TRƯỜNG THPT VĨNH LINH

TỔ VẬT LÝ-CÔNG NGHỆ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN VẬT LÝ LỚP 10 BAN KHTN
CÁC KIẾN THỨC CẦN ĐẠT: I. CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN 1. Kiến thức Ι . 1. Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của các lực không song song (khi không có chuyển động quay). Ι . 2. Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức tính momen lực và nêu được đơn vị đo momen lực. Ι . 3. Nêu được điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định. Ι . 4. Phát biểu được quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều và phân tích một lực thành hai lực song song cùng chiều. Ι . 5. Nêu được trọng tâm của một vật là gì. Ι . 6. Nêu được điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế. Nhận biết được các dạng cân bằng bền, cân bằng không bền, cân bằng phiếm định của vật rắn có mặt chân đế. 2. Kĩ năng Ι . 7. Vận dụng được điều kiện cân bằng và quy tắc tổng hợp lực để giải các bài tập đối với trường hợp vật rắn chịu tác dụng của ba lực đồng quy. Ι . 8. Vận dụng được quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều và phân tích một lực thành hai lực song song cùng chiều. Ι . 9. Vận dụng quy tắc momen lực để giải được các bài toán về điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định khi chịu tác dụng của hai lực. II. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 1. Kiến thức Ι Ι . 1 . Viết được công thức tính động lượng và nêu được đơn vị đo động lượng. Ι Ι . 2 . Phát biểu và viết được hệ thức của định luật bảo toàn động lượng đối với hệ hai vật. Ι Ι . 3 . Nêu được nguyên tắc chuyển động bằng phản lực. Ι Ι . 4 . Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính công. Ι Ι . 5 . Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính động năng. Nêu được đơn vị đo động năng. Ι Ι . 6 . Phát biểu và viết được hệ thức của định lí động năng.

Để xác định công và công suất Ι Ι . 2.12. Vận dụng định luật bảo toàn động lượng để xác định vận tốc của vật. Ι Ι . 9 . Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để giải được bài toán chuyển động của một vật. của hệ có hai vật trong trường hợp không có ma sát và có ma sát. Viết được công thức tính thế năng đàn hồi. 7 . Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính cơ năng. Nêu được đơn vị đo thế năng. Ι Ι . Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng và viết được hệ thức của định luật này. Kĩ năng Ι Ι . Vận dụng được định luật bảo toàn động lượng và năng lượng để giải được các bài tập đối với hai vật va chạm mềm. 1 4 . Ι Ι . 1 1 . 1 0 . 1 3 . II. 8 . Phát biểu được định nghĩa thế năng của một vật trong trọng trường và viết được công thức tính thế năng này.Ι Ι . Vận dụng được các công thức A = Fscosα và P = t . Ι Ι . A . va chạm đàn hồi.