P. 1
3.Ngu van 7 - HK2 (3 Cot)(moi)

3.Ngu van 7 - HK2 (3 Cot)(moi)

|Views: 401|Likes:
Được xuất bản bởinguyennhatquynh

More info:

Published by: nguyennhatquynh on Apr 06, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2011

pdf

text

original

Ngµy so¹n:.......................... Ngµy d¹y:............................

TiÕt 73 – V¨n b¶n.
Tôc ng÷ vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: - HiÓu ®îc s¬ lîc kh¸i niÖm vÒ tôc ng÷, néi dung tõ mét sè h×nh thøc nghÖ thuËt vµ ý nghÜa cña 8 c©u tôc ng÷ trong v¨n b¶n. Thuéc lßng nh÷ng c©u tôc ng÷ trong v¨n b¶n. 2. VÒ t tëng: - Gi¸o dôc cho häc sinh ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp, cã th¸i ®é ®óng ®¾n vÒ nh÷ng kinh nghiÖm cña cha «ng. 3. VÒ kÜ n¨ng: - RÌn kü n¨ng t×m hiÓu, ph©n tÝch vµ n¾m ®îc néi dung ý nghÜa cña mçi c©u tôc ng÷. B. KiÕn thøc träng t©m: - PhÇn II. C. Ph¬ng ph¸p: - Nªu vÊn ®Ò,vÊn ®¸p, gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. D. ThiÕt bÞ d¹y häc: - GV: B¶ng phô. - HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. E. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. Tæ chøc: SÜ sè: ................................................................... 2. KiÓm tra: (KiÓm tra s¸ch vë cho häc kú II) 3. Bµi míi: Giíi thiÖu: Tôc ng÷ lµ mét thÓ lo¹i v¨n ho¸ d©n gian. Nã ®îc vÝ lµ kho b¸u cña KN vµ trÝ tuÖ d©n gian, lµ “ Tói kh«ng d©n gian v« tËn”. Tôc ng÷ lµ thÓ lo¹i triÕt lý, nhng ®ång thêi còng lµ c©y ®êi xanh t¬i. Tôc ng÷ cã nhiÒu chñ ®Ò. TiÕt häc nµy gi¶i thÝch 8 c©u tôc ng÷ cho chñ ®Ò vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV: gọi HS đọc v¨n b¶n I- TiÕp xóc v¨n SGK. b¶n: GV nêu y/c đọc: chậm rãi, - N1: Thiên nhiên (1, 2, 3, 4) 1. §äc v¨n b¶n: ngắt nhịp ở vế đối. Đọc - N2: LĐSX (5, 6, 7, 8) - Là 1 câu nói ngắn gọn, có mẫu, gọi HS đọc (?) Về mặt HT tục ngữ có kết cấu bền vững, có h/a, 1

đặc điểm gì?

nhịp điệu -> dễ nhớ, dễ 2. Khái niệm tục ngữ: thuộc *. Kh¸i niÖm vÒ tôc - Kinh nghiệm về mọi mặt ng÷: (?) Về ND TN thể hiện (TN, LĐ, SX, XH) - Tôc ng÷ lµ 1 c©u những kinh nghiệm gì của nãi cã ®Æc ®iÓm: nhân dân ta? g¾n gän, bÒn GV: Có những câu TN chỉ v÷ng, cã h/¶ vµ có nghĩa đen (nghĩa cụ nhÞp ®iÖu vµ dÔ thể, trực tiếp) có những nhí. câu có cả nghĩa bóng - DiÔn ®¹t nh÷ng (gián tiếp, biểu tượng). VD: Gần mực... - Vào mọi HĐ ĐS để nhìn kinh nghiÖm cña ND (?) TN được nhân dân ta nhận, ứng xử để lời nói thêm - Tôc ng÷ thêng cã SD vào những lĩnh vực hay, thêm sinh động sâu sắc nghÜa ®en, hoÆc cã c¶ nghÜa bãng. nào? - HS dùa vµo SGK. GV: Y/c HS giải nghĩa 1 số từ khó. (?) Có thể chia 8 câu TN này mấy nhóm? Mỗi nhóm gồm những câu nào? Đặt tên cho mỗi nhóm. GV: Y/c HS chú ý vào câu 1 (?) Nghĩa của câu TN này là gì? (?) Vì sao nhân dân ta có được kinh nghiệm này? GV: Giải thích sự vận động của trái đất (?) Chỉ ra các BPNT và cho biết TD của các BPNT đó. (?) Câu TN này có TD gì? GV: TD của câu tục ngữ này là chúng ta có thể áp dụng bố trí lịch làm việc, học tập giữa mùa đông, mùa hè (?) Giải nghĩa từ "mau" và từ "vắng". 2

3. Tõ khã: - Tháng 5 (ÂL) đêm ngắn, tháng 10 ngày ngắn II- Phân tích văn bản: - Rút ra từ sự quan sát 1. Tục ngữ về thiên nhiên: Câu 1:

- Mau: dày, nhiều - Vắng: ít, thưa

- NT: + Vần lưng, nói quá -> Đặc điểm của đêm tháng năm, ngày tháng mười + Phép đối -> Sự trái ngược đêm và ngày giữa mùa hạ với mùa đông

(?) Câu TN này cho chúng - Đêm hôm trước vắng sao ta biết điều gì? trời sẽ mưa, còn nhiều sao trời sẽ nắng GV: Đọc 1 số câu TN dự đoán về thời tiết mưa, nắng: - Quạ tắm thì ráo... - Chuồn chuồn bay thấp ... - Liên quan đến được mùa (?) Vì sao người nông dân hay mất mùa, ấm no hay đói xưa thường hay quan tâm kém đến mưa, nắng (?) Vậy câu TN này có giá trị gì? GV: Gọi HS đọc câu 3 - Phần chú thích (?) Em hiểu "ráng" và "ráng mỡ gà" nghĩa là gì? (?) Vậy câu TN này cho - Khi trên trời xuất hiện ráng chúng ta biết điều gì? có sắc màu vàng mỡ gà là GV: Đọc 1 số câu TN dự sắp có bão đoán bão: - Tháng bảy heo may chuồn chuồn bay thì bão... (?) Đối với 1 nước thường xuyên bị bão thì câu TN này có TD gì? GV: Đọc câu 4 - Tháng 7 kiến bò lên cao sẽ (?) Câu TN này cho ta biết có lụt điều gì? GV: Kiến là 1 loại côn trùng rất nhạy cảm với những thay đổi của thời tiết do cơ thể có những TB cảm biến chuyên biệt... câu TN còn có 1 dị bản khác: t 7 kiến đàn đại hàn hồng thuỷ. (?) Nạn lũ lụt thường xảy ra ở nước ta. Vậy câu TN này có TD gì? (?) Dựa vào đâu mà nhân - Quan sát, trải nghiệm dân ta có được những câu

=> Cách SD thời gian Câu 2:

-> Ý thức nhìn sao, sắp xếp công việc Câu 3:

-> Ý thức phòng chống bão. Câu 4:

3

.Thứ nhất nuôi cá.NT: so sánh. 4 Câu 6: .TN dự đoán về thiên nhiên như trên? (?) Những kinh nghiệm dự đoán thời tiết của dân gian hiện nay còn có giá trị nữa không? GV: Chuyển ý GV: Đọc câu 5 GV: "Tấc" là đơn vị đo lường trong dân gian = 1/10 thước.ở những vùng sâu.Không (?) Câu TN này có gì khác so với các câu TN trên? (?) Liệu kinh nghiệm này có đúng hoàn toàn không? (?) Câu TN này giúp cho con người điều gì? GV: Đọc câu 7 . . phóng đại (?) Người ta SD câu TN . là nơi người ở. phương tiện thông tin hạn chế. chăn nuôi. này trong những trường trong. phân. giữ gìn đất được coi như vàng hợp nào? . xa.Tấc đất: mảnh đất nhỏ . (?) Vậy em hiểu "tấc đất" là gì? "Tấc vàng" là gì? (?) BPNT nào đã được SD ở đây? TD? (?) Tại sao "đất" được coi như "vàng"? ->Ý thức đề phòng lũ lụt. những kinh nghiệm này vẫn còn giá trị 2. phê phán hiện tượng lãng phí đất . (?) Câu TN này có giá trị gì? (?) Để nói về gí trị của đất . . Vàng là kim loại quý thường được đo = cân tiểu li.Dùng từ HV (?) Chuyển lời câu TN này sang TV. LĐ.Khuyên con người nên quý -> Đất quý như vàng. thứ 3 làm ruộng GV: Đọc câu 6 . Đất là đất đai để trồng trọt.Đề cao giá trị của đất. thứ nhì còn có câu CD nào? làm vườn.. con người phải bỏ mồ hôi. xương máu mới có được đất .Thứ tự quan trọng của 4 yếu tố: nước. Tục ngữ về lao déng s¶n xuÊt: Câu 5: .Ai ơi đừng bỏ .Đất nuôi sống con người.Tấc vàng: 1 lượng vàng lớn .

Gọi HS đọc ghi nhớ _ Hướng dẫn HS làm BT phần LT: chia 2 nhóm III. tốt lúa. Vậy câu TN này có giá trị gì? GV: Đọc câu 8 (?) Câu TN này KĐ điều ..1 lượt tát.Tổng kết: *. chăm năng suất cao nhân dân ta chỉ -> Biết khai thác tốt điều còn có câu TN nào khác? . tốt giống được nhiều của cải. Hướng dẫn HS học và chuẩn bị bài: . kiện.Chuyên cần. Ghi nhớ: SGK. Củng cố: (?) Cho biết các đặc điểm HT NT của TN? 5. vào thực tế nông nghiệp LĐ. IV. vật chất (?) Nước ta có nền SX Câu 7: nông nghiệp phát triển. (?) Để nghề làm ruộng đạt .Học thuộc 8 câu TN .Luyện tập: 4. tốt má. h/c tự nhiên sẽ tạo tốt mạ. đất đai rõ các đặc điểm hình thức của các câu TN .Rút gọn cực ngắn -> dễ gì? nghe.Người đẹp vì.Giống tốt. giống nước ta ntn? (?) Dựa vào đâu mà nhân dân ta có được những kinh Câu 8: nghiệm này? -> Tầm quan trọng của GV: Hướng dẫn HS làm thời vụ. phân. đễ nhớ (?) Về hình thức câu TN này có gì đặc biệt? -> Tầm quan trọng và mqh (?) Kinh nghiệm này đã đi của 4 yếu tố: nước.. cần cù.Phân tích giá trị ND và NT của các câu TN đó 5 . là nước xuất khẩu goá lớn.(?) Câu TN này KĐ điều giống gì? . 1 bát cơm .

........ B.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.. Ph¬ng ph¸p: ... di tÝch th¾ng c¶nh.T¨ng thªm hiÓu biÕt vµ t×nh c¶m g¾n bã víi ®Þa ph¬ng quª h¬ng m×nh. .. Ngµy so¹n: ... Ho¹t ®éng d¹y . C. tôc ng÷ lu hµnh ë ®Þa ph¬ng m×nh.. ThiÕt bÞ d¹y häc: .... VÒ kÜ n¨ng: ....Ho¹t ®éng: 2. Ch¬ng tr×nh ®Þa ph¬ng phÇn v¨n vµ tËp lµm v¨n A. VÒ kiÕn thøc: . KiÓm tra: 3..... tôc ng÷ lµ g×? 6 .Làm hết bài tập ... . nhÊt lµ nh÷ng c©u ®Æc s¾c mang tÝnh ®Þa ph¬ng ( mang tªn riªng ®Þa ph¬ng. 2.....Nªu vÊn ®Ò... VÒ t tëng: ........GV: TiÕn tr×nh su tÇm.... TiÕt 74. Mçi em su tÇm 20 c©u trong mét tuÇn.......... KiÕn thøc träng t©m: ....häc: 1.... Bµi míi: * Ho¹t ®éng 1: gi¸o viªn nãi râ yªu cÇu ®Ó häc sinh su tÇm ca dao.... E........RÌn kü n¨ng su tÇm.. 3.... D.......... d©n ca....Soạn: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN VĂN VÀ TẬP LÀM VĂN. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. tËp hîp tµi liÖu. nãi vÒ s¶n vËt....Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt trong viÖc su tÇm c¸c thÓ lo¹i v¨n häc d©n gian. * Ho¹t ®éng 2: X¸c ®Þnh ®èi tîng su tÇm Bíc 1: gi¸o viªn cho häc sinh «n l¹i ca dao.... d©n ca...... Tæ chøc: SÜ sè:. ... 2...…………… Ngµy d¹y: ............... d©n ca./.... tôc ng÷ lu hµnh ë ®Þa ph¬ng ®Æc biÖt lµ nh÷ng c©u nãi vÒ ®Þa ph¬ng m×nh.Häc sinh su tÇm nh÷ng c©u ca dao....

Nªu vÊn ®Ò.. thuyÕt tr×nh... Ph¬ng ph¸p: .Sau khi su tÇm ®ñ vÒ sè lîng yªu cÇu th× ph©n lo¹i ca dao.. TiÕt 75 – TËp lµm v¨n T×m hiÓu chung vÒ v¨n nghÞ luËn (TiÕt 1) A. ThiÕt bÞ d¹y häc: ..... 3..Lôc t×m trong s¸ch b¸o ë ®Þa ph¬ng * Ho¹t ®éng 3: C¸ch su tÇm ... VÒ kiÕn thøc: . nghÖ nh©n nhµ v¨n ..HiÓu ®îc yªu cÇu NL trong ®/s lµ phæ biÕn vµ rÊt cÇn n¾m ®îc ®Æc ®iÓm chung cña v¨n nghÞ luËn 2.. C..C¸c c©u cïng lo¹i s¾p xÕp theo thø tù A.GV: B¶ng phô. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. D. 4.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ..Bíc ®Çu lµm quen víi kiÓu v¨n b¶n m¬Ý . ..Hái cha mÑ. Bíc 3: T×m nguån su tÇm .. . Híng dÉn vÒ nhµ: .. Ngµy so¹n:....B.. …………… Ngµy d¹y: ... VÒ t tëng: ../.... chuÈn bÞ ®Ó t×m hiÓu kü h¬n vÒ kiÓu v¨n b¶n quan träng nµy.. b¸o... 5.. . d©n ca chÐp riªng.Bíc 2 : gi¸o viªn cho häc sinh x¸c ®Þnh thÕ nµo lµ c©u ca dao.Mçi häc sinh cã sæ tay su tÇm .ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo..TËp hîp tµi liÖu su tÇm.....cñng cè: ... th¶o luËn nhãm.. .VÒ nhµ s¾p xÕp c¸c tµi liÖu su tÇm ®îc cña tæ thµnh quyÓn sæ tay vÒ c¸c thÓ lo¹i v¨n häc d©n gian.... VÒ kÜ n¨ng: .. ngêi ®Þa ph¬ng. ngêi giµ..... LuyÖn tËp .. su tÇm c¸c dÞ b¶n ®îc phÐp tÝnh lµ mét c©u.... B...NhËn biÕt v¨n b¶n nghÞ luËn khi ®äc s¸ch.PhÇn I. KiÕn thøc träng t©m: .C cña ch÷ c¸i ®Çu.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.. 7 ...

. thái độ của mình trước (?) Gặp các vấn đề và câu .. phải SD bằng khái niệm thì mới trả lời thông suốt. + Tại sao phải chống tệ nhận định.... suy nghĩ quan nạn ma tuý? điểm.. Ho¹t ®éng d¹y . Nhu cầu nghị luận: SGK (?) Trong ĐS các em có ..... Nhu cầu nghị luận và VB là bàn luận . Tæ chøc: SÜ sè:. VËy v¨n nghÞ luËn cã nh÷ng lo¹i nµo? nã cã nhu cÇu sö dông vµ ®Æc ®iÓm g× ta vµo bµi h«m nay... rất thường gặp hay gặp các kiểu câu hỏi như vậy không? (?) Hãy nêu các câu hỏi + Tại sao phải học ngoại khác về những vấn đề ngữ? * Nghị luận là đưa ra những tương tự. Bản thân câu hỏi buộc người ta phải trả lời bằng lí lẽ... 3.... lời bằng các kiểu VB đã có sức thuyết phục phải học như kể chuyện.... vì đòi hỏi phải 1 vấn đề đặt ra. 2....Có. miêu sử dụng khái niệm thì tả biểu cảm hay không? người nghe mới hiểu và giải thích? tin được GV: Chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi này bằng cách nào? Tất nhiên câu trả lời phải là văn NL...Không... Nhưng vì sao? Đây là câu hỏi có ý nghĩa quan trọng... HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV giải thích: NL nghĩa I.... miªu t¶ vµ biÓu c¶m.. KiÓm tra: ?Trong ch¬ng tr×nh líp 6 vµ häc kú I líp 7 c¸c em ®· ®îc häc c¸c ph¬ng thøc biÓu ®¹t nµo trong ph©n m«n tËp lµm v¨n? . hỏi loại đó......... Em có thể trả có những lý lẽ xác đáng.. 8 .......häc: 1. miªu t¶...E.... Nhng cßn mét thÓ lo¹i mµ chóng ta ph¶i sö dông rÊt nhiÒu trong h»ng ngµ kh¸c n÷a ®ã lµ v¨n nghÞ luËn... biÓu c¶m thêng xuyªn ®îc sö dông.... Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc sèng h»ng ngµy nhu cÇu tù sù.§A: Tù sù....Đọc nghị luận: GV: Gọi HS đọc mục a 1..

thì câu trả lời này đã mang tính thuyết phục chưa? (?) Cái hại của hút thuốc lá có thấy ngay trước mắt không? (?) Vậy để người nghe tin hút thuốc lá là có hại thì người trả lời phải làm gì? (?) Với các câu hỏi này các em có thể trả lời = các VB đã học như kể chuyện. (?) Hàng ngày trên báo chí.Bài phát biểu trên báo chí. 2 chương trình thời sự bình luận trên ti vi -> VBNL tồn tại khắp nơi trong CS. rồi kể chuyện 1 người hút thuốc lá bị ho lao . cung cấp những số liệu cụ thể . đài phát thanh truyền hình em thường gặp những kiểu VBNL nào? GV: Dẫn chứng cụ thể = 1.Chưa mang tính thuyết phục .. Thế nào là văn bản nghị luận? a) Ngữ liệu: (SGK) 9 . tăng cường những quan hệ giao lưu để ĐS vật chất và tinh thần được nâng cao.VB nghị luận tồn tại khắp cuộc họp.Bài xã luận. .Không vì câu hỏi buộc người ta phải trả lời = lí lẽ có lí.Các ý kiến nào ra trong .(?) VD: 1 người trả lời hút thuốc lá là có hại.Đọc văn bản 2. . Để trả lời câu hỏi "Vì sao phải học ngoại ngữ?" ta có thể giải quyết như sau: Trong TG rộng mở giao lưu VH. nơi trong cuộc sống. Chẳng hạn học Tiếng Anh để tiếp thu vi tính dễ hơn. phải quan tâm SD các khái niệm .Phải PT. GV: Gọi HS đọc VB SGK .. . bình luận.Không . trí thức ngày nay việc học ngoại ngữ là để tiếp nhận những tinh hoa của các nước. miêu tả hay BC không? Vì sao? GV: Tương tự như vậy.

Hướng và nói với b) Phân tích: những người dân VN .Ghi nhớ ý 2 Văn NL cần phải đảm bảo những y/c gì? (?) Việc thể hiện những . 1 tư tưởng (?) Để ý kiến có sức .Lí lẽ: thuyết phục bài viết nêu + Tình trạng thất học.Kêu gọi nhân dân đi .Ghi nhớ ý 1 gặp văn NL dưới dạng nào? (?) Thế nào là văn NL? .Ghi nhớ ý 3 quan điểm.ý kiến: + TD Pháp ngu dân để cai trị nhân dân ta + Hầu hết người VN mù chữ + Những cách thức để thực hiện chống thất học . bài viết nêu ra những ý kiến nào? (?) Những ý kiến ấy được diễn đạt = những luận điểm nào? Tìm các câu mang luận điểm. tư tưởng trong bài văn NL muốn có ý nghĩa thì phải hướng tới giải quyết những vấn đề gì? 10 .Luận điểm: + 1 trong những . đi học ..Mục đích: kêu gọi nhân dân học. nâng cao dân trí + Mọi người dân VN phải biết chữ Quốc ngữ .. lạc hậu lên những lí lẽ nào? trước CM T8 + Những ĐK cần phải có để người dân tham gia XD nước nhà + Những khả năng thực tế trong việc chống nạn thất học (?) Trong ĐS ta thường . (?) Vậy câu mang luận .(?) VB hướng tới ai? Nói với ai? (?) Bác Hồ viết bài này nhằm mục đích gì? (?) Để thực hiện mục đích ấy.Đó là những câu KĐ 1 điểm có đặc điểm gì? ý kiến. (Câu mang luận điểm là câu thể hiện quan điểm của tác giả) GV: Với các luận điểm đó tác giả bài viết đã đề ra nhiệm vụ cho mọi người.

Ghi nhớ (SGK . Ngµy so¹n: . T×m hiÓu chung vÒ v¨n nghÞ luËn (TiÕt 2) A...TiÕp tôc gióp HS n¾m ®îc ph¬ng thøc nghÞ luËn th«ng qua phÇn luÖn. Ho¹t ®éng d¹y . 2...... th¶o luËn nhãm........PhÇn II.............ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? V¨n nghÞ luËn cã ®Æc ®iÓm g×? 5..Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. 3.Häc bµi vµ chuÈn bÞ cho phÇn luyÖn tËp ®Ó tiÕt sau häc tiÕp............häc: 1... VÒ kÜ n¨ng: .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ./.... TiÕt 76. KiÓm tra: . ..HiÓu ®îc yªu cÇu NL trong ®/s lµ phæ biÕn vµ rÊt cÇn n¾m ®îc ®Æc ®iÓm chung cña v¨n nghÞ luËn 2. thuyÕt tr×nh.......... Bµi míi: 11 .........…………… Ngµy d¹y: .... Híng dÉn vÒ nhµ: ...... LuyÖn tËp ..GV: Gọi HS đọc ghi nhớ 2.. C.... ThiÕt bÞ d¹y häc: .. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.. E.... ...... Ph¬ng ph¸p: ...... B.. KiÕn thøc träng t©m: ..9) 4.NhËn biÕt v¨n b¶n nghÞ luËn khi ®äc s¸ch.... chuÈn bÞ ®Ó t×m hiÓu kü h¬n vÒ kiÓu v¨n b¶n quan träng nµy...ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? . ngêi nghe mét t tëng.. VÒ kiÕn thøc: ..... 3. VÒ t tëng: ...cñng cè: . mét vÊn ®Ò nµo ®ã.. b¸o..... Tæ chøc: SÜ sè:..Nªu vÊn ®Ò..GV: B¶ng phô.TËp lµm v¨n..... lý lÏ vµ dÉn chøng x¸c thùc. D.§A: V¨n b¶n nghÞ luËn lµ mét v¨n b¶n ®îc nãi (viÕt) nh»m nªu ra vµ x¸c lËp cho ngêi ®äc.... ....... V¨n nghÞ luËn ph¶i cã luËn ®iÓm râ rµng..

những dòng .Đây là bài văn NL ĐS XH" đề trình bày rất rõ ràng (?) Đây có phải bài văn NL không? Vì sao? (?) Tác giả đã đề xuất ý . Những ý kiến của bài viết rất gọn. Bài tập 4: GV: Y/c HS thảo luận . Bài tập 1: .ý kiến đề xuất: Cần tạo thói kiến gì? quen tốt trong ĐS XH (?) Những câu. dẫn chứng vấn .Mặc dù TB kể lại 1 số 1.BT 1: Phát vấn thói quen xấu nhưng GV: gọi HS đọc đoạn văn cách trình bày ý kiến nêu "Cần tạo thói quen tốt trong ra có lí lẽ. tác giả đã nêu ra + Gạt tàn thuốc lá bừa bãi những dẫn chứng và lí lẽ + Vứt vỏ chuối ra đường nào? + Rác ùn lên cả con mương nhỏ + Ném chai. xấu b) Thân bài: Trình bày những thói quen xấu cần loại bỏ c) Kết bài: Đề xuất hướng phấn đấu tự giác của mọi người đẻ có nếp sống đẹp 3. Bài tập 2: a) Mở bài: Giới thiệu thói quen tốt.Đọc II.Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc t×m hiÓu vµ n¾m ®îc ph¬ng thøc nghÞ luËn. rất chặt chẽ 2.Luyện tập: HS làm BT .thảo luận nhóm 12 . §Ó râ h¬n n÷a vÒ thÓ lo¹i nµy chóng ta vµo bµi h«m nay. cốc vỡ ra đường (?) Bài NL này có nhằm giải quyết vấn đè có trong thực tế hay không? Em có tán thành ý kiến của bài viết không? Vì sao? GV: Gợi dẫn cho Hs làm BT 2 (?) XĐ bố cục của bài văn. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV: Tổ chức hướng dẫn . dòng thể hiện ý kiến nào thể hiện ý kiến đó? + Tên bài + Phần mở đầu với 2 câu có từ là + Phần kết thúc (?) Để thuyết phục người . ND của từng phân là gì? .Dẫn chứng đọc.Câu.Bài viết nhằm giải quyết vấn đề giao tiếp trong đời thường.

vÊn ®¸p.. ... ... Thuéc lßng nh÷ng c©u tôc ng÷ trong v¨n b¶n..So¹n bµi tiÕp theo: Bµi 19...PhÇn II.. LuyÖn tËp . ... Ngµy d¹y:...nhóm BT 4 (?) Bài vắn trên là nghị luận hay tự sự? Vì sao em lại KĐ như vậy? . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. B... TiÕt 77 – V¨n b¶n....... VÒ kÜ n¨ng: RÌn cho c¸c em kü n¨ng t×m hiÓu néi dung ý nghÜa mµ c©u tôc ng÷ muèn diÔn ®¹t.. Híng dÉn vÒ nhµ: . D. Tôc ng÷ vÒ con ngêi vµ x· héi A..Nªu vÊn ®Ò. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu râ: Néi dung.......GV: B¶ng phô. từ đây mà người ta nghĩ ra 2 cách sống luËn vµ ®Æc ®iÓm v¨n TuÇn 21.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. Ph¬ng ph¸p: ../..BT 3: Về nhà 4...... 13 . sö dông tôc ng÷ thµnh th¹o vµ phï hîp trong nãi viÕt..... C..Gi¸o viªn kiÓm tra l¹i kh¸i niÖm v¨n nghÞ b¶n nghÞ luËn ... Ngµy so¹n:. ThiÕt bÞ d¹y häc: . KiÕn thøc träng t©m: .. 3.. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm..cñng cè: . Èn dô.. 2... VÒ t tëng: Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp...Häc sinh lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i . ý nghÜa vµ mét sè h×nh thøc diÔn ®¹t ( so s¸nh. Hai cái hồ có ý nghĩa tượng trưng..Häc sinh ®äc l¹i hai nghi nhí 5....Bài văn đã kể chuyện để Nl... nghÜa ®en vµ nghÜa bãng ) cña nh÷ng c©u tôc ng÷ trong bµi häc..

E. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. Tæ chøc: SÜ sè:................................................................... 2. KiÓm tra: ? §äc thuéc lßng c¸c c©u tôc ng÷ vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt? C©u nµo em vËn dông nhiÒu nhÊt trong cuéc sèng? - §A: (HS béc lé) 3. Bµi míi: Giíi thiÖu: Tôc ng÷ lµ nh÷ng lêi vµng ý ngäc lµ sù kÕt tinh kinh nghiÖm, trÝ tuÖ cña nh©n d©n qua bao ®êi. Ngoµi nh÷ng kinh nghiÖm vÒ thiªn nhiªn, lao ®éng s¶n xuÊt. Tôc ng÷ cßn lµ kho b¸u nh÷ng kinh nghiÖm d©n gian vÒ con ngêi vµ x· héi. Díi h×nh thøc nh÷ng nhËn xÐt, lêi khuyªn nhñ, rÊt nhiÒu bµi häc bæ Ých, v« gi¸ trong c¸ch nh×n nhËn gi¸ trÞ con ngêi , trong c¸ch häc c¸ch sèng, øng xö hµng ngµy. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV nêu y/c đọc: rõ ràng, chậm. - Đọc, nhận xét I- TiÕp xóc v¨n Đọc mẫu, gọi HS đọc b¶n: 1. Đọc v¨n b¶n: - 3 nhóm: 2. T×m hiÓu chó ? Về ND, có thể chia VB tục + TN về phẩm chất con thÝch: ngữ thành mấy nhóm? Đặt tên người cho mỗi nhóm? + Về học tập, tu dưỡng + Về quan hệ ứng xử 3. Tõ khã: GV: y/c HS giải thích 1 số từ khó trong SGK II- Phân tích văn bản: 1. Tục ngữ về phẩm GV: Gọi HS đọc 3 câu TN đầu - Đọc chất con người: Câu 1: - Hoán dụ, so sánh đối lập ? Câu TN có cách diễn đạt ntn? 1>< 10. ? Từ đó em hiểu câu tục ngữ có - "Người làm ra của chứ -> Đề cao giá trị con ý nghĩa gì? Tìm các câu TN của không làm ra người." người: con người quý khác cũng đề cao giá trị con - "Người sống hơn đống giá hơn của cải. người. vàng" - "Lấy của che thân, không ai lấy thân che của". ? Câu tục ngữ có thể sử dụng - Phê phá những trường trong những tình huống giao hợp coi người hơn của. tiếp nào? - An ủi động viên những 14

người không gặp may. - Nói về tư tưởng, đạo lý sống của nhân dân. ?"Góc con người, được hiểu Câu 2: theo nghĩa nào? - 1 phần cơ thể con người. - Dáng vẻ, đường nét con ? "Răng và tóc" trong câu tục người ngữ được xét trên phương diện - Thể hiện tình trạng sức nào? khoẻ con người: + Răng trắng, tóc đen: trẻ khoẻ + Răng rụng, tóc bạc: tuổi già + Tóc bù xù, nhuộm: đua -> Mọi biểu hiện của ? Câu tục ngữ có ý nghĩa gì? đòi con người đều phản ánh vẻ đẹp, tư cách của người đó. ? Câu tục ngữ khuyên nhủ - Nhắc nhở con người chúng ta điều gì? Nó thể hiện phải biết giữ gìn răng và điều gì? tóc cho sạch đẹp. - Thể hiện cách nhìn nhận, đánh giá, bình phẩm con người của nhân dân. ? Tìm hiểu về cách diễn đạt của - Tiểu đối, ngắn gọn, dễ Câu 3: tục ngữ. hiểu, ẩn dụ. - Đói rách: sự khó khăn, thiếu thốn về vật chất. ?" Đói - rách" thể hiện điều gì? - Sạch thơm: Những điều con ngươì cần phải đạt, phải giữ gìn, vợt lên hoàn cảnh. ? Tìm hiểu nghĩa đen, nghĩa - Đen: dù đói, vẫn phải ăn bóng của câu tục ngữ. uống sạch dù rách vẫn -> Dù nghèo khổ thiếu phải ăn mặc thơm tho. thốn vẫn phải sống ? ý nghĩa giáo dục của câu tục trong sạch, không vì ngữ. - Giáo dục con người phải nghèo khổ và làm điều có lòng tự trọng. xấu xa tội lỗi. 2. Tục ngữ vè học tập GV: Gọi HS đọc câu 4, 5, 6 - Học đọc 4,5,6. tu dưỡng : ? Câu tục ngữ này có mấy vế? - 4 vế có quan hệ đẳng lập Câu 4: Mỗi vế có quan hệ với nhau bổ sung ý nghĩa cho nhau. ntn? - Nhấn mạnh việc học ?Từ học lặp lại nhiều lần có tác phải toàn diện, tỉ mỉ. 15

dụng? ? Nghĩa của câu tục ngữ? ? Câu tục ngữ khuyên điều gì?

- Con người cần phải học từ những việc đơn giản nhất để chứng tỏ mình là ngời lịch sự tế nhị, thành thạo giao tiếp, thành ngời có văn hoá. ? Hãy giải thích các từ: Thầy, - Thầy: Người truyền thụ mày , làm nên. kiến thức về mọi mặt trong cuộc sống - Mày: Người tiếp nhận kiến thức. - Làm nên: Thành công trong mọi việc ? Câu tục ngữ có nội dung gì? - Nội dung có ý nghĩa thách đố ? Theo em, những điều khuyên căn trong 2 câu tục ngữ trên mâu thuẫn hay bổ sung cho nhau? Vì sao ?Câu TN này khuyên chúng ta điều gì? ? Câu TN này không chỉ là bài học về kinh nghiệm tri thức mà còn là bài học về điều gì? ? Câu TN khuyên nhủ chúng ta điều gì? GV: Gọi HS đọc câu 7, 8, 9 ? Nghĩa đen của câu tục ngữ. ? Câu tục ngữ sử dụng NT gì? ? Nghĩa bóng? H - Thảo luận: - 2 câu tục ngữ bổ sung ý nghĩa cho nhau. - Học thầy và học bạn cùng phải kết hợp song song thì thành công hơn

-> Con người cần phải học để thành mọi thành thạo mọi việc, khéo léo trong giao tiếp. Câu 5:

-> Khẳng định vai trò, công ơn của người thầy.

? Về cách diễn đạt, câu tục ngữ có gì giống với câu 8? 16

Câu 6: -> Đề cao ý nghĩa vai trò của việc học bạn. Tục ngữ không chỉ là kinh Câu 7: nghiệm về tri thức về ứng -> Khuyên con người xử mà còn là bài học về thương yêu người khác tình cảm như chính bản thân mình. H -7,8,9 3. Tục ngữ về quan hệ ứng xử: Câu 8: - ẩn dụ -> Khi hưởng thành quả thì phải nhớ đến người đã có công gây dựng nên, phải biết ơn người đã giúp mình. - Cùng dùng ẩn dụ Câu 9: -> Khẳng định sức

. LuyÖn tËp ...Luyện tập: ngữ đồng nghĩa và trái nghĩa...Mong muốn con người dung? hoàn thiện.. Ngµy so¹n:...So sánh....Häc sinh ®äc bµi ®äc thªm vµ lµm bµi tËp ... 4.Tìm những câu tục IV.Mong muèn con ngêi hoµn thiÖn..dïng c¸c h×nh ¶nh so s¸nh Èn dô. ? Câu tục ngữ cho ta lời khuyên . ? Qua 2 bài em thấy về hình .cñng cè: Tõ nh÷ng c©u tôc ng÷ trªn em hiÓu nh÷ng quan ®iÓm nµo cña nh©n d©n .. Ngµy d¹y:.§ßi hái cao vÒ c¸ch sèng c¸ch lµm ngêi .mạnh của tình đoàn kết... ...Đề cao tôn vinh giá trị III.Cần có tinh thần tập thể bổ ích nào? trong lối sống và làm việc...§Ò cao t«n vinh gi¸ trÞ lµm ngêi ? VÒ h×nh thøc v¨n b¶n tôc ng÷ nµy cã g× ®Æc biÖt ? V× sao nh©n d©n chän h×nh thøc Êy .Tổng kết: em hiểu những quan điểm và của con ngngười. theo em bài học gọn... thái độ sâu sắc nào của nội . C¶m nghÜ cña em vÒ søc sèng cña nh÷ng c©u tôc ng÷ nµy Em thÊm thÝa nhÊt lµ c©u tôc ng÷ nµo? V× sao? 5....Đòi hỏi cao về cách thức tục ngữ ththường chọn sống...Văn là những bài học bổ ích để con người tự hoàn thiện mình về đạo đức và trí tuệ......./... ? Từ những câu tục ngữ trên..... ...... những câu tục ngữ đa ra có đúng không ? Vì sao? .Tù nhiªn gÇn gòi dÔ nhí... những cách diễn đạt nào? . Híng dÉn vÒ nhµ: .đọc ghi nhớ SGK (Ghi nhớ SGK) H .. ẩn dụ.. . H .... làm người... ngắn ? Với thời gian........ 17 .

TiÕng ViÖt.GV: B¶ng phô.. 3.. C. KiÓm tra: ? H·y cho biÕt c¸c thµnh phÇn cña c©u? ..... 2..PhÇn I. chóng cã thÓ lµm chñ ng÷ em....... Ng÷ liÖu: ®äc.§äc VD 1. phï hîp víi néi dung trong sö dông.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt... .....Tõ ng÷ cã thÓ lµm (?) T×m nh÷ng tõ ng÷ em CN: chóng ta.. B. Ph¬ng ph¸p: .. Rót gän c©u A.a1 thiÕu CN .RÌn kü n¨ng rót gän c©u thµnh th¹o. .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. mäi ngêi. . b1 môc 1..I. thuyÕt tr×nh.b1 cã CN kh¸c nhau? . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1... Ph©n tÝch: HS: CÊu t¹o cña hai .. tr¹ng ng÷...... VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: N¾m ®îc c¸ch rót gän c©u HiÓu ®îc t¸c dông cña c©u rót gän 2.häc: 1. vÞ ng÷. Tæ chøc: SÜ sè:. bæ ng÷.Chóng ta.. VÒ kÜ n¨ng: ..b1 cã CN .....V× tôc ng÷ lµ lêi ViÖt Nam... chóng . H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV: Treo b¶ng phô ghi I-ThÕ nµo lµ rót hai c©u a1. gän c©u: Gäi häc sinh .. th¶o luËn nhãm. VÒ t tëng: .§A: Chñ ng÷. E. 2.. Ho¹t ®éng d¹y .. D.... (?) V× sao chñ ng÷ khuyªn chung cho 18 .. cã nh÷ng khi do hoµn c¶nh giao tiÕp mµ ngêi ta dïng nh÷ng c©u kh«ng cã sù tham gia ®Çy ®ñ c¸c thµnh phÇn chÝnh. 3...... ngêi trong c©u (a1)....Nªu vÊn ®Ò..a1 thiÕu CN c©u (a1) vµ (b1) cã g× . ThiÕt bÞ d¹y häc: .. KiÕn thøc träng t©m: .. Bµi míi: Giíi thiÖu: C©u kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®Çy ®ñ thµnh phÇn.TiÕt 78 .

NL1: 3 c©u rót gän nh vËy v× c¸c c©u chñ ng÷ trë nªn khã hiÓu .Khi tr¶ lêi cËu bÐ g×? dïng 3 c©u rót gän GV: Gäi häc sinh ®äc khiÕn ngêi kh¸ch ghi nhí 2.a2 lîc bá VN -b2 C¶ CN vµ VN . Ng÷ liÖu: 2. 19 .Lµm cho c©u gän VN h¬n. lµ lêi nh¾c nhë mang tÝnh ®¹o lÝ truyÒn thèng cña d©n téc ViÖt Nam.NL 2 thªm: Tha . bµi kiÓm tra bµi kiÓm tra to¸n ¹. ®Ó thªt . Nam. gän CN nh»m lµm cho (?) Tõ 2 NL trªn h·y cho c©u trë nªn gän h¬n. c©u c rót hiÖn th¸i ®é lÔ phÐp. Ghi nhí 1: (SGK) II.a2 chñ ng÷ . (?) NL 1 cã mÊy c©u mÑ.C©u b.b2 lîc bá c¶ CN vµ . thµnh phÇn nµo cña -Tr¶ lêi nh ghi nhí2. hiÓu sai ý nghÜa.trong c©u (a1) ®îc lîc tÊt c¶ mäi ngêi ViÖt bá. .§äc ghi nhí 2 *.NL2 thªm: Tha mÑ. (?) ThÕ nµo lµ c©u rót gän? ViÖc lîc bá mét sè thµnh phÇn c©u nh»m môc ®Ých g×? GV: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí 1 GV: Treo b¶ng phô BT 1+2 .§äc ghi nhí 1 *.§äc VD GV: Treo b¶ng phô cã ghi hai c©u a2.LuyÖn tËp: ng÷ nµo vµo c©u rót 1. nhng vÉn hiÓu ®îc. Gäi häc sinh ®äc. thµnh phÇn nµo cña c©u ®îc lîc bá? Lîc bá nh vËy nh»m môc ®Ých g×? H·y kh«i phôc. C¸ch dïng c©u .BT1: 3 c©u rót rót gän: gän chñ ng÷ 1. Ghi nhí 2: (SGK) (?) CÇn thªm nh÷ng tõ III. Bµi tËp 1: gän ë NL 2. (?) Trong nh÷ng c©u in ®Ëm.Kh«ng nªn rót gän . ®îc rót gän? Rót gän to¸n ¹. biÕt khi rót gän c©u 2. . c©u? Cã nªn rót gän nh vËy kh«ng? V× sao? . b2. Ph©n tÝch: . Bµi tËp 3: cÇn chó ý ®Õn ®iÒu .

.. gióp Hs nhËn biÕt râ c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña bµi v¨n nghÞ luËn.... v× rót nµy. LuyÖn tËp ..Xem bµi: “§Æc ®iÓm cña v¨n nghÞ luËn ” ....... VÒ t tëng: . luËn cø.. em rót ra bµi häc gän ®Õn møc g× vÒ c¸ch nãi n¨ng? kh«ng hiÓu ®îc vµ (?) V× sao anh chµng rÊt th« lç. §Æc ®iÓm cña v¨n b¶n nghÞ luËn A.. Híng dÉn vÒ nhµ: ..ViÖc dïng c©u rót nhau? gän cña anh chµng phµm ¨n ®Òu cã t¸c dông g©y cêi vµ (?) Qua c©u chuyÖn phª ph¸n.. 3...Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc .. lËp ......RÌn cho Hs kü n¨ng lµm bµi v¨n nghÞ luËn B..... TiÕt 79 ...Ph¶i thËn träng GV: Gäi häc sinh lªn khi dïng c©u rót b¶ng lµm bµi tËp 1 gän tr¸nh g©y hiÓu 3.NhËn râ mèi quan hÖ gi÷a chóng víi nhau 2.. KiÕn thøc träng t©m: 20 .........Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.....Cñng cè: . §ã lµ: LuËn ®iÓm. Bµi tËp 4: lÇm. VÒ kÜ n¨ng: ..TËp lµm v¨n. .V× anh ta m¶i ¨n (?) V× sao cËu bÐ vµ vÞ kh¸ch hiÓu lÇm . ..…………… Ngµy d¹y: .... VÒ kiÕn thøc: .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1..ThÕ nµo lµ rót gän c©u? T¸c dông? 5.Qua ph©n tÝch ng÷ liÖu.. Ngµy so¹n: ... l¹i tr¶ lêi céc lèc nh vËy? (?) Chi tiÕt nµo trong truyÖn cã t¸c dông g©y cêi vµ phª ph¸n? 4......./.

Ph¬ng ph¸p: .... Tæ chøc: SÜ sè:...... ngêi nghe mét t tëng. lý lÏ vµ dÉn chøng x¸c thùc....LuËn ®iÓm thÓ ? LuËn ®iÓm ®ã ®. V¨n nghÞ luËn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm nµo? Bµi h«m nay.. LuËn ®iÓm: Gv : LuËn ®iÓm víi t c¸ch lµ mét t tëng. Mäi ngêi VIÖt Nam.. .....LuËn ®iÓm chÝnh: ? LuËn ®iÓm chÝnh Chèng n¹n thÊt häc-> cña bµi viÕt lµ g× ? díi d¹ng 1 khÈu hiÖu.. 3.§îc nªu trong c©u: “ Mäi ngêi VIÖt Nam.. C...... KiÓm tra: ?ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? -§A: V¨n b¶n nghÞ luËn lµ mét v¨n b¶n ®îc nãi (viÕt) nh»m nªu ra vµ x¸c lËp cho ngêi ®äc.. E......hiÖn ngay trong nhan îc nªu ra díi d¹ng ®Ò bµi viÕt. ... Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c em ®· n¾m ®îc kh¸i niÖm v¨n nghÞ luËn.Vai trß: thÓ hiÖn îc cô thÓ ho¸ trong ... vµ lËp luËn : thÊt häc 1.häc: 1..PhÇn I. 2.. ? LuËn ®iÓm ®ãng viÕt..ch÷ Quèc ng÷” ... th¶o luËn nhãm.§îc nªu trong c©u: “ nµo ? . Gäi HS ®äc l¹i -§äc v¨n b¶n I ..... D. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV:. quan ®iÓm. LuËn 21 ...Vai trß thÓ hiÖn quan ®iÓm cña ngêi c©u v¨n nµo ? quan ®iÓm cña ngêi viÕt.... luËn v¨n b¶n : Chèng n¹n cø..HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ... ....GV: B¶ng phô. Ho¹t ®éng d¹y .LuËn ®iÓm...Nªu vÊn ®Ò.. ch÷ Quèc ng÷” ? LuËn ®iÓm ®ã ®.. ThiÕt bÞ d¹y häc: .. mét vÊn ®Ò nµo ®ã..... V¨n nghÞ luËn ph¶i cã luËn ®iÓm râ rµng. ... thuyÕt tr×nh. vai trß g× trong v¨n nghÞ luËn ? GV :Cã luËn ®iÓm chÝnh vµ luËn ®iÓm phô........

-Phô n÷ h·y cÇn ph¶i -Yªu cÇu : ®óng ®¾n . häc. dÉn chøng nµo? ? VËy luËn cø ®ãng vai trß g×? ? VËy luËn cø ®· tr¶ lêi cho c©u hái 22 .. sinh ®éng . ph¶i ®¸p øng nhu cÇu thùc tÕ.Yªu cÇu : ChÆt chÏ..Yªu cÇu : ChÆt chÏ. -Nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷ h·y g¾ng søc mµ häc cho biÕt ch÷. -V× sao ph¶i chèng n¹n thÊt häc? -Lµm c¸ch nµo ®Ó chèng n¹n thÊt häc? . ? B¸c ®· ®a viÖc chèng n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo? ? TiÕp ®ã B¸c ®· ®a ra 1 lo¹t vÝ dô.Vî cha biÕt. luËn ®iÓm phô nªu ra nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ.®iÓm chÝnh nªu ra nhiÖm vô chung. ? LuËn ®iÓm chÝnh ®ã triÓn khai thµnh c¸c luËn ®iÓm cô thÓ nµo? ? Muèn cã søc thuyÕt phôc th× luËn ®iÓm ph¶i ®¹t yªu cÇu g×? ? ChØ ra lÝ lÏ trong bµi v¨n trªn? ? Víi 2 lÝ do ®ã t¸c gi¶ ®· ®Ò ra nhiÖm vô g×? -Nh÷ng ngêi ®· biÕt ch÷ h·y d¹y nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷. sinh ®éng .. biÕt viÕt ch÷ Quèc ng÷ tøc lµ chèng n¹n thÊt häc. -Mäi c«ng d©n ViÖt Nam ph¶i biÕt ®äc.. LuËn cø : . .. ch©n thùc. 2.. kh«ng tiÕn bé ®îc + Nay chóng ta ®· giµnh ®îc ®éc lËp.Vai trß : Lµm s¸ng tá luËn ®iÓm.mµ häc cho biÕt ch÷ .. ..Nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷ .LÝ lÏ : + Do chÝnh s¸ch ngu d©n. ®Ó x©y dùng ®Êt níc. -7 ®o¹n vµ 1 c©u kÕt .

râ ý. tèt. ®äc s¸ch. x· héi .Chèng n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo? . .. cha biÕt ch÷ cña phô n÷. ? LuËn ®iÓm cña bµi v¨n. ? ChØ ra luËn cø? *. ? Muèn cã søc thuyÕt phôc luËn cø ph¶i ®¹t yªu cÇu g×? ? Bµi v¨n nµy gåm mÊy ®o¹n? ? Nh÷ng ®o¹n nµo lªn lÝ do v× sao ph¶i chèng n¹n thÊt häc? ? Néi dung cña ®o¹n 4 lµ g×? (?) Néi dung cña ®o¹n 5.nµo? .§äc ghi nhí.§o¹n 1.. 3.7 lµ g×? ? H·y chØ ra tr×nh tù lËp luËn cña v¨n b¶n “ Chèng thÊt häc”Theo thø tù nµo? ..LuËn ®iÓm : CÇn t¹o ra thãi quen . cã søc thuyÕt phôc. .LuËn cø : Cã thãi quen tèt. + Thãi quen xÊu: Hót thuèc l¸.LËp luËn: ph©n tÝch t¸c h¹i cña thãi quen xÊu-> Nh¾c nhë mäi -TÊt c¶ ®Õu t¹o cho ngêi t¹o ra thãi quen bµi v¨n ng¾n gän.. + Chèng n¹n thÊt häc ®Ó lµm g× . + Chèng n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo .LuyÖn tËp : . .¦u ®iÓm : ChÆt chÏ.6. gi¶n dÞ. 23 . + Thãi quen tèt : DËy sím lu«n ®óng hÑn.Tr×nh tù: + LÝ do ph¶i chèng n¹n thÊt häc. ? C¸ch lËp luËn nh vËy cã u ®iÓm g×? ? Trong mçi bµi v¨n NghÞ luËn cÇn cã nh÷ng yÕu tè nµo? GV: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí...2.. gi÷ lêi høa. . . cã thãi quen xÊu. . mÊt trËt tù .Chèng n¹n thÊt häc ®Ó lµm g× .Bµi tËp : CÇn t¹o ra thãi quen tèt trong ®êi sèng. Ghi nhí : (SGK) II.C«ng viÖc cña ngêi ®· biÕt ch÷.3. LËp luËn : .Tríc ®©y vµ h«m nay. vøt r¸c bõa b·i.

.GV: B¶ng phô... C.. KiÕn thøc träng t©m: . …………… Ngµy d¹y: ..Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt..cñng cè: .........PhÇn I... Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Tæ chøc: SÜ sè:.RÌn cho Hs kü n¨ng lµm v¨n nghÞ luËn...Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc..Híng dÉn Hs c¸ch t×m hiÓu vÒ c¸ch lËp cho bµi v¨n nghÞ luËn 2.TËp lµm v¨n......... E.....Xem bµi: “§Ò v¨n nghÞ luËn vµ viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn” ... thuyÕt tr×nh. .... D.... §Ò v¨n nghÞ luËn vµ viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn A............./........häc: 1. ........ KiÓm tra: 24 ........ VÒ kiÕn thøc: Gióp HS ..HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. th¶o luËn nhãm. VÒ t tëng: . VÒ kÜ n¨ng: .Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i......V¨n nghÞ luËn cã ®Æc ®iÓm g×? 5...NhËn biÕt c¸c ®Ò v¨n nghÞ luËn ..... TiÕt 80 ....? C¸ch lËp luËn ? ? Søc thuyÕt phôc cña bµi v¨n lµ nhê vµo ®©u? 4........ Ho¹t ®éng d¹y .. Híng dÉn vÒ nhµ: ...... ThiÕt bÞ d¹y häc: ..... 3......... Ph¬ng ph¸p: .. 2..... B..... LuyÖn tËp ....Nªu vÊn ®Ò.. Ngµy so¹n:.. ....

Néi dung: ? C¸c ®Ò v¨n trªn . mét ? C¨n cø vµo ®©u niÖm. H«m nay.Thùc GV: ChØ cã chøng chÊt lµ nh÷ng nhËn minh. 25 .VD: Lèi sèng trªn lµ ®Ò v¨n gi¶n dÞ. LËp luËn ph¶i chÆt chÏ. 1 vÊn ®Ò lÝ vÊn ®Ò lý luËn.§Ò v¨n nghÞ luËn nªu ®Òu nªu ra 1 sè kh¸i ra mét kh¸i niÖm. luËn ®iÓm ®îc c¸c ®Ò trªn.. . . TiÕng ViÖt nghÞ luËn ? giµu vµ ®Ñp. hîp lÝ th× bµi v¨n míi cã søc thuyÕt phôc. Bµi míi: Giíi thiÖu: Mçi bµi v¨n gnhÞ luËn ®Òu cã luËn ®iÓm.Kh«ng cã lÖnh. . th«ng thêng ®Ò bµi s¾p viÕt cã ®îc bµi cña mét bµi v¨n kh«ng? thÓ hiÖn chñ ®Ò cña bµi v¨n.. luËn cø vµ lËp luËn. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t I. ph©n tÝch ®Þnh .§Ò v¨n nghÞ luËn cã thÓ xem lµ ®Ò cung cÊp ®Ò bµi cho bµi.thuèc ®¾ng d· tËt lµ 1 t tëng. do vËy ®Ò ra nh trªn hoµn toµn cã thÓ lµm ®Ò bµi cho bµi v¨n viÕt. VËy viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ntn vµ t×m hiÓu ®Ò ra sao.T×m hiÓu ®Ò v¨n nghÞ luËn: 1. ®Çu ®Ò ®îc bµi v¨n nªn cã thÓ kh«ng? dïng ®Ò ra lµm ®Ò ? NÕu dïng lµm ®Ò bµi..-LËp luËn lµ g×? . h·y biÕt gi÷ thêi gian lµ lêi kªu gäi mang mét t tëng. Néi dung vµ tÝnh -Gäi häc sinh ®äc -§äc chÊt cña ®Ò v¨n nghÞ luËn: a. 3. ®Ó nhËn ra c¸c ®Ò luËn .C¨n cø vµo mçi ®Ò ..LËp luËn lµ c¸ch nªu luËn cø ®Ó dÉn ®Õn luËn ®iÓm..§A: . nh÷ng quan th× míi gi¶i quyÕt ®iÓm .

gi¶i thÝch . X¸c lËp luËn ®iÓm: + LuËn ®iÓm LuËn ®iÓm chÝnh: Tù phô lµ th¸i ®é xÊu cña con ngêi.cã tÝnh ®Þnh híng cho bµi viÕt. T×m hiÓu ®Ò v¨n nghÞ luËn: . §øc khiªm tèn t¹o nªn c¸i ®Ñp nh©n c¸ch cho con ng- .Nh lêi khuyªn . ph¹m vi : Ph©n tÝch khuyªn nhñ kh«ng nªn tù phô + Khuynh híng phñ ®Þnh + Th¸i ®é ngêi viÕt: Phª ph¸n thãi tù phô .. 2. kh¼ng ®Þnh sù khiªm tèn.Ghi nhí 2 ..T×m hiÓu ®Ò v¨n “ Chí nªn tù phô” + §èi tîng. nÕu ph¶n ®èi h·y phª ph¸n nã lµ sai tr¸i. -Tù phô -Phñ ®Þnh . hoÆc ®ång t×nh hoÆc lµ ph¶n ®èi. LËp dµn ý cho v¨n nghÞ luËn: §Ò : “Chí nªn tù phô" 1. chuÈn bÞ cho häc sinh 1 th¸i ®é. NÕu ®ång t×nh th× tr×nh bµy ý kiÕn . b. tranh luËn. giäng ®iÖu . TÝnh chÊt: .Nh lêi khuyªn.LuËn ®iÓm chÝnh + Tù phô lµ mét thãi xÊu + Khiªm tèn t¹o nªn c¸i ®Ñp cho nh©n c¸ch th× tù phô l¹i b«i xÊu nh©n c¸ch -LuËn ®iÓm phô + Tù phô khiÕn cho b¶n th©n c¸ nh©n II.Ghi nhí ý 1.? §iÓm chung nhÊt cña c¸c ®Ò trªn lµ g×? GV:§Ò kh«ng cã lÖnh nhng ®èi víi c¸c ®Ò nªu lªn 1 t tëng. 1 quan ®iÓm th× ngêi häc sinh cã thÓ cã hai th¸i ®é. ? TÝnh chÊt cña ®Ò v¨n cã ý nghÜa g× ®èi víi viÖc lµm v¨n? ? Néi dung vµ tÝnh chÊt cña ®Ò v¨n nghÞ luËn? ?§Ò nªu lªn vÊn ®Ò g×? ? §èi tîng vµ ph¹m vi nghÞ luËn ë ®©y lµ g×? ? Khuynh híng t tëng cña ®Ò lµ kh¼ng ®Þnh hay phñ ®Þnh? ? §Ò bµi ®ßi hái ngêi viÕt ph¶i cã th¸i ®é nh thÕ nµo? ? Yªu cÇu cña viÖc t×m hiÓu ®Ò lµ chóng ta cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®iÒu 26 .

theo trËt tù . T×m luËn cø: + LuËn cø : Tr¶ lêi: . ? Tù phô cã h¹i nh thÕ nµo ? ? H·y t×m c¸c dÉn chøng? 2.DÉn chøng qua s¸ch b¸o. +Tù ®¸nh gi¸ qua cao tµi n¨ng.Tù phô lu«n kÌm theo th¸i ®é khinh bØ. xa l¸nh.Ghi nhí ý3. . C« lËp m×nh víi ngêi kh¸c .V× sao khuyªn chí nªn tù phô? V×: Kiªu c¨ng.Cã lóc m×nh ®· tù phô . . .Liªn hÖ víi cuéc sèng. .Th¶o luËn nhãm.LÊy tõ thùc tÕ cuéc sèng .Tù phô lµ g×? Lµ tù ®¸nh gi¸ cao tµi n¨ng c¶u m×nh -> Coi thêng ngêi kh¸c -> Khuyªn chí nªn tù . ng¹o m¹n bÞ ngêi kh¸c khinh ghÐ .Cho c¸ nh©n ngêi tù phô .§äc ghi nhí. êi bao nhiªu th× tù phô l¹i b«i xÊu nh©n c¸ch bÊy nhiªu. tù ti 3. coi thêng mäi ngêi. .Tù phô khiÕn cho c¸ nh©n kh«ng biÕt m×nh lµ ai .Kh¼ng ®Þnh : Tù phô lµ mét thãi xÊu cÇn ph¶i tr¸nh. +LuËn ®iÓm phô: . thµnh tÝch cña m×nh . .Tù phô lu«n khiÕn cho b¶n th©n bÞ chª tr¸ch bÞ mäi ngêi xa l¸nh.Tù phô cã h¹i ntn? . G©y nçi buån cho m×nh. kÓ c¶ ngêi trªn m×nh. . Cho mäi ngêi. X©y dùng lËp luËn: Tõ ®Þnh nghÜa “Tù phô lµ g×” -> næi bËt mét sè nÐt tÝnh c¸ch c¬ b¶n c¶u kÎ tù phô 27 ? §Ó kiÕn bµi” phô” luËn nµo? bµy tá c¸c ý nªu trong ®Ò Chí nªn tù cã thÓ lËp . thiÕu t«n träng nh÷ng ngêi kh¸c.g×? ? H·y lËp luËn cho luËn ®iÓm” Chí nªn tù phô” ? H·y cô thÓ ho¸ luËn ®iÓm chÝnh b»ng c¸c luËn ®iÓm phô? kh«ng biÕt m×nh lµ ai +Tù phô lu«n kÌm theo th¸i ®é khing bØ mäi ngêi chª tr¸ch.Gi¶i thÝch thÕ nµo lµ tù phô .

Cñng cè: 28 . Khuynh híng: Kh¼ng ®Þnh Ngêi viÕt ph¶i gi¶i thÝch.? Muèn lËp ý cho bµi v¨n NL ta cÇn ph¶i lµm g×? -> t¸c h¹i => Tãm l¹i.§èi tîng ph¹m vi Nl? . luËn ®iÓm phô . LËp ý LuËn ®iÓm chÝnh: S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi.Khuynh híng t tëng? . LuËn cø: S¸ch lµgì ? B¹n lµ g×? T¹i sao sách cã thÓ lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi? Nh÷ng lîi Ých cña viÖc ®äc s¸ch? + LËp luËn §äc bµi v¨n tham kh¶o GV:Gäi häc sinh ®äc toµn bé ghi nhí. . ph©n tÝch thuyÕt phôc ngêi ®äc ®ång t×nh víi m×nh.§Ò nµy ®ßi hái ngêi viÕt ph¶i lµm g×? .( Th¶o luËn nhãm) .Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp.LuyÖn tËp: T×m hiÓu ®Ò vµ lËp ý cho ®Ò “ S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi” T×m hiÓu ®Ò VÊn ®Ò: S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi §èi tîng.X¸c ®Þnh luËn ®iÓm chÝnh . 4.Cô thÓ ho¸ luËn ®iÓm chÝnh. muèn lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ta ph¶i: .T×m luËn ®iÓm.Nªu c¸ch lËp ý .ph¹m vi: réng víi tÊt c¶ mäi ngêi. Ghi nhí: (SGK .T×m luËn cø .X©y dùng ph¬ng ph¸p lËp luËn *.23) III.

nh©n d©n ta” lµ mét phÇn nhá trong b¶n b¸o c¸o chÝnh trÞ Êy. .. .Muèn lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ta ph¶i lµm g×? 5.Xem bµi: “Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” .Nhí ®îc c©u chñ ®Ò cña bµi vµ nh÷ng c©u cã h×nh ¶nh so s¸nh trong bµi. KiÕn thøc träng t©m: .Nªu vÊn ®Ò.. §ã chÝnh lµ do tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta. Ho¹t ®éng d¹y . . Sau chiÕn th¾ng biªn giíi vµ trung du. ®¹i héi ®¶ng lÇn thø 2 ®· diÔn ra t¹i chiÕn khu viÖt b¾c vµo th¸ng 2 ./.vÊn ®¸p. tiªu biÓu cho phong c¸ch chÝnh luËn cña HCM ng¾n 29 .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.RÌn kü n¨ng ph©n tÝch v¨n b¶n nghÞ luËn B. TiÕt 81: Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta (Hå ChÝ Minh) A. §Æc ®iÓm cña c¸c c©u tôc ng÷ nµy? 2. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.. 2.1951. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. N¾m ®îc nghÖ thuËt nghÞ luËn chÆt chÏ cã tÝnh mÉu mùc cña bµi v¨n. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· tr×nh bµy tríc ®¹i héi ®¶ng b¸o c¸o chÝnh trÞ v¨n b¶n “ tinh . ThiÕt bÞ d¹y häc: .häc: 1. Ph¬ng ph¸p: .Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i. d©n téc VN ta lu«n giµnh ®îc th¾ng lîi vÎ vang. D. C. .PhÇn II.Đäc thuéc lßng 9 c©u tôc ng÷ vÒ con ngêi vµ x· héi.. Bµi míi: Giíi thiÖu: Tr¶i qua mÊy ngh×n n¨m lÞch sö. KiÓm tra ba× cò . V¨n b¶n nµy ®îc xem nh mét kiÓu mÉu vÒ v¨n b¶n chøng minh. VÒ kÜ n¨ng: . VÒ kiÕn thøc: Gióp HS . E.GV: B¶ng phô. Híng dÉn vÒ nhµ: .HiÓu ®îc tinh thÇn yªu níc lµ mét truyÒn thèng quÝ b¸u cña d©n téc ta.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.Båi dìng n¨ng lùc t duy l«gic khoa häc 3. VÒ t tëng: .

kh¸i qu¸t. døt kho¸t GV ®äc mÉu GV : gäi 3 häc sinh ®äc 3 ®o¹n tiÕp theo . râ rµng. V¨n b¶n: ? XuÊt xø cña v¨n . b. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV: Nªu yªu cÇu I.§Ó c. luËn vÊn ®Ò g×? ? T×m c©u chèt th©u tãm néi dung vÊn ®Ò nghÞ luËn trong bµi ? GV: Lßng yªu níc cña nh©n d©n ta cã rÊt nhiÒu biÓu hiÖn ®a d¹ng c¶ trong sù nghiÖp x©y dùng vµ trong c«ng cuéc chiÕn ®Êu chèng kÎ thï x©m lîc nhng bµi viÕt nµy trong lóc 30 . dïng ? §Æng lµ g×? .gän Xóc tÝch c¸ch lËp luËn chÆt chÏ. T×m hiÓu chó thÝch: ? Nh¾c l¹i nh÷ng a. dÉn chøng võa cô thÓ. Tõ khã: .Lµ nhµ v¨n.TiÕp xóc v¨n b¶n: ®äc cña t¸c phÈm: 1. gi¶ Hå ChÝ Minh? . .Hßm gç ®ùng ®å .Lßng yªu níc cña ? R¬ng lµ g×? nh©n d©n ta. ? V¨n b¶n nµy nghÞ . T¸c gi¶: nÐt chÝnh vÒ t¸c . lý lÏ hïng hån.Sinh n¨m 1890-1969. nhµ th¬ lín vµ lµ vÞ l·nh tô vÜ ®¹i cña d©n téc ViÖt Nam. §äc v¨n b¶n: M¹ch l¹c.2 c©u ®Çu.SGK 2.TrÝch trong v¨n b¶n b¶n? chÝnh trÞ t¹i ®¹i héi §¶ng lÇn thø II th¸ng 2-1951.

? Em hiÓu nång nµn . ch©n c¶m s«i næi m·nh thµnh-> So s¸nh lßng Gv: Gäi häc sinh liÖt cña t©m hån yªu níc b»ng h×nh ¶nh “ ®äc ®o¹n v¨n më Lµn sãng” bµi. Bè côc.Më bµi : Tõ ®Çu: lò cuíp níc-> nªu lªn vÊn ®Ò nghÞ luËn: Tinh thÇn yªu níc lµ mét truyÒn thèng quý b¸u cña nh©n d©n ta.Th©n bµi: Nång nµn yªu níc -> Chøng minh tinh thÇn yªu níc trong lÞch sö vµ trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i . ? T×m hiÓu bè cña bµi v¨n vµ lËp dµn ý cho bµi v¨n? 3.Nång nµn yªu níc -> ? VB ®îc viÕt theo T×nh yªu níc ë ®é m·nh PT nµo? . .Ph¬ng thøc: . s«i næi.KÕt bµi: Cßn l¹i -> NhiÖm vô ph¸t huy tinh thÇn yªu níc táng c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p.D©n téc ta lu«n níc” cã giÆc ngo¹i x©m ? Lßng yªu níc nång nªn lu«n cÇn ®Õn nµn cña nh©n d©n lßng yªu nø¬c nç 31 . . . .§Êu tranh chèng nghÜa lµ g×? giÆc ngo¹i x©m ? VËy t×nh c¶m nh thÕ nµo ®îc gäi lµ “ Nång nµn yªu .Bè côc: 3 phÇn .Më bµi : Tõ ®Çu: lò cuíp níc-> nªu lªn vÊn ®Ò nghÞ luËn: Tinh thÇn yªu níc lµ mét truyÒn thèng quý b¸u cña nh©n d©n ta.kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p ®ang diÔn ra ¸c liÖt v× vËy chñ tÞch HCM chØ nhÊn m¹nh vµ biÓu d¬ng nh÷ng biÓu hiÖn cña tinh thÇn yªu níc trong c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng ngo¹i x©m cu¶ d©n téc.Ph©n tÝch v¨n b¶n: 1.§äc ®o¹n më bµi.Tr¹ng th¸i t×nh liÖt. .Th©n bµi: Nång nµn yªu níc -> Chøng minh tinh thÇn yªu níc trong lÞch sö vµ trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i . . NhËn ®Þnh chung vÒ lßng yªu níc: .Ph¬ng thøc: NghÞ luËn II.KÕt bµi: Cßn l¹i -> NhiÖm vô ph¸t huy tinh thÇn yªu níc táng c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p.

.. -Trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i ... lít qua. nhÊn ch×m.§éng tõ: kÕt thµnh. íc ..§¹i tõ nã. m« b¹c ..NghÖ thuËt: LiÖt kª. hÊp dÉn theo lèi trùc tiÕp.Nã kÕt thµnh lµn . . -> Gîi t¶ søc m¹nh cña lßng yªu níc. . ®Ó chøng minh 1 + Tõ tiÒn tuyÕn ®Õn c¸ch thuyÕt phôc hËu ph¬ng cho lßng yªu níc + Mäi nghÒ nghiÖp tÇng trong lÞch sö d©n líp-> ®Òu cã lßng yªu ntéc. . 2. ®éng tõ m¹nh . lßng yªu níc cña nh©n d©n ta l¹i ®îc béc lé m¹nh mÏ.Trong lÞch sö khø: Bµ Trng . GV: Gäi häc sinh ®äc phÇn th©n bµi.Tõ nh÷ng chiÕn sÜ. kh¼ng ®Þnh . x©m ..Lßng yªu níc trong qu¸ . chèng giÆc ngo¹i TrÇn Hng §¹o. ®Õn.sinh ®éng. to lín nhÊt? ? HCM ®· so s¸nh lßng yªu níc cña nh©n d©n ta b»ng h×nh ¶nh nµo? ? NghÖ thuËt nµo ®· ®îc t¸c gi¶ nhÊn m¹nh khi t¹o h×nh ¶nh nµy? ? T¸c dông cña h×nh ¶nh vµ nghÖ thuËt nµy lµ g×? GV gi¶ng: C¸ch nªu vÊn ®Ò cña t¸c gi¶ thËt ng¾n gän.. kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i : .Tõ cô giµ tãc . h×nh liªn kÕt: Tõ.LÆp l¹i ®¹i tõ “ nã”.Tõ nh÷ng nam n÷ c«ng nh©n. . ..Lßng yªu níc trong cuéc gian. so s¸nh cô thÓ vµ më réng 1 c¸ch nªu vÊn ®Ò mÉu mùc.Tiªu biÓu liÖt kª theo tr×nh tù thêi . ? PhÇn th©n bµi chñ tÞch HCM ®· chøng minh ®iÒu g×? Trong thêi k× nµo? ? Trong qu¸ khø HCM ®· ®a ra nh÷ng dÉn chøng nµo vÒ lßng yªu níc? ? Em cã nhËn xÐt 32 lùc thi ®ua yªu níc..Dïng dÉn chøng + TÊt c¶ mäi ngêi. sãng .. Nh÷ng biÓu hiÖn cña lßng yªu níc: .. Bµ TriÖu.ta ®îc t¸c gi¶ nhÊn m¹nh trªn lÜnh vùc nµo? ? T¹i sao ë lÜnh vùc ®ã. .

LuyÖn tËp: .LÝ lÏ thèng nhÊt víi dÉn chøng. .C¶m phôc ngìng mé lßng yªu níc cña ®ång bµo ta trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. + Cã thÓ nh×n thÊy + Cã thÓ kh«ng nh×n thÊy.Cïng liªn kÕt lµm s¸ng tá chñ ®Ò. dÉn chøng phong phó.27) . III. NhiÖm vô cña chóng ta: .Bè côc chÆt chÏ.Giäng v¨n tha 33 .Tæng kÕt: *. 3.g× vÒ c¸ch ®a dÉn chøng trong ®o¹n v¨n nµy? ? §Ó chøng minh cho lßng yªu níc cña ®ång bµo ta trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i t¸c gi¶ ®· ®a ra nh÷ng biÓu hiÖn nµo cña lßng yªu níc? . ? DÉn chøng ë ®©y ®îc s¾p xÕp theo m« h×nh nµo? ? CÊu tróc . IV. Ghi nhí: (SGK . dÉn chøng Êy cã quan hÖ cíi nhau nh thÕ nµo? ? §o¹n v¨n nµy ®îc viÕt b»ng c¶m xuc nµo cña t¸c gi¶? GV: y/c HS chó ý vµo ®o¹n cuèi cña VB ? Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta ®îc HCT so s¸nh nh thÕ nµo? ? Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ lßng yªu níc” trng bµy” vµ lßng yªu níc “ GiÊu kÝn” trong ®o¹n v¨n nµy? ? Tãm t¾t l¹i phÇn kÕt bµi nªu lªn nhiÖm vô cña ai? ->NhiÖm vô cña §¶ng -> Ph¸t huy tinh thÇn yªu níc trong mäi c«ng viÖc kh¸ng chiÕn.Tinh thÇn yªu níc nh c¸c cña quý. lËp luËn m¹ch l¹c. lÝ lÏ ®îc diÔn ®¹t díi d¹ng h×nh ¶nh so s¸nh nªn sinh ®éng vµ dÔ hiÓu . -> C¶ 2 ®Òu ®¸ng quý -> 2 tr¹ng th¸i cña tinh thÇn yªu níc. .

GV: B¶ng phô. Híng dÉn vÒ nhµ: -häc sinh n¾m gi¸ trÞ nghÖ thuËt vµ néi dung cña bµi -Lµm bµi tËp trang 27 Tiªt 82: C©u ®Æc biÖt A. VÒ t tëng: . 34 . . KiÕn thøc träng t©m: .HiÓu ®îc t¸c dông c©u ®Æc biÖt 2.RÌn kÜ n¨ng biÕt sö dông c©u ®Æc biÖt khi nãi vµ viÕt B. th¶o luËn nhãm.Nªu vÊn ®Ò.thiÕt giµu c¶m xóc.? V× sao 4. ? Theo em nghÖ thuËt nghÞ luËn ë ®©y cã g× ®Æc s¾c? GV gäi häc sinh ®äc ghi nhí GV: Híng dÉn HS lµm BT phÇn LT 3.PhÇn II.§äc ghi nhí. thuyÕt tr×nh. VÒ kiÕn thøc: . 3. Ph¬ng ph¸p: . D. VÒ kÜ n¨ng: . ThiÕt bÞ d¹y häc: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.N¾m ®îc kinh nghiÖm c©u ®Æc biÖt .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. C. Cñng cè: ? Theo em v¨n b¶n nµy cã søc thuyÕt phôc kh«ng.

Ng÷ liÖu: (SGK-t28) 2. VD: T«i ®i häc .Dïng ®Ó béc lé c¶m xóc.§¸p ¸n c . 1.Lµ c©u bÞ rót gän CN hoÆc VN. Ho¹t ®éng d¹y . c©u §B vµ c©u RG. cßn c©u §B kh«ng thÓ kh«i phôc II.Bao giê anh ®i HN? . H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV: treo b¶ng phô gäi I.t27) VB nµo? 2. Ghi nhí 1: (SGK . em Thuû! -> C©u c©u hái trong SGK kh«ng thÓ cã CN vµ VN (?) C©u nµy ®îc gäi lµ -> C©u ®Æc biÖt c©u §B. VËy em hiÓu thÕ nµo lµ c©u §B? GV: Gäi HS ®äc ghi . Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc ssèng c¸c em ®îc gÆp nhiÒu lo¹i c©u tiÕng ViÖt kh¸c nhau. KiÓm tra: . vµ VN GV: Cho HS ph©n biÖt c©u b×nh thêng.häc: 1.§äc ghi nhí *.¤I. VD: . Ph©n tÝch: GV: Y/c HS th¶o luËn .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ..Cho vÝ dô? 2.Vµ h«m nay thÇy gi¸o cïng c¸c em ®i t×m hiÓu mét lo¹i c©u míi ®ã lµ c©u ®Æc biÖt.Ngµy mai.Cã ®ñ CN vµ VN.t28) nhí 1 . T¸c dông cña c©u ®Æc biÖt: 1.Cæng trêng. (?) C©u RG vµ c©u §B kh¸c nhau ë ®iÓm nµo? GV: Dïng b¶ng phô cã néi dung trong SGK - . ThÕ nµo lµ c©u ®Æc HS ®äc ng÷ liÖu biÖt?: (?) NL trªn n»m trong . Ng÷ liËu: (SGK . (?) C©u BT lµ c©u ntn? Cho VD.C©u RG c¨n cø vµo t×nh huèng cô thÓ cã thÓ kh«i phôc l¹i TP bÞ rót gän.Gièng nhau lµ (?) So s¸nh h×nh thøc cã cÊu t¹o kh«ng cÊu t¹o cña c©u §B vµ ®ñ c¶ 2 Tp CN c©u RG. 35 . E.ThÕ nµo lµ rót gän ? . . (?) C©u RG lµ c©u ntn? Cho VD... Ph©n tÝch: .

.Trêi ¬i! .ChÞ An ¬i! . n¬i chèn? GV: D¹ng c©u nµy thêng gÆp trong v¨n .. íi. ®èi víi 1 ý nghÜ võa s¶y ra hay ph¶n øng víi c©u nãi cña ngêi kh¸c: + thêng chøa c¸c th¸n tõ + Tõ ®¸nh gi¸ mang tÝnh BC. ¬i. nµy.S¬n! em S¬n! S¬n ¬i! . (?) C©u nµo cã TD béc lé c¶mxóc? GV: Ngêi nãi trùc tiÕp béc lé c¶m xóc cña m×nh ®èi víi hiÖn thùc. (?) C©u nµo cã TD dïng ®Ó gäi ®¸p? GV: Ngêi nãi híng ®Õn ngêi nghe kªu gäi sù chó ý cña ngêi nghe: + Tõ h« gäi (®¹i tõ nh©n xng.. nhØ.LuyÖn tËp 1. HT? VD: . *.HS ®äc ghi nhí.Dïng ®Ó X§ thêi gian.. th«ng b¸o vÒ sù tån t¹i cña SV. HT. kÓ chuyÖn (?) C©u ®Æc biÖt ®îc dïng ®Ó lµm g×? 36 .Hµ Néi.Mét ®ªm mïa xu©n. tªn chøc vô . Mïa thu n¨m 1975.28. hìi. (?) C©u nµo cã TD X§ thêi gian. µ.. l¾m. Giã.. qu¸. VD: . .) (?) C©u nµo cã TD dïng ®Ó liÖt kª. miªu t¶. Bµi tËp 1: a) . Y/c HS ®¸nh dÊu (X) vµo « trèng thÝch hîp. RÐt .. + NghÜa lµ ph¶i . tªn riªng. n¬i chèn VD: . Ghi nhí 2: (SGK-t29) III.Dïng ®Ó gäi ®¸p. trong hßm.§oµn ngêi nhèn nh¸o .C©u rót gän: + Cã khi ®îc trng bµy .Cã! .Kh«ng cã c©u §B . VD: . th«ng b¸o vÒ sù tån t¹i cña SV.Dïng ®Ó liÖt kª..) + T×nh th¸i tõ (¹.Ma...§Ñp qu¸! .

Lªn b¶ng lµm gän BT c) . Cñng cè: .Kh«ng cã c©u rót b¶ng . DÆn dß: 37 .C©u §B: L¸ ¬i! ..N¨m HS lµm BT gi©y.C©u RG: + H·y kÓ chuyÖn cuéc ®êi b¹n cho t«i nghe ®i! + B×nh thêng l¾m.C©u §B: Mét håi cßi ..Kh«ng cã c©u RG d) . ch¼ng cã g× ®¸ng kÓ ®©u.. Bµi tËp 2: ..c©u mÖnh lÖnh thêng rót gän CN (c©u thø nhÊt trong d) + Lµm cho c©u gän h¬n.L©u qu¸! .Bèn gi©y.BT 2: th¶o luËn theo ..GV: Gäi HS ®äc ghi kh¸ng chiÕn. th«ng b¸o. híng dÉn gi©y. tr¸nh lÆp tõ ng÷ ®· xuÊt hiÖn ë trong c©u ®øng tríc (c©u thø 2 trong d) 3...C©u ®Æc biÖt: Ba GV: Tæ chøc.BT 1: Gäi 2 HS lªn . (c©u c) + Gäi ®¸p (c©u d) . 2.Th¶o luËn nhãm + Lµm cho c©u gän h¬n. tr¸nh lÆp nh÷ng tõ ng÷ ®· xuÊt hiÖn trong c©u ®øng tríc (c¸c c©u trong a) + Lµm cho c©u gän h¬n.C©u §B cã TD: + X§ thêi gian (3 c©u ®Çu trong b) + Béc lé c¶m xóc (c©u thø t trong b) + LiÖt kª.ThÕ nµo lµ c©u ®Æc biÖt? 4.. nhí b) .C©u rót gän cã TD: 2 nhãm .

Nªu vÊn ®Ò.RÌn kÜ n¨ng lËp bè côc B. KiÕn thøc träng t©m: C. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Båi dìng kh¶ n¨ng lËp luËn trong nãi vµ viÕt 3.Hs ®äc v¨n b¶n V¨n b¶n: “Tinh thÇn ®äc l¹i v¨n b¶n: “Tinh yªu níc cña nh©n thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” 38 . ca ngîi. . Ho¹t ®éng d¹y . ThiÕt bÞ d¹y häc: . bµn luËn.n vµ lËp luËn ra sao? H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t I.häc: 1. VÒ t tëng: . Ng÷ liÖu:(SGK-t30) GV: Yªu cÇu häc sinh .§A: + Gi¶i thÝch. th¶o luËn nhãm. ph©n tÝch.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i. thuyÕt tr×nh. Tiªt 83: Bè côc vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn trong bµi v¨n nghÞ luËn A. Ph¬ng ph¸p: . VÒ kÜ n¨ng: .Häc thuéc ghi nhí . E. ph¶n b¸c.t.GV: B¶ng phô. + Suy nghÜ. + Khuyªn nhñ. 2. D. + Tranh luËn. KiÓm tra: . Mèi quan hÖ gi÷a bè côc vµ lËp luËn: 1. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: + BiÕt c¸ch lËp bè côc vµ lËp luËn trong bµi v¨n NL + N¾m ®îc mèi quan hÖ gi÷a bè côc vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn cña bµi v¨n NL 2.§Ò v¨n nghÞ luËn thêng cã c¸c tÝnh chÊt nµo? . VB nghÞ luËn cã bè côc n.. lËt ngîc vÊn ®Ò. Bµi míi: Giíi thiÖu: Mçi v¨n b¶n thêng cã bè côc 3 phÇn. .So¹n bµi tiÕp theo.

ý chÝnh ®îc nªu ra ®Ó bµn luËn. Ph©n tÝch: ? Nh¾c l¹i luËn ®iÓm lµ hiÖn t tëng.d©n ta” . ? Môc ®Ých cña luËn ®iÓm lµ g×? GV: Trong bµi v¨n NL chóng ta cÇn ph©n biÖt luËn ®iÓm xuÊt ph¸t vµ luËn ®iÓm kÕt luËn. quan g×? ®iÓm cña bµi v¨n. LuËn ®iÓm kÕt luËn lµ c¸i ®Ých híng tíi.Hs ®äc.PhÇn kÕt bµi cã 1 ®o¹n v¨n . GV: LuËn ®iÓm chÝnh lµ ®iÓm quan träng. . th©n bµi. ? V¨n b¶n “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” cã mÊy phÇn? Mçi phÇn cã mÊy ®o¹n v¨n? .HS: Tr¶ lêi nh ghi nhí ý 1.Thèng nhÊt c¸c ®o¹n v¨n thµnh 1 khèi * Bè côc: . ? PhÇn më bµi cã luËn ®iÓm chÝnh xuÊt ph¸t lµ g×? ? §o¹n 1.Lµ ý kiÕn thÓ 2.3 phÇn: Më bµi. . lÝ le xoay quanh.PhÇn më bµi cã 1 ®o¹n v¨n . kÕt bµi. Mçi 1 luËn ®iÓm ®Òu cã 1 sè ý phô.2 cu¶ phÇn th©n bµi cã luËn ®iÓm phô nµo? ? PhÇn kÕt luËn rót ra . bæn phËn g×? cña ai? ? Bè côc bµi v¨n nghÞ luËn gåm mÊy phÇn? NhiÖm vô cña mçi .Më bµi: + LuËn ®iÓm chÝnh 39 .PhÇn th©n bµi cã 2 ®o¹n v¨n. LuËn ®iÓm xuÊt ph¸t ®ãng vai trß lÝ lÏ.

níc. .§äc ghi nhí.Hµng ngang 2: phô: Lßng yªu níc trong LËp luËn theo qu¸ khø . §ã lµ kÕt luËn.Ghi nhí ý2.KÕt bµi: KÕt luËn vÒ bæn phËn.qu¶ .. GV: Treo b¶ng phô s¬ ®å trong SGK trang 30.Hµng ngang 1: xuÊt ph¸t : D©n ta cã quan hÖ nh©n ..hîp. NÕu chØ K§ d©n ta cã lßng nång nµn yªu níc mµ kh«ng 40 ..phÇn lµ g×? GV : Yªu cÇu hs ®äc thÇm s¬ ®å trong SGK trang 30. . §ã lµ truyÒn thèng quý b¸u.t31) II. .qu¶ .HS béc lé. . Bµ TriÖu . ph©n – hîp.Th©n bµi : + §o¹n 1: LuËn ®iÓm . ? Tõ hµng ngang 1 ®Õn 4 lËp luËn theo quan hÖ g×? GV: Tõ truyÒn thèng mµ suy ra bæn phËn cña chóng ta lµ ph¸t huy lßng yªu níc.ph©n . .Hµng ngang 3: quan hÖ Tæng . tr¸ch nhiÖm . Yªu cÇu HS quan s¸t lªn b¶ng phô.LuyÖn tËp: .Hµng ngang 4: Suy luËn t¬ng ®ång .+ §o¹n 2: LuËn ®iÓm qu¶ phô: Lßng yªu níc trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i.Hµng ngang 1: quan hÖ nh©n .T tëng ë tªn bµi .Hµng ngang 2: quan hÖ: nh©n. *. ? Hµng ngang 3 lËp luËn theo quan hÖ g×? GV: §a ra 1 nhËn ®Þnh chung råi dÉn chøng b»ng c¸c trêng hîp cô thÓ ®Ó cuèi cïng kÕt luËn lµ mäi ngêi ®Òu cã lßng yªu níc. Ghi nhí: (SGK . .Hµng däc 1 :Suy luËn t¬ng ®ång theo dßng thêi gian.mét lßng nång nµn yªu qña.. quan hÖ: nh©n. . ? Hµng ngang 2: LËp luËn theo quan hÖ g×? GV: Lich sö cã nhiÒu cuéc kh¸ng chiÕn vÜ ®¹i nh Bµ Trng.Hµng ngang 3 cña chóng ta ®èi víi lËp luËn theo viÖc ph¸t huy lßng yªu quan hÖ: Tæng – níc.chóng ta ph¶i ghi nhí. * Ph¬ng ph¸p lËp luËn : .. ? Hµng ngang 1 ®îc lËp quan hÖ g×? GV: Cã lßng nång nµn yªu níc-> trë thµnh truyÒn thèng -> NhÊn ch×m.

C©u ®Çu vµ ®Ó lµm g×. ®o¹n cuèi -> lµ c©u mang luËn ? Hµng däc 1? ®iÓm ? Trong bµi v¨n nghÞ luËn ta cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn nµo? GV: Gäi HS ®äc ghi nhí Gv: Híng dÉn HS lµm BT phÇn LT (Th¶o luËn nhãm) ? Bµi v¨n nªu lªn t tëng g×? ? T tëng nµy ®îc s¸ng tá ë c©u v¨n nµo? T×m c©u mang luËn ®iÓm. ? KB ®îc lËp luËn theo quan hÖ nµo? ? H·y chØ ra ®©u lµ nh©n ®©u lµ qu¶ trong lËp luËn ë ®o¹n 41 .®i tíi kÕt luËn ®ã th× viÕt ch¼ng cÇn nghÞ luËn .ChØ cã thÇy giái/ míi t¹o ®îc trß giái.MB: Lèi lËp luËn ®èi chiÕu. .Nhê nh÷ng «ng thÇy lín/ nªn míi d¹y häc trß ®îc nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n nhÊt . so s¸nh ®Ó nªu lªn luËn ®iÓm: Ýt ai biÕt häc cho thµnh tµi.TB: kÓ chuyÖn danh ho¹ häc vÏ trøng -> c¸ch häc c¬ b¶n th«ng qua sù d¹y dç KH vµ sù kiªn tr× cña thÇy vµ trß.Nhê chÞu khã häc tËp ®éng t¸c c¬ b¶n tèt/ nªn míi cã tiÒn ®å . ? Bµi v¨n cã bè côc mÊy phÇn? ? MB t¸c gi¶ dïng lèi lËp luËn nµo? §Ó nªu lªn luËn ®iÓm nµo? ? TB kÓ l¹i chuyÖn g×? . .KB: LËp luËn theo mqh nh©n qu¶ .

VËy ta cÇn ®¹t ®îc vÒ lËp luËn nh thÕ nµo ta vµo tiÕt luyÖn tËp h«m nay. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong ®êi sèng còng nh trong v¨n nghÞ luËn th× viÖc lËp luËn lµ v« cïng quan träng. 3. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp 3.Häc thuéc ghi nhí . 42 . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Nªu vÊn ®Ò. . Tiªt 84: LuyÖn tËp vÒ ph¬ng ph¸p lËp luËn trong v¨n b¶n nghÞ luËn A.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. ThiÕt bÞ d¹y häc: . thuyÕt tr×nh. Ph¬ng ph¸p: .RÌn kü n¨ng lËp luËn. KiÓm tra: .PhÇn II. DÆn dß: . Ho¹t ®éng d¹y . ngêi ta cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn nµo? 4. D. Cñng cè: ? §Ó x¸c lËp luËn ®iÓm trong tõng phÇn vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c phÇn.Bµi v¨n nghÞ luËn gåm mÊy phÇn . luËn cø lËp luËn.ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo . VÒ kÜ n¨ng: . luËn ®iÓm.HiÓu râ ph¬ng ph¸p lËp luËn trong ®êi sèng .häc: 1. KiÕn thøc träng t©m: .Nªu ph¬ng ph¸p lËp luËn trong v¨n nghÞ luËn 2.Ph©n biÖt kÕt luËn trong v¨n nghÞ luËn vµ kÕt luËn cã tÝnh kh¸i qu¸t cña luËn ®iÓm ./.KB. C. E.TËp nªu luËn ®iÓm vµ lËp luËn cho 1 vÊn ®Ò TLV 2. B. th¶o luËn nhãm. VÒ t tëng: .GV: B¶ng phô.NhËn diÖn lËp luËn trong ®êi sèng .X¸c ®Þnh râ luËn cø vµ kÕt luËn trong lËp luËn .

Ng÷ liÖu:(SGK-t32.GV: Treo b¶ng phô NL môc1. ý ®Þnh cña ngêi nãi? ? Mèi quan hÖ gi÷a luËn cø. d. m×nh ph¶i g¬ng mÉu.. ph¶i sang nhµ b¹n ch¬i th«i. Ng÷ liÖu:(SGK-t33. m×nh ph¶i tËp trung häc th«i. NL 3: Nªu kÕt luËn cho luËn cø a. . c. vµ kÕt luËn nh thÕ nµo? ? VÞ trÝ cña luËn cø vµ kÕt luËn cã thÓ thay thÕ cho nhau kh«ng? GV: Yªu cÇu häc sinh bæ sung thªm luËn cø cho bµi tËp 2 GV: Ghi kÕt luËn lªn b¶ng GV: 1 kÕt luËn cã nhiÒu luËn cø kh¸c nhau miÔn lµ hîp lÝ GV: ghi luËn cø lªn b¶ng ? Nªu kÕt luËn cho c¸c luËn cø I. Ph©n tÝch: *. ? C¶ 3 c©u trªn cã mÊy vÕ? ? Trong c¸c c©u trªn.Quan hÖ: nh©n qña qña ..Thö ®¶o vÞ trÝ cña luËn cø vµ *. .C¶ 3 c©u cã: dÊu phÈy.. bé phËn nµo lµ luËn cø. bã víi em nhiÒu kû niÖm b.LËp luËn trong ®êi sèng: 1.bëi mäi ngêi kh«n tin m×nh n÷a c.. NL 1: LuËn cø vµ kÕt luËn ...m×nh ph¶i gãp ý cho c¸c b¹n Êy vµo buæi SH líp míi ®îc.v× n¬i Êy ®· g¾n ®æi.. MÖt qu¸. .. . . .Gäi häc sinh ®äc.LËp luËn trong v¨n nghÞ luËn: 1..§äc vÝ dô Néi dung cÇn ®¹t . NL 2: Bæ sung luËn kÕt luËn: §îc ... V× cßn Ýt tuæi nªn.. ... *. e. .LuËn cø bªn tr¸i .. d.Mèi quan hÖ :Nh©n... V× k× nghØ hÌ cßn kÐo dµi nhiÒu ngµy nªn. . + VÕ ®Çu lµ luËn cø .KÕt luËn bªn + VÕ sau lµ kÕt luËn ph¶i dÊu phÈy. b... e. Ph©n tÝch: *. Cñng cè: .. bé phËn nµo lµ kÕt luËn thÓ hiÖn t tëng. NL 1: So s¸nh luËn . 43 34) 2..VÞ trÝ cã thÓ thay thÕ cho nhau. ch¾c sÏ lµ cÇu thñ giái II.Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 3. néi cø cho kÕt luËn: dung kh«ng thay a. 33) 2.

Trêi ma to. VÒ t tëng: . luËn cø vµ lËp luËn cña chuyÖn ngô ng«n “ Õch ngåi ®¸y giÕng” 1. kh«ng gian b»ng nghÖ thuËt mét c©u chuyÖn kÓ víi nh÷ng chi tiÕt sù viÖc cô thÓ vµ chän läc ®Ó rót ra kÕt luËn ( luËn ®iÓm) mét c¸ch kÝn ®¸o.Båi dìng t duy l«gÝc. níc dÒnh lªn ®a Õch ra ngoµi . kiªu ng¹o 2. C. DÆn dß: . ch¼ng thÌm ®Ó ý ®Õn xung quanh. VÒ kÜ n¨ng: . lßng tù hµo tiÕng nãi d©n téc. Tiªt 85: Sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt (§Æng Thai Mai) A. Bµi tËp 2: Häc sinh lµm bµi ë nhµ: C¸ch lµm bµi t¬ng tù nh bµi tËp 1 ®èi víi chuyÖn “ thÇy bãi xem voi” 4.Õch ngåi l©u ngµy trong giÕng.Kü n¨ng ph©n tÝch t¸c phÈm nghÞ luËn B.So¹n bµi míi tiÕp theo.HiÓu ®îc trªn nh÷ng nÐt chung sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt qua sù ph©n tÝch chøng minh cña t¸c gi¶. . LËp luËn Theo tr×nh tù thêi gian. . .Quen thãi cò Õch nghªnh ngang ®i l¹i kh¾p n¬i.PhÇn II. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: . LuËn ®iÓm: C¸i gi¸ ph¶i tr¶ cho nh÷ng kÎ dèt n¸t.Õch tëng m×nh ghª gím nh mét vÞ chóa tÓ . s©u s¾c thó vÞ. 3. bªn c¹nh nh÷ng con vËt bÐ nhá.C¸i loµi vËt nµy rÊt sî tiÕng kªu vang ®éng cña Õch . khoa häc. LuËn cø: .Õch bÞ tr©u giÉm bÑp 3.N¾m ®îc nh÷ng ®iÓm næi bËt trong nghÖ thuËt nghÞ luËn 2.Häc bµi vµ tiÕp bµi tËp cßn l¹i. KiÕn thøc träng t©m: . §©y lµ lËp luËn ®éc ®¸o cña truyÖn ngô ng«n : LËp luËn giao tiÕp b»ng c©u chuyÖn. LuËn ®iÓm ( kÕt luËn) sÏ ®îc rót ra tõ ®ã mét c¸ch th©m trÇm. Ph¬ng ph¸p: 44 . .Bµi tËp 1: X¸c ®Þnh luËn ®iÓm.

häc: 1. §äc v¨n b¶n: 2. cã nh÷ng phÈmchÊt g×? C¸c em cã thÓ t×m thÊy c©u tr¶ lêi ®Ých ®¸ng vµ s©u s¾c qua mét ®o¹n trÝch cña Gi¸o s §Æng Thai Mai Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña Néi dung cÇn ®¹t thÇy trß GV Nªu yªu cÇu . Ho¹t ®éng d¹y .HS Tr¶ lêi theo sù hiÓu biÕt I. . râ rµng. E. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm..TrÝch ë phÇn ®Çu cña v¨n b¶n: Sù giµu hån cña søc sèng bµi ngiªn cøu dµi: “ ®Ñp cña TiÕng d©n téc. T×m hiÓu chó ®äc: To .Em hiÓu ý cña B¸c “ T×nh yªu níc còng nh c¸c thø cña quý tron hßm” nh thÕ nµo? 2.TÕp xóc v¨n b¶n: 1. D. ThiÕt bÞ d¹y häc: . b.Gäi häc sinh ®äc ? Tr×nh bµy vµi nÐt vÒ t¸c gi¶ §Æng Thai Mai? thÝch: a.Nªu vÊn ®Ò.TrÝch ë phÇn ®Çu cña bµi ngiªn cøu dµi: “ TiÕng ViÖt.” TiÕng ViÖt.§Ó chøng minh cho luËn ®iÓm ( vÊn ®Ò): Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta t¸c gi¶ ®· ®a ra nh÷ng luËn chøng nµo? T¸c dông cña c¸c luËn chøng ®ã . V¨n b¶n: ? Em biÕt g× vÒ mét biÓu hiªn hïng . ngõng nghØ giäng ë phÇn më réng .N¨m 1996 ®îc trao tÆng Gi¶i thëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n ho¸ vµ nghÖ thuËt.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. T¸c gi¶: . Bµi míi: Giíi thiÖu: TiÕng viÖt tiÕng mÑ ®Î cña chóng ta lµ mét ng«n ng÷ nh thÕ nµo.1902-1984. KiÓm tra: . nhµ nghiªn cøu v¨n häc næi tiÕng.vÊn ®¸p.Hs ®äc . . . .GV: B¶ng phô. mét biÓu ViÖt? 45 . lµ nhµ v¨n .

II. Thanh huyÒn.TiÕng viÖt lµ mét sinh thø tiÕng ®Ñp vµ hay.Ph¬ng thøc: NghÞ hiªn hïng hån cña søc ph¬ng thøc nµo ®Ó luËn t¹o v¨n b¶n nµy? ®Þnh ®îc nh vËy? luËn g×? cña t¸c ? V× sao em x¸c yÕu dïng lÝ lÏ vµ dÉn chøng. Tõ khã:(SGK-t/36) ? Gi¶i thÝch nghÜa: ©m b×nh vµ d¬ng b×nh? ? Tõ vùng? tiÕng viÖt. Bè côc: thanh ngang.Ph©n tÝch v¨n b¶n: c¸c phÇn thêng cã 1. kh«ng cã ®Çy ®ñ tiÕng viÖt.Ph¬ng thøc: NghÞ luËn .Kh¼ng ®Þnh sù gi¶ giµu ®Ñp cña tiÕng tù hµo vµ tin tëng vµo t¬ng lai cña c. . trong v¨n b¶n nµy lµ viÖt ®Ó mäi ngêi sèng d©n téc. hîp lÝ. trÝch nªn kh«ng cã ®Çy ®Þnh ®ñ c¸c phÇn thêng cã ? T×m hiÓu bè côc 1-NhËn cña bµi v¨n vµ nªu ý chung vÒ phÈm trong 1 bµi v¨n: chÝnh cña mçi chÊt giµu ®Ñp cña 1-NhËn ®Þnh chung vÒ tiÕng viÖt phÈm chÊt giµu ®Ñp cña ®o¹n? GV: V¨n b¶n chØ lµ 2-Lµm râ phÈm tiÕng viÖt nªn chÊt giµu ®Ñp cña 2-Lµm râ phÈm chÊt giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt. phÈm chÊt cña tiÕng viÖt: .§äc . ? Môc ®Ých nghÞ . GV: Gäi häc ®äc ®o¹n 1 ? T¸c gi¶ cho ta biÕt 46 . Nh®o¹n trÝch ng vÉn rÊt chÆt chÏ trong lËp luËn vµ cã bè côc râ rµng.V× v¨n b¶n chñ .TiÕng viÖt ®Ñp: + NhÞp ®iÖu + Có ph¸p.” .Toµn bé c¸c tõ V¨n b¶n chØ lµ ®o¹n cña 1 ng«n ng÷. 3.? T¸c gi¶ ®· dïng . NhËn ®Þnh vÒ trong 1 bµi v¨n.

®iÒu g× vÒ phÈm - TiÕng viÖt cã chÊt ViÖt? cña TiÕng nh÷ng ®Æc s¾c ... - Hµi hoµ vÒ mÆt - TiÕng viÖt hay: + Cã kh¸i niÖm diÔn ®¹t t×nh c¶m, t tëng +Tho¶ m·n yªu cÇu ®êi sèng. V¨n ho¸.

? C©u v¨n nµo kh¸i ©m hëng, thanh qu¸t phÈm chÊt ®ã? ®iÖu. ? VÎ ®Ñp cña TiÕng - TÕ nhÞ uyÓn ViÖt ®îc gi¶i thÝch chuyÓn trong c¸ch trªn nh÷ng yÕu tè ®Æt c©u. nµo? ? Dùa trªn c¨n cø nµo gi¶ -3 c©u nhËn xÐt tiÕng viÖt 1. Kh¸i qu¸t vÒ lµ mét thø tiÕng phÈm chÊt tiÕng hay? viÖt ? §o¹n v¨n nµy cã 2. Gi¶i thÝch caÝ mÊy c©u? C¸c c©u ®Ñp liªn nhau 3. Gi¶i thÝch c¸i b»ng néi dung nµo? hay - Ng¾n gän, râ ? Qua ®ã , em thÊy rµng , rµnh m¹ch. c¸ch lËp luËn cña - §i tõ kh¸i qu¸t t¸c gi¶ cã g× ®Æc ®Õn cô thÓ. biÖt? T¸c dông cña - Ngêi ®äc dÔ theo c¸ch lËp luËn nµy? dâi, dÔ hiÓu. - §äc. GV: Gäi häc sinh kÕt víi ®Ó t¸c

2.

BiÓu

hiÖn

giµu

®Ñp cña tiÕng viÖt: a. TiÕng ViÖt ®Ñp: - ý kiÕn ngêi níc ngoµi - HÖ thèng nguyªn ©m, phô ©m phong phó, giµu thanh ®iÖu. - Có ph¸p: C©n ®èi, uyÓn nhµng. - Tõ vùng: dåi dµo gi¸ trÞ th¬ nh¹c. chuyÓn, nhÞp

®äc ®o¹n 2. ? TiÕng ViÖt ®Ñp - ý kiÕn ngêi níc ngoµi b. TiÕng ViÖt hay: nh thÕ nµo? - HÖ thèng nguyªn 47

? Qua lêi nhËn xÐt ©m, cña ai? phong Có

phô phó, ph¸p:

©m - Dåi dµo vÒ cÊu t¹o tõ giµu ng÷ .. vÒ h×nh thøc diÔn ®¹. C©n - Tõ vùng ..t¨ng Ng÷ ph¸p ... uyÓn chuyÓn, chÝnh x¸c h¬n. nh÷ng tõ ng÷ míi.

VÒ hÖ thèng nguyªn thanh ®iÖu. ©m, phô ©m, vµ thanh ®iÖu? ? VÒ mÆt có ph¸p? ? VÒ mÆt tõ vùng?

®èi, uyÓn chuyÓn, nhÞp nhµng. gi¸ trÞ th¬ nh¹c. Chó bÐ lo¾t

- Tõ vùng: dåi dµo - Kh«ng ngõng ®Æt ra

? H·y t×m 1 vµi c©u cho¾t... th¬ hoÆc ca dao - Em ¬i Ba Lan... mµ em cho lµ giµu - Trªn trêi tr¾ng... chÊt nh¹c? GV LÊy thªm vÝ dô. ? Dù¹ trªn c¸c chøng cø nµo ®Ó t¸c gi¶ chøng minh cho c¸c kh¸i niÖm hay cña tiÕng viÖt? GV: HiÖn nay chóng ta thÊy xuÊt hiÖn nh÷ng tõ ng÷ míi trong lÜnh vùc kinh tÕ , khoa häc kÜ thuËt nh: Makettinh, internet, trang web ®ã lµ kh¸i niÖm s¸ng t¹o tõ ng÷ míi, phï hîp víi sù ph¸t triÓn. ? Theo em trong c¸c 48 - §Ñp -> PhÈm chÊt h×nh thøc. - Hay-> PhÈm chÊt néi dung. - §a ngêi ta... -> C¸i ®Ñp ph¶n ¸nh c¸i hay c¸i hay t¹o ra vÎ ®Ñp cña ng«n ng÷ m©y

phÈm chÊt ®Ñp vµ - NghÞ luËn b»ng hay cña tiÕng viÖt c¸ch kÕt hîp gi¶i III- Tæng kÕt: mµ t¸c gi¶ võa thÝch, chøng minh *. Ghi nhí: (SGK - t/37) ph©n h×nh tÝch, thøc, phÈm vµ b×nh luËn. vÒ IV- LuyÖn tËp: chÊt nµo thuéc

phÈm - LËp luËn chÆt chÏ. chÊt nµo thuéc vÒ - DÉn chøng toµn diÖn, bao qu¸t. néi dung? chÊt - Sö dông biªn ph¸p ®Ñp vµ hay cã mèi ,më réng c©u. ? Hai phÈm quan nµo? ? NghÖ thuËt nghÞ luËn nµy biÖt? GV: - Bé phËn më réng c©u nh»m gi¶i thÝch râ h¬n c¸c tõ ë vÞ trÝ tríc ®ã. - DÊu hiÖu ®Ó t¸ch bé phËn më réng: ngoÆc ®¬n , g¹ch ngang, dÊu phÈy. ? ChØ ra c¸c c©u v¨n cã bé ph©n më réng c©u ? ? T¸c gi¶ ®· dïng nh÷ng lÝ lÏ, dÉn chøng nh thÕ nµo 49 - §äc ghi nhí. cña cã bµi g× v¨n ®Æc hÖ nh thÕ - Hs tù t×m

®Ó chøng minh trªn nh÷ng ph¬ng diÖn nµo? ? T¸c gi¶ ®· nhËn ®Þnh nh thÕ nµo vÒ phÈm chÊt cña tiÕng viÖt? GV: GV: Gäi Yªu häc cÇu sinh häc ®äc ghi nhí. sinh vÒ nhµ lµm bµi tËp phÇn luyÖn tËp. 3. Cñng cè: - Trong häc tËp vµ giao tiÕp em ®· lµm g× cho sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt? 4. DÆn dß: - Häc sinh lµm bµi tËp 1 SGK - ®äc bµi ®äc thªm: TiÕng viÖt giµu vµ ®Ñp - ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo ./. Tiªt 86: Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: gióp häc sinh - n¾m ®îc kh¸i niÖm tr¹ng ng÷ trong c©u - «n l¹i c¸c lo¹i tr¹ng ng÷ ®· häc ë tiÓu häc 2. VÒ t tëng: - Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. 3. VÒ kÜ n¨ng: - RÌn luyÖn kü n¨ng thªm TPTRN cho c©u vµo c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau B, thiÕt kÕ bµi d¹y häc B. KiÕn thøc träng t©m: - PhÇn I C. Ph¬ng ph¸p: 50

ThiÕt bÞ d¹y häc: . E.Bæ sung th«ng tin . §Æc ®iÓm cña tr¹ng ng÷: 1.Nªu vÊn ®Ò. D. . th¶o luËn nhãm. Tuy vËy kh«ng ph¶i lóc nµo c©u còng chØ cã 2 thµnh phÇn chÝnh mµ c©u cßn cã nh÷ng thµnh phÇn phô quan träng cña c©u lµ tr¹ng ng÷.Díi bãng tre xanh.Thêi gian .28+29 2.§êi ®êi.Thêi gian. Ho¹t ®éng cña thÇy Gv Treo b¶ng phô Gäi häc sinh ®äc trong v¨n b¶n nµo? ? X¸c ®Þnh tr¹ng ng÷ trong c©u trªn? . ng÷: .Thêi gian . KiÓm tra: (?) C©u ®Æc biÖt lµ c©u nh thÕ nµo?Cho vÝ dô? T¸c dông cña c©u dÆc biÖt? . gåm 2 thµnh phÇn chÝnh lµ chñ ng÷ vµ vÞ ng÷.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. .. thuyÕt tr×nh.Tõ ngh×n ®êi nay. kiÕp kiÕp. ? C¸c tr¹ng ng÷ võa vÒ ®Þa ®iÓm( N¬i . Ng÷ liÖu: ( SGKt/39) 2. 51 ng÷ g×?) X¸c ®Þnh tr¹ng .§äc ? §o¹n v¨n nµy n»m . Ho¹t ®éng d¹y .GV: B¶ng phô. Néi dung mµ tr¹ng ng÷ bæ sung: . t×m ®îc bæ sung chèn) vµ thêi gian.häc: 1.§· tõ l©u ®êi . Bµi míi: Giíi thiÖu: XÐt vÒ mÆt cÊu t¹o.C©y tre ViÖt Nam Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t I. . cho nh÷ng néi dung g×? (thuéc tr¹ng ?2.N¬i chèn ? Cã thÓ chuyÓn c¸c tr¹ng ng÷ nãi trªn .Đáp án: Ghi nhớ SGK . Ph©n tÝch: ?1.

C¸ch 2. .Tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn ( ë ®©u? ) Thêi gian( Khi nµo?) . ®ªm. 2.Môc ®Ých( §Ó lµm .Kh«ng thÓ nãi: An . An ngñ víi bè.Nguyªn nh©n(v× ngñ víi bè.3 vÞ trÝ: §Çu. §Ó trao th nµy cho chÞ . .1 qu·ng nghØ khi dÊu ®©y nãi hoÆc 1 ®Ó trao th nµy cho phÈy khi viÕt. ?3. Em ®Õn . VD: .Cã thÓ nãi: §ªm. chÞ. VD: So s¸nh 2 c©u tr¶ lêi sau: Hái: Em ®Õn ®©y ®Ó lµm g×? Tr¶ lêi: 1. gi÷a hoÆc cuèi c©u. VÞ trÝ cña tr¹ng ng÷ trong c©u: . sao? ) ? Gi÷a tr¹ng ng÷ vµ thµnh 52 phÇn chÝnh .sang nh÷ng vÞ trÝ nµo trong c©u? GV: Chó ý x¾p ®Æt vÞ trÝ tr¹ng ng÷ sao cho phï hîp víi liªn kÕt m¹ch l¹c c¶u v¨n b¶n còng nh t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ . ? C¸ch tr¶ lêi nµo phï hîp víi t×nh huèng giao tiÕo h¬n? GV: Cã nh÷ng trêng hîp tr¹ng ng÷ kh«ng thÓ æ cuèi c©u. em ®Õn ®©y.

giã thæi m¹nh. dÊu phÈy. Hs ®ang häc bµi. ? Tr¹ng ng÷ ®ã tr¶ lêi cho c©u hái nµo? 1. ®©y. tr¹ng ng÷ vµo c©u a) . 2. Lan ®Çu c©u. Bµi tËp1: a) Chñ ng÷. Víi chiÕc bót bi . nhµ trêng khen b) Víi kh¸i niÖm. V× bÞ c¶m mµ t«i kh«ng ®i häc ®îc. ng¨n c¸ch c) Phô ng÷ cho ®éng ch¨m chØ häc víi chñ ng÷ b»ng tõ” Chuéng”( Bæ ng÷) bµi.Lµm bµi tËp 2. trªn tay . . em sÏ ®îc .. Sét so¹t giã trªu ..cña c©u thêng ®îc g×?) t¸ch biÖt bëi dÊu . T«i ®Õn ®©y ®Ó häc. 6. *.§äc ghi nhí.N¬i chèn( ë ®©u) g×? .Ph¬ng tiÖn( B»ng g×?) hiÖu g×? GV: Cho vÝ dô vµ yªu cÇu chØ ra c¸c lo¹i tr¹ng ng÷. Ghi nhí: ( SGK-t/39) II.Trong c¸i vá xanh kia giái.Luyªn tËp: 1.Díi ¸nh n¾ng.. 5. S¸ng nay. 4. trªn thëng. d) C©u ®Æc biÖt.§iÒu kiÖn( víi ®iÒu kiÖn g×?) H×nh thøc: §øng ë b) Tr¹ng ng÷. ? VÒ ý nghÜa thªm 3.Néi dung ý nghÜa : 2. ë trong líp.Th¶o luËn nhãm. Bµi tËp 3: . 7.N¬i chèn( ë ®©u) 53 .Thêi gian( Khi nµo) ®Ó x¸c ®Þnh ®iÒu .C¸ch thøc( nh thÕ nµo? ) . . Bµi tËp 2: tµ ¸o biÕc. 3. ra ë trong c©u .. X¸c ®Þnh thêi gian a) Khi ®i qua. NÕu ®¹t HS cho sù viÖc ®îc nªu .xanh.

.BT 2: Gäi HS lªn b¶ng.? Tr¹ng ng÷ thêng ®øng ë vÞ trÝ nµo? ? Gi÷a tr¹ng ng÷ vµ thµnh t¸ch phÇn biÖt chÝnh dÊu cña c©u thêng ®îc bëi hiÖu g×? Gv: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí.§iÒu kiÖn b) VÒ nhµ. . Híng dÉn vÒ nhµ: .Em h·y cho biÕt tr¹ng ng÷ ®îc thªm vµo c©u víi nh÷ng ý nghÜa g× ? 4. 3. GV: Híng dÉn HS lµm BT phÇn LT -BT 1: Th¶o luËn nhãm. 54 . Gv: Yªu cÇu th¶o luËn nhãm bµi tËp 3 phÇn a.Lµm bµi tËp 3b. ? C¨n cø vµo ®©u mµ em x¸c ®Þnh ®îc côm tõ:” Mïa xu©n”trong c©u b lµ tr¹ng ng÷. Cñng cè: .

RÌn luyÖn kü n¨ng ph©n tÝch mét ®Ò. sù viÖc lµ thËt hay gi¶ th× viÖc ®ã ®îc gäi lµ g×? VËy ®Ó chøng minh trong ®êi sèng vµ trong v¨n häc cã g× gièng vµ kh¸c nhau. VÒ kiÕn thøc: .Bè côc 3 phÇn.PP LL trong v¨n nghÞ luËn gåm c¸c pp sau: Suy luËn nh©nqu¶. KiÕn thøc träng t©m: . B.1. Bµi míi: Giíi thiÖu: ? Trong ®êi sèng ngêi ta dïng sù thËt ®Ó chøng tá 1 sù vËt. VÒ kÜ n¨ng: .Bè côc cña bµi v¨n nghÞ luËn ? . Ph¬ng ph¸p: .Bíc ®Çu n¾m ®îc ®Æc ®iÓm cña mét bµi v¨n nghÞ luËn chøng minh vµ yªu cÇu c¬ b¶n cña luËn ®iÓm. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t I. luËn cø vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn chøng minh. . th¶o luËn nhãm.häc: 1.Häc thuéc ghi nhí. E. Môc ®Ých vµ ph¬ng 55 . C./. suy luËn tæng-ph©n-hîp. mét v¨n b¶n nghÞ luËn chøng minh. VÒ t tëng: . Môc ®Ých vµ tÝnh chÊt vµ c¸c yÕu tè cña phÐp lËp luËn chøng minh lµ g×? Bµi häc h«m nay sÏ tr¶ lêi cho c©u hái ®ã. KiÓm tra: . suy luËn t¬ng ®ång. thuyÕt tr×nh. 3. ThiÕt bÞ d¹y häc: .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.GV: B¶ng phô.PhÇn I.. 2. . D. .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. .So¹n bµi tiÕp theo.Ph¬ng ph¸p lËp luËn trong bµi v¨n nghÞ luËn? §A: . Tiªt 87: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn chøng minh (TiÕt 1) A. 2.Nªu vÊn ®Ò. Ho¹t ®éng d¹y . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.

dÉn minh 1 ý kiÕn (vÊn ®Ò) thËt em ph¶i lµm chøng lµm s¸ng tá nµo ®ã lµ sù thËt. chøng minh? ngêi ta cÇn ph¶i chøng ? Muèn chøng minh mét ngêi cã t c¸ch c«ng d©n th× ph¶i ®a ra b»ng chøng g×? ? Muèn mäi ngêi th¸ng biÕt ngµy -GiÊy khai sinh. . th× ph¶i ®a ra nh©n chøng . vËt b»ng chøng g×? chøng . ?2. kh«ng ph¹m t«i? ? VËy khi cÇn chøng -Ph¶i dÉn ra sù viÖc Êy.Khi bÞ hoµi nghi minh trong ®êi sèng: n¨m sinh cña m×nh -B»ng chøng .Khi em bÞ nghi 56 minh trong v¨n b¶n nghÞ luËn: -> Dïng lÝ lÏ . g×? vÊn ®Ò. khi nµo ngêi ta cÇn vÒ 1 viÖc nµo ®ã. dÉn .VÝ dô: Ph¸t ? Trong toµ ¸n ngêi hiÖn v©n tay ®Ó ta dïng nh÷ng g× chøng minh ®ã ®· ®Ó chøng minh ai vµo nhµ më khãa ®ã ph¹m téi hay ¨n trém .ph¸p chøng minh: ?1. ®a ra ®îc c¸c b»ng chøng ®Ó chøng lêi nãi cña em lµ lÝ lÏ hîp lÝ. dÉn ra ngêi chøng kiÕn sù viÖc -> Chøng minh lµ ®a ra Êy. -Chøng minh minh ®Ó th lµm râ sù thËt nh©n d©n Nhu cÇu chøng ? Trong ®êi sèng . T×m hiÓu chøng minh cho ai ®ã tin Gv: LÊy vÝ dô minh ho¹.

?3. VËy xin b¹n chí lo thÊt häc . nhng hä vÉn trë thµnh næi nghÞ luËn. Th× vËt ph¶i -§äc lµm thÕ nµo ®Ó chøng tá 1 ý kiÕn . ? C©u mang luËn vÉn trë thµnh næi ®iÓm? tiÕng.C©u mang luËn ®iÓm . . sù thiÕu cè g¾ng. ? Qua ®©y em hiÓu thÕ nµo lµ chøng -> HS béc lé.LuËn ®iÓm thÓ hiÖn trong nhan ®Ò .C©u mang luËn ®iÓm: VËy xin b¹n chí lo thÊt häc sinh -C¸ch lËp luËn : tiÕng.C¸ch lËp luËn : + VÊp ng· lµ chuyÖn b×nh thêng +NhiÒu ngêi næi tiÕng còng tõng vÊp ng· . chøng . minh mét vÊn ®Ò -> Dïng lÝ lÏ . lËp luËn trong cuéc sèng? ®Ó chøng minh 1 lµ ®óng nhËn ®Þnh nµo ®ã ? Trong v¨n b¶n ®¾n ®¸ng tin cËy.§õng sî vÊp ng·. lËp luËn ®Ó chøng minh 1 nhËn ®óng ®Þnh nµo ®ã lµ ®¾n ®¸ng tin cËy. nµo ®ã lµ ®óng sù thËt cËy? GV: Gäi häc vµ ®¸ng tin . + ? Cho biÕt c¸ch lËp §iÒu ®¸ng sî nhÊt lµ sù thiÕu cè 57 . +VÊp ng· lµ chuyÖn ®äc bµi v¨n:”§õng + §iÒu ®¸ng sî nhÊt lµ b×nh thêng sî vÊp ng·”. PhÐp lËp luËn chøng minh: * Bµi v¨n : “§õng sî vÊp ng·” .ngê lµ ¨n trém . dÉn chøng . khi ngêi ta chØ sö dông lêi v¨n( Kh«ng ®îc dïng nh©n chøng) chøng.Sù thËt dÉn ra rÊt ®¸ng tõng b¶n cña bµi v¨n nµy tiÕng còng tin cËy v× næi tiÕng ai vÊp ng· . +NhiÒu ngêi næi ? LuËn ®iÓm c¬ . nhng hä lµ g×? còng biÕt.Khi nãi 1 b¹n häc giái nhÊt líp.

Tiªt 88: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn chøng minh (TiÕt 2) A.Lµm BT 4. v¨n b¶n nµo thuéc lËp luËn chøng minh? .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. *.luËn? g¾ng. -Tr¶ lêi nh ghi nhí ? C¸c sù thËt dÉn ra SGK. . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. cã ®¸ng tin cËy . Ghi nhí: (SGK-t42 ) -Tr¶ lêi nh ghi nhí SGK. b»ng chøng trong phÐp lËp luËn chøng minh? GV: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí./. 3.Nh÷ng v¨n b¶n nghÞ luËn võa häc. Híng dÉn vÒ nhµ: .ThÕ nµo lµ lËp luËn chøng minh .§äc kh«ng ?V× sao? ? Qua ®©y em hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh lµ g×? ? Ta cÇn chó ý ®iÒu g× khi sö dông c¸c lÝ lÏ. Cñng cè: .So¹n tiÕp bµi tiÕt 2. VÒ kiÕn thøc: 58 . .

... VÒ t tëng: . ®· ®îc thõa nhËn ®Ó chøng tá luËn ®iÓm míi (CÇn ®îc chøng minh) lµ ®¸ng tin cËy.. 3. D.häc: 1.Luyện tập: tập phần luyện tập GV: . ..Cử đại diện trình bày ... th¶o luËn nhãm.Yêu cầu các nhóm khác .....Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc luyÖn tËp ph¬ng ph¸p lËp luËn chøng minh....... .Chia lớp làm 3 nhóm.PhÐp lËp luËn chøng minh lµ g×? §A: Lµ mét phÐp lËp luËn dïng nh÷ng lÝ lÏ.. thuyÕt tr×nh. KiÕn thøc träng t©m: . 59 . E... 2.. C... . 3.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc ®i t×m hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh....Bổ sung nhận xét bổ sung..HS luyÖn tËp: qua bµi v¨n mÉu hiÓu kÜ h¬n vÒ môc ®Ých..Nªu vÊn ®Ò..Thảo luận nhóm cho HS thảo luận theo nhóm......Luận điểm không sợ sai lầm... c¸c yÕu tè cña phÐp lËp luËn chøng minh.. ? Cho biết luận điểm của .RÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch v¨n b¶n mÉu B.PhÇn II..Câu mang luận điểm: bài văn? + Tiêu đề bài viết ? Những câu nào là câu ..Đọc II. đánh giá ... Ho¹t ®éng d¹y .... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò ND cần đạt GV: Gọi HS đọc Y/c bài ... Giê nµy thÇy gi¸o cïng c¸c em tiÕp tôc ®i häc ph©ng luÖn tËp ®Ó mét lÇn n÷a t¹o cho c¸c em kü n¨ng c¬ b¶n khi lµm v¨n chøng minh. Tæ chøc: SÜ sè:....Câu mang luận điểm: + Những người sáng suốt.GV: B¶ng phô. VÒ kÜ n¨ng: ... ThiÕt bÞ d¹y häc: .Đại diện trình bày . 2.... KiÓm tra: . GV: Nhận xét...làm mang luận điểm? + Tiêu đề bài viết như số phận của mình.... Ph¬ng ph¸p: . tÝnh chÊt.... b»ng chøng ch©n thùc.......

vì tiêu chuẩn đánh giá khác nhau. 5.. . + Sai lầm cũng có hai mặt. + Người khác bảo sai chữa chắc đã sai. + Thất bại là mẹ thành công -> Luận cứ hiển nhiên. Tuy nó đem lại tổn thất. 4. ? Cách lập luận chứng . có sức thuyết phục. Cñng cè: . Tiªt 89: Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u (TiÕp) A. Híng dÉn vÒ nhµ: . vấp ngã”. + Không chịu mất gì sẽ không được gì. tác giả đã nêu lên luận cứ nào? ? Những luận cứ ấy có hiển nhiên.+ Những người sáng suốt..Trả lời như ghi bảng viết của mình. + Người sợ sai lầm là người sợ hãi thực tế. hoặc là hèn nhát.Bài này dùng lý lẽ và minh của bài này có gì sự phân tích lý lẽ để khác so với bài “Đừng sợ chứng minh.Nh÷ng v¨n b¶n nghÞ luËn võa häc Vb nµo thuéc lËp luËn chøng minh? v× sao? VB “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” “ TiÕng viÖt giµu ®Ñp” Lµ v¨n b¶n nghÞ luËn chøng minh v×: Ngêi viÕt ®· ®a ra nh÷ng b»ng chøng lÝ lÏ.. . Môc tiªu cÇn ®¹t: 60 . không bao giờ có thể tự lập. nhưng nó cũng đem đến bài học cho đời. có sức thuyết phục hay không? .Những luận cứ: + Nếu suốt đời không phạm sai lầm.. thì hoặc là ảo tưởng.Xem bµi: “Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u (TiÕp)” .làm như số phận của mình ? Để chứng minh cho bài .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.Bài này dùng lý lẽ và sự phân tích lý lẽ để chứng minh./.

NL a có 5 TN . D. 1. VÒ kiÕn thøc: . .1. thuyÕt tr×nh. chuyÓn ý) hoÆc béc lé c¶m xóc 2. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc t×m hiÓu ®Æc ®iÓm cña tr¹ng ng÷. + Về mùa đông -> thời gian 61 .N¾m ®îc viÖc t¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng( nhÊn m¹nh. Ho¹t ®éng d¹y . 46) Gọi HS đọc . th¶o luËn nhãm. vÞ trÝ.GV: B¶ng phô. 1. VÒ kÜ n¨ng: . Công dụng của trạng ngữ: GV: Treo bảng phụ NL a. 3. KiÓm tra: . vai trß cña tr¹ng ng÷ trong c©u? .Gióp häc sinh n¾m ®îc c«ng dông cña tr¹ng ng÷: b«e sung nh÷ng th«ngt in t×nh hèng vµ liªn kÕt c¸c c©u. Ph¬ng ph¸p: .NL1: Các trạng ngữ: trạng ngữ trong hai NL a và . KiÕn thøc träng t©m: . Phân tích: ? Xác định và gọi tên các . c¸c ®o¹n trong bµi . Néi dung cÇn ®¹t Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Ngữ liệu: (Sgk-t/45. ThiÕt bÞ d¹y häc: .PhÇn I.häc: 1.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.2.NL b có 1 TN a. VËy tr¹ng ng÷ cßn cã c«ng dông vµ c¸ch t¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng nh thÕ nµo ta vµo bµi h«m nay.H·y nªu ý nghÜa. b? + Thường thường. C. E.§A: (SGK T39) 2.Nªu vÊn ®Ò. . VÒ t tëng: . vào khoảng đó -> thời gian + Sáng dậy -> thời gian + Tren giàn hoa lí -> địa điểm + Chỉ độ tám chín giờ sáng -> thời gian + Trên nền trời trong trong -> thời gian b.Đọc 2.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.Kü n¨ng t¸ch tr¹ng ng÷ B. b.

. ? Trong VB NL. huọăc các quan hệ nguyên nhân .Đọc ghi nhớ dụng gì? GV: Treo bảng phụ. suy lý. GV: Trong nhiều trường chính xác hơn.Giúp cho việc sắp xếp các luận cứ theo những trình tự nhất định về thời gian..của nó -> TN được tách đứng sau xem xét điều gì . .chỉ độ tám chín giờ sáng.Không có trạng ngữ trong hai NL trên ngữ câu vẫn hiểu không? Vì sao? được nhưng không nên lược bỏ TN đó vì nhờ TN mà ND câu. Ngữ liệu: 2. giúp cho đoạn văn. nếu không có phần bổ sung ở TN thì ND của câu thiếu chính xác..Để tự hào với tiếng thành câu riêng giống và khác nhau? nói của mình . Ghi nhớ 1: (Sgk-t46) . suy lý. + Giúp cho việc sắp xếp các luận cứ theo những trình tự nhất định về thời gian... bài văn được mạch lạc. Gọi HS .. huọăc các quan hệ nguyên nhân .kết quả.NL 1: ? So sánh TN này với câu . lá bàng đỏ như màu đồng hun. Phân tích: .II.Giống: Về ý nghĩa đều có quan hệ như 62 ? Có nên lược bỏ các trạng .kết quả. VD Về mùa đông. .Hai câu Và để. Tách trạng ngữ thành câu riêng: 1.Nhờ trạng ngữ mà trò gì đối với việc thể hiện câu văn được nối kết trình tự lập luận. các điều nêu trong câu đầy đủ..Đọc đọc ? VD trên có mấy câu văn H: Hãy chỉ ra TN của câu 1? . TN có vai . hợp.NL 2: + Nhờ trạng ngữ mà câu văn được nối kết giúp cho đoạn văn. không gian. bài văn được mạch lạc.. H: Vậy trạng ngữ có công . không gian. VD: Trên giàn hoa lí.Nhiều trường hợp không thể bỏ TN được. *.

/. . Cñng cè: . dễ hiểu. Gọi HS đọc ghi nhớ 2 . Tiªt 90: KiÓm tra tiÕng viÖt 63 .Lần đầu tiên chơi bóng bàn .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. Bài tập 1: HS thảo luận theo nhóm a) Trạng ngữ BT1 . Bài tập 3 (Về nhà) 3.Đọc *.nhau với CN và VN.Tr¹ng ng÷ cã nh÷ng c«ng dông g×? T¸ch tr¹ng ng÷ thµnh nh÷ng c©u riªng cã t¸c dông g×? 4.Nhóm 2: phần b . . GV.Gộp được bằng câu duy nhất có hai TN được cách bỏ dấu chấm không? Gộp bằng cách nào? ? Việc tách TN thành câu .Khác: TN được tách thành câu riêng ? Có thể ghép 2 câu thành 1 . . Ghi nhớ 2: (Sgk-t47) II. DÆn dß: .NL 2: riêng như trên có TD gì? của TN đứng sau. -> Nhấn mạnh vào ý của TN đứng sau.Lúc còn học phổ thông b) Công dụng Vừa có tác dụng bổ sung các thông tin tình huống vùa có tác dụng liên kết các luận cứ trong bài trở nên rõ ràng. 2.Lần đầu tiên tập bơi .Làm BT2 b) Trong lúc nhấn mạnh bài tập 2 TT ở nòng cốt câu 3.Nhấn mạnh vào ý . Bài tập 2: a) Năm 72 nhấn mạnh thời điểm hi sinh của nhân vật.Lần đầu tiên chập chững bước đi .Nhóm 1: phần a . GV: Gọi 2 HS lên bảng làm .Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.Ở loại bài thứ hai . .Ở loại bài thứ nhất .Luyện tập: GV: Chia hai dãy bàn cho 1.¤n bµi phÇn TiÕng ViÖt giê sau lµm bµi kiÓm tra 1 tiÕt.

thªm tr¹ng ng÷ cho c©u. ChØ cã thÓ v¾ng vÞ ng÷ C.vÞ ng÷ B. C©u rót gän lµ c©u ? A. Sè tõ C©u 5.HS: §äc. Lµ c©u chØ cã vÞ ng÷ C©u 4. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. thµnh phÇn chÝnh cña c©u B. I. B. 2. VÒ t tëng: . §Ò bµi : A. KiÕn thøc träng t©m: C. E.A.vÞ ng÷ D. Tõ h×nh th¸i D. Tr¾c nghiÖm : ( 8 c©u. C©u nµo trong c¸c c©u sau ®©y lµ c©u rót gän ? A. häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. ChØ cã thÓ v¾ng c¸c thµnh phÇn phô C©u 2. 2.RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy. Ph¬ng ph¸p: D. Bµi míi: Giíi thiÖu: §Ó kh¾c s©u kiÕn thøc còng nh n¾m ®îc viÖc häc cña m×nh ®Õn ®©u chóng ta ®i lµm bµi kiÓm tra 1 ttiÕt tiÕng ViÖt ®Ó tõ ®ã chóng ta cã ph¬ng ph¸p häc tËp tèt h¬n. Cã thÓ v¾ng chñ ng÷ vµ vÞ ng÷D.häc: 1.Cñng cè kiÕn thøc lµm bµi tiÕng viÖt qua mét sè ®¬n vÞ kiÕn thøc võa häc: C©u ®Æc biÖt.25 ®iÓm ) C©u 1. Lµ c©u chØ cã chñ ng÷ C. Thµnh phÇn phô cña c©u 64 . tù gi¸c khi lµm bµi. tõ nµo kh«ng ®îc dïng trong c©u ®Æc biÖt ®Ó béc lé c¶m xóc? A. ThiÕt bÞ d¹y häc: . RÊt nhiÒu ngêi häc ®i ®«i víi hµnh C©u 3. VÒ kÜ n¨ng: . Lµ c©u cÊu t¹o theo m« h×nh chñ ng÷ . Anh trai t«i häc ®i ®«i víi hµnh C. ChØ cã thÓ v¾ng chñ ng÷ B. c©u rót gän.GV: §Ò bµi. Tõ h« gäi C. Quan hÖ tõ B.ViÖc chuÈn bÞ giÊy bót cña häc sinh. KiÓm tra: . Häc ®i ®«i víi hµnh D. Lµ c©u kh«ng cÊu t¹o theo m« h×nh chñ ng÷ . Ai cóng ph¶i häc ®i ®«i víi hµnh B. . Tr¹ng ng÷ lµ ? A. Ho¹t ®éng d¹y . VÒ kiÕn thøc: . C©u ®Æc biÖt lµ g× ? A. Trong c¸c lo¹i tõ sau.GD ý «n tËp. mçi c©u 0. 3.

mçi c©u 0. phï hîp ( 3 ®iÓm ) 3. . Lµm cho néi dung cña c©u dÔ hiÓu h¬n B. C©u 2. BiÖn ph¸p tu tõ trong c©u D. §Ó nhÊn m¹nh. II. Theo c¸c néi dung mµ chóng biÓu thÞ B. ngêi viÕt nh»m môc ®Ých g×? A. §¸p ¸n chÊm : A. PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 3 ®iÓm . Lµm cho c©u ng¾n gän h¬n B. Lµm cho nßng cèt c©u ®îc chÆt chÏ D. Trong c©u. phï hîp víi néi dung ®o¹n v¨n ( 3 ®iÓm ) C©u 2. chuyÓn ý hoÆc thÓ hiÖn nh÷ng c¶m xóc nhÊt ®Þnh C. T¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng. g¹ch ch©n díi nh÷ng c©u ®ã.ViÕt ®o¹n v¨n cã chñ ®Ò râ rµng. §óng B. ngêi nãi.Cã söa dông c©u ®Æc biÖt vµ rót gän ®óng. Theo vÞ trÝ cña chóng trong c©u C. ®óng hay sai ? A. tr¹ng ng÷ thêng ®îc ng¨n c¸ch víi c¸c thµnh phÇn chÝnh b»ng dÊu phÈy. Cã thÓ ph©n lo¹i tr¹ng ng÷ theo c¬ së nµo ? A. PhÇn tù luËn : C©u 1. ( 4 ®iÓm ) ViÕt ®o¹n v¨n biÓu c¶m ( tõ 5 ®Õn 7 dßng ) Cã sö dông c©u rót gän vµ c©u ®Æc biÖt. Theo môc ®Ých nãi cña c©u C©u 7. m¹ch l¹c ( 1 ®iÓm ) .C. Theo thµnh phÇn chÝnh nµo mµ chóng ®íng liÒn tríc hay liÒn sau D. ( 4 ®iÓm ) ViÕt ®o¹n v¨n nghÞ luËn ( tõ 5 ®Õn 7 dßng ) Cã sö dông tr¹ng ng÷. Tù luËn : (8 ®iÓm ) C©u 1. Sai C©u 8. g¹ch ch©n díi nh÷ng c©u ®ã. Lµ mét trong sè c¸c tõ lo¹i cña tiÕng ViÖt C©u 6. Cñng cè: 65 .ViÕt ®o¹n v¨n nghÞ luËn m¹ch l¹c ( 1 ®iÓm ) .Cã söa dông mét sè c©u cã tr¹ng ng÷ ®óng.25 ®iÓm ) C©u 1 2 3 4 5 6 7 8 §¸p C C C D B A A B ¸n B. .

§Ó viÖc häc c¸ch lµm bµi cã c¬ së v÷ng ch¾c h¬n. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. thuyÕt tr×nh.Bíc ®Çu n¾m ®îc c¸ch thøc cô thÓ trong viÖc lµm mét bµi v¨n lËp luËn chøng minh. Ng÷ liÖu: (Sgk-t/48) GV: Chép đề lên bảng Đề: Nhân dân ta thường nói “Có chí thì nên”.KÜ n¨ng t×m hiÓu ®Ò.Nªu vÊn ®Ò./. .Gióp häc sinh «n l¹i nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt( vÒ t¹o lËp v¨n b¶n vÒ v¨n b¶n lËp luËn chøng minh.. Bµi míi: Giíi thiÖu: Chóng ta ®· n¾m ®îc thÕ nµo lµ phÐp lËp luËn chøng minh. VÒ t tëng: . 4.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Ho¹t ®éng d¹y . ThiÕt bÞ d¹y häc: .ThÕ nµo lµ phÐp lËp luËn chøng minh? . 3.. viÕt ®o¹n v¨n..häc: 1.. b»ng chøng ch©n thùc. D. KiÕn thøc träng t©m: . B.).Các bước làm bài văn lập luận chứng minh: A. C.§A: Lµ mét phÐp lËp luËn dïng nh÷ng lÝ lÏ. lËp dµn ý..GV: B¶ng phô. 2. Ph¬ng ph¸p: . Híng dÉn vÒ nhµ: .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. TiÕt 91: C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh A. VÒ kÜ n¨ng: . Hãy chứng 66 . E. th¶o luËn nhãm. KiÓm tra: . VËy ®Ó lµm ®îc bµi v¨n lËp luËn chøng minh chóng ta ph¶i n¾m ®îc c¸c c¸ch nµo? Ta vµo bµi h«m nay. ®· ®îc thõa nhËn ®Ó chøng tá luËn ®iÓm míi (CÇn ®îc chøng minh) lµ ®¸ng tin cËy. nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý vµ nh÷ng lçi cÇn tr¸nh trong lóc lµm bµi.. .PhÇn: I. 2. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bài giảng I. VÒ kiÕn thøc: .Thu bµi vµ nhËn xÐt giê lµm bµi.Häc bµi có vµ chuÈn bÞ bµi míi “C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh” .

? Đề bài có y/c ta phân tích ND câu tục ngữ như VH không? ? Vậy với đề bài này đòi hỏi người viết cần phải làm gì? ? Câu tục ngữ KĐ điều gì? ? Em hiểu “chí” là gì? ? Chí giúp gì cho con người? ? Trong hai cách lập luận ở mục c, lập luận nào là nêu dẫn chứng xác thực, lập luận nào nêu lý lẽ ? Cần lấy dẫn chứng ở đâu để chứng minh? ? Một bài văn nghị luận gồm mấy phần đó là những phần nào? ? Bài văn chứng minh có nên đi ngược quy luật chung đó không? ? MB chúng ta cần nêu lên vấn đề gì? ? Phần thân bài chúng ta cần phải làm gì

minh tính đúng đắn của câu tục - Không ngữ đó. B. Ph©n tÝch: 1. Tìm hiểu đề và tìm ý: - Nhận thức chính xác a. Xác định y/c chung của đề. th«ng tin trong câu TN và chøng minh rằng th«ng tin đó là đúng b. Xác định vấn đề cần CM. đắn. - Vai trò, ý nghĩa của “chí” - Lµ hoài bão, ý chí, nghị lực và lòng kiên trì - Ai có nó sẽ thành công trong cuộc sống c. Chứng minh: Muốn viết được bài văn chứng - Ý 1 lý lẽ - Ý 2 dẫn chứng xác minh, người viết phải tìm hiểu kỹ đề bài, nắm chắc nhiệm vụ thực nghị luận đặt ra trong đề bài đó - Tấm gương có thật, tiêu biểu trong cuộc 2. Lập dàn bài: sống - Ba phần: MB, TB, KB - Phải đi đúng trình tự a. Mở bài:

- Nêu luận điểm cần b. Thân bài: chứng minh - Nêu dẫn chứng, lý lẽ, tức là xét về lý và xét c. Kết bài: về thực tế. ? Nhiệm vụ của phần KB - Nêu ý nghĩa của luận là gì? điểm đã được chứng 3. Viết bài: minh GV: Gọi HS đọc 3 đoạn - Đọc MB ? Khi MB có cần lập luận - Cần: không? Ba cách MB đó có (1) Chí là điều không khác nhau về cách lập thể thiếu cho những ai luận đó như thế nào? muốn thành đạt. 67

(2) Không có chí thì không thành đạt (3) Ai cũng muốn thành đạt, nhưng không phải ai cũng có chí để dẫn đến thành công. ? Làm thế nào để đoạn - Các từ nối tiếp: Thật đầu tiên của TB liên kết vậy; đúng như vậy với phần mở bài? GV: Ngoài cách nói như vậy còn có cách nói: trước tiên chúng ta thấy, có thể nói... ? Nên viết đoạn phân tích - Nêu lý lẽ trước, phân lý lẽ ntn? tích sau ? Nên đưa dẫn chứng ntn? - Dẫn chứng tiêu biểu GV: Yêu cầu HS viết - Viết KB đoạn KB ? KB ấy đã tương ứng với phần MB chưa GV: Lưu ý HS đây là 4. Đọc lại và sửa chữa: khâu quan trọng không nên bỏ qua ? Muốn làm bài văn lập - Ghi nhớ ý 1 luận CM ta cần phải thực hiện mấy bước đó là những bước nào? ? Dẫn bài của một bài văn - Ghi nhớ ý 2 gnhị luận gồm mấy phần? Nhiệm vụ của từng phần là gì? ? Để các phần, các đoạn - Ghi nhớ ý 3 trong bài văn có sự liên kết ta cần phải làm gì? *. Ghi nhớ: (Sgk-t50) GV: Gọi HS đọc ghi nhớ II- Luyện tập: GV: Hướng dẫn HS luyện tập 3. Cñng cè: - Bµi tËp 1,2: Häc sinh tù lµm - VÒ ý nghÜa, c©u tr¹ng ng÷ vµ ®o¹n th¬ gièng nh c©u tr¹ng ng÷ ë môc I 68

4. DÆn dß: - Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. - Hoµn thµnh c¸c phÇn bµi tËp cßn l¹i. - Xem bµi: “LuyÖn tËp lËp luËn chøng minh” ./. TiÕt 92: LuyÖn tËp lËp luËn chøng minh A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: - Hs cñng cè nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn Cm. VËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo viÖc lµm mét bµi v¨n Cm cho mét nhËn ®Þnh mét ý kiÕn vÒ mét vÊn ®Ò XH gÇn gòi, quen thuéc. 2. VÒ t tëng: - Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc tÝch cùc lµm bµi lËp luËn chøng minh. 3. VÒ kÜ n¨ng: - KÜ n¨ng thùc hµnh c¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn. B. KiÕn thøc träng t©m: - PhÇn: C. Ph¬ng ph¸p: - Nªu vÊn ®Ò, th¶o luËn nhãm, thuyÕt tr×nh. D. ThiÕt bÞ d¹y häc: - GV: B¶ng phô. - HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. E. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. KiÓm tra: - C¸c bíc lµm bµi v¨n lËp luËn Cm. - Nªu néi dung têng bíc lËp dµn bµi. - §A: - Gåm 4 bíc. (Néi dung TiÕt 91). 2. Bµi míi: Giíi thiÖu: Chóng ta ®· n¾m ®îc thÕ nµo lµ lËp luËn chøng minh, n¾m ®îc c¸ch lËp luËn chøng minh. §Ó mét lÇn n÷a kh¾c s©u kü n¨ng nµy chóng ta vµo tiÕt luyÖn tËp h«m nay. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV: Chép đề bài lên bảng Đề bµi: (SGK-t/51) (?) Nêu các bước làm 1 bài - 4 bước 1. Tìm hiểu đề và tìm ý: văn NL a. Tìm hiểu đề (?) Đề bài y/c chúng ta CM - Vấn đề cần CM: biết ơn vấn đề gì? những người tạo thành quả cho mình được hưởng (?) Y/c lập luận CM ở đây - Lập luận CM ®òi hỏi ta phải làm ntn? + Giải thích ngắn gọn 2 câu TN 69

biÓu hiÖn ©n nghÜa thuû chung cña con ngêi VN giµu t/c > §îc thõa hëng nhiÒu VC vµ tinh thÇn ngµy nay chóng ta ph¶i biÕt ¬n líp ngêi ®i tríc LËp luËn b»ng dÉn chøng Giç tæ Hv 10/3 ©m lÞch LÔ héi lµng Giãng ( Gia l©m.27/2 (?) Những ngày này có ý . Lập dàn bài: GV: Y/c HS xem lại dàn bài đã lập trong tiết trước a. Më bµi : DÉn d¾t.20/11 . + Ngày quốc tế phụ nữ . BH.Thắp hương ngày + Ngày nhà giáo VN giỗ.nªu luËn ®iÓm trÝch dÉn b.. Th©n bµi : + Gi¶i thÝch: NghÜa ®en: ®îc ¨n mét qu¶ ngon ngät lµ ta ph¶i nhí ®Õn ngêi trång c©y. CM thống.Hn) LÔ héi mïa xu©n.." có ND ntn? (?) Em sẽ đưa ra những biểu hiện nào trong thực tế để chứng minh cho đạo lí trên? .®Òn mÉu ©u c¬ 70 . Tìm ý lòng biết ơn ... ph¶i nhí ®Õn ngêi lµm ra thµnh qu¶ ®ã. + Lễ hội tưởng nhớ tổ tiên + Truyền thống thờ cúng tổ tiên . THĐ + Ngày thương binh liệt sĩ . NghÜa bãng: ¨n qu¶ ë ®©y chØ sö dông thµnh qu¶ lao ®éng c¶u kÎ kh¸c( Kh«ng h¼n lµ ¨n hoa qu¶).+ Đưa ra các luận điểm phụ + Rút ra bài học (?) Em hãy diễn giải xem đạo lí "ăn quả.8/3 . + Chøng minh: LËp luËn b»ng lÝ lÏ: “ ¨n qu¶ nhí kÎ trång c©y” vµ “ Uèng níc nhí nguån” lµ biÓu hiÖn c¶u lßng biÕt ¬n.27/7 + Ngày thầy thuốc VN .Là biểu hiện của b.Những biểu hiện.Giỗ tổ HV. đạo lí + Tham gia các phong trào đền (?) Đạo lí trên gợi cho em ơn đáp nghĩa suy nghĩ gì? 2.Là những hành động -> ghi nhớ công ơn cha mẹ nghĩa ntn? phù hợp với truyền + Biết ơn Đảng. mùng 1.

Xem bµi: “§øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå” . Cñng cè: .NhËn ra vµ hiÓu ®îc NT nghÞ luËn cña t¸c gi¶ trong bµi.Gọi HS đọc. gi¶n dÞ trong lèi sèng. mét trong nh÷ng phong c¸ch cao ®Ñp cña BHå lµ ®øc tÝnh gi¶n dÞ. .Nhí vµ häc thuéc ®îc mét sè c©u v¨n hay. tiªu biÓu trong bµi 71 .Hoµn thµnh tiÕp bµi tËp cßn l¹i. . GV: Y/c HS viết đoạn MB. bµi viÕt. VÒ kiÕn thøc: . trong viÖc lµm. . trong quan hÖ víi mäi ngêi. NX. Híng dÉn vÒ nhµ: .Giao nhiệm vụ cho 3 . 3. qua bµi v¨n. 8/3: BiÕt ¬n nh÷ng ngêi phô n÷ cã vai trß to lín víi XH vµ CS h«m nay. hi sinh 1 phÇn c¬ thÓ. Viết đoạn văn: KB và 1 đoạn phần TB. TiÕt 93: §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå (Ph¹m V¨n §ång) A. ®Æc biÖt lµ c¸ch nªu dÉn chøng cô thÓ.lµ nÐt ®Ñp trong nh©n c¸ch lµm ngêi. nhí tíi nh÷ng ngêi ®· hi sinh ®êi m×nh. Kiểm tra và sửa chữa: điểm 3. 20/11: ngµy nhµ gi¸o Vn. > §ã lµ nh÷ng ho¹t ®éng phï hîp víi t tëng. .Viết đoạn văn nhóm .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. triển khai theo luận điểm "học trò biết ơn thầy cô giáo" . cho 4.Nhí tíi «ng bµ tæ tiªn ngêi ®· khuÊt Nhí tíi c«ng ¬n sinh thµnh x©y ®¾p cho gia ®×nh ®Ó con ch¸u ®îc thõa hëng. 4. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. kÕt hîp víi gi¶i thÝch. KÕt luËn : §¹o lÝ trªn cho em nh÷ng suy nghÜ s©u s¾c vÒ lßng biÕt ¬n. b×nh luËn ng¾n gän mµ s©u s¾c.TiÕp cho HS ®äc bµi lµm vµ nhËn xÐt.C¶m nhËn ®îc. 27/7 : ngµy th¬ng binh liÖt sÜ. ®¹o lÝ cña DT c. t«n vinh ®Î häc trß ®îc biÕt ¬n c«ng lao thÇy c«. toµn diÖn./. lêi nãi.

HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. nhấn mạnh vào câu cảm. lêi nãi. TrÝch “ Chñ tÞch HCM tinh hoa khÝ ph¸ch cña dt. gi¶n dÞ trong lèi sèng. C. trong viÖc lµm. TiÕp xóc v¨n b¶n: mạch lạc vừa sôi nổi cảm 1.Trình bày theo sự hiểu a. B.PhÇn II. Bµi míi: Giíi thiÖu: : ë bµi th¬ “ ®ªm nay B¸c kh«ng ngñ” cña Minh HuÖ chóng ta ®· rÊt xóc ®éng tríc h×nh ¶nh gi¶n dÞ cña ngêi cha m¸i tãc b¹c. 3.Là học trò xuất sắc.. VÒ kÜ n¨ng: .Đáp án: Vở ghi mục b. 2.ngêi céng sù gÇn gòi nhiÒu n¨m v¬Ý B¸c Hå. . D.RÌn kÜ n¨ng ®äc. hiÓu TP NL. ThiÕt bÞ d¹y häc: . trong quan hÖ víi mäi ngêi.Gi¸o dôc cho c¸c em ®øc tÝnh gi¶n dÞ.häc: 1. Tác giả: những thông tin nào về tác biết . câu KĐ 2. V¨n b¶n: VB. KiÕn thøc träng t©m: . T×m hiÓu chó thÝch: (?) Em đã thu nhận được . suèt ®ªm kh«ng ngñ. KiÓm tra: (?) Tác giả ĐTM đã nhận định ntn về phẩm chất của TV? Điểm nổi bật trong NT NL ở bài văn này là gì? . Ho¹t ®éng d¹y . l¬ng t©m cña thêi ®¹i” (1970) ND: §øc tÝnh gi¶n dÞ cña BH trong ®êi sèng. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.Nªu vÊn ®Ò. chóng ta l¹i thªm mét lÇn n÷a nhËn râ thªm phÈm chÊt cao ®Ñp nµy cña Ct HCM qua mét ®o¹n v¨n xu«i NL ®Æc s¾c cña cè thñ tíng Ph¹m V¨n §ång. E.Tr¶ lêi theo chó b. thÝch SGK.2.GV: B¶ng phô. Cßn h«m nay.. cộng giả PVĐ? sự gần gũi nhiều năm với Bác (?) Cho biết xuất xứ của . trong quan hÖ 72 .ngêi häc trß xuÊt s¾c. VÒ t tëng: .. §äc v¨n b¶n: xúc.vÊn ®¸p. bµi viÕt. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV nêu y/c đọc: vừa I. Ph¬ng ph¸p: .

Gi¶i thÝch tõ khã..4. trong lêi nãi vµ trong bµi viÕt.Thể loại: Nghị luận CM víi mäi ngêi..Giúp mọi người hiểu về đức tính giản dị của Bác . c.Nªu luËn ®iÓm chÝnh cña bµi? .MB .5) Cm sù gi¶n dÞ c¶u BH II.HS dùa sgk tr¶ lêi. giản dị ntn? thanh bạch. tuyệt đẹp: Nhận Kh«ng cã kÕt định về đức tính giản dị luËn( ®©y lµ ®o¹n củ Bác trÝch) 2. Bè côc: . .Không có phần KB sù nhÊt qu¸n gi÷a cuéc ®êi CM vµ cuéc sèng thanh lÞch cña BH §o¹n 2( ®3.2): Nªu L§.Thể loại: Nghị luận CM GV: Y/c HS quan sát vào câu mở đầu (?) Ở câu văn này t¸c giả đã đề cập đến điều gì trong phẩm chất của Bác? Điều đó được thể hiện ở đâu? (?) Ngoµi nhận định tgiả .BC trực tiếp SD phương thức gì để ca ngợi? (?) Căn cứ vào đâu mà .Tính từ ca ngợi phẩm dùng những từ thuộc từ chất loại gì? (?) Ngoa× NL tgiả còn .Bè côc bµi viÕt cã g× ®¸ng lu ý? v× sao? .Qua thời gian vẫn giữ còn ca ngợi phẩm chất nguyên phẩm chất cao quý này: trong sáng.Phân tích văn bản: 1. + sống bình thường => Nhất quán 73 .1. Còn lại: Biểu hiện + 2 ®o¹n: về đức tính gián dị §o¹n 1(®1. Nhận định về đức tính giản dị của Bác: .Nhiều năm sống cạnh tgiả có thể KĐ chắc chắn Bác như vậy? (?) Câu nhận định này . thanh đạm (?) Để ca ngợi tgiả đã .(?) VB viết theo thể loại gì? Vì sao em biết được điều đó? (?) MĐ NL của VB này là gì? . .Đời: + HĐ chính trị. Tõ khã: (SGK-t/54) 3. .

(?) Tác giả đã bình về bữa ăn của Bác bằng câu văn nào? (?) Lời bình luận đó chứng tỏ Bác quý trọng điều gì? (?) Bác GD trong cách ở ntn? (?) Vì sao với cương vị 1 CT nước Bác lại ở nhà sàn? Em có NX gì về cách ở của Bác? GV dẫn câu thơ: Nơi Bác ở sàn mây.Tránh nói to và đi rất nhẹ ở trong vườn.câu cảm . suốt ngày .Kính trọng. người phục vụ .Cách ở: nhà sàn .Ăn xong bát úp gọn gàng . dân dã. vì nước (?) Trọng t©m NL nằm ở phần nào của VB? (?) ĐS GD của Bác được thể hiện trên những phương diện nào? (?) Tính giản dị của Bác được thể hiện trong bữa cơn ntn? (?) Em có NX gì về bữa ăn của 1 vị CT nước? GV dẫn câu thơ: .Giữ nét đẹp truyền thống => Thanh bạch.Trong lối sống .Cách LV: suốt đời. đời thường . ngưỡng mộ . Biểu hiện về đức tính giản dị của Bác: * Trong lối sống .Bữa ăn: đạm bạc. cảm phục.nằm ở phần nào của VB? GV bình: Sự nghiệp vì dân.Không để rơi vãi 1 hạt cơm .Ở việc làm nhỏ đó . tao nhã . vách gió Sớm nghe chim rừng hót quanh nhà (?) Tác giả đã bình và ca ngơị cách ở của Bác = dấu hiệu NT gì? (?) Câu cảm giúp tác giả bộc lộ cảm xúc gì? (?) Tác giả CM cách LV của Bác GD ntn? GV dẫn câu thơ: BH đó 74 .thành quả của người LĐ ..Trong cách nói và viết 2.TB .Bác thường để lại đĩa thịt gà mà ăn trọn mấy quả cà xứ Nghệ ..

. * trong cách nói và viết làm sáng tỏ sự GD của .Hoà hợp . (?) Để CM cách LV GD của Bác tgiả đã SD BPNT nào? BPNT đó cho thấy trong công việc Bác là người ntn? (?) Những chứng cứ tgiả đưa ra để CM có tính thuyết phục không? Vì sao? GV: y/c HS lấy dẫn chứng trong thơ.. Bác trong cách nói và viết tgiả đã dẫn ra câu nói nào của Bác? (?) Vì sao tgiả lại dùng . trong ĐS để CM đức tính GD của Bác . không màng đến VC (?) Ở đoạn văn này.. để ..ĐS cao đẹp về tinh => ĐS văn minh thần.Không có gì. nói được (?) Lời nói và cách viết dó -> Lôi cuốn.Lí do: hoà mình với cuộc đấu tranh gian khổ của nhân dân .Muốn nhân dân hiểu trong cách nói và viết? được.. dễ những câu nói đó để CM dễ thuộc. làm được.Là câu nói nôpỉ tiếng. tiêu biểu .SD tranh minh hoạ thêm GV: y/c HS quan sát đoạn văn thứ 2 (?) Tác giả đã giải thích lí do Bác sống GD = những lí lẽ nào? GV bình (?) Theo tgiả thì ĐS VC và ĐS tâm hồn phong phú của Bác có mqh với nhau ntn? (?) Vì sao tgiả nói đó là ĐS văn minh? . văn. chu đáo .chiếc . dễ nhớ hiểu cho sự GD trong cách nói vad viết của Bác? (?) Lí do gì khiến Bác GD .Nói và viết ngắn gọn. cảm hoá lòng TĐ đến mọi người ntn? người và khơi dậy lòng yêu nước 75 ..Nước VN.NT: liệt kê -> Cần mẫn.Chọn lọc. .

VÒ kÜ n¨ng: ./. 76 .Em h·y nªu mét biÓu hiÖn cña em vÒ lèi sèng gi¶n dÞ? 4." tác giả diện đã CM đức tính GD = . (?) Để làm sáng tỏ luận . Cñng cè: .GV: B¶ng phô.... TiÕt 94: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng A.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.Dẫn chứng toàn diện.Lí lẽ chặt chẽ cách nào? (?) Qua VB em hiểu thêm điều gì về Bác? (?) Là HS chúng ta cần .. .PhÇn I.Lập luận chặt chẽ III.So¹n bµi : ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng. toàn điểm "Đức tính. 3. thuyÕt tr×nh.. . Ph¬ng ph¸p: . tgiả PVĐ? thực tế. .Luyện tập: phần LT 3. . Ghi nhí: (SGK-t/55) . th¬ ca ngîi ®øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå . VÒ t tëng: .GV giảng: BH GD trong lời nói: . Cñng cè: .Nªu vÊn ®Ò.Y/c HS về nhà làm BT IV.Tôi nói.. VÒ kiÕn thøc: . B. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Tự bộc lộ GD ntn? (?) Qua VB em học tập . C. KiÕn thøc träng t©m: . D. *. th¶o luËn nhãm. n¾m ®îc môc ®Ých cña viÖc chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng.Viết cho ai?.Dẫn chứng cụ thể.HS ®äc.Tổng kết: được điều gì ở PP NL của .. c©u bÞ ®éng.Gäi HS ®äc ghi nhí. ThiÕt bÞ d¹y häc: .T×m hiÓu nh÷ng c©u v¨n..HS n¾m ®îc kh¸i niÖm c©u chñ ®éng. 2.RÌn kÜ n¨ng thùc hµnh chuyÓn ®æi.

"được": Xe bị hết xăng -> xe hết xăng (nghĩ không thay đổi) 77 .Lấy VD . Phân tích ngữ liệu : (?) Ý nghĩa của CN trong 2 . được động thường chứa những từ nào? (?) Vậy qua đây em hiểu thế nào là câu CĐ? Thế nào là câu BĐ? GV: Gọi HS đọc ghi nhớ . KiÓm tra: . Ta vµo bµi h«m nay. ta ph¶I lµm nh thÕ nµo. §ã lµ hai lo¹i c©u chñ ®éng vµ bÞ ®éng vµ ®Ó chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng. 2. được hđ của người khác hướng đến gọi là câu gì? (?) Tham gia cấu tạo câu bị . E. CN: Mọi người -> chủ câu trên khác nhau ntn? thể của hđ (Chỉ ra chủ thể và đối . Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc sèng cã nh÷ng lóc chóng ta tr×nh bµy mét ®iÒu nµo ®ã nhng chñ thÓ cã thÓ bÞ thay ®æi tõ ®ã lµm cho c©u nãi gi¶m ®i vÒ ý nghÜa biÓu ®¹t. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt I.Đọc 1.Giảng thêm về câu bị động không chứa từ "bị". người thực hiện 1 hđ hướng vào người khác gọi là câu gì? (?) Câu có CN chỉ người .NLb.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.. Ho¹t ®éng d¹y .Bị.Đọc ghi nhớ *.§A: Tr¹ng ng÷ cña c©u chóng thêng n»m ë c¸c vÞ trÝ: §Çu c©u.C©u bÞ ®éng.C©u chñ ®éng. CN: Em ->đối tượng tượng của hành động) của hành động (?) Câu mà có CN chỉ . cuèi c©u. Câu chủ động và câu bị động : GV: Gọi HS đọc ngữ liệu . gi÷a c©u.Tr¹ng ng÷ cña c©u chóng thêng ®îc n»m ë c¸c vÞ trÝ nµo trong c©u? .häc: 1.NLa. Ngữ liệu : (SGK-t/57) trên bảng phụ 2. Ghi nhớ 1: (SGK-t/57) GV: y/c HS lấy VD .

Ghi nhớ 2: (SGK-t58) III.. + Tác giả.Câu BĐ: + Có khi.Luyện tập: . hướng dẫn HS làm BT .NL2.Tác dụng: + Tạo sự đa dạng trong các kiểu câu. lô gíc hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") ..Mẹ rửa tay cho em bé. Câu trước đã nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") vì vậy sẽ là hợp lí.GV cho HS làm BT nhanh: Tìm câu BĐ tương ứng với câu CĐ sau: .NL1. + Nhưng. Chọn câu b -> Liên kết các câu trong đoạn tốt hơn . Phân tích: . Cñng cè: . Ngữ liệu: (SGK-t57) 2. DÆn dß: .Mọi người tin yêu Nam. II.. -> Em be được mẹ rửa tay. tránh sự trùng lặp + Tạo sự liên kết giữa các câu GV: Ra thêm 1 số BT (chuyển đổi từ câu CĐ -> câu BĐ) 3.Y/c HS thảo luận nhóm *.. lô gíc hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") GV: Gọi HS đọc phần ngữ liệu (?) Em sẽ chọn câu nào để điền vào chỗ trống? Vì sao em chọn như vậy? GV giảng: Câu trước đã nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") vì vậy sẽ là hợp lí.. .ViÖc chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng vµ ngîc l¹i lµ nh»m môc ®Ých g×? 4. -> Nam được mọi người tin yêu.Häc sinh ®äc thuéc ghi nhí 78 . Mục đích của việc chuyển đổi câu CĐ thành câu BĐ: 1.Câu trước đã nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") vì vậy sẽ là hợp lí. lô gíc hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") (?) Vậy việc chuyển đổi câu CĐ sang câu BĐ nhằm mục đích gì? GV: Gọi HS đọc ghi nhớ GV: Tổ chức. ..

ThiÕt bÞ d¹y häc: .PhÇn ../.. .ChÈu bÞ giÊy bót cho bµi kiÓm tra cña häc sinh.. ch¨m chØ viÕt bµi.GD ý thøc tù gi¸c.KiÓu bµi: NghÞ luËn CM. KiÕn thøc träng t©m: .häc: 1.. T×m c©u bÞ ®éng t¬ng øng víi c¸c c©u chñ ®éng ®· t×m ®îc . Ho¹t ®éng d¹y ... 2..VÊn ®Ò Cm: “ §êi sèng. VÒ kÜ n¨ng: . 3.. B.Gióp Hs «n tËp vÒ c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh còng nh vÒ c¸c kiÕn thøc v¨n vµ Tv cã liªn quan ®Õn bµi lµm ®Ó cã thÓ vËn dông kiÓn thøc ®ã vµo viÖc tËp lµm mét bµi v¨n lËp luËn Cm cô thÓ.HS: Häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Bµi míi: I.. C. VÒ t tëng: .§Æt 5 c©u chñ ®éng. Ph¬ng ph¸p: D. em h·y chøng minh: “ §êi sèng cña chóng ta sÏ bÞ tæn h¹i rÊt lín.” + Th©n bµi : ( 5 ®iÓm ) Gi¶i thÝch ng¾n 79 . VÒ kiÕn thøc: . nÕu chóng ta kh«ng cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng” II. ®¸p ¸n... Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng cã thÓ tù ®¸nh gÝa chÝnh x¸c h«n tr×nh ®é tËp viÕt v¨n nghÞ luËn cña m×nh..GV: §Ò bµi. TiÕt 95-96: ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 5 taÞ líp nghÞ luËn chøng minh A.. . KiÓm tra: .. E.. §Ò bµi: B»ng nh÷ng hiÓu biÕt c¶u m×nh.m«i trêng” + Më bµi ( 2 ®) DÉn d¾t vÊn ®Ò TrÝch dÉn “ §êi sèng. §¸p ¸n : . 2..

Thu bµi.H×nh Thøc: céng trõ 1 ® 3. ThiÕt bÞ d¹y häc: . 80 . . NÕu c«ng nghiÖp ph¸t triÓn.GV: B¶ng phô. chÊt th¶i CN g©y « nhiÔm m«t trêng Sù v« ý thøc cña con ngêi -> m«i trêng kh«ng trong s¹ch VD: S«ng hång S«ng T« lÞch -> Níc r¸c th¶i Hå G¬m -> HËu qu¶: M«i trêng « nhiÔm ->tæn h¹i ®Õn ®/s con ngêi + KÕt bµi : ( 3 ®iÓm ) Kh¼ng ®Þnh m«i trêng cÇn thiÕt cho sù sèng con ngêi -> ý thøc b¶o vÖ nã .. nhËn xÐt giê lµm bµi.PhÇn II.Cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi sù ph¸t triÓn cña v¨n ch¬ng níc nhµ.. tr×nh bµy cã c¶m xóc. cã h×nh ¶nh trong v¨n b¶n. KiÕn thøc träng t©m: .Häc bµi cò vµ so¹n bµi “ ý nghÜa v¨n ch¬ng”. VÒ kÜ n¨ng: .M«i trêng lµ g×? bao gåm nh÷ng g×? tÇm quan träng cña con ngêi víi m«i trêng sèng cña con ngêi? ý thøc b¶o vÖ m«i trêng lµ g×? Chøng minh Chøng cø vÒ ph¸ huû rõng cua con ngêi. 3. VÒ kiÕn thøc: . B. hËu qu¶ vÒ lò lôt. TiÕt 97: ý nghÜa v¨n ch¬ng (Hoµi Thanh) A. C. Ph¬ng ph¸p: . D. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Nªu vÊn ®Ò. Tõ ®ã bíc ®Çu hiÓu ®îc nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ phong c¸ch nghÞ luËn v¨n ch¬ng cña Hoµi Thanh . 4. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. 2.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. Cñng cè: . . nhiÖm vô vµ c«ng dông cña v¨n ch¬ng trong lÞch sö loµi ngêi. dÉn chøng lý lÏ vµ lêi v¨n.Häc sinh hiÓu ®îc quan niÖm cña Hoµi Thanh vÒ nguån gèc cèt yÕu. VÒ t tëng: . DÆn dß: ./.vÊn ®¸p.RÌn kü n¨ng ph©n tÝch bè côc.

lµ phÈm chÊt.. T¸c gi¶: . ë mçi thêi ®iÓm lÞch sö ®Òu cã phÇn v¨n häc ph¶n ¸nh thêi k× ®ã. Tõ khã: ®Ò g×? .Híng dÉn HS thùc .. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t .§A: §ã lµ mét ch©n lý. phÈm. t¸c nguån gèc. nhiÖm vô. ph¬ng thøc biÓu .Tr×nh bµy theo sgk Hoµi Thanh (1909 hiÖn phÇn chó ( chó thÝch */61 ). V¨n b¶n: ? Dùa vµo chó cña c¸c tø khã trong .Ph¬ng thøc nghÞ luËn ®¹t nµo? ... 2.Néi dung: Bµn vÒ vÒ t¸c gi¶.. Bè côc: 2 phÇn .H2: §o¹n cßn l¹i .. T×m hiÓu chó ch÷a c¸ch ®äc cña thÝch: HS a.Nghe híng dÉn vµ I. söa 2. Bµi míi: Giíi thiÖu: V¨n häc lµ p¶hn ¸nh thùc tÕ c/s..Gi¶i thÝch nghÜa b. lu ý + P2: §o¹n cßn l¹i loµi c¸c chó thÝch + P2: §o¹n cßn l¹i 81 . §äc v¨n b¶n: m¹ch. 1982) thÝch.Gäi 2 HS ®äc tiÕp v¨n b¶n .H1: V¨n ch¬ng -> hiÖn ®îc c¶m xóc mu«n loµi cña ngêi viÕt . râ rµng thÓ . . nhng cao ®Ñp” nh thÕ nµo? . ChÝnh v× vËy mµ Hoµi Thanh ®· viÕt bµi.ý nghÜa cña v¨n ch? VÊn ®Ò nghÞ luËn ¬ng ë v¨nb¶n nµy lµ vÊn c..häc: 1..... §äc rµnh ®äc mÉu 1.E. ®éng” viÕt 1936 hiÓu biÕt cña em .Bµi viÕt trÝch trong “ thÝch * ( sgk/61) v¨n b¶n theo chó V¨n ch¬ng vµ hµnh tr×nh bµy nh÷ng thÝch sgk.GV ®äc mÉu ®o¹n . lµ con ngêi Hå ChÝ Minh.C¶ líp theo dâi 1 nhËn xÐt .Bè côc 2 phÇn: 3.. c«ng dông cña v¨n ch? Bµi v¨n viÕt theo ¬ng.Yªu cÇu HS gi¶i + P1: Tõ ®Çu -> . Ho¹t ®éng d¹y .NhËn xÐt. TiÕp xóc v¨n b¶n: v¨n b¶n.Híng dÉn HS ®äc .Bè côc 2 phÇn: nghÜa c¸c tõ khã mu«n loµi + P1: Tõ ®Çu -> mu«n trong v¨n b¶n. KiÓm tra: ? Em hiÓu c©u nãi : “ Víi B¸c Hå ®êi sèng vËt chÊt gi¶n dÞ . lµ tÝnh c¸ch.

mu«n loµi.HS trao ®æi ®iÒu tr«ng thÊy mµ ®au ®ín lßng”.Quan niÖm rÊt ®óng ®¾n vµ s©u s¾c.10. ? Theo em.1. quan niÖm vÒ nguån gèc cèt yÕu cña v¨n ch¬ng nh vËy ®· ®óng cha? . Ph©n tÝch v¨n .11. céi nguån cña t¸c phÈm v¨n 82 .3.6. ? T×m bè côc cña v¨nb¶n? .Gäi HS ®äc phÇn 1 cña v¨n b¶n ? ChØ râ luËn ®iÓm phÇn em võa ®äc? ? Më ®Çu v¨n b¶n t¸c gi¶ ®· kÓ chuyÖn g×? KÓ nh vËy nh»m môc ®Ých g×? II. => Lßng th¬ng ngêi lµ .Nguån gèc cèt yÕu t×nh th¬ng c¶ mu«n cña v¨n ch¬ng lµ vËt. Bµ huyÖn Thanh Quan viÕt “ Qua ®Ìo ngang” bëi : “ Nhí. Nã ®· ®îc chøng minh trong thùc tÕ v¨n ch¬ng GV lÊy VD: NguyÔn §«ng T©y kim cæ Du viÕt TK dùa trªn .2.7.Môc ®Ých: DÉn d¾t tíi luËn ®iÓm mét c¸ch bÊt ngê.gia2” Qu¶ thËt. Nguån gèc cèt yÕu + Nguån gèc cèt cña v¨n ch¬ng: yÕu cña v¨n ch¬ng. . hÊp dÉn. ghi nhí c¶m høng “ Nh÷ng . mu«n loµi.. -KÓ chuyÖn 1 thi sÜ Ên §é khãc nøc në khi thÊy mét con chim bÞ th¬ng r¬i xuèng ch©n m×nh. lßng th¬ng ngêi vµ réng ra lµ t×nh th¬ng c¶ mu«n vËt. nguån gèc cèt yÕu cña v¨n ch¬ng lµ g×? .5.§äc v¨n b¶n ( Tõ b¶n: ®Çu -> mu«n loµi ) 1. c¸i qt nhÊt chø cha ph¶i lµ tÊt c¶.. tù nhiªn.T¸c gi¸ nãi cèt yÕu lµ nãi tíi c¸i chÝnh.4.Nghe. ? Theo lËp luËn cña Hoµi Thanh..

Qua c¶m nhËn cña nhµ v¨n ®· ®îc t¸i hiÖn trªn trang giÊy.ch¬ng ch©n chÝnh ®Òu xuÊt ph¸t tõ t×nh th¬ng. Trong thùc tÕ dông cña v¨n ch¬ng: vÉ cã thÓ b¾t nguån a. ý nghÜa: tõ lao ®éng. c«ng ®ñ. 83 .Lµ h×nh ¶nh lµ kÕt dung ë ®©y cã qu¶ cña sù ph¶n nghÜa lµ g×? ¸nh. + §äc. ý nghÜa .S¸ng t¹o ra sù sèng. ? Em hiÓu h×nh .. quan niÖm trªn ®· ®Çy ®ñ cha? V× sao? + Quan niÖm trªn lµ ®óng nhng cha ®Çy 2. ? Em h·y t×m dÉn lam lò cña ngêi d©n chøng ®Ó chøng ( nh÷ng c©u h¸t minh ®iÒu ®ã ( lÊy than th©n ). tõ nh÷ng nhu cÇu gi¶i trÝ. lßng nh©n ¸i cña t¸c gi¶. ? Nhng theo em. g×? LuËn ®iÓm ®ã + C©u v¨n thÓ hiÖn thÓ hiÖn râ nhÊt ë luËn ®iÓm c©u v¨n nµo? “ V¨n ch¬ng sÏ lµ h×nh dïng cña sù sèng mu«n h×nh v¹n tr¹ng.HS nghe ... v¹n vËt vµ chñ yÕu lµ cuéc sèng cña con ngêi. ch¬ng chÝnh lµ thiªn nhiªn.VD: Ca dao ph¶n nghÜa g×? ¸nh cuéc sèng vÊt v¶ . tr¶ lêi c©u + Gäi HS ®äc phÇn hái 2 cña v¨n b¶n ? §o¹n v¨n nghÞ .Ph¶n ¸nh cuéc sèng. thÕ giíi néi t©m cña con ngêi.ý nghÜa vµ c«ng luËn vÒ vÊn ®Ò dông cña v¨n ch¬ng. GV: §èi tîng cña v¨n . .v¨n ch¬ng cßn s¸ng t¹o ra sù sèng”.Ph¶n ¸nh cuéc sèng ? Theo lËp luËn cña t¸c gi¶ th× tríc hÕt v¨n ch¬ng cã ý .

.. ... suy nghÜ.cã”. hoÆc cha ®ñ møc cÇn cã ®Ó .. Tæng kÕt: GV: V¨n ch¬ng xuÊt ph¸t tõ t×nh c¶m v× vËy t¸c dông cña v¨n ch¬ng + §äc v¨n. chèng gi¾c ngo¹i x©m cña d©n téc.V¨n ch¬ng gióp cho mäi ngêi phÊn ®Êu ngêi ®äc.Nghe. C«ng dông: => Gióp cho ngêi ®äc cã t×nh c¶m. d©n ta” ph¸n ¸nh tinh thÇn yªu níc.. v¨n ch¬ng? GV gi¶i thÝch: V¨n ch¬ng s¸ng t¹o ra sù sèng cã nghÜa lµ v¨n ch¬ng dùng lªn nh÷ng h×nh ¶nh ®a ra nh÷ng ý tëng mµ cuéc sèng hiÖn t¹i cha cã. nh©n d©n VN.gÇy. c¸i ®Ñp.dÉn chøng: thÕ giíi Hoµi Thanh v¨n ch. Thanh c«ng dông + HS nghe cña v¨n ch¬ng lµ g×? b. cã t×nh x©y dùng. biÕn c¶m.S¸ng t¹o ra sù sèng. còng chñ yÕu híng th¶o luËn vµo t×nh c¶m cña . cña thiªn em thÊy theo Hoµi nhiªn.. cã lßng vÞ tha III..T¸c gi¶ lËp luËn * Ghi nhí: (SGK-t63) 84 .c¸c t¸c phÈm v¨n V¨n b¶n: “ Tinh thÇn häc ®· häc trong yªu níc cña nh©n ch¬ng tr×nh ). c¸i hay cña ? Theo dâi v¨n b¶n c¶nh vËt.loµi vËt trong DÕ ¬ng cßn cã ý nghÜa mÌn phu lu kÝ. thÕ g×? giíi loµi chim trong: “ Em h·y t×m dÉn Lao xao” chøng ®Ó lµm s¸ng tá ý nghÜa Êy cña .. cã lßng vÞ tha: chóng thµnh t¬ng “ . biÕt l¹i. ? Ngoµi ra -> theo .

GV: theo c¸ch lËp . c¶m xóc mãn ¨n tinh thÇn . v¨n ch¬ng. h×nh ¶nh) 4. gi¶i thÝch vµ t×m dÉn chøng ®Ó chøng minh cho c©u nãi : “ V¨n ch¬ng………. s½n cã” .So¹n bµi : “ Sèng chÕt mÆc bay” . 85 . míi c¶m nhËn ®îc c¸i kÕt thóc bµi v¨n t¸c ®Ñp. Nhê v¨n ? §äc ®o¹n v¨n cuèi ch¬ng mµ con ngêi cïng vµ cho biÕt. v¨n theo em nÐt + §äc ghi nhí ( SGK ) ®Æc s¾c trong nghÖ thuËt nghÞ luËn cña bµi v¨n nµy lµ g×? ? §iÒu t¸c gi¶ kh¼ng ®Þnh ë v¨n b¶n nµy lµ ®iÒu g×? 3. .ngêi ®äc mµ v¨n b»ng c¸ch suy tëng ch¬ng ch©n chÝnh gi¶ ®Þnh nh»m lµm lµ lßng nh©n ¸i vÞ næi bËt t¸c dông cña tha cao c¶.ND: V¨n ch¬ng cã ý kh«ng thÓ thiÕu nghÜa vµ c«ng dông cña con ngêi. võa cã c¶m xóc. to lín trong ®êi sèng ? Qua t×m hiÓu bµi con ngêi. LuyÖn tËp – cñng cè: ? §Æc s¾c nghÖ thuËt nghÞ luËn cña Hoµi Thanh ë bµi nµy lµ g×? ( võa cã lý lÏ. Híng dÉn vÒ nhµ: ? H·y dùa vµo kiÕn thøc v¨n häc ®· häc./.NT: Bµi v¨n võa cã luËn cña t¸c gi¶ th× lÝ lÏ võa cã h×nh v¨n ch¬ng chÝnh lµ ¶nh. Êy? + HS kh¸i qu¸t: . c¸i hay cña gi¶ ®· chän c¸ch thÕ giíi con ngêi vµ lËp luËn nµo? T¸c chÝnh b¶n th©n dông cña c¸ch viÕt m×nh.ChuÈn bÞ bµi kiÓm tra v¨n häc .

tù gi¸c lµm bµi. Tù luËn : (8 ®iÓm) 86 .) I. KiÓm tra: .. khuyªn nhñ. B.GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS cho tiÕt kiÓm tra ( giÊy kiÓm tra. Thñ ph¸p liÖt kª sö dông 1. C¸c bíc lªn líp: 1.TiÕt 98: KiÓm tra v¨N I. bót. C©u 2: Nèi mét néi dung ë cét A víi mét néi dung thÝch hîp ë cét B ®Ó ®îc 2 c©u v¨n ®óng víi néi dung cña bµi “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” ( HCM) A B a. ngêi víi giíi tù nhiªn. tôc ng÷ vÒ (2) nh×n nhËn gi¸ trÞ con ngêi. ThÓ hiÖn søc m¹nh cña lßng thÝch hîp cã t¸c dông yªu níc víi nhiÒu s¾c th¸i kh¸c nhau b. KiÕn Thøc Gióp Hs «n tËp. häc bæ Ých vÒ c¸ch : (3) nhËn biÕt c¸c hiÖn tîng thêi tiÕt. Môc tiªu cÇn ®¹t : 1. løa tuæi. (4) khai th¸c tèt ®iÒu kiÖn. hoµn c¶nh tù nhiªn ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt.. ThÓ hiÖn sù phong phó víi lít qua. Th¸i ®é: . 2. con ngêi vµ x· héi trong c¸ch häc. B. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng lµm bµi. ®Þa ph¬ng. C¸c ®éng tõ: kÕt thµnh . 3. giai cÊp.GD ý thøc «n tËp. tr¶ lêi c©u hái còng nh häc tËp nghÖ thuËt ghÞ luËn cña c¸c t¸c gi¶ ®Ó tr×nh bµy bµi viÕt. §Ò bµi : A. Tr¾c nghiÖm: (2 ®iÓm) C©u 1 : Nèi néi dung c«t A víi néi dung cét B ®Ó ®îc mét nhËn ®Þnh ®óng. cñng cè kiÕn thøc vÒ tôc ng÷ vµ v¨n nghÞ luËn( mét sè v¨n b¶n chøng minh) 2. nhÊn ch×m ®îc nhiÒu biÓu hiÖn ®a d¹ng cña chän läc tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ë mäi tÇng líp. A B (1) nh×n nhËn c¸c quan hÖ víi con Díi h×nh thøc nhËn xÐt. c¸ch sèng vµ c¸ch truyÒn ®¹t rÊt nhiÒu bµi øng xö h»ng ngµy.

87 ./. 3. Trong c«ng viÖc: lèi sèng §êi sèng vËt chÊt lµm næi bËt ®êi sèng tinh thÇn phong phó Gi¶n dÞ trong lêi nãi. 3..Thu bµi. §¸p ¸n : A. ®îc” b×nh thêng víi c©u bÞ ®éng cã tõ “ bÞ. hÖ thèng luËn cø ®Ó lµm râ B¸c gi¶n dÞ Trong ®êi sèng hµng ngµy: B÷a ¨n.Häc bµi cò vµ so¹n bµi “ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng ( tiÕp)”.C©u 1: Nªu hÖ thèng luËn cø mµ t¸c gi¶ ®· sö dông ®Ó lµm râ luËn ®iÓm cña bµi v¨n “ §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå” ( Ph¹m V¨n §ång) C©u 2: Ngoµi sù thÓ hiÖn trong c¸c cuéc kh¸ng chiÕn. c¸i nhµ. VÒ t tëng: . TiÕt99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng ( tiÕp) A.. Lu ý: H×nh thøc tr×nh bµy 2. ®îc”. §a ®Êt níc tho¸t khái ®ãi nghÌo l¹c hËu. Híng dÉn vÒ nhµ: . tinh thÇn yªu níc cßn thÓ hiÖn nh thÕ nµo trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc. .RÌn kÜ n¨ng chuyÓn ®æi c©u. Tù luËn : ( 7 ®) C©u 1( 4 ®iÓm). VÒ kiÕn thøc: . nhËn xÐt giê lµm bµi. Tr¾c nghiÖm: (2®iÓm) C©u 1 : A.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.> (2) C©u 2 : a -> 2 b -> 1 B..Ph©n biÖt c©u cã tõ “bÞ. gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. sö dông c©u chñ ®éng vµ c©u bÞ ®éng. VÒ kÜ n¨ng: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. nhÊt lµ ë thêi kú hiÖn nay? II. Cñng cè: . bµi viÕt -> DÉn chøng cô thÓ C©u 2 : ( 4 ®iÓm) Tinh thÇn yªu níc cßn thÓ hiÖn trong lao ®éng -> lµm giµu cho ®Êt níc.Hs n¾m ®îc nh÷ng c¸ch chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng. tiÕp thu cã chän läc gi¸ trÞ cña v¨n ho¸ thÕ giíi. . 2. ®å dïng.

c©u b th× kh«ng.2 lµ c©u bÞ .Cho HS quan s¸t .PhÇn I. E.. Ph©n tÝch: . so s¸nh.§äc NL. KiÓm tra: .C©u 1. ? T×m ®iÓm gièng + 2 c©u ®Òu miªu 2 c©u ®Òu miªu t¶ mét nhau vµ kh¸c nhau t¶ mét sù viÖc nhng sù viÖc nhng kh¸c nhau gi÷a 2 c©u trªn.. bÞ .§A: Ghi nhí SGK (T57) 2.b v¶i xuèng. bÞ ®éng cho Vd? .NL 1. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t I.ChuyÓn tõ ( côm tõ lµm chñ ng÷ vµ thªm chñ ®éng thµnh ) chØ ®èi tîng cña bÞ ®îc vµo sau nã. VËy C¸ch chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng nh thÕ nµo ta vµo bµi h«m nay. C. thuyÕt tr×nh. Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c em ®· n¾m ®îc thÕ nµo c©u chñ ®éng vµ c©u bÞ ®éng. ®îc.NL 2: trong 3 c©u trªn? ®éng C¸ch chuyÓn ®æi: ? Qua NL em h·y . 1.Nªu vÊn ®Ò. .B.ThÕ nµo lµ c©u chñ ®éng. kh¸c nhau ë chç: ë chç: c©u a cã dïng tõ c©u a cã dïng tõ bÞ .GV: B¶ng phô. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. th¶o luËn nhãm. D.C©u 3 lµ c©u chñ ChuyÓn tõ chØ ®èi tîng tr×nh bµy ý em ®éng cña ho¹t ®éng ë c©u hiÓu vÒ quy t¾c chñ ®éng lªn ®Çu c©u chuyÓn ®æi c©u . c©u b th× ? Theo em c©u : “ ®îc..” cã cïng ND víi c©u trªn kh«ng? ? H·y x¸c ®Þnh c©u C§ vµ c©u bÞ ®éng ..Gäi 1 HS ®äc NL. 88 .cã cïng ND víi c©u ®Çu bµn thê «ng a. ThiÕt bÞ d¹y häc: . KiÕn thøc träng t©m: . ng÷ liÖu: NL môc 1 nhËn xÐt (SGK-t64) . Ngêi ta ®· h¹ c¸nh kh«ng. Ph¬ng ph¸p: . C¸ch chuyÓn c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng: .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. mµn ®iÒu treo ë . 2.

®îc . b. . Ghi nhí : (SGK-t/64) . Gäi 1 HS ®äc ? Theo em c¸c c©u trªn cã ph¶i lµ c©u bÞ ®éng kh«ng? V× sao? Qua ®©y em rót ra kÕt luËn g× GV nhÊn m¹nh vµ chèt kiÕn thøc §a tõ chØ chñ thÓ ( hoÆc lîc bá nã) thµnh mét bé phËn kh«ng b¾t buéc trong c©u.Gäi 4 HS lªn b¶ng ( mçi HS mét c©u ) .NL 3: + C¸c c©u trªn kh«ng ph¶i c©u bÞ ®ång v× nã kh«ng cã nh÷ng c©u chñ ®éng t¬ng øng => Kh«ng ph¶i c©u nµo cã tõ bÞ. ®îc còng lµ c©u bÞ ®éng.Gäi HS ®äc ®iÓm còng lµ c©u bÞ 1 môc ghi nhí.. *. Ng«i chïa Êy ®îc x©y tõ TK XVII.. nhËn xÐt + C¸c c©u trªn kh«ng ph¶i c©u bÞ ®ång v× nã kh«ng cã nh÷ng c©u chñ ®éng t¬ng øng => Kh«ng ph¶i c©u nµo cã tõ bÞ. Kh«ng ph¶i c©u bÞ ®éng. ®éng. Bµi 2 (sgk/65 ) 89 .§äc NL.mçi kiÓu c©u bÞ ho¹t ®éng lªn ®Çu ®éng? c©u vµ thªm c¸c tõ bÞ hoÆc ®îc v¸oau côm tõ Êy. suy nghÜ. .Cho HS quan s¸t NL 3. vËt kh¸c t¸c ®éng vµo. . v× chñ ng÷ kh«ng ph¶i lµ ®èi tîng cña ngêi. LuyÖn tËp: Bµi 1 ( sgk/65 ) a.TÊt c¶ c¸nh cöa chïa lµm b»ng gç lim.ChuyÓn tõ ( côm tõ ) chØ ®èi tîng cña ho¹t ®éng lªn ®Çu c©u. c.Gäi HS ®äc bµi tËp sè 1 ? Yªu cÇu cña bµi tËp? ? h·y chuyÓn ®æi mçi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng b»ng 2 c¸ch> . + §äc to ghi nhí .NhËn xÐt söa ch÷a + HS lµm bµi ®éc lËp + 4 HS lµm bµi trªn b¶ng H1: ý a H2: ý b H3: ý c H4: ý d II. TÊt c¶ c¸nh cöa chïa ®îc ngêi ta lµm b»ng gç lim . lîc bá tõ côm tõ chØ chñ thÓ cña ho¹t ®éng. Con ngùa b¹ch ®îc chµng vÖ sÜ buéc lªn gèc ®µo.

Yªu cÇu HS trao ( bµi 3) ®æi theo c¸c nhãm . .HT: §o¹n v¨n. nhãm. cö ®¹i diÖn cßn tõ “ ®îc” cã ý + Gäi HS ®äc yªu tr×nh bµy. E. TiÕt 100: LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh A.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. B. 2. cã sö dông c©u bÞ ®éng 3. . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ t tëng: . Ph¬ng ph¸p: . D.2 HS tr×nh VH bµy. nhËn xÐt . ThiÕt bÞ d¹y häc: . th¶o luËn nhãm.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.RÌn kÜ n¨ng viÕt mét ®o¹n diÔn dÞch. VÒ kÜ n¨ng: .Nªu vÊn ®Ò.Qui t¾c chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng -> c©u bÞ ®éng 4.S¾c th¸i ý nghÜa cña c©u bÞ ®éng dïng tõ “ . LuyÖn tËp – Cñng cè: . KiÓm tra: ..V©n dông nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo viÖc viÕt mét ®o¹n v¨n chøng minh. 3. thuyÕt tr×nh. Bµi míi: 90 . Híng dÉn vÒ nhµ: .Lµm bµi tËp theo bÞ” cã ý nghÜa tiªu cùc.ND: Lßng say mª . KiÕn thøc träng t©m: . nghÜa tÝch cùc cÇu bµi tËp 2 + ViÕt ®o¹n v¨n . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. quy n¹p. .ViÖc so¹n bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ cho tiÕt luyÖn tËp.PhÇn II: C. 2.Xem bµi: “LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh ” .Gäi 1.Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.GV: B¶ng phô./.Hs ®îc cñng cè ch¾c ch¾n h¬n nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh. VÒ kiÕn thøc: . .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.

nhµ. gv tæ chøc cho . yªu cÇu ®èi víi ®o¹n nh÷ng yªu cÇu ®èi theo yªu cÇu GV. Thùc hµnh luyÖn ngåi theo nhãm ( mçi nhãm theo híng tËp theo nhãm trªn lnhãm gån 2 bµn ) dÉn cña GV. .C¸c c©u c¸c ý kiÕn trong ®o¹n ph¶i lµm s¸ng tá luËn ®iÓm. .LËp luËn râ rµng. cho b¹n cÇn lu ý c¨n cø vµo lÝ thuyÕt võa nh¾c l¹i ë phÇn trªn . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña ND cÇn ®¹t HS ? Em h·y nh¾c l¹i .§äc ®o¹n v¨n tríc . . v¨n chøng minh: víi 1 ®o¹n v¨n chøng + §o¹n v¨n em cÇn minh? ®¶m b¶o c¸c yªu ( Gîi ý: Qua c¸c v¨n cÇu sau: b¶n ®· häc ) .NhËn xÐt ho¹t 91 . m¹ch l¹c.C¸c lÝ lÏ vµ dÉn chøng ph¶i ®îc s¾p xÕp hîp lÝ. gãp ý bµi lµm ®o¹n v¨n cña m×nh cña b¹n theo yªu tríc nhãm. H«m nay trªn c¬ së c¸c kiÕn thøc ®· häc c¸c em ®i vµo luyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh ®Ó rÌn kü n¨ng viÕt v¨n chøng minh cho linh ho¹t vµ chÆt chÏ khi ®i chøng minh mét vÊn ®Ò trong v¨n nghÞ luËn.Tr¶ lêi c©u hái I.Híng dÉn HS gãp ý cña GV.Yªu cÇu HS cø . .Cö ®¹i diÖn nhãm trëng ®iÖu nhãm hµnh ho¹t ®éng ( nhãm trëng) nhãm .Trªn c¬ së ®o¹n nhãm v¨n cm ®· ®îc viÕt ë ( lÇn lît tõng HS ).Giíi thiÖu: C¸c em ®· ®îc t×m hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh ë c¸c tiÕt tríc.C¶ nhãm nhËn HS lÇn lît tr×nh bµy xÐt. íp: .Cã c©u chñ ®Ò nªu râ luËn ®iÓm cña ®v . cÇu vµ híng dÉn .Tæ chøc cho HS + Ho¹t ®éng II.

PhÇn I: C. .C¸c dÉn chøng ph¶i tiªu biÓu toµn diÖn. ®Ó cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®ã giê häc nµy sÏ «n tËp l¹i.®éng cña nhãm 3. 2. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c em ®· t×m hiÓu kh¸i niÖm v¨n nghÞ luËn. nªu râ luËn®iÓm cña ®o¹n.Nªu vÊn ®Ò. . Híng dÉn vÒ nhµ: . râ rµng.RÌn kÜ n¨ng tæng hîp so s¸nh. 4.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. LËp luËn m¹ch l¹c. ph©n tÝch dÉn chøng) «n tËp v¨n nghÞ luËn . KiÓm tra: (KÕt hîp trong giê) 2. th¶o luËn nhãm. I. VÒ kiÕn thøc: . thuyÕt tr×nh. ®Æc ®iÓm c¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn.Hoµn thµnh ®o¹n v¨n( chó ý kÜ n¨ng ®a dÉn chøng. . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.GV: B¶ng phô. ThiÕt bÞ d¹y häc: . Ph¬ng ph¸p: . . E. KiÕn thøc träng t©m: . B. VÒ t tëng: . DÉn chøng vµ lÝ lÏ ®îc s¾p xÕp hîp lÝ.Gióp hs n¾m ®îc luËn ®iÓm c¬ b¶n vµ c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn c¶u c¸c bµi v¨n nghÞ luËn ®· häc. 3. TiÕt 101: ¤n tËp v¨n nghÞ luËn A.C¸c ®o¹n v¨n ph¶i cã c©u chñ ®Ò. D./.P NghÖ thuËt 92 . ®Æc s¾c trong nghÖ thuËt nghÞ luËn ë mçi bµi ®· häc.ChØ ra ®îc nh÷ng nÐt riªng. .N¾m ®îc ®Æc trng chung cña v¨n nghÞ luËn qua sù ph©n biÖt víic¸c thÓ v¨n kh¸c. Híng dÉn HS hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc c¸c bµi v¨n NL ®· häc: T Tªn T¸c §Ò tµi Lô©n P. LuyÖn tËp – cñng cè: ? Qua giê luyÖn tËp em rót ra ®îc bµi häc KN g× khi viÕt ®o¹n v¨n cm? => Mçi luËn ®iÓm viÕt t¸ch thµnh 1 ®o¹n v¨n .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. VÒ kÜ n¨ng: .

. lêi nãi. tr×u tîng 1 c¸ch ng¾n gän. kÕt hîp gi¶i thÝch chøng minh.Bè côc chÆt chÏ. s¸ng sña v¨n giµu h×nh ¶nh II. luËn cø x¸c ®¸ng. dÉn chøng chän läc..) chñ yÕu dïng ph¬ng thøc biÓu c¶m 93 .C¸c thÓ lo¹i tù sù( truyÖn kÓ) : v¨n b¶n ®· häc? Chñ yÕu dïng ph¬ng thøc miªu t¶ vµ kÓ nh»m t¸i hiÖn sù vËt. toµn diÖn. LuyÖn tËp: Ph©n biÖt mét sè 1. lêi v¨n gi¶n dÞ. c©u chuyÖn 2.h ¬ng VC vµ ý nghÜa c¶u nã ®èi víi con ngêi . tuú bót..T bµi gi¶ TT yªu Hå níc cña ChÝ ND ta Minh 1 nghÞ luËn Tinh ThÇn yªu níc cña d©n téc ®iÓm Dt ta cã mét lßng yªu níc nång nµn. C¸c thÓ lo¹i tr÷ t×nh :( th¬ tr÷ t×nh. x¸c thùc.Tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p.. b×nh luËn. TiÕng viÖt cã nh÷ng ®Æc s¾c cña thø tiÕng ®Ñp vµ thø tiÕng hay B¸c gi¶n dÞ trong mäi ph¬ng diÖn: ®êi sèng. gi¶n dÞ. ®ã lµ. giµu c¶m xóc . hiÖn tîng con ngêi. bµi viÕt Nguån gèc cña VC nhiÖm vô vµ c«ng dông cña VC LËp luËn Chøng minh ®Æc s¾c . toµn diÖn.... toµn diÖn.DÉn chøng cô thÓ. kÕt hîp chøng minh gi¶i thÝch.. chÆt chÏ Sù giµu ®Ñp cña TV 2 §Æng Thai Mai Sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt Chøng minh kÕt hîp gi¶i thÝch 3 §øc tÝnh g¶in dÞ c¶u B¸c Hå Ph¹m v¨n §ång §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå Chøng minh kÕt hîp gaØi thÝch b×nh luËn Gi¶i thÝch kÕt hîp b×nh luËn 4 ý Hoµi nghÜa THan v¨n ch. s¾p sÐp hîp lÝ. h×nh ¶nh so s¸nh ®Æc s¾c -Bè côc m¹ch l¹c.

vÞ ®Ó më réng c©u” .RÌn kÜ n¨ng sö dông linh ho¹t viÖc sö dông côm c – v ®Ó më réng c©u.Nh÷ng c©u tôc nhng ®iÒu cèt yÕu lµ lËp luËn víi hÖ thèng ng÷ ®· häc trong c¸c luËn ®iÓm.PhÇn C. ngêi nghe vÒ nhËn thøc . . V¨n b¶n nghÞ luËn: Chñ yÕu dïng ph¬ng thøc lËp luËn b»ng lÝ lÏ.N¾m ®îc c¸c trêng hîp dïng côm C-V ®Ó më réng c©u. dÉn chøng ®Ó tr×nh bµy ý kiÕn t tëng nh»m thuyÕt phôc ngêi ®äc..So¹n bµi míi “Dïng côm chñ . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. .®Ó biÓu hiÖn t/ c¶m c¶m xóc qua c¸c h×nh ¶nh. KiÕn thøc träng t©m: . TiÕt 102: Dïng côm chñ . VÒ kÜ n¨ng: . VÒ t tëng: . Híng dÉn vÒ nhµ: .Hs hiÓu ®îc thÕ nµo lµ dïng côm C-V ®Ó më réng c©u tøc lµ dïng côm C-V ®Ó lµm thµnh phÇn c©u hoÆc thµnh phÇn cña côm tõ..vÞ ®Ó më réng c©u A.§äc ghi nhí . c¶m xóc . 3. khoa häc hîp lÝ * Ghi nhí: (sgk/67) 3. x¸c ®¸ng bµi 18-19 cã thÓ coi 4.. Ph¬ng ph¸p: 94 . Tôc ng÷ : cã thÓ coi lµ mét lo¹i Vb nghÞ lµ lo¹i v¨n b¶n nghÞ luËn ®Æc biÖt ng¾n gän luËn ®Æc biÖt ko? V×: Néi dung lµ nh÷ng ý kiÕn nhËn xÐt. VÒ kiÕn thøc: . vÇn. Cñng cè: ? Nªu nh÷ng nÐt ®Æc trng ®Ó ph©n biÖt v¨n nghÞ luËn víi thÓ v¨n kh¸c? 4. tr¶ lêi hoµn chØnh c©o hái 3. 3.H×nh thøc dïng ph¬ng ph¸p suy luËn cña t duy l«gÝc.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. B..Häc bµi cò. T¹i sao? ®¸nh gi¸ vÒ c¸c hiÖn tîng tù nhiªn.V¨n nghÞ luËn còng cã h×nh ¶nh. 2.Xh . nhÞp ®iÖu. luËn cø chÆt chÏ./.

ph¸t hiÖn ? H·y x¸c ®Þnh côm C . .Cho HS ®äc ng÷ liÖu . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. ( sgk/68 ) .Ph©n tÝch: kh«ng cã .GV: B¶ng phô.PhÇn phô sau cã cÊu -> phô ng÷ sau lµ phÇn phô sau ë 2 côm t¹o lµ 1 côm C .Cho HS quan s¸t NL trªn b¶ng phô.C¸ch chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng ->c©u bÞ ®éng? . ThÕ nµo lµ dïng ( sgk/68 ) phô ghi NL.Dïng nh÷ng côm tõ em hiÓu thÕ nµo lµ cã cÊu t¹o lµ 1 côm C dïng côm C -V ®Ó më .Nh÷ng t×nh c¶m ta + Nh÷ng t×nh c¶m ta kh«ng cã CDT C V ? Em h·y ph©n tÝch s½n cã .Ng÷ liÖu: (SGKt/68) 95 . -Gäi 1 HS ®äc to NL.Gäi HS ®äc ghi nhí 1 më réng c©u.Ph©n tÝch cÊu t¹o s½n cã tõ vµ cÊu t¹o cña phô + Nh÷ng t×nh c¶m ta CDT C ng÷ trong côm danh kh«ng cã V tõ? + Nh÷ng t×nh c¶m ta Ph ?Em cã nhËn xÐt g× s½n cã ô sau vÒ h×nh thøc cña .§A: SGK .C¶ líp quan s¸t b¶ng I.§äc ghi nhí ( sgk/68 ) *.V. .. ThiÕt bÞ d¹y häc: . KiÓm tra: . D.§äc NL. côm chñ vÞ danh tõ trªn? ? Qua ph©n tÝch VD. . côm chñ . .V lµm TP cña c©u réng c©u? hoÆc cña côm tõ ®Ó . E.Ng÷ liÖu: (SGKdanh tõ co trong c©u tõ t/68) v¨n trªn? + Nh÷ng t×nh c¶m ta 2.vÞ ®Ó më réng c©u.T64 2. Bµi míi: Giíi thiÖu: Côm C-V ®ãng vai trß lµm thµnh phÇn nßng cèt trong c©u.Ph©n tÝch: ) II.X¸c ®Þnh côm danh 1.Nh÷ng t×nh c¶m ta cÊu t¹o cña côm danh .Quan s¸t. Ghi nhí: ( sgk/68 . th¶o luËn nhãm. Khi muèn ph¸t triÓn ý cña c©u ®îc më réng h¬n ngêi ta dïng côm C-V ®Ó më réng c©u. thuyÕt tr×nh.1 HS ®äc to VD më réng c©u?: ? H·y t×m c¸c côm . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t®éng cña HS ND cÇn ®¹t . C¸c trêng hîp dïng côm chñ .vÞ ®Ó . 1.Nªu vÊn ®Ò.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.

côm C .Ghi vµo vë theo híng c. C¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng (PN trong CDT) + Tù rót ra KL: .Y/c HS lµm bt ra giÊy nh¸p .l¸ sen d.NhËn xÐt. Tinh thÇn rÊt h¨ng h¸i ( VN ) c.thêng lµ cèm. 1 -Lan tiÕn bé -> côm C -V lµm CN C¶ líp vui mõng: lµm PN C§T 2. CËu cho mîn: côm CV lµm PN trong côm DT.. Khu«n mÆt ®Çy .Cho HS ®äc ghi nhí 2 ( sgk/69 ) + Yªu cÇu HS lµm bµi tËp nhanh: ? X¸c ®Þnh vµ gäi tªn côm C .C¶ líp lµm ra giÊy ®Æn nh¸p => Côm C .. Ngêi chuyªn m«n + H1: ý a míi ®Þnh ®îc: + H2: ý b => Côm C .. söa ch÷a a. CTT + §äc ghi nhí 2 ( sgk) 2. LuyÖn tËp: tËp Bµi tËp 1: .. em h·y cho biÕt ngêi ta cã thÓ dïng côm C .V lµm + H3: ý c phô ng÷ trong C§T + H4: ý d b.nµo ( PN C§T ).T«i rÊt vui ( phô ng÷ C§T ) b.Y/c HS ®äc y/c bµi tËp 1 .y/c Hs nhËn xÐt bæ sung . C¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng (PN trong CDT) * Ghi nhí 2: + Lµm bµi ra giÊy (sgk/69) nh¸p bµi tËp nhanh theo yªu cÇu cña GV. bæ sung vÞ ng÷ .V lµm TP g×? ? Qua ph©n tÝch c¸c VD.CN -VN . ChÞ Ba ®Õn ( CN ) .. CDT.NhËn xÐt..V lµm .. C¸c c« g¸i Vßng dÉn sgk ®ç g¸nh: PN trong C§T . Tinh thÇn rÊt h¨ng h¸i ( VN ) c. 96 .V ®Ó më réng c©u trong c¸c trêng hîp nµo? .Gäi 4 HS lµm bµi trªn b¶ng .V lµm TP c©u trong VD sau: -Lan tiÕn bé khiÕn c¶ líp vui ..T«i rÊt vui ( phô ng÷ C§T ) b. .Lµm viÖc c¸ nh©n a.Ph©n tÝch: a. + §äc vµ nªu y/c bµi III. Trêi sinh lµ sen.M×nh ®äc quyÓn s¸ch mµ cËu cho mîn..V lµm TP c©u hoÆc TP côm tõ trong c¸c c©u trªn? Cho biÕt trong mçi c©u. Trêi sinh lµ sen.V lµm nßng cèt trong c¸c c©u trªn? ? H·y t×m côm C . ChÞ Ba ®Õn ( CN ) .l¸ sen d.Phô ng÷ trong C§T.

2. Híng dÉn vÒ nhµ: . . . n¾m l¹i yªu cÇu ®Ò bµi kiÓm tra v¨n-tv-tlv. KiÕn thøc träng t©m: . lµm bµi tËp cßn l¹i. KiÓm tra: (KÕt hîp trong giê) 2. Tr¶ bµi kiÓm tra tiÕng viÖt. v¨n nghÞ luËn. tr¹ng ng÷. th¶o luËn nhãm.V lµm CN. H«m nay thÇy gi¸o tr¶ bµi kiÓm tra cho c¸c em ®Ó c¸c em ®äc laÞ vµ söa ch÷a nh÷ng h¹n chÕ mµ c¸c em cßn m¾c ph¶i. . TiÕt 103: Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 5. 97 .RÌn cho Hs kÜ n¨ng lµm bµi v¨n NL chøng minh B.GD Hs ý thøc tù söa lçi: ViÕt v¨n. lçi chÝnh t¶ 3. E. VÒ t tëng: . ch÷a vµ nhËn xÐt ®Çy ®ñ.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. mét bµn tay ®Ëp vµo vai: côm C . A.PhÇn C.Ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a tô ng÷ vµ ca dao.h¾n giËt m×nh: côm C . Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong ®Çu häc k× II chóng ta ®· kiÓm tra ba bµi thuéc ba ph©n m«n cña m«n Ng÷ v¨n. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. thuyÕt tr×nh.GV: C¸c bµi ®· chÊm. Cñng cè: .V lµ PN trong côm §T 3. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.NhËn thøc vÒ c©u ®Æc biÖt. Tr¶ bµi kiÓm tra v¨n./.Häc bµi cò. Ph¬ng ph¸p: .d. D. VÒ kiÕn thøc: . VÒ kÜ n¨ng: .ThÕ nµo lµ dïng côm tõ C-V ®Ó më réng c©u? c¸c trêng hîp dïng? 4. c©u rót gänn .Nªu vÊn ®Ò. ThiÕt bÞ d¹y häc: .§¸nh gi¸: NhËn thøc cña häc sinh qua chÊm bµi .Ph¬ng ph¸p lµm bµi v¨n nghÞ luËn chøng minh 1 vÊn ®Ò x· héi .

............................................................................... .................................................... ................................................................................. ......... 2.............................................u ®iÓm: ...................................................................... .................. ................ ........................................................................................................¦u ®iÓm: ................................ ....................................................... Tr¶ bµi tËp lµm v¨n : 1...................................................................... ............................................. ............................ Tr¶ bµi TiÕng ViÖt: 1....................................................................................................... ....... ................... NhËn xÐt : ................................................................................ ........................................ 2.......................................................................................... II.... .............................................. 98 ................ .............................. Yªu cÇu cña ®Ò: GV nh¾c l¹i yªu cÇu cña ®Ò theo ®¸p ¸n chÊm T95-96......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...... .....................................................................................................................Tån t¹i: ........................... ................................................................................................................................................................................................... .. ... ................ .................................I........................................... NhËn xÐt : .............................. ..............................................................Tån t¹i: ....... ........................................ ...... ........ .... Yªu cÇu cña ®Ò: GV nªu ®¸p ¸n T90............................. ............... ................................................................

....................... .................. 2................................. ............................................................................................................... 4....................................................Gäi ®iÓm ghi sæ..........................................Häc bµi cò vµ chuÈn bÞ míi: “T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn gi¶i thÝch”......... III............ .................................... ................ ..................Yªu cÇu ®äc mét sè bµi ®iÓm tèt...................................................... ........................................................................ .... 2........................................... ........................Ch÷a lçi : (Cho HS ®äc c¸c bµi m¾c lçi nhiÒu....................... NhËn xÐt : ...... so s¸nh víi c¸c ®Ò nghÞ luËn chøng minh. TiÕt 104: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn gi¶i thÝch A............... 3.... ............................ Tr¶ bµi kiÓm tra v¨n: 1......... .................................................... ............ ........................NhËn xÐt ý thøc lµm bµi vµ ch÷a bµi...................................................................... Cñng cè: .......... Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.......Tån t¹i: ............................NhËn diÖn vµ ph©n tÝch c¸c ®Ò bµi nghÞ luËn gi¶i thÝch.. ......... ............. . .......... ............................................................. Híng dÉn vÒ nhµ: ........................ .........Hs n¾m ®îc môc ®Ých.................................. ........................................ VÒ t tëng: 99 ....................................................¦u ®iÓm: ...................................................../................................... VÒ kiÕn thøc: ....... tÝnh chÊt vµ c¸c yÕu tè cña phÐp lËp luËn gi¶i thÝch.......... ®iÓn h×nh) GV híng dÉn häc sinh ch÷a lçi........................... ............................. Yªu cÇu cña ®Ò vµ ®¸p ¸n : TiÕt 98........................ .............

. tr.Tr¶ lêi c©u hái theo I. . nhu cÇu gi¶i thÝch trong ®êi sèng. KiÓm tra: . B. trong ®ã cã kiÓu lo¹i nghÞ luËn chøng minh. thuyÕt tr×nh.Nhu cÇu gi¶i thÝch hái c¸c em võa ®Æt lín. 3. em cã KL g× vÒ lín. VÒ kÜ n¨ng: . 2: C. Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c giê tríc c¸c em ®· ®îc n¾m kiÕn thøc vÒ thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn. trong ®êi sèng lµ rÊt ra. E. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t ? Trong ®êi sèng.ph¶i cã tri thøc ®ßi hái ®iÒu g×? -> Gi¶i thÝch lµ lµm 100 . H«m nay thÇy gi¸o cïng c¸c em tiÕp tôc ®i t×m hiÓu mét kiÓu lo¹i n÷a cña nghÞ luËn ®ã lµ nghÞ luËn gi¶i thÝch. Môc ®Ých vµ phíc mét hiÖn tîng míi yªu cÇu cña GV ¬ng ph¸p gi¶i l¹ hoÆc mét ®iÒu + N¶y sinh nhu cÇu thÝch: g× ®ã mµ ngêi ta gi¶i thÝch 1.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. luËn cø vµ lËp luËn. ph¶i cã ? Theo em ®Ó tr¶ lêi kiÕn thøc nhiÒu mÆt -Muèn gi¶i thÝch ®îc ®îc c¸c c©u hái nh míi cã thÓ gi¶i thÝch c¸c vÊn ®Ò trong trªn ( vÝ dô gi¶i ®îc cuéc sèng cÇn ph¶i thÝch v× sao cã ma ) hiÓu. -> Ph¶i hiÓu.RÌn kÜ n¨ng t×n hiÓu. h×nh thµnh kÜ n¨ng viÕt bµi v¨n gi¶i thÝch.GV: B¶ng phô. th¶o luËn nhãm. Nhu cÇu gi¶i cha biÕt sÏ n¶y sinh thÝch trong ®êi ®iÒu g×? ..§A: LuËn ®iÓm.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.PhÇn I. KiÕn thøc träng t©m: . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. D.HS tù ®Æt c¸c c©u sèng: ? Em h·y nªu 1 sè hái vÒ nhu cÇu gi¶i c©u hái ®Ó ®îc gi¶i thÝch? thÝch? + V× sao cã ma? + V× sao mïa ®«ng l¹i cã tuyÕt r¬i? -> Nhu cÇu gi¶i thÝch ? Qua rÊt nhiÒu c©u trong ®êi sèng lµ rÊt . Ph¬ng ph¸p: . 2. ThiÕt bÞ d¹y häc: .Nªu c¸c yÕu tè c¬ b¶n cÇn ph¶i cã cu¶ bµi v¨n nghÞ luËn? .Nªu vÊn ®Ò.

so s¸nh ®èi chiÕu víi hµnh ®éng kh¸c. . chØ .C¸c c¸ch gi¶i thÝch: Nªu ®Þnh nghÜa..§èi lËp ngêi khiªm tèn vµ ngêi kh«ng khiªm tèn . ®¹o lÝ. t×nh c¶m cho con ngêi.C¸c c¸ch gi¶i thÝch: Nªu ®Þnh nghÜa. th¶o luËn c©u hái . båi dìng t tëng. t×nh c¶m cho con ngêi.LiÖt kª c¸c biÓu hiÖn cña khiªm tèn.Gi¶i thÝch khiÕm tèn lµ g×? Lîi? BiÓu hiÖn? + HS dïng bót ch× g¹ch ch©n c¸c c©u v¨n gi¶i thÝch.” h·y cho biÕt ®©y lµ kiÓu c©u g× em ®· häc líp 6? ? Ngoµi c¸ch ®Þnh nghÜa ®Ó gi¶i thÝch vÒ lßng khiªm tèn.cÇn ®îc gi¶i thÝch nh»m n©ng cao nhËn thøc.Gi¶i thÝch trong v¨n NL lµ lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ c¸c t tëng.. Ng÷ liÖu: v¨n b¶n: “ Lßng khiªm tèn” (sgk/70) b.. kÓ ra c¸c biÓu hiÖn.Gi¶i thÝch khiÕm tèn lµ g×? Lîi? BiÓu hiÖn? .? VËy môc ®Ých cña cho hiÓu râ nh÷ng gi¶i thÝch lµ g×? ®iÒu cha biÕt trong mäi lÜnh vùc .VÊn ®Ò gi¶i thÝch: lßng khiªm tèn .. 101 . PhÐp lËp luËn gi¶i thÝch: a. . chØ ra c¸c mÆt lîi. båi dìng t tëng.cÇn ®îc gi¶i thÝch nh»m n©ng cao nhËn thøc. bµi v¨n cßn gi¶i thÝch b»ng c¸ch nµo? ? Bµi v¨n ®· dïng c¸ch gi¶i thÝch ®Ó lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ vÒ lßng khiªm tèn ®ã lµ ®øc tÝnh rÊt ®¸ng quý cña con ngêi...§äc v¨n b¶n ( sgk/70 ) + Suy nghÜ. kÓ ra c¸c biÓu hiÖn. Ph©n tÝch: . phÈm chÊt. trÝ tuÖ. quan hÖ .Gi¶i thÝch trong v¨n NL lµ lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ c¸c t tëng. quan hÖ . -T×m lÝ do v× sao con ngêi ph¶i khiªm tèn + Tù rót ra kÕt luËn 2. so s¸nh ®èi chiÕu víi hµnh ®éng kh¸c. phÈm chÊt. + C©u ®Þnh nghÜa . trÝ tuÖ. §©y lµ bµi tËp luËn gi¶i thÝch.yªu cÇu HS ®äc v¨n b¶n: “ Lßng khiªm tèn” ? Bµi v¨n gi¶i thÝch vÊn ®Ò g×? gi¶i thÝch ntn? ? H·y t×m nh÷ng c©u v¨n trong bµi dïng ®Ó gi¶i thÝch lßng khiªm tèn? ? Quan s¸t c¸c c©u gi¶i thÝch em võa t×m trong v¨n b¶n kiÓu “ Khiªm tèn lµ tÝnh nh· nhÆn. VËy em hiÓu thÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? . ®¹o lÝ.VÊn ®Ò gi¶i thÝch: lßng khiªm tèn .

hËu qu¶. líp l¹ng...PPGT: Nªu ®Þnh nghÜa ( lßng nh©n ®¹o tøc lµ lßng biÕt th¬ng ngêi) §Æt c©u hái.N2: “ ãc ph¸n ®o¸n vµ ãc thÈm mÜ”. th¶o luËntheo nhãm + Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy kÕt qu¶ theo luËn Nhãm 1: .. c¸ch ®Ò phßng hoÆc noi theo -Bè côc 3 phÇn..VÊn ®Ò gi¶i thÝch: lßng nh©n ®¹o . LuyÖn tËp: . cö 102 + Trao ®æi.. ®èi chiÕu lËp luËn b»ng c¸ch ®a ra c©u nãi cña Th¸nh G¨ng . nguyªn nh©n.... .mäi ngêi: Gi¶i thÝch vÒ lßng khiªm tèn ( ®Þnh nghÜa. . *.§äc ghi nhí ( sgk/71) h¹i. + yªu cÇu HS th¶o luËn theo nhãm.. nªu c¸c biÓu hiÖn.sù vËt: Giíi thiÖu vÊn ®Ò sÏ gi¶i thÝch: Lßng khiªm tèn .®i. nguyªn nh©n. Ghi nhí: ( sgk/71 ) ? Qua bµi v¨n em rót ra kÕt luËn g×? . . kÓ ra nh÷ng biÓu hiÖn. II.N1: v¨n b¶n “Lßng nh©n ®¹o”.? Qua t×m hiÓu c¸ch gi¶i thÝch cña t¸c gi¶ trong bµi v¨n..P2: §iÒu. ? T×m hiÓu vÊn ®Ò gi¶i thÝch vµ c¸ch gi¶i thÝch ë mçi v¨n b¶n. ®èi chiÕu. hËu qu¶.Gäi HS ®äc ghi nhí + Chia líp thµnh 3 nhãm + Giao viÖc cho c¸c nhãm: . . c¸c biÓu hiÖn ) + P3: Cßn l¹i : ý nghÜa cña khiªm tèn => C¸c phÇn liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau + Tù rót ra KL: Bµi v¨n gi¶i thÝch ph¶i cã m¹ch l¹c. c¸ch ®Ò phßng hoÆc noi theo -Bè côc 3 phÇn.N3: “Tù do vµ n« lÖ”. em thÊy ngêi ta thêng gi¶i thÝch b»ng nh÷ng c¸ch nµo? ? Em h·y chØ râ bè côc cña bµi? chØ ra mèi liªn hÖ gi÷a c¸c phÇn trong bè côc bµi v¨n? ra c¸c mÆt lîi. .Ph¬ng ph¸p gi¶i thÝch: Nªu ®Þnh nghÜa... h¹i.P1: Lßng.

VÒ kÜ n¨ng: . LuyÖn tËp – cñng cè: . E.Gi¸o dôc cho c¸c em ý biÕt lªn ¸n thÕ lùc bÊt c«ng.vÊn ®¸p.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. 3.PPGT: Nªu ®Þnh sung söa ch÷a nghÜa. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. Ph¬ng ph¸p: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. nh©n ®¹o vµ nh÷ng thµnh c«ng nghÖ thuËt cña T¸c phÈm . D..Gäi HS nhËn xÐt. kÓ tãm t¾t truyÖn. so s¸nh.Mét trong nh÷ng truyÖn ng¾n ®îc coi lµ më ®Çu cho thÓ lo¹i truyÖn ng¾n hiÖn ®aÞ ë ViÖt Nam ®Çu thÕ kû XX./. KiÓm tra: 103 .VÊn ®Ò gt: tù do vµ nhiÒu c¸ch gi¶i n« lÖ thÝch.ThÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? 4. ph©n tÝch nh©n vËt qua c¸c c¶nh ®èi lËp.1.RÌn luyÖn kü n¨ng: §äc. TiÕt 105: Sèng chÕt mÆc bay (TiÕt 1) (Ph¹m Duy Tèn) A.. Híng dÉn vÒ nhµ: .Xem bµi: “Sèng chÕt mÆc bay” . t¨ng cÊp. 3. . -VÊn ®Ò gt: ãc ph¸n bæ sung ®o¸n vµ ãc thÈm mÜ + GV nhËn xÐt. KiÕn thøc träng t©m: . . B. VÒ t tëng: . C. 2. b¶o vÖ ngêi d©n l¬ng thiÖn trong x· héi xa vµ nay.PhÇn II.Nªu vÊn ®Ò. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.®¹i diÖn tr×nh bµy Nhãm 2: .Híng dÉn HS ghi chiÕu vµo vë Nhãm 3: + GV nhÊn m¹nh: cã .HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. ®èi .t¬ng ph¶n. ThiÕt bÞ d¹y häc: .GV: B¶ng phô. VÒ kiÕn thøc: ..HiÓu ®îc gi¸ trÞ hiÖn thùc. bæ .

mÊt + Giäng t¸c gi¶: Kh¸ch + H2: TiÕp -> ®iÕu quan mµy + Giäng quan: H¸ch + H3: §o¹n cßn l¹i dÞch. ngõ¬i d©n vïng ch©u thæ s«ng hång ®· ph¶i ®¬ng ®Çu víi c¶nh “ Thuû thÇn næi giËn = lò lôt . 2.GV nhËn xÐt.HÖ thèng ®ª ®iÒu. T¸c gi¶ lµ ngêi am hiÓu v¨n ch¬ng tr©n träng ®Ò cao v¨n ch¬ng. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t .Nghe I.§ao – TÆc. T×m hiÓu chó truyÖn thÝch: . Trong 4 thø giÆc Êy nh©n d©n xÕp giÆc níc. TiÕp xóc v¨n ph©n biÖt giäng kÓ . truyÖn ng¾n cña Ph¹m Duy Tèn ®· dùng l¹i bøc tranh ®au lßng vµ ®¸ng giËn Êy. Em hiÓu t¸c gi¶ muèn nãi lªn ®iÒu g×? NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt lËp luËn? . .Y/c HS nhËn xÐt .§A: + Nguån gèc cña v¨n ch¬ng lµ t×nh c¶m nh©n ¸i.Híng dÉn HS t×m .KÓ tãm t¾t truyÖn + ThÇy ®Ò: Khóm ( 2HS ) nóm sî sÖt + Giäng cña nh©n d©n: lo sî. khÈn thiÕt. lôt lªn hµng ®Çu. söa ch÷a .GV nhËn xÐt. T¸c gi¶: sung: Ph¹m Duy Tèn . §äc v¨n b¶n: cña c¸c nh©n vËt.§äc v¨n b¶n: b¶n: cña t¸c gi¶ vµ giäng + H1: Tõ ®Çu -> háng 1. . võa cã c¶m xóc vµ h×nh ¶nh cuèn hót ngêi ®äc. dï ®· ®îc gia cè hµng n¨m nhng nhiÒu ®o¹n nhiÒu chç vÉn kh«ng chèng næi søc níc hung b¹o.Tr×nh bµy theo chó ( 1883-1924) lµ 104 .? Qua v¨n b¶n “ý nghÜa v¨n ch¬ng” cña Hoµi Thanh.Híng dÉn ®äc: Chó ý .2 HS tãm t¾t ng¾n gän néi dung 2. bæ a. Bµi míi: Giíi thiÖu: Thuû – Ho¶ . thiªn n¹n Êy l¹i cµng thª th¶m. nhµ tr«i ngßi chÕt …. Cho ®Õn nay ®· hµng bao thÕ kû. hèng h¸ch. v¨n ch¬ng cã c«ng dông võa lµm giµu t×nh c¶m con ngêi.Gäi HS ®äc v¨n b¶n . vì ®ª . l¹i thªm sù v« tr¸ch nhiÖm sèng chÕt mÆc bay cña kh«ng Ýt tªn quan l¹i cÇm quyÒn. võa lµm ®Ñp cuéc sèng.Y/c 1. + LËp luËn võa cã lÝ lÏ.

8.GV lu ý: TruyÖn ng¾n : “ Sèng chÕt mÆc bay” ®îc goi lµ b«ng hoa ®Çu mïa cña truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i ViÖt Nam. ( ViÕt bëi tiÕng viÖt hiÖn ®¹i). .Cho HS ®äc ®o¹n 1 cña v¨n b¶n ? §o¹n truyÖn kÓ vÒ c¶nh g×? ? T×m c¸c chi tiÕt miªu t¶ c¶nh ®ª s¾p 3.38. ? TruyÖn cã thÓ chia lµm mÊy phÇn? H·y chØ râ ranh giíi vµ n«i dung chÝnh cña tõng phÇn. C¶nh ®ª s¾p + §o¹n 1: C¶nh ®ª vì: s¾p vì => §ªm tèi.§2: TiÕp -> §iÕu mµy .§¹i ý: kÓ vÒ c¶nh hé ®i cña lµng X vµ quan phô mÉu cïng nha l¹i trÞ v× n¬i ®©y. ? Dùa vµo sgk. thÝch dÊu * ( sgk/79 ) .Nghe .§3: Cßn l¹i . V¨n b¶n: Lµ mét trong nh÷ng t¸c phÈm truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i thµnh c«ng ®Çu thÕ kØ XX ( ®îc coi lµ thµnh c«ng nhÊt) cña Ph¹m Duy Tèn: in trong Nam Phong sè 18 ( T12-1918) .§1: Tõ ®Çu -> Khóc ®ª nµy háng mÊt: Nguy c¬ vì ®ª va sù chèng ®ì cña ngêi d©n. mét trong sè Ýt ngêi cã thµnh tùu ®Çu tiªn vÒ thÓ lo¹i truyÖn hiÖn ®¹i b. Ph©n tÝch v¨n dung b¶n: 1.36. Tõ khã: + Bè côc 3 ®o¹n: . -§ 2: TiÕp -> ®iÕu mµy: C¶nh quan phñ cïng nha l¹i ®¸nh tæ t«m trong khi “ ®i hé ®ª” . ma to.Dùa vµo sgk -> gi¶i thÝch tõ khã theo yªu cÇu cña GV . c.§äc.29.Yªu cÇu HS gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã: c¸c chó thÝch 1.9.3 7. t¸c phÈm? . tãm t¾t néi II.27.hiÓu chó thÝch.4.3. 105 .39.40.2.Chi tiÕt: níc s«ng d©ng to. Bè côc: .§3: Cßn l¹i: C¶nh vì ®ª . tr×nh bµy nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ t¸c gi¶.§1: Gåm 1 giê -> háng mÊt .

Tr¶ lêi c©u hái ? Em h×nh dung nh + H/a: KÎ th× thuæng. th¶m h¹i. b»ng kÝ hiÖu X? => T×nh tr¹ng rÊt ( ThÓ hiÖn dông ý g× khÈn cÊp cña t¸c gi¶ ) .vì? C¸c chi tiÕt Êy gîi 1 + Thêi gian: gåm 1 c¶nh tîng ntn? ®ªm + Kh«ng gian: Trêi ma tÇm t·. . C¶nh trªn ®ª: . g×? ? T×m ®äc ®o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh tîng trªn . hai ba ®o¹n ®· thÈm l©u . Theo em ®iÒu ®ã ë 1 n¬i mµ cã thÓ lµ cã ý nghÜa .. mÖ lö. níc s«ng nhÞ Hµ nªn to + §Þa ®iÓm: KHóc ? Chi tiÕt “ gÇn 1 giê s«ng lµng X thuéc phñ ®ªm” cã ý nghÜa ntn? X.. ? Em cã suy nghÜ g× ma to kh«ng ngít. gi¶? + ¢m thanh: TiÕng 106 ®ª cã nguy c¬ bÞ vì 2. thÕ nµo vÒ c¶nh tîng ngêi th× cuèc kÎ ®éi trªn ®ª qua ®o¹n v¨n ®Êt. t¸c dông phæ biÕn ë nhiÒu n¬i g×? trªn níc ta lóc Êy. bÊt lùc..tãm t¾t ®ª tríc khi ®ª vì? + C¶nh trªn ®ª vµ ? C¶nh trªn ®ª ®îc trong ®×nh tríc khi ®ª miªu t¶ b»ng chi tiÕt vì nµo? NhËn xÐt vÒ §äc: “ D©n ng«n ng÷ miªu t¶? phu. níc vÒ c¸c ®Þa danh trong s«ng d©ng to.. . co nguy truyÖn ®Òu ®îc ghi c¬ lµm vì ®ª.Ngêi d©n ho¶ng hèt.T¹o 1 t×nh huèng cã ? Quan s¸t phÇn 2 cña vÊn ®Ò ( ®ª s¾p vì ) v¨n b¶n vµ cho biÕt ®Ó tõ ®ã.lít thít miªu t¶ trªn ®ª cña t¸c nh chuét lét. C¶nh trªn ®ª vµ trong ®×nh tríc khi ®ª vì: a..Tr×nh bµy suy nghÜ cña c¸ nhËn .T¸c gi¶ muèn b¹n ? PhÇn më ®Çu ®äc hiÓu c©u chuyÖn truyÖn lµ c¶nh ®ª s¨p nµy kh«ng chØ x¶y ra vì.C¸c chi tiÕt ®ã gîi mét c¶m tîng: §ªm tèi. kÎ v¸c tre. chen chóc.Kh«ng khÝ nhèn nh¸o. c¨ng th¾ng .. lo sî.. c¸c sù viÖc ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn kÕ tiÕp sÏ x¶y ra. hèi h¶.Quan s¸t.háng mÊt” .

gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. 107 . th¶o luËn ./.Theo em v× sao mäi d©n phu lµng X kh«ng bá ch¹y hoÆc tô häp n¬i ®×nh? 4. lao thay. VÒ kÜ n¨ng: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Ph¬ng ph¸p: . 3.? §Æt trong néi dung truyÖn ®o¹n v¨n t¶ c¶nh trªn ®ª tríc khi ®ª vì cã ý nghÜa g×? GV: Thiªm tai ®ang tõng lóc gi¸ng xuèng.Trao ®æi. KiÕn thøc träng t©m: . Sèng chÕt mÆc bay (TiÕt 2) (Ph¹m Duy Tèn) A.vÊn ®¸p.Dùng c¶nh d©n dang lo chèng chäi víi níc ®Ó cøu ®ª. Híng dÉn vÒ nhµ: .Nªu vÊn ®Ò.Båi dìng t×nh c¶m nh©n ®¹o. VÒ t tëng: . LuyÖn tËp – cñng cè: . nguy thay) . ThiÕt bÞ d¹y häc: . .Häc bµi vµ so¹n bµi tiÕp tiÕt 2. ®e do¹ cuèc sèng cña ngêi d©n . 2. VÒ kiÕn thøc: .PhÇn II. sù bÊt lùc cña con ngêi + ChuÈn bÞ cho sù xuÊthiÖn c¶nh tîng kh¸c sÏ diÔn ra ë 1 n¬i kh¸c 3. sù yÕu kÐm cña thÕ ®ª tríc thÕ níc? ®¸nh liªn thanh èc thæi v« håi. C. ë ngay ®oan nµy ®· thÊy ®îc sù bÊt lùc cña søc ngêi tríc søc trêi. tiÕng ngêi xao x¸c gäi nhau => Ng«n ng÷ miªu t¶: Sö dông nhiÒu tõ l¸y tîng h×nh kÕt hîp ng«n ng÷ biÓu c¶m ( Than «i.Gióp Hs hiÓu ®îc gi¸ trÞ hiÖn thùc. B. D. . nh©n ®¹o vµ nh÷ng thµnh c«ng nghÖ thuËt cña truyÖn ng¾n “ sèng chÕt mÆc bay”.GV: B¶ng phô.Kü n¨ng t×m hiÓu truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i ( Kh¸c truyÖn trung ®¹i).

§A : thiªn tai tõng lóc gi¸ng xuèng ®e do¹n cuéc sèng cña d©n phu vµ c¶nh d©n phu nheo nhãc lo sî kh«ng d¸m ¨n ngñ. C¶nh trªn ®ª vµ trong ®×nh tríc khi ®ª vì: a.Ph©n tÝch + §i ®èc thóc viÖc hé ®ª nhng: .§å dïng SH: sang 108 . so s¸nh víi nghiªm.E. t©m ®iÓm vÒ tªn quan phñ v× => V« tr¸ch nhiÖm cña c©u chuyÖn trong ®©y lµ «ng quan ®i v« l¬ng t©m tríc ®×nh lµ ai? V× sao? hé ®ª tÝnh m¹ng cña ngêi ? h·y t×m vµ ph©n + Chi tiÕt: Quan vµ d©n. 2.Quan l¹i ch¬i tæ nghe tin ®ª vì t«m b×nh th¶n. kh«ng khÝ ë trªn ®ª? nhµn nh·. Ph©n tÝch v¨n b¶n: 2. trÔ mÞch. v« + T©m ®iÓm thuéc t ? Nh vËy .Kh«ng khÝ trang NhËn xÐt. c¨ng th¼ng ë gi¶ kh¾c ho¹ ntn? H·y trªn ®ª ph©n tÝch? . h·y cho biÕt t¸c + ChuyÖn quan phñ Trang nghiªm. gi¶ ®· chó ý kÓ vµ t¶ ch¬i tæ t«m tÜnh mÞch nh÷ng chuyÖn g×? + ChuyÖn quan phñ . C¶nh trªn ®ª: ? Theo dâi ®o¹n v¨n + ChuyÖn quan phñ b. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· t×m hiÓu vµ ®ùoc chøng kiÕn c¶nh d©n phu lµng X t¾m giã géi ma ®Ó gi÷ khóc ®ª lµng.Nªu Ên tîng cña em vÒ c¶nh hé ®ª cña d©n lµng X? . tr¸i ngîc ? H×nh ¶nh tªn quan h¼n víi c¶nh nhèn phñ ®i hé ®ª ®îc t¸c nh¸o. KiÓm tra: . .Chç ë: trong ®×nh v÷ng ch·i. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. C¶nh trong kÕt chuyÖn trong ®îc hËu h¹ ®×nh: ®×nh. tÝch c¸c chi tiÕt miªu nha l¹i ch¬i bµi t¶ kh«ng khÝ ë trong ®×nh? . cuèng cuång v« väng chèng ®ì víi søc trêi thËt ®¸ng th¬ng. Cßn c¸c quan l¹i ®i hé ®ª cã lo l¾ng kh«ng? Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t II.

tr¨m hä ®ang vÊt v¨ lÊm l¸p -> giéi giã t¾m ma ë trªn ®ª. c¸ch cæ. C¶nh ®ª vì: .Ng«n ng÷ ®èi tho¹i c¶m th¬ng ai o¸n . thêi «ng cña t¸c gi¶. xung quanh kÎ hÇu ngêi h¹ . . cã biÕt kh«ng? lµ c©u ®èi tho¹i ®¾t nhÊt . Nã tr¸i ngîc víi h×nh ¶nh nµo ë ngoµi ®ª? ? Trong nt. thÝch hëng l¹c.Ngåi chÔm chÖn trªn sËp.. ®Æt 2 c¶nh tr¸i ngîc nh thÕ gäi lµ biÖn ph¸n t¬ng ph¶n. => V« tr¸ch nhiÖm.. Tæng kÕt: nµy cã vai trß vµ ý vì võa tá lßng c¶m th109 träng . v« tr¸ch nhiÖm víi tÝnh m¹ngcon ngêi cña quan phô mÉu. ®o¹n truyÖn c¶nh tîng lôt léi do ®ª III.t¸c dông cña phÐp t¬ng ph¶n: Lµm nçi râ tÝnh chÊt cña quan phñ vµ th¶m c¶nh cña ngêi d©n.T¸c dông: Gîi t¶ c¶nh tîng lôt léi do ®ª vì võa tá lßng .§äc . .. h¸ch dÞch tr¸i ngíc víi h×nh ¶nh d©n phu rèi r¾t.ViÖc lµm: ®¸nh bµi: . .“ §ª vì råi.nhËn xÐt + Ng«n ng÷ miªu t¶ kÕt hîp víi ng«n ng÷ biÓu c¶m ? §Æt trong toµn bé + T¸c dông: Gîi t¶ truyÖn.T/d: Kh¾c ho¹ thªm tÝnh chÊt v« l¬ng t©m. h·y ph©n tÝch t/d cña phÐp t¬ng ph¶n trong ®o¹n truyÖn? Ngoµi ra nt t¨ng cÊp còng ®îc sd? H·y cm ? Theo dâi ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn quan phñ khi nghe tin ®ª vì vµ cho biÕt ë ®o¹n nµy cã g× ®Æc biÖt trong ng«n ng÷ kÓ chuyÖn T/d? C©u ®èi tho¹i nµo thÓ hiÖn râ nhÊt tÝnh chÊt cña quan phô mÉu? ? §äc ®o¹n cuèi cña v¨n b¶n..? c¸c chi tiÕt ®ã t¹o1 h×nh ¶nh ntn vÒ viªn quan phô mÉu.Ng«n ng÷ miªu t¶ kÕt hîp víi ng«n ng÷ biÓu c¶m . NhËn xÐt vÒ ng«n ng÷ cña t¸c gi¶ ë ®o¹n truyÖn nµy? Ph©n tÝch t¸c dông? 3. . gãp phÇn thÓ hiÖn ý nghÜa phª ph¸n cña truyÖn.Giäng ®iÖu: h¸ch dÞch...

nghÜa g×? híng dÉn HS thùc hiÖn phÇn GN ? Theo em nÐt ®Æc s¾c nhÊt vÒ nghÖ thuËt kÓ chuyÖn cña t¸c gi¶ trong truyÖn lµ g×? ? c¶m nhËn cña em vÒ néi dung ph¶n ¸nh cña truyÖn? ? Néi dung t tëng cña truyÖn cho em hiÓu g× vÒ nhµ v¨n Ph¹m Duy Tèn. LuyÖn tËp bµi tËp 1( sgk/83 ) + HS tù nhËn xÐt . nhÊt lµ ®èi tho¹i. .ND: Ph¶n ¶nh cuéc sèng ¨n ch¬i hëng l¹c v« tr¸ch nhiÖm cña kÎ cÇm quyÒn vµ c¶nh sèng c¬ cùc thª th¶m cña ngêi d©n trong XH xa. + Trao ®æi theo nhãm. + HS ®iÒn b¶ng TK ë IV.Lªn ¸n kÎ cÇm quyÒn thê ¬ v« tr¸ch nhiÖm víi tÝnh m¹ng d©n thêng. cã t×nh c¶m yªu ghÐt ph©n minh. cã tinh thÇn nh©n ®¹o . .Dïng biÖn ph¸p t¬ng ph¶n ®Ó kh¾c ho¹ nh©n vËt lµm næi bËt tinh thÇn cña t¸c * Ghi nhí: (SGKphÈm.§o¹n truyÖn cã vai trß më nót. t/83) . .NT: X©y dùng.Gäi HS ®äc ghi nhí (sgk ) .T« ®Ëm b¶n chÊt vµ th¸i ®é cña lò quan l¹i . . em 110 ¬ng ai o¸n cña t¸c gi¶.HS ®äc ghi nhí.Cho HS ®iÒn vµo b¶ng thèng kÕ ë bµi tËp 1 ( 83 ) ? Qua ng«n ng÷ ®èi tho¹i cña quan phñ. kh¾c ho¹ t×nh c¶m nh©n vËt b»ng nhiÒu h×nh thøc ng«n ng÷.ý nghÜa : ThÓ hiÖn t×nh c¶m nh©n ®¹o cña t¸c gi¶. => T¸c gi¶ lµ ngêi am hiÓu hiÖn thùc ®êi sèng. . .

thÊy tÝnh chÊt cña ®èi víi m¹ng sèng cña nh÷ng ngêi ®ã ntn? nd. vÒ tªn truyÖn : “ Sèng chÕt mÆc bay”? 3. t×m ý. . lËp dµn ý. Cñng cè: ? C¶m nhËn cña em vÒ gi¸ trÞ cña truyÖn “ sèng chÕt mÆc bay” trªn c¸c diÖn: ND ph¶n ¸nh hiÖn thùc.VÒ nhµ tr¶ lêi c©u hái: H·y gi¶i thÝch v× sao Ph¹m Duy Tèn l¹i lÊy nhan ®Ò truyÖn lµ “ sèng chÕt mÆc bay”? . 4. KiÕn thøc träng t©m: . B. Gi¸ trÞ nh©n ®¹o: t¸c phÈm thÓ hiÖn niÒm sãt th¬ng cña t¸c gi¶ tríc cuéc sèng lÇm than. b. viÕt bµi v¨n. 2. Gi¸ trÞ Êy ®îc lµm râ sù t¬ng ph¶n./. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.TiÕp tôc rÌn kü n¨ng t×m hiÓu ®Ò. ®Æc s¾c NT? a.. ®éc lËp hoµn toµn gi÷a cuéc sèng. tÝnh m¹ng cña ngêi d©n víi cuéc sèng ¨n ch¬i xa ®o¹ cña bän quan l¹i mµ kÎ ®øng ®Çu ë ®©y lµ tªn quan phñ “lßng lang d¹ thó”. ND ph¶n ¸nh hiÖn thùc: Ph¶n ¸nh cuéc sèng ¨n ch¬i hëng l¹c vé tr¸ch nhiÖm cña kÎ cÇm quyÒn vµ c¶nh sèng c¬ cùc thª th¶m cña ngêi d©n trong x· héi cò. 3. VÒ kÜ n¨ng: .Häc bµi vµ so¹n bµi “C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch” .BiÕt ®îc nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý vµ nh÷ng lçi cÇn tr¸nh trong lóc lµm bµi. TiÕt 107: C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch A. Híng dÉn vÒ nhµ: . c¬ cùc cña ngêi d©n vµ chÕ ®é phong kiÕn..N¾m ®îc c¸ch thøc cô thÓ trong viÖc lµm bµi LL gi¶i thÝch. VÒ t tëng: . ND nh©n ®¹o.PhÇn: 111 . thÓ hiÖn râ nhÊt NhËn xÐt vÒ mqh gi÷a sù v« tr¸ch nhiÖm ng«n ng÷ vµ tÝnh c¸ch ®Õn mÊt hÕt nh©n nh©n vËt? tÝnh cña bän quan l¹i ? Em cã suy nghÜ g× ngµy xa. tè c¸o ®èi víi th¸i ®é v« tr¸ch nhiÖm cña bän quan l¹i víi tÝnh mÖnh cña d©n thêng.

KiÓu bµi: Gi¶i thÝch ? §Ò bµi ®Æt ra yªu hái theo yªu cÇu cña . bµi cã cÇn gi¶i thÝch Ngêi lµm bµi cÇn gi¶i t¹i sao ®i 1 ngµy thÝch nghÜa ®en. ®äc ®Çy ®ñ cña cÇu s¸ch b¸o.§A: Gi¶i thÝch trong v¨n nghÞ luËn lµ lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ t tëng.ND: C©u tôc ng÷ : cÇu g×? GV. th¶o luËn nhãm. C¸c bíc lµm bµi (sgk/84) ta cã c©u tôc ng÷ : “ lËp luËn gi¶i §i mét ngµy ®µng häc thÝch: mét sµng kh«n”. D. tõng vÕ 112 . ThiÕt bÞ d¹y häc: . .GV: B¶ng phô. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t . cÇn ®îc gi¶i thÝch nh»m n©ng cao nhËn thøc. §Ó lÇm ®îc bµi v¨n nghÞ luËn gi¶i thÝch th× chóng ta còng ph¶i n¾m ®îc c¸c c¸ch c¬ b¶n ®Ó lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch. hái ngêi nghÜa chÝnh x¸c vµ hiÓu biÕt h¬n. ? Qua ®©y em cã -T×m hiÓu nghÜa tõng thÓ rót ra kÕt luËn tõ ng÷. KiÓm tra: . * §Ò bµi (sgk/84 ) . T×m hiÓu ®Ò gi¶i thÝch néi dung vµ t×m ý : c©u TN ®ã. Bµi h«m nay chóng ta sÏ n¾m ®îc kü n¨ng nµy. h·y 1. ®¹o lÝ. ..Tra tõ ®iÓn. TN t¬ng tù. “ §i 1 ngµy ®µng häc + Yªu cÇu gi¶i thÝch mét sµng kh«n”..Gäi HS ®äc ®Ò bµi + HS ®äc ®Ò bµi: Nd I. ? Theo em ngêi lµm ND c©u TN. Bµi míi: Giíi thiÖu: Còng nh lËp luËn chøng minh.Nªu vÊn ®Ò. 2. phÈm chÊt. båi dìng t tëng. E. tr¶ lêi c©u .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. t×nh c¶m cho can ngêi. ? VËy lµm thÕ nµo ®Ó t×m ®îc ý . thuyÕt tr×nh.Suy nghÜ. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.C.ThÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? . suy nghÜ liªn TN? hÖ víi ¸c c©u CD. ®µng häc 1 sµng nghÜa bãng vµ ý kh«n kh«ng? V× nghÜa s©u xa cña sao? c©u TN. Ph¬ng ph¸p: . quan hÖ. trÝ tuÖ.

nghÜa bãng. kiÕn thøc b»ng “ ngµy” b»ng “ sµng” cã g× ®Æc biÖt? + NghÜa bãng” §i ®©y ®ã sÏ më réng ®îc tÇm hiÓu biÕt sÏ 113 . m¹ch l¹c. .Giíi thiÖu c©u TN vµ ph¬ng híng gi¶i -PhÇn më bµi cÇn giíi thÝch ( C©u TN ®óc thiÖu ®iÒu cÇn gi¶i kÕt KN. Th©n bµi: nhiÖm vô GT nghÜa Gi¶i thÝch ®en. ngêi nghe th× theo em nªn s¾p xÕp nh÷ng ý ®· t×m ®îc theo thø tù nµo? c©u( nghÜa ®en.g× vÒ viÖc t×m hiÓu ®Ò vµ t×m ý cho mét bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch? . 3 HS ).Bµi v¨n gi¶i thÝch còng cÇn bè côc theo 3 phÇn chÝnh v× nh vËy bµi v¨n míi râ a. nghÜa bãng. th¶o luËn 2. Më bµi: rµng. hiÓu biÕt ).GV tæ chøc cho HS th¶o luËn nhanh c¸c c©u hái t×m hiÓu c¸ch lËp dµn bµi cho bµi GT.nghÜa bãng TN. ? Theo em bµi v¨n gi¶i thÝch cã nªn gåm 3 phÇn chÝnh gièng nh bµi v¨n chøng minh kh«ng? V× sao? ? PhÇn më bµi trong bµi tËp luËn GT cÇn ph¶i ®¹t yªu cÇu g×? ? PhÇn th©n bµi ph¶i lµm nh÷ng nhiÖm vô g×? §Ó lµm cho ý nghÜa c©u TN trªn trë nªn dÔ hiÓu ®èi víi ngêi ®äc. thêi gian vµ ®o trÝ kh«n. . .GV nhÊn m¹nh tÇm quan träng cña bíc t×m hiÓu ®Ò vµ t×m ý cho mét bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch.NghÜa ®en nghÜa sau cña c©u . . .NghÜa më réng + NghÜa ®en: §i 1 ngµy ®µng nghÜa lµ g×? Mét sµng kh«n lµ g×? C¸ch ®o kh«ng gian.PhÇn th©n bµi lµm b. nghÜa më réng) + Trao ®æi. LËp dµn bµi: nhãm nhá ( 2. thÓ hiÖn thÝch vµ p2 gîi nhu kh¸t väng ®i nhiÒu cÇu ®îc hiÓu ( ph¬ng n¬i ®Ó më réng híng gi¶i thÝch ). .

ViÕt bµi: a.Rót ra kÕt luËn ( theo ®iÓm 2 phÇn ghi nhí ) sgk/86.Cho HS ®äc c¸c ®o¹n më bµi trong sgk/85 ? Theo em c¸c ®o¹n më bµi nµy cã ®¸p øng yªu cÇu cña ®Ò bµi lËp luËn GT kh«ng? ? Nh vËy ®èi víi mçi bµi v¨n cã ph¶i chØ cã 1 c¸ch më bµi duy nhÊt kh«ng? .PhÇn kÕt bµi ph¶i nªu ®îc ý nghÜa cña c©u TN ®èi víi mäi ngêi ngµy xa còng nh ngµy nay. c. KÕt bµi: . . Nh×n tõ chung ®Õn riªng c. khái lµng ®Ó më réng tÇm hiÓu biÕt.? PhÇn kÕt bµi trong bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ph¶i lµm nhiÖm vô g×? ? Em cã thÓ rót ra kÕt luËn g× vÒ viÖc lËp dµn bµi cho mét bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch? .ý nghÜa cña vÊn ®Ò gi¶i thÝch. + HS ®äc sgk ( 3 ®o¹n më bµi/85 ) +C¸c ®o¹n v¨n ®Òu ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ®Ò bµi lËp luËn GT ( ®Òu giíi thiÖu ®îc ®iÒu cÇn gt vµ ®Þnh híng gi¶i thÝch ). + NghÜa s©u: C©u TN kh«ng chØ ®óc kÕt 1 kinh nghiÖm mµ cßn thÓ hiÖn c¸i khao kh¸t l©u ®êi cña ngêi n«ng d©n xa muèn ®îc ®i ra khái nhµ. §i th¼ng vµo vÊn ®Ò . . . . . Nhng ph¶i ®¶m b¶o nªu ®îc ®iÒu cÇn gi¶i thÝch + HS viÕt vµ tr×nh 114 kh«n ngoan tõng tr¶i h¬n. ViÕt ®o¹n phÇn th©n bµi. §èi lËp hoµn c¶nh víi ý thøc. + Cã nhiÒu c¸ch më bµi cho bµi lËp luËn gt. 3. ViÕt kÕt bµi. Cau TN ®óc kÕt 1 KN: NÕu muèn hiÓu biÕt réng cÇn ph¶i giao lùc.GV lu ý: C¸c em cã thÓ thùc hiÖn phÇn më bµi b»ng nhiÒu c¸ch. ViÕt phÇn më bµi. häc hái. b.

Gi¶i thÝch nghÜa s©u: .* Ghi nhí: ( sgk/86 ) ng cÇn chó ý thÝch hîp víi phÇn MB vµ th©n bµi.Gi¶i thÝch nghÜa bãng. ThËt vËy..Kh«ng.Cho HS ®äc c¸c ®o¹n th©n bµi kh¸c nhau trong sgk vµ nªu c©u hái. §äc . .PhÇn kÕt bµi trªn ®· cho thÊy vÊn ®Ò ®· ®îc gi¶i thÝch xong. v× ®o¹n cña phÇn TB cßn ph¶i phï hîp víi ®o¹n phÇn më b¶i ®Ó bµi v¨n thµnh 1 thÓ thèng nhÊt => Mçi c¸ch më bµi sÏ cã phÇn TB thÝch hîp. . ? ngoµi 3 c¸ch trªn em cã thÓ viÕt ®o¹n më bµi theo c¸ch nµo kh¸c? .Cã thÓ cã nhiÒu c¸ch kÕt bµi kh¸c nhau nh. 115 ? NÕu sö dông mét c¸ch më bµi kh¸c th× cã thÓ viÕt c¸c ®o¹n cña phÇn Th©n bµi y nh trong sgk kh«ng? V× sao? Qua ®ã em rót ra KL g×? + Cho HS ®äc phÇn kÕt bµi ? Theo em phÇn kÕt bµi trªn ®· cho thÊy râ lµ vÊn ®Ò ®· ®îc gi¶i thÝch xong cha? ? Ngoµi c¸ch kÕt theo sgk víi ®Ò bµi trªn cßn cã thÓ kÕt . + §äc. 4. -Dïng c¸c ph¬ng tiÖn liªn kÕt ( c¸c tõ ng÷ liªn kÕt ). tr¶ lêi c©u hái.söa ch÷a: .vµ ®Þnh híng GT. nghÜa bãng. GT nghÜa bãng -> liªn hÖ.. + Rót ra kÕt luËn . ®óng vËy.Gi¶i thÝch nghÜa ®en: GT nghÜa cñatõng tõ ng÷ råi gi¶i thÝch nghÜa ®en cña c¶ c©u cña toµn nhËn ®Þnh. nghÜa më réng ntn? bµy . tr¶ lêi c©u hái theo hd cña GV. ? Lµm thÕ nµo ®Ó ®o¹n ®Çu tiªn cña TB liªn kÕt ®îc víi ®o¹n tríc ®ã? Ngoµi nh÷ng c¸ch nãi nh “ ThËt vËy” cã c¸ch nµo kh¸c n÷a kh«ng? ? Qua c¸c ®o¹n v¨n em thÊy nªn viÕt ®o¹n gt nghÜa ®en.§äc sgk( trang 85. . 86 ) 3 ®o¹n TB.

söa h¬n n÷a.Cñng cè nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸ch lµm bµi v¨n LL gi¶i thÝch. cÇn ph¶i ®i nhiÒu h¬n bæ sung n÷a ®Ó häc nhiÒu .Cho HS ®äc ghi nhí .So¹n bµi “LuÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch”.em thÊy cã c¸c bíc nµo lµ quan trong? V× sao? 4. ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 6 – v¨n lËp luËn gi¶i thÝch(Lµm ë nhµ) A. . gi÷a c¸c phÇn.Cho HS nhËn xÐt. c¸c ®o¹n cÇn cã liªn kÕt. muèn ®Êt níc m×nh. nªu kh«ng chöa. .kh«n lµ 1 phÇn kÕt bµi cho ch©n lÝ kh«ng bao giê ®Ò bµi trªn? cò. Ngµy nay. mÏ. trong sgk). bµi b»ng c¸ch nµo? Qua ®ã em rót ra kÕt luËng×? ? §äc l¹i vµ cho biÕt 3 phÇn ®· phï hîp? ? Nh vËy khi viÕt bµi v¨n lËp luËn gt cÇn ph¶i lu ý ®iÒu g×? + §äc l¹i vµ nhËn xÐt 116 . Híng dÉn vÒ nhµ: .. . .Sö dông c¸c c¸c lËp luËn gi¶i thÝch phï hîp. Ngµy xa. TiÕt 108: LuyÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh. Cñng cè: . LuyÖn tËp: phÇn LT vë ? h·y viÕt 1 ®o¹nv¨n VD: §i . con ngêi ( Kh¸c víi phÇn kÕt ®· cÇn ®i ®Ó häc. 3.§äc ghi nhí. con ngêi l¹i cµng . b¶n th©n m×nh bÞ bá r¬i l¹i phÝa sau..GV nªu yªu cÇu cña + HS viÕt ®o¹n v¨n ra II.2 HS tr×nh ®ang ph¸t triÓn m¹nh bµy ®o¹n v¨n./... lêi v¨n gt cÇn s¸ng sña..C¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn gi¶ thÝch. trong 1 XH -Gäi 1.GV nhËn xÐt.Häc bµi vµ hoµn thiÖn viÕt bµi theo ®Ò bµi trªn. ( sgk/86) . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.

? §Ò bµi yªu cÇu gi¶i . 4) §äc vµ söa bµi. KiÓm tra: . T×m hiÓu ®Ò.) h·y gi¶i thÝch ND thÝch c©u nãi ®ã. VÒ kÜ n¨ng: . 3) Vieát baøi.§Ò yªu cÇu gi¶i thÝch I. B.§A: Gåm 4 bíc: 1) Tìm hieåu ñeà vaø tìm yù. ThiÕt bÞ d¹y häc: . baây giôø caùc em phaûi vaän duïng nhöõng hieåu bieát ñaõ hoïc veà laäp luaän giaûi thích ñeå coá gaéng laøm saùng toû noäi dung caàn noùi sau : “ Saùch laø ngoïn ñeøn saùng baát dieät cuûa con ngöôøi” Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t + GV chÐp ®Ò bµi + §äc ®Ò bµi. D. th¶o luËn nhãm. LuÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch: Giíi thiÖu: Treân cô sôû ñaõ chuaån bò baøi kyõ ôû nhaø. bµi v¨n lËp luËn gi¶i hiÓu vÊn ®Ò gt. .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. thuyÕt tr×nh.2) Laäp daøn baøi.C¨n cø vµo mÖnh lÖnh cña ®Ò.ThÓ hiÖn n¨ng lùc lµm v¨n lËp luËn gi¶i thÝch qua viÖc tËp lµm bµi v¨n cô thÓ ( ë nhµ ). Bµi míi: A. tõ ng÷ 117 . . 2. 2.. VÒ t tëng: .. §Ò bµi: Mét nhµ ( b¶ng phô ) v¨n cã nãi: “ S¸ch lµ + Cho HS ®äc ®Ò bµi ngän ®Ìn s¸ng bÊt ? h·y nh¾c l¹i yªu cÇu + Nh¾c l¹i lÝ thuyÕt: diÖt cña trÝ tuÖ con cña bíc t×m hiÓu ®Ò t×m hiÓu ®Ò (t×m ngêi”. E.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt...PhÇn: C. thÝch vÊn ®Ò g×? 1 c©u nãi ( trùc tiÕp ) t×m ý : Lµm thÕ nµo em nhËn vµ g¸n tiÕp gi¶i thÝch ra ®iÒu ®ã? vai trß cña s¸ch ®èi víi trÝ tuÖ con ngêi.Nªu vÊn ®Ò.Cñng cè ®îc nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo viÖc lµm 1 bµi v¨n gi¶i thÝch cho 1 nhËn ®Þnh.Khi lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ph¶i qua nh÷ng bíc nµo? . 3.GV: B¶ng phô. KiÕn thøc träng t©m: . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. 1 ý kiÕn vÒ 1 vÊn ®Ò quen thuéc víi ®êi sèng c¸c em . Ph¬ng ph¸p: .

.S¸ch chøa ®ùng trÝ tuÖ cña con ngêi.S¸ch lµ ngän ®Ìn s¸ng: Ngän ®Ìn räi chiÕu soi ®êng. bæ sung + GV bæ sung.Gi¶i thÝch c¬ së cña c©u nãi.S¸ch lµ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt: Ngän ®Ìn s¸ng kh«ng bao giê t¾t. chÆt chÏ vµ dÔ hiÓu ®èi víi ngêi ®äc. s¸ch lµ ngän ®Ìn bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngêi). a. .Giíi thiÖu vÊn ®Ò gi¶i thÝch ( c©u nãi ) .Gi¶i thÝch ý nghÜa c©u nãi. LËp dµn ý: 1. 3. kÕt bµi: 118 . Th©n bµi: . + Cho HS nhËn xÐt. -V× sao trÝ tuÖ con ngêi khi ®a ®a vµo trang s¸ch l¹i trë thµnh nguån ¸nh s¸ng kh«ng bao giê t¾t? + HS th¶o luËn nhãm nhá( 2.3 HS) dùa trªn ND ®· chuÈn bÞ. tinh hoa cña hiÓu biÕt ). . ®a con ngêi ra khái tèi t¨m cña sù kh«ng hiÓu biÕt . ( TrÝ tuÖ: Tinh tuý. Th©n bµi * Gi¶i thÝch ý nghÜa cña c©u nãi . . bµi lµm ngoµi nh÷ng ý trªn em cã híng t×m ý kh¸c n÷a kh«ng? ? Nh¾c l¹i bè côc cña bµi v¨n lËp luËn GT? ? Víi ®Ò bµi trªn em thÊy cÇn ph¶i s¾p xÕp c¸c ý ntn ®Ó viÖc gi¶i thÝch trë nªn hîp lÝ.Vai trß cña s¸ch.? Em hiÓu g× vÒ h×nh ¶nh “ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt” ? VËy nghÜa bãng cña h×nh ¶nh nµy lµ g×? ? §Ó ®¹t ®îc yªu cÇu gi¶i thÝch ®· nªu trªn. ngêi nghe? +Tæ chøc cho HS trao ®æi vµ tr×nh bµy.Ngän ®Ìn s¸ng kh«ng bao giê t¾t. trong ®Ó ®Ó nhËn ra yªu cÇu ( h·y gi¶i thÝch. + Tr×nh bµy ý kiÕn.Gi¶i thÝch sù vËn dông ch©n lÝ ®îc nªu trong c©u nãi.S¸ch lµ nguån s¸ng bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngêi. Më bµi: 2. . Më bµi: . nhËn xÐt. * Gi¶i thÝch c¬ së cña II. . b.

Nhê cã s¸ch. + Nh÷ng hiÓu biÕt ®îc s¸ch ghi l¹i cã Ých cho mäi thêi ®¹i.CÇn ph¶i ch¨m ®äc s¸ch ®Ó hiÓu biÕt nhiÒu h¬n.Kh«ng thÓ nãi mäi cuèn s¸ch ®Òu lµ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngêi nhng nh÷ng cuèn s¸ch cã gi¸ trÞ th× ®óng nhthÕ v×: + §ã lµ nh÷ng cuèn s¸ch ghi l¹i nh÷ng hiÓu biÕt quý gi¸ nhÊt mµ con ngêi th©u tãm ®îc trong mäi lÜnh vùc. ¸nh s¸ng Êy cña trÝ tuÖ sÏ ®îc truyÒn l¹i cho ®êi sau.? Nh¾c l¹i c¸c c¸ch më b¶i cña bµi lËp luËn gi¶i thÝch? ? h·y viÕt ®o¹n më bµi cho ®Ò v¨n trªn? . sèng tèt h¬n. + §ã lµ ®iÒu ®îc nhiÒu ngêi thõa nhËn *Gi¶i thÝch sù vËn dông ch©n lÝ ®îc nªu trong c©u nãi: . . IV. hiÓu vµ lµm theo s¸ch.CÇn chän s¸ch tèt.CÇn tiÕp nhËn ¸nh s¸ng trÝ tuÖ.Nh¾c l¹i 3 c¸ch më III. . viÕt ®o¹n më bµi theo yªu cÇu cña GV. => kÕt bµi .Gäi 2 . bµi: 119 .ý nghÜa cña vÊn ®Ò gi¶i thÝch. s¸ch hay ®Ó häc .3 HS ®äc ®o¹n c©u nãi: .§äc ®o¹n v¨n tù viÕt. ViÕt ®o¹n v¨n: bµi + Chän lùa 1 c¸ch më bµi. §äc vµ söa .

Khi lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ngoµi n¾m ®îc c¸c bíc th× chuÝng ta cµn ph¶i lµm giµ ®Ó bµi v¨n ®îc ngêi ®äc. VÒ kiÕn thøc: 120 . xÐt.v¨n . bæ sung söa ch÷a. ng÷ ph¸p.Thùc hiÖn ®îc c¸c bíc t¹o lËp v¨n b¶n. Cñng cè: . Lµm v¨n cã m¹ch l¹c. Phan Béi Ch©u”.GV nhËn xÐt. ViÕt ®óng chÝnh t¶. 3. Trieån khai ñeà : ( Vì laø baøi laøm ôû nhaø neân giaùo vieân caàn giaûi thích . liªn kÕt.Lµm thÕ nµo ®Ó tèt gç vµ tèt c¶ níc s¬n? . Híng dÉn vÒ nhµ: .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.Tèt gç lµ g×? ./. II ...Tæ chøc cho HS nhËn b¹n. TIẾT 109: NH÷ng trß lè hay lµ Va-Ren vµ Phan Béi Ch©u (TiÕt 1) (NguyÕn ¸i Quèc) A. höôùng daãn tröôùc ) Ñeà bµi: Em h·y gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: “tèt gç h¬n tèt níc s¬n” Gîi ý: Dµn ý: .V× sao tèt gç h¬n tèt níc s¬n? . ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 6 – v¨n lËp luËn gi¶i thÝch: (Lµm ë nhµ) I Muïc tieâu caàn ñaït: Giuùp hoïc sinh vaän duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc truyeàn ñaït veà theå loaïi vaên giaûi thích. B. Böôùc ñaàu bieát vaän duïng nhöõng lyù leõ trong ñôøi soáng ñeå trình baøy moät vaán ñeà. So¹n bµi : “Nh÷ng trß lè . VËn dông tèt c¸c c¸ch lËp luËn gi¶i thÝch.Tèt níc s¬n lµ g×? . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. . . ngêi nghe chÊp nhËn? 4.V× sao cã tèt gç råi th× kh«ng cÇn níc s¬n tèt n÷a? (noäp sau 1 tuaàn) Yªu cÇu: Häc sinh c¬ b¶n gi¶i thÝch ®îc c¸c ý.NhËn xÐt bµi lµm cña . bæ sung. .

Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t .Nghe I. t¸ng tËn l¬ng t©m. VÒ kÜ n¨ng: .. -> 121 ..PhÇn II.. . KiÓm tra 15 phót : ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n chøng minh r»ng “ tªn quan phô mÉu trong “ sèng chÕt mÆc bay” (Ph¹m Duy Tèn) Lµ mét tªn quan v« tr¸ch nhiÖm. ®îc cö sang lµm toµn quyÒn §D nhËn chøc cã tuyªn bè sÏ quan t©m tíi vô PBC vµ ngay lËp tøc NAQ viÕt t¸c phÈm nµy ®Ó gîi bµy thùc chÊt dèi tr¸. D.Nªu vÊn ®Ò. nhÊn m¹nh mét xiÕt sè c©u c¶m th¸n. KiÕn thøc träng t©m: . ThiÕt bÞ d¹y häc: . thùc d©n Ph¸p vµ nh©n d©n ViÖt Nam hoµn toµn ®èi lËp nhau trªn ®Êt níc ta thêi Ph¸p thuéc.( dÉn chøng) 2. biÕt lªn ¸n th¸i ®é cña Varen.Say mª®¸nh bµi. TiÕp xóc v¨n b¶n. Chó ý lêi kÓ võa .. B.Gi¸o dôc cho c¸c em cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi viÖc mµ B¸c thÓ hiÖn trong v¨n b¶n. lè bÞch cña varen.HiÓu ®îc lßng yªu níc.RÌn kÜ n¨ng ®äc vµ ph©n tÝch thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. Bµi míi: Giíi thiÖu: Gi¸o viªn tãm t¾t sù kiÖn PBC bÞ b¾t-> Va-ren vèn lµ 1 ®¶ng viªn § XH Ph¸p. cña thùc d©n Ph¸p vµ tinh thÇn kh©m phôc nhµ yªu níc Phan Béi Ch©u ë thêi k× nµy nãi riªng vµ trong cuéc sèng ngµy nay nãi chung. Ph¬ng ph¸p: .Híng dÉn ®äc v¨n . vËt qua ng«n ng÷ ®èi H3: VÒ chuyÖn.. tÝnh chiÕn ®Êu m¹nh mÏ cña ngßi bót NguyÔn ¸i Quèc 2. E. ®¹i diÖn cho hai lùc lîng x· héi: phi nghÜa vµ chÝnh nghÜa. . §äc v¨n b¶n: hµi híc. C. .§å dïng sang träng-> kÎ hÇu ngêi h¹ . 3.. VÒ t tëng: .GV: B¶ng phô.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.Chøng minh: -Quan ®i hé ®ª -> Ch¬i bµi .Yªu cÇu:.vÊn ®¸p. thÓ H2: «i thËt lµ -> b¶n hiÖn râ tÝnh c¸ch nh©n th©n «ng.1. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.§äc v¨n b¶n b¶n: b×nh th¶n võa dÝ dám H1: Do søc Ðp -> rªn 1.Gióp Hs hiÓu ®îc gi¸ trÞ cña ®o¹n v¨n trong viÖc kh¾c ho¹ s¾c nÐt hai nh©n vËt Va ren vµ Phan Béi Ch©u víi hai tÝnh c¸ch.

. .Híng dÉn HS t×m hiÓuCT? ? Dùa vµo chó thÝch * vµ hiÓu biÕt cña b¶n th©n h·y nªu nh÷ng nÐt c¬ b¶n nhÊt vÒ t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm? ? Em biÕt g× vÒ 2 nh©n vËt ®îc nãi ®Õn trong v¨n b¶n? ? V¨n b¶n ®îc viÕt theo ph¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh nµo? H×nh thøc truyÖn ng¾n nµy cã g× ®Æc biÖt? .Ph¬ng thøc tù sù.8.ren lµ toµn .ren lµ toµn quyÒn Ph¸p t¹i §«ng quyÒn Ph¸p t¹i §«ng D¬ng tõ 1925 D¬ng tõ 1925 . nhËn xÐt . . T¸c gi¶: NguyÔn AÝ Quèc (1890.Gäi 2.19 Ch©u .Phan Béi Ch©u lµ 2.Theo dâi.Gi¶i thÝch c¸c tõ tï”: Giíi thiÖu vÒ Va khã: Ren vµ Phan Béi 3. T¸c gi¶ NAQ ( tªn gäi cña HCM tõ 1919 -> 1945 .Ph¬ng thøc tù sù.HS dùa vµo chó thÝch a vµ 2 sgk/92 ®Ó tr¶ lêi .Cho HS nhËn xÐt.Va . . .V¨n b¶n: .§äc thÇm.Yªu cÇu Hs gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã theo SGK.Va . ? TruyÖn chia lµm mÊy phÇn? T×m néi dung chÝnh cña mçi phÇn? hÕt .10.Cßn l¹i: Cuéc gÆp gì gi÷a Va ren vµ PB Ch©u II.13.1969) b.Tõ ®Çu -> “ Trong tï”: Giíi thiÖu vÒ Va Ren vµ Phan Béi Ch©u .Phan Béi Ch©u lµ .ren b¶n. Ph©n tÝch v¨n .9.Cßn l¹i: Cuéc gÆp + T×m bè côc cña gì gi÷a Va ren vµ v¨n b¶n: PB Ch©u .Tõ ®Çu -> “ Trong .Tãm t¾t ng¾n gän ND v¨n b¶n. . Tõ khã: chuyÖn tëng tîng 3. söa ch÷a nh÷ng ®o¹n. ? Tãm t¾t v¨n b¶n? .GV nhËn xÐt. tãm t¾t b¶n: ®o¹n ®Çu cña v¨n 1..15. sang VN: .16. c©u HS ®äc cha chuÈn x¸c. . Bè côc : 2 phÇn .Cho HS ®äc thÇm ®o¹n 1 cña v¨n b¶n ? Tãm t¾t ND chÝnh cña ®o¹n v¨n b¶n em võa ®äc ? PhÇn ®Çu cña VB ®· giíi thiÖu ntn vÒ 2 122 . T×m hiÓu chó thÝch: a.H×nh thøc gièng nh mét bµi kÝ sù nhng thùc tÕ lµ 1 c©u c. .ViÕt sau khi PBC bÞ b¾at cãc ngµy 18 /06/1925 ë TQ. . ViÖc Va .Tr×nh bµy theo sgk ( trang 92 phÇn chó thÝch * ).tho¹i.3 HS ®äc v¨nb¶n. .

lµm sao” -> th¸i ®é ngê vùc kh«ng tim vê thiÖn chÝ cña Va . ®¹i diÖn cho hai lùc lîng x· héi: phi nghÜa vµ chÝnh nghÜa...C«ng luËn Ph¸p ®ßi hái Va .ren sang VN cïng lêi høa cña «ng. .. 123 .. muèn lÊy lßng d luËn.nh©n vËt trong truyÖn? Em nhËn ra ®iÒu g× gi÷a 2 nh©n vËt ngay tõ ®Çu v¨n b¶n? ? LÝ do g× khiÕn Va ren høa sang VN ch¨m sãc PBC? ? T¸c gi¶ ®· b×nh luËn ntn vÒ viÖc nµy? Em hiÓu g× vÒ th¸i ®éc cña t¸c gi¶ qua c¸ch b×nh luËn Êy? NhËn xÐt giäng kÓ ? Nh vËy. 3. .C«ng luËn Ph¸p ®ßi hái Va . Híng dÉn vÒ nhµ: . l·nh tô pt yªu níc VN ®Çu thÕ kØ XX -> 2 nh©n vËt ®èi lËp nhau vÒ ®Þa vÞ x· héi.lµm sao” -> th¸i ®é ngê vùc kh«ng tim vê thiÖn chÝ cña Va .“«ng høa.Häc bµi vµ so¹n tiÕp bµi tiÕt 2. thùc d©n Ph¸p vµ nh©n d©n ViÖt Nam hoµn toµn ®èi lËp nhau trªn ®Êt níc ta thêi Ph¸p thuéc. muèn lÊy lßng d luËn.. . TIẾT 112: Nh÷ng trß lè hay lµ Va-Ren vµ Phan Béi Ch©u (TiÕt 2) (NguyÕn ¸i Quèc) A.ren ( giong mØa mai ) => Lµ trã lè thø nhÊt nh»m kiÕm chót c¶m t×nh cña d luËn tríc lóc nhËn chøc./...ren míi nhËn thøc.ren míi nhËn thøc. l·nh tô pt yªu níc VN ®Çu thÕ kØ XX -> 2 nh©n vËt ®èi lËp nhau vÒ ®Þa vÞ x· héi.“«ng høa. VÒ kiÕn thøc: .ren ( giong mØa mai ) .. . Cñng cè: ... ®o¹n më ®Çu truyÖn theo em cã ý nghÜa g×? GV: Qua 1 sè chi tiÕt ë phÇn ®Çu ta thÊy tªn toµn quyÒn ®· thùc hiÖn trß lè ®Çu tiªn tríc d luËn réng r·i ë Ph¸p ®Ó kiÕm thªm chót c¶m t×nh cña Ph¸p tríc khi sang nhËn chøc.Th«ng b¸o vÒ viÖc Va .Gieo th¸i ®é ngê vùc vÒ lêi høa ®ã.TiÕp tôc gióp Hs hiÓu ®îc gi¸ trÞ cña ®o¹n v¨n trong viÖc kh¾c ho¹ s¾c nÐt hai nh©n vËt Va ren vµ Phan Béi Ch©u víi hai tÝnh c¸ch. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Em thö h×nh dung vµ miªu t¶ diÖn m¹o nh©n vËt nµy? 4.. .

3. D. Th× h«m nay ta tiÕp tôc. 3.Giê tríc c¸c em ®· n¾m ®ù¬c nh÷ng nÐt nµo vÒ lai lÞch cña Varen vµ th¸i ®é cña h¾n khi sang ViÖt Nam.ren: cã thËt hay do tëng t. tÝnh chiÕn ®Êu m¹nh mÏ cña ngßi bót NguyÔn ¸i Quèc 2. Ph©n tÝch v¨n b¶n: 1. B.ren . theo mqh t¬ng ph¶. Bµi míi: Giíi thiÖu: .vÊn ®¸p.KÓ chuyÖn gÆp gì cña Va .HiÓu ®îc lßng yªu níc..§©y lµ chuyÖn tëng tîng cña t¸c gi¶? V× îng. ThiÕt bÞ d¹y häc: .HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. ViÖc Va . KiÕn thøc träng t©m: .GV: B¶ng phô. E. . a. Ph¬ng ph¸p: . + Va .. tr¶ lêi c©u hái.. KiÓm tra: . gi¶ tiÕp tôc x©y . theo dâi b»ng ®«i c¸nh ? Trong phÇn 2 t¸c cña trÝ tëng tîng.Em biÕt nh÷ng g× vÒ tªn toµn quyÒn Va-ren trø¬c khi sang §«ng D¬ng? 2. VÒ kÜ n¨ng: .2.ren vµ chuyÖn g×? gi÷a PBC: ? §©y lµ c©u chuyÖn Va .PhÇn II. C¨n cø vµo lêi v¨n sao? cña t¸c gi¶ “ Nhng chung ta h·y theo dâi. Va . sang VN: cña v¨n b¶n 2.ren vµ PBC.Cho HS ®äc phÇn 2 + §äc.Gi¸o dôc cho c¸c em cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi viÖc mµ B¸c thÓ hiÖn trong v¨n b¶n.RÌn kÜ n¨ng ®äc vµ ph©n tÝch thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn.ren: lµ kÎ ph¶n 124 ..Qua lêi kÓ vµ b×nh dùng 2 nh©n vËt luËn cña t¸c gi¶. Cuéc gÆp gì ? §o¹n v¨n kÓ vÒ . VÒ t tëng: . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. C. biÕt lªn ¸n th¸i ®é cña Varen. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t II. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. cña thùc d©n Ph¸p vµ tinh thÇn kh©m phôc nhµ yªu níc Phan Béi Ch©u ë thêi k× nµy nãi riªng vµ trong cuéc sèng ngµy nay nãi chung.Nªu vÊn ®Ò..

.®èi lËp. => Thùc chÊt lµ cuéc ®éc tho¹i cña Va . ®ª tiÖn s½n sµng lµm mäi thø v× quyÒn lîi c¸ 125 .ren ( ¤ng vµ t«i.ren tríc PBC. + Va . céng t¸c.Qua cuéc ®èi tho¹i + Va -ren thao thao ®éc tho¹i.Varen lµ kÎ thùc dông. Em h·y t×m nh÷ng chi tiÕt trong truyÖn chøng tá ®iÒu ®ã? t¸c dông cña c¸ch x©y dùng theo c¸ch ®èi lËp. kÎ ph¶n béi nhôc nh·. + PBC: Con ngêi ®· hi sinh c¶ gia ®×nh vµ cña c¶i v× ®Êt níc lµ bËc anh hïng.ren khuyÖn PBC tõ bá lÝ tëng chung ( ®Ó mÆc ®Êy nh÷ng ý nghÜ phôc thï ). + PBC im lÆng. vÞ thiªn sø ®Êng x¶ th©n v× ®éc lËp. + Va . b¾t tay víi Va . ? Em nhËn thÊy Va . hîp lùc víi níc Ph¸p. ruång bá lßng tin. t¬ng ph¶n? Thùc ch©t cña cuéc trß chuyÖn gi÷a 2 nh©n vËt nµy lµ g×? ? Theo dâi nh÷ng lêi ®éc tho¹i cña Va ren h·y cho biÕt Va -ren ®· tuyªn bè vµ khuyªn Phan Béi Ch©u nh÷ng ®iÒu g×? ? b»ng chÝnh nh÷ng lêi kÓ cña m×nh Va ren ®· tù béc lé nh©n c¸ch b¶n chÊt cña y. . h·y b¶o hä hîp t¸c víi ngêi Ph¸p.ren tuyªn bè th¶ PBC ( t«i ®em tù do ®Õn cho «ng ®©y ) víi c¸c ®iÒu kiÖn ( trung thµnh víi níc Ph¸p.ren thùc chÊt lµ kÎ ntn? ? Cïng b»ng nh÷ng lêi béi gia cÊp kÎ ruång bá qu¸ khø. tay n»m chÆt tay) chØ nªn v× quyÒn lêi c¸ nh©n gièng nh Varen ( ®èt ch¸y nh÷ng c¸i minh t«n thê vµ t«n thê nh÷ng c¸i mµ m×nh tõng ®èt ch¸y ). chí xói giôc ®ång bµo næi lªn.

MØm cêi mét c¸ch kÝn ®¸o. b....lÏ ®éc tho¹i ®ã em nh©n. KH«ng ph¶i chuyÖn mµ thùc chÊt v× tù do cña PBC mµ lµ ®éc tho¹i gi÷a Va .Nh×n Va-ren. ®©y lµ g×? + Lêi høa ch¨m sãc PBC kh«ng chØ lµ lêi høa ? Trong khi Va-ren cø su«ng.. mØa mai ë ëng cao c¶ nhÊt... dèi tr¸ hÌn h¹... th¸i ®é g×? . v« liªm sØ. ? T¸c gi¶ ®· b×nh . Phan Ch©u: Béi .. 1 trß kÞp bîm thao thao bÊt tuyÖt..vµ im lÆng döng dng”. Em h·y t×m c¸c chi ...nh “ níc” ®æ l¸ khoai.Nhæ vµo mÆt Va-ren luËn ntn vÒ sù im => Th¸i ®é khinh bØ lÆng cña PBC? NhËn + T¸c gi¶ b×nh luËn: xÐt? Nhng. thÊy Va -ren ®· béc lé râ thùc chÊt cña lêi høa ch¨m sãc PBC .§«i ngän r©u mÐp ngtiÕt ®ã vµ cho biÕt êi tï nhÕch lªn 1 chót th¸i ®é cña PBC lµ råi l¹i h¹ xuèng ngay. im lÆng hiÖn th¸i ®é. 126 => BÞp bîm..ren ®· diÔn trß danh lêi cña Varen.kh«ng hiÓu n©u” ? Qua sù im lÆng cña -> Giäng ®iÖu hãm PBC vµ lêi b×nh cña hØnh.Lêi høa ch¨m sãc PBC ntn? thùc chÊt kh«ng ph¶i lµ sù gióp ®ì gãp phÇn PBC mµ lµ Ðp buéc PBC tõ bá lÝ tëng tõ bá d©n ? Qua cuéc trß téc m×nh.. mØa mai..lµm cho Va-ren söng sèt... + T×m chi tiÕt ... döng dng. lè cuèi cïng cña + KÎ ph¶n béi lÝ tëng m×nh ntn? ®ª tiÖn ®i khuyªn b¶o §iÒu mµ t¸c gi¶ muèn kÎ trung thµnh víi lÝ tgiÔu cî. mµ cßn lµ trß lè ®¸ng ta thÊy PBC chØ : cêi.... “nh×n Va-ren.v× quyÒn lîi cña níc ren vµ PBC em thÊy Ph¸p -> trùc tiÕp lµ Va . l¹ cha ! nh÷ng lêi nãi.ph©n råi tiÕp ®ã hµng tÝch hµng lo¹t nh÷ng biÓu . lè bÞch ®¹i diÖn cña TDP ph¶n ®éng ë §D.v×.

+ ë PBC: Kiªu h·nh v× kiªn ®Þnh lÝ tëng yªu níc. gi¸ trÞ cña t¸c phÈm ®· ®îc n©ng lªn v× nã tiÕp tôc n©ng cao tÝnh c¸ch.C¸ch dÉn chuyÖn nh thÓ thËt hãm hØnh thó vÞ. + Tù kh¸i qu¸t gi¸ trÞ ND . tr¶ lêi: . Em thÊy sù kh¸c nhau gi÷a 2 niÒm kiªu h·nh Êy lµ g×? ? Gi¶ sö truyÖn dõng l¹i ë c©u: “ Kh«ng hiÓu PBC” th× cã ®îc kh«ng? Vai trß cña ®o¹n kÕt lµ g×? . Sö dông biÖn ph¸p t¬ng ph¶n ®èi lËp ®Ó kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch nh©n vËt => B¶n lÜnh kiªn cêng. .§ã lµ b¶n lÜnh cña 1 ngêi cm: kiªn cêng bÊt khuÊt. Tæng kÕt: * Ghi nhí: (Sgk/95) 127 . tëng tîng trªn c¬ së sù thËt.NT.Gi¸ trÞ cña lêi t¸i bót: Lêi t¸i bót nh bæ sung c¸ch thÓ hiÖn th¸i ®é cña PBC: Nhæ vµo mÆt kÎ thï. ®ã lµ niÒm kiªu h·nh ®¸ng kh©m phôc. Trong khi kh«ng nghe Va-ren thuyÕt gi¸o ta thÊy PBC còng v« cïng kiªu h·nh. .t¸c gi¶ vÒ sù im lÆng ®ã em thÊy g× vÒ khÝ ph¸ch t thÓ cña PBC tríc Varen? ? Trong khi thuyÕt gi¸o víi PBC vÒ c¸ch sèng cña m×nh. + HS kh¸ giái suy nghÜa. lµm t¨ng thªm ý nghÜa cña vÊn ®Ò. + TruyÖn cã thÓ dõng l¹i ë ®ã song cã thªm ®o¹n kÕt. ®¸ng ®Ó cêi.Varen rÊt kiªu h·nh. tiªu biÓu cho khÝ ph¸c d©n téc ViÖt Nam. bÊt khuÊt tríc kÎ thï.NT: ViÕt truyÖn b»ng h cÊu. th¸i ®é cña PBC tríc kÎ thï. kh«ng chÞu khuÊt phôc vµ hÕt søc kiªu h·nh. . III.Híng dÉn HS tæng kÕt gi¸ trÞ cña v¨n b¶n ? Qua t×m hiÓu truyÖn em h·y kh¸i qu¸t nh÷ng gt h×nh thøc ®Æc s¾c vµ néi dung næi bËt cña VB? .GV híng dÉn HS kh¸ giái ? ë cuèi truyÖn t¸c gi¶ ghi thªm phÇn t¸i bót em h·y ®äc vµ cho biÕt gi¸ trÞ cña lêi t¸i bót? Cã ®iÒu g× thó vÞ trong sù phèi hîp gi÷a lêi kÕt vµ lêi t¸i bót? .Trao ®æi nhãm nhá ®Ó tr¶ lêi: +ë Varen: Kiªu h·nh v× danh väng cña kÎ ®ª tiÖn.

-ND: Ca ngîi nh©n c¸ch ca quý cña Phan Béi Ch©u.®¶ kÝch viªn toµn quyÒn Va-ren víi c¸c hµnh ®éng lè bÞch cña h¾n. IV. bÞp bîm nh÷ng yÕu tè cã b¶n chÊt xÊu xa cña thùc.ChuyÖn tëng tîng: Cuéc tiÕp kiÕn gi÷a Varen vµ PBC. §äc ghi nhí (sgk/95) ? Gi¶i thÝch nghÜa + Trao ®æi nhãm nhá.PBC nhµ yªu níc ®ang bÞ Ph¸p b¾t giam t¹i hµ Néi. b¶n chÊt xÊu xa cña Varen ®îc che ®Ëy b»ng bé mÆt gi¶ t¹o. .Nh©n ëng tîng trong v¨n vËt Varen Toµn b¶n. Cñng cè: .PT§T ®ßi th¶ PBC . Giäng v¨n hãm hØnh. h·y chØ râ yªu Varen. tè cã thË vµ yÕu tè t.vÞ ®Ó më réng c©u: LuyÖn tËp (TiÕp theo) 128 . mØa mai.KÕt hîp ng«n ng÷ n.yÕu tè thùc: .vËt víi ng«n ng÷ ngêi kÓ.Nh÷ng trß lè trong phÈm nhan ®Ò cña t¸c phÈm ? C©u chuyÖn ®îc t.Häc bµi vµ so¹n bµi: Dïng côm chñ – vÞ ®Ó më réng c©u. . quyÒn. 3.lµm næi chñ ®Ò t¸c phÈm.. . TIẾT 111: Dïng côm chñ.Gäi HS ®äc ghi nhí: .chÝnh lµ nh÷ng hµnh ëng tîng dùa trªn ®éng lè l¨ng. LuyÖn tËp (TiÕp). 4. LuyÖn tËp: côm tõ “Nh÷ng trß tr¶ lêi c©u hái./. Híng dÉn vÒ nhµ: .Gi¶i thÝch nghÜa côm tõ “ nh÷ng trß lè” trong nhan ®Ò t¸c phÈm? -> Hµnh ®éng lè l¨ng. lè” trong nhan ®Ò t¸c .

côm TT. D. vÞ ®Ó më réng c©u. th¶o luËn nhãm.Cñng cè kiÕn thøc vÒ viÖc dïng côm chñ.yªu cÇu HS nh¾c l¹i kh¸i . Lý thuyÕt: niÖm vµ c¸c trêng hîp dïng thøc ®· häc theo 1. .vÞ ®Ó më réng c©u LuyÖn tËp (TiÕp theo) Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña ND cÇn ®¹t trß .Bíc ®Çu biÕt c¸ch më réng c©u b»ng côm chñ. E. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.GV: B¶ng phô. C. ghi nhí.. ..RÌn kü n¨ng nhËn diÖn.GD ý thøc vËn dông kiÕn thøc vµo bµi tËp.A. ThiÕt bÞ d¹y häc: . VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: . B.C¸c trêng hîp dïng côm chñ vÞ ®Ó më réng c©u? 2. KiÕn thøc träng t©m: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Nghe.Nªu vÊn ®Ò.PhÇn B.GV nhÊn m¹nh c¸c trêng . lµ: hîp dïng côm CV ®Ó më Khi nãi vµ viÕt cã réng c©u. Ph¬ng ph¸p: . KiÓm tra: .ThÕ nµo lµ dïng côm C-V ®Ó më réng c©u? . ph©n tÝch c¸c côm chñ vÞ trong c©u vµ dïng c©u cã côm c-v. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc häc tiÕt 102 vÒ: . VÒ t tëng: . yªu cÇu cña GV ®Ó më réng c©u . thuyÕt tr×nh. VÒ kÜ n¨ng: .Nh¾c l¹i kiÕn I. thÓ dïng nh÷ng + côm CV lµm CN côm tõ cã h×nh + Côm CN lµm VN thøc gièng c©u + Côm CV lµm phu ng÷ ®¬n b×nh thêng côm DT. vÞ. Dïng côm C-V côm CV ®Ó më réng c©u.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. 3. h«m nay thÇy gi¸o cïng c¸c em mét lÇn n÷a ®i kh¾c s©u l¹i kiÕn thøc ®ã b»ng tiÕt Dïng côm chñ. côm §T gäi lµ côm C-V lµm thµnh phÇn c©u 129 . 2.

Cã ngêi lÊy tiÕng. ( Phô ng÷ cho ®éng tõ thÊy) Bµi tËp 2: ( sgk/97 ) Gép c¸c c©u a. tiÕng suèi nghe míi hay ( phô ng÷ cho ®éng tõ “ nãi” ).. DT.. cßn c¸c côm CV kh¸c -yªu cÇu HS ®äc bµi tËp 2 lµm TP c©u..§äc vµ t×m hiÓu yªu cÇu cña bµi tËp +T×m côm CV lµm TP c©u hoÆc thµnh phÇn côm tõ + ChØ râ trong mçi c©u côm CV lµm thµnh phÇng×? ..Nh÷ng thøc quý cña ®Êt m×nh thay dÇn b»ng.H2: lµm ý b .) b.yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm + Lµm bµi tËp TB theo nhãm nhá. c¸c phô ng÷ trong côm §T. .C¸c thi sÜ ca tông c¶nh.. . Chóng em häc giái lµm cho cha . thµnh phÇn côm tõ mµ kh«ng thay ®æi nghÜa + §äc bµi tËp 2 cña chóng? ( sgk/97 ) . Bµi tËp Bµi tËp 1: ( Sgk/96 ) a.MP chñ ng÷. .Cho HS ®äc vµ nªu yªu cÇu bµi tËp 1 ( sgk/96 ) .. .. 2.. TT ®Òu cã thÓ ®îc cÊu t¹o b»ng côm C-V II. C¸c trêng hîp dïng côm C-V ®Ó më réng c©u: CN. nhËn xÐt bæ sung bµi lµm cña b¹n + Gi¶i thÝch: Ngoµi côm CV lµm nßng cèt c©u. söa ch÷a? + Tr×nh bµy bµi 130 hoÆc cña côm tõ ®Ó më réng c©u.Gäi 3 HS lµm bµi tËp trªn b¶ng ( mçi HS 1 ý ) . .H3: lµm ýc + c¶ líp lµm bµi tËp ra giÊy nh¸p + Theo dâi.. phô cÆp thµnh 1 c©u cã côm ng÷ cña côm DT CV lµm TP c©u hoÆc vµ C§T. ( Phô ng÷ cho DT “ khi”) ....TiÕng chim.Gäi HS nhËn xÐt bæ sung bµi lµm trªn b¶ng ? V× sao em x¸c ®Þnh c¸c c©u trªn ®Òu dïng côm CV ®Ó më réng c©u? ? ë bµi tËp 1... .NhËn xÐt. VN. ? h·y gép c¸c c©u cïng . KhÝ hËu níc ta Êm ¸p ( CN )..H1: lµm ý a . côm CV ®· ®îc dïng ®Ó më réng TP nµo trong c©u? .Nh÷ng tôc lÖ tèt ®Ñp Êy mÊt dÇn. c.Ta quanh n¨m trångträt ( phô ng÷ trong côm §T cho phÐp ta.yªu cÇu HS c¶ líp lµm bµi tËp ra giÊynh¸p .

thèng nhÊt. Anh em hoµ thuËn khiÕn hai th©n vui mõng b. mÑ vµ thÇy c« rÊt vui lßng.Gép mçi c©u hoÆc vÕ c©u thµnh c©u cã côm CV më réng . d. .Chia líp thµnh 2 nhãm. “ gi¸c ngé”. + NhËn xÐt.Ho¹t ®éng nhãm. TiÕng ViÖt rÊt giµu thµnh ®iÖu khiÕn lêinãi cña ngêi VN ta du d¬ng. Nhµ v¨n Hoµi Thanh kh¼ng ®Þnh r»ng c¸i ®Ñp lµ c¸i cãÝch. . §©y lµ c¶nh mét rõng th«ng ngµy ngµy biÕt bao nhiªu ngêi qua l¹i 131 . trÇm bæng nh 1 b¶n nh¹c. yªu cÇu c¸c nhãm trao ®æi. Anh em hoµ thuËn khiÕn hai th©n vui vÇy b. C¸ch m¹ng th¸ng 8 thµnh c«ng ®· khiÕn cho TV cã mét bíc ph¸t triÓn míi.. bæ sung.HS thùc hiÖn. ra ®êi ®· sëi Êm cho ¸nh ®Ìn s©n khÊu ë kh¾p mäi miÒn ®Êt níc..Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy. . §©y lµ c¶nh mét rõng th«ng ngµy ngµy biÕt bao nhiªu ngêi qua l¹i c. Bµi 3 a.NhËn xÐt. . cö ®¹idiÖn tr×nh bµy. ..Tæ chøc cho HS c¶ líp cïng nhËn xÐt söa ch÷a. Hµng lo¹t vë kÞch nh “ tay ngêi ®µn bµ”.. 1 sè phËn míi. .cho HS ®äc bµi tËp ? h·y gép mçi cÆp c©u hoÆc vÕ c©u ( in ®Ëm ) thµnh 1 c©u cã côm CV lµm thµnh phÇn c©u hoÆc TP côm tõ? . tËp theo yªu cÇu cña GV. bæ sung. b. “ Bªn kia sèng §uèng”. bæ sung. c. Bµi tËp 3 ( sgk/97 ) a.§äc vµ t×m hiÓu yªu cÇu bµi tËp.

chuÈn bÞ tiÕt 112. B.GV: B¶ng phô. “ Bªn kia s«ng ®uèng”.ra ®êi ®· sëi Êm cho ¸nh ®Ìn s©n khÊu ë kh¾p mäi n¬i miÒn ®Êt níc. 2. ThiÕt bÞ d¹y häc: . 3./.PhÇn: C.Nªu vÊn ®Ò. “ Gi¸c ngé”. . Ph¬ng ph¸p: .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ kÜ n¨ng gi¶i thÝch thµnh th¹o mét vÊn ®Ò. Cñng cè: ? Qua viÖc gi¶i bµi tËp em rót ra nhËn xÐt g× khi nhËn diÖn c¸c côm chñ vÞ trong TP c©u vµ c¸ch dïng côm C-V ®Ó më réng c©u? 4. thuyÕt tr×nh. D.RÌn cho Hs kÜ n¨ng th¸i ®é m¹nh r¹n.§óng B.cã ngêi quan niÖm: Gi¶i thÝch chØ lµ viÖc vËn dông lÝ lÏ. chøng minh chØ lµ viÖc vËn dông dÉn chøng ®iÒu ®ã ®óng hay sai? A.Hoµn thµnh Bt. . VÒ t tëng: .c. Híng dÉn vÒ nhµ: . 3. Hµng lo¹t vë kÞch nh “ ngêi ®µn bµ”.Sai 132 . th¶o luËn nhãm. TIẾT 112: LuyÖn nãi: bµi v¨n gi¶i thÝch mét vÊn ®Ò A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. E. KiÓm tra 15 phót §Ò bµi: A. tù tin khi nãi tríc ®¸m ®«ng.Hs n¾m v÷ng vµ vËn dông thµnh th¹o kÜ n¨ng lµm kiÓm bµi NL gi¶i thÝch ®ång thêi nhËn thøc s©u s¾c h¬n nh÷ng kiÕn thøc Xh vµ v¨n häc cã liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò luyÖn tËp lËp luËn..HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Tr¾c nghiÖm lùa chän ph¬ng ¸n ®óng 1. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1..Häc kÜ lÝ thuyÕt . VÒ kiÕn thøc: . KiÕn thøc träng t©m: . VÒ kÜ n¨ng: .

ph¸t 2. Híng dÉn HS thùc hµnh luyÖn nãi: ( 30’ ) Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t + yªu cÇu HS x¸c ®Þnh .LuyÖn nâi theo 1.Kh«ng B. Tù luËn: . nhãm .( 15’ ) nhãm trëng. GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS: ( 5’ ) .Cã 3.DÉn d¾t vÊn ®Ò -> tíi luËn ®iÓm .NhËn xÐt vÒ tinh thÇn chuÈn bÞ bµi cña c¶ líp.Gièng nhau B.T thÕ nãi: M¹nh d¹n. III.4 HS . Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c bµi tríc c¸c em ®· ®îc häc phÇn lý thuyÕt vÒ v¨n lËp luËn gi¶i thÝch. Tù luËn Em h·y viÕt ®o¹n v¨n cho phÇn më bµi víi ®Ò bµi “ h·y gi¶i thÝch néi dung lêi khuyªn cña Lªnin “ Häc häc n÷a häc m·i” §¸p ¸n: A. trång c©y”.Nghe híng dÉn.Vai trß cña dÉn chøng trong phÐp lËp luËn gi¶i thÝch vµ phÐp lËp luËn chøng minh gièng hay kh¸c nhau? A.PhÐp lËp luËn gi¶i thÝch cã thÓ kÕt hîp víi c¸c phÐp lËp luËn kh¸c nh chøng minh b×nh luËn.2.C¸c nhãm cö nhãm TN: + §a ra 1 dµn ý chi tiÕt trëng vµ th ký. th kÝ. tù nhiªn. t¸c 133 . LuyÖn nãi theo yªu cÇu c¸c nhãm cö nhãm. . chó ý ph¶i truyÒn c¶m. I.TrÝch dÉn vÊn ®Ò 2.GV yªu cÇu líp phã häc tËp b¸oc¸o kÕt qu¶ chuÈn bÞ bµi cña líp . râ ý. §Ó kh¾c s©u kiÕn thøc vµ h×nh thµnh kÜ n¨ng gi¶i thÝch thµnh th¹o còng nh kÜ n¨ng nãi chóng ta vµo tiÕt ngµy h«m nay. GV nªu yªu cÇu cña tiÕt luyÖn nãi: ( 2’) . II. + Chia líp lµm 4 nhãm . LuyÖn nãi tríc biÓu vµ híng dÉn HS líp ( 15’ ) c¸ch chÊm ®iÓm theo c¸c mÆt: chuÈn bÞ.GV kiÓm tra x¸c xuÊt 3 .Lêi nãi râ nghÜa. “ ¨n qu¶ nhí kÎ trªn b¶ng phô.5 ® C©u 1: B 2: B 3: 3 B.X¸c ®Þnh yªu cÇu * §Ò bµi: nhanh yªu cÇu cña ®Ò cña ®Ò H·y gi¶i thÝch c©u bµi .Kh¸c nhau B. tr¾c nghiÖm: 0. . ph©n tÝch kh«ng? A.Giäng nãi võa nghe. .

söa.Lßng biÕt ¬n. . 30 .3 . nd nãi cña HS. + Tr×nh bµy ®o¹n v¨n theo yªu cÇu cña GV.phong. Ngµy ®ãi gîi nhí c«ng lao dùng níc vµ gi÷ níc cña «ng cha ta. + Yªu cÇu 1 HS nãi phÇn kÕt bµi. giäng nãi.Gäi 2 HS tr×nh bµy miÖng phÇn më bµi. . .Gäi 1 HS tr×nh bµy ®o¹n gi¶i thÝch nghÜa ®en cña c©u TN.GV nhËn xÐt vÒ giäng noi. + NhËn xÐt vÒ ND vµ phong th¸i tr×nh bµy cña b¹n em.TËp nãi phÇn kÕt bµi.NhËn xÐt phÇn nãi cña b¹n theo yªu cÇu cña GV. . + Tr×nh bµy miÖng ®o¹n GT nghÜa ®en c©u TN. c¸ch nãi c¸ch më bµi: Trùc tiÕp? ®èi lËp hoµn c¶nh ý thøc? tõ chung ®Õn riªng. + NhËn xÐt ND.Ngµy giç tæ vua Hïng vµ ngµy ®Êt níc hoµn toµn gi¶i phãng. + Yªu cÇu HS lÇn lît nãi trong nhãm díi sù ®iÒu khiÓn cña nhãm trëng. . lêi nãi. tuyªn d¬ng HS nãi tèt.04 lµ ngµy g×?Nh÷ng ngµy ®ã gîi cho em ®iÒu g×? + yªu cÇu HS tr×nh bµy miÖng ®o¹n v¨n thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n cña chóng ta . + Gäi 1 Hs nãi phÇn GT nghÜa bãng. ? NhËn xÐt b¹n gi¶i thÝch nghÜa ®en cña c©u TN ®· ®¹t cha. Cho HS nhËn xÐt ? Ngµy 10 . -1 sè c©u kh¸c: “ uèng níc nhí nguån”. Phong th¸i TP ntn? -GV nhËn xÐt. ND bµi nãi. ? PhÇn KB cña b¹n ®· co thÊy bµi GT xong ch134 + Tr×nh bµy miÖng phÇn më bµi ( 2 Hs tr×nh bµy 2 më bµi kh¸c nhau ). + GV theo dâi ®Ó nhËn xÐt ho¹t ®éng cña c¸c nhãm . . ? Më bµi cña b¹n ®· ®¹t yªu cÇu cha? B¹n ®· tr×nh bµy phÇn më bµi theo c¸ch nµo? .

mét vïng d©n ca.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. bµi míi cã thÓ thªm c¸c tõ ng÷ mang tÝnh chÊt khÈu ng÷. VÒ kiÕn thøc: . 3. tinh tÕ vµ ®éc ®¸o trong c¸ch biÓu diÔn vµ thëng thøc vµ nh÷ng nghÖ sÜ chuyªn nghiÖp vµ d©n gian… rÊt ®çi tµi hoa.HS tù rót ra KL: Bè côc.Hµ ¸nh MinhA.Qua tiÕt luyÖn nãi c¸c em tù thÊy m×nh ®· rót ra ®îc kinh nghiÖm g× khi thuyÕt minh mét vÊn ®Ò? 4.yªu cÇu 1 HS giái nãi hoµn chØnh bµi v¨n. . Cñng cè: . . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. B. VÒ kÜ n¨ng: ./.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ nh÷ng di s¶n v¨n ho¸. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 135 . C.GV nhËn xÐt tiÕt häc.PhÇn II.GV: B¶ng phô. c¸ch ®a d©n chøng. D.vÊn ®¸p. t×m nh÷ng c©u Tn cã Nd t¬ng tù? . hiÖn bµi GT? . VÒ t tëng: . ThiÕt bÞ d¹y häc: . TIẾT 113: Ca huÕ trªn s«ng h¬ng . t×m hiÓu vµ ph©n tÝch VBND: bót kÝ. giíi thiÖu vÎ ®Ñp cña 1 sinh ho¹t v¨n ho¸ ë cè ®« HuÕ.§äc. ph¶ng phÊt vÒ néi dung.So¹n bµi: Ca huÕ trªn s«ng h¬ng.a? NhËn xÐt? ? h·y cho biÕt c©u TN thuéc chñ ®Ò nµo. lÝ lÏ. . Ph¬ng ph¸p: . 3. giµu cã vÒ lµn ®iÖu.VBND thÓ lo¹i bót ký. KiÕn thøc träng t©m: .Nªu vÊn ®Ò. E. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. Híng dÉn vÒ nhµ: . ? Qua giê luyÖn nãi em rót ra ®îc bµi häc g× khi t. giíi thiÖu mét sinh ho¹t v¨n ho¸ ë mét vïng ®Êt níc. 2.

Cho häc sinh nhËn 1. §äc v¨n b¶n: nh÷ng chç ®äc cha xÐt phÇn ®äc . hoµi väng .Bè côc hai phÇn.P2: Cßn l¹i: Nh÷ng ®Æc s¾c c¶u ca HuÕ. nh· nh¹c .Bót kÝ. T¸c gi¶: Hµ ¸nh s«ng H¬ng ®îc viÕt theo NghÞ luËn . suy nghÜ vµ b¶n: ®Õn “ lÝ hoµi nam” tr¶ lêi c©u hái: 136 . Ph©n tÝch v¨n ®o¹n v¨n b¶n tõ ®Çu thÇm . ®¨ng trªn b¸o Ngêi Hµ Néi.P2: kÕt hîp miªu t¶ + biÓu c¶m -> 2 bøc ¶nh minh ho¹ cho 2 nÐt ®Ñp cña VH HuÕ . miªu t¶ Minh ph¬ng thøc biÓu ®¹t .Gióp häc sinh ®äc diÔn .Cho HS xem tranh phong c¶nh vÒ cè ®« HuÕ ®Ó dÉn vµo bµi . chuÈn x¸c .Quan s¸t ®äc II. Tõ ®ã rót ra nhËn xÐt vÒ nh©n vËt nµy? 2.§äc v¨n b¶n theo I. Bµi míi: Giíi thiÖu: .c¸i n«i cña d©n ca . Tõ khã: . ? Dùa vµo chó thÝch(sgk) . . c. miªu t¶ . Bè côc: 2 phÇn ? V¨n b¶n cã bè côc nh . Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña Néi dung cÇn ®¹t trß . biÓu khã trong v¨n b¶n: Ca c¶m HuÕ .Cho häc sinh quan s¸t .Ph¬ng thøc : a.Ph¬ng thøc : NghÞ h·y gi¶i thÝch mét sè tõ luËn .Nªu nh÷ng nÐt chÝnh . TiÕp xóc v¨n c¶m bµi v¨n yªu cÇu cña GV b¶n: . V¨n b¶n: nµo? . biÓu c¶m b. KiÓm tra: ? Tãm t¾t nh÷ng trß lè c¶u Va-ren khi gÆp cô Phan.GV nhËn xÐt . T×m hiÓu chó vÒ t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm? chó thÝch *(sgk) thÝch: ? V¨n b¶n Ca HuÕ trªn .Tr×nh bµy theo 2.1.P1: Tõ ®Çu -> LÝ hoµi nam: Giíi thiÖu thÕ nµo ? HuÕ. nh¹c cung ®×nh … 3.P1: NL chøng minh . söa ch÷a .

1.ChÌo c¹n . .? Xø HuÕ næi tiÕng víi rÊt nhiÒu thø. hß « . . + C¸c ®iÖu nam. HuÕ c¸i n«i cña d©n ca: + C¸c ®iÖu hß. th. .Ch¬i trß tiÕp søc (2 ®éi). . §1: Ghi nhanh tªn c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ. bµi chßi….LiÖt kª . . (3’) ?Em cã thÓ nhí hÕt tªn c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ c¸c nh¹c cô ®Ó biÓu diÔn Ca HuÕ kh«ng? V× sao ? ? §Ó cho ngêi ®äc hiÓu ®îc sù ®a d¹ng .Hß gi· g¹o. h·y liÖt kª c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ vµ tªn c¸c nh¹c cô biÓu diÔn ca HuÕ ? .Kh«ng thÓ nhí hÕt c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ . HuÕ lµ c¸i n«i cña d©n ca.Nam ai . xay lóa . hß nÖn thÓ hiÖn lßng khao kh¸t nçi mong chê hoµi väng thiÕt tha cña t©m hån HuÕ . b×nh luËn chøng minh. ru em. + Mçi c©u hß ®Òu göi g¾m mét ý t×nh trän vÑn: . buån man m¸c.Hß l¬ . + C¸c ®iÖu chÌo. hß ®a linh buån b· . phong phó cña ca HuÕ t¸c gi¶ ®É sö dông bót ph¸p nghÖ thuËt g×? ? §Æc ®iÓm næi bËt cña ca HuÕ lµ g×? H·y t×m trong v¨n b¶n nh÷ng dÉn chøng ®Ó chøng minh? .Tæ chøc trß ch¬i tiÕp søc ®Ó häc sinh thùc hiÖn yªu cÇu cña c©u hái trªn. bµi thai. Nhng ë ®o¹n v¨n nµy t¸c gi¶ ®· ®Ò cËp ®Õn sù næi tiÕng nµo cña HuÕ ?V× sao t¸c gi¶ l¹i quan t©m ®Õn ®iÒu ®ã? ? Dùa vµo v¨n b¶n vµ sù hiÓu biÕt cña b¶n th©n em.s©u s¾c thÊm thÝa 137 . §2: Ghi nhanh tªn c¸c nh¹c cô biÓu diÔn ca HuÕ. nh÷ng nh¹c cô biÓu diÔn ca HuÕ v× d©n ca HuÕ rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. kÕt hîp gi¶i thÝch. nam -> Ca HuÕ phong b×nh. qu¶ phô… phó vÒ lµn ®iÖu .D©n ca HuÕ: .D©n ca HuÕ mang ®Ëm b¶n s¾c t©m hån vµ tµi hoa cña mét vïng ®Êt .PhÐp liÖt kª kÕt hîp gi¶i thÝch b×nh luËn . + C¸c ®iÖu lÝ. .

vÒ néi dung t×nh c¶m .GV: Ca HuÕ lµ sù hßa quÖn gi÷a chÊt d©n gian méc m¹c.Nh¹c c«ng. t¸c . uy nghi. -> T×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc. uy . . l¹c quan vui t¬i. nghi . . + Nh¹c d©n gian : C¸c lµn ®iÖu d©n ca. VËy theo em t©m hån . nh¹c cung ®×nh vµ nh· nh¹c.t×nh c¶m Êy lµ g× ? . h¹nh phóc. tiÕt tÊu kh¸c nhau t¹o lªn nh÷ng ®Æc s¾c riªng song d©n ca xø HuÕ chÝnh lµ t©m hån t×nh c¶m cña ngêi d©n xø HuÕ .Ca HuÕ ®îc b¾t ®×nh nh· nh¹c .Ca HuÕ ®îc b¾t nguån tõ nh¹c d©n gian vµ nh¹c cung . .? Mçi lµn ®iÖu d©n ca HuÕ mang mét ©m s¾c.Dµn nh¹c bao gåm gi¶ cßn cho ngêi ®äc biÕt rÊt nhiÒu nh¹c cô : ®îc c¸ch thøc biÓu diÔn §µn tranh . §ã lµ tÝch chÊt g× ? . thñy chung lµ nh÷ng kh¸t väng vÒ cuéc s«ng ®îc Êm no. võa vui t¬i diÔn: võa tr¹ng träng .Nh÷ng nÐt ®Æc s¾c cña ca HuÕ: ? Sù h×nh thµnh nguån gèc cña ca HuÕ ®· lµm nªn tÝch chÊt næi bËt cña ca HuÕ.Dµn nh¹c. vµ chÊt b¸c häc trau chuèt ®¹t tíi ®é hoµn mÜ . 2.Cho häc sinh ®äc phÇn 2 cña v¨n b¶n ? Theo c¸ch tr×nh bµy cña t¸c gi¶ em ®îc biÕt ca HuÕ ®îc h×nh thµnh tõ ®©u? ? Em hiÓu biÕt g× vÒ nh¹c d©n gian? Nh¹c cung ®×nh? Nh· nh¹c? ¬ng c¶m bi ai v¬ng vÊn. + Nh¹c cung ®×nh nh· nh¹c lµ nh¹c dïng trong buæi lÔ t«n nghi trong cung ®×nh cña vua chóa …cã s¾c th¸i trang trong. t×nh nh©n hËu . ? Trong v¨n b¶n nµy . ®Çu tõ nh¹c d©n gian. C¸ch thøc biÓu næi.Ca HuÕ võa s«i b. nhiÒu ®iÖu hß thêng s«i næi. ®µn 138 a. Sù h×nh thµnh: .

mæ. c. .C¸ch thëng thøc ca HuÕ. H·y t×m c¸c chi tiÕt miªu t¶ c¸ch thøc biÓu diÔn ca HuÕ vµ nhËn xÐt vÒ dµn nh¹c ? Nh¹c c«ng? ?. nam mÆc ¸o dµi tho.Em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt sö dông ng«n ng÷ cña t¸c gi¶ trong ®o¹n v¨n ? Tõ ®ã em thÊy nÐt ®Æc s¾c nµo cña ca HuÕ ®îc nhÊn m¹nh? GV: Ngoµi sù h×nh thµnh vµ c¸ch biÓu diÔn cña ca HuÕ t¸c gi¶ Hµ ¸nh Minh cßn gt nÐt ®Æc s¾c cña ca HuÕ qua viÖc thëng thøc ? C¸ch thëng ca HuÕ cã g× ®éc ®¸o ? Em h·y ph©n tÝch ®Ó thÊy ®îc sù kh¸c biÖt v¬i c¸ch nghe qua b¨ng ghi ©m vµ xem b¨ng h×nh? ( Gîi ý : Thêi gian? Kh«ng gian thëng thøc ca HuÕ ) bÇu . kh¸n gi¶ vµ ca c«ng cËn kÒ bªn nhau nh ngêi nhµ . vç . nh¹c c«ng tinh tÕ. + Ph¸t hiÖn + Ph©n tÝch : .Thêi gian : ban ®ªm . nhÊn m¹nh sù ®iªu luyÖn tµi hoa cña c¸c nh¹c c«ng.Kh¸n gi¶ vµ ngêi 139 . => C¸ch diÔn ca HuÕ rÊt phong phó. .Thëng thøc ca HuÕ vµo ban ®ªm. ®Çu ®éi kh¨n xÕp . ®µn nguyÖt t× bµ . quÇn thông. s¸o. chíp.LiÖt kª c¸c ho¹t ®éng cña nh¹c c«ng . thanh lÞch . cÆp sanh ®Ó gç nhÞp. C¸ch thëng thøc: . bóng ngãn phi ngãn r·i + NT: .Nh¹c c«ng dïng c¸c ngãn ®µn trau chuèt nh ngãn nhÊn .§Þa ®iÓm : Trªn thuyÒn Rång. day. ngãn bÊm . trªn thuyÒn rång.LiÖt kª c¸c lo¹i nh¹c cô ®Ó chØ râ sù p2 cña c¸ch diÔn ca HuÕ . . ®iªu luyÖn tµi hoa.C¸c ca c«ng ®Òu lµ nh÷ng nam thanh mÜ tó rÊt trÎ . v¶ . n÷ mÆc ¸o dµi duyªn d¸ng .ca HuÕ. .

gi÷a con ngêi víi ? Theo em t¹i sao cã thÓ thiªn nhiªn .HS1: Thëng thøc 140 . ngêi xem ®ång hiÖn g¾n bã. §ã lµ sù hßa ®ång mµ ë ®ã kh«ng gian ngêi diÔn. . dÔ g©y ®îc c¶m t×nh vµ lßng yªu mÕn gi÷a con ngêi víi con ngêi. lÞch sù. Dïng tõ ng÷ gîi t¶ biÓu c¶m .HS1: C¸ch thëng thøc ca HuÕ nh thÕ mµ d©n d· l¹i võa sang träng .Nghe ca HuÕ trong 1 quang c¶nh s«ng níc t¬i ®Ñp. . nh×n trùc tiÕp c¸c ca c«ng c¸ch ¨n mÆc c¸ch ch¬i ®µn -> Miªu t¶ kÕt hîp biÓu c¶m .GV: Sinh ho¹t v¨n hãa d©n gian thêng chØ thùc sù sèng ®éng trong c¸c kh«ng khÝ thËt cña nã.HS2 : Thëng thøc ca HuÕ nh thÕ lµ 1 nÐt sinh ho¹t v¨n hãa thanh cao.Nghe. huyÒn ¶o vµ th¬ méng.Nghe. . nãi : Nghe ca HuÕ lµ mét . Thëng thøc ca HuÕ nh trªn ®óng lµ mét sinh ho¹t v¨n hãa d©n gian kh¸c h¼n víi nghe nh¹c trong r¹p hoÆc xem b¨ng ®Üa ë gia ®×nh.? NhËn xÐt cña em vÒ c¸ch sö dông tõ ng÷ trong ®o¹n v¨n cña t¸c gi¶ ? . ? Em cã thÓ cho mét vµi lêi b×nh luËn vÒ c¸ch thëng thøc ca HuÕ? biÓu diÔn cËn kÒ bªn nhau nh ngêi nhµ. .

. ®îc nh×n.Ph¶n ¸nh mét trong nh÷ng nÐt ®Ñp cña v¨n hãa truyÒn thèng ca ngîi.Tù hµo vÒ HuÕ . 141 . sang träng vµ duyªn d¸ng tõ néi dung ®Õn nghÖ thuËt tõ ca c«ng ®Õn nh¹c c«ng. nh· nhÆn. muèn ®îc mét lÇn ®Õn HuÕ thëng thøc mét ®ªm ca HuÕ trªn s«ng H¬ng. d©n ca nam bé.thó vui tao nh·? ? C¶m xóc cña em sau khi t×m hiÓu v¨n b¶n lµ g× ? ? Nh phÇn ®Çu ®· giíi thiÖu: Ca HuÕ trªn s«ng H¬ng lµ mét v¨n b¶n nhËt dông.V× sao ca HuÕ thanh cao. . ¨n mÆc. tuyªn truyÒn cho nÐt ®Ñp v¨n hãa nµy . Tæng kÕt: . tõ t/104) giäng ca ®Õn c¸ch trang ®iÓm. vÎ ®Ñp cña ca HuÕ trªn s«ng H¬ng xÐt vÒ mÆt nghÖ thuËt lµ g×? ? V¨n b¶n ca HuÕ trªn s«ng H¬ng ®· gióp em hiÓu g× vÒ HuÕ ? ca HuÕ trong c¶nh thiªn nhiªn t¬i ®Ñp th¬ méng.D©n ca qu©n hä b¾c ninh d©n ca NghÖ TÜnh. Ghi nhí: (SGKc¸ch thëng thøc. VËy qua t×m hiÓu v¨n b¶n em h·y cho biÕt ®©u lµ néi dung v¨n b¶n nhËt dông cña v¨n b¶n nµy? ? Ngoµi ca HuÕ.Gäi häc sinh ®äc ghi nhí . tõ c¸ch thøc biÓu diÔn ®Õn *. nghe trùc tiÕp nh÷ng lµn ®iÖu s©u l¾ng ngät ngµo cña mét thó vui tao nh·. + HS trao ®æi. nªu ý kiÕn III. . nam trung bé. em cßn biÕt lµn ®iÖu d©n ca nµo? ? Theo em.

142 .. Tïy bót B.KÓ tªn mét vµi lµn ®iÖu dan ca quª em hoÆc vïng kh¸c mµ em biÕt? . con ngêi xø HuÕ cµng thªm thanh lÞch. tinh tÕ. söa. Nguån gèc cña c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ. VÎ ®Ñp cña c¶nh ca HuÕ trªn s«ng H¬ng.§äc ghi nhí( sgk) IV. LuyÖn tËp: .? H·y chän h¸t mét lµn ®iÖu d©n ca mµ em biÕt? á ®Þa ph¬ng em cã lµn ®iÖu d©n ca nµo? 3. . Cñng cè: . D.So¹n bµi: ChÌo quan ©m thÞ kÝnh. C. Bót kÝ Bµi 2: Néi dung chÝnh cña v¨n b¶n lµ g×? A.Qua bµi v¨n em hiÓu g× vÒ con ngêi xø HuÕ? xem tranh. B. .KÕt hîp nhiÒu ph¬ng thøc biÓu ®¹t. C¶ 3 néi dung trªn. Híng dÉn vÒ nhµ: .Bµi 1: V¨n b¶n ca HuÕ Lµm bµi tËp TN trªn s«ng H¬ng thuéc theo yªu cÇu cña GV.1 – 2 HS h¸t lµn ®iÖu ca HuÕ.Cho HS lµm bµi tËp TN . .TËp mét lµn ®iÖu d©n ca. KÝ sù D. thÓ lo¹i nµo? A TruyÖn ng¾n +Bµi 1: Y’D + Bµi 2: Y’D C.GVnhËn sÐt. bæ sung. Qua ©m nh¹c. 4. liÖt kª… + HuÕ næi tiÕng vÒ ©m nh¹c d©n gian vµ nh¹c cung ®×nh. Sù phong phó cña c¸c . .

3. VÒ kÜ n¨ng: . theo khi ®i hé ®ª( bé phËn in ®Ëm ®ã lµ côm tõ ®îc ng¨n c¸ch nhiÒu.Hs hiÓu thÕ nµo lµ phÐp liÖt kª. ý nghÜa cña ( Ph¹m Duy Tèn) thiÖu miªu t¶ c¸c bé phËn in ®Ëm? + Sù gièng nhau: C¸c nh÷ng ®å vËt cña Sù gièng nhau vÒ cÊu biÖn ph¸p in ®Ëm «ng quan mang t¹o vµ ý nghÜa cña c¸c ®Òu cã cÊu t¹o lµ tõ.PhÇn I. Ph©n tÝch: trÝch tõ v¨n b¶n nµo? viªn . KiÓm tra: . E. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Néi dung cÇn ®¹t I. ThÕ nµo lµ . VÒ kiÕn thøc: . t¸c dông cña phÐp liÖt kª. C.Tr¶ lêi c¸c c©u hái t/104) ? §o¹n v¨n trªn ®îc theo yªu cÇu cña gi¸o 2. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong c¸c VBNL c¸c t¸c gi¶ muèn cho ngêi ®äc tiÕp nhËn sù ®Çy ®ñ chÝnh x¸c nh÷ng khÝa c¹nh kh¸c nhau cña thùc tÕ hay cña t tëng t×nh c¶m ngêi ta thêng sö dông phÐp liÖt kª. TIẾT 114: LiÖt kª A. KiÕn thøc träng t©m: .H·y nªu c¸c trêng hîp dïng côm chñ – vÞ ®Ó më réng c©u? 2. ThiÕt bÞ d¹y häc: .Ph©n biÖt ®îc c¸c kiÓu liÖt kª theo cÊu t¹o xÐt theo ý nghÜa. B.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. D. thuyÕt tr×nh.CÊu t¹o: lµ c¸c cña ai? + §o¹n v¨n trÝch “ tõ.Nªu vÊn ®Ò.GV: B¶ng phô. Ph¬ng ph¸p: .ý nghÜa: giíi vÒ cÊu t¹o. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1./. phong phó. côm tõ ? Quan s¸t vµ nhËn xÐt Sèng chÕt mÆc bay” .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. 2.Ng÷ liÖu: (sgk( sgk/ 104) . 143 .Cho häc sinh ®äc NL .KÜ n¨ng vËn dông phÐp liÖt kª trong khi nãi vµ viÕt. 1. th¶o luËn nhãm. . VÒ t tëng: . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.Quan s¸t b¶ng phô phÐp liÖt kª? môc I .§äc NL.. .

3. 4 ? VËy v¨n b¶n trªn dïng (Sù ®ång t©m ®ång mÊy lÇn phÐp liÖt kª lßng cña nh©n d©n ph¹m vi liÖt kª ë c¸c lÇn chèng Ph¸p). +Y/c häc sinh lµm bµi .t¸c nhau v× kh«ng chØ 144 bÒ bén.). quan s¸t cã gièng nhau .NÕu chØ dïng mét tõ.Tù rót ra kÕt luËn: ®Ó diÔn t¶ ®µy ®ñ Kh¸i niÖm vÒ phÐp h¬n s©u s¾c h¬n c¸c liÖt kª.) dÊu(. *. ý tõng lo¹t nghÜa cïng lo¹i trong c©u? ? ViÖc nªu ra nèi tiÕp hµng lo¹t c¸c ®å vËt . cïng nãi vÒ c¸c ®å vËt ®îc bµy biÖn xung quanh quan phô ? Em cã nhËn xÐt g× mÉu? vÒ c¸ch s¾p xÕp c¸c bé .hoa hëng l¹c cña tªn ¬ng tù nh trªn cã t¸c quan phô mÉu. mét côm tõ th× kh«ng thÓ nãi hÕt ®îc sù chuÈn bÞ “chu ®¸o”. cuéc sèng xa hoa cña quan phô mÉu ( tr¸i ngîc víi c¶nh sèng lÇn than ®ãi khæ cña nh©n d©n) -> ý nghÜa tè c¸o s©u s¾c -> lµ phÐp liÖt kª.HS t×m trong v¨n tËp 1(sgk trang 106) b¶n “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta”. + §o¹n 2: C©u 2 (Lßng tù hµo vÒ lÞch sö) + §o¹n 3: C©u 2. liÖt kª kh«ng gièng GV:Quan s¸t vÝ dô 1. t¬ng tù nhau vÒ có ph¸p.§äc râ rµng ghi nhí 1 nhí 1(sgk). + §o¹n1: C©u 3 (søc m¹nh cña tinh thÇn yªu níc). t×m phÐp liÖt kª . côm tõ cïng lo¹i . (sgk/105).g× b»ng dÊu (. khÝa c¹nh kh¸c nhau cña thùc tÕ hay t tëng t×nh c¶m ngêi ta gäi lµ phÐp liÖt kª . c¸c tõ. ngæn ngang) . ®ång dông g×? thêi diÔn t¶ sù phong ? C¸ch dïng hµng lo¹t phó cña sù vËt.Cho häc sinh ®äc ghi .C¸c lÇn sö dông phÐp kh«ng .VËy em hiÓu liÖt kª lµ g×? .Lµm næi bËt thãi xa b»ng nh÷ng kÕt cÊu t.S¾p xÕp nèi tiÕp phËn cã cÊu t¹o. Ghi nhí1: (sgk-t/105) .

ph¸t hiÖn.C¸c bé phËn in ®Ëm c¸c bé phËn liÖt kª ë 2 vÝ dô lµ phÐp trong 2 vÝ dô vµ nhËn liªn kÕt .NL1. 2 VD VD: ThÕ ®iÖu ca HuÕ môc (2) cã dïng phÐp cã s«i næi vui t¬i. C¶ 2 vÝ dô ®Òu sö dông phÐp liÖt kª. tÝnh m¹ng. VDa:Tinh thÇn. liÖt kª kh«ng? X¸c cã buån th¼m ®Þnh phÐp liÖt kª b©ng kh©ng.gi¶ cã dïng thªm trî tõ liÖt kª trong mét c©u “nµo” tríc biÖn ph¸p mµ cßn trong mét liÖt kª ®Ó thùc hiÖn tèt ®o¹n. tr¶ lêi . II. kh«ng? Em h·y chØ râ VDa:Tinh thÇn. Ph©n tÝch: .NL2. trêng hîp ®¶o ®îc (mçi yÕu nµo kh«ng? V× sao? tè liÖt kª ®øng ®éc . 2 cña c¶i phÐp liÖt kª trªn cã g× Kh¸c nhau: kh¸c nhau? C©u a: biªn ph¸p liÖt ? Nh vËy xÐt vÒ cÊu kª ®èi lËp . ? Thö ®¶o trËt tù cña . xÐt tõng trêng hîp nµo + VÝ dô a2: Cã thÓ cã thÓ ®¶o. C©u b: biªn ph¸p liÖt kª ®îc nèi b»ng quan hÖ tõ thµnh tõng cÆp.Yªu HS quan s¸t NL .C¶ 2 vÝ dô ®Òu sö cã dïng phÐp liÖt kª dông phÐp liÖt kª. cña dô ? c¶i VDb: Tinh thÇn vµ lùc lîng. c¶. c©u hái theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. t¹o. tÊt c¶).§äc vÝ dô. sgk. + VÝ dô b2: Kh«ng ®¶o ®îc vÞ trÝ 145 ? T¬ng tù nh vËy. cã nh÷ng kiÓu liÖt C©u b: biªn ph¸p liÖt kª nµo? LÊy thªm vÝ dô kª ®îc nèi b»ng minh häa? quan hÖ tõ thµnh tõng cÆp. lùc lîng. tÝnh m¹ng.Ng÷ liÖu: (sgkt/105) 2. tÝnh m¹ng vµ cña c¶i Kh¸c nhau: C©u a: biªn ph¸p liÖt kª ®èi lËp . h¬n hiÖu qu¶ phÐp tu tõ => cã thÓ thªm tõ (nµo. lùc lphÐp liÖt trong tõng vÝ îng. . + VÝ dô a2: Cã thÓ ®¶o ®îc (mçi yÕu tè liÖt kª ®øng ®éc lËp). C¸c kiÓu liÖt kª: 1. C¸c bé phËn in ®Ëm ë 2 vÝ dô lµ phÐp liªn kÕt . ? Theo em 2 NL môc (1) . -> LiÖt kª theo cÆp vµ kh«ng theo cÆp (cÊu t¹o). cã trong tõng c©u? tiÕc th¬ng ai o¸n.Gäi 1 HS ®äc NL. tÝnh m¹ng vµ ? XÐt vÒ cÊu t¹o. quan s¸t. cña c¶i VDb: Tinh thÇn vµ lùc lîng. .

x¸c .GV lu ý: Khi liÖt kª vÒ lËp).NhËn xÐt bµi lµm cña bµi tËp häc sinh. Hoa cóc. ®a 1. a). Híng dÉn vÒ nhµ: . trªn vØa hÌ.LiÖt kª cã nhiÒu . dông phÐp liÖt kª? . 146 . *. ViÕt c©u cã sö dông VD: N¾ng lªn.GV cïng HS nhËn xÐt bæ sung. Cñng cè: .LiÖt kª lµ g×? C¸c kiÓu liÖt kª? 4. -> LiÖt kª t¨ng tiÕn vµ kh«ng t¨ng tiÕn (ý nghÜa). . Ghi nhí 2: (sgk/105) III.. . ®Þnh yªu cÇu cña bµi tËp + §äc vµ nªu yªu cÇu .Häc bµi.Díi lßng ®êng.X¸c ®Þnh phÐp liÖt kª . dïi Cã líp nhËn xÐt bæ ®©m. v× c¸c yÕu tè liÖt kª cã yÕu tè t¨ng tiÕn .Cßn thêi gian gi¸o viªn tæ trøc cho häc sinh ch¬i chß tiÕp søc. ngêi cÇn chó ý ®Õn t«n + VÝ dô b2: Kh«ng ti. löa nung. . Mµu xanh cña l¸.§äc ghi nhí 2. tuæi t¸c ®¶o ®îc vÞ trÝ v× ? Qua c¸c vÝ dô trªn em c¸c yÕu tè liÖt kª cã rót ra bµi häc g×? yÕu tè t¨ng tiÕn . hoa hång. ®ång tiÒn ®ua nhau kheo s¾c. c¶ phÐp liªn kÕt khu rõng bõng tØnh.Nh÷ng cu li HS viÕt ®o¹n v¨n ra xe…. Bµi 3 (sgk/106). lµm bµi tËp cßn l¹i. dao c¾t.Cho häc sinh ®äc ghi kiÓu: Theo cÆp t¨ng nhí 2. .2 HS tr×nh bµy b) §iÖn giËt. mµu vµng cña c¸nh bím ®Çu hÌ lµm cho c¶nh vên mu«n phÇn ®Ñp ®Ï. 3. thîc dîc. xung.Cho HS viÕt ®o¹n v¨n t¶ c¶nh vên trêng cã sö.nh÷ng qu¶ giÊy nh¸p. LuyÖn tËp: Bµi 2 (sgk/106)./. so¹n bµi T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh. tiÕn vµ kh«ng t¨ng tiÕn ? §äc bµi tËp 2. trong cöa tiÖm . mµu ®á cña hoa.

Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. ThiÕt bÞ d¹y häc: .GV: B¶ng phô. .Häc sinh n¨m ®îc nh÷ng hiÓu biÕt chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh : môc ®Ých.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. KiÓm tra: . 3. D.BiÕt vËn dông kiÕn thøc ®· häc vÒ VBHC trong nh÷ng trêng hîp. E. VÒ kÜ n¨ng: . 147 . thuyÕt tr×nh.Líp 6 c¸c em ®· häc lo¹i VBHC nµo? 2. yªu cÇu vµ c¸c lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh thêng gÆp trong cuéc sèng . Ph¬ng ph¸p: . hµnh chÝn cô thÓ. 2.PhÇn: C. Tõ ®ã tù rót ra nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ VBHC. KiÕn thøc träng t©m: .TIẾT 115:T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh A.Nªu vÊn ®Ò. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. B. . Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc sèng chóng ta gÆp vµ sö dông nhiÒu c¸c lo¹i v¨n b¶n kh¸c nhau. VÒ kiÕn thøc: . t×m hiÓu trao ®æi….Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. th¶o luËn nhãm.Tæ chøc cho häc sinh ®äc. Trong ®ã cã mét lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh. néi dung . VÒ t tëng: . Vëy v¨n b¶n hµnh chÝnh lµ g×? Ta vµo bµi h«m nay.

108).Quan s¸t.GV: Tïy tõng t×nh huèng mµ sö dông tõng lo¹i v¨n b¶n cho phï hîp (GV cho vÝ dô ).Khi cÇn th«ng b¸o mét vÊn ®Ò g× ®ã lªn cÊp cao h¬n ngêi ta dïng v¨n b¶n b¸o c¸o.Khi cÇn chuyÒn ®¹t 1 nguyÖn väng chÝnh ®¸ng nµo ®ã cña c¸ nh©n hay tËp thÓ (VB§N). ThÕ nµo lµ v¨n b¶n hµnh chÝnh: 1. + CÊp díi kh«ng th«ng b¸o ®èi víi cÊp trªn . Khi ®Ò ®¹t nguyÖn väng ( c¸ nh©n. 2. . . c¬ quan cã thÈm quyÒn -> ®Ò nghÞ Khi cÇn th«ng b¸o mét vÊn ®Ò g× ®ã lªn cÊp cao h¬n -> dïng b¸o c¸o.Ho¹t ®éng cña thÇy . .Ghi nhí ý 1: Ho¹t ®éng cña trß . suy nghÜ.Khi cÇn truyÒn ®¹t 1 vÊn ®Ò g× ®ã (thêng lµ quan träng) xuèng cÊp díi hoÆc muèn cho nhiÒu ngêi biÕt (VBTB) . ? Em h·y cho biÕt mçi v¨n b¶n trªn viÕt ra nh»m môc ®Ých g× . cô thÓ lµ ngêi viÕt v¨n b¶n vµ ngêi nhËn v¨n b¶n em cã thÓ rót ra nhËn xÐt g×? .C¶ 3 v¨n b¶n trªn ®Òu lµ v¨n b¶n hµnh chÝnh. kÕt hîp víi tõng môc ®Ých cña tõng v¨n b¶n em h·y cho biÕt: Khi nµo ngêi ta viÕt c¸c lo¹i v¨n b¶n th«ng b¸o. Ng÷ liÖu: (sgk-t107) §äc c¸c v¨n b¶n. môc ®Ých cña c¸c v¨n + HS tù rót ra kÕt luËn b¶n. .Giao viÖc cho häc sinh : Quan s¸t vµ ®äc thÇm 3 bµi v¨n (sgk/ 107. suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái cña gi¸o viªn. tËp thÓ) ®Õn c¸ nh©n hoÆc tæ chøc. ND cÇn ®¹t I. Ph©n tÝch: Khi cÇn truyÒn ®¹t mét vÊn ®Ò xuèng cÊp thÊp h¬n hoÆc muèn cho ngêi biÕt -> dïng th«ng b¸o. ®Ò nghÞ b¸o c¸o? ? Dùa vµo néi dung cña tõng v¨n b¶n. em hiÓu thÕ nµo vÒ kh¸i niÖm v¨n b¶n *. . + Ph¸t hiÖn . + V¨n b¶n 1: Nh»m phæ biÕn néi dung vÒ kÕ ho¹ch trång c©y + V¨n b¨n2: Nh»m dÒ xuÊt nguyÖn väng ®îc chuyÓn thêi gian sinh ho¹t tËp thÓ . ? Quan s¸t 3 v¨n b¶n vµ 148 t×m hiÓu néi dung. + V¨n b¶n 3: Nh»m tæng kÕt l¹i pt “ V× mét m«i trêng sanh s¹ch ®Ñp”. nªu ý kiÕn: .Rót ra nhËn xÐt: + CÊp trªn kh«ng bao giê dïng b¸o c¸o víi cÊp díi (kÓ c¶ ®Ò nghÞ) ®iÒu nµy chØ cã cÊp díi ®èi víi cÊp trªn. ? C¨n cø vµo tªn (tiªu ®Ò) cña 3 v¨n b¶n. .§äc thÇm c¸c v¨n b¶n theo yªu cÇu cña gi¸o viªn.

PhÇn: C. . VÒ kiÕn thøc: . KiÓm tra: .GV: B¶ng phô. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1..KÕt hîp trong giê? 2. VÒ kÜ n¨ng: . Nªu l¹i ®Ò bµi vµ yªu cÇu: Ñeà bµi: Em h·y gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: “tèt gç h¬n tèt níc s¬n” Gîi ý: Dµn ý: .Gióp Hs cñng cè kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng ®· häc vÒ c¸ch lµm v¨n lËp luËn gi¶i thÝch vÒ c¸ch t¹o lËp Vb. §Ó nh×n l¹i bµi lµm vµ tõ ®ã söa ch÷a cho c¸c bµi sau lµm ®îc tèt h¬n ta vµo bµi tr¶ bµi h«m nay. Bµi míi: Giíi thiÖu: ë tiÕt 108 chóng ta ®· lµm bµi TLV sè 6. Ph¬ng ph¸p: . E. D. KiÕn thøc träng t©m: . thuyÕt tr×nh. 149 .Nªu vÊn ®Ò. VÒ t tëng: . 2.RÌn kÜ n¨ng tù ®¸nh gi¸ ®îc chÊt lîng lµm bµi cña m×nh. I.Su tÇm 3 mÉu v¨n b¶n kh¸c nhau.V¨n b¶n hµnh chÝnh lµ g×? 4. th¶o luËn nhãm. vÒ c¸ch sö dông tõ ng÷ ®Æt c©u.V× sao tèt gç h¬n tèt níc s¬n? .V× sao cã tèt gç råi th× kh«ng cÇn níc s¬n tèt n÷a? (noäp sau 1 tuaàn) Yªu cÇu: Häc sinh c¬ b¶n gi¶i thÝch ®îc c¸c ý. TIẾT 116: Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 6 A.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Lµm thÕ nµo ®Ó tèt gç vµ tèt c¶ níc s¬n? . ./.Tèt gç lµ g×? . ThiÕt bÞ d¹y häc: .Thèng kª c¸c VB HC mµ em biÕt. Híng dÉn vÒ nhµ: . 3. Tõ ®ã cã kinh nghiÖm ®Ó lµm bµi tèt B. vÒ tr×nh ®é tËp lµm v¨n cña b¶n th©n.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. .Tèt níc s¬n lµ g×? .

........................Dµn ý........................................................................ ........................... Tæ chøc ch÷a bµi trªn líp: 1........................................................... .................... ........................................ .................................. ...................VÊn ®Ò cÇn gi¶i thÝch: ND c©u tôc ng÷ : “ Tèt gç h¬n tèt níc s¬n” -> Coi träng phÈm chÊt bªn trong cña mét sù vËt... III... VËn dông tèt c¸c c¸ch lËp luËn gi¶i thÝch..................................................................... . ......................................................................................... liªn kÕt.. ......................................................................... ............................. .................. ...... .............................................................. NhËn xÐt: 1....... ViÕt ®óng chÝnh t¶............................................... Lµm v¨n cã m¹ch l¹c... ......................................... Häc sinh ph¶i lËp luËn vµ tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái + Tèt gç lµ g×? + Tèt níc s¬n lµ g× ? + V× sao tèt gç h¬n tèt níc s¬n? + Lµm thÕ nµo ®Ó tè gç h¬n tèt níc s¬n? + V× sao cã gç tèt råi kh«ng cÇn níc s¬n tèt n÷a? + Liªn hÖ b¶n th©n............................................................................... ...........................................Thùc hiÖn ®îc c¸c bíc t¹o lËp v¨n b¶n............... 150 ..................................................................... .................................................... Tr¶ bµi............................................................ ..... II........................ ................................. ........................... 2...................................................................................................... ..... ¦u ®iÓm: ........................................................................................................... Nhîc ®iÓm: .................................................. ... ng÷ ph¸p.................

nèi ®o¹n . 3.Tr¶ lêi th¾c m¾c. Häc sinh ®æi bµi cho nhau.So¹n bµi míi: Quan ©m ThÞ KÝnh . 151 . cïng ®äc bµi vµ suy nghÜ vÒ nhËn xÐt cña gi¸o viªn .Gi¸o viªn chia líp thµnh tõng cÆp –nhãm.Khi lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ngoµi n¾m ®îc c¸c bíc th× chuÝng ta cµn ph¶i lµm g× ®Ó bµi v¨n ®îc ngêi ®äc.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.bè côc . Häc sinh tiÕp tôc söa ch÷a bµi cho ®Õn hoµn chØnh.Chän 3 bµi kh¸ nhÊt líp ®äc ®Ó c¶ líp nghe chung vµ b×nh gi¸ . 4. .Gäi tªn ghi ®iÓm.Gi¸o viªn ch÷a mét sè lçi vÒ diÔn ®¹t :Dïng tõ ./. Häc sinh tiÕp tôc söa ch÷a bµi cho ®Õn hoµn chØnh. 4.2. Cñng cè: . .ch÷a bµi cho nhau 3. ngêi nghe chÊp nhËn? . ®Æt c©u . Híng dÉn vÒ nhµ: .

152 .TuÇn 31.

153 .

154 .

155 .

Trêng PTCS Th¾ng Mè .Häc kú II N¨m häc: 2009 .2010 156 Hµ ChÝ C«ng .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 7 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->