P. 1
3.Ngu van 7 - HK2 (3 Cot)(moi)

3.Ngu van 7 - HK2 (3 Cot)(moi)

|Views: 401|Likes:
Được xuất bản bởinguyennhatquynh

More info:

Published by: nguyennhatquynh on Apr 06, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2011

pdf

text

original

Ngµy so¹n:.......................... Ngµy d¹y:............................

TiÕt 73 – V¨n b¶n.
Tôc ng÷ vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: - HiÓu ®îc s¬ lîc kh¸i niÖm vÒ tôc ng÷, néi dung tõ mét sè h×nh thøc nghÖ thuËt vµ ý nghÜa cña 8 c©u tôc ng÷ trong v¨n b¶n. Thuéc lßng nh÷ng c©u tôc ng÷ trong v¨n b¶n. 2. VÒ t tëng: - Gi¸o dôc cho häc sinh ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp, cã th¸i ®é ®óng ®¾n vÒ nh÷ng kinh nghiÖm cña cha «ng. 3. VÒ kÜ n¨ng: - RÌn kü n¨ng t×m hiÓu, ph©n tÝch vµ n¾m ®îc néi dung ý nghÜa cña mçi c©u tôc ng÷. B. KiÕn thøc träng t©m: - PhÇn II. C. Ph¬ng ph¸p: - Nªu vÊn ®Ò,vÊn ®¸p, gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. D. ThiÕt bÞ d¹y häc: - GV: B¶ng phô. - HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. E. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. Tæ chøc: SÜ sè: ................................................................... 2. KiÓm tra: (KiÓm tra s¸ch vë cho häc kú II) 3. Bµi míi: Giíi thiÖu: Tôc ng÷ lµ mét thÓ lo¹i v¨n ho¸ d©n gian. Nã ®îc vÝ lµ kho b¸u cña KN vµ trÝ tuÖ d©n gian, lµ “ Tói kh«ng d©n gian v« tËn”. Tôc ng÷ lµ thÓ lo¹i triÕt lý, nhng ®ång thêi còng lµ c©y ®êi xanh t¬i. Tôc ng÷ cã nhiÒu chñ ®Ò. TiÕt häc nµy gi¶i thÝch 8 c©u tôc ng÷ cho chñ ®Ò vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV: gọi HS đọc v¨n b¶n I- TiÕp xóc v¨n SGK. b¶n: GV nêu y/c đọc: chậm rãi, - N1: Thiên nhiên (1, 2, 3, 4) 1. §äc v¨n b¶n: ngắt nhịp ở vế đối. Đọc - N2: LĐSX (5, 6, 7, 8) - Là 1 câu nói ngắn gọn, có mẫu, gọi HS đọc (?) Về mặt HT tục ngữ có kết cấu bền vững, có h/a, 1

đặc điểm gì?

nhịp điệu -> dễ nhớ, dễ 2. Khái niệm tục ngữ: thuộc *. Kh¸i niÖm vÒ tôc - Kinh nghiệm về mọi mặt ng÷: (?) Về ND TN thể hiện (TN, LĐ, SX, XH) - Tôc ng÷ lµ 1 c©u những kinh nghiệm gì của nãi cã ®Æc ®iÓm: nhân dân ta? g¾n gän, bÒn GV: Có những câu TN chỉ v÷ng, cã h/¶ vµ có nghĩa đen (nghĩa cụ nhÞp ®iÖu vµ dÔ thể, trực tiếp) có những nhí. câu có cả nghĩa bóng - DiÔn ®¹t nh÷ng (gián tiếp, biểu tượng). VD: Gần mực... - Vào mọi HĐ ĐS để nhìn kinh nghiÖm cña ND (?) TN được nhân dân ta nhận, ứng xử để lời nói thêm - Tôc ng÷ thêng cã SD vào những lĩnh vực hay, thêm sinh động sâu sắc nghÜa ®en, hoÆc cã c¶ nghÜa bãng. nào? - HS dùa vµo SGK. GV: Y/c HS giải nghĩa 1 số từ khó. (?) Có thể chia 8 câu TN này mấy nhóm? Mỗi nhóm gồm những câu nào? Đặt tên cho mỗi nhóm. GV: Y/c HS chú ý vào câu 1 (?) Nghĩa của câu TN này là gì? (?) Vì sao nhân dân ta có được kinh nghiệm này? GV: Giải thích sự vận động của trái đất (?) Chỉ ra các BPNT và cho biết TD của các BPNT đó. (?) Câu TN này có TD gì? GV: TD của câu tục ngữ này là chúng ta có thể áp dụng bố trí lịch làm việc, học tập giữa mùa đông, mùa hè (?) Giải nghĩa từ "mau" và từ "vắng". 2

3. Tõ khã: - Tháng 5 (ÂL) đêm ngắn, tháng 10 ngày ngắn II- Phân tích văn bản: - Rút ra từ sự quan sát 1. Tục ngữ về thiên nhiên: Câu 1:

- Mau: dày, nhiều - Vắng: ít, thưa

- NT: + Vần lưng, nói quá -> Đặc điểm của đêm tháng năm, ngày tháng mười + Phép đối -> Sự trái ngược đêm và ngày giữa mùa hạ với mùa đông

(?) Câu TN này cho chúng - Đêm hôm trước vắng sao ta biết điều gì? trời sẽ mưa, còn nhiều sao trời sẽ nắng GV: Đọc 1 số câu TN dự đoán về thời tiết mưa, nắng: - Quạ tắm thì ráo... - Chuồn chuồn bay thấp ... - Liên quan đến được mùa (?) Vì sao người nông dân hay mất mùa, ấm no hay đói xưa thường hay quan tâm kém đến mưa, nắng (?) Vậy câu TN này có giá trị gì? GV: Gọi HS đọc câu 3 - Phần chú thích (?) Em hiểu "ráng" và "ráng mỡ gà" nghĩa là gì? (?) Vậy câu TN này cho - Khi trên trời xuất hiện ráng chúng ta biết điều gì? có sắc màu vàng mỡ gà là GV: Đọc 1 số câu TN dự sắp có bão đoán bão: - Tháng bảy heo may chuồn chuồn bay thì bão... (?) Đối với 1 nước thường xuyên bị bão thì câu TN này có TD gì? GV: Đọc câu 4 - Tháng 7 kiến bò lên cao sẽ (?) Câu TN này cho ta biết có lụt điều gì? GV: Kiến là 1 loại côn trùng rất nhạy cảm với những thay đổi của thời tiết do cơ thể có những TB cảm biến chuyên biệt... câu TN còn có 1 dị bản khác: t 7 kiến đàn đại hàn hồng thuỷ. (?) Nạn lũ lụt thường xảy ra ở nước ta. Vậy câu TN này có TD gì? (?) Dựa vào đâu mà nhân - Quan sát, trải nghiệm dân ta có được những câu

=> Cách SD thời gian Câu 2:

-> Ý thức nhìn sao, sắp xếp công việc Câu 3:

-> Ý thức phòng chống bão. Câu 4:

3

phóng đại (?) Người ta SD câu TN .Thứ tự quan trọng của 4 yếu tố: nước.Tấc vàng: 1 lượng vàng lớn .Không (?) Câu TN này có gì khác so với các câu TN trên? (?) Liệu kinh nghiệm này có đúng hoàn toàn không? (?) Câu TN này giúp cho con người điều gì? GV: Đọc câu 7 . này trong những trường trong. thứ 3 làm ruộng GV: Đọc câu 6 . những kinh nghiệm này vẫn còn giá trị 2. . phân. 4 Câu 6: . xương máu mới có được đất .Khuyên con người nên quý -> Đất quý như vàng. phê phán hiện tượng lãng phí đất .NT: so sánh. Vàng là kim loại quý thường được đo = cân tiểu li.Dùng từ HV (?) Chuyển lời câu TN này sang TV.TN dự đoán về thiên nhiên như trên? (?) Những kinh nghiệm dự đoán thời tiết của dân gian hiện nay còn có giá trị nữa không? GV: Chuyển ý GV: Đọc câu 5 GV: "Tấc" là đơn vị đo lường trong dân gian = 1/10 thước. thứ nhì còn có câu CD nào? làm vườn. (?) Vậy em hiểu "tấc đất" là gì? "Tấc vàng" là gì? (?) BPNT nào đã được SD ở đây? TD? (?) Tại sao "đất" được coi như "vàng"? ->Ý thức đề phòng lũ lụt. là nơi người ở.ở những vùng sâu. phương tiện thông tin hạn chế. (?) Câu TN này có giá trị gì? (?) Để nói về gí trị của đất . con người phải bỏ mồ hôi. LĐ.Tấc đất: mảnh đất nhỏ . xa. Đất là đất đai để trồng trọt.Đề cao giá trị của đất.Đất nuôi sống con người.Ai ơi đừng bỏ . . chăn nuôi... Tục ngữ về lao déng s¶n xuÊt: Câu 5: . giữ gìn đất được coi như vàng hợp nào? .Thứ nhất nuôi cá.

Ghi nhớ: SGK. Vậy câu TN này có giá trị gì? GV: Đọc câu 8 (?) Câu TN này KĐ điều . h/c tự nhiên sẽ tạo tốt mạ. cần cù. kiện. phân. đất đai rõ các đặc điểm hình thức của các câu TN .Luyện tập: 4.Tổng kết: *. vật chất (?) Nước ta có nền SX Câu 7: nông nghiệp phát triển.Rút gọn cực ngắn -> dễ gì? nghe.1 lượt tát. giống nước ta ntn? (?) Dựa vào đâu mà nhân dân ta có được những kinh Câu 8: nghiệm này? -> Tầm quan trọng của GV: Hướng dẫn HS làm thời vụ. tốt giống được nhiều của cải.(?) Câu TN này KĐ điều giống gì? .. (?) Để nghề làm ruộng đạt . đễ nhớ (?) Về hình thức câu TN này có gì đặc biệt? -> Tầm quan trọng và mqh (?) Kinh nghiệm này đã đi của 4 yếu tố: nước. tốt lúa.Người đẹp vì.Giống tốt.Học thuộc 8 câu TN .Chuyên cần. vào thực tế nông nghiệp LĐ.Phân tích giá trị ND và NT của các câu TN đó 5 . IV. Củng cố: (?) Cho biết các đặc điểm HT NT của TN? 5. là nước xuất khẩu goá lớn.Gọi HS đọc ghi nhớ _ Hướng dẫn HS làm BT phần LT: chia 2 nhóm III. tốt má.. chăm năng suất cao nhân dân ta chỉ -> Biết khai thác tốt điều còn có câu TN nào khác? . Hướng dẫn HS học và chuẩn bị bài: . 1 bát cơm .

.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt trong viÖc su tÇm c¸c thÓ lo¹i v¨n häc d©n gian....... .... E..... di tÝch th¾ng c¶nh.. nhÊt lµ nh÷ng c©u ®Æc s¾c mang tÝnh ®Þa ph¬ng ( mang tªn riªng ®Þa ph¬ng.Nªu vÊn ®Ò... * Ho¹t ®éng 2: X¸c ®Þnh ®èi tîng su tÇm Bíc 1: gi¸o viªn cho häc sinh «n l¹i ca dao.RÌn kü n¨ng su tÇm.. Tæ chøc: SÜ sè:. ...Häc sinh su tÇm nh÷ng c©u ca dao.Làm hết bài tập . tôc ng÷ lµ g×? 6 .. VÒ kiÕn thøc: ...häc: 1.. B.... Ph¬ng ph¸p: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1... Ngµy so¹n: ............Soạn: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN VĂN VÀ TẬP LÀM VĂN.…………… Ngµy d¹y: ... 3. tôc ng÷ lu hµnh ë ®Þa ph¬ng m×nh...... Ch¬ng tr×nh ®Þa ph¬ng phÇn v¨n vµ tËp lµm v¨n A..... VÒ t tëng: .... Mçi em su tÇm 20 c©u trong mét tuÇn...Ho¹t ®éng: 2... ThiÕt bÞ d¹y häc: ....... VÒ kÜ n¨ng: . d©n ca....... KiÓm tra: 3. C..T¨ng thªm hiÓu biÕt vµ t×nh c¶m g¾n bã víi ®Þa ph¬ng quª h¬ng m×nh....... Bµi míi: * Ho¹t ®éng 1: gi¸o viªn nãi râ yªu cÇu ®Ó häc sinh su tÇm ca dao./..... 2. TiÕt 74.. nãi vÒ s¶n vËt...HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ............. KiÕn thøc träng t©m: .......GV: TiÕn tr×nh su tÇm... tËp hîp tµi liÖu. tôc ng÷ lu hµnh ë ®Þa ph¬ng ®Æc biÖt lµ nh÷ng c©u nãi vÒ ®Þa ph¬ng m×nh.... d©n ca. Ho¹t ®éng d¹y ... d©n ca.... D...... 2....

..Bíc ®Çu lµm quen víi kiÓu v¨n b¶n m¬Ý . su tÇm c¸c dÞ b¶n ®îc phÐp tÝnh lµ mét c©u.. . chuÈn bÞ ®Ó t×m hiÓu kü h¬n vÒ kiÓu v¨n b¶n quan träng nµy..GV: B¶ng phô.TËp hîp tµi liÖu su tÇm.. .NhËn biÕt v¨n b¶n nghÞ luËn khi ®äc s¸ch...Nªu vÊn ®Ò. ... Ph¬ng ph¸p: .. LuyÖn tËp . Híng dÉn vÒ nhµ: . th¶o luËn nhãm. d©n ca chÐp riªng. VÒ kÜ n¨ng: .cñng cè: .... b¸o. .... nghÖ nh©n nhµ v¨n ....Sau khi su tÇm ®ñ vÒ sè lîng yªu cÇu th× ph©n lo¹i ca dao...HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.HiÓu ®îc yªu cÇu NL trong ®/s lµ phæ biÕn vµ rÊt cÇn n¾m ®îc ®Æc ®iÓm chung cña v¨n nghÞ luËn 2...B. C... D. KiÕn thøc träng t©m: ....C¸c c©u cïng lo¹i s¾p xÕp theo thø tù A...VÒ nhµ s¾p xÕp c¸c tµi liÖu su tÇm ®îc cña tæ thµnh quyÓn sæ tay vÒ c¸c thÓ lo¹i v¨n häc d©n gian. Ngµy so¹n:. Bíc 3: T×m nguån su tÇm . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. TiÕt 75 – TËp lµm v¨n T×m hiÓu chung vÒ v¨n nghÞ luËn (TiÕt 1) A. ThiÕt bÞ d¹y häc: . ngêi giµ...Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt..PhÇn I.Bíc 2 : gi¸o viªn cho häc sinh x¸c ®Þnh thÕ nµo lµ c©u ca dao... ngêi ®Þa ph¬ng../..... 7 .. 5..C cña ch÷ c¸i ®Çu..Mçi häc sinh cã sæ tay su tÇm .ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo. …………… Ngµy d¹y: .... VÒ kiÕn thøc: .. B. VÒ t tëng: ..Hái cha mÑ. thuyÕt tr×nh.. 3...Lôc t×m trong s¸ch b¸o ë ®Þa ph¬ng * Ho¹t ®éng 3: C¸ch su tÇm ..... 4...

.häc: 1....... hỏi loại đó........ thái độ của mình trước (?) Gặp các vấn đề và câu .. + Tại sao phải chống tệ nhận định.E.... Bản thân câu hỏi buộc người ta phải trả lời bằng lí lẽ. Em có thể trả có những lý lẽ xác đáng.. miêu sử dụng khái niệm thì tả biểu cảm hay không? người nghe mới hiểu và giải thích? tin được GV: Chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi này bằng cách nào? Tất nhiên câu trả lời phải là văn NL..... miªu t¶ vµ biÓu c¶m.. Nhng cßn mét thÓ lo¹i mµ chóng ta ph¶i sö dông rÊt nhiÒu trong h»ng ngµ kh¸c n÷a ®ã lµ v¨n nghÞ luËn. Ho¹t ®éng d¹y . HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV giải thích: NL nghĩa I........... lời bằng các kiểu VB đã có sức thuyết phục phải học như kể chuyện.. suy nghĩ quan nạn ma tuý? điểm. KiÓm tra: ?Trong ch¬ng tr×nh líp 6 vµ häc kú I líp 7 c¸c em ®· ®îc häc c¸c ph¬ng thøc biÓu ®¹t nµo trong ph©n m«n tËp lµm v¨n? .. VËy v¨n nghÞ luËn cã nh÷ng lo¹i nµo? nã cã nhu cÇu sö dông vµ ®Æc ®iÓm g× ta vµo bµi h«m nay.. Nhưng vì sao? Đây là câu hỏi có ý nghĩa quan trọng..Không.... Nhu cầu nghị luận: SGK (?) Trong ĐS các em có ....Có. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc sèng h»ng ngµy nhu cÇu tù sù..§A: Tù sù. phải SD bằng khái niệm thì mới trả lời thông suốt...... Tæ chøc: SÜ sè:... biÓu c¶m thêng xuyªn ®îc sö dông.. 3. Nhu cầu nghị luận và VB là bàn luận .... vì đòi hỏi phải 1 vấn đề đặt ra..Đọc nghị luận: GV: Gọi HS đọc mục a 1. 8 ... 2.. rất thường gặp hay gặp các kiểu câu hỏi như vậy không? (?) Hãy nêu các câu hỏi + Tại sao phải học ngoại khác về những vấn đề ngữ? * Nghị luận là đưa ra những tương tự. miªu t¶...

Không vì câu hỏi buộc người ta phải trả lời = lí lẽ có lí.Đọc văn bản 2. 2 chương trình thời sự bình luận trên ti vi -> VBNL tồn tại khắp nơi trong CS.(?) VD: 1 người trả lời hút thuốc lá là có hại.. cung cấp những số liệu cụ thể . Thế nào là văn bản nghị luận? a) Ngữ liệu: (SGK) 9 . đài phát thanh truyền hình em thường gặp những kiểu VBNL nào? GV: Dẫn chứng cụ thể = 1. . phải quan tâm SD các khái niệm . tăng cường những quan hệ giao lưu để ĐS vật chất và tinh thần được nâng cao.VB nghị luận tồn tại khắp cuộc họp. trí thức ngày nay việc học ngoại ngữ là để tiếp nhận những tinh hoa của các nước. (?) Hàng ngày trên báo chí.Không . .Bài phát biểu trên báo chí. Để trả lời câu hỏi "Vì sao phải học ngoại ngữ?" ta có thể giải quyết như sau: Trong TG rộng mở giao lưu VH. thì câu trả lời này đã mang tính thuyết phục chưa? (?) Cái hại của hút thuốc lá có thấy ngay trước mắt không? (?) Vậy để người nghe tin hút thuốc lá là có hại thì người trả lời phải làm gì? (?) Với các câu hỏi này các em có thể trả lời = các VB đã học như kể chuyện.. rồi kể chuyện 1 người hút thuốc lá bị ho lao . Chẳng hạn học Tiếng Anh để tiếp thu vi tính dễ hơn. GV: Gọi HS đọc VB SGK . . miêu tả hay BC không? Vì sao? GV: Tương tự như vậy.Phải PT. nơi trong cuộc sống.Bài xã luận.Các ý kiến nào ra trong . bình luận.Chưa mang tính thuyết phục .

ý kiến: + TD Pháp ngu dân để cai trị nhân dân ta + Hầu hết người VN mù chữ + Những cách thức để thực hiện chống thất học .(?) VB hướng tới ai? Nói với ai? (?) Bác Hồ viết bài này nhằm mục đích gì? (?) Để thực hiện mục đích ấy.Ghi nhớ ý 3 quan điểm.Mục đích: kêu gọi nhân dân học.Lí lẽ: thuyết phục bài viết nêu + Tình trạng thất học..Ghi nhớ ý 1 gặp văn NL dưới dạng nào? (?) Thế nào là văn NL? . nâng cao dân trí + Mọi người dân VN phải biết chữ Quốc ngữ . 1 tư tưởng (?) Để ý kiến có sức . (?) Vậy câu mang luận . đi học .Ghi nhớ ý 2 Văn NL cần phải đảm bảo những y/c gì? (?) Việc thể hiện những . (Câu mang luận điểm là câu thể hiện quan điểm của tác giả) GV: Với các luận điểm đó tác giả bài viết đã đề ra nhiệm vụ cho mọi người.Luận điểm: + 1 trong những .. lạc hậu lên những lí lẽ nào? trước CM T8 + Những ĐK cần phải có để người dân tham gia XD nước nhà + Những khả năng thực tế trong việc chống nạn thất học (?) Trong ĐS ta thường . bài viết nêu ra những ý kiến nào? (?) Những ý kiến ấy được diễn đạt = những luận điểm nào? Tìm các câu mang luận điểm.Hướng và nói với b) Phân tích: những người dân VN .Kêu gọi nhân dân đi . tư tưởng trong bài văn NL muốn có ý nghĩa thì phải hướng tới giải quyết những vấn đề gì? 10 .Đó là những câu KĐ 1 điểm có đặc điểm gì? ý kiến.

... V¨n nghÞ luËn ph¶i cã luËn ®iÓm râ rµng...... Ngµy so¹n: ...9) 4.. ngêi nghe mét t tëng........ Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Ghi nhớ (SGK ..... th¶o luËn nhãm.... E.TiÕp tôc gióp HS n¾m ®îc ph¬ng thøc nghÞ luËn th«ng qua phÇn luÖn...cñng cè: ..Häc bµi vµ chuÈn bÞ cho phÇn luyÖn tËp ®Ó tiÕt sau häc tiÕp.. VÒ kÜ n¨ng: ........../.. Ph¬ng ph¸p: ...... T×m hiÓu chung vÒ v¨n nghÞ luËn (TiÕt 2) A... VÒ t tëng: . lý lÏ vµ dÉn chøng x¸c thùc... TiÕt 76..... D..... 3.ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? V¨n nghÞ luËn cã ®Æc ®iÓm g×? 5... VÒ kiÕn thøc: .…………… Ngµy d¹y: . .. 3.......HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.. B..Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt..... .... 2. ThiÕt bÞ d¹y häc: ...§A: V¨n b¶n nghÞ luËn lµ mét v¨n b¶n ®îc nãi (viÕt) nh»m nªu ra vµ x¸c lËp cho ngêi ®äc. LuyÖn tËp . C... b¸o..GV: Gọi HS đọc ghi nhớ 2..NhËn biÕt v¨n b¶n nghÞ luËn khi ®äc s¸ch... Tæ chøc: SÜ sè:..Nªu vÊn ®Ò...ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? .........PhÇn II... .. mét vÊn ®Ò nµo ®ã.GV: B¶ng phô......... Híng dÉn vÒ nhµ: ..TËp lµm v¨n... chuÈn bÞ ®Ó t×m hiÓu kü h¬n vÒ kiÓu v¨n b¶n quan träng nµy.. Ho¹t ®éng d¹y . thuyÕt tr×nh. Bµi míi: 11 ............häc: 1.... KiÕn thøc träng t©m: . KiÓm tra: ..HiÓu ®îc yªu cÇu NL trong ®/s lµ phæ biÕn vµ rÊt cÇn n¾m ®îc ®Æc ®iÓm chung cña v¨n nghÞ luËn 2..

Những ý kiến của bài viết rất gọn.Mặc dù TB kể lại 1 số 1. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV: Tổ chức hướng dẫn .Dẫn chứng đọc.Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc t×m hiÓu vµ n¾m ®îc ph¬ng thøc nghÞ luËn. §Ó râ h¬n n÷a vÒ thÓ lo¹i nµy chóng ta vµo bµi h«m nay. những dòng .Câu. ND của từng phân là gì? . dòng thể hiện ý kiến nào thể hiện ý kiến đó? + Tên bài + Phần mở đầu với 2 câu có từ là + Phần kết thúc (?) Để thuyết phục người . Bài tập 2: a) Mở bài: Giới thiệu thói quen tốt. tác giả đã nêu ra + Gạt tàn thuốc lá bừa bãi những dẫn chứng và lí lẽ + Vứt vỏ chuối ra đường nào? + Rác ùn lên cả con mương nhỏ + Ném chai.BT 1: Phát vấn thói quen xấu nhưng GV: gọi HS đọc đoạn văn cách trình bày ý kiến nêu "Cần tạo thói quen tốt trong ra có lí lẽ.ý kiến đề xuất: Cần tạo thói kiến gì? quen tốt trong ĐS XH (?) Những câu.Luyện tập: HS làm BT . xấu b) Thân bài: Trình bày những thói quen xấu cần loại bỏ c) Kết bài: Đề xuất hướng phấn đấu tự giác của mọi người đẻ có nếp sống đẹp 3.Bài viết nhằm giải quyết vấn đề giao tiếp trong đời thường. Bài tập 1: .Đây là bài văn NL ĐS XH" đề trình bày rất rõ ràng (?) Đây có phải bài văn NL không? Vì sao? (?) Tác giả đã đề xuất ý . dẫn chứng vấn . cốc vỡ ra đường (?) Bài NL này có nhằm giải quyết vấn đè có trong thực tế hay không? Em có tán thành ý kiến của bài viết không? Vì sao? GV: Gợi dẫn cho Hs làm BT 2 (?) XĐ bố cục của bài văn. Bài tập 4: GV: Y/c HS thảo luận . rất chặt chẽ 2.Đọc II.thảo luận nhóm 12 .

3. Ngµy d¹y:./....PhÇn II.Häc sinh lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i .GV: B¶ng phô. ThiÕt bÞ d¹y häc: ... VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu râ: Néi dung...BT 3: Về nhà 4.cñng cè: . ý nghÜa vµ mét sè h×nh thøc diÔn ®¹t ( so s¸nh. D.. Èn dô. .. Ngµy so¹n:....... gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. LuyÖn tËp ...... Tôc ng÷ vÒ con ngêi vµ x· héi A..Nªu vÊn ®Ò....vÊn ®¸p.... VÒ t tëng: Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. C.. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1... . B... Hai cái hồ có ý nghĩa tượng trưng.. VÒ kÜ n¨ng: RÌn cho c¸c em kü n¨ng t×m hiÓu néi dung ý nghÜa mµ c©u tôc ng÷ muèn diÔn ®¹t....... Híng dÉn vÒ nhµ: . 13 ....Bài văn đã kể chuyện để Nl. nghÜa ®en vµ nghÜa bãng ) cña nh÷ng c©u tôc ng÷ trong bµi häc.. TiÕt 77 – V¨n b¶n...HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu..Häc sinh ®äc l¹i hai nghi nhí 5.nhóm BT 4 (?) Bài vắn trên là nghị luận hay tự sự? Vì sao em lại KĐ như vậy? .. sö dông tôc ng÷ thµnh th¹o vµ phï hîp trong nãi viÕt.So¹n bµi tiÕp theo: Bµi 19. .... từ đây mà người ta nghĩ ra 2 cách sống luËn vµ ®Æc ®iÓm v¨n TuÇn 21. KiÕn thøc träng t©m: .. 2.... Thuéc lßng nh÷ng c©u tôc ng÷ trong v¨n b¶n.... Ph¬ng ph¸p: ..Gi¸o viªn kiÓm tra l¹i kh¸i niÖm v¨n nghÞ b¶n nghÞ luËn .

E. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. Tæ chøc: SÜ sè:................................................................... 2. KiÓm tra: ? §äc thuéc lßng c¸c c©u tôc ng÷ vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt? C©u nµo em vËn dông nhiÒu nhÊt trong cuéc sèng? - §A: (HS béc lé) 3. Bµi míi: Giíi thiÖu: Tôc ng÷ lµ nh÷ng lêi vµng ý ngäc lµ sù kÕt tinh kinh nghiÖm, trÝ tuÖ cña nh©n d©n qua bao ®êi. Ngoµi nh÷ng kinh nghiÖm vÒ thiªn nhiªn, lao ®éng s¶n xuÊt. Tôc ng÷ cßn lµ kho b¸u nh÷ng kinh nghiÖm d©n gian vÒ con ngêi vµ x· héi. Díi h×nh thøc nh÷ng nhËn xÐt, lêi khuyªn nhñ, rÊt nhiÒu bµi häc bæ Ých, v« gi¸ trong c¸ch nh×n nhËn gi¸ trÞ con ngêi , trong c¸ch häc c¸ch sèng, øng xö hµng ngµy. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV nêu y/c đọc: rõ ràng, chậm. - Đọc, nhận xét I- TiÕp xóc v¨n Đọc mẫu, gọi HS đọc b¶n: 1. Đọc v¨n b¶n: - 3 nhóm: 2. T×m hiÓu chó ? Về ND, có thể chia VB tục + TN về phẩm chất con thÝch: ngữ thành mấy nhóm? Đặt tên người cho mỗi nhóm? + Về học tập, tu dưỡng + Về quan hệ ứng xử 3. Tõ khã: GV: y/c HS giải thích 1 số từ khó trong SGK II- Phân tích văn bản: 1. Tục ngữ về phẩm GV: Gọi HS đọc 3 câu TN đầu - Đọc chất con người: Câu 1: - Hoán dụ, so sánh đối lập ? Câu TN có cách diễn đạt ntn? 1>< 10. ? Từ đó em hiểu câu tục ngữ có - "Người làm ra của chứ -> Đề cao giá trị con ý nghĩa gì? Tìm các câu TN của không làm ra người." người: con người quý khác cũng đề cao giá trị con - "Người sống hơn đống giá hơn của cải. người. vàng" - "Lấy của che thân, không ai lấy thân che của". ? Câu tục ngữ có thể sử dụng - Phê phá những trường trong những tình huống giao hợp coi người hơn của. tiếp nào? - An ủi động viên những 14

người không gặp may. - Nói về tư tưởng, đạo lý sống của nhân dân. ?"Góc con người, được hiểu Câu 2: theo nghĩa nào? - 1 phần cơ thể con người. - Dáng vẻ, đường nét con ? "Răng và tóc" trong câu tục người ngữ được xét trên phương diện - Thể hiện tình trạng sức nào? khoẻ con người: + Răng trắng, tóc đen: trẻ khoẻ + Răng rụng, tóc bạc: tuổi già + Tóc bù xù, nhuộm: đua -> Mọi biểu hiện của ? Câu tục ngữ có ý nghĩa gì? đòi con người đều phản ánh vẻ đẹp, tư cách của người đó. ? Câu tục ngữ khuyên nhủ - Nhắc nhở con người chúng ta điều gì? Nó thể hiện phải biết giữ gìn răng và điều gì? tóc cho sạch đẹp. - Thể hiện cách nhìn nhận, đánh giá, bình phẩm con người của nhân dân. ? Tìm hiểu về cách diễn đạt của - Tiểu đối, ngắn gọn, dễ Câu 3: tục ngữ. hiểu, ẩn dụ. - Đói rách: sự khó khăn, thiếu thốn về vật chất. ?" Đói - rách" thể hiện điều gì? - Sạch thơm: Những điều con ngươì cần phải đạt, phải giữ gìn, vợt lên hoàn cảnh. ? Tìm hiểu nghĩa đen, nghĩa - Đen: dù đói, vẫn phải ăn bóng của câu tục ngữ. uống sạch dù rách vẫn -> Dù nghèo khổ thiếu phải ăn mặc thơm tho. thốn vẫn phải sống ? ý nghĩa giáo dục của câu tục trong sạch, không vì ngữ. - Giáo dục con người phải nghèo khổ và làm điều có lòng tự trọng. xấu xa tội lỗi. 2. Tục ngữ vè học tập GV: Gọi HS đọc câu 4, 5, 6 - Học đọc 4,5,6. tu dưỡng : ? Câu tục ngữ này có mấy vế? - 4 vế có quan hệ đẳng lập Câu 4: Mỗi vế có quan hệ với nhau bổ sung ý nghĩa cho nhau. ntn? - Nhấn mạnh việc học ?Từ học lặp lại nhiều lần có tác phải toàn diện, tỉ mỉ. 15

dụng? ? Nghĩa của câu tục ngữ? ? Câu tục ngữ khuyên điều gì?

- Con người cần phải học từ những việc đơn giản nhất để chứng tỏ mình là ngời lịch sự tế nhị, thành thạo giao tiếp, thành ngời có văn hoá. ? Hãy giải thích các từ: Thầy, - Thầy: Người truyền thụ mày , làm nên. kiến thức về mọi mặt trong cuộc sống - Mày: Người tiếp nhận kiến thức. - Làm nên: Thành công trong mọi việc ? Câu tục ngữ có nội dung gì? - Nội dung có ý nghĩa thách đố ? Theo em, những điều khuyên căn trong 2 câu tục ngữ trên mâu thuẫn hay bổ sung cho nhau? Vì sao ?Câu TN này khuyên chúng ta điều gì? ? Câu TN này không chỉ là bài học về kinh nghiệm tri thức mà còn là bài học về điều gì? ? Câu TN khuyên nhủ chúng ta điều gì? GV: Gọi HS đọc câu 7, 8, 9 ? Nghĩa đen của câu tục ngữ. ? Câu tục ngữ sử dụng NT gì? ? Nghĩa bóng? H - Thảo luận: - 2 câu tục ngữ bổ sung ý nghĩa cho nhau. - Học thầy và học bạn cùng phải kết hợp song song thì thành công hơn

-> Con người cần phải học để thành mọi thành thạo mọi việc, khéo léo trong giao tiếp. Câu 5:

-> Khẳng định vai trò, công ơn của người thầy.

? Về cách diễn đạt, câu tục ngữ có gì giống với câu 8? 16

Câu 6: -> Đề cao ý nghĩa vai trò của việc học bạn. Tục ngữ không chỉ là kinh Câu 7: nghiệm về tri thức về ứng -> Khuyên con người xử mà còn là bài học về thương yêu người khác tình cảm như chính bản thân mình. H -7,8,9 3. Tục ngữ về quan hệ ứng xử: Câu 8: - ẩn dụ -> Khi hưởng thành quả thì phải nhớ đến người đã có công gây dựng nên, phải biết ơn người đã giúp mình. - Cùng dùng ẩn dụ Câu 9: -> Khẳng định sức

... ? Từ những câu tục ngữ trên.đọc ghi nhớ SGK (Ghi nhớ SGK) H . ? Câu tục ngữ cho ta lời khuyên . .... Ngµy d¹y:. làm người. H .So sánh.... theo em bài học gọn..... ? Qua 2 bài em thấy về hình ..Tù nhiªn gÇn gòi dÔ nhí...... thái độ sâu sắc nào của nội . C¶m nghÜ cña em vÒ søc sèng cña nh÷ng c©u tôc ng÷ nµy Em thÊm thÝa nhÊt lµ c©u tôc ng÷ nµo? V× sao? 5.Häc sinh ®äc bµi ®äc thªm vµ lµm bµi tËp ..Đề cao tôn vinh giá trị III.. . ngắn ? Với thời gian.Mong muèn con ngêi hoµn thiÖn...Tìm những câu tục IV.. Ngµy so¹n:..Tổng kết: em hiểu những quan điểm và của con ngngười.....Văn là những bài học bổ ích để con người tự hoàn thiện mình về đạo đức và trí tuệ. những câu tục ngữ đa ra có đúng không ? Vì sao? ......... LuyÖn tËp ....Mong muốn con người dung? hoàn thiện.mạnh của tình đoàn kết..cñng cè: Tõ nh÷ng c©u tôc ng÷ trªn em hiÓu nh÷ng quan ®iÓm nµo cña nh©n d©n ...Cần có tinh thần tập thể bổ ích nào? trong lối sống và làm việc.. .... 4....Đòi hỏi cao về cách thức tục ngữ ththường chọn sống......§ßi hái cao vÒ c¸ch sèng c¸ch lµm ngêi .dïng c¸c h×nh ¶nh so s¸nh Èn dô.Luyện tập: ngữ đồng nghĩa và trái nghĩa..§Ò cao t«n vinh gi¸ trÞ lµm ngêi ? VÒ h×nh thøc v¨n b¶n tôc ng÷ nµy cã g× ®Æc biÖt ? V× sao nh©n d©n chän h×nh thøc Êy ./.. 17 . những cách diễn đạt nào? ... ẩn dụ. Híng dÉn vÒ nhµ: ...

Chóng ta...I... VÒ kÜ n¨ng: .... KiÓm tra: ? H·y cho biÕt c¸c thµnh phÇn cña c©u? . Tæ chøc: SÜ sè:... Rót gän c©u A.§äc VD 1. ThiÕt bÞ d¹y häc: .§A: Chñ ng÷.. tr¹ng ng÷.TiÕt 78 .. Ph©n tÝch: HS: CÊu t¹o cña hai .. Bµi míi: Giíi thiÖu: C©u kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®Çy ®ñ thµnh phÇn..a1 thiÕu CN ... chóng ... C...V× tôc ng÷ lµ lêi ViÖt Nam. Ho¹t ®éng d¹y .. th¶o luËn nhãm. mäi ngêi.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt..Tõ ng÷ cã thÓ lµm (?) T×m nh÷ng tõ ng÷ em CN: chóng ta.. 3.RÌn kü n¨ng rót gän c©u thµnh th¹o... B..TiÕng ViÖt. b1 môc 1. (?) V× sao chñ ng÷ khuyªn chung cho 18 ... VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: N¾m ®îc c¸ch rót gän c©u HiÓu ®îc t¸c dông cña c©u rót gän 2. VÒ t tëng: .Nªu vÊn ®Ò. .... thuyÕt tr×nh..b1 cã CN .. E. chóng cã thÓ lµm chñ ng÷ em. bæ ng÷..b1 cã CN kh¸c nhau? .. KiÕn thøc träng t©m: ...... Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.. cã nh÷ng khi do hoµn c¶nh giao tiÕp mµ ngêi ta dïng nh÷ng c©u kh«ng cã sù tham gia ®Çy ®ñ c¸c thµnh phÇn chÝnh. D. .a1 thiÕu CN c©u (a1) vµ (b1) cã g× .... phï hîp víi néi dung trong sö dông. gän c©u: Gäi häc sinh .... .. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV: Treo b¶ng phô ghi I-ThÕ nµo lµ rót hai c©u a1.. Ng÷ liÖu: ®äc.GV: B¶ng phô. 2... 3.. Ph¬ng ph¸p: .häc: 1....HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.. vÞ ng÷. ngêi trong c©u (a1).PhÇn I. 2..

Lµm cho c©u gän VN h¬n.NL1: 3 c©u rót gän nh vËy v× c¸c c©u chñ ng÷ trë nªn khã hiÓu . Nam. lµ lêi nh¾c nhë mang tÝnh ®¹o lÝ truyÒn thèng cña d©n téc ViÖt Nam. 19 . gän CN nh»m lµm cho (?) Tõ 2 NL trªn h·y cho c©u trë nªn gän h¬n. c©u? Cã nªn rót gän nh vËy kh«ng? V× sao? . Gäi häc sinh ®äc. Ng÷ liÖu: 2. hiÓu sai ý nghÜa. C¸ch dïng c©u .§äc ghi nhí 2 *. biÕt khi rót gän c©u 2. nhng vÉn hiÓu ®îc. (?) NL 1 cã mÊy c©u mÑ. c©u c rót hiÖn th¸i ®é lÔ phÐp. thµnh phÇn nµo cña c©u ®îc lîc bá? Lîc bá nh vËy nh»m môc ®Ých g×? H·y kh«i phôc. . b2. ®Ó thªt . ®îc rót gän? Rót gän to¸n ¹.Khi tr¶ lêi cËu bÐ g×? dïng 3 c©u rót gän GV: Gäi häc sinh ®äc khiÕn ngêi kh¸ch ghi nhí 2. Bµi tËp 3: cÇn chó ý ®Õn ®iÒu .LuyÖn tËp: ng÷ nµo vµo c©u rót 1. Bµi tËp 1: gän ë NL 2. bµi kiÓm tra bµi kiÓm tra to¸n ¹.BT1: 3 c©u rót rót gän: gän chñ ng÷ 1.b2 lîc bá c¶ CN vµ . (?) ThÕ nµo lµ c©u rót gän? ViÖc lîc bá mét sè thµnh phÇn c©u nh»m môc ®Ých g×? GV: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí 1 GV: Treo b¶ng phô BT 1+2 . . thµnh phÇn nµo cña -Tr¶ lêi nh ghi nhí2.C©u b. (?) Trong nh÷ng c©u in ®Ëm.§äc ghi nhí 1 *. Ghi nhí 1: (SGK) II.NL 2 thªm: Tha .Kh«ng nªn rót gän .trong c©u (a1) ®îc lîc tÊt c¶ mäi ngêi ViÖt bá.a2 chñ ng÷ .NL2 thªm: Tha mÑ.§äc VD GV: Treo b¶ng phô cã ghi hai c©u a2.a2 lîc bá VN -b2 C¶ CN vµ VN . Ph©n tÝch: . Ghi nhí 2: (SGK) (?) CÇn thªm nh÷ng tõ III.

VÒ kÜ n¨ng: .... lËp .ThÕ nµo lµ rót gän c©u? T¸c dông? 5.ViÖc dïng c©u rót nhau? gän cña anh chµng phµm ¨n ®Òu cã t¸c dông g©y cêi vµ (?) Qua c©u chuyÖn phª ph¸n. LuyÖn tËp .....Qua ph©n tÝch ng÷ liÖu.TËp lµm v¨n... §ã lµ: LuËn ®iÓm.. VÒ t tëng: ... gióp Hs nhËn biÕt râ c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña bµi v¨n nghÞ luËn. TiÕt 79 .. VÒ kiÕn thøc: ./....Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc ..V× anh ta m¶i ¨n (?) V× sao cËu bÐ vµ vÞ kh¸ch hiÓu lÇm ..Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt...... KiÕn thøc träng t©m: 20 .…………… Ngµy d¹y: .. em rót ra bµi häc gän ®Õn møc g× vÒ c¸ch nãi n¨ng? kh«ng hiÓu ®îc vµ (?) V× sao anh chµng rÊt th« lç..Cñng cè: . §Æc ®iÓm cña v¨n b¶n nghÞ luËn A.. l¹i tr¶ lêi céc lèc nh vËy? (?) Chi tiÕt nµo trong truyÖn cã t¸c dông g©y cêi vµ phª ph¸n? 4. luËn cø. Híng dÉn vÒ nhµ: ..RÌn cho Hs kü n¨ng lµm bµi v¨n nghÞ luËn B... . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i..NhËn râ mèi quan hÖ gi÷a chóng víi nhau 2. 3.. Bµi tËp 4: lÇm. ....Xem bµi: “§Æc ®iÓm cña v¨n nghÞ luËn ” ...Ph¶i thËn träng GV: Gäi häc sinh lªn khi dïng c©u rót b¶ng lµm bµi tËp 1 gän tr¸nh g©y hiÓu 3........ v× rót nµy............ Ngµy so¹n: .....

Vai trß thÓ hiÖn quan ®iÓm cña ngêi c©u v¨n nµo ? quan ®iÓm cña ngêi viÕt.ch÷ Quèc ng÷” ..... 2. luËn v¨n b¶n : Chèng n¹n cø....... Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c em ®· n¾m ®îc kh¸i niÖm v¨n nghÞ luËn.Nªu vÊn ®Ò.§îc nªu trong c©u: “ nµo ? ........PhÇn I.....LuËn ®iÓm.. Ph¬ng ph¸p: . .... C... D.. LuËn 21 . thuyÕt tr×nh... ngêi nghe mét t tëng... .. vµ lËp luËn : thÊt häc 1.hiÖn ngay trong nhan îc nªu ra díi d¹ng ®Ò bµi viÕt..LuËn ®iÓm thÓ ? LuËn ®iÓm ®ã ®....LuËn ®iÓm chÝnh: ? LuËn ®iÓm chÝnh Chèng n¹n thÊt häc-> cña bµi viÕt lµ g× ? díi d¹ng 1 khÈu hiÖu.. V¨n nghÞ luËn ph¶i cã luËn ®iÓm râ rµng. Mäi ngêi VIÖt Nam...Vai trß: thÓ hiÖn îc cô thÓ ho¸ trong . 3..häc: 1... LuËn ®iÓm: Gv : LuËn ®iÓm víi t c¸ch lµ mét t tëng.. V¨n nghÞ luËn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm nµo? Bµi h«m nay.. .. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV:.. Gäi HS ®äc l¹i -§äc v¨n b¶n I ...§îc nªu trong c©u: “ Mäi ngêi VIÖt Nam... vai trß g× trong v¨n nghÞ luËn ? GV :Cã luËn ®iÓm chÝnh vµ luËn ®iÓm phô.. ? LuËn ®iÓm ®ãng viÕt. lý lÏ vµ dÉn chøng x¸c thùc...HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ...GV: B¶ng phô..... mét vÊn ®Ò nµo ®ã. KiÓm tra: ?ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? -§A: V¨n b¶n nghÞ luËn lµ mét v¨n b¶n ®îc nãi (viÕt) nh»m nªu ra vµ x¸c lËp cho ngêi ®äc. Ho¹t ®éng d¹y ... th¶o luËn nhãm... ch÷ Quèc ng÷” ? LuËn ®iÓm ®ã ®. E. quan ®iÓm. ThiÕt bÞ d¹y häc: .... Tæ chøc: SÜ sè:..... ..

. LuËn cø : . sinh ®éng . ph¶i ®¸p øng nhu cÇu thùc tÕ. -Phô n÷ h·y cÇn ph¶i -Yªu cÇu : ®óng ®¾n ..mµ häc cho biÕt ch÷ .. ®Ó x©y dùng ®Êt níc.®iÓm chÝnh nªu ra nhiÖm vô chung. kh«ng tiÕn bé ®îc + Nay chóng ta ®· giµnh ®îc ®éc lËp.LÝ lÏ : + Do chÝnh s¸ch ngu d©n.Vî cha biÕt.. -7 ®o¹n vµ 1 c©u kÕt . ? B¸c ®· ®a viÖc chèng n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo? ? TiÕp ®ã B¸c ®· ®a ra 1 lo¹t vÝ dô. 2. .. ch©n thùc. häc. -V× sao ph¶i chèng n¹n thÊt häc? -Lµm c¸ch nµo ®Ó chèng n¹n thÊt häc? . luËn ®iÓm phô nªu ra nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ. dÉn chøng nµo? ? VËy luËn cø ®ãng vai trß g×? ? VËy luËn cø ®· tr¶ lêi cho c©u hái 22 ..Yªu cÇu : ChÆt chÏ. -Mäi c«ng d©n ViÖt Nam ph¶i biÕt ®äc. -Nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷ h·y g¾ng søc mµ häc cho biÕt ch÷. biÕt viÕt ch÷ Quèc ng÷ tøc lµ chèng n¹n thÊt häc. ? LuËn ®iÓm chÝnh ®ã triÓn khai thµnh c¸c luËn ®iÓm cô thÓ nµo? ? Muèn cã søc thuyÕt phôc th× luËn ®iÓm ph¶i ®¹t yªu cÇu g×? ? ChØ ra lÝ lÏ trong bµi v¨n trªn? ? Víi 2 lÝ do ®ã t¸c gi¶ ®· ®Ò ra nhiÖm vô g×? -Nh÷ng ngêi ®· biÕt ch÷ h·y d¹y nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷.Yªu cÇu : ChÆt chÏ.Nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷ ... sinh ®éng ..Vai trß : Lµm s¸ng tá luËn ®iÓm.

.2. tèt.LuËn ®iÓm : CÇn t¹o ra thãi quen . gi¶n dÞ.LuyÖn tËp : ..6. LËp luËn : . gi÷ lêi høa. .7 lµ g×? ? H·y chØ ra tr×nh tù lËp luËn cña v¨n b¶n “ Chèng thÊt häc”Theo thø tù nµo? .. + Thãi quen tèt : DËy sím lu«n ®óng hÑn. . . x· héi . .nµo? . ? ChØ ra luËn cø? *..Chèng n¹n thÊt häc ®Ó lµm g× . ®äc s¸ch. + Thãi quen xÊu: Hót thuèc l¸.. .LuËn cø : Cã thãi quen tèt. cha biÕt ch÷ cña phô n÷. mÊt trËt tù .Tríc ®©y vµ h«m nay. ? Muèn cã søc thuyÕt phôc luËn cø ph¶i ®¹t yªu cÇu g×? ? Bµi v¨n nµy gåm mÊy ®o¹n? ? Nh÷ng ®o¹n nµo lªn lÝ do v× sao ph¶i chèng n¹n thÊt häc? ? Néi dung cña ®o¹n 4 lµ g×? (?) Néi dung cña ®o¹n 5.Chèng n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo? . ? C¸ch lËp luËn nh vËy cã u ®iÓm g×? ? Trong mçi bµi v¨n NghÞ luËn cÇn cã nh÷ng yÕu tè nµo? GV: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí. cã thãi quen xÊu.Bµi tËp : CÇn t¹o ra thãi quen tèt trong ®êi sèng. 23 . + Chèng n¹n thÊt häc ®Ó lµm g× .¦u ®iÓm : ChÆt chÏ.3. . + Chèng n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo ..C«ng viÖc cña ngêi ®· biÕt ch÷. ? LuËn ®iÓm cña bµi v¨n.Tr×nh tù: + LÝ do ph¶i chèng n¹n thÊt häc.. râ ý.§o¹n 1. cã søc thuyÕt phôc. vøt r¸c bõa b·i. Ghi nhí : (SGK) II.LËp luËn: ph©n tÝch t¸c h¹i cña thãi quen xÊu-> Nh¾c nhë mäi -TÊt c¶ ®Õu t¹o cho ngêi t¹o ra thãi quen bµi v¨n ng¾n gän.§äc ghi nhí. 3.

. E...... TiÕt 80 ...Xem bµi: “§Ò v¨n nghÞ luËn vµ viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn” ......... VÒ kiÕn thøc: Gióp HS .. Tæ chøc: SÜ sè:.....TËp lµm v¨n./... …………… Ngµy d¹y: ...? C¸ch lËp luËn ? ? Søc thuyÕt phôc cña bµi v¨n lµ nhê vµo ®©u? 4..... 3.. th¶o luËn nhãm......... C.......cñng cè: ........RÌn cho Hs kü n¨ng lµm v¨n nghÞ luËn.Nªu vÊn ®Ò...Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc..V¨n nghÞ luËn cã ®Æc ®iÓm g×? 5. VÒ kÜ n¨ng: . §Ò v¨n nghÞ luËn vµ viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn A.....Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. thuyÕt tr×nh....GV: B¶ng phô. . KiÓm tra: 24 ...... .... Môc tiªu cÇn ®¹t: 1........ 2...... Ph¬ng ph¸p: . KiÕn thøc träng t©m: .....NhËn biÕt c¸c ®Ò v¨n nghÞ luËn .......... Ngµy so¹n:............ D..HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. ThiÕt bÞ d¹y häc: ............ LuyÖn tËp .Híng dÉn Hs c¸ch t×m hiÓu vÒ c¸ch lËp cho bµi v¨n nghÞ luËn 2. ...PhÇn I. VÒ t tëng: ......Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.häc: 1.. B. Híng dÉn vÒ nhµ: .... Ho¹t ®éng d¹y ..

do vËy ®Ò ra nh trªn hoµn toµn cã thÓ lµm ®Ò bµi cho bµi v¨n viÕt. Bµi míi: Giíi thiÖu: Mçi bµi v¨n gnhÞ luËn ®Òu cã luËn ®iÓm.VD: Lèi sèng trªn lµ ®Ò v¨n gi¶n dÞ. luËn cø vµ lËp luËn.§Ò v¨n nghÞ luËn cã thÓ xem lµ ®Ò cung cÊp ®Ò bµi cho bµi..thuèc ®¾ng d· tËt lµ 1 t tëng. . 3. 25 .§A: . TiÕng ViÖt nghÞ luËn ? giµu vµ ®Ñp.-LËp luËn lµ g×? . Néi dung vµ tÝnh -Gäi häc sinh ®äc -§äc chÊt cña ®Ò v¨n nghÞ luËn: a. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t I..Thùc GV: ChØ cã chøng chÊt lµ nh÷ng nhËn minh. Néi dung: ? C¸c ®Ò v¨n trªn .C¨n cø vµo mçi ®Ò .§Ò v¨n nghÞ luËn nªu ®Òu nªu ra 1 sè kh¸i ra mét kh¸i niÖm. 1 vÊn ®Ò lÝ vÊn ®Ò lý luËn. nh÷ng quan th× míi gi¶i quyÕt ®iÓm ...Kh«ng cã lÖnh. H«m nay. luËn ®iÓm ®îc c¸c ®Ò trªn..LËp luËn lµ c¸ch nªu luËn cø ®Ó dÉn ®Õn luËn ®iÓm. LËp luËn ph¶i chÆt chÏ. ®Çu ®Ò ®îc bµi v¨n nªn cã thÓ kh«ng? dïng ®Ò ra lµm ®Ò ? NÕu dïng lµm ®Ò bµi. h·y biÕt gi÷ thêi gian lµ lêi kªu gäi mang mét t tëng. th«ng thêng ®Ò bµi s¾p viÕt cã ®îc bµi cña mét bµi v¨n kh«ng? thÓ hiÖn chñ ®Ò cña bµi v¨n. mét ? C¨n cø vµo ®©u niÖm. hîp lÝ th× bµi v¨n míi cã søc thuyÕt phôc.T×m hiÓu ®Ò v¨n nghÞ luËn: 1. ph©n tÝch ®Þnh . ®Ó nhËn ra c¸c ®Ò luËn . . VËy viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ntn vµ t×m hiÓu ®Ò ra sao. .

X¸c lËp luËn ®iÓm: + LuËn ®iÓm LuËn ®iÓm chÝnh: Tù phô lµ th¸i ®é xÊu cña con ngêi. TÝnh chÊt: .? §iÓm chung nhÊt cña c¸c ®Ò trªn lµ g×? GV:§Ò kh«ng cã lÖnh nhng ®èi víi c¸c ®Ò nªu lªn 1 t tëng. NÕu ®ång t×nh th× tr×nh bµy ý kiÕn .cã tÝnh ®Þnh híng cho bµi viÕt.Nh lêi khuyªn . -Tù phô -Phñ ®Þnh . chuÈn bÞ cho häc sinh 1 th¸i ®é. gi¶i thÝch .. 1 quan ®iÓm th× ngêi häc sinh cã thÓ cã hai th¸i ®é.Nh lêi khuyªn. LËp dµn ý cho v¨n nghÞ luËn: §Ò : “Chí nªn tù phô" 1..Ghi nhí ý 1. T×m hiÓu ®Ò v¨n nghÞ luËn: .T×m hiÓu ®Ò v¨n “ Chí nªn tù phô” + §èi tîng.Ghi nhí 2 .LuËn ®iÓm chÝnh + Tù phô lµ mét thãi xÊu + Khiªm tèn t¹o nªn c¸i ®Ñp cho nh©n c¸ch th× tù phô l¹i b«i xÊu nh©n c¸ch -LuËn ®iÓm phô + Tù phô khiÕn cho b¶n th©n c¸ nh©n II. nÕu ph¶n ®èi h·y phª ph¸n nã lµ sai tr¸i. giäng ®iÖu . b. tranh luËn. 2. ? TÝnh chÊt cña ®Ò v¨n cã ý nghÜa g× ®èi víi viÖc lµm v¨n? ? Néi dung vµ tÝnh chÊt cña ®Ò v¨n nghÞ luËn? ?§Ò nªu lªn vÊn ®Ò g×? ? §èi tîng vµ ph¹m vi nghÞ luËn ë ®©y lµ g×? ? Khuynh híng t tëng cña ®Ò lµ kh¼ng ®Þnh hay phñ ®Þnh? ? §Ò bµi ®ßi hái ngêi viÕt ph¶i cã th¸i ®é nh thÕ nµo? ? Yªu cÇu cña viÖc t×m hiÓu ®Ò lµ chóng ta cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®iÒu 26 . hoÆc ®ång t×nh hoÆc lµ ph¶n ®èi. kh¼ng ®Þnh sù khiªm tèn. §øc khiªm tèn t¹o nªn c¸i ®Ñp nh©n c¸ch cho con ng- . ph¹m vi : Ph©n tÝch khuyªn nhñ kh«ng nªn tù phô + Khuynh híng phñ ®Þnh + Th¸i ®é ngêi viÕt: Phª ph¸n thãi tù phô .

LÊy tõ thùc tÕ cuéc sèng .Tù phô cã h¹i ntn? .Tù phô lu«n kÌm theo th¸i ®é khinh bØ. .§äc ghi nhí. +Tù ®¸nh gi¸ qua cao tµi n¨ng. tù ti 3. .Th¶o luËn nhãm. . C« lËp m×nh víi ngêi kh¸c . X©y dùng lËp luËn: Tõ ®Þnh nghÜa “Tù phô lµ g×” -> næi bËt mét sè nÐt tÝnh c¸ch c¬ b¶n c¶u kÎ tù phô 27 ? §Ó kiÕn bµi” phô” luËn nµo? bµy tá c¸c ý nªu trong ®Ò Chí nªn tù cã thÓ lËp . coi thêng mäi ngêi.DÉn chøng qua s¸ch b¸o.Kh¼ng ®Þnh : Tù phô lµ mét thãi xÊu cÇn ph¶i tr¸nh. T×m luËn cø: + LuËn cø : Tr¶ lêi: . thµnh tÝch cña m×nh . G©y nçi buån cho m×nh. theo trËt tù .Cã lóc m×nh ®· tù phô .Liªn hÖ víi cuéc sèng. . êi bao nhiªu th× tù phô l¹i b«i xÊu nh©n c¸ch bÊy nhiªu.Tù phô khiÕn cho c¸ nh©n kh«ng biÕt m×nh lµ ai .g×? ? H·y lËp luËn cho luËn ®iÓm” Chí nªn tù phô” ? H·y cô thÓ ho¸ luËn ®iÓm chÝnh b»ng c¸c luËn ®iÓm phô? kh«ng biÕt m×nh lµ ai +Tù phô lu«n kÌm theo th¸i ®é khing bØ mäi ngêi chª tr¸ch. xa l¸nh.Ghi nhí ý3. thiÕu t«n träng nh÷ng ngêi kh¸c. . . +LuËn ®iÓm phô: . ? Tù phô cã h¹i nh thÕ nµo ? ? H·y t×m c¸c dÉn chøng? 2.V× sao khuyªn chí nªn tù phô? V×: Kiªu c¨ng.Gi¶i thÝch thÕ nµo lµ tù phô .Tù phô lu«n khiÕn cho b¶n th©n bÞ chª tr¸ch bÞ mäi ngêi xa l¸nh. ng¹o m¹n bÞ ngêi kh¸c khinh ghÐ . .Cho c¸ nh©n ngêi tù phô .Tù phô lµ g×? Lµ tù ®¸nh gi¸ cao tµi n¨ng c¶u m×nh -> Coi thêng ngêi kh¸c -> Khuyªn chí nªn tù . kÓ c¶ ngêi trªn m×nh. Cho mäi ngêi.

X¸c ®Þnh luËn ®iÓm chÝnh .T×m luËn cø .T×m luËn ®iÓm.Cô thÓ ho¸ luËn ®iÓm chÝnh.Khuynh híng t tëng? . LËp ý LuËn ®iÓm chÝnh: S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi.§Ò nµy ®ßi hái ngêi viÕt ph¶i lµm g×? .( Th¶o luËn nhãm) . muèn lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ta ph¶i: . ph©n tÝch thuyÕt phôc ngêi ®äc ®ång t×nh víi m×nh.LuyÖn tËp: T×m hiÓu ®Ò vµ lËp ý cho ®Ò “ S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi” T×m hiÓu ®Ò VÊn ®Ò: S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi §èi tîng. 4.? Muèn lËp ý cho bµi v¨n NL ta cÇn ph¶i lµm g×? -> t¸c h¹i => Tãm l¹i.§èi tîng ph¹m vi Nl? .Nªu c¸ch lËp ý . Ghi nhí: (SGK . .ph¹m vi: réng víi tÊt c¶ mäi ngêi. luËn ®iÓm phô .23) III.Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp.X©y dùng ph¬ng ph¸p lËp luËn *. LuËn cø: S¸ch lµgì ? B¹n lµ g×? T¹i sao sách cã thÓ lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi? Nh÷ng lîi Ých cña viÖc ®äc s¸ch? + LËp luËn §äc bµi v¨n tham kh¶o GV:Gäi häc sinh ®äc toµn bé ghi nhí. Cñng cè: 28 . Khuynh híng: Kh¼ng ®Þnh Ngêi viÕt ph¶i gi¶i thÝch.

§ã chÝnh lµ do tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta. N¾m ®îc nghÖ thuËt nghÞ luËn chÆt chÏ cã tÝnh mÉu mùc cña bµi v¨n. Híng dÉn vÒ nhµ: . V¨n b¶n nµy ®îc xem nh mét kiÓu mÉu vÒ v¨n b¶n chøng minh. C.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. D. Ho¹t ®éng d¹y ... . gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.HiÓu ®îc tinh thÇn yªu níc lµ mét truyÒn thèng quÝ b¸u cña d©n téc ta.Xem bµi: “Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” . Ph¬ng ph¸p: .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.GV: B¶ng phô. . VÒ t tëng: .nh©n d©n ta” lµ mét phÇn nhá trong b¶n b¸o c¸o chÝnh trÞ Êy.. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Sau chiÕn th¾ng biªn giíi vµ trung du. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS .vÊn ®¸p. 2. ..Nªu vÊn ®Ò. ®¹i héi ®¶ng lÇn thø 2 ®· diÔn ra t¹i chiÕn khu viÖt b¾c vµo th¸ng 2 .1951. §Æc ®iÓm cña c¸c c©u tôc ng÷ nµy? 2. Bµi míi: Giíi thiÖu: Tr¶i qua mÊy ngh×n n¨m lÞch sö.Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i. ThiÕt bÞ d¹y häc: .Båi dìng n¨ng lùc t duy l«gic khoa häc 3. KiÓm tra ba× cò . tiªu biÓu cho phong c¸ch chÝnh luËn cña HCM ng¾n 29 . d©n téc VN ta lu«n giµnh ®îc th¾ng lîi vÎ vang. KiÕn thøc träng t©m: .PhÇn II. TiÕt 81: Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta (Hå ChÝ Minh) A. .Nhí ®îc c©u chñ ®Ò cña bµi vµ nh÷ng c©u cã h×nh ¶nh so s¸nh trong bµi. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· tr×nh bµy tríc ®¹i héi ®¶ng b¸o c¸o chÝnh trÞ v¨n b¶n “ tinh ./.Đäc thuéc lßng 9 c©u tôc ng÷ vÒ con ngêi vµ x· héi.häc: 1.Muèn lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ta ph¶i lµm g×? 5.RÌn kü n¨ng ph©n tÝch v¨n b¶n nghÞ luËn B. VÒ kÜ n¨ng: . E.

b. nhµ th¬ lín vµ lµ vÞ l·nh tô vÜ ®¹i cña d©n téc ViÖt Nam. luËn vÊn ®Ò g×? ? T×m c©u chèt th©u tãm néi dung vÊn ®Ò nghÞ luËn trong bµi ? GV: Lßng yªu níc cña nh©n d©n ta cã rÊt nhiÒu biÓu hiÖn ®a d¹ng c¶ trong sù nghiÖp x©y dùng vµ trong c«ng cuéc chiÕn ®Êu chèng kÎ thï x©m lîc nhng bµi viÕt nµy trong lóc 30 .2 c©u ®Çu. §äc v¨n b¶n: M¹ch l¹c. lý lÏ hïng hån. Tõ khã: .SGK 2.Lßng yªu níc cña ? R¬ng lµ g×? nh©n d©n ta. dïng ? §Æng lµ g×? . V¨n b¶n: ? XuÊt xø cña v¨n .TrÝch trong v¨n b¶n b¶n? chÝnh trÞ t¹i ®¹i héi §¶ng lÇn thø II th¸ng 2-1951. gi¶ Hå ChÝ Minh? . dÉn chøng võa cô thÓ.Hßm gç ®ùng ®å . T¸c gi¶: nÐt chÝnh vÒ t¸c . ? V¨n b¶n nµy nghÞ .Lµ nhµ v¨n.gän Xóc tÝch c¸ch lËp luËn chÆt chÏ. T×m hiÓu chó thÝch: ? Nh¾c l¹i nh÷ng a. .Sinh n¨m 1890-1969. døt kho¸t GV ®äc mÉu GV : gäi 3 häc sinh ®äc 3 ®o¹n tiÕp theo . râ rµng.§Ó c. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV: Nªu yªu cÇu I. kh¸i qu¸t.TiÕp xóc v¨n b¶n: ®äc cña t¸c phÈm: 1.

. s«i næi.Më bµi : Tõ ®Çu: lò cuíp níc-> nªu lªn vÊn ®Ò nghÞ luËn: Tinh thÇn yªu níc lµ mét truyÒn thèng quý b¸u cña nh©n d©n ta.Ph¬ng thøc: NghÞ luËn II.Th©n bµi: Nång nµn yªu níc -> Chøng minh tinh thÇn yªu níc trong lÞch sö vµ trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i .Tr¹ng th¸i t×nh liÖt.Ph©n tÝch v¨n b¶n: 1.Bè côc: 3 phÇn . NhËn ®Þnh chung vÒ lßng yªu níc: .Ph¬ng thøc: .KÕt bµi: Cßn l¹i -> NhiÖm vô ph¸t huy tinh thÇn yªu níc táng c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p. ch©n c¶m s«i næi m·nh thµnh-> So s¸nh lßng Gv: Gäi häc sinh liÖt cña t©m hån yªu níc b»ng h×nh ¶nh “ ®äc ®o¹n v¨n më Lµn sãng” bµi. .Nång nµn yªu níc -> ? VB ®îc viÕt theo T×nh yªu níc ë ®é m·nh PT nµo? . . ? T×m hiÓu bè cña bµi v¨n vµ lËp dµn ý cho bµi v¨n? 3. ? Em hiÓu nång nµn . .D©n téc ta lu«n níc” cã giÆc ngo¹i x©m ? Lßng yªu níc nång nªn lu«n cÇn ®Õn nµn cña nh©n d©n lßng yªu nø¬c nç 31 . Bè côc.KÕt bµi: Cßn l¹i -> NhiÖm vô ph¸t huy tinh thÇn yªu níc táng c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p.§äc ®o¹n më bµi. .Më bµi : Tõ ®Çu: lò cuíp níc-> nªu lªn vÊn ®Ò nghÞ luËn: Tinh thÇn yªu níc lµ mét truyÒn thèng quý b¸u cña nh©n d©n ta.kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p ®ang diÔn ra ¸c liÖt v× vËy chñ tÞch HCM chØ nhÊn m¹nh vµ biÓu d¬ng nh÷ng biÓu hiÖn cña tinh thÇn yªu níc trong c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng ngo¹i x©m cu¶ d©n téc. .§Êu tranh chèng nghÜa lµ g×? giÆc ngo¹i x©m ? VËy t×nh c¶m nh thÕ nµo ®îc gäi lµ “ Nång nµn yªu .Th©n bµi: Nång nµn yªu níc -> Chøng minh tinh thÇn yªu níc trong lÞch sö vµ trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i .

Bµ TriÖu. h×nh liªn kÕt: Tõ. sãng ..§¹i tõ nã.Nã kÕt thµnh lµn .. GV: Gäi häc sinh ®äc phÇn th©n bµi.Tiªu biÓu liÖt kª theo tr×nh tù thêi . 2.NghÖ thuËt: LiÖt kª..Dïng dÉn chøng + TÊt c¶ mäi ngêi..ta ®îc t¸c gi¶ nhÊn m¹nh trªn lÜnh vùc nµo? ? T¹i sao ë lÜnh vùc ®ã. . ..Trong lÞch sö khø: Bµ Trng . m« b¹c . ®éng tõ m¹nh . . . íc . lßng yªu níc cña nh©n d©n ta l¹i ®îc béc lé m¹nh mÏ. chèng giÆc ngo¹i TrÇn Hng §¹o. ? PhÇn th©n bµi chñ tÞch HCM ®· chøng minh ®iÒu g×? Trong thêi k× nµo? ? Trong qu¸ khø HCM ®· ®a ra nh÷ng dÉn chøng nµo vÒ lßng yªu níc? ? Em cã nhËn xÐt 32 lùc thi ®ua yªu níc. ®Õn.§éng tõ: kÕt thµnh. -> Gîi t¶ søc m¹nh cña lßng yªu níc.. . to lín nhÊt? ? HCM ®· so s¸nh lßng yªu níc cña nh©n d©n ta b»ng h×nh ¶nh nµo? ? NghÖ thuËt nµo ®· ®îc t¸c gi¶ nhÊn m¹nh khi t¹o h×nh ¶nh nµy? ? T¸c dông cña h×nh ¶nh vµ nghÖ thuËt nµy lµ g×? GV gi¶ng: C¸ch nªu vÊn ®Ò cña t¸c gi¶ thËt ng¾n gän.Tõ nh÷ng nam n÷ c«ng nh©n. nhÊn ch×m.LÆp l¹i ®¹i tõ “ nã”.Lßng yªu níc trong qu¸ . kh¼ng ®Þnh .Tõ nh÷ng chiÕn sÜ. lít qua.. Nh÷ng biÓu hiÖn cña lßng yªu níc: .. ®Ó chøng minh 1 + Tõ tiÒn tuyÕn ®Õn c¸ch thuyÕt phôc hËu ph¬ng cho lßng yªu níc + Mäi nghÒ nghiÖp tÇng trong lÞch sö d©n líp-> ®Òu cã lßng yªu ntéc. . -Trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i ... x©m . hÊp dÉn theo lèi trùc tiÕp.sinh ®éng..Tõ cô giµ tãc . kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i : . so s¸nh cô thÓ vµ më réng 1 c¸ch nªu vÊn ®Ò mÉu mùc.Lßng yªu níc trong cuéc gian..

27) . -> C¶ 2 ®Òu ®¸ng quý -> 2 tr¹ng th¸i cña tinh thÇn yªu níc. dÉn chøng phong phó.LuyÖn tËp: . lÝ lÏ ®îc diÔn ®¹t díi d¹ng h×nh ¶nh so s¸nh nªn sinh ®éng vµ dÔ hiÓu . NhiÖm vô cña chóng ta: . .Bè côc chÆt chÏ. Ghi nhí: (SGK .g× vÒ c¸ch ®a dÉn chøng trong ®o¹n v¨n nµy? ? §Ó chøng minh cho lßng yªu níc cña ®ång bµo ta trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i t¸c gi¶ ®· ®a ra nh÷ng biÓu hiÖn nµo cña lßng yªu níc? .Giäng v¨n tha 33 . III. ? DÉn chøng ë ®©y ®îc s¾p xÕp theo m« h×nh nµo? ? CÊu tróc . 3. IV. .Cïng liªn kÕt lµm s¸ng tá chñ ®Ò. lËp luËn m¹ch l¹c.C¶m phôc ngìng mé lßng yªu níc cña ®ång bµo ta trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p.Tæng kÕt: *.Tinh thÇn yªu níc nh c¸c cña quý. + Cã thÓ nh×n thÊy + Cã thÓ kh«ng nh×n thÊy. dÉn chøng Êy cã quan hÖ cíi nhau nh thÕ nµo? ? §o¹n v¨n nµy ®îc viÕt b»ng c¶m xuc nµo cña t¸c gi¶? GV: y/c HS chó ý vµo ®o¹n cuèi cña VB ? Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta ®îc HCT so s¸nh nh thÕ nµo? ? Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ lßng yªu níc” trng bµy” vµ lßng yªu níc “ GiÊu kÝn” trong ®o¹n v¨n nµy? ? Tãm t¾t l¹i phÇn kÕt bµi nªu lªn nhiÖm vô cña ai? ->NhiÖm vô cña §¶ng -> Ph¸t huy tinh thÇn yªu níc trong mäi c«ng viÖc kh¸ng chiÕn.LÝ lÏ thèng nhÊt víi dÉn chøng.

34 . VÒ kiÕn thøc: . KiÕn thøc träng t©m: . th¶o luËn nhãm.Nªu vÊn ®Ò. Híng dÉn vÒ nhµ: -häc sinh n¾m gi¸ trÞ nghÖ thuËt vµ néi dung cña bµi -Lµm bµi tËp trang 27 Tiªt 82: C©u ®Æc biÖt A.PhÇn II. C.RÌn kÜ n¨ng biÕt sö dông c©u ®Æc biÖt khi nãi vµ viÕt B. ? Theo em nghÖ thuËt nghÞ luËn ë ®©y cã g× ®Æc s¾c? GV gäi häc sinh ®äc ghi nhí GV: Híng dÉn HS lµm BT phÇn LT 3. VÒ t tëng: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.GV: B¶ng phô. . ThiÕt bÞ d¹y häc: .§äc ghi nhí. VÒ kÜ n¨ng: . D. Ph¬ng ph¸p: .thiÕt giµu c¶m xóc.HiÓu ®îc t¸c dông c©u ®Æc biÖt 2. Cñng cè: ? Theo em v¨n b¶n nµy cã søc thuyÕt phôc kh«ng. thuyÕt tr×nh.? V× sao 4.N¾m ®îc kinh nghiÖm c©u ®Æc biÖt . 3.

Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc ssèng c¸c em ®îc gÆp nhiÒu lo¹i c©u tiÕng ViÖt kh¸c nhau.Gièng nhau lµ (?) So s¸nh h×nh thøc cã cÊu t¹o kh«ng cÊu t¹o cña c©u §B vµ ®ñ c¶ 2 Tp CN c©u RG. VD: .Vµ h«m nay thÇy gi¸o cïng c¸c em ®i t×m hiÓu mét lo¹i c©u míi ®ã lµ c©u ®Æc biÖt. VD: T«i ®i häc .Ng÷ liÖu: (SGK-t28) 2. (?) C©u RG vµ c©u §B kh¸c nhau ë ®iÓm nµo? GV: Dïng b¶ng phô cã néi dung trong SGK - . Ng÷ liËu: (SGK .¤I.t27) VB nµo? 2. 1. E.Cho vÝ dô? 2. (?) C©u BT lµ c©u ntn? Cho VD.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Ho¹t ®éng d¹y .§¸p ¸n c .. 35 . . Ph©n tÝch: . ThÕ nµo lµ c©u ®Æc HS ®äc ng÷ liÖu biÖt?: (?) NL trªn n»m trong .Lµ c©u bÞ rót gän CN hoÆc VN.Cæng trêng.C©u RG c¨n cø vµo t×nh huèng cô thÓ cã thÓ kh«i phôc l¹i TP bÞ rót gän. Ghi nhí 1: (SGK .häc: 1.ThÕ nµo lµ rót gän ? . T¸c dông cña c©u ®Æc biÖt: 1.Cã ®ñ CN vµ VN.Dïng ®Ó béc lé c¶m xóc.. vµ VN GV: Cho HS ph©n biÖt c©u b×nh thêng.t28) nhí 1 . KiÓm tra: . (?) C©u RG lµ c©u ntn? Cho VD. Ph©n tÝch: GV: Y/c HS th¶o luËn . H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV: treo b¶ng phô gäi I. em Thuû! -> C©u c©u hái trong SGK kh«ng thÓ cã CN vµ VN (?) C©u nµy ®îc gäi lµ -> C©u ®Æc biÖt c©u §B. VËy em hiÓu thÕ nµo lµ c©u §B? GV: Gäi HS ®äc ghi . cßn c©u §B kh«ng thÓ kh«i phôc II.§äc ghi nhí *..Ngµy mai. c©u §B vµ c©u RG.Bao giê anh ®i HN? .

nµy.28. th«ng b¸o vÒ sù tån t¹i cña SV..Kh«ng cã c©u §B . Bµi tËp 1: a) .Cã! .LuyÖn tËp 1. n¬i chèn VD: . + NghÜa lµ ph¶i . HT? VD: ... tªn riªng.HS ®äc ghi nhí.Mét ®ªm mïa xu©n. íi.Ma..Dïng ®Ó liÖt kª. miªu t¶.. (?) C©u nµo cã TD X§ thêi gian.) (?) C©u nµo cã TD dïng ®Ó liÖt kª..§Ñp qu¸! . kÓ chuyÖn (?) C©u ®Æc biÖt ®îc dïng ®Ó lµm g×? 36 . qu¸.) + T×nh th¸i tõ (¹. n¬i chèn? GV: D¹ng c©u nµy thêng gÆp trong v¨n .Dïng ®Ó gäi ®¸p. (?) C©u nµo cã TD dïng ®Ó gäi ®¸p? GV: Ngêi nãi híng ®Õn ngêi nghe kªu gäi sù chó ý cña ngêi nghe: + Tõ h« gäi (®¹i tõ nh©n xng.§oµn ngêi nhèn nh¸o . Ghi nhí 2: (SGK-t29) III.. RÐt .ChÞ An ¬i! . Mïa thu n¨m 1975. l¾m. Giã. µ. VD: .Hµ Néi.S¬n! em S¬n! S¬n ¬i! .. Y/c HS ®¸nh dÊu (X) vµo « trèng thÝch hîp. (?) C©u nµo cã TD béc lé c¶mxóc? GV: Ngêi nãi trùc tiÕp béc lé c¶m xóc cña m×nh ®èi víi hiÖn thùc.C©u rót gän: + Cã khi ®îc trng bµy . HT. *. trong hßm. VD: . hìi.Dïng ®Ó X§ thêi gian. ®èi víi 1 ý nghÜ võa s¶y ra hay ph¶n øng víi c©u nãi cña ngêi kh¸c: + thêng chøa c¸c th¸n tõ + Tõ ®¸nh gi¸ mang tÝnh BC.. tªn chøc vô . .Trêi ¬i! . ¬i.. nhØ. th«ng b¸o vÒ sù tån t¹i cña SV.

.Bèn gi©y. Cñng cè: ..BT 1: Gäi 2 HS lªn . Bµi tËp 2: . th«ng b¸o.C©u §B: Mét håi cßi .ThÕ nµo lµ c©u ®Æc biÖt? 4. híng dÉn gi©y.. (c©u c) + Gäi ®¸p (c©u d) .C©u RG: + H·y kÓ chuyÖn cuéc ®êi b¹n cho t«i nghe ®i! + B×nh thêng l¾m.GV: Gäi HS ®äc ghi kh¸ng chiÕn.Th¶o luËn nhãm + Lµm cho c©u gän h¬n. tr¸nh lÆp tõ ng÷ ®· xuÊt hiÖn ë trong c©u ®øng tríc (c©u thø 2 trong d) 3.BT 2: th¶o luËn theo .. 2.C©u §B cã TD: + X§ thêi gian (3 c©u ®Çu trong b) + Béc lé c¶m xóc (c©u thø t trong b) + LiÖt kª. nhí b) .L©u qu¸! .Kh«ng cã c©u rót b¶ng .C©u ®Æc biÖt: Ba GV: Tæ chøc. DÆn dß: 37 .Kh«ng cã c©u RG d) . ch¼ng cã g× ®¸ng kÓ ®©u..N¨m HS lµm BT gi©y. tr¸nh lÆp nh÷ng tõ ng÷ ®· xuÊt hiÖn trong c©u ®øng tríc (c¸c c©u trong a) + Lµm cho c©u gän h¬n.Lªn b¶ng lµm gän BT c) ..C©u §B: L¸ ¬i! .c©u mÖnh lÖnh thêng rót gän CN (c©u thø nhÊt trong d) + Lµm cho c©u gän h¬n...C©u rót gän cã TD: 2 nhãm .

RÌn kÜ n¨ng lËp bè côc B. ThiÕt bÞ d¹y häc: . VÒ kÜ n¨ng: .Båi dìng kh¶ n¨ng lËp luËn trong nãi vµ viÕt 3. bµn luËn. Ng÷ liÖu:(SGK-t30) GV: Yªu cÇu häc sinh . 2. D.Hs ®äc v¨n b¶n V¨n b¶n: “Tinh thÇn ®äc l¹i v¨n b¶n: “Tinh yªu níc cña nh©n thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” 38 . + Tranh luËn. + Suy nghÜ.n vµ lËp luËn ra sao? H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t I. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i. thuyÕt tr×nh. KiÓm tra: . VÒ t tëng: . . . ca ngîi.So¹n bµi tiÕp theo. lËt ngîc vÊn ®Ò. Ho¹t ®éng d¹y .Nªu vÊn ®Ò. KiÕn thøc träng t©m: C. Bµi míi: Giíi thiÖu: Mçi v¨n b¶n thêng cã bè côc 3 phÇn. E.. VB nghÞ luËn cã bè côc n.§Ò v¨n nghÞ luËn thêng cã c¸c tÝnh chÊt nµo? .Häc thuéc ghi nhí .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Tiªt 83: Bè côc vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn trong bµi v¨n nghÞ luËn A.§A: + Gi¶i thÝch.häc: 1. th¶o luËn nhãm. Mèi quan hÖ gi÷a bè côc vµ lËp luËn: 1. Ph¬ng ph¸p: . ph¶n b¸c. + Khuyªn nhñ.GV: B¶ng phô.t. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: + BiÕt c¸ch lËp bè côc vµ lËp luËn trong bµi v¨n NL + N¾m ®îc mèi quan hÖ gi÷a bè côc vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn cña bµi v¨n NL 2. ph©n tÝch.

LuËn ®iÓm xuÊt ph¸t ®ãng vai trß lÝ lÏ.PhÇn më bµi cã 1 ®o¹n v¨n . . th©n bµi. lÝ le xoay quanh.PhÇn kÕt bµi cã 1 ®o¹n v¨n . .Lµ ý kiÕn thÓ 2. ? PhÇn më bµi cã luËn ®iÓm chÝnh xuÊt ph¸t lµ g×? ? §o¹n 1.Thèng nhÊt c¸c ®o¹n v¨n thµnh 1 khèi * Bè côc: .Më bµi: + LuËn ®iÓm chÝnh 39 .PhÇn th©n bµi cã 2 ®o¹n v¨n. kÕt bµi. bæn phËn g×? cña ai? ? Bè côc bµi v¨n nghÞ luËn gåm mÊy phÇn? NhiÖm vô cña mçi . Ph©n tÝch: ? Nh¾c l¹i luËn ®iÓm lµ hiÖn t tëng. LuËn ®iÓm kÕt luËn lµ c¸i ®Ých híng tíi. ý chÝnh ®îc nªu ra ®Ó bµn luËn. ? V¨n b¶n “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” cã mÊy phÇn? Mçi phÇn cã mÊy ®o¹n v¨n? .d©n ta” .Hs ®äc. quan g×? ®iÓm cña bµi v¨n.2 cu¶ phÇn th©n bµi cã luËn ®iÓm phô nµo? ? PhÇn kÕt luËn rót ra .HS: Tr¶ lêi nh ghi nhí ý 1. GV: LuËn ®iÓm chÝnh lµ ®iÓm quan träng.3 phÇn: Më bµi. ? Môc ®Ých cña luËn ®iÓm lµ g×? GV: Trong bµi v¨n NL chóng ta cÇn ph©n biÖt luËn ®iÓm xuÊt ph¸t vµ luËn ®iÓm kÕt luËn. Mçi 1 luËn ®iÓm ®Òu cã 1 sè ý phô.

chóng ta ph¶i ghi nhí.T tëng ë tªn bµi . ph©n – hîp.Hµng däc 1 :Suy luËn t¬ng ®ång theo dßng thêi gian. §ã lµ kÕt luËn. ? Hµng ngang 1 ®îc lËp quan hÖ g×? GV: Cã lßng nång nµn yªu níc-> trë thµnh truyÒn thèng -> NhÊn ch×m.Hµng ngang 1: xuÊt ph¸t : D©n ta cã quan hÖ nh©n . * Ph¬ng ph¸p lËp luËn : ..HS béc lé. .Hµng ngang 3 cña chóng ta ®èi víi lËp luËn theo viÖc ph¸t huy lßng yªu quan hÖ: Tæng – níc.. NÕu chØ K§ d©n ta cã lßng nång nµn yªu níc mµ kh«ng 40 .qu¶ . Yªu cÇu HS quan s¸t lªn b¶ng phô. *.t31) II.Hµng ngang 2: quan hÖ: nh©n. ? Hµng ngang 3 lËp luËn theo quan hÖ g×? GV: §a ra 1 nhËn ®Þnh chung råi dÉn chøng b»ng c¸c trêng hîp cô thÓ ®Ó cuèi cïng kÕt luËn lµ mäi ngêi ®Òu cã lßng yªu níc.Th©n bµi : + §o¹n 1: LuËn ®iÓm ...KÕt bµi: KÕt luËn vÒ bæn phËn.hîp. Bµ TriÖu . quan hÖ: nh©n.§äc ghi nhí. ? Hµng ngang 2: LËp luËn theo quan hÖ g×? GV: Lich sö cã nhiÒu cuéc kh¸ng chiÕn vÜ ®¹i nh Bµ Trng. Ghi nhí: (SGK .ph©n .Hµng ngang 1: quan hÖ nh©n .LuyÖn tËp: . GV: Treo b¶ng phô s¬ ®å trong SGK trang 30.Hµng ngang 2: phô: Lßng yªu níc trong LËp luËn theo qu¸ khø . .+ §o¹n 2: LuËn ®iÓm qu¶ phô: Lßng yªu níc trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i.. . ? Tõ hµng ngang 1 ®Õn 4 lËp luËn theo quan hÖ g×? GV: Tõ truyÒn thèng mµ suy ra bæn phËn cña chóng ta lµ ph¸t huy lßng yªu níc.mét lßng nång nµn yªu qña. . §ã lµ truyÒn thèng quý b¸u.qu¶ .Ghi nhí ý2.phÇn lµ g×? GV : Yªu cÇu hs ®äc thÇm s¬ ®å trong SGK trang 30. . . .Hµng ngang 3: quan hÖ Tæng .Hµng ngang 4: Suy luËn t¬ng ®ång . níc. tr¸ch nhiÖm .

Nhê chÞu khã häc tËp ®éng t¸c c¬ b¶n tèt/ nªn míi cã tiÒn ®å . ? KB ®îc lËp luËn theo quan hÖ nµo? ? H·y chØ ra ®©u lµ nh©n ®©u lµ qu¶ trong lËp luËn ë ®o¹n 41 .TB: kÓ chuyÖn danh ho¹ häc vÏ trøng -> c¸ch häc c¬ b¶n th«ng qua sù d¹y dç KH vµ sù kiªn tr× cña thÇy vµ trß.ChØ cã thÇy giái/ míi t¹o ®îc trß giái. so s¸nh ®Ó nªu lªn luËn ®iÓm: Ýt ai biÕt häc cho thµnh tµi.KB: LËp luËn theo mqh nh©n qu¶ .C©u ®Çu vµ ®Ó lµm g×. ®o¹n cuèi -> lµ c©u mang luËn ? Hµng däc 1? ®iÓm ? Trong bµi v¨n nghÞ luËn ta cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn nµo? GV: Gäi HS ®äc ghi nhí Gv: Híng dÉn HS lµm BT phÇn LT (Th¶o luËn nhãm) ? Bµi v¨n nªu lªn t tëng g×? ? T tëng nµy ®îc s¸ng tá ë c©u v¨n nµo? T×m c©u mang luËn ®iÓm. ? Bµi v¨n cã bè côc mÊy phÇn? ? MB t¸c gi¶ dïng lèi lËp luËn nµo? §Ó nªu lªn luËn ®iÓm nµo? ? TB kÓ l¹i chuyÖn g×? .Nhê nh÷ng «ng thÇy lín/ nªn míi d¹y häc trß ®îc nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n nhÊt . . .MB: Lèi lËp luËn ®èi chiÕu.®i tíi kÕt luËn ®ã th× viÕt ch¼ng cÇn nghÞ luËn .

KiÓm tra: . luËn ®iÓm.KB.GV: B¶ng phô. E. Cñng cè: ? §Ó x¸c lËp luËn ®iÓm trong tõng phÇn vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c phÇn.ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo .HiÓu râ ph¬ng ph¸p lËp luËn trong ®êi sèng .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Nªu ph¬ng ph¸p lËp luËn trong v¨n nghÞ luËn 2.Bµi v¨n nghÞ luËn gåm mÊy phÇn .Nªu vÊn ®Ò. Tiªt 84: LuyÖn tËp vÒ ph¬ng ph¸p lËp luËn trong v¨n b¶n nghÞ luËn A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh . VËy ta cÇn ®¹t ®îc vÒ lËp luËn nh thÕ nµo ta vµo tiÕt luyÖn tËp h«m nay. VÒ kÜ n¨ng: . Ph¬ng ph¸p: . luËn cø lËp luËn. .Ph©n biÖt kÕt luËn trong v¨n nghÞ luËn vµ kÕt luËn cã tÝnh kh¸i qu¸t cña luËn ®iÓm .Häc thuéc ghi nhí . D. ngêi ta cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn nµo? 4. thuyÕt tr×nh. C. KiÕn thøc träng t©m: . Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong ®êi sèng còng nh trong v¨n nghÞ luËn th× viÖc lËp luËn lµ v« cïng quan träng.NhËn diÖn lËp luËn trong ®êi sèng . VÒ t tëng: .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp 3.PhÇn II.TËp nªu luËn ®iÓm vµ lËp luËn cho 1 vÊn ®Ò TLV 2. DÆn dß: ./. th¶o luËn nhãm.RÌn kü n¨ng lËp luËn.X¸c ®Þnh râ luËn cø vµ kÕt luËn trong lËp luËn . B. Ho¹t ®éng d¹y . 3. ThiÕt bÞ d¹y häc: . 42 .häc: 1.

NL 2: Bæ sung luËn kÕt luËn: §îc .. ? C¶ 3 c©u trªn cã mÊy vÕ? ? Trong c¸c c©u trªn.. ph¶i sang nhµ b¹n ch¬i th«i.. e. 43 34) 2. ch¾c sÏ lµ cÇu thñ giái II.. d.. .Gäi häc sinh ®äc. bé phËn nµo lµ kÕt luËn thÓ hiÖn t tëng... b. Ph©n tÝch: *. .v× n¬i Êy ®· g¾n ®æi. e..bëi mäi ngêi kh«n tin m×nh n÷a c.VÞ trÝ cã thÓ thay thÕ cho nhau.KÕt luËn bªn + VÕ sau lµ kÕt luËn ph¶i dÊu phÈy. 33) 2.. NL 3: Nªu kÕt luËn cho luËn cø a.Thö ®¶o vÞ trÝ cña luËn cø vµ *.. vµ kÕt luËn nh thÕ nµo? ? VÞ trÝ cña luËn cø vµ kÕt luËn cã thÓ thay thÕ cho nhau kh«ng? GV: Yªu cÇu häc sinh bæ sung thªm luËn cø cho bµi tËp 2 GV: Ghi kÕt luËn lªn b¶ng GV: 1 kÕt luËn cã nhiÒu luËn cø kh¸c nhau miÔn lµ hîp lÝ GV: ghi luËn cø lªn b¶ng ? Nªu kÕt luËn cho c¸c luËn cø I.LËp luËn trong ®êi sèng: 1.....GV: Treo b¶ng phô NL môc1. Cñng cè: .Quan hÖ: nh©n qña qña . *.LËp luËn trong v¨n nghÞ luËn: 1.. c. .m×nh ph¶i gãp ý cho c¸c b¹n Êy vµo buæi SH líp míi ®îc. V× cßn Ýt tuæi nªn.Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 3. . .... V× k× nghØ hÌ cßn kÐo dµi nhiÒu ngµy nªn. m×nh ph¶i tËp trung häc th«i. bé phËn nµo lµ luËn cø. Ng÷ liÖu:(SGK-t32. Ph©n tÝch: *.. m×nh ph¶i g¬ng mÉu. + VÕ ®Çu lµ luËn cø . . NL 1: LuËn cø vµ kÕt luËn . bã víi em nhiÒu kû niÖm b. Ng÷ liÖu:(SGK-t33. d.. .LuËn cø bªn tr¸i .Mèi quan hÖ :Nh©n. ý ®Þnh cña ngêi nãi? ? Mèi quan hÖ gi÷a luËn cø.§äc vÝ dô Néi dung cÇn ®¹t . néi cø cho kÕt luËn: dung kh«ng thay a.. .C¶ 3 c©u cã: dÊu phÈy. MÖt qu¸. NL 1: So s¸nh luËn . .

Häc bµi vµ tiÕp bµi tËp cßn l¹i.Õch tëng m×nh ghª gím nh mét vÞ chóa tÓ . Tiªt 85: Sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt (§Æng Thai Mai) A.Bµi tËp 1: X¸c ®Þnh luËn ®iÓm. . KiÕn thøc träng t©m: .PhÇn II. LuËn ®iÓm ( kÕt luËn) sÏ ®îc rót ra tõ ®ã mét c¸ch th©m trÇm. s©u s¾c thó vÞ. lßng tù hµo tiÕng nãi d©n téc.So¹n bµi míi tiÕp theo. . . kh«ng gian b»ng nghÖ thuËt mét c©u chuyÖn kÓ víi nh÷ng chi tiÕt sù viÖc cô thÓ vµ chän läc ®Ó rót ra kÕt luËn ( luËn ®iÓm) mét c¸ch kÝn ®¸o.Kü n¨ng ph©n tÝch t¸c phÈm nghÞ luËn B. Ph¬ng ph¸p: 44 .C¸i loµi vËt nµy rÊt sî tiÕng kªu vang ®éng cña Õch .N¾m ®îc nh÷ng ®iÓm næi bËt trong nghÖ thuËt nghÞ luËn 2.HiÓu ®îc trªn nh÷ng nÐt chung sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt qua sù ph©n tÝch chøng minh cña t¸c gi¶. LËp luËn Theo tr×nh tù thêi gian. níc dÒnh lªn ®a Õch ra ngoµi . C. DÆn dß: .Quen thãi cò Õch nghªnh ngang ®i l¹i kh¾p n¬i. LuËn ®iÓm: C¸i gi¸ ph¶i tr¶ cho nh÷ng kÎ dèt n¸t. VÒ t tëng: .Båi dìng t duy l«gÝc. kiªu ng¹o 2. khoa häc. Bµi tËp 2: Häc sinh lµm bµi ë nhµ: C¸ch lµm bµi t¬ng tù nh bµi tËp 1 ®èi víi chuyÖn “ thÇy bãi xem voi” 4. 3.Õch bÞ tr©u giÉm bÑp 3. §©y lµ lËp luËn ®éc ®¸o cña truyÖn ngô ng«n : LËp luËn giao tiÕp b»ng c©u chuyÖn.Õch ngåi l©u ngµy trong giÕng. . VÒ kÜ n¨ng: . VÒ kiÕn thøc: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. luËn cø vµ lËp luËn cña chuyÖn ngô ng«n “ Õch ngåi ®¸y giÕng” 1. bªn c¹nh nh÷ng con vËt bÐ nhá. ch¼ng thÌm ®Ó ý ®Õn xung quanh.Trêi ma to. LuËn cø: .

Em hiÓu ý cña B¸c “ T×nh yªu níc còng nh c¸c thø cña quý tron hßm” nh thÕ nµo? 2.TrÝch ë phÇn ®Çu cña bµi ngiªn cøu dµi: “ TiÕng ViÖt. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. Ho¹t ®éng d¹y . . b.vÊn ®¸p.HS Tr¶ lêi theo sù hiÓu biÕt I. . E. T×m hiÓu chó ®äc: To . lµ nhµ v¨n . ngõng nghØ giäng ë phÇn më réng .§Ó chøng minh cho luËn ®iÓm ( vÊn ®Ò): Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta t¸c gi¶ ®· ®a ra nh÷ng luËn chøng nµo? T¸c dông cña c¸c luËn chøng ®ã . râ rµng.N¨m 1996 ®îc trao tÆng Gi¶i thëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n ho¸ vµ nghÖ thuËt.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. KiÓm tra: .” TiÕng ViÖt.TrÝch ë phÇn ®Çu cña v¨n b¶n: Sù giµu hån cña søc sèng bµi ngiªn cøu dµi: “ ®Ñp cña TiÕng d©n téc..Hs ®äc .TÕp xóc v¨n b¶n: 1. .häc: 1. cã nh÷ng phÈmchÊt g×? C¸c em cã thÓ t×m thÊy c©u tr¶ lêi ®Ých ®¸ng vµ s©u s¾c qua mét ®o¹n trÝch cña Gi¸o s §Æng Thai Mai Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña Néi dung cÇn ®¹t thÇy trß GV Nªu yªu cÇu . Bµi míi: Giíi thiÖu: TiÕng viÖt tiÕng mÑ ®Î cña chóng ta lµ mét ng«n ng÷ nh thÕ nµo. ThiÕt bÞ d¹y häc: . D. V¨n b¶n: ? Em biÕt g× vÒ mét biÓu hiªn hïng . T¸c gi¶: .Nªu vÊn ®Ò.1902-1984. mét biÓu ViÖt? 45 . nhµ nghiªn cøu v¨n häc næi tiÕng. .GV: B¶ng phô.Gäi häc sinh ®äc ? Tr×nh bµy vµi nÐt vÒ t¸c gi¶ §Æng Thai Mai? thÝch: a. §äc v¨n b¶n: 2.

Kh¼ng ®Þnh sù gi¶ giµu ®Ñp cña tiÕng tù hµo vµ tin tëng vµo t¬ng lai cña c. phÈm chÊt cña tiÕng viÖt: . 3. trong v¨n b¶n nµy lµ viÖt ®Ó mäi ngêi sèng d©n téc. Thanh huyÒn. Nh®o¹n trÝch ng vÉn rÊt chÆt chÏ trong lËp luËn vµ cã bè côc râ rµng. Bè côc: thanh ngang. GV: Gäi häc ®äc ®o¹n 1 ? T¸c gi¶ cho ta biÕt 46 . .Toµn bé c¸c tõ V¨n b¶n chØ lµ ®o¹n cña 1 ng«n ng÷.” .TiÕng viÖt lµ mét sinh thø tiÕng ®Ñp vµ hay.Ph¬ng thøc: NghÞ hiªn hïng hån cña søc ph¬ng thøc nµo ®Ó luËn t¹o v¨n b¶n nµy? ®Þnh ®îc nh vËy? luËn g×? cña t¸c ? V× sao em x¸c yÕu dïng lÝ lÏ vµ dÉn chøng.§äc . kh«ng cã ®Çy ®ñ tiÕng viÖt. ? Môc ®Ých nghÞ .V× v¨n b¶n chñ .Ph¬ng thøc: NghÞ luËn .? T¸c gi¶ ®· dïng . Tõ khã:(SGK-t/36) ? Gi¶i thÝch nghÜa: ©m b×nh vµ d¬ng b×nh? ? Tõ vùng? tiÕng viÖt. hîp lÝ.TiÕng viÖt ®Ñp: + NhÞp ®iÖu + Có ph¸p. trÝch nªn kh«ng cã ®Çy ®Þnh ®ñ c¸c phÇn thêng cã ? T×m hiÓu bè côc 1-NhËn cña bµi v¨n vµ nªu ý chung vÒ phÈm trong 1 bµi v¨n: chÝnh cña mçi chÊt giµu ®Ñp cña 1-NhËn ®Þnh chung vÒ tiÕng viÖt phÈm chÊt giµu ®Ñp cña ®o¹n? GV: V¨n b¶n chØ lµ 2-Lµm râ phÈm tiÕng viÖt nªn chÊt giµu ®Ñp cña 2-Lµm râ phÈm chÊt giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt.Ph©n tÝch v¨n b¶n: c¸c phÇn thêng cã 1. II. NhËn ®Þnh vÒ trong 1 bµi v¨n.

®iÒu g× vÒ phÈm - TiÕng viÖt cã chÊt ViÖt? cña TiÕng nh÷ng ®Æc s¾c ... - Hµi hoµ vÒ mÆt - TiÕng viÖt hay: + Cã kh¸i niÖm diÔn ®¹t t×nh c¶m, t tëng +Tho¶ m·n yªu cÇu ®êi sèng. V¨n ho¸.

? C©u v¨n nµo kh¸i ©m hëng, thanh qu¸t phÈm chÊt ®ã? ®iÖu. ? VÎ ®Ñp cña TiÕng - TÕ nhÞ uyÓn ViÖt ®îc gi¶i thÝch chuyÓn trong c¸ch trªn nh÷ng yÕu tè ®Æt c©u. nµo? ? Dùa trªn c¨n cø nµo gi¶ -3 c©u nhËn xÐt tiÕng viÖt 1. Kh¸i qu¸t vÒ lµ mét thø tiÕng phÈm chÊt tiÕng hay? viÖt ? §o¹n v¨n nµy cã 2. Gi¶i thÝch caÝ mÊy c©u? C¸c c©u ®Ñp liªn nhau 3. Gi¶i thÝch c¸i b»ng néi dung nµo? hay - Ng¾n gän, râ ? Qua ®ã , em thÊy rµng , rµnh m¹ch. c¸ch lËp luËn cña - §i tõ kh¸i qu¸t t¸c gi¶ cã g× ®Æc ®Õn cô thÓ. biÖt? T¸c dông cña - Ngêi ®äc dÔ theo c¸ch lËp luËn nµy? dâi, dÔ hiÓu. - §äc. GV: Gäi häc sinh kÕt víi ®Ó t¸c

2.

BiÓu

hiÖn

giµu

®Ñp cña tiÕng viÖt: a. TiÕng ViÖt ®Ñp: - ý kiÕn ngêi níc ngoµi - HÖ thèng nguyªn ©m, phô ©m phong phó, giµu thanh ®iÖu. - Có ph¸p: C©n ®èi, uyÓn nhµng. - Tõ vùng: dåi dµo gi¸ trÞ th¬ nh¹c. chuyÓn, nhÞp

®äc ®o¹n 2. ? TiÕng ViÖt ®Ñp - ý kiÕn ngêi níc ngoµi b. TiÕng ViÖt hay: nh thÕ nµo? - HÖ thèng nguyªn 47

? Qua lêi nhËn xÐt ©m, cña ai? phong Có

phô phó, ph¸p:

©m - Dåi dµo vÒ cÊu t¹o tõ giµu ng÷ .. vÒ h×nh thøc diÔn ®¹. C©n - Tõ vùng ..t¨ng Ng÷ ph¸p ... uyÓn chuyÓn, chÝnh x¸c h¬n. nh÷ng tõ ng÷ míi.

VÒ hÖ thèng nguyªn thanh ®iÖu. ©m, phô ©m, vµ thanh ®iÖu? ? VÒ mÆt có ph¸p? ? VÒ mÆt tõ vùng?

®èi, uyÓn chuyÓn, nhÞp nhµng. gi¸ trÞ th¬ nh¹c. Chó bÐ lo¾t

- Tõ vùng: dåi dµo - Kh«ng ngõng ®Æt ra

? H·y t×m 1 vµi c©u cho¾t... th¬ hoÆc ca dao - Em ¬i Ba Lan... mµ em cho lµ giµu - Trªn trêi tr¾ng... chÊt nh¹c? GV LÊy thªm vÝ dô. ? Dù¹ trªn c¸c chøng cø nµo ®Ó t¸c gi¶ chøng minh cho c¸c kh¸i niÖm hay cña tiÕng viÖt? GV: HiÖn nay chóng ta thÊy xuÊt hiÖn nh÷ng tõ ng÷ míi trong lÜnh vùc kinh tÕ , khoa häc kÜ thuËt nh: Makettinh, internet, trang web ®ã lµ kh¸i niÖm s¸ng t¹o tõ ng÷ míi, phï hîp víi sù ph¸t triÓn. ? Theo em trong c¸c 48 - §Ñp -> PhÈm chÊt h×nh thøc. - Hay-> PhÈm chÊt néi dung. - §a ngêi ta... -> C¸i ®Ñp ph¶n ¸nh c¸i hay c¸i hay t¹o ra vÎ ®Ñp cña ng«n ng÷ m©y

phÈm chÊt ®Ñp vµ - NghÞ luËn b»ng hay cña tiÕng viÖt c¸ch kÕt hîp gi¶i III- Tæng kÕt: mµ t¸c gi¶ võa thÝch, chøng minh *. Ghi nhí: (SGK - t/37) ph©n h×nh tÝch, thøc, phÈm vµ b×nh luËn. vÒ IV- LuyÖn tËp: chÊt nµo thuéc

phÈm - LËp luËn chÆt chÏ. chÊt nµo thuéc vÒ - DÉn chøng toµn diÖn, bao qu¸t. néi dung? chÊt - Sö dông biªn ph¸p ®Ñp vµ hay cã mèi ,më réng c©u. ? Hai phÈm quan nµo? ? NghÖ thuËt nghÞ luËn nµy biÖt? GV: - Bé phËn më réng c©u nh»m gi¶i thÝch râ h¬n c¸c tõ ë vÞ trÝ tríc ®ã. - DÊu hiÖu ®Ó t¸ch bé phËn më réng: ngoÆc ®¬n , g¹ch ngang, dÊu phÈy. ? ChØ ra c¸c c©u v¨n cã bé ph©n më réng c©u ? ? T¸c gi¶ ®· dïng nh÷ng lÝ lÏ, dÉn chøng nh thÕ nµo 49 - §äc ghi nhí. cña cã bµi g× v¨n ®Æc hÖ nh thÕ - Hs tù t×m

®Ó chøng minh trªn nh÷ng ph¬ng diÖn nµo? ? T¸c gi¶ ®· nhËn ®Þnh nh thÕ nµo vÒ phÈm chÊt cña tiÕng viÖt? GV: GV: Gäi Yªu häc cÇu sinh häc ®äc ghi nhí. sinh vÒ nhµ lµm bµi tËp phÇn luyÖn tËp. 3. Cñng cè: - Trong häc tËp vµ giao tiÕp em ®· lµm g× cho sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt? 4. DÆn dß: - Häc sinh lµm bµi tËp 1 SGK - ®äc bµi ®äc thªm: TiÕng viÖt giµu vµ ®Ñp - ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo ./. Tiªt 86: Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: gióp häc sinh - n¾m ®îc kh¸i niÖm tr¹ng ng÷ trong c©u - «n l¹i c¸c lo¹i tr¹ng ng÷ ®· häc ë tiÓu häc 2. VÒ t tëng: - Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. 3. VÒ kÜ n¨ng: - RÌn luyÖn kü n¨ng thªm TPTRN cho c©u vµo c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau B, thiÕt kÕ bµi d¹y häc B. KiÕn thøc träng t©m: - PhÇn I C. Ph¬ng ph¸p: 50

Bµi míi: Giíi thiÖu: XÐt vÒ mÆt cÊu t¹o.C©y tre ViÖt Nam Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t I. t×m ®îc bæ sung chèn) vµ thêi gian.Nªu vÊn ®Ò. cho nh÷ng néi dung g×? (thuéc tr¹ng ?2.Đáp án: Ghi nhớ SGK . th¶o luËn nhãm.Bæ sung th«ng tin .§äc ? §o¹n v¨n nµy n»m . §Æc ®iÓm cña tr¹ng ng÷: 1.Thêi gian . D. Ho¹t ®éng cña thÇy Gv Treo b¶ng phô Gäi häc sinh ®äc trong v¨n b¶n nµo? ? X¸c ®Þnh tr¹ng ng÷ trong c©u trªn? . .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. .N¬i chèn ? Cã thÓ chuyÓn c¸c tr¹ng ng÷ nãi trªn .§· tõ l©u ®êi . E. Tuy vËy kh«ng ph¶i lóc nµo c©u còng chØ cã 2 thµnh phÇn chÝnh mµ c©u cßn cã nh÷ng thµnh phÇn phô quan träng cña c©u lµ tr¹ng ng÷.Díi bãng tre xanh. Ng÷ liÖu: ( SGKt/39) 2.Thêi gian. . KiÓm tra: (?) C©u ®Æc biÖt lµ c©u nh thÕ nµo?Cho vÝ dô? T¸c dông cña c©u dÆc biÖt? . ng÷: . kiÕp kiÕp.GV: B¶ng phô. gåm 2 thµnh phÇn chÝnh lµ chñ ng÷ vµ vÞ ng÷. ThiÕt bÞ d¹y häc: . Ho¹t ®éng d¹y .häc: 1. Néi dung mµ tr¹ng ng÷ bæ sung: .Thêi gian .28+29 2..Tõ ngh×n ®êi nay. Ph©n tÝch: ?1. 51 ng÷ g×?) X¸c ®Þnh tr¹ng .§êi ®êi. ? C¸c tr¹ng ng÷ võa vÒ ®Þa ®iÓm( N¬i . thuyÕt tr×nh.

VD: So s¸nh 2 c©u tr¶ lêi sau: Hái: Em ®Õn ®©y ®Ó lµm g×? Tr¶ lêi: 1.Môc ®Ých( §Ó lµm . .1 qu·ng nghØ khi dÊu ®©y nãi hoÆc 1 ®Ó trao th nµy cho phÈy khi viÕt.Kh«ng thÓ nãi: An . ®ªm.Nguyªn nh©n(v× ngñ víi bè. . gi÷a hoÆc cuèi c©u. sao? ) ? Gi÷a tr¹ng ng÷ vµ thµnh 52 phÇn chÝnh . 2.sang nh÷ng vÞ trÝ nµo trong c©u? GV: Chó ý x¾p ®Æt vÞ trÝ tr¹ng ng÷ sao cho phï hîp víi liªn kÕt m¹ch l¹c c¶u v¨n b¶n còng nh t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ . chÞ. em ®Õn ®©y. VÞ trÝ cña tr¹ng ng÷ trong c©u: . §Ó trao th nµy cho chÞ . ?3.Cã thÓ nãi: §ªm. An ngñ víi bè.Tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn ( ë ®©u? ) Thêi gian( Khi nµo?) .3 vÞ trÝ: §Çu. VD: . Em ®Õn .C¸ch 2. ? C¸ch tr¶ lêi nµo phï hîp víi t×nh huèng giao tiÕo h¬n? GV: Cã nh÷ng trêng hîp tr¹ng ng÷ kh«ng thÓ æ cuèi c©u.

trªn tay . giã thæi m¹nh.Néi dung ý nghÜa : 2. dÊu phÈy. Bµi tËp 2: tµ ¸o biÕc. em sÏ ®îc .xanh. ë trong líp.§äc ghi nhí.Lµm bµi tËp 2. nhµ trêng khen b) Víi kh¸i niÖm. V× bÞ c¶m mµ t«i kh«ng ®i häc ®îc.N¬i chèn( ë ®©u) 53 . Ghi nhí: ( SGK-t/39) II. S¸ng nay. NÕu ®¹t HS cho sù viÖc ®îc nªu . ®©y. *.C¸ch thøc( nh thÕ nµo? ) .. Hs ®ang häc bµi.§iÒu kiÖn( víi ®iÒu kiÖn g×?) H×nh thøc: §øng ë b) Tr¹ng ng÷.Th¶o luËn nhãm. 7. Víi chiÕc bót bi . ng¨n c¸ch c) Phô ng÷ cho ®éng ch¨m chØ häc víi chñ ng÷ b»ng tõ” Chuéng”( Bæ ng÷) bµi. X¸c ®Þnh thêi gian a) Khi ®i qua. Bµi tËp1: a) Chñ ng÷. ra ë trong c©u . 3. Sét so¹t giã trªu . d) C©u ®Æc biÖt. . T«i ®Õn ®©y ®Ó häc. . 5. 2.Ph¬ng tiÖn( B»ng g×?) hiÖu g×? GV: Cho vÝ dô vµ yªu cÇu chØ ra c¸c lo¹i tr¹ng ng÷.Luyªn tËp: 1.Thêi gian( Khi nµo) ®Ó x¸c ®Þnh ®iÒu . 6.. Lan ®Çu c©u. tr¹ng ng÷ vµo c©u a) .Díi ¸nh n¾ng. trªn thëng. Bµi tËp 3: .. 4. ? VÒ ý nghÜa thªm 3.N¬i chèn( ë ®©u) g×? ..cña c©u thêng ®îc g×?) t¸ch biÖt bëi dÊu .Trong c¸i vá xanh kia giái. ? Tr¹ng ng÷ ®ã tr¶ lêi cho c©u hái nµo? 1.

BT 2: Gäi HS lªn b¶ng.Em h·y cho biÕt tr¹ng ng÷ ®îc thªm vµo c©u víi nh÷ng ý nghÜa g× ? 4. Cñng cè: . . 54 .? Tr¹ng ng÷ thêng ®øng ë vÞ trÝ nµo? ? Gi÷a tr¹ng ng÷ vµ thµnh t¸ch phÇn biÖt chÝnh dÊu cña c©u thêng ®îc bëi hiÖu g×? Gv: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí.§iÒu kiÖn b) VÒ nhµ.Lµm bµi tËp 3b. ? C¨n cø vµo ®©u mµ em x¸c ®Þnh ®îc côm tõ:” Mïa xu©n”trong c©u b lµ tr¹ng ng÷. Híng dÉn vÒ nhµ: . Gv: Yªu cÇu th¶o luËn nhãm bµi tËp 3 phÇn a. . 3. GV: Híng dÉn HS lµm BT phÇn LT -BT 1: Th¶o luËn nhãm.

Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t I.So¹n bµi tiÕp theo.. . th¶o luËn nhãm. ThiÕt bÞ d¹y häc: .GV: B¶ng phô. E. KiÓm tra: . sù viÖc lµ thËt hay gi¶ th× viÖc ®ã ®îc gäi lµ g×? VËy ®Ó chøng minh trong ®êi sèng vµ trong v¨n häc cã g× gièng vµ kh¸c nhau.RÌn luyÖn kü n¨ng ph©n tÝch mét ®Ò. thuyÕt tr×nh.Bè côc cña bµi v¨n nghÞ luËn ? . Bµi míi: Giíi thiÖu: ? Trong ®êi sèng ngêi ta dïng sù thËt ®Ó chøng tá 1 sù vËt. Ho¹t ®éng d¹y .1./.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Tiªt 87: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn chøng minh (TiÕt 1) A. mét v¨n b¶n nghÞ luËn chøng minh.Bè côc 3 phÇn.Ph¬ng ph¸p lËp luËn trong bµi v¨n nghÞ luËn? §A: . Môc ®Ých vµ tÝnh chÊt vµ c¸c yÕu tè cña phÐp lËp luËn chøng minh lµ g×? Bµi häc h«m nay sÏ tr¶ lêi cho c©u hái ®ã. VÒ t tëng: . C. . Môc ®Ých vµ ph¬ng 55 . VÒ kiÕn thøc: . Ph¬ng ph¸p: . luËn cø vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn chøng minh.Nªu vÊn ®Ò. suy luËn tæng-ph©n-hîp.häc: 1. VÒ kÜ n¨ng: .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.PhÇn I. B. 3. 2.PP LL trong v¨n nghÞ luËn gåm c¸c pp sau: Suy luËn nh©nqu¶. . D. 2.Häc thuéc ghi nhí. . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Bíc ®Çu n¾m ®îc ®Æc ®iÓm cña mét bµi v¨n nghÞ luËn chøng minh vµ yªu cÇu c¬ b¶n cña luËn ®iÓm. KiÕn thøc träng t©m: . suy luËn t¬ng ®ång.

khi nµo ngêi ta cÇn vÒ 1 viÖc nµo ®ã. dÉn . dÉn minh 1 ý kiÕn (vÊn ®Ò) thËt em ph¶i lµm chøng lµm s¸ng tá nµo ®ã lµ sù thËt.VÝ dô: Ph¸t ? Trong toµ ¸n ngêi hiÖn v©n tay ®Ó ta dïng nh÷ng g× chøng minh ®ã ®· ®Ó chøng minh ai vµo nhµ më khãa ®ã ph¹m téi hay ¨n trém . ?2. dÉn ra ngêi chøng kiÕn sù viÖc -> Chøng minh lµ ®a ra Êy. g×? vÊn ®Ò.Khi bÞ hoµi nghi minh trong ®êi sèng: n¨m sinh cña m×nh -B»ng chøng .ph¸p chøng minh: ?1. chøng minh? ngêi ta cÇn ph¶i chøng ? Muèn chøng minh mét ngêi cã t c¸ch c«ng d©n th× ph¶i ®a ra b»ng chøng g×? ? Muèn mäi ngêi th¸ng biÕt ngµy -GiÊy khai sinh. th× ph¶i ®a ra nh©n chøng . -Chøng minh minh ®Ó th lµm râ sù thËt nh©n d©n Nhu cÇu chøng ? Trong ®êi sèng . vËt b»ng chøng g×? chøng . ®a ra ®îc c¸c b»ng chøng ®Ó chøng lêi nãi cña em lµ lÝ lÏ hîp lÝ. kh«ng ph¹m t«i? ? VËy khi cÇn chøng -Ph¶i dÉn ra sù viÖc Êy. T×m hiÓu chøng minh cho ai ®ã tin Gv: LÊy vÝ dô minh ho¹.Khi em bÞ nghi 56 minh trong v¨n b¶n nghÞ luËn: -> Dïng lÝ lÏ . .

C¸ch lËp luËn : + VÊp ng· lµ chuyÖn b×nh thêng +NhiÒu ngêi næi tiÕng còng tõng vÊp ng· . +VÊp ng· lµ chuyÖn ®äc bµi v¨n:”§õng + §iÒu ®¸ng sî nhÊt lµ b×nh thêng sî vÊp ng·”.ngê lµ ¨n trém .C©u mang luËn ®iÓm: VËy xin b¹n chí lo thÊt häc sinh -C¸ch lËp luËn : tiÕng.Khi nãi 1 b¹n häc giái nhÊt líp.C©u mang luËn ®iÓm . ? Qua ®©y em hiÓu thÕ nµo lµ chøng -> HS béc lé. khi ngêi ta chØ sö dông lêi v¨n( Kh«ng ®îc dïng nh©n chøng) chøng. +NhiÒu ngêi næi ? LuËn ®iÓm c¬ . PhÐp lËp luËn chøng minh: * Bµi v¨n : “§õng sî vÊp ng·” . sù thiÕu cè g¾ng. nhng hä vÉn trë thµnh næi nghÞ luËn. VËy xin b¹n chí lo thÊt häc . . chøng .Sù thËt dÉn ra rÊt ®¸ng tõng b¶n cña bµi v¨n nµy tiÕng còng tin cËy v× næi tiÕng ai vÊp ng· . minh mét vÊn ®Ò -> Dïng lÝ lÏ .LuËn ®iÓm thÓ hiÖn trong nhan ®Ò . lËp luËn ®Ó chøng minh 1 nhËn ®óng ®Þnh nµo ®ã lµ ®¾n ®¸ng tin cËy. ?3. nµo ®ã lµ ®óng sù thËt cËy? GV: Gäi häc vµ ®¸ng tin . ? C©u mang luËn vÉn trë thµnh næi ®iÓm? tiÕng. lËp luËn trong cuéc sèng? ®Ó chøng minh 1 lµ ®óng nhËn ®Þnh nµo ®ã ? Trong v¨n b¶n ®¾n ®¸ng tin cËy. nhng hä lµ g×? còng biÕt. Th× vËt ph¶i -§äc lµm thÕ nµo ®Ó chøng tá 1 ý kiÕn . dÉn chøng . + ? Cho biÕt c¸ch lËp §iÒu ®¸ng sî nhÊt lµ sù thiÕu cè 57 .§õng sî vÊp ng·.

cã ®¸ng tin cËy . *. Ghi nhí: (SGK-t42 ) -Tr¶ lêi nh ghi nhí SGK.Nh÷ng v¨n b¶n nghÞ luËn võa häc. VÒ kiÕn thøc: 58 .So¹n tiÕp bµi tiÕt 2. v¨n b¶n nµo thuéc lËp luËn chøng minh? .§äc kh«ng ?V× sao? ? Qua ®©y em hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh lµ g×? ? Ta cÇn chó ý ®iÒu g× khi sö dông c¸c lÝ lÏ. Cñng cè: .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.Lµm BT 4./. Tiªt 88: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn chøng minh (TiÕt 2) A. -Tr¶ lêi nh ghi nhí ? C¸c sù thËt dÉn ra SGK.ThÕ nµo lµ lËp luËn chøng minh . Híng dÉn vÒ nhµ: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. . . b»ng chøng trong phÐp lËp luËn chøng minh? GV: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí.luËn? g¾ng. 3.

đánh giá ...GV: B¶ng phô......Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc luyÖn tËp ph¬ng ph¸p lËp luËn chøng minh.. 2. C.Luyện tập: tập phần luyện tập GV: . .HS luyÖn tËp: qua bµi v¨n mÉu hiÓu kÜ h¬n vÒ môc ®Ých.... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò ND cần đạt GV: Gọi HS đọc Y/c bài .Yêu cầu các nhóm khác . ... Ho¹t ®éng d¹y ...HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ... ..... th¶o luËn nhãm.... VÒ kÜ n¨ng: .Cử đại diện trình bày ....... E. Giê nµy thÇy gi¸o cïng c¸c em tiÕp tôc ®i häc ph©ng luÖn tËp ®Ó mét lÇn n÷a t¹o cho c¸c em kü n¨ng c¬ b¶n khi lµm v¨n chøng minh.. Ph¬ng ph¸p: . c¸c yÕu tè cña phÐp lËp luËn chøng minh...Thảo luận nhóm cho HS thảo luận theo nhóm.Câu mang luận điểm: bài văn? + Tiêu đề bài viết ? Những câu nào là câu .. VÒ t tëng: . b»ng chøng ch©n thùc.....PhÐp lËp luËn chøng minh lµ g×? §A: Lµ mét phÐp lËp luËn dïng nh÷ng lÝ lÏ.PhÇn II. ®· ®îc thõa nhËn ®Ó chøng tá luËn ®iÓm míi (CÇn ®îc chøng minh) lµ ®¸ng tin cËy...làm mang luận điểm? + Tiêu đề bài viết như số phận của mình..RÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch v¨n b¶n mÉu B. GV: Nhận xét. ? Cho biết luận điểm của ....Đọc II...... 3. ThiÕt bÞ d¹y häc: .. KiÓm tra: .Đại diện trình bày ...Luận điểm không sợ sai lầm..Bổ sung nhận xét bổ sung.Câu mang luận điểm: + Những người sáng suốt..Nªu vÊn ®Ò.. thuyÕt tr×nh... 59 . Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc ®i t×m hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh.... tÝnh chÊt.. 3.Chia lớp làm 3 nhóm. D... KiÕn thøc träng t©m: . Tæ chøc: SÜ sè:... 2....häc: 1..

nhưng nó cũng đem đến bài học cho đời. + Người sợ sai lầm là người sợ hãi thực tế.. Tuy nó đem lại tổn thất.Nh÷ng v¨n b¶n nghÞ luËn võa häc Vb nµo thuéc lËp luËn chøng minh? v× sao? VB “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” “ TiÕng viÖt giµu ®Ñp” Lµ v¨n b¶n nghÞ luËn chøng minh v×: Ngêi viÕt ®· ®a ra nh÷ng b»ng chøng lÝ lÏ.Xem bµi: “Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u (TiÕp)” .. hoặc là hèn nhát. + Sai lầm cũng có hai mặt. ? Cách lập luận chứng . + Không chịu mất gì sẽ không được gì. tác giả đã nêu lên luận cứ nào? ? Những luận cứ ấy có hiển nhiên.Bài này dùng lý lẽ và sự phân tích lý lẽ để chứng minh. .Trả lời như ghi bảng viết của mình. thì hoặc là ảo tưởng.. Tiªt 89: Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u (TiÕp) A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 60 . Cñng cè: .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. 4. có sức thuyết phục.+ Những người sáng suốt. vì tiêu chuẩn đánh giá khác nhau. . có sức thuyết phục hay không? .Những luận cứ: + Nếu suốt đời không phạm sai lầm. + Thất bại là mẹ thành công -> Luận cứ hiển nhiên. không bao giờ có thể tự lập./.làm như số phận của mình ? Để chứng minh cho bài . 5.Bài này dùng lý lẽ và minh của bài này có gì sự phân tích lý lẽ để khác so với bài “Đừng sợ chứng minh. Híng dÉn vÒ nhµ: . + Người khác bảo sai chữa chắc đã sai.. vấp ngã”.

thuyÕt tr×nh.NL b có 1 TN a. chuyÓn ý) hoÆc béc lé c¶m xóc 2. th¶o luËn nhãm.NL a có 5 TN .Gióp häc sinh n¾m ®îc c«ng dông cña tr¹ng ng÷: b«e sung nh÷ng th«ngt in t×nh hèng vµ liªn kÕt c¸c c©u.1. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc t×m hiÓu ®Æc ®iÓm cña tr¹ng ng÷. E. vào khoảng đó -> thời gian + Sáng dậy -> thời gian + Tren giàn hoa lí -> địa điểm + Chỉ độ tám chín giờ sáng -> thời gian + Trên nền trời trong trong -> thời gian b. b? + Thường thường. VÒ t tëng: .Đọc 2. 1. 3. VÒ kÜ n¨ng: . KiÕn thøc träng t©m: . 1.N¾m ®îc viÖc t¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng( nhÊn m¹nh. Ho¹t ®éng d¹y . Công dụng của trạng ngữ: GV: Treo bảng phụ NL a. Ph¬ng ph¸p: . c¸c ®o¹n trong bµi .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. KiÓm tra: .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.Kü n¨ng t¸ch tr¹ng ng÷ B.häc: 1. vai trß cña tr¹ng ng÷ trong c©u? . C. vÞ trÝ.NL1: Các trạng ngữ: trạng ngữ trong hai NL a và . VËy tr¹ng ng÷ cßn cã c«ng dông vµ c¸ch t¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng nh thÕ nµo ta vµo bµi h«m nay. . + Về mùa đông -> thời gian 61 . Néi dung cÇn ®¹t Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I.Nªu vÊn ®Ò. 46) Gọi HS đọc . ThiÕt bÞ d¹y häc: .§A: (SGK T39) 2. Ngữ liệu: (Sgk-t/45.PhÇn I.GV: B¶ng phô. VÒ kiÕn thøc: . Phân tích: ? Xác định và gọi tên các .2. b. D. .H·y nªu ý nghÜa.

.. suy lý. lá bàng đỏ như màu đồng hun.Đọc ghi nhớ dụng gì? GV: Treo bảng phụ.NL 2: + Nhờ trạng ngữ mà câu văn được nối kết giúp cho đoạn văn.NL 1: ? So sánh TN này với câu . TN có vai .chỉ độ tám chín giờ sáng. các điều nêu trong câu đầy đủ. bài văn được mạch lạc. ? Trong VB NL. Phân tích: . *. huọăc các quan hệ nguyên nhân .kết quả.Nhiều trường hợp không thể bỏ TN được.Nhờ trạng ngữ mà trò gì đối với việc thể hiện câu văn được nối kết trình tự lập luận.. không gian..II.Hai câu Và để. Ghi nhớ 1: (Sgk-t46) .của nó -> TN được tách đứng sau xem xét điều gì .kết quả. suy lý.Đọc đọc ? VD trên có mấy câu văn H: Hãy chỉ ra TN của câu 1? .Giống: Về ý nghĩa đều có quan hệ như 62 ? Có nên lược bỏ các trạng .. VD Về mùa đông. giúp cho đoạn văn.. VD: Trên giàn hoa lí. bài văn được mạch lạc. không gian. nếu không có phần bổ sung ở TN thì ND của câu thiếu chính xác. Gọi HS . Ngữ liệu: 2. Tách trạng ngữ thành câu riêng: 1. H: Vậy trạng ngữ có công .Để tự hào với tiếng thành câu riêng giống và khác nhau? nói của mình . . .Giúp cho việc sắp xếp các luận cứ theo những trình tự nhất định về thời gian.. + Giúp cho việc sắp xếp các luận cứ theo những trình tự nhất định về thời gian.Không có trạng ngữ trong hai NL trên ngữ câu vẫn hiểu không? Vì sao? được nhưng không nên lược bỏ TN đó vì nhờ TN mà ND câu. hợp. GV: Trong nhiều trường chính xác hơn.. huọăc các quan hệ nguyên nhân .

Bài tập 1: HS thảo luận theo nhóm a) Trạng ngữ BT1 .Nhóm 2: phần b . GV. DÆn dß: . .Tr¹ng ng÷ cã nh÷ng c«ng dông g×? T¸ch tr¹ng ng÷ thµnh nh÷ng c©u riªng cã t¸c dông g×? 4. Bài tập 2: a) Năm 72 nhấn mạnh thời điểm hi sinh của nhân vật. Bài tập 3 (Về nhà) 3. Ghi nhớ 2: (Sgk-t47) II. GV: Gọi 2 HS lên bảng làm . .Khác: TN được tách thành câu riêng ? Có thể ghép 2 câu thành 1 .Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.Nhóm 1: phần a . Tiªt 90: KiÓm tra tiÕng viÖt 63 .Ở loại bài thứ hai . 2.nhau với CN và VN.NL 2: riêng như trên có TD gì? của TN đứng sau.Nhấn mạnh vào ý .Làm BT2 b) Trong lúc nhấn mạnh bài tập 2 TT ở nòng cốt câu 3.Gộp được bằng câu duy nhất có hai TN được cách bỏ dấu chấm không? Gộp bằng cách nào? ? Việc tách TN thành câu .Luyện tập: GV: Chia hai dãy bàn cho 1. -> Nhấn mạnh vào ý của TN đứng sau.Lúc còn học phổ thông b) Công dụng Vừa có tác dụng bổ sung các thông tin tình huống vùa có tác dụng liên kết các luận cứ trong bài trở nên rõ ràng. . Gọi HS đọc ghi nhớ 2 .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc./. .¤n bµi phÇn TiÕng ViÖt giê sau lµm bµi kiÓm tra 1 tiÕt.Lần đầu tiên tập bơi .Lần đầu tiên chơi bóng bàn . dễ hiểu.Ở loại bài thứ nhất .Lần đầu tiên chập chững bước đi . Cñng cè: .Đọc *.

vÞ ng÷ B. RÊt nhiÒu ngêi häc ®i ®«i víi hµnh C©u 3. E.HS: §äc. I. Tr¾c nghiÖm : ( 8 c©u.ViÖc chuÈn bÞ giÊy bót cña häc sinh. 2. B. Bµi míi: Giíi thiÖu: §Ó kh¾c s©u kiÕn thøc còng nh n¾m ®îc viÖc häc cña m×nh ®Õn ®©u chóng ta ®i lµm bµi kiÓm tra 1 ttiÕt tiÕng ViÖt ®Ó tõ ®ã chóng ta cã ph¬ng ph¸p häc tËp tèt h¬n. C©u rót gän lµ c©u ? A. Cã thÓ v¾ng chñ ng÷ vµ vÞ ng÷D. Lµ c©u kh«ng cÊu t¹o theo m« h×nh chñ ng÷ . ChØ cã thÓ v¾ng c¸c thµnh phÇn phô C©u 2.25 ®iÓm ) C©u 1. Ho¹t ®éng d¹y . Tõ h×nh th¸i D. Thµnh phÇn phô cña c©u 64 . häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Lµ c©u chØ cã vÞ ng÷ C©u 4. Tõ h« gäi C. ChØ cã thÓ v¾ng chñ ng÷ B. KiÕn thøc träng t©m: C. Ph¬ng ph¸p: D. Trong c¸c lo¹i tõ sau. mçi c©u 0.A. Häc ®i ®«i víi hµnh D. 3. VÒ t tëng: . ChØ cã thÓ v¾ng vÞ ng÷ C. VÒ kiÕn thøc: . C©u nµo trong c¸c c©u sau ®©y lµ c©u rót gän ? A. §Ò bµi : A. 2. ThiÕt bÞ d¹y häc: . C©u ®Æc biÖt lµ g× ? A. Tr¹ng ng÷ lµ ? A. . KiÓm tra: . thªm tr¹ng ng÷ cho c©u.vÞ ng÷ D. Quan hÖ tõ B.häc: 1. Sè tõ C©u 5. thµnh phÇn chÝnh cña c©u B.GD ý «n tËp. Ai cóng ph¶i häc ®i ®«i víi hµnh B. VÒ kÜ n¨ng: . tù gi¸c khi lµm bµi. Anh trai t«i häc ®i ®«i víi hµnh C. tõ nµo kh«ng ®îc dïng trong c©u ®Æc biÖt ®Ó béc lé c¶m xóc? A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.GV: §Ò bµi.Cñng cè kiÕn thøc lµm bµi tiÕng viÖt qua mét sè ®¬n vÞ kiÕn thøc võa häc: C©u ®Æc biÖt.RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy. Lµ c©u cÊu t¹o theo m« h×nh chñ ng÷ . c©u rót gän. Lµ c©u chØ cã chñ ng÷ C.

chuyÓn ý hoÆc thÓ hiÖn nh÷ng c¶m xóc nhÊt ®Þnh C. ®óng hay sai ? A. C©u 2. §óng B. T¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng. tr¹ng ng÷ thêng ®îc ng¨n c¸ch víi c¸c thµnh phÇn chÝnh b»ng dÊu phÈy. ngêi nãi.C. II. ( 4 ®iÓm ) ViÕt ®o¹n v¨n biÓu c¶m ( tõ 5 ®Õn 7 dßng ) Cã sö dông c©u rót gän vµ c©u ®Æc biÖt. Lµm cho néi dung cña c©u dÔ hiÓu h¬n B. §¸p ¸n chÊm : A. Cñng cè: 65 .ViÕt ®o¹n v¨n nghÞ luËn m¹ch l¹c ( 1 ®iÓm ) .25 ®iÓm ) C©u 1 2 3 4 5 6 7 8 §¸p C C C D B A A B ¸n B.Cã söa dông c©u ®Æc biÖt vµ rót gän ®óng. Trong c©u.Cã söa dông mét sè c©u cã tr¹ng ng÷ ®óng. phï hîp ( 3 ®iÓm ) 3. PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 3 ®iÓm . g¹ch ch©n díi nh÷ng c©u ®ã. ( 4 ®iÓm ) ViÕt ®o¹n v¨n nghÞ luËn ( tõ 5 ®Õn 7 dßng ) Cã sö dông tr¹ng ng÷. BiÖn ph¸p tu tõ trong c©u D. §Ó nhÊn m¹nh. g¹ch ch©n díi nh÷ng c©u ®ã. PhÇn tù luËn : C©u 1. phï hîp víi néi dung ®o¹n v¨n ( 3 ®iÓm ) C©u 2. Cã thÓ ph©n lo¹i tr¹ng ng÷ theo c¬ së nµo ? A. Lµm cho nßng cèt c©u ®îc chÆt chÏ D. m¹ch l¹c ( 1 ®iÓm ) . Theo c¸c néi dung mµ chóng biÓu thÞ B.ViÕt ®o¹n v¨n cã chñ ®Ò râ rµng. Theo thµnh phÇn chÝnh nµo mµ chóng ®íng liÒn tríc hay liÒn sau D. Theo vÞ trÝ cña chóng trong c©u C. Lµm cho c©u ng¾n gän h¬n B. .mçi c©u 0. ngêi viÕt nh»m môc ®Ých g×? A. Tù luËn : (8 ®iÓm ) C©u 1. Sai C©u 8. Theo môc ®Ých nãi cña c©u C©u 7. . Lµ mét trong sè c¸c tõ lo¹i cña tiÕng ViÖt C©u 6.

. Bµi míi: Giíi thiÖu: Chóng ta ®· n¾m ®îc thÕ nµo lµ phÐp lËp luËn chøng minh.GV: B¶ng phô. KiÓm tra: . VÒ t tëng: . lËp dµn ý.häc: 1.Gióp häc sinh «n l¹i nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt( vÒ t¹o lËp v¨n b¶n vÒ v¨n b¶n lËp luËn chøng minh.Thu bµi vµ nhËn xÐt giê lµm bµi./. ®· ®îc thõa nhËn ®Ó chøng tá luËn ®iÓm míi (CÇn ®îc chøng minh) lµ ®¸ng tin cËy. 3.Häc bµi có vµ chuÈn bÞ bµi míi “C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh” .. KiÕn thøc träng t©m: . Híng dÉn vÒ nhµ: .). . Ng÷ liÖu: (Sgk-t/48) GV: Chép đề lên bảng Đề: Nhân dân ta thường nói “Có chí thì nên”. B. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bài giảng I.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. E. ThiÕt bÞ d¹y häc: . 4. Ho¹t ®éng d¹y . VËy ®Ó lµm ®îc bµi v¨n lËp luËn chøng minh chóng ta ph¶i n¾m ®îc c¸c c¸ch nµo? Ta vµo bµi h«m nay. viÕt ®o¹n v¨n.Bíc ®Çu n¾m ®îc c¸ch thøc cô thÓ trong viÖc lµm mét bµi v¨n lËp luËn chøng minh. VÒ kÜ n¨ng: . nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý vµ nh÷ng lçi cÇn tr¸nh trong lóc lµm bµi. ..§A: Lµ mét phÐp lËp luËn dïng nh÷ng lÝ lÏ.. 2. D. b»ng chøng ch©n thùc.KÜ n¨ng t×m hiÓu ®Ò. Hãy chứng 66 . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1..Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.Nªu vÊn ®Ò..PhÇn: I. VÒ kiÕn thøc: . §Ó viÖc häc c¸ch lµm bµi cã c¬ së v÷ng ch¾c h¬n. C. th¶o luËn nhãm.Các bước làm bài văn lập luận chứng minh: A. Ph¬ng ph¸p: .ThÕ nµo lµ phÐp lËp luËn chøng minh? . thuyÕt tr×nh. 2. TiÕt 91: C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh A.

? Đề bài có y/c ta phân tích ND câu tục ngữ như VH không? ? Vậy với đề bài này đòi hỏi người viết cần phải làm gì? ? Câu tục ngữ KĐ điều gì? ? Em hiểu “chí” là gì? ? Chí giúp gì cho con người? ? Trong hai cách lập luận ở mục c, lập luận nào là nêu dẫn chứng xác thực, lập luận nào nêu lý lẽ ? Cần lấy dẫn chứng ở đâu để chứng minh? ? Một bài văn nghị luận gồm mấy phần đó là những phần nào? ? Bài văn chứng minh có nên đi ngược quy luật chung đó không? ? MB chúng ta cần nêu lên vấn đề gì? ? Phần thân bài chúng ta cần phải làm gì

minh tính đúng đắn của câu tục - Không ngữ đó. B. Ph©n tÝch: 1. Tìm hiểu đề và tìm ý: - Nhận thức chính xác a. Xác định y/c chung của đề. th«ng tin trong câu TN và chøng minh rằng th«ng tin đó là đúng b. Xác định vấn đề cần CM. đắn. - Vai trò, ý nghĩa của “chí” - Lµ hoài bão, ý chí, nghị lực và lòng kiên trì - Ai có nó sẽ thành công trong cuộc sống c. Chứng minh: Muốn viết được bài văn chứng - Ý 1 lý lẽ - Ý 2 dẫn chứng xác minh, người viết phải tìm hiểu kỹ đề bài, nắm chắc nhiệm vụ thực nghị luận đặt ra trong đề bài đó - Tấm gương có thật, tiêu biểu trong cuộc 2. Lập dàn bài: sống - Ba phần: MB, TB, KB - Phải đi đúng trình tự a. Mở bài:

- Nêu luận điểm cần b. Thân bài: chứng minh - Nêu dẫn chứng, lý lẽ, tức là xét về lý và xét c. Kết bài: về thực tế. ? Nhiệm vụ của phần KB - Nêu ý nghĩa của luận là gì? điểm đã được chứng 3. Viết bài: minh GV: Gọi HS đọc 3 đoạn - Đọc MB ? Khi MB có cần lập luận - Cần: không? Ba cách MB đó có (1) Chí là điều không khác nhau về cách lập thể thiếu cho những ai luận đó như thế nào? muốn thành đạt. 67

(2) Không có chí thì không thành đạt (3) Ai cũng muốn thành đạt, nhưng không phải ai cũng có chí để dẫn đến thành công. ? Làm thế nào để đoạn - Các từ nối tiếp: Thật đầu tiên của TB liên kết vậy; đúng như vậy với phần mở bài? GV: Ngoài cách nói như vậy còn có cách nói: trước tiên chúng ta thấy, có thể nói... ? Nên viết đoạn phân tích - Nêu lý lẽ trước, phân lý lẽ ntn? tích sau ? Nên đưa dẫn chứng ntn? - Dẫn chứng tiêu biểu GV: Yêu cầu HS viết - Viết KB đoạn KB ? KB ấy đã tương ứng với phần MB chưa GV: Lưu ý HS đây là 4. Đọc lại và sửa chữa: khâu quan trọng không nên bỏ qua ? Muốn làm bài văn lập - Ghi nhớ ý 1 luận CM ta cần phải thực hiện mấy bước đó là những bước nào? ? Dẫn bài của một bài văn - Ghi nhớ ý 2 gnhị luận gồm mấy phần? Nhiệm vụ của từng phần là gì? ? Để các phần, các đoạn - Ghi nhớ ý 3 trong bài văn có sự liên kết ta cần phải làm gì? *. Ghi nhớ: (Sgk-t50) GV: Gọi HS đọc ghi nhớ II- Luyện tập: GV: Hướng dẫn HS luyện tập 3. Cñng cè: - Bµi tËp 1,2: Häc sinh tù lµm - VÒ ý nghÜa, c©u tr¹ng ng÷ vµ ®o¹n th¬ gièng nh c©u tr¹ng ng÷ ë môc I 68

4. DÆn dß: - Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. - Hoµn thµnh c¸c phÇn bµi tËp cßn l¹i. - Xem bµi: “LuyÖn tËp lËp luËn chøng minh” ./. TiÕt 92: LuyÖn tËp lËp luËn chøng minh A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: - Hs cñng cè nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn Cm. VËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo viÖc lµm mét bµi v¨n Cm cho mét nhËn ®Þnh mét ý kiÕn vÒ mét vÊn ®Ò XH gÇn gòi, quen thuéc. 2. VÒ t tëng: - Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc tÝch cùc lµm bµi lËp luËn chøng minh. 3. VÒ kÜ n¨ng: - KÜ n¨ng thùc hµnh c¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn. B. KiÕn thøc träng t©m: - PhÇn: C. Ph¬ng ph¸p: - Nªu vÊn ®Ò, th¶o luËn nhãm, thuyÕt tr×nh. D. ThiÕt bÞ d¹y häc: - GV: B¶ng phô. - HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. E. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. KiÓm tra: - C¸c bíc lµm bµi v¨n lËp luËn Cm. - Nªu néi dung têng bíc lËp dµn bµi. - §A: - Gåm 4 bíc. (Néi dung TiÕt 91). 2. Bµi míi: Giíi thiÖu: Chóng ta ®· n¾m ®îc thÕ nµo lµ lËp luËn chøng minh, n¾m ®îc c¸ch lËp luËn chøng minh. §Ó mét lÇn n÷a kh¾c s©u kü n¨ng nµy chóng ta vµo tiÕt luyÖn tËp h«m nay. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV: Chép đề bài lên bảng Đề bµi: (SGK-t/51) (?) Nêu các bước làm 1 bài - 4 bước 1. Tìm hiểu đề và tìm ý: văn NL a. Tìm hiểu đề (?) Đề bài y/c chúng ta CM - Vấn đề cần CM: biết ơn vấn đề gì? những người tạo thành quả cho mình được hưởng (?) Y/c lập luận CM ở đây - Lập luận CM ®òi hỏi ta phải làm ntn? + Giải thích ngắn gọn 2 câu TN 69

+ Ngày quốc tế phụ nữ . Tìm ý lòng biết ơn . THĐ + Ngày thương binh liệt sĩ . Lập dàn bài: GV: Y/c HS xem lại dàn bài đã lập trong tiết trước a.Là những hành động -> ghi nhớ công ơn cha mẹ nghĩa ntn? phù hợp với truyền + Biết ơn Đảng. + Lễ hội tưởng nhớ tổ tiên + Truyền thống thờ cúng tổ tiên .Thắp hương ngày + Ngày nhà giáo VN giỗ. CM thống..8/3 . Th©n bµi : + Gi¶i thÝch: NghÜa ®en: ®îc ¨n mét qu¶ ngon ngät lµ ta ph¶i nhí ®Õn ngêi trång c©y.. + Chøng minh: LËp luËn b»ng lÝ lÏ: “ ¨n qu¶ nhí kÎ trång c©y” vµ “ Uèng níc nhí nguån” lµ biÓu hiÖn c¶u lßng biÕt ¬n. Më bµi : DÉn d¾t.27/7 + Ngày thầy thuốc VN ." có ND ntn? (?) Em sẽ đưa ra những biểu hiện nào trong thực tế để chứng minh cho đạo lí trên? .Những biểu hiện.Là biểu hiện của b.+ Đưa ra các luận điểm phụ + Rút ra bài học (?) Em hãy diễn giải xem đạo lí "ăn quả... NghÜa bãng: ¨n qu¶ ë ®©y chØ sö dông thµnh qu¶ lao ®éng c¶u kÎ kh¸c( Kh«ng h¼n lµ ¨n hoa qu¶). biÓu hiÖn ©n nghÜa thuû chung cña con ngêi VN giµu t/c > §îc thõa hëng nhiÒu VC vµ tinh thÇn ngµy nay chóng ta ph¶i biÕt ¬n líp ngêi ®i tríc LËp luËn b»ng dÉn chøng Giç tæ Hv 10/3 ©m lÞch LÔ héi lµng Giãng ( Gia l©m.®Òn mÉu ©u c¬ 70 .27/2 (?) Những ngày này có ý .Hn) LÔ héi mïa xu©n.Giỗ tổ HV. BH. đạo lí + Tham gia các phong trào đền (?) Đạo lí trên gợi cho em ơn đáp nghĩa suy nghĩ gì? 2. ph¶i nhí ®Õn ngêi lµm ra thµnh qu¶ ®ã. mùng 1.nªu luËn ®iÓm trÝch dÉn b.20/11 .

KÕt luËn : §¹o lÝ trªn cho em nh÷ng suy nghÜ s©u s¾c vÒ lßng biÕt ¬n. bµi viÕt. toµn diÖn. t«n vinh ®Î häc trß ®îc biÕt ¬n c«ng lao thÇy c«. trong quan hÖ víi mäi ngêi. mét trong nh÷ng phong c¸ch cao ®Ñp cña BHå lµ ®øc tÝnh gi¶n dÞ.Gọi HS đọc. 20/11: ngµy nhµ gi¸o Vn. cho 4. qua bµi v¨n. 8/3: BiÕt ¬n nh÷ng ngêi phô n÷ cã vai trß to lín víi XH vµ CS h«m nay. . Híng dÉn vÒ nhµ: . triển khai theo luận điểm "học trò biết ơn thầy cô giáo" .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.NhËn ra vµ hiÓu ®îc NT nghÞ luËn cña t¸c gi¶ trong bµi. lêi nãi. NX.Xem bµi: “§øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå” .Viết đoạn văn nhóm .Nhí vµ häc thuéc ®îc mét sè c©u v¨n hay. TiÕt 93: §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå (Ph¹m V¨n §ång) A. . GV: Y/c HS viết đoạn MB. 4. Viết đoạn văn: KB và 1 đoạn phần TB.Hoµn thµnh tiÕp bµi tËp cßn l¹i.TiÕp cho HS ®äc bµi lµm vµ nhËn xÐt. ®Æc biÖt lµ c¸ch nªu dÉn chøng cô thÓ.lµ nÐt ®Ñp trong nh©n c¸ch lµm ngêi. . b×nh luËn ng¾n gän mµ s©u s¾c. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. 3. VÒ kiÕn thøc: .C¶m nhËn ®îc. Cñng cè: . . 27/7 : ngµy th¬ng binh liÖt sÜ. trong viÖc lµm. > §ã lµ nh÷ng ho¹t ®éng phï hîp víi t tëng./.Nhí tíi «ng bµ tæ tiªn ngêi ®· khuÊt Nhí tíi c«ng ¬n sinh thµnh x©y ®¾p cho gia ®×nh ®Ó con ch¸u ®îc thõa hëng. Kiểm tra và sửa chữa: điểm 3. ®¹o lÝ cña DT c.Giao nhiệm vụ cho 3 . tiªu biÓu trong bµi 71 . gi¶n dÞ trong lèi sèng. kÕt hîp víi gi¶i thÝch. hi sinh 1 phÇn c¬ thÓ. nhí tíi nh÷ng ngêi ®· hi sinh ®êi m×nh.

nhấn mạnh vào câu cảm. 2.häc: 1.ngêi céng sù gÇn gòi nhiÒu n¨m v¬Ý B¸c Hå.. D. VÒ kÜ n¨ng: . B..vÊn ®¸p. ThiÕt bÞ d¹y häc: .GV: B¶ng phô. VÒ t tëng: . T×m hiÓu chó thÝch: (?) Em đã thu nhận được .Đáp án: Vở ghi mục b. Bµi míi: Giíi thiÖu: : ë bµi th¬ “ ®ªm nay B¸c kh«ng ngñ” cña Minh HuÖ chóng ta ®· rÊt xóc ®éng tríc h×nh ¶nh gi¶n dÞ cña ngêi cha m¸i tãc b¹c. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV nêu y/c đọc: vừa I. gi¶n dÞ trong lèi sèng.RÌn kÜ n¨ng ®äc.2. §äc v¨n b¶n: xúc.. bµi viÕt. l¬ng t©m cña thêi ®¹i” (1970) ND: §øc tÝnh gi¶n dÞ cña BH trong ®êi sèng.ngêi häc trß xuÊt s¾c.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. TrÝch “ Chñ tÞch HCM tinh hoa khÝ ph¸ch cña dt.Tr¶ lêi theo chó b. . KiÓm tra: (?) Tác giả ĐTM đã nhận định ntn về phẩm chất của TV? Điểm nổi bật trong NT NL ở bài văn này là gì? . câu KĐ 2.Là học trò xuất sắc. KiÕn thøc träng t©m: . C. 3. thÝch SGK.Gi¸o dôc cho c¸c em ®øc tÝnh gi¶n dÞ. hiÓu TP NL. trong viÖc lµm. lêi nãi.PhÇn II. Ho¹t ®éng d¹y . cộng giả PVĐ? sự gần gũi nhiều năm với Bác (?) Cho biết xuất xứ của . suèt ®ªm kh«ng ngñ. E. TiÕp xóc v¨n b¶n: mạch lạc vừa sôi nổi cảm 1. Ph¬ng ph¸p: . Tác giả: những thông tin nào về tác biết . trong quan hÖ 72 . V¨n b¶n: VB.Nªu vÊn ®Ò.Trình bày theo sự hiểu a. Cßn h«m nay. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. trong quan hÖ víi mäi ngêi. chóng ta l¹i thªm mét lÇn n÷a nhËn râ thªm phÈm chÊt cao ®Ñp nµy cña Ct HCM qua mét ®o¹n v¨n xu«i NL ®Æc s¾c cña cè thñ tíng Ph¹m V¨n §ång.

+ sống bình thường => Nhất quán 73 .Giúp mọi người hiểu về đức tính giản dị của Bác . .4.Thể loại: Nghị luận CM víi mäi ngêi. c. thanh đạm (?) Để ca ngợi tgiả đã .Nhiều năm sống cạnh tgiả có thể KĐ chắc chắn Bác như vậy? (?) Câu nhận định này . tuyệt đẹp: Nhận Kh«ng cã kÕt định về đức tính giản dị luËn( ®©y lµ ®o¹n củ Bác trÝch) 2..Tính từ ca ngợi phẩm dùng những từ thuộc từ chất loại gì? (?) Ngoa× NL tgiả còn ..Thể loại: Nghị luận CM GV: Y/c HS quan sát vào câu mở đầu (?) Ở câu văn này t¸c giả đã đề cập đến điều gì trong phẩm chất của Bác? Điều đó được thể hiện ở đâu? (?) Ngoµi nhận định tgiả .BC trực tiếp SD phương thức gì để ca ngợi? (?) Căn cứ vào đâu mà . Nhận định về đức tính giản dị của Bác: .Nªu luËn ®iÓm chÝnh cña bµi? . Tõ khã: (SGK-t/54) 3.HS dùa sgk tr¶ lêi. giản dị ntn? thanh bạch.Đời: + HĐ chính trị.5) Cm sù gi¶n dÞ c¶u BH II.(?) VB viết theo thể loại gì? Vì sao em biết được điều đó? (?) MĐ NL của VB này là gì? . trong lêi nãi vµ trong bµi viÕt.Phân tích văn bản: 1.Bè côc bµi viÕt cã g× ®¸ng lu ý? v× sao? .1. .Gi¶i thÝch tõ khã. Còn lại: Biểu hiện + 2 ®o¹n: về đức tính gián dị §o¹n 1(®1.Không có phần KB sù nhÊt qu¸n gi÷a cuéc ®êi CM vµ cuéc sèng thanh lÞch cña BH §o¹n 2( ®3. Bè côc: .2): Nªu L§.Qua thời gian vẫn giữ còn ca ngợi phẩm chất nguyên phẩm chất cao quý này: trong sáng. .MB .

Tránh nói to và đi rất nhẹ ở trong vườn.nằm ở phần nào của VB? GV bình: Sự nghiệp vì dân. đời thường .Kính trọng. ngưỡng mộ . người phục vụ .Ở việc làm nhỏ đó .Bác thường để lại đĩa thịt gà mà ăn trọn mấy quả cà xứ Nghệ .TB .Không để rơi vãi 1 hạt cơm . suốt ngày .Ăn xong bát úp gọn gàng .Trong cách nói và viết 2. vì nước (?) Trọng t©m NL nằm ở phần nào của VB? (?) ĐS GD của Bác được thể hiện trên những phương diện nào? (?) Tính giản dị của Bác được thể hiện trong bữa cơn ntn? (?) Em có NX gì về bữa ăn của 1 vị CT nước? GV dẫn câu thơ: .câu cảm .Cách ở: nhà sàn . dân dã. vách gió Sớm nghe chim rừng hót quanh nhà (?) Tác giả đã bình và ca ngơị cách ở của Bác = dấu hiệu NT gì? (?) Câu cảm giúp tác giả bộc lộ cảm xúc gì? (?) Tác giả CM cách LV của Bác GD ntn? GV dẫn câu thơ: BH đó 74 .Cách LV: suốt đời. (?) Tác giả đã bình về bữa ăn của Bác bằng câu văn nào? (?) Lời bình luận đó chứng tỏ Bác quý trọng điều gì? (?) Bác GD trong cách ở ntn? (?) Vì sao với cương vị 1 CT nước Bác lại ở nhà sàn? Em có NX gì về cách ở của Bác? GV dẫn câu thơ: Nơi Bác ở sàn mây. cảm phục.Bữa ăn: đạm bạc. Biểu hiện về đức tính giản dị của Bác: * Trong lối sống ..Giữ nét đẹp truyền thống => Thanh bạch.thành quả của người LĐ .Trong lối sống .. tao nhã .

cảm hoá lòng TĐ đến mọi người ntn? người và khơi dậy lòng yêu nước 75 .. dễ những câu nói đó để CM dễ thuộc..Muốn nhân dân hiểu trong cách nói và viết? được. (?) Để CM cách LV GD của Bác tgiả đã SD BPNT nào? BPNT đó cho thấy trong công việc Bác là người ntn? (?) Những chứng cứ tgiả đưa ra để CM có tính thuyết phục không? Vì sao? GV: y/c HS lấy dẫn chứng trong thơ. nói được (?) Lời nói và cách viết dó -> Lôi cuốn. * trong cách nói và viết làm sáng tỏ sự GD của . văn.SD tranh minh hoạ thêm GV: y/c HS quan sát đoạn văn thứ 2 (?) Tác giả đã giải thích lí do Bác sống GD = những lí lẽ nào? GV bình (?) Theo tgiả thì ĐS VC và ĐS tâm hồn phong phú của Bác có mqh với nhau ntn? (?) Vì sao tgiả nói đó là ĐS văn minh? . không màng đến VC (?) Ở đoạn văn này.Nước VN.chiếc .Là câu nói nôpỉ tiếng.Không có gì.Nói và viết ngắn gọn. dễ nhớ hiểu cho sự GD trong cách nói vad viết của Bác? (?) Lí do gì khiến Bác GD .Chọn lọc.... . để .ĐS cao đẹp về tinh => ĐS văn minh thần.Hoà hợp . làm được. Bác trong cách nói và viết tgiả đã dẫn ra câu nói nào của Bác? (?) Vì sao tgiả lại dùng . trong ĐS để CM đức tính GD của Bác .NT: liệt kê -> Cần mẫn. chu đáo .. tiêu biểu .Lí do: hoà mình với cuộc đấu tranh gian khổ của nhân dân .

" tác giả diện đã CM đức tính GD = ..Tự bộc lộ GD ntn? (?) Qua VB em học tập ..GV giảng: BH GD trong lời nói: . thuyÕt tr×nh. D. .So¹n bµi : ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng. th¬ ca ngîi ®øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå . VÒ kÜ n¨ng: . C.Y/c HS về nhà làm BT IV.HS ®äc.RÌn kÜ n¨ng thùc hµnh chuyÓn ®æi.PhÇn I. 76 .T×m hiÓu nh÷ng c©u v¨n. Cñng cè: . th¶o luËn nhãm. .Viết cho ai?. . toàn điểm "Đức tính.Gäi HS ®äc ghi nhí. .GV: B¶ng phô. 3...Tổng kết: được điều gì ở PP NL của .HS n¾m ®îc kh¸i niÖm c©u chñ ®éng. ThiÕt bÞ d¹y häc: .Lập luận chặt chẽ III. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. TiÕt 94: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng A.Dẫn chứng cụ thể.Luyện tập: phần LT 3. KiÕn thøc träng t©m: . *.. c©u bÞ ®éng. 2. Ph¬ng ph¸p: .Nªu vÊn ®Ò.Em h·y nªu mét biÓu hiÖn cña em vÒ lèi sèng gi¶n dÞ? 4. B.Tôi nói. VÒ t tëng: . (?) Để làm sáng tỏ luận . n¾m ®îc môc ®Ých cña viÖc chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng.Lí lẽ chặt chẽ cách nào? (?) Qua VB em hiểu thêm điều gì về Bác? (?) Là HS chúng ta cần . tgiả PVĐ? thực tế.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. VÒ kiÕn thøc: . Cñng cè: . Ghi nhí: (SGK-t/55) ...Dẫn chứng toàn diện../.

CN: Mọi người -> chủ câu trên khác nhau ntn? thể của hđ (Chỉ ra chủ thể và đối .Lấy VD . Ho¹t ®éng d¹y . ta ph¶I lµm nh thÕ nµo.Đọc 1. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc sèng cã nh÷ng lóc chóng ta tr×nh bµy mét ®iÒu nµo ®ã nhng chñ thÓ cã thÓ bÞ thay ®æi tõ ®ã lµm cho c©u nãi gi¶m ®i vÒ ý nghÜa biÓu ®¹t.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Ghi nhớ 1: (SGK-t/57) GV: y/c HS lấy VD . Câu chủ động và câu bị động : GV: Gọi HS đọc ngữ liệu . CN: Em ->đối tượng tượng của hành động) của hành động (?) Câu mà có CN chỉ .Giảng thêm về câu bị động không chứa từ "bị".Tr¹ng ng÷ cña c©u chóng thêng ®îc n»m ë c¸c vÞ trÝ nµo trong c©u? . người thực hiện 1 hđ hướng vào người khác gọi là câu gì? (?) Câu có CN chỉ người . "được": Xe bị hết xăng -> xe hết xăng (nghĩ không thay đổi) 77 .C©u bÞ ®éng.häc: 1. được động thường chứa những từ nào? (?) Vậy qua đây em hiểu thế nào là câu CĐ? Thế nào là câu BĐ? GV: Gọi HS đọc ghi nhớ .NLa. §ã lµ hai lo¹i c©u chñ ®éng vµ bÞ ®éng vµ ®Ó chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng. 2.Đọc ghi nhớ *..Bị. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt I. E. KiÓm tra: .C©u chñ ®éng.§A: Tr¹ng ng÷ cña c©u chóng thêng n»m ë c¸c vÞ trÝ: §Çu c©u. Ta vµo bµi h«m nay.NLb. gi÷a c©u. Ngữ liệu : (SGK-t/57) trên bảng phụ 2. cuèi c©u. Phân tích ngữ liệu : (?) Ý nghĩa của CN trong 2 . được hđ của người khác hướng đến gọi là câu gì? (?) Tham gia cấu tạo câu bị .

-> Em be được mẹ rửa tay.NL2. hướng dẫn HS làm BT .. -> Nam được mọi người tin yêu.ViÖc chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng vµ ngîc l¹i lµ nh»m môc ®Ých g×? 4.Mẹ rửa tay cho em bé.NL1. tránh sự trùng lặp + Tạo sự liên kết giữa các câu GV: Ra thêm 1 số BT (chuyển đổi từ câu CĐ -> câu BĐ) 3. lô gíc hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") GV: Gọi HS đọc phần ngữ liệu (?) Em sẽ chọn câu nào để điền vào chỗ trống? Vì sao em chọn như vậy? GV giảng: Câu trước đã nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") vì vậy sẽ là hợp lí. Cñng cè: . + Nhưng. DÆn dß: .Mọi người tin yêu Nam. + Tác giả. Chọn câu b -> Liên kết các câu trong đoạn tốt hơn . II..Câu trước đã nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") vì vậy sẽ là hợp lí. Phân tích: ..GV cho HS làm BT nhanh: Tìm câu BĐ tương ứng với câu CĐ sau: . lô gíc hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") . .Tác dụng: + Tạo sự đa dạng trong các kiểu câu. lô gíc hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") (?) Vậy việc chuyển đổi câu CĐ sang câu BĐ nhằm mục đích gì? GV: Gọi HS đọc ghi nhớ GV: Tổ chức. Ghi nhớ 2: (SGK-t58) III.Luyện tập: .Y/c HS thảo luận nhóm *. Câu trước đã nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") vì vậy sẽ là hợp lí.. Ngữ liệu: (SGK-t57) 2... Mục đích của việc chuyển đổi câu CĐ thành câu BĐ: 1.Häc sinh ®äc thuéc ghi nhí 78 .Câu BĐ: + Có khi. .

. nÕu chóng ta kh«ng cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng” II.HS: Häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. TiÕt 95-96: ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 5 taÞ líp nghÞ luËn chøng minh A.. KiÕn thøc träng t©m: .GD ý thøc tù gi¸c.RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng cã thÓ tù ®¸nh gÝa chÝnh x¸c h«n tr×nh ®é tËp viÕt v¨n nghÞ luËn cña m×nh. 2. B. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. . Ph¬ng ph¸p: D.. VÒ t tëng: . Ho¹t ®éng d¹y . ch¨m chØ viÕt bµi... C....VÊn ®Ò Cm: “ §êi sèng.m«i trêng” + Më bµi ( 2 ®) DÉn d¾t vÊn ®Ò TrÝch dÉn “ §êi sèng. ..häc: 1.PhÇn ..ChÈu bÞ giÊy bót cho bµi kiÓm tra cña häc sinh./. em h·y chøng minh: “ §êi sèng cña chóng ta sÏ bÞ tæn h¹i rÊt lín. T×m c©u bÞ ®éng t¬ng øng víi c¸c c©u chñ ®éng ®· t×m ®îc .GV: §Ò bµi. §Ò bµi: B»ng nh÷ng hiÓu biÕt c¶u m×nh. 3..§Æt 5 c©u chñ ®éng. ThiÕt bÞ d¹y häc: .. VÒ kiÕn thøc: .KiÓu bµi: NghÞ luËn CM. Bµi míi: I. §¸p ¸n : .. 2. E. VÒ kÜ n¨ng: ..Gióp Hs «n tËp vÒ c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh còng nh vÒ c¸c kiÕn thøc v¨n vµ Tv cã liªn quan ®Õn bµi lµm ®Ó cã thÓ vËn dông kiÓn thøc ®ã vµo viÖc tËp lµm mét bµi v¨n lËp luËn Cm cô thÓ. KiÓm tra: ..” + Th©n bµi : ( 5 ®iÓm ) Gi¶i thÝch ng¾n 79 .. ®¸p ¸n.

Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. hËu qu¶ vÒ lò lôt.vÊn ®¸p. D. 4. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. Cñng cè: .Häc sinh hiÓu ®îc quan niÖm cña Hoµi Thanh vÒ nguån gèc cèt yÕu.Cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi sù ph¸t triÓn cña v¨n ch¬ng níc nhµ. . 80 . C. VÒ kiÕn thøc: .Thu bµi. nhËn xÐt giê lµm bµi. Ph¬ng ph¸p: .RÌn kü n¨ng ph©n tÝch bè côc. TiÕt 97: ý nghÜa v¨n ch¬ng (Hoµi Thanh) A. chÊt th¶i CN g©y « nhiÔm m«t trêng Sù v« ý thøc cña con ngêi -> m«i trêng kh«ng trong s¹ch VD: S«ng hång S«ng T« lÞch -> Níc r¸c th¶i Hå G¬m -> HËu qu¶: M«i trêng « nhiÔm ->tæn h¹i ®Õn ®/s con ngêi + KÕt bµi : ( 3 ®iÓm ) Kh¼ng ®Þnh m«i trêng cÇn thiÕt cho sù sèng con ngêi -> ý thøc b¶o vÖ nã . 2.Häc bµi cò vµ so¹n bµi “ ý nghÜa v¨n ch¬ng”.M«i trêng lµ g×? bao gåm nh÷ng g×? tÇm quan träng cña con ngêi víi m«i trêng sèng cña con ngêi? ý thøc b¶o vÖ m«i trêng lµ g×? Chøng minh Chøng cø vÒ ph¸ huû rõng cua con ngêi. dÉn chøng lý lÏ vµ lêi v¨n.Nªu vÊn ®Ò. KiÕn thøc träng t©m: . tr×nh bµy cã c¶m xóc. cã h×nh ¶nh trong v¨n b¶n. 3. .PhÇn II. ThiÕt bÞ d¹y häc: . B. DÆn dß: .. VÒ kÜ n¨ng: . NÕu c«ng nghiÖp ph¸t triÓn.H×nh Thøc: céng trõ 1 ® 3. nhiÖm vô vµ c«ng dông cña v¨n ch¬ng trong lÞch sö loµi ngêi. VÒ t tëng: ./.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu..GV: B¶ng phô. Tõ ®ã bíc ®Çu hiÓu ®îc nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ phong c¸ch nghÞ luËn v¨n ch¬ng cña Hoµi Thanh .

häc: 1. phÈm... . lu ý + P2: §o¹n cßn l¹i loµi c¸c chó thÝch + P2: §o¹n cßn l¹i 81 .H1: V¨n ch¬ng -> hiÖn ®îc c¶m xóc mu«n loµi cña ngêi viÕt ..Bµi viÕt trÝch trong “ thÝch * ( sgk/61) v¨n b¶n theo chó V¨n ch¬ng vµ hµnh tr×nh bµy nh÷ng thÝch sgk.Híng dÉn HS thùc . 2. §äc rµnh ®äc mÉu 1.ý nghÜa cña v¨n ch? VÊn ®Ò nghÞ luËn ¬ng ë v¨nb¶n nµy lµ vÊn c.Yªu cÇu HS gi¶i + P1: Tõ ®Çu -> .Néi dung: Bµn vÒ vÒ t¸c gi¶. Tõ khã: ®Ò g×? . KiÓm tra: ? Em hiÓu c©u nãi : “ Víi B¸c Hå ®êi sèng vËt chÊt gi¶n dÞ . söa 2. 1982) thÝch.Gi¶i thÝch nghÜa b.Híng dÉn HS ®äc .. §äc v¨n b¶n: m¹ch. Bµi míi: Giíi thiÖu: V¨n häc lµ p¶hn ¸nh thùc tÕ c/s. Ho¹t ®éng d¹y . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t . ChÝnh v× vËy mµ Hoµi Thanh ®· viÕt bµi..NhËn xÐt.Nghe híng dÉn vµ I. ®éng” viÕt 1936 hiÓu biÕt cña em .H2: §o¹n cßn l¹i .. Bè côc: 2 phÇn ... râ rµng thÓ .§A: §ã lµ mét ch©n lý.C¶ líp theo dâi 1 nhËn xÐt ... T¸c gi¶: . V¨n b¶n: ? Dùa vµo chó cña c¸c tø khã trong . TiÕp xóc v¨n b¶n: v¨n b¶n.GV ®äc mÉu ®o¹n . c«ng dông cña v¨n ch? Bµi v¨n viÕt theo ¬ng.Bè côc 2 phÇn: 3. nhng cao ®Ñp” nh thÕ nµo? .Ph¬ng thøc nghÞ luËn ®¹t nµo? . t¸c nguån gèc. ë mçi thêi ®iÓm lÞch sö ®Òu cã phÇn v¨n häc ph¶n ¸nh thêi k× ®ã. T×m hiÓu chó ch÷a c¸ch ®äc cña thÝch: HS a. lµ con ngêi Hå ChÝ Minh. nhiÖm vô. ph¬ng thøc biÓu . lµ phÈm chÊt...Bè côc 2 phÇn: nghÜa c¸c tõ khã mu«n loµi + P1: Tõ ®Çu -> mu«n trong v¨n b¶n.. lµ tÝnh c¸ch.Tr×nh bµy theo sgk Hoµi Thanh (1909 hiÖn phÇn chó ( chó thÝch */61 ).E.Gäi 2 HS ®äc tiÕp v¨n b¶n .

ghi nhí c¶m høng “ Nh÷ng . mu«n loµi.4. tù nhiªn. c¸i qt nhÊt chø cha ph¶i lµ tÊt c¶. hÊp dÉn.Môc ®Ých: DÉn d¾t tíi luËn ®iÓm mét c¸ch bÊt ngê. ? Theo lËp luËn cña Hoµi Thanh.11.gia2” Qu¶ thËt.1.HS trao ®æi ®iÒu tr«ng thÊy mµ ®au ®ín lßng”. quan niÖm vÒ nguån gèc cèt yÕu cña v¨n ch¬ng nh vËy ®· ®óng cha? . -KÓ chuyÖn 1 thi sÜ Ên §é khãc nøc në khi thÊy mét con chim bÞ th¬ng r¬i xuèng ch©n m×nh.Nguån gèc cèt yÕu t×nh th¬ng c¶ mu«n cña v¨n ch¬ng lµ vËt.. ? T×m bè côc cña v¨nb¶n? .§äc v¨n b¶n ( Tõ b¶n: ®Çu -> mu«n loµi ) 1. mu«n loµi.10.Quan niÖm rÊt ®óng ®¾n vµ s©u s¾c.. Nguån gèc cèt yÕu + Nguån gèc cèt cña v¨n ch¬ng: yÕu cña v¨n ch¬ng. nguån gèc cèt yÕu cña v¨n ch¬ng lµ g×? .7.T¸c gi¸ nãi cèt yÕu lµ nãi tíi c¸i chÝnh. Nã ®· ®îc chøng minh trong thùc tÕ v¨n ch¬ng GV lÊy VD: NguyÔn §«ng T©y kim cæ Du viÕt TK dùa trªn . => Lßng th¬ng ngêi lµ . Bµ huyÖn Thanh Quan viÕt “ Qua ®Ìo ngang” bëi : “ Nhí.Nghe.2..Gäi HS ®äc phÇn 1 cña v¨n b¶n ? ChØ râ luËn ®iÓm phÇn em võa ®äc? ? Më ®Çu v¨n b¶n t¸c gi¶ ®· kÓ chuyÖn g×? KÓ nh vËy nh»m môc ®Ých g×? II.3.6. Ph©n tÝch v¨n .5. . ? Theo em. céi nguån cña t¸c phÈm v¨n 82 . lßng th¬ng ngêi vµ réng ra lµ t×nh th¬ng c¶ mu«n vËt.

? Em h·y t×m dÉn lam lò cña ngêi d©n chøng ®Ó chøng ( nh÷ng c©u h¸t minh ®iÒu ®ã ( lÊy than th©n ). ý nghÜa: tõ lao ®éng. quan niÖm trªn ®· ®Çy ®ñ cha? V× sao? + Quan niÖm trªn lµ ®óng nhng cha ®Çy 2. v¹n vËt vµ chñ yÕu lµ cuéc sèng cña con ngêi. 83 . tõ nh÷ng nhu cÇu gi¶i trÝ. g×? LuËn ®iÓm ®ã + C©u v¨n thÓ hiÖn thÓ hiÖn râ nhÊt ë luËn ®iÓm c©u v¨n nµo? “ V¨n ch¬ng sÏ lµ h×nh dïng cña sù sèng mu«n h×nh v¹n tr¹ng.v¨n ch¬ng cßn s¸ng t¹o ra sù sèng”.Ph¶n ¸nh cuéc sèng.Lµ h×nh ¶nh lµ kÕt dung ë ®©y cã qu¶ cña sù ph¶n nghÜa lµ g×? ¸nh. Trong thùc tÕ dông cña v¨n ch¬ng: vÉ cã thÓ b¾t nguån a.HS nghe .. ý nghÜa .VD: Ca dao ph¶n nghÜa g×? ¸nh cuéc sèng vÊt v¶ . Qua c¶m nhËn cña nhµ v¨n ®· ®îc t¸i hiÖn trªn trang giÊy.ý nghÜa vµ c«ng luËn vÒ vÊn ®Ò dông cña v¨n ch¬ng. ch¬ng chÝnh lµ thiªn nhiªn. thÕ giíi néi t©m cña con ngêi. c«ng ®ñ.Ph¶n ¸nh cuéc sèng ? Theo lËp luËn cña t¸c gi¶ th× tríc hÕt v¨n ch¬ng cã ý .. . tr¶ lêi c©u + Gäi HS ®äc phÇn hái 2 cña v¨n b¶n ? §o¹n v¨n nghÞ . ? Em hiÓu h×nh . + §äc. GV: §èi tîng cña v¨n .ch¬ng ch©n chÝnh ®Òu xuÊt ph¸t tõ t×nh th¬ng. ? Nhng theo em. lßng nh©n ¸i cña t¸c gi¶.S¸ng t¹o ra sù sèng..

. v¨n ch¬ng? GV gi¶i thÝch: V¨n ch¬ng s¸ng t¹o ra sù sèng cã nghÜa lµ v¨n ch¬ng dùng lªn nh÷ng h×nh ¶nh ®a ra nh÷ng ý tëng mµ cuéc sèng hiÖn t¹i cha cã.cã”. Tæng kÕt: GV: V¨n ch¬ng xuÊt ph¸t tõ t×nh c¶m v× vËy t¸c dông cña v¨n ch¬ng + §äc v¨n.c¸c t¸c phÈm v¨n V¨n b¶n: “ Tinh thÇn häc ®· häc trong yªu níc cña nh©n ch¬ng tr×nh ).loµi vËt trong DÕ ¬ng cßn cã ý nghÜa mÌn phu lu kÝ. biÕt l¹i..S¸ng t¹o ra sù sèng.. d©n ta” ph¸n ¸nh tinh thÇn yªu níc. nh©n d©n VN. chèng gi¾c ngo¹i x©m cña d©n téc.T¸c gi¶ lËp luËn * Ghi nhí: (SGK-t63) 84 . cã lßng vÞ tha III. còng chñ yÕu híng th¶o luËn vµo t×nh c¶m cña .... cã lßng vÞ tha: chóng thµnh t¬ng “ . biÕn c¶m.. thÕ g×? giíi loµi chim trong: “ Em h·y t×m dÉn Lao xao” chøng ®Ó lµm s¸ng tá ý nghÜa Êy cña . hoÆc cha ®ñ møc cÇn cã ®Ó .. C«ng dông: => Gióp cho ngêi ®äc cã t×nh c¶m.dÉn chøng: thÕ giíi Hoµi Thanh v¨n ch. cña thiªn em thÊy theo Hoµi nhiªn. ..V¨n ch¬ng gióp cho mäi ngêi phÊn ®Êu ngêi ®äc.gÇy. suy nghÜ. Thanh c«ng dông + HS nghe cña v¨n ch¬ng lµ g×? b. cã t×nh x©y dùng.Nghe. c¸i ®Ñp. ? Ngoµi ra -> theo . c¸i hay cña ? Theo dâi v¨n b¶n c¶nh vËt.

ngêi ®äc mµ v¨n b»ng c¸ch suy tëng ch¬ng ch©n chÝnh gi¶ ®Þnh nh»m lµm lµ lßng nh©n ¸i vÞ næi bËt t¸c dông cña tha cao c¶. c¶m xóc mãn ¨n tinh thÇn ./. Êy? + HS kh¸i qu¸t: . s½n cã” . Híng dÉn vÒ nhµ: ? H·y dùa vµo kiÕn thøc v¨n häc ®· häc. v¨n theo em nÐt + §äc ghi nhí ( SGK ) ®Æc s¾c trong nghÖ thuËt nghÞ luËn cña bµi v¨n nµy lµ g×? ? §iÒu t¸c gi¶ kh¼ng ®Þnh ë v¨n b¶n nµy lµ ®iÒu g×? 3.ChuÈn bÞ bµi kiÓm tra v¨n häc . Nhê v¨n ? §äc ®o¹n v¨n cuèi ch¬ng mµ con ngêi cïng vµ cho biÕt. c¸i hay cña gi¶ ®· chän c¸ch thÕ giíi con ngêi vµ lËp luËn nµo? T¸c chÝnh b¶n th©n dông cña c¸ch viÕt m×nh.GV: theo c¸ch lËp .NT: Bµi v¨n võa cã luËn cña t¸c gi¶ th× lÝ lÏ võa cã h×nh v¨n ch¬ng chÝnh lµ ¶nh. míi c¶m nhËn ®îc c¸i kÕt thóc bµi v¨n t¸c ®Ñp. 85 . võa cã c¶m xóc. to lín trong ®êi sèng ? Qua t×m hiÓu bµi con ngêi. h×nh ¶nh) 4. v¨n ch¬ng. LuyÖn tËp – cñng cè: ? §Æc s¾c nghÖ thuËt nghÞ luËn cña Hoµi Thanh ë bµi nµy lµ g×? ( võa cã lý lÏ.So¹n bµi : “ Sèng chÕt mÆc bay” . gi¶i thÝch vµ t×m dÉn chøng ®Ó chøng minh cho c©u nãi : “ V¨n ch¬ng………. .ND: V¨n ch¬ng cã ý kh«ng thÓ thiÕu nghÜa vµ c«ng dông cña con ngêi.

c¸ch sèng vµ c¸ch truyÒn ®¹t rÊt nhiÒu bµi øng xö h»ng ngµy. B. B. 3. 2. §Ò bµi : A. C©u 2: Nèi mét néi dung ë cét A víi mét néi dung thÝch hîp ë cét B ®Ó ®îc 2 c©u v¨n ®óng víi néi dung cña bµi “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” ( HCM) A B a. C¸c ®éng tõ: kÕt thµnh . C¸c bíc lªn líp: 1. con ngêi vµ x· héi trong c¸ch häc. løa tuæi. Tù luËn : (8 ®iÓm) 86 . giai cÊp.GD ý thøc «n tËp.. tr¶ lêi c©u hái còng nh häc tËp nghÖ thuËt ghÞ luËn cña c¸c t¸c gi¶ ®Ó tr×nh bµy bµi viÕt.TiÕt 98: KiÓm tra v¨N I. (4) khai th¸c tèt ®iÒu kiÖn. ®Þa ph¬ng. ThÓ hiÖn sù phong phó víi lít qua. Th¸i ®é: . tù gi¸c lµm bµi.. tôc ng÷ vÒ (2) nh×n nhËn gi¸ trÞ con ngêi. khuyªn nhñ. bót. ThÓ hiÖn søc m¹nh cña lßng thÝch hîp cã t¸c dông yªu níc víi nhiÒu s¾c th¸i kh¸c nhau b. Thñ ph¸p liÖt kª sö dông 1. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng lµm bµi. A B (1) nh×n nhËn c¸c quan hÖ víi con Díi h×nh thøc nhËn xÐt.GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS cho tiÕt kiÓm tra ( giÊy kiÓm tra. Môc tiªu cÇn ®¹t : 1. häc bæ Ých vÒ c¸ch : (3) nhËn biÕt c¸c hiÖn tîng thêi tiÕt. KiÓm tra: .) I. nhÊn ch×m ®îc nhiÒu biÓu hiÖn ®a d¹ng cña chän läc tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ë mäi tÇng líp. KiÕn Thøc Gióp Hs «n tËp. ngêi víi giíi tù nhiªn. cñng cè kiÕn thøc vÒ tôc ng÷ vµ v¨n nghÞ luËn( mét sè v¨n b¶n chøng minh) 2. hoµn c¶nh tù nhiªn ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt. Tr¾c nghiÖm: (2 ®iÓm) C©u 1 : Nèi néi dung c«t A víi néi dung cét B ®Ó ®îc mét nhËn ®Þnh ®óng.

87 . ®å dïng. nhËn xÐt giê lµm bµi..Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. c¸i nhµ. TiÕt99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng ( tiÕp) A.RÌn kÜ n¨ng chuyÓn ®æi c©u. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Thu bµi. hÖ thèng luËn cø ®Ó lµm râ B¸c gi¶n dÞ Trong ®êi sèng hµng ngµy: B÷a ¨n. §¸p ¸n : A. tinh thÇn yªu níc cßn thÓ hiÖn nh thÕ nµo trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc. ®îc” b×nh thêng víi c©u bÞ ®éng cã tõ “ bÞ. Cñng cè: . Trong c«ng viÖc: lèi sèng §êi sèng vËt chÊt lµm næi bËt ®êi sèng tinh thÇn phong phó Gi¶n dÞ trong lêi nãi. Híng dÉn vÒ nhµ: . ®îc”. sö dông c©u chñ ®éng vµ c©u bÞ ®éng. tiÕp thu cã chän läc gi¸ trÞ cña v¨n ho¸ thÕ giíi. . gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. bµi viÕt -> DÉn chøng cô thÓ C©u 2 : ( 4 ®iÓm) Tinh thÇn yªu níc cßn thÓ hiÖn trong lao ®éng -> lµm giµu cho ®Êt níc. .Hs n¾m ®îc nh÷ng c¸ch chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng. VÒ kÜ n¨ng: . nhÊt lµ ë thêi kú hiÖn nay? II.. VÒ t tëng: .. Tù luËn : ( 7 ®) C©u 1( 4 ®iÓm).Häc bµi cò vµ so¹n bµi “ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng ( tiÕp)”. Tr¾c nghiÖm: (2®iÓm) C©u 1 : A.C©u 1: Nªu hÖ thèng luËn cø mµ t¸c gi¶ ®· sö dông ®Ó lµm râ luËn ®iÓm cña bµi v¨n “ §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå” ( Ph¹m V¨n §ång) C©u 2: Ngoµi sù thÓ hiÖn trong c¸c cuéc kh¸ng chiÕn. 2.> (2) C©u 2 : a -> 2 b -> 1 B./. §a ®Êt níc tho¸t khái ®ãi nghÌo l¹c hËu. 3. VÒ kiÕn thøc: . 3.Ph©n biÖt c©u cã tõ “bÞ. Lu ý: H×nh thøc tr×nh bµy 2.

.. Ph¬ng ph¸p: .PhÇn I.C©u 3 lµ c©u chñ ChuyÓn tõ chØ ®èi tîng tr×nh bµy ý em ®éng cña ho¹t ®éng ë c©u hiÓu vÒ quy t¾c chñ ®éng lªn ®Çu c©u chuyÓn ®æi c©u .2 lµ c©u bÞ . Ngêi ta ®· h¹ c¸nh kh«ng. ®îc.Nªu vÊn ®Ò. KiÓm tra: .GV: B¶ng phô.. kh¸c nhau ë chç: ë chç: c©u a cã dïng tõ c©u a cã dïng tõ bÞ . c©u b th× kh«ng.. 1. ThiÕt bÞ d¹y häc: . so s¸nh. c©u b th× ? Theo em c©u : “ ®îc.B.ChuyÓn tõ ( côm tõ lµm chñ ng÷ vµ thªm chñ ®éng thµnh ) chØ ®èi tîng cña bÞ ®îc vµo sau nã. E.NL 1. ng÷ liÖu: NL môc 1 nhËn xÐt (SGK-t64) . bÞ . D. 88 .§äc NL. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t I.NL 2: trong 3 c©u trªn? ®éng C¸ch chuyÓn ®æi: ? Qua NL em h·y . Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c em ®· n¾m ®îc thÕ nµo c©u chñ ®éng vµ c©u bÞ ®éng. VËy C¸ch chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng nh thÕ nµo ta vµo bµi h«m nay. ? T×m ®iÓm gièng + 2 c©u ®Òu miªu 2 c©u ®Òu miªu t¶ mét nhau vµ kh¸c nhau t¶ mét sù viÖc nhng sù viÖc nhng kh¸c nhau gi÷a 2 c©u trªn.§A: Ghi nhí SGK (T57) 2. . KiÕn thøc träng t©m: . Ph©n tÝch: . th¶o luËn nhãm. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.Cho HS quan s¸t .cã cïng ND víi c©u ®Çu bµn thê «ng a. C. thuyÕt tr×nh.Gäi 1 HS ®äc NL.” cã cïng ND víi c©u trªn kh«ng? ? H·y x¸c ®Þnh c©u C§ vµ c©u bÞ ®éng .C©u 1. 2. C¸ch chuyÓn c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng: .b v¶i xuèng. mµn ®iÒu treo ë .ThÕ nµo lµ c©u chñ ®éng.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. bÞ ®éng cho Vd? .

NhËn xÐt söa ch÷a + HS lµm bµi ®éc lËp + 4 HS lµm bµi trªn b¶ng H1: ý a H2: ý b H3: ý c H4: ý d II. Con ngùa b¹ch ®îc chµng vÖ sÜ buéc lªn gèc ®µo. b. Ng«i chïa Êy ®îc x©y tõ TK XVII. .NL 3: + C¸c c©u trªn kh«ng ph¶i c©u bÞ ®ång v× nã kh«ng cã nh÷ng c©u chñ ®éng t¬ng øng => Kh«ng ph¶i c©u nµo cã tõ bÞ. v× chñ ng÷ kh«ng ph¶i lµ ®èi tîng cña ngêi.Gäi HS ®äc bµi tËp sè 1 ? Yªu cÇu cña bµi tËp? ? h·y chuyÓn ®æi mçi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng b»ng 2 c¸ch> .TÊt c¶ c¸nh cöa chïa lµm b»ng gç lim. Bµi 2 (sgk/65 ) 89 .. ®éng. Ghi nhí : (SGK-t/64) . ®îc . Kh«ng ph¶i c©u bÞ ®éng.Cho HS quan s¸t NL 3. TÊt c¶ c¸nh cöa chïa ®îc ngêi ta lµm b»ng gç lim . vËt kh¸c t¸c ®éng vµo. lîc bá tõ côm tõ chØ chñ thÓ cña ho¹t ®éng. LuyÖn tËp: Bµi 1 ( sgk/65 ) a. *.. c. + §äc to ghi nhí . suy nghÜ. . nhËn xÐt + C¸c c©u trªn kh«ng ph¶i c©u bÞ ®ång v× nã kh«ng cã nh÷ng c©u chñ ®éng t¬ng øng => Kh«ng ph¶i c©u nµo cã tõ bÞ. ®îc còng lµ c©u bÞ ®éng.Gäi 4 HS lªn b¶ng ( mçi HS mét c©u ) .ChuyÓn tõ ( côm tõ ) chØ ®èi tîng cña ho¹t ®éng lªn ®Çu c©u.Gäi HS ®äc ®iÓm còng lµ c©u bÞ 1 môc ghi nhí.mçi kiÓu c©u bÞ ho¹t ®éng lªn ®Çu ®éng? c©u vµ thªm c¸c tõ bÞ hoÆc ®îc v¸oau côm tõ Êy. Gäi 1 HS ®äc ? Theo em c¸c c©u trªn cã ph¶i lµ c©u bÞ ®éng kh«ng? V× sao? Qua ®©y em rót ra kÕt luËn g× GV nhÊn m¹nh vµ chèt kiÕn thøc §a tõ chØ chñ thÓ ( hoÆc lîc bá nã) thµnh mét bé phËn kh«ng b¾t buéc trong c©u.§äc NL. .

3.HT: §o¹n v¨n. Ph¬ng ph¸p: .V©n dông nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo viÖc viÕt mét ®o¹n v¨n chøng minh. Bµi míi: 90 . Híng dÉn vÒ nhµ: . VÒ kiÕn thøc: .S¾c th¸i ý nghÜa cña c©u bÞ ®éng dïng tõ “ . D.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.PhÇn II: C. nhãm. . .ND: Lßng say mª .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. nghÜa tÝch cùc cÇu bµi tËp 2 + ViÕt ®o¹n v¨n . . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. nhËn xÐt ./. 2. LuyÖn tËp – Cñng cè: .Lµm bµi tËp theo bÞ” cã ý nghÜa tiªu cùc. th¶o luËn nhãm. E. thuyÕt tr×nh.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. 2. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.Hs ®îc cñng cè ch¾c ch¾n h¬n nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh..Yªu cÇu HS trao ( bµi 3) ®æi theo c¸c nhãm . VÒ t tëng: . TiÕt 100: LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh A.RÌn kÜ n¨ng viÕt mét ®o¹n diÔn dÞch.Gäi 1.Qui t¾c chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng -> c©u bÞ ®éng 4. KiÓm tra: .Xem bµi: “LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh ” .GV: B¶ng phô. ThiÕt bÞ d¹y häc: . KiÕn thøc träng t©m: .ViÖc so¹n bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ cho tiÕt luyÖn tËp.Nªu vÊn ®Ò. VÒ kÜ n¨ng: .2 HS tr×nh VH bµy. cã sö dông c©u bÞ ®éng 3. . cö ®¹i diÖn cßn tõ “ ®îc” cã ý + Gäi HS ®äc yªu tr×nh bµy. quy n¹p. B.

LËp luËn râ rµng. Thùc hµnh luyÖn ngåi theo nhãm ( mçi nhãm theo híng tËp theo nhãm trªn lnhãm gån 2 bµn ) dÉn cña GV. .NhËn xÐt ho¹t 91 . cho b¹n cÇn lu ý c¨n cø vµo lÝ thuyÕt võa nh¾c l¹i ë phÇn trªn . H«m nay trªn c¬ së c¸c kiÕn thøc ®· häc c¸c em ®i vµo luyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh ®Ó rÌn kü n¨ng viÕt v¨n chøng minh cho linh ho¹t vµ chÆt chÏ khi ®i chøng minh mét vÊn ®Ò trong v¨n nghÞ luËn.C¸c lÝ lÏ vµ dÉn chøng ph¶i ®îc s¾p xÕp hîp lÝ.Tæ chøc cho HS + Ho¹t ®éng II. nhµ. yªu cÇu ®èi víi ®o¹n nh÷ng yªu cÇu ®èi theo yªu cÇu GV. cÇu vµ híng dÉn .§äc ®o¹n v¨n tríc .Trªn c¬ së ®o¹n nhãm v¨n cm ®· ®îc viÕt ë ( lÇn lît tõng HS ).Tr¶ lêi c©u hái I.C¶ nhãm nhËn HS lÇn lît tr×nh bµy xÐt. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña ND cÇn ®¹t HS ? Em h·y nh¾c l¹i . gv tæ chøc cho .Giíi thiÖu: C¸c em ®· ®îc t×m hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh ë c¸c tiÕt tríc. v¨n chøng minh: víi 1 ®o¹n v¨n chøng + §o¹n v¨n em cÇn minh? ®¶m b¶o c¸c yªu ( Gîi ý: Qua c¸c v¨n cÇu sau: b¶n ®· häc ) .Híng dÉn HS gãp ý cña GV.Yªu cÇu HS cø .Cã c©u chñ ®Ò nªu râ luËn ®iÓm cña ®v . íp: . m¹ch l¹c. .C¸c c©u c¸c ý kiÕn trong ®o¹n ph¶i lµm s¸ng tá luËn ®iÓm. . gãp ý bµi lµm ®o¹n v¨n cña m×nh cña b¹n theo yªu tríc nhãm.Cö ®¹i diÖn nhãm trëng ®iÖu nhãm hµnh ho¹t ®éng ( nhãm trëng) nhãm . .

D. th¶o luËn nhãm.PhÇn I: C. ®Æc s¾c trong nghÖ thuËt nghÞ luËn ë mçi bµi ®· häc.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. TiÕt 101: ¤n tËp v¨n nghÞ luËn A. Ph¬ng ph¸p: . ph©n tÝch dÉn chøng) «n tËp v¨n nghÞ luËn . KiÓm tra: (KÕt hîp trong giê) 2. VÒ kÜ n¨ng: . KiÕn thøc träng t©m: .Nªu vÊn ®Ò. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.N¾m ®îc ®Æc trng chung cña v¨n nghÞ luËn qua sù ph©n biÖt víic¸c thÓ v¨n kh¸c.®éng cña nhãm 3.ChØ ra ®îc nh÷ng nÐt riªng.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. DÉn chøng vµ lÝ lÏ ®îc s¾p xÕp hîp lÝ. VÒ t tëng: . Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c em ®· t×m hiÓu kh¸i niÖm v¨n nghÞ luËn. râ rµng. VÒ kiÕn thøc: . . . 3.P NghÖ thuËt 92 . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. nªu râ luËn®iÓm cña ®o¹n./. Híng dÉn vÒ nhµ: . LuyÖn tËp – cñng cè: ? Qua giê luyÖn tËp em rót ra ®îc bµi häc KN g× khi viÕt ®o¹n v¨n cm? => Mçi luËn ®iÓm viÕt t¸ch thµnh 1 ®o¹n v¨n . . 4. . ®Æc ®iÓm c¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn. ®Ó cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®ã giê häc nµy sÏ «n tËp l¹i. I. . B. Híng dÉn HS hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc c¸c bµi v¨n NL ®· häc: T Tªn T¸c §Ò tµi Lô©n P.Gióp hs n¾m ®îc luËn ®iÓm c¬ b¶n vµ c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn c¶u c¸c bµi v¨n nghÞ luËn ®· häc. ThiÕt bÞ d¹y häc: . thuyÕt tr×nh.Hoµn thµnh ®o¹n v¨n( chó ý kÜ n¨ng ®a dÉn chøng.C¸c ®o¹n v¨n ph¶i cã c©u chñ ®Ò. 2.RÌn kÜ n¨ng tæng hîp so s¸nh. LËp luËn m¹ch l¹c.C¸c dÉn chøng ph¶i tiªu biÓu toµn diÖn. E.GV: B¶ng phô.

lêi nãi. ®ã lµ. hiÖn tîng con ngêi. lêi v¨n gi¶n dÞ.Tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p. bµi viÕt Nguån gèc cña VC nhiÖm vô vµ c«ng dông cña VC LËp luËn Chøng minh ®Æc s¾c . tuú bót. s¸ng sña v¨n giµu h×nh ¶nh II. h×nh ¶nh so s¸nh ®Æc s¾c -Bè côc m¹ch l¹c.. s¾p sÐp hîp lÝ. gi¶n dÞ..DÉn chøng cô thÓ.. kÕt hîp chøng minh gi¶i thÝch.... tr×u tîng 1 c¸ch ng¾n gän. toµn diÖn. kÕt hîp gi¶i thÝch chøng minh. C¸c thÓ lo¹i tr÷ t×nh :( th¬ tr÷ t×nh.Bè côc chÆt chÏ. b×nh luËn. toµn diÖn. giµu c¶m xóc .. TiÕng viÖt cã nh÷ng ®Æc s¾c cña thø tiÕng ®Ñp vµ thø tiÕng hay B¸c gi¶n dÞ trong mäi ph¬ng diÖn: ®êi sèng. chÆt chÏ Sù giµu ®Ñp cña TV 2 §Æng Thai Mai Sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt Chøng minh kÕt hîp gi¶i thÝch 3 §øc tÝnh g¶in dÞ c¶u B¸c Hå Ph¹m v¨n §ång §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå Chøng minh kÕt hîp gaØi thÝch b×nh luËn Gi¶i thÝch kÕt hîp b×nh luËn 4 ý Hoµi nghÜa THan v¨n ch.h ¬ng VC vµ ý nghÜa c¶u nã ®èi víi con ngêi .T bµi gi¶ TT yªu Hå níc cña ChÝ ND ta Minh 1 nghÞ luËn Tinh ThÇn yªu níc cña d©n téc ®iÓm Dt ta cã mét lßng yªu níc nång nµn.. toµn diÖn. c©u chuyÖn 2. dÉn chøng chän läc. luËn cø x¸c ®¸ng.C¸c thÓ lo¹i tù sù( truyÖn kÓ) : v¨n b¶n ®· häc? Chñ yÕu dïng ph¬ng thøc miªu t¶ vµ kÓ nh»m t¸i hiÖn sù vËt. x¸c thùc. LuyÖn tËp: Ph©n biÖt mét sè 1.) chñ yÕu dïng ph¬ng thøc biÓu c¶m 93 .

Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.Nh÷ng c©u tôc nhng ®iÒu cèt yÕu lµ lËp luËn víi hÖ thèng ng÷ ®· häc trong c¸c luËn ®iÓm.vÞ ®Ó më réng c©u A.. tr¶ lêi hoµn chØnh c©o hái 3. vÇn. x¸c ®¸ng bµi 18-19 cã thÓ coi 4.®Ó biÓu hiÖn t/ c¶m c¶m xóc qua c¸c h×nh ¶nh. . c¶m xóc . T¹i sao? ®¸nh gi¸ vÒ c¸c hiÖn tîng tù nhiªn. .Hs hiÓu ®îc thÕ nµo lµ dïng côm C-V ®Ó më réng c©u tøc lµ dïng côm C-V ®Ó lµm thµnh phÇn c©u hoÆc thµnh phÇn cña côm tõ. Cñng cè: ? Nªu nh÷ng nÐt ®Æc trng ®Ó ph©n biÖt v¨n nghÞ luËn víi thÓ v¨n kh¸c? 4. V¨n b¶n nghÞ luËn: Chñ yÕu dïng ph¬ng thøc lËp luËn b»ng lÝ lÏ. KiÕn thøc träng t©m: . 2. VÒ t tëng: . B.Häc bµi cò.. Tôc ng÷ : cã thÓ coi lµ mét lo¹i Vb nghÞ lµ lo¹i v¨n b¶n nghÞ luËn ®Æc biÖt ng¾n gän luËn ®Æc biÖt ko? V×: Néi dung lµ nh÷ng ý kiÕn nhËn xÐt.N¾m ®îc c¸c trêng hîp dïng côm C-V ®Ó më réng c©u.RÌn kÜ n¨ng sö dông linh ho¹t viÖc sö dông côm c – v ®Ó më réng c©u.Xh .. ngêi nghe vÒ nhËn thøc .So¹n bµi míi “Dïng côm chñ . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.V¨n nghÞ luËn còng cã h×nh ¶nh.§äc ghi nhí . TiÕt 102: Dïng côm chñ . dÉn chøng ®Ó tr×nh bµy ý kiÕn t tëng nh»m thuyÕt phôc ngêi ®äc./. 3. VÒ kÜ n¨ng: .PhÇn C.vÞ ®Ó më réng c©u” . Híng dÉn vÒ nhµ: . nhÞp ®iÖu. luËn cø chÆt chÏ. Ph¬ng ph¸p: 94 ..H×nh thøc dïng ph¬ng ph¸p suy luËn cña t duy l«gÝc. khoa häc hîp lÝ * Ghi nhí: (sgk/67) 3. VÒ kiÕn thøc: . 3.

HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. 1. ..Nh÷ng t×nh c¶m ta + Nh÷ng t×nh c¶m ta kh«ng cã CDT C V ? Em h·y ph©n tÝch s½n cã .PhÇn phô sau cã cÊu -> phô ng÷ sau lµ phÇn phô sau ë 2 côm t¹o lµ 1 côm C .Nh÷ng t×nh c¶m ta cÊu t¹o cña côm danh .T64 2.vÞ ®Ó .C¸ch chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng ->c©u bÞ ®éng? .§A: SGK .Nªu vÊn ®Ò.Cho HS quan s¸t NL trªn b¶ng phô. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t®éng cña HS ND cÇn ®¹t .vÞ ®Ó më réng c©u. Khi muèn ph¸t triÓn ý cña c©u ®îc më réng h¬n ngêi ta dïng côm C-V ®Ó më réng c©u.Dïng nh÷ng côm tõ em hiÓu thÕ nµo lµ cã cÊu t¹o lµ 1 côm C dïng côm C -V ®Ó më . C¸c trêng hîp dïng côm chñ .GV: B¶ng phô. ThiÕt bÞ d¹y häc: .Ph©n tÝch: ) II. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. . D. .X¸c ®Þnh côm danh 1.Gäi HS ®äc ghi nhí 1 më réng c©u. Bµi míi: Giíi thiÖu: Côm C-V ®ãng vai trß lµm thµnh phÇn nßng cèt trong c©u.Ng÷ liÖu: (SGKt/68) 95 .C¶ líp quan s¸t b¶ng I. KiÓm tra: .1 HS ®äc to VD më réng c©u?: ? H·y t×m c¸c côm .Ng÷ liÖu: (SGKdanh tõ co trong c©u tõ t/68) v¨n trªn? + Nh÷ng t×nh c¶m ta 2. Ghi nhí: ( sgk/68 .Cho HS ®äc ng÷ liÖu .Quan s¸t.V. côm chñ vÞ danh tõ trªn? ? Qua ph©n tÝch VD. -Gäi 1 HS ®äc to NL. côm chñ .Ph©n tÝch cÊu t¹o s½n cã tõ vµ cÊu t¹o cña phô + Nh÷ng t×nh c¶m ta CDT C ng÷ trong côm danh kh«ng cã V tõ? + Nh÷ng t×nh c¶m ta Ph ?Em cã nhËn xÐt g× s½n cã ô sau vÒ h×nh thøc cña .Ph©n tÝch: kh«ng cã .V lµm TP cña c©u réng c©u? hoÆc cña côm tõ ®Ó . thuyÕt tr×nh. ( sgk/68 ) . th¶o luËn nhãm. ThÕ nµo lµ dïng ( sgk/68 ) phô ghi NL. . E.§äc NL.§äc ghi nhí ( sgk/68 ) *. ph¸t hiÖn ? H·y x¸c ®Þnh côm C .

. ChÞ Ba ®Õn ( CN ) . CDT.V ®Ó më réng c©u trong c¸c trêng hîp nµo? ..V lµm + H3: ý c phô ng÷ trong C§T + H4: ý d b.V lµm .V lµm TP g×? ? Qua ph©n tÝch c¸c VD..Lµm viÖc c¸ nh©n a..Ghi vµo vë theo híng c.V lµm TP c©u hoÆc TP côm tõ trong c¸c c©u trªn? Cho biÕt trong mçi c©u. Khu«n mÆt ®Çy .y/c Hs nhËn xÐt bæ sung .C¶ líp lµm ra giÊy ®Æn nh¸p => Côm C .Phô ng÷ trong C§T.. bæ sung vÞ ng÷ . C¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng (PN trong CDT) + Tù rót ra KL: . LuyÖn tËp: tËp Bµi tËp 1: . Trêi sinh lµ sen. Ngêi chuyªn m«n + H1: ý a míi ®Þnh ®îc: + H2: ý b => Côm C .CN -VN .T«i rÊt vui ( phô ng÷ C§T ) b.V lµm nßng cèt trong c¸c c©u trªn? ? H·y t×m côm C .thêng lµ cèm. CËu cho mîn: côm CV lµm PN trong côm DT.NhËn xÐt. .Y/c HS ®äc y/c bµi tËp 1 .. 96 . côm C . Tinh thÇn rÊt h¨ng h¸i ( VN ) c.Y/c HS lµm bt ra giÊy nh¸p . 1 -Lan tiÕn bé -> côm C -V lµm CN C¶ líp vui mõng: lµm PN C§T 2. C¸c c« g¸i Vßng dÉn sgk ®ç g¸nh: PN trong C§T .l¸ sen d.V lµm TP c©u trong VD sau: -Lan tiÕn bé khiÕn c¶ líp vui . Trêi sinh lµ sen. Tinh thÇn rÊt h¨ng h¸i ( VN ) c.Gäi 4 HS lµm bµi trªn b¶ng .Cho HS ®äc ghi nhí 2 ( sgk/69 ) + Yªu cÇu HS lµm bµi tËp nhanh: ? X¸c ®Þnh vµ gäi tªn côm C .M×nh ®äc quyÓn s¸ch mµ cËu cho mîn. söa ch÷a a.Ph©n tÝch: a.NhËn xÐt. C¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng (PN trong CDT) * Ghi nhí 2: + Lµm bµi ra giÊy (sgk/69) nh¸p bµi tËp nhanh theo yªu cÇu cña GV. CTT + §äc ghi nhí 2 ( sgk) 2. ChÞ Ba ®Õn ( CN ) ..T«i rÊt vui ( phô ng÷ C§T ) b. + §äc vµ nªu y/c bµi III.l¸ sen d...nµo ( PN C§T ). em h·y cho biÕt ngêi ta cã thÓ dïng côm C .

Ph¬ng ph¸p lµm bµi v¨n nghÞ luËn chøng minh 1 vÊn ®Ò x· héi . Tr¶ bµi kiÓm tra tiÕng viÖt.Ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a tô ng÷ vµ ca dao.NhËn thøc vÒ c©u ®Æc biÖt. th¶o luËn nhãm. . . c©u rót gänn . lçi chÝnh t¶ 3. KiÕn thøc träng t©m: . D.GD Hs ý thøc tù söa lçi: ViÕt v¨n. ch÷a vµ nhËn xÐt ®Çy ®ñ. v¨n nghÞ luËn. n¾m l¹i yªu cÇu ®Ò bµi kiÓm tra v¨n-tv-tlv.h¾n giËt m×nh: côm C . ThiÕt bÞ d¹y häc: . . 97 . Tr¶ bµi kiÓm tra v¨n. Cñng cè: . VÒ kiÕn thøc: . KiÓm tra: (KÕt hîp trong giê) 2./. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Häc bµi cò. VÒ t tëng: . E.PhÇn C. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. Híng dÉn vÒ nhµ: . tr¹ng ng÷. H«m nay thÇy gi¸o tr¶ bµi kiÓm tra cho c¸c em ®Ó c¸c em ®äc laÞ vµ söa ch÷a nh÷ng h¹n chÕ mµ c¸c em cßn m¾c ph¶i. lµm bµi tËp cßn l¹i.RÌn cho Hs kÜ n¨ng lµm bµi v¨n NL chøng minh B.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Ph¬ng ph¸p: . mét bµn tay ®Ëp vµo vai: côm C .V lµ PN trong côm §T 3. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong ®Çu häc k× II chóng ta ®· kiÓm tra ba bµi thuéc ba ph©n m«n cña m«n Ng÷ v¨n.GV: C¸c bµi ®· chÊm.Nªu vÊn ®Ò. 2. TiÕt 103: Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 5.d.§¸nh gi¸: NhËn thøc cña häc sinh qua chÊm bµi .ThÕ nµo lµ dïng côm tõ C-V ®Ó më réng c©u? c¸c trêng hîp dïng? 4.V lµm CN. VÒ kÜ n¨ng: . A. thuyÕt tr×nh.

.................................................................................... . ............................................. ........ .......................... .................................................... ............. ................................................................................................................................ NhËn xÐt : ........................................................ . ................................................................... ..................................... ........................ ........... .................. 2....................Tån t¹i: ...................................................................................................................................................................................................u ®iÓm: ..... .................................... Tr¶ bµi tËp lµm v¨n : 1...... 98 ........................................................... ................................................... ........ ..................................................................................................................................................... .................... ....................................................................I..................... .........................................................................................Tån t¹i: ......................................................... ..................................................................... 2................................................................................... NhËn xÐt : ............................. ........ Yªu cÇu cña ®Ò: GV nªu ®¸p ¸n T90................................................................................................. ......................................................... II........................................................................................... ........................................ Yªu cÇu cña ®Ò: GV nh¾c l¹i yªu cÇu cña ®Ò theo ®¸p ¸n chÊm T95-96.............................................................................................. Tr¶ bµi TiÕng ViÖt: 1...........................¦u ®iÓm: ...................................................... ......................................... ......... ............................................ .............................................

Ch÷a lçi : (Cho HS ®äc c¸c bµi m¾c lçi nhiÒu.. NhËn xÐt : ........................ ........... VÒ kiÕn thøc: .................................................. ....../.. .............................................. ................ ................................Hs n¾m ®îc môc ®Ých...........................Häc bµi cò vµ chuÈn bÞ míi: “T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn gi¶i thÝch”...........¦u ®iÓm: ..................... .................... .......................... 4......................................................... tÝnh chÊt vµ c¸c yÕu tè cña phÐp lËp luËn gi¶i thÝch.................. ............................................ .............. .. ........................................... ............................................ ®iÓn h×nh) GV híng dÉn häc sinh ch÷a lçi................................................NhËn xÐt ý thøc lµm bµi vµ ch÷a bµi...... Yªu cÇu cña ®Ò vµ ®¸p ¸n : TiÕt 98..............Yªu cÇu ®äc mét sè bµi ®iÓm tèt............................................... ......... 2........... ......................................................................................... ........................................................................ Cñng cè: .. so s¸nh víi c¸c ®Ò nghÞ luËn chøng minh.................................... ......................Tån t¹i: ............... TiÕt 104: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn gi¶i thÝch A....................................................... 3.......................... ..............................................................................................Gäi ®iÓm ghi sæ.................. Híng dÉn vÒ nhµ: ........................... III......... VÒ t tëng: 99 ............ ...................... 2................................. .. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1............ ........NhËn diÖn vµ ph©n tÝch c¸c ®Ò bµi nghÞ luËn gi¶i thÝch........................................................ .............................................. Tr¶ bµi kiÓm tra v¨n: 1..

2.§A: LuËn ®iÓm. D. -> Ph¶i hiÓu. Môc ®Ých vµ phíc mét hiÖn tîng míi yªu cÇu cña GV ¬ng ph¸p gi¶i l¹ hoÆc mét ®iÒu + N¶y sinh nhu cÇu thÝch: g× ®ã mµ ngêi ta gi¶i thÝch 1. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. . ThiÕt bÞ d¹y häc: . H«m nay thÇy gi¸o cïng c¸c em tiÕp tôc ®i t×m hiÓu mét kiÓu lo¹i n÷a cña nghÞ luËn ®ã lµ nghÞ luËn gi¶i thÝch. KiÕn thøc träng t©m: .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.Tr¶ lêi c©u hái theo I. h×nh thµnh kÜ n¨ng viÕt bµi v¨n gi¶i thÝch. th¶o luËn nhãm. KiÓm tra: .Nªu c¸c yÕu tè c¬ b¶n cÇn ph¶i cã cu¶ bµi v¨n nghÞ luËn? . Ph¬ng ph¸p: . trong ®êi sèng lµ rÊt ra. nhu cÇu gi¶i thÝch trong ®êi sèng. em cã KL g× vÒ lín.ph¶i cã tri thøc ®ßi hái ®iÒu g×? -> Gi¶i thÝch lµ lµm 100 . luËn cø vµ lËp luËn. B.PhÇn I. 2: C. ph¶i cã ? Theo em ®Ó tr¶ lêi kiÕn thøc nhiÒu mÆt -Muèn gi¶i thÝch ®îc ®îc c¸c c©u hái nh míi cã thÓ gi¶i thÝch c¸c vÊn ®Ò trong trªn ( vÝ dô gi¶i ®îc cuéc sèng cÇn ph¶i thÝch v× sao cã ma ) hiÓu.GV: B¶ng phô.. tr.Nªu vÊn ®Ò.HS tù ®Æt c¸c c©u sèng: ? Em h·y nªu 1 sè hái vÒ nhu cÇu gi¶i c©u hái ®Ó ®îc gi¶i thÝch? thÝch? + V× sao cã ma? + V× sao mïa ®«ng l¹i cã tuyÕt r¬i? -> Nhu cÇu gi¶i thÝch ? Qua rÊt nhiÒu c©u trong ®êi sèng lµ rÊt . E.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. 3. VÒ kÜ n¨ng: . Nhu cÇu gi¶i cha biÕt sÏ n¶y sinh thÝch trong ®êi ®iÒu g×? . thuyÕt tr×nh. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t ? Trong ®êi sèng. Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c giê tríc c¸c em ®· ®îc n¾m kiÕn thøc vÒ thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn.RÌn kÜ n¨ng t×n hiÓu.Nhu cÇu gi¶i thÝch hái c¸c em võa ®Æt lín.. trong ®ã cã kiÓu lo¹i nghÞ luËn chøng minh.

.cÇn ®îc gi¶i thÝch nh»m n©ng cao nhËn thøc. chØ . trÝ tuÖ.. chØ ra c¸c mÆt lîi.VÊn ®Ò gi¶i thÝch: lßng khiªm tèn . bµi v¨n cßn gi¶i thÝch b»ng c¸ch nµo? ? Bµi v¨n ®· dïng c¸ch gi¶i thÝch ®Ó lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ vÒ lßng khiªm tèn ®ã lµ ®øc tÝnh rÊt ®¸ng quý cña con ngêi.§äc v¨n b¶n ( sgk/70 ) + Suy nghÜ.cÇn ®îc gi¶i thÝch nh»m n©ng cao nhËn thøc. + C©u ®Þnh nghÜa . ®¹o lÝ. -T×m lÝ do v× sao con ngêi ph¶i khiªm tèn + Tù rót ra kÕt luËn 2.. ®¹o lÝ. phÈm chÊt. §©y lµ bµi tËp luËn gi¶i thÝch. Ph©n tÝch: . båi dìng t tëng. PhÐp lËp luËn gi¶i thÝch: a.Gi¶i thÝch trong v¨n NL lµ lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ c¸c t tëng. kÓ ra c¸c biÓu hiÖn. quan hÖ . so s¸nh ®èi chiÕu víi hµnh ®éng kh¸c. VËy em hiÓu thÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? .LiÖt kª c¸c biÓu hiÖn cña khiªm tèn. t×nh c¶m cho con ngêi.Gi¶i thÝch khiÕm tèn lµ g×? Lîi? BiÓu hiÖn? + HS dïng bót ch× g¹ch ch©n c¸c c©u v¨n gi¶i thÝch.? VËy môc ®Ých cña cho hiÓu râ nh÷ng gi¶i thÝch lµ g×? ®iÒu cha biÕt trong mäi lÜnh vùc . quan hÖ .C¸c c¸ch gi¶i thÝch: Nªu ®Þnh nghÜa. so s¸nh ®èi chiÕu víi hµnh ®éng kh¸c.Gi¶i thÝch trong v¨n NL lµ lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ c¸c t tëng. . th¶o luËn c©u hái .” h·y cho biÕt ®©y lµ kiÓu c©u g× em ®· häc líp 6? ? Ngoµi c¸ch ®Þnh nghÜa ®Ó gi¶i thÝch vÒ lßng khiªm tèn.. . båi dìng t tëng.. kÓ ra c¸c biÓu hiÖn.VÊn ®Ò gi¶i thÝch: lßng khiªm tèn . t×nh c¶m cho con ngêi. Ng÷ liÖu: v¨n b¶n: “ Lßng khiªm tèn” (sgk/70) b.C¸c c¸ch gi¶i thÝch: Nªu ®Þnh nghÜa. phÈm chÊt. 101 .§èi lËp ngêi khiªm tèn vµ ngêi kh«ng khiªm tèn .yªu cÇu HS ®äc v¨n b¶n: “ Lßng khiªm tèn” ? Bµi v¨n gi¶i thÝch vÊn ®Ò g×? gi¶i thÝch ntn? ? H·y t×m nh÷ng c©u v¨n trong bµi dïng ®Ó gi¶i thÝch lßng khiªm tèn? ? Quan s¸t c¸c c©u gi¶i thÝch em võa t×m trong v¨n b¶n kiÓu “ Khiªm tèn lµ tÝnh nh· nhÆn.Gi¶i thÝch khiÕm tèn lµ g×? Lîi? BiÓu hiÖn? . trÝ tuÖ..

PPGT: Nªu ®Þnh nghÜa ( lßng nh©n ®¹o tøc lµ lßng biÕt th¬ng ngêi) §Æt c©u hái. hËu qu¶. ®èi chiÕu. c¸ch ®Ò phßng hoÆc noi theo -Bè côc 3 phÇn.N1: v¨n b¶n “Lßng nh©n ®¹o”.. II. h¹i. *.Ph¬ng ph¸p gi¶i thÝch: Nªu ®Þnh nghÜa.N3: “Tù do vµ n« lÖ”.sù vËt: Giíi thiÖu vÊn ®Ò sÏ gi¶i thÝch: Lßng khiªm tèn . líp l¹ng. . nguyªn nh©n.. c¸c biÓu hiÖn ) + P3: Cßn l¹i : ý nghÜa cña khiªm tèn => C¸c phÇn liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau + Tù rót ra KL: Bµi v¨n gi¶i thÝch ph¶i cã m¹ch l¹c. cö 102 + Trao ®æi.. .VÊn ®Ò gi¶i thÝch: lßng nh©n ®¹o . .... nguyªn nh©n.mäi ngêi: Gi¶i thÝch vÒ lßng khiªm tèn ( ®Þnh nghÜa. c¸ch ®Ò phßng hoÆc noi theo -Bè côc 3 phÇn. Ghi nhí: ( sgk/71 ) ? Qua bµi v¨n em rót ra kÕt luËn g×? . ®èi chiÕu lËp luËn b»ng c¸ch ®a ra c©u nãi cña Th¸nh G¨ng . kÓ ra nh÷ng biÓu hiÖn. em thÊy ngêi ta thêng gi¶i thÝch b»ng nh÷ng c¸ch nµo? ? Em h·y chØ râ bè côc cña bµi? chØ ra mèi liªn hÖ gi÷a c¸c phÇn trong bè côc bµi v¨n? ra c¸c mÆt lîi. ? T×m hiÓu vÊn ®Ò gi¶i thÝch vµ c¸ch gi¶i thÝch ë mçi v¨n b¶n.P2: §iÒu. . + yªu cÇu HS th¶o luËn theo nhãm.§äc ghi nhí ( sgk/71) h¹i.N2: “ ãc ph¸n ®o¸n vµ ãc thÈm mÜ”..? Qua t×m hiÓu c¸ch gi¶i thÝch cña t¸c gi¶ trong bµi v¨n. nªu c¸c biÓu hiÖn.. .®i.. LuyÖn tËp: . hËu qu¶.... th¶o luËntheo nhãm + Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy kÕt qu¶ theo luËn Nhãm 1: .Gäi HS ®äc ghi nhí + Chia líp thµnh 3 nhãm + Giao viÖc cho c¸c nhãm: .P1: Lßng.

3. nh©n ®¹o vµ nh÷ng thµnh c«ng nghÖ thuËt cña T¸c phÈm . C.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. so s¸nh. Híng dÉn vÒ nhµ: . VÒ t tëng: .GV: B¶ng phô. 3.1. -VÊn ®Ò gt: ãc ph¸n bæ sung ®o¸n vµ ãc thÈm mÜ + GV nhËn xÐt..ThÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? 4.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.®¹i diÖn tr×nh bµy Nhãm 2: . bæ . . VÒ kiÕn thøc: .Mét trong nh÷ng truyÖn ng¾n ®îc coi lµ më ®Çu cho thÓ lo¹i truyÖn ng¾n hiÖn ®aÞ ë ViÖt Nam ®Çu thÕ kû XX.RÌn luyÖn kü n¨ng: §äc.Xem bµi: “Sèng chÕt mÆc bay” .Nªu vÊn ®Ò. KiÕn thøc träng t©m: . VÒ kÜ n¨ng: .Gäi HS nhËn xÐt.PPGT: Nªu ®Þnh sung söa ch÷a nghÜa. ThiÕt bÞ d¹y häc: . Ph¬ng ph¸p: . kÓ tãm t¾t truyÖn.Híng dÉn HS ghi chiÕu vµo vë Nhãm 3: + GV nhÊn m¹nh: cã . B. t¨ng cÊp. LuyÖn tËp – cñng cè: . b¶o vÖ ngêi d©n l¬ng thiÖn trong x· héi xa vµ nay.PhÇn II. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. KiÓm tra: 103 . D. TiÕt 105: Sèng chÕt mÆc bay (TiÕt 1) (Ph¹m Duy Tèn) A. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.vÊn ®¸p.HiÓu ®îc gi¸ trÞ hiÖn thùc. ./. E.. ph©n tÝch nh©n vËt qua c¸c c¶nh ®èi lËp..VÊn ®Ò gt: tù do vµ nhiÒu c¸ch gi¶i n« lÖ thÝch. 2.t¬ng ph¶n. ®èi .Gi¸o dôc cho c¸c em ý biÕt lªn ¸n thÕ lùc bÊt c«ng.

dï ®· ®îc gia cè hµng n¨m nhng nhiÒu ®o¹n nhiÒu chç vÉn kh«ng chèng næi søc níc hung b¹o.HÖ thèng ®ª ®iÒu.§äc v¨n b¶n: b¶n: cña t¸c gi¶ vµ giäng + H1: Tõ ®Çu -> háng 1.GV nhËn xÐt. T¸c gi¶ lµ ngêi am hiÓu v¨n ch¬ng tr©n träng ®Ò cao v¨n ch¬ng.Gäi HS ®äc v¨n b¶n . võa lµm ®Ñp cuéc sèng.Tr×nh bµy theo chó ( 1883-1924) lµ 104 . v¨n ch¬ng cã c«ng dông võa lµm giµu t×nh c¶m con ngêi. võa cã c¶m xóc vµ h×nh ¶nh cuèn hót ngêi ®äc.? Qua v¨n b¶n “ý nghÜa v¨n ch¬ng” cña Hoµi Thanh.Y/c HS nhËn xÐt . l¹i thªm sù v« tr¸ch nhiÖm sèng chÕt mÆc bay cña kh«ng Ýt tªn quan l¹i cÇm quyÒn.GV nhËn xÐt. khÈn thiÕt.§A: + Nguån gèc cña v¨n ch¬ng lµ t×nh c¶m nh©n ¸i. söa ch÷a . Bµi míi: Giíi thiÖu: Thuû – Ho¶ . lôt lªn hµng ®Çu.2 HS tãm t¾t ng¾n gän néi dung 2. TiÕp xóc v¨n ph©n biÖt giäng kÓ .§ao – TÆc. hèng h¸ch.Híng dÉn ®äc: Chó ý . Trong 4 thø giÆc Êy nh©n d©n xÕp giÆc níc. mÊt + Giäng t¸c gi¶: Kh¸ch + H2: TiÕp -> ®iÕu quan mµy + Giäng quan: H¸ch + H3: §o¹n cßn l¹i dÞch. . §äc v¨n b¶n: cña c¸c nh©n vËt. ngõ¬i d©n vïng ch©u thæ s«ng hång ®· ph¶i ®¬ng ®Çu víi c¶nh “ Thuû thÇn næi giËn = lò lôt . Em hiÓu t¸c gi¶ muèn nãi lªn ®iÒu g×? NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt lËp luËn? . T¸c gi¶: sung: Ph¹m Duy Tèn . nhµ tr«i ngßi chÕt …. .Híng dÉn HS t×m .Nghe I. thiªn n¹n Êy l¹i cµng thª th¶m. Cho ®Õn nay ®· hµng bao thÕ kû. T×m hiÓu chó truyÖn thÝch: .KÓ tãm t¾t truyÖn + ThÇy ®Ò: Khóm ( 2HS ) nóm sî sÖt + Giäng cña nh©n d©n: lo sî. 2. + LËp luËn võa cã lÝ lÏ.Y/c 1. truyÖn ng¾n cña Ph¹m Duy Tèn ®· dùng l¹i bøc tranh ®au lßng vµ ®¸ng giËn Êy. bæ a. vì ®ª . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t .

38.2.Chi tiÕt: níc s«ng d©ng to.§¹i ý: kÓ vÒ c¶nh hé ®i cña lµng X vµ quan phô mÉu cïng nha l¹i trÞ v× n¬i ®©y. Tõ khã: + Bè côc 3 ®o¹n: .39.40.§1: Tõ ®Çu -> Khóc ®ª nµy háng mÊt: Nguy c¬ vì ®ª va sù chèng ®ì cña ngêi d©n.§1: Gåm 1 giê -> háng mÊt .Nghe . ? TruyÖn cã thÓ chia lµm mÊy phÇn? H·y chØ râ ranh giíi vµ n«i dung chÝnh cña tõng phÇn. . Ph©n tÝch v¨n dung b¶n: 1. thÝch dÊu * ( sgk/79 ) .§äc. -§ 2: TiÕp -> ®iÕu mµy: C¶nh quan phñ cïng nha l¹i ®¸nh tæ t«m trong khi “ ®i hé ®ª” . ( ViÕt bëi tiÕng viÖt hiÖn ®¹i).Cho HS ®äc ®o¹n 1 cña v¨n b¶n ? §o¹n truyÖn kÓ vÒ c¶nh g×? ? T×m c¸c chi tiÕt miªu t¶ c¶nh ®ª s¾p 3.GV lu ý: TruyÖn ng¾n : “ Sèng chÕt mÆc bay” ®îc goi lµ b«ng hoa ®Çu mïa cña truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i ViÖt Nam. tr×nh bµy nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ t¸c gi¶. tãm t¾t néi II.§3: Cßn l¹i: C¶nh vì ®ª .3 7.Dùa vµo sgk -> gi¶i thÝch tõ khã theo yªu cÇu cña GV . Bè côc: . t¸c phÈm? . 105 .§2: TiÕp -> §iÕu mµy .29.Yªu cÇu HS gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã: c¸c chó thÝch 1. c. ? Dùa vµo sgk.4.3. mét trong sè Ýt ngêi cã thµnh tùu ®Çu tiªn vÒ thÓ lo¹i truyÖn hiÖn ®¹i b. V¨n b¶n: Lµ mét trong nh÷ng t¸c phÈm truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i thµnh c«ng ®Çu thÕ kØ XX ( ®îc coi lµ thµnh c«ng nhÊt) cña Ph¹m Duy Tèn: in trong Nam Phong sè 18 ( T12-1918) . C¶nh ®ª s¾p + §o¹n 1: C¶nh ®ª vì: s¾p vì => §ªm tèi.8.hiÓu chó thÝch. ma to.§3: Cßn l¹i .9.27.36.

c¨ng th¾ng .. níc vÒ c¸c ®Þa danh trong s«ng d©ng to..vì? C¸c chi tiÕt Êy gîi 1 + Thêi gian: gåm 1 c¶nh tîng ntn? ®ªm + Kh«ng gian: Trêi ma tÇm t·. gi¶? + ¢m thanh: TiÕng 106 ®ª cã nguy c¬ bÞ vì 2.háng mÊt” .T¸c gi¶ muèn b¹n ? PhÇn më ®Çu ®äc hiÓu c©u chuyÖn truyÖn lµ c¶nh ®ª s¨p nµy kh«ng chØ x¶y ra vì. co nguy truyÖn ®Òu ®îc ghi c¬ lµm vì ®ª. níc s«ng nhÞ Hµ nªn to + §Þa ®iÓm: KHóc ? Chi tiÕt “ gÇn 1 giê s«ng lµng X thuéc phñ ®ªm” cã ý nghÜa ntn? X. C¶nh trªn ®ª vµ trong ®×nh tríc khi ®ª vì: a.Tr¶ lêi c©u hái ? Em h×nh dung nh + H/a: KÎ th× thuæng. .lít thít miªu t¶ trªn ®ª cña t¸c nh chuét lét. th¶m h¹i. g×? ? T×m ®äc ®o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh tîng trªn .. b»ng kÝ hiÖu X? => T×nh tr¹ng rÊt ( ThÓ hiÖn dông ý g× khÈn cÊp cña t¸c gi¶ ) . hèi h¶. .. chen chóc. C¶nh trªn ®ª: .Quan s¸t. Theo em ®iÒu ®ã ë 1 n¬i mµ cã thÓ lµ cã ý nghÜa . lo sî.Tr×nh bµy suy nghÜ cña c¸ nhËn .tãm t¾t ®ª tríc khi ®ª vì? + C¶nh trªn ®ª vµ ? C¶nh trªn ®ª ®îc trong ®×nh tríc khi ®ª miªu t¶ b»ng chi tiÕt vì nµo? NhËn xÐt vÒ §äc: “ D©n ng«n ng÷ miªu t¶? phu.. thÕ nµo vÒ c¶nh tîng ngêi th× cuèc kÎ ®éi trªn ®ª qua ®o¹n v¨n ®Êt. kÎ v¸c tre.T¹o 1 t×nh huèng cã ? Quan s¸t phÇn 2 cña vÊn ®Ò ( ®ª s¾p vì ) v¨n b¶n vµ cho biÕt ®Ó tõ ®ã.Ngêi d©n ho¶ng hèt.Kh«ng khÝ nhèn nh¸o. hai ba ®o¹n ®· thÈm l©u . ? Em cã suy nghÜ g× ma to kh«ng ngít. t¸c dông phæ biÕn ë nhiÒu n¬i g×? trªn níc ta lóc Êy. bÊt lùc.. mÖ lö..C¸c chi tiÕt ®ã gîi mét c¶m tîng: §ªm tèi. c¸c sù viÖc ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn kÕ tiÕp sÏ x¶y ra.

/. Ph¬ng ph¸p: . . .vÊn ®¸p. tiÕng ngêi xao x¸c gäi nhau => Ng«n ng÷ miªu t¶: Sö dông nhiÒu tõ l¸y tîng h×nh kÕt hîp ng«n ng÷ biÓu c¶m ( Than «i.Kü n¨ng t×m hiÓu truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i ( Kh¸c truyÖn trung ®¹i). LuyÖn tËp – cñng cè: . KiÕn thøc träng t©m: . Sèng chÕt mÆc bay (TiÕt 2) (Ph¹m Duy Tèn) A. sù yÕu kÐm cña thÕ ®ª tríc thÕ níc? ®¸nh liªn thanh èc thæi v« håi. C. VÒ kÜ n¨ng: .Theo em v× sao mäi d©n phu lµng X kh«ng bá ch¹y hoÆc tô häp n¬i ®×nh? 4. sù bÊt lùc cña con ngêi + ChuÈn bÞ cho sù xuÊthiÖn c¶nh tîng kh¸c sÏ diÔn ra ë 1 n¬i kh¸c 3.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. 107 .Nªu vÊn ®Ò. B. ®e do¹ cuèc sèng cña ngêi d©n . ThiÕt bÞ d¹y häc: . Híng dÉn vÒ nhµ: .Trao ®æi. 3.Gióp Hs hiÓu ®îc gi¸ trÞ hiÖn thùc. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Häc bµi vµ so¹n bµi tiÕp tiÕt 2.? §Æt trong néi dung truyÖn ®o¹n v¨n t¶ c¶nh trªn ®ª tríc khi ®ª vì cã ý nghÜa g×? GV: Thiªm tai ®ang tõng lóc gi¸ng xuèng. nguy thay) . VÒ t tëng: . nh©n ®¹o vµ nh÷ng thµnh c«ng nghÖ thuËt cña truyÖn ng¾n “ sèng chÕt mÆc bay”. D. th¶o luËn . 2. ë ngay ®oan nµy ®· thÊy ®îc sù bÊt lùc cña søc ngêi tríc søc trêi. VÒ kiÕn thøc: .GV: B¶ng phô. lao thay.Dùng c¶nh d©n dang lo chèng chäi víi níc ®Ó cøu ®ª.Båi dìng t×nh c¶m nh©n ®¹o.PhÇn II.

tr¸i ngîc ? H×nh ¶nh tªn quan h¼n víi c¶nh nhèn phñ ®i hé ®ª ®îc t¸c nh¸o. kh«ng khÝ ë trªn ®ª? nhµn nh·. gi¶ ®· chó ý kÓ vµ t¶ ch¬i tæ t«m tÜnh mÞch nh÷ng chuyÖn g×? + ChuyÖn quan phñ . trÔ mÞch. . C¶nh trong kÕt chuyÖn trong ®îc hËu h¹ ®×nh: ®×nh. 2. KiÓm tra: . C¶nh trªn ®ª: ? Theo dâi ®o¹n v¨n + ChuyÖn quan phñ b.Chç ë: trong ®×nh v÷ng ch·i. tÝch c¸c chi tiÕt miªu nha l¹i ch¬i bµi t¶ kh«ng khÝ ë trong ®×nh? . cuèng cuång v« väng chèng ®ì víi søc trêi thËt ®¸ng th¬ng.§å dïng SH: sang 108 . Ph©n tÝch v¨n b¶n: 2. c¨ng th¼ng ë gi¶ kh¾c ho¹ ntn? H·y trªn ®ª ph©n tÝch? . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. t©m ®iÓm vÒ tªn quan phñ v× => V« tr¸ch nhiÖm cña c©u chuyÖn trong ®©y lµ «ng quan ®i v« l¬ng t©m tríc ®×nh lµ ai? V× sao? hé ®ª tÝnh m¹ng cña ngêi ? h·y t×m vµ ph©n + Chi tiÕt: Quan vµ d©n. so s¸nh víi nghiªm. v« + T©m ®iÓm thuéc t ? Nh vËy .Kh«ng khÝ trang NhËn xÐt.E. Cßn c¸c quan l¹i ®i hé ®ª cã lo l¾ng kh«ng? Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t II. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· t×m hiÓu vµ ®ùoc chøng kiÕn c¶nh d©n phu lµng X t¾m giã géi ma ®Ó gi÷ khóc ®ª lµng.§A : thiªn tai tõng lóc gi¸ng xuèng ®e do¹n cuéc sèng cña d©n phu vµ c¶nh d©n phu nheo nhãc lo sî kh«ng d¸m ¨n ngñ.Quan l¹i ch¬i tæ nghe tin ®ª vì t«m b×nh th¶n. h·y cho biÕt t¸c + ChuyÖn quan phñ Trang nghiªm.Nªu Ên tîng cña em vÒ c¶nh hé ®ª cña d©n lµng X? .Ph©n tÝch + §i ®èc thóc viÖc hé ®ª nhng: . C¶nh trªn ®ª vµ trong ®×nh tríc khi ®ª vì: a.

. => V« tr¸ch nhiÖm. ®o¹n truyÖn c¶nh tîng lôt léi do ®ª III. xung quanh kÎ hÇu ngêi h¹ .“ §ª vì råi.t¸c dông cña phÐp t¬ng ph¶n: Lµm nçi râ tÝnh chÊt cña quan phñ vµ th¶m c¶nh cña ngêi d©n. NhËn xÐt vÒ ng«n ng÷ cña t¸c gi¶ ë ®o¹n truyÖn nµy? Ph©n tÝch t¸c dông? 3.T¸c dông: Gîi t¶ c¶nh tîng lôt léi do ®ª vì võa tá lßng ..T/d: Kh¾c ho¹ thªm tÝnh chÊt v« l¬ng t©m. c¸ch cæ. .. thêi «ng cña t¸c gi¶. gãp phÇn thÓ hiÖn ý nghÜa phª ph¸n cña truyÖn. tr¨m hä ®ang vÊt v¨ lÊm l¸p -> giéi giã t¾m ma ë trªn ®ª..Ng«n ng÷ miªu t¶ kÕt hîp víi ng«n ng÷ biÓu c¶m .. C¶nh ®ª vì: . ®Æt 2 c¶nh tr¸i ngîc nh thÕ gäi lµ biÖn ph¸n t¬ng ph¶n. thÝch hëng l¹c.Ng«n ng÷ ®èi tho¹i c¶m th¬ng ai o¸n .§äc .nhËn xÐt + Ng«n ng÷ miªu t¶ kÕt hîp víi ng«n ng÷ biÓu c¶m ? §Æt trong toµn bé + T¸c dông: Gîi t¶ truyÖn. . . . cã biÕt kh«ng? lµ c©u ®èi tho¹i ®¾t nhÊt . h¸ch dÞch tr¸i ngíc víi h×nh ¶nh d©n phu rèi r¾t.ViÖc lµm: ®¸nh bµi: .Ngåi chÔm chÖn trªn sËp..? c¸c chi tiÕt ®ã t¹o1 h×nh ¶nh ntn vÒ viªn quan phô mÉu.Giäng ®iÖu: h¸ch dÞch. v« tr¸ch nhiÖm víi tÝnh m¹ngcon ngêi cña quan phô mÉu. h·y ph©n tÝch t/d cña phÐp t¬ng ph¶n trong ®o¹n truyÖn? Ngoµi ra nt t¨ng cÊp còng ®îc sd? H·y cm ? Theo dâi ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn quan phñ khi nghe tin ®ª vì vµ cho biÕt ë ®o¹n nµy cã g× ®Æc biÖt trong ng«n ng÷ kÓ chuyÖn T/d? C©u ®èi tho¹i nµo thÓ hiÖn râ nhÊt tÝnh chÊt cña quan phô mÉu? ? §äc ®o¹n cuèi cña v¨n b¶n. Tæng kÕt: nµy cã vai trß vµ ý vì võa tá lßng c¶m th109 träng . Nã tr¸i ngîc víi h×nh ¶nh nµo ë ngoµi ®ª? ? Trong nt.

+ Trao ®æi theo nhãm. t/83) .T« ®Ëm b¶n chÊt vµ th¸i ®é cña lò quan l¹i . kh¾c ho¹ t×nh c¶m nh©n vËt b»ng nhiÒu h×nh thøc ng«n ng÷. => T¸c gi¶ lµ ngêi am hiÓu hiÖn thùc ®êi sèng.Gäi HS ®äc ghi nhí (sgk ) . cã tinh thÇn nh©n ®¹o . . . .ND: Ph¶n ¶nh cuéc sèng ¨n ch¬i hëng l¹c v« tr¸ch nhiÖm cña kÎ cÇm quyÒn vµ c¶nh sèng c¬ cùc thª th¶m cña ngêi d©n trong XH xa. . .Cho HS ®iÒn vµo b¶ng thèng kÕ ë bµi tËp 1 ( 83 ) ? Qua ng«n ng÷ ®èi tho¹i cña quan phñ.Lªn ¸n kÎ cÇm quyÒn thê ¬ v« tr¸ch nhiÖm víi tÝnh m¹ng d©n thêng. em 110 ¬ng ai o¸n cña t¸c gi¶. LuyÖn tËp bµi tËp 1( sgk/83 ) + HS tù nhËn xÐt .Dïng biÖn ph¸p t¬ng ph¶n ®Ó kh¾c ho¹ nh©n vËt lµm næi bËt tinh thÇn cña t¸c * Ghi nhí: (SGKphÈm.nghÜa g×? híng dÉn HS thùc hiÖn phÇn GN ? Theo em nÐt ®Æc s¾c nhÊt vÒ nghÖ thuËt kÓ chuyÖn cña t¸c gi¶ trong truyÖn lµ g×? ? c¶m nhËn cña em vÒ néi dung ph¶n ¸nh cña truyÖn? ? Néi dung t tëng cña truyÖn cho em hiÓu g× vÒ nhµ v¨n Ph¹m Duy Tèn.§o¹n truyÖn cã vai trß më nót. .HS ®äc ghi nhí. nhÊt lµ ®èi tho¹i. cã t×nh c¶m yªu ghÐt ph©n minh. + HS ®iÒn b¶ng TK ë IV.ý nghÜa : ThÓ hiÖn t×nh c¶m nh©n ®¹o cña t¸c gi¶.NT: X©y dùng.

Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. b. Gi¸ trÞ nh©n ®¹o: t¸c phÈm thÓ hiÖn niÒm sãt th¬ng cña t¸c gi¶ tríc cuéc sèng lÇm than.. ND ph¶n ¸nh hiÖn thùc: Ph¶n ¸nh cuéc sèng ¨n ch¬i hëng l¹c vé tr¸ch nhiÖm cña kÎ cÇm quyÒn vµ c¶nh sèng c¬ cùc thª th¶m cña ngêi d©n trong x· héi cò. Híng dÉn vÒ nhµ: . 2. thÓ hiÖn râ nhÊt NhËn xÐt vÒ mqh gi÷a sù v« tr¸ch nhiÖm ng«n ng÷ vµ tÝnh c¸ch ®Õn mÊt hÕt nh©n nh©n vËt? tÝnh cña bän quan l¹i ? Em cã suy nghÜ g× ngµy xa. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: . VÒ kÜ n¨ng: . . tÝnh m¹ng cña ngêi d©n víi cuéc sèng ¨n ch¬i xa ®o¹ cña bän quan l¹i mµ kÎ ®øng ®Çu ë ®©y lµ tªn quan phñ “lßng lang d¹ thó”. Gi¸ trÞ Êy ®îc lµm râ sù t¬ng ph¶n. viÕt bµi v¨n.PhÇn: 111 . ND nh©n ®¹o.TiÕp tôc rÌn kü n¨ng t×m hiÓu ®Ò.VÒ nhµ tr¶ lêi c©u hái: H·y gi¶i thÝch v× sao Ph¹m Duy Tèn l¹i lÊy nhan ®Ò truyÖn lµ “ sèng chÕt mÆc bay”? .thÊy tÝnh chÊt cña ®èi víi m¹ng sèng cña nh÷ng ngêi ®ã ntn? nd.Häc bµi vµ so¹n bµi “C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch” . TiÕt 107: C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch A. Cñng cè: ? C¶m nhËn cña em vÒ gi¸ trÞ cña truyÖn “ sèng chÕt mÆc bay” trªn c¸c diÖn: ND ph¶n ¸nh hiÖn thùc. c¬ cùc cña ngêi d©n vµ chÕ ®é phong kiÕn. ®Æc s¾c NT? a. KiÕn thøc träng t©m: .BiÕt ®îc nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý vµ nh÷ng lçi cÇn tr¸nh trong lóc lµm bµi. vÒ tªn truyÖn : “ Sèng chÕt mÆc bay”? 3. tè c¸o ®èi víi th¸i ®é v« tr¸ch nhiÖm cña bän quan l¹i víi tÝnh mÖnh cña d©n thêng. 3. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1./. B. 4.. VÒ t tëng: . lËp dµn ý.N¾m ®îc c¸ch thøc cô thÓ trong viÖc lµm bµi LL gi¶i thÝch. t×m ý. ®éc lËp hoµn toµn gi÷a cuéc sèng.

2. tõng vÕ 112 . ®µng häc 1 sµng nghÜa bãng vµ ý kh«n kh«ng? V× nghÜa s©u xa cña sao? c©u TN. ThiÕt bÞ d¹y häc: . ®äc ®Çy ®ñ cña cÇu s¸ch b¸o. cÇn ®îc gi¶i thÝch nh»m n©ng cao nhËn thøc. C¸c bíc lµm bµi (sgk/84) ta cã c©u tôc ng÷ : “ lËp luËn gi¶i §i mét ngµy ®µng häc thÝch: mét sµng kh«n”.ThÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? . bµi cã cÇn gi¶i thÝch Ngêi lµm bµi cÇn gi¶i t¹i sao ®i 1 ngµy thÝch nghÜa ®en.KiÓu bµi: Gi¶i thÝch ? §Ò bµi ®Æt ra yªu hái theo yªu cÇu cña .Nªu vÊn ®Ò. phÈm chÊt.Tra tõ ®iÓn.. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t . E.§A: Gi¶i thÝch trong v¨n nghÞ luËn lµ lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ t tëng. . . th¶o luËn nhãm. TN t¬ng tù. tr¶ lêi c©u . ? Theo em ngêi lµm ND c©u TN.ND: C©u tôc ng÷ : cÇu g×? GV. T×m hiÓu ®Ò gi¶i thÝch néi dung vµ t×m ý : c©u TN ®ã. * §Ò bµi (sgk/84 ) . suy nghÜ liªn TN? hÖ víi ¸c c©u CD. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. Ph¬ng ph¸p: .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.GV: B¶ng phô. h·y 1. Bµi h«m nay chóng ta sÏ n¾m ®îc kü n¨ng nµy. ? VËy lµm thÕ nµo ®Ó t×m ®îc ý .Suy nghÜ. D. ? Qua ®©y em cã -T×m hiÓu nghÜa tõng thÓ rót ra kÕt luËn tõ ng÷. thuyÕt tr×nh. t×nh c¶m cho can ngêi.Gäi HS ®äc ®Ò bµi + HS ®äc ®Ò bµi: Nd I. “ §i 1 ngµy ®µng häc + Yªu cÇu gi¶i thÝch mét sµng kh«n”.C. quan hÖ.. ®¹o lÝ. trÝ tuÖ. Bµi míi: Giíi thiÖu: Còng nh lËp luËn chøng minh. §Ó lÇm ®îc bµi v¨n nghÞ luËn gi¶i thÝch th× chóng ta còng ph¶i n¾m ®îc c¸c c¸ch c¬ b¶n ®Ó lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch. KiÓm tra: . båi dìng t tëng. hái ngêi nghÜa chÝnh x¸c vµ hiÓu biÕt h¬n.

kiÕn thøc b»ng “ ngµy” b»ng “ sµng” cã g× ®Æc biÖt? + NghÜa bãng” §i ®©y ®ã sÏ më réng ®îc tÇm hiÓu biÕt sÏ 113 . 3 HS ). . .nghÜa bãng TN. LËp dµn bµi: nhãm nhá ( 2. .g× vÒ viÖc t×m hiÓu ®Ò vµ t×m ý cho mét bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch? . .GV tæ chøc cho HS th¶o luËn nhanh c¸c c©u hái t×m hiÓu c¸ch lËp dµn bµi cho bµi GT.NghÜa ®en nghÜa sau cña c©u . . .GV nhÊn m¹nh tÇm quan träng cña bíc t×m hiÓu ®Ò vµ t×m ý cho mét bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch. nghÜa bãng. th¶o luËn 2. hiÓu biÕt ).NghÜa më réng + NghÜa ®en: §i 1 ngµy ®µng nghÜa lµ g×? Mét sµng kh«n lµ g×? C¸ch ®o kh«ng gian.Giíi thiÖu c©u TN vµ ph¬ng híng gi¶i -PhÇn më bµi cÇn giíi thÝch ( C©u TN ®óc thiÖu ®iÒu cÇn gi¶i kÕt KN. m¹ch l¹c. thêi gian vµ ®o trÝ kh«n. ? Theo em bµi v¨n gi¶i thÝch cã nªn gåm 3 phÇn chÝnh gièng nh bµi v¨n chøng minh kh«ng? V× sao? ? PhÇn më bµi trong bµi tËp luËn GT cÇn ph¶i ®¹t yªu cÇu g×? ? PhÇn th©n bµi ph¶i lµm nh÷ng nhiÖm vô g×? §Ó lµm cho ý nghÜa c©u TN trªn trë nªn dÔ hiÓu ®èi víi ngêi ®äc. ngêi nghe th× theo em nªn s¾p xÕp nh÷ng ý ®· t×m ®îc theo thø tù nµo? c©u( nghÜa ®en.Bµi v¨n gi¶i thÝch còng cÇn bè côc theo 3 phÇn chÝnh v× nh vËy bµi v¨n míi râ a. thÓ hiÖn thÝch vµ p2 gîi nhu kh¸t väng ®i nhiÒu cÇu ®îc hiÓu ( ph¬ng n¬i ®Ó më réng híng gi¶i thÝch ).PhÇn th©n bµi lµm b. Më bµi: rµng. nghÜa më réng) + Trao ®æi. Th©n bµi: nhiÖm vô GT nghÜa Gi¶i thÝch ®en. nghÜa bãng.

Nhng ph¶i ®¶m b¶o nªu ®îc ®iÒu cÇn gi¶i thÝch + HS viÕt vµ tr×nh 114 kh«n ngoan tõng tr¶i h¬n. + Cã nhiÒu c¸ch më bµi cho bµi lËp luËn gt.Rót ra kÕt luËn ( theo ®iÓm 2 phÇn ghi nhí ) sgk/86. c.? PhÇn kÕt bµi trong bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ph¶i lµm nhiÖm vô g×? ? Em cã thÓ rót ra kÕt luËn g× vÒ viÖc lËp dµn bµi cho mét bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch? . ViÕt ®o¹n phÇn th©n bµi. + HS ®äc sgk ( 3 ®o¹n më bµi/85 ) +C¸c ®o¹n v¨n ®Òu ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ®Ò bµi lËp luËn GT ( ®Òu giíi thiÖu ®îc ®iÒu cÇn gt vµ ®Þnh híng gi¶i thÝch ). §èi lËp hoµn c¶nh víi ý thøc.PhÇn kÕt bµi ph¶i nªu ®îc ý nghÜa cña c©u TN ®èi víi mäi ngêi ngµy xa còng nh ngµy nay. §i th¼ng vµo vÊn ®Ò . ViÕt phÇn më bµi.GV lu ý: C¸c em cã thÓ thùc hiÖn phÇn më bµi b»ng nhiÒu c¸ch. KÕt bµi: .ý nghÜa cña vÊn ®Ò gi¶i thÝch. . b. ViÕt bµi: a. .Cho HS ®äc c¸c ®o¹n më bµi trong sgk/85 ? Theo em c¸c ®o¹n më bµi nµy cã ®¸p øng yªu cÇu cña ®Ò bµi lËp luËn GT kh«ng? ? Nh vËy ®èi víi mçi bµi v¨n cã ph¶i chØ cã 1 c¸ch më bµi duy nhÊt kh«ng? . + NghÜa s©u: C©u TN kh«ng chØ ®óc kÕt 1 kinh nghiÖm mµ cßn thÓ hiÖn c¸i khao kh¸t l©u ®êi cña ngêi n«ng d©n xa muèn ®îc ®i ra khái nhµ. . Nh×n tõ chung ®Õn riªng c. khái lµng ®Ó më réng tÇm hiÓu biÕt. Cau TN ®óc kÕt 1 KN: NÕu muèn hiÓu biÕt réng cÇn ph¶i giao lùc. häc hái. . 3. . ViÕt kÕt bµi.

PhÇn kÕt bµi trªn ®· cho thÊy vÊn ®Ò ®· ®îc gi¶i thÝch xong. nghÜa bãng. .Cho HS ®äc c¸c ®o¹n th©n bµi kh¸c nhau trong sgk vµ nªu c©u hái.Cã thÓ cã nhiÒu c¸ch kÕt bµi kh¸c nhau nh. -Dïng c¸c ph¬ng tiÖn liªn kÕt ( c¸c tõ ng÷ liªn kÕt )..Gi¶i thÝch nghÜa bãng. 115 ? NÕu sö dông mét c¸ch më bµi kh¸c th× cã thÓ viÕt c¸c ®o¹n cña phÇn Th©n bµi y nh trong sgk kh«ng? V× sao? Qua ®ã em rót ra KL g×? + Cho HS ®äc phÇn kÕt bµi ? Theo em phÇn kÕt bµi trªn ®· cho thÊy râ lµ vÊn ®Ò ®· ®îc gi¶i thÝch xong cha? ? Ngoµi c¸ch kÕt theo sgk víi ®Ò bµi trªn cßn cã thÓ kÕt . v× ®o¹n cña phÇn TB cßn ph¶i phï hîp víi ®o¹n phÇn më b¶i ®Ó bµi v¨n thµnh 1 thÓ thèng nhÊt => Mçi c¸ch më bµi sÏ cã phÇn TB thÝch hîp. ThËt vËy. 86 ) 3 ®o¹n TB. tr¶ lêi c©u hái.Gi¶i thÝch nghÜa ®en: GT nghÜa cñatõng tõ ng÷ råi gi¶i thÝch nghÜa ®en cña c¶ c©u cña toµn nhËn ®Þnh.Kh«ng. ? ngoµi 3 c¸ch trªn em cã thÓ viÕt ®o¹n më bµi theo c¸ch nµo kh¸c? . ? Lµm thÕ nµo ®Ó ®o¹n ®Çu tiªn cña TB liªn kÕt ®îc víi ®o¹n tríc ®ã? Ngoµi nh÷ng c¸ch nãi nh “ ThËt vËy” cã c¸ch nµo kh¸c n÷a kh«ng? ? Qua c¸c ®o¹n v¨n em thÊy nªn viÕt ®o¹n gt nghÜa ®en.Gi¶i thÝch nghÜa s©u: . ®óng vËy.* Ghi nhí: ( sgk/86 ) ng cÇn chó ý thÝch hîp víi phÇn MB vµ th©n bµi. + §äc. .. tr¶ lêi c©u hái theo hd cña GV. + Rót ra kÕt luËn . §äc .söa ch÷a: . GT nghÜa bãng -> liªn hÖ.§äc sgk( trang 85. .vµ ®Þnh híng GT. 4. nghÜa më réng ntn? bµy .

c¸c ®o¹n cÇn cã liªn kÕt.Sö dông c¸c c¸c lËp luËn gi¶i thÝch phï hîp. bµi b»ng c¸ch nµo? Qua ®ã em rót ra kÕt luËng×? ? §äc l¹i vµ cho biÕt 3 phÇn ®· phï hîp? ? Nh vËy khi viÕt bµi v¨n lËp luËn gt cÇn ph¶i lu ý ®iÒu g×? + §äc l¹i vµ nhËn xÐt 116 .So¹n bµi “LuÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch”. . Cñng cè: . TiÕt 108: LuyÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch. 3.2 HS tr×nh ®ang ph¸t triÓn m¹nh bµy ®o¹n v¨n. nªu kh«ng chöa. con ngêi ( Kh¸c víi phÇn kÕt ®· cÇn ®i ®Ó häc..Häc bµi vµ hoµn thiÖn viÕt bµi theo ®Ò bµi trªn..C¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn gi¶ thÝch. . Ngµy nay.GV nhËn xÐt. LuyÖn tËp: phÇn LT vë ? h·y viÕt 1 ®o¹nv¨n VD: §i .GV nªu yªu cÇu cña + HS viÕt ®o¹n v¨n ra II. trong 1 XH -Gäi 1.em thÊy cã c¸c bíc nµo lµ quan trong? V× sao? 4.§äc ghi nhí./. lêi v¨n gt cÇn s¸ng sña.Cho HS nhËn xÐt. . ( sgk/86) . Híng dÉn vÒ nhµ: . ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 6 – v¨n lËp luËn gi¶i thÝch(Lµm ë nhµ) A. mÏ. muèn ®Êt níc m×nh. con ngêi l¹i cµng . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Ngµy xa.kh«n lµ 1 phÇn kÕt bµi cho ch©n lÝ kh«ng bao giê ®Ò bµi trªn? cò.Cñng cè nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸ch lµm bµi v¨n LL gi¶i thÝch. söa h¬n n÷a. .. gi÷a c¸c phÇn. b¶n th©n m×nh bÞ bá r¬i l¹i phÝa sau. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh..Cho HS ®äc ghi nhí . cÇn ph¶i ®i nhiÒu h¬n bæ sung n÷a ®Ó häc nhiÒu .. trong sgk).

VÒ t tëng: .Cñng cè ®îc nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo viÖc lµm 1 bµi v¨n gi¶i thÝch cho 1 nhËn ®Þnh. VÒ kÜ n¨ng: .PhÇn: C.. §Ò bµi: Mét nhµ ( b¶ng phô ) v¨n cã nãi: “ S¸ch lµ + Cho HS ®äc ®Ò bµi ngän ®Ìn s¸ng bÊt ? h·y nh¾c l¹i yªu cÇu + Nh¾c l¹i lÝ thuyÕt: diÖt cña trÝ tuÖ con cña bíc t×m hiÓu ®Ò t×m hiÓu ®Ò (t×m ngêi”.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.. .C¨n cø vµo mÖnh lÖnh cña ®Ò.ThÓ hiÖn n¨ng lùc lµm v¨n lËp luËn gi¶i thÝch qua viÖc tËp lµm bµi v¨n cô thÓ ( ë nhµ ). thuyÕt tr×nh. KiÓm tra: .GV: B¶ng phô. Bµi míi: A. 2. E. T×m hiÓu ®Ò.§A: Gåm 4 bíc: 1) Tìm hieåu ñeà vaø tìm yù. D.Khi lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ph¶i qua nh÷ng bíc nµo? .) h·y gi¶i thÝch ND thÝch c©u nãi ®ã. LuÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch: Giíi thiÖu: Treân cô sôû ñaõ chuaån bò baøi kyõ ôû nhaø. Ph¬ng ph¸p: . 3.Nªu vÊn ®Ò. ThiÕt bÞ d¹y häc: . .2) Laäp daøn baøi. bµi v¨n lËp luËn gi¶i hiÓu vÊn ®Ò gt.. 3) Vieát baøi. KiÕn thøc träng t©m: . 2. tõ ng÷ 117 . 1 ý kiÕn vÒ 1 vÊn ®Ò quen thuéc víi ®êi sèng c¸c em . 4) §äc vµ söa bµi. B. thÝch vÊn ®Ò g×? 1 c©u nãi ( trùc tiÕp ) t×m ý : Lµm thÕ nµo em nhËn vµ g¸n tiÕp gi¶i thÝch ra ®iÒu ®ã? vai trß cña s¸ch ®èi víi trÝ tuÖ con ngêi. baây giôø caùc em phaûi vaän duïng nhöõng hieåu bieát ñaõ hoïc veà laäp luaän giaûi thích ñeå coá gaéng laøm saùng toû noäi dung caàn noùi sau : “ Saùch laø ngoïn ñeøn saùng baát dieät cuûa con ngöôøi” Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t + GV chÐp ®Ò bµi + §äc ®Ò bµi. ? §Ò bµi yªu cÇu gi¶i . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. th¶o luËn nhãm.§Ò yªu cÇu gi¶i thÝch I..

. trong ®Ó ®Ó nhËn ra yªu cÇu ( h·y gi¶i thÝch. . * Gi¶i thÝch c¬ së cña II.Giíi thiÖu vÊn ®Ò gi¶i thÝch ( c©u nãi ) . s¸ch lµ ngän ®Ìn bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngêi). 3. Th©n bµi: .Gi¶i thÝch c¬ së cña c©u nãi. Më bµi: 2. chÆt chÏ vµ dÔ hiÓu ®èi víi ngêi ®äc. bµi lµm ngoµi nh÷ng ý trªn em cã híng t×m ý kh¸c n÷a kh«ng? ? Nh¾c l¹i bè côc cña bµi v¨n lËp luËn GT? ? Víi ®Ò bµi trªn em thÊy cÇn ph¶i s¾p xÕp c¸c ý ntn ®Ó viÖc gi¶i thÝch trë nªn hîp lÝ. -V× sao trÝ tuÖ con ngêi khi ®a ®a vµo trang s¸ch l¹i trë thµnh nguån ¸nh s¸ng kh«ng bao giê t¾t? + HS th¶o luËn nhãm nhá( 2.S¸ch lµ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt: Ngän ®Ìn s¸ng kh«ng bao giê t¾t. bæ sung + GV bæ sung. b.Gi¶i thÝch sù vËn dông ch©n lÝ ®îc nªu trong c©u nãi.Ngän ®Ìn s¸ng kh«ng bao giê t¾t.S¸ch lµ nguån s¸ng bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngêi. ( TrÝ tuÖ: Tinh tuý.Vai trß cña s¸ch. nhËn xÐt. .S¸ch lµ ngän ®Ìn s¸ng: Ngän ®Ìn räi chiÕu soi ®êng. Th©n bµi * Gi¶i thÝch ý nghÜa cña c©u nãi .Gi¶i thÝch ý nghÜa c©u nãi. kÕt bµi: 118 . tinh hoa cña hiÓu biÕt ). . a. . . + Cho HS nhËn xÐt. Më bµi: .S¸ch chøa ®ùng trÝ tuÖ cña con ngêi.? Em hiÓu g× vÒ h×nh ¶nh “ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt” ? VËy nghÜa bãng cña h×nh ¶nh nµy lµ g×? ? §Ó ®¹t ®îc yªu cÇu gi¶i thÝch ®· nªu trªn. ngêi nghe? +Tæ chøc cho HS trao ®æi vµ tr×nh bµy. + Tr×nh bµy ý kiÕn.3 HS) dùa trªn ND ®· chuÈn bÞ. ®a con ngêi ra khái tèi t¨m cña sù kh«ng hiÓu biÕt . LËp dµn ý: 1.

Gäi 2 . hiÓu vµ lµm theo s¸ch. => kÕt bµi . + Nh÷ng hiÓu biÕt ®îc s¸ch ghi l¹i cã Ých cho mäi thêi ®¹i.? Nh¾c l¹i c¸c c¸ch më b¶i cña bµi lËp luËn gi¶i thÝch? ? h·y viÕt ®o¹n më bµi cho ®Ò v¨n trªn? . IV. bµi: 119 .3 HS ®äc ®o¹n c©u nãi: .CÇn chän s¸ch tèt. §äc vµ söa . ¸nh s¸ng Êy cña trÝ tuÖ sÏ ®îc truyÒn l¹i cho ®êi sau. .CÇn ph¶i ch¨m ®äc s¸ch ®Ó hiÓu biÕt nhiÒu h¬n.CÇn tiÕp nhËn ¸nh s¸ng trÝ tuÖ. Nhê cã s¸ch. . + §ã lµ ®iÒu ®îc nhiÒu ngêi thõa nhËn *Gi¶i thÝch sù vËn dông ch©n lÝ ®îc nªu trong c©u nãi: .ý nghÜa cña vÊn ®Ò gi¶i thÝch.§äc ®o¹n v¨n tù viÕt. sèng tèt h¬n.Kh«ng thÓ nãi mäi cuèn s¸ch ®Òu lµ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngêi nhng nh÷ng cuèn s¸ch cã gi¸ trÞ th× ®óng nhthÕ v×: + §ã lµ nh÷ng cuèn s¸ch ghi l¹i nh÷ng hiÓu biÕt quý gi¸ nhÊt mµ con ngêi th©u tãm ®îc trong mäi lÜnh vùc.Nh¾c l¹i 3 c¸ch më III. viÕt ®o¹n më bµi theo yªu cÇu cña GV. s¸ch hay ®Ó häc . ViÕt ®o¹n v¨n: bµi + Chän lùa 1 c¸ch më bµi.

TIẾT 109: NH÷ng trß lè hay lµ Va-Ren vµ Phan Béi Ch©u (TiÕt 1) (NguyÕn ¸i Quèc) A.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. Lµm v¨n cã m¹ch l¹c. VËn dông tèt c¸c c¸ch lËp luËn gi¶i thÝch. höôùng daãn tröôùc ) Ñeà bµi: Em h·y gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: “tèt gç h¬n tèt níc s¬n” Gîi ý: Dµn ý: ../. bæ sung söa ch÷a. ng÷ ph¸p.Tæ chøc cho HS nhËn b¹n. Trieån khai ñeà : ( Vì laø baøi laøm ôû nhaø neân giaùo vieân caàn giaûi thích .Thùc hiÖn ®îc c¸c bíc t¹o lËp v¨n b¶n.Tèt níc s¬n lµ g×? .Lµm thÕ nµo ®Ó tèt gç vµ tèt c¶ níc s¬n? . ViÕt ®óng chÝnh t¶. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.NhËn xÐt bµi lµm cña . Híng dÉn vÒ nhµ: . . liªn kÕt. Böôùc ñaàu bieát vaän duïng nhöõng lyù leõ trong ñôøi soáng ñeå trình baøy moät vaán ñeà.V× sao tèt gç h¬n tèt níc s¬n? .Khi lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ngoµi n¾m ®îc c¸c bíc th× chuÝng ta cµn ph¶i lµm giµ ®Ó bµi v¨n ®îc ngêi ®äc. VÒ kiÕn thøc: 120 .Tèt gç lµ g×? . Phan Béi Ch©u”. So¹n bµi : “Nh÷ng trß lè .GV nhËn xÐt. ngêi nghe chÊp nhËn? 4.v¨n . . xÐt. Cñng cè: . bæ sung.V× sao cã tèt gç råi th× kh«ng cÇn níc s¬n tèt n÷a? (noäp sau 1 tuaàn) Yªu cÇu: Häc sinh c¬ b¶n gi¶i thÝch ®îc c¸c ý. 3.. B. II . . ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 6 – v¨n lËp luËn gi¶i thÝch: (Lµm ë nhµ) I Muïc tieâu caàn ñaït: Giuùp hoïc sinh vaän duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc truyeàn ñaït veà theå loaïi vaên giaûi thích.

cña thùc d©n Ph¸p vµ tinh thÇn kh©m phôc nhµ yªu níc Phan Béi Ch©u ë thêi k× nµy nãi riªng vµ trong cuéc sèng ngµy nay nãi chung. VÒ kÜ n¨ng: . .Chøng minh: -Quan ®i hé ®ª -> Ch¬i bµi .Gi¸o dôc cho c¸c em cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi viÖc mµ B¸c thÓ hiÖn trong v¨n b¶n. thÓ H2: «i thËt lµ -> b¶n hiÖn râ tÝnh c¸ch nh©n th©n «ng. ®¹i diÖn cho hai lùc lîng x· héi: phi nghÜa vµ chÝnh nghÜa.§äc v¨n b¶n b¶n: b×nh th¶n võa dÝ dám H1: Do søc Ðp -> rªn 1..Yªu cÇu:. lè bÞch cña varen. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. E.Say mª®¸nh bµi.§å dïng sang träng-> kÎ hÇu ngêi h¹ .. §äc v¨n b¶n: hµi híc. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.GV: B¶ng phô. 3. thùc d©n Ph¸p vµ nh©n d©n ViÖt Nam hoµn toµn ®èi lËp nhau trªn ®Êt níc ta thêi Ph¸p thuéc.1. . nhÊn m¹nh mét xiÕt sè c©u c¶m th¸n.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.Nghe I. tÝnh chiÕn ®Êu m¹nh mÏ cña ngßi bót NguyÔn ¸i Quèc 2. vËt qua ng«n ng÷ ®èi H3: VÒ chuyÖn.vÊn ®¸p.. VÒ t tëng: . C.Híng dÉn ®äc v¨n . D. .. biÕt lªn ¸n th¸i ®é cña Varen..Gióp Hs hiÓu ®îc gi¸ trÞ cña ®o¹n v¨n trong viÖc kh¾c ho¹ s¾c nÐt hai nh©n vËt Va ren vµ Phan Béi Ch©u víi hai tÝnh c¸ch.PhÇn II. KiÕn thøc träng t©m: .( dÉn chøng) 2.. Bµi míi: Giíi thiÖu: Gi¸o viªn tãm t¾t sù kiÖn PBC bÞ b¾t-> Va-ren vèn lµ 1 ®¶ng viªn § XH Ph¸p. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t .HiÓu ®îc lßng yªu níc.Nªu vÊn ®Ò. KiÓm tra 15 phót : ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n chøng minh r»ng “ tªn quan phô mÉu trong “ sèng chÕt mÆc bay” (Ph¹m Duy Tèn) Lµ mét tªn quan v« tr¸ch nhiÖm. Ph¬ng ph¸p: . TiÕp xóc v¨n b¶n. -> 121 .RÌn kÜ n¨ng ®äc vµ ph©n tÝch thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn. B. t¸ng tËn l¬ng t©m. Chó ý lêi kÓ võa . ThiÕt bÞ d¹y häc: . ®îc cö sang lµm toµn quyÒn §D nhËn chøc cã tuyªn bè sÏ quan t©m tíi vô PBC vµ ngay lËp tøc NAQ viÕt t¸c phÈm nµy ®Ó gîi bµy thùc chÊt dèi tr¸.

T×m hiÓu chó thÝch: a. sang VN: . .ren b¶n.. . .9.16.Híng dÉn HS t×m hiÓuCT? ? Dùa vµo chó thÝch * vµ hiÓu biÕt cña b¶n th©n h·y nªu nh÷ng nÐt c¬ b¶n nhÊt vÒ t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm? ? Em biÕt g× vÒ 2 nh©n vËt ®îc nãi ®Õn trong v¨n b¶n? ? V¨n b¶n ®îc viÕt theo ph¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh nµo? H×nh thøc truyÖn ng¾n nµy cã g× ®Æc biÖt? .Yªu cÇu Hs gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã theo SGK.Tr×nh bµy theo sgk ( trang 92 phÇn chó thÝch * ). söa ch÷a nh÷ng ®o¹n..Gi¶i thÝch c¸c tõ tï”: Giíi thiÖu vÒ Va khã: Ren vµ Phan Béi 3. ? TruyÖn chia lµm mÊy phÇn? T×m néi dung chÝnh cña mçi phÇn? hÕt .tho¹i.GV nhËn xÐt.Tõ ®Çu -> “ Trong tï”: Giíi thiÖu vÒ Va Ren vµ Phan Béi Ch©u .Va .ViÕt sau khi PBC bÞ b¾at cãc ngµy 18 /06/1925 ë TQ. tãm t¾t b¶n: ®o¹n ®Çu cña v¨n 1. T¸c gi¶: NguyÔn AÝ Quèc (1890.10.H×nh thøc gièng nh mét bµi kÝ sù nhng thùc tÕ lµ 1 c©u c.ren lµ toµn quyÒn Ph¸p t¹i §«ng quyÒn Ph¸p t¹i §«ng D¬ng tõ 1925 D¬ng tõ 1925 .Cho HS ®äc thÇm ®o¹n 1 cña v¨n b¶n ? Tãm t¾t ND chÝnh cña ®o¹n v¨n b¶n em võa ®äc ? PhÇn ®Çu cña VB ®· giíi thiÖu ntn vÒ 2 122 .Gäi 2. .Ph¬ng thøc tù sù.Ph¬ng thøc tù sù.Phan Béi Ch©u lµ 2. ViÖc Va .HS dùa vµo chó thÝch a vµ 2 sgk/92 ®Ó tr¶ lêi . .Theo dâi. T¸c gi¶ NAQ ( tªn gäi cña HCM tõ 1919 -> 1945 .8.15. ? Tãm t¾t v¨n b¶n? .Va .§äc thÇm. . Ph©n tÝch v¨n . . nhËn xÐt .1969) b.V¨n b¶n: .19 Ch©u .3 HS ®äc v¨nb¶n.Cßn l¹i: Cuéc gÆp gì gi÷a Va ren vµ PB Ch©u II.Tõ ®Çu -> “ Trong .Cho HS nhËn xÐt. . . c©u HS ®äc cha chuÈn x¸c.ren lµ toµn . Tõ khã: chuyÖn tëng tîng 3.Cßn l¹i: Cuéc gÆp + T×m bè côc cña gì gi÷a Va ren vµ v¨n b¶n: PB Ch©u .Phan Béi Ch©u lµ .13. Bè côc : 2 phÇn .Tãm t¾t ng¾n gän ND v¨n b¶n.

l·nh tô pt yªu níc VN ®Çu thÕ kØ XX -> 2 nh©n vËt ®èi lËp nhau vÒ ®Þa vÞ x· héi.TiÕp tôc gióp Hs hiÓu ®îc gi¸ trÞ cña ®o¹n v¨n trong viÖc kh¾c ho¹ s¾c nÐt hai nh©n vËt Va ren vµ Phan Béi Ch©u víi hai tÝnh c¸ch. Híng dÉn vÒ nhµ: .. muèn lÊy lßng d luËn. thùc d©n Ph¸p vµ nh©n d©n ViÖt Nam hoµn toµn ®èi lËp nhau trªn ®Êt níc ta thêi Ph¸p thuéc. ... 3..C«ng luËn Ph¸p ®ßi hái Va .Häc bµi vµ so¹n tiÕp bµi tiÕt 2. ..Em thö h×nh dung vµ miªu t¶ diÖn m¹o nh©n vËt nµy? 4.lµm sao” -> th¸i ®é ngê vùc kh«ng tim vê thiÖn chÝ cña Va . ®o¹n më ®Çu truyÖn theo em cã ý nghÜa g×? GV: Qua 1 sè chi tiÕt ë phÇn ®Çu ta thÊy tªn toµn quyÒn ®· thùc hiÖn trß lè ®Çu tiªn tríc d luËn réng r·i ë Ph¸p ®Ó kiÕm thªm chót c¶m t×nh cña Ph¸p tríc khi sang nhËn chøc. ®¹i diÖn cho hai lùc lîng x· héi: phi nghÜa vµ chÝnh nghÜa... .ren ( giong mØa mai ) => Lµ trã lè thø nhÊt nh»m kiÕm chót c¶m t×nh cña d luËn tríc lóc nhËn chøc.ren míi nhËn thøc. VÒ kiÕn thøc: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1../. l·nh tô pt yªu níc VN ®Çu thÕ kØ XX -> 2 nh©n vËt ®èi lËp nhau vÒ ®Þa vÞ x· héi.“«ng høa.Gieo th¸i ®é ngê vùc vÒ lêi høa ®ã.. 123 . TIẾT 112: Nh÷ng trß lè hay lµ Va-Ren vµ Phan Béi Ch©u (TiÕt 2) (NguyÕn ¸i Quèc) A..lµm sao” -> th¸i ®é ngê vùc kh«ng tim vê thiÖn chÝ cña Va ..ren ( giong mØa mai ) .C«ng luËn Ph¸p ®ßi hái Va . Cñng cè: .“«ng høa. muèn lÊy lßng d luËn. .ren míi nhËn thøc.Th«ng b¸o vÒ viÖc Va . .nh©n vËt trong truyÖn? Em nhËn ra ®iÒu g× gi÷a 2 nh©n vËt ngay tõ ®Çu v¨n b¶n? ? LÝ do g× khiÕn Va ren høa sang VN ch¨m sãc PBC? ? T¸c gi¶ ®· b×nh luËn ntn vÒ viÖc nµy? Em hiÓu g× vÒ th¸i ®éc cña t¸c gi¶ qua c¸ch b×nh luËn Êy? NhËn xÐt giäng kÓ ? Nh vËy.ren sang VN cïng lêi høa cña «ng.

ViÖc Va . biÕt lªn ¸n th¸i ®é cña Varen. tr¶ lêi c©u hái.Cho HS ®äc phÇn 2 + §äc. B. tÝnh chiÕn ®Êu m¹nh mÏ cña ngßi bót NguyÔn ¸i Quèc 2.Nªu vÊn ®Ò.ren vµ PBC. E.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. sang VN: cña v¨n b¶n 2. Va .2..vÊn ®¸p.. Cuéc gÆp gì ? §o¹n v¨n kÓ vÒ .RÌn kÜ n¨ng ®äc vµ ph©n tÝch thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn. 3.Em biÕt nh÷ng g× vÒ tªn toµn quyÒn Va-ren trø¬c khi sang §«ng D¬ng? 2. VÒ t tëng: . VÒ kÜ n¨ng: . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. D. .ren: lµ kÎ ph¶n 124 .GV: B¶ng phô..3.KÓ chuyÖn gÆp gì cña Va .§©y lµ chuyÖn tëng tîng cña t¸c gi¶? V× îng. C¨n cø vµo lêi v¨n sao? cña t¸c gi¶ “ Nhng chung ta h·y theo dâi.. Ph©n tÝch v¨n b¶n: 1. gi¶ tiÕp tôc x©y . + Va . KiÓm tra: . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t II. KiÕn thøc träng t©m: .ren . ThiÕt bÞ d¹y häc: .HiÓu ®îc lßng yªu níc. Th× h«m nay ta tiÕp tôc. C. theo dâi b»ng ®«i c¸nh ? Trong phÇn 2 t¸c cña trÝ tëng tîng. a. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. theo mqh t¬ng ph¶.PhÇn II.Giê tríc c¸c em ®· n¾m ®ù¬c nh÷ng nÐt nµo vÒ lai lÞch cña Varen vµ th¸i ®é cña h¾n khi sang ViÖt Nam.ren vµ chuyÖn g×? gi÷a PBC: ? §©y lµ c©u chuyÖn Va .Gi¸o dôc cho c¸c em cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi viÖc mµ B¸c thÓ hiÖn trong v¨n b¶n.Qua lêi kÓ vµ b×nh dùng 2 nh©n vËt luËn cña t¸c gi¶.ren: cã thËt hay do tëng t.. Ph¬ng ph¸p: . Bµi míi: Giíi thiÖu: . cña thùc d©n Ph¸p vµ tinh thÇn kh©m phôc nhµ yªu níc Phan Béi Ch©u ë thêi k× nµy nãi riªng vµ trong cuéc sèng ngµy nay nãi chung.

.ren tríc PBC. tay n»m chÆt tay) chØ nªn v× quyÒn lêi c¸ nh©n gièng nh Varen ( ®èt ch¸y nh÷ng c¸i minh t«n thê vµ t«n thê nh÷ng c¸i mµ m×nh tõng ®èt ch¸y ).ren ( ¤ng vµ t«i. t¬ng ph¶n? Thùc ch©t cña cuéc trß chuyÖn gi÷a 2 nh©n vËt nµy lµ g×? ? Theo dâi nh÷ng lêi ®éc tho¹i cña Va ren h·y cho biÕt Va -ren ®· tuyªn bè vµ khuyªn Phan Béi Ch©u nh÷ng ®iÒu g×? ? b»ng chÝnh nh÷ng lêi kÓ cña m×nh Va ren ®· tù béc lé nh©n c¸ch b¶n chÊt cña y. vÞ thiªn sø ®Êng x¶ th©n v× ®éc lËp. + Va . + PBC im lÆng. ruång bá lßng tin. Em h·y t×m nh÷ng chi tiÕt trong truyÖn chøng tá ®iÒu ®ã? t¸c dông cña c¸ch x©y dùng theo c¸ch ®èi lËp. céng t¸c.Varen lµ kÎ thùc dông. ? Em nhËn thÊy Va .ren khuyÖn PBC tõ bá lÝ tëng chung ( ®Ó mÆc ®Êy nh÷ng ý nghÜ phôc thï ). h·y b¶o hä hîp t¸c víi ngêi Ph¸p.ren tuyªn bè th¶ PBC ( t«i ®em tù do ®Õn cho «ng ®©y ) víi c¸c ®iÒu kiÖn ( trung thµnh víi níc Ph¸p. ®ª tiÖn s½n sµng lµm mäi thø v× quyÒn lîi c¸ 125 . . kÎ ph¶n béi nhôc nh·.®èi lËp. chí xói giôc ®ång bµo næi lªn.Qua cuéc ®èi tho¹i + Va -ren thao thao ®éc tho¹i.ren thùc chÊt lµ kÎ ntn? ? Cïng b»ng nh÷ng lêi béi gia cÊp kÎ ruång bá qu¸ khø. => Thùc chÊt lµ cuéc ®éc tho¹i cña Va . b¾t tay víi Va . + Va . + PBC: Con ngêi ®· hi sinh c¶ gia ®×nh vµ cña c¶i v× ®Êt níc lµ bËc anh hïng. hîp lùc víi níc Ph¸p.

126 => BÞp bîm.MØm cêi mét c¸ch kÝn ®¸o. lè bÞch ®¹i diÖn cña TDP ph¶n ®éng ë §D.ph©n råi tiÕp ®ã hµng tÝch hµng lo¹t nh÷ng biÓu ..v× quyÒn lîi cña níc ren vµ PBC em thÊy Ph¸p -> trùc tiÕp lµ Va .Nh×n Va-ren.nh “ níc” ®æ l¸ khoai. ? T¸c gi¶ ®· b×nh . “nh×n Va-ren. + T×m chi tiÕt .. döng dng. Em h·y t×m c¸c chi .v×... v« liªm sØ.lµm cho Va-ren söng sèt.. 1 trß kÞp bîm thao thao bÊt tuyÖt.. dèi tr¸ hÌn h¹.. mØa mai ë ëng cao c¶ nhÊt.Nhæ vµo mÆt Va-ren luËn ntn vÒ sù im => Th¸i ®é khinh bØ lÆng cña PBC? NhËn + T¸c gi¶ b×nh luËn: xÐt? Nhng. im lÆng hiÖn th¸i ®é.vµ im lÆng döng dng”. lè cuèi cïng cña + KÎ ph¶n béi lÝ tëng m×nh ntn? ®ª tiÖn ®i khuyªn b¶o §iÒu mµ t¸c gi¶ muèn kÎ trung thµnh víi lÝ tgiÔu cî. th¸i ®é g×? .§«i ngän r©u mÐp ngtiÕt ®ã vµ cho biÕt êi tï nhÕch lªn 1 chót th¸i ®é cña PBC lµ råi l¹i h¹ xuèng ngay. Phan Ch©u: Béi . mµ cßn lµ trß lè ®¸ng ta thÊy PBC chØ : cêi..kh«ng hiÓu n©u” ? Qua sù im lÆng cña -> Giäng ®iÖu hãm PBC vµ lêi b×nh cña hØnh. l¹ cha ! nh÷ng lêi nãi..ren ®· diÔn trß danh lêi cña Varen.Lêi høa ch¨m sãc PBC ntn? thùc chÊt kh«ng ph¶i lµ sù gióp ®ì gãp phÇn PBC mµ lµ Ðp buéc PBC tõ bá lÝ tëng tõ bá d©n ? Qua cuéc trß téc m×nh.... KH«ng ph¶i chuyÖn mµ thùc chÊt v× tù do cña PBC mµ lµ ®éc tho¹i gi÷a Va .... b.lÏ ®éc tho¹i ®ã em nh©n... ®©y lµ g×? + Lêi høa ch¨m sãc PBC kh«ng chØ lµ lêi høa ? Trong khi Va-ren cø su«ng.. thÊy Va -ren ®· béc lé râ thùc chÊt cña lêi høa ch¨m sãc PBC . mØa mai.....

®¸ng ®Ó cêi. . + TruyÖn cã thÓ dõng l¹i ë ®ã song cã thªm ®o¹n kÕt.t¸c gi¶ vÒ sù im lÆng ®ã em thÊy g× vÒ khÝ ph¸ch t thÓ cña PBC tríc Varen? ? Trong khi thuyÕt gi¸o víi PBC vÒ c¸ch sèng cña m×nh. III. Sö dông biÖn ph¸p t¬ng ph¶n ®èi lËp ®Ó kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch nh©n vËt => B¶n lÜnh kiªn cêng.NT. + HS kh¸ giái suy nghÜa. th¸i ®é cña PBC tríc kÎ thï. gi¸ trÞ cña t¸c phÈm ®· ®îc n©ng lªn v× nã tiÕp tôc n©ng cao tÝnh c¸ch. tr¶ lêi: . . kh«ng chÞu khuÊt phôc vµ hÕt søc kiªu h·nh. Trong khi kh«ng nghe Va-ren thuyÕt gi¸o ta thÊy PBC còng v« cïng kiªu h·nh. tëng tîng trªn c¬ së sù thËt. . + ë PBC: Kiªu h·nh v× kiªn ®Þnh lÝ tëng yªu níc.Varen rÊt kiªu h·nh. ®ã lµ niÒm kiªu h·nh ®¸ng kh©m phôc. Em thÊy sù kh¸c nhau gi÷a 2 niÒm kiªu h·nh Êy lµ g×? ? Gi¶ sö truyÖn dõng l¹i ë c©u: “ Kh«ng hiÓu PBC” th× cã ®îc kh«ng? Vai trß cña ®o¹n kÕt lµ g×? .§ã lµ b¶n lÜnh cña 1 ngêi cm: kiªn cêng bÊt khuÊt.Híng dÉn HS tæng kÕt gi¸ trÞ cña v¨n b¶n ? Qua t×m hiÓu truyÖn em h·y kh¸i qu¸t nh÷ng gt h×nh thøc ®Æc s¾c vµ néi dung næi bËt cña VB? . Tæng kÕt: * Ghi nhí: (Sgk/95) 127 .Trao ®æi nhãm nhá ®Ó tr¶ lêi: +ë Varen: Kiªu h·nh v× danh väng cña kÎ ®ª tiÖn.NT: ViÕt truyÖn b»ng h cÊu. tiªu biÓu cho khÝ ph¸c d©n téc ViÖt Nam. + Tù kh¸i qu¸t gi¸ trÞ ND . bÊt khuÊt tríc kÎ thï. lµm t¨ng thªm ý nghÜa cña vÊn ®Ò.Gi¸ trÞ cña lêi t¸i bót: Lêi t¸i bót nh bæ sung c¸ch thÓ hiÖn th¸i ®é cña PBC: Nhæ vµo mÆt kÎ thï.GV híng dÉn HS kh¸ giái ? ë cuèi truyÖn t¸c gi¶ ghi thªm phÇn t¸i bót em h·y ®äc vµ cho biÕt gi¸ trÞ cña lêi t¸i bót? Cã ®iÒu g× thó vÞ trong sù phèi hîp gi÷a lêi kÕt vµ lêi t¸i bót? .C¸ch dÉn chuyÖn nh thÓ thËt hãm hØnh thó vÞ.

PBC nhµ yªu níc ®ang bÞ Ph¸p b¾t giam t¹i hµ Néi. h·y chØ râ yªu Varen. quyÒn.vÞ ®Ó më réng c©u: LuyÖn tËp (TiÕp theo) 128 . mØa mai. Giäng v¨n hãm hØnh.chÝnh lµ nh÷ng hµnh ëng tîng dùa trªn ®éng lè l¨ng.PT§T ®ßi th¶ PBC .vËt víi ng«n ng÷ ngêi kÓ. bÞp bîm nh÷ng yÕu tè cã b¶n chÊt xÊu xa cña thùc.Gäi HS ®äc ghi nhí: .Häc bµi vµ so¹n bµi: Dïng côm chñ – vÞ ®Ó më réng c©u. 4.lµm næi chñ ®Ò t¸c phÈm.Nh÷ng trß lè trong phÈm nhan ®Ò cña t¸c phÈm ? C©u chuyÖn ®îc t.KÕt hîp ng«n ng÷ n.. 3. LuyÖn tËp: côm tõ “Nh÷ng trß tr¶ lêi c©u hái. . §äc ghi nhí (sgk/95) ? Gi¶i thÝch nghÜa + Trao ®æi nhãm nhá.yÕu tè thùc: .Nh©n ëng tîng trong v¨n vËt Varen Toµn b¶n./. Cñng cè: .®¶ kÝch viªn toµn quyÒn Va-ren víi c¸c hµnh ®éng lè bÞch cña h¾n. lè” trong nhan ®Ò t¸c . b¶n chÊt xÊu xa cña Varen ®îc che ®Ëy b»ng bé mÆt gi¶ t¹o.Gi¶i thÝch nghÜa côm tõ “ nh÷ng trß lè” trong nhan ®Ò t¸c phÈm? -> Hµnh ®éng lè l¨ng. TIẾT 111: Dïng côm chñ. tè cã thË vµ yÕu tè t. . LuyÖn tËp (TiÕp).ChuyÖn tëng tîng: Cuéc tiÕp kiÕn gi÷a Varen vµ PBC. IV. . -ND: Ca ngîi nh©n c¸ch ca quý cña Phan Béi Ch©u. Híng dÉn vÒ nhµ: .

C. 3. thÓ dïng nh÷ng + côm CV lµm CN côm tõ cã h×nh + Côm CN lµm VN thøc gièng c©u + Côm CV lµm phu ng÷ ®¬n b×nh thêng côm DT. ph©n tÝch c¸c côm chñ vÞ trong c©u vµ dïng c©u cã côm c-v.yªu cÇu HS nh¾c l¹i kh¸i .GD ý thøc vËn dông kiÕn thøc vµo bµi tËp.Nªu vÊn ®Ò. VÒ t tëng: . VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: . côm §T gäi lµ côm C-V lµm thµnh phÇn c©u 129 .A.C¸c trêng hîp dïng côm chñ vÞ ®Ó më réng c©u? 2. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc häc tiÕt 102 vÒ: . ThiÕt bÞ d¹y häc: . lµ: hîp dïng côm CV ®Ó më Khi nãi vµ viÕt cã réng c©u. VÒ kÜ n¨ng: . KiÕn thøc träng t©m: . Dïng côm C-V côm CV ®Ó më réng c©u.GV nhÊn m¹nh c¸c trêng . côm TT. KiÓm tra: . D. vÞ ®Ó më réng c©u.. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. B. Lý thuyÕt: niÖm vµ c¸c trêng hîp dïng thøc ®· häc theo 1.Cñng cè kiÕn thøc vÒ viÖc dïng côm chñ. th¶o luËn nhãm. E. h«m nay thÇy gi¸o cïng c¸c em mét lÇn n÷a ®i kh¾c s©u l¹i kiÕn thøc ®ã b»ng tiÕt Dïng côm chñ. thuyÕt tr×nh. ghi nhí. vÞ.Nh¾c l¹i kiÕn I. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.RÌn kü n¨ng nhËn diÖn.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.vÞ ®Ó më réng c©u LuyÖn tËp (TiÕp theo) Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña ND cÇn ®¹t trß . 2.ThÕ nµo lµ dïng côm C-V ®Ó më réng c©u? . .Nghe.. .PhÇn B. Ph¬ng ph¸p: .Bíc ®Çu biÕt c¸ch më réng c©u b»ng côm chñ.GV: B¶ng phô. yªu cÇu cña GV ®Ó më réng c©u .

Ta quanh n¨m trångträt ( phô ng÷ trong côm §T cho phÐp ta.Gäi 3 HS lµm bµi tËp trªn b¶ng ( mçi HS 1 ý ) . C¸c trêng hîp dïng côm C-V ®Ó më réng c©u: CN. thµnh phÇn côm tõ mµ kh«ng thay ®æi nghÜa + §äc bµi tËp 2 cña chóng? ( sgk/97 ) . c.Nh÷ng thøc quý cña ®Êt m×nh thay dÇn b»ng..... KhÝ hËu níc ta Êm ¸p ( CN ).yªu cÇu HS c¶ líp lµm bµi tËp ra giÊynh¸p .H2: lµm ý b .TiÕng chim. . ( Phô ng÷ cho ®éng tõ thÊy) Bµi tËp 2: ( sgk/97 ) Gép c¸c c©u a. ? h·y gép c¸c c©u cïng .Cã ngêi lÊy tiÕng. Bµi tËp Bµi tËp 1: ( Sgk/96 ) a.yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm + Lµm bµi tËp TB theo nhãm nhá. nhËn xÐt bæ sung bµi lµm cña b¹n + Gi¶i thÝch: Ngoµi côm CV lµm nßng cèt c©u.. .. .H1: lµm ý a .H3: lµm ýc + c¶ líp lµm bµi tËp ra giÊy nh¸p + Theo dâi. c¸c phô ng÷ trong côm §T.MP chñ ng÷...C¸c thi sÜ ca tông c¶nh.) b. .Cho HS ®äc vµ nªu yªu cÇu bµi tËp 1 ( sgk/96 ) .§äc vµ t×m hiÓu yªu cÇu cña bµi tËp +T×m côm CV lµm TP c©u hoÆc thµnh phÇn côm tõ + ChØ râ trong mçi c©u côm CV lµm thµnh phÇng×? . cßn c¸c côm CV kh¸c -yªu cÇu HS ®äc bµi tËp 2 lµm TP c©u. 2. ..Nh÷ng tôc lÖ tèt ®Ñp Êy mÊt dÇn.NhËn xÐt. côm CV ®· ®îc dïng ®Ó më réng TP nµo trong c©u? . VN. phô cÆp thµnh 1 c©u cã côm ng÷ cña côm DT CV lµm TP c©u hoÆc vµ C§T. TT ®Òu cã thÓ ®îc cÊu t¹o b»ng côm C-V II. Chóng em häc giái lµm cho cha .Gäi HS nhËn xÐt bæ sung bµi lµm trªn b¶ng ? V× sao em x¸c ®Þnh c¸c c©u trªn ®Òu dïng côm CV ®Ó më réng c©u? ? ë bµi tËp 1... tiÕng suèi nghe míi hay ( phô ng÷ cho ®éng tõ “ nãi” ).. ( Phô ng÷ cho DT “ khi”) . DT. söa ch÷a? + Tr×nh bµy bµi 130 hoÆc cña côm tõ ®Ó më réng c©u.. ...

. bæ sung. §©y lµ c¶nh mét rõng th«ng ngµy ngµy biÕt bao nhiªu ngêi qua l¹i 131 . .Ho¹t ®éng nhãm. “ gi¸c ngé”. tËp theo yªu cÇu cña GV. mÑ vµ thÇy c« rÊt vui lßng. . . thèng nhÊt.Gép mçi c©u hoÆc vÕ c©u thµnh c©u cã côm CV më réng . . yªu cÇu c¸c nhãm trao ®æi. §©y lµ c¶nh mét rõng th«ng ngµy ngµy biÕt bao nhiªu ngêi qua l¹i c. Anh em hoµ thuËn khiÕn hai th©n vui vÇy b. . 1 sè phËn míi..HS thùc hiÖn.Tæ chøc cho HS c¶ líp cïng nhËn xÐt söa ch÷a. ra ®êi ®· sëi Êm cho ¸nh ®Ìn s©n khÊu ë kh¾p mäi miÒn ®Êt níc. b. + NhËn xÐt..cho HS ®äc bµi tËp ? h·y gép mçi cÆp c©u hoÆc vÕ c©u ( in ®Ëm ) thµnh 1 c©u cã côm CV lµm thµnh phÇn c©u hoÆc TP côm tõ? .Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy.NhËn xÐt. Bµi 3 a. Nhµ v¨n Hoµi Thanh kh¼ng ®Þnh r»ng c¸i ®Ñp lµ c¸i cãÝch.§äc vµ t×m hiÓu yªu cÇu bµi tËp. Anh em hoµ thuËn khiÕn hai th©n vui mõng b. bæ sung. Hµng lo¹t vë kÞch nh “ tay ngêi ®µn bµ”. TiÕng ViÖt rÊt giµu thµnh ®iÖu khiÕn lêinãi cña ngêi VN ta du d¬ng. C¸ch m¹ng th¸ng 8 thµnh c«ng ®· khiÕn cho TV cã mét bíc ph¸t triÓn míi. trÇm bæng nh 1 b¶n nh¹c. bæ sung.. d. c. “ Bªn kia sèng §uèng”. . Bµi tËp 3 ( sgk/97 ) a.Chia líp thµnh 2 nhãm. cö ®¹idiÖn tr×nh bµy.

. KiÓm tra 15 phót §Ò bµi: A.Hoµn thµnh Bt. Cñng cè: ? Qua viÖc gi¶i bµi tËp em rót ra nhËn xÐt g× khi nhËn diÖn c¸c côm chñ vÞ trong TP c©u vµ c¸ch dïng côm C-V ®Ó më réng c©u? 4.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ kÜ n¨ng gi¶i thÝch thµnh th¹o mét vÊn ®Ò. VÒ kiÕn thøc: . 2. th¶o luËn nhãm. tù tin khi nãi tríc ®¸m ®«ng. VÒ t tëng: .Nªu vÊn ®Ò. VÒ kÜ n¨ng: . 3.GV: B¶ng phô.Sai 132 . 3.Häc kÜ lÝ thuyÕt .Hs n¾m v÷ng vµ vËn dông thµnh th¹o kÜ n¨ng lµm kiÓm bµi NL gi¶i thÝch ®ång thêi nhËn thøc s©u s¾c h¬n nh÷ng kiÕn thøc Xh vµ v¨n häc cã liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò luyÖn tËp lËp luËn. ThiÕt bÞ d¹y häc: .RÌn cho Hs kÜ n¨ng th¸i ®é m¹nh r¹n. Hµng lo¹t vë kÞch nh “ ngêi ®µn bµ”. Tr¾c nghiÖm lùa chän ph¬ng ¸n ®óng 1.§óng B.PhÇn: C. Ph¬ng ph¸p: . Híng dÉn vÒ nhµ: . KiÕn thøc träng t©m: . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.. “ Gi¸c ngé”. TIẾT 112: LuyÖn nãi: bµi v¨n gi¶i thÝch mét vÊn ®Ò A. . B. chøng minh chØ lµ viÖc vËn dông dÉn chøng ®iÒu ®ã ®óng hay sai? A.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ../.cã ngêi quan niÖm: Gi¶i thÝch chØ lµ viÖc vËn dông lÝ lÏ. E.c. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.ra ®êi ®· sëi Êm cho ¸nh ®Ìn s©n khÊu ë kh¾p mäi n¬i miÒn ®Êt níc. thuyÕt tr×nh. “ Bªn kia s«ng ®uèng”. chuÈn bÞ tiÕt 112. D.

2.TrÝch dÉn vÊn ®Ò 2. . . chó ý ph¶i truyÒn c¶m. nhãm .C¸c nhãm cö nhãm TN: + §a ra 1 dµn ý chi tiÕt trëng vµ th ký.Kh«ng B.Nghe híng dÉn. I. .X¸c ®Þnh yªu cÇu * §Ò bµi: nhanh yªu cÇu cña ®Ò cña ®Ò H·y gi¶i thÝch c©u bµi . + Chia líp lµm 4 nhãm .GV kiÓm tra x¸c xuÊt 3 . Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c bµi tríc c¸c em ®· ®îc häc phÇn lý thuyÕt vÒ v¨n lËp luËn gi¶i thÝch. th kÝ. râ ý.NhËn xÐt vÒ tinh thÇn chuÈn bÞ bµi cña c¶ líp.GV yªu cÇu líp phã häc tËp b¸oc¸o kÕt qu¶ chuÈn bÞ bµi cña líp . tù nhiªn. LuyÖn nãi tríc biÓu vµ híng dÉn HS líp ( 15’ ) c¸ch chÊm ®iÓm theo c¸c mÆt: chuÈn bÞ.4 HS .( 15’ ) nhãm trëng.5 ® C©u 1: B 2: B 3: 3 B. Tù luËn: . GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS: ( 5’ ) . Tù luËn Em h·y viÕt ®o¹n v¨n cho phÇn më bµi víi ®Ò bµi “ h·y gi¶i thÝch néi dung lêi khuyªn cña Lªnin “ Häc häc n÷a häc m·i” §¸p ¸n: A.PhÐp lËp luËn gi¶i thÝch cã thÓ kÕt hîp víi c¸c phÐp lËp luËn kh¸c nh chøng minh b×nh luËn. t¸c 133 . §Ó kh¾c s©u kiÕn thøc vµ h×nh thµnh kÜ n¨ng gi¶i thÝch thµnh th¹o còng nh kÜ n¨ng nãi chóng ta vµo tiÕt ngµy h«m nay.Cã 3. ph©n tÝch kh«ng? A.T thÕ nãi: M¹nh d¹n. LuyÖn nãi theo yªu cÇu c¸c nhãm cö nhãm. II.LuyÖn nâi theo 1.Lêi nãi râ nghÜa. ph¸t 2. III. Híng dÉn HS thùc hµnh luyÖn nãi: ( 30’ ) Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t + yªu cÇu HS x¸c ®Þnh .Vai trß cña dÉn chøng trong phÐp lËp luËn gi¶i thÝch vµ phÐp lËp luËn chøng minh gièng hay kh¸c nhau? A.DÉn d¾t vÊn ®Ò -> tíi luËn ®iÓm . tr¾c nghiÖm: 0. GV nªu yªu cÇu cña tiÕt luyÖn nãi: ( 2’) . trång c©y”. “ ¨n qu¶ nhí kÎ trªn b¶ng phô.Gièng nhau B.Giäng nãi võa nghe.Kh¸c nhau B.

? PhÇn KB cña b¹n ®· co thÊy bµi GT xong ch134 + Tr×nh bµy miÖng phÇn më bµi ( 2 Hs tr×nh bµy 2 më bµi kh¸c nhau ). söa.phong. -1 sè c©u kh¸c: “ uèng níc nhí nguån”.Gäi 2 HS tr×nh bµy miÖng phÇn më bµi. . . . ND bµi nãi. + NhËn xÐt vÒ ND vµ phong th¸i tr×nh bµy cña b¹n em. . ? NhËn xÐt b¹n gi¶i thÝch nghÜa ®en cña c©u TN ®· ®¹t cha. c¸ch nãi c¸ch më bµi: Trùc tiÕp? ®èi lËp hoµn c¶nh ý thøc? tõ chung ®Õn riªng. tuyªn d¬ng HS nãi tèt.3 . + Gäi 1 Hs nãi phÇn GT nghÜa bãng. nd nãi cña HS. .GV nhËn xÐt vÒ giäng noi. giäng nãi. 30 . ? Më bµi cña b¹n ®· ®¹t yªu cÇu cha? B¹n ®· tr×nh bµy phÇn më bµi theo c¸ch nµo? . Cho HS nhËn xÐt ? Ngµy 10 . + Tr×nh bµy miÖng ®o¹n GT nghÜa ®en c©u TN.NhËn xÐt phÇn nãi cña b¹n theo yªu cÇu cña GV. Phong th¸i TP ntn? -GV nhËn xÐt. lêi nãi.04 lµ ngµy g×?Nh÷ng ngµy ®ã gîi cho em ®iÒu g×? + yªu cÇu HS tr×nh bµy miÖng ®o¹n v¨n thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n cña chóng ta . + Tr×nh bµy ®o¹n v¨n theo yªu cÇu cña GV. Ngµy ®ãi gîi nhí c«ng lao dùng níc vµ gi÷ níc cña «ng cha ta.TËp nãi phÇn kÕt bµi. . + Yªu cÇu 1 HS nãi phÇn kÕt bµi. + NhËn xÐt ND.Lßng biÕt ¬n.Ngµy giç tæ vua Hïng vµ ngµy ®Êt níc hoµn toµn gi¶i phãng.Gäi 1 HS tr×nh bµy ®o¹n gi¶i thÝch nghÜa ®en cña c©u TN. + GV theo dâi ®Ó nhËn xÐt ho¹t ®éng cña c¸c nhãm . + Yªu cÇu HS lÇn lît nãi trong nhãm díi sù ®iÒu khiÓn cña nhãm trëng.

2. Híng dÉn vÒ nhµ: .PhÇn II. bµi míi cã thÓ thªm c¸c tõ ng÷ mang tÝnh chÊt khÈu ng÷. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. . ? Qua giê luyÖn nãi em rót ra ®îc bµi häc g× khi t. ph¶ng phÊt vÒ néi dung. 3. tinh tÕ vµ ®éc ®¸o trong c¸ch biÓu diÔn vµ thëng thøc vµ nh÷ng nghÖ sÜ chuyªn nghiÖp vµ d©n gian… rÊt ®çi tµi hoa. giµu cã vÒ lµn ®iÖu. t×m nh÷ng c©u Tn cã Nd t¬ng tù? . . B. t×m hiÓu vµ ph©n tÝch VBND: bót kÝ. C.GV nhËn xÐt tiÕt häc.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ nh÷ng di s¶n v¨n ho¸./. TIẾT 113: Ca huÕ trªn s«ng h¬ng .So¹n bµi: Ca huÕ trªn s«ng h¬ng. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 135 .vÊn ®¸p. D. hiÖn bµi GT? .GV: B¶ng phô.Nªu vÊn ®Ò. E.yªu cÇu 1 HS giái nãi hoµn chØnh bµi v¨n.HS tù rót ra KL: Bè côc.a? NhËn xÐt? ? h·y cho biÕt c©u TN thuéc chñ ®Ò nµo. Cñng cè: . 3. VÒ kiÕn thøc: . giíi thiÖu vÎ ®Ñp cña 1 sinh ho¹t v¨n ho¸ ë cè ®« HuÕ. VÒ kÜ n¨ng: . VÒ t tëng: . gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. .§äc. lÝ lÏ. ThiÕt bÞ d¹y häc: . Ph¬ng ph¸p: . c¸ch ®a d©n chøng.VBND thÓ lo¹i bót ký. KiÕn thøc träng t©m: .Qua tiÕt luyÖn nãi c¸c em tù thÊy m×nh ®· rót ra ®îc kinh nghiÖm g× khi thuyÕt minh mét vÊn ®Ò? 4.Hµ ¸nh MinhA. giíi thiÖu mét sinh ho¹t v¨n ho¸ ë mét vïng ®Êt níc. mét vïng d©n ca.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.

V¨n b¶n: nµo? .Ph¬ng thøc : a. hoµi väng . Tõ ®ã rót ra nhËn xÐt vÒ nh©n vËt nµy? 2. Bè côc: 2 phÇn ? V¨n b¶n cã bè côc nh .Bè côc hai phÇn. biÓu c¶m b. c.Tr×nh bµy theo 2.Bót kÝ.Cho häc sinh nhËn 1.Ph¬ng thøc : NghÞ h·y gi¶i thÝch mét sè tõ luËn . söa ch÷a .Gióp häc sinh ®äc diÔn . T¸c gi¶: Hµ ¸nh s«ng H¬ng ®îc viÕt theo NghÞ luËn . Ph©n tÝch v¨n ®o¹n v¨n b¶n tõ ®Çu thÇm . biÓu khã trong v¨n b¶n: Ca c¶m HuÕ . miªu t¶ . KiÓm tra: ? Tãm t¾t nh÷ng trß lè c¶u Va-ren khi gÆp cô Phan.P1: NL chøng minh .P1: Tõ ®Çu -> LÝ hoµi nam: Giíi thiÖu thÕ nµo ? HuÕ. nh¹c cung ®×nh … 3. . T×m hiÓu chó vÒ t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm? chó thÝch *(sgk) thÝch: ? V¨n b¶n Ca HuÕ trªn . Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña Néi dung cÇn ®¹t trß . ®¨ng trªn b¸o Ngêi Hµ Néi.Cho HS xem tranh phong c¶nh vÒ cè ®« HuÕ ®Ó dÉn vµo bµi . Bµi míi: Giíi thiÖu: . nh· nh¹c . TiÕp xóc v¨n c¶m bµi v¨n yªu cÇu cña GV b¶n: .GV nhËn xÐt .§äc v¨n b¶n theo I.Cho häc sinh quan s¸t . ? Dùa vµo chó thÝch(sgk) .Nªu nh÷ng nÐt chÝnh . §äc v¨n b¶n: nh÷ng chç ®äc cha xÐt phÇn ®äc . chuÈn x¸c .P2: Cßn l¹i: Nh÷ng ®Æc s¾c c¶u ca HuÕ. miªu t¶ Minh ph¬ng thøc biÓu ®¹t . suy nghÜ vµ b¶n: ®Õn “ lÝ hoµi nam” tr¶ lêi c©u hái: 136 .Quan s¸t ®äc II.c¸i n«i cña d©n ca .1.P2: kÕt hîp miªu t¶ + biÓu c¶m -> 2 bøc ¶nh minh ho¹ cho 2 nÐt ®Ñp cña VH HuÕ . Tõ khã: .

+ C¸c ®iÖu lÝ. hß nÖn thÓ hiÖn lßng khao kh¸t nçi mong chê hoµi väng thiÕt tha cña t©m hån HuÕ .Kh«ng thÓ nhí hÕt c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ . .? Xø HuÕ næi tiÕng víi rÊt nhiÒu thø. bµi chßi…. b×nh luËn chøng minh.Hß l¬ . + C¸c ®iÖu nam.LiÖt kª . + C¸c ®iÖu chÌo.s©u s¾c thÊm thÝa 137 . .Hß gi· g¹o.ChÌo c¹n . kÕt hîp gi¶i thÝch. qu¶ phô… phó vÒ lµn ®iÖu .D©n ca HuÕ: . (3’) ?Em cã thÓ nhí hÕt tªn c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ c¸c nh¹c cô ®Ó biÓu diÔn Ca HuÕ kh«ng? V× sao ? ? §Ó cho ngêi ®äc hiÓu ®îc sù ®a d¹ng . .D©n ca HuÕ mang ®Ëm b¶n s¾c t©m hån vµ tµi hoa cña mét vïng ®Êt . xay lóa . HuÕ lµ c¸i n«i cña d©n ca. bµi thai. h·y liÖt kª c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ vµ tªn c¸c nh¹c cô biÓu diÔn ca HuÕ ? .PhÐp liÖt kª kÕt hîp gi¶i thÝch b×nh luËn . th. ru em. + Mçi c©u hß ®Òu göi g¾m mét ý t×nh trän vÑn: . nam -> Ca HuÕ phong b×nh. .Tæ chøc trß ch¬i tiÕp søc ®Ó häc sinh thùc hiÖn yªu cÇu cña c©u hái trªn. HuÕ c¸i n«i cña d©n ca: + C¸c ®iÖu hß. Nhng ë ®o¹n v¨n nµy t¸c gi¶ ®· ®Ò cËp ®Õn sù næi tiÕng nµo cña HuÕ ?V× sao t¸c gi¶ l¹i quan t©m ®Õn ®iÒu ®ã? ? Dùa vµo v¨n b¶n vµ sù hiÓu biÕt cña b¶n th©n em. §1: Ghi nhanh tªn c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ. nh÷ng nh¹c cô biÓu diÔn ca HuÕ v× d©n ca HuÕ rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. hß ®a linh buån b· .Nam ai . buån man m¸c. 1. §2: Ghi nhanh tªn c¸c nh¹c cô biÓu diÔn ca HuÕ. hß « . .Ch¬i trß tiÕp søc (2 ®éi). . phong phó cña ca HuÕ t¸c gi¶ ®É sö dông bót ph¸p nghÖ thuËt g×? ? §Æc ®iÓm næi bËt cña ca HuÕ lµ g×? H·y t×m trong v¨n b¶n nh÷ng dÉn chøng ®Ó chøng minh? .

? Trong v¨n b¶n nµy . vÒ néi dung t×nh c¶m . VËy theo em t©m hån .Dµn nh¹c bao gåm gi¶ cßn cho ngêi ®äc biÕt rÊt nhiÒu nh¹c cô : ®îc c¸ch thøc biÓu diÔn §µn tranh . nhiÒu ®iÖu hß thêng s«i næi.Ca HuÕ ®îc b¾t nguån tõ nh¹c d©n gian vµ nh¹c cung . t×nh nh©n hËu .t×nh c¶m Êy lµ g× ? . uy . ®µn 138 a. l¹c quan vui t¬i.Dµn nh¹c. h¹nh phóc.Nh÷ng nÐt ®Æc s¾c cña ca HuÕ: ? Sù h×nh thµnh nguån gèc cña ca HuÕ ®· lµm nªn tÝch chÊt næi bËt cña ca HuÕ. thñy chung lµ nh÷ng kh¸t väng vÒ cuéc s«ng ®îc Êm no. §ã lµ tÝch chÊt g× ? . + Nh¹c cung ®×nh nh· nh¹c lµ nh¹c dïng trong buæi lÔ t«n nghi trong cung ®×nh cña vua chóa …cã s¾c th¸i trang trong. ®Çu tõ nh¹c d©n gian. .Ca HuÕ ®îc b¾t ®×nh nh· nh¹c . nghi .Ca HuÕ võa s«i b. 2. -> T×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc. võa vui t¬i diÔn: võa tr¹ng träng . .Nh¹c c«ng. vµ chÊt b¸c häc trau chuèt ®¹t tíi ®é hoµn mÜ . Sù h×nh thµnh: . uy nghi. . C¸ch thøc biÓu næi. t¸c .Cho häc sinh ®äc phÇn 2 cña v¨n b¶n ? Theo c¸ch tr×nh bµy cña t¸c gi¶ em ®îc biÕt ca HuÕ ®îc h×nh thµnh tõ ®©u? ? Em hiÓu biÕt g× vÒ nh¹c d©n gian? Nh¹c cung ®×nh? Nh· nh¹c? ¬ng c¶m bi ai v¬ng vÊn.GV: Ca HuÕ lµ sù hßa quÖn gi÷a chÊt d©n gian méc m¹c. tiÕt tÊu kh¸c nhau t¹o lªn nh÷ng ®Æc s¾c riªng song d©n ca xø HuÕ chÝnh lµ t©m hån t×nh c¶m cña ngêi d©n xø HuÕ . nh¹c cung ®×nh vµ nh· nh¹c. + Nh¹c d©n gian : C¸c lµn ®iÖu d©n ca.? Mçi lµn ®iÖu d©n ca HuÕ mang mét ©m s¾c.

n÷ mÆc ¸o dµi duyªn d¸ng . cÆp sanh ®Ó gç nhÞp. . ngãn bÊm . c.LiÖt kª c¸c ho¹t ®éng cña nh¹c c«ng . kh¸n gi¶ vµ ca c«ng cËn kÒ bªn nhau nh ngêi nhµ .Thëng thøc ca HuÕ vµo ban ®ªm.Em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt sö dông ng«n ng÷ cña t¸c gi¶ trong ®o¹n v¨n ? Tõ ®ã em thÊy nÐt ®Æc s¾c nµo cña ca HuÕ ®îc nhÊn m¹nh? GV: Ngoµi sù h×nh thµnh vµ c¸ch biÓu diÔn cña ca HuÕ t¸c gi¶ Hµ ¸nh Minh cßn gt nÐt ®Æc s¾c cña ca HuÕ qua viÖc thëng thøc ? C¸ch thëng ca HuÕ cã g× ®éc ®¸o ? Em h·y ph©n tÝch ®Ó thÊy ®îc sù kh¸c biÖt v¬i c¸ch nghe qua b¨ng ghi ©m vµ xem b¨ng h×nh? ( Gîi ý : Thêi gian? Kh«ng gian thëng thøc ca HuÕ ) bÇu . v¶ . day. C¸ch thëng thøc: . . quÇn thông. . nhÊn m¹nh sù ®iªu luyÖn tµi hoa cña c¸c nh¹c c«ng. + Ph¸t hiÖn + Ph©n tÝch : . . ®µn nguyÖt t× bµ . ®iªu luyÖn tµi hoa. thanh lÞch . chíp. nam mÆc ¸o dµi tho. => C¸ch diÔn ca HuÕ rÊt phong phó. trªn thuyÒn rång.C¸c ca c«ng ®Òu lµ nh÷ng nam thanh mÜ tó rÊt trÎ . s¸o. nh¹c c«ng tinh tÕ.C¸ch thëng thøc ca HuÕ. vç . mæ.Thêi gian : ban ®ªm .§Þa ®iÓm : Trªn thuyÒn Rång.Nh¹c c«ng dïng c¸c ngãn ®µn trau chuèt nh ngãn nhÊn .Kh¸n gi¶ vµ ngêi 139 . H·y t×m c¸c chi tiÕt miªu t¶ c¸ch thøc biÓu diÔn ca HuÕ vµ nhËn xÐt vÒ dµn nh¹c ? Nh¹c c«ng? ?.LiÖt kª c¸c lo¹i nh¹c cô ®Ó chØ râ sù p2 cña c¸ch diÔn ca HuÕ . ®Çu ®éi kh¨n xÕp . bóng ngãn phi ngãn r·i + NT: .ca HuÕ.

Thëng thøc ca HuÕ nh trªn ®óng lµ mét sinh ho¹t v¨n hãa d©n gian kh¸c h¼n víi nghe nh¹c trong r¹p hoÆc xem b¨ng ®Üa ë gia ®×nh. huyÒn ¶o vµ th¬ méng.Nghe ca HuÕ trong 1 quang c¶nh s«ng níc t¬i ®Ñp.GV: Sinh ho¹t v¨n hãa d©n gian thêng chØ thùc sù sèng ®éng trong c¸c kh«ng khÝ thËt cña nã. lÞch sù. gi÷a con ngêi víi ? Theo em t¹i sao cã thÓ thiªn nhiªn . .HS2 : Thëng thøc ca HuÕ nh thÕ lµ 1 nÐt sinh ho¹t v¨n hãa thanh cao. dÔ g©y ®îc c¶m t×nh vµ lßng yªu mÕn gi÷a con ngêi víi con ngêi.Nghe. Dïng tõ ng÷ gîi t¶ biÓu c¶m . ? Em cã thÓ cho mét vµi lêi b×nh luËn vÒ c¸ch thëng thøc ca HuÕ? biÓu diÔn cËn kÒ bªn nhau nh ngêi nhµ. .HS1: Thëng thøc 140 . .? NhËn xÐt cña em vÒ c¸ch sö dông tõ ng÷ trong ®o¹n v¨n cña t¸c gi¶ ? . . nãi : Nghe ca HuÕ lµ mét . ngêi xem ®ång hiÖn g¾n bã.Nghe.HS1: C¸ch thëng thøc ca HuÕ nh thÕ mµ d©n d· l¹i võa sang träng . nh×n trùc tiÕp c¸c ca c«ng c¸ch ¨n mÆc c¸ch ch¬i ®µn -> Miªu t¶ kÕt hîp biÓu c¶m . §ã lµ sù hßa ®ång mµ ë ®ã kh«ng gian ngêi diÔn.

. em cßn biÕt lµn ®iÖu d©n ca nµo? ? Theo em. vÎ ®Ñp cña ca HuÕ trªn s«ng H¬ng xÐt vÒ mÆt nghÖ thuËt lµ g×? ? V¨n b¶n ca HuÕ trªn s«ng H¬ng ®· gióp em hiÓu g× vÒ HuÕ ? ca HuÕ trong c¶nh thiªn nhiªn t¬i ®Ñp th¬ méng.Ph¶n ¸nh mét trong nh÷ng nÐt ®Ñp cña v¨n hãa truyÒn thèng ca ngîi. + HS trao ®æi. sang träng vµ duyªn d¸ng tõ néi dung ®Õn nghÖ thuËt tõ ca c«ng ®Õn nh¹c c«ng.Tù hµo vÒ HuÕ . ¨n mÆc. 141 . d©n ca nam bé. .Gäi häc sinh ®äc ghi nhí . VËy qua t×m hiÓu v¨n b¶n em h·y cho biÕt ®©u lµ néi dung v¨n b¶n nhËt dông cña v¨n b¶n nµy? ? Ngoµi ca HuÕ. muèn ®îc mét lÇn ®Õn HuÕ thëng thøc mét ®ªm ca HuÕ trªn s«ng H¬ng. nghe trùc tiÕp nh÷ng lµn ®iÖu s©u l¾ng ngät ngµo cña mét thó vui tao nh·. Tæng kÕt: . tuyªn truyÒn cho nÐt ®Ñp v¨n hãa nµy . Ghi nhí: (SGKc¸ch thëng thøc. tõ t/104) giäng ca ®Õn c¸ch trang ®iÓm.V× sao ca HuÕ thanh cao. nªu ý kiÕn III. tõ c¸ch thøc biÓu diÔn ®Õn *. ®îc nh×n. . nh· nhÆn.D©n ca qu©n hä b¾c ninh d©n ca NghÖ TÜnh. nam trung bé.thó vui tao nh·? ? C¶m xóc cña em sau khi t×m hiÓu v¨n b¶n lµ g× ? ? Nh phÇn ®Çu ®· giíi thiÖu: Ca HuÕ trªn s«ng H¬ng lµ mét v¨n b¶n nhËt dông.

TËp mét lµn ®iÖu d©n ca. VÎ ®Ñp cña c¶nh ca HuÕ trªn s«ng H¬ng..Qua bµi v¨n em hiÓu g× vÒ con ngêi xø HuÕ? xem tranh. söa. bæ sung. C.Bµi 1: V¨n b¶n ca HuÕ Lµm bµi tËp TN trªn s«ng H¬ng thuéc theo yªu cÇu cña GV.GVnhËn sÐt. Qua ©m nh¹c. Bót kÝ Bµi 2: Néi dung chÝnh cña v¨n b¶n lµ g×? A.1 – 2 HS h¸t lµn ®iÖu ca HuÕ.So¹n bµi: ChÌo quan ©m thÞ kÝnh. Cñng cè: . Híng dÉn vÒ nhµ: . .Cho HS lµm bµi tËp TN . Sù phong phó cña c¸c .KÕt hîp nhiÒu ph¬ng thøc biÓu ®¹t.? H·y chän h¸t mét lµn ®iÖu d©n ca mµ em biÕt? á ®Þa ph¬ng em cã lµn ®iÖu d©n ca nµo? 3. tinh tÕ. Tïy bót B. 4. KÝ sù D. . con ngêi xø HuÕ cµng thªm thanh lÞch.KÓ tªn mét vµi lµn ®iÖu dan ca quª em hoÆc vïng kh¸c mµ em biÕt? . 142 . LuyÖn tËp: . thÓ lo¹i nµo? A TruyÖn ng¾n +Bµi 1: Y’D + Bµi 2: Y’D C. D.§äc ghi nhí( sgk) IV. Nguån gèc cña c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ. B. . C¶ 3 néi dung trªn. liÖt kª… + HuÕ næi tiÕng vÒ ©m nh¹c d©n gian vµ nh¹c cung ®×nh. .

VÒ kiÕn thøc: . ThiÕt bÞ d¹y häc: . Ph©n tÝch: trÝch tõ v¨n b¶n nµo? viªn .ý nghÜa: giíi vÒ cÊu t¹o. KiÕn thøc träng t©m: . 3. phong phó.Nªu vÊn ®Ò.H·y nªu c¸c trêng hîp dïng côm chñ – vÞ ®Ó më réng c©u? 2.Quan s¸t b¶ng phô phÐp liÖt kª? môc I .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.Cho häc sinh ®äc NL . thuyÕt tr×nh. ý nghÜa cña ( Ph¹m Duy Tèn) thiÖu miªu t¶ c¸c bé phËn in ®Ëm? + Sù gièng nhau: C¸c nh÷ng ®å vËt cña Sù gièng nhau vÒ cÊu biÖn ph¸p in ®Ëm «ng quan mang t¹o vµ ý nghÜa cña c¸c ®Òu cã cÊu t¹o lµ tõ.Tr¶ lêi c¸c c©u hái t/104) ? §o¹n v¨n trªn ®îc theo yªu cÇu cña gi¸o 2. TIẾT 114: LiÖt kª A. 1. t¸c dông cña phÐp liÖt kª. . th¶o luËn nhãm. ThÕ nµo lµ . VÒ kÜ n¨ng: ./. côm tõ ? Quan s¸t vµ nhËn xÐt Sèng chÕt mÆc bay” . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Néi dung cÇn ®¹t I. Ph¬ng ph¸p: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.GV: B¶ng phô.Ng÷ liÖu: (sgk( sgk/ 104) . Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong c¸c VBNL c¸c t¸c gi¶ muèn cho ngêi ®äc tiÕp nhËn sù ®Çy ®ñ chÝnh x¸c nh÷ng khÝa c¹nh kh¸c nhau cña thùc tÕ hay cña t tëng t×nh c¶m ngêi ta thêng sö dông phÐp liÖt kª.§äc NL.Ph©n biÖt ®îc c¸c kiÓu liÖt kª theo cÊu t¹o xÐt theo ý nghÜa.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. 143 .. 2. C. KiÓm tra: . D. B.PhÇn I. VÒ t tëng: . E. .Hs hiÓu thÕ nµo lµ phÐp liÖt kª.KÜ n¨ng vËn dông phÐp liÖt kª trong khi nãi vµ viÕt. theo khi ®i hé ®ª( bé phËn in ®Ëm ®ã lµ côm tõ ®îc ng¨n c¸ch nhiÒu. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.CÊu t¹o: lµ c¸c cña ai? + §o¹n v¨n trÝch “ tõ.

mét côm tõ th× kh«ng thÓ nãi hÕt ®îc sù chuÈn bÞ “chu ®¸o”.hoa hëng l¹c cña tªn ¬ng tù nh trªn cã t¸c quan phô mÉu.t¸c nhau v× kh«ng chØ 144 bÒ bén. liÖt kª kh«ng gièng GV:Quan s¸t vÝ dô 1.) dÊu(. 4 ? VËy v¨n b¶n trªn dïng (Sù ®ång t©m ®ång mÊy lÇn phÐp liÖt kª lßng cña nh©n d©n ph¹m vi liÖt kª ë c¸c lÇn chèng Ph¸p). + §o¹n 2: C©u 2 (Lßng tù hµo vÒ lÞch sö) + §o¹n 3: C©u 2. cuéc sèng xa hoa cña quan phô mÉu ( tr¸i ngîc víi c¶nh sèng lÇn than ®ãi khæ cña nh©n d©n) -> ý nghÜa tè c¸o s©u s¾c -> lµ phÐp liÖt kª. cïng nãi vÒ c¸c ®å vËt ®îc bµy biÖn xung quanh quan phô ? Em cã nhËn xÐt g× mÉu? vÒ c¸ch s¾p xÕp c¸c bé .S¾p xÕp nèi tiÕp phËn cã cÊu t¹o.VËy em hiÓu liÖt kª lµ g×? . + §o¹n1: C©u 3 (søc m¹nh cña tinh thÇn yªu níc).HS t×m trong v¨n tËp 1(sgk trang 106) b¶n “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta”. +Y/c häc sinh lµm bµi . côm tõ cïng lo¹i .g× b»ng dÊu (. khÝa c¹nh kh¸c nhau cña thùc tÕ hay t tëng t×nh c¶m ngêi ta gäi lµ phÐp liÖt kª . ®ång dông g×? thêi diÔn t¶ sù phong ? C¸ch dïng hµng lo¹t phó cña sù vËt.Cho häc sinh ®äc ghi . t×m phÐp liÖt kª . Ghi nhí1: (sgk-t/105) . *.C¸c lÇn sö dông phÐp kh«ng . 3. c¸c tõ.§äc râ rµng ghi nhí 1 nhí 1(sgk). quan s¸t cã gièng nhau .Tù rót ra kÕt luËn: ®Ó diÔn t¶ ®µy ®ñ Kh¸i niÖm vÒ phÐp h¬n s©u s¾c h¬n c¸c liÖt kª.Lµm næi bËt thãi xa b»ng nh÷ng kÕt cÊu t. ý tõng lo¹t nghÜa cïng lo¹i trong c©u? ? ViÖc nªu ra nèi tiÕp hµng lo¹t c¸c ®å vËt .NÕu chØ dïng mét tõ. t¬ng tù nhau vÒ có ph¸p. ngæn ngang) . (sgk/105).).

tÊt c¶). ? Thö ®¶o trËt tù cña . xÐt tõng trêng hîp nµo + VÝ dô a2: Cã thÓ cã thÓ ®¶o. C¸c bé phËn in ®Ëm ë 2 vÝ dô lµ phÐp liªn kÕt .§äc vÝ dô.Gäi 1 HS ®äc NL. lùc lphÐp liÖt trong tõng vÝ îng. ? Theo em 2 NL môc (1) . c©u hái theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. C¸c kiÓu liÖt kª: 1.gi¶ cã dïng thªm trî tõ liÖt kª trong mét c©u “nµo” tríc biÖn ph¸p mµ cßn trong mét liÖt kª ®Ó thùc hiÖn tèt ®o¹n. -> LiÖt kª theo cÆp vµ kh«ng theo cÆp (cÊu t¹o). 2 VD VD: ThÕ ®iÖu ca HuÕ môc (2) cã dïng phÐp cã s«i næi vui t¬i. h¬n hiÖu qu¶ phÐp tu tõ => cã thÓ thªm tõ (nµo. c¶.C¸c bé phËn in ®Ëm c¸c bé phËn liÖt kª ë 2 vÝ dô lµ phÐp trong 2 vÝ dô vµ nhËn liªn kÕt . II. + VÝ dô a2: Cã thÓ ®¶o ®îc (mçi yÕu tè liÖt kª ®øng ®éc lËp). quan s¸t. + VÝ dô b2: Kh«ng ®¶o ®îc vÞ trÝ 145 ? T¬ng tù nh vËy.Ng÷ liÖu: (sgkt/105) 2. cã nh÷ng kiÓu liÖt C©u b: biªn ph¸p liÖt kª nµo? LÊy thªm vÝ dô kª ®îc nèi b»ng minh häa? quan hÖ tõ thµnh tõng cÆp. C¶ 2 vÝ dô ®Òu sö dông phÐp liÖt kª. C©u b: biªn ph¸p liÖt kª ®îc nèi b»ng quan hÖ tõ thµnh tõng cÆp. . sgk. tÝnh m¹ng vµ cña c¶i Kh¸c nhau: C©u a: biªn ph¸p liÖt kª ®èi lËp . VDa:Tinh thÇn.NL1.C¶ 2 vÝ dô ®Òu sö cã dïng phÐp liÖt kª dông phÐp liÖt kª. ph¸t hiÖn. cña c¶i VDb: Tinh thÇn vµ lùc lîng. cã trong tõng c©u? tiÕc th¬ng ai o¸n. tÝnh m¹ng. tÝnh m¹ng vµ ? XÐt vÒ cÊu t¹o. tr¶ lêi .Yªu HS quan s¸t NL . kh«ng? Em h·y chØ râ VDa:Tinh thÇn. 2 cña c¶i phÐp liÖt kª trªn cã g× Kh¸c nhau: kh¸c nhau? C©u a: biªn ph¸p liÖt ? Nh vËy xÐt vÒ cÊu kª ®èi lËp . trêng hîp ®¶o ®îc (mçi yÕu nµo kh«ng? V× sao? tè liÖt kª ®øng ®éc . lùc lîng.NL2. Ph©n tÝch: . . t¹o. tÝnh m¹ng. cña dô ? c¶i VDb: Tinh thÇn vµ lùc lîng. liÖt kª kh«ng? X¸c cã buån th¼m ®Þnh phÐp liÖt kª b©ng kh©ng.

®Þnh yªu cÇu cña bµi tËp + §äc vµ nªu yªu cÇu . so¹n bµi T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh. Ghi nhí 2: (sgk/105) III.Díi lßng ®êng.Cho HS viÕt ®o¹n v¨n t¶ c¶nh vên trêng cã sö. x¸c . hoa hång. v× c¸c yÕu tè liÖt kª cã yÕu tè t¨ng tiÕn . 3.Cho häc sinh ®äc ghi kiÓu: Theo cÆp t¨ng nhí 2. 146 . trªn vØa hÌ.2 HS tr×nh bµy b) §iÖn giËt. dïi Cã líp nhËn xÐt bæ ®©m. ®a 1. mµu ®á cña hoa. LuyÖn tËp: Bµi 2 (sgk/106). trong cöa tiÖm .nh÷ng qu¶ giÊy nh¸p. a). Bµi 3 (sgk/106).Cßn thêi gian gi¸o viªn tæ trøc cho häc sinh ch¬i chß tiÕp søc.. dông phÐp liÖt kª? . löa nung./.LiÖt kª lµ g×? C¸c kiÓu liÖt kª? 4.Häc bµi. mµu vµng cña c¸nh bím ®Çu hÌ lµm cho c¶nh vên mu«n phÇn ®Ñp ®Ï. thîc dîc. -> LiÖt kª t¨ng tiÕn vµ kh«ng t¨ng tiÕn (ý nghÜa). dao c¾t. xung.NhËn xÐt bµi lµm cña bµi tËp häc sinh. .LiÖt kª cã nhiÒu . Cñng cè: . Híng dÉn vÒ nhµ: . tuæi t¸c ®¶o ®îc vÞ trÝ v× ? Qua c¸c vÝ dô trªn em c¸c yÕu tè liÖt kª cã rót ra bµi häc g×? yÕu tè t¨ng tiÕn . ®ång tiÒn ®ua nhau kheo s¾c. lµm bµi tËp cßn l¹i.Nh÷ng cu li HS viÕt ®o¹n v¨n ra xe…. tiÕn vµ kh«ng t¨ng tiÕn ? §äc bµi tËp 2. . ngêi cÇn chó ý ®Õn t«n + VÝ dô b2: Kh«ng ti.GV cïng HS nhËn xÐt bæ sung.X¸c ®Þnh phÐp liÖt kª .§äc ghi nhí 2. Mµu xanh cña l¸. ViÕt c©u cã sö dông VD: N¾ng lªn. c¶ phÐp liªn kÕt khu rõng bõng tØnh.GV lu ý: Khi liÖt kª vÒ lËp). Hoa cóc. *. . .

Tæ chøc cho häc sinh ®äc. D. VÒ t tëng: . KiÕn thøc träng t©m: .PhÇn: C.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.Nªu vÊn ®Ò. VÒ kiÕn thøc: . th¶o luËn nhãm.GV: B¶ng phô. Ph¬ng ph¸p: . ThiÕt bÞ d¹y häc: . .Häc sinh n¨m ®îc nh÷ng hiÓu biÕt chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh : môc ®Ých. hµnh chÝn cô thÓ. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Tõ ®ã tù rót ra nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ VBHC. 3. Trong ®ã cã mét lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh. t×m hiÓu trao ®æi….BiÕt vËn dông kiÕn thøc ®· häc vÒ VBHC trong nh÷ng trêng hîp. 2.TIẾT 115:T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh A. néi dung .Líp 6 c¸c em ®· häc lo¹i VBHC nµo? 2. B. thuyÕt tr×nh. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. . E. 147 .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. KiÓm tra: . VÒ kÜ n¨ng: . Vëy v¨n b¶n hµnh chÝnh lµ g×? Ta vµo bµi h«m nay. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc sèng chóng ta gÆp vµ sö dông nhiÒu c¸c lo¹i v¨n b¶n kh¸c nhau. yªu cÇu vµ c¸c lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh thêng gÆp trong cuéc sèng .

2.Khi cÇn truyÒn ®¹t 1 vÊn ®Ò g× ®ã (thêng lµ quan träng) xuèng cÊp díi hoÆc muèn cho nhiÒu ngêi biÕt (VBTB) . ? Quan s¸t 3 v¨n b¶n vµ 148 t×m hiÓu néi dung. suy nghÜ. ®Ò nghÞ b¸o c¸o? ? Dùa vµo néi dung cña tõng v¨n b¶n. em hiÓu thÕ nµo vÒ kh¸i niÖm v¨n b¶n *.Khi cÇn chuyÒn ®¹t 1 nguyÖn väng chÝnh ®¸ng nµo ®ã cña c¸ nh©n hay tËp thÓ (VB§N). + V¨n b¶n 1: Nh»m phæ biÕn néi dung vÒ kÕ ho¹ch trång c©y + V¨n b¨n2: Nh»m dÒ xuÊt nguyÖn väng ®îc chuyÓn thêi gian sinh ho¹t tËp thÓ . c¬ quan cã thÈm quyÒn -> ®Ò nghÞ Khi cÇn th«ng b¸o mét vÊn ®Ò g× ®ã lªn cÊp cao h¬n -> dïng b¸o c¸o. môc ®Ých cña c¸c v¨n + HS tù rót ra kÕt luËn b¶n. Ph©n tÝch: Khi cÇn truyÒn ®¹t mét vÊn ®Ò xuèng cÊp thÊp h¬n hoÆc muèn cho ngêi biÕt -> dïng th«ng b¸o. tËp thÓ) ®Õn c¸ nh©n hoÆc tæ chøc. . + Ph¸t hiÖn . cô thÓ lµ ngêi viÕt v¨n b¶n vµ ngêi nhËn v¨n b¶n em cã thÓ rót ra nhËn xÐt g×? . . + CÊp díi kh«ng th«ng b¸o ®èi víi cÊp trªn . ? Em h·y cho biÕt mçi v¨n b¶n trªn viÕt ra nh»m môc ®Ých g× .Khi cÇn th«ng b¸o mét vÊn ®Ò g× ®ã lªn cÊp cao h¬n ngêi ta dïng v¨n b¶n b¸o c¸o.Rót ra nhËn xÐt: + CÊp trªn kh«ng bao giê dïng b¸o c¸o víi cÊp díi (kÓ c¶ ®Ò nghÞ) ®iÒu nµy chØ cã cÊp díi ®èi víi cÊp trªn. ND cÇn ®¹t I.GV: Tïy tõng t×nh huèng mµ sö dông tõng lo¹i v¨n b¶n cho phï hîp (GV cho vÝ dô ). ? C¨n cø vµo tªn (tiªu ®Ò) cña 3 v¨n b¶n. .C¶ 3 v¨n b¶n trªn ®Òu lµ v¨n b¶n hµnh chÝnh.Giao viÖc cho häc sinh : Quan s¸t vµ ®äc thÇm 3 bµi v¨n (sgk/ 107. .§äc thÇm c¸c v¨n b¶n theo yªu cÇu cña gi¸o viªn.Quan s¸t.Ghi nhí ý 1: Ho¹t ®éng cña trß . + V¨n b¶n 3: Nh»m tæng kÕt l¹i pt “ V× mét m«i trêng sanh s¹ch ®Ñp”.Ho¹t ®éng cña thÇy . suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái cña gi¸o viªn. 108). Ng÷ liÖu: (sgk-t107) §äc c¸c v¨n b¶n. ThÕ nµo lµ v¨n b¶n hµnh chÝnh: 1. kÕt hîp víi tõng môc ®Ých cña tõng v¨n b¶n em h·y cho biÕt: Khi nµo ngêi ta viÕt c¸c lo¹i v¨n b¶n th«ng b¸o. Khi ®Ò ®¹t nguyÖn väng ( c¸ nh©n. nªu ý kiÕn: . . .

.KÕt hîp trong giê? 2. ThiÕt bÞ d¹y häc: .V× sao cã tèt gç råi th× kh«ng cÇn níc s¬n tèt n÷a? (noäp sau 1 tuaàn) Yªu cÇu: Häc sinh c¬ b¶n gi¶i thÝch ®îc c¸c ý.RÌn kÜ n¨ng tù ®¸nh gi¸ ®îc chÊt lîng lµm bµi cña m×nh. §Ó nh×n l¹i bµi lµm vµ tõ ®ã söa ch÷a cho c¸c bµi sau lµm ®îc tèt h¬n ta vµo bµi tr¶ bµi h«m nay..Thèng kª c¸c VB HC mµ em biÕt. th¶o luËn nhãm. vÒ c¸ch sö dông tõ ng÷ ®Æt c©u. Tõ ®ã cã kinh nghiÖm ®Ó lµm bµi tèt B. D.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. vÒ tr×nh ®é tËp lµm v¨n cña b¶n th©n. 149 . Ph¬ng ph¸p: . Híng dÉn vÒ nhµ: .Gióp Hs cñng cè kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng ®· häc vÒ c¸ch lµm v¨n lËp luËn gi¶i thÝch vÒ c¸ch t¹o lËp Vb. TIẾT 116: Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 6 A. Nªu l¹i ®Ò bµi vµ yªu cÇu: Ñeà bµi: Em h·y gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: “tèt gç h¬n tèt níc s¬n” Gîi ý: Dµn ý: ./. 2.V× sao tèt gç h¬n tèt níc s¬n? . VÒ kiÕn thøc: .GV: B¶ng phô. 3.V¨n b¶n hµnh chÝnh lµ g×? 4.Tèt gç lµ g×? . VÒ kÜ n¨ng: . . KiÓm tra: .Nªu vÊn ®Ò. Bµi míi: Giíi thiÖu: ë tiÕt 108 chóng ta ®· lµm bµi TLV sè 6. I. KiÕn thøc träng t©m: .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. .Su tÇm 3 mÉu v¨n b¶n kh¸c nhau. thuyÕt tr×nh. VÒ t tëng: .Tèt níc s¬n lµ g×? . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. E.PhÇn: C.Lµm thÕ nµo ®Ó tèt gç vµ tèt c¶ níc s¬n? . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.

.......................Dµn ý.............. .................. ................ ..................... 150 ............ ..... VËn dông tèt c¸c c¸ch lËp luËn gi¶i thÝch................................. 2................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................................................................... ng÷ ph¸p.................. Tæ chøc ch÷a bµi trªn líp: 1....... ..................................................... ............................. NhËn xÐt: 1...... .............................................. ...................................... liªn kÕt........................................... ......... III................................... ................................................................................... ..................................... ............................... ViÕt ®óng chÝnh t¶..................................... .................................. ...............VÊn ®Ò cÇn gi¶i thÝch: ND c©u tôc ng÷ : “ Tèt gç h¬n tèt níc s¬n” -> Coi träng phÈm chÊt bªn trong cña mét sù vËt........................ ......................................................... Tr¶ bµi........................................ ............. ..... Lµm v¨n cã m¹ch l¹c...................................... ¦u ®iÓm: ............................................................................................................ Nhîc ®iÓm: .....Thùc hiÖn ®îc c¸c bíc t¹o lËp v¨n b¶n................................................................................................................... Häc sinh ph¶i lËp luËn vµ tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái + Tèt gç lµ g×? + Tèt níc s¬n lµ g× ? + V× sao tèt gç h¬n tèt níc s¬n? + Lµm thÕ nµo ®Ó tè gç h¬n tèt níc s¬n? + V× sao cã gç tèt råi kh«ng cÇn níc s¬n tèt n÷a? + Liªn hÖ b¶n th©n......................... II............................. ....

ch÷a bµi cho nhau 3. Häc sinh ®æi bµi cho nhau./.So¹n bµi míi: Quan ©m ThÞ KÝnh .Gi¸o viªn ch÷a mét sè lçi vÒ diÔn ®¹t :Dïng tõ .bè côc . nèi ®o¹n . .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.Gäi tªn ghi ®iÓm. ®Æt c©u . ngêi nghe chÊp nhËn? . Híng dÉn vÒ nhµ: .2. . Häc sinh tiÕp tôc söa ch÷a bµi cho ®Õn hoµn chØnh. cïng ®äc bµi vµ suy nghÜ vÒ nhËn xÐt cña gi¸o viªn . 151 . Cñng cè: .Chän 3 bµi kh¸ nhÊt líp ®äc ®Ó c¶ líp nghe chung vµ b×nh gi¸ . 3. 4.Tr¶ lêi th¾c m¾c.Khi lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ngoµi n¾m ®îc c¸c bíc th× chuÝng ta cµn ph¶i lµm g× ®Ó bµi v¨n ®îc ngêi ®äc. 4. Häc sinh tiÕp tôc söa ch÷a bµi cho ®Õn hoµn chØnh.Gi¸o viªn chia líp thµnh tõng cÆp –nhãm.

152 .TuÇn 31.

153 .

154 .

155 .

2010 156 Hµ ChÝ C«ng .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 7 .Trêng PTCS Th¾ng Mè .Häc kú II N¨m häc: 2009 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->