P. 1
Tuyen tap HInh hoc khong gian K11rat hay

Tuyen tap HInh hoc khong gian K11rat hay

|Views: 589|Likes:
Được xuất bản bởiThy Nguyen

More info:

Published by: Thy Nguyen on Apr 01, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2013

pdf

text

original

HỆ THỐNG BÀI TẬP HÌNH KHÔNG GIAN LỚP 11 Bài 1: Cho tứ diện ABCD.

Trên các cạnh AB,AC,BD lần lượt lấy các điểm M,N,P sao cho MN không//BC, MP không //AD. Tìm các giao tuyến sau: a) (MNP)  (ABC) b) (MNP)  (ABD) c) (MNP)  (BCD) d) (MNP)  (ACD) Bài 2: Cho tứ diện ABCD.Trên các cạnh AB,AC lần lượt lấy các điểm M,N sao cho MN không //BC,trong tam giác BCD lấy điểm I. Tìm các giao tuyến sau: a) (MNI)  (ABC) b) (MNI)  (BCD) c) (MNI)  (ABD) d) (MNI)  (ACD) Bài 3:Cho hình chóp S.ABCD có đáy không phải hình thang.Tìm các giao tuyến sau: a) (SAC)  (SBD) b) (SAB)  (SCD) c) (SAD)  (SBC Bài 4: Cho tứ diện ABCD.Trong 2 tam giác ABC và BCD lấy 2 điểm M,N.Tìm các giao tuyến sau: a) (BMN)  (ACD) b) (CMN)  (ABD) c) (DMN)  (ABC) Bài 5: Cho tứ diện ABCD.Trên cạnh AB lấy điểm I ,trong 2 tam giác BCD và ACD lần lượt lấy 2 điểm J,K.Tìm các giao tuyến sau: a) (ABJ)  (ACD) b) (IJK)  (ACD) c) (IJK)  (ABD) d) (IJK)  (ABC) Bài 6: Cho tứ diện ABCD.Gọi I,J là trung điểm của AD và BC a)Chứng minh rằng IB và JA là 2 đường thẳng chéo nhau b)Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (IBC)  (JAD) c)Gọi M là điểmnằm trên đoạn AB;N là điểm nằm trên đoạn AC .Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (IBC)  (DMN) Bài 7: Cho ba điểm A,B,C không thẳng hàng và một điểm O nằm ngoài mặt phẳng (ABC).Gọi A’,B’,C’ là các điểm lần lượt nằm trên các đường thẳng OA,BO,OC. Giả sử A’B’  AB = D , B’C’  BC = E , C’A’  CA = F. Chứng minh rằng 3 điểm D,E,F thẳng hàng Bài 8:.Cho tứ diện ABCD. Gọi I là điểm nằm trên đường thẳng BD nhưng ngoài đoạn BD.Trong mặt phẳng (ABD) ta vẽ một đường thẳng qua I cắt hai đoạn AB và AD lần lượt tại K và L.Trong mặt phẳng (BCD) ta vẽ một đường thẳng qua I cắt hai đoạn CB và CD lần lượt tại M và N a)Chứng minh rằng 4 điểm K,L,M,N cùng thuộc một mặt phẳng b)Gọi O1= BN  DM ; O2 = BL  DK và J = LM  KN. Chứng minh rằng ba điểm A,J,O1 thẳng hàng và ba điểm C,J,O2 cũng thẳng hàng c)Giả sử hai đường thẳng KM và LN cắt nhau tại H,chứng minh rằng điểm H nằm trên đường thẳng AC Bài 9: Cho 4 điểm A,B,C,D không cùng nằm trong một mặt phẳng a)Chứng minh rằng hai đường thẳng AB và CD chéo nhau b)Trên các đoạn AB và AD lần lượt lấy các điểm M và N sao cho đường thẳng MN cắt đường thẳng BD tại I.Hãy xét xem điểm I thuộc những mặt phẳng nào ?Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (CMN) và (BCD) Bài 10: Trong mặt phẳng α cho hai đường thẳng a và b cắt nhau tại O. Gọi c là một đường thẳng cắt α tại điểm I khác O a)Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (O,c) và α b)Gọi M là một điểm trên c khác I.Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (M,a) và (M,b). Chứng minh rằng giao tuyến này luôn luôn nằm trong một mặt phẳng cố định khi M di động trên c Bài 11: Cho hai mặt phẳng α và β cắt nhau theo giao tuyến d.Ta lấy hai điểmA ,B thuộc mặt phẳng α nhưng không thuộc d và một điểm O nằm ngoài α và β Các đường thẳng OA, OB lần lượt cắt β tại A’ và B’.Giả sử đường thẳng AB cắt d tại C a)Chứng minh rằng ba điểm O,A,B không thẳng hàng 1

ta lấy điểm K sao cho BK = 2KD a)Tìm giao điểm E của đường thẳng CD với mặt phẳng (IJK).ABCD có đáy là hình thang đáy lớn AB.CD.Trên đoạn SC ta lấy điểm K sao cho CK = 3KS a)Tìm giao điểm của đường thẳng BC và mặt phẳng (IHK) b)Gọi M là trung điểm IH.Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và SC a)Xác định I = AN # (SBD) và J = MN # (SBD) b)Tính các tỉ số .N .B’.B’. (BCE)  (AFD) b)Lấy 1 điểm M trên đoạn DF.CC’ đồng qui Bài 13: Cho tứ diện ABCD. Gọi A’.K .Trên đoạn BD ta lấy điểm P sao cho BP = 2PD.BB’.cắt CD và BD lần lượt tại E và F a)Chứng minh rằng đường thẳng EF luôn luôn đi qua một điểm cố định b)Tìm quĩ tích giao điểm I của ME và NF c)Tìm quĩ tích giao điểm J của MF và NE Bài 14: Cho tứ diện ABCD.Gọi I = MN # BC và J = MP # BD a)Chứng minh rằng các đường thẳng MG.MN đồng qui Bài 19: Cho 2 hình thang ABCD và ABEF có chung đáy lớn AB và không cùng nằm trong 1 mặt phẳng a)Xác định các giao tuyến sau : (AEC)  (BFD) .A’B’ và d đồng qui Bài 12:Cho tứ diện ABCD. Gọi I và H lần lượt là trung điểm của SA và AB.Tìm giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng (IJK) 2 .Trên cạnh SC lấy một điểm M a)Tìm giao điểm N của đường thẳng SD với mặt phẳng (AMB) b)Chứng minh rằng ba đường thẳng AB.Các điểm M . PI.C thẳng hàng và từ đó suy ra ba đường thẳng AB.ABCD có đáy là hình bình hành .Tìm các giao điểm sau: a)IJ  (SBC) b)IJ  (SAC) Bài 1: Cho tứ diện ABCD.AC . và Bài 16: Cho hình chóp S.Tìm giao điểm của KM với mặt phẳng (ABC) Bài 18: Cho hình chóp S. Tìm giao điểm AM  (BCE) Bài 20: Cho tứ diện ABCD.DAB và ABC a)Chứng minh rằng hai đường thẳng AA’ và BB’ cùng nằm trong một mặt phẳng b)Gọi I là giao điểm của AA’ và BB’. NJ đồng phẳng b)Gọi E và F lần lượt là trung điểm của CD và NI.Tìm giao điểm của: a)CD với mặt phẳng (MNP) b)AD với mặt phẳng (MNP) Bài 1: Cho tứ diện SABC.gọi M và N lần lượt là trung điểm của AC và BC.Gọi G là trọng tâm của tam giác ACD.b)Chứng minh rằng ba điểm A’.ABCD sao cho ABCD không phải là hình thang.chứng minh rằng các điểm H .J.CDA.N lần lượt nằm trên hai cạnh AB và AC sao cho ≠ .Gọi I và J lần lượt là trung điểm của SB và SC a)Xác định giao tuyến (SAD) # (SBC) b)Tìm giao điểm của SD với mặt phẳng (AIJ) c)Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (AIJ) Bài 17: Cho tứ diện ABCD.chứng minh rằng : c)Chứng minh rằng các đường thẳng AA’. Chứng minh rằng DE = DC b)Tìm giao điểm F của đường thẳng AD với mặt phẳng (IJK). H = MG # BE .Một mặt phẳng (P) thay đổi luôn luôn đi qua MN. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của AC và BC.Trong 2 tam giác ABC và BCD lấy 2 điểm I.Hai điểm M .K = GF # mp(BCD). Chứng minh rằng FA = 2FD c)Chứng minh rằng FK song song IJ d)Gọi M và N là hai điểm bất kỳ lần lượt nằm trên hai cạnh AB và CD.D’lần lượt là trọng tâm các tam giác BCD.AD sao cho = = = .Trên cạnh BD.C’.I .P lần lượt thuộc các đoạn thẳng AB .J thẳng hàng Bài 15: Cho hình chóp S.

Trong tứ giác ABCD lấy một điểm O.F thẳng hàng Bài 31 Cho tứ diện ABCD.P.Gọi (P) là mặt phẳng qua 3 điểm M.K. Trên Bx và Cy ta lấy B’ và C’ sao cho BB’ = 2CC’ a)Tìm giao điểm D của đường thẳng BC với mặt phẳng (AB’C’) và tìm giao tuyến của mặt phẳng (AB’C’) với mặt phẳng α b)Trên đoạn AC’ ta lấy điểm M sao cho AM = AC’.ABCD trên các cạnh SA.B’.F của các đường thẳng A’B’ và A’C’ lần lượt với mặt phẳng (ABC) b)Gọi I và J lần lượt là các điểm đối xứng của A’ qua B’ và C’.Dựng thiết diện của ABCD với mặt phẳng(MNP) Bài 32 Cho h×nh chãp S.ABCD Trªn c¹nh SD lÊy ®iÓm M.P.N. trong tam giác BCD lấy điểm P.BC.AC lÊy 2 ®iÓm M.CD.AC.N.Dùng thiÕt diÖn cña h×nh chãp víi mÆt ph¼ng (MNI) Bài35. Chứng minh rằng E .SB.N. F của các đường thẳng DA.C’lần lượt nằm trên các cạnh SA.AC lấy 2 điểmM.ABCD đáy ABCD là hình bình hành tâm O.ABCD trên các cạnh SA. Chứng minh rằng IJ = BC và BI = CJ c)Chứng minh rằng BC là đường trung bình của tam giác AEF Bài 22: Trong mặt phẳng α cho tam giác đều ABC.tìm giao điểm của AM với các mặt phẳng (SBC) .Dùng thiÕt diÖn cña h×nh chãp víi mÆt ph¼ng (BCM) Bài 34 Cho tø diÖn ABCD.N. 3 .Cho hình chóp S.SB’ = SB .Trên các cạnh AB. Chứng minh rằng : + =2 c)Chứng minh rằng: + = + Bài 24: Cho tứ diện ABCD.SC’ = SC a)Tìm giao điểm E.SC sao cho SA’ = SA .BC lấy các điểm M.Trên các cạnh AC.AD lấy các điểm M.Trên các cạnh BC.Tìm các giao điểm sau: a) MN  (ADP) b) BC  (DMN) Bài 27.Tìm các giao điểm sau: a) MP  (ACD) b) AD  (MNP) c) BD  (MNP) Bài 30 Cho hình chóp S.C’ a)Dựng giao điểm D’ của mặt phẳng (P) với cạnh SD b)Gọi I là giao điểm của A’C’ với SO.ABCD. Hãy tính tỉ số và chứng minh rằng AD = 2AF Bài 23 Cho hình chóp S.Lấy các điểm A’.P.N.N và B a) Tìm các giao tuyến (P) # (SAB) và (P) # (SBC) b)Tìm giao điểm I của đường thẳng SO với mặt phẳng (P) và giao điểm K của đường thẳng SD với mặt phẳng (P) c)Xác định các giao tuyến của mặt phẳng (P) với mặt phẳng (SAD) và mặt phẳng (SDC) d)Xác định các giao điểm E.Cạnh AC cắt DE tại G.AB.Tìm giao điểm I của đường thẳng B’M với mặt phẳng α và chứng minh I là trung điểm của AD c)Chứng minh rằng nếu B’ và C’ theo thứ tự chạy trên Bx và Cy sao cho BB’ = 2CC’ thì mặt phẳng (AB’C’) luôn luôn cắt α theo một giao tuyến cố định d)Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB và BC.BC lần lượt lấy các điểm M.(SCD) Bài 29 Cho tứ diện ABCD.Tìm các giao điểm sau: a) BC  (DMN) b) AC  (DMN) c) MN  (ACD) Bài 28 Cho hình chóp S.Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (MNP) Bài 36 Cho hình chóp S.Bài 21: Cho tứ diện SABC.N.N.Một mặt phẳng (P) lần lượt cắt các cạnh SA.SB. Tìm các giao điểm sau: a) CD  (MNK) b)AD  (MNK) Bài 26: Cho tứ diện ABCD.trong tam giác BCD lấy điểm N.trong tam gi¸c BCD lÊy ®iÓm I.B’.BD lần lượt lấy các điểm M.Trªn c¸c c¹nh AB.Trong mặt phẳng β ta vẽ hai nửa đường thẳng Bx và Cy song song với nhau và nằm cùng một phía với α .DC với (P).SC tại A’.B .P.Cho tứ diện ABCD.SB.Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SA và SC.ABCD có đáy là một hình bình hành tâm O. Gọi β là mặt phẳng cắt α theo giao tuyến BC.SC lấy các điểm M.Trên cạnh AB lấy điểm M.Trên các cạnh AB.

AD lấy 3 điểm M.P. Gọi H và K lần lượt là trung điểm các cạnh CB và CD.Cho hình chóp S. a)Tìm giao tuyến (SAD)  (SBC) b)Tìm giao điểm SD  (AMN) c)Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (AMN) Bài 39 Cho hình chóp S.N.Dựng giao tuyến (MNP)  (BCD) trong các trường hợp sau: a) PM cắt CD b) PM //CD Bài46 Cho hình chóp S. J là trung điểm AB. BC.Trong 3 tam giác ABC .chứng minh rằng ba điểm I .Gọi M.Trên các đoạn AC và BF lần lượt lấy các điểm M .Điểm M thay đổi trên cạnh BC a)Tìm giao điểm N của CD và (IJM) b)Gọi H là giao điểm của IM và JN .K thẳng hàng c)Tìm α  (SAC) và α  (SBD) d)Gọi R = MQ  NP . J là điểm đối xứng với D qua C. K là điểm đối xứng với D qua B a)Xác định thiết diện của tứ diện với mặt phẳng (IJK) b)Tính diện tích của thiết diện ấy Bài44 Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng .N.ABCD có ABCD là hình thang đáy lớn AB.chứng minh rằng MN // DE b)Giả sử MN // DE hãy tính k Bài45 Cho tứ diện ABCD . Tìm tập hợp các điểm H.ABCD có đáy là hình thang ABCD đáy lớn AB.M nằm trên cạnh SA sao cho AM = 2MS.AB.ABCD có đáy là hình thang ABCD với AB là đáy lớn. AD . M là điểm bất kỳ trên cạnh SA. K khi M thay đổi trên cạnh BC Bài48 Cho hình chóp S. Gọi N là trung điểm của SB. (DMN)  (ABCD) b)Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (DMN) Bài47 Cho tứ diện ABCD .ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh SB và SC a)Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) b)Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (AMN) c)Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (AMN) Bài 41. Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (MHK) Bài 42 Cho hình chóp S.P. N là trung điểm của SA và SC a)Dựng các giao tuyến (SAB)  (SCD) .Trên các cạnh AC. Gọi M.ACD và BCD lần lượt lấy 3 điểm M.Gọi I là trung điểm của AD.a)Tìm giao điểm MN  (ABCD) b)Tìm giao điểm NP  (ABCD) c)Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng(MNP) Bài Cho tứ diện ABCD. Điểm M thay đổi trên cạnh SA a)Dựng giao điểm N của SD và mặt phẳng(BCM) b)Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng(BCM) c)Gọi I =BM  CN.N sao cho: AM = kAC và BN = kBF (0 < k < 1) a)Giả sử k = 1/3 .Tìm tâp hợp điểm I khi M chạy trên SA 4 . a)Tìm giao điểm MN  (BCD) b)Dựng thiết diện của tứ diện với mặt phẳng(MNP) Bài 37 Cho hình chóp S. Chứng minh rằng điểm R chạy trên một đường thẳng cố định khi α thay đổi Bài43 Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a.Gọi I.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD.J .Trong tam giác SCD ta lấy điểmM a) Tìm giao tuyến (SBM)  (SAC) b) Tìm giao điểm của BM  (SAC) c) Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng(ABM) Bài 40 Cho hình chóp S.N là trung điểm của SB và SC.K là giao điểm của IN và JM.ABCD có đáy lớn AD = 2BC.ABCD có ABCD là hình thang đáy lớn AD . Gọi α là mặt phẳng thay đổi qua MN cắt BC và AD tại P và Q a)Chứng minh rằng 4 đường thẳng MN.CD và PQ đồng qui tại một điểm I b)Gọi J và K lần lượt là giao điểm của SC và SD với α .

SCD .N.Gọi M và N lần lượt là trọng tâm của các tam giác SAB và SAD. Q là các điểm trên các cạnh BC. CD.E .SB .ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O .Gọi M. NP//CD.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật .K là trung điểm SA.Bài49 Cho hình chóp S. MQ//CD . Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng(MKH) Bài50 Cho hình chóp S.Chứng minh rằng HK//AB Bài54 Cho hình chóp S.G là trọng tâm của tam giác SAB và E là điểm trên cạnh AD sao cho DE = 2EA.ABC.E .Gọi M là trung điểm của cạnh SC.Tìm giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng(SBD) Bài58 Cho hình chóp S.Chứng minh rằng MN//(CDE) b)Trên các đoạn AC và BF lần lượt lấy các điểm P. K là trọng tâm của các tam giác BCD và ACD .E. J là trung điểm của BC và CD a)Chứng minh rằng BD//(AIJ) b)Gọi H. Chứng minh rằng GE // (SCD) Bài62 Cho 2 hình bình hành ABCD và ABEF không đồng phẳng.E.Chứng minh IA =2IM b)Tìm giao điểm F của SD với (ABM).Gọi I.ABCD có ABCD là hình bình hành .Cho hình chóp S. BN = kBF (0 < k < 1).M là trung điểm của SC và N là trung điểm của OB a)Tìm giao điểm I của SD với mặt phẳng (AMN) b)Tính tỉ số Bài59.ABCD có ABCD là hình bình hành . Q sao cho AM = kAC . K là trọng tâm của các tam giác ABC và ACD.SB a)Chứng minh rằng HK//CD b)Trên cạnh SC lấy điểm M.F đồng phẳng Bà56i Cho hình chóp S.F lần lượt là trọng tâm của các tam giác SAB.Gọi I.ABCD có ABCD là hình bình hành .và SDA.SC .N. DA sao cho MN//BS.Gọi M . SBC . DA .Chứng minh rằng IJKL là hình bình hành Bài53 Cho tứ diện ABCD .ABCD có đáy là hình bình hành .L lần lượt là trung điểm của AB.N .và SD a)Chứng minh rằng ME//AC . Chứng minh rằng MN // (CDEF) 5 .ABCD có đáy là một tứ giác lồi.Gọi H.J.điểm M thay đổi trên cạnh SD a)Dựng giao tuyến (SAD)  (SBC) b)Dựng giao điểm N của SC và mặt phẳng(ABM). a)Tìm giao điểm I của AM với (SBD).BC.N .F đồng phẳng b)Tứ giác MNEF là hình thoi c)Ba đường thẳng ME . Chứng minh rằng HK//(ABD) Bài61 Cho hình chóp S.NF . ABMN là hình gì ? Có thể là hình bình hành không ? c)Gọi I là giao điểm của AN và BM. Chứng minh rằng : a) Bốn điểm M.K.ABCD có đáy là một tứ giác lồi. N là trung điểm của AD. E là trung điểm của BC a) Chứng minh rằng MN // BD b) Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (MNE) c) Gọi H và K lần lượt là các giao điểm của mặt phẳng (MNE) với các cạnh SB và SD. SC. Dựng thiết diện của ABCD với mặt phẳng (IJK) Bài52 Cho tứ diện ABCD. NF//BD b)Chứng minh rằng ba đường thẳng ME .Gọi H. Chứng minh rằng LH // BD Bài60 Cho tứ diện ABCD . SD. P. a)Gọi M .và SO(O là giao điểm của AC và BD) đồng qui c)Chứng minh rằng 4 điểm M.NF và SO đồng qui (O là giao điểm của AC và BD) Bài57.ABCD có ABCD là hình bình hành .Gọi I. N.Chứng minh rằng F là trung điểm của SD và ABMF là một hình thang c)Gọi N là một điểm tuỳ ý trên cạnh AB.Cho hình chóp S.Chứng minh rằng khi M chạy trên cạnh SD thì I chạy trên 1 đường thẳng cố định Bài51 Cho tứ diện ABCD . Chứng minh rằng PQ//SA Bài55 Cho hình chóp S.F lần lượt là trung điểm của các cạnh bên SA .BE.J K lần lượt là trọng tâm của các tam giác BCD .CDA .Gọi M .

Q 6 .SB = b và tam giác SAC cân tại S. a) Chứng minh rằng MNPQ là 1 hình chữ nhật b) Tính diện tích MNPQ theo a và x c) Xác định x để diện tích MNPQ là lớn nhất Bài69 Cho tứ diện ABCD có AB vuông góc CD.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh a .Chứng minh thiết diện là hình thang b) Chứng minh rằng đoạn giao tuyến của α với(SCD) thì//SD c) Tìm quĩ tích giao điểm 2 cạnh bên của thiết diện khi M thay đổi trên cạnh SD Bài Cho hình chóp S. đặt BM = x . Điểm M thay đổi trên cạnh SA a)Tìm các giao tuyến (SAD)  (SBC) .Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành .mặt phẳng α qua M và //AB và SC a) Dựng giao tuyến (SAD)  (SBC) b) Dựng thiết diện của hình chóp với α c) Chứng minh rằng đoạn giao tuyến của α với (SAD) thì //SD Bài66 Cho hình chóp S. Tam giác SAB cân tại S và SI = 2a.P.ABCD có ABCD là hình thang đáy lớn AB.Gọi M. Q.J chạy trên 2 đường thẳng cố định Bài68 Cho tứ diện ABCD có AB = AC = CD = a và AB vuông góc CD.M là 1 điểm thay đổi trên cạnh AB.SA tại N.tìm quĩ tích điểm I Bài67. c) Gọi I là giao điểm 2 cạnh bên của thiết diện .Dựng thiết diện của tứ diện với α Bài65 Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thoi cạnh a.thiết diện là hình gì b)Tính diện tích thiết diện theo a và x Bài72 Cho hình chóp S.Bài63 Cho hình chóp S.tam giác BCD vuông tại C và góc BDC = 300 .hai cạnh bên AD và BC cắt nhau tại I. AB = BD = a.Q a) MNPQ là hình gì ? b) Tính diện tích MNPQ.SB.SB .ABCD có ABCD là nửa lục giác đều ABCD đáy lớn AB = 2a.ABCD có ABCD là hình bình hành . song song AC và SB lần lượt cắt BC . CD a) Dựng thiết diện của tứ diện với α b) Tính diện tích S của thiết diện c) Xác định vị trí của M trên BD để S lớn nhất Bài70 Cho hình chóp S. đặt AM = x (0< x < 2a ). Trên đoạn AI ta lấy một điểm M.Điểm P thay đổi trên cạnh BC a) Chứng minh rằng CD//(MNP) b) Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (MNP). Trên cạnh AB lấy một điểm M .Gọi M. (SAB)  (SCD) b)Dựng giao điểm N = SB  (CDM) c)Gọi I = CM  DN .P . Chứng minh rằng khi M thay đổi trên cạnh SA thì I.Mặt phẳng α chứa MN và //SA a) Dựng giao điểm của SC và α b) Dựng thiết diện của hình chóp với α Bài64 Cho tứ diện ABCD. Xác định x để diện tích ấy lớn nhất Bài71 Cho hình chóp S.N là trung điểm SA. Lấy 1 điểm M trên cạnh AC. SAB là tam giác vuông tại A với SA = a. Gọi α là mặt phẳng qua M và song song CD và SA a)Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng α . Điểm M thay đổi trên cạnh BC. đặt AM = x (0 < x < a ). đặt AM = x (0< x < a).Trên cạnh AB lấy điểm M.ABCD có ABCD là hình bình hành . M là 1 điểm thay đổi trên cạnh BD. Mặt phẳng α qua M.Gọi α là mặt phẳng qua M và // 2 cạnh AC.ABCD có ABCD là hình thang đáy lớn AB.BD.Gọi M là một điểm thay đổi trên cạnh AD.SA tại N . Mặt phẳng α qua M song song SI và AB lần lượt cắt BI .đặt AM = x (0 < x < a). N là trung điểm của AB và AD. Chứng minh rằng thiết diện là 1 hình thang.Mặt phẳng α qua M và //SA và AD a) Dựng thiết diện của α với hình chóp . Mặt phẳng α đi qua M và song song với AB và CD cắt BC. J = DM  CN.AD lần lượt tại N.SC . P.BD. Mặt phẳng α qua M và song song với AB.

Điểm M thay đổi trên cạnh BC.mặt phẳng α qua M và α //(SBC). M là 1 điểm nằm trên cạnh AB.A’B’C’. β  (BCD) b)Dựng giao tuyến (AEF)  (BCD) Bài76 Cho hình chóp S.A’B’C’.Trên cạnh AD lấy điểm M.Gọi H.Gọi I và I’ lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và B’C’ a) Chứng minh rằng AI // A’I’ b) Tìm giao điểm IA’  (AB’C’) c) Tìm giao tuyến của (AB’C’)  (BA’C’) Bài82 Cho lăng trụ tam giác ABC.K.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Chứng minh rằng: a) (IKG) // (BB’C’C) b) (A’KG) // (AIB’) Bài83 Cho hình lăng trụ ABC. EF.a)Tính góc giữa SI và AB b) MNPQ là hình gì ? c)Tính diện tích MNPQ theo a và x.tam giác SAB vuông cân tạiA. Dựng thiết diện của hình hộp với mặt phẳng (BMN) Bài80 Trong mặt phẳng α cho hình bình hành ABCD.ABCD có ABCD là hình bình hành . Chứng minh rằng (DIK)//(JBE) Bài74 Cho tứ diện ABCD. CD. Khi đó MNPQ là hình gì d)Gọi K = MP  NQ. J.chứng minh thiết diện là hình thang b)Chứng minh rằng CD // α c)Tìm quỹ tích giao điểm 2 cạnh bên của thiết diện Bài78 Cho hình chóp S.mặt phẳng α qua M và // mặt phẳng (SAB) a)Dựng thiết diện của hình chóp với α .A’B’C’D’ a)Chứng minh rằng (BA’C’) // (ACD’) b)Tìm các giao điểm I = B’D  (BA’C’).ABCD có ABCD là hình thang vuông tại A và D. AD = CD = a . K là trung điểm của các cạnh AB.Thiết diện là hình gì ? Bài77 Cho hình chóp S.C’.Gọi M và N là trung điểm của AB và SC a)Tìm các giao tuyến (SAC) # (SBD) và (SAB) # (SCD) b)Chứng minh rằng MN //(SAD) c)Chứng minh rằng đường thẳng AN đi qua trọng tâm của tam giác SBD d)Gọi P là trung điểm của SA. AB = 2a.B’. Mặt phẳng α qua M và // (SAB) a)Dựng thiết diện của hình chóp với α b)Tính diện tích và chu vi thiết diện theo a và x Bài79 Cho hình hộp ABCD.G lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC.L là trọng tâm của các tamgiác ABC. Chứng minh rằng d // (BB’C’C) Bài84 Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thang đáy lớn AD. Chứng minh rằng 2 điểm I. A’B’C’ và ACC’. Dựng thiết diện của hình chóp với α .BB’) // mp(CC’.D’ a)Chứng minh rằng mp(AA’.Ta dựng các nửa đường thẳng song song với nhau và nằm về cùng 1 phía với α .Tìm x để diện tích ấy lớn nhất.A’B’C’. Chứng minh rằng (HKL)//(BCD) Bài75Cho 2 tam giác ABC và DEF nằm trên 2 mặt phẳng α .Đặt AM =x. β song song với nhau a)Dựng các giao tuyến α  (AEF). a) Chứng minh rằng (ADF)//(BCE) b) Gọi I.Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (MNP) 7 . ABD. ACD.K . Một mặt phẳng β cắt 4 nửa đường thẳng ấy lần lượt tại A’.DD’) b)Chứng minh rằng tứ giác A’B’C’D’ là hình bình hành c)Chứng minh rằng AA’ + CC’ = BB’ + DD’ Bài81 Cho hình lăng trụ ABC. N là trung điểm của C’B’ và D’D. Gọi I . J chia đoạn B’D thành 3 phần bằng nhau c) GọiM.Tìm quĩ tích điểm K khi M chạy trên đoạn AI Bài73 Cho 2 hình bình hành ABCD và ABEF nằm trong 2 mặt phẳng khác nhau.Gọi H là trung điểm A’B’ a)Chứng minh rằng CB’ // (AHC’) b)Tìm giao tuyến d = (AB’C’)  (A’BC). J = B’D  (ACD’).

A’B’C’.góc BAC = 30o a)Tính chiều cao hình chóp 8 . Đường cao SA = a.A’B’C’D’.AHK Bài92 Cho hình chóp S.Chứng minh rằng IJ // (SAB) d)Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (MNP) Bài91 Cho hình chóp S. Dựng thiết diện của lăng trụ với mặt phẳng (MNP) Bài87 Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD. a)Chứng minh rằng 4 mặt của hình chóp là tam giác vuông.ABCD b)Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (ADM).ABC có (SAB)⊥(ABC). β = 45o a)Xác định các góc α .SD lần lượt tại N.BC = a.Q (0 < x < 2a) a)Chứng minh rằng MNPQ là hình thang vuông b)Tính diện tích MNPQ theo a và x c)Gọi I = MQ  NP.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh a.Tính diện tích toàn phần hình chóp S. SC = a. AB. tam giác SAB đều và tam giác ABC vuông tại C . AD a)Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (SBC) và (SAD) b)Tìm giao điểm I của AM  (SBD) c)Gọi J = BP  AC .Cạnh AC và SC lần lượt tạo với đáy các góc α = 60o .Tính Stp b)Tính thể tích VS. AD = 2a . Gọi M.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD tâm O.Trên cạnh AD ta lấy 1 điểm M.SC.ABC c)Tính góc giữa các mặt bên và đáy d)Tính thể tích VS.P lần lượt là trung điểm của SC.ABC c)Từ A kẻ AH ⊥ SB .P. Tam giác ABC vuông tại B.ABCD với ABCD là hình bình hành Gọi I là trung điểm của SD a)Xác định giao điểm K = BI  (SAC) b)Trên IC lấy điểm H sao cho HC=2HI. M là trung điểm của SB a)Chứng minh rằng các mặt bên của hình chóp là tam giác vuông.Gọi M và N là trung điểm của SA và SC a)Tìm các giao tuyến (SAC) # (SBD) và (BMN) # (ABCD) .Tính diện tích thiết diện c)Thiết diện chia hình chóp làm hai hình đa diện.Bài85 Cho hình chóp S.góc C = 60o .Mặt bên SAB là 1 tam giác vuông cân tạiA.ABCD Bài95 Cho hình chóp S. Chứng minh (KHN)//(SBC) d)Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (KHN) Bài90 Cho hình chóp S.tính thể tích các khối đa diện ấy Bài93 Cho hình chóp S.β b)Tính thể tích và diện tích xung quanh của hình chóp S. Chứng minh rằng SC ⊥(AHK) và ∆ AHK vuông d)Tính thể tích VS.ABC và khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) Bài94 Cho hình chóp S.AK ⊥ SC. (BMN) # (SBD) b)Tìm giao điểm K của SD và (BMN).đặt AM = x. Chứng minh rằng SK = SD c)Dựng thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (BMN) d)Gọi I và J lần lượt là trung điểm của AB và CD . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AA’ và AC a)Dựng thiết diện của lăng trụ với mặt phẳng (MNB’) b)Gọi P là trung điểm B’C’.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O.Gọi M và N lần lượt là tâm của các mặt bên AA’C’C và BB’D’D. Chứng minh rằng MI //(SBC) và (IJN)//(SAD) Bài86 Cho hình lăng trụ ABC.ABCD với ABCD là hình bình hành với AB = a.ABCD có ABCD là hình chữ nhật .Chân đường cao SH của hình chóp đối xứng với tâm O của đáy qua cạnh AB a)Chứng minh rằng các mặt bên SAC và SBC là các tam giác vuông b)Tính diện tích toàn phần của hình chóp S.N.Tìm tập hợp điểm I khi M chạy trên cạnh AD Bài89 Cho hình chóp S. Chứng minh rằng MN//(ABCD) Bài88 Cho hình chóp S. Mặt phẳng α qua M và //mặt phẳng (SAB) cắt BC.ABC có đáy và mặt bên SAB là các tam giác đều cạnh a.SA = a.ABC có SA ⊥(ABC).SA ⊥(ABCD). Chứng minh KH//(SAD) c)Gọi N là điểm trên SI sao cho SN=2NI.

cạnh bên CC’ = 8 9 . BC = a . A’A = A’B = A’D = a a)Tính chiều cao lăng trụ b)Chứng minh rằng hai mặt chéo của lăng trụ vuông góc nhau c)Tính góc ϕ giữa hai mặt phẳng (A’BD) và (ABCD) d)Tính diện tích tam giác A’BD cà diện tích toàn phần của lăng trụ Bài104 Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình thoi cạnh a . AD = 2a.Oy.ABCD có ABCD là hình thoi cạnh a. Gọi I là trung điểm AB a) Chứng minh rằng các mặt bên của hình chóp là các tam giác vuông b) Tính góc giữa hai mặt phẳng (SIC) và (ABC) c) Gọi N là trung điểm AC .ABCD có ABCD là hình thang vuông tại A và B.Tính diện tích toàn phần b)Tính thể tích S.A’B’C’D’ có đáy là hình thoi ABCD cạnh a. OO’ = 2a a)Tính diện tích các mặt chéo của lăng trụ b)Tính diện tích toàn phần và thể tích của lăng trụ Bài 106.ABCD c)Tính góc giữa SC và mặt phẳng (SAB) Bài98 Cho tứ diện SABC có đáy là tam giác ABC vuông tại B .A’B’C’D’ a)Chứng minh rằng hai mặt chéo vuông góc nhau b)Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AA’ và BD’ c)Tính góc ϕ giữa hai mặt phẳng (D’AC) và (ABCD) d)Tính diện tích tam giác D’AC Bài105 Cho lăng trụ đứng ABCD.ABC có tam giác ABC vuông cân tại A .Oz vuông góc nhau từng đôi một ta lần lượt lấy 3 điểm A. góc A = 60o SA = SB = SD = a)Tính hình chóp từ S đến mặt phẳng (ABCD) b)Chứng minh rằng hai mặt phẳng (SAC) và (ABCD) vuông góc nhau c)Chứng minh rằng hai mặt phẳng (SBD) và (SAC) vuông góc nhau và tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) d)Tính góc ϕ giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD) ⇒ diện tích ∆ SBD Bài102 Cho lăng trụ tam giác đều ABC.Cho hình chóp S.J là trung điểm BC và BB’ a)Chứng minh rằng BC’ ⊥ (AIJ) b)Tính góc ϕ giữa hai mặt phẳng (AIJ) và (ABC) c)Tính diện tích tam giác AIJ Bài103 Cho hình hộp ABCD.b)Tính thể tích hình chóp Bài96 Trên 3 nửa đường thẳng Ox.Gọi O và O’ là tâm của hai đáy.tính khoảng cách từ điểm N đến mặt phẳng (SBC) Bài99 Cho hình chóp S.SA = SB = SC = a)Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABC) b)Chứng minh rằng hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) vuông góc nhau c)Tính góc ϕ giữa hai mặt phẳng (SAC) và (ABC) d)Tính diện tích tam giác (SAC) Bài101.A’B’C’ có cạnh đáy = cạnh bên = a Gọi I.SA = SB = SC = a)Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABC) b)Tính góc ϕ giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) c)Tính diện tích tam giác SBC Bài100 Cho hình chóp S.ABC có ABC là tam giác đều cạnh a .AB = BC = a .B. góc A = 60o .C sao cho OA = OB = OC = a a)Chứng minh rằng OABC là hình chóp đều b)Tính diện tích toàn phần và thể tích hình chóp OABC Bài97 Hình chóp S. AB = 2a . Cạnh đáy CD = 6 . SA ⊥ (ABC) . góc A = 60o .Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có đường chéo B’D = 12 . cạnh SC tạo với đáy (ABCD) một góc ϕ = 60o a)Chứng minh rằng các mặt bên của hình chóp là các tam giác vuông.SA = 2a. SA ⊥(ABCD) . BC = a.

B.và các cạnh SA = a AB = b.D cùng nằm trên 1 mặt cầu.B. Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.Gọi I là trung điểm CH .B.C.Tìm tâm .A.Cho tứ diện đều ABCD cạnh a a)Tính khoảng cách từ đỉnh A đến mặt phẳng (BCD) b)Tính góc giữa cạnh bên và đáy c)Tính góc giữa mặt bên và đáy d)Tìm tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD 10 .cạnh bên = a và hình chiếu của C’ trên mặt phẳng (ABC) trùng với tâm của tam giác ABC a)Tính góc giữa cạnh bên và đáy.B. cạnh bên của hình hộp b)Chứng minh rằng BD’ ⊥ A’C’ c)Chứng minh rằng các mặt bên của hình hộp bằng nhau.C’.Đường chéo AB’ của mặt bên tạo với đáy một góc ϕ = 60o. cạnh bên tạo với đáy một góc ϕ = 60o a)Xác định góc ϕ và tính chiều cao .Tìm tâm. mặt bên ABB’A’ là hình vuông. Gọi I là trung điểm BC a)Tính diện tích toàn phần và thể tích lăng trụ b)Xác định hình chiếu của A trên BB’C’C c)Tính góc giữa đường thẳng AB’ và mặt phẳng (BB’C’C) d)Tính thể tích tứ diện BAIC’ Bài110 Cho hình chóp S.Trên đường thẳng ⊥ α tại A ta lấy điểm S .K nằm trên 1 mặt cầu Bài114 Cho hình chóp tam giác đều S.từ đó suy ra tâm .SC .CDE Bài118.AKD vuông b)Chứng minh rằng 5 điểm A.H. Gọi E là trung điểm cạnh AD. D’O vuông góc (ABCD) .bán kính của mặt cầu đó Bài111 Cho hình chóp S.bán kính của mặt cầu đi qua 4 đỉnh S.ABC có SA ⊥ (ABC) .B’. Gọi H và H’ lần lượt là trực tâm của các tam giác ABC và SBC a)Chứng minh rằng SH’ .A’B’C’D’ có đáy là hình thoi ABCD cạnh a.Kẻ ˆ CH ⊥ AB (H∈AB). BF là đường cao của tam giác ABC và SBC .tâm O và góc A = 60o .β lần lượt cắt SB . SA = BC = 2a.A. ABCD là hình chữ nhật và AB = a .A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a.S.chiều cao của lăng trụ b)Chứng minh rằng các mặt bên AA’C’C và BB’C’C bằng nhau . ABCD là là hình thang vuông tại A và B có AB = BC = a và AD = 2a.Gọi H. Chứng minh rằng ∆ SAB = ∆ CAB.A.B.bán kính mặt cầu đi qua 4 đỉnh S.suy ra Stp d)Tính thể tích hình hộp và thể tích tứ diện ACDC’ Bài108 Cho lăng trụ ABC.Dựng mặt phẳng β đi qua A và vuông góc với đường thẳng SC. BE .A’B’C’ có cạnh đáy bằng a .bán kính mặt cầu đi qua 4 điểm S.SD tại B’ . AH và BC đồng qui tại một điểm I b)Chứng minh rằng 5 điểm E.B.F.ABC cạnh đáy = a.D’ cùng nằm trên một mặt cầu cố định b) Tính diện tích mặt cầu ấy Bài113 Trong mặt phẳng α cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn đường kính AD.D’ a)Chứng minh rằng các điểm A. AC = c. K là hình chiếu của A trên SB và SC a)Chứng minh rằng các tam giác AHD.C’ .Từ đó tính diện tích toàn phần của lăng trụ c)Tính thể tích tứ diện OBCB’ Bài109 Cho lăng trụ đều ABC.B ở trên một mặt cầu Bài112 Cho hình chóp S.A.ABCD có SA ⊥(ABCD) và ABCD là hình vuông cạnh a.C Bài115 Trong mặt phẳng α cho đường tròn đường kính AB = 2R .Trên tia Ix ⊥ α ta lấy điểm S sao cho SHI = 60o .Trên đường tròn ta lấy 1 điểm C.D. Chứng minh rằng 5 điểm S.cạnh bên = 2a.I.C Bài116 Cho tứ diện SABC có SA ⊥ (ABC) .C trong các trường hợp sau: ˆ a) BAC = 90o ˆ b) BAC =60o và b = c ˆ c) BAC = 120o và b = c Bài117 Cho hình chóp S.ABCD có SA ⊥ (ABCD) và SA = a.C.a)Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp b)Tính góc giữa B’D và các mặt hình hộp Bài107 Cho hình hộp ABCD.C.Xác định tâm.ABCD có SA ⊥ (ABCD) .

8. A là 1 điểm nằm trên mặt cầu.R) .10 và R = 3.điểm A’ cách đều A.ABC có cạnh đáy bằng a.B’O vuông góc (ABCD) .AC = a.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông tại A.A’B’C’ có đáy là tam giác đều ABC cạnh a.Cho hình chóp tam giác đều S.Điểm H thuộc đoạn AB sao cho AH = R. Cạnh bên hợp với đáy 1 góc # = 60o a)Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp b)Tính góc giữa mặt bên và đáy Bài120 Cho tứ diện SABC có SA ⊥ (ABC) và đáy là tam giác đều cạnh a. Chứng minh rằng AB2 = AI2 + IB2 Bài127 Chứng minh rằng nếu một mặt cầu tiếp xúc với 6 cạnh của một tứ diện thì tứ diện đó có tổng các cặp cạnh đối diện bằng nhau Bài128 Cho lăng trụ ABC. Mặt bên (SBC) hợp với đáy 1 góc # = 30o a)Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện b)Tính góc giữa SC và mặt phẳng (ABC) 4 Bài121 Cho mặt cầu tâm O đường kính AB = 2R.C và AA’ tạo với đáy một góc ϕ = 60o 11 .R) và một điểm A biết OA = 2R.A’B’C’ có cạnh đáy = a. Qua A kẻ một tiếp tuyến với mặt cầu tại B và một cát tuyến cắt mặt cầu tại C và D sao cho CD = R a)Tính độ dài đoạn AB b)Tính khoảng cách từ O đến đường thẳng CD Bài126 Cho mặt cầu (O. Chứng minh rằng KA = KM = KH.cạnh a góc A = 60o .Gọi H là hình chiếu của A trên mặt cầu a)Chứng minh rằng H nằm trên mặt cầu (O) b)Tiếp tuyến với (O) tại A và M cắt nhau tại K.Cho lăng trụ đứng ABC.góc BCA = 60o . cắt mặt cầu theo đường tròn (L).R) tiếp xúc 3 cạnh tam giác ABC a)Chứng minh rằng hình chiếu H của O trên mặt phẳng (ABC) là tâm đường tròn nội tiếp ∆ ABC b)Biết độ dài 3 cạnh của ∆ ABC là 6. đường chéo BC’ tạo với mặt phẳng (AA’B’B) một góc α = 30o a)Xác định α và tính chiều cao lăng trụ b)Tính diện tích toàn phần và thể tích lăng trụ Bài132 Cho lăng trụ ABC. Mặt phẳng α qua A sao cho góc giữa OA và α bằng 30o a)Tính diện tích đường tròn thiết diện giữa α và mặt cầu b)Đường thẳng qua A và ⊥ α cắt (S) tại B. Mặt 3 phẳng α ⊥ AB tại H.B.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a.Gọi M là một điểm nằm trên mặt cầu nhưng không phải là điểm đối xứng với I qua tâm O. cạnh bên AA’ = a và hình chiếu của B’ trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm I của AC a)Tính góc giữa cạnh bên và đáy b)Tính thể tích lăng trụ c)Tính thể tích tứ diện AIBC’ Bài129 Cho lăng trụ ABCD.Từ M ta kẻ hai tiếp tuyến của mặt cầu vuông góc với nhau lần lượt cắt mặt phẳng (P) tại A và B.Từ đó suy ra KH là tiếp tuyến của mặt cầu (O) Bài125 Cho mặt cầu (O. BC’ tạo với mặt phẳng (AA’C’C) một góc α = 45o a)Xác định α và tính chiều cao lăng trụ b)Tính diện tích toàn phần và thể tích lăng trụ Bài131Cho lăng trụ tam giác đều ABC. Gọi M là điểm nằm trên đường tròn Trên đường thẳng ⊥ α tại A ta lấy điểm C.Bài119. cạnh bên bằng a a)Tính góc giữa cạnh bên và đáy và thể tích của lăng trụ b)Chứng minh rằng hai mặt chéo vuông góc nhau c)Tính diện tích toàn phần lăng trụ Bài130.Tính diện tích (L) Bài122 Cho mặt cầu S(O.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi tâm O. Tính khoảng cách từ O đến mặt phẳng (ABC) Bài124 Trong mặt phẳng α cho đường tròn đường kính AB tâm O.R) tiếp xúc mặt phẳng (P) tại I.Tính độ dài AB Bài123 Cho mặt cầu S(O.

b) AD cắt BC tại E. SO. K là một điểm trên cạnh BD sao cho KD < KB. b) M là một điểm trên cạnh AB. BD sao cho EF cắt BC tại I. MB cắt (P) tại A′ . N lần lượt là trung điểm của AC và BC. M. N là hai điểm lần lượt trên AC và AD. Bài140 Cho tứ diện ABCD. SB tại B1. Gọi I. M. Bài141 Cho tứ diện ABCD. Một mặt phẳng (P) quay quanh IJ cắt SB tại M. Trên AC và AD lần lượt lấy các điểm M. F. a) Tìm giao tuyến của (OMN) và (BCD). Suy ra cách dựng điểm N khi biết M. AC. BC đồng qui. Gọi M. AB lần lượt cắt (P) tại D. Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng (AMN) và (BCD).ABCD. Chứng minh A′ B′ luôn đi qua một điểm cố định. Bài139 Cho hình chóp S. b) AO và (BMN). Gọi O là một điểm bên trong ∆ BCD. a) Chứng minh: AO1. Gọi E. CC′ cắt nhau tại O′ . B. AC cắt BD tại F. Gọi M. SC tại C1.). B ở ngoài mặt phẳng (P) sao cho AB không song song với (P). G lần lượt là ba điểm trên ba cạnh AB. (SAD). Gọi I. Bài138 Cho tứ diện ABCD. P lần lượt là trung điểm của BC. C′ . Gọi I. có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Tìm giao điểm của: a) MN và (ABO). Qua B dựng mặt phẳng (Q) cắt AC. B′ và I. MN và SO đồng qui (O =AC∩BD). Giả sử các đường thẳng BC. CMR: S. BB1. N là một điểm trên cạnh AC. F thẳng hàng. CMR PQ luôn đi qua 1 điểm cố định khi (P) di động. a) Tìm giao điểm của AM và (SBD).ABCD. Bài145 Cho tứ diện ABCD. C không thẳng hàng ở ngoài (P). b) Gọi N là một điểm trên cạnh BC. cạnh đáy lớn AB. I là ba điểm trên AD. Qua C dựng mặt phẳng (P) cắt AB. Bài137 Cho tứ diện (ABCD). EG cắt AD tại H. Giả sử O′ O1 kéo dài cắt SA tại I.a)Chứng minh rằng mặt bên BB’C’C là một hình chữ nhật b)Tính diện tích xung quanh và thể tích lăng trụ c)Tính thể tích tứ diện ABB’ Bài133 Cho hình chóp S. M là một điểm bên trong ∆ ABD. J là hai điểm cố định trên SA và SC với SI > IA và SJ < JC. CA. Tìm thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (MNI). (SAC) và (SBD). Bài135 Cho tứ diện ABCD. K là ba điểm lần lượt trên SA. B′ . B′ . SD tại N. N là một điểm bên trong ∆ ACD. (SBC) và (SCD). M là một điểm di động trong không gian sao cho MA. J lần lượt là trung điểm của AD và BC. b) Chứng minh: I. Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (IBC) và (DMN). BB′ .ABCD. Gọi I. Bài136 Cho tứ diện ABCD.ABCD. E. M là một điểm trên cạnh SC. F thẳng hàng. K là một điểm trên cạnh BD và không trùng với trung điểm của BD. Bài143 Cho hình chóp S. E. Bài142 Cho hình chóp S. có đáy là hình thang. b) Tìm các giao điểm của mặt phẳng (IJK) với SD và SC. a) CMR: IJ. Tìm giao tuyến của mp(IJK) với (ACD) và (ABD). Bài146 Cho hai điểm cố định A. Đáy ABCD có AB cắt CD tại E. Bài148 Cho hình chóp S. N. c) IN cắt AD tại P. Bài134 Cho hình chóp S. MJ cắt BC tại Q. J. J lần lượt là trung điểm của AC và BC. Bài144 Cho mặt phẳng (P) và ba điểm A. SO′ .ABCD. Tìm giao điểm của SD và (AMN). b) Tìm giao tuyến của (SEF) với các mặt phẳng (SAD). có đáy là hình bình hành tâm O. B1. BC.ABCD. CD. CD. b) Tìm giao điểm của BC và BD với mặt phẳng (OMN). AB. 12 . N. C1. Tìm giao điểm của CD và AD với mặt phẳng (MNK). CC1 cắt nhau tại O1. IN cắt MJ tại F. a) Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng (IBC) và (JAD). Chứng minh CD. E. O là một điểm bên trong ∆ BCD. HF đồng qui. Chứng minh D. a) Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng (SAB) và (SCD). Tìm giao tuyến của mp(MNP) với các mặt phẳng (SAB). F. N sao cho MN không song song vói CD. IG. C′ thẳng hàng. SO. Bài147 Cho tứ diện SABC. a) Tìm giao điểm của IK với (SBD). (SBC). (DMN) và (ABC).

AD. SD. c) Qua Q dựng các đường thẳng Qx // SC và Qy // SB.ABCD. N di động. Bài150 Cho hình chóp S. MQ // CD. J thẳng hàng. c) Tìm thiết diện của hình chóp với (AGM). N. Cy là hai nửa đường thẳng song song và nằm về cùng một phía đối với (P). Chứng minh (CGM) chứa CD. Trong ∆ SBC. a) Tìm giao điểm của MN và (SAC). N và P lần lượt là trung điểm của AB và AD. NP // CD. a) Chứng minh đường thẳng MN luôn đi qua 1 điểm cố định I khi M. có đáy là hình bình hành. AD sao cho MN // BS. K. R. Cy sao cho CN = 2BM. Gọi M. lấy một điểm M. Bài155 Cho hình chóp S. P lần lượt là trung điểm của SB. a) Chứng minh MN luôn đi qua một điểm cố định. G là trọng tâm ∆ SAD. Bài156 Cho tứ diện ABCD. a) Tìm giao tuyến của (MNP) với (SAC). b) Gọi K là giao điểm của MN và PQ. Gọi M. BC. RS cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn. AC. Kéo dài BD một đoạn DF=a.ABCD với mặt phẳng (AMN). Gọi I. Bài151 Cho hình chóp S. Tìm thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (MNP). Mặt phẳng (P) quay quanh AI cắt các cạnh SB. b) IM kéo dài cắt BC tại P. a) Tìm giao điểm I của GM với (ABCD). CMR AQ 3 song song với Bx. Kéo dài AN và DP cắt nhau tại I. lấy một điểm N. Chứng minh IJ//CD. Gọi Bx. 13 . BC. a) Tìm giao điểm I của BN và (SAC) và giao điểm J của MN và (SAC). Chứng minh S. Bài159 Cho tam giác ABC nằm trong mặt phẳng (P). Gọi Q là giao điểm của BE và CF. N.ABCD với mặt phẳng (BCN). b) Tính diện tích của thiết diện. có đáy là hình bình hành tâm O. c) Tìm tập hợp giao điểm của IM và AN. cạnh bằng a. SD lần lượt tại M. và giao điểm của (MNP) với SA. Bài160 Cho hình chóp S. b) Xác định thiết diện của hình chóp với (MNP) và tính tỉ số mà (MNP) chia các cạnh SA. có đáy là hình thang với đáy lớn AB. Bài152 Cho hình chóp S. a) Chứng minh: MN // CD. CD. Q là các điểm lần lượt nằm trên BC. SD và OC. N lần lượt là trung điểm của SA và SB. Kéo dài BC một đoạn CE=a. M là một điểm trên cạnh SC. có đáy là hình bình hành. N. a) Chứng minh: PQ // SA. PQ. P. Tứ giác SABI là hình gì? Bài158 Cho tứ diện ABCD. Q. Chứng minh: SK // AD // BC. M là một điểm trên cạnh BC.ABCD. N. Chứng minh SI // AB // CD. IE cắt AN tại F. N là một điểm trên cạnh SD. Bài157 Cho hình chóp S. Trong ∆ SCD. Tìm thiết diện của hình chóp với (CGM). ABD.ABCD. BD. N di động.ABCD. Bài153 Cho hình chóp S. IN kéo dài cắt CD tại Q. 1 b) E thuộc đoạn AM và EM = EA. Gọi M là trung điểm của SB. có đáy là hình thang ABCD với AB//CD và AB > CD. Gọi M. P.ABCD. a) Chứng minh MNPQ là hình bình hành. a) Tìm thiết diện của tứ diện với mặt phẳng (MEF). Chứng minh PQ luôn đi qua 1 điểm cố định. CD. b) Tìm giao điểm của SC với (AMN). c) Tìm thiết diện của hình chóp S. Cy và (QMN) chứa 1 đường thẳng cố định khi M.ABCD. Gọi I là trung điểm của SC. S lần lượt là trung điểm của AB. b) Từ đó suy ra ba đoạn MN. Gọi M. M. c) Xác định thiết diện của hình chóp S. J lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC.ABCD. b) DM cắt AC tại K.Bài149 Cho tứ diện đều ABCD. Bài154 Cho hình chóp S. N là hai điểm di động lần lượt trên Bx. Gọi M là trung điểm của AB.ABC. Tìm giao điểm của Qx với (SAB) và của Qy với (SCD). b) Chứng minh (CGM) đi qua trung điểm của SA. SC. b) Tìm giao điểm P của SC với (AND).

b) Tìm độ dài đoạn giao tuyến của hai mặt phẳng (ADJ) và (BCI) giới hạn bởi hai mặt phẳng (SAB) và (SCD). (SAD). b) Xác định thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (P). a) Tìm giao tuyến của (SAB) và (IJG). CD. b) Gọi P là trung điểm của SA.ABCD. M là trung điểm của CD. SAD. Bài171 Cho hình chóp S. Chứng minh rằng: BC AB + AC = a) Điều kiện cần và đủ để OO′ // (BCD) là BD AB + AD b) Điều kiện cần và đủ để OO′ song song với 2 mặt phẳng (BCD). Bài166 Cho hai hình bình hành ABCD va ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng. a) Gọi O.Bài161 Cho hình chóp S. B = 600. b) Qua M kẻ đường thẳng Mx song song với AA′ và Mx cắt (BCD) tại M′ . a) Tìm các giao tuyến của (P) với (SAB) và (SAC).ABCD.ABCD. Chứng minh SB. N là hai điểm trên AB. có đáy là hình bình hành. SBC. Bài170 Cho tứ diện ABCD. CD. Xác định thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (IJM).ABCD. · Ngoài ra SAD = 900. cạnh a. M′ . (ACD) là BC = BD và AC = AD. Lấy điểm S ở ngoài (P) sao cho SB = a và SB ⊥ OA. Gọi I. Chứng minh: AI // SB. J lần lượt là trung điểm của AC. M là 1 điểm trên cạnh BC sao cho MB = 2MC. BC và G là trọng tâm của ∆ SAB. có đáy là hình vuông cạnh a. µ Bài172 Trong mặt phẳng (P). Gọi O. G là trọng tâm của ∆ ABD. Bài165 Cho hình chóp S. Tính diện tích thiết diện. a) Tìm đoạn giao tuyến của (ADJ) với mặt (SBC) và đoạn giao tuyến của (BCI) với mặt (SAD). a) Tìm giao điểm A′ của đường thẳng AG với mp(BCD). Bài167 Cho hình chóp S. M.ABCD. BD sao cho AM = AE. AB = a. b) Xác định thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (IJG). N là 2 điểm lần lượt trên hai cạnh AE. tâm O. có đáy là hình thang với đáy lớn AB. Gọi M. c) Tìm diều kiện của MN để thiết diện là hình thang. G2 là trọng tâm của các tam giác ABC. Gọi O là trung điểm của BC. c) Chứng minh GA = 3GA′ . b) Tìm thiết diện của hình chóp SABCD với mp(AIC). Bài168 Cho tứ diện ABCD. 1 1 b) M. c) Gọi G1. Gọi I. Mặt phẳng (P) qua MN và song song với SA. J lần lượt là trọng tâm của các tam giác SAB. cho tam giác ABC vuông tại A. SC đều song song với (MNP). SBC. Bài163 Cho hình chóp S. Gọi M. Mặt 14 . J lần lượt làtrọng tâm các tam giác SAD. a) Xác định thiết diện của tứ diện với mặt phẳng (IJK). có đáy là hình thang với các đáy AD = a. có đáy ABCD là hình bình hành. a) Chứng minh MN song song với các mặt phẳng (SBC). b) Tính diện tích thiết diện đó. O′ lần lượt là tâm của ABCD và ABEF. O′ lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác ABC. Gọi I. Bài164 Cho tứ diện đều ABCD. Gọi I. Chứng minh OO′ song song với các mặt phẳng (ADF) và (BCE). Gọi Dx là đường thẳng qua D và song song với SC. ABD. Chứng minh B. BC. a) Tìm giao điểm I của Dx với mp(SAB). Bài169 Cho tứ diện ABCD. J lần lượt là trung điểm của AD. A′ thẳng hàng và BM′ = M′ A′ = A′ N. BC = b. Chứng minh thiết diện là hình thang cân. N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB. Chứng minh MG // (ACD). CD và G là trung điểm của đoạn MN. Bài162 Cho hình chóp S. BN = BD.ABCD. Chứng minh G1G2 // (SBC). Gọi M là 1 điểm trên cạnh AB. Gọi K là một điểm trên cạnh BD với KB = 2KD. Mặt bên SAB là tam giác đều. Thiết diện là hình gì? Tìm điều kiện đối với AB và CD để thiết diện là hình bình hành. N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB. Chứng minh MN // 3 3 (CDFE).

ABCD. N lần lượt là trung điểm của SA. Q là trung điểm của AB. AF là các đường phân giác trong của các tam giác ACD và SAB. a) Chứng minh MNPQ là hình thang vuông. = ID J C a) CMR: IJ luôn song song với 1 mặt phẳng cố định. Bài177 Cho tứ diện ABCD. Bài174 Cho tứ diện ABCD có AB = a. ON. Bài176 Cho hình chóp S. Tìm x để diện tích lớn nhất. tìm tập hợp điểm I khi M. Bài180 Cho hai nửa đường thẳng chéo nhau Ax. c) Giả sử hai tam giác SAD. J lần lượt là trung điểm của AB và CD. P. Bài175 Cho hình chóp S. BD = b. b) Tính diện tích hình thang đó. Bài182 Cho hình chóp S.CAD. (SCD). a) Chứng minh MP có phương không đổi và MN luôn song song với 1 mặt phẳng cố định. Chứng minh IJ song song (SAB).phẳng (Q) qua M và song song với SB và OA. có đáy là hình bình hành tâm O. By u u uu ur u r sao cho AM = BN. Đặt x = BM (0 < x < a). a) Tìm giao tuyến của (P) với (ICD). b) Xác định thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (P). J là hai điểm di động lần lượt trên các cạnh AD. Gọi M. CMR I nằm trên 1 đường thẳng cố định khi M. M. By. M là 1 điểm di động trên cạnh SA.ABCD.ABCD. SA lần lượt tại N. có đáy là hình bình hành tâm O. Bài181 Cho tứ diện ABCD có AB = AC = AD. N di động. có đáy là hình bình hành. Mặt phẳng (P) di động luôn đi qua C′ M và song song với BC. Xác định vị trí điểm M để thiết diện là hình bình hành. N′ . Gọi AE. Gọi C′ là trung điểm của SC. b) Xác định thiết diện của tứ diện ABCD với (P). b) Chứng minh: (DEF) // (MNN′ M′ ). BC sao cho luôn IA J B có: . CMR các đường phân giác ngoài của các góc · · · BAC.ABCD. M và N là hai điểm di động lần lượt trên Ax. SD. CD. Trên các đường chéo AC và BF lần lượt lấy các điểm M. a) CMR: (OMN) // (SBC). a) Chứng minh (OMN) // (SBC). Q. Gọi I. J là một điểm trên (ABCD) và cách đều AB. Một mặt phẳng (P) di động luôn song song với mp(SBD) và đi qua điểm I trên đoạn AC. N lần lượt cắt AD. N di động. DAB đồng phẳng. Vẽ NP = BA . a) Tìm các giao tuyến của (P) với các mặt phẳng (SBC). Chứng minh EF // (SAD). có đáy là hình bình hành tâm O với AC = a. b) Gọi I là trung điểm của MN. a) Chứng minh: (CBE) // (ADF). Tam giác SBD đều. c) Gọi I là trung điểm của MN.ABCD. Bài173 Cho hình chóp S. b) Gọi P. Bài179 Cho hai hình vuông ABCD và ABEF ở trong hai mặt phẳng khác nhau. 15 . ABC đều cân tại A. b) Xác định thiết diện mà (P) cắt hình chóp SABCD. CD. b) Tìm tập hợp điểm M chia đoạn IJ theo tỉ số k cho trước. Chứng minh PQ // (SBC). AF tại M′ . cắt BC. b) Gọi I là trung điểm của SD. b và x = AI. N lần lượt là trung điểm của SA và CD. a) Chứng minh (P) luôn chứa một đường thẳng cố định. Các đường thẳng song song với AB vẽ từ M. Mặt phẳng (P) qua MN và song song với SC. (SAC). Bài178 Cho hình chóp S. c) Tìm tập hợp giao điểm của 2 cạnh đối của thiết diện khi M di động trên cạnh SA. SC. CD = b. Gọi I. b) Tính diện tích thiết diện theo a. a) Xác định thiết diện của hình chóp với (P). Gọi M. Mặt phẳng (P) đi qua một điểm M trên đoạn IJ và song song với AB và CD. N là hai điểm bất kì trên SB. N sao cho: AM = BN.

b) Chứng minh mp(MNPQ) luôn chứa 1 đường thẳng cố định. a) Tìm giao tuyến của (MAB) và (Q). G2 chia đoạn AC′ làm ba phần bằng nhau. Trên AB. Tìm (P) để OA2 + OB2 + OC2 + OD2 nhỏ nhất. c) Dựng thiết diện của hình lập phương cắt bởi (MNPQ). AA′ lần lượt lấy các điểm M. Cho biết (· . Tìm x để (MNPQ) // (A′ BC′ ).A′ B′ C′ D′ cạnh a.Bài183 Cho hai mặt phẳng song song (P) và (Q).A′ B′ C′ . Bài185 Cho tứ diện ABCD. Q. NQ cắt nhau tại 1 điểm cố định. Q sao cho AM = C′ N = C′ P = AQ = x (0 ≤ x ≤ a). G2. By. b) Chứng minh đường chéo AC′ đi qua các trọng tâm G1. DB tại M. N. tam giác BCD vuông tại C có BD = 2a. Xác định thiết diện và tỉ số mà các đỉnh của thiết diện chia cạnh tương ứng của lăng trụ. N. Tìm giao điểm của B′ C′ với mặt phẳng (AA′ N) và giao điểm của MN với mp(AB′ C′ ). Cho lăng trụ ABC. Một mặt phẳng (P) cắt bốn nửa đường thẳng tại A′ . Q. c) Tìm x để tổng bình phương các đường chéo của MNPQ là nhỏ nhất. AC. OG′ Bài190 Cho tứ diện ABCD có AB = 2a. cắt các cạnh BC. Bài 184Từ bốn đỉnh của hình bình hành ABCD vẽ bốn nửa đường thẳng song song cùng chiều Ax. Bài191 Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. N. Tính . N. a) Chứng minh CB′ // (AHC′ ).A′ B′ C′ D′ . a) Chứng minh MN. AN = y. Xác định x để diện tích ấy lớn nhất. c) Chứng minh: AA′ + CC′ = BB′ + DD′ . C′ D′ . Gọi G1. b) Tìm giao điểm của AC′ với (BCH). BD. Tam giác ABC nằm trong (P) và đoạn thẳng MN nằm trong (Q). B′ . (BCA′ ) và (CAB′ ) có một OG điểm chung O ở trên đoạn GG′ nối trọng tâm ∆ ABC và trọng tâm ∆ A′ B′ C′ . C′ . Tính diện tích tứ giác MNPQ theo a và x = BM (0 < x < a). BC đồng qui hoặc song song và MNPQ thường là hình thang cân. c) M là điểm di động bên trong tứ diện sao cho G1M luôn song song với mp(ACD). 4a 3a b) Đặt AM = x. Bài186 Cho lăng trụ ABC. Mặt phẳng (P) qua IJ cắt các cạnh AB. Bài189 Cho lăng trụ ABC. B′ D′ C. Chứng minh G1. J là trọng tâm các tam giác ABC và DBC. c) Xác định thiết diện của hình hộp cắt bởi mp(A′ B′ G2). CMR: a(x + y) = 3xy. d) Gọi O là giao điểm của MP và NQ. CC′ . N lần lượt là 2 điểm bất kì trên AA′ và BC. ACD. ≤ x+ y ≤ 3 2 16 . ADB. a) Chứng minh hai mặt phẳng (BDA′ ) và (B′ D′ C) song song. PQ. Bài187 Cho hình hộp ABCD. a) Chứng minh (G1G2G3) // (BCD). a) Tìm giao tuyến của (AB′ C′ ) và (BA′ C′ ). a) Chứng minh (Ax. Suy ra: . Dt không nằm trong (ABCD). của (NAC) và (Q). Chứng minh rằng các mặt phẳng (ABC′ ). P. Thiết diện là hình gì? Bài188 Cho hình lập phương ABCD. AB 2 2 a) Tính 2AC – AD theo a. G3 lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC. b) Chứng minh A′ B′ C′ D′ là hình bình hành. Tìm tập hợp những điểm M. DC. Gọi H là trung điểm của A′ B′ . b) Tìm thiết diện của tứ diện ABCD với mp(G1G2G3). Gọi E là trung điểm của BD. P. Thiết diện có đặc điểm gì? Tính giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của chu vi thiết diện. Tính diện tích thiết diện khi biết diện tích tam giác BCD là S. a) Chứng minh bốn điểm M. Gọi I.CE ) = 600 . AE. Q đồng phẳng và MP. b) Tìm giao tuyến của (MAB) và (NAC).Dt).A′ B′ C′ . Cz. P. P. b) Gọi M.By) // (Cz. D′ . BC = a.A′ B′ C′ . b) (P) là 1 mặt phẳng song song với AB và CE. c) Mặt phẳng (P) qua trung điểm của CC′ và song song với AH và CB′ . AC theo thứ tự tại M. G2 của 2 tam giác BDA′ .

AB = 2a Mặt phẳng (P) qua A cắt các cạnh BB′ . I là trung điểm của MN.AMNN′ với mặt phẳng qua O và song song với mặt phẳng (BMN). Bài192 Cho hình chóp S. d2 cắt (P) tại A và B. tâm O. c) Mặt phẳng qua M và song song với (P) cắt hình chóp SABCD theo một thiết diện và cắt BD tại J. B′ C AM C′N CP sao cho = = = x. Bài197 Cho lăng trụ ABCD. biết tam giác A′ BC′ là tam giác đều cạnh a. AD và BC cắt nhau tại F. cắt d1 tại M.Trên cạnh AB lấy điểm M . P là 3 điểm lần lượt nằm trên 3 đoạn AB′ .trong 2 tam giác BCD và ACD lần lượt lấy 2 điểm N. SA = SB = SC = SD = a. Mặt phẳng (P) cắt SA. b) Tính các cạnh của thiết diện theo a và k. Đường thẳng qua N và song song d1 cắt (P) tại N′ . Chứng minh IJ có phương không đổi. d) Tìm x để diện tích thiết diện bằng k lần diện tích ∆ SAB (k > 0 cho trước). a) Chứng minh thiết diện của hình chóp với (P) là hình thang cân.ABCD có đáy không phải hình thang.Trên cạnh SC lấy một điểm E a)Tìm giao điểm F của đường thẳng SD với mặt phẳng (ABE) b) Chứng minh rằng 3 đường thẳng AB . C′ .c) Tính diện tích tứ giác MNPQ theo a và s = x + y. c) Tìm k để thiết diện trên ngoại tiếp được 1 đường tròn. b) Tìm giao điểm I của (SBD) với MP. SB. b) Tìm điều kiện của (P) để A′ B′ // C′ D′ . Tìm x để PJ song song với (SAD). M và P là hai điểm lần lượt di động trên MA PS AD và SC sao cho: = = x (x > 0). d2 tại N. Đường thẳng (∆ ) thay đổi luôn song song với (P). MD PC a) CMR: MP luôn song song với một mặt phẳng cố định (P). Bài198 Cho hình chóp S. c) Với điều kiện nào của (P) thì A′ B′ C′ D′ là hình bình hành? CMR khi đó: SA′ SC′ SB′ SD′ + = + SA SC SB SD d) Tính diện tích tứ giác A′ B′ C′ D′ .ABCD. Bài193 Cho mặt phẳng (P) và hai đường thẳng chéo nhau d1. b) Tìm tập hợp giao điểm của AN và MP khi (P) di động. Bài194 Cho hình chóp S. AC′ . DD′ lần lượt tại M.K. AB′ AC′ CB′ a) Tìm x để (MNP) // (A′ BC′ ). N. SC lần lượt tại A′ .Cho tứ diện ABCD. Chứng minh OI là đường thẳng cố định khi M di động.ABCD.CD và EF đồng qui 5. có đáy là hình bình hành.Tìm các giao tuyến sau: a) CD  (ABK) b) MK  (BCD) c) CD  (MNK) d) AD  (MNK) 17 . Gọi M. Bài195 Cho hình chóp S. CC′ . a) Tứ giác AMNP là hình gì? So sánh AM và NP. c) CMR: BM + 2DP = 2CN. Khi đó hãy tính diện tích của thiết diện cắt bởi mp(MNP). b) Tìm tập hợp trung điểm của NP khi x thay đổi. Khi đó hãy tính diện tích thiết diện theo a. N.A′ B′ C′ . có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. có đáy là hình thang với AD = CD = BC = a. AM Gọi M là một điểm trên đoạn AO. Tứ giác đáy có AB và CD cắt nhau tại E. Bài196 Cho lăng trụ ABC. Tính diện tích thiết diện của hình chóp B. d) Tam giác BMN vuông cân đỉnh B và BM = a. B′ . (P) là mặt phẳng qua M và song song với AD và SO. a) Tìm giao điểm D′ của SD với (P).A′ B′ C′ D′ . c) Gọi O là trung điểm của AB. a) Tứ giác AMNN′ là hình gì? Tìm tập hợp điểm N′ .ABCD. P. AC và BD cắt nhau tại G. b) Xác định vị trí của (∆ ) để MN có độ dài nhỏ nhất. Đặt =k AO (0 < k < 1).

18 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->