Bài ng trên t p chí Tia Sáng s ra m i ây Th y giáo b t u gi h c v n b ng Chuy n Cô bé L lem. Tr L lem. Em h c sinh k xong, th y c m n r i b t u h i.

c tiên th y g i m t h c sinh lên k chuy n Cô bé

Th y: Các em thích và không thích nhân v t nào trong câu chuy n v a r i? H c sinh (HS): Thích Cô bé L lem Cinderella , và c hoàng t n a. Không thích bà m k và ch con riêng bà y. Cinderella t t b ng, áng yêu, l i xinh p. Bà m k và cô ch kia i x t i v i Cinderella. Th y: N u vào úng 12 gi êm mà Cinderella ch a k p nh y lên c xe qu bí thì s x y ra chuy n gì? HS:Thì Cinderella s tr l i có hình d ng l lem b n th u nh ban u, l i m c b qu n áo c rách r i t i tàn. Eo ôi, trông kinh l m! Th y: B i v y, các em nh t thi t ph i là nh ng ng i úng gi , n u không thì s t gây r c r i cho mình. Ngoài ra, các em t nhìn l i mình mà xem, em nào c ng m c qu n áo p c . Hãy nh r ng ch bao gi n m c lu m thu m mà xu t hi n tr c m t ng i khác. Các em gái nghe ây: các em l i càng ph i chú ý chuy n này h n. Sau này khi l n lên, m i l n h n g p b n trai mà em l i m c lu m thu m thì ng i ta có th ng t l m y (Th y làm b ng t l m, c l p c i ). Bây gi th y h i m t câu khác. N u em là bà m k kia thì em có tìm cách ng n c n Cinderella i d v h i c a hoàng t hay không? Các em ph i tr l i hoàn toàn th t lòng y! HS: (im l ng, lát sau có em gi tay xin nói) N u là bà m k y, em c ng s ng n c n Cinderella i d v h i. Th y: Vì sao th ? HS: Vì «vì em yêu con gái mình h n, em mu n con mình tr thành hoàng h u. Th y: úng. Vì th chúng ta th ng cho r ng các bà m k d ng nh u ch ng ph i là ng i t t. Th t ra h ch không t t v i ng i khác thôi, ch l i r t t t v i con mình. Các em hi u ch a? H không ph i là ng i x u âu, ch có i u h ch a th yêu con ng i khác nh con mình mà thôi. Bây gi th y h i m t câu khác: Bà m k không cho Cinderella i d v h i c a hoàng t , th m chí khóa c a nh t cô bé trong nhà. Th t i sao Cinderella v n có th i c và l i tr thành cô gái xinh p nh t trong v h i? HS: Vì có cô tiên giúp , cô cho Cinderella m c qu n áo p, l i còn bi n qu bí thành c xe ng a, bi n chó và chu t thành ng i h u c a Cinderella. Th y: úng, các em nói r t úng! Các em th ngh xem, n u không có cô tiên n giúp thì Cinderella không th i d v h i c, ph i không? HS: úng ! Th y: N u chó và chu t không giúp thì cu i cùng Cinderella có th v nhà c không ? HS: Không ! Th y: Ch có cô tiên giúp thôi thì ch a . Cho nên các em c n chú ý: dù b t c hoàn c nh nào, chúng ta u c n có s giúp c a b n bè. B n c a ta không nh t nh là tiên là b t, nh ng ta v n c n n h . Th y mong các em có càng nhi u b n càng t t. Bây gi , ngh các em th ngh xem, n u vì m k không mu n cho mình i d v h i mà Cinderella b qua c h i y thì cô bé có th tr thành v c a hoàng t c không?

HS: Không ! N u b qua c h i y thì Cinderella s không g p hoàng t , không c hoàng t bi t và yêu. Th y: úng quá r i! N u Cinderella không mu n i d v h i thì cho dù bà m k không ng n c n i n a, th m chí bà y còn ng h Cinderella i n a, r t cu c cô bé c ng ch ng c l i gì c . Th ai ã quy t nh Cinderella i d v h i c a hoàng t ? HS: Chính là Cinderella . Th y: Cho nên các em , dù Cinderella không còn m c yêu th ng, dù bà m k không yêu cô bé, nh ng i u y c ng ch ng th làm c n tr Cinderella bi t t th ng yêu chính mình. Chính vì bi t t yêu l y mình nên cô bé m i có th t i tìm cái mình mu n giành c. Gi th có em nào c m th y mình ch ng

Th y có th cam oan là n u sau này trong s các em có ai mu n tr thành nhà v n thì nh t nh em ó s có tác ph m hay h n tác gi c a câu chuy n Cô bé L lem! Các em có tin nh th không? T t c h c sinh v tay reo hò hoan hô. ch ng ai có th ng n tr cô bé i d v h i c a hoàng t . úng ! Th y: Bây gi n v n cu i cùng. N u c m th y ng i khác không yêu mình thì em càng ph i t yêu mình g p b i. Câu chuy n này có ch nào ch a h p lý không ? HS: (im l ng m t lát) Sau 12 gi êm. ho c l i có bà m k không yêu con ch ng nh tr ng h p c a Cinderella. úng không? HS: úng . Ngoài Cinderella ra. tác gi truy n Cô bé L lem) mà c ng có lúc sai sót y ch . N u ng i khác không t o c h i cho em thì em c n t t o ra th t nhi u c h i. m i th u tr l i nguyên d ng nh c . ch ng ai có th ng n c n cô bé tr thành hoàng h u. Th y: Tr i i! Các em th t gi i quá! Các em th y ch a.c ai yêu th ng c . Huy ng L c d ch theo báo Trung Qu c Nguyên b n: Các em gi i quá . Cho nên sai ch ng có gì áng s c . th nh ng ôi giày th y tinh c a Cinderella l i không tr v ch c . thì các em s làm th nào HS: Ph i bi t yêu chính mình ! Th y: úng l m! Ch ng ai có th ng n c n các em yêu chính b n thân mình. N u bi t th c s yêu b n thân thì các em s t tìm c cho mình m i th em mu n có. ngay c nhà v n v i (nhà v n Pháp Charles Perrault.