CÁC nCuÒn CÂ?

C nPlÈM
nCuÒn nUÓC
CÁC nCuÒn CÂ? C nPlÈM nCuÒn nUÓC
1Ŧ nauôn 1u nhlôn
2Ŧ nauôn nhân 1ao
1ŦCÁC nCuÒn 1Ù 1U nPlLn
· uo các sán phâm hoat dông sông cúa sinh
vât, kê cá xác chêt cúa chúng.
· uo lut lôi làm nuóc mât su trong sach,
khuây dông chât do trong công rãnh,
mang theo chât thái dôc hai tù noi dô rác,
cuôn theo các loai hoá chât truóc dây dã
duoc cât giü
· naoàl ra cònťmuaţLuvêLţalóţnul lúaţxól mònŧ
2Ŧnauôn nhân 1ao
aŦ1ù slnh hoaL
bŦTù các hoat dông công nghiêp
cŦ1ù v Lê
dŦTù hoat dông sán xuât nông, ngu nghiêp
aŦ 1ù slnh hoaL
· Nuóc thái sinh hoat (domestic
wastewater):
Ŵ là nuóc thái phát sinh tù các hô gia
dình, bênh viên, khách san, co quan
truòng hoc, chúa các chât thái trong quá
trình sinh hoat, vê sinh cúa con nguòiŦ
ŴThành phân co bánťcác chât hüu co dê
bi phân húy sinh hoc (cacbohydrat,
protein, dâu mõ), chât dinh duõng
(photpho, nito), chât rãn và vi trùng.
aŦ 1ù slnh hoaL
· Nuóc thái dô thi (municipal wastewater):
Ŵ Là loai nuóc thái tao thành do su gôp
chung nuóc thái sinh hoat, nuóc thái vê
sinh và nuóc thái cúa các co só thuong
mai, công nghiêp nhó trong khu dô thi.
Ŵ khoáng 70% dên 90% tông luong nuóc
sú dung cúa dô thi së tró thành nuóc thái
dô thi và cháy vào duòng công
nhiêm nuóc do rác thái sinh hoat
aŦ 1ù slnh hoaL
· phân nguòi và nuóc thái sinh hoat không
duoc xú lý mà quay tró lai vòng tuân hoàn
cúa nuóc gây ô nhiêm
· nuóc tù các bãi rác theo nuóc mua, cháy
vào các ao hô gân khu dân cu, hoãc thâm
vào nguôn nuóc ngâm gây ô nhiêm
bŦ Tu cac hoat dông công nghiêp
· Nuóc thái công nghiêp (industrial
wastewater): là nuóc thái tù các co só
sán xuât công nghiêp, tiêu thú công
nghiêp, giao thông vân tái.
Ŵ thành phân phu thuôc vào ngành sán
xuât công nghiêp cu thê. nuóc thái cúa
các xn chê biên tp thuòng chúa luong lón
các chât hüu co; nuóc thái cúa các xí
nghiêp thuôc da ngoài các chât hüu co
còn có các kim loai nãng, sulfua,..
bŦ Tu cac hoat dông công nghiêp
· Do các hoat dông sán xuâtť nuóc Lhál
nhà máv
· uo khal Lhác khoána sánť ó các mó
thuòng có các hop chât sulfid-kim loai,
chúng có thê tao thành axít,vói khôi
luong lón chúng có thê gây hai dôi vói
dông ruông và nguôn nuóc ó xung
quanh. Bùn tù các khu mó cháy ra sông
suôi có thê gây ùn tãc dòng cháy tù dó
gây lü lut.
bŦ Tu cac hoat dông công nghiêp
· 1ù các lò nuna và chê blên hop klm
nuóc thái cúa các ngành công nghiêp
chúa xyanua (CN-) vuot dên 84 lân, H2S
vuot 4,2 lân, hàm luong NH3 vuot 84 lân
tiêu chuân cho phép gây ô nhiêm nãng nê
các nguôn nuóc mãt trong vùng dân cu
cŦ 1ù v Lê
· Nuóc thái bênh viên bao gôm nuóc thái
tù các phòng phâu thuât, phòng xét
nghiêm, phòng thí nghiêm, tù các nhà
vê sinh, khu giãt là, rúa thuc phâm, bát
dïa, tù viêc làm vê sinh phòng... cüng
có thê tù các hoat dông sinh hoat trong
BV.
· Nuóc thái y tê có khá nãng lan truyên
rât manh các vi khuân gây bênh.
cŦ 1ù v Lê
· Hàm luong vi sinh cao gâp 100 - 1.000 lân
tiêu chuân cho phép, vói nhiêu loai vi
khuân nhu Salmonella, tu câu, liên câu,
virus duòng tiêu hoá, bai liêt, các loai ký
sinh trùng, amip, nâm. Hàm luong chât
rãn lo lúng cao gâp 2-3 lân tiêu chuân cho
phép. Ngoài ra, nhüng chât thái nhu máu,
dich, nuóc tiêu có hàm luong hüu co cao
dŦTu hoat dông san xuât nông, ngu nghiêp
· Các hoat dông chãn nuôi gia súc: phân,
nuóc tiêu gia súc, thúc ãn thùa không qua
xú lý dua vào môi truòng và các hoat
dông sán xuât nông nghiêp khác: thuôc
trù sâu, phân bón tù các ruông lúa, dua,
vuòn cây, rau chúa các chât hóa hoc dôc
hai có thê gây ô nhiêm nguôn nuóc ngâm
và nuóc mãt.
dŦTu hoat dông san xuât nông, ngu nghiêp
· do thúc ãn, nuóc trong hô, ao nuôi lâu
ngày bi phân húy không duoc xú lý tôt mà
xá ra sông suôi, biên gây ô nhiêm nguôn
nuóc
· các xuóng chê biên dã thái ra môi truòng
toàn bô luong nuóc thái, bao gôm cá hóa
chât, chât báo quán. Ngoài ra, nhiêu loai
thúy hái sán chi lây môt phân, phân còn lai
vút xuông sông, biên làm nuóc bi ô
nhiêm, bôc mùi hôi khó chiu.
ac tac nhân gây ô nhiêm
nuoc
ac tac nhân gây ô nhiêm nuoc
1. Các ion vô co hòa tan
2. Các chât hüu co
Ŧ uâu mõ
4Ŧ Các châL có màu
3Ŧ Các châL aâv mul vi
6Ŧ Các vl slnh vâL aâv bênh
1Ŧ ac ion vô co hoa tan
· Các chât dinh duõng (N, P)
· monl và amonlac (nP4+ţ nP%
· nlLraL (nCŴ%
· 9hoLphaL (9C4Ŵ%
· ulfaL (C42Ŵ%
· Clorua (ClŴ%
· Các klm loal nãnať 9bţ Paţ Crţ Cdţ sţ Mn
1Ŧac ion vô co hoa tan
1ŦCác chât hüu co dê bi phân huý sinh hoc
(các chât tiêu thu oxi)ťCacbonhidrat,
protein, chât béo. thuòng có mãt trong
nuóc thái sinh hoat, nuóc thái dô thi ,
nuóc thái công nghiêp chê biên thuc
phâm
2ŦCác chât hüu co bên vüngť khó bi vi sinh
vât phân huý trong môi truòng.
2Ŧ ac chât huu co
2Ŧ1 ac chât huu co bên vung
Ŵnhóm hop châL phenolť TCVN 5942-1995 quy
dinh nông dô tôi da cúa các hop chât phenol
trong nuóc bê mãt dùng cho sinh hoat là
0,001 mg/l
ŴNhóm hoá chât báo vê thuc vât(HCBVTV) hüu
coťchúng duoc chia thành các nhóm:
Photpho hüu coţ Clo hüu
coţCacbamatţPhenoxyaxetic ţPyrethroidŦCuy
dinh nông dô tôi da cho phép cúa tông các
HCBVTV trong nuóc bê mãt là 0,15 mg/l,
riêng vói DDT là 0,01 mg/l
2Ŧ1 ac chât huu co bên vung
Ŵnhóm hop châL dloxlnť Dioxin cüng duoc tao
thành khi dôt cháy các hop chât clo hoá
ó nhiêt dô thâp (duói 1000oC). Hai nhóm
hóa chât này là polychlorinated dibenzo-
p-dioxins(PCDDs) và polychlorinated
dibenzofurans(PCDFs)
Ŧuâu mõ
· Dâu mõ là chât khó tan trong nuóc,
nhung tan duoc trong các dung môi hüu
co. Dâu mõ có thành phân hóa hoc rât
phúc tap. Dâu thô có chúa hàng ngàn các
phân tú khác nhau, nhung phân lón là các
Hidro cacbon có sô cacbon tù 2 dên 26
· Các loai dông thuc vât thúy sinh dê bi chêt
do dâu mõ ngãn cán quá trình hô hâp,
quang hop và cung câp nãng luong
4ŦCác châL có màu
· Nuóc nguyên chât không có màu, nhung
nuóc trong tu nhiên thuòng có màu do
các chât có mãt trong nuóc nhuť
Ŵ Các chât hüu co do xác thuc vât bi
phân húy sãt và mangan dang keo hoãc
dang hòa tan,
ŴCác chât thái công nghiêp (phâm màu,
crom, tanin, Lignin.)
3ŦCác châL aâv mul vi
· Nhiêu chât có thê gây mùi vi cho nuóc
- Các chât hüu co tù nuóc thái dô thi,
nuóc thái công nghiêp.
- Các sán phâm cúa quá trình phân húy
xác dông thuc vât.
- Dâu mõ và các sán phâm dâu mõ.
6ŦCác vl slnh vâL aâv bênh
· vl khuân
· vl ruL
· uôna vâL don bào
· Clun sán
· Các slnh vâL chi Lhi cho slnh vâL aâv bênh. -D--.-D--.

.

.

.

-D--.-D--..

 -–°@ -y° -–°-i°@ .

 .

.

9 .. : 3. 7E.. .835249 383..99 .3904.9/.3 W 923...997..93..f – °f ¯° ..373 2.83 .-D-@ @ -W 4.E.:3904.44E.9 W -–gfn° ¯.29897438.  .9.E.9743.E.

335 n @ %49 383:933 3. -–°-i°@ f @ ¾° %.35 .49 3.E.

-3 .3 E./ -5383.9 574903 /:2 .890.3. .E..83 ..9:.83.433..98349 /42089..6:.3 54954 39.9997436:E 97K38349 ..9/3/.907 3.E..973 .. K3 -3... .E..973 . ...3 97. ..f @ ¾° W ...-4/7. %353.95E9839.

E.4 .5...99493/485 .9..9 9 2:3.....907 43.. 9897933..:33..3 2 ..3.890.89.f @ ¾° W ... 8/3... 83.33539743: 9 43 3 93.9 9..3 .98349 3.33.3.9.

323.98349 ./47E..

. . 26:.3. 2.f @ ¾° W 533.3...92 .43:/3....983493 .97.. ..E..9. 32 W 3.3232 ..-7E..9043.E. 4.39:343 .4.43:33.

.E..335 9:9..3.43383 :9./.34.493.. .99.E.49 3..O-.9.8 83:9..33 .39 935359:.335 W . %..E.9.9.E.E. . ..2433 8:1:..O.E.9:..335 3/:897.3...907 3.9 -..-3959..J 359:. ..890.E.9:.3.335.3 35 ..

2 9.49 3.3.O939.:3 6:.n °g¯h W fhnh°–¾° .335 W 4. 37:3.3 39.E.98:1/ 24 .7.E.E.3:33.J9 .O99493.E.3.49 383:9 °.:2./3..5.83 8:. .E.9 O 9 .O9 .33.O.3. %.

 .9 33 $ .93 9H:..33.E.335 W @ nhn°°–gn °½¯ 3..3/3.45F532333 .9 3 2..E...3:.. .9. %.49 3.3..335 nf.299743.E..3:33.:3.

9.O3g3..397:3 7923..99.E.O99.9 9.83 :9 7.52 -E9 .:3-3 .2.535:9:9 53F9 32 539J32 9.E.n @ W .3-..9.423.49 383499743 ' W .9-3.E..E..3 .8353 .3 .

..4 5F5 47..3.3.O2.3:4.:3.2E: /.9:..45  3 9H:.993.83.4 . :33.7:8 .25 32 2. 9.: .9 73. 33...n @ W 2.3. 3.39H:4E -9 .: H3.4 83973 .45F5 .2430.$.:3.45 39H:.E.3:.

 .3..O9323:33... 978: 53-O39. 7..4297. /.. .8. .49 3..E.29 ..E.3.:. 9.49 383:93335E...53 3.7:3..E.3.35 W E..32 .  .g33:..9O.36:.9:.8.g39.9:. %49 383:933 3.

9-46:3 47.g3 3. W .: . 3:4 983.3 943-..2953 53.9 .9 -.838: -3323:3 3.. .9743 .O.- 32 -.. %49 383:933 3.42..33.2O.3..297. 992 7.E.43:: 3-533 ..-3 97.3 .35 W /49.9:383 -323.

E.3332 3..9E. .

9E.9...9:. ¯ .43..    E..3 E...E.33323.

hnnn¯g .

hnn–i¯ .

hn¾°–i ° .

9/3/...9.43.3 ! ¯°gf¯°fn%-+ -% -f%- % 9½f%9 % €f% % . E..3 W W W W W W W E..

f%.

 % .

hn¯°°– 9 – .

 .

° . ¾ .

3 . E..9..43..

99H:94 .-43/7.. E.....9:./-53:83.-3.9-F4 9.9:.83 .9:...9.. 52 E. E.-39.O299743 3.98349 3.. .E.3 O-..9 574903 .953:9743297.335..3.9 9 3.3 .

9:.95034 97433.-3..5.48349 2.-29/3...3 -¯½n½ ° %' 6: 333 9 .. E.E...

.9.: 33° 9 .09. 4 .2.E.-29 2..E.. '%'97433. !70974/ .9-4.... ..-.45F5.3 . O24E.93.9 !034.. ..3O2 !4954:.93...9 '%' : .

 7H3.% 2.

 .

-3..94 93 9. E.90/ /-0341:7.5.9354.9:. 4 .3 .54.473.90//-034 5 /438 !8 .E.473..3O2 O.44E 39 95 /..9.3 -¯½n ° 43.38 !8 ..E.

3..: 3..36:E97K35 6:.9743..E.9 /4/:23g3.. 539E. ¯ W :2..E.E.333./:32: . /74..-439 3 W E.79 5.95 :9.39.O.9O9...-43.9983/-. 3.O9353O..4 39.35..53g3.3533.3 .:3.3 .397433.O8. :2..

 .

3 E.974393H39.9- 5389.9../4E.3.2. E...O2997433.E.O2:/4 ..335 522: .hnnn¯g W .742 9.O2: 3.99...3 3. /3.3/3044.3.9.93.3:H3.33 33 ..9.9:..3.

 .

8352/:2 .9 9 3.E...9...93. E.9..43...9:..8352.335 E.9 :2. 39.O92.hnn–i¯ W :..6:E97K353 E.

 .

hn¾°–i ° W W W W W I° I °– .° g °¾h° .

hn¾°n n¾°–i ° .