Bài giáng môn hoc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 1
Phân I KET CÁU GO
Chuong 1 GO DÙNG TRONG XÂY DUNG.
I/ Uu, nhuoc diêm cua gô.
1.Uu diêm:
-Gô là vât liêu nhe hon bêtông, thép, cuong dô khá cao.
-Phô biên nhiêu o Viêt Nam.
-Dê gia công, thi công khi xây dung.
2.Nhuoc diêm:
-Gô là vât liêu không dông nhât, không dáng huong.
-Nhiêu di tât: mác, khe nut, tho ván.
-Bi nâm môc, môi, mot, muc, cháy duoc. O t
o
>50
o
C không duoc dùng
gô.
-Là vât liêu ngâm nuoc khi tiêp xúc voi nuoc, dê bi co ngót, cong vênh,
nut.
Có thê han chê khuyêt diêm cua gô báng cách: xu lí gô báng hóa chât
chông môi , mot truot khi dùng, su dung gô dúng chô, không dùng gô tuoi có
dô âm lon.
II/ Pham vi su dung kêt câu gô.
Gô duoc su dung khá rông rãi: Xây dung dân dung, giao thông vân tai và
thuy loi,…
Dôi voi xây dung su dung o các vi trí:
+ Côt, dâm, sàn, xà gô, vì kèo.
+ Cua sô, cua di, ván copa.
III/ Tính chât co hoc cua gô.
Gôm các chi tiêu vê dô bên, dô dàn hôi khi chiu kéo, chiu nén, chiu uôn,
chiu ép mát, chiu truot. Phu thuôc vào:
6
0 a)
b)
c) e) d)
Hình 1.1: Mâu gô tiêu chuân dê thú vê cuòng dô.
a)Kéo doc thó; b)Uôn; c) Ép doc thó; d)Truot doc thó; e) Ép ngang thó
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 2
-Thoi gian thinh hành.
-Khuyêt tât, câu tao gô.
-Diêu kiên làm viêc cua gô.
1.Chiu kéo:
-Cuong dô chiu kéo doc tho cua gô rât cao: O dô âm 15% cuong
dô dat toi 10KN/cm
2
. Tuy vây trên thuc tê không thê su dung tri sô này vì có
nhiêu nhân tô làm giam cuong dô chiu kéo (mác, tho, gô không dông nhât).
-Cuong dô chiu kéo ngang tho cua gô rât nho, chi dat 1/15 - 1/20
cuong dô chiu kéo ngang tho.
2.Chiu nén:
-Cuong dô chiu nén doc tho nho hon cuong dô chiu kéo doc tho
khoang 3 - 4KN/cm
2
. Dây là chi tiêu ôn dinh nhât trong các chi tiêu vê cuong
dô, nó duoc dùng dê dánh giá và phân loai gô.
-Kha náng chiu nén ngang tho thâp .
3.Chiu uon: Nám o khoang trung bình giua cuong dô chiu kéo và chiu
nén.
4.Chiu ép màt: -Cuong dô ép mát doc tho tuong duong voi nén doc tho.
-Cuong dô ép mát ngang tho (ép mát cuc bô và ép mát toàn
bô) cung nhu nén ngang tho.
Công thuc cuong dô ép mát:
em
em
F
N
· σ
-N: luc ép mát.
-F
em
: Diên tích chiu ép mát (diên tích tiêp xúc)
5.Chiu truot: -Truot doc tho, ngang tho và xiên tho.
Cuong dô tính toán là cuong dô trung bình
tr
tb
F
P
· τ
IV/ Nhân tô anh huong dên cuòng dô gô:
1. Anh huong cua do am: (W)
Dô âm(W) càng lon thì cuong dô cua gô càng giam.
Dô âm tiêu chuân: | ) | }
2
18
/ 18 1 cm KN w
w
− + · α σ σ
Trong dó:
18
σ :cuong dô gô o dô âm tiêu chuân 18%
α :hê sô diêu chinh dô âm( chiu kéo doc tho 015 , 0 · α , nén doc
tho 05 , 0 · α , nén ngang tho 035 , 0 · α , uôn 04 , 0 · α , truot 03 , 0 · α
W: dô âm cua gô.
w
σ :cuong dô gô o dô âm W
2. Anh huong cua nhiêt do( t
o
)
Nhiêt dô (t
o
) táng cuong dô giam,t
o
táng tu 20à 50
o
C thì cuong dô chiu kéo
giam 15-20% ,cuong dô chiu nén giam 20-40%, cuong dô chiu truot giam 15-
20%; gô giãn no gây ung suât cuc bô lon có thê làm dut gô.
Kêt câu gô không duoc dùng o t
o
>50
o
C.
3. Anh huong cua khuyêt tat
Mác gô, tho ván, khe nut gây anh huong dên cuong dô gô.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 3
Chú ý: Cuong do tính toán cua go khi chiu ép màt xiên tho 1 góc o duoc tính
theo công thuc.
α
α
3
90
sin . 1 1

,
`

.
|
− +
·
em
em
em
em
R
R
R
R (1)
Trong dó: R
em
cuong do ép màt tính toán doc tho.
90
em
R cuong do ép màt ngang tho cua go
Cuong do tính toán cua go khi chiu truot xiên tho 1 góc o duoc tính theo
công thuc.
α
α
3
90
sin . 1 1

,
`

.
|
− +
·
tr
tr
tr
tr
R
R
R
R (2)
Trong dó: R
em
cuong do truot tính toán doc tho.
90
tr
R cuong do truot tính toán ngang tho cua go
Thông thuong lay
90
tr
R = R
tr
/2
Do dó công thuc (2) duoc viêt thành
α
α
3
sin 1+
·
tr
tr
R
R
Chuong 2 TÍNH TOÁN CÁU KIEN CO BAN.
I/ Tính toán câu kiên chiu kéo dúng tâm.
Tính theo cuong dô
k
th
R
F
N
≤ · σ
-N: Luc kéo tính toán.
-R
k
: Cuong dô chiu kéo cua gô.
-F
th
: Diên tích tiêt diên ngang cua câu kiên dã bi thu hep
gy th
F F F − ·
Voi F : Diên tích tiêt diên ngang, F
gy
: Diên tích do các lô liên kêt
hay khuyêt tât,...). Nêu khoang cách giua các tiêt diên giam yêu nho hon hay
báng 20cm coi nhu trên cùng 1 tiêt diên ngang dê tránh su phá hoai cua gô
theo duong gãy khúc.
F
gy
F
th
N N
N N
N N
20cm
a)
b) c)
Hình 2.1: Câu kiên chiu kéo dúng tâm
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 4
II/Tính toán câu kiên chiu nén dúng tâm
1. Kiêm tra cuong do:
n
th
R
F
N
≤ · σ
Trong dó: -N: Luc nén tính toán.
-F
th
: Diên tích tiêt diên ngang cua câu kiên.
-R
n
: Cuong dô chiu nén cua gô.
2. Kiêm tra vê do on dinh
n
tt
R
F
N
≤ ·
ϕ
σ
Trong dó:
F
tt
: Diên tích tính toán tiêt diên ngang cua thanh, duoc lây nhu sau:
- Nêu chô giam yêu không o mép câu kiên (hình 2.1a) và
F
gy
% 25 ≤ F
ng
thì: F
tt
= F
ng
F
gy
% 25 ≥ F
ng
thì: F
tt
=4/3F
th
- Nêu chô giam yêu o mép câu kiên và dôi xung (hình 2.1b) thì: F
tt
=F
th
.
- Nêu chô giam yêu o mép câu kiên và không dôi xung (hình 2.1c) thì
phai tính theo nén lêch tâm.
ϕ : hê sô uôn doc, dùng xét kha náng chiu luc khi bi uôn doc, duoc lây nhu
sau:
- Vât liêu gô làm viêc trong giai doan dàn hôi:
2
3100
λ
ϕ ·
; khi λ > 75
- Vât liêu gô làm viêc ngoài giai doan dàn hôi:
2
100
8 , 0 1
,
`

.
|
− ·
λ
ϕ
; khi 75 ≤ λ
3. Kiêm tra vê do manh
min
0
r
l
· λ
Trong dó:
-l
o
: chiêu dài tính toán cua câu kiên ; l l .
0
µ ·
- µ :hê sô phu thuôc su liên kêt giua 2 dâu cua câu kiên.
• Nêu 2 dâu câu kiên liên kêt khop thì: 1 · µ
• Nêu 1 dâu ngàm 1dâu khop thì: 8 , 0 · µ
• Nêu 2 dâu liên kêt ngàm thì: 65 , 0 · µ
• Nêu 1 dâu ngàm 1 dâu tu do thì: 2 · µ
-r
min
: bán kính nho nhât cua tiêt diên nguyên;
ng
F
J
r
min
min
·
v Dôi voi tiêt diên hình chu nhât: b r 289 , 0
min
·
v Dôi voi tiêt diên tròn : d r 25 , 0
min
·
b:canh ngán cua hình chu nhât.
d: duong kính cua tiêt diên tròn.
[λ] : Dô manh gioi han cho phép cua câu kiên
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 5
• Các câu kiên chiu nén chu yêu [λ] =120
• Các câu kiên phu [λ] =150
• Thanh giáng kêt câu [λ] =200
4.Bài toán thiêt kê:
Cán cu vào diêu kiên liên kêt, luc tác dung, chon kích thuoc tiêt diên
cua câu kiên dê kêt câu an toàn trong su dung.
Thông thuong dua vào diêu kiên ôn dinh dê chon tiêt diên.
Phân thành hai truong hop λ > 75 và λ < 75 dê tính toán.
Bài tap Kiêm tra diêu kiên làm viêc cua côt chiu nén có tiêt diên 12x18cm,
chiêu dài tính toán l
o
=3,2m, chiu luc nén N=9tân. Côt có 2 lô bu lông d
=16mm nám o khoan giua cua côt. Biêt gô thuôc nhóm VI, W = 18%.
Giai:
Tu gia thiêt:go nhóm VI, W=18% → R
n
= 1,15KN/cm
2
Diên tích nguyên cua cot go: F
ng
= 12x18 = 216cm
2
Diên tích giam yêu cua cot : F
gy
= 12x(1,6x2) = 38,4cm
2
⇒Diên tích thu hep cua cot go là: F
th
= F
ng
– F
gy
= 216 – 38,4 = 177,6cm
2
- Kiêm tra vê cuong do:
KN R KN R
F
N
n n
th
15 , 1 51 , 0
6 , 177
90
· ≤ · · ≤ · σ
- Kiêm tra vê do on dinh:
Ta có:
n
tt
R
F
N
≤ ·
. ϕ
σ
Vì :
ng gy
F x F % 25 % 8 , 17 100
216
4 , 38
< · ·
⇒F
tt
= F
ng
Màc khác r
min
= 0.289b = 0.289x12 = 3.47
22 , 92
47 , 3
320
min
0
· · · ⇒
r
l
λ
365 , 0
22 , 92
3100 3100
2 2
· · · ⇒
λ
ϕ
Jay 15 , 1 14 , 1 15 , 1
216 . 365 , 0
90
< · ≤ · σ
Vay cot làm viêc an toàn.
III/Tính toán câu kiên chiu uôn.
1.Uon pháng.
a)Kiêm tra vê cuong do.( ung suat pháp)
u
th
R m
W
M
. ≤ · σ
-M: mô men uôn tính toán.
-W
th
: mô men chông uôn cua têt diên bi thu hep
-R
u
: Cuong dô chiu uôn tính toán cua gô.
-m: hê sô diêu kiên làm viêc.
m = 1 canh tiêt diên nho hon 15 cm
m = 1,15 canh tiêt diên lon hon hoác báng 15 cm voi gô xe
m = 1,2 canh tiêt diên lon hon hoác báng 15 cm voi gô tròn
b)Kiêm tra vê ung suat tiêp.
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 6
tr
x
x
R
b J
S Q
≤ ·
.
.
τ
-Q: luc cát tính toán trên tiêt diên dang xét.
-S
x
: mô men tinh cua phân tiêt diên nguyên bi truot dôi voi truc chính
trung tâm x.
-J
x
: mô men quán tính chính trung tâm cua tiêt diên.
-b: bê rông tiêt diên o mát truot.
-R
tr
: Cuong dô truot doc tho cua gô;
+Tiêt diên hình chu nhât :
F
Q
2
. 3
· τ
+Tiêt diên hình tròn:
F
Q
. 3
. 4
· τ
c)Kiêm tra do võng cau kiên(do cung).
]
]
]


l
f
l
f
Voi
l
f
tính theo công thuc suc bên vât liêu
J E
l M k
l
f
.
. .
·
]
]
]

l
f
dô võng cho phép cua câu kiên lây theo bang tra phu luc (bang 2).
Dâm 2 dâu khop chiu tai trong phân bô dêu k =0,104
Dâm 2 dâu khop chiu tai trong tâp trung o giua k =0,083
d) Thiêt kê tiêt diên cau kiên
Tu diêu kiên cuong dô ta có
u
yc
R
M
W ≥
Nêu tiêt diên tròn tu W
yc
tìm d, tiêt diên chu nhât tìm b,h
Kiêm tra lai theo dô võng cho phép [f/l]
Cung có thê chon tiêt diên theo dô võng cho phép [f/l]
]
]
]


l
f
E
l M
J
x
.
Sau khi có J
x
tính duoc kích thuoc tiêt diên
Tiêt diên chu nhât
12
.
3
h b
J
x
·
Tiêt diên tròn
64
4
d
J
x
π
·
Bài tap Chon tiêt diên cho môt dâm gô liên kêt 2 dâu là khop; chiêu dài
dâm gô l = 4,5m, chiu tai trong phân bô dêu q
tc
= 4KN/m, tai trong tính toán q
= 4,85KN/m, dô võng tuong dôi cho phép
250
1
·
]
]
]

l
f
; R
u
= 1,3KN/cm
2.
Giai:
Ta có: KNm
l q
M 28 , 12
8
5 , 4 . 85 , 4
8
.
2 2
max
· · ·
Chon tiêt diên hình chù nhat, b và h cm 15 ≥ .
3
2
max
821
3 , 1 . 15 , 1
10 . 28 , 12
.
cm
R m
M
W
u
· · ·
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 7
Ðê dam bao do cung, tiêt diên nên chon thua mot chút chon 15 x20 cm.
Mômen chong uon cua tiêt diên
3 3
2
821 1000
6
20 15
cm cm
x
W > · ·
Kiêm tra do võng cua dam
Mô men quán tính( theo suc bên vat liêu) :
4
3
000 . 10
12
20 15
cm
x
J
x
· · Môdun dàn hoi E =10
6
N/cm
2
Ðo võng tuong doi:
250
1
256
1
.
. .
< · ·
J E
l M k
l
f
Chon tiêt diên 20x15cm có W = 12000cm
3
; J = 12000cm
4
.
Giai:
Ta có: KNm
l q
M 48 , 12
8
5 , 4 . 85 , 4
8
.
2 2
max
· · ·
Chon tiêt diên hình chù nhat, b và h cm 15 ≥ .
cm
R m
M
W
u
832
3 , 1 . 15 , 1
10 . 474 , 12
.
2
max
· · ·
Mô men quán tính:
cm
f
l
E
l q
J
tc
1200
10
250 . 5 , 4 . 4
.
384
5
.
.
.
384
5
6
3 3
· ·
]
]
]

·
h b
b
h
8 , 0 25 , 1 · → ·
12
8 , 0
;
6
0,8
W
4 3
h
J
h
· ·
.
Kích thuoc tiêt diên:
Theo cuong do
cm b cm h 1 , 15 4 , 18 . 8 , 0 ; 4 , 18
8 , 0
832 . 6
0,8
W . 6
· · · · ·
Theo do cung:
cm b cm
J
h
x
5 , 16 6 , 20 . 8 , 0 ; 6 , 20
8 , 0
12000 . 12
8 , 0
. 12
· · · · ·
Chon tiêt diên 20x18cm có W = 12000cm
3
; J = 12000cm
4
.
2.Uon xiên: Khi phuong tai trong tác dung không nám trong mát pháng
cua 1 truc quán tính chính nào cua tiêt diên goi là uôn xiên.
a)Kiêm tra cuong do.
tr
y
y
x
x
y x
R
W
M
W
M
≤ + · + · σ σ σ
R
tt
:cuong dô chiu uôn tính toán
cua gô.
b)Kiêm tra do võng.
| } f f f f
y x
≤ + ·
2 2
f
x
, f
y
: dô võng thành phân dôi voi truc x và y
IV Tính toán cau kiên chiu nén uon
-----------------------------------------------------------------------------------------------
b
x
y
Hình 2.5: So dô tính toán câu kiên uôn xiên
α sin q q
x
·
α cos q q
y
·
α
α
q
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 8
Chuong 3 LIÊN KET TRONG KET CÂU GO
I/Liên kêt mông: Thuong dùng o nhung thanh chiu nén, dác diêm cua su
làm viêc cua liên kêt mông là luc truyên qua mát tiêp xúc.
1.Mong duôi kèo 1
ràng
a)Tính toán liên
kêt mong:
- Kiêm tra chiu ép màt:
α
σ
em
em
n
R
F
N
≤ ·
Trong dó: -N
n
:Luc nén
tính toán cua kèo tác dung
lên diên tích ép mát.
- F
em
: diên tích ép
mát:
α cos
.
m
em
h b
F ·
+b:Chiêu rông thanh kèo thuong lây theo chiêu rông quá giang
+h
m
:Chiêu sâu rãnh mông.
- Kiêm tra truot o duôi mong:
tb
tr
tr
tr
R
F
N
≤ · σ
Trong dó:-N
tr
= N
k
= N
n
cosα
-F
tr
:diên tích mát truot:Ftr = b.ltr
-b:bê rông cua thanh quá giang
-l
tr
:chiêu dài mát truot:
tb
tr
tr
tr
R b
N
l
.

-
tb
tr
R :cuong dô chông truot trung bình :
e
l
R
R
tr
tr tb
tr
β +
·
1
+R
tr
:cuong dô chông truot cua gô lây theo bang 1giáo trình trang
169
+β :hê sô phu thuôc hình thuc truot.
+e: dô lêch tâm cua luc truot
Truot 1phía: h e 5 , 0 ; 25 , 0 · · β ;
Truot 2phía: h e 25 , 0 ; 125 , 0 · · β
-Kiêm tra cau kiên bi giam yêu do khác rãnh mong gây ra.
k
th
k
R
F
N

-N
k
:luc kéo tác dung lên quá giang.
-R
k
:cuong dô chiu kéo doc tho cua gô
-F
th
:diên tích tiêt diên bi thu hep: F
th
= b(h - hm)
2.Mong duôi kèo 2 ràng.
Công thuc vê dô chiu truot cua gô:
tb
tr
tb
tr
tb
tr
tb
tr
R R
R R
15 , 1
80 , 0
' '
'
·
·
Hình 3.1
a
b
c
Nk
h
m
R
N
Nk
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 9
tb
tr
n
tr
R b
N
R
15 , 1 .
cos .
'
α
·
α sin 2
' ' '
h
l l
tr tr
− ·
II/Liên kêt chôt: Chôt là
nhung thanh tròn hoác tâm
nho dùng dê nôi dài các
thanh gô, làm táng tiêt diên
các thanh thép, liên kêt các
câu kiên thành câu kiên chiu
luc hoàn chinh.
Chôt có tác dung chông
lai hiên tuong truot xay ra
giua các phân tô ghép khi chiu ngoai luc tác dung. Khi liên kêt bi phá hoai
hoác do 2 kha náng hoác chôt bi cát o tiêt diên ngang tai mát tiêp xúc giua 2
phân tô hoác chôt bi biên dang gây ra hiên tuong ép mát o phân tô gô.
Tác dung :chông lai hiên tuong truot xay ra giua các phân tô duoc ghép
chiu ngoai luc tác dung.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Phân II KET CÁU THÉP
Chuong 4 THÉP DÙNG TRONG XÂY DUNG
I/Uu khuyêt diêm cua thép.
1.Uu diêm:-Thép là vât liêu dông nhât, dáng huong, có modun dàn hôi
cao.
- là vât liêu nhe hon kêt câu bê tông, gach dá
- Chiu tai trong tôt.
- Thi công, láp dung nhanh.
2.Nhuoc diêm:-Thép dê bi ôxi hóa, hoen ri, mât nhiêu chi phí bao duõng.
-Kêt câu chiu nhiêt kém, t
o
≥500
o
C thép không còn kha náng chiu
luc
-Giá thành cao.
II/Thép dùng trong xây dung.
Các kí hiêu thép hay dùng:CT
0
, CT
1
, CT
2
, CT
3
, CT
4
,…
Hàm luong cacbon có trong thép<0,27%.
v Su hoen ri thép xay ra o bo mát ngoài làm giam diên tích bo mát cát
ngang à giam kha náng chiu luc cua thép.
Tôc dô hoen ri: diêu kiên thuong 0,05mm/nám.
Nhà công nghiêp0,1mm/nám.
v Biên pháp chông hoen ri:-Làm kêt câu dác, rông, quét son.
-Kêt câu ngoài troi không duoc dong nuoc, có biên pháp thoáng, không
giu âm.
-Cân kiêm tra dinh ky, thân trong kêt câu thép có dô âm cao, diên
truong, axit, hóa chât,…
Hình 3.4:Mong 2 ràng
e
r
r
.
N
N
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 10
Dê nâng cao tính co hoc cua thép nguoi ta thêm vào thành phân cua thép 1 sô
kim loai nhu:Ni, Cr, Mn, Cu, …ti lê kim loai trong thành phân cua thép<2,5%.
-Hình dang thép dùng trong ngành xây dung:
a) b) c) d)
Ngoài ra còn loai thép dúc: vuông, tròn, thép ông tròn.
-Loai thép ban có chiêu dày tu 4à 60mm, các câp khác nhau 2mm.
-Loai thép ban mong có chiêu dày tu 0,2à 4mm, thuong duoc làm tâm lop.
-Các thanh mong.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chuong 5 LIÊN KET TRONG KET CÁU THÉP
I/Liên kêt hàn.
1.Khái niêm:Hàn là dùng nhiêt dê dôt nóng cuc bô kim loai nóng chay ra
hòa lân vào nhau khi nguôi dông lai tao thành duong hàn.
2.Phuong pháp hàn.
a)Hàn hoi(hàn xì): Dùng khi Oxi và Axêtylen kêt hop tao thành hôn
hop bôc cháy toa nhiêt dô cao khoang 3200
o
C. Thép nóng chay hòa vào nhau
tao thành liên kêt hàn.
b)Hàn diên: (Tao hô quan diên dôt nóng chay kim loai)
-Có 2 phuong pháp: Hàn thu công và hàn tu dông.
-Câu tao que hàn:
+Lõi que hàn (báng kim loai) có tác dung là 1 diên cuc dê phát sinh hô
quang diên.
+Vo boc que hàn(hôn hop bôt kim loai, bôt dá, thuy tinh và nuoc) giu hô
quang diên ôn dinh, tao lop si u môi hàn nguôi châm, ngán can không khi chui
vào tao bot khí duong hàn
3.Phân loai duong hàn.
a)Hàn doi dau:Có uu diêm là không tôn các ban ghép, duong hàn
huong luc truyên di tháng, không gây hiên tuong tâp trung ung suât. Nhung
khi hàn các ban ghép co ban có chiêu dày a>10cm thì phai gia công mép ban
thép à tôn công.
a<10(mm) a = 10à 20(mm) a>20(mm)
Hình 4.1:Các loai thép hình phô biên
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 11
b) Ðuong hàn góc:Có uu diêm không phai gia công mép thép cân hàn,
nhung tôn ban thép, duong truyên luc qua môi hàn uôn cong hây hiên tuong
tâp trung ung suât; không nên dùng hàn góc chiu tai trong chân dông.
Chiêu dày tính toán duong hàn góc:
h h
h . β δ ·
+ h
h
:chiêu cao duong hàn h
h
= a báng chiêu dày thép hàn co ban hoác báng
chiêu dày ban thép h
h
= a/2
-Hàn thu công 7 , 0 · β
-Hàn bán tu dông 8 , 0 · β
-Hàn tu dông 1 · β
c) Kí hiêu duong hàn
Tên duong
hàn
Hàn o nhà máy & công truong
Hàn dôi dâu
Th?ng góc
Xiên góc
Hàn góc:
- Liên tuc: l
và h ghi
chiêu dài và
chiêu cao
duong hàn.
- Gián doan.
l l l l
Phía khu?t
Phía th?y
l
4.Tính toán liên kêt hàn.
Truong hop hàn tháng góc. diêu kiên bên
h
h
R
F
N
≤ · σ
-N:nôi luc nén(kéo) duong hàn phai chiu.
-F
h
:diên tích tiêt diên duong hàn dôi dâu F
h
= h
h
.l
h
-R
h
:cuong dô chiu nén(kéo).
Truong hop duong hàn xiên góc
h
h
R
F
N
≤ ·
α
σ
sin .
h
c
h
R
F
N
≤ ·
α
τ
cos .
h
c
R
:cuong dô chiu cát cua duong hàn.
5. Tính liên kêt hàn chiu mô men uon và luc cát.
Dk bên:
h
k
h
h
R
W
M
≤ · σ
h
c
h
h
R
F
Q
≤ · τ
ung suât tông hop:
h
k h h td
R ≤ + ·
2 2
τ σ σ
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 12
Trong dó:- W
h
:mô men chông uôn cua
duong hàn
6
.
2
h h
h
l h
W ·
-
h
k
R :cuong dô duong hàn chiu kéo.
-
td
σ :ung suât tuong duong
Thí du:Có 2 tâm thép ban thuôc nhóm C-I, tiêt diên thép 250x12mm
2
cân liên
kêt hàn dôi dâu chiu luc doc truot N
k
= 500KN. Cân dùng que hàn sô hiêu bao
nhiêu và dùng phuong pháp hàn nào thì liên kêt chiu duoc.
Giai.
h
h
= a = 12mm:chiêu cao duong hàn báng chiêu dày thép co ban
l
h
= 250 – 10 = 240mm:chiêu dài duong hàn báng chiêu rong thép co ban tru
moi bên 5mm.
Diên tích tiêt diên duong hàn: F
h
= h
h
.l
h
= 12x240 = 2880mm
2
= 28,8cm
2
Ung suat duong hàn:
2
/ 4 , 17
8 , 88
500
cm KN
F
N
h
k
h
· · · σ
Tra bang 5 ta có thê dùng que hàn kí hiêu E42, phuong pháp hàn thu công,
cuong do hàn
2
/ 18 cm KN R
h
k
·
Jay moi hàn du chiu luc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chuong 6 TÍNH TOÁN TRONG CÁU KIEN CO BAN
I/Câu kiên chiu uôn ngang pháng
1.Dam thép dinh hình.
a)Chon tiêt diên dam thép hình.
5 , 1 .
max
R
M
W
yc

Trong dó:-M
max
:mô men uôn lon nhât dâm phai chiu.
-R:cuong dô tính toán chiu uôn cua thép hình. W
x
≥W
yc
-1,5:hê sô kê dên anh huong cua uôn doc.
b)Kiêm tra tiêt diên dam dã duoc chon vê do bên.
R
W
M
th
.
min
γ σ ≤ ·
c
x
c
R
t J
S Q
.
.
max
γ τ ≤ ·
Trong dó:Q
max
:luc cát lon nhât trong dâm.
S
c
:mô men tinh cua tiêt diên dâm dôi voi truc trung hòa.
t:chiêu dày ban bung thép hình.
M:mô men uôn tai tiêt diên cân kiêm tra.
W
thmax
:mô men uôn nho nhât.
c)Kiêm tra vê do cung(do võng) cua dam.
]
]
]


l
f
l
f
;tai trong phân bô dêu
.J
.
.
384
5
3
E
l q
l
f
c
·
d)kiêm tra on dinh tong thê cua dam.
R
W
M
d
.
max
γ
ϕ
σ ≤ ·
2
5
0
N
N
Hình 5.13
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 13
Nêu 16
0

c
b
l
thì dâm không cân kiêm tra ôn dinh.
Trong dó:l
o
:chiêu dài tính toán cua nhip dâm.
b
c
:chiêu rông ban cánh thép hình làm dâm.
M
max
:mô men uôn lon nhât dâm phai chiu.
W:mô men chông uôn tiêt diên nguyên cua dâm.
d
ϕ :hê sô kê dên su giam kha náng chiu uôn cua dâm.
Giá tri
d
ϕ duoc lây theo
1
ϕ . Nêu 85 , 0
1
≤ ϕ lây
1
ϕ ϕ ·
d
.
Nêu
1
ϕ ϕ >
d
lây 1 . 21 , 0 68 , 0
1
≤ + · ϕ ϕ
d
.
Giá tri
1
ϕ duoc xác dinh:
R
E
l
h
J
J
y
x
2
0
1

,
`

.
|
· ψ ϕ
ψ :lây theo bang 11, phu thuôc vào liên kêt cua dâm o các gôi tua, phu
thuôc tham sôα .
Dâm chu I thì
2
0
54 , 1
,
`

.
|
·
h
l
J
J
y
x
α
J
k
:mô men quán tính khi xoán cua tiêt diên dâm.
h:chiêu cao tiêt diên dâm.
l
o
:chiêu dài tính toán o ngoài mát pháng dâm.
E:môdun dàn hôi cua thép.
R:cuong dô tính toán cua thép. Thép CT
3

3
10 ·
R
E
.
Thí du:Thiêt kê dâm thép kí hiêu CT
3
, chiêu dài dâm l
o
= 6m, chiu tai trong
phân bô dêu. O cánh trên tai trong tác dung q
tc
= 25KN/m, hê sô vuot tai n
g
=
1,2.
400
1
·
]
]
]

l
f
Giai:
Thép CT
3
có: R = 21KN/cm
2
; R
c
= 13KN/cm
2
à q
tt
= n
g
.q
tc
= 1,2x25 = 30KN/m.
Mô men lon nhat tai giùa nhip dam:
KNm
l
q M
tt
135
8
6
. 30
8
2 2
max
· · ·
.
luc cát lon nhat tai goi dam KN
l
q Q
tt
90
2
6
. 30
2
max
· · · .
3
946
21
13500
5 , 1 5 , 1 cm
R
M
W
yc
· · · .
Tra bang chon duoc thép I40 có:J
x
= 18930cm
4
; W
x
= 947cm
3
J
y
= 666cm
4
; J
k
= 40,6cm
4
.
12 , 21
4 , 0
6
666
6 , 40
54 , 1 54 , 1
2 2
0
·
,
`

.
|
·
,
`

.
|
·
h
l
J
J
y
x
α
12 , 21 · α à α ψ . 08 , 0 6 , 1 + · .
Tính tri so
56 , 0 10 .
6
4 , 0
3 , 189
666
65 , 3 . .
3
2
2
0
·
,
`

.
|
·

,
`

.
|
·
R
E
l
h
J
J
x
y
d
ψ ϕ
2 2
x
/ 21 / 25
947 . 56 , 0
13500
W .
cm KN R cm KN
M
d
· > · · ·
ϕ
σ
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 14
à Dam không on dinh. Chon lai tiêt diên.
Chon thép I45, có: J
x
= 2769cm
4
; W = 12,31cm
4
.
J
y
= 808cm
4
; J
k
= 54,7cm
4
.
19
4 , 0
6
808
7 , 54
. 54 , 1
2
·
,
`

.
|
· α
57 , 0 10
6 , 0
4 , 0
696 , 27
808
. 61 , 3 61 , 3
3
2
·
,
`

.
|
· ⇒ · → x
d
ϕ ψ
2 2
/ 21 / 2 , 19
1231 . 57 , 0
13500
cm KN R cm KN · < · · →σ
Jay dam dat yêu cau vê do bên.
Kiêm tra do võng
400
1
800
1
0012 , 0
27450 . 10 . 1 , 2
) 10 . 6 .( 10 . 25
.
384
5
4
3 2 2
·
]
]
]

< · · ·
l
f
l
f
2.Dam thép to hop.Duoc dùng khi nhip dâm và tai trong tác dung lon q
tc
>20KN/m.
Thiêt kê dâm thép tô hop:-Chon tiêt diên dâm.
-Thay dôi tiêt diên theo chiêu dài dâm.
-Kiêm tra tiêt diên dâm dã chon vê dô bên, dô cung, dô
ôn dinh,…
-Tính toán các chi tiêt cua dâm dê liên kêt.
a)Xác dinh chiêu cao dam:
xd ktc
h h h ≤ ≤
min
dô võng: | )
EJ
l
p g f
c c
4
384
5
+ · .
Trong dó:g
c
,p
c
: Tinh tai và hoat tai tiêu chuân trên 1 don vi chiêu dài dâm.
l:Nhip cua dâm.
EJ: dô cung chông uôn cua dâm.
b)Xác dinh chiêu dày ban bung.
c
b
R h
Q
t
. 2
3
max
· .
Nêu chiêu cao dâm tu 1-2m thì có thê chon chiêu dày ban bung:
mm
h
t
b

,
`

.
|
+ ·
1000
3
7
Nêu không dùng suon dê gia cuong ban bung thì:
E
R h
t
b
b
.
5 , 5
≥ .
Thông thuong: mm t mm
b
22 8 ≤ ≤
c)Xác dinh kích thuoc cánh dam.
Dôi voi dâm tiêt diên dôi xung:
c c
t b 30 ≤ voi h h mm b h b
c c c

,
`

.
|
→ · ≥ ≥
5
1
2
1
; 180 ;
10
1
.
d) On dinh cuc bo tung khoang dam.
-Khi 70 ≤
b
b
t
h
thì dâm ôn dinh cuc bô và o dâm không cân gia cô thêm suon.
-Khi 70 >
b
b
t
h
thì phai dát suon dung gia cô tai vi trí có Q
max.
-Khi 160 >
b
b
t
h
thì phai dát thêm suon doc song song cánh dâm và dát cách cánh
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 15
trên tu h
,
`

.
|

5
1
4
1
.
Dôi voi suon doc: bê rông mm
h
b
s
40
30
+ · .
bê dày
s s
b t
15
1
≥ .
II/Câu kiên chiu nén dúng tâm.
1.Kiêm tra cuong do.
R
F
N
th
≤ · σ .
2.Kiêm tra do on dinh.
R
F
N
≤ ·
. ϕ
σ
Trong dó:-N:luc doc tính toán.
-F
th
:diên tích tiêt diên thu hep(dã tru phân giam yêu).
-R:cuong dô chiu nén cua thép.
-F:diên tích tiêt diên nguyên cua tiêt diên.
-ϕ :hê sô uôn doc.
Hê sô ϕ phu thuôc dô manh
r
l
0
· λ ;
l
0
:chiêu dài tính toán cua câu kiên, phu thuôc liên kêt 2 dâu
ngàm: l l .
0
µ · (hình 6.4).
r:bán kính quán tính trung tâm cua tiêt diên:
F
J
r ·
3.Kiêm tra vê do manh : | } λ λ ≤
Trong dó:- λ : dô manh tính toán cua câu kiên.
-| } λ :dô manh gioi han cho phép.
+Dôi voi câu kiên chiu luc chính: | } 120 · λ
+Dôi voi câu kiên khác : | } 150 · λ
1 · µ 75 , 0 · µ 5 , 0 · µ
Hình 6.4 Liên kêt 2 dâu câu kiên
a)Môt dâu ngàm, 1dâu tu do ; b)Hai dâu là khóp.
c)Môt dâu ngàm, 1 dâu khóp ; d)Hai dâu là ngàm.
a)
b) c) d)
l l l l
P P P P
2 · µ
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 16
Thí du: Kiêm tra su làm viêc cua thanh kèo chiu nén. Biêt luc nén tính toán N
= 210KN, thanh kèo là thép góc dêu canh L100x10, sô hiêu thép CT
3
, thanh
kèo dài 2m, hai dâu thanh liên kêt báng bu lông có duong kính d = 20mm;
| } 150 · λ .
Giai.
Thép CT3 có:
2
/ 21 cm KN R · .
Tra bang 13(phu luc) – Thép L100x10 có: cm t r cm F 1 ; 96 , 1 ; 2 , 19
min
2
· · ·
Hai dau thanh liên kêt khop nên 1 · µ
| } 150 102
96 , 1
200 . 1 .
min
0
· < · · · → λ
µ
λ
r
l
Kiêm tra diêu kiên on dinh: R
F
N
≤ ·
. ϕ
σ
Tu 102 · λ tra bang 12(phu luc) tìm duoc 584 , 0 · ϕ
2 2
/ 21 / 73 , 18
2 , 19 . 584 , 0
210
cm KN R cm KN · < · →σ
Kiêm tra cuong do do thanh kèo bi giam yêu boi lo bu lông:
R
F
N
th
≤ · σ
2 2
/ 21 / 28 , 12
) 1 2 ( 2 , 19
210
cm KN cm KN
x
< ·

· ⇔ σ .
III/Câu kiên chiu kéo dúng tâm.
Kiêm tra diêu kiên ung suât R
F
N
th
≤ · σ
Trong dó: -N:luc doc tác dung vào thanh.
-F
th
: diên tích têt diên ngang thu hep; nêu không có các lô bu lông, dinh
tán thì lây F
th
= F
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Phân III KET CÁU BÊ TÔNG CÓT THÉP
Chuong 7 NHÙNG VÁN DE CO BAN VE KET CÁU BÊ TÔNG CÔT
THÉP
I/ Khái niêm chung
-Bê tông côt thép (BTCT) là 1 loai vât liêu xây dung phuc hop do bê tông (BT)
và côt thép (CT) cùng công tác voi nhau dê chiu luc.
-BT bao gôm côt liêu và chât kêt dính kêt lai voi nhau tao thành thu dá nhân
tao. BT chiu nén tôt hon chiu kéo tu 8 dên 15 lân.
-CT chiu kéo và chiu nén tôt hon BT nhiêu lân.
-Nêu chi dùng BT kha náng chiu luc cua câu kiên không cao, khi câu kiên chiu
uôn su chiu luc không hop lí, vùng chiu kéo cua tiêt diên yêu cho nên bi phá
hoai truoc trong khi vùng chiu nén vân còn kha náng chiu luc nua.
-Viêc dát thép trong câu kiên BT tao thành câu kiên BTCT có kha náng chiu
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 17
luc lon hon câu kiên BT. Mác khác su chiu luc cung hop lí boi vùng BT nào
yêu dã có côt thép chiu luc táng cuong, nhât là vùng bi kéo.
1.Nguyên lí làm viêc cua BTCT.
-Phai dính chát khi BT và CT ninh kêt voi nhau. Khi có luc tác dungBT và CT
cùng biên dang và không bi truot tuong dôi nhau.
-Giua BT và CT không xay ra phan ung hóa hoc. BT còn bao quanh CT bao vê
CT không bi án mòn do diêu kiên môi truong.
-Hê sô giãn no vì nhiêt cua BT và CT xâp xi nhau.
2.Phân loai BTCT.
a)Theo phuong pháp thi công:
-BT toàn khôi: dô tai chô, chiu moi công doan tai vi trí công trình.
-BT láp ghép: dúc tai nhà máy, vân chuyên dên công trình de láp ghép.
-Vua láp ghép.
b)Theo ung suat.
-Ung luc truoc.
-Không có ung suât.
3. Uu nhuoc diêm.
Uu diêm: +Có kha náng su dung vât liêu dia phuong:cát, soi, dá,…
+Có kha náng chiu luc tôt hon kêt câu gach dá và kêt câu gô.
+Có dô bên lâu, tuôi tho cao, ít tôn công bao duõng và sua chua.
+Có kha náng chiu nhiêt cao.
+Có thê tao nhiêu hình dáng da dang, phuc tap theo yêu câu cua thiêt
kê.
Nhuoc diêm:+Trong luong ban thân lon 26000Kg/cm3.
+Cách âm, cách nhiêt kém.
+Thi công tai chô, trai qua nhiêu khâu phuc tap, tôn nhân công.
+Thuong có khe nutà giam kha náng chông thâm và kha náng làm
viêc cua CT.
Khác phuc:dùng BT nhe chiu luc, BT ung luc, Pôlime,…
II/Các tính chât co hoc cua BTCT
1.Tính chat co hoc cua BT
a)Cuong do( Rà Rn)
Bàn máy nén
M?u BT ch?u nén
N
N
a
a
a
a
a
h

=

4
a
h

=

4
d
d
Hình 7.1:Mau BT chiu nén và thí nhiêm nén
mau
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 18
- Cuong dô chiu nén duoc xác dinh o mâu BT dúc sau 28 ngày.Mâu thí
nghiêm có dang khôi vuông hoác hình láng tru (hình 7.1).Ta có
F
N
R
p
n
·
Trong dó: Np:luc phá hoai mâu.
F:tiêt diên ngang cua mâu BT.
N
k
- Cuong dô chiu kéo duoc xác dinh theo mâu kéo cua tiêt diên
vuông, cung có thê xác dinh theo mâu BT có tiêt diên chu nhât.Ta có:
F
N
R
k
k
·
Trong dó:
Nk: Luc kéo phá hoai mâu.
F:diên tích tiêt diên ngang.
Trong thí nghiêm mâu BT chiu uôn:
2
.
5 , 3
h b
M
R
k
·
M: giá tri mô men làm mâu BT phá hoai.
- Mác BT: là chi sô chi tiêu chât luong cua BT.
Có 3 loai mác BT:
+Mác theo cuong dô chiu nén(M): Là tri sô cuong dô nén tính theo da
N/cm
2
cua mâu BT chuân khôi vuông có canh 15cm duoc chê tao, duõng hô và
thí nghiêm theo tiêu chuân nhà nuoc. BT náng có mác chiu nén: M100, M150,
M200, M250, M300, M350, M400, M500, M600. Trong kêt câu BTCT dùng
BT Mác không thâp hon M150.
+Mác theo cuong dô chiu kéo(K): là con sô lây báng tri sô cuong dô chiu
kéo tính ra da N/cm
2
cua mâu thu tiêu chuân. BT náng có mác chiu kéo: K10,
K15, K20, K25, K30, K40.
+Mác theo kha náng chông thâm(T): lây báng áp suât lon nhât (atm) mà
mâu chiu duoc dê nuoc không thâm qua. BT có mác chông thâm: T2, T4, T6,
T8, T10, T12.
b)Biên dang cua BT
- Biên dang do tai trong tác dung ngán han.
Goi
b
ε :biên dang toàn phân cua BT
dh
ε :phân biên dang dàn hôi
d
ε :phân biên dang deo
r : hê sô dàn hôi cua BT
Ta có:
d dh b
ε ε ε + · ;
b
dh
v
ε
ε
·
Môdun biên dang toàn phân cua BT là:
4a l = 4h
b
P
Hình 7.2: Thí nghiêm xác dinh cuong dochiu kéo cua BT
a)Xác dinh theo mau BT chiu kéo; b)Xác dinh theo mau BT chiu uon.
N
k
N
k
0
Hình 7.3: Biêu dô quan hê ε σ −
Cát tuy?n OM
Ti?p tuy?n t?i O
M
? th? tang t?i tr?ng
0
? th? gi?m t?i tr?ng
R
n
b
σ
0
α
F
dh
r
b ch
δ
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 19
α
σ σ
σ
ε
σ
tg E
d dh
b
b
b
b
·
+
· ·
'
- Biên dang do tai trong tác dung dài han.
+ Khi tai trong lâu
dài, biên dang cua
BT táng dân theo
thoi gian, lúc dâu
táng nhanh sau táng
châm lai trong khi
ung suât không thay
dôi. Hiên tuong này
goi là tu biên.
+ Tu biên có tác hai
làm táng dô võng và
mo rông khe nut voi
câu kiên chiu uôn. Làm táng su uôn doc trong câu kiên chiu nén. Làm tôn hao
ung suât trong câu kiên ung suât truoc.
Cách han chê tu biên: Dê BT già tuôi moi cho chiu luc, han chê luong Ximáng
và ti lê N/X khi dúc BT.
2.Tính chat co hoc cua cot thép
CT có tính dông nhât cao, dàn hôi, chiu nén và chiu kéo tôt và tôt hon BT.
Cuong dô cua CT cao
ö Phân loai CT:
-Phân theo nhóm: có 4 nhóm: C-I; C-II; C-III; C-IV (theo TCVN 1651-85).
+ Thép C-I có tính deo và duoc chê tao sán thành các thanh tròn tron duong
kính 6à 40mm. Thép C-II, C-III, C-IV duoc chê tao thành thanh thép có go,
duong kính trung bình thanh thép này tu 10à 40mm.
+Thép nhâp tu Dông Âu có thép AI, AII, AIII, AIV.
-Theo hình dáng tiêt diên thanh: có thép hình và côt thép tròn.
+Thép hình( I, L duoc chê tao sán tu nhà máy);
+Côt thép tròn (duoc làm tu các thanh thép tròn)
-Theo dô cung: có côt thép mêm và côt thép cung.
+Côt thép mêm là côt thép mà khi thi công có thê uôn cát dê ( thuong là
thép tròn có duong kính mm d 40 ≤
+Côt thép cung là côt thép mà khi thi công nguoi ta không thê uôn duoc
(thuong là thép hình và thép tròn có mm d 40 >
-Theo cuong dô: có côt thép thuong và côt thép có cuong dô cao.
+Côt thép thuong: có cuong dô
2
/ 60 cm KN R
a

+Côt thép cuong dô cao: có
2
/ 60 cm KN R
a
>
-Theo chiêu dài thép: có thép thanh và thép soi
+Thép thanh thuong là thép hình và thép tròn có d>10mm duoc chê tao sán
thành các thanh tháng dài 6à 12m.
+Thép soi: là thép tròn d<10mm, thép này duoc chê tao thành soi dài và
cuôn thành cuôn tròn nhiêu vòng.
mà bi?n d?ng tang
? ng su?t không tang
A B
0
bi?n d?ng tang theo th?i gian
A
B
0
Hình 7.4: Biêu dô vê su tù biên cúa BT
b
r
0
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 20
ö Neo, uon, noi cot thép
* Móc neo: uôn o dâu các thanh thép tròn tron làm cho côt thép không bi
truot trong BT; móc neo có hình bán
nguyêt (hình 7.5). Goi duong kính cua
thanh thép bi uôn là d, chiêu dài doan
thép dê uôn móc neo là 6,25d nêu uôn
báng thu công và 3,25d nêu uôn báng
máy.
* Uôn côt thép: O nhung chô CT bi uôn cong khi làm viêc CT së bi ép vào
BT, dê luc ép phân ra khoang rông cho BT du chiu luc nguoi ta phai uôn côt
thép sao cho chô uôn có bán kính cong d r 10 ≥
* Nôi CT: Thép không du chiêu dài theo thiêt kê thì phai nôi: có thê nôi
buôc hoác hàn.
3.Bê tông cot thép(BTCT)
a)Luc dính giùa BT & CT
- Luc dính là yêu tô co ban dê BT và CT cùng làm viêc. Luc dính duoc tao do
keo XM duoc bám vào thép, ma sát giua thép voi BT; CT phai có go, mát
nhám; thép tron phai có móc neo
- Luc dính phân bô o bê mát cua thanh CT nhung su phân bô không dêu.
b)Ung suat trong BT và CT
Khi BT co ngót có su can tro cua thép, kêt câu BTCT có ung suât nho hon kêt
câu BT không có CT (ung suât thép nén, ung suât BT kéo)à Trong câu kiên
chiu kéo BT nut.
c)Su phá hoai và hu hong cua BTCT
- Do tác dông co hoc: tai trong lon, su mài mòn,…
- Do tác dông hóa hoc: môi truong có muôi, axit, dô âm, xâm thuc,…
- Do tác dông sinh hoc: vi khuân, rêu môc,…
Làm giam kha náng chông dõ cua công trình, giam tuôi tho,… có khi gãy dô,
bi sâp.
Khác phuc: Bao vê mát ngoài tôt (chông xâm thuc) son vôi, thiêt kê thông
thoáng, su dung xi máng dác biêt.
III/Nguyên lí tính toán kêt câu BTCT
1.Nguyên lí tính toán
- Kêt câu BTCT dam bao duoc dô bên,làm viêc bình thuong và có tuôi tho
- Chât luong cua kêt câu BTCT duoc qui dinh bõi các khâu: thiêt kê, thi công,
su dung
Trong viêc thiêt kê phai luôn cân nhác sao cho kêt câu an toàn nhung tiêt kiêm
nguyên vât liêu; voi tai trong tác dung lên kêt câu ta xác dinh nôi luc bât loi
nhât tác dung lên tiêt diên cua kêt câu tu dó tiên hành tính kha náng chiu luc
cua câu kiên.
¯ Hai dang bài toán thuong gáp:
• Kiêm tra các thông sô vê tiêt diên BT và CT cho truoc cân phai xác dinh
nôi luc mà tiêt diên có thê chiu duoc.
tp
T T ≤ .Trong dó: T: nôi luc bât loi
nhât có thê phát sinh trong kêt câu do các tinh tai và các tai trong khác
d
2
,
5
d
d
d
Hình 7.5: Móc neo và uôn côt thép
r r
d r 10 ≥
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 21
c
.
1
2
Hình 8.1: So dô bô trí côt thép trong bán
a)Mät bäng; b)Mät cät; c)Câu tao tai gôi tua.
1.Côt thép chiu luc; 2.Côt thép phân bô.
a)
b)
c)
l0.10d
gây ra. Ttp: giá tri bé nhât vê kha náng chiu luc cua tiêt diên.
• Tính CT xuât phát tu nôi luc tác dung lên câu kiên khi có các thông sô vê
kích thuoc, vât liêu sao cho các câu kiên du hàm luong CT du kha náng
chiu luc.
2.Nguyên lí cau tao
Chon hình dang, kích thuoc nhám làm cho kích thuoc kêt câu tiêt kiêm và dam
bao dô cung tôt nhât, làm viêc hop lí và dê dàng; trong chê tao, thi công, tuân
thu vê các qui dinh CT, nêu gia cuong CT sao cho trong kêt câu không duoc
phát sinh các ung suât do co ngót cuong do và su cô khác. Lop BT bao vê CT
dam bao yêu câu. Nêu chiêu dày lop BT bao vê không dam bao së làm cho CT
bi hoen ri. Trong moi truong hop thì chiêu dày lop BT bao vê không duoc nho
hon duong kính CT, CT phai duoc dát voi khoang ho dam bao cho vua BT lot
qua dê dàng, khe ho giua 2 mép thanh thép canh nhau phai lon hon hoác báng
duong kính cua thép và lon hon 25.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chuong 8 TÍNH TOÁN CÁU KIEN CHIU UÓN THEO CUÒNG DO
I/Dác diêm câu tao
Vê mát nôi luc: Trong câu kiên chiu uôn có mômen uôn(M) và luc cát(Q).
Vê mát hình dáng: câu kiên chiu uôn có ban và dâm.
1.Cau tao ban(tam dan)
Ban là môt tâm pháng có chiêu dày rât nho so voi chiêu dài và chiêu rông.
Kích thuoc chung ban sàn là 1à 5m, chiêu dày cua ban sàn thông thuong
6à 10cm, dôi khi lon hon dôi voi truong hop ban sàn không dâm.
Côt thép trong ban chu yêu côt chiu luc và côt phân bô. Thép chiu luc thuong
là 10 8 φ φ ÷ ; thép phân bô 8 6 φ φ ÷ .
-Côt thép chiu luc thuong dùng loai thép C-I và A-I có duong kính tu
6à 12mm dát trong miên chiu kéo cua tiêt diên, nám doc theo phuong có ung
suât kéo. Sô luong thanh, duong kính thanh, khoang cách giua truc các thanh
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 22
lây theo kêt qua tính toán, nhung không lây quá 200mm khi chiêu dày ban
duoi 100mm, không lây quá 1,5h khi h>150mm(h:chiêu dày cua ban)
-Côt thép phân bô duoc dát vuông góc voi CT chiu luc, buôc voi CT chiu luc
thành luoi không cho các thanh thép bi dich chuyên lúc thi công. Côt thép phân
bó phai chiu ung suât vê co ngót và thay dôi nhiêt dô theo phuong dát thanh
thép ây. Ngoài ra thép phân bô còn có tác dung phân anh huong cua luc tâp
trung ra diên rông hon. Thép phân bô thuong có duong kính 8 4 ÷ · d mm,
khoang cách giua các thanh thép không lây quá 350mm.
2.Cau tao cua dam
Dâm là kêt câu chiu uôn có kích thuoc tiêt diên ngang khá nho so voi chiêu dài
cua nó. Tiêt diên ngang cua dâm có thê là hình chu nhât, chu T, chu I, hình
hôp, hình thang
Goi nhip dâm là l, chiêu cao tiêt diên dâm là h, chiêu rông tiêt diên dâm là b.
Ta có: 4 2 ;
20
1
8
1
÷ ·
,
`

.
|
÷ ·
b
h
l h . Khi chon h và b cân xét dên yêu câu kiên trúc và
dinh hình hóa ván khuôn, kích thuoc cua tuong và côt.
Côt thép trong dâm gôm có: Côt doc chiu luc, côt doc câu tao, côt dai và côt
xiên.
-Côt thép chiu luc dát theo tính toán dê chiu luc, thuong là thép có duong
kính 40 10 ÷ · d mm. Nêu chiêu rông cua tiêt diên b>150mm thì ít nhât phai có
hai thanh dát o 2 góc thuôc vùng bêtông chiu kéo. Nêu b<150mm có thê dùng
1 thanh thép doc . Nêu có nhiêu thanh thép doc chiu luc, phai dát thành nhiêu
hàng, nhiêu lop dê dam bao khoang cách ho giua các thanh thép.
-Côt thép doc câu tao dùng dê làm giá giu cho côt dai không bi dich chuyên
trong lúc thi công, mác khác nó chiu các tác dung do bêtông co ngót hoác có
su thay dôi nhiêt dô. Khi chiêu cao dâm h<700 thì chi cân dát thép câu tao o
góc cua tiêt diên. Khi h>700 phai dát thêm thép doc câu tao vào trong mát bên
cua chiêu cao tiêt diên. Côt doc câu tao thuong có duong kính 12 10 ÷ mm.
Tông diên tích mát cát ngang cua côt câu tao không duoc nho hon 0,1% diên
tích cua suon dâm.
-Côt dai thuong là thép C-I có duong kính 8 6 ÷ mm dê chiu luc cát, de buôc
côt doc, giu nguyên vi trí côt doc lúc thi công.
-Côt xiên là 1 doan thép dát nghiên dê chiu luc cát, thuong do doan thép doc
chiu luc uôn xiên lên mà thành.
*Khi dâm có h<800mm lây góc uôn xiên
0
45 · α và dai dùng 6 φ .
b
h
Hình 8.2: Các dang tiêt diên cua dam BTCT
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 23
*Khi dâm có 800 ≥ h mm lây góc uôn côt xiên
0
60 · α và dai dùng 8 φ
*Dôi voi các dâm thâp và ban có thê uôn côt xiên voi góc
0
30 · α
II/Su làm viêc cua dâm BTCT
1.Thí nghiêm:
Quan sát 1 dâm BTCT tu lúc moi dát tai trong nho rôi táng dân tai trong
dên khi dâm bi phá hoai, thây su làm viêc cua dâm nhu sau: Khi tai trong còn
nho dâm bên vung và nguyên ven. Tiêp tuc táng tai trong thì vùng chiu kéo cua
dâm së xuât hiên vêt nut. O nhung chô có mô men lon vêt nut có phuong
vuông góc voi truc dâm goi là vêt nut tháng góc, tiêt diên dâm theo phuong vêt
nut này goi là tiêt diên tháng góc. O nhung chô có luc cát lon (thuong là tai các
mép các gôi dõ) vêt nut có phuong nghiêng so voi truc dâm goi là vêt nut
nghiêng, tiêt diên dâm theo phuong vêt nut nghiêng goi là tiêt diên nghiêng.
Khi dâm dã có vêt nut mà cu tiêp tuc táng tai trong thì vêt nut ngày càng mo
rông ra và dâm bi phá hoai. Su phá hoai có truong hop xay ra o vêt nut tháng
góc, có truong hop xay ra o vêt nut nghiêng. Do vây khi thiêt kê dâm phai tính
toán trên ca hai loai tiêt diên nhám làm cho dâm không bi phá hoai theo bât cu
tiêt diên nào.
2.Trang thái ung suat và biên dang cua tiêt diên tháng góc.
Quá trình phát triên ung suât và biên dang trên tiêt diên tháng góc xay ra liên
tuc, khi nghiên cuu nguoi ta phân làm 3 giai doan:
a)Giai doan I: Khi mômen bé (tai trong còn nho) có thê xem nhu vât
liêu làm viêc dàn hôi, quan hê ung suât và biên dang là duong tháng, so dô ung
4 3 2
2
4 1
3
2
2
1
4
A
A
Hình 8.3: Các loai thép trong dam.
1.Cot doc chiu luc; 2.Cot doc cau tao dê buoc thép dai;
2’.Cot doc cau tao khi chiêu cao dam h>700mm; 3.Cot dai; 4. Ðoan cot xiên.
v?t n?t nghiên v?t n?t th?ng d?ng
Tr?c d?m
P P
b)
Hình 8.4: Các dang khe nut trong dam don gian
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 24
suât có dang tam giác (hình Ia). Khi mômen táng lên, biên dang deo trong
bêtông phát triên, so dô ung suât có dang duong cong. Lúc sáp sua nut ung
suât kéo trong bêtông dat toi gioi han cuong dô chiu kéo R
k
(hình Ib). Muôn
cho dâm không bi nut thì ung suât pháp trên tiêt diên không duoc vuot quá
gioi han o trang thái Ib.
b)Giai doan II: Khi mômen táng lên miên bêtông chiu kéo së bi nut,
khe nut phát triên dân lên phía trên. Tai khe nut hình nhu phân bêtông chiu kéo
không làm viêc toàn bô ung luc kéo là do CT chiu.
Nêu luong CT chiu kéo nhiêu thì ung suât trong CT
a
R < σ nhu hình IIa.
Nêu luong CT chiu kéo không nhiêuthì ung suât trong CT chiu kéo có thê dat
toi gioi han chay cua thép
a a
R · σ nhu hình IIb.
c)Giai doan III (giai doan phá
hoai): Tiêp tuc táng mômen uôn lên
nua thì dâm bi phá hoai. Truong hop
luong CT chiu kéo dát lên rât nhiêu
ung suât trong thép còn
nho
a a
R < σ nhung ung suât trong
bêtông vùng chiu nén lon, dên khi
n b
R · σ thì bêtông o vùng chiu nén bi
ép võ làm cho dâm bi phá hoai nhu
hình IIIa. Dây là hiên tuong phá hoai
giòn, hiên tuong xay ra nhanh dôt
ngôt nên rât nguy hiêm. Khi thiêt kê
phai tránh không de dâm dat trang
thái gioi han này. Truong hop luong
CT chiu kéo dát không nhiêu ung suât
trong CT dã dat R
a
, nêu táng mômen
uôn thì CT bi chay deo, khe nut tiêp
tuc phát triên lên phía trên làm cho
vùng bêtông chiu nén bi thu hep dên
khi ung suât trong bêtông dat toi gioi han chiu nén R
n
thì dâm phá hoai (hình
IIIb)
***Nhan xét: Khi dâm bi phá hoai ca bêtông vùng chiu nén và CT dêu phát
huy hêt kha náng làm viêc. Thép bi chay deo rôi moi bi phá hoai cho nên hiên
tuong xay ra tu tu, truoc khi bi phá hoai dâm có biên dang lon goi là phá hoai
deo.
III/Tính toán câu kiên chiu uôn có tiêt diên chû nhât
1.Cau kiên có tiêt diên chù nhat dàt cot don.
a)So do ung suat
b:chiêu rông tiêt diên
h:chiêu cao tiêt diên
h
0
:chiêu cao làm viêc cua tiêt diên
x:chiêu cao vùng bêtông chiu nén
Fa:diên tích tiêt diên ngang cua CT chiu kéo.
n b
R < σ
n b
R < σ
n b
R < σ
n b
R < σ
Hình 8.5: Các giai doan úng suât
và biên dang trên tiêt diên thäng
góc.
Ra
IIIa)
IIa)
Ia) Ib)
IIb)
IIIb)
M M
Rn
GIAI O?N III
GIAI O?N II
GIAI O?N I
M M
M
M
M
M
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 25
Mgh
X
C?t thép ch?u kéo
X
Vùng bêtông ch?u nén
Fa
Hình 8.6: So dô úng suât cúa tiêt diên
chü nhât dät côt don
A:khoang cách tu trong tâm cua
CT Fa dên mép chiu kéo cua tiêt
diên
Khi tính toán cân chú ý:
-Tai vùng bêtông chiu
nén, ung suât trong bêtông báng
nhau và dat dên muc cuong
dô chiu nén R
n
-Tai vùng chiu kéo bêtông bi
nut coi nhu bêtông không làm
viêc. Côt thép trong vùng chiu kéo
chiu toàn bô luc kéo. O trang thái gioi han ung suât trong CT dat cuong dô
chiu kéo cua CT là R
a
b)Phuong trình cân báng.
Tu so dô ung suât ta thây dây là hê luc song song cân báng nên có 2 phuong
trình cân báng có ý nghia dôc lâp voi nhau
Tông hình chiêu cua các luc lên phuong truc dâm: x b R F R
n a a
. . ·
Tông mômen cua các luc di qua trong tâm chung cua các CT chiu kéo:

,
`

.
|
− ·
2
. .
0
x
h x b R M
n gh
Tu 2 công thuc trên ta suy ra duoc:

,
`

.
|
− ·
2
0
x
h F R M
a a gh
c)Công thuc co ban.
Dát | ) α γ α α α α 5 , 0 1 ; 5 , 0 1 ; . ;
0
0
− · − · · · A h x
h
x
.
Suy ra
0 0
. . . . . h b R h b R F R
n n a a
α α · · (Tra bang 24 Giáo trình KCXD dê tìm A)
Goi giá tri mômen lon nhât mà câu kiên phai chiu là M. Diêu kiên cuong dô
khi tính toán theo trang thái gioi han là
gh
M M ≤ ; dông thoi thay
0
.h x α · vào
phuong trình mômen ta duoc:
| ) | )
2
0 n
2
0 0 0 0 0
.b.h AR . . 5 , 0 1 . . 5 , 0 . . .
2
. . · − · − ·
,
`

.
|
− ≤ h b R h h h b R
x
h x b R M
n n n
α α α α
Tóm lai, ta có công thuc co ban:
0
. . . h b R F R
n a a
α ·
2
0
. . h b AR M
n

0
. . h F R M
a a
γ ≤
d)Ðiêu kiên su dung
-Diêu kiên han chê vê chiêu cao vùng BT chiu nén: dê dam bao câu kiên dên
trang thái gioi han phá hoai deo, chiêu cao vùng chiu nén phai nho hon gioi
han
0 0
.h x α ≤ hay
0
0
α ≤
h
x
tuc là:
0
α α ≤ ; khi dó
0
A ≤ A .
Giá tri gioi han
0
α phu thuôc mác bêtông và nhóm côt thép (tra
0
α bang 20- biêt
0
α tra bang 24 duoc A
0
)
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 26
Voi BT mác 200 tro xuông và thép có
2
/ 30 cm KN R
a
≤ thì 62 , 0
0
· α khi dó
| ) 428 , 0 5 , 0 1
0 0 0
· − · α α A
-Hàm luong côt thép.
Goi hàm luong CT là
0
.h b
F
a
· µ Khi tính toán phai dam bao
max min
µ µ µ ≤ ≤
Hàm luong thép tôi da
a
n
R
R
0 max
α µ · Hàm luong thép tôi thiêu % 05 , 0
min
· µ
e)Bài toán thuong gàp
Bài toán1:Tính CT: Biêt tri sô mômen M, kích thuoc tiêt diên (bxh), mác BT,
nhóm CT. Yêu câu tính diên tích côt thép F
a.
-
Tìm các sô liêu cân thiêt: Cán cu mác BT và nhóm CT tra bang
ra
0 0
; ; ; A R R
a n
α . Gia thiêt a dê tính a h h − ·
0
thông thuong voi ban 2 5 , 1 ÷ · a cm,
voi dâm h a 1 , 0 ·
-Tìm
2
0
. . h b R
M
A
n
· , so sánh A voi A
0
Nêu A>A
0
không thõa mãn diêu kiên tính côt don
Nêu A<A
0
thì tu A tra bang ra α hoác γ
-Tính
0
.h b
R
R
F
a
n
a
α · hoác
0
. . h R
M
F
n
a
γ
·
-Kiêm tra hàm luong thép: % 100
.
0
h b
F
a
· µ
Nêu
min
µ µ > lây F
a
là kêt qua vua tính
Nêu
min
µ µ ≤ lây
0 min a(min) a
.b.h F F µ · ·
Chon thép thuc tê dam bao diên tích tính toán theo bang tra thép (bang 25)
Bô trí thép trên tiêt diên phai dam bao yêu câu câu tao vê khoang cách và vê
lop bêtông bao vê côt thép.
Bài toán2:Chon kích thuoc cu tiêt diên
Biêt M, mác BT và nhóm CT. Tìm b, h, F
a
Gia thiêt 25 , 0 1 , 0 ÷ · α dôi voi ban, 4 , 0 3 , 0 ÷ · α dôi voi dâm
Tu α tra bang ra A và tính
n
R b
M
A
h
.
1
0
· sau dó tính a h h + ≈
0
hoác
0
1 , 1 h h ≈
Sau khi chon duoc h së tính F
a
nhu bài toán 1.
Bài toán3:Tính kha náng chiu uôn M
gh
Biêt kích thuoc tiêt diên b, h, h
0
, F
a
, mác BT, nhóm thép yêu câu tính kha náng
chiu uôn M
gh
-Tìm các sô liêu tính cân thiêt
0
, , α
a n
R R rôi tính
0
. . h b R
F R
n
a a
· α
Nêu
0
α α ≤ thì tu α tra bang ra A hoác γ rôi tính
2
0
. . . h b R A M
n gh
· hoác
0
. h F R M
a a gh
γ ·
Nêu
0
α α > thì lây
0
α α · và
0
A A · nên
2
0 0
. . h b R A M
n gh
·
2.Cau kiên có tiêt diên chù nhat dàt cot thép kép.
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 27
Bêtông vùng chiu nén không du chiu luc, khi không nâng duoc b, h, mác
bêtông ta phai dát côt thép kép. Diêu kiên de dát CT kép : 5 , 0
. .
2
0
0
≤ <
h b R
M
A
n
a)So do ung suat
- Dê tính toán có thê coi: o vùng chiu
nén, ung suât trong bêtông báng
nhau là Rn, ung suât trong côt thép
chiu nén
'
a
F dat dên cuong dô chiu
nén cua thép
'
a
R .
- O vùng chiu kéo: bêtông bi nut coi
nhu không làm viêc, ung suât trong
côt thép chiu kéo F
a
dat toi cuong dô
chiu kéo cua thép R
a
b)Phuong trình cân báng
Chiêu các luc lên truc câu kiên
'
a
'
a n a
F R .b.x R F + ·
a
R
Lây mômen cua các luc voi trong tâm côt thép chiu kéo:
| ) | )
'
0
' '
5 , 0 . . a h F R x h x b R M
a a n gh
− + − ·
a:khoang cách tu trong tâm chung cua các côt thép chiu nén ra dên mép ngoài
thuôc vùng chiu nén cua tiêt diên
c)Công thuc co ban
Cho mômen câu kiên phai chiu
gh
M M ≤ , dát | )
0
0
; 5 , 0 1 ; h x A
h
x
α α α α · − · · ta có :
' '
a 0 n a
R .b.h R F
a a
F R + · α và | ) ' .b.h R
0
' ' 2
0 n
a h F R A M
a a
− + ≤
d)Ðiêu kiên han chê
-Dê không bi phá hoai giòn tu vùng bêtông chiu nén, phai thõa mãn diêu
kiên
0 0
h x α ≤ hoác
0
α α ≤ hoác
0
A ≤ A
-Dê ung suât trong côt thép chiu nén dat toi gioi han
'
a
R phai thõa mãn diêu
kiên ' 2a x ≥ hoác
0
' 2
h
a
≥ α
e)Bài toán thuong gàp
Bài toán1:Tính
'
,
a a
F F
Biêt
n a a
R R R h b M , , , , ,
'
yêu câu tính
'
,
a a
F F
-Chi thuc hiên bài toán tính côt thép kép khi 5 , 0
. .
2
0
0
≤ <
h b R
M
A
n
Bêtông phát huy hêt kha náng chiu nén khi
0
α α · lúc dó A = A
0
tính duoc:
Thép
| ) '
. .
0
'
2
0 0 '
a h R
h b R A M
F
a
n
a


≥ ; Thép
'
'
0 0
.
a
a
a
a
n
a
F
R
R
h b
R
R
F + ≥ α
-Chon thép: theo bang diên tích tiêt diên côt thép
-Bô trí: dam bao yêu câu câu tao, yêu câu khoang cách giua các thanh thép
và lop bao vê côt thép.
Bài toán2: Biêt
'
a
F tính F
a
Fa
X
C?t thép ch?u kéo
Mgh
F'a
Rn
RaFa
Hình 8.7: So do ung suat cua cau
kiên chiu uon tiêt diên chù nhat
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 28
| )
2
0
0
' '
.
'
h b R
a h F R M
A
n
a a
− −
·
Xay ra 2 truong hop:
+Nêu A>A
0
tính thép nhu bài toán 1 vì côt thép
'
a
F cho truoc còn nho,
chua du luc
+Nêu A<A
0
tra bang tính F
a
theo giá tri α :
Khi
0
' 2
h
a
> α thì
'
'
0
a
n
.
R
R
a
a
a
a
F
R
R
h b F + ≥ α
Khi
0
' 2
h
a
< α thì lây x = 2a’ rôi viêt phuong trình mômen voi trong tâm
vùng bêtông chiu nén | ) a' - h F
0 a a gh
R M ·
Cho
gh
M M ≤ rút ra
| ) '
0
a h R
M
F
a
a


Bài toán3: Tính kha náng chiu uôn
Biêt
0 0
/
0
, , , , , , , ' , , , A R F F R h a a h b
a a a n
α cân tính Mgh.
-Tính
0
' '
. . h b R
F R F R
n
a a a a

· α xay ra 2 truong hop:
Nêu
0
α α > khi dó A = A
0
và | ) ' . .
' ' 2
0 0
a h F R h b R A M
a a n gh
− + ·
Nêu
0
0
' 2
α α ≤ <
h
a
thì tuα tra bang ra A và tính
| ) ' .b.h
0
' ' 2
0 n
a h F R AR M
a a gh
− + ·
CMôt sô thí du minh hoa:
Thí du 1: Tính côt thép doc chiu luc cho dâm BTCT có tiêt diên chu nhât bxh
= 20x40cm, bêtông mác M200, côt thép nhóm C-II, chiu mômen uôn M =
60KNm
Giai
BT mác 200 có
2
/ 9 , 0 cm KN R
n
·
Thép C-II có
2 '
/ 26 cm KN R R
a a
· ·
428 , 0 ; 62 , 0
0 0
· · ⇒ A α
Gia thiêt a = 3cm cm h 37 3 40
0
· − · →
Tính 428 , 0 243 , 0
37 . 20 . 9 . 0
6000
. .
0
2 2
0
· < · · · A
h b R
M
A
n
28 , 0 · →α chi dùng cot don.
Tính
2
0
17 , 7 37 . 20
26
9 , 0
28 , 0 . cm h b
R
R
F
a
n
a
· · ·
Hàm luong % 05 , 0 % 97 , 0 % 100
37 . 20
17 , 7
min
· > · · µ µ
Chon thép 20 1 16 2 φ φ + có
2
16 , 7 14 , 3 02 , 4 cm F
a
· + ·
Bo trí thép (hình 8.8)
Kiêm tra khoang cách lop BT bao vê dam bao, khoang cách giùa các thanh
thép du rong.
200
4
0
0
1Ø20
2Ø16
Hình 8.8: Bô trí thép chiu
luc cho dâm
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 29
Thí du 2:Tính côt thép doc chiu luc cho dâm BTCT có tiêt diên chu nhât bxh =
25x50, bêtông mác 200, côt thép chiu luc nhóm A-II, mômen uôn M =
218KNm.
Giai
BT mác 200 có
2
/ 9 , 0 cm KN R
n
·
Thép A-II có
2 '
/ 28 cm KN R R
a a
· ·
428 , 0 ; 62 , 0
0 0
· · ⇒ A α
Gia thiêt a = 5cm cm h 45 5 50
0
· − · →
-Tính 478 , 0
45 . 25 . 9 , 0
21800
2
· · A ;
5 , 0
0
< < A A nên dàt cot kép
Gia thiêt a’ = 3cm; lay
0 0
A A · → · α α
-Thép
| )
2
2
'
96 , 1
3 45 28
45 . 25 . 9 , 0 . 428 , 0 21800
cm F
a
·Chon thép
'
a
F là 12 2φ có diên tích 2,26cm
2
-Thép
2
36 , 24
96 , 281
28
45 . 25
28
9 , 0
62 , 0 cm F
a
· + ·
Chon thép 20 8φ có
2
13 , 25 cm F
a
·
-Bo trí (hình 8.9)
Kiêm tra thay dam bao yêu cau vê lop BT bao vê, vê khoang cách giùa các
thanh thép.
IV/Tính toán câu kiên chiu uôn có tiêt diên chû T
1.Ðàc diêm cau tao
Gôm 2 phân: cánh và suon. Cánh nám o vùng chiu nén cua tiêt diên thì su chiu
luc hop lí. Truong hop do yêu câu câu tao hay lí do nào khác mà cánh cua tiêt
diên nám o vùng chiu kéo thì phân cánh không tham gia chiu luc. Khi tính toán
bo qua tác dung cua cánh coi nhu tiêt diên chu T này nhu tiêt diên chu nhât chi
có phân suon bxh. Truong hop cánh o vùng chiu nén vong ra rât dài thì khi
tính toán cung chi lây phân mo rông cánh không duoc vuot quá gioi han nhu
sau:
Dôi voi dâm và ban sàn dúc bêtông toàn khôi voi nhau së không duoc lon
hon nua khoang cách giua 2 mép trong cua suon doc.
Goi l là nhip dâm thì lây 6 / l S
c

Goi chiêu dày cua ban cánh là
'
c
h thì khi h h
c
1 , 0
'
≥ lây
'
9
c c
h S ≤ ;khi h h
c
1 , 0
'
< lây
'
6
c c
h S ≤
Dôi voi dâm dôc lâp 6 / l S
c
≤ ,khi h h
c
1 , 0
'
≥ lây
'
6
c c
h S ≤ ;khi h h h
c
1 , 0 05 , 0
'
< ≤ lây
'
3
c c
h S ≤ . Khi h h
c
05 , 0
'
< lây h S
c
05 , 0 <
2.Công thuc co ban khi cánh o vùng chiu nén (tiêt diên chù T thuong dàt
cot don)
a)Truong hop truc trung hòa di qua cánh (
c
h x ≤ )
-So dô ung suât:
Tai vùng chiu nén ung suât trong bêtông báng nhau và dat toi R
n
5
0
0
250
2Ø12
4Ø20
4Ø20
Hình 8.9: Bô trí thép chiu
luc cho dâm
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 30
Tai vùng chiu kéo, chi có côt thép F
a
làm viêc, ung suât trong CT dat toi R
a
-Phuong trình cân báng:
x b R F R
c n a a
'
. ·

,
`

.
|
− ·
2
.
0
x
h x b R M
c n gh
Công thuc tính: Dát | ) α α α 5 , 0 1 ;
0
− · · A
h
x
; cho
gh
M M ≤ ta duoc
0
'
. h b R F R
c n a a
α ·
2
0
'
c n
b R h A M ≤
Diêu kiên han chê: Công thuc chi dúng khi
0
α α ≤ hoác
0
A ≤ A
Hàm luong thép voi phân suon
0
.h b
F
a
· µ cân bao dam
min
µ µ >
-Chú ý: Khi truc trung hòa di qua dúng mép cánh mômen gioi han báng
mômen do phân cánh chiu: | )
'
0
' '
5 , 0 .
c c c n c gh
h h h b R M M − · ·
b)Truong hop truc trung hòa di qua suon
So dô ung suât:
Tai vùng chiu nén ung suât trong bêtông báng nhau và báng R
n
Tai vùng chiu kéo, chi có côt thép làm viêc, ung suât trong côt thép chiu kéo
dat toi R
a
-Phuong trình cân báng theo so dô ung suât :
| ) x b R h b b R F R
n c c n a a
. .
' '
+ − ·
| ) | ) | )
'
0
' '
0
5 , 0 5 , 0 . .
c c c n n gh
h h h b b R h x b R M − − + − · α
-Công thuc tính: Dát
| ) α α α 5 , 0 1 ;
0
− · · A
h
x
ta duoc
| )
' '
0
. . .
c c n n a a
h b b R h b R F R − + · α
| ) | )
'
0
' ' 2
0
5 , 0 . .
c c c n n
h h h b b R h b AR M − − + ·
Diêu kiên han chê: Công thuc chi
dúng nêu
0
α α ≤ hoác
0
A ≤ A hàm
luong côt thép tính voi
suon
0
.h b
F
a
· µ phai thõa mãn diêu kiên
min
µ µ ≥
3.Bài toán thuong gàp khi cánh nám o vùng chiu nén.
Bài toán1:Tính côt thép doc chiu luc.
Biêt
' '
, , ,
c c
h b h b biêt mác bêtông, nhóm thép, mômen uôn M. Cân tính Fa
-Tìm các sô liêu khác
0 0
, , , A R R
a n
α gia thiêt a dê tính a h h − ·
0
-Tính | )
'
0
' '
5 , 0 .
c c c n c
h h h b R M − ·
-So sánh M voi Mc dê xác dinh vi trí trung hòa, xay ra 2 truong hop:
+Nêu
c
M M ≤ thì truc trung hòa di qua cánhà tiên hành tính toán theo
Fa
Rn
b
h
o
h
c
bc
Mgh
a
RaFa
Hình 8.13: So do ung suat khi
TTH di qua suon
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 31
tiêt diên chu nhât ( xh b
c
'
). Tính
2
0
'
. h b R
M
A
c n
· ;Nêu
0
A ≤ A tra bang ra α và tính
0
'
.
h b
R
R
F
c
a
n
a
α ·
+Nêu
c
M M > thì truc trung hòa qua suonà tính toán theo tiêt diên chu T.
Tính
| ) | )
2
0
' '
. .
5 , 0
h b R
h h h b b R M
A
c c c n
− − −
· .Khi
0
A A < tra bang ra α và tính F
a
theo:
| ) | }
' '
0
. .
Ra
Rn
c c
h b b h b Fa − + ≥ α
Tính hàm luong
0
.h b
F
a
· µ , nêu
min
µ µ < thì lây
0 a
. . min F h b µ ≥
Bài toán2:Tính kha náng chiu uôn M
gh
Biêt
0 0 0
' '
, , , , , , , , , , A R R h a F h b h b
a n a c c
α .Cân tính M
gh
-Phuong trình hình chiêu lên truc dâm:
' '
c c n a a
h b R F R ·
Khi tính toán xay ra các truong hop:
+Nêu
' '
c c n a a
h b R F R ≤ thì truc trung hòa di qua cánh, khi dó tính M
gh
nhu sau:
0
'
.h b R
F R
c a
a a
· α rôi tra bang ra A. Chú ý nêu
0
α α > cung chi lây
0
α α · cuôi cùng
duoc
2
0
'
n
R h b A M
c gh
·
+Nêu
' '
c c n a a
h b R F R > thì truc trung hòa di qua suon, khi

| )
0
'
' '
.h b R
h b b R F R
c a
c c n a a
− −
· α nêu
0
α α > cung chi lây
0
α α · .Tu α tra ra A và tính
| ) | )
'
0
' ' 2
0
5 , 0 . .
c c c n n
h h h b b R h b AR M − − + ·
Thí du1: Tính diên tích côt thép doc chiu luc cho dâm BTCT chu T có cánh o
vùng chiu nén, tiêt diên có b =25cm, h =70cm, cm h
c
6
'
· , cm b
c
100
'
· . Bêtông
mác M200, thép chiu luc nhóm A-II, dâm chiu mômen uôn M=300KNm.
Giai
Bêtông M200 có:
2
/ 9 , 0 cm KN R
n
·
Thép A-II có:
2
/ 28 cm KN R
a
·
428 , 0 ; 62 , 0 · · ⇒ A α
Gia thiêt a =6cm KNcm KNm M cm h 30000 300 , 64
0
· · · →
Xác dinh truc trung hòa:
| ) | ) KNcm h h h b R M
c c c n c
32940 6 . 5 , 0 64 6 . 100 . 9 , 0 5 , 0
'
0
' '
· − · − ·
thay
c
M M < à Tính toán theo tiêt diên chù nhat xh b
c
'
.
0
2 2
0
'
084 , 0
64 . 100 . 9 , 0
30000
A
h b R
M
A
c n
< · · · Tra bang duoc 09 , 0 · α
Diên tích cot thép
2
0
' n
5 , 18 64 . 100
28
9 , 0
09 , 0
R
cm h b
R
Fa
c
a
· · ≥ α
Chon thép 20 6φ có
2
84 , 18 cm F
a
· sai so là 1,8%<5%
Thí du2 Tính diên tích côt thép doc chiu luc cho dâm BTCT tiêt diên chu T
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 32
cánh nám o vùng chiu nén. Voi b =20cm, h =60cm, cm h cm b
c c
8 , 30
' '
· · , bêtông
mác M200, thép nhóm A-II, dâm chiu mômen uôn M =20000KNcm.
Giai:
BT mác 200 có:
2
/ 9 , 0 cm KN R
n
·
Thép A-II có:
2
/ 28 cm KN R
a
·
428 , 0 ; 62 , 0 · · ⇒ A α
Gia thiêt a =5cm cm h 55 5 60
0
· − · →
-Xác dinh TTH theo: | ) | ) KNcm h h h b R M
c c c n c
11016 8 . 5 , 0 55 8 . 30 . 9 , 0 5 , 0
'
0
' '
· − · − ·
thay
c
M M > nên truc trung hòa di qua suon à Tính toán theo tiêt diên chù T
| ) | ) | ) | )
0
2 2
0
' '
3 , 0
55 . 20 . 9 , 0
4 55 8 . 20 30 9 , 0 20000
. .
5 , 0
A
h b R
h h h b b R M
A
c c c n
< ·
− − −
·
− − −
· 37 , 0 · →α .
| ) | } | ) | }
2 ' '
0
65 , 15 8 20 30 55 . 20 . 37 , 0
28
9 , 0
. . cm h b b h b
R
R
F
c c
a
n
a
· − + · − + ≥ → α
Chon thép 20 5φ có
2
71 , 15 cm F
a
· sai so 0,38%<5%
V/Tính toán cuòng dô trên tiêt diên nghiêng (tính chông cát)
1.Ðiêu kiên tính. Goi Q là luc cát mà dâm phai chiu.
-Khi
0 1
. . h b R k Q
k
≤ thì riêng bêtông dã du chiu luc cát không phai tính toàn
chông cát,.Nêu có dát côt dai, côt xiên cung là theo yêu câu câu tao. Hê sô k
duoc lây: dôi voi dâm 6 , 0
1
· k , dôi voi ban 8 , 0
1
· k .
-Khi
0 0
. . h b R k Q
n
> :së suât hiên nhiêu khe nut nghiêng, vêt nut së phát triên
rông , xay ra nguy hiêm. Truong hop này nên táng kích thuoc tiêt diên. Hê sô k
duoc lây: bêtông mác M400 tro xuông 35 , 0
0
· k ;bêtông mác M500 lây
3 , 0
0
· k ;bêtông mác M600 lây 25 , 0
0
· k
-Vây chi tính toán chông cát khi
0 0 0 1
. . . . h b R k Q h b R k
n k
≤ <
2.Kha nàng chiu luc cát trên tiêt diên ngang
a)So do ung suat
Ung suât trong vùng bêtông chiu nén dat R
n
, ung suât trong thép dat R
a
, ung
suât trong côt thép chiu kéo dat R
a
’, ung suât trong côt dai và côt xiên dat R
ad
Goi diên tích tiêt diên ngang cua 1 lop côt dai là F
d
, sô nhánh côt dai là n, diên
tích tiêt diên ngang cua 1 nhánh
là f
d
ta có:
d d
f n F . ·
b)Phuong trình cân
báng:
Chiêu lên phuong vuông góc
truc dâm ta
duoc:
α sin
x ad d ad b
F R F R Q Q ∑ + ∑ + ≤
Kha náng chiu luc cát cua
bêtông là
c
h b R
Q
k
b
2
0
. 2
·
Kha náng chiu luc cát cua côt
Qb
c
RadFd
RadFx1
RaFa
RadFd
RadFdRadFd
RadFx2
u u
VA
Hình 8.14: So do ung suat trên tiêt
diên nghiêng
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 33
dai là: c
u
F R
F R Q
d ad
d ad d
.
· ∑ ·
Kha náng chiu luc cát cua côt xiên: α sin
x ad x
F R Q ∑ + ·
Thay các giá tri vào công thuc ta duoc công thuc tính kha náng chiu luc cát
trên tiêt diên nghiêng
x d
k
Q c q
c
h b R
Q + + ≤ .
. 2
2
0
voi
u
F R
q
d ad
d
·
Trong dó: c:hình chiêu cua tiêt diên lên phuong truc dâm
u:khoang cách giua các côt dai
α :góc nghiêng cua côt xiên
R
ad
:cuong dô tính toán cua thép làm côt dai và côt xiên
F
x
:diên tích tiêt diên ngang cua côt thép xiên
3.Tính toán cot dai khi không có cot xiên.
a)Tiêt diên nghiêng nguy hiêm nhat.
- Khi không có côt xiên, chi có bêtông và côt dai chiu luc cát, kha náng chiu
luc cát cua bêtông và côt dai gôp lai là: c q
c
h b R
Q
d
k
db
.
. . 2
2
0
+ ·
Tiêt diên ngang nguy hiêm nhât
d
k
q
h b R
c
2
0
0
. 2
·
Kha náng chiu luc cát tiêt diên ngang nguy hiêm nhât
d k db
q h b R Q
2
0
. 8 ·
b)Khoang cách giua các côt dai
Kha náng chiu cát trên tiêt diên nguyên nguy hiêm nhât
Tu
d k db
q h b R Q Q . . . 8
2
0
· ≤
2
0
2
. 8 h b R
Q
q
k
d
≥ →
Mác khác
u
F R
q
d ad
d
· nên
d
d ad
q
F R
u ·
Dê tránh xay ra su phá hoai theo tiêt diên nghiêng nám giua 2 côt dai: tiêt diên
này chi có bêtông chiu cát nên diêu kiên cuong dô là
u
h b R
Q Q
k
b
2
0
. . 2
· ≤
Q
h b R
u
k
2
0
. 2
≤ →
Dê táng muc dô an toàn lây
Q
h b R
u
k
2
0
. 5 , 1

4.Tính toán cot xiên: Khi dâm chiu cát lon nguoi ta phai dùng ca côt dai
và côt xiên
a)Bo trí cot xiên
Goi khoang cách tu mép gôi tua, dên dâu lop côt xiên thu nhât là u
x1
Khoang cách tu diêm cuôi cua lop côt xiên thu nhât dên diêm dâu cua lop côt
xiên thu hai duoc chiêu lên phuong truc dâm là u
x2
Khoang cách tu diêm cuôi cua lop côt xiên cuôi cùng dên tiêt diên có Q<Q
db

u
x
Yêu câu u
x1
, u
x2
, u
x3
, …,u
xc
dêu phai nho hon u
max
Duong kính côt xiên thuong dùng mm 25 10 ÷
b)Tính diên tích các lop cot xiên
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 34
Dê tính toán don gian và an toàn có thê cho môi tiêt diên nguyên nguy hiêm
chi cát qua môt lop côt xiên, khi dó:
α
α
sin .
sin .
1
1 1 1
ad
db
x x ad db
R
Q Q
F F R Q Q

≥ → + ≤
α
α
sin
sin
2
2 2 2
ad
db
x x ad db
R
Q Q
F F R Q Q

≥ → + ≤
α
α
sin
sin
3
3 3 3
ad
db
x x ad db
R
Q Q
F F R Q Q

≥ → + ≤
Thí du: Tính côt thép chiu luc cho dâm BTCT nhip l =6m, 2 dâu gôi lên tuong,
chiu tai trong tính toán phân bô dêu q =20KN/m. Dâm làm báng bêtông mác
M200 và có tiêt diên chu nhât bxh =20x40cm, côt thép doc nhóm A-II, côt
thép dai nhóm A-I
Giai
-Xác dinh noi luc: kêt qua cho trên hình 8.16
Mômen lon nhat o giùa dam: M =90KNm
2Ø12
2Ø18
200
4
0
0
3Ø18
60
60
90
Q (KN)
M (KNm)
aiØ6 U:150
q
Hình 8.16: So do chiu luc và bo trí cot thép cho thí du
Hình 8.15: Xác dinh vi trí các lop cot xiên.
a)Truong hop tai trong phân bo dêu; b)Truong hop tai trong tap
. . .
q
Fx1 Fx2 Fx3
ux2 ux3 uc ux1 ux1
Fx2 Fx1
. .
ux2 uxc
Q
d
b
Q1 Q2 Q3
Q1
Q2
Q
d
b
a)
a)
b)
b)
P
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 35
Luc cát lon nhat o dau dam: Q =60KN
-Tìm so liêu can thiêt:
Bêtông mác M200 có:
2
/ 9 , 0 cm KN R
n
· ,
2
/ 075 , 0 cm KN R
k
· , 35 , 0
0
· K
Thép doc nhóm A-II có:
2
/ 28 cm KN R
a
· ,
2
/ 22 cm KN R
ad
·
Thép dai nhóm A-I có:
2
/ 18 cm KN R
ad
·
Joi bêtông mác M200, thép nhóm A-II có 428 , 0 , 62 , 0
0
· · A α
Gia thiêt a =5cm cm h 35 5 40
0
· − · →
-Tính thép doc chiu luc:
0
2 2
0
048 , 0
35 . 20 . 9 , 0
900
. .
A
h b R
M
A
n
< · · ·
Tra bang duoc 57 , 0 · α
2
0
8 , 12 35 . 20
28
9 , 0
57 , 0 . cm h b
R
R
F
a
n
a
· · ≥ α
Chon thép 18 5φ có
2
7 , 12 cm F
a
· , sai so 0,93%<5%
Thép cau tao dê làm giá buoc cot dai: 12 2φ
-Tính chong cát voi Q =60KN
KN h b R k
k
8 , 37 35 . 20 . 075 , 0 . 6 , 0 . .
0 1
· ·
KN h b R k 220 35 . 20 . 9 , 0 . 35 , 0 . .
0 0 0
· ·
Jay
0 0 0 0 1
. . . . h b R k Q h b R k
k
< < nên phai tính chong cát
Khoang cách lon nhat giùa 2 cot dai:
cm
Q
h b R
U
k
46
60
35 . 20 . 075 , 0 . 5 , 1 . . 5 , 1
2 2
0
max
· · ·
Chon truoc cot dai 6 φ có
2
283 , 0 cm F
a
· dai hai nhánh (n =2), khoang cách
giùa hai cot dai cm u 15 ·
m KN
u
F R
q
d ad
d
/ 679 , 0
15
83 , 0 . 2 . 18
· ·
KN q h b R Q
d k db
99 679 , 0 35 . 20 . 75 , 0 . 8 . . 8
2 2
0
· · ·
Q <Q
bd
nên chi riêng bêtông và cot dai dã du chiu luc cát, không phai dat cot
xiên theo tính toán nùa.
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 36
Chuong 9
TÍNH TOÁN CÁU KIEN CHIU NÉN VÀ CHIU KÉO
I.CÁU KIEN CHIU NÉN DÚNG TÂM
1. Dàc diêm câu tao
- Hình dáng tiêt diên :Có thê là hình vuông , hình chu nhât ,hình chu
I , hình xuyên
Hình 9.1: Hình dang tiêt diên cua cau kiê chiu nén dúng tâm
- Kích thuoc tiêt diên lây theo tính toán chiu luc và yêu câu kiên trúc
nhung phai thoa mãnvê dô manh:
+Voi tiêt diên bât kì có bán kính nho nhât cua tiêt diên r, thì dô
manh
λ
λ
0
0
≤ ·
r
l
+Voi tiêt diên chu nhât canh nho là b thì tính theo :
λ λ 0
0
b b
b
l
≤ ·
¹Dô manh gioi han
λ0

λ b 0
lây nhu sau
λ0
=200 và
λ b 0
=52
Chiêu dài tính toán cua câu kiên là l
0
goi l là chiêu dài câu kiên chiu
nén (lây báng khoang giua hai diêm có liên kêt giáng giu ) thì lây l
0
nhu sau
Câu kiên có liên kêt hai dâu khop l
0
= l
câu kiên có hai dâu ngàm l
0
= 0.5l
câu kiên có môt dâu ngàm và môt dâu khop l
0
= 0.7l
Câu kiên có môt dâu ngàm và môt dâu tu do l
0
= 2l
- Côt thép chiu luc có duong kính d = 12 – 40 , phai dát dôi xung so
voi truc dôi xung cua tiêt diên , goi tông diên tích ngang cua côt thép là F
at
goi F là diên tích tiêt diên ngang cua câu kiên ,hàm luong côt thép là
F
F at
· µ phai dát sao cho
min
µ µ ·
t
và nên lây % 3 ≤
t
µ
min
µ nhu sau :
Khi 17 ≤ λ hoác % 1 , 0 5
min
· → ≤ µ λ
b
Khi λ < 17 ≤ 35 hoác 5< ≤
b
λ 10 →lây
min
µ = 0.2%
Khi 35< ≤ λ 83 hoác 10<
b
λ < 24 lây % 4 , 0
min
· µ
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 37
Khi λ > 83 hoác
b
λ ≤ 24 lây
min
µ = 0,5%
khoang cách giua các thanh thép doc lây theo yêu câu truyên luc và
yêu câu thi công , dông thoi không quá 400 mm
- Côt thép dai : Dê liên kêt các côt thép lai voi nhau tao thành khung ,
giu dúng vi trí cua côt thép lúc thi công .Thuong dùng côt dai có duong
kính 6-10mm , sao cho duong kính dai d
dai ≥ 1
4
1
d ( d
1
là duòng kính chiu
nén lon nhât ).Khoang cách côt dai không vuot quá 15d
2
,( d
2
là duong
kính côt doc chiu nén bé nhât ) . T rong doan nôi buooc côt thép doc ,
khoang cách côt dai không vuot quá 10d
2
- Dê giu ôn dinh tôt ,cân bô trí sao cho cu cách môt thép doc lai có
môt miêng thép doc khác nám o góc côt dai .Chi khi canh cua tiêt diên
không vuot quá 400mm và trên môi canh không quá 4 côt thép doc moi
cho phép môt côt dai bao quanh tât ca các côt thép doc
h

<
4
0
0
b < 4 0 0
c?t dai ph?
c?t dai chính
b > 4 0 0
Hinh 9.2:Bô trí kêt câu thép chiu nén dúng tâm
2. công thúc tính
a) So dô úng suât
Goi N : luc doc tính toán
F : diên tích tiêt diên , khi µ < 3% , lây F = F
b
F
b
: là diên tich tiêt diên bê tông
F
at
: tông diên tích côt thép doc
Khi chiu luc : toàn bô tiêt diên chiu nén
Dên diên tích gioi han , ung suât trong bê tông dat R
n
, ung suât trong côt
thép doc dat R’
n
b) công thúc tính
khi tính toán theo trang thái gioi han và có kê dên anh huong cua uôn doc
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 38
, ta có công thuc tính :
N ( ϕ ≤ R
n
F + R’
a
F
at
)
hê sô uôn doc µ ≤1 duoc tra bang theo do manh λ hoác
b
λ
khi xác dinh R
n
,cân thêm hê sô diêu kiên làm viêc cua bê tông m
b
R'aRat
Rn
3. Bài toán thuòng gàp
a) bái toán 1 : Tính côt thép F
at
Biêt kích thuoc tiêt diên , chiêu dài tính toán l
0
, luc doc N cuong dô cua
vât liêu R
n
,R’
a
hê sô làm viêc cua bê tông m
b
. yêu câu tính F
at
Giai :
-Tính F , tính dô manh
r
l
0
· λ hoác
b
l
b
0
· λ rôi tra bang ra µ
- Tu (9-1) rút ra F
a
a
n
R
R
N
'

ϕ
-
kiêm tra lai hàm luong : tính
F
F
at
· µ
Nêu µ > 3% nên táng kiách thuoc tiêt diên ròi tính lai
Nêu µ <
min
µ thì lây F
at
min
µ ≥ .F
chon và bô trí thép : Sao cho du diên tích tính toán và phù hop theo yêu
câu câu tao
b) Bài toán 2 : kiêm tra cuòng dô tiêt diên
biêt kích thuoc tiêt diên và diên tích F
at
,F , biêt cuong do cua vât liêu R
n ,
R’
a
Yêu câu tính luc nén dúng tâm gioi han N
gh
Giai
Tu so dô tính xác dinh l
0
, tính dô manh λ hoác
0
λ rôi tra bang ϕ
Tính N
gh
= ϕ (R
n
F + R’
a
F
at
)
Thí du 3-1:tính côt thép chiu luc cho côt BTCT láp ghép chiu nén dúng tâm
tiêt diên vuông b=h = 35cm , bê tông M200 , thép doc nhóm C-II . Chiêu
dài tính toán .l
0
= 4,9m .Chiêu luc nén dúng tâm N = 1200KN
Giai :
-
Tìm các sô hiêu cân thiêt : bê tông M200 có R
n = 0,9 KN/m
côt láp ghép có canh > 30cm cho nên m
b
= 1
Thép nhóm C-II có R
a
= 26KN/m
2
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 39
Dô manh
b
l
0
· λ = → ·14
35
490
tra bang 23 duoc 93 . 0 · ϕ
Diên tích thép F
a
=
26
35 . 35 . 9 , 0 .
93 , 0
1200
'
. .
·
a
n
R
F R
N
ϕ
= 7,3 cm
Chon thép 4 16 φ có F
at
= 8,04cm
II :CÁU KIEN CHIU NÉN LECH TÂM
1. Dàc diêm câu tao
Khi luc nén N dát không trùng tâm tiêt diên , nêu doi luc nén vê tâm
tiêt diên ta duoc môt luc moi né dúng tâm , và môt mômen uôn M= N.e
o
vây câu kiên vua chiu nén vua chiu uôn .
Câu kiên chiu nén lêch tâm thuong có tiêt diên hình chu nhât , chu I
hoác chu T , vành khuyên , côt rông hai thân . Dát tiêt diên sao cho nó chiu
luc tôt nhât .
b
eo eo
eo
b
b
eo
eo
b
Hình 9.4 : hình dang tiêt diên cua câu kiên chiu nén lêch tâm
ty sô
n
R
N
F
b
h
) 5 , 1 2 , 1 ( , 3 5 , 1 ÷ ≈ + · chon sao cho
0
0
λ λ ≥ ·
r
l
hoác
b
b
l
0
0
λ λ ≤ · ,
voi côt 120
0
· λ hoác 31
0
·
b
λ , voi các câu kiên khác
0
λ = 200 hoác
0
λ = 52.
Côt thép chiu luc có duong kính tu 12÷40 mm , khi canh cua tiêt diên
lon hon 20cm nên dùng côt thép doc có duong kính toói thiêu là 16 mm .
Goi F’
a
là diên tích côt thép dát vê phía canh chiu nén nhiêu hon và F
a

diên tích côt thép duoc dát o canh chiu luc nén bé hon ( hoác chiu kéo ) cua
tiêt diên , hàm luong
'
µ =
0
bh
F
a

'
0
bh
F
a
· µ ;
'
µ + µ =
t
µ % 5 , 3 ≤
'
µ và µ dêu phai lon hon
min
µ ;
min
µ lây theo
h
l
h
0
· λ
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 40
Khi ≤ λ 17 hoác 5 ≤ λ lây
min
µ = 0,05%
Khi 17< 35 ≤ λ hoác 5< 10 ≤
h
λ →lây
min
µ =0,1%
Khi 35 < 83 ≤ λ hoác 10<
h
λ < 24 →lây
min
µ = 0,2%
Khi λ > 83 hoác
h
λ ≤24 →lây
min
µ = 0,25%
Khi canh h> 500mm phai dát thêm côt doc câu tao sao cho khoang
cách giua các thanh thép doc không vuot quá 400mm. Duong kính côt thép
doc câu tao không nho hon 12mm
Côt thép dai : dùng thép có duong kính d
dai
= 6÷10 mm , phai lây
thép d
dai
≥ 0,25 d
1
(duong kính côt doc chiu luc nén lon nhât ). Khoang
cách giua hai côt dai u≤15 d
2
( d
2
duong kính côt doc béa nhât ) nên lây
u≤300mm . Dê giu dô ôn dinh tôt , cân bô trí sao cho cu cách môt thép doc
dai lai có môt thép doc khác nám o góc côt dai. Khi canh cua tiêt diên
không quá 400mm và trên môi canh cua tiêt diên không quá 4 thép doc ,
cho thép côt dai bao quanh các côt thép doc .
b<400
b
<400 >400
Hình 9.5: bô trí côt thép cho câu kiên nén lêch tâm
2. su làm viêc cua câu kiên chiu nén lêch tâm
a) Dô lêch tâm
Trong thuc tê , ngoài dô lêch tâm cua luc e
01
=
N
M
, còn phai tính dô lêch
tâm tu nhiên e
ng
do sai lêch kích thuoc khi thi công , do dát thép không
dôi xung , do bê tông không dông nhât …..
Nhu vây dô lêch tâm tính toán e
0
= e
01
+e
ng
Lây e
eg
theo sô liêu thuc tê . Nêu không có sô liêu thuc tê thì lây tùy theo
loai kêt câu kiên và hình thuc chiu luc . Câu kiên tinh hoác siêu tinh chiu nén
truc tiêp lây e
ng
h
25
1
≥ và phai lon hon các giá tri sau :
e
ng ≥
2cm voi côt và tâm có h

25cm
e
ng ≥
1,5cm có câu kiên co 15≤ h< 25cm
e
ng ≥
1cm voi câu kiên có h < 15cm
b) hai truòng hop lêch tâm
-Truong hop lêch tâm lon : Khi M tuong dôi lon và N tuong dôi nho,
tuc la e
01
lon , tiêt diên ngang cua câu kiên có hai vùng kéo và nén rõ rêt ,
su phá hoai dó có thê bát dâu tu vùng kéo giông nhu câu kiên chiu uôn .
Goi x là chiêu cao cua vùng nén , câu kiên chiu nén lêch tâm khi x> a
0
h
0
.
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 41
- Truong hop lêch tâm bé : khi e
01
nho , câu kiên câu kiên có thê bi
nén trên toàn bô tiêt diên hoác môt phân nho cua tiêt diên bi kéo . Su phá
hoai dó thuong xay ra tu vùng chiu nén nhiêu .Câu kiên chiu nén lêch tâm
nho khi x> a
o
h
0
- Khi kêt thúc, lúc dâu chua biêt giá tri cua x có thê phân biêt hai
truong hop chiu nén lêch tâm nhu sau :
+ Lêch tâm lon khi e
0
≥ e
0gh
, lêch tâm nho khi e
0
< e
0gh
(9-3)
E
ogh
= 0,4(1,25h -
0
α .h
0
)
c) Anh huong cua uôn doc
Luc doc dát trên tâm làm cho câu kiên có su chuyên vi khoi vi trí ban
dâu , kêt qua là su lêch tâm táng .Goi do lêch ban dàu là e
o
thì dô lêch tâm
cuôi cùng khi chiu luc là ηe
o
hê sô η ≥1 và duoc goi là hê sô xét dên anh
huong cua uôn doc :
th
N
N
J −
·
1
η ( 9-4)
N
th
duoc xác dinh theo công thuc thuc nghiêm:
N
th
=

,
`

.
|
+
a a b b
dh o
J E J E
K
S
l
2
4 , 6
( 9-5)
Mômen quán tính chính trung tâm cua tiêt diên bê tông là J
b
, nêu tiêt
diên chu nhât J
b
=
12
3
bh
.
Mômen quán tính chính cua toàn bô tiêt diên côt thép doc voi truc di
qua trong tâm tiêt diên là J
a
, voi tiêt diên hình chu nhât :
J
a
= µ . Bh
o
(0,5h – a )
2
o
a a
bh
F F +
·
'
µ
S : là hê sô kê dên anh huong cua dô lêch tâm e
o
khi e
o ≤
0,5h lây S =
0,84 , khi e
o
> 0,5h lây S = 0,122 khi 0,05 < e
o
<5h lây
S = 1 , 0
1 , 0
11 , 0
0
+
+
h
e
K
dh
là hê sô kê dên tính chât dài han cua tai trong :
K
dh
= 1 +
y N M
y N M
dh dh
.
.
+
+
y là khoang cách giua trong tâm tiêt diên dên mép chiu kéo (hay
chiu nén ít hon ) khi chiu toàn bô mômen uôn M và luc nén N
M
dh
và N
dh
: Mômen uôn và luc nén do tai trong tác dung dài han gây
ra .Khi tính toán cân lây k
dh
≥ 1
Chú ý :khi 28 ≤ λ hoác 8 ≤ λ thì có thê bo qua uôn doc, tuc là lây 1 · η
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 42
eo
eo
3. Tính toán câu kiên có tiêt diên hình chü nhât chiu nén lêch tâm
a) công thúc tính
- So dô ung suâttrên có tiêt diên giông nhu câu kiên chiu uôn tiêt diên có
hai vùng kéo và vùng chiu nén rõ rêt . chiêu cao cua vùng chiu nén là
x≤
0
α h
0
- Tai vùng chiu nén ung suât trong bêtông dat toi R
n
, ung suât trong côt
thép là F’
a
dat R’
a
- Tai vùng chiu kéo coi nhu chi có côt thép F
a
chiu luc toi trang thái gioi
han , ung suât trong côt thép F
a
dat toi R
a
- Khoang cách tu diêm dát luc N dên trong tâm cua côt thép chiu kéo là :
e = η e
o
+ 0,5h – a
- Phuong trình cân báng : lâp phuong trình duong chiêu lên các truc cua
câu kiên và phuong trình mômen cua các luc dôi voi trong tâm côt thép F
a
duoc hê phuong trình :
| ) | )
¹
'
¹
− + − ·
− + ·
' ' ' 5 , 0 . . .
' ' . .
0 0
a h F R x h x b R N e
F R F R x b Rn N
a a n
a a a a
Dát
0
h
x
· α và A = α (1- 0,5α ) thay vào phuong trình ta tính duoc công
thuc tính :
| ) ¹
¹
¹
'
¹
− + ·
− + ·
' ' ' . . .
' ' . .
0
2
0
a h F R h b AR N e
F R F R x b Rn N
a a n
a a a a
- Diêu kiên áp dung :
Công thuc chi dúng khi x
0
α ≤ h
0
tuc là
0
α α ≤ hoác A ≤ A
0
Dê ung suât thép F’
a
dat dên R’
a
yêu câu có diêu kiên x≥ 2a’ , theo kí hiêu
α >
0
' 2
h
a
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 43
RaFa
F'a
Fa
e'
e
a'
a
R'aF'a
Rn
b) Bài tâp thuòng gàp
Bài toán 1 : Tính F’
a
và F
a
khi biêt b,h,M, N , M
th
,N
th
mac bêtông ,
nhóm thép
Giai
Theo mác bêtông và nhóm thép tìm duoc R
n
, R
a
,R’
a
,E
b
, A
0
,
0
α , gia
thiêt a, và a’ , dê tính h
0
= h – a
Tính J
b
=
12
3
bh
c
ogh
, gia thiêt
t
µ = 0,8 – 1,5 % dê tính
J
b
=
t
µ bh
0
( 0,5 – a)
2
. Tính e
o1
=
N
M
: e
o
e
ng
Tính toán dê xác dinh k
dh
,S, η và duoc e = η e
o
+ 0,5h – a
Tính thép : hê hai phuong trinh o trên chua 3 ân sô x ,F
a
,F’
a
, cho nên
có cân thêm môt diêu kiên nua . O dây dua vào diêu kiên kinh tê , dát thép
có loi nhât khi x =
0
α h
0
vây lây
0
α α · ; A = A
0
Theo công thuc ta (9-11) tính duoc F’
a
=
| ) ' '
2
0
a h R
bh R A eN
o a
n n


Theo công thuc ( 9- 10) tinh duoc F
a
=
a
a a
a
n
R
F R
R
N bh R ' '
0 0
+
− α
Phai kiêm tra lai hàm luong thép dê lây sao cho
min
µ µ ≥ ;
min
' µ µ ≥
4) Tính toán câu kiên có tiêt diên hình chü nhât chiu nén lêch tâm bé
Công thuc tính:
- Dê tính toán , lây so dô ung suât nhu hình 9-8 .Tiêt diên có thê chiu
nén hoàn toàn hoác chi có môt vùng chiu kéo nho
Trong vùng chiu kéo , ung suât bêtông dat R
n
, ung suât côt thép dat
R’
a
. Trong vùng chiu kéo , ung suâta trong côt thép F
a
, chi dat
a
σ (voi
a
σ
≤ R
a
)
e = η e
o
+ 0,5h – a
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 44
e’ = 0,5h -η e
o
–a’
- Công thuc tính :
Lâp phuong trình mômen voi trong tâm côt thép F
a
duoc :
a) khi có môt phân tiêt diên bi kéo
b) khi có môt phân tiêt diên bi nén
e’N = R
n
bx (h
o
– 0,5x ) + R’
a
F’
a
(h
o
–a) ( 9- 13 )
Lâp phuong trình mômen voi trong tâm côt thép F’
a
duoc
eN = R
n
bx ( 0,5x – a’ ) t
a
σ F
a
(h
o
– a’) ( 9- 14)
Trong công thuc ( 9-14 ) lây dâu công (+) khi cô thép F
a
chiu nén và
lây dâu nguoc lai khi F
a
chiu kéo .
Diêu kiên tính :hê công thuc chi dúng khi câu kiên lêch tâm bé :x >
h
o
0
α
Bài toán ví du: Tính côt thép dôi xung F
a
=F’
a
=? nêu biêt b.h,l
o
,R
n
,M, N,
0
α
Gia thiêt a và
t
µ dê tính h
0
, e
o
,e
ogh
, e ,S ,η
Thuong dùng thép có R’
a
=R
a
cho nên tính duoc x =
b R
N
a
nêu x > h
o
0
α
thì cán cu vào η e
o
so voi 0,2h
o
dê tính lai x theo công
thuc ( 9-15) hoác ( 9-16) và tính duoc F
a
= F’
a
=
) ' ( '
) 5 , 0 (
0
a h R
x h bx R eN
a
o a

− −
phai
kiêm tra lai sao cho
min
µ µ ≥
III. CÁU KIEN CHIU NÉN DÚNG TÂM
1.Khái niêm: hiên tuong chiu kéo dúng tâm xay ra khi luc kéo dát trùng
luc câu kiên .Tiêt diên cua câu kiên thuong có dang hình chu nhât hoác hình
tròn côt thép chiu luc (có tông diên tích ngang là F
at
) duoc dát dôi xung voi
chu vi cua tiêt diên , hàm luong % 4 , 0 ≥ ·
F
F
at
µ .Côt thép doc phai duoc nôi
báng hàn và tôt nhât là neo vào các vùng nén cua bô phân khác thuôc kêt câu
côt dai chon là φ 6 8 φ ÷ cách nhau duoi 500mm
2. Tính câu kiên cua vùng chiu kéo dúng tâm theo cuòng dô
- So dô ung suât : Toàn bô tiêt diên dêu chiu kéo .Bêtông bi nut coi nhu
không làm viêc , nó có ý nghia bao vê côt thép .Côt thép doc chiu toàn bô
ung luc kéo khi câu kiên vào trang thai vgioi han vê cuong dô , ung suât
trong côt thép dat toi R
a
Công thuc tính :Goi luc kéo do tai trong tính toán là N thì diêu kiên cuong
dô là N≤R
a
F
a
Bài toán tính côt thép : Diên tích côt thép cân thiêt F
at
a
R
N

Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 45
-----------------------------------------------------------------------------------------
Chuong 10 TÍNH TOÁN MOT SÓ BO PHAN CUA CÔNG TRÌNH
I/Ban BTCT hình chû nhât làm viêc môt nhip
Ban BTCT môt nhip thuong dùng làm môt sô câu kiên chiu uôn trong công
trình nhu: các tâm dan mái hát mái nhà nho phòng nho…
Theo so dô chiu luc và kích thuoc cu thê cua ban nguoi ta chia ra hai loai ban:
Ban làm viêc môt chiêu và ban làm ban làm viêc hai chiêu.
1.Tính toán ban làm viêc mot chiêu
a)So dô tính:
Kí hiêu các liên kêt trong so dô:
Ban duoc tính toán làm viêc môt chiêu khi có mô men uôn cua ban, hoác có
mô men uôn theo ca hai phuong nhung mô men uôn theo phuong này lon hon
hán so voi phuong kia. Khi tính toán không kê dên mô men nho. Có 3 truong
hop ban làm viêc môt chiêu sau:
Truong hop 1:Ban có liên kêt dõ hai canh dôi diên, còn hai canh kia tu do.
Phuong làm viêc cua ban là phuong nôI hai canh liên kêt dõ ban làm viêc nhu
môt dâm nhip.
Truong hop 2: Ban có liên kêt ngàm o môt canh còn ba canh kia hâng. Ban
làm viêc nhu dâm côn son
Truong hop3: Ban có liên kêt bôn canh, nhung ty sô 2 >
n
d
l
l
thì có mô men uôn
theo ca hai phuong nhung mô men uôn theo phuong canh dài có tri sô nho hon
hán so voi mô men uôn theo phuong canh ngán. do dó ban này tính theo ban
làm viêc môt chiêu và tính theo phuong canh ngán.
b) Cách tính toán:
Phuong pháp 1: Tính toán nhu dâm: Chiêu rông b (hoác l
d
) chiêu cao h
b
nhip tính toán l
C?nh c?a b?n cóliên k?t kh?p
C?nh c?a b?n cóliên k?t ngàm
C?nh c?a b?n t? do (h?ng, không cóliên
k?t)
Hình 10.1: So dô môt sô bán làm viêc môt chiêu
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 46
l h
b
b
B
1m
h
b
l
Phuong pháp 2: Cát dãy ban theo
phuong canh dài, có chiêu rông 1m dê
tính.
Y Ví du tính toán:
Thiêt kê côt thép cho ban BTCT dúc
toàn khôi, Ban hình chu nhât
m l m l
n d
4 ; 3 · · liên kêt khop tuong dày
220mm h
b
=7cm, M200, thép nhóm A-l,
tinh tai tiêu chuân
2
0
/ 5 , 8 m KN g
tc
· , n
=1,1; hoat tai TC:
2
0
/ 2 m KN p
tc
· ,n =1,4.
Giai:
BT Mác 200 thép A-I có Rn=0,9KN/cm2,Ra =23KN/cm2,
, 284 , 0 , 62 , 0
0 0
· · A α
Gia thuyêt a =1,5cm thì h0 = 7 - 1,5 = 5,5cm
Tai trong phân bô dêu trên bê mát cua ban là q0.
2
0
/ 6 , 11 4 , 1 2 1 , 1 8 m KN q · × + × ·
.
Ty sô
2 15 , 2
4 , 1
3
> · ·
n
d
l
l
nên tính toán theo truong hop ban làm viêc môt
chiêu.
Cát 1m theo chiêu rông cua ban, dê tính toán nhu dâm don gian có l = 1,4
m, tiêt diên chu nhât 1m
. b
h ×
Tai trong phân bô dêu theo dai ban q=q0.1=11,6
.1 =11,6 KN/m
KNm
ql
M 84 . 2
8
4 , 1 6 , 11
8
2 2
max
·
×
· ·
Tính
, 104 , 0
5 , 5 100 9 , 0
284
0 2
A A < ·
× ×
·
Tra bang
. 11 , 0 · α
Diên tích côt thép cân thiêt
; 37 , 2 5 , 5 100
23
9 , 0
11 , 0
2
cm F
a
· × × ·
l=1,4m
3
0
0
0
1400 1400
3
0
0
0
1
0
0
0
c)
b)
a)
Ø
8
u
:
3
0
0
Ø
6
/
8
u
:
1
5
0
Ø
6
u
:
3
0
0
Ø
6
u
:
2
5
0
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 47
Tra bang chon thép
8 / 6 Φ
u:150 (có
). / 62 , 2
2
m cm F
a
·
Thép câu tao chon
6 Φ
u: 250.
2. Tính toán ban kê 4 canh (làm viêc theo hai chiêu).
a) So dô tính: Ty sô:
2 <
n
d
l
l
.
Cán cu vào hình thuc liên kêt doc theo các canh cua ban mà quy nó vê 9 so
dô sau.
So dô 1: Ca 4 canh cua ban dêu có liên kêt khop
So dô 2: Ban có môt canh dài bi ngàm còn 3 canh kia liên kêt khop.
So dô 3: Ban có môt canh ngán bi ngàm còn 3 canh kia liên kêt khop.
So dô 4: Ban có hai canh dài bi ngàm còn hai canh ngán có liên kêt khop.
So dô 5: Ban có hai canh ngán bi ngàm còn hai canh dài có liên kêt khop.
So dô 6: Ban có môt canh ngán và môt canh dài bi ngàm, hai canh còn lai
liên kêt khop.
So dô 7: Ban có môt canh ngán liên kêt khop 3 canh còn lai liên kêt ngàm.
So dô 8: Ban có môt canh dài liên kêt khop 3 canh còn lai liên kêt ngàm.
So dô 9: Tât ca 4 canh cua ban có liên kêt ngàm.
l
d
ln
S Ð 1
S Ð 2
S Ð 3 S Ð 4
S Ð 5
S Ð 6
S Ð 7 S Ð 8 S Ð 9
b) Tính toán tai trong phân bô dêu trên mát sàn:
- Tai trong tính toán gôm: Tai trong ngán han( hoat tai), tai trong dài han(
tinh tai).
- Hop luc cua tông tai trong:
| )
n d
l l p g P + ·
. Thông thuong lây P = 750(
KN/m).
+ Trong dó: p: là tai trong tính toán ngán han phân bô dêu trên mát ban.
g: là tai trong tính toán dát dài han phân bô trên mát ban.
- Mô men uôn: Theo phuong canh ngán:
P M
ni ni
× · α
Theo phuong canh dài :
P M
di di
× · α
- Mô men o gôi dõ ngàm: Theo phuong canh ngán:
P M
ni
g
ni
× β
.
Theo phuong canh dài :
P M
di
g
di
× · β
.
+ trong dó: “i”: So dô thu i trong 9 truong hop nhu hình vë.
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 48
, , ,
ni di ni
β α α
di
β
là các hê sô tra bang theo so dô thu i.
c) Chú ý:
+ Truong hop hai canh liên nhau cua ban chiu liên kêt khop viêc tính mô
men cho nhip cua dai ban phu thuôc vào góc cua ban có thê bi nâng lên khi
chiu luc hay không.
- Nêu trên canh khop có canh dè làm cho góc ban không nâng lên duoc thì
tính mô men uôn nhu o trên phân “b”.
- Nêu không có tuong dè giu góc ban có thê nâng lên thì mô men cua ban
duoc tính nhu
2
n ni n ni
ql C M ϕ ·
2
d di d di
ql C M ϕ ·
+Trong dó:
p g q + ·
;
di ni
C C ,
: Hê sô phân phôi tai trong.
ϕ
là hê sô kê dên hê sô liên kêt.
- Dôi diên voi canh khop dang xét là môt canh khop nua:
125 , 0 · ϕ
- Dôi diên voi canh khop dang xét là môt canh ngàm:
07 , 0 · ϕ
+ Sau khi biêt mô men uôn: tính thép cho dai ban theo cách tính thông
thuong.
- Mô men uôn theo công thuc là cua dai ban di qua giua ban, thuc tê dai ban
gân biên, mô men uôn cua ban giam di
% 50 % 25 ÷
. Do vây côt thép chiu luc
dát trong vùng gân gôi tua (khoang
l 25 , 0
)có thê ít hon luong côt thép dát
khoang giua ban.
Y Ví du 10-2: Tính mô men uôn cho ban chiu luc phân bô dêu nhu hình vë,
2
/ 5 m KN g ·
2
/ 3 m KN p ·
Giai:
0,453KNm
2
m
2,4m
0,43 KNm
1KNm
-Ty sô
2 2 , 1
2
4 , 2
< · ·
n
d
l
l
cho nên tính ban này theo truong hop làm viêc hai
chiêu.
- Ban này thuôc so dô 4. Tra bang ta duoc:
0633 , 0 ; 0118 , 0 ; 0261 , 0
4 4 4
· · ·
n d n
β α α
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 49
| ) | ) KN l l p g P
n d
4 , 38 2 4 , 2 3 5 · × + · + ·
-Mô men cho dai ban rông 1m di qua giua ô ban là:
+ Phuong canh ngán:
KNm P M
n n
1 4 , 38 0261 , 0
4 4
· × · · α
+ Phuong canh dài :
KNm P M
d d
453 , 0 4 , 38 0118 , 0
4 4
· × · · α
YVí du 10-3: Tính mô men cho ban BTCT có so dô nhu hình vë, phía trên
canh không có tuong giu. Tai trong tính toán:
2
/ 6 , 3 m KN g ·
,
2
/ 2 , 4 m KN p ·
.
6,22 KNm
5
m
6,25m
-17,3KNm
-
1
1
,
1

K
N
m
9,78KNm
Giai:
Ty sô:
2 25 , 1
5
25 , 6
< · ·
n
d
l
l
, ban làm viêc 2 chiêu, theo so dô 6. Tra bang ta
duoc:
; 0454 , 0 ; 071 , 0
6 6
· ·
d n
β β
Góc ban có thê nâng lên, tra bang ta duoc:
292 , 0 ; 708 , 0
6 6
·
d n
C C
Dôi diên voi các canh khop dêu là ngàm nên:
; 07 , 0
6 6
· ·
d n
ϕ ϕ
| )
2
/ 8 , 7 2 , 4 6 , 3 m KN p g q · + · + ·
| ) ; 244 5 25 , 6 8 , 7 KN l l p g p
n d
· × × · + ·
Mô men uôn cho dai ban rông 1m di qua giua ô ban:
KNm ql C M
n n n n
78 , 9 5 8 , 7 708 , 0 07 , 0
2 2
6 6
· × × × · · ϕ
KNm ql C M
d d d d
22 , 6 25 , 6 8 , 7 292 . 0 07 , 0
2 2
6 6
· × × × · · ϕ
KNm P M
n
g
n
3 , 17 224 071 , 0
6 6
− · × − · × − · β
KNm P M
d
g
d
1 , 11 224 0454 , 0
6 6
− · × − · × − · β
§ 10-2. SÀN BTCT DÚC TOÀN KHOI CÓ BAN LÀM VIEC MOT
CHIEU:
1. So dô kêt câu sàn:
- Ty sô:
2 >
n
d
l
l
là ban làm viêc môt chiêu.
- So dô tính:
Coi nhu ban gôi lên dâm phu, dâm phu gôi lên dâm chính, dâm chính gôi
lên côt.Tuong biên là gôi dõ cho ca ban, dâm phu và dâm chính.
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 50
Kích thuoc các bô phân:
mm h
b
70 ≥
dôi voi nhà dân dung.
mm h
b
100 >
dôi voi nhà công nghiêp.
| )
nhip dc dp dp d dp
l h h b l h
,
`

.
|
÷ · ÷ ·
,
`

.
|
÷ ·
12
1
8
1
; 6 , 0 3 , 0 ;
20
1
12
1
2. Tính toán:
a) Các nguyên tác bô trí tai trong bât loi:
+ Tinh tai là trong luong ban thân nó luôn luôn có.
+ Hoat tai có hoác không trên so dô tính.
- Khi thiêt kê, tính toán cân kê dên truong hop tai trong gây ra nôi luc lon
nhât. Do dó ta bô trí các hoat tai vào các vi trí bât loi nhât.
- Tinh tai dát nguyên vi trí và tri sô.
- Tìm mô men duong lon nhât cho nhip nào thì hoat tai bô trí ngay trên nhip
dó, cách môt nhip bô trí lai hoat tai trên môt nhip.
-Khi tìm tri sô luc cát Q và mô men âm Mmax thì hoat tai duoc bô trí o hai
nhip ngang, hai bên gôi dõ ây rôi tiêp tuc cu cách môt nhip lai bô trí hoat tai
trên môt nhip.
b) Tính toán ban và câu tao thép:
-
2
1
2
>
l
l
thì ban làm viêc môt chiêu, phuong làm viêc là canh ngán.
- Xem nhu ban duoc dát lên dâm phu nên ta tính theo phuong làm viêc cua
canh ngán cho ô sàn báng cách cát dãy ban có bê rông 1m theo canh ngán dê
tính toán. Nhu vây môi dai ban là môt dâm liên tuc, gôi dõ là các dâm phu, tiêt
diên
| ) | )
b b
h h b × × 100 ;
. Nhip duoc tính toán nhu sau:
- Nhip biên:
b
t
dp
n b
h
b
b
l l 5 , 0
2 2
+ − − ·
.
-
t
b
là chiêu dày tuong.
- Nhip tính toán bên trong:
dp n
b l l − ·
0
;
Hoat tai phân bô dêu trên mát sàn là P
0
, tai trong q phân bô dêu theo chiêu
dài cua ban rông 1m là:
| ) m p g q 1
0 0
× + ·
.
Tai nhip biên & gôi B:
11
2
b
ql
M t ·
.
Tai nhip & gôi bên trong:
16
2
0
ql
M t ·
.
Tính toán côt thép cho ban theo câu kiên chiu uôn côt don tiêt diên chu nhât
b
h m× 1
. Tiêt diên có mô men báng nhau cân dát luong côt thép nhu nhau.
Bô trí thép cho ban: Có thê su dung thép luoi hàn sán hoác thép buôc lai
thành luoi. Khi chiêu dày ban < 8cm có thê dát thép phía duoi chiu mô men
duong là các thanh tháng kéo dài qua các nhip. Trên gôi dùng côt mu, mát úp
xuông dê chiu mô men âm. O nhip biên & gôi biên chiu mô men lon cân dát
thép riêng & gân nhau hon. Khi chiêu dày ban
cm 8 ≥
dùng các thanh uôn xen
kë góc uôn 30
0
. Dát thép gia cuong cho ban
200 6a Φ
dê chiu luc.
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 51
c) Tính toán dâm phu:
So dô tính: dâm phu là dâm liên tuc gôi lên dâm chính và tuong, chiu tai
trong tu sàn truyên toi & trong luong ban thân cua phân suon qui vê tai trong
phân bô dêu theo chiêu dài:
Tinh tai:
| )
b dp dp b n
h h b n l g g − + · γ
0
Trong dó:
b
γ
là trong luong riêng cua bê tông.;
n là hê sô vuot tai cua tinh tai lây n=1,1.
Hoat tai
n
l P p
0
·
Nhip tính toán bên trong
dc d
b l l − ·
0
Voi nhip biên
2 2 2
a b b
l l
dc t
d b
+ − − ·
a là doan dâu dâm gôi vào tuong (lây a =b
t
).
Nôi luc trong dâm: Tính theo so dô biên damg deo,tung dô nhánh duong
cua biêu dô bao mô men:
| )
2
1
l p g M × + ·
+
β
Tung dô nhánh âm cua biêu dô bao mô men:
| )
2
2
l p g M × + ·

β
Chiêu dài tính toán cua nhip l lây theo l
b
hoác l
0
tùy vi trí nhip dang tính. Hê

1
β
cho truc tiêp trên so dô dâm. Hê sô
2
β
tra bang cho sán (Bang 27).
Luc cát theo vi trí gôi dõ:
Tai mép gôi dõ dâu tiên (A):
| )
b A
l p g Q × + · 4 , 0
Tai mép gôi dõ thu hai (B):
| )
b B
l p g Q × + − · 6 , 0
Tai mép các gôi dõ còn lai:
| )
0
5 , 0 l p g Q × + t ·
Tính côt thép: Dâm phu có tiêt diên chu T , cánh chu T là phân ban, Khi
tính toán phai phân tích vi trí cua cánh voi tho cáng do mô men gây ra. Mô
men o các nhip tính theo tiêt diên chu T. Voi mô men o gôi dõ tính theo tiêt
diên chu nhât
dp dp
h b ×
vì tính theo biên dang du nên
3 , 0 ≤ α
.
Chon và bô trí thép phai dam bao diên tích thép cân thiêt theo tính toán,
dam bao các yêu câu câu tao, cân có su kêt hop uôn môt sô thép chiu luc o
nhip lên làm thép chiu luc o gôi dõ.
d) Tính toán dâm chính:
So dô tính: Dâm chính duoc gôi lên côt và tuong, tùy theo sô luong gôi dõ
mà nó là dâm don gian hoác dâm liên tuc.
Dâm chính chiu tai trong tu dâm phu truyên dên, dó là phan luc duoi gôi dõ
cua dâm phu, Tai trong dát vào dâm chính là luc tâp trung.
Hoat tai tâp trung:
d
l p P × ·
;
Tinh tai tâp trung:
| )
n b dc dc b d
l h h b n gl G × − + · γ
Trong dó:
| )
n b dc dc b
l h h b n × − γ
: Là trong luong cua môt doan suon dâm chính
là l
0
.
l
là khoang cách giua hai gôi dõ cua dâm.
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 52
Nôi luc cua dâm chính: Dâm chính là bô phân chiu luc chính trong sàn nên
duoc tính theo so dô dàn hôi.
Biêu dô mô men duong:
| ) l P G M × + ·
+
1 0
α α
Biêu dô mô men âm:
| ) l P G M × − ·

2 0
α α
Biêu dô luc cát duong:
P G Q
1 0
β β + ·
+
Biêu dô luc cát âm:
P G Q
2 0
β β − ·

Các hê sô
; ; ; ; ; ;
2 1 0 2 1 0
β β β α α α
tra bang phu luc 28.
Tính côt thép: Dâm chính có tiêt diên chu T. Voi mô men âm tính theo tiêt
diên chu T. Voi mô men âm tính theo tiêt diên chu nhât
dc dc
h b ×
.
Chon và bô trí thép phai thoa mãn yêu câu tính toán và yêu câu câu tao.
§ 10-3. SÀN BTCT DÚC TOÀN KHOI CÓ BAN LÀM VIEC THEO HAI
CHIEU:
1. So dô kêt câu sàn:
Sàn gôm có ban BTCT & dâm dúc liên khôi nhu nhau. Dâm chia bang
thành nhiêu ô, trong môi ô có ti sô
2 <
n
d
l
l
các ban dúc liên nhau tai trong cua
ban này có liên quan dên tai trong cua ban kia. Dê phân tích so dô ban, coi nhu
ban gôi vào dâm là liên kêt ngàm, còn gác vào tuong là khop.
2. Tính toán mát sàn:
* Công thuc tông quát dê xác dinh nôi luc cho ban:
Theo nguyên tác phai xêp hoat tai bât loi trên sàn, dê tìm mô men duong
lon nhâtcho tiêt diên giua nhip ban, thì hoat tai duoc bô trí ngay trên ô ban dó,
rôi tiêp tuc cu cách môt ô ban lai dát hoat tai trên môt ô ban khác.
Kêt qua mô men duong cho nhip cua ban duoc theo công thuc tông quát:
; . .
2
.
2
1
0
0 n d n n d ni n
l l
p
l l
p
g M α α + ×
,
`

.
|
+ ·
n d d n d di d
l l
p
l l
p
g M . .
2
. . .
2
0
1
0
0
α α +
,
`

.
|
+ ·
Tri sô mô men âm trên các gôi dõ cua ban lây trung bình công cua mô men
trên gôi do dó hai ban o hai bên gây ra.
3. Tính toán dâm dõ:
Khi ban làm viêc hai chiêu, dâm dõ cung có hai loai; môt loai nám theo
canh dài, môt loai nám theo canh ngán. Tùy theo sô ô ban và sô gôi dõ mà dâm
có thê môt hay nhiêu nhip.
Tai trong dát lên dâm gôm trong luong ban thân cua dâm và luc tu sàn
truyên toi.
Tinh tai, g
0
hoat tai p
0.
n
l g g
0 max
·
;
n maz
l p p
0
·
;
Tông tai trong phân bô:
| )
n
l p g p g q .
0 0
+ · + ·
;
Tính mô men tai các tiêt diên nguy hiêm cua dâm theo so dô biên dang deo:
Mô men nhip thu nhât:
11
.
7 , 0
2
0 1
l g
M M
d
+ ·
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 53
Mô men gôi thu hai:

,
`

.
|
+ − ·
11
.
7 , 0
2
0
l g
M M
d
g
Mô men nhip bên trong:
11
.
5 , 0
2
0
l g
M M
d
+ ·
Mô men gôi bên trong:

,
`

.
|
+ − ·
16
.
5 , 0
2
0
l g
M M
d
g
;
Trong dó: g
d
trong luong ban thân dâm quy ra phân bô theo chiêu dài.
l
là nhip cua dâm dang tính toán
M
0
Mô men uôn lon nhât cua môt doan dâm giua hai gôi
24
2
0
n
ql
M ·
; hình tam giác
| )
2 2
0
3
24
n d
l l
q
M − ·
; hình thang.
Luc cát tai gôi A:
l
M
Q Q
B
A
+ ·
0
Bên trái gôi B:
l
M
Q Q
B T
B
− ·
0
Tai gôi giua:
0
Q Q ·
Q
0
luc cát tai gôi dõ cua môt doan dâm: Tai trong phân bô hình tam giác:
2 4
0
n d n
l g ql
Q + ·
Tai trong phân bô hình thang:
| )
2
.
2
4
0
d d
n d
l g
l l
q
Q + − ·
4. Ví du minh hoa:
Tính ban kê tu do lên 4 buc tuong gach t=220, kích thuoc theo truc là
m 8 , 4 6 , 3 ×
; câu tao sàn 4 lop nhu hình vë hoat taI thi công 400 KG/m
2
n=1,2 BT
Mác 200
#
thép C-I
Câu tao mát sàn: - Gach lát 20mm
- Vua lót 20mm
- Ban BTCT
- Vua trát 10mm
3
6
0
0
4800
01
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 54
Giai:
* Các sô liêu tra bang:
BT Mác 200
#
2 2
/ 65 , / 90 cm KG R cm KG R
k n
· ·
Thép C-I
2
/ 2000 cm KG R
a
·
;
Xét
⇒ < · · · 2 33 , 1
6 , 3
8 , 4
1
2
l
l
l
l
n
d
ban kê 4 canh làm viêc hai chiêu.
Chiêu dày ban: Chon m =40 (ban kê 4 canh)
(D=0,8-1,4) lây D=1 (dua vào P=200à D=0,8).
| ) cm l
m
D
h
b
9 360
40
1
1
· × · · ⇒
;
Chon h
b
=9cm:
m t l l
m t l l
58 , 4 22 , 0 8 , 4
38 , 3 22 , 0 6 , 3
2 02
1 01
· − · − ·
· − · − ·
Nhip tính toán báng ban kê tu do.
m h l l
m h l l
b t
b t
67 , 4 09 , 0 58 , 4
47 , 3 09 , 0 38 , 3
2 2
1 1
· + · + ·
· + · + ·
Hoat tai tính toán:
2
/ 480 400 2 , 1 m KG P
b
· × · ⇒
Tinh tai: Gach lát
| )
2 3
/ 4 , 48 1 , 1 2200 02 , 0 / 2200 ; 2 m KG m KG cm · × × ⇒ · γ
;
Vua lót:
| )
2
/ 2 , 43 2 , 1 1800 02 , 0 m KG · × ×
Sàn BT:
| )
2
/ 4 , 257 1 , 1 2600 09 , 0 m KG · × ×
Vua trát:
| )
2
/ 6 , 21 2 , 1 2000 01 , 0 m KG · × ×
* Xác dinh nôi luc:
Xét ti sô:
34 , 1
47 , 3
67 , 4
1
2
· · ·
t
t
l
l
r
;(Tra bang).
Nôi suy:
066 , 0 · m
;
Tai trong toàn phân:
. 6 , 250 6 , 370 480
0
· + · + · g p q
b b
| ) KGm l q m M
t b
9 , 675 47 , 3 . 6 , 850 . 066 , 0 . .
2 2
1 01
· · ·
Ta có:
; 557 , 0
34 , 1
1 1
2 2
· · ·
r
θ
| ) KGm M M 5 , 376 9 , 675 557 , 0
01 02
· × · × ·θ
* Tính thép: Tiêt diên chu nhât b=1m.
Gia thuyêt
cm a h h a 5 , 7 5 , 1
0 01 0
· − · → ·
Du kiên dùng
| ) cm h 7 , 6 8 5 , 1 9 8
02
· − − · ⇒ Φ
Phuong canh ngán:
133 , 0
5 , 7 . 100 . 90
67590
. .
2 2
0
· · ·
h b R
M
A
n
Xét
3 , 0 133 , 0
0
· < · A A
Tra bang:
93 , 0 · ⇒γ
| )
2
0
1
84 , 4
5 , 7 93 , 0 2000
67590
. .
cm
h R
M
F
a
a
·
× ×
· · ⇒
γ
;
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 55
Kiêm tra thép (
µ
).
| ) 03 , 0 % 64 , 0
5 , 7 . 100
84 , 4
.
min
0
µ µ > · · ·
h b
F
a
Chon thép
. 2
03 , 5 ; 10 , 8 cm F a
a
· Φ
§ 10-4. SÀN PANEN LAP GHÉP:
1. Dác diêm câu tao panen: Các dang panen: dác, hôp, suon.
a) Tâm dan: Là ban dác hình chu nhât, chiêu dày
cm h 15 6 ÷ ·
. Tâm dan
thuong duoc dùng dê láp hành lang, khu WC , phòng nho, gác xép…Uu diêm:
dê san xuât, nhanh, liên kêt don gian; Nhuoc diêm: tôn bê tông và cách âm
kém.
b) Panen hôp: Panen hôp thuong duoc láp ghép dê tao sàn hoác mái cho nhà
dân dung. Mát cát ngang cua panen hôp có lô rông hình tròn, bâu duc, hình
thang. Có 1 hoác nhiêu lô.
Panen hôp thuong có kích thuoc
cm h cm 30 18 ; 5 5 , 2 ÷ · ÷ · σ
Chiêu rông B =450; 600; 900; 1200; 1500; 1800mm.
B

chiêu rông mát trên panen nho hon B duoi
cm 3 5 , 1 ÷
.
chiêu rông cua lô trong panen không lây quá 55cm. Nêu lô quá rông bê mát
trên së yêu di, nêu có luc lon së làm gãy mát trên cua panen.
c) Panen suon:
Thuong dùng lop mái cho nhà công nghiêp. Suon có thê quay lên hoác
quay xuông. Suon quay xuông chiu luc tôt hon nhung không pháng mát. Panen
suon có 2suon doc và môt sô suon nhangcách nhau 1,5-2m, suon doc có kích
thuoc lon hon suon ngang.
Chiêu rông panen suon: B=1,2; 1,5; 3m. Chiêu dài:l=4,5-12m. Chiêu
cao:h=30 hoác 35cm.
2. Tính toán panen:
a) Tính uôn tông thê:
* So dô tính: Coi panen là môt dâm don gian, kê trên 2 gôi tua o hai dâu
cua nó. Nhip tính toán cua panen ( l
0
) báng kêt câu giua trung tâm hai gôi tua.
Goi
tc
g
0

0
g
là tinh tai tiêu chuân và tinh tai tính toán.
tc
p
0

0
p
là hoat tai tiêu chuân và hoat tai tính toán.
| ) B p g q .
0 0
· ·
( tông tai trong tính toán phân bô theo chiêu dài).
Chiêu cao panen:
tc
tc tc
a
a
q
p g
E
R
l c h h h
+
× · ⇒ >
.
.
0 min min
θ
B p g q p B p g B g
tc tc tc tc
tc
tc
; ; . ; .
0 0
+ · · ·
:Chiêu rông panen.
θ
là hê sô giam cung. Panen hôp
2 · θ
Ban suon có suon nám o vùng chiu kéo
5 , 1 · θ
C: Hê sô lây theo panen và thép doc: Panen hôp thép doc C-I C=18, thép
doc C-II C=20.
Panen suonthép doc C-I C=30, thép
doc C-II C=34.
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 56
Nôi luc uôn tông thê:Mô men uôn lon nhât giua nhip:
8
2
0
max
ql
M ·
Luc cát lon nhât o dâu panen:
2
0
ql
Q ·
* Tính côt thép:
Chon côt thép doc chiu luc: Diên tích tiêt diên côt thép doc thoa mãn yêu
câu tính toán, duong kính d >10mm, sô luong thanh thép bánh sô suon doc.
Chon thép doc câu tao bánh sô suon doc, duong kính nho hon côt thép doc
chiu luc.
* Tính chông cát: Chi kê phân suon
h b ×
vào chiu luc. Côt dai dê chiu luc
cát. Hai dâu cua panen côt dai duoc dát dày, doan giua dát thua hon. Côt dai có
hình dang kín hoác chu U.
b) Tính toán bô sung:
Tính uôn cuc bô: Ban mát panen duoc liên kêt ngàm vào suon. Khi có luc
trên mát sàn thì ban mát chiu uôn cuc bô. Tùy theo câu tao mà ban mát duoc
tính nhu ban kê 4 canh hoác ban làm viêc môt chiêu, dê chiu mô men uôn cuc
bô dâ có luong bê tông và luong côt dai dát ngang qua dó. Nêu không du kha
náng chu\iu luc thì táng chiêu dày ban mát hoác dát thêm thép dai cho dày.
Tính toán khi câu láp và vân chuyên: Khi câu dê vân chuyên & khi phai kê
cho mô men âm nho hon kha náng chiu mô men âm cua panen. Dê giam mô
men âm: dát móc câu và kê o gân hai dâu panen.
Tính thép móc câu theo diêu kiên:
a
a
R n
G
f
. . 2
5 , 1
0
>
Trong dó:
a
f
: Diên tích tiêt diên cua môt nhánh thép móc câu; R
a
cuong dô
chiu kéo cua thép làm môc câu.
G: trong luong cua tâm panen; n
0
sô móc câu làm viêc khi câu;
2 môI móc câu có 2 nhánh.
Móc câu phai neo chác chán vào trong panen.
3. Tính toán dâm dõ:
- Tùy theo yêu câu câu tao và chiu luc mà chon hình thuc bô trí dâm, chon
dang tiêt diên dâm cho hop lý:
- Dâm duoc gôi lên các tuong và côt.
- Dâm chiu tai trong ban thân & tai trong tu panen truyên vào.
- Xác dinh nôi luc: Xêp tai bât loi rôi tính toán theo co hoc hoác dùng bang
tính sán.
- Tính và bô trí thép cho dâm nhu dã biêt.
§ 10-5 TÍNH KET CAU CAU THANG:
1. Khái niêm:
- Câu thang là môt bô phân dam bao giao thông theo phuong dung cho công
trình. Có nhiêu loai câu thang, môi loai có so dô tính riêng, khi tính toán phai
phân tích dê ra so dô tính thích hop.
Câu thang gôm: Bâc thang, dan thang, côn thang, chiêu nghi, chiêu toi, dâm
dõ, lan can tay vin.
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 57
Bâc thang cao h
b,
rông b
b
, có thê xây báng gach hoác dúc báng bê tông.
Dan thang là ban BTCT dày h
d
, rông l
1
dát nghiêng góc
α
.
Côn thang: Dõ cho canh cua dan thang, diên tích côn
,
c c
h b ×
dài
α cos
2
l
Chiêu nghi: Ban BTCT dày h
ch
,dài l
4
, rông l
3
.
Dâm dõ chiêu nghi và côn: Dõ môt cang cua chiêu nghi và côn, tiêt diên
cua dâm
d d
h b ×
.
Mát trên cua bâc có lop vua dày
vt
δ
. Mát duoi cua bê tông có lop vua dày
vd
δ
.
2. Tính toán các bô phân cua câu thang thuong:
a) Tính ban dan thang: So dô tính: Dan thang là ban BTCT chu nhât có liên
kêt o 4 canh, canh l
1
duoc dát vào dâm, canh xiên duoc dát vào côn hoác
tuong. Phu thuôc vào ti sô
n
d
l
l
mà áp dung so dô tính:
Hoat tai tính toán:
; .
1
tc
p n p ·
Trong luong lop trát trên:
| )
b
vt b b v
vt
l
h b n
g
δ γ . +
·
Trong luong lop trát duoi:
vd v vd
n g δ γ . ·
Trong luong ban thân dan thang:
d b d
h n g . .γ ·
Trong luong bâc gach:
b
b b
G h
l
h b
n g
. 2
.
×
· γ
Tông tinh tai phân bô trên mát dan:
b d vd vt
g g g g g + + + ·
1
Tái trong tông công:
1 1 1
p g q + ·
Phân tai trong tông công huong vuông góc voi mát dan là:
α cos .
1
q q · ′
.
Côt thép trong ban dan thuong dùng
8 6 Φ ÷ Φ
dát cách dêu nhau.
Thép chiu luc o doan gân tuong & côn có thê uôn lên 1 nua sô thanh.
b) Tính côn thang:
Côn thang là môt loai dâm BTCT dát nghiêng dê dõ môt canh cua ban dan
thang. tai trong tu dan thang truyên vào quy thành tai trong phân bô dêu theo
chiêu dài côn
2
1
1
l
q
, trong luong ban thân côn quy thàng tai trong phân bô dêu
theo chiêu dài
c c b c
h b n g . . .γ ·
.
l2
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 58
Tông tai trong phân bô dêu trên côn:
c c b
h b n
l
q q × × × + × · γ
2
1
1 2
.
Tính thép cho côn theo mô men lon nhât o giua nhip:
α cos 8
2
2 2
×
×
·
l q
M
.
Luc cát lon nhât o dâu côn:
2
.
2 2
l q
Q ·
.
Tiêt diên côn theo hình chu nhât:
c c
h b ×
Côt thép o côn cân duoc neo chác vào dâm, cân dát thép cho dê liên kêt voi
lan can.
Côt thép câu tao, ngoài chiu uôn còn phai chiu luc nén.
c) Tính ban dan chiêu nghi:
Ban dan chiêu nghi là 1 ban BTCT hình chu nhât có liên kêt ca 4 canh (
canh dài l
4
, canh ngán l
3
). Cán cu ti sô
3
4
l
l
chon cách tính mô men uôn trong
ban. Tai trong trên chiêu nghi gôm có: Trong luong ban thân các lop câu tao
nên chiêu nghi & hoat tai phân bô trên mát câu thang.
Dát thép: theo cách dát cho ban.
d) Tính dâm dõ chiêu nghi:
So dô tính: là dâm don gian nhip l
4
, chiu tai trong tu chiêu nghi truyên vào
& trong luong ban thân dâm thành luc phân bô q
4
, luc tu côn truyên vào thành
luc tâp trung S dát o dâu côn & báng phan luc gôi dõ o côn.
Cán cu so dô tính & tai trong së tính duoc nôi luc.
Tính & bô trí thép cho dâm theo trình tu dã biêt.
§ 10-6 LANH TÔ, Ô VÃNG:
1. Lanh tô:
a) Khái niêm: Lanh tô là kêt câu chiu luc trên ô trông trong tuong (trên cua
di, cua sô hoác khoang trông ).
Lanh tô duoc làm báng BTCT hoác thép dinh hình.
Lanh tô có tiêt diên hình chu nhât:
h b×
;
Trong dó: b là chiêu rông thuong lây báng bê dày ban tuong.
h là chiêu cao: Lây báng bôi sô viên gach.
b) Tính toán lanh tô:
Lâp so dô tính:
Chiêu dài cua lanh tô duoc lây báng chiêu rông cua công 2c.
Trong dó: c là doan lanh tô gôi trên tuong ( c =200-300).
Tai trong gôm trong luong ban thân & manh tuong o bên trên:
| )
3
/ . m Kg h b n
BT
× × · γ
.
Mang tuong o trên: Gach
2
. . .
0
l
b n
G
γ ·
.
Vua

·
v V
l
n δ γ .
2
. .
0
max
g ⇒
=?
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 59
Tai trong toàn phân: = Ban thân + Mang tuong bên trên.

+ + × × ·
v V G BT
b n
l
b n h b n δ γ γ γ . . .
2
. . . .
0
- Tai trong: gôm trong luong ban thân lanh tô & mang tuong bên trên.
Trong luong ban thân lanh tô quy vê luc phân bô:
h b n
b
. . .γ
.
Trong luong tuong dát lên lanh tô có tri sô lon nhât.

+ ·
V V G
l
n
l
b n g δ γ γ .
2
. .
2
. . .
0 0
max
;
+ Trong dó:
G
γ
: Trong luong riêng cua gach.
∑ V
δ
: Tông chiêu dày các lop vua trát trong và ngoài.
Qui vê tai trong phân bô dêu:
h b n g q
b
. . .
3
2
max
γ + ·
;
2
.
;
8
.
0
2
0
l q
Q
l q
M · ·
;
Tính thép F
a
= ?

chon thép. Tính giông tiêt diên hình chu nhât (b.h).
Tu Mác, TB, CT, -tìm A.
So sánh A
0
– Tra bang
γ α; →
;
* Chú ý: Nêu khôi tuong trên lanh tô
2
0
l
H ≤
; Thì tai trong cua khôi tuong
duoc tính báng toàn bô khôi hình chu nhât bên trên ( Công thuc xác dinh tai
trong thay
H l
l
⇒ ·
0
0
2
).
Nêu o trên khôi tuong có 1 lanh tô, có môt dâm khác mà nám trong pham vi
2
0
l
; Thì ta kê ca tai trong tâp trung cua ban thân dâm dó.
2. Ô váng:
- Ô váng là phân ban BTCT nám ngang nhô ra khoi mát ngoài dê tránh bot
mua náng & tao dáng dep cho công trình. Nó thuong dát trên cua di hoác cua
sô ngoài.
- So dô tính: Ô váng là ban BTCT ngàm môt canh vào tuong cho nên nó
duoc tính theo ban làm viêc môt chiêu.
- Tai trong: gôm tinh tai và hoat tai
+ Tinh tai là trong luong ban thân ô váng & các lop trát.
+ Hoat tai lây theo tiêu chuân tai trong & tác dông ( tiêu chuân thiêt kê).
- Khi tính toán lây trên môi mét chiêu dài mép, ô váng có 1 nguoi dung.
trong luong tiêu chuân cua nguoi 0,75 KN, hê sô vuot tai 1,4.
- Côt thép cho ô váng: tính theo câu kiên chiu uôn. Dát thép theo câu tao
cua ban, mô men cáng tho trên, cho nên phai dát thép chiu luc gân vê mát trên
cua ban.
- Tính chông lât cua ô váng. Ô váng có thê bi lât quanh mép ngoài cua
tuong. Mô men lât do các tai trong dát trên ô váng gây ra. Mô men chông lât
duoc tao boi trong luong khôi luong bên trên dè xuông. Trong luong tuong
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 60
càng nhe càng dê bi lât, cho nên khi tính mô men chông lât chi lây hê sô vuot
tai n = 0.9 . Dê an toàn lây hê sô an toàn
5 , 1 3 , 1 ÷ ·
lat
giu
M
M
;
3. Lanh tô kêt hop voi ô váng: ( Lanh tô dúc kêt hop voi ô váng):
- Khi thiêt kê vân tính toán riêng tung bô phân, tính ô váng truoc rôi tính
lanh tô sau. Ô váng vân tính nhu trên.
- Tính lanh tô: Ngoài phân tai trong tu khôi luong bên trên dát vào, phai kê
dên phân tai trong tu ô váng truyên dên.
§ 10-8 MÓNG BÊ TÔNG COT THÉP:
a) Khái niêm: Móng là môt bô phân kêt câu chôn duoi dât dê truyên tai
trong cua công trình xuông dât nên. Móng BTCT duoc su dung rông rãi vì
thích hop cho các công trình lon & nho, xây dung trên nên dât bình thuong &
nên dât yêu.
b) Phân loai:
- Phân loai theo hình thuc & cách truyên tai xuông nên, móng BTCT chia ra
4 loai: Móng don, móng báng, móng bè, móng coc. Trong dó: Móng don,
móng báng, móng bè thuôc loai móng nông, dê móng duoc dát lên nên dât
thiên nhiên hoác nên dã gia cô. Móng coc là móng sâu có thê hàng chuc mét.
+ Móng don thuong dê dõ côt trong diêu kiên dât tôt & khoang cách côt
lon.
+ Móng báng dê dõ tuong hoác hàng côt. Dùng móng báng giao nhau khi
dât nên yêu.
+ Móng bè có diên tích trai rông trên mát báng công trình nhu môt sàn lât
nguoc.
+ Móng coc tai trong công trình truyên qua coc xuông lop dât tôt & thoa
mãn các yêu câu ki thuât, kinh tê.
- Phân loai theo kêt câu & vât liêu: có móng cung & móng mêm.
+ Móng cung là các canh duoi cua bâc móng dêu nám trong pham vi truyên
luc thì ban thân móng chi chiu nén. Duoc làm báng gach xây, dá xây.
+ Móng mêm là móng có canh duoi cua bâc móng nám ngoài pham vi
truyên luc. Duoc làm báng BTCT, côt thép phai duoc tính ki.
* Chú ý: Chon móng phai xuât phát tu tính chât cua công trình, dác diêm
cua nên dât & biên pháp thi công cu thê nhám dat yêu câu vê cuong dô, biên
dang cua nên dam bao dô lún dat yêu câu thiêt kê. Viêc chon sai phuong án
móng có thê lãng phí lon, làm cho công trình bi lún, nut và viêc sua chua phuc
tap, tôn kém.
2. Móng don: ( có thê dúc tai chô hoác láp ghép).
a) Câu tao móng don:
* Móng dô toàn khôi: chiu tai trong dúng
tâm hoác tai trong lêch tâm. Có thê dât câp
môi bâc có h= 30-60cm hoác hình tháp.
- Mát báng dê móng có thê vuông,
tròn, hình chu nhât phu thuôc vào dát trung
cua tai trong & hình thuc cua phân trên. Khi
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 61
móng chiu tai trong lêch tâm, dê móng là hình chu nhât voi ti lê canh:
85 , 0 6 , 0 ÷ ·
l
b
;
- BT Mác tu 150, 200, 300. Dê móng nám trên lop BT lót( BT gach võ) dày
10cm.
- Chiêu dày lop BT bao vê côt thép trong thân móng >35mm( khi có lop BT
lót), >70mm ( khi không có lop BT lót).
- Côt chiu luc cua côt có thê cám xuông thép dáy móng( dúc liên móng voi
côt), dê khoi tôn kém thép cho nhung rât khó thi công. Vì vây nguoi ta thuong
dát thép cho ( có diên tích báng hoác lon hon côt thép chiu luc cua côt)& dô
BT phân côt dên cao trình côt +0,000. Khi nôi buôc l
neo
không quá 50% nêu
côt có go, 25% nêu côt tron.
- Côt duoi dê móng là côt chiu kéo nên dát theo hai phuong tao thành luoi,
côt dài dát duoi côt ngán dát trên d>10mm, a=10-20cm có thê buôc hoác hàn.
Chiêu cao móng cân ít nhât 2 côt dai: môt côt dai sát dáy và 1 côt dai cách mát
trên cua móng 100mm.
* Móng láp ghép: duoc chê tao thành khôi hoác tung bô phânôi ghép lai tùy
kha náng vân chuyên & câu láp. Chi su dung khi thi công móng toàn khôi gáp
khó khán.
- Chiêu sâu chân côt
| )
c
h 4 , 1 1÷
;
c
h
là chiêu cao cua côt chiu nén lêch tâm.
+
0 0
h e ≤
chiêu sâu chôn côt =
c
h
chiêu dày côc móng
c
h
5
1
nhung >20cm.
+
c
h e 2
0
·
chiêu sâu chôn côt1,2h
c
chiêu dày côc móng
c
h
4
1
nhung >20cm.
+
c
h e 3
0

chiêu sâu chôn côt1,4h
c
chiêu dày côc móng
c
h
3
1
nhung >20cm.
- Ban dáy duoi côc móng phai du chui luc khi láp côt. Côc móng phai có dô
vác & du rông dê dê tháo ván khuôn & thuân tiên cho viêc láp cung nhu diêu
chinh tim côtcua côt. Sau khi láp côt, các kë ho giua côt & côc duoc chèn báng
BT soi nho voi mác không nho hon 200.
b) Tính toán móng don chiu nén dúng tâm:
- Kích thuoc dáy móng & dô sâu chôn móng duoc xác dinh tu diêu kiên
biên dang & biên dang cua dât nên kêt hop voi các diêu kiên cu thê cua noi xây
dung nhu sau:
gh
gh
c
i i
S S
R


≤ ; σ
;
+ Trong dó:
c
σ
là ung suât duoi dê móng do tai trong tiêu huân gây ra.
R là cuong dô cua dât duoi dáy móng.
S là dô lún tuyêt dôi cua móng duoi tác dung cua tai trong tiêu
chuân.
S
gh
là dô lún gioi han cua móng do tiêu chuân thiêt kê.
i là dô lún lêch tuong dôi giua hai móng.
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 62
i
gh
là dô lún lêch tuong dôi giói han do TC thiêt kê nên móng
qui dinh.
* Chon chiêu sâu chôn móng phai kê dên các diêu kiên sau:
- Diêu kiên dia chât & dia chât thuy ván cân tuân theo nhung qui tác sau:
+ Chon lop dât chiu luc cua nên phu thuuoc vào vi trí các lop dât, trang thái
vât lí, phuong pháp xây dung móng, tri sô dô lún gioi han & su ôn dinh cua
nên.
+ Phai chôn móng vào lop dât chiu luc 10-50cm.
- Không nên dê duoi dáy móng có 1 lop dât mong nêu tính nén lún cua lop
dó phai lon hon nhiêu so voi lop phía duoi.
- Dát móng cao hon muc nuoc ngâm dê giu nguyên kêt câu cua dât &
không tháo nuoc. Dô sâu chôn móng thâp hon muc nuoc ngâm dê giu nguyên
kêt câu trong nên.
- Nhung dát tính khí hâu nhu kha náng dât bi no trôi khi dô âm táng hay bi
lún.
- Khi dât dông nhât thì co so kinh tê-ki thuât cho phép táng chiêu sâu chôn
móng nhám giam diên tích dáy móng.
- Dác diêm cua nhà & công trình: Nhà có tâng hâm, có duong liên lac
ngâm, duong ông, móng cua các nhà bên canh
- Chon chiêu sâu chôn móng ngang voi móng chính cua nhà lân cân, chi dát
cao hon khi dam bao giu duoc kêt câu cua dât nám trên chiêu sâu chôn móng
cu & cung không duoc thâp hon nêu không có biên pháp ngán ngua dô lún voi
diêu kiên:
1
1
1
p
c
tg tg + ≤ α α
;
+ Trong dó:
; α
góc tao boi duong nám ngang qua dáy hô móng moi & doan
tháng nôi mép dáy hô móng sâu voi mép gân nhât cua dáy mong nông.
; ;
1 1
C ϕ
tri sô tính toán cua góc ma sát trong & luc dính don vi
cua dât.
P
1
áp luc tính toán do dáy móng nông hon tác dung xuông nên.
- Tùy theo phuong pháp thi công móng mà kêt câu cua dât nênbi phá hoai
dên muc dô nào dó. Nêu phuong pháp thi công không dam bao giu nguyên dât
nên thì lây chiêu sâu móng tôi thiêu cho phép & diên tích dáy móng lây tri sô
lon nhât.
* Xác dinh áp luc tiêu chuân theo kích thuoc cua móng & các dát trung
cuong dô cua dât: duoc xác dinh theo công thuc:
| ) | }
tc tc
c D h B b A m R . . .
0
+ − · γ
;
+ Trong dó: m: Hê sô diêu kiên làm viêc. Khi nuoc ngâm cao hon dáy
móng:
- Cát bui m=0,5; - cát nho m=0,8; - các truong hop khác m=1.
A; B; D hê sô không thu nguyên phu thuôc vào góc ma sát trong TC cua
dât.
b chiêu rông cua móng.
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 63
h chiêu sâu chôn móng tính tu mát dât thiên nhiên.
* Xác dinh chiêu cao H cua móng:
Chiêu cao tôi thiêu cua móng có dê hình chu nhât không có côt thép ngang
chiu luc cát duoc xác ding tu diêu kiên chông dâm thung. Mábtj truot có dang
hình tháp xuât phát tu chân côt nghiêng 1 góc 45
0
xuông dên dáy móng. Diêu
kiên nhu sau:
0
. . 75 , 0 h b R P
tb k

;
+ Trong dó: R
k
cuong dô chiu kéo tính toán cua BT.
h
0
chiêu cao làm viêc cua móng.
b
tb
giá tri trung bình sô hoc cua chu vi phía trên& phía duoi cua góc
dâm thung.
| ); 2 2
0
h b h b
c c tb
+ + ·
P luc dâm thung xác dinh theo tính toán.
Nêu goi N là luc doc o tiêt diên chân côt ta có:
d dt
P F N P . − ·
;
+ Trong dó: F
dt
diên tích dáy cua góc dâm thung:
| )| ); 2 2
0 0
h b h h F
c c dt
+ + ·
(m
2
)
P
d
áp luc duoi dê móng do tai trong tính toán gây ra:(KN)
;
M
d
F
N
P ·
- Chiêu cao cua bâc duoi cùng duoc xác dinh boi diêu kiên:
l k d
h R c P
0
. . 8 , 0 . ≤
;
c dô vuon cua bâc duoi
| )
0
5 , 0 h h a c
c
− − ·
;
p
d
áp luc duoi dáy móng
h
ol
chiêu cao có ích cua bâc duoi.
* Xác dinh diên tích côt thép dáy móng:
- Móng chiu phan luc dât tu duoi lên. Khi tính côt thép dáy móng nguoi ta
xem móng làm viêc nhu ban côn son bi ngàm. Cân tính côt thép cho ca hai
phuong theo hai canh cua móng.
c) Tính toán móng don chui tai trong lêch tâm:
- Kích thuoc dáy móng & dô sâu chôn móng cung duoc xác dinh tu diêu
kiên cuong dô & biên dang cua dât nên giông nhu dôi voi câu kiên chiu nén
lêch tâm.
- Khi chiu tai trong lêch tâm canh dài cua móng nám theo phuong tác dung
cua mô men & biêu dô phan luc duoi dê móng duoc xem nhu phân bô hình
thanghoác hình tam giác mà phan luc lon nhât o mép móng không duoc vuot
quá 0,2R là
R 2 , 1 ≤ σ
.
- Phan luc trung bình cua dât phai dam bao diêu kiên:
R
F
N
tb
≤ · σ
;
- Muc dô phân bô không dêu cua phan luc nên yêu câu khác nhau tùy thuôc
vào tính chât cua kêt câu phân trên.
- Viêc tính toán cuong dô cua móng don chiu nén lêch tâm gôm có:
+ Xác dinh kích thuoc thân móng giông móng chiu nén dúng tâm.
+ Xác dinh diên tích côt thép dát theo hai phuong cua dê móng cung nhu
dôi voi móng chiu nén dúng tâm nhung phai thay P
d
= P
tb
.
+ Ví du dôi voi móng o hình vë côt thép F
A1
duoc tính nhu sau:
Bài giáng môn hoc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Th.S. Nguyên Phú Tho Trang 64
2
1 max
1
p p
p
tb
+
·
;
Côt thép F
A2
tính nhu sau:
2
2 max
2
p p
p
tb
+
·
;
Côt thép thep phuong canh b duoc tính:
2
min max
p p
p
btb
+
·
;
+ Côt thép o các tiêt diên phai có hàm luong lon hon hàm luong tôi thiêu.
2. Móng báng duoi tuong chiu luc:
- Nêu xem tuong chiu luc có dô cung lon trong mát pháng cua nó thì móng
báng duoi tuong chiu lucchi làm viêc theo phuong ngang nhu môt côn son mà
tiêt diên ngàm có thê xem là mép tuong.
- Côt thép chiu luc là côt dát theo phuong ngang, côt dát theo phuong doc
mónh là côt phân bô. Nêu kê dên su lún không dêu cua móng theo phuong doc
tuong cung nhu khu vuc có khoét lô cua thì côt thép dát theo phuong doc së
phai chiu luc. Cho nên khi dât có biên dang phuc tap nguoi ta câu tao thêm
suon & dát côt doc trong suon.
- Móng báng có thê có tiêt diên ban móng hình chu nhât khi bê rông móng
không lon. Tiêt diên hop lý là hai mái dôc vì nó phù hop voi biêu dô mô men
và luc cát, do dó tiêt kiêm vât liêu. Chiêu cao mép ngoài cua móng h
n
>200mm.
- Chiêu cao h cua móng báng duoc xác dinh tu diêu kiên không phai dát côt
thép ngang dê chiu cát, nghia là phai thoa mãn diêu kiên.

Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Th i gian th nh hành. -Khuy t t t, c u t o g . - u ki n làm vi c c a g . 1.Ch u kéo: -C ng ch u kéo d c th c a g r t cao: m 15% c ng 2 t t i 10KN/cm . Tuy v y trên th c t không th s d ng tr s này vì có nhi u nhân t làm gi m c ng ch u kéo (m c, th , g không ng nh t). -C ng ch u kéo ngang th c a g r t nh , ch t 1/15 - 1/20 ng ch u kéo ngang th . 2.Ch u nén: -C ng ch u nén d c th nh h n c ng ch u kéo d c th 2 kho ng 3 - 4KN/cm . ây là ch tiêu n nh nh t trong các ch tiêu v c ng , nó c dùng ánh giá và phân lo i g . -Kh n ng ch u nén ngang th th p . 3.Ch u u n: N m kho ng trung bình gi a c ng ch u kéo và ch u nén. 4.Ch u ép m t: -C ng ép m t d c th t ng ng v i nén d c th . -C ng ép m t ngang th (ép m t c c b và ép m t toàn ) c ng nh nén ngang th . Công th c c ng ép m t:
σ
em

=

N F em

-N: l c ép m t. -Fem: Di n tích ch u ép m t (di n tích ti p xúc) 5.Ch u tr t: -Tr t d c th , ngang th và xiên th . C ng tính toán là c ng trung bình τ
tb

=

P F tr

nh h ng n c ng g : IV/ Nhân 1. nh h ng c a m: (W) m(W) càng l n thì c ng c a g càng gi m. m tiêu chu n: σ 18 = σ w [1 + α (w − 18 )KN / cm 2 ] Trong ó: σ 18 :c ng g m tiêu chu n 18% m( ch u kéo d c th α = 0,015 , nén d c α :h s di u ch nh th α = 0,05 , nén ngang th α = 0,035 , u n α = 0,04 , tr t α = 0,03 W: mc ag . σ w :c ng g mW 2. nh h ng c a nhi t ( to) Nhi t (to) t ng c ng gi m,to t ng t 20à50oC thì c ng ch u kéo gi m 15-20% ,c ng ch u nén gi m 20-40%, c ng ch u tr t gi m 1520%; g giãn n gây ng su t c c b l n có th làm t g . K t c u g không c dùng to>50oC. 3. nh h ng c a khuy t t t c g , th v n, khe n t gây nh h ng n c ng g . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.S. Nguy n Phú Th Trang 2

Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú ý: ng theo công th c.

tính toán c a g khi ch u ép m t xiên th 1 góc
α Rem =

c tính

Rem  R 1 +  em − 1. sin 3 α   R 90   em

(1)

Trong ó: C ng công th c.

Rem c ng ép m t tính toán d c th . 90 ép m t ngang th c a g Rem c ng tính toán c a g khi ch u tr t xiên th 1 góc
α Rtr =

c tính theo

Rtr   Rtr 1 +  90 − 1. sin 3 α  R   tr

(2)

Trong ó: Thông th

Rem c ng tr 90 Rtr c ng tr 90 ng l y Rtr = Rtr/2

t tính toán d c th . t tính toán ngang th c a g
Rtr 1+ sin 3 α

Do ó công th c (2)

α c vi t thành Rtr =

Ch ng 2 TÍNH TOÁN C U KI N C B N. I/ Tính toán c u ki n ch u kéo úng tâm. Tính theo c ng
σ = N ≤ Rk F th

-N: L c kéo tính toán. -Rk: C ng ch u kéo c a g . -Fth: Di n tích ti t di n ngang c a c u ki n ã b thu h p
F th = F − F gy

V i F : Di n tích ti t di n ngang, Fgy : Di n tích do các l liên k t hay khuy t t t,...). N u kho ng cách gi a các ti t di n gi m y u nh h n hay ng 20cm coi nh trên cùng 1 ti t di n ngang tránh s phá ho i c a g theo ng gãy khúc.
N N

N

N

Fth
20cm

Fgy
b) c)

N
a)

N

Hình 2.1: u ki n ch u kéo úng tâm -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.S. Nguy n Phú Th Trang 3

Ki m tra v λ = l0 r min m nh Trong ó: -lo: chi u dài tính toán c a c u ki n . 2.µ :h s ph thu c s liên k t gi a 2 u c a c u ki n.S.1b) thì: Ftt=Fth.8    100  n àn h i: 3. .l . Ki m tra c ng : σ = N ≤ R F th n Trong ó: -N: L c nén tính toán.1a) và Fgy ≤ 25% Fng thì: Ftt = Fng Fgy ≥ 25% Fng thì: Ftt=4/3Fth .65 • u 1 u ngàm 1 u t do thì: µ = 2 -rmin: bán kính nh nh t c a ti t di n nguyên.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II/Tính toán c u ki n ch u nén úng tâm 1.289b v i v i ti t di n tròn : rmin = 0. Ki m tra v n nh σ = N ≤ Rn ϕ F tt Trong ó: Ftt: Di n tích tính toán ti t di n ngang c a thanh.N u ch gi m y u mép c u ki n và i x ng (hình 2. -Rn: C ng ch u nén c a g .N u ch gi m y u mép c u ki n và không i x ng (hình 2. -Fth: Di n tích ti t di n ngang c a c u ki n.8 • u 2 u liên k t ngàm thì: µ = 0. rmin = J min F ng v i v i ti t di n hình ch nh t: rmin = 0.1c) thì ph i tính theo nén l ch tâm. dùng xét kh n ng ch u l c khi b u n d c. [λ] : m nh gi i h n cho phép c a c u ki n -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.25d b:c nh ng n c a hình ch nh t. Nguy n Phú Th Trang 4 .V t li u g làm vi c trong giai n àn h i: 3100 .V t li u g làm vi c ngoài giai 2  λ  . khi λ ≤ 75 ϕ = 1 − 0 .N u ch gi m y u không mép c u ki n (hình 2. • u 2 u c u ki n liên k t kh p thì: µ = 1 • u 1 u ngàm 1 u kh p thì: µ = 0. l 0 = µ . khi λ > 75 ϕ = λ2 . c l y nh sau: . c l y nh ϕ : h s u n d c. sau: . d: ng kính c a ti t di n tròn.

15 = 1. Phân thành hai tr ng h p λ > 75 và λ 75 tính toán.2m.( ng su t pháp) σ = M ≤ m .365 .8% < 25%Fng ⇒ Ftt 216 = Fng c khác rmin = 0.289b = 0. -m: h s u ki n làm vi c. Gi i: gi thi t:g nhóm VI.15 c nh ti t di n l n h n ho c b ng 15 cm v i g x m = 1. C t có 2 l bu lông d =16mm n m kho n gi a c a c t.U n ph ng.2 c nh ti t di n l n h n ho c b ng 15 cm v i g tròn b)Ki m tra v ng su t ti p.Ki m tra v c ng : σ = 90 N ≤ Rn = = 0. 22 2 90 σ = ≤ 1. W=18% → Rn = 1. Ru W th -M: mô men u n tính toán.6 Fth .216 ⇒λ= y V y c t làm vi c an toàn. a)Ki m tra v c ng . chi u dài tính toán lo=3. l c tác d ng.Ftt 38. 22 rmin 3. Nguy n Phú Th Trang 5 .4 = 177.51KN ≤ Rn = 1.365 2 λ 92 . W = 18%. Bài t p Ki m tra u ki n làm vi c c a c t ch u nén có ti t di n 12x18cm. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.15 0.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ • Các c u ki n ch u nén ch y u [λ] =120 • Các c u ki n ph [λ] =150 • Thanh gi ng k t c u [λ] =200 4.47 3100 3100 ⇒ϕ = = = 0 .4cm2 2 ⇒ Di n tích thu h p c a c t g là: Fth = Fng – Fgy = 216 – 38.14 < 1.S.Bài toán thi t k : C n c vào u ki n liên k t.289x12 = 3. m = 1 c nh ti t di n nh h n 15 cm m = 1. ch u l c nén N=9t n. Bi t g thu c nhóm VI.47 l0 320 = = 92. III/Tính toán c u ki n ch u u n. -Wth: mô men ch ng u n c a t t di n b thu h p -Ru: C ng ch u u n tính toán c a g .6x2) = 38. ch n kích th c ti t di n a c u ki n k t c u an toàn trong s d ng.15 KN 177. Thông th ng d a vào u ki n n nh ch n ti t di n.Ki m tra v Ta có: Vì : n nh: N σ = ≤ Rn ϕ.4 Fgy = x100 = 17.6cm .15KN/cm2 Di n tích nguyên c a c t g : Fng = 12x18 = 216cm2 Di n tích gi m y u c a c t : Fgy = 12x(1. 1.

l f E  l  Sau khi có Jx tính c kích th b. b và h ≥ 15 cm . l  250 Gi i: Ta có: M max = Ch n ti t di n hình ch nh t.85.15. t i tr ng tính toán q f = 4.l = l E .4.28 KNm 8 8 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.F võng c u ki n( c ng). W= M max 12.h Ki m tra l i theo võng cho phép [f/l] C ng có th ch n ti t di n theo võng cho phép [f/l] Jx ≥ M .Q = 3 . Ru = 1.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ τ = Q . chi u dài m g l = 4.M .Q 2F i v i tr c chính +Ti t di n hình tròn: τ c)Ki m tra f  f  ≤   l l  4 .5 2 = = 12.b -Q: l c c t tính toán trên ti t di n ang xét.083 d) Thi t k ti t di n c u ki n T u ki n c ng ta có W yc ≥ M Ru N u ti t di n tròn t Wyc tìm d. +Ti t di n hình ch nh t : τ = 3 .104 D m 2 u kh p ch u t i tr ng t p trung gi a k =0. ti t di n ch nh t tìm b.h 12 3 c ti t di n Ti t di n ch nh t J x = Ti t di n tròn J x = πd 4 64 Bài t p Ch n ti t di n cho m t d m g liên k t 2 u là kh p. D m 2 u kh p ch u t i tr ng phân b u k =0.J i f l   f l tính theo công th c s c b n v t li u võng cho phép c a c u ki n l y theo b ng tra ph l c (b ng 2).10 2 = = 821cm 3 m. ch u t i tr ng phân b u qtc = 4KN/m. -Jx: mô men quán tính chính trung tâm c a ti t di n.3 q.l 2 4.Ru 1. võng t ng i cho phép   = 1 .5m. -b: b r ng ti t di n m t tr t.S x ≤ R tr J x .1. -S x: mô men t nh c a ph n ti t di n nguyên b tr t trung tâm x.85KN/m.28. -Rtr: C ng tr t d c th c a g . Nguy n Phú Th Trang 6 .3KN/cm2.S. f k .

J = 6 12 . b = 0 .5 3.U n xiên: Khi ph ng t i tr ng tác d ng không n m trong m t ph ng a 1 tr c quán tính chính nào c a ti t di n g i là u n xiên.1cm 0.48KNm 8 8 f k .474. b và h ≥ 15 cm . b)Ki m tra võng.5: q Rtt:c ng ch u u n tính toán ag .Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ m b o c ng.8h b 0. J = 12000cm4.4cm.832 = = 18. Gi i: Ta có: W= M max = q. b = 0.l 1 1 = = < l E .l 3 .M .4 = 15. 2.8 = 20 . ti t di n nên ch n th a m t chút ch n 15 x20 cm. J = 12000cm4.4.85. b a)Ki m tra c ng .250 .5 cm Kích th Theo c Theo c ti t di n: ng c ng: h= h = Ch n ti t di n 20x18cm có W = 12000cm3. fy: võng thành ph n i v i tr c x và y IV Tính toán c u ki n ch u nén u n ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.1.4. My M σ = σ x +σ y = x + ≤ Rtr Wx W y qx = qsin α x α α Hình 2.8 . = 1200 cm 10 6  f  384 Mô men quán tính: J = h = 1. 12000 0 . Nguy n Phú Th Trang 7 . 384 E l 5 4 . M max 12.8 h 4 W = .3 5 q tc .8. 20 .000 cm 4 12 Mô un àn h i E =10 6 N/cm2 võng t ng i: Ch n ti t di n 20x15cm có W = 12000cm3.8 12 .8 12 . Mômen ch ng u n c a ti t di n W = 15 x 20 2 = 1000cm 3 > 821cm 3 6 Ki m tra võng c a d m Mô men quán tính( theo s c b n v t li u) : Jx = 15 x 20 3 = 10 .15.10 2 = = 832cm m.18.  = .8 0. J x = 0 . f = f x2 + f y2 ≤ [ f y q y = q cos α ] tính toán c u ki n u n xiên fx.S.W 6. 6.52 = = 12.l 2 4.25 → b = 0. 6 = 16 .Ru 1. 6 cm .8 h 3 0 .J 256 250 Ch n ti t di n hình ch nh t.

Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ch ng 3 LIÊN K T TRONG K T CÂU G I/Liên k t m ng: Th ng dùng nh ng thanh ch u nén, c làm vi c c a liên k t m ng là l c truy n qua m t ti p xúc. 1.M ng uôi kèo 1 ng N a)Tính toán liên t m ng: N - Ki m tra ch u ép m t:
k

mc as

σ =

hm

Nn α ≤ R em F em

a b

c

Trong ó: -Nn:L c nén tính toán c a kèo tác d ng lên di n tích ép m t. - Fem: di n tích ép t: F em
b .h m = cos α

Nk

R

Hình 3.1

+b:Chi u r ng thanh kèo th +hm:Chi u sâu rãnh m ng. - Ki m tra tr t uôi m ng: σ =

ng l y theo chi u r ng quá giang

N tr tb ≤ R tr F tr

Trong ó:-Ntr = Nk = Nncos α -Ftr:di n tích m t tr t:Ftr = b.ltr -b:b r ng c a thanh quá giang -ltr:chi u dài m t tr
tb - R tr :c

t: l tr ≥

N tr
tb b. R tr

ng

ch ng tr ng

tb t trung bình : R tr =

R tr 1+ β l tr e

+Rtr:c 169

ch ng tr

t c a g l y theo

ng 1giáo trình trang

+ β :h s ph thu c hình th c tr t. +e: l ch tâm c a l c tr t Tr t 1phía: β = 0 , 25 ; e = 0 ,5 h ; Tr t 2phía: β = 0,125; e = 0,25h -Ki m tra c u ki n b gi m y u do kh c rãnh m ng gây ra.
N k ≤ Rk F th

-Nk:l c kéo tác d ng lên quá giang. -Rk:c ng ch u kéo d c th c a g -Fth:di n tích ti t di n b thu h p: Fth = b(h - hm) 2.M ng uôi kèo 2 r ng. Công th c v ch u tr tc ag :
' tb R trtb = 0 , 80 R tr ' tb R tr'tb = 1 ,15 R tr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.S. Nguy n Phú Th Trang 8

Bài gi ng môn h c -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' R tr =

N n . cos α tb b . 1,15 R tr

' ' l tr = l tr' −

h 2 sin α

r r

N
.

II/Liên k t ch t: Ch t là nh ng thanh tròn ho c t m nh dùng n i dài các thanh g , làm t ng ti t di n N các thanh thép, liên k t các u ki n thành c u ki n ch u c hoàn ch nh. Hình 3.4:M ng 2 r ng Ch t có tác d ng ch ng i hi n t ng tr t x y ra gi a các phân t ghép khi ch u ngo i l c tác d ng. Khi liên k t b phá ho i ho c do 2 kh n ng ho c ch t b c t ti t di n ngang t i m t ti p xúc gi a 2 phân t ho c ch t b bi n d ng gây ra hi n t ng ép m t phân t g . Tác d ng :ch ng l i hi n t ng tr t x y ra gi a các phân t c ghép ch u ngo i l c tác d ng. ----------------------------------------------------------------------------------------------Ph n II K T C U THÉP Ch ng 4 THÉP DÙNG TRONG XÂY D NG I/ u khuy t m c a thép. 1. u m:-Thép là v t li u ng nh t, ng h ng, có modun àn h i cao. - là v t li u nh h n k t c u bê tông, g ch á - Ch u t i tr ng t t. - Thi công, l p d ng nhanh. 2.Nh c m:-Thép d b ôxi hóa, hoen r , m t nhi u chi phí b o d ng. -K t c u ch u nhi t kém, to ≥ 500 oC thép không còn kh n ng ch u c -Giá thành cao. II/Thép dùng trong xây d ng. Các kí hi u thép hay dùng:CT0, CT1, CT2, CT3, CT4,… Hàm l ng cacbon có trong thép<0,27%. v hoen r thép x y ra b m t ngoài làm gi m di n tích b m t c t ngang à gi m kh n ng ch u l c c a thép. T c hoen r : u ki n th ng 0,05mm/n m. Nhà công nghi p0,1mm/n m. vBiên pháp ch ng hoen r :-Làm k t c u c, r ng, quét s n. -K t c u ngoài tr i không c ng n c, có bi n pháp thoáng, không gi m. -C n ki m tra nh k , th n tr ng k t c u thép có m cao, n tr ng, axit, hóa ch t,…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.S. Nguy n Phú Th Trang 9
e

Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nâng cao tính c h c c a thép ng i ta thêm vào thành ph n c a thép 1 s kim lo i nh :Ni, Cr, Mn, Cu, …t l kim lo i trong thành ph n c a thép<2,5%. -Hình d ng thép dùng trong ngành xây d ng:
a) b) c) d)

Hình 4.1:Các lo i thép hình ph bi n

Ngoài ra còn lo i thép úc: vuông, tròn, thép ng tròn. -Lo i thép b n có chi u dày t 4à60mm, các c p khác nhau 2mm. -Lo i thép b n m ng có chi u dày t 0,2à4mm, th ng c làm t m l p. -Các thanh m ng. ----------------------------------------------------------------------------------------------Ch ng 5 LIÊN K T TRONG K T C U THÉP I/Liên k t hàn. 1.Khái ni m:Hàn là dùng nhi t t nóng c c b kim lo i nóng ch y ra hòa l n vào nhau khi ngu i ông l i t o thành ng hàn. 2.Ph ng pháp hàn. a)Hàn h i(hàn xì): Dùng khi Oxi và Axêtylen k t h p t o thành h n p b c cháy t a nhi t cao kho ng 3200oC. Thép nóng ch y hòa vào nhau o thành liên k t hàn. b)Hàn n: (T o h quan n t nóng ch y kim lo i) -Có 2 ph ng pháp: Hàn th công và hàn t ng. -C u t o que hàn: +Lõi que hàn (b ng kim lo i) có tác d ng là 1 nc c phát sinh h quang n. +V b c que hàn(h n h p b t kim lo i, b t á, th y tinh và n c) gi h quang n n nh, t o l p s m i hàn ngu i ch m, ng n c n không khi chui vào t o b t khí ng hàn 3.Phân lo i ng hàn. a)Hàn i u:Có u m là không t n các b n ghép, ng hàn ng l c truy n i th ng, không gây hi n t ng t p trung ng su t. Nh ng khi hàn các b n ghép c b n có chi u dày a>10cm thì ph i gia công mép b n thép à t n công. a<10(mm) a = 10à20(mm) a>20(mm)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.S. Nguy n Phú Th Trang 10

hh + h h:chi u cao ng hàn hh = a ng chi u dày thép hàn c b n ho c b ng chi u dày b n thép hh = a/2 -Hàn th công β = 0. Chi u dày tính toán ng hàn góc: δ h = β . l l Phía th?y Phía khu?t l l l .Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ b) ng hàn góc:Có u m không ph i gia công mép thép c n hàn.S. Tr ng h p hàn th ng góc. không nên dùng hàn góc ch u t i tr ng ch n ng.Gián n. u ki n b n σ = N ≤ Rh Fh 4. Tr ng h p ng hàn xiên góc σ = N . -Fh:di n tích ti t di n ng hàn i u Fh = hh. cos α ≤ Rch Fh ng ch u c t c a ng hàn.lh -Rh: ng ch u nén(kéo). 5. Tính liên k t hàn ch u mô men u n và l c c t. -N:n i l c nén(kéo) ng hàn ph i ch u.Tính toán liên k t hàn. Nguy n Phú Th Trang 11 . nh ng t n b n thép.Liên t c: l và h ghi chi u dài và chi u cao ng hàn.8 -Hàn t ng β = 1 c) Kí hi u ng hàn Tên ng Hàn nhà máy & công tr ng hàn Hàn i u Th?ng góc Xiên góc Hàn góc: . sin α ≤ R h Fh τ = N . ng truy n l c qua m i hàn u n cong hây hi n t ng p trung ng su t.7 -Hàn bán t ng β = 0. k b n: σ h = M ≤ Rkh Wh R ch :c Q τh = ≤ Rch Fh ng su t t ng h p: σ td = σ h2 + τ h2 ≤ Rkh -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.

Wthmax:mô men u n nh nh t. C n dùng que hàn s hi u bao nhiêu và dùng ph ng pháp hàn nào thì liên k t ch u c. l 384 E . -R:c ng tính toán ch u u n c a thép hình. Di n tích ti t di n ng hàn: Fh = hh. hh = a = 12mm:chi u cao ng hàn b ng chi u dày thép c b n lh = 250 – 10 = 240mm:chi u dài ng hàn b ng chi u r ng thép c b n tr i bên 5mm. Wx ≥ Wyc -1. ti t di n thép 250x12mm2 n liên t hàn i u ch u l c d c tr t Nk = 500KN.R Wth min τ = Qmax . M:mô men u n t i ti t di n c n ki m tra. ≤ γ . Sc:mô men t nh c a ti t di n d m i v i tr c trung hòa.J d)ki m tra n M max σ = ϕ dW -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th. ----------------------------------------------------------------------------------------------Ch ng 6 TÍNH TOÁN TRONG C U KI N C I/ u ki n ch u u n ngang ph ng 1.13 . σ = M ≤ γ .R u f 5 q c .8cm 2 ng su t ng hàn: σ h = N k = 500 = 17. Hình 5.Wh:mô men ch ng u n c a hh . ng hàn Rkh = 18 KN / cm 2 y m i hàn ch u l c. b)Ki m tra ti t di n d m ã c ch n v b n. a)Ch n ti t di n d m thép hình.σ td ng su t t ng ng Thí d :Có 2 t m thép b n thu c nhóm C-I. f f ≤ l l   .R kh :c ng ng hàn ch u kéo.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Trong ó:.S c ≤ γ .R c J xt Trong ó:Qmax:l c c t l n nh t trong d m.l 3 = . W yc ≥ M max . m thép nh hình.8 Tra b ng 5 ta có th dùng que hàn kí hi u E42. Gi i.S.t i tr ng phân b nh t ng th c a d m. ph ng pháp hàn th công. t:chi u dày b n b ng thép hình.l h2 6 N 250 N ng hàn W h = .4 KN / cm 2 Fh 88.lh = 12x240 = 2880mm2 = 28.1.5:h s k n nh h ng c a u n d c. Nguy n Phú Th Trang 12 . c)Ki m tra v c ng( võng) c a d m.5 R B N Trong ó:-Mmax:mô men u n l n nh t d m ph i ch u.

= 135 KNm .6cm 4.2.08.α .2x25 = 30KN/m.qtc = 1.6  6  J l    = 21. R 21 Tra b ng ch n c thép I40 có:Jx = 18930cm 4 . lo:chi u dài tính toán ngoài m t ph ng d m. m ch I thì α = 1. ch u t i tr ng phân b u. N u ϕ d > ϕ 1 y ϕ d = 0 .54 J x  l0    Jy  h  Jk:mô men quán tính khi xo n c a ti t di n d m. N u ϕ 1 ≤ 0 .5 = 946cm 3 .54 666  0. Giá tr ϕ d c l y theo ϕ1 . 21 . 3  6  .56.4  Jy  h  α = 21.85 y ϕ d = ϕ 1 . Jk = 40. Mô men l n nh t t i gi a nh p d m: l2 62 M max = q tt = 30 . Trong ó:lo:chi u dài tính toán c a nh p d m.5 Q max = q tt 6 l = 30 . = l   400 Gi i: Thép CT3 có: R = 21KN/cm 2. Mmax:mô men u n l n nh t d m ph i ch u. h s v t t i ng = 1 f 1. bc:chi u r ng b n cánh thép hình làm d m. chi u dài d m lo = 6m. ph thu c vào liên k t c a d m 2 các g i t a.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N u l 0 ≤ 16 thì d m không c n ki m tra n bc nh.12 à ψ = 1. M 13500 = = 25 KN / cm2 > R = 21KN / cm2 ϕ d . 2 2 40. h:chi u cao ti t di n d m. 4  3  . R Thí d :Thi t k d m thép kí hi u CT3.ϕ 1 ≤ 1 . Jy  h  J x  l0   E 666  0 . Giá tr ϕ1 c xác nh: ϕ1 = ψ Jx  h  J y  l0   E   R  2 ψ :l y theo b ng 11. Rc = 13KN/cm2 àqtt = ng. Thép CT3 có E = 10 3 . Nguy n Phú Th Trang 13 .947 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th. W:mô men ch ng u n ti t di n nguyên c a d m. 56    2 2 Tính tr s σ = ϕd = ψ .  R = 3 .6 + 0. 68 + 0 . 8 8 c c t l n nh t t i g i d m W yc = 1. = 90 KN 2 2 . R:c ng tính toán c a thép. Wx = 947cm3 Jy = 666cm4 .12 α = 1. 10 = 0 . 65 189 .Wx 0.54 x  0  = 1. ϕ d :h s k n s gi m kh n ng ch u u n c a d m. E:mô un àn h i c a thép. ph thu c tham s α . cánh trên t i tr ng tác d ng qtc = 25KN/m. M 13500 = 1.S.

Thi t k d m thép t h p:-Ch n ti t di n d m. bc ≥ 180mm. tb h -Khi b > 160 thì ph i t thêm s n d c song song cánh d m và t cách cánh tb -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th. a)Xác nh chi u cao d m: hmin ≤ hktc ≤ hxd võng: f = 4 5 (g c + p c ) l .61 ⇒ ϕ d = 3. hc =  → h .2KN / cm 2 < R = 21KN / cm 2 0.Rc n v chi u dài d m.696  0. Jy = 808cm4 .4  2 → ψ = 3.102 )3 1 1 f = 0.31cm4. c ng. t b = 3Qmax .102.0012 = < = . 54.1. -Ki m tra ti t di n d m ã ch n v b n. tb h -Khi b > 70 thì ph i t s n ng gia c t i v trí có Qmax. u chi u cao d m t 3h   tb =  7 + mm 1000   1-2m thì có th ch n chi u dày b n b ng: u không dùng s n gia c ng b n b ng thì: t b ≥ hb R .pc: T nh t i và ho t t i tiêu chu n trên 1 l:Nh p c a d m. Jk = 54. 384 EJ Trong ó:gc.7cm4. 808  0.7  6   = 19  808  0. Ch n thép I45. EJ: c ng ch ng u n c a d m. Ch n l i ti t di n. 5.54. có: Jx = 2769cm4 . 384 2. α = 1.57. h -Khi b ≤ 70 thì d m n nh c c b và d m không c n gia c thêm s n. W = 12. n nh.6  2 →σ = 13500 = 19.4    x103 = 0.(6. 2h. Nguy n Phú Th Trang 14 .5 E .S. i v i d m ti t di n d) n i x ng: bc ≤ 30t c i bc ≥ 1 1 1 h.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ à m không n nh. c dùng khi nh p d m và t i tr ng tác d ng l n qtc >20KN/m.… -Tính toán các chi ti t c a d m liên k t.1231 yd m Ki m tra t yêu c u v võng f = 5 l b n.61. 5 10 2 nh c c b t ng khoang d m.104. -Thay i ti t di n theo chi u dài d m.D m thép t h p.27450 800  l  400   2. 25.57 27. b)Xác nh chi u dày b n b ng. Thông th ng: 8mm ≤ t b ≤ 22mm c)Xác nh kích th c cánh d m.

N σ = ≤R ϕ . r:bán kính quán tính trung tâm c a ti t di n: r = a) P thu c liên k t 2 J F d) P u b) P c) P l l l µ=2 µ =1 µ = 0.λ : m nh tính toán c a c u ki n.S. . Nguy n Phú Th Trang 15 l . 15 II/ u ki n ch u nén úng tâm.4). s ϕ ph thu c m nh λ = l0 .4 Liên k t 2 u c u ki n a)M t u ngàm. b)Hai u là kh p.Ki m tra c ng . 3.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 1 trên t  → h . 1. -R:c ng ch u nén c a thép. d)Hai u là ngàm.F Trong ó:-N:l c d c tính toán. -Fth:di n tích ti t di n thu h p( ã tr ph n gi m y u).   4 5 iv is n d c: b r ng bs = b dày t s ≥ h + 40mm . c)M t u ngàm. 30 1 bs . 1 u t do .l (hình 6. -F:di n tích ti t di n nguyên c a ti t di n. .Ki m tra n nh. ph ngàm: l 0 = µ. r l0 :chi u dài tính toán c a c u ki n.[λ ] m nh gi i h n cho phép.5 Hình 6. + i v i c u ki n ch u l c chính: [λ ]= 120 + i v i c u ki n khác : [λ ] = 150 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.Ki m tra v m nh : λ ≤ [λ ] Trong ó:.75 µ = 0 . 1 u kh p . Fth 2.ϕ :h s u n d c. σ = N ≤ R.

t = 1cm Hai u thanh liên k t kh p nên µ = 1 →λ = µ. -N u ch dùng BT kh n ng ch u l c c a c u ki n không cao.l 0 1.2cm 2 . s hi u thép CT3. n u không có các l bu lông. Gi i. -Fth: di n tích t t di n ngang thu h p. inh tán thì l y Fth = F ----------------------------------------------------------------------------------------------- Ph n III K T C U BÊ TÔNG C T THÉP Ch ng 7 NH NG V N C B N V K T C U BÊ TÔNG CÔT THÉP I/ Khái ni m chung -Bê tông c t thép (BTCT) là 1 lo i v t li u xây d ng ph c h p do bê tông (BT) và c t thép (CT) cùng c ng tác v i nhau ch u l c.2 Ki m tra c ng do thanh kèo b gi m y u b i l bu lông: N ≤R Fth 210 ⇔σ = = 12. BT ch u nén t t h n ch u kéo t 8 n 15 l n.S.584. thanh kèo là thép góc u c nh L100x10. thanh kèo dài 2m.96 N nh: σ = ≤R ϕ .28KN / cm 2 < 21KN / cm 2 .F Ki m tra u ki n n T λ = 102 tra b ng 12(ph l c) tìm →σ = c ϕ = 0. -BT bao g m c t li u và ch t k t dính k t l i v i nhau t o thành th á nhân o. Ki m tra u ki n ng su t σ = N ≤R Fth Trong ó: -N:l c d c tác d ng vào thanh.2 − (2 x1) σ = III/ u ki n ch u kéo úng tâm. 19. [λ ]= 150 . Bi t l c nén tính toán N = 210KN.73KN / cm 2 < R = 21KN / cm 2 0. Tra b ng 13(ph l c) – Thép L100x10 có: F = 19. rmin = 1. Thép CT3 có: R = 21KN / cm 2 . -Vi c t thép trong c u ki n BT t o thành c u ki n BTCT có kh n ng ch u -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.19. khi c u ki n ch u n s ch u l c không h p lí.200 = = 102 < [λ ] = 150 rmin 1.96. vùng ch u kéo c a ti t di n y u cho nên b phá ho i tr c trong khi vùng ch u nén v n còn kh n ng ch u l c n a.584 210 18. Nguy n Phú Th Trang 16 . hai u thanh liên k t b ng bu lông có ng kính d = 20mm. -CT ch u kéo và ch u nén t t h n BT nhi u l n.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Thí d : Ki m tra s làm vi c c a thanh kèo ch u nén.

+Th ng có khe n tàgi m kh n ng ch ng th m và kh n ng làm vi c c a CT. 1. -H s giãn n vì nhi t c a BT và CT x p x nhau. u nh c m.ng l c tr c. -V a l p ghép. tr i qua nhi u khâu ph c t p. u m: +Có kh n ng s d ng v t li u a ph ng:cát.Nguyên lí làm vi c c a BTCT. a)Theo ph ng pháp thi công: -BT toàn kh i: t i ch . -BT l p ghép: úc t i nhà máy. +Có kh n ng ch u nhi t cao. BT ng l c. . tu i th cao.S. -Không có ng su t. Nh c m:+Tr ng l ng b n thân l n 26000Kg/cm3. ch u m i công n t i v trí công trình. 3. +Thi công t i ch . cách nhi t kém. -Gi a BT và CT không x y ra ph n ng hóa h c. Nguy n Phú Th Trang 17 . v n chuy n n công trình l p ghép. ph c t p theo yêu c u c a thi t . +Có b n lâu. 2. +Có th t o nhi u hình dáng a d ng.Tính ch t c h c c a BT a) ng ( RàRn) a N M?u BT ch? nén u Bàn máy nén h = 4a h = 4d d a a a a N Hình 7.Phân lo i BTCT. -Ph i dính ch t khi BT và CT ninh k t v i nhau.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c l n h n c u ki n BT. Kh c ph c:dùng BT nh ch u l c. Pôlime. b)Theo ng su t.1:M u BT ch u nén và thí nhi m nén u -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th. nh t là vùng b kéo. s i. á. Khi có l c tác d ngBT và CT cùng bi n d ng và không b tr t t ng i nhau.… II/Các tính ch t c h c c a BTCT 1.… +Có kh n ng ch u l c t t h n k t c u g ch á và k t c u g . BT còn bao quanh CT b o v CT không b n mòn do u ki n môi tr ng. ít t n công b o d ng và s a ch a. M c khác s ch u l c c ng h p lí b i vùng BT nào u ã có c t thép ch u l c t ng c ng. t n nhân công. +Cách âm.

M150. F:di n tích ti t di n ngang. c ng có th xác nh theo m u BT có ti t di n ch nh t.C Trong ó: ng ch u kéo c xác nh theo m u kéo c a ti t di n Nk F vuông. M400. K20. BT n ng có mác ch u kéo: K10. M200. T4. b)Bi n d ng c a BT Ti?p tuy?n t?i O . b)Xác nh theo m u BT ch u u n. δ T8. K15. +Mác theo c ng ch u kéo(K): là con s l y b ng tr s c ng ch u 2 kéo tính ra da N/cm c a m u th tiêu chu n. BT có mác ch ng th m: T2. Cát tuy?n OM ? th?tang t?i tr?ng i ε b :bi n d ng toàn ph n c a BT Rn 0 ε dh :ph n bi n d ng àn h i Fdh ε d :ph n bi n d ng d o σb M r : h s àn h i c a BT ? th?gi?m t?i tr?ng Ta có: ε b = ε dh + ε d . d ng h và thí nghi m theo tiêu chu n nhà n c.Bi n d ng do t i tr ng tác d ng ng n h n. Nguy n Phú Th Trang 18 . BT n ng có mác ch u nén: M100. Có 3 lo i mác BT: +Mác theo c ng ch u nén(M): Là tr s c ng nén tính theo da 2 N/cm c a m u BT chu n kh i vuông có c nh 15cm c ch t o.5M b.3: Bi u ch quan h σ − ε -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th. Trong k t c u BTCT dùng BT Mác không th p h n M150. M500. T12. K30. +Mác theo kh n ng ch ng th m(T): l y b ng áp su t l n nh t (atm) mà u ch u c n c không th m qua. Trong thí nghi m m u BT ch u u n: Rk = 3.2: Thí nghi m xác nh c ng ch u kéo c a BT a)Xác nh theo m u BT ch u kéo. K25. v = ε dh εb Mô un bi n d ng toàn ph n c a BT là: α 0 rb 0 Hình 7. T10.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -C ng ch u nén c xác nh m u BT úc sau 28 ngày.M u thí Np F nghi m có d ng kh i vuông ho c hình l ng tr (hình 7. K40. F:ti t di n ngang c a m u BT. . M350. M250.S. T6. Nk. M600.Ta có: Rk = Nk: L c kéo phá ho i m u.1).Mác BT: là ch s ch tiêu ch t l ng c a BT.h 2 M: giá tr mô men làm m u BT phá ho i. M300.Ta có Rn = Trong ó: Np:l c phá ho i m u. Nk Nk P b 4a l = 4h Hình 7.

4: Bi u v s t bi n c a BT làm t ng võng và r ng khe n t v i u ki n ch u u n. C-IV (theo TCVN 1651-85). + Thép C-I có tính d o và c ch t o s n thành các thanh tròn tr n ng kính 6à40mm. 2 +C t thép th ng: có c ng Ra ≤ 60 KN / cm +C t thép c ng cao: có Ra > 60KN / cm 2 -Theo chi u dài thép: có thép thanh và thép s i +Thép thanh th ng là thép hình và thép tròn có d>10mm c ch t o s n thành các thanh th ng dài 6à12m. +C t thép tròn ( c làm t các thanh thép tròn) -Theo c ng: có c t thép m m và c t thép c ng. AIV. Làm t ng s u n d c trong c u ki n ch u nén. Nguy n Phú Th Trang 19 . àn h i. thép này c ch t o thành s i dài và cu n thành cu n tròn nhi u vòng.Tính ch t c h c c a c t thép CT có tính ng nh t cao. C-III. +Thép nh p t ông Âu có thép AI. ch u nén và ch u kéo t t và t t h n BT. + Khi t i tr ng lâu dài. C-III. +Thép hình( I. 0 0 + T bi n có tác h i Hình 7. C-IV c ch t o thành thanh thép có g . C-II.S. ng kính trung bình thanh thép này t 10à40mm. AIII. bi n d ng c a BT t ng d n theo th i gian.Bi n d ng do t i tr ng tác d ng dài h n. L c ch t o s n t nhà máy). Hi n t ng này i là t bi n. Làm t n hao ng su t trong c u ki n ng su t tr c. -Theo hình dáng ti t di n thanh: có thép hình và c t thép tròn. lúc u B A ng nhanh sau t ng 0 ? ng su?t không tang B ch m l i trong khi mà bi?n d?ng tang rb A bi?n d?ng tang theo th? i gian ng su t không thay i. Thép C-II. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.Bài gi ng môn h c -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' Eb = σb σb = = tgα ε b σ dh + σ d . ng c a CT cao ö Phân lo i CT: -Phân theo nhóm: có 4 nhóm: C-I. Cách h n ch t bi n: BT già tu i m i cho ch u l c. +Thép s i: là thép tròn d<10mm. 2. AII. +C t thép m m là c t thép mà khi thi công có th u n c t d ( th ng là thép tròn có ng kính d ≤ 40 mm +C t thép c ng là c t thép mà khi thi công ng i ta không th u n c (th ng là thép hình và thép tròn có d > 40 mm -Theo c ng : có c t thép th ng và c t thép có c ng cao. h n ch l ng Xim ng và t l N/X khi úc BT.

… có khi gãy . s d ng xi m ng c bi t.… .L c dính là y u t c b n BT và CT cùng làm vi c. v i t i tr ng tác d ng lên k t c u ta xác nh n i l c b t l i nh t tác d ng lên ti t di n c a k t c u t ó ti n hành tính kh n ng ch u l c a c u ki n.25d n u u n r ≥ 10d Hình 7. chi u dài n thép u n móc neo là 6. n i c t thép * Móc neo: u n u các thanh thép tròn tr n làm cho c t thép không b tr t trong BT. * U n c t thép: nh ng ch CT b u n cong khi làm vi c CT s b ép vào BT. Nguy n Phú Th Trang 20 d . Kh c ph c: B o v m t ngoài t t (ch ng xâm th c) s n vôi.Ch t l ng c a k t c u BTCT c qui nh b i các khâu: thi t k .… . xâm th c. thép tr n ph i có móc neo . gi m tu i th .Bê tông c t thép(BTCT) a) c dính gi a BT & CT . thi t k thông thoáng. m t nhám.Do tác ng sinh h c: vi khu n. thi công.Do tác ng c h c: t i tr ng l n. L c dính c t o do keo XM c bám vào thép. b) ng su t trong BT và CT Khi BT co ngót có s c n tr c a thép.… Làm gi m kh n ng ch ng c a công trình. CT ph i có g . d ng Trong vi c thi t k ph i luôn cân nh c sao cho k t c u an toàn nh ng ti t ki m nguyên v t li u.5: Móc neo và u n côt thép ng th công và 3. s p. ma sát gi a thép v i BT. T ≤ Ttp .5d d -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th. axit.L c dính phân b b m t c a thanh CT nh ng s phân b không u. 3. móc neo có hình bán nguy t (hình 7. n. s mài mòn.làm vi c bình th ng và có tu i th .K t c u BTCT m b o c b n.Nguyên lí tính toán . m. ng su t BT kéo)àTrong c u ki n ch u kéo BT n t. rêu m c. III/Nguyên lí tính toán k t c u BTCT 1. G i ng kính c a r r thanh thép b u n là d.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ö Neo.S.25d n u u n b ng máy. ¯Hai d ng bài toán th ng g p: • Ki m tra các thông s v ti t di n BT và CT cho tr c c n ph i xác nh i l c mà ti t di n có th ch u c. c) phá ho i và h h ng c a BTCT .Trong ó: T: n i l c b t l i nh t có th phát sinh trong k t c u do các t nh t i và các t i tr ng khác d 2.5). k t c u BTCT có ng su t nh h n k t u BT không có CT ( ng su t thép nén.Do tác ng hóa h c: môi tr ng có mu i. l c ép phân ra kho ng r ng cho BT ch u l c ng i ta ph i u n c t thép sao cho ch u n có bán kính cong r ≥ 10d * N i CT: Thép không chi u dài theo thi t k thì ph i n i: có th n i bu c ho c hàn.

ng kính thanh. b)M t c t.S.C t thép ch u l c. trong ch t o. kho ng cách gi a tr c các thanh -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th. • Tính CT xu t phát t n i l c tác d ng lên c u ki n khi có các thông s v kích th c. khe h gi a 2 mép thanh thép c nh nhau ph i l n h n ho c b ng ng kính c a thép và l n h n 25. chi u dày c a b n sàn thông th ng 6à10cm. 1. thi công. m t hình dáng: c u ki n ch u u n có b n và d m. ôi khi l n h n i v i tr ng h p b n sàn không d m. t thép trong b n ch y u c t ch u l c và c t phân b . làm vi c h p lí và d dàng. n là m t t m ph ng có chi u dày r t nh so v i chi u dài và chi u r ng. v t li u sao cho các c u ki n hàm l ng CT kh n ng ch u l c. CT ph i c t v i kho ng h m b o cho v a BT l t qua d dàng. thép phân b φ 6 ÷ φ 8 . 2. kích th c nh m làm cho kích th c k t c u ti t ki m và m o c ng t t nh t. 1. Thép ch u l c th ng là φ 8 ÷ φ10 . c)C u t o t i g i t a. ----------------------------------------------------------------------------------------------Ch ng 8 TÍNH TOÁN C U KI N CH U U N THEO C NG I/ c m c u t o m t n i l c: Trong c u ki n ch u u n có mômen u n(M) và l c c t(Q). L p BT b o v CT m b o yêu c u. Trong m i tr ng h p thì chi u dày l p BT b o v không c nh n ng kính CT. -C t thép ch u l c th ng dùng lo i thép C-I và A-I có ng kính t 6à12mm t trong mi n ch u kéo c a ti t di n. Nguy n Phú Th Trang 21 . Ttp: giá tr bé nh t v kh n ng ch u l c c a ti t di n. Kích th c chung b n sàn là 1à5m. N u chi u dày l p BT b o v không m b o s làm cho CT hoen r . c) b) Hình 8.C t thép phân b .Nguyên lí c u t o Ch n hình d ng. n m d c theo ph ng có ng su t kéo. u t o b n(t m an) 2 c 1 a) l0. n u gia c ng CT sao cho trong k t c u không c phát sinh các ng su t do co ngót c ng và s c khác. tuân th v các qui nh CT.10d . S l ng thanh.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ gây ra. 2.1: b trí c t thép trong b n a)M t b ng.

Ta có: h =  ÷  1 8 1  h l . hình thang i nh p d m là l. bu c t d c. không l y quá 1. *Khi d m có h<800mm l y góc u n xiên α = 450 và ai dùng φ 6 . N u chi u r ng c a ti t di n b>150mm thì ít nh t ph i có hai thanh t 2 góc thu c vùng bêtông ch u kéo. c t ai và c t xiên. hình p. c t d c c u t o. chi u cao ti t di n d m là h. N u có nhi u thanh thép d c ch u l c.S. C t thép phân bó ph i ch u ng su t v co ngót và thay i nhi t theo ph ng t thanh thép y. kho ng cách gi a các thanh thép không l y quá 350mm. gi nguyên v trí c t d c lúc thi công. b h Hình 8.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ y theo k t qu tính toán. kích th cc at ng và c t. Ti t di n ngang c a d m có th là hình ch nh t. N u b<150mm có th dùng 1 thanh thép d c . -C t thép ch u l c t theo tính toán ch u l c. = 2 ÷ 4 . Khi h>700 ph i t thêm thép d c c u t o vào trong m t bên a chi u cao ti t di n. Nguy n Phú Th Trang 22 . ph i t thành nhi u hàng. u t o c a d m m là k t c u ch u u n có kích th c ti t di n ngang khá nh so v i chi u dài a nó.2: Các d ng ti t di n c a d m BTCT t thép trong d m g m có: C t d c ch u l c. bu c v i CT ch u l c thành l i không cho các thanh thép b d ch chuy n lúc thi công. -C t thép d c c u t o dùng làm giá gi cho c t ai không b d ch chuy n trong lúc thi công. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th. 2. -C t ai th ng là thép C-I có ng kính 6 ÷ 8 mm ch u l c c t. th ng do n thép d c ch u l c u n xiên lên mà thành. Khi chi u cao d m h<700 thì ch c n t thép c u t o góc c a ti t di n.5h khi h>150mm(h:chi u dày c a b n) -C t thép phân b c t vuông góc v i CT ch u l c. Ngoài ra thép phân b còn có tác d ng phân nh h ng c a l c t p trung ra di n r ng h n. m c khác nó ch u các tác d ng do bêtông co ngót ho c có thay i nhi t . C t d c c u t o th ng có ng kính 10 ÷ 12 mm. ch T. nh ng không l y quá 200mm khi chi u dày b n i 100mm. -C t xiên là 1 n thép t nghiên ch u l c c t. chi u r ng ti t di n d m là b. Khi ch n h và b c n xét 20  b n yêu c u ki n trúc và nh hình hóa ván khuôn. Thép phân b th ng có ng kính d = 4 ÷ 8 mm. nhi u l p m b o kho ng cách h gi a các thanh thép. ch I. th ng là thép có ng kính d = 10 ÷ 40 mm.1% di n tích c a s n d m. ng di n tích m t c t ngang c a c t c u t o không c nh h n 0.

n c t xiên.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ *Khi d m có h ≥ 800 mm l y góc u n c t xiên α = 60 0 và ai dùng φ 8 * i v i các d m th p và b n có th u n c t xiên v i góc α = 30 0 3 4 3 A 2 2 2 1 A 4 4 1 2 Hình 8.Tr ng thái ng su t và bi n d ng c a ti t di n th ng góc. có tr ng h p x y ra v t n t nghiêng. Ti p t c t ng t i tr ng thì vùng ch u kéo c a m s xu t hi n v t n t. khi nghiên c u ng i ta phân làm 3 giai n: a)Giai n I: Khi mômen bé (t i tr ng còn nh ) có th xem nh v t li u làm vi c àn h i. 2. quan h ng su t và bi n d ng là ng th ng.C t d c c u t o bu c thép ai. ti t di n d m theo ph ng v t n t nghiêng g i là ti t di n nghiêng. Quá trình phát tri n ng su t và bi n d ng trên ti t di n th ng góc x y ra liên c.3: Các lo i thép trong d m. 2. nh ng ch có l c c t l n (th ng là t i các mép các g i ) v t n t có ph ng nghiêng so v i tr c d m g i là v t n t nghiêng.Thí nghi m: P P Tr?c d?m b) v?t n?t nghiên v?t n? t th?ng d? ng Hình 8. 3.C t ai. s ng -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th. II/ làm vi c c a d m BTCT 1. 4.C t d c ch u l c. th y s làm vi c c a d m nh sau: Khi t i tr ng còn nh d m b n v ng và nguyên v n.S. Nguy n Phú Th Trang 23 . ti t di n d m theo ph ng v t t này g i là ti t di n th ng góc.4: Các d ng khe n t trong d m n gi n Quan sát 1 d m BTCT t lúc m i t t i tr ng nh r i t ng d n t i tr ng n khi d m b phá ho i.C t d c c u t o khi chi u cao d m h>700mm. S phá ho i có tr ng h p x y ra v t n t th ng góc. nh ng ch có mô men l n v t n t có ph ng vuông góc v i tr c d m g i là v t n t th ng góc. Khi d m ã có v t n t mà c ti p t c t ng t i tr ng thì v t n t ngày càng m ng ra và d m b phá ho i. Do v y khi thi t k d m ph i tính toán trên c hai lo i ti t di n nh m làm cho d m không b phá ho i theo b t c ti t di n nào. 2’. 1.

III/Tính toán c u ki n ch u u n có ti t di n ch nh t 1. c)Giai n III (giai n phá GIAI O?Nσb < R I σ b < Rn n ho i): Ti p t c t ng mômen u n lên Ia) M Ib) M a thì d m b phá ho i. Khi thi t k GIAI M III R IIIb) M IIIa) ph i tránh không d m t tr ng thái gi i h n này. b)Giai n II: Khi mômen t ng lên mi n bêtông ch u kéo s b n t. Tr ng h p M M ng CT ch u kéo t lên r t nhi u ng su t trong thép còn σ b < Rn σ b < Rn ng su t trong nh σ a < Ra nh ng GIAI O?N II bêtông vùng ch u nén l n. Nguy n Phú Th Trang 24 .S. Lúc s p s a n t ng su t kéo trong bêtông t t i gi i h n c ng ch u kéo Rk (hình Ib). Khi mômen t ng lên.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ su t có d ng tam giác (hình Ia). s ng su t có d ng ng cong. T i khe n t hình nh ph n bêtông ch u kéo không làm vi c toàn b ng l c kéo là do CT ch u. Mu n cho d m không b n t thì ng su t pháp trên ti t di n không c v t quá gi i h n tr ng thái Ib. Tr ng h p l ng R CT ch u kéo t không nhi u ng su t trong CT ã t Ra. n khi IIa) M IIb) M σ b = Rn thì bêtông vùng ch u nén b ép v làm cho d m b phá ho i nh hình IIIa. vùng bêtông ch u nén b thu h p d n khi ng su t trong bêtông t t i gi i h n ch u nén Rn thì d m phá ho i (hình IIIb) ***Nh n xét: Khi d m b phá ho i c bêtông vùng ch u nén và CT u phát huy h t kh n ng làm vi c.5: Các giai n ng su t và bi n d ng trên ti t di n th ng c phát tri n lên phía trên làm cho góc. a) ng su t b:chi u r ng ti t di n h:chi u cao ti t di n h0:chi u cao làm vi c c a ti t di n x:chi u cao vùng bêtông ch u nén Fa:di n tích ti t di n ngang c a CT ch u kéo. u l ng CT ch u kéo nhi u thì ng su t trong CT σ < Ra nh hình IIa. u l ng CT ch u kéo không nhi uthì ng su t trong CT ch u kéo có th t i gi i h n ch y c a thép σ a = Ra nh hình IIb. Thép b ch y d o r i m i b phá ho i cho nên hi n ng x y ra t t . ây là hi n t ng phá ho i giòn. n u t ng mômen n thì CT b ch y d o. bi n d ng d o trong bêtông phát tri n. khe n t phát tri n d n lên phía trên. tr c khi b phá ho i d m có bi n d ng l n g i là phá ho i o. u ki n có ti t di n ch nh t t c t n. n a -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th. khe n t ti p Hình 8. hi n t ng x y ra nhanh t O?N ng t nên r t nguy hi m.

bi t Giá tr gi i h n α 0 ph thu c mác bêtông và nhóm c t thép (tra α 0 α 0 tra b ng 24 c A0) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.b.5α . khi ó A ≤ A 0 .h0 = αRn . tα= x .Rn .5α R) .5 . ng th i thay x = α .α . ng su t trong bêtông b ng nhau và t n m c c ng C?t thép ch? kéo u ch u nén Rn -T i vùng ch u kéo bêtông b Hình 8.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A:kho ng cách t tr ng tâm c a Vùng bêtông ch? nén u CT Fa n mép ch u kéo c a ti t Mgh di n Khi tính toán c n chú ý: -T i vùng bêtông ch u F nén. ta có công th c c b n: Ra Fa = α .h0 d) u ki n s d ng . γ h0 (Tra b ng 24 Giáo trình KCXD tìm A) Suy ra Ra Fa = Rn .x T ng mômen c a các l c i qua tr ng tâm chung c a các CT ch u kéo: X X a x  M gh = Rn . Nguy n Phú Th Trang 25 . u ki n c ng khi tính toán theo tr ng thái gi i h n là M ≤ M gh .b.h0 i giá tr mômen l n nh t mà c u ki n ph i ch u là M.b.h 0 (h0 − 0 . x = α .h 02 = AR n .b.Fa .b.6: ng su t c a ti t di n ch nh t t c t n t coi nh bêtông không làm vi c.b.α .h0 M ≤ ARn .h 0 = α 1(− 0.S. chi u cao vùng ch u nén ph i nh h n gi i n x ≤ α 0 .5α .h02 M ≤ γRa .h0 vào ph ng trình mômen ta c: x  2 ) M ≤ R n . x  h 0 −  = R n . s ng su t ta th y ây là h l c song song cân b ng nên có 2 ph ng trình cân b ng có ý ngh a c l p v i nhau T ng hình chi u c a các l c lên ph ng tr c d m: Ra Fa = Rn .b.x h0 −  2  2 công th c trên ta suy ra x  M gh = Ra Fa  h0 −  2  c: c)Công th c c b n. A = α (1 − 0.h0 . tr ng thái gi i h n ng su t trong CT t c ng ch u kéo c a CT là Ra b)Ph ng trình cân b ng. C t thép trong vùng ch u kéo ch u toàn b l c kéo.b.b.) = 1 − 0.u ki n h n ch v chi u cao vùng BT ch u nén: m b o c u ki n n tr ng thái gi i h n phá ho i d o. ng 20.h0 hay x ≤ α0 h0 c là: α ≤ α 0 .α .b.h 0 n 2  Tóm l i.

1h -Tìm A = M . Ra .h0 ho c Fa = γ .Ra Fa h0 N u α > α 0 thì l y α = α 0 và A = A0 nên M gh = A0 Rn . mác BT. α 0 .5 ÷ 2 cm.b. u ki n có ti t di n ch nh t t c t thép kép.4 i v i d m α tra b ng ra A và tính h0 = 1 M sau ó tính h ≈ h0 + a ho c h ≈ 1.62 khi ó Fa Khi tính toán ph i m b o µ min ≤ µ ≤ µ max b. ra Rn . Ra .h 0 Ch n thép th c t m b o di n tích tính toán theo b ng tra thép (b ng 25) trí thép trên ti t di n ph i m b o yêu c u c u t o v kho ng cách và v p bêtông b o v c t thép.h0 N u α ≤ α 0 thì t α tra b ng ra A ho c γ r i tính M gh = A. Fa Gi thi t α = 0. Bài toán2:Ch n kích th c c ti t di n Bi t M. nhóm thép yêu c u tính kh n ng ch u u n Mgh -Tìm các s li u tính c n thi t Rn .h0 Ra F -Ki m tra hàm l ng thép: µ = a 100% b. Tìm b. Yêu c u tính di n tích c t thép Fa. α 0 i tính α = Ra Fa Rn . mác BT.b. so sánh A v i A0 Rn .h0 R ng thép t i a µ max = α 0 n Hàm l ng thép t i thi u µ min = 0.R n Sau khi ch n c h s tính Fa nh bài toán 1. nhóm CT. i BT mác 200 tr xu ng và thép có Ra ≤ 30KN / cm 2 thì α 0 = 0.S. Fa. α = 0. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.5α 0 = 0. li u c n thi t: C n c mác BT và nhóm CT tra b ng -Tìm các s tính h0 = h − a thông th ng v i b n a = 1. h0.h02 ho c M gh = γ .3 ÷ 0. Nguy n Phú Th Trang 26 . Gi thi t a i d m a = 0.b. A0 .25 i v i b n. mác BT và nhóm CT.b.h02 2.05% Ra ng CT là µ = e)Bài toán th ng g p Bài toán1:Tính CT: Bi t tr s mômen M. h.h0 n N u µ > µ min y Fa là k t qu v a tính N u µ ≤ µ min y Fa = Fa(min) = µ min .Rn .h02 N u A>A0 không thõa mãn u ki n tính c t N u A<A0 thì t A tra b ng ra α ho c γ -Tính Fa = α Rn M b.b. Bài toán3:Tính kh n ng ch u u n Mgh Bi t kích th c ti t di n b. kích th c ti t di n (bxh).428 -Hàm l i hàm l Hàm l ng c t thép.1h0 A b.Rn . h.1 ÷ 0.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ) A0 = α 0 (1 − 0.

b.b.h . h. ng su t trong t thép ch u kéo Fa t t i c ng Hình 8. Thép Fa ≥ α 0 n b.5α . khi không nâng u ki n t CT kép : A0 < c b.7: ng su t c a c u ch u kéo c a thép Ra ki n ch u u n ti t di n ch nh t b)Ph ng trình cân b ng Chi u các l c lên tr c c u ki n Ra Fa = R n . Fa' -Ch th c hi n bài toán tính c t thép kép khi A0 < R R M − A0 Rn .h02 Bêtông phát huy h t kh n ng ch u nén khi α = α 0 lúc ó A = A0 tính Thép Fa' ≥ c: -Ch n thép: theo b ng di n tích ti t di n c t thép -B trí: m b o yêu c u c u t o. ng su t trong c t thép ch u nén Fa' t n c ng ch u F ' Ra F a nén c a thép Ra .b.h0 + Fa' ' Ra Ra Ra (h0 − a ' ) 2 0 ' a M ≤ 0. Rn yêu c u tính Fa .b. tα= ' Ra Fa = αR n .)x = αh0 ta có : h0 d) u ki n h n ch không b phá ho i giòn t vùng bêtông ch u nén.5 x ) + R a Fa' h0 − a ' ( ) a:kho ng cách t tr ng tâm chung c a các c t thép ch u nén ra thu c vùng ch u nén c a ti t di n c)Công th c c b n Cho mômen c u ki n ph i ch u M ≤ M gh .x + R 'a Fa' y mômen c a các l c v i tr ng tâm c t thép ch u kéo: X a ' M gh = R n . h.b. Ra .b. yêu c u kho ng cách gi a các thanh thép và l p b o v c t thép. Bài toán2: Bi t Fa' tính Fa -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.h02 a) ng su t F 'a Rn tính toán có th coi: vùng ch u Mgh nén. Nguy n Phú Th Trang 27 .b.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Bêtông vùng ch u nén không bêtông ta ph i t c t thép kép. . A = α (1 − 0.x(h − 0.5 Rn . Ra' . ch u l c.h 2 + Ra Fa' (h0 − a ') 0 n mép ngoài x . mác M ≤ 0.S.h 0 + R 'a Fa' và M ≤ AR n . Fa' Bi t M . b.5 Rn .vùng ch u kéo: bêtông b n t coi C?t thép ch? kéo u nh không làm vi c. ng su t trong bêtông b ng nhau là Rn. ph i thõa mãn ki n x ≤ α 0 h0 ho c α ≤ α 0 ho c A ≤ A 0 ng su t trong c t thép ch u nén t t i gi i h n Ra' ph i thõa mãn ki n x ≥ 2a ' ho c α ≥ 2a ' h0 u u e)Bài toán th ng g p Bài toán1:Tính Fa .

Ra .Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A= ' M − Ra Fa' (h0 − a ' Rn b.a') Cho M ≤ M gh rút ra Fa ≥ M Ra (h0 − a' ) Bài toán3: Tính kh n ng ch u u n Bi t b. a' .b.9. bêtông mác M200.h0 = 0.20. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.b.17 Hàm l ng µ = 100% = 0.8) Ki m tra kho ng cách l p BT b o v d m b o.h0 + a Fa' h0 Ra Ra 2a ' Khi α < thì l y x = 2a’ r i vi t ph h0 c còn nh .37 = 7. -Tính α = N u α > α 0 khi ó A = A0 và M gh = A0 Rn . α 0 .97% > µ min = 0.16cm 2 200 Hình 8.h0 y ra 2 tr ng h p: 2a ' < α ≤ α 0 thì h0 t α tra b ng ra A và tính C t s thí d minh h a: Thí d 1: Tính c t thép d c ch u l c cho d m BTCT có ti t di n ch nh t bxh = 20x40cm.28 ch dùng c t n. kho ng cách gi a các thanh thép r ng.02 + 3.17cm 2 26 Ra 7.28 20.9 KN / cm 2 Thép C-II có Ra = Ra' = 26 KN / cm 2 ⇒ α 0 = 0.h02 ) y ra 2 tr ng h p: +N u A>A0 tính thép nh bài toán 1 vì c t thép Fa' cho tr ch a l c +N u A<A0 tra b ng tính Fa theo giá tr α : Khiα > R' R 2a ' thì Fa ≥ α n b.S. ng trình mômen v i tr ng tâm vùng bêtông ch u nén M gh = Ra Fa (h 0 .62.h 2 + Ra Fa' (h0 − a ') 0 ' Ra Fa − Ra Fa' Rn .14 = 7.05% 20. A0 n tính Mgh. c t thép nhóm C-II.37 2 → α = 0.h02 + Ra' Fa' (h − a') N u ' M gh = ARn . ch u mômen u n M = 60KNm Gi i BT mác 200 có Rn = 0. a. R 0. Fa/ .h0 0.8: trí thép ch u c cho d m trí thép (hình 8.9 Tính Fa = n b. A0 = 0. Rn .243 < A0 = 0. Fa . h. h0 . Nguy n Phú Th Trang 28 .428 2 Rn .b.37 Ch n thép 2φ16 + 1φ 20 có Fa = 4.b.428 Gi thi t a = 3cm → h0 = 40 − 3 = 37cm 400 1Ø20 2Ø16 Tính A= M 6000 = = 0.

428. mômen u n M = 218KNm.05h ≤ hc' < 0. c t thép ch u l c nhóm A-II.25. Gi i BT mác 200 có Rn = 0. v kho ng cách gi a các thanh thép. i l là nh p d m thì l y S c ≤ l / 6 i chi u dày c a b n cánh là hc' thì khi hc' ≥ 0.9.khi 0.45 2 -Thép F ≥ = 1.05h 2. Cánh n m vùng ch u nén c a ti t di n thì s ch u c h p lí. l y α = α 0 → A = A0 .45 2 A0 < A < 0.khi hc' < 0.36cm 2 28 281.khi hc' ≥ 0.25.478 . A0 = 0.Công th c c b n khi cánh vùng ch u nén (ti t di n ch T th ng t t n) a)Tr ng h p tr c trung hòa i qua cánh ( x ≤ hc ) -S ng su t: i vùng ch u nén ng su t trong bêtông b ng nhau và t t i Rn -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th. Khi tính toán qua tác d ng c a cánh coi nh ti t di n ch T này nh ti t di n ch nh t ch có ph n s n bxh. bêtông mác 200.1h y S c ≤ 3hc' .0.26cm2 0.9) Ki m tra th y m b o yêu c u v l p BT b o v . Tr ng h p do yêu c u c u t o hay lí do nào khác mà cánh c a ti t di n n m vùng ch u kéo thì ph n cánh không tham gia ch u l c.1h y S c ≤ 6hc' . c m c u t o m 2 ph n: cánh và s n.96cm 2 28(45 − 3 ) Ch n thép Fa' là 2φ12 có di n tích 2.96 Ch n thép 8φ 20 có Fa = 25. IV/Tính toán c u ki n ch u u n có ti t di n ch T 1.05h y S c < 0.9.428 Gi thi t a = 5cm → h0 = 50 − 5 = 45cm -Tính A = 21800 = 0.1h y S c ≤ 9hc' . Tr ng h p cánh vùng ch u nén v ng ra r t dài thì khi tính toán c ng ch l y ph n m r ng cánh không c v t quá gi i h n nh sau: i v i d m và b n sàn úc bêtông toàn kh i v i nhau s không cl n n n a kho ng cách gi a 2 mép trong c a s n d c.9 KN / cm 2 Thép A-II có Ra = Ra' = 28KN / cm 2 ⇒ α 0 = 0.62.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Thí d 2:Tính c t thép d c ch u l c cho d m BTCT có ti t di n ch nh t bxh = 25x50. Khi hc' < 0.1h y S c ≤ 6 hc' i v i d m c l p S c ≤ l / 6 .13cm 2 ' a 4Ø20 250 Hình 8.S.62 25. 0.9 28 -Thép Fa = 0.5 nên t c t kép 2Ø12 4Ø20 21800 − 0. Nguy n Phú Th Trang 29 500 Gi thi t a’ = 3cm.9: B trí thép ch u c cho d m -B trí (hình 8.45 + = 24.

ch có c t thép làm vi c.5hc' ( )( ) Hình 8. mômen u n M.bc' hc' (h0 − 0.h0 nb o m µ > µ min -Chú ý: Khi tr c trung hòa i qua úng mép cánh mômen gi i h n b ng mômen do ph n cánh ch u: M gh = M c = Rn . nhóm thép.hc' (h0 − 0.S.5hc' Ra Fa = Rn bc' − b hc' + Rn . x y ra 2 tr ng h p: +N u M ≤ M c thì tr c trung hòa i qua cánhà ti n hành tính toán theo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.5hc' ) -So sánh M v i Mc xác nh v trí trung hòa. ng su t trong c t thép ch u kéo t t i Ra -Ph ng trình cân b ng theo s ng su t : M gh = Rn . Ra .bc' h0 M ≤ AR n b 'c h02 tα= x .b.5hc' ) b)Tr ng h p tr c trung hòa i qua s n ng su t: i vùng ch u nén ng su t trong bêtông b ng nhau và b ng Rn i vùng ch u kéo. α 0 . bc' .h0 ng su t khi u ki n µ ≥ µ min 3.Bài toán th ng g p khi cánh n m vùng ch u nén.5α .5α ) + Rn bc' − b hc' h0 − 0.h0 + Rn . ch có c t thép Fa làm vi c. A = α (1 − 0.h02 + Rn bc' − b hc' h0 − 0. h. A0 gi thi t a tính h0 = h − a -Tính M c = Rn bc' . Nguy n Phú Th Trang 30 ho .x ( ) ( )( ) Rn bc hc -Công th c tính: c t Mgh x α = . hc' bi t mác bêtông.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ i vùng ch u kéo. Bi t b. cho M ≤ M gh ta ) h0 c u ki n h n ch : Công th c ch Hàm l ng thép v i ph n s n µ= úng khi α ≤ α 0 ho c A ≤ A 0 Fa b.13: TTH i qua s n u ki n h n ch : Công th c ch úng n u α ≤ α 0 ho c A ≤ A 0 hàm ng c t thép tính v i nµ = Fa ph i thõa mãn b.b.x h0 −  2  Công th c tính: Ra Fa = α Rn . bc' − b hc' ( ) RaFa Fa b a M = ARn . C n tính Fa -Tìm các s li u khác Rn . ng su t trong CT -Ph ng trình cân b ng: Ra Fa = Rn .b. Bài toán1:Tính c t thép d c ch u l c.5α ta ) h0 Ra Fa = αRn .b.bc' x t t i Ra x  M gh = Rn bc .x(h0 − 0. A = α (1 − 0.

b. hc' = 6cm .100.h0 + bc' − b hc' Ra F Tính hàm l ng µ = a .9. h =70cm.5hc' ( )( ) Thí d 1: Tính di n tích c t thép d c ch u l c cho d m BTCT ch T có cánh vùng ch u nén. hc' .084 < A0 Tra b ng c α = 0. Tính A = Fa = α Rn ' bc h0 Ra .N u A ≤ A 0 tra b ng ra α và tính 2 Rn . Bêtông mác M200.64 = 18.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ti t di n ch nh t ( bc' xh ).9 KN / cm 2 Thép A-II có: Ra = 28KN / cm 2 ⇒ α = 0. Fa .62.64 2 R 0. khi ó tính Mgh nh sau: α= Ra Fa Ra bc' . bc' = 100cm .100.428 Gi thi t a =6cm → h0 = 64cm. Nguy n Phú Th Trang 31 . A0 .09 ' 2 Rn bc h0 0. thép ch u l c nhóm A-II.b.9.5cm 2 28 Ra A= Ch n thép 6φ 20 có Fa = 18. Rn .h02 + Rn bc' − b hc' h0 − 0.Khi A < A0 tra b ng ra α và tính Fa theo: R.T α tra ra A và tính M = ARn . Ra . Gi i Bêtông M200 có: Rn = 0.C n tính Mgh -Ph ng trình hình chi u lên tr c d m: Ra Fa = Rn bc' hc' Khi tính toán x y ra các tr ng h p: +N u Ra Fa ≤ Rn bc' hc' thì tr c trung hòa i qua cánh.h0 [ ( ) ] Bài toán2:Tính kh n ng ch u u n Mgh Bi t b. n u µ < µ min thì l y Fa ≥ µ min .6 ) = 32940KNcm ' n c ' c ' c ( ) hòa: th y M < M c àTính toán theo ti t di n ch nh t bc' xh .84cm 2 sai s là 1. bc' . a.6(64 − 0. Rn α .b.h0 i tra b ng ra A.5. M 30000 = = 0.09 100. h0 . khi c M gh = AR n bc' h02 +N u Ra Fa > Rn bc' hc' thì óα = Ra Fa − Rn b − b h Ra bc' .S. α 0 . A = 0.5h = 0. h. Chú ý n u α > α 0 tr c trung hòa ng ch l y α = α 0 cu i cùng i qua s n.9 Di n tích c t thép Fa ≥ α n bc' h0 = 0.5h .h0 b.8%<5% Thí d 2 Tính di n tích c t thép d c ch u l c cho d m BTCT ti t di n ch T -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.b.h ' c ( ) nà tính toán theo ti t di n ch T. M = 300 KNm = 30000KNcm Xác nh tr c trung M c = R b h h0 − 0. ti t di n có b =25cm.h0 ' c ( ' c ) n u α > α0 ng ch l y α = α 0 .bc' h0 +N u M > M c thì tr c trung hòa qua s Tính A = Fa ≥ ' c 2 0 ) M − Rn (bc − b h h − 0. M . d m ch u mômen u n M=300KNm.

x y ra nguy hi m.9(30 − 20 .b.bêtông mác M500 l y k 0 = 0. ng su t trong c t thép ch u kéo t Ra’. 2 2 0.b. hc' = 8cm .5hc' = 0. Tr ng h p này nên t ng kích th c ti t di n.55 + (30 − 20 8] = 15.5.25 -V y ch tính toán ch ng c t khi k1 Rk .3 < A0 → α = 0. H s k c l y: bêtông mác M400 tr xu ng k 0 = 0. thép nhóm A-II.h0 < Q ≤ k 0 Rn .h0 thì riêng bêtông ã ch u l c c t không ph i tính toàn ch ng c t. h =60cm.b. bêtông mác M200. H s k c l y: i v i d m k1 = 0.9 [0.S.9.14: S ng su t trên ti t di n nghiêng -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th. Gi i: BT mác 200 có: Rn = 0.3 .8 . d m ch u mômen u n M =20000KNcm. G i Q là l c c t mà d m ph i ch u.37 .71cm 2 sai s 0.55 R.Kh n ng ch u l c c t trên ti t di n ngang a) ng su t ng su t trong vùng bêtông ch u nén t Rn.h0 :s su t hi n nhi u khe n t nghiêng.h0 R 0. -Khi Q ≤ k1 Rk .8(55 − 0.38%<5% V/Tính toán c ng trên ti t di n nghiêng (tính chông c t) 1.h0 + bc' − b hc' = 28 Ra ( ) [ ( ) ] Ch n thép 5φ 20 có Fa = 15. ng su t trong c t ai và c t xiên t Rad i di n tích ti t di n ngang c a 1 l p c t ai là Fd.8) = 11016KNcm ) th y M > M c nên tr c trung hòa i qua s n àTính toán theo ti t di n ch T M − Rn (bc − b hc' h − 0. Nguy n Phú Th Trang 32 .428 Gi thi t a =5cm → h0 = 60 − 5 = 55cm -Xác nh TTH theo: M c = Rn bc' hc' (h0 − 0.20.30.b. i v i b n k1 = 0. bc' = 30cm.35 . V i b =20cm. -Khi Q > k 0 Rn .b.8 55 − 4 ) A= = = 0.h02 bêtông là Qb = c Kh n ng ch u l c c t c a c t Hình 8.62.h0 2. A = 0.37.6 .9. di n tích ti t di n ngang c a 1 nhánh Qb là fd ta có: Fd = n.b.5hc' ) )( 20000 − 0. s nhánh c t ai là n. v t n t s phát tri n ng . c t xiên c ng là theo yêu c u c u t o. f d b)Ph ng trình cân ng: u u Chi u lên ph ng vuông góc RadFx2 RadFd RadFd tr c d m ta RadFd c: RaFaRadFd RadFx1 Q ≤ Qb + ∑ Rad Fd + ∑ R ad Fx sin α Kh n ng ch u l c c t c a VA c 2 Rk b.9 KN / cm 2 Thép A-II có: Ra = 28KN / cm 2 ⇒ α = 0.bêtông mác M600 l y k 0 = 0.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ cánh n m vùng ch u nén.N u có t c t ai.65cm 2 ) → Fa ≥ n α .20. ng su t trong thép t Ra.. u ki n tính.

h0 c khác q d = Rad Fd R F nên u = ad d qd u tránh x y ra s phá ho i theo ti t di n nghiêng n m gi a 2 c t ai: ti t di n này ch có bêtông ch u c t nên u ki n c ng là Q ≤ Qb = 2 Rk .h02 R F + q d .h02 qd 2Rk .c + Q x v i q d = ad d c u Trong ó: c:hình chi u c a ti t di n lên ph ng tr c d m u:kho ng cách gi a các c t ai α :góc nghiêng c a c t xiên Rad:c ng tính toán c a thép làm c t ai và c t xiên Fx:di n tích ti t di n ngang c a c t thép xiên 3. a)Ti t di n nghiêng nguy hi m nh t. Nguy n Phú Th Trang 33 .b.Khi không có c t xiên. kh n ng ch u c c t c a bêtông và c t ai g p l i là: Qdb = Ti t di n ngang nguy hi m nh t c 0 = 2 Rk b. ch có bêtông và c t ai ch u l c c t.c c Kh n ng ch u l c c t ti t di n ngang nguy hi m nh t Qdb = 8Rk b.b.b. ux3.Tính toán c t ai khi không có c t xiên.h0 Q 4. ….h0 .Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ai là: Qd = ∑ Rad Fd = Rad .h02 + qd . n u l p c t xiên th nh t là ux1 Kho ng cách t m cu i c a l p c t xiên th nh t n m uc al pc t xiên th hai c chi u lên ph ng tr c d m là ux2 Kho ng cách t m cu i c a l p c t xiên cu i cùng n ti t di n có Q<Qdb là ux Yêu c u ux1. ux2.Fd c u Kh n ng ch u l c c t c a c t xiên: Qx = + ∑ Rad Fx sin α Thay các giá tr vào công th c ta c công th c tính kh n ng ch u l c c t trên ti t di n nghiêng Q ≤ 2 Rk b.h02 qd b)Kho ng cách gi a các c t ai Kh n ng ch u c t trên ti t di n nguyên nguy hi m nh t 2 Q ≤ Qdb = 8 Rk .5Rk b.S.h02 →u≤ Q u t ng m c an toàn l y u ≤ 2 1.q d → q d ≥ Q2 2 8 Rk b.Tính toán c t xiên: Khi d m ch u c t l n ng i ta ph i dùng c c t ai và c t xiên a) trí c t xiên i kho ng cách t mép g i t a. .h02 2 Rk b.uxc u ph i nh h n umax ng kính c t xiên th ng dùng 10 ÷ 25mm b)Tính di n tích các l p c t xiên -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.

Fx1 Fx2 Fx3 Fx1 . P . khi ó: Q1 ≤ Qdb + Rad Fx1 . sin α → Fx1 ≥ Q2 − Qdb Rad sin α Q − Qdb Q3 ≤ Qdb + Rad Fx 3 sin α → Fx 3 ≥ 3 Rad sin α q Q2 ≤ Qdb + Rad Fx 2 sin α → Fx 2 ≥ .15: Xác nh v trí các l p c t xiên. sin α ch c t qua m t l p c t xiên. . c t thép d c nhóm A-II. c t thép ai nhóm A-I Gi i q aiØ6 U:150 2Ø12 2Ø18 Q (KN) 60 3Ø18 60 200 M (KNm) 90 Hình 8. Nguy n Phú Th Trang 34 400 . b)Tr ng h p t i tr ng t p Thí d : Tính c t thép ch u l c cho d m BTCT nh p l =6m. D m làm b ng bêtông mác M200 và có ti t di n ch nh t bxh =20x40cm. ch u t i tr ng tính toán phân b u q =20KN/m.16 Mômen l n nh t gi a d m: M =90KNm -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.16: ch u l c và b trí c t thép cho thí d -Xác nh n i l c: k t qu cho trên hình 8. 2 u g i lên t ng.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ tính toán n gi n và an toàn có th cho m i ti t di n nguyên nguy hi m Q1 − Qdb Rad . ng h p t i tr ng phân b u. Fx2 a) b) ux1 ux2 ux3 uc ux1 ux2 uxc Q1 Q db Q2 Qdb a) Q1 Q2 Q3 b) a)Tr Hình 8.S. .

35 Thép d c nhóm A-II có: Ra = 28KN / cm 2 .h0 = 0.5.8 KN k 0 R0 .h0 nên ph i tính ch ng c t Kho ng cách l n nh t gi a 2 c t ai: U max = 2 1.35 = 12. kho ng cách Ch n tr c c t gi a hai c t ai u = 15cm qd = Rad Fd 18.h0 q d = 8.b.20.93%<5% Thép c u t o làm giá bu c c t ai: 2φ12 -Tính ch ng c t v i Q =60KN k1 Rk .b.20.0.9 KN / cm 2 .b.0. không phai tc t -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.62. Rad = 22KN / cm 2 Thép ai nhóm A-I có: Rad = 18KN / cm 2 i bêtông mác M200.048 < A0 2 Rn .0.h0 = 0.h0 = 0.b.h0 1.8cm 2 b.83 = 0.b.b.20.9.35 = 37.679 = 99 KN Q <Qbd nên ch riêng bêtông và c t ai ã xiên theo tính toán n a.2.35 2 = = 46cm Q 60 ai φ 6 có Fa = 0. sai s 0.6.075.075KN / cm 2 . Rk = 0.5 Rk .h0 < Q < k 0 R0 .Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c c t l n nh t u d m: Q =60KN -Tìm s li u c n thi t: Bêtông mác M200 có: Rn = 0.h0 0.20.S.57 28 Ra Ch n thép 5φ18 có Fa = 12.b.0.075.0.352 0.35 = 220KN y k1 Rk .9. ch u l c c t. A0 = 0.35 2 c α = 0. thép nhóm A-II có α = 0. K 0 = 0.75.20. Nguy n Phú Th Trang 35 .57 Rn 0.9 20.428 Gi thi t a =5cm → h0 = 40 − 5 = 35cm -Tính thép d c ch u l c: A = Tra b ng Fa ≥ α M 900 = = 0.283cm 2 ai hai nhánh (n =2).679 KN / m u 15 2 Qdb = 8Rk .35.7cm 2 .

hình ch nh t .S.hình ch I . g i t ng di n tích ngang c a c t thép là Fat i F là di n tích ti t di n ngang c a c u ki n .Hình dáng ti t di n :Có th là hình vuông .2% Khi 35< λ ≤ 83 ho c 10< λb < 24 l y µ min = 0.1% b Khi λ < 17 ≤ 35 ho c 5< λb ≤ 10 → y µ min = 0. thì nh λ = l0 ≤ λ0 r +V i ti t di n ch nh t c nh nh là b thì tính theo : λ b = l 0 ≤ λ b 0 m nh gi i h n λ 0 và λ 0b y nh sau λ 0 =200 và λ 0b =52 Chi u dài tính toán c a c u ki n là l0 g i l là chi u dài c u ki n ch u nén (l y b ng kho ng gi a hai m có liên k t gi ng gi ) thì l y l0 nh sau u ki n có liên k t hai u kh p l0 = l u ki n có hai u ngàm l0 = 0.hàm l ng c t thép là µ = F at ph i t sao cho µ t = µ min và nên l y µ t ≤ 3% µ min nh sau : F Khi λ ≤ 17 ho c λb ≤ 5 → µ min = 0.4% -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th. hình xuy n Hình 9. c mc ut o .Kích th c ti t di n l y theo tính toán ch u l c và yêu c u ki n trúc nh ng ph i th a mãnv m nh: +V i ti t di n b t kì có bán kính nh nh t c a ti t di n r.1: Hình d ng ti t di n c a c u ki ch u nén úng tâm .5l u ki n có m t u ngàm và m t u kh p l0 = 0.7l u ki n có m t u ngàm và m t u t do l0 = 2l t thép ch u l c có ng kính d = 12 – 40 .Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ch ng 9 TÍNH TOÁN C U KI N CH U NÉN VÀ CH U KÉO I. Nguy n Phú Th Trang 36 . ph i t i x ng so i tr c i x ng c a ti t di n . U KI N CH U NÉN ÚNG TÂM 1.

( d 2 là ng kính c t d c ch u nén bé nh t ) . l y F = Fb Fb : là di n tich ti t diên bê tông Fat: t ng di n tích c t thép d c Khi ch u l c : toàn b ti t di n ch u nén n di n tích gi i h n . ng su t trong c t thép d c t R’n b) công th c tính khi tính toán theo tr ng thái gi i h n và có k n nh h ng c a u n d c -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th. kho ng cách c t ai không v t quá 10d2 gi n nh t t . công th c tính a) ng su t G i N : l c d c tính toán F : di n tích ti t di n .Th ng dùng c t ai có ng ng kính ai ddai ≥ 1 d 1 ( d1 là 4 kính 6-10mm .S. úng v trí c a c t thép lúc thi công .5% kho ng cách gi a các thanh thép d c l y theo yêu c u truy n l c và yêu c u thi công .Ch khi c nh c a ti t di n không v t quá 400mm và trên m i c nh không quá 4 c t thép d c m i cho phép m t c t ai bao quanh t t c các c t thép d c b < 400 b > 400 h <400 c?t dai chính c?t dai ph? Hinh 9. ng su t trong bê tông t Rn . T rong n n i bu oc c t thép d c .c n b trí sao cho c cách m t thép d c l i có t mi ng thép d c khác n m góc c t ai .Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ gi Khi λ > 83 ho c λb ≤ 24 l y µ min = 0. sao cho òng kính ch u nén l n nh t ).2:B trí k t c u thép ch u nén úng tâm 2. ng th i không quá 400 mm t thép ai : liên k t các c t thép l i v i nhau t o thành khung . khi µ < 3% . Nguy n Phú Th Trang 37 .Kho ng cách c t ai không v t quá 15d2 .

Nguy n Phú Th Trang 38 .T (9-1) rút ra Fa R' a . tính m nh λ ho c λ0 i tra b ng ϕ Tính Ngh = ϕ (RnF + R’aFat) Thí d 3-1:tính c t thép ch u l c cho c t BTCT l p ghép ch u nén úng tâm ti t di n vuông b=h = 35cm .ki m tra l i hàm l ng : tính µ = Fat F u µ > 3% nên t ng kiách th c ti t di n ròi tính l i u µ < µ min thì l y Fat ≥ µ min . yêu c u tính Fat Gi i : -Tính F .R’a s làm vi c c a bê tông mb .F ch n và b trí thép : Sao cho di n tích tính toán và phù h p theo yêu uc ut o b) Bài toán 2 : ki m tra c ng ti t di n bi t kích th c ti t di n và di n tích Fat .Chi u l c nén úng tâm N = 1200KN Gi i : Tìm các s hi u c n thi t : bê tông M200 có Rn = 0. Chi u dài tính toán . bi t c ng c a v t li u Rn .9m .Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .9 KN/m c t l p ghép có c nh > 30cm cho nên mb = 1 Thép nhóm C-II có Ra = 26KN/m2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th. thép d c nhóm C-II .F . chi u dài tính toán l0 . Bài toán th ng g p a) bái toán 1 : Tính c t thép Fat Bi t kích th c ti t di n . R’a Yêu c u tính l c nén úng tâm gi i h n Ngh Gi i s tính xác nh l0 . l c d c N c t li u R n . tính m nh λ = l0 l ho c λb = 0 r i tra b ng ra µ r b ng cua N − Rn ϕ . ta có công th c tính : N ≤ ϕ ( RnF + R’a Fat) h s u n d c µ ≤1 c tra b ng theo m nh λ ho c λb khi xác nh Rn .c n thêm h s u ki n làm vi c c a bê tông mb Rn R'aRat 3. bê tông M200 .S.l0 = 4.

ch I ho c ch T .Rn . Nguy n Phú Th Trang 39 .S.93 = 7.0.5) r b Rn b i c t λ0 = 120 ho c λ0b = 31 .2 ÷ 1.9.eo y c u ki n v a ch u nén v a ch u u n . hàm l Và µ = ng µ ' = Fa bh0 Fa .F . µ ' + µ = µ t ≤ 3. vành khuyên .93 = 14 → tra b ng 23 b 35 N 1200 . F ≈ (1. v i các c u ki n khác λ0 = 200 ho c λ0 = 52. n u d i l c nén v tâm ti t di n ta oc m t l c m i né úng tâm . t thép ch u l c có ng kính t 12 ÷ 40 mm .4 : hình d ng ti t di n c a c u ki n ch u nén l ch tâm t s l l N h ch n sao cho λ = 0 ≥ λ0 ho c λ = 0 ≤ λ0b . c mc ut o Khi l c nén N t không trùng tâm ti t di n .3 cm Di n tích thép Fa = = R' a 26 m nh λ = Chon thép 4 φ16 có Fat = 8.5% ' bh0 µ ' và µ u ph i l n h n µ min . u ki n ch u nén l ch tâm th ng có ti t di n hình ch nh t .35 ϕ 0. t ti t di n sao cho nó ch u c t t nh t .04cm II :C U KI N CH U NÉN L CH TÂM 1.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ l0 490 = c ϕ = 0. µ min l y theo λ h = l0 h -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th. và m t mômen u n M= N. = 1. i F’a là di n tích c t thép t v phía c nh ch u nén nhi u h n và Fa là di n tích c t thép c t o c nh ch u l c nén bé h n ( ho c ch u kéo ) c a ti t di n .5 + 3.35. c t r ng hai thân . eo b eo eo eo eo b b b Hình 9. khi c nh c a ti t di n n h n 20cm nên dùng c t thép d c có ng kính toói thi u là 16 mm .

Kho ng cách gi a hai c t ai u ≤ 15 d2 ( d2 ng kính c t d c béa nh t ) nên l y u ≤ 300mm .5: b trí c t thép cho c u ki n nén l ch tâm làm vi c c a c u ki n ch u nén l ch tâm l ch tâm Trong th c t . c la e01 l n .2% Khi λ > 83 ho c λh ≤ 24 → y µ min = 0. do bê tông không ng nh t …. ti t di n ngang c a c u ki n có hai vùng kéo và nén rõ r t .S. N u không có s li u th c t thì l y tùy theo lo i k t c u ki n và hình th c ch u l c . c u ki n ch u nén l ch tâm khi x> a0h0 . Khi c nh c a ti t di n không quá 400mm và trên m i c nh c a ti t di n không quá 4 thép d c .5cm có c u ki n co 15 ≤ h< 25cm eng ≥ 1cm v i c u ki n có h < 15cm b) hai tr ng h p l ch tâm -Tr ng h p l ch tâm l n : Khi M t ng i l n và N t ng i nh . C u ki n t nh ho c siêu t nh ch u nén tr c ti p l y eng ≥ 1 h và ph i l n h n các giá tr sau : 25 eng ≥ 2cm i c t và t m có h ≥ 25cm eng ≥ 1.25 d1 ( ng kính c t d c ch u l c nén l n nh t ). c n b trí sao cho c cách m t thép d c ai l i có m t thép d c khác n m góc c t ai. Nh v y l ch tâm tính toán e0 = e01 +eng L y eeg theo s li u th c t . >400 <400 b b<400 2. gi n nh t t . ngoài l ch tâm c a l c e01 = M . Nguy n Phú Th Trang 40 .Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Khi λ ≤ 17 ho c λ ≤ 5 l y µ min = 0. a) Hình 9. ph i l y thép ddai ≥ 0.05% Khi 17< λ ≤ 35 ho c 5< λ h ≤ 10 → y µ min =0. do t thép không i x ng . i x là chi u cao c a vùng nén . ng kính c t thép c c u t o không nh h n 12mm t thép ai : dùng thép có ng kính ddai = 6 ÷ 10 mm . cho thép c t ai bao quanh các c t thép d c .1% Khi 35 < λ ≤ 83 ho c 10< λ h < 24 → y µ min = 0.. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th. phá ho i ó có th b t u t vùng kéo gi ng nh c u ki n ch u u n . còn ph i tính N l ch tâm t nhiên eng do sai l ch kích th c khi thi công .25% Khi c nh h> 500mm ph i t thêm c t d c c u t o sao cho kho ng cách gi a các thanh thép d c không v t quá 400mm.

S.25h . lúc u ch a bi t giá tr c a x có th phân bi t hai tr ng h p ch u nén l ch tâm nh sau : + Lêch tâm l n khi e0 ≥ e0gh .4  S  Eb J b + E a J a  2   l o  K dh  ( 9-5) Mômen quán tính chính trung tâm c a ti t di n bê tông là Jb . khi eo > 0. 12  6.5h l y S = 0.11 + 0.05 < eo <5h l y S = Kdh là h s k 0.84 . Bho (0. k t qu là s l ch tâm t ng .122 khi 0.Tr ng h p l ch tâm bé : khi e01 nh .1 + h M dh + N dh . v i ti t di n hình ch nh t : Ja = µ .α 0 .5h l y S = 0.Khi k t thúc.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .C u ki n ch u nén l ch tâm nh khi x> aoh0 .4(1. t c là l y η = 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th. S phá ho i ó th ng x y ra t vùng ch u nén nhi u .Khi tính toán c n lây kdh ≥ 1 Chú ý :khi λ ≤ 28 ho c λ ≤ 8 thì có th b qua u n d c.y n tính ch t dài h n c a t i tr ng : Kdh = 1 + y là kho ng cách gi a tr ng tâm ti t di n n mép ch u kéo (hay ch u nén ít h n ) khi ch u toàn b mômen u n M và l c nén N Mdh và Ndh : Mômen u n và l c nén do t i tr ng tác d ng dài h n gây ra .G i l ch ban àu là eo thì l ch tâm cu i cùng khi ch u l c là η eo h s η ≥ 1 và c g i là h s xét n nh ng c a u n d c : η= 1 N J− N th ( 9-4) Nth c xác nh theo công th c th c nghi m: Nth = bh 3 .5h – a )2 µ= F ' a + Fa bho S : là h s k n nh h ng c a l ch tâm eo khi eo ≤ 0. l ch tâm nh khi e0 < e0gh (9-3) Eogh = 0. Nguy n Phú Th Trang 41 .1 e0 0. c u ki n c u ki n có th b nén trên toàn b ti t di n ho c m t ph n nh c a ti t di n b kéo . n u ti t di n ch nh t Jb = Mômen quán tính chính c a toàn b ti t di n c t thép d c v i tr c i qua tr ng tâm ti t di n là Ja .h0) c) nh h ng c a u n d c L c d c t trên tâm làm cho c u ki n có s chuy n v kh i v trí ban u . y M + N.

x + R' a F ' a − Ra Fa  e.b. ng su t trong c t thép Fa t t i Ra .T i vùng ch u kéo coi nh ch có c t thép Fa ch u l c t i tr ng thái gi i n .b.N = ARn .N = Rn . ng su t trong c t thép là F’a t R’a .Ph ng trình cân b ng : l p ph ng trình ng chi u lên các tr c c a u ki n và ph ng trình mômen c a các l c i v i tr ng tâm c t thép Fa c h ph ng trình :  N = Rn.Kho ng cách t m t l c N n tr ng tâm c a c t thép ch u kéo là : e = η eo + 0.h0 2 + R' a F ' a (h0 − a '  ) - u ki n áp d ng : Công th c ch úng khi x ≤ α 0 h0 c là α ≤ α 0 ho c A ≤ A0 ng su t thép F’a t n R’a yêu c u có u ki n x ≥ 2a’ .5 α ) thay vào ph h0 ng trình ta tính c công  N = Rn.x + R ' a F ' a − Ra Fa   e.5 x ) + R' a F ' a (h0 − a ') tα= th c tính : x và A = α (1.S.b. theo kí hi u 2a ' h0 α> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.0.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ eo eo 3. chi u cao c a vùng ch u nén là x ≤ α 0 h0 . Tính toán c u ki n có ti t di n hình ch nh t ch u nén l ch tâm a) công th c tính -S ng su ttrên có ti t di n gi ng nh c u ki n ch u u n ti t di n có hai vùng kéo và vùng ch u nén rõ r t .x(h0 − 0. Nguy n Phú Th Trang 42 .5h – a .b.T i vùng ch u nén ng su t trong bêtông t t i Rn .

ng suâta trong c t thép Fa .R’a .5 % tính Jb = µ t bh0 ( 0.F’a .5h – a Ph i ki m tra l i hàm l ng thép l y sao cho µ ≥ µ min .Eb . ng su t bêtông t Rn . Trong vùng ch u kéo . ây d a vào u ki n kinh t . gi thi t a.h. và a’ . A = A0 Theo công th c ta (9-11) tính Theo công th c ( 9. gi thi t µ t = 0.Bài gi ng môn h c -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e a a' e' Fa F'a Rn RaFa R'aF'a b) Bài t p th ng g p Bài toán 1 : Tính F’a và Fa khi bi t b. µ ' ≥ µmin 4) Tính toán c u ki n có ti t di n hình ch nh t ch u nén l ch tâm bé Công th c tính: tính toán . ng su t c t thép t R’a .10) tinh eN − An Rn bh02 c F’a = R' a (ho − a ' ) α R bh − N R' a F ' a + c Fa = 0 n 0 Ra Ra M : eo eng N nh kdh . N . nhóm thép Gi i Theo mác bêtông và nhóm thép tìm c Rn . Nguy n Phú Th Trang 43 . cho nên có c n thêm m t u ki n n a . Mth .N th mac bêtông .M.5 – a)2 .8 – 1. η và oc e = η eo + 0. A0 .5h – a -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th. t thép có l i nh t khi x = α 0 h0 v y l y α = α 0 . l y s ng su t nh hình 9-8 . α 0 . ch t σ a (v i σ a ≤ Ra ) e = η eo + 0. Tính eo1 = Tính toán xác Tính thép : h hai ph ng trinh trên ch a 3 n s x . tính h0 = h – a Tính Jb = bh 3 12 cogh .Ti t di n có th ch u nén hoàn toàn ho c ch có m t vùng ch u kéo nh Trong vùng ch u kéo .S.Fa . Ra .S.

5x – a’ ) ± σ a Fa (ho – a’) ( 9. eo . hàm l ng µ = Fat ≥ 0. Nguy n Phú Th Trang 44 .4% .C t thép d c ph i F cn i ng hàn và t t nh t là neo vào các vùng nén c a b ph n khác thu c k t c u t ai ch n là φ 6 ÷ φ 8 cách nhau d i 500mm 2.5x ) + R’a F’a (ho –a) ( 9.Công th c tính : p ph ng trình mômen v i tr ng tâm c t thép Fa a) khi có m t ph n ti t di n b kéo b) khi có m t ph n ti t di n b nén e’N = Rn bx (ho – 0. ng su t trong c t thép t t i Ra Công th c tính :G i l c kéo do t i tr ng tính toán là N thì u ki n c ng là N ≤ RaFa Bài toán tính c t thép : Di n tích c t thép c n thi t Fat ≥ N Ra -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.lo . Tính c u ki n c a vùng ch u kéo úng tâm theo c ng -S ng su t : Toàn b ti t di n u ch u kéo .Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ e’ = 0.M.h.eogh .2ho th c ( 9-15) ho c ( 9-16) và tính ki m tra l i sao cho µ ≥ µ min c Fa = F’a = tính l i x theo công eN − Ra bx(ho − 0. α 0 a thi t a và µ t tính h0 .Rn . N. nó có ý ngh a b o v c t thép .5 x) ph i R' a (h0 − a' ) III. u ki n tính :h công th c ch úng khi c u ki n l ch tâm bé :x > ho α 0 Bài toán ví d : Tính c t thép i x ng Fa =F’a =? n u bi t b.S.5h -η eo –a’ .Bêtông b n t coi nh không làm vi c . e .S .C t thép d c ch u toàn b ng l c kéo khi c u ki n vào tr ng thai vgi i h n v c ng . U KI N CH U NÉN ÚNG TÂM 1.Ti t di n c a c u ki n th ng có d ng hình ch nh t ho c hình tròn c t thép ch u l c (có t ng di n tích ngang là Fat ) c t i x ng v i chu vi c a ti t di n .η Th ng dùng thép có R’a =Ra cho nên tính cx= N Ra b u x > ho α 0 thì c n c vào η eo so v i 0.Khái ni m: hi n t ng ch u kéo úng tâm x y ra khi l c kéo t trùng c c u ki n .13 ) p ph ng trình mômen v i tr ng tâm c t thép F’a c c: eN = Rnbx ( 0.14) Trong công th c ( 9-14 ) l y d u c ng (+) khi c thép Fa ch u nén và y d u ngu c l i khi Fa ch u kéo .

ho c có mô men u n theo c hai ph ng nh ng mô men u n theo ph ng này l n h n n so v i ph ng kia. b) Cách tính toán: Ph ng pháp 1: Tính toán nh d m: Chi u r ng b (ho c ld) chi u cao hb nh p tính toán l -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.Tính toán b n làm vi c m t chi u a) tính: Kí hi u các liên k t trong s : C?nh c?a b?n có liên k?t kh? p C?nh c?a b?n có liên k?t ngàm C?nh c?a b?n t? do (h?ng. không có liên k?t) Hình 10. 1.S. còn hai c nh kia t do.1: m t s b n làm vi c m t chi u n c tính toán làm vi c m t chi u khi có mô men u n c a b n. Ph ng làm vi c c a b n là ph ng n I hai c nh liên k t b n làm vi c nh t d m nh p. Tr ng h p 2: B n có liên k t ngàm m t c nh còn ba c nh kia h ng. Khi tính toán không k n mô men nh . Có 3 tr ng p b n làm vi c m t chi u sau: Tr ng h p 1:B n có liên k t hai c nh i di n. B n làm vi c nh d m côn s n Tr ng h p3: B n có liên k t b n c nh. nh ng t s ld > 2 thì có mô men u n ln theo c hai ph ng nh ng mô men u n theo ph ng c nh dài có tr s nh h n n so v i mô men u n theo ph ng c nh ng n.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------Ch ng 10 TÍNH TOÁN M T S B PH N C A CÔNG TRÌNH I/ n BTCT hình ch nh t làm vi c m t nh p n BTCT m t nh p th ng dùng làm m t s c u ki n ch u u n trong công trình nh : các t m an mái h t mái nhà nh phòng nh … Theo s ch u l c và kích th c c th c a b n ng i ta chia ra hai lo i b n: n làm vi c m t chi u và b n làm b n làm vi c hai chi u. do ó b n này tính theo b n làm vi c m t chi u và tính theo ph ng c nh ng n. Nguy n Phú Th Trang 45 .

n tc =1.6 KN/m M max = ld 3 = = 2.6 KN / m 2 . C t 1m theo chi u r ng c a b n. i tr ng phân b u theo d i b n q=q0.5KN / m 2 .4 2 = = 2.4 tính toán nh d m nh t 1m × hb. ho t t i TC: p0 = 2 KN / m 2 .5 2 Tra b ng α = 0.4 nên tính toán theo tr ng h p b n làm vi c m t n gi n có l = 1.5 = 5. có chi u r ng 1m l h b b B 1m l Ø6u:300 Ø6u:250 3000 Ø6/8u:150 1000 3000 l=1.11 × 100 × 5. Gi thuy t a =1.4 = 11.11. Gi i: Ph ng pháp 2: C t dãy b n theo ng c nh dài.37cm 2 . Nguy n Phú Th Trang 46 hb .1 + 2 × 1. l n = 4m liên k t kh p t ng dày 220mm hb =7cm.6 × 1.9 Fa = 0. 0. B n hình ch nh t l d = 3m.n =1.9 × 100 × 5.284. M200. thép nhóm A-l.6 ql 2 11.84KNm 8 8 284 A= = 0. tc nh t i tiêu chu n g 0 = 8.Ra =23KN/cm2.1.1 =11.15 > 2 l n 1.5cm thì h0 = 7 .104 < A0 . Tính 0. q 0 = 8 × 1.4. m.1.62.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ph tính.4m Ø8u:300 c) 1400 a) 1400 b) BT Mác 200 thép A-I có Rn=0.1=11.5 = 2. Y Ví d tính toán: Thi t k c t thép cho b n BTCT úc toàn kh i.5cm T i tr ng phân b u trên b m t c a b n là q0.S. A0 = 0. 23 Di n tích c t thép c n thi t -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th. ti t di n ch .9KN/cm2. T s chi u. α 0 = 0.

8: B n có m t c nh dài liên k t kh p 3 c nh còn l i liên k t ngàm. hai c nh còn l i liên k t kh p. 5: B n có hai c nh ng n b ngàm còn hai c nh dài có liên k t kh p. g: là t i tr ng tính toán t dài h n phân b trên m t b n.Mô men g i ng c nh ng n: M ni = α ni × P ng c nh dài : M di = α di × P g ng c nh ng n: M ni β ni × P . Tính toán b n kê 4 c nh (làm vi c theo hai chi u). + Trong ó: p: là t i tr ng tính toán ng n h n phân b u trên m t b n.S. b) Tính toán t i tr ng phân b u trên m t sàn: .Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tra b ng ch n thép Φ 6 / 8 u:150 (có Fa = 2. 1: C 4 canh c a b n u có liên k t kh p 2: B n có m t c nh dài b ngàm còn 3 c nh kia liên k t kh p. Nguy n Phú Th Trang 47 .Mô men u n: Theo ph Theo ph . 3: B n có m t c nh ng n b ngàm còn 3 c nh kia liên k t kh p. 2. ld <2 . T s : ln ln ld SÐ1 SÐ2 SÐ3 SÐ4 SÐ5 SÐ6 SÐ7 SÐ8 SÐ9 . t i tr ng dài h n( nh t i). 9: T t c 4 c nh c a b n có liên k t ngàm. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th. . 7: B n có m t c nh ng n liên k t kh p 3 c nh còn l i liên k t ngàm. Thông th ng l y P = 750( KN/m). 6: B n có m t c nh ng n và m t c nh dài b ngàm. 2 a) S tính: n c vào hình th c liên k t d c theo các c nh c a b n mà quy nó v 9 s sau.62cm / m). th i trong 9 tr ng h p nh hình v . 4: B n có hai c nh dài b ngàm còn hai c nh ng n có liên k t kh p. ngàm: Theo ph + trong ó: “i”: S g Theo ph ng c nh dài : M di = β di × P .H p l c c a t ng t i tr ng: P = (g + p l)d l n .T i tr ng tính toán g m: T i tr ng ng n h n( ho t t i). Thép c u t o ch n Φ 6 u: 250.

β ni .453KNm 2 M di = ϕ d C di ql d +Trong ó: q = g + p .Mô men u n theo công th c là c a d i b n i qua gi a b n. .25l )có th ít h n l ng c t thép t kho ng gi a b n. Tra α n 4 = 0.4 = = 1. . C ni . B n l d 2.2 < 2 ln 2 cho nên tính b n này theo tr ng h p làm vi c hai b ng ta c: này thu c s 4. Nguy n Phú Th Trang 48 . α d 4 = 0. mô men u n c a b n gi m i 25% ÷ 50% .N u trên c nh kh p có c nh è làm cho góc b n không nâng lên c thì tính mô men u n nh trên ph n “b”.0261.125 i di n v i c nh kh p ang xét là m t c nh ngàm: ϕ = 0.43 KNm 2. α di . Do v y c t thép ch u l c t trong vùng g n g i t a (kho ng 0. β n 4 = 0. C di : H s phân ph i t i tr ng. Y Ví d 10-2: Tính mô men u n cho b n ch u l c phân b u nh hình v . β di là các h s tra b ng theo s th i.07 + Sau khi bi t mô men u n: tính thép cho d i b n theo cách tính thông th ng.S. th c t d i b n n biên. g = 5KN / m 2 p = 3 KN / m 2 0. ϕ là h s k n h s liên k t. 1KNm 2m 0.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ α ni .0633 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.N u không có t ng è gi góc b n có th nâng lên thì mô men c a b n c tính nh 2 M ni = ϕ n C ni ql n i di n v i c nh kh p ang xét là m t c nh kh p n a: ϕ = 0.4m Gi i: -T s chi u. .0118. c) Chú ý: + Tr ng h p hai c nh li n nhau c a b n ch u liên k t kh p vi c tính mô men cho nh p c a d i b n ph thu c vào góc c a b n có th b nâng lên khi ch u l c hay không.

25 < 2 ln 5 T s : .78KNm 5m -17.292 × 7. T i tr ng tính toán: g = 3.4 KN + -Mô men cho d i b n r ng 1m i qua gi a ô b n là: + Ph ng c nh ng n: M n 4 = α n 4 P = 0. b n làm vi c 2 chi u.S. 6.1KNm § 10-2.071.07.3KNm M dg6 = − β d 6 × P = −0. u là ngàm nên: ϕ n 6 = ϕ d 6 = 0.8 KN / m 2 p = ( g + p l)d l n = 7.1 KNm 9.22 KNm M ng6 = − β n 6 × P = −0. SÀN BTCT CHI U: 1.07 × 0. d m ph và d m chính.4 × 2 = 38.4 = 1KNm + Ph ng c nh dài : M d 4 = α d 4 P = 0.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ) P = ( g + p l)d l n = 5 ( 3 2.22 KNm -11.708.8 × 6.6 + 4. c: C n 6 0.2 = 7.4 = 0.78 KNm M d 6 = ϕ d C d 6 qld2 = 0. phía trên nh không có t 2 2 ng gi . p = 4.25 = = 1. d m chính g i lên c t.0118 × 38. d m ph g i lên d m chính.07 × 0.071× 224 = −17.8 × 6.T ng biên là g i cho c b n.25m Gi i: l d 6.25 × 5 = 244KN .0261× 38. C d 6 = 0.8 × 5 2 = 9.2 KN / m .3KNm 6. -S tính: Coi nh b n g i lên d m ph . theo s 6.0454.6 KN / m .292 Mô men u n cho d i b n r ng 1m i qua gi a ô b n: 2 M n 6 = ϕ n C n 6 ql n = 0.453KNm YVí d 10-3: Tính mô men cho b n BTCT có s nh hình v . Nguy n Phú Th Trang 49 .0454 × 224 = −11. β d 6 = 0. tra b ng ta i di n v i các c nh kh p q = ( g + p )= 3. Góc b n có th nâng lên. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.25 2 = 6.708 × 7. Tra b ng ta c: β n 6 = 0. S k t c u sàn: ÚC TOÀN KH I CÓ B N LÀM VI C M T ld >2 ln -T s : là b n làm vi c m t chi u.

. .T nh t i t nguyên v trí và tr s . B trí thép cho b n: Có th s d ng thép l i hàn s n ho c thép bu c l i thành l i. Nh p .S. lb = l n − bdp 2 l2 >2 l1 thì b n làm vi c m t chi u.Xem nh b n c t lên d m ph nên ta tính theo ph ng làm vi c c a nh ng n cho ô sàn b ng cách c t dãy b n có b r ng 1m theo c nh ng n tính toán. nh p biên & g i biên ch u mô men l n c n t thép riêng & g n nhau h n. ti t c tính toán nh sau: − bt + 0. tính toán c n k n tr ng h p t i tr ng gây ra n i l c l n nh t. . Do ó ta b trí các ho t t i vào các v trí b t l i nh t. Ti t di n có mô men b ng nhau c n t l ng c t thép nh nhau. Khi chi u dày b n ≥ 8cm dùng các thanh u n xen góc u n 300. . T i nh p biên & g i B: ql 2 M =± 0 16 . 1  1 1  1 ) hdp =  ÷ l d . b) Tính toán b n và c u t o thép: ng làm vi c là c nh ng n.Khi thi t k . t thép gia c ng cho b n Φ 6a 200 ch u l c. Tính toán: a) Các nguyên t c b trí t i tr ng b t l i: + T nh t i là tr ng l ng b n thân nó luôn luôn có. t i tr ng q phân b ng.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kích th c các b ph n: hb ≥ 70mm hb > 100mm i v i nhà dân d ng. -Khi tìm tr s l c c t Q và mô men âm Mmax thì ho t t i c b trí hai nh p ngang. u theo chi u . i v i nhà công nghi p.5hb 2 . + Ho t t i có ho c không trên s tính. hai bên g i y r i ti p t c c cách m t nh p l i b trí ho t t i trên m t nh p. bdp = (0. Trên g i dùng c t m .6 hdp .Tìm mô men d ng l n nh t cho nh p nào thì ho t t i b trí ngay trên nh p ó.bt là chi u dày t ) dài c a b n r ng 1m là: q = (g 0 + p 0 × 1m . Ho t t i phân b u trên m t sàn là P0. T i nh p & g i bên trong: M =± . qlb2 11 . Nh v y m i d i b n là m t d m liên t c. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th. m t úp xu ng ch u mô men âm. Khi chi u dày b n < 8cm có th d t thép phía d i ch u mô men ng là các thanh th ng kéo dài qua các nh p. di n (b × hb )( 100 × hb ).Nh p biên: . cách m t nh p b trí l i ho t t i trên m t nh p. hdc =  ÷ l nhip  8 12   12 20  2. g i là các d m ph . ph .3 ÷ 0. Nguy n Phú Th Trang 50 1m × hb Tính toán c t thép cho b n theo c u ki n ch u u n c t n ti t di n ch nh t .Nh p tính toán bên trong: l 0 = l n − bdp .

Ch n và b trí thép ph i m b o di n tích thép c n thi t theo tính toán. N i l c trong d m: Tính theo s bi n d mg d o. ns n d m chính -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.1. m b o các yêu c u c u t o.S. Nh p tính toán bên trong l 0 = l d − bdc V i nh p biên a là n u d m g i vào t ng (l y a =bt).. l là kho ng cách gi a hai g i c a d m. Nguy n Phú Th Trang 51 .5(g + p ) l 0 Tính c t thép: D m ph có ti t di n ch T . tùy theo s l ng g i mà nó là d m n gi n ho c d m liên t c. H β1 cho tr c ti p trên s d m. n là h s v t t i c a t nh t i l y n=1. ó là ph n l c d i g i a d m ph .3 .tung a bi u bao mô men: M + = β1 ( g + p ) l 2 × M = β 2 (g + p ) l × − lb = l d − bt bdc a − + 2 2 2 nhánh d ng Tung nhánh âm c a bi u 2 bao mô men: Chi u dài tính toán c a nh p l l y theo lb ho c l0 tùy v trí nh p ang tính. d) Tính toán d m chính: S tính: D m chính c g i lên c t và t ng.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c) Tính toán d m ph : S tính: d m ph là d m liên t c g i lên d m chính và t ng.6(g + p ) l b u tiên (A): Q A = 0. c n có s k t h p u n m t s thép ch u l c nh p lên làm thép ch u l c g i . Khi tính toán ph i phân tích v trí c a cánh v i th c ng do mô men gây ra. cánh ch T là ph n b n. H s β 2 tra b ng cho s n (B ng 27). ) T nh t i t p trung: G = gld + nγ b bdc (hdc − hb × l n Ho t t i t p trung: P = p × l d . Mô men các nh p tính theo ti t di n ch T. D m chính ch u t i tr ng t d m ph truy n n. ch u t i tr ng t sàn truy n t i & tr ng l ng b n thân c a ph n s n qui v t i tr ng phân b u theo chi u dài: ( T nh t i: g = g 0 l n + nγ b bdp hdp − hb Ho t t i p = P0 l n ) Trong ó: γ b là tr ng l ng riêng c a bê tông. V i mô men g i tính theo ti t ) Trong ó: nγ b bdc (hdc − hb × l n : Là tr ng l ng c a m t là l0.4(g + p ) × l b di n ch nh t bdp × hdp vì tính theo bi n d ng d nên α ≤ 0. × T i mép các g i còn l i: Q = ±0. T i tr ng t vào d m chính là l c t p trung. L c c t theo v trí g i : T i mép g i T i mép g i × th hai (B): QB = −0.

Tùy theo s ô b n và s g i mà d m có th m t hay nhi u nh p. T i tr ng t lên d m g m tr ng l ng b n thân c a d m và l c t sàn truy n t i. Tính c t thép: D m chính có ti t di n ch T. V i mô men âm tính theo ti t di n ch nh t bdc × hdc . 3. g max = g 0 l n . Tính toán d m : Khi b n làm vi c hai chi u. V i mô men âm tính theo ti t Tr s mô men âm trên các g i c a b n l y trung bình c ng c a mô men trên g i do ó hai b n hai bên gây ra. S k t c u sàn: Sàn g m có b n BTCT & d m úc li n kh i nh nhau. 2. trong m i ô có t s n này có liên quan n t i tr ng c a b n kia. m t lo i n m theo nh dài.α 1 .l n + α n1 . p maz = p 0 l n . Tính toán m t sàn: * Công th c t ng quát xác nh n i l c cho b n: Theo nguyên t c ph i x p ho t t i b t l i trên sàn. Bi u Bi u Bi u Bi u mô men d l cc td − mô men âm: M = (α 0 G − α 2 P ) × l + ng: Q = β 0 G + β1 P + ng: M = (α 0 G + α 1 P ) × l − l c c t âm: Q = β 0 G − β 2 P di n ch T. còn gác vào t ng là kh p. phân tích s b n. d m c ng có hai lo i. m t lo i n m theo c nh ng n. Nguy n Phú Th Trang 52 . β 0 .S.l d . β 1 . bi n d ng d o: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.l n + α d1 .Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N i l c c a d m chính: D m chính là b ph n ch u l c chính trong sàn nên c tính theo s àn h i. § 10-3.l n 2  2 ld <2 ln các b n úc li n nhau t i tr ng c a Các h s α 0 . Ch n và b trí thép ph i th a mãn yêu c u tính toán và yêu c u c u t o. T ng t i tr ng phân b : q = g + p = (g 0 + p 0 . SÀN BTCT ÚC TOÀN KH I CÓ B N LÀM VI C THEO HAI CHI U: 1.l)n . D m chia b ng thành nhi u ô. tìm mô men d ng n nh tcho ti t di n gi a nh p b n. coi nh n g i vào d m là liên k t ngàm.l d . thì ho t t i c b trí ngay trên ô b n ó. 2  p0  p . tra b ng ph l c 28.l n .7 M 0 + g d . β 2 . i ti p t c c cách m t ô b n l i t ho t t i trên m t ô b n khác.l d . 0 . Tính mô men t i các ti t di n nguy hi m c a d m theo s Mô men nh p th nh t: M 1 = 0. g0 ho t t i p0. α 2 .l 11 2 T nh t i. K t qu mô men d ng cho nh p c a b n c theo công th c t ng quát:  M n = α ni  g 0 +   M d = α di  g 0 +  p0 2 p   × l d .

( ) L c c t t i g i A: Bên trái g i B: Q A = Q0 + MB l T Q B = Q0 − MB l T i g i gi a: Q = Q0 Q0 l c c t t i g i c am t Q0 = ql n g d l n + 4 2 n d m: T i tr ng phân b hình tam giác: T i tr ng phân b g .6 × 4.V a lót 20mm .Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mô men g i bên trong: Trong ó: gd tr ng l ng b n thân d m quy ra phân b theo chi u dài.l 2  0.5M 0 + d 11 Mô men nh p bên trong:  g .7 M 0 + d   11    Mô men g i th hai: g .S. l là nh p c a m ang tính toán M0 Mô men u n l n nh t c a m t n d m gi a hai g i 2 ql n M0 = 24 . Nguy n Phú Th Trang 53 3600 .2 BT Mác 200# thép C-I C u t o m t sàn: . c u t o sàn 4 l p nh hình v ho t t I thi công 400 KG/m2 n=1.5 M 0 + d M g = − 16     . kích th c theo tr c là 3.l 2  M g = − 0.l q Q0 = (2l d − l n ) d d + 4 2 hình thang: 4. M0 = q 2 2 3l d − l n 24 . Ví d minh h a: Tính b n kê t do lên 4 b c t ng g ch t=220. hình tam giác  g . hình thang.G ch lát 20mm .B n BTCT .V a trát 10mm 01 4800 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.8m .l 2 M = 0.

6.066.67 = = 1.8).09 = 3.47m lt 2 = l 2 + hb = 4.133 2 Rn .5cm − D ki n dùng Φ8 ⇒ h02 = (9 − 1.47 2 = 675.67 m 3 2 T nh t i: G ch lát 2cm.09 × 2600 × 1.47 .34 l t1 3.33 < 2 ⇒ b n kê 4 c nh làm vi c hai chi u. Gi thuy t a0 = 1.02 × 1800 × 1.2 = 21.5 ) 8 = 6. ⇒ hb = D 1 × 360 = 9(cm ) l1 = m 40 .8-1.7cm A= Ph ng c nh ng n: M 67590 = = 0.5 2 Xét A = 0.3.22 = 4.4) l y D=1 (d a vào P=200àD=0.6(KG / m ) 2 2 2 V a lót: 0. Rk = 65KG / cm 2 Thép C-I Ra = 2000KG / cm .2 × 400 = 480 KG / m ) Sàn BT: 0.38 + 0.6 = 250.5 → h01 = h − a0 = 7. M 01 = m. N i suy: T i tr ng toàn ph n: q b = pb + g 0 = 480 + 370. lt1 = l1 + hb = 3.557.S.38m Ch n hb =9cm: l02 = l 2 − t = 4.1 = 48.(Tra b ng).l t2 = 0.5 . ( ) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.9(KGm ) 1 1 1 θ= 2 = = 0. l d l 2 4.1 = 257.93 ⇒ Fa1 = M 67590 = = 4.8 − 0. 2 Ho t t i tính toán: ⇒ Pb = 1.8 = = = 1. l01 = l1 − t = 3.2 = 43.133 < A0 = 0.b.58m Nh p tính toán b ng b n kê t do. Nguy n Phú Th Trang 54 .01 × 2000 × 1.02 × 2200 × 1.h0 2000 × 0.93 × 7.2(KG / m ) * Xác nh n i l c: r= lt 2 4.q b .h0 90. γ = 2200KG / m ⇒ 0.4(KG / m ) V a trát: 0.7.557 × 675.γ .22 = 3.100.58 + 0.6 Chi u dày b n: Ch n m =40 (b n kê 4 c nh) (D=0.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Gi i: * Các s li u tra b ng: 2 2 BT Mác 200 # Rn = 90 KG / cm . r 1.34 2 Ta có: M 02 = θ ×M 01= 0.6 − 0.3 Tra b ng: ⇒ γ = 0.9 = 376. Xét l n l1 3.850.84 cm 2 Ra .6.09 = 4. Xét t s : m = 0.4(KG / m .5(KGm ) * Tính thép: Ti t di n ch nh t b=1m.066 .

Fa = 5. 600. hình thang. a) T m an: Là b n c hình ch nh t. h = 18 ÷ 30cm Chi u r ng B =450. µ= Fa 4.g 0 . Nh c m: t n bê tông và cách âm kém. 1800mm. thép c C-II C=20.2. 1. n u có l c l n s làm gãy m t trên c a panen. Nh p tính toán c a panen ( l0 ) b ng k t c u gi a trung tâm hai g i t a. Nguy n Phú Th Trang 55 tc g tc = B.5 ÷ 5cm.84 = = 0.5 2. Chi u cao:h=30 ho c 35cm.5-12m. Panen h p th ng có kích th c σ = 2. h p. chi u r ng c a l trong panen không l y quá 55cm. tc G i g 0 và g 0 là t nh t i tiêu chu n và t nh t i tính toán. b u d c. Chi u dài:l=4.5 ÷ 3cm . 1500.h0 100. 900. ptc = B.g tc + p tc h > hmin ⇒ hmin = c. c m c u t o panen: Các d ng panen: c. ) R θ . s n d c có kích th c l n h n s n ngang. phòng nh . b) Panen h p: Panen h p th ng c l p ghép t o sàn ho c mái cho nhà dân d ng. chi u dày h = 6 ÷ 15cm . N u l quá r ng b m t trên s y u i. Có 1 ho c nhi u l . Ch n thép Φ8. T m an th ng c dùng l p hành lang.64% > µ min (0. θ là h s gi m c ng.S. c) Panen s n: Th ng dùng l p mái cho nhà công nghi p.03cm § 10-4. q = ( g 0 = p0 . 1200.7. S n có th quay lên ho c quay xu ng.5-2m.5 C: H s l y theo panen và thép d c: Panen h p thép d c C-I C=18. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th. M t c t ngang c a panen h p có l r ng hình tròn. p0 . B’ chi u r ng m t trên panen nh h n B d i 1. s n.B ( t ng t i tr ng tính toán phân b theo chi u dài). liên k t n gi n. SÀN PANEN L P GHÉP: 1. qtc = g tc + ptc . Panen n có 2s n d c và m t s s n nhangcách nhau 1. tc p 0 và p0 là ho t t i tiêu chu n và ho t t i tính toán.l0 a × Ea q tc Chi u cao panen: B n s n có s n n m vùng ch u kéo θ = 1. gác xép… u m: s n xu t. S n quay xu ng ch u l c t t h n nh ng không ph ng m t. B :Chi u r ng panen. kê trên 2 g i t a hai u a nó.5.03 ) b. Panen s nthép d c C-I C=30. Chi u r ng panen s n: B=1. 2. nhanh. a10. Tính toán panen: a) Tính u n t ng th : *S tính: Coi panen là m t d m n gi n. khu WC . 3m. thép c C-II C=34. Panen h p θ = 2 .Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ki m tra thép ( µ ).

Tùy theo yêu c u c u t o và ch u l c mà ch n hình th c b trí d m. c n thang. 2 m I móc c u có 2 nhánh. chi u t i. Hai u c a panen c t ai c t dày. gi m mô men âm: t móc c u và kê g n hai u panen. chi u ngh . ch u mô men u n c c có l ng bê tông và l ng c t ai t ngang qua ó. N u không kh ng chu\ u l c thì t ng chi u dày b n m t ho c t thêm thép ai cho dày. Có nhi u lo i c u thang. ng kính nh h n c t thép d c ch u l c.Ra Trong ó: f a : Di n tích ti t di n c a m t nhánh thép móc c u. § 10-5 TÍNH K T C U C U THANG: 1.Tính và b trí thép cho d m nh ã bi t. ch n ng ti t di n d m cho h p lý: -D m c g i lên các t ng và c t. b) Tính toán b sung: Tính u n c c b : B n m t panen c liên k t ngàm vào s n. Tính toán d m : . C t ai ch u l c t. n0 s móc c u làm vi c khi c u. Tùy theo c u t o mà b n m t c tính nh b n kê 4 c nh ho c b n làm vi c m t chi u.Xác nh n i l c: X p t i b t l i r i tính toán theo c h c ho c dùng b ng tính s n.5G 2. Tính toán khi c u l p và v n chuy n: Khi c u v n chuy n & khi ph i kê cho mô men âm nh h n kh n ng ch u mô men âm c a panen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th. m i lo i có s tính riêng. * Tính ch ng c t: Ch k ph n s n b × h vào ch u l c. Khi có l c trên m t sàn thì b n m t ch u u n c c b .Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N i l c u n t ng th :Mô men u n l n nh t gi a nh p: L c c t l n nh t u panen: M max = Q= ql 0 2 ql02 8 * Tính c t thép: Ch n c t thép d c ch u l c: Di n tích ti t di n c t thép d c th a mãn yêu u tính toán. Móc c u ph i neo ch c ch n vào trong panen. khi tính toán ph i phân tích ra s tính thích h p. C t ai có hình d ng kín ho c ch U. d m . .C u thang là m t b ph n m b o giao thông theo ph ng ng cho công trình. Ch n thép d c c u t o b nh s s n d c.n0 . . Khái ni m: . G: tr ng l ng c a t m panen. Nguy n Phú Th Trang 56 . 3. ng kính d >10mm. an thang. n gi a t th a h n.D m ch u t i tr ng b n thân & t i tr ng t panen truy n vào.S. . s l ng thanh thép b nh s s n d c. Ra c ng ch u kéo c a thép làm m c c u. C u thang g m: B c thang. lan can tay v n. fa > Tính thép móc c u theo u ki n: 1.

r ng l1 t nghiêng góc α .dài l4. t i tr ng t an thang truy n vào quy thành t i tr ng phân b u theo l1 chi u dài c n 2 . b) Tính c n thang: C n thang là m t lo i d m BTCT t nghiêng m t c nh c a b n an thang. M t d i c a bê tông có l p v a dày . ti t di n a d m bd × hd . tr ng l g c = n. c nh l1 c t vào d m. dài cos α cho c nh c a an thang. 2.hd ng b c g ch: T ng t nh t i phân b trên m t an: g 1 = g vt + g vd + g d + g b T i tr ng t ng c ng: q1 = g 1 + p1 Ph n t i tr ng t ng c ng h ng vuông góc v i m t an là: q ′ = q1 . an thang là b n BTCT dày hd. di n tích c n M t trên c a b c có l p v a dày δ vt . ng b b. Ph thu c vào t s l n mà áp d ng s tc Ho t t i tính toán: p1 = n.S.bc .Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B c thang cao hb. Thép ch u l c n g n t ng & c n có th u n lên 1 n a s thanh. Nguy n Phú Th Trang 57 . u theo chi u dài l2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.δ vt lb i: g vd = n.γ b .lb ng b n thân an thang: g d = n. có th xây b ng g ch ho c úc b ng bê tông.γ G bb × hb 2. c nh xiên c t vào c n ho c ld ng.hc q1 ng b n thân c n quy thàng t i tr ng phân b . tính: g vt = Tr ng l Tr ng l Tr ng l Tr ng l ng l p trát trên: ng l p trát d ) nγ v (bb + hb . C n thang: Chi u ngh : B n BTCT dày hch . C t thép trong b n an th ng dùng Φ 6 ÷ Φ8 t cách u nhau. cos α . r ng l3.γ b . δ vd l2 bc × hc .γ v δ vd g h = n. Tính toán các b ph n c a c u thang th ng: a) Tính b n an thang: S tính: an thang là b n BTCT ch nh t có liên t 4 c nh. p . D m chi u ngh và c n: m t c ng c a chi u ngh và c n.

Trong ó: b là chi u r ng th ng l y b ng b dày b n t ng. c a s ho c kho ng tr ng ). C t thép c u t o. § 10-6 LANH TÔ. T i tr ng trên chi u ngh g m có: Tr ng l ng b n thân các l p c u t o nên chi u ngh & ho t t i phân b trên m t c u thang.∑ δ v 2 ⇒ g max =? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th. Lanh tô có ti t di n hình ch nh t: b × h . ngoài ch u u n còn ph i ch u l c nén. c n t thép ch liên k t v i lan can. c) Tính b n an chi u ngh : B n an chi u ngh là 1 b n BTCT hình ch nh t có liên k t c 4 c nh ( nh dài l4. c nh ng n l3). t thép: theo cách t cho b n. l0 .S.b. h là chi u cao: L y b ng b i s viên g ch. d) Tính d m chi u ngh : S tính: là d m n gi n nh p l4. Lanh tô: a) Khái ni m: Lanh tô là k t c u ch u l c trên ô tr ng trong t ng (trên c a i.γ V . l4 l 3 ch n cách tính mô men u n trong ( ) M ng t ng trên: G ch V a = n. Tính thép cho c n theo mô men l n nh t q 2 . Tính & b trí thép cho d m theo trình t ã bi t. Trong ó: c là n lanh tô g i trên t ng ( c =200-300).γ BT × b × h Kg / m 3 . C n c t s n. L c c t l n nh t u c n: Ti t di n c n theo hình ch nh t: bc × hc Q= gi a nh p: M = 2 q2 × l 2 8 × cos α . T i tr ng g m tr ng l ng b n thân & m nh t ng bên trên: = n. = n. Ô V NG: 1. C t thép c n c n c neo ch c vào d m.γ G . C nc s tính & t i tr ng s tính c n i l c. ch u t i tr ng t chi u ngh truy n vào & tr ng l ng b n thân d m thành l c phân b q4. l0 2. b) Tính toán lanh tô: L ps tính: Chi u dài c a lanh tô c l y b ng chi u r ng c a c ng 2c.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T ng t i tr ng phân b u trên c n: q 2 = q1 × l1 + n × γ b × bc × hc 2 .l 2 2 . Nguy n Phú Th Trang 58 . l c t c n truy n vào thành c t p trung S t u c n & b ng ph n l c g i d c n. Lanh tô c làm b ng BTCT ho c thép nh hình.

+ Ho t t i l y theo tiêu chu n t i tr ng & tác ng ( tiêu chu n thi t k ). l0 + n. q= 2 g max + n.Q = 0 8 2 . : T ng chi u dày các l p v a trát trong và ngoài.l .γ V . 2.75 KN. Tr ng l ng t ng -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.h .b. . So sánh A0 – Tra b ng → α. t lên lanh tô có tr s l n nh t.∑ δ V 2 2 . Mô men ch ng l t c t o b i tr ng l ng kh i l ng bên trên è xu ng.γ b .b. mô men c ng th trên.Ô v ng là ph n b n BTCT n m ngang nhô ra kh i m t ngoài tránh b t a n ng & t o dáng p cho công trình. + Trong ó: γ G : Tr ng l ∑δV ng riêng c a g ch.γ G .b. g max = n.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T i tr ng toàn ph n: = B n thân + M ng t = n.b. có m t d m khác mà n m trong ph m vi l0 2 . Nó th ng t trên c a i ho c c a ngoài.γ V . Ô v ng có th b l t quanh mép ngoài c a ng.l q. 0 .S. Mô men l t do các t i tr ng t trên ô v ng gây ra. T Mác.h 3 .4. TB.T i tr ng: g m t nh t i và ho t t i + T nh t i là tr ng l ng b n thân ô v ng & các l p trát. Tính gi ng ti t di n hình ch nh t (b.C t thép cho ô v ng: tính theo c u ki n ch u u n.Khi tính toán l y trên m i mét chi u dài mép. . l0 l + n. Tính thép Fa = ? ⇒ ch n thép.γ b . . Nguy n Phú Th Trang 59 . u: Qui v t i tr ng phân b M = 2 0 q.∑ δ v 2 ng bên trên. * Chú ý: N u kh i t ng trên lanh tô c tính b ng toàn b kh i hình ch nh t bên trên ( Công th c xác l0 = l0 ⇒ H tr ng thay 2 ). CT. γ . H≤ l0 2 . ng b n thân lanh tô quy v l c phân b : n. t thép theo c u t o a b n.Tính ch ng l t c a ô v ng.b.h). Ô v ng: . Thì ta k c t i tr ng t p trung c a b n thân d m ó.γ G . Thì t i tr ng c a kh i t ng nh t i N u trên kh i t ng có 1 lanh tô.γ BT × b × h + n.T i tr ng: g m tr ng l Tr ng l Tr ng l ng t ng ng b n thân lanh tô & m ng t ng bên trên. . tr ng l ng tiêu chu n c a ng i 0. cho nên ph i t thép ch u l c g n v m t trên a b n. -S tính: Ô v ng là b n BTCT ngàm m t c nh vào t ng cho nên nó c tính theo b n làm vi c m t chi u. -tìm A. ô v ng có 1 ng i ng. . h s v t t i 1.

+ Móng m m là móng có c nh d i c a b c móng n m ngoài ph m vi truy n l c. Dùng móng b ng giao nhau khi t n n y u.Phân lo i theo hình th c & cách truy n t i xu ng n n. móng b ng. ph i k n ph n t i tr ng t ô v ng truy n n. làm cho công trình b lún. Móng BTCT c s d ng r ng rãi vì thích h p cho các công trình l n & nh . móng c t lên n n t thiên nhiên ho c n n ã gia c . i n = 0. Ô v ng v n tính nh trên. . b) Phân lo i: . Có th d t c p i b c có h= 30-60cm ho c hình tháp. c di m a n n t & bi n pháp thi công c th nh m t yêu c u v c ng . .Phân lo i theo k t c u & v t li u: có móng c ng & móng m m. + Móng c c t i tr ng công trình truy n qua c c xu ng l p t t t & th a mãn các yêu c u k thu t. § 10-8 MÓNG BÊ TÔNG C T THÉP: a) Khái ni m: Móng là m t b ph n k t c u chôn d i t truy n t i tr ng c a công trình xu ng t n n. Lanh tô k t h p v i ô v ng: ( Lanh tô úc k t h p v i ô v ng): .Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ càng nh càng d b l t. xây d ng trên n n t bình th ng & n t y u. * Chú ý: Ch n móng ph i xu t phát t tính ch t c a công trình.5 t . hình ch nh t ph thu c vào t tr ng a t i tr ng & hình th c c a ph n trên. 2. + Móng c ng là các c nh d i c a b c móng u n m trong ph m vi truy n c thì b n thân móng ch ch u nén. t n kém. móng c c. Khi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th. móng bè thu c lo i móng nông. móng b ng. + Móng n th ng c t trong u ki n t t t & kho ng cách c t n. Vi c ch n sai ph ng án móng có th lãng phí l n. móng BTCT chia ra 4 lo i: Móng n. cho nên khi tính mô men ch ng l t ch l y h s v M giu = 1. an toàn l y h s an toàn M lat 3. tính ô v ng tr c r i tính lanh tô sau.M t b ng móng có th vuông. n t và vi c s a ch a ph c p. Nguy n Phú Th Trang 60 . c làm b ng BTCT. c làm b ng g ch xây. móng bè.9 . + Móng bè có di n tích tr i r ng trên m t b ng công trình nh m t sàn l t ng c. Móng c c là móng sâu có th hàng ch c mét. a) C u t o móng n: * Móng toàn kh i: ch u t i tr ng úng tâm ho c t i tr ng l ch tâm.S. + Móng b ng t ng ho c hàng c t. á xây.3 ÷ 1. kinh t . tròn. Móng n: ( có th úc t i ch ho c l p ghép).Khi thi t k v n tính toán riêng t ng b ph n.Tính lanh tô: Ngoài ph n t i tr ng t kh i l ng bên trên t vào. c t thép ph i c tính k . bi n ng c a n n m b o lún t yêu c u thi t k . . Trong ó: Móng n.

kh i t n kém thép ch nh ng r t khó thi công. . S ≤ S gh i ≤ i gh .4h chi u dày c c móng 3 hc nh ng >20cm. Chi u cao móng c n ít nh t 2 c t ai: m t c t ai sát áy và 1 c t ai cách m t trên c a móng 100mm. 1 e0 ≤ h0 chi u sâu chôn c t = hc chi u dày c c móng 5 hc nh ng >20cm. móng là hình ch nh t v i t l c nh: . >70mm ( khi không có l p BT lót). C c móng ph i có vác & r ng d tháo ván khuôn & thu n ti n cho vi c l p c ng nh u ch nh tim c tc a c t.C t ch u l c c a c t có th c m xu ng thép áy móng( úc li n móng v i t).85 l . -C td i móng là c t ch u kéo nên t theo hai ph ng t o thành l i. Sau khi l p c t. . các k h gi a c t & c c c chèn b ng BT s i nh v i mác không nh h n 200. t dài t d i c t ng n t trên d>10mm. + 1 h e0 = 2hc chi u sâu chôn c t1. * Móng l p ghép: oc ch t o thành kh i ho c t ng b ph i ghép l i tùy kh n ng v n chuy n & c u l p. a=10-20cm có th bu c ho c hàn. R là c ng c a t d i áy móng. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th. Nguy n Phú Th Trang 61 .Kích th c áy móng & sâu chôn móng c xác nh t u ki n bi n d ng & bi n d ng c a t n n k t h p v i các u ki n c th c a n i xây ng nh sau: σ c ≤ R. móng n m trên l p BT lót( BT g ch v ) dày 10cm.BT Mác t 150.S.Chi u sâu chân c t (1÷ 1. Vì v y ng i ta th ng t thép ch ( có di n tích b ng ho c l n h n c t thép ch u l c c a c t)& BT ph n c t n cao trình c t +0.6 ÷ 0.2h chi u dày c c móng 4 c nh ng >20cm. b = 0. b) Tính toán móng n ch u nén úng tâm: .Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ móng ch u t i tr ng l ch tâm. 200.Chi u dày l p BT b o v c t thép trong thân móng >35mm( khi có l p BT lót). i là lún l ch t ng i gi a hai móng. ) . 25% n u c t tr n.B n áy d i c c móng ph i ch i l c khi l p c t. Ch s d ng khi thi công móng toàn kh i g p khó kh n. S là lún tuy t i c a móng d i tác d ng c a t i tr ng tiêu chu n.000. + c 1 e0 ≥ 3hc chi u sâu chôn c t1. + Trong ó: σ c là ng su t d i móng do t i tr ng tiêu hu n gây ra. Khi n i bu c lneo không quá 50% n u t có g . Sgh là lún gi i h n c a móng do tiêu chu n thi t k . hc là chi u cao c a c t ch u nén l ch tâm. + c . 300.4 hc .

sâu chôn móng th p h n m c n c ng m gi nguyên t c u trong n n. + Trong ó: α . tr s lún gi i h n & s n nh c a n. N u ph ng pháp thi công không m b o gi nguyên t n thì l y chi u sâu móng t i thi u cho phép & di n tích áy móng l y tr s n nh t. P1 áp l c tính toán do áy móng nông h n tác d ng xu ng n n. Nguy n Phú Th Trang 62 .8. * Ch n chi u sâu chôn móng ph i k n các u ki n sau: u ki n a ch t & a ch t th y v n c n tuân theo nh ng qui t c sau: + Ch n l p t ch u l c c a n n ph thu oc vào v trí các l p t. ϕ 1 . t móng cao h n m c n c ng m gi nguyên k t c u c a t & không tháo n c. ph ng pháp xây d ng móng. có ng liên l c ng m. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.Khi t ng nh t thì c s kinh t -k thu t cho phép t ng chi u sâu chôn móng nh m gi m di n tích áy móng. ng ng. + Ph i chôn móng vào l p t ch u l c 10-50cm. góc t o b i tgα ≤ tgα 1 + ng n m ngang qua áy h móng m i & n th ng n i mép áy h móng sâu v i mép g n nh t c a áy mong nông.Ch n chi u sâu chôn móng ngang v i móng chính c a nhà lân c n. c m c a nhà & công trình: Nhà có t ng h m. móng c a các nhà bên c nh . .Không nên d i áy móng có 1 l p t m ng n u tính nén lún c a l p ó ph i l n h n nhi u so v i l p phía d i. .Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ igh là lún l ch t ng i giói h n do TC thi t k n n móng qui nh.Nh ng t tính khí h u nh kh n ng t b n tr i khi m t ng hay b lún. b chi u r ng c a móng.b − B. tr ng thái t lí.cát nh m=0. * Xác nh áp l c tiêu chu n theo kích th c c a móng & các t tr ng ng c a t: c xác nh theo công th c: R tc = m ( A.Tùy theo ph ng pháp thi công móng mà k t c u c a t n nb phá ho i nm c nào ó.h γ)0 + D. B.S. tr s tính toán c a góc ma sát trong & l c dính nv a t. . A. D h s không th nguyên ph thu c vào góc ma sát trong TC c a t. .5. Khi n c ng m cao h n áy móng: . C1 . ch t cao h n khi m b o gi c k t c u c a t n m trên chi u sâu chôn móng & c ng không c th p h n n u không có bi n pháp ng n ng a lún v i u ki n: c1 p1 . [ ] + Trong ó: m: H s u ki n làm vi c.c tc .Cát b i m=0. .các tr ng h p khác m=1. .

. * Xác nh chi u cao H c a móng: Chi u cao t i thi u c a móng có hình ch nh t không có c t thép ngang ch u l c c t c xác ng t u ki n ch ng âm th ng.Vi c tính toán c ng c a móng n ch u nén l ch tâm g m có: + Xác nh kích th c thân móng gi ng móng ch u nén úng tâm.h0 . σ tb = N ≤R F .Khi ch u t i tr ng l ch tâm c nh dài c a móng n m theo ph ng tác d ng a mô men & bi u ph n l c d i móng c xem nh phân b hình thangho c hình tam giác mà ph n l c l n nh t mép móng không cv t σ ≤ 1.75R k .Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ h chi u sâu chôn móng tính t m t t thiên nhiên.Chi u cao c a b c d i cùng c xác nh b i u ki n: Pd .Ph n l c trung bình c a t ph i m b o u ki n: -M c phân b không u c a ph n l c n n yêu c u khác nhau tùy thu c vào tính ch t c a k t c u ph n trên. h0 chi u cao làm vi c c a móng. M btj tr t có d ng hình tháp xu t phát t chân c t nghiêng 1 góc 450 xu ng n áy móng.Kích th c áy móng & sâu chôn móng c ng c xác nh t u ki n c ng & bi n d ng c a t n n gi ng nh i v i c u ki n ch u nén ch tâm. Nguy n Phú Th Trang 63 Pd áp l c d i móng do t i tr ng tính toán gây ra:(KN) . + Ví d i v i móng hình v c t thép FA1 c tính nh sau: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.c ≤ 0. p d áp l c d i áy móng hol chi u cao có ích c a b c d i. + Trong ó: Fdt di n tích áy c a góc âm Pd = N . FM th ng: c v n c a b c d i c = 0.btb . .)(m ) b 2 i c a góc N u g i N là l c d c ti t di n chân c t ta có: P = N − Fdt . Khi tính c t thép áy móng ng i ta xem móng làm vi c nh b n côn s n b ngàm. c) Tính toán móng n ch i t i tr ng l ch tâm: .2R là .Móng ch u ph n l c t t d i lên. + Xác nh di n tích c t thép t theo hai ph ng c a móng c ng nh i v i móng ch u nén úng tâm nh ng ph i thay Pd= Ptb.S.Pd . .2R . quá 0.5(a − hc )− h0 . Fdt = (hc + 2 h0 () c + 2h0 . btb giá tr trung bình s h c c a chu vi phía trên& phía d btb = 2(hc + bc + 2h0 . * Xác nh di n tích c t thép áy móng: . C n tính c t thép cho c hai ph ng theo hai c nh c a móng.8.Rk . P l c âm th ng xác nh theo tính toán. ) âm th ng. + Trong ó: Rk c ng ch u kéo tính toán c a BT.h0l . u ki n nh sau: P ≤ 0.

Móng b ng d i t ng ch u l c: . . Ti t di n h p lý là hai mái d c vì nó phù h p v i bi u mô men và l c c t.Bài gi ng môn h c ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ p1tb = p max + p1 2 . . Cho nên khi t có bi n d ng ph c t p ng i ta c u t o thêm n & t c t d c trong s n. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Th.Móng b ng có th có ti t di n b n móng hình ch nh t khi b r ng móng không l n.S. ngh a là ph i th a mãn u ki n. p max + p min 2 . N u k n s lún không u c a móng theo ph ng d c ng c ng nh khu v c có khoét l c a thì c t thép t theo ph ng d c s ph i ch u l c. . do ó ti t ki m v t li u. Chi u cao mép ngoài c a móng hn >200mm.C t thép ch u l c là c t t theo ph ng ngang. p 2tb = p max + p 2 2 . Nguy n Phú Th Trang 64 . p btb = C t thép FA2 tính nh sau: C t thép thep ph ng c nh b c tính: + C t thép các ti t di n ph i có hàm l ng l n h n hàm l ng t i thi u. 2. c t t theo ph ng d c mónh là c t phân b .N u xem t ng ch u l c có c ng l n trong m t ph ng c a nó thì móng ng d i t ng ch u l cch làm vi c theo ph ng ngang nh m t côn s n mà ti t di n ngàm có th xem là mép t ng.Chi u cao h c a móng b ng c xác nh t u ki n không ph i t c t thép ngang ch u c t.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful