®Ò Kh¶o s¸t häc sinh giái líp 4

M«n: TiÕng ViÖt I- PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan: (4 ®iÓm)

§äc thÇm ®o¹n v¨n sau vµ tr¶ lêi c©u hái “ T«i yªu con s«ng v× nhiÒu lÏ, trong ®ã mét h×nh ¶nh t«i cho lµ ®Ñp nhÊt ®ã lµ nh÷ng c¸nh buåm. Cã nh÷ng ngµy n¾ng ®Ñp trêi trong, nh÷ng c¸nh buåm xu«i ngîc gi÷a dßng s«ng ph¼ng lÆng. Cã c¸nh mµu n©u nh mµu ¸o cña mÑ t«i. Cã c¸nh mµu tr¾ng nh mµu ¸o chÞ t«i. Cã c¸nh mµu x¸m b¹c nh mµu ¸o bè t«i suèt ngµy vÊt v¶ trªn c¸nh ®ång. Nh÷ng c¸nh buåm ®i nh rong ch¬i, nhng thùc ra nã ®ang ®Èy con thuyÒn chë ®Çy hµng ho¸. Tõ bê tre lµng, t«i vÉn thÊy nh÷ng c¸nh buåm ®i ngîc vÒ xu«i…” Theo B¨ng S¬n C©u 1. Trong ®o¹n v¨n trªn, h×nh ¶nh nµo ®Ñp nhÊt? C©u 2. Mµu s¾c cña nh÷ng c¸nh buåm ®îc t¸c gi¶ so s¸nh víi h×nh ¶nh g×? C©u 3. C¸ch so s¸nh víi mµu ¸o nh thÕ cã g× hay? C©u 4. Trong c©u v¨n “Tõ bê tre lµng, t«i vÉn thÊy nh÷ng c¸nh buåm ®i ngîc vÒ xu«i”, bé phËn chñ ng÷ lµ: II. PhÇn tù luËn: (16 ®iÓm) C©u 1.(6 ®iÓm) “B¸c kim giê thËn träng NhÝch tõng li, tõng li Anh kim phót lÇm l× §i tõng bíc, tõng bíc BÐ kim gi©y tinh nghÞch Ch¹y vót lªn tríc hµng Ba kim cïng tíi ®Ých Rung mét håi chu«ng vang” Theo Hoµi Kh¸nh H·y viÕt l¹i c¶m nhËn cña em sau khi ®äc bµi th¬ trªn. C©u 2. (10 ®iÓm)