P. 1
Thiet ke he thong XL nuoc thai benh vien 500m3ngay

Thiet ke he thong XL nuoc thai benh vien 500m3ngay

|Views: 897|Likes:
Được xuất bản bởiMai Doan

More info:

Published by: Mai Doan on Apr 01, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2013

pdf

text

original

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m

3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
MỞ ĐẦU
• Đặt vấn đề.
./0t 1ng c23 c4c bệnh viện 5 $iệt )3m hiện n36 3ng ư7c cải thiện h8ng
ng86 cả v9 chất lư7ng l:n số lư7ng. )h;ng n%m g<n =6 nhu c<u kh4m ch;3 bệnh
c23 ngư'i >=n &ất lớn. .?n n;3 với ch2 t&ư?ng ư3 th<6 thuốc ến với tất cả c4c
bệnh nh=n t&#n t/8n @uốc kA cả vBng s=u v8 vBng x3 nh8 nước C <u tư x=6 >DngE
cải t0/ n=ng cấF nhi9u bệnh việnE t&0m 6 tế khGF cả nước nhHm FhIc vI ngư'i >=n
ư7c tốt h?n. J#n c0nh K ng86 n36 cK &ất nhi9u bệnh viện cL nhM v8 vN3 >/ c4c
tO chPcE c4 nh=n x=6 >Dng l#n. Tu6 nhi#n s/ng s/ng với việc t%ng cư'ng khả n%ng
FhIc vI kh4m ch;3 bệnh ch/ nh=n >=nE c4c h/0t 1ng c23 bệnh viện c2ng thải &3
m1t lư7ng lớn chất thải g=6 ảnh hư5ng ến c/n ngư'i v8 môi t&ư'ng.
ThQ/ @u6ết Rnh số S3 ng86 ST/US/S00T/VW!JT)*T c23 JX TYZ )[\]^)
*_Z T`ab)[ thc chất thải tN ng8nh 6 tế v8 thd 6 et&N chất thải sinh h/0t tN
ng8nh n86f ư7c xếF v8/ >3nh mIc chất thải ngu6 h0i cK t4c 1ng t&Dc tiếF ến
c/n ngư'i v8 môi t&ư'ng nếu không ư7c kiAm s/4tE @uản lý v8 xử lý tốt. $c vg6E
việc kiAm s/4tE @uản lý v8 xử lý tốt l8 m1t nhiệm vI cấF b4ch c23 ng8nh 6 tế v8
c4c b3n ng8nh cK li#n @u3n nhHm bả/ vệ môi t&ư'ngE bả/ vệ sPc kh/h ch/ nh=n
vi#n 6 tếE bệnh nh=n v8 c1ng ing.
j $iệt )3mE công t4c @uản lý v8 xử lý chất thải 6 tế C ư7c b3nE ng8nh c4c
cấF @u3n t=m. Tu6 nhi#nE ến n36 v:n chư3 ư?c chd t&kng <u tư dng mPcE @uản
lý chư3 hiệu @uả như công t4c Fh=n l/0iE vgn chu6Anlxử lý chư3 dng @u6 RnhE
v:n cmn tgF t&ung xử lý cBng với c4c l/0i chất thải kh4c t0i bCi chôn lấFE cmn hệ
thống xử lý nước thải c23 bệnh viện thc thiết kế s? s8iE không hiệu @uảE ch2 6ếu
chQ mGt c4c c? @u3n cK thnm @u69n h/oc không cK hệ thống xử lý nước thải.
$ới sD gi3 t%ng ng86 c4ng nhi9u c4c l/0i chất thảiE oc biệt l8 chất thải 6 tế
ngu6 h0iE cBng với sD @uản lý cmn nhi9u bất cgF như hiện n36 sp l8 m1t nguin g=6
ô nhiếm môi t&ư'ngE ảnh hư5ng tới sPc khMQ c1ng ing >=n cư nghi#m t&kng 5
hiện t0i v8 tư?ng l3i nếu như ng36 tN b=6 gi' chdng t3 không cK c4c biện Fh4F tqch
cưc h?n
• Các văn bản tài liệu cơ sở liên quan đn quản l! và "# l! c$ất t$ải bện$
viện.
(4c v%n bản Fh4F lýr
! "ugt bả/ vệ môi t&ư'ng ng86 S-/UU/S005.
.8 )1i 5/S00- 1
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
! )ghR Rnh số s0/S00T/)W!(t ng86 -/s/S00T c23 th2 tướng chqnh Fh2 v9 việc
hướng >:n thi h8nh lugt bả/ vệ môi t&ư'ng.
! J1 6 tếE @u6ết Rnh số ,3 ng86 30/UU/S00u VW!J]T b3n h8nh @u6 chế @uản lý
chất thải bệnh viện th36 ch/ @u6ết Rnh số S5u5/U---/VW!J]T.
(4c v%n bản kv thugtr
! Ti#u chunn $iệt n3m T($) u3sS!S00,. (hất lư7ng nước!nước thải bệnh viện!
ti#u chunn thải.
! Ti#u chunn $iệt n3m. T($) TuuS!S000. )ước thải sinh h/0t. Ti#u chunn thải.
! Ti#u chunn ng8nh. T($)$) 5U!S00s. Th/4t nước!m0ng lưới v8 công t&cnh b#n
ng/8i!ti#u chunn thiết kế.
.8 )1i 5/S00- 2
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
C%&'() *+ ,-() .U/(
*.0.1$ái quát về n2àn$ 3 , và $iện t45n2 67i t489n2 bện$ viện ở :iệt (a6.
*.0.0. (2àn$ 3 , ở :iệt (a6.
ThQ/ kết @uả i9u t&3 c23 >D 4n wVu6 h/0ch tOng thA m0ng lưới bệnh việnx
tqnh ến n%m S005 5 nước t3 cK U0Su bệnh viện với U3,.u0u giư'ng bệnh v8 >D
tqnh ến n%m S0U0 cả nước sp cK kh/ảng U0,- bệnh viện với UTU.S55 giư'ng
bệnh. T&/ng K bệnh viện nh8 nước chiếm -sE5y cmn l0i UE5y l8 bệnh viện tư
nh=n eb3/ gim cả bệnh viện U00y vốn nớc ng/8iE c4c bệnh viện li#n >/3nhf. zố
bệnh viện tư nh=n l8 U, bệnh viện với -Ss giư'ng bệnh.
Jảng U.Ur bảng thống k# hệ thống bệnh viện 5 $iệt )3m
"/0i bệnh viện số lư7ng số giư'ng bệnh
Jệnh viện 3 kh/3 t&ung ư?ng U0 T.,30
Jệnh viện chu6#n kh/3 t&ung ư?ng S0 5.5U0
Jệnh viện 3 kh/3 t{nh UU5 35.T3-
Jệnh viện chu6#n kh/3 t{nh SS, S3.,T3
Jệnh viện hu6ện 5sT 5U.3,5
Jệnh viện ng8nh uS ,.uU5
(1ng U0Su U3,u0u
T&0m 6 tế xC U0.S5u ,5.303
$9 mot @uản lý Fh=n cấF như s3ur
! 3S bệnh viện gim U0 bệnh viện 3 kh/3 eJ$W+fE S bệnh viện 6 hkc cO t&u69nE
S0 bệnh viện chu6#n kh/3 eJ$(+f >/ J1 ] tế @uản lý
! -sU bệnh viện gim SS, bệnh viện 3 kh/3 t{nhE ,T bệnh viện 6 hkc cO t&u69nE
U,S bệnh viện chu6#n kh/3 v8 T5- bệnh viện hu6ệnE thR xC >/ R3 Fh?ng @uản lý.
! uS bệnh viện >/ c4c b1 ng8nh kh4c @uản lý.
|D3 t&#n c4c số liệu 5 bảng t&#n thc số giư'ng bệnh tqnh t&ung bcnh t&#n U0.000
>=n l8 S0E cmn số giư'ng bệnh t&ung bcnh A x}t @u6 mô c4c l/0i bệnh viện nh s3ur
! Jệnh viện 3 kh/3 t&ung ư?ngr 550 giư'ng.
! Jệnh viện chu6#n kh/3 t&ung ư?ngr STs giư'ng.
! Jệnh viện 3 kh/3 t{nhr ,00 giư'ng.
! Jệnh viện chu6#n kh/3 t{nhr U5T giư'ng.
! Jệnh viện hu6ệnr U0, giư'ng.
! Jệnh viện ng8nhr US5 giư'ng.
.8 )1i 5/S00- 3
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
! Jệnh viện tư nh=nr TS giư'ng.
*.0.;. %iện t45n2 67i t489n2 bện$ viện.
+hi 9 cgF ến môi t&ư'ng t&/ng bệnh viện l8 nKi ến việc Fh4t sinh v8 xử lý
chất thải 6 tế.
! (hất thải 6 tếr l8 chất thải Fh4t sinh 5 c? s5 6 tếE t&/ng c4c h/0t 1ng kh4m ch;3
bệnhE ch%m sKcE x}t nghiệmE Fhmng bệnhE nghi#n cPuE 8/ t0/...
! (hất thải 6 tế cK thA 5 >0ng &GnE lMng v8 >0ng khq. )gu6 h0i nhất l8 nh;ng chất
thải 6 tế nhưr m4uE >Rch c? thAE chất b8i tiếtE c4c b1 Fhgn c? thAE b?m kim ti#mE vgt
sGc nhknE >ư7c FhnmE h/4 chất v8 c4c chất FhKng x0. $iệc tiếF xdc với chất thải 6
tế cK thA cK nh;ng ngu6 c? như mGc nh;ng bệnh t&u69n nhi~mr vi#m g3nE
.Z$/•Z|zE l=6 ch}/ t&/ng bệnh việnE nhi~m khunn ng/8i bệnh viện.
*.0.;.0. %iện t45n2 c$ất t$ải 4<n.
 +h4i @u4t chung.
ThQ/ kết @uả khả/ s4tE kh/ảng 33y bệnh viện tu6ến h6ện v8 t{nh không cK hệ
thống lm ốt chu6#n >IngE Fhải xử lý chất thải 6 tế ngu6 h0i bHng c4c lm ốt th2
công. (mn l0i Suy ốt chất thải 6 tế ng/8i t&'i h/oc chôn lấF t&/ng khu ất c23
bệnh viện.
Thông tin t&#n ư7c Tz "ý )gkc +qnhE cIc t&ư5ng cIc @uản lý kh4m ch;3
bệnh eJ1 ] tếf ư3 &3 t0i .1i nghR J4/ c4/ TOng kết công t4c kh4m ch;3 bệnh
n%m S00s v8 Rnh hướng kế h/0ch h/0t 1ng S00- >i~n &3 s4ng U,/,/S00- t0i .8
)1i.
ThQ/ KE v9 công t4c xử lý &4c thải 6 tế v:n cmn &ất nhi9u khK kh%nE bất cgF.
Tqnh ến n36E cả nước ch{ cK g<n S00 chiếc lm ốt chu6#n >Ing enhiệt 1 c3/ v8 cK
h3i buingf. T&/ng K cK 0S xq nghiệF ốt &4c tgF t&ung t0i .8 )1i v8 Tt.(*E cn€
l0i l8 c4c lm ốt &4c cL t&ung bcnh v8 nhM. TOng số lm ốt l8 g<n S00 lm nhưng hiện
Fhải xử lý &4c thải 6 tế ch/ ,35 bệnh viện echiếm kh/ảng ,0y số bệnh việnf. .?n
n;3E c4c lm ốt &4c ch2 6ếu tgF t&ung 5 c4c bệnh viện t{nh t&5 l#n v8 m1t số bệnh
viện tu6ến hu6ện thu1c c4c th8nh FhốE thR xC. (mn l0i kh/ảng 33y bệnh viện
tu6ến hu6ện v8 m1t v8i bệnh viện tu6ến t{nh không cK hệ thống lm ốt n86E Fhải
xử lý chất thải bHng c4c lm ốt th2 công etD x=6f. (mn l0i Suy ốt chất thải 6 tế
ng/8i t&'i h/oc chôn lấF t&/ng khu ất c23 bệnh viện.
(2ng thQ/ m1t i9u t&3 mới =6 c23 $iện ] hkc l3/ 1ng v8 vệ sinh m/i
t&ư'ng!J1 ] tế t0i s5, bệnh viện ch/ thấ6r cK u3y c4c bệnh viện xử lý chất thải
.8 )1i 5/S00- 4
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
&Gn 6 tế ngu6 h0i bHng Fhư?ng Fh4F ốtE C cK -5ETy bệnh viện C thDc hiện Fh=n
l/0i chất thải t&/ng K -UEUy C xử >Ing >Ing cI t4ch &i#ng vgt sGc nhkn. Tu6
nhi#nE nhi9u R3 Fhư?ng không cK c? s5 xử lý chất thải 6 tế ngu6 h0i tgF t&ungE
n#n c4c bệnh viện s3u khi Fh=n l/0i &4c 6 tế v8 &4c sinh h/0t Fhải tD xử lý.
ThQ/ Tz +qnhE @u3 thDc tế b4/ c4/ c23 c4c R3 Fhư?ng ch/ thấ6E công t4c thu
g/mE xử lý &4c thải 6 tế hiện n36 v:n cmn nhi9u bất cgF. (4c Fhư?ng tiện thu g/m
như tdiE thBng Dng chất thải cmn thiếu v8 chư3 ing b1E h<u hết chư3 0t ti#u
chunnE xử lý v8 ti#u hu• chất thải &Gn 6 tế ngu6 h0i cmn goF nhi9u khK kh%n >/
thiếu c? s5 xử lý chất thải ngu6 h0i t&#n R3 b8nE thiếu nguin kinh Fhq <u tư x=6
>Dng v8 vgn h8nh hệ thống xử lý chất thải &Gn v8 nước thải bệnh việnl
WA n6 m0nh công t4c xử lý chất thải bệnh việnE t&/ng n%m S00-E J1 ] tế sp
t%ng cư'ng kiAm t&3 v8 ki#n @u6ết xử lý c4c t&ư'ng h7F vi Fh0m c4c @u6 Rnh v9
Fh=n l/0iE thu g/m v8 xử lý chất thải 6 tế. +i#n @u6ết 0t mIc ti#u ến n%m S0U0
cK t&#n s0y v8 ến n%m S0S0 tất cả c4c bệnh viện cK hệ thống xử lý chất thải thQ/
@u6 Rnh c23 J1 ] tế.
eNguồn:http://dantri.com.vn/c7/s7-319163/van-con-nhieu-chat-thai-y-te-chua-
duoc-xu-ly.htmf
 Th8nh Fh<n chất thải &Gn bệnh viện.
• Th8nh Fh<n vgt lýr
! Wi bông vải s7ir gim bông g0cE b%ngE @u<n 4/ c2E kh%n l3uE vải t&ảil
! Wi giấ6r h1F Dng >Ing cIE giấ6 gKiE giấ6 thải tN nh8 vệ sinhl
! Wi thu• tinhr ch3i lkE ống ti#mE b?m ti#m thu• tinhE ống nghiệml
! Wi nhD3r h1F DngE b?m ti#mE >=6 t&u69n m4uE tdi Dng h8ngl
! Wi kim l/0ir ki#m ti#mE >3/ m‚E h1F Dngl
! Jệnh FhnmE m4u m2 >qnh 5 b%ng g0cl
! `4c &ư5iE l4 c=6E ất 4l
• Th8nh Fh<n h/4 hkcr
! )h;ng chất vô c?E kim l/0iE b1t bKE ch3i lk thu• tinhE sMi 4E h/4 chấtE thuốc thử.
! )h;ng chất h;u c?r i vải s7iE giấ6E Fh<n c? thAE i nhD3l
)ếu Fh=n tqch ngu6#n tố thc thấ6 gim nh;ng th8nh Fh<nr (E .E ƒE )E zE (l v8 m1t
Fh<n t&/.
• Th8nh Fh<n sinh hkcr
.8 )1i 5/S00- 5
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
! *4uE nh;ng l/0i >Rch tiếtE nh;ng 1ng vgt l8m thq nghiệmE bệnh Fhnm v8 oc
biệt l8 nh;ng vi t&Bng g=6 bệnh.
 th=n l/0i chất thải &Gn bệnh viện.
(hất thải &Gn t0i c? s5 6 tế cK thA ư7c Fh=n th8nh 5 l/0i như s3ur
• (hất thải l=m s8ngr bôngE b%ngE g0cE c4c vgt sGc nhknE ống nghiệml
• (hất thải FhKng x0r Fh4t sinh tN h/0t 1ng chunn /4nE t&R liệu h/oc nghi#n
cPu như
US5
ZE
U53
zQ echunn /4n hcnh ảnhfl
• (hất thải h/4 hkcr Fh4t sinh tN c4c nguin kh4c nh3u nhưr x}t nghiệmE vệ sinhE
khử khunn
• (4c bcnh chP3 khq cK 4Fr bcnh Dng /x6E (ƒ
S
• (hất thải sinh h/0tr Fh4t sinh tN c4c buing bệnhE nh8 %nE nh8 giotE Fhmng l8m
việclb3/ gim giấ6E tdi nil/nE thBng c3ct/nl
 T4c h0i c23 chất thải &Gn bệnh viện.
)g/0i t&N chất thải &Gn sinh h/0t h<u hết c4c chất thải &Gn cmn l0i 9u cK ngu6
c? g=6 t4c 1ng tới sPc kh/h c/n ngư'i ec4c vgt sGc nhknE h/4 chấtE m4uE bông
b%nglf @u3 nhi9u c/n ư'ng nhưr hô hấFE ti#u h/4 l
Wối tư7ng chRu t4c 1ng cK thA l8r bệnh nh=nE ngư'i nh8 bệnh nh=nE b4c s„ v8
c4c c4n b1 l8m việc t&/ng bệnh viện
)h;ng l/0i chất thải &Gn t&#n nếu không ư7c thu g/m v8 xử lý dng @u6 Rnh sp
l8 nguin l=6 l3n >Rch bệnh v8 ô nhi~m môi t&ư'ng nghi#m t&kng.
 thư?ng Fh4F @uản lý v8 xử lýr
(4c Fhư?ng Fh4F @uản lý v8 xử lý chất thải &Gn thư'ng 4F >Ing gim cKr
! th=n l/0i t0i nguin
! Thu g/m v8 vgn chu6An v8 lưu gi; chất thải b#n t&/ng c? s5 6 tế.
! $gn chu6An chất thải 6 tế ến n?i xử lý
! …ử lý bHng c4c Fhư?ng Fh4Fr Tn6 uếE ốtE chôn lấF h/oc t4i chế.
*.0.;.;. %iện t45n2 n8=c t$ải.
 +h4i @u4t chung
)hi9u nghi#n cPu v9 thDc t&0ng kiAm s/4t ô nhi~m >/ nước thải t0i c4c bệnh
viện $iệt )3m ch/ thấ6 m1t số vấn 9 như s3ur
! th<n lớn c4c bệnh viện 9u ư7c thq#t kế cK hệ thống th/4t nước thải v8 t&0m xử
lý nước thải. *1t số thiết kế t4ch &i#ng hệ thống th/4t nước thải v8 nước mư3E
.8 )1i 5/S00- 6
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
nước thải thQ/ ư'ng cống v9 t&0m xử lý nước thải c23 bệnh viện cmn nước mư3
xả t&Dc tiếF v8/ cống thải chung c23 th8nh Fhố h/oc v8/ nguin tiếF nhgn kh4c.
Tu6 nhi#n hiện n36 h<u hết hệ thống th/4t nước v8 t&0m xử lý nước thải c23 c4c
bệnh viện n86 9u không h/0t 1ng v8 5 tcnh t&0ng xuống cấF nghi#m t&kngE nhi9u
/0n cống bR hư hMngE mất nGFE sIt luốn bBn c4t &4c thải v8/ nhi9uE khả n%ng th/4t
nước bR giảm n#n nhi9u ldc bệnh viện bR nggF dng v8/ mB3 mư3.
Tcnh t&0ng n86 >/ m1t số ngu6#n nh=n s3ur
• (4c công t&cnh C x=6 >Dng tN l=uE m1t số t&#n n9n ất 6ếu.
• Vuản lý 6ếu k}mE không ư7c bả/ >ưLng 9u on.
• Jệnh viện luôn 5 t&/ng tcnh t&0ng @u4 tải v9 số lư7ng bệnh nh=n n#n lư7ng
nước thải c3/ h?n s/ với thiết kế >:n ến @u4 tải hệ thống.
• T&0m xử lý nước thải không ư7c vgn h8nh thư'ng xu6#n >/ thiếu kinh Fhq
vgn h8nh v8 mu3 h/4 chất.
• (ông nh=n không nGm ư7c @u6 t&cnh vgn h8nh.
! *1t số bệnh viện không thiết kế t&0m xử lý nước thảiE n#n c3Q nước mư3 lnn
nước thải 9u ư7c thải t&Dc tiếF v8/ cống th/4t nước thải chung c23 th8nh FhốE
thR xC h/oc thải v8/ nguin tiếF nhgn b#n ng/8i bệnh viện như hiE sông E suốiE ing
&u1nglh/oc tD ngấm v8/ ất.
! (4c bệnh viện cK t&0m xử lý nhưng >/ không h/0t 1ng v8 m1t số bệnh viện
không cK t&0m xử lý nước thải n#n nước thải chư3 xử lý khi xả &3 nguin l8 ngu6#n
nh=n g=6 &3 tcnh t&0ng ô nhi~m môi t&ư'ng t&<m t&kng ch/ >=n cư xung @u3nh oc
biệt l8 sD l=6 l3n >Rch bệnh. *1t số bệnh viện C thải nước thải t&Dc tiếF v8/ sôngE
suốiE hiE 3/. W=6 l8 nguin nước sinh h/0t chqnh c23 ngumi >=n n#n Q >/0 t&Dc tiếF
ến tcnh t&0ng sPc kh/h v8 tqnh m0ng c23 hk.
! *1t số bệnh viện >/ c4c hệ thống th/4t nước 9u bR xuống cấF v8 hư hMng nhi9u
n#n khả n%ng ti#u th/4t nước &ất k}m >:n ến tcnh t&0ng nggF dng t&/ng bệnh viện
v8 K l8 hiAm h/0 g=6 bệnh t&5 l0i ch/ bệnh nh=nE ngư'i nh8 bệnh nh=n v8 c4c c4n
b1 c23 bệnh viện. )g/8i &3 >/ >iện tqch nguin tiếF nhgn nước thải ehif bR h†F l0i
>/ nhi9u ngu6#n nh=n n#n 5 m1t số bệnh viện khi t&'i mư3 cK hiện tư7ng nước
thải chả6 ngư7c tN nguin tiếF nhgn v8/ b#n t&/ng bệnh viện g=6 nggF dng bệnh
viện >/ K c4ng l8m t%ng sD ô nhiếm v8 ngu6 c? l=6 l3n >Rch bệnh t&/ng bệnh viện
! )h;ng n%m g<n =6 >/ cK sD @u3n t=m c23 chqnh Fh2E c4c c? @u3n chPc n%ng
nhi9u bệnh viện C ư7c <u tư x=6 >Dng mới h/oc cải t0/ n=ng cấF hệ thống
.8 )1i 5/S00- 7
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
th/4t nước thải v8 t&0m xử lý nước thải. .iện n36 C cK nhi9u công nghệ xử lý
nước thải bệnh viện kh4c nh3u 3ng ư7c 4F >Ing t0i $iệt )3m.
 "ưư lư7ng nước thải bệnh viện
Thông thư'ng A tqnh t/4n hệ thống th/4t nước v8 lD3 chkn s? i công nghệ
xử lý nước thải bệnh viện thc Fhải x4c Rnh lư7ng nước thải t&/ng m1t ng86. ThDc
tế ch/ thấ6 lưu lư7ng nước thải bệnh viện >3/ 1ng thQ/ gi' t&/ng ng86 v8 thQ/
ng86 t&/ng tu<n. (hqnh vc vg6 t&/ng tqnh t/4n ngư'i t3 ư3 &3 hệ số hiệu ch{nh tqnh
không ing 9u + ch/ @u6 mô bệnh viện etqnh thQ/ số giư'ng bệnh h/oc số nh=n
vi#n FhIc vIf. thư'ng thc + không vư7t @u4 S.5 ‡Uˆ )g/8i &3 tqnh t/4n cmn chấF
nhgn ti#u chunn th/4t nước bHng ti#u chunn cấF nướcE >/ vg6 lư7ng nước m8 bệnh
viện >Bng t&/ng m1t ng86 chqnh l8 lư7ng nước thải t&/ng m1t ng86. (2ng cK thA
tqnh t/4n lưu lư7ng nước thải bệnh viện thQ/ Rnh mPc sử >Ing nước tqnh t/4n t&#n
giư'ng bệnh ư7c t&cnh b86 t&#n bảng U.S ‡Uˆ
Jảng U.S. WRnh mPc sử >Ing nước tqnh thQ/ giư'ng bệnh
Wối tư7ng zố lư7ng/ng86 )hu c<u ti#u thIE l/ng86
zố giư'ng bệnh ) 300 ! 500
zố c4n b1 công nh=n vi#n e0.s ‰ U.Uf) U00 ‰ U50
)gư'i nh8 bệnh nh=n e0.- ‰ U.3f) 50 ‰ u0
zinh vi#n thDc tgFE kh4ch e0.u ‰ U.0f) S0 ‰ 30
TOng số nước >Bng thDc
tế
e3., ‰ ,.,f) ,u0 ! T00
Tqnh cả nhu c<u Fh4t
t&iAn
T50 ‰ -50 l/giư?ng.ng86
5 $iệt n3m cK thA x4c Rnh lưu lư7ng nước thải c23 bệnh viện 3 kh/3 thQ/
bảng s3u U.3 ‡Uˆ
Jảng U.3. Ti#u chunn cấF nước v8 lư7ng nước thải bệnh viện. ‡Uˆ
zTT Vu6 mô bệnh viện
esố giư'ng bệnhf
Ti#u chunn cấF nước
el/giư'ng.ng86f
"ư7ng nước thải
em
3
/ng86f
U ŠU00 u00 u0
S U00 ‰ 300 u00 U00 ‰ S00
3 300 ! 500 T00 S00 ‰ 300
, 500 !u00 T00 300 ‰ ,00
5 ‹u00 T00 ‹,00
.8 )1i 5/S00- 8
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
T Jệnh viện kết h7F
nghi#n cPu v8 8/ t0/
‹u00
eJ$ $iệt WPc .8 )1iE
J$ ch7 `:6 Tt.(*f
U000 ‹500
Tu6 nhi#n >/ nhi9u ngu6#n nh=n m8 thPc tế lư7ng nước thải c23 m1t giư'ng
bệnh t&/ng m1t ng86 #m lớn h?n nhi9u l<n s/ với @u6 Rnh hiện h8nh c23 ti#u
chunn $iệt n3mE v8 thư'ng 5 mPc tN T00 ‰ U000l/giư'ng.ng86 FhI thu1c v8/ c4c
l/0i bệnh viện v8 c4c cấF bệnh viện ‡Uˆ
 )guin gốcE tqnh chất v8 th8nh Fh<n nước thải bệnh viện.
)ước thải bệnh viện l8 m1t >0ng c23 nước thải sinh h/0t ô thR. T&/ng nước
thải chP3 ch2 6ếu c4c chất h;u c? cK nguin gốc >/ sinh h/0t cử3 c/n ngư'i. Tu6
nhi#n >/ nước >Bng t&/ng @u4 t&cnh kh4m ch;3 bệnh v8 ch%m sKc bệnh nh=n n#n
v9 mot vệ sinh v8 >Rch tA hkc thc t&/ng nước thải bệnh viện chP3 nhi9u vi khunn
g=6 bệnhE >~ l=6 l3n @u3 ư'ng nước.
)ước thải bệnh viện Fh4t sinh tN b3 nguin chqnh s3u ‡Uˆ
! )ước thải tN c4c Fhmng i9u t&RE tN c4c Fhmng x}t nghiệm egiải Fhnu bệnhE hu6ết
hkcE t&u69n m4uE l3u &ử3 s3u c4c c3 mOE kh/3 l=6lf. W=6 l8 nguin t0/ &3 c4c chất
thải ngu6 h0i
! )ước thải chP3 c4c h/4 chất ecK c4c h/4 chất ôc h0if sinh &3 tN c4c Fhmng >ư7c
như c4c l/0i thuốcE vGc xinE hu6ết th3nhE >ung môi h;u c?E h/4 chất x}t nghiệmE
c4c h7F chất vô c?l
! )ước thải sinh h/0t tN c4c Fhmng c4n b1E công nh=n vi#nE nh8 bếFE nh8 %n chP3
nhi9u chất h;u c? >A Fh=n hu•E c4c h7F chất vô c?.
)ước thải bệnh viện l8 m1t nguin thải g=6 ngu6 hiAm ch/ môi t&ư'ng vc khả
n%ng l3n &1ng t&/ng môi t&ư'ngE mPc 1 nhiAm khunn c3/E khả n%ng tin t0i l=u v8
nh=n l#n c23 vi khunn g=6 bệnh t&/ng i9u kiện gi8u chất h;u c? c23 nước thải.
)ước thải bệnh viện cK thA m3ng c4c t4c nh=n m<m bệnh như tảE thư?ng h8nE FhK
thư?ng h8nE bệnh th3nE l3/E lŒl
ThQ/ nghi# cPu c23 W8/ )gkc th/ng v8 c1ng sD eS003f ch/ thấ6 nước thải
bệnh viện l8m ô nhi~m c4c nguin nước b9 mot như nước sôngE nước 3/E <m hiE
giếng kh?i v8 cmn g=6 ô nhi~m ất. )ước thải bệnh viện g=6 ô nhi~m v8 giQ/ &Gc
m<m bệnh thQ/ tu6ến sông th/4t nước thảiE nghi#n cPu ch/ &Hng số bệnh nh=n 5
.8 )1i 5/S00- 9
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
khu >=n cử >kc tu6ến sông th/4t nước thải bệnh viện thư'ng c3/ h?n 5 c4c khu
vDc kh4cE oc biệt l8 bệnh v9 ư'ng ti#u h/4. ‡Uˆ
(4c ch{ ti#u ô nhi~m chqnh c23 nước thải bệnh viện ư7c t&cnh b86 t&/ng bảng
U.,
Jảng U.,. (4c ch{ ti#u ô nhi~m chqnh c23 nước thải bệnh viện ‡Uˆ
(h{ ti#u [i4 t&R T($)
u3sS!S00,
emPc ZZf
nhM nhất T&ung bcnh lớn nhất
th T., u.5, s.U5 T.5 ‰ s.5
zzemg/lf U50 UT0 SS0 •U00
Jƒ|
5
E mg/l US0 U50 S00 •30
(ƒ|E mg/l U50 S00 350 •s0
)
T
E mg/l U5 Ss 3T •30
t
T
E mg/l 5 - US •T
(/li€/&mE
*t)/U00ml
U0
T
U0
u
U0
-
•5000
W4nh gi4 chung v9 nước thải bệnh viện 5 việt n3mr
! ThQ/ kết @uả nghi#n cPu c23 )gu6~n …u=n )gu6#n v8 c1ng sD eJ3n ch{ 0/
@uốc gi3 v9 cung cấF nước s0ch v8 vệ sinh môi t&ư'ngfE T&<n WPc .0 eW.…|f v8
th0m ThR Jqch )gkc eJ1 …|f thc cK thA n#u l#n m1t số 4nh gi4 v9 nước thải
bệnh viện như s3u ‡Uˆ.
• Wối với c4c bệnh viện tu6ến th8nh Fhốr nước thải chP3 h8m lư7ng con l? lửng
c3/ nhấtE Jƒ| t&/ng nước thải kh4 lớn. )ing 1 /x6 h/8 t3n nHm t&/ng
kh/ảng 0!Umg/lE tOng c/li€/&m tu6 không c3/ nhưng 9u vư7t @u4 giới h0n ch/
Fh}F thQ/ T($) 5-,5!U--5. (4c bệnh viện tu6ến th8nh Fhố ch2 6ếu xả nước
thải v8/ m0ng lưới th/4t nước th8nh Fhố.
• )ước thải c4c bệnh viện 3 kh/3 cấF t{nhE cK h8m lư7ng con l? lửng không lớn
nhưng c4c ch{ ti#u Jƒ|E nit? 3m/niE Fh/sFh3tE c/li€/&ml tư?ng ối c3/. .8m
lư7ng /x6 h/8 t3n t&/ng nước thải thấF. )ước thải c4c bệnh viện n86 xả v8/ hệ
thống th/4t nước thR xC h/oc sôngE hiE ingE &u1ng xung @u3nh.
• Wối với c4c bệnh viện tu6ến hu6ệnE h8m lư7ng con l? lửng t&/ng nước thải 5
mPc t&ung bcnhE /x6 h/8 t3n c3/E h8m lư7ng nit? 3m/ni nhM. Tu6 nhi#n tOng
số c/li€/&m c23 nước thải bệnh viện n86 l0i &ất c3/. Fh<n lớn c4c bệnh viện cấF
hu6ện n86 xả thải t&Dc tiếF &3 nguin nước mot như sôngE hiE ing &u1ngl
.8 )1i 5/S00- 10
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
• Wối với c4c bệnh viện chu6#n kh/3E h8m lư7ng con l? lửngE Jƒ| t&/ng nước
thải không lớn lGm >/ lư7ng nước sử >Ing lớn. Tu6 nhi#n t&/ng nước thải l/0i
n86 chP3 nhi9u chất ô nhi~m oc t&ưng v8 vi khunn g=6 bệnh oc thB. th<n lớn
nước thải bệnh viện l/0i n86 thư'ng xả v8/ hệ thống th/4t nước th8nh Fhố.
! )ghi#n cPu c23 T&<n Vu3ng T/ản v8 c1ng sD eviện 6 hkc l3/ 1ng v8 vệ sinh
*ôi T&ư'ng S003f v9 4nh gi4 ô nhi~m thQ/ c4c ch{ ti#u h/4 lý c23 c4c bệnh viện
thQ/ c4c tu6ến eTŽE T{nhE ng8nhfE thQ/ c4c kh/3 eh8nh chqnhE l=6E x}t nghiệmE
>ư7cfE thQ/ chu6#n kh/3 e3 kh/3E l3/E FhI sảnf ư7c thh hiện t&/ng c4c bảng s3u
‡Uˆ
Jảng U.5. W4nh gi4 ch{ ti#u ô nhi~m ch/ tNng tu6ến
Jệnh viện F. .
S
z
mg/l
Jƒ|
5
mg/l
(ƒ|
mg/l
t
T
mg/l
)
T

mg/l
zz
mg/l
TŽ T.-u ,.05 --.s UT3.S S.55 UT.T Us.T
T{nh T.-U u.,s UT3.- SU,., U.uU Us.-3 U0.0
)g8nh u.US ,.s, U3-.S Uu-.- U.,, Us.s5 ,T.0
T($)
u3sS!S00,
emPc ZZf
TE5!sE5 • U • 30

! • T •U0

•U00
Jảng U.T. Woc tqnh ô nhi~m nước thải bệnh viện thQ/ c4c kh/3
+h/3 F. .
S
z
mg/l
Jƒ|
5
mg/l
(ƒ|
mg/l
t
T
mg/l
)
T

mg/l
zz
mg/l
.8nh
chqnh
T., S.0u su.U, UST.5s 0.-, -.5, 3u.--
"=6 u.0, 5.5 UUu.T0 UTs.-s U.5, US.sS 55.sS
…}t nghiệm u.0, 3.3S U05.,U U,-.S5 U.U03 U0.US S3.,T
|ư7c T.55 5.-5 UsU.s3 S35.05 U.5T S0.u, 5U.,s
T($)
u3sS!S00,
emPc ZZf
TE5!sE5 • U • 30

! • T •U0

•U00
Jảng U.u. W4nh gi4 nước thải bệnh viện thQ/ c4c kh/3
(hu6#n
kh/3
F. .
S
z
mg/l
Jƒ|
5
mg/l
(ƒ|
mg/l
t
T
mg/l
)
T

mg/l
zz
mg/l
W3 kh/3 T.-U 5.TU U,u.5T S0U., U.5u Uu.S, 3u.-T
.8 )1i 5/S00- 11
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
"3/ T.uS S.-s U,3.S3 S0u.S5 U.U5 UT.0, SS.S3
thI sản u.SU u.u3 UTu SSU.- 0.-- U3.U- 5U.S5
T($)
u3sS!S00,
emPc ZZf
TE5!sE5 • U • 30

! • T •U0

•U00
)hgn x}tr )hư vg6 @u3 c4c bảng t&#n t3 thấ6 nhcn chung tất cả c4c bệnh viện
9u cK mPc 1 ô nhiAm c3/ s/ với ti#u chunn ch/ Fh}F.
• ThQ/ c4c kh/3 thc kh/3 >ư7c cK h8m lư7ng chất ô nhi~m c3/ nhấtE kh/3 h8nh
chqnh cK h8m lư7ng ô nhi~m thấF nhất.
• ThQ/ tu6ến thc bệnh viện tu6ến t{nh ô nhi~m h?n s/ với tu6ến TŽ v8 tu6ến
ng8nh ngu6#n nh=n cK thA l8 lư7ng nước m8 bệnh viện tu6ến t{nh sử >Ing cK
thA thấF h?n s/ với c4c tu6ến kh4c.
• ThQ/ chu6#n kh/3 không cK sD kh4c biệt 4ng kA.
! )ghi#n cPu c23 TN .ải JHng v8 c1ng sD eviện ] .kc l3/ 1ng v8 $z*Tf v9 ch{
ti#u vi sinh t&/ng nước thải bệnh viện e3S bệnh viện tN tu6ến hu6ện ến TŽE tN
bGc v8/ n3mf ư7c thA hiện t&/ng bảng s3u ‡U0ˆ
Jảng U.s. (h{ ti#u vi sinh t&/ng nước thải bệnh viện
$i sinh vgt nhM nhất T&ung bcnh lớn nhất
TOng số vi khunn hiếu
khq/ml
S000 -,S.U0
u
3S.U0
U0
(l.FQ&€&igQn/U0ml 30 -,US s55.U0
S
(/li€/&m/U00ml U5.U0
,
S3,.U0
T
S3.U0
s
•Q3c3l
(/li€/&m/U00ml
-3.U0
3
U50.U0
T
S3.U0
s
T&Png giun/U000ml 0 T3 -.U0
S
! )ghi#n cPu c23 |ư?ng .ing •nh v8 c1ng sD et&ung t=m nghi#n cPu (ông )ghệ
*ôi T&ư'ng v8 th4t t&iAn b9n v;ng ! T&ư'ng W.+.T) ‰ W.V[.)f v9 >ư
lư7ng chất kh4ng sinh €l/@uin/l/n ecI thA l8 (iF&/€/x3cin!(Zt v8 n/&€/x3cin!
)ƒ`f t&/ng nước thải c23 m1t số bệnh viện 5 .8 )1i thA hiện t&/ng bảng s3u.‡UUˆ
Jảng U.-. |ư lư7ng chất kh4ng sinh t&/ng nước thải bệnh viện chư3 @u3 xử lý
T#n bệnh viện )ing 1
(Zt emg/lf )ƒ` emg/lf
Th3nh )h8n uE0.U0
!3
U5ES.U0
!3
.8 )1i 5/S00- 12
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
$iệt WPc U0E-.U0
!3
3E,.U0
!3
$iện + UES.U0
!3
!
thI sản TŽ SEU.U0
!3
U3ET.U0
!3
thI sản .8 )1i UEU.U0
!3
!
.;u )ghR S5Es.U0
!3
sE,.U0
!3
3Eu.U0
!3


UE5.U0
!3 •
•r )ước thải s3u xử lý.
Vu3 bảng t&#n ch/ thấ6 t&/ng nước thải bệnh viện chư3 @u3 xử lý cK >ư lư7ng
chất kh4ng sinh (Zt với ning 1 >3/ 1ng UEU.U0
!3
‰ S5Es.U0
!3
emg/lf v8 )ƒ` tN
3E,.U0
!3
‰ U5ES.U0
!3
emg/lfE t&/ng K >4ng chd ý l8 t&/ng nước thải s3u xử lý t0i
bệnh viện h;u nghR thc ning 1 (Zt giảm s5.TTy v8 )ƒ` giảm sS.U,y. )hư vg6
xử lý nước thải bệnh viện C l8m giảm ning 1 (Zt v8 )ƒ` t&/ng nước thải v8
c4c t4c giả t&#n C nhgn x}t evới t&ư'ng h7F nước thải bệnh viện .;u )ghRf với
nước thải chư3 @u3 xử lý thc vi khunn ‘!c/li kh4ng ư7c với (Zt v8 )ƒ` evới số
lư7ng khunn l3c/U00ml lớn h?n U00.000f nhưng với nước thải s3u xử lý thc ‘!c/li
t&5 n#n nh06 cảm với (Zt v8 )ƒ` evới số lư7ng khunn l0c/U00ml tN S000!U3000f.
Vu3 c4c số liệu t&#n ch/ thấ6 nhcn chung c4c th8nh Fh<n ô nhi~m ch2 6ếu c23
nước thải bệnh viện b3/ gim (ƒ|E Jƒ|
5
E tOng )E tOng t v8 ch{ ti#u vi sinh.
 T4c 1ng c23 nước thải bệnh viện ến môi t&ư'ng.
TN tqnh chất c23 nước thải bệnh viện nKi t&#nE t3 thấ6 nước thải bệnh viện l8
nguin g=6 ô nhi~m môi t&ư'ng nước v8 l8 Fhư?ng tiện l3n t&u69n c4c l/0i bệnh tgt.
T0i c4c khu vDc tiếF nhgn nguin nước thảiE v8 n?i sử >Ing cmn ti9m nn nhi9u ngu6
c? ti9m t8ng lớn h?n nếu nước thải n86 không ư7c xử lý .
! +hi i v8/ môi t&ư'ng nướcE >/ h8m lư7ng nit?E Fhốt Fh/c3/E chất h;u c? lớn
l8m giảm khả n%ng tD l8m s0ch c23 nước v8 >~ g=6 &3 hiện tư7ng Fhd >ưLng.
! Vu4 t&cnh Fh=n hu• sinh hkc chất h;u c? c’ng l8m lư7ng ôx6 h/8 t3n t&/ng nước
giảm i. W=6 l8 i9u kiện thugn l7i ch/ @u4 t&cnh Fh=n hu• kŒ khq Fh4t sinh mBi hôi
thối.
! )guin nước thải Jệnh viện cmn l8 ngu6#n nh=n l8m l=6 l3n c4c vi sinh vgt g=6
bệnh ảnh hư5ng &ất lớn tới sPc khMQ cư >=n khu vDc l=n cgn
.8 )1i 5/S00- 13
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
C%&'() **+
C>() ()%? @A BC (&DC ,%E* F?(% :*?( Ở :*?, (/M
**.0. C7n2 n2$ệ "# l!.
ThQ/ thông b4/ c23 J1 ] Tế v9 @uản lý v8 xử lý chất thải bệnh viện ch/ thấ6
c4c t&0m xử lý nước thải bệnh viện c23 việt n3m 3ng h/0t 1ng 5 nh;ng t&cnh 1
kh4c nh3u v8 cK thA @u6 v9 c4c nhKm công nghệ như s3u.
Jảng U.U0. *1t số công nghệ xử lý nước thải bệnh viện 5 việt n3m. ‡Uˆ
zTT T#n công nghệ
U …ử lý c? hkc
S …ử lý c? hkc Fhối h7F với xử lý sinh hkc tD nhi#n
3 …ử lý sinh hkc hiếu khq thông >Ing
, "kc sinh hkc nhi9u bgc
**.0.0. @# l! cơ $Gc.
)ước thải s3u khi C @u3 bA tD h/0iE ư7c xử lý c? hkc t0i bA lGng v8 khử t&Bng
bHng cl/ &ii xả &3 ng/8i. W=6 l8 l/0i hcnh công nghệ xử lý ?n giản ư7c >Bng FhO
biến 5 c4c bệnh viện c2 c23 .8 )1i v8 c4c t{nh ebệnh viện thI sản .8 )1iE bệnh
viện )hi .ải thmng..f chất lư7ng nước nhcn chung không 0t ti#u chunn thải
T($) u3sS!S00,.
z? i công nghệ ư7c thA hiện t&/ng hcnh vp s3ur


.cnh S.U. z? i công nghệ xử lý nước thải bệnh viện bHng c? hkc.
**.0.;. @# l! cơ $Gc H$Ii $JH v=i lGc sin$ n$K 2iGt $Lặc "# l! sin$ $Gc tM
n$iên.
)ước thải tN bA tD h/0i ư7c xử lý c? hkc t&/ng bA lGngE xử lý sinh hkc t&/ng
bA lkc sinh hkc nhM gikt s3u K khử t&Bng &ii xả &3 hệ thống cống chung c23 th8nh
Fhố ebệnh viện .3i J8 T&ưngf. j m1t số bệnh việnE nước thải s3u khi @u3 bA tD
h/0iE ư7c xử lý s? b1 t0i bA lGng &ii ư7c b?m v8/ c4c bA h/oc 3/ xử lý sinh hkc
.8 )1i 5/S00- 14
)ước thải "Gng s? b1 +hử t&Bng
Thải &3 nguin
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
tD nhi#n t&ước khi thải &3 b#n ng/8i ebệnh viện Wông •nh .8 )1if. )guin tiếF
nhgn thư'ng l8 ing &u1ng
z? i công nghệ ư7c thA hiện t&#n hcnh s3ur


.cnh S.S. xử lý nước thải bệnh viện bHng lkc sinh hkc nhM gikt
.cnh S.3. xử lý nước thải b#nh viện bHng hi sinh hkc tD nhi#n.
**.0.N. @# l! sin$ $Gc $iu O$P.
)ước thải s3u khi @u3 bA tD h/0i ư7c xử lý sinh hkc t&/ng •Q&/tQn với bBn
h/0t tqnh tu<n h/8n v8 khử t&Bng t&ước khi xả &3 ng/8i ebệnh viện [i3/ thôngE
bệnh viện +hông @u=nE bệnh viện J0ch *3ilf.
z? i xử lý nước thải bHng bBn h/0t tqnh t&u69n thống ư7c thA hiện t&#n hcnh
s3ur
.8 )1i 5/S00- 15
)ước thải
Wi9u h/8
"Gng Z
"kc sinh hkc nhM gikt
"Gng ZZ
khử t&Bng
Thải &3 nguin
[/m bBn
)ước thải "Gng s? b1 .i sinh hkc khử t&Bng
Thải &3 nguin
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
.cnh S.,. z? i công nghệ xử lý nước thải bệnh viện bHng bBn h/0t tqnh.
**.0.Q. BGc sin$ $Gc n$iều bRc cS đệ6 vi sin$ TcS đệ6 vi sin$ U.
)ước thải s3u chGn &4c ư7c lGng t&/ng cK xử >Ing chất kQ/ tIE sử lý sinh hkc
6ếm khqE thiếu khq v8 hiếu khq @u3 lớF vgt liệu ệm s3u K lGng v8 khử t&Bng t&ước
khi xả v8/ nguin tiếF nhgn . Thiết bR h7F khối gknE kết h7F c4c @u4 t&cnh xử lý c?
bản bHng Fhư?ng Fh4F sinh hkc với việc bO sung chế Fhnm vi sinh gi3 t%ng @u4
t&cnh khử chất bnn h;u c?.
z? i xử lý nước thải bệnh viện bHng lkc sinh hkc nhi9u bgc thA hiện t&/ng
hcnh s3ur
.8 )1i 5/S00- 16
)ước thải z/ng chGn "Gng Z •Q&/tQn
"Gng ZZ
+hử t&Bng
…ả &3 nguin
[/m bBn
"Gng ZZ
+hử t&Bng
…ả &3 nguin
)ước thải
(hGn &4c "Gng Z thiết bR h7F khối
JA Fh=n
hu• bBn
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
.cnh U.,. z? i xử lý nước thải bệnh viện bHng lkc sinh hkc nhi9u bgc
)gu6#n lý công nghệ h7F khốir
)gu6#n lý h7F khối ch/ Fh}F thDc hiện kết h7F nhi9u @u4 t&cnh c? bản xử lý
nước thải C biết t&/ng không gi3n thiết bR c23 m‚i m/!un A t%ng hiệu @uả v8
giảm chi Fhq vgn h8nh xử lý nước thải. Thiết bR xử lý h7F khối cBng m1t ldc thDc
hiện ing th'i @u4 t&cnh xử lý sinh hkc thiếu khq v8 hiếu khq. $iệc kết h7F 3 >0ng
n86 sp t0/ mgt 1 m8ng vi sinh tối 3 m8 khIng g=6 tGc c4c lớF ệmE ing th'i
thDc hiện /x6 hK3 m0nh v8 t&iệt A c4c chất h;u c? t&/ng nước thải. Thiết bR h7F
khối cmn 4F >Ing Fhư?ng Fh4F lGng cK lớF bản mMng el3mQnf ch/ Fh}F t%ng b9
mot lGng v8 &dt ngGn th'i gi3n lưu.
Wi k“m với giải Fh4F công nghệ h7F khối n86 cK c4c hK3 chất FhI t&7 gimr chất
kQ/ tI t•()!-5 v8 chế Fhnm vi sinh |Ž.!-u gidF n=ng c3/ hiệu suất xử lýE t%ng
công suất thiết bR.
$iệc 4F >Ing cIng nghệ h7F khối n86 sp không nh;ng ảm bả/ l/0i t&N c4c
chất g=6 ô nhi~m xuống >ưới ti#u chunn ch/ Fh}F t&ước khi thải &3 môi t&ư'ngE m8
cmnE tiết kiệm >iện tqch ất x=6 >DngE kiAm s/4t c4c ô nhi~m thP cấF như tiếng in
v8 mBi hôi.
.3i >mng thiết bR xử lýr $ới ngu6#n lý h/0t 1ng t&#n t&ung t=m (T( eT&ung t=m
tư vấn chu6An gi3/ công nghệ nước s0ch v8 môi t&ư'ngf C thiết kế S >mng thiết bR
h7F khối iAn hcnh l8 $!T- v8 ()!S000.
! Thit "# $-69r công nghệ n86 ư7c t&ung t=m (T( thiết kế x=6 >Dng tN n%m
U--u t0i bệnh viện $!T- thu1c J1 tư lệnh l%ng ch2 tRch .i (hq *inh. TN K ến
.8 )1i 5/S00- 17
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
n36 $!T- ư7c Fh4t t&iAn v8 h/8n thiện nhi9u l<n. (hPc n%ng c23 c4c thiết bR h7F
khối kiAu $!T- l8 xử lý sinh hkc hiếu khqE lGng bgc S kiAu l3mQn v8 khử t&Bng
nước thải. au iAm c23 thiết bR l8 t%ng khả n%ng tiếF xdc c23 nước thải với vi sinh
vgt v8 /x6 cK t&/ng nước nh' lớF ệm vi sinh cK 1 &‚ng c3/E b9 mot &i#ng lớn.
@u4 t&cnh t&3/ Oi chất v8 /x6 0t hiệu @uả c3/.
! Thit "# %N-&'''r T&#n ngu6#n lý c23 thiết bR $!T-E thiết bR xử lý nước thải
()!S000 ư7c chế t0/ thQ/ kiAu th4F sinh hkc với @u4 t&cnh cấF khq v8 không cấF
khq 3n xQn nh3u A t%ng khả n%ng khử nit?. *‚i m/>un thiết bR cK công suất U50!
S50m
3
/ng.. Thiết bR ()!S000 C ư7c cIc bả/ s5 h;u chq tuệ bả/ h1 s5 h;u công
nghiệF tN th4ng -/S003.
**.;. Đán$ 2iá $iệu quả "# l! cVa các c7n2 n2$ệ "# l! n8=c t$ải bện$ viện ở
:iệt (a6.
! )ghi#n cPu 4nh gi4 hiệu @uả xử lý c4c ch{ ti#u vi sinh v8 hK3 lý thQ/ c4c nhKm
công nghệ xử lý nước thải bệnh viện 5 $iệt )3m c23 TN .ải JHngE )gu6~n +hGc
.ải v8 c4c c1ng sD ch/ thấ6. ‡U0ˆ
**.;.0. ĐIi v=i c7n2 n2$ệ lGc sin$ $Gc n$K 2iGt.
Jảng S.U. .iệu @uả xử lý ch{ ti#u hK3 lý.
(h{ ti#u T&ước xử lý z3u xử lý .iệu xuất eyf T($)
eu3sS!S00,f
th T.- u.3 T.5!s.5
.
S
z s.0 U.u u-.S •U
Jƒ|
5
US3.s U0,.- U5.Su •30
(ƒ| Uuu.U U3u.0 SS.TS •s0
)
T
U,., U,.S 0.-s •30
t
T
U.u 0.- ,u.u5 •T
zz 3u.u 3U.3 Uu.0s • U00
Jảng S.S. .iệu @uả xử lý vi sinh c23 lkc sinh hkc nhM gikt.
(h{ ti#u T&ước xử lý z3u xử lý .iệu suấteyf T($)
eu3sS!S00,f
TOng hiếu khq eUmlf 53U,-0 U0uUT0 u-.s, !
(l.FQ&€&igQn eU0mlf UT-0 U0T0 3u.S- !
TOng 5suTSSS0 USuUU5-0 us.3T • 5000
.8 )1i 5/S00- 18
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
(/li€/&meU00mlf
•Qc3l
c/li€/&meU00mlf
,5suUu50 u-30S50 sS.uU !
‘ntQ&/c/cci eU00mlf ,0,0S,0 u33,u0 sU.s5 !
**.;.;. ĐIi v=i $W sin$ $Gc.
Jảng S.3. .iệu @uả xử lý hK3 lý.
(h{ ti#u T&ước xử lý z3u xử lý .iệu xuất eyf T($)
eu3sS!S00,f
th T.- u.0 T.5!s.5
.
S
z UU.T U.u s5.3, •U
Jƒ|
5
ST,.3 S0,.5 SS.T3 •30
(ƒ| 33,.s S-s., U0.su •s0
)
T
Us.U s.s 5U.30 •30
t
T
S.S 0.3 s3.s0 •T
zz 5,.u SU.3 TU.0T • U00
Jảng S.,. .iệu @uả xử lý vi sinh.
(h{ ti#u T&ước xử lý z3u xử lý .iệu suấteyf T($)
eu3sS!S00,f
TOng hiếu khq eUmlf u,TT30 SuS30 -T.35 !
(l.FQ&€&igQn eU0mlf T5U 3u -,.3s !
TOng
(/li€/&meU00mlf
U5s-T3-0 305s0 --.sU • 5000
•Qc3l
c/li€/&meU00mlf
U5S,3030 USSs0 --.-S !
‘ntQ&/c/cci eU00mlf U,U05uu0 ,T,s0 --.Tu !
**.;.N. ĐIi v=i c7n2 n2$ệ bXn $L5t tPn$
Jảng S.5. .iệu @uả hK3 lý.
(h{ ti#u T&ước xử lý z3u xử lý .iệu xuất eyf T($)
eu3sS!S00,f
th T.T u.03 T.5!s.5
.
S
z 5.3 0.TT su.35 •U
Jƒ|
5
UUT.U uU.TT 3s.ST •30
(ƒ| UTs.0 U0u.S- 3T.U5 •s0
)
T
Us.5 5.-U Ts.03 •30
t
T
U., U.0, S3.3u •T
.8 )1i 5/S00- 19
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
zz S-.0 UU.5 T0.3- • U00
Jảng S.T. .iệu @uả vi sinh.
(h{ ti#u T&ước xử lý z3u xử lý .iệu suấteyf T($)
eu3sS!S00,f
TOng hiếu khq eUmlf 3SUS-0 ,T --.-- !
(l.FQ&€&igQn eU0mlf 55s0 U-- -T.,3 !
TOng
(/li€/&meU00mlf
,5,-S30 u- --.-- •5000
•Qc3l
c/li€/&meU00mlf
S0u,--0 ,u --.-- !
‘ntQ&/c/cci eU00mlf 3UU0Ts0 UU00 --.-T !
**.;.Q. C7n2 n2$ệ lGc sin$ $Gc n$iều bRc.
Jảng S.u. .iệu @uả hK3 lý.
(h{ ti#u T&ước xử lý z3u xử lý .iệu xuất eyf T($)
eu3sS!S00,f
th u.U s T.5!s.5
.
S
z ,.3 U sS.U0 •U
Jƒ|
5
U30.5 u0 ,T.3u •30
(ƒ| Uus.5 U03 ,S.3- •s0
)
T
UT., s ,s.SS •30
t
T
U., U Ss.S3 •T
zz 3S.0 U3 T0.50 • U00
Jảng S.s. .iệu @uả vi sinh.
(h{ ti#u T&ước xử lý z3u xử lý .iệu suấteyf T($)
eu3sS!S00,f
TOng hiếu khq eUmlf sS0uu0 S00 --.-s !
(l.FQ&€&igQn eU0mlf S0s0 U53 -S.TT !
TOng
(/li€/&meU00mlf
U-s3T050 T3 --.-- • 5000
•Qc3l
c/li€/&meU00mlf
T5-0u-0 SU- --.-- !
‘ntQ&/c/cci eU00mlf U3sUs0 S,5 --.sS !
.8 )1i 5/S00- 20
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
! )ghi#n cPu n%m S003 c23 T&<n Vu3ng T/ản v8 c1ng sD eviện ] h/c l3/ 1ng v8
$z*Tf v9 4nh gi4 hiệu @uả xử lý nước thải bệnh viện c23 S- bệnh viện thQ/ c4c
ch{ ti#u hK3 lý ư7c thA hiện t&/ng bảng s3u ‡Uˆ
Jảng S.-. W4nh gi4 hiệu @uả thQ/ ch{ ti#u hK3 lý.
(h{ ti#u "kc sinh hkc nhM gikt .i sinh hkc
$8/ `3 .iệu
su3t
$8/ `3 .iệu su3t
Jƒ| mg/l US-.- s3.5 35.uS Uu-.S U,0.u SU.,s
(ƒ| mg/l Us3.U UUT.U 3T.5- SSU.5 UsT.S U5.-,
.
S
z mg/l -.00 3.sT 5u.UU 3.u, 0.U -u.33
)
T
mg/l UT.5T US.3u S5.3 US.S- u.S3 ,U.Uu
t
T
mg/l U.uT U.0- 3s.0u U.S3 0.Ss uu.S,
zz mg/l 3T.0 SS.- 3T.3- 53.3 S-.T ,,.,u
(h{ ti#u •Q&/tQn "kc sinh hkc nhi9u bgc
$8/ `3 .iệu
su3t
$8/ `3 .iệu su3t
Jƒ| mg/l UUs.T s-.T S,.,5 UT5.u -,.s ,S.u-
(ƒ| mg/l UuS.0 U,S.- UT.-S SSu.5 U30.s ,S.5U
.
S
z mg/l ,.50 S.53 ,3.us ,.s5 0.s s3.5U
)
T
mg/l Uu.0s US.u5 U5.35 Uu.S3 -.0- ,u.S,
t
T
mg/l U.T0 U.T5 ! U.-5 U.05 ,T.U5
zz mg/l Ss., Ss.5 ! 3u.s U,.s T0.s5
)hgn x}tr Vu3 c4c bảng t&#n thấ6 &Hng hiệu @uả xử lý c23 c4c t&0m xử lý thQ/
c4c nhKm công nghệ kh4c nh3u l8 &ất kh4c nh3u v8 chư3 4F Png nhu c<u ng86
c8ng chot chh thQ/ T($) ối với c4c >mng nước thải hiện n36. T&/ng K nhKm
công nghệ sinh hkc nhi9u bgc 0t hiệu @uả h?n cảE tu6 chư3 0t 6#u c<u lý thu6ết
vc t&/ng @u4 t&cnh vgn h8nh c4c t&0m cmn chư3 tu=n th2 c4c 6#u c<u v9 chế 1 công
nghệE t&0m không ư7c vgn h8nh thư'ng xu6#n v8 On Rnh. )g/8i &3 tqnh không
ing 9u c23 nguin nước c2ng l8 m1t ngu6#n nh=n.
**.N. ĐYn$ $8=n2 t4iZn O$ai c7n2 n2$ệ "# l! n8=c t$ải ở :iệt (a6.
! th<n lớn c4c hệ thống xử lý nước thải bệnh viện thQ/ công nghệ xử lý c? hkcE
bBn h/0t tqnh t&u69n thống không cK kết h7F hiếu khq ! thiếu khq C x=6 >Dng
.8 )1i 5/S00- 21
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
không 4F Png ti#u chunn thải thQ/ T($) u3sS!S00, oc biệt v9 ch{ ti#u vi sinh
v8 nit?. T&/ng nh;ng n%m g<n =6 nhKm công nghệ h7F khối C ư7c 4F >Ing
th8nh công 5 nhi9u bệnh viện ebệnh viện Th3nh )h8nE …3nh tônlf v8 ảm bả/
6#u c<uE tu6 nhi#n hệ thống c<n cK sD vgn h8nh nghi#m tdcE thư'ng xu6#n t%ng
cư'ng kv n%ng ch/ 1i ng’ c4n b1 vgn h8nh.
! WA ảm bả/ ch{ ti#u thải thQ/ nit? nhất thiết hệ xử lý Fhải cK th#m h36 chd t&kng
xử lý thiếu khq. $iệc kết h7F gi;3 thOi khq v8 khuấ6 t&1n ethiếu khqf c<n ư7c thDc
hiện tD 1ng h/4. .ệ xử lý n86 sp k}/ thQ/ t%ng gi4 th8nh x=6 >Dng v8 vgn h8nhE
mPc 1 t%ng tu” thu1c v8/ c4c 6ếu tố i9u kiện tD nhi#n enước thảiE nhiệt 1E cK
hi sinh hkc xử lý tiếF thQ/ h36 không..f
! …=6 >Dng mới hệ thống xử lý nước thải Fhải >D3 t&#n oc iAm c23 tNng c? s5.
t&#n c? s5 nh;ng ti#u chunn chung c<n cK sD vgn >Ing cI thA với nh;ng hiệu ch{nh
nhất Rnh
! $iệc 4F >Ing xử lý sinh hkc tD nhi#n cK ý ngh„3 @u3n t&kng v8 giảm ư7c vốn
<u tư xử lýE oc biệt ối với c4c bệnh viện tu6ến t{nh h36 hu6ện khi cK >iện tqch
ất lớn.
! WA x=6 >Dng v8 vgn h8nh tốt m1t hệ thống xử lý nước thải bệnh viện c<n Fhải
8/ t0/ 1i ng’ c4n b1E kv thugt 4F Png 6#u c<u v9 số lư7ng v8 chất lư7ng
! +hử t&Bng l8 bước bGt bu1c t&/ng xử lý nước thải bệnh viện. $iệc sử >Ing cl/
>0ng )3(lƒ h36 (3eƒ(lf
S
l8 FhB h7F với c4c c? s5 bệnh viện.
.8 )1i 5/S00- 22
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
C%&'() ***+
[%\( ,]C% B^/ C%_( [%&'() [%`[ @A BC (&DC ,%E*.
***.0. Cơ sở lMa c$Gn H$8ơn2 H$áH "# l! n8=c t$ải.
 (4c 6ếu tố c<n chd ý khi lD3 chkn Fhư?ng Fh4F xử lý nước thải.
! Woc tqnh c23 nước thải <u v8/r c<n x4c Rnh cI thA th8nh Fh<n c4c chất ô nhi~m
t&/ng nước thảiE >0ng tin t0i c23 chdng el? l;ngE >0ng kQ/E h36 >0ng hm3 t3nfE khả
n%ng Fh=n h26 sinh hkc v8 1 1c c23 c4c th8nh Fh<n vô c?E h;u c?.
Jảng 3.U.Woc tqnh nước thải <u v8/ ư7c ư7c thA hiện t&/ng bảng s3ur
(s) li*u n+,c th-i ./u v0o t1i "*nh vi*n $i*t 23c: s) 41 5h) Tr0ng Thi6 70 N8i9
Thông
số
F. zz
emg/lf
(ƒ|
emg/lf
Jƒ|
5
emg/lf

3
!
emg/lf
t
tOng
emg/lf
).
,

emg/lf
(/li€/&m
*t)/U00ml
u.U, -,.s U-s.s U5u.s S3.u, ,.SS U,.S US.U0
T
! *Pc 1 6#u c<u khi xử lý r (hất lư7ng nước thải <u &3 Fhải thM3 mCn c4c 6#u
c<u cI thA e thQ/ ti#u chunnfE v8 chất lư7ng nước t&/ng tư?ng l3i.
Jảng 3.S. *Pc 1 xử lý nước thải thQ/ T($) u3sS!S00,
TT Thông số W?n vR [i4 t&R giới h0n
U F. *Pc Z *Pc ZZ
S (hất &Gn l?
lửng
mg/l 50 U00
3 Jƒ|
5
mg/l 30 30
.8 )1i 5/S00- 23
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
, zun€u3ez
S!
f mg/l U U
5 •m/ni e).
,

f mg/l U0 U0
T )it&3te)ƒ
3
!
f mg/l 30 30
u |<u mL mg/l 5 U0
s ƒct/Fh/sFh3t
etƒ
,
3!
f
mg/l , T
- TOng c/li€/&m *t)/U00ml U000 5000
U0 $i khunn g=6
bệnh ư'ng
&u1t
z3lm/nQll3
zhigQll3
$ib&i/ ch/lQ&3
+t.| +t.|
UU TOng h/0t 1
FhKng x0
α
J@/l 0.U U
US TOng h/0t 1
FhKng x0
β
J@/l 0.U U
! (hi Fhq xử lý v8 >iện tqch ất hiện cK A x=6 >Dng t&0m xử lý. T&ước khi tiến
h8nh chkn lD3 @u4 t&cnh xử lý FhB h7FE t3 c’ng c<n Fh=n tqch chi tiết chi Fhq c23
Fhư?ng 4n lD3 chknE A ảm bả/ hiệu @uả nhất
! Wảm bả/ khả n%ng xử lý khi bệnh viện m5 &1ng công suất xuất.
 thư?ng Fh4F xử lý nước thải.
T&#n c? s5 Fh=n tqch 5 t&#n ch/ thấ6r oc iAm chung c23 c4c bệnh viện l8 9u
cK c4c ch{ ti#u ô nhi~m chung l8 ô nhi~m h;u c? e thA hiện @u3 gi4 t&R Jƒ|
5
E
(ƒ|f E >ư thN3 >inh >ưLng e thA hiện @u3 ch{ ti#u v9 ) v8 tf v8 ô nhi~m v9 mot
vệ sinh >Rch tA e thA hiện @u3 ch{ số (/li€/&mf
)hư vg6 v9 mot ô nhi~m nước thải bệnh viện cK nh;ng iAm tư?ng ing với
nước thải sinh h/0t v9 mot c4c thông số g=6 ô nhi~m. Vu3 tcm hiAu c4c công nghệ
C v8 3ng 4F >Ing A xử lý nước thải bệnh viện ch/ thấ6 Fhư?ng Fh4F xử >Ing
ch2 6ếu l8 Fhư?ng Fh4F sinh hkc e kv thugt bBn h/0t tqnh h/oc ký thugt m8ng sinh
hkcf
"D3 chknr thư?ng Fh4F xử lý bHng t4c nh=n sinh hkc.
***.;. [$an tPc$ n2ubên l! và lMa c$Gn sơ đW c7n2 n2$ệ "# l!+
***.;.0. Đề "uất.
.8 )1i 5/S00- 24
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
thư?ng 4n Urkv thugt bBn h/0t tqnh ehcnh vpfr

.8 )1i 5/S00- 25
)g%n thu g/m nước
thải
(hế Fhnm vi sinh |Ž!
-u!.
)ước thải tN c4c
ư'ng ống thu g/m
z8ng &4c
)g%n i9u hm3
)g%n n}n bBn
JA Fhản Png
hiếu khq ‰thiếu khq
)ước chả6 t&8n
v9 bA i9u hm3
`4c ư3 >ến khu
xử lý chất thải
&Gn bệnh viện
JA lGng ZZ
JA tiếF xdc khử t&Bng
)ước &3 nguin
JBn h/0t
tqnh tu<n
h/8n
JBn ư3 v9
xử lý
.K3 chất khử t&Bng
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
thư?ng 4n Sr kv thugt m8ng sinh hkc. ehcnh vpfr
.8 )1i 5/S00- 26
)g%n thu g/m nước
thải
(hế Fhnm vi sinh |Ž!
-u!.
)ước thải tN c4c
ư'ng ống thu g/m
z8ng &4c
)g%n i9u hm3
)g%n n}n bBn
Thiết bR h7F khối
elkc sinh hkcf

)ước chả6 t&8n
v9 bA i9u hm3
`4c ư3 >ến khu
xử lý chất thải
&Gn bệnh viện
JA lGng l3mQn
JA tiếF xdc khử t&Bng
)ước &3 nguin
JBn h/0t
tqnh tu<n
h/8n
JBn ư3 v9
xử lý
.K3 chất khử t&Bng
.K3 chất kQ/ tI
t•() ! -5
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
***.;.;. [$an tPc$ lMa c$Gn H$8ơn2 án.
thư?ng 4n Ur
 au iAmr
! .iệu @uả xử lý ô nhi~m hưu c? c3/ ing th'i xử lý ư7c cả ch{ ti#u nit?
! $gn h8nh ?n giảnE chi Fhq 5 mPc t&ung bcnh.
 )hư7c iAmr
! Tốn n%ng lư7ng >/ Fhải tu<n h/8n bBn h/0t tqnh.
! |iện tqch ất x=6 >Dng tư?ng ối lớn.
thư?ng 4n Sr
 au iAmr
! .iệu @uả xử lý cả ch{ ti#u ô nhi~m h;u c? l:n c4c ch{ ti#u v9 nit?E Fh/tFh/ 0t
mPc c3/.
! kết cấu thiết bR gkn nh† thQ/ ngu6#n lý m/>unE tD 1ngE h7F khối. (hiếm >iện
tqch nhM FhB h7F với c4c bệnh viện cK @u• ất nhM h†F.
! [iảm ô nhi~m thP cấF như tiếng inE mBi hôi.
 )hư7c iAmr
! [i4 th8nh <u tư 5 mPc c3/
! Vu6 chế vgn h8nh nghi#m ngot mi hMi ngư'i vgn h8nh Fhải cK t&cnh 1 chu6#n
môn c3/.
)hư vg6 với m‚i Fhư?ng 4n 9u cK nh;ng ưu iAm v8 như7c iAm nhất Rnh
việc lD3 chkn Fhư?ng 4n n8/ c<n c%n cP v8/ oc iAm tcnh hcnh cI thA c23 tNng
bệnh viện elưu lư7ng nước thảiE ch{ ti#u g=6 ô nhi~mE @u• ấtE nguin vốn <u
tưlf
"D3 chkn s? ir t&/ng khuôn khO i 4n n86 Qm xin 9 xuất mô hcnh thiết kế
thQ/ Fhư?ng 4n U exử lý sinh hkc b8ng bBn h/0t tqnh cK kết h7F thiếu khq ‰ hiếu
khqf
***.;.N. Cơ sở quá t4cn$ "# l! bdn2 bXn $L5t tPn$.
***.;.N.0. (2ubên l!+
.ệ bBn h/0t tqnh ư7c Fh4t minh 5 •nh <u thế kv S0. t&/ng xử lý nước thải
bHng hệ bBn h/0t tqnh cO iAnE nước thải ư7c ư3 v8/ ng%n Fhản Png xIc khq. t0i
K hệ vi sinh Fh=n t4n t&/ng nước sp thDc hiện c4c Fhản Png /x6 h/4 c4c h7F ch4t
h;u c? th8nh (ƒ
S
E cmn nit? 3m/ni th8nh )ƒ
3
!
. z3u K nước thải cBng lư7ng vi
sinh Fh=n t4n tD chả6 v8/ bA lGng. t0i =6 @u4 t&cnh lGng xả6 &3E khối vi sinh lGng
.8 )1i 5/S00- 27
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
xuống l8m t&/ng nước. nước C ư7c xử lý li#n tIc chả6 &3 ng/8i. "ớF bBn vi sinh
5 46 bA lGng m1t Fh<n ư7c @u36 t&5 l0i ng%n hiếu khq eh36 cmn gki l8 xIc khqf A
thDc hiện tiếF @u4 t&cnhE Fh<n bBn >ư ư7c thải &3 ng/8i xử lý tiếF. Vu4 t&cnh n86
xử lý tốt c4c h7F chất h;u c? chP3 c3cb/n ing th'i nit? h;u c? v8 nit? 3m/ni
ư7c /x6 h/4 th8nh )ƒ
3
!
.
WA khử nit&3tE nước h/oc bBn tu<n h/8n v9 ư7c ư3 v9 ng%n Fhản Png thiếu
khq e3n/xicf ot t&ước ng%n hiếu khq. +hi K )ƒ
3
!
t&/ng nước tu<n h/8n sp Fhản
Png với h;u c? cK t&/ng nước v8/ A thDc hiện @u4 t&cnh khử nit&3t. )hư vg6 nước
&3 vN3 giảm )!3m/ni l:n )!)ƒ
3
!
‡U3ˆ
z? i ngu6#n lýr


(4c Fhản Png xả6 &3 t&/ng @u4 t&cnh xử lý hiếu khqr
! +hử c4c h7F chất h;u c?r
eUf /xi hK3 c4c chất h;u c?r
Qn–6m
(
x
.
6
ƒ

) • ƒ
S

S
• .
S
ƒ • ).
3
• n%ng lư7ng
eSf tOng h7F x=6 >Dng tế b8/r
Qn–6m
(
x
.
6
ƒ

) • ƒ
S
(
5
.
u

S
• (ƒ
S
• .
S
ƒ • ).
3
• n%ng lư7ng
T&/ng Kr
(
x
.
6
ƒ

) r ký hệu c4c chất h;u c? t&/ng nước thải
(
5
.
u

S
r ký hiệu th8nh Fh<n hK3 hkc c23 vi khunn 5 th'i iAm hô hấF n1i
b8/
e3f tD /xi hK3 chất liệu tế b8/ etD Fh=n h26f
Qn–6m
(
5
.
u

S
• 5ƒ
S
5(ƒ
S
• S.
S
ƒ • ).
3
• n%ng lư7ng
.8 )1i 5/S00- 28
bA xIc khq bA lGng
JBn @u36 vmng
JBn >ư
)ước v8/
)ước &3
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
! )it&3t h/4r
(1) ).
,

bR chu6An hK3 th8nh )ƒ
S
!
nh' vi khunn nit&/s/m/n3s thQ/ Fhản Pngr
nit&/s/m/n3s
55).
,

• uTƒ
S
• 5(ƒ
S
(
5
.
s

S
• 5,)ƒ
S
!
• U0-.

• 5S.
S
ƒ

(2) )ƒ
S
!
chu6An hK3 th8nh )ƒ
3
!
nh' vi khunn nit&/b3ctQ&
400NO
2
-
+ 195O
2
+ NH
3
+ 2H
2
O + 5CO
2
C
5
H
7
NO
2
+ 400NO
3
-

(4c Fhản Png xả6 &3 t&/ng @u4 t&cnh thiếu khq ekhử )ƒ
3
!
fr
3 3 S 3 5 u S S S 3
• U.Us3(. ƒ.•0.Su3. (ƒ 0.0-U( 0.,5, •U.sS. ƒ•. (ƒ N: 7 : N N
− −
→ +
S 3 S 3 5 u S S S 3
0.TsU 0.555 0.0,u 0.,uT U.S5U N: %7 :7 7 %: % 7 N: N 7 : 7%:
− −
+ + → + + +
S 3 3 5 u S S S 3 3
0.-5S 0.0TU 0.0TU U.0u5 0.5s5 0.0TU : %7 :7 N: % 7 : N 7 : 7 %: 7%:
− −
+ + → + + +
TN c4c Fhư?ng t&cnh t&#n &dt &3r
+hi c<n khử U mg )ƒ
3
!
th8nh khq )
S
c<n SEu mg (.
3
ƒ. A t0/ &3 0Eu, mg tế b8/
mới v8 3E5u mg ki9m tqnh thQ/ (3(ƒ
3
. ‡uˆ
"ư7ng (.
3
ƒ. c<n ch/ cả @u4 t&cnhr
(.
3
ƒ.
c<n
— S.u-e)ƒ
3
!
f • U.5Te)ƒ
S
!
f • 0.-5|ƒ
J5i vc UE5 mg (ƒ| tư?ng ư?ng với U mg (.
3
ƒ. n#n lư7ng (ƒ| c<n l8r
(ƒ|
c<n
— ,.05e)ƒ
3
!
f • S.3,e)ƒ
S
!
f • UE,3|ƒ.
***.;.N.;. Các bu tI ản$ $8ởn2 đn quá t4cn$ "# l! $iu O$P e t$iu O$P.
***.;.N.;.0. Các bu tI ản$ $8ởn2 đn quá t4cn$ "# l! $iu O$P.
(K &ất nhi9u 6ếu tố cK ảnh hư5ng ến @u4 t&cnh xử lý sinh hkc hiếu khq nhưr
nhiệt 1E F.E |ƒE >inh >ưLngE c4c chất 1c..
Uf. ˜nh hư5ng c23 nhiệt 1r
zD FhI thu1c c23 @u4 t&cnh xử lý sinh hkc v8/ nhiệt 1 ư7c oc t&ưng bHng
tốc 1 t%ng t&ư5ng.
.8 )1i 5/S00- 29
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-

0
e f eS0 f e S0f
m3x m3x
T % ; T
µ µ θ

= ×
Tr nhiệt 1. e
0
(f
! +hi nhiệt 1 t%ng thc
m3x
µ
t%ng >:n ến tốc 1 t%ng t&ư5ng t%ng.
! +hi t%ng nhiệt 1 @u4 ngưLng ch/ Fh}F engưLng chRu Dng c23 vi sinh vgtf
g=6 Pc chế @u4 t&cnh t&3/ Oi chất el8 c4c Fhản Png mQm t&/ng tế b8/ vi sinh vgtf
>:n ến tốc 1 t%ng t&ư5ng giảm.
! +hi t%ng nhiệt 1 thc |ƒ giảm >:n ến hiệu @uả xử lý sinh hkc hiếu khq giảm.
! Thông thư'ng t&/ng c4c hệ thống xử lý sinh hkc t
0
— U0 ‰ 35
0
(
Sf. ˜nh hư5ng c23 F..
F. t&/ng c4c hệ thống xử lý nước thải bHng Fhư?ng Fh4F sinh hkc thư'ng l8 r
5!- v8 tối ưu t&/ng kh/ảng TE5!sE5. )ếu F. nHm ng/8i ‡5!-ˆ thc c<n Fhải i9u
ch{nh F. t&/ng hệ thống.
3f. ˜nh hư5ng c23 /x6 h/8 t3n.
WA thDc hiện @u4 t&cnh /x6 hK3E vi sinh vgt c<n /x6 >ưới >0ng /x6 hm3 t3n.
T&/ng c4c hệ thống xử lý hiếu khqE /x6 ư7c cấF li#n tIc A 4F Png nhu c<u /x6
ch/ @u4 t&cnh /x6 hK3.
Thiếu /x6 hm3 t3n c’ng l8 m1t t&/ng nh;ng ngu6#n nh=n l8m Fhing bBn >/ vi
khunn >0ng s7i Fh4t t&iAn. $iệc cấF /x6 cmn cK t4c >Ing t0/ &3 1 ing nhất t&/ng
thiết bRE l8m &C c4c khối bông lớnE giảm c4c iAm chết t&/ng thiết bRE n%ng c3/ hiệu
@uả l8m s0ch v8 &dt ngGn th'i gi3n lưu c23 nước t&/ng hệ thống xử lý. WA ảm b8/
tốc 1 /x6 hK3E 1 /x6 hm3 t3n c<n 0t tN S!,mg/l. khi |ƒ @u4 lớn thc hiệu @uả xử
lý không t%ng h?n nhi9u nhưng chi Fhq cấF n%ng lư7ng lớn.
,f. ˜nh hư5ng c23 c4c chất >inh >ưLng.
$i sinh vgt ti#u thI c4c chất h;u c? A sống v8 h/0t 1ng mi hMi m1t lư7ng
chất >inh >ưLng )it? v8 Fh/tFh/ A Fh4t t&iAnE t• lệ n86 thư'ng t&/ng kh/ảng
Jƒ|
5
r ) r t — U00r5rU. )g/8i &3 c<n m1t lư7ng nhM c4c ngu6#n tố kh/4ng như
(3E *gE •Ql(4c chất kh/4ng n86 thư'ng cK 2 t&/ng nước thải.
5f. ˜nh hư5ng c23 c4c chất 1c.
T&/ng @u4 t&cnh xử lý nước thải bHng Fhư?ng Fh4F sinh hkc thc c4c vi sinh vgt
&ất nh06 cảm với c4c chất 1c nhưr
! (4c kim l/0i nong v8 muối c23 chdngr •sE .gE (ul
! (4c h7F chất h;u c? 1c nhưr FhQn/lE h7F chất chất c23 FhQn/lE c4c chất /x6
h/4 m0nh như cl/ v8 h7F chất c23 cl/..
.8 )1i 5/S00- 30
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
***.N. BMa c$Gn các $5n2 6fc và t$ubt 6in$ sơ đW c7n2 n2$ệ.
***.N.;. BMa c$Gn các $5n2 6fc.
(4c h0ng mIc chqnh t&/ng >=6 chu69n cK thA Fh=n &3 l8m c4c nhKm như s3ur
Uf +hối xử lý s? b1r J3/ gim bA thu g/m nước thảiE s8ng &4cE bA i9u h/8.
Sf +hối xử lý sinh hkc cK kết h7F xử lý thiếu khq ! hiếu khqr bA Fhản Png chi3 S
ng%n thiếu khq ! hiếu khq.
3f +hối lGng v8 khử t&Bng nước thải.
,f +hối xử lý bBn con.
! JA thu g/m nước thảir
*Ic qchr tgF t&ung nước thải tN c4c nguin thải c23 bệnh viện v9 khu xử lý
T&/ng bA thu g/m lGF ot m46 4nh con nhHm 4nh t3n Fh=n con tN c4c bA Fhốt.
T0i bA n86 nước thải ư7c Rnh kc th#m chế Fhnm vi sinh |Ž!-u gidF @u4 t&cnh
Fh=n hu• c4c chất bnn tốt h?n.
! s8ng &4cr tB6 thu1c v8/ kqch thước c4c vgt cK thA chkn s8ng &4c FhB h7F nhHm
gi; l0i c4c vgt cPng E giấ6 bc3.. g=6 cản t&5 c4c thiết bR t&/ng công t&cnh.
! JA i9u hm3r
*Ic qchr On Rnh >mng v8 lưu lư7ng A @u4 t&cnh xử lý sinh hkc tiếF thQ/ cK hiệu
@uả. |ưới 46 bA ot m46 sIc khq gidF c4c h0t vgt chất 5 t&0ng th4i l? lửngE t&4nh
hiện tư7ng Fh=n t4n cIc b1 5 46 bA. T0i bA i9u hm3 cK lGF thiết bR / F. nhHm
kiAm t&3 sD On Rnh c23 F. t&ước khi ư3 v8/ xử lý sinh hkc.
)ước thải tN bA i9u hm3 ư7c b?m chcm ot t&/ng bA b?m s3ng bA Fhản Png sinh
hkc.
chkn l/0i bA™
(4c l/0i bA i9u hm3r
! JA i9u hm3 h/0t 1ng gi4n /0nr =6 l8 bA h/0t 1ng thQ/ chu k” loF i loF l0i.
+hi m1t bA tqch l’6 thc bA ki3 xả nước v8 ngư7c l0i. au iAm c23 nh;ng bA n86 l8
ảm bả/ i9u hm3 h/8n t/8nE s/ng Fhải x=6 >Dng qt nhất S bAE tPc l8 gi4 th8nh x=6
>Dng v8 @uản lý sp Gt.
! JA i9u hm3 h/0t 1ng li#n tIcr thQ/ ngu6#n tGc chu6An 1ng c23 nước l0i chi3 &3
bA i9u hm3 h/0t 1ng thQ/ ngu6#n tGc n6 echế 1 chả6 t<ngf v8 bA i9u hm3 thQ/
ngu6#n tGc x4/ t&1n echế 1 chả6 &ốif. (4c th8nh Fh<n nước thải ư7c x4/ t&1n
.8 )1i 5/S00- 31
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
bHng c4c thiết bR như m46 khuấ6E m46 n}n khq.. h/oc x4/ t&1n bHng c4c biện Fh4F
tD nhi#n >/ ch#nh lệch nhiệt 1E t• t&kng nướcl
*1t oc t&ưng c23 nước thải bệnh viện l8 h8m lư7ng Jƒ| kh4 c3/ n#n thư'ng
cK mBi khK chRu >/ nh;ng khq sinh &3 t&/ng @u4 t&cnh Fh=n h26 c23 chất h;u c?.
T&/ng bA i9u hm3 cK lGF ot hệ thống sIc khqE ng/8i nhiệm vI khuấ6 t&1n l8m
ing 9u ning 1 c23 c4c chất ô nhi~m cmn cK t4c >Ing khử bớt mBi nước thải.
"D3 chknr JA i9u hm3 h/0t 1ng li#n tIc cK hệ thống sIc khq.
! JA Fhản Png sinh hkc với S ng%n thiếu khq v8 6ếm khqr
*Ic qchr =6 l8 bA thDc hiện nhiệm vI chqnh t&/ng việc l/0i bM c4c chất bnn
Jƒ|E )ƒ
3
!
E ).
,

nhHm ư3 nước <u &3 0t ti#u chunn T($) u3sS mPc ZZ.
Ng<n hiu ;h=: lGF ot hệ thống cấF khq l8 c4c ống >:n Ic l‚ nhHm ả/ t&1n >ung
>Rch bBn lMng v8 cung cung cấF /xi ch/ Fhản Png sinh hK3.
Ng<n thiu ;h=: )g%n n86 ot t&ước ng%n hiếu khq với nhiệm vI khử bớt m1t lư7ng

3
!
t&/ng i9u kiện không c<n cấF th#m /x6 m8 ch{ thDc hiện khuấ6 t&1n bBn
h/0t tqnh.
! JA lGng ZZr
*Ic qchr lGng bBn s3u @u4 t&cnh xử lý sinh hkc. *1t Fh<n bBn ước b?m tu<n
h/8n t&5 l0i bA Fhản Png A >u6 t&c ning 1 bBn h/0t tqnh t&/ng bA Fhản Png sinh
hkc.
"D3 chkn bA lGngr chkn l/0i bA lGng Png cK tiết >iện hcnh t&mn nhHm giảm >iện
tqch thi công s/ với bA lGng ng3ng.
! JA tiếF xdc khử t&Bngr
*Ic qchr =6 l8 công /0n xử lý c4c m<m bệnh ngu6 hiAm cK t&/ng nước thải A
ảm bả/ vệ sinh >Rch tA ch/ nguin tiếF nhgn. .K3 chất >Bng khử t&Bng thư'ng
>Bng t&/ng xử lý nước thải bệnh viện l8 >ung >Rch š3vQn h/oc >ung >Rch cl/&u3v/i
>/ tqnh chất >iệt khunn m0nh c23 t4c nh=n (lƒ
!
.
"D3 chkn h/4 chất khử t&Bngr
)ước thải bệnh viện l8 l/0i nước thải chP3 nhi9u m<m bệnh cK khả n%ng l=6
l3n nếu không ư7c xử lý. +h=u khử t&Bng nước thải l8 m1t t&/ng nh;ng kh=u &ất
@u3n t&kng nhHm xử lý ch{ ti#u vi sinh 0t ti#u chunn thải t&ước khi thải &3 môi
t&ư'ng. cK nhi9u Fhư?ng Fh4F khử t&Bng FhO biến hiện n36 nhưr
.8 )1i 5/S00- 32
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
! +hử t&Bng bHng cl/ v8 c4c h7F chất c23 cl/ enước š3vQnE cl/&u3 vôif
! +hử t&Bng bHng /–/n.
! +hử t&Bng bHng ti3 cDc tqm.
thư?ng Fh4F khử t&Bng bHng cl/ v8 c4c h7F chất c23 cl/ l8 Fhư?ng Fh4F ?n
giản v8 hiệu @uả.
(hkn hK3 chất khử t&Bng l8 >ung >Rch .6F/chl/&i>Q )3t&i )3(lƒ ecK thA >Bng
>ung >Rch (3eƒ(lfSf.
! JA Fh=n hu• bBnr
*Ic qchr xử lý Fh<n bBn tN bA lGng ư3 v9
***.N.N. ,$ubt 6in$ gab c$ubền c7n2 n2$ệ+
)ước thải tN c4c ư'ng ống thu g/m ư7c >:n v9 bA thu g/m chung. T0i =6
nước thải ư7c bO sung chế Fhnm vi sinh |Ž! -u nhHm Fh=n h26 c4c h7F chất
h;u c? nh3nh h?n gidF ch/ c4c @u4 t&cnh xử lý tiếF thQ/ ư7c hiệu @uả.
TN bA thu g/m nước ư7c chả6 t&8n s3ng bA i9u hm3E gi;3 bA thu g/m v8 bA
i9u hm3 cK lGF ot s8ng &4c nhHm l/0i bM c4c vgt cK kqch thước lớn ảnh hư5ng ến
c4c thiết bR v8 c4c công t&cnh xử lý Fhq3 s3u.
T0i bA i9u hm3 nước thải ư7c l8m c=n bHng >mng v8 ning 1 A ảm b8/
nước thải i v8/ c4c bA sinh hkc luôn On Rnh. WA >u6 t&c c4c h0t vgt chất luôn 5
t&0ng th4i l? lửng 5 >ưới 46 bA t3 ot hệ thống sIc khq Ic l‚.
TN bA i9u hm3 nước thải ư7c b?m v9 bA Fhản Png •ƒ. JA ư7c chi3 th8nh S
ng%nE <u ti#n nước @u3 ng%n thiếu khq A l/0i bM )ƒ
3
!
s3u K l8 ng%n hiếu khq A
khử Jƒ| v8 chu6An ).
,

th8nh )ƒ
3
!
. )ước s3u khi @u3 ng%n hiếu khq ư7c s3ng
bA lGng thP cấF A t4ch bBn h/0t tqnh. *1t Fh<n bBn h/0t tqnh ư7c b?m tu<n h/8n
t&5 l0i bA Fhản Png •ƒ A >u6 t&c ning 1 sinh khối t&/ng bA Fhản Png. th<n bBn
cmn l0i ư7c b?m bBn ư3 v9 bA Fh=n hu• bBn. T0i >=6 >ưới t4c >Ing c23 @u4
t&cnh l#n mQn 6ếm khq ecK bO sung chế Fhnm vi sinh |Ž.!-uf Fh<n lớn con sp
ư7c kh/4ng hK3 cBng với sD t0/ th8nh số sản Fhnm khq như (.
,
E ).
3
E .
S
zl
Fh<n nước s3u bA lGng ư7c ư3 s3ng bA tiếF xdc khử t&Bng với hK3 chất khử t&Bng
l8 >ung >Rch š3vQn e)3(lƒf h/oc cl/&u3 vôi e(3e(lƒfSf. z3u công /0n khử t&Bng
nước ư7c xả &3 nguin tiếF nhgn.
.8 )1i 5/S00- 33
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
C%&'() *:.
,](% ,h`( C`C %i() MjC ,kh() C>() ,kl(% @A BC
*:.0. 3êu cmu "# l!.
(4c thông số <u v8/r
TN số liệu thDc tgFr c4c thông số 8u v8/ ư7c lấ6 tN kết @uả Fh=n tqch m:u
nước t0i khu xử lý số U bệnh viện $iệt WPc eWR3 iAmr số ,U thố T&8ng Thi!.8
)1if
Jảng thông số <u v8/ v8 6#u c<u xử lý.
Thông số W<u v8/ W<u &3
eT($) u3sS!S00, mPc ZZf
"ưu lư7ng
em
3
/ng.f
500 500
F. uEU, TE5!sE5
(ƒ| emg/lf S30Es !
Jƒ|
5
emg/lf U5uEs 30

3
!
emg/lf 3sEu, 30
).
,

emg/lf U,ES U0
t
tOng
emg/lf ,ESS T
zz emg/lf -sEs U00
TOng c/li€/&m
e*t)/U00mlf
US.U0
T
5000
.8 )1i 5/S00- 34
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
*:.;. %I 2L6 n8=c t$ải.
*:.;.0. 1t cấu $I t$u 2L6.
)g%n thu g/m nước thải nhHm mIc qch thu g/m nước tN c4c ư'ng ống th/4t
nước thải c23 bệnh viện v9 khu xử lý.
! "ưu lư7ng nước thảir
>
ng.
— 500m
3
/ng.

>
h

.
S,
ng d
>

500
SU
S,

em
3
/hf
! ThA tqch ng%n thu g/m nước thảir
$ =
.
h
> T =
SU.U — SU em
3
f
T&/ng Kr
h
>
em
3
/hfr lưu lư7ng nước thải
T ehfr th'i gi3n lưu nước t&/ng ng%n thu g/m
(hkn T — Uh
! +qch thước x=6 >Dng ng%n thu g/mr
• (hi9u c3/ ng%n
h
— SE5m echi9u c3/ bả/ vệ l8 0E3mf
• |iện tqch b9 mot ng%nr
SU
s.,
SE 5
$
?
h
= = =
m
S
? @ A = × e&1ng
×
>8if
• (hi9u &1ng ng%n J —SE5m
• (hi9u >8i ng%n " — 3E5m
• kqch thước ng%nr
3E 5 SE 5 SE 5 × ×
e&1ng
×
>8i
×
c3/f
Jảng thống k# thông số
JA thu g/m
+qch thước
3E 5 SE 5 SE 5 × ×
Th'i gi3n lưu nước Uh
*46 4nh con t — 3kŽ
.K3 chất FhI t&7 (hế Fhnm vi sinh |Ž.!-u
*:.;.;. ,$it bY và $Sa c$ất H$f t4J.
*:.;.;.0. %Sa c$ất+
zử >Ing chế Fhnm vi sinh |Ž!-u!. e|igQstQ& /€ ›3stQ €/& ./sFit3lE U--uf.
W=6 l8 mQn xử lý chất thải bệnh viện >/ $iện kh/3 công nghệ sinh hkc thu1c
$iện kh/3 hkc công nghệ $iệt )3m v8 "i#n hiệF +h/3 hkc sản xuất công nghệ
hK3 hkc Fhối h7F nghi#n cPu th8nh công n%m U--u.
! th8nh Fh<nr
.8 )1i 5/S00- 35
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
|Ž-u!. l8 tO h7F c23 c4c vi sinh vgt h;u hiệu enấm s7iE nấm mQnE x0 khunn
v8 vi khunnfE c4c Qn–6m th26 Fh=n ng/0i b8/ e3mil3–3E xQnlul/–3E F&/tQ3–3E
liF3–3fE c4c th8nh Fh<n >inh >ưLng v8 m1t số h/0t chất sinh hkc.
! $3i t&m t4c >Ingr
• |Ž-u!. cK khả n%ng Fh=n h26 nh3nh c4c h7F chất h;u c? c3/ Fh=n tử etinh
b1tE xQnlul/–3E F&/tQin v8 liFitf
• |Ž-u!. cK khả n%ng ti#u >iệt t&dng giun ký sinh v8 m1t số vi sinh vgt g=6
bệnh ư'ng ti#u hK3 5 ngư'i.
• |Ž-u!. h/8n t/8n vô h0i ối với ngư'iE vgt nuôi v8 c=6 t&ing.
• |Ž-u!. th3m gi3 th26 Fh=n c4c c3/ Fh=n tử khK t3nE khK ti#u th8nh c4c ?n
Fh=n tử >~ t3nE >~ ti#u.
! c4ch sử >Ingr
WO |Ž-u!. h8ng ng86 ecK thA h8ng tu<nf thQ/ c4ch Fh=n bố 9u v8/ bệt c23
nh8 vệ sinh c23 bệnh việnE xả nước ch/ chế Fhnm t&ôi xuống c4c bA tD h/0i v8 v8/
ng%n thu g/m nước thải. "i9u lư7ng sử >Ing l8 Sg |Ž-u!. /Um
3
nước thải t&/ng
m1t ng86. )hư vg6 với lưu lư7ng nước thải m1t ng86 kh/ảng 500m
3
thc c<n sử
>Ing m1t gKi U000g |Ž-u!..
! bả/ @uảnr
|Ž-u!. ư7c bả/ @uản t&/ng tdi F/liQt6lQn h3i lớF c4c tdi Dng t&/ng thBng
c3ct/ng chống chu1tE gi4n. WA n?i khô m4t. ‡Uˆ
*:.;.;.;. ,$it bY.
! *46 4nh conr =6 l8 thiết bR ư7c lGF ot 5 >ưới >46 bA nhHm 4nh t3n Fh=n c%n
tN c4c bA Fhốt v8 c4c h0t cK kqch cL lớn
(hkn m46 4nh con >/ ‘\E *v h/oc nhgt sản xuất cK t — 3kŽ
! s8ng &4cr s8ng &4c ư7c ot t&ước khQ >:n nước tN ng%n thu g/m s3ng ng%n i9u
hm3 nhHm l/0i b5 c4c t0F vgt kqch thước lớn cuốn thQ/ nước t&4nh ảnh hư5ng ến
c4c thiết bR t&/ng công t&cnh.
*:.N. nàn2 4ác.
*:.N.0. nI l8Jn2 t$an$ c$<n.
WA tqnh t/4n s8ng &4c c<n x4c Rnh số lư7ng khQ h5 n thQ/ công thPc

U
B
tt
C D
n
" h v
×
=
× ×
E ‡Sˆ
T&/ng Kr
C
r lưu lư7ng nước thải tqnh t/4nE m
3
/s.
.8 )1i 5/S00- 36
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
" r chi9u &1ng khQ h5 gi;3 c4c th3nh 3nE m
Thư'ng b tN 30 ‰ S00mm ối với s8ng chGn thô v8 tN 5 ‰ S5mm ối với s8ng chGn
t&ung bcnh.

U
h
r chi9u s=u lớF nước t&ước s/ng chGn &4cE m.

tt
v
r vgn tốc t&ung bcnh @u3 c4c khQ h5E thQ/ T(…|$) 5U!S00T

tt
v
— 0Es!UE0 m/s.

B
D
r hệ số n}n >mng >/ c4c thiết bR vớt &4cE thư'ng lấ6 bHng UE05.
Th36 số vớir
@ — SUm
3
/h — 5Es.U0
!3
m
3
/s.
(hkn b — s mm — 0E00sm
(hkn h
U
— 0ESm.
(hkn v
tt
— 0Esm/s.
T3 cKr
3
5E s U0 UE 05
,E u
0E 00s 0E S 0Es
n

× ×
= =
× ×
(hkn số khQ h5 l8 5 khQ h5E vg6 số lư7ng th3nh chGn l8 T th3nh.
*:.N.;. ,on t$ất áH lMc cVa gpn2 c$ảb O$i qua sàn2 c$<n.
! TOn thất 4F lDur

S
o
v
h ;
g
ξ ×
= ×

,
3
sin
E
"
ξ β α
 
= ×
 
 
‡Sˆ
T&/ng Kr h r tOn thất 4F suấtE m

v
r vgn tốc >mng thải t&ước s8ng chGnE
0Es / v m s =

o
;
r hệ số tqnh ến sD t%ng tOn thất >/ vướng mGc &4c 5 s8ng chGnE
k
/
—3

ξ
r hệ số sPc kh4ng cIc b1 c23 s/ng chGn.

β
r hệ số FhI thu1c v8/ tiết >iện ng3ng c23 th3nh s8ng chGnE với tiết
>iện hcnh t&mn t&3 bảng t3 cK
β
—UE-u.
E r chi9u >86 m‚i th3nhE E —0E00sm
" r chi9u &1ng m‚i khQ h5E " —0E00sm

α
r gKc nghi#ng s/ với mot Fhœng ng3ngE
α
—T0
/

.8 )1i 5/S00- 37
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
)hư vg6r
,
3
0E 00s
UE -u sin T0 UE u
0E 00s
o
E
 
= × × =
 
 

S
0E s
UE u 3 0EUTT
S -.sU
h m = × × =
×

! |iện tqch h;u qch c23 tấm s8ng tqnh thQ/ công thPcr

3
3 S
5E s U0
uE 3 U0
0Es
c
>
? m
v


×
= = = ×
‡Uˆ
*:.Q. FZ điều $pa.
*:.Q.0. 1t cấu bZ.
$iệc tqnh t/4n thiết kế bA i9u hm3 >D3 t&#n c4c số liệu v9 lưu lư7ng nước thảiE
sD biến Oi c23 ning 1 c4c chất ô nhi~m v8 lưu lư7ng nước thải t&/ng ng86. "gF
c4c h8m V — €etf v8 ( — €etf v8 tN K tcm &3 th'i gi3n i9u hm3 c<n thiết.
|/ không cK i9u kiện / 0c c4c gi4 t&R lưu lư7ng v8 ning 1 c4c chất bnn 5
c4c th'i iAm kh4c nh3u n#n s? b1 chkn th'i gi3n i9u hm3 l8
dh
T
—Sh.
! ThA tqch bA i9u hm3r

dh dh
$ > T = ×
E m
3
T&/ng Kr
dh
$
r thA tqch bA i9u hm3E m
3

>
r lưu lư7ng nước thảiE m
3
/h

dh
T
r Th?i gi3n i9u hm3 c<n thiếtE chkn
dh
T
—Sh.
Th36 sốr

3
SU S ,S
dh
$ m = × =
! kqch thước bAr
• (hkn chi9u c3/ bA l8
h
— SE5m echi9u c3/ bả/ vệ l8 0E3mf
• |iện tqch bA mot bA l8 • —
S
,S
UT
SE 5
dh
$
m
h
= ≈
• — J
×
" e&1ng
×
>8if
• (hkn chi9u &1ng bA ,m.
• (hkn chi9u >8i bA ,m.
• kqch thước bA ,
×
,
×
SE5 e&1ng
×
>8i
×
c3/f.
*:.Q.;. %ệ t$In2 cấH O$P bZ điều $pa.
! "ư7ng khq c<n cấF ch/ bA i9u hm3.
.8 )1i 5/S00- 38
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-

;; ;;
> n C A = × ×
E m
3
/h ‡5ˆ
T&/ng Kr
;;
>
r lư7ng không khq c<n cấF v8/ bAE m
3
/h.
;;
C
r cư'ng 1 thOi khq ch/ m1t m}t chi9u >8iE thư'ng
;;
C
—S!5m
3
/mh
A r chi9u >8i c23 bA i9u hm3 — chi9u >8i c23 ống cấF khq t&/ng bA.
n
r số ống Fh=n Fhối khq. zử >Ing S ống Fh=n Fhối khq
n
—S.
Th36 số với
;;
C
— , m
3
/mhE
n
—SE A —,m.

;;
>
— S
×
,
×
,—3S m
3
/h.
Jố t&q hệ thống ống Fh=n Fhối.
• Wư'ng kqnh ống Fh=n Fhối khq thư'ng chkn > — 50 ‰ U00mm
• .ệ thống gim m1t ư'ng ống > — u5mm chcnh >:n tN gi3n m46 khq ến bA.
• |ưới bA gmm S ống nh4nh với > — 50mm.
• (4c ống ư7c l8m tN nhD3 t$(
! Tqnh t/4n m46 thOi khq.
• •F lDc c23 m46 thOi khqE t ư7c tqnh thQ/ công thPcr

-s0TTE 5eU fE
U0E 33
s
7
5 5a = +
‡Sˆ
T&/ng Kr 5 r 4F lDc m46 thOi khqE t3
s
7
r chi9u s=u ot hệ thống Fh=n Fhối
(hi9u c3/ bA l8 h—SE5mE >/ K lD3 chkn
s
7
—SE3m
Th36 sốr
SE 3
-s0TTE 5eU f US0
U0E 33
5 = + ≈
kt3. ‡Sˆ
• (ông suất c23 m46 thOi khq c23 hệ thống ư7c tqnh thQ/ công thPc.
0ES-
3E T,e STE 3f
E
U000
;;
5 >
N DF
n

=
T&/ng Kr
;;
>
r "ưu lư7ng khq n}n
n
r hệ số sử >Ing h;u qch c23 m46 thOi khqE
0E 5 0E u5 n = −
Th36 sốr

0ES-
3E T,eUS0000 STE 3f3S
U
U000 0E 5
N

= ≈
×

)hư vg6 c<n >Bng S m46 thOi khq cKr
.8 )1i 5/S00- 39
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
V — 3Sm
3
/hE . — 3mE )—UkŽ. T&/ng K U m46 l8m việc v8 U m46 >D Fhmng.
*:.Q.N. Fơ6 n8=c t$ải.
! "D3 chkn l/0i b?m.
• >Bng b?m nước thải l/0i b?m chcmE c4nh h5. +hQ h5 c23 b4nh xQ công t4c cK
thA ch/ Fh}F bBn s0n i @u3. T/8n b1 th=nE vM m46 ư7c chế t0/ bHng in/xE
&i#ng b4nh xQ công t4c ư7c chế t0/ bHng h7F kim chống %n mmn.
• lGF ot S m46 b?m t0i bA i9u hm3. *1t m46 l8m việc v8 m1t m46 >D
Fhmng. (4c m46 b?m n86 ư7c nối với hệ thống Fh3/ tD 1ng ch/ Fh}F tD
1ng b?m khi cK nước thải v8 tD 1ng ngGt khi nước thải qt.
• (hkn S b?m cK c4c thông sốr V — S0!S,m
3
/hE .—TmE t — UE5kŽ >/ )hgtE
*v h/oc ‘\ sản xuất.
*:.Q.Q. %Sa c$ất H$f t4J và t$it bY O$ác.
%Sa c$ất điều c$qn$ H%r
! •xitr
• ThBng chP3r $—0E5m
3
. l8m bHng vgt liệu c/mF/–itQ h/oc th}F không &{ esản
xuất t0i $iệt )3mf
• J?m Rnh lư7ngr V — u5l/Fh™ . —Tb3&™ t — 0ESkŽ exuất xP tN Zt3l6E *v
h/oc WPcf
! …dtr
• ThBng chP3r $ — 0E5m
3
.
• J?m Rnh lư7ngr V — u5l/Fh™ . — Tb3&™ t — 0ESkŽ.
! *46 khuấ6 hK3 chất t — 0EUSkŽE tốc 1 vmng @u36 n — T0!s0 vmng/Fhdt.exuất
xP tN Zt3l6 h/oc W8i "/3nf
,$it bY đL H%r J1 T&3nsittQ& F..
! Fhq3 t&#n nGF g6 bA cK lGF ống thông h?i A c4c khq th/4t &3 tN bA i v8/ không
khq.
Jảng thống k# thông số
JA i9u hm3
+qch thước ,
×
,
×
SE5
Th'i gi3n lưu nước Sh
"ư7ng khq c<n cấF 3Sm
3
/h
Thiết bR FhI t&7 •xitE xdtE <u >m F.
.8 )1i 5/S00- 40
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
*:.r. FZ H$ản sn2 sin$ $Gc.
*:.r.0. Fiện luRn sI liệu
Vu3 bA i9u hm3 t3 xQm như nước thải C On Rnh cả v9 lưu lư7ng v8 ning >1.
)hư vg6 số liệu <u v8/ bA sinh hkc như s3ur
V — 500m
3
/ng86 #m.
(ƒ| — S30Es mg/l.
Jƒ|
5
— U5uEsmg/l.
zz — -s.smg/l.

3
!
— 3sEu,
).
,

— U,ESmg/l
t
tOng
— ,ESSmg/l
F. — uES.
T
0
r S0
/
(
(/li€/&mr US.U0
T
*t)/U00ml.
! (%n cP ti#u chunn nước thải bệnh viện u3sS!S00, v8 Rnh hướng công nghệ xử
lý nước thải nh;ng n%m g<n =6 nước thải bệnh viện ng/8i việc xử lý ô nhi~m h;u
c/ c<n cK th#m Fh<n xử lý nit? ekhi h8m lư7ng nit? >ư thN3 sp g=6 ô nhi~m thP
cấF ch/ nguin tiếF nhgn s3u xử lýf. TPc l8 Fhải kết h7F gi;3 xử lý thiếu khq ‰hiếu
khq.
*:.r.;. ,$it O.
*:.r.;.0. (2ăn $iu O$P Th"icU
$Bng hiếu khq cK chPc n%ng tư?ng tD như bA 3Q&/tQn. |/ vg6 việc tqnh t/4n
>D3 t&#n c4c công thPc 4F >Ing t&/ng tqnh t/4n bA 3Q&/tQn.
$Bng hiếu khq cK chPc n%ng khử Jƒ|
5
v8 thDc hiện @u4 t&cnh nit/&3t hK3 tu6
nhi#n thQ/ Fh=n tqch 5 t&#n t3 thấ6 &8ng lư7ng ).
,

tư?ng ối thấF v8 ch{ 2 ch/
nhu c<u >inh >ưLng n#n ng%n hiếu khq l8m nhiệm vI ch2 6ếu l8 khử Jƒ|
5
Thông số <u v8/ ng%n hiếu khqr
- lưu lư7ng nước thải v8/r V—500m
3
/ng86.#m.
- lư7ng Jƒ|
5
<u v8/r U5uEs mg/l
- nhiệt 1 nước thải t —S0
/
(
]#u c<u <u &3r
.8 )1i 5/S00- 41
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
- )ước xử lý x/ng 0t ti#u chunn Jƒ| •S0mg/l ethQ/ ti#u chunn
Jƒ|
5
•30mg/l l8 ảm bả/ ti#u chunn l/0i ZZ u3sS!S00, nước thải bệnh viện
nhưng khi tqnh t/4n A ảm bả/ hiệu @uả v8 ti#u chunn nước nghi#m ngot
t&/ng tư?ng l3i cK thA tqnh t/4n xử lý 0t mPc tốt h?n ti#u chunn 9 &3f
- (on l? lửng <u &3 bA lGng zz — 30mg/l chP3 T5y con h;u c? Fh=n h26
Jƒ|
S0
*1t số thông số kh4c lD3 chkn khi tqnh t/4n.
- "ư7ng bBn h/0t tqnh t&/ng nước thải <u v8/ …
/
— 0
- )ing 1 bBn h/0t tqnh t&/ng bA lD3 chkn thQ/ ning 1 chất n9n v8/ bA
+hi z
/
eJƒ|
5
f — U50!S00mg/lE … • Ss00mg/l ‡uˆ.
(hkn … — S500mg/l
- W1 t&/ c23 bBn h/0t tqnh ž — 0E3E ning 1 con lGng 5 46 bA lGng S v8 c2ng
l8 ning 1 bBn tu<n h/8n U0 000mg/l ‡uˆ.
- Jƒ|
5
—0ETs Jƒ|
S0
‡uˆ.
- Th'i gi3n lưu bBn h/0t tqnh t&/ng bA chkn
s
c
θ =
ng86 ‡uˆ.
- (hế 1 th26 lDc c23 bAr khuấ6 t&1n h/8n ch{nh.
*:.r.;.0.0. Can bdn2 vRt c$ất+
0U @ác đYn$ $iệu quả "# l! cVa bZ
! "ư7ng Jƒ|
SU
chP3 t&/ng con l? lửng &3 khMi bA lGngr
• Jƒ|
SU
— 0ET5
×
30—U-E5mg/l con sp bR Fh=n h26 tiếF tIc.
• "ư7ng Jƒ|
SU
khR bR /x6 hK3 hết chu6An th8nh con t%ng l#n UE,S l<n eU
mg Jƒ|
SU
ti#u thI UE,S mgƒ
S
fr U,E3
×
UE,S — S0E3 mg/l.
• "ư7ng Jƒ|
5
chP3 t&/ng con l? lửng <u &3r S0E3
×
0ETs — U3Es mg/l.
• "ư7ng Jƒ|
5
hm3 t3n cmn l0i t&/ng nước khi &3 khMi bA lGng
S0 ‰ U3Es — TES mg/l.
.iệu @uả l8m s0chr

U5uEs TE S
U00y -TEUy
U5uEs
o
o
E E
G
E
− −
= = × =
T&/ng Kr z
/
r Jƒ|
5
<u v8/
zr Jƒ|
5
&3 khMi bA lGng.
;U ,Pn$ t$Z tPc$ n2ăn $iu O$P.
ThA tqch ng%n hiếu khq ư7c tqnh thQ/ công thPcr
.8 )1i 5/S00- 42
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
3
e f
E
eU f
o c
d c
>H E E
$ m
I D
θ
θ

=
+
‡uˆ
T&/ng Kr $r thA tqch bAE m
3
Vr lưu lư7ng nước thảiE m
3
/ng86.#m.
V — 500 m
3
/ng86.#m.
z
/
eJƒ|
5
v8/f — U5uEsmg/l
zeJƒ|
5
&3f — TESmg/l
]r hệ số sinh t&ư5ng cDc 0i emg bBn h/0t tqnh/mg Jƒ|
5
ti#u thIf
] — 0E5 bảng 5!U ‡uˆ
+
>
r .ệ số Fh=n h26 n1i b8/ eng36
!U
f
+
>
— 0E0T/ng86 bảng 5!U ‡uˆ

c
θ
r tuOi c23 bBn eng86f

0E u5 U5
c
θ = −
eng86f bảng T!U ‡uˆ
(hkn
s
c
θ =
eng86f
…r ning 1 bBn h/0t tqnhE mg/l
… — S500mg/l
Th36 số ư7cr
ThA tqch ng%n hiếu khq l8r

3
500 0E 5 eU5uEs TE Sf s
sS
S500 eU 0E 0T sf
$ m
× × − ×
= ≈
× + ×
$ới thA tqch bA sS $ = m
3
E lD3 chkn kqch thước hcnh hkc c23 bA như s3ur
! Thiết kế bA s=u ,m ethư'ng khi >Bng hệ thống thOi khq n#n chkn chi9u c3/ tN ,!
um A t%ng cư'ng khả n%ng hm3 t3n khqfE chi9u c3/ bả/ vệ 0E3m.
! (hi9u &1ng J — 3m
! (hi9u >8i " — um.

kqch thước x=6 >Dngr 3
×
u
×
, e&1ng
×
>8i
×
c3/f
NU t$9i 2ian l8u n8=c t4Ln2 bZ.

sS
0EUTS5
SU
$
>
θ = = =
ng86 —3E- ehf
QU ,Pn$ l8u l8Jn2 cặn g8 H$ải "ả đi $àn2 n2àb sau O$i $ệ t$In2 $L5t đtn2 on
đYn$.
3f .ệ số t0/ con tN Jƒ|
5
r
.8 )1i 5/S00- 43
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-

0E 5
0E 33s
U U 0E 0T s
"
d c
H
y
D θ
= = =
+ × + ×
T&/ng Kr
"
y
r T• lệ lư7ng con ebBn h/0t tqnhf sinh &3 >/ giảm chất n9n.
H r hệ số sinh t&ư5ng cDc 0i emg bBn h/0t tqnh/mg Jƒ|
5
ti#u thIf

0E 5 H =
emg bBn h/0t tqnh/mg Jƒ|
5
ti#u thIf ‡uˆ

d
D
r .ệ số Fh=n h26 n1i b8/E ng36
!U

0E 0T
d
D =
/ng86
bf "ư7ng bBn h/0t tqnh sinh &3 >/ khử Jƒ|
5
r

3
e f U0
x " o
5 y > E E

= × × − ×
E kg/ng86
T&/ng Kr
x
5
r lư7ng bBn sinh &3 >/ khử Jƒ|
5
E kg/ng86.
Th36 sốr

3
0E 33s 500 eU5uEs TE Sf U0 S5E TS
x
5

= × × − × =
ekg/ng86.#mf
cf TOng lư7ng con sinh &3 thQ/ 1 t&/ c23 con ž —0E3r
U
S5E TS
3TE T
U 0E 3
x
5 = =

ekg/ng86.#mf

U x
5
r tOng lư7ng con sinh &3 h8ng ng86 ekg/ng86.#mf
>f "ư7ng con >ư h8ng ng86 Fhải xả ir

3
U
30 U0
xa x
5 5 >

= − × ×

3
3TE T 500 30 U0 SUE T
xa
5

= − × × =
ekg/ng86.#mf
rU ,Pn$ l8u l8Jn2 "ả bXn
TN biAu thPc tuOi c23 bBn
c
θ
+
c
xa T r r
$ I
> I > I
θ
×
=
× + ×
r r c
xa
T c
$ I > I
>
I
θ
θ
× − × ×
=
×
T&/ng Kr $r thA tqch bAE $ — sSm
3
.
V
&
— V
v3/
— 500m
3
ec/i lư7ng nước thQ/ bBn l8 không 4ng kAf
… — S500mg/l

s
c
θ =
ng86

T
r ning 1 bBn h/0t tqnh econ không t&/f lấ6 tN bA lGng A tu<n
h/8n l0i bA hiếu khqE mg/l
.8 )1i 5/S00- 44
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-

T
— 0Eu
×
U0 000 — u000mg/l

&
r )ing 1 bBn h/0t tqnh t&/ng nước C lGngE mg/l

&
— U-E5
×
0Eu — U3ET5mg/l
e0Eu l8 t{ lệ lư7ng con b36 h?i t&/ng tOng số con h;u c?E c%n không t&/f
Th36 sốr

sS S500 500 U3E T5 s
u000 s
xa
>
× − × ×
= =
×
SEum
3
/ng86
uU @ác đYn$ $ệ sI tumn $Làn
α
+
WA ning 1 bBn h/0t tqnh t&/ng bA luôn gi; gi4 t&R … — S500 mg/l t3 cK Fhư?ng
t&cnh c=n b8ng vgt chấtr

e f
S500
0E 55
u000 S500
T T $ T
T
T
$
>
>
> I > > I
I
I I
α
× = + ×
→ = = = ≈
− −
"ưu lư7ng tu<n h/8nr

0E 55 0E 55 500 Su5
T $
> > = × = × =
em
3
/ng86f
vU 1iZ6 t4a c$q tiêu là6 việc cVa bZ
3f T• số
?
J
r

o
E ?
J I θ
=
×
‡uˆ

U5uE s
0E 3ss
0EUTS5 S500
?
J
→ = =
×
emgJƒ|
5
/mg bBn.ng86f
[i4 t&R n86 nHm t&/ng kh/ảng ch/ Fh}F c23 thông số thiết kế •/*—0ES!U thQ/
bảng T!U. ‡uˆ
bf Tốc 1
ρ
sử >Ing chất n9n eJƒ|
5
f c23 U g&3m bBn h/0t tqnh t&/ng U gi'r

U
o
E E
I
ρ
θ

= ×
‡uˆ

U5uE s TE S U
S500 3E -
ρ

→ = × =
U5E5 mg Jƒ|
5
/U g&3m bBn.h
cf Tải t&kng thA tqchr

o
E >
A
$
×
=
‡uˆ

3
U5uE s U0 500
0E -T
sS
A

× ×
→ = = kgJƒ|
5
/m
3
ng86
.8 )1i 5/S00- 45
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
[i4 t&R n86 nHm t&/ng kh/ảng ch/ Fh}F c23 thông số thiết kế thQ/ bảng T!U ‡uˆ
>f (h{ số thA tqch bBn z$Z eml/gf ư7c tqnh thQ/ công thPcr
U000
I
I
E$K
α =

‡Sˆ
T&/ng Kr
α
r .ệ số tu<n h/8n

S500 / I mg l =
Th36 số

z$Z— U,S eml/gf
[i4 t&R n86 nHm t&/ng kh/ảng s0!U50eml/gf. )hư vg6 bBn lGng tốt.
*:.r.;.0.;. B8Jn2 O$7n2 O$P cmn t$it cun2 cấH c$L n2ăn $iu O$P và lMa
c$Gn $ệ t$In2 cấH O$P.
0U B8Jn2 O$7n2 O$P cmn t$it.
$ới giả thiết &Hng lư7ng )!).
,

tư?ng ối thấF ch{ l8 nguin >inh >ưLng ch/
vi sinh vgt. "ư7ng không khq cấF v8/ ch{ nhHm mIc qch khử Jƒ|
5
.
! ThQ/ lý thu6ết lư7ng /x6 c<n thiết ch/ @u4 t&cnh khử Jƒ| l8r

e f
UE ,S
U000
o
o x
> E E
:% 5
L

= −
×
ekg ƒ
S
/ng86f ‡uˆ
T&/ng Kr
o
:%
r lư7ng /x6 c<n thiết thQ/ i9u kiện ti#u chuản c23 Fhản Png 5
S0
/
(.

>
r "ưu lư7ng nước thải c<n xử lý em
3
/ng86f.

o
E
r )ing 1 Jƒ|
5
<u v8/ eg/m
3
f
E r )ing 1 Jƒ|
5
<u &3 eg/m
3
f

L
r .ệ số chu6An Oi tN Jƒ|
5
s3ng (ƒ| h36 Jƒ|
S0

5
@:M
L
%:M
=
Thư'ng
0E ,5 0E Ts L = −
™ chkn
0E Ts L =

x
5
r th<n tế b8/ xả &3 ng/8i thQ/ bBn >ưE kg/ng86.#m

x
5
— S5ETS ekg/ng86.#mf
UE,Sr .ệ số chu6An Oi tN tế b8/ s3ng (ƒ|.
Th36 sốr

500 eU5uE u TE Sf
UE ,S S5E TS u5E 0-
U000 0E Ts
o
:%
× −
= − × =
×
ekg/ng86f
! "ư7ng /x6 c<n thiết t&/ng i9u kiện thDc tế l8™
.8 )1i 5/S00- 46
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-

S0
e S0f
U U
UE 0S,
s
t o T
sh d
%
:% :%
% % β α

 
= × × ×
 
× −
 
ekg/ng86f ‡uˆ
T&/ng Kr
t
:%
r lư7ng /x6 thDc tếE kg/ng86.

β
r .ệ số i9u ch{nh lDc c%ng b9 mot thQ/ h8m lư7ng muốiE ối
với nước thải thư'ng lấ6
U β =
.

sh
%
r )ing 1 /x6 bC/ hm3 t&/ng nước s0ch Png với nhiệt 1 eT
/
(f
v8 1 c3/ s/ với mot biAn t0i nh8 m46 xử lý. T
0
—S0
0
(E
sh
%
— -E0s emg/lf

S0 E
%
r )ing 1 /x6 bả/ hm3 t&/ng nước s0ch 5 S0
/
(E mg/l

S0
-E 0s
E
% =
emg/lf.

d
%
r )ing 1 /x6 c8n >u6 t&c t&/ng công t&cnh emg/lf. +hi xử lý
nước thải thư'ng lấ6
UE 5 S /
d
% mg l = −
.
"ấ6
S /
d
% mg l =
.

α
r .ệ số i9u ch{nh lư7ng /x6 ngấm v8/ nước thải >/ ảnh hư5ng
c23 h8m lư7ng conE chất h/0t 1ng b9 motE l/0i thiết bR l8m th/4ngE hcnh >4ng v8
kqch thước bAE
α
—0ET!0E-,. (hkn
α
— 0Eu.
Th36 sốr

-E 0s U
u5E 0- U3uE 5u
-E 0s S 0E u
t
:%
 
= × × =
 

 
ekg/ng86f
! Tqnh lư7ng không khq c<n thiếtr

t
;
:%
> L
:N
= ×
E m
3
/ng86. ‡uˆ
T&/ng Kr
t
:%
r lư7ng /x6 c<n thiết.

L
r hệ số 3n t/8nE thư'ng tN UE5!S.
(hkn
S L =
:N :u h = × r (ông suất hm3 t3n /x6 v8/ nước thải c23 thiết bR Fh=n
Fhối tqnh thQ/ g&3m /x6 ch/ Um
3
không khq.
:u r (ông suất hm3 t3n /x6 v8/ nước thải c23 thiết bR Fh=n Fhối tqnh
thQ/ g&3m /x6 ch/ U m
3
không khq. et&3 bảngf

3
S
u / . :u gr: m m =
‡uˆ
h r 1 s=u nggF nước c23 thiết bR Fh=n Fhối khq.
, h m ≈ — 1 s=u nggF nước c23 bA.
.8 )1i 5/S00- 47
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
Th36 sốr

3
US0E ,
S -sSTE ,3
u U0 ,
;
>

= × =
× ×
m
3
/ng86 — ,0-E,3 m
3
/h.
;U ,Pn$ tLán và lMa c$Gn $ệ t$In2 H$an H$Ii O$P.
3f .ệ thống Fh=n Fhối khq.
! lD3 chkn l/0i ống >:n không khqr WA >:n không khq t3 chkn ống >:n l8m bHng
t$( >/ khả n%ng chRu %n mmnE chRu nhiệt tốt v8 gkn nh† >~ lGF ot.
! Tqnh ư'ng kqnh ống >:n không khqr

0E us5
o
;hi
F
M
ω
=
×
E mm ‡Uˆ
T&/ng Kr
o
F
r "ưu lư7ng không khqE m
3
/s

ω
r vgn tốc t&ung bcnh t&/ng ống >:nE U0 U5 / m s ω = − ‡uˆ
chkn US / m s ϖ =
Th36 sốr

,0-E ,3
UU0
0E us5 US 3T00
;hi
M mm = =
× ×
(hkn ống cK | — UU0 mm.
+iAm t&3 vgn tốc khqr

S
,0-E ,3
UUE -u /
3T00 0E us5 0EUU
m s ω = =
× ×
eảm bả/
ω
—U0!U5m/sf
! zử >Ing thiết bR l8m th/4ng t0/ &3 c4c bkt khq nhM v8 mRn.
(hkn l/0i „3 xốF cK ư'ng kqnh 0E3mE >iện tqch b9 mot 0E0um
S
E cư'ng 1 thOi
khq tN 0Eu!UE, el/sf ‡uˆ.
(hkn cư'ng 1 thOi khq l8 UE, el/sf
zố „3 t&/ng ng%n hiếu khq l8r

,0-E ,3 U000
sU
UE , 3T00
N
×
= ≈
×
e„3f
(hkn số „3 l8 s0.
(4ch bố t&q hệ thống Fh=n Fhối khqr
• >8n ống Fh=n Fhối khq ot c4ch 46 0ESm.
• ống >:n khq chqnh ot nHm t&Bng với t&Ic >8i c23 ng%n.
• bố t&q U0 ống t$( ng3ng nHm >kc thQ/ t&Ic chqnhE c4ch nh3u 0ETm. Th3nh <u
v8 th3nh cuối c4ch th8nh bA 0E5m.
.8 )1i 5/S00- 48
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
• t&#n m‚i th3nh bố t&q s „3 em‚i b#n t&Ic , „3f. (4c „3 khq c4ch nh3u 0E,m. „3
<u v8 cuối c4ch th8nh bA 0EUm.
! Wư'ng kqnh c4c ống nh4nhr
…Qm như lư7ng khq ư7c Fh=n bố 9u v8/ c4c ống nh4nh. "ư7ng khq @u3 m‚i
nh4nh l8r

,0-E ,3
,U
U0 U0
;hi
nhanh
>
> = = ≈
em
3
/hf
(hkn vgn tốc Fh=n Fhối khq t&/ng ống nh4nh l8 US / m s ω = e U0 U5 / m s ω = − f
Wư'ng kqnh ống nh4nh l8r

,U
35
0E us5 US 3T00
nhanh
M mm = =
× ×
bf *46 thOi khq.
! •F lDc c<n thiết c23 m46 thOi khq tqnh thQ/ công thPcr

-s0TTE 5eU fE
U0E 33
s
7
5 5a = +
‡Sˆ
T&/ng Kr 5 r 4F lDc m46 thOi khqE t3

s
7
r 1 nggF c23 thiết bR Fh=n t4n khq t&/ng nước

,
s
7 m ≈
— chi9u s=u bA.
Th36 sốr

,
-s0TTE 5eU f U3T0,0 U3T
U0E 33
5 5a ;5a = + = ≈
! (ông suất c23 m46 thOi khq tqnh thQ/ công thPcr

( )
0ES-
3E T, STE 3
U000
;
5 >
N
η
− ×
=
×
E kŽ
T&/ng Kr
;
>
r tOng lưu lư7ng khq n}nE m
3
/h

;
> =
,0-E,3 em
3
/hf

η
r hệ số sử >Ing h;u qch c23 m46 thOi khqE
0E 5 0E u5 η = −

(hkn
0E u η =
Th36 sốr

( )
0ES-
3E T, U3T0,0 STE 3 ,0-E ,3
-E T
U000 0E u
N ;F
− ×
= =
×

.8 )1i 5/S00- 49
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
(hkn S m46 thOi khq cK U0 N ;F = E U3T 5 ;5a = . T&/ng K U m46 >D Fhmng v8
U m46 l8m việc.
*:.r.;.;. (2ăn t$iu O$P T/nL"icU.
)g%n thiếu khq ư7c ot t&ước ng%n hiếu khq nhHm khử bớt m1t Fh<n h8m
lư7ng nit? >ưới >0ng )ƒ
3
!
.
! $ới ning 1 )ƒ
3
!
<u v8/ l8 3sEu,mg/l A 0t ti#u chunn nước thải bệnh viện
u3sS!S00, thc nước thải <u &3 Fhải 0t )ƒ
3
!
≤30mg/l. A ảm bả/ hiệu @uả t3 xử
lý A )ƒ
3
!
S5 ≤ mg/l. +hi K >ung tqch Fh<n 3n/xic sp ư7c tqnh thQ/ công thPcr

anoxic
$ > θ = ×
E m
3
T&/ng Kr
anoxic
$
r thA tqch ng%n thiếu khq khử )ƒ
3
!

>
r lưu lư7ng nước thải v8/E m
3
/h
θ r th'i gi3n lưu nước A khử )ƒ
3
!

S
3 3 vao ra
N
N: N:
I
θ
ρ
− −

=
×
E ng86 ‡uˆ
Th36 số vớir
… — S500 mg/l

3
!
ev8/f — 3sEu,mg/l

3
!
e&3f — S5mg/l

S
N
ρ
eS0
0
(f — 0EU mg/mg ng86 etốc 1 khử )ƒ
3
!
f
0E 05 θ → ≈
ng86 — UESh

500 e3sE u, S5f
Su
0EU S500
$
× −
= ≈
×
m
3
! kqch thước x=6 >Dngr 3
×
3
×
3. ng%n n86 ư7c nối li9n với ng%n hiếu khq. T&/ng
ng%n t3 không lGF 0t hệ thống cấF khq m8 >Bng m46 khuấ6 t&1n c? hkc >ot 5 t=m
bA nhHm ả/ t&1n ning 1 bBn h/0t tqnh tu<n h/8n tN bA lGng. không c8n bO sung
lư7ng c3cb/n >/ tgn >Ing ng36 ư7c lư7ng c4c b/n t&/ng nước thải <u v8/ v8
>mng tu<n h/8n A khử )ƒ
3
!
.
Fản2 t$In2 Oê các t$7n2 sI n2ăn $iu O$P.
)g%n hiếu khq
+qch thước emf 3
×
u
×
,
TuOi c23 bBn eng86f s
•/* eg Jƒ|/g bBn h/0t tqnhf 0E3ss
Tải t&kng Jƒ|
5
ekg Jƒ|
5
/m
3
ng86f 0E-T
)ing 1 bBn h/0t tqnh t&/ng bA emg/lf S500
.8 )1i 5/S00- 50
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
Th'i gi3n lưu nước ehf 3E-
T• lệ tu<n h/8n
α
0E55
"ư7ng không khq c<n cấF em
3
/hf ,0-E,3
Fản2 t$7n2 sI n2ăn t$iu O$P.
)g%n thiếu khq
+qch thước emf 3
×
3
×
3
Th'i gi3n lưu nước ehf UES
*46 khuấ6 chcm
Wư'ng kqnh c4nh khuấ6
t — UEUkŽ
S50mm
*:.u. ,Pn$ tLán bZ l<n2 **.
zử >Ing bA lGng Png tiết >iện hcnh t&mn nhHm h0n chế >iện tqch thi công.
*:.u.0. ,Pn$ giện tPc$ bZ.
! |iện tqch mot b8ng cử bA lGng ZZ tqnh thQ/ công thPcr

eU f
o
t A
> %
E
% $
α × + ×
=
×
E m
S
‡uˆ
T&/ng Kr E r >iện tqch mot bHng c23 bA lGngE m
S

>
r lưu lư7ng nước thải ư3 v8/ xử lýE m
3
/h.

α
r hệ số tu<n h/8n

o
%
r )ing 1 bBn h/0t tqnh t&/ng bA 3Q&/tQnE g/m
3
.

t
%
r )ing 1 bBn t&/ng >mng tu<n h/8nE g/m
3
.

A
$
r vgn tốc lGng c23 mot Fh=n chi3E m/h.
Tqnh
A
$
thQ/ công thPc thDc nghiệmr

T
.U0
3x
A
D%
A m
$ $ e


= × E m/h ‡uˆ
T&/ng Kr
3x m
$
—um/h ‡uˆ
T00 D =

3
U U
U0000 5000e / f
S S
A t
% % g m = × = × =T
T00 5000 U0
u 0E 3,e / f
A
$ e m h

− × ×
= × =
Th36 sốr
3 3
500 / SU / > m h m h = = E
0E 55 α =

3
S500
35uUe / f
0E u 0E u
o
I
% g m = = ≈
.8 )1i 5/S00- 51
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-

3
U0000
U,SsTe / f
0E u
t
% g m = ≈

0E 3,e / f
A
$ m h =( )
S
SU U 0E 55 35uU
35
U0000 0E 3,
E m
× + ×
= ≈
×
! |iện tqch bA nếu kA cả >iện tqch buing Fh=n Fhối t&ung t=m

S
UEU UEU 35 3sE 5
"e
E E m = × = × =
! Wư'ng kqnh bAr

, , 3sE 5
u
3EU,
"e
"e
E
M m
π
× ×
= = ≈
! Wư'ng kqnh buing Fh=n Fhối t&ung t=mr

0E S5 0E S5 u UE u5
"e
d M m = × = × =
! |iện tqch buing Fh=n Fhối t&ung t=mr

S
S
SE ,
,
d
L m π = × =
! |iện tqch vBng lGng c23 bAr

S
35E 5 SE , 33
A "e
E E L m = − = − =
! Tải t&kng th26 lDcr

500
U5EU5
33
A
>
a
E
= = =
m
3
/m
S
ng86.
! $gn tốc i l#n c23 >mng nước t&/ng bAr

U5EU5
0E T3
S,
$ = =
m/h
! *4ng thu nước ot 5 vmng t&mn cK ư'ng kqnh 0Es ư'ng kqnh bAr

0E s u 5E T
mang
M m = × =
! (hi9u >8i m4ng thu nướcr

3EU, 5E T UuE T
mang
A M m π = × = × =
! Tải t&kng thu nước t&#n Um >8i c23 m4ngr

500
SsE ,U
UuE T
A
>
a
A
= = =
m
3
/m >8i.ng86
! Tải t&kng bBnr
.8 )1i 5/S00- 52
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-

( )
3
S
500 UE 55 35uU U0
3E 5 / /
S, S, 33
t o
> > %
" ;g m h
E

+ × × × ×
= = =
× ×
*:.u.;. BMa c$Gn c$iều caL bZ.
! chkn chi9u c3/ bAr
3E s 7 m =
E chi9u c3/ >D t&; t&#n mot th/4ngr
U
0E 3 h m =
E chi9u
c3/ c1t chP3 nước t&/ng bA r 3E5 gimr
! chi9u c3/ Fh<n nước t&/ng
S
S h m =
! chi9u c3/ Fh<n chKF 46 bA cK 1 >ốc 5y v9 t=m

3
0E 05 3E 5 0EUu5 h m = × =
! chi9u c3/ Fh<n chP3 bBn hcnh t&Ir

, U S 3
3E s 0E 3 S 0EUu5 UE 3S5 h 7 h h h m = − − − = − − − =
! ThA tqch Fh<n chP3 bBnr

3
,
3sE 5 UE 3S5 5U
"
v E h m = × = × =
! )ing 1 bBn t&ung bcnh t&/ng bAr

3
5000 U0000
uE 5 /
S S
A t
t"
% %
% ;g m
+ +
= = =
! "ư7ng bBn chP3 t&/ng bA lGngr

uE 5 5U 3sSE 5
"un " t"
O v % ;g = × = × =
*:. u.N. ,$9i 2ian l8u n8=c t4Ln2 bZ l<n2
! |ung tqch bA lGngr

3
3sE 5 3E 5 U3,E u5 $ E 7 m = × = × =
! "ư7ng nước i v8/ bA lGngr
( ) ( )
3
U U 0E 55 SU 3SE 55 /
t
> > m h α = + × = + × =
m
3
/ng86. W#m
! Th'i gi3n lGngr

U3,E u5
,E S
3SE 55
t
$
t h
>
= = =
z3u bA lGng nước thải @u3 ư'ng ống >:n s3ng bA khử t&Bng. JBn con m1t
Fh<n ư7c tu<n h/8n v9 <u bA sinh hkcE Fh<n cmn l0i ư7c ư3 v9 bA chP3 bBn.

Fản2 t$7n2 sI bZ l<n2 **.
JA lGng
+qch thước
.8 )1i 5/S00- 53
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
- Wư'ng kqnh emf
- (hi9u c3/ emf
u
3Es
Tải t&kng th26 lDc em
3
/m
S
ng86f U5EU5
Tải t&kng bBn ekg/m
S
/hf 3E5
Th'i gi3n lGng ehf ,ES
*:.v. 1$# t4Xn2.
*:.v.0. B8Jn2 $Sa c$ất cmn t$it t4Ln2 6tt n2àb đê6.
Tqnh t/4n lư7ng cl/š3vQn c<n >Bngr
! .8m lư7ng cl/ h/0t tqnh >Bng ch/ m1t m
3
nước thảir 3E5g/m
3
‡Sˆ
! "ư7ng cl/ >Bng t&/ng m1t ng86r 3E5
×
500—Uu50g/ng86.#m.
! zử >Ing >ung >Rch cl/š3vQn )3(lƒ Ty.

+hối lư7ng cl/š3vQn e)3(lƒ Tyf ch/ m1t ng86 l8r

Uu50 u,E 5 U00
TUE S
35E 5 T
Na%l:
m
×
= × =
ekg/ng86.>#mf
T&/ng Kr *
)3(lƒ
— u,E5gE *
(l
— 35E5g
(hkn b1 thiết bR khử t&Bng bHng cl/š3vQn gimr
! ThBng Fh3 t&1n hK3 chất cK $—0E5m
3
bHng vgt liệu c/mF/–it
! J?m Rnh lư7ng hK3 chấtr V — 35l/Fhdt™ .— Tb3&™ t—0ESkŽ ‡-ˆ
! Ÿng >:n hK3 chất khử t&Bng l8m bHng t$(|)SU.
*:.v.;. 1t cấu bZ O$# t4Xn2.
|ung tqch bA khử t&ungr

;t ;t
$ > T = ×
E m
3
T&/ng Kr
;t
$
r >ung tqch bA khử t&Bng.

3
SU / > m h =

;t
T
r th'i gi3n khử t&Bng c<n thiết.
(hkn
;t
T
—,5 Fhdt.
Th36 sốr
3
SU 0E u5 U5E u5 $ m = × =
3
UTm ≈
! "D3 chkn kqch thước bAr SE5
×
3
×
S.
Jảng thông số bA khử t&Bng
JA khử t&Bng
+qch thước emf SE5
×
3
×
S.
Th'i gi3n tiếF xdc khử t&Bng eFhdtf ,5
.8 )1i 5/S00- 54
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
.K3 chất khử t&Bng >> )3(lƒ Ty
*:.w. @# l! bXn cặn.
th<n bBn con 5 bA lGng sp ư7c m46 b?m bBn hii lưu m1t Fh<n bBn h/0t tqnh
t&5 vA bA xử lý sinh hkc A ảm bả/ ning 1 xử lý cmn Fh<n bBn >ư thN3 ư7c
b?m v9 bA chP3 bBn. T0i =6 cK bO sung chế Fhnm vi sinh |Ž.!-u gidF @u4 t&cnh
Fh=n h26 bBn con >i~n &3 nh3nh h?n v8 >iệt t&N c4c l/0i t&Png giun g=6 bệnh.
T&/ng bA chP3 n86 >ưới t4c >Ing c23 vi khunn 6ếm khqE c4c chất cK t&/ng bBn con
sp Fh=n h26 th8nh khq *Qt3nE .
S
z v8 bC bBn. T&#n thDc tế công nghệ n86 C ư7c
4F >Ing th8nh công 5 nhi9u bệnh viện t&#n t/8n @uốc e J$ Th3nh )h8nE J$ .;u
)ghR lf v8 ch/ thấ6E @u3 @u4 t&cnh vgn h8nh lư7ng bBn tqch tI l0i bA n}n bBn c23
hệ thống n86 l8 &ất qt h8ng n%m ư7c hdt i bHng xQ hdt c23 công t6 vệ sinh môi
t&ư'ng U ến S l<n tB6 v8/ công suất xử lý c23 bệnh viện. T&#n nGF bA bố t&q ống
thông h?i >:n khq th/4t &3 ng/8i 5 1 c3/ ảm bả/ không ảnh hư5ng ến môi
t&ư'ng xung @u3nh. ‡Sˆ
Tqnh t/4n kqch thước bA chP3r
! thQ/ ti#u chunn ng8nh c23 )g3 v8 ti#u chunn ng8nh $iệt )3mE tOng lư7ng bBn
sản &3 tqnh thQ/ công thPcr

5
‡0E se f 0E 3e fˆ
"un
O EE @:M > = +
‡uˆ
T&/ng Kr zzr .8m lư7ng con l? lửng cK t&/ng nước thải ekg/ng86f
Jƒ|
5
r .8m lư7ng Jƒ|
5
bR khử ekg/ng86f.
Th36 sốr

3
-sE s / 0E 0-ss / EE mg l ;g m = =

5
@:M
ebR khửf — U5UETmg/l —0EU5UT kg/m
3500e0E s 0E 0-ss 0E 3 0EU5UTf TSE TT
"un
O = × + × =
kg/ng86

0E0T3T/ng86
! T• t&kng con r z — UE005 bảng U3!U ‡uˆ
! )ing 1 conr t — Uy—0E0U. bảng U3!5 ‡uˆ
ThA tqch con ư3 v9 bA chP3r

0E 0T3
TE 3
UE 005 0E 0U
can
$ = ≈
×
em
3
/ng86f.
! Thiết kế bA A lưu ư7c lư7ng con t&/ng th'i gi3n U0 ng86.
$
chP3 con
— U0
TE 3 ×
—T3 em
3
f
! JA cK tiết >iện t&mn với chi9u c3/ h
c
— UE5m
.8 )1i 5/S00- 55
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
! Wư'ng kqnh bAr |
c

T3
3E u
UE 5 3EU,
c
c
$
m
h π
= =
× ×
(hkn |
c
— ,m.
(hkn b?m bBn cKr V — U5!S0m
3
/hE . — U0!sm sản xuất t0i $iệt )3m
zố lư7ngr , b?m eS b?m l8m việcE S b?m >D Fhmngf
Jảng thống k# bA chP3 bBn
JA chP3 bBn
+qch thước
- Wư'ng kqnh
- (hi9u c3/
,m
UE5m
.K3 chất FhI t&7 (hế Fhnm vi sinh |Ž.!-u
*:.x. FI t4P 6ặt bdn2.
ThDc tế ch/ thấ6 &Hng 5 3 số c4c bệnh viện >iện tqch 9u &ất nhM h†F e m1t số
b#nh viện @u6 nhưr J$ J0ch *3iE J$ $iệt WPcE J$ +lf >/ K việc bố t&q hệ
thống xử lý thư'ng l8 4nh chcm m1t số h0ng mIc nhHm giảm thiAu ô nhi~m mBi
ch/ m/i t&ư'ng xung @u3nh v8 b#n t&#n tgn >Ing l8m nh8 i9u h8nh h/oc khu A
xQ...
z? i bố t&q mot bHng thư'ng Fhải ảm bả/ c4c ti#u chq s3ur
! (hiếm qt >iện tqch ất
! Wảm bả/ thnm mv @u3n ch/ bệnh viện
! không g=6 &3 c4c ô nhi~m thP cấF ch/ bệnh viện emBi hôi thối th/4t &3 tN c4c @u4
t&cnh Fh=n h26 chất bnnf
echi tiết bố t&q mot bHng xQm t&#n bản vp 5 Fh<n FhI lIcf

C%&'() :+ y^ ,h`( n' Fz C%* [%] @A BC :{ Đ| @U},
:~( %{(%• .UE( BC %? ,%€().
:. 0. 1$ái tLán sơ bt c$i H$P vRn $àn$.
:.0.0. C$i H$P $Sa c$ất.
n,, ,ên $Sa c$ất )iá t4Y Đơn vY
Z.U %Sa c$ất O$# t4Xn2
.8 )1i 5/S00- 56
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
U (ông suất hệ thống 500 m
3
/ng86 #m
S .8m lư7ng cl/ >Bng ch/ m1t
m
3
nước thải
3E5 g/m
3
3 "ư7ng cl/ >Bng ch/ U ng86 U.u50 g/ng86 #m
, )ing 1 >ung >Rch nước š3vQn T y
5 +hối lư7ng >ung >Rch nước
š3vQn ch/ m1t ng86 h/0t 1ng
TUES +g >> )3(lƒE
Ty/ng86 #m
T W?n gi4 c23 >ung >Rch š3vQn U.T00 $n/kg
u (hi Fhq vgn h8nh hK3 chất khử
t&Bng ch/ m1t ng86 #m
U-5.- $n/Um
3

:.0.;. C$i H$P điện năn2.
zTT %5n2 6fc $R t&q (ông suất

Wiện n%ng
ekŽh/ng86f
[hi chd
0 *46 khuấ6 ch/
bin Fh3 h/4
chất
nh8 i9u
h8nh
0EUS 0EU (ấF ch/ bA i9u
hm3
; J?m Rnh lư7ng )h8 i9u
h8nh
0ES U (ấF ch/ bA i9u
hm3
N Thiết bR 4nh
con
.ố thu
g/m
3 T0
Q *46 sIc khq bA
i9u hm3
)h8 i9u
h8nh
U S0 (ấF ch/ bA i9u
hm3
r *46 sIc khq
ng%n hiếu khq
nh8 i9u
h8nh
U0 S00 (ấF ch/ ng%n
hiếu khq
u *46 khuấ6 t&1n
ng%n thiếu khq
t&/ng
ng%n
thiếu khq
UEU S0 Wả/ t&1n t&/ng
ng%n thiếu khq
v *46 b?m nước
thải chcm
T&/ng bA
i9u hm3
UE5 S, J?m nước s3ng
bA xử lý sinh
hkc
w *46 khuấ6 hK3
chất
)h8 i9u
h8nh
0EUS 0EU cấF ch/ bA khử
t&Bng
x J?m Rnh lư7ng
hK3 chất
)h8 i9u
h8nh
0ES U (ấF hK3 chất bA
khử t&Bng
0• J?m bBn chcm 3 T Tu<n h/8n bBn
.8 )1i 5/S00- 57
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
h/0t tqnh tN lGng
ZZ v9 bA sinh hkc
00 J?m bBn chcm 3 T J?m bBn >ư v9
bA Fh=n h26 bBn
0; TOng c1ng 33sEU kŽ/ng86
0N [i4 iện U000 $n
0Q (hi Fhq iện
n%ng
33sU00 $n/ng86
0r "ưu lư7ng xử lý 500m
3
/ng.
0u (hi Fhq iện
n%ng ch/ xử lý
Um
3
nước thải
TuTES $n/m
3
:.0.N c$i H$P n$an c7n2.
n,, %5n2 6fc Đơn 2iá Đơn vY
ZZZ C$i H$P n$an c7n2
S (ông suất hệ thống 500 m
3
/ng86 #m
3 *1t ng86 l8m việc S c3
, *‚i c3 cK số ngư'i 3 ngư'i.
5 "ư?ng t&ả ch/ m1t ngư'i U.500.000 $n/th4ng.
T TOng lư?ng t&ả ch/ công nh=n
vgn h8nh
-.000.000 $n/th4ng.
u zố ng86 h/0t 1ng c23 hệ thống 30 )g86/th4ng
s "ư?ng t&ả ch/ m1t ng86 vgn
h8nh
300.000 $n/th4ng
- "ư?ng t&ả ch/ U m
3
nước thải
c<n xử lý
T00 $n/m
3
:.0.Q. ,on2 $JH c$i H$P.
n,, %5n2 6fc 1! $iệu Các$ tPn$ )iá t$àn$ Đơn vY
U ,on2 $JH c$i H$P
S (ông suất hệ thống V 500 m
3
/ng86.
3 (hi Fhq hK3 chất (
U
Tqnh 5 t&#n U-5E- $n/ng86
, (hi Fhq nh=n công (
S
Tqnh 5 t&#n T00 $n/ng86
5 (hi Fhq iện n%ng (
3
Tqnh 5 t&#n TuTES $n/ng86
T (hi Fhq vgn h8nh (
,
(
,
—(
U
•(
S
•(
3
U,uSEU $n/ng86
.8 )1i 5/S00- 58
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
ch/ U ng86
u (hi Fhq ch/ U n%m
ch06 hệ thống
(
5
(
5
— (
,
×
3T5 53u.3TU.5 $n/n%m
s (hi Fhq ch/ U m
3
nước thải
(
T
(
T
— (
,
/V UE,uS $n/m
3
$g6 chi Fhq vgn h8nh ch/ U m
3
nước thải l8 UE,uS $n/m
3
(hi Fhq vgn h8nh ch/ m1t n%m ch06 l8 53u.3TU.5 $n/n%m
:.;. :Rn $àn$ và quản l! $ệ t$In2.
:.;.0. 3êu cmu n$an lMc vRn $àn$.
! T&0m xử lý Fhải ot >ưới sD i9u h8nh c23 bệnh viện
! T&0m h/0t 1ng S c3/ng86
! ]#u c<u 1i ng’ vgn h8nhr
TT (4n b1 zố lư7ng (ông việc ]#u c<u
chu6#n môn
U (ông nh=n kv thugt
ng8nh môi t&ư'ng h/oc
cấF th/4t nước
0S T&Dc tiếF thQ/
>¡i h/0t 1ng
c23 t&0m.
eU ngư'i/c3f s;3
ch;3 nh;ng t&Ic
t&oc thông
thư'ng
T&ung cấF kv
thugt ng8nh cấF
th/4t nước h/oc
môi t&ư'ngE
ư7c 8/ t0/ v9
việc vgn h8nh
t&0m …")T
S (ông nh=n kv thugt
ng8nh c? iện
0U T&Dc tiếF thQ/
>¡i h/0t 1ng c?
iện c23 t&0m v9
Fh<n c4c thiết bR
c? iện. z;3
ch;3 nh;ng t&Ic
t&oc thông
thư'ng
T&ung cấF kv
thugt c? iện
TOng số 03
:.;.;. ,o c$sc quản l!.
Uf )h;ng @u6 Rnh chungr
.8 )1i 5/S00- 59
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
! T&0m xử lý nước thải ot >ưới sD @uản lý c23 bệnh viện
! (hi Fhq v9 iệnE hK3 chấtE lư?ngl >/ b1 Fhgn t8i chqnh c23 bệnh viện thDc hiện
! W1i ng’ vgn h8nh v8 bả/ >ưLng m0ng lưới thu g/m v8 t&0m xử lý nước thải sp
ư7c tO chPc th8nh m1t 1i t&Dc thu1c bệnh viện.
Sf TO chPc v8 @uản lý hệ thống thu g/m v8 t&0m xử lý nước thải.
z? i tO chPc @uản lý vgn h8nhr


.8 )1i 5/S00- 60
Jệnh viện
W1i vgn h8nh
e1i t&ư5ng 0U ngư'if
TO cấF th/4t
nước e0U ngư'if
TO c? iện
e0U ngư'if
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
C%&'() :*+ 1‚, BU~( :{ 1*‚( ()%ƒ
:*.0. 1t luRn.
$ới Rnh hướng xử lý nước thải t&/ng nh;ng n%m g<n =6 ch/ thấ6 ng/8i việc
xử lý ô nhi~m h;u c? eJƒ|5f v8 khử t&Bng c<n 6#u c<u th#m kh=u xử lý ô nhi~m
nit?. xuất Fh4t tN Rnh hướng n86 i 4n C h/8n th8nh ư7c c4c vấn 9 s3u.
Uf. T&#n c? s5 số liệu thu thgF ư7c t&/ng @u4 t&cnh thDc tgFE C 9 &3 c4c Fhư?ng
4n v8 lD3 chkn công nghệ xử lý FhB h7F A xử lý c4c ch{ ti#u g=6 ô nhi~m t&/ng
nước thải bệnh viện.
Sf. Thiết kế c4c công t&cnh ?n vR t&/ng >=6 chu69n xử lý ehố g/mE bA i9u h/8E bA
Fhản Png sinh hkc •ƒE bA lGngE bA khử t&BngE bA Fh=n hu• bBn conf
3f. WC lgF >D t/4n s? b1 chi Fhq vgn h8nh v8 chi Fhq xử lý nước thải.
,f. WC thDc hiện bản vp thiết kế ch/ t/8n b1 hệ thống.
$ới kinh nghiệm v8 kiến thPc thDc tế cmn h0n chếE i 4n không thA t&4nh khMi
nh;ng s3i sKt &ất m/ng nhgn ư7c sD Kng gKF ý kiến c23 c4c th<6 cô
:*.;. 1in n2$Y đề "uất 2iả6 t$iZu 7 n$i„6 67i t489n2 t4Ln2 bện$ viện.
Uf J1 ] TếE J1 …=6 |DngE J1 T)*T c<n Fhối h7F với chqnh @u69n c4c t{nh
th8nhE tiến h8nh nghi#n cPuE 4nh gi4 v8 lgF Rnh hướng @u6 h/0ch tOng thA m0ng
lưới 6 tế ến n%m S0S0.
Sf Wư3 khu xử lý nước thảiE kh/ảng c4ch l6 vệ sinh tN c4c công t&cnh xử lý chất
thải 6 tế v8/ @u6 chunn x=6 >Dng việt n3m
3f $9 vấn 9 chất thải &Gnr giải Fh4F thu g/m Fh=n l/0i chất thải &Gn t0i nguinE mô
hcnh thi#u ốt tgF t&ung kết h7F với việc Fh4t t&iAn c4c >Rch vI ô thR A thu g/mE
vgn chu6An v8 xử lý chất thải &Gn n#n ư7c 4F >Ing. Wối với c4c ô thR lớn như .8
)1iE Th8nh Fhố .i (hq *inhE W8 n¢ng c<n 4F >Ing mô hcnh thi#u ốt Fhối h7F
etgF t&ung • cIm bệnh việnf
,f $9 vấn 9 nước thảir thư?ng Fh4F xử lý nước thải bệnh viện t&/ng c4c bA
3Q&/tQnE bi/Fhin l8 Fhư?ng Fh4F FhB h7F với i9u kiện $iệt )3m. T&/ng tư?ng l3iE
nước thải bệnh viện c<n ư7c Fh=n luing v8 xử lý s? b1 t0i nguin ekh/3E Fhmngf.
(4c bệnh viện chư3 cK t&0m xử lý nước thải c<n x=6 >Dng t&0mE c4c bệnh viện C
x=6 >Dng nhưng h/0t 1ng k}m c<n FhIc hii.
.8 )1i 5/S00- 61
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
,ài liệu t$a6 O$ảL
,ài liệu tin2 việt.
‡Uˆ. công nghệ xử lý nước thải bệnh viện. e)…J +.+T .8 )1i !S00,f
et[z.Tzr )gu6~n …u=n )gu6#n™ Tzr th0m .ing .ảif
‡Sˆ. xử lý nước thải ô thR e)…J +.+T .8 )1i !S00Tf
et[z.Tz T&<n WPc .0f
‡3ˆ. zO t36 hK3 công tgF U.
‡,ˆ. gi4/ t&cnh công nghệ xử lý nước thải. e)…J +.+T .8 )1i!S00,f
et[z.Tz T&<n $%n )h=nE t[z.Tz )gô ThR )g3f
‡5ˆ. J8i giảng kv thugt xử lý nước thải.
eTz Wong …u=n .iAnf
‡Tˆ. công nghệ xử lý nước thải bHng Fhư?ng Fh4F sinh hkc. e)…J [i4/ |Ic S00uf
et[z.Tz "ư?ng WPc Thnmf
‡uˆ. Tqnh t/4n thiết kế c4c công t&cnh xử lý nước thải. e)…J …=6 |Dng S000f
eTz T&Rnh …u=n "3if
‡sˆ. …ử lý nước cấF ch/ sinh h/0t v8 công nghiệF. e)…J …=6 |Dng S00,f
eTz T&Rnh …u=n "3if
‡-ˆ. Thu6ết minh thiết kế kv thugt thi công công t&cnhr .ệ thống xử lý nước thải
bệnh viện $iệt WPc eWR3 iAmr ,U T&8ng Thi!.8 )1if
e(ông t6 (t tư vấn x=6 >Dng công nghiệF v8 ô thR $iệt )3m u/S00uf
‡U0ˆ. W4nh gi4 thDc t&0ng ô nhi~m vi khunn g=6 bệnh t&/ng nước thải bệnh viện v8
hiệu @uả xử lý hiện h8nh c23 c4c công nghệ xử lý nước thải bệnh viện hiện h8nh
eTN .ải JHngE )gu6~n +hGc )gu6#n v8 c1ng sDr J4/ c4/ kh/3 hkc t/8n v%n .1i
nghR kh/3 hkc @uốc tế ] hkc l3/ 1ng v8 $z*T l<n thP ZZ. )…J ] .kc .8 )1i
S003f
‡UUˆ. . th=n tqch 4nh gi4 sD cK mot c23 >ư lư7ng kh4ng sinh €l/@uin/l/n t&/ng
nước thải bệnh viện.
e|ư?ng .ing •nh v8 c1ng sD. Tu6An tgF h1i nghR kh/3 hkc Fh=n tqch h/4 lý v8
sinh hkc $iệt )3m l<n thP ZZ. )…J ] hkc .8 )1i S003f.
‡USˆ. Vuản lý v8 xử lý chất thải bệnh viện.
eJ1 ] TếE $iện ] .kc l3/ 1ng v8 $z*T. )…J ] .kc .8 )1i S00Tf
.8 )1i 5/S00- 62
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
,ài liệu tin2 n8=c n2Lài+
‡U3ˆ. Ž3stQ›3tQ& QnginQQ&ing t&Q3tmQntE |isF/s3l 3n> &QusQ
e*Qtc3l€ £ ‘>>6 €/&th Q>iti/n U--Uf etiếng 3nhf
…†Fn*,†
‡U,ˆ. httFr//>3nt&i.c/m.vn
‡U5ˆ. httFr//viQtn3mnQt.vn.
‡UTˆ. httFr//khcn.c/m.vn.
.8 )1i 5/S00- 63
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
MjC BjC
*j W¤\..............................................................U
(.a¥)[ Zr T¦)[ V\•)...................................................3
Z.U.+h4i @u4t v9 ng8nh ] Tế v8 hiện t&0ng môi t&ư'ng bệnh viện 5 $iệt )3m.......3
Z.U.U. )g8nh ] Tế 5 $iệt )3m...............................................................................3
Z.U.S. .iện t&0ng môi t&ư'ng bệnh viện...................................................................,
Z.U.S.U. .iện t&0ng chất thải &Gn...............................................................................,
Z.U.S.S. .iện t&0ng nước thải....................................................................................T
(.a¥)[ ZZr ........................................................................................................U,
ZZ.U. (ông nghệ xử lý.............................................................................................U,
ZZ.U.U. …ử lý c? hkc...............................................................................................U,
ZZ.U.S. …ử lý c? hkc Fhối h7F với lkc sinh nhM gikt h/oc xử lý sinh hkc tD nhi#n. U,
ZZ.U.3. …ử lý sinh hkc hiếu khq...............................................................................U5
ZZ.U.,. "kc sinh hkc nhi9u bgc cK ệm vi sinh ecK ệm vi sinh f............................UT
ZZ.S. W4nh gi4 hiệu @uả xử lý c23 c4c công nghệ xử lý nước thải bệnh viện 5 $iệt
)3m.......................................................................................................................Us
ZZ.S.U. Wối với công nghệ lkc sinh hkc nhM gikt.....................................................Us
ZZ.S.S. Wối với hi sinh hkc.....................................................................................U-
ZZ.S.3. Wối với công nghệ bBn h/0t tqnh.................................................................U-
ZZ.S.,. (ông nghệ lkc sinh hkc nhi9u bgc...............................................................S0
ZZ.3. WRnh hướng t&iAn kh3i công nghệ xử lý nước thải 5 $iệt )3m. ....................SU
(.a¥)[ ZZZr ......................................................................................................S3
ZZZ.U. (? s5 lD3 chkn Fhư?ng Fh4F xử lý nước thải...............................................S3
ZZZ.S. th=n tqch ngu6#n lý v8 lD3 chkn s? i công nghệ xử lýr..............................S,
ZZZ.S.U. W9 xuất......................................................................................................S,
ZZZ.S.S. th=n tqch lD3 chkn Fhư?ng 4n....................................................................Su
ZZZ.S.3. (? s5 @u4 t&cnh xử lý bHng bBn h/0t tqnh...................................................Su
ZZZ.S.3.U. )gu6#n lýr .............................................................................................Su
ZZZ.S.3.S. (4c 6ếu tố ảnh hư5ng ến @u4 t&cnh xử lý hiếu khq ! thiếu khq...............S-
ZZZ.S.3.S.U. (4c 6ếu tố ảnh hư5ng ến @u4 t&cnh xử lý hiếu khq.............................S-
ZZZ.3. "D3 chkn c4c h0ng mIc v8 thu6ết minh s? i công nghệ.............................3U
ZZZ.3.S. "D3 chkn c4c h0ng mIc. ...........................................................................3U
ZZZ.3.3. Thu6ết minh >=6 chu69n công nghệr.........................................................33
(.a¥)[ Z$. ......................................................................................................3,
Z$.U. ]#u c<u xử lý...............................................................................................3,
Z$.S. .ố g/m nước thải.........................................................................................35
Z$.S.U. +ết cấu hố thu g/m...................................................................................35
Z$.S.S. Thiết bR v8 hK3 chất FhI t&7.......................................................................35
Z$.S.S.U. .K3 chấtr ...............................................................................................35
Z$.S.S.S. Thiết bR...................................................................................................3T
Z$.3. z8ng &4c........................................................................................................3T
.8 )1i 5/S00- 64
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
Z$.3.U. zố lư7ng th3nh chGn..................................................................................3T
Z$.3.S. TOn thất 4F lDc c23 >mng chả6 khi @u3 s8ng chGn......................................3u
Z$.,. JA i9u hm3...................................................................................................3s
Z$.,.U. +ết cấu bA..................................................................................................3s
Z$.,.S. .ệ thống cấF khq bA i9u hm3....................................................................3s
Z$.,.3. J?m nước thải...........................................................................................,0
Z$.,.,. .K3 chất FhI t&7 v8 thiết bR kh4c...............................................................,0
Z$.5. JA Fhản Png sinh hkc...................................................................................,U
Z$.5.U. Jiện lugn số liệu ......................................................................................,U
Z$.5.S. Thiết kế.....................................................................................................,U
Z$.5.S.U. )g%n hiếu khq eƒxicf..............................................................................,U
Z$.5.S.U.U. (=n bHng vgt chấtr...............................................................................,S
Uf …4c Rnh hiệu @uả xử lý c23 bA.........................................................................,S
Sf Tqnh thA tqch ng%n hiếu khq................................................................................,S
3f th'i gi3n lưu nước t&/ng bA...............................................................................,3
,f Tqnh lưu lư7ng con >ư Fhải xả i h8ng ng86 s3u khi hệ thống h/0t 1ng On Rnh.
..............................................................................................................................,3
5f Tqnh lưu lư7ng xả bBn.......................................................................................,,
TN biAu thPc tuOi c23 bBn r....................................................................................,,
Tf …4c Rnh hệ số tu<n h/8n r .............................................................................,5
uf +iAm t&3 ch{ ti#u l8m việc c23 bA......................................................................,5
Z$.5.S.U.S. "ư7ng không khq c<n thiết cung cấF ch/ ng%n hiếu khq v8 lD3 chkn hệ
thống cấF khq.........................................................................................................,T
Uf "ư7ng không khq c<n thiết................................................................................,T
Sf Tqnh t/4n v8 lD3 chkn hệ thống Fh=n Fhối khq..................................................,s
Z$.5.S.S. )g%n thiếu khq e•n/xicf.........................................................................50
Z$.T. Tqnh t/4n bA lGng ZZ......................................................................................5U
Z$.T.U. Tqnh >iện tqch bA........................................................................................5U
Z$.T.S. "D3 chkn chi9u c3/ bA...............................................................................53
Z$. T.3. Th'i gi3n lưu nước t&/ng bA lGng.............................................................53
Z$.u. +hử t&Bng.....................................................................................................5,
Z$.u.U. "ư7ng hK3 chất c<n thiết t&/ng m1t ng86 #m..........................................5,
Z$.u.S. +ết cấu bA khử t&Bng.................................................................................5,
Z$.s. …ử lý bBn con...............................................................................................55
Z$.-. Jố t&q mot bHng.............................................................................................5T
(.a¥)[ $r |§ Tƒ•) z¥ JX (.Z t.¨ …© "ª $Y W« …\¬T...................5T
$. U. +h4i t/4n s? b1 chi Fhq vgn h8nh..................................................................5T
$.U.U. (hi Fhq hK3 chất..........................................................................................5T
$.U.S. (hi Fhq iện n%ng........................................................................................5u
$.U.3 chi Fhq nh=n công.........................................................................................5s
$.U.,. TOng h7F chi Fhq.........................................................................................5s
$.S. $gn h8nh v8 @uản lý hệ thống.......................................................................5-
$.S.U. ]#u c<u nh=n lDc vgn h8nh.........................................................................5-
.8 )1i 5/S00- 65
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện công suất 500m
3
/ng.!"# $%n T&ư'ng! ()*T +,-
$.S.S. TO chPc @uản lý..........................................................................................5-
(.a¥)[ $Zr +-T "\®) $Y +Z-) )[.¯ ...................................................TU
$Z.U. +ết lugn........................................................................................................TU
$ới Rnh hướng xử lý nước thải t&/ng nh;ng n%m g<n =6 ch/ thấ6 ng/8i việc xử
lý ô nhi~m h;u c? eJƒ|5f v8 khử t&Bng c<n 6#u c<u th#m kh=u xử lý ô nhi~m
nit?. xuất Fh4t tN Rnh hướng n86 i 4n C h/8n th8nh ư7c c4c vấn 9 s3u. .....TU
Uf. T&#n c? s5 số liệu thu thgF ư7c t&/ng @u4 t&cnh thDc tgFE C 9 &3 c4c Fhư?ng
4n v8 lD3 chkn công nghệ xử lý FhB h7F A xử lý c4c ch{ ti#u g=6 ô nhi~m t&/ng
nước thải bệnh viện...............................................................................................TU
Sf. Thiết kế c4c công t&cnh ?n vR t&/ng >=6 chu69n xử lý ehố g/mE bA i9u h/8E bA
Fhản Png sinh hkc •ƒE bA lGngE bA khử t&BngE bA Fh=n hu• bBn conf...................TU
3f. WC lgF >D t/4n s? b1 chi Fhq vgn h8nh v8 chi Fhq xử lý nước thải....................TU
,f. WC thDc hiện bản vp thiết kế ch/ t/8n b1 hệ thống...........................................TU
$ới kinh nghiệm v8 kiến thPc thDc tế cmn h0n chếE i 4n không thA t&4nh khMi
nh;ng s3i sKt &ất m/ng nhgn ư7c sD Kng gKF ý kiến c23 c4c th<6 cô.................TU
.............................................................................................................................TU
$Z.S. +iến nghR 9 xuất giảm thiAu ô nhi~m môi t&ư'ng t&/ng bệnh viện.............TU
*°( "°(.........................................................T,
..............................................................................................................................TT
.8 )1i 5/S00- 66

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->