. b m

n15 = (2 H 2 R 2 3 2

-f-) (n+3,2) (M---) +(--;-) (O,lGm +4,40n+27) TIl '1

O)NG THUC V()C TINH KllOANG cACH GIUA cAe mt::r-t KIIONG Clit ANIf ( SU ()l)NG Kill THltr KE.)

b ';'{l.ng day dl) cao :

_ r 2 H

D1h:;; V 1,5 m ill + (_q)2(O,55 n- 0,1) + m,2 t.

b

I. Khi tang day tren nuiy toan nang chlnh xac thea donn tnng duy.

I

L Neu co 56 lieu do chenh cao khi ~P va dQ cao vo. tuycn :

. '

a) Tang day mat phang' :

m R::::Ii

\ rNtm

n = 2,22~ ( nUll:

b. Tang day dO cao :

2

v _ IV; 5() phong dai cua mo. hlnh I

I1\h . J t h . .

_ Sal 50 rung p uong XtlC dinh dQ cao bny chup

mH . J h 'h

_ sal so trung p ucng cua e enh cao gilfn cac tl\m chicu xric

djnh thea s6li¢u do chenh cao.

m'z=' 0,0005 bn

H - tIl) cao bay chup

n::::; 2,08

II. Tang day bang phucng' phAp gihi tlch hny brin gild tlch VJ\ tlnh torin hlnh sai dong lhbi trong mOl k.h6i.

11) Ui..ng c.li\y l\H~t phhng :

m s :::: O,25mxy .fn""3

n- S6 day gilta cac <$P diem kh6ng cM M- mau 86 tll~ chup anh :

m- mAti sO tll~ ban db th8.nh l~p

ms_ sai 86 trung phudng CUB. diem tang day m~t ph3.ng

mh_ sai sO trung ph\.fong cua di~m tang day dt) cao mq_ sai s6 trung phuong do th] sai tren may toan nang

f- Heu clf. nuiy ehup imh

b- d~ dai duCfng day arih

b) Tang day U() cao:

H y: -------~--

m 3

h = - mp,q n -I- 1 ~)n + 48

12,5 b

n1p,q _ Sai so trung phuong 0.0 th] sni tren mriy do 19!1 til)

m .

xy - sill 56 trung phliong do ton <ll) r'lnh

z~ Khi cd 86 li~u do ch~nh eao khl lip vi\ dt) cao vO tuy~n : a, TAng di\y m~t phkng :

Trang 178/200 TCN

ru CHiNU MAT J'HAI vA MAT THAI ANH Ku6NG cm~

, ,

1- M~t phAi ;

Trang 179/200 TCN

o

NI007 Diem kMng cM !lnh m~t phUng, (vang tron va 86 hi~u di~'m mll.u do duang kfnh Icm)

o

N 1006 DUfm kh6ng che anh ml).t phhng VI\ dO cao, ( Yang trim ngoAi va 86 hi~u di6m mllu do dlfang,kfnh Icm , vong tron trong mau xanh !luang kfnh O,iX:1ll )

2025

F~48-117-(54) II-2025

o

N1007

o 1-T312

I

"

l\ 11715 !. __ 1

l~ NIl721

Q:9 I(HN-HP)5LD

o NlOO6

To truClng; 2:";gu~n An

N gtiCli ki~ m tra : HA VAn Ba Thang 12 nam 1990

Hlnh 44

6 11 721 Di~m ... d~ Nha nu", ( canh 1,,", kl hi¢" "),0 hi~" diEl'm mhu do )

,Ii , \ I ,

~ .... --!~

11715 Di~m tea d¢ Nha nuae chIch khang chlnh xric ( qlnh 1cm, kI hi{lu va s6 hi¢u di{fm mhu (6)

o

1-1312 f'i~m kh6ng cite anh dO cao (duang kinh Icm ,s6 hi~u di~m va vong tron ml!.u xanh)

I(HN-HP)5LD Di~m dQ cao NhA D\/6c (vong trim vA s6 hi~u di~m mhuxanh 14 cAy dUbng kInh Icm)

Trang 180/200 TCN

2- M~t trai

N gu'oi chich: Nguyen vi'l.n An N gay chich: 151'2/1990

t

o

H3ll

Ngtlbi chkh: Ra van Ba N~Y chich: 15/2/1990

0,35

2,15

Chich 0 goc b<1 rut)ng (Hoac chlch " gOc rut)ng)

Hlnh 45

o N1007 Di~m kh6ngch~m~t ph!ng"

o H311 Diem kh6ngch€d¢cao 2.15 D(i cao cua di~m 0.35'lY cao cua di6m

(Dtlbng kinh eac vong trim deu 3mm) tat c8. tu chlnh bang

chlden

Trang 181 (200 TGN

TU CHiNH ANlllHEU \'I~

,-~~-~---~~-----~~"- -

2025

1".-18·1 \ 7·(;Y1) 1[·202;;

( Chit mer bien tv do va duong hien tV do mhu do, phiC!nhi~lI W nnh ti('i'p bien v;) (IltCrn~ tiep bien m:lU xnnh Ilf )

1 1965

H[ 31f9

Ngvbidi(JU v{~ : Nguy6n Van INc Ng\foi ki(1ll t.rn : Can Vnn Thu Ngay t.h:"111!: 12/1 !HlO

Hinh 46

Tmng182;200 TCN

I

,

J i

Trang 1831200 TCN

Ph1,l1l,lc 29

CAl' c()NC; TIII)C 1011 Tffl(~T I(I~ TI{ON(; 1'IUri)N(; 11('>1' no ve nAN(; ANIJ I\IAT uk"

[k nIl L ""16mp

fk 011

L "" -r5n1 t min p

khi chl.JP thAng

1. Ctmg !tnCe tin h kho:\ Ill: c:idl kit) nh:Tf: tit t.n.llll dlllfl toi mnh gi(Ji Vllng dll,lp

a) D6i v(li tn((Jng IHlp C!J\IP 111:'111& (fti'ng

fk Ill] -.'{Jiip

+ I)

fk . Ticu c1,i may Anh t min == Cos rp .J x ~:ruc Sin rp I

khi chvp l¢Ch dt!u

b) D6i WIi tnrill1g hup cllVp I~"ch detl ;

'2max • GI. Iii 19a d~ anh xz eve dO; "-ong phOIn vi O)r anh I~p tM,

2. Dc) dili tllfilng (I:iy AnI! If nh thea eong t!lll'c:

B""

2

Y Il1p

fk-m--I i-~

111111

3. Krell t.fll(Uc cho ph6p 1.6i thieu cl'md:lu 111()(' rf nil t.il"" I'(ing lhlie:

y t"= I'T~

k

1'rong c()ng t.huc tren :

lllp . Sai s6 trung phUong do th] sal ngang

Ill! - Sai s6 trung phUong vi trl di6m tren Lan do L· PhZlIll vi do V(}

Trang 185 (200 TeN

Trang 184{200 TeN

Phl,lll,lC so

6c chan may vii ham no a vi trl do (trong thai ginn hi~\I chlnh m(1,Y khong duoc x~ dich).

_ .Tuhn tv d~t 6ng bot nuoc tiep xuc tren hili hll mnt con lni, d ung tic

ron may dua bot nuoc v~ gan giua.

_ DQ.t 6ng bot nuoc t~n M mat song song v{Ii hni 6c can mny, dun[~

cac 6c nay dua bot nude ve ehinh giua

_ Xoay ang bot mloc di 180°, neu bot nuoc khong !~ch kIlt',! vi t.ri gil/a· th] v] tri ·0· din hot ma,e trtmr, veli diem gilfll cua 6ng bot milk. N(.u hot mfC1c 1('Ch khoi tliE::m gWn cua 6ng bot m({Jc th] vi trl ·0· cun nri !-Ii' n:\m ('J

diem giUfl cua dean I~ch.

Sau do d:).t eric 6ng bot nuoc cua may kinh vi chup hnh. DC: 111m vi~'c nay may kinh VI duoc eJ'l..n bang mOt e{lch C"'A"'tn thnn nbi) 6nf~ bot. nl(t'le U(p xuc va dung eric DC hil)u chlnh ellil ling bot mWe ngnng v:\ do[~ Clb m{IY dua b\lllll(eIC ve vi lrl giU!l. Khi chinh vi trl cun t·\(llr! hot nttlk t.hl ('Ill: hol nuoc ti6p xuc v:in ph:'ii giu nb'l1yen tr{m he 11\.\1, sont.~ ~ong vui (mg hot. nu:ac hieu chlnh, con bot nU:rlc v:1n phal muu ['1 vi Lri "on.

Vir~e kiem trn va di)t cac ongbQt nuoc cUrl mriy co thl! !.ii";"n hanh hAng phuong phap sa dung cac may kinh vI thOng tht1lmg.

2. Klcm tra u() song song cua mat ph!tng khunl~ I!P v:\ true ddog [:\1:1 may kinh VI chup anh. Khoa cac 6c hilm cun h(l ph:}n ep, r.1t(a l)(?l Illi(I,: YC vi Ln gWa va d(tf. v:\o khung cp ling bqt nt{{Je "l~hllllg· hone "gllc·. N(.u hot nucc IQch khoi vi tri giua khong qua l'lhl uif'll ki(m lrf!11 coi nhu tlH');\

mf"m,

3. KieHl t.rn V! trl true xoay lung klnh cua b() ph::111 dillh hutlng.

San kill u:)t eric (jng bot nutrc xong, ni,'1.(iJi ta ng;'lIl1 6nr,- klnh It·n mOl uily doi (true ng/un n:\m a vi tri nam ngang) ul(c;lC 1.]"('0 dlch xn 11,;

khonng (i·8m.

Dung Of: din m:'ty thny d6i dO nghil\ng cun t.in ng;\m khn;\ng l[P, qUJ\n

sat su chuyen d()ng uriu ehu thi).p ella tnm hflli [:hl t II<Jnl~ Imp; v(li dAy dol. N6u dilu chu t.hry.p cun LAm lilai ch] khi chuycn d(111g khCm!~ l(-eh khl)i u:'ly

doi thl dieu ki¢n tren thoa man.

Neu l(!ch nht! hlnh (a) chung to tt'\lC xony ctln );1ng kinh khl'lng b vi trl nam ngnng, con nht! hlnn (b) chung to t.r1,lC ctJ:\ !:1ng klnh va tn.lc cllrt

6ng kinh kh6ng vu{\ng gcic vai nhau.

KI£M TRA vA. KI~M NGHI€;M

cAe TlIltT UlIX)N(; m) ~lAY KI;"tl1l vi CII\,.l1' ANll

1. Kiiim t.rn Jl\:'Y kinh vi d\u]l nnh (ph{\t()theodoHU.

Cf1C yfu t.ei hlnh IIn;- ('ll;' 11\;IY kinh vi chun :'tnh phni dam h:\o rric dil~U

kicn S;HI d:"ty:

a. True utillg CtlH nuiy ]lh:\; t.rlll1r, vdi t.ruc xony ctm L,) ph(m dinh

htfi1ng.

b. Tia chinh etla hu("mg clll.IP phni e.:H If\lcdtfn!: "'? vuong goc viIi nd.

c. Ti'~IC ella (Jllg b~ll1H({jc dni ph:\i v\l6ng Wit: vili '. !"tH' ddng eua may.

d. True ;((l;tY !"ll:l ];\ng klnh h(J ph:~n d\nh 11l(()I1!~ ph;\; vU(Jl1g gdc voi t rue !1j.!:'lIn el\,\ [)Hf'. Idnh v;\ t.ruc dung cua mny.

e. Khi (t~\t htllllh~1 h(l ]111::111 dinh !llt{lnr,- ~(i 1l!.JC "0" thl t rue dl:l ring klnh v;\ lin chlnh ella btl'Cm!: chup ph:\i ntlln t ren Il\:)l ph:'mg t.h;'mg thing.

f. True ntii r:i\(a e:ic: m(ic I.Q:I lit) el'l:l khuru; lip ph:!i vuong goc viIi nhau va giao dir;m Cl\:1 ('.h\'tnf~ phtd tl'\l1lr~ v{Ji t1i(;m ~hlnh, elm t.ruc XX rhhi

vuong gdc viI; trw' thing.

C;1c dit-ll ki('lJ ":I", ";1" do ilh;\ mriy thuc hi('I1. Di(~ll kif;1I 'T' cOng do nhh may t.hV(~ hi('ll, nliuuj; l.I1\(ilng dl(l,!" ki,:m t.rn khi ki(lll Iq;hi';'li1 m.iy kinh

VI chup anh.

1. D:~It. onf';·hot. ntftk. ~hti.

'Vi~c d:H. ong ll{;)l nt({Je doc v:\ ngang trcn may kinh VI chup anh d\(c_lc thuc hicn b:\ng ring hqt nutJc hiQll chinh tiep xuc co khoang chia iii 100ce (30") di kem t.heo donl~ bOo Drill ti(~n Unh vi lrl ·0· cun (Jng b9t. m(oc t.ie·p

X.tlC, trinh t.V t.htfe lli('1l nhu sau : I

, Xoay m:i.y gao cho mOt t.rong c.-i.c he ml},t cun may song song vai hai

Trang 18G,.2oo TCN

, , ,/

"

/

(n)

'_

/

r I

I ,

\ \

/ /

(h)

Dl(t)ng dlly dVi Dt/('Ing ell uyen d¢ng dffl,l chft th:)p !/im It/ai chI

Hlnh 47

4, KiCm tra vi tr{ brill dO trOn b¢ ph1)n dlnh huang,

• Khi d," h,;" "0 hQ I'h'~n dinh h",jng 56 doc hAng '0' 'hi true eng klnh va tr~le gllang- hoc cun huong ch~p phM nnm tren m~)t m~t phang,

?~ic~ !<i1l1 }'hrio ~h ling co klnh mb cun buong chVpvu thny vao do bel plu," lu;." ~h,"h,. Dung ,,', 6c dot cho khung chuyen dong ",,0 cho ""; Y/.leh CUO[ ClI ng ella phirn klnh di qWt eric l!ic'lll m6e toa do khllng fir cu

L " ) I) , '. . a

\lo~? c 1\I.p. 0 U\n~ UO, chfnh xric khi ell/)p clic vaeh vai moe tgll dO,

n,~'1([JJ ta d~lng ~dnh lup cun bO phOn hi(~u chinh, Hall UO Cill! bring lwiy VII dat tten ban do ngal!g !':o Uoe b;\ng ·0" wi guay mny ng;im vno mot din vat to l'¢t ? erich xa. Kh6ng thay d6i vi tr(cua may, quan sat lai ~At do qu~ h~ t.h~jng quang hf}C (kfnh ph6ng d:.ti _ m~t phan giac cua tjm kfnh ph~ng - ~~l1h ,Yr)t :1'1:,1 1I,1Ion,g C!IVP), su d~lng hQ thOng nay nhu 6ng klnh ng~lJn .. ~(~u ,han 1l~1 [J VI trl uung thl v;)L quail s:iL pll1\i n,llll trong mM

phan glaC <10. .

}(hi dieu ki<)n "'on khOng thO., "IOn "hi quny mriy quanh true dung cua n~, c~o ~~n khi v;~t ng:tlll n:\1ll trong m:)t phtl.n ginc clm tlfm k'{nh, Sou uri nol c:c oc !H1rn ella ~q ph:~n djnh huung VI) quny b{i ph.jn dO' cho don Hi chI d <tn g cu" (mg n g" In t", 0 g v;)o "'in g v,l< ngam, ,"u d6 kh6a .", 6c 1m

5. KiC;1l1 Ira h(lp dtrng phil1l vri hucmg clnip. '

Trang 1871200 TCN

Tat ca cac h¢p dr,tng phim .duqc I£p phim Viio V!) d6 ra ngo;li sinh Sling rO trong m¢t khoang thai gian, sau do m::ng hi('n VI) hilrn me philll. Neu khOng x'Jat hj~n v~t t6i trim ldp nhu thl Chung to Die hOp dVng phim khOng b] lot anh sang.

De kiem tra linh sang co 19t vao bUOng chup khOng, ngvoi til J:\phi)p dt,fng phim co phim vao, keo tAm chdn CUll. h(\p de,rng philll rn v(ri dir'l! ki~n kh6ng 1lIC1 nap kInh Y(l.t trong mOt vui phLit, SHU do dl!J11 philll ra hi~n va ham. Neu buOng chup kin thl phirn kfnh hi('n hOiln tOlln lrong.

II. Kie'm nghi('1ll mriy kinh VI chup anh.

1. Xae dinh de;> chinh xdc yi?>c d¢t cae dau khung. t911 u() VI\ do khor\ 11/: c'ieh giua chung.

Cae diCim IllOe t(;m dO phni dliqc b6 tn sao cho eric dur'lnl~ tlll\ ng nlSi gilia chUng (cdc tlllc ton dt) XX va ZZ) phhi vullng g(k vbi nhnu, N/:rJl\i rn khi d~t Illay kinh vI chl,lp anh thAng bang thi tqlc XX phM nhm ngang.

De' ki(tm tra dicu ki~n nail} ngnng cua trw: XX, ngvoi ta d:Jt IIlliy kinh VI cht,tp nnh each hai min thtly chu:l'n m(lt khonng cnch 50 ' GOm. I fai rnia do pMi da,t tMng dung va sao cho hlnh hnh c\'ln chUng trOn hnh grIn val diem moc t9a d(l nAm ngang .

Dung may thuy chulln cd d¢ cno tin ng:lm tHong duonr, vbi d(l cao ldnh v~t cua buong chup va lay s6 d!)C tren mia. Cac s6 d9C dri dU(l'; (Hnh dau tren mia bang nhftng vach den (b:lng gifi'y) r(lng 3cm.

.up h(lp dVng phirn vao may Vil keo nA.p h(\p de,rng phim rn, hll. khunG ep xu6ng va can bang may r~i chup hh eric min dli.

Am bnn nh~n UU(Jc dell! d:~t IOn mriy du I.e}:! dl) l~p thlf vil djnh IHrr'Jrll: theo true XX roi do toa d(l Z cua c.1.C diem u:1 drinh d:1u. Neu t~1Il dO dill hai dau m6c tren mia bAng nhau, nghia iiI. 21 ==22 thl tr~c XX [i vi t.r] nam ngnng (vi khi cac 11l6c nhm trlln cling Ill!)t dubng nr\m ngnng v(ri kinh v4t cua buang cht,tp thl tea dl) Z 1 ,2 CUll e:\c dffu bung t<;.lIt d() 7.0 nin

diem chfnh hnh ; 21 ==22.::::20) .

Neu 21-22 I6'n han hoac bAng 0,02 rnm thl phhi xll dicit m6c !.~)rl £It! nam a phln die'll1 cO' gfa trj 2 Ian di m()t dl;ti lU<,1ng Mng 21-22 thC'() hltbng den die'm danh dau.

De Idem tra dieu ki~n vu~ng gOc gifta dic tn,lc tQa dO clln ph:l.i chvp dlfgc cae 11m ban cd dO ep·snt t6t vai khung cpo Voi Il1l,1c dfch dd, ng1(oi I.n quay kInh vt;it Clla bu?lng'ch1,lp din kiem nghi(!m xu6ng duoi VI) trtrbc n6

Trang 18$/200 TeN

Trang 180 /200 TCN

de mot W glay trang. Tren mo.t phang cUll khung ep d~t phim klnh sao cho lop nht1 (j phla dudi va ducc ep deu 1 ran toan di~n tlch bang tilm klnh day (khoang l Ornrn) cung co. CCmg vi¢C nay UU!}C tien hanh trong toL Buong chup duoc phu mOt lop vl'li den khong' cho anh sang xuysn qua tii tren xu6ng. Md nap klnh vl;l.t va chieu sang bang den len to gitiy trong m~t thai ginn ngan. Bang erich (M chup Illy 4 . G lim ban,

Tnt ca eric' 11m ban nny Ian htqt dWJc di).t len may do ton d¢ li).p tM, dinh huang theo moe t.(:J:l !It) XX va toa d(? cua tilt c3. 4 diem m6c dau khung.

Neu hieu t9R. d(l X h>i\"ill cac diem mOe tna dQ tren (X3) va dudi (X4) X3-X4 :s: O.02mm t.hl diet! ki~1l vuOng gUc dat, 'I'rong lrU<1ng hop ngucc lai th] xc dich ll\(it. trong elk u:lu m&· dO t1U .. l0 true XX di mot dai luqng X3-X4. Snu ({Ii tiuh khoAng ddl L gWIl cac mac 1<)(\ de) 1 va 2 cho tung phirn klnh. Cllt)i cilng n6'1..fOi tn sc chon phim 11l:\ co khoang erich L nha nh~1t liun chunn. . -

Z. Kie1l1 nghi¢1l1 do (\p khlt CUll phim kinh vai khun] 6p ..

Phi11\ idnh neu khong ep khit voi khung ep sc gay n~n ani so xac djnh t93 d6 va etln r..!UI:IC; klnr voi rmic eo thEf. Nhimg nguyen nhan co ban khcng ep khit Iii. : do khong hil#U chinh eric khny dt!tlg phim va th1.iong gny ra do dQ vang 0 eric gdc ella khay va cac chan luu dQ,ng, cac lb xo bi yeu ..

De kUhn tm 10 xo.lap phim k1nh vao khay dt,1ng phim rai xl! dich nd va d:).t sao cho phim klnh khlt vUi cac goc Vll eric chan di dOng. Sau do a nhi¢t d(i chenh l<;'ch khOng qua 5° so vdi nhi(·t dO khi nhnn eric anh tieu churin, chup hang loat 24 {mh ..

Do esc khoang erich L gi\tn de dillm m6c ton dO then true XX tron lmh roi so sanh chung voi gin hi ti6u chunn Lq .. Neu hii;u L·Lo kh6ng vugt qua O.lmm th] bO ph~n ep phAng Jilin vi~c tJ!t.

3. Xac dinh esc nguyen t6 djnh huang trong cua buimg chup ..

Vi¢c xac dinhcac nguyen t6 dinh huang trong cua buong chup duoc tien hanh nhu sau:

- D~t may tren gia, dua bot nude va vi tn ~O· quan sat hlnh anh tren k1nh 11\0 va djnh hUClng nU1Y sao eho trong trucng ngAm nhln th:1y rO khong It hen 3 diem dia v~t (vi du nhu cac diem tarn giac, 6ng khdi, cac ci}t.. .. )Hni trong nhUng din v(Lt do (1\ va C -. hlnh 4G)phlli nAm gll.n mep

a.nh, con diem b ·diem thli ba tot nMt Iii nam gan giun anh,

Khoang each dun eric v~t da cho pMi til 2-4Km. Snu khi d11 kicm tra 1ai bot nuoc, chup 1l1.t cl eric dill vl)t da cho tir 3--1 ph im klnh. Huoll~ cd d'inh cua true rnriy djnh huong bl\ng b0 phl).n uinh hti[Jnb theo mOL din v~t ro ~t nao do trong khu .. Do ul) cao ellll nuiy v;\ ttl\. nh drlU tr(~n mrt.l dat vi trl cua klnh v~t . Tren diem do ur)l nuiy kinh vl suo chn dll cao cun may bang d6 C<'lO cun may kinh v] chup snh (sui H6 kh6ng q 111l. 3<:111) VIi do cac goc ngang 'f va 'f 'va cac goc dung,Lla ,/1'i.J ,pc v(li u0 chinh x.ic ±[)".

Cac Am ban nhan dut,lc dem kicm Ira d(l ep khlt, e\U\ dlling, r;·ll dem d~t len may do t93. d¢ l<?-p the va do eric gla tri Z vi\. X eho t;ll d e;k lUU m6c 1911 d(J. Theo cac tr] gin do ducc tlnh cac doan L (hlnh -1~l).

c ,

s

Hlnh 48

1 (>:3 z 3 )

"\:/
-f.3
.. fr ..f2 -/.
V
. ......
L
,(_q Hlnh 49 (X1 C.f.)

Trang 190 two '{'CN

Sau do tim cac hi<}u: .1L1 "" L1 . LOl ~L2 "" L2· L02

L1 = 0,5 (X3 + X4) -Xj L2 = X2 . 0,5 (X3 + X4) L3 "" Z3· 0,5 (Zl + Z2) L4 "" 0,5 (Zl + Z2) . Z4

hang 191 /.WO TCN

a La = L3 . L 03 .114== 14 . L04

d'ctgso , . detg 'P t; :: arctg d + d'

z' == rtgJ [cos(¥'-c)].l

a a

z'b =f.tltfu [COS' (E)J ·1

Z'e == f.tgfic [ COS' (f{J , + E)J ·1 (3)

Khi e <:fl, tri gia. L\ tfnh thea cOng thuc ;

L\ :: E d ctg~ + £2 d = ed' ctg rp , _ e 2 d'

Trj gia cu6i cung cua cac nguy~n t6 djnh huang hung In gfa lrj trung blnh cua cdc gia tIi nh~n dvgc cua tung anh chup,

Sj~u c\! cua bubng chup nh~n duQc tu cac anh tron phdi trir di m¢t gIn tIi hi~u chlnh J[ tInh thea cOng thue ;

Of:: ~L\L

Lo

Trong do La III khoang cdch chu~n gifts 2 di€m dtru khung ton dO thea true X da bi€t khi ki8'm nghi~m may kinh vI chup Anh.

6oL=L-Lo

Trang do L'IA khoAng Clich gifta roc di~m dAu khung t9a d¢ thoo true X tren dnh.

L == X2 - Xl (hlnh 49)

Sai 96 trung phuang cua cae nguyl!n t6 dinh huang xac dinh thea dO I~h so voi gfa tr] trung blnh.

,

L 0 I. L O2, L °3, L 04 - LA ,,'" tri r,in d,j; vo; t,""ng h<,p "If t""ng" v~ d~ ep kh{t cua phim klnh vai khung cp, nh~n, duqc khi ki{i'm nghi~m may kinh VI eh~lp nnh. Cric llm bAn co eric gia try tuy~t dOl cua cae hi~u aLl _ ~L2, M~ . ~L4 vuct qun O,03nHll din pMi lol}.i 1>0.

DIIng ftln h:\n (f:l dU;>n dem do tea d{l X wl Z cua tift en cae diem a, b, c roi t{nh c.ic gilt tri f, Xo, 20 thea c6ng thuc :

f"" 0,5 «r +£2) Xo == Xb'dtb

Zo = 1/3 (Zoa + ZOb +'CJc>

Trongd6 :

f] = (d-~tb) ctg(yJ -e )

== d(ctg~ . ctEf' + 1).sin2r f2 ==(d'+6.tb) ctg(VJ' +f)

== d' (ctlW' ' . etgf -1). sin 2 E:

ZOa = Za- Z'a

Z~ = Zb- Z'b Zoc :: Zc- Z'c

m=V~

n(n- 1)

Trong d6 : v: de) J~h m¢t Ihn XBC din~ so yoi gia trj trung blnh. n- s6 Jlln X8c dinh

D6i wi bubng ch1.JP cd tMu c'l (= 195mm sal s6 trung phUong xll.e djnh cdc nguY~n t6 djnh hvang trang clln phAI thOn ml!.n :

De dnh thea cOng thtlc (2) dung cae bieu .tht1c ;

d ::, Xb - Xn d' == A,. _ X:,

Ve duimg thang AU (huung cun dtl(ml~ day trong t.rulmg hop chup <-

thing blnh thuong). Ti.f diem A ke ducng vw"'ng goc AY· duong xac dinh

hudng eua t.ruc quang hoc cua buong chup cho diem trai ducng day

(hlnh 50).

Tif A dung mi)t gtie IJ viIi AY va keo dili AA' .Duong M' xac dinh vi trl

ranh gioi pht\i ct'l:1 huong chup (diii vdi mdy phOto thea 19.1318 goc fJ ==2305). Sau dd I.Ii diem A dung cac goc +'{' va .'f' vdi All va ke eric ducng An va AL. AH. v:\ AL xac dinh vi trl dllong day tt6i voi trUl1ng hop

chup l~ch deu Hfm churio s~mg trrii va sang pMi (. 'f ::;; +rp == 3105)

Tren cac ducng thang AB, AR va AL n[~oi La dung cac thang d¢ dni ducng day, con trcn true AY· Thang d¢ dni khoang each. C:ic thnng do dUQc dlJng thea tll~ cua ban do dung ue thiet ke.

Trang 192/200 TeN

MX' ~ 0,08 rom'

o I

,

mZo ~ O,02mm

Ph\ll\lc 31

DC) TIIUC DE XAC D1NH vUNG CHl,JI"

Do thuc de cho diem tnli dIU duong day dung bang each sau :

Trnng 193/200 TeN

Do thuc cho dic'm pha.i cua uubng day ctlng dung tucng tlJ nhu cho diem trtii ducng day nhung khOng chia cac thang (hlnh 50)

De vEl ranh gici cua cac ~p anh h').p the, nb'1rui In dJ)t uo thuc len bun dO, sao cho diem A trung vai diem trill euaullong day, kholtng each All bang khoang eaeh dubng day da. tlnh, cac hudng tuong ung veli t.irng trubng hop chup (AR va UR) pha! trimg nhau vjl donn AB pbni tritnl~ vrri

huang cua duong day,

Sau do danh dau tren ban do cac di€m eu6i CUR dubng day, cling nhu

ranh gii:li dj~n tlch chup (cac dubng AA' va BB'), con rnnh gi.{Jj gAn dill no vi) thea tri gla di\ tinh vuong goc v6'i true Y (khi do dung thung Y cun

do thuc hinh 51).

Luu Y khi goe l¢Ch thi~t ke khong theo goc ti~u chu~n thl cAn ghi rei gfa tri cua goc do.

~jm

Ix

L

~ 'r .I."

Hlnh ql

Trang 194/200 TeN

'l'rang 195/200 TeN

Ph~ luc 32

8. Hot "" olin thIn d€ tr.nh .~ thny ddi ,~ tr.ng thw d. dinh h"ang cua may va tien hanh chl:lp.

9. Mo. cac :Mn hOm khay d~~g phim kho; bu Ong chop, dong nAp kha y dl,ing phInl va lay khay dl,ing phim fa khOi b¢ ph,'n hllm.

Rbi. ket t~uc 'O~g vi<)c chop a di~m ''''i, chnY~n mdy v. di~", phdi, CO? d" m t~. dAt t.eu do. Sou d6 thoo tnnh t. nh" ('en t,"n Mnh ch" p " dIem phAi cua dl10ng day.

T1dNll TV TffAO TAl' THEN Tn~M CIII,JI>

Tren dir;'1ll trrii ella dVi1ng (f,iy d~t nUiy kinh vi chup Anh, con tron dj(i'm ph;~i tbl /it'll do. 1}inh lInn Hlily vii J.i('!u do, sau uei do d~) cuo CUR may va ti(1lJ do r()i ghi vno sel, 1110 nrip kfll~! nIb, mo nap klnh vat, hLiang nuiy ve khu V~(c c;ln chuJl viI Xl'1n Xl;t. hinh ilnh tren kinh IIllr.

Nell tn~)t rh:ln n;lo de; (rl l(c'Ji ho;~c tren) nia vlIllg chup bj "c.1.t" thl xe dich kfnh v;)t eho den khi n!i xwH hi~n h'ong trvung ngam, ue' clHlp Illft villlg chup cci tit!}' sIt dung hai v] h·f r:lla kinh v~H (mQt vi trf chup phan tf(~Il, m(lt. vj I ri chV[l ph:U1 dltlJi cUn Villlg (·h\lp). Vi trf eLia kfnh v{lf phni ghi vito sCi tlo.

Chvr ;\nh !ltro(' tir~1l h:inh Ih(,o td/Jh 1~( sal! :

1. Ddnl~ Il:'lp kinh vlit, th,io U(i ph:)n h:'iIJl fa Hoi khllng ep va 1.1y kIlung c6 kinl mil rn,

2. L~l r h(ip dvng J/him viio huang' chup va k(;o nap eMn ra, quay cac Of; cho khung lil'l} ve rhia trUde, dudi tric dUllg erie 10 so lam cho phim kfnh ep khit v('ji kh ling ep ella lmong ehup.

3. XIIC djnh thai gian ch~lp b:\ng may do u(} bat anh sling.

1. Tron Ill) ph:~Il11jnh Illt!lng d:)ts6 d~w ttfllng Ling v{Ji itt the dinh chvp (thAng, binh Ihltong, J~'ch tr.ii, l~eh phl\O .

..

5.Tn1n b{) ph:)n d:inh sO' d{it s(} hi(~u tram, con tron b(i ph~n ghi d;jt tv

the chup (A, AL, AR tuang ung vai trl1i.lI,lg hop chup th;\ng, l<jch tnii, J~ch pMi doj vui diem tr:ii dUung' d.iy; II, UL, Bli doi vai die'Jn pMi duong d:iy).

G.Nai de 6c hfim eua bU(lng' chup va hl(c'ing Dng klnh ctia b¢ ph{in djnh h IfOng ve tieu do d:) t II (1i(o'1)] ph:'ti. Sau do d<ing eric oc h!i1ll va du ng 1)(, ph:ln tde vi cho tru ng Ill;'it ph:in giac ella anI; kfhh voi t:il1l t.ieu do.

7. IGe'm t ra vi~'ic d'.it 36 d9C Vll 0 td b9tnt1cJc d~t co ehfnh XHC khcing, khi ctm til iC{t rh;\[ lfii;u ehlnll h<,lt ntfoc vii lion hiinh k i(m tra r~li u9 clunh X;1C khi nglllll.

Trang 197 ni» TCN

Trang 1961200 TCN

M1,JC L1,JC

Trang

a mat (Ult

7.1 Qui dinh chung

7.2 Yeu diu v'(j chup anh mi).t d1l:t

7.3 Do noi cac diem khong cM anh, dmu ve anh

va do lJiI "vung khuflt"

1. Qui djnh chung

2. Cd sa toan hoc va de) chinh xric do vi!

3. NQi dung cun ban do

4. Thanh l.{lp hidi khung chi! trtlc dja

4.1 Luoi khong che co so

4.2 LUdi kh6ng chc do ve ,

4.3 Tinh toan hinh sui \\1(1i kh6ng eh~ tn\c din 4.4 Yeu dhl vt~ moe, l~(_lC (HI.u, ti(m do

4.5 Yt'U cT'lu Vl' kii:m t.ra, kiGm nghi('m uuiy

7

8 12 14 14 26 32

.' :):1 :~.\

8. Do vc troug khu vue dli. x.fty dung

8.1 Luoi kh6ng ehe trac dla va phuong phap do vO

8.2 Do ve dja vq.t va diu. hlnh

8.2.1 Do vts din v~t

8.2.2 Do vi! chi tiet diu hinh

8.2.3 Lnp Lan do

5. Do vc him do bhng may him dac va may toan due 35

Trang

G3 G3 G3

(;0 G~)

7\ 71

7:i 7S

5.1 Do vo bhn do bang may ban dac 5.2 Do ve ban do bang may toan dac

35

9. Ki(!m t.ru nghi<;ID thu, dong goi va giuo nl)p lai li\:u 77

6. Do vc ball do bi\ng "mh may bay 6.1 NI:,TlJy€m tll.c chung

6.2 Cong tac bay c\WP

6.3 Be tri vA. do noi diem kh6ng che' anh

6.3.1 EO trl diem khong che (mh

6.3.2 Do n6i de diem kheng ch6 anh 6.4 Dieu ve anh may hay

6.4.1 Qui dinh ehung

6.4.2 Di'eu vc anh den

6.4.3 Dieu ve trong phudng phflp ph6i hop

6.5 Do ve chi tiet din hlnh

43 43 44 53 53 57 57 57 GO GO G1

9.1 Kicmlra nghi¢m thu

9.2 Dung g6i vu giao ncp tai li~u

Ph\,ll~lc 1 : D() cuong phucng an kinh l~' ky thu(l.t

Phu luc 2 : Phfw chin va danh so mnnh b:\n llO Phu luc :3 : D6 hlnh mhu M b<l trllu{Ji tnm gi(IC

gini tlch V:l hr(',i duang chuy"Cm dip 1,2

Puu 19C 4 : Moe, coc UUU, cOt lieu tnle din

Pnu 1\1(: G : CiilY chieu diem

Ph9 h,IC G : 'l'lnh nang ky th\l(lt eua m(li sci \(}ni

may trite din

Ph\ll\lc 7 : Tinh so hieu chlnh khi do cnnh b:\ng

mriy do xa di(m quang

Ph\ll\lc 8 : Do hlnh mh do CJ~nh Lang mill Ihln

Phu h.1~ 9 : Do hlnh m:lu de xac dinh tal). dO eric

7. Do vc ban do dia hlnh ti Ii; Ion bbng ilOh clwp

77 77 ::;0

n'!

t.7 H~l !l(j

!17

lOA ] (Hi

Trang 1981200 TCN

Trang

diem ciia Ittoi do VR 108

Ph1,llvc 10: Kiem tra kiem nghl(!m va hi¢u chlnh

may kinh vi 110

Phl,llvc 11 ; Kiem tra, kiem nghi~m va hi¢u chlnh

may kinh VI Dalt.a 010 125

Phu Ivc 12 : Kiem tra, kiem nghi(lm va hi(lu c1dnh

rnay Th>dta 002 128.

Ph1,llvc 13: Kiem nghi¢m may; chon vqng ban d(l khi

do kho[mg deh bang phliong phap thi shi day ngnn 135

Phu Il,lC 14 : Kil!'m tra, kiem nghi¢m mi:'l Bala 137

Ph1,lll,lc 15: !Gcm nghiQm lning ngnm 139

. Ph1,lll,lc 16: Kie'm tra, kiem nghi¢m nlliy CT-5 140

Phl,llvc 17: KU!'rn tra, kiem nb;, (im may EOK-2000 143

Ph1,l l1,lc 18 : Kiell1 nghi(im day Inva 145

Phl,ll1,le I!) : Kielll nghi¢1U may, mia do thUy chunn 14&

Phl,ll1,lc 20: Kierh tra, kie'm nghifm, hi¢u ehinh m:iy

ban d;;te va erie dl,lng C1,l kern theo . Ph1,ll1,lc 21 : Kie'm tra, kifi'm nghi¢m dia ban Ph1,lll,lc 22 ; So d1J qui trlnh cOng.ngh¢ do vi! ban d1J dja hlnh tIl¢ 1:5000.1 :500 bhng anh mny bay

Phu !uc 23 ; M{lt 36 dQ-ng duu m6c chup anh may bay

15S 162

163 171

Ph\lI\IC 24 : M(it s6 may ch1,lp anh may bay 172

Phu Iuc 25 ; Mot s6 miiu b6 trf rlilfm kh6ng eM Anh 173

. '. .

Phu h,IC 26 : Cong thl1e liac tfnh khoAng'cach gii'ta cac

diem kh6ng cM Anh (sU' d1,lng khi thiet ~t~ 176

Phl,lll,lc 27 : Tu chlnh m;)t ph:li va lll{H tnii anh kh6ng

eha Phl,l]ue 28 : Tu chlnh anh di"eu ve

178 181

(.

t

1

t .

f

f !

r

,

. Trang 199 1200 TCN

Phu It,lc29 : Cae cling thUc dung khi thi6t M trong tntbng hl}p do va bAng Anh m~t d/ft

Ph\lll,lc 30 ; Kiglll tra va ki~m nghi~m cac thi6t b] dong b¢ may kinh vi ch\lp anh

Phl,ll1,lc 31 : Do tittle dri xac dinh vUng ch1,lp Phu h,IC 32 : Trinh b;t thao tB..c trAn tram ch1,lp

i f ; !.

f 1

,

; ,

Trang

.' .' ~ .,

: . t ~

I ."\1\."

.'.":

~k:.

~.rl't .. '.

11:.

It

;~ .. :~~ :.~ !