Ngµy so¹n:.......................... Ngµy d¹y:............................

TiÕt 73 – V¨n b¶n.
Tôc ng÷ vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: - HiÓu ®îc s¬ lîc kh¸i niÖm vÒ tôc ng÷, néi dung tõ mét sè h×nh thøc nghÖ thuËt vµ ý nghÜa cña 8 c©u tôc ng÷ trong v¨n b¶n. Thuéc lßng nh÷ng c©u tôc ng÷ trong v¨n b¶n. 2. VÒ t tëng: - Gi¸o dôc cho häc sinh ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp, cã th¸i ®é ®óng ®¾n vÒ nh÷ng kinh nghiÖm cña cha «ng. 3. VÒ kÜ n¨ng: - RÌn kü n¨ng t×m hiÓu, ph©n tÝch vµ n¾m ®îc néi dung ý nghÜa cña mçi c©u tôc ng÷. B. KiÕn thøc träng t©m: - PhÇn II. C. Ph¬ng ph¸p: - Nªu vÊn ®Ò,vÊn ®¸p, gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. D. ThiÕt bÞ d¹y häc: - GV: B¶ng phô. - HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. E. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. Tæ chøc: SÜ sè: ................................................................... 2. KiÓm tra: (KiÓm tra s¸ch vë cho häc kú II) 3. Bµi míi: Giíi thiÖu: Tôc ng÷ lµ mét thÓ lo¹i v¨n ho¸ d©n gian. Nã ®îc vÝ lµ kho b¸u cña KN vµ trÝ tuÖ d©n gian, lµ “ Tói kh«ng d©n gian v« tËn”. Tôc ng÷ lµ thÓ lo¹i triÕt lý, nhng ®ång thêi còng lµ c©y ®êi xanh t¬i. Tôc ng÷ cã nhiÒu chñ ®Ò. TiÕt häc nµy gi¶i thÝch 8 c©u tôc ng÷ cho chñ ®Ò vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV: gọi HS đọc v¨n b¶n I- TiÕp xóc v¨n SGK. b¶n: GV nêu y/c đọc: chậm rãi, - N1: Thiên nhiên (1, 2, 3, 4) 1. §äc v¨n b¶n: ngắt nhịp ở vế đối. Đọc - N2: LĐSX (5, 6, 7, 8) - Là 1 câu nói ngắn gọn, có mẫu, gọi HS đọc (?) Về mặt HT tục ngữ có kết cấu bền vững, có h/a, 1

đặc điểm gì?

nhịp điệu -> dễ nhớ, dễ 2. Khái niệm tục ngữ: thuộc *. Kh¸i niÖm vÒ tôc - Kinh nghiệm về mọi mặt ng÷: (?) Về ND TN thể hiện (TN, LĐ, SX, XH) - Tôc ng÷ lµ 1 c©u những kinh nghiệm gì của nãi cã ®Æc ®iÓm: nhân dân ta? g¾n gän, bÒn GV: Có những câu TN chỉ v÷ng, cã h/¶ vµ có nghĩa đen (nghĩa cụ nhÞp ®iÖu vµ dÔ thể, trực tiếp) có những nhí. câu có cả nghĩa bóng - DiÔn ®¹t nh÷ng (gián tiếp, biểu tượng). VD: Gần mực... - Vào mọi HĐ ĐS để nhìn kinh nghiÖm cña ND (?) TN được nhân dân ta nhận, ứng xử để lời nói thêm - Tôc ng÷ thêng cã SD vào những lĩnh vực hay, thêm sinh động sâu sắc nghÜa ®en, hoÆc cã c¶ nghÜa bãng. nào? - HS dùa vµo SGK. GV: Y/c HS giải nghĩa 1 số từ khó. (?) Có thể chia 8 câu TN này mấy nhóm? Mỗi nhóm gồm những câu nào? Đặt tên cho mỗi nhóm. GV: Y/c HS chú ý vào câu 1 (?) Nghĩa của câu TN này là gì? (?) Vì sao nhân dân ta có được kinh nghiệm này? GV: Giải thích sự vận động của trái đất (?) Chỉ ra các BPNT và cho biết TD của các BPNT đó. (?) Câu TN này có TD gì? GV: TD của câu tục ngữ này là chúng ta có thể áp dụng bố trí lịch làm việc, học tập giữa mùa đông, mùa hè (?) Giải nghĩa từ "mau" và từ "vắng". 2

3. Tõ khã: - Tháng 5 (ÂL) đêm ngắn, tháng 10 ngày ngắn II- Phân tích văn bản: - Rút ra từ sự quan sát 1. Tục ngữ về thiên nhiên: Câu 1:

- Mau: dày, nhiều - Vắng: ít, thưa

- NT: + Vần lưng, nói quá -> Đặc điểm của đêm tháng năm, ngày tháng mười + Phép đối -> Sự trái ngược đêm và ngày giữa mùa hạ với mùa đông

(?) Câu TN này cho chúng - Đêm hôm trước vắng sao ta biết điều gì? trời sẽ mưa, còn nhiều sao trời sẽ nắng GV: Đọc 1 số câu TN dự đoán về thời tiết mưa, nắng: - Quạ tắm thì ráo... - Chuồn chuồn bay thấp ... - Liên quan đến được mùa (?) Vì sao người nông dân hay mất mùa, ấm no hay đói xưa thường hay quan tâm kém đến mưa, nắng (?) Vậy câu TN này có giá trị gì? GV: Gọi HS đọc câu 3 - Phần chú thích (?) Em hiểu "ráng" và "ráng mỡ gà" nghĩa là gì? (?) Vậy câu TN này cho - Khi trên trời xuất hiện ráng chúng ta biết điều gì? có sắc màu vàng mỡ gà là GV: Đọc 1 số câu TN dự sắp có bão đoán bão: - Tháng bảy heo may chuồn chuồn bay thì bão... (?) Đối với 1 nước thường xuyên bị bão thì câu TN này có TD gì? GV: Đọc câu 4 - Tháng 7 kiến bò lên cao sẽ (?) Câu TN này cho ta biết có lụt điều gì? GV: Kiến là 1 loại côn trùng rất nhạy cảm với những thay đổi của thời tiết do cơ thể có những TB cảm biến chuyên biệt... câu TN còn có 1 dị bản khác: t 7 kiến đàn đại hàn hồng thuỷ. (?) Nạn lũ lụt thường xảy ra ở nước ta. Vậy câu TN này có TD gì? (?) Dựa vào đâu mà nhân - Quan sát, trải nghiệm dân ta có được những câu

=> Cách SD thời gian Câu 2:

-> Ý thức nhìn sao, sắp xếp công việc Câu 3:

-> Ý thức phòng chống bão. Câu 4:

3

(?) Câu TN này có giá trị gì? (?) Để nói về gí trị của đất . . (?) Vậy em hiểu "tấc đất" là gì? "Tấc vàng" là gì? (?) BPNT nào đã được SD ở đây? TD? (?) Tại sao "đất" được coi như "vàng"? ->Ý thức đề phòng lũ lụt. này trong những trường trong.Khuyên con người nên quý -> Đất quý như vàng.Thứ tự quan trọng của 4 yếu tố: nước. phóng đại (?) Người ta SD câu TN . phê phán hiện tượng lãng phí đất .ở những vùng sâu.Tấc vàng: 1 lượng vàng lớn .Không (?) Câu TN này có gì khác so với các câu TN trên? (?) Liệu kinh nghiệm này có đúng hoàn toàn không? (?) Câu TN này giúp cho con người điều gì? GV: Đọc câu 7 .Thứ nhất nuôi cá. những kinh nghiệm này vẫn còn giá trị 2.Dùng từ HV (?) Chuyển lời câu TN này sang TV.. phân. là nơi người ở. thứ 3 làm ruộng GV: Đọc câu 6 . phương tiện thông tin hạn chế.. .Ai ơi đừng bỏ .Đề cao giá trị của đất. con người phải bỏ mồ hôi.Đất nuôi sống con người. giữ gìn đất được coi như vàng hợp nào? .TN dự đoán về thiên nhiên như trên? (?) Những kinh nghiệm dự đoán thời tiết của dân gian hiện nay còn có giá trị nữa không? GV: Chuyển ý GV: Đọc câu 5 GV: "Tấc" là đơn vị đo lường trong dân gian = 1/10 thước. xa. thứ nhì còn có câu CD nào? làm vườn. chăn nuôi. Đất là đất đai để trồng trọt.NT: so sánh. Tục ngữ về lao déng s¶n xuÊt: Câu 5: . Vàng là kim loại quý thường được đo = cân tiểu li. 4 Câu 6: .Tấc đất: mảnh đất nhỏ . xương máu mới có được đất . LĐ.

phân.Gọi HS đọc ghi nhớ _ Hướng dẫn HS làm BT phần LT: chia 2 nhóm III.Chuyên cần. chăm năng suất cao nhân dân ta chỉ -> Biết khai thác tốt điều còn có câu TN nào khác? .Giống tốt. vật chất (?) Nước ta có nền SX Câu 7: nông nghiệp phát triển..Người đẹp vì. kiện. cần cù. là nước xuất khẩu goá lớn. tốt lúa. IV..Phân tích giá trị ND và NT của các câu TN đó 5 . vào thực tế nông nghiệp LĐ. đất đai rõ các đặc điểm hình thức của các câu TN . 1 bát cơm . giống nước ta ntn? (?) Dựa vào đâu mà nhân dân ta có được những kinh Câu 8: nghiệm này? -> Tầm quan trọng của GV: Hướng dẫn HS làm thời vụ. Vậy câu TN này có giá trị gì? GV: Đọc câu 8 (?) Câu TN này KĐ điều . đễ nhớ (?) Về hình thức câu TN này có gì đặc biệt? -> Tầm quan trọng và mqh (?) Kinh nghiệm này đã đi của 4 yếu tố: nước. Củng cố: (?) Cho biết các đặc điểm HT NT của TN? 5.Học thuộc 8 câu TN . Ghi nhớ: SGK.(?) Câu TN này KĐ điều giống gì? . h/c tự nhiên sẽ tạo tốt mạ. tốt má.Rút gọn cực ngắn -> dễ gì? nghe. Hướng dẫn HS học và chuẩn bị bài: .Tổng kết: *.Luyện tập: 4. tốt giống được nhiều của cải. (?) Để nghề làm ruộng đạt .1 lượt tát.

....Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt trong viÖc su tÇm c¸c thÓ lo¹i v¨n häc d©n gian. Ho¹t ®éng d¹y ............... tôc ng÷ lu hµnh ë ®Þa ph¬ng m×nh... . TiÕt 74... KiÕn thøc träng t©m: .... Tæ chøc: SÜ sè:. VÒ kiÕn thøc: ........ ........GV: TiÕn tr×nh su tÇm.... Ph¬ng ph¸p: ...T¨ng thªm hiÓu biÕt vµ t×nh c¶m g¾n bã víi ®Þa ph¬ng quª h¬ng m×nh...häc: 1. D....... tôc ng÷ lu hµnh ë ®Þa ph¬ng ®Æc biÖt lµ nh÷ng c©u nãi vÒ ®Þa ph¬ng m×nh.. C..... d©n ca. Mçi em su tÇm 20 c©u trong mét tuÇn. ThiÕt bÞ d¹y häc: .Häc sinh su tÇm nh÷ng c©u ca dao.. B.. d©n ca... d©n ca. VÒ kÜ n¨ng: ... 2.../.. .Nªu vÊn ®Ò.... Ch¬ng tr×nh ®Þa ph¬ng phÇn v¨n vµ tËp lµm v¨n A.. VÒ t tëng: ..... tôc ng÷ lµ g×? 6 .. 2........RÌn kü n¨ng su tÇm..Soạn: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN VĂN VÀ TẬP LÀM VĂN... KiÓm tra: 3.. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. E. nhÊt lµ nh÷ng c©u ®Æc s¾c mang tÝnh ®Þa ph¬ng ( mang tªn riªng ®Þa ph¬ng...... * Ho¹t ®éng 2: X¸c ®Þnh ®èi tîng su tÇm Bíc 1: gi¸o viªn cho häc sinh «n l¹i ca dao..…………… Ngµy d¹y: .......Ho¹t ®éng: 2............. nãi vÒ s¶n vËt..Làm hết bài tập . 3... tËp hîp tµi liÖu. Bµi míi: * Ho¹t ®éng 1: gi¸o viªn nãi râ yªu cÇu ®Ó häc sinh su tÇm ca dao..HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.. di tÝch th¾ng c¶nh.... Ngµy so¹n: ..

.Hái cha mÑ..VÒ nhµ s¾p xÕp c¸c tµi liÖu su tÇm ®îc cña tæ thµnh quyÓn sæ tay vÒ c¸c thÓ lo¹i v¨n häc d©n gian..... B. …………… Ngµy d¹y: .NhËn biÕt v¨n b¶n nghÞ luËn khi ®äc s¸ch.....GV: B¶ng phô..Sau khi su tÇm ®ñ vÒ sè lîng yªu cÇu th× ph©n lo¹i ca dao..HiÓu ®îc yªu cÇu NL trong ®/s lµ phæ biÕn vµ rÊt cÇn n¾m ®îc ®Æc ®iÓm chung cña v¨n nghÞ luËn 2...... su tÇm c¸c dÞ b¶n ®îc phÐp tÝnh lµ mét c©u.PhÇn I. ..TËp hîp tµi liÖu su tÇm...HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ..... .. nghÖ nh©n nhµ v¨n .... .. VÒ t tëng: . ThiÕt bÞ d¹y häc: .B..C cña ch÷ c¸i ®Çu... Bíc 3: T×m nguån su tÇm .. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.. Híng dÉn vÒ nhµ: . KiÕn thøc träng t©m: . D. ngêi ®Þa ph¬ng.. thuyÕt tr×nh. b¸o.Nªu vÊn ®Ò./.. C. TiÕt 75 – TËp lµm v¨n T×m hiÓu chung vÒ v¨n nghÞ luËn (TiÕt 1) A.. ngêi giµ...Mçi häc sinh cã sæ tay su tÇm .. LuyÖn tËp .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. 4. chuÈn bÞ ®Ó t×m hiÓu kü h¬n vÒ kiÓu v¨n b¶n quan träng nµy. 3.C¸c c©u cïng lo¹i s¾p xÕp theo thø tù A...cñng cè: ..Lôc t×m trong s¸ch b¸o ë ®Þa ph¬ng * Ho¹t ®éng 3: C¸ch su tÇm . Ngµy so¹n:.Bíc 2 : gi¸o viªn cho häc sinh x¸c ®Þnh thÕ nµo lµ c©u ca dao... .ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo. th¶o luËn nhãm. 5.. Ph¬ng ph¸p: ...... VÒ kiÕn thøc: .. 7 ....Bíc ®Çu lµm quen víi kiÓu v¨n b¶n m¬Ý . d©n ca chÐp riªng. VÒ kÜ n¨ng: ...

Đọc nghị luận: GV: Gọi HS đọc mục a 1.. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV giải thích: NL nghĩa I. KiÓm tra: ?Trong ch¬ng tr×nh líp 6 vµ häc kú I líp 7 c¸c em ®· ®îc häc c¸c ph¬ng thøc biÓu ®¹t nµo trong ph©n m«n tËp lµm v¨n? . rất thường gặp hay gặp các kiểu câu hỏi như vậy không? (?) Hãy nêu các câu hỏi + Tại sao phải học ngoại khác về những vấn đề ngữ? * Nghị luận là đưa ra những tương tự.E...... 8 . vì đòi hỏi phải 1 vấn đề đặt ra.. phải SD bằng khái niệm thì mới trả lời thông suốt. Em có thể trả có những lý lẽ xác đáng.. Nhu cầu nghị luận và VB là bàn luận . lời bằng các kiểu VB đã có sức thuyết phục phải học như kể chuyện..... Ho¹t ®éng d¹y . thái độ của mình trước (?) Gặp các vấn đề và câu ... Nhu cầu nghị luận: SGK (?) Trong ĐS các em có ... 2..... biÓu c¶m thêng xuyªn ®îc sö dông.. VËy v¨n nghÞ luËn cã nh÷ng lo¹i nµo? nã cã nhu cÇu sö dông vµ ®Æc ®iÓm g× ta vµo bµi h«m nay.... Tæ chøc: SÜ sè:.Có. hỏi loại đó.. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc sèng h»ng ngµy nhu cÇu tù sù.....Không... + Tại sao phải chống tệ nhận định.....häc: 1........§A: Tù sù.. Bản thân câu hỏi buộc người ta phải trả lời bằng lí lẽ. miªu t¶...... Nhng cßn mét thÓ lo¹i mµ chóng ta ph¶i sö dông rÊt nhiÒu trong h»ng ngµ kh¸c n÷a ®ã lµ v¨n nghÞ luËn. miªu t¶ vµ biÓu c¶m... suy nghĩ quan nạn ma tuý? điểm...... Nhưng vì sao? Đây là câu hỏi có ý nghĩa quan trọng. 3. miêu sử dụng khái niệm thì tả biểu cảm hay không? người nghe mới hiểu và giải thích? tin được GV: Chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi này bằng cách nào? Tất nhiên câu trả lời phải là văn NL........

. rồi kể chuyện 1 người hút thuốc lá bị ho lao .Đọc văn bản 2. . Để trả lời câu hỏi "Vì sao phải học ngoại ngữ?" ta có thể giải quyết như sau: Trong TG rộng mở giao lưu VH.(?) VD: 1 người trả lời hút thuốc lá là có hại. . miêu tả hay BC không? Vì sao? GV: Tương tự như vậy.Không ..Các ý kiến nào ra trong . GV: Gọi HS đọc VB SGK . đài phát thanh truyền hình em thường gặp những kiểu VBNL nào? GV: Dẫn chứng cụ thể = 1. thì câu trả lời này đã mang tính thuyết phục chưa? (?) Cái hại của hút thuốc lá có thấy ngay trước mắt không? (?) Vậy để người nghe tin hút thuốc lá là có hại thì người trả lời phải làm gì? (?) Với các câu hỏi này các em có thể trả lời = các VB đã học như kể chuyện. bình luận.VB nghị luận tồn tại khắp cuộc họp. Chẳng hạn học Tiếng Anh để tiếp thu vi tính dễ hơn. tăng cường những quan hệ giao lưu để ĐS vật chất và tinh thần được nâng cao.Không vì câu hỏi buộc người ta phải trả lời = lí lẽ có lí.. (?) Hàng ngày trên báo chí.Chưa mang tính thuyết phục . nơi trong cuộc sống. cung cấp những số liệu cụ thể .Bài xã luận. 2 chương trình thời sự bình luận trên ti vi -> VBNL tồn tại khắp nơi trong CS.Bài phát biểu trên báo chí. trí thức ngày nay việc học ngoại ngữ là để tiếp nhận những tinh hoa của các nước.Phải PT. phải quan tâm SD các khái niệm . Thế nào là văn bản nghị luận? a) Ngữ liệu: (SGK) 9 .

đi học . 1 tư tưởng (?) Để ý kiến có sức . lạc hậu lên những lí lẽ nào? trước CM T8 + Những ĐK cần phải có để người dân tham gia XD nước nhà + Những khả năng thực tế trong việc chống nạn thất học (?) Trong ĐS ta thường .Ghi nhớ ý 1 gặp văn NL dưới dạng nào? (?) Thế nào là văn NL? .Luận điểm: + 1 trong những .Kêu gọi nhân dân đi .Đó là những câu KĐ 1 điểm có đặc điểm gì? ý kiến.Ghi nhớ ý 2 Văn NL cần phải đảm bảo những y/c gì? (?) Việc thể hiện những .(?) VB hướng tới ai? Nói với ai? (?) Bác Hồ viết bài này nhằm mục đích gì? (?) Để thực hiện mục đích ấy. nâng cao dân trí + Mọi người dân VN phải biết chữ Quốc ngữ ...Hướng và nói với b) Phân tích: những người dân VN . (Câu mang luận điểm là câu thể hiện quan điểm của tác giả) GV: Với các luận điểm đó tác giả bài viết đã đề ra nhiệm vụ cho mọi người.ý kiến: + TD Pháp ngu dân để cai trị nhân dân ta + Hầu hết người VN mù chữ + Những cách thức để thực hiện chống thất học . (?) Vậy câu mang luận .Ghi nhớ ý 3 quan điểm.Lí lẽ: thuyết phục bài viết nêu + Tình trạng thất học. tư tưởng trong bài văn NL muốn có ý nghĩa thì phải hướng tới giải quyết những vấn đề gì? 10 . bài viết nêu ra những ý kiến nào? (?) Những ý kiến ấy được diễn đạt = những luận điểm nào? Tìm các câu mang luận điểm.Mục đích: kêu gọi nhân dân học.

.....PhÇn II.. 3.. chuÈn bÞ ®Ó t×m hiÓu kü h¬n vÒ kiÓu v¨n b¶n quan träng nµy.. V¨n nghÞ luËn ph¶i cã luËn ®iÓm râ rµng.Nªu vÊn ®Ò.GV: B¶ng phô........ Ngµy so¹n: .........9) 4.. Bµi míi: 11 .. D.. VÒ kÜ n¨ng: . mét vÊn ®Ò nµo ®ã.ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? . .............. VÒ t tëng: ...HiÓu ®îc yªu cÇu NL trong ®/s lµ phæ biÕn vµ rÊt cÇn n¾m ®îc ®Æc ®iÓm chung cña v¨n nghÞ luËn 2.. B..... thuyÕt tr×nh........ Tæ chøc: SÜ sè:... C........... th¶o luËn nhãm.. LuyÖn tËp .häc: 1. ngêi nghe mét t tëng. ThiÕt bÞ d¹y häc: ... Ho¹t ®éng d¹y ....... lý lÏ vµ dÉn chøng x¸c thùc. Ghi nhớ (SGK ... E.. ... KiÓm tra: .. TiÕt 76.TiÕp tôc gióp HS n¾m ®îc ph¬ng thøc nghÞ luËn th«ng qua phÇn luÖn.§A: V¨n b¶n nghÞ luËn lµ mét v¨n b¶n ®îc nãi (viÕt) nh»m nªu ra vµ x¸c lËp cho ngêi ®äc.. KiÕn thøc träng t©m: .ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? V¨n nghÞ luËn cã ®Æc ®iÓm g×? 5. 2...Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt......../. b¸o.... .......... Môc tiªu cÇn ®¹t: 1....NhËn biÕt v¨n b¶n nghÞ luËn khi ®äc s¸ch...... 3. VÒ kiÕn thøc: ...TËp lµm v¨n. Ph¬ng ph¸p: ....GV: Gọi HS đọc ghi nhớ 2.. Híng dÉn vÒ nhµ: .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ..Häc bµi vµ chuÈn bÞ cho phÇn luyÖn tËp ®Ó tiÕt sau häc tiÕp......…………… Ngµy d¹y: . T×m hiÓu chung vÒ v¨n nghÞ luËn (TiÕt 2) A...cñng cè: .

§Ó râ h¬n n÷a vÒ thÓ lo¹i nµy chóng ta vµo bµi h«m nay.Dẫn chứng đọc.Câu.BT 1: Phát vấn thói quen xấu nhưng GV: gọi HS đọc đoạn văn cách trình bày ý kiến nêu "Cần tạo thói quen tốt trong ra có lí lẽ.Bài viết nhằm giải quyết vấn đề giao tiếp trong đời thường.Đây là bài văn NL ĐS XH" đề trình bày rất rõ ràng (?) Đây có phải bài văn NL không? Vì sao? (?) Tác giả đã đề xuất ý . tác giả đã nêu ra + Gạt tàn thuốc lá bừa bãi những dẫn chứng và lí lẽ + Vứt vỏ chuối ra đường nào? + Rác ùn lên cả con mương nhỏ + Ném chai.Luyện tập: HS làm BT . những dòng .Mặc dù TB kể lại 1 số 1.ý kiến đề xuất: Cần tạo thói kiến gì? quen tốt trong ĐS XH (?) Những câu. Những ý kiến của bài viết rất gọn. ND của từng phân là gì? .thảo luận nhóm 12 . rất chặt chẽ 2.Đọc II. cốc vỡ ra đường (?) Bài NL này có nhằm giải quyết vấn đè có trong thực tế hay không? Em có tán thành ý kiến của bài viết không? Vì sao? GV: Gợi dẫn cho Hs làm BT 2 (?) XĐ bố cục của bài văn. xấu b) Thân bài: Trình bày những thói quen xấu cần loại bỏ c) Kết bài: Đề xuất hướng phấn đấu tự giác của mọi người đẻ có nếp sống đẹp 3.Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc t×m hiÓu vµ n¾m ®îc ph¬ng thøc nghÞ luËn. dòng thể hiện ý kiến nào thể hiện ý kiến đó? + Tên bài + Phần mở đầu với 2 câu có từ là + Phần kết thúc (?) Để thuyết phục người . dẫn chứng vấn . Bài tập 1: . Bài tập 4: GV: Y/c HS thảo luận . Bài tập 2: a) Mở bài: Giới thiệu thói quen tốt. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV: Tổ chức hướng dẫn .

.......GV: B¶ng phô.. D....Häc sinh lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i .. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. LuyÖn tËp ./..nhóm BT 4 (?) Bài vắn trên là nghị luận hay tự sự? Vì sao em lại KĐ như vậy? . 13 ... ..cñng cè: .....PhÇn II... VÒ t tëng: Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. 2.. ThiÕt bÞ d¹y häc: ...HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.. Tôc ng÷ vÒ con ngêi vµ x· héi A.BT 3: Về nhà 4....Häc sinh ®äc l¹i hai nghi nhí 5.. ....Bài văn đã kể chuyện để Nl. B. VÒ kÜ n¨ng: RÌn cho c¸c em kü n¨ng t×m hiÓu néi dung ý nghÜa mµ c©u tôc ng÷ muèn diÔn ®¹t.... Èn dô. Híng dÉn vÒ nhµ: . ..Gi¸o viªn kiÓm tra l¹i kh¸i niÖm v¨n nghÞ b¶n nghÞ luËn . Ngµy d¹y:.. nghÜa ®en vµ nghÜa bãng ) cña nh÷ng c©u tôc ng÷ trong bµi häc. sö dông tôc ng÷ thµnh th¹o vµ phï hîp trong nãi viÕt. 3.. C.Nªu vÊn ®Ò.. từ đây mà người ta nghĩ ra 2 cách sống luËn vµ ®Æc ®iÓm v¨n TuÇn 21.... KiÕn thøc träng t©m: ... Ph¬ng ph¸p: ...So¹n bµi tiÕp theo: Bµi 19... VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu râ: Néi dung.. TiÕt 77 – V¨n b¶n. ý nghÜa vµ mét sè h×nh thøc diÔn ®¹t ( so s¸nh.... Hai cái hồ có ý nghĩa tượng trưng.... Ngµy so¹n:.. Thuéc lßng nh÷ng c©u tôc ng÷ trong v¨n b¶n. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.vÊn ®¸p..

E. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. Tæ chøc: SÜ sè:................................................................... 2. KiÓm tra: ? §äc thuéc lßng c¸c c©u tôc ng÷ vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt? C©u nµo em vËn dông nhiÒu nhÊt trong cuéc sèng? - §A: (HS béc lé) 3. Bµi míi: Giíi thiÖu: Tôc ng÷ lµ nh÷ng lêi vµng ý ngäc lµ sù kÕt tinh kinh nghiÖm, trÝ tuÖ cña nh©n d©n qua bao ®êi. Ngoµi nh÷ng kinh nghiÖm vÒ thiªn nhiªn, lao ®éng s¶n xuÊt. Tôc ng÷ cßn lµ kho b¸u nh÷ng kinh nghiÖm d©n gian vÒ con ngêi vµ x· héi. Díi h×nh thøc nh÷ng nhËn xÐt, lêi khuyªn nhñ, rÊt nhiÒu bµi häc bæ Ých, v« gi¸ trong c¸ch nh×n nhËn gi¸ trÞ con ngêi , trong c¸ch häc c¸ch sèng, øng xö hµng ngµy. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV nêu y/c đọc: rõ ràng, chậm. - Đọc, nhận xét I- TiÕp xóc v¨n Đọc mẫu, gọi HS đọc b¶n: 1. Đọc v¨n b¶n: - 3 nhóm: 2. T×m hiÓu chó ? Về ND, có thể chia VB tục + TN về phẩm chất con thÝch: ngữ thành mấy nhóm? Đặt tên người cho mỗi nhóm? + Về học tập, tu dưỡng + Về quan hệ ứng xử 3. Tõ khã: GV: y/c HS giải thích 1 số từ khó trong SGK II- Phân tích văn bản: 1. Tục ngữ về phẩm GV: Gọi HS đọc 3 câu TN đầu - Đọc chất con người: Câu 1: - Hoán dụ, so sánh đối lập ? Câu TN có cách diễn đạt ntn? 1>< 10. ? Từ đó em hiểu câu tục ngữ có - "Người làm ra của chứ -> Đề cao giá trị con ý nghĩa gì? Tìm các câu TN của không làm ra người." người: con người quý khác cũng đề cao giá trị con - "Người sống hơn đống giá hơn của cải. người. vàng" - "Lấy của che thân, không ai lấy thân che của". ? Câu tục ngữ có thể sử dụng - Phê phá những trường trong những tình huống giao hợp coi người hơn của. tiếp nào? - An ủi động viên những 14

người không gặp may. - Nói về tư tưởng, đạo lý sống của nhân dân. ?"Góc con người, được hiểu Câu 2: theo nghĩa nào? - 1 phần cơ thể con người. - Dáng vẻ, đường nét con ? "Răng và tóc" trong câu tục người ngữ được xét trên phương diện - Thể hiện tình trạng sức nào? khoẻ con người: + Răng trắng, tóc đen: trẻ khoẻ + Răng rụng, tóc bạc: tuổi già + Tóc bù xù, nhuộm: đua -> Mọi biểu hiện của ? Câu tục ngữ có ý nghĩa gì? đòi con người đều phản ánh vẻ đẹp, tư cách của người đó. ? Câu tục ngữ khuyên nhủ - Nhắc nhở con người chúng ta điều gì? Nó thể hiện phải biết giữ gìn răng và điều gì? tóc cho sạch đẹp. - Thể hiện cách nhìn nhận, đánh giá, bình phẩm con người của nhân dân. ? Tìm hiểu về cách diễn đạt của - Tiểu đối, ngắn gọn, dễ Câu 3: tục ngữ. hiểu, ẩn dụ. - Đói rách: sự khó khăn, thiếu thốn về vật chất. ?" Đói - rách" thể hiện điều gì? - Sạch thơm: Những điều con ngươì cần phải đạt, phải giữ gìn, vợt lên hoàn cảnh. ? Tìm hiểu nghĩa đen, nghĩa - Đen: dù đói, vẫn phải ăn bóng của câu tục ngữ. uống sạch dù rách vẫn -> Dù nghèo khổ thiếu phải ăn mặc thơm tho. thốn vẫn phải sống ? ý nghĩa giáo dục của câu tục trong sạch, không vì ngữ. - Giáo dục con người phải nghèo khổ và làm điều có lòng tự trọng. xấu xa tội lỗi. 2. Tục ngữ vè học tập GV: Gọi HS đọc câu 4, 5, 6 - Học đọc 4,5,6. tu dưỡng : ? Câu tục ngữ này có mấy vế? - 4 vế có quan hệ đẳng lập Câu 4: Mỗi vế có quan hệ với nhau bổ sung ý nghĩa cho nhau. ntn? - Nhấn mạnh việc học ?Từ học lặp lại nhiều lần có tác phải toàn diện, tỉ mỉ. 15

dụng? ? Nghĩa của câu tục ngữ? ? Câu tục ngữ khuyên điều gì?

- Con người cần phải học từ những việc đơn giản nhất để chứng tỏ mình là ngời lịch sự tế nhị, thành thạo giao tiếp, thành ngời có văn hoá. ? Hãy giải thích các từ: Thầy, - Thầy: Người truyền thụ mày , làm nên. kiến thức về mọi mặt trong cuộc sống - Mày: Người tiếp nhận kiến thức. - Làm nên: Thành công trong mọi việc ? Câu tục ngữ có nội dung gì? - Nội dung có ý nghĩa thách đố ? Theo em, những điều khuyên căn trong 2 câu tục ngữ trên mâu thuẫn hay bổ sung cho nhau? Vì sao ?Câu TN này khuyên chúng ta điều gì? ? Câu TN này không chỉ là bài học về kinh nghiệm tri thức mà còn là bài học về điều gì? ? Câu TN khuyên nhủ chúng ta điều gì? GV: Gọi HS đọc câu 7, 8, 9 ? Nghĩa đen của câu tục ngữ. ? Câu tục ngữ sử dụng NT gì? ? Nghĩa bóng? H - Thảo luận: - 2 câu tục ngữ bổ sung ý nghĩa cho nhau. - Học thầy và học bạn cùng phải kết hợp song song thì thành công hơn

-> Con người cần phải học để thành mọi thành thạo mọi việc, khéo léo trong giao tiếp. Câu 5:

-> Khẳng định vai trò, công ơn của người thầy.

? Về cách diễn đạt, câu tục ngữ có gì giống với câu 8? 16

Câu 6: -> Đề cao ý nghĩa vai trò của việc học bạn. Tục ngữ không chỉ là kinh Câu 7: nghiệm về tri thức về ứng -> Khuyên con người xử mà còn là bài học về thương yêu người khác tình cảm như chính bản thân mình. H -7,8,9 3. Tục ngữ về quan hệ ứng xử: Câu 8: - ẩn dụ -> Khi hưởng thành quả thì phải nhớ đến người đã có công gây dựng nên, phải biết ơn người đã giúp mình. - Cùng dùng ẩn dụ Câu 9: -> Khẳng định sức

..Đề cao tôn vinh giá trị III.. làm người.. những cách diễn đạt nào? ... C¶m nghÜ cña em vÒ søc sèng cña nh÷ng c©u tôc ng÷ nµy Em thÊm thÝa nhÊt lµ c©u tôc ng÷ nµo? V× sao? 5.. ? Câu tục ngữ cho ta lời khuyên . ? Từ những câu tục ngữ trên...Luyện tập: ngữ đồng nghĩa và trái nghĩa.. theo em bài học gọn...Tù nhiªn gÇn gòi dÔ nhí...... ẩn dụ../. ..So sánh. 4..§ßi hái cao vÒ c¸ch sèng c¸ch lµm ngêi ..... ? Qua 2 bài em thấy về hình .đọc ghi nhớ SGK (Ghi nhớ SGK) H .. 17 . ..... Ngµy so¹n:. ngắn ? Với thời gian. Ngµy d¹y:....... H . những câu tục ngữ đa ra có đúng không ? Vì sao? .. Híng dÉn vÒ nhµ: ..Cần có tinh thần tập thể bổ ích nào? trong lối sống và làm việc..dïng c¸c h×nh ¶nh so s¸nh Èn dô.Mong muốn con người dung? hoàn thiện..... ..Häc sinh ®äc bµi ®äc thªm vµ lµm bµi tËp .mạnh của tình đoàn kết....cñng cè: Tõ nh÷ng c©u tôc ng÷ trªn em hiÓu nh÷ng quan ®iÓm nµo cña nh©n d©n .Tìm những câu tục IV... LuyÖn tËp ...Mong muèn con ngêi hoµn thiÖn....... thái độ sâu sắc nào của nội .Văn là những bài học bổ ích để con người tự hoàn thiện mình về đạo đức và trí tuệ....Đòi hỏi cao về cách thức tục ngữ ththường chọn sống..Tổng kết: em hiểu những quan điểm và của con ngngười..§Ò cao t«n vinh gi¸ trÞ lµm ngêi ? VÒ h×nh thøc v¨n b¶n tôc ng÷ nµy cã g× ®Æc biÖt ? V× sao nh©n d©n chän h×nh thøc Êy .

.GV: B¶ng phô. D.. chóng .PhÇn I.RÌn kü n¨ng rót gän c©u thµnh th¹o... .. chóng cã thÓ lµm chñ ng÷ em. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV: Treo b¶ng phô ghi I-ThÕ nµo lµ rót hai c©u a1. E...Chóng ta. phï hîp víi néi dung trong sö dông..a1 thiÕu CN . ngêi trong c©u (a1). cã nh÷ng khi do hoµn c¶nh giao tiÕp mµ ngêi ta dïng nh÷ng c©u kh«ng cã sù tham gia ®Çy ®ñ c¸c thµnh phÇn chÝnh. gän c©u: Gäi häc sinh .TiÕt 78 ..Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt... Tæ chøc: SÜ sè:.Tõ ng÷ cã thÓ lµm (?) T×m nh÷ng tõ ng÷ em CN: chóng ta. Rót gän c©u A.. 3..... th¶o luËn nhãm.. vÞ ng÷. KiÓm tra: ? H·y cho biÕt c¸c thµnh phÇn cña c©u? . Ph©n tÝch: HS: CÊu t¹o cña hai . VÒ kÜ n¨ng: .häc: 1. mäi ngêi.a1 thiÕu CN c©u (a1) vµ (b1) cã g× .§äc VD 1..... KiÕn thøc träng t©m: . C.. Ph¬ng ph¸p: ... 2. 2.. tr¹ng ng÷... B...... b1 môc 1. (?) V× sao chñ ng÷ khuyªn chung cho 18 ... ..b1 cã CN ... Môc tiªu cÇn ®¹t: 1... Ho¹t ®éng d¹y ..HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: N¾m ®îc c¸ch rót gän c©u HiÓu ®îc t¸c dông cña c©u rót gän 2...V× tôc ng÷ lµ lêi ViÖt Nam.TiÕng ViÖt.... 3.Nªu vÊn ®Ò.. Ng÷ liÖu: ®äc. ThiÕt bÞ d¹y häc: .....b1 cã CN kh¸c nhau? . bæ ng÷. .. VÒ t tëng: .. thuyÕt tr×nh...§A: Chñ ng÷. Bµi míi: Giíi thiÖu: C©u kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®Çy ®ñ thµnh phÇn..I.

Ghi nhí 2: (SGK) (?) CÇn thªm nh÷ng tõ III.a2 chñ ng÷ . 19 .BT1: 3 c©u rót rót gän: gän chñ ng÷ 1. Bµi tËp 3: cÇn chó ý ®Õn ®iÒu . nhng vÉn hiÓu ®îc. ®Ó thªt . .Kh«ng nªn rót gän .NL2 thªm: Tha mÑ.§äc VD GV: Treo b¶ng phô cã ghi hai c©u a2. (?) Trong nh÷ng c©u in ®Ëm.trong c©u (a1) ®îc lîc tÊt c¶ mäi ngêi ViÖt bá. Ph©n tÝch: .NL 2 thªm: Tha .Khi tr¶ lêi cËu bÐ g×? dïng 3 c©u rót gän GV: Gäi häc sinh ®äc khiÕn ngêi kh¸ch ghi nhí 2.§äc ghi nhí 2 *.a2 lîc bá VN -b2 C¶ CN vµ VN . . Gäi häc sinh ®äc. C¸ch dïng c©u . ®îc rót gän? Rót gän to¸n ¹.C©u b. b2. thµnh phÇn nµo cña -Tr¶ lêi nh ghi nhí2. gän CN nh»m lµm cho (?) Tõ 2 NL trªn h·y cho c©u trë nªn gän h¬n. thµnh phÇn nµo cña c©u ®îc lîc bá? Lîc bá nh vËy nh»m môc ®Ých g×? H·y kh«i phôc. Nam. lµ lêi nh¾c nhë mang tÝnh ®¹o lÝ truyÒn thèng cña d©n téc ViÖt Nam.Lµm cho c©u gän VN h¬n. Ng÷ liÖu: 2. (?) NL 1 cã mÊy c©u mÑ. biÕt khi rót gän c©u 2.b2 lîc bá c¶ CN vµ .NL1: 3 c©u rót gän nh vËy v× c¸c c©u chñ ng÷ trë nªn khã hiÓu . c©u? Cã nªn rót gän nh vËy kh«ng? V× sao? . Ghi nhí 1: (SGK) II. c©u c rót hiÖn th¸i ®é lÔ phÐp.§äc ghi nhí 1 *. (?) ThÕ nµo lµ c©u rót gän? ViÖc lîc bá mét sè thµnh phÇn c©u nh»m môc ®Ých g×? GV: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí 1 GV: Treo b¶ng phô BT 1+2 . Bµi tËp 1: gän ë NL 2. hiÓu sai ý nghÜa. bµi kiÓm tra bµi kiÓm tra to¸n ¹.LuyÖn tËp: ng÷ nµo vµo c©u rót 1.

.... LuyÖn tËp ... Môc tiªu cÇn ®¹t: 1... luËn cø... TiÕt 79 .. VÒ t tëng: .......Cñng cè: ... lËp . 3.../...TËp lµm v¨n.Ph¶i thËn träng GV: Gäi häc sinh lªn khi dïng c©u rót b¶ng lµm bµi tËp 1 gän tr¸nh g©y hiÓu 3...NhËn râ mèi quan hÖ gi÷a chóng víi nhau 2..Xem bµi: “§Æc ®iÓm cña v¨n nghÞ luËn ” ..... l¹i tr¶ lêi céc lèc nh vËy? (?) Chi tiÕt nµo trong truyÖn cã t¸c dông g©y cêi vµ phª ph¸n? 4...... Bµi tËp 4: lÇm.... v× rót nµy...ThÕ nµo lµ rót gän c©u? T¸c dông? 5.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.. .. Ngµy so¹n: . VÒ kÜ n¨ng: .Qua ph©n tÝch ng÷ liÖu. VÒ kiÕn thøc: .... §Æc ®iÓm cña v¨n b¶n nghÞ luËn A... Híng dÉn vÒ nhµ: . §ã lµ: LuËn ®iÓm. .. gióp Hs nhËn biÕt râ c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña bµi v¨n nghÞ luËn..Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc ...Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.V× anh ta m¶i ¨n (?) V× sao cËu bÐ vµ vÞ kh¸ch hiÓu lÇm ... em rót ra bµi häc gän ®Õn møc g× vÒ c¸ch nãi n¨ng? kh«ng hiÓu ®îc vµ (?) V× sao anh chµng rÊt th« lç.. KiÕn thøc träng t©m: 20 .…………… Ngµy d¹y: .RÌn cho Hs kü n¨ng lµm bµi v¨n nghÞ luËn B.....ViÖc dïng c©u rót nhau? gän cña anh chµng phµm ¨n ®Òu cã t¸c dông g©y cêi vµ (?) Qua c©u chuyÖn phª ph¸n.

thuyÕt tr×nh... ngêi nghe mét t tëng... ...LuËn ®iÓm thÓ ? LuËn ®iÓm ®ã ®.. V¨n nghÞ luËn ph¶i cã luËn ®iÓm râ rµng.Vai trß: thÓ hiÖn îc cô thÓ ho¸ trong .. ? LuËn ®iÓm ®ãng viÕt........häc: 1...... ThiÕt bÞ d¹y häc: .... V¨n nghÞ luËn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm nµo? Bµi h«m nay.§îc nªu trong c©u: “ Mäi ngêi VIÖt Nam. ch÷ Quèc ng÷” ? LuËn ®iÓm ®ã ®. ...HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.GV: B¶ng phô........ C.. E. vµ lËp luËn : thÊt häc 1.LuËn ®iÓm.... quan ®iÓm.hiÖn ngay trong nhan îc nªu ra díi d¹ng ®Ò bµi viÕt...Vai trß thÓ hiÖn quan ®iÓm cña ngêi c©u v¨n nµo ? quan ®iÓm cña ngêi viÕt.. D.... H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV:. th¶o luËn nhãm. vai trß g× trong v¨n nghÞ luËn ? GV :Cã luËn ®iÓm chÝnh vµ luËn ®iÓm phô.. Gäi HS ®äc l¹i -§äc v¨n b¶n I ..ch÷ Quèc ng÷” . Ho¹t ®éng d¹y . LuËn ®iÓm: Gv : LuËn ®iÓm víi t c¸ch lµ mét t tëng.LuËn ®iÓm chÝnh: ? LuËn ®iÓm chÝnh Chèng n¹n thÊt häc-> cña bµi viÕt lµ g× ? díi d¹ng 1 khÈu hiÖu.Nªu vÊn ®Ò.. KiÓm tra: ?ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? -§A: V¨n b¶n nghÞ luËn lµ mét v¨n b¶n ®îc nãi (viÕt) nh»m nªu ra vµ x¸c lËp cho ngêi ®äc. LuËn 21 . lý lÏ vµ dÉn chøng x¸c thùc.... Mäi ngêi VIÖt Nam... 3. .. mét vÊn ®Ò nµo ®ã. Ph¬ng ph¸p: ...... Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c em ®· n¾m ®îc kh¸i niÖm v¨n nghÞ luËn.. 2.§îc nªu trong c©u: “ nµo ? ..... .... luËn v¨n b¶n : Chèng n¹n cø..PhÇn I...... Tæ chøc: SÜ sè:...

Yªu cÇu : ChÆt chÏ. häc.mµ häc cho biÕt ch÷ .. sinh ®éng . . -Nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷ h·y g¾ng søc mµ häc cho biÕt ch÷. -Phô n÷ h·y cÇn ph¶i -Yªu cÇu : ®óng ®¾n . dÉn chøng nµo? ? VËy luËn cø ®ãng vai trß g×? ? VËy luËn cø ®· tr¶ lêi cho c©u hái 22 .. -V× sao ph¶i chèng n¹n thÊt häc? -Lµm c¸ch nµo ®Ó chèng n¹n thÊt häc? . kh«ng tiÕn bé ®îc + Nay chóng ta ®· giµnh ®îc ®éc lËp..Vî cha biÕt.Yªu cÇu : ChÆt chÏ. sinh ®éng . ph¶i ®¸p øng nhu cÇu thùc tÕ. ..LÝ lÏ : + Do chÝnh s¸ch ngu d©n.®iÓm chÝnh nªu ra nhiÖm vô chung. luËn ®iÓm phô nªu ra nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ.Nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷ . ? B¸c ®· ®a viÖc chèng n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo? ? TiÕp ®ã B¸c ®· ®a ra 1 lo¹t vÝ dô.. ®Ó x©y dùng ®Êt níc. LuËn cø : . -7 ®o¹n vµ 1 c©u kÕt . ch©n thùc. 2. biÕt viÕt ch÷ Quèc ng÷ tøc lµ chèng n¹n thÊt häc.. -Mäi c«ng d©n ViÖt Nam ph¶i biÕt ®äc. ? LuËn ®iÓm chÝnh ®ã triÓn khai thµnh c¸c luËn ®iÓm cô thÓ nµo? ? Muèn cã søc thuyÕt phôc th× luËn ®iÓm ph¶i ®¹t yªu cÇu g×? ? ChØ ra lÝ lÏ trong bµi v¨n trªn? ? Víi 2 lÝ do ®ã t¸c gi¶ ®· ®Ò ra nhiÖm vô g×? -Nh÷ng ngêi ®· biÕt ch÷ h·y d¹y nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷.Vai trß : Lµm s¸ng tá luËn ®iÓm...

. râ ý. . cã søc thuyÕt phôc.LuyÖn tËp : .Chèng n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo? .. tèt. 3. + Thãi quen tèt : DËy sím lu«n ®óng hÑn. . ®äc s¸ch. + Chèng n¹n thÊt häc ®Ó lµm g× . vøt r¸c bõa b·i. .3.Bµi tËp : CÇn t¹o ra thãi quen tèt trong ®êi sèng.2.. Ghi nhí : (SGK) II. gi¶n dÞ..Tríc ®©y vµ h«m nay. ? C¸ch lËp luËn nh vËy cã u ®iÓm g×? ? Trong mçi bµi v¨n NghÞ luËn cÇn cã nh÷ng yÕu tè nµo? GV: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí. ? LuËn ®iÓm cña bµi v¨n.Tr×nh tù: + LÝ do ph¶i chèng n¹n thÊt häc. .Chèng n¹n thÊt häc ®Ó lµm g× . ? Muèn cã søc thuyÕt phôc luËn cø ph¶i ®¹t yªu cÇu g×? ? Bµi v¨n nµy gåm mÊy ®o¹n? ? Nh÷ng ®o¹n nµo lªn lÝ do v× sao ph¶i chèng n¹n thÊt häc? ? Néi dung cña ®o¹n 4 lµ g×? (?) Néi dung cña ®o¹n 5. cha biÕt ch÷ cña phô n÷.C«ng viÖc cña ngêi ®· biÕt ch÷.§äc ghi nhí. 23 . ? ChØ ra luËn cø? *..§o¹n 1. gi÷ lêi høa. x· héi . cã thãi quen xÊu.6. mÊt trËt tù .LuËn ®iÓm : CÇn t¹o ra thãi quen .nµo? . .7 lµ g×? ? H·y chØ ra tr×nh tù lËp luËn cña v¨n b¶n “ Chèng thÊt häc”Theo thø tù nµo? . + Thãi quen xÊu: Hót thuèc l¸..¦u ®iÓm : ChÆt chÏ..LuËn cø : Cã thãi quen tèt. + Chèng n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo . . LËp luËn : .LËp luËn: ph©n tÝch t¸c h¹i cña thãi quen xÊu-> Nh¾c nhë mäi -TÊt c¶ ®Õu t¹o cho ngêi t¹o ra thãi quen bµi v¨n ng¾n gän.

B.........TËp lµm v¨n.. 3.. KiÕn thøc träng t©m: .... VÒ kÜ n¨ng: ......... ...? C¸ch lËp luËn ? ? Søc thuyÕt phôc cña bµi v¨n lµ nhê vµo ®©u? 4....Híng dÉn Hs c¸ch t×m hiÓu vÒ c¸ch lËp cho bµi v¨n nghÞ luËn 2.....GV: B¶ng phô. KiÓm tra: 24 .... E...... Ngµy so¹n:... Môc tiªu cÇn ®¹t: 1... D..........Xem bµi: “§Ò v¨n nghÞ luËn vµ viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn” ...Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i. §Ò v¨n nghÞ luËn vµ viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn A.............V¨n nghÞ luËn cã ®Æc ®iÓm g×? 5..häc: 1........../.. VÒ t tëng: . Ho¹t ®éng d¹y ... Híng dÉn vÒ nhµ: .cñng cè: .. thuyÕt tr×nh.. ThiÕt bÞ d¹y häc: .. 2.. . Ph¬ng ph¸p: ... TiÕt 80 .. ......... th¶o luËn nhãm. …………… Ngµy d¹y: ..Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. C...Nªu vÊn ®Ò. Tæ chøc: SÜ sè:..... LuyÖn tËp ....... VÒ kiÕn thøc: Gióp HS .RÌn cho Hs kü n¨ng lµm v¨n nghÞ luËn....NhËn biÕt c¸c ®Ò v¨n nghÞ luËn ...HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.........PhÇn I.........Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt...

. 1 vÊn ®Ò lÝ vÊn ®Ò lý luËn. 25 .. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t I.C¨n cø vµo mçi ®Ò . H«m nay. ph©n tÝch ®Þnh . LËp luËn ph¶i chÆt chÏ.Thùc GV: ChØ cã chøng chÊt lµ nh÷ng nhËn minh. mét ? C¨n cø vµo ®©u niÖm. . nh÷ng quan th× míi gi¶i quyÕt ®iÓm ..thuèc ®¾ng d· tËt lµ 1 t tëng.. hîp lÝ th× bµi v¨n míi cã søc thuyÕt phôc. h·y biÕt gi÷ thêi gian lµ lêi kªu gäi mang mét t tëng.T×m hiÓu ®Ò v¨n nghÞ luËn: 1. Néi dung vµ tÝnh -Gäi häc sinh ®äc -§äc chÊt cña ®Ò v¨n nghÞ luËn: a. luËn cø vµ lËp luËn.VD: Lèi sèng trªn lµ ®Ò v¨n gi¶n dÞ.§Ò v¨n nghÞ luËn cã thÓ xem lµ ®Ò cung cÊp ®Ò bµi cho bµi. Néi dung: ? C¸c ®Ò v¨n trªn . 3. TiÕng ViÖt nghÞ luËn ? giµu vµ ®Ñp. do vËy ®Ò ra nh trªn hoµn toµn cã thÓ lµm ®Ò bµi cho bµi v¨n viÕt. luËn ®iÓm ®îc c¸c ®Ò trªn.§A: . VËy viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ntn vµ t×m hiÓu ®Ò ra sao.. th«ng thêng ®Ò bµi s¾p viÕt cã ®îc bµi cña mét bµi v¨n kh«ng? thÓ hiÖn chñ ®Ò cña bµi v¨n. . .LËp luËn lµ c¸ch nªu luËn cø ®Ó dÉn ®Õn luËn ®iÓm.Kh«ng cã lÖnh.§Ò v¨n nghÞ luËn nªu ®Òu nªu ra 1 sè kh¸i ra mét kh¸i niÖm.-LËp luËn lµ g×? . ®Ó nhËn ra c¸c ®Ò luËn . ®Çu ®Ò ®îc bµi v¨n nªn cã thÓ kh«ng? dïng ®Ò ra lµm ®Ò ? NÕu dïng lµm ®Ò bµi. Bµi míi: Giíi thiÖu: Mçi bµi v¨n gnhÞ luËn ®Òu cã luËn ®iÓm.

ph¹m vi : Ph©n tÝch khuyªn nhñ kh«ng nªn tù phô + Khuynh híng phñ ®Þnh + Th¸i ®é ngêi viÕt: Phª ph¸n thãi tù phô . 1 quan ®iÓm th× ngêi häc sinh cã thÓ cã hai th¸i ®é. hoÆc ®ång t×nh hoÆc lµ ph¶n ®èi.. chuÈn bÞ cho häc sinh 1 th¸i ®é.Nh lêi khuyªn . TÝnh chÊt: . ? TÝnh chÊt cña ®Ò v¨n cã ý nghÜa g× ®èi víi viÖc lµm v¨n? ? Néi dung vµ tÝnh chÊt cña ®Ò v¨n nghÞ luËn? ?§Ò nªu lªn vÊn ®Ò g×? ? §èi tîng vµ ph¹m vi nghÞ luËn ë ®©y lµ g×? ? Khuynh híng t tëng cña ®Ò lµ kh¼ng ®Þnh hay phñ ®Þnh? ? §Ò bµi ®ßi hái ngêi viÕt ph¶i cã th¸i ®é nh thÕ nµo? ? Yªu cÇu cña viÖc t×m hiÓu ®Ò lµ chóng ta cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®iÒu 26 .? §iÓm chung nhÊt cña c¸c ®Ò trªn lµ g×? GV:§Ò kh«ng cã lÖnh nhng ®èi víi c¸c ®Ò nªu lªn 1 t tëng.LuËn ®iÓm chÝnh + Tù phô lµ mét thãi xÊu + Khiªm tèn t¹o nªn c¸i ®Ñp cho nh©n c¸ch th× tù phô l¹i b«i xÊu nh©n c¸ch -LuËn ®iÓm phô + Tù phô khiÕn cho b¶n th©n c¸ nh©n II. gi¶i thÝch . -Tù phô -Phñ ®Þnh . b. tranh luËn.Ghi nhí ý 1. 2. X¸c lËp luËn ®iÓm: + LuËn ®iÓm LuËn ®iÓm chÝnh: Tù phô lµ th¸i ®é xÊu cña con ngêi. kh¼ng ®Þnh sù khiªm tèn. NÕu ®ång t×nh th× tr×nh bµy ý kiÕn ..cã tÝnh ®Þnh híng cho bµi viÕt. §øc khiªm tèn t¹o nªn c¸i ®Ñp nh©n c¸ch cho con ng- .Ghi nhí 2 . T×m hiÓu ®Ò v¨n nghÞ luËn: . LËp dµn ý cho v¨n nghÞ luËn: §Ò : “Chí nªn tù phô" 1. giäng ®iÖu .Nh lêi khuyªn. nÕu ph¶n ®èi h·y phª ph¸n nã lµ sai tr¸i.T×m hiÓu ®Ò v¨n “ Chí nªn tù phô” + §èi tîng.

. X©y dùng lËp luËn: Tõ ®Þnh nghÜa “Tù phô lµ g×” -> næi bËt mét sè nÐt tÝnh c¸ch c¬ b¶n c¶u kÎ tù phô 27 ? §Ó kiÕn bµi” phô” luËn nµo? bµy tá c¸c ý nªu trong ®Ò Chí nªn tù cã thÓ lËp .Th¶o luËn nhãm. +Tù ®¸nh gi¸ qua cao tµi n¨ng. thiÕu t«n träng nh÷ng ngêi kh¸c.Tù phô khiÕn cho c¸ nh©n kh«ng biÕt m×nh lµ ai . +LuËn ®iÓm phô: . ? Tù phô cã h¹i nh thÕ nµo ? ? H·y t×m c¸c dÉn chøng? 2.Ghi nhí ý3. êi bao nhiªu th× tù phô l¹i b«i xÊu nh©n c¸ch bÊy nhiªu. T×m luËn cø: + LuËn cø : Tr¶ lêi: . coi thêng mäi ngêi.Cã lóc m×nh ®· tù phô .Tù phô cã h¹i ntn? . .LÊy tõ thùc tÕ cuéc sèng . C« lËp m×nh víi ngêi kh¸c . .V× sao khuyªn chí nªn tù phô? V×: Kiªu c¨ng.g×? ? H·y lËp luËn cho luËn ®iÓm” Chí nªn tù phô” ? H·y cô thÓ ho¸ luËn ®iÓm chÝnh b»ng c¸c luËn ®iÓm phô? kh«ng biÕt m×nh lµ ai +Tù phô lu«n kÌm theo th¸i ®é khing bØ mäi ngêi chª tr¸ch. tù ti 3.Tù phô lu«n khiÕn cho b¶n th©n bÞ chª tr¸ch bÞ mäi ngêi xa l¸nh. thµnh tÝch cña m×nh .DÉn chøng qua s¸ch b¸o.Gi¶i thÝch thÕ nµo lµ tù phô . . ng¹o m¹n bÞ ngêi kh¸c khinh ghÐ .Tù phô lu«n kÌm theo th¸i ®é khinh bØ.§äc ghi nhí.Kh¼ng ®Þnh : Tù phô lµ mét thãi xÊu cÇn ph¶i tr¸nh. xa l¸nh.Liªn hÖ víi cuéc sèng. kÓ c¶ ngêi trªn m×nh. G©y nçi buån cho m×nh. theo trËt tù .Cho c¸ nh©n ngêi tù phô . .Tù phô lµ g×? Lµ tù ®¸nh gi¸ cao tµi n¨ng c¶u m×nh -> Coi thêng ngêi kh¸c -> Khuyªn chí nªn tù . Cho mäi ngêi. . .

.? Muèn lËp ý cho bµi v¨n NL ta cÇn ph¶i lµm g×? -> t¸c h¹i => Tãm l¹i. ph©n tÝch thuyÕt phôc ngêi ®äc ®ång t×nh víi m×nh.§èi tîng ph¹m vi Nl? .T×m luËn ®iÓm.23) III.LuyÖn tËp: T×m hiÓu ®Ò vµ lËp ý cho ®Ò “ S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi” T×m hiÓu ®Ò VÊn ®Ò: S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi §èi tîng. muèn lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ta ph¶i: .( Th¶o luËn nhãm) .ph¹m vi: réng víi tÊt c¶ mäi ngêi. 4. LËp ý LuËn ®iÓm chÝnh: S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi.X¸c ®Þnh luËn ®iÓm chÝnh .X©y dùng ph¬ng ph¸p lËp luËn *. Ghi nhí: (SGK . LuËn cø: S¸ch lµgì ? B¹n lµ g×? T¹i sao sách cã thÓ lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi? Nh÷ng lîi Ých cña viÖc ®äc s¸ch? + LËp luËn §äc bµi v¨n tham kh¶o GV:Gäi häc sinh ®äc toµn bé ghi nhí.Nªu c¸ch lËp ý . luËn ®iÓm phô .T×m luËn cø .Cô thÓ ho¸ luËn ®iÓm chÝnh. Cñng cè: 28 .Khuynh híng t tëng? .§Ò nµy ®ßi hái ngêi viÕt ph¶i lµm g×? . Khuynh híng: Kh¼ng ®Þnh Ngêi viÕt ph¶i gi¶i thÝch.Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp.

§Æc ®iÓm cña c¸c c©u tôc ng÷ nµy? 2.Muèn lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ta ph¶i lµm g×? 5.PhÇn II. KiÕn thøc träng t©m: . d©n téc VN ta lu«n giµnh ®îc th¾ng lîi vÎ vang. E.HiÓu ®îc tinh thÇn yªu níc lµ mét truyÒn thèng quÝ b¸u cña d©n téc ta.vÊn ®¸p.nh©n d©n ta” lµ mét phÇn nhá trong b¶n b¸o c¸o chÝnh trÞ Êy. 2.Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i. VÒ t tëng: .1951. ThiÕt bÞ d¹y häc: .. Híng dÉn vÒ nhµ: .RÌn kü n¨ng ph©n tÝch v¨n b¶n nghÞ luËn B. VÒ kÜ n¨ng: .HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. V¨n b¶n nµy ®îc xem nh mét kiÓu mÉu vÒ v¨n b¶n chøng minh.GV: B¶ng phô..Nªu vÊn ®Ò. . .. N¾m ®îc nghÖ thuËt nghÞ luËn chÆt chÏ cã tÝnh mÉu mùc cña bµi v¨n.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. D.Båi dìng n¨ng lùc t duy l«gic khoa häc 3. Ph¬ng ph¸p: . KiÓm tra ba× cò .Nhí ®îc c©u chñ ®Ò cña bµi vµ nh÷ng c©u cã h×nh ¶nh so s¸nh trong bµi. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS . Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· tr×nh bµy tríc ®¹i héi ®¶ng b¸o c¸o chÝnh trÞ v¨n b¶n “ tinh . ./.Xem bµi: “Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” .häc: 1. C. Bµi míi: Giíi thiÖu: Tr¶i qua mÊy ngh×n n¨m lÞch sö. tiªu biÓu cho phong c¸ch chÝnh luËn cña HCM ng¾n 29 . Ho¹t ®éng d¹y . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. ®¹i héi ®¶ng lÇn thø 2 ®· diÔn ra t¹i chiÕn khu viÖt b¾c vµo th¸ng 2 . TiÕt 81: Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta (Hå ChÝ Minh) A. Sau chiÕn th¾ng biªn giíi vµ trung du.Đäc thuéc lßng 9 c©u tôc ng÷ vÒ con ngêi vµ x· héi.. . §ã chÝnh lµ do tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta.

TiÕp xóc v¨n b¶n: ®äc cña t¸c phÈm: 1. dïng ? §Æng lµ g×? .Sinh n¨m 1890-1969.2 c©u ®Çu. §äc v¨n b¶n: M¹ch l¹c. T¸c gi¶: nÐt chÝnh vÒ t¸c .gän Xóc tÝch c¸ch lËp luËn chÆt chÏ. dÉn chøng võa cô thÓ. râ rµng. døt kho¸t GV ®äc mÉu GV : gäi 3 häc sinh ®äc 3 ®o¹n tiÕp theo . kh¸i qu¸t. gi¶ Hå ChÝ Minh? . b. V¨n b¶n: ? XuÊt xø cña v¨n . H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV: Nªu yªu cÇu I.Lµ nhµ v¨n. ? V¨n b¶n nµy nghÞ . nhµ th¬ lín vµ lµ vÞ l·nh tô vÜ ®¹i cña d©n téc ViÖt Nam. Tõ khã: . T×m hiÓu chó thÝch: ? Nh¾c l¹i nh÷ng a. luËn vÊn ®Ò g×? ? T×m c©u chèt th©u tãm néi dung vÊn ®Ò nghÞ luËn trong bµi ? GV: Lßng yªu níc cña nh©n d©n ta cã rÊt nhiÒu biÓu hiÖn ®a d¹ng c¶ trong sù nghiÖp x©y dùng vµ trong c«ng cuéc chiÕn ®Êu chèng kÎ thï x©m lîc nhng bµi viÕt nµy trong lóc 30 .§Ó c.Lßng yªu níc cña ? R¬ng lµ g×? nh©n d©n ta.SGK 2. .Hßm gç ®ùng ®å . lý lÏ hïng hån.TrÝch trong v¨n b¶n b¶n? chÝnh trÞ t¹i ®¹i héi §¶ng lÇn thø II th¸ng 2-1951.

KÕt bµi: Cßn l¹i -> NhiÖm vô ph¸t huy tinh thÇn yªu níc táng c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p.Ph¬ng thøc: NghÞ luËn II. .KÕt bµi: Cßn l¹i -> NhiÖm vô ph¸t huy tinh thÇn yªu níc táng c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p. s«i næi. .Bè côc: 3 phÇn .Ph©n tÝch v¨n b¶n: 1. NhËn ®Þnh chung vÒ lßng yªu níc: .§Êu tranh chèng nghÜa lµ g×? giÆc ngo¹i x©m ? VËy t×nh c¶m nh thÕ nµo ®îc gäi lµ “ Nång nµn yªu .D©n téc ta lu«n níc” cã giÆc ngo¹i x©m ? Lßng yªu níc nång nªn lu«n cÇn ®Õn nµn cña nh©n d©n lßng yªu nø¬c nç 31 . Bè côc.Nång nµn yªu níc -> ? VB ®îc viÕt theo T×nh yªu níc ë ®é m·nh PT nµo? . ? Em hiÓu nång nµn . . . ch©n c¶m s«i næi m·nh thµnh-> So s¸nh lßng Gv: Gäi häc sinh liÖt cña t©m hån yªu níc b»ng h×nh ¶nh “ ®äc ®o¹n v¨n më Lµn sãng” bµi.Th©n bµi: Nång nµn yªu níc -> Chøng minh tinh thÇn yªu níc trong lÞch sö vµ trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i . . .Ph¬ng thøc: .Th©n bµi: Nång nµn yªu níc -> Chøng minh tinh thÇn yªu níc trong lÞch sö vµ trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i .kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p ®ang diÔn ra ¸c liÖt v× vËy chñ tÞch HCM chØ nhÊn m¹nh vµ biÓu d¬ng nh÷ng biÓu hiÖn cña tinh thÇn yªu níc trong c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng ngo¹i x©m cu¶ d©n téc.§äc ®o¹n më bµi.Tr¹ng th¸i t×nh liÖt.Më bµi : Tõ ®Çu: lò cuíp níc-> nªu lªn vÊn ®Ò nghÞ luËn: Tinh thÇn yªu níc lµ mét truyÒn thèng quý b¸u cña nh©n d©n ta.Më bµi : Tõ ®Çu: lò cuíp níc-> nªu lªn vÊn ®Ò nghÞ luËn: Tinh thÇn yªu níc lµ mét truyÒn thèng quý b¸u cña nh©n d©n ta. ? T×m hiÓu bè cña bµi v¨n vµ lËp dµn ý cho bµi v¨n? 3.

Tõ nh÷ng chiÕn sÜ.NghÖ thuËt: LiÖt kª. ®Ó chøng minh 1 + Tõ tiÒn tuyÕn ®Õn c¸ch thuyÕt phôc hËu ph¬ng cho lßng yªu níc + Mäi nghÒ nghiÖp tÇng trong lÞch sö d©n líp-> ®Òu cã lßng yªu ntéc. to lín nhÊt? ? HCM ®· so s¸nh lßng yªu níc cña nh©n d©n ta b»ng h×nh ¶nh nµo? ? NghÖ thuËt nµo ®· ®îc t¸c gi¶ nhÊn m¹nh khi t¹o h×nh ¶nh nµy? ? T¸c dông cña h×nh ¶nh vµ nghÖ thuËt nµy lµ g×? GV gi¶ng: C¸ch nªu vÊn ®Ò cña t¸c gi¶ thËt ng¾n gän. kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i : ...§éng tõ: kÕt thµnh.Lßng yªu níc trong qu¸ .sinh ®éng. . so s¸nh cô thÓ vµ më réng 1 c¸ch nªu vÊn ®Ò mÉu mùc.Tõ cô giµ tãc .Dïng dÉn chøng + TÊt c¶ mäi ngêi. ®Õn. ®éng tõ m¹nh . Nh÷ng biÓu hiÖn cña lßng yªu níc: .LÆp l¹i ®¹i tõ “ nã”. . -> Gîi t¶ søc m¹nh cña lßng yªu níc. 2. ? PhÇn th©n bµi chñ tÞch HCM ®· chøng minh ®iÒu g×? Trong thêi k× nµo? ? Trong qu¸ khø HCM ®· ®a ra nh÷ng dÉn chøng nµo vÒ lßng yªu níc? ? Em cã nhËn xÐt 32 lùc thi ®ua yªu níc. chèng giÆc ngo¹i TrÇn Hng §¹o.§¹i tõ nã. ..Lßng yªu níc trong cuéc gian. h×nh liªn kÕt: Tõ. kh¼ng ®Þnh .. lít qua. ..Tõ nh÷ng nam n÷ c«ng nh©n. íc .. x©m ....Tiªu biÓu liÖt kª theo tr×nh tù thêi . .ta ®îc t¸c gi¶ nhÊn m¹nh trªn lÜnh vùc nµo? ? T¹i sao ë lÜnh vùc ®ã.Nã kÕt thµnh lµn . Bµ TriÖu. lßng yªu níc cña nh©n d©n ta l¹i ®îc béc lé m¹nh mÏ. GV: Gäi häc sinh ®äc phÇn th©n bµi. m« b¹c . -Trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i .. nhÊn ch×m. hÊp dÉn theo lèi trùc tiÕp. . sãng ..Trong lÞch sö khø: Bµ Trng ..

Ghi nhí: (SGK . NhiÖm vô cña chóng ta: . III.g× vÒ c¸ch ®a dÉn chøng trong ®o¹n v¨n nµy? ? §Ó chøng minh cho lßng yªu níc cña ®ång bµo ta trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i t¸c gi¶ ®· ®a ra nh÷ng biÓu hiÖn nµo cña lßng yªu níc? . dÉn chøng Êy cã quan hÖ cíi nhau nh thÕ nµo? ? §o¹n v¨n nµy ®îc viÕt b»ng c¶m xuc nµo cña t¸c gi¶? GV: y/c HS chó ý vµo ®o¹n cuèi cña VB ? Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta ®îc HCT so s¸nh nh thÕ nµo? ? Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ lßng yªu níc” trng bµy” vµ lßng yªu níc “ GiÊu kÝn” trong ®o¹n v¨n nµy? ? Tãm t¾t l¹i phÇn kÕt bµi nªu lªn nhiÖm vô cña ai? ->NhiÖm vô cña §¶ng -> Ph¸t huy tinh thÇn yªu níc trong mäi c«ng viÖc kh¸ng chiÕn.Tæng kÕt: *.Bè côc chÆt chÏ.27) . .LuyÖn tËp: . lËp luËn m¹ch l¹c.LÝ lÏ thèng nhÊt víi dÉn chøng. IV.Cïng liªn kÕt lµm s¸ng tá chñ ®Ò. 3.C¶m phôc ngìng mé lßng yªu níc cña ®ång bµo ta trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. + Cã thÓ nh×n thÊy + Cã thÓ kh«ng nh×n thÊy.Tinh thÇn yªu níc nh c¸c cña quý.Giäng v¨n tha 33 . . dÉn chøng phong phó. ? DÉn chøng ë ®©y ®îc s¾p xÕp theo m« h×nh nµo? ? CÊu tróc . -> C¶ 2 ®Òu ®¸ng quý -> 2 tr¹ng th¸i cña tinh thÇn yªu níc. lÝ lÏ ®îc diÔn ®¹t díi d¹ng h×nh ¶nh so s¸nh nªn sinh ®éng vµ dÔ hiÓu .

VÒ kÜ n¨ng: . Ph¬ng ph¸p: .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. thuyÕt tr×nh. ThiÕt bÞ d¹y häc: .GV: B¶ng phô. D. th¶o luËn nhãm. 3. VÒ t tëng: . KiÕn thøc träng t©m: .HiÓu ®îc t¸c dông c©u ®Æc biÖt 2.thiÕt giµu c¶m xóc. 34 .PhÇn II.Nªu vÊn ®Ò.RÌn kÜ n¨ng biÕt sö dông c©u ®Æc biÖt khi nãi vµ viÕt B. C. VÒ kiÕn thøc: . ? Theo em nghÖ thuËt nghÞ luËn ë ®©y cã g× ®Æc s¾c? GV gäi häc sinh ®äc ghi nhí GV: Híng dÉn HS lµm BT phÇn LT 3.§äc ghi nhí.? V× sao 4.N¾m ®îc kinh nghiÖm c©u ®Æc biÖt . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Cñng cè: ? Theo em v¨n b¶n nµy cã søc thuyÕt phôc kh«ng. . Híng dÉn vÒ nhµ: -häc sinh n¾m gi¸ trÞ nghÖ thuËt vµ néi dung cña bµi -Lµm bµi tËp trang 27 Tiªt 82: C©u ®Æc biÖt A.

(?) C©u BT lµ c©u ntn? Cho VD.häc: 1. Ng÷ liËu: (SGK ..HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Vµ h«m nay thÇy gi¸o cïng c¸c em ®i t×m hiÓu mét lo¹i c©u míi ®ã lµ c©u ®Æc biÖt.ThÕ nµo lµ rót gän ? . ThÕ nµo lµ c©u ®Æc HS ®äc ng÷ liÖu biÖt?: (?) NL trªn n»m trong . E. Ho¹t ®éng d¹y .Gièng nhau lµ (?) So s¸nh h×nh thøc cã cÊu t¹o kh«ng cÊu t¹o cña c©u §B vµ ®ñ c¶ 2 Tp CN c©u RG.Cã ®ñ CN vµ VN.¤I.§äc ghi nhí *.t28) nhí 1 . vµ VN GV: Cho HS ph©n biÖt c©u b×nh thêng. KiÓm tra: .Ng÷ liÖu: (SGK-t28) 2. cßn c©u §B kh«ng thÓ kh«i phôc II.§¸p ¸n c . T¸c dông cña c©u ®Æc biÖt: 1.Ngµy mai.t27) VB nµo? 2. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc ssèng c¸c em ®îc gÆp nhiÒu lo¹i c©u tiÕng ViÖt kh¸c nhau. em Thuû! -> C©u c©u hái trong SGK kh«ng thÓ cã CN vµ VN (?) C©u nµy ®îc gäi lµ -> C©u ®Æc biÖt c©u §B.Cho vÝ dô? 2. 1. . (?) C©u RG lµ c©u ntn? Cho VD.. Ph©n tÝch: GV: Y/c HS th¶o luËn . VD: . (?) C©u RG vµ c©u §B kh¸c nhau ë ®iÓm nµo? GV: Dïng b¶ng phô cã néi dung trong SGK - . Ghi nhí 1: (SGK .Cæng trêng. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV: treo b¶ng phô gäi I.. 35 . VD: T«i ®i häc . VËy em hiÓu thÕ nµo lµ c©u §B? GV: Gäi HS ®äc ghi .Lµ c©u bÞ rót gän CN hoÆc VN. c©u §B vµ c©u RG.C©u RG c¨n cø vµo t×nh huèng cô thÓ cã thÓ kh«i phôc l¹i TP bÞ rót gän.Dïng ®Ó béc lé c¶m xóc. Ph©n tÝch: .Bao giê anh ®i HN? .

LuyÖn tËp 1..HS ®äc ghi nhí..Hµ Néi..28. nµy..Cã! . trong hßm. tªn chøc vô .Dïng ®Ó gäi ®¸p.) (?) C©u nµo cã TD dïng ®Ó liÖt kª. n¬i chèn? GV: D¹ng c©u nµy thêng gÆp trong v¨n .. (?) C©u nµo cã TD X§ thêi gian.Mét ®ªm mïa xu©n. (?) C©u nµo cã TD dïng ®Ó gäi ®¸p? GV: Ngêi nãi híng ®Õn ngêi nghe kªu gäi sù chó ý cña ngêi nghe: + Tõ h« gäi (®¹i tõ nh©n xng. VD: . HT? VD: . hìi.Dïng ®Ó X§ thêi gian. Mïa thu n¨m 1975. HT. µ.Trêi ¬i! . Y/c HS ®¸nh dÊu (X) vµo « trèng thÝch hîp. th«ng b¸o vÒ sù tån t¹i cña SV.. . Giã. VD: . Bµi tËp 1: a) .Ma. miªu t¶. ¬i. kÓ chuyÖn (?) C©u ®Æc biÖt ®îc dïng ®Ó lµm g×? 36 .. (?) C©u nµo cã TD béc lé c¶mxóc? GV: Ngêi nãi trùc tiÕp béc lé c¶m xóc cña m×nh ®èi víi hiÖn thùc.) + T×nh th¸i tõ (¹. th«ng b¸o vÒ sù tån t¹i cña SV. íi. *. qu¸..S¬n! em S¬n! S¬n ¬i! . n¬i chèn VD: . + NghÜa lµ ph¶i ..ChÞ An ¬i! . ®èi víi 1 ý nghÜ võa s¶y ra hay ph¶n øng víi c©u nãi cña ngêi kh¸c: + thêng chøa c¸c th¸n tõ + Tõ ®¸nh gi¸ mang tÝnh BC.§Ñp qu¸! . nhØ.Kh«ng cã c©u §B .§oµn ngêi nhèn nh¸o . l¾m. tªn riªng.Dïng ®Ó liÖt kª. Ghi nhí 2: (SGK-t29) III.C©u rót gän: + Cã khi ®îc trng bµy .. RÐt .

C©u RG: + H·y kÓ chuyÖn cuéc ®êi b¹n cho t«i nghe ®i! + B×nh thêng l¾m. Bµi tËp 2: ..N¨m HS lµm BT gi©y..C©u ®Æc biÖt: Ba GV: Tæ chøc.. Cñng cè: . híng dÉn gi©y. 2. DÆn dß: 37 .Bèn gi©y.BT 2: th¶o luËn theo .BT 1: Gäi 2 HS lªn .C©u §B: Mét håi cßi .ThÕ nµo lµ c©u ®Æc biÖt? 4. tr¸nh lÆp tõ ng÷ ®· xuÊt hiÖn ë trong c©u ®øng tríc (c©u thø 2 trong d) 3..GV: Gäi HS ®äc ghi kh¸ng chiÕn. th«ng b¸o... tr¸nh lÆp nh÷ng tõ ng÷ ®· xuÊt hiÖn trong c©u ®øng tríc (c¸c c©u trong a) + Lµm cho c©u gän h¬n.c©u mÖnh lÖnh thêng rót gän CN (c©u thø nhÊt trong d) + Lµm cho c©u gän h¬n.C©u §B: L¸ ¬i! .Kh«ng cã c©u RG d) .Lªn b¶ng lµm gän BT c) . nhí b) .Kh«ng cã c©u rót b¶ng .L©u qu¸! .Th¶o luËn nhãm + Lµm cho c©u gän h¬n. (c©u c) + Gäi ®¸p (c©u d) .. ch¼ng cã g× ®¸ng kÓ ®©u.C©u rót gän cã TD: 2 nhãm ..C©u §B cã TD: + X§ thêi gian (3 c©u ®Çu trong b) + Béc lé c¶m xóc (c©u thø t trong b) + LiÖt kª.

ThiÕt bÞ d¹y häc: . thuyÕt tr×nh. 2. E.Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i.n vµ lËp luËn ra sao? H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t I.RÌn kÜ n¨ng lËp bè côc B. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.So¹n bµi tiÕp theo.t. + Tranh luËn. VB nghÞ luËn cã bè côc n. Ho¹t ®éng d¹y .GV: B¶ng phô. D. ca ngîi.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.§A: + Gi¶i thÝch.§Ò v¨n nghÞ luËn thêng cã c¸c tÝnh chÊt nµo? .Båi dìng kh¶ n¨ng lËp luËn trong nãi vµ viÕt 3. VÒ t tëng: . VÒ kÜ n¨ng: . KiÕn thøc träng t©m: C. Bµi míi: Giíi thiÖu: Mçi v¨n b¶n thêng cã bè côc 3 phÇn. ph¶n b¸c.Häc thuéc ghi nhí . lËt ngîc vÊn ®Ò. . . VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: + BiÕt c¸ch lËp bè côc vµ lËp luËn trong bµi v¨n NL + N¾m ®îc mèi quan hÖ gi÷a bè côc vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn cña bµi v¨n NL 2. ph©n tÝch. Ng÷ liÖu:(SGK-t30) GV: Yªu cÇu häc sinh . + Khuyªn nhñ.Nªu vÊn ®Ò. th¶o luËn nhãm.häc: 1. Tiªt 83: Bè côc vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn trong bµi v¨n nghÞ luËn A. KiÓm tra: .. + Suy nghÜ. Mèi quan hÖ gi÷a bè côc vµ lËp luËn: 1. bµn luËn. Ph¬ng ph¸p: .Hs ®äc v¨n b¶n V¨n b¶n: “Tinh thÇn ®äc l¹i v¨n b¶n: “Tinh yªu níc cña nh©n thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” 38 .

? Môc ®Ých cña luËn ®iÓm lµ g×? GV: Trong bµi v¨n NL chóng ta cÇn ph©n biÖt luËn ®iÓm xuÊt ph¸t vµ luËn ®iÓm kÕt luËn.HS: Tr¶ lêi nh ghi nhí ý 1. LuËn ®iÓm xuÊt ph¸t ®ãng vai trß lÝ lÏ.Lµ ý kiÕn thÓ 2. .PhÇn më bµi cã 1 ®o¹n v¨n . .Thèng nhÊt c¸c ®o¹n v¨n thµnh 1 khèi * Bè côc: . Ph©n tÝch: ? Nh¾c l¹i luËn ®iÓm lµ hiÖn t tëng. th©n bµi. quan g×? ®iÓm cña bµi v¨n. ? PhÇn më bµi cã luËn ®iÓm chÝnh xuÊt ph¸t lµ g×? ? §o¹n 1.d©n ta” . kÕt bµi. lÝ le xoay quanh.PhÇn th©n bµi cã 2 ®o¹n v¨n. GV: LuËn ®iÓm chÝnh lµ ®iÓm quan träng. ? V¨n b¶n “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” cã mÊy phÇn? Mçi phÇn cã mÊy ®o¹n v¨n? . bæn phËn g×? cña ai? ? Bè côc bµi v¨n nghÞ luËn gåm mÊy phÇn? NhiÖm vô cña mçi .Hs ®äc. LuËn ®iÓm kÕt luËn lµ c¸i ®Ých híng tíi.3 phÇn: Më bµi. Mçi 1 luËn ®iÓm ®Òu cã 1 sè ý phô.2 cu¶ phÇn th©n bµi cã luËn ®iÓm phô nµo? ? PhÇn kÕt luËn rót ra . ý chÝnh ®îc nªu ra ®Ó bµn luËn.PhÇn kÕt bµi cã 1 ®o¹n v¨n .Më bµi: + LuËn ®iÓm chÝnh 39 .

..T tëng ë tªn bµi . ? Hµng ngang 2: LËp luËn theo quan hÖ g×? GV: Lich sö cã nhiÒu cuéc kh¸ng chiÕn vÜ ®¹i nh Bµ Trng. GV: Treo b¶ng phô s¬ ®å trong SGK trang 30. níc.Hµng däc 1 :Suy luËn t¬ng ®ång theo dßng thêi gian. .mét lßng nång nµn yªu qña. ? Tõ hµng ngang 1 ®Õn 4 lËp luËn theo quan hÖ g×? GV: Tõ truyÒn thèng mµ suy ra bæn phËn cña chóng ta lµ ph¸t huy lßng yªu níc.KÕt bµi: KÕt luËn vÒ bæn phËn. §ã lµ truyÒn thèng quý b¸u. .Hµng ngang 2: quan hÖ: nh©n..HS béc lé. ? Hµng ngang 3 lËp luËn theo quan hÖ g×? GV: §a ra 1 nhËn ®Þnh chung råi dÉn chøng b»ng c¸c trêng hîp cô thÓ ®Ó cuèi cïng kÕt luËn lµ mäi ngêi ®Òu cã lßng yªu níc. NÕu chØ K§ d©n ta cã lßng nång nµn yªu níc mµ kh«ng 40 . tr¸ch nhiÖm . Ghi nhí: (SGK . .qu¶ . Bµ TriÖu .phÇn lµ g×? GV : Yªu cÇu hs ®äc thÇm s¬ ®å trong SGK trang 30.Hµng ngang 3: quan hÖ Tæng . ? Hµng ngang 1 ®îc lËp quan hÖ g×? GV: Cã lßng nång nµn yªu níc-> trë thµnh truyÒn thèng -> NhÊn ch×m.hîp. §ã lµ kÕt luËn.ph©n ..Hµng ngang 3 cña chóng ta ®èi víi lËp luËn theo viÖc ph¸t huy lßng yªu quan hÖ: Tæng – níc..Ghi nhí ý2.Th©n bµi : + §o¹n 1: LuËn ®iÓm .chóng ta ph¶i ghi nhí.Hµng ngang 1: quan hÖ nh©n . quan hÖ: nh©n. *. .t31) II.§äc ghi nhí. * Ph¬ng ph¸p lËp luËn : .LuyÖn tËp: .Hµng ngang 4: Suy luËn t¬ng ®ång . .+ §o¹n 2: LuËn ®iÓm qu¶ phô: Lßng yªu níc trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i. Yªu cÇu HS quan s¸t lªn b¶ng phô.Hµng ngang 2: phô: Lßng yªu níc trong LËp luËn theo qu¸ khø .Hµng ngang 1: xuÊt ph¸t : D©n ta cã quan hÖ nh©n . . ph©n – hîp.qu¶ ..

Nhê nh÷ng «ng thÇy lín/ nªn míi d¹y häc trß ®îc nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n nhÊt . . so s¸nh ®Ó nªu lªn luËn ®iÓm: Ýt ai biÕt häc cho thµnh tµi. ? Bµi v¨n cã bè côc mÊy phÇn? ? MB t¸c gi¶ dïng lèi lËp luËn nµo? §Ó nªu lªn luËn ®iÓm nµo? ? TB kÓ l¹i chuyÖn g×? . ®o¹n cuèi -> lµ c©u mang luËn ? Hµng däc 1? ®iÓm ? Trong bµi v¨n nghÞ luËn ta cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn nµo? GV: Gäi HS ®äc ghi nhí Gv: Híng dÉn HS lµm BT phÇn LT (Th¶o luËn nhãm) ? Bµi v¨n nªu lªn t tëng g×? ? T tëng nµy ®îc s¸ng tá ë c©u v¨n nµo? T×m c©u mang luËn ®iÓm.®i tíi kÕt luËn ®ã th× viÕt ch¼ng cÇn nghÞ luËn .KB: LËp luËn theo mqh nh©n qu¶ .C©u ®Çu vµ ®Ó lµm g×.TB: kÓ chuyÖn danh ho¹ häc vÏ trøng -> c¸ch häc c¬ b¶n th«ng qua sù d¹y dç KH vµ sù kiªn tr× cña thÇy vµ trß.ChØ cã thÇy giái/ míi t¹o ®îc trß giái. ? KB ®îc lËp luËn theo quan hÖ nµo? ? H·y chØ ra ®©u lµ nh©n ®©u lµ qu¶ trong lËp luËn ë ®o¹n 41 .Nhê chÞu khã häc tËp ®éng t¸c c¬ b¶n tèt/ nªn míi cã tiÒn ®å . .MB: Lèi lËp luËn ®èi chiÕu.

ngêi ta cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn nµo? 4. 42 .Nªu vÊn ®Ò. . Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong ®êi sèng còng nh trong v¨n nghÞ luËn th× viÖc lËp luËn lµ v« cïng quan träng. Tiªt 84: LuyÖn tËp vÒ ph¬ng ph¸p lËp luËn trong v¨n b¶n nghÞ luËn A.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp 3. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.häc: 1. DÆn dß: . KiÓm tra: . KiÕn thøc träng t©m: . th¶o luËn nhãm.Nªu ph¬ng ph¸p lËp luËn trong v¨n nghÞ luËn 2.NhËn diÖn lËp luËn trong ®êi sèng . E.HiÓu râ ph¬ng ph¸p lËp luËn trong ®êi sèng . ThiÕt bÞ d¹y häc: .X¸c ®Þnh râ luËn cø vµ kÕt luËn trong lËp luËn . C. B. 3.ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo .GV: B¶ng phô.Häc thuéc ghi nhí . thuyÕt tr×nh. luËn ®iÓm.Ph©n biÖt kÕt luËn trong v¨n nghÞ luËn vµ kÕt luËn cã tÝnh kh¸i qu¸t cña luËn ®iÓm .PhÇn II.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.TËp nªu luËn ®iÓm vµ lËp luËn cho 1 vÊn ®Ò TLV 2. VÒ t tëng: ./.Bµi v¨n nghÞ luËn gåm mÊy phÇn . VÒ kÜ n¨ng: . D. Ho¹t ®éng d¹y . Cñng cè: ? §Ó x¸c lËp luËn ®iÓm trong tõng phÇn vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c phÇn.KB. luËn cø lËp luËn. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh .RÌn kü n¨ng lËp luËn. VËy ta cÇn ®¹t ®îc vÒ lËp luËn nh thÕ nµo ta vµo tiÕt luyÖn tËp h«m nay. Ph¬ng ph¸p: .

LËp luËn trong ®êi sèng: 1. b. NL 1: LuËn cø vµ kÕt luËn .. d.. . d.Quan hÖ: nh©n qña qña .. m×nh ph¶i g¬ng mÉu.m×nh ph¶i gãp ý cho c¸c b¹n Êy vµo buæi SH líp míi ®îc. ý ®Þnh cña ngêi nãi? ? Mèi quan hÖ gi÷a luËn cø. e. Ph©n tÝch: *. + VÕ ®Çu lµ luËn cø . MÖt qu¸.. Ng÷ liÖu:(SGK-t33. .LuËn cø bªn tr¸i . ? C¶ 3 c©u trªn cã mÊy vÕ? ? Trong c¸c c©u trªn.. 33) 2. . . bé phËn nµo lµ kÕt luËn thÓ hiÖn t tëng. NL 3: Nªu kÕt luËn cho luËn cø a.. *.. NL 1: So s¸nh luËn .. V× cßn Ýt tuæi nªn. 43 34) 2.§äc vÝ dô Néi dung cÇn ®¹t ..KÕt luËn bªn + VÕ sau lµ kÕt luËn ph¶i dÊu phÈy. Ng÷ liÖu:(SGK-t32... e.. ph¶i sang nhµ b¹n ch¬i th«i.. Cñng cè: . . NL 2: Bæ sung luËn kÕt luËn: §îc .LËp luËn trong v¨n nghÞ luËn: 1. vµ kÕt luËn nh thÕ nµo? ? VÞ trÝ cña luËn cø vµ kÕt luËn cã thÓ thay thÕ cho nhau kh«ng? GV: Yªu cÇu häc sinh bæ sung thªm luËn cø cho bµi tËp 2 GV: Ghi kÕt luËn lªn b¶ng GV: 1 kÕt luËn cã nhiÒu luËn cø kh¸c nhau miÔn lµ hîp lÝ GV: ghi luËn cø lªn b¶ng ? Nªu kÕt luËn cho c¸c luËn cø I. néi cø cho kÕt luËn: dung kh«ng thay a.. ch¾c sÏ lµ cÇu thñ giái II.GV: Treo b¶ng phô NL môc1. V× k× nghØ hÌ cßn kÐo dµi nhiÒu ngµy nªn.Gäi häc sinh ®äc. .C¶ 3 c©u cã: dÊu phÈy. . c. bã víi em nhiÒu kû niÖm b. ..bëi mäi ngêi kh«n tin m×nh n÷a c.v× n¬i Êy ®· g¾n ®æi.. Ph©n tÝch: *.Mèi quan hÖ :Nh©n.Thö ®¶o vÞ trÝ cña luËn cø vµ *.....Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 3. bé phËn nµo lµ luËn cø.VÞ trÝ cã thÓ thay thÕ cho nhau.. . m×nh ph¶i tËp trung häc th«i.

VÒ t tëng: .Häc bµi vµ tiÕp bµi tËp cßn l¹i. kiªu ng¹o 2. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. . .Quen thãi cò Õch nghªnh ngang ®i l¹i kh¾p n¬i. bªn c¹nh nh÷ng con vËt bÐ nhá.HiÓu ®îc trªn nh÷ng nÐt chung sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt qua sù ph©n tÝch chøng minh cña t¸c gi¶. luËn cø vµ lËp luËn cña chuyÖn ngô ng«n “ Õch ngåi ®¸y giÕng” 1. s©u s¾c thó vÞ. 3. DÆn dß: . lßng tù hµo tiÕng nãi d©n téc. ch¼ng thÌm ®Ó ý ®Õn xung quanh. . khoa häc.N¾m ®îc nh÷ng ®iÓm næi bËt trong nghÖ thuËt nghÞ luËn 2.Bµi tËp 1: X¸c ®Þnh luËn ®iÓm.C¸i loµi vËt nµy rÊt sî tiÕng kªu vang ®éng cña Õch .Õch ngåi l©u ngµy trong giÕng. Bµi tËp 2: Häc sinh lµm bµi ë nhµ: C¸ch lµm bµi t¬ng tù nh bµi tËp 1 ®èi víi chuyÖn “ thÇy bãi xem voi” 4. LuËn ®iÓm: C¸i gi¸ ph¶i tr¶ cho nh÷ng kÎ dèt n¸t. Ph¬ng ph¸p: 44 .PhÇn II. LuËn cø: .So¹n bµi míi tiÕp theo.Båi dìng t duy l«gÝc. níc dÒnh lªn ®a Õch ra ngoµi . C. . kh«ng gian b»ng nghÖ thuËt mét c©u chuyÖn kÓ víi nh÷ng chi tiÕt sù viÖc cô thÓ vµ chän läc ®Ó rót ra kÕt luËn ( luËn ®iÓm) mét c¸ch kÝn ®¸o.Trêi ma to. LËp luËn Theo tr×nh tù thêi gian. §©y lµ lËp luËn ®éc ®¸o cña truyÖn ngô ng«n : LËp luËn giao tiÕp b»ng c©u chuyÖn.Õch bÞ tr©u giÉm bÑp 3. VÒ kiÕn thøc: . VÒ kÜ n¨ng: .Kü n¨ng ph©n tÝch t¸c phÈm nghÞ luËn B. Tiªt 85: Sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt (§Æng Thai Mai) A. KiÕn thøc träng t©m: .Õch tëng m×nh ghª gím nh mét vÞ chóa tÓ . LuËn ®iÓm ( kÕt luËn) sÏ ®îc rót ra tõ ®ã mét c¸ch th©m trÇm.

TrÝch ë phÇn ®Çu cña bµi ngiªn cøu dµi: “ TiÕng ViÖt.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. . râ rµng.vÊn ®¸p. .Gäi häc sinh ®äc ? Tr×nh bµy vµi nÐt vÒ t¸c gi¶ §Æng Thai Mai? thÝch: a. ThiÕt bÞ d¹y häc: . mét biÓu ViÖt? 45 .N¨m 1996 ®îc trao tÆng Gi¶i thëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n ho¸ vµ nghÖ thuËt.Nªu vÊn ®Ò.GV: B¶ng phô. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.” TiÕng ViÖt. Bµi míi: Giíi thiÖu: TiÕng viÖt tiÕng mÑ ®Î cña chóng ta lµ mét ng«n ng÷ nh thÕ nµo. KiÓm tra: . lµ nhµ v¨n . E. D.. b.Em hiÓu ý cña B¸c “ T×nh yªu níc còng nh c¸c thø cña quý tron hßm” nh thÕ nµo? 2.Hs ®äc .1902-1984. cã nh÷ng phÈmchÊt g×? C¸c em cã thÓ t×m thÊy c©u tr¶ lêi ®Ých ®¸ng vµ s©u s¾c qua mét ®o¹n trÝch cña Gi¸o s §Æng Thai Mai Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña Néi dung cÇn ®¹t thÇy trß GV Nªu yªu cÇu .HS Tr¶ lêi theo sù hiÓu biÕt I. T¸c gi¶: .TÕp xóc v¨n b¶n: 1. .TrÝch ë phÇn ®Çu cña v¨n b¶n: Sù giµu hån cña søc sèng bµi ngiªn cøu dµi: “ ®Ñp cña TiÕng d©n téc.§Ó chøng minh cho luËn ®iÓm ( vÊn ®Ò): Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta t¸c gi¶ ®· ®a ra nh÷ng luËn chøng nµo? T¸c dông cña c¸c luËn chøng ®ã . nhµ nghiªn cøu v¨n häc næi tiÕng. Ho¹t ®éng d¹y . ngõng nghØ giäng ë phÇn më réng . V¨n b¶n: ? Em biÕt g× vÒ mét biÓu hiªn hïng . T×m hiÓu chó ®äc: To . §äc v¨n b¶n: 2. .häc: 1.

Ph©n tÝch v¨n b¶n: c¸c phÇn thêng cã 1. GV: Gäi häc ®äc ®o¹n 1 ? T¸c gi¶ cho ta biÕt 46 .§äc . NhËn ®Þnh vÒ trong 1 bµi v¨n.Ph¬ng thøc: NghÞ hiªn hïng hån cña søc ph¬ng thøc nµo ®Ó luËn t¹o v¨n b¶n nµy? ®Þnh ®îc nh vËy? luËn g×? cña t¸c ? V× sao em x¸c yÕu dïng lÝ lÏ vµ dÉn chøng.? T¸c gi¶ ®· dïng . Thanh huyÒn.TiÕng viÖt ®Ñp: + NhÞp ®iÖu + Có ph¸p.Kh¼ng ®Þnh sù gi¶ giµu ®Ñp cña tiÕng tù hµo vµ tin tëng vµo t¬ng lai cña c. . ? Môc ®Ých nghÞ . trong v¨n b¶n nµy lµ viÖt ®Ó mäi ngêi sèng d©n téc. Bè côc: thanh ngang. kh«ng cã ®Çy ®ñ tiÕng viÖt. Nh®o¹n trÝch ng vÉn rÊt chÆt chÏ trong lËp luËn vµ cã bè côc râ rµng.V× v¨n b¶n chñ .” . Tõ khã:(SGK-t/36) ? Gi¶i thÝch nghÜa: ©m b×nh vµ d¬ng b×nh? ? Tõ vùng? tiÕng viÖt. trÝch nªn kh«ng cã ®Çy ®Þnh ®ñ c¸c phÇn thêng cã ? T×m hiÓu bè côc 1-NhËn cña bµi v¨n vµ nªu ý chung vÒ phÈm trong 1 bµi v¨n: chÝnh cña mçi chÊt giµu ®Ñp cña 1-NhËn ®Þnh chung vÒ tiÕng viÖt phÈm chÊt giµu ®Ñp cña ®o¹n? GV: V¨n b¶n chØ lµ 2-Lµm râ phÈm tiÕng viÖt nªn chÊt giµu ®Ñp cña 2-Lµm râ phÈm chÊt giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt. II.TiÕng viÖt lµ mét sinh thø tiÕng ®Ñp vµ hay.Toµn bé c¸c tõ V¨n b¶n chØ lµ ®o¹n cña 1 ng«n ng÷.Ph¬ng thøc: NghÞ luËn . hîp lÝ. phÈm chÊt cña tiÕng viÖt: . 3.

®iÒu g× vÒ phÈm - TiÕng viÖt cã chÊt ViÖt? cña TiÕng nh÷ng ®Æc s¾c ... - Hµi hoµ vÒ mÆt - TiÕng viÖt hay: + Cã kh¸i niÖm diÔn ®¹t t×nh c¶m, t tëng +Tho¶ m·n yªu cÇu ®êi sèng. V¨n ho¸.

? C©u v¨n nµo kh¸i ©m hëng, thanh qu¸t phÈm chÊt ®ã? ®iÖu. ? VÎ ®Ñp cña TiÕng - TÕ nhÞ uyÓn ViÖt ®îc gi¶i thÝch chuyÓn trong c¸ch trªn nh÷ng yÕu tè ®Æt c©u. nµo? ? Dùa trªn c¨n cø nµo gi¶ -3 c©u nhËn xÐt tiÕng viÖt 1. Kh¸i qu¸t vÒ lµ mét thø tiÕng phÈm chÊt tiÕng hay? viÖt ? §o¹n v¨n nµy cã 2. Gi¶i thÝch caÝ mÊy c©u? C¸c c©u ®Ñp liªn nhau 3. Gi¶i thÝch c¸i b»ng néi dung nµo? hay - Ng¾n gän, râ ? Qua ®ã , em thÊy rµng , rµnh m¹ch. c¸ch lËp luËn cña - §i tõ kh¸i qu¸t t¸c gi¶ cã g× ®Æc ®Õn cô thÓ. biÖt? T¸c dông cña - Ngêi ®äc dÔ theo c¸ch lËp luËn nµy? dâi, dÔ hiÓu. - §äc. GV: Gäi häc sinh kÕt víi ®Ó t¸c

2.

BiÓu

hiÖn

giµu

®Ñp cña tiÕng viÖt: a. TiÕng ViÖt ®Ñp: - ý kiÕn ngêi níc ngoµi - HÖ thèng nguyªn ©m, phô ©m phong phó, giµu thanh ®iÖu. - Có ph¸p: C©n ®èi, uyÓn nhµng. - Tõ vùng: dåi dµo gi¸ trÞ th¬ nh¹c. chuyÓn, nhÞp

®äc ®o¹n 2. ? TiÕng ViÖt ®Ñp - ý kiÕn ngêi níc ngoµi b. TiÕng ViÖt hay: nh thÕ nµo? - HÖ thèng nguyªn 47

? Qua lêi nhËn xÐt ©m, cña ai? phong Có

phô phó, ph¸p:

©m - Dåi dµo vÒ cÊu t¹o tõ giµu ng÷ .. vÒ h×nh thøc diÔn ®¹. C©n - Tõ vùng ..t¨ng Ng÷ ph¸p ... uyÓn chuyÓn, chÝnh x¸c h¬n. nh÷ng tõ ng÷ míi.

VÒ hÖ thèng nguyªn thanh ®iÖu. ©m, phô ©m, vµ thanh ®iÖu? ? VÒ mÆt có ph¸p? ? VÒ mÆt tõ vùng?

®èi, uyÓn chuyÓn, nhÞp nhµng. gi¸ trÞ th¬ nh¹c. Chó bÐ lo¾t

- Tõ vùng: dåi dµo - Kh«ng ngõng ®Æt ra

? H·y t×m 1 vµi c©u cho¾t... th¬ hoÆc ca dao - Em ¬i Ba Lan... mµ em cho lµ giµu - Trªn trêi tr¾ng... chÊt nh¹c? GV LÊy thªm vÝ dô. ? Dù¹ trªn c¸c chøng cø nµo ®Ó t¸c gi¶ chøng minh cho c¸c kh¸i niÖm hay cña tiÕng viÖt? GV: HiÖn nay chóng ta thÊy xuÊt hiÖn nh÷ng tõ ng÷ míi trong lÜnh vùc kinh tÕ , khoa häc kÜ thuËt nh: Makettinh, internet, trang web ®ã lµ kh¸i niÖm s¸ng t¹o tõ ng÷ míi, phï hîp víi sù ph¸t triÓn. ? Theo em trong c¸c 48 - §Ñp -> PhÈm chÊt h×nh thøc. - Hay-> PhÈm chÊt néi dung. - §a ngêi ta... -> C¸i ®Ñp ph¶n ¸nh c¸i hay c¸i hay t¹o ra vÎ ®Ñp cña ng«n ng÷ m©y

phÈm chÊt ®Ñp vµ - NghÞ luËn b»ng hay cña tiÕng viÖt c¸ch kÕt hîp gi¶i III- Tæng kÕt: mµ t¸c gi¶ võa thÝch, chøng minh *. Ghi nhí: (SGK - t/37) ph©n h×nh tÝch, thøc, phÈm vµ b×nh luËn. vÒ IV- LuyÖn tËp: chÊt nµo thuéc

phÈm - LËp luËn chÆt chÏ. chÊt nµo thuéc vÒ - DÉn chøng toµn diÖn, bao qu¸t. néi dung? chÊt - Sö dông biªn ph¸p ®Ñp vµ hay cã mèi ,më réng c©u. ? Hai phÈm quan nµo? ? NghÖ thuËt nghÞ luËn nµy biÖt? GV: - Bé phËn më réng c©u nh»m gi¶i thÝch râ h¬n c¸c tõ ë vÞ trÝ tríc ®ã. - DÊu hiÖu ®Ó t¸ch bé phËn më réng: ngoÆc ®¬n , g¹ch ngang, dÊu phÈy. ? ChØ ra c¸c c©u v¨n cã bé ph©n më réng c©u ? ? T¸c gi¶ ®· dïng nh÷ng lÝ lÏ, dÉn chøng nh thÕ nµo 49 - §äc ghi nhí. cña cã bµi g× v¨n ®Æc hÖ nh thÕ - Hs tù t×m

®Ó chøng minh trªn nh÷ng ph¬ng diÖn nµo? ? T¸c gi¶ ®· nhËn ®Þnh nh thÕ nµo vÒ phÈm chÊt cña tiÕng viÖt? GV: GV: Gäi Yªu häc cÇu sinh häc ®äc ghi nhí. sinh vÒ nhµ lµm bµi tËp phÇn luyÖn tËp. 3. Cñng cè: - Trong häc tËp vµ giao tiÕp em ®· lµm g× cho sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt? 4. DÆn dß: - Häc sinh lµm bµi tËp 1 SGK - ®äc bµi ®äc thªm: TiÕng viÖt giµu vµ ®Ñp - ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo ./. Tiªt 86: Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: gióp häc sinh - n¾m ®îc kh¸i niÖm tr¹ng ng÷ trong c©u - «n l¹i c¸c lo¹i tr¹ng ng÷ ®· häc ë tiÓu häc 2. VÒ t tëng: - Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. 3. VÒ kÜ n¨ng: - RÌn luyÖn kü n¨ng thªm TPTRN cho c©u vµo c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau B, thiÕt kÕ bµi d¹y häc B. KiÕn thøc träng t©m: - PhÇn I C. Ph¬ng ph¸p: 50

.N¬i chèn ? Cã thÓ chuyÓn c¸c tr¹ng ng÷ nãi trªn .§· tõ l©u ®êi .GV: B¶ng phô. kiÕp kiÕp.. t×m ®îc bæ sung chèn) vµ thêi gian. gåm 2 thµnh phÇn chÝnh lµ chñ ng÷ vµ vÞ ng÷. 51 ng÷ g×?) X¸c ®Þnh tr¹ng . Ho¹t ®éng d¹y .Đáp án: Ghi nhớ SGK .Thêi gian .28+29 2.Tõ ngh×n ®êi nay.Díi bãng tre xanh. ? C¸c tr¹ng ng÷ võa vÒ ®Þa ®iÓm( N¬i .§êi ®êi. Néi dung mµ tr¹ng ng÷ bæ sung: . ThiÕt bÞ d¹y häc: .C©y tre ViÖt Nam Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t I.häc: 1.Bæ sung th«ng tin . cho nh÷ng néi dung g×? (thuéc tr¹ng ?2. .Nªu vÊn ®Ò. Bµi míi: Giíi thiÖu: XÐt vÒ mÆt cÊu t¹o. Ph©n tÝch: ?1.§äc ? §o¹n v¨n nµy n»m . Tuy vËy kh«ng ph¶i lóc nµo c©u còng chØ cã 2 thµnh phÇn chÝnh mµ c©u cßn cã nh÷ng thµnh phÇn phô quan träng cña c©u lµ tr¹ng ng÷. E. D.Thêi gian .Thêi gian. ng÷: . Ho¹t ®éng cña thÇy Gv Treo b¶ng phô Gäi häc sinh ®äc trong v¨n b¶n nµo? ? X¸c ®Þnh tr¹ng ng÷ trong c©u trªn? . th¶o luËn nhãm. §Æc ®iÓm cña tr¹ng ng÷: 1. . Ng÷ liÖu: ( SGKt/39) 2. KiÓm tra: (?) C©u ®Æc biÖt lµ c©u nh thÕ nµo?Cho vÝ dô? T¸c dông cña c©u dÆc biÖt? .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. thuyÕt tr×nh.

sang nh÷ng vÞ trÝ nµo trong c©u? GV: Chó ý x¾p ®Æt vÞ trÝ tr¹ng ng÷ sao cho phï hîp víi liªn kÕt m¹ch l¹c c¶u v¨n b¶n còng nh t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ . . sao? ) ? Gi÷a tr¹ng ng÷ vµ thµnh 52 phÇn chÝnh . An ngñ víi bè.Tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn ( ë ®©u? ) Thêi gian( Khi nµo?) .Nguyªn nh©n(v× ngñ víi bè. gi÷a hoÆc cuèi c©u. 2.Cã thÓ nãi: §ªm. Em ®Õn . chÞ.3 vÞ trÝ: §Çu. em ®Õn ®©y. VÞ trÝ cña tr¹ng ng÷ trong c©u: . VD: So s¸nh 2 c©u tr¶ lêi sau: Hái: Em ®Õn ®©y ®Ó lµm g×? Tr¶ lêi: 1.Môc ®Ých( §Ó lµm .Kh«ng thÓ nãi: An . .C¸ch 2. VD: . ? C¸ch tr¶ lêi nµo phï hîp víi t×nh huèng giao tiÕo h¬n? GV: Cã nh÷ng trêng hîp tr¹ng ng÷ kh«ng thÓ æ cuèi c©u. ®ªm. ?3. §Ó trao th nµy cho chÞ .1 qu·ng nghØ khi dÊu ®©y nãi hoÆc 1 ®Ó trao th nµy cho phÈy khi viÕt.

trªn thëng.N¬i chèn( ë ®©u) g×? . S¸ng nay.. . 7. nhµ trêng khen b) Víi kh¸i niÖm. ? VÒ ý nghÜa thªm 3. ? Tr¹ng ng÷ ®ã tr¶ lêi cho c©u hái nµo? 1. Bµi tËp1: a) Chñ ng÷. ë trong líp. ra ë trong c©u .Luyªn tËp: 1.§äc ghi nhí.Néi dung ý nghÜa : 2.§iÒu kiÖn( víi ®iÒu kiÖn g×?) H×nh thøc: §øng ë b) Tr¹ng ng÷. 4.xanh. tr¹ng ng÷ vµo c©u a) .Th¶o luËn nhãm.N¬i chèn( ë ®©u) 53 . 3. Ghi nhí: ( SGK-t/39) II. 2. 5. Hs ®ang häc bµi.. Víi chiÕc bót bi . *. 6. Sét so¹t giã trªu .cña c©u thêng ®îc g×?) t¸ch biÖt bëi dÊu . ®©y.C¸ch thøc( nh thÕ nµo? ) . V× bÞ c¶m mµ t«i kh«ng ®i häc ®îc. Bµi tËp 3: .Ph¬ng tiÖn( B»ng g×?) hiÖu g×? GV: Cho vÝ dô vµ yªu cÇu chØ ra c¸c lo¹i tr¹ng ng÷. Bµi tËp 2: tµ ¸o biÕc. X¸c ®Þnh thêi gian a) Khi ®i qua. dÊu phÈy. NÕu ®¹t HS cho sù viÖc ®îc nªu .Lµm bµi tËp 2. giã thæi m¹nh.Trong c¸i vá xanh kia giái. ng¨n c¸ch c) Phô ng÷ cho ®éng ch¨m chØ häc víi chñ ng÷ b»ng tõ” Chuéng”( Bæ ng÷) bµi..Thêi gian( Khi nµo) ®Ó x¸c ®Þnh ®iÒu . . Lan ®Çu c©u. em sÏ ®îc .Díi ¸nh n¾ng.. T«i ®Õn ®©y ®Ó häc. trªn tay . d) C©u ®Æc biÖt.

Em h·y cho biÕt tr¹ng ng÷ ®îc thªm vµo c©u víi nh÷ng ý nghÜa g× ? 4. 54 . GV: Híng dÉn HS lµm BT phÇn LT -BT 1: Th¶o luËn nhãm.§iÒu kiÖn b) VÒ nhµ.BT 2: Gäi HS lªn b¶ng. Híng dÉn vÒ nhµ: . .? Tr¹ng ng÷ thêng ®øng ë vÞ trÝ nµo? ? Gi÷a tr¹ng ng÷ vµ thµnh t¸ch phÇn biÖt chÝnh dÊu cña c©u thêng ®îc bëi hiÖu g×? Gv: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí. Cñng cè: . . ? C¨n cø vµo ®©u mµ em x¸c ®Þnh ®îc côm tõ:” Mïa xu©n”trong c©u b lµ tr¹ng ng÷. 3. Gv: Yªu cÇu th¶o luËn nhãm bµi tËp 3 phÇn a.Lµm bµi tËp 3b.

PP LL trong v¨n nghÞ luËn gåm c¸c pp sau: Suy luËn nh©nqu¶. . 2. KiÓm tra: . mét v¨n b¶n nghÞ luËn chøng minh. B.So¹n bµi tiÕp theo.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.Häc thuéc ghi nhí.Bè côc cña bµi v¨n nghÞ luËn ? . 3. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. . KiÕn thøc träng t©m: . VÒ t tëng: . Bµi míi: Giíi thiÖu: ? Trong ®êi sèng ngêi ta dïng sù thËt ®Ó chøng tá 1 sù vËt.GV: B¶ng phô.PhÇn I. luËn cø vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn chøng minh. Môc ®Ých vµ tÝnh chÊt vµ c¸c yÕu tè cña phÐp lËp luËn chøng minh lµ g×? Bµi häc h«m nay sÏ tr¶ lêi cho c©u hái ®ã.Bíc ®Çu n¾m ®îc ®Æc ®iÓm cña mét bµi v¨n nghÞ luËn chøng minh vµ yªu cÇu c¬ b¶n cña luËn ®iÓm. thuyÕt tr×nh. sù viÖc lµ thËt hay gi¶ th× viÖc ®ã ®îc gäi lµ g×? VËy ®Ó chøng minh trong ®êi sèng vµ trong v¨n häc cã g× gièng vµ kh¸c nhau.RÌn luyÖn kü n¨ng ph©n tÝch mét ®Ò.Bè côc 3 phÇn. th¶o luËn nhãm.. D. suy luËn t¬ng ®ång.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ./. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t I.1. . Tiªt 87: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn chøng minh (TiÕt 1) A. . ThiÕt bÞ d¹y häc: . Môc ®Ých vµ ph¬ng 55 . C. E. Ph¬ng ph¸p: .Nªu vÊn ®Ò. Ho¹t ®éng d¹y .Ph¬ng ph¸p lËp luËn trong bµi v¨n nghÞ luËn? §A: .häc: 1. 2. VÒ kÜ n¨ng: . suy luËn tæng-ph©n-hîp. VÒ kiÕn thøc: .

khi nµo ngêi ta cÇn vÒ 1 viÖc nµo ®ã.ph¸p chøng minh: ?1. dÉn . ®a ra ®îc c¸c b»ng chøng ®Ó chøng lêi nãi cña em lµ lÝ lÏ hîp lÝ.Khi em bÞ nghi 56 minh trong v¨n b¶n nghÞ luËn: -> Dïng lÝ lÏ . . dÉn minh 1 ý kiÕn (vÊn ®Ò) thËt em ph¶i lµm chøng lµm s¸ng tá nµo ®ã lµ sù thËt. ?2.VÝ dô: Ph¸t ? Trong toµ ¸n ngêi hiÖn v©n tay ®Ó ta dïng nh÷ng g× chøng minh ®ã ®· ®Ó chøng minh ai vµo nhµ më khãa ®ã ph¹m téi hay ¨n trém . g×? vÊn ®Ò. th× ph¶i ®a ra nh©n chøng .Khi bÞ hoµi nghi minh trong ®êi sèng: n¨m sinh cña m×nh -B»ng chøng . dÉn ra ngêi chøng kiÕn sù viÖc -> Chøng minh lµ ®a ra Êy. chøng minh? ngêi ta cÇn ph¶i chøng ? Muèn chøng minh mét ngêi cã t c¸ch c«ng d©n th× ph¶i ®a ra b»ng chøng g×? ? Muèn mäi ngêi th¸ng biÕt ngµy -GiÊy khai sinh. kh«ng ph¹m t«i? ? VËy khi cÇn chøng -Ph¶i dÉn ra sù viÖc Êy. vËt b»ng chøng g×? chøng . T×m hiÓu chøng minh cho ai ®ã tin Gv: LÊy vÝ dô minh ho¹. -Chøng minh minh ®Ó th lµm râ sù thËt nh©n d©n Nhu cÇu chøng ? Trong ®êi sèng .

. + ? Cho biÕt c¸ch lËp §iÒu ®¸ng sî nhÊt lµ sù thiÕu cè 57 . +NhiÒu ngêi næi ? LuËn ®iÓm c¬ . minh mét vÊn ®Ò -> Dïng lÝ lÏ . nµo ®ã lµ ®óng sù thËt cËy? GV: Gäi häc vµ ®¸ng tin .C¸ch lËp luËn : + VÊp ng· lµ chuyÖn b×nh thêng +NhiÒu ngêi næi tiÕng còng tõng vÊp ng· .C©u mang luËn ®iÓm: VËy xin b¹n chí lo thÊt häc sinh -C¸ch lËp luËn : tiÕng. khi ngêi ta chØ sö dông lêi v¨n( Kh«ng ®îc dïng nh©n chøng) chøng.C©u mang luËn ®iÓm .ngê lµ ¨n trém .LuËn ®iÓm thÓ hiÖn trong nhan ®Ò . lËp luËn trong cuéc sèng? ®Ó chøng minh 1 lµ ®óng nhËn ®Þnh nµo ®ã ? Trong v¨n b¶n ®¾n ®¸ng tin cËy. ? Qua ®©y em hiÓu thÕ nµo lµ chøng -> HS béc lé.§õng sî vÊp ng·. ?3. lËp luËn ®Ó chøng minh 1 nhËn ®óng ®Þnh nµo ®ã lµ ®¾n ®¸ng tin cËy. sù thiÕu cè g¾ng. Th× vËt ph¶i -§äc lµm thÕ nµo ®Ó chøng tá 1 ý kiÕn . +VÊp ng· lµ chuyÖn ®äc bµi v¨n:”§õng + §iÒu ®¸ng sî nhÊt lµ b×nh thêng sî vÊp ng·”. dÉn chøng .Khi nãi 1 b¹n häc giái nhÊt líp. nhng hä vÉn trë thµnh næi nghÞ luËn. chøng . VËy xin b¹n chí lo thÊt häc . ? C©u mang luËn vÉn trë thµnh næi ®iÓm? tiÕng. nhng hä lµ g×? còng biÕt. PhÐp lËp luËn chøng minh: * Bµi v¨n : “§õng sî vÊp ng·” .Sù thËt dÉn ra rÊt ®¸ng tõng b¶n cña bµi v¨n nµy tiÕng còng tin cËy v× næi tiÕng ai vÊp ng· .

Nh÷ng v¨n b¶n nghÞ luËn võa häc. cã ®¸ng tin cËy . *.§äc kh«ng ?V× sao? ? Qua ®©y em hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh lµ g×? ? Ta cÇn chó ý ®iÒu g× khi sö dông c¸c lÝ lÏ.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc./. Híng dÉn vÒ nhµ: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. b»ng chøng trong phÐp lËp luËn chøng minh? GV: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí.Lµm BT 4.ThÕ nµo lµ lËp luËn chøng minh . -Tr¶ lêi nh ghi nhí ? C¸c sù thËt dÉn ra SGK. Tiªt 88: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn chøng minh (TiÕt 2) A. . VÒ kiÕn thøc: 58 .So¹n tiÕp bµi tiÕt 2. Cñng cè: . Ghi nhí: (SGK-t42 ) -Tr¶ lêi nh ghi nhí SGK. . v¨n b¶n nµo thuéc lËp luËn chøng minh? . 3.luËn? g¾ng.

. thuyÕt tr×nh.Luyện tập: tập phần luyện tập GV: . b»ng chøng ch©n thùc...häc: 1..Chia lớp làm 3 nhóm... VÒ kÜ n¨ng: ..Đọc II.... . c¸c yÕu tè cña phÐp lËp luËn chøng minh... ? Cho biết luận điểm của .. E. 3......Câu mang luận điểm: bài văn? + Tiêu đề bài viết ? Những câu nào là câu ...PhÇn II... th¶o luËn nhãm...... VÒ t tëng: . .Luận điểm không sợ sai lầm. Giê nµy thÇy gi¸o cïng c¸c em tiÕp tôc ®i häc ph©ng luÖn tËp ®Ó mét lÇn n÷a t¹o cho c¸c em kü n¨ng c¬ b¶n khi lµm v¨n chøng minh. Ho¹t ®éng d¹y ... 2. D..RÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch v¨n b¶n mÉu B. GV: Nhận xét. tÝnh chÊt. C.Nªu vÊn ®Ò.. đánh giá .GV: B¶ng phô.Đại diện trình bày .....làm mang luận điểm? + Tiêu đề bài viết như số phận của mình...Bổ sung nhận xét bổ sung.. 3....... Tæ chøc: SÜ sè:... ........ 2.Cử đại diện trình bày .. KiÓm tra: ..Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc luyÖn tËp ph¬ng ph¸p lËp luËn chøng minh..Thảo luận nhóm cho HS thảo luận theo nhóm.Yêu cầu các nhóm khác ... KiÕn thøc träng t©m: ..Câu mang luận điểm: + Những người sáng suốt. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò ND cần đạt GV: Gọi HS đọc Y/c bài .. 59 ... ThiÕt bÞ d¹y häc: .. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc ®i t×m hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh. Ph¬ng ph¸p: ...HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. ®· ®îc thõa nhËn ®Ó chøng tá luËn ®iÓm míi (CÇn ®îc chøng minh) lµ ®¸ng tin cËy..PhÐp lËp luËn chøng minh lµ g×? §A: Lµ mét phÐp lËp luËn dïng nh÷ng lÝ lÏ.HS luyÖn tËp: qua bµi v¨n mÉu hiÓu kÜ h¬n vÒ môc ®Ých....

tác giả đã nêu lên luận cứ nào? ? Những luận cứ ấy có hiển nhiên.Xem bµi: “Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u (TiÕp)” . không bao giờ có thể tự lập. 4. Híng dÉn vÒ nhµ: . Tuy nó đem lại tổn thất.Trả lời như ghi bảng viết của mình..Bài này dùng lý lẽ và minh của bài này có gì sự phân tích lý lẽ để khác so với bài “Đừng sợ chứng minh. + Sai lầm cũng có hai mặt. có sức thuyết phục hay không? . 5. thì hoặc là ảo tưởng.Những luận cứ: + Nếu suốt đời không phạm sai lầm. Tiªt 89: Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u (TiÕp) A.. ? Cách lập luận chứng . .làm như số phận của mình ? Để chứng minh cho bài . Cñng cè: . + Người khác bảo sai chữa chắc đã sai. + Thất bại là mẹ thành công -> Luận cứ hiển nhiên. hoặc là hèn nhát. Môc tiªu cÇn ®¹t: 60 . + Không chịu mất gì sẽ không được gì. nhưng nó cũng đem đến bài học cho đời.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.Nh÷ng v¨n b¶n nghÞ luËn võa häc Vb nµo thuéc lËp luËn chøng minh? v× sao? VB “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” “ TiÕng viÖt giµu ®Ñp” Lµ v¨n b¶n nghÞ luËn chøng minh v×: Ngêi viÕt ®· ®a ra nh÷ng b»ng chøng lÝ lÏ.Bài này dùng lý lẽ và sự phân tích lý lẽ để chứng minh. vấp ngã”./.+ Những người sáng suốt. . vì tiêu chuẩn đánh giá khác nhau.. có sức thuyết phục. + Người sợ sai lầm là người sợ hãi thực tế..

NL a có 5 TN . C.2.NL b có 1 TN a. b? + Thường thường. vai trß cña tr¹ng ng÷ trong c©u? . thuyÕt tr×nh. Ph¬ng ph¸p: .1. VÒ kÜ n¨ng: .Nªu vÊn ®Ò. D. 3. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc t×m hiÓu ®Æc ®iÓm cña tr¹ng ng÷. Ngữ liệu: (Sgk-t/45. Phân tích: ? Xác định và gọi tên các . ThiÕt bÞ d¹y häc: . VÒ kiÕn thøc: . E.H·y nªu ý nghÜa. VÒ t tëng: . KiÓm tra: .GV: B¶ng phô. . + Về mùa đông -> thời gian 61 . b. VËy tr¹ng ng÷ cßn cã c«ng dông vµ c¸ch t¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng nh thÕ nµo ta vµo bµi h«m nay. .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. vào khoảng đó -> thời gian + Sáng dậy -> thời gian + Tren giàn hoa lí -> địa điểm + Chỉ độ tám chín giờ sáng -> thời gian + Trên nền trời trong trong -> thời gian b.häc: 1. Néi dung cÇn ®¹t Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I.PhÇn I.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. KiÕn thøc träng t©m: .N¾m ®îc viÖc t¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng( nhÊn m¹nh.Kü n¨ng t¸ch tr¹ng ng÷ B. Công dụng của trạng ngữ: GV: Treo bảng phụ NL a. chuyÓn ý) hoÆc béc lé c¶m xóc 2.Gióp häc sinh n¾m ®îc c«ng dông cña tr¹ng ng÷: b«e sung nh÷ng th«ngt in t×nh hèng vµ liªn kÕt c¸c c©u. c¸c ®o¹n trong bµi . 1.NL1: Các trạng ngữ: trạng ngữ trong hai NL a và . vÞ trÝ. th¶o luËn nhãm.Đọc 2. 1. 46) Gọi HS đọc .§A: (SGK T39) 2. Ho¹t ®éng d¹y .

Hai câu Và để. Gọi HS . các điều nêu trong câu đầy đủ. không gian.Để tự hào với tiếng thành câu riêng giống và khác nhau? nói của mình .II.Đọc ghi nhớ dụng gì? GV: Treo bảng phụ.Giúp cho việc sắp xếp các luận cứ theo những trình tự nhất định về thời gian. ? Trong VB NL.. Tách trạng ngữ thành câu riêng: 1..Nhiều trường hợp không thể bỏ TN được.Giống: Về ý nghĩa đều có quan hệ như 62 ? Có nên lược bỏ các trạng .chỉ độ tám chín giờ sáng..kết quả. huọăc các quan hệ nguyên nhân . Phân tích: . bài văn được mạch lạc.. . suy lý. GV: Trong nhiều trường chính xác hơn. lá bàng đỏ như màu đồng hun.NL 1: ? So sánh TN này với câu . hợp. VD Về mùa đông.NL 2: + Nhờ trạng ngữ mà câu văn được nối kết giúp cho đoạn văn. nếu không có phần bổ sung ở TN thì ND của câu thiếu chính xác. *.. TN có vai . + Giúp cho việc sắp xếp các luận cứ theo những trình tự nhất định về thời gian. không gian.Đọc đọc ? VD trên có mấy câu văn H: Hãy chỉ ra TN của câu 1? .Nhờ trạng ngữ mà trò gì đối với việc thể hiện câu văn được nối kết trình tự lập luận. Ngữ liệu: 2. huọăc các quan hệ nguyên nhân . Ghi nhớ 1: (Sgk-t46) . . H: Vậy trạng ngữ có công . VD: Trên giàn hoa lí.kết quả.của nó -> TN được tách đứng sau xem xét điều gì . suy lý....Không có trạng ngữ trong hai NL trên ngữ câu vẫn hiểu không? Vì sao? được nhưng không nên lược bỏ TN đó vì nhờ TN mà ND câu. giúp cho đoạn văn. bài văn được mạch lạc.

NL 2: riêng như trên có TD gì? của TN đứng sau. Cñng cè: . Bài tập 3 (Về nhà) 3. Bài tập 2: a) Năm 72 nhấn mạnh thời điểm hi sinh của nhân vật.Tr¹ng ng÷ cã nh÷ng c«ng dông g×? T¸ch tr¹ng ng÷ thµnh nh÷ng c©u riªng cã t¸c dông g×? 4.Lần đầu tiên chơi bóng bàn .Khác: TN được tách thành câu riêng ? Có thể ghép 2 câu thành 1 .nhau với CN và VN.Gộp được bằng câu duy nhất có hai TN được cách bỏ dấu chấm không? Gộp bằng cách nào? ? Việc tách TN thành câu .Ở loại bài thứ hai ./. .Làm BT2 b) Trong lúc nhấn mạnh bài tập 2 TT ở nòng cốt câu 3. .Lúc còn học phổ thông b) Công dụng Vừa có tác dụng bổ sung các thông tin tình huống vùa có tác dụng liên kết các luận cứ trong bài trở nên rõ ràng. GV.Nhấn mạnh vào ý .Lần đầu tiên chập chững bước đi .Nhóm 2: phần b .Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.Đọc *. . -> Nhấn mạnh vào ý của TN đứng sau.¤n bµi phÇn TiÕng ViÖt giê sau lµm bµi kiÓm tra 1 tiÕt. 2.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. GV: Gọi 2 HS lên bảng làm . Bài tập 1: HS thảo luận theo nhóm a) Trạng ngữ BT1 . Gọi HS đọc ghi nhớ 2 .Lần đầu tiên tập bơi . . DÆn dß: .Ở loại bài thứ nhất . dễ hiểu. Tiªt 90: KiÓm tra tiÕng viÖt 63 . Ghi nhớ 2: (Sgk-t47) II.Luyện tập: GV: Chia hai dãy bàn cho 1.Nhóm 1: phần a .

Trong c¸c lo¹i tõ sau.GV: §Ò bµi.vÞ ng÷ D. Anh trai t«i häc ®i ®«i víi hµnh C. ChØ cã thÓ v¾ng vÞ ng÷ C. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. C©u rót gän lµ c©u ? A. VÒ t tëng: . 2. häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Lµ c©u chØ cã vÞ ng÷ C©u 4.A.Cñng cè kiÕn thøc lµm bµi tiÕng viÖt qua mét sè ®¬n vÞ kiÕn thøc võa häc: C©u ®Æc biÖt. Bµi míi: Giíi thiÖu: §Ó kh¾c s©u kiÕn thøc còng nh n¾m ®îc viÖc häc cña m×nh ®Õn ®©u chóng ta ®i lµm bµi kiÓm tra 1 ttiÕt tiÕng ViÖt ®Ó tõ ®ã chóng ta cã ph¬ng ph¸p häc tËp tèt h¬n. Sè tõ C©u 5. Ai cóng ph¶i häc ®i ®«i víi hµnh B. Tõ h×nh th¸i D. B. Lµ c©u kh«ng cÊu t¹o theo m« h×nh chñ ng÷ . C©u ®Æc biÖt lµ g× ? A. ThiÕt bÞ d¹y häc: .vÞ ng÷ B. Cã thÓ v¾ng chñ ng÷ vµ vÞ ng÷D. tõ nµo kh«ng ®îc dïng trong c©u ®Æc biÖt ®Ó béc lé c¶m xóc? A. mçi c©u 0. Tr¾c nghiÖm : ( 8 c©u. 3. KiÓm tra: . RÊt nhiÒu ngêi häc ®i ®«i víi hµnh C©u 3. Tr¹ng ng÷ lµ ? A. Lµ c©u chØ cã chñ ng÷ C. I. VÒ kiÕn thøc: . Ho¹t ®éng d¹y . thªm tr¹ng ng÷ cho c©u. Ph¬ng ph¸p: D.häc: 1. Tõ h« gäi C.GD ý «n tËp. Häc ®i ®«i víi hµnh D. ChØ cã thÓ v¾ng chñ ng÷ B. thµnh phÇn chÝnh cña c©u B. ChØ cã thÓ v¾ng c¸c thµnh phÇn phô C©u 2. VÒ kÜ n¨ng: . Thµnh phÇn phô cña c©u 64 .HS: §äc.25 ®iÓm ) C©u 1. tù gi¸c khi lµm bµi. KiÕn thøc träng t©m: C. E. C©u nµo trong c¸c c©u sau ®©y lµ c©u rót gän ? A. c©u rót gän. Quan hÖ tõ B.RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy. .ViÖc chuÈn bÞ giÊy bót cña häc sinh. Lµ c©u cÊu t¹o theo m« h×nh chñ ng÷ . §Ò bµi : A. 2.

§Ó nhÊn m¹nh. chuyÓn ý hoÆc thÓ hiÖn nh÷ng c¶m xóc nhÊt ®Þnh C. §¸p ¸n chÊm : A. PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 3 ®iÓm . phï hîp ( 3 ®iÓm ) 3. Lµm cho néi dung cña c©u dÔ hiÓu h¬n B.ViÕt ®o¹n v¨n cã chñ ®Ò râ rµng. BiÖn ph¸p tu tõ trong c©u D.Cã söa dông mét sè c©u cã tr¹ng ng÷ ®óng. Theo vÞ trÝ cña chóng trong c©u C. Sai C©u 8. g¹ch ch©n díi nh÷ng c©u ®ã. Cã thÓ ph©n lo¹i tr¹ng ng÷ theo c¬ së nµo ? A. Theo môc ®Ých nãi cña c©u C©u 7. g¹ch ch©n díi nh÷ng c©u ®ã.mçi c©u 0. phï hîp víi néi dung ®o¹n v¨n ( 3 ®iÓm ) C©u 2. ®óng hay sai ? A.ViÕt ®o¹n v¨n nghÞ luËn m¹ch l¹c ( 1 ®iÓm ) . §óng B. Theo thµnh phÇn chÝnh nµo mµ chóng ®íng liÒn tríc hay liÒn sau D. ( 4 ®iÓm ) ViÕt ®o¹n v¨n nghÞ luËn ( tõ 5 ®Õn 7 dßng ) Cã sö dông tr¹ng ng÷. Trong c©u. T¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng. C©u 2. Cñng cè: 65 . Lµm cho c©u ng¾n gän h¬n B. Lµ mét trong sè c¸c tõ lo¹i cña tiÕng ViÖt C©u 6.Cã söa dông c©u ®Æc biÖt vµ rót gän ®óng. Tù luËn : (8 ®iÓm ) C©u 1. Lµm cho nßng cèt c©u ®îc chÆt chÏ D.25 ®iÓm ) C©u 1 2 3 4 5 6 7 8 §¸p C C C D B A A B ¸n B. ngêi nãi. Theo c¸c néi dung mµ chóng biÓu thÞ B. . II. tr¹ng ng÷ thêng ®îc ng¨n c¸ch víi c¸c thµnh phÇn chÝnh b»ng dÊu phÈy. . PhÇn tù luËn : C©u 1. ( 4 ®iÓm ) ViÕt ®o¹n v¨n biÓu c¶m ( tõ 5 ®Õn 7 dßng ) Cã sö dông c©u rót gän vµ c©u ®Æc biÖt. m¹ch l¹c ( 1 ®iÓm ) .C. ngêi viÕt nh»m môc ®Ých g×? A.

§A: Lµ mét phÐp lËp luËn dïng nh÷ng lÝ lÏ. ®· ®îc thõa nhËn ®Ó chøng tá luËn ®iÓm míi (CÇn ®îc chøng minh) lµ ®¸ng tin cËy. thuyÕt tr×nh. viÕt ®o¹n v¨n.Nªu vÊn ®Ò. B. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1./. Híng dÉn vÒ nhµ: .. E. TiÕt 91: C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh A.GV: B¶ng phô. th¶o luËn nhãm. Ng÷ liÖu: (Sgk-t/48) GV: Chép đề lên bảng Đề: Nhân dân ta thường nói “Có chí thì nên”.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. b»ng chøng ch©n thùc.). . ThiÕt bÞ d¹y häc: .. D. 3.ThÕ nµo lµ phÐp lËp luËn chøng minh? .Các bước làm bài văn lập luận chứng minh: A. VÒ t tëng: . Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bài giảng I. Ho¹t ®éng d¹y .KÜ n¨ng t×m hiÓu ®Ò.. VÒ kiÕn thøc: ..Thu bµi vµ nhËn xÐt giê lµm bµi.PhÇn: I. 2. C..häc: 1. KiÕn thøc träng t©m: . VËy ®Ó lµm ®îc bµi v¨n lËp luËn chøng minh chóng ta ph¶i n¾m ®îc c¸c c¸ch nµo? Ta vµo bµi h«m nay. Bµi míi: Giíi thiÖu: Chóng ta ®· n¾m ®îc thÕ nµo lµ phÐp lËp luËn chøng minh. KiÓm tra: . . Ph¬ng ph¸p: . nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý vµ nh÷ng lçi cÇn tr¸nh trong lóc lµm bµi.. Hãy chứng 66 .Bíc ®Çu n¾m ®îc c¸ch thøc cô thÓ trong viÖc lµm mét bµi v¨n lËp luËn chøng minh. lËp dµn ý.Gióp häc sinh «n l¹i nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt( vÒ t¹o lËp v¨n b¶n vÒ v¨n b¶n lËp luËn chøng minh. §Ó viÖc häc c¸ch lµm bµi cã c¬ së v÷ng ch¾c h¬n. 2.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. VÒ kÜ n¨ng: .Häc bµi có vµ chuÈn bÞ bµi míi “C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh” . 4.

? Đề bài có y/c ta phân tích ND câu tục ngữ như VH không? ? Vậy với đề bài này đòi hỏi người viết cần phải làm gì? ? Câu tục ngữ KĐ điều gì? ? Em hiểu “chí” là gì? ? Chí giúp gì cho con người? ? Trong hai cách lập luận ở mục c, lập luận nào là nêu dẫn chứng xác thực, lập luận nào nêu lý lẽ ? Cần lấy dẫn chứng ở đâu để chứng minh? ? Một bài văn nghị luận gồm mấy phần đó là những phần nào? ? Bài văn chứng minh có nên đi ngược quy luật chung đó không? ? MB chúng ta cần nêu lên vấn đề gì? ? Phần thân bài chúng ta cần phải làm gì

minh tính đúng đắn của câu tục - Không ngữ đó. B. Ph©n tÝch: 1. Tìm hiểu đề và tìm ý: - Nhận thức chính xác a. Xác định y/c chung của đề. th«ng tin trong câu TN và chøng minh rằng th«ng tin đó là đúng b. Xác định vấn đề cần CM. đắn. - Vai trò, ý nghĩa của “chí” - Lµ hoài bão, ý chí, nghị lực và lòng kiên trì - Ai có nó sẽ thành công trong cuộc sống c. Chứng minh: Muốn viết được bài văn chứng - Ý 1 lý lẽ - Ý 2 dẫn chứng xác minh, người viết phải tìm hiểu kỹ đề bài, nắm chắc nhiệm vụ thực nghị luận đặt ra trong đề bài đó - Tấm gương có thật, tiêu biểu trong cuộc 2. Lập dàn bài: sống - Ba phần: MB, TB, KB - Phải đi đúng trình tự a. Mở bài:

- Nêu luận điểm cần b. Thân bài: chứng minh - Nêu dẫn chứng, lý lẽ, tức là xét về lý và xét c. Kết bài: về thực tế. ? Nhiệm vụ của phần KB - Nêu ý nghĩa của luận là gì? điểm đã được chứng 3. Viết bài: minh GV: Gọi HS đọc 3 đoạn - Đọc MB ? Khi MB có cần lập luận - Cần: không? Ba cách MB đó có (1) Chí là điều không khác nhau về cách lập thể thiếu cho những ai luận đó như thế nào? muốn thành đạt. 67

(2) Không có chí thì không thành đạt (3) Ai cũng muốn thành đạt, nhưng không phải ai cũng có chí để dẫn đến thành công. ? Làm thế nào để đoạn - Các từ nối tiếp: Thật đầu tiên của TB liên kết vậy; đúng như vậy với phần mở bài? GV: Ngoài cách nói như vậy còn có cách nói: trước tiên chúng ta thấy, có thể nói... ? Nên viết đoạn phân tích - Nêu lý lẽ trước, phân lý lẽ ntn? tích sau ? Nên đưa dẫn chứng ntn? - Dẫn chứng tiêu biểu GV: Yêu cầu HS viết - Viết KB đoạn KB ? KB ấy đã tương ứng với phần MB chưa GV: Lưu ý HS đây là 4. Đọc lại và sửa chữa: khâu quan trọng không nên bỏ qua ? Muốn làm bài văn lập - Ghi nhớ ý 1 luận CM ta cần phải thực hiện mấy bước đó là những bước nào? ? Dẫn bài của một bài văn - Ghi nhớ ý 2 gnhị luận gồm mấy phần? Nhiệm vụ của từng phần là gì? ? Để các phần, các đoạn - Ghi nhớ ý 3 trong bài văn có sự liên kết ta cần phải làm gì? *. Ghi nhớ: (Sgk-t50) GV: Gọi HS đọc ghi nhớ II- Luyện tập: GV: Hướng dẫn HS luyện tập 3. Cñng cè: - Bµi tËp 1,2: Häc sinh tù lµm - VÒ ý nghÜa, c©u tr¹ng ng÷ vµ ®o¹n th¬ gièng nh c©u tr¹ng ng÷ ë môc I 68

4. DÆn dß: - Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. - Hoµn thµnh c¸c phÇn bµi tËp cßn l¹i. - Xem bµi: “LuyÖn tËp lËp luËn chøng minh” ./. TiÕt 92: LuyÖn tËp lËp luËn chøng minh A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: - Hs cñng cè nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn Cm. VËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo viÖc lµm mét bµi v¨n Cm cho mét nhËn ®Þnh mét ý kiÕn vÒ mét vÊn ®Ò XH gÇn gòi, quen thuéc. 2. VÒ t tëng: - Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc tÝch cùc lµm bµi lËp luËn chøng minh. 3. VÒ kÜ n¨ng: - KÜ n¨ng thùc hµnh c¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn. B. KiÕn thøc träng t©m: - PhÇn: C. Ph¬ng ph¸p: - Nªu vÊn ®Ò, th¶o luËn nhãm, thuyÕt tr×nh. D. ThiÕt bÞ d¹y häc: - GV: B¶ng phô. - HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. E. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. KiÓm tra: - C¸c bíc lµm bµi v¨n lËp luËn Cm. - Nªu néi dung têng bíc lËp dµn bµi. - §A: - Gåm 4 bíc. (Néi dung TiÕt 91). 2. Bµi míi: Giíi thiÖu: Chóng ta ®· n¾m ®îc thÕ nµo lµ lËp luËn chøng minh, n¾m ®îc c¸ch lËp luËn chøng minh. §Ó mét lÇn n÷a kh¾c s©u kü n¨ng nµy chóng ta vµo tiÕt luyÖn tËp h«m nay. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV: Chép đề bài lên bảng Đề bµi: (SGK-t/51) (?) Nêu các bước làm 1 bài - 4 bước 1. Tìm hiểu đề và tìm ý: văn NL a. Tìm hiểu đề (?) Đề bài y/c chúng ta CM - Vấn đề cần CM: biết ơn vấn đề gì? những người tạo thành quả cho mình được hưởng (?) Y/c lập luận CM ở đây - Lập luận CM ®òi hỏi ta phải làm ntn? + Giải thích ngắn gọn 2 câu TN 69

+ Lễ hội tưởng nhớ tổ tiên + Truyền thống thờ cúng tổ tiên . Lập dàn bài: GV: Y/c HS xem lại dàn bài đã lập trong tiết trước a.+ Đưa ra các luận điểm phụ + Rút ra bài học (?) Em hãy diễn giải xem đạo lí "ăn quả. THĐ + Ngày thương binh liệt sĩ . + Ngày quốc tế phụ nữ . Më bµi : DÉn d¾t. NghÜa bãng: ¨n qu¶ ë ®©y chØ sö dông thµnh qu¶ lao ®éng c¶u kÎ kh¸c( Kh«ng h¼n lµ ¨n hoa qu¶).27/2 (?) Những ngày này có ý ..8/3 .nªu luËn ®iÓm trÝch dÉn b.Thắp hương ngày + Ngày nhà giáo VN giỗ.Những biểu hiện. đạo lí + Tham gia các phong trào đền (?) Đạo lí trên gợi cho em ơn đáp nghĩa suy nghĩ gì? 2. BH..Là những hành động -> ghi nhớ công ơn cha mẹ nghĩa ntn? phù hợp với truyền + Biết ơn Đảng. Tìm ý lòng biết ơn .Là biểu hiện của b.Giỗ tổ HV.®Òn mÉu ©u c¬ 70 . CM thống.20/11 .. biÓu hiÖn ©n nghÜa thuû chung cña con ngêi VN giµu t/c > §îc thõa hëng nhiÒu VC vµ tinh thÇn ngµy nay chóng ta ph¶i biÕt ¬n líp ngêi ®i tríc LËp luËn b»ng dÉn chøng Giç tæ Hv 10/3 ©m lÞch LÔ héi lµng Giãng ( Gia l©m. mùng 1.27/7 + Ngày thầy thuốc VN . ph¶i nhí ®Õn ngêi lµm ra thµnh qu¶ ®ã." có ND ntn? (?) Em sẽ đưa ra những biểu hiện nào trong thực tế để chứng minh cho đạo lí trên? .. Th©n bµi : + Gi¶i thÝch: NghÜa ®en: ®îc ¨n mét qu¶ ngon ngät lµ ta ph¶i nhí ®Õn ngêi trång c©y.Hn) LÔ héi mïa xu©n. + Chøng minh: LËp luËn b»ng lÝ lÏ: “ ¨n qu¶ nhí kÎ trång c©y” vµ “ Uèng níc nhí nguån” lµ biÓu hiÖn c¶u lßng biÕt ¬n.

Viết đoạn văn: KB và 1 đoạn phần TB. Cñng cè: . 8/3: BiÕt ¬n nh÷ng ngêi phô n÷ cã vai trß to lín víi XH vµ CS h«m nay. 3. KÕt luËn : §¹o lÝ trªn cho em nh÷ng suy nghÜ s©u s¾c vÒ lßng biÕt ¬n. lêi nãi.Nhí vµ häc thuéc ®îc mét sè c©u v¨n hay. Híng dÉn vÒ nhµ: .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. gi¶n dÞ trong lèi sèng.NhËn ra vµ hiÓu ®îc NT nghÞ luËn cña t¸c gi¶ trong bµi. ®¹o lÝ cña DT c. trong viÖc lµm. . toµn diÖn. GV: Y/c HS viết đoạn MB. Kiểm tra và sửa chữa: điểm 3.Giao nhiệm vụ cho 3 . t«n vinh ®Î häc trß ®îc biÕt ¬n c«ng lao thÇy c«.Nhí tíi «ng bµ tæ tiªn ngêi ®· khuÊt Nhí tíi c«ng ¬n sinh thµnh x©y ®¾p cho gia ®×nh ®Ó con ch¸u ®îc thõa hëng.lµ nÐt ®Ñp trong nh©n c¸ch lµm ngêi. tiªu biÓu trong bµi 71 .C¶m nhËn ®îc.Gọi HS đọc. ®Æc biÖt lµ c¸ch nªu dÉn chøng cô thÓ.Hoµn thµnh tiÕp bµi tËp cßn l¹i. b×nh luËn ng¾n gän mµ s©u s¾c. NX. . mét trong nh÷ng phong c¸ch cao ®Ñp cña BHå lµ ®øc tÝnh gi¶n dÞ. TiÕt 93: §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå (Ph¹m V¨n §ång) A. triển khai theo luận điểm "học trò biết ơn thầy cô giáo" . qua bµi v¨n. bµi viÕt./.Viết đoạn văn nhóm . cho 4. trong quan hÖ víi mäi ngêi. > §ã lµ nh÷ng ho¹t ®éng phï hîp víi t tëng.TiÕp cho HS ®äc bµi lµm vµ nhËn xÐt. 20/11: ngµy nhµ gi¸o Vn.Xem bµi: “§øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå” . hi sinh 1 phÇn c¬ thÓ. kÕt hîp víi gi¶i thÝch. . nhí tíi nh÷ng ngêi ®· hi sinh ®êi m×nh. 27/7 : ngµy th¬ng binh liÖt sÜ. . VÒ kiÕn thøc: . 4. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.

3.GV: B¶ng phô. hiÓu TP NL. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.Tr¶ lêi theo chó b. TrÝch “ Chñ tÞch HCM tinh hoa khÝ ph¸ch cña dt. 2. TiÕp xóc v¨n b¶n: mạch lạc vừa sôi nổi cảm 1. §äc v¨n b¶n: xúc. chóng ta l¹i thªm mét lÇn n÷a nhËn râ thªm phÈm chÊt cao ®Ñp nµy cña Ct HCM qua mét ®o¹n v¨n xu«i NL ®Æc s¾c cña cè thñ tíng Ph¹m V¨n §ång. bµi viÕt.Là học trò xuất sắc. V¨n b¶n: VB. Ph¬ng ph¸p: . Tác giả: những thông tin nào về tác biết . trong quan hÖ víi mäi ngêi. B. E. ThiÕt bÞ d¹y häc: . D. nhấn mạnh vào câu cảm. VÒ kÜ n¨ng: .häc: 1. KiÕn thøc träng t©m: .2.PhÇn II. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV nêu y/c đọc: vừa I..Đáp án: Vở ghi mục b. .. Ho¹t ®éng d¹y .ngêi céng sù gÇn gòi nhiÒu n¨m v¬Ý B¸c Hå. câu KĐ 2.Trình bày theo sự hiểu a. gi¶n dÞ trong lèi sèng. trong viÖc lµm.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. trong quan hÖ 72 . Bµi míi: Giíi thiÖu: : ë bµi th¬ “ ®ªm nay B¸c kh«ng ngñ” cña Minh HuÖ chóng ta ®· rÊt xóc ®éng tríc h×nh ¶nh gi¶n dÞ cña ngêi cha m¸i tãc b¹c. suèt ®ªm kh«ng ngñ. T×m hiÓu chó thÝch: (?) Em đã thu nhận được .vÊn ®¸p. l¬ng t©m cña thêi ®¹i” (1970) ND: §øc tÝnh gi¶n dÞ cña BH trong ®êi sèng. lêi nãi. Cßn h«m nay. KiÓm tra: (?) Tác giả ĐTM đã nhận định ntn về phẩm chất của TV? Điểm nổi bật trong NT NL ở bài văn này là gì? ..Nªu vÊn ®Ò. thÝch SGK.Gi¸o dôc cho c¸c em ®øc tÝnh gi¶n dÞ. C.RÌn kÜ n¨ng ®äc. cộng giả PVĐ? sự gần gũi nhiều năm với Bác (?) Cho biết xuất xứ của . VÒ t tëng: .ngêi häc trß xuÊt s¾c.

Không có phần KB sù nhÊt qu¸n gi÷a cuéc ®êi CM vµ cuéc sèng thanh lÞch cña BH §o¹n 2( ®3. giản dị ntn? thanh bạch..BC trực tiếp SD phương thức gì để ca ngợi? (?) Căn cứ vào đâu mà .Đời: + HĐ chính trị. .Bè côc bµi viÕt cã g× ®¸ng lu ý? v× sao? .HS dùa sgk tr¶ lêi.Tính từ ca ngợi phẩm dùng những từ thuộc từ chất loại gì? (?) Ngoa× NL tgiả còn . Nhận định về đức tính giản dị của Bác: ..Nhiều năm sống cạnh tgiả có thể KĐ chắc chắn Bác như vậy? (?) Câu nhận định này .Phân tích văn bản: 1.5) Cm sù gi¶n dÞ c¶u BH II.Giúp mọi người hiểu về đức tính giản dị của Bác . c.Thể loại: Nghị luận CM GV: Y/c HS quan sát vào câu mở đầu (?) Ở câu văn này t¸c giả đã đề cập đến điều gì trong phẩm chất của Bác? Điều đó được thể hiện ở đâu? (?) Ngoµi nhận định tgiả .MB . .4.Qua thời gian vẫn giữ còn ca ngợi phẩm chất nguyên phẩm chất cao quý này: trong sáng. tuyệt đẹp: Nhận Kh«ng cã kÕt định về đức tính giản dị luËn( ®©y lµ ®o¹n củ Bác trÝch) 2.1. thanh đạm (?) Để ca ngợi tgiả đã . + sống bình thường => Nhất quán 73 . Bè côc: . .2): Nªu L§.(?) VB viết theo thể loại gì? Vì sao em biết được điều đó? (?) MĐ NL của VB này là gì? . Còn lại: Biểu hiện + 2 ®o¹n: về đức tính gián dị §o¹n 1(®1.Thể loại: Nghị luận CM víi mäi ngêi.Nªu luËn ®iÓm chÝnh cña bµi? . trong lêi nãi vµ trong bµi viÕt. Tõ khã: (SGK-t/54) 3.Gi¶i thÝch tõ khã.

thành quả của người LĐ .Bữa ăn: đạm bạc.. vách gió Sớm nghe chim rừng hót quanh nhà (?) Tác giả đã bình và ca ngơị cách ở của Bác = dấu hiệu NT gì? (?) Câu cảm giúp tác giả bộc lộ cảm xúc gì? (?) Tác giả CM cách LV của Bác GD ntn? GV dẫn câu thơ: BH đó 74 .Tránh nói to và đi rất nhẹ ở trong vườn. người phục vụ . suốt ngày .Trong lối sống .Ăn xong bát úp gọn gàng .câu cảm . dân dã. tao nhã .Giữ nét đẹp truyền thống => Thanh bạch.TB .Cách ở: nhà sàn .. cảm phục. đời thường .Kính trọng. vì nước (?) Trọng t©m NL nằm ở phần nào của VB? (?) ĐS GD của Bác được thể hiện trên những phương diện nào? (?) Tính giản dị của Bác được thể hiện trong bữa cơn ntn? (?) Em có NX gì về bữa ăn của 1 vị CT nước? GV dẫn câu thơ: .Cách LV: suốt đời. ngưỡng mộ .Không để rơi vãi 1 hạt cơm .Bác thường để lại đĩa thịt gà mà ăn trọn mấy quả cà xứ Nghệ . (?) Tác giả đã bình về bữa ăn của Bác bằng câu văn nào? (?) Lời bình luận đó chứng tỏ Bác quý trọng điều gì? (?) Bác GD trong cách ở ntn? (?) Vì sao với cương vị 1 CT nước Bác lại ở nhà sàn? Em có NX gì về cách ở của Bác? GV dẫn câu thơ: Nơi Bác ở sàn mây. Biểu hiện về đức tính giản dị của Bác: * Trong lối sống .Ở việc làm nhỏ đó .nằm ở phần nào của VB? GV bình: Sự nghiệp vì dân.Trong cách nói và viết 2.

dễ những câu nói đó để CM dễ thuộc. làm được. cảm hoá lòng TĐ đến mọi người ntn? người và khơi dậy lòng yêu nước 75 .Nước VN. chu đáo .Lí do: hoà mình với cuộc đấu tranh gian khổ của nhân dân . dễ nhớ hiểu cho sự GD trong cách nói vad viết của Bác? (?) Lí do gì khiến Bác GD . (?) Để CM cách LV GD của Bác tgiả đã SD BPNT nào? BPNT đó cho thấy trong công việc Bác là người ntn? (?) Những chứng cứ tgiả đưa ra để CM có tính thuyết phục không? Vì sao? GV: y/c HS lấy dẫn chứng trong thơ.Là câu nói nôpỉ tiếng. trong ĐS để CM đức tính GD của Bác . văn..NT: liệt kê -> Cần mẫn. không màng đến VC (?) Ở đoạn văn này. nói được (?) Lời nói và cách viết dó -> Lôi cuốn..Muốn nhân dân hiểu trong cách nói và viết? được. tiêu biểu ..Nói và viết ngắn gọn. Bác trong cách nói và viết tgiả đã dẫn ra câu nói nào của Bác? (?) Vì sao tgiả lại dùng .ĐS cao đẹp về tinh => ĐS văn minh thần.SD tranh minh hoạ thêm GV: y/c HS quan sát đoạn văn thứ 2 (?) Tác giả đã giải thích lí do Bác sống GD = những lí lẽ nào? GV bình (?) Theo tgiả thì ĐS VC và ĐS tâm hồn phong phú của Bác có mqh với nhau ntn? (?) Vì sao tgiả nói đó là ĐS văn minh? .chiếc . ..Chọn lọc.Không có gì.Hoà hợp . để ... * trong cách nói và viết làm sáng tỏ sự GD của .

So¹n bµi : ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng. Cñng cè: . n¾m ®îc môc ®Ých cña viÖc chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng. *. VÒ t tëng: .Em h·y nªu mét biÓu hiÖn cña em vÒ lèi sèng gi¶n dÞ? 4.RÌn kÜ n¨ng thùc hµnh chuyÓn ®æi.PhÇn I. c©u bÞ ®éng. . VÒ kiÕn thøc: . (?) Để làm sáng tỏ luận .Tổng kết: được điều gì ở PP NL của . toàn điểm "Đức tính. Ph¬ng ph¸p: . . TiÕt 94: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng A...T×m hiÓu nh÷ng c©u v¨n.Tự bộc lộ GD ntn? (?) Qua VB em học tập . thuyÕt tr×nh. KiÕn thøc träng t©m: .. B... tgiả PVĐ? thực tế.Lí lẽ chặt chẽ cách nào? (?) Qua VB em hiểu thêm điều gì về Bác? (?) Là HS chúng ta cần ." tác giả diện đã CM đức tính GD = . 3. 76 .Y/c HS về nhà làm BT IV.Tôi nói./. ThiÕt bÞ d¹y häc: . VÒ kÜ n¨ng: .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. Ghi nhí: (SGK-t/55) . . 2. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. . D.HS n¾m ®îc kh¸i niÖm c©u chñ ®éng.Dẫn chứng cụ thể.Gäi HS ®äc ghi nhí. Cñng cè: .Dẫn chứng toàn diện.. th¬ ca ngîi ®øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå .Nªu vÊn ®Ò.HS ®äc...Lập luận chặt chẽ III.Luyện tập: phần LT 3.GV giảng: BH GD trong lời nói: .GV: B¶ng phô. C.Viết cho ai?. th¶o luËn nhãm.

HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. 2.häc: 1.Bị.. được hđ của người khác hướng đến gọi là câu gì? (?) Tham gia cấu tạo câu bị .Đọc 1. "được": Xe bị hết xăng -> xe hết xăng (nghĩ không thay đổi) 77 . HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt I.§A: Tr¹ng ng÷ cña c©u chóng thêng n»m ë c¸c vÞ trÝ: §Çu c©u.Giảng thêm về câu bị động không chứa từ "bị". Ta vµo bµi h«m nay.Lấy VD .NLa.C©u chñ ®éng. CN: Mọi người -> chủ câu trên khác nhau ntn? thể của hđ (Chỉ ra chủ thể và đối . ta ph¶I lµm nh thÕ nµo.Đọc ghi nhớ *. §ã lµ hai lo¹i c©u chñ ®éng vµ bÞ ®éng vµ ®Ó chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng.NLb. gi÷a c©u. Ho¹t ®éng d¹y .C©u bÞ ®éng. Ngữ liệu : (SGK-t/57) trên bảng phụ 2. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc sèng cã nh÷ng lóc chóng ta tr×nh bµy mét ®iÒu nµo ®ã nhng chñ thÓ cã thÓ bÞ thay ®æi tõ ®ã lµm cho c©u nãi gi¶m ®i vÒ ý nghÜa biÓu ®¹t. E. Phân tích ngữ liệu : (?) Ý nghĩa của CN trong 2 . Câu chủ động và câu bị động : GV: Gọi HS đọc ngữ liệu . cuèi c©u.Tr¹ng ng÷ cña c©u chóng thêng ®îc n»m ë c¸c vÞ trÝ nµo trong c©u? . KiÓm tra: . được động thường chứa những từ nào? (?) Vậy qua đây em hiểu thế nào là câu CĐ? Thế nào là câu BĐ? GV: Gọi HS đọc ghi nhớ . CN: Em ->đối tượng tượng của hành động) của hành động (?) Câu mà có CN chỉ . Ghi nhớ 1: (SGK-t/57) GV: y/c HS lấy VD . người thực hiện 1 hđ hướng vào người khác gọi là câu gì? (?) Câu có CN chỉ người .

lô gíc hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") (?) Vậy việc chuyển đổi câu CĐ sang câu BĐ nhằm mục đích gì? GV: Gọi HS đọc ghi nhớ GV: Tổ chức.GV cho HS làm BT nhanh: Tìm câu BĐ tương ứng với câu CĐ sau: . . Câu trước đã nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") vì vậy sẽ là hợp lí.Tác dụng: + Tạo sự đa dạng trong các kiểu câu. tránh sự trùng lặp + Tạo sự liên kết giữa các câu GV: Ra thêm 1 số BT (chuyển đổi từ câu CĐ -> câu BĐ) 3. lô gíc hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") GV: Gọi HS đọc phần ngữ liệu (?) Em sẽ chọn câu nào để điền vào chỗ trống? Vì sao em chọn như vậy? GV giảng: Câu trước đã nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") vì vậy sẽ là hợp lí. Cñng cè: . + Tác giả.Câu trước đã nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") vì vậy sẽ là hợp lí.Mẹ rửa tay cho em bé. DÆn dß: ..Luyện tập: .NL1. -> Nam được mọi người tin yêu. Mục đích của việc chuyển đổi câu CĐ thành câu BĐ: 1.Mọi người tin yêu Nam.. II.ViÖc chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng vµ ngîc l¹i lµ nh»m môc ®Ých g×? 4. Phân tích: ... -> Em be được mẹ rửa tay.. lô gíc hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") ..Câu BĐ: + Có khi. Ngữ liệu: (SGK-t57) 2. + Nhưng. Ghi nhớ 2: (SGK-t58) III. hướng dẫn HS làm BT . Chọn câu b -> Liên kết các câu trong đoạn tốt hơn . .Häc sinh ®äc thuéc ghi nhí 78 .Y/c HS thảo luận nhóm *.NL2.

PhÇn . KiÕn thøc träng t©m: . .HS: Häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.. C.. nÕu chóng ta kh«ng cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng” II..RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng cã thÓ tù ®¸nh gÝa chÝnh x¸c h«n tr×nh ®é tËp viÕt v¨n nghÞ luËn cña m×nh.. §¸p ¸n : .VÊn ®Ò Cm: “ §êi sèng.Gióp Hs «n tËp vÒ c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh còng nh vÒ c¸c kiÕn thøc v¨n vµ Tv cã liªn quan ®Õn bµi lµm ®Ó cã thÓ vËn dông kiÓn thøc ®ã vµo viÖc tËp lµm mét bµi v¨n lËp luËn Cm cô thÓ. ..” + Th©n bµi : ( 5 ®iÓm ) Gi¶i thÝch ng¾n 79 . 3. ThiÕt bÞ d¹y häc: . VÒ t tëng: .GD ý thøc tù gi¸c. TiÕt 95-96: ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 5 taÞ líp nghÞ luËn chøng minh A.. Ho¹t ®éng d¹y . VÒ kiÕn thøc: .m«i trêng” + Më bµi ( 2 ®) DÉn d¾t vÊn ®Ò TrÝch dÉn “ §êi sèng.§Æt 5 c©u chñ ®éng. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.KiÓu bµi: NghÞ luËn CM.. VÒ kÜ n¨ng: ... ch¨m chØ viÕt bµi. B./.... em h·y chøng minh: “ §êi sèng cña chóng ta sÏ bÞ tæn h¹i rÊt lín. ®¸p ¸n.GV: §Ò bµi. 2..ChÈu bÞ giÊy bót cho bµi kiÓm tra cña häc sinh. KiÓm tra: . 2.häc: 1. §Ò bµi: B»ng nh÷ng hiÓu biÕt c¶u m×nh.. T×m c©u bÞ ®éng t¬ng øng víi c¸c c©u chñ ®éng ®· t×m ®îc . Ph¬ng ph¸p: D. E.. Bµi míi: I..

DÆn dß: . 80 .Thu bµi.Nªu vÊn ®Ò. 2. ThiÕt bÞ d¹y häc: .M«i trêng lµ g×? bao gåm nh÷ng g×? tÇm quan träng cña con ngêi víi m«i trêng sèng cña con ngêi? ý thøc b¶o vÖ m«i trêng lµ g×? Chøng minh Chøng cø vÒ ph¸ huû rõng cua con ngêi.Häc sinh hiÓu ®îc quan niÖm cña Hoµi Thanh vÒ nguån gèc cèt yÕu.PhÇn II. cã h×nh ¶nh trong v¨n b¶n.GV: B¶ng phô. VÒ kÜ n¨ng: . gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.. Ph¬ng ph¸p: . chÊt th¶i CN g©y « nhiÔm m«t trêng Sù v« ý thøc cña con ngêi -> m«i trêng kh«ng trong s¹ch VD: S«ng hång S«ng T« lÞch -> Níc r¸c th¶i Hå G¬m -> HËu qu¶: M«i trêng « nhiÔm ->tæn h¹i ®Õn ®/s con ngêi + KÕt bµi : ( 3 ®iÓm ) Kh¼ng ®Þnh m«i trêng cÇn thiÕt cho sù sèng con ngêi -> ý thøc b¶o vÖ nã . D.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu..Cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi sù ph¸t triÓn cña v¨n ch¬ng níc nhµ. KiÕn thøc träng t©m: . NÕu c«ng nghiÖp ph¸t triÓn.RÌn kü n¨ng ph©n tÝch bè côc. . VÒ t tëng: . dÉn chøng lý lÏ vµ lêi v¨n. 3.Häc bµi cò vµ so¹n bµi “ ý nghÜa v¨n ch¬ng”. Cñng cè: . tr×nh bµy cã c¶m xóc. .H×nh Thøc: céng trõ 1 ® 3. B. nhËn xÐt giê lµm bµi. VÒ kiÕn thøc: . C. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. nhiÖm vô vµ c«ng dông cña v¨n ch¬ng trong lÞch sö loµi ngêi./. 4.vÊn ®¸p. TiÕt 97: ý nghÜa v¨n ch¬ng (Hoµi Thanh) A. hËu qu¶ vÒ lò lôt. Tõ ®ã bíc ®Çu hiÓu ®îc nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ phong c¸ch nghÞ luËn v¨n ch¬ng cña Hoµi Thanh .

nhiÖm vô. TiÕp xóc v¨n b¶n: v¨n b¶n..Nghe híng dÉn vµ I.C¶ líp theo dâi 1 nhËn xÐt . lµ tÝnh c¸ch. phÈm.Híng dÉn HS ®äc . Bµi míi: Giíi thiÖu: V¨n häc lµ p¶hn ¸nh thùc tÕ c/s.Yªu cÇu HS gi¶i + P1: Tõ ®Çu -> ..Néi dung: Bµn vÒ vÒ t¸c gi¶. T×m hiÓu chó ch÷a c¸ch ®äc cña thÝch: HS a. KiÓm tra: ? Em hiÓu c©u nãi : “ Víi B¸c Hå ®êi sèng vËt chÊt gi¶n dÞ . söa 2.Gäi 2 HS ®äc tiÕp v¨n b¶n . t¸c nguån gèc. V¨n b¶n: ? Dùa vµo chó cña c¸c tø khã trong . ë mçi thêi ®iÓm lÞch sö ®Òu cã phÇn v¨n häc ph¶n ¸nh thêi k× ®ã.§A: §ã lµ mét ch©n lý. ChÝnh v× vËy mµ Hoµi Thanh ®· viÕt bµi.Tr×nh bµy theo sgk Hoµi Thanh (1909 hiÖn phÇn chó ( chó thÝch */61 )..H2: §o¹n cßn l¹i .GV ®äc mÉu ®o¹n . lµ con ngêi Hå ChÝ Minh..Híng dÉn HS thùc . Tõ khã: ®Ò g×? . 1982) thÝch. râ rµng thÓ .. .. ®éng” viÕt 1936 hiÓu biÕt cña em ... lµ phÈm chÊt.. lu ý + P2: §o¹n cßn l¹i loµi c¸c chó thÝch + P2: §o¹n cßn l¹i 81 .Bµi viÕt trÝch trong “ thÝch * ( sgk/61) v¨n b¶n theo chó V¨n ch¬ng vµ hµnh tr×nh bµy nh÷ng thÝch sgk.Bè côc 2 phÇn: nghÜa c¸c tõ khã mu«n loµi + P1: Tõ ®Çu -> mu«n trong v¨n b¶n. §äc rµnh ®äc mÉu 1.Ph¬ng thøc nghÞ luËn ®¹t nµo? . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t . T¸c gi¶: ..Bè côc 2 phÇn: 3.NhËn xÐt. ph¬ng thøc biÓu . Ho¹t ®éng d¹y .H1: V¨n ch¬ng -> hiÖn ®îc c¶m xóc mu«n loµi cña ngêi viÕt .Gi¶i thÝch nghÜa b.. 2. §äc v¨n b¶n: m¹ch. c«ng dông cña v¨n ch? Bµi v¨n viÕt theo ¬ng.E.häc: 1..ý nghÜa cña v¨n ch? VÊn ®Ò nghÞ luËn ¬ng ë v¨nb¶n nµy lµ vÊn c. nhng cao ®Ñp” nh thÕ nµo? . Bè côc: 2 phÇn ..

? Theo em. tù nhiªn.Quan niÖm rÊt ®óng ®¾n vµ s©u s¾c.. Ph©n tÝch v¨n .Môc ®Ých: DÉn d¾t tíi luËn ®iÓm mét c¸ch bÊt ngê. céi nguån cña t¸c phÈm v¨n 82 .7. hÊp dÉn.10.HS trao ®æi ®iÒu tr«ng thÊy mµ ®au ®ín lßng”. ? T×m bè côc cña v¨nb¶n? . Nã ®· ®îc chøng minh trong thùc tÕ v¨n ch¬ng GV lÊy VD: NguyÔn §«ng T©y kim cæ Du viÕt TK dùa trªn . mu«n loµi. ? Theo lËp luËn cña Hoµi Thanh.Gäi HS ®äc phÇn 1 cña v¨n b¶n ? ChØ râ luËn ®iÓm phÇn em võa ®äc? ? Më ®Çu v¨n b¶n t¸c gi¶ ®· kÓ chuyÖn g×? KÓ nh vËy nh»m môc ®Ých g×? II.3.T¸c gi¸ nãi cèt yÕu lµ nãi tíi c¸i chÝnh.11. -KÓ chuyÖn 1 thi sÜ Ên §é khãc nøc në khi thÊy mét con chim bÞ th¬ng r¬i xuèng ch©n m×nh..1.Nguån gèc cèt yÕu t×nh th¬ng c¶ mu«n cña v¨n ch¬ng lµ vËt. Nguån gèc cèt yÕu + Nguån gèc cèt cña v¨n ch¬ng: yÕu cña v¨n ch¬ng. c¸i qt nhÊt chø cha ph¶i lµ tÊt c¶. nguån gèc cèt yÕu cña v¨n ch¬ng lµ g×? .gia2” Qu¶ thËt.5.6. lßng th¬ng ngêi vµ réng ra lµ t×nh th¬ng c¶ mu«n vËt.Nghe.2..§äc v¨n b¶n ( Tõ b¶n: ®Çu -> mu«n loµi ) 1. => Lßng th¬ng ngêi lµ .4. quan niÖm vÒ nguån gèc cèt yÕu cña v¨n ch¬ng nh vËy ®· ®óng cha? . Bµ huyÖn Thanh Quan viÕt “ Qua ®Ìo ngang” bëi : “ Nhí. ghi nhí c¶m høng “ Nh÷ng . mu«n loµi. .

GV: §èi tîng cña v¨n . tr¶ lêi c©u + Gäi HS ®äc phÇn hái 2 cña v¨n b¶n ? §o¹n v¨n nghÞ . tõ nh÷ng nhu cÇu gi¶i trÝ. Qua c¶m nhËn cña nhµ v¨n ®· ®îc t¸i hiÖn trªn trang giÊy. 83 . ý nghÜa . v¹n vËt vµ chñ yÕu lµ cuéc sèng cña con ngêi.Ph¶n ¸nh cuéc sèng ? Theo lËp luËn cña t¸c gi¶ th× tríc hÕt v¨n ch¬ng cã ý .VD: Ca dao ph¶n nghÜa g×? ¸nh cuéc sèng vÊt v¶ . Trong thùc tÕ dông cña v¨n ch¬ng: vÉ cã thÓ b¾t nguån a.. c«ng ®ñ. ? Em hiÓu h×nh . quan niÖm trªn ®· ®Çy ®ñ cha? V× sao? + Quan niÖm trªn lµ ®óng nhng cha ®Çy 2. . g×? LuËn ®iÓm ®ã + C©u v¨n thÓ hiÖn thÓ hiÖn râ nhÊt ë luËn ®iÓm c©u v¨n nµo? “ V¨n ch¬ng sÏ lµ h×nh dïng cña sù sèng mu«n h×nh v¹n tr¹ng. thÕ giíi néi t©m cña con ngêi.Ph¶n ¸nh cuéc sèng.v¨n ch¬ng cßn s¸ng t¹o ra sù sèng”.HS nghe ... ch¬ng chÝnh lµ thiªn nhiªn.S¸ng t¹o ra sù sèng.ý nghÜa vµ c«ng luËn vÒ vÊn ®Ò dông cña v¨n ch¬ng.Lµ h×nh ¶nh lµ kÕt dung ë ®©y cã qu¶ cña sù ph¶n nghÜa lµ g×? ¸nh. ? Em h·y t×m dÉn lam lò cña ngêi d©n chøng ®Ó chøng ( nh÷ng c©u h¸t minh ®iÒu ®ã ( lÊy than th©n ). + §äc. ? Nhng theo em. lßng nh©n ¸i cña t¸c gi¶.ch¬ng ch©n chÝnh ®Òu xuÊt ph¸t tõ t×nh th¬ng. ý nghÜa: tõ lao ®éng.

. c¸i ®Ñp.S¸ng t¹o ra sù sèng.. nh©n d©n VN.loµi vËt trong DÕ ¬ng cßn cã ý nghÜa mÌn phu lu kÝ. biÕt l¹i.. còng chñ yÕu híng th¶o luËn vµo t×nh c¶m cña . suy nghÜ.. cña thiªn em thÊy theo Hoµi nhiªn.. cã lßng vÞ tha III. . cã t×nh x©y dùng.Nghe. chèng gi¾c ngo¹i x©m cña d©n téc.c¸c t¸c phÈm v¨n V¨n b¶n: “ Tinh thÇn häc ®· häc trong yªu níc cña nh©n ch¬ng tr×nh ). v¨n ch¬ng? GV gi¶i thÝch: V¨n ch¬ng s¸ng t¹o ra sù sèng cã nghÜa lµ v¨n ch¬ng dùng lªn nh÷ng h×nh ¶nh ®a ra nh÷ng ý tëng mµ cuéc sèng hiÖn t¹i cha cã. biÕn c¶m. ? Ngoµi ra -> theo . Thanh c«ng dông + HS nghe cña v¨n ch¬ng lµ g×? b. c¸i hay cña ? Theo dâi v¨n b¶n c¶nh vËt.. thÕ g×? giíi loµi chim trong: “ Em h·y t×m dÉn Lao xao” chøng ®Ó lµm s¸ng tá ý nghÜa Êy cña ... hoÆc cha ®ñ møc cÇn cã ®Ó .V¨n ch¬ng gióp cho mäi ngêi phÊn ®Êu ngêi ®äc. d©n ta” ph¸n ¸nh tinh thÇn yªu níc. C«ng dông: => Gióp cho ngêi ®äc cã t×nh c¶m.cã”.dÉn chøng: thÕ giíi Hoµi Thanh v¨n ch.T¸c gi¶ lËp luËn * Ghi nhí: (SGK-t63) 84 . Tæng kÕt: GV: V¨n ch¬ng xuÊt ph¸t tõ t×nh c¶m v× vËy t¸c dông cña v¨n ch¬ng + §äc v¨n. cã lßng vÞ tha: chóng thµnh t¬ng “ .gÇy..

ND: V¨n ch¬ng cã ý kh«ng thÓ thiÕu nghÜa vµ c«ng dông cña con ngêi. c¶m xóc mãn ¨n tinh thÇn . LuyÖn tËp – cñng cè: ? §Æc s¾c nghÖ thuËt nghÞ luËn cña Hoµi Thanh ë bµi nµy lµ g×? ( võa cã lý lÏ. c¸i hay cña gi¶ ®· chän c¸ch thÕ giíi con ngêi vµ lËp luËn nµo? T¸c chÝnh b¶n th©n dông cña c¸ch viÕt m×nh. võa cã c¶m xóc. Nhê v¨n ? §äc ®o¹n v¨n cuèi ch¬ng mµ con ngêi cïng vµ cho biÕt. . Êy? + HS kh¸i qu¸t: . míi c¶m nhËn ®îc c¸i kÕt thóc bµi v¨n t¸c ®Ñp./.So¹n bµi : “ Sèng chÕt mÆc bay” .NT: Bµi v¨n võa cã luËn cña t¸c gi¶ th× lÝ lÏ võa cã h×nh v¨n ch¬ng chÝnh lµ ¶nh. gi¶i thÝch vµ t×m dÉn chøng ®Ó chøng minh cho c©u nãi : “ V¨n ch¬ng……….ngêi ®äc mµ v¨n b»ng c¸ch suy tëng ch¬ng ch©n chÝnh gi¶ ®Þnh nh»m lµm lµ lßng nh©n ¸i vÞ næi bËt t¸c dông cña tha cao c¶. Híng dÉn vÒ nhµ: ? H·y dùa vµo kiÕn thøc v¨n häc ®· häc.ChuÈn bÞ bµi kiÓm tra v¨n häc .GV: theo c¸ch lËp . v¨n ch¬ng. h×nh ¶nh) 4. to lín trong ®êi sèng ? Qua t×m hiÓu bµi con ngêi. v¨n theo em nÐt + §äc ghi nhí ( SGK ) ®Æc s¾c trong nghÖ thuËt nghÞ luËn cña bµi v¨n nµy lµ g×? ? §iÒu t¸c gi¶ kh¼ng ®Þnh ë v¨n b¶n nµy lµ ®iÒu g×? 3. 85 . s½n cã” .

hoµn c¶nh tù nhiªn ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt. KiÓm tra: . Tù luËn : (8 ®iÓm) 86 . Thñ ph¸p liÖt kª sö dông 1. khuyªn nhñ. C¸c ®éng tõ: kÕt thµnh . tr¶ lêi c©u hái còng nh häc tËp nghÖ thuËt ghÞ luËn cña c¸c t¸c gi¶ ®Ó tr×nh bµy bµi viÕt.GD ý thøc «n tËp. cñng cè kiÕn thøc vÒ tôc ng÷ vµ v¨n nghÞ luËn( mét sè v¨n b¶n chøng minh) 2. §Ò bµi : A. ThÓ hiÖn sù phong phó víi lít qua. bót. B.GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS cho tiÕt kiÓm tra ( giÊy kiÓm tra. Th¸i ®é: . con ngêi vµ x· héi trong c¸ch häc. C¸c bíc lªn líp: 1. 3. løa tuæi. c¸ch sèng vµ c¸ch truyÒn ®¹t rÊt nhiÒu bµi øng xö h»ng ngµy. ®Þa ph¬ng. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng lµm bµi.. KiÕn Thøc Gióp Hs «n tËp. ngêi víi giíi tù nhiªn. tù gi¸c lµm bµi. 2.. C©u 2: Nèi mét néi dung ë cét A víi mét néi dung thÝch hîp ë cét B ®Ó ®îc 2 c©u v¨n ®óng víi néi dung cña bµi “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” ( HCM) A B a. giai cÊp. ThÓ hiÖn søc m¹nh cña lßng thÝch hîp cã t¸c dông yªu níc víi nhiÒu s¾c th¸i kh¸c nhau b. häc bæ Ých vÒ c¸ch : (3) nhËn biÕt c¸c hiÖn tîng thêi tiÕt. B. Tr¾c nghiÖm: (2 ®iÓm) C©u 1 : Nèi néi dung c«t A víi néi dung cét B ®Ó ®îc mét nhËn ®Þnh ®óng.TiÕt 98: KiÓm tra v¨N I. Môc tiªu cÇn ®¹t : 1.) I. nhÊn ch×m ®îc nhiÒu biÓu hiÖn ®a d¹ng cña chän läc tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ë mäi tÇng líp. A B (1) nh×n nhËn c¸c quan hÖ víi con Díi h×nh thøc nhËn xÐt. (4) khai th¸c tèt ®iÒu kiÖn. tôc ng÷ vÒ (2) nh×n nhËn gi¸ trÞ con ngêi.

c¸i nhµ. VÒ kÜ n¨ng: . hÖ thèng luËn cø ®Ó lµm râ B¸c gi¶n dÞ Trong ®êi sèng hµng ngµy: B÷a ¨n. sö dông c©u chñ ®éng vµ c©u bÞ ®éng..Hs n¾m ®îc nh÷ng c¸ch chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng. . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Tr¾c nghiÖm: (2®iÓm) C©u 1 : A. 3. ®îc” b×nh thêng víi c©u bÞ ®éng cã tõ “ bÞ.Thu bµi. §¸p ¸n : A. .Häc bµi cò vµ so¹n bµi “ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng ( tiÕp)”. ®îc”. VÒ kiÕn thøc: . Tù luËn : ( 7 ®) C©u 1( 4 ®iÓm). nhËn xÐt giê lµm bµi. tiÕp thu cã chän läc gi¸ trÞ cña v¨n ho¸ thÕ giíi. tinh thÇn yªu níc cßn thÓ hiÖn nh thÕ nµo trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc. 2. Lu ý: H×nh thøc tr×nh bµy 2..> (2) C©u 2 : a -> 2 b -> 1 B. ®å dïng.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. nhÊt lµ ë thêi kú hiÖn nay? II.. bµi viÕt -> DÉn chøng cô thÓ C©u 2 : ( 4 ®iÓm) Tinh thÇn yªu níc cßn thÓ hiÖn trong lao ®éng -> lµm giµu cho ®Êt níc. §a ®Êt níc tho¸t khái ®ãi nghÌo l¹c hËu. VÒ t tëng: . Híng dÉn vÒ nhµ: .C©u 1: Nªu hÖ thèng luËn cø mµ t¸c gi¶ ®· sö dông ®Ó lµm râ luËn ®iÓm cña bµi v¨n “ §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå” ( Ph¹m V¨n §ång) C©u 2: Ngoµi sù thÓ hiÖn trong c¸c cuéc kh¸ng chiÕn. Trong c«ng viÖc: lèi sèng §êi sèng vËt chÊt lµm næi bËt ®êi sèng tinh thÇn phong phó Gi¶n dÞ trong lêi nãi.Ph©n biÖt c©u cã tõ “bÞ./. Cñng cè: . 87 . TiÕt99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng ( tiÕp) A. 3. gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc.RÌn kÜ n¨ng chuyÓn ®æi c©u.

C©u 1. C. E. VËy C¸ch chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng nh thÕ nµo ta vµo bµi h«m nay. ThiÕt bÞ d¹y häc: . Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c em ®· n¾m ®îc thÕ nµo c©u chñ ®éng vµ c©u bÞ ®éng.Cho HS quan s¸t . Ngêi ta ®· h¹ c¸nh kh«ng.ChuyÓn tõ ( côm tõ lµm chñ ng÷ vµ thªm chñ ®éng thµnh ) chØ ®èi tîng cña bÞ ®îc vµo sau nã.C©u 3 lµ c©u chñ ChuyÓn tõ chØ ®èi tîng tr×nh bµy ý em ®éng cña ho¹t ®éng ë c©u hiÓu vÒ quy t¾c chñ ®éng lªn ®Çu c©u chuyÓn ®æi c©u . th¶o luËn nhãm. c©u b th× ? Theo em c©u : “ ®îc. KiÓm tra: . . bÞ . c©u b th× kh«ng.PhÇn I.cã cïng ND víi c©u ®Çu bµn thê «ng a. ? T×m ®iÓm gièng + 2 c©u ®Òu miªu 2 c©u ®Òu miªu t¶ mét nhau vµ kh¸c nhau t¶ mét sù viÖc nhng sù viÖc nhng kh¸c nhau gi÷a 2 c©u trªn. 1.. so s¸nh. D. ®îc. Ph¬ng ph¸p: .§äc NL. thuyÕt tr×nh..ThÕ nµo lµ c©u chñ ®éng.2 lµ c©u bÞ . bÞ ®éng cho Vd? .§A: Ghi nhí SGK (T57) 2.b v¶i xuèng. Ph©n tÝch: . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t I.Gäi 1 HS ®äc NL. mµn ®iÒu treo ë . ng÷ liÖu: NL môc 1 nhËn xÐt (SGK-t64) . 2.B.NL 1.GV: B¶ng phô. kh¸c nhau ë chç: ë chç: c©u a cã dïng tõ c©u a cã dïng tõ bÞ . C¸ch chuyÓn c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng: .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. 88 . KiÕn thøc träng t©m: .Nªu vÊn ®Ò..” cã cïng ND víi c©u trªn kh«ng? ? H·y x¸c ®Þnh c©u C§ vµ c©u bÞ ®éng ..NL 2: trong 3 c©u trªn? ®éng C¸ch chuyÓn ®æi: ? Qua NL em h·y .

TÊt c¶ c¸nh cöa chïa lµm b»ng gç lim.Cho HS quan s¸t NL 3. lîc bá tõ côm tõ chØ chñ thÓ cña ho¹t ®éng.Gäi HS ®äc bµi tËp sè 1 ? Yªu cÇu cña bµi tËp? ? h·y chuyÓn ®æi mçi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng b»ng 2 c¸ch> . vËt kh¸c t¸c ®éng vµo. Con ngùa b¹ch ®îc chµng vÖ sÜ buéc lªn gèc ®µo. . ®éng.NL 3: + C¸c c©u trªn kh«ng ph¶i c©u bÞ ®ång v× nã kh«ng cã nh÷ng c©u chñ ®éng t¬ng øng => Kh«ng ph¶i c©u nµo cã tõ bÞ.§äc NL.. Kh«ng ph¶i c©u bÞ ®éng. Bµi 2 (sgk/65 ) 89 . ®îc còng lµ c©u bÞ ®éng. + §äc to ghi nhí . TÊt c¶ c¸nh cöa chïa ®îc ngêi ta lµm b»ng gç lim . b. . LuyÖn tËp: Bµi 1 ( sgk/65 ) a. ®îc .Gäi HS ®äc ®iÓm còng lµ c©u bÞ 1 môc ghi nhí.ChuyÓn tõ ( côm tõ ) chØ ®èi tîng cña ho¹t ®éng lªn ®Çu c©u.mçi kiÓu c©u bÞ ho¹t ®éng lªn ®Çu ®éng? c©u vµ thªm c¸c tõ bÞ hoÆc ®îc v¸oau côm tõ Êy. . suy nghÜ.Gäi 4 HS lªn b¶ng ( mçi HS mét c©u ) .. v× chñ ng÷ kh«ng ph¶i lµ ®èi tîng cña ngêi. nhËn xÐt + C¸c c©u trªn kh«ng ph¶i c©u bÞ ®ång v× nã kh«ng cã nh÷ng c©u chñ ®éng t¬ng øng => Kh«ng ph¶i c©u nµo cã tõ bÞ. Ng«i chïa Êy ®îc x©y tõ TK XVII. c. Ghi nhí : (SGK-t/64) . *.NhËn xÐt söa ch÷a + HS lµm bµi ®éc lËp + 4 HS lµm bµi trªn b¶ng H1: ý a H2: ý b H3: ý c H4: ý d II. Gäi 1 HS ®äc ? Theo em c¸c c©u trªn cã ph¶i lµ c©u bÞ ®éng kh«ng? V× sao? Qua ®©y em rót ra kÕt luËn g× GV nhÊn m¹nh vµ chèt kiÕn thøc §a tõ chØ chñ thÓ ( hoÆc lîc bá nã) thµnh mét bé phËn kh«ng b¾t buéc trong c©u.

KiÓm tra: . Bµi míi: 90 . VÒ kÜ n¨ng: . VÒ kiÕn thøc: .Qui t¾c chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng -> c©u bÞ ®éng 4. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1./. .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. . thuyÕt tr×nh.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. cö ®¹i diÖn cßn tõ “ ®îc” cã ý + Gäi HS ®äc yªu tr×nh bµy. . Híng dÉn vÒ nhµ: . cã sö dông c©u bÞ ®éng 3. Ph¬ng ph¸p: . KiÕn thøc träng t©m: . D. 2.Gäi 1.Hs ®îc cñng cè ch¾c ch¾n h¬n nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh.GV: B¶ng phô. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.V©n dông nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo viÖc viÕt mét ®o¹n v¨n chøng minh.Nªu vÊn ®Ò.ViÖc so¹n bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ cho tiÕt luyÖn tËp. 2. LuyÖn tËp – Cñng cè: . TiÕt 100: LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh A.2 HS tr×nh VH bµy. 3. nhËn xÐt . nhãm.S¾c th¸i ý nghÜa cña c©u bÞ ®éng dïng tõ “ . quy n¹p. VÒ t tëng: ..Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.Lµm bµi tËp theo bÞ” cã ý nghÜa tiªu cùc. .Yªu cÇu HS trao ( bµi 3) ®æi theo c¸c nhãm .RÌn kÜ n¨ng viÕt mét ®o¹n diÔn dÞch.ND: Lßng say mª .PhÇn II: C.HT: §o¹n v¨n.Xem bµi: “LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh ” . E. B. th¶o luËn nhãm.Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i. ThiÕt bÞ d¹y häc: . nghÜa tÝch cùc cÇu bµi tËp 2 + ViÕt ®o¹n v¨n .

Thùc hµnh luyÖn ngåi theo nhãm ( mçi nhãm theo híng tËp theo nhãm trªn lnhãm gån 2 bµn ) dÉn cña GV.C¸c c©u c¸c ý kiÕn trong ®o¹n ph¶i lµm s¸ng tá luËn ®iÓm.Giíi thiÖu: C¸c em ®· ®îc t×m hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh ë c¸c tiÕt tríc.LËp luËn râ rµng. .Cã c©u chñ ®Ò nªu râ luËn ®iÓm cña ®v . .Cö ®¹i diÖn nhãm trëng ®iÖu nhãm hµnh ho¹t ®éng ( nhãm trëng) nhãm . cÇu vµ híng dÉn .Yªu cÇu HS cø .Híng dÉn HS gãp ý cña GV. íp: . v¨n chøng minh: víi 1 ®o¹n v¨n chøng + §o¹n v¨n em cÇn minh? ®¶m b¶o c¸c yªu ( Gîi ý: Qua c¸c v¨n cÇu sau: b¶n ®· häc ) . gv tæ chøc cho .Tr¶ lêi c©u hái I.Trªn c¬ së ®o¹n nhãm v¨n cm ®· ®îc viÕt ë ( lÇn lît tõng HS ).C¶ nhãm nhËn HS lÇn lît tr×nh bµy xÐt. H«m nay trªn c¬ së c¸c kiÕn thøc ®· häc c¸c em ®i vµo luyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh ®Ó rÌn kü n¨ng viÕt v¨n chøng minh cho linh ho¹t vµ chÆt chÏ khi ®i chøng minh mét vÊn ®Ò trong v¨n nghÞ luËn.§äc ®o¹n v¨n tríc . nhµ. cho b¹n cÇn lu ý c¨n cø vµo lÝ thuyÕt võa nh¾c l¹i ë phÇn trªn . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña ND cÇn ®¹t HS ? Em h·y nh¾c l¹i . gãp ý bµi lµm ®o¹n v¨n cña m×nh cña b¹n theo yªu tríc nhãm. .NhËn xÐt ho¹t 91 . yªu cÇu ®èi víi ®o¹n nh÷ng yªu cÇu ®èi theo yªu cÇu GV.C¸c lÝ lÏ vµ dÉn chøng ph¶i ®îc s¾p xÕp hîp lÝ. .Tæ chøc cho HS + Ho¹t ®éng II. m¹ch l¹c.

LuyÖn tËp – cñng cè: ? Qua giê luyÖn tËp em rót ra ®îc bµi häc KN g× khi viÕt ®o¹n v¨n cm? => Mçi luËn ®iÓm viÕt t¸ch thµnh 1 ®o¹n v¨n . ph©n tÝch dÉn chøng) «n tËp v¨n nghÞ luËn . I. nªu râ luËn®iÓm cña ®o¹n.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. DÉn chøng vµ lÝ lÏ ®îc s¾p xÕp hîp lÝ. ®Æc s¾c trong nghÖ thuËt nghÞ luËn ë mçi bµi ®· häc. Híng dÉn HS hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc c¸c bµi v¨n NL ®· häc: T Tªn T¸c §Ò tµi Lô©n P. Híng dÉn vÒ nhµ: .ChØ ra ®îc nh÷ng nÐt riªng. 3.RÌn kÜ n¨ng tæng hîp so s¸nh. E.®éng cña nhãm 3.P NghÖ thuËt 92 . . .Hoµn thµnh ®o¹n v¨n( chó ý kÜ n¨ng ®a dÉn chøng. TiÕt 101: ¤n tËp v¨n nghÞ luËn A. B. KiÕn thøc träng t©m: .C¸c dÉn chøng ph¶i tiªu biÓu toµn diÖn. 2. ®Æc ®iÓm c¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn. râ rµng. VÒ kÜ n¨ng: . thuyÕt tr×nh. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. 4. VÒ kiÕn thøc: . D./.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c em ®· t×m hiÓu kh¸i niÖm v¨n nghÞ luËn. LËp luËn m¹ch l¹c. VÒ t tëng: . .N¾m ®îc ®Æc trng chung cña v¨n nghÞ luËn qua sù ph©n biÖt víic¸c thÓ v¨n kh¸c. th¶o luËn nhãm. Ph¬ng ph¸p: .GV: B¶ng phô.PhÇn I: C.Nªu vÊn ®Ò. ThiÕt bÞ d¹y häc: . ®Ó cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®ã giê häc nµy sÏ «n tËp l¹i. . .Gióp hs n¾m ®îc luËn ®iÓm c¬ b¶n vµ c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn c¶u c¸c bµi v¨n nghÞ luËn ®· häc. KiÓm tra: (KÕt hîp trong giê) 2.C¸c ®o¹n v¨n ph¶i cã c©u chñ ®Ò.

. toµn diÖn. toµn diÖn. kÕt hîp gi¶i thÝch chøng minh. kÕt hîp chøng minh gi¶i thÝch. lêi v¨n gi¶n dÞ. h×nh ¶nh so s¸nh ®Æc s¾c -Bè côc m¹ch l¹c.... toµn diÖn. LuyÖn tËp: Ph©n biÖt mét sè 1. hiÖn tîng con ngêi.DÉn chøng cô thÓ.Bè côc chÆt chÏ...T bµi gi¶ TT yªu Hå níc cña ChÝ ND ta Minh 1 nghÞ luËn Tinh ThÇn yªu níc cña d©n téc ®iÓm Dt ta cã mét lßng yªu níc nång nµn. c©u chuyÖn 2.. chÆt chÏ Sù giµu ®Ñp cña TV 2 §Æng Thai Mai Sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt Chøng minh kÕt hîp gi¶i thÝch 3 §øc tÝnh g¶in dÞ c¶u B¸c Hå Ph¹m v¨n §ång §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå Chøng minh kÕt hîp gaØi thÝch b×nh luËn Gi¶i thÝch kÕt hîp b×nh luËn 4 ý Hoµi nghÜa THan v¨n ch. dÉn chøng chän läc. gi¶n dÞ.h ¬ng VC vµ ý nghÜa c¶u nã ®èi víi con ngêi . C¸c thÓ lo¹i tr÷ t×nh :( th¬ tr÷ t×nh. TiÕng viÖt cã nh÷ng ®Æc s¾c cña thø tiÕng ®Ñp vµ thø tiÕng hay B¸c gi¶n dÞ trong mäi ph¬ng diÖn: ®êi sèng. tr×u tîng 1 c¸ch ng¾n gän. lêi nãi.) chñ yÕu dïng ph¬ng thøc biÓu c¶m 93 . giµu c¶m xóc . ®ã lµ. b×nh luËn. x¸c thùc. bµi viÕt Nguån gèc cña VC nhiÖm vô vµ c«ng dông cña VC LËp luËn Chøng minh ®Æc s¾c . s¾p sÐp hîp lÝ.Tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p.C¸c thÓ lo¹i tù sù( truyÖn kÓ) : v¨n b¶n ®· häc? Chñ yÕu dïng ph¬ng thøc miªu t¶ vµ kÓ nh»m t¸i hiÖn sù vËt.. luËn cø x¸c ®¸ng. s¸ng sña v¨n giµu h×nh ¶nh II. tuú bót.

vÞ ®Ó më réng c©u A.So¹n bµi míi “Dïng côm chñ . c¶m xóc .V¨n nghÞ luËn còng cã h×nh ¶nh./.H×nh thøc dïng ph¬ng ph¸p suy luËn cña t duy l«gÝc. TiÕt 102: Dïng côm chñ . . VÒ t tëng: . B.. VÒ kiÕn thøc: .Nh÷ng c©u tôc nhng ®iÒu cèt yÕu lµ lËp luËn víi hÖ thèng ng÷ ®· häc trong c¸c luËn ®iÓm. V¨n b¶n nghÞ luËn: Chñ yÕu dïng ph¬ng thøc lËp luËn b»ng lÝ lÏ.. khoa häc hîp lÝ * Ghi nhí: (sgk/67) 3. tr¶ lêi hoµn chØnh c©o hái 3. 2. KiÕn thøc träng t©m: .RÌn kÜ n¨ng sö dông linh ho¹t viÖc sö dông côm c – v ®Ó më réng c©u. Tôc ng÷ : cã thÓ coi lµ mét lo¹i Vb nghÞ lµ lo¹i v¨n b¶n nghÞ luËn ®Æc biÖt ng¾n gän luËn ®Æc biÖt ko? V×: Néi dung lµ nh÷ng ý kiÕn nhËn xÐt..N¾m ®îc c¸c trêng hîp dïng côm C-V ®Ó më réng c©u. 3. VÒ kÜ n¨ng: . dÉn chøng ®Ó tr×nh bµy ý kiÕn t tëng nh»m thuyÕt phôc ngêi ®äc.PhÇn C. Híng dÉn vÒ nhµ: . Cñng cè: ? Nªu nh÷ng nÐt ®Æc trng ®Ó ph©n biÖt v¨n nghÞ luËn víi thÓ v¨n kh¸c? 4. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.. Ph¬ng ph¸p: 94 . x¸c ®¸ng bµi 18-19 cã thÓ coi 4. 3. luËn cø chÆt chÏ. ngêi nghe vÒ nhËn thøc . nhÞp ®iÖu.Hs hiÓu ®îc thÕ nµo lµ dïng côm C-V ®Ó më réng c©u tøc lµ dïng côm C-V ®Ó lµm thµnh phÇn c©u hoÆc thµnh phÇn cña côm tõ.®Ó biÓu hiÖn t/ c¶m c¶m xóc qua c¸c h×nh ¶nh.Häc bµi cò. .§äc ghi nhí . vÇn.Xh .vÞ ®Ó më réng c©u” .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. T¹i sao? ®¸nh gi¸ vÒ c¸c hiÖn tîng tù nhiªn.

V. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t®éng cña HS ND cÇn ®¹t . côm chñ vÞ danh tõ trªn? ? Qua ph©n tÝch VD. C¸c trêng hîp dïng côm chñ .§äc NL.Cho HS quan s¸t NL trªn b¶ng phô. E.C¸ch chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng ->c©u bÞ ®éng? . Ghi nhí: ( sgk/68 . th¶o luËn nhãm. . Bµi míi: Giíi thiÖu: Côm C-V ®ãng vai trß lµm thµnh phÇn nßng cèt trong c©u. ( sgk/68 ) .V lµm TP cña c©u réng c©u? hoÆc cña côm tõ ®Ó . . KiÓm tra: . 1. ThiÕt bÞ d¹y häc: . -Gäi 1 HS ®äc to NL.Ng÷ liÖu: (SGKt/68) 95 . . ph¸t hiÖn ? H·y x¸c ®Þnh côm C .vÞ ®Ó më réng c©u.Nh÷ng t×nh c¶m ta + Nh÷ng t×nh c¶m ta kh«ng cã CDT C V ? Em h·y ph©n tÝch s½n cã .PhÇn phô sau cã cÊu -> phô ng÷ sau lµ phÇn phô sau ë 2 côm t¹o lµ 1 côm C .Nªu vÊn ®Ò.Quan s¸t.X¸c ®Þnh côm danh 1. Khi muèn ph¸t triÓn ý cña c©u ®îc më réng h¬n ngêi ta dïng côm C-V ®Ó më réng c©u.Ph©n tÝch: kh«ng cã .Cho HS ®äc ng÷ liÖu . thuyÕt tr×nh.Gäi HS ®äc ghi nhí 1 më réng c©u. D. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.T64 2. ThÕ nµo lµ dïng ( sgk/68 ) phô ghi NL.GV: B¶ng phô.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. ..Ph©n tÝch cÊu t¹o s½n cã tõ vµ cÊu t¹o cña phô + Nh÷ng t×nh c¶m ta CDT C ng÷ trong côm danh kh«ng cã V tõ? + Nh÷ng t×nh c¶m ta Ph ?Em cã nhËn xÐt g× s½n cã ô sau vÒ h×nh thøc cña .Ng÷ liÖu: (SGKdanh tõ co trong c©u tõ t/68) v¨n trªn? + Nh÷ng t×nh c¶m ta 2.Dïng nh÷ng côm tõ em hiÓu thÕ nµo lµ cã cÊu t¹o lµ 1 côm C dïng côm C -V ®Ó më .Nh÷ng t×nh c¶m ta cÊu t¹o cña côm danh .1 HS ®äc to VD më réng c©u?: ? H·y t×m c¸c côm .§äc ghi nhí ( sgk/68 ) *.vÞ ®Ó .§A: SGK .Ph©n tÝch: ) II. côm chñ .C¶ líp quan s¸t b¶ng I.

. + §äc vµ nªu y/c bµi III. côm C . Trêi sinh lµ sen.l¸ sen d.Lµm viÖc c¸ nh©n a.Y/c HS lµm bt ra giÊy nh¸p . em h·y cho biÕt ngêi ta cã thÓ dïng côm C . bæ sung vÞ ng÷ . 1 -Lan tiÕn bé -> côm C -V lµm CN C¶ líp vui mõng: lµm PN C§T 2.V lµm TP c©u hoÆc TP côm tõ trong c¸c c©u trªn? Cho biÕt trong mçi c©u.. ChÞ Ba ®Õn ( CN ) .Cho HS ®äc ghi nhí 2 ( sgk/69 ) + Yªu cÇu HS lµm bµi tËp nhanh: ? X¸c ®Þnh vµ gäi tªn côm C ..Ph©n tÝch: a.Y/c HS ®äc y/c bµi tËp 1 .CN -VN .. CËu cho mîn: côm CV lµm PN trong côm DT.C¶ líp lµm ra giÊy ®Æn nh¸p => Côm C .Gäi 4 HS lµm bµi trªn b¶ng .l¸ sen d. .V lµm nßng cèt trong c¸c c©u trªn? ? H·y t×m côm C .NhËn xÐt.V lµm .V lµm + H3: ý c phô ng÷ trong C§T + H4: ý d b. C¸c c« g¸i Vßng dÉn sgk ®ç g¸nh: PN trong C§T .V lµm TP c©u trong VD sau: -Lan tiÕn bé khiÕn c¶ líp vui .nµo ( PN C§T ).. Trêi sinh lµ sen.V lµm TP g×? ? Qua ph©n tÝch c¸c VD. ChÞ Ba ®Õn ( CN ) .V ®Ó më réng c©u trong c¸c trêng hîp nµo? .. Khu«n mÆt ®Çy . 96 .T«i rÊt vui ( phô ng÷ C§T ) b.. Tinh thÇn rÊt h¨ng h¸i ( VN ) c..T«i rÊt vui ( phô ng÷ C§T ) b.. Ngêi chuyªn m«n + H1: ý a míi ®Þnh ®îc: + H2: ý b => Côm C .thêng lµ cèm.Phô ng÷ trong C§T. Tinh thÇn rÊt h¨ng h¸i ( VN ) c. C¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng (PN trong CDT) + Tù rót ra KL: . C¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng (PN trong CDT) * Ghi nhí 2: + Lµm bµi ra giÊy (sgk/69) nh¸p bµi tËp nhanh theo yªu cÇu cña GV.NhËn xÐt. söa ch÷a a.Ghi vµo vë theo híng c.M×nh ®äc quyÓn s¸ch mµ cËu cho mîn. LuyÖn tËp: tËp Bµi tËp 1: . CTT + §äc ghi nhí 2 ( sgk) 2.y/c Hs nhËn xÐt bæ sung . CDT.

GV: C¸c bµi ®· chÊm. Tr¶ bµi kiÓm tra tiÕng viÖt. 2. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong ®Çu häc k× II chóng ta ®· kiÓm tra ba bµi thuéc ba ph©n m«n cña m«n Ng÷ v¨n. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. . lµm bµi tËp cßn l¹i.ThÕ nµo lµ dïng côm tõ C-V ®Ó më réng c©u? c¸c trêng hîp dïng? 4.NhËn thøc vÒ c©u ®Æc biÖt. H«m nay thÇy gi¸o tr¶ bµi kiÓm tra cho c¸c em ®Ó c¸c em ®äc laÞ vµ söa ch÷a nh÷ng h¹n chÕ mµ c¸c em cßn m¾c ph¶i. D. 97 . Cñng cè: . mét bµn tay ®Ëp vµo vai: côm C .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.PhÇn C. . E. TiÕt 103: Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 5. VÒ kiÕn thøc: . .Ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a tô ng÷ vµ ca dao. KiÓm tra: (KÕt hîp trong giê) 2.§¸nh gi¸: NhËn thøc cña häc sinh qua chÊm bµi .h¾n giËt m×nh: côm C . ThiÕt bÞ d¹y häc: . Ph¬ng ph¸p: .RÌn cho Hs kÜ n¨ng lµm bµi v¨n NL chøng minh B. n¾m l¹i yªu cÇu ®Ò bµi kiÓm tra v¨n-tv-tlv. v¨n nghÞ luËn. Híng dÉn vÒ nhµ: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.V lµm CN.d. VÒ t tëng: .GD Hs ý thøc tù söa lçi: ViÕt v¨n. VÒ kÜ n¨ng: .Nªu vÊn ®Ò. lçi chÝnh t¶ 3. thuyÕt tr×nh.V lµ PN trong côm §T 3. th¶o luËn nhãm. A.Häc bµi cò. KiÕn thøc träng t©m: .Ph¬ng ph¸p lµm bµi v¨n nghÞ luËn chøng minh 1 vÊn ®Ò x· héi . Tr¶ bµi kiÓm tra v¨n. tr¹ng ng÷./. ch÷a vµ nhËn xÐt ®Çy ®ñ. c©u rót gänn .

.. . .. .............. Yªu cÇu cña ®Ò: GV nªu ®¸p ¸n T90.............. NhËn xÐt : ..................................................................................................................... .................................. .............. ............................................................................................. ..................................... .......... Tr¶ bµi TiÕng ViÖt: 1................................................................................ 2... ................................................................................................................................................................................................... Yªu cÇu cña ®Ò: GV nh¾c l¹i yªu cÇu cña ®Ò theo ®¸p ¸n chÊm T95-96.......u ®iÓm: .................................................................. ............................................. ..................................................................................................................................................... ................................................... II..................... ................................ .................................................... Tr¶ bµi tËp lµm v¨n : 1. ......................................................... .................................................................................................... .................................................................................................................................... 2............. ............................................................................... .... NhËn xÐt : ................................ ....... ........................ ................................................................................................................. ......¦u ®iÓm: ............................................................. ........................................................................ ........I................................... ..............................................................................................................Tån t¹i: .................................Tån t¹i: ...................................................................................................................................................... 98 ........................ ............................... ............

so s¸nh víi c¸c ®Ò nghÞ luËn chøng minh....................... VÒ t tëng: 99 ............ ............... ..¦u ®iÓm: ............................................................................. .......Ch÷a lçi : (Cho HS ®äc c¸c bµi m¾c lçi nhiÒu.. .......................... ... ..............NhËn xÐt ý thøc lµm bµi vµ ch÷a bµi................. ......................................................................................................................... .................................................................................................................................... ....................................................... .............. Yªu cÇu cña ®Ò vµ ®¸p ¸n : TiÕt 98.................Hs n¾m ®îc môc ®Ých... Tr¶ bµi kiÓm tra v¨n: 1..... . TiÕt 104: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn gi¶i thÝch A.............................. 4. NhËn xÐt : ................ ............................................... ...................................................................... .............Gäi ®iÓm ghi sæ..............Yªu cÇu ®äc mét sè bµi ®iÓm tèt. ...................................................................................Häc bµi cò vµ chuÈn bÞ míi: “T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn gi¶i thÝch”... 2..........NhËn diÖn vµ ph©n tÝch c¸c ®Ò bµi nghÞ luËn gi¶i thÝch.........................../.................... Môc tiªu cÇn ®¹t: 1............................ VÒ kiÕn thøc: ........................................... 3.....Tån t¹i: .................. ........................................ ®iÓn h×nh) GV híng dÉn häc sinh ch÷a lçi... tÝnh chÊt vµ c¸c yÕu tè cña phÐp lËp luËn gi¶i thÝch. ........ ............................................................................ 2........... ................ .......................................................................................................... III........ Cñng cè: .................................... .................. Híng dÉn vÒ nhµ: ...........

.ph¶i cã tri thøc ®ßi hái ®iÒu g×? -> Gi¶i thÝch lµ lµm 100 . trong ®êi sèng lµ rÊt ra. Môc ®Ých vµ phíc mét hiÖn tîng míi yªu cÇu cña GV ¬ng ph¸p gi¶i l¹ hoÆc mét ®iÒu + N¶y sinh nhu cÇu thÝch: g× ®ã mµ ngêi ta gi¶i thÝch 1. ThiÕt bÞ d¹y häc: .RÌn kÜ n¨ng t×n hiÓu. trong ®ã cã kiÓu lo¹i nghÞ luËn chøng minh.Nªu c¸c yÕu tè c¬ b¶n cÇn ph¶i cã cu¶ bµi v¨n nghÞ luËn? . Ph¬ng ph¸p: . Nhu cÇu gi¶i cha biÕt sÏ n¶y sinh thÝch trong ®êi ®iÒu g×? . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t ? Trong ®êi sèng. E.§A: LuËn ®iÓm. em cã KL g× vÒ lín.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. 2: C. B. ph¶i cã ? Theo em ®Ó tr¶ lêi kiÕn thøc nhiÒu mÆt -Muèn gi¶i thÝch ®îc ®îc c¸c c©u hái nh míi cã thÓ gi¶i thÝch c¸c vÊn ®Ò trong trªn ( vÝ dô gi¶i ®îc cuéc sèng cÇn ph¶i thÝch v× sao cã ma ) hiÓu. h×nh thµnh kÜ n¨ng viÕt bµi v¨n gi¶i thÝch. nhu cÇu gi¶i thÝch trong ®êi sèng.Nªu vÊn ®Ò.Nhu cÇu gi¶i thÝch hái c¸c em võa ®Æt lín. KiÓm tra: . thuyÕt tr×nh.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.HS tù ®Æt c¸c c©u sèng: ? Em h·y nªu 1 sè hái vÒ nhu cÇu gi¶i c©u hái ®Ó ®îc gi¶i thÝch? thÝch? + V× sao cã ma? + V× sao mïa ®«ng l¹i cã tuyÕt r¬i? -> Nhu cÇu gi¶i thÝch ? Qua rÊt nhiÒu c©u trong ®êi sèng lµ rÊt . D. H«m nay thÇy gi¸o cïng c¸c em tiÕp tôc ®i t×m hiÓu mét kiÓu lo¹i n÷a cña nghÞ luËn ®ã lµ nghÞ luËn gi¶i thÝch. Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c giê tríc c¸c em ®· ®îc n¾m kiÕn thøc vÒ thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn. th¶o luËn nhãm. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.. -> Ph¶i hiÓu. VÒ kÜ n¨ng: . tr. 3.Tr¶ lêi c©u hái theo I. 2.. luËn cø vµ lËp luËn.GV: B¶ng phô.PhÇn I. KiÕn thøc träng t©m: .

Gi¶i thÝch trong v¨n NL lµ lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ c¸c t tëng. trÝ tuÖ.§äc v¨n b¶n ( sgk/70 ) + Suy nghÜ. kÓ ra c¸c biÓu hiÖn. phÈm chÊt. PhÐp lËp luËn gi¶i thÝch: a. ®¹o lÝ. so s¸nh ®èi chiÕu víi hµnh ®éng kh¸c.Gi¶i thÝch trong v¨n NL lµ lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ c¸c t tëng. t×nh c¶m cho con ngêi.cÇn ®îc gi¶i thÝch nh»m n©ng cao nhËn thøc..cÇn ®îc gi¶i thÝch nh»m n©ng cao nhËn thøc.” h·y cho biÕt ®©y lµ kiÓu c©u g× em ®· häc líp 6? ? Ngoµi c¸ch ®Þnh nghÜa ®Ó gi¶i thÝch vÒ lßng khiªm tèn. båi dìng t tëng. Ph©n tÝch: . -T×m lÝ do v× sao con ngêi ph¶i khiªm tèn + Tù rót ra kÕt luËn 2. båi dìng t tëng.LiÖt kª c¸c biÓu hiÖn cña khiªm tèn. chØ ra c¸c mÆt lîi.VÊn ®Ò gi¶i thÝch: lßng khiªm tèn . quan hÖ . ®¹o lÝ.Gi¶i thÝch khiÕm tèn lµ g×? Lîi? BiÓu hiÖn? . kÓ ra c¸c biÓu hiÖn..Gi¶i thÝch khiÕm tèn lµ g×? Lîi? BiÓu hiÖn? + HS dïng bót ch× g¹ch ch©n c¸c c©u v¨n gi¶i thÝch. t×nh c¶m cho con ngêi. + C©u ®Þnh nghÜa . 101 . VËy em hiÓu thÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? .C¸c c¸ch gi¶i thÝch: Nªu ®Þnh nghÜa. trÝ tuÖ. . quan hÖ ..C¸c c¸ch gi¶i thÝch: Nªu ®Þnh nghÜa.. so s¸nh ®èi chiÕu víi hµnh ®éng kh¸c. . §©y lµ bµi tËp luËn gi¶i thÝch.yªu cÇu HS ®äc v¨n b¶n: “ Lßng khiªm tèn” ? Bµi v¨n gi¶i thÝch vÊn ®Ò g×? gi¶i thÝch ntn? ? H·y t×m nh÷ng c©u v¨n trong bµi dïng ®Ó gi¶i thÝch lßng khiªm tèn? ? Quan s¸t c¸c c©u gi¶i thÝch em võa t×m trong v¨n b¶n kiÓu “ Khiªm tèn lµ tÝnh nh· nhÆn.§èi lËp ngêi khiªm tèn vµ ngêi kh«ng khiªm tèn . bµi v¨n cßn gi¶i thÝch b»ng c¸ch nµo? ? Bµi v¨n ®· dïng c¸ch gi¶i thÝch ®Ó lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ vÒ lßng khiªm tèn ®ã lµ ®øc tÝnh rÊt ®¸ng quý cña con ngêi.. th¶o luËn c©u hái . Ng÷ liÖu: v¨n b¶n: “ Lßng khiªm tèn” (sgk/70) b. chØ .. phÈm chÊt.? VËy môc ®Ých cña cho hiÓu râ nh÷ng gi¶i thÝch lµ g×? ®iÒu cha biÕt trong mäi lÜnh vùc .VÊn ®Ò gi¶i thÝch: lßng khiªm tèn .

kÓ ra nh÷ng biÓu hiÖn. hËu qu¶. hËu qu¶.VÊn ®Ò gi¶i thÝch: lßng nh©n ®¹o .Ph¬ng ph¸p gi¶i thÝch: Nªu ®Þnh nghÜa. . ®èi chiÕu lËp luËn b»ng c¸ch ®a ra c©u nãi cña Th¸nh G¨ng .P1: Lßng.. c¸ch ®Ò phßng hoÆc noi theo -Bè côc 3 phÇn.. *. c¸ch ®Ò phßng hoÆc noi theo -Bè côc 3 phÇn.N2: “ ãc ph¸n ®o¸n vµ ãc thÈm mÜ”. . cö 102 + Trao ®æi.....N1: v¨n b¶n “Lßng nh©n ®¹o”. LuyÖn tËp: .Gäi HS ®äc ghi nhí + Chia líp thµnh 3 nhãm + Giao viÖc cho c¸c nhãm: . h¹i. . nguyªn nh©n. nguyªn nh©n.. th¶o luËntheo nhãm + Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy kÕt qu¶ theo luËn Nhãm 1: .®i..? Qua t×m hiÓu c¸ch gi¶i thÝch cña t¸c gi¶ trong bµi v¨n. em thÊy ngêi ta thêng gi¶i thÝch b»ng nh÷ng c¸ch nµo? ? Em h·y chØ râ bè côc cña bµi? chØ ra mèi liªn hÖ gi÷a c¸c phÇn trong bè côc bµi v¨n? ra c¸c mÆt lîi. II. .. + yªu cÇu HS th¶o luËn theo nhãm.. . ? T×m hiÓu vÊn ®Ò gi¶i thÝch vµ c¸ch gi¶i thÝch ë mçi v¨n b¶n.mäi ngêi: Gi¶i thÝch vÒ lßng khiªm tèn ( ®Þnh nghÜa.§äc ghi nhí ( sgk/71) h¹i.. c¸c biÓu hiÖn ) + P3: Cßn l¹i : ý nghÜa cña khiªm tèn => C¸c phÇn liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau + Tù rót ra KL: Bµi v¨n gi¶i thÝch ph¶i cã m¹ch l¹c.P2: §iÒu. nªu c¸c biÓu hiÖn.sù vËt: Giíi thiÖu vÊn ®Ò sÏ gi¶i thÝch: Lßng khiªm tèn .. líp l¹ng.PPGT: Nªu ®Þnh nghÜa ( lßng nh©n ®¹o tøc lµ lßng biÕt th¬ng ngêi) §Æt c©u hái.N3: “Tù do vµ n« lÖ”. Ghi nhí: ( sgk/71 ) ? Qua bµi v¨n em rót ra kÕt luËn g×? . ®èi chiÕu.

VÊn ®Ò gt: tù do vµ nhiÒu c¸ch gi¶i n« lÖ thÝch.. KiÕn thøc träng t©m: .®¹i diÖn tr×nh bµy Nhãm 2: .PPGT: Nªu ®Þnh sung söa ch÷a nghÜa. bæ .PhÇn II. so s¸nh.HiÓu ®îc gi¸ trÞ hiÖn thùc.1. Híng dÉn vÒ nhµ: .RÌn luyÖn kü n¨ng: §äc.Nªu vÊn ®Ò. KiÓm tra: 103 . nh©n ®¹o vµ nh÷ng thµnh c«ng nghÖ thuËt cña T¸c phÈm . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. VÒ t tëng: .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. kÓ tãm t¾t truyÖn.vÊn ®¸p. VÒ kiÕn thøc: . gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.. ®èi .GV: B¶ng phô./. b¶o vÖ ngêi d©n l¬ng thiÖn trong x· héi xa vµ nay. C. . LuyÖn tËp – cñng cè: . E..Xem bµi: “Sèng chÕt mÆc bay” .ThÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? 4.Gi¸o dôc cho c¸c em ý biÕt lªn ¸n thÕ lùc bÊt c«ng. . VÒ kÜ n¨ng: . 3. D. TiÕt 105: Sèng chÕt mÆc bay (TiÕt 1) (Ph¹m Duy Tèn) A. 3. t¨ng cÊp. 2. -VÊn ®Ò gt: ãc ph¸n bæ sung ®o¸n vµ ãc thÈm mÜ + GV nhËn xÐt. ph©n tÝch nh©n vËt qua c¸c c¶nh ®èi lËp.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.Gäi HS nhËn xÐt. ThiÕt bÞ d¹y häc: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.t¬ng ph¶n. Ph¬ng ph¸p: . B.Mét trong nh÷ng truyÖn ng¾n ®îc coi lµ më ®Çu cho thÓ lo¹i truyÖn ng¾n hiÖn ®aÞ ë ViÖt Nam ®Çu thÕ kû XX.Híng dÉn HS ghi chiÕu vµo vë Nhãm 3: + GV nhÊn m¹nh: cã .

Nghe I. l¹i thªm sù v« tr¸ch nhiÖm sèng chÕt mÆc bay cña kh«ng Ýt tªn quan l¹i cÇm quyÒn.Y/c HS nhËn xÐt . Em hiÓu t¸c gi¶ muèn nãi lªn ®iÒu g×? NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt lËp luËn? . thiªn n¹n Êy l¹i cµng thª th¶m.§ao – TÆc. Cho ®Õn nay ®· hµng bao thÕ kû.2 HS tãm t¾t ng¾n gän néi dung 2.Y/c 1. hèng h¸ch.GV nhËn xÐt.Gäi HS ®äc v¨n b¶n . võa cã c¶m xóc vµ h×nh ¶nh cuèn hót ngêi ®äc. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t .GV nhËn xÐt. . võa lµm ®Ñp cuéc sèng. Bµi míi: Giíi thiÖu: Thuû – Ho¶ . §äc v¨n b¶n: cña c¸c nh©n vËt.Híng dÉn ®äc: Chó ý . lôt lªn hµng ®Çu. + LËp luËn võa cã lÝ lÏ. truyÖn ng¾n cña Ph¹m Duy Tèn ®· dùng l¹i bøc tranh ®au lßng vµ ®¸ng giËn Êy. ngõ¬i d©n vïng ch©u thæ s«ng hång ®· ph¶i ®¬ng ®Çu víi c¶nh “ Thuû thÇn næi giËn = lò lôt . TiÕp xóc v¨n ph©n biÖt giäng kÓ .HÖ thèng ®ª ®iÒu. dï ®· ®îc gia cè hµng n¨m nhng nhiÒu ®o¹n nhiÒu chç vÉn kh«ng chèng næi søc níc hung b¹o. 2. mÊt + Giäng t¸c gi¶: Kh¸ch + H2: TiÕp -> ®iÕu quan mµy + Giäng quan: H¸ch + H3: §o¹n cßn l¹i dÞch. . Trong 4 thø giÆc Êy nh©n d©n xÕp giÆc níc.§A: + Nguån gèc cña v¨n ch¬ng lµ t×nh c¶m nh©n ¸i. nhµ tr«i ngßi chÕt …. söa ch÷a . T¸c gi¶ lµ ngêi am hiÓu v¨n ch¬ng tr©n träng ®Ò cao v¨n ch¬ng.Híng dÉn HS t×m .KÓ tãm t¾t truyÖn + ThÇy ®Ò: Khóm ( 2HS ) nóm sî sÖt + Giäng cña nh©n d©n: lo sî. bæ a. T×m hiÓu chó truyÖn thÝch: .? Qua v¨n b¶n “ý nghÜa v¨n ch¬ng” cña Hoµi Thanh.§äc v¨n b¶n: b¶n: cña t¸c gi¶ vµ giäng + H1: Tõ ®Çu -> háng 1.Tr×nh bµy theo chó ( 1883-1924) lµ 104 . T¸c gi¶: sung: Ph¹m Duy Tèn . v¨n ch¬ng cã c«ng dông võa lµm giµu t×nh c¶m con ngêi. vì ®ª . khÈn thiÕt.

? Dùa vµo sgk.§3: Cßn l¹i: C¶nh vì ®ª . t¸c phÈm? . tr×nh bµy nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ t¸c gi¶. Ph©n tÝch v¨n dung b¶n: 1. 105 .39. V¨n b¶n: Lµ mét trong nh÷ng t¸c phÈm truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i thµnh c«ng ®Çu thÕ kØ XX ( ®îc coi lµ thµnh c«ng nhÊt) cña Ph¹m Duy Tèn: in trong Nam Phong sè 18 ( T12-1918) .§3: Cßn l¹i . tãm t¾t néi II.§äc.GV lu ý: TruyÖn ng¾n : “ Sèng chÕt mÆc bay” ®îc goi lµ b«ng hoa ®Çu mïa cña truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i ViÖt Nam.hiÓu chó thÝch.3 7. -§ 2: TiÕp -> ®iÕu mµy: C¶nh quan phñ cïng nha l¹i ®¸nh tæ t«m trong khi “ ®i hé ®ª” .29. mét trong sè Ýt ngêi cã thµnh tùu ®Çu tiªn vÒ thÓ lo¹i truyÖn hiÖn ®¹i b.36. .Chi tiÕt: níc s«ng d©ng to.Cho HS ®äc ®o¹n 1 cña v¨n b¶n ? §o¹n truyÖn kÓ vÒ c¶nh g×? ? T×m c¸c chi tiÕt miªu t¶ c¶nh ®ª s¾p 3.§2: TiÕp -> §iÕu mµy . ? TruyÖn cã thÓ chia lµm mÊy phÇn? H·y chØ râ ranh giíi vµ n«i dung chÝnh cña tõng phÇn.Nghe . ma to.9. thÝch dÊu * ( sgk/79 ) .8. Bè côc: .Dùa vµo sgk -> gi¶i thÝch tõ khã theo yªu cÇu cña GV .Yªu cÇu HS gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã: c¸c chó thÝch 1.§1: Gåm 1 giê -> háng mÊt .2. Tõ khã: + Bè côc 3 ®o¹n: .4.38.§1: Tõ ®Çu -> Khóc ®ª nµy háng mÊt: Nguy c¬ vì ®ª va sù chèng ®ì cña ngêi d©n. C¶nh ®ª s¾p + §o¹n 1: C¶nh ®ª vì: s¾p vì => §ªm tèi.§¹i ý: kÓ vÒ c¶nh hé ®i cña lµng X vµ quan phô mÉu cïng nha l¹i trÞ v× n¬i ®©y.3. ( ViÕt bëi tiÕng viÖt hiÖn ®¹i).27.40. c.

c¸c sù viÖc ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn kÕ tiÕp sÏ x¶y ra..T¸c gi¶ muèn b¹n ? PhÇn më ®Çu ®äc hiÓu c©u chuyÖn truyÖn lµ c¶nh ®ª s¨p nµy kh«ng chØ x¶y ra vì.háng mÊt” .. ? Em cã suy nghÜ g× ma to kh«ng ngít. co nguy truyÖn ®Òu ®îc ghi c¬ lµm vì ®ª.T¹o 1 t×nh huèng cã ? Quan s¸t phÇn 2 cña vÊn ®Ò ( ®ª s¾p vì ) v¨n b¶n vµ cho biÕt ®Ó tõ ®ã. c¨ng th¾ng . b»ng kÝ hiÖu X? => T×nh tr¹ng rÊt ( ThÓ hiÖn dông ý g× khÈn cÊp cña t¸c gi¶ ) . Theo em ®iÒu ®ã ë 1 n¬i mµ cã thÓ lµ cã ý nghÜa .Ngêi d©n ho¶ng hèt..lít thít miªu t¶ trªn ®ª cña t¸c nh chuét lét.Quan s¸t.Kh«ng khÝ nhèn nh¸o. níc s«ng nhÞ Hµ nªn to + §Þa ®iÓm: KHóc ? Chi tiÕt “ gÇn 1 giê s«ng lµng X thuéc phñ ®ªm” cã ý nghÜa ntn? X. thÕ nµo vÒ c¶nh tîng ngêi th× cuèc kÎ ®éi trªn ®ª qua ®o¹n v¨n ®Êt. gi¶? + ¢m thanh: TiÕng 106 ®ª cã nguy c¬ bÞ vì 2. . t¸c dông phæ biÕn ë nhiÒu n¬i g×? trªn níc ta lóc Êy.. g×? ? T×m ®äc ®o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh tîng trªn . C¶nh trªn ®ª: . chen chóc.tãm t¾t ®ª tríc khi ®ª vì? + C¶nh trªn ®ª vµ ? C¶nh trªn ®ª ®îc trong ®×nh tríc khi ®ª miªu t¶ b»ng chi tiÕt vì nµo? NhËn xÐt vÒ §äc: “ D©n ng«n ng÷ miªu t¶? phu... hèi h¶.. C¶nh trªn ®ª vµ trong ®×nh tríc khi ®ª vì: a. hai ba ®o¹n ®· thÈm l©u .vì? C¸c chi tiÕt Êy gîi 1 + Thêi gian: gåm 1 c¶nh tîng ntn? ®ªm + Kh«ng gian: Trêi ma tÇm t·. níc vÒ c¸c ®Þa danh trong s«ng d©ng to.Tr×nh bµy suy nghÜ cña c¸ nhËn . . th¶m h¹i. kÎ v¸c tre. bÊt lùc.Tr¶ lêi c©u hái ? Em h×nh dung nh + H/a: KÎ th× thuæng.C¸c chi tiÕt ®ã gîi mét c¶m tîng: §ªm tèi. lo sî. mÖ lö.

HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.Häc bµi vµ so¹n bµi tiÕp tiÕt 2.Båi dìng t×nh c¶m nh©n ®¹o. sù bÊt lùc cña con ngêi + ChuÈn bÞ cho sù xuÊthiÖn c¶nh tîng kh¸c sÏ diÔn ra ë 1 n¬i kh¸c 3. lao thay. D. VÒ kiÕn thøc: .GV: B¶ng phô.Trao ®æi.vÊn ®¸p. C. nguy thay) ./.Dùng c¶nh d©n dang lo chèng chäi víi níc ®Ó cøu ®ª. nh©n ®¹o vµ nh÷ng thµnh c«ng nghÖ thuËt cña truyÖn ng¾n “ sèng chÕt mÆc bay”. 2.Kü n¨ng t×m hiÓu truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i ( Kh¸c truyÖn trung ®¹i). Híng dÉn vÒ nhµ: .PhÇn II. KiÕn thøc träng t©m: .Gióp Hs hiÓu ®îc gi¸ trÞ hiÖn thùc. tiÕng ngêi xao x¸c gäi nhau => Ng«n ng÷ miªu t¶: Sö dông nhiÒu tõ l¸y tîng h×nh kÕt hîp ng«n ng÷ biÓu c¶m ( Than «i.Theo em v× sao mäi d©n phu lµng X kh«ng bá ch¹y hoÆc tô häp n¬i ®×nh? 4. th¶o luËn . Ph¬ng ph¸p: . . ®e do¹ cuèc sèng cña ngêi d©n . gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. VÒ kÜ n¨ng: . 3. ë ngay ®oan nµy ®· thÊy ®îc sù bÊt lùc cña søc ngêi tríc søc trêi. VÒ t tëng: . sù yÕu kÐm cña thÕ ®ª tríc thÕ níc? ®¸nh liªn thanh èc thæi v« håi. .Nªu vÊn ®Ò. B. Sèng chÕt mÆc bay (TiÕt 2) (Ph¹m Duy Tèn) A.? §Æt trong néi dung truyÖn ®o¹n v¨n t¶ c¶nh trªn ®ª tríc khi ®ª vì cã ý nghÜa g×? GV: Thiªm tai ®ang tõng lóc gi¸ng xuèng. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. ThiÕt bÞ d¹y häc: . 107 . LuyÖn tËp – cñng cè: .

C¶nh trªn ®ª vµ trong ®×nh tríc khi ®ª vì: a. kh«ng khÝ ë trªn ®ª? nhµn nh·.Ph©n tÝch + §i ®èc thóc viÖc hé ®ª nhng: . gi¶ ®· chó ý kÓ vµ t¶ ch¬i tæ t«m tÜnh mÞch nh÷ng chuyÖn g×? + ChuyÖn quan phñ .Chç ë: trong ®×nh v÷ng ch·i. 2. v« + T©m ®iÓm thuéc t ? Nh vËy . Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· t×m hiÓu vµ ®ùoc chøng kiÕn c¶nh d©n phu lµng X t¾m giã géi ma ®Ó gi÷ khóc ®ª lµng. t©m ®iÓm vÒ tªn quan phñ v× => V« tr¸ch nhiÖm cña c©u chuyÖn trong ®©y lµ «ng quan ®i v« l¬ng t©m tríc ®×nh lµ ai? V× sao? hé ®ª tÝnh m¹ng cña ngêi ? h·y t×m vµ ph©n + Chi tiÕt: Quan vµ d©n. KiÓm tra: . Ph©n tÝch v¨n b¶n: 2. trÔ mÞch.Kh«ng khÝ trang NhËn xÐt. tÝch c¸c chi tiÕt miªu nha l¹i ch¬i bµi t¶ kh«ng khÝ ë trong ®×nh? .§A : thiªn tai tõng lóc gi¸ng xuèng ®e do¹n cuéc sèng cña d©n phu vµ c¶nh d©n phu nheo nhãc lo sî kh«ng d¸m ¨n ngñ.Nªu Ên tîng cña em vÒ c¶nh hé ®ª cña d©n lµng X? . . so s¸nh víi nghiªm. C¶nh trªn ®ª: ? Theo dâi ®o¹n v¨n + ChuyÖn quan phñ b. cuèng cuång v« väng chèng ®ì víi søc trêi thËt ®¸ng th¬ng.E.Quan l¹i ch¬i tæ nghe tin ®ª vì t«m b×nh th¶n. c¨ng th¼ng ë gi¶ kh¾c ho¹ ntn? H·y trªn ®ª ph©n tÝch? . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. tr¸i ngîc ? H×nh ¶nh tªn quan h¼n víi c¶nh nhèn phñ ®i hé ®ª ®îc t¸c nh¸o. Cßn c¸c quan l¹i ®i hé ®ª cã lo l¾ng kh«ng? Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t II. h·y cho biÕt t¸c + ChuyÖn quan phñ Trang nghiªm. C¶nh trong kÕt chuyÖn trong ®îc hËu h¹ ®×nh: ®×nh.§å dïng SH: sang 108 .

§äc .. . Tæng kÕt: nµy cã vai trß vµ ý vì võa tá lßng c¶m th109 träng . gãp phÇn thÓ hiÖn ý nghÜa phª ph¸n cña truyÖn. ®o¹n truyÖn c¶nh tîng lôt léi do ®ª III..“ §ª vì råi. c¸ch cæ. . tr¨m hä ®ang vÊt v¨ lÊm l¸p -> giéi giã t¾m ma ë trªn ®ª..t¸c dông cña phÐp t¬ng ph¶n: Lµm nçi râ tÝnh chÊt cña quan phñ vµ th¶m c¶nh cña ngêi d©n. Nã tr¸i ngîc víi h×nh ¶nh nµo ë ngoµi ®ª? ? Trong nt.Giäng ®iÖu: h¸ch dÞch. thÝch hëng l¹c. xung quanh kÎ hÇu ngêi h¹ . C¶nh ®ª vì: .. . => V« tr¸ch nhiÖm..nhËn xÐt + Ng«n ng÷ miªu t¶ kÕt hîp víi ng«n ng÷ biÓu c¶m ? §Æt trong toµn bé + T¸c dông: Gîi t¶ truyÖn. v« tr¸ch nhiÖm víi tÝnh m¹ngcon ngêi cña quan phô mÉu. h·y ph©n tÝch t/d cña phÐp t¬ng ph¶n trong ®o¹n truyÖn? Ngoµi ra nt t¨ng cÊp còng ®îc sd? H·y cm ? Theo dâi ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn quan phñ khi nghe tin ®ª vì vµ cho biÕt ë ®o¹n nµy cã g× ®Æc biÖt trong ng«n ng÷ kÓ chuyÖn T/d? C©u ®èi tho¹i nµo thÓ hiÖn râ nhÊt tÝnh chÊt cña quan phô mÉu? ? §äc ®o¹n cuèi cña v¨n b¶n. h¸ch dÞch tr¸i ngíc víi h×nh ¶nh d©n phu rèi r¾t.T¸c dông: Gîi t¶ c¶nh tîng lôt léi do ®ª vì võa tá lßng .Ng«n ng÷ miªu t¶ kÕt hîp víi ng«n ng÷ biÓu c¶m . NhËn xÐt vÒ ng«n ng÷ cña t¸c gi¶ ë ®o¹n truyÖn nµy? Ph©n tÝch t¸c dông? 3.Ng«n ng÷ ®èi tho¹i c¶m th¬ng ai o¸n ..? c¸c chi tiÕt ®ã t¹o1 h×nh ¶nh ntn vÒ viªn quan phô mÉu. cã biÕt kh«ng? lµ c©u ®èi tho¹i ®¾t nhÊt . thêi «ng cña t¸c gi¶.T/d: Kh¾c ho¹ thªm tÝnh chÊt v« l¬ng t©m. . ®Æt 2 c¶nh tr¸i ngîc nh thÕ gäi lµ biÖn ph¸n t¬ng ph¶n.Ngåi chÔm chÖn trªn sËp.ViÖc lµm: ®¸nh bµi: .

cã t×nh c¶m yªu ghÐt ph©n minh. + HS ®iÒn b¶ng TK ë IV. nhÊt lµ ®èi tho¹i. kh¾c ho¹ t×nh c¶m nh©n vËt b»ng nhiÒu h×nh thøc ng«n ng÷. em 110 ¬ng ai o¸n cña t¸c gi¶.Gäi HS ®äc ghi nhí (sgk ) . . + Trao ®æi theo nhãm.ND: Ph¶n ¶nh cuéc sèng ¨n ch¬i hëng l¹c v« tr¸ch nhiÖm cña kÎ cÇm quyÒn vµ c¶nh sèng c¬ cùc thª th¶m cña ngêi d©n trong XH xa. . . => T¸c gi¶ lµ ngêi am hiÓu hiÖn thùc ®êi sèng.HS ®äc ghi nhí. t/83) .ý nghÜa : ThÓ hiÖn t×nh c¶m nh©n ®¹o cña t¸c gi¶.Cho HS ®iÒn vµo b¶ng thèng kÕ ë bµi tËp 1 ( 83 ) ? Qua ng«n ng÷ ®èi tho¹i cña quan phñ.T« ®Ëm b¶n chÊt vµ th¸i ®é cña lò quan l¹i .§o¹n truyÖn cã vai trß më nót. . cã tinh thÇn nh©n ®¹o .Lªn ¸n kÎ cÇm quyÒn thê ¬ v« tr¸ch nhiÖm víi tÝnh m¹ng d©n thêng.nghÜa g×? híng dÉn HS thùc hiÖn phÇn GN ? Theo em nÐt ®Æc s¾c nhÊt vÒ nghÖ thuËt kÓ chuyÖn cña t¸c gi¶ trong truyÖn lµ g×? ? c¶m nhËn cña em vÒ néi dung ph¶n ¸nh cña truyÖn? ? Néi dung t tëng cña truyÖn cho em hiÓu g× vÒ nhµ v¨n Ph¹m Duy Tèn. . LuyÖn tËp bµi tËp 1( sgk/83 ) + HS tù nhËn xÐt .NT: X©y dùng. .Dïng biÖn ph¸p t¬ng ph¶n ®Ó kh¾c ho¹ nh©n vËt lµm næi bËt tinh thÇn cña t¸c * Ghi nhí: (SGKphÈm.

Häc bµi vµ so¹n bµi “C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch” . lËp dµn ý. Gi¸ trÞ Êy ®îc lµm râ sù t¬ng ph¶n. 3./. Híng dÉn vÒ nhµ: . viÕt bµi v¨n. ®Æc s¾c NT? a.BiÕt ®îc nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý vµ nh÷ng lçi cÇn tr¸nh trong lóc lµm bµi. ND ph¶n ¸nh hiÖn thùc: Ph¶n ¸nh cuéc sèng ¨n ch¬i hëng l¹c vé tr¸ch nhiÖm cña kÎ cÇm quyÒn vµ c¶nh sèng c¬ cùc thª th¶m cña ngêi d©n trong x· héi cò. vÒ tªn truyÖn : “ Sèng chÕt mÆc bay”? 3. tÝnh m¹ng cña ngêi d©n víi cuéc sèng ¨n ch¬i xa ®o¹ cña bän quan l¹i mµ kÎ ®øng ®Çu ë ®©y lµ tªn quan phñ “lßng lang d¹ thó”. Gi¸ trÞ nh©n ®¹o: t¸c phÈm thÓ hiÖn niÒm sãt th¬ng cña t¸c gi¶ tríc cuéc sèng lÇm than. b. 4. 2. t×m ý. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: .PhÇn: 111 . thÓ hiÖn râ nhÊt NhËn xÐt vÒ mqh gi÷a sù v« tr¸ch nhiÖm ng«n ng÷ vµ tÝnh c¸ch ®Õn mÊt hÕt nh©n nh©n vËt? tÝnh cña bän quan l¹i ? Em cã suy nghÜ g× ngµy xa. .. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.N¾m ®îc c¸ch thøc cô thÓ trong viÖc lµm bµi LL gi¶i thÝch.. Cñng cè: ? C¶m nhËn cña em vÒ gi¸ trÞ cña truyÖn “ sèng chÕt mÆc bay” trªn c¸c diÖn: ND ph¶n ¸nh hiÖn thùc. ®éc lËp hoµn toµn gi÷a cuéc sèng. VÒ t tëng: .TiÕp tôc rÌn kü n¨ng t×m hiÓu ®Ò. c¬ cùc cña ngêi d©n vµ chÕ ®é phong kiÕn. KiÕn thøc träng t©m: .VÒ nhµ tr¶ lêi c©u hái: H·y gi¶i thÝch v× sao Ph¹m Duy Tèn l¹i lÊy nhan ®Ò truyÖn lµ “ sèng chÕt mÆc bay”? . tè c¸o ®èi víi th¸i ®é v« tr¸ch nhiÖm cña bän quan l¹i víi tÝnh mÖnh cña d©n thêng. ND nh©n ®¹o.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.thÊy tÝnh chÊt cña ®èi víi m¹ng sèng cña nh÷ng ngêi ®ã ntn? nd. TiÕt 107: C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch A. VÒ kÜ n¨ng: . B.

trÝ tuÖ. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t . båi dìng t tëng. KiÓm tra: . . suy nghÜ liªn TN? hÖ víi ¸c c©u CD. * §Ò bµi (sgk/84 ) .. Bµi míi: Giíi thiÖu: Còng nh lËp luËn chøng minh.ND: C©u tôc ng÷ : cÇu g×? GV. 2.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. h·y 1.Nªu vÊn ®Ò.GV: B¶ng phô. ®¹o lÝ. phÈm chÊt. ®äc ®Çy ®ñ cña cÇu s¸ch b¸o. C¸c bíc lµm bµi (sgk/84) ta cã c©u tôc ng÷ : “ lËp luËn gi¶i §i mét ngµy ®µng häc thÝch: mét sµng kh«n”. E. ThiÕt bÞ d¹y häc: . ? Qua ®©y em cã -T×m hiÓu nghÜa tõng thÓ rót ra kÕt luËn tõ ng÷. tr¶ lêi c©u .Tra tõ ®iÓn.Suy nghÜ.ThÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? .KiÓu bµi: Gi¶i thÝch ? §Ò bµi ®Æt ra yªu hái theo yªu cÇu cña . Ph¬ng ph¸p: . quan hÖ. tõng vÕ 112 . hái ngêi nghÜa chÝnh x¸c vµ hiÓu biÕt h¬n. ®µng häc 1 sµng nghÜa bãng vµ ý kh«n kh«ng? V× nghÜa s©u xa cña sao? c©u TN. §Ó lÇm ®îc bµi v¨n nghÞ luËn gi¶i thÝch th× chóng ta còng ph¶i n¾m ®îc c¸c c¸ch c¬ b¶n ®Ó lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch. th¶o luËn nhãm. Bµi h«m nay chóng ta sÏ n¾m ®îc kü n¨ng nµy. TN t¬ng tù. ? Theo em ngêi lµm ND c©u TN. ? VËy lµm thÕ nµo ®Ó t×m ®îc ý . t×nh c¶m cho can ngêi. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. cÇn ®îc gi¶i thÝch nh»m n©ng cao nhËn thøc.C..Gäi HS ®äc ®Ò bµi + HS ®äc ®Ò bµi: Nd I. thuyÕt tr×nh.§A: Gi¶i thÝch trong v¨n nghÞ luËn lµ lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ t tëng. T×m hiÓu ®Ò gi¶i thÝch néi dung vµ t×m ý : c©u TN ®ã. . D. bµi cã cÇn gi¶i thÝch Ngêi lµm bµi cÇn gi¶i t¹i sao ®i 1 ngµy thÝch nghÜa ®en. “ §i 1 ngµy ®µng häc + Yªu cÇu gi¶i thÝch mét sµng kh«n”.

NghÜa ®en nghÜa sau cña c©u . thêi gian vµ ®o trÝ kh«n. .g× vÒ viÖc t×m hiÓu ®Ò vµ t×m ý cho mét bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch? . ? Theo em bµi v¨n gi¶i thÝch cã nªn gåm 3 phÇn chÝnh gièng nh bµi v¨n chøng minh kh«ng? V× sao? ? PhÇn më bµi trong bµi tËp luËn GT cÇn ph¶i ®¹t yªu cÇu g×? ? PhÇn th©n bµi ph¶i lµm nh÷ng nhiÖm vô g×? §Ó lµm cho ý nghÜa c©u TN trªn trë nªn dÔ hiÓu ®èi víi ngêi ®äc.PhÇn th©n bµi lµm b. . m¹ch l¹c.GV nhÊn m¹nh tÇm quan träng cña bíc t×m hiÓu ®Ò vµ t×m ý cho mét bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch. . ngêi nghe th× theo em nªn s¾p xÕp nh÷ng ý ®· t×m ®îc theo thø tù nµo? c©u( nghÜa ®en.Giíi thiÖu c©u TN vµ ph¬ng híng gi¶i -PhÇn më bµi cÇn giíi thÝch ( C©u TN ®óc thiÖu ®iÒu cÇn gi¶i kÕt KN. nghÜa bãng. 3 HS ). .nghÜa bãng TN.NghÜa më réng + NghÜa ®en: §i 1 ngµy ®µng nghÜa lµ g×? Mét sµng kh«n lµ g×? C¸ch ®o kh«ng gian. hiÓu biÕt ). nghÜa më réng) + Trao ®æi. thÓ hiÖn thÝch vµ p2 gîi nhu kh¸t väng ®i nhiÒu cÇu ®îc hiÓu ( ph¬ng n¬i ®Ó më réng híng gi¶i thÝch ). nghÜa bãng.Bµi v¨n gi¶i thÝch còng cÇn bè côc theo 3 phÇn chÝnh v× nh vËy bµi v¨n míi râ a. kiÕn thøc b»ng “ ngµy” b»ng “ sµng” cã g× ®Æc biÖt? + NghÜa bãng” §i ®©y ®ã sÏ më réng ®îc tÇm hiÓu biÕt sÏ 113 . th¶o luËn 2. .GV tæ chøc cho HS th¶o luËn nhanh c¸c c©u hái t×m hiÓu c¸ch lËp dµn bµi cho bµi GT. LËp dµn bµi: nhãm nhá ( 2. . Më bµi: rµng. Th©n bµi: nhiÖm vô GT nghÜa Gi¶i thÝch ®en.

§èi lËp hoµn c¶nh víi ý thøc.? PhÇn kÕt bµi trong bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ph¶i lµm nhiÖm vô g×? ? Em cã thÓ rót ra kÕt luËn g× vÒ viÖc lËp dµn bµi cho mét bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch? . Nh×n tõ chung ®Õn riªng c. .GV lu ý: C¸c em cã thÓ thùc hiÖn phÇn më bµi b»ng nhiÒu c¸ch. häc hái. c. . §i th¼ng vµo vÊn ®Ò . + HS ®äc sgk ( 3 ®o¹n më bµi/85 ) +C¸c ®o¹n v¨n ®Òu ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ®Ò bµi lËp luËn GT ( ®Òu giíi thiÖu ®îc ®iÒu cÇn gt vµ ®Þnh híng gi¶i thÝch ). ViÕt bµi: a. . b. ViÕt phÇn më bµi.PhÇn kÕt bµi ph¶i nªu ®îc ý nghÜa cña c©u TN ®èi víi mäi ngêi ngµy xa còng nh ngµy nay. Nhng ph¶i ®¶m b¶o nªu ®îc ®iÒu cÇn gi¶i thÝch + HS viÕt vµ tr×nh 114 kh«n ngoan tõng tr¶i h¬n. . . + Cã nhiÒu c¸ch më bµi cho bµi lËp luËn gt.ý nghÜa cña vÊn ®Ò gi¶i thÝch. ViÕt kÕt bµi. ViÕt ®o¹n phÇn th©n bµi. + NghÜa s©u: C©u TN kh«ng chØ ®óc kÕt 1 kinh nghiÖm mµ cßn thÓ hiÖn c¸i khao kh¸t l©u ®êi cña ngêi n«ng d©n xa muèn ®îc ®i ra khái nhµ. KÕt bµi: . khái lµng ®Ó më réng tÇm hiÓu biÕt. Cau TN ®óc kÕt 1 KN: NÕu muèn hiÓu biÕt réng cÇn ph¶i giao lùc.Cho HS ®äc c¸c ®o¹n më bµi trong sgk/85 ? Theo em c¸c ®o¹n më bµi nµy cã ®¸p øng yªu cÇu cña ®Ò bµi lËp luËn GT kh«ng? ? Nh vËy ®èi víi mçi bµi v¨n cã ph¶i chØ cã 1 c¸ch më bµi duy nhÊt kh«ng? .Rót ra kÕt luËn ( theo ®iÓm 2 phÇn ghi nhí ) sgk/86. 3.

ThËt vËy. ®óng vËy. + Rót ra kÕt luËn . . 115 ? NÕu sö dông mét c¸ch më bµi kh¸c th× cã thÓ viÕt c¸c ®o¹n cña phÇn Th©n bµi y nh trong sgk kh«ng? V× sao? Qua ®ã em rót ra KL g×? + Cho HS ®äc phÇn kÕt bµi ? Theo em phÇn kÕt bµi trªn ®· cho thÊy râ lµ vÊn ®Ò ®· ®îc gi¶i thÝch xong cha? ? Ngoµi c¸ch kÕt theo sgk víi ®Ò bµi trªn cßn cã thÓ kÕt . v× ®o¹n cña phÇn TB cßn ph¶i phï hîp víi ®o¹n phÇn më b¶i ®Ó bµi v¨n thµnh 1 thÓ thèng nhÊt => Mçi c¸ch më bµi sÏ cã phÇn TB thÝch hîp.Gi¶i thÝch nghÜa bãng.söa ch÷a: ... . §äc .Kh«ng. ? ngoµi 3 c¸ch trªn em cã thÓ viÕt ®o¹n më bµi theo c¸ch nµo kh¸c? .PhÇn kÕt bµi trªn ®· cho thÊy vÊn ®Ò ®· ®îc gi¶i thÝch xong. tr¶ lêi c©u hái.Cho HS ®äc c¸c ®o¹n th©n bµi kh¸c nhau trong sgk vµ nªu c©u hái. GT nghÜa bãng -> liªn hÖ. 4.vµ ®Þnh híng GT.§äc sgk( trang 85.* Ghi nhí: ( sgk/86 ) ng cÇn chó ý thÝch hîp víi phÇn MB vµ th©n bµi. nghÜa më réng ntn? bµy . tr¶ lêi c©u hái theo hd cña GV.Gi¶i thÝch nghÜa ®en: GT nghÜa cñatõng tõ ng÷ råi gi¶i thÝch nghÜa ®en cña c¶ c©u cña toµn nhËn ®Þnh. + §äc.Cã thÓ cã nhiÒu c¸ch kÕt bµi kh¸c nhau nh. ? Lµm thÕ nµo ®Ó ®o¹n ®Çu tiªn cña TB liªn kÕt ®îc víi ®o¹n tríc ®ã? Ngoµi nh÷ng c¸ch nãi nh “ ThËt vËy” cã c¸ch nµo kh¸c n÷a kh«ng? ? Qua c¸c ®o¹n v¨n em thÊy nªn viÕt ®o¹n gt nghÜa ®en. 86 ) 3 ®o¹n TB. nghÜa bãng.Gi¶i thÝch nghÜa s©u: . -Dïng c¸c ph¬ng tiÖn liªn kÕt ( c¸c tõ ng÷ liªn kÕt ). .

trong sgk). söa h¬n n÷a.GV nªu yªu cÇu cña + HS viÕt ®o¹n v¨n ra II.Sö dông c¸c c¸c lËp luËn gi¶i thÝch phï hîp. nªu kh«ng chöa. ( sgk/86) . Cñng cè: . mÏ. bµi b»ng c¸ch nµo? Qua ®ã em rót ra kÕt luËng×? ? §äc l¹i vµ cho biÕt 3 phÇn ®· phï hîp? ? Nh vËy khi viÕt bµi v¨n lËp luËn gt cÇn ph¶i lu ý ®iÒu g×? + §äc l¹i vµ nhËn xÐt 116 .. Ngµy nay. lêi v¨n gt cÇn s¸ng sña. . ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 6 – v¨n lËp luËn gi¶i thÝch(Lµm ë nhµ) A. 3.Häc bµi vµ hoµn thiÖn viÕt bµi theo ®Ò bµi trªn. . trong 1 XH -Gäi 1. con ngêi ( Kh¸c víi phÇn kÕt ®· cÇn ®i ®Ó häc.C¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn gi¶ thÝch.Cñng cè nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸ch lµm bµi v¨n LL gi¶i thÝch. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh. Ngµy xa. ../.2 HS tr×nh ®ang ph¸t triÓn m¹nh bµy ®o¹n v¨n..em thÊy cã c¸c bíc nµo lµ quan trong? V× sao? 4. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. cÇn ph¶i ®i nhiÒu h¬n bæ sung n÷a ®Ó häc nhiÒu . muèn ®Êt níc m×nh. TiÕt 108: LuyÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch..§äc ghi nhí. b¶n th©n m×nh bÞ bá r¬i l¹i phÝa sau.So¹n bµi “LuÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch”. gi÷a c¸c phÇn.GV nhËn xÐt.. Híng dÉn vÒ nhµ: . con ngêi l¹i cµng . LuyÖn tËp: phÇn LT vë ? h·y viÕt 1 ®o¹nv¨n VD: §i . .Cho HS ®äc ghi nhí . c¸c ®o¹n cÇn cã liªn kÕt.kh«n lµ 1 phÇn kÕt bµi cho ch©n lÝ kh«ng bao giê ®Ò bµi trªn? cò.Cho HS nhËn xÐt.

Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. Bµi míi: A. KiÓm tra: . bµi v¨n lËp luËn gi¶i hiÓu vÊn ®Ò gt.§Ò yªu cÇu gi¶i thÝch I. B.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. VÒ t tëng: . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.Nªu vÊn ®Ò. .ThÓ hiÖn n¨ng lùc lµm v¨n lËp luËn gi¶i thÝch qua viÖc tËp lµm bµi v¨n cô thÓ ( ë nhµ ).§A: Gåm 4 bíc: 1) Tìm hieåu ñeà vaø tìm yù.) h·y gi¶i thÝch ND thÝch c©u nãi ®ã. LuÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch: Giíi thiÖu: Treân cô sôû ñaõ chuaån bò baøi kyõ ôû nhaø. §Ò bµi: Mét nhµ ( b¶ng phô ) v¨n cã nãi: “ S¸ch lµ + Cho HS ®äc ®Ò bµi ngän ®Ìn s¸ng bÊt ? h·y nh¾c l¹i yªu cÇu + Nh¾c l¹i lÝ thuyÕt: diÖt cña trÝ tuÖ con cña bíc t×m hiÓu ®Ò t×m hiÓu ®Ò (t×m ngêi”. 4) §äc vµ söa bµi.Khi lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ph¶i qua nh÷ng bíc nµo? .. ? §Ò bµi yªu cÇu gi¶i . T×m hiÓu ®Ò.GV: B¶ng phô. KiÕn thøc träng t©m: . E. 2. . 1 ý kiÕn vÒ 1 vÊn ®Ò quen thuéc víi ®êi sèng c¸c em .. 3) Vieát baøi. baây giôø caùc em phaûi vaän duïng nhöõng hieåu bieát ñaõ hoïc veà laäp luaän giaûi thích ñeå coá gaéng laøm saùng toû noäi dung caàn noùi sau : “ Saùch laø ngoïn ñeøn saùng baát dieät cuûa con ngöôøi” Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t + GV chÐp ®Ò bµi + §äc ®Ò bµi.2) Laäp daøn baøi.. VÒ kÜ n¨ng: . thÝch vÊn ®Ò g×? 1 c©u nãi ( trùc tiÕp ) t×m ý : Lµm thÕ nµo em nhËn vµ g¸n tiÕp gi¶i thÝch ra ®iÒu ®ã? vai trß cña s¸ch ®èi víi trÝ tuÖ con ngêi.. th¶o luËn nhãm. 2. D. ThiÕt bÞ d¹y häc: .PhÇn: C.Cñng cè ®îc nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo viÖc lµm 1 bµi v¨n gi¶i thÝch cho 1 nhËn ®Þnh.C¨n cø vµo mÖnh lÖnh cña ®Ò. tõ ng÷ 117 . Ph¬ng ph¸p: . 3. thuyÕt tr×nh.

Giíi thiÖu vÊn ®Ò gi¶i thÝch ( c©u nãi ) . * Gi¶i thÝch c¬ së cña II.3 HS) dùa trªn ND ®· chuÈn bÞ. nhËn xÐt.Gi¶i thÝch sù vËn dông ch©n lÝ ®îc nªu trong c©u nãi. . . ®a con ngêi ra khái tèi t¨m cña sù kh«ng hiÓu biÕt .S¸ch chøa ®ùng trÝ tuÖ cña con ngêi. LËp dµn ý: 1. -V× sao trÝ tuÖ con ngêi khi ®a ®a vµo trang s¸ch l¹i trë thµnh nguån ¸nh s¸ng kh«ng bao giê t¾t? + HS th¶o luËn nhãm nhá( 2.Gi¶i thÝch ý nghÜa c©u nãi. . .S¸ch lµ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt: Ngän ®Ìn s¸ng kh«ng bao giê t¾t. Më bµi: .? Em hiÓu g× vÒ h×nh ¶nh “ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt” ? VËy nghÜa bãng cña h×nh ¶nh nµy lµ g×? ? §Ó ®¹t ®îc yªu cÇu gi¶i thÝch ®· nªu trªn. trong ®Ó ®Ó nhËn ra yªu cÇu ( h·y gi¶i thÝch.Gi¶i thÝch c¬ së cña c©u nãi. 3. + Cho HS nhËn xÐt. . a. bµi lµm ngoµi nh÷ng ý trªn em cã híng t×m ý kh¸c n÷a kh«ng? ? Nh¾c l¹i bè côc cña bµi v¨n lËp luËn GT? ? Víi ®Ò bµi trªn em thÊy cÇn ph¶i s¾p xÕp c¸c ý ntn ®Ó viÖc gi¶i thÝch trë nªn hîp lÝ. + Tr×nh bµy ý kiÕn. b.S¸ch lµ nguån s¸ng bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngêi. tinh hoa cña hiÓu biÕt ). bæ sung + GV bæ sung. Më bµi: 2. chÆt chÏ vµ dÔ hiÓu ®èi víi ngêi ®äc.Vai trß cña s¸ch. kÕt bµi: 118 .Ngän ®Ìn s¸ng kh«ng bao giê t¾t. Th©n bµi: . ngêi nghe? +Tæ chøc cho HS trao ®æi vµ tr×nh bµy. ( TrÝ tuÖ: Tinh tuý. . Th©n bµi * Gi¶i thÝch ý nghÜa cña c©u nãi . s¸ch lµ ngän ®Ìn bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngêi).S¸ch lµ ngän ®Ìn s¸ng: Ngän ®Ìn räi chiÕu soi ®êng.

3 HS ®äc ®o¹n c©u nãi: . hiÓu vµ lµm theo s¸ch. bµi: 119 . . .Gäi 2 .CÇn tiÕp nhËn ¸nh s¸ng trÝ tuÖ.CÇn chän s¸ch tèt.CÇn ph¶i ch¨m ®äc s¸ch ®Ó hiÓu biÕt nhiÒu h¬n.? Nh¾c l¹i c¸c c¸ch më b¶i cña bµi lËp luËn gi¶i thÝch? ? h·y viÕt ®o¹n më bµi cho ®Ò v¨n trªn? . + §ã lµ ®iÒu ®îc nhiÒu ngêi thõa nhËn *Gi¶i thÝch sù vËn dông ch©n lÝ ®îc nªu trong c©u nãi: .Nh¾c l¹i 3 c¸ch më III.Kh«ng thÓ nãi mäi cuèn s¸ch ®Òu lµ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngêi nhng nh÷ng cuèn s¸ch cã gi¸ trÞ th× ®óng nhthÕ v×: + §ã lµ nh÷ng cuèn s¸ch ghi l¹i nh÷ng hiÓu biÕt quý gi¸ nhÊt mµ con ngêi th©u tãm ®îc trong mäi lÜnh vùc. IV.§äc ®o¹n v¨n tù viÕt. ViÕt ®o¹n v¨n: bµi + Chän lùa 1 c¸ch më bµi. §äc vµ söa . sèng tèt h¬n. => kÕt bµi . ¸nh s¸ng Êy cña trÝ tuÖ sÏ ®îc truyÒn l¹i cho ®êi sau. Nhê cã s¸ch.ý nghÜa cña vÊn ®Ò gi¶i thÝch. viÕt ®o¹n më bµi theo yªu cÇu cña GV. s¸ch hay ®Ó häc . + Nh÷ng hiÓu biÕt ®îc s¸ch ghi l¹i cã Ých cho mäi thêi ®¹i.

.GV nhËn xÐt. Trieån khai ñeà : ( Vì laø baøi laøm ôû nhaø neân giaùo vieân caàn giaûi thích . bæ sung. ngêi nghe chÊp nhËn? 4. liªn kÕt. ng÷ ph¸p.NhËn xÐt bµi lµm cña . bæ sung söa ch÷a. xÐt. VÒ kiÕn thøc: 120 .Lµm thÕ nµo ®Ó tèt gç vµ tèt c¶ níc s¬n? . TIẾT 109: NH÷ng trß lè hay lµ Va-Ren vµ Phan Béi Ch©u (TiÕt 1) (NguyÕn ¸i Quèc) A./. . .v¨n . B. Phan Béi Ch©u”. II .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. Lµm v¨n cã m¹ch l¹c.Khi lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ngoµi n¾m ®îc c¸c bíc th× chuÝng ta cµn ph¶i lµm giµ ®Ó bµi v¨n ®îc ngêi ®äc..Tèt gç lµ g×? . Cñng cè: ..V× sao cã tèt gç råi th× kh«ng cÇn níc s¬n tèt n÷a? (noäp sau 1 tuaàn) Yªu cÇu: Häc sinh c¬ b¶n gi¶i thÝch ®îc c¸c ý. Híng dÉn vÒ nhµ: . ViÕt ®óng chÝnh t¶. So¹n bµi : “Nh÷ng trß lè . ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 6 – v¨n lËp luËn gi¶i thÝch: (Lµm ë nhµ) I Muïc tieâu caàn ñaït: Giuùp hoïc sinh vaän duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc truyeàn ñaït veà theå loaïi vaên giaûi thích. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Böôùc ñaàu bieát vaän duïng nhöõng lyù leõ trong ñôøi soáng ñeå trình baøy moät vaán ñeà. 3.Tèt níc s¬n lµ g×? . höôùng daãn tröôùc ) Ñeà bµi: Em h·y gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: “tèt gç h¬n tèt níc s¬n” Gîi ý: Dµn ý: . VËn dông tèt c¸c c¸ch lËp luËn gi¶i thÝch.Thùc hiÖn ®îc c¸c bíc t¹o lËp v¨n b¶n.Tæ chøc cho HS nhËn b¹n.V× sao tèt gç h¬n tèt níc s¬n? .

§äc v¨n b¶n: hµi híc. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. vËt qua ng«n ng÷ ®èi H3: VÒ chuyÖn. VÒ t tëng: . gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.Yªu cÇu:. E.Nghe I. B. nhÊn m¹nh mét xiÕt sè c©u c¶m th¸n. tÝnh chiÕn ®Êu m¹nh mÏ cña ngßi bót NguyÔn ¸i Quèc 2. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t . TiÕp xóc v¨n b¶n..Chøng minh: -Quan ®i hé ®ª -> Ch¬i bµi .( dÉn chøng) 2.Gi¸o dôc cho c¸c em cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi viÖc mµ B¸c thÓ hiÖn trong v¨n b¶n. -> 121 .vÊn ®¸p.. KiÕn thøc träng t©m: .§å dïng sang träng-> kÎ hÇu ngêi h¹ . . .Say mª®¸nh bµi. . ®îc cö sang lµm toµn quyÒn §D nhËn chøc cã tuyªn bè sÏ quan t©m tíi vô PBC vµ ngay lËp tøc NAQ viÕt t¸c phÈm nµy ®Ó gîi bµy thùc chÊt dèi tr¸. 3.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.1. lè bÞch cña varen. Bµi míi: Giíi thiÖu: Gi¸o viªn tãm t¾t sù kiÖn PBC bÞ b¾t-> Va-ren vèn lµ 1 ®¶ng viªn § XH Ph¸p. t¸ng tËn l¬ng t©m.Nªu vÊn ®Ò.Híng dÉn ®äc v¨n . VÒ kÜ n¨ng: . biÕt lªn ¸n th¸i ®é cña Varen.RÌn kÜ n¨ng ®äc vµ ph©n tÝch thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn.HiÓu ®îc lßng yªu níc. thÓ H2: «i thËt lµ -> b¶n hiÖn râ tÝnh c¸ch nh©n th©n «ng. ThiÕt bÞ d¹y häc: ...Gióp Hs hiÓu ®îc gi¸ trÞ cña ®o¹n v¨n trong viÖc kh¾c ho¹ s¾c nÐt hai nh©n vËt Va ren vµ Phan Béi Ch©u víi hai tÝnh c¸ch. C. Ph¬ng ph¸p: . ®¹i diÖn cho hai lùc lîng x· héi: phi nghÜa vµ chÝnh nghÜa. cña thùc d©n Ph¸p vµ tinh thÇn kh©m phôc nhµ yªu níc Phan Béi Ch©u ë thêi k× nµy nãi riªng vµ trong cuéc sèng ngµy nay nãi chung. Chó ý lêi kÓ võa .GV: B¶ng phô. thùc d©n Ph¸p vµ nh©n d©n ViÖt Nam hoµn toµn ®èi lËp nhau trªn ®Êt níc ta thêi Ph¸p thuéc. D.PhÇn II... KiÓm tra 15 phót : ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n chøng minh r»ng “ tªn quan phô mÉu trong “ sèng chÕt mÆc bay” (Ph¹m Duy Tèn) Lµ mét tªn quan v« tr¸ch nhiÖm.§äc v¨n b¶n b¶n: b×nh th¶n võa dÝ dám H1: Do søc Ðp -> rªn 1.

ren b¶n.HS dùa vµo chó thÝch a vµ 2 sgk/92 ®Ó tr¶ lêi ..8.Phan Béi Ch©u lµ . .Híng dÉn HS t×m hiÓuCT? ? Dùa vµo chó thÝch * vµ hiÓu biÕt cña b¶n th©n h·y nªu nh÷ng nÐt c¬ b¶n nhÊt vÒ t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm? ? Em biÕt g× vÒ 2 nh©n vËt ®îc nãi ®Õn trong v¨n b¶n? ? V¨n b¶n ®îc viÕt theo ph¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh nµo? H×nh thøc truyÖn ng¾n nµy cã g× ®Æc biÖt? .Tõ ®Çu -> “ Trong .GV nhËn xÐt.Tãm t¾t ng¾n gän ND v¨n b¶n.Tõ ®Çu -> “ Trong tï”: Giíi thiÖu vÒ Va Ren vµ Phan Béi Ch©u .Cßn l¹i: Cuéc gÆp gì gi÷a Va ren vµ PB Ch©u II.Va .Va .Ph¬ng thøc tù sù. T×m hiÓu chó thÝch: a.Gäi 2. . . ? Tãm t¾t v¨n b¶n? .10.3 HS ®äc v¨nb¶n.Theo dâi.H×nh thøc gièng nh mét bµi kÝ sù nhng thùc tÕ lµ 1 c©u c. . nhËn xÐt .V¨n b¶n: .§äc thÇm.Cho HS ®äc thÇm ®o¹n 1 cña v¨n b¶n ? Tãm t¾t ND chÝnh cña ®o¹n v¨n b¶n em võa ®äc ? PhÇn ®Çu cña VB ®· giíi thiÖu ntn vÒ 2 122 . sang VN: .Cho HS nhËn xÐt. Bè côc : 2 phÇn .9.Cßn l¹i: Cuéc gÆp + T×m bè côc cña gì gi÷a Va ren vµ v¨n b¶n: PB Ch©u . ViÖc Va . ? TruyÖn chia lµm mÊy phÇn? T×m néi dung chÝnh cña mçi phÇn? hÕt . T¸c gi¶: NguyÔn AÝ Quèc (1890.19 Ch©u .Ph¬ng thøc tù sù. .Phan Béi Ch©u lµ 2. söa ch÷a nh÷ng ®o¹n. c©u HS ®äc cha chuÈn x¸c. . T¸c gi¶ NAQ ( tªn gäi cña HCM tõ 1919 -> 1945 .ViÕt sau khi PBC bÞ b¾at cãc ngµy 18 /06/1925 ë TQ.tho¹i.1969) b.13. tãm t¾t b¶n: ®o¹n ®Çu cña v¨n 1.ren lµ toµn quyÒn Ph¸p t¹i §«ng quyÒn Ph¸p t¹i §«ng D¬ng tõ 1925 D¬ng tõ 1925 . Ph©n tÝch v¨n .ren lµ toµn .16.Tr×nh bµy theo sgk ( trang 92 phÇn chó thÝch * ).Gi¶i thÝch c¸c tõ tï”: Giíi thiÖu vÒ Va khã: Ren vµ Phan Béi 3.. . . . Tõ khã: chuyÖn tëng tîng 3.15.Yªu cÇu Hs gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã theo SGK.

/. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Em thö h×nh dung vµ miªu t¶ diÖn m¹o nh©n vËt nµy? 4.. Híng dÉn vÒ nhµ: . muèn lÊy lßng d luËn. . thùc d©n Ph¸p vµ nh©n d©n ViÖt Nam hoµn toµn ®èi lËp nhau trªn ®Êt níc ta thêi Ph¸p thuéc. muèn lÊy lßng d luËn.ren míi nhËn thøc. Cñng cè: ..Häc bµi vµ so¹n tiÕp bµi tiÕt 2... . VÒ kiÕn thøc: .ren míi nhËn thøc.nh©n vËt trong truyÖn? Em nhËn ra ®iÒu g× gi÷a 2 nh©n vËt ngay tõ ®Çu v¨n b¶n? ? LÝ do g× khiÕn Va ren høa sang VN ch¨m sãc PBC? ? T¸c gi¶ ®· b×nh luËn ntn vÒ viÖc nµy? Em hiÓu g× vÒ th¸i ®éc cña t¸c gi¶ qua c¸ch b×nh luËn Êy? NhËn xÐt giäng kÓ ? Nh vËy..Gieo th¸i ®é ngê vùc vÒ lêi høa ®ã.lµm sao” -> th¸i ®é ngê vùc kh«ng tim vê thiÖn chÝ cña Va . ®¹i diÖn cho hai lùc lîng x· héi: phi nghÜa vµ chÝnh nghÜa..“«ng høa. ®o¹n më ®Çu truyÖn theo em cã ý nghÜa g×? GV: Qua 1 sè chi tiÕt ë phÇn ®Çu ta thÊy tªn toµn quyÒn ®· thùc hiÖn trß lè ®Çu tiªn tríc d luËn réng r·i ë Ph¸p ®Ó kiÕm thªm chót c¶m t×nh cña Ph¸p tríc khi sang nhËn chøc.ren sang VN cïng lêi høa cña «ng. l·nh tô pt yªu níc VN ®Çu thÕ kØ XX -> 2 nh©n vËt ®èi lËp nhau vÒ ®Þa vÞ x· héi. l·nh tô pt yªu níc VN ®Çu thÕ kØ XX -> 2 nh©n vËt ®èi lËp nhau vÒ ®Þa vÞ x· héi. 123 ..ren ( giong mØa mai ) => Lµ trã lè thø nhÊt nh»m kiÕm chót c¶m t×nh cña d luËn tríc lóc nhËn chøc.ren ( giong mØa mai ) . .C«ng luËn Ph¸p ®ßi hái Va .. ..lµm sao” -> th¸i ®é ngê vùc kh«ng tim vê thiÖn chÝ cña Va .TiÕp tôc gióp Hs hiÓu ®îc gi¸ trÞ cña ®o¹n v¨n trong viÖc kh¾c ho¹ s¾c nÐt hai nh©n vËt Va ren vµ Phan Béi Ch©u víi hai tÝnh c¸ch.Th«ng b¸o vÒ viÖc Va . .. TIẾT 112: Nh÷ng trß lè hay lµ Va-Ren vµ Phan Béi Ch©u (TiÕt 2) (NguyÕn ¸i Quèc) A. 3..“«ng høa.C«ng luËn Ph¸p ®ßi hái Va .

B.Em biÕt nh÷ng g× vÒ tªn toµn quyÒn Va-ren trø¬c khi sang §«ng D¬ng? 2. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. ... KiÓm tra: .ren vµ chuyÖn g×? gi÷a PBC: ? §©y lµ c©u chuyÖn Va . tÝnh chiÕn ®Êu m¹nh mÏ cña ngßi bót NguyÔn ¸i Quèc 2. theo dâi b»ng ®«i c¸nh ? Trong phÇn 2 t¸c cña trÝ tëng tîng. E..Giê tríc c¸c em ®· n¾m ®ù¬c nh÷ng nÐt nµo vÒ lai lÞch cña Varen vµ th¸i ®é cña h¾n khi sang ViÖt Nam. VÒ kÜ n¨ng: . 3.2.Cho HS ®äc phÇn 2 + §äc. C. C¨n cø vµo lêi v¨n sao? cña t¸c gi¶ “ Nhng chung ta h·y theo dâi. VÒ t tëng: .Nªu vÊn ®Ò. ThiÕt bÞ d¹y häc: . gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. D..ren . Th× h«m nay ta tiÕp tôc.PhÇn II.3.ren: lµ kÎ ph¶n 124 . Bµi míi: Giíi thiÖu: . sang VN: cña v¨n b¶n 2.Qua lêi kÓ vµ b×nh dùng 2 nh©n vËt luËn cña t¸c gi¶. Ph¬ng ph¸p: . theo mqh t¬ng ph¶. tr¶ lêi c©u hái. ViÖc Va . gi¶ tiÕp tôc x©y .§©y lµ chuyÖn tëng tîng cña t¸c gi¶? V× îng. KiÕn thøc träng t©m: . Va . cña thùc d©n Ph¸p vµ tinh thÇn kh©m phôc nhµ yªu níc Phan Béi Ch©u ë thêi k× nµy nãi riªng vµ trong cuéc sèng ngµy nay nãi chung.ren: cã thËt hay do tëng t.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. + Va . a.vÊn ®¸p. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t II.RÌn kÜ n¨ng ®äc vµ ph©n tÝch thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn. Cuéc gÆp gì ? §o¹n v¨n kÓ vÒ ..Gi¸o dôc cho c¸c em cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi viÖc mµ B¸c thÓ hiÖn trong v¨n b¶n.ren vµ PBC. Ph©n tÝch v¨n b¶n: 1. biÕt lªn ¸n th¸i ®é cña Varen.KÓ chuyÖn gÆp gì cña Va .GV: B¶ng phô.HiÓu ®îc lßng yªu níc.

ren ( ¤ng vµ t«i.ren khuyÖn PBC tõ bá lÝ tëng chung ( ®Ó mÆc ®Êy nh÷ng ý nghÜ phôc thï ).Qua cuéc ®èi tho¹i + Va -ren thao thao ®éc tho¹i.Varen lµ kÎ thùc dông. + PBC: Con ngêi ®· hi sinh c¶ gia ®×nh vµ cña c¶i v× ®Êt níc lµ bËc anh hïng. => Thùc chÊt lµ cuéc ®éc tho¹i cña Va . tay n»m chÆt tay) chØ nªn v× quyÒn lêi c¸ nh©n gièng nh Varen ( ®èt ch¸y nh÷ng c¸i minh t«n thê vµ t«n thê nh÷ng c¸i mµ m×nh tõng ®èt ch¸y ).ren thùc chÊt lµ kÎ ntn? ? Cïng b»ng nh÷ng lêi béi gia cÊp kÎ ruång bá qu¸ khø. Em h·y t×m nh÷ng chi tiÕt trong truyÖn chøng tá ®iÒu ®ã? t¸c dông cña c¸ch x©y dùng theo c¸ch ®èi lËp. ®ª tiÖn s½n sµng lµm mäi thø v× quyÒn lîi c¸ 125 . + PBC im lÆng. + Va .ren tuyªn bè th¶ PBC ( t«i ®em tù do ®Õn cho «ng ®©y ) víi c¸c ®iÒu kiÖn ( trung thµnh víi níc Ph¸p. hîp lùc víi níc Ph¸p. . . ruång bá lßng tin. chí xói giôc ®ång bµo næi lªn. h·y b¶o hä hîp t¸c víi ngêi Ph¸p.®èi lËp. ? Em nhËn thÊy Va . vÞ thiªn sø ®Êng x¶ th©n v× ®éc lËp. t¬ng ph¶n? Thùc ch©t cña cuéc trß chuyÖn gi÷a 2 nh©n vËt nµy lµ g×? ? Theo dâi nh÷ng lêi ®éc tho¹i cña Va ren h·y cho biÕt Va -ren ®· tuyªn bè vµ khuyªn Phan Béi Ch©u nh÷ng ®iÒu g×? ? b»ng chÝnh nh÷ng lêi kÓ cña m×nh Va ren ®· tù béc lé nh©n c¸ch b¶n chÊt cña y. + Va .ren tríc PBC. kÎ ph¶n béi nhôc nh·. b¾t tay víi Va . céng t¸c.

.. Em h·y t×m c¸c chi . + T×m chi tiÕt .. dèi tr¸ hÌn h¹. mµ cßn lµ trß lè ®¸ng ta thÊy PBC chØ : cêi. döng dng..... lè bÞch ®¹i diÖn cña TDP ph¶n ®éng ë §D. “nh×n Va-ren.. Phan Ch©u: Béi .kh«ng hiÓu n©u” ? Qua sù im lÆng cña -> Giäng ®iÖu hãm PBC vµ lêi b×nh cña hØnh. l¹ cha ! nh÷ng lêi nãi..v×... KH«ng ph¶i chuyÖn mµ thùc chÊt v× tù do cña PBC mµ lµ ®éc tho¹i gi÷a Va .. im lÆng hiÖn th¸i ®é.v× quyÒn lîi cña níc ren vµ PBC em thÊy Ph¸p -> trùc tiÕp lµ Va .Nhæ vµo mÆt Va-ren luËn ntn vÒ sù im => Th¸i ®é khinh bØ lÆng cña PBC? NhËn + T¸c gi¶ b×nh luËn: xÐt? Nhng..lµm cho Va-ren söng sèt. ®©y lµ g×? + Lêi høa ch¨m sãc PBC kh«ng chØ lµ lêi høa ? Trong khi Va-ren cø su«ng..ph©n råi tiÕp ®ã hµng tÝch hµng lo¹t nh÷ng biÓu .nh “ níc” ®æ l¸ khoai. ? T¸c gi¶ ®· b×nh .vµ im lÆng döng dng”. mØa mai. lè cuèi cïng cña + KÎ ph¶n béi lÝ tëng m×nh ntn? ®ª tiÖn ®i khuyªn b¶o §iÒu mµ t¸c gi¶ muèn kÎ trung thµnh víi lÝ tgiÔu cî. mØa mai ë ëng cao c¶ nhÊt. 126 => BÞp bîm.Lêi høa ch¨m sãc PBC ntn? thùc chÊt kh«ng ph¶i lµ sù gióp ®ì gãp phÇn PBC mµ lµ Ðp buéc PBC tõ bá lÝ tëng tõ bá d©n ? Qua cuéc trß téc m×nh.... thÊy Va -ren ®· béc lé râ thùc chÊt cña lêi høa ch¨m sãc PBC .ren ®· diÔn trß danh lêi cña Varen. 1 trß kÞp bîm thao thao bÊt tuyÖt.lÏ ®éc tho¹i ®ã em nh©n.MØm cêi mét c¸ch kÝn ®¸o.Nh×n Va-ren. b.. v« liªm sØ..§«i ngän r©u mÐp ngtiÕt ®ã vµ cho biÕt êi tï nhÕch lªn 1 chót th¸i ®é cña PBC lµ råi l¹i h¹ xuèng ngay. th¸i ®é g×? ....

+ Tù kh¸i qu¸t gi¸ trÞ ND . lµm t¨ng thªm ý nghÜa cña vÊn ®Ò.t¸c gi¶ vÒ sù im lÆng ®ã em thÊy g× vÒ khÝ ph¸ch t thÓ cña PBC tríc Varen? ? Trong khi thuyÕt gi¸o víi PBC vÒ c¸ch sèng cña m×nh. ®ã lµ niÒm kiªu h·nh ®¸ng kh©m phôc. tëng tîng trªn c¬ së sù thËt. gi¸ trÞ cña t¸c phÈm ®· ®îc n©ng lªn v× nã tiÕp tôc n©ng cao tÝnh c¸ch. kh«ng chÞu khuÊt phôc vµ hÕt søc kiªu h·nh.NT. III. Sö dông biÖn ph¸p t¬ng ph¶n ®èi lËp ®Ó kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch nh©n vËt => B¶n lÜnh kiªn cêng.C¸ch dÉn chuyÖn nh thÓ thËt hãm hØnh thó vÞ. .Híng dÉn HS tæng kÕt gi¸ trÞ cña v¨n b¶n ? Qua t×m hiÓu truyÖn em h·y kh¸i qu¸t nh÷ng gt h×nh thøc ®Æc s¾c vµ néi dung næi bËt cña VB? .GV híng dÉn HS kh¸ giái ? ë cuèi truyÖn t¸c gi¶ ghi thªm phÇn t¸i bót em h·y ®äc vµ cho biÕt gi¸ trÞ cña lêi t¸i bót? Cã ®iÒu g× thó vÞ trong sù phèi hîp gi÷a lêi kÕt vµ lêi t¸i bót? . + HS kh¸ giái suy nghÜa. bÊt khuÊt tríc kÎ thï. + TruyÖn cã thÓ dõng l¹i ë ®ã song cã thªm ®o¹n kÕt. Trong khi kh«ng nghe Va-ren thuyÕt gi¸o ta thÊy PBC còng v« cïng kiªu h·nh. Tæng kÕt: * Ghi nhí: (Sgk/95) 127 .Gi¸ trÞ cña lêi t¸i bót: Lêi t¸i bót nh bæ sung c¸ch thÓ hiÖn th¸i ®é cña PBC: Nhæ vµo mÆt kÎ thï. Em thÊy sù kh¸c nhau gi÷a 2 niÒm kiªu h·nh Êy lµ g×? ? Gi¶ sö truyÖn dõng l¹i ë c©u: “ Kh«ng hiÓu PBC” th× cã ®îc kh«ng? Vai trß cña ®o¹n kÕt lµ g×? . + ë PBC: Kiªu h·nh v× kiªn ®Þnh lÝ tëng yªu níc.NT: ViÕt truyÖn b»ng h cÊu.§ã lµ b¶n lÜnh cña 1 ngêi cm: kiªn cêng bÊt khuÊt. ®¸ng ®Ó cêi. th¸i ®é cña PBC tríc kÎ thï. .Trao ®æi nhãm nhá ®Ó tr¶ lêi: +ë Varen: Kiªu h·nh v× danh väng cña kÎ ®ª tiÖn. tr¶ lêi: . .Varen rÊt kiªu h·nh. tiªu biÓu cho khÝ ph¸c d©n téc ViÖt Nam.

bÞp bîm nh÷ng yÕu tè cã b¶n chÊt xÊu xa cña thùc. IV.®¶ kÝch viªn toµn quyÒn Va-ren víi c¸c hµnh ®éng lè bÞch cña h¾n.. Giäng v¨n hãm hØnh./.PBC nhµ yªu níc ®ang bÞ Ph¸p b¾t giam t¹i hµ Néi.Häc bµi vµ so¹n bµi: Dïng côm chñ – vÞ ®Ó më réng c©u.Nh÷ng trß lè trong phÈm nhan ®Ò cña t¸c phÈm ? C©u chuyÖn ®îc t. 4. LuyÖn tËp (TiÕp).Gi¶i thÝch nghÜa côm tõ “ nh÷ng trß lè” trong nhan ®Ò t¸c phÈm? -> Hµnh ®éng lè l¨ng. Híng dÉn vÒ nhµ: .PT§T ®ßi th¶ PBC .lµm næi chñ ®Ò t¸c phÈm.vÞ ®Ó më réng c©u: LuyÖn tËp (TiÕp theo) 128 . tè cã thË vµ yÕu tè t. §äc ghi nhí (sgk/95) ? Gi¶i thÝch nghÜa + Trao ®æi nhãm nhá. h·y chØ râ yªu Varen. . Cñng cè: .Gäi HS ®äc ghi nhí: .chÝnh lµ nh÷ng hµnh ëng tîng dùa trªn ®éng lè l¨ng. lè” trong nhan ®Ò t¸c . -ND: Ca ngîi nh©n c¸ch ca quý cña Phan Béi Ch©u. b¶n chÊt xÊu xa cña Varen ®îc che ®Ëy b»ng bé mÆt gi¶ t¹o. LuyÖn tËp: côm tõ “Nh÷ng trß tr¶ lêi c©u hái.Nh©n ëng tîng trong v¨n vËt Varen Toµn b¶n.yÕu tè thùc: .KÕt hîp ng«n ng÷ n. quyÒn. . 3. mØa mai.ChuyÖn tëng tîng: Cuéc tiÕp kiÕn gi÷a Varen vµ PBC. TIẾT 111: Dïng côm chñ. .vËt víi ng«n ng÷ ngêi kÓ.

côm TT.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. VÒ kÜ n¨ng: .A.GD ý thøc vËn dông kiÕn thøc vµo bµi tËp. ghi nhí.GV: B¶ng phô. D.. Lý thuyÕt: niÖm vµ c¸c trêng hîp dïng thøc ®· häc theo 1.vÞ ®Ó më réng c©u LuyÖn tËp (TiÕp theo) Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña ND cÇn ®¹t trß . . h«m nay thÇy gi¸o cïng c¸c em mét lÇn n÷a ®i kh¾c s©u l¹i kiÕn thøc ®ã b»ng tiÕt Dïng côm chñ. lµ: hîp dïng côm CV ®Ó më Khi nãi vµ viÕt cã réng c©u. vÞ.Nªu vÊn ®Ò. .Nh¾c l¹i kiÕn I. thÓ dïng nh÷ng + côm CV lµm CN côm tõ cã h×nh + Côm CN lµm VN thøc gièng c©u + Côm CV lµm phu ng÷ ®¬n b×nh thêng côm DT. ph©n tÝch c¸c côm chñ vÞ trong c©u vµ dïng c©u cã côm c-v. ThiÕt bÞ d¹y häc: .yªu cÇu HS nh¾c l¹i kh¸i . KiÕn thøc träng t©m: ..PhÇn B. E. KiÓm tra: .RÌn kü n¨ng nhËn diÖn.Nghe. 2. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: . B. thuyÕt tr×nh. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.ThÕ nµo lµ dïng côm C-V ®Ó më réng c©u? . Ph¬ng ph¸p: . C.GV nhÊn m¹nh c¸c trêng . côm §T gäi lµ côm C-V lµm thµnh phÇn c©u 129 . VÒ t tëng: . th¶o luËn nhãm. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.C¸c trêng hîp dïng côm chñ vÞ ®Ó më réng c©u? 2. Dïng côm C-V côm CV ®Ó më réng c©u. vÞ ®Ó më réng c©u.Bíc ®Çu biÕt c¸ch më réng c©u b»ng côm chñ. 3. yªu cÇu cña GV ®Ó më réng c©u .Cñng cè kiÕn thøc vÒ viÖc dïng côm chñ. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc häc tiÕt 102 vÒ: .

C¸c trêng hîp dïng côm C-V ®Ó më réng c©u: CN.Nh÷ng tôc lÖ tèt ®Ñp Êy mÊt dÇn.Ta quanh n¨m trångträt ( phô ng÷ trong côm §T cho phÐp ta. DT.. söa ch÷a? + Tr×nh bµy bµi 130 hoÆc cña côm tõ ®Ó më réng c©u.. . VN..§äc vµ t×m hiÓu yªu cÇu cña bµi tËp +T×m côm CV lµm TP c©u hoÆc thµnh phÇn côm tõ + ChØ râ trong mçi c©u côm CV lµm thµnh phÇng×? . KhÝ hËu níc ta Êm ¸p ( CN )... thµnh phÇn côm tõ mµ kh«ng thay ®æi nghÜa + §äc bµi tËp 2 cña chóng? ( sgk/97 ) . phô cÆp thµnh 1 c©u cã côm ng÷ cña côm DT CV lµm TP c©u hoÆc vµ C§T. Bµi tËp Bµi tËp 1: ( Sgk/96 ) a.) b.... TT ®Òu cã thÓ ®îc cÊu t¹o b»ng côm C-V II.C¸c thi sÜ ca tông c¶nh....H3: lµm ýc + c¶ líp lµm bµi tËp ra giÊy nh¸p + Theo dâi.yªu cÇu HS c¶ líp lµm bµi tËp ra giÊynh¸p . ? h·y gép c¸c c©u cïng .. cßn c¸c côm CV kh¸c -yªu cÇu HS ®äc bµi tËp 2 lµm TP c©u. .yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm + Lµm bµi tËp TB theo nhãm nhá. ( Phô ng÷ cho ®éng tõ thÊy) Bµi tËp 2: ( sgk/97 ) Gép c¸c c©u a..Cho HS ®äc vµ nªu yªu cÇu bµi tËp 1 ( sgk/96 ) . .H2: lµm ý b . 2..NhËn xÐt. ( Phô ng÷ cho DT “ khi”) . . Chóng em häc giái lµm cho cha . nhËn xÐt bæ sung bµi lµm cña b¹n + Gi¶i thÝch: Ngoµi côm CV lµm nßng cèt c©u.TiÕng chim. c.Gäi HS nhËn xÐt bæ sung bµi lµm trªn b¶ng ? V× sao em x¸c ®Þnh c¸c c©u trªn ®Òu dïng côm CV ®Ó më réng c©u? ? ë bµi tËp 1. côm CV ®· ®îc dïng ®Ó më réng TP nµo trong c©u? .Gäi 3 HS lµm bµi tËp trªn b¶ng ( mçi HS 1 ý ) .MP chñ ng÷.Nh÷ng thøc quý cña ®Êt m×nh thay dÇn b»ng.H1: lµm ý a . c¸c phô ng÷ trong côm §T. tiÕng suèi nghe míi hay ( phô ng÷ cho ®éng tõ “ nãi” ). . .Cã ngêi lÊy tiÕng..

ra ®êi ®· sëi Êm cho ¸nh ®Ìn s©n khÊu ë kh¾p mäi miÒn ®Êt níc. c. Anh em hoµ thuËn khiÕn hai th©n vui mõng b.HS thùc hiÖn..Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy. trÇm bæng nh 1 b¶n nh¹c. yªu cÇu c¸c nhãm trao ®æi. d. + NhËn xÐt. . Nhµ v¨n Hoµi Thanh kh¼ng ®Þnh r»ng c¸i ®Ñp lµ c¸i cãÝch. .Ho¹t ®éng nhãm. §©y lµ c¶nh mét rõng th«ng ngµy ngµy biÕt bao nhiªu ngêi qua l¹i c. . bæ sung. C¸ch m¹ng th¸ng 8 thµnh c«ng ®· khiÕn cho TV cã mét bíc ph¸t triÓn míi.NhËn xÐt. bæ sung. TiÕng ViÖt rÊt giµu thµnh ®iÖu khiÕn lêinãi cña ngêi VN ta du d¬ng. Hµng lo¹t vë kÞch nh “ tay ngêi ®µn bµ”. .. “ Bªn kia sèng §uèng”. cö ®¹idiÖn tr×nh bµy. b. mÑ vµ thÇy c« rÊt vui lßng. tËp theo yªu cÇu cña GV. 1 sè phËn míi. “ gi¸c ngé”. bæ sung.cho HS ®äc bµi tËp ? h·y gép mçi cÆp c©u hoÆc vÕ c©u ( in ®Ëm ) thµnh 1 c©u cã côm CV lµm thµnh phÇn c©u hoÆc TP côm tõ? . Anh em hoµ thuËn khiÕn hai th©n vui vÇy b.Tæ chøc cho HS c¶ líp cïng nhËn xÐt söa ch÷a.§äc vµ t×m hiÓu yªu cÇu bµi tËp. Bµi tËp 3 ( sgk/97 ) a..Chia líp thµnh 2 nhãm.Gép mçi c©u hoÆc vÕ c©u thµnh c©u cã côm CV më réng .. §©y lµ c¶nh mét rõng th«ng ngµy ngµy biÕt bao nhiªu ngêi qua l¹i 131 . Bµi 3 a. . thèng nhÊt. .

Hµng lo¹t vë kÞch nh “ ngêi ®µn bµ”.§óng B. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Ph¬ng ph¸p: . .ra ®êi ®· sëi Êm cho ¸nh ®Ìn s©n khÊu ë kh¾p mäi n¬i miÒn ®Êt níc.RÌn cho Hs kÜ n¨ng th¸i ®é m¹nh r¹n. VÒ kÜ n¨ng: . chuÈn bÞ tiÕt 112. chøng minh chØ lµ viÖc vËn dông dÉn chøng ®iÒu ®ã ®óng hay sai? A. VÒ t tëng: . D. th¶o luËn nhãm.Nªu vÊn ®Ò..PhÇn: C.Hs n¾m v÷ng vµ vËn dông thµnh th¹o kÜ n¨ng lµm kiÓm bµi NL gi¶i thÝch ®ång thêi nhËn thøc s©u s¾c h¬n nh÷ng kiÕn thøc Xh vµ v¨n häc cã liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò luyÖn tËp lËp luËn. KiÓm tra 15 phót §Ò bµi: A./. “ Bªn kia s«ng ®uèng”. Tr¾c nghiÖm lùa chän ph¬ng ¸n ®óng 1.Häc kÜ lÝ thuyÕt .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. tù tin khi nãi tríc ®¸m ®«ng. Híng dÉn vÒ nhµ: ..GV: B¶ng phô. KiÕn thøc träng t©m: . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.Hoµn thµnh Bt. “ Gi¸c ngé”.c. 2. E.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ kÜ n¨ng gi¶i thÝch thµnh th¹o mét vÊn ®Ò. 3.Sai 132 . 3. Cñng cè: ? Qua viÖc gi¶i bµi tËp em rót ra nhËn xÐt g× khi nhËn diÖn c¸c côm chñ vÞ trong TP c©u vµ c¸ch dïng côm C-V ®Ó më réng c©u? 4.cã ngêi quan niÖm: Gi¶i thÝch chØ lµ viÖc vËn dông lÝ lÏ. TIẾT 112: LuyÖn nãi: bµi v¨n gi¶i thÝch mét vÊn ®Ò A. B. . thuyÕt tr×nh. VÒ kiÕn thøc: . ThiÕt bÞ d¹y häc: .

râ ý.4 HS . . Tù luËn Em h·y viÕt ®o¹n v¨n cho phÇn më bµi víi ®Ò bµi “ h·y gi¶i thÝch néi dung lêi khuyªn cña Lªnin “ Häc häc n÷a häc m·i” §¸p ¸n: A.C¸c nhãm cö nhãm TN: + §a ra 1 dµn ý chi tiÕt trëng vµ th ký. nhãm .Cã 3.Nghe híng dÉn.2.Lêi nãi râ nghÜa. Híng dÉn HS thùc hµnh luyÖn nãi: ( 30’ ) Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t + yªu cÇu HS x¸c ®Þnh .T thÕ nãi: M¹nh d¹n.GV yªu cÇu líp phã häc tËp b¸oc¸o kÕt qu¶ chuÈn bÞ bµi cña líp .PhÐp lËp luËn gi¶i thÝch cã thÓ kÕt hîp víi c¸c phÐp lËp luËn kh¸c nh chøng minh b×nh luËn.Kh¸c nhau B.Vai trß cña dÉn chøng trong phÐp lËp luËn gi¶i thÝch vµ phÐp lËp luËn chøng minh gièng hay kh¸c nhau? A. . GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS: ( 5’ ) . LuyÖn nãi theo yªu cÇu c¸c nhãm cö nhãm. Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c bµi tríc c¸c em ®· ®îc häc phÇn lý thuyÕt vÒ v¨n lËp luËn gi¶i thÝch. ph©n tÝch kh«ng? A. tù nhiªn. §Ó kh¾c s©u kiÕn thøc vµ h×nh thµnh kÜ n¨ng gi¶i thÝch thµnh th¹o còng nh kÜ n¨ng nãi chóng ta vµo tiÕt ngµy h«m nay.GV kiÓm tra x¸c xuÊt 3 . tr¾c nghiÖm: 0.Gièng nhau B. .NhËn xÐt vÒ tinh thÇn chuÈn bÞ bµi cña c¶ líp. trång c©y”.TrÝch dÉn vÊn ®Ò 2. chó ý ph¶i truyÒn c¶m.LuyÖn nâi theo 1.( 15’ ) nhãm trëng.5 ® C©u 1: B 2: B 3: 3 B. ph¸t 2.Kh«ng B. GV nªu yªu cÇu cña tiÕt luyÖn nãi: ( 2’) .DÉn d¾t vÊn ®Ò -> tíi luËn ®iÓm . I. “ ¨n qu¶ nhí kÎ trªn b¶ng phô. + Chia líp lµm 4 nhãm . III.X¸c ®Þnh yªu cÇu * §Ò bµi: nhanh yªu cÇu cña ®Ò cña ®Ò H·y gi¶i thÝch c©u bµi . II. t¸c 133 . Tù luËn: .Giäng nãi võa nghe. th kÝ. LuyÖn nãi tríc biÓu vµ híng dÉn HS líp ( 15’ ) c¸ch chÊm ®iÓm theo c¸c mÆt: chuÈn bÞ.

+ Tr×nh bµy ®o¹n v¨n theo yªu cÇu cña GV.04 lµ ngµy g×?Nh÷ng ngµy ®ã gîi cho em ®iÒu g×? + yªu cÇu HS tr×nh bµy miÖng ®o¹n v¨n thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n cña chóng ta . . + NhËn xÐt vÒ ND vµ phong th¸i tr×nh bµy cña b¹n em. .NhËn xÐt phÇn nãi cña b¹n theo yªu cÇu cña GV. . -1 sè c©u kh¸c: “ uèng níc nhí nguån”.GV nhËn xÐt vÒ giäng noi. c¸ch nãi c¸ch më bµi: Trùc tiÕp? ®èi lËp hoµn c¶nh ý thøc? tõ chung ®Õn riªng. nd nãi cña HS. lêi nãi.TËp nãi phÇn kÕt bµi. söa. Ngµy ®ãi gîi nhí c«ng lao dùng níc vµ gi÷ níc cña «ng cha ta.Lßng biÕt ¬n. ? NhËn xÐt b¹n gi¶i thÝch nghÜa ®en cña c©u TN ®· ®¹t cha. 30 . . ? PhÇn KB cña b¹n ®· co thÊy bµi GT xong ch134 + Tr×nh bµy miÖng phÇn më bµi ( 2 Hs tr×nh bµy 2 më bµi kh¸c nhau ). ? Më bµi cña b¹n ®· ®¹t yªu cÇu cha? B¹n ®· tr×nh bµy phÇn më bµi theo c¸ch nµo? . + Yªu cÇu HS lÇn lît nãi trong nhãm díi sù ®iÒu khiÓn cña nhãm trëng.phong. + Gäi 1 Hs nãi phÇn GT nghÜa bãng. + GV theo dâi ®Ó nhËn xÐt ho¹t ®éng cña c¸c nhãm . + NhËn xÐt ND.3 . Cho HS nhËn xÐt ? Ngµy 10 . Phong th¸i TP ntn? -GV nhËn xÐt.Gäi 2 HS tr×nh bµy miÖng phÇn më bµi. tuyªn d¬ng HS nãi tèt. . giäng nãi. + Tr×nh bµy miÖng ®o¹n GT nghÜa ®en c©u TN. . + Yªu cÇu 1 HS nãi phÇn kÕt bµi. ND bµi nãi.Ngµy giç tæ vua Hïng vµ ngµy ®Êt níc hoµn toµn gi¶i phãng.Gäi 1 HS tr×nh bµy ®o¹n gi¶i thÝch nghÜa ®en cña c©u TN.

Qua tiÕt luyÖn nãi c¸c em tù thÊy m×nh ®· rót ra ®îc kinh nghiÖm g× khi thuyÕt minh mét vÊn ®Ò? 4. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.§äc.Nªu vÊn ®Ò. ph¶ng phÊt vÒ néi dung.GV nhËn xÐt tiÕt häc. giíi thiÖu mét sinh ho¹t v¨n ho¸ ë mét vïng ®Êt níc. ThiÕt bÞ d¹y häc: . t×m nh÷ng c©u Tn cã Nd t¬ng tù? . VÒ t tëng: .a? NhËn xÐt? ? h·y cho biÕt c©u TN thuéc chñ ®Ò nµo. C. Híng dÉn vÒ nhµ: .vÊn ®¸p. . Cñng cè: ./. VÒ kÜ n¨ng: . ? Qua giê luyÖn nãi em rót ra ®îc bµi häc g× khi t.HS tù rót ra KL: Bè côc. B. bµi míi cã thÓ thªm c¸c tõ ng÷ mang tÝnh chÊt khÈu ng÷. D. .GV: B¶ng phô.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ nh÷ng di s¶n v¨n ho¸. tinh tÕ vµ ®éc ®¸o trong c¸ch biÓu diÔn vµ thëng thøc vµ nh÷ng nghÖ sÜ chuyªn nghiÖp vµ d©n gian… rÊt ®çi tµi hoa. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.So¹n bµi: Ca huÕ trªn s«ng h¬ng.PhÇn II. E. Ph¬ng ph¸p: . hiÖn bµi GT? . c¸ch ®a d©n chøng. 3. giíi thiÖu vÎ ®Ñp cña 1 sinh ho¹t v¨n ho¸ ë cè ®« HuÕ.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 135 . TIẾT 113: Ca huÕ trªn s«ng h¬ng . KiÕn thøc träng t©m: . lÝ lÏ. 3.VBND thÓ lo¹i bót ký.Hµ ¸nh MinhA.yªu cÇu 1 HS giái nãi hoµn chØnh bµi v¨n. giµu cã vÒ lµn ®iÖu. . 2. VÒ kiÕn thøc: . mét vïng d©n ca. t×m hiÓu vµ ph©n tÝch VBND: bót kÝ.

T¸c gi¶: Hµ ¸nh s«ng H¬ng ®îc viÕt theo NghÞ luËn .Gióp häc sinh ®äc diÔn . hoµi väng .P2: Cßn l¹i: Nh÷ng ®Æc s¾c c¶u ca HuÕ.Nªu nh÷ng nÐt chÝnh .Cho häc sinh nhËn 1. . biÓu c¶m b. §äc v¨n b¶n: nh÷ng chç ®äc cha xÐt phÇn ®äc . miªu t¶ Minh ph¬ng thøc biÓu ®¹t .GV nhËn xÐt . söa ch÷a .Tr×nh bµy theo 2.Bè côc hai phÇn. Bµi míi: Giíi thiÖu: .§äc v¨n b¶n theo I.P1: NL chøng minh .Ph¬ng thøc : a. V¨n b¶n: nµo? .c¸i n«i cña d©n ca . T×m hiÓu chó vÒ t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm? chó thÝch *(sgk) thÝch: ? V¨n b¶n Ca HuÕ trªn .Ph¬ng thøc : NghÞ h·y gi¶i thÝch mét sè tõ luËn . TiÕp xóc v¨n c¶m bµi v¨n yªu cÇu cña GV b¶n: .P1: Tõ ®Çu -> LÝ hoµi nam: Giíi thiÖu thÕ nµo ? HuÕ.P2: kÕt hîp miªu t¶ + biÓu c¶m -> 2 bøc ¶nh minh ho¹ cho 2 nÐt ®Ñp cña VH HuÕ . Ph©n tÝch v¨n ®o¹n v¨n b¶n tõ ®Çu thÇm . chuÈn x¸c .1. c. miªu t¶ . Tõ khã: . suy nghÜ vµ b¶n: ®Õn “ lÝ hoµi nam” tr¶ lêi c©u hái: 136 .Quan s¸t ®äc II. ®¨ng trªn b¸o Ngêi Hµ Néi. biÓu khã trong v¨n b¶n: Ca c¶m HuÕ . nh¹c cung ®×nh … 3.Bót kÝ.Cho häc sinh quan s¸t . KiÓm tra: ? Tãm t¾t nh÷ng trß lè c¶u Va-ren khi gÆp cô Phan. Tõ ®ã rót ra nhËn xÐt vÒ nh©n vËt nµy? 2. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña Néi dung cÇn ®¹t trß .Cho HS xem tranh phong c¶nh vÒ cè ®« HuÕ ®Ó dÉn vµo bµi . Bè côc: 2 phÇn ? V¨n b¶n cã bè côc nh . nh· nh¹c . ? Dùa vµo chó thÝch(sgk) .

+ C¸c ®iÖu nam.? Xø HuÕ næi tiÕng víi rÊt nhiÒu thø. + Mçi c©u hß ®Òu göi g¾m mét ý t×nh trän vÑn: .Nam ai .s©u s¾c thÊm thÝa 137 . h·y liÖt kª c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ vµ tªn c¸c nh¹c cô biÓu diÔn ca HuÕ ? . nam -> Ca HuÕ phong b×nh. . b×nh luËn chøng minh. phong phó cña ca HuÕ t¸c gi¶ ®É sö dông bót ph¸p nghÖ thuËt g×? ? §Æc ®iÓm næi bËt cña ca HuÕ lµ g×? H·y t×m trong v¨n b¶n nh÷ng dÉn chøng ®Ó chøng minh? . hß nÖn thÓ hiÖn lßng khao kh¸t nçi mong chê hoµi väng thiÕt tha cña t©m hån HuÕ . . bµi chßi….Hß gi· g¹o.Tæ chøc trß ch¬i tiÕp søc ®Ó häc sinh thùc hiÖn yªu cÇu cña c©u hái trªn. hß ®a linh buån b· . th. Nhng ë ®o¹n v¨n nµy t¸c gi¶ ®· ®Ò cËp ®Õn sù næi tiÕng nµo cña HuÕ ?V× sao t¸c gi¶ l¹i quan t©m ®Õn ®iÒu ®ã? ? Dùa vµo v¨n b¶n vµ sù hiÓu biÕt cña b¶n th©n em. HuÕ c¸i n«i cña d©n ca: + C¸c ®iÖu hß. + C¸c ®iÖu lÝ.Kh«ng thÓ nhí hÕt c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ . .D©n ca HuÕ: . 1. . nh÷ng nh¹c cô biÓu diÔn ca HuÕ v× d©n ca HuÕ rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. §1: Ghi nhanh tªn c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ.D©n ca HuÕ mang ®Ëm b¶n s¾c t©m hån vµ tµi hoa cña mét vïng ®Êt . qu¶ phô… phó vÒ lµn ®iÖu . .ChÌo c¹n . ru em. (3’) ?Em cã thÓ nhí hÕt tªn c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ c¸c nh¹c cô ®Ó biÓu diÔn Ca HuÕ kh«ng? V× sao ? ? §Ó cho ngêi ®äc hiÓu ®îc sù ®a d¹ng . bµi thai. + C¸c ®iÖu chÌo. xay lóa .PhÐp liÖt kª kÕt hîp gi¶i thÝch b×nh luËn .Ch¬i trß tiÕp søc (2 ®éi). hß « .LiÖt kª .Hß l¬ . §2: Ghi nhanh tªn c¸c nh¹c cô biÓu diÔn ca HuÕ. . kÕt hîp gi¶i thÝch. HuÕ lµ c¸i n«i cña d©n ca. buån man m¸c.

t¸c . .Nh÷ng nÐt ®Æc s¾c cña ca HuÕ: ? Sù h×nh thµnh nguån gèc cña ca HuÕ ®· lµm nªn tÝch chÊt næi bËt cña ca HuÕ. + Nh¹c d©n gian : C¸c lµn ®iÖu d©n ca. + Nh¹c cung ®×nh nh· nh¹c lµ nh¹c dïng trong buæi lÔ t«n nghi trong cung ®×nh cña vua chóa …cã s¾c th¸i trang trong.t×nh c¶m Êy lµ g× ? . tiÕt tÊu kh¸c nhau t¹o lªn nh÷ng ®Æc s¾c riªng song d©n ca xø HuÕ chÝnh lµ t©m hån t×nh c¶m cña ngêi d©n xø HuÕ .Nh¹c c«ng. Sù h×nh thµnh: . vÒ néi dung t×nh c¶m . võa vui t¬i diÔn: võa tr¹ng träng . nghi . VËy theo em t©m hån . h¹nh phóc. C¸ch thøc biÓu næi. -> T×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc.GV: Ca HuÕ lµ sù hßa quÖn gi÷a chÊt d©n gian méc m¹c.? Mçi lµn ®iÖu d©n ca HuÕ mang mét ©m s¾c. . uy . uy nghi. vµ chÊt b¸c häc trau chuèt ®¹t tíi ®é hoµn mÜ . l¹c quan vui t¬i.Ca HuÕ võa s«i b. §ã lµ tÝch chÊt g× ? . nh¹c cung ®×nh vµ nh· nh¹c. thñy chung lµ nh÷ng kh¸t väng vÒ cuéc s«ng ®îc Êm no.Ca HuÕ ®îc b¾t ®×nh nh· nh¹c . t×nh nh©n hËu .Dµn nh¹c.Dµn nh¹c bao gåm gi¶ cßn cho ngêi ®äc biÕt rÊt nhiÒu nh¹c cô : ®îc c¸ch thøc biÓu diÔn §µn tranh .Cho häc sinh ®äc phÇn 2 cña v¨n b¶n ? Theo c¸ch tr×nh bµy cña t¸c gi¶ em ®îc biÕt ca HuÕ ®îc h×nh thµnh tõ ®©u? ? Em hiÓu biÕt g× vÒ nh¹c d©n gian? Nh¹c cung ®×nh? Nh· nh¹c? ¬ng c¶m bi ai v¬ng vÊn. ®Çu tõ nh¹c d©n gian. nhiÒu ®iÖu hß thêng s«i næi. 2. ®µn 138 a.Ca HuÕ ®îc b¾t nguån tõ nh¹c d©n gian vµ nh¹c cung . ? Trong v¨n b¶n nµy . .

mæ. s¸o.Em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt sö dông ng«n ng÷ cña t¸c gi¶ trong ®o¹n v¨n ? Tõ ®ã em thÊy nÐt ®Æc s¾c nµo cña ca HuÕ ®îc nhÊn m¹nh? GV: Ngoµi sù h×nh thµnh vµ c¸ch biÓu diÔn cña ca HuÕ t¸c gi¶ Hµ ¸nh Minh cßn gt nÐt ®Æc s¾c cña ca HuÕ qua viÖc thëng thøc ? C¸ch thëng ca HuÕ cã g× ®éc ®¸o ? Em h·y ph©n tÝch ®Ó thÊy ®îc sù kh¸c biÖt v¬i c¸ch nghe qua b¨ng ghi ©m vµ xem b¨ng h×nh? ( Gîi ý : Thêi gian? Kh«ng gian thëng thøc ca HuÕ ) bÇu . c. kh¸n gi¶ vµ ca c«ng cËn kÒ bªn nhau nh ngêi nhµ . n÷ mÆc ¸o dµi duyªn d¸ng . ®µn nguyÖt t× bµ . chíp. ®iªu luyÖn tµi hoa. v¶ . C¸ch thëng thøc: . .Thëng thøc ca HuÕ vµo ban ®ªm.C¸ch thëng thøc ca HuÕ.Thêi gian : ban ®ªm . vç .C¸c ca c«ng ®Òu lµ nh÷ng nam thanh mÜ tó rÊt trÎ . + Ph¸t hiÖn + Ph©n tÝch : . ngãn bÊm . cÆp sanh ®Ó gç nhÞp. quÇn thông.§Þa ®iÓm : Trªn thuyÒn Rång. H·y t×m c¸c chi tiÕt miªu t¶ c¸ch thøc biÓu diÔn ca HuÕ vµ nhËn xÐt vÒ dµn nh¹c ? Nh¹c c«ng? ?. nh¹c c«ng tinh tÕ. thanh lÞch .Kh¸n gi¶ vµ ngêi 139 . . bóng ngãn phi ngãn r·i + NT: . nhÊn m¹nh sù ®iªu luyÖn tµi hoa cña c¸c nh¹c c«ng. => C¸ch diÔn ca HuÕ rÊt phong phó.Nh¹c c«ng dïng c¸c ngãn ®µn trau chuèt nh ngãn nhÊn . ®Çu ®éi kh¨n xÕp . .LiÖt kª c¸c lo¹i nh¹c cô ®Ó chØ râ sù p2 cña c¸ch diÔn ca HuÕ . trªn thuyÒn rång. day.ca HuÕ. . nam mÆc ¸o dµi tho.LiÖt kª c¸c ho¹t ®éng cña nh¹c c«ng .

Nghe. dÔ g©y ®îc c¶m t×nh vµ lßng yªu mÕn gi÷a con ngêi víi con ngêi. Dïng tõ ng÷ gîi t¶ biÓu c¶m . .HS1: C¸ch thëng thøc ca HuÕ nh thÕ mµ d©n d· l¹i võa sang träng . ngêi xem ®ång hiÖn g¾n bã.? NhËn xÐt cña em vÒ c¸ch sö dông tõ ng÷ trong ®o¹n v¨n cña t¸c gi¶ ? . Thëng thøc ca HuÕ nh trªn ®óng lµ mét sinh ho¹t v¨n hãa d©n gian kh¸c h¼n víi nghe nh¹c trong r¹p hoÆc xem b¨ng ®Üa ë gia ®×nh. huyÒn ¶o vµ th¬ méng. §ã lµ sù hßa ®ång mµ ë ®ã kh«ng gian ngêi diÔn.GV: Sinh ho¹t v¨n hãa d©n gian thêng chØ thùc sù sèng ®éng trong c¸c kh«ng khÝ thËt cña nã. . nh×n trùc tiÕp c¸c ca c«ng c¸ch ¨n mÆc c¸ch ch¬i ®µn -> Miªu t¶ kÕt hîp biÓu c¶m .HS1: Thëng thøc 140 .Nghe ca HuÕ trong 1 quang c¶nh s«ng níc t¬i ®Ñp. ? Em cã thÓ cho mét vµi lêi b×nh luËn vÒ c¸ch thëng thøc ca HuÕ? biÓu diÔn cËn kÒ bªn nhau nh ngêi nhµ. . . gi÷a con ngêi víi ? Theo em t¹i sao cã thÓ thiªn nhiªn . nãi : Nghe ca HuÕ lµ mét .Nghe.HS2 : Thëng thøc ca HuÕ nh thÕ lµ 1 nÐt sinh ho¹t v¨n hãa thanh cao. lÞch sù.

Ph¶n ¸nh mét trong nh÷ng nÐt ®Ñp cña v¨n hãa truyÒn thèng ca ngîi.V× sao ca HuÕ thanh cao. muèn ®îc mét lÇn ®Õn HuÕ thëng thøc mét ®ªm ca HuÕ trªn s«ng H¬ng. tõ c¸ch thøc biÓu diÔn ®Õn *.D©n ca qu©n hä b¾c ninh d©n ca NghÖ TÜnh. sang träng vµ duyªn d¸ng tõ néi dung ®Õn nghÖ thuËt tõ ca c«ng ®Õn nh¹c c«ng. d©n ca nam bé. ¨n mÆc. 141 . tõ t/104) giäng ca ®Õn c¸ch trang ®iÓm.Tù hµo vÒ HuÕ . ®îc nh×n. VËy qua t×m hiÓu v¨n b¶n em h·y cho biÕt ®©u lµ néi dung v¨n b¶n nhËt dông cña v¨n b¶n nµy? ? Ngoµi ca HuÕ. . . tuyªn truyÒn cho nÐt ®Ñp v¨n hãa nµy . nam trung bé.Gäi häc sinh ®äc ghi nhí . + HS trao ®æi. em cßn biÕt lµn ®iÖu d©n ca nµo? ? Theo em. nghe trùc tiÕp nh÷ng lµn ®iÖu s©u l¾ng ngät ngµo cña mét thó vui tao nh·. Tæng kÕt: . Ghi nhí: (SGKc¸ch thëng thøc. . nh· nhÆn. nªu ý kiÕn III. vÎ ®Ñp cña ca HuÕ trªn s«ng H¬ng xÐt vÒ mÆt nghÖ thuËt lµ g×? ? V¨n b¶n ca HuÕ trªn s«ng H¬ng ®· gióp em hiÓu g× vÒ HuÕ ? ca HuÕ trong c¶nh thiªn nhiªn t¬i ®Ñp th¬ méng.thó vui tao nh·? ? C¶m xóc cña em sau khi t×m hiÓu v¨n b¶n lµ g× ? ? Nh phÇn ®Çu ®· giíi thiÖu: Ca HuÕ trªn s«ng H¬ng lµ mét v¨n b¶n nhËt dông.

. . Tïy bót B. KÝ sù D. C. .KÕt hîp nhiÒu ph¬ng thøc biÓu ®¹t.TËp mét lµn ®iÖu d©n ca. thÓ lo¹i nµo? A TruyÖn ng¾n +Bµi 1: Y’D + Bµi 2: Y’D C. . Cñng cè: . Sù phong phó cña c¸c . LuyÖn tËp: . VÎ ®Ñp cña c¶nh ca HuÕ trªn s«ng H¬ng. liÖt kª… + HuÕ næi tiÕng vÒ ©m nh¹c d©n gian vµ nh¹c cung ®×nh.So¹n bµi: ChÌo quan ©m thÞ kÝnh. con ngêi xø HuÕ cµng thªm thanh lÞch.Qua bµi v¨n em hiÓu g× vÒ con ngêi xø HuÕ? xem tranh.1 – 2 HS h¸t lµn ®iÖu ca HuÕ.§äc ghi nhí( sgk) IV. bæ sung. Híng dÉn vÒ nhµ: .? H·y chän h¸t mét lµn ®iÖu d©n ca mµ em biÕt? á ®Þa ph¬ng em cã lµn ®iÖu d©n ca nµo? 3. D. Qua ©m nh¹c. tinh tÕ.Bµi 1: V¨n b¶n ca HuÕ Lµm bµi tËp TN trªn s«ng H¬ng thuéc theo yªu cÇu cña GV. söa.Cho HS lµm bµi tËp TN . B. Bót kÝ Bµi 2: Néi dung chÝnh cña v¨n b¶n lµ g×? A. 4.GVnhËn sÐt. Nguån gèc cña c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ. C¶ 3 néi dung trªn.KÓ tªn mét vµi lµn ®iÖu dan ca quª em hoÆc vïng kh¸c mµ em biÕt? .. 142 .

Tr¶ lêi c¸c c©u hái t/104) ? §o¹n v¨n trªn ®îc theo yªu cÇu cña gi¸o 2. t¸c dông cña phÐp liÖt kª. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Néi dung cÇn ®¹t I. B.PhÇn I. VÒ kÜ n¨ng: .Nªu vÊn ®Ò. Ph©n tÝch: trÝch tõ v¨n b¶n nµo? viªn . ý nghÜa cña ( Ph¹m Duy Tèn) thiÖu miªu t¶ c¸c bé phËn in ®Ëm? + Sù gièng nhau: C¸c nh÷ng ®å vËt cña Sù gièng nhau vÒ cÊu biÖn ph¸p in ®Ëm «ng quan mang t¹o vµ ý nghÜa cña c¸c ®Òu cã cÊu t¹o lµ tõ. 1. 2. E.Quan s¸t b¶ng phô phÐp liÖt kª? môc I . phong phó. th¶o luËn nhãm. .Cho häc sinh ®äc NL . TIẾT 114: LiÖt kª A. thuyÕt tr×nh.Hs hiÓu thÕ nµo lµ phÐp liÖt kª. VÒ t tëng: . côm tõ ? Quan s¸t vµ nhËn xÐt Sèng chÕt mÆc bay” . 3.§äc NL. C.Ng÷ liÖu: (sgk( sgk/ 104) . . theo khi ®i hé ®ª( bé phËn in ®Ëm ®ã lµ côm tõ ®îc ng¨n c¸ch nhiÒu. KiÓm tra: .Ph©n biÖt ®îc c¸c kiÓu liÖt kª theo cÊu t¹o xÐt theo ý nghÜa. Ph¬ng ph¸p: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. KiÕn thøc träng t©m: . Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong c¸c VBNL c¸c t¸c gi¶ muèn cho ngêi ®äc tiÕp nhËn sù ®Çy ®ñ chÝnh x¸c nh÷ng khÝa c¹nh kh¸c nhau cña thùc tÕ hay cña t tëng t×nh c¶m ngêi ta thêng sö dông phÐp liÖt kª. 143 .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. D.GV: B¶ng phô..KÜ n¨ng vËn dông phÐp liÖt kª trong khi nãi vµ viÕt. ThÕ nµo lµ . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.H·y nªu c¸c trêng hîp dïng côm chñ – vÞ ®Ó më réng c©u? 2.CÊu t¹o: lµ c¸c cña ai? + §o¹n v¨n trÝch “ tõ./.ý nghÜa: giíi vÒ cÊu t¹o. VÒ kiÕn thøc: .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. ThiÕt bÞ d¹y häc: .

Ghi nhí1: (sgk-t/105) . t¬ng tù nhau vÒ có ph¸p.NÕu chØ dïng mét tõ.hoa hëng l¹c cña tªn ¬ng tù nh trªn cã t¸c quan phô mÉu. + §o¹n1: C©u 3 (søc m¹nh cña tinh thÇn yªu níc). mét côm tõ th× kh«ng thÓ nãi hÕt ®îc sù chuÈn bÞ “chu ®¸o”. (sgk/105).Tù rót ra kÕt luËn: ®Ó diÔn t¶ ®µy ®ñ Kh¸i niÖm vÒ phÐp h¬n s©u s¾c h¬n c¸c liÖt kª. côm tõ cïng lo¹i .Cho häc sinh ®äc ghi .Lµm næi bËt thãi xa b»ng nh÷ng kÕt cÊu t. *. ®ång dông g×? thêi diÔn t¶ sù phong ? C¸ch dïng hµng lo¹t phó cña sù vËt.§äc râ rµng ghi nhí 1 nhí 1(sgk).). ngæn ngang) .S¾p xÕp nèi tiÕp phËn cã cÊu t¹o. cïng nãi vÒ c¸c ®å vËt ®îc bµy biÖn xung quanh quan phô ? Em cã nhËn xÐt g× mÉu? vÒ c¸ch s¾p xÕp c¸c bé . +Y/c häc sinh lµm bµi . liÖt kª kh«ng gièng GV:Quan s¸t vÝ dô 1. quan s¸t cã gièng nhau . ý tõng lo¹t nghÜa cïng lo¹i trong c©u? ? ViÖc nªu ra nèi tiÕp hµng lo¹t c¸c ®å vËt .g× b»ng dÊu (.) dÊu(. c¸c tõ.HS t×m trong v¨n tËp 1(sgk trang 106) b¶n “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta”. + §o¹n 2: C©u 2 (Lßng tù hµo vÒ lÞch sö) + §o¹n 3: C©u 2.C¸c lÇn sö dông phÐp kh«ng . 3. 4 ? VËy v¨n b¶n trªn dïng (Sù ®ång t©m ®ång mÊy lÇn phÐp liÖt kª lßng cña nh©n d©n ph¹m vi liÖt kª ë c¸c lÇn chèng Ph¸p). t×m phÐp liÖt kª .t¸c nhau v× kh«ng chØ 144 bÒ bén.VËy em hiÓu liÖt kª lµ g×? . khÝa c¹nh kh¸c nhau cña thùc tÕ hay t tëng t×nh c¶m ngêi ta gäi lµ phÐp liÖt kª . cuéc sèng xa hoa cña quan phô mÉu ( tr¸i ngîc víi c¶nh sèng lÇn than ®ãi khæ cña nh©n d©n) -> ý nghÜa tè c¸o s©u s¾c -> lµ phÐp liÖt kª.

2 cña c¶i phÐp liÖt kª trªn cã g× Kh¸c nhau: kh¸c nhau? C©u a: biªn ph¸p liÖt ? Nh vËy xÐt vÒ cÊu kª ®èi lËp .NL1. ? Theo em 2 NL môc (1) . t¹o. ph¸t hiÖn.Ng÷ liÖu: (sgkt/105) 2. C¶ 2 vÝ dô ®Òu sö dông phÐp liÖt kª. tÝnh m¹ng vµ cña c¶i Kh¸c nhau: C©u a: biªn ph¸p liÖt kª ®èi lËp . lùc lphÐp liÖt trong tõng vÝ îng. . xÐt tõng trêng hîp nµo + VÝ dô a2: Cã thÓ cã thÓ ®¶o. 2 VD VD: ThÕ ®iÖu ca HuÕ môc (2) cã dïng phÐp cã s«i næi vui t¬i. sgk. cã trong tõng c©u? tiÕc th¬ng ai o¸n.NL2. . + VÝ dô a2: Cã thÓ ®¶o ®îc (mçi yÕu tè liÖt kª ®øng ®éc lËp). c©u hái theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. lùc lîng.Gäi 1 HS ®äc NL. cña dô ? c¶i VDb: Tinh thÇn vµ lùc lîng. tÝnh m¹ng vµ ? XÐt vÒ cÊu t¹o. cña c¶i VDb: Tinh thÇn vµ lùc lîng. C¸c kiÓu liÖt kª: 1. c¶. tr¶ lêi .C¶ 2 vÝ dô ®Òu sö cã dïng phÐp liÖt kª dông phÐp liÖt kª. tÝnh m¹ng. liÖt kª kh«ng? X¸c cã buån th¼m ®Þnh phÐp liÖt kª b©ng kh©ng.Yªu HS quan s¸t NL . C©u b: biªn ph¸p liÖt kª ®îc nèi b»ng quan hÖ tõ thµnh tõng cÆp. VDa:Tinh thÇn. C¸c bé phËn in ®Ëm ë 2 vÝ dô lµ phÐp liªn kÕt . quan s¸t. Ph©n tÝch: . h¬n hiÖu qu¶ phÐp tu tõ => cã thÓ thªm tõ (nµo.gi¶ cã dïng thªm trî tõ liÖt kª trong mét c©u “nµo” tríc biÖn ph¸p mµ cßn trong mét liÖt kª ®Ó thùc hiÖn tèt ®o¹n.C¸c bé phËn in ®Ëm c¸c bé phËn liÖt kª ë 2 vÝ dô lµ phÐp trong 2 vÝ dô vµ nhËn liªn kÕt . tÝnh m¹ng. cã nh÷ng kiÓu liÖt C©u b: biªn ph¸p liÖt kª nµo? LÊy thªm vÝ dô kª ®îc nèi b»ng minh häa? quan hÖ tõ thµnh tõng cÆp. -> LiÖt kª theo cÆp vµ kh«ng theo cÆp (cÊu t¹o). + VÝ dô b2: Kh«ng ®¶o ®îc vÞ trÝ 145 ? T¬ng tù nh vËy. ? Thö ®¶o trËt tù cña . II.§äc vÝ dô. trêng hîp ®¶o ®îc (mçi yÕu nµo kh«ng? V× sao? tè liÖt kª ®øng ®éc . tÊt c¶). kh«ng? Em h·y chØ râ VDa:Tinh thÇn.

®Þnh yªu cÇu cña bµi tËp + §äc vµ nªu yªu cÇu ./.Nh÷ng cu li HS viÕt ®o¹n v¨n ra xe…. ViÕt c©u cã sö dông VD: N¾ng lªn. so¹n bµi T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh.GV lu ý: Khi liÖt kª vÒ lËp). .GV cïng HS nhËn xÐt bæ sung.Díi lßng ®êng. hoa hång.Häc bµi. dïi Cã líp nhËn xÐt bæ ®©m. mµu ®á cña hoa. v× c¸c yÕu tè liÖt kª cã yÕu tè t¨ng tiÕn . Híng dÉn vÒ nhµ: .LiÖt kª lµ g×? C¸c kiÓu liÖt kª? 4. . löa nung. 146 . lµm bµi tËp cßn l¹i.Cho HS viÕt ®o¹n v¨n t¶ c¶nh vên trêng cã sö. Hoa cóc. tiÕn vµ kh«ng t¨ng tiÕn ? §äc bµi tËp 2. x¸c .X¸c ®Þnh phÐp liÖt kª . thîc dîc.LiÖt kª cã nhiÒu . ngêi cÇn chó ý ®Õn t«n + VÝ dô b2: Kh«ng ti. ®ång tiÒn ®ua nhau kheo s¾c. Bµi 3 (sgk/106). trong cöa tiÖm . -> LiÖt kª t¨ng tiÕn vµ kh«ng t¨ng tiÕn (ý nghÜa). mµu vµng cña c¸nh bím ®Çu hÌ lµm cho c¶nh vên mu«n phÇn ®Ñp ®Ï. Ghi nhí 2: (sgk/105) III.nh÷ng qu¶ giÊy nh¸p. Cñng cè: .Cßn thêi gian gi¸o viªn tæ trøc cho häc sinh ch¬i chß tiÕp søc. a). . . c¶ phÐp liªn kÕt khu rõng bõng tØnh. trªn vØa hÌ..§äc ghi nhí 2. 3. xung. tuæi t¸c ®¶o ®îc vÞ trÝ v× ? Qua c¸c vÝ dô trªn em c¸c yÕu tè liÖt kª cã rót ra bµi häc g×? yÕu tè t¨ng tiÕn .NhËn xÐt bµi lµm cña bµi tËp häc sinh. dông phÐp liÖt kª? .Cho häc sinh ®äc ghi kiÓu: Theo cÆp t¨ng nhí 2. LuyÖn tËp: Bµi 2 (sgk/106). *. ®a 1.2 HS tr×nh bµy b) §iÖn giËt. dao c¾t. Mµu xanh cña l¸.

147 .BiÕt vËn dông kiÕn thøc ®· häc vÒ VBHC trong nh÷ng trêng hîp.GV: B¶ng phô.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. D.Nªu vÊn ®Ò. t×m hiÓu trao ®æi…. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc sèng chóng ta gÆp vµ sö dông nhiÒu c¸c lo¹i v¨n b¶n kh¸c nhau. . 3. KiÕn thøc träng t©m: . Vëy v¨n b¶n hµnh chÝnh lµ g×? Ta vµo bµi h«m nay. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. Trong ®ã cã mét lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. thuyÕt tr×nh. th¶o luËn nhãm. Tõ ®ã tù rót ra nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ VBHC. hµnh chÝn cô thÓ.Häc sinh n¨m ®îc nh÷ng hiÓu biÕt chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh : môc ®Ých. VÒ kÜ n¨ng: .TIẾT 115:T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh A. ThiÕt bÞ d¹y häc: .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Ph¬ng ph¸p: .Líp 6 c¸c em ®· häc lo¹i VBHC nµo? 2. . B. KiÓm tra: .PhÇn: C.Tæ chøc cho häc sinh ®äc. yªu cÇu vµ c¸c lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh thêng gÆp trong cuéc sèng . néi dung . E. VÒ kiÕn thøc: . 2. VÒ t tëng: .

tËp thÓ) ®Õn c¸ nh©n hoÆc tæ chøc. ND cÇn ®¹t I. + CÊp díi kh«ng th«ng b¸o ®èi víi cÊp trªn . Ng÷ liÖu: (sgk-t107) §äc c¸c v¨n b¶n.GV: Tïy tõng t×nh huèng mµ sö dông tõng lo¹i v¨n b¶n cho phï hîp (GV cho vÝ dô ). cô thÓ lµ ngêi viÕt v¨n b¶n vµ ngêi nhËn v¨n b¶n em cã thÓ rót ra nhËn xÐt g×? . . kÕt hîp víi tõng môc ®Ých cña tõng v¨n b¶n em h·y cho biÕt: Khi nµo ngêi ta viÕt c¸c lo¹i v¨n b¶n th«ng b¸o. + V¨n b¶n 1: Nh»m phæ biÕn néi dung vÒ kÕ ho¹ch trång c©y + V¨n b¨n2: Nh»m dÒ xuÊt nguyÖn väng ®îc chuyÓn thêi gian sinh ho¹t tËp thÓ . ®Ò nghÞ b¸o c¸o? ? Dùa vµo néi dung cña tõng v¨n b¶n. nªu ý kiÕn: . . ? Em h·y cho biÕt mçi v¨n b¶n trªn viÕt ra nh»m môc ®Ých g× . . + V¨n b¶n 3: Nh»m tæng kÕt l¹i pt “ V× mét m«i trêng sanh s¹ch ®Ñp”. ? C¨n cø vµo tªn (tiªu ®Ò) cña 3 v¨n b¶n. c¬ quan cã thÈm quyÒn -> ®Ò nghÞ Khi cÇn th«ng b¸o mét vÊn ®Ò g× ®ã lªn cÊp cao h¬n -> dïng b¸o c¸o. + Ph¸t hiÖn . môc ®Ých cña c¸c v¨n + HS tù rót ra kÕt luËn b¶n. . 108).C¶ 3 v¨n b¶n trªn ®Òu lµ v¨n b¶n hµnh chÝnh. Khi ®Ò ®¹t nguyÖn väng ( c¸ nh©n. ? Quan s¸t 3 v¨n b¶n vµ 148 t×m hiÓu néi dung.Khi cÇn truyÒn ®¹t 1 vÊn ®Ò g× ®ã (thêng lµ quan träng) xuèng cÊp díi hoÆc muèn cho nhiÒu ngêi biÕt (VBTB) .Khi cÇn chuyÒn ®¹t 1 nguyÖn väng chÝnh ®¸ng nµo ®ã cña c¸ nh©n hay tËp thÓ (VB§N). em hiÓu thÕ nµo vÒ kh¸i niÖm v¨n b¶n *. ThÕ nµo lµ v¨n b¶n hµnh chÝnh: 1. .Ghi nhí ý 1: Ho¹t ®éng cña trß .§äc thÇm c¸c v¨n b¶n theo yªu cÇu cña gi¸o viªn.Ho¹t ®éng cña thÇy . . 2.Giao viÖc cho häc sinh : Quan s¸t vµ ®äc thÇm 3 bµi v¨n (sgk/ 107.Khi cÇn th«ng b¸o mét vÊn ®Ò g× ®ã lªn cÊp cao h¬n ngêi ta dïng v¨n b¶n b¸o c¸o. suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái cña gi¸o viªn.Rót ra nhËn xÐt: + CÊp trªn kh«ng bao giê dïng b¸o c¸o víi cÊp díi (kÓ c¶ ®Ò nghÞ) ®iÒu nµy chØ cã cÊp díi ®èi víi cÊp trªn. suy nghÜ.Quan s¸t. Ph©n tÝch: Khi cÇn truyÒn ®¹t mét vÊn ®Ò xuèng cÊp thÊp h¬n hoÆc muèn cho ngêi biÕt -> dïng th«ng b¸o.

Tèt gç lµ g×? . ThiÕt bÞ d¹y häc: . KiÕn thøc träng t©m: .Su tÇm 3 mÉu v¨n b¶n kh¸c nhau. VÒ kÜ n¨ng: . . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.GV: B¶ng phô. vÒ tr×nh ®é tËp lµm v¨n cña b¶n th©n. E.KÕt hîp trong giê? 2. Nªu l¹i ®Ò bµi vµ yªu cÇu: Ñeà bµi: Em h·y gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: “tèt gç h¬n tèt níc s¬n” Gîi ý: Dµn ý: .V× sao cã tèt gç råi th× kh«ng cÇn níc s¬n tèt n÷a? (noäp sau 1 tuaàn) Yªu cÇu: Häc sinh c¬ b¶n gi¶i thÝch ®îc c¸c ý. th¶o luËn nhãm. . Ph¬ng ph¸p: .Nªu vÊn ®Ò. KiÓm tra: . TIẾT 116: Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 6 A.RÌn kÜ n¨ng tù ®¸nh gi¸ ®îc chÊt lîng lµm bµi cña m×nh.Tèt níc s¬n lµ g×? . VÒ kiÕn thøc: . Tõ ®ã cã kinh nghiÖm ®Ó lµm bµi tèt B. thuyÕt tr×nh.Lµm thÕ nµo ®Ó tèt gç vµ tèt c¶ níc s¬n? . . §Ó nh×n l¹i bµi lµm vµ tõ ®ã söa ch÷a cho c¸c bµi sau lµm ®îc tèt h¬n ta vµo bµi tr¶ bµi h«m nay. Híng dÉn vÒ nhµ: ./. D. VÒ t tëng: .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.PhÇn: C.V¨n b¶n hµnh chÝnh lµ g×? 4. I. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. Bµi míi: Giíi thiÖu: ë tiÕt 108 chóng ta ®· lµm bµi TLV sè 6. vÒ c¸ch sö dông tõ ng÷ ®Æt c©u.Gióp Hs cñng cè kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng ®· häc vÒ c¸ch lµm v¨n lËp luËn gi¶i thÝch vÒ c¸ch t¹o lËp Vb. 2.. 3.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.V× sao tèt gç h¬n tèt níc s¬n? . 149 .Thèng kª c¸c VB HC mµ em biÕt.

........... ...................................................................... ..................................................... ............. ng÷ ph¸p....................................................................................................................................... ........................................................................................ ................................ Häc sinh ph¶i lËp luËn vµ tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái + Tèt gç lµ g×? + Tèt níc s¬n lµ g× ? + V× sao tèt gç h¬n tèt níc s¬n? + Lµm thÕ nµo ®Ó tè gç h¬n tèt níc s¬n? + V× sao cã gç tèt råi kh«ng cÇn níc s¬n tèt n÷a? + Liªn hÖ b¶n th©n............. 2........................VÊn ®Ò cÇn gi¶i thÝch: ND c©u tôc ng÷ : “ Tèt gç h¬n tèt níc s¬n” -> Coi träng phÈm chÊt bªn trong cña mét sù vËt.. . ...................................... . .......................................................................................................... III....................................................... ................ ...................................................................................................................................Dµn ý............ ViÕt ®óng chÝnh t¶......... VËn dông tèt c¸c c¸ch lËp luËn gi¶i thÝch............ ................................................... ¦u ®iÓm: ........................................... Tæ chøc ch÷a bµi trªn líp: 1....... liªn kÕt......... ....... .......................... II...............................Thùc hiÖn ®îc c¸c bíc t¹o lËp v¨n b¶n............................................................................ ........................ ......................... Nhîc ®iÓm: ........................ 150 ... ......................................... .. .................................................................................. .................... Tr¶ bµi................................................................... NhËn xÐt: 1................................................ Lµm v¨n cã m¹ch l¹c...............................

3. Häc sinh tiÕp tôc söa ch÷a bµi cho ®Õn hoµn chØnh.Khi lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ngoµi n¾m ®îc c¸c bíc th× chuÝng ta cµn ph¶i lµm g× ®Ó bµi v¨n ®îc ngêi ®äc. ngêi nghe chÊp nhËn? .Tr¶ lêi th¾c m¾c. 4.Chän 3 bµi kh¸ nhÊt líp ®äc ®Ó c¶ líp nghe chung vµ b×nh gi¸ . . 4. nèi ®o¹n .Gi¸o viªn ch÷a mét sè lçi vÒ diÔn ®¹t :Dïng tõ .2./. Híng dÉn vÒ nhµ: . . Häc sinh tiÕp tôc söa ch÷a bµi cho ®Õn hoµn chØnh. Cñng cè: . ®Æt c©u .bè côc .ch÷a bµi cho nhau 3.So¹n bµi míi: Quan ©m ThÞ KÝnh .Gi¸o viªn chia líp thµnh tõng cÆp –nhãm. Häc sinh ®æi bµi cho nhau. cïng ®äc bµi vµ suy nghÜ vÒ nhËn xÐt cña gi¸o viªn .Gäi tªn ghi ®iÓm. 151 .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.

152 .TuÇn 31.

153 .

154 .

155 .

Häc kú II N¨m häc: 2009 .2010 156 Hµ ChÝ C«ng .Trêng PTCS Th¾ng Mè .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 7 .