SÁNG KIEÁN KINH NGHIỆM

GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆT
I. LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI

Bậc tiểu học luôn là bậc học quan trọng, là nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, đăt cơ sở ban đầu cho việc hình thành và phát triển toàn diện con người về: trí dục, giáo dục, lao động, thể dục…Trong đó giáo dục đạo đức nhân cách laø một trong những hoạt động quan trọng của nhà trường để hình thành cho học sinh có lòng nhân ái, mang bản sắc của con người Việt Nam, biết kính trên nhường dưới, sẵn sàng đoàn kết. Có ý thức đầy đủ về bổn phận của mình đối với mọi người, đối với cộng đồng và môi trường cuộc sống, tôn trọng và thực hiện đúng pháp luật, các quy định của nhà trường…Tuy nhiên trong quá trình giáo dục đi vào thực tiễn có học sinh, chúng ta xây dựng được đạo đức nhân cách một cách dễ dàng, nhanh chóng. Nhưng cũng còn một số ít hoặc đôi ba em học sinh, chúng ta giáo dục rất khó khăn hoặc các em ấy không nghe theo sự giáo dục của nhà trường, đây là những học sinh cá biệt về đạo đức ( Lười học, không học bài, làm bài, lấy cắp đồ dùng học tập của bạn…) tình trạng này là nỗi lo của mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội, đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng là nỗi lo và là sự trăn trở nhất đối với người giáo viên biết học sinh hư nhưng chưa nắm chắc tại sao, do đâu học sinh hư. - Là một giáo viên đứng trên bục giảng, trước tình trạng đó, với những nỗi băn khoăn, trăn trở, tôi nghiên cứu học sinh cá biệt ở khối 2 trường tiểu học Cao Văn Ngọc Huyện Côn Đảo. Nhằm đưa ra những phương pháp để cùng phối hợp với gia đình, nhà trường và xã hội giáo dục những học sinh cá biệt đạt kết quả cao và không còn học sinh cá biệt trong quá trình giáo dục ở bậc tiểu học, đó chính là lý do tôi chọn đề tài này. II.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. - Mục đích của tôi khi nghiên cứu về học sinh cá biệt để tìm hiểu vì sao? nguyên nhân nào và những biểu hiện, thái độ của học sinh như thế nào ? cho biết đó là đối tượng cá biệt và nó cá biệt ở những mặt nào? từ đó đưa ra phương pháp giáo dục hợp lý. - Xây dựng những biện pháp, áp dụng tốt vào việc dạy học và giáo dục học sinh cá biệt đạt kết quả tốt hơn nữa, đồng thời nghiên cứu những vấn đề đó nhằm góp phần cùng với những nhà giáo dục, gia đình và xã hội, nâng cao đạo đức nhân cách của học sinh. III.KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. - Các em học sinh trong khối lớp hai trường tiểu học Nguyễn Thanh Đằng - Các giáo viên chủ nhiệm khối lớp hai.

về điều kiện quan tâm của nhà trường và địa phương. mất trật tự trong giờ học làm ảnh hưởng đến lớp. gia đình các em có những hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. giáo viên chưa thật gần gũi. Tìm hiểu những phương pháp giáo dục của giáo viên chủ nhiệm từng lớp đã áp dụng để giáo dục học sinh cá biệt trở thành học sinh hoàn thiện và chăm ngoan như thế nào ? IV. .. luôn lắng nghe những tình cảm. • Khó khăn. Nghiên cứu cơ sở lý luận có liên quan đến việc học sinh cá biệt khối lớp hai trường tiểu học Cao Văn Ngọc phải thực hiện các nhiệm vụ sau: • Tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn đến học sinh cá biệt. của giáo viên.Gia đình những em học sinh cá biệt khối lớp hai về hoàn cảnh gia đình các em học sinh đó.Trong quá trình giáo dục vẫn còn học sinh cá biệt. • Tìm hiểu cụ thể về sức khoẻ. tìm hiểu tình cảm của các em hay đến việc học tập của các em. hoàn cảnh gia đình.GIẢ THUYẾT KHOA HỌC. của nhà trường cùng sự giúp đỡ của xã hội thì đây sẽ là điều kiện thuận lợi nhất cho giáo dục. . NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU. thuận lợi cho việc học tập của học sinh đó. của nhà trường và của xã hội ra sao? . chăm sóc chu đáo.Nếu gia đình có sự quan tâm.Những học sinh này hầu như thiếu sự quan tâm của gia đình hoặc gia đình không quan tâm đến các em . nghịch ngợm. . • Mức độ quan tâm của gia đình đến việc học như thế nào? • Đời sống tình cảm của các em ra sao? • Tính nết cá biệt của các em ở những hoạt động nào? Khả năng tham gia các hoạt động của lớp. thực trạng này phần nhiều rơi vào những học sinh lười biếng không chăm chỉ học tập. V. hay nghịch phá các bạn trong giờ học… . • Làm rõ thực trạng về học sinh cá biệt. thái độ của các em và sự giáo dục chu đáo của gia đình. trước hết giáo viên phải có những phương pháp giáo duc một cách khoa học và hợp lý.Để giáo dục những học sinh đó. ảnh hưởng của môi trường sống mặt khác không được sự quan tâm của nhà trường.

người giáo viên phải có nghệ thuật sư phạm.Đàm thoại với giáo viên chủ nhiệm khối lớp hai. * Phương pháp điều tra: . * Phương pháp giả thuyết: . yêu thương học sinh. cách xưng hô với thầy cô giáo. ở đây đòi hỏi nhà giáo dục nói chung và người giáo viên phải có phương pháp giáo dục như thế nào? đây là vấn đề nan giải vì nó tốn nhiều thời gian và công sức. VI.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. . của nhà trường và gia đình. với cha mẹ các em và với bạn bè của các em đó. hành vi tốt xấu với mọi người…).  TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊ CỨU TÔI ĐÃ SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP SAU: * Phương pháp đàm thoại: .• Phân tích và đánh giá tìm ra nguyên nhân dẫn đến cá biệt của từng học sinh đó.Đưa ra giả thuyết và chứng minh lý giải cho giả thuyết đó.Quan sát hoạt động giao tiếp với mọi người xung quanh (Thái độ khi nói chuyện với bạn bè. * Phương pháp phân tích và tổng hợp kinh nghiệm giáo dục: .Tổng hợp các biện pháp giáo dục của giáo viên chủ nhiệm khối lớp hai. * Phương pháp quan sát: . • Kết quả học tập cao hay thấp? • Đề suất những ý kiến sư phạm nhằm xây dựng phương thức giáo dục phù hợp với học sinh cá biệt.với giáo viên tổng phụ trách đội. với giáo viên bộ môn Mỹ thuật.Phân tích các nguyên nhân dẫn đến học sinh cá biệt. thái độ trung thực hay gian lận khi tham gia trò chơi…). khi làm bài sai có thái độ ra sao? Có sửa bài không? khi làm bài tập sai…) . hiểu được đời sống tình cảm của các em. kiên trì. với người lớn tuổi. . giáo dục học sinh cá biệt càng khó khăn và phức tạp hơn. khéo léo.Quan sát hoạt động học tập (Thái độ của các em khi làm bài.Để giáo dục một con người có đầy đủ phẩm chất và năng lực là một vấn đề hết sức khó khăn và lâu dài. Hát nhạc.Quan sát hoạt động vui chơi (Thích trò chơi nào. .

năm .. VII... Bà Rịa.Trong các môn học em thích môn nào? vì sao? . kiên trì.Bằng phiếu điều tra sử dụng câu hỏi đóng hoặc mở với các câu hỏi như: . ngày .Em ước mơ làm nghề gì khi lớn lên ?. hiểu được đời sống tình cảm của các em... yêu thương học sinh.. em có suy nghĩ gì ? . em thích nhất thầy cô dạy bộ môn nào? . khéo léo..Trong các bộ môn..Giáo dục học sinh cá biệt đòi hỏi nhà giáo phải có phương pháp giáo dục....KẾT LUẬN.. .. Cho neân ngöôøi giaùo vieân caàn toâi luyeän cho mình veà caùc kyõ naêng sö phaïm nhaèm giaùo duïc cho theá heä nhöõng con ngöôøi töï nhieân thaønh con ngöôøi toaøn dieän nhö Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñeà ra...tháng . .Khi các thầy cô nhắc nhở em khi em không thuộc bài hoặc bài bị điểm kém.Người giáo viên phải có nghệ thuật sư phạm. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful