P. 1
Giao an Tin hoc 7 2009-2010 (2 cot)

Giao an Tin hoc 7 2009-2010 (2 cot)

|Views: 734|Likes:
Được xuất bản bởichien2210

More info:

Published by: chien2210 on Apr 01, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010

Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
01 01 23/8/2009
25/8/2009 1 7/8
27/8/2009 1; 3 7/; 7/!
28/8/2009 1; 7/5; 7/7
PHẦN I: BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ
"ài 1#
CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ ?
I. Mục tiêu:
$ "%ng t&n' (à g)* +, d-ng .%ng t&n' /0 (à1 g)* 2iới t'i3u 4'56ng t7)n' .%ng t&n'
89:(;
$ N'<n .iết /5=4 dạng .%ng t&n'> 4?4' n'<p d@ (i3u t7ong .%ng t&n';
$ A5ớng dBn 4'o 'C4 sin' 4?4' (à1 Di34 E'oF 'C4> 4G '3 t'Hng;
II. Cu!" #$:
$ 2I# JKt sH .%ng t&n' 46 .%n;
$ A+# +?4' gi?o E'oF;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; "ài 1ới#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2D# TQ t75Rng g'i 4'Sp t':o 4?4' nào /0
dT t':o dUi nV nếp 4WF 4?4 .ạn t7ong tQ*
As#
2D# X'i 4ần so s?n' Eết Yu% 'C4 t<p 4?4
1Zn 'C4 4WF t[ng 'C4 sin' 4'\ng tF s] g'i
4'Sp n'5 t'ế nào 4'o ti3n*
As#
2D# T':o :1 tại sFo 1Kt sH t75^ng '=p
t'Zng tin (ại /5=4 t'0 'i3n d5ới dạng
.%ng*
As#
2D# L_y D& d- 1Kt sH .%ng sH (i3u*
As#
2D# T7ong Tin 'C4> /0 (à1 Di34 Dới 4?4
t'Zng tin dạng .%ng 1Kt 4?4' n'Fn' 4'Gng
Dà 4'&n' 9?4 ng5^i tF /` p'?t 1in' 7F
4'56ng t7)n' .%ng t&n'; I<y .%ng t&n' (à
g)*
As#
8. B9"/ 45 "u c2u :; (< t="/ ti" 7,"/
#9"/:
C?4 4Zng d-ng 4WF 4'56ng t7)n' .%ng t&n'#
$ "i0u diTn d@ (i3u d5ới dạng .%ng;
$ T'Hng Ea> t':o dUi;
$ +o s?n';
$ +bp 9ếp;
$ T&n' to?n;
$ I] .i0u /cd
I& d-#
TT AC Dà tan To?n Ien T"
1 La T'M fn 8 ! 7;0
2 P'ạ1 Ien ")n' 7 9 8;0
3 T7ần Ien C'ung ! 7 !;5
Chương trình bảng tính là phần mềm
được thiết kế để i!p hi l"i #à t$%nh &à'
th(n tin )*i )"n &+n, th-c hi.n t/nh
toán c0n nh 12' )-n các &iể3 đ4 &iể3
)i5n m6t cách t$-c 738n các 9: li.3 c;
t$on &+n<
GV: Lê S= >hiến Trang 1
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
2D# Jàn ')n' (à1 Di34 4WF Ji47osogt
ho7d gc1 n'@ng t'àn' p'ần nào*
2D# A)n' /5 (à 1àn ')n' (à1 Di34 4WF
4'56ng t7)n' .%ng t&n' Ji47osogt 894:(;
81 t'_y 4G g) E'?4 so Dới 1àn ')n' (à1
Di34 4WF Ji47osogt ho7d*
2D# 2iới t'i3u DV d@ (i3u;
2D# 2iới t'i3u DV E'% neng t&n' to?n Dà s,
d-ng 'à1 'à1 4G sin;
2D# 2iới t'i3u DV E'% neng sbp 9ếp Dà (C4
d@ (i3u 4WF 4'56ng t7)n';
2D# Ngoài 7F 4'56ng t7)n' .%ng t&n' 4jn
4G E'% neng tạo 4?4 .i0u /c;
>. C?@"/ t&'" #9"/ t<"
FP Jàn ')n' (à1 Di34
$ C?4 .%ng 4'Cn;
$ C?4 t'Fn' 4Zng 4-;
$ C?4 n\t (3n';
$ C,F sQ (à1 Di34 4'&n';
$ C?4 djng# 1>2>3>d
$ C?4 4Kt# f>">C>d
$ C?4 Z (à giFo 4WF djng Dà 4Kt;
.P k@ (i3u
$ k@ (i3u sH;
$ k@ (i3u Den .%n;
4P X'% neng t&n' to?n Dà s, d-ng 'à1 4G
sin
$ T&n' to?n tl /Kng;
$ Tl /Kng 4<p n'<t Eết Yu%;
$ C?4 'à1 4G sin;
dP +bp 9ếp Dà (C4 d@ (i3u
$ +bp 9ếp t':o 4?4 tiau 4'umn E'?4 n'Fu;
$ LC4 7iang /5=4 4?4 n'G1 d@ (i3u t':o n
1uHn;
:P Tạo .i0u /c
$ C'56ng t7)n' .%ng t&n' 4G 4?4 4Zng 4-
tạo .i0u /c p'ong p'\;
3; CWng 4H#
$ T'ế nào (à 1Kt 4'56ng t7)n' .%ng t&n'*
$ Nau 4?4 4Zng d-ng 4WF 4'56ng t7)n' .%ng t&n'*
$ Nau 4?4 t'àn' p'ần t7an 1àn ')n' (à1 Di34 4WF 4'56ng t7)n' .%ng t&n'*
; kon dj#
$ pC4 t75ớ4 (n t'uyết> /C4 t75ớ4 p'ần 3>
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
GV: Lê S= >hiến Trang 2
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
02 01 23/8/2009
27/8/2009 2;;5 7/; 7/!; 7/8
28/8/2009 2;5 7/5; 7/7
"ài t'l4 'àn' 1#
LÀM FGHN AII CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH HJCHL
I. Mục tiêu:
$ X'Ri /Kng Dà Eết t'\4 894:(;
$ N'<n .iết 4?4 Z> 'àng> 4Kt t7an t7Fng t&n' 894:(;
II. Cu!" #$:
$ 2I# P'jng t'l4 'àn';
$ A+#
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; "ài t'l4 'àn'#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2D# qau 4ầu 'C4 sin' E'Ri /Kng 1?y> 1R
4'56ng t7)n' 894:(;
2D# A5ớng dBn 'C4 sin' 4?4 4?4' E'Ri
/Kng 894:(;
2D# p0 (5u Eết Yu% t7an ho7d tF (à1 n'5
t'ế nào*
As#
2D# C?4' (5u Eết Yu% t7an 894:( 4rng (à1
t56ng tl;
2D# p0 t'o?t E'si ho7d tF (à1 n'5 t'ế
nào*
2D# T'o?t E'si 894:( 4rng (à1 t56ng tl;
X'Ri /Kng> (5u Eết Yu% Dà t'o?t E'si 894:(
FP X'Ri /Kng
C1# +tF7t → P7og7F1 → Ji47osogt 894:(;
C2# N'?y /\p Dào .i0u t5=ng 4WF 894:(
t7an 1àn ')n' nVn;
.P L5u Eết Yu%
C1# ti(: → +FD:
C2# N'?y 4'uKt Dào .i0u t5=ng +FD: t7an
t'Fn' 4Zng 4-
4P T'o?t E'si 894:(
C1# N'?y 4'uKt Dào n\t Z DuZng Ngạ4'
4'So R gi@FP
C2# ti(: → 89it
3; CWng 4H#
$ C?4 4?4' E'Ri /Kng 894:(* C?4' (5u Eết Yu%* C?4' t'o?t E'si 894:(*
; kon dj#
$ pC4 t75ớ4 (n t'uyết> /C4 t75ớ4 p'ần 3>
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
GV: Lê S= >hiến Trang ?
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
03 02 30/8/2009
01/9/2009 1 7/8
03/9/2009 1; 3 7/; 7/!
0/9/2009 1; 7/5; 7/7
"ài 1#
CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ ? KttL
I. Mục tiêu:
$ AC4 sin' n'<n .iết /5=4 4?4 t'àn' p'ần 46 .%n 4WF 1àn ')n' t7Fng t&n'; Ai0u 7U 4?4
E'?i ni31 'àng> 4Kt> /MF 4'u Z t&n';
$ AC4 sin' .iết 4?4' di 4'uy0n t7an t7Fng t&n'> .iết 4?4' n'<p> s,F> 9o? d@ (i3u;
II. Cu!" #$:
$ 2I# JKt sH .%ng t&n' 46 .%n;
$ A+# +?4' gi?o E'oF;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP
2; Xi01 t7F .ài 4r#
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
HM8: Nau 4Zng d-ng 4WF 4'56ng
t7)n' .%ng t&n'*
HM>: Nau 4?4 t'àn' p'ần R 1àn
')n' (à1 Di34 4WF 4'56ng t7)n' .%ng
t&n' 894:(*
$ "i0u diTn d@ (i3u d5ới dạng .%ng;
$ T'Hng Ea> t':o dUi;
$ +o s?n';
$ +bp 9ếp;
$ T&n' to?n;
$ C?4 .%ng 4'Cn;
$ C?4 t'Fn' 4Zng 4-;
$ C?4 n\t (3n';
$ C,F sQ (à1 Di34 4'&n';
$ C?4 djng# 1>2>3>d
$ C?4 4Kt# f>">C>d
$ C?4 Z (à giFo 4WF djng Dà 4Kt;
10
10
3; "ài 1ới#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2D# +, d-ng t7Fn' D] giới t'i3u 1àn ')n'
(à1 Di34 4WF 4'56ng t7)n' .%ng t&n';
2D# C'u 7F 4?4 t'àn' p'ần 4'&n' t7an 1àn
')n' (à1 Di34# t'Fn' 4Zng t'v4> 4?4 .%ng
4'Cn> t7Fng t&n'> Z t&n'd
N. M5" '" (5E 4iDc c01 c?@"/ t&'"
#9"/ t<"
$ T'Fn' 4Zng t'v4# N'<p> 'i0n t'M d@ (i3u
'oo4 4Zng t'v4 t7ong Z t&n';
$ "%ng 4'Cn kFtF# C?4 (3n' /0 9, (& d@
(i3u;
$ T7Fng t&n'# 2c1 4?4 4Kt> 4?4 djng> 4?4 Z
t&n'> E'Hi;
GV: Lê S= >hiến Trang @
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
2D# 2iới t'i3u Dà '5ớng dBn 'C4 sin' 4?4
4?4' n'<p Dà s,F s@ (i3u t7an t7Fng t&n';
2D# 2iới t'i3u 4?4 4?4' di 4'uy0n t7an
t7Fng t&n';
2D# Nau 4?4 Ei0u gU 4'@ Ii3t t7ong ho7d*
As#
2D# T7ong 894:( 4rng gU 4'@ Ii3t giHng
n'5 t7ong ho7d;
w C?4 4Kt# CG /MF 4'u 4Kt f>">C>d
w C?4 djng# CG /MF 4'u djng 1>2>3>d
w x t&n'# Iyng giFo n'Fu gi@F djng Dà 4Kt;
Jzi Z 4G /MF 4'u Z /5=4 9?4 /Mn' .Ri /MF
4'u 4Kt Nf>">C>dP Dà /MF 4'u djng N1>2>3>
dP; I& d-# f1> "5> fC3>d
w X'Hi# N'iVu Z (iVn EV /5=4 4'Cn; X'Hi
4G /MF 4'u E'Hi 9?4 /Mn' .Ri /MF 4'u Z /ầu
E'Hi Dà /MF 4'u Z 4uHi E'Hi 4?4' n'Fu .Ri
d_u 'Fi 4'_1 N#P; I& d-# f2#"
O. NP* 7Q (iDu 45+ t&1"/ t<"
FP N'<p Dà s,F d@ (i3u
$ N'<p# C(i4E Dào Z Dà n'<p d@ (i3u t[ .àn
p'&1;
$ +,F# kou.(: 4(i4E Dào Z 4ần s,F Dà t'l4
'i3n t'Fo t?4 s,F n'5 Dới ho7d;
.P ki 4'uy0n t7an t7Fng t&n'
$ +, d-ng .àn p'&1# C?4 p'&1 1ri tan;
p'&1 TF.; p'&1 8nt:7;
$ +, d-ng 4'uKt Dà 4?4 t'Fn' 4uHn;
$ N'<p /MF 4'u Z Dào 'Kp tan;
4P 2U 4'@ Ii3t t7an t7Fng t&n'
p0 gU 4'@ tiếng Ii3t 4ần 4G 4'56ng t7)n'
gU Dà tont tiếng Ii3t; CG 'Fi Ei0u gU#
$ 2U Ei0u T8L8{# FF|}> F~|e> ::|a>d
$ 2U Ei0u IN•# F1|?; F2|à> F!|}> F8|e>d
; CWng 4H#
$ Nau 4?4 t'àn' p'ần t7an 1àn ')n' (à1 Di34 4WF 894:(*
5; kon dj#
$ AC4 (n t'uyết> 4'umn .M t75ớ4 4'o .ài t'l4 'àn';
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
GV: Lê S= >hiến Trang A
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
0 02 23/8/2009
03/9/2009 2;;5 7/; 7/!; 7/8
0/9/2009 2;5 7/5; 7/7
"ài t'l4 'àn' 1#
LÀM FGHN AII CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH HJCHL KttL
I. Mục tiêu:
$ X'Ri /Kng Dà Eết t'\4 894:(;
$ "iết 4?4' di 4'uy0n t7an t7Fng t&n'> .iết 4?4' n'<p> s,F> 9o? d@ (i3u;
II. Cu!" #$:
$ 2I# JKt sH .%ng t&n' 46 .%n> p'jng t'l4 'àn';
$ A+# +?4' gi?o E'oF;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; "ài t'l4 'àn'#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2D# Nau yau 4ầu t'l4 'àn';
As# T'l4 'i3n t7an 1?y;
2D# €uFn s?t p'jng t'l4 'àn'> gi%i /?p>
'5ớng dBn n'@ng sl 4H As gop p'%i;
BT8: +gE t7Fng 10;
X'Ri /Kng 894:(
$ Li3t Ea 4?4 /i01 giHng Dà E'?4 n'Fu gi@F
1àn ')n' ho7d Dà 894:(;
$ JR 4?4 .%ng 4'Cn Dà YuFn s?t 4?4 (3n'
t7ong 4?4 .%ng 4'Cn /G;
$ X&4' 'oạt 1Kt Z t&n' Dà t'l4 'i3n di
4'uy0n t7an t7Fng t&n' .•ng 4'uKt Dà .àn
p'&1; €uFn s?t sl t'Fy /Qi 4?4 n\t tan
'àng Dà tan 4Kt;
BT>: +gE t7Fng 11;
BTN: +gE t7Fng 11;
BTO: +gE t7Fng 11;
3; CWng 4H#
$ Nau 4?4' n'<p d@ (i3u Dào Z t&n'*
$ Nau 4?4' s,F d@ (i3u t7ong Z t&n'*
; kon dj#
$ {:1 t75ớ4 .ài 2# C?4 t'àn' p'ần 4'&n' Dà d@ (i3u t7an t7Fng t&n';
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
GV: Lê S= >hiến Trang B
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
05 03 0!/9/2009
08/9/2009 1 7/8
10/9/2009 1; 3 7/; 7/!
11/9/2009 1; 7/5; 7/7
"ài 2#
CRC THÀNH PHẦN CHÍNH AÀ ST LIỆG TRUN TRVNG TÍNH
I. Mục tiêu:
$ AC4 sin' .iết /5=4 4?4 t'àn' p'ần 4'&n' 4WF t7Fng t&n'> d@ (i3u t7an Z t&n'; "iết 4?4'
4'Cn 4?4 /Hi t5=ng t7an t7Fng t&n'; Ai0u /5=4 DFi t7j 4WF t'Fn' 4Zng t'v4> 'i0u /5=4 d@ (i3u
sH Dà d@ (i3u E& tl;
$ T'àn' t'ạo 4?4' 4'Cn 1Kt t7Fng t&n'> 1Kt Z> 1Kt 4Kt> 1Kt djng> 1Kt E'Hi;
$ ‚ƒn (uy3n t&n' 4mn t'<n> (à1 Di34 E'oF 'C4> 4G '3 t'Hng;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o ?n> s?4' gi?o E'oF;
$ A+# +?4' gi?o E'oF;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
HM8: Nau 4?4 t'àn' p'ần t7an 1àn
')n' (à1 Di34 4WF 4'56ng t7)n' .%ng
t&n'*
Nau 4?4' 9?4 /Mn' 1Kt Z t&n'*
HM>: Nau 4?4' n'<p Dà s,F d@ (i3u
t7an t7Fng t&n'*
Nau 4?4' di 4'uy0n t7an t7Fng t&n'*
$ T'Fn' 4Zng t'v4
$ "%ng 4'Cn kFtF
$ T7Fng t&n'
$ x t&n'# Iyng giFo n'Fu gi@F djng
Dà 4Kt; Jzi Z 4G /MF 4'u Z /5=4 9?4
/Mn' .Ri /MF 4'u 4Kt Dà /MF 4'u djng;
$ N'<p# C(i4E Dào Z Dà n'<p d@ (i3u
t[ .àn p'&1;
$ +,F# kou.(: 4(i4E Dào Z 4ần s,F Dà
t'l4 'i3n t'Fo t?4 s,F n'5 Dới
ho7d;
$ +, d-ng .àn p'&1# C?4 p'&1 1ri
tan; p'&1 TF.; p'&1 8nt:7;
$ +, d-ng 4'uKt Dà 4?4 t'Fn' 4uHn;
$ N'<p /MF 4'u Z Dào 'Kp tan;
5
5
5
5
3; "ài 1ới#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2D# 2iới t'i3u DV .%ng t&n'> 4?4 t7Fng t&n'
t7ong .%ng t&n' Dà E'i nào t') 1Kt t7Fng
t&n' (à /Fng /5=4 E&4' 'oạt;
8. B9"/ t<"
$ JKt .%ng t&n' gc1 n'iVu t7Fng t&n' NE'i
E'Ri /Kng 894:( t'5^ng 4G 3 t7Fng# +'::t1>
GV: Lê S= >hiến Trang 7
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
2D# 2iới t'i3u 4?4 t'àn' p'ần 4'&n' t7an
1Kt t7Fng t&n'# x> E'Hi> 4Kt> djng> t'Fn'
4Zng t'v4d
$ 2i%i t'&4' 4'v4 neng 4WF t[ng t'àn'
p'ần;
+'::t2> +'::t3P;
$ T7Fng t&n' /5=4 E&4' 'oạt Nt7Fng t&n' 'i3n
'àn'P 4G n'`n 1àu s?ng '6n> tan Diết .•ng
4'@ /<1;
$ p0 E&4' 'oạt N/0 4'CnP 1Kt t7Fng t&n' tF
4(i4E Dào tan t7Fng N'oo4 n'`n t7FngP t56ng
vng;
>. CWc t5" *2" c<" t&ê" t&1"/ t<"
$ JKt t7Fng t&n' gc1 4G 4?4 4Kt> 4?4 djng>
4?4 Z t&n' ngoài 7F 4jn 4G 'Kp tan> E'Hi>
t'Fn' 4Zng t'v4d
w AKp tan# x R gG4 t7an> .an t7?i t7Fng t&n'>
'i0n t'M /MF 4'u Z /5=4 4'Cn;
w X'Hi# C?4 Z (iVn EV n'Fu tạo t'àn' ')n'
4'@ n'<t;
w T'Fn' 4Zng t'v4# C'o .iết nKi dung Z
/Fng /5=4 4'Cn;
; CWng 4H#
$ A`y 4'o .iết DV t7Fng t&n' t7ong 4'56ng t7)n' .%ng t&n'*
$ Nau 4?4 t'àn' p'ần 4'&n' t7an t7Fng t&n'*
5; kon dj#
$ AC4 .ài Dà 9:1 t75ớ4 .ài t'l4 'àn' 2# Là1 Yu:n Dới 4?4 Ei0u d@ (i3u t7an t7Fng t&n';
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
GV: Lê S= >hiến Trang C
C?4 n'`n Dới tan t7Fng
AKp tan Tan 4Kt T'Fn' 4Zng t'v4
pMF 4'u Z /5=4 4'Cn
x /Fng /5=4 4'Cn
Tan djng
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
0! 03 0!/9/2009
10/9/2009 2;;5 7/; 7/!; 7/8
11/9/2009 2;5 7/5; 7/7
"ài t'l4 'àn' 2#
LÀM FGHN AII CRC XIYG ST LIỆG TRUN TRVNG TÍNH
I. Mục tiêu:
$ P'}n .i3t /5=4 .%ng t&n'> t7Fng t&n' Dà 4?4 t'àn' p'ần t7an t7Fng t&n'; P'}n .i3t Dà
n'<p 4?4 Ei0u d@ (i3u E'?4 n'Fu Dào Z t&n'; C'Cn 4?4 /Hi t5=ng t7an t7Fng t&n';
$ JR Dà (5u .%ng t&n' t7an 1?y t&n';
II. Cu!" #$:
$ 2I# P'jng t'l4 'àn';
$ A+# +?4' gi?o E'oF;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; "ài t'l4 'àn'#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2D# Nau yau 4ầu t'l4 'àn';
As# T'l4 'i3n t7an 1?y;
2D# €uFn s?t p'jng t'l4 'àn'> gi%i /?p>
'5ớng dBn n'@ng sl 4H As gop p'%i;
JR Dà (5u .%ng t&n' Dới 1Kt tan E'?4
FP JR 1Kt .%ng t&n'
$ JR .%ng t&n' 1ới# C(i4E n\t (3n' N:~
t7an t'Fn' 4Zng 4- t7ong 4'56ng t7)n' .%ng
t&n' ;
$ JR .%ng t&n' /` (5u# JR t'5 1-4 4'vF
t3p Dà dou.(: 4(i4E Dào .i0u t5=ng 4WF gi(:;
.P L5u .%ng t&n' Dới 1Kt tan E'?4
TF 4G t'0 (5u 1Kt .%ng t&n' /` /5=4 (5u
t75ớ4 /G Dới 1Kt tan E'?4 1à E'Zng 1_t /i
.%ng t&n' .Fn /ầu# ti(: → +FD: Fs
3; CWng 4H#
$ Nau 4?4' 1R 1Kt .%ng t&n'*
$ Nau 4?4' (5u 1Kt .%ng t&n'*
; kon dj#
$ {:1 t75ớ4 p'ần 3; .ài 2# C?4 t'àn' p'ần 4'&n' Dà d@ (i3u t7an t7Fng t&n';
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
GV: Lê S= >hiến Trang 9
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
DiEn FG8, nà' HH thán HH năm 200H
X„ k…q†T C‡f TL T‚ˆ‰N2
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
GV: Lê S= >hiến Trang 10
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
07 0 13/9/2009
15/9/2009 1 7/8
17/9/2009 1; 3 7/; 7/!
18/9/2009 1; 7/5; 7/7
"ài 2#
CRC THÀNH PHẦN CHÍNH AÀ ST LIỆG TRUN TRVNG TÍNH KttL
I. Mục tiêu:
$ AC4 sin' .iết /5=4 4?4 t'àn' p'ần 4'&n' 4WF t7Fng t&n'> d@ (i3u t7an Z t&n'; "iết 4?4'
4'Cn 4?4 /Hi t5=ng t7an t7Fng t&n'; Ai0u /5=4 DFi t7j 4WF t'Fn' 4Zng t'v4> 'i0u /5=4 d@ (i3u
sH Dà d@ (i3u E& tl;
$ T'àn' t'ạo 4?4' 4'Cn 1Kt t7Fng t&n'> 1Kt Z> 1Kt 4Kt> 1Kt djng> 1Kt E'Hi;
$ ‚ƒn (uy3n t&n' 4mn t'<n> (à1 Di34 E'oF 'C4> 4G '3 t'Hng;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o ?n> s?4' gi?o E'oF;
$ A+# +?4' gi?o E'oF;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
HM8: A`y 4'o .iết DV t7Fng t&n'
t7ong 4'56ng t7)n' .%ng t&n'*
HM>: Nau 4?4 t'àn' p'ần 4'&n' t7an
t7Fng t&n'*
$ JKt .%ng t&n' gc1 n'iVu t7Fng
t&n';
$ T7Fng t&n' /5=4 E&4' 'oạt 4G n'`n
1àu s?ng '6n> tan Diết .•ng 4'@
/<1;
$ p0 E&4' 'oạt 1Kt t7Fng t&n' tF 4(i4E
Dào tan t7Fng t56ng vng;
$ C?4 4Kt> 4?4 djng> 4?4 Z> 'Kp tan>
E'Hi> t'Fn' 4Zng t'v4;
w AKp tan# x R gG4 t7an> .an t7?i
t7Fng t&n'> 'i0n t'M /MF 4'u Z /5=4
4'Cn;
w X'Hi# C?4 Z (iVn EV n'Fu tạo t'àn'
')n' 4'@ n'<t;
w T'Fn' 4Zng t'v4# C'o .iết nKi
dung Z /Fng /5=4 4'Cn;
3

3

2
2
2
3; "ài 1ới#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2D# 2iới t'i3u Dà '5ớng dBn 'C4 sin' 4?4
t'Fo t?4 /0 4'Cn 4?4 /Hi t5=ng t7an 1Kt
t7Fng t&n';
N. CZ" cWc -[i t?\"/ t&ê" t&1"/ t<"
$ C'Cn 1Kt Z# C(i4E Dào Z 4ần 4'Cn> s,
d-ng 4?4 p'&1 >>←>→> TF.> 8nt:7;
$ C'Cn 1Kt djng# C(i4E Dào /MF 4'u djng;
$ C'Cn 1Kt 4Kt# C(i4E Dào /MF 4'u 4Kt;
GV: Lê S= >hiến Trang 11
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
2D# T7)n' .ày DV 4?4 d@ (i3u 1à 4'56ng
t7)n' .%ng t&n' 4G t'0 9, (& /5=4;
$ C'Cn 1Kt E'Hi#
w C(i4E Z /ầu E'Hi → 7a /ến Z 4uHi E'Hi;
w C(i4E Z /ầu E'Hi → gi@ +'igt w > > ←>
→;
w C(i4E Z /ầu E'Hi →gi@ +'igt w C(i4E Z
4uHi E'Hi;
$ C'Cn n'i0u E'Hi# C'Cn E'Hi /ầu → gi@
Ct7( w C(i4E Z 4uHi E'Hi;
O. SQ (iDu t&ê" t&1"/ t<"
FP k@ (i3u sH
$ k@ (i3u sH tl 4en t'Šng (V p'%i t7ong Z
t&n';
$ C?4 sH # 0> 1> 2> 3;;;> 9> w1> $!;;;
$ +H Ei0u …+f# 1>000 →1>000
$ +H Ei0u Ii3t NF1# 1>000 →1
.P k@ (i3u E& tl
$ C?4 4'@ 4?i;
$ C?4 4'@ sH;
$ C?4 E& 'i3u;
$ k@ (i3u sH tl 4en t'Šng (V p'%i t7ong Z
t&n';
; CWng 4H#
$ Nau 4?4' 4'Cn 4?4 /Hi t5=ng t7an t7Fng t&n'*
$ Nau 4?4 (oại d@ (i3u t7an t7Fng t&n'*
5; kon dj#
$ AC4 .ài Dà 9:1 t75ớ4 .ài t'l4 'àn' 2# Là1 Yu:n Dới 4?4 Ei0u d@ (i3u t7an t7Fng t&n';
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
GV: Lê S= >hiến Trang 12
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
08 0 13/9/2009
17/9/2009 2;;5 7/; 7/!; 7/8
18/9/2009 2;5 7/5; 7/7
"ài t'l4 'àn' 2#
LÀM FGHN AII CRC XIYG ST LIỆG TRUN TRVNG TÍNH KttL
I. Mục tiêu:
$ P'}n .i3t /5=4 .%ng t&n'> t7Fng t&n' Dà 4?4 t'àn' p'ần t7an t7Fng t&n'; P'}n .i3t Dà
n'<p 4?4 Ei0u d@ (i3u E'?4 n'Fu Dào Z t&n'; C'Cn 4?4 /Hi t5=ng t7an t7Fng t&n';
$ JR Dà (5u .%ng t&n' t7an 1?y t&n';
II. Cu!" #$:
$ 2I# P'jng t'l4 'àn';
$ A+# +?4' gi?o E'oF;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; "ài t'l4 'àn'#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2D# Nau yau 4ầu t'l4 'àn';
As# T'l4 'i3n t7an 1?y;
2D# €uFn s?t p'jng t'l4 'àn'> gi%i /?p>
'5ớng dBn n'@ng sl 4H As gop p'%i;
BT8:
$ X'Ri /Kng 894:(> n'<n .iết 4?4 t'àn'
p'ần 4'&n';
$ X&4' 'oạt 4?4 Z E'?4 n'Fu> YuFn s?t sl
t'Fy /Qi nKi dung t7ong Z;
$ N'<p d@ (i3u Dào Z> YuFn s?t sl t'Fy /Qi
nKi dung t7an t'Fn' 4Zng t'v4;
$ 2U | 5 w 7 Dà 1 Z Dà n'_n 8nt:7; C'Cn (ại
Z /G Dà so s?n' nKi dung d@ (i3u t7ong Z /G
Dà t7an t'Fn' 4Zng t'v4;
BT>: +gE t7Fng 20;
BTN: +Eg t7Fng 21;
BTO: +gE t7Fng 21;
3; CWng 4H#
$ Nau 4?4' 4'Cn 4?4 /Hi t5=ng t7an t7Fng t&n'*
$ Nau 4?4' (5u 1Kt .%ng t&n'*
; kon dj#
$ {:1 t75ớ4 p'ần 3; .ài 2# C?4 t'àn' p'ần 4'&n' Dà d@ (i3u t7an t7Fng t&n';
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
GV: Lê S= >hiến Trang 1?
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
09 05 20/9/2009
22/9/2009 1 7/8
2/9/2009 1; 3 7/; 7/!
25/9/2009 1; 7/5; 7/7
PHẦN >: PHẦN M]M H^C T_P
"ài#
LG`ỆN Ga PHÍM NHVNH BbNG T`PING THcT
I. Mục tiêu:
$ AC4 sin' 'i0u 4Zng d-ng Dà n ng'‹F 4WF p'ần 1V1; Tl E'Ri /Kng> 1R /5=4 4?4 .ài
Dà 4'6i t7j 4'6i; T'Fo t?4 t'o?t E'si p'ần 1V1;
$ AC4 sin' (uy3n EŒ neng gU .àn p'&1 n'Fn' .•ng 10 ngGn> t'uK4 .àn p'&1;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o ?n> p'jng 1?y> p'ần 1V1;
$ A+# +?4' gi?o E'oF;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
Nau 4?4' E'Ri 1Kt p'ần 1V1* C1# kou.(: 4(i4E Dào .i0u t5=ng 4WF
p'ần 1V1 t7an 1àn ')n';
C2# +tF7t → P7o7gF1 → C(i4E Dào tan
p'ần 1V1;
5
5
3; "ài 1ới#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2D# 81 '`y n'b4 (ại (=i &4' 4WF Di34 gU
.àn p'&1 .•ng 10 ngGn*
2D# T'ế nào (à 4'6i 1à 'C4*
2D# 2iới t'i3u p'ần 1V1 Typing T:st;
2D# T56ng tl n'5 4?4 p'ần 1V1 E'?4> '`y
nau 4?4' E'Ri /Kng 4WF Typing T:st*
2D# 2iới t'i3u t7j 4'6i;
8. Gi)i tiDu *2" EdE
$ Là p'ần 1V1 dyng /0 (uy3n gU 10 ngGn
t'Zng YuF 1Kt sH t7j 4'6i /6n gi%n n'5ng
7_t '_p dBn;
>. Xei -."/
C1# kou.(: 4(i4E Dào .i0u t5=ng 4WF
Typing T:st t7an 1àn ')n';
C2# +tF7t → P7o7gF1 → t7:: TypingT:st;
$ 2U tan Dào Z 8nt:7 you7 nF1: → N:9t;
$ C(i4E Dào hF71 up gF1:s /0 Dào 4,F sQ
4?4 t7j 4'6i;
$ CG t7j 4'6i# C(ouds# p?1 1}y>
GV: Lê S= >hiến Trang 1@
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
2D# p0 .bt /ầu 4'6i 1Kt t7j 4'6i tF (à1
n'5 t'ế nào*
2D# 2iới t'i3u 4?4' Dào t7j 4'6i "u..(:s;
2D# 2i%i t'&4' 4?4 t[ tiếng fn' t7ong t7j
4'6i;
2I# 2iới t'i3u 4?4' Dào t7j 4'6i f"C;
"u..(:s# "ong .Gng> ho7dt7is# 2U t[
n'Fn'> f"C# "%ng 4'@ 4?i;
$ p0 .bt /ầu 4'6i 1Kt t7j 4'6i tF 4'Cn t7j
4'6i 7ci 4(i4E Dào n\t →._1 p'&1 ._t E•
/0 4'6i;
N. T&6 c@i Bu##(fM
$ C(i4E Dào +tF7t "u..(:s;
$ 2U 4'&n' 9?4 4?4 4'@ 4?i 4G t7ong .ong
.Gng .Ct E'& nQi t[ d5ới (an N4G p'}n .i3t
4'@ in 'oF> 4'@ in t'5^ngP
$ "Ct E'& 4'uy0n /Kng dần (an t7an> gU
/\ng t') 1ới /5=4 /i01> .s YuF ! 4'@ t')
Eết t'\4 t7j 4'6i;
$ +4o7:# pi01 sH> Jiss:d# sH 4'@ /` .s YuF
NE'Zng gU EMpP;
O. T&6 c@i VBC
$ C(i4E Dào +tF7t f"C;
$ 2U 4?4 E& tl 9u_t 'i3n t7ong Djng 4ung>
.bt /ầu t[ E& tl 4G 1àu s?ng;
Ž C'\ n# P'}n .i3t 4'@ 'oF Dà 4'@ t'5^ng;
$ C'6i sFu 5 p'\t t7j 4'6i Eết t'\4 Dà 9:1
di01 tại 1-4 +4o7:;
; CWng 4H#
$ Nau 4?4' E'Ri /Kng 1Kt t7j 4'6i t7ong TypingT:st*
5; kon dj#
$ {:1 t75ớ4 4?4' 4'6i "u..(:s Dà f"C t7ong TypingT:st;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
10 05 20/9/2009 2/9/2009 2;;5 7/; 7/!; 7/8
GV: Lê S= >hiến Trang 1A
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
25/9/2009 2;5 7/5; 7/7
"ài t'l4 'àn'#
LG`ỆN Ga PHÍM NHVNH BbNG T`PING THcT
I. Mục tiêu:
$ Tl E'Ri /Kng> 1R /5=4 4?4 .ài Dà 4'6i t7j 4'6i; T'Fo t?4 t'o?t E'si p'ần 1V1;
$ AC4 sin' (uy3n EŒ neng gU .àn p'&1 n'Fn' .•ng 10 ngGn> t'uK4 .àn p'&1;
II. Cu!" #$:
$ 2I# P'jng 1?y> p'ần 1V1;
$ A+# {:1 t75ớ4 .ài 'C4;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; "ài t'l4 'àn'#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2D# Nau yau 4ầu t'l4 'àn';
As# T'l4 'i3n t7an 1?y;
2D# €uFn s?t p'jng t'l4 'àn'> gi%i /?p>
'5ớng dBn n'@ng sl 4H As gop p'%i;
8. T&6 c@i Bu##(fM:
T'l4 'i3n t7ong 20 p'\t;
>. T&6 c@i VBC:
T'l4 'i3n t7ong 20 p'\t;
3; CWng 4H# Nau 4?4 4Zng d-ng 4WF t7j 4'6i "u..(:s Dà t7j 4'6i f"C*
; kon dj# {:1 t75ớ4 p'ần 5;! t7ong .ài Luy3n gU p'&1 n'Fn' .•ng TypingT:st;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
DiEn FG8, nà' HH thán HH năm 200H< DiEn FG8, nà' HH thán HH năm 200H<
GV: Lê S= >hiến Trang 1B
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
X„ k…q†T C‡f "fN 2••J A•†… X„ k…q†T C‡f TL T‚ˆ‰N2
T&2" P?@"/ Gi1"/
GV: Lê S= >hiến Trang 17
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
11 0! 27/9/2009 29/9/2009 1 7/8
01/10/2009 1; 3 7/; 7/!
GV: Lê S= >hiến Trang 1C
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
02/10/2009 1; 7/5; 7/7
"ài#
LG`ỆN Ga PHÍM NHVNH BbNG T`PING THcT KttL
I. Mục tiêu:
$ AC4 sin' .iết 4?4' E'Ri /Kng TypingT:st; "iết /5=4 n ng'‹F> 4Zng d-ng 4WF 4?4 t7j
4'6i C(ouds Dà ho7dt7is;
$ T<p 4'o 'C4 sin' t'àn' t'ạo t'Fo t?4 gU p'&1 n'Fn'> t'uK4 .àn p'&1;
$ ‚ƒn 4'o 'C4 sin' t&n' tl gi?4> t<p t7ung> 'F1 'C4 'si;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o ?n> p'jng 1?y> p'ần 1V1;
$ A+# +?4' gi?o E'oF;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
Nau 4?4' E'Ri 1Kt p'ần 1V1* C1# kou.(: 4(i4E Dào .i0u t5=ng 4WF
p'ần 1V1 t7an 1àn ')n';
C2# +tF7t → P7o7gF1 → C(i4E Dào tan
p'ần 1V1;
5
5
3; "ài 1ới#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2D# 2iới t'i3u t7j 4'6i C(ouds;
2D# A5ớng dBn 'oạt /Kng 4WF t7j 4'6i Dà
4?4 t'Fo t?4 4'6i;
2D# T':o :1 1uHn YuFy (ại /?1 1}y /`
YuF tF s, d-ng p'&1 nào*
g. T&6 c@i C(+u7M K-WE Eh3L
$ C(i4E Dào +tF7t C(ouds
$ T7an 1àn ')n' 9u_t 'i3n 4?4 /?1 1}y>
4'\ng 4'uy0n /Kng t[ p'%i sFng t7?i; CG 1
/?1 1}y /Gng E'ung> /G (à DM t7& (à1 Di34
'i3n t'^i;
$ X'i 4G 4'@ 9u_t 'i3n tại DM t7& /?1 1}y
/Gng E'ung> tF gU 4'@> nếu gU 4'@ /\ng t')
/?1 1}y .iến 1_t Dà tF /5=4 /i01;
$ X'i gU 9ong 1Kt t[ dyng 8nt:7 'oo4
+pF4: /0 4'uy0n sFng /`1 1}y E'?4;
$ C?4 /`1 1}y ')n' 1ot t7^i s] 4G /i01 sH
4Fo '6n;
$ Nếu .s YuF ! /?1 1}y t') t7j 4'6i Eết
t'\4;
$ {:1 /i01 R 1-4 +4o7:;
$ X'i gU sFi 4'@ t7ong /?1 1}y> 1uHn
YuFy (ại /?1 1}y tF dyng p'&1 "F4EspF4:;
GV: Lê S= >hiến Trang 19
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
2D# 2iới t'i3u 4?4 4'@ tiếng fn' 4G t7ong
t7j 4'6i;
2D# 2iới t'i3u t7j 4'6i ho7dt7is;
2D# 2iới t'i3u 4?4' Dào t7j 4'6i; A5ớng
dBn 4?4' 4'6i;
$ +4o7:# pi01 4WF t7j 4'6i> Jiss:d# +H t[
.M .s YuF;
i. T&6 c@i j+&7t&iM K/k tl "1"L
$ C(i4E Dào +tF7t ho7dt7is
$ 2U n'Fn'> 4'&n' 9?4 4?4 t[ 4G t7ong
t'Fn' gz;
$ 2U 9ong 1Kt t[ 4ần n'_n p'&1 +pF4: /0
4'uy0n sFng t[ tiếp t':o;
$ Nếu gU /\ng t'Fn' gz .iết 1_t> nếu gU
sFi 'oo4 4'<1 t'Fn' gz 76i 9uHng;
$ {:1 /i01 tại 1-4 +4o7:;
m. X%t tBc *2" EdE:
C1# C(i4E Dào n\t C(os:
C2# f(twt
; CWng 4H#
$ Nau 4?4' E'Ri /Kng 1Kt t7j 4'6i t7ong TypingT:st*
5; kon dj#
$ {:1 t75ớ4 4?4' 4'6i C(ouds Dà ho7dt7is t7ong TypingT:st;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
12 0! 20/9/2009
01/10/2009 2;;5 7/; 7/!; 7/8
02/10/2009 2;5 7/5; 7/7
"ài t'l4 'àn'#
GV: Lê S= >hiến Trang 20
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
LG`ỆN Ga PHÍM NHVNH BbNG T`PING THcT
I. Mục tiêu:
$ Tl E'Ri /Kng> 1R /5=4 4?4 .ài Dà 4'6i t7j 4'6i; T'Fo t?4 t'o?t E'si p'ần 1V1;
$ AC4 sin' (uy3n EŒ neng gU .àn p'&1 n'Fn' .•ng 10 ngGn> t'uK4 .àn p'&1;
$ ‚ƒn 4'o 'C4 sin' t&n' tl gi?4> t<p t7ung> 'F1 'C4 'si;
II. Cu!" #$:
$ 2I# P'jng 1?y> p'ần 1V1;
$ A+# {:1 t75ớ4 .ài 'C4;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; "ài t'l4 'àn'#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2D# Nau yau 4ầu t'l4 'àn';
As# T'l4 'i3n t7an 1?y;
2D# €uFn s?t p'jng t'l4 'àn'> gi%i /?p>
'5ớng dBn n'@ng sl 4H As gop p'%i;
8. T&6 c@i C(+u7M:
T'l4 'i3n t7ong 20 p'\t;
>. T&6 c@i j+&7t&iM:
T'l4 'i3n t7ong 20 p'\t;
3; CWng 4H# Nau 4?4 4Zng d-ng 4WF t7j 4'6i "u..(:s Dà t7j 4'6i f"C*
; kon dj# {:1 t75ớ4 p'ần 5;! t7ong .ài Luy3n gU p'&1 n'Fn' .•ng TypingT:st;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
13 07 0/10/2009
0!/10/2009 1 7/8
08/10/2009 1; 3 7/; 7/!
09/10/2009 1; 7/5; 7/7
GV: Lê S= >hiến Trang 21
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
"ài 3#
THnC HIỆN TÍNH ToRN TRUN TRVNG TÍNH
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Cung 4_p 4'o A+ 4?4' /ot 4?4 p'Sp t&n' /6n gi%n t7an .%ng t&n'; A+ 'i0u
E'?i ni31 Z> X'Hi Z> /MF 4'u Z;
2. Kỹ Năng: A+ .iết s, d-ng 4?4 p'Sp t&n' 4Kng> t7[> n'}n> 4'iF> n}ng (an (uŒ t'[F>
p'ần t7e1 t7ong t&n' to?n t7an .%ng 8{8L /6n gi%n; A+ .iết 4?4' n'<p 4Zng t'v4 t7ong
Z t&n';
3. Thái độ: Ng'ia1 t\4;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o ?n> p'jng 1?y;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
Nau 4?4' E'Ri 1Kt p'ần 1V1*
Nau 4?4' Eết t'\4 1Kt p'ần 1V1*
C1# kou.(: 4(i4E Dào .i0u t5=ng 4WF
p'ần 1V1 t7an 1àn ')n';
C2# +tF7t → P7o7gF1 → C(i4E Dào tan
p'ần 1V1;
C1# C(i4E Dào n\t C(os:
C2# f(twt
5
5
3; "ài 1ới#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2I# C'56ng t7)n' .%ng t&n' 4G E'% neng
7_t 5u Di3t /G (à t&n' to?n;
$ T7ong .%ng t&n' tF 4G t'0 dyng 4?4 4Zng
t'v4 /0 t'l4 'i3n 4?4 p'Sp t&n';
2I# L_y Ik# 3 w 5
2I# 2iới t'i3u 4?4 p'Sp to?n; Jzi p'Sp
to?n 2I (_y 1 Ik Dà (5u n 4'o A+ 4?4 En
'i3u p'Sp to?n;
w IM t7& 4WF 4?4 p'Sp to?n t7an .àn p'&1;
* T7ong to?n 'C4> tF 4G t'v tl t'l4 'i3n 4?4
p'Sp t&n' n'5 t'ế nào*
2I# L_y Ik# •N12 w 5P$8‘Ž2
2I# qau 4ầu A+ YuFn s?t A22 t7ong +2X;
2I# I] ')n' 1in' 'oạ (an .%ng;
8. c; 7ụ"/ c="/ tpc -q t<" t+W".
$ T7ong .%ng t&n' 4G t'0 s, d-ng 4?4 p'Sp
t&n' w> $ > Ž> /> ’> “ /0 t&n' to?n;
$ T7ong .%ng t&n' 4rng 4ần p'%i t'l4 'i3n
t'v tl p'Sp t&n'#
w Iới .i0u t'v4 4G d_u ngoo4# Ngoo4 NP 
• ‘ ngoo4 n'Cn;
w C?4 p'Sp to?n (uŒ t'[F $” p'Sp n'}n>
p'Sp 4'iF  p'Sp 4Kng> p'Sp t7[;
>. NP* c="/ tpc
$ p0 n'<p 4Zng t'v4 Dào 1 Z 4ần (à1 n'5
sFu#
w C'Cn Z 4ần n'<p 4Zng t'v4
w 2U d_u |
GV: Lê S= >hiến Trang 22
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
w N'<p 4Zng t'v4
w N'_n 8nt:7 4'_p n'<n
; CWng 4H#
$ Nau 4?4 E& 'i3u p'Sp t&n' t7an t7Fng t&n' *
$ Nau 4?4 .5ớ4 n'<p 4Zng t'v4 t7an t7Fng t&n' *
5; kon dj#
$ {:1 t75ớ4 4?4' s, d-ng /MF 4'u t7ong 4Zng t'v4;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
1 07 27/9/2009
08/10/2009 2;;5 7/; 7/!; 7/8
09/10/2009 2;5 7/5; 7/7
"ài t'l4 'àn' 3#
GV: Lê S= >hiến Trang 2?
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
BẢNG ĐIYM CrV HM
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: AC4 sin' s, d-ng 4Zng t'v4 t7an t7Fng t&n';
2. Kĩ năng: AC4 sin' .iết n'<p Dà s, d-ng t'àn' t'ạo 4?4 4Zng t'v4 t&n' to?n /6n gi%n
t7an t7Fng t&n';
3. Thái độ: Ng'ia1 t\4 E'i s, d-ng p'ong 1?y> 4G t'?i /K /\ng /bn t7ong n'<n t'v4 DV
.K 1Zn;
II. Cu!" #$:
$ 2I# P'jng 1?y> p'ần 1V1;
$ A+# {:1 t75ớ4 .ài 'C4;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r;
3; "ài t'l4 'àn'#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2I# C'\ n 4'o A+# Nếu /K 7Kng 4WF 4Kt
Yu? n's> E'Zng 'i0n t'M 'ết d`y sH Yu? dài>
:1 s] t'_y En 'i3u •• t7ong Z; X'i /G 4ần
teng /K 7Kng 4WF Z;
$ qau 4ầu A+ 1R .%ng t&n' 894:( Dà s,
d-ng 4Zng t'v4 /0 t&n' 4?4 gi? t7M sFu t7an
t7Fng t&n'#
2I# €uFn s?t Yu? t7)n' t'l4 'i3n 4WF A+
Dà uHn nbn;
$ JR t7Fng t&n' Dà n'<p d@ (i3u t':o .%ng
sFu#
V B C S H
8 5
> 8
N
O 12
g
i
Np5F nKi dung .ài t<p 3 t7an .%ng p'-P
* pC4 yau 4ầu 4WF .ài;
* Nau 4?4' t&n' (`i su_t 'àng t'?ng> 'àng
ne1;
* L<p t7Fng t&n';
2I# A5ớng dBn A+ (<p 4Zng t'v4 t&n';
2I# q/4 A+# JR .%ng t&n' 1ới Dà (<p
.%ng /i01 4WF :1 n'5 .%ng d5ới /}y;
L<p 4Zng t'v4 /0 t&n' /i01 tQng Eết 4WF
:1 t':o t[ng 1Zn 'C4 Dào 4?4 Z t56ng vng
t7ong 4Kt 2; NC'\ n /i01 tQng Eết (à t7ung
8. B5i 8
F; 20w5; 20–15; 20915; 20/15;
.; 20|159; N20w15P9; 20wN159P;
4; 1/!–395; 1/!–N395P;
d; 15
2
/; N2w7
2
P/7
>. B5i >;
T,+ t&1"/ t<" 45 "P* c="/ tpc
H s G H I
1 |f1w5 |f1Ž5 | f1w"2 |f1Ž"2
|Nf1w"2PŽC
2 |f1ŽC |"2$f1 |Nf1w"2P$C |Nf1w"2P/C
|"2’f1$C
3 |"2ŽC |NC$f1P/"2 |Nf1w"2P/2 |N"2wCP/2
|Nf1w"2ŽCP/3
N. B5i N
Ttc 5" (P* 45 M; 7ụ"/ c="/ tpc
V B C S H
8
> TiVn g,i 5000000 T'?ng TiVn t7ong sQ
N 1
O 2
g 3
i
m 5
u !
v 7
8w 8
88 9
8> 10
8N 11
8O 12
O. B5i tP* O
Ttc 5" (P* #9"/ t<" 45 M; 7ụ"/
c="/ tpc
GV: Lê S= >hiến Trang 2@
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
.)n' 4Kng 4WF 4?4 /i01 Ei01 t7F sFu E'i /`
n'}n '3 sHP;
"%ng /i01 4WF :1
+T
T
JZn
'C4
XT
15O
XT 1 tiết
(ần 1
XT 1 tiết
(ần 2
XT
AX
kT
X
1 To?n 8 7 9 10
2 I;Ln 8 8 9 9
3 L;+, 8 8 9 7
+in' 9 10 9 10
5 C;N 8 ! 8 8
! Tin 8 9 9 9
7 Ien 7 ! 8 8
8 2kCk 8 9 9 9
; CWng 4H#
$ Nau 4?4 E& 'i3u p'Sp t&n' t7an t7Fng t&n' *
$ Nau 4?4 .5ớ4 n'<p 4Zng t'v4 t7an t7Fng t&n' *
5; kon dj#
$ {:1 t75ớ4 4?4' s, d-ng /MF 4'u t7ong 4Zng t'v4;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
15 08 11/10/2009
13/10/2009 1 7/8
15/10/2009 1; 3 7/; 7/!
1!/10/2009 1; 7/5; 7/7
GV: Lê S= >hiến Trang 2A
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
"ài 3#
THnC HIỆN TÍNH ToRN TRUN TRVNG TÍNH KttL
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: A+ 'i0u /5=4 t'ế nào (à /MF 4'u 4Zng t'v4> /MF 4'u Z;
2. Kỹ Năng: A+ .iết s, d-ng /MF 4'u 4Zng t'v4 /0 t'l4 'i3n 4?4 p'Sp t&n' 4Kng> t7[>
n'}n> 4'iF> n}ng (an (uŒ t'[F> p'ần t7e1 t7ong t&n' to?n t7an .%ng 8{8L /6n gi%n; A+ .iết
4?4' n'<p t'àn' t'ạo 4Zng t'v4 t7ong Z t&n';
3. Thái độ: Ng'ia1 t\4;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o ?n> 4?4 D& d-;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
Nau 4?4 E& 'i3u p'Sp t&n' t7an t7Fng
t&n'*
Nau 4?4 .5ớ4 n'<p 4Zng t'v4 t7an
t7Fng t&n'
w # CKng;
$ # T7[;
Ž # N'}n;
/ # C'iF;
’ # Lry t'[F;
“ # P'ần t7e1;
w C'Cn Z 4ần n'<p 4Zng t'v4
w 2U d_u |
w N'<p 4Zng t'v4
w N'_n 8nt:7 4'_p n'<n
5
5
3; "ài 1ới#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2I# T7an t'Fn' 4Zng t'v4 'i0n t'M f1> :1
'i0u 4Zng t'v4 /G 4G ng'‹F g)*
2I# qau 4ầu t'l4 'àn'#
N'<p 4?4 d@ (i3u# f2|20; "3|18; T&n'
t7ung .)n' 4Kng tại Z C3 | N20w18P/2;
* Nếu t'Fy /Qi d@ (i3u Z f2> t') Eết Yu% tại
Z C3 n'5 t'ế nào*
 N'5 D<y> nếu d@ (i3u t7ong Z f2 t'Fy
/Qi t') tF p'%i n'<p (ại 4Zng t'v4 t&n' R Z
C3;
$ CG 1 4?4' t'Fy 4'o 4Zng t'v4 |
N 20w18P/2 :1 4'u 4ần n'<p 4Zng t'v4 |
N. c; 7ụ"/ -$1 cx c="/ tpc
I& d-#
f2 | 20
"3 | 18
T7ung .)n' 4Kng tại C3#
CZng t'v4# | N f2w C3P/2
Ž C'\ n
$ Nếu gi? t7M R 4?4 Z f2 'oo4 "3 t'Fy /Qi
t') Eết Yu% R Z C3 4rng t'Fy /Qi t':o;
GV: Lê S= >hiến Trang 2B
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
N f2w"3P/2 Dào Z C3> nKi dung 4WF Z C3 s]
/5=4 4<p n'<t 1zi E'i nKi dung 4?4 Z f2
Dà "3 t'Fy /Qi;
$ qau 4ầu A+ t'l4 'àn' t':o nKi dung t7an;
NC'o A+ t'l4 'àn' n'iVu (ần t':o 4?4'
t'Fy /Qi d@ (i3u R 4?4 ZP;
; CWng 4H#
$ Nau 4?4' s, d-ng /MF 4'u t7ong 4Zng t'v4 *
5; kon dj#
$ {:1 .ài t'l4 'àn';
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
1! 08 0/10/2009
15/10/2009 2;;5 7/; 7/!; 7/8
1!/10/2009 2;5 7/5; 7/7
"ài t'l4 'àn' 3#
BẢNG ĐIYM CrV HM KttL
GV: Lê S= >hiến Trang 27
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: AC4 sin' s, d-ng 4Zng t'v4 t7an t7Fng t&n';
2. Kĩ năng: AC4 sin' .iết n'<p Dà s, d-ng t'àn' t'ạo 4?4 4Zng t'v4 t&n' to?n /6n gi%n
t7an t7Fng t&n';
3. Thái độ: Ng'ia1 t\4 E'i s, d-ng p'ong 1?y> 4G t'?i /K /\ng /bn t7ong n'<n t'v4 DV
.K 1Zn;
II. Cu!" #$:
$ 2I# P'jng 1?y> p'ần 1V1;
$ A+# {:1 t75ớ4 .ài 'C4;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r;
3; "ài t'l4 'àn'#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2I# C'\ n 4'o A+# Nếu /K 7Kng 4WF 4Kt
Yu? n's> E'Zng 'i0n t'M 'ết d`y sH Yu? dài>
:1 s] t'_y En 'i3u •• t7ong Z; X'i /G 4ần
teng /K 7Kng 4WF Z;
$ qau 4ầu A+ 1R .%ng t&n' 894:( Dà s,
d-ng 4Zng t'v4 /0 t&n' 4?4 gi? t7M sFu t7an
t7Fng t&n'#
2I# €uFn s?t Yu? t7)n' t'l4 'i3n 4WF A+
Dà uHn nbn;
$ JR t7Fng t&n' Dà n'<p d@ (i3u t':o .%ng
sFu#
V B C S H
8 5
> 8
N
O 12
g
i
Np5F nKi dung .ài t<p 3 t7an .%ng p'-P
* pC4 yau 4ầu 4WF .ài;
* Nau 4?4' t&n' (`i su_t 'àng t'?ng> 'àng
ne1;
* L<p t7Fng t&n';
2I# A5ớng dBn A+ (<p 4Zng t'v4 t&n';
2I# q/4 A+# JR .%ng t&n' 1ới Dà (<p
.%ng /i01 4WF :1 n'5 .%ng d5ới /}y;
L<p 4Zng t'v4 /0 t&n' /i01 tQng Eết 4WF
:1 t':o t[ng 1Zn 'C4 Dào 4?4 Z t56ng vng
t7ong 4Kt 2; NC'\ n /i01 tQng Eết (à t7ung
.)n' 4Kng 4WF 4?4 /i01 Ei01 t7F sFu E'i /`
n'}n '3 sHP;
8. B5i 8
F; 20w5; 20–15; 20915; 20/15;
.; 20|159; N20w15P9; 20wN159P;
4; 1/!–395; 1/!–N395P;
d; 15
2
/; N2w7
2
P/7
>. B5i >;
T,+ t&1"/ t<" 45 "P* c="/ tpc
H s G H I
1 |f1w5 |f1Ž5 | f1w"2 |f1Ž"2
|Nf1w"2PŽC
2 |f1ŽC |"2$f1 |Nf1w"2P$C |Nf1w"2P/C
|"2’f1$C
3 |"2ŽC |NC$f1P/"2 |Nf1w"2P/2 |N"2wCP/2
|Nf1w"2ŽCP/3
N. B5i N
Ttc 5" (P* 45 M; 7ụ"/ c="/ tpc
V B C S H
8
> TiVn g,i 5000000 T'?ng TiVn t7ong sQ
N 1
O 2
g 3
i
m 5
u !
v 7
8w 8
88 9
8> 10
8N 11
8O 12
O. B5i tP* O
Ttc 5" (P* #9"/ t<" 45 M; 7ụ"/
c="/ tpc
"%ng /i01 4WF :1
+T
T
JZn
'C4
XT
15O
XT 1 tiết
(ần 1
XT 1 tiết
(ần 2
XT
AX
kT
X
GV: Lê S= >hiến Trang 2C
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
1 To?n 8 7 9 10
2 I;Ln 8 8 9 9
3 L;+, 8 8 9 7
+in' 9 10 9 10
5 C;N 8 ! 8 8
! Tin 8 9 9 9
7 Ien 7 ! 8 8
8 2kCk 8 9 9 9
; CWng 4H#
$ Nau 4?4 E& 'i3u p'Sp t&n' t7an t7Fng t&n' *
$ Nau 4?4 .5ớ4 n'<p 4Zng t'v4 t7an t7Fng t&n' *
5; kon dj#
$ {:1 t75ớ4 .ài # —+, d-ng 4?4 'à1 /0 t&n' to?n˜;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
DiEn FG8, nà' HH thán HH năm 200H
X„ k…q†T C‡f TL T‚ˆ‰N2
T&2" P?@"/ Gi1"/
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
17 09 18/10/2009
20/10/2009 1 7/8
22/10/2009 1; 3 7/; 7/!
23/10/2009 1; 7/5; 7/7
"ài #
cỬ SyNG CRC HÀM ĐY TÍNH ToRN
I. Mục tiêu:
GV: Lê S= >hiến Trang 29
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
1. Kiến thức: A+ 'i0u /5=4 'à1 (à 4Zng t'v4 /5=4 /Mn' ng'‹F t[ t75ớ4> /cng t'^i 'i0u
/5=4 t?4 d-ng 4WF 'à1 t7ong Yu? t7)n' t&n' to?n;
2. Kỹ năng: A+ .iết s, d-ng 1Kt sH 'à1 /6n gi%n NfI8‚f28> +…J> J•N> Jf{P /0
t&n' to?n t7an t7Fng t&n';
3. Thái độ: Ng'ia1 t\4> 4G t'?i /K /\ng /bn t7ong n'<n t'v4 DV .K 1Zn;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o ?n> 4?4 D& d-;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
Nau 4?4 E& 'i3u p'Sp t&n' t7an t7Fng
t&n'*
Nau 4?4 .5ớ4 n'<p 4Zng t'v4 t7an
t7Fng t&n'
w # CKng;
$ # T7[;
Ž # N'}n;
/ # C'iF;
’ # Lry t'[F;
“ # P'ần t7e1;
w C'Cn Z 4ần n'<p 4Zng t'v4
w 2U d_u |
w N'<p 4Zng t'v4
w N'_n 8nt:7 4'_p n'<n
5
5
3; "ài 1ới#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2I# 2iới t'i3u DV 4'v4 neng 4WF Aà1 4'o
A+ 'i0u;
2I# +, d-ng t7Fn' D] sin (à1 1Bu 4'o A+
YuFn s?t;
2I# L_y Ik t'l4 tế;
2I# L_y Ik n'<p sH t7l4 tiếp t[ .àn
p'&1;
2I# L_y Ik n'<p t':o /MF 4'u Z;
$ qau 4ầu A+ (à1 t', t7an 1?y 4WF 1)n';
2I# C'\ n 4'o A+ 4?4' n'<p 'à1 n'5
n'<p 4Zng t'v4 t7an .%ng t&n';
8. H5E t&+"/ c?@"/ t&'" #9"/ t<"
$ Aà1 (à 4Zng t'v4 /5=4 /Mn' ng'‹F t[
t75ớ4;
$ Aà1 /5=4 s, d-ng /0 t'l4 'i3n t&n' to?n
t':o 4Zng t'v4;
I& d-1# T&n' t7ung .)n' 4Kng 4WF# 3 >> 5;
C1# T&n' t':o 4Zng t'v4 t'Zng t'5^ng#
|N3ww5P/3
C2# kyng 'à1 /0 t&n'#
|fI8‚f28N3>>5P
Ik2# T&n' t7ung .)n' 4Kng 4WF 3 sH t7ong
4?4 Z f1> f5> f!#
|fI8‚f28Nf1>f5>f!P
>. CWc M; 7ụ"/ 5E
$ C'Cn Z 4ần n'<p
$ 2U d_u |
GV: Lê S= >hiến Trang ?0
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
Nk_u – (à En tl .bt .uK4P
2I# T'Fo t?4 t7an 1?y 4'iếu 4'o A+ YuFn
s?t;
$ 2U 'à1 t':o /\ng 4\ p'?p
$ 2U 8nt:7;
; CWng 4H#
$ Nau 4?4' s, d-ng 'à1 t7ong t7Fng t&n' *
5; kon dj#
$ {:1 t75ớ4 .ài t'l4 'àn';
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
18 09 11/10/2009
22/10/2009 2;;5 7/; 7/!; 7/8
23/10/2009 2;5 7/5; 7/7
"ài t'l4 'àn' #
BẢNG ĐIYM CrV LIP HM
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: kyng 4?4 'à1 +…J> fI8‚f28>Jf{>J•N /0 t&n' to?n
2. Kỹ Năng: +, d-ng t'àn' t'ạo 'à1 /` nau t7an;
3. Thái độ: Ng'ia1 t\4 t7ong .uQi t'l4 'àn';
GV: Lê S= >hiến Trang ?1
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
II. Cu!" #$:
$ 2I# P'jng 1?y> p'ần 1V1;
$ A+# {:1 t75ớ4 .ài 'C4;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r;
3; "ài t'l4 'àn'#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2I# p5F nKi dung yau 4ầu t7an .%ng p'-;
FP N'<p /i01 t'i 4?4 1Zn 4WF (ớp t56ng tl
n'5 ')n' t7an .%ng p'-;
.P +, d-ng 4Zng t'v4 t'&4' '=p /0 t&n'
/i01 t7ung .)n' 4WF 4?4 .ạn (ớp :1 t7ong
4Kt /i01 t7ung .)n';
4P T&n' /i01 t7ung .)n' 4WF 4% (ớp Dà g'i
Dào Z d5ới 4yng 4WF 4Kt /i01 t7ung .)n';
dP L5u .%ng t&n' Dới tan .%ng /i01 4WF (ớp
:1;
2I# qau 4ầu 'C4 sin' 1R .%ng t&n' !
th"# $%i th& '(c /` /5=4 (5u t7ong .ài t<p
4WF .ài t'l4 'àn' 2 Dà t&n' 4'iVu 4Fo
t7ung .)n'> 4}n nong t7ung .)n' 4WF 4?4
.ạn t7ong (ớp :1;
8. B5i 8
LP* t&1"/ t<" 45 M; 7ụ"/ c="/ tpc
B5i > cGXzNg
+o t':o doi t': (u4
; CWng 4H#
$ Nau 4?4 .5ớ4 n'<p 4Zng t'v4 t7an t7Fng t&n' *
5; kon dj#
$ {:1 t75ớ4 .ài # —+, d-ng 4?4 'à1 /0 t&n' to?n˜ N1-4 3P;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
19 10 18/10/2009
27/10/2009 1 7/8
29/10/2009 1; 3 7/; 7/!
30/10/2009 1; 7/5; 7/7
"ài #
cỬ SyNG CRC HÀM ĐY TÍNH ToRN KttL
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: A+ 'i0u /5=4 'à1 (à 4Zng t'v4 /5=4 /Mn' ng'‹F t[ t75ớ4> /cng t'^i 'i0u
/5=4 t?4 d-ng 4WF 'à1 t7ong Yu? t7)n' t&n' to?n;
GV: Lê S= >hiến Trang ?2
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
2. Kỹ năng: A+ .iết s, d-ng 1Kt sH 'à1 /6n gi%n NfI8‚f28> +…J> J•N> Jf{P /0
t&n' to?n t7an t7Fng t&n';
3. Thái độ: Ng'ia1 t\4> 4G t'?i /K /\ng /bn t7ong n'<n t'v4 DV .K 1Zn;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o ?n> 4?4 D& d-;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
Aà1 (à g)* Nau 4?4' s, d-ng 'à1* $ Aà1 (à 4Zng t'v4 /5=4 /Mn' ng'‹F
t[ t75ớ4; Aà1 /5=4 s, d-ng /0 t'l4
'i3n t&n' to?n t':o 4Zng t'v4;
$ C'Cn Z 4ần n'<p
$ 2U d_u |
$ 2U 'à1 t':o /\ng 4\ p'?p
$ 2U 8nt:7;
5
5
3; "ài 1ới#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2I# 2iới t'i3u 1Kt sH 'à1 4G t7ong .%ng
t&n';
2I# I[F nGi D[F t'Fo t?4 t7an 1àn 4'iếu
4'o A+ YuFn s?t;
2I# L5u n 4'o A+# CG t'0 t&n' tQng 4WF
4?4 sH 'oo4 t&n' t':o /MF 4'u Z 'oo4 4G t'0
Eết '=p 4% sH Dà /MF 4'u Z;
$ po4 .i3t# CG t'0 s, d-ng 4?4 E'Hi Z t7ong
4Zng t'v4;
NC?4 E'Hi Z Diết ngen 4?4' n'Fu .Ri d_u
—#˜P;
* Tl (_y Ik t&n' tQng t':o 4?4' 4WF 3 Ik
t7an;
2I# €uFn s?t A+ t'l4 'àn' Dà gi%i /?p
t'b4 1b4 nếu 4G;
2I# 2iới t'i3u tan 'à1 Dà 4?4' t'v4 n'<p
'à1
$ 2iới t'i3u DV 4?4 .iến F>.>4 t7ong 4?4
N. M.t M[ 5E t&+"/ c?@"/ t&'" #9"/
t<"
). *+, tính t!ng
$ Tan 'à1# +…J
$ C?4' n'<p#
|+…JNF>.>4>d;;P
T7ong /G F>.>4>;; (à 4?4 .iến 4G t'0 (à 4?4
sH> 4G t'0 (à /MF 4'u Z t&n'; N sH (5=ng 4?4
.iến E'Zng 'ạn 4'ế P;
Ik1# |+…JN5>7>8P 4'o Eết Yu% (à# 20;
Ik2# 2i% s, Z f2 4'vF sH 5> Z "8 4'vF sH
27> E'i /G#
|+…JNf2>"8P /5=4 X€# 32
|+…JNf2>"8>5P /5=4 X€# 37
Ik3# CG t'0 s, d-ng 4?4 E'Hi Z t7ong 4Zng
t'v4 t&n';
|+…JN"1>"3>C!#C12P| "1w"3wC!wC7w
d;wC12
b. *+, tính tr-ng bình cộng
$ Tan 'à1# fI8‚f28
$ C?4' n'<p#
|fI8‚f28NF>.>4>d;P
T7ong /G F>.>4>;; (à 4?4 .iến 4G t'0 (à 4?4
sH> 4G t'0 (à /MF 4'u Z t&n'; N sH (5=ng 4?4
.iến E'Zng 'ạn 4'ế P;
GV: Lê S= >hiến Trang ??
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
t75^ng '=p;
$ qau 4ầu A+ tl (_y Ik /0 t'l4 'àn';
$ L_y Ik 1in' 'oạ Dà t'l4 'àn' t7an 1àn
4'iếu 4'o A+ YuFn s?t;
$ qau 4ầu A+ tl (_y Ik /0 t'l4 'àn';
2I 2iới t'i3u tan 'à1 Dà 4?4' t'v4 n'<p
'à1
$ 2iới t'i3u DV 4?4 .iến F>.>4 t7ong 4?4
t75^ng '=p;
$ L_y Ik 1in' 'oạ Dà t'l4 'àn' t7an 1àn
4'iếu 4'o A+ YuFn s?t;
$ qau 4ầu A+ tl (_y Ik /0 t'l4 'àn';
Ik1# |fI8‚28N15>23>5P 4'o Eết Yu% (à#
N 15 w 23w 5P/3;
Ik2# CG t'0 t&n' t7ung .)n' 4Kng t':o /MF
4'u Z; |fI8‚f28N"1>">C3P
Ik3# CG t'0 Eết '=p
|fI8‚f28N"2>5>C3P
Ik# CG t'0 t&n' t':o E'Hi Z#
|fI8‚f28Nf1#f5>"!P|
Nf1wf2wf3wfwf5w"!P/!
c. *+, .ác đ/nh giá tr/ '0n nh1t
$ J-4 /&4'# T)1 gi? t7M (ớn n'_t t7ong 1Kt
d`y sH;
$ Tan 'à1# Jf{
$ C?4' n'<p#
|Jf{NF>.>4>dP
$. *+, .ác đ/nh giá tr/ nh2 nh1t:
$ J-4 /&4'# T)1 gi? t7M n's n'_t t7ong 1Kt
d`y sH;
$ Tan 'à1# J•N
$ C?4' n'<p#
|J•NNF>.>4>dP
; CWng 4H#
$ AC4 sin' t7% (^i 4?4 4}u 'si t[ 1$3 +2X/31;
5; kon dj#
$ {:1 .ài t'l4 'àn'; T'l4 'àn' t7an 1?y t&n' nếu 4G /iVu Ei3n;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
20 10 18/10/2009
29/10/2009 2;;5 7/; 7/!; 7/8
30/10/2009 2;5 7/5; 7/7
"ài t'l4 'àn' #
BẢNG ĐIYM CrV LIP HM KttL
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: kyng 4?4 'à1 +…J> fI8‚f28>Jf{>J•N /0 t&n' to?n
2. Kỹ Năng: +, d-ng t'àn' t'ạo 'à1 /` nau t7an;
3. Thái độ: Ng'ia1 t\4 t7ong .uQi t'l4 'àn';
II. Cu!" #$:
GV: Lê S= >hiến Trang ?@
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
$ 2I# P'jng 1?y> p'ần 1V1;
$ A+# {:1 t75ớ4 .ài 'C4;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r;
3; "ài t'l4 'àn'#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
FP A`y s, d-ng 'à1 t'&4' '=p /0 t&n' (ạo
4?4 Eết Yu% /` t&n' t7ong .ài t<p 1 Dà so
s?n' Dới 4?4' t&n' .•ng 4Zng t'v4;
.P +, d-ng 'à1 fI8‚f28 /0 t&n' /i01
t7ung .)n' tong 1Zn 'C4 4WF 4% (ớp t7ong
djng /i01 t7ung .)n'
4P +, d-ng 'à1 Jf{> J•N /0 9?4 /Mn'
/i01 t7ung .)n' 4Fo n'_t Dà /i01 t7ung
.)n' t'_p n'_t;
2I# +, d-ng 'à1 t'&4' '=p /0 t&n' tQng
gi? t7M s%n 9u_t 4WF t[ng Dyng /G t':o ne1
Dào 4Kt .an p'%• Dà t&n' gi? t7M s%n 9u_t
t7ung .)n' t':o s?u ne1 t':o t[ng ngàn'
s%n 9u_t;
$ L5u .%ng t&n' D6& tan Gi8 t$i 98n 138t
N. B5i N
c; 7ụ"/ 5E VAHRVGH{ MVJ{ MIN
| fI8‚f28NF>.>4>d;P
| Jf{N F>.>4>d;P
| J•NN F>.>4>d;P
B5i O. LP* t&1"/ t<" 45 M; 7ụ"/ 5E
cGM
; CWng 4H#
$ Nau 4?4' n'<p 4?4 'à1 t7an t7Fng t&n' *
5; kon dj#
$ {:1 t75ớ4 .ài 5# —T'Fo t?4 Dới .%ng t&n'˜;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
21 11 25/10/2009
03/11/2009 1 7/8
05/11/2009 1; 3 7/; 7/!
0!/11/2009 1; 7/5; 7/7
"ài t<p#
BÀI T_P
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: kyng 4?4 'à1 +…J> fI8‚f28>Jf{>J•N /0 t&n' to?n;
2. Kỹ Năng: +, d-ng t'àn' t'ạo 'à1 /` nau t7an;
3. Thái độ: Ng'ia1 t\4> 4G t'?i /K /\ng /bn t7ong n'<n t'v4 DV .K 1Zn;
GV: Lê S= >hiến Trang ?A
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o ?n> 4?4 D& d-;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
X0 tan Dà Diết 4?4' n'<p 4?4 'à1 /`
/5=4 'C4*
F; Aà1 t&n' tQng
|+…JNF>.>4>d;;P
.; Aà1 t&n' t7ung .)n' 4Kng
|fI8‚f28NF>.>4>d;P
4; Aà1 9?4 /Mn' gi? t7M (ớn n'_t
|Jf{NF>.>4>dP
d; Aà1 9?4 /Mn' gi? t7M n's n'_t#
|J•NNF>.>4>dP
2>5
2>5
2>5
2>5
3; "ài t<p#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2I# p5F nKi dung yau 4ầu t7an .%ng 1àn
4'iếu;
FP N'<p /i01 t'i 4?4 1Zn 4WF (ớp t56ng tl
n'5 ')n' t7an 1àn 4'iếu N L<p dFn' s?4'
15 A+ P;
* +, d-ng 4Zng t'v4 t&n' t7l4 tiếp /0 t&n'
4Kt /i01 t7ung .)n'
* +, d-ng 'à1 fI8‚f28 /0 t&n' 4Kt
/i01 t7ung .)n'
* +o s?n' Eết Yu% 4WF 'Fi 4?4' t&n'
L5u .%ng t&n' Dới tan .%ng /i01 4WF (ớp
:1;
2I# qau 4ầu 'C4 sin' s, d-ng .%ng t&n'
t7ong .ài t<p 1;
FP NT'Fy 4Kt pi01 t7ung .)n' | 4Kt tQng
/i01P
w T&n' tQng /i01 3 1Zn to?n w Ln w Ng@
Den 4WF t[ng 'C4 sin'
.P T'a1 4Kt /i01 (ớn n'_t Dà 4Kt /i01 n's
n'_t#
+, d-ng 'à1 Jf{> J•N /0 t)1 /i01 (ớn
n'_t Dà /i01 n's n'_t
8. B5i 8:
LP* t&1"/ t<" 45 M; 7ụ"/ c="/ tpc
>. B5i >: LP* t&1"/ t<" 45 M; 7ụ"/ 5E
GV: Lê S= >hiến Trang ?B
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
2I# Lần (5=t Ei01 t7F 4?4 n'G1 t'l4 'àn'
t7an 1?y Dà s,F 4'@F 4'z sFi nếu 4G;
N. B5i N
T)1 /i01 t7ung .)n' 4WF 4% (ớp 4WF 4% 3
1Zn N To?n> Ln> IenP
; CWng 4H#
$ * p0 t&n' gi? t7M t7ung .)n' tF 4G n'@ng 4?4' nào /0 t&n'* Iiết .•ng 4Zng t'v4 4-
t'0*
$ * Nau 4Zng t'v4 t)1 gi? t7M (ớn n'_t> n's n'_t 4WF 1Kt d`y sH*
$ * Nau 4Zng t'v4 t&n' tQng*
5; kon dj#
$ xn (ại 'à1 /` 'C4> Dà t'l4 'àn' t7an 1?y nếu 4G /iVu Ei3n;
$ Tiết sFu Xi01 t7F 1 tiết;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
DiEn FG8, nà' HH thán HH năm 200H<
X„ k…q†T C‡f "fN 2••J A•†…
DiEn FG8, nà' HH thán HH năm 200H<
X„ k…q†T C‡f TL T‚ˆ‰N2
T&2" P?@"/ Gi1"/
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
22 11 25/10/2009
05/11/2009 2;;5 7/; 7/!; 7/8
0!/11/2009 2;5 7/5; 7/7
Xi01 t7F 1 tiết#
XIYM TRV Og PH|T
JZn# Ti" Zc – L)* m NC'56ng •P
I. T&}c "/iDE: KN-L
Chu 8: pMF 4'u Z nào (à /\ng *
FP ff .P 50" 4P 85 dP 120
Chu >: CZng t'v4 nào sFu /}y E'Zng /\ng *
FP |+…JNf1;"2P 4P |+…JNf1>"2P
GV: Lê S= >hiến Trang ?7
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
.P |+…JNf1#"2P dP |+…JN"2>f1P
Chu N: P'ần 1V1 TypingT:st 4G 1_y t7j 4'6i *
FP 2 .P 3 4P dP 5
Chu O: JKt .%ng t&n' 4G .Fo n'iau t7Fng t&n' *
FP 2 .P 3 4P dP n'iVu t7Fng
Chu g: T7ong ')n' d5ới /}y> /MF 4'u E'Hi nào /\ng *
FP "3>2! .P "3#2! 4P "3;2! dP "3→2!
Chu i: Aà1 nào sFu /}y dyng /0 t&n' t7ung .)n' 4Kng *
FP |+…JNF>.>4>dP 4P |Jf{NF>.>4>dP
.P |fI8‚f28NF>.>4>dP dP |J•NNF>.>4>dP
II. Tt (uP": Km-L
B5i 8: C'o t7Fng t&n' 4G nKi dung sFu# N!/P
" C k 8 t 2
1 AC Dà tan To?n Ien fn' TQng sH /i01 pi01 t7ung .)n'
2 Ln Xi1 fn' 10 8 10 NCT1P NCT2P
3 NguyTn T'M LFn 9 7 8
Aoàng Ien L}1 3 5 7
5 AvF Tuyết Ng}n 8 5 7
!
FP A`y Diết 4Zng t'v4 N'oo4 'à1P t&n' Z t2 Ns, d-ng /MF 4'u Z 'oo4 E'HiP *
.P A`y Diết 4Zng t'v4 N'oo4 'à1P t&n' Z 22 Ns, d-ng /MF 4'u Z 'oo4 E'HiP *
4P A`y 4'o .iết Eết Yu% 4WF 4?4' n'<p 'à1 sFu# |+…JNC5>85P ↵
dP A`y 4'o .iết Eết Yu% 4WF 4?4' n'<p 'à1 sFu# |fI8‚f28NC#8P ↵
:P A`y 4'o .iết Eết Yu% 4WF 4?4' n'<p 'à1 sFu# |Jf{NC2#C5P ↵
gP A`y 4'o .iết Eết Yu% 4WF 4?4' n'<p 'à1 sFu# |J•NNk2#k5P ↵
B5i >: Nau 4?4 t'Fo t?4 /0 E'Ri /Kng 4'56ng t7)n' 894:( * N1?y t&n' /` .<t sŠnP N1/P
ĐRP RN
Jv4 /K
NKi dung
N'<n .iết T'Zng 'i0u
I<n d-ng
T~"/ T'_p CFo
TN TL TN TL TN TL TN TL
$ pMF 4'u Z 1 1
0>5
0>5
$ N'<p 4Zng t'v4> 'à1 2 2 7
GV: Lê S= >hiến Trang ?C
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
1 !
$ P'ần 1V1 'C4 t<p
TypingT:st
1
0>5
0>5
$ T7Fng t&n' 1
0>5
0>5
$ pMF 4'u E'Hi 1 1
0>5
0>5
$ T'Fo t?4 1 1 1
1
1
TQng 1 0>5 1>5 ! 1 10
I. T&}c "/iDE: KN-L
C}u 1# 4P
C}u 2# FP
C}u 3# 4P
C}u # dP
C}u 5# .P
C}u !# .P
II. Tt (uP": Km-L
B5i 8: N3/P
FP |+…JNC2#82P
.P |fI8‚f28NC2#82P
4P 15
dP 5
:P 10
gP 5
B5i >:
$ C?4' 1# N'_n /\p Dào .i0u t5=ng 4WF 4'56ng t7)n' 894:( t7an 1àn ')n' nVn;
$ C?4' 2# +tF7t → f(( P7og7F1 → Ji47osogt ™ggi4: →Ji47osogt ™ggi4: 894:( 2003;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
23 12 01/11/2009
10/11/2009 1 7/8
12/11/2009 1; 3 7/; 7/!
13/11/2009 1; 7/5; 7/7
"ài#
H^C Đ•V L€ TH• GIII AII HVRTH HJPLoRHR
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: AC4 sin' 'i0u /5=4 n ng'‹F Dà 1Kt sH 4'v4 neng 4'&n' 4WF p'ần 1V1;
2. Kỹ Năng: T'Fo t?4 /5ớ4 4?4 t'Fo t?4# 9:1> di 4'uy0n .%n /c> p'Gng to> t'u n's;
3. Thái độ: T'?i /K t<p t7ung> 'vng t'\ 'C4 t<p;
II. Cu!" #$:
GV: Lê S= >hiến Trang ?9
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
$ 2I# 2i?o t7)n'> p'jng 1?y> p'ần 1V1;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r;
3; "ài 1ới#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2I # 2iới t'i3u p'ần 1V1 8F7t' 89p(o7:7
(à 1Kt p'ần 1V1 4'uyan dyng /0 t7F 4vu
.%n /c t'ế giới;
$ P'ần 1V1 s] 4ung 4_p 4'o 4'\ng tF .%n
/c t7?i /_t 4yng toàn .K 250 YuH4 giF Dà
Dyng (`n' t'Q t7an toàn t'ế giới; P'ần 1V1
này 4G 7_t n'iVu t'Zng tin '@u &4' /0 9:1>
duy3t Dà t)1 Eiế1 t'Zng tin .%n /c t':o
n'iVu 4'W /V E'?4 n'Fu;
2I# p0 E'Ri /Kng 1 4'56ng t7)n' tF (à1
n'5 t'ế nào*
* C?4 :1 t'_y g) t7an 1àn ')n'*
2I# 2iới t'i3u 4?4 t'àn' p'ần 4G t7ong
4,F sQ 4WF 1àn ')n' 8F7t' 89p(o7:7;
2I# 2iới t'i3u Dà '5ớng dBn 'C4 sin' Dới
4?4 n\t (3n' /0 /iVu E'i0n t7?i /_t t7ong
p'ần 1V1 YuFy t':o 4?4 '5ớng Yui /Mn';
8. Gi)i tiDu 4d *2" EdE
>. Xei -."/ *2" EdE
‚ T'Fn' .%ng 4'Cn;
$ T'Fn' 4Zng 4-;
$ A)n' %n' t7?i /_t Dới .%n /c /MF ')n' 4'i
tiết n•1 gi@F 1àn ')n';
$ T'Fn' t7ạng t'?i;
$ "%ng t'Zng tin 4?4 YuH4 giF t7an t'ế giới;
N. Fu1" MWt #9" -ƒ #„"/ cWc c+ t&Wi -…t tt
†u13
$ {oFy t[ t7?i sFng p'%i;
$ {oFy t[ p'%i sFng t7?i;
$ {oFy t[ t7an 9uHng d5ới;
$ {oFy t[ d5ới (an t7an;
$ k[ng 9oFy;
O. P‡"/ t+{ tu "ˆ 45 7$c cu3q" #9" -ƒ
IF%nh các n!t l.nh 1Jm t$-c tiếp t$En má' t/nhK
GV: Lê S= >hiến Trang @0
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
2I# 2iới t'i3u Dà '5ớng dBn 'C4 sin' Dới
4?4 n\t (3n' /0 p'Gng to> t'u n's Dà di
4'uy0n .%n /c t7ong p'ần 1V1;
; CWng 4H#
$ C?4 t'Fo t?4 4'&n' /0 YuFn s?t .%n /c;
5; kon dj#
$ T'Fo t?4 (ại t7an 1?y t&n' nếu 4G /iVu Ei3n;
$ C'umn .M 4'o gi^ t'l4 'àn' tiếp t':o;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
2 12 01/11/2009
12/11/2009 2;;5 7/; 7/!; 7/8
13/11/2009 2;5 7/5; 7/7
"ài t'l4 'àn'#
H^C Đ•V L€ TH• GIII AII HVRTH HJPLoRHR
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: AC4 sin' 'i0u /5=4 n ng'‹F Dà 1Kt sH 4'v4 neng 4'&n' 4WF p'ần 1V1
2. Kỹ Năng: T'Fo t?4 /5ớ4 4?4 t'Fo t?4# 9:1> di 4'uy0n .%n /c> p'Gng to> t'u n's> t'Fy
/Qi t'Zng tin t7an .%n /c> /o E'o%ng 4?4' gi@F 2 /MF /i01 Dà t)1 Eiế1 t'Zng tin t7an .%n /c;
3. Thái độ: Ng'ia1 t\4 t7ong .uQi t'l4 'àn'; T'?i /K t<p t7ung> 'vng t'\ 'C4 t<p;
II. Cu!" #$:
$ 2I# P'jng 1?y> p'ần 1V1;
$ A+# {:1 t75ớ4 .ài 'C4;
GV: Lê S= >hiến Trang @1
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r;
3; "ài t'l4 'àn'#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2D# 2iới t'i3u t7an .%n /c /MF ')n' 4'\ng
tF 4G t'0 9:1 4?4 t'Zng tin n'5 tan 4?4
YuH4 giF> 4?4 t'àn' p'H> 4?4 'j4 /%o t7an
.i0n;
2D# 2iới t'i3u 4'o 'C4 sin' 4?4' /ot 4?4
4'ế /K t'0 'i3n t7an .%n /c 4WF 4? /5^ng
.ian giới> 4?4 4on sZng> 4?4.^ .i0n;
2D# 2iới t'i3u 'C4 sin' t'Fo t?4 /0 t&n'
E'o%ng 4?4' gi@F 'Fi DM t7& t7an .%n /c;
* X'i tF 4'Cn 2 /MF /i01 4ần /o t') t7an
.%n /c s] 9u_t 'i3n g)*
$ C'o 'C4 sin' (à1 D& d- t7an 1?y Dới Di34
/o E'o%ng 4?4' t[ €u%ng Nin' /ến Aà
NKi;
2D# p5F 7F 1Kt sH yau 4ầu 4'o 'C4 sin'
t'l4 'àn' Dới 4?4 t'Fo t?4;
$ p0 4?4 :1 so s?n' Dới n'Fu;
$ N'<n 9St Dà /5F 7F Eết Yu% /\ng n'_t;
8. JfE t="/ ti" t&ê" #9" -ƒ
>. T<" C+9"/ cWc /iQ1 > 4$ t&< t&ê"
#9" -ƒ
$ {u_t 'i3n .%ng t'ZngF .?o Eết Yu%
E'o%ng 4?4' t56ng /Hi gi@F 'Fi DM t7& t7an.
%n /c;
Ž C'\ n# X'o%ng 4?4' /o /5=4 (à E'o%ng
4?4' t&n' t':o /5^ng 4'i1 .Fy Dà 4'u (à
E'o%ng 4?4' t56ng /Hi;
; CWng 4H#
$ 2i?o Dian n'<n 9St gi^ t'l4 'àn'> /?n' gi? n t'v4 (à1 .ài 4WF t[ng 1?y;
5; kon dj#
$ T'Fo t?4 (ại t7an 1?y t&n' nếu 4G /iVu Ei3n; C'umn .M 4'o gi^ t'l4 'àn' tiếp t':o;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
25 13 08/11/2009
17/11/2009 7/7
18/11/2009 7/!
"ài#
H^C Đ•V L€ TH• GIII AII HVRTH HJPLoRHR KttL
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: AC4 sin' 'i0u /5=4 n ng'‹F Dà 1Kt sH 4'v4 neng 4'&n' 4WF p'ần 1V1;
2. Kỹ Năng: T'Fo t?4 /5ớ4 4?4 t'Fo t?4# 9:1> di 4'uy0n .%n /c> p'Gng to> t'u n's> t'Fy
/Qi t'Zng tin t7an .%n /c;
3. Thái độ: T'?i /K t<p t7ung> 'vng t'\ 'C4 t<p;
GV: Lê S= >hiến Trang @2
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> p'jng 1?y> p'ần 1V1;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r;
3; "ài 1ới#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2I# qau 4ầu 'C4 sin' E'Ri /Kng p'ần
1V1;
$ 2iới t'i3u 4'o 'C4 sin' 4?4 n\t (3n' t7an
t'Fn' .%ng 4'Cn;
$ qau 4ầu 'C4 sin' s, d-ng 4?4 n\t (3n'
4'o t7?i /_t tl 9oFy t[ t7?i sFng p'%i> t[
p'%i sFng t7?i> t[ t7an 9uHng d5ới> t[ d5ới
(an t7an;
$ qau 4ầu 'C4 sin' 4'Cn n5ớ4 Ii3t NF1 Dà
s, d-ng n\t p'Gng to> t'u n's /0 YuFn s?t;
$ Là1 mn> 'i3n 4?4 Yuần /%o> n\i> /5^ng
sZng> /5^ng .ian giới 4WF Ii3t NF1 Dà
4'o n'<n 9St;
2I# qau 4ầu 'C4 sin' dyng (3n' /0 di
4'uy0n .%n /c Nt'Fo t?4 ESo t'% 4'uKtP;
$ qau 4ầu 'C4 sin' (lF 4'Cn 4?4 YuH4 giF R
E'u Dl4 pZng NF1 •;
$ T)1 t'W /Z Dà t'àn' p'H 4WF 4?4 n5ớ4 Dà
/C4 tan;
$ P'Gng to .%n /c t[ng YuH4 giF /0 YuFn
s?t 4- t'0 '6n;
2I# A5ớng dBn 'C4 sin' t'Fo t?4 /0 dM4'
4'uy0n n'Fn' tới 1Kt YuH4 giF;
8. Fu1" MWt
IT$-c tiếp t$En &+n đ4K
>. Si cu3q"
IT$-c tiếp t$En &+n đ4K
GV: Lê S= >hiến Trang @?
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
; CWng 4H#
$ C?4 t'Fo t?4 4'&n' /0 YuFn s?t .%n /c;
5; kon dj#
$ T'Fo t?4 (ại t7an 1?y t&n' nếu 4G /iVu Ei3n;
$ C'umn .M 4'o gi^ t'l4 'àn' tiếp t':o;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
2! 13 08/11/2009
18/11/2009 5 7/!
21/11/2009 7/7
"ài t'l4 'àn'#
H^C Đ•V L€ TH• GIII AII HVRTH HJPLoRHR KttL
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: AC4 sin' 'i0u /5=4 n ng'‹F Dà 1Kt sH 4'v4 neng 4'&n' 4WF p'ần 1V1;
2. Kỹ Năng: T'àn' t'ạo 4?4 t'Fo t?4# C?4' /o E'o%ng 4?4' gi@F 'Fi /i01 t7an .%n /c
Dà t)1 Eiế1 t'Zng tin t7an .%n /c;
3. Thái độ: Ng'ia1 t\4 t7ong .uQi t'l4 'àn'; T'?i /K t<p t7ung> 'vng t'\ 'C4 t<p;
II. Cu!" #$:
$ 2I# P'jng 1?y> p'ần 1V1;
$ A+# {:1 t75ớ4 .ài 'C4;
GV: Lê S= >hiến Trang @@
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r;
3; "ài t'l4 'àn'#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2I# qau 4ầu 'C4 sin' .<t 1?y t&n' Dà E'Ri
/Kng p'ần 1V1 8F7t' 89p(o7:7;
* p0 'i3n tan 4?4 n5ớ4 C'}u • tF (à1 n'5
t'ế nào*
$ qau 4ầu 'C4 sin' t'0 'i3n R .%n /c 4?4
n5ớ4 C'}u •;
$ qau 4ầu 'C4 sin' 9:1 t'Zng tin 4'i tiết
4WF n5ớ4 Ii3t NF1;
* p0 4'Cn /5=4 DM t7& 4WF n5ớ4 Ii3t NF1
tF (à1 n'5 t'ế nào*
$ qau 4ầu 'C4 sin' 4'o 'i3n tan> t'W /Z>
4?4 4on sZng> /5^ng .^ .i0n> 4?4 /%o 4WF
Ii3t NF1;
2I# A5ớng dBn 'C4 sin' 9:1 4?4 t'Zng
tin DV di3n t&4'> d}n sH 4WF 1Kt n5ớ4;
$ qau 4ầu 'C4 sin' 9:1 t'Zng tin DV di3n
t&4' Dà d}n sH 4WF Ii3t NF1 tại 1Kt 1H4
nào /G Dà 4'o Eết Yu% t)1 /5=4;
$ qau 4ầu 'C4 sin' 4'o 'i3n tan 4?4 t'àn'
p'H 4WF Ii3t NF1 t7an .%n /c n'5 ')n'
t7Fng 108 +2X;
* p0 t&n' E'o%ng 4?4' gi@F Aà NKi Dà "b4
Xin' tF (à1 n'5 t'ế nào*
p5F 7F t'a1 1Kt sH 4op /MF dFn' /0 'C4
sin' t'l4 'àn' Di34 /o E'o%ng 4?4' gi@F 2
/MF /i01;
8. Ttc 5" :fE #9" -ƒ
>. Đ+ C+9"/ cWc
$ ki 4'uy0n 4'uKt /ến Dyng 4ần /o;
$ N'?y 4'uKt n\t J:Fsu7:;
$ ki 4'uy0n /ến DM t7& t'v 1;
$ XSo t'% 4'uKt /ến DM t7& t'v 2;
GV: Lê S= >hiến Trang @A
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
; CWng 4H#
$ N'b4 (ại t_t 4% 4?4 t'Fo t?4 Dới 8F7t' 89p(o7:7;
$ N'<n 9St 'E% neng tiếp t'u Dà t'l4 'àn' 'i3u Yu% 4WF 'C4 sin';
5; kon dj#
$ T'Fo t?4 (ại t7an 1?y t&n' nếu 4G /iVu Ei3n;
$ C'umn .M /C4 t75ớ4 4'o .ài 5;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
DiEn FG8, nà' 1@ thán 11 năm 2009
X„ k…q†T C‡f TL T‚ˆ‰N2
T&2" P?@"/ Gi1"/
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
27 1 15/11/2009
2/11/2009 7/7
25/11/2009 7/!
"ài 5#
THVo TRC AII BẢNG TÍNH
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: A5ớng dBn 4'o A+ 4?4' /iVu 4'un' /K 7Kng 4WF 4Kt Dà 4'iVu 4Fo 4WF
'àng> /cng t'^i giới t'i3u E'i nào t') t'a1 4Kt> t'a1 'àng 'oo4 9o? 4Kt> 9o? 'àng;
2. Kỹ Năng: A+ .iết 4?4' /iVu 4'un' /K 7Kng 4WF 4Kt Dà 4'iVu 4Fo 4WF 'àng Dà .iết
t'a1 4Kt> t'a1 'àng 'oo4 9o? 4Kt> 9o? 'àng;
3. Thái độ: T'_y /5=4 t?4 d-ng 4WF 4WF .%ng t&n' t7ong t7ong 4uK4 sHng;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> .%ng p'-;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
GV: Lê S= >hiến Trang @B
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r;
3; "ài 1ới#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2I# p5F t)n' 'uHng# E'i n'<p Dào t7Fng
t&n' 9u_t 'i3n 4?4 t75^ng '=p n'5 ')n'
1in' 'oạ; N2I t7:o .%ng p'-P;
w CKt *3 T4n Dà 4Kt /i01 t7ung .)n' Yu?
'šp;
w kjng Yu? 'šp
$ 2I t'Fo t?4 4?4 t)n' 'uHng D[F /5F 7F Dà
4?4' gi%i Yuyết;
$ qau 4ầu A+ tl tạo 7F t)n' 'uHng Dà t'Fo
t?4 n'iVu (ần;
$ 2I /5F 7F t)n' 'uHng 4ần p'%i 4'ƒn t'a1
4Kt 'oo4 'àng t7an 1àn 4'iếu; NC'ƒn t'a1
4Kt 5i0i tính .an 4ạn' 4Kt *3 t4n6
$ C'ƒn t'a1 1Kt 'àn' /0 tạo E'o%ng 4?4'
n'5 ')n' 1in' 'oạ;
$ 2I giới t'i3u 4?4' (à1 .•ng 1:nu (3n'
'oo4 dyng 4'uKt> 'oo4 dyng .àn p'&1;
$ C'\ n# X'i 9o? 4Kt 'oo4 9o? 'àng> 4?4
4Kt .an p'%i /5=4 /my sFng t7?i> 4?4 'àng
p'&F d5ới /5=4 /my (an t7an;
8. Đidu cx" -. &."/ c01 c.t 45 -. c1+
c01 5"/
$ p5F 4on t7s Dào Dạ4' ngen 4?4' 'Fi 4Kt
'oo4 'Fi djng;
$ XSo t'% sFng p'%i> t7?i/(an> 9uHng /0 1R
7Kng 'oo4 t'u 'šp /K 7Kng 'oo4 4'iVu 4Fo
t':o n 1uHn;
L >h! MN N'?y /\p 4'uKt t7an Dạ4' p'}n
4?4' 4Kt 'oo4 'àng s] /iVu 4'un' /K 7Kng
4Kt> /K 4Fo 'àng D[F E'&t Dới d@ (i3u 4G
t7ong 4Kt Dà 'àng /G;
>. C‰" têE +Šc :+W c.t 45 5"/
)6 Ch7n th4, cột h#8c h+ng
w p0 4'ƒn t'a1 4Kt#
$ C'Cn 1Kt 4Kt
$ •ns:7t → Co(u1ns
w p0 4'ƒn t'a1 'àng#
$ C'Cn 1Kt 'àng
GV: Lê S= >hiến Trang @7
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
$ •ns:7t →‚o~s
b6 9#á cột h#8c h+ng
$ C'Cn 4Kt 'oo4 'àng 4ần 9o?
$ C'uKt p'%i →k:(:t:
; CWng 4H#
$ qau 4ầu 'C4 sin' tl tạo 1Kt dFn' s?4' 'C4 sin' gc1 15 :1> Dới 4?4 4Kt +tt> AC tan>
ngày sin'> /i01 to?n> /i01 Den;
$ T'a1 1Kt 4Kt /i01 (n .an 4ạn' /i01 to?n
$ T'a1 1Kt 'àng /0 tạo E'o%ng 4?4' t[ A+ t'v n'_t Dới p'ần p'&F t7an
$ {o? 'àng 4WF A+ R DM t7& 13
5; kon dj#
$ T'l4 'àn' t7an 1?y nếu 4G /iVu Ei3n
$ Là1 .ài t<p 1> 2> 3 +2X/
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
28 1 15/11/2009
25/11/2009 5 7/!
28/11/2009 7/7
"ài t'l4 'àn' 5#
CH‹NH cỬV TRVNG TÍNH CrV HM
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: AC4 sin' /5=4 t'Fo t?4 /0 /i0u 4'un' /K 7Kng 4WF 4Kt Dà 4'iVu 4Fo 4WF
'àng; 4?4 t'Fo t?4 DV 'àng Dà 4Kt t7an 1Kt t7Fng t&n'; T'l4 'i3n 4?4 t'Fo t?4 sFo 4'Sp Dà di
4'uy0n d@ (i3u;
2. Kỹ Năng: AC4 sin' .iết (à1 Dà (à1 tHt 4?4 t'Fo t?4 /Hi Dới 4?4 Eiến t'v4 t7an;
3. Thái độ: AC4 sin' t'_y /5=4 vng d-ng 4WF .%ng .i0u t7ong s, d-ng tin 'C4;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> p'jng 1?y> .%ng p'-;
$ A+# AC4 Dà 4'umn .M .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
GV: Lê S= >hiến Trang @C
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
As1#
A`y nau 4?4' /iVu 4'un' /K 7Kng
4Kt* C?4' /iVu 4'un' /K 4Fo 'àng*
As2#
A`y nau 4?4' 4'ƒn t'a1 4Kt * C?4'
4'ƒn t'a1 'àng *
A`y nau 4?4' 9GF 4Kt * C?4' 9GF
'àng *
$ C'Cn 4Kt → p5F 4on t7s Dào Dạ4'
ngen 4?4' 'Fi 4Kt 'oo4 'Fi djng →
XSo t'% sFng p'%i> t7?i 'oo4 (an>
9uHng /0 1R 7Kng 'oo4 t'u 'šp /K
7Kng 4Kt> /K 4Fo 'àng;
$ N'?y /\p 4'uKt t7an Dạ4' p'}n
4?4' 4Kt 'oo4 'àng /0 tl /iVu 4'un'
/K 7Kng 4Kt> /K 4Fo 'àng D[F E'&t
Dới d@ (i3u 4G t7ong 4Kt Dà 'àng /G;
C'Cn 4Kt → •ns:7t Co(u1ns
C'Cn 'àng → •ns:7t ‚o~s
C'Cn 4Kt → 8dit k:(:t:
C'Cn 'àng → 8dit k:(:t:
5
5
5
5
3; "ài t'l4 'àn'#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2I# qau 4ầu 'C4 sin' E'Ri /Kng 4'56ng
t7)n' .%ng t&n' 894:( Dà 1R .%ng t&n'
D8n )iJm lop Jm /` /5=4 (5u t7ong .ài
t'l4 'àn' ;
FP C'ƒn t'a1 4Kt t7Hng Dào t75ớ4 4Kt k
NI<t LnP /0 n'<p /i01 1Zn Tin 'C4 n'5
1in' 'oạ .%ng p'-;
.P C'ƒn t'a1 4?4 'àng t7Hng Dà t'l4 'i3n
4?4 t'Fo t?4 /iVu 4'un' /K 7Kng 4WF 4Kt> /K
4Fo 4WF 'àng /0 4G t7Fng t&n' t56ng tl n'5
')n' 8F N"%ng p'-P;
4P T7ong 4?4 Z 4WF 4Kt 2 NSifE t&u"/
#i"L 4G 4Zng t'v4 t&n' /i01 t7ung .)n'
4WF 'C4 sin'; A`y Ei01 t7F 4Zng t'v4 t7ong
4?4 Z /G /0 .iết sFu E'i 4'ƒn t'a1 1Kt 4Kt>
4Zng t'v4 4G 4jn /\ng E'Zng* /iVu 4'un'
(ại 4Zng t'v4 4'o /\ng;
dP ki 4'uy0n d@ (i3u t7ong 4?4 Z 4Kt t'&4'
'=p /0 4G t7Fng t&n' n'5 ')n' 8.; L5u
.%ng t&n' 4WF :1;
$ Tiếp t-4 s, d-ng .%ng t&n' D8n )iJm
lop Jm
FP ki 4'u0n d@ (i3u t7ong 4Kt k NTin 'o4P
tạ1 t'^i sFng 4Kt E'?4 Dà 9o? 4Kt k;
$ +, d-ng 'à1 t'&4' '=p /0 t&n' /i01
t7ung .)n' .F 1Zn 'C4 Nto?n> I<t (n> Ng@
IenP 4WF .ạn /ầu tian t7ong Z t5 Dà sFo
sFo 4'Sp 4Zng t'v4 /0 t&n' /i01 t7ung .)n'
4WF 4?4 .ạn 4jn (ại;
.P C'ƒn t'a1 4Kt 1ới Dào 4Kt 8 NNg@ DenP
8. B5i 8 +2X/5
piVu 4'un' /K 7Kng 4WF 4Kt> /K 4Fo 'àng>
4'ƒn t'a1 'àng Dà 4Kt> sFo 4'Sp Dà di
4'uy0n d@ (i3u;
1L
.P
>. B5i > +2X/!
T)1 'i0u 4?4 t75^ng '=p tl /iVu 4'un' 4WF
4Zng t'v4 E'i 4'ƒn> t'a1 4Kt 1ới
GV: Lê S= >hiến Trang @9
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
Dà sFo 4'Sp d@ (i3u t[ 4Kt (5u tạ1 t'^i
N/i01 Tin 'o4P Dào 4Kt 1ới /5=4 4'ƒn
t'a1;
Xi01 t7F 4Zng t'v4 t7ong 4Kt pi01 t7ung
.)n' 4G 4jn /\ng E'Zng* T[ /G 7\t 7F Eết
(u<n t'a1 DV 5u /i01 4WF Di34 s, d-ng
'à1 t'Fy D) s, d-ng 4Zng t'v4;
4P C'ƒn t'a1 4Kt 1ới Dào 4Kt pi01 t7ung
.)n' Dà n'<p d@ (i3u /0 4G t7Fng t&n' n'5
')n' 9;
Xi01 t7F t&n' /\ng /bn 4WF 4Zng t'v4
t7ong 4Kt /i01 t7ung .)n' Dà s,F 4Zng t'v4
4'o p'y '=p;
A`y 7\t 7F Eết (u<n E'i nào 4'ƒn t'a1 4Kt
1ới> 4Zng t'v4 DBn /\ng;
pGng .%ng t&n' n'5ng E'Zng (5u;
; CWng 4H#
$ Nau 4?4' /iVu 4'un' /K 7Kng 4WF 4Kt Dà 4'iVu 4Fo 4WF 'àng* T'Fo t?4 4- t'0 t7an
1?y t&n';
$ Nau 4?4' t'a1> .ớt 1 4Kt 'oo4 1 'àng* T'Fo t?4 4- t'0 t7an 1?y t&n';
5; kon dj#
$ T'Fo t?4 (ại t7an 1?y t&n' nếu 4G /iVu Ei3n;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
29 15 22/11/2009 01/12/2009
7/7
5 7/!
"ài 5#
THVo TRC AII BẢNG TÍNH KttL
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: A5ớng dBn 4'o 'C4 sin' 4?4' sFo 4'Sp Dà di 4'uy0n d@ (i3u> sFo 4'Sp
4Zng t'v4;
2. Kỹ Năng: AC4 sin' .iết (à1 Dà (à1 tHt 4?4 t'Fo t?4 /Hi Dới 4?4 Eiến t'v4 t7an;
3. Thái độ: T'_y /5=4 t?4 d-ng 4WF 4WF .%ng t&n' t7ong t7ong 4uK4 sHng;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> .%ng p'-;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
GV: Lê S= >hiến Trang A0
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
A`y nau 4?4' 4'ƒn t'a1 4Kt * C?4'
4'ƒn t'a1 'àng *
A`y nau 4?4' 9GF 4Kt * C?4' 9GF
'àng *
C'Cn 4Kt → •ns:7t Co(u1ns
C'Cn 'àng → •ns:7t ‚o~s
C'Cn 4Kt → 8dit k:(:t:
C'Cn 'àng → 8dit k:(:t:
5
5
3; "ài 1ới#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2I# p5F t)n' 'uHng 4ần sFo 4'Sp d@ (i3u
t7ong 1Kt Z 'oo4 1Kt E'Hi Z;
$ C'ƒn t'a1 1Kt 'àn' /0 tạo E'o%ng 4?4'
n'5 ')n' 1in' 'oạ;
$ 2I t'Fo t?4 4- t'0 4?4' sFo 4'Sp n'iVu
(ần 4'o A+ YuFn s?t;
$ 2I giới t'i3u 4?4' (à1 .•ng 1:nu (3n'
'oo4 dyng 4'uKt> 'oo4 dyng .àn p'&1;
$ ki 4'uy0n nKi dung 4WF Z t&n' E'?4 Dới
sFo 4'Sp nKi dung 4WF Z t&n' N 2I (_y Ik
4'o A+ YuFn s?t sl E'?4 n'FuP  X'i di
4'uy0n nKi dung t') /ến Z t&n' E'?4 t') nKi
dung R Z .Fn /ầu s] .M 9o?
2I yau 4ầu A+ t'Fo t?4 n'iVu (ần Di34 sFo
4'Sp Dà di 4'uy0n t7an .%ng t&n';
$ C'\ n# X'i 9o? 4Kt 'oo4 9o? 'àng> 4?4
4Kt .an p'%i /5=4 /my sFng t7?i> 4?4 'àng
p'&F d5ới /5=4 /my (an t7an;
$ {St Ik# N2I 1in' 'oạ t7an 1àn 4'iếu
t56ng tl n'5 ')n' .anP
x f5 4G sH 200
x k1 4G sH 150
"3 4G 4Zng t'v4 | f5wk1
$” Nếu sFo 4'Sp 4Zng t'v4 R Z "3 Dà d?n
Dào Z C! tF t'_y t7ong Z C! 4G 4Zng t'54 |
"8w8 N Tv4 (à 4Zng t'v4 /` .M /iVu
4'un'P
Như :;<:
w R ')n' 1> f1 Dà k5 /5=4 9?4 /Mn' YuFn
'3 t56ng /Hi DV DM t7& 4WF 4?4 /MF 4'u t7ong
4Zng t'v4 so Dới Z "3
w T7ong ')n' 2> R Z /&4' C!> sFu E'i sFo
4'Sp> YuFn '3 t56ng /Hi DV DM t7& này /5=4
N. c1+ cŒ* 45 7i cu3q" 7Q (iDu
8K O8o chPp n6i )3n ( t/nh
N+, d-ng 4?4 n\t (3n'# C#=<> C-t> ?)@t"6
$ C'Cn Z 'oo4 E'Hi Z 4G t'Zng tin 4ần sFo
4'Sp;
$ N'?y n\t Copy t7an t'Fn' 4Zng 4-;
$ C'Cn Z 4ần /5F t'Zng tin /5=4 sFo 4'Sp
Dào;
$ N'?y n\t PFst: t7an t'Fn' 4Zng 4-;
&K Qi ch3'ển n6i )3n ( t/nh
$ C'Cn Z 'oo4 4?4 Z t'Zng tin 4ần 4'uy0n;
$ N'?y n\t C-t t7an t'Fn' 4Zng 4-
$ C'Cn Z 4ần /5F t'Zng tin di 4'uy0n /ến;
$ N'?y n\t ?)@t" t7an t'Fn' 4Zng 4-;
O. c1+ cŒ* c="/ tpc
8K 98o chPp n6i )3n các ( c; c(n thRc
- Shi 98o chPp m6t ( c; n6i )3n là c(n
thRc chR8 đT8 chU, các đT8 chU được điề3
chUnh để iV n3'En 738n h. tưWn đ:i #ề
#T t$/ 9o #*i ( đ/ch<
GV: Lê S= >hiến Trang A1
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
gi@ nguyan .•ng Di34 /iVu 4'un' f5 t'àn'
"8 Dà k1 t'àn' 8;
&K Qi ch3'ển n6i )3n các ( c; c(n thRc
$ TF 4G t'0 di 4'uy0n .•ng 4?4 n\t (3n' Cut
Dà PFst: Dà 4?4 /MF 4'u t7ong 4Zng t'v4
E'Zng .M /iVu 4'un' N4Zng t'v4 /5=4 sFo
4'Sp y nguyanP;
; CWng 4H#
$ A`y nau 4?4' sFo 4'Sp nKi dung Z t&n'> 4?4' di 4'uy0n nKi dung Z t&n' *
$ A`y nau 4?4' sFo 4'Sp nKi dung 4?4 Z 4G 4Zng t'v4> 4?4' di 4'uy0n nKi dung 4?4 Z
4G 4Zng t'v4 *
5; kon dj#
$ T'l4 'àn' t7an 1?y nếu 4G /iVu Ei3n
$ Là1 .ài t<p 1> 2> 3 +2X/
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
30 15 22/11/2009
02/12/2009 5 7/!
05/12/2009 7/7
"ài t'l4 'àn' 5#
CH‹NH cỬV TRVNG TÍNH CrV HM KttL
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: AC4 sin' /5=4 t'Fo t?4 /0 /i0u 4'un' /K 7Kng 4WF 4Kt Dà 4'iVu 4Fo 4WF
'àng; 4?4 t'Fo t?4 DV 'àng Dà 4Kt t7an 1Kt t7Fng t&n'; T'l4 'i3n 4?4 t'Fo t?4 sFo 4'Sp Dà di
4'uy0n d@ (i3u;
2. Kỹ Năng: AC4 sin' .iết (à1 Dà (à1 tHt 4?4 t'Fo t?4 /Hi Dới 4?4 Eiến t'v4 t7an;
3. Thái độ: AC4 sin' t'_y /5=4 vng d-ng 4WF .%ng .i0u t7ong s, d-ng tin 'C4;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> p'jng 1?y> .%ng p'-;
$ A+# AC4 Dà 4'umn .M .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
GV: Lê S= >hiến Trang A2
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
As1#
A`y nau 4?4' sFo 4'Sp nKi dung Z
t&n'> 4?4' di 4'uy0n nKi dung Z t&n'*
As2#
A`y nau 4?4' sFo 4'Sp nKi dung 4?4
Z 4G 4Zng t'v4> 4?4' di 4'uy0n nKi
dung 4?4 Z 4G 4Zng t'v4*
O8o chPpN
$ C'Cn Z 'oo4 E'Hi Z 4G t'Zng tin
4ần sFo 4'Sp;
$ N'?y n\t Copy t7an t'Fn' 4Zng 4-;
$ C'Cn Z 4ần /5F t'Zng tin /5=4 sFo
4'Sp Dào;
$ N'?y n\t PFst: t7an t'Fn' 4Zng 4-;
Qi ch3'ểnN
$ C'Cn Z 'oo4 4?4 Z t'Zng tin 4ần
4'uy0n;
$ N'?y n\t C-t t7an t'Fn' 4Zng 4-
$ C'Cn Z 4ần /5F t'Zng tin di
4'uy0n /ến;
$ N'?y n\t ?)@t" t7an t'Fn' 4Zng 4-;
5
5
3; "ài t'l4 'àn'#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
FP Tạo t7Fng t&n' 1ới Dới nKi dung n'5
')n' 50;
.P +, d-ng 'à1' 'oo4 4Zng t'v4 t'&4' '=p
t7ong Z k1 /0 t&n' tQng 4?4 sH t7ong 4?4 Z
f1> "1 Dà C1
4P +Fo 4'Sp 4Zng t'v4 t7ong Z k1 Dào 4?4
Z# k2; 81; 82 Dà 83;
$ €uFn s?t 4?4 Eết Yu% n'<n /5=4 Dà gi%i
t'&4'*
$ ki 4'uy0n 4Zng t'v4 t7ong Z k1 Dào Z
21 Dà 4Zng t'v4 t7ong Z k2 Dào Z 22 →
€uFn s?t Eết Yu% n'<n /5=4 Dà 7\t 7F n'<n
9St 4WF :1;
dP TF nGi 7•ng sFo 4'Sp nKi dung 4WF 1Kt Z
NAFy 1Kt E'Hi ZP Dào 1Kt E'Hi 4G ng'‹F
7•ng sFu E'i 4'Cn 4?4 Z Dà n'?y n\t 4opy>
tF 4'Cn E'Hi /&4' t75ớ4 E'i n'?y n\t PFst:;
$ +Fo 4'Sp nKi dung Z f1 Dào E'Hi A1#›
$ +Fo 4'Sp E'Hi f1#f2 Dào 4?4 E'Hi sFu#
f5#f7; "5#"8; C5#C9;
* €uFn s?t 4?4 Eết Yu% n'<n /5=4 Dà 7\t 7F
n'<n 9St 4WF :1;
N. B5i N +2X/7
T'l4 'àn' sFo 4'Sp Dà di 4'uy0n 4Zng
t'v4 Dà d@ (i3u
T"o t$8n t/nh
O. B5i O +2X/8
T'l4 'àn' 4'ƒn Dà /iVu 4'un' /K 7Kng 4WF
4Kt> 4'iVu 4Fo 4WF 'àng;
; CWng 4H#
$ A`y nau 4?4' sFo 4'Sp nKi dung Z t&n'> 4?4' di 4'uy0n nKi dung Z t&n' *
$ A`y nau 4?4' sFo 4'Sp nKi dung 4?4 Z 4G 4Zng t'v4> 4?4' di 4'uy0n nKi dung 4?4 Z
4G 4Zng t'v4 *
GV: Lê S= >hiến Trang A?
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
5; kon dj#
$ T'Fo t?4 (ại t7an 1?y t&n' nếu 4G /iVu Ei3n;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
DiEn FG8, nà' HH thán HH năm 200H<
X„ k…q†T C‡f "fN 2••J A•†…
DiEn FG8, nà' 2B thán 11 năm 2009
X„ k…q†T C‡f TL T‚ˆ‰N2
T&2" P?@"/ Gi1"/
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
31 1! 29/11/2009 08/12/2009
7/7
5 7/!
"ài t<p#
BÀI T_P
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Xi01 t7F Di34 nb1 .bnt Eiến t'v4 4WF 'C4 sin' Dà Di34 s, d-ng 4?4 'à1
/0 t&n' to?n;
2. Kỹ Năng: T'l4 'i3n /5=4 4?4 p'Sp to?n .•ng 4?4' s, d-ng 'à1> 4Zng t'v4;
3. Thái độ: AC4 sin' t'_y /5=4 (=i &4' 4WF Di34 s, d-ng 'à1 Dà 4Zng t'v4 t7ong t&n'
to?n;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> .%ng p'-;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
GV: Lê S= >hiến Trang A@
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
A`y nau 4?4' 4'ƒn t'a1 4Kt * C?4'
4'ƒn t'a1 'àng *
A`y nau 4?4' 9GF 4Kt * C?4' 9GF
'àng *
C'Cn 4Kt → •ns:7t Co(u1ns
C'Cn 'àng → •ns:7t ‚o~s
C'Cn 4Kt → 8dit k:(:t:
C'Cn 'àng → 8dit k:(:t:
5
5
3; "ài 1ới#
A+ s, d-ng 4?4 'à1 sFu#
+…J
fI8‚f28
Jf{
J•N
pT" (ớn n'_t> n's n'_t;
4P piVu 4'un' /K 7Kng 4WF 'àng Dà 4Kt 4'o
p'y '=p;
dP T'a 4Kt L• Dà 4'o /i01 Dào; N'<n 9St
g) DV Eết Yu% tQng /i01*
; CWng 4H#
$ N'b4 (ại 4?4 .5ớ4 s, d-ng 4Zng t'v4;
$ A`y nau 4?4' sFo 4'Sp nKi dung Z t&n'> 4?4' di 4'uy0n nKi dung Z t&n' *
$ A`y nau 4?4' sFo 4'Sp nKi dung 4?4 Z 4G 4Zng t'v4> 4?4' di 4'uy0n nKi dung 4?4 Z
4G 4Zng t'v4 *
GV: Lê S= >hiến Trang AA
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
5; kon dj#
$ T'l4 'àn' t7an 1?y nếu 4G /iVu Ei3n
$ C'umn .M 4'o .ài Ei01 t7F t'l4 'àn';
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
32 1! 29/11/2009
09/12/2009 5 7/!
12/12/2009 7/7
"ài Ei01 t7F#
XIYM TRV 8 TI•T THnC HÀNH
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Xi01 t7F 4'_t (56ng 4?4 t'Fo t?4 t[ .ài 1 /ến .ài 5;
2. Kỹ Năng: C?4 t'Fo t?4 46 .%n .Fn /ầu E'i (à1 Di34 Dới t7Fng t&n';
3. Thái độ: T'?i /K 'C4 t<p ng'ia1 t\4> t'l4 'àn' 'i3u Yu%;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> p'jng 1?y> /V .ài;
$ A+# AC4 Dà 4'umn .M .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
3; "ài Xi01 t7F#
Đd #5i
B5i 8
X'Ri /Kng 4'56ng t7)n' .%ng t&n' 894:(; N'<p t7Fng t&n' Dới nKi dung n'5 sFu#
V B C S H s
GV: Lê S= >hiến Trang AB
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
8 ctt HZ 45 tê" T+W" L• AŽ" ĐTB
> 1 pin' Aoàng fn 8 7 8
N 2 La Aoài fn 9 10 10
O 3 P'ạ1 N'5 fn' 8 ! 8
g P'ạ1 T'Fn' ")n' 8 8 9
i 5 NguyTn Lin' C'i 7 ! 8
m ! Ir {u}n C56ng 10 9 9
u 7 T7ần €uH4 pạt 8 8 9
v 8 NguyTn fn' kuy 8 9 9
9 NguyTn T7ung krng 8 8 7
10 T7ần Aoàng Aà 8 7 8
NF1P
FP N'<p /i01 t'i 4?4 1Zn n'5 1in' 'oạ t7ong ')n';
.P T&n' /i01 t7ung .)n' .•ng 4Zng t'v4 t'&4' '=p Dào 4Kt pT";
4P L5u .%ng t&n' Dới tan D8n )iJm c38 Jm<
B5i > N+, d-ng ')n' 4WF B5i 8P
FP +, d-ng 4?4 'à1 t'&4' '=p /0 t&n' (ại 4?4 Eết Yu% /` t&n' t7ong B5i 8 Dà so s?n' Dới 4?4'
t&n' .•ng 4Zng t'v4;
.P +, d-ng 'à1 fD:7Fg: t&n' /i01 t7ung .)n' t[ng 1Zn 'C4 4WF 4% (ớp t7ong djng pT";
4P +, d-ng 'à1 JF9> Jin 9?4 /Mn' /i01 t7ung .)n' 4Fo n'_t Dà /i01 t7ung .)n' t'_p n'_t;
B5i N
FP C'ƒn t'a1 1Kt 4Kt t7Hng Dào t75ớ4 4Kt k NL•P /0 n'<p 1Zn Ti" n'5 ')n' d5ới;
.P C'ƒn 4?4 'àng t7Hng Dà t'l4 'i3n 4?4 t'Fo t?4 /iVu 4'un' /K 7Kng 4Kt> /K 4Fo 'àng /0 4G
t7Fng t&n' n'5 ')n' F2;
V B C S H s G
8 ctt HZ 45 tê" T+W" Ti" L• AŽ" ĐTB
> 1 pin' Aoàng fn 8 8 7 8 7;7
N
O 2 La Aoài fn 9 10 10 10 9;7
g 3 P'ạ1 N'5 fn' 8 8 ! 8 7;3
i P'ạ1 T'Fn' ")n' 8 9 8 9 8;5
m 5 NguyTn Lin' C'i 7 9 ! 8 7;5
u ! Ir {u}n C56ng 10 10 9 9 9;5
v 7 T7ần €uH4 pạt 8 9 8 9 8;5
8
w
8
8
8 NguyTn fn' kuy 8 7 9 ! 7;5
8
>
9 NguyTn T7ung krng 8 9 8 7 7;7
8
N
10 T7ần Aoàng Aà 8 7 7 8 7;5
IF2K
4P ki 4'uy0n d@ (i3u t7ong 4?4 4Kt t'&4' '=p /0 4G t7Fng t&n' n'5 ')n' F?<
V B C S H s G
GV: Lê S= >hiến Trang A7
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
8 ctt HZ 45 tê" T+W" Ti" L• AŽ" ĐTB
> 1 pin' Aoàng fn 8 7 8 8 7;7
N
O 2 La Aoài fn 10 10 10 9 9;7
g 3 P'ạ1 N'5 fn' 8 ! 8 8 7;3
i P'ạ1 T'Fn' ")n' 9 8 9 8 8;5
m 5 NguyTn Lin' C'i 8 ! 9 7 7;5
u ! Ir {u}n C56ng 9 9 10 10 9;5
v 7 T7ần €uH4 pạt 9 8 9 8 8;5
8w
88 8 NguyTn fn' kuy ! 9 7 8 7;5
8> 9 NguyTn T7ung krng 7 8 9 8 7;7
8N 10 T7ần Aoàng Aà 8 7 7 8 7;5
; CWng 4H#
5; kon dj#
$ xn (ại 4?4 Eiến t'v4 /` 'C4> Dà t'l4 'àn' t7an 1?y nếu 4G /iVu Ei3n;
$ T'Fo t?4 (ại t7an 1?y t&n' nếu 4G /iVu Ei3n;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
DiEn FG8, nà' 1@ thán 12 năm 2009
X„ k…q†T C‡f TL T‚ˆ‰N2
T&2" P?@"/ Gi1"/
GV: Lê S= >hiến Trang AC
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
33 17 0!/12/2009 15/12/2009
7/7
5 7/!
"ài xn t<p#
•N T_P
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Xi01 t7F Di34 nb1 .bnt Eiến t'v4 4WF 'C4 sin' t[ /ầu ne1 'C4; piVu
4'un' Di34 'C4 4WF 'C4 sin' 4rng n'5 Di34 dạy 4WF gi?o Dian;
2. Kỹ Năng: A)n' t'àn' 4'o 'C4 sin' EŒ neng YuFn s?t> p'}n t&4'> t5 duy tQng '=p;
3. Thái độ: Ng'ia1 t\4> t<p t7ung> 4'\ n;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> .%ng p'-;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
GV: Lê S= >hiến Trang A9
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
A`y nau 4?4' 4'ƒn t'a1 4Kt * C?4'
4'ƒn t'a1 'àng *
A`y nau 4?4' 9GF 4Kt * C?4' 9GF
'àng *
C'Cn 4Kt →•ns:7t Co(u1ns
C'Cn 'àng →•ns:7t ‚o~s
C'Cn 4Kt →8dit k:(:t:
C'Cn 'àng →8dit k:(:t:
5
5
3; "ài 1ới#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2i?o Dian /5F 7F 4?4 4'W /V Eiến t'v4 (n
t'uyết 46 .%n /` 'C4 t7ong 4'56ng t7)n'
'C4 E• •;
$ qau 4ầu 'C4 sin' t':o 4? n'}n (ần (5=t
gi%i /?p 4?4 4'W /V (n t'uyết /G;
2I# ‚F .ài t<p Nt7:o .%ng p'-P Dà '5ớng
dBn 'C4 sin' (à1 .ài;
$ p0 'C4 sin' (à1 .ài;
2I# p5F 7F /?p ?n;
$1> 2> $!> 1> 1> 1;
2I# p5F 7F .ài t<p 2 Np'Ft p'iếu 'C4 t<p
4'o 'C4 sin'P;
$ A5ớng dBn 'C4 sin' (à1;
8. L• tu3%t
‚ CWc t1+ tWc Cei -."/ H:cf(
‚ CWc t5" *2" t&ê" c;1 M~ c01 H:cf(
‚ CWc #?)c "P* c="/ tpc
‚ CB *W* c01 cWc 5E
+…J
fI8‚f28
Jf{
J•N
>. B5i tP*
8K Dài 1
2i% s, t7ong Z f1> "1 (ần (5=t (à 4?4 sH $>
3; 81 '`y 4'o .iết Eết Yu% 4WF 4?4 p'Sp
t&n'#
|+…JNf1>"1P
|+…JNf1>"1>"1P
|+…JNf1>"1>$5P
|+…JNf1>"1>2P
&K Dài tXp 2
$ +, d-ng 4?4 'à1# +…J t&n' TQng> Jf{>
J•N t&n' 4Kt TQng> fI8‚f28 t&n' 4Kt
NZng ng'i3p> CZng ng'i3p> kM4' D-;
8 NŽE NN/iD* CN/iD* SAụ T~"/
> >ww8 1!031 52155 1095 *
N >ww> 1703!! 7099 12!381 *
O >wwN 17927 13!1!5 139721 *
g >wwO 18805 159752 157753 *
i G T T B * * * *
m G T L N *
GV: Lê S= >hiến Trang B0
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
u G T N N *
$ L5u .%ng Dới tan Gi8 t$i 98n 138t<
; CWng 4H#
$ N'b4 (ại 4?4 .5ớ4 s, d-ng 'à1 /0 t&n' to?n;
$ N'<n 9St gio?no t<p 4WF 'C4 sin';
5; kon dj#
$ T'l4 'àn' t7an 1?y nếu 4G /iVu Ei3n;
$ C'umn .M tHt 4'o .ài Ei01 t7F 'C4 E• •;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
3 17 0!/12/2009
1!/12/2009 5 7/!
19/12/2009 3 7/7
"ài xn t<p#
•N T_P
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Xi01 t7F Di34 nb1 .bnt Eiến t'v4 4WF 'C4 sin' t[ /ầu ne1 'C4; piVu
4'un' Di34 'C4 4WF 'C4 sin' 4rng n'5 Di34 dạy 4WF gi?o Dian;
2. Kỹ Năng: A)n' t'àn' 4'o 'C4 sin' EŒ neng YuFn s?t> p'}n t&4'> t5 duy tQng '=p;
3. Thái độ: Ng'ia1 t\4> t<p t7ung> 4'\ n;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> .%ng p'-;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
A`y nau 4?4' 4'ƒn t'a1 4Kt * C?4'
4'ƒn t'a1 'àng *
C'Cn 4Kt → •ns:7t Co(u1ns
C'Cn 'àng → •ns:7t ‚o~s
5
GV: Lê S= >hiến Trang B1
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
A`y nau 4?4' 9GF 4Kt * C?4' 9GF
'àng *
C'Cn 4Kt →8dit k:(:t:
C'Cn 'àng →8dit k:(:t:
5
3; "ài 1ới#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2i?o Dian /5F 7F 4?4 4'W /V Eiến t'v4 (n
t'uyết 46 .%n /` 'C4 t7ong 4'56ng t7)n'
'C4 E• •;
$ qau 4ầu 'C4 sin' t':o 4? n'}n (ần (5=t
gi%i /?p 4?4 4'W /V (n t'uyết /G;
2I# ‚F .ài t<p Nt7:o .%ng p'-P Dà '5ớng
dBn 'C4 sin' (à1 .ài;
$ p0 'C4 sin' (à1 .ài;
2I# p5F 7F /?p ?n;
$1> 2> $!> 1> 1> 1;
2I# p5F 7F .ài t<p 2 Np'Ft p'iếu 'C4 t<p
4'o 'C4 sin'P;
$ A5ớng dBn 'C4 sin' (à1;
8. L• tu3%t
‚ CWc t1+ tWc Cei -."/ H:cf(
‚ CWc t5" *2" t&ê" c;1 M~ c01 H:cf(
‚ CWc #?)c "P* c="/ tpc
‚ CB *W* c01 cWc 5E
+…J
fI8‚f28
Jf{
J•N
>. B5i tP*
8K Dài 1
2i% s, t7ong Z f1> "1 (ần (5=t (à 4?4 sH $>
3; 81 '`y 4'o .iết Eết Yu% 4WF 4?4 p'Sp
t&n'#
|+…JNf1>"1P
|+…JNf1>"1>"1P
|+…JNf1>"1>$5P
|+…JNf1>"1>2P
&K Dài tXp 2
$ +, d-ng 4?4 'à1# +…J t&n' TQng> Jf{>
J•N t&n' 4Kt TQng> fI8‚f28 t&n' 4Kt
NZng ng'i3p> CZng ng'i3p> kM4' D-;
8 NŽE NN/iD* CN/iD* SAụ T~"/
> >ww8 1!031 52155 1095 *
N >ww> 1703!! 7099 12!381 *
O >wwN 17927 13!1!5 139721 *
g >wwO 18805 159752 157753 *
i G T T B * * * *
m G T L N *
u G T N N *
$ L5u .%ng Dới tan Gi8 t$i 98n 138t<
GV: Lê S= >hiến Trang B2
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
; CWng 4H#
$ N'b4 (ại 4?4 .5ớ4 s, d-ng 'à1 /0 t&n' to?n;
$ N'<n 9St gio?no t<p 4WF 'C4 sin';
5; kon dj#
$ T'l4 'àn' t7an 1?y nếu 4G /iVu Ei3n;
$ C'umn .M tHt 4'o .ài Ei01 t7F 'C4 E• •;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
37 20 27/12/2009 12/01/2010
7/7
5 7/!
"ài !#
Đ•NH S•NG TRVNG TÍNH
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: pMn' dạng t7Fng t&n'; T'l4 'i3n /Mn' dạng p'Zng 4'@> 4œ 4'@> Ei0u 4'@
Dà tZ 1àu 4'@; Cen (V t7ong Z t&n'; "iết teng 'oo4 gi%1 sH 4'@ t'<p p'}n 4WF d@ (i3u sH;
"iết E• /5^ng .ian Dà tZ 1àu nVn 4'o Z t&n';
2. Kỹ Năng: ‚ƒn (uy3n t'Fo t?4 /Mn' dạng t7Fng t&n' Dới Eiến t'v4 /` 'C4 R Ji47osogt
ho7d D<n d-ng Dào .%ng t&n' 894:(;
3. Thái độ: AC4 sin' dT (ian t5Rng DV n ng'‹F 4?4 n\t (3n' /Mn' dạng 4WF 894:( 'oàn
toàn giHng Dới 4?4 n\t (3n' t56ng vng t7ong ho7d;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> .%ng p'-;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
GV: Lê S= >hiến Trang B?
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
A`y nau 4?4' 4'ƒn t'a1 4Kt * C?4'
4'ƒn t'a1 'àng *
A`y nau 4?4' 9GF 4Kt * C?4' 9GF
'àng *
C'Cn 4Kt →•ns:7t Co(u1ns
C'Cn 'àng →•ns:7t ‚o~s
C'Cn 4Kt →8dit k:(:t:
C'Cn 'àng →8dit k:(:t:
5
5
3; "ài 1ới#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
81 '`y n'b4 (ại 4?4' t'Fy /Qi p'Zng 4'@
t7ong Ji47osogt ho7d *
2I n'<n 9St 4}u t7% (^i 4WF A+
2I# 2iới t'i3u 4?4' t'Fy /Qi p'Zng 4'@
t7ong 894:(
T56ng tl giới t'i3u (ại 4'v4 neng 4WF 4?4
n\t (3n' 4œ 4'@> Ei0u 4'@;
81 '`y n'b4 (ại 4?4' t'Fy /Qi p'Zng 1àu
t7ong Ji47osogt ho7d *
2I# 2iới t'i3u 4?4' t'Fy /Qi gont 1àu
t7ong .%ng t&n' 894:(
A+# €uFn s?t ')n' 57> 58 t7Fng 52 s?4'
gi?o E'oF
2I 4'o A+ 'oạt /Kng n'G1 t'Fo t?4 4en
1Sp t7?i Z> 1Sp p'%i Z> 4en t'Šng gi@F Z;
pại di3n 2 n'G1 (an t7)n' .ày t'Fo t?4
* pV 4Fn' (V t7ong Z t&n' 4ần t'l4 'i3n 4?4
.5ớ4 nào;
A+ t7% (^i
2I 4'Ht (ại;
2I nau 4Zng d-ng 4WF n\t NJ:7g: Dà
8. Đ$" 7,"/ *="/ cQ{ c‘ cQ 45 Ciqu
cQ:
F; T'Fy /Qi p'Zng 4'@#
$ C'Cn Z N4?4 ZP 4ần /Mn' dạng
$ N'?y 1ri tan R Z gont
$ C'Cn p'Zng 4'@ t'&4' '=p
.; T'Fy /Qi 4œ 4'@#
$ C'Cn Z N4?4 ZP 4ần /Mn' dạng
$ N'?y 1ri tan R Z siž:
$ C'Cn 4œ 4'@ t'&4' '=p
4; T'Fy /Qi Ei0u 4'@#
$ C'Cn Z N4?4 ZP 4ần /Mn' dạng
$ N'?y 4'Cn 4?4 4'@ > /0 t'Fy
/Qi Ei0u 4'@ /<1 NBP> ng'iang NYP> gạ4'
4'}n N…P;
>. CZ" E5u *="/:
$ C'Cn Z N4?4 ZP 4ần /Mn' dạng
$ N'?y Dào n\t tont Co(o7;
N. CŽ" (d t&+"/ = t<":
GV: Lê S= >hiến Trang B@
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
C:nt:7P
; CWng 4H#
$ 2Ci 4?4 'C4 sin' (an t'l4 'i3n t'Fo t?4 /Mn' dạng p'Zng 4'@> 4œ 4'@> Ei0u 4'@ Dà
4'Cn 1àu gont Dà 4Fn' (V t7ong Z t&n';
5; kon dj#
$ T'l4 'àn' t7an 1?y nếu 4G /iVu Ei3n;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
DiEn FG8, nà' HH thán HH năm 200H<
X„ k…q†T C‡f "fN 2••J A•†…
DiEn FG8, nà' ?0 thán 12 năm 2009
X„ k…q†T C‡f TL T‚ˆ‰N2
T&2" P?@"/ Gi1"/
GV: Lê S= >hiến Trang BA
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
38 20 03/01/2010
12/01/2010 3 7/!
1!/01/2010 3 7/7
T'l4 'àn' Ÿ!#
TRÌNH BÀ` BẢNG ĐIYM LIP HM
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: T'l4 'i3n 4?4 t'Fo t?4 4en 4'un' d@ (i3u Dà /Mn' dạng t7Fng t&n';
2. Kỹ Năng: AC4 sin' .iết (à1 1Kt .%ng t&n' /šp> .iết s, d-ng 4?4' 4opy 4Zng t'v4;
3. Thái độ: ‚ƒn (uy3n t&n' 4mn t'<n> (à1 Di34 4G E'oF 'C4;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> .%ng p'-;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
A`y nau 4?4' 4'ƒn t'a1 4Kt * C?4'
4'ƒn t'a1 'àng *
A`y nau 4?4' 9GF 4Kt * C?4' 9GF
C'Cn 4Kt →•ns:7t Co(u1ns
C'Cn 'àng →•ns:7t ‚o~s
C'Cn 4Kt →8dit k:(:t:
5
5
GV: Lê S= >hiến Trang BB
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
'àng *
C'Cn 'àng → 8dit k:(:t:
3; "ài 1ới#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
Aoạt /Kng 1# Tri&n Ah)i nội $-ng th(c
h+nh.
2I# t7i0n E'Fi tiết 1 4'o 'C4 sin' (à1 .ài
t<p 1>2
A+# /C4 EŒ Dà ng'ian 4vu /V .ài
JR .%ng t&n' (ớp :1 /` /5=4 (u t7ong .ài
t'l4 'àn'
$ T'l4 'i3n 4?4 4Zng t?4 /Mn' dạng giHng
n' ')n' !!
2I # yau 4ầu T'l4'i3n /Mn' dạng Den .%n
Dới p'Zng 4'@> 4œ 4'@> Ei0u 4'@ E'?4
n'Fu;
Aàng 1 4G 4?4 Z f1 /ến 21 /5=4 gKp
t'àn' 1 Z Dà nK dung /5=4 4en gi@F .%ng
Aoạt /Kng 2# # Th(c h+nh th+nh ';= tr)ng
tính> @B $Cng cDng thức> đ/nh $Eng> căn
chFnh $G 'iH- :+ tD ,+-
2I# tiết 2 4WF .ài này t7i0n E'Fi 4'o 's
(F1 .ài t<p 2
A+# ng'ian 4vu /V .ài Dà (à1 .ài 2
"ài t<p 1# Th-c hành đTnh )"n #ăn &+n #à
9:, căn chUnh )V li.3, t( mà3 #ăn &+n, kZ
đ[n &iEn #à t( mà3 nền;
"ài t<p 2# Th-c hành thành lXp t$8n t/nh,
9\ )]n c(n thRc, đTnh )"n, căn chUnh
)V li.3 #à t( mà3
FP L<p t7Fng t&n' ')n' !7
.P L<p 4Zng t'v4 /0 t&n' 1<t /K d}n sH
Nng^i/E1
2
P 4WF "‚…Nfq t7ong Z 8! sFu
/G sFo 4'Sp 4Zng t'v4 Dào 4?4 Z t6ng vng
4WF 4Kt 8 /0 t&n' 1<t /K d}n sH 4WF 4?4 n$
ớ4 4jn (ại
4P C'ƒn t'a1 4?4 'àng t7Hng 4ần t'iết>
/iVu 4'un' 'àng> 4Kt t'l4 'i3n 4?4 t'Fo t?4
/Mn' dạng Den .%n> /Mn' dạng sH /0 4G
t7Fng t&n' t6ng vng n' ')n' !8
dPLu .%ng t&n' t7an Dới tan C?4 nớ4 kNf
; CWng 4H#
$ N'<n 9St /?n' gi? 4'o /i01 t':o t[ng n'G1;
$ N'<n 9St /?n' gi? tiết t'l4 'àn'
5; kon dj#
$ T'l4 'àn' t7an 1?y nếu 4G /iVu Ei3n;
$ C'umn .M tHt 4'o .ài Ei01 t7F 'C4 E• •;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
GV: Lê S= >hiến Trang B7
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
39 21 10/01/2010
19/01/2010 1 7/!
23/01/2010 1 7/7
"ài !#
Đ•NH S•NG TRVNG TÍNH KttL
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: pMn' dạng t7Fng t&n'; T'l4 'i3n /Mn' dạng p'Zng 4'@> 4œ 4'@> Ei0u 4'@
Dà tZ 1àu 4'@; Cen (V t7ong Z t&n'; "iết teng 'oo4 gi%1 sH 4'@ t'<p p'}n 4WF d@ (i3u sH;
"iết E• /5^ng .ian Dà tZ 1àu nVn 4'o Z t&n';
2. Kỹ Năng: ‚ƒn (uy3n t'Fo t?4 /Mn' dạng t7Fng t&n' Dới Eiến t'v4 /` 'C4 R Ji47osogt
ho7d D<n d-ng Dào .%ng t&n' 894:(;
3. Thái độ: AC4 sin' dT (ian t5Rng DV n ng'‹F 4?4 n\t (3n' /Mn' dạng 4WF 894:( 'oàn
toàn giHng Dới 4?4 n\t (3n' t56ng vng t7ong ho7d;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> .%ng p'-;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
GV: Lê S= >hiến Trang BC
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
A`y nau 4?4' 4'ƒn t'a1 4Kt * C?4'
4'ƒn t'a1 'àng *
A`y nau 4?4' 9GF 4Kt * C?4' 9GF
'àng *
C'Cn 4Kt → •ns:7t Co(u1ns
C'Cn 'àng → •ns:7t ‚o~s
C'Cn 4Kt → 8dit k:(:t:
C'Cn 'àng → 8dit k:(:t:
5
5
3; "ài 1ới#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
81 '`y n'b4 (ại 4?4' t'Fy /Qi p'Zng 4'@
t7ong Ji47osogt ho7d *
2I n'<n 9St 4}u t7% (^i 4WF A+
2I# 2iới t'i3u 4?4' t'Fy /Qi p'Zng 4'@
t7ong 894:(
T56ng tl giới t'i3u (ại 4'v4 neng 4WF 4?4
n\t (3n' 4œ 4'@> Ei0u 4'@;
81 '`y n'b4 (ại 4?4' t'Fy /Qi p'Zng 1àu
t7ong Ji47osogt ho7d *
2I# 2iới t'i3u 4?4' t'Fy /Qi gont 1àu
t7ong .%ng t&n' 894:(
A+# €uFn s?t ')n' 57> 58 t7Fng 52 s?4'
gi?o E'oF
2I 4'o A+ 'oạt /Kng n'G1 t'Fo t?4 4en
1Sp t7?i Z> 1Sp p'%i Z> 4en t'Šng gi@F Z;
pại di3n 2 n'G1 (an t7)n' .ày t'Fo t?4
* pV 4Fn' (V t7ong Z t&n' 4ần t'l4 'i3n 4?4
.5ớ4 nào;
A+ t7% (^i
2I 4'Ht (ại;
2I nau 4Zng d-ng 4WF n\t NJ:7g: Dà
8. Đ$" 7,"/ *="/ cQ{ c‘ cQ 45 Ciqu
cQ:
F; T'Fy /Qi p'Zng 4'@#
$ C'Cn Z N4?4 ZP 4ần /Mn' dạng
$ N'?y 1ri tan R Z gont
$ C'Cn p'Zng 4'@ t'&4' '=p
.; T'Fy /Qi 4œ 4'@#
$ C'Cn Z N4?4 ZP 4ần /Mn' dạng
$ N'?y 1ri tan R Z siž:
$ C'Cn 4œ 4'@ t'&4' '=p
4; T'Fy /Qi Ei0u 4'@#
$ C'Cn Z N4?4 ZP 4ần /Mn' dạng
$ N'?y 4'Cn 4?4 4'@ > /0 t'Fy
/Qi Ei0u 4'@ /<1 NBP> ng'iang NYP> gạ4'
4'}n N…P;
>. CZ" E5u *="/:
$ C'Cn Z N4?4 ZP 4ần /Mn' dạng
$ N'?y Dào n\t tont Co(o7;
N. CŽ" (d t&+"/ = t<":
GV: Lê S= >hiến Trang B9
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
C:nt:7P
; CWng 4H#
$ 2Ci 4?4 'C4 sin' (an t'l4 'i3n t'Fo t?4 /Mn' dạng p'Zng 4'@> 4œ 4'@> Ei0u 4'@ Dà
4'Cn 1àu gont Dà 4Fn' (V t7ong Z t&n';
5; kon dj#
$ T'l4 'àn' t7an 1?y nếu 4G /iVu Ei3n;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
0 21 10/01/2010
19/01/2010 3 7/!
23/01/2010 3 7/7
T'l4 'àn' Ÿ!#
TRÌNH BÀ` BẢNG ĐIYM LIP HM KttL
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: T'l4 'i3n 4?4 t'Fo t?4 4en 4'un' d@ (i3u Dà /Mn' dạng t7Fng t&n';
2. Kỹ Năng: AC4 sin' .iết (à1 1Kt .%ng t&n' /šp> .iết s, d-ng 4?4' 4opy 4Zng t'v4;
3. Thái độ: ‚ƒn (uy3n t&n' 4mn t'<n> (à1 Di34 4G E'oF 'C4;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> .%ng p'-;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
A`y nau 4?4' 4'ƒn t'a1 4Kt * C?4'
4'ƒn t'a1 'àng *
A`y nau 4?4' 9GF 4Kt * C?4' 9GF
'àng *
C'Cn 4Kt →•ns:7t Co(u1ns
C'Cn 'àng →•ns:7t ‚o~s
C'Cn 4Kt →8dit k:(:t:
C'Cn 'àng →8dit k:(:t:
5
5
GV: Lê S= >hiến Trang 70
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
3; "ài 1ới#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
Aoạt /Kng 1# Tri&n Ah)i nội $-ng th(c
h+nh.
2I# t7i0n E'Fi tiết 1 4'o 'C4 sin' (à1 .ài
t<p 1>2
A+# /C4 EŒ Dà ng'ian 4vu /V .ài
JR .%ng t&n' (ớp :1 /` /5=4 (u t7ong .ài
t'l4 'àn'
$ T'l4 'i3n 4?4 4Zng t?4 /Mn' dạng giHng
n' ')n' !!
2I # yau 4ầu T'l4'i3n /Mn' dạng Den .%n
Dới p'Zng 4'@> 4œ 4'@> Ei0u 4'@ E'?4
n'Fu;
Aàng 1 4G 4?4 Z f1 /ến 21 /5=4 gKp
t'àn' 1 Z Dà nK dung /5=4 4en gi@F .%ng
Aoạt /Kng 2# # Th(c h+nh th+nh ';= tr)ng
tính> @B $Cng cDng thức> đ/nh $Eng> căn
chFnh $G 'iH- :+ tD ,+-
2I# tiết 2 4WF .ài này t7i0n E'Fi 4'o 's
(F1 .ài t<p 2
A+# ng'ian 4vu /V .ài Dà (à1 .ài 2
"ài t<p 1# Th-c hành đTnh )"n #ăn &+n #à
9:, căn chUnh )V li.3, t( mà3 #ăn &+n, kZ
đ[n &iEn #à t( mà3 nền;
"ài t<p 2# Th-c hành thành lXp t$8n t/nh,
9\ )]n c(n thRc, đTnh )"n, căn chUnh
)V li.3 #à t( mà3
FP L<p t7Fng t&n' ')n' !7
.P L<p 4Zng t'v4 /0 t&n' 1<t /K d}n sH
Nng^i/E1
2
P 4WF "‚…Nfq t7ong Z 8! sFu
/G sFo 4'Sp 4Zng t'v4 Dào 4?4 Z t6ng vng
4WF 4Kt 8 /0 t&n' 1<t /K d}n sH 4WF 4?4 n$
ớ4 4jn (ại
4P C'ƒn t'a1 4?4 'àng t7Hng 4ần t'iết>
/iVu 4'un' 'àng> 4Kt t'l4 'i3n 4?4 t'Fo t?4
/Mn' dạng Den .%n> /Mn' dạng sH /0 4G
t7Fng t&n' t6ng vng n' ')n' !8
dPLu .%ng t&n' t7an Dới tan C?4 nớ4 kNf
; CWng 4H#
$ N'<n 9St /?n' gi? 4'o /i01 t':o t[ng n'G1;
$ N'<n 9St /?n' gi? tiết t'l4 'àn'
5; kon dj#
$ T'l4 'àn' t7an 1?y nếu 4G /iVu Ei3n;
$ C'umn .M tHt 4'o .ài Ei01 t7F 'C4 E• •;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
GV: Lê S= >hiến Trang 71
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
DiEn FG8, nà' 1B thán 01 năm 2010
X„ k…q†T C‡f TL T‚ˆ‰N2
T&2" P?@"/ Gi1"/
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
1 22 10/01/2010
23/01/2010 1 7/7
2!/01/2010 1 7/!
"ài 7#
TRÌNH BÀ` AÀ IN TRVNG TÍNH
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: T'l4 'i3n 4?4 t'Fo t?4 4en 4'un' d@ (i3u Dà /Mn' dạng t7Fng t&n';
2. Kỹ Năng: AC4 sin' .iết (à1 1Kt .%ng t&n' /šp> .iết s, d-ng 4?4' 4opy 4Zng t'v4;
3. Thái độ: ‚ƒn (uy3n t&n' 4mn t'<n> (à1 Di34 4G E'oF 'C4;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> .%ng p'-;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
A`y nau 4?4' 4'ƒn t'a1 4Kt * C?4'
4'ƒn t'a1 'àng *
A`y nau 4?4' 9GF 4Kt * C?4' 9GF
'àng *
C'Cn 4Kt →•ns:7t Co(u1ns
C'Cn 'àng →•ns:7t ‚o~s
C'Cn 4Kt →8dit k:(:t:
C'Cn 'àng →8dit k:(:t:
5
5
GV: Lê S= >hiến Trang 72
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
3; "ài 1ới#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
Aoạt /Kng 1 9", tr0c tr)ng in
2I# P7int P7:Di:~ N9:1 t7ớ4 E'i inP
2I# C?4 t[ sFu 4G ng'‹F n' t'ế nào
- N:9t# 9:1 t7Fng tiếp t':o
- P7:Dious# 9:1 t7Fng t7ớ4
- C(os:# /Gng 4,F sQ
Aoạt /Kng 2# # IiJ- chFnh ngKt tr)ng
2D# +, d-ng (3n' P1/f B&f1C P&f4if’ R
/}u;
A+# t'l4 'i3n (3n'
Ii:~/ P1/f B&f1C P&f4if’
A+# /C4 nKi dung t'Zng tin t7ong +2X
CG 1_y .5ớ4 t'l4 'i3n#
Aoạt /Kng 2# I8t 'J :+ hư0ng gi1< in
2I# p0 pot (V Dà '5ớng gi_y in tF p'%i
t'l4 'i3n (3n' n' t'ế nào*
A+# T)1 'i0u 4?4 1-4 t7ong 'Kp t'oại
$ T+*# LV t7an
$ "otto1# (V dới
$ L:gt# LV t7?i
$ ‚ig't# LV p'%i
P+&t&1i: '5ớng gi_y /vng
L1"7Mc1*f# '5ớng gi_y n•1 ngFng
1; JfE t&)c t&1"/ i";
N'?y Dào n\t P7int P7:Di:~ N9:1 t7$
ớ4 E'i inP
- N:9t# 9:1 t7Fng tiếp t':o
- P7:Dious# 9:1 t7Fng t7ớ4
- C(os:# /Gng 4,F sQ
2; Đidu cx" "/}t t&1"/;
+, d-ng (3n' P1/f B&f1C P&f4if’ N9:1
ngbt t7FngP t7ong .%ng 4'Cn Ii:~;
$ C?4 /^ng 1àu 9Fn' (à 4?4 /^ng ngbt
t7Fng;
C?4 .5ớ4 t'l4 'i3n#
1; Ai0n t'M t7Fng R 4'ế /K P1/f B&f1C
P&f4if’
2; pF 4on t7s 4'uKt Dào /^ng gbt t7Fng
4on t7s 4'uKt 4'uy0n t'àn'
Aoo4
3; XSo t'% /5^ng E• 9Fn' /ến DM t7& :1
1uHn;
3; ĐŠt (d 45 ?)"/ /i…3 i";
FP pot (V#
1; T'l4 'i3n (3n' gi(:/ PFg: s:tup 'Kp
t'oại 9u_t 'i3n;
2; N'?y 4'uKt 1R t7Fng JF7gins
$ T+*# LV t7an
$ "otto1# (V dới
$ L:gt# LV t7?i
$ ‚ig't# LV p'%i
3; T'Fy /Qi 4?4 sH t7ong 4?4 Z T+*{
"otto1> L:gt> "otto1 /0 t'iết /ot (V
.P 4'Cn '5ớng gi_y in;
1; N'?y 4'uKt /0 1R t7Fng PFg:
2; C'Cn P+&t&1it 4'Cn '5ớng gi_y /vng
L1"7Mc1*f 4'Cn '5ớng gi_y n•1 ngFng;
; •n t7Fng t&n'
N'?y Dào n\t P7int t7an t'Fn' 4Zng 4-
GV: Lê S= >hiến Trang 7?
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
; CWng 4H#
$ Là1 4?4' nào /0 4G t'0 /iVu 4'un' /5=4 4?4 t7Fng in 4'o '=p (&*
$ Là1 4?4' nào /0 4G t'0 t'Fy /Qi '5ớng gi_y in 4WF t7Fng t&n'*
5; kon dj#
$ T'l4 'àn' t7an 1?y nếu 4G /iVu Ei3n;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
2 22 10/01/2010
23/01/2010 2 7/7
2!/01/2010 3 7/!
T'l4 'àn' Ÿ7#
IN SVNH cRCH LIP HM
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: A+ .iết Ei01 t7F t7Fng t&n' t7ớ4 E'i in; T'iết (<p (V Dà '5ớng gi_y 4'o
t7Fng in;
2. Kỹ Năng: A+ .iết /iVu 4'un' 4?4 d_u ngbt t7Fng p'y '=p Dới yau 4ầu in;
3. Thái độ: ‚ƒn (uy3n t&n' 4mn t'<n> (à1 Di34 4G E'oF 'C4;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> p'jng 1?y;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
Xi01 t7F E neng t'l4 'àn' t7an
1?y 4?4 t'Fo t?4 /Mn' dạng t7Fng
t&n' 4WF 'C4 sin';
3; "ài 1ới#
GV: Lê S= >hiến Trang 7@
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
Aoạt /Kng 1# Tri&n Ah)i nội $-ng th(c
h+nh.
2I# t7i0n E'Fi tiết 1 4'o 'C4 sin' (à1 .ài
t<p 1>2
A+# /C4 EŒ Dà ng'ian 4vu /V .ài

$ N'<p .%ng t'Zng tin ')n' 80
$ T'l4 'i3n 4?4 4Zng t?4 /Mn' dạng giHng
n' ')n' 80
2I # yau 4ầu T'l4 'i3n /Mn' dạng Den .%n
Dới p'Zng 4'@> 4œ 4'@> Ei0u 4'@ E'?4
n'Fu;
A+# t)1 'i0u 4?4 4'v4 neng 4WF 4Zng 4-
P&i"t P&f4fi’
Aoạt /Kng 2# Th(c h+nh th+nh ';= tr)ng
tính> @B $Cng cDng thức> đ/nh $Eng> căn
chFnh $G 'iH- :+ tD ,+-
2I# tiết 2 4WF .ài này t7i0n E'Fi 4'o 's
(à1 .ài t<p 2
A+# ng'ian 4vu /V .ài Dà (à1 .ài 2
A+# pMn' dạng Dà t7)n' .ày t7Fng t&n'
•; NKi dung
"ài t<p 1# Siểm t$8 t$8n t/nh t$*c khi in
1L +, d-ng t'Fn' 4Zng 4- P&i"t P&f4fi’;
#L T)1 'i0u 4?4 4'v4 neng 4WF 4?4 n\t
(3n' t7an t'Fn' 4Zng 4- P&i"t P&f4fi’
cL +, d-ng n\t (3n' PFg: "7:FE P7:Di:~
7L Ng'i n'<n (ại 4?4 E'iế1 E'uyết DV
ngbt t7Fng Dà t7an 4?4 t7Fng in> (i3t Ea
4?4 'ớng E'b4 p'-4 n'@ng E'iế1
E'uyết /G;
"ài t<p 2# Thiết đ^t lề t$8n in, h*n i_'
#à điề3 chUnh các )_3 n`t t$8n<
FP
.P
4P
"ài t<p 3# aTnh )"n #à t$%nh &à' t$8n
t/nh
; CWng 4H#
$ N'<n 9St /?n' gi? 4'o /i01 t':o t[ng n'G1;
$ N'<n 9St /?n' gi? tiết t'l4 'àn'
5; kon dj#
$ T'l4 'àn' t7an 1?y nếu 4G /iVu Ei3n;
$ C'umn .M tHt 4'o .ài Ei01 t7F 'C4 E• •;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
GV: Lê S= >hiến Trang 7A
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
3 23 2/01/2010
30/01/2010 1 7/7
02/02/2010 1 7/!
"ài 7#
TRÌNH BÀ` AÀ IN TRVNG TÍNH KttL
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: T'l4 'i3n 4?4 t'Fo t?4 4en 4'un' d@ (i3u Dà /Mn' dạng t7Fng t&n';
2. Kỹ Năng: AC4 sin' .iết (à1 1Kt .%ng t&n' /šp> .iết s, d-ng 4?4' 4opy 4Zng t'v4;
3. Thái độ: ‚ƒn (uy3n t&n' 4mn t'<n> (à1 Di34 4G E'oF 'C4;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> .%ng p'-;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
A`y nau 4?4' 4'ƒn t'a1 4Kt * C?4'
4'ƒn t'a1 'àng *
A`y nau 4?4' 9GF 4Kt * C?4' 9GF
'àng *
C'Cn 4Kt →•ns:7t Co(u1ns
C'Cn 'àng →•ns:7t ‚o~s
C'Cn 4Kt →8dit k:(:t:
C'Cn 'àng →8dit k:(:t:
5
5
3; "ài 1ới#
GV: Lê S= >hiến Trang 7B
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
Aoạt /Kng 1 9", tr0c tr)ng in
2I# P7int P7:Di:~ N9:1 t7ớ4 E'i inP
2I# C?4 t[ sFu 4G ng'‹F n' t'ế nào
- N:9t# 9:1 t7Fng tiếp t':o
- P7:Dious# 9:1 t7Fng t7ớ4
- C(os:# /Gng 4,F sQ
Aoạt /Kng 2# # IiJ- chFnh ngKt tr)ng
2D# +, d-ng (3n' P1/f B&f1C P&f4if’ R
/}u;
A+# t'l4 'i3n (3n'
Ii:~/ P1/f B&f1C P&f4if’
A+# /C4 nKi dung t'Zng tin t7ong +2X
CG 1_y .5ớ4 t'l4 'i3n#
Aoạt /Kng 2# I8t 'J :+ hư0ng gi1< in
2I# p0 pot (V Dà '5ớng gi_y in tF p'%i
t'l4 'i3n (3n' n' t'ế nào*
A+# T)1 'i0u 4?4 1-4 t7ong 'Kp t'oại
$ T+*# LV t7an
$ "otto1# (V dới
$ L:gt# LV t7?i
$ ‚ig't# LV p'%i
P+&t&1i: '5ớng gi_y /vng
L1"7Mc1*f# '5ớng gi_y n•1 ngFng
1; JfE t&)c t&1"/ i";
N'?y Dào n\t P7int P7:Di:~ N9:1 t7$
ớ4 E'i inP
- N:9t# 9:1 t7Fng tiếp t':o
- P7:Dious# 9:1 t7Fng t7ớ4
- C(os:# /Gng 4,F sQ
2; Đidu cx" "/}t t&1"/;
+, d-ng (3n' P1/f B&f1C P&f4if’ N9:1
ngbt t7FngP t7ong .%ng 4'Cn Ii:~;
$ C?4 /^ng 1àu 9Fn' (à 4?4 /^ng ngbt
t7Fng;
C?4 .5ớ4 t'l4 'i3n#
; Ai0n t'M t7Fng R 4'ế /K P1/f B&f1C
P&f4if’
5; pF 4on t7s 4'uKt Dào /^ng gbt t7Fng
4on t7s 4'uKt 4'uy0n t'àn'
Aoo4
!; XSo t'% /5^ng E• 9Fn' /ến DM t7& :1
1uHn;
3; ĐŠt (d 45 ?)"/ /i…3 i";
FP pot (V#
1; T'l4 'i3n (3n' gi(:/ PFg: s:tup 'Kp
t'oại 9u_t 'i3n;
2; N'?y 4'uKt 1R t7Fng JF7gins
$ T+*# LV t7an
$ "otto1# (V dới
$ L:gt# LV t7?i
$ ‚ig't# LV p'%i
3; T'Fy /Qi 4?4 sH t7ong 4?4 Z T+*{
"otto1> L:gt> "otto1 /0 t'iết /ot (V
.P 4'Cn '5ớng gi_y in;
1; N'?y 4'uKt /0 1R t7Fng PFg:
2; C'Cn P+&t&1it 4'Cn '5ớng gi_y /vng
L1"7Mc1*f 4'Cn '5ớng gi_y n•1 ngFng;
; •n t7Fng t&n'
N'?y Dào n\t P7int t7an t'Fn' 4Zng 4-
GV: Lê S= >hiến Trang 77
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
; CWng 4H#
$ Là1 4?4' nào /0 4G t'0 /iVu 4'un' /5=4 4?4 t7Fng in 4'o '=p (&*
$ Là1 4?4' nào /0 4G t'0 t'Fy /Qi '5ớng gi_y in 4WF t7Fng t&n'*
5; kon dj#
$ T'l4 'àn' t7an 1?y nếu 4G /iVu Ei3n;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
23 2/01/2010
30/01/2010 2 7/7
02/02/2010 3 7/!
T'l4 'àn' Ÿ7#
IN SVNH cRCH LIP HM KttL
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: A+ .iết Ei01 t7F t7Fng t&n' t7ớ4 E'i in; T'iết (<p (V Dà '5ớng gi_y 4'o
t7Fng in;
2. Kỹ Năng: A+ .iết /iVu 4'un' 4?4 d_u ngbt t7Fng p'y '=p Dới yau 4ầu in;
3. Thái độ: ‚ƒn (uy3n t&n' 4mn t'<n> (à1 Di34 4G E'oF 'C4;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> p'jng 1?y;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
Xi01 t7F E neng t'l4 'àn' t7an
1?y 4?4 t'Fo t?4 /Mn' dạng t7Fng
t&n' 4WF 'C4 sin';
3; "ài 1ới#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
GV: Lê S= >hiến Trang 7C
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
Aoạt /Kng 1# Tri&n Ah)i nội $-ng th(c
h+nh.
2I# t7i0n E'Fi tiết 1 4'o 'C4 sin' (à1 .ài
t<p 1>2
A+# /C4 EŒ Dà ng'ian 4vu /V .ài

$ N'<p .%ng t'Zng tin ')n' 80
$ T'l4 'i3n 4?4 4Zng t?4 /Mn' dạng giHng
n' ')n' 80
2I # yau 4ầu T'l4 'i3n /Mn' dạng Den .%n
Dới p'Zng 4'@> 4œ 4'@> Ei0u 4'@ E'?4
n'Fu;
A+# t)1 'i0u 4?4 4'v4 neng 4WF 4Zng 4-
P&i"t P&f4fi’
Aoạt /Kng 2# Th(c h+nh th+nh ';= tr)ng
tính> @B $Cng cDng thức> đ/nh $Eng> căn
chFnh $G 'iH- :+ tD ,+-
2I# tiết 2 4WF .ài này t7i0n E'Fi 4'o 's
(à1 .ài t<p 2
A+# ng'ian 4vu /V .ài Dà (à1 .ài 2
A+# pMn' dạng Dà t7)n' .ày t7Fng t&n'
•; NKi dung
"ài t<p 1# Siểm t$8 t$8n t/nh t$*c khi in
fL +, d-ng t'Fn' 4Zng 4- P&i"t P&f4fi’;
“L T)1 'i0u 4?4 4'v4 neng 4WF 4?4 n\t
(3n' t7an t'Fn' 4Zng 4- P&i"t P&f4fi’
/L +, d-ng n\t (3n' PFg: "7:FE P7:Di:~
L Ng'i n'<n (ại 4?4 E'iế1 E'uyết DV
ngbt t7Fng Dà t7an 4?4 t7Fng in> (i3t Ea
4?4 'ớng E'b4 p'-4 n'@ng E'iế1
E'uyết /G;
"ài t<p 2# Thiết đ^t lề t$8n in, h*n i_'
#à điề3 chUnh các )_3 n`t t$8n<
FP
.P
4P
"ài t<p 3# aTnh )"n #à t$%nh &à' t$8n
t/nh
; CWng 4H#
$ N'<n 9St /?n' gi? 4'o /i01 t':o t[ng n'G1;
$ N'<n 9St /?n' gi? tiết t'l4 'àn'
5; kon dj#
$ T'l4 'àn' t7an 1?y nếu 4G /iVu Ei3n;
$ C'umn .M tHt 4'o .ài Ei01 t7F 'C4 E• •;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
GV: Lê S= >hiến Trang 79
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
DiEn FG8, nà' HH thán HH năm 200H<
X„ k…q†T C‡f "fN 2••J A•†…
DiEn FG8, nà' ?0 thán 01 năm 2010
X„ k…q†T C‡f TL T‚ˆ‰N2
T&2" P?@"/ Gi1"/
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
5 2 31/01/2010
0!/02/2010 1 7/7
09/02/2010 1 7/!
"ài 8#
c”P J•P AÀ L^C ST LIỆG
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: T'l4 'i3n 4?4 t'Fo t?4 sbp 9ếp d@ (i3u t7ong t7Fng t&n'> (C4 d@ (i3u t':o
yau 4ầu;
2. Kỹ Năng: AC4 sin' .iết t'l4 'i3n t':o 4?4 .5ớ4 Dà ')n' dung /5=4 4?4 t'Fo t?4 t7an
1àn ')n';
3. Thái độ: ‚ƒn (uy3n t&n' 4mn t'<n> (à1 Di34 4G E'oF 'C4;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> .%ng p'-;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
A+1# C?4' Ei01 t7F 1Kt t7Fng t&n'
t7ớ4 E'i in;*
A+2# C?4' t'iết Eế 1Kt t7Fng in *
2I# 4'o 's n'<n 9St 4}u t7% (ji 4WF
.ạn gD /?n' gi? 4'o /i01
GV: Lê S= >hiến Trang C0
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
3; "ài 1ới#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
Aoạt /Kng 2# +bp 9ếp d@ (i3u
A+# YuFn s?t .%ng ')n' 82> 83 >8
2I# /F 7F 4?4' sbp 9ếp d@ (i3u
Ly n # A+ nếu E'Zng t'_y n\t 4Zng 4- t7an
t') gi?o Dian 'ớng d<n 4?4' (_y n' 6 +2X
A85
A+# 7\t 7F 4? .5ớ4 t'l4 'i3n
Aoạt /Kng 2# L3c $G 'iH-
A+# €uFn s?t ')n' 88 /uF 7F n'<n 9St
2I# "5ớ4 1# C'umn .M gc1 n'@ng t'Fo
t?4 nào*
A+# €uFn s?t ')n' 89>90
+Fu E'i t'l4 'i3n .5ớ4 này :1 t'_y Z ')n'
90 9u_t 'i3n 4?i g) *
2I# "5ớ4 2# '3c
A+# €uFn s?t ')n' 91
C'Cn tiau 4'umn /0 (C4;
A+# (u n sFu E'i t'l4 'i3n 9ong tF 4ần 4'\
n;
Aoạt /Kng 3# L3c các h+ng cM giá tr/ '0n
nh1t Nh)< nh2 nh1t6
•; K= .ế= $G 'iH-
JuHn sbp 9ếp d@ (i3u tF t'l4 'i3n t':o 4?4
.5ớ4 sFu#
1; N'?y 4'uKt 4'Cn 1Kt Z t7ong 4Kt
:1 4ần sbp 9ếp d@ (i3u
2; N'?y n\t t7an t'Fn' 4Zng 4- /0
sbp 9ếp t':o t'v tl teng dần 'oo4
n'?y n\t /0 sbp 9ếp gi%1 dần
Ik# T7Fng t&n' dới /}y (à Eết Yu% t'i /_u
4WF /oàn D<n /Kng Dian 4?4 nớ4 t'F1 giF
+8f2fJ8 22 '8! /0 sbp 9ếp t':o t'v
'ạng 4?4 nớ4 t':o tZng sH 'uy 4'6ng /ạt
/5=4> :1 4G t'0 t'l4 'i3n n' sFu;
••; L¡C k¢ L•†…
1; "5ớ4 1# Ch-On b/
1; N'?y 4'uKt Dào 1Kt Z t7ong Dyng
d@ (i3u 4ần (C4;
2; JR .%ng 4'Cn kFtF / ti(t:7 / futo ti(t:7
.%ng 4'on 'i3n 7F
1; "5ớ4 2# '3c
Là .5ớ4 4'Cn tiau 4'umn /0 (C4; N'?y Dào
n\t ! t7an 'àng tiau /V 4Kt
• C'Cn (3n' kFtF $$” ti(t:7 $$” +'o~
F(( 'i0n t'M toàn .K dFn' s?4';
• /0 t'o?t E'si 4'ế /K (C4 :1 4'Cn (ại
(3n' kFtF $$” ti(t:7 $$” 9o? /?n'
d_u futo ti(t:7
•••; L¡C C•C A£N2 C¤ 2•• T‚¥ L¦N
NA§T NAfq NA¨ NA§TP
Tiếp nHi .5ớ4 (C4 4'\ng tF t'l4 'i3n 4?4
t'Fo t?4 tiếp t':o n' sFu#
1; C'Cn Top N(ớn n'_tP 'Fy "otto1
Nn's n'_tP
2; C'Cn 'oo4 n'_p sH 'àng 4ần n'<p;
3; n'?y ™X
; CWng 4H#
GV: Lê S= >hiến Trang C1
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
$ p0 sbp 9ếp dFn' s?4' d@ (i3u :1 4G t'0 dung (3n' g) 4WF 8{C8L*
$ LC4 d@ (i3u (à g)* '`y nau 1Kt Dài D& d- t'l4 tế*
$ A`y nau 4?4 .5ớ4 4ần t'l4 'i3n E'i (C4 d@ (i3u*
5; kon dj#
$ T'l4 'àn' t7an 1?y nếu 4G /iVu Ei3n;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
! 2 31/01/2010
0!/02/2010 2 7/7
09/02/2010 3 7/!
T'l4 'àn' Ÿ8#
VI LÀ NG•I H^C GI–I
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: A+ "iết t'l4 'i3n 4?4 t'Fo t?4 sbp 9ếp d@ (i3u t7ong t7Fng t&n';
2. Kỹ Năng: A+ "iết E'?i ni31 (C4 d@ (i3u Dà t'l4 'i3n 4?4 .5ớ4 (C4 d@ (i3n t':o yau 4ầu;
3. Thái độ: ‚ƒn (uy3n t&n' 4mn t'<n> (à1 Di34 4G E'oF 'C4;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> p'jng 1?y;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
Xi01 t7F E neng t'l4 'àn' t7an
1?y 4?4 t'Fo t?4 sbp 9ếp Dà (C4 d@
(i3u 4WF 'C4 sin';
3; "ài t'l4 'àn'#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
Aoạt /Kng 1# Asi .ài 4r
A+1# K= .ế= $G 'iH-* A+1# T7% (^i
GV: Lê S= >hiến Trang C2
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
A+2# p0 sbp 9ếp dFn' s?4' d@ (i3u :1 4G
t'0 dung (3n' g) 4WF 8{C8L*
2I# 4'o 's n'<n 9St 4}u t7% (ji 4WF .ạn gD
/?n' gi? 4'o /i01
Aoạt /Kng 2# Nội $-ng th(c h+nh
2I # L3c $G 'iH-
2I# "5ớ4 2# '3c
• 2I# C'Cn (3n' kFtF $$” ti(t:7 $$”
+'o~ F(( 'i0n t'M toàn .K dFn' s?4';
• /0 t'o?t E'si 4'ế /K (C4 :1 4'Cn (ại
(3n' kFtF $$” ti(t:7 $$” 9o? /?n'
d_u futo ti(t:7
C'Cn tiau 4'umn /0 (C4;
A+# (u n sFu E'i t'l4 'i3n 9ong tF 4ần 4'\
n;
2I# L3c các h+ng cM giá tr/ '0n nh1t
Nh)< nh2 nh1t6
Aoạt /Kng 3# P+i t;=
AC4 sin' (à1 .ài t<p 1>2>3 1zi tiết 1 .ài
Aoạt /Kng # p?n' gi? Dà 4'o /i01 t':o
t[ng n'G1;
A+ 2# t7% (^i
•; N©• k…N2
1; K= .ế= $G 'iH-
JuHn sbp 9ếp d@ (i3u tF t'l4 'i3n t':o 4?4
.5ớ4 sFu#
3; N'?y 4'uKt 4'Cn 1Kt Z t7ong 4Kt
:1 4ần sbp 9ếp d@ (i3u
; N'?y n\t t7an t'Fn' 4Zng 4- /0
sbp 9ếp t':o t'v tl teng dần 'oo4
n'?y n\t /0 sbp 9ếp gi%1 dần
••; L¡C k¢ L•†…
1; "5ớ4 1# Ch-On b/
1; N'?y 4'uKt Dào 1Kt Z t7ong Dyng
d@ (i3u 4ần (C4;
2; JR .%ng 4'Cn kFtF / ti(t:7 / futo ti(t:7
.%ng 4'on 'i3n 7F
1; "5ớ4 2# '3c
Là .5ớ4 4'Cn tiau 4'umn /0 (C4; N'?y Dào
n\t ! t7an 'àng tiau /V 4Kt
•••; L¡C C•C A£N2 C¤ 2•• T‚¥ L¦N
NA§T NAfq NA¨ NA§TP
Tiếp nHi .5ớ4 (C4 4'\ng tF t'l4 'i3n 4?4
t'Fo t?4 tiếp t':o n' sFu#
; C'Cn Top N(ớn n'_tP 'Fy "otto1
Nn's n'_tP
5; C'Cn 'oo4 n'_p sH 'àng 4ần n'<p;
!; n'?y ™X
Tiết 1
"ài 1# +bp 9ếp Dà (C4 d@ (i3u
FP
.P
4P
"ài 2# L<p t7Fng t&n'> sbp 9ếp Dà (C4 d@
(i3u; "%ng ')n' 95
FP
.P
GV: Lê S= >hiến Trang C?
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
4P
"ài t<p 3# t)1 'i0u t'a1 DV sbp 9ếp Dà (C4
d@ (i3u
; CWng 4H#
$ N'<n 9St /?n' gi? 4'o /i01 t':o t[ng n'G1;
$ N'<n 9St /?n' gi? tiết t'l4 'àn'
5; kon dj#
$ T'l4 'àn' t7an 1?y nếu 4G /iVu Ei3n;
$ C'umn .M tHt 4'o .ài Ei01 t7F 'C4 E• •;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
7 25 07/02/2010
23/02/2010 1 7/!
27/02/2010 1 7/7
"ài 8#
c”P J•P AÀ L^C ST LIỆG KttL
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: T'l4 'i3n 4?4 t'Fo t?4 sbp 9ếp d@ (i3u t7ong t7Fng t&n'> (C4 d@ (i3u t':o
yau 4ầu;
2. Kỹ Năng: AC4 sin' .iết t'l4 'i3n t':o 4?4 .5ớ4 Dà ')n' dung /5=4 4?4 t'Fo t?4 t7an
1àn ')n';
3. Thái độ: ‚ƒn (uy3n t&n' 4mn t'<n> (à1 Di34 4G E'oF 'C4;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> .%ng p'-;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
A+1# C?4' Ei01 t7F 1Kt t7Fng t&n'
t7ớ4 E'i in;*
A+2# C?4' t'iết Eế 1Kt t7Fng in *
2I# 4'o 's n'<n 9St 4}u t7% (ji 4WF
.ạn gD /?n' gi? 4'o /i01
3; "ài 1ới#
GV: Lê S= >hiến Trang C@
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
Aoạt /Kng 2# +bp 9ếp d@ (i3u
A+# YuFn s?t .%ng ')n' 82> 83 >8
2I# /F 7F 4?4' sbp 9ếp d@ (i3u
Ly n # A+ nếu E'Zng t'_y n\t 4Zng 4- t7an
t') gi?o Dian 'ớng d<n 4?4' (_y n' 6 +2X
A85
A+# 7\t 7F 4? .5ớ4 t'l4 'i3n
Aoạt /Kng 2# L3c $G 'iH-
A+# €uFn s?t ')n' 88 /uF 7F n'<n 9St
2I# "5ớ4 1# C'umn .M gc1 n'@ng t'Fo
t?4 nào*
A+# €uFn s?t ')n' 89>90
+Fu E'i t'l4 'i3n .5ớ4 này :1 t'_y Z ')n'
90 9u_t 'i3n 4?i g) *
2I# "5ớ4 2# '3c
A+# €uFn s?t ')n' 91
C'Cn tiau 4'umn /0 (C4;
A+# (u n sFu E'i t'l4 'i3n 9ong tF 4ần 4'\
n;
Aoạt /Kng 3# L3c các h+ng cM giá tr/ '0n
nh1t Nh)< nh2 nh1t6
•; K= .ế= $G 'iH-
JuHn sbp 9ếp d@ (i3u tF t'l4 'i3n t':o 4?4
.5ớ4 sFu#
5; N'?y 4'uKt 4'Cn 1Kt Z t7ong 4Kt
:1 4ần sbp 9ếp d@ (i3u
!; N'?y n\t t7an t'Fn' 4Zng 4- /0
sbp 9ếp t':o t'v tl teng dần 'oo4
n'?y n\t /0 sbp 9ếp gi%1 dần
Ik# T7Fng t&n' dới /}y (à Eết Yu% t'i /_u
4WF /oàn D<n /Kng Dian 4?4 nớ4 t'F1 giF
+8f2fJ8 22 '8! /0 sbp 9ếp t':o t'v
'ạng 4?4 nớ4 t':o tZng sH 'uy 4'6ng /ạt
/5=4> :1 4G t'0 t'l4 'i3n n' sFu;
••; L¡C k¢ L•†…
1; "5ớ4 1# Ch-On b/
1; N'?y 4'uKt Dào 1Kt Z t7ong Dyng
d@ (i3u 4ần (C4;
2; JR .%ng 4'Cn kFtF / ti(t:7 / futo ti(t:7
.%ng 4'on 'i3n 7F
1; "5ớ4 2# '3c
Là .5ớ4 4'Cn tiau 4'umn /0 (C4; N'?y Dào
n\t ! t7an 'àng tiau /V 4Kt
• C'Cn (3n' kFtF $$” ti(t:7 $$” +'o~
F(( 'i0n t'M toàn .K dFn' s?4';
• /0 t'o?t E'si 4'ế /K (C4 :1 4'Cn (ại
(3n' kFtF $$” ti(t:7 $$” 9o? /?n'
d_u futo ti(t:7
•••; L¡C C•C A£N2 C¤ 2•• T‚¥ L¦N
NA§T NAfq NA¨ NA§TP
Tiếp nHi .5ớ4 (C4 4'\ng tF t'l4 'i3n 4?4
t'Fo t?4 tiếp t':o n' sFu#
7; C'Cn Top N(ớn n'_tP 'Fy "otto1
Nn's n'_tP
8; C'Cn 'oo4 n'_p sH 'àng 4ần n'<p;
9; n'?y ™X
; CWng 4H#
$ p0 sbp 9ếp dFn' s?4' d@ (i3u :1 4G t'0 dung (3n' g) 4WF 8{C8L*
GV: Lê S= >hiến Trang CA
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
$ LC4 d@ (i3u (à g)* '`y nau 1Kt Dài D& d- t'l4 tế*
$ A`y nau 4?4 .5ớ4 4ần t'l4 'i3n E'i (C4 d@ (i3u*
5; kon dj#
$ T'l4 'àn' t7an 1?y nếu 4G /iVu Ei3n;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
8 25 1/02/2010
23/02/2010 3 7/!
27/02/2010 2 7/7
T'l4 'àn' Ÿ8#
VI LÀ NG•I H^C GI–I KttL
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: A+ "iết t'l4 'i3n 4?4 t'Fo t?4 sbp 9ếp d@ (i3u t7ong t7Fng t&n';
2. Kỹ Năng: A+ "iết E'?i ni31 (C4 d@ (i3u Dà t'l4 'i3n 4?4 .5ớ4 (C4 d@ (i3n t':o yau 4ầu;
3. Thái độ: ‚ƒn (uy3n t&n' 4mn t'<n> (à1 Di34 4G E'oF 'C4;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> p'jng 1?y;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
Xi01 t7F E neng t'l4 'àn' t7an
1?y 4?4 t'Fo t?4 sbp 9ếp Dà (C4 d@
(i3u 4WF 'C4 sin';
3; "ài t'l4 'àn'#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
Aoạt /Kng 1# Asi .ài 4r
A+1# K= .ế= $G 'iH-*
A+2# p0 sbp 9ếp dFn' s?4' d@ (i3u :1 4G
A+1# T7% (^i
GV: Lê S= >hiến Trang CB
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
t'0 dung (3n' g) 4WF 8{C8L*
2I# 4'o 's n'<n 9St 4}u t7% (ji 4WF .ạn gD
/?n' gi? 4'o /i01
Aoạt /Kng 2# Nội $-ng th(c h+nh
2I # L3c $G 'iH-
2I# "5ớ4 2# '3c
• 2I# C'Cn (3n' kFtF $$” ti(t:7 $$”
+'o~ F(( 'i0n t'M toàn .K dFn' s?4';
• /0 t'o?t E'si 4'ế /K (C4 :1 4'Cn (ại
(3n' kFtF $$” ti(t:7 $$” 9o? /?n'
d_u futo ti(t:7
C'Cn tiau 4'umn /0 (C4;
A+# (u n sFu E'i t'l4 'i3n 9ong tF 4ần 4'\
n;
2I# L3c các h+ng cM giá tr/ '0n nh1t
Nh)< nh2 nh1t6
Aoạt /Kng 3# P+i t;=
AC4 sin' (à1 .ài t<p 1>2>3 1zi tiết 1 .ài
Aoạt /Kng # p?n' gi? Dà 4'o /i01 t':o
t[ng n'G1;
A+ 2# t7% (^i
•; N©• k…N2
1; K= .ế= $G 'iH-
JuHn sbp 9ếp d@ (i3u tF t'l4 'i3n t':o 4?4
.5ớ4 sFu#
7; N'?y 4'uKt 4'Cn 1Kt Z t7ong 4Kt
:1 4ần sbp 9ếp d@ (i3u
8; N'?y n\t t7an t'Fn' 4Zng 4- /0
sbp 9ếp t':o t'v tl teng dần 'oo4
n'?y n\t /0 sbp 9ếp gi%1 dần
••; L¡C k¢ L•†…
1; "5ớ4 1# Ch-On b/
1; N'?y 4'uKt Dào 1Kt Z t7ong Dyng
d@ (i3u 4ần (C4;
2; JR .%ng 4'Cn kFtF / ti(t:7 / futo ti(t:7
.%ng 4'on 'i3n 7F
1; "5ớ4 2# '3c
Là .5ớ4 4'Cn tiau 4'umn /0 (C4; N'?y Dào
n\t ! t7an 'àng tiau /V 4Kt
•••; L¡C C•C A£N2 C¤ 2•• T‚¥ L¦N
NA§T NAfq NA¨ NA§TP
Tiếp nHi .5ớ4 (C4 4'\ng tF t'l4 'i3n 4?4
t'Fo t?4 tiếp t':o n' sFu#
10; C'Cn Top N(ớn n'_tP 'Fy "otto1
Nn's n'_tP
11; C'Cn 'oo4 n'_p sH 'àng 4ần n'<p;
12; n'?y ™X
Tiết 1
"ài 1# +bp 9ếp Dà (C4 d@ (i3u
FP
.P
4P
"ài 2# L<p t7Fng t&n'> sbp 9ếp Dà (C4 d@
(i3u; "%ng ')n' 95
FP
.P
4P
GV: Lê S= >hiến Trang C7
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
"ài t<p 3# t)1 'i0u t'a1 DV sbp 9ếp Dà (C4
d@ (i3u
; CWng 4H#
$ N'<n 9St /?n' gi? 4'o /i01 t':o t[ng n'G1;
$ N'<n 9St /?n' gi? tiết t'l4 'àn'
5; kon dj#
$ T'l4 'àn' t7an 1?y nếu 4G /iVu Ei3n;
$ C'umn .M tHt 4'o .ài Ei01 t7F 'C4 E• •;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
DiEn FG8, nà' HH thán HH năm 200H<
X„ k…q†T C‡f "fN 2••J A•†…
DiEn FG8, nà' 22 thán 02 năm 2010
X„ k…q†T C‡f TL T‚ˆ‰N2
T&2" P?@"/ Gi1"/
GV: Lê S= >hiến Trang CC
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
9 2! 21/02/2010
02/3/2010 1 7/!
0!/3/2010 1 7/7
"ài #
H^C ToRN AII TooLXIT MVTH
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: "iết /5=4 n ng'‹F> t?4 d-ng 4WF p'ần 1V1; AC4 sin' .iết E'Ri /Kng>
/Gng p'ần 1V1; N'<n .iết /5=4 4?4 t'àn' p'ần 4G t7an 1àn ')n' 4'&n'
2. Kỹ Năng: AC4 sin' .iết 4?4' t'l4 'i3n (3n' .•ng .%ng 4'Cn Dà .•ng 4?4' gU t7l4
tiếp (3n' t[ djng (3n'; "iết t'l4 'i3n (3n' +i1p(igy Dà P(ot;
3. Thái độ: ‚ƒn (uy3n t&n' 4mn t'<n> (à1 Di34 4G E'oF 'C4;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> .%ng p'-> .ài soạn> .ài t<p 1Bu; T'uyết t7)n'> g=i 1R;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
A+1; k@ (i3u t7ong 4Kt 4ần sbp 9ếp
p'%i 4G /iVu Ei3n g)* Nau t'Fo t?4
t'l4 'i3n sbp 9ếp d@ (i3u*
A+2; Nau t'Fo t?4 (C4 d@ (i3u*
Cyng (oại;
d
10
10
3; "ài 1ới#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
HĐ8# T'E iqu *2" EdE 8‚ Gi)i tiDu *2" EdE:
GV: Lê S= >hiến Trang C9
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
* pC4 p'ần 1 Dà 4'o .iết Too(Eit (à p'ần
1V1 g)* CG (=i &4' n'5 t'ế nào*
N'<n 9St Dà .Q sung
HĐ># T'E iqu cWc Cei -."/ *2"
EdE:
* 2iHng n'5 1Kt sH p'ần 1V1 E'?4> nG 4G
n'@ng 4?4' nào /0 E'Ri /Kng;
N'<n 9St Dà .Q sung
HĐ N: T'E iqu E5" '" (5E 4iDc c01
*2" EdE.
2iới t'i3u 1àn ')n' Nnếu 4G t7Fn' 'oo4
dyng 1?y 4'iếu (anP
* T)1 'i0u sgE Dà nau 4?4 t'àn' p'ần 4G
t7an 1àn ')n';
N'<n 9St Dà .Q sung;
HĐ O: T'E iqu cWc (D" t<" t+W" -@"
/i9".
w T)1 'i0u (3n' +i1p(igy
$ Too(Eit (à p'ần 1V1 to?n 'C4> 4G '@u &4'
Dới 'C4 sin' TAC+
$ Là 4Zng 4- 'z t7= gi%i .ài t<p> t&n' to?n
Dà D] /c t'M;
$ Là 4Zng 4- t56ng t?4 'C4 to?n;
>‚ Xei -."/ *2" EdE:
C1# N'?y /\p Dào .i0u t5=ng t7an
1àn ')n' nVn ª N'?y Dào Z gi@F NZ CZng
4- /ại sHP /0 .bt /ầu (à1 Di34;
N‚ M5" '" (5E 4iDc:
CG 3 4'v4 neng 4'&n'#
$ T•JT:9t Too(s# C?4 4Zng 4- .ian soạn
.ài gi%ng;
$ f(g:.7F Too(s# C?4 4Zng 4- t&n' toFn /ại
sH;
$ kFtF Too(s# C?4 4Zng 4- 9, (& d@ (i3u;
$ T'Fn' tiau /V# Ai0n t'M tan CT> 4?4 n\t
/iVu E'i0n 4,F sQ;
$ T'Fn' .%ng 4'Cn# n6i t'l4 'i3n 4?4 (3n'
4'&n' 4WF p'ần 1V1
$ C,F sQ djng (3n'# gU djng (3n'
$ C,F sQ (à1 Di34 4'&n'# 'i0n t'M Eết Yu%
t'l4 'i3n (3n';
$ C,F sQ D] /c t'M 'à1 sH# 'i0n t'M Eết Yu%
4WF (3n' D];
O‚ CWc (D" t<" t+W" -@" /i9":
)6 Tính t#án các bi&- thức đơn giản:
w L3n' ciE*(i“3#
GV: Lê S= >hiến Trang 90
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
* p0 t'l4 'i3n p'Sp to?n Dới p'}n sH tF
t'l4 'i3n n'@ng .5ớ4 nào;
T'l4 'i3n 1/5 w 3/
2iới t'i3u 'Kp t'oại +i1p(igy

C'\ n# 4G t'0 dyng /0 t&n' to?n 4?4 .i0u
t'v4 to?n 'C4 4'vF sH 'oo4 4% sH (Bn 4'@;
w T)1 'i0u (3n' P(ot
2iới t'i3u 4\ p'?p> 4?4' t'l4 'i3n
2iới t'i3u 4,F sQ >S G&1* su"cti+"
$ pc t'M 4WF 'à1 sH s] 9' t7an 4,F sQ D] /c
t'M
$ T'l4 'i3n n'iVu (3n' P(ot 4G t'0 D] /5=4
n'iVu /K t'M /cng t'^i t7an 4,F sQ D] /c t'M
$ L3n' dyng /0 t&n' to?n gi? t7M .i0u t'v4;
$ C\ p'?p#
ciE*(i“3 «"i0u t'v4 4ần 7\t gCn*
$ Cách 1# t'l4 'i3n t[ .%ng 4'Cn#
B8# N'_n Dào f(g:.7F ª +i1p(igy
B># {''t +i1p(igy
$ 2U .i0u t'v4 to?n 'C4 4ần 7\t gCn;
BN# N'_n ™X# t'l4 'i3n (3n'
CFn4:(# Au (3n'
$” Xết Yu% 'i0n t'M tại 4,F sQ (à1 Di34
4'&n';
Cách 2:
B8# Tại 4,F sQ djng (3n'> gU (3n'#
+i1p(igy 1/5 w 3/
B># N'_n 8nt:7
w L3n' P(+t#
$ L3n' dyng /0 D] t7l4 tiếp 4?4 /c t'M 'à1
sH /6n gi%n;
$ C\ p'?p#
P(ot y|«'à1 sH 4WF 9”
$ Cách 1# t'l4 'i3n t[ .%ng 4'Cn#
B8# P(+t ª >Sª G&1* su"cti+"
B>: {''t >SG&1* su"cti+"
$ N'<p .i0u t'v4 4'vF 9 4ần D] /c t'M;
$ N'<p p'ạ1 Di t7-4 {
BN# N'_n oX
Cách 2:
B8# Tại 4,F sQ djng (3n'> gU (3n'#
P(ot y|3Ž9w1
B># N'_n 8nt:7
GV: Lê S= >hiến Trang 91
2U .i0u t'v4 to?n 'C4 4ần 7\t
gCn
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
; CWng 4H#
$ L3n' +i1p(igy> (3n' P(ot;
5; kon dj#
$ T'l4 'àn' t7an 1?y nếu 4G /iVu Ei3n;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
50 2! 21/02/2010
02/3/2010 3 7/!
0!/3/2010 2 7/7
T'l4 'àn'#
H^C ToRN AII TooLXIT MVTH
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: T'l4 'àn' t'Fo t?4 E'Ri /Kng> /Gng p'ần 1V1; N'<n .iết /5=4 4?4 t'àn'
p'ần 4G t7an 1àn ')n' 4'&n';
2. Kỹ Năng: T'l4 'àn' t'Fo t?4 t'l4 'i3n (3n' .•ng .%ng 4'Cn Dà .•ng 4?4' gU t7l4
tiếp (3n' t[ djng (3n'; T'l4 'i3n (3n' +i1p(igy Dà P(ot Dới 1Kt sH D& d-;
3. Thái độ: ‚ƒn (uy3n t&n' 4mn t'<n> (à1 Di34 4G E'oF 'C4;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> p'jng 1?y;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
Nau 4Zng d-ng 4WF (3n' +i1p(igy*
Nau 4Zng d-ng 4WF (3n' P(ot*
kyng /0 t&n' to?n gi? t7M .i0u t'v4
kyng /0 D] t7l4 tiếp 4?4 /c t'M 'à1
5
5
GV: Lê S= >hiến Trang 92
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
sH /6n gi%n
3; "ài t'l4 'àn'#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
N.i 7u"/ #5i ttc 5":
HĐ8# Ttc iD" cWc cWc Cei -."/
*2" EdE
* Nau t'Fo t?4 E'Ri /Kng;
$ N'<n 9St Dà .Q sung 4?4' E'?4;
HĐ >: T'E iqu E5" '" (5E 4iDc c01
*2" EdE.
* €uFn s?t Dà nau 4?4 t'àn' p'ần t7an 1àn
')n'
N'<n 9St Dà .Q sung;
HĐ N: Ttc 5" t1+ tWc 4)i (D"
ciE*(i“3 45 P(+t
* n ng'‹F 4WF (3n' (à g)
* Nau 4\ p'?p 4WF (3n'
* T'l4 'i3n t&n' to?n .i0u t'v4 sFu#
8‚ Xei -."/ *2" EdE:
C1# N'?y /\p Dào .i0u t5=ng t7an
1àn ')n' nVn ª N'?y Dào Z gi@F NZ CZng
4- /ại sHP /0 .bt /ầu (à1 Di34;
>‚ M5" '" (5E 4iDc:
$ T•JT:9t Too(s# C?4 4Zng 4- .ian soạn
.ài gi%ng;
$ f(g:.7F Too(s# C?4 4Zng 4- t&n' toFn /ại
sH;
$ kFtF Too(s# C?4 4Zng 4- 9, (& d@ (i3u;
$ T'Fn' tiau /V# Ai0n t'M tan CT> 4?4 n\t
/iVu E'i0n 4,F sQ;
$ T'Fn' .%ng 4'Cn# n6i t'l4 'i3n 4?4 (3n'
4'&n' 4WF p'ần 1V1
$ C,F sQ djng (3n'# gU djng (3n'
$ C,F sQ (à1 Di34 4'&n'# 'i0n t'M Eết Yu%
t'l4 'i3n (3n';
$ C,F sQ D] /c t'M 'à1 sH# 'i0n t'M Eết Yu%
4WF (3n' D];
N‚ Ttc 5" 4)i (D" ciE*(i“3 45 P(+t:
GV: Lê S= >hiến Trang 9?
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
1/5 w 3/
2iới t'i3u 'Kp t'oại +i1p(igy

* Nau Eết Yu% D[F t'l4 'i3n
* C?4' E'?4 t'l4 'i3n (3n'
C'\ n# 4G t'0 dyng /0 t&n' to?n 4?4 .i0u
t'v4 to?n 'C4 4'vF sH 'oo4 4% sH (Bn 4'@;
* T'l4 'i3n (3n' Dới .i0u t'v4 sFu#
9’3Žy’w2Ž9’3Žy’
$ €uFn s?t> t':o dUi> '5ớng dBn
* C'o .iết Eết Yu% t'l4 'i3n
* n ng'‹F 4WF (3n'
* Nau 4\ p'?p (3n'
* T'l4 'i3n D] /c t'M 'à1 sH sFu#
q|3Ž9w1
$ pc t'M 4WF 'à1 sH s] 9' t7an 4,F sQ D] /c
t'M
* €uFn s?t Eết Yu%> s,F t':o '3 sH 4WF 9
* T'l4 'i3n (3n' /0 D] /c t'M sFu#
y| 1/9 w 3Ž9
* Nau Eết Yu% D[F t'l4 'i3n
$ €uFn s?t t[ng n'G1 t'l4 'i3n;
$ N'<n 9St Dà .Q sung
)6 LHnh i,='iQ<:
$ L3n' dyng /0 t&n' to?n gi? t7M .i0u t'v4;
$ C\ p'?p#
ciE*(i“3 «"i0u t'v4 4ần 7\t gCn*
$ Cách 1# t'l4 'i3n t[ .%ng 4'Cn#
B8# N'_n Dào f(g:.7F ª +i1p(igy
B># {''t +i1p(igy
$ 2U .i0u t'v4 to?n 'C4 4ần 7\t gCn;
N1/5w3/P
BN# N'_n ™X# t'l4 'i3n (3n'
¬ Xết Yu% 'i0n t'M tại 4,F sQ (à1 Di34
4'&n';
Cách 2:
B8# Tại 4,F sQ djng (3n'> gU (3n'#
+i1p(igy 1/5 w 3/
B># N'_n 8nt:7
b6 LHnh ?'#t:
$ L3n' dyng /0 D] t7l4 tiếp 4?4 /c t'M 'à1
sH /6n gi%n;
$ C\ p'?p#
P(ot y|«'à1 sH 4WF 9”
$ Cách 1# t'l4 'i3n t[ .%ng 4'Cn#
B8# P(+t ª >Sª G&1* su"cti+"
B>: {''t >SG&1* su"cti+"
$ N'<p .i0u t'v4 4'vF 9 4ần D] /c t'M;
N3Ž9w1P
$ N'<p p'ạ1 Di t7-4 {
BN# N'_n oX
$ Cách 2:
B8# Tại 4,F sQ djng (3n'> gU (3n'#
P(ot y|3Ž9w1
B># N'_n 8nt:7
GV: Lê S= >hiến Trang 9@
2U .i0u t'v4 to?n 'C4 4ần 7\t
gCn
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
; CWng 4H#
$ L3n' +i1p(igy> (3n' P(ot;
5; kon dj#
$ T'l4 'àn' t7an 1?y R n'à> nếu 4G /iVu Ei3n;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
51 27 28/02/2010
09/3/2010 1 7/!
13/3/2010 1 7/7
"ài #
H^C ToRN AII TooLXIT MVTH KttL
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: "iết /5=4 n ng'‹F> t?4 d-ng 4WF p'ần 1V1; AC4 sin' .iết E'Ri /Kng>
/Gng p'ần 1V1; N'<n .iết /5=4 4?4 t'àn' p'ần 4G t7an 1àn ')n' 4'&n'
2. Kỹ Năng: AC4 sin' .iết 4?4' t'l4 'i3n (3n' .•ng .%ng 4'Cn Dà .•ng 4?4' gU t7l4
tiếp (3n' t[ djng (3n'; "iết t'l4 'i3n (3n' +i1p(igy Dà P(ot;
3. Thái độ: ‚ƒn (uy3n t&n' 4mn t'<n> (à1 Di34 4G E'oF 'C4;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> .%ng p'-> .ài soạn> .ài t<p 1Bu; T'uyết t7)n'> g=i 1R;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
A+1; k@ (i3u t7ong 4Kt 4ần sbp 9ếp
p'%i 4G /iVu Ei3n g)* Nau t'Fo t?4
t'l4 'i3n sbp 9ếp d@ (i3u*
A+2; Nau t'Fo t?4 (C4 d@ (i3u*
Cyng (oại;
d
10
10
3; "ài 1ới#
GV: Lê S= >hiến Trang 9A
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
HĐ8# T'E iqu *2" EdE
* pC4 p'ần 1 Dà 4'o .iết Too(Eit (à p'ần
1V1 g)* CG (=i &4' n'5 t'ế nào*
N'<n 9St Dà .Q sung
HĐ># T'E iqu cWc Cei -."/ *2"
EdE:
* 2iHng n'5 1Kt sH p'ần 1V1 E'?4> nG 4G
n'@ng 4?4' nào /0 E'Ri /Kng;
N'<n 9St Dà .Q sung
HĐ N: T'E iqu E5" '" (5E 4iDc c01
*2" EdE.
2iới t'i3u 1àn ')n' Nnếu 4G t7Fn' 'oo4
dyng 1?y 4'iếu (anP
* T)1 'i0u sgE Dà nau 4?4 t'àn' p'ần 4G
t7an 1àn ')n';
N'<n 9St Dà .Q sung;
HĐ O: T'E iqu cWc (D" t<" t+W" -@"
8‚ Gi)i tiDu *2" EdE:
$ Too(Eit (à p'ần 1V1 to?n 'C4> 4G '@u &4'
Dới 'C4 sin' TAC+
$ Là 4Zng 4- 'z t7= gi%i .ài t<p> t&n' to?n
Dà D] /c t'M;
$ Là 4Zng 4- t56ng t?4 'C4 to?n;
>‚ Xei -."/ *2" EdE:
C1# N'?y /\p Dào .i0u t5=ng t7an
1àn ')n' nVn ª N'?y Dào Z gi@F NZ CZng
4- /ại sHP /0 .bt /ầu (à1 Di34;
N‚ M5" '" (5E 4iDc:
CG 3 4'v4 neng 4'&n'#
$ T•JT:9t Too(s# C?4 4Zng 4- .ian soạn
.ài gi%ng;
$ f(g:.7F Too(s# C?4 4Zng 4- t&n' toFn /ại
sH;
$ kFtF Too(s# C?4 4Zng 4- 9, (& d@ (i3u;
$ T'Fn' tiau /V# Ai0n t'M tan CT> 4?4 n\t
/iVu E'i0n 4,F sQ;
$ T'Fn' .%ng 4'Cn# n6i t'l4 'i3n 4?4 (3n'
4'&n' 4WF p'ần 1V1
$ C,F sQ djng (3n'# gU djng (3n'
$ C,F sQ (à1 Di34 4'&n'# 'i0n t'M Eết Yu%
t'l4 'i3n (3n';
$ C,F sQ D] /c t'M 'à1 sH# 'i0n t'M Eết Yu%
4WF (3n' D];
O‚ CWc (D" t<" t+W" -@" /i9":
GV: Lê S= >hiến Trang 9B
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
/i9".
w T)1 'i0u (3n' +i1p(igy
* p0 t'l4 'i3n p'Sp to?n Dới p'}n sH tF
t'l4 'i3n n'@ng .5ớ4 nào;
T'l4 'i3n 1/5 w 3/
2iới t'i3u 'Kp t'oại +i1p(igy

C'\ n# 4G t'0 dyng /0 t&n' to?n 4?4 .i0u
t'v4 to?n 'C4 4'vF sH 'oo4 4% sH (Bn 4'@;
w T)1 'i0u (3n' P(ot
2iới t'i3u 4\ p'?p> 4?4' t'l4 'i3n
2iới t'i3u 4,F sQ >S G&1* su"cti+"
$ pc t'M 4WF 'à1 sH s] 9' t7an 4,F sQ D] /c
t'M
$ T'l4 'i3n n'iVu (3n' P(ot 4G t'0 D] /5=4
n'iVu /K t'M /cng t'^i t7an 4,F sQ D] /c t'M
)6 Tính t#án các bi&- thức đơn giản:
w L3n' ciE*(i“3#
$ L3n' dyng /0 t&n' to?n gi? t7M .i0u t'v4;
$ C\ p'?p#
ciE*(i“3 «"i0u t'v4 4ần 7\t gCn*
$ Cách 1# t'l4 'i3n t[ .%ng 4'Cn#
B8# N'_n Dào f(g:.7F ª +i1p(igy
B># {''t +i1p(igy
$ 2U .i0u t'v4 to?n 'C4 4ần 7\t gCn;
BN# N'_n ™X# t'l4 'i3n (3n'
CFn4:(# Au (3n'
$” Xết Yu% 'i0n t'M tại 4,F sQ (à1 Di34
4'&n';
Cách 2:
B8# Tại 4,F sQ djng (3n'> gU (3n'#
+i1p(igy 1/5 w 3/
B># N'_n 8nt:7
w L3n' P(+t#
$ L3n' dyng /0 D] t7l4 tiếp 4?4 /c t'M 'à1
sH /6n gi%n;
$ C\ p'?p#
P(ot y|«'à1 sH 4WF 9”
$ Cách 1# t'l4 'i3n t[ .%ng 4'Cn#
B8# P(+t ª >Sª G&1* su"cti+"
B>: {''t >SG&1* su"cti+"
$ N'<p .i0u t'v4 4'vF 9 4ần D] /c t'M;
$ N'<p p'ạ1 Di t7-4 {
BN# N'_n oX
Cách 2:
B8# Tại 4,F sQ djng (3n'> gU (3n'#
P(ot y|3Ž9w1
B># N'_n 8nt:7
GV: Lê S= >hiến Trang 97
2U .i0u t'v4 to?n 'C4 4ần 7\t
gCn
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
; CWng 4H#
$ L3n' +i1p(igy> (3n' P(ot;
5; kon dj#
$ T'l4 'àn' t7an 1?y nếu 4G /iVu Ei3n;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
52 27 28/02/2010
09/3/2010 3 7/!
13/3/2010 2 7/7
T'l4 'àn'#
H^C ToRN AII TooLXIT MVTH KttL
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: T'l4 'àn' t'Fo t?4 E'Ri /Kng> /Gng p'ần 1V1; N'<n .iết /5=4 4?4 t'àn'
p'ần 4G t7an 1àn ')n' 4'&n';
2. Kỹ Năng: T'l4 'àn' t'Fo t?4 t'l4 'i3n (3n' .•ng .%ng 4'Cn Dà .•ng 4?4' gU t7l4
tiếp (3n' t[ djng (3n'; T'l4 'i3n (3n' +i1p(igy Dà P(ot Dới 1Kt sH D& d-;
3. Thái độ: ‚ƒn (uy3n t&n' 4mn t'<n> (à1 Di34 4G E'oF 'C4;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> p'jng 1?y;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
Nau 4Zng d-ng 4WF (3n' +i1p(igy*
Nau 4Zng d-ng 4WF (3n' P(ot*
kyng /0 t&n' to?n gi? t7M .i0u t'v4
kyng /0 D] t7l4 tiếp 4?4 /c t'M 'à1
5
5
GV: Lê S= >hiến Trang 9C
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
sH /6n gi%n
3; "ài t'l4 'àn'#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
N.i 7u"/ #5i ttc 5":
HĐ8# Ttc iD" cWc cWc Cei -."/
*2" EdE
* Nau t'Fo t?4 E'Ri /Kng;
$ N'<n 9St Dà .Q sung 4?4' E'?4;
HĐ >: T'E iqu E5" '" (5E 4iDc c01
*2" EdE.
* €uFn s?t Dà nau 4?4 t'àn' p'ần t7an 1àn
')n'
N'<n 9St Dà .Q sung;
HĐ N: Ttc 5" t1+ tWc 4)i (D"
ciE*(i“3 45 P(+t
* n ng'‹F 4WF (3n' (à g)
* Nau 4\ p'?p 4WF (3n'
* T'l4 'i3n t&n' to?n .i0u t'v4 sFu#
8‚ Xei -."/ *2" EdE:
C1# N'?y /\p Dào .i0u t5=ng t7an
1àn ')n' nVn ª N'?y Dào Z gi@F NZ CZng
4- /ại sHP /0 .bt /ầu (à1 Di34;
>‚ M5" '" (5E 4iDc:
$ T•JT:9t Too(s# C?4 4Zng 4- .ian soạn
.ài gi%ng;
$ f(g:.7F Too(s# C?4 4Zng 4- t&n' toFn /ại
sH;
$ kFtF Too(s# C?4 4Zng 4- 9, (& d@ (i3u;
$ T'Fn' tiau /V# Ai0n t'M tan CT> 4?4 n\t
/iVu E'i0n 4,F sQ;
$ T'Fn' .%ng 4'Cn# n6i t'l4 'i3n 4?4 (3n'
4'&n' 4WF p'ần 1V1
$ C,F sQ djng (3n'# gU djng (3n'
$ C,F sQ (à1 Di34 4'&n'# 'i0n t'M Eết Yu%
t'l4 'i3n (3n';
$ C,F sQ D] /c t'M 'à1 sH# 'i0n t'M Eết Yu%
4WF (3n' D];
N‚ Ttc 5" 4)i (D" ciE*(i“3 45 P(+t:
GV: Lê S= >hiến Trang 99
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
1/5 w 3/
2iới t'i3u 'Kp t'oại +i1p(igy

* Nau Eết Yu% D[F t'l4 'i3n
* C?4' E'?4 t'l4 'i3n (3n'
C'\ n# 4G t'0 dyng /0 t&n' to?n 4?4 .i0u
t'v4 to?n 'C4 4'vF sH 'oo4 4% sH (Bn 4'@;
* T'l4 'i3n (3n' Dới .i0u t'v4 sFu#
9’3Žy’w2Ž9’3Žy’
$ €uFn s?t> t':o dUi> '5ớng dBn
* C'o .iết Eết Yu% t'l4 'i3n
* n ng'‹F 4WF (3n'
* Nau 4\ p'?p (3n'
* T'l4 'i3n D] /c t'M 'à1 sH sFu#
q|3Ž9w1
$ pc t'M 4WF 'à1 sH s] 9' t7an 4,F sQ D] /c
t'M
* €uFn s?t Eết Yu%> s,F t':o '3 sH 4WF 9
* T'l4 'i3n (3n' /0 D] /c t'M sFu#
y| 1/9 w 3Ž9
* Nau Eết Yu% D[F t'l4 'i3n
$ €uFn s?t t[ng n'G1 t'l4 'i3n;
$ N'<n 9St Dà .Q sung
)6 LHnh i,='iQ<:
$ L3n' dyng /0 t&n' to?n gi? t7M .i0u t'v4;
$ C\ p'?p#
ciE*(i“3 «"i0u t'v4 4ần 7\t gCn*
$ Cách 1# t'l4 'i3n t[ .%ng 4'Cn#
B8# N'_n Dào f(g:.7F ª +i1p(igy
B># {''t +i1p(igy
$ 2U .i0u t'v4 to?n 'C4 4ần 7\t gCn;
N1/5w3/P
BN# N'_n ™X# t'l4 'i3n (3n'
¬ Xết Yu% 'i0n t'M tại 4,F sQ (à1 Di34
4'&n';
Cách 2:
B8# Tại 4,F sQ djng (3n'> gU (3n'#
+i1p(igy 1/5 w 3/
B># N'_n 8nt:7
b6 LHnh ?'#t:
$ L3n' dyng /0 D] t7l4 tiếp 4?4 /c t'M 'à1
sH /6n gi%n;
$ C\ p'?p#
P(ot y|«'à1 sH 4WF 9”
$ Cách 1# t'l4 'i3n t[ .%ng 4'Cn#
B8# P(+t ª >Sª G&1* su"cti+"
B>: {''t >SG&1* su"cti+"
$ N'<p .i0u t'v4 4'vF 9 4ần D] /c t'M;
N3Ž9w1P
$ N'<p p'ạ1 Di t7-4 {
BN# N'_n oX
$ Cách 2:
B8# Tại 4,F sQ djng (3n'> gU (3n'#
P(ot y|3Ž9w1
B># N'_n 8nt:7
GV: Lê S= >hiến Trang 100
2U .i0u t'v4 to?n 'C4 4ần 7\t
gCn
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
; CWng 4H#
$ L3n' +i1p(igy> (3n' P(ot;
5; kon dj#
$ T'l4 'àn' t7an 1?y R n'à> nếu 4G /iVu Ei3n;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
DiEn FG8, nà' 1? thán ? năm 2010
X„ k…q†T C‡f TL T‚ˆ‰N2
T&2" P?@"/ Gi1"/
GV: Lê S= >hiến Trang 101
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
53 28 07/3/2010
1!/3/2010 1 7/!
20/3/2010 1 7/7
Xi01 t7F 1 tiết#
XIYM TRV Og PH|T
JZn# Ti" Zc – L)* m N2i@F 4'56ng ••P
I‚ P2" t&}c "/iDE KN -iqEL
C}u 1# T7ong 4'56ng t7)n' .%ng t&n' 894:( tF 4G t'0 t'Fy /Qi
F; pK 7Kng 4WF 4Kt .; pK 4Fo 4WF djng
4; pK 7Kng 4WF 4Kt Dà /K 4Fo 4WF djng d; X'Zng t'0 t'Fy /Qi /5=4
C}u 2# T7ong 894:( 1uHn /iVu 4'un' /K 7Kng 4Kt 'oo4 'àng D[F E'&t Dới d@ (i3u tF t'l4
'i3n#
F; N'?y 4'uKt Dào d@ (i3u .; N'?y /\p 4'uKt Dào d@ (i3u
4; N'?y /\p 4'uKt t7an Dạ4' p'}n 4?4' d; N'?y 4'uKt t7an t'Fn' 4Zng t'v4
C}u 3# T7ong 894:( 1uHn 4'ƒn t'a1 4Kt tF t'l4 'i3n
F; N'?y 4'Cn 1Kt 4Kt 4'Cn I"Mf&tz C+(uE"M .; N'?y 4'Cn 1Kt 4Kt 4'Cn s+&E1tz
C+(uE"M
4; N'?y 4'Cn 1Kt 4Kt 4'Cn I"Mf&tz R+’M d; N'?y 4'Cn 1Kt 4Kt 4'Cn s+&E1tz R+’M
C}u # T7ong 894:( 1uHn 4'ƒn t'a1 'àng tF t'l4 'i3n
F; N'?y 4'Cn 1Kt 'àng 4'Cn I"Mf&tz C+(uE"M .;N'?y 4'Cn 1Kt 'àng 4'Cn
s+&E1tzC+(uE"M
4; N'?y 4'Cn 1Kt 'àng 4'Cn I"Mf&tz R+’M d; N'?y 4'Cn 1Kt 'àng 4'Cn s+&E1tz
R+’M
C}u 5# T7ong 894:( /0 9GF 4Kt 'oo4 'àng tF t'l4 'i3n#
GV: Lê S= >hiến Trang 102
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
F; C'Cn 4Kt 'oo4 'àng 4'Cn H7itzSf(ftf .; C'Cn 4Kt 'oo4 'àng 4'Cn si(fzSf(ftf
c. C'Cn 4Kt 'oo4 'àng 4'Cn I"Mf&tzSf(ftf d; C'Cn 4Kt 'oo4 'àng 4'Cn s+&E1tzSf(ftf
C}u !# T7ong Z 810 4G 4Zng t'v4 |f1w"3; TF sFo 4'Sp Z 810 sFng Z 212 tF /5=4#
F; |C3wk5 .; |3Cwk5 4; |Cwk! d; |k2wt7
C}u 7# T7ong 894:( 4?4 n\t sFu dyng /0#
F; Cen (V .; /Mn' dạng Ei0u 4'@ 4; C'Cn p'Zng 4'@ d; C'Cn 4œ 4'@
C}u 8# A`y g'Sp 'Fi 4Kt 4'o /\ng
1; Po7t7Fit F; LV t7an
2; LFnds4Fp: .; LV d5ới
3; Top 4; A5ớng gi_y /vng
; "otto1 d; A5ớng gi_y ngFng
II‚ P2" tt (uP" Km -iqEL
C}u 1# T7)n' .ày 4?4 .5ớ4 E• /5^ng .ian t7ong 894:(*
C}u 2# T7)n' .ày 4?4 .5ớ4 t'Fy /Qi p'Zng 4'@ Dà 4œ 4'@*
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
5 28 07/3/2010
1!/3/2010 3 7/!
20/3/2010 2 7/7
"ài 9#
TRÌNH BÀ` ST LIỆG BbNG BIYG Đ—
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: "iết 1in' 'oạ sH (i3u .•ng .i0u /c> 1Kt sH dạng .i0u /c 46 .%n; "iết 4?4'
tạo .i0u /c> 4'un' s,F .i0u /c;
2. Kỹ Năng: AC4 sin' .iết t'l4 'i3n t':o 4?4 .5ớ4 Dà ')n' dung /5=4 4?4 t'Fo t?4 t7an
1àn ')n';
3. Thái độ: ‚ƒn (uy3n t&n' 4mn t'<n> (à1 Di34 4G E'oF 'C4;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> p'jng 1?y;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
Nau 4Zng d-ng 4WF (3n' +i1p(igy*
Nau 4Zng d-ng 4WF (3n' P(ot*
kyng /0 t&n' to?n gi? t7M .i0u t'v4
kyng /0 D] t7l4 tiếp 4?4 /c t'M 'à1
sH /6n gi%n
5
5
3; "ài 1ới#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
Rinh h#E @S 'iH- bTng bi&- đU.
A+# €uFn s?t ')n' 9!>97
I. MINH Ho• c˜ LIỆG BbNG BIYG
Đ—.
GV: Lê S= >hiến Trang 10?
1; dd
2ddd;
3ddd
ddd
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
2I# so s?n' YuFn s?t sZ (i3u R 2 ')n'
A+# ')n' 97 dT YuFn s?t '6n> 7U 7àng t7l4
YuFn '6n;
2I# pG (à /Fng 4jn &t 4Kt &t 'àng;
Tì, hi&- Rột @S $Eng bi&- đU;
2I# C'o 'C4 sin' /C4 Dà t)1 'i0u nKi
dung;
CG 1?y dạng .i0u /c*
A+# €uFn s?t ')n' 98
3 dạng .i0u /c 46 .%n
TE# bi&- đU
2I# /0 t'l4 'i3n tạo /5=4 1Kt .i0u /c
/6n gi%n tF t'l4 'i3n t':o 4?4 .5ớ4 sFu
/}y#
A+# t)1 'i0u 4?4 .5ớ4 4- t'0 YuF 4?4 .5ớ4
sFu#
A+# YuFn s?t ')n' 102
C?4 .5ớ4 t'l4 'i3n *
TF 4G .%n sH (i3u
A)n' 9!
k5ới /}y .i0u diTn d@ (i3u t7ong t7Fng t&n'
t7an dới dạng .i0u /c
A)n' 97
II. M™T c˜ S•NG BIYG Đ—
"i0u /c 4Kt#
"i0u /c /^ng g_p E'\4#
"i0u /c ')n' t7jn#
III. T•o BIYG Đ—
"1# C'Cn 1Kt Z t7ong 1iVn 4G d@ (i3u 4ần
D] .i0u /c
"2# N'?y n\t C'F7t hižF7d t7an t'Fn'
4Zng 4-;
"2; N'?y (ian tiếp n\t n:9t 7ci n'?y n\t
tinis'
CC th& như @)-:
GV: Lê S= >hiến Trang 10@
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
{?4 /Mn' 1iVn d@ (i3u *
A+# YuFn s?t ')n' D] 105
C?4 .5ớ4 t'l4 'i3n *
T)1 'i0u D& d- ')n' 10!
2I# 4?4 t'Zng tin gi%i t'&4' .i0u /c#
$ Tiau /V
$ CKt q *
$ CKt {*
A+# /C4 4'\ n
IM t7& /ot .i0u /c *
A+# /C4 (u n
ChFnh @B) bi&- đU
B?)c 8# Ch3n $Eng bi&- đU;
N'?y Dào n\t C'F7t hižF7d t7an t'Fn'
4Zng 4-;
1; C'Cn n'G1 .i0u /c
2; C'Cn dạng .i0u /c t7ong n'G1;
3; N'?y Dào N8{T /0 sFng .5ớ4 2
B?)c ># {?4 /Mn' 1iVn d@ (i3u;
1; Xi01 t7F 1iVn d@ (i3u Dà s,F /Qi;
2; C'Cn d`y d@ (i3u 4ần 1in' 'oạ
t':o 'àn' 'Fy 4Kt
3; N'?y N8{T sFng .5ớ4 tiếp t':o;
B?)c N: Các thDng tin giải thích bi&- đU
1;C'o tiau /V .i0u /c;
2; C'o 4'\ gi%i t7-4 ngFng
3; C'o 4'\ gi%i t7-4 /vng
B?)c O: V/ trí đ8t bi&- đU.
1; C'Cn DM t7& (u .i0u /c
2; N'?y Dào n\t tinis' /0 Eết t'\4
IA. CH‹NH cỬV BIYG Đ—
1; T'Fy /Qi DM t7& 4WF .i0u /c
p0 t'Fy /Qi /5=4 DM t7& 4WF .i0u /c tF n'?y
4'uKt (an .i0u /c /0 4'Cn 7ci ESo t'% 4'uKt
/ến DM t7& 1ới;
2;T'Fy /Qi dạng .i0u /c
n'?y Dào 1ri tan 4WF n\t 4Zng 4- Nn' ')n'
D]112P /0 1R .%ng 4'Cn
C'Cn Ei0u .i0u /c t'&4' '=p
{GF .i0u /c
N'?y 4'uKt Dào .i0u /c 7ci n'_n p'&1
k8L8T8
+Fo 4'Sp .i0u /c Dào Den .%n h™‚k
N'?y 4'uKt Dào .i0u /c 7ci n'?y n\t (3n'
C™Pq
JR Den .%n h™‚k Dà n'?y Dào n\t (3n'
pFst:7 t7an t'Fn' 4Zng 4- 4WF h™‚k
; CWng 4H#
$ A`y nau 1Kt sZ dạng .i0u /c t'^ng /5=4 'Fy s, d-ng n'_t*
$ Nau 4?4 .5ớ4 4ần t'l4 'i3n /0 tạo .i0u /c t[ 1Kt .Fng d@ (i3u*
5; kon dj#
GV: Lê S= >hiến Trang 10A
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
$ T'l4 'àn' t7an 1?y R n'à> nếu 4G /iVu Ei3n;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
55 29 1/3/2010
23/3/2010 1 7/!
27/3/2010 1 7/7
"ài t'l4 'àn'#
T•o BIYG Đ— ĐY MINH H^V
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: "iết 1in' 'oạ sH (i3u .•ng .i0u /c> 1Kt sH dạng .i0u /c 46 .%n; "iết 4?4'
tạo .i0u /c> 4'un' s,F .i0u /c;
2. Kỹ Năng: "iết .iết n'<p 4?4 4Zng t'v4 Dà 'à1 Dào Z t&n'; T'l4 'i3n /5=4 4?4 t'Fo
t?4 tạo .i0u /c /6n gi%n;
3. Thái độ: ‚ƒn (uy3n t&n' 4mn t'<n> (à1 Di34 4G E'oF 'C4;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> p'jng 1?y;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
A+1# +bp 9ếp d@ (i3u*
A+2# p0 sbp 9ếp dFn' s?4' d@ (i3u
:1 4G t'0 dung (3n' g) 4WF 8{C8L*
As t7% (^i; 10
10
3; "ài t'l4 'àn'#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
Nội $-ng th(c h+nh I. N™I SGNG
1; T-™ "•®… p¯
GV: Lê S= >hiến Trang 10B
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
2I # TE# bi&- đU
"1# C'Cn 1Kt Z t7ong 1iVn 4G d@ (i3u 4ần
D] .i0u /c
"2# N'?y n\t C'F7t hižF7d t7an t'Fn'
4Zng 4-;
"2; N'?y (ian tiếp n\t n:9t 7ci n'?y n\t
tinis
A+# T'l4 'i3n 4- t'0 n'5 t'ế nào*
A+# (5u n sFu E'i t'l4 'i3n 9ong tF 4ần
4'\ n;
2I# 4'\ n 4'z /ot .i0u /c
P+i t;=
AC4 sin' (à1 .ài t<p 1>2>3;
p?n' gi? Dà 4'o /i01 t':o t[ng n'G1;
B?)c 8# Ch3n $Eng bi&- đU;
N'?y Dào n\t C'F7t hižF7d t7an t'Fn'
4Zng 4-;
C'Cn n'G1 .i0u /c
C'Cn dạng .i0u /c t7ong n'G1;
N'?y Dào N8{T /0 sFng .5ớ4 2
B?)c ># {?4 /Mn' 1iVn d@ (i3u;
Xi01 t7F 1iVn d@ (i3u Dà s,F /Qi> C'Cn
d`y d@ (i3u 4ần 1in' 'oạ t':o 'àn' 'Fy
4Kt> n'?y N8{T sFng 'Kp t'oại tiếp t':o;
B?)c N: Các thDng tin giải thích bi&- đU
1;C'o tiau /V .i0u /c;
2; C'o 4'\ gi%i t7-4 ngFng
3; C'o 4'\ gi%i t7-4 /vng
B?)c O: V/ trí đ8t bi&- đU.
3; C'Cn DM t7& (u .i0u /c
; N'?y Dào n\t tinis' /0 Eết t'\4
2; CA°NA +±f "•®… p¯
1; T'Fy /Qi DM t7& 4WF .i0u /c
p0 t'Fy /Qi /5=4 DM t7& 4WF .i0u /c tF n'?y
4'uKt (an .i0u /c /0 4'Cn 7ci ESo t'% 4'uKt
/ến DM t7& 1ới;
2;T'Fy /Qi dạng .i0u /c#
N'?y Dào 1ri tan 4WF n\t 4Zng 4- Nn' ')n'
D]112P /0 1R .%ng 4'Cn; C'Cn Ei0u .i0u
/c t'&4' '=p;
{GF .i0u /c# N'?y 4'uKt Dào .i0u /c 7ci
n'_n p'&1 k8L8T8
+Fo 4'Sp .i0u /c Dào Den .%n h™‚k#
N'?y 4'uKt Dào .i0u /c 7ci n'?y n\t (3n'
C™Pq ; JR Den .%n h™‚k Dà n'?y
Dào n\t (3n' pFst:7 t7an t'Fn' 4Zng 4-
4WF h™‚k;
II. B5i tP*
"ài 1# bXp t$8n t/nh #à t"o &iể3 đ4
FP .P 4P dP
"ài 2# T"o #à th8' đci )"n &iể3 đ4
FP .P 4P dP
"ài t<p 3# d\ l/ )V li.3 #à t"o )"n &iể3 đ4
FP .P 4P
GV: Lê S= >hiến Trang 107
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
; CWng 4H#
$ A`y nau 1Kt sH dạng .i0u /c t'^ng /5=4 'Fy s, d-ng n'_t*
$ Nau 4?4 .5ớ4 4ần t'l4 'i3n /0 tạo .i0u /c t[ 1Kt .%ng d@ (i3u*
5; kon dj#
$ T'l4 'àn' t7an 1?y R n'à> nếu 4G /iVu Ei3n;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
5! 29 1/3/2010
23/3/2010 3 7/!
27/3/2010 2 7/7
"ài 9#
TRÌNH BÀ` ST LIỆG BbNG BIYG Đ— KttL
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: "iết 1in' 'oạ sH (i3u .•ng .i0u /c> 1Kt sH dạng .i0u /c 46 .%n; "iết 4?4'
tạo .i0u /c> 4'un' s,F .i0u /c;
2. Kỹ Năng: AC4 sin' .iết t'l4 'i3n t':o 4?4 .5ớ4 Dà ')n' dung /5=4 4?4 t'Fo t?4 t7an
1àn ')n';
3. Thái độ: ‚ƒn (uy3n t&n' 4mn t'<n> (à1 Di34 4G E'oF 'C4;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> p'jng 1?y;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
Nau 4Zng d-ng 4WF (3n' +i1p(igy*
Nau 4Zng d-ng 4WF (3n' P(ot*
kyng /0 t&n' to?n gi? t7M .i0u t'v4
kyng /0 D] t7l4 tiếp 4?4 /c t'M 'à1
sH /6n gi%n
5
5
3; "ài 1ới#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
Rinh h#E @S 'iH- bTng bi&- đU.
A+# €uFn s?t ')n' 9!>97
I. MINH Ho• c˜ LIỆG BbNG BIYG
Đ—.
GV: Lê S= >hiến Trang 10C
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
2I# so s?n' YuFn s?t sZ (i3u R 2 ')n'
A+# ')n' 97 dT YuFn s?t '6n> 7U 7àng t7l4
YuFn '6n;
2I# pG (à /Fng 4jn &t 4Kt &t 'àng;
Tì, hi&- Rột @S $Eng bi&- đU;
2I# C'o 'C4 sin' /C4 Dà t)1 'i0u nKi
dung;
CG 1?y dạng .i0u /c*
A+# €uFn s?t ')n' 98
3 dạng .i0u /c 46 .%n
TE# bi&- đU
2I# /0 t'l4 'i3n tạo /5=4 1Kt .i0u /c
/6n gi%n tF t'l4 'i3n t':o 4?4 .5ớ4 sFu
/}y#
A+# t)1 'i0u 4?4 .5ớ4 4- t'0 YuF 4?4 .5ớ4
sFu#
A+# YuFn s?t ')n' 102
C?4 .5ớ4 t'l4 'i3n *
TF 4G .%n sH (i3u
A)n' 9!
k5ới /}y .i0u diTn d@ (i3u t7ong t7Fng t&n'
t7an dới dạng .i0u /c
A)n' 97
II. M™T c˜ S•NG BIYG Đ—
"i0u /c 4Kt#
"i0u /c /^ng g_p E'\4#
"i0u /c ')n' t7jn#
III. T•o BIYG Đ—
"1# C'Cn 1Kt Z t7ong 1iVn 4G d@ (i3u 4ần
D] .i0u /c
"2# N'?y n\t C'F7t hižF7d t7an t'Fn'
4Zng 4-;
"2; N'?y (ian tiếp n\t n:9t 7ci n'?y n\t
tinis'
CC th& như @)-:
GV: Lê S= >hiến Trang 109
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
{?4 /Mn' 1iVn d@ (i3u *
A+# YuFn s?t ')n' D] 105
C?4 .5ớ4 t'l4 'i3n *
T)1 'i0u D& d- ')n' 10!
2I# 4?4 t'Zng tin gi%i t'&4' .i0u /c#
$ Tiau /V
$ CKt q *
$ CKt {*
A+# /C4 4'\ n
IM t7& /ot .i0u /c *
A+# /C4 (u n
ChFnh @B) bi&- đU
B?)c 8# Ch3n $Eng bi&- đU;
N'?y Dào n\t C'F7t hižF7d t7an t'Fn'
4Zng 4-;
; C'Cn n'G1 .i0u /c
5; C'Cn dạng .i0u /c t7ong n'G1;
!; N'?y Dào N8{T /0 sFng .5ớ4 2
B?)c ># {?4 /Mn' 1iVn d@ (i3u;
; Xi01 t7F 1iVn d@ (i3u Dà s,F /Qi;
5; C'Cn d`y d@ (i3u 4ần 1in' 'oạ
t':o 'àn' 'Fy 4Kt
!; N'?y N8{T sFng .5ớ4 tiếp t':o;
B?)c N: Các thDng tin giải thích bi&- đU
1;C'o tiau /V .i0u /c;
2; C'o 4'\ gi%i t7-4 ngFng
3; C'o 4'\ gi%i t7-4 /vng
B?)c O: V/ trí đ8t bi&- đU.
5; C'Cn DM t7& (u .i0u /c
!; N'?y Dào n\t tinis' /0 Eết t'\4
IA. CH‹NH cỬV BIYG Đ—
1; T'Fy /Qi DM t7& 4WF .i0u /c
p0 t'Fy /Qi /5=4 DM t7& 4WF .i0u /c tF n'?y
4'uKt (an .i0u /c /0 4'Cn 7ci ESo t'% 4'uKt
/ến DM t7& 1ới;
2;T'Fy /Qi dạng .i0u /c
n'?y Dào 1ri tan 4WF n\t 4Zng 4- Nn' ')n'
D]112P /0 1R .%ng 4'Cn
C'Cn Ei0u .i0u /c t'&4' '=p
{GF .i0u /c
N'?y 4'uKt Dào .i0u /c 7ci n'_n p'&1
k8L8T8
+Fo 4'Sp .i0u /c Dào Den .%n h™‚k
N'?y 4'uKt Dào .i0u /c 7ci n'?y n\t (3n'
C™Pq
JR Den .%n h™‚k Dà n'?y Dào n\t (3n'
pFst:7 t7an t'Fn' 4Zng 4- 4WF h™‚k
; CWng 4H#
$ A`y nau 1Kt sZ dạng .i0u /c t'^ng /5=4 'Fy s, d-ng n'_t*
$ Nau 4?4 .5ớ4 4ần t'l4 'i3n /0 tạo .i0u /c t[ 1Kt .Fng d@ (i3u*
5; kon dj#
GV: Lê S= >hiến Trang 110
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
$ T'l4 'àn' t7an 1?y R n'à> nếu 4G /iVu Ei3n;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
DiEn FG8, nà' HH thán HH năm 200H<
X„ k…q†T C‡f "fN 2••J A•†…
DiEn FG8, nà' 22 thán ? năm 2010
X„ k…q†T C‡f TL T‚ˆ‰N2
T&2" P?@"/ Gi1"/
GV: Lê S= >hiến Trang 111
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
57 30 21/3/2010
30/3/2010 1 7/!
03//2010 1 7/7
"ài t'l4 'àn'#
T•o BIYG Đ— ĐY MINH H^V KttL
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: "iết 1in' 'oạ sH (i3u .•ng .i0u /c> 1Kt sH dạng .i0u /c 46 .%n; "iết 4?4'
tạo .i0u /c> 4'un' s,F .i0u /c;
2. Kỹ Năng: "iết .iết n'<p 4?4 4Zng t'v4 Dà 'à1 Dào Z t&n'; T'l4 'i3n /5=4 4?4 t'Fo
t?4 tạo .i0u /c /6n gi%n;
3. Thái độ: ‚ƒn (uy3n t&n' 4mn t'<n> (à1 Di34 4G E'oF 'C4;
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> p'jng 1?y;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
A+1# +bp 9ếp d@ (i3u*
A+2# p0 sbp 9ếp dFn' s?4' d@ (i3u
:1 4G t'0 dung (3n' g) 4WF 8{C8L*
As t7% (^i; 10
10
3; "ài t'l4 'àn'#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
Nội $-ng th(c h+nh I. N™I SGNG
1; T-™ "•®… p¯
GV: Lê S= >hiến Trang 112
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
2I # TE# bi&- đU
"1# C'Cn 1Kt Z t7ong 1iVn 4G d@ (i3u 4ần
D] .i0u /c
"2# N'?y n\t C'F7t hižF7d t7an t'Fn'
4Zng 4-;
"2; N'?y (ian tiếp n\t n:9t 7ci n'?y n\t
tinis
A+# T'l4 'i3n 4- t'0 n'5 t'ế nào*
A+# (5u n sFu E'i t'l4 'i3n 9ong tF 4ần
4'\ n;
2I# 4'\ n 4'z /ot .i0u /c
P+i t;=
AC4 sin' (à1 .ài t<p 1>2>3;
p?n' gi? Dà 4'o /i01 t':o t[ng n'G1;
B?)c 8# Ch3n $Eng bi&- đU;
N'?y Dào n\t C'F7t hižF7d t7an t'Fn'
4Zng 4-;
C'Cn n'G1 .i0u /c
C'Cn dạng .i0u /c t7ong n'G1;
N'?y Dào N8{T /0 sFng .5ớ4 2
B?)c ># {?4 /Mn' 1iVn d@ (i3u;
Xi01 t7F 1iVn d@ (i3u Dà s,F /Qi> C'Cn
d`y d@ (i3u 4ần 1in' 'oạ t':o 'àn' 'Fy
4Kt> n'?y N8{T sFng 'Kp t'oại tiếp t':o;
B?)c N: Các thDng tin giải thích bi&- đU
1;C'o tiau /V .i0u /c;
2; C'o 4'\ gi%i t7-4 ngFng
3; C'o 4'\ gi%i t7-4 /vng
B?)c O: V/ trí đ8t bi&- đU.
7; C'Cn DM t7& (u .i0u /c
8; N'?y Dào n\t tinis' /0 Eết t'\4
2; CA°NA +±f "•®… p¯
1; T'Fy /Qi DM t7& 4WF .i0u /c
p0 t'Fy /Qi /5=4 DM t7& 4WF .i0u /c tF n'?y
4'uKt (an .i0u /c /0 4'Cn 7ci ESo t'% 4'uKt
/ến DM t7& 1ới;
2;T'Fy /Qi dạng .i0u /c#
N'?y Dào 1ri tan 4WF n\t 4Zng 4- Nn' ')n'
D]112P /0 1R .%ng 4'Cn; C'Cn Ei0u .i0u
/c t'&4' '=p;
{GF .i0u /c# N'?y 4'uKt Dào .i0u /c 7ci
n'_n p'&1 k8L8T8
+Fo 4'Sp .i0u /c Dào Den .%n h™‚k#
N'?y 4'uKt Dào .i0u /c 7ci n'?y n\t (3n'
C™Pq ; JR Den .%n h™‚k Dà n'?y
Dào n\t (3n' pFst:7 t7an t'Fn' 4Zng 4-
4WF h™‚k;
II. B5i tP*
"ài 1# bXp t$8n t/nh #à t"o &iể3 đ4
FP .P 4P dP
"ài 2# T"o #à th8' đci )"n &iể3 đ4
FP .P 4P dP
"ài t<p 3# d\ l/ )V li.3 #à t"o )"n &iể3 đ4
FP .P 4P
GV: Lê S= >hiến Trang 11?
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
; CWng 4H#
$ A`y nau 1Kt sH dạng .i0u /c t'^ng /5=4 'Fy s, d-ng n'_t*
$ Nau 4?4 .5ớ4 4ần t'l4 'i3n /0 tạo .i0u /c t[ 1Kt .%ng d@ (i3u*
5; kon dj#
$ T'l4 'àn' t7an 1?y R n'à> nếu 4G /iVu Ei3n;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp
58 30 21/3/2010
30/3/2010 3 7/!
03//2010 2 7/7
"ài#
H^C Aš HÌNH H^C Đ™NG AII GHoGHBRV
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: AC4 sin' .iết Dà p'}n .i3t /5=4 4?4 t'àn' p'ần 4'&n' t7an 1àn ')n'; "iết
4?4' E'Ri /Kng; "iết 4?4 4Zng 4- Dà /iVu E'i0n ')n'; "iết 4?4' 1R> g'i t3p> t'o?t E'si p'ần
1V1; I] /5=4 ')n';
2. Kỹ Năng: T'l4 'i3n t'àn' t'ạo t'Fo t?4 t7an;
3. Thái độ: ‚ƒn (uy3n t&n' 4mn t'<n> (à1 Di34 4G E'oF 'C4; A)n' t'àn' t'?i /K ng'ia1
t\4> 4'\ n t7ong gi^ 'C4
II. Cu!" #$:
$ 2I# 2i?o t7)n'> p'jng 1?y;
$ A+# +?4' gi?o E'oF> 9:1 t75ớ4 .ài R n'à;
III. Ti%" t&'" (ê" ()*:
1; Ln /Mn' (ớp N1OP;
2; Xi01 t7F .ài 4r NOP
pV .ài p?p ?n "i0u /i01
Nau 4Zng d-ng 4WF (3n' +i1p(igy*
Nau 4Zng d-ng 4WF (3n' P(ot*
kyng /0 t&n' to?n gi? t7M .i0u t'v4
kyng /0 D] t7l4 tiếp 4?4 /c t'M 'à1
sH /6n gi%n
5
5
3; "ài 1ới#
H+,t -."/ c01 t23 45 t&6 N.i 7u"/
2I# P'ần 1V1 2:o:.7F 4'o p'Sp t'iết Eế 8. Gi)i tiDu *2" EdE
GV: Lê S= >hiến Trang 11@
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
4?4 ')n' /0 'C4 ')n' 'C4 t7ong 4'56ng
t7)n' 1Zn To?n R p'Q t'Zngd
2I# T56ng tl n'5 4?4 p'ần 1V1 E'?4 :1
'`y t', nau 4?4' E'Ri /Kng Dới p'ần 1V1
2:og:.7F*
$ +Fu E'i E'Ri /Kng p'ần 1Vn t') 1àn
')n' (à1 Di34 4'&n' gc1 n'@ng t'àn' p'ần
g)*
2I# T7:o .%ng p'- giới t'i3u 4?4 t'àn'
p'ần 4'&n' 4WF p'ần 1V1 2:og:.7F;
2I# 2iới t'i3u 4?4 4Zng 4- D] Dà /iVu
E'i0n ')n' 4G t7ong p'ần 1V1;
* p0 4'Cn 1Kt 4Zng 4- tF (à1 ntn*
2I# C'\ng tF /` .iết> Dới ho7d 4G p'ần
1R 7Kng (à ;do4> 894:( (à ;9(s 4jn Dới
2:og:.7F (à ;gg.;
* C?4' 1R Dà (5u Dới t3p 2:og:.7F*
2I# p0 t'o?t E'si p'ần 1V1 tF (à1 ntn*
2I# T7:o .%ng p'- '5ớng dBn A+ 4?4' D]
tF1 gi?4 f"C;
2I# qau 4ầu A+ E'Ri /Kng p'ần 1V1
2:o Dà t[ng A+ t'l4 'i3n t'Fo t?4 D] tF1
gi?4 t7an 1?y t&n';
* p0 t'l4 'i3n t'Fo t?4 di 4'uy0n tF s,
d-ng n\t (3n' nào*
2I# qau 4ầu A+ t'l4 'i3n di 4'uy0n 4?4
/i01 f> "> C;
2I# qau 4ầu A+ (5u (ại 4?4 t3p ')n' /` D];
2I# qau 4ầu A+ 1R (ại 4?4 t3p /` (5u;
* p0 t'o?t E'Ri p'ần 1V1 tF (à1 ntn*
2I# qau 4ầu A+ t'o?t E'si p'ần 1V1
2:o;
>. L5E †uf" 4)i *2" EdE
8K Shei đ6n
$ N'?y /\p 4'uKt .i0u t5=ng 4WF
2:og:.7F;
&K Gi*i thi.3 màn h%nh
$ T'Fn' .%ng 4'Cn;
$ T'Fn' 4Zng 4-;
$ X'u Dl4 t7ung t}1;
cK >ác c(n c] #f #à điề3 khiển màn h%nh
)K ge #à hi t.p #f h%nh
$ JR t3p# ti(: $” ™p:n; C'Cn t3p 4ần 1R
$” ™p:n;
$ 2'i t3p# ti(: $” +FD:; 2U tan R Z ti(:
nF1: $” +FD:;
JK Thoát khhi phần mềm
ti(: $” 89it;
N. A› '" -2u tiê": T1E /iWc VBC
8K bư3 t.p
&K ge t.p
cK Thoát khhi phần mềm
; CWng 4H#
$ 2i?o Dian Ei01 t7F Di34 t'l4 'àn' D] tF gi?4 4WF t[ng 1?y> s,F (zi Dà n'<n 9St n t'v4
t'l4 'àn'> Eết Yu% 4WF 1zi 1?y;
GV: Lê S= >hiến Trang 11A
Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010
5; kon dj#
$ A5ớng dBn A+ /C4 tiếp 4?4 p'ần 4jn (ại .ài 'C4 D] ')n' 'C4 /Kng Dới 2:og:.7F;
$ T'l4 'àn' t7an 1?y R n'à> nếu 4G /iVu Ei3n;
IA. RBt Ci" "/iDE:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
GV: Lê S= >hiến Trang 11B

Giáo án Tin học 7

Năm học 2009-2010

Gv: Màn hình làm việc của Microsoft 2. Chương trình bảng tính Word gồm những thành phần nào? a) Màn hình làm việc - Các bảng chọn. - Các thanh công cụ. - Các nút lệnh. - Cửa sổ làm việc chính. - Các dòng: 1,2,3,… - Các cột: A,B,C,… - Các ô là giao của dòng và cột. Gv: Hình 4/5 là màn hình làm việc của chương trình bảng tính Microsoft Excel. Em thấy có gì khác so với màn hình làm việc của Microsoft Word? b) Dữ liệu Gv: Giới thiệu về dữ liệu. - Dữ liệu số. - Dữ liệu văn bản. Gv: Giới thiệu về khả năng tính toán và sử c) Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn dụng hàm hàm có sẵn. - Tính toán tự động. - Tự động cập nhật kết quả. - Các hàm có sẵn. Gv: Giới thiệu về khả năng sắp xếp và lọc d) Sắp xếp và lọc dữ liệu - Sắp xếp theo các tiêu chuẩn khác nhau. dữ liệu của chương trình. - Lọc riêng được các nhóm dữ liệu theo ý muốn. Gv: Ngoài ra chương trình bảng tính còn e) Tạo biểu đồ - Chương trình bảng tính có các công cụ có khả năng tạo các biểu đồ. tạo biểu đồ phong phú. 3. Củng cố: - Thế nào là một chương trình bảng tính? - Nêu các công dụng của chương trình bảng tính? - Nêu các thành phần trên màn hình làm việc của chương trình bảng tính? 4. Dặn dò: - Đọc trước lý thuyết, đọc trước phần 3, 4 IV. Rút kinh nghiệm: .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................
GV: Lê Sỹ Chiến Trang 2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->