Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng

a. Ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ xây dựng số 498/BXD – GĐ
ngày 18 tháng 9 năm 1996 về việc ban hành Điều lệ quản lý chất lượng công
trình xây dựng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc
___________
……….., ngày……tháng……năm 199…
BIÊN BẢN SỐ ………
NGHIỆM THU BỘ PHẬN (CẤU KIỆN THIẾT BỊ) CÔNG TRÌNH
(TRONG GIAI ĐOẠN XÂY LẮP)
Công trình :………………………………………………………………………………..
Hạng mục công trình :……………………………………………………………………
Tên bộ phận (cấu kiện …) nghiệm thu :………………………………………………..
Thời gian kiểm tra :
Bắt đầu ……….giờ…….ngày …....tháng……..năm……..
Kết thúc……….giờ…….ngày …....tháng……..năm……..
Các bên tiến hành nghiệm thu :
- Đại diện Chủ đầu tư : (Họ và tên, chức trách)……………………………………….
- Đại diện tổ chức thầu xây dựng :……………………………………………………...
- Đại diện tổ chức tư vấn thiết kế :……………………………………………………...
- Đại diện tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị:…………..
Các bên cùng lập biên bản nghiệm thu bộ phận (cấu kiện) công trình như
sau:
1. Kiểm tra hiện trường :

Đại diện Chủ đầu tư……………………………………………………………………. 3. Nhận xét khối lượng.Kết quả TT 1 Tên thành Bản vẽ Công cụ Tiêu chuẩn kiểm tra Đánh giá phần (công thi công (phương áp dụng (khối so với việc.. Kết luận : (chấp nhận nghiệm thu để làm tiếp các việc tiếp theo : hay chưa nghiệm thu... chất lượng thi công so với thiết kế được duyệt : 4.Đại diện tổ chức tư vấn thiết kế :…………………………………………………….Đại diện tổ chức thầu xây dựng :……………………………………………………. . . .Đại diện tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị:…………. Các bên tham gia xem xét các phiếu thí nghiệm (kiểm định) sau (nếu có).. .) Chữ ký các bên : .. yêu cầu phải sửa chữa xong các khiếm khuyết mới nghiệm thu…. bộ phận) số tiện) khi ra lượng chất thiết kế 3 kiểm tra 4 kiểm tra 5 lượng) 6 7 được kiểm tra 2 2.

giờ……. . tài liệu thiết kế .. Hạng mục công trình :…………………………………………………………………… Địa điểm xây dựng :……………………………………………………………………… Tên công tác xây lắp (công việc..b..năm…… BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY LẮP (CÔNG VIỆC.ngày …. BỘ PHẬN. Các bên tham gia nghiệm thu : . tài liệu sau : ... THIẾT BỊ) Công trình :………………………………………………………………………………... kiểm tra và nghiệm thu .tháng…….tháng……. Xem xét các hồ sơ. cấu kiện. Kết thúc……….. ..năm…….. Ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ xây dựng số 35/ 1999/ QĐBXD ngày 12 tháng 11 năm 1999 về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng. CẤU KIỆN.Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng khi thi công. thiết bị) được nghiệm thu: Thời gian nghiệm thu : Bắt đầu ………... Các bên đã tiến hành : 1.tháng……..ngày…….Đại diện Chủ đầu tư (hoặc tư vấn giám sát thi công xây lắp)…………………….Hồ sơ.. Tên chủ đầu tư CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM độc lập – tự do – hạnh phúc ______________ ……….ngày ….Đại diện nhà thầu xây lắp :…………………………………………………….. .. Tại công trình.giờ……... bộ phận.năm…….

Các phụ lục kèm theo : Các bên tham gia nghiệm thu ký tên : . Những sửa đổi so với thiết kế đã được phê duyệt (nếu có) :……………… 5. Kiểm tra tại hiện trường : TT Phương Tiêu Đối tượng Nội dung Bản vẽ thi pháp kiểm chuẩn kỹ Kiểm tra kiểm tra kiểm tra công số tra thuật kết quả 3.Chất lượng thi công.Thời gian thi công (bắt đầu. Nhận xét về chất lượng : . 2. . . hoàn thành).Yêu cầu và thời hạn phải sửa chữa xong những khiếm khuyết mới triển khai các công việc tiếp theo. Kết luận :……………………………………………………………………………… . Kiến nghị :…………………………………………………………………………… 6.Đại diện nhà thầu xây lắp : .Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để triển khai các công việc tiếp theo. 4.Đại diện chủ đầu tư (hoặc tư vấn giám sát thi công xây lắp) : ..Các tài liệu kiểm tra chất lượng.