Ngµy so¹n:.......................... Ngµy d¹y:............................

TiÕt 73 – V¨n b¶n.
Tôc ng÷ vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: - HiÓu ®îc s¬ lîc kh¸i niÖm vÒ tôc ng÷, néi dung tõ mét sè h×nh thøc nghÖ thuËt vµ ý nghÜa cña 8 c©u tôc ng÷ trong v¨n b¶n. Thuéc lßng nh÷ng c©u tôc ng÷ trong v¨n b¶n. 2. VÒ t tëng: - Gi¸o dôc cho häc sinh ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp, cã th¸i ®é ®óng ®¾n vÒ nh÷ng kinh nghiÖm cña cha «ng. 3. VÒ kÜ n¨ng: - RÌn kü n¨ng t×m hiÓu, ph©n tÝch vµ n¾m ®îc néi dung ý nghÜa cña mçi c©u tôc ng÷. B. KiÕn thøc träng t©m: - PhÇn II. C. Ph¬ng ph¸p: - Nªu vÊn ®Ò,vÊn ®¸p, gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. D. ThiÕt bÞ d¹y häc: - GV: B¶ng phô. - HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. E. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. Tæ chøc: SÜ sè: ................................................................... 2. KiÓm tra: (KiÓm tra s¸ch vë cho häc kú II) 3. Bµi míi: Giíi thiÖu: Tôc ng÷ lµ mét thÓ lo¹i v¨n ho¸ d©n gian. Nã ®îc vÝ lµ kho b¸u cña KN vµ trÝ tuÖ d©n gian, lµ “ Tói kh«ng d©n gian v« tËn”. Tôc ng÷ lµ thÓ lo¹i triÕt lý, nhng ®ång thêi còng lµ c©y ®êi xanh t¬i. Tôc ng÷ cã nhiÒu chñ ®Ò. TiÕt häc nµy gi¶i thÝch 8 c©u tôc ng÷ cho chñ ®Ò vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV: gọi HS đọc v¨n b¶n I- TiÕp xóc v¨n SGK. b¶n: GV nêu y/c đọc: chậm rãi, - N1: Thiên nhiên (1, 2, 3, 4) 1. §äc v¨n b¶n: ngắt nhịp ở vế đối. Đọc - N2: LĐSX (5, 6, 7, 8) - Là 1 câu nói ngắn gọn, có mẫu, gọi HS đọc (?) Về mặt HT tục ngữ có kết cấu bền vững, có h/a, 1

đặc điểm gì?

nhịp điệu -> dễ nhớ, dễ 2. Khái niệm tục ngữ: thuộc *. Kh¸i niÖm vÒ tôc - Kinh nghiệm về mọi mặt ng÷: (?) Về ND TN thể hiện (TN, LĐ, SX, XH) - Tôc ng÷ lµ 1 c©u những kinh nghiệm gì của nãi cã ®Æc ®iÓm: nhân dân ta? g¾n gän, bÒn GV: Có những câu TN chỉ v÷ng, cã h/¶ vµ có nghĩa đen (nghĩa cụ nhÞp ®iÖu vµ dÔ thể, trực tiếp) có những nhí. câu có cả nghĩa bóng - DiÔn ®¹t nh÷ng (gián tiếp, biểu tượng). VD: Gần mực... - Vào mọi HĐ ĐS để nhìn kinh nghiÖm cña ND (?) TN được nhân dân ta nhận, ứng xử để lời nói thêm - Tôc ng÷ thêng cã SD vào những lĩnh vực hay, thêm sinh động sâu sắc nghÜa ®en, hoÆc cã c¶ nghÜa bãng. nào? - HS dùa vµo SGK. GV: Y/c HS giải nghĩa 1 số từ khó. (?) Có thể chia 8 câu TN này mấy nhóm? Mỗi nhóm gồm những câu nào? Đặt tên cho mỗi nhóm. GV: Y/c HS chú ý vào câu 1 (?) Nghĩa của câu TN này là gì? (?) Vì sao nhân dân ta có được kinh nghiệm này? GV: Giải thích sự vận động của trái đất (?) Chỉ ra các BPNT và cho biết TD của các BPNT đó. (?) Câu TN này có TD gì? GV: TD của câu tục ngữ này là chúng ta có thể áp dụng bố trí lịch làm việc, học tập giữa mùa đông, mùa hè (?) Giải nghĩa từ "mau" và từ "vắng". 2

3. Tõ khã: - Tháng 5 (ÂL) đêm ngắn, tháng 10 ngày ngắn II- Phân tích văn bản: - Rút ra từ sự quan sát 1. Tục ngữ về thiên nhiên: Câu 1:

- Mau: dày, nhiều - Vắng: ít, thưa

- NT: + Vần lưng, nói quá -> Đặc điểm của đêm tháng năm, ngày tháng mười + Phép đối -> Sự trái ngược đêm và ngày giữa mùa hạ với mùa đông

(?) Câu TN này cho chúng - Đêm hôm trước vắng sao ta biết điều gì? trời sẽ mưa, còn nhiều sao trời sẽ nắng GV: Đọc 1 số câu TN dự đoán về thời tiết mưa, nắng: - Quạ tắm thì ráo... - Chuồn chuồn bay thấp ... - Liên quan đến được mùa (?) Vì sao người nông dân hay mất mùa, ấm no hay đói xưa thường hay quan tâm kém đến mưa, nắng (?) Vậy câu TN này có giá trị gì? GV: Gọi HS đọc câu 3 - Phần chú thích (?) Em hiểu "ráng" và "ráng mỡ gà" nghĩa là gì? (?) Vậy câu TN này cho - Khi trên trời xuất hiện ráng chúng ta biết điều gì? có sắc màu vàng mỡ gà là GV: Đọc 1 số câu TN dự sắp có bão đoán bão: - Tháng bảy heo may chuồn chuồn bay thì bão... (?) Đối với 1 nước thường xuyên bị bão thì câu TN này có TD gì? GV: Đọc câu 4 - Tháng 7 kiến bò lên cao sẽ (?) Câu TN này cho ta biết có lụt điều gì? GV: Kiến là 1 loại côn trùng rất nhạy cảm với những thay đổi của thời tiết do cơ thể có những TB cảm biến chuyên biệt... câu TN còn có 1 dị bản khác: t 7 kiến đàn đại hàn hồng thuỷ. (?) Nạn lũ lụt thường xảy ra ở nước ta. Vậy câu TN này có TD gì? (?) Dựa vào đâu mà nhân - Quan sát, trải nghiệm dân ta có được những câu

=> Cách SD thời gian Câu 2:

-> Ý thức nhìn sao, sắp xếp công việc Câu 3:

-> Ý thức phòng chống bão. Câu 4:

3

xương máu mới có được đất . Đất là đất đai để trồng trọt.. (?) Vậy em hiểu "tấc đất" là gì? "Tấc vàng" là gì? (?) BPNT nào đã được SD ở đây? TD? (?) Tại sao "đất" được coi như "vàng"? ->Ý thức đề phòng lũ lụt. 4 Câu 6: . con người phải bỏ mồ hôi. phóng đại (?) Người ta SD câu TN . chăn nuôi. xa. phân.NT: so sánh. này trong những trường trong. phê phán hiện tượng lãng phí đất .Ai ơi đừng bỏ . thứ 3 làm ruộng GV: Đọc câu 6 . ..ở những vùng sâu. những kinh nghiệm này vẫn còn giá trị 2. là nơi người ở. (?) Câu TN này có giá trị gì? (?) Để nói về gí trị của đất .Khuyên con người nên quý -> Đất quý như vàng. LĐ.Tấc đất: mảnh đất nhỏ .Tấc vàng: 1 lượng vàng lớn .Đất nuôi sống con người.Đề cao giá trị của đất.TN dự đoán về thiên nhiên như trên? (?) Những kinh nghiệm dự đoán thời tiết của dân gian hiện nay còn có giá trị nữa không? GV: Chuyển ý GV: Đọc câu 5 GV: "Tấc" là đơn vị đo lường trong dân gian = 1/10 thước. phương tiện thông tin hạn chế.Thứ tự quan trọng của 4 yếu tố: nước. . Vàng là kim loại quý thường được đo = cân tiểu li. thứ nhì còn có câu CD nào? làm vườn.Dùng từ HV (?) Chuyển lời câu TN này sang TV.Thứ nhất nuôi cá.Không (?) Câu TN này có gì khác so với các câu TN trên? (?) Liệu kinh nghiệm này có đúng hoàn toàn không? (?) Câu TN này giúp cho con người điều gì? GV: Đọc câu 7 . giữ gìn đất được coi như vàng hợp nào? . Tục ngữ về lao déng s¶n xuÊt: Câu 5: .

vật chất (?) Nước ta có nền SX Câu 7: nông nghiệp phát triển. chăm năng suất cao nhân dân ta chỉ -> Biết khai thác tốt điều còn có câu TN nào khác? .(?) Câu TN này KĐ điều giống gì? . (?) Để nghề làm ruộng đạt . h/c tự nhiên sẽ tạo tốt mạ. Củng cố: (?) Cho biết các đặc điểm HT NT của TN? 5.1 lượt tát.. là nước xuất khẩu goá lớn. Vậy câu TN này có giá trị gì? GV: Đọc câu 8 (?) Câu TN này KĐ điều . đất đai rõ các đặc điểm hình thức của các câu TN . tốt giống được nhiều của cải.Luyện tập: 4. đễ nhớ (?) Về hình thức câu TN này có gì đặc biệt? -> Tầm quan trọng và mqh (?) Kinh nghiệm này đã đi của 4 yếu tố: nước. Ghi nhớ: SGK.Giống tốt. phân.Chuyên cần. vào thực tế nông nghiệp LĐ. tốt má. IV.Người đẹp vì. 1 bát cơm . tốt lúa..Rút gọn cực ngắn -> dễ gì? nghe.Học thuộc 8 câu TN . Hướng dẫn HS học và chuẩn bị bài: .Tổng kết: *.Gọi HS đọc ghi nhớ _ Hướng dẫn HS làm BT phần LT: chia 2 nhóm III.Phân tích giá trị ND và NT của các câu TN đó 5 . cần cù. giống nước ta ntn? (?) Dựa vào đâu mà nhân dân ta có được những kinh Câu 8: nghiệm này? -> Tầm quan trọng của GV: Hướng dẫn HS làm thời vụ. kiện.

D.Häc sinh su tÇm nh÷ng c©u ca dao.. KiÕn thøc träng t©m: . B... Ho¹t ®éng d¹y . KiÓm tra: 3.. VÒ t tëng: ... .... Mçi em su tÇm 20 c©u trong mét tuÇn..RÌn kü n¨ng su tÇm...T¨ng thªm hiÓu biÕt vµ t×nh c¶m g¾n bã víi ®Þa ph¬ng quª h¬ng m×nh.. 2... d©n ca..... tôc ng÷ lµ g×? 6 ... d©n ca..... Ch¬ng tr×nh ®Þa ph¬ng phÇn v¨n vµ tËp lµm v¨n A. ........HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ......... Bµi míi: * Ho¹t ®éng 1: gi¸o viªn nãi râ yªu cÇu ®Ó häc sinh su tÇm ca dao. Ngµy so¹n: ...... 3.. E....Làm hết bài tập . ThiÕt bÞ d¹y häc: ........ 2.Soạn: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN VĂN VÀ TẬP LÀM VĂN..... tôc ng÷ lu hµnh ë ®Þa ph¬ng ®Æc biÖt lµ nh÷ng c©u nãi vÒ ®Þa ph¬ng m×nh. C.... VÒ kÜ n¨ng: ..... tôc ng÷ lu hµnh ë ®Þa ph¬ng m×nh......häc: 1.. VÒ kiÕn thøc: .. di tÝch th¾ng c¶nh......... d©n ca......Ho¹t ®éng: 2.. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1......Nªu vÊn ®Ò.... nhÊt lµ nh÷ng c©u ®Æc s¾c mang tÝnh ®Þa ph¬ng ( mang tªn riªng ®Þa ph¬ng... * Ho¹t ®éng 2: X¸c ®Þnh ®èi tîng su tÇm Bíc 1: gi¸o viªn cho häc sinh «n l¹i ca dao.. TiÕt 74...Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt trong viÖc su tÇm c¸c thÓ lo¹i v¨n häc d©n gian... nãi vÒ s¶n vËt./... tËp hîp tµi liÖu....GV: TiÕn tr×nh su tÇm.. .....…………… Ngµy d¹y: ... Tæ chøc: SÜ sè:.... Ph¬ng ph¸p: ..

Ngµy so¹n:..ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo.VÒ nhµ s¾p xÕp c¸c tµi liÖu su tÇm ®îc cña tæ thµnh quyÓn sæ tay vÒ c¸c thÓ lo¹i v¨n häc d©n gian. ngêi ®Þa ph¬ng...C cña ch÷ c¸i ®Çu.Nªu vÊn ®Ò... b¸o...C¸c c©u cïng lo¹i s¾p xÕp theo thø tù A.Sau khi su tÇm ®ñ vÒ sè lîng yªu cÇu th× ph©n lo¹i ca dao.. d©n ca chÐp riªng.. TiÕt 75 – TËp lµm v¨n T×m hiÓu chung vÒ v¨n nghÞ luËn (TiÕt 1) A... Bíc 3: T×m nguån su tÇm .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. …………… Ngµy d¹y: . 4..Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.Lôc t×m trong s¸ch b¸o ë ®Þa ph¬ng * Ho¹t ®éng 3: C¸ch su tÇm .... . su tÇm c¸c dÞ b¶n ®îc phÐp tÝnh lµ mét c©u. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.....GV: B¶ng phô..PhÇn I... KiÕn thøc träng t©m: . B. C........... 7 . VÒ kiÕn thøc: ..Bíc ®Çu lµm quen víi kiÓu v¨n b¶n m¬Ý . ThiÕt bÞ d¹y häc: .... chuÈn bÞ ®Ó t×m hiÓu kü h¬n vÒ kiÓu v¨n b¶n quan träng nµy..Mçi häc sinh cã sæ tay su tÇm .. .... Híng dÉn vÒ nhµ: ..TËp hîp tµi liÖu su tÇm.. LuyÖn tËp .NhËn biÕt v¨n b¶n nghÞ luËn khi ®äc s¸ch.B.. VÒ kÜ n¨ng: . nghÖ nh©n nhµ v¨n . 3...Bíc 2 : gi¸o viªn cho häc sinh x¸c ®Þnh thÕ nµo lµ c©u ca dao. th¶o luËn nhãm. 5. Ph¬ng ph¸p: . D... thuyÕt tr×nh.HiÓu ®îc yªu cÇu NL trong ®/s lµ phæ biÕn vµ rÊt cÇn n¾m ®îc ®Æc ®iÓm chung cña v¨n nghÞ luËn 2.Hái cha mÑ. ../. VÒ t tëng: . ngêi giµ..cñng cè: ..... ....

Có.. Nhu cầu nghị luận: SGK (?) Trong ĐS các em có ..... Nhng cßn mét thÓ lo¹i mµ chóng ta ph¶i sö dông rÊt nhiÒu trong h»ng ngµ kh¸c n÷a ®ã lµ v¨n nghÞ luËn. hỏi loại đó....... phải SD bằng khái niệm thì mới trả lời thông suốt.E.§A: Tù sù... Tæ chøc: SÜ sè:.. biÓu c¶m thêng xuyªn ®îc sö dông... miªu t¶ vµ biÓu c¶m... Em có thể trả có những lý lẽ xác đáng. Nhu cầu nghị luận và VB là bàn luận . lời bằng các kiểu VB đã có sức thuyết phục phải học như kể chuyện. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV giải thích: NL nghĩa I... vì đòi hỏi phải 1 vấn đề đặt ra.. KiÓm tra: ?Trong ch¬ng tr×nh líp 6 vµ häc kú I líp 7 c¸c em ®· ®îc häc c¸c ph¬ng thøc biÓu ®¹t nµo trong ph©n m«n tËp lµm v¨n? . Ho¹t ®éng d¹y .... Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc sèng h»ng ngµy nhu cÇu tù sù...... 2... suy nghĩ quan nạn ma tuý? điểm... VËy v¨n nghÞ luËn cã nh÷ng lo¹i nµo? nã cã nhu cÇu sö dông vµ ®Æc ®iÓm g× ta vµo bµi h«m nay. rất thường gặp hay gặp các kiểu câu hỏi như vậy không? (?) Hãy nêu các câu hỏi + Tại sao phải học ngoại khác về những vấn đề ngữ? * Nghị luận là đưa ra những tương tự..... 3. 8 .........Đọc nghị luận: GV: Gọi HS đọc mục a 1.... Bản thân câu hỏi buộc người ta phải trả lời bằng lí lẽ... miêu sử dụng khái niệm thì tả biểu cảm hay không? người nghe mới hiểu và giải thích? tin được GV: Chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi này bằng cách nào? Tất nhiên câu trả lời phải là văn NL... Nhưng vì sao? Đây là câu hỏi có ý nghĩa quan trọng.. miªu t¶. + Tại sao phải chống tệ nhận định..Không.häc: 1.. thái độ của mình trước (?) Gặp các vấn đề và câu ........

. Để trả lời câu hỏi "Vì sao phải học ngoại ngữ?" ta có thể giải quyết như sau: Trong TG rộng mở giao lưu VH. thì câu trả lời này đã mang tính thuyết phục chưa? (?) Cái hại của hút thuốc lá có thấy ngay trước mắt không? (?) Vậy để người nghe tin hút thuốc lá là có hại thì người trả lời phải làm gì? (?) Với các câu hỏi này các em có thể trả lời = các VB đã học như kể chuyện.VB nghị luận tồn tại khắp cuộc họp.(?) VD: 1 người trả lời hút thuốc lá là có hại.Không vì câu hỏi buộc người ta phải trả lời = lí lẽ có lí. phải quan tâm SD các khái niệm . Chẳng hạn học Tiếng Anh để tiếp thu vi tính dễ hơn. GV: Gọi HS đọc VB SGK . . nơi trong cuộc sống.Bài xã luận. 2 chương trình thời sự bình luận trên ti vi -> VBNL tồn tại khắp nơi trong CS. cung cấp những số liệu cụ thể .Phải PT. tăng cường những quan hệ giao lưu để ĐS vật chất và tinh thần được nâng cao.Đọc văn bản 2. .Không . (?) Hàng ngày trên báo chí. trí thức ngày nay việc học ngoại ngữ là để tiếp nhận những tinh hoa của các nước. Thế nào là văn bản nghị luận? a) Ngữ liệu: (SGK) 9 .. .Các ý kiến nào ra trong . rồi kể chuyện 1 người hút thuốc lá bị ho lao .Chưa mang tính thuyết phục .Bài phát biểu trên báo chí. miêu tả hay BC không? Vì sao? GV: Tương tự như vậy. đài phát thanh truyền hình em thường gặp những kiểu VBNL nào? GV: Dẫn chứng cụ thể = 1. bình luận.

Ghi nhớ ý 2 Văn NL cần phải đảm bảo những y/c gì? (?) Việc thể hiện những .Đó là những câu KĐ 1 điểm có đặc điểm gì? ý kiến. đi học ..ý kiến: + TD Pháp ngu dân để cai trị nhân dân ta + Hầu hết người VN mù chữ + Những cách thức để thực hiện chống thất học . lạc hậu lên những lí lẽ nào? trước CM T8 + Những ĐK cần phải có để người dân tham gia XD nước nhà + Những khả năng thực tế trong việc chống nạn thất học (?) Trong ĐS ta thường .Mục đích: kêu gọi nhân dân học.Ghi nhớ ý 1 gặp văn NL dưới dạng nào? (?) Thế nào là văn NL? .Hướng và nói với b) Phân tích: những người dân VN . (Câu mang luận điểm là câu thể hiện quan điểm của tác giả) GV: Với các luận điểm đó tác giả bài viết đã đề ra nhiệm vụ cho mọi người.Kêu gọi nhân dân đi . 1 tư tưởng (?) Để ý kiến có sức . nâng cao dân trí + Mọi người dân VN phải biết chữ Quốc ngữ . tư tưởng trong bài văn NL muốn có ý nghĩa thì phải hướng tới giải quyết những vấn đề gì? 10 .Ghi nhớ ý 3 quan điểm. bài viết nêu ra những ý kiến nào? (?) Những ý kiến ấy được diễn đạt = những luận điểm nào? Tìm các câu mang luận điểm.Lí lẽ: thuyết phục bài viết nêu + Tình trạng thất học.(?) VB hướng tới ai? Nói với ai? (?) Bác Hồ viết bài này nhằm mục đích gì? (?) Để thực hiện mục đích ấy.Luận điểm: + 1 trong những .. (?) Vậy câu mang luận .

.......TËp lµm v¨n. th¶o luËn nhãm. chuÈn bÞ ®Ó t×m hiÓu kü h¬n vÒ kiÓu v¨n b¶n quan träng nµy. Híng dÉn vÒ nhµ: .. Ghi nhớ (SGK ......…………… Ngµy d¹y: .....NhËn biÕt v¨n b¶n nghÞ luËn khi ®äc s¸ch.... 2..GV: B¶ng phô..TiÕp tôc gióp HS n¾m ®îc ph¬ng thøc nghÞ luËn th«ng qua phÇn luÖn..ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? .. ngêi nghe mét t tëng. KiÕn thøc träng t©m: ... TiÕt 76.... b¸o. B... Ho¹t ®éng d¹y .9) 4......... lý lÏ vµ dÉn chøng x¸c thùc.. VÒ t tëng: . mét vÊn ®Ò nµo ®ã...PhÇn II..... T×m hiÓu chung vÒ v¨n nghÞ luËn (TiÕt 2) A. KiÓm tra: ... LuyÖn tËp .... Ph¬ng ph¸p: .... VÒ kiÕn thøc: ..Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt........GV: Gọi HS đọc ghi nhớ 2.. 3........... Ngµy so¹n: . V¨n nghÞ luËn ph¶i cã luËn ®iÓm râ rµng.cñng cè: ... Bµi míi: 11 . ThiÕt bÞ d¹y häc: .... Tæ chøc: SÜ sè:.. VÒ kÜ n¨ng: .....Nªu vÊn ®Ò........häc: 1.. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1...HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.§A: V¨n b¶n nghÞ luËn lµ mét v¨n b¶n ®îc nãi (viÕt) nh»m nªu ra vµ x¸c lËp cho ngêi ®äc.........ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? V¨n nghÞ luËn cã ®Æc ®iÓm g×? 5./.... 3.. D..... .. C. .HiÓu ®îc yªu cÇu NL trong ®/s lµ phæ biÕn vµ rÊt cÇn n¾m ®îc ®Æc ®iÓm chung cña v¨n nghÞ luËn 2........ E... thuyÕt tr×nh....Häc bµi vµ chuÈn bÞ cho phÇn luyÖn tËp ®Ó tiÕt sau häc tiÕp. ...

xấu b) Thân bài: Trình bày những thói quen xấu cần loại bỏ c) Kết bài: Đề xuất hướng phấn đấu tự giác của mọi người đẻ có nếp sống đẹp 3.Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc t×m hiÓu vµ n¾m ®îc ph¬ng thøc nghÞ luËn.Câu. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV: Tổ chức hướng dẫn . Bài tập 4: GV: Y/c HS thảo luận . §Ó râ h¬n n÷a vÒ thÓ lo¹i nµy chóng ta vµo bµi h«m nay. Bài tập 2: a) Mở bài: Giới thiệu thói quen tốt.thảo luận nhóm 12 .Đây là bài văn NL ĐS XH" đề trình bày rất rõ ràng (?) Đây có phải bài văn NL không? Vì sao? (?) Tác giả đã đề xuất ý .Luyện tập: HS làm BT .Bài viết nhằm giải quyết vấn đề giao tiếp trong đời thường. dòng thể hiện ý kiến nào thể hiện ý kiến đó? + Tên bài + Phần mở đầu với 2 câu có từ là + Phần kết thúc (?) Để thuyết phục người .Đọc II.Mặc dù TB kể lại 1 số 1.Dẫn chứng đọc. tác giả đã nêu ra + Gạt tàn thuốc lá bừa bãi những dẫn chứng và lí lẽ + Vứt vỏ chuối ra đường nào? + Rác ùn lên cả con mương nhỏ + Ném chai. Những ý kiến của bài viết rất gọn. cốc vỡ ra đường (?) Bài NL này có nhằm giải quyết vấn đè có trong thực tế hay không? Em có tán thành ý kiến của bài viết không? Vì sao? GV: Gợi dẫn cho Hs làm BT 2 (?) XĐ bố cục của bài văn. rất chặt chẽ 2.BT 1: Phát vấn thói quen xấu nhưng GV: gọi HS đọc đoạn văn cách trình bày ý kiến nêu "Cần tạo thói quen tốt trong ra có lí lẽ. dẫn chứng vấn . ND của từng phân là gì? . những dòng . Bài tập 1: .ý kiến đề xuất: Cần tạo thói kiến gì? quen tốt trong ĐS XH (?) Những câu.

. Híng dÉn vÒ nhµ: ..... Èn dô... . . B....BT 3: Về nhà 4.. ..PhÇn II..Gi¸o viªn kiÓm tra l¹i kh¸i niÖm v¨n nghÞ b¶n nghÞ luËn .Häc sinh ®äc l¹i hai nghi nhí 5. VÒ t tëng: Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp... 2.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu..Bài văn đã kể chuyện để Nl.... LuyÖn tËp .. sö dông tôc ng÷ thµnh th¹o vµ phï hîp trong nãi viÕt./.. Ngµy so¹n:...... ThiÕt bÞ d¹y häc: . Hai cái hồ có ý nghĩa tượng trưng.. VÒ kÜ n¨ng: RÌn cho c¸c em kü n¨ng t×m hiÓu néi dung ý nghÜa mµ c©u tôc ng÷ muèn diÔn ®¹t.....GV: B¶ng phô.nhóm BT 4 (?) Bài vắn trên là nghị luận hay tự sự? Vì sao em lại KĐ như vậy? . TiÕt 77 – V¨n b¶n... ý nghÜa vµ mét sè h×nh thøc diÔn ®¹t ( so s¸nh.. Ngµy d¹y:. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.Nªu vÊn ®Ò.. nghÜa ®en vµ nghÜa bãng ) cña nh÷ng c©u tôc ng÷ trong bµi häc..vÊn ®¸p.... D.So¹n bµi tiÕp theo: Bµi 19..cñng cè: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. KiÕn thøc träng t©m: . 3. Tôc ng÷ vÒ con ngêi vµ x· héi A...... C...... Thuéc lßng nh÷ng c©u tôc ng÷ trong v¨n b¶n.. từ đây mà người ta nghĩ ra 2 cách sống luËn vµ ®Æc ®iÓm v¨n TuÇn 21... VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu râ: Néi dung.. 13 ..Häc sinh lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i ... Ph¬ng ph¸p: ..

E. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. Tæ chøc: SÜ sè:................................................................... 2. KiÓm tra: ? §äc thuéc lßng c¸c c©u tôc ng÷ vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt? C©u nµo em vËn dông nhiÒu nhÊt trong cuéc sèng? - §A: (HS béc lé) 3. Bµi míi: Giíi thiÖu: Tôc ng÷ lµ nh÷ng lêi vµng ý ngäc lµ sù kÕt tinh kinh nghiÖm, trÝ tuÖ cña nh©n d©n qua bao ®êi. Ngoµi nh÷ng kinh nghiÖm vÒ thiªn nhiªn, lao ®éng s¶n xuÊt. Tôc ng÷ cßn lµ kho b¸u nh÷ng kinh nghiÖm d©n gian vÒ con ngêi vµ x· héi. Díi h×nh thøc nh÷ng nhËn xÐt, lêi khuyªn nhñ, rÊt nhiÒu bµi häc bæ Ých, v« gi¸ trong c¸ch nh×n nhËn gi¸ trÞ con ngêi , trong c¸ch häc c¸ch sèng, øng xö hµng ngµy. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV nêu y/c đọc: rõ ràng, chậm. - Đọc, nhận xét I- TiÕp xóc v¨n Đọc mẫu, gọi HS đọc b¶n: 1. Đọc v¨n b¶n: - 3 nhóm: 2. T×m hiÓu chó ? Về ND, có thể chia VB tục + TN về phẩm chất con thÝch: ngữ thành mấy nhóm? Đặt tên người cho mỗi nhóm? + Về học tập, tu dưỡng + Về quan hệ ứng xử 3. Tõ khã: GV: y/c HS giải thích 1 số từ khó trong SGK II- Phân tích văn bản: 1. Tục ngữ về phẩm GV: Gọi HS đọc 3 câu TN đầu - Đọc chất con người: Câu 1: - Hoán dụ, so sánh đối lập ? Câu TN có cách diễn đạt ntn? 1>< 10. ? Từ đó em hiểu câu tục ngữ có - "Người làm ra của chứ -> Đề cao giá trị con ý nghĩa gì? Tìm các câu TN của không làm ra người." người: con người quý khác cũng đề cao giá trị con - "Người sống hơn đống giá hơn của cải. người. vàng" - "Lấy của che thân, không ai lấy thân che của". ? Câu tục ngữ có thể sử dụng - Phê phá những trường trong những tình huống giao hợp coi người hơn của. tiếp nào? - An ủi động viên những 14

người không gặp may. - Nói về tư tưởng, đạo lý sống của nhân dân. ?"Góc con người, được hiểu Câu 2: theo nghĩa nào? - 1 phần cơ thể con người. - Dáng vẻ, đường nét con ? "Răng và tóc" trong câu tục người ngữ được xét trên phương diện - Thể hiện tình trạng sức nào? khoẻ con người: + Răng trắng, tóc đen: trẻ khoẻ + Răng rụng, tóc bạc: tuổi già + Tóc bù xù, nhuộm: đua -> Mọi biểu hiện của ? Câu tục ngữ có ý nghĩa gì? đòi con người đều phản ánh vẻ đẹp, tư cách của người đó. ? Câu tục ngữ khuyên nhủ - Nhắc nhở con người chúng ta điều gì? Nó thể hiện phải biết giữ gìn răng và điều gì? tóc cho sạch đẹp. - Thể hiện cách nhìn nhận, đánh giá, bình phẩm con người của nhân dân. ? Tìm hiểu về cách diễn đạt của - Tiểu đối, ngắn gọn, dễ Câu 3: tục ngữ. hiểu, ẩn dụ. - Đói rách: sự khó khăn, thiếu thốn về vật chất. ?" Đói - rách" thể hiện điều gì? - Sạch thơm: Những điều con ngươì cần phải đạt, phải giữ gìn, vợt lên hoàn cảnh. ? Tìm hiểu nghĩa đen, nghĩa - Đen: dù đói, vẫn phải ăn bóng của câu tục ngữ. uống sạch dù rách vẫn -> Dù nghèo khổ thiếu phải ăn mặc thơm tho. thốn vẫn phải sống ? ý nghĩa giáo dục của câu tục trong sạch, không vì ngữ. - Giáo dục con người phải nghèo khổ và làm điều có lòng tự trọng. xấu xa tội lỗi. 2. Tục ngữ vè học tập GV: Gọi HS đọc câu 4, 5, 6 - Học đọc 4,5,6. tu dưỡng : ? Câu tục ngữ này có mấy vế? - 4 vế có quan hệ đẳng lập Câu 4: Mỗi vế có quan hệ với nhau bổ sung ý nghĩa cho nhau. ntn? - Nhấn mạnh việc học ?Từ học lặp lại nhiều lần có tác phải toàn diện, tỉ mỉ. 15

dụng? ? Nghĩa của câu tục ngữ? ? Câu tục ngữ khuyên điều gì?

- Con người cần phải học từ những việc đơn giản nhất để chứng tỏ mình là ngời lịch sự tế nhị, thành thạo giao tiếp, thành ngời có văn hoá. ? Hãy giải thích các từ: Thầy, - Thầy: Người truyền thụ mày , làm nên. kiến thức về mọi mặt trong cuộc sống - Mày: Người tiếp nhận kiến thức. - Làm nên: Thành công trong mọi việc ? Câu tục ngữ có nội dung gì? - Nội dung có ý nghĩa thách đố ? Theo em, những điều khuyên căn trong 2 câu tục ngữ trên mâu thuẫn hay bổ sung cho nhau? Vì sao ?Câu TN này khuyên chúng ta điều gì? ? Câu TN này không chỉ là bài học về kinh nghiệm tri thức mà còn là bài học về điều gì? ? Câu TN khuyên nhủ chúng ta điều gì? GV: Gọi HS đọc câu 7, 8, 9 ? Nghĩa đen của câu tục ngữ. ? Câu tục ngữ sử dụng NT gì? ? Nghĩa bóng? H - Thảo luận: - 2 câu tục ngữ bổ sung ý nghĩa cho nhau. - Học thầy và học bạn cùng phải kết hợp song song thì thành công hơn

-> Con người cần phải học để thành mọi thành thạo mọi việc, khéo léo trong giao tiếp. Câu 5:

-> Khẳng định vai trò, công ơn của người thầy.

? Về cách diễn đạt, câu tục ngữ có gì giống với câu 8? 16

Câu 6: -> Đề cao ý nghĩa vai trò của việc học bạn. Tục ngữ không chỉ là kinh Câu 7: nghiệm về tri thức về ứng -> Khuyên con người xử mà còn là bài học về thương yêu người khác tình cảm như chính bản thân mình. H -7,8,9 3. Tục ngữ về quan hệ ứng xử: Câu 8: - ẩn dụ -> Khi hưởng thành quả thì phải nhớ đến người đã có công gây dựng nên, phải biết ơn người đã giúp mình. - Cùng dùng ẩn dụ Câu 9: -> Khẳng định sức

.... LuyÖn tËp .....Mong muèn con ngêi hoµn thiÖn.. những câu tục ngữ đa ra có đúng không ? Vì sao? ....Mong muốn con người dung? hoàn thiện.§Ò cao t«n vinh gi¸ trÞ lµm ngêi ? VÒ h×nh thøc v¨n b¶n tôc ng÷ nµy cã g× ®Æc biÖt ? V× sao nh©n d©n chän h×nh thøc Êy .dïng c¸c h×nh ¶nh so s¸nh Èn dô. theo em bài học gọn.. thái độ sâu sắc nào của nội .Cần có tinh thần tập thể bổ ích nào? trong lối sống và làm việc... làm người. H .. .. 4..Luyện tập: ngữ đồng nghĩa và trái nghĩa... ẩn dụ...... Híng dÉn vÒ nhµ: .đọc ghi nhớ SGK (Ghi nhớ SGK) H ..Tìm những câu tục IV...Tổng kết: em hiểu những quan điểm và của con ngngười.§ßi hái cao vÒ c¸ch sèng c¸ch lµm ngêi .... Ngµy so¹n:....Tù nhiªn gÇn gòi dÔ nhí.... những cách diễn đạt nào? ...mạnh của tình đoàn kết...Văn là những bài học bổ ích để con người tự hoàn thiện mình về đạo đức và trí tuệ.. Ngµy d¹y:. ? Qua 2 bài em thấy về hình ....Đề cao tôn vinh giá trị III.. .Đòi hỏi cao về cách thức tục ngữ ththường chọn sống.. ? Câu tục ngữ cho ta lời khuyên ....So sánh. ngắn ? Với thời gian... ? Từ những câu tục ngữ trên..Häc sinh ®äc bµi ®äc thªm vµ lµm bµi tËp .cñng cè: Tõ nh÷ng c©u tôc ng÷ trªn em hiÓu nh÷ng quan ®iÓm nµo cña nh©n d©n . 17 . . C¶m nghÜ cña em vÒ søc sèng cña nh÷ng c©u tôc ng÷ nµy Em thÊm thÝa nhÊt lµ c©u tôc ng÷ nµo? V× sao? 5..../......

H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV: Treo b¶ng phô ghi I-ThÕ nµo lµ rót hai c©u a1.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.... Tæ chøc: SÜ sè:.TiÕt 78 . Bµi míi: Giíi thiÖu: C©u kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®Çy ®ñ thµnh phÇn. bæ ng÷.TiÕng ViÖt. Ho¹t ®éng d¹y . Rót gän c©u A.a1 thiÕu CN .... cã nh÷ng khi do hoµn c¶nh giao tiÕp mµ ngêi ta dïng nh÷ng c©u kh«ng cã sù tham gia ®Çy ®ñ c¸c thµnh phÇn chÝnh.... D.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. b1 môc 1.a1 thiÕu CN c©u (a1) vµ (b1) cã g× ......... chóng cã thÓ lµm chñ ng÷ em. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. mäi ngêi.. E.I.....häc: 1..... gän c©u: Gäi häc sinh . chóng ....Chóng ta..PhÇn I.. Ng÷ liÖu: ®äc.....V× tôc ng÷ lµ lêi ViÖt Nam. ..§äc VD 1.. tr¹ng ng÷. VÒ t tëng: . 3. KiÓm tra: ? H·y cho biÕt c¸c thµnh phÇn cña c©u? .§A: Chñ ng÷. ThiÕt bÞ d¹y häc: ... Ph©n tÝch: HS: CÊu t¹o cña hai . KiÕn thøc träng t©m: .RÌn kü n¨ng rót gän c©u thµnh th¹o.b1 cã CN .. vÞ ng÷... . th¶o luËn nhãm... 2. Ph¬ng ph¸p: . 2.GV: B¶ng phô.... 3.b1 cã CN kh¸c nhau? .. phï hîp víi néi dung trong sö dông.Nªu vÊn ®Ò... VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: N¾m ®îc c¸ch rót gän c©u HiÓu ®îc t¸c dông cña c©u rót gän 2. B. VÒ kÜ n¨ng: . C..... .. (?) V× sao chñ ng÷ khuyªn chung cho 18 .. ngêi trong c©u (a1). thuyÕt tr×nh.Tõ ng÷ cã thÓ lµm (?) T×m nh÷ng tõ ng÷ em CN: chóng ta.

lµ lêi nh¾c nhë mang tÝnh ®¹o lÝ truyÒn thèng cña d©n téc ViÖt Nam.NL2 thªm: Tha mÑ. Gäi häc sinh ®äc.NL 2 thªm: Tha . thµnh phÇn nµo cña c©u ®îc lîc bá? Lîc bá nh vËy nh»m môc ®Ých g×? H·y kh«i phôc. C¸ch dïng c©u . bµi kiÓm tra bµi kiÓm tra to¸n ¹. thµnh phÇn nµo cña -Tr¶ lêi nh ghi nhí2. (?) Trong nh÷ng c©u in ®Ëm. gän CN nh»m lµm cho (?) Tõ 2 NL trªn h·y cho c©u trë nªn gän h¬n.a2 chñ ng÷ . Ghi nhí 1: (SGK) II. Ph©n tÝch: .Khi tr¶ lêi cËu bÐ g×? dïng 3 c©u rót gän GV: Gäi häc sinh ®äc khiÕn ngêi kh¸ch ghi nhí 2.a2 lîc bá VN -b2 C¶ CN vµ VN .§äc VD GV: Treo b¶ng phô cã ghi hai c©u a2.§äc ghi nhí 2 *. ®Ó thªt .§äc ghi nhí 1 *. (?) NL 1 cã mÊy c©u mÑ. ®îc rót gän? Rót gän to¸n ¹. b2. hiÓu sai ý nghÜa.Lµm cho c©u gän VN h¬n.BT1: 3 c©u rót rót gän: gän chñ ng÷ 1. Nam. nhng vÉn hiÓu ®îc.NL1: 3 c©u rót gän nh vËy v× c¸c c©u chñ ng÷ trë nªn khã hiÓu .C©u b. Bµi tËp 3: cÇn chó ý ®Õn ®iÒu .b2 lîc bá c¶ CN vµ . c©u c rót hiÖn th¸i ®é lÔ phÐp.LuyÖn tËp: ng÷ nµo vµo c©u rót 1. Bµi tËp 1: gän ë NL 2. . c©u? Cã nªn rót gän nh vËy kh«ng? V× sao? .Kh«ng nªn rót gän .trong c©u (a1) ®îc lîc tÊt c¶ mäi ngêi ViÖt bá. biÕt khi rót gän c©u 2. . 19 . Ghi nhí 2: (SGK) (?) CÇn thªm nh÷ng tõ III. Ng÷ liÖu: 2. (?) ThÕ nµo lµ c©u rót gän? ViÖc lîc bá mét sè thµnh phÇn c©u nh»m môc ®Ých g×? GV: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí 1 GV: Treo b¶ng phô BT 1+2 .

........Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i..Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. KiÕn thøc träng t©m: 20 .TËp lµm v¨n.. em rót ra bµi häc gän ®Õn møc g× vÒ c¸ch nãi n¨ng? kh«ng hiÓu ®îc vµ (?) V× sao anh chµng rÊt th« lç.... §ã lµ: LuËn ®iÓm..ViÖc dïng c©u rót nhau? gän cña anh chµng phµm ¨n ®Òu cã t¸c dông g©y cêi vµ (?) Qua c©u chuyÖn phª ph¸n. v× rót nµy. LuyÖn tËp . . VÒ t tëng: .... Bµi tËp 4: lÇm....... Híng dÉn vÒ nhµ: .RÌn cho Hs kü n¨ng lµm bµi v¨n nghÞ luËn B...Qua ph©n tÝch ng÷ liÖu... 3. VÒ kÜ n¨ng: . §Æc ®iÓm cña v¨n b¶n nghÞ luËn A.... VÒ kiÕn thøc: . gióp Hs nhËn biÕt râ c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña bµi v¨n nghÞ luËn.. l¹i tr¶ lêi céc lèc nh vËy? (?) Chi tiÕt nµo trong truyÖn cã t¸c dông g©y cêi vµ phª ph¸n? 4..ThÕ nµo lµ rót gän c©u? T¸c dông? 5.... TiÕt 79 .…………… Ngµy d¹y: .... Ngµy so¹n: .. lËp .Cñng cè: ./....Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc ....V× anh ta m¶i ¨n (?) V× sao cËu bÐ vµ vÞ kh¸ch hiÓu lÇm .NhËn râ mèi quan hÖ gi÷a chóng víi nhau 2.Ph¶i thËn träng GV: Gäi häc sinh lªn khi dïng c©u rót b¶ng lµm bµi tËp 1 gän tr¸nh g©y hiÓu 3. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.. .Xem bµi: “§Æc ®iÓm cña v¨n nghÞ luËn ” ............ luËn cø..

. vµ lËp luËn : thÊt häc 1. luËn v¨n b¶n : Chèng n¹n cø. 2.LuËn ®iÓm thÓ ? LuËn ®iÓm ®ã ®. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV:. th¶o luËn nhãm. ....§îc nªu trong c©u: “ Mäi ngêi VIÖt Nam..... LuËn 21 ..... Ph¬ng ph¸p: .LuËn ®iÓm chÝnh: ? LuËn ®iÓm chÝnh Chèng n¹n thÊt häc-> cña bµi viÕt lµ g× ? díi d¹ng 1 khÈu hiÖu. ngêi nghe mét t tëng.. vai trß g× trong v¨n nghÞ luËn ? GV :Cã luËn ®iÓm chÝnh vµ luËn ®iÓm phô.. lý lÏ vµ dÉn chøng x¸c thùc.ch÷ Quèc ng÷” . KiÓm tra: ?ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? -§A: V¨n b¶n nghÞ luËn lµ mét v¨n b¶n ®îc nãi (viÕt) nh»m nªu ra vµ x¸c lËp cho ngêi ®äc.. mét vÊn ®Ò nµo ®ã..Vai trß: thÓ hiÖn îc cô thÓ ho¸ trong . D....... E...... ch÷ Quèc ng÷” ? LuËn ®iÓm ®ã ®....hiÖn ngay trong nhan îc nªu ra díi d¹ng ®Ò bµi viÕt.LuËn ®iÓm..häc: 1...Nªu vÊn ®Ò.. Ho¹t ®éng d¹y . V¨n nghÞ luËn ph¶i cã luËn ®iÓm râ rµng.. thuyÕt tr×nh. . Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c em ®· n¾m ®îc kh¸i niÖm v¨n nghÞ luËn..... 3.Vai trß thÓ hiÖn quan ®iÓm cña ngêi c©u v¨n nµo ? quan ®iÓm cña ngêi viÕt. Mäi ngêi VIÖt Nam. ..§îc nªu trong c©u: “ nµo ? ... LuËn ®iÓm: Gv : LuËn ®iÓm víi t c¸ch lµ mét t tëng.. Tæ chøc: SÜ sè:. Gäi HS ®äc l¹i -§äc v¨n b¶n I . ThiÕt bÞ d¹y häc: ..PhÇn I...... quan ®iÓm... V¨n nghÞ luËn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm nµo? Bµi h«m nay.... ? LuËn ®iÓm ®ãng viÕt... C.........GV: B¶ng phô... ......HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ..

. ph¶i ®¸p øng nhu cÇu thùc tÕ.... .Yªu cÇu : ChÆt chÏ.Vai trß : Lµm s¸ng tá luËn ®iÓm. luËn ®iÓm phô nªu ra nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ..®iÓm chÝnh nªu ra nhiÖm vô chung. biÕt viÕt ch÷ Quèc ng÷ tøc lµ chèng n¹n thÊt häc.. -7 ®o¹n vµ 1 c©u kÕt .mµ häc cho biÕt ch÷ . LuËn cø : . ? B¸c ®· ®a viÖc chèng n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo? ? TiÕp ®ã B¸c ®· ®a ra 1 lo¹t vÝ dô. sinh ®éng . -Nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷ h·y g¾ng søc mµ häc cho biÕt ch÷. dÉn chøng nµo? ? VËy luËn cø ®ãng vai trß g×? ? VËy luËn cø ®· tr¶ lêi cho c©u hái 22 .Yªu cÇu : ChÆt chÏ.. -V× sao ph¶i chèng n¹n thÊt häc? -Lµm c¸ch nµo ®Ó chèng n¹n thÊt häc? . kh«ng tiÕn bé ®îc + Nay chóng ta ®· giµnh ®îc ®éc lËp. 2.. häc. ? LuËn ®iÓm chÝnh ®ã triÓn khai thµnh c¸c luËn ®iÓm cô thÓ nµo? ? Muèn cã søc thuyÕt phôc th× luËn ®iÓm ph¶i ®¹t yªu cÇu g×? ? ChØ ra lÝ lÏ trong bµi v¨n trªn? ? Víi 2 lÝ do ®ã t¸c gi¶ ®· ®Ò ra nhiÖm vô g×? -Nh÷ng ngêi ®· biÕt ch÷ h·y d¹y nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷. ®Ó x©y dùng ®Êt níc.LÝ lÏ : + Do chÝnh s¸ch ngu d©n. -Phô n÷ h·y cÇn ph¶i -Yªu cÇu : ®óng ®¾n . sinh ®éng . -Mäi c«ng d©n ViÖt Nam ph¶i biÕt ®äc. ch©n thùc..Nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷ .Vî cha biÕt.

Chèng n¹n thÊt häc ®Ó lµm g× . ? Muèn cã søc thuyÕt phôc luËn cø ph¶i ®¹t yªu cÇu g×? ? Bµi v¨n nµy gåm mÊy ®o¹n? ? Nh÷ng ®o¹n nµo lªn lÝ do v× sao ph¶i chèng n¹n thÊt häc? ? Néi dung cña ®o¹n 4 lµ g×? (?) Néi dung cña ®o¹n 5.. gi÷ lêi høa. .¦u ®iÓm : ChÆt chÏ. cha biÕt ch÷ cña phô n÷.. ®äc s¸ch.6. + Chèng n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo .§äc ghi nhí. cã thãi quen xÊu. Ghi nhí : (SGK) II.2.Tr×nh tù: + LÝ do ph¶i chèng n¹n thÊt häc. . cã søc thuyÕt phôc. ..§o¹n 1.C«ng viÖc cña ngêi ®· biÕt ch÷. ? C¸ch lËp luËn nh vËy cã u ®iÓm g×? ? Trong mçi bµi v¨n NghÞ luËn cÇn cã nh÷ng yÕu tè nµo? GV: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí..Tríc ®©y vµ h«m nay. râ ý.Bµi tËp : CÇn t¹o ra thãi quen tèt trong ®êi sèng..LËp luËn: ph©n tÝch t¸c h¹i cña thãi quen xÊu-> Nh¾c nhë mäi -TÊt c¶ ®Õu t¹o cho ngêi t¹o ra thãi quen bµi v¨n ng¾n gän. + Thãi quen xÊu: Hót thuèc l¸.LuyÖn tËp : . + Chèng n¹n thÊt häc ®Ó lµm g× . gi¶n dÞ. ? LuËn ®iÓm cña bµi v¨n. tèt. . + Thãi quen tèt : DËy sím lu«n ®óng hÑn. LËp luËn : .Chèng n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo? . ? ChØ ra luËn cø? *. 3. . vøt r¸c bõa b·i.. . mÊt trËt tù .3. 23 .LuËn cø : Cã thãi quen tèt.nµo? .7 lµ g×? ? H·y chØ ra tr×nh tù lËp luËn cña v¨n b¶n “ Chèng thÊt häc”Theo thø tù nµo? .LuËn ®iÓm : CÇn t¹o ra thãi quen . x· héi ..

......NhËn biÕt c¸c ®Ò v¨n nghÞ luËn ..... VÒ t tëng: . . ThiÕt bÞ d¹y häc: .... 3... . Ho¹t ®éng d¹y ........... E..Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.............Nªu vÊn ®Ò.. 2. VÒ kÜ n¨ng: ... B..........Híng dÉn Hs c¸ch t×m hiÓu vÒ c¸ch lËp cho bµi v¨n nghÞ luËn 2. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS ....... Ngµy so¹n:. LuyÖn tËp .. TiÕt 80 ..PhÇn I.../... KiÕn thøc träng t©m: ...TËp lµm v¨n.? C¸ch lËp luËn ? ? Søc thuyÕt phôc cña bµi v¨n lµ nhê vµo ®©u? 4.....HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ....... Ph¬ng ph¸p: ......... C. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1..... thuyÕt tr×nh...Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. th¶o luËn nhãm.Xem bµi: “§Ò v¨n nghÞ luËn vµ viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn” ...V¨n nghÞ luËn cã ®Æc ®iÓm g×? 5. …………… Ngµy d¹y: .GV: B¶ng phô....... .häc: 1.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc...RÌn cho Hs kü n¨ng lµm v¨n nghÞ luËn.... KiÓm tra: 24 ..cñng cè: .. §Ò v¨n nghÞ luËn vµ viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn A................. Tæ chøc: SÜ sè:.... Híng dÉn vÒ nhµ: ....... D..

th«ng thêng ®Ò bµi s¾p viÕt cã ®îc bµi cña mét bµi v¨n kh«ng? thÓ hiÖn chñ ®Ò cña bµi v¨n.Kh«ng cã lÖnh. VËy viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ntn vµ t×m hiÓu ®Ò ra sao. h·y biÕt gi÷ thêi gian lµ lêi kªu gäi mang mét t tëng. mét ? C¨n cø vµo ®©u niÖm. Bµi míi: Giíi thiÖu: Mçi bµi v¨n gnhÞ luËn ®Òu cã luËn ®iÓm.-LËp luËn lµ g×? . do vËy ®Ò ra nh trªn hoµn toµn cã thÓ lµm ®Ò bµi cho bµi v¨n viÕt. luËn ®iÓm ®îc c¸c ®Ò trªn. hîp lÝ th× bµi v¨n míi cã søc thuyÕt phôc.C¨n cø vµo mçi ®Ò . LËp luËn ph¶i chÆt chÏ. nh÷ng quan th× míi gi¶i quyÕt ®iÓm ..VD: Lèi sèng trªn lµ ®Ò v¨n gi¶n dÞ. luËn cø vµ lËp luËn. 25 .. .. Néi dung: ? C¸c ®Ò v¨n trªn .Thùc GV: ChØ cã chøng chÊt lµ nh÷ng nhËn minh. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t I. .thuèc ®¾ng d· tËt lµ 1 t tëng. . ®Çu ®Ò ®îc bµi v¨n nªn cã thÓ kh«ng? dïng ®Ò ra lµm ®Ò ? NÕu dïng lµm ®Ò bµi. ph©n tÝch ®Þnh ..§A: .T×m hiÓu ®Ò v¨n nghÞ luËn: 1. ®Ó nhËn ra c¸c ®Ò luËn ..LËp luËn lµ c¸ch nªu luËn cø ®Ó dÉn ®Õn luËn ®iÓm. 3.§Ò v¨n nghÞ luËn nªu ®Òu nªu ra 1 sè kh¸i ra mét kh¸i niÖm. 1 vÊn ®Ò lÝ vÊn ®Ò lý luËn. H«m nay. Néi dung vµ tÝnh -Gäi häc sinh ®äc -§äc chÊt cña ®Ò v¨n nghÞ luËn: a. TiÕng ViÖt nghÞ luËn ? giµu vµ ®Ñp.§Ò v¨n nghÞ luËn cã thÓ xem lµ ®Ò cung cÊp ®Ò bµi cho bµi.

-Tù phô -Phñ ®Þnh .Ghi nhí 2 . 2. tranh luËn. X¸c lËp luËn ®iÓm: + LuËn ®iÓm LuËn ®iÓm chÝnh: Tù phô lµ th¸i ®é xÊu cña con ngêi. LËp dµn ý cho v¨n nghÞ luËn: §Ò : “Chí nªn tù phô" 1. T×m hiÓu ®Ò v¨n nghÞ luËn: .Nh lêi khuyªn .cã tÝnh ®Þnh híng cho bµi viÕt. §øc khiªm tèn t¹o nªn c¸i ®Ñp nh©n c¸ch cho con ng- . 1 quan ®iÓm th× ngêi häc sinh cã thÓ cã hai th¸i ®é. kh¼ng ®Þnh sù khiªm tèn. hoÆc ®ång t×nh hoÆc lµ ph¶n ®èi..T×m hiÓu ®Ò v¨n “ Chí nªn tù phô” + §èi tîng.Nh lêi khuyªn.? §iÓm chung nhÊt cña c¸c ®Ò trªn lµ g×? GV:§Ò kh«ng cã lÖnh nhng ®èi víi c¸c ®Ò nªu lªn 1 t tëng. TÝnh chÊt: . NÕu ®ång t×nh th× tr×nh bµy ý kiÕn . ? TÝnh chÊt cña ®Ò v¨n cã ý nghÜa g× ®èi víi viÖc lµm v¨n? ? Néi dung vµ tÝnh chÊt cña ®Ò v¨n nghÞ luËn? ?§Ò nªu lªn vÊn ®Ò g×? ? §èi tîng vµ ph¹m vi nghÞ luËn ë ®©y lµ g×? ? Khuynh híng t tëng cña ®Ò lµ kh¼ng ®Þnh hay phñ ®Þnh? ? §Ò bµi ®ßi hái ngêi viÕt ph¶i cã th¸i ®é nh thÕ nµo? ? Yªu cÇu cña viÖc t×m hiÓu ®Ò lµ chóng ta cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®iÒu 26 . chuÈn bÞ cho häc sinh 1 th¸i ®é. giäng ®iÖu . gi¶i thÝch . ph¹m vi : Ph©n tÝch khuyªn nhñ kh«ng nªn tù phô + Khuynh híng phñ ®Þnh + Th¸i ®é ngêi viÕt: Phª ph¸n thãi tù phô .LuËn ®iÓm chÝnh + Tù phô lµ mét thãi xÊu + Khiªm tèn t¹o nªn c¸i ®Ñp cho nh©n c¸ch th× tù phô l¹i b«i xÊu nh©n c¸ch -LuËn ®iÓm phô + Tù phô khiÕn cho b¶n th©n c¸ nh©n II. b. nÕu ph¶n ®èi h·y phª ph¸n nã lµ sai tr¸i..Ghi nhí ý 1.

Cho mäi ngêi. . +LuËn ®iÓm phô: . theo trËt tù .DÉn chøng qua s¸ch b¸o. coi thêng mäi ngêi.Tù phô khiÕn cho c¸ nh©n kh«ng biÕt m×nh lµ ai .V× sao khuyªn chí nªn tù phô? V×: Kiªu c¨ng.Cã lóc m×nh ®· tù phô .Gi¶i thÝch thÕ nµo lµ tù phô . ? Tù phô cã h¹i nh thÕ nµo ? ? H·y t×m c¸c dÉn chøng? 2.Tù phô lu«n khiÕn cho b¶n th©n bÞ chª tr¸ch bÞ mäi ngêi xa l¸nh. T×m luËn cø: + LuËn cø : Tr¶ lêi: . G©y nçi buån cho m×nh. êi bao nhiªu th× tù phô l¹i b«i xÊu nh©n c¸ch bÊy nhiªu. .Tù phô lu«n kÌm theo th¸i ®é khinh bØ.§äc ghi nhí. thµnh tÝch cña m×nh .Tù phô cã h¹i ntn? .Kh¼ng ®Þnh : Tù phô lµ mét thãi xÊu cÇn ph¶i tr¸nh.g×? ? H·y lËp luËn cho luËn ®iÓm” Chí nªn tù phô” ? H·y cô thÓ ho¸ luËn ®iÓm chÝnh b»ng c¸c luËn ®iÓm phô? kh«ng biÕt m×nh lµ ai +Tù phô lu«n kÌm theo th¸i ®é khing bØ mäi ngêi chª tr¸ch. . . . +Tù ®¸nh gi¸ qua cao tµi n¨ng. kÓ c¶ ngêi trªn m×nh. thiÕu t«n träng nh÷ng ngêi kh¸c. . tù ti 3.Cho c¸ nh©n ngêi tù phô .Liªn hÖ víi cuéc sèng.Th¶o luËn nhãm.LÊy tõ thùc tÕ cuéc sèng . C« lËp m×nh víi ngêi kh¸c . X©y dùng lËp luËn: Tõ ®Þnh nghÜa “Tù phô lµ g×” -> næi bËt mét sè nÐt tÝnh c¸ch c¬ b¶n c¶u kÎ tù phô 27 ? §Ó kiÕn bµi” phô” luËn nµo? bµy tá c¸c ý nªu trong ®Ò Chí nªn tù cã thÓ lËp . xa l¸nh. .Tù phô lµ g×? Lµ tù ®¸nh gi¸ cao tµi n¨ng c¶u m×nh -> Coi thêng ngêi kh¸c -> Khuyªn chí nªn tù .Ghi nhí ý3. ng¹o m¹n bÞ ngêi kh¸c khinh ghÐ .

Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp.Nªu c¸ch lËp ý .T×m luËn ®iÓm.? Muèn lËp ý cho bµi v¨n NL ta cÇn ph¶i lµm g×? -> t¸c h¹i => Tãm l¹i.LuyÖn tËp: T×m hiÓu ®Ò vµ lËp ý cho ®Ò “ S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi” T×m hiÓu ®Ò VÊn ®Ò: S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi §èi tîng.§èi tîng ph¹m vi Nl? . luËn ®iÓm phô .T×m luËn cø . LuËn cø: S¸ch lµgì ? B¹n lµ g×? T¹i sao sách cã thÓ lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi? Nh÷ng lîi Ých cña viÖc ®äc s¸ch? + LËp luËn §äc bµi v¨n tham kh¶o GV:Gäi häc sinh ®äc toµn bé ghi nhí. Ghi nhí: (SGK . Khuynh híng: Kh¼ng ®Þnh Ngêi viÕt ph¶i gi¶i thÝch.( Th¶o luËn nhãm) .§Ò nµy ®ßi hái ngêi viÕt ph¶i lµm g×? .Cô thÓ ho¸ luËn ®iÓm chÝnh. ph©n tÝch thuyÕt phôc ngêi ®äc ®ång t×nh víi m×nh.Khuynh híng t tëng? .X©y dùng ph¬ng ph¸p lËp luËn *. 4. . muèn lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ta ph¶i: .ph¹m vi: réng víi tÊt c¶ mäi ngêi. LËp ý LuËn ®iÓm chÝnh: S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi.23) III. Cñng cè: 28 .X¸c ®Þnh luËn ®iÓm chÝnh .

ThiÕt bÞ d¹y häc: . Sau chiÕn th¾ng biªn giíi vµ trung du. d©n téc VN ta lu«n giµnh ®îc th¾ng lîi vÎ vang.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. Híng dÉn vÒ nhµ: .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.Xem bµi: “Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” . N¾m ®îc nghÖ thuËt nghÞ luËn chÆt chÏ cã tÝnh mÉu mùc cña bµi v¨n.PhÇn II. VÒ kÜ n¨ng: . tiªu biÓu cho phong c¸ch chÝnh luËn cña HCM ng¾n 29 . VÒ kiÕn thøc: Gióp HS .nh©n d©n ta” lµ mét phÇn nhá trong b¶n b¸o c¸o chÝnh trÞ Êy. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.vÊn ®¸p.1951. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. 2. KiÕn thøc träng t©m: . KiÓm tra ba× cò . D. ..Nhí ®îc c©u chñ ®Ò cña bµi vµ nh÷ng c©u cã h×nh ¶nh so s¸nh trong bµi.Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i. Bµi míi: Giíi thiÖu: Tr¶i qua mÊy ngh×n n¨m lÞch sö. Ph¬ng ph¸p: ./. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· tr×nh bµy tríc ®¹i héi ®¶ng b¸o c¸o chÝnh trÞ v¨n b¶n “ tinh .. Ho¹t ®éng d¹y . . ®¹i héi ®¶ng lÇn thø 2 ®· diÔn ra t¹i chiÕn khu viÖt b¾c vµo th¸ng 2 . TiÕt 81: Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta (Hå ChÝ Minh) A. §ã chÝnh lµ do tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta.Nªu vÊn ®Ò.häc: 1. . VÒ t tëng: ..Muèn lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ta ph¶i lµm g×? 5.Båi dìng n¨ng lùc t duy l«gic khoa häc 3.Đäc thuéc lßng 9 c©u tôc ng÷ vÒ con ngêi vµ x· héi.RÌn kü n¨ng ph©n tÝch v¨n b¶n nghÞ luËn B.HiÓu ®îc tinh thÇn yªu níc lµ mét truyÒn thèng quÝ b¸u cña d©n téc ta. §Æc ®iÓm cña c¸c c©u tôc ng÷ nµy? 2. C. E.GV: B¶ng phô. V¨n b¶n nµy ®îc xem nh mét kiÓu mÉu vÒ v¨n b¶n chøng minh.. .

nhµ th¬ lín vµ lµ vÞ l·nh tô vÜ ®¹i cña d©n téc ViÖt Nam.2 c©u ®Çu. luËn vÊn ®Ò g×? ? T×m c©u chèt th©u tãm néi dung vÊn ®Ò nghÞ luËn trong bµi ? GV: Lßng yªu níc cña nh©n d©n ta cã rÊt nhiÒu biÓu hiÖn ®a d¹ng c¶ trong sù nghiÖp x©y dùng vµ trong c«ng cuéc chiÕn ®Êu chèng kÎ thï x©m lîc nhng bµi viÕt nµy trong lóc 30 .SGK 2. T¸c gi¶: nÐt chÝnh vÒ t¸c . dïng ? §Æng lµ g×? .Lµ nhµ v¨n. b.§Ó c.Hßm gç ®ùng ®å . râ rµng.TiÕp xóc v¨n b¶n: ®äc cña t¸c phÈm: 1.Sinh n¨m 1890-1969. ? V¨n b¶n nµy nghÞ . gi¶ Hå ChÝ Minh? . dÉn chøng võa cô thÓ. V¨n b¶n: ? XuÊt xø cña v¨n .Lßng yªu níc cña ? R¬ng lµ g×? nh©n d©n ta. døt kho¸t GV ®äc mÉu GV : gäi 3 häc sinh ®äc 3 ®o¹n tiÕp theo . Tõ khã: . kh¸i qu¸t.gän Xóc tÝch c¸ch lËp luËn chÆt chÏ. T×m hiÓu chó thÝch: ? Nh¾c l¹i nh÷ng a. §äc v¨n b¶n: M¹ch l¹c. . lý lÏ hïng hån.TrÝch trong v¨n b¶n b¶n? chÝnh trÞ t¹i ®¹i héi §¶ng lÇn thø II th¸ng 2-1951. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV: Nªu yªu cÇu I.

kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p ®ang diÔn ra ¸c liÖt v× vËy chñ tÞch HCM chØ nhÊn m¹nh vµ biÓu d¬ng nh÷ng biÓu hiÖn cña tinh thÇn yªu níc trong c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng ngo¹i x©m cu¶ d©n téc. ch©n c¶m s«i næi m·nh thµnh-> So s¸nh lßng Gv: Gäi häc sinh liÖt cña t©m hån yªu níc b»ng h×nh ¶nh “ ®äc ®o¹n v¨n më Lµn sãng” bµi.§Êu tranh chèng nghÜa lµ g×? giÆc ngo¹i x©m ? VËy t×nh c¶m nh thÕ nµo ®îc gäi lµ “ Nång nµn yªu .Ph¬ng thøc: NghÞ luËn II.KÕt bµi: Cßn l¹i -> NhiÖm vô ph¸t huy tinh thÇn yªu níc táng c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p.Bè côc: 3 phÇn .Ph©n tÝch v¨n b¶n: 1. s«i næi.Më bµi : Tõ ®Çu: lò cuíp níc-> nªu lªn vÊn ®Ò nghÞ luËn: Tinh thÇn yªu níc lµ mét truyÒn thèng quý b¸u cña nh©n d©n ta.Ph¬ng thøc: .D©n téc ta lu«n níc” cã giÆc ngo¹i x©m ? Lßng yªu níc nång nªn lu«n cÇn ®Õn nµn cña nh©n d©n lßng yªu nø¬c nç 31 .KÕt bµi: Cßn l¹i -> NhiÖm vô ph¸t huy tinh thÇn yªu níc táng c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p.Më bµi : Tõ ®Çu: lò cuíp níc-> nªu lªn vÊn ®Ò nghÞ luËn: Tinh thÇn yªu níc lµ mét truyÒn thèng quý b¸u cña nh©n d©n ta. .Tr¹ng th¸i t×nh liÖt.Th©n bµi: Nång nµn yªu níc -> Chøng minh tinh thÇn yªu níc trong lÞch sö vµ trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i .Th©n bµi: Nång nµn yªu níc -> Chøng minh tinh thÇn yªu níc trong lÞch sö vµ trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i . ? T×m hiÓu bè cña bµi v¨n vµ lËp dµn ý cho bµi v¨n? 3. .Nång nµn yªu níc -> ? VB ®îc viÕt theo T×nh yªu níc ë ®é m·nh PT nµo? .§äc ®o¹n më bµi. NhËn ®Þnh chung vÒ lßng yªu níc: . Bè côc. . . ? Em hiÓu nång nµn . . .

.. . ..§éng tõ: kÕt thµnh. hÊp dÉn theo lèi trùc tiÕp.. m« b¹c .Tõ nh÷ng nam n÷ c«ng nh©n.Nã kÕt thµnh lµn .ta ®îc t¸c gi¶ nhÊn m¹nh trªn lÜnh vùc nµo? ? T¹i sao ë lÜnh vùc ®ã. ...Lßng yªu níc trong qu¸ . lßng yªu níc cña nh©n d©n ta l¹i ®îc béc lé m¹nh mÏ. íc .. Nh÷ng biÓu hiÖn cña lßng yªu níc: . .Tiªu biÓu liÖt kª theo tr×nh tù thêi . 2.. ®éng tõ m¹nh . lít qua.. . kh¼ng ®Þnh . ®Ó chøng minh 1 + Tõ tiÒn tuyÕn ®Õn c¸ch thuyÕt phôc hËu ph¬ng cho lßng yªu níc + Mäi nghÒ nghiÖp tÇng trong lÞch sö d©n líp-> ®Òu cã lßng yªu ntéc.Dïng dÉn chøng + TÊt c¶ mäi ngêi. GV: Gäi häc sinh ®äc phÇn th©n bµi. -> Gîi t¶ søc m¹nh cña lßng yªu níc.LÆp l¹i ®¹i tõ “ nã”..Tõ nh÷ng chiÕn sÜ.Lßng yªu níc trong cuéc gian. -Trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i . so s¸nh cô thÓ vµ më réng 1 c¸ch nªu vÊn ®Ò mÉu mùc. nhÊn ch×m. ®Õn. ? PhÇn th©n bµi chñ tÞch HCM ®· chøng minh ®iÒu g×? Trong thêi k× nµo? ? Trong qu¸ khø HCM ®· ®a ra nh÷ng dÉn chøng nµo vÒ lßng yªu níc? ? Em cã nhËn xÐt 32 lùc thi ®ua yªu níc. Bµ TriÖu. to lín nhÊt? ? HCM ®· so s¸nh lßng yªu níc cña nh©n d©n ta b»ng h×nh ¶nh nµo? ? NghÖ thuËt nµo ®· ®îc t¸c gi¶ nhÊn m¹nh khi t¹o h×nh ¶nh nµy? ? T¸c dông cña h×nh ¶nh vµ nghÖ thuËt nµy lµ g×? GV gi¶ng: C¸ch nªu vÊn ®Ò cña t¸c gi¶ thËt ng¾n gän. ..Trong lÞch sö khø: Bµ Trng .§¹i tõ nã.sinh ®éng.NghÖ thuËt: LiÖt kª. kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i : .Tõ cô giµ tãc . x©m . sãng .. chèng giÆc ngo¹i TrÇn Hng §¹o. h×nh liªn kÕt: Tõ.

Bè côc chÆt chÏ. 3. . lÝ lÏ ®îc diÔn ®¹t díi d¹ng h×nh ¶nh so s¸nh nªn sinh ®éng vµ dÔ hiÓu . + Cã thÓ nh×n thÊy + Cã thÓ kh«ng nh×n thÊy. -> C¶ 2 ®Òu ®¸ng quý -> 2 tr¹ng th¸i cña tinh thÇn yªu níc.g× vÒ c¸ch ®a dÉn chøng trong ®o¹n v¨n nµy? ? §Ó chøng minh cho lßng yªu níc cña ®ång bµo ta trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i t¸c gi¶ ®· ®a ra nh÷ng biÓu hiÖn nµo cña lßng yªu níc? .Tæng kÕt: *. dÉn chøng phong phó. Ghi nhí: (SGK .Giäng v¨n tha 33 . . lËp luËn m¹ch l¹c.LuyÖn tËp: . NhiÖm vô cña chóng ta: . dÉn chøng Êy cã quan hÖ cíi nhau nh thÕ nµo? ? §o¹n v¨n nµy ®îc viÕt b»ng c¶m xuc nµo cña t¸c gi¶? GV: y/c HS chó ý vµo ®o¹n cuèi cña VB ? Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta ®îc HCT so s¸nh nh thÕ nµo? ? Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ lßng yªu níc” trng bµy” vµ lßng yªu níc “ GiÊu kÝn” trong ®o¹n v¨n nµy? ? Tãm t¾t l¹i phÇn kÕt bµi nªu lªn nhiÖm vô cña ai? ->NhiÖm vô cña §¶ng -> Ph¸t huy tinh thÇn yªu níc trong mäi c«ng viÖc kh¸ng chiÕn. IV. ? DÉn chøng ë ®©y ®îc s¾p xÕp theo m« h×nh nµo? ? CÊu tróc .Tinh thÇn yªu níc nh c¸c cña quý.LÝ lÏ thèng nhÊt víi dÉn chøng.Cïng liªn kÕt lµm s¸ng tá chñ ®Ò.27) . III.C¶m phôc ngìng mé lßng yªu níc cña ®ång bµo ta trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p.

HiÓu ®îc t¸c dông c©u ®Æc biÖt 2.GV: B¶ng phô. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.PhÇn II. VÒ kiÕn thøc: . ? Theo em nghÖ thuËt nghÞ luËn ë ®©y cã g× ®Æc s¾c? GV gäi häc sinh ®äc ghi nhí GV: Híng dÉn HS lµm BT phÇn LT 3. th¶o luËn nhãm. VÒ t tëng: . VÒ kÜ n¨ng: .RÌn kÜ n¨ng biÕt sö dông c©u ®Æc biÖt khi nãi vµ viÕt B. Cñng cè: ? Theo em v¨n b¶n nµy cã søc thuyÕt phôc kh«ng. D. ThiÕt bÞ d¹y häc: . Híng dÉn vÒ nhµ: -häc sinh n¾m gi¸ trÞ nghÖ thuËt vµ néi dung cña bµi -Lµm bµi tËp trang 27 Tiªt 82: C©u ®Æc biÖt A.§äc ghi nhí. . 34 .? V× sao 4.N¾m ®îc kinh nghiÖm c©u ®Æc biÖt . Ph¬ng ph¸p: . thuyÕt tr×nh. KiÕn thøc träng t©m: . 3.Nªu vÊn ®Ò.thiÕt giµu c¶m xóc. C.

Vµ h«m nay thÇy gi¸o cïng c¸c em ®i t×m hiÓu mét lo¹i c©u míi ®ã lµ c©u ®Æc biÖt. E.¤I.C©u RG c¨n cø vµo t×nh huèng cô thÓ cã thÓ kh«i phôc l¹i TP bÞ rót gän. em Thuû! -> C©u c©u hái trong SGK kh«ng thÓ cã CN vµ VN (?) C©u nµy ®îc gäi lµ -> C©u ®Æc biÖt c©u §B. VD: T«i ®i häc .§¸p ¸n c . Ph©n tÝch: GV: Y/c HS th¶o luËn . (?) C©u RG lµ c©u ntn? Cho VD. . (?) C©u BT lµ c©u ntn? Cho VD..Ng÷ liÖu: (SGK-t28) 2. vµ VN GV: Cho HS ph©n biÖt c©u b×nh thêng. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV: treo b¶ng phô gäi I.Cæng trêng.Cã ®ñ CN vµ VN. ThÕ nµo lµ c©u ®Æc HS ®äc ng÷ liÖu biÖt?: (?) NL trªn n»m trong . 35 . Ph©n tÝch: . 1. (?) C©u RG vµ c©u §B kh¸c nhau ë ®iÓm nµo? GV: Dïng b¶ng phô cã néi dung trong SGK - .t27) VB nµo? 2. T¸c dông cña c©u ®Æc biÖt: 1. VD: .häc: 1. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc ssèng c¸c em ®îc gÆp nhiÒu lo¹i c©u tiÕng ViÖt kh¸c nhau..Ngµy mai.ThÕ nµo lµ rót gän ? .§äc ghi nhí *. c©u §B vµ c©u RG. VËy em hiÓu thÕ nµo lµ c©u §B? GV: Gäi HS ®äc ghi .Gièng nhau lµ (?) So s¸nh h×nh thøc cã cÊu t¹o kh«ng cÊu t¹o cña c©u §B vµ ®ñ c¶ 2 Tp CN c©u RG. cßn c©u §B kh«ng thÓ kh«i phôc II.Dïng ®Ó béc lé c¶m xóc.t28) nhí 1 . Ng÷ liËu: (SGK . KiÓm tra: .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Bao giê anh ®i HN? .Cho vÝ dô? 2.Lµ c©u bÞ rót gän CN hoÆc VN.. Ho¹t ®éng d¹y . Ghi nhí 1: (SGK .

Dïng ®Ó liÖt kª.. trong hßm. Mïa thu n¨m 1975.§Ñp qu¸! .. (?) C©u nµo cã TD X§ thêi gian. kÓ chuyÖn (?) C©u ®Æc biÖt ®îc dïng ®Ó lµm g×? 36 . HT? VD: .) (?) C©u nµo cã TD dïng ®Ó liÖt kª.Mét ®ªm mïa xu©n. VD: . (?) C©u nµo cã TD dïng ®Ó gäi ®¸p? GV: Ngêi nãi híng ®Õn ngêi nghe kªu gäi sù chó ý cña ngêi nghe: + Tõ h« gäi (®¹i tõ nh©n xng. HT.Dïng ®Ó X§ thêi gian.. tªn chøc vô .Dïng ®Ó gäi ®¸p.. l¾m. n¬i chèn VD: . Ghi nhí 2: (SGK-t29) III. qu¸.. miªu t¶.S¬n! em S¬n! S¬n ¬i! .Hµ Néi. + NghÜa lµ ph¶i .. th«ng b¸o vÒ sù tån t¹i cña SV. ®èi víi 1 ý nghÜ võa s¶y ra hay ph¶n øng víi c©u nãi cña ngêi kh¸c: + thêng chøa c¸c th¸n tõ + Tõ ®¸nh gi¸ mang tÝnh BC. nµy. *.Cã! . n¬i chèn? GV: D¹ng c©u nµy thêng gÆp trong v¨n .LuyÖn tËp 1.. hìi.Kh«ng cã c©u §B . th«ng b¸o vÒ sù tån t¹i cña SV.HS ®äc ghi nhí..Trêi ¬i! .. Bµi tËp 1: a) . RÐt .. tªn riªng.§oµn ngêi nhèn nh¸o .C©u rót gän: + Cã khi ®îc trng bµy . íi. µ.Ma. Giã. . Y/c HS ®¸nh dÊu (X) vµo « trèng thÝch hîp. nhØ.ChÞ An ¬i! . ¬i.28. (?) C©u nµo cã TD béc lé c¶mxóc? GV: Ngêi nãi trùc tiÕp béc lé c¶m xóc cña m×nh ®èi víi hiÖn thùc. VD: .) + T×nh th¸i tõ (¹.

th«ng b¸o. Bµi tËp 2: . DÆn dß: 37 ...GV: Gäi HS ®äc ghi kh¸ng chiÕn. (c©u c) + Gäi ®¸p (c©u d) .C©u rót gän cã TD: 2 nhãm .L©u qu¸! .C©u RG: + H·y kÓ chuyÖn cuéc ®êi b¹n cho t«i nghe ®i! + B×nh thêng l¾m.Kh«ng cã c©u rót b¶ng . ch¼ng cã g× ®¸ng kÓ ®©u..BT 1: Gäi 2 HS lªn . Cñng cè: .Th¶o luËn nhãm + Lµm cho c©u gän h¬n. híng dÉn gi©y.Lªn b¶ng lµm gän BT c) .BT 2: th¶o luËn theo ....c©u mÖnh lÖnh thêng rót gän CN (c©u thø nhÊt trong d) + Lµm cho c©u gän h¬n. 2.Kh«ng cã c©u RG d) .C©u §B: L¸ ¬i! .C©u ®Æc biÖt: Ba GV: Tæ chøc. nhí b) .N¨m HS lµm BT gi©y. tr¸nh lÆp tõ ng÷ ®· xuÊt hiÖn ë trong c©u ®øng tríc (c©u thø 2 trong d) 3.C©u §B: Mét håi cßi .ThÕ nµo lµ c©u ®Æc biÖt? 4.Bèn gi©y..C©u §B cã TD: + X§ thêi gian (3 c©u ®Çu trong b) + Béc lé c¶m xóc (c©u thø t trong b) + LiÖt kª. tr¸nh lÆp nh÷ng tõ ng÷ ®· xuÊt hiÖn trong c©u ®øng tríc (c¸c c©u trong a) + Lµm cho c©u gän h¬n..

ph¶n b¸c.Hs ®äc v¨n b¶n V¨n b¶n: “Tinh thÇn ®äc l¹i v¨n b¶n: “Tinh yªu níc cña nh©n thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” 38 . ca ngîi. D.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.So¹n bµi tiÕp theo. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.häc: 1. Mèi quan hÖ gi÷a bè côc vµ lËp luËn: 1. + Khuyªn nhñ.. Bµi míi: Giíi thiÖu: Mçi v¨n b¶n thêng cã bè côc 3 phÇn. VB nghÞ luËn cã bè côc n.Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: + BiÕt c¸ch lËp bè côc vµ lËp luËn trong bµi v¨n NL + N¾m ®îc mèi quan hÖ gi÷a bè côc vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn cña bµi v¨n NL 2. . KiÕn thøc träng t©m: C.GV: B¶ng phô. lËt ngîc vÊn ®Ò.RÌn kÜ n¨ng lËp bè côc B. Ho¹t ®éng d¹y . KiÓm tra: . E.Båi dìng kh¶ n¨ng lËp luËn trong nãi vµ viÕt 3.§A: + Gi¶i thÝch. 2. Tiªt 83: Bè côc vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn trong bµi v¨n nghÞ luËn A.§Ò v¨n nghÞ luËn thêng cã c¸c tÝnh chÊt nµo? . . Ph¬ng ph¸p: . Ng÷ liÖu:(SGK-t30) GV: Yªu cÇu häc sinh .n vµ lËp luËn ra sao? H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t I. ThiÕt bÞ d¹y häc: . th¶o luËn nhãm. VÒ kÜ n¨ng: . + Suy nghÜ. VÒ t tëng: . ph©n tÝch.Nªu vÊn ®Ò.Häc thuéc ghi nhí . thuyÕt tr×nh. + Tranh luËn. bµn luËn.t.

PhÇn th©n bµi cã 2 ®o¹n v¨n.Më bµi: + LuËn ®iÓm chÝnh 39 . ? V¨n b¶n “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” cã mÊy phÇn? Mçi phÇn cã mÊy ®o¹n v¨n? . th©n bµi. LuËn ®iÓm kÕt luËn lµ c¸i ®Ých híng tíi. ? Môc ®Ých cña luËn ®iÓm lµ g×? GV: Trong bµi v¨n NL chóng ta cÇn ph©n biÖt luËn ®iÓm xuÊt ph¸t vµ luËn ®iÓm kÕt luËn. quan g×? ®iÓm cña bµi v¨n. . lÝ le xoay quanh. ? PhÇn më bµi cã luËn ®iÓm chÝnh xuÊt ph¸t lµ g×? ? §o¹n 1. LuËn ®iÓm xuÊt ph¸t ®ãng vai trß lÝ lÏ.d©n ta” .PhÇn më bµi cã 1 ®o¹n v¨n . Ph©n tÝch: ? Nh¾c l¹i luËn ®iÓm lµ hiÖn t tëng. GV: LuËn ®iÓm chÝnh lµ ®iÓm quan träng. ý chÝnh ®îc nªu ra ®Ó bµn luËn. .2 cu¶ phÇn th©n bµi cã luËn ®iÓm phô nµo? ? PhÇn kÕt luËn rót ra .HS: Tr¶ lêi nh ghi nhí ý 1. bæn phËn g×? cña ai? ? Bè côc bµi v¨n nghÞ luËn gåm mÊy phÇn? NhiÖm vô cña mçi .3 phÇn: Më bµi.Lµ ý kiÕn thÓ 2. Mçi 1 luËn ®iÓm ®Òu cã 1 sè ý phô.PhÇn kÕt bµi cã 1 ®o¹n v¨n .Thèng nhÊt c¸c ®o¹n v¨n thµnh 1 khèi * Bè côc: . kÕt bµi.Hs ®äc.

phÇn lµ g×? GV : Yªu cÇu hs ®äc thÇm s¬ ®å trong SGK trang 30.chóng ta ph¶i ghi nhí. . quan hÖ: nh©n.HS béc lé. . ..Hµng ngang 2: quan hÖ: nh©n. GV: Treo b¶ng phô s¬ ®å trong SGK trang 30... ? Hµng ngang 1 ®îc lËp quan hÖ g×? GV: Cã lßng nång nµn yªu níc-> trë thµnh truyÒn thèng -> NhÊn ch×m.Hµng ngang 3 cña chóng ta ®èi víi lËp luËn theo viÖc ph¸t huy lßng yªu quan hÖ: Tæng – níc. * Ph¬ng ph¸p lËp luËn : . NÕu chØ K§ d©n ta cã lßng nång nµn yªu níc mµ kh«ng 40 .LuyÖn tËp: .ph©n . ? Hµng ngang 3 lËp luËn theo quan hÖ g×? GV: §a ra 1 nhËn ®Þnh chung råi dÉn chøng b»ng c¸c trêng hîp cô thÓ ®Ó cuèi cïng kÕt luËn lµ mäi ngêi ®Òu cã lßng yªu níc.. §ã lµ truyÒn thèng quý b¸u.+ §o¹n 2: LuËn ®iÓm qu¶ phô: Lßng yªu níc trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i. §ã lµ kÕt luËn.hîp.t31) II. *. .Hµng ngang 4: Suy luËn t¬ng ®ång . .Th©n bµi : + §o¹n 1: LuËn ®iÓm . ? Hµng ngang 2: LËp luËn theo quan hÖ g×? GV: Lich sö cã nhiÒu cuéc kh¸ng chiÕn vÜ ®¹i nh Bµ Trng.qu¶ . . níc. ? Tõ hµng ngang 1 ®Õn 4 lËp luËn theo quan hÖ g×? GV: Tõ truyÒn thèng mµ suy ra bæn phËn cña chóng ta lµ ph¸t huy lßng yªu níc..qu¶ .Hµng ngang 3: quan hÖ Tæng . Ghi nhí: (SGK .Hµng ngang 1: xuÊt ph¸t : D©n ta cã quan hÖ nh©n .T tëng ë tªn bµi .Hµng däc 1 :Suy luËn t¬ng ®ång theo dßng thêi gian.§äc ghi nhí. tr¸ch nhiÖm .mét lßng nång nµn yªu qña.KÕt bµi: KÕt luËn vÒ bæn phËn.Ghi nhí ý2.Hµng ngang 2: phô: Lßng yªu níc trong LËp luËn theo qu¸ khø . Bµ TriÖu . Yªu cÇu HS quan s¸t lªn b¶ng phô. . ph©n – hîp.Hµng ngang 1: quan hÖ nh©n .

? KB ®îc lËp luËn theo quan hÖ nµo? ? H·y chØ ra ®©u lµ nh©n ®©u lµ qu¶ trong lËp luËn ë ®o¹n 41 . ? Bµi v¨n cã bè côc mÊy phÇn? ? MB t¸c gi¶ dïng lèi lËp luËn nµo? §Ó nªu lªn luËn ®iÓm nµo? ? TB kÓ l¹i chuyÖn g×? .TB: kÓ chuyÖn danh ho¹ häc vÏ trøng -> c¸ch häc c¬ b¶n th«ng qua sù d¹y dç KH vµ sù kiªn tr× cña thÇy vµ trß.C©u ®Çu vµ ®Ó lµm g×. .Nhê nh÷ng «ng thÇy lín/ nªn míi d¹y häc trß ®îc nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n nhÊt .ChØ cã thÇy giái/ míi t¹o ®îc trß giái. so s¸nh ®Ó nªu lªn luËn ®iÓm: Ýt ai biÕt häc cho thµnh tµi. .Nhê chÞu khã häc tËp ®éng t¸c c¬ b¶n tèt/ nªn míi cã tiÒn ®å .MB: Lèi lËp luËn ®èi chiÕu.KB: LËp luËn theo mqh nh©n qu¶ . ®o¹n cuèi -> lµ c©u mang luËn ? Hµng däc 1? ®iÓm ? Trong bµi v¨n nghÞ luËn ta cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn nµo? GV: Gäi HS ®äc ghi nhí Gv: Híng dÉn HS lµm BT phÇn LT (Th¶o luËn nhãm) ? Bµi v¨n nªu lªn t tëng g×? ? T tëng nµy ®îc s¸ng tá ë c©u v¨n nµo? T×m c©u mang luËn ®iÓm.®i tíi kÕt luËn ®ã th× viÕt ch¼ng cÇn nghÞ luËn .

D. DÆn dß: . VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh . ThiÕt bÞ d¹y häc: .Nªu vÊn ®Ò.Häc thuéc ghi nhí . Tiªt 84: LuyÖn tËp vÒ ph¬ng ph¸p lËp luËn trong v¨n b¶n nghÞ luËn A. Ph¬ng ph¸p: . 3.GV: B¶ng phô./. Cñng cè: ? §Ó x¸c lËp luËn ®iÓm trong tõng phÇn vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c phÇn.ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo . E. KiÓm tra: .RÌn kü n¨ng lËp luËn.Bµi v¨n nghÞ luËn gåm mÊy phÇn .KB. VÒ t tëng: .häc: 1. B.X¸c ®Þnh râ luËn cø vµ kÕt luËn trong lËp luËn . thuyÕt tr×nh. th¶o luËn nhãm. VÒ kÜ n¨ng: . Ho¹t ®éng d¹y . VËy ta cÇn ®¹t ®îc vÒ lËp luËn nh thÕ nµo ta vµo tiÕt luyÖn tËp h«m nay. ngêi ta cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn nµo? 4.Nªu ph¬ng ph¸p lËp luËn trong v¨n nghÞ luËn 2. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong ®êi sèng còng nh trong v¨n nghÞ luËn th× viÖc lËp luËn lµ v« cïng quan träng.HiÓu râ ph¬ng ph¸p lËp luËn trong ®êi sèng . 42 .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp 3. luËn ®iÓm. luËn cø lËp luËn. C. .NhËn diÖn lËp luËn trong ®êi sèng . KiÕn thøc träng t©m: .TËp nªu luËn ®iÓm vµ lËp luËn cho 1 vÊn ®Ò TLV 2.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Ph©n biÖt kÕt luËn trong v¨n nghÞ luËn vµ kÕt luËn cã tÝnh kh¸i qu¸t cña luËn ®iÓm .PhÇn II. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.

33) 2.KÕt luËn bªn + VÕ sau lµ kÕt luËn ph¶i dÊu phÈy.Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 3.. V× cßn Ýt tuæi nªn...Quan hÖ: nh©n qña qña .... Ph©n tÝch: *.v× n¬i Êy ®· g¾n ®æi. e. ..... NL 1: LuËn cø vµ kÕt luËn . .Gäi häc sinh ®äc.. ý ®Þnh cña ngêi nãi? ? Mèi quan hÖ gi÷a luËn cø.. Ph©n tÝch: *.§äc vÝ dô Néi dung cÇn ®¹t .. + VÕ ®Çu lµ luËn cø . d. . .. m×nh ph¶i g¬ng mÉu.LËp luËn trong v¨n nghÞ luËn: 1. ? C¶ 3 c©u trªn cã mÊy vÕ? ? Trong c¸c c©u trªn. bã víi em nhiÒu kû niÖm b. m×nh ph¶i tËp trung häc th«i.bëi mäi ngêi kh«n tin m×nh n÷a c.C¶ 3 c©u cã: dÊu phÈy. Cñng cè: . 43 34) 2.Thö ®¶o vÞ trÝ cña luËn cø vµ *.LËp luËn trong ®êi sèng: 1. d.GV: Treo b¶ng phô NL môc1.LuËn cø bªn tr¸i . .m×nh ph¶i gãp ý cho c¸c b¹n Êy vµo buæi SH líp míi ®îc.. ph¶i sang nhµ b¹n ch¬i th«i. *. NL 3: Nªu kÕt luËn cho luËn cø a. ..Mèi quan hÖ :Nh©n. . bé phËn nµo lµ luËn cø. vµ kÕt luËn nh thÕ nµo? ? VÞ trÝ cña luËn cø vµ kÕt luËn cã thÓ thay thÕ cho nhau kh«ng? GV: Yªu cÇu häc sinh bæ sung thªm luËn cø cho bµi tËp 2 GV: Ghi kÕt luËn lªn b¶ng GV: 1 kÕt luËn cã nhiÒu luËn cø kh¸c nhau miÔn lµ hîp lÝ GV: ghi luËn cø lªn b¶ng ? Nªu kÕt luËn cho c¸c luËn cø I. bé phËn nµo lµ kÕt luËn thÓ hiÖn t tëng. c. .. NL 1: So s¸nh luËn . Ng÷ liÖu:(SGK-t32. NL 2: Bæ sung luËn kÕt luËn: §îc .. ch¾c sÏ lµ cÇu thñ giái II.. V× k× nghØ hÌ cßn kÐo dµi nhiÒu ngµy nªn. néi cø cho kÕt luËn: dung kh«ng thay a. Ng÷ liÖu:(SGK-t33. MÖt qu¸.VÞ trÝ cã thÓ thay thÕ cho nhau.. e.. . b.

3.Kü n¨ng ph©n tÝch t¸c phÈm nghÞ luËn B. .C¸i loµi vËt nµy rÊt sî tiÕng kªu vang ®éng cña Õch . lßng tù hµo tiÕng nãi d©n téc. bªn c¹nh nh÷ng con vËt bÐ nhá. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.PhÇn II.Quen thãi cò Õch nghªnh ngang ®i l¹i kh¾p n¬i.Båi dìng t duy l«gÝc.Õch ngåi l©u ngµy trong giÕng.Bµi tËp 1: X¸c ®Þnh luËn ®iÓm.So¹n bµi míi tiÕp theo. KiÕn thøc träng t©m: .Trêi ma to. Tiªt 85: Sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt (§Æng Thai Mai) A. Ph¬ng ph¸p: 44 . luËn cø vµ lËp luËn cña chuyÖn ngô ng«n “ Õch ngåi ®¸y giÕng” 1.Õch tëng m×nh ghª gím nh mét vÞ chóa tÓ .N¾m ®îc nh÷ng ®iÓm næi bËt trong nghÖ thuËt nghÞ luËn 2. s©u s¾c thó vÞ. DÆn dß: . VÒ kiÕn thøc: . VÒ kÜ n¨ng: .Õch bÞ tr©u giÉm bÑp 3. níc dÒnh lªn ®a Õch ra ngoµi . LuËn cø: . kiªu ng¹o 2. . kh«ng gian b»ng nghÖ thuËt mét c©u chuyÖn kÓ víi nh÷ng chi tiÕt sù viÖc cô thÓ vµ chän läc ®Ó rót ra kÕt luËn ( luËn ®iÓm) mét c¸ch kÝn ®¸o. khoa häc. . ch¼ng thÌm ®Ó ý ®Õn xung quanh. LuËn ®iÓm ( kÕt luËn) sÏ ®îc rót ra tõ ®ã mét c¸ch th©m trÇm. VÒ t tëng: . §©y lµ lËp luËn ®éc ®¸o cña truyÖn ngô ng«n : LËp luËn giao tiÕp b»ng c©u chuyÖn. . LËp luËn Theo tr×nh tù thêi gian.Häc bµi vµ tiÕp bµi tËp cßn l¹i.HiÓu ®îc trªn nh÷ng nÐt chung sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt qua sù ph©n tÝch chøng minh cña t¸c gi¶. LuËn ®iÓm: C¸i gi¸ ph¶i tr¶ cho nh÷ng kÎ dèt n¸t. C. Bµi tËp 2: Häc sinh lµm bµi ë nhµ: C¸ch lµm bµi t¬ng tù nh bµi tËp 1 ®èi víi chuyÖn “ thÇy bãi xem voi” 4.

” TiÕng ViÖt.HS Tr¶ lêi theo sù hiÓu biÕt I.häc: 1. .GV: B¶ng phô.1902-1984. cã nh÷ng phÈmchÊt g×? C¸c em cã thÓ t×m thÊy c©u tr¶ lêi ®Ých ®¸ng vµ s©u s¾c qua mét ®o¹n trÝch cña Gi¸o s §Æng Thai Mai Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña Néi dung cÇn ®¹t thÇy trß GV Nªu yªu cÇu .TrÝch ë phÇn ®Çu cña bµi ngiªn cøu dµi: “ TiÕng ViÖt. ngõng nghØ giäng ë phÇn më réng . V¨n b¶n: ? Em biÕt g× vÒ mét biÓu hiªn hïng .Gäi häc sinh ®äc ? Tr×nh bµy vµi nÐt vÒ t¸c gi¶ §Æng Thai Mai? thÝch: a. . KiÓm tra: . T¸c gi¶: .TrÝch ë phÇn ®Çu cña v¨n b¶n: Sù giµu hån cña søc sèng bµi ngiªn cøu dµi: “ ®Ñp cña TiÕng d©n téc. §äc v¨n b¶n: 2.Nªu vÊn ®Ò.Em hiÓu ý cña B¸c “ T×nh yªu níc còng nh c¸c thø cña quý tron hßm” nh thÕ nµo? 2. Ho¹t ®éng d¹y . mét biÓu ViÖt? 45 .. râ rµng. lµ nhµ v¨n . gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. ThiÕt bÞ d¹y häc: . E.TÕp xóc v¨n b¶n: 1. T×m hiÓu chó ®äc: To .vÊn ®¸p.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. .Hs ®äc . . D.N¨m 1996 ®îc trao tÆng Gi¶i thëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n ho¸ vµ nghÖ thuËt. b. Bµi míi: Giíi thiÖu: TiÕng viÖt tiÕng mÑ ®Î cña chóng ta lµ mét ng«n ng÷ nh thÕ nµo.§Ó chøng minh cho luËn ®iÓm ( vÊn ®Ò): Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta t¸c gi¶ ®· ®a ra nh÷ng luËn chøng nµo? T¸c dông cña c¸c luËn chøng ®ã . nhµ nghiªn cøu v¨n häc næi tiÕng.

? Môc ®Ých nghÞ .Kh¼ng ®Þnh sù gi¶ giµu ®Ñp cña tiÕng tù hµo vµ tin tëng vµo t¬ng lai cña c.TiÕng viÖt ®Ñp: + NhÞp ®iÖu + Có ph¸p. II.Ph¬ng thøc: NghÞ luËn .§äc . hîp lÝ. NhËn ®Þnh vÒ trong 1 bµi v¨n. phÈm chÊt cña tiÕng viÖt: .Ph©n tÝch v¨n b¶n: c¸c phÇn thêng cã 1. Thanh huyÒn. Nh®o¹n trÝch ng vÉn rÊt chÆt chÏ trong lËp luËn vµ cã bè côc râ rµng.TiÕng viÖt lµ mét sinh thø tiÕng ®Ñp vµ hay. trÝch nªn kh«ng cã ®Çy ®Þnh ®ñ c¸c phÇn thêng cã ? T×m hiÓu bè côc 1-NhËn cña bµi v¨n vµ nªu ý chung vÒ phÈm trong 1 bµi v¨n: chÝnh cña mçi chÊt giµu ®Ñp cña 1-NhËn ®Þnh chung vÒ tiÕng viÖt phÈm chÊt giµu ®Ñp cña ®o¹n? GV: V¨n b¶n chØ lµ 2-Lµm râ phÈm tiÕng viÖt nªn chÊt giµu ®Ñp cña 2-Lµm râ phÈm chÊt giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt. Tõ khã:(SGK-t/36) ? Gi¶i thÝch nghÜa: ©m b×nh vµ d¬ng b×nh? ? Tõ vùng? tiÕng viÖt. GV: Gäi häc ®äc ®o¹n 1 ? T¸c gi¶ cho ta biÕt 46 . Bè côc: thanh ngang.V× v¨n b¶n chñ .? T¸c gi¶ ®· dïng . kh«ng cã ®Çy ®ñ tiÕng viÖt. 3.” .Ph¬ng thøc: NghÞ hiªn hïng hån cña søc ph¬ng thøc nµo ®Ó luËn t¹o v¨n b¶n nµy? ®Þnh ®îc nh vËy? luËn g×? cña t¸c ? V× sao em x¸c yÕu dïng lÝ lÏ vµ dÉn chøng. trong v¨n b¶n nµy lµ viÖt ®Ó mäi ngêi sèng d©n téc. .Toµn bé c¸c tõ V¨n b¶n chØ lµ ®o¹n cña 1 ng«n ng÷.

®iÒu g× vÒ phÈm - TiÕng viÖt cã chÊt ViÖt? cña TiÕng nh÷ng ®Æc s¾c ... - Hµi hoµ vÒ mÆt - TiÕng viÖt hay: + Cã kh¸i niÖm diÔn ®¹t t×nh c¶m, t tëng +Tho¶ m·n yªu cÇu ®êi sèng. V¨n ho¸.

? C©u v¨n nµo kh¸i ©m hëng, thanh qu¸t phÈm chÊt ®ã? ®iÖu. ? VÎ ®Ñp cña TiÕng - TÕ nhÞ uyÓn ViÖt ®îc gi¶i thÝch chuyÓn trong c¸ch trªn nh÷ng yÕu tè ®Æt c©u. nµo? ? Dùa trªn c¨n cø nµo gi¶ -3 c©u nhËn xÐt tiÕng viÖt 1. Kh¸i qu¸t vÒ lµ mét thø tiÕng phÈm chÊt tiÕng hay? viÖt ? §o¹n v¨n nµy cã 2. Gi¶i thÝch caÝ mÊy c©u? C¸c c©u ®Ñp liªn nhau 3. Gi¶i thÝch c¸i b»ng néi dung nµo? hay - Ng¾n gän, râ ? Qua ®ã , em thÊy rµng , rµnh m¹ch. c¸ch lËp luËn cña - §i tõ kh¸i qu¸t t¸c gi¶ cã g× ®Æc ®Õn cô thÓ. biÖt? T¸c dông cña - Ngêi ®äc dÔ theo c¸ch lËp luËn nµy? dâi, dÔ hiÓu. - §äc. GV: Gäi häc sinh kÕt víi ®Ó t¸c

2.

BiÓu

hiÖn

giµu

®Ñp cña tiÕng viÖt: a. TiÕng ViÖt ®Ñp: - ý kiÕn ngêi níc ngoµi - HÖ thèng nguyªn ©m, phô ©m phong phó, giµu thanh ®iÖu. - Có ph¸p: C©n ®èi, uyÓn nhµng. - Tõ vùng: dåi dµo gi¸ trÞ th¬ nh¹c. chuyÓn, nhÞp

®äc ®o¹n 2. ? TiÕng ViÖt ®Ñp - ý kiÕn ngêi níc ngoµi b. TiÕng ViÖt hay: nh thÕ nµo? - HÖ thèng nguyªn 47

? Qua lêi nhËn xÐt ©m, cña ai? phong Có

phô phó, ph¸p:

©m - Dåi dµo vÒ cÊu t¹o tõ giµu ng÷ .. vÒ h×nh thøc diÔn ®¹. C©n - Tõ vùng ..t¨ng Ng÷ ph¸p ... uyÓn chuyÓn, chÝnh x¸c h¬n. nh÷ng tõ ng÷ míi.

VÒ hÖ thèng nguyªn thanh ®iÖu. ©m, phô ©m, vµ thanh ®iÖu? ? VÒ mÆt có ph¸p? ? VÒ mÆt tõ vùng?

®èi, uyÓn chuyÓn, nhÞp nhµng. gi¸ trÞ th¬ nh¹c. Chó bÐ lo¾t

- Tõ vùng: dåi dµo - Kh«ng ngõng ®Æt ra

? H·y t×m 1 vµi c©u cho¾t... th¬ hoÆc ca dao - Em ¬i Ba Lan... mµ em cho lµ giµu - Trªn trêi tr¾ng... chÊt nh¹c? GV LÊy thªm vÝ dô. ? Dù¹ trªn c¸c chøng cø nµo ®Ó t¸c gi¶ chøng minh cho c¸c kh¸i niÖm hay cña tiÕng viÖt? GV: HiÖn nay chóng ta thÊy xuÊt hiÖn nh÷ng tõ ng÷ míi trong lÜnh vùc kinh tÕ , khoa häc kÜ thuËt nh: Makettinh, internet, trang web ®ã lµ kh¸i niÖm s¸ng t¹o tõ ng÷ míi, phï hîp víi sù ph¸t triÓn. ? Theo em trong c¸c 48 - §Ñp -> PhÈm chÊt h×nh thøc. - Hay-> PhÈm chÊt néi dung. - §a ngêi ta... -> C¸i ®Ñp ph¶n ¸nh c¸i hay c¸i hay t¹o ra vÎ ®Ñp cña ng«n ng÷ m©y

phÈm chÊt ®Ñp vµ - NghÞ luËn b»ng hay cña tiÕng viÖt c¸ch kÕt hîp gi¶i III- Tæng kÕt: mµ t¸c gi¶ võa thÝch, chøng minh *. Ghi nhí: (SGK - t/37) ph©n h×nh tÝch, thøc, phÈm vµ b×nh luËn. vÒ IV- LuyÖn tËp: chÊt nµo thuéc

phÈm - LËp luËn chÆt chÏ. chÊt nµo thuéc vÒ - DÉn chøng toµn diÖn, bao qu¸t. néi dung? chÊt - Sö dông biªn ph¸p ®Ñp vµ hay cã mèi ,më réng c©u. ? Hai phÈm quan nµo? ? NghÖ thuËt nghÞ luËn nµy biÖt? GV: - Bé phËn më réng c©u nh»m gi¶i thÝch râ h¬n c¸c tõ ë vÞ trÝ tríc ®ã. - DÊu hiÖu ®Ó t¸ch bé phËn më réng: ngoÆc ®¬n , g¹ch ngang, dÊu phÈy. ? ChØ ra c¸c c©u v¨n cã bé ph©n më réng c©u ? ? T¸c gi¶ ®· dïng nh÷ng lÝ lÏ, dÉn chøng nh thÕ nµo 49 - §äc ghi nhí. cña cã bµi g× v¨n ®Æc hÖ nh thÕ - Hs tù t×m

®Ó chøng minh trªn nh÷ng ph¬ng diÖn nµo? ? T¸c gi¶ ®· nhËn ®Þnh nh thÕ nµo vÒ phÈm chÊt cña tiÕng viÖt? GV: GV: Gäi Yªu häc cÇu sinh häc ®äc ghi nhí. sinh vÒ nhµ lµm bµi tËp phÇn luyÖn tËp. 3. Cñng cè: - Trong häc tËp vµ giao tiÕp em ®· lµm g× cho sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt? 4. DÆn dß: - Häc sinh lµm bµi tËp 1 SGK - ®äc bµi ®äc thªm: TiÕng viÖt giµu vµ ®Ñp - ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo ./. Tiªt 86: Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: gióp häc sinh - n¾m ®îc kh¸i niÖm tr¹ng ng÷ trong c©u - «n l¹i c¸c lo¹i tr¹ng ng÷ ®· häc ë tiÓu häc 2. VÒ t tëng: - Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. 3. VÒ kÜ n¨ng: - RÌn luyÖn kü n¨ng thªm TPTRN cho c©u vµo c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau B, thiÕt kÕ bµi d¹y häc B. KiÕn thøc träng t©m: - PhÇn I C. Ph¬ng ph¸p: 50

Ng÷ liÖu: ( SGKt/39) 2. kiÕp kiÕp.§êi ®êi. Bµi míi: Giíi thiÖu: XÐt vÒ mÆt cÊu t¹o.Bæ sung th«ng tin . E. . gåm 2 thµnh phÇn chÝnh lµ chñ ng÷ vµ vÞ ng÷.Thêi gian. D. Ho¹t ®éng d¹y . t×m ®îc bæ sung chèn) vµ thêi gian.§äc ? §o¹n v¨n nµy n»m .Díi bãng tre xanh. cho nh÷ng néi dung g×? (thuéc tr¹ng ?2. 51 ng÷ g×?) X¸c ®Þnh tr¹ng .Thêi gian .. ? C¸c tr¹ng ng÷ võa vÒ ®Þa ®iÓm( N¬i . §Æc ®iÓm cña tr¹ng ng÷: 1. Ho¹t ®éng cña thÇy Gv Treo b¶ng phô Gäi häc sinh ®äc trong v¨n b¶n nµo? ? X¸c ®Þnh tr¹ng ng÷ trong c©u trªn? .Tõ ngh×n ®êi nay.häc: 1.Thêi gian .§· tõ l©u ®êi . KiÓm tra: (?) C©u ®Æc biÖt lµ c©u nh thÕ nµo?Cho vÝ dô? T¸c dông cña c©u dÆc biÖt? .Nªu vÊn ®Ò. th¶o luËn nhãm.C©y tre ViÖt Nam Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t I.N¬i chèn ? Cã thÓ chuyÓn c¸c tr¹ng ng÷ nãi trªn .GV: B¶ng phô. ng÷: . . thuyÕt tr×nh. Ph©n tÝch: ?1. Néi dung mµ tr¹ng ng÷ bæ sung: .28+29 2.Đáp án: Ghi nhớ SGK . ThiÕt bÞ d¹y häc: . .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Tuy vËy kh«ng ph¶i lóc nµo c©u còng chØ cã 2 thµnh phÇn chÝnh mµ c©u cßn cã nh÷ng thµnh phÇn phô quan träng cña c©u lµ tr¹ng ng÷.

VÞ trÝ cña tr¹ng ng÷ trong c©u: .Cã thÓ nãi: §ªm. .Môc ®Ých( §Ó lµm . §Ó trao th nµy cho chÞ . em ®Õn ®©y. chÞ. Em ®Õn . 2.Kh«ng thÓ nãi: An . An ngñ víi bè.C¸ch 2.3 vÞ trÝ: §Çu. gi÷a hoÆc cuèi c©u.sang nh÷ng vÞ trÝ nµo trong c©u? GV: Chó ý x¾p ®Æt vÞ trÝ tr¹ng ng÷ sao cho phï hîp víi liªn kÕt m¹ch l¹c c¶u v¨n b¶n còng nh t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ . ?3.Nguyªn nh©n(v× ngñ víi bè. ®ªm. VD: . .1 qu·ng nghØ khi dÊu ®©y nãi hoÆc 1 ®Ó trao th nµy cho phÈy khi viÕt. sao? ) ? Gi÷a tr¹ng ng÷ vµ thµnh 52 phÇn chÝnh . ? C¸ch tr¶ lêi nµo phï hîp víi t×nh huèng giao tiÕo h¬n? GV: Cã nh÷ng trêng hîp tr¹ng ng÷ kh«ng thÓ æ cuèi c©u.Tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn ( ë ®©u? ) Thêi gian( Khi nµo?) . VD: So s¸nh 2 c©u tr¶ lêi sau: Hái: Em ®Õn ®©y ®Ó lµm g×? Tr¶ lêi: 1.

C¸ch thøc( nh thÕ nµo? ) .Luyªn tËp: 1. T«i ®Õn ®©y ®Ó häc. Hs ®ang häc bµi. 7.xanh. Bµi tËp1: a) Chñ ng÷.cña c©u thêng ®îc g×?) t¸ch biÖt bëi dÊu .. Lan ®Çu c©u.. ®©y.Th¶o luËn nhãm.Ph¬ng tiÖn( B»ng g×?) hiÖu g×? GV: Cho vÝ dô vµ yªu cÇu chØ ra c¸c lo¹i tr¹ng ng÷.N¬i chèn( ë ®©u) g×? . 2.§äc ghi nhí. 5.§iÒu kiÖn( víi ®iÒu kiÖn g×?) H×nh thøc: §øng ë b) Tr¹ng ng÷. d) C©u ®Æc biÖt. ? VÒ ý nghÜa thªm 3. Bµi tËp 3: . *. X¸c ®Þnh thêi gian a) Khi ®i qua. V× bÞ c¶m mµ t«i kh«ng ®i häc ®îc. ë trong líp. trªn tay . ra ë trong c©u . S¸ng nay. ng¨n c¸ch c) Phô ng÷ cho ®éng ch¨m chØ häc víi chñ ng÷ b»ng tõ” Chuéng”( Bæ ng÷) bµi. Víi chiÕc bót bi . ? Tr¹ng ng÷ ®ã tr¶ lêi cho c©u hái nµo? 1.Néi dung ý nghÜa : 2. 4. 6.. dÊu phÈy.Trong c¸i vá xanh kia giái. Ghi nhí: ( SGK-t/39) II.. NÕu ®¹t HS cho sù viÖc ®îc nªu . .Díi ¸nh n¾ng. nhµ trêng khen b) Víi kh¸i niÖm. Sét so¹t giã trªu . 3. em sÏ ®îc . giã thæi m¹nh. . tr¹ng ng÷ vµo c©u a) . trªn thëng. Bµi tËp 2: tµ ¸o biÕc.N¬i chèn( ë ®©u) 53 .Lµm bµi tËp 2.Thêi gian( Khi nµo) ®Ó x¸c ®Þnh ®iÒu .

? C¨n cø vµo ®©u mµ em x¸c ®Þnh ®îc côm tõ:” Mïa xu©n”trong c©u b lµ tr¹ng ng÷. 54 .BT 2: Gäi HS lªn b¶ng. 3.Em h·y cho biÕt tr¹ng ng÷ ®îc thªm vµo c©u víi nh÷ng ý nghÜa g× ? 4. . Híng dÉn vÒ nhµ: . GV: Híng dÉn HS lµm BT phÇn LT -BT 1: Th¶o luËn nhãm.? Tr¹ng ng÷ thêng ®øng ë vÞ trÝ nµo? ? Gi÷a tr¹ng ng÷ vµ thµnh t¸ch phÇn biÖt chÝnh dÊu cña c©u thêng ®îc bëi hiÖu g×? Gv: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí.§iÒu kiÖn b) VÒ nhµ. Gv: Yªu cÇu th¶o luËn nhãm bµi tËp 3 phÇn a.Lµm bµi tËp 3b. Cñng cè: . .

Môc ®Ých vµ tÝnh chÊt vµ c¸c yÕu tè cña phÐp lËp luËn chøng minh lµ g×? Bµi häc h«m nay sÏ tr¶ lêi cho c©u hái ®ã.So¹n bµi tiÕp theo.Nªu vÊn ®Ò. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.1. VÒ kÜ n¨ng: . Bµi míi: Giíi thiÖu: ? Trong ®êi sèng ngêi ta dïng sù thËt ®Ó chøng tá 1 sù vËt. 3.häc: 1. KiÕn thøc träng t©m: . .Bè côc 3 phÇn.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. VÒ t tëng: . D. 2. thuyÕt tr×nh.Bè côc cña bµi v¨n nghÞ luËn ? .Häc thuéc ghi nhí. mét v¨n b¶n nghÞ luËn chøng minh. th¶o luËn nhãm.. E. Ho¹t ®éng d¹y ./. . luËn cø vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn chøng minh. Tiªt 87: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn chøng minh (TiÕt 1) A.GV: B¶ng phô. sù viÖc lµ thËt hay gi¶ th× viÖc ®ã ®îc gäi lµ g×? VËy ®Ó chøng minh trong ®êi sèng vµ trong v¨n häc cã g× gièng vµ kh¸c nhau. Môc ®Ých vµ ph¬ng 55 . 2. . Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t I.PhÇn I. B. suy luËn t¬ng ®ång.RÌn luyÖn kü n¨ng ph©n tÝch mét ®Ò. VÒ kiÕn thøc: . KiÓm tra: . .PP LL trong v¨n nghÞ luËn gåm c¸c pp sau: Suy luËn nh©nqu¶. suy luËn tæng-ph©n-hîp.Bíc ®Çu n¾m ®îc ®Æc ®iÓm cña mét bµi v¨n nghÞ luËn chøng minh vµ yªu cÇu c¬ b¶n cña luËn ®iÓm. Ph¬ng ph¸p: .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.Ph¬ng ph¸p lËp luËn trong bµi v¨n nghÞ luËn? §A: . C. ThiÕt bÞ d¹y häc: .

VÝ dô: Ph¸t ? Trong toµ ¸n ngêi hiÖn v©n tay ®Ó ta dïng nh÷ng g× chøng minh ®ã ®· ®Ó chøng minh ai vµo nhµ më khãa ®ã ph¹m téi hay ¨n trém . th× ph¶i ®a ra nh©n chøng .ph¸p chøng minh: ?1. g×? vÊn ®Ò. -Chøng minh minh ®Ó th lµm râ sù thËt nh©n d©n Nhu cÇu chøng ? Trong ®êi sèng . ®a ra ®îc c¸c b»ng chøng ®Ó chøng lêi nãi cña em lµ lÝ lÏ hîp lÝ. vËt b»ng chøng g×? chøng . dÉn ra ngêi chøng kiÕn sù viÖc -> Chøng minh lµ ®a ra Êy. T×m hiÓu chøng minh cho ai ®ã tin Gv: LÊy vÝ dô minh ho¹. chøng minh? ngêi ta cÇn ph¶i chøng ? Muèn chøng minh mét ngêi cã t c¸ch c«ng d©n th× ph¶i ®a ra b»ng chøng g×? ? Muèn mäi ngêi th¸ng biÕt ngµy -GiÊy khai sinh. dÉn . dÉn minh 1 ý kiÕn (vÊn ®Ò) thËt em ph¶i lµm chøng lµm s¸ng tá nµo ®ã lµ sù thËt. . khi nµo ngêi ta cÇn vÒ 1 viÖc nµo ®ã.Khi em bÞ nghi 56 minh trong v¨n b¶n nghÞ luËn: -> Dïng lÝ lÏ . kh«ng ph¹m t«i? ? VËy khi cÇn chøng -Ph¶i dÉn ra sù viÖc Êy. ?2.Khi bÞ hoµi nghi minh trong ®êi sèng: n¨m sinh cña m×nh -B»ng chøng .

+ ? Cho biÕt c¸ch lËp §iÒu ®¸ng sî nhÊt lµ sù thiÕu cè 57 . ?3. nµo ®ã lµ ®óng sù thËt cËy? GV: Gäi häc vµ ®¸ng tin . PhÐp lËp luËn chøng minh: * Bµi v¨n : “§õng sî vÊp ng·” . khi ngêi ta chØ sö dông lêi v¨n( Kh«ng ®îc dïng nh©n chøng) chøng.C¸ch lËp luËn : + VÊp ng· lµ chuyÖn b×nh thêng +NhiÒu ngêi næi tiÕng còng tõng vÊp ng· . lËp luËn ®Ó chøng minh 1 nhËn ®óng ®Þnh nµo ®ã lµ ®¾n ®¸ng tin cËy.ngê lµ ¨n trém .Khi nãi 1 b¹n häc giái nhÊt líp. ? C©u mang luËn vÉn trë thµnh næi ®iÓm? tiÕng.C©u mang luËn ®iÓm . +VÊp ng· lµ chuyÖn ®äc bµi v¨n:”§õng + §iÒu ®¸ng sî nhÊt lµ b×nh thêng sî vÊp ng·”. +NhiÒu ngêi næi ? LuËn ®iÓm c¬ . dÉn chøng . lËp luËn trong cuéc sèng? ®Ó chøng minh 1 lµ ®óng nhËn ®Þnh nµo ®ã ? Trong v¨n b¶n ®¾n ®¸ng tin cËy. nhng hä lµ g×? còng biÕt. . nhng hä vÉn trë thµnh næi nghÞ luËn. chøng . sù thiÕu cè g¾ng. Th× vËt ph¶i -§äc lµm thÕ nµo ®Ó chøng tá 1 ý kiÕn . ? Qua ®©y em hiÓu thÕ nµo lµ chøng -> HS béc lé. minh mét vÊn ®Ò -> Dïng lÝ lÏ .§õng sî vÊp ng·.Sù thËt dÉn ra rÊt ®¸ng tõng b¶n cña bµi v¨n nµy tiÕng còng tin cËy v× næi tiÕng ai vÊp ng· . VËy xin b¹n chí lo thÊt häc .C©u mang luËn ®iÓm: VËy xin b¹n chí lo thÊt häc sinh -C¸ch lËp luËn : tiÕng.LuËn ®iÓm thÓ hiÖn trong nhan ®Ò .

*. VÒ kiÕn thøc: 58 .Lµm BT 4.§äc kh«ng ?V× sao? ? Qua ®©y em hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh lµ g×? ? Ta cÇn chó ý ®iÒu g× khi sö dông c¸c lÝ lÏ. . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. Tiªt 88: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn chøng minh (TiÕt 2) A. Ghi nhí: (SGK-t42 ) -Tr¶ lêi nh ghi nhí SGK. .ThÕ nµo lµ lËp luËn chøng minh ./. b»ng chøng trong phÐp lËp luËn chøng minh? GV: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí. -Tr¶ lêi nh ghi nhí ? C¸c sù thËt dÉn ra SGK. cã ®¸ng tin cËy .luËn? g¾ng. v¨n b¶n nµo thuéc lËp luËn chøng minh? . Híng dÉn vÒ nhµ: . 3.Nh÷ng v¨n b¶n nghÞ luËn võa häc. Cñng cè: .So¹n tiÕp bµi tiÕt 2.

Bổ sung nhận xét bổ sung.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc luyÖn tËp ph¬ng ph¸p lËp luËn chøng minh... thuyÕt tr×nh. 2.Đọc II..GV: B¶ng phô.Câu mang luận điểm: bài văn? + Tiêu đề bài viết ? Những câu nào là câu . Ph¬ng ph¸p: ......HS luyÖn tËp: qua bµi v¨n mÉu hiÓu kÜ h¬n vÒ môc ®Ých.Nªu vÊn ®Ò. KiÓm tra: . th¶o luËn nhãm....Cử đại diện trình bày . KiÕn thøc träng t©m: .. 59 .... E. 3. VÒ kÜ n¨ng: .............Thảo luận nhóm cho HS thảo luận theo nhóm.. Ho¹t ®éng d¹y ..làm mang luận điểm? + Tiêu đề bài viết như số phận của mình. c¸c yÕu tè cña phÐp lËp luËn chøng minh.... Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc ®i t×m hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh. ®· ®îc thõa nhËn ®Ó chøng tá luËn ®iÓm míi (CÇn ®îc chøng minh) lµ ®¸ng tin cËy.... ? Cho biết luận điểm của .. b»ng chøng ch©n thùc.. .. ... VÒ t tëng: ..... tÝnh chÊt..Luận điểm không sợ sai lầm.. 2...Chia lớp làm 3 nhóm.PhÐp lËp luËn chøng minh lµ g×? §A: Lµ mét phÐp lËp luËn dïng nh÷ng lÝ lÏ..... 3.häc: 1. .. ThiÕt bÞ d¹y häc: ......Câu mang luận điểm: + Những người sáng suốt. C.....RÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch v¨n b¶n mÉu B..Yêu cầu các nhóm khác . đánh giá ..Đại diện trình bày ..HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ... Tæ chøc: SÜ sè:.. D. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò ND cần đạt GV: Gọi HS đọc Y/c bài .Luyện tập: tập phần luyện tập GV: . GV: Nhận xét. Giê nµy thÇy gi¸o cïng c¸c em tiÕp tôc ®i häc ph©ng luÖn tËp ®Ó mét lÇn n÷a t¹o cho c¸c em kü n¨ng c¬ b¶n khi lµm v¨n chøng minh..PhÇn II.

làm như số phận của mình ? Để chứng minh cho bài . Môc tiªu cÇn ®¹t: 60 ./.Trả lời như ghi bảng viết của mình.. + Không chịu mất gì sẽ không được gì.. Tuy nó đem lại tổn thất. 4. tác giả đã nêu lên luận cứ nào? ? Những luận cứ ấy có hiển nhiên. có sức thuyết phục hay không? . Cñng cè: . ? Cách lập luận chứng . Tiªt 89: Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u (TiÕp) A. thì hoặc là ảo tưởng. . + Người khác bảo sai chữa chắc đã sai. có sức thuyết phục. nhưng nó cũng đem đến bài học cho đời. + Sai lầm cũng có hai mặt.+ Những người sáng suốt.Những luận cứ: + Nếu suốt đời không phạm sai lầm.Nh÷ng v¨n b¶n nghÞ luËn võa häc Vb nµo thuéc lËp luËn chøng minh? v× sao? VB “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” “ TiÕng viÖt giµu ®Ñp” Lµ v¨n b¶n nghÞ luËn chøng minh v×: Ngêi viÕt ®· ®a ra nh÷ng b»ng chøng lÝ lÏ. + Thất bại là mẹ thành công -> Luận cứ hiển nhiên.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.Bài này dùng lý lẽ và minh của bài này có gì sự phân tích lý lẽ để khác so với bài “Đừng sợ chứng minh. không bao giờ có thể tự lập.Xem bµi: “Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u (TiÕp)” . Híng dÉn vÒ nhµ: . vấp ngã”. .. hoặc là hèn nhát. 5.Bài này dùng lý lẽ và sự phân tích lý lẽ để chứng minh. vì tiêu chuẩn đánh giá khác nhau.. + Người sợ sai lầm là người sợ hãi thực tế.

NL b có 1 TN a. D. . b. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc t×m hiÓu ®Æc ®iÓm cña tr¹ng ng÷.NL1: Các trạng ngữ: trạng ngữ trong hai NL a và .häc: 1.2. vào khoảng đó -> thời gian + Sáng dậy -> thời gian + Tren giàn hoa lí -> địa điểm + Chỉ độ tám chín giờ sáng -> thời gian + Trên nền trời trong trong -> thời gian b. Ph¬ng ph¸p: . vai trß cña tr¹ng ng÷ trong c©u? . thuyÕt tr×nh. b? + Thường thường. Công dụng của trạng ngữ: GV: Treo bảng phụ NL a. VÒ t tëng: . . Ngữ liệu: (Sgk-t/45.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Ho¹t ®éng d¹y . Phân tích: ? Xác định và gọi tên các . + Về mùa đông -> thời gian 61 .Kü n¨ng t¸ch tr¹ng ng÷ B.Đọc 2.NL a có 5 TN . VÒ kÜ n¨ng: . 1. VËy tr¹ng ng÷ cßn cã c«ng dông vµ c¸ch t¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng nh thÕ nµo ta vµo bµi h«m nay. chuyÓn ý) hoÆc béc lé c¶m xóc 2.Gióp häc sinh n¾m ®îc c«ng dông cña tr¹ng ng÷: b«e sung nh÷ng th«ngt in t×nh hèng vµ liªn kÕt c¸c c©u. KiÓm tra: . ThiÕt bÞ d¹y häc: .Nªu vÊn ®Ò.H·y nªu ý nghÜa.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.§A: (SGK T39) 2. 1. VÒ kiÕn thøc: .N¾m ®îc viÖc t¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng( nhÊn m¹nh. c¸c ®o¹n trong bµi . vÞ trÝ. KiÕn thøc träng t©m: .PhÇn I. 46) Gọi HS đọc . C. th¶o luËn nhãm. Néi dung cÇn ®¹t Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. E.1. 3.GV: B¶ng phô.

. không gian.của nó -> TN được tách đứng sau xem xét điều gì . .Nhờ trạng ngữ mà trò gì đối với việc thể hiện câu văn được nối kết trình tự lập luận.Hai câu Và để. TN có vai . các điều nêu trong câu đầy đủ. VD: Trên giàn hoa lí. không gian. Ngữ liệu: 2.Để tự hào với tiếng thành câu riêng giống và khác nhau? nói của mình .. Ghi nhớ 1: (Sgk-t46) .. GV: Trong nhiều trường chính xác hơn. bài văn được mạch lạc. nếu không có phần bổ sung ở TN thì ND của câu thiếu chính xác.Nhiều trường hợp không thể bỏ TN được. + Giúp cho việc sắp xếp các luận cứ theo những trình tự nhất định về thời gian. huọăc các quan hệ nguyên nhân . hợp..Không có trạng ngữ trong hai NL trên ngữ câu vẫn hiểu không? Vì sao? được nhưng không nên lược bỏ TN đó vì nhờ TN mà ND câu. giúp cho đoạn văn..Đọc ghi nhớ dụng gì? GV: Treo bảng phụ. huọăc các quan hệ nguyên nhân .NL 1: ? So sánh TN này với câu .chỉ độ tám chín giờ sáng. Tách trạng ngữ thành câu riêng: 1.Giống: Về ý nghĩa đều có quan hệ như 62 ? Có nên lược bỏ các trạng .. Gọi HS .. H: Vậy trạng ngữ có công . lá bàng đỏ như màu đồng hun..NL 2: + Nhờ trạng ngữ mà câu văn được nối kết giúp cho đoạn văn..II.Đọc đọc ? VD trên có mấy câu văn H: Hãy chỉ ra TN của câu 1? .kết quả. *. Phân tích: . suy lý. VD Về mùa đông.Giúp cho việc sắp xếp các luận cứ theo những trình tự nhất định về thời gian. bài văn được mạch lạc.kết quả. ? Trong VB NL. suy lý.

Ở loại bài thứ nhất .Nhóm 2: phần b .Ở loại bài thứ hai . -> Nhấn mạnh vào ý của TN đứng sau.NL 2: riêng như trên có TD gì? của TN đứng sau.nhau với CN và VN. Bài tập 3 (Về nhà) 3.Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i. Tiªt 90: KiÓm tra tiÕng viÖt 63 .Lần đầu tiên tập bơi . Bài tập 2: a) Năm 72 nhấn mạnh thời điểm hi sinh của nhân vật. . 2.Làm BT2 b) Trong lúc nhấn mạnh bài tập 2 TT ở nòng cốt câu 3.Khác: TN được tách thành câu riêng ? Có thể ghép 2 câu thành 1 .Đọc *. GV.Nhấn mạnh vào ý .Lúc còn học phổ thông b) Công dụng Vừa có tác dụng bổ sung các thông tin tình huống vùa có tác dụng liên kết các luận cứ trong bài trở nên rõ ràng. . .Gộp được bằng câu duy nhất có hai TN được cách bỏ dấu chấm không? Gộp bằng cách nào? ? Việc tách TN thành câu .¤n bµi phÇn TiÕng ViÖt giê sau lµm bµi kiÓm tra 1 tiÕt.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. Ghi nhớ 2: (Sgk-t47) II. Cñng cè: .Lần đầu tiên chập chững bước đi .Nhóm 1: phần a . dễ hiểu.Luyện tập: GV: Chia hai dãy bàn cho 1.Lần đầu tiên chơi bóng bàn . . Bài tập 1: HS thảo luận theo nhóm a) Trạng ngữ BT1 . Gọi HS đọc ghi nhớ 2 . GV: Gọi 2 HS lên bảng làm . DÆn dß: ./.Tr¹ng ng÷ cã nh÷ng c«ng dông g×? T¸ch tr¹ng ng÷ thµnh nh÷ng c©u riªng cã t¸c dông g×? 4.

ChØ cã thÓ v¾ng c¸c thµnh phÇn phô C©u 2. häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. tõ nµo kh«ng ®îc dïng trong c©u ®Æc biÖt ®Ó béc lé c¶m xóc? A. KiÕn thøc träng t©m: C. C©u rót gän lµ c©u ? A. ChØ cã thÓ v¾ng chñ ng÷ B. I. B. RÊt nhiÒu ngêi häc ®i ®«i víi hµnh C©u 3. Sè tõ C©u 5.häc: 1. Lµ c©u cÊu t¹o theo m« h×nh chñ ng÷ . thªm tr¹ng ng÷ cho c©u. . C©u nµo trong c¸c c©u sau ®©y lµ c©u rót gän ? A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy.vÞ ng÷ D.HS: §äc.GD ý «n tËp. Häc ®i ®«i víi hµnh D. VÒ kÜ n¨ng: . thµnh phÇn chÝnh cña c©u B. 2. Lµ c©u kh«ng cÊu t¹o theo m« h×nh chñ ng÷ . Lµ c©u chØ cã chñ ng÷ C.vÞ ng÷ B. c©u rót gän. Ph¬ng ph¸p: D.GV: §Ò bµi. ThiÕt bÞ d¹y häc: . Tr¾c nghiÖm : ( 8 c©u. Anh trai t«i häc ®i ®«i víi hµnh C. Cã thÓ v¾ng chñ ng÷ vµ vÞ ng÷D. C©u ®Æc biÖt lµ g× ? A. VÒ kiÕn thøc: . VÒ t tëng: .25 ®iÓm ) C©u 1.ViÖc chuÈn bÞ giÊy bót cña häc sinh. §Ò bµi : A. Tõ h×nh th¸i D. E.A. tù gi¸c khi lµm bµi. ChØ cã thÓ v¾ng vÞ ng÷ C. Bµi míi: Giíi thiÖu: §Ó kh¾c s©u kiÕn thøc còng nh n¾m ®îc viÖc häc cña m×nh ®Õn ®©u chóng ta ®i lµm bµi kiÓm tra 1 ttiÕt tiÕng ViÖt ®Ó tõ ®ã chóng ta cã ph¬ng ph¸p häc tËp tèt h¬n. 2. Thµnh phÇn phô cña c©u 64 . 3. Trong c¸c lo¹i tõ sau. Quan hÖ tõ B. Tõ h« gäi C. Tr¹ng ng÷ lµ ? A. Ho¹t ®éng d¹y . Lµ c©u chØ cã vÞ ng÷ C©u 4. Ai cóng ph¶i häc ®i ®«i víi hµnh B.Cñng cè kiÕn thøc lµm bµi tiÕng viÖt qua mét sè ®¬n vÞ kiÕn thøc võa häc: C©u ®Æc biÖt. KiÓm tra: . mçi c©u 0.

PhÇn tù luËn : C©u 1. . ngêi nãi. ( 4 ®iÓm ) ViÕt ®o¹n v¨n biÓu c¶m ( tõ 5 ®Õn 7 dßng ) Cã sö dông c©u rót gän vµ c©u ®Æc biÖt. ( 4 ®iÓm ) ViÕt ®o¹n v¨n nghÞ luËn ( tõ 5 ®Õn 7 dßng ) Cã sö dông tr¹ng ng÷. phï hîp víi néi dung ®o¹n v¨n ( 3 ®iÓm ) C©u 2. m¹ch l¹c ( 1 ®iÓm ) .ViÕt ®o¹n v¨n nghÞ luËn m¹ch l¹c ( 1 ®iÓm ) . Tù luËn : (8 ®iÓm ) C©u 1. tr¹ng ng÷ thêng ®îc ng¨n c¸ch víi c¸c thµnh phÇn chÝnh b»ng dÊu phÈy.ViÕt ®o¹n v¨n cã chñ ®Ò râ rµng. Lµ mét trong sè c¸c tõ lo¹i cña tiÕng ViÖt C©u 6. Sai C©u 8. Lµm cho néi dung cña c©u dÔ hiÓu h¬n B. . C©u 2.25 ®iÓm ) C©u 1 2 3 4 5 6 7 8 §¸p C C C D B A A B ¸n B. T¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng.mçi c©u 0. Theo c¸c néi dung mµ chóng biÓu thÞ B. Trong c©u. g¹ch ch©n díi nh÷ng c©u ®ã.Cã söa dông mét sè c©u cã tr¹ng ng÷ ®óng. Theo môc ®Ých nãi cña c©u C©u 7.Cã söa dông c©u ®Æc biÖt vµ rót gän ®óng. §óng B. BiÖn ph¸p tu tõ trong c©u D. §Ó nhÊn m¹nh. chuyÓn ý hoÆc thÓ hiÖn nh÷ng c¶m xóc nhÊt ®Þnh C.C. phï hîp ( 3 ®iÓm ) 3. g¹ch ch©n díi nh÷ng c©u ®ã. PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 3 ®iÓm . Cñng cè: 65 . Lµm cho c©u ng¾n gän h¬n B. II. ®óng hay sai ? A. Theo vÞ trÝ cña chóng trong c©u C. §¸p ¸n chÊm : A. Cã thÓ ph©n lo¹i tr¹ng ng÷ theo c¬ së nµo ? A. Lµm cho nßng cèt c©u ®îc chÆt chÏ D. ngêi viÕt nh»m môc ®Ých g×? A. Theo thµnh phÇn chÝnh nµo mµ chóng ®íng liÒn tríc hay liÒn sau D.

Ph¬ng ph¸p: . TiÕt 91: C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh A.KÜ n¨ng t×m hiÓu ®Ò.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. D.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.. Híng dÉn vÒ nhµ: . VÒ t tëng: . . Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bài giảng I. 4. §Ó viÖc häc c¸ch lµm bµi cã c¬ së v÷ng ch¾c h¬n. VÒ kÜ n¨ng: .ThÕ nµo lµ phÐp lËp luËn chøng minh? . b»ng chøng ch©n thùc. Bµi míi: Giíi thiÖu: Chóng ta ®· n¾m ®îc thÕ nµo lµ phÐp lËp luËn chøng minh. KiÕn thøc träng t©m: .Gióp häc sinh «n l¹i nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt( vÒ t¹o lËp v¨n b¶n vÒ v¨n b¶n lËp luËn chøng minh. B. VÒ kiÕn thøc: . 3.Các bước làm bài văn lập luận chứng minh: A. VËy ®Ó lµm ®îc bµi v¨n lËp luËn chøng minh chóng ta ph¶i n¾m ®îc c¸c c¸ch nµo? Ta vµo bµi h«m nay.PhÇn: I..§A: Lµ mét phÐp lËp luËn dïng nh÷ng lÝ lÏ. 2.. ThiÕt bÞ d¹y häc: . 2.Thu bµi vµ nhËn xÐt giê lµm bµi.Bíc ®Çu n¾m ®îc c¸ch thøc cô thÓ trong viÖc lµm mét bµi v¨n lËp luËn chøng minh. th¶o luËn nhãm.). lËp dµn ý.Nªu vÊn ®Ò.. thuyÕt tr×nh. nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý vµ nh÷ng lçi cÇn tr¸nh trong lóc lµm bµi.. E. C. Hãy chứng 66 ../.Häc bµi có vµ chuÈn bÞ bµi míi “C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh” . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.GV: B¶ng phô. viÕt ®o¹n v¨n. Ho¹t ®éng d¹y . . KiÓm tra: . Ng÷ liÖu: (Sgk-t/48) GV: Chép đề lên bảng Đề: Nhân dân ta thường nói “Có chí thì nên”.häc: 1. ®· ®îc thõa nhËn ®Ó chøng tá luËn ®iÓm míi (CÇn ®îc chøng minh) lµ ®¸ng tin cËy.

? Đề bài có y/c ta phân tích ND câu tục ngữ như VH không? ? Vậy với đề bài này đòi hỏi người viết cần phải làm gì? ? Câu tục ngữ KĐ điều gì? ? Em hiểu “chí” là gì? ? Chí giúp gì cho con người? ? Trong hai cách lập luận ở mục c, lập luận nào là nêu dẫn chứng xác thực, lập luận nào nêu lý lẽ ? Cần lấy dẫn chứng ở đâu để chứng minh? ? Một bài văn nghị luận gồm mấy phần đó là những phần nào? ? Bài văn chứng minh có nên đi ngược quy luật chung đó không? ? MB chúng ta cần nêu lên vấn đề gì? ? Phần thân bài chúng ta cần phải làm gì

minh tính đúng đắn của câu tục - Không ngữ đó. B. Ph©n tÝch: 1. Tìm hiểu đề và tìm ý: - Nhận thức chính xác a. Xác định y/c chung của đề. th«ng tin trong câu TN và chøng minh rằng th«ng tin đó là đúng b. Xác định vấn đề cần CM. đắn. - Vai trò, ý nghĩa của “chí” - Lµ hoài bão, ý chí, nghị lực và lòng kiên trì - Ai có nó sẽ thành công trong cuộc sống c. Chứng minh: Muốn viết được bài văn chứng - Ý 1 lý lẽ - Ý 2 dẫn chứng xác minh, người viết phải tìm hiểu kỹ đề bài, nắm chắc nhiệm vụ thực nghị luận đặt ra trong đề bài đó - Tấm gương có thật, tiêu biểu trong cuộc 2. Lập dàn bài: sống - Ba phần: MB, TB, KB - Phải đi đúng trình tự a. Mở bài:

- Nêu luận điểm cần b. Thân bài: chứng minh - Nêu dẫn chứng, lý lẽ, tức là xét về lý và xét c. Kết bài: về thực tế. ? Nhiệm vụ của phần KB - Nêu ý nghĩa của luận là gì? điểm đã được chứng 3. Viết bài: minh GV: Gọi HS đọc 3 đoạn - Đọc MB ? Khi MB có cần lập luận - Cần: không? Ba cách MB đó có (1) Chí là điều không khác nhau về cách lập thể thiếu cho những ai luận đó như thế nào? muốn thành đạt. 67

(2) Không có chí thì không thành đạt (3) Ai cũng muốn thành đạt, nhưng không phải ai cũng có chí để dẫn đến thành công. ? Làm thế nào để đoạn - Các từ nối tiếp: Thật đầu tiên của TB liên kết vậy; đúng như vậy với phần mở bài? GV: Ngoài cách nói như vậy còn có cách nói: trước tiên chúng ta thấy, có thể nói... ? Nên viết đoạn phân tích - Nêu lý lẽ trước, phân lý lẽ ntn? tích sau ? Nên đưa dẫn chứng ntn? - Dẫn chứng tiêu biểu GV: Yêu cầu HS viết - Viết KB đoạn KB ? KB ấy đã tương ứng với phần MB chưa GV: Lưu ý HS đây là 4. Đọc lại và sửa chữa: khâu quan trọng không nên bỏ qua ? Muốn làm bài văn lập - Ghi nhớ ý 1 luận CM ta cần phải thực hiện mấy bước đó là những bước nào? ? Dẫn bài của một bài văn - Ghi nhớ ý 2 gnhị luận gồm mấy phần? Nhiệm vụ của từng phần là gì? ? Để các phần, các đoạn - Ghi nhớ ý 3 trong bài văn có sự liên kết ta cần phải làm gì? *. Ghi nhớ: (Sgk-t50) GV: Gọi HS đọc ghi nhớ II- Luyện tập: GV: Hướng dẫn HS luyện tập 3. Cñng cè: - Bµi tËp 1,2: Häc sinh tù lµm - VÒ ý nghÜa, c©u tr¹ng ng÷ vµ ®o¹n th¬ gièng nh c©u tr¹ng ng÷ ë môc I 68

4. DÆn dß: - Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. - Hoµn thµnh c¸c phÇn bµi tËp cßn l¹i. - Xem bµi: “LuyÖn tËp lËp luËn chøng minh” ./. TiÕt 92: LuyÖn tËp lËp luËn chøng minh A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: - Hs cñng cè nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn Cm. VËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo viÖc lµm mét bµi v¨n Cm cho mét nhËn ®Þnh mét ý kiÕn vÒ mét vÊn ®Ò XH gÇn gòi, quen thuéc. 2. VÒ t tëng: - Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc tÝch cùc lµm bµi lËp luËn chøng minh. 3. VÒ kÜ n¨ng: - KÜ n¨ng thùc hµnh c¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn. B. KiÕn thøc träng t©m: - PhÇn: C. Ph¬ng ph¸p: - Nªu vÊn ®Ò, th¶o luËn nhãm, thuyÕt tr×nh. D. ThiÕt bÞ d¹y häc: - GV: B¶ng phô. - HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. E. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. KiÓm tra: - C¸c bíc lµm bµi v¨n lËp luËn Cm. - Nªu néi dung têng bíc lËp dµn bµi. - §A: - Gåm 4 bíc. (Néi dung TiÕt 91). 2. Bµi míi: Giíi thiÖu: Chóng ta ®· n¾m ®îc thÕ nµo lµ lËp luËn chøng minh, n¾m ®îc c¸ch lËp luËn chøng minh. §Ó mét lÇn n÷a kh¾c s©u kü n¨ng nµy chóng ta vµo tiÕt luyÖn tËp h«m nay. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV: Chép đề bài lên bảng Đề bµi: (SGK-t/51) (?) Nêu các bước làm 1 bài - 4 bước 1. Tìm hiểu đề và tìm ý: văn NL a. Tìm hiểu đề (?) Đề bài y/c chúng ta CM - Vấn đề cần CM: biết ơn vấn đề gì? những người tạo thành quả cho mình được hưởng (?) Y/c lập luận CM ở đây - Lập luận CM ®òi hỏi ta phải làm ntn? + Giải thích ngắn gọn 2 câu TN 69

ph¶i nhí ®Õn ngêi lµm ra thµnh qu¶ ®ã.20/11 . + Ngày quốc tế phụ nữ . đạo lí + Tham gia các phong trào đền (?) Đạo lí trên gợi cho em ơn đáp nghĩa suy nghĩ gì? 2.Hn) LÔ héi mïa xu©n. BH. CM thống. + Lễ hội tưởng nhớ tổ tiên + Truyền thống thờ cúng tổ tiên .®Òn mÉu ©u c¬ 70 .nªu luËn ®iÓm trÝch dÉn b. Th©n bµi : + Gi¶i thÝch: NghÜa ®en: ®îc ¨n mét qu¶ ngon ngät lµ ta ph¶i nhí ®Õn ngêi trång c©y.Là những hành động -> ghi nhớ công ơn cha mẹ nghĩa ntn? phù hợp với truyền + Biết ơn Đảng. Më bµi : DÉn d¾t.Giỗ tổ HV.. biÓu hiÖn ©n nghÜa thuû chung cña con ngêi VN giµu t/c > §îc thõa hëng nhiÒu VC vµ tinh thÇn ngµy nay chóng ta ph¶i biÕt ¬n líp ngêi ®i tríc LËp luËn b»ng dÉn chøng Giç tæ Hv 10/3 ©m lÞch LÔ héi lµng Giãng ( Gia l©m." có ND ntn? (?) Em sẽ đưa ra những biểu hiện nào trong thực tế để chứng minh cho đạo lí trên? .Những biểu hiện.. Lập dàn bài: GV: Y/c HS xem lại dàn bài đã lập trong tiết trước a.27/2 (?) Những ngày này có ý .Thắp hương ngày + Ngày nhà giáo VN giỗ.+ Đưa ra các luận điểm phụ + Rút ra bài học (?) Em hãy diễn giải xem đạo lí "ăn quả. THĐ + Ngày thương binh liệt sĩ .27/7 + Ngày thầy thuốc VN .8/3 . Tìm ý lòng biết ơn .Là biểu hiện của b. + Chøng minh: LËp luËn b»ng lÝ lÏ: “ ¨n qu¶ nhí kÎ trång c©y” vµ “ Uèng níc nhí nguån” lµ biÓu hiÖn c¶u lßng biÕt ¬n. mùng 1.. NghÜa bãng: ¨n qu¶ ë ®©y chØ sö dông thµnh qu¶ lao ®éng c¶u kÎ kh¸c( Kh«ng h¼n lµ ¨n hoa qu¶)..

qua bµi v¨n. cho 4. NX. 4. t«n vinh ®Î häc trß ®îc biÕt ¬n c«ng lao thÇy c«. triển khai theo luận điểm "học trò biết ơn thầy cô giáo" .Xem bµi: “§øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå” . kÕt hîp víi gi¶i thÝch. hi sinh 1 phÇn c¬ thÓ. lêi nãi.lµ nÐt ®Ñp trong nh©n c¸ch lµm ngêi. . > §ã lµ nh÷ng ho¹t ®éng phï hîp víi t tëng. 27/7 : ngµy th¬ng binh liÖt sÜ. KÕt luËn : §¹o lÝ trªn cho em nh÷ng suy nghÜ s©u s¾c vÒ lßng biÕt ¬n.Gọi HS đọc. . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. ®¹o lÝ cña DT c.NhËn ra vµ hiÓu ®îc NT nghÞ luËn cña t¸c gi¶ trong bµi. trong quan hÖ víi mäi ngêi.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc./. ®Æc biÖt lµ c¸ch nªu dÉn chøng cô thÓ. Viết đoạn văn: KB và 1 đoạn phần TB. 20/11: ngµy nhµ gi¸o Vn.Viết đoạn văn nhóm .Giao nhiệm vụ cho 3 . trong viÖc lµm.C¶m nhËn ®îc. 3.Nhí vµ häc thuéc ®îc mét sè c©u v¨n hay. toµn diÖn.Hoµn thµnh tiÕp bµi tËp cßn l¹i. gi¶n dÞ trong lèi sèng. bµi viÕt.Nhí tíi «ng bµ tæ tiªn ngêi ®· khuÊt Nhí tíi c«ng ¬n sinh thµnh x©y ®¾p cho gia ®×nh ®Ó con ch¸u ®îc thõa hëng. b×nh luËn ng¾n gän mµ s©u s¾c. tiªu biÓu trong bµi 71 . . Kiểm tra và sửa chữa: điểm 3. TiÕt 93: §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå (Ph¹m V¨n §ång) A. 8/3: BiÕt ¬n nh÷ng ngêi phô n÷ cã vai trß to lín víi XH vµ CS h«m nay. Cñng cè: . GV: Y/c HS viết đoạn MB. mét trong nh÷ng phong c¸ch cao ®Ñp cña BHå lµ ®øc tÝnh gi¶n dÞ. Híng dÉn vÒ nhµ: .TiÕp cho HS ®äc bµi lµm vµ nhËn xÐt. . VÒ kiÕn thøc: . nhí tíi nh÷ng ngêi ®· hi sinh ®êi m×nh.

T×m hiÓu chó thÝch: (?) Em đã thu nhận được . C. gi¶n dÞ trong lèi sèng. Ph¬ng ph¸p: . HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV nêu y/c đọc: vừa I. VÒ kÜ n¨ng: .HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. Tác giả: những thông tin nào về tác biết . KiÕn thøc träng t©m: .RÌn kÜ n¨ng ®äc. Bµi míi: Giíi thiÖu: : ë bµi th¬ “ ®ªm nay B¸c kh«ng ngñ” cña Minh HuÖ chóng ta ®· rÊt xóc ®éng tríc h×nh ¶nh gi¶n dÞ cña ngêi cha m¸i tãc b¹c. trong quan hÖ víi mäi ngêi.2. V¨n b¶n: VB. D. câu KĐ 2.ngêi céng sù gÇn gòi nhiÒu n¨m v¬Ý B¸c Hå. Ho¹t ®éng d¹y .ngêi häc trß xuÊt s¾c.vÊn ®¸p. KiÓm tra: (?) Tác giả ĐTM đã nhận định ntn về phẩm chất của TV? Điểm nổi bật trong NT NL ở bài văn này là gì? ..PhÇn II. nhấn mạnh vào câu cảm.häc: 1. trong quan hÖ 72 . ThiÕt bÞ d¹y häc: . suèt ®ªm kh«ng ngñ. 3. thÝch SGK. trong viÖc lµm. chóng ta l¹i thªm mét lÇn n÷a nhËn râ thªm phÈm chÊt cao ®Ñp nµy cña Ct HCM qua mét ®o¹n v¨n xu«i NL ®Æc s¾c cña cè thñ tíng Ph¹m V¨n §ång. cộng giả PVĐ? sự gần gũi nhiều năm với Bác (?) Cho biết xuất xứ của . E. l¬ng t©m cña thêi ®¹i” (1970) ND: §øc tÝnh gi¶n dÞ cña BH trong ®êi sèng. VÒ t tëng: . TrÝch “ Chñ tÞch HCM tinh hoa khÝ ph¸ch cña dt. Cßn h«m nay. bµi viÕt.Đáp án: Vở ghi mục b. TiÕp xóc v¨n b¶n: mạch lạc vừa sôi nổi cảm 1. .GV: B¶ng phô.Tr¶ lêi theo chó b.. §äc v¨n b¶n: xúc.Gi¸o dôc cho c¸c em ®øc tÝnh gi¶n dÞ. lêi nãi. B.Nªu vÊn ®Ò.Là học trò xuất sắc.Trình bày theo sự hiểu a. hiÓu TP NL.. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. 2.

Qua thời gian vẫn giữ còn ca ngợi phẩm chất nguyên phẩm chất cao quý này: trong sáng.(?) VB viết theo thể loại gì? Vì sao em biết được điều đó? (?) MĐ NL của VB này là gì? . giản dị ntn? thanh bạch..MB . . Bè côc: .HS dùa sgk tr¶ lêi. Còn lại: Biểu hiện + 2 ®o¹n: về đức tính gián dị §o¹n 1(®1.Thể loại: Nghị luận CM víi mäi ngêi.Giúp mọi người hiểu về đức tính giản dị của Bác .Bè côc bµi viÕt cã g× ®¸ng lu ý? v× sao? . thanh đạm (?) Để ca ngợi tgiả đã .1.2): Nªu L§.Không có phần KB sù nhÊt qu¸n gi÷a cuéc ®êi CM vµ cuéc sèng thanh lÞch cña BH §o¹n 2( ®3.Thể loại: Nghị luận CM GV: Y/c HS quan sát vào câu mở đầu (?) Ở câu văn này t¸c giả đã đề cập đến điều gì trong phẩm chất của Bác? Điều đó được thể hiện ở đâu? (?) Ngoµi nhận định tgiả .Nªu luËn ®iÓm chÝnh cña bµi? . trong lêi nãi vµ trong bµi viÕt. c. tuyệt đẹp: Nhận Kh«ng cã kÕt định về đức tính giản dị luËn( ®©y lµ ®o¹n củ Bác trÝch) 2. Tõ khã: (SGK-t/54) 3.BC trực tiếp SD phương thức gì để ca ngợi? (?) Căn cứ vào đâu mà . + sống bình thường => Nhất quán 73 .Gi¶i thÝch tõ khã. .Tính từ ca ngợi phẩm dùng những từ thuộc từ chất loại gì? (?) Ngoa× NL tgiả còn .5) Cm sù gi¶n dÞ c¶u BH II.Nhiều năm sống cạnh tgiả có thể KĐ chắc chắn Bác như vậy? (?) Câu nhận định này .. Nhận định về đức tính giản dị của Bác: .Phân tích văn bản: 1. .Đời: + HĐ chính trị.4.

thành quả của người LĐ .Ở việc làm nhỏ đó . Biểu hiện về đức tính giản dị của Bác: * Trong lối sống .nằm ở phần nào của VB? GV bình: Sự nghiệp vì dân. ngưỡng mộ .Trong cách nói và viết 2. cảm phục.câu cảm . vì nước (?) Trọng t©m NL nằm ở phần nào của VB? (?) ĐS GD của Bác được thể hiện trên những phương diện nào? (?) Tính giản dị của Bác được thể hiện trong bữa cơn ntn? (?) Em có NX gì về bữa ăn của 1 vị CT nước? GV dẫn câu thơ: .Kính trọng..TB . (?) Tác giả đã bình về bữa ăn của Bác bằng câu văn nào? (?) Lời bình luận đó chứng tỏ Bác quý trọng điều gì? (?) Bác GD trong cách ở ntn? (?) Vì sao với cương vị 1 CT nước Bác lại ở nhà sàn? Em có NX gì về cách ở của Bác? GV dẫn câu thơ: Nơi Bác ở sàn mây.Không để rơi vãi 1 hạt cơm . vách gió Sớm nghe chim rừng hót quanh nhà (?) Tác giả đã bình và ca ngơị cách ở của Bác = dấu hiệu NT gì? (?) Câu cảm giúp tác giả bộc lộ cảm xúc gì? (?) Tác giả CM cách LV của Bác GD ntn? GV dẫn câu thơ: BH đó 74 . tao nhã .Cách LV: suốt đời.Bữa ăn: đạm bạc. dân dã.Cách ở: nhà sàn .Bác thường để lại đĩa thịt gà mà ăn trọn mấy quả cà xứ Nghệ . đời thường ..Tránh nói to và đi rất nhẹ ở trong vườn.Giữ nét đẹp truyền thống => Thanh bạch. người phục vụ . suốt ngày .Ăn xong bát úp gọn gàng .Trong lối sống .

(?) Để CM cách LV GD của Bác tgiả đã SD BPNT nào? BPNT đó cho thấy trong công việc Bác là người ntn? (?) Những chứng cứ tgiả đưa ra để CM có tính thuyết phục không? Vì sao? GV: y/c HS lấy dẫn chứng trong thơ.ĐS cao đẹp về tinh => ĐS văn minh thần.Hoà hợp ..Chọn lọc.. . không màng đến VC (?) Ở đoạn văn này. Bác trong cách nói và viết tgiả đã dẫn ra câu nói nào của Bác? (?) Vì sao tgiả lại dùng .NT: liệt kê -> Cần mẫn..chiếc . cảm hoá lòng TĐ đến mọi người ntn? người và khơi dậy lòng yêu nước 75 .Nước VN. nói được (?) Lời nói và cách viết dó -> Lôi cuốn.. tiêu biểu .Là câu nói nôpỉ tiếng. dễ những câu nói đó để CM dễ thuộc.Lí do: hoà mình với cuộc đấu tranh gian khổ của nhân dân ..Muốn nhân dân hiểu trong cách nói và viết? được. để . văn. chu đáo ..Không có gì. * trong cách nói và viết làm sáng tỏ sự GD của .Nói và viết ngắn gọn. trong ĐS để CM đức tính GD của Bác .SD tranh minh hoạ thêm GV: y/c HS quan sát đoạn văn thứ 2 (?) Tác giả đã giải thích lí do Bác sống GD = những lí lẽ nào? GV bình (?) Theo tgiả thì ĐS VC và ĐS tâm hồn phong phú của Bác có mqh với nhau ntn? (?) Vì sao tgiả nói đó là ĐS văn minh? . dễ nhớ hiểu cho sự GD trong cách nói vad viết của Bác? (?) Lí do gì khiến Bác GD . làm được.

thuyÕt tr×nh.RÌn kÜ n¨ng thùc hµnh chuyÓn ®æi.So¹n bµi : ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng.Viết cho ai?.Luyện tập: phần LT 3. ThiÕt bÞ d¹y häc: .Em h·y nªu mét biÓu hiÖn cña em vÒ lèi sèng gi¶n dÞ? 4./.. 3. Ph¬ng ph¸p: . C. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1..Tự bộc lộ GD ntn? (?) Qua VB em học tập . th¶o luËn nhãm. KiÕn thøc träng t©m: . Ghi nhí: (SGK-t/55) . tgiả PVĐ? thực tế.Y/c HS về nhà làm BT IV. *. Cñng cè: . .Dẫn chứng cụ thể. TiÕt 94: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng A.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.HS n¾m ®îc kh¸i niÖm c©u chñ ®éng.Tôi nói.Nªu vÊn ®Ò. toàn điểm "Đức tính.. 2. VÒ kÜ n¨ng: .Dẫn chứng toàn diện. . D.T×m hiÓu nh÷ng c©u v¨n. B. .GV: B¶ng phô.Lí lẽ chặt chẽ cách nào? (?) Qua VB em hiểu thêm điều gì về Bác? (?) Là HS chúng ta cần ..Gäi HS ®äc ghi nhí.. VÒ t tëng: . (?) Để làm sáng tỏ luận . n¾m ®îc môc ®Ých cña viÖc chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng. . VÒ kiÕn thøc: .Lập luận chặt chẽ III. Cñng cè: . c©u bÞ ®éng." tác giả diện đã CM đức tính GD = .. 76 .Tổng kết: được điều gì ở PP NL của ...GV giảng: BH GD trong lời nói: .PhÇn I.HS ®äc. th¬ ca ngîi ®øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå .

C©u bÞ ®éng.NLa.Đọc 1. gi÷a c©u. được hđ của người khác hướng đến gọi là câu gì? (?) Tham gia cấu tạo câu bị . "được": Xe bị hết xăng -> xe hết xăng (nghĩ không thay đổi) 77 . được động thường chứa những từ nào? (?) Vậy qua đây em hiểu thế nào là câu CĐ? Thế nào là câu BĐ? GV: Gọi HS đọc ghi nhớ . Ngữ liệu : (SGK-t/57) trên bảng phụ 2. Câu chủ động và câu bị động : GV: Gọi HS đọc ngữ liệu .NLb. 2. người thực hiện 1 hđ hướng vào người khác gọi là câu gì? (?) Câu có CN chỉ người . Ghi nhớ 1: (SGK-t/57) GV: y/c HS lấy VD . KiÓm tra: . Ta vµo bµi h«m nay.§A: Tr¹ng ng÷ cña c©u chóng thêng n»m ë c¸c vÞ trÝ: §Çu c©u. Phân tích ngữ liệu : (?) Ý nghĩa của CN trong 2 .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Đọc ghi nhớ *.häc: 1. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt I. CN: Mọi người -> chủ câu trên khác nhau ntn? thể của hđ (Chỉ ra chủ thể và đối ..Giảng thêm về câu bị động không chứa từ "bị". CN: Em ->đối tượng tượng của hành động) của hành động (?) Câu mà có CN chỉ . Ho¹t ®éng d¹y . ta ph¶I lµm nh thÕ nµo.Tr¹ng ng÷ cña c©u chóng thêng ®îc n»m ë c¸c vÞ trÝ nµo trong c©u? .Bị.Lấy VD . cuèi c©u.C©u chñ ®éng. §ã lµ hai lo¹i c©u chñ ®éng vµ bÞ ®éng vµ ®Ó chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc sèng cã nh÷ng lóc chóng ta tr×nh bµy mét ®iÒu nµo ®ã nhng chñ thÓ cã thÓ bÞ thay ®æi tõ ®ã lµm cho c©u nãi gi¶m ®i vÒ ý nghÜa biÓu ®¹t. E.

Ngữ liệu: (SGK-t57) 2. Ghi nhớ 2: (SGK-t58) III. lô gíc hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") GV: Gọi HS đọc phần ngữ liệu (?) Em sẽ chọn câu nào để điền vào chỗ trống? Vì sao em chọn như vậy? GV giảng: Câu trước đã nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") vì vậy sẽ là hợp lí. .. Câu trước đã nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") vì vậy sẽ là hợp lí.GV cho HS làm BT nhanh: Tìm câu BĐ tương ứng với câu CĐ sau: .Y/c HS thảo luận nhóm *.Câu trước đã nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") vì vậy sẽ là hợp lí.. lô gíc hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") (?) Vậy việc chuyển đổi câu CĐ sang câu BĐ nhằm mục đích gì? GV: Gọi HS đọc ghi nhớ GV: Tổ chức. Mục đích của việc chuyển đổi câu CĐ thành câu BĐ: 1. -> Nam được mọi người tin yêu.. tránh sự trùng lặp + Tạo sự liên kết giữa các câu GV: Ra thêm 1 số BT (chuyển đổi từ câu CĐ -> câu BĐ) 3.ViÖc chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng vµ ngîc l¹i lµ nh»m môc ®Ých g×? 4. lô gíc hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") .Mẹ rửa tay cho em bé..NL1.Mọi người tin yêu Nam. hướng dẫn HS làm BT . + Tác giả..NL2. .Häc sinh ®äc thuéc ghi nhí 78 . DÆn dß: . Cñng cè: .Tác dụng: + Tạo sự đa dạng trong các kiểu câu. + Nhưng. -> Em be được mẹ rửa tay. Chọn câu b -> Liên kết các câu trong đoạn tốt hơn .. Phân tích: . II.Câu BĐ: + Có khi.Luyện tập: .

T×m c©u bÞ ®éng t¬ng øng víi c¸c c©u chñ ®éng ®· t×m ®îc ...HS: Häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ... nÕu chóng ta kh«ng cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng” II.ChÈu bÞ giÊy bót cho bµi kiÓm tra cña häc sinh.GV: §Ò bµi.. VÒ kiÕn thøc: .PhÇn ... Môc tiªu cÇn ®¹t: 1...§Æt 5 c©u chñ ®éng.. 3. . . ®¸p ¸n. VÒ kÜ n¨ng: .. TiÕt 95-96: ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 5 taÞ líp nghÞ luËn chøng minh A.Gióp Hs «n tËp vÒ c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh còng nh vÒ c¸c kiÕn thøc v¨n vµ Tv cã liªn quan ®Õn bµi lµm ®Ó cã thÓ vËn dông kiÓn thøc ®ã vµo viÖc tËp lµm mét bµi v¨n lËp luËn Cm cô thÓ. Bµi míi: I.. VÒ t tëng: . Ph¬ng ph¸p: D. §Ò bµi: B»ng nh÷ng hiÓu biÕt c¶u m×nh./.häc: 1.GD ý thøc tù gi¸c.RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng cã thÓ tù ®¸nh gÝa chÝnh x¸c h«n tr×nh ®é tËp viÕt v¨n nghÞ luËn cña m×nh. §¸p ¸n : . KiÓm tra: . ThiÕt bÞ d¹y häc: . E. KiÕn thøc träng t©m: . em h·y chøng minh: “ §êi sèng cña chóng ta sÏ bÞ tæn h¹i rÊt lín.. 2.” + Th©n bµi : ( 5 ®iÓm ) Gi¶i thÝch ng¾n 79 ..KiÓu bµi: NghÞ luËn CM. B. C...m«i trêng” + Më bµi ( 2 ®) DÉn d¾t vÊn ®Ò TrÝch dÉn “ §êi sèng. 2.VÊn ®Ò Cm: “ §êi sèng. Ho¹t ®éng d¹y . ch¨m chØ viÕt bµi.

GV: B¶ng phô.Nªu vÊn ®Ò. D.. . KiÕn thøc träng t©m: .HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu./. VÒ kÜ n¨ng: . . B. nhiÖm vô vµ c«ng dông cña v¨n ch¬ng trong lÞch sö loµi ngêi.Häc bµi cò vµ so¹n bµi “ ý nghÜa v¨n ch¬ng”.Thu bµi. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. Ph¬ng ph¸p: . tr×nh bµy cã c¶m xóc. DÆn dß: . dÉn chøng lý lÏ vµ lêi v¨n.RÌn kü n¨ng ph©n tÝch bè côc.Cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi sù ph¸t triÓn cña v¨n ch¬ng níc nhµ. C. ThiÕt bÞ d¹y häc: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ t tëng: . Tõ ®ã bíc ®Çu hiÓu ®îc nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ phong c¸ch nghÞ luËn v¨n ch¬ng cña Hoµi Thanh . Cñng cè: ..Häc sinh hiÓu ®îc quan niÖm cña Hoµi Thanh vÒ nguån gèc cèt yÕu.vÊn ®¸p. TiÕt 97: ý nghÜa v¨n ch¬ng (Hoµi Thanh) A. 80 . VÒ kiÕn thøc: .H×nh Thøc: céng trõ 1 ® 3. cã h×nh ¶nh trong v¨n b¶n. hËu qu¶ vÒ lò lôt. chÊt th¶i CN g©y « nhiÔm m«t trêng Sù v« ý thøc cña con ngêi -> m«i trêng kh«ng trong s¹ch VD: S«ng hång S«ng T« lÞch -> Níc r¸c th¶i Hå G¬m -> HËu qu¶: M«i trêng « nhiÔm ->tæn h¹i ®Õn ®/s con ngêi + KÕt bµi : ( 3 ®iÓm ) Kh¼ng ®Þnh m«i trêng cÇn thiÕt cho sù sèng con ngêi -> ý thøc b¶o vÖ nã . 4.PhÇn II.M«i trêng lµ g×? bao gåm nh÷ng g×? tÇm quan träng cña con ngêi víi m«i trêng sèng cña con ngêi? ý thøc b¶o vÖ m«i trêng lµ g×? Chøng minh Chøng cø vÒ ph¸ huû rõng cua con ngêi. NÕu c«ng nghiÖp ph¸t triÓn. 3. nhËn xÐt giê lµm bµi. 2.

§äc rµnh ®äc mÉu 1. Tõ khã: ®Ò g×? .Gäi 2 HS ®äc tiÕp v¨n b¶n .Bµi viÕt trÝch trong “ thÝch * ( sgk/61) v¨n b¶n theo chó V¨n ch¬ng vµ hµnh tr×nh bµy nh÷ng thÝch sgk.häc: 1. ChÝnh v× vËy mµ Hoµi Thanh ®· viÕt bµi... lµ tÝnh c¸ch. râ rµng thÓ .Yªu cÇu HS gi¶i + P1: Tõ ®Çu -> .C¶ líp theo dâi 1 nhËn xÐt . T×m hiÓu chó ch÷a c¸ch ®äc cña thÝch: HS a.Gi¶i thÝch nghÜa b. nhng cao ®Ñp” nh thÕ nµo? . Bµi míi: Giíi thiÖu: V¨n häc lµ p¶hn ¸nh thùc tÕ c/s.. lu ý + P2: §o¹n cßn l¹i loµi c¸c chó thÝch + P2: §o¹n cßn l¹i 81 .. c«ng dông cña v¨n ch? Bµi v¨n viÕt theo ¬ng. ph¬ng thøc biÓu . 1982) thÝch. lµ phÈm chÊt. 2.E.Nghe híng dÉn vµ I... T¸c gi¶: .. ë mçi thêi ®iÓm lÞch sö ®Òu cã phÇn v¨n häc ph¶n ¸nh thêi k× ®ã.GV ®äc mÉu ®o¹n .Híng dÉn HS thùc . TiÕp xóc v¨n b¶n: v¨n b¶n.ý nghÜa cña v¨n ch? VÊn ®Ò nghÞ luËn ¬ng ë v¨nb¶n nµy lµ vÊn c. §äc v¨n b¶n: m¹ch.Ph¬ng thøc nghÞ luËn ®¹t nµo? .H1: V¨n ch¬ng -> hiÖn ®îc c¶m xóc mu«n loµi cña ngêi viÕt .. t¸c nguån gèc. Ho¹t ®éng d¹y . nhiÖm vô. V¨n b¶n: ? Dùa vµo chó cña c¸c tø khã trong . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t .Tr×nh bµy theo sgk Hoµi Thanh (1909 hiÖn phÇn chó ( chó thÝch */61 ).Bè côc 2 phÇn: 3.Híng dÉn HS ®äc . lµ con ngêi Hå ChÝ Minh....NhËn xÐt.Bè côc 2 phÇn: nghÜa c¸c tõ khã mu«n loµi + P1: Tõ ®Çu -> mu«n trong v¨n b¶n.Néi dung: Bµn vÒ vÒ t¸c gi¶. ®éng” viÕt 1936 hiÓu biÕt cña em . .. Bè côc: 2 phÇn . KiÓm tra: ? Em hiÓu c©u nãi : “ Víi B¸c Hå ®êi sèng vËt chÊt gi¶n dÞ ..H2: §o¹n cßn l¹i . phÈm.§A: §ã lµ mét ch©n lý. söa 2.

Môc ®Ých: DÉn d¾t tíi luËn ®iÓm mét c¸ch bÊt ngê.6. quan niÖm vÒ nguån gèc cèt yÕu cña v¨n ch¬ng nh vËy ®· ®óng cha? . lßng th¬ng ngêi vµ réng ra lµ t×nh th¬ng c¶ mu«n vËt. ? Theo lËp luËn cña Hoµi Thanh. tù nhiªn.HS trao ®æi ®iÒu tr«ng thÊy mµ ®au ®ín lßng”. ? Theo em. .5. nguån gèc cèt yÕu cña v¨n ch¬ng lµ g×? .Nghe.1. c¸i qt nhÊt chø cha ph¶i lµ tÊt c¶. ghi nhí c¶m høng “ Nh÷ng . Bµ huyÖn Thanh Quan viÕt “ Qua ®Ìo ngang” bëi : “ Nhí. céi nguån cña t¸c phÈm v¨n 82 .4. => Lßng th¬ng ngêi lµ . Nguån gèc cèt yÕu + Nguån gèc cèt cña v¨n ch¬ng: yÕu cña v¨n ch¬ng.Nguån gèc cèt yÕu t×nh th¬ng c¶ mu«n cña v¨n ch¬ng lµ vËt. Nã ®· ®îc chøng minh trong thùc tÕ v¨n ch¬ng GV lÊy VD: NguyÔn §«ng T©y kim cæ Du viÕt TK dùa trªn . -KÓ chuyÖn 1 thi sÜ Ên §é khãc nøc në khi thÊy mét con chim bÞ th¬ng r¬i xuèng ch©n m×nh.gia2” Qu¶ thËt. mu«n loµi.Gäi HS ®äc phÇn 1 cña v¨n b¶n ? ChØ râ luËn ®iÓm phÇn em võa ®äc? ? Më ®Çu v¨n b¶n t¸c gi¶ ®· kÓ chuyÖn g×? KÓ nh vËy nh»m môc ®Ých g×? II.T¸c gi¸ nãi cèt yÕu lµ nãi tíi c¸i chÝnh.10.Quan niÖm rÊt ®óng ®¾n vµ s©u s¾c.3. mu«n loµi.2. ? T×m bè côc cña v¨nb¶n? .11.7.§äc v¨n b¶n ( Tõ b¶n: ®Çu -> mu«n loµi ) 1.. Ph©n tÝch v¨n . hÊp dÉn...

..ý nghÜa vµ c«ng luËn vÒ vÊn ®Ò dông cña v¨n ch¬ng. ch¬ng chÝnh lµ thiªn nhiªn.Ph¶n ¸nh cuéc sèng ? Theo lËp luËn cña t¸c gi¶ th× tríc hÕt v¨n ch¬ng cã ý . lßng nh©n ¸i cña t¸c gi¶. ý nghÜa . tõ nh÷ng nhu cÇu gi¶i trÝ. Trong thùc tÕ dông cña v¨n ch¬ng: vÉ cã thÓ b¾t nguån a.Lµ h×nh ¶nh lµ kÕt dung ë ®©y cã qu¶ cña sù ph¶n nghÜa lµ g×? ¸nh. Qua c¶m nhËn cña nhµ v¨n ®· ®îc t¸i hiÖn trªn trang giÊy. ? Nhng theo em. tr¶ lêi c©u + Gäi HS ®äc phÇn hái 2 cña v¨n b¶n ? §o¹n v¨n nghÞ . + §äc.ch¬ng ch©n chÝnh ®Òu xuÊt ph¸t tõ t×nh th¬ng. ? Em hiÓu h×nh .S¸ng t¹o ra sù sèng. v¹n vËt vµ chñ yÕu lµ cuéc sèng cña con ngêi. quan niÖm trªn ®· ®Çy ®ñ cha? V× sao? + Quan niÖm trªn lµ ®óng nhng cha ®Çy 2. . ? Em h·y t×m dÉn lam lò cña ngêi d©n chøng ®Ó chøng ( nh÷ng c©u h¸t minh ®iÒu ®ã ( lÊy than th©n )..Ph¶n ¸nh cuéc sèng.HS nghe . GV: §èi tîng cña v¨n . c«ng ®ñ.v¨n ch¬ng cßn s¸ng t¹o ra sù sèng”. thÕ giíi néi t©m cña con ngêi.VD: Ca dao ph¶n nghÜa g×? ¸nh cuéc sèng vÊt v¶ . 83 . ý nghÜa: tõ lao ®éng. g×? LuËn ®iÓm ®ã + C©u v¨n thÓ hiÖn thÓ hiÖn râ nhÊt ë luËn ®iÓm c©u v¨n nµo? “ V¨n ch¬ng sÏ lµ h×nh dïng cña sù sèng mu«n h×nh v¹n tr¹ng.

c¸c t¸c phÈm v¨n V¨n b¶n: “ Tinh thÇn häc ®· häc trong yªu níc cña nh©n ch¬ng tr×nh ). còng chñ yÕu híng th¶o luËn vµo t×nh c¶m cña . C«ng dông: => Gióp cho ngêi ®äc cã t×nh c¶m. v¨n ch¬ng? GV gi¶i thÝch: V¨n ch¬ng s¸ng t¹o ra sù sèng cã nghÜa lµ v¨n ch¬ng dùng lªn nh÷ng h×nh ¶nh ®a ra nh÷ng ý tëng mµ cuéc sèng hiÖn t¹i cha cã. cña thiªn em thÊy theo Hoµi nhiªn.dÉn chøng: thÕ giíi Hoµi Thanh v¨n ch. cã t×nh x©y dùng. Thanh c«ng dông + HS nghe cña v¨n ch¬ng lµ g×? b. biÕt l¹i... biÕn c¶m.Nghe.. nh©n d©n VN.S¸ng t¹o ra sù sèng. suy nghÜ...cã”. cã lßng vÞ tha: chóng thµnh t¬ng “ . d©n ta” ph¸n ¸nh tinh thÇn yªu níc.loµi vËt trong DÕ ¬ng cßn cã ý nghÜa mÌn phu lu kÝ. thÕ g×? giíi loµi chim trong: “ Em h·y t×m dÉn Lao xao” chøng ®Ó lµm s¸ng tá ý nghÜa Êy cña .. . ? Ngoµi ra -> theo . chèng gi¾c ngo¹i x©m cña d©n téc.. c¸i ®Ñp. c¸i hay cña ? Theo dâi v¨n b¶n c¶nh vËt..V¨n ch¬ng gióp cho mäi ngêi phÊn ®Êu ngêi ®äc. Tæng kÕt: GV: V¨n ch¬ng xuÊt ph¸t tõ t×nh c¶m v× vËy t¸c dông cña v¨n ch¬ng + §äc v¨n.T¸c gi¶ lËp luËn * Ghi nhí: (SGK-t63) 84 . hoÆc cha ®ñ møc cÇn cã ®Ó .gÇy.. cã lßng vÞ tha III.

Êy? + HS kh¸i qu¸t: . to lín trong ®êi sèng ? Qua t×m hiÓu bµi con ngêi. Híng dÉn vÒ nhµ: ? H·y dùa vµo kiÕn thøc v¨n häc ®· häc.GV: theo c¸ch lËp . gi¶i thÝch vµ t×m dÉn chøng ®Ó chøng minh cho c©u nãi : “ V¨n ch¬ng……….ngêi ®äc mµ v¨n b»ng c¸ch suy tëng ch¬ng ch©n chÝnh gi¶ ®Þnh nh»m lµm lµ lßng nh©n ¸i vÞ næi bËt t¸c dông cña tha cao c¶. v¨n ch¬ng. võa cã c¶m xóc. LuyÖn tËp – cñng cè: ? §Æc s¾c nghÖ thuËt nghÞ luËn cña Hoµi Thanh ë bµi nµy lµ g×? ( võa cã lý lÏ.So¹n bµi : “ Sèng chÕt mÆc bay” . v¨n theo em nÐt + §äc ghi nhí ( SGK ) ®Æc s¾c trong nghÖ thuËt nghÞ luËn cña bµi v¨n nµy lµ g×? ? §iÒu t¸c gi¶ kh¼ng ®Þnh ë v¨n b¶n nµy lµ ®iÒu g×? 3. c¶m xóc mãn ¨n tinh thÇn . . míi c¶m nhËn ®îc c¸i kÕt thóc bµi v¨n t¸c ®Ñp. h×nh ¶nh) 4.ChuÈn bÞ bµi kiÓm tra v¨n häc .ND: V¨n ch¬ng cã ý kh«ng thÓ thiÕu nghÜa vµ c«ng dông cña con ngêi. 85 . c¸i hay cña gi¶ ®· chän c¸ch thÕ giíi con ngêi vµ lËp luËn nµo? T¸c chÝnh b¶n th©n dông cña c¸ch viÕt m×nh./. Nhê v¨n ? §äc ®o¹n v¨n cuèi ch¬ng mµ con ngêi cïng vµ cho biÕt. s½n cã” .NT: Bµi v¨n võa cã luËn cña t¸c gi¶ th× lÝ lÏ võa cã h×nh v¨n ch¬ng chÝnh lµ ¶nh.

GD ý thøc «n tËp. Thñ ph¸p liÖt kª sö dông 1. KiÕn Thøc Gióp Hs «n tËp. 2. khuyªn nhñ. ThÓ hiÖn søc m¹nh cña lßng thÝch hîp cã t¸c dông yªu níc víi nhiÒu s¾c th¸i kh¸c nhau b. (4) khai th¸c tèt ®iÒu kiÖn. nhÊn ch×m ®îc nhiÒu biÓu hiÖn ®a d¹ng cña chän läc tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ë mäi tÇng líp. KiÓm tra: . Tù luËn : (8 ®iÓm) 86 . Th¸i ®é: . C©u 2: Nèi mét néi dung ë cét A víi mét néi dung thÝch hîp ë cét B ®Ó ®îc 2 c©u v¨n ®óng víi néi dung cña bµi “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” ( HCM) A B a. tôc ng÷ vÒ (2) nh×n nhËn gi¸ trÞ con ngêi. cñng cè kiÕn thøc vÒ tôc ng÷ vµ v¨n nghÞ luËn( mét sè v¨n b¶n chøng minh) 2. Tr¾c nghiÖm: (2 ®iÓm) C©u 1 : Nèi néi dung c«t A víi néi dung cét B ®Ó ®îc mét nhËn ®Þnh ®óng. hoµn c¶nh tù nhiªn ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt. Môc tiªu cÇn ®¹t : 1.. con ngêi vµ x· héi trong c¸ch häc. giai cÊp. ThÓ hiÖn sù phong phó víi lít qua. 3. C¸c ®éng tõ: kÕt thµnh . §Ò bµi : A. A B (1) nh×n nhËn c¸c quan hÖ víi con Díi h×nh thøc nhËn xÐt. B. c¸ch sèng vµ c¸ch truyÒn ®¹t rÊt nhiÒu bµi øng xö h»ng ngµy. häc bæ Ých vÒ c¸ch : (3) nhËn biÕt c¸c hiÖn tîng thêi tiÕt. ®Þa ph¬ng. løa tuæi.GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS cho tiÕt kiÓm tra ( giÊy kiÓm tra. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng lµm bµi..TiÕt 98: KiÓm tra v¨N I. C¸c bíc lªn líp: 1.) I. tr¶ lêi c©u hái còng nh häc tËp nghÖ thuËt ghÞ luËn cña c¸c t¸c gi¶ ®Ó tr×nh bµy bµi viÕt. bót. ngêi víi giíi tù nhiªn. B. tù gi¸c lµm bµi.

§a ®Êt níc tho¸t khái ®ãi nghÌo l¹c hËu. ®îc”. hÖ thèng luËn cø ®Ó lµm râ B¸c gi¶n dÞ Trong ®êi sèng hµng ngµy: B÷a ¨n. TiÕt99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng ( tiÕp) A. Híng dÉn vÒ nhµ: . 2. ®å dïng. 3. 3. Lu ý: H×nh thøc tr×nh bµy 2.C©u 1: Nªu hÖ thèng luËn cø mµ t¸c gi¶ ®· sö dông ®Ó lµm râ luËn ®iÓm cña bµi v¨n “ §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå” ( Ph¹m V¨n §ång) C©u 2: Ngoµi sù thÓ hiÖn trong c¸c cuéc kh¸ng chiÕn. Cñng cè: ... gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. . Tù luËn : ( 7 ®) C©u 1( 4 ®iÓm). bµi viÕt -> DÉn chøng cô thÓ C©u 2 : ( 4 ®iÓm) Tinh thÇn yªu níc cßn thÓ hiÖn trong lao ®éng -> lµm giµu cho ®Êt níc.> (2) C©u 2 : a -> 2 b -> 1 B. §¸p ¸n : A. nhÊt lµ ë thêi kú hiÖn nay? II.Hs n¾m ®îc nh÷ng c¸ch chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng.Thu bµi./. Tr¾c nghiÖm: (2®iÓm) C©u 1 : A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. tiÕp thu cã chän läc gi¸ trÞ cña v¨n ho¸ thÕ giíi. VÒ kÜ n¨ng: . nhËn xÐt giê lµm bµi. 87 . . c¸i nhµ.Ph©n biÖt c©u cã tõ “bÞ. ®îc” b×nh thêng víi c©u bÞ ®éng cã tõ “ bÞ.Häc bµi cò vµ so¹n bµi “ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng ( tiÕp)”..RÌn kÜ n¨ng chuyÓn ®æi c©u. tinh thÇn yªu níc cßn thÓ hiÖn nh thÕ nµo trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc. sö dông c©u chñ ®éng vµ c©u bÞ ®éng. VÒ kiÕn thøc: . Trong c«ng viÖc: lèi sèng §êi sèng vËt chÊt lµm næi bËt ®êi sèng tinh thÇn phong phó Gi¶n dÞ trong lêi nãi. VÒ t tëng: .

PhÇn I. Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c em ®· n¾m ®îc thÕ nµo c©u chñ ®éng vµ c©u bÞ ®éng.NL 1.§äc NL. Ph¬ng ph¸p: .b v¶i xuèng.. VËy C¸ch chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng nh thÕ nµo ta vµo bµi h«m nay. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. c©u b th× ? Theo em c©u : “ ®îc. 88 . so s¸nh. 2.B.2 lµ c©u bÞ .§A: Ghi nhí SGK (T57) 2. Ph©n tÝch: .Cho HS quan s¸t . ®îc.GV: B¶ng phô.. thuyÕt tr×nh.C©u 1. C. ThiÕt bÞ d¹y häc: . D.Gäi 1 HS ®äc NL. c©u b th× kh«ng. bÞ . kh¸c nhau ë chç: ë chç: c©u a cã dïng tõ c©u a cã dïng tõ bÞ .ChuyÓn tõ ( côm tõ lµm chñ ng÷ vµ thªm chñ ®éng thµnh ) chØ ®èi tîng cña bÞ ®îc vµo sau nã.cã cïng ND víi c©u ®Çu bµn thê «ng a. KiÓm tra: .ThÕ nµo lµ c©u chñ ®éng. th¶o luËn nhãm. bÞ ®éng cho Vd? .C©u 3 lµ c©u chñ ChuyÓn tõ chØ ®èi tîng tr×nh bµy ý em ®éng cña ho¹t ®éng ë c©u hiÓu vÒ quy t¾c chñ ®éng lªn ®Çu c©u chuyÓn ®æi c©u . . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t I. C¸ch chuyÓn c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng: ..Nªu vÊn ®Ò. Ngêi ta ®· h¹ c¸nh kh«ng.. E. ng÷ liÖu: NL môc 1 nhËn xÐt (SGK-t64) . KiÕn thøc träng t©m: .” cã cïng ND víi c©u trªn kh«ng? ? H·y x¸c ®Þnh c©u C§ vµ c©u bÞ ®éng .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. mµn ®iÒu treo ë . ? T×m ®iÓm gièng + 2 c©u ®Òu miªu 2 c©u ®Òu miªu t¶ mét nhau vµ kh¸c nhau t¶ mét sù viÖc nhng sù viÖc nhng kh¸c nhau gi÷a 2 c©u trªn.NL 2: trong 3 c©u trªn? ®éng C¸ch chuyÓn ®æi: ? Qua NL em h·y . 1.

NhËn xÐt söa ch÷a + HS lµm bµi ®éc lËp + 4 HS lµm bµi trªn b¶ng H1: ý a H2: ý b H3: ý c H4: ý d II. .. nhËn xÐt + C¸c c©u trªn kh«ng ph¶i c©u bÞ ®ång v× nã kh«ng cã nh÷ng c©u chñ ®éng t¬ng øng => Kh«ng ph¶i c©u nµo cã tõ bÞ.TÊt c¶ c¸nh cöa chïa lµm b»ng gç lim. lîc bá tõ côm tõ chØ chñ thÓ cña ho¹t ®éng.Cho HS quan s¸t NL 3.ChuyÓn tõ ( côm tõ ) chØ ®èi tîng cña ho¹t ®éng lªn ®Çu c©u. Ghi nhí : (SGK-t/64) .Gäi HS ®äc bµi tËp sè 1 ? Yªu cÇu cña bµi tËp? ? h·y chuyÓn ®æi mçi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng b»ng 2 c¸ch> . LuyÖn tËp: Bµi 1 ( sgk/65 ) a.NL 3: + C¸c c©u trªn kh«ng ph¶i c©u bÞ ®ång v× nã kh«ng cã nh÷ng c©u chñ ®éng t¬ng øng => Kh«ng ph¶i c©u nµo cã tõ bÞ. Kh«ng ph¶i c©u bÞ ®éng. . Con ngùa b¹ch ®îc chµng vÖ sÜ buéc lªn gèc ®µo.§äc NL. Bµi 2 (sgk/65 ) 89 . Ng«i chïa Êy ®îc x©y tõ TK XVII. c. vËt kh¸c t¸c ®éng vµo. .Gäi 4 HS lªn b¶ng ( mçi HS mét c©u ) . suy nghÜ. ®îc còng lµ c©u bÞ ®éng. TÊt c¶ c¸nh cöa chïa ®îc ngêi ta lµm b»ng gç lim . v× chñ ng÷ kh«ng ph¶i lµ ®èi tîng cña ngêi.Gäi HS ®äc ®iÓm còng lµ c©u bÞ 1 môc ghi nhí. b.. ®éng. *. + §äc to ghi nhí .mçi kiÓu c©u bÞ ho¹t ®éng lªn ®Çu ®éng? c©u vµ thªm c¸c tõ bÞ hoÆc ®îc v¸oau côm tõ Êy. ®îc . Gäi 1 HS ®äc ? Theo em c¸c c©u trªn cã ph¶i lµ c©u bÞ ®éng kh«ng? V× sao? Qua ®©y em rót ra kÕt luËn g× GV nhÊn m¹nh vµ chèt kiÕn thøc §a tõ chØ chñ thÓ ( hoÆc lîc bá nã) thµnh mét bé phËn kh«ng b¾t buéc trong c©u.

. .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. LuyÖn tËp – Cñng cè: .V©n dông nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo viÖc viÕt mét ®o¹n v¨n chøng minh. VÒ t tëng: .ViÖc so¹n bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ cho tiÕt luyÖn tËp. thuyÕt tr×nh. ThiÕt bÞ d¹y häc: . VÒ kÜ n¨ng: ./.Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i. 2.2 HS tr×nh VH bµy. .Gäi 1. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.RÌn kÜ n¨ng viÕt mét ®o¹n diÔn dÞch.S¾c th¸i ý nghÜa cña c©u bÞ ®éng dïng tõ “ . th¶o luËn nhãm. KiÓm tra: . 2. TiÕt 100: LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh A. . Híng dÉn vÒ nhµ: .Xem bµi: “LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh ” . VÒ kiÕn thøc: . nghÜa tÝch cùc cÇu bµi tËp 2 + ViÕt ®o¹n v¨n . B. nhËn xÐt .Hs ®îc cñng cè ch¾c ch¾n h¬n nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh.Qui t¾c chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng -> c©u bÞ ®éng 4. KiÕn thøc träng t©m: . nhãm.. cã sö dông c©u bÞ ®éng 3.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. E. 3.Yªu cÇu HS trao ( bµi 3) ®æi theo c¸c nhãm . D.HT: §o¹n v¨n.PhÇn II: C.Lµm bµi tËp theo bÞ” cã ý nghÜa tiªu cùc. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Ph¬ng ph¸p: .GV: B¶ng phô. cö ®¹i diÖn cßn tõ “ ®îc” cã ý + Gäi HS ®äc yªu tr×nh bµy. Bµi míi: 90 . quy n¹p.Nªu vÊn ®Ò.ND: Lßng say mª .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.

Tæ chøc cho HS + Ho¹t ®éng II.C¸c lÝ lÏ vµ dÉn chøng ph¶i ®îc s¾p xÕp hîp lÝ. . cÇu vµ híng dÉn . Thùc hµnh luyÖn ngåi theo nhãm ( mçi nhãm theo híng tËp theo nhãm trªn lnhãm gån 2 bµn ) dÉn cña GV.Trªn c¬ së ®o¹n nhãm v¨n cm ®· ®îc viÕt ë ( lÇn lît tõng HS ). Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña ND cÇn ®¹t HS ? Em h·y nh¾c l¹i . . íp: . gv tæ chøc cho . gãp ý bµi lµm ®o¹n v¨n cña m×nh cña b¹n theo yªu tríc nhãm. m¹ch l¹c. nhµ.C¸c c©u c¸c ý kiÕn trong ®o¹n ph¶i lµm s¸ng tá luËn ®iÓm.§äc ®o¹n v¨n tríc .Híng dÉn HS gãp ý cña GV.Yªu cÇu HS cø . H«m nay trªn c¬ së c¸c kiÕn thøc ®· häc c¸c em ®i vµo luyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh ®Ó rÌn kü n¨ng viÕt v¨n chøng minh cho linh ho¹t vµ chÆt chÏ khi ®i chøng minh mét vÊn ®Ò trong v¨n nghÞ luËn.Cã c©u chñ ®Ò nªu râ luËn ®iÓm cña ®v .NhËn xÐt ho¹t 91 . .Giíi thiÖu: C¸c em ®· ®îc t×m hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh ë c¸c tiÕt tríc. .Cö ®¹i diÖn nhãm trëng ®iÖu nhãm hµnh ho¹t ®éng ( nhãm trëng) nhãm .Tr¶ lêi c©u hái I. v¨n chøng minh: víi 1 ®o¹n v¨n chøng + §o¹n v¨n em cÇn minh? ®¶m b¶o c¸c yªu ( Gîi ý: Qua c¸c v¨n cÇu sau: b¶n ®· häc ) . yªu cÇu ®èi víi ®o¹n nh÷ng yªu cÇu ®èi theo yªu cÇu GV.C¶ nhãm nhËn HS lÇn lît tr×nh bµy xÐt.LËp luËn râ rµng. cho b¹n cÇn lu ý c¨n cø vµo lÝ thuyÕt võa nh¾c l¹i ë phÇn trªn .

®Ó cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®ã giê häc nµy sÏ «n tËp l¹i. ®Æc ®iÓm c¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn.Gióp hs n¾m ®îc luËn ®iÓm c¬ b¶n vµ c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn c¶u c¸c bµi v¨n nghÞ luËn ®· häc. . 3. 2. VÒ t tëng: .Nªu vÊn ®Ò.GV: B¶ng phô.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.PhÇn I: C. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. VÒ kiÕn thøc: . ThiÕt bÞ d¹y häc: .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. LËp luËn m¹ch l¹c.C¸c ®o¹n v¨n ph¶i cã c©u chñ ®Ò./.N¾m ®îc ®Æc trng chung cña v¨n nghÞ luËn qua sù ph©n biÖt víic¸c thÓ v¨n kh¸c.Hoµn thµnh ®o¹n v¨n( chó ý kÜ n¨ng ®a dÉn chøng. DÉn chøng vµ lÝ lÏ ®îc s¾p xÕp hîp lÝ. B. . LuyÖn tËp – cñng cè: ? Qua giê luyÖn tËp em rót ra ®îc bµi häc KN g× khi viÕt ®o¹n v¨n cm? => Mçi luËn ®iÓm viÕt t¸ch thµnh 1 ®o¹n v¨n .ChØ ra ®îc nh÷ng nÐt riªng. 4. Híng dÉn vÒ nhµ: . TiÕt 101: ¤n tËp v¨n nghÞ luËn A. Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c em ®· t×m hiÓu kh¸i niÖm v¨n nghÞ luËn. KiÓm tra: (KÕt hîp trong giê) 2. . I. . D. Híng dÉn HS hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc c¸c bµi v¨n NL ®· häc: T Tªn T¸c §Ò tµi Lô©n P. . thuyÕt tr×nh.RÌn kÜ n¨ng tæng hîp so s¸nh. nªu râ luËn®iÓm cña ®o¹n. ph©n tÝch dÉn chøng) «n tËp v¨n nghÞ luËn . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. th¶o luËn nhãm.®éng cña nhãm 3.C¸c dÉn chøng ph¶i tiªu biÓu toµn diÖn. râ rµng. Ph¬ng ph¸p: . E.P NghÖ thuËt 92 . KiÕn thøc träng t©m: . VÒ kÜ n¨ng: . ®Æc s¾c trong nghÖ thuËt nghÞ luËn ë mçi bµi ®· häc.

LuyÖn tËp: Ph©n biÖt mét sè 1. dÉn chøng chän läc. C¸c thÓ lo¹i tr÷ t×nh :( th¬ tr÷ t×nh. toµn diÖn.. tr×u tîng 1 c¸ch ng¾n gän.) chñ yÕu dïng ph¬ng thøc biÓu c¶m 93 . x¸c thùc. luËn cø x¸c ®¸ng..C¸c thÓ lo¹i tù sù( truyÖn kÓ) : v¨n b¶n ®· häc? Chñ yÕu dïng ph¬ng thøc miªu t¶ vµ kÓ nh»m t¸i hiÖn sù vËt.Tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p. s¾p sÐp hîp lÝ. hiÖn tîng con ngêi.. toµn diÖn.. b×nh luËn. TiÕng viÖt cã nh÷ng ®Æc s¾c cña thø tiÕng ®Ñp vµ thø tiÕng hay B¸c gi¶n dÞ trong mäi ph¬ng diÖn: ®êi sèng.h ¬ng VC vµ ý nghÜa c¶u nã ®èi víi con ngêi . gi¶n dÞ.. toµn diÖn.T bµi gi¶ TT yªu Hå níc cña ChÝ ND ta Minh 1 nghÞ luËn Tinh ThÇn yªu níc cña d©n téc ®iÓm Dt ta cã mét lßng yªu níc nång nµn. chÆt chÏ Sù giµu ®Ñp cña TV 2 §Æng Thai Mai Sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt Chøng minh kÕt hîp gi¶i thÝch 3 §øc tÝnh g¶in dÞ c¶u B¸c Hå Ph¹m v¨n §ång §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå Chøng minh kÕt hîp gaØi thÝch b×nh luËn Gi¶i thÝch kÕt hîp b×nh luËn 4 ý Hoµi nghÜa THan v¨n ch. kÕt hîp chøng minh gi¶i thÝch.. bµi viÕt Nguån gèc cña VC nhiÖm vô vµ c«ng dông cña VC LËp luËn Chøng minh ®Æc s¾c . tuú bót. giµu c¶m xóc . ®ã lµ.. h×nh ¶nh so s¸nh ®Æc s¾c -Bè côc m¹ch l¹c.. lêi nãi.DÉn chøng cô thÓ.Bè côc chÆt chÏ. s¸ng sña v¨n giµu h×nh ¶nh II. kÕt hîp gi¶i thÝch chøng minh. lêi v¨n gi¶n dÞ. c©u chuyÖn 2.

. VÒ t tëng: .vÞ ®Ó më réng c©u A. Híng dÉn vÒ nhµ: . 2. Tôc ng÷ : cã thÓ coi lµ mét lo¹i Vb nghÞ lµ lo¹i v¨n b¶n nghÞ luËn ®Æc biÖt ng¾n gän luËn ®Æc biÖt ko? V×: Néi dung lµ nh÷ng ý kiÕn nhËn xÐt. KiÕn thøc träng t©m: .H×nh thøc dïng ph¬ng ph¸p suy luËn cña t duy l«gÝc. Cñng cè: ? Nªu nh÷ng nÐt ®Æc trng ®Ó ph©n biÖt v¨n nghÞ luËn víi thÓ v¨n kh¸c? 4. 3.PhÇn C. Ph¬ng ph¸p: 94 ./.®Ó biÓu hiÖn t/ c¶m c¶m xóc qua c¸c h×nh ¶nh.Xh .. luËn cø chÆt chÏ. c¶m xóc . . x¸c ®¸ng bµi 18-19 cã thÓ coi 4. vÇn. ngêi nghe vÒ nhËn thøc .Häc bµi cò. TiÕt 102: Dïng côm chñ . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.So¹n bµi míi “Dïng côm chñ .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. T¹i sao? ®¸nh gi¸ vÒ c¸c hiÖn tîng tù nhiªn.§äc ghi nhí . V¨n b¶n nghÞ luËn: Chñ yÕu dïng ph¬ng thøc lËp luËn b»ng lÝ lÏ. tr¶ lêi hoµn chØnh c©o hái 3.N¾m ®îc c¸c trêng hîp dïng côm C-V ®Ó më réng c©u. . dÉn chøng ®Ó tr×nh bµy ý kiÕn t tëng nh»m thuyÕt phôc ngêi ®äc. VÒ kiÕn thøc: . VÒ kÜ n¨ng: . 3..vÞ ®Ó më réng c©u” .V¨n nghÞ luËn còng cã h×nh ¶nh.. B. nhÞp ®iÖu.RÌn kÜ n¨ng sö dông linh ho¹t viÖc sö dông côm c – v ®Ó më réng c©u.Nh÷ng c©u tôc nhng ®iÒu cèt yÕu lµ lËp luËn víi hÖ thèng ng÷ ®· häc trong c¸c luËn ®iÓm.Hs hiÓu ®îc thÕ nµo lµ dïng côm C-V ®Ó më réng c©u tøc lµ dïng côm C-V ®Ó lµm thµnh phÇn c©u hoÆc thµnh phÇn cña côm tõ. khoa häc hîp lÝ * Ghi nhí: (sgk/67) 3.

Ng÷ liÖu: (SGKt/68) 95 . Bµi míi: Giíi thiÖu: Côm C-V ®ãng vai trß lµm thµnh phÇn nßng cèt trong c©u. . Khi muèn ph¸t triÓn ý cña c©u ®îc më réng h¬n ngêi ta dïng côm C-V ®Ó më réng c©u. .Ng÷ liÖu: (SGKdanh tõ co trong c©u tõ t/68) v¨n trªn? + Nh÷ng t×nh c¶m ta 2.V.§A: SGK .Ph©n tÝch: ) II. .Nh÷ng t×nh c¶m ta + Nh÷ng t×nh c¶m ta kh«ng cã CDT C V ? Em h·y ph©n tÝch s½n cã . 1.C¶ líp quan s¸t b¶ng I. ThÕ nµo lµ dïng ( sgk/68 ) phô ghi NL.Cho HS quan s¸t NL trªn b¶ng phô. D. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. Ghi nhí: ( sgk/68 .vÞ ®Ó .GV: B¶ng phô. E.vÞ ®Ó më réng c©u. -Gäi 1 HS ®äc to NL. .C¸ch chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng ->c©u bÞ ®éng? .1 HS ®äc to VD më réng c©u?: ? H·y t×m c¸c côm . ThiÕt bÞ d¹y häc: .Nh÷ng t×nh c¶m ta cÊu t¹o cña côm danh .Ph©n tÝch cÊu t¹o s½n cã tõ vµ cÊu t¹o cña phô + Nh÷ng t×nh c¶m ta CDT C ng÷ trong côm danh kh«ng cã V tõ? + Nh÷ng t×nh c¶m ta Ph ?Em cã nhËn xÐt g× s½n cã ô sau vÒ h×nh thøc cña .T64 2.X¸c ®Þnh côm danh 1.Cho HS ®äc ng÷ liÖu . côm chñ .Ph©n tÝch: kh«ng cã . C¸c trêng hîp dïng côm chñ .V lµm TP cña c©u réng c©u? hoÆc cña côm tõ ®Ó . th¶o luËn nhãm. thuyÕt tr×nh.PhÇn phô sau cã cÊu -> phô ng÷ sau lµ phÇn phô sau ë 2 côm t¹o lµ 1 côm C .Dïng nh÷ng côm tõ em hiÓu thÕ nµo lµ cã cÊu t¹o lµ 1 côm C dïng côm C -V ®Ó më .Quan s¸t. ( sgk/68 ) .§äc NL. ph¸t hiÖn ? H·y x¸c ®Þnh côm C .Gäi HS ®äc ghi nhí 1 më réng c©u.§äc ghi nhí ( sgk/68 ) *. côm chñ vÞ danh tõ trªn? ? Qua ph©n tÝch VD.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t®éng cña HS ND cÇn ®¹t .. KiÓm tra: .Nªu vÊn ®Ò.

côm C .. C¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng (PN trong CDT) * Ghi nhí 2: + Lµm bµi ra giÊy (sgk/69) nh¸p bµi tËp nhanh theo yªu cÇu cña GV. 1 -Lan tiÕn bé -> côm C -V lµm CN C¶ líp vui mõng: lµm PN C§T 2.Gäi 4 HS lµm bµi trªn b¶ng .Lµm viÖc c¸ nh©n a.l¸ sen d.T«i rÊt vui ( phô ng÷ C§T ) b. ChÞ Ba ®Õn ( CN ) ..... Trêi sinh lµ sen.NhËn xÐt. Tinh thÇn rÊt h¨ng h¸i ( VN ) c.CN -VN .Cho HS ®äc ghi nhí 2 ( sgk/69 ) + Yªu cÇu HS lµm bµi tËp nhanh: ? X¸c ®Þnh vµ gäi tªn côm C .C¶ líp lµm ra giÊy ®Æn nh¸p => Côm C .Ph©n tÝch: a. Trêi sinh lµ sen.V lµm . + §äc vµ nªu y/c bµi III. ChÞ Ba ®Õn ( CN ) .V lµm TP g×? ? Qua ph©n tÝch c¸c VD. Khu«n mÆt ®Çy .V lµm TP c©u hoÆc TP côm tõ trong c¸c c©u trªn? Cho biÕt trong mçi c©u. CËu cho mîn: côm CV lµm PN trong côm DT.. Ngêi chuyªn m«n + H1: ý a míi ®Þnh ®îc: + H2: ý b => Côm C .Phô ng÷ trong C§T.T«i rÊt vui ( phô ng÷ C§T ) b...V ®Ó më réng c©u trong c¸c trêng hîp nµo? .l¸ sen d. söa ch÷a a.V lµm + H3: ý c phô ng÷ trong C§T + H4: ý d b.V lµm nßng cèt trong c¸c c©u trªn? ? H·y t×m côm C .M×nh ®äc quyÓn s¸ch mµ cËu cho mîn.Y/c HS ®äc y/c bµi tËp 1 . CDT. Tinh thÇn rÊt h¨ng h¸i ( VN ) c.nµo ( PN C§T ).V lµm TP c©u trong VD sau: -Lan tiÕn bé khiÕn c¶ líp vui . . C¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng (PN trong CDT) + Tù rót ra KL: . bæ sung vÞ ng÷ . CTT + §äc ghi nhí 2 ( sgk) 2. C¸c c« g¸i Vßng dÉn sgk ®ç g¸nh: PN trong C§T . LuyÖn tËp: tËp Bµi tËp 1: .y/c Hs nhËn xÐt bæ sung . 96 .NhËn xÐt.Y/c HS lµm bt ra giÊy nh¸p .Ghi vµo vë theo híng c.. em h·y cho biÕt ngêi ta cã thÓ dïng côm C .thêng lµ cèm.

. VÒ kiÕn thøc: . 97 . n¾m l¹i yªu cÇu ®Ò bµi kiÓm tra v¨n-tv-tlv. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.PhÇn C. . tr¹ng ng÷. 2. lµm bµi tËp cßn l¹i.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Ph¬ng ph¸p: . VÒ t tëng: . c©u rót gänn . Tr¶ bµi kiÓm tra tiÕng viÖt.Häc bµi cò.NhËn thøc vÒ c©u ®Æc biÖt.d. thuyÕt tr×nh. Híng dÉn vÒ nhµ: .V lµm CN. TiÕt 103: Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 5. th¶o luËn nhãm. .Nªu vÊn ®Ò.ThÕ nµo lµ dïng côm tõ C-V ®Ó më réng c©u? c¸c trêng hîp dïng? 4. KiÓm tra: (KÕt hîp trong giê) 2. A.§¸nh gi¸: NhËn thøc cña häc sinh qua chÊm bµi . Tr¶ bµi kiÓm tra v¨n. KiÕn thøc träng t©m: .Ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a tô ng÷ vµ ca dao.V lµ PN trong côm §T 3. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. mét bµn tay ®Ëp vµo vai: côm C .Ph¬ng ph¸p lµm bµi v¨n nghÞ luËn chøng minh 1 vÊn ®Ò x· héi . lçi chÝnh t¶ 3.GV: C¸c bµi ®· chÊm. H«m nay thÇy gi¸o tr¶ bµi kiÓm tra cho c¸c em ®Ó c¸c em ®äc laÞ vµ söa ch÷a nh÷ng h¹n chÕ mµ c¸c em cßn m¾c ph¶i. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong ®Çu häc k× II chóng ta ®· kiÓm tra ba bµi thuéc ba ph©n m«n cña m«n Ng÷ v¨n.RÌn cho Hs kÜ n¨ng lµm bµi v¨n NL chøng minh B. v¨n nghÞ luËn.h¾n giËt m×nh: côm C . E. Cñng cè: . VÒ kÜ n¨ng: ./. D. ThiÕt bÞ d¹y häc: . ch÷a vµ nhËn xÐt ®Çy ®ñ.GD Hs ý thøc tù söa lçi: ViÕt v¨n.

................................................................................................................................Tån t¹i: ....................................................... .............................. ............. Tr¶ bµi tËp lµm v¨n : 1..................................................................... ....................... ...................................................................... ............................. .................... 98 .................................................... Tr¶ bµi TiÕng ViÖt: 1....................................................................................................................................................... .............. .............................................................................................. ..................................................................... ......................................... .. II....................................................................................................... ............. ........................................................................................ ....... 2....................................................................... ....¦u ®iÓm: ................................................................................. ...................... Yªu cÇu cña ®Ò: GV nªu ®¸p ¸n T90.......................... 2..................................... ............. ......... .............I.................... Yªu cÇu cña ®Ò: GV nh¾c l¹i yªu cÇu cña ®Ò theo ®¸p ¸n chÊm T95-96........................................................................................................................... ........................ .....u ®iÓm: .............................................................................................. .................................. .. ............................ . ...... ...................................... NhËn xÐt : ...................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................Tån t¹i: ... NhËn xÐt : ............................................................................................................

..................................... tÝnh chÊt vµ c¸c yÕu tè cña phÐp lËp luËn gi¶i thÝch.......................... ..... Yªu cÇu cña ®Ò vµ ®¸p ¸n : TiÕt 98......................................................... Cñng cè: . ............................ ....................................................................Ch÷a lçi : (Cho HS ®äc c¸c bµi m¾c lçi nhiÒu..........................Hs n¾m ®îc môc ®Ých.........................................................Yªu cÇu ®äc mét sè bµi ®iÓm tèt............Häc bµi cò vµ chuÈn bÞ míi: “T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn gi¶i thÝch”........ .............................. ........................................................................... ............................................. 2....... .......... ............................................. VÒ t tëng: 99 ......../. 4........................ ...............Tån t¹i: ................................... 2......................... .............................. TiÕt 104: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn gi¶i thÝch A............................................¦u ®iÓm: ........... ..................................................... ........................................... Híng dÉn vÒ nhµ: ........................................NhËn diÖn vµ ph©n tÝch c¸c ®Ò bµi nghÞ luËn gi¶i thÝch...................................................................... ....................... so s¸nh víi c¸c ®Ò nghÞ luËn chøng minh. .................. NhËn xÐt : ............................................ .....................................................NhËn xÐt ý thøc lµm bµi vµ ch÷a bµi.. ................. ....................... III.............................. ........ . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1............ ®iÓn h×nh) GV híng dÉn häc sinh ch÷a lçi.......... ...........Gäi ®iÓm ghi sæ.............. VÒ kiÕn thøc: ................... 3............................................... Tr¶ bµi kiÓm tra v¨n: 1......... ...............................

. ThiÕt bÞ d¹y häc: . Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c giê tríc c¸c em ®· ®îc n¾m kiÕn thøc vÒ thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn. th¶o luËn nhãm. VÒ kÜ n¨ng: . h×nh thµnh kÜ n¨ng viÕt bµi v¨n gi¶i thÝch.RÌn kÜ n¨ng t×n hiÓu.Nhu cÇu gi¶i thÝch hái c¸c em võa ®Æt lín. thuyÕt tr×nh. .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.. D.PhÇn I. B. -> Ph¶i hiÓu. 2: C.Tr¶ lêi c©u hái theo I. 3. nhu cÇu gi¶i thÝch trong ®êi sèng.Nªu vÊn ®Ò.§A: LuËn ®iÓm. luËn cø vµ lËp luËn. trong ®ã cã kiÓu lo¹i nghÞ luËn chøng minh. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t ? Trong ®êi sèng. Ph¬ng ph¸p: . em cã KL g× vÒ lín. tr. 2. Nhu cÇu gi¶i cha biÕt sÏ n¶y sinh thÝch trong ®êi ®iÒu g×? .Nªu c¸c yÕu tè c¬ b¶n cÇn ph¶i cã cu¶ bµi v¨n nghÞ luËn? .ph¶i cã tri thøc ®ßi hái ®iÒu g×? -> Gi¶i thÝch lµ lµm 100 .GV: B¶ng phô.HS tù ®Æt c¸c c©u sèng: ? Em h·y nªu 1 sè hái vÒ nhu cÇu gi¶i c©u hái ®Ó ®îc gi¶i thÝch? thÝch? + V× sao cã ma? + V× sao mïa ®«ng l¹i cã tuyÕt r¬i? -> Nhu cÇu gi¶i thÝch ? Qua rÊt nhiÒu c©u trong ®êi sèng lµ rÊt . H«m nay thÇy gi¸o cïng c¸c em tiÕp tôc ®i t×m hiÓu mét kiÓu lo¹i n÷a cña nghÞ luËn ®ã lµ nghÞ luËn gi¶i thÝch. KiÕn thøc träng t©m: . Môc ®Ých vµ phíc mét hiÖn tîng míi yªu cÇu cña GV ¬ng ph¸p gi¶i l¹ hoÆc mét ®iÒu + N¶y sinh nhu cÇu thÝch: g× ®ã mµ ngêi ta gi¶i thÝch 1. trong ®êi sèng lµ rÊt ra. E. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. ph¶i cã ? Theo em ®Ó tr¶ lêi kiÕn thøc nhiÒu mÆt -Muèn gi¶i thÝch ®îc ®îc c¸c c©u hái nh míi cã thÓ gi¶i thÝch c¸c vÊn ®Ò trong trªn ( vÝ dô gi¶i ®îc cuéc sèng cÇn ph¶i thÝch v× sao cã ma ) hiÓu. KiÓm tra: .

.Gi¶i thÝch trong v¨n NL lµ lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ c¸c t tëng.VÊn ®Ò gi¶i thÝch: lßng khiªm tèn . . so s¸nh ®èi chiÕu víi hµnh ®éng kh¸c. + C©u ®Þnh nghÜa . bµi v¨n cßn gi¶i thÝch b»ng c¸ch nµo? ? Bµi v¨n ®· dïng c¸ch gi¶i thÝch ®Ó lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ vÒ lßng khiªm tèn ®ã lµ ®øc tÝnh rÊt ®¸ng quý cña con ngêi. VËy em hiÓu thÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? .? VËy môc ®Ých cña cho hiÓu râ nh÷ng gi¶i thÝch lµ g×? ®iÒu cha biÕt trong mäi lÜnh vùc . t×nh c¶m cho con ngêi. phÈm chÊt. phÈm chÊt. PhÐp lËp luËn gi¶i thÝch: a. 101 . quan hÖ .. chØ ra c¸c mÆt lîi. so s¸nh ®èi chiÕu víi hµnh ®éng kh¸c...” h·y cho biÕt ®©y lµ kiÓu c©u g× em ®· häc líp 6? ? Ngoµi c¸ch ®Þnh nghÜa ®Ó gi¶i thÝch vÒ lßng khiªm tèn. kÓ ra c¸c biÓu hiÖn.C¸c c¸ch gi¶i thÝch: Nªu ®Þnh nghÜa.§èi lËp ngêi khiªm tèn vµ ngêi kh«ng khiªm tèn . Ng÷ liÖu: v¨n b¶n: “ Lßng khiªm tèn” (sgk/70) b. Ph©n tÝch: . t×nh c¶m cho con ngêi.Gi¶i thÝch khiÕm tèn lµ g×? Lîi? BiÓu hiÖn? + HS dïng bót ch× g¹ch ch©n c¸c c©u v¨n gi¶i thÝch.yªu cÇu HS ®äc v¨n b¶n: “ Lßng khiªm tèn” ? Bµi v¨n gi¶i thÝch vÊn ®Ò g×? gi¶i thÝch ntn? ? H·y t×m nh÷ng c©u v¨n trong bµi dïng ®Ó gi¶i thÝch lßng khiªm tèn? ? Quan s¸t c¸c c©u gi¶i thÝch em võa t×m trong v¨n b¶n kiÓu “ Khiªm tèn lµ tÝnh nh· nhÆn.§äc v¨n b¶n ( sgk/70 ) + Suy nghÜ.. . trÝ tuÖ. th¶o luËn c©u hái .cÇn ®îc gi¶i thÝch nh»m n©ng cao nhËn thøc. ®¹o lÝ. båi dìng t tëng. quan hÖ . -T×m lÝ do v× sao con ngêi ph¶i khiªm tèn + Tù rót ra kÕt luËn 2.C¸c c¸ch gi¶i thÝch: Nªu ®Þnh nghÜa. ®¹o lÝ..Gi¶i thÝch trong v¨n NL lµ lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ c¸c t tëng.Gi¶i thÝch khiÕm tèn lµ g×? Lîi? BiÓu hiÖn? . båi dìng t tëng.VÊn ®Ò gi¶i thÝch: lßng khiªm tèn . chØ . trÝ tuÖ.cÇn ®îc gi¶i thÝch nh»m n©ng cao nhËn thøc. §©y lµ bµi tËp luËn gi¶i thÝch. kÓ ra c¸c biÓu hiÖn.LiÖt kª c¸c biÓu hiÖn cña khiªm tèn.

c¸ch ®Ò phßng hoÆc noi theo -Bè côc 3 phÇn.VÊn ®Ò gi¶i thÝch: lßng nh©n ®¹o ... nªu c¸c biÓu hiÖn. .PPGT: Nªu ®Þnh nghÜa ( lßng nh©n ®¹o tøc lµ lßng biÕt th¬ng ngêi) §Æt c©u hái.mäi ngêi: Gi¶i thÝch vÒ lßng khiªm tèn ( ®Þnh nghÜa.. ? T×m hiÓu vÊn ®Ò gi¶i thÝch vµ c¸ch gi¶i thÝch ë mçi v¨n b¶n.sù vËt: Giíi thiÖu vÊn ®Ò sÏ gi¶i thÝch: Lßng khiªm tèn ..N3: “Tù do vµ n« lÖ”.P1: Lßng.§äc ghi nhí ( sgk/71) h¹i. .. ®èi chiÕu...®i..N2: “ ãc ph¸n ®o¸n vµ ãc thÈm mÜ”. . .P2: §iÒu.? Qua t×m hiÓu c¸ch gi¶i thÝch cña t¸c gi¶ trong bµi v¨n. hËu qu¶.Gäi HS ®äc ghi nhí + Chia líp thµnh 3 nhãm + Giao viÖc cho c¸c nhãm: . c¸c biÓu hiÖn ) + P3: Cßn l¹i : ý nghÜa cña khiªm tèn => C¸c phÇn liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau + Tù rót ra KL: Bµi v¨n gi¶i thÝch ph¶i cã m¹ch l¹c. LuyÖn tËp: . ®èi chiÕu lËp luËn b»ng c¸ch ®a ra c©u nãi cña Th¸nh G¨ng ...Ph¬ng ph¸p gi¶i thÝch: Nªu ®Þnh nghÜa.N1: v¨n b¶n “Lßng nh©n ®¹o”. em thÊy ngêi ta thêng gi¶i thÝch b»ng nh÷ng c¸ch nµo? ? Em h·y chØ râ bè côc cña bµi? chØ ra mèi liªn hÖ gi÷a c¸c phÇn trong bè côc bµi v¨n? ra c¸c mÆt lîi. + yªu cÇu HS th¶o luËn theo nhãm. kÓ ra nh÷ng biÓu hiÖn. nguyªn nh©n. Ghi nhí: ( sgk/71 ) ? Qua bµi v¨n em rót ra kÕt luËn g×? . c¸ch ®Ò phßng hoÆc noi theo -Bè côc 3 phÇn. h¹i. líp l¹ng. nguyªn nh©n. II.. hËu qu¶. *. . th¶o luËntheo nhãm + Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy kÕt qu¶ theo luËn Nhãm 1: .. cö 102 + Trao ®æi.

gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. VÒ kÜ n¨ng: .PPGT: Nªu ®Þnh sung söa ch÷a nghÜa. C. 3. .Mét trong nh÷ng truyÖn ng¾n ®îc coi lµ më ®Çu cho thÓ lo¹i truyÖn ng¾n hiÖn ®aÞ ë ViÖt Nam ®Çu thÕ kû XX. KiÓm tra: 103 . D. bæ . nh©n ®¹o vµ nh÷ng thµnh c«ng nghÖ thuËt cña T¸c phÈm . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.GV: B¶ng phô.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. KiÕn thøc träng t©m: . 2. b¶o vÖ ngêi d©n l¬ng thiÖn trong x· héi xa vµ nay. . B. -VÊn ®Ò gt: ãc ph¸n bæ sung ®o¸n vµ ãc thÈm mÜ + GV nhËn xÐt.. Híng dÉn vÒ nhµ: .VÊn ®Ò gt: tù do vµ nhiÒu c¸ch gi¶i n« lÖ thÝch. VÒ kiÕn thøc: ./.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.RÌn luyÖn kü n¨ng: §äc. Ph¬ng ph¸p: . 3. kÓ tãm t¾t truyÖn.Gi¸o dôc cho c¸c em ý biÕt lªn ¸n thÕ lùc bÊt c«ng. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ t tëng: . TiÕt 105: Sèng chÕt mÆc bay (TiÕt 1) (Ph¹m Duy Tèn) A. LuyÖn tËp – cñng cè: .HiÓu ®îc gi¸ trÞ hiÖn thùc. E. ThiÕt bÞ d¹y häc: . ph©n tÝch nh©n vËt qua c¸c c¶nh ®èi lËp.PhÇn II.Gäi HS nhËn xÐt. t¨ng cÊp..1.Híng dÉn HS ghi chiÕu vµo vë Nhãm 3: + GV nhÊn m¹nh: cã .Nªu vÊn ®Ò.Xem bµi: “Sèng chÕt mÆc bay” .®¹i diÖn tr×nh bµy Nhãm 2: .. ®èi . so s¸nh.t¬ng ph¶n.ThÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? 4.vÊn ®¸p.

Gäi HS ®äc v¨n b¶n . l¹i thªm sù v« tr¸ch nhiÖm sèng chÕt mÆc bay cña kh«ng Ýt tªn quan l¹i cÇm quyÒn.GV nhËn xÐt.§ao – TÆc. .Nghe I. ngõ¬i d©n vïng ch©u thæ s«ng hång ®· ph¶i ®¬ng ®Çu víi c¶nh “ Thuû thÇn næi giËn = lò lôt . hèng h¸ch. dï ®· ®îc gia cè hµng n¨m nhng nhiÒu ®o¹n nhiÒu chç vÉn kh«ng chèng næi søc níc hung b¹o.HÖ thèng ®ª ®iÒu. T¸c gi¶ lµ ngêi am hiÓu v¨n ch¬ng tr©n träng ®Ò cao v¨n ch¬ng. + LËp luËn võa cã lÝ lÏ.Tr×nh bµy theo chó ( 1883-1924) lµ 104 . . T¸c gi¶: sung: Ph¹m Duy Tèn . TiÕp xóc v¨n ph©n biÖt giäng kÓ .? Qua v¨n b¶n “ý nghÜa v¨n ch¬ng” cña Hoµi Thanh.Y/c 1.KÓ tãm t¾t truyÖn + ThÇy ®Ò: Khóm ( 2HS ) nóm sî sÖt + Giäng cña nh©n d©n: lo sî. §äc v¨n b¶n: cña c¸c nh©n vËt. lôt lªn hµng ®Çu. truyÖn ng¾n cña Ph¹m Duy Tèn ®· dùng l¹i bøc tranh ®au lßng vµ ®¸ng giËn Êy.2 HS tãm t¾t ng¾n gän néi dung 2. T×m hiÓu chó truyÖn thÝch: . thiªn n¹n Êy l¹i cµng thª th¶m.Híng dÉn HS t×m . nhµ tr«i ngßi chÕt …. Bµi míi: Giíi thiÖu: Thuû – Ho¶ . Trong 4 thø giÆc Êy nh©n d©n xÕp giÆc níc. v¨n ch¬ng cã c«ng dông võa lµm giµu t×nh c¶m con ngêi.§A: + Nguån gèc cña v¨n ch¬ng lµ t×nh c¶m nh©n ¸i. võa lµm ®Ñp cuéc sèng.Y/c HS nhËn xÐt . 2. võa cã c¶m xóc vµ h×nh ¶nh cuèn hót ngêi ®äc.Híng dÉn ®äc: Chó ý . khÈn thiÕt. bæ a. vì ®ª .§äc v¨n b¶n: b¶n: cña t¸c gi¶ vµ giäng + H1: Tõ ®Çu -> háng 1. Em hiÓu t¸c gi¶ muèn nãi lªn ®iÒu g×? NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt lËp luËn? . Cho ®Õn nay ®· hµng bao thÕ kû. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t . mÊt + Giäng t¸c gi¶: Kh¸ch + H2: TiÕp -> ®iÕu quan mµy + Giäng quan: H¸ch + H3: §o¹n cßn l¹i dÞch. söa ch÷a .GV nhËn xÐt.

tr×nh bµy nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ t¸c gi¶.39. thÝch dÊu * ( sgk/79 ) . tãm t¾t néi II.29. mét trong sè Ýt ngêi cã thµnh tùu ®Çu tiªn vÒ thÓ lo¹i truyÖn hiÖn ®¹i b.40. 105 .Nghe .36.GV lu ý: TruyÖn ng¾n : “ Sèng chÕt mÆc bay” ®îc goi lµ b«ng hoa ®Çu mïa cña truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i ViÖt Nam. -§ 2: TiÕp -> ®iÕu mµy: C¶nh quan phñ cïng nha l¹i ®¸nh tæ t«m trong khi “ ®i hé ®ª” .hiÓu chó thÝch.§3: Cßn l¹i .§1: Gåm 1 giê -> háng mÊt .§2: TiÕp -> §iÕu mµy .§3: Cßn l¹i: C¶nh vì ®ª . ma to. C¶nh ®ª s¾p + §o¹n 1: C¶nh ®ª vì: s¾p vì => §ªm tèi.3 7. c.8. ? TruyÖn cã thÓ chia lµm mÊy phÇn? H·y chØ râ ranh giíi vµ n«i dung chÝnh cña tõng phÇn. ( ViÕt bëi tiÕng viÖt hiÖn ®¹i).§¹i ý: kÓ vÒ c¶nh hé ®i cña lµng X vµ quan phô mÉu cïng nha l¹i trÞ v× n¬i ®©y.Cho HS ®äc ®o¹n 1 cña v¨n b¶n ? §o¹n truyÖn kÓ vÒ c¶nh g×? ? T×m c¸c chi tiÕt miªu t¶ c¶nh ®ª s¾p 3.§1: Tõ ®Çu -> Khóc ®ª nµy háng mÊt: Nguy c¬ vì ®ª va sù chèng ®ì cña ngêi d©n.4.Dùa vµo sgk -> gi¶i thÝch tõ khã theo yªu cÇu cña GV . Tõ khã: + Bè côc 3 ®o¹n: .27.38.Chi tiÕt: níc s«ng d©ng to.Yªu cÇu HS gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã: c¸c chó thÝch 1.2.§äc. Bè côc: . V¨n b¶n: Lµ mét trong nh÷ng t¸c phÈm truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i thµnh c«ng ®Çu thÕ kØ XX ( ®îc coi lµ thµnh c«ng nhÊt) cña Ph¹m Duy Tèn: in trong Nam Phong sè 18 ( T12-1918) .3. t¸c phÈm? . .9. ? Dùa vµo sgk. Ph©n tÝch v¨n dung b¶n: 1.

Theo em ®iÒu ®ã ë 1 n¬i mµ cã thÓ lµ cã ý nghÜa . hèi h¶..C¸c chi tiÕt ®ã gîi mét c¶m tîng: §ªm tèi. th¶m h¹i.T¹o 1 t×nh huèng cã ? Quan s¸t phÇn 2 cña vÊn ®Ò ( ®ª s¾p vì ) v¨n b¶n vµ cho biÕt ®Ó tõ ®ã.. chen chóc.. C¶nh trªn ®ª vµ trong ®×nh tríc khi ®ª vì: a. C¶nh trªn ®ª: .. bÊt lùc.. g×? ? T×m ®äc ®o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh tîng trªn .tãm t¾t ®ª tríc khi ®ª vì? + C¶nh trªn ®ª vµ ? C¶nh trªn ®ª ®îc trong ®×nh tríc khi ®ª miªu t¶ b»ng chi tiÕt vì nµo? NhËn xÐt vÒ §äc: “ D©n ng«n ng÷ miªu t¶? phu.lít thít miªu t¶ trªn ®ª cña t¸c nh chuét lét. gi¶? + ¢m thanh: TiÕng 106 ®ª cã nguy c¬ bÞ vì 2. . kÎ v¸c tre.vì? C¸c chi tiÕt Êy gîi 1 + Thêi gian: gåm 1 c¶nh tîng ntn? ®ªm + Kh«ng gian: Trêi ma tÇm t·. níc vÒ c¸c ®Þa danh trong s«ng d©ng to.Tr×nh bµy suy nghÜ cña c¸ nhËn .Ngêi d©n ho¶ng hèt. c¨ng th¾ng . lo sî.Kh«ng khÝ nhèn nh¸o. hai ba ®o¹n ®· thÈm l©u ..Tr¶ lêi c©u hái ? Em h×nh dung nh + H/a: KÎ th× thuæng.T¸c gi¶ muèn b¹n ? PhÇn më ®Çu ®äc hiÓu c©u chuyÖn truyÖn lµ c¶nh ®ª s¨p nµy kh«ng chØ x¶y ra vì.Quan s¸t. b»ng kÝ hiÖu X? => T×nh tr¹ng rÊt ( ThÓ hiÖn dông ý g× khÈn cÊp cña t¸c gi¶ ) .háng mÊt” . c¸c sù viÖc ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn kÕ tiÕp sÏ x¶y ra. . co nguy truyÖn ®Òu ®îc ghi c¬ lµm vì ®ª. thÕ nµo vÒ c¶nh tîng ngêi th× cuèc kÎ ®éi trªn ®ª qua ®o¹n v¨n ®Êt. mÖ lö. t¸c dông phæ biÕn ë nhiÒu n¬i g×? trªn níc ta lóc Êy. níc s«ng nhÞ Hµ nªn to + §Þa ®iÓm: KHóc ? Chi tiÕt “ gÇn 1 giê s«ng lµng X thuéc phñ ®ªm” cã ý nghÜa ntn? X. ? Em cã suy nghÜ g× ma to kh«ng ngít..

KiÕn thøc träng t©m: . ThiÕt bÞ d¹y häc: . Ph¬ng ph¸p: . sù yÕu kÐm cña thÕ ®ª tríc thÕ níc? ®¸nh liªn thanh èc thæi v« håi.Dùng c¶nh d©n dang lo chèng chäi víi níc ®Ó cøu ®ª. 3.Häc bµi vµ so¹n bµi tiÕp tiÕt 2. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1./.? §Æt trong néi dung truyÖn ®o¹n v¨n t¶ c¶nh trªn ®ª tríc khi ®ª vì cã ý nghÜa g×? GV: Thiªm tai ®ang tõng lóc gi¸ng xuèng.Theo em v× sao mäi d©n phu lµng X kh«ng bá ch¹y hoÆc tô häp n¬i ®×nh? 4. 2.Nªu vÊn ®Ò. D. Híng dÉn vÒ nhµ: .HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. ®e do¹ cuèc sèng cña ngêi d©n . nguy thay) . gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. VÒ kiÕn thøc: . . Sèng chÕt mÆc bay (TiÕt 2) (Ph¹m Duy Tèn) A. 107 . sù bÊt lùc cña con ngêi + ChuÈn bÞ cho sù xuÊthiÖn c¶nh tîng kh¸c sÏ diÔn ra ë 1 n¬i kh¸c 3.PhÇn II. tiÕng ngêi xao x¸c gäi nhau => Ng«n ng÷ miªu t¶: Sö dông nhiÒu tõ l¸y tîng h×nh kÕt hîp ng«n ng÷ biÓu c¶m ( Than «i. VÒ kÜ n¨ng: . ë ngay ®oan nµy ®· thÊy ®îc sù bÊt lùc cña søc ngêi tríc søc trêi. th¶o luËn . C.Gióp Hs hiÓu ®îc gi¸ trÞ hiÖn thùc. nh©n ®¹o vµ nh÷ng thµnh c«ng nghÖ thuËt cña truyÖn ng¾n “ sèng chÕt mÆc bay”.vÊn ®¸p. B. VÒ t tëng: .Kü n¨ng t×m hiÓu truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i ( Kh¸c truyÖn trung ®¹i). LuyÖn tËp – cñng cè: . .GV: B¶ng phô.Trao ®æi. lao thay.Båi dìng t×nh c¶m nh©n ®¹o.

Quan l¹i ch¬i tæ nghe tin ®ª vì t«m b×nh th¶n. so s¸nh víi nghiªm. KiÓm tra: .§A : thiªn tai tõng lóc gi¸ng xuèng ®e do¹n cuéc sèng cña d©n phu vµ c¶nh d©n phu nheo nhãc lo sî kh«ng d¸m ¨n ngñ. c¨ng th¼ng ë gi¶ kh¾c ho¹ ntn? H·y trªn ®ª ph©n tÝch? . C¶nh trªn ®ª: ? Theo dâi ®o¹n v¨n + ChuyÖn quan phñ b. cuèng cuång v« väng chèng ®ì víi søc trêi thËt ®¸ng th¬ng. C¶nh trong kÕt chuyÖn trong ®îc hËu h¹ ®×nh: ®×nh. 2.§å dïng SH: sang 108 .Nªu Ên tîng cña em vÒ c¶nh hé ®ª cña d©n lµng X? .E. trÔ mÞch. tÝch c¸c chi tiÕt miªu nha l¹i ch¬i bµi t¶ kh«ng khÝ ë trong ®×nh? . t©m ®iÓm vÒ tªn quan phñ v× => V« tr¸ch nhiÖm cña c©u chuyÖn trong ®©y lµ «ng quan ®i v« l¬ng t©m tríc ®×nh lµ ai? V× sao? hé ®ª tÝnh m¹ng cña ngêi ? h·y t×m vµ ph©n + Chi tiÕt: Quan vµ d©n. Cßn c¸c quan l¹i ®i hé ®ª cã lo l¾ng kh«ng? Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t II. Ph©n tÝch v¨n b¶n: 2. tr¸i ngîc ? H×nh ¶nh tªn quan h¼n víi c¶nh nhèn phñ ®i hé ®ª ®îc t¸c nh¸o. kh«ng khÝ ë trªn ®ª? nhµn nh·. .Chç ë: trong ®×nh v÷ng ch·i. C¶nh trªn ®ª vµ trong ®×nh tríc khi ®ª vì: a.Kh«ng khÝ trang NhËn xÐt. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· t×m hiÓu vµ ®ùoc chøng kiÕn c¶nh d©n phu lµng X t¾m giã géi ma ®Ó gi÷ khóc ®ª lµng. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. gi¶ ®· chó ý kÓ vµ t¶ ch¬i tæ t«m tÜnh mÞch nh÷ng chuyÖn g×? + ChuyÖn quan phñ . h·y cho biÕt t¸c + ChuyÖn quan phñ Trang nghiªm. v« + T©m ®iÓm thuéc t ? Nh vËy .Ph©n tÝch + §i ®èc thóc viÖc hé ®ª nhng: .

Ng«n ng÷ miªu t¶ kÕt hîp víi ng«n ng÷ biÓu c¶m . gãp phÇn thÓ hiÖn ý nghÜa phª ph¸n cña truyÖn. thêi «ng cña t¸c gi¶.§äc .. C¶nh ®ª vì: .. .? c¸c chi tiÕt ®ã t¹o1 h×nh ¶nh ntn vÒ viªn quan phô mÉu. c¸ch cæ.T¸c dông: Gîi t¶ c¶nh tîng lôt léi do ®ª vì võa tá lßng . h·y ph©n tÝch t/d cña phÐp t¬ng ph¶n trong ®o¹n truyÖn? Ngoµi ra nt t¨ng cÊp còng ®îc sd? H·y cm ? Theo dâi ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn quan phñ khi nghe tin ®ª vì vµ cho biÕt ë ®o¹n nµy cã g× ®Æc biÖt trong ng«n ng÷ kÓ chuyÖn T/d? C©u ®èi tho¹i nµo thÓ hiÖn râ nhÊt tÝnh chÊt cña quan phô mÉu? ? §äc ®o¹n cuèi cña v¨n b¶n.T/d: Kh¾c ho¹ thªm tÝnh chÊt v« l¬ng t©m. v« tr¸ch nhiÖm víi tÝnh m¹ngcon ngêi cña quan phô mÉu.t¸c dông cña phÐp t¬ng ph¶n: Lµm nçi râ tÝnh chÊt cña quan phñ vµ th¶m c¶nh cña ngêi d©n..Ngåi chÔm chÖn trªn sËp.ViÖc lµm: ®¸nh bµi: . .. => V« tr¸ch nhiÖm.“ §ª vì råi.. ®o¹n truyÖn c¶nh tîng lôt léi do ®ª III.. ®Æt 2 c¶nh tr¸i ngîc nh thÕ gäi lµ biÖn ph¸n t¬ng ph¶n.Ng«n ng÷ ®èi tho¹i c¶m th¬ng ai o¸n . Tæng kÕt: nµy cã vai trß vµ ý vì võa tá lßng c¶m th109 träng . tr¨m hä ®ang vÊt v¨ lÊm l¸p -> giéi giã t¾m ma ë trªn ®ª. NhËn xÐt vÒ ng«n ng÷ cña t¸c gi¶ ë ®o¹n truyÖn nµy? Ph©n tÝch t¸c dông? 3.nhËn xÐt + Ng«n ng÷ miªu t¶ kÕt hîp víi ng«n ng÷ biÓu c¶m ? §Æt trong toµn bé + T¸c dông: Gîi t¶ truyÖn. h¸ch dÞch tr¸i ngíc víi h×nh ¶nh d©n phu rèi r¾t.Giäng ®iÖu: h¸ch dÞch. xung quanh kÎ hÇu ngêi h¹ . thÝch hëng l¹c. . . cã biÕt kh«ng? lµ c©u ®èi tho¹i ®¾t nhÊt . Nã tr¸i ngîc víi h×nh ¶nh nµo ë ngoµi ®ª? ? Trong nt.

§o¹n truyÖn cã vai trß më nót. => T¸c gi¶ lµ ngêi am hiÓu hiÖn thùc ®êi sèng. kh¾c ho¹ t×nh c¶m nh©n vËt b»ng nhiÒu h×nh thøc ng«n ng÷. .Cho HS ®iÒn vµo b¶ng thèng kÕ ë bµi tËp 1 ( 83 ) ? Qua ng«n ng÷ ®èi tho¹i cña quan phñ.nghÜa g×? híng dÉn HS thùc hiÖn phÇn GN ? Theo em nÐt ®Æc s¾c nhÊt vÒ nghÖ thuËt kÓ chuyÖn cña t¸c gi¶ trong truyÖn lµ g×? ? c¶m nhËn cña em vÒ néi dung ph¶n ¸nh cña truyÖn? ? Néi dung t tëng cña truyÖn cho em hiÓu g× vÒ nhµ v¨n Ph¹m Duy Tèn. cã tinh thÇn nh©n ®¹o . + Trao ®æi theo nhãm. + HS ®iÒn b¶ng TK ë IV. .ND: Ph¶n ¶nh cuéc sèng ¨n ch¬i hëng l¹c v« tr¸ch nhiÖm cña kÎ cÇm quyÒn vµ c¶nh sèng c¬ cùc thª th¶m cña ngêi d©n trong XH xa.Dïng biÖn ph¸p t¬ng ph¶n ®Ó kh¾c ho¹ nh©n vËt lµm næi bËt tinh thÇn cña t¸c * Ghi nhí: (SGKphÈm. LuyÖn tËp bµi tËp 1( sgk/83 ) + HS tù nhËn xÐt . .T« ®Ëm b¶n chÊt vµ th¸i ®é cña lò quan l¹i .Lªn ¸n kÎ cÇm quyÒn thê ¬ v« tr¸ch nhiÖm víi tÝnh m¹ng d©n thêng.HS ®äc ghi nhí.Gäi HS ®äc ghi nhí (sgk ) . cã t×nh c¶m yªu ghÐt ph©n minh. em 110 ¬ng ai o¸n cña t¸c gi¶. . t/83) . . nhÊt lµ ®èi tho¹i.ý nghÜa : ThÓ hiÖn t×nh c¶m nh©n ®¹o cña t¸c gi¶.NT: X©y dùng. .

ND ph¶n ¸nh hiÖn thùc: Ph¶n ¸nh cuéc sèng ¨n ch¬i hëng l¹c vé tr¸ch nhiÖm cña kÎ cÇm quyÒn vµ c¶nh sèng c¬ cùc thª th¶m cña ngêi d©n trong x· héi cò. .Häc bµi vµ so¹n bµi “C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch” . lËp dµn ý. B. 2.N¾m ®îc c¸ch thøc cô thÓ trong viÖc lµm bµi LL gi¶i thÝch. ®Æc s¾c NT? a. ND nh©n ®¹o. VÒ t tëng: . b./. TiÕt 107: C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch A.PhÇn: 111 . t×m ý. 4. tÝnh m¹ng cña ngêi d©n víi cuéc sèng ¨n ch¬i xa ®o¹ cña bän quan l¹i mµ kÎ ®øng ®Çu ë ®©y lµ tªn quan phñ “lßng lang d¹ thó”. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: . Cñng cè: ? C¶m nhËn cña em vÒ gi¸ trÞ cña truyÖn “ sèng chÕt mÆc bay” trªn c¸c diÖn: ND ph¶n ¸nh hiÖn thùc.thÊy tÝnh chÊt cña ®èi víi m¹ng sèng cña nh÷ng ngêi ®ã ntn? nd. thÓ hiÖn râ nhÊt NhËn xÐt vÒ mqh gi÷a sù v« tr¸ch nhiÖm ng«n ng÷ vµ tÝnh c¸ch ®Õn mÊt hÕt nh©n nh©n vËt? tÝnh cña bän quan l¹i ? Em cã suy nghÜ g× ngµy xa. Híng dÉn vÒ nhµ: . 3.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. VÒ kÜ n¨ng: .BiÕt ®îc nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý vµ nh÷ng lçi cÇn tr¸nh trong lóc lµm bµi.TiÕp tôc rÌn kü n¨ng t×m hiÓu ®Ò.. c¬ cùc cña ngêi d©n vµ chÕ ®é phong kiÕn. tè c¸o ®èi víi th¸i ®é v« tr¸ch nhiÖm cña bän quan l¹i víi tÝnh mÖnh cña d©n thêng.VÒ nhµ tr¶ lêi c©u hái: H·y gi¶i thÝch v× sao Ph¹m Duy Tèn l¹i lÊy nhan ®Ò truyÖn lµ “ sèng chÕt mÆc bay”? . KiÕn thøc träng t©m: . viÕt bµi v¨n. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Gi¸ trÞ Êy ®îc lµm râ sù t¬ng ph¶n. Gi¸ trÞ nh©n ®¹o: t¸c phÈm thÓ hiÖn niÒm sãt th¬ng cña t¸c gi¶ tríc cuéc sèng lÇm than. vÒ tªn truyÖn : “ Sèng chÕt mÆc bay”? 3. ®éc lËp hoµn toµn gi÷a cuéc sèng..

ThÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? . ? Qua ®©y em cã -T×m hiÓu nghÜa tõng thÓ rót ra kÕt luËn tõ ng÷.Tra tõ ®iÓn. . trÝ tuÖ. * §Ò bµi (sgk/84 ) . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.C. T×m hiÓu ®Ò gi¶i thÝch néi dung vµ t×m ý : c©u TN ®ã.Suy nghÜ. ®¹o lÝ. tr¶ lêi c©u . båi dìng t tëng. ? VËy lµm thÕ nµo ®Ó t×m ®îc ý . ThiÕt bÞ d¹y häc: . E. bµi cã cÇn gi¶i thÝch Ngêi lµm bµi cÇn gi¶i t¹i sao ®i 1 ngµy thÝch nghÜa ®en.GV: B¶ng phô. suy nghÜ liªn TN? hÖ víi ¸c c©u CD. C¸c bíc lµm bµi (sgk/84) ta cã c©u tôc ng÷ : “ lËp luËn gi¶i §i mét ngµy ®µng häc thÝch: mét sµng kh«n”.Nªu vÊn ®Ò..§A: Gi¶i thÝch trong v¨n nghÞ luËn lµ lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ t tëng.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. t×nh c¶m cho can ngêi. KiÓm tra: . Bµi h«m nay chóng ta sÏ n¾m ®îc kü n¨ng nµy. th¶o luËn nhãm. §Ó lÇm ®îc bµi v¨n nghÞ luËn gi¶i thÝch th× chóng ta còng ph¶i n¾m ®îc c¸c c¸ch c¬ b¶n ®Ó lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch. cÇn ®îc gi¶i thÝch nh»m n©ng cao nhËn thøc. TN t¬ng tù. phÈm chÊt. h·y 1.ND: C©u tôc ng÷ : cÇu g×? GV. Bµi míi: Giíi thiÖu: Còng nh lËp luËn chøng minh. 2. thuyÕt tr×nh. quan hÖ. Ph¬ng ph¸p: . ®äc ®Çy ®ñ cña cÇu s¸ch b¸o. D. hái ngêi nghÜa chÝnh x¸c vµ hiÓu biÕt h¬n. . ? Theo em ngêi lµm ND c©u TN. “ §i 1 ngµy ®µng häc + Yªu cÇu gi¶i thÝch mét sµng kh«n”. ®µng häc 1 sµng nghÜa bãng vµ ý kh«n kh«ng? V× nghÜa s©u xa cña sao? c©u TN. tõng vÕ 112 .KiÓu bµi: Gi¶i thÝch ? §Ò bµi ®Æt ra yªu hái theo yªu cÇu cña . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t ..Gäi HS ®äc ®Ò bµi + HS ®äc ®Ò bµi: Nd I.

nghÜa bãng.nghÜa bãng TN. m¹ch l¹c.GV tæ chøc cho HS th¶o luËn nhanh c¸c c©u hái t×m hiÓu c¸ch lËp dµn bµi cho bµi GT. hiÓu biÕt ).g× vÒ viÖc t×m hiÓu ®Ò vµ t×m ý cho mét bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch? .Bµi v¨n gi¶i thÝch còng cÇn bè côc theo 3 phÇn chÝnh v× nh vËy bµi v¨n míi râ a. . kiÕn thøc b»ng “ ngµy” b»ng “ sµng” cã g× ®Æc biÖt? + NghÜa bãng” §i ®©y ®ã sÏ më réng ®îc tÇm hiÓu biÕt sÏ 113 . 3 HS ). ngêi nghe th× theo em nªn s¾p xÕp nh÷ng ý ®· t×m ®îc theo thø tù nµo? c©u( nghÜa ®en. LËp dµn bµi: nhãm nhá ( 2. Th©n bµi: nhiÖm vô GT nghÜa Gi¶i thÝch ®en. . .Giíi thiÖu c©u TN vµ ph¬ng híng gi¶i -PhÇn më bµi cÇn giíi thÝch ( C©u TN ®óc thiÖu ®iÒu cÇn gi¶i kÕt KN. .GV nhÊn m¹nh tÇm quan träng cña bíc t×m hiÓu ®Ò vµ t×m ý cho mét bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch. th¶o luËn 2.NghÜa më réng + NghÜa ®en: §i 1 ngµy ®µng nghÜa lµ g×? Mét sµng kh«n lµ g×? C¸ch ®o kh«ng gian. nghÜa bãng. . ? Theo em bµi v¨n gi¶i thÝch cã nªn gåm 3 phÇn chÝnh gièng nh bµi v¨n chøng minh kh«ng? V× sao? ? PhÇn më bµi trong bµi tËp luËn GT cÇn ph¶i ®¹t yªu cÇu g×? ? PhÇn th©n bµi ph¶i lµm nh÷ng nhiÖm vô g×? §Ó lµm cho ý nghÜa c©u TN trªn trë nªn dÔ hiÓu ®èi víi ngêi ®äc. Më bµi: rµng. . thêi gian vµ ®o trÝ kh«n.PhÇn th©n bµi lµm b. thÓ hiÖn thÝch vµ p2 gîi nhu kh¸t väng ®i nhiÒu cÇu ®îc hiÓu ( ph¬ng n¬i ®Ó më réng híng gi¶i thÝch ). nghÜa më réng) + Trao ®æi.NghÜa ®en nghÜa sau cña c©u .

khái lµng ®Ó më réng tÇm hiÓu biÕt. + Cã nhiÒu c¸ch më bµi cho bµi lËp luËn gt. §èi lËp hoµn c¶nh víi ý thøc. c. . Nhng ph¶i ®¶m b¶o nªu ®îc ®iÒu cÇn gi¶i thÝch + HS viÕt vµ tr×nh 114 kh«n ngoan tõng tr¶i h¬n. ViÕt phÇn më bµi. b. . .? PhÇn kÕt bµi trong bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ph¶i lµm nhiÖm vô g×? ? Em cã thÓ rót ra kÕt luËn g× vÒ viÖc lËp dµn bµi cho mét bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch? .PhÇn kÕt bµi ph¶i nªu ®îc ý nghÜa cña c©u TN ®èi víi mäi ngêi ngµy xa còng nh ngµy nay. ViÕt ®o¹n phÇn th©n bµi. . §i th¼ng vµo vÊn ®Ò . ViÕt kÕt bµi.ý nghÜa cña vÊn ®Ò gi¶i thÝch. häc hái. Nh×n tõ chung ®Õn riªng c. 3. .Cho HS ®äc c¸c ®o¹n më bµi trong sgk/85 ? Theo em c¸c ®o¹n më bµi nµy cã ®¸p øng yªu cÇu cña ®Ò bµi lËp luËn GT kh«ng? ? Nh vËy ®èi víi mçi bµi v¨n cã ph¶i chØ cã 1 c¸ch më bµi duy nhÊt kh«ng? . Cau TN ®óc kÕt 1 KN: NÕu muèn hiÓu biÕt réng cÇn ph¶i giao lùc. + NghÜa s©u: C©u TN kh«ng chØ ®óc kÕt 1 kinh nghiÖm mµ cßn thÓ hiÖn c¸i khao kh¸t l©u ®êi cña ngêi n«ng d©n xa muèn ®îc ®i ra khái nhµ. + HS ®äc sgk ( 3 ®o¹n më bµi/85 ) +C¸c ®o¹n v¨n ®Òu ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ®Ò bµi lËp luËn GT ( ®Òu giíi thiÖu ®îc ®iÒu cÇn gt vµ ®Þnh híng gi¶i thÝch ).GV lu ý: C¸c em cã thÓ thùc hiÖn phÇn më bµi b»ng nhiÒu c¸ch. ViÕt bµi: a. KÕt bµi: .Rót ra kÕt luËn ( theo ®iÓm 2 phÇn ghi nhí ) sgk/86.

söa ch÷a: . ? ngoµi 3 c¸ch trªn em cã thÓ viÕt ®o¹n më bµi theo c¸ch nµo kh¸c? .Kh«ng. ? Lµm thÕ nµo ®Ó ®o¹n ®Çu tiªn cña TB liªn kÕt ®îc víi ®o¹n tríc ®ã? Ngoµi nh÷ng c¸ch nãi nh “ ThËt vËy” cã c¸ch nµo kh¸c n÷a kh«ng? ? Qua c¸c ®o¹n v¨n em thÊy nªn viÕt ®o¹n gt nghÜa ®en.Gi¶i thÝch nghÜa ®en: GT nghÜa cñatõng tõ ng÷ råi gi¶i thÝch nghÜa ®en cña c¶ c©u cña toµn nhËn ®Þnh.Gi¶i thÝch nghÜa s©u: . .Cã thÓ cã nhiÒu c¸ch kÕt bµi kh¸c nhau nh. -Dïng c¸c ph¬ng tiÖn liªn kÕt ( c¸c tõ ng÷ liªn kÕt ). tr¶ lêi c©u hái. §äc .. tr¶ lêi c©u hái theo hd cña GV. ®óng vËy. 4. v× ®o¹n cña phÇn TB cßn ph¶i phï hîp víi ®o¹n phÇn më b¶i ®Ó bµi v¨n thµnh 1 thÓ thèng nhÊt => Mçi c¸ch më bµi sÏ cã phÇn TB thÝch hîp. ThËt vËy. .. + Rót ra kÕt luËn .Gi¶i thÝch nghÜa bãng. GT nghÜa bãng -> liªn hÖ. 86 ) 3 ®o¹n TB.vµ ®Þnh híng GT. nghÜa më réng ntn? bµy .PhÇn kÕt bµi trªn ®· cho thÊy vÊn ®Ò ®· ®îc gi¶i thÝch xong.Cho HS ®äc c¸c ®o¹n th©n bµi kh¸c nhau trong sgk vµ nªu c©u hái. . + §äc.§äc sgk( trang 85.* Ghi nhí: ( sgk/86 ) ng cÇn chó ý thÝch hîp víi phÇn MB vµ th©n bµi. 115 ? NÕu sö dông mét c¸ch më bµi kh¸c th× cã thÓ viÕt c¸c ®o¹n cña phÇn Th©n bµi y nh trong sgk kh«ng? V× sao? Qua ®ã em rót ra KL g×? + Cho HS ®äc phÇn kÕt bµi ? Theo em phÇn kÕt bµi trªn ®· cho thÊy râ lµ vÊn ®Ò ®· ®îc gi¶i thÝch xong cha? ? Ngoµi c¸ch kÕt theo sgk víi ®Ò bµi trªn cßn cã thÓ kÕt . nghÜa bãng.

cÇn ph¶i ®i nhiÒu h¬n bæ sung n÷a ®Ó häc nhiÒu . muèn ®Êt níc m×nh. bµi b»ng c¸ch nµo? Qua ®ã em rót ra kÕt luËng×? ? §äc l¹i vµ cho biÕt 3 phÇn ®· phï hîp? ? Nh vËy khi viÕt bµi v¨n lËp luËn gt cÇn ph¶i lu ý ®iÒu g×? + §äc l¹i vµ nhËn xÐt 116 . VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh. 3. lêi v¨n gt cÇn s¸ng sña. c¸c ®o¹n cÇn cã liªn kÕt.So¹n bµi “LuÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch”. TiÕt 108: LuyÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch. gi÷a c¸c phÇn./.. Híng dÉn vÒ nhµ: . Cñng cè: .kh«n lµ 1 phÇn kÕt bµi cho ch©n lÝ kh«ng bao giê ®Ò bµi trªn? cò. .C¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn gi¶ thÝch. ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 6 – v¨n lËp luËn gi¶i thÝch(Lµm ë nhµ) A. con ngêi ( Kh¸c víi phÇn kÕt ®· cÇn ®i ®Ó häc.Cho HS ®äc ghi nhí . ( sgk/86) . LuyÖn tËp: phÇn LT vë ? h·y viÕt 1 ®o¹nv¨n VD: §i .em thÊy cã c¸c bíc nµo lµ quan trong? V× sao? 4.2 HS tr×nh ®ang ph¸t triÓn m¹nh bµy ®o¹n v¨n.Sö dông c¸c c¸c lËp luËn gi¶i thÝch phï hîp.. Ngµy xa.GV nªu yªu cÇu cña + HS viÕt ®o¹n v¨n ra II.Häc bµi vµ hoµn thiÖn viÕt bµi theo ®Ò bµi trªn. trong 1 XH -Gäi 1. Ngµy nay. .Cñng cè nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸ch lµm bµi v¨n LL gi¶i thÝch.. trong sgk). . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. söa h¬n n÷a. mÏ. . b¶n th©n m×nh bÞ bá r¬i l¹i phÝa sau.§äc ghi nhí..GV nhËn xÐt. nªu kh«ng chöa. con ngêi l¹i cµng ..Cho HS nhËn xÐt.

ThiÕt bÞ d¹y häc: . Bµi míi: A. 2.§A: Gåm 4 bíc: 1) Tìm hieåu ñeà vaø tìm yù. VÒ kÜ n¨ng: .. tõ ng÷ 117 . KiÕn thøc träng t©m: . Ph¬ng ph¸p: .Khi lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ph¶i qua nh÷ng bíc nµo? . 3. KiÓm tra: . bµi v¨n lËp luËn gi¶i hiÓu vÊn ®Ò gt.Nªu vÊn ®Ò.C¨n cø vµo mÖnh lÖnh cña ®Ò. B. thÝch vÊn ®Ò g×? 1 c©u nãi ( trùc tiÕp ) t×m ý : Lµm thÕ nµo em nhËn vµ g¸n tiÕp gi¶i thÝch ra ®iÒu ®ã? vai trß cña s¸ch ®èi víi trÝ tuÖ con ngêi. E.2) Laäp daøn baøi.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. baây giôø caùc em phaûi vaän duïng nhöõng hieåu bieát ñaõ hoïc veà laäp luaän giaûi thích ñeå coá gaéng laøm saùng toû noäi dung caàn noùi sau : “ Saùch laø ngoïn ñeøn saùng baát dieät cuûa con ngöôøi” Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t + GV chÐp ®Ò bµi + §äc ®Ò bµi. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.ThÓ hiÖn n¨ng lùc lµm v¨n lËp luËn gi¶i thÝch qua viÖc tËp lµm bµi v¨n cô thÓ ( ë nhµ )... th¶o luËn nhãm.) h·y gi¶i thÝch ND thÝch c©u nãi ®ã. 3) Vieát baøi. LuÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch: Giíi thiÖu: Treân cô sôû ñaõ chuaån bò baøi kyõ ôû nhaø. D. 4) §äc vµ söa bµi. ? §Ò bµi yªu cÇu gi¶i . .PhÇn: C. T×m hiÓu ®Ò. VÒ t tëng: . thuyÕt tr×nh.§Ò yªu cÇu gi¶i thÝch I. §Ò bµi: Mét nhµ ( b¶ng phô ) v¨n cã nãi: “ S¸ch lµ + Cho HS ®äc ®Ò bµi ngän ®Ìn s¸ng bÊt ? h·y nh¾c l¹i yªu cÇu + Nh¾c l¹i lÝ thuyÕt: diÖt cña trÝ tuÖ con cña bíc t×m hiÓu ®Ò t×m hiÓu ®Ò (t×m ngêi”.Cñng cè ®îc nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo viÖc lµm 1 bµi v¨n gi¶i thÝch cho 1 nhËn ®Þnh.GV: B¶ng phô. . 2. 1 ý kiÕn vÒ 1 vÊn ®Ò quen thuéc víi ®êi sèng c¸c em ..HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.

Gi¶i thÝch sù vËn dông ch©n lÝ ®îc nªu trong c©u nãi. * Gi¶i thÝch c¬ së cña II.? Em hiÓu g× vÒ h×nh ¶nh “ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt” ? VËy nghÜa bãng cña h×nh ¶nh nµy lµ g×? ? §Ó ®¹t ®îc yªu cÇu gi¶i thÝch ®· nªu trªn. Th©n bµi * Gi¶i thÝch ý nghÜa cña c©u nãi . trong ®Ó ®Ó nhËn ra yªu cÇu ( h·y gi¶i thÝch. Th©n bµi: .S¸ch chøa ®ùng trÝ tuÖ cña con ngêi. . . 3. bµi lµm ngoµi nh÷ng ý trªn em cã híng t×m ý kh¸c n÷a kh«ng? ? Nh¾c l¹i bè côc cña bµi v¨n lËp luËn GT? ? Víi ®Ò bµi trªn em thÊy cÇn ph¶i s¾p xÕp c¸c ý ntn ®Ó viÖc gi¶i thÝch trë nªn hîp lÝ. ®a con ngêi ra khái tèi t¨m cña sù kh«ng hiÓu biÕt . Më bµi: .Giíi thiÖu vÊn ®Ò gi¶i thÝch ( c©u nãi ) . . ( TrÝ tuÖ: Tinh tuý. s¸ch lµ ngän ®Ìn bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngêi). . a. + Tr×nh bµy ý kiÕn.Gi¶i thÝch c¬ së cña c©u nãi. bæ sung + GV bæ sung. kÕt bµi: 118 .S¸ch lµ ngän ®Ìn s¸ng: Ngän ®Ìn räi chiÕu soi ®êng.S¸ch lµ nguån s¸ng bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngêi. ngêi nghe? +Tæ chøc cho HS trao ®æi vµ tr×nh bµy. LËp dµn ý: 1. .3 HS) dùa trªn ND ®· chuÈn bÞ. chÆt chÏ vµ dÔ hiÓu ®èi víi ngêi ®äc. + Cho HS nhËn xÐt. Më bµi: 2.Vai trß cña s¸ch. -V× sao trÝ tuÖ con ngêi khi ®a ®a vµo trang s¸ch l¹i trë thµnh nguån ¸nh s¸ng kh«ng bao giê t¾t? + HS th¶o luËn nhãm nhá( 2. .Gi¶i thÝch ý nghÜa c©u nãi.Ngän ®Ìn s¸ng kh«ng bao giê t¾t.S¸ch lµ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt: Ngän ®Ìn s¸ng kh«ng bao giê t¾t. tinh hoa cña hiÓu biÕt ). b. nhËn xÐt.

=> kÕt bµi . hiÓu vµ lµm theo s¸ch. IV.CÇn chän s¸ch tèt. Nhê cã s¸ch. ¸nh s¸ng Êy cña trÝ tuÖ sÏ ®îc truyÒn l¹i cho ®êi sau. ViÕt ®o¹n v¨n: bµi + Chän lùa 1 c¸ch më bµi. s¸ch hay ®Ó häc . viÕt ®o¹n më bµi theo yªu cÇu cña GV.CÇn tiÕp nhËn ¸nh s¸ng trÝ tuÖ.Nh¾c l¹i 3 c¸ch më III. .CÇn ph¶i ch¨m ®äc s¸ch ®Ó hiÓu biÕt nhiÒu h¬n. + §ã lµ ®iÒu ®îc nhiÒu ngêi thõa nhËn *Gi¶i thÝch sù vËn dông ch©n lÝ ®îc nªu trong c©u nãi: .? Nh¾c l¹i c¸c c¸ch më b¶i cña bµi lËp luËn gi¶i thÝch? ? h·y viÕt ®o¹n më bµi cho ®Ò v¨n trªn? .3 HS ®äc ®o¹n c©u nãi: . bµi: 119 .Kh«ng thÓ nãi mäi cuèn s¸ch ®Òu lµ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngêi nhng nh÷ng cuèn s¸ch cã gi¸ trÞ th× ®óng nhthÕ v×: + §ã lµ nh÷ng cuèn s¸ch ghi l¹i nh÷ng hiÓu biÕt quý gi¸ nhÊt mµ con ngêi th©u tãm ®îc trong mäi lÜnh vùc. + Nh÷ng hiÓu biÕt ®îc s¸ch ghi l¹i cã Ých cho mäi thêi ®¹i. . §äc vµ söa . sèng tèt h¬n.Gäi 2 .ý nghÜa cña vÊn ®Ò gi¶i thÝch.§äc ®o¹n v¨n tù viÕt.

Lµm v¨n cã m¹ch l¹c. ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 6 – v¨n lËp luËn gi¶i thÝch: (Lµm ë nhµ) I Muïc tieâu caàn ñaït: Giuùp hoïc sinh vaän duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc truyeàn ñaït veà theå loaïi vaên giaûi thích.. II . TIẾT 109: NH÷ng trß lè hay lµ Va-Ren vµ Phan Béi Ch©u (TiÕt 1) (NguyÕn ¸i Quèc) A. höôùng daãn tröôùc ) Ñeà bµi: Em h·y gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: “tèt gç h¬n tèt níc s¬n” Gîi ý: Dµn ý: . Híng dÉn vÒ nhµ: .V× sao cã tèt gç råi th× kh«ng cÇn níc s¬n tèt n÷a? (noäp sau 1 tuaàn) Yªu cÇu: Häc sinh c¬ b¶n gi¶i thÝch ®îc c¸c ý.NhËn xÐt bµi lµm cña .Tæ chøc cho HS nhËn b¹n. ViÕt ®óng chÝnh t¶. . ng÷ ph¸p. Phan Béi Ch©u”./. xÐt.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.v¨n . bæ sung.Thùc hiÖn ®îc c¸c bíc t¹o lËp v¨n b¶n. .Khi lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ngoµi n¾m ®îc c¸c bíc th× chuÝng ta cµn ph¶i lµm giµ ®Ó bµi v¨n ®îc ngêi ®äc. 3. Trieån khai ñeà : ( Vì laø baøi laøm ôû nhaø neân giaùo vieân caàn giaûi thích . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.. B.Tèt gç lµ g×? .Lµm thÕ nµo ®Ó tèt gç vµ tèt c¶ níc s¬n? . . So¹n bµi : “Nh÷ng trß lè . VËn dông tèt c¸c c¸ch lËp luËn gi¶i thÝch.GV nhËn xÐt.V× sao tèt gç h¬n tèt níc s¬n? . VÒ kiÕn thøc: 120 . liªn kÕt. Böôùc ñaàu bieát vaän duïng nhöõng lyù leõ trong ñôøi soáng ñeå trình baøy moät vaán ñeà. ngêi nghe chÊp nhËn? 4. bæ sung söa ch÷a. Cñng cè: .Tèt níc s¬n lµ g×? .

Gióp Hs hiÓu ®îc gi¸ trÞ cña ®o¹n v¨n trong viÖc kh¾c ho¹ s¾c nÐt hai nh©n vËt Va ren vµ Phan Béi Ch©u víi hai tÝnh c¸ch. thùc d©n Ph¸p vµ nh©n d©n ViÖt Nam hoµn toµn ®èi lËp nhau trªn ®Êt níc ta thêi Ph¸p thuéc.Chøng minh: -Quan ®i hé ®ª -> Ch¬i bµi .HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.GV: B¶ng phô. ThiÕt bÞ d¹y häc: . B. . TiÕp xóc v¨n b¶n.PhÇn II. §äc v¨n b¶n: hµi híc. E. tÝnh chiÕn ®Êu m¹nh mÏ cña ngßi bót NguyÔn ¸i Quèc 2. D. ®îc cö sang lµm toµn quyÒn §D nhËn chøc cã tuyªn bè sÏ quan t©m tíi vô PBC vµ ngay lËp tøc NAQ viÕt t¸c phÈm nµy ®Ó gîi bµy thùc chÊt dèi tr¸. KiÓm tra 15 phót : ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n chøng minh r»ng “ tªn quan phô mÉu trong “ sèng chÕt mÆc bay” (Ph¹m Duy Tèn) Lµ mét tªn quan v« tr¸ch nhiÖm. VÒ t tëng: .. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. C. Ph¬ng ph¸p: . lè bÞch cña varen..Nghe I.§äc v¨n b¶n b¶n: b×nh th¶n võa dÝ dám H1: Do søc Ðp -> rªn 1..HiÓu ®îc lßng yªu níc. 3. Bµi míi: Giíi thiÖu: Gi¸o viªn tãm t¾t sù kiÖn PBC bÞ b¾t-> Va-ren vèn lµ 1 ®¶ng viªn § XH Ph¸p. vËt qua ng«n ng÷ ®èi H3: VÒ chuyÖn. biÕt lªn ¸n th¸i ®é cña Varen.Yªu cÇu:.RÌn kÜ n¨ng ®äc vµ ph©n tÝch thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn..vÊn ®¸p. ®¹i diÖn cho hai lùc lîng x· héi: phi nghÜa vµ chÝnh nghÜa. nhÊn m¹nh mét xiÕt sè c©u c¶m th¸n..Gi¸o dôc cho c¸c em cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi viÖc mµ B¸c thÓ hiÖn trong v¨n b¶n. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t . .1. VÒ kÜ n¨ng: . t¸ng tËn l¬ng t©m.Say mª®¸nh bµi. thÓ H2: «i thËt lµ -> b¶n hiÖn râ tÝnh c¸ch nh©n th©n «ng. cña thùc d©n Ph¸p vµ tinh thÇn kh©m phôc nhµ yªu níc Phan Béi Ch©u ë thêi k× nµy nãi riªng vµ trong cuéc sèng ngµy nay nãi chung. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.. Chó ý lêi kÓ võa .Híng dÉn ®äc v¨n . . -> 121 .( dÉn chøng) 2.§å dïng sang träng-> kÎ hÇu ngêi h¹ .Nªu vÊn ®Ò. KiÕn thøc träng t©m: .

10.H×nh thøc gièng nh mét bµi kÝ sù nhng thùc tÕ lµ 1 c©u c.15.Phan Béi Ch©u lµ 2.Cßn l¹i: Cuéc gÆp gì gi÷a Va ren vµ PB Ch©u II.Gi¶i thÝch c¸c tõ tï”: Giíi thiÖu vÒ Va khã: Ren vµ Phan Béi 3.Híng dÉn HS t×m hiÓuCT? ? Dùa vµo chó thÝch * vµ hiÓu biÕt cña b¶n th©n h·y nªu nh÷ng nÐt c¬ b¶n nhÊt vÒ t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm? ? Em biÕt g× vÒ 2 nh©n vËt ®îc nãi ®Õn trong v¨n b¶n? ? V¨n b¶n ®îc viÕt theo ph¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh nµo? H×nh thøc truyÖn ng¾n nµy cã g× ®Æc biÖt? .V¨n b¶n: .Yªu cÇu Hs gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã theo SGK. sang VN: .9. T¸c gi¶ NAQ ( tªn gäi cña HCM tõ 1919 -> 1945 .ViÕt sau khi PBC bÞ b¾at cãc ngµy 18 /06/1925 ë TQ.16. ..ren lµ toµn quyÒn Ph¸p t¹i §«ng quyÒn Ph¸p t¹i §«ng D¬ng tõ 1925 D¬ng tõ 1925 .Ph¬ng thøc tù sù. nhËn xÐt .Theo dâi.8. ? TruyÖn chia lµm mÊy phÇn? T×m néi dung chÝnh cña mçi phÇn? hÕt . Tõ khã: chuyÖn tëng tîng 3.Cho HS nhËn xÐt. Bè côc : 2 phÇn . c©u HS ®äc cha chuÈn x¸c.GV nhËn xÐt.. . . .13.Va .Tr×nh bµy theo sgk ( trang 92 phÇn chó thÝch * ).Va . .§äc thÇm.ren lµ toµn .Tõ ®Çu -> “ Trong .ren b¶n. .Cho HS ®äc thÇm ®o¹n 1 cña v¨n b¶n ? Tãm t¾t ND chÝnh cña ®o¹n v¨n b¶n em võa ®äc ? PhÇn ®Çu cña VB ®· giíi thiÖu ntn vÒ 2 122 . tãm t¾t b¶n: ®o¹n ®Çu cña v¨n 1. söa ch÷a nh÷ng ®o¹n. T¸c gi¶: NguyÔn AÝ Quèc (1890. ? Tãm t¾t v¨n b¶n? . ViÖc Va .tho¹i.3 HS ®äc v¨nb¶n. .Cßn l¹i: Cuéc gÆp + T×m bè côc cña gì gi÷a Va ren vµ v¨n b¶n: PB Ch©u .19 Ch©u .1969) b.Tõ ®Çu -> “ Trong tï”: Giíi thiÖu vÒ Va Ren vµ Phan Béi Ch©u . . T×m hiÓu chó thÝch: a.Gäi 2.Phan Béi Ch©u lµ .Tãm t¾t ng¾n gän ND v¨n b¶n.HS dùa vµo chó thÝch a vµ 2 sgk/92 ®Ó tr¶ lêi .Ph¬ng thøc tù sù. Ph©n tÝch v¨n . .

123 .lµm sao” -> th¸i ®é ngê vùc kh«ng tim vê thiÖn chÝ cña Va .. ®o¹n më ®Çu truyÖn theo em cã ý nghÜa g×? GV: Qua 1 sè chi tiÕt ë phÇn ®Çu ta thÊy tªn toµn quyÒn ®· thùc hiÖn trß lè ®Çu tiªn tríc d luËn réng r·i ë Ph¸p ®Ó kiÕm thªm chót c¶m t×nh cña Ph¸p tríc khi sang nhËn chøc.TiÕp tôc gióp Hs hiÓu ®îc gi¸ trÞ cña ®o¹n v¨n trong viÖc kh¾c ho¹ s¾c nÐt hai nh©n vËt Va ren vµ Phan Béi Ch©u víi hai tÝnh c¸ch. ®¹i diÖn cho hai lùc lîng x· héi: phi nghÜa vµ chÝnh nghÜa. muèn lÊy lßng d luËn.. . . .. l·nh tô pt yªu níc VN ®Çu thÕ kØ XX -> 2 nh©n vËt ®èi lËp nhau vÒ ®Þa vÞ x· héi. .Häc bµi vµ so¹n tiÕp bµi tiÕt 2. 3./.. TIẾT 112: Nh÷ng trß lè hay lµ Va-Ren vµ Phan Béi Ch©u (TiÕt 2) (NguyÕn ¸i Quèc) A.C«ng luËn Ph¸p ®ßi hái Va . VÒ kiÕn thøc: .. Híng dÉn vÒ nhµ: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.“«ng høa.Th«ng b¸o vÒ viÖc Va .ren ( giong mØa mai ) => Lµ trã lè thø nhÊt nh»m kiÕm chót c¶m t×nh cña d luËn tríc lóc nhËn chøc.ren sang VN cïng lêi høa cña «ng. ..Em thö h×nh dung vµ miªu t¶ diÖn m¹o nh©n vËt nµy? 4.ren ( giong mØa mai ) .Gieo th¸i ®é ngê vùc vÒ lêi høa ®ã.. muèn lÊy lßng d luËn. Cñng cè: .ren míi nhËn thøc..nh©n vËt trong truyÖn? Em nhËn ra ®iÒu g× gi÷a 2 nh©n vËt ngay tõ ®Çu v¨n b¶n? ? LÝ do g× khiÕn Va ren høa sang VN ch¨m sãc PBC? ? T¸c gi¶ ®· b×nh luËn ntn vÒ viÖc nµy? Em hiÓu g× vÒ th¸i ®éc cña t¸c gi¶ qua c¸ch b×nh luËn Êy? NhËn xÐt giäng kÓ ? Nh vËy.lµm sao” -> th¸i ®é ngê vùc kh«ng tim vê thiÖn chÝ cña Va ..C«ng luËn Ph¸p ®ßi hái Va ..“«ng høa. thùc d©n Ph¸p vµ nh©n d©n ViÖt Nam hoµn toµn ®èi lËp nhau trªn ®Êt níc ta thêi Ph¸p thuéc.ren míi nhËn thøc.. l·nh tô pt yªu níc VN ®Çu thÕ kØ XX -> 2 nh©n vËt ®èi lËp nhau vÒ ®Þa vÞ x· héi.

ren: lµ kÎ ph¶n 124 .HiÓu ®îc lßng yªu níc.KÓ chuyÖn gÆp gì cña Va . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t II.GV: B¶ng phô. Ph¬ng ph¸p: . biÕt lªn ¸n th¸i ®é cña Varen.. gi¶ tiÕp tôc x©y . theo mqh t¬ng ph¶. 3. KiÓm tra: . + Va .. theo dâi b»ng ®«i c¸nh ? Trong phÇn 2 t¸c cña trÝ tëng tîng. ThiÕt bÞ d¹y häc: . ViÖc Va .3. tÝnh chiÕn ®Êu m¹nh mÏ cña ngßi bót NguyÔn ¸i Quèc 2.RÌn kÜ n¨ng ®äc vµ ph©n tÝch thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn. C¨n cø vµo lêi v¨n sao? cña t¸c gi¶ “ Nhng chung ta h·y theo dâi. Ph©n tÝch v¨n b¶n: 1. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.2.Nªu vÊn ®Ò. E.Em biÕt nh÷ng g× vÒ tªn toµn quyÒn Va-ren trø¬c khi sang §«ng D¬ng? 2..ren vµ chuyÖn g×? gi÷a PBC: ? §©y lµ c©u chuyÖn Va ..ren: cã thËt hay do tëng t..§©y lµ chuyÖn tëng tîng cña t¸c gi¶? V× îng.Giê tríc c¸c em ®· n¾m ®ù¬c nh÷ng nÐt nµo vÒ lai lÞch cña Varen vµ th¸i ®é cña h¾n khi sang ViÖt Nam.PhÇn II. B.ren . VÒ kÜ n¨ng: .ren vµ PBC. . Bµi míi: Giíi thiÖu: . Th× h«m nay ta tiÕp tôc. a. KiÕn thøc träng t©m: . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. sang VN: cña v¨n b¶n 2.Qua lêi kÓ vµ b×nh dùng 2 nh©n vËt luËn cña t¸c gi¶. cña thùc d©n Ph¸p vµ tinh thÇn kh©m phôc nhµ yªu níc Phan Béi Ch©u ë thêi k× nµy nãi riªng vµ trong cuéc sèng ngµy nay nãi chung. tr¶ lêi c©u hái.Cho HS ®äc phÇn 2 + §äc.Gi¸o dôc cho c¸c em cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi viÖc mµ B¸c thÓ hiÖn trong v¨n b¶n. VÒ t tëng: .vÊn ®¸p. C. D. Va . Cuéc gÆp gì ? §o¹n v¨n kÓ vÒ .

+ PBC im lÆng. b¾t tay víi Va .Qua cuéc ®èi tho¹i + Va -ren thao thao ®éc tho¹i.ren tuyªn bè th¶ PBC ( t«i ®em tù do ®Õn cho «ng ®©y ) víi c¸c ®iÒu kiÖn ( trung thµnh víi níc Ph¸p.ren ( ¤ng vµ t«i. ®ª tiÖn s½n sµng lµm mäi thø v× quyÒn lîi c¸ 125 . .ren thùc chÊt lµ kÎ ntn? ? Cïng b»ng nh÷ng lêi béi gia cÊp kÎ ruång bá qu¸ khø. + Va . tay n»m chÆt tay) chØ nªn v× quyÒn lêi c¸ nh©n gièng nh Varen ( ®èt ch¸y nh÷ng c¸i minh t«n thê vµ t«n thê nh÷ng c¸i mµ m×nh tõng ®èt ch¸y ).ren khuyÖn PBC tõ bá lÝ tëng chung ( ®Ó mÆc ®Êy nh÷ng ý nghÜ phôc thï ).Varen lµ kÎ thùc dông. . Em h·y t×m nh÷ng chi tiÕt trong truyÖn chøng tá ®iÒu ®ã? t¸c dông cña c¸ch x©y dùng theo c¸ch ®èi lËp. + PBC: Con ngêi ®· hi sinh c¶ gia ®×nh vµ cña c¶i v× ®Êt níc lµ bËc anh hïng. ruång bá lßng tin. h·y b¶o hä hîp t¸c víi ngêi Ph¸p.®èi lËp. hîp lùc víi níc Ph¸p.ren tríc PBC. vÞ thiªn sø ®Êng x¶ th©n v× ®éc lËp. t¬ng ph¶n? Thùc ch©t cña cuéc trß chuyÖn gi÷a 2 nh©n vËt nµy lµ g×? ? Theo dâi nh÷ng lêi ®éc tho¹i cña Va ren h·y cho biÕt Va -ren ®· tuyªn bè vµ khuyªn Phan Béi Ch©u nh÷ng ®iÒu g×? ? b»ng chÝnh nh÷ng lêi kÓ cña m×nh Va ren ®· tù béc lé nh©n c¸ch b¶n chÊt cña y. + Va . ? Em nhËn thÊy Va . céng t¸c. chí xói giôc ®ång bµo næi lªn. kÎ ph¶n béi nhôc nh·. => Thùc chÊt lµ cuéc ®éc tho¹i cña Va .

...Nh×n Va-ren. mØa mai ë ëng cao c¶ nhÊt.ren ®· diÔn trß danh lêi cña Varen. thÊy Va -ren ®· béc lé râ thùc chÊt cña lêi høa ch¨m sãc PBC .v×. dèi tr¸ hÌn h¹.. im lÆng hiÖn th¸i ®é..Lêi høa ch¨m sãc PBC ntn? thùc chÊt kh«ng ph¶i lµ sù gióp ®ì gãp phÇn PBC mµ lµ Ðp buéc PBC tõ bá lÝ tëng tõ bá d©n ? Qua cuéc trß téc m×nh.. v« liªm sØ.... Em h·y t×m c¸c chi .v× quyÒn lîi cña níc ren vµ PBC em thÊy Ph¸p -> trùc tiÕp lµ Va .. ®©y lµ g×? + Lêi høa ch¨m sãc PBC kh«ng chØ lµ lêi høa ? Trong khi Va-ren cø su«ng..lÏ ®éc tho¹i ®ã em nh©n.ph©n råi tiÕp ®ã hµng tÝch hµng lo¹t nh÷ng biÓu . 1 trß kÞp bîm thao thao bÊt tuyÖt.. lè cuèi cïng cña + KÎ ph¶n béi lÝ tëng m×nh ntn? ®ª tiÖn ®i khuyªn b¶o §iÒu mµ t¸c gi¶ muèn kÎ trung thµnh víi lÝ tgiÔu cî.Nhæ vµo mÆt Va-ren luËn ntn vÒ sù im => Th¸i ®é khinh bØ lÆng cña PBC? NhËn + T¸c gi¶ b×nh luËn: xÐt? Nhng. + T×m chi tiÕt ... mµ cßn lµ trß lè ®¸ng ta thÊy PBC chØ : cêi. lè bÞch ®¹i diÖn cña TDP ph¶n ®éng ë §D.. mØa mai. Phan Ch©u: Béi .MØm cêi mét c¸ch kÝn ®¸o. “nh×n Va-ren.nh “ níc” ®æ l¸ khoai. b.§«i ngän r©u mÐp ngtiÕt ®ã vµ cho biÕt êi tï nhÕch lªn 1 chót th¸i ®é cña PBC lµ råi l¹i h¹ xuèng ngay. l¹ cha ! nh÷ng lêi nãi. 126 => BÞp bîm.. ? T¸c gi¶ ®· b×nh . th¸i ®é g×? .. KH«ng ph¶i chuyÖn mµ thùc chÊt v× tù do cña PBC mµ lµ ®éc tho¹i gi÷a Va .vµ im lÆng döng dng”. döng dng...lµm cho Va-ren söng sèt...kh«ng hiÓu n©u” ? Qua sù im lÆng cña -> Giäng ®iÖu hãm PBC vµ lêi b×nh cña hØnh..

Tæng kÕt: * Ghi nhí: (Sgk/95) 127 .NT. . th¸i ®é cña PBC tríc kÎ thï. III. . . ®¸ng ®Ó cêi.C¸ch dÉn chuyÖn nh thÓ thËt hãm hØnh thó vÞ.NT: ViÕt truyÖn b»ng h cÊu. ®ã lµ niÒm kiªu h·nh ®¸ng kh©m phôc. lµm t¨ng thªm ý nghÜa cña vÊn ®Ò.Híng dÉn HS tæng kÕt gi¸ trÞ cña v¨n b¶n ? Qua t×m hiÓu truyÖn em h·y kh¸i qu¸t nh÷ng gt h×nh thøc ®Æc s¾c vµ néi dung næi bËt cña VB? . tëng tîng trªn c¬ së sù thËt. Em thÊy sù kh¸c nhau gi÷a 2 niÒm kiªu h·nh Êy lµ g×? ? Gi¶ sö truyÖn dõng l¹i ë c©u: “ Kh«ng hiÓu PBC” th× cã ®îc kh«ng? Vai trß cña ®o¹n kÕt lµ g×? . Trong khi kh«ng nghe Va-ren thuyÕt gi¸o ta thÊy PBC còng v« cïng kiªu h·nh.t¸c gi¶ vÒ sù im lÆng ®ã em thÊy g× vÒ khÝ ph¸ch t thÓ cña PBC tríc Varen? ? Trong khi thuyÕt gi¸o víi PBC vÒ c¸ch sèng cña m×nh. tiªu biÓu cho khÝ ph¸c d©n téc ViÖt Nam. bÊt khuÊt tríc kÎ thï.Trao ®æi nhãm nhá ®Ó tr¶ lêi: +ë Varen: Kiªu h·nh v× danh väng cña kÎ ®ª tiÖn. kh«ng chÞu khuÊt phôc vµ hÕt søc kiªu h·nh.Gi¸ trÞ cña lêi t¸i bót: Lêi t¸i bót nh bæ sung c¸ch thÓ hiÖn th¸i ®é cña PBC: Nhæ vµo mÆt kÎ thï. + TruyÖn cã thÓ dõng l¹i ë ®ã song cã thªm ®o¹n kÕt. + ë PBC: Kiªu h·nh v× kiªn ®Þnh lÝ tëng yªu níc. + Tù kh¸i qu¸t gi¸ trÞ ND .§ã lµ b¶n lÜnh cña 1 ngêi cm: kiªn cêng bÊt khuÊt.GV híng dÉn HS kh¸ giái ? ë cuèi truyÖn t¸c gi¶ ghi thªm phÇn t¸i bót em h·y ®äc vµ cho biÕt gi¸ trÞ cña lêi t¸i bót? Cã ®iÒu g× thó vÞ trong sù phèi hîp gi÷a lêi kÕt vµ lêi t¸i bót? . tr¶ lêi: .Varen rÊt kiªu h·nh. + HS kh¸ giái suy nghÜa. Sö dông biÖn ph¸p t¬ng ph¶n ®èi lËp ®Ó kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch nh©n vËt => B¶n lÜnh kiªn cêng. gi¸ trÞ cña t¸c phÈm ®· ®îc n©ng lªn v× nã tiÕp tôc n©ng cao tÝnh c¸ch.

4.Gäi HS ®äc ghi nhí: . §äc ghi nhí (sgk/95) ? Gi¶i thÝch nghÜa + Trao ®æi nhãm nhá.lµm næi chñ ®Ò t¸c phÈm. 3. Cñng cè: .vËt víi ng«n ng÷ ngêi kÓ.Gi¶i thÝch nghÜa côm tõ “ nh÷ng trß lè” trong nhan ®Ò t¸c phÈm? -> Hµnh ®éng lè l¨ng. bÞp bîm nh÷ng yÕu tè cã b¶n chÊt xÊu xa cña thùc. h·y chØ râ yªu Varen. Híng dÉn vÒ nhµ: . .Nh©n ëng tîng trong v¨n vËt Varen Toµn b¶n. -ND: Ca ngîi nh©n c¸ch ca quý cña Phan Béi Ch©u. tè cã thË vµ yÕu tè t. IV. .PT§T ®ßi th¶ PBC . b¶n chÊt xÊu xa cña Varen ®îc che ®Ëy b»ng bé mÆt gi¶ t¹o. LuyÖn tËp (TiÕp). .vÞ ®Ó më réng c©u: LuyÖn tËp (TiÕp theo) 128 . Giäng v¨n hãm hØnh. lè” trong nhan ®Ò t¸c ./. quyÒn. LuyÖn tËp: côm tõ “Nh÷ng trß tr¶ lêi c©u hái. mØa mai..Häc bµi vµ so¹n bµi: Dïng côm chñ – vÞ ®Ó më réng c©u. TIẾT 111: Dïng côm chñ.Nh÷ng trß lè trong phÈm nhan ®Ò cña t¸c phÈm ? C©u chuyÖn ®îc t.PBC nhµ yªu níc ®ang bÞ Ph¸p b¾t giam t¹i hµ Néi.ChuyÖn tëng tîng: Cuéc tiÕp kiÕn gi÷a Varen vµ PBC.chÝnh lµ nh÷ng hµnh ëng tîng dùa trªn ®éng lè l¨ng.yÕu tè thùc: .KÕt hîp ng«n ng÷ n.®¶ kÝch viªn toµn quyÒn Va-ren víi c¸c hµnh ®éng lè bÞch cña h¾n.

ThiÕt bÞ d¹y häc: . . VÒ kÜ n¨ng: . th¶o luËn nhãm. ph©n tÝch c¸c côm chñ vÞ trong c©u vµ dïng c©u cã côm c-v. Lý thuyÕt: niÖm vµ c¸c trêng hîp dïng thøc ®· häc theo 1. côm §T gäi lµ côm C-V lµm thµnh phÇn c©u 129 . côm TT. 3.Nh¾c l¹i kiÕn I.Nªu vÊn ®Ò. Dïng côm C-V côm CV ®Ó më réng c©u. VÒ t tëng: .A.Nghe. KiÓm tra: .vÞ ®Ó më réng c©u LuyÖn tËp (TiÕp theo) Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña ND cÇn ®¹t trß . Ph¬ng ph¸p: ..HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. E.GV: B¶ng phô. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.C¸c trêng hîp dïng côm chñ vÞ ®Ó më réng c©u? 2. thuyÕt tr×nh.PhÇn B.GV nhÊn m¹nh c¸c trêng . ghi nhí. yªu cÇu cña GV ®Ó më réng c©u . C. D..Cñng cè kiÕn thøc vÒ viÖc dïng côm chñ. 2. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: .GD ý thøc vËn dông kiÕn thøc vµo bµi tËp. B. vÞ. lµ: hîp dïng côm CV ®Ó më Khi nãi vµ viÕt cã réng c©u.Bíc ®Çu biÕt c¸ch më réng c©u b»ng côm chñ. thÓ dïng nh÷ng + côm CV lµm CN côm tõ cã h×nh + Côm CN lµm VN thøc gièng c©u + Côm CV lµm phu ng÷ ®¬n b×nh thêng côm DT. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc häc tiÕt 102 vÒ: . . vÞ ®Ó më réng c©u.yªu cÇu HS nh¾c l¹i kh¸i .ThÕ nµo lµ dïng côm C-V ®Ó më réng c©u? . h«m nay thÇy gi¸o cïng c¸c em mét lÇn n÷a ®i kh¾c s©u l¹i kiÕn thøc ®ã b»ng tiÕt Dïng côm chñ. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. KiÕn thøc träng t©m: .RÌn kü n¨ng nhËn diÖn.

. tiÕng suèi nghe míi hay ( phô ng÷ cho ®éng tõ “ nãi” ). thµnh phÇn côm tõ mµ kh«ng thay ®æi nghÜa + §äc bµi tËp 2 cña chóng? ( sgk/97 ) ..Ta quanh n¨m trångträt ( phô ng÷ trong côm §T cho phÐp ta. nhËn xÐt bæ sung bµi lµm cña b¹n + Gi¶i thÝch: Ngoµi côm CV lµm nßng cèt c©u.) b. VN. .. côm CV ®· ®îc dïng ®Ó më réng TP nµo trong c©u? . KhÝ hËu níc ta Êm ¸p ( CN ).. ? h·y gép c¸c c©u cïng . phô cÆp thµnh 1 c©u cã côm ng÷ cña côm DT CV lµm TP c©u hoÆc vµ C§T. c. ( Phô ng÷ cho ®éng tõ thÊy) Bµi tËp 2: ( sgk/97 ) Gép c¸c c©u a.C¸c thi sÜ ca tông c¶nh.§äc vµ t×m hiÓu yªu cÇu cña bµi tËp +T×m côm CV lµm TP c©u hoÆc thµnh phÇn côm tõ + ChØ râ trong mçi c©u côm CV lµm thµnh phÇng×? ..Nh÷ng thøc quý cña ®Êt m×nh thay dÇn b»ng.Gäi HS nhËn xÐt bæ sung bµi lµm trªn b¶ng ? V× sao em x¸c ®Þnh c¸c c©u trªn ®Òu dïng côm CV ®Ó më réng c©u? ? ë bµi tËp 1. .MP chñ ng÷. 2.yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm + Lµm bµi tËp TB theo nhãm nhá. Chóng em häc giái lµm cho cha .H2: lµm ý b .H1: lµm ý a .. DT.H3: lµm ýc + c¶ líp lµm bµi tËp ra giÊy nh¸p + Theo dâi..Nh÷ng tôc lÖ tèt ®Ñp Êy mÊt dÇn. C¸c trêng hîp dïng côm C-V ®Ó më réng c©u: CN.. .Cã ngêi lÊy tiÕng. c¸c phô ng÷ trong côm §T. ( Phô ng÷ cho DT “ khi”) . söa ch÷a? + Tr×nh bµy bµi 130 hoÆc cña côm tõ ®Ó më réng c©u.TiÕng chim. TT ®Òu cã thÓ ®îc cÊu t¹o b»ng côm C-V II. Bµi tËp Bµi tËp 1: ( Sgk/96 ) a.Cho HS ®äc vµ nªu yªu cÇu bµi tËp 1 ( sgk/96 ) ... ...NhËn xÐt. ..Gäi 3 HS lµm bµi tËp trªn b¶ng ( mçi HS 1 ý ) .yªu cÇu HS c¶ líp lµm bµi tËp ra giÊynh¸p . cßn c¸c côm CV kh¸c -yªu cÇu HS ®äc bµi tËp 2 lµm TP c©u.. ..

Bµi tËp 3 ( sgk/97 ) a. . bæ sung. . Anh em hoµ thuËn khiÕn hai th©n vui vÇy b.Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy. ra ®êi ®· sëi Êm cho ¸nh ®Ìn s©n khÊu ë kh¾p mäi miÒn ®Êt níc. bæ sung. §©y lµ c¶nh mét rõng th«ng ngµy ngµy biÕt bao nhiªu ngêi qua l¹i 131 .NhËn xÐt. Hµng lo¹t vë kÞch nh “ tay ngêi ®µn bµ”.Ho¹t ®éng nhãm. cö ®¹idiÖn tr×nh bµy.HS thùc hiÖn. trÇm bæng nh 1 b¶n nh¹c. tËp theo yªu cÇu cña GV. 1 sè phËn míi. Anh em hoµ thuËn khiÕn hai th©n vui mõng b.§äc vµ t×m hiÓu yªu cÇu bµi tËp. “ gi¸c ngé”. + NhËn xÐt.Gép mçi c©u hoÆc vÕ c©u thµnh c©u cã côm CV më réng . c. . . “ Bªn kia sèng §uèng”.cho HS ®äc bµi tËp ? h·y gép mçi cÆp c©u hoÆc vÕ c©u ( in ®Ëm ) thµnh 1 c©u cã côm CV lµm thµnh phÇn c©u hoÆc TP côm tõ? . TiÕng ViÖt rÊt giµu thµnh ®iÖu khiÕn lêinãi cña ngêi VN ta du d¬ng. Bµi 3 a. d.. b... . mÑ vµ thÇy c« rÊt vui lßng. yªu cÇu c¸c nhãm trao ®æi.Tæ chøc cho HS c¶ líp cïng nhËn xÐt söa ch÷a. Nhµ v¨n Hoµi Thanh kh¼ng ®Þnh r»ng c¸i ®Ñp lµ c¸i cãÝch.. C¸ch m¹ng th¸ng 8 thµnh c«ng ®· khiÕn cho TV cã mét bíc ph¸t triÓn míi. §©y lµ c¶nh mét rõng th«ng ngµy ngµy biÕt bao nhiªu ngêi qua l¹i c. bæ sung.Chia líp thµnh 2 nhãm. . thèng nhÊt.

cã ngêi quan niÖm: Gi¶i thÝch chØ lµ viÖc vËn dông lÝ lÏ. th¶o luËn nhãm. Cñng cè: ? Qua viÖc gi¶i bµi tËp em rót ra nhËn xÐt g× khi nhËn diÖn c¸c côm chñ vÞ trong TP c©u vµ c¸ch dïng côm C-V ®Ó më réng c©u? 4.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ kÜ n¨ng gi¶i thÝch thµnh th¹o mét vÊn ®Ò. Hµng lo¹t vë kÞch nh “ ngêi ®µn bµ”. “ Gi¸c ngé”. VÒ t tëng: .Hs n¾m v÷ng vµ vËn dông thµnh th¹o kÜ n¨ng lµm kiÓm bµi NL gi¶i thÝch ®ång thêi nhËn thøc s©u s¾c h¬n nh÷ng kiÕn thøc Xh vµ v¨n häc cã liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò luyÖn tËp lËp luËn.RÌn cho Hs kÜ n¨ng th¸i ®é m¹nh r¹n. “ Bªn kia s«ng ®uèng”..PhÇn: C. thuyÕt tr×nh.ra ®êi ®· sëi Êm cho ¸nh ®Ìn s©n khÊu ë kh¾p mäi n¬i miÒn ®Êt níc. ThiÕt bÞ d¹y häc: . D. Híng dÉn vÒ nhµ: . . TIẾT 112: LuyÖn nãi: bµi v¨n gi¶i thÝch mét vÊn ®Ò A.Nªu vÊn ®Ò. KiÕn thøc träng t©m: .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. 3. VÒ kiÕn thøc: . .§óng B. B.GV: B¶ng phô. chuÈn bÞ tiÕt 112.Häc kÜ lÝ thuyÕt .Sai 132 . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. tù tin khi nãi tríc ®¸m ®«ng. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.. VÒ kÜ n¨ng: . chøng minh chØ lµ viÖc vËn dông dÉn chøng ®iÒu ®ã ®óng hay sai? A. 2. Ph¬ng ph¸p: . KiÓm tra 15 phót §Ò bµi: A./.c. 3. Tr¾c nghiÖm lùa chän ph¬ng ¸n ®óng 1.Hoµn thµnh Bt. E.

chó ý ph¶i truyÒn c¶m. th kÝ.( 15’ ) nhãm trëng.Giäng nãi võa nghe.LuyÖn nâi theo 1. LuyÖn nãi tríc biÓu vµ híng dÉn HS líp ( 15’ ) c¸ch chÊm ®iÓm theo c¸c mÆt: chuÈn bÞ.NhËn xÐt vÒ tinh thÇn chuÈn bÞ bµi cña c¶ líp.DÉn d¾t vÊn ®Ò -> tíi luËn ®iÓm .5 ® C©u 1: B 2: B 3: 3 B.GV kiÓm tra x¸c xuÊt 3 . Híng dÉn HS thùc hµnh luyÖn nãi: ( 30’ ) Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t + yªu cÇu HS x¸c ®Þnh . . t¸c 133 .Lêi nãi râ nghÜa. LuyÖn nãi theo yªu cÇu c¸c nhãm cö nhãm.X¸c ®Þnh yªu cÇu * §Ò bµi: nhanh yªu cÇu cña ®Ò cña ®Ò H·y gi¶i thÝch c©u bµi .Nghe híng dÉn. .GV yªu cÇu líp phã häc tËp b¸oc¸o kÕt qu¶ chuÈn bÞ bµi cña líp . I. ph©n tÝch kh«ng? A.Cã 3.2. . Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c bµi tríc c¸c em ®· ®îc häc phÇn lý thuyÕt vÒ v¨n lËp luËn gi¶i thÝch. râ ý. tr¾c nghiÖm: 0. ph¸t 2. Tù luËn: . “ ¨n qu¶ nhí kÎ trªn b¶ng phô. tù nhiªn. GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS: ( 5’ ) .Kh«ng B.C¸c nhãm cö nhãm TN: + §a ra 1 dµn ý chi tiÕt trëng vµ th ký. III.4 HS .Kh¸c nhau B.Vai trß cña dÉn chøng trong phÐp lËp luËn gi¶i thÝch vµ phÐp lËp luËn chøng minh gièng hay kh¸c nhau? A. Tù luËn Em h·y viÕt ®o¹n v¨n cho phÇn më bµi víi ®Ò bµi “ h·y gi¶i thÝch néi dung lêi khuyªn cña Lªnin “ Häc häc n÷a häc m·i” §¸p ¸n: A.Gièng nhau B. II. GV nªu yªu cÇu cña tiÕt luyÖn nãi: ( 2’) . nhãm .PhÐp lËp luËn gi¶i thÝch cã thÓ kÕt hîp víi c¸c phÐp lËp luËn kh¸c nh chøng minh b×nh luËn.T thÕ nãi: M¹nh d¹n. + Chia líp lµm 4 nhãm . trång c©y”.TrÝch dÉn vÊn ®Ò 2. §Ó kh¾c s©u kiÕn thøc vµ h×nh thµnh kÜ n¨ng gi¶i thÝch thµnh th¹o còng nh kÜ n¨ng nãi chóng ta vµo tiÕt ngµy h«m nay.

? PhÇn KB cña b¹n ®· co thÊy bµi GT xong ch134 + Tr×nh bµy miÖng phÇn më bµi ( 2 Hs tr×nh bµy 2 më bµi kh¸c nhau ). + NhËn xÐt ND. . Cho HS nhËn xÐt ? Ngµy 10 . Phong th¸i TP ntn? -GV nhËn xÐt. + Gäi 1 Hs nãi phÇn GT nghÜa bãng. + GV theo dâi ®Ó nhËn xÐt ho¹t ®éng cña c¸c nhãm . + Tr×nh bµy miÖng ®o¹n GT nghÜa ®en c©u TN. tuyªn d¬ng HS nãi tèt. + Yªu cÇu 1 HS nãi phÇn kÕt bµi.Gäi 1 HS tr×nh bµy ®o¹n gi¶i thÝch nghÜa ®en cña c©u TN.TËp nãi phÇn kÕt bµi. ? NhËn xÐt b¹n gi¶i thÝch nghÜa ®en cña c©u TN ®· ®¹t cha. c¸ch nãi c¸ch më bµi: Trùc tiÕp? ®èi lËp hoµn c¶nh ý thøc? tõ chung ®Õn riªng. .NhËn xÐt phÇn nãi cña b¹n theo yªu cÇu cña GV. söa.04 lµ ngµy g×?Nh÷ng ngµy ®ã gîi cho em ®iÒu g×? + yªu cÇu HS tr×nh bµy miÖng ®o¹n v¨n thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n cña chóng ta .GV nhËn xÐt vÒ giäng noi. -1 sè c©u kh¸c: “ uèng níc nhí nguån”. nd nãi cña HS. 30 .phong.3 . . giäng nãi.Lßng biÕt ¬n. . . . ? Më bµi cña b¹n ®· ®¹t yªu cÇu cha? B¹n ®· tr×nh bµy phÇn më bµi theo c¸ch nµo? . + Yªu cÇu HS lÇn lît nãi trong nhãm díi sù ®iÒu khiÓn cña nhãm trëng. + Tr×nh bµy ®o¹n v¨n theo yªu cÇu cña GV. lêi nãi.Ngµy giç tæ vua Hïng vµ ngµy ®Êt níc hoµn toµn gi¶i phãng.Gäi 2 HS tr×nh bµy miÖng phÇn më bµi. Ngµy ®ãi gîi nhí c«ng lao dùng níc vµ gi÷ níc cña «ng cha ta. + NhËn xÐt vÒ ND vµ phong th¸i tr×nh bµy cña b¹n em. ND bµi nãi.

giíi thiÖu mét sinh ho¹t v¨n ho¸ ë mét vïng ®Êt níc. ph¶ng phÊt vÒ néi dung. ? Qua giê luyÖn nãi em rót ra ®îc bµi häc g× khi t. . VÒ kiÕn thøc: .vÊn ®¸p. .VBND thÓ lo¹i bót ký. B. VÒ kÜ n¨ng: .Nªu vÊn ®Ò. hiÖn bµi GT? . TIẾT 113: Ca huÕ trªn s«ng h¬ng . Ph¬ng ph¸p: .HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. 3. KiÕn thøc träng t©m: .Hµ ¸nh MinhA.GV: B¶ng phô. E. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Qua tiÕt luyÖn nãi c¸c em tù thÊy m×nh ®· rót ra ®îc kinh nghiÖm g× khi thuyÕt minh mét vÊn ®Ò? 4. D. t×m hiÓu vµ ph©n tÝch VBND: bót kÝ. Híng dÉn vÒ nhµ: . Cñng cè: . mét vïng d©n ca. 2. lÝ lÏ.HS tù rót ra KL: Bè côc. tinh tÕ vµ ®éc ®¸o trong c¸ch biÓu diÔn vµ thëng thøc vµ nh÷ng nghÖ sÜ chuyªn nghiÖp vµ d©n gian… rÊt ®çi tµi hoa.a? NhËn xÐt? ? h·y cho biÕt c©u TN thuéc chñ ®Ò nµo.PhÇn II. VÒ t tëng: .GV nhËn xÐt tiÕt häc. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 135 . bµi míi cã thÓ thªm c¸c tõ ng÷ mang tÝnh chÊt khÈu ng÷.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ nh÷ng di s¶n v¨n ho¸. giµu cã vÒ lµn ®iÖu. c¸ch ®a d©n chøng.§äc. . t×m nh÷ng c©u Tn cã Nd t¬ng tù? . giíi thiÖu vÎ ®Ñp cña 1 sinh ho¹t v¨n ho¸ ë cè ®« HuÕ.So¹n bµi: Ca huÕ trªn s«ng h¬ng./. 3. ThiÕt bÞ d¹y häc: .yªu cÇu 1 HS giái nãi hoµn chØnh bµi v¨n. C.

Bót kÝ.Cho häc sinh quan s¸t . c.Quan s¸t ®äc II. Ph©n tÝch v¨n ®o¹n v¨n b¶n tõ ®Çu thÇm . söa ch÷a .Tr×nh bµy theo 2.Nªu nh÷ng nÐt chÝnh . .Gióp häc sinh ®äc diÔn . Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña Néi dung cÇn ®¹t trß . biÓu khã trong v¨n b¶n: Ca c¶m HuÕ .Ph¬ng thøc : NghÞ h·y gi¶i thÝch mét sè tõ luËn . V¨n b¶n: nµo? . KiÓm tra: ? Tãm t¾t nh÷ng trß lè c¶u Va-ren khi gÆp cô Phan. miªu t¶ .Ph¬ng thøc : a. Bµi míi: Giíi thiÖu: .Cho häc sinh nhËn 1.c¸i n«i cña d©n ca .§äc v¨n b¶n theo I.Bè côc hai phÇn.P1: Tõ ®Çu -> LÝ hoµi nam: Giíi thiÖu thÕ nµo ? HuÕ. ? Dùa vµo chó thÝch(sgk) . miªu t¶ Minh ph¬ng thøc biÓu ®¹t . Tõ khã: . TiÕp xóc v¨n c¶m bµi v¨n yªu cÇu cña GV b¶n: . hoµi väng . nh· nh¹c . §äc v¨n b¶n: nh÷ng chç ®äc cha xÐt phÇn ®äc . T¸c gi¶: Hµ ¸nh s«ng H¬ng ®îc viÕt theo NghÞ luËn . chuÈn x¸c .P2: kÕt hîp miªu t¶ + biÓu c¶m -> 2 bøc ¶nh minh ho¹ cho 2 nÐt ®Ñp cña VH HuÕ .Cho HS xem tranh phong c¶nh vÒ cè ®« HuÕ ®Ó dÉn vµo bµi . ®¨ng trªn b¸o Ngêi Hµ Néi.1.GV nhËn xÐt . T×m hiÓu chó vÒ t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm? chó thÝch *(sgk) thÝch: ? V¨n b¶n Ca HuÕ trªn .P2: Cßn l¹i: Nh÷ng ®Æc s¾c c¶u ca HuÕ. Bè côc: 2 phÇn ? V¨n b¶n cã bè côc nh . nh¹c cung ®×nh … 3.P1: NL chøng minh . biÓu c¶m b. Tõ ®ã rót ra nhËn xÐt vÒ nh©n vËt nµy? 2. suy nghÜ vµ b¶n: ®Õn “ lÝ hoµi nam” tr¶ lêi c©u hái: 136 .

. 1. . HuÕ c¸i n«i cña d©n ca: + C¸c ®iÖu hß. b×nh luËn chøng minh. nh÷ng nh¹c cô biÓu diÔn ca HuÕ v× d©n ca HuÕ rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. . (3’) ?Em cã thÓ nhí hÕt tªn c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ c¸c nh¹c cô ®Ó biÓu diÔn Ca HuÕ kh«ng? V× sao ? ? §Ó cho ngêi ®äc hiÓu ®îc sù ®a d¹ng . ru em.Tæ chøc trß ch¬i tiÕp søc ®Ó häc sinh thùc hiÖn yªu cÇu cña c©u hái trªn. . qu¶ phô… phó vÒ lµn ®iÖu . kÕt hîp gi¶i thÝch. phong phó cña ca HuÕ t¸c gi¶ ®É sö dông bót ph¸p nghÖ thuËt g×? ? §Æc ®iÓm næi bËt cña ca HuÕ lµ g×? H·y t×m trong v¨n b¶n nh÷ng dÉn chøng ®Ó chøng minh? . hß ®a linh buån b· . buån man m¸c. xay lóa .Nam ai .LiÖt kª . §1: Ghi nhanh tªn c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ. + C¸c ®iÖu chÌo. th.Ch¬i trß tiÕp søc (2 ®éi). Nhng ë ®o¹n v¨n nµy t¸c gi¶ ®· ®Ò cËp ®Õn sù næi tiÕng nµo cña HuÕ ?V× sao t¸c gi¶ l¹i quan t©m ®Õn ®iÒu ®ã? ? Dùa vµo v¨n b¶n vµ sù hiÓu biÕt cña b¶n th©n em. HuÕ lµ c¸i n«i cña d©n ca. bµi thai.? Xø HuÕ næi tiÕng víi rÊt nhiÒu thø. bµi chßi…. hß « .ChÌo c¹n .Kh«ng thÓ nhí hÕt c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ .D©n ca HuÕ mang ®Ëm b¶n s¾c t©m hån vµ tµi hoa cña mét vïng ®Êt . hß nÖn thÓ hiÖn lßng khao kh¸t nçi mong chê hoµi väng thiÕt tha cña t©m hån HuÕ . + Mçi c©u hß ®Òu göi g¾m mét ý t×nh trän vÑn: . + C¸c ®iÖu nam. h·y liÖt kª c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ vµ tªn c¸c nh¹c cô biÓu diÔn ca HuÕ ? .D©n ca HuÕ: .Hß gi· g¹o. §2: Ghi nhanh tªn c¸c nh¹c cô biÓu diÔn ca HuÕ. nam -> Ca HuÕ phong b×nh. .s©u s¾c thÊm thÝa 137 . + C¸c ®iÖu lÝ.Hß l¬ .PhÐp liÖt kª kÕt hîp gi¶i thÝch b×nh luËn . .

C¸ch thøc biÓu næi. 2. thñy chung lµ nh÷ng kh¸t väng vÒ cuéc s«ng ®îc Êm no. vµ chÊt b¸c häc trau chuèt ®¹t tíi ®é hoµn mÜ . t×nh nh©n hËu . uy nghi. + Nh¹c d©n gian : C¸c lµn ®iÖu d©n ca.Ca HuÕ ®îc b¾t nguån tõ nh¹c d©n gian vµ nh¹c cung . võa vui t¬i diÔn: võa tr¹ng träng . t¸c . -> T×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc. uy .Ca HuÕ võa s«i b. Sù h×nh thµnh: . nhiÒu ®iÖu hß thêng s«i næi. ? Trong v¨n b¶n nµy . nh¹c cung ®×nh vµ nh· nh¹c. + Nh¹c cung ®×nh nh· nh¹c lµ nh¹c dïng trong buæi lÔ t«n nghi trong cung ®×nh cña vua chóa …cã s¾c th¸i trang trong. §ã lµ tÝch chÊt g× ? . vÒ néi dung t×nh c¶m . ®µn 138 a.? Mçi lµn ®iÖu d©n ca HuÕ mang mét ©m s¾c.Dµn nh¹c bao gåm gi¶ cßn cho ngêi ®äc biÕt rÊt nhiÒu nh¹c cô : ®îc c¸ch thøc biÓu diÔn §µn tranh . .Nh¹c c«ng. .Nh÷ng nÐt ®Æc s¾c cña ca HuÕ: ? Sù h×nh thµnh nguån gèc cña ca HuÕ ®· lµm nªn tÝch chÊt næi bËt cña ca HuÕ. VËy theo em t©m hån .Dµn nh¹c. . ®Çu tõ nh¹c d©n gian.Cho häc sinh ®äc phÇn 2 cña v¨n b¶n ? Theo c¸ch tr×nh bµy cña t¸c gi¶ em ®îc biÕt ca HuÕ ®îc h×nh thµnh tõ ®©u? ? Em hiÓu biÕt g× vÒ nh¹c d©n gian? Nh¹c cung ®×nh? Nh· nh¹c? ¬ng c¶m bi ai v¬ng vÊn. h¹nh phóc.GV: Ca HuÕ lµ sù hßa quÖn gi÷a chÊt d©n gian méc m¹c.Ca HuÕ ®îc b¾t ®×nh nh· nh¹c . nghi .t×nh c¶m Êy lµ g× ? . l¹c quan vui t¬i. tiÕt tÊu kh¸c nhau t¹o lªn nh÷ng ®Æc s¾c riªng song d©n ca xø HuÕ chÝnh lµ t©m hån t×nh c¶m cña ngêi d©n xø HuÕ .

bóng ngãn phi ngãn r·i + NT: . cÆp sanh ®Ó gç nhÞp. . ®iªu luyÖn tµi hoa. nhÊn m¹nh sù ®iªu luyÖn tµi hoa cña c¸c nh¹c c«ng. ®Çu ®éi kh¨n xÕp .C¸ch thëng thøc ca HuÕ. chíp. s¸o. C¸ch thëng thøc: . nam mÆc ¸o dµi tho.C¸c ca c«ng ®Òu lµ nh÷ng nam thanh mÜ tó rÊt trÎ .Thêi gian : ban ®ªm .ca HuÕ. . . thanh lÞch . vç . . n÷ mÆc ¸o dµi duyªn d¸ng .LiÖt kª c¸c ho¹t ®éng cña nh¹c c«ng .§Þa ®iÓm : Trªn thuyÒn Rång. => C¸ch diÔn ca HuÕ rÊt phong phó. quÇn thông. kh¸n gi¶ vµ ca c«ng cËn kÒ bªn nhau nh ngêi nhµ .Nh¹c c«ng dïng c¸c ngãn ®µn trau chuèt nh ngãn nhÊn . trªn thuyÒn rång.Thëng thøc ca HuÕ vµo ban ®ªm. c.Em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt sö dông ng«n ng÷ cña t¸c gi¶ trong ®o¹n v¨n ? Tõ ®ã em thÊy nÐt ®Æc s¾c nµo cña ca HuÕ ®îc nhÊn m¹nh? GV: Ngoµi sù h×nh thµnh vµ c¸ch biÓu diÔn cña ca HuÕ t¸c gi¶ Hµ ¸nh Minh cßn gt nÐt ®Æc s¾c cña ca HuÕ qua viÖc thëng thøc ? C¸ch thëng ca HuÕ cã g× ®éc ®¸o ? Em h·y ph©n tÝch ®Ó thÊy ®îc sù kh¸c biÖt v¬i c¸ch nghe qua b¨ng ghi ©m vµ xem b¨ng h×nh? ( Gîi ý : Thêi gian? Kh«ng gian thëng thøc ca HuÕ ) bÇu . mæ. ngãn bÊm . nh¹c c«ng tinh tÕ.LiÖt kª c¸c lo¹i nh¹c cô ®Ó chØ râ sù p2 cña c¸ch diÔn ca HuÕ . v¶ . ®µn nguyÖt t× bµ . H·y t×m c¸c chi tiÕt miªu t¶ c¸ch thøc biÓu diÔn ca HuÕ vµ nhËn xÐt vÒ dµn nh¹c ? Nh¹c c«ng? ?.Kh¸n gi¶ vµ ngêi 139 . + Ph¸t hiÖn + Ph©n tÝch : . day.

§ã lµ sù hßa ®ång mµ ë ®ã kh«ng gian ngêi diÔn. .HS2 : Thëng thøc ca HuÕ nh thÕ lµ 1 nÐt sinh ho¹t v¨n hãa thanh cao.GV: Sinh ho¹t v¨n hãa d©n gian thêng chØ thùc sù sèng ®éng trong c¸c kh«ng khÝ thËt cña nã. . . huyÒn ¶o vµ th¬ méng.HS1: C¸ch thëng thøc ca HuÕ nh thÕ mµ d©n d· l¹i võa sang träng . gi÷a con ngêi víi ? Theo em t¹i sao cã thÓ thiªn nhiªn .HS1: Thëng thøc 140 . ? Em cã thÓ cho mét vµi lêi b×nh luËn vÒ c¸ch thëng thøc ca HuÕ? biÓu diÔn cËn kÒ bªn nhau nh ngêi nhµ. dÔ g©y ®îc c¶m t×nh vµ lßng yªu mÕn gi÷a con ngêi víi con ngêi. Thëng thøc ca HuÕ nh trªn ®óng lµ mét sinh ho¹t v¨n hãa d©n gian kh¸c h¼n víi nghe nh¹c trong r¹p hoÆc xem b¨ng ®Üa ë gia ®×nh. lÞch sù.Nghe.Nghe.Nghe ca HuÕ trong 1 quang c¶nh s«ng níc t¬i ®Ñp. Dïng tõ ng÷ gîi t¶ biÓu c¶m .? NhËn xÐt cña em vÒ c¸ch sö dông tõ ng÷ trong ®o¹n v¨n cña t¸c gi¶ ? . ngêi xem ®ång hiÖn g¾n bã. nãi : Nghe ca HuÕ lµ mét . . nh×n trùc tiÕp c¸c ca c«ng c¸ch ¨n mÆc c¸ch ch¬i ®µn -> Miªu t¶ kÕt hîp biÓu c¶m .

tõ t/104) giäng ca ®Õn c¸ch trang ®iÓm. 141 . em cßn biÕt lµn ®iÖu d©n ca nµo? ? Theo em. muèn ®îc mét lÇn ®Õn HuÕ thëng thøc mét ®ªm ca HuÕ trªn s«ng H¬ng. ¨n mÆc.Gäi häc sinh ®äc ghi nhí . . .Ph¶n ¸nh mét trong nh÷ng nÐt ®Ñp cña v¨n hãa truyÒn thèng ca ngîi.Tù hµo vÒ HuÕ . tuyªn truyÒn cho nÐt ®Ñp v¨n hãa nµy . nh· nhÆn. vÎ ®Ñp cña ca HuÕ trªn s«ng H¬ng xÐt vÒ mÆt nghÖ thuËt lµ g×? ? V¨n b¶n ca HuÕ trªn s«ng H¬ng ®· gióp em hiÓu g× vÒ HuÕ ? ca HuÕ trong c¶nh thiªn nhiªn t¬i ®Ñp th¬ méng. nªu ý kiÕn III. + HS trao ®æi. VËy qua t×m hiÓu v¨n b¶n em h·y cho biÕt ®©u lµ néi dung v¨n b¶n nhËt dông cña v¨n b¶n nµy? ? Ngoµi ca HuÕ. Ghi nhí: (SGKc¸ch thëng thøc. nghe trùc tiÕp nh÷ng lµn ®iÖu s©u l¾ng ngät ngµo cña mét thó vui tao nh·. ®îc nh×n. d©n ca nam bé. .V× sao ca HuÕ thanh cao.D©n ca qu©n hä b¾c ninh d©n ca NghÖ TÜnh.thó vui tao nh·? ? C¶m xóc cña em sau khi t×m hiÓu v¨n b¶n lµ g× ? ? Nh phÇn ®Çu ®· giíi thiÖu: Ca HuÕ trªn s«ng H¬ng lµ mét v¨n b¶n nhËt dông. tõ c¸ch thøc biÓu diÔn ®Õn *. sang träng vµ duyªn d¸ng tõ néi dung ®Õn nghÖ thuËt tõ ca c«ng ®Õn nh¹c c«ng. Tæng kÕt: . nam trung bé.

thÓ lo¹i nµo? A TruyÖn ng¾n +Bµi 1: Y’D + Bµi 2: Y’D C. bæ sung. tinh tÕ. . Qua ©m nh¹c. KÝ sù D. liÖt kª… + HuÕ næi tiÕng vÒ ©m nh¹c d©n gian vµ nh¹c cung ®×nh. LuyÖn tËp: . Sù phong phó cña c¸c .Cho HS lµm bµi tËp TN .KÕt hîp nhiÒu ph¬ng thøc biÓu ®¹t.? H·y chän h¸t mét lµn ®iÖu d©n ca mµ em biÕt? á ®Þa ph¬ng em cã lµn ®iÖu d©n ca nµo? 3. con ngêi xø HuÕ cµng thªm thanh lÞch. C. 142 . Cñng cè: .Bµi 1: V¨n b¶n ca HuÕ Lµm bµi tËp TN trªn s«ng H¬ng thuéc theo yªu cÇu cña GV.KÓ tªn mét vµi lµn ®iÖu dan ca quª em hoÆc vïng kh¸c mµ em biÕt? . Bót kÝ Bµi 2: Néi dung chÝnh cña v¨n b¶n lµ g×? A.GVnhËn sÐt.. Híng dÉn vÒ nhµ: . . söa. VÎ ®Ñp cña c¶nh ca HuÕ trªn s«ng H¬ng.So¹n bµi: ChÌo quan ©m thÞ kÝnh.Qua bµi v¨n em hiÓu g× vÒ con ngêi xø HuÕ? xem tranh.§äc ghi nhí( sgk) IV. B. . D.TËp mét lµn ®iÖu d©n ca. . Tïy bót B. C¶ 3 néi dung trªn.1 – 2 HS h¸t lµn ®iÖu ca HuÕ. 4. Nguån gèc cña c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ.

Ng÷ liÖu: (sgk( sgk/ 104) . 143 . .Quan s¸t b¶ng phô phÐp liÖt kª? môc I . phong phó.CÊu t¹o: lµ c¸c cña ai? + §o¹n v¨n trÝch “ tõ. C. ThÕ nµo lµ . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ t tëng: . . 2.GV: B¶ng phô. th¶o luËn nhãm. E. KiÓm tra: . côm tõ ? Quan s¸t vµ nhËn xÐt Sèng chÕt mÆc bay” .Ph©n biÖt ®îc c¸c kiÓu liÖt kª theo cÊu t¹o xÐt theo ý nghÜa.ý nghÜa: giíi vÒ cÊu t¹o. Ph¬ng ph¸p: . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.. VÒ kiÕn thøc: .Hs hiÓu thÕ nµo lµ phÐp liÖt kª. 3. thuyÕt tr×nh.Tr¶ lêi c¸c c©u hái t/104) ? §o¹n v¨n trªn ®îc theo yªu cÇu cña gi¸o 2.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Nªu vÊn ®Ò. TIẾT 114: LiÖt kª A. VÒ kÜ n¨ng: .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. Ph©n tÝch: trÝch tõ v¨n b¶n nµo? viªn . 1. D.PhÇn I. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong c¸c VBNL c¸c t¸c gi¶ muèn cho ngêi ®äc tiÕp nhËn sù ®Çy ®ñ chÝnh x¸c nh÷ng khÝa c¹nh kh¸c nhau cña thùc tÕ hay cña t tëng t×nh c¶m ngêi ta thêng sö dông phÐp liÖt kª. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Néi dung cÇn ®¹t I.Cho häc sinh ®äc NL .KÜ n¨ng vËn dông phÐp liÖt kª trong khi nãi vµ viÕt. KiÕn thøc träng t©m: . theo khi ®i hé ®ª( bé phËn in ®Ëm ®ã lµ côm tõ ®îc ng¨n c¸ch nhiÒu./. ý nghÜa cña ( Ph¹m Duy Tèn) thiÖu miªu t¶ c¸c bé phËn in ®Ëm? + Sù gièng nhau: C¸c nh÷ng ®å vËt cña Sù gièng nhau vÒ cÊu biÖn ph¸p in ®Ëm «ng quan mang t¹o vµ ý nghÜa cña c¸c ®Òu cã cÊu t¹o lµ tõ.§äc NL. t¸c dông cña phÐp liÖt kª. B.H·y nªu c¸c trêng hîp dïng côm chñ – vÞ ®Ó më réng c©u? 2. ThiÕt bÞ d¹y häc: .

khÝa c¹nh kh¸c nhau cña thùc tÕ hay t tëng t×nh c¶m ngêi ta gäi lµ phÐp liÖt kª . c¸c tõ.Tù rót ra kÕt luËn: ®Ó diÔn t¶ ®µy ®ñ Kh¸i niÖm vÒ phÐp h¬n s©u s¾c h¬n c¸c liÖt kª. ngæn ngang) .). côm tõ cïng lo¹i .t¸c nhau v× kh«ng chØ 144 bÒ bén. cïng nãi vÒ c¸c ®å vËt ®îc bµy biÖn xung quanh quan phô ? Em cã nhËn xÐt g× mÉu? vÒ c¸ch s¾p xÕp c¸c bé .C¸c lÇn sö dông phÐp kh«ng . liÖt kª kh«ng gièng GV:Quan s¸t vÝ dô 1.HS t×m trong v¨n tËp 1(sgk trang 106) b¶n “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta”.§äc râ rµng ghi nhí 1 nhí 1(sgk).S¾p xÕp nèi tiÕp phËn cã cÊu t¹o. (sgk/105). Ghi nhí1: (sgk-t/105) .g× b»ng dÊu (. t×m phÐp liÖt kª .VËy em hiÓu liÖt kª lµ g×? . +Y/c häc sinh lµm bµi .Lµm næi bËt thãi xa b»ng nh÷ng kÕt cÊu t. 3. + §o¹n1: C©u 3 (søc m¹nh cña tinh thÇn yªu níc). mét côm tõ th× kh«ng thÓ nãi hÕt ®îc sù chuÈn bÞ “chu ®¸o”. cuéc sèng xa hoa cña quan phô mÉu ( tr¸i ngîc víi c¶nh sèng lÇn than ®ãi khæ cña nh©n d©n) -> ý nghÜa tè c¸o s©u s¾c -> lµ phÐp liÖt kª.) dÊu(.NÕu chØ dïng mét tõ.Cho häc sinh ®äc ghi . *. ®ång dông g×? thêi diÔn t¶ sù phong ? C¸ch dïng hµng lo¹t phó cña sù vËt. t¬ng tù nhau vÒ có ph¸p. 4 ? VËy v¨n b¶n trªn dïng (Sù ®ång t©m ®ång mÊy lÇn phÐp liÖt kª lßng cña nh©n d©n ph¹m vi liÖt kª ë c¸c lÇn chèng Ph¸p). ý tõng lo¹t nghÜa cïng lo¹i trong c©u? ? ViÖc nªu ra nèi tiÕp hµng lo¹t c¸c ®å vËt .hoa hëng l¹c cña tªn ¬ng tù nh trªn cã t¸c quan phô mÉu. + §o¹n 2: C©u 2 (Lßng tù hµo vÒ lÞch sö) + §o¹n 3: C©u 2. quan s¸t cã gièng nhau .

? Thö ®¶o trËt tù cña . C¸c kiÓu liÖt kª: 1. Ph©n tÝch: . + VÝ dô b2: Kh«ng ®¶o ®îc vÞ trÝ 145 ? T¬ng tù nh vËy. cña c¶i VDb: Tinh thÇn vµ lùc lîng.NL1. tÝnh m¹ng vµ ? XÐt vÒ cÊu t¹o.Yªu HS quan s¸t NL . sgk. 2 cña c¶i phÐp liÖt kª trªn cã g× Kh¸c nhau: kh¸c nhau? C©u a: biªn ph¸p liÖt ? Nh vËy xÐt vÒ cÊu kª ®èi lËp . h¬n hiÖu qu¶ phÐp tu tõ => cã thÓ thªm tõ (nµo.Ng÷ liÖu: (sgkt/105) 2.§äc vÝ dô. trêng hîp ®¶o ®îc (mçi yÕu nµo kh«ng? V× sao? tè liÖt kª ®øng ®éc . tr¶ lêi . 2 VD VD: ThÕ ®iÖu ca HuÕ môc (2) cã dïng phÐp cã s«i næi vui t¬i. C¸c bé phËn in ®Ëm ë 2 vÝ dô lµ phÐp liªn kÕt . -> LiÖt kª theo cÆp vµ kh«ng theo cÆp (cÊu t¹o). cã nh÷ng kiÓu liÖt C©u b: biªn ph¸p liÖt kª nµo? LÊy thªm vÝ dô kª ®îc nèi b»ng minh häa? quan hÖ tõ thµnh tõng cÆp. . lùc lphÐp liÖt trong tõng vÝ îng. C¶ 2 vÝ dô ®Òu sö dông phÐp liÖt kª. c©u hái theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. cã trong tõng c©u? tiÕc th¬ng ai o¸n.gi¶ cã dïng thªm trî tõ liÖt kª trong mét c©u “nµo” tríc biÖn ph¸p mµ cßn trong mét liÖt kª ®Ó thùc hiÖn tèt ®o¹n. ph¸t hiÖn. c¶.C¸c bé phËn in ®Ëm c¸c bé phËn liÖt kª ë 2 vÝ dô lµ phÐp trong 2 vÝ dô vµ nhËn liªn kÕt . . tÊt c¶). II. tÝnh m¹ng.NL2. + VÝ dô a2: Cã thÓ ®¶o ®îc (mçi yÕu tè liÖt kª ®øng ®éc lËp).Gäi 1 HS ®äc NL. cña dô ? c¶i VDb: Tinh thÇn vµ lùc lîng. kh«ng? Em h·y chØ râ VDa:Tinh thÇn. ? Theo em 2 NL môc (1) . VDa:Tinh thÇn. t¹o.C¶ 2 vÝ dô ®Òu sö cã dïng phÐp liÖt kª dông phÐp liÖt kª. lùc lîng. liÖt kª kh«ng? X¸c cã buån th¼m ®Þnh phÐp liÖt kª b©ng kh©ng. quan s¸t. tÝnh m¹ng vµ cña c¶i Kh¸c nhau: C©u a: biªn ph¸p liÖt kª ®èi lËp . C©u b: biªn ph¸p liÖt kª ®îc nèi b»ng quan hÖ tõ thµnh tõng cÆp. tÝnh m¹ng. xÐt tõng trêng hîp nµo + VÝ dô a2: Cã thÓ cã thÓ ®¶o.

.Cßn thêi gian gi¸o viªn tæ trøc cho häc sinh ch¬i chß tiÕp søc. 146 . ViÕt c©u cã sö dông VD: N¾ng lªn.X¸c ®Þnh phÐp liÖt kª . -> LiÖt kª t¨ng tiÕn vµ kh«ng t¨ng tiÕn (ý nghÜa). Cñng cè: . dông phÐp liÖt kª? .LiÖt kª cã nhiÒu . a).nh÷ng qu¶ giÊy nh¸p. tuæi t¸c ®¶o ®îc vÞ trÝ v× ? Qua c¸c vÝ dô trªn em c¸c yÕu tè liÖt kª cã rót ra bµi häc g×? yÕu tè t¨ng tiÕn . Mµu xanh cña l¸. *.GV cïng HS nhËn xÐt bæ sung. Ghi nhí 2: (sgk/105) III. Bµi 3 (sgk/106). tiÕn vµ kh«ng t¨ng tiÕn ? §äc bµi tËp 2.Díi lßng ®êng. ®Þnh yªu cÇu cña bµi tËp + §äc vµ nªu yªu cÇu .. dïi Cã líp nhËn xÐt bæ ®©m. hoa hång. Hoa cóc. Híng dÉn vÒ nhµ: . x¸c .§äc ghi nhí 2. mµu vµng cña c¸nh bím ®Çu hÌ lµm cho c¶nh vên mu«n phÇn ®Ñp ®Ï. dao c¾t. ®a 1.2 HS tr×nh bµy b) §iÖn giËt. xung. . so¹n bµi T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh. löa nung. trªn vØa hÌ.NhËn xÐt bµi lµm cña bµi tËp häc sinh. ®ång tiÒn ®ua nhau kheo s¾c.GV lu ý: Khi liÖt kª vÒ lËp)./. c¶ phÐp liªn kÕt khu rõng bõng tØnh.Cho häc sinh ®äc ghi kiÓu: Theo cÆp t¨ng nhí 2. . trong cöa tiÖm . thîc dîc. LuyÖn tËp: Bµi 2 (sgk/106). . v× c¸c yÕu tè liÖt kª cã yÕu tè t¨ng tiÕn .LiÖt kª lµ g×? C¸c kiÓu liÖt kª? 4.Nh÷ng cu li HS viÕt ®o¹n v¨n ra xe….Cho HS viÕt ®o¹n v¨n t¶ c¶nh vên trêng cã sö. ngêi cÇn chó ý ®Õn t«n + VÝ dô b2: Kh«ng ti. 3. lµm bµi tËp cßn l¹i. mµu ®á cña hoa.Häc bµi.

néi dung . Tõ ®ã tù rót ra nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ VBHC. . Ph¬ng ph¸p: .GV: B¶ng phô. yªu cÇu vµ c¸c lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh thêng gÆp trong cuéc sèng . 2. B. D. Vëy v¨n b¶n hµnh chÝnh lµ g×? Ta vµo bµi h«m nay. th¶o luËn nhãm.PhÇn: C. . VÒ t tëng: . 3. thuyÕt tr×nh. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. 147 .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. KiÕn thøc träng t©m: .TIẾT 115:T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh A. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc sèng chóng ta gÆp vµ sö dông nhiÒu c¸c lo¹i v¨n b¶n kh¸c nhau.Häc sinh n¨m ®îc nh÷ng hiÓu biÕt chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh : môc ®Ých.Líp 6 c¸c em ®· häc lo¹i VBHC nµo? 2. ThiÕt bÞ d¹y häc: . KiÓm tra: . VÒ kÜ n¨ng: . E. VÒ kiÕn thøc: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. hµnh chÝn cô thÓ.BiÕt vËn dông kiÕn thøc ®· häc vÒ VBHC trong nh÷ng trêng hîp.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Tæ chøc cho häc sinh ®äc. t×m hiÓu trao ®æi….Nªu vÊn ®Ò. Trong ®ã cã mét lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh.

Ho¹t ®éng cña thÇy . Ng÷ liÖu: (sgk-t107) §äc c¸c v¨n b¶n. Khi ®Ò ®¹t nguyÖn väng ( c¸ nh©n.C¶ 3 v¨n b¶n trªn ®Òu lµ v¨n b¶n hµnh chÝnh. ? C¨n cø vµo tªn (tiªu ®Ò) cña 3 v¨n b¶n. suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái cña gi¸o viªn. 2.Khi cÇn truyÒn ®¹t 1 vÊn ®Ò g× ®ã (thêng lµ quan träng) xuèng cÊp díi hoÆc muèn cho nhiÒu ngêi biÕt (VBTB) . cô thÓ lµ ngêi viÕt v¨n b¶n vµ ngêi nhËn v¨n b¶n em cã thÓ rót ra nhËn xÐt g×? . tËp thÓ) ®Õn c¸ nh©n hoÆc tæ chøc. ®Ò nghÞ b¸o c¸o? ? Dùa vµo néi dung cña tõng v¨n b¶n. + V¨n b¶n 3: Nh»m tæng kÕt l¹i pt “ V× mét m«i trêng sanh s¹ch ®Ñp”. + CÊp díi kh«ng th«ng b¸o ®èi víi cÊp trªn . suy nghÜ. ? Em h·y cho biÕt mçi v¨n b¶n trªn viÕt ra nh»m môc ®Ých g× . 108). ND cÇn ®¹t I.Ghi nhí ý 1: Ho¹t ®éng cña trß . em hiÓu thÕ nµo vÒ kh¸i niÖm v¨n b¶n *.Khi cÇn chuyÒn ®¹t 1 nguyÖn väng chÝnh ®¸ng nµo ®ã cña c¸ nh©n hay tËp thÓ (VB§N). .Rót ra nhËn xÐt: + CÊp trªn kh«ng bao giê dïng b¸o c¸o víi cÊp díi (kÓ c¶ ®Ò nghÞ) ®iÒu nµy chØ cã cÊp díi ®èi víi cÊp trªn.Giao viÖc cho häc sinh : Quan s¸t vµ ®äc thÇm 3 bµi v¨n (sgk/ 107. kÕt hîp víi tõng môc ®Ých cña tõng v¨n b¶n em h·y cho biÕt: Khi nµo ngêi ta viÕt c¸c lo¹i v¨n b¶n th«ng b¸o. ? Quan s¸t 3 v¨n b¶n vµ 148 t×m hiÓu néi dung. . ThÕ nµo lµ v¨n b¶n hµnh chÝnh: 1. + Ph¸t hiÖn . c¬ quan cã thÈm quyÒn -> ®Ò nghÞ Khi cÇn th«ng b¸o mét vÊn ®Ò g× ®ã lªn cÊp cao h¬n -> dïng b¸o c¸o. . môc ®Ých cña c¸c v¨n + HS tù rót ra kÕt luËn b¶n.Quan s¸t.Khi cÇn th«ng b¸o mét vÊn ®Ò g× ®ã lªn cÊp cao h¬n ngêi ta dïng v¨n b¶n b¸o c¸o.§äc thÇm c¸c v¨n b¶n theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. . . . nªu ý kiÕn: . Ph©n tÝch: Khi cÇn truyÒn ®¹t mét vÊn ®Ò xuèng cÊp thÊp h¬n hoÆc muèn cho ngêi biÕt -> dïng th«ng b¸o. + V¨n b¶n 1: Nh»m phæ biÕn néi dung vÒ kÕ ho¹ch trång c©y + V¨n b¨n2: Nh»m dÒ xuÊt nguyÖn väng ®îc chuyÓn thêi gian sinh ho¹t tËp thÓ .GV: Tïy tõng t×nh huèng mµ sö dông tõng lo¹i v¨n b¶n cho phï hîp (GV cho vÝ dô ).

.. th¶o luËn nhãm. D.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. vÒ tr×nh ®é tËp lµm v¨n cña b¶n th©n. . Híng dÉn vÒ nhµ: . 149 . E. Tõ ®ã cã kinh nghiÖm ®Ó lµm bµi tèt B. §Ó nh×n l¹i bµi lµm vµ tõ ®ã söa ch÷a cho c¸c bµi sau lµm ®îc tèt h¬n ta vµo bµi tr¶ bµi h«m nay. Bµi míi: Giíi thiÖu: ë tiÕt 108 chóng ta ®· lµm bµi TLV sè 6.Su tÇm 3 mÉu v¨n b¶n kh¸c nhau. Ph¬ng ph¸p: . VÒ kÜ n¨ng: .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.RÌn kÜ n¨ng tù ®¸nh gi¸ ®îc chÊt lîng lµm bµi cña m×nh.Thèng kª c¸c VB HC mµ em biÕt.V× sao cã tèt gç råi th× kh«ng cÇn níc s¬n tèt n÷a? (noäp sau 1 tuaàn) Yªu cÇu: Häc sinh c¬ b¶n gi¶i thÝch ®îc c¸c ý. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.Tèt níc s¬n lµ g×? . vÒ c¸ch sö dông tõ ng÷ ®Æt c©u. VÒ kiÕn thøc: . VÒ t tëng: .Nªu vÊn ®Ò. 3. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. KiÓm tra: .V¨n b¶n hµnh chÝnh lµ g×? 4. Nªu l¹i ®Ò bµi vµ yªu cÇu: Ñeà bµi: Em h·y gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: “tèt gç h¬n tèt níc s¬n” Gîi ý: Dµn ý: .KÕt hîp trong giê? 2.V× sao tèt gç h¬n tèt níc s¬n? .Gióp Hs cñng cè kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng ®· häc vÒ c¸ch lµm v¨n lËp luËn gi¶i thÝch vÒ c¸ch t¹o lËp Vb.Tèt gç lµ g×? ./. TIẾT 116: Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 6 A. I.Lµm thÕ nµo ®Ó tèt gç vµ tèt c¶ níc s¬n? . .GV: B¶ng phô. 2. KiÕn thøc träng t©m: . ThiÕt bÞ d¹y häc: . thuyÕt tr×nh.PhÇn: C.

........... .............................. ng÷ ph¸p................... .................................. .... ................................................ ...... ......................................................................................................................................................................................................................................... ¦u ®iÓm: ....................................................................................................................................................................................................................... liªn kÕt. Nhîc ®iÓm: ...........VÊn ®Ò cÇn gi¶i thÝch: ND c©u tôc ng÷ : “ Tèt gç h¬n tèt níc s¬n” -> Coi träng phÈm chÊt bªn trong cña mét sù vËt....................................................... ........................ Tæ chøc ch÷a bµi trªn líp: 1..... .......Thùc hiÖn ®îc c¸c bíc t¹o lËp v¨n b¶n............................. 2.......................... ......................................................................................................... .................Dµn ý......................... ..................... ........... III............................................. II....... ...... ...................................................................................... VËn dông tèt c¸c c¸ch lËp luËn gi¶i thÝch................................................................... ............................. 150 ........................... Tr¶ bµi.. Lµm v¨n cã m¹ch l¹c.......................... .......................................................... ....... NhËn xÐt: 1............ ................................................. ................................ ViÕt ®óng chÝnh t¶................... ........................... Häc sinh ph¶i lËp luËn vµ tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái + Tèt gç lµ g×? + Tèt níc s¬n lµ g× ? + V× sao tèt gç h¬n tèt níc s¬n? + Lµm thÕ nµo ®Ó tè gç h¬n tèt níc s¬n? + V× sao cã gç tèt råi kh«ng cÇn níc s¬n tèt n÷a? + Liªn hÖ b¶n th©n...

4.Khi lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ngoµi n¾m ®îc c¸c bíc th× chuÝng ta cµn ph¶i lµm g× ®Ó bµi v¨n ®îc ngêi ®äc.2. Häc sinh tiÕp tôc söa ch÷a bµi cho ®Õn hoµn chØnh./.ch÷a bµi cho nhau 3. Häc sinh tiÕp tôc söa ch÷a bµi cho ®Õn hoµn chØnh.Gäi tªn ghi ®iÓm. 4. Cñng cè: . . cïng ®äc bµi vµ suy nghÜ vÒ nhËn xÐt cña gi¸o viªn .Tr¶ lêi th¾c m¾c. 3. nèi ®o¹n . 151 . ®Æt c©u .Gi¸o viªn chia líp thµnh tõng cÆp –nhãm. Híng dÉn vÒ nhµ: .Gi¸o viªn ch÷a mét sè lçi vÒ diÔn ®¹t :Dïng tõ . ngêi nghe chÊp nhËn? .Chän 3 bµi kh¸ nhÊt líp ®äc ®Ó c¶ líp nghe chung vµ b×nh gi¸ . . Häc sinh ®æi bµi cho nhau.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.bè côc .So¹n bµi míi: Quan ©m ThÞ KÝnh .

152 .TuÇn 31.

153 .

154 .

155 .

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 7 .2010 156 Hµ ChÝ C«ng .Trêng PTCS Th¾ng Mè .Häc kú II N¨m häc: 2009 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful