SÁNG KIEÁN KINH NGHIỆM

GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆT
I. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI

Bậc tiểu học luôn là bậc học quan trọng, là nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, đăt cơ sở ban đầu cho việc hình thành và phát triển toàn diện con người về: trí dục, giáo dục, lao động, thể dục…Trong đó giáo dục đạo đức nhân cách laø một trong những hoạt động quan trọng của nhà trường để hình thành cho học sinh có lòng nhân ái, mang bản sắc của con người Việt Nam, biết kính trên nhường dưới, sẵn sàng đoàn kết. Có ý thức đầy đủ về bổn phận của mình đối với mọi người, đối với cộng đồng và môi trường cuộc sống, tôn trọng và thực hiện đúng pháp luật, các quy định của nhà trường…Tuy nhiên trong quá trình giáo dục đi vào thực tiễn có học sinh, chúng ta xây dựng được đạo đức nhân cách một cách dễ dàng, nhanh chóng. Nhưng cũng còn một số ít hoặc đôi ba em học sinh, chúng ta giáo dục rất khó khăn hoặc các em ấy không nghe theo sự giáo dục của nhà trường, đây là những học sinh cá biệt về đạo đức ( Lười học, không học bài, làm bài, lấy cắp đồ dùng học tập của bạn…) tình trạng này là nỗi lo của mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội, đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng là nỗi lo và là sự trăn trở nhất đối với người giáo viên biết học sinh hư nhưng chưa nắm chắc tại sao, do đâu học sinh hư. - Là một giáo viên đứng trên bục giảng, trước tình trạng đó, với những nỗi băn khoăn, trăn trở, tôi nghiên cứu học sinh cá biệt ở khối 2 trường tiểu học Cao Văn Ngọc Huyện Côn Đảo. Nhằm đưa ra những phương pháp để cùng phối hợp với gia đình, nhà trường và xã hội giáo dục những học sinh cá biệt đạt kết quả cao và không còn học sinh cá biệt trong quá trình giáo dục ở bậc tiểu học, đó chính là lý do tôi chọn đề tài này. II.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. - Mục đích của tôi khi nghiên cứu về học sinh cá biệt để tìm hiểu vì sao? nguyên nhân nào và những biểu hiện, thái độ của học sinh như thế nào ? cho biết đó là đối tượng cá biệt và nó cá biệt ở những mặt nào? từ đó đưa ra phương pháp giáo dục hợp lý. - Xây dựng những biện pháp, áp dụng tốt vào việc dạy học và giáo dục học sinh cá biệt đạt kết quả tốt hơn nữa, đồng thời nghiên cứu những vấn đề đó nhằm góp phần cùng với những nhà giáo dục, gia đình và xã hội, nâng cao đạo đức nhân cách của học sinh. III.KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. - Các em học sinh trong khối lớp hai trường tiểu học Nguyễn Thanh Đằng - Các giáo viên chủ nhiệm khối lớp hai.

. • Tìm hiểu cụ thể về sức khoẻ. trước hết giáo viên phải có những phương pháp giáo duc một cách khoa học và hợp lý. ảnh hưởng của môi trường sống mặt khác không được sự quan tâm của nhà trường. • Làm rõ thực trạng về học sinh cá biệt. mất trật tự trong giờ học làm ảnh hưởng đến lớp. hay nghịch phá các bạn trong giờ học… . • Mức độ quan tâm của gia đình đến việc học như thế nào? • Đời sống tình cảm của các em ra sao? • Tính nết cá biệt của các em ở những hoạt động nào? Khả năng tham gia các hoạt động của lớp. của giáo viên. thái độ của các em và sự giáo dục chu đáo của gia đình. của nhà trường và của xã hội ra sao? .Để giáo dục những học sinh đó. gia đình các em có những hoàn cảnh khó khăn về kinh tế..Những học sinh này hầu như thiếu sự quan tâm của gia đình hoặc gia đình không quan tâm đến các em .Trong quá trình giáo dục vẫn còn học sinh cá biệt. Nghiên cứu cơ sở lý luận có liên quan đến việc học sinh cá biệt khối lớp hai trường tiểu học Cao Văn Ngọc phải thực hiện các nhiệm vụ sau: • Tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn đến học sinh cá biệt. thực trạng này phần nhiều rơi vào những học sinh lười biếng không chăm chỉ học tập. giáo viên chưa thật gần gũi. nghịch ngợm. của nhà trường cùng sự giúp đỡ của xã hội thì đây sẽ là điều kiện thuận lợi nhất cho giáo dục. chăm sóc chu đáo. . Tìm hiểu những phương pháp giáo dục của giáo viên chủ nhiệm từng lớp đã áp dụng để giáo dục học sinh cá biệt trở thành học sinh hoàn thiện và chăm ngoan như thế nào ? IV. về điều kiện quan tâm của nhà trường và địa phương. V. tìm hiểu tình cảm của các em hay đến việc học tập của các em.Nếu gia đình có sự quan tâm.GIẢ THUYẾT KHOA HỌC. luôn lắng nghe những tình cảm. . • Khó khăn. hoàn cảnh gia đình. thuận lợi cho việc học tập của học sinh đó.Gia đình những em học sinh cá biệt khối lớp hai về hoàn cảnh gia đình các em học sinh đó. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.

VI. hiểu được đời sống tình cảm của các em. * Phương pháp điều tra: . người giáo viên phải có nghệ thuật sư phạm.Tổng hợp các biện pháp giáo dục của giáo viên chủ nhiệm khối lớp hai. với cha mẹ các em và với bạn bè của các em đó. * Phương pháp phân tích và tổng hợp kinh nghiệm giáo dục: .PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.Để giáo dục một con người có đầy đủ phẩm chất và năng lực là một vấn đề hết sức khó khăn và lâu dài. . với người lớn tuổi. .• Phân tích và đánh giá tìm ra nguyên nhân dẫn đến cá biệt của từng học sinh đó. hành vi tốt xấu với mọi người…).Phân tích các nguyên nhân dẫn đến học sinh cá biệt. yêu thương học sinh.Đưa ra giả thuyết và chứng minh lý giải cho giả thuyết đó. * Phương pháp quan sát: . của nhà trường và gia đình.với giáo viên tổng phụ trách đội.Quan sát hoạt động vui chơi (Thích trò chơi nào.Quan sát hoạt động giao tiếp với mọi người xung quanh (Thái độ khi nói chuyện với bạn bè. cách xưng hô với thầy cô giáo. • Kết quả học tập cao hay thấp? • Đề suất những ý kiến sư phạm nhằm xây dựng phương thức giáo dục phù hợp với học sinh cá biệt.Quan sát hoạt động học tập (Thái độ của các em khi làm bài. khi làm bài sai có thái độ ra sao? Có sửa bài không? khi làm bài tập sai…) . với giáo viên bộ môn Mỹ thuật. khéo léo. giáo dục học sinh cá biệt càng khó khăn và phức tạp hơn.  TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊ CỨU TÔI ĐÃ SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP SAU: * Phương pháp đàm thoại: . * Phương pháp giả thuyết: . ở đây đòi hỏi nhà giáo dục nói chung và người giáo viên phải có phương pháp giáo dục như thế nào? đây là vấn đề nan giải vì nó tốn nhiều thời gian và công sức. kiên trì. thái độ trung thực hay gian lận khi tham gia trò chơi…). . Hát nhạc.Đàm thoại với giáo viên chủ nhiệm khối lớp hai.

em thích nhất thầy cô dạy bộ môn nào? . .năm ..Trong các bộ môn.Giáo dục học sinh cá biệt đòi hỏi nhà giáo phải có phương pháp giáo dục.. . Bà Rịa. em có suy nghĩ gì ? . yêu thương học sinh....KẾT LUẬN. kiên trì.Khi các thầy cô nhắc nhở em khi em không thuộc bài hoặc bài bị điểm kém...Người giáo viên phải có nghệ thuật sư phạm.... .. hiểu được đời sống tình cảm của các em.Em ước mơ làm nghề gì khi lớn lên ?. VII. ngày ...Trong các môn học em thích môn nào? vì sao? .. Cho neân ngöôøi giaùo vieân caàn toâi luyeän cho mình veà caùc kyõ naêng sö phaïm nhaèm giaùo duïc cho theá heä nhöõng con ngöôøi töï nhieân thaønh con ngöôøi toaøn dieän nhö Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñeà ra.Bằng phiếu điều tra sử dụng câu hỏi đóng hoặc mở với các câu hỏi như: .tháng . khéo léo..