P. 1
Sổ chi tiết TK

Sổ chi tiết TK

|Views: 5,066|Likes:
Được xuất bản bởiLady Hóy

More info:

Published by: Lady Hóy on Apr 05, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

Đơn vị:…………………….

Bộ phận:…………………...
Mẫu số S38 – DN
( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC
ngày20/3/2006 của Bộ trưng BTC
SỔ CHI TIẾT CC T!I "H#$N
% D&n' (h) (*( T": +3,- +38- +.+- +./- +..- +01- +,+- +1+- ///- //3- /./- /.+- 333- 33.- 330- 33,- 338- 3..-
30+- 30/- 303- 30,- .++- ./+- ..+- .,+- .,,-…..2.
T34 5h)6n:………….
Đố4 789n':………….
:);4 74<n: =NĐ.
STT Chứng từ Diễn giải TK
ĐƯ
Số phát sinh Số tiền
SH NT Nợ Có Nợ Có
A B C D E 1 2 !
Số "# $%& '(
Số phát sinh t)*ng '(
C+ng số phát sinh
Số "# ,&ối '(
-
- - -
- -
S. n/0 ,ó122t)3ng4 $ánh từ t)3ng số 51 $6n t)3ng111
Ng/0 78 s.9111111
N'8>4 'h4 s?
( !"# h$ t%n&
'gày(()th*ng((n+,((
"@ 7)*n 7A8Bn'
( !"# h$ t%n&

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->