P. 1
De tai 1- Ke toan von bang tien

De tai 1- Ke toan von bang tien

|Views: 165|Likes:
Được xuất bản bởiHiep Trinh

More info:

Published by: Hiep Trinh on Apr 02, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2011

pdf

text

original

ĐỀ TÀI 1: “ KẾ TÓAN VỐN BẰNG TIỀN TẠI…”

Những chúng từ sổ sách cần có Ñeå vieát ñeà taøi naøy caàn thu thaäp caùc soá lieäu taøi lieäu vaø baét buoäc trong baùo caùo phaûi coù chöùng töø , soå saùch keá toaùn sau: Nhöõng taøi lieäu chung: 1- Phieáu thu 2- Phieáu chi 3-Baûng kieåm keâ quyõ 4-Giaáy baùo Nôï 5-Giaáy baùo Coù 6-Giaáy nhaän nôï 7-Soå quyõ tieàn maët 8-Soå tieàn göûi ngaân haøng 9-Hoaëc caùc baûng toång hôïp chöùng töø goác 10-Baûng toång hôïp chi tieát 11- Baûng ñoái chieáu soá phaùt sinh caùc Taøi khoaûn (baûng caân ñoáùi taøi khoaûn)

Nhöõng taøi lieäu phaûi caên cöù vaøo hình thöùc keá toaùn maø Doanh nghieäp (hay Coâng ty) ñang aùp duïng: Neáu DN aùp duïng hình thöùc keá toaùn Nhaät kyù – Soå caùi: 1-Soå Nhaät kyù – Soå caùi (do caáu taïo cuoán soå naøy coàng keành neân chæ caàn trích daãn phaàn TK 111, TK 112, TK 113 vaø caùc TK lieân quan) Neáu DN aùp duïng hình thöùc keá toaùn Nhaät kyù chung: 1-Soå Nhaät kyù thu tieàn 2-Soå Nhaät kyù chi tieàn 3-Soå Nhaät kyù chung 4-Soå chi tieáât caùc khoaûn tieàn 5-Soå caùi TK 111, 112, 113. Neáu DN aùp duïng hình thöùc keá toaùn Chöùng töø ghi soå: 1-Chöùng töø ghi soå 2-Soå ñaêng kyù chöùng töø ghi soå. 3-Soå chi tieáât caùc khoaûn tieàn 4-Soå caùi TK 111, 112, 113 Neáu DN aùp duïng hình thöùc keá toaùn Nhaät kyù chöùng töø: 1-Baûng keâ soá 1 ‘Ghi Nôï TK 111” 2-Baûng keâ soá 2 “Ghi Nôï TK 112” 3-Nhaät kyù chöùng töø soá 1 “Ghi Coù TK 111” 4-Nhaät kyù chöùng töø soá 2 “Ghi Coù TK 112”. 5- Soå chi tieát caùc khoaûn tieàn 6-Soå caùi TK 111, 112, 113

ñaù quyù.1. phương pháp tính giá thành tại đơn vị thức tập .1-Keá toaùn tieàn maët taïi quyõ: 3.1-Taøi khoaûn keá toaùn: TK 111. baïc. phương pháp khấu hao TSCĐ. vaøo thöïc teá toå chöùc boä maùy keá toaùn vaø ñieàu kieän öùng duïng kyõ thuaät tính toaùn: Trình baøy roõ raøng caùch haïch toaùn cuûa keá toaùn veà caùc khoaûn .Phương pháp kế tóan hàng tồn kho.Các mặt hàng sản xuất chủ yếu hiện nay của đơn vị thực tập .Chương 1: Giới thiệu về… 1/ Quá trình phát triển của đơn vị thực tập: Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp qua các giai đọan 2/ Chức năng. caùch tính giaù vaøng. ñaù quyù.Coâng taùc quaûn lyù voán baèng tieàn: *Caùc loaïi voán baèng tieàn hieän coù taïi doanh nghieäp (moâ taû theo thöïc teá) *Toå chöùc quaûn lyù voán baèng tieàn taïi doanh nghieäp nhö theá naøo? 2.Keá toaùn toång hôïp voán baèng tieàn: 3. nhiệm vụ và đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị thực tập 3/ Công tác tổ chức quản lý. Khi thu thaäp ñöôïc soá lieäu.v… *Trình töï ghi “Soå quyõ tieàn maët” vaø “Soå tieàn göûi ngaân haøng” 3. phương pháp tính thuế GTGT. taøi lieäu caàn trình baøy chöông “Thöïc teá coâng taùc keá toaùn voán baèng tieàn taïi DN/coâng ty…” theo caáu truùc sau: 1.Tổ chức công tcác kế tóan trong đơn vị thực tập + Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu của bộ máy kế tóan + Hình thức tổ chức bộ máy kế toán (minh họa bằng sơ đồ) . phương pháp đánh giá sản phẩm dỡ dang. tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế tóan của đơn vị thực tập .Qui trình công nghệ sản xuất các mặt hàng chủ yếu ( minh họa bằng sơ đồ) .Công tác tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất (minh họa bằng sơ đồ) . kim khí quyù phaûi trình baøy roõ quy trình quaûn lyù: Kieåm nhaän.Keá toaùn chi tieát voán baèng tieàn: *Chöùng töø: Lieät keâ caùc chöùng töø DN ñang söû duïng *Soå keá toaùn chi tieát: Lieät keâ caùc loaïi soå keá toaùn chi tieát DN ñang söû duïng *Trình töï keá toaùn chi tieát voán baèng tieàn: Chöùng töø do ai laäp/laäp ôû khaâu naøo? Laäp xong luaân chuyeån nhö theá naøo (chöùng töø ñi töø boä phaän naøo ñeán boä phaän naøo? Thuû tuïc kyù duyeät chi nhö theá naøo? V. Moâ taû theo taøi khoaûn DN ñang söû duïng 3. baïc. kim khí quyù thöïc teá nhaäp.Hình thức sổ kế tóan áp dụng tại đơn vị thực tập (minh họa bằng sơ đồ) . kieåm nghieäm nhö theá naøo.1. Neáu DN coù tieàn maët laø caùc loaïi vaøng. xuaát theo phöông phaùp naøo) Caên cöù vaøo hình thöùc keá toaùn doanh nghieäp ñang aùp duïng.2-Phöông phaùp keá toaùn caùc hoaït ñoäng kinh teá chuû yeáu: (Neáu doanh nghieäp coù söû duïng ngoaïi teä phaûi trình baøy tyû giaù hoái ñoaùi ñang ñöôïc aùp duïng.Niên độ kế tóan. đơn vị tiền tệ áp dụng tại đơn vị thực tập Chương II: Thực tế công tác kế tóan vốn bằng tiền tại….

baïc. keá toaùn DN haïch toaùn nhö sau: Nợ TK COÙ TK 112 Caên cöù vaøo Giaáy baùo Coù soá…… ngaøy …..3-Keá toaùn tieàn ñang chuyeån: 3. kieåm nghieäm nhö theá naøo. keá toaùn DN haïch toaùn nhö sau: Nợ TK 111 COÙ TK Caên cöù vaøo Phieáu chi soá…… ngaøy ….2-Phöông phaùp keá toaùn caùc hoaït ñoäng kinh teá chuû yeáu: (Neáu doanh nghieäp coù söû duïng ngoaïi teä phaûi trình baøy tyû giaù hoái ñoaùi ñang ñöôïc aùp duïng Neáu DN coù tieàn göûi ngaân haøng laø caùc loaïi vaøng.2-Phöông phaùp keá toaùn caùc hoaït ñoäng kinh teá chuû yeáu: . kim khí quyù thöïc teá nhaäp.2-Keá toaùn tieàn göûi ngaân haøng: 3. töø caùc chöùng töø ban ñaàu vaøo caùc baûng bieåu.3. thaùng ….v… 3. Laáy soá lieäu cuûa moät kyø keá toaùn gaàn nhaát ñeå minh hoaï: Ví duï: Caên cöù vaøo Phieáu thu soá…… ngaøy …. ñaù quyù. naêm …. ñaù quyù.1-Taøi khoaûn keá toaùn: TK 113. naêm …. naêm …. töø caùc chöùng töø ban ñaàu vaøo caùc baûng bieåu.tieàn maët. vaøo thöïc teá toå chöùc boä maùy keá toaùn vaø ñieàu kieän öùng duïng kyõ thuaät tính toaùn: Trình baøy roõ raøng caùch haïch toaùn cuûa keá toaùn veà caùc khoaûn tieàn göûi ngaân haøng. thaùng ….. xuaát theo phöông phaùp naøo) Caên cöù vaøo hình thöùc keá toaùn doanh nghieäp ñang aùp duïng.3.1-Taøi khoaûn keá toaùn: TK 112. caùc soå keá toaùn vaø baùo caùo keá toaùn coù lieân quan. Moâ taû theo taøi khoaûn DN ñang söû duïng 3. Moâ taû theo taøi khoaûn DN ñang söû duïng 3. keá toaùn DN haïch toaùn nhö sau: Nợ TK 112 COÙ TK v. naêm …. Laáy soá lieäu cuûa moät kyø keá toaùn gaàn nhaát ñeå minh hoaï: Ví duï: Caên cöù vaøo Giaáy baùo Nôï soá…… ngaøy ….2.. keá toaùn DN haïch toaùn nhö sau: Nợ TK COÙ TK 111 3. caùch tính giaù vaøng.. baïc. caùc soå keá toaùn vaø baùo caùo keá toaùn coù lieân quan. thaùng …. kim khí quyù phaûi trình baøy roõ quy trình quaûn lyù: Kieåm nhaän.2. thaùng ….

*Các định khoản bao giờ cũng phải có số liệu minh họa và phải có chứng từ... naêm ….Phieáu chi 3-Baûng kieåm keâ quyõ 4-Giaáy baùo Nôï 5-Giaáy baùo Coù 7-Soå quyõ tieàn maët 8-Soå tieàn göûi ngaân haøng 9-Hoaëc caùc baûng toång hôïp chöùng töø goác 10-Baûng toång hôïp chi tieát 12-Soå keá toaùn chi tieát 13-Soå keá toaùn toång hôïp 11. Laáy soá lieäu cuûa moät kyø keá toaùn gaàn nhaát ñeå minh hoaï: Ví duï: Caên cöù vaøo Giaáy noäp tieàn vaøo ngaân haøng (hay noäp qua Böu ñieän) soá…… ngaøy …. naêm …. sổ cái chi tiết vào. thaùng …. sổ sách nào để chứng minh cho các số liệu đó *Taøi lieäu thu thaäp ñöôïc saép xeáp theo thöù töï: 1. vaøo thöïc teá toå chöùc boä maùy keá toaùn vaø ñieàu kieän öùng duïng kyõ thuaät tính toaùn: Trình baøy roõ raøng caùch haïch toaùn cuûa keá toaùn veà caùc khoaûn tieàn ñang chuyeån. 331 COÙ TK 113 v. nhưng luôn luôn phải mô tả được thực trạng (thuộc đề tài đã chọn) đang diễn biến ở doanh nghiệp (công ty )như thế nào? *Đặc biệt ở chương này không được trình bày sơ đồ chữ T mà phải đưa sổ cái tổng hợp.(Neáu doanh nghieäp coù söû duïng ngoaïi teä phaûi trình baøy tyû giaù hoái ñoaùi ñang ñöôïc aùp duïng) Caên cöù vaøo hình thöùc keá toaùn doanh nghieäp ñang aùp duïng. thaùng …. keá toaùn DN haïch toaùn nhö sau: Nợ TK 113 COÙ TK 111 Caên cöù vaøo Giaáy baùo Coù (hoaëc Giaáy baùo cuûa khaùch haøng ñaõ nhaän ñöôïc tieàn qua ñöôøng böu ñieän) soá…… ngaøy ….Baûng ñoái chieáu soá phaùt sinh caùc Taøi khoaûn (baûng caân ñoáùi taøi khoaûn) . caùc soå keá toaùn vaø baùo caùo keá toaùn coù lieân quan. töø caùc chöùng töø ban ñaàu vaøo caùc baûng bieåu. keá toaùn DN haïch toaùn nhö sau: Nợ TK 112.Phieáu thu 2.v… CHÚ Ý QUAN TRỌNG: *Ở chương này nên bám theo chương “Cô sôû lyù luaän” để viết.

. Nêu ra các điểm khác nhau.Chương III: So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa thực tế với lý thuyết và kết luận Đối chiếu giữa chế độ tài chính kế toán và thực tế công tác vốn bằng tiền tại đơn vị thực tập. từ đó đánh giá các mặt tích cực . các mặt còn hạn chế trong công tác quản lý và công tác kế tóan tại đơn vị thực tập.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->