P. 1
Mau bien ban nghiem thu cong trinh xay dung

Mau bien ban nghiem thu cong trinh xay dung

|Views: 536|Likes:
Được xuất bản bởiVu Quoc Hoan

More info:

Published by: Vu Quoc Hoan on Apr 04, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2011

pdf

text

original

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng

a. Ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ xây dựng số !"#B$% & '(
ngày )" th*ng ! n+m )!!, -. -/0c 1an hành (/.u 20 3u4n 25 ch6t 2ư7ng c8ng
tr9nh xây dựng:
CỘNG HÒ !" HỘ# CH$ NGH% &#'( NM
)*c +,- . tự d/ . h0nh -h1c
___________
;;;::< ngày;;th*ng;;n+m )!!;
2#3N 24N 56 777
NGH#'M (H8 2Ộ 9H:N ;C<8 =#'N (H#>( 2?@ CANG (BCNH
;(BDNG G## )DEN !FG HI9@
Công trình :………………………………………………………………………………..
Hạng mục công trình :……………………………………………………………………
Tên bộ phận (cấu kiện …) nghiệm thu :………………………………………………..
(hJi gian KiLm tra M
Bt !"u ……….gi#…….ng$% …....th&ng……..n'm……..
()t th*c……….gi#…….ng$% …....th&ng……..n'm……..
CNc bên tiOn hPnh nghiệm thu M
+ ,ại -iện Ch. !"u t/ : (H0 1$ tên2 ch3c tr&ch)……………………………………….
+ ,ại -iện t4 ch3c th"u 56% -7ng :……………………………………………………...
+ ,ại -iện t4 ch3c t/ 1ấn thi)t k) :……………………………………………………...
+ ,ại -iện t4 ch3c t/ 1ấn gi&m 8&t thi công 56% -7ng 1$ 9p !:t thi)t b;:…………..
CNc bên cQng +,- biên bản nghiệm thu b* -h,n ;cRu Kiện@ công trình nhS
TauM
1. Kiểm tra hiện trường :
TT
Tên th$nh
ph"n (công
1iệc2 bộ phận)
!/<c ki=m tr>
B?n 1@
thi công
8A
Công cụ
(ph/Bng
tiện)
ki=m tr>
Tiêu chuCn
&p -ụng
khi r>
ki=m tr>
()t Du?
ki=m tr>
(khAi
9/<ng chất
9/<ng)
,&nh gi&
8E 1Fi
thi)t k)
G H I J K L M
2. Các bên tham gia xem xét các phiếu thí nghiệm (iểm !"nh# $au (nếu c%#.
&. 'h(n xét h)i *ư+ng, ch-t *ư+ng thi c.ng $/ 01i thiết ế !ư+c 2u3ệt :
4. Kết *u(n : (chấp nhận nghiệm thu != 9$m ti)p c&c 1iệc ti)p thNE : h>% ch/>
nghiệm thu2 %êu c"u ph?i 8O> chP> 5Eng c&c khi)m khu%)t mFi nghiệm thu….)
ChU KV cNc bên M
+ ,ại -iện Ch. !"u t/…………………………………………………………………….
+ ,ại -iện t4 ch3c th"u 56% -7ng :……………………………………………………...
+ ,ại -iện t4 ch3c t/ 1ấn thi)t k) :……………………………………………………...
+ ,ại -iện t4 ch3c t/ 1ấn gi&m 8&t thi công 56% -7ng 1$ 9p !:t thi)t b;:…………..
b. Ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ xây dựng số =># )!!!# Q(?
B$% ngày )@ th*ng )) n+m )!!! -. -/0c 1an hành Quy định 3u4n 25 ch6t
2ư7ng c8ng tr9nh xây dựng:

(ên chW XYu tS CỘNG HÒ !" HỘ# CH$ NGH% &#'( NM
X*c +,- . tự d/ . h0nh -h1c
______________
;;;::<ngày;;:th*ng;;::n+m;;
2#3N 24N
NGH#'M (H8 CANG (ZC !FG HI9
;CANG &#'C[ 2Ộ 9H:N[ C<8 =#'N[ (H#>( 2?@
Công trình :………………………………………………………………………………..
Hạng mục công trình :……………………………………………………………………
,;> !i=m 56% -7ng :………………………………………………………………………
Tên công t&c 56% 9p (công 1iệc2 bộ phận2 cấu kiện2 thi)t b;) !/<c nghiệm thu:
(hJi gian nghiệm thu M
Bt !"u ……….gi#…….ng$% …....th&ng……..n'm……..
()t th*c……….gi#…….ng$% …....th&ng……..n'm……..
Tại công trình.
CNc bên tham gia nghiệm thu M
+ ,ại -iện Ch. !"u t/ (hE:c t/ 1ấn gi&m 8&t thi công 56% 9p)……………………...
+ ,ại -iện nh$ th"u 56% 9p :……………………………………………………...
CNc bên X\ tiOn hPnh M
1. 5em xét các h6 $7, t8i *iệu $au :
+ HQ 8B2 t$i 9iệu thi)t k) R
+ Tiêu chuCn kS thuật &p -ụng khi thi công2 ki=m tr> 1$ nghiệm thu R
+ C&c t$i 9iệu ki=m tr> chất 9/<ng.
2. Kiểm tra t9i hiện trường :
TT ,Ai t/<ng
ki=m tr>
Tội -ung
ki=m tr>
B?n 1@ thi
công 8A
Uh/Bng
ph&p ki=m
tr>
Tiêu
chuCn kS
thuật
(i=m tr>
k)t Du?
&. 'h(n xét 0: ch-t *ư+ng :
+ Th#i gi>n thi công (bt !"u2 hE$n th$nh)R
+ Chất 9/<ng thi công.
4. 'h;ng $<a !=i $/ 01i thiết ế !> !ư+c phê 2u3ệt (n)u cV) :………………
?. Kiến ngh" :……………………………………………………………………………
@. Kết *u(n :………………………………………………………………………………
+ Chấp nhận h>% không chấp nhận nghiệm thu != tri=n kh>i c&c công 1iệc ti)p
thNE.
+ Wêu c"u 1$ th#i hạn ph?i 8O> chP> 5Eng nhPng khi)m khu%)t mFi tri=n kh>i
c&c công 1iệc ti)p thNE.
Các phA *Ac Bm the/ :
CNc bên tham gia nghiệm thu KV tên M
+ ,ại -iện ch. !"u t/ (hE:c t/ 1ấn gi&m 8&t thi công 56% 9p) :
+ ,ại -iện nh$ th"u 56% 9p :

bộ phận) 1 được kiểm tra 2 Bản vẽ thi công số 3 Công cụ (phương tiện) kiểm tra 4 Tiêu chuẩn áp dụng khi ra kiểm tra 5 kiểm tra (khối lượng chất lượng) 6 Đánh giá so với thiết kế 7 2.Đại diện tổ chức thầu xây dựng :…………………………………………………….Kết quả Tên thành TT phần (công việc. Nhận xét khối lượng.Đại diện Chủ đầu tư……………………………………………………………………. 3. . chất lượng thi công so với thiết kế được duyệt : 4.... . yêu cầu phải sửa chữa xong các khiếm khuyết mới nghiệm thu…. . . Các bên tham gia xem xét các phiếu thí nghiệm (kiểm định) sau (nếu có)..Đại diện tổ chức tư vấn thiết kế :……………………………………………………. Kết luận : (chấp nhận nghiệm thu để làm tiếp các việc tiếp theo : hay chưa nghiệm thu..) Chữ ký các bên : .Đại diện tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị:………….

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->