P. 1
CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM

CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM

|Views: 647|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Dinh Thinh

More info:

Published by: Nguyen Dinh Thinh on Apr 03, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2012

pdf

text

original

CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM

CO
2
TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM – 1
Câu 1. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO
2
(đktc) vào dung dịch nước vôi tong c! ch"# $,$%& 'ol
C#(OH)
2
( )*n ph+' thu đư,c -#u ph*n "ng g.'/
0( Ch1 c! C#CO
2
3( Ch1 c! C#(HCO
2
)
2
C( C#CO
2
và C#(HCO
2
)
2
4( C#(HCO
2
)
2
và CO
2
Câu 2. Hấp thu h5t CO
2
vào dung dịch 6#OH đư,c dung dịch 0( 3i5t 7ng/Cho t8 t8 dung dịch
HCl vào dung dịch 0 th9 ph*i 'ất &$'l dd HCl :; 'ới thấ< =>t đ?u c! khí tho@t #( ;At kh@c
cho dd 3#(OH)
2
dư vào dung dịch 0 đư,c %,BB g#' k5t tC#( 4ung dịch 0 ch"#D
0( 6#
2
CO
2
3( 6#HCO
2
C( 6#OH và 6#HCO
2
4( 6#HCO
2
, 6#
2
CO
2
Câu 3. 4En &,F lít CO
2
(đktc) vào =9nh ch"# 2$$'l dung dịch 6#OH n.ng đG # ;H dung dịch thu
đư,c c! kh* nIng t@c dụng tJi đ# :$$ 'l dung dịch KOH :;( Li@ tị cC# # làD
0( $,%& 3( :,& C( 2 4( 2,&
Câu 4. (Đại h! "h#i $ %&' 2(()*. Hấp thụ hoàn toàn 2,FBB lít CO
2
(đktc) vào 2,& lít dung dịch
3#(OH)
2
n.ng đG # 'olMl, thu đư,c :&,%F g#' k5t tC#( Lí# tị cC# # làD
0( $,$22 3( $,$4B C( $,$F 4( $,$4
Câu +. Hấp thụ toàn =G $,BNF lít CO
2
vào 2 lít dd C#(OH)
2
$,$:; đư,cD
0( :g k5t tC# 3( 2g k5t tC#
C( 2g k5t tC# 4( 4g k5t tC#
Câu ,. Hấp thụ $,224lít CO
2
(đktc) vào 2 lít C#(OH)
2
$,$:; t# thu đư,c ' g#' k5t tC#( Lí# tị
cC# ' làD
0( :g 3( :,&g C( 2g 4( 2,&g
Câu ). (Đại h! "h#i -.2(()*. 6ung :2,4 g#' 2 'uJi c#c=on#t cC# 2 ki' loOi h!# tị PP, đư,c
F,B g#' >n và khí Q( khí Q -inh # cho hấp thụ vào %& 'l dung dịch 6#OH :;, khJi lư,ng
'uJi kh#n -#u ph*n "ng làD
0( &,Bg#' 3( F,&g#' C( 4,2g#' 4( F,2g
Câu /. RhSi CO
2
vào dd ch"# $,$2 'ol 3#(OH)
2
( Li@ tị khJi lư,ng k5t tC# =i5n thiTn tong
kho*ng nào khi CO
2
=i5n thiTn tong kho*ng t8 $,$$& 'ol đ5n $,$24 'olD
0( $ g#' đ5n 2,N4g 3( $,NB& g#' đ5n 2,N4g
C( $ g#' đ5n $,NB&g 4( $,NB&g đ5n 2,2&:g
C0u 1. )ục 2,24 lít (đktc) CO
2
vào :$$'l hUn h,p dung dịch g.' KOH :; và 3#(OH)
2
$,%&;(
)#u khi khí =ị hấp thụ hoàn toàn thấ< tOo ' g k5t tC#( Rính '
0( :N,%g 3( :4,%%&g C( 22,F4g 4( :F,%4&g
C0u 1(. )ục 4,4B lít (đktc) CO
2
vào :$$'l hUn h,p dung dịch g.' KOH :; và 3#(OH)
2
$,%&;( )#u khi khí =ị hấp thụ hoàn toàn thấ< tOo ' g k5t tC#( Rính '
0( 22,F4g 3( :4,%%&g C( N,B&g 4( :F,%4&g
C0u 11. Hấp thụ 2,2F lít )O
2
(đktc) vào $,& lít hUn h,p g.' 6#OH $,2; và KOH $,2;( Cô cOn
dung dịch -#u ph*n "ng thu đ,c khJi l,ng 'uJi kh#n là
0( N,&g#' 3( :2,&g C( :2,Fg 4( :B,2 g
Câu 12. Cho F,%2 lit khí CO
2
(đktc) vào 2B$ 'l dd 6#OH :;, thu đư,c dd 0( Cho :$$ 'l dd
3#(OH)
2
:; vào dd 0 đư,c ' g#' k5t tC#( Lí# tị ' =7ng/
0( :N,%g 3( :&,%Fg C( &N,:g 4(&&,:Fg
Câu 13. Hấp thụ h5t $,F%2 lít CO
2
(đktc) vào =9nh ch"# 2 lít dung dịch C#(OH)
2
$,$:;( RhT'
ti5p $,4g#' 6#OH vào =9nh nà<( KhJi lư,ng k5t tC# thu đư,c -#u ph*n "ng làD
0( :,&g 3( 2g C( 2,&g 4( 2g
CHU23N ĐỀ4 CO
2
TD VỚI DUNG DỊCH KIỀM – 2
Câu 14. Cho $,$:2 'ol CO
2
hấp thụ =Vi 2$$ 'l 6#OH $,:; và C#(OH)
2
$,$:;(KhJi lư,ng
'uJi đư,c làD
0( :,2Fg#' 3( 2g#' C( 2,$Fg#' 4( 4,NF g
C0u 1+. Hấp thụ 4,4B lít CO
2
(đktc) vào $,& lít 6#OH $,4; và KOH $,2;( )#u ph*n "ng đ,c
dd Q( Wấ< :M2 Q t@c dụng với 3#(OH)
2
d, tOo ' g#' k5t tC#( ' và tSng khJi l,ng 'uJi kh#n
-#u cô cOn Q l?n l,t là
0( :N,% g và 2$,F g 3( :N,%gvà :2,Fg
C( 2N,4g và 2$,Fg 4( :,N%g và 2,$Fg
Câu 1,. Hấp thụ toàn =G $,2 'ol CO
2
vào dung dịch ch"# $,2& 'ol C#(OH)
2
( khJi lư,ng dung
dịch -#u ph*n "ng tIng h#< gi*' =#o nhiTu g#'D
0( RIng :2,2g#' 3( RIng 2$g#'
C( Li*' :F,Bg#' 4( L1#' F,Bg
Câu 1). Cho $,:4 'ol CO
2
hấp thụ h5t vào dung dịch ch"# $,:: 'ol C#(OH)
2
( R# nhXn thấ<
khJi lư,ng C#CO
2
tOo # lớn hYn khJi lư,ng CO
2
đZ d[ng nTn khJi lư,ng dung dịch c\n lOi gi*'
=#o nhiTuD
0( :,B4g 3( 2,FB g#' C( 2,44 g#' 4( $,N2 g#'
Câu 1/. Cho $,:4 'ol CO
2
hấp thụ h5t vào dung dịch ch"# $,$B'ol C#(OH)
2
( R# nhXn thấ< khJi
lư,ng C#CO
2
tOo # nh] hYn khJi lư,ng CO
2
đZ d[ng nTn khJi lư,ng dung dịch c\n lOi tIng là
=#o nhiTuD
0( 2,$B g#' 3( :,$4 g#' C( 4,:Fg 4( F,4B g#'
Câu 11. ^ lít khí CO
2
(đktc) vào :,& lít 3#(OH)
2
$,:; đư,c :N,% g#' k5t tC#( Lí# tị lớn nhất
cC# ^ làD
0( :,:2 3( 2,24 C( 4,4B 4( F,%2
Câu 2(. 4En B,NF lit CO
2
(đktc) vào ^ lit dd C#(OH)
2
:;, thu đư,c 4$g k5t tC#(Lí# tị ^ là/
0($,2 đ5n $,2B 3( $,4 C( _ $,4 4( `a$,4
Câu 21. RhSi ^ 'l (đktc) CO
2
vào 2$$ 'l dd C#(OH)
2
$,$2;, thu đư,c $,2g k5t tC#(Lí# tị ^ là/
0( 44(B hoAc BN,F 3( 44,B hoAc 224
C( 224 4( 44,B
Câu 22. RhSi ^ lit (đktc) CO
2
vào :$$ 'l dd C#(OH)
2
:;, thu đư,c Fg k5t tC#( Wbc =] k5t tC#
lấ< dd đun n!ng lOi c! k5t tC# nc#( Lí# tị ^ là/
0( 2,:2F 3( :,244
C( :,244 hoAc 2,:2F 4( 2,2F hoAc :,:2
Câu 23. 4En ^ lít CO
2
(đkc) vào 2$$'l dd C#(OH)
2
$,& ;( )#u ph*n "ng đư,c :$g k5t tC#( ^
=7ng/
0( 2,24 lít 3( 2,2F lít C( 4,4B lít 4( 0,C đdng
Câu 24. Hấp thụ toàn =G e 'ol CO
2
vào dung dịch ch"# $,$2 'ol C#(OH)
2
đư,c 2 g#' k5t tC#(
gí# tị eD
0( $,$2 'ol và $,$4 'ol 3( $,$2'ol và $,$& 'ol
C( $,$:'ol và $,$2 'ol 4( $,$2'ol và $,$4 'ol
Câu 2+. R1 khJi hYi cC# Q g.' CO
2
và )O
2
-o với 6
2
=7ng 2(Cho $,::2 lít (đktc) Q fu# &$$'l
dd 3#(OH)
2
( )#u thí nghig' ph*i d[ng 2&'l HCl $,2; đh tung h\# 3#(OH)
2
th8#( i 'ol 'Ui
khí tong hUn h,p Q làD
0( &$ và &$ 3( 4$ và F$
C( 2$ và %$ 4( 2$ và B$
Câu 2,. Cho &,F lít hUn h,p Q g.' 6
2
và CO
2
(đktc) đi chX' fu# & lít dung dịch C#(OH)
2
$,$2; đh ph*n "ng e*< # hoàn toàn thu đư,c & g#' k5t tC#( Rính t1 khJi hYi cC# hUn h,p Q -o
với H
2
(
0( :B,B 3( :,BB C( 2%,F 4( 2:
Câu 2). Hấp thụ h5t ^ lít CO
2
(đktc) vào 2$$ 'l dung dịch 6#OH e 'olMl đư,c :$,F g#'
6#
2
CO
2
và B,4 g#' 6#HCO
2
( Lí# tị ^, e l?n lư,t làD
0( 4,4Blít và :; 3( 4,4Blít và :,&;
C( F,%2 lít và :; 4( &,F lít và 2;
Câu 2/. )ôc CO
2
vjo 2$$ 'l hkn hlp dung dmch gn' KOH :; vj 3#(OH)
2
$,%&;( )#u khi
kho =m hpp thô hojn tojn thp< tqo 22,F g krt ts#( Ronh ^CO
2
tu dvng w tktc
0( B,&:2 lot 3( 2,FBB lot C( 2,24 lot 4( 0,3 đdng
CHU23N ĐỀ4CO
2
TÁC DỤNGVỚI DDKIỀM3
Câu 21. xJt ch@< hoàn toàn $,: 'ol yt#n .i hấp thụ toàn =G -*n ph+' ch@< vào =9nh ch"# 2$$
'l dd 6#OH :;( KhJi lư,ng 'uJi thu đư,c -#u ph*n "ngD
0( B,4g và :$,Fg 3( B4g và :$Fg
C( $,B4g và :,$Fg 4( 4,2g và &,2g
Câu 3(. xJt ch@< hoàn toàn $,: 'ol C
2
H
&
zH .i hấp thụ toàn =G -*n ph+' ch@< vào =9nh ch"#
%& 'l dd 3#(OH)
2
2 ;( RSng khJi lư,ng 'uJi thu đư,c -#u ph*n "ng làD (3#a:2%)
0( 22,F& g 3( :N,%g C( :2,N&g 4( 2&,%&g
Câu 31. (Kh#i $.2(()*. 3# hidoc#c=on Q, {, | là đ.ng đ}ng k5 ti5p tong đ! khJi lư,ng ph~n
t• | gấp đôi khJi lư,ng ph~n t• Q( xJt ch@< $,: 'ol chất {, -*n ph+' khí hấp thụ hoàn toàn
vào dung dịch C#(OH)
2
dư thu đư,c -J g#' k5t tC# làD
0( 2$ 3( 4$ C( 2$ 4( :$
Câu 32. xJt 0 g.' 2 hidoc#c=on liTn ti5p( Hấp thụ -*n ph+' vào 2 lít dd C#(OH)
2
$,$:; đư,c
k5t tC# và khJi lư,ng dd tIng 2,4Fg( Cho 3#(OH)
2
vào lOi thấ< c! k5t tC# nc#( RSng khJi lư,ng
k5t tC# 2 l?n là F,N4g( R9' khJi lư,ng 'Ui hidoc#c=on đZ d[ngD
0( $,2g và $,44g 3( 2g và 4,4g
C( $,2g và 44g 4( 2$g và 44g
Câu 33. xJt 2 ư,u 'yt<lic và yt<lic .i hấp thụ -*n ph+' ch@< vào :&$'l 3#(OH)
2
:; thấ< c!
k5t tC# và khJi lư,ng dung dịch gi*' 4,Fg(RhT' 3#(OH)
2
dư vào c! :N,%g k5t tC# nc#( i khJi
lư,ng 'Ui ư,u làD
0( 4$ và F$ 3( 2$ và B$
C( 2$,% và FN,2 4( &B,:B và 4:,B2
Câu 34. ( ĐH "h#i $ %&' 2(()*( Cho ' g#' tinh =Gt lTn 'yn thành #ncol yt<lic với HaB:i(
Roàn =G CO
2
đư,c hấp thụ vào dd C#(OH)
2
, đư,c &&$ g#' k5t tC# và dd Q( xun Q thu thT' :$$
g#' k5t tC#( ' làD
0( &&$ 3( B:$ C( F&$ 4( %&$
Câu 3+. xJt ch@< $,22& 'ol ư,u đYn ch"c 0 =7ng oei v8# đC( Hấp thụ h5t -*n ph+' ch@< vào
:$$ 'l dd 3#(OH)
2
:,&; đư,c :4,%%&g k5t tC#( €ư,u 0 c! công th"c nào dưới đ~<D
0( CH
2
OH 3( C
2
H
&
OH C( C
2
H
%
OH 4( C
4
H
%
OH
Câu 3,. xJt :$ g#' chất 0 (C, H, O)( Hấp thụ -*n ph+' ch@< vào F$$ 'l 6#OH :; thấ< khJi
lư,ng dd tIng 2N,2 g#'( RhT' C#Cl
2
dư vào dd -p" c! :$ g#' k5t tC#( Q@c định 0 =i5t CR•R
t[ng với CRxL6(
0( C
&
H
B
O
2
3( C
&
H
:$
O
2
C( C
&
H
F
O
4
4( C
&
H
:2
O
Câu 3). xJt 2,F g#' hidoc#c=on 0 .i hấp thụ -*n ph+' vào =9nh &$$'l KOH, thT' 3#Cl
2

vào, -#u p"ng thấ< :N,% g#' k5t tC#( Wbc =] k5t tC# .i thT' 3#(OH)
2
dư vào ph?n nước lbc thấ<
:N,% g#' ktC# nc#( Q@c định CR•R 0 =i5t N$ _;
0
_::$(
0( C
2
H
2
3( C
4
H
4
C( C
F
H
F
4( C
B
H
B
Câu 3/. xJt : lư,ng #'in 0 =7ng oei v8# đC đư,c CO
2
, H
2
O và 6
2
( cho toàn =G -*n ph+' ch@<
fu# =9nh đ‚ng nước vôi tong dư thấ< c! 2$g k5t tC#( khJi lư,ng dung dịch gi*' đi -o với =#n
đ?u là 4,Ng#'( Khí tho@t # kh]i =9nh c! thh tích là :,:2 lít(đktc)( Q@c định CR•R 0 =i5t ;
0
_%$(
0( C
2
H
%
6 ƒ3( C
2
H
%
6 C( C
2
H
N
6 4( C
4
H
::
6
Câu 31. Ri5n hành h,p nước 2 #nkyn đư,c 2 ư,u liTn ti5p( HUn h,p ư,u nà< t@c dụng với 6#
dư đư,c 2,FBB lít H
2
(đktc)( ;At kh@c đJt hUn h,p tTn .i hấp thụ -*n ph+' ch@< vào nước vôi
tong đư,c 2$ g#' k5t tC#, ti5p tục cho 6#OH dư vào thấ< c! :2 g#' k5t tC# nc#( Q@c định
CR•R 2 #nkynD
0( C
2
H
4
và C
2
H
F
3( C
2
H
F
và C
4
H
B
C( C
4
H
B
và C
&
H
:$
4(không e@c định(
-5i 2+/ Hấp thụ hoàn toàn FF g#' khí CO
2
c?n &$$ 'l dd C#(OH)
2
2;
#( Rính n.ng đG 'ol c@c chất -#u ph*n "ng( gi* -• -‚ h\# t#n không là' th#< đSi thh tích dung
dịch)
=( xh tung h\# l,ng C#(OH)
2
c?n =#o nhiTu g#' dd #eit HCl 2&i(
-5i 2,/ 4En &,F lít CO
2
( đktc) vào dd KOH $,&;( Rính thh tích dd KOH c?n lấ< đh thu đ,c(
#( 4ung dịch 'uJi #eit =( 4ung dịch 'uJi tung h\#(
c( 4ung dịch 'uJi #eit và 'uJi tung h\# với t1 lg 'ol 2/2
-5i 2)/ xh hấp thụ hoàn toàn 22,4 lít CO
2
( đktc) c?n 24$ g#' dd 6#OH 2&i(
#( Rính n.ng đG 'ol cC# c@c chất tong dung dich( ( gi* -• -‚ h\# t#n không là' th#< đSi thh tích
dung dịch và 4
6#OH
a :,2 gM'l)
=( xh tung h\# l,ng edt n!i tTn c?n =#o nhiTu 'l dd #eit HCl :,&;(
-5i 2// xh hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO
2
( đktc) c?n :$$ 'l dd KOH :,&;(
#( Rính n.ng đG 'ol cC# c@c chất tong dung dich( ( gi* -• -‚ h\# t#n không là' th#< đSi thh tích
dung dịch)
=( xh tung h\# l,ng edt n!i tTn c?n =#o g#' dd #eit HCl 2&i(
-5i 21/ Rính thh tích dung dịch 6#OH $,&; đC đh hấp thụ h5t &,F lít CO
2
( đktc) đh thu đ,c dd
hUn h,p ch"# 2 'uJi 6#
2
CO
2
và 6#HCO
2
c! t1 lg 'ol %/2
-5i 3(/ Hoà t#n hoàn toàn &,2 g hUn h,p g.' ;g và „y =7ng dd #eit HCl :;, th9 thu đ,c 2,2F
lít H
2
(đktc)(
#( Rính i khJi l,ng 'Ui ki' loOi tong hUn h,p(
=(Rính thh tích cC# dd #eit dZ d[ng(
-5i 31/ Hoà t#n hoàn toàn :B,4 g#' hUn h,p g.' „y và )>t (PP) oeit =7ng 2$$ 'l dd H
2
)O
4
:;
v8# đC ( c! 4 a :,F& gM'l)
#( Rính khJi l,ng 'Ui ki' loOi tong hUn h,p đZ d[ng(
=( Rính n.ng đG i cC# 'uJi tOo thành tong dd -#u ph*n "ng(
-5i 32/ Kh• 2,4 g hU' h,p CuO và „y
2
O
2
=7ng H
2
V nhigt đG c#o th9 thu đ,c :,%F g hUn h,p 2
ki' loOi( xy' hUn h,p 2 ki' loOi hoà t#n =7ng dd #eit HCl thu đ,c ^ lít khí H
2
(đktc)(
#( Q@c định ikhJi l,ng 'Ui oeit tong hUn h,p(
=( Q@c định gi@ tị cC# ^(
-5i 33/ Cho 22,: g#' hUn h,p ki' loOi g.' ;g, „y, |n ph*n "ng với dd #eit H
2
)O
4
d th9 thu đ…
,c :2,2 lít H
2
(đktc) và dd 'uJi 3(
#( Rính i khJi l,ng 'Ui ki' loOi tong hUn h,p đZ d[ng( 3i5t thh tích khí H
2
do ;g tOo # gấp
đôi thh tích H
2
do „y tOo #(
-5i 34/Cho %,F g hUn h,p 6#
2
CO
2
và 6#HCO
2
hoà t#n tong dd #eit HCl 2$i ( 4 a :,:4 gM'l)
thu đ,c dd 0 v†# khí 3( 4En khí 3 -ục vào dd nớc vôi tong d thấ< c! B g#' k5t tC#(
#( Rính thành ph?n i khJi l,ng cC# hUn h,p đ?u(
=( Rính thh tích dd #eit HCl v8# đC đh hoà t#n hUn h,p n!i tTn(
-5i 3+/ Hoà t#n 4N,F g hUn h,p 'Gt 'uJi -unph#t và 'Gt 'uJi c#c=on#t cC# c[ng 'Gt ki' loOi
ho@ tị P vào nớc thu đ,c 'Gt dd 0(
Chi# dd 0 thành 2 ph?n =7ng nh#u/
… •h?n :/ Cho t@c dụng với dd #eit H
2
)O
4
d thu đ,c 2,24 lít H
2
( đktc)(
… •h?n 2/ Cho t@c dụng với dd 3#Cl
2
d thu đ,c 42 g k5t tC# t>ng(
#( R9' công th"c cC# 2 'uJi =#n đ?u(
=( Q@c định i khJi l,ng 'Ui 'uJi tong hUn h,p đ?u(

Hấp thụ 4. 39. 23.75M. Gía trị m bằng: A. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là? A. 2g C.4M và KOH 0. 59.2M. Tính m A.5 lít NaOH 0.745g Cõu 10. Sục 4. 19. Sau khi khí bị hấp thụ hoàn toàn thấy tạo m g kết tủa. Tính m A. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đợc khối lợng muối khan là A. 23. 15. 3g CHUYÊN ĐỀ: CO2 TD VỚI DUNG DỊCH KIỀM – 2 Câu 14.7 g và 20. Sau phản ứng đợc dd X.5 lít hỗn hợp gồm NaOH 0. 0. 19. 16. 18.4gam NaOH vào bình này.02 mol Ba(OH)2. Hấp thụ 3.985 gam đến 3.1M và Ca(OH)2 0.251g Cõu 9.005 mol đến 0.2M và KOH 0.36 lít SO2 (đktc) vào 0.985g B.85g D.72 lit khí CO2 (đktc) vào 380 ml dd NaOH 1M. 4. 19. 2.1g D.64g B. Cho 6. 0. 0 gam đến 0.5g B.6g D.7g B. Cho 100 ml dd Ba(OH)2 1M vào dd A được m gam kết tủa. 13. 0 gam đến 3. 3. 2gam C. Cho 0.01M.01M. m và tổng khối lợng muối khan sau cô cạn X lần lợt là A. 14. Thổi CO2 vào dd chứa 0.48 lít (đktc) CO2 vào 100ml hỗn hợp dung dịch gồm KOH 1M và Ba(OH)2 0. 9.3 g Câu 12. 19.5g C.5gam B. 16.Khối lượng muối được là? A.6g B.7g B.48 lít CO2 (đktc) vào 0.Câu 8.06gam D.06g .985g đến 3. Sục 2. 12. 1. Thêm tiếp 0. Sau khi khí bị hấp thụ hoàn toàn thấy tạo m g kết tủa. 1.55. 14.94g C. 1.94g D.64g D.672 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0.2M.775g C.4g và 20.24 lít (đktc) CO2 vào 100ml hỗn hợp dung dịch gồm KOH 1M và Ba(OH)2 0. Giá trị khối lượng kết tủa biến thiên trong khoảng nào khi CO2 biến thiên trong khoảng từ 0. tạo m gam kết tủa.97g và 2.012 mol CO2 hấp thụ bởi 200 ml NaOH 0. thu được dd A.16g Câu 13. Hấp thụ hết 0.024 mol? A.75M. 9. Lấy 1/2 X tác dụng với Ba(OH)2 d.6 g C.96 g Cõu 15.775g C.745g Cõu 11.76g C.5g D.26gam B.6g D.7gvà 13.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->