P. 1
Mau bien ban nghiem thu cong trinh xay dung

Mau bien ban nghiem thu cong trinh xay dung

|Views: 537|Likes:
Được xuất bản bởiVu Quoc Hoan

More info:

Published by: Vu Quoc Hoan on Apr 04, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2011

pdf

text

original

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng

a. Ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ xây dựng số !"#B$% & '(
ngày )" th*ng ! n+m )!!, -. -/0c 1an hành (/.u 20 3u4n 25 ch6t 2ư7ng c8ng
tr9nh xây dựng:
CỘNG HÒ !" HỘ# CH$ NGH% &#'( NM
)*c +,- . tự d/ . h0nh -h1c
___________
;;;::< ngày;;th*ng;;n+m )!!;
2#3N 24N 56 777
NGH#'M (H8 2Ộ 9H:N ;C<8 =#'N (H#>( 2?@ CANG (BCNH
;(BDNG G## )DEN !FG HI9@
Công trình :………………………………………………………………………………..
Hạng mục công trình :……………………………………………………………………
Tên bộ phận (cấu kiện …) nghiệm thu :………………………………………………..
(hJi gian KiLm tra M
Bt !"u ……….gi#…….ng$% …....th&ng……..n'm……..
()t th*c……….gi#…….ng$% …....th&ng……..n'm……..
CNc bên tiOn hPnh nghiệm thu M
+ ,ại -iện Ch. !"u t/ : (H0 1$ tên2 ch3c tr&ch)……………………………………….
+ ,ại -iện t4 ch3c th"u 56% -7ng :……………………………………………………...
+ ,ại -iện t4 ch3c t/ 1ấn thi)t k) :……………………………………………………...
+ ,ại -iện t4 ch3c t/ 1ấn gi&m 8&t thi công 56% -7ng 1$ 9p !:t thi)t b;:…………..
CNc bên cQng +,- biên bản nghiệm thu b* -h,n ;cRu Kiện@ công trình nhS
TauM
1. Kiểm tra hiện trường :
TT
Tên th$nh
ph"n (công
1iệc2 bộ phận)
!/<c ki=m tr>
B?n 1@
thi công
8A
Công cụ
(ph/Bng
tiện)
ki=m tr>
Tiêu chuCn
&p -ụng
khi r>
ki=m tr>
()t Du?
ki=m tr>
(khAi
9/<ng chất
9/<ng)
,&nh gi&
8E 1Fi
thi)t k)
G H I J K L M
2. Các bên tham gia xem xét các phiếu thí nghiệm (iểm !"nh# $au (nếu c%#.
&. 'h(n xét h)i *ư+ng, ch-t *ư+ng thi c.ng $/ 01i thiết ế !ư+c 2u3ệt :
4. Kết *u(n : (chấp nhận nghiệm thu != 9$m ti)p c&c 1iệc ti)p thNE : h>% ch/>
nghiệm thu2 %êu c"u ph?i 8O> chP> 5Eng c&c khi)m khu%)t mFi nghiệm thu….)
ChU KV cNc bên M
+ ,ại -iện Ch. !"u t/…………………………………………………………………….
+ ,ại -iện t4 ch3c th"u 56% -7ng :……………………………………………………...
+ ,ại -iện t4 ch3c t/ 1ấn thi)t k) :……………………………………………………...
+ ,ại -iện t4 ch3c t/ 1ấn gi&m 8&t thi công 56% -7ng 1$ 9p !:t thi)t b;:…………..
b. Ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ xây dựng số =># )!!!# Q(?
B$% ngày )@ th*ng )) n+m )!!! -. -/0c 1an hành Quy định 3u4n 25 ch6t
2ư7ng c8ng tr9nh xây dựng:

(ên chW XYu tS CỘNG HÒ !" HỘ# CH$ NGH% &#'( NM
X*c +,- . tự d/ . h0nh -h1c
______________
;;;::<ngày;;:th*ng;;::n+m;;
2#3N 24N
NGH#'M (H8 CANG (ZC !FG HI9
;CANG &#'C[ 2Ộ 9H:N[ C<8 =#'N[ (H#>( 2?@
Công trình :………………………………………………………………………………..
Hạng mục công trình :……………………………………………………………………
,;> !i=m 56% -7ng :………………………………………………………………………
Tên công t&c 56% 9p (công 1iệc2 bộ phận2 cấu kiện2 thi)t b;) !/<c nghiệm thu:
(hJi gian nghiệm thu M
Bt !"u ……….gi#…….ng$% …....th&ng……..n'm……..
()t th*c……….gi#…….ng$% …....th&ng……..n'm……..
Tại công trình.
CNc bên tham gia nghiệm thu M
+ ,ại -iện Ch. !"u t/ (hE:c t/ 1ấn gi&m 8&t thi công 56% 9p)……………………...
+ ,ại -iện nh$ th"u 56% 9p :……………………………………………………...
CNc bên X\ tiOn hPnh M
1. 5em xét các h6 $7, t8i *iệu $au :
+ HQ 8B2 t$i 9iệu thi)t k) R
+ Tiêu chuCn kS thuật &p -ụng khi thi công2 ki=m tr> 1$ nghiệm thu R
+ C&c t$i 9iệu ki=m tr> chất 9/<ng.
2. Kiểm tra t9i hiện trường :
TT ,Ai t/<ng
ki=m tr>
Tội -ung
ki=m tr>
B?n 1@ thi
công 8A
Uh/Bng
ph&p ki=m
tr>
Tiêu
chuCn kS
thuật
(i=m tr>
k)t Du?
&. 'h(n xét 0: ch-t *ư+ng :
+ Th#i gi>n thi công (bt !"u2 hE$n th$nh)R
+ Chất 9/<ng thi công.
4. 'h;ng $<a !=i $/ 01i thiết ế !> !ư+c phê 2u3ệt (n)u cV) :………………
?. Kiến ngh" :……………………………………………………………………………
@. Kết *u(n :………………………………………………………………………………
+ Chấp nhận h>% không chấp nhận nghiệm thu != tri=n kh>i c&c công 1iệc ti)p
thNE.
+ Wêu c"u 1$ th#i hạn ph?i 8O> chP> 5Eng nhPng khi)m khu%)t mFi tri=n kh>i
c&c công 1iệc ti)p thNE.
Các phA *Ac Bm the/ :
CNc bên tham gia nghiệm thu KV tên M
+ ,ại -iện ch. !"u t/ (hE:c t/ 1ấn gi&m 8&t thi công 56% 9p) :
+ ,ại -iện nh$ th"u 56% 9p :

) Chữ ký các bên : . Các bên tham gia xem xét các phiếu thí nghiệm (kiểm định) sau (nếu có).Đại diện tổ chức thầu xây dựng :……………………………………………………. . 3. Nhận xét khối lượng.. . chất lượng thi công so với thiết kế được duyệt : 4. Kết luận : (chấp nhận nghiệm thu để làm tiếp các việc tiếp theo : hay chưa nghiệm thu. bộ phận) 1 được kiểm tra 2 Bản vẽ thi công số 3 Công cụ (phương tiện) kiểm tra 4 Tiêu chuẩn áp dụng khi ra kiểm tra 5 kiểm tra (khối lượng chất lượng) 6 Đánh giá so với thiết kế 7 2.Đại diện tổ chức tư vấn thiết kế :……………………………………………………. ... yêu cầu phải sửa chữa xong các khiếm khuyết mới nghiệm thu….Kết quả Tên thành TT phần (công việc.Đại diện Chủ đầu tư……………………………………………………………………. ..Đại diện tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị:…………..

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->