Ngµy so¹n:.......................... Ngµy d¹y:............................

TiÕt 73 – V¨n b¶n.
Tôc ng÷ vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: - HiÓu ®îc s¬ lîc kh¸i niÖm vÒ tôc ng÷, néi dung tõ mét sè h×nh thøc nghÖ thuËt vµ ý nghÜa cña 8 c©u tôc ng÷ trong v¨n b¶n. Thuéc lßng nh÷ng c©u tôc ng÷ trong v¨n b¶n. 2. VÒ t tëng: - Gi¸o dôc cho häc sinh ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp, cã th¸i ®é ®óng ®¾n vÒ nh÷ng kinh nghiÖm cña cha «ng. 3. VÒ kÜ n¨ng: - RÌn kü n¨ng t×m hiÓu, ph©n tÝch vµ n¾m ®îc néi dung ý nghÜa cña mçi c©u tôc ng÷. B. KiÕn thøc träng t©m: - PhÇn II. C. Ph¬ng ph¸p: - Nªu vÊn ®Ò,vÊn ®¸p, gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. D. ThiÕt bÞ d¹y häc: - GV: B¶ng phô. - HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. E. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. Tæ chøc: SÜ sè: ................................................................... 2. KiÓm tra: (KiÓm tra s¸ch vë cho häc kú II) 3. Bµi míi: Giíi thiÖu: Tôc ng÷ lµ mét thÓ lo¹i v¨n ho¸ d©n gian. Nã ®îc vÝ lµ kho b¸u cña KN vµ trÝ tuÖ d©n gian, lµ “ Tói kh«ng d©n gian v« tËn”. Tôc ng÷ lµ thÓ lo¹i triÕt lý, nhng ®ång thêi còng lµ c©y ®êi xanh t¬i. Tôc ng÷ cã nhiÒu chñ ®Ò. TiÕt häc nµy gi¶i thÝch 8 c©u tôc ng÷ cho chñ ®Ò vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV: gọi HS đọc v¨n b¶n I- TiÕp xóc v¨n SGK. b¶n: GV nêu y/c đọc: chậm rãi, - N1: Thiên nhiên (1, 2, 3, 4) 1. §äc v¨n b¶n: ngắt nhịp ở vế đối. Đọc - N2: LĐSX (5, 6, 7, 8) - Là 1 câu nói ngắn gọn, có mẫu, gọi HS đọc (?) Về mặt HT tục ngữ có kết cấu bền vững, có h/a, 1

đặc điểm gì?

nhịp điệu -> dễ nhớ, dễ 2. Khái niệm tục ngữ: thuộc *. Kh¸i niÖm vÒ tôc - Kinh nghiệm về mọi mặt ng÷: (?) Về ND TN thể hiện (TN, LĐ, SX, XH) - Tôc ng÷ lµ 1 c©u những kinh nghiệm gì của nãi cã ®Æc ®iÓm: nhân dân ta? g¾n gän, bÒn GV: Có những câu TN chỉ v÷ng, cã h/¶ vµ có nghĩa đen (nghĩa cụ nhÞp ®iÖu vµ dÔ thể, trực tiếp) có những nhí. câu có cả nghĩa bóng - DiÔn ®¹t nh÷ng (gián tiếp, biểu tượng). VD: Gần mực... - Vào mọi HĐ ĐS để nhìn kinh nghiÖm cña ND (?) TN được nhân dân ta nhận, ứng xử để lời nói thêm - Tôc ng÷ thêng cã SD vào những lĩnh vực hay, thêm sinh động sâu sắc nghÜa ®en, hoÆc cã c¶ nghÜa bãng. nào? - HS dùa vµo SGK. GV: Y/c HS giải nghĩa 1 số từ khó. (?) Có thể chia 8 câu TN này mấy nhóm? Mỗi nhóm gồm những câu nào? Đặt tên cho mỗi nhóm. GV: Y/c HS chú ý vào câu 1 (?) Nghĩa của câu TN này là gì? (?) Vì sao nhân dân ta có được kinh nghiệm này? GV: Giải thích sự vận động của trái đất (?) Chỉ ra các BPNT và cho biết TD của các BPNT đó. (?) Câu TN này có TD gì? GV: TD của câu tục ngữ này là chúng ta có thể áp dụng bố trí lịch làm việc, học tập giữa mùa đông, mùa hè (?) Giải nghĩa từ "mau" và từ "vắng". 2

3. Tõ khã: - Tháng 5 (ÂL) đêm ngắn, tháng 10 ngày ngắn II- Phân tích văn bản: - Rút ra từ sự quan sát 1. Tục ngữ về thiên nhiên: Câu 1:

- Mau: dày, nhiều - Vắng: ít, thưa

- NT: + Vần lưng, nói quá -> Đặc điểm của đêm tháng năm, ngày tháng mười + Phép đối -> Sự trái ngược đêm và ngày giữa mùa hạ với mùa đông

(?) Câu TN này cho chúng - Đêm hôm trước vắng sao ta biết điều gì? trời sẽ mưa, còn nhiều sao trời sẽ nắng GV: Đọc 1 số câu TN dự đoán về thời tiết mưa, nắng: - Quạ tắm thì ráo... - Chuồn chuồn bay thấp ... - Liên quan đến được mùa (?) Vì sao người nông dân hay mất mùa, ấm no hay đói xưa thường hay quan tâm kém đến mưa, nắng (?) Vậy câu TN này có giá trị gì? GV: Gọi HS đọc câu 3 - Phần chú thích (?) Em hiểu "ráng" và "ráng mỡ gà" nghĩa là gì? (?) Vậy câu TN này cho - Khi trên trời xuất hiện ráng chúng ta biết điều gì? có sắc màu vàng mỡ gà là GV: Đọc 1 số câu TN dự sắp có bão đoán bão: - Tháng bảy heo may chuồn chuồn bay thì bão... (?) Đối với 1 nước thường xuyên bị bão thì câu TN này có TD gì? GV: Đọc câu 4 - Tháng 7 kiến bò lên cao sẽ (?) Câu TN này cho ta biết có lụt điều gì? GV: Kiến là 1 loại côn trùng rất nhạy cảm với những thay đổi của thời tiết do cơ thể có những TB cảm biến chuyên biệt... câu TN còn có 1 dị bản khác: t 7 kiến đàn đại hàn hồng thuỷ. (?) Nạn lũ lụt thường xảy ra ở nước ta. Vậy câu TN này có TD gì? (?) Dựa vào đâu mà nhân - Quan sát, trải nghiệm dân ta có được những câu

=> Cách SD thời gian Câu 2:

-> Ý thức nhìn sao, sắp xếp công việc Câu 3:

-> Ý thức phòng chống bão. Câu 4:

3

con người phải bỏ mồ hôi. Tục ngữ về lao déng s¶n xuÊt: Câu 5: . là nơi người ở. .Đề cao giá trị của đất. những kinh nghiệm này vẫn còn giá trị 2. thứ 3 làm ruộng GV: Đọc câu 6 .Đất nuôi sống con người. Đất là đất đai để trồng trọt. 4 Câu 6: .Khuyên con người nên quý -> Đất quý như vàng. Vàng là kim loại quý thường được đo = cân tiểu li. phân.Thứ nhất nuôi cá.Dùng từ HV (?) Chuyển lời câu TN này sang TV. phê phán hiện tượng lãng phí đất . . thứ nhì còn có câu CD nào? làm vườn. phóng đại (?) Người ta SD câu TN .. LĐ.Tấc đất: mảnh đất nhỏ . (?) Vậy em hiểu "tấc đất" là gì? "Tấc vàng" là gì? (?) BPNT nào đã được SD ở đây? TD? (?) Tại sao "đất" được coi như "vàng"? ->Ý thức đề phòng lũ lụt.Tấc vàng: 1 lượng vàng lớn .TN dự đoán về thiên nhiên như trên? (?) Những kinh nghiệm dự đoán thời tiết của dân gian hiện nay còn có giá trị nữa không? GV: Chuyển ý GV: Đọc câu 5 GV: "Tấc" là đơn vị đo lường trong dân gian = 1/10 thước.NT: so sánh. phương tiện thông tin hạn chế.Thứ tự quan trọng của 4 yếu tố: nước. xương máu mới có được đất . (?) Câu TN này có giá trị gì? (?) Để nói về gí trị của đất . chăn nuôi. giữ gìn đất được coi như vàng hợp nào? . này trong những trường trong.ở những vùng sâu.Ai ơi đừng bỏ .Không (?) Câu TN này có gì khác so với các câu TN trên? (?) Liệu kinh nghiệm này có đúng hoàn toàn không? (?) Câu TN này giúp cho con người điều gì? GV: Đọc câu 7 . xa..

Giống tốt. kiện. 1 bát cơm .Phân tích giá trị ND và NT của các câu TN đó 5 . giống nước ta ntn? (?) Dựa vào đâu mà nhân dân ta có được những kinh Câu 8: nghiệm này? -> Tầm quan trọng của GV: Hướng dẫn HS làm thời vụ. Hướng dẫn HS học và chuẩn bị bài: .Rút gọn cực ngắn -> dễ gì? nghe. là nước xuất khẩu goá lớn. Củng cố: (?) Cho biết các đặc điểm HT NT của TN? 5.. chăm năng suất cao nhân dân ta chỉ -> Biết khai thác tốt điều còn có câu TN nào khác? .Gọi HS đọc ghi nhớ _ Hướng dẫn HS làm BT phần LT: chia 2 nhóm III. h/c tự nhiên sẽ tạo tốt mạ. (?) Để nghề làm ruộng đạt . tốt giống được nhiều của cải. Vậy câu TN này có giá trị gì? GV: Đọc câu 8 (?) Câu TN này KĐ điều .1 lượt tát. cần cù. phân. Ghi nhớ: SGK.Học thuộc 8 câu TN . đất đai rõ các đặc điểm hình thức của các câu TN . tốt lúa.(?) Câu TN này KĐ điều giống gì? . tốt má.Chuyên cần. vật chất (?) Nước ta có nền SX Câu 7: nông nghiệp phát triển. đễ nhớ (?) Về hình thức câu TN này có gì đặc biệt? -> Tầm quan trọng và mqh (?) Kinh nghiệm này đã đi của 4 yếu tố: nước.Tổng kết: *..Luyện tập: 4. vào thực tế nông nghiệp LĐ.Người đẹp vì. IV.

....... d©n ca..... d©n ca.. D. 2.......Häc sinh su tÇm nh÷ng c©u ca dao......Ho¹t ®éng: 2... Ph¬ng ph¸p: .......... KiÕn thøc träng t©m: ..... d©n ca. VÒ t tëng: . TiÕt 74.. di tÝch th¾ng c¶nh...... Tæ chøc: SÜ sè:. Bµi míi: * Ho¹t ®éng 1: gi¸o viªn nãi râ yªu cÇu ®Ó häc sinh su tÇm ca dao.Soạn: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN VĂN VÀ TẬP LÀM VĂN....T¨ng thªm hiÓu biÕt vµ t×nh c¶m g¾n bã víi ®Þa ph¬ng quª h¬ng m×nh. 3.. VÒ kiÕn thøc: . * Ho¹t ®éng 2: X¸c ®Þnh ®èi tîng su tÇm Bíc 1: gi¸o viªn cho häc sinh «n l¹i ca dao.... tôc ng÷ lu hµnh ë ®Þa ph¬ng ®Æc biÖt lµ nh÷ng c©u nãi vÒ ®Þa ph¬ng m×nh.../. nãi vÒ s¶n vËt. E.. . KiÓm tra: 3..............Làm hết bài tập ..... Ch¬ng tr×nh ®Þa ph¬ng phÇn v¨n vµ tËp lµm v¨n A........ C. .......häc: 1...... ThiÕt bÞ d¹y häc: .....…………… Ngµy d¹y: ...... VÒ kÜ n¨ng: .GV: TiÕn tr×nh su tÇm.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ......... 2.. B..RÌn kü n¨ng su tÇm..... Mçi em su tÇm 20 c©u trong mét tuÇn.. Ngµy so¹n: . tËp hîp tµi liÖu.Nªu vÊn ®Ò. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.. Ho¹t ®éng d¹y . tôc ng÷ lµ g×? 6 .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt trong viÖc su tÇm c¸c thÓ lo¹i v¨n häc d©n gian.. ..... nhÊt lµ nh÷ng c©u ®Æc s¾c mang tÝnh ®Þa ph¬ng ( mang tªn riªng ®Þa ph¬ng. tôc ng÷ lu hµnh ë ®Þa ph¬ng m×nh.

.GV: B¶ng phô.B.. ... LuyÖn tËp . nghÖ nh©n nhµ v¨n ...HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. VÒ kiÕn thøc: ... ... 4..HiÓu ®îc yªu cÇu NL trong ®/s lµ phæ biÕn vµ rÊt cÇn n¾m ®îc ®Æc ®iÓm chung cña v¨n nghÞ luËn 2. Híng dÉn vÒ nhµ: ... .Hái cha mÑ....C cña ch÷ c¸i ®Çu. Ngµy so¹n:... b¸o.....NhËn biÕt v¨n b¶n nghÞ luËn khi ®äc s¸ch. C.. su tÇm c¸c dÞ b¶n ®îc phÐp tÝnh lµ mét c©u..Mçi häc sinh cã sæ tay su tÇm . chuÈn bÞ ®Ó t×m hiÓu kü h¬n vÒ kiÓu v¨n b¶n quan träng nµy..Bíc ®Çu lµm quen víi kiÓu v¨n b¶n m¬Ý ... ngêi ®Þa ph¬ng. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1...... B... TiÕt 75 – TËp lµm v¨n T×m hiÓu chung vÒ v¨n nghÞ luËn (TiÕt 1) A...cñng cè: ...TËp hîp tµi liÖu su tÇm... D./.. VÒ kÜ n¨ng: ..ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo.C¸c c©u cïng lo¹i s¾p xÕp theo thø tù A.. Ph¬ng ph¸p: ..Nªu vÊn ®Ò.. .. d©n ca chÐp riªng. ThiÕt bÞ d¹y häc: .. thuyÕt tr×nh..Sau khi su tÇm ®ñ vÒ sè lîng yªu cÇu th× ph©n lo¹i ca dao.VÒ nhµ s¾p xÕp c¸c tµi liÖu su tÇm ®îc cña tæ thµnh quyÓn sæ tay vÒ c¸c thÓ lo¹i v¨n häc d©n gian. Bíc 3: T×m nguån su tÇm ... 7 .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.. …………… Ngµy d¹y: .Lôc t×m trong s¸ch b¸o ë ®Þa ph¬ng * Ho¹t ®éng 3: C¸ch su tÇm .Bíc 2 : gi¸o viªn cho häc sinh x¸c ®Þnh thÕ nµo lµ c©u ca dao. ngêi giµ. VÒ t tëng: ....PhÇn I. KiÕn thøc träng t©m: ... 5. th¶o luËn nhãm. 3..

Tæ chøc: SÜ sè:.Có.. Em có thể trả có những lý lẽ xác đáng...... miªu t¶. 8 .... phải SD bằng khái niệm thì mới trả lời thông suốt...... vì đòi hỏi phải 1 vấn đề đặt ra..... KiÓm tra: ?Trong ch¬ng tr×nh líp 6 vµ häc kú I líp 7 c¸c em ®· ®îc häc c¸c ph¬ng thøc biÓu ®¹t nµo trong ph©n m«n tËp lµm v¨n? .. VËy v¨n nghÞ luËn cã nh÷ng lo¹i nµo? nã cã nhu cÇu sö dông vµ ®Æc ®iÓm g× ta vµo bµi h«m nay. biÓu c¶m thêng xuyªn ®îc sö dông..........Không. miêu sử dụng khái niệm thì tả biểu cảm hay không? người nghe mới hiểu và giải thích? tin được GV: Chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi này bằng cách nào? Tất nhiên câu trả lời phải là văn NL.. 3.. lời bằng các kiểu VB đã có sức thuyết phục phải học như kể chuyện. Bản thân câu hỏi buộc người ta phải trả lời bằng lí lẽ. Ho¹t ®éng d¹y . rất thường gặp hay gặp các kiểu câu hỏi như vậy không? (?) Hãy nêu các câu hỏi + Tại sao phải học ngoại khác về những vấn đề ngữ? * Nghị luận là đưa ra những tương tự. Nhưng vì sao? Đây là câu hỏi có ý nghĩa quan trọng....... Nhu cầu nghị luận: SGK (?) Trong ĐS các em có . + Tại sao phải chống tệ nhận định... Nhu cầu nghị luận và VB là bàn luận ..Đọc nghị luận: GV: Gọi HS đọc mục a 1......... HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV giải thích: NL nghĩa I.. thái độ của mình trước (?) Gặp các vấn đề và câu .. hỏi loại đó...... miªu t¶ vµ biÓu c¶m. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc sèng h»ng ngµy nhu cÇu tù sù.E.... 2. suy nghĩ quan nạn ma tuý? điểm.... Nhng cßn mét thÓ lo¹i mµ chóng ta ph¶i sö dông rÊt nhiÒu trong h»ng ngµ kh¸c n÷a ®ã lµ v¨n nghÞ luËn.häc: 1...§A: Tù sù.

trí thức ngày nay việc học ngoại ngữ là để tiếp nhận những tinh hoa của các nước.Bài xã luận. (?) Hàng ngày trên báo chí. miêu tả hay BC không? Vì sao? GV: Tương tự như vậy. Thế nào là văn bản nghị luận? a) Ngữ liệu: (SGK) 9 .Không . Chẳng hạn học Tiếng Anh để tiếp thu vi tính dễ hơn.Không vì câu hỏi buộc người ta phải trả lời = lí lẽ có lí... thì câu trả lời này đã mang tính thuyết phục chưa? (?) Cái hại của hút thuốc lá có thấy ngay trước mắt không? (?) Vậy để người nghe tin hút thuốc lá là có hại thì người trả lời phải làm gì? (?) Với các câu hỏi này các em có thể trả lời = các VB đã học như kể chuyện. phải quan tâm SD các khái niệm . nơi trong cuộc sống. GV: Gọi HS đọc VB SGK . Để trả lời câu hỏi "Vì sao phải học ngoại ngữ?" ta có thể giải quyết như sau: Trong TG rộng mở giao lưu VH.Đọc văn bản 2.Chưa mang tính thuyết phục . bình luận.(?) VD: 1 người trả lời hút thuốc lá là có hại. 2 chương trình thời sự bình luận trên ti vi -> VBNL tồn tại khắp nơi trong CS. .VB nghị luận tồn tại khắp cuộc họp.Phải PT.Các ý kiến nào ra trong . . rồi kể chuyện 1 người hút thuốc lá bị ho lao .Bài phát biểu trên báo chí. tăng cường những quan hệ giao lưu để ĐS vật chất và tinh thần được nâng cao. cung cấp những số liệu cụ thể . đài phát thanh truyền hình em thường gặp những kiểu VBNL nào? GV: Dẫn chứng cụ thể = 1. .

Ghi nhớ ý 1 gặp văn NL dưới dạng nào? (?) Thế nào là văn NL? . tư tưởng trong bài văn NL muốn có ý nghĩa thì phải hướng tới giải quyết những vấn đề gì? 10 .Mục đích: kêu gọi nhân dân học.Ghi nhớ ý 3 quan điểm. bài viết nêu ra những ý kiến nào? (?) Những ý kiến ấy được diễn đạt = những luận điểm nào? Tìm các câu mang luận điểm. lạc hậu lên những lí lẽ nào? trước CM T8 + Những ĐK cần phải có để người dân tham gia XD nước nhà + Những khả năng thực tế trong việc chống nạn thất học (?) Trong ĐS ta thường . (Câu mang luận điểm là câu thể hiện quan điểm của tác giả) GV: Với các luận điểm đó tác giả bài viết đã đề ra nhiệm vụ cho mọi người. đi học .(?) VB hướng tới ai? Nói với ai? (?) Bác Hồ viết bài này nhằm mục đích gì? (?) Để thực hiện mục đích ấy.Luận điểm: + 1 trong những .Hướng và nói với b) Phân tích: những người dân VN . (?) Vậy câu mang luận ..Ghi nhớ ý 2 Văn NL cần phải đảm bảo những y/c gì? (?) Việc thể hiện những ..Đó là những câu KĐ 1 điểm có đặc điểm gì? ý kiến.Kêu gọi nhân dân đi . 1 tư tưởng (?) Để ý kiến có sức .Lí lẽ: thuyết phục bài viết nêu + Tình trạng thất học.ý kiến: + TD Pháp ngu dân để cai trị nhân dân ta + Hầu hết người VN mù chữ + Những cách thức để thực hiện chống thất học . nâng cao dân trí + Mọi người dân VN phải biết chữ Quốc ngữ .

PhÇn II.... thuyÕt tr×nh.....ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? ... ...cñng cè: . C..... . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Ph¬ng ph¸p: .... Ho¹t ®éng d¹y ... KiÕn thøc träng t©m: ..... 2. VÒ kÜ n¨ng: . lý lÏ vµ dÉn chøng x¸c thùc.. KiÓm tra: .TËp lµm v¨n...HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ... th¶o luËn nhãm. VÒ t tëng: . 3.. D. chuÈn bÞ ®Ó t×m hiÓu kü h¬n vÒ kiÓu v¨n b¶n quan träng nµy.... Híng dÉn vÒ nhµ: .§A: V¨n b¶n nghÞ luËn lµ mét v¨n b¶n ®îc nãi (viÕt) nh»m nªu ra vµ x¸c lËp cho ngêi ®äc..HiÓu ®îc yªu cÇu NL trong ®/s lµ phæ biÕn vµ rÊt cÇn n¾m ®îc ®Æc ®iÓm chung cña v¨n nghÞ luËn 2... ngêi nghe mét t tëng.... Ngµy so¹n: ... Ghi nhớ (SGK .... ........ TiÕt 76..............…………… Ngµy d¹y: .. V¨n nghÞ luËn ph¶i cã luËn ®iÓm râ rµng.. Tæ chøc: SÜ sè:... Bµi míi: 11 .... T×m hiÓu chung vÒ v¨n nghÞ luËn (TiÕt 2) A...Nªu vÊn ®Ò.GV: Gọi HS đọc ghi nhớ 2...... b¸o. LuyÖn tËp .GV: B¶ng phô..... ThiÕt bÞ d¹y häc: ..... B./.TiÕp tôc gióp HS n¾m ®îc ph¬ng thøc nghÞ luËn th«ng qua phÇn luÖn.ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? V¨n nghÞ luËn cã ®Æc ®iÓm g×? 5... E..Häc bµi vµ chuÈn bÞ cho phÇn luyÖn tËp ®Ó tiÕt sau häc tiÕp.. 3...NhËn biÕt v¨n b¶n nghÞ luËn khi ®äc s¸ch. mét vÊn ®Ò nµo ®ã......häc: 1...........9) 4.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt... VÒ kiÕn thøc: ................

Đây là bài văn NL ĐS XH" đề trình bày rất rõ ràng (?) Đây có phải bài văn NL không? Vì sao? (?) Tác giả đã đề xuất ý . những dòng .Đọc II. Bài tập 2: a) Mở bài: Giới thiệu thói quen tốt. dòng thể hiện ý kiến nào thể hiện ý kiến đó? + Tên bài + Phần mở đầu với 2 câu có từ là + Phần kết thúc (?) Để thuyết phục người .ý kiến đề xuất: Cần tạo thói kiến gì? quen tốt trong ĐS XH (?) Những câu.Câu.Luyện tập: HS làm BT . dẫn chứng vấn . rất chặt chẽ 2. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV: Tổ chức hướng dẫn . ND của từng phân là gì? . Những ý kiến của bài viết rất gọn.Bài viết nhằm giải quyết vấn đề giao tiếp trong đời thường.Dẫn chứng đọc. Bài tập 1: .BT 1: Phát vấn thói quen xấu nhưng GV: gọi HS đọc đoạn văn cách trình bày ý kiến nêu "Cần tạo thói quen tốt trong ra có lí lẽ. xấu b) Thân bài: Trình bày những thói quen xấu cần loại bỏ c) Kết bài: Đề xuất hướng phấn đấu tự giác của mọi người đẻ có nếp sống đẹp 3. cốc vỡ ra đường (?) Bài NL này có nhằm giải quyết vấn đè có trong thực tế hay không? Em có tán thành ý kiến của bài viết không? Vì sao? GV: Gợi dẫn cho Hs làm BT 2 (?) XĐ bố cục của bài văn. §Ó râ h¬n n÷a vÒ thÓ lo¹i nµy chóng ta vµo bµi h«m nay.thảo luận nhóm 12 . tác giả đã nêu ra + Gạt tàn thuốc lá bừa bãi những dẫn chứng và lí lẽ + Vứt vỏ chuối ra đường nào? + Rác ùn lên cả con mương nhỏ + Ném chai.Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc t×m hiÓu vµ n¾m ®îc ph¬ng thøc nghÞ luËn.Mặc dù TB kể lại 1 số 1. Bài tập 4: GV: Y/c HS thảo luận .

..vÊn ®¸p.. Èn dô. TiÕt 77 – V¨n b¶n.... .Häc sinh lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i ... VÒ t tëng: Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. sö dông tôc ng÷ thµnh th¹o vµ phï hîp trong nãi viÕt... Ngµy d¹y:. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1..... C...PhÇn II...... từ đây mà người ta nghĩ ra 2 cách sống luËn vµ ®Æc ®iÓm v¨n TuÇn 21.Nªu vÊn ®Ò. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu râ: Néi dung. 3. ý nghÜa vµ mét sè h×nh thøc diÔn ®¹t ( so s¸nh....... Híng dÉn vÒ nhµ: . 13 ...... 2.Häc sinh ®äc l¹i hai nghi nhí 5... B. Ph¬ng ph¸p: .Gi¸o viªn kiÓm tra l¹i kh¸i niÖm v¨n nghÞ b¶n nghÞ luËn . Hai cái hồ có ý nghĩa tượng trưng.. nghÜa ®en vµ nghÜa bãng ) cña nh÷ng c©u tôc ng÷ trong bµi häc...Bài văn đã kể chuyện để Nl.... Thuéc lßng nh÷ng c©u tôc ng÷ trong v¨n b¶n. D. .cñng cè: ......HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.GV: B¶ng phô...So¹n bµi tiÕp theo: Bµi 19. ThiÕt bÞ d¹y häc: .. KiÕn thøc träng t©m: . Tôc ng÷ vÒ con ngêi vµ x· héi A.BT 3: Về nhà 4.. LuyÖn tËp .... Ngµy so¹n:. . gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.. VÒ kÜ n¨ng: RÌn cho c¸c em kü n¨ng t×m hiÓu néi dung ý nghÜa mµ c©u tôc ng÷ muèn diÔn ®¹t...../..nhóm BT 4 (?) Bài vắn trên là nghị luận hay tự sự? Vì sao em lại KĐ như vậy? .

E. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. Tæ chøc: SÜ sè:................................................................... 2. KiÓm tra: ? §äc thuéc lßng c¸c c©u tôc ng÷ vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt? C©u nµo em vËn dông nhiÒu nhÊt trong cuéc sèng? - §A: (HS béc lé) 3. Bµi míi: Giíi thiÖu: Tôc ng÷ lµ nh÷ng lêi vµng ý ngäc lµ sù kÕt tinh kinh nghiÖm, trÝ tuÖ cña nh©n d©n qua bao ®êi. Ngoµi nh÷ng kinh nghiÖm vÒ thiªn nhiªn, lao ®éng s¶n xuÊt. Tôc ng÷ cßn lµ kho b¸u nh÷ng kinh nghiÖm d©n gian vÒ con ngêi vµ x· héi. Díi h×nh thøc nh÷ng nhËn xÐt, lêi khuyªn nhñ, rÊt nhiÒu bµi häc bæ Ých, v« gi¸ trong c¸ch nh×n nhËn gi¸ trÞ con ngêi , trong c¸ch häc c¸ch sèng, øng xö hµng ngµy. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV nêu y/c đọc: rõ ràng, chậm. - Đọc, nhận xét I- TiÕp xóc v¨n Đọc mẫu, gọi HS đọc b¶n: 1. Đọc v¨n b¶n: - 3 nhóm: 2. T×m hiÓu chó ? Về ND, có thể chia VB tục + TN về phẩm chất con thÝch: ngữ thành mấy nhóm? Đặt tên người cho mỗi nhóm? + Về học tập, tu dưỡng + Về quan hệ ứng xử 3. Tõ khã: GV: y/c HS giải thích 1 số từ khó trong SGK II- Phân tích văn bản: 1. Tục ngữ về phẩm GV: Gọi HS đọc 3 câu TN đầu - Đọc chất con người: Câu 1: - Hoán dụ, so sánh đối lập ? Câu TN có cách diễn đạt ntn? 1>< 10. ? Từ đó em hiểu câu tục ngữ có - "Người làm ra của chứ -> Đề cao giá trị con ý nghĩa gì? Tìm các câu TN của không làm ra người." người: con người quý khác cũng đề cao giá trị con - "Người sống hơn đống giá hơn của cải. người. vàng" - "Lấy của che thân, không ai lấy thân che của". ? Câu tục ngữ có thể sử dụng - Phê phá những trường trong những tình huống giao hợp coi người hơn của. tiếp nào? - An ủi động viên những 14

người không gặp may. - Nói về tư tưởng, đạo lý sống của nhân dân. ?"Góc con người, được hiểu Câu 2: theo nghĩa nào? - 1 phần cơ thể con người. - Dáng vẻ, đường nét con ? "Răng và tóc" trong câu tục người ngữ được xét trên phương diện - Thể hiện tình trạng sức nào? khoẻ con người: + Răng trắng, tóc đen: trẻ khoẻ + Răng rụng, tóc bạc: tuổi già + Tóc bù xù, nhuộm: đua -> Mọi biểu hiện của ? Câu tục ngữ có ý nghĩa gì? đòi con người đều phản ánh vẻ đẹp, tư cách của người đó. ? Câu tục ngữ khuyên nhủ - Nhắc nhở con người chúng ta điều gì? Nó thể hiện phải biết giữ gìn răng và điều gì? tóc cho sạch đẹp. - Thể hiện cách nhìn nhận, đánh giá, bình phẩm con người của nhân dân. ? Tìm hiểu về cách diễn đạt của - Tiểu đối, ngắn gọn, dễ Câu 3: tục ngữ. hiểu, ẩn dụ. - Đói rách: sự khó khăn, thiếu thốn về vật chất. ?" Đói - rách" thể hiện điều gì? - Sạch thơm: Những điều con ngươì cần phải đạt, phải giữ gìn, vợt lên hoàn cảnh. ? Tìm hiểu nghĩa đen, nghĩa - Đen: dù đói, vẫn phải ăn bóng của câu tục ngữ. uống sạch dù rách vẫn -> Dù nghèo khổ thiếu phải ăn mặc thơm tho. thốn vẫn phải sống ? ý nghĩa giáo dục của câu tục trong sạch, không vì ngữ. - Giáo dục con người phải nghèo khổ và làm điều có lòng tự trọng. xấu xa tội lỗi. 2. Tục ngữ vè học tập GV: Gọi HS đọc câu 4, 5, 6 - Học đọc 4,5,6. tu dưỡng : ? Câu tục ngữ này có mấy vế? - 4 vế có quan hệ đẳng lập Câu 4: Mỗi vế có quan hệ với nhau bổ sung ý nghĩa cho nhau. ntn? - Nhấn mạnh việc học ?Từ học lặp lại nhiều lần có tác phải toàn diện, tỉ mỉ. 15

dụng? ? Nghĩa của câu tục ngữ? ? Câu tục ngữ khuyên điều gì?

- Con người cần phải học từ những việc đơn giản nhất để chứng tỏ mình là ngời lịch sự tế nhị, thành thạo giao tiếp, thành ngời có văn hoá. ? Hãy giải thích các từ: Thầy, - Thầy: Người truyền thụ mày , làm nên. kiến thức về mọi mặt trong cuộc sống - Mày: Người tiếp nhận kiến thức. - Làm nên: Thành công trong mọi việc ? Câu tục ngữ có nội dung gì? - Nội dung có ý nghĩa thách đố ? Theo em, những điều khuyên căn trong 2 câu tục ngữ trên mâu thuẫn hay bổ sung cho nhau? Vì sao ?Câu TN này khuyên chúng ta điều gì? ? Câu TN này không chỉ là bài học về kinh nghiệm tri thức mà còn là bài học về điều gì? ? Câu TN khuyên nhủ chúng ta điều gì? GV: Gọi HS đọc câu 7, 8, 9 ? Nghĩa đen của câu tục ngữ. ? Câu tục ngữ sử dụng NT gì? ? Nghĩa bóng? H - Thảo luận: - 2 câu tục ngữ bổ sung ý nghĩa cho nhau. - Học thầy và học bạn cùng phải kết hợp song song thì thành công hơn

-> Con người cần phải học để thành mọi thành thạo mọi việc, khéo léo trong giao tiếp. Câu 5:

-> Khẳng định vai trò, công ơn của người thầy.

? Về cách diễn đạt, câu tục ngữ có gì giống với câu 8? 16

Câu 6: -> Đề cao ý nghĩa vai trò của việc học bạn. Tục ngữ không chỉ là kinh Câu 7: nghiệm về tri thức về ứng -> Khuyên con người xử mà còn là bài học về thương yêu người khác tình cảm như chính bản thân mình. H -7,8,9 3. Tục ngữ về quan hệ ứng xử: Câu 8: - ẩn dụ -> Khi hưởng thành quả thì phải nhớ đến người đã có công gây dựng nên, phải biết ơn người đã giúp mình. - Cùng dùng ẩn dụ Câu 9: -> Khẳng định sức

..§Ò cao t«n vinh gi¸ trÞ lµm ngêi ? VÒ h×nh thøc v¨n b¶n tôc ng÷ nµy cã g× ®Æc biÖt ? V× sao nh©n d©n chän h×nh thøc Êy .Đòi hỏi cao về cách thức tục ngữ ththường chọn sống. C¶m nghÜ cña em vÒ søc sèng cña nh÷ng c©u tôc ng÷ nµy Em thÊm thÝa nhÊt lµ c©u tôc ng÷ nµo? V× sao? 5.. ? Từ những câu tục ngữ trên.. LuyÖn tËp ..Văn là những bài học bổ ích để con người tự hoàn thiện mình về đạo đức và trí tuệ. ? Qua 2 bài em thấy về hình .....Tù nhiªn gÇn gòi dÔ nhí.... .Mong muốn con người dung? hoàn thiện.. Ngµy d¹y:.Cần có tinh thần tập thể bổ ích nào? trong lối sống và làm việc. làm người...dïng c¸c h×nh ¶nh so s¸nh Èn dô.Mong muèn con ngêi hoµn thiÖn..§ßi hái cao vÒ c¸ch sèng c¸ch lµm ngêi ...... ẩn dụ.. 17 ... những câu tục ngữ đa ra có đúng không ? Vì sao? ... 4..Luyện tập: ngữ đồng nghĩa và trái nghĩa... Híng dÉn vÒ nhµ: .. theo em bài học gọn.....Tìm những câu tục IV.../. .... H ..... ngắn ? Với thời gian. ? Câu tục ngữ cho ta lời khuyên ... ..So sánh....đọc ghi nhớ SGK (Ghi nhớ SGK) H . Ngµy so¹n:......Häc sinh ®äc bµi ®äc thªm vµ lµm bµi tËp ..... những cách diễn đạt nào? ..Đề cao tôn vinh giá trị III...cñng cè: Tõ nh÷ng c©u tôc ng÷ trªn em hiÓu nh÷ng quan ®iÓm nµo cña nh©n d©n .mạnh của tình đoàn kết.Tổng kết: em hiểu những quan điểm và của con ngngười. thái độ sâu sắc nào của nội .

.TiÕng ViÖt.Nªu vÊn ®Ò. KiÕn thøc träng t©m: .. Tæ chøc: SÜ sè:... phï hîp víi néi dung trong sö dông.. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV: Treo b¶ng phô ghi I-ThÕ nµo lµ rót hai c©u a1...Tõ ng÷ cã thÓ lµm (?) T×m nh÷ng tõ ng÷ em CN: chóng ta.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Rót gän c©u A.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.b1 cã CN ..Chóng ta.I.. VÒ kÜ n¨ng: ..... VÒ t tëng: . b1 môc 1...TiÕt 78 .RÌn kü n¨ng rót gän c©u thµnh th¹o.... D.§A: Chñ ng÷.. 2.. thuyÕt tr×nh....PhÇn I. .. chóng cã thÓ lµm chñ ng÷ em... KiÓm tra: ? H·y cho biÕt c¸c thµnh phÇn cña c©u? . B. chóng . . Ng÷ liÖu: ®äc.... E......V× tôc ng÷ lµ lêi ViÖt Nam.. C. gän c©u: Gäi häc sinh . Bµi míi: Giíi thiÖu: C©u kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®Çy ®ñ thµnh phÇn..b1 cã CN kh¸c nhau? ....§äc VD 1. th¶o luËn nhãm.... VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: N¾m ®îc c¸ch rót gän c©u HiÓu ®îc t¸c dông cña c©u rót gän 2.GV: B¶ng phô..a1 thiÕu CN c©u (a1) vµ (b1) cã g× . ngêi trong c©u (a1).. cã nh÷ng khi do hoµn c¶nh giao tiÕp mµ ngêi ta dïng nh÷ng c©u kh«ng cã sù tham gia ®Çy ®ñ c¸c thµnh phÇn chÝnh.. Ph©n tÝch: HS: CÊu t¹o cña hai .. (?) V× sao chñ ng÷ khuyªn chung cho 18 .... 3. tr¹ng ng÷. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. 3.. Ho¹t ®éng d¹y .häc: 1. mäi ngêi... ThiÕt bÞ d¹y häc: .a1 thiÕu CN ... Ph¬ng ph¸p: . 2... bæ ng÷.. vÞ ng÷.

hiÓu sai ý nghÜa. c©u c rót hiÖn th¸i ®é lÔ phÐp. b2.NL1: 3 c©u rót gän nh vËy v× c¸c c©u chñ ng÷ trë nªn khã hiÓu . Ghi nhí 2: (SGK) (?) CÇn thªm nh÷ng tõ III.a2 lîc bá VN -b2 C¶ CN vµ VN . c©u? Cã nªn rót gän nh vËy kh«ng? V× sao? . gän CN nh»m lµm cho (?) Tõ 2 NL trªn h·y cho c©u trë nªn gän h¬n.NL2 thªm: Tha mÑ. Gäi häc sinh ®äc. Ng÷ liÖu: 2. biÕt khi rót gän c©u 2. (?) Trong nh÷ng c©u in ®Ëm. 19 .Lµm cho c©u gän VN h¬n. thµnh phÇn nµo cña c©u ®îc lîc bá? Lîc bá nh vËy nh»m môc ®Ých g×? H·y kh«i phôc. Ph©n tÝch: . . Ghi nhí 1: (SGK) II.C©u b. Nam.BT1: 3 c©u rót rót gän: gän chñ ng÷ 1. (?) ThÕ nµo lµ c©u rót gän? ViÖc lîc bá mét sè thµnh phÇn c©u nh»m môc ®Ých g×? GV: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí 1 GV: Treo b¶ng phô BT 1+2 . ®îc rót gän? Rót gän to¸n ¹. bµi kiÓm tra bµi kiÓm tra to¸n ¹. ®Ó thªt . thµnh phÇn nµo cña -Tr¶ lêi nh ghi nhí2.NL 2 thªm: Tha . Bµi tËp 1: gän ë NL 2.trong c©u (a1) ®îc lîc tÊt c¶ mäi ngêi ViÖt bá. . C¸ch dïng c©u . (?) NL 1 cã mÊy c©u mÑ. lµ lêi nh¾c nhë mang tÝnh ®¹o lÝ truyÒn thèng cña d©n téc ViÖt Nam.§äc ghi nhí 2 *.LuyÖn tËp: ng÷ nµo vµo c©u rót 1.b2 lîc bá c¶ CN vµ .§äc VD GV: Treo b¶ng phô cã ghi hai c©u a2.a2 chñ ng÷ .§äc ghi nhí 1 *. nhng vÉn hiÓu ®îc. Bµi tËp 3: cÇn chó ý ®Õn ®iÒu .Kh«ng nªn rót gän .Khi tr¶ lêi cËu bÐ g×? dïng 3 c©u rót gän GV: Gäi häc sinh ®äc khiÕn ngêi kh¸ch ghi nhí 2.

... lËp .ThÕ nµo lµ rót gän c©u? T¸c dông? 5. ..…………… Ngµy d¹y: ... luËn cø.. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. gióp Hs nhËn biÕt râ c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña bµi v¨n nghÞ luËn.. VÒ kÜ n¨ng: .Cñng cè: ./.... LuyÖn tËp ..........Qua ph©n tÝch ng÷ liÖu.NhËn râ mèi quan hÖ gi÷a chóng víi nhau 2.ViÖc dïng c©u rót nhau? gän cña anh chµng phµm ¨n ®Òu cã t¸c dông g©y cêi vµ (?) Qua c©u chuyÖn phª ph¸n...... VÒ kiÕn thøc: .......V× anh ta m¶i ¨n (?) V× sao cËu bÐ vµ vÞ kh¸ch hiÓu lÇm . §Æc ®iÓm cña v¨n b¶n nghÞ luËn A. §ã lµ: LuËn ®iÓm...Xem bµi: “§Æc ®iÓm cña v¨n nghÞ luËn ” .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. v× rót nµy.Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i. TiÕt 79 ...... Híng dÉn vÒ nhµ: .RÌn cho Hs kü n¨ng lµm bµi v¨n nghÞ luËn B. Bµi tËp 4: lÇm... l¹i tr¶ lêi céc lèc nh vËy? (?) Chi tiÕt nµo trong truyÖn cã t¸c dông g©y cêi vµ phª ph¸n? 4.. 3..Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc ..... em rót ra bµi häc gän ®Õn møc g× vÒ c¸ch nãi n¨ng? kh«ng hiÓu ®îc vµ (?) V× sao anh chµng rÊt th« lç. VÒ t tëng: . ....TËp lµm v¨n... Ngµy so¹n: ....... KiÕn thøc träng t©m: 20 ..Ph¶i thËn träng GV: Gäi häc sinh lªn khi dïng c©u rót b¶ng lµm bµi tËp 1 gän tr¸nh g©y hiÓu 3.

.. 2...Vai trß: thÓ hiÖn îc cô thÓ ho¸ trong . Tæ chøc: SÜ sè:. LuËn 21 ... thuyÕt tr×nh..HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.... V¨n nghÞ luËn ph¶i cã luËn ®iÓm râ rµng.. luËn v¨n b¶n : Chèng n¹n cø...LuËn ®iÓm....§îc nªu trong c©u: “ Mäi ngêi VIÖt Nam..... H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV:.. mét vÊn ®Ò nµo ®ã......hiÖn ngay trong nhan îc nªu ra díi d¹ng ®Ò bµi viÕt...§îc nªu trong c©u: “ nµo ? .. vµ lËp luËn : thÊt häc 1... lý lÏ vµ dÉn chøng x¸c thùc.GV: B¶ng phô........LuËn ®iÓm thÓ ? LuËn ®iÓm ®ã ®. V¨n nghÞ luËn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm nµo? Bµi h«m nay.Vai trß thÓ hiÖn quan ®iÓm cña ngêi c©u v¨n nµo ? quan ®iÓm cña ngêi viÕt... . E. 3.. ch÷ Quèc ng÷” ? LuËn ®iÓm ®ã ®.. ThiÕt bÞ d¹y häc: ... Ho¹t ®éng d¹y .. Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c em ®· n¾m ®îc kh¸i niÖm v¨n nghÞ luËn.. Ph¬ng ph¸p: .. ngêi nghe mét t tëng... th¶o luËn nhãm. Gäi HS ®äc l¹i -§äc v¨n b¶n I . .. quan ®iÓm. D...... Mäi ngêi VIÖt Nam... ..häc: 1.. LuËn ®iÓm: Gv : LuËn ®iÓm víi t c¸ch lµ mét t tëng........ C. vai trß g× trong v¨n nghÞ luËn ? GV :Cã luËn ®iÓm chÝnh vµ luËn ®iÓm phô.PhÇn I.. KiÓm tra: ?ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? -§A: V¨n b¶n nghÞ luËn lµ mét v¨n b¶n ®îc nãi (viÕt) nh»m nªu ra vµ x¸c lËp cho ngêi ®äc. ? LuËn ®iÓm ®ãng viÕt....ch÷ Quèc ng÷” ..LuËn ®iÓm chÝnh: ? LuËn ®iÓm chÝnh Chèng n¹n thÊt häc-> cña bµi viÕt lµ g× ? díi d¹ng 1 khÈu hiÖu..Nªu vÊn ®Ò. .

-Mäi c«ng d©n ViÖt Nam ph¶i biÕt ®äc.Yªu cÇu : ChÆt chÏ.. ®Ó x©y dùng ®Êt níc. .Vai trß : Lµm s¸ng tá luËn ®iÓm. ? LuËn ®iÓm chÝnh ®ã triÓn khai thµnh c¸c luËn ®iÓm cô thÓ nµo? ? Muèn cã søc thuyÕt phôc th× luËn ®iÓm ph¶i ®¹t yªu cÇu g×? ? ChØ ra lÝ lÏ trong bµi v¨n trªn? ? Víi 2 lÝ do ®ã t¸c gi¶ ®· ®Ò ra nhiÖm vô g×? -Nh÷ng ngêi ®· biÕt ch÷ h·y d¹y nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷. biÕt viÕt ch÷ Quèc ng÷ tøc lµ chèng n¹n thÊt häc.. sinh ®éng . -7 ®o¹n vµ 1 c©u kÕt .LÝ lÏ : + Do chÝnh s¸ch ngu d©n..Yªu cÇu : ChÆt chÏ. ch©n thùc..Vî cha biÕt. luËn ®iÓm phô nªu ra nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ. dÉn chøng nµo? ? VËy luËn cø ®ãng vai trß g×? ? VËy luËn cø ®· tr¶ lêi cho c©u hái 22 .Nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷ ... kh«ng tiÕn bé ®îc + Nay chóng ta ®· giµnh ®îc ®éc lËp. . sinh ®éng .. LuËn cø : . ph¶i ®¸p øng nhu cÇu thùc tÕ.mµ häc cho biÕt ch÷ . ? B¸c ®· ®a viÖc chèng n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo? ? TiÕp ®ã B¸c ®· ®a ra 1 lo¹t vÝ dô. -Nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷ h·y g¾ng søc mµ häc cho biÕt ch÷.. -Phô n÷ h·y cÇn ph¶i -Yªu cÇu : ®óng ®¾n . -V× sao ph¶i chèng n¹n thÊt häc? -Lµm c¸ch nµo ®Ó chèng n¹n thÊt häc? . häc. 2.®iÓm chÝnh nªu ra nhiÖm vô chung.

râ ý.LËp luËn: ph©n tÝch t¸c h¹i cña thãi quen xÊu-> Nh¾c nhë mäi -TÊt c¶ ®Õu t¹o cho ngêi t¹o ra thãi quen bµi v¨n ng¾n gän. vøt r¸c bõa b·i. .Tríc ®©y vµ h«m nay.LuËn ®iÓm : CÇn t¹o ra thãi quen .§äc ghi nhí.LuyÖn tËp : .§o¹n 1. ? Muèn cã søc thuyÕt phôc luËn cø ph¶i ®¹t yªu cÇu g×? ? Bµi v¨n nµy gåm mÊy ®o¹n? ? Nh÷ng ®o¹n nµo lªn lÝ do v× sao ph¶i chèng n¹n thÊt häc? ? Néi dung cña ®o¹n 4 lµ g×? (?) Néi dung cña ®o¹n 5. gi¶n dÞ.3.. tèt..2. . cha biÕt ch÷ cña phô n÷. . ? ChØ ra luËn cø? *. gi÷ lêi høa..C«ng viÖc cña ngêi ®· biÕt ch÷. ®äc s¸ch.Chèng n¹n thÊt häc ®Ó lµm g× .6..¦u ®iÓm : ChÆt chÏ..Tr×nh tù: + LÝ do ph¶i chèng n¹n thÊt häc. mÊt trËt tù .7 lµ g×? ? H·y chØ ra tr×nh tù lËp luËn cña v¨n b¶n “ Chèng thÊt häc”Theo thø tù nµo? .Chèng n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo? . cã søc thuyÕt phôc. ? C¸ch lËp luËn nh vËy cã u ®iÓm g×? ? Trong mçi bµi v¨n NghÞ luËn cÇn cã nh÷ng yÕu tè nµo? GV: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí. . + Thãi quen xÊu: Hót thuèc l¸...LuËn cø : Cã thãi quen tèt.Bµi tËp : CÇn t¹o ra thãi quen tèt trong ®êi sèng. 3. x· héi . . . + Thãi quen tèt : DËy sím lu«n ®óng hÑn. + Chèng n¹n thÊt häc ®Ó lµm g× . + Chèng n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo . ? LuËn ®iÓm cña bµi v¨n. 23 . Ghi nhí : (SGK) II. cã thãi quen xÊu.nµo? . LËp luËn : .

GV: B¶ng phô.. Ho¹t ®éng d¹y .. Tæ chøc: SÜ sè:..häc: 1.. Ngµy so¹n:.....HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i... …………… Ngµy d¹y: .... Ph¬ng ph¸p: ........ Môc tiªu cÇn ®¹t: 1..... Híng dÉn vÒ nhµ: ... §Ò v¨n nghÞ luËn vµ viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn A.... 3...Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc....PhÇn I...... KiÓm tra: 24 ...... ThiÕt bÞ d¹y häc: .? C¸ch lËp luËn ? ? Søc thuyÕt phôc cña bµi v¨n lµ nhê vµo ®©u? 4. C.Nªu vÊn ®Ò.... thuyÕt tr×nh.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt..TËp lµm v¨n.... LuyÖn tËp ... th¶o luËn nhãm........... 2.Híng dÉn Hs c¸ch t×m hiÓu vÒ c¸ch lËp cho bµi v¨n nghÞ luËn 2. E....NhËn biÕt c¸c ®Ò v¨n nghÞ luËn ........ VÒ kÜ n¨ng: ..... TiÕt 80 ......RÌn cho Hs kü n¨ng lµm v¨n nghÞ luËn. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS .../..................... VÒ t tëng: ....... .... KiÕn thøc träng t©m: .... B....... .. ...Xem bµi: “§Ò v¨n nghÞ luËn vµ viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn” . D....V¨n nghÞ luËn cã ®Æc ®iÓm g×? 5..cñng cè: .

LËp luËn ph¶i chÆt chÏ. . VËy viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ntn vµ t×m hiÓu ®Ò ra sao. Bµi míi: Giíi thiÖu: Mçi bµi v¨n gnhÞ luËn ®Òu cã luËn ®iÓm. luËn ®iÓm ®îc c¸c ®Ò trªn. do vËy ®Ò ra nh trªn hoµn toµn cã thÓ lµm ®Ò bµi cho bµi v¨n viÕt. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t I.C¨n cø vµo mçi ®Ò . .T×m hiÓu ®Ò v¨n nghÞ luËn: 1. hîp lÝ th× bµi v¨n míi cã søc thuyÕt phôc.LËp luËn lµ c¸ch nªu luËn cø ®Ó dÉn ®Õn luËn ®iÓm.thuèc ®¾ng d· tËt lµ 1 t tëng.. 1 vÊn ®Ò lÝ vÊn ®Ò lý luËn. Néi dung vµ tÝnh -Gäi häc sinh ®äc -§äc chÊt cña ®Ò v¨n nghÞ luËn: a. Néi dung: ? C¸c ®Ò v¨n trªn .VD: Lèi sèng trªn lµ ®Ò v¨n gi¶n dÞ.. ®Çu ®Ò ®îc bµi v¨n nªn cã thÓ kh«ng? dïng ®Ò ra lµm ®Ò ? NÕu dïng lµm ®Ò bµi..Kh«ng cã lÖnh. ..-LËp luËn lµ g×? .§Ò v¨n nghÞ luËn nªu ®Òu nªu ra 1 sè kh¸i ra mét kh¸i niÖm.Thùc GV: ChØ cã chøng chÊt lµ nh÷ng nhËn minh. H«m nay. ®Ó nhËn ra c¸c ®Ò luËn . th«ng thêng ®Ò bµi s¾p viÕt cã ®îc bµi cña mét bµi v¨n kh«ng? thÓ hiÖn chñ ®Ò cña bµi v¨n.§A: .§Ò v¨n nghÞ luËn cã thÓ xem lµ ®Ò cung cÊp ®Ò bµi cho bµi. luËn cø vµ lËp luËn.. nh÷ng quan th× míi gi¶i quyÕt ®iÓm . 25 . 3. mét ? C¨n cø vµo ®©u niÖm. h·y biÕt gi÷ thêi gian lµ lêi kªu gäi mang mét t tëng. ph©n tÝch ®Þnh . TiÕng ViÖt nghÞ luËn ? giµu vµ ®Ñp.

Ghi nhí ý 1. b. kh¼ng ®Þnh sù khiªm tèn. X¸c lËp luËn ®iÓm: + LuËn ®iÓm LuËn ®iÓm chÝnh: Tù phô lµ th¸i ®é xÊu cña con ngêi. hoÆc ®ång t×nh hoÆc lµ ph¶n ®èi. T×m hiÓu ®Ò v¨n nghÞ luËn: . tranh luËn. gi¶i thÝch . nÕu ph¶n ®èi h·y phª ph¸n nã lµ sai tr¸i.Ghi nhí 2 .Nh lêi khuyªn . chuÈn bÞ cho häc sinh 1 th¸i ®é. §øc khiªm tèn t¹o nªn c¸i ®Ñp nh©n c¸ch cho con ng- . giäng ®iÖu . ? TÝnh chÊt cña ®Ò v¨n cã ý nghÜa g× ®èi víi viÖc lµm v¨n? ? Néi dung vµ tÝnh chÊt cña ®Ò v¨n nghÞ luËn? ?§Ò nªu lªn vÊn ®Ò g×? ? §èi tîng vµ ph¹m vi nghÞ luËn ë ®©y lµ g×? ? Khuynh híng t tëng cña ®Ò lµ kh¼ng ®Þnh hay phñ ®Þnh? ? §Ò bµi ®ßi hái ngêi viÕt ph¶i cã th¸i ®é nh thÕ nµo? ? Yªu cÇu cña viÖc t×m hiÓu ®Ò lµ chóng ta cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®iÒu 26 .T×m hiÓu ®Ò v¨n “ Chí nªn tù phô” + §èi tîng. 1 quan ®iÓm th× ngêi häc sinh cã thÓ cã hai th¸i ®é. LËp dµn ý cho v¨n nghÞ luËn: §Ò : “Chí nªn tù phô" 1.? §iÓm chung nhÊt cña c¸c ®Ò trªn lµ g×? GV:§Ò kh«ng cã lÖnh nhng ®èi víi c¸c ®Ò nªu lªn 1 t tëng. NÕu ®ång t×nh th× tr×nh bµy ý kiÕn .Nh lêi khuyªn. TÝnh chÊt: .cã tÝnh ®Þnh híng cho bµi viÕt. 2... -Tù phô -Phñ ®Þnh .LuËn ®iÓm chÝnh + Tù phô lµ mét thãi xÊu + Khiªm tèn t¹o nªn c¸i ®Ñp cho nh©n c¸ch th× tù phô l¹i b«i xÊu nh©n c¸ch -LuËn ®iÓm phô + Tù phô khiÕn cho b¶n th©n c¸ nh©n II. ph¹m vi : Ph©n tÝch khuyªn nhñ kh«ng nªn tù phô + Khuynh híng phñ ®Þnh + Th¸i ®é ngêi viÕt: Phª ph¸n thãi tù phô .

§äc ghi nhí. coi thêng mäi ngêi.Liªn hÖ víi cuéc sèng. X©y dùng lËp luËn: Tõ ®Þnh nghÜa “Tù phô lµ g×” -> næi bËt mét sè nÐt tÝnh c¸ch c¬ b¶n c¶u kÎ tù phô 27 ? §Ó kiÕn bµi” phô” luËn nµo? bµy tá c¸c ý nªu trong ®Ò Chí nªn tù cã thÓ lËp . xa l¸nh.V× sao khuyªn chí nªn tù phô? V×: Kiªu c¨ng.Th¶o luËn nhãm. . Cho mäi ngêi. . +Tù ®¸nh gi¸ qua cao tµi n¨ng.g×? ? H·y lËp luËn cho luËn ®iÓm” Chí nªn tù phô” ? H·y cô thÓ ho¸ luËn ®iÓm chÝnh b»ng c¸c luËn ®iÓm phô? kh«ng biÕt m×nh lµ ai +Tù phô lu«n kÌm theo th¸i ®é khing bØ mäi ngêi chª tr¸ch. theo trËt tù .DÉn chøng qua s¸ch b¸o. .Cho c¸ nh©n ngêi tù phô . tù ti 3. thiÕu t«n träng nh÷ng ngêi kh¸c. ? Tù phô cã h¹i nh thÕ nµo ? ? H·y t×m c¸c dÉn chøng? 2.Tù phô khiÕn cho c¸ nh©n kh«ng biÕt m×nh lµ ai .Tù phô cã h¹i ntn? . . .Cã lóc m×nh ®· tù phô .Tù phô lu«n kÌm theo th¸i ®é khinh bØ.LÊy tõ thùc tÕ cuéc sèng . C« lËp m×nh víi ngêi kh¸c .Gi¶i thÝch thÕ nµo lµ tù phô .Tù phô lµ g×? Lµ tù ®¸nh gi¸ cao tµi n¨ng c¶u m×nh -> Coi thêng ngêi kh¸c -> Khuyªn chí nªn tù . . G©y nçi buån cho m×nh.Kh¼ng ®Þnh : Tù phô lµ mét thãi xÊu cÇn ph¶i tr¸nh. +LuËn ®iÓm phô: . . êi bao nhiªu th× tù phô l¹i b«i xÊu nh©n c¸ch bÊy nhiªu.Ghi nhí ý3. kÓ c¶ ngêi trªn m×nh. ng¹o m¹n bÞ ngêi kh¸c khinh ghÐ . thµnh tÝch cña m×nh .Tù phô lu«n khiÕn cho b¶n th©n bÞ chª tr¸ch bÞ mäi ngêi xa l¸nh. T×m luËn cø: + LuËn cø : Tr¶ lêi: .

Khuynh híng: Kh¼ng ®Þnh Ngêi viÕt ph¶i gi¶i thÝch. Ghi nhí: (SGK .§Ò nµy ®ßi hái ngêi viÕt ph¶i lµm g×? .T×m luËn cø . muèn lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ta ph¶i: .LuyÖn tËp: T×m hiÓu ®Ò vµ lËp ý cho ®Ò “ S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi” T×m hiÓu ®Ò VÊn ®Ò: S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi §èi tîng.§èi tîng ph¹m vi Nl? . LuËn cø: S¸ch lµgì ? B¹n lµ g×? T¹i sao sách cã thÓ lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi? Nh÷ng lîi Ých cña viÖc ®äc s¸ch? + LËp luËn §äc bµi v¨n tham kh¶o GV:Gäi häc sinh ®äc toµn bé ghi nhí.23) III.Khuynh híng t tëng? .T×m luËn ®iÓm.( Th¶o luËn nhãm) . ph©n tÝch thuyÕt phôc ngêi ®äc ®ång t×nh víi m×nh.? Muèn lËp ý cho bµi v¨n NL ta cÇn ph¶i lµm g×? -> t¸c h¹i => Tãm l¹i.X©y dùng ph¬ng ph¸p lËp luËn *. luËn ®iÓm phô . .Nªu c¸ch lËp ý . 4.Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp.X¸c ®Þnh luËn ®iÓm chÝnh .Cô thÓ ho¸ luËn ®iÓm chÝnh.ph¹m vi: réng víi tÊt c¶ mäi ngêi. Cñng cè: 28 . LËp ý LuËn ®iÓm chÝnh: S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi.

VÒ t tëng: .Båi dìng n¨ng lùc t duy l«gic khoa häc 3. KiÕn thøc träng t©m: ..1951.Đäc thuéc lßng 9 c©u tôc ng÷ vÒ con ngêi vµ x· héi. . .Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.nh©n d©n ta” lµ mét phÇn nhá trong b¶n b¸o c¸o chÝnh trÞ Êy. §Æc ®iÓm cña c¸c c©u tôc ng÷ nµy? 2. ®¹i héi ®¶ng lÇn thø 2 ®· diÔn ra t¹i chiÕn khu viÖt b¾c vµo th¸ng 2 . Sau chiÕn th¾ng biªn giíi vµ trung du.Nhí ®îc c©u chñ ®Ò cña bµi vµ nh÷ng c©u cã h×nh ¶nh so s¸nh trong bµi. VÒ kÜ n¨ng: . N¾m ®îc nghÖ thuËt nghÞ luËn chÆt chÏ cã tÝnh mÉu mùc cña bµi v¨n. C.Xem bµi: “Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” . KiÓm tra ba× cò . ThiÕt bÞ d¹y häc: .GV: B¶ng phô. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu..HiÓu ®îc tinh thÇn yªu níc lµ mét truyÒn thèng quÝ b¸u cña d©n téc ta.. Híng dÉn vÒ nhµ: . V¨n b¶n nµy ®îc xem nh mét kiÓu mÉu vÒ v¨n b¶n chøng minh. tiªu biÓu cho phong c¸ch chÝnh luËn cña HCM ng¾n 29 . .. d©n téc VN ta lu«n giµnh ®îc th¾ng lîi vÎ vang.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. . Ph¬ng ph¸p: . D.vÊn ®¸p. Bµi míi: Giíi thiÖu: Tr¶i qua mÊy ngh×n n¨m lÞch sö.Nªu vÊn ®Ò. 2. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS . TiÕt 81: Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta (Hå ChÝ Minh) A. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· tr×nh bµy tríc ®¹i héi ®¶ng b¸o c¸o chÝnh trÞ v¨n b¶n “ tinh .RÌn kü n¨ng ph©n tÝch v¨n b¶n nghÞ luËn B.Muèn lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ta ph¶i lµm g×? 5. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1./.PhÇn II. E. Ho¹t ®éng d¹y . §ã chÝnh lµ do tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta.häc: 1.

Lµ nhµ v¨n. dÉn chøng võa cô thÓ. nhµ th¬ lín vµ lµ vÞ l·nh tô vÜ ®¹i cña d©n téc ViÖt Nam.Hßm gç ®ùng ®å . T×m hiÓu chó thÝch: ? Nh¾c l¹i nh÷ng a.§Ó c. døt kho¸t GV ®äc mÉu GV : gäi 3 häc sinh ®äc 3 ®o¹n tiÕp theo .TrÝch trong v¨n b¶n b¶n? chÝnh trÞ t¹i ®¹i héi §¶ng lÇn thø II th¸ng 2-1951. Tõ khã: . §äc v¨n b¶n: M¹ch l¹c. râ rµng.Lßng yªu níc cña ? R¬ng lµ g×? nh©n d©n ta. lý lÏ hïng hån.gän Xóc tÝch c¸ch lËp luËn chÆt chÏ. b. . gi¶ Hå ChÝ Minh? . kh¸i qu¸t. luËn vÊn ®Ò g×? ? T×m c©u chèt th©u tãm néi dung vÊn ®Ò nghÞ luËn trong bµi ? GV: Lßng yªu níc cña nh©n d©n ta cã rÊt nhiÒu biÓu hiÖn ®a d¹ng c¶ trong sù nghiÖp x©y dùng vµ trong c«ng cuéc chiÕn ®Êu chèng kÎ thï x©m lîc nhng bµi viÕt nµy trong lóc 30 . dïng ? §Æng lµ g×? . T¸c gi¶: nÐt chÝnh vÒ t¸c .Sinh n¨m 1890-1969. V¨n b¶n: ? XuÊt xø cña v¨n . ? V¨n b¶n nµy nghÞ .SGK 2.2 c©u ®Çu. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV: Nªu yªu cÇu I.TiÕp xóc v¨n b¶n: ®äc cña t¸c phÈm: 1.

Ph¬ng thøc: .Th©n bµi: Nång nµn yªu níc -> Chøng minh tinh thÇn yªu níc trong lÞch sö vµ trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i .Tr¹ng th¸i t×nh liÖt. .Më bµi : Tõ ®Çu: lò cuíp níc-> nªu lªn vÊn ®Ò nghÞ luËn: Tinh thÇn yªu níc lµ mét truyÒn thèng quý b¸u cña nh©n d©n ta.D©n téc ta lu«n níc” cã giÆc ngo¹i x©m ? Lßng yªu níc nång nªn lu«n cÇn ®Õn nµn cña nh©n d©n lßng yªu nø¬c nç 31 .Më bµi : Tõ ®Çu: lò cuíp níc-> nªu lªn vÊn ®Ò nghÞ luËn: Tinh thÇn yªu níc lµ mét truyÒn thèng quý b¸u cña nh©n d©n ta.KÕt bµi: Cßn l¹i -> NhiÖm vô ph¸t huy tinh thÇn yªu níc táng c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p.Ph©n tÝch v¨n b¶n: 1. Bè côc. .Bè côc: 3 phÇn . ch©n c¶m s«i næi m·nh thµnh-> So s¸nh lßng Gv: Gäi häc sinh liÖt cña t©m hån yªu níc b»ng h×nh ¶nh “ ®äc ®o¹n v¨n më Lµn sãng” bµi.§äc ®o¹n më bµi.kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p ®ang diÔn ra ¸c liÖt v× vËy chñ tÞch HCM chØ nhÊn m¹nh vµ biÓu d¬ng nh÷ng biÓu hiÖn cña tinh thÇn yªu níc trong c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng ngo¹i x©m cu¶ d©n téc. NhËn ®Þnh chung vÒ lßng yªu níc: .Nång nµn yªu níc -> ? VB ®îc viÕt theo T×nh yªu níc ë ®é m·nh PT nµo? . . ? Em hiÓu nång nµn .Th©n bµi: Nång nµn yªu níc -> Chøng minh tinh thÇn yªu níc trong lÞch sö vµ trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i .Ph¬ng thøc: NghÞ luËn II. . .§Êu tranh chèng nghÜa lµ g×? giÆc ngo¹i x©m ? VËy t×nh c¶m nh thÕ nµo ®îc gäi lµ “ Nång nµn yªu . ? T×m hiÓu bè cña bµi v¨n vµ lËp dµn ý cho bµi v¨n? 3.KÕt bµi: Cßn l¹i -> NhiÖm vô ph¸t huy tinh thÇn yªu níc táng c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p. . s«i næi.

§¹i tõ nã. -Trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i . ? PhÇn th©n bµi chñ tÞch HCM ®· chøng minh ®iÒu g×? Trong thêi k× nµo? ? Trong qu¸ khø HCM ®· ®a ra nh÷ng dÉn chøng nµo vÒ lßng yªu níc? ? Em cã nhËn xÐt 32 lùc thi ®ua yªu níc. lßng yªu níc cña nh©n d©n ta l¹i ®îc béc lé m¹nh mÏ... ®Õn.. hÊp dÉn theo lèi trùc tiÕp.. ®éng tõ m¹nh .ta ®îc t¸c gi¶ nhÊn m¹nh trªn lÜnh vùc nµo? ? T¹i sao ë lÜnh vùc ®ã.LÆp l¹i ®¹i tõ “ nã”. x©m . lít qua.. Bµ TriÖu. . .Lßng yªu níc trong cuéc gian. ®Ó chøng minh 1 + Tõ tiÒn tuyÕn ®Õn c¸ch thuyÕt phôc hËu ph¬ng cho lßng yªu níc + Mäi nghÒ nghiÖp tÇng trong lÞch sö d©n líp-> ®Òu cã lßng yªu ntéc.Tiªu biÓu liÖt kª theo tr×nh tù thêi . íc .Nã kÕt thµnh lµn .. kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i : . to lín nhÊt? ? HCM ®· so s¸nh lßng yªu níc cña nh©n d©n ta b»ng h×nh ¶nh nµo? ? NghÖ thuËt nµo ®· ®îc t¸c gi¶ nhÊn m¹nh khi t¹o h×nh ¶nh nµy? ? T¸c dông cña h×nh ¶nh vµ nghÖ thuËt nµy lµ g×? GV gi¶ng: C¸ch nªu vÊn ®Ò cña t¸c gi¶ thËt ng¾n gän.Trong lÞch sö khø: Bµ Trng .§éng tõ: kÕt thµnh.Lßng yªu níc trong qu¸ .sinh ®éng. m« b¹c .Tõ cô giµ tãc .. ... . sãng .Tõ nh÷ng nam n÷ c«ng nh©n..Tõ nh÷ng chiÕn sÜ. -> Gîi t¶ søc m¹nh cña lßng yªu níc.. . h×nh liªn kÕt: Tõ. GV: Gäi häc sinh ®äc phÇn th©n bµi. so s¸nh cô thÓ vµ më réng 1 c¸ch nªu vÊn ®Ò mÉu mùc. 2. nhÊn ch×m. Nh÷ng biÓu hiÖn cña lßng yªu níc: . chèng giÆc ngo¹i TrÇn Hng §¹o. kh¼ng ®Þnh .Dïng dÉn chøng + TÊt c¶ mäi ngêi..NghÖ thuËt: LiÖt kª. .

dÉn chøng Êy cã quan hÖ cíi nhau nh thÕ nµo? ? §o¹n v¨n nµy ®îc viÕt b»ng c¶m xuc nµo cña t¸c gi¶? GV: y/c HS chó ý vµo ®o¹n cuèi cña VB ? Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta ®îc HCT so s¸nh nh thÕ nµo? ? Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ lßng yªu níc” trng bµy” vµ lßng yªu níc “ GiÊu kÝn” trong ®o¹n v¨n nµy? ? Tãm t¾t l¹i phÇn kÕt bµi nªu lªn nhiÖm vô cña ai? ->NhiÖm vô cña §¶ng -> Ph¸t huy tinh thÇn yªu níc trong mäi c«ng viÖc kh¸ng chiÕn.27) .C¶m phôc ngìng mé lßng yªu níc cña ®ång bµo ta trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. lÝ lÏ ®îc diÔn ®¹t díi d¹ng h×nh ¶nh so s¸nh nªn sinh ®éng vµ dÔ hiÓu . IV. dÉn chøng phong phó.g× vÒ c¸ch ®a dÉn chøng trong ®o¹n v¨n nµy? ? §Ó chøng minh cho lßng yªu níc cña ®ång bµo ta trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i t¸c gi¶ ®· ®a ra nh÷ng biÓu hiÖn nµo cña lßng yªu níc? . 3.Bè côc chÆt chÏ. lËp luËn m¹ch l¹c.LuyÖn tËp: .Cïng liªn kÕt lµm s¸ng tá chñ ®Ò.Giäng v¨n tha 33 . III. Ghi nhí: (SGK . . . NhiÖm vô cña chóng ta: . -> C¶ 2 ®Òu ®¸ng quý -> 2 tr¹ng th¸i cña tinh thÇn yªu níc. + Cã thÓ nh×n thÊy + Cã thÓ kh«ng nh×n thÊy.Tæng kÕt: *.Tinh thÇn yªu níc nh c¸c cña quý.LÝ lÏ thèng nhÊt víi dÉn chøng. ? DÉn chøng ë ®©y ®îc s¾p xÕp theo m« h×nh nµo? ? CÊu tróc .

RÌn kÜ n¨ng biÕt sö dông c©u ®Æc biÖt khi nãi vµ viÕt B. th¶o luËn nhãm. Cñng cè: ? Theo em v¨n b¶n nµy cã søc thuyÕt phôc kh«ng. thuyÕt tr×nh. Ph¬ng ph¸p: .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. VÒ t tëng: .§äc ghi nhí. ThiÕt bÞ d¹y häc: .GV: B¶ng phô.HiÓu ®îc t¸c dông c©u ®Æc biÖt 2. Híng dÉn vÒ nhµ: -häc sinh n¾m gi¸ trÞ nghÖ thuËt vµ néi dung cña bµi -Lµm bµi tËp trang 27 Tiªt 82: C©u ®Æc biÖt A.PhÇn II. KiÕn thøc träng t©m: . 34 .? V× sao 4.N¾m ®îc kinh nghiÖm c©u ®Æc biÖt .Nªu vÊn ®Ò. C. VÒ kÜ n¨ng: . VÒ kiÕn thøc: . D. .thiÕt giµu c¶m xóc. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. 3. ? Theo em nghÖ thuËt nghÞ luËn ë ®©y cã g× ®Æc s¾c? GV gäi häc sinh ®äc ghi nhí GV: Híng dÉn HS lµm BT phÇn LT 3.

Ho¹t ®éng d¹y .Cæng trêng. Ph©n tÝch: . T¸c dông cña c©u ®Æc biÖt: 1.Cã ®ñ CN vµ VN.Lµ c©u bÞ rót gän CN hoÆc VN. c©u §B vµ c©u RG.§äc ghi nhí *.Ng÷ liÖu: (SGK-t28) 2. VD: T«i ®i häc . VD: . cßn c©u §B kh«ng thÓ kh«i phôc II..ThÕ nµo lµ rót gän ? . VËy em hiÓu thÕ nµo lµ c©u §B? GV: Gäi HS ®äc ghi .. . Ph©n tÝch: GV: Y/c HS th¶o luËn .§¸p ¸n c . em Thuû! -> C©u c©u hái trong SGK kh«ng thÓ cã CN vµ VN (?) C©u nµy ®îc gäi lµ -> C©u ®Æc biÖt c©u §B.t27) VB nµo? 2. Ng÷ liËu: (SGK .C©u RG c¨n cø vµo t×nh huèng cô thÓ cã thÓ kh«i phôc l¹i TP bÞ rót gän.Dïng ®Ó béc lé c¶m xóc. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV: treo b¶ng phô gäi I. (?) C©u RG lµ c©u ntn? Cho VD. Ghi nhí 1: (SGK .¤I.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. 35 .t28) nhí 1 . KiÓm tra: . (?) C©u BT lµ c©u ntn? Cho VD. 1.häc: 1. vµ VN GV: Cho HS ph©n biÖt c©u b×nh thêng.. E. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc ssèng c¸c em ®îc gÆp nhiÒu lo¹i c©u tiÕng ViÖt kh¸c nhau.Gièng nhau lµ (?) So s¸nh h×nh thøc cã cÊu t¹o kh«ng cÊu t¹o cña c©u §B vµ ®ñ c¶ 2 Tp CN c©u RG. ThÕ nµo lµ c©u ®Æc HS ®äc ng÷ liÖu biÖt?: (?) NL trªn n»m trong .Cho vÝ dô? 2.Bao giê anh ®i HN? . (?) C©u RG vµ c©u §B kh¸c nhau ë ®iÓm nµo? GV: Dïng b¶ng phô cã néi dung trong SGK - .Ngµy mai.Vµ h«m nay thÇy gi¸o cïng c¸c em ®i t×m hiÓu mét lo¹i c©u míi ®ã lµ c©u ®Æc biÖt.

) (?) C©u nµo cã TD dïng ®Ó liÖt kª. tªn chøc vô . íi. HT? VD: . .HS ®äc ghi nhí. Ghi nhí 2: (SGK-t29) III.S¬n! em S¬n! S¬n ¬i! .. µ. kÓ chuyÖn (?) C©u ®Æc biÖt ®îc dïng ®Ó lµm g×? 36 .Hµ Néi.ChÞ An ¬i! . tªn riªng.Cã! . l¾m. Bµi tËp 1: a) . (?) C©u nµo cã TD X§ thêi gian. ®èi víi 1 ý nghÜ võa s¶y ra hay ph¶n øng víi c©u nãi cña ngêi kh¸c: + thêng chøa c¸c th¸n tõ + Tõ ®¸nh gi¸ mang tÝnh BC. Y/c HS ®¸nh dÊu (X) vµo « trèng thÝch hîp. miªu t¶.Dïng ®Ó X§ thêi gian.. trong hßm.Trêi ¬i! . Mïa thu n¨m 1975. Giã.Mét ®ªm mïa xu©n. VD: . nhØ. th«ng b¸o vÒ sù tån t¹i cña SV. nµy. ¬i.Dïng ®Ó liÖt kª.§oµn ngêi nhèn nh¸o .§Ñp qu¸! . n¬i chèn? GV: D¹ng c©u nµy thêng gÆp trong v¨n ..LuyÖn tËp 1. qu¸.. VD: . th«ng b¸o vÒ sù tån t¹i cña SV... hìi..Ma.. n¬i chèn VD: . (?) C©u nµo cã TD dïng ®Ó gäi ®¸p? GV: Ngêi nãi híng ®Õn ngêi nghe kªu gäi sù chó ý cña ngêi nghe: + Tõ h« gäi (®¹i tõ nh©n xng. + NghÜa lµ ph¶i .28. RÐt . HT. (?) C©u nµo cã TD béc lé c¶mxóc? GV: Ngêi nãi trùc tiÕp béc lé c¶m xóc cña m×nh ®èi víi hiÖn thùc.C©u rót gän: + Cã khi ®îc trng bµy ...) + T×nh th¸i tõ (¹.Dïng ®Ó gäi ®¸p.Kh«ng cã c©u §B . *.

GV: Gäi HS ®äc ghi kh¸ng chiÕn. ch¼ng cã g× ®¸ng kÓ ®©u. Bµi tËp 2: . 2. th«ng b¸o... tr¸nh lÆp tõ ng÷ ®· xuÊt hiÖn ë trong c©u ®øng tríc (c©u thø 2 trong d) 3.C©u ®Æc biÖt: Ba GV: Tæ chøc...Th¶o luËn nhãm + Lµm cho c©u gän h¬n.C©u §B: Mét håi cßi .C©u §B: L¸ ¬i! . nhí b) .c©u mÖnh lÖnh thêng rót gän CN (c©u thø nhÊt trong d) + Lµm cho c©u gän h¬n.L©u qu¸! .ThÕ nµo lµ c©u ®Æc biÖt? 4.Bèn gi©y.Lªn b¶ng lµm gän BT c) .N¨m HS lµm BT gi©y. Cñng cè: .BT 2: th¶o luËn theo .BT 1: Gäi 2 HS lªn .Kh«ng cã c©u RG d) .Kh«ng cã c©u rót b¶ng . (c©u c) + Gäi ®¸p (c©u d) ..C©u §B cã TD: + X§ thêi gian (3 c©u ®Çu trong b) + Béc lé c¶m xóc (c©u thø t trong b) + LiÖt kª. DÆn dß: 37 . híng dÉn gi©y.. tr¸nh lÆp nh÷ng tõ ng÷ ®· xuÊt hiÖn trong c©u ®øng tríc (c¸c c©u trong a) + Lµm cho c©u gän h¬n..C©u RG: + H·y kÓ chuyÖn cuéc ®êi b¹n cho t«i nghe ®i! + B×nh thêng l¾m..C©u rót gän cã TD: 2 nhãm .

VÒ t tëng: .Båi dìng kh¶ n¨ng lËp luËn trong nãi vµ viÕt 3. KiÓm tra: .§A: + Gi¶i thÝch. thuyÕt tr×nh. VB nghÞ luËn cã bè côc n. Ng÷ liÖu:(SGK-t30) GV: Yªu cÇu häc sinh . ph©n tÝch.So¹n bµi tiÕp theo. Ho¹t ®éng d¹y . VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: + BiÕt c¸ch lËp bè côc vµ lËp luËn trong bµi v¨n NL + N¾m ®îc mèi quan hÖ gi÷a bè côc vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn cña bµi v¨n NL 2. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Tiªt 83: Bè côc vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn trong bµi v¨n nghÞ luËn A.Hs ®äc v¨n b¶n V¨n b¶n: “Tinh thÇn ®äc l¹i v¨n b¶n: “Tinh yªu níc cña nh©n thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” 38 . + Suy nghÜ.n vµ lËp luËn ra sao? H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t I.. Mèi quan hÖ gi÷a bè côc vµ lËp luËn: 1.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. .RÌn kÜ n¨ng lËp bè côc B. bµn luËn.Nªu vÊn ®Ò. E. 2. D. ThiÕt bÞ d¹y häc: . KiÕn thøc träng t©m: C.t. .§Ò v¨n nghÞ luËn thêng cã c¸c tÝnh chÊt nµo? . Bµi míi: Giíi thiÖu: Mçi v¨n b¶n thêng cã bè côc 3 phÇn. + Tranh luËn. VÒ kÜ n¨ng: . + Khuyªn nhñ. ph¶n b¸c.Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i. Ph¬ng ph¸p: . lËt ngîc vÊn ®Ò.häc: 1. ca ngîi. th¶o luËn nhãm.Häc thuéc ghi nhí .GV: B¶ng phô.

? Môc ®Ých cña luËn ®iÓm lµ g×? GV: Trong bµi v¨n NL chóng ta cÇn ph©n biÖt luËn ®iÓm xuÊt ph¸t vµ luËn ®iÓm kÕt luËn.PhÇn më bµi cã 1 ®o¹n v¨n .PhÇn th©n bµi cã 2 ®o¹n v¨n.d©n ta” . LuËn ®iÓm xuÊt ph¸t ®ãng vai trß lÝ lÏ.3 phÇn: Më bµi. th©n bµi.PhÇn kÕt bµi cã 1 ®o¹n v¨n . LuËn ®iÓm kÕt luËn lµ c¸i ®Ých híng tíi. ? V¨n b¶n “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” cã mÊy phÇn? Mçi phÇn cã mÊy ®o¹n v¨n? . . GV: LuËn ®iÓm chÝnh lµ ®iÓm quan träng. ? PhÇn më bµi cã luËn ®iÓm chÝnh xuÊt ph¸t lµ g×? ? §o¹n 1. ý chÝnh ®îc nªu ra ®Ó bµn luËn.2 cu¶ phÇn th©n bµi cã luËn ®iÓm phô nµo? ? PhÇn kÕt luËn rót ra .Lµ ý kiÕn thÓ 2. bæn phËn g×? cña ai? ? Bè côc bµi v¨n nghÞ luËn gåm mÊy phÇn? NhiÖm vô cña mçi . quan g×? ®iÓm cña bµi v¨n.Thèng nhÊt c¸c ®o¹n v¨n thµnh 1 khèi * Bè côc: . . lÝ le xoay quanh.Më bµi: + LuËn ®iÓm chÝnh 39 . kÕt bµi. Mçi 1 luËn ®iÓm ®Òu cã 1 sè ý phô. Ph©n tÝch: ? Nh¾c l¹i luËn ®iÓm lµ hiÖn t tëng.Hs ®äc.HS: Tr¶ lêi nh ghi nhí ý 1.

Hµng ngang 1: xuÊt ph¸t : D©n ta cã quan hÖ nh©n . níc. quan hÖ: nh©n.qu¶ . ..ph©n .LuyÖn tËp: . .HS béc lé. Yªu cÇu HS quan s¸t lªn b¶ng phô. tr¸ch nhiÖm .mét lßng nång nµn yªu qña.. §ã lµ truyÒn thèng quý b¸u. Ghi nhí: (SGK . §ã lµ kÕt luËn.hîp. .Th©n bµi : + §o¹n 1: LuËn ®iÓm ..Hµng ngang 2: quan hÖ: nh©n.T tëng ë tªn bµi .phÇn lµ g×? GV : Yªu cÇu hs ®äc thÇm s¬ ®å trong SGK trang 30.Ghi nhí ý2.Hµng ngang 4: Suy luËn t¬ng ®ång . . . GV: Treo b¶ng phô s¬ ®å trong SGK trang 30. * Ph¬ng ph¸p lËp luËn : .qu¶ . ? Hµng ngang 3 lËp luËn theo quan hÖ g×? GV: §a ra 1 nhËn ®Þnh chung råi dÉn chøng b»ng c¸c trêng hîp cô thÓ ®Ó cuèi cïng kÕt luËn lµ mäi ngêi ®Òu cã lßng yªu níc.+ §o¹n 2: LuËn ®iÓm qu¶ phô: Lßng yªu níc trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i.§äc ghi nhí. *. ph©n – hîp. Bµ TriÖu .Hµng ngang 3 cña chóng ta ®èi víi lËp luËn theo viÖc ph¸t huy lßng yªu quan hÖ: Tæng – níc. . ? Hµng ngang 1 ®îc lËp quan hÖ g×? GV: Cã lßng nång nµn yªu níc-> trë thµnh truyÒn thèng -> NhÊn ch×m. ? Hµng ngang 2: LËp luËn theo quan hÖ g×? GV: Lich sö cã nhiÒu cuéc kh¸ng chiÕn vÜ ®¹i nh Bµ Trng.KÕt bµi: KÕt luËn vÒ bæn phËn.Hµng ngang 3: quan hÖ Tæng . . NÕu chØ K§ d©n ta cã lßng nång nµn yªu níc mµ kh«ng 40 . ? Tõ hµng ngang 1 ®Õn 4 lËp luËn theo quan hÖ g×? GV: Tõ truyÒn thèng mµ suy ra bæn phËn cña chóng ta lµ ph¸t huy lßng yªu níc..chóng ta ph¶i ghi nhí.t31) II..Hµng ngang 2: phô: Lßng yªu níc trong LËp luËn theo qu¸ khø .Hµng ngang 1: quan hÖ nh©n .Hµng däc 1 :Suy luËn t¬ng ®ång theo dßng thêi gian.

KB: LËp luËn theo mqh nh©n qu¶ .C©u ®Çu vµ ®Ó lµm g×.Nhê nh÷ng «ng thÇy lín/ nªn míi d¹y häc trß ®îc nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n nhÊt .MB: Lèi lËp luËn ®èi chiÕu.TB: kÓ chuyÖn danh ho¹ häc vÏ trøng -> c¸ch häc c¬ b¶n th«ng qua sù d¹y dç KH vµ sù kiªn tr× cña thÇy vµ trß.®i tíi kÕt luËn ®ã th× viÕt ch¼ng cÇn nghÞ luËn . ? Bµi v¨n cã bè côc mÊy phÇn? ? MB t¸c gi¶ dïng lèi lËp luËn nµo? §Ó nªu lªn luËn ®iÓm nµo? ? TB kÓ l¹i chuyÖn g×? . ®o¹n cuèi -> lµ c©u mang luËn ? Hµng däc 1? ®iÓm ? Trong bµi v¨n nghÞ luËn ta cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn nµo? GV: Gäi HS ®äc ghi nhí Gv: Híng dÉn HS lµm BT phÇn LT (Th¶o luËn nhãm) ? Bµi v¨n nªu lªn t tëng g×? ? T tëng nµy ®îc s¸ng tá ë c©u v¨n nµo? T×m c©u mang luËn ®iÓm.ChØ cã thÇy giái/ míi t¹o ®îc trß giái.Nhê chÞu khã häc tËp ®éng t¸c c¬ b¶n tèt/ nªn míi cã tiÒn ®å . . ? KB ®îc lËp luËn theo quan hÖ nµo? ? H·y chØ ra ®©u lµ nh©n ®©u lµ qu¶ trong lËp luËn ë ®o¹n 41 . . so s¸nh ®Ó nªu lªn luËn ®iÓm: Ýt ai biÕt häc cho thµnh tµi.

3. VËy ta cÇn ®¹t ®îc vÒ lËp luËn nh thÕ nµo ta vµo tiÕt luyÖn tËp h«m nay. C. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong ®êi sèng còng nh trong v¨n nghÞ luËn th× viÖc lËp luËn lµ v« cïng quan träng. DÆn dß: . ngêi ta cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn nµo? 4.KB. ThiÕt bÞ d¹y häc: . luËn ®iÓm. thuyÕt tr×nh.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp 3.Ph©n biÖt kÕt luËn trong v¨n nghÞ luËn vµ kÕt luËn cã tÝnh kh¸i qu¸t cña luËn ®iÓm .Nªu ph¬ng ph¸p lËp luËn trong v¨n nghÞ luËn 2. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh . VÒ kÜ n¨ng: . Tiªt 84: LuyÖn tËp vÒ ph¬ng ph¸p lËp luËn trong v¨n b¶n nghÞ luËn A.GV: B¶ng phô.HiÓu râ ph¬ng ph¸p lËp luËn trong ®êi sèng . KiÕn thøc träng t©m: . Ho¹t ®éng d¹y .Bµi v¨n nghÞ luËn gåm mÊy phÇn . Ph¬ng ph¸p: .ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo .RÌn kü n¨ng lËp luËn./.Nªu vÊn ®Ò. luËn cø lËp luËn. KiÓm tra: .Häc thuéc ghi nhí . D. th¶o luËn nhãm. 42 .X¸c ®Þnh râ luËn cø vµ kÕt luËn trong lËp luËn . B. .PhÇn II. Cñng cè: ? §Ó x¸c lËp luËn ®iÓm trong tõng phÇn vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c phÇn. E.häc: 1.NhËn diÖn lËp luËn trong ®êi sèng .TËp nªu luËn ®iÓm vµ lËp luËn cho 1 vÊn ®Ò TLV 2. VÒ t tëng: .

Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 3. .Quan hÖ: nh©n qña qña . c.... NL 1: So s¸nh luËn . ch¾c sÏ lµ cÇu thñ giái II. + VÕ ®Çu lµ luËn cø .bëi mäi ngêi kh«n tin m×nh n÷a c.. ý ®Þnh cña ngêi nãi? ? Mèi quan hÖ gi÷a luËn cø.§äc vÝ dô Néi dung cÇn ®¹t . .VÞ trÝ cã thÓ thay thÕ cho nhau. 43 34) 2. Cñng cè: . bé phËn nµo lµ luËn cø... Ng÷ liÖu:(SGK-t33.Gäi häc sinh ®äc..v× n¬i Êy ®· g¾n ®æi. Ng÷ liÖu:(SGK-t32.. . .LËp luËn trong ®êi sèng: 1.. m×nh ph¶i tËp trung häc th«i. m×nh ph¶i g¬ng mÉu.C¶ 3 c©u cã: dÊu phÈy. d. b. *.. . néi cø cho kÕt luËn: dung kh«ng thay a. e... NL 1: LuËn cø vµ kÕt luËn . 33) 2. d... V× k× nghØ hÌ cßn kÐo dµi nhiÒu ngµy nªn. ph¶i sang nhµ b¹n ch¬i th«i. bé phËn nµo lµ kÕt luËn thÓ hiÖn t tëng. .Mèi quan hÖ :Nh©n.Thö ®¶o vÞ trÝ cña luËn cø vµ *. NL 2: Bæ sung luËn kÕt luËn: §îc ..m×nh ph¶i gãp ý cho c¸c b¹n Êy vµo buæi SH líp míi ®îc. V× cßn Ýt tuæi nªn. .LËp luËn trong v¨n nghÞ luËn: 1.. . . NL 3: Nªu kÕt luËn cho luËn cø a... vµ kÕt luËn nh thÕ nµo? ? VÞ trÝ cña luËn cø vµ kÕt luËn cã thÓ thay thÕ cho nhau kh«ng? GV: Yªu cÇu häc sinh bæ sung thªm luËn cø cho bµi tËp 2 GV: Ghi kÕt luËn lªn b¶ng GV: 1 kÕt luËn cã nhiÒu luËn cø kh¸c nhau miÔn lµ hîp lÝ GV: ghi luËn cø lªn b¶ng ? Nªu kÕt luËn cho c¸c luËn cø I. MÖt qu¸. Ph©n tÝch: *.GV: Treo b¶ng phô NL môc1. bã víi em nhiÒu kû niÖm b..LuËn cø bªn tr¸i . Ph©n tÝch: *. ? C¶ 3 c©u trªn cã mÊy vÕ? ? Trong c¸c c©u trªn... e.KÕt luËn bªn + VÕ sau lµ kÕt luËn ph¶i dÊu phÈy.

lßng tù hµo tiÕng nãi d©n téc. .Bµi tËp 1: X¸c ®Þnh luËn ®iÓm. C. VÒ kiÕn thøc: . kiªu ng¹o 2. LuËn ®iÓm ( kÕt luËn) sÏ ®îc rót ra tõ ®ã mét c¸ch th©m trÇm.Õch ngåi l©u ngµy trong giÕng. VÒ kÜ n¨ng: . níc dÒnh lªn ®a Õch ra ngoµi . LuËn ®iÓm: C¸i gi¸ ph¶i tr¶ cho nh÷ng kÎ dèt n¸t. Ph¬ng ph¸p: 44 . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Trêi ma to.Häc bµi vµ tiÕp bµi tËp cßn l¹i. KiÕn thøc träng t©m: .N¾m ®îc nh÷ng ®iÓm næi bËt trong nghÖ thuËt nghÞ luËn 2. kh«ng gian b»ng nghÖ thuËt mét c©u chuyÖn kÓ víi nh÷ng chi tiÕt sù viÖc cô thÓ vµ chän läc ®Ó rót ra kÕt luËn ( luËn ®iÓm) mét c¸ch kÝn ®¸o. Tiªt 85: Sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt (§Æng Thai Mai) A. ch¼ng thÌm ®Ó ý ®Õn xung quanh. Bµi tËp 2: Häc sinh lµm bµi ë nhµ: C¸ch lµm bµi t¬ng tù nh bµi tËp 1 ®èi víi chuyÖn “ thÇy bãi xem voi” 4.Õch bÞ tr©u giÉm bÑp 3.Quen thãi cò Õch nghªnh ngang ®i l¹i kh¾p n¬i.Kü n¨ng ph©n tÝch t¸c phÈm nghÞ luËn B.Õch tëng m×nh ghª gím nh mét vÞ chóa tÓ .Båi dìng t duy l«gÝc. s©u s¾c thó vÞ. DÆn dß: . .C¸i loµi vËt nµy rÊt sî tiÕng kªu vang ®éng cña Õch . .HiÓu ®îc trªn nh÷ng nÐt chung sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt qua sù ph©n tÝch chøng minh cña t¸c gi¶. bªn c¹nh nh÷ng con vËt bÐ nhá. VÒ t tëng: . khoa häc. luËn cø vµ lËp luËn cña chuyÖn ngô ng«n “ Õch ngåi ®¸y giÕng” 1. .So¹n bµi míi tiÕp theo. LËp luËn Theo tr×nh tù thêi gian. LuËn cø: . 3. §©y lµ lËp luËn ®éc ®¸o cña truyÖn ngô ng«n : LËp luËn giao tiÕp b»ng c©u chuyÖn.PhÇn II.

E.häc: 1. lµ nhµ v¨n . râ rµng. cã nh÷ng phÈmchÊt g×? C¸c em cã thÓ t×m thÊy c©u tr¶ lêi ®Ých ®¸ng vµ s©u s¾c qua mét ®o¹n trÝch cña Gi¸o s §Æng Thai Mai Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña Néi dung cÇn ®¹t thÇy trß GV Nªu yªu cÇu . . V¨n b¶n: ? Em biÕt g× vÒ mét biÓu hiªn hïng . . D.GV: B¶ng phô.. §äc v¨n b¶n: 2. . . Bµi míi: Giíi thiÖu: TiÕng viÖt tiÕng mÑ ®Î cña chóng ta lµ mét ng«n ng÷ nh thÕ nµo. T¸c gi¶: .” TiÕng ViÖt.TÕp xóc v¨n b¶n: 1.§Ó chøng minh cho luËn ®iÓm ( vÊn ®Ò): Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta t¸c gi¶ ®· ®a ra nh÷ng luËn chøng nµo? T¸c dông cña c¸c luËn chøng ®ã . T×m hiÓu chó ®äc: To . Ho¹t ®éng d¹y .1902-1984.N¨m 1996 ®îc trao tÆng Gi¶i thëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n ho¸ vµ nghÖ thuËt. mét biÓu ViÖt? 45 .HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. ThiÕt bÞ d¹y häc: .Hs ®äc .Nªu vÊn ®Ò.Em hiÓu ý cña B¸c “ T×nh yªu níc còng nh c¸c thø cña quý tron hßm” nh thÕ nµo? 2.TrÝch ë phÇn ®Çu cña bµi ngiªn cøu dµi: “ TiÕng ViÖt. b. nhµ nghiªn cøu v¨n häc næi tiÕng. KiÓm tra: . gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.HS Tr¶ lêi theo sù hiÓu biÕt I. ngõng nghØ giäng ë phÇn më réng .TrÝch ë phÇn ®Çu cña v¨n b¶n: Sù giµu hån cña søc sèng bµi ngiªn cøu dµi: “ ®Ñp cña TiÕng d©n téc.Gäi häc sinh ®äc ? Tr×nh bµy vµi nÐt vÒ t¸c gi¶ §Æng Thai Mai? thÝch: a.vÊn ®¸p.

Toµn bé c¸c tõ V¨n b¶n chØ lµ ®o¹n cña 1 ng«n ng÷. Tõ khã:(SGK-t/36) ? Gi¶i thÝch nghÜa: ©m b×nh vµ d¬ng b×nh? ? Tõ vùng? tiÕng viÖt.” . Thanh huyÒn. ? Môc ®Ých nghÞ . GV: Gäi häc ®äc ®o¹n 1 ? T¸c gi¶ cho ta biÕt 46 . Bè côc: thanh ngang. phÈm chÊt cña tiÕng viÖt: .TiÕng viÖt ®Ñp: + NhÞp ®iÖu + Có ph¸p.TiÕng viÖt lµ mét sinh thø tiÕng ®Ñp vµ hay. trong v¨n b¶n nµy lµ viÖt ®Ó mäi ngêi sèng d©n téc. NhËn ®Þnh vÒ trong 1 bµi v¨n. . Nh®o¹n trÝch ng vÉn rÊt chÆt chÏ trong lËp luËn vµ cã bè côc râ rµng. hîp lÝ.? T¸c gi¶ ®· dïng .Kh¼ng ®Þnh sù gi¶ giµu ®Ñp cña tiÕng tù hµo vµ tin tëng vµo t¬ng lai cña c. 3.Ph¬ng thøc: NghÞ luËn . kh«ng cã ®Çy ®ñ tiÕng viÖt.Ph©n tÝch v¨n b¶n: c¸c phÇn thêng cã 1.V× v¨n b¶n chñ . trÝch nªn kh«ng cã ®Çy ®Þnh ®ñ c¸c phÇn thêng cã ? T×m hiÓu bè côc 1-NhËn cña bµi v¨n vµ nªu ý chung vÒ phÈm trong 1 bµi v¨n: chÝnh cña mçi chÊt giµu ®Ñp cña 1-NhËn ®Þnh chung vÒ tiÕng viÖt phÈm chÊt giµu ®Ñp cña ®o¹n? GV: V¨n b¶n chØ lµ 2-Lµm râ phÈm tiÕng viÖt nªn chÊt giµu ®Ñp cña 2-Lµm râ phÈm chÊt giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt.§äc .Ph¬ng thøc: NghÞ hiªn hïng hån cña søc ph¬ng thøc nµo ®Ó luËn t¹o v¨n b¶n nµy? ®Þnh ®îc nh vËy? luËn g×? cña t¸c ? V× sao em x¸c yÕu dïng lÝ lÏ vµ dÉn chøng. II.

®iÒu g× vÒ phÈm - TiÕng viÖt cã chÊt ViÖt? cña TiÕng nh÷ng ®Æc s¾c ... - Hµi hoµ vÒ mÆt - TiÕng viÖt hay: + Cã kh¸i niÖm diÔn ®¹t t×nh c¶m, t tëng +Tho¶ m·n yªu cÇu ®êi sèng. V¨n ho¸.

? C©u v¨n nµo kh¸i ©m hëng, thanh qu¸t phÈm chÊt ®ã? ®iÖu. ? VÎ ®Ñp cña TiÕng - TÕ nhÞ uyÓn ViÖt ®îc gi¶i thÝch chuyÓn trong c¸ch trªn nh÷ng yÕu tè ®Æt c©u. nµo? ? Dùa trªn c¨n cø nµo gi¶ -3 c©u nhËn xÐt tiÕng viÖt 1. Kh¸i qu¸t vÒ lµ mét thø tiÕng phÈm chÊt tiÕng hay? viÖt ? §o¹n v¨n nµy cã 2. Gi¶i thÝch caÝ mÊy c©u? C¸c c©u ®Ñp liªn nhau 3. Gi¶i thÝch c¸i b»ng néi dung nµo? hay - Ng¾n gän, râ ? Qua ®ã , em thÊy rµng , rµnh m¹ch. c¸ch lËp luËn cña - §i tõ kh¸i qu¸t t¸c gi¶ cã g× ®Æc ®Õn cô thÓ. biÖt? T¸c dông cña - Ngêi ®äc dÔ theo c¸ch lËp luËn nµy? dâi, dÔ hiÓu. - §äc. GV: Gäi häc sinh kÕt víi ®Ó t¸c

2.

BiÓu

hiÖn

giµu

®Ñp cña tiÕng viÖt: a. TiÕng ViÖt ®Ñp: - ý kiÕn ngêi níc ngoµi - HÖ thèng nguyªn ©m, phô ©m phong phó, giµu thanh ®iÖu. - Có ph¸p: C©n ®èi, uyÓn nhµng. - Tõ vùng: dåi dµo gi¸ trÞ th¬ nh¹c. chuyÓn, nhÞp

®äc ®o¹n 2. ? TiÕng ViÖt ®Ñp - ý kiÕn ngêi níc ngoµi b. TiÕng ViÖt hay: nh thÕ nµo? - HÖ thèng nguyªn 47

? Qua lêi nhËn xÐt ©m, cña ai? phong Có

phô phó, ph¸p:

©m - Dåi dµo vÒ cÊu t¹o tõ giµu ng÷ .. vÒ h×nh thøc diÔn ®¹. C©n - Tõ vùng ..t¨ng Ng÷ ph¸p ... uyÓn chuyÓn, chÝnh x¸c h¬n. nh÷ng tõ ng÷ míi.

VÒ hÖ thèng nguyªn thanh ®iÖu. ©m, phô ©m, vµ thanh ®iÖu? ? VÒ mÆt có ph¸p? ? VÒ mÆt tõ vùng?

®èi, uyÓn chuyÓn, nhÞp nhµng. gi¸ trÞ th¬ nh¹c. Chó bÐ lo¾t

- Tõ vùng: dåi dµo - Kh«ng ngõng ®Æt ra

? H·y t×m 1 vµi c©u cho¾t... th¬ hoÆc ca dao - Em ¬i Ba Lan... mµ em cho lµ giµu - Trªn trêi tr¾ng... chÊt nh¹c? GV LÊy thªm vÝ dô. ? Dù¹ trªn c¸c chøng cø nµo ®Ó t¸c gi¶ chøng minh cho c¸c kh¸i niÖm hay cña tiÕng viÖt? GV: HiÖn nay chóng ta thÊy xuÊt hiÖn nh÷ng tõ ng÷ míi trong lÜnh vùc kinh tÕ , khoa häc kÜ thuËt nh: Makettinh, internet, trang web ®ã lµ kh¸i niÖm s¸ng t¹o tõ ng÷ míi, phï hîp víi sù ph¸t triÓn. ? Theo em trong c¸c 48 - §Ñp -> PhÈm chÊt h×nh thøc. - Hay-> PhÈm chÊt néi dung. - §a ngêi ta... -> C¸i ®Ñp ph¶n ¸nh c¸i hay c¸i hay t¹o ra vÎ ®Ñp cña ng«n ng÷ m©y

phÈm chÊt ®Ñp vµ - NghÞ luËn b»ng hay cña tiÕng viÖt c¸ch kÕt hîp gi¶i III- Tæng kÕt: mµ t¸c gi¶ võa thÝch, chøng minh *. Ghi nhí: (SGK - t/37) ph©n h×nh tÝch, thøc, phÈm vµ b×nh luËn. vÒ IV- LuyÖn tËp: chÊt nµo thuéc

phÈm - LËp luËn chÆt chÏ. chÊt nµo thuéc vÒ - DÉn chøng toµn diÖn, bao qu¸t. néi dung? chÊt - Sö dông biªn ph¸p ®Ñp vµ hay cã mèi ,më réng c©u. ? Hai phÈm quan nµo? ? NghÖ thuËt nghÞ luËn nµy biÖt? GV: - Bé phËn më réng c©u nh»m gi¶i thÝch râ h¬n c¸c tõ ë vÞ trÝ tríc ®ã. - DÊu hiÖu ®Ó t¸ch bé phËn më réng: ngoÆc ®¬n , g¹ch ngang, dÊu phÈy. ? ChØ ra c¸c c©u v¨n cã bé ph©n më réng c©u ? ? T¸c gi¶ ®· dïng nh÷ng lÝ lÏ, dÉn chøng nh thÕ nµo 49 - §äc ghi nhí. cña cã bµi g× v¨n ®Æc hÖ nh thÕ - Hs tù t×m

®Ó chøng minh trªn nh÷ng ph¬ng diÖn nµo? ? T¸c gi¶ ®· nhËn ®Þnh nh thÕ nµo vÒ phÈm chÊt cña tiÕng viÖt? GV: GV: Gäi Yªu häc cÇu sinh häc ®äc ghi nhí. sinh vÒ nhµ lµm bµi tËp phÇn luyÖn tËp. 3. Cñng cè: - Trong häc tËp vµ giao tiÕp em ®· lµm g× cho sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt? 4. DÆn dß: - Häc sinh lµm bµi tËp 1 SGK - ®äc bµi ®äc thªm: TiÕng viÖt giµu vµ ®Ñp - ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo ./. Tiªt 86: Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: gióp häc sinh - n¾m ®îc kh¸i niÖm tr¹ng ng÷ trong c©u - «n l¹i c¸c lo¹i tr¹ng ng÷ ®· häc ë tiÓu häc 2. VÒ t tëng: - Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. 3. VÒ kÜ n¨ng: - RÌn luyÖn kü n¨ng thªm TPTRN cho c©u vµo c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau B, thiÕt kÕ bµi d¹y häc B. KiÕn thøc träng t©m: - PhÇn I C. Ph¬ng ph¸p: 50

Thêi gian.§êi ®êi.§äc ? §o¹n v¨n nµy n»m . Ho¹t ®éng d¹y . .Thêi gian . t×m ®îc bæ sung chèn) vµ thêi gian. gåm 2 thµnh phÇn chÝnh lµ chñ ng÷ vµ vÞ ng÷. §Æc ®iÓm cña tr¹ng ng÷: 1.Bæ sung th«ng tin . . 51 ng÷ g×?) X¸c ®Þnh tr¹ng .Nªu vÊn ®Ò. D.Tõ ngh×n ®êi nay. ThiÕt bÞ d¹y häc: .N¬i chèn ? Cã thÓ chuyÓn c¸c tr¹ng ng÷ nãi trªn . Néi dung mµ tr¹ng ng÷ bæ sung: . th¶o luËn nhãm..28+29 2.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.GV: B¶ng phô. KiÓm tra: (?) C©u ®Æc biÖt lµ c©u nh thÕ nµo?Cho vÝ dô? T¸c dông cña c©u dÆc biÖt? .Đáp án: Ghi nhớ SGK . cho nh÷ng néi dung g×? (thuéc tr¹ng ?2. Ho¹t ®éng cña thÇy Gv Treo b¶ng phô Gäi häc sinh ®äc trong v¨n b¶n nµo? ? X¸c ®Þnh tr¹ng ng÷ trong c©u trªn? .häc: 1.Díi bãng tre xanh.C©y tre ViÖt Nam Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t I. Ph©n tÝch: ?1. thuyÕt tr×nh. . Tuy vËy kh«ng ph¶i lóc nµo c©u còng chØ cã 2 thµnh phÇn chÝnh mµ c©u cßn cã nh÷ng thµnh phÇn phô quan träng cña c©u lµ tr¹ng ng÷. ng÷: . E. Ng÷ liÖu: ( SGKt/39) 2.Thêi gian . Bµi míi: Giíi thiÖu: XÐt vÒ mÆt cÊu t¹o. kiÕp kiÕp.§· tõ l©u ®êi . ? C¸c tr¹ng ng÷ võa vÒ ®Þa ®iÓm( N¬i .

An ngñ víi bè.Kh«ng thÓ nãi: An . ?3. VD: So s¸nh 2 c©u tr¶ lêi sau: Hái: Em ®Õn ®©y ®Ó lµm g×? Tr¶ lêi: 1. em ®Õn ®©y.Tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn ( ë ®©u? ) Thêi gian( Khi nµo?) .3 vÞ trÝ: §Çu.1 qu·ng nghØ khi dÊu ®©y nãi hoÆc 1 ®Ó trao th nµy cho phÈy khi viÕt. . ? C¸ch tr¶ lêi nµo phï hîp víi t×nh huèng giao tiÕo h¬n? GV: Cã nh÷ng trêng hîp tr¹ng ng÷ kh«ng thÓ æ cuèi c©u.Cã thÓ nãi: §ªm. Em ®Õn . . sao? ) ? Gi÷a tr¹ng ng÷ vµ thµnh 52 phÇn chÝnh .Môc ®Ých( §Ó lµm .sang nh÷ng vÞ trÝ nµo trong c©u? GV: Chó ý x¾p ®Æt vÞ trÝ tr¹ng ng÷ sao cho phï hîp víi liªn kÕt m¹ch l¹c c¶u v¨n b¶n còng nh t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ . §Ó trao th nµy cho chÞ . gi÷a hoÆc cuèi c©u. VÞ trÝ cña tr¹ng ng÷ trong c©u: . VD: . chÞ. 2.Nguyªn nh©n(v× ngñ víi bè. ®ªm.C¸ch 2.

. . 3. Ghi nhí: ( SGK-t/39) II.C¸ch thøc( nh thÕ nµo? ) . S¸ng nay. T«i ®Õn ®©y ®Ó häc. .. NÕu ®¹t HS cho sù viÖc ®îc nªu . Bµi tËp 2: tµ ¸o biÕc. d) C©u ®Æc biÖt. tr¹ng ng÷ vµo c©u a) . Sét so¹t giã trªu .Luyªn tËp: 1. ng¨n c¸ch c) Phô ng÷ cho ®éng ch¨m chØ häc víi chñ ng÷ b»ng tõ” Chuéng”( Bæ ng÷) bµi. trªn tay .xanh.cña c©u thêng ®îc g×?) t¸ch biÖt bëi dÊu .§iÒu kiÖn( víi ®iÒu kiÖn g×?) H×nh thøc: §øng ë b) Tr¹ng ng÷.. V× bÞ c¶m mµ t«i kh«ng ®i häc ®îc.Lµm bµi tËp 2.N¬i chèn( ë ®©u) g×? . Bµi tËp 3: . 6.§äc ghi nhí.Thêi gian( Khi nµo) ®Ó x¸c ®Þnh ®iÒu . 4. ? VÒ ý nghÜa thªm 3.Néi dung ý nghÜa : 2. ra ë trong c©u . Bµi tËp1: a) Chñ ng÷. 7. trªn thëng.N¬i chèn( ë ®©u) 53 . nhµ trêng khen b) Víi kh¸i niÖm. X¸c ®Þnh thêi gian a) Khi ®i qua. ë trong líp. giã thæi m¹nh. *. ®©y.. Hs ®ang häc bµi.Trong c¸i vá xanh kia giái. Lan ®Çu c©u. em sÏ ®îc . 5. ? Tr¹ng ng÷ ®ã tr¶ lêi cho c©u hái nµo? 1. dÊu phÈy.Ph¬ng tiÖn( B»ng g×?) hiÖu g×? GV: Cho vÝ dô vµ yªu cÇu chØ ra c¸c lo¹i tr¹ng ng÷.Th¶o luËn nhãm. Víi chiÕc bót bi . 2.Díi ¸nh n¾ng.

3. . Cñng cè: .Lµm bµi tËp 3b.? Tr¹ng ng÷ thêng ®øng ë vÞ trÝ nµo? ? Gi÷a tr¹ng ng÷ vµ thµnh t¸ch phÇn biÖt chÝnh dÊu cña c©u thêng ®îc bëi hiÖu g×? Gv: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí. 54 .§iÒu kiÖn b) VÒ nhµ. . GV: Híng dÉn HS lµm BT phÇn LT -BT 1: Th¶o luËn nhãm. Híng dÉn vÒ nhµ: . ? C¨n cø vµo ®©u mµ em x¸c ®Þnh ®îc côm tõ:” Mïa xu©n”trong c©u b lµ tr¹ng ng÷.BT 2: Gäi HS lªn b¶ng.Em h·y cho biÕt tr¹ng ng÷ ®îc thªm vµo c©u víi nh÷ng ý nghÜa g× ? 4. Gv: Yªu cÇu th¶o luËn nhãm bµi tËp 3 phÇn a.

.Bè côc cña bµi v¨n nghÞ luËn ? . suy luËn tæng-ph©n-hîp. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Môc ®Ých vµ tÝnh chÊt vµ c¸c yÕu tè cña phÐp lËp luËn chøng minh lµ g×? Bµi häc h«m nay sÏ tr¶ lêi cho c©u hái ®ã.1. mét v¨n b¶n nghÞ luËn chøng minh. VÒ kiÕn thøc: . KiÕn thøc träng t©m: . thuyÕt tr×nh.PP LL trong v¨n nghÞ luËn gåm c¸c pp sau: Suy luËn nh©nqu¶.Ph¬ng ph¸p lËp luËn trong bµi v¨n nghÞ luËn? §A: . D. Ph¬ng ph¸p: . luËn cø vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn chøng minh. Bµi míi: Giíi thiÖu: ? Trong ®êi sèng ngêi ta dïng sù thËt ®Ó chøng tá 1 sù vËt.GV: B¶ng phô. Tiªt 87: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn chøng minh (TiÕt 1) A. B. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t I.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. 2.häc: 1.Häc thuéc ghi nhí.Bíc ®Çu n¾m ®îc ®Æc ®iÓm cña mét bµi v¨n nghÞ luËn chøng minh vµ yªu cÇu c¬ b¶n cña luËn ®iÓm.PhÇn I./.Nªu vÊn ®Ò. VÒ kÜ n¨ng: . suy luËn t¬ng ®ång. . E. 2.. Môc ®Ých vµ ph¬ng 55 . VÒ t tëng: . sù viÖc lµ thËt hay gi¶ th× viÖc ®ã ®îc gäi lµ g×? VËy ®Ó chøng minh trong ®êi sèng vµ trong v¨n häc cã g× gièng vµ kh¸c nhau.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. . C. KiÓm tra: . ThiÕt bÞ d¹y häc: . th¶o luËn nhãm. 3.Bè côc 3 phÇn. Ho¹t ®éng d¹y .RÌn luyÖn kü n¨ng ph©n tÝch mét ®Ò. .So¹n bµi tiÕp theo.

Khi em bÞ nghi 56 minh trong v¨n b¶n nghÞ luËn: -> Dïng lÝ lÏ . th× ph¶i ®a ra nh©n chøng . T×m hiÓu chøng minh cho ai ®ã tin Gv: LÊy vÝ dô minh ho¹. kh«ng ph¹m t«i? ? VËy khi cÇn chøng -Ph¶i dÉn ra sù viÖc Êy. chøng minh? ngêi ta cÇn ph¶i chøng ? Muèn chøng minh mét ngêi cã t c¸ch c«ng d©n th× ph¶i ®a ra b»ng chøng g×? ? Muèn mäi ngêi th¸ng biÕt ngµy -GiÊy khai sinh. vËt b»ng chøng g×? chøng .VÝ dô: Ph¸t ? Trong toµ ¸n ngêi hiÖn v©n tay ®Ó ta dïng nh÷ng g× chøng minh ®ã ®· ®Ó chøng minh ai vµo nhµ më khãa ®ã ph¹m téi hay ¨n trém .Khi bÞ hoµi nghi minh trong ®êi sèng: n¨m sinh cña m×nh -B»ng chøng . dÉn ra ngêi chøng kiÕn sù viÖc -> Chøng minh lµ ®a ra Êy. ?2. ®a ra ®îc c¸c b»ng chøng ®Ó chøng lêi nãi cña em lµ lÝ lÏ hîp lÝ.ph¸p chøng minh: ?1. dÉn . dÉn minh 1 ý kiÕn (vÊn ®Ò) thËt em ph¶i lµm chøng lµm s¸ng tá nµo ®ã lµ sù thËt. -Chøng minh minh ®Ó th lµm râ sù thËt nh©n d©n Nhu cÇu chøng ? Trong ®êi sèng . khi nµo ngêi ta cÇn vÒ 1 viÖc nµo ®ã. g×? vÊn ®Ò. .

khi ngêi ta chØ sö dông lêi v¨n( Kh«ng ®îc dïng nh©n chøng) chøng. nhng hä vÉn trë thµnh næi nghÞ luËn. dÉn chøng .§õng sî vÊp ng·.ngê lµ ¨n trém . lËp luËn ®Ó chøng minh 1 nhËn ®óng ®Þnh nµo ®ã lµ ®¾n ®¸ng tin cËy.C©u mang luËn ®iÓm: VËy xin b¹n chí lo thÊt häc sinh -C¸ch lËp luËn : tiÕng. ?3. +VÊp ng· lµ chuyÖn ®äc bµi v¨n:”§õng + §iÒu ®¸ng sî nhÊt lµ b×nh thêng sî vÊp ng·”. lËp luËn trong cuéc sèng? ®Ó chøng minh 1 lµ ®óng nhËn ®Þnh nµo ®ã ? Trong v¨n b¶n ®¾n ®¸ng tin cËy. chøng . . PhÐp lËp luËn chøng minh: * Bµi v¨n : “§õng sî vÊp ng·” . nµo ®ã lµ ®óng sù thËt cËy? GV: Gäi häc vµ ®¸ng tin .LuËn ®iÓm thÓ hiÖn trong nhan ®Ò . ? C©u mang luËn vÉn trë thµnh næi ®iÓm? tiÕng. sù thiÕu cè g¾ng.C¸ch lËp luËn : + VÊp ng· lµ chuyÖn b×nh thêng +NhiÒu ngêi næi tiÕng còng tõng vÊp ng· . minh mét vÊn ®Ò -> Dïng lÝ lÏ . + ? Cho biÕt c¸ch lËp §iÒu ®¸ng sî nhÊt lµ sù thiÕu cè 57 . VËy xin b¹n chí lo thÊt häc . nhng hä lµ g×? còng biÕt.Sù thËt dÉn ra rÊt ®¸ng tõng b¶n cña bµi v¨n nµy tiÕng còng tin cËy v× næi tiÕng ai vÊp ng· . Th× vËt ph¶i -§äc lµm thÕ nµo ®Ó chøng tá 1 ý kiÕn . +NhiÒu ngêi næi ? LuËn ®iÓm c¬ .Khi nãi 1 b¹n häc giái nhÊt líp. ? Qua ®©y em hiÓu thÕ nµo lµ chøng -> HS béc lé.C©u mang luËn ®iÓm .

/.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. 3. -Tr¶ lêi nh ghi nhí ? C¸c sù thËt dÉn ra SGK.So¹n tiÕp bµi tiÕt 2. v¨n b¶n nµo thuéc lËp luËn chøng minh? . Tiªt 88: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn chøng minh (TiÕt 2) A.ThÕ nµo lµ lËp luËn chøng minh . Cñng cè: . VÒ kiÕn thøc: 58 . . b»ng chøng trong phÐp lËp luËn chøng minh? GV: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí. Híng dÉn vÒ nhµ: .luËn? g¾ng. *. cã ®¸ng tin cËy . .Nh÷ng v¨n b¶n nghÞ luËn võa häc.§äc kh«ng ?V× sao? ? Qua ®©y em hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh lµ g×? ? Ta cÇn chó ý ®iÒu g× khi sö dông c¸c lÝ lÏ. Ghi nhí: (SGK-t42 ) -Tr¶ lêi nh ghi nhí SGK.Lµm BT 4. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.

...Đọc II...Luận điểm không sợ sai lầm.Bổ sung nhận xét bổ sung... b»ng chøng ch©n thùc.... Tæ chøc: SÜ sè:..Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc luyÖn tËp ph¬ng ph¸p lËp luËn chøng minh... Ho¹t ®éng d¹y .. KiÓm tra: . Ph¬ng ph¸p: .. KiÕn thøc träng t©m: ..PhÐp lËp luËn chøng minh lµ g×? §A: Lµ mét phÐp lËp luËn dïng nh÷ng lÝ lÏ.. ®· ®îc thõa nhËn ®Ó chøng tá luËn ®iÓm míi (CÇn ®îc chøng minh) lµ ®¸ng tin cËy.....làm mang luận điểm? + Tiêu đề bài viết như số phận của mình..... 2. . Giê nµy thÇy gi¸o cïng c¸c em tiÕp tôc ®i häc ph©ng luÖn tËp ®Ó mét lÇn n÷a t¹o cho c¸c em kü n¨ng c¬ b¶n khi lµm v¨n chøng minh. ? Cho biết luận điểm của .. tÝnh chÊt....HS luyÖn tËp: qua bµi v¨n mÉu hiÓu kÜ h¬n vÒ môc ®Ých...PhÇn II.Yêu cầu các nhóm khác . .Luyện tập: tập phần luyện tập GV: ...Cử đại diện trình bày ...häc: 1.Câu mang luận điểm: bài văn? + Tiêu đề bài viết ? Những câu nào là câu ... E.. thuyÕt tr×nh. GV: Nhận xét..RÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch v¨n b¶n mÉu B. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc ®i t×m hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh.. C........Nªu vÊn ®Ò. VÒ t tëng: .... th¶o luËn nhãm. D. 59 ..Thảo luận nhóm cho HS thảo luận theo nhóm........ VÒ kÜ n¨ng: .Câu mang luận điểm: + Những người sáng suốt. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò ND cần đạt GV: Gọi HS đọc Y/c bài .. 2...Chia lớp làm 3 nhóm.GV: B¶ng phô. ThiÕt bÞ d¹y häc: .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. c¸c yÕu tè cña phÐp lËp luËn chøng minh.. đánh giá .... ..... 3. 3.Đại diện trình bày .

/. Môc tiªu cÇn ®¹t: 60 .Trả lời như ghi bảng viết của mình.Bài này dùng lý lẽ và sự phân tích lý lẽ để chứng minh.. có sức thuyết phục hay không? . 4. ? Cách lập luận chứng . không bao giờ có thể tự lập.làm như số phận của mình ? Để chứng minh cho bài . + Thất bại là mẹ thành công -> Luận cứ hiển nhiên. Tuy nó đem lại tổn thất.. . 5..Những luận cứ: + Nếu suốt đời không phạm sai lầm.. hoặc là hèn nhát. Cñng cè: . tác giả đã nêu lên luận cứ nào? ? Những luận cứ ấy có hiển nhiên.+ Những người sáng suốt. + Người sợ sai lầm là người sợ hãi thực tế. . vấp ngã”.Nh÷ng v¨n b¶n nghÞ luËn võa häc Vb nµo thuéc lËp luËn chøng minh? v× sao? VB “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” “ TiÕng viÖt giµu ®Ñp” Lµ v¨n b¶n nghÞ luËn chøng minh v×: Ngêi viÕt ®· ®a ra nh÷ng b»ng chøng lÝ lÏ. thì hoặc là ảo tưởng. có sức thuyết phục.Bài này dùng lý lẽ và minh của bài này có gì sự phân tích lý lẽ để khác so với bài “Đừng sợ chứng minh. + Không chịu mất gì sẽ không được gì.Xem bµi: “Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u (TiÕp)” .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. Tiªt 89: Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u (TiÕp) A. vì tiêu chuẩn đánh giá khác nhau. nhưng nó cũng đem đến bài học cho đời. Híng dÉn vÒ nhµ: . + Sai lầm cũng có hai mặt. + Người khác bảo sai chữa chắc đã sai.

Ho¹t ®éng d¹y . ThiÕt bÞ d¹y häc: . 1. thuyÕt tr×nh. b. Ph¬ng ph¸p: . b? + Thường thường. .§A: (SGK T39) 2. VÒ kiÕn thøc: .GV: B¶ng phô. Ngữ liệu: (Sgk-t/45. D. C. th¶o luËn nhãm. . KiÓm tra: . + Về mùa đông -> thời gian 61 .1. 1. KiÕn thøc träng t©m: .Kü n¨ng t¸ch tr¹ng ng÷ B.häc: 1.N¾m ®îc viÖc t¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng( nhÊn m¹nh.NL a có 5 TN . vÞ trÝ. Phân tích: ? Xác định và gọi tên các . VÒ kÜ n¨ng: . vai trß cña tr¹ng ng÷ trong c©u? . 46) Gọi HS đọc . VÒ t tëng: . chuyÓn ý) hoÆc béc lé c¶m xóc 2. vào khoảng đó -> thời gian + Sáng dậy -> thời gian + Tren giàn hoa lí -> địa điểm + Chỉ độ tám chín giờ sáng -> thời gian + Trên nền trời trong trong -> thời gian b.Gióp häc sinh n¾m ®îc c«ng dông cña tr¹ng ng÷: b«e sung nh÷ng th«ngt in t×nh hèng vµ liªn kÕt c¸c c©u.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. Công dụng của trạng ngữ: GV: Treo bảng phụ NL a.Đọc 2.PhÇn I. 3.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Nªu vÊn ®Ò. E. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc t×m hiÓu ®Æc ®iÓm cña tr¹ng ng÷.NL b có 1 TN a. VËy tr¹ng ng÷ cßn cã c«ng dông vµ c¸ch t¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng nh thÕ nµo ta vµo bµi h«m nay.NL1: Các trạng ngữ: trạng ngữ trong hai NL a và . c¸c ®o¹n trong bµi . Néi dung cÇn ®¹t Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I.2.H·y nªu ý nghÜa.

Tách trạng ngữ thành câu riêng: 1.Nhờ trạng ngữ mà trò gì đối với việc thể hiện câu văn được nối kết trình tự lập luận. nếu không có phần bổ sung ở TN thì ND của câu thiếu chính xác. Phân tích: . bài văn được mạch lạc. huọăc các quan hệ nguyên nhân . Ngữ liệu: 2. không gian.Hai câu Và để.Không có trạng ngữ trong hai NL trên ngữ câu vẫn hiểu không? Vì sao? được nhưng không nên lược bỏ TN đó vì nhờ TN mà ND câu.Giúp cho việc sắp xếp các luận cứ theo những trình tự nhất định về thời gian.kết quả. bài văn được mạch lạc. VD: Trên giàn hoa lí. Ghi nhớ 1: (Sgk-t46) .của nó -> TN được tách đứng sau xem xét điều gì . suy lý.. .kết quả.Để tự hào với tiếng thành câu riêng giống và khác nhau? nói của mình . giúp cho đoạn văn.Nhiều trường hợp không thể bỏ TN được.Đọc đọc ? VD trên có mấy câu văn H: Hãy chỉ ra TN của câu 1? .Đọc ghi nhớ dụng gì? GV: Treo bảng phụ. hợp. H: Vậy trạng ngữ có công . + Giúp cho việc sắp xếp các luận cứ theo những trình tự nhất định về thời gian...Giống: Về ý nghĩa đều có quan hệ như 62 ? Có nên lược bỏ các trạng . VD Về mùa đông.II. không gian..chỉ độ tám chín giờ sáng. *. Gọi HS . các điều nêu trong câu đầy đủ.. ? Trong VB NL. GV: Trong nhiều trường chính xác hơn.NL 1: ? So sánh TN này với câu .. huọăc các quan hệ nguyên nhân .. lá bàng đỏ như màu đồng hun.NL 2: + Nhờ trạng ngữ mà câu văn được nối kết giúp cho đoạn văn. suy lý. TN có vai .. .

-> Nhấn mạnh vào ý của TN đứng sau.Đọc *.Khác: TN được tách thành câu riêng ? Có thể ghép 2 câu thành 1 . . Bài tập 3 (Về nhà) 3.Lần đầu tiên chập chững bước đi .Nhóm 1: phần a .Luyện tập: GV: Chia hai dãy bàn cho 1. DÆn dß: . GV.NL 2: riêng như trên có TD gì? của TN đứng sau. .Nhấn mạnh vào ý . Gọi HS đọc ghi nhớ 2 ./.Ở loại bài thứ hai .Làm BT2 b) Trong lúc nhấn mạnh bài tập 2 TT ở nòng cốt câu 3. . Bài tập 2: a) Năm 72 nhấn mạnh thời điểm hi sinh của nhân vật.¤n bµi phÇn TiÕng ViÖt giê sau lµm bµi kiÓm tra 1 tiÕt. Ghi nhớ 2: (Sgk-t47) II.Nhóm 2: phần b .Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i. Bài tập 1: HS thảo luận theo nhóm a) Trạng ngữ BT1 .Tr¹ng ng÷ cã nh÷ng c«ng dông g×? T¸ch tr¹ng ng÷ thµnh nh÷ng c©u riªng cã t¸c dông g×? 4.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.Lúc còn học phổ thông b) Công dụng Vừa có tác dụng bổ sung các thông tin tình huống vùa có tác dụng liên kết các luận cứ trong bài trở nên rõ ràng. .Lần đầu tiên chơi bóng bàn . dễ hiểu.Ở loại bài thứ nhất . 2.Lần đầu tiên tập bơi .Gộp được bằng câu duy nhất có hai TN được cách bỏ dấu chấm không? Gộp bằng cách nào? ? Việc tách TN thành câu . GV: Gọi 2 HS lên bảng làm . Cñng cè: . Tiªt 90: KiÓm tra tiÕng viÖt 63 .nhau với CN và VN.

mçi c©u 0. ChØ cã thÓ v¾ng chñ ng÷ B. tù gi¸c khi lµm bµi. Thµnh phÇn phô cña c©u 64 . Lµ c©u chØ cã vÞ ng÷ C©u 4. c©u rót gän. thªm tr¹ng ng÷ cho c©u. Tõ h« gäi C. Tr¾c nghiÖm : ( 8 c©u. Ai cóng ph¶i häc ®i ®«i víi hµnh B. C©u ®Æc biÖt lµ g× ? A. Häc ®i ®«i víi hµnh D.ViÖc chuÈn bÞ giÊy bót cña häc sinh. RÊt nhiÒu ngêi häc ®i ®«i víi hµnh C©u 3. Quan hÖ tõ B. I. KiÕn thøc träng t©m: C. Ph¬ng ph¸p: D. Cã thÓ v¾ng chñ ng÷ vµ vÞ ng÷D. Bµi míi: Giíi thiÖu: §Ó kh¾c s©u kiÕn thøc còng nh n¾m ®îc viÖc häc cña m×nh ®Õn ®©u chóng ta ®i lµm bµi kiÓm tra 1 ttiÕt tiÕng ViÖt ®Ó tõ ®ã chóng ta cã ph¬ng ph¸p häc tËp tèt h¬n.A. VÒ kiÕn thøc: . E. ChØ cã thÓ v¾ng c¸c thµnh phÇn phô C©u 2.GV: §Ò bµi. Tõ h×nh th¸i D. häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. ChØ cã thÓ v¾ng vÞ ng÷ C.RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy. Sè tõ C©u 5.vÞ ng÷ B. ThiÕt bÞ d¹y häc: .25 ®iÓm ) C©u 1. 2. Trong c¸c lo¹i tõ sau. B. Lµ c©u kh«ng cÊu t¹o theo m« h×nh chñ ng÷ . Tr¹ng ng÷ lµ ? A.HS: §äc. C©u rót gän lµ c©u ? A. thµnh phÇn chÝnh cña c©u B. §Ò bµi : A. C©u nµo trong c¸c c©u sau ®©y lµ c©u rót gän ? A.Cñng cè kiÕn thøc lµm bµi tiÕng viÖt qua mét sè ®¬n vÞ kiÕn thøc võa häc: C©u ®Æc biÖt. VÒ kÜ n¨ng: . Ho¹t ®éng d¹y . KiÓm tra: . VÒ t tëng: .vÞ ng÷ D. Lµ c©u chØ cã chñ ng÷ C. tõ nµo kh«ng ®îc dïng trong c©u ®Æc biÖt ®Ó béc lé c¶m xóc? A. 3.häc: 1.GD ý «n tËp. 2. Anh trai t«i häc ®i ®«i víi hµnh C. Lµ c©u cÊu t¹o theo m« h×nh chñ ng÷ . . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.

Lµ mét trong sè c¸c tõ lo¹i cña tiÕng ViÖt C©u 6. ( 4 ®iÓm ) ViÕt ®o¹n v¨n nghÞ luËn ( tõ 5 ®Õn 7 dßng ) Cã sö dông tr¹ng ng÷. Theo thµnh phÇn chÝnh nµo mµ chóng ®íng liÒn tríc hay liÒn sau D.25 ®iÓm ) C©u 1 2 3 4 5 6 7 8 §¸p C C C D B A A B ¸n B. II. Lµm cho c©u ng¾n gän h¬n B. Theo c¸c néi dung mµ chóng biÓu thÞ B. §¸p ¸n chÊm : A. §óng B. phï hîp ( 3 ®iÓm ) 3. ngêi viÕt nh»m môc ®Ých g×? A. Lµm cho néi dung cña c©u dÔ hiÓu h¬n B. . PhÇn tù luËn : C©u 1. chuyÓn ý hoÆc thÓ hiÖn nh÷ng c¶m xóc nhÊt ®Þnh C.Cã söa dông c©u ®Æc biÖt vµ rót gän ®óng. Theo môc ®Ých nãi cña c©u C©u 7. BiÖn ph¸p tu tõ trong c©u D. T¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng. ( 4 ®iÓm ) ViÕt ®o¹n v¨n biÓu c¶m ( tõ 5 ®Õn 7 dßng ) Cã sö dông c©u rót gän vµ c©u ®Æc biÖt. Trong c©u. Cã thÓ ph©n lo¹i tr¹ng ng÷ theo c¬ së nµo ? A. §Ó nhÊn m¹nh. Sai C©u 8. phï hîp víi néi dung ®o¹n v¨n ( 3 ®iÓm ) C©u 2. Theo vÞ trÝ cña chóng trong c©u C. g¹ch ch©n díi nh÷ng c©u ®ã. m¹ch l¹c ( 1 ®iÓm ) . ®óng hay sai ? A.ViÕt ®o¹n v¨n nghÞ luËn m¹ch l¹c ( 1 ®iÓm ) . . g¹ch ch©n díi nh÷ng c©u ®ã.C. Cñng cè: 65 . tr¹ng ng÷ thêng ®îc ng¨n c¸ch víi c¸c thµnh phÇn chÝnh b»ng dÊu phÈy.mçi c©u 0. Lµm cho nßng cèt c©u ®îc chÆt chÏ D. ngêi nãi. Tù luËn : (8 ®iÓm ) C©u 1. PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 3 ®iÓm .Cã söa dông mét sè c©u cã tr¹ng ng÷ ®óng.ViÕt ®o¹n v¨n cã chñ ®Ò râ rµng. C©u 2.

TiÕt 91: C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh A.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. B. 2.. viÕt ®o¹n v¨n. VÒ kÜ n¨ng: . 3.. VËy ®Ó lµm ®îc bµi v¨n lËp luËn chøng minh chóng ta ph¶i n¾m ®îc c¸c c¸ch nµo? Ta vµo bµi h«m nay.Các bước làm bài văn lập luận chứng minh: A.Bíc ®Çu n¾m ®îc c¸ch thøc cô thÓ trong viÖc lµm mét bµi v¨n lËp luËn chøng minh. 2. VÒ kiÕn thøc: .GV: B¶ng phô. b»ng chøng ch©n thùc. C. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Thu bµi vµ nhËn xÐt giê lµm bµi. ®· ®îc thõa nhËn ®Ó chøng tá luËn ®iÓm míi (CÇn ®îc chøng minh) lµ ®¸ng tin cËy.Häc bµi có vµ chuÈn bÞ bµi míi “C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh” . ThiÕt bÞ d¹y häc: .Gióp häc sinh «n l¹i nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt( vÒ t¹o lËp v¨n b¶n vÒ v¨n b¶n lËp luËn chøng minh. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bài giảng I.. VÒ t tëng: .§A: Lµ mét phÐp lËp luËn dïng nh÷ng lÝ lÏ.. KiÕn thøc träng t©m: .PhÇn: I. ..KÜ n¨ng t×m hiÓu ®Ò. th¶o luËn nhãm. Híng dÉn vÒ nhµ: . Ph¬ng ph¸p: . Hãy chứng 66 . .ThÕ nµo lµ phÐp lËp luËn chøng minh? .. Bµi míi: Giíi thiÖu: Chóng ta ®· n¾m ®îc thÕ nµo lµ phÐp lËp luËn chøng minh. lËp dµn ý.häc: 1. D. KiÓm tra: . E. thuyÕt tr×nh.). Ng÷ liÖu: (Sgk-t/48) GV: Chép đề lên bảng Đề: Nhân dân ta thường nói “Có chí thì nên”. §Ó viÖc häc c¸ch lµm bµi cã c¬ së v÷ng ch¾c h¬n.Nªu vÊn ®Ò./. Ho¹t ®éng d¹y . nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý vµ nh÷ng lçi cÇn tr¸nh trong lóc lµm bµi. 4.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.

? Đề bài có y/c ta phân tích ND câu tục ngữ như VH không? ? Vậy với đề bài này đòi hỏi người viết cần phải làm gì? ? Câu tục ngữ KĐ điều gì? ? Em hiểu “chí” là gì? ? Chí giúp gì cho con người? ? Trong hai cách lập luận ở mục c, lập luận nào là nêu dẫn chứng xác thực, lập luận nào nêu lý lẽ ? Cần lấy dẫn chứng ở đâu để chứng minh? ? Một bài văn nghị luận gồm mấy phần đó là những phần nào? ? Bài văn chứng minh có nên đi ngược quy luật chung đó không? ? MB chúng ta cần nêu lên vấn đề gì? ? Phần thân bài chúng ta cần phải làm gì

minh tính đúng đắn của câu tục - Không ngữ đó. B. Ph©n tÝch: 1. Tìm hiểu đề và tìm ý: - Nhận thức chính xác a. Xác định y/c chung của đề. th«ng tin trong câu TN và chøng minh rằng th«ng tin đó là đúng b. Xác định vấn đề cần CM. đắn. - Vai trò, ý nghĩa của “chí” - Lµ hoài bão, ý chí, nghị lực và lòng kiên trì - Ai có nó sẽ thành công trong cuộc sống c. Chứng minh: Muốn viết được bài văn chứng - Ý 1 lý lẽ - Ý 2 dẫn chứng xác minh, người viết phải tìm hiểu kỹ đề bài, nắm chắc nhiệm vụ thực nghị luận đặt ra trong đề bài đó - Tấm gương có thật, tiêu biểu trong cuộc 2. Lập dàn bài: sống - Ba phần: MB, TB, KB - Phải đi đúng trình tự a. Mở bài:

- Nêu luận điểm cần b. Thân bài: chứng minh - Nêu dẫn chứng, lý lẽ, tức là xét về lý và xét c. Kết bài: về thực tế. ? Nhiệm vụ của phần KB - Nêu ý nghĩa của luận là gì? điểm đã được chứng 3. Viết bài: minh GV: Gọi HS đọc 3 đoạn - Đọc MB ? Khi MB có cần lập luận - Cần: không? Ba cách MB đó có (1) Chí là điều không khác nhau về cách lập thể thiếu cho những ai luận đó như thế nào? muốn thành đạt. 67

(2) Không có chí thì không thành đạt (3) Ai cũng muốn thành đạt, nhưng không phải ai cũng có chí để dẫn đến thành công. ? Làm thế nào để đoạn - Các từ nối tiếp: Thật đầu tiên của TB liên kết vậy; đúng như vậy với phần mở bài? GV: Ngoài cách nói như vậy còn có cách nói: trước tiên chúng ta thấy, có thể nói... ? Nên viết đoạn phân tích - Nêu lý lẽ trước, phân lý lẽ ntn? tích sau ? Nên đưa dẫn chứng ntn? - Dẫn chứng tiêu biểu GV: Yêu cầu HS viết - Viết KB đoạn KB ? KB ấy đã tương ứng với phần MB chưa GV: Lưu ý HS đây là 4. Đọc lại và sửa chữa: khâu quan trọng không nên bỏ qua ? Muốn làm bài văn lập - Ghi nhớ ý 1 luận CM ta cần phải thực hiện mấy bước đó là những bước nào? ? Dẫn bài của một bài văn - Ghi nhớ ý 2 gnhị luận gồm mấy phần? Nhiệm vụ của từng phần là gì? ? Để các phần, các đoạn - Ghi nhớ ý 3 trong bài văn có sự liên kết ta cần phải làm gì? *. Ghi nhớ: (Sgk-t50) GV: Gọi HS đọc ghi nhớ II- Luyện tập: GV: Hướng dẫn HS luyện tập 3. Cñng cè: - Bµi tËp 1,2: Häc sinh tù lµm - VÒ ý nghÜa, c©u tr¹ng ng÷ vµ ®o¹n th¬ gièng nh c©u tr¹ng ng÷ ë môc I 68

4. DÆn dß: - Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. - Hoµn thµnh c¸c phÇn bµi tËp cßn l¹i. - Xem bµi: “LuyÖn tËp lËp luËn chøng minh” ./. TiÕt 92: LuyÖn tËp lËp luËn chøng minh A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: - Hs cñng cè nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn Cm. VËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo viÖc lµm mét bµi v¨n Cm cho mét nhËn ®Þnh mét ý kiÕn vÒ mét vÊn ®Ò XH gÇn gòi, quen thuéc. 2. VÒ t tëng: - Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc tÝch cùc lµm bµi lËp luËn chøng minh. 3. VÒ kÜ n¨ng: - KÜ n¨ng thùc hµnh c¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn. B. KiÕn thøc träng t©m: - PhÇn: C. Ph¬ng ph¸p: - Nªu vÊn ®Ò, th¶o luËn nhãm, thuyÕt tr×nh. D. ThiÕt bÞ d¹y häc: - GV: B¶ng phô. - HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. E. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. KiÓm tra: - C¸c bíc lµm bµi v¨n lËp luËn Cm. - Nªu néi dung têng bíc lËp dµn bµi. - §A: - Gåm 4 bíc. (Néi dung TiÕt 91). 2. Bµi míi: Giíi thiÖu: Chóng ta ®· n¾m ®îc thÕ nµo lµ lËp luËn chøng minh, n¾m ®îc c¸ch lËp luËn chøng minh. §Ó mét lÇn n÷a kh¾c s©u kü n¨ng nµy chóng ta vµo tiÕt luyÖn tËp h«m nay. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV: Chép đề bài lên bảng Đề bµi: (SGK-t/51) (?) Nêu các bước làm 1 bài - 4 bước 1. Tìm hiểu đề và tìm ý: văn NL a. Tìm hiểu đề (?) Đề bài y/c chúng ta CM - Vấn đề cần CM: biết ơn vấn đề gì? những người tạo thành quả cho mình được hưởng (?) Y/c lập luận CM ở đây - Lập luận CM ®òi hỏi ta phải làm ntn? + Giải thích ngắn gọn 2 câu TN 69

nªu luËn ®iÓm trÝch dÉn b. Më bµi : DÉn d¾t." có ND ntn? (?) Em sẽ đưa ra những biểu hiện nào trong thực tế để chứng minh cho đạo lí trên? .27/7 + Ngày thầy thuốc VN . CM thống. mùng 1. BH.. NghÜa bãng: ¨n qu¶ ë ®©y chØ sö dông thµnh qu¶ lao ®éng c¶u kÎ kh¸c( Kh«ng h¼n lµ ¨n hoa qu¶). + Chøng minh: LËp luËn b»ng lÝ lÏ: “ ¨n qu¶ nhí kÎ trång c©y” vµ “ Uèng níc nhí nguån” lµ biÓu hiÖn c¶u lßng biÕt ¬n.. + Ngày quốc tế phụ nữ .Thắp hương ngày + Ngày nhà giáo VN giỗ. biÓu hiÖn ©n nghÜa thuû chung cña con ngêi VN giµu t/c > §îc thõa hëng nhiÒu VC vµ tinh thÇn ngµy nay chóng ta ph¶i biÕt ¬n líp ngêi ®i tríc LËp luËn b»ng dÉn chøng Giç tæ Hv 10/3 ©m lÞch LÔ héi lµng Giãng ( Gia l©m.Hn) LÔ héi mïa xu©n..Là biểu hiện của b.+ Đưa ra các luận điểm phụ + Rút ra bài học (?) Em hãy diễn giải xem đạo lí "ăn quả. THĐ + Ngày thương binh liệt sĩ . đạo lí + Tham gia các phong trào đền (?) Đạo lí trên gợi cho em ơn đáp nghĩa suy nghĩ gì? 2.Những biểu hiện.8/3 .. ph¶i nhí ®Õn ngêi lµm ra thµnh qu¶ ®ã.Là những hành động -> ghi nhớ công ơn cha mẹ nghĩa ntn? phù hợp với truyền + Biết ơn Đảng. + Lễ hội tưởng nhớ tổ tiên + Truyền thống thờ cúng tổ tiên . Lập dàn bài: GV: Y/c HS xem lại dàn bài đã lập trong tiết trước a. Tìm ý lòng biết ơn .27/2 (?) Những ngày này có ý .®Òn mÉu ©u c¬ 70 .20/11 .Giỗ tổ HV. Th©n bµi : + Gi¶i thÝch: NghÜa ®en: ®îc ¨n mét qu¶ ngon ngät lµ ta ph¶i nhí ®Õn ngêi trång c©y.

. Viết đoạn văn: KB và 1 đoạn phần TB. gi¶n dÞ trong lèi sèng./.Xem bµi: “§øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå” . TiÕt 93: §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå (Ph¹m V¨n §ång) A. qua bµi v¨n. cho 4. Cñng cè: .Viết đoạn văn nhóm . toµn diÖn. ®¹o lÝ cña DT c. trong quan hÖ víi mäi ngêi. VÒ kiÕn thøc: .TiÕp cho HS ®äc bµi lµm vµ nhËn xÐt. t«n vinh ®Î häc trß ®îc biÕt ¬n c«ng lao thÇy c«.C¶m nhËn ®îc.NhËn ra vµ hiÓu ®îc NT nghÞ luËn cña t¸c gi¶ trong bµi.Nhí vµ häc thuéc ®îc mét sè c©u v¨n hay. .Nhí tíi «ng bµ tæ tiªn ngêi ®· khuÊt Nhí tíi c«ng ¬n sinh thµnh x©y ®¾p cho gia ®×nh ®Ó con ch¸u ®îc thõa hëng. > §ã lµ nh÷ng ho¹t ®éng phï hîp víi t tëng.Gọi HS đọc. kÕt hîp víi gi¶i thÝch. 20/11: ngµy nhµ gi¸o Vn. Híng dÉn vÒ nhµ: . Kiểm tra và sửa chữa: điểm 3. 4. ®Æc biÖt lµ c¸ch nªu dÉn chøng cô thÓ. 3. GV: Y/c HS viết đoạn MB. tiªu biÓu trong bµi 71 . hi sinh 1 phÇn c¬ thÓ. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. bµi viÕt. NX. 27/7 : ngµy th¬ng binh liÖt sÜ.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.lµ nÐt ®Ñp trong nh©n c¸ch lµm ngêi. triển khai theo luận điểm "học trò biết ơn thầy cô giáo" . . trong viÖc lµm. 8/3: BiÕt ¬n nh÷ng ngêi phô n÷ cã vai trß to lín víi XH vµ CS h«m nay. . mét trong nh÷ng phong c¸ch cao ®Ñp cña BHå lµ ®øc tÝnh gi¶n dÞ. b×nh luËn ng¾n gän mµ s©u s¾c.Giao nhiệm vụ cho 3 .Hoµn thµnh tiÕp bµi tËp cßn l¹i. lêi nãi. nhí tíi nh÷ng ngêi ®· hi sinh ®êi m×nh. KÕt luËn : §¹o lÝ trªn cho em nh÷ng suy nghÜ s©u s¾c vÒ lßng biÕt ¬n.

KiÓm tra: (?) Tác giả ĐTM đã nhận định ntn về phẩm chất của TV? Điểm nổi bật trong NT NL ở bài văn này là gì? . Cßn h«m nay. lêi nãi..Gi¸o dôc cho c¸c em ®øc tÝnh gi¶n dÞ. D.Trình bày theo sự hiểu a. trong quan hÖ 72 . B.. cộng giả PVĐ? sự gần gũi nhiều năm với Bác (?) Cho biết xuất xứ của . C.. suèt ®ªm kh«ng ngñ. VÒ kÜ n¨ng: .ngêi häc trß xuÊt s¾c. câu KĐ 2. thÝch SGK.RÌn kÜ n¨ng ®äc. T×m hiÓu chó thÝch: (?) Em đã thu nhận được . gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. trong viÖc lµm. VÒ t tëng: . hiÓu TP NL. nhấn mạnh vào câu cảm. E.GV: B¶ng phô. Bµi míi: Giíi thiÖu: : ë bµi th¬ “ ®ªm nay B¸c kh«ng ngñ” cña Minh HuÖ chóng ta ®· rÊt xóc ®éng tríc h×nh ¶nh gi¶n dÞ cña ngêi cha m¸i tãc b¹c. TrÝch “ Chñ tÞch HCM tinh hoa khÝ ph¸ch cña dt.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.Tr¶ lêi theo chó b. V¨n b¶n: VB. . Tác giả: những thông tin nào về tác biết . chóng ta l¹i thªm mét lÇn n÷a nhËn râ thªm phÈm chÊt cao ®Ñp nµy cña Ct HCM qua mét ®o¹n v¨n xu«i NL ®Æc s¾c cña cè thñ tíng Ph¹m V¨n §ång.PhÇn II. TiÕp xóc v¨n b¶n: mạch lạc vừa sôi nổi cảm 1.Đáp án: Vở ghi mục b. 3. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV nêu y/c đọc: vừa I. l¬ng t©m cña thêi ®¹i” (1970) ND: §øc tÝnh gi¶n dÞ cña BH trong ®êi sèng. gi¶n dÞ trong lèi sèng. trong quan hÖ víi mäi ngêi. Ph¬ng ph¸p: .vÊn ®¸p. ThiÕt bÞ d¹y häc: .ngêi céng sù gÇn gòi nhiÒu n¨m v¬Ý B¸c Hå. 2.häc: 1. bµi viÕt.Nªu vÊn ®Ò. KiÕn thøc träng t©m: . Ho¹t ®éng d¹y .Là học trò xuất sắc.2. §äc v¨n b¶n: xúc.

Qua thời gian vẫn giữ còn ca ngợi phẩm chất nguyên phẩm chất cao quý này: trong sáng. tuyệt đẹp: Nhận Kh«ng cã kÕt định về đức tính giản dị luËn( ®©y lµ ®o¹n củ Bác trÝch) 2. c.Gi¶i thÝch tõ khã.Nhiều năm sống cạnh tgiả có thể KĐ chắc chắn Bác như vậy? (?) Câu nhận định này .HS dùa sgk tr¶ lêi.MB .(?) VB viết theo thể loại gì? Vì sao em biết được điều đó? (?) MĐ NL của VB này là gì? .BC trực tiếp SD phương thức gì để ca ngợi? (?) Căn cứ vào đâu mà . Nhận định về đức tính giản dị của Bác: .Thể loại: Nghị luận CM víi mäi ngêi.Nªu luËn ®iÓm chÝnh cña bµi? .Đời: + HĐ chính trị. Còn lại: Biểu hiện + 2 ®o¹n: về đức tính gián dị §o¹n 1(®1.Giúp mọi người hiểu về đức tính giản dị của Bác . . + sống bình thường => Nhất quán 73 . giản dị ntn? thanh bạch.4.. . thanh đạm (?) Để ca ngợi tgiả đã .5) Cm sù gi¶n dÞ c¶u BH II.Tính từ ca ngợi phẩm dùng những từ thuộc từ chất loại gì? (?) Ngoa× NL tgiả còn . trong lêi nãi vµ trong bµi viÕt.1.2): Nªu L§. . Bè côc: .Phân tích văn bản: 1.Không có phần KB sù nhÊt qu¸n gi÷a cuéc ®êi CM vµ cuéc sèng thanh lÞch cña BH §o¹n 2( ®3. Tõ khã: (SGK-t/54) 3.Bè côc bµi viÕt cã g× ®¸ng lu ý? v× sao? ..Thể loại: Nghị luận CM GV: Y/c HS quan sát vào câu mở đầu (?) Ở câu văn này t¸c giả đã đề cập đến điều gì trong phẩm chất của Bác? Điều đó được thể hiện ở đâu? (?) Ngoµi nhận định tgiả .

Tránh nói to và đi rất nhẹ ở trong vườn.Trong lối sống .Cách LV: suốt đời..Kính trọng.Bác thường để lại đĩa thịt gà mà ăn trọn mấy quả cà xứ Nghệ . vách gió Sớm nghe chim rừng hót quanh nhà (?) Tác giả đã bình và ca ngơị cách ở của Bác = dấu hiệu NT gì? (?) Câu cảm giúp tác giả bộc lộ cảm xúc gì? (?) Tác giả CM cách LV của Bác GD ntn? GV dẫn câu thơ: BH đó 74 .TB .câu cảm . ngưỡng mộ .Trong cách nói và viết 2. người phục vụ .Ở việc làm nhỏ đó . (?) Tác giả đã bình về bữa ăn của Bác bằng câu văn nào? (?) Lời bình luận đó chứng tỏ Bác quý trọng điều gì? (?) Bác GD trong cách ở ntn? (?) Vì sao với cương vị 1 CT nước Bác lại ở nhà sàn? Em có NX gì về cách ở của Bác? GV dẫn câu thơ: Nơi Bác ở sàn mây.Cách ở: nhà sàn .Bữa ăn: đạm bạc. dân dã.thành quả của người LĐ . đời thường .. cảm phục.Giữ nét đẹp truyền thống => Thanh bạch. tao nhã .Không để rơi vãi 1 hạt cơm . suốt ngày . vì nước (?) Trọng t©m NL nằm ở phần nào của VB? (?) ĐS GD của Bác được thể hiện trên những phương diện nào? (?) Tính giản dị của Bác được thể hiện trong bữa cơn ntn? (?) Em có NX gì về bữa ăn của 1 vị CT nước? GV dẫn câu thơ: .Ăn xong bát úp gọn gàng .nằm ở phần nào của VB? GV bình: Sự nghiệp vì dân. Biểu hiện về đức tính giản dị của Bác: * Trong lối sống .

. * trong cách nói và viết làm sáng tỏ sự GD của ..Nước VN. không màng đến VC (?) Ở đoạn văn này. dễ nhớ hiểu cho sự GD trong cách nói vad viết của Bác? (?) Lí do gì khiến Bác GD . Bác trong cách nói và viết tgiả đã dẫn ra câu nói nào của Bác? (?) Vì sao tgiả lại dùng . cảm hoá lòng TĐ đến mọi người ntn? người và khơi dậy lòng yêu nước 75 .. (?) Để CM cách LV GD của Bác tgiả đã SD BPNT nào? BPNT đó cho thấy trong công việc Bác là người ntn? (?) Những chứng cứ tgiả đưa ra để CM có tính thuyết phục không? Vì sao? GV: y/c HS lấy dẫn chứng trong thơ.Là câu nói nôpỉ tiếng..SD tranh minh hoạ thêm GV: y/c HS quan sát đoạn văn thứ 2 (?) Tác giả đã giải thích lí do Bác sống GD = những lí lẽ nào? GV bình (?) Theo tgiả thì ĐS VC và ĐS tâm hồn phong phú của Bác có mqh với nhau ntn? (?) Vì sao tgiả nói đó là ĐS văn minh? ...Hoà hợp ..Chọn lọc.chiếc . chu đáo . dễ những câu nói đó để CM dễ thuộc.NT: liệt kê -> Cần mẫn. để . nói được (?) Lời nói và cách viết dó -> Lôi cuốn.Lí do: hoà mình với cuộc đấu tranh gian khổ của nhân dân . văn. tiêu biểu . làm được.Nói và viết ngắn gọn.ĐS cao đẹp về tinh => ĐS văn minh thần.Muốn nhân dân hiểu trong cách nói và viết? được. trong ĐS để CM đức tính GD của Bác .Không có gì.

3. *. 2. n¾m ®îc môc ®Ých cña viÖc chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng. TiÕt 94: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng A.Lập luận chặt chẽ III.Em h·y nªu mét biÓu hiÖn cña em vÒ lèi sèng gi¶n dÞ? 4. Cñng cè: . . VÒ kiÕn thøc: .Tôi nói. Ph¬ng ph¸p: . VÒ kÜ n¨ng: . KiÕn thøc träng t©m: ..So¹n bµi : ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. VÒ t tëng: .Dẫn chứng toàn diện.Viết cho ai?.Tự bộc lộ GD ntn? (?) Qua VB em học tập .T×m hiÓu nh÷ng c©u v¨n. 76 . th¶o luËn nhãm.GV: B¶ng phô. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. thuyÕt tr×nh. B. . Cñng cè: ....Luyện tập: phần LT 3. . c©u bÞ ®éng. toàn điểm "Đức tính..Y/c HS về nhà làm BT IV.HS ®äc.Lí lẽ chặt chẽ cách nào? (?) Qua VB em hiểu thêm điều gì về Bác? (?) Là HS chúng ta cần . th¬ ca ngîi ®øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå .Tổng kết: được điều gì ở PP NL của .Nªu vÊn ®Ò. ThiÕt bÞ d¹y häc: .PhÇn I. C.Dẫn chứng cụ thể. Ghi nhí: (SGK-t/55) ..GV giảng: BH GD trong lời nói: .RÌn kÜ n¨ng thùc hµnh chuyÓn ®æi. tgiả PVĐ? thực tế. (?) Để làm sáng tỏ luận ..HS n¾m ®îc kh¸i niÖm c©u chñ ®éng./. ." tác giả diện đã CM đức tính GD = .Gäi HS ®äc ghi nhí.. D.

§A: Tr¹ng ng÷ cña c©u chóng thêng n»m ë c¸c vÞ trÝ: §Çu c©u.C©u bÞ ®éng.NLa.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. E. ta ph¶I lµm nh thÕ nµo. "được": Xe bị hết xăng -> xe hết xăng (nghĩ không thay đổi) 77 .Đọc ghi nhớ *. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc sèng cã nh÷ng lóc chóng ta tr×nh bµy mét ®iÒu nµo ®ã nhng chñ thÓ cã thÓ bÞ thay ®æi tõ ®ã lµm cho c©u nãi gi¶m ®i vÒ ý nghÜa biÓu ®¹t. Ngữ liệu : (SGK-t/57) trên bảng phụ 2. Câu chủ động và câu bị động : GV: Gọi HS đọc ngữ liệu . CN: Mọi người -> chủ câu trên khác nhau ntn? thể của hđ (Chỉ ra chủ thể và đối .Bị. cuèi c©u. §ã lµ hai lo¹i c©u chñ ®éng vµ bÞ ®éng vµ ®Ó chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng. gi÷a c©u. Phân tích ngữ liệu : (?) Ý nghĩa của CN trong 2 ..Đọc 1. Ho¹t ®éng d¹y .C©u chñ ®éng. người thực hiện 1 hđ hướng vào người khác gọi là câu gì? (?) Câu có CN chỉ người .Giảng thêm về câu bị động không chứa từ "bị". được hđ của người khác hướng đến gọi là câu gì? (?) Tham gia cấu tạo câu bị . HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt I. Ta vµo bµi h«m nay. Ghi nhớ 1: (SGK-t/57) GV: y/c HS lấy VD . KiÓm tra: .NLb.häc: 1.Lấy VD . 2. được động thường chứa những từ nào? (?) Vậy qua đây em hiểu thế nào là câu CĐ? Thế nào là câu BĐ? GV: Gọi HS đọc ghi nhớ .Tr¹ng ng÷ cña c©u chóng thêng ®îc n»m ë c¸c vÞ trÝ nµo trong c©u? . CN: Em ->đối tượng tượng của hành động) của hành động (?) Câu mà có CN chỉ .

lô gíc hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") (?) Vậy việc chuyển đổi câu CĐ sang câu BĐ nhằm mục đích gì? GV: Gọi HS đọc ghi nhớ GV: Tổ chức.ViÖc chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng vµ ngîc l¹i lµ nh»m môc ®Ých g×? 4.Y/c HS thảo luận nhóm *. + Nhưng.Câu trước đã nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") vì vậy sẽ là hợp lí.Câu BĐ: + Có khi. Mục đích của việc chuyển đổi câu CĐ thành câu BĐ: 1. + Tác giả. -> Em be được mẹ rửa tay. tránh sự trùng lặp + Tạo sự liên kết giữa các câu GV: Ra thêm 1 số BT (chuyển đổi từ câu CĐ -> câu BĐ) 3.. hướng dẫn HS làm BT . Câu trước đã nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") vì vậy sẽ là hợp lí. . -> Nam được mọi người tin yêu.Tác dụng: + Tạo sự đa dạng trong các kiểu câu.NL2. Cñng cè: ..Mọi người tin yêu Nam.NL1. Phân tích: .. lô gíc hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") GV: Gọi HS đọc phần ngữ liệu (?) Em sẽ chọn câu nào để điền vào chỗ trống? Vì sao em chọn như vậy? GV giảng: Câu trước đã nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") vì vậy sẽ là hợp lí. lô gíc hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") .Mẹ rửa tay cho em bé.GV cho HS làm BT nhanh: Tìm câu BĐ tương ứng với câu CĐ sau: .. Ngữ liệu: (SGK-t57) 2. DÆn dß: . .Häc sinh ®äc thuéc ghi nhí 78 . II. Ghi nhớ 2: (SGK-t58) III.. Chọn câu b -> Liên kết các câu trong đoạn tốt hơn ..Luyện tập: .

HS: Häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ....Gióp Hs «n tËp vÒ c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh còng nh vÒ c¸c kiÕn thøc v¨n vµ Tv cã liªn quan ®Õn bµi lµm ®Ó cã thÓ vËn dông kiÓn thøc ®ã vµo viÖc tËp lµm mét bµi v¨n lËp luËn Cm cô thÓ. T×m c©u bÞ ®éng t¬ng øng víi c¸c c©u chñ ®éng ®· t×m ®îc . 2.. nÕu chóng ta kh«ng cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng” II. .. §Ò bµi: B»ng nh÷ng hiÓu biÕt c¶u m×nh..ChÈu bÞ giÊy bót cho bµi kiÓm tra cña häc sinh./. E.. ch¨m chØ viÕt bµi. VÒ kiÕn thøc: . 2.. ®¸p ¸n..§Æt 5 c©u chñ ®éng. Ph¬ng ph¸p: D.VÊn ®Ò Cm: “ §êi sèng.. KiÓm tra: .” + Th©n bµi : ( 5 ®iÓm ) Gi¶i thÝch ng¾n 79 . VÒ kÜ n¨ng: .GD ý thøc tù gi¸c. ThiÕt bÞ d¹y häc: .GV: §Ò bµi. em h·y chøng minh: “ §êi sèng cña chóng ta sÏ bÞ tæn h¹i rÊt lín.RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng cã thÓ tù ®¸nh gÝa chÝnh x¸c h«n tr×nh ®é tËp viÕt v¨n nghÞ luËn cña m×nh. KiÕn thøc träng t©m: . 3.. TiÕt 95-96: ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 5 taÞ líp nghÞ luËn chøng minh A.KiÓu bµi: NghÞ luËn CM. Ho¹t ®éng d¹y .. C. ... B.. §¸p ¸n : . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.m«i trêng” + Më bµi ( 2 ®) DÉn d¾t vÊn ®Ò TrÝch dÉn “ §êi sèng.häc: 1. VÒ t tëng: . Bµi míi: I..PhÇn .

. nhiÖm vô vµ c«ng dông cña v¨n ch¬ng trong lÞch sö loµi ngêi.. hËu qu¶ vÒ lò lôt.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. dÉn chøng lý lÏ vµ lêi v¨n. ThiÕt bÞ d¹y häc: . NÕu c«ng nghiÖp ph¸t triÓn.PhÇn II.Häc bµi cò vµ so¹n bµi “ ý nghÜa v¨n ch¬ng”. Cñng cè: . cã h×nh ¶nh trong v¨n b¶n. 4.vÊn ®¸p. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. B. 3.. chÊt th¶i CN g©y « nhiÔm m«t trêng Sù v« ý thøc cña con ngêi -> m«i trêng kh«ng trong s¹ch VD: S«ng hång S«ng T« lÞch -> Níc r¸c th¶i Hå G¬m -> HËu qu¶: M«i trêng « nhiÔm ->tæn h¹i ®Õn ®/s con ngêi + KÕt bµi : ( 3 ®iÓm ) Kh¼ng ®Þnh m«i trêng cÇn thiÕt cho sù sèng con ngêi -> ý thøc b¶o vÖ nã . nhËn xÐt giê lµm bµi. TiÕt 97: ý nghÜa v¨n ch¬ng (Hoµi Thanh) A. VÒ kÜ n¨ng: . KiÕn thøc träng t©m: . C. tr×nh bµy cã c¶m xóc./. 80 .Cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi sù ph¸t triÓn cña v¨n ch¬ng níc nhµ.GV: B¶ng phô. VÒ kiÕn thøc: .RÌn kü n¨ng ph©n tÝch bè côc. DÆn dß: .Thu bµi. VÒ t tëng: .Häc sinh hiÓu ®îc quan niÖm cña Hoµi Thanh vÒ nguån gèc cèt yÕu. 2.Nªu vÊn ®Ò. Tõ ®ã bíc ®Çu hiÓu ®îc nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ phong c¸ch nghÞ luËn v¨n ch¬ng cña Hoµi Thanh .H×nh Thøc: céng trõ 1 ® 3. Ph¬ng ph¸p: .M«i trêng lµ g×? bao gåm nh÷ng g×? tÇm quan träng cña con ngêi víi m«i trêng sèng cña con ngêi? ý thøc b¶o vÖ m«i trêng lµ g×? Chøng minh Chøng cø vÒ ph¸ huû rõng cua con ngêi. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. D. .

c«ng dông cña v¨n ch? Bµi v¨n viÕt theo ¬ng.C¶ líp theo dâi 1 nhËn xÐt . t¸c nguån gèc. T×m hiÓu chó ch÷a c¸ch ®äc cña thÝch: HS a. phÈm. §äc rµnh ®äc mÉu 1.ý nghÜa cña v¨n ch? VÊn ®Ò nghÞ luËn ¬ng ë v¨nb¶n nµy lµ vÊn c.häc: 1.Bµi viÕt trÝch trong “ thÝch * ( sgk/61) v¨n b¶n theo chó V¨n ch¬ng vµ hµnh tr×nh bµy nh÷ng thÝch sgk.GV ®äc mÉu ®o¹n . lµ con ngêi Hå ChÝ Minh.§A: §ã lµ mét ch©n lý.NhËn xÐt.. nhng cao ®Ñp” nh thÕ nµo? . 2.Gi¶i thÝch nghÜa b. lµ phÈm chÊt.Tr×nh bµy theo sgk Hoµi Thanh (1909 hiÖn phÇn chó ( chó thÝch */61 ).. lu ý + P2: §o¹n cßn l¹i loµi c¸c chó thÝch + P2: §o¹n cßn l¹i 81 .Bè côc 2 phÇn: 3... . 1982) thÝch. §äc v¨n b¶n: m¹ch..Nghe híng dÉn vµ I.Bè côc 2 phÇn: nghÜa c¸c tõ khã mu«n loµi + P1: Tõ ®Çu -> mu«n trong v¨n b¶n.. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t .Gäi 2 HS ®äc tiÕp v¨n b¶n . V¨n b¶n: ? Dùa vµo chó cña c¸c tø khã trong .Híng dÉn HS thùc .. ë mçi thêi ®iÓm lÞch sö ®Òu cã phÇn v¨n häc ph¶n ¸nh thêi k× ®ã. Tõ khã: ®Ò g×? . ®éng” viÕt 1936 hiÓu biÕt cña em . Bµi míi: Giíi thiÖu: V¨n häc lµ p¶hn ¸nh thùc tÕ c/s. ChÝnh v× vËy mµ Hoµi Thanh ®· viÕt bµi.Híng dÉn HS ®äc . lµ tÝnh c¸ch. Bè côc: 2 phÇn .Néi dung: Bµn vÒ vÒ t¸c gi¶.. Ho¹t ®éng d¹y .E.H2: §o¹n cßn l¹i . ph¬ng thøc biÓu . nhiÖm vô.Yªu cÇu HS gi¶i + P1: Tõ ®Çu -> .. KiÓm tra: ? Em hiÓu c©u nãi : “ Víi B¸c Hå ®êi sèng vËt chÊt gi¶n dÞ ... râ rµng thÓ .. TiÕp xóc v¨n b¶n: v¨n b¶n..Ph¬ng thøc nghÞ luËn ®¹t nµo? . T¸c gi¶: . söa 2.H1: V¨n ch¬ng -> hiÖn ®îc c¶m xóc mu«n loµi cña ngêi viÕt .

3. .6. -KÓ chuyÖn 1 thi sÜ Ên §é khãc nøc në khi thÊy mét con chim bÞ th¬ng r¬i xuèng ch©n m×nh. ghi nhí c¶m høng “ Nh÷ng .Nghe..11.4.1. Nguån gèc cèt yÕu + Nguån gèc cèt cña v¨n ch¬ng: yÕu cña v¨n ch¬ng. c¸i qt nhÊt chø cha ph¶i lµ tÊt c¶.Môc ®Ých: DÉn d¾t tíi luËn ®iÓm mét c¸ch bÊt ngê.7. => Lßng th¬ng ngêi lµ .. ? Theo em. nguån gèc cèt yÕu cña v¨n ch¬ng lµ g×? .HS trao ®æi ®iÒu tr«ng thÊy mµ ®au ®ín lßng”. mu«n loµi. hÊp dÉn.2. ? T×m bè côc cña v¨nb¶n? . Bµ huyÖn Thanh Quan viÕt “ Qua ®Ìo ngang” bëi : “ Nhí. Ph©n tÝch v¨n .§äc v¨n b¶n ( Tõ b¶n: ®Çu -> mu«n loµi ) 1. céi nguån cña t¸c phÈm v¨n 82 . ? Theo lËp luËn cña Hoµi Thanh.10. mu«n loµi. Nã ®· ®îc chøng minh trong thùc tÕ v¨n ch¬ng GV lÊy VD: NguyÔn §«ng T©y kim cæ Du viÕt TK dùa trªn .5.Quan niÖm rÊt ®óng ®¾n vµ s©u s¾c.Nguån gèc cèt yÕu t×nh th¬ng c¶ mu«n cña v¨n ch¬ng lµ vËt. quan niÖm vÒ nguån gèc cèt yÕu cña v¨n ch¬ng nh vËy ®· ®óng cha? .Gäi HS ®äc phÇn 1 cña v¨n b¶n ? ChØ râ luËn ®iÓm phÇn em võa ®äc? ? Më ®Çu v¨n b¶n t¸c gi¶ ®· kÓ chuyÖn g×? KÓ nh vËy nh»m môc ®Ých g×? II.. tù nhiªn.gia2” Qu¶ thËt. lßng th¬ng ngêi vµ réng ra lµ t×nh th¬ng c¶ mu«n vËt.T¸c gi¸ nãi cèt yÕu lµ nãi tíi c¸i chÝnh.

HS nghe . v¹n vËt vµ chñ yÕu lµ cuéc sèng cña con ngêi.. ch¬ng chÝnh lµ thiªn nhiªn.v¨n ch¬ng cßn s¸ng t¹o ra sù sèng”. g×? LuËn ®iÓm ®ã + C©u v¨n thÓ hiÖn thÓ hiÖn râ nhÊt ë luËn ®iÓm c©u v¨n nµo? “ V¨n ch¬ng sÏ lµ h×nh dïng cña sù sèng mu«n h×nh v¹n tr¹ng. quan niÖm trªn ®· ®Çy ®ñ cha? V× sao? + Quan niÖm trªn lµ ®óng nhng cha ®Çy 2. ý nghÜa . lßng nh©n ¸i cña t¸c gi¶. GV: §èi tîng cña v¨n . 83 . c«ng ®ñ.. ? Em hiÓu h×nh . . tr¶ lêi c©u + Gäi HS ®äc phÇn hái 2 cña v¨n b¶n ? §o¹n v¨n nghÞ . Qua c¶m nhËn cña nhµ v¨n ®· ®îc t¸i hiÖn trªn trang giÊy.Lµ h×nh ¶nh lµ kÕt dung ë ®©y cã qu¶ cña sù ph¶n nghÜa lµ g×? ¸nh. ? Nhng theo em.. + §äc. ? Em h·y t×m dÉn lam lò cña ngêi d©n chøng ®Ó chøng ( nh÷ng c©u h¸t minh ®iÒu ®ã ( lÊy than th©n ). tõ nh÷ng nhu cÇu gi¶i trÝ.VD: Ca dao ph¶n nghÜa g×? ¸nh cuéc sèng vÊt v¶ .ý nghÜa vµ c«ng luËn vÒ vÊn ®Ò dông cña v¨n ch¬ng.Ph¶n ¸nh cuéc sèng. ý nghÜa: tõ lao ®éng. Trong thùc tÕ dông cña v¨n ch¬ng: vÉ cã thÓ b¾t nguån a.Ph¶n ¸nh cuéc sèng ? Theo lËp luËn cña t¸c gi¶ th× tríc hÕt v¨n ch¬ng cã ý .S¸ng t¹o ra sù sèng. thÕ giíi néi t©m cña con ngêi.ch¬ng ch©n chÝnh ®Òu xuÊt ph¸t tõ t×nh th¬ng.

cña thiªn em thÊy theo Hoµi nhiªn. chèng gi¾c ngo¹i x©m cña d©n téc.. Thanh c«ng dông + HS nghe cña v¨n ch¬ng lµ g×? b.dÉn chøng: thÕ giíi Hoµi Thanh v¨n ch.. v¨n ch¬ng? GV gi¶i thÝch: V¨n ch¬ng s¸ng t¹o ra sù sèng cã nghÜa lµ v¨n ch¬ng dùng lªn nh÷ng h×nh ¶nh ®a ra nh÷ng ý tëng mµ cuéc sèng hiÖn t¹i cha cã.. hoÆc cha ®ñ møc cÇn cã ®Ó . còng chñ yÕu híng th¶o luËn vµo t×nh c¶m cña . cã t×nh x©y dùng.T¸c gi¶ lËp luËn * Ghi nhí: (SGK-t63) 84 . Tæng kÕt: GV: V¨n ch¬ng xuÊt ph¸t tõ t×nh c¶m v× vËy t¸c dông cña v¨n ch¬ng + §äc v¨n. c¸i hay cña ? Theo dâi v¨n b¶n c¶nh vËt. nh©n d©n VN.gÇy... suy nghÜ. biÕn c¶m. C«ng dông: => Gióp cho ngêi ®äc cã t×nh c¶m.cã”.loµi vËt trong DÕ ¬ng cßn cã ý nghÜa mÌn phu lu kÝ. . c¸i ®Ñp. thÕ g×? giíi loµi chim trong: “ Em h·y t×m dÉn Lao xao” chøng ®Ó lµm s¸ng tá ý nghÜa Êy cña ..S¸ng t¹o ra sù sèng... ? Ngoµi ra -> theo .V¨n ch¬ng gióp cho mäi ngêi phÊn ®Êu ngêi ®äc. cã lßng vÞ tha III. biÕt l¹i.. d©n ta” ph¸n ¸nh tinh thÇn yªu níc.c¸c t¸c phÈm v¨n V¨n b¶n: “ Tinh thÇn häc ®· häc trong yªu níc cña nh©n ch¬ng tr×nh ). cã lßng vÞ tha: chóng thµnh t¬ng “ .Nghe.

ND: V¨n ch¬ng cã ý kh«ng thÓ thiÕu nghÜa vµ c«ng dông cña con ngêi. Êy? + HS kh¸i qu¸t: . v¨n ch¬ng.So¹n bµi : “ Sèng chÕt mÆc bay” . c¶m xóc mãn ¨n tinh thÇn . Nhê v¨n ? §äc ®o¹n v¨n cuèi ch¬ng mµ con ngêi cïng vµ cho biÕt. LuyÖn tËp – cñng cè: ? §Æc s¾c nghÖ thuËt nghÞ luËn cña Hoµi Thanh ë bµi nµy lµ g×? ( võa cã lý lÏ. võa cã c¶m xóc. 85 . gi¶i thÝch vµ t×m dÉn chøng ®Ó chøng minh cho c©u nãi : “ V¨n ch¬ng………. s½n cã” ./. to lín trong ®êi sèng ? Qua t×m hiÓu bµi con ngêi.ChuÈn bÞ bµi kiÓm tra v¨n häc . h×nh ¶nh) 4.NT: Bµi v¨n võa cã luËn cña t¸c gi¶ th× lÝ lÏ võa cã h×nh v¨n ch¬ng chÝnh lµ ¶nh. c¸i hay cña gi¶ ®· chän c¸ch thÕ giíi con ngêi vµ lËp luËn nµo? T¸c chÝnh b¶n th©n dông cña c¸ch viÕt m×nh.GV: theo c¸ch lËp . míi c¶m nhËn ®îc c¸i kÕt thóc bµi v¨n t¸c ®Ñp. .ngêi ®äc mµ v¨n b»ng c¸ch suy tëng ch¬ng ch©n chÝnh gi¶ ®Þnh nh»m lµm lµ lßng nh©n ¸i vÞ næi bËt t¸c dông cña tha cao c¶. Híng dÉn vÒ nhµ: ? H·y dùa vµo kiÕn thøc v¨n häc ®· häc. v¨n theo em nÐt + §äc ghi nhí ( SGK ) ®Æc s¾c trong nghÖ thuËt nghÞ luËn cña bµi v¨n nµy lµ g×? ? §iÒu t¸c gi¶ kh¼ng ®Þnh ë v¨n b¶n nµy lµ ®iÒu g×? 3.

®Þa ph¬ng. B. C¸c bíc lªn líp: 1. Môc tiªu cÇn ®¹t : 1. ThÓ hiÖn sù phong phó víi lít qua. con ngêi vµ x· héi trong c¸ch häc. Tù luËn : (8 ®iÓm) 86 . KiÓm tra: . KiÕn Thøc Gióp Hs «n tËp. C¸c ®éng tõ: kÕt thµnh .GD ý thøc «n tËp. häc bæ Ých vÒ c¸ch : (3) nhËn biÕt c¸c hiÖn tîng thêi tiÕt. hoµn c¶nh tù nhiªn ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt. giai cÊp. nhÊn ch×m ®îc nhiÒu biÓu hiÖn ®a d¹ng cña chän läc tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ë mäi tÇng líp. khuyªn nhñ. løa tuæi. ThÓ hiÖn søc m¹nh cña lßng thÝch hîp cã t¸c dông yªu níc víi nhiÒu s¾c th¸i kh¸c nhau b. A B (1) nh×n nhËn c¸c quan hÖ víi con Díi h×nh thøc nhËn xÐt.) I. tôc ng÷ vÒ (2) nh×n nhËn gi¸ trÞ con ngêi. bót.TiÕt 98: KiÓm tra v¨N I. tù gi¸c lµm bµi. Thñ ph¸p liÖt kª sö dông 1. 2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng lµm bµi. §Ò bµi : A. ngêi víi giíi tù nhiªn..GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS cho tiÕt kiÓm tra ( giÊy kiÓm tra. Th¸i ®é: . c¸ch sèng vµ c¸ch truyÒn ®¹t rÊt nhiÒu bµi øng xö h»ng ngµy.. cñng cè kiÕn thøc vÒ tôc ng÷ vµ v¨n nghÞ luËn( mét sè v¨n b¶n chøng minh) 2. (4) khai th¸c tèt ®iÒu kiÖn. B. tr¶ lêi c©u hái còng nh häc tËp nghÖ thuËt ghÞ luËn cña c¸c t¸c gi¶ ®Ó tr×nh bµy bµi viÕt. C©u 2: Nèi mét néi dung ë cét A víi mét néi dung thÝch hîp ë cét B ®Ó ®îc 2 c©u v¨n ®óng víi néi dung cña bµi “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” ( HCM) A B a. 3. Tr¾c nghiÖm: (2 ®iÓm) C©u 1 : Nèi néi dung c«t A víi néi dung cét B ®Ó ®îc mét nhËn ®Þnh ®óng.

. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Tù luËn : ( 7 ®) C©u 1( 4 ®iÓm).Häc bµi cò vµ so¹n bµi “ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng ( tiÕp)”. tiÕp thu cã chän läc gi¸ trÞ cña v¨n ho¸ thÕ giíi. hÖ thèng luËn cø ®Ó lµm râ B¸c gi¶n dÞ Trong ®êi sèng hµng ngµy: B÷a ¨n. . Lu ý: H×nh thøc tr×nh bµy 2. c¸i nhµ.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. §¸p ¸n : A.. 3. VÒ kÜ n¨ng: .Ph©n biÖt c©u cã tõ “bÞ.Thu bµi. VÒ kiÕn thøc: . ®å dïng. ®îc”.> (2) C©u 2 : a -> 2 b -> 1 B. nhËn xÐt giê lµm bµi.RÌn kÜ n¨ng chuyÓn ®æi c©u. ®îc” b×nh thêng víi c©u bÞ ®éng cã tõ “ bÞ.. 2. bµi viÕt -> DÉn chøng cô thÓ C©u 2 : ( 4 ®iÓm) Tinh thÇn yªu níc cßn thÓ hiÖn trong lao ®éng -> lµm giµu cho ®Êt níc. 87 .Hs n¾m ®îc nh÷ng c¸ch chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng. sö dông c©u chñ ®éng vµ c©u bÞ ®éng. 3. VÒ t tëng: ./. Cñng cè: .C©u 1: Nªu hÖ thèng luËn cø mµ t¸c gi¶ ®· sö dông ®Ó lµm râ luËn ®iÓm cña bµi v¨n “ §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå” ( Ph¹m V¨n §ång) C©u 2: Ngoµi sù thÓ hiÖn trong c¸c cuéc kh¸ng chiÕn. gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. TiÕt99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng ( tiÕp) A. Tr¾c nghiÖm: (2®iÓm) C©u 1 : A. §a ®Êt níc tho¸t khái ®ãi nghÌo l¹c hËu. Híng dÉn vÒ nhµ: . nhÊt lµ ë thêi kú hiÖn nay? II. Trong c«ng viÖc: lèi sèng §êi sèng vËt chÊt lµm næi bËt ®êi sèng tinh thÇn phong phó Gi¶n dÞ trong lêi nãi. tinh thÇn yªu níc cßn thÓ hiÖn nh thÕ nµo trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc..

ChuyÓn tõ ( côm tõ lµm chñ ng÷ vµ thªm chñ ®éng thµnh ) chØ ®èi tîng cña bÞ ®îc vµo sau nã.2 lµ c©u bÞ . bÞ .§äc NL.. Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c em ®· n¾m ®îc thÕ nµo c©u chñ ®éng vµ c©u bÞ ®éng.. 88 . c©u b th× kh«ng.cã cïng ND víi c©u ®Çu bµn thê «ng a. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t I.” cã cïng ND víi c©u trªn kh«ng? ? H·y x¸c ®Þnh c©u C§ vµ c©u bÞ ®éng . KiÕn thøc träng t©m: . Ngêi ta ®· h¹ c¸nh kh«ng. bÞ ®éng cho Vd? . Ph¬ng ph¸p: . mµn ®iÒu treo ë . ThiÕt bÞ d¹y häc: . th¶o luËn nhãm. VËy C¸ch chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng nh thÕ nµo ta vµo bµi h«m nay. KiÓm tra: .GV: B¶ng phô. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.C©u 3 lµ c©u chñ ChuyÓn tõ chØ ®èi tîng tr×nh bµy ý em ®éng cña ho¹t ®éng ë c©u hiÓu vÒ quy t¾c chñ ®éng lªn ®Çu c©u chuyÓn ®æi c©u . ®îc. kh¸c nhau ë chç: ë chç: c©u a cã dïng tõ c©u a cã dïng tõ bÞ .Gäi 1 HS ®äc NL.Cho HS quan s¸t .Nªu vÊn ®Ò.. c©u b th× ? Theo em c©u : “ ®îc. E. 2.NL 2: trong 3 c©u trªn? ®éng C¸ch chuyÓn ®æi: ? Qua NL em h·y . ? T×m ®iÓm gièng + 2 c©u ®Òu miªu 2 c©u ®Òu miªu t¶ mét nhau vµ kh¸c nhau t¶ mét sù viÖc nhng sù viÖc nhng kh¸c nhau gi÷a 2 c©u trªn.C©u 1. C¸ch chuyÓn c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng: . ng÷ liÖu: NL môc 1 nhËn xÐt (SGK-t64) ..NL 1. D.PhÇn I.§A: Ghi nhí SGK (T57) 2.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.B.b v¶i xuèng. . C. thuyÕt tr×nh. so s¸nh. 1. Ph©n tÝch: .ThÕ nµo lµ c©u chñ ®éng.

lîc bá tõ côm tõ chØ chñ thÓ cña ho¹t ®éng. ®îc .§äc NL. . Con ngùa b¹ch ®îc chµng vÖ sÜ buéc lªn gèc ®µo.NL 3: + C¸c c©u trªn kh«ng ph¶i c©u bÞ ®ång v× nã kh«ng cã nh÷ng c©u chñ ®éng t¬ng øng => Kh«ng ph¶i c©u nµo cã tõ bÞ. Ghi nhí : (SGK-t/64) .TÊt c¶ c¸nh cöa chïa lµm b»ng gç lim. + §äc to ghi nhí . LuyÖn tËp: Bµi 1 ( sgk/65 ) a. b.ChuyÓn tõ ( côm tõ ) chØ ®èi tîng cña ho¹t ®éng lªn ®Çu c©u. ®îc còng lµ c©u bÞ ®éng. c. Ng«i chïa Êy ®îc x©y tõ TK XVII.Gäi HS ®äc ®iÓm còng lµ c©u bÞ 1 môc ghi nhí.Gäi HS ®äc bµi tËp sè 1 ? Yªu cÇu cña bµi tËp? ? h·y chuyÓn ®æi mçi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng b»ng 2 c¸ch> ..mçi kiÓu c©u bÞ ho¹t ®éng lªn ®Çu ®éng? c©u vµ thªm c¸c tõ bÞ hoÆc ®îc v¸oau côm tõ Êy. ®éng.NhËn xÐt söa ch÷a + HS lµm bµi ®éc lËp + 4 HS lµm bµi trªn b¶ng H1: ý a H2: ý b H3: ý c H4: ý d II. vËt kh¸c t¸c ®éng vµo.Gäi 4 HS lªn b¶ng ( mçi HS mét c©u ) . Kh«ng ph¶i c©u bÞ ®éng. . *.Cho HS quan s¸t NL 3. Gäi 1 HS ®äc ? Theo em c¸c c©u trªn cã ph¶i lµ c©u bÞ ®éng kh«ng? V× sao? Qua ®©y em rót ra kÕt luËn g× GV nhÊn m¹nh vµ chèt kiÕn thøc §a tõ chØ chñ thÓ ( hoÆc lîc bá nã) thµnh mét bé phËn kh«ng b¾t buéc trong c©u. . TÊt c¶ c¸nh cöa chïa ®îc ngêi ta lµm b»ng gç lim . v× chñ ng÷ kh«ng ph¶i lµ ®èi tîng cña ngêi. Bµi 2 (sgk/65 ) 89 . nhËn xÐt + C¸c c©u trªn kh«ng ph¶i c©u bÞ ®ång v× nã kh«ng cã nh÷ng c©u chñ ®éng t¬ng øng => Kh«ng ph¶i c©u nµo cã tõ bÞ. suy nghÜ..

nghÜa tÝch cùc cÇu bµi tËp 2 + ViÕt ®o¹n v¨n . thuyÕt tr×nh.HT: §o¹n v¨n. nhãm.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. TiÕt 100: LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh A. .S¾c th¸i ý nghÜa cña c©u bÞ ®éng dïng tõ “ . Ph¬ng ph¸p: .Qui t¾c chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng -> c©u bÞ ®éng 4. . cã sö dông c©u bÞ ®éng 3. ThiÕt bÞ d¹y häc: . .GV: B¶ng phô.Gäi 1.ViÖc so¹n bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ cho tiÕt luyÖn tËp. KiÕn thøc träng t©m: . nhËn xÐt . .Yªu cÇu HS trao ( bµi 3) ®æi theo c¸c nhãm ./.V©n dông nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo viÖc viÕt mét ®o¹n v¨n chøng minh.Nªu vÊn ®Ò. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.Hs ®îc cñng cè ch¾c ch¾n h¬n nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh.Lµm bµi tËp theo bÞ” cã ý nghÜa tiªu cùc. LuyÖn tËp – Cñng cè: . 2. Bµi míi: 90 . Híng dÉn vÒ nhµ: . B. th¶o luËn nhãm.Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.RÌn kÜ n¨ng viÕt mét ®o¹n diÔn dÞch. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.PhÇn II: C. VÒ kÜ n¨ng: .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Xem bµi: “LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh ” . KiÓm tra: . E. VÒ kiÕn thøc: . D..Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.ND: Lßng say mª . VÒ t tëng: . 3. cö ®¹i diÖn cßn tõ “ ®îc” cã ý + Gäi HS ®äc yªu tr×nh bµy. 2. quy n¹p.2 HS tr×nh VH bµy.

Tr¶ lêi c©u hái I. cho b¹n cÇn lu ý c¨n cø vµo lÝ thuyÕt võa nh¾c l¹i ë phÇn trªn .Trªn c¬ së ®o¹n nhãm v¨n cm ®· ®îc viÕt ë ( lÇn lît tõng HS ).Híng dÉn HS gãp ý cña GV. cÇu vµ híng dÉn . gãp ý bµi lµm ®o¹n v¨n cña m×nh cña b¹n theo yªu tríc nhãm. H«m nay trªn c¬ së c¸c kiÕn thøc ®· häc c¸c em ®i vµo luyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh ®Ó rÌn kü n¨ng viÕt v¨n chøng minh cho linh ho¹t vµ chÆt chÏ khi ®i chøng minh mét vÊn ®Ò trong v¨n nghÞ luËn. nhµ.LËp luËn râ rµng.C¶ nhãm nhËn HS lÇn lît tr×nh bµy xÐt.Tæ chøc cho HS + Ho¹t ®éng II. Thùc hµnh luyÖn ngåi theo nhãm ( mçi nhãm theo híng tËp theo nhãm trªn lnhãm gån 2 bµn ) dÉn cña GV. m¹ch l¹c.NhËn xÐt ho¹t 91 .C¸c c©u c¸c ý kiÕn trong ®o¹n ph¶i lµm s¸ng tá luËn ®iÓm. yªu cÇu ®èi víi ®o¹n nh÷ng yªu cÇu ®èi theo yªu cÇu GV. .Giíi thiÖu: C¸c em ®· ®îc t×m hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh ë c¸c tiÕt tríc. . gv tæ chøc cho . . íp: .Yªu cÇu HS cø . v¨n chøng minh: víi 1 ®o¹n v¨n chøng + §o¹n v¨n em cÇn minh? ®¶m b¶o c¸c yªu ( Gîi ý: Qua c¸c v¨n cÇu sau: b¶n ®· häc ) .Cã c©u chñ ®Ò nªu râ luËn ®iÓm cña ®v .§äc ®o¹n v¨n tríc .C¸c lÝ lÏ vµ dÉn chøng ph¶i ®îc s¾p xÕp hîp lÝ.Cö ®¹i diÖn nhãm trëng ®iÖu nhãm hµnh ho¹t ®éng ( nhãm trëng) nhãm . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña ND cÇn ®¹t HS ? Em h·y nh¾c l¹i . .

®Æc s¾c trong nghÖ thuËt nghÞ luËn ë mçi bµi ®· häc. Híng dÉn HS hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc c¸c bµi v¨n NL ®· häc: T Tªn T¸c §Ò tµi Lô©n P. VÒ kÜ n¨ng: .Nªu vÊn ®Ò. .ChØ ra ®îc nh÷ng nÐt riªng. thuyÕt tr×nh. KiÕn thøc träng t©m: . . .C¸c dÉn chøng ph¶i tiªu biÓu toµn diÖn. 4. nªu râ luËn®iÓm cña ®o¹n. . LËp luËn m¹ch l¹c. VÒ t tëng: .Gióp hs n¾m ®îc luËn ®iÓm c¬ b¶n vµ c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn c¶u c¸c bµi v¨n nghÞ luËn ®· häc. 2.®éng cña nhãm 3.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. 3. ®Ó cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®ã giê häc nµy sÏ «n tËp l¹i.C¸c ®o¹n v¨n ph¶i cã c©u chñ ®Ò. B. ®Æc ®iÓm c¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn.GV: B¶ng phô.Hoµn thµnh ®o¹n v¨n( chó ý kÜ n¨ng ®a dÉn chøng.RÌn kÜ n¨ng tæng hîp so s¸nh. Híng dÉn vÒ nhµ: . DÉn chøng vµ lÝ lÏ ®îc s¾p xÕp hîp lÝ. KiÓm tra: (KÕt hîp trong giê) 2. Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c em ®· t×m hiÓu kh¸i niÖm v¨n nghÞ luËn. . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. I.PhÇn I: C. ThiÕt bÞ d¹y häc: . th¶o luËn nhãm. râ rµng. D. E. VÒ kiÕn thøc: .N¾m ®îc ®Æc trng chung cña v¨n nghÞ luËn qua sù ph©n biÖt víic¸c thÓ v¨n kh¸c. TiÕt 101: ¤n tËp v¨n nghÞ luËn A.P NghÖ thuËt 92 . Ph¬ng ph¸p: ./. LuyÖn tËp – cñng cè: ? Qua giê luyÖn tËp em rót ra ®îc bµi häc KN g× khi viÕt ®o¹n v¨n cm? => Mçi luËn ®iÓm viÕt t¸ch thµnh 1 ®o¹n v¨n . ph©n tÝch dÉn chøng) «n tËp v¨n nghÞ luËn . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.

Bè côc chÆt chÏ. toµn diÖn.DÉn chøng cô thÓ. TiÕng viÖt cã nh÷ng ®Æc s¾c cña thø tiÕng ®Ñp vµ thø tiÕng hay B¸c gi¶n dÞ trong mäi ph¬ng diÖn: ®êi sèng. giµu c¶m xóc . h×nh ¶nh so s¸nh ®Æc s¾c -Bè côc m¹ch l¹c. kÕt hîp gi¶i thÝch chøng minh. tuú bót.C¸c thÓ lo¹i tù sù( truyÖn kÓ) : v¨n b¶n ®· häc? Chñ yÕu dïng ph¬ng thøc miªu t¶ vµ kÓ nh»m t¸i hiÖn sù vËt... toµn diÖn.. b×nh luËn. C¸c thÓ lo¹i tr÷ t×nh :( th¬ tr÷ t×nh. c©u chuyÖn 2.h ¬ng VC vµ ý nghÜa c¶u nã ®èi víi con ngêi . lêi v¨n gi¶n dÞ.. tr×u tîng 1 c¸ch ng¾n gän.) chñ yÕu dïng ph¬ng thøc biÓu c¶m 93 . bµi viÕt Nguån gèc cña VC nhiÖm vô vµ c«ng dông cña VC LËp luËn Chøng minh ®Æc s¾c . dÉn chøng chän läc. hiÖn tîng con ngêi. lêi nãi. LuyÖn tËp: Ph©n biÖt mét sè 1. ®ã lµ. chÆt chÏ Sù giµu ®Ñp cña TV 2 §Æng Thai Mai Sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt Chøng minh kÕt hîp gi¶i thÝch 3 §øc tÝnh g¶in dÞ c¶u B¸c Hå Ph¹m v¨n §ång §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå Chøng minh kÕt hîp gaØi thÝch b×nh luËn Gi¶i thÝch kÕt hîp b×nh luËn 4 ý Hoµi nghÜa THan v¨n ch. gi¶n dÞ. s¾p sÐp hîp lÝ. x¸c thùc.. s¸ng sña v¨n giµu h×nh ¶nh II. toµn diÖn. luËn cø x¸c ®¸ng... kÕt hîp chøng minh gi¶i thÝch..T bµi gi¶ TT yªu Hå níc cña ChÝ ND ta Minh 1 nghÞ luËn Tinh ThÇn yªu níc cña d©n téc ®iÓm Dt ta cã mét lßng yªu níc nång nµn.Tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p.

vÞ ®Ó më réng c©u A. Ph¬ng ph¸p: 94 .So¹n bµi míi “Dïng côm chñ . 2.. KiÕn thøc träng t©m: . x¸c ®¸ng bµi 18-19 cã thÓ coi 4. khoa häc hîp lÝ * Ghi nhí: (sgk/67) 3. . luËn cø chÆt chÏ. vÇn. TiÕt 102: Dïng côm chñ . c¶m xóc . dÉn chøng ®Ó tr×nh bµy ý kiÕn t tëng nh»m thuyÕt phôc ngêi ®äc. .N¾m ®îc c¸c trêng hîp dïng côm C-V ®Ó më réng c©u.vÞ ®Ó më réng c©u” . ngêi nghe vÒ nhËn thøc .V¨n nghÞ luËn còng cã h×nh ¶nh.. 3./.§äc ghi nhí .H×nh thøc dïng ph¬ng ph¸p suy luËn cña t duy l«gÝc. T¹i sao? ®¸nh gi¸ vÒ c¸c hiÖn tîng tù nhiªn. VÒ kÜ n¨ng: . 3. VÒ kiÕn thøc: .. VÒ t tëng: . tr¶ lêi hoµn chØnh c©o hái 3. Híng dÉn vÒ nhµ: . V¨n b¶n nghÞ luËn: Chñ yÕu dïng ph¬ng thøc lËp luËn b»ng lÝ lÏ. B.Hs hiÓu ®îc thÕ nµo lµ dïng côm C-V ®Ó më réng c©u tøc lµ dïng côm C-V ®Ó lµm thµnh phÇn c©u hoÆc thµnh phÇn cña côm tõ. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Tôc ng÷ : cã thÓ coi lµ mét lo¹i Vb nghÞ lµ lo¹i v¨n b¶n nghÞ luËn ®Æc biÖt ng¾n gän luËn ®Æc biÖt ko? V×: Néi dung lµ nh÷ng ý kiÕn nhËn xÐt.. nhÞp ®iÖu.PhÇn C.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.RÌn kÜ n¨ng sö dông linh ho¹t viÖc sö dông côm c – v ®Ó më réng c©u. Cñng cè: ? Nªu nh÷ng nÐt ®Æc trng ®Ó ph©n biÖt v¨n nghÞ luËn víi thÓ v¨n kh¸c? 4.®Ó biÓu hiÖn t/ c¶m c¶m xóc qua c¸c h×nh ¶nh.Häc bµi cò.Xh .Nh÷ng c©u tôc nhng ®iÒu cèt yÕu lµ lËp luËn víi hÖ thèng ng÷ ®· häc trong c¸c luËn ®iÓm.

D.Ph©n tÝch: kh«ng cã .Ph©n tÝch: ) II. . côm chñ . ph¸t hiÖn ? H·y x¸c ®Þnh côm C .Quan s¸t. Khi muèn ph¸t triÓn ý cña c©u ®îc më réng h¬n ngêi ta dïng côm C-V ®Ó më réng c©u.Ph©n tÝch cÊu t¹o s½n cã tõ vµ cÊu t¹o cña phô + Nh÷ng t×nh c¶m ta CDT C ng÷ trong côm danh kh«ng cã V tõ? + Nh÷ng t×nh c¶m ta Ph ?Em cã nhËn xÐt g× s½n cã ô sau vÒ h×nh thøc cña . E.V. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t®éng cña HS ND cÇn ®¹t .Nh÷ng t×nh c¶m ta + Nh÷ng t×nh c¶m ta kh«ng cã CDT C V ? Em h·y ph©n tÝch s½n cã .§äc NL. -Gäi 1 HS ®äc to NL.Gäi HS ®äc ghi nhí 1 më réng c©u. th¶o luËn nhãm.§A: SGK . côm chñ vÞ danh tõ trªn? ? Qua ph©n tÝch VD.GV: B¶ng phô. 1. KiÓm tra: .Cho HS quan s¸t NL trªn b¶ng phô.Cho HS ®äc ng÷ liÖu .Nªu vÊn ®Ò.§äc ghi nhí ( sgk/68 ) *. ThÕ nµo lµ dïng ( sgk/68 ) phô ghi NL.Nh÷ng t×nh c¶m ta cÊu t¹o cña côm danh .PhÇn phô sau cã cÊu -> phô ng÷ sau lµ phÇn phô sau ë 2 côm t¹o lµ 1 côm C .1 HS ®äc to VD më réng c©u?: ? H·y t×m c¸c côm .C¶ líp quan s¸t b¶ng I. C¸c trêng hîp dïng côm chñ .C¸ch chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng ->c©u bÞ ®éng? .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Ghi nhí: ( sgk/68 . ThiÕt bÞ d¹y häc: .vÞ ®Ó .vÞ ®Ó më réng c©u. ( sgk/68 ) . . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1..T64 2.Dïng nh÷ng côm tõ em hiÓu thÕ nµo lµ cã cÊu t¹o lµ 1 côm C dïng côm C -V ®Ó më .X¸c ®Þnh côm danh 1. Bµi míi: Giíi thiÖu: Côm C-V ®ãng vai trß lµm thµnh phÇn nßng cèt trong c©u. . .Ng÷ liÖu: (SGKdanh tõ co trong c©u tõ t/68) v¨n trªn? + Nh÷ng t×nh c¶m ta 2.Ng÷ liÖu: (SGKt/68) 95 . thuyÕt tr×nh.V lµm TP cña c©u réng c©u? hoÆc cña côm tõ ®Ó .

C¸c c« g¸i Vßng dÉn sgk ®ç g¸nh: PN trong C§T ..nµo ( PN C§T ).V lµm TP c©u trong VD sau: -Lan tiÕn bé khiÕn c¶ líp vui ..NhËn xÐt.. CDT.y/c Hs nhËn xÐt bæ sung .T«i rÊt vui ( phô ng÷ C§T ) b. LuyÖn tËp: tËp Bµi tËp 1: .V lµm + H3: ý c phô ng÷ trong C§T + H4: ý d b.V lµm TP g×? ? Qua ph©n tÝch c¸c VD.M×nh ®äc quyÓn s¸ch mµ cËu cho mîn.Ghi vµo vë theo híng c.. bæ sung vÞ ng÷ . CTT + §äc ghi nhí 2 ( sgk) 2.Lµm viÖc c¸ nh©n a.Ph©n tÝch: a.Phô ng÷ trong C§T. Khu«n mÆt ®Çy .T«i rÊt vui ( phô ng÷ C§T ) b.CN -VN .. . ChÞ Ba ®Õn ( CN ) . em h·y cho biÕt ngêi ta cã thÓ dïng côm C ..l¸ sen d. Trêi sinh lµ sen. söa ch÷a a. C¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng (PN trong CDT) + Tù rót ra KL: .thêng lµ cèm.V lµm nßng cèt trong c¸c c©u trªn? ? H·y t×m côm C . CËu cho mîn: côm CV lµm PN trong côm DT.. 1 -Lan tiÕn bé -> côm C -V lµm CN C¶ líp vui mõng: lµm PN C§T 2.Cho HS ®äc ghi nhí 2 ( sgk/69 ) + Yªu cÇu HS lµm bµi tËp nhanh: ? X¸c ®Þnh vµ gäi tªn côm C .Gäi 4 HS lµm bµi trªn b¶ng . C¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng (PN trong CDT) * Ghi nhí 2: + Lµm bµi ra giÊy (sgk/69) nh¸p bµi tËp nhanh theo yªu cÇu cña GV. + §äc vµ nªu y/c bµi III.V lµm TP c©u hoÆc TP côm tõ trong c¸c c©u trªn? Cho biÕt trong mçi c©u.Y/c HS ®äc y/c bµi tËp 1 .NhËn xÐt. Ngêi chuyªn m«n + H1: ý a míi ®Þnh ®îc: + H2: ý b => Côm C .C¶ líp lµm ra giÊy ®Æn nh¸p => Côm C .l¸ sen d. ChÞ Ba ®Õn ( CN ) . côm C . Tinh thÇn rÊt h¨ng h¸i ( VN ) c.V lµm .Y/c HS lµm bt ra giÊy nh¸p .. 96 . Tinh thÇn rÊt h¨ng h¸i ( VN ) c..V ®Ó më réng c©u trong c¸c trêng hîp nµo? . Trêi sinh lµ sen.

n¾m l¹i yªu cÇu ®Ò bµi kiÓm tra v¨n-tv-tlv. Híng dÉn vÒ nhµ: .RÌn cho Hs kÜ n¨ng lµm bµi v¨n NL chøng minh B.PhÇn C. Cñng cè: .ThÕ nµo lµ dïng côm tõ C-V ®Ó më réng c©u? c¸c trêng hîp dïng? 4. TiÕt 103: Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 5.h¾n giËt m×nh: côm C .GD Hs ý thøc tù söa lçi: ViÕt v¨n. VÒ kiÕn thøc: . . KiÕn thøc träng t©m: . D. 97 . thuyÕt tr×nh. VÒ t tëng: .Nªu vÊn ®Ò. E. H«m nay thÇy gi¸o tr¶ bµi kiÓm tra cho c¸c em ®Ó c¸c em ®äc laÞ vµ söa ch÷a nh÷ng h¹n chÕ mµ c¸c em cßn m¾c ph¶i. KiÓm tra: (KÕt hîp trong giê) 2. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong ®Çu häc k× II chóng ta ®· kiÓm tra ba bµi thuéc ba ph©n m«n cña m«n Ng÷ v¨n.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Tr¶ bµi kiÓm tra tiÕng viÖt. mét bµn tay ®Ëp vµo vai: côm C . Tr¶ bµi kiÓm tra v¨n. ch÷a vµ nhËn xÐt ®Çy ®ñ. v¨n nghÞ luËn. lµm bµi tËp cßn l¹i. A. . lçi chÝnh t¶ 3. 2.V lµ PN trong côm §T 3.§¸nh gi¸: NhËn thøc cña häc sinh qua chÊm bµi .Häc bµi cò. . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.d.Ph¬ng ph¸p lµm bµi v¨n nghÞ luËn chøng minh 1 vÊn ®Ò x· héi . ThiÕt bÞ d¹y häc: . VÒ kÜ n¨ng: .NhËn thøc vÒ c©u ®Æc biÖt.GV: C¸c bµi ®· chÊm. Ph¬ng ph¸p: . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.Ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a tô ng÷ vµ ca dao.V lµm CN. th¶o luËn nhãm. tr¹ng ng÷./. c©u rót gänn .

.............................. Tr¶ bµi tËp lµm v¨n : 1............................ ....................................................................................................... ................. NhËn xÐt : .....................................Tån t¹i: ..................................................¦u ®iÓm: ................................ .................................................................... ......................... ........... ............................................................................................................................................. ............................................ ..................... .......... Yªu cÇu cña ®Ò: GV nh¾c l¹i yªu cÇu cña ®Ò theo ®¸p ¸n chÊm T95-96......... .......... Tr¶ bµi TiÕng ViÖt: 1..... .............. 2.............................................................................................................................. II............................ ........................................................................................................................................................ Yªu cÇu cña ®Ò: GV nªu ®¸p ¸n T90.............. ........... 2............................................................................................................................... 98 ...................... ....................... .......................................................................... ...........................................Tån t¹i: ........................................................................ ...............I..... .............................. .................................................................................... ..... NhËn xÐt : .................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................ .................. ............................................................................................................................................ .......................................................................u ®iÓm: ................... ................................. ............. ........................... ..............................................

............................ .................................... ....................................................... .............................................................Gäi ®iÓm ghi sæ............................ ............ ...... ................................................ 2......................... .................................. .... 3.. . tÝnh chÊt vµ c¸c yÕu tè cña phÐp lËp luËn gi¶i thÝch.................. ......Häc bµi cò vµ chuÈn bÞ míi: “T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn gi¶i thÝch”.................................. Tr¶ bµi kiÓm tra v¨n: 1...... .. Híng dÉn vÒ nhµ: ....... NhËn xÐt : ......................................................................... .......... ......¦u ®iÓm: ........................................... Yªu cÇu cña ®Ò vµ ®¸p ¸n : TiÕt 98............................. Cñng cè: .............. .................................................NhËn diÖn vµ ph©n tÝch c¸c ®Ò bµi nghÞ luËn gi¶i thÝch....................................... .....................Yªu cÇu ®äc mét sè bµi ®iÓm tèt................. ..... ............. ........................... ®iÓn h×nh) GV híng dÉn häc sinh ch÷a lçi........................Ch÷a lçi : (Cho HS ®äc c¸c bµi m¾c lçi nhiÒu................................................................................................................................................. VÒ kiÕn thøc: .. TiÕt 104: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn gi¶i thÝch A....... ............................................................................................Tån t¹i: ...........................................................................................NhËn xÐt ý thøc lµm bµi vµ ch÷a bµi......... VÒ t tëng: 99 ................ ........................... Môc tiªu cÇn ®¹t: 1............................................................... 4......... 2../......Hs n¾m ®îc môc ®Ých...... so s¸nh víi c¸c ®Ò nghÞ luËn chøng minh................... .... III............................

. thuyÕt tr×nh. 2. ph¶i cã ? Theo em ®Ó tr¶ lêi kiÕn thøc nhiÒu mÆt -Muèn gi¶i thÝch ®îc ®îc c¸c c©u hái nh míi cã thÓ gi¶i thÝch c¸c vÊn ®Ò trong trªn ( vÝ dô gi¶i ®îc cuéc sèng cÇn ph¶i thÝch v× sao cã ma ) hiÓu. trong ®ã cã kiÓu lo¹i nghÞ luËn chøng minh.HS tù ®Æt c¸c c©u sèng: ? Em h·y nªu 1 sè hái vÒ nhu cÇu gi¶i c©u hái ®Ó ®îc gi¶i thÝch? thÝch? + V× sao cã ma? + V× sao mïa ®«ng l¹i cã tuyÕt r¬i? -> Nhu cÇu gi¶i thÝch ? Qua rÊt nhiÒu c©u trong ®êi sèng lµ rÊt . . em cã KL g× vÒ lín. ThiÕt bÞ d¹y häc: . Môc ®Ých vµ phíc mét hiÖn tîng míi yªu cÇu cña GV ¬ng ph¸p gi¶i l¹ hoÆc mét ®iÒu + N¶y sinh nhu cÇu thÝch: g× ®ã mµ ngêi ta gi¶i thÝch 1.ph¶i cã tri thøc ®ßi hái ®iÒu g×? -> Gi¶i thÝch lµ lµm 100 . B. Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c giê tríc c¸c em ®· ®îc n¾m kiÕn thøc vÒ thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn.. 3. th¶o luËn nhãm.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. H«m nay thÇy gi¸o cïng c¸c em tiÕp tôc ®i t×m hiÓu mét kiÓu lo¹i n÷a cña nghÞ luËn ®ã lµ nghÞ luËn gi¶i thÝch. tr. Ph¬ng ph¸p: . h×nh thµnh kÜ n¨ng viÕt bµi v¨n gi¶i thÝch.§A: LuËn ®iÓm.Nªu c¸c yÕu tè c¬ b¶n cÇn ph¶i cã cu¶ bµi v¨n nghÞ luËn? . KiÕn thøc träng t©m: .Nªu vÊn ®Ò.Nhu cÇu gi¶i thÝch hái c¸c em võa ®Æt lín. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. KiÓm tra: . 2: C. Nhu cÇu gi¶i cha biÕt sÏ n¶y sinh thÝch trong ®êi ®iÒu g×? .GV: B¶ng phô. -> Ph¶i hiÓu. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t ? Trong ®êi sèng. luËn cø vµ lËp luËn.PhÇn I. nhu cÇu gi¶i thÝch trong ®êi sèng. D.Tr¶ lêi c©u hái theo I. E. trong ®êi sèng lµ rÊt ra.RÌn kÜ n¨ng t×n hiÓu. VÒ kÜ n¨ng: .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.

quan hÖ .Gi¶i thÝch khiÕm tèn lµ g×? Lîi? BiÓu hiÖn? + HS dïng bót ch× g¹ch ch©n c¸c c©u v¨n gi¶i thÝch. båi dìng t tëng.cÇn ®îc gi¶i thÝch nh»m n©ng cao nhËn thøc. t×nh c¶m cho con ngêi.§èi lËp ngêi khiªm tèn vµ ngêi kh«ng khiªm tèn . chØ ra c¸c mÆt lîi. kÓ ra c¸c biÓu hiÖn.. §©y lµ bµi tËp luËn gi¶i thÝch..Gi¶i thÝch trong v¨n NL lµ lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ c¸c t tëng.VÊn ®Ò gi¶i thÝch: lßng khiªm tèn . ®¹o lÝ. . bµi v¨n cßn gi¶i thÝch b»ng c¸ch nµo? ? Bµi v¨n ®· dïng c¸ch gi¶i thÝch ®Ó lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ vÒ lßng khiªm tèn ®ã lµ ®øc tÝnh rÊt ®¸ng quý cña con ngêi. 101 ... so s¸nh ®èi chiÕu víi hµnh ®éng kh¸c.VÊn ®Ò gi¶i thÝch: lßng khiªm tèn . so s¸nh ®èi chiÕu víi hµnh ®éng kh¸c.? VËy môc ®Ých cña cho hiÓu râ nh÷ng gi¶i thÝch lµ g×? ®iÒu cha biÕt trong mäi lÜnh vùc .C¸c c¸ch gi¶i thÝch: Nªu ®Þnh nghÜa. kÓ ra c¸c biÓu hiÖn.cÇn ®îc gi¶i thÝch nh»m n©ng cao nhËn thøc.Gi¶i thÝch khiÕm tèn lµ g×? Lîi? BiÓu hiÖn? .yªu cÇu HS ®äc v¨n b¶n: “ Lßng khiªm tèn” ? Bµi v¨n gi¶i thÝch vÊn ®Ò g×? gi¶i thÝch ntn? ? H·y t×m nh÷ng c©u v¨n trong bµi dïng ®Ó gi¶i thÝch lßng khiªm tèn? ? Quan s¸t c¸c c©u gi¶i thÝch em võa t×m trong v¨n b¶n kiÓu “ Khiªm tèn lµ tÝnh nh· nhÆn. quan hÖ . t×nh c¶m cho con ngêi. Ph©n tÝch: . Ng÷ liÖu: v¨n b¶n: “ Lßng khiªm tèn” (sgk/70) b. phÈm chÊt. phÈm chÊt. chØ .. trÝ tuÖ. PhÐp lËp luËn gi¶i thÝch: a. + C©u ®Þnh nghÜa . ®¹o lÝ. -T×m lÝ do v× sao con ngêi ph¶i khiªm tèn + Tù rót ra kÕt luËn 2. th¶o luËn c©u hái .” h·y cho biÕt ®©y lµ kiÓu c©u g× em ®· häc líp 6? ? Ngoµi c¸ch ®Þnh nghÜa ®Ó gi¶i thÝch vÒ lßng khiªm tèn.Gi¶i thÝch trong v¨n NL lµ lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ c¸c t tëng. .C¸c c¸ch gi¶i thÝch: Nªu ®Þnh nghÜa.. trÝ tuÖ. VËy em hiÓu thÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? . båi dìng t tëng.LiÖt kª c¸c biÓu hiÖn cña khiªm tèn.§äc v¨n b¶n ( sgk/70 ) + Suy nghÜ.

hËu qu¶.N1: v¨n b¶n “Lßng nh©n ®¹o”. II. cö 102 + Trao ®æi. nguyªn nh©n. ®èi chiÕu. ... nguyªn nh©n.. th¶o luËntheo nhãm + Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy kÕt qu¶ theo luËn Nhãm 1: . ? T×m hiÓu vÊn ®Ò gi¶i thÝch vµ c¸ch gi¶i thÝch ë mçi v¨n b¶n.PPGT: Nªu ®Þnh nghÜa ( lßng nh©n ®¹o tøc lµ lßng biÕt th¬ng ngêi) §Æt c©u hái..sù vËt: Giíi thiÖu vÊn ®Ò sÏ gi¶i thÝch: Lßng khiªm tèn . . h¹i.§äc ghi nhí ( sgk/71) h¹i.. em thÊy ngêi ta thêng gi¶i thÝch b»ng nh÷ng c¸ch nµo? ? Em h·y chØ râ bè côc cña bµi? chØ ra mèi liªn hÖ gi÷a c¸c phÇn trong bè côc bµi v¨n? ra c¸c mÆt lîi.mäi ngêi: Gi¶i thÝch vÒ lßng khiªm tèn ( ®Þnh nghÜa. nªu c¸c biÓu hiÖn. ..P1: Lßng.P2: §iÒu..N2: “ ãc ph¸n ®o¸n vµ ãc thÈm mÜ”. . kÓ ra nh÷ng biÓu hiÖn. . + yªu cÇu HS th¶o luËn theo nhãm. ®èi chiÕu lËp luËn b»ng c¸ch ®a ra c©u nãi cña Th¸nh G¨ng . Ghi nhí: ( sgk/71 ) ? Qua bµi v¨n em rót ra kÕt luËn g×? .VÊn ®Ò gi¶i thÝch: lßng nh©n ®¹o ..? Qua t×m hiÓu c¸ch gi¶i thÝch cña t¸c gi¶ trong bµi v¨n.. c¸ch ®Ò phßng hoÆc noi theo -Bè côc 3 phÇn.®i. c¸c biÓu hiÖn ) + P3: Cßn l¹i : ý nghÜa cña khiªm tèn => C¸c phÇn liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau + Tù rót ra KL: Bµi v¨n gi¶i thÝch ph¶i cã m¹ch l¹c.N3: “Tù do vµ n« lÖ”... líp l¹ng.Gäi HS ®äc ghi nhí + Chia líp thµnh 3 nhãm + Giao viÖc cho c¸c nhãm: . *. LuyÖn tËp: . hËu qu¶.Ph¬ng ph¸p gi¶i thÝch: Nªu ®Þnh nghÜa.. c¸ch ®Ò phßng hoÆc noi theo -Bè côc 3 phÇn.

2.Nªu vÊn ®Ò. ph©n tÝch nh©n vËt qua c¸c c¶nh ®èi lËp.HiÓu ®îc gi¸ trÞ hiÖn thùc. E. -VÊn ®Ò gt: ãc ph¸n bæ sung ®o¸n vµ ãc thÈm mÜ + GV nhËn xÐt. TiÕt 105: Sèng chÕt mÆc bay (TiÕt 1) (Ph¹m Duy Tèn) A. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. ThiÕt bÞ d¹y häc: . VÒ t tëng: .®¹i diÖn tr×nh bµy Nhãm 2: . . VÒ kiÕn thøc: .GV: B¶ng phô. Ph¬ng ph¸p: . . KiÕn thøc träng t©m: .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.Mét trong nh÷ng truyÖn ng¾n ®îc coi lµ më ®Çu cho thÓ lo¹i truyÖn ng¾n hiÖn ®aÞ ë ViÖt Nam ®Çu thÕ kû XX.1. LuyÖn tËp – cñng cè: . b¶o vÖ ngêi d©n l¬ng thiÖn trong x· héi xa vµ nay. kÓ tãm t¾t truyÖn.RÌn luyÖn kü n¨ng: §äc.ThÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? 4. C.Híng dÉn HS ghi chiÕu vµo vë Nhãm 3: + GV nhÊn m¹nh: cã ..t¬ng ph¶n. so s¸nh.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.PhÇn II. bæ . D. t¨ng cÊp. B./. ®èi . KiÓm tra: 103 .Gäi HS nhËn xÐt. nh©n ®¹o vµ nh÷ng thµnh c«ng nghÖ thuËt cña T¸c phÈm . 3.VÊn ®Ò gt: tù do vµ nhiÒu c¸ch gi¶i n« lÖ thÝch.PPGT: Nªu ®Þnh sung söa ch÷a nghÜa.. 3. Híng dÉn vÒ nhµ: .vÊn ®¸p.Xem bµi: “Sèng chÕt mÆc bay” ..Gi¸o dôc cho c¸c em ý biÕt lªn ¸n thÕ lùc bÊt c«ng. VÒ kÜ n¨ng: .

ngõ¬i d©n vïng ch©u thæ s«ng hång ®· ph¶i ®¬ng ®Çu víi c¶nh “ Thuû thÇn næi giËn = lò lôt . söa ch÷a . TiÕp xóc v¨n ph©n biÖt giäng kÓ . bæ a. §äc v¨n b¶n: cña c¸c nh©n vËt. . Trong 4 thø giÆc Êy nh©n d©n xÕp giÆc níc.Y/c 1.GV nhËn xÐt. T×m hiÓu chó truyÖn thÝch: . 2. v¨n ch¬ng cã c«ng dông võa lµm giµu t×nh c¶m con ngêi.Híng dÉn HS t×m .HÖ thèng ®ª ®iÒu. Em hiÓu t¸c gi¶ muèn nãi lªn ®iÒu g×? NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt lËp luËn? . lôt lªn hµng ®Çu.? Qua v¨n b¶n “ý nghÜa v¨n ch¬ng” cña Hoµi Thanh.§A: + Nguån gèc cña v¨n ch¬ng lµ t×nh c¶m nh©n ¸i. nhµ tr«i ngßi chÕt ….Y/c HS nhËn xÐt .§ao – TÆc. võa cã c¶m xóc vµ h×nh ¶nh cuèn hót ngêi ®äc. dï ®· ®îc gia cè hµng n¨m nhng nhiÒu ®o¹n nhiÒu chç vÉn kh«ng chèng næi søc níc hung b¹o. T¸c gi¶: sung: Ph¹m Duy Tèn .2 HS tãm t¾t ng¾n gän néi dung 2. + LËp luËn võa cã lÝ lÏ. mÊt + Giäng t¸c gi¶: Kh¸ch + H2: TiÕp -> ®iÕu quan mµy + Giäng quan: H¸ch + H3: §o¹n cßn l¹i dÞch. T¸c gi¶ lµ ngêi am hiÓu v¨n ch¬ng tr©n träng ®Ò cao v¨n ch¬ng.Híng dÉn ®äc: Chó ý . hèng h¸ch. truyÖn ng¾n cña Ph¹m Duy Tèn ®· dùng l¹i bøc tranh ®au lßng vµ ®¸ng giËn Êy. . l¹i thªm sù v« tr¸ch nhiÖm sèng chÕt mÆc bay cña kh«ng Ýt tªn quan l¹i cÇm quyÒn.GV nhËn xÐt.§äc v¨n b¶n: b¶n: cña t¸c gi¶ vµ giäng + H1: Tõ ®Çu -> háng 1.Tr×nh bµy theo chó ( 1883-1924) lµ 104 . võa lµm ®Ñp cuéc sèng. khÈn thiÕt. vì ®ª . thiªn n¹n Êy l¹i cµng thª th¶m. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t .Nghe I.KÓ tãm t¾t truyÖn + ThÇy ®Ò: Khóm ( 2HS ) nóm sî sÖt + Giäng cña nh©n d©n: lo sî. Cho ®Õn nay ®· hµng bao thÕ kû.Gäi HS ®äc v¨n b¶n . Bµi míi: Giíi thiÖu: Thuû – Ho¶ .

Tõ khã: + Bè côc 3 ®o¹n: .Cho HS ®äc ®o¹n 1 cña v¨n b¶n ? §o¹n truyÖn kÓ vÒ c¶nh g×? ? T×m c¸c chi tiÕt miªu t¶ c¶nh ®ª s¾p 3. ma to.§1: Tõ ®Çu -> Khóc ®ª nµy háng mÊt: Nguy c¬ vì ®ª va sù chèng ®ì cña ngêi d©n. thÝch dÊu * ( sgk/79 ) . tãm t¾t néi II. ( ViÕt bëi tiÕng viÖt hiÖn ®¹i).36. Ph©n tÝch v¨n dung b¶n: 1.§1: Gåm 1 giê -> háng mÊt . .27.Chi tiÕt: níc s«ng d©ng to.§2: TiÕp -> §iÕu mµy .40.Nghe .2. Bè côc: .29. -§ 2: TiÕp -> ®iÕu mµy: C¶nh quan phñ cïng nha l¹i ®¸nh tæ t«m trong khi “ ®i hé ®ª” . tr×nh bµy nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ t¸c gi¶.3 7.9.Yªu cÇu HS gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã: c¸c chó thÝch 1. 105 . c.38.GV lu ý: TruyÖn ng¾n : “ Sèng chÕt mÆc bay” ®îc goi lµ b«ng hoa ®Çu mïa cña truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i ViÖt Nam.hiÓu chó thÝch.Dùa vµo sgk -> gi¶i thÝch tõ khã theo yªu cÇu cña GV .§3: Cßn l¹i: C¶nh vì ®ª .§¹i ý: kÓ vÒ c¶nh hé ®i cña lµng X vµ quan phô mÉu cïng nha l¹i trÞ v× n¬i ®©y. ? Dùa vµo sgk. t¸c phÈm? . ? TruyÖn cã thÓ chia lµm mÊy phÇn? H·y chØ râ ranh giíi vµ n«i dung chÝnh cña tõng phÇn. C¶nh ®ª s¾p + §o¹n 1: C¶nh ®ª vì: s¾p vì => §ªm tèi.§3: Cßn l¹i .4.8.39. mét trong sè Ýt ngêi cã thµnh tùu ®Çu tiªn vÒ thÓ lo¹i truyÖn hiÖn ®¹i b.3. V¨n b¶n: Lµ mét trong nh÷ng t¸c phÈm truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i thµnh c«ng ®Çu thÕ kØ XX ( ®îc coi lµ thµnh c«ng nhÊt) cña Ph¹m Duy Tèn: in trong Nam Phong sè 18 ( T12-1918) .§äc.

C¶nh trªn ®ª: ..Kh«ng khÝ nhèn nh¸o. C¶nh trªn ®ª vµ trong ®×nh tríc khi ®ª vì: a. b»ng kÝ hiÖu X? => T×nh tr¹ng rÊt ( ThÓ hiÖn dông ý g× khÈn cÊp cña t¸c gi¶ ) . Theo em ®iÒu ®ã ë 1 n¬i mµ cã thÓ lµ cã ý nghÜa .tãm t¾t ®ª tríc khi ®ª vì? + C¶nh trªn ®ª vµ ? C¶nh trªn ®ª ®îc trong ®×nh tríc khi ®ª miªu t¶ b»ng chi tiÕt vì nµo? NhËn xÐt vÒ §äc: “ D©n ng«n ng÷ miªu t¶? phu.T¹o 1 t×nh huèng cã ? Quan s¸t phÇn 2 cña vÊn ®Ò ( ®ª s¾p vì ) v¨n b¶n vµ cho biÕt ®Ó tõ ®ã. ? Em cã suy nghÜ g× ma to kh«ng ngít.. níc s«ng nhÞ Hµ nªn to + §Þa ®iÓm: KHóc ? Chi tiÕt “ gÇn 1 giê s«ng lµng X thuéc phñ ®ªm” cã ý nghÜa ntn? X. lo sî.. níc vÒ c¸c ®Þa danh trong s«ng d©ng to. chen chóc. . thÕ nµo vÒ c¶nh tîng ngêi th× cuèc kÎ ®éi trªn ®ª qua ®o¹n v¨n ®Êt. g×? ? T×m ®äc ®o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh tîng trªn .. co nguy truyÖn ®Òu ®îc ghi c¬ lµm vì ®ª. th¶m h¹i. kÎ v¸c tre.Ngêi d©n ho¶ng hèt. hèi h¶. .Tr¶ lêi c©u hái ? Em h×nh dung nh + H/a: KÎ th× thuæng. mÖ lö.háng mÊt” .Quan s¸t. bÊt lùc. t¸c dông phæ biÕn ë nhiÒu n¬i g×? trªn níc ta lóc Êy. c¸c sù viÖc ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn kÕ tiÕp sÏ x¶y ra.T¸c gi¶ muèn b¹n ? PhÇn më ®Çu ®äc hiÓu c©u chuyÖn truyÖn lµ c¶nh ®ª s¨p nµy kh«ng chØ x¶y ra vì. c¨ng th¾ng . hai ba ®o¹n ®· thÈm l©u .. gi¶? + ¢m thanh: TiÕng 106 ®ª cã nguy c¬ bÞ vì 2.Tr×nh bµy suy nghÜ cña c¸ nhËn .vì? C¸c chi tiÕt Êy gîi 1 + Thêi gian: gåm 1 c¶nh tîng ntn? ®ªm + Kh«ng gian: Trêi ma tÇm t·..C¸c chi tiÕt ®ã gîi mét c¶m tîng: §ªm tèi.lít thít miªu t¶ trªn ®ª cña t¸c nh chuét lét..

lao thay. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. D. VÒ kÜ n¨ng: . ë ngay ®oan nµy ®· thÊy ®îc sù bÊt lùc cña søc ngêi tríc søc trêi.Dùng c¶nh d©n dang lo chèng chäi víi níc ®Ó cøu ®ª. sù bÊt lùc cña con ngêi + ChuÈn bÞ cho sù xuÊthiÖn c¶nh tîng kh¸c sÏ diÔn ra ë 1 n¬i kh¸c 3. nguy thay) .Theo em v× sao mäi d©n phu lµng X kh«ng bá ch¹y hoÆc tô häp n¬i ®×nh? 4.Kü n¨ng t×m hiÓu truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i ( Kh¸c truyÖn trung ®¹i). tiÕng ngêi xao x¸c gäi nhau => Ng«n ng÷ miªu t¶: Sö dông nhiÒu tõ l¸y tîng h×nh kÕt hîp ng«n ng÷ biÓu c¶m ( Than «i. Sèng chÕt mÆc bay (TiÕt 2) (Ph¹m Duy Tèn) A. VÒ kiÕn thøc: . ®e do¹ cuèc sèng cña ngêi d©n . LuyÖn tËp – cñng cè: .PhÇn II. 2.Båi dìng t×nh c¶m nh©n ®¹o.Häc bµi vµ so¹n bµi tiÕp tiÕt 2. . KiÕn thøc träng t©m: .Nªu vÊn ®Ò. sù yÕu kÐm cña thÕ ®ª tríc thÕ níc? ®¸nh liªn thanh èc thæi v« håi./. Ph¬ng ph¸p: . nh©n ®¹o vµ nh÷ng thµnh c«ng nghÖ thuËt cña truyÖn ng¾n “ sèng chÕt mÆc bay”. 3. C. 107 .GV: B¶ng phô.Trao ®æi. ThiÕt bÞ d¹y häc: .vÊn ®¸p. B.? §Æt trong néi dung truyÖn ®o¹n v¨n t¶ c¶nh trªn ®ª tríc khi ®ª vì cã ý nghÜa g×? GV: Thiªm tai ®ang tõng lóc gi¸ng xuèng.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. th¶o luËn . Híng dÉn vÒ nhµ: . . VÒ t tëng: .Gióp Hs hiÓu ®îc gi¸ trÞ hiÖn thùc. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.

Cßn c¸c quan l¹i ®i hé ®ª cã lo l¾ng kh«ng? Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t II. t©m ®iÓm vÒ tªn quan phñ v× => V« tr¸ch nhiÖm cña c©u chuyÖn trong ®©y lµ «ng quan ®i v« l¬ng t©m tríc ®×nh lµ ai? V× sao? hé ®ª tÝnh m¹ng cña ngêi ? h·y t×m vµ ph©n + Chi tiÕt: Quan vµ d©n.Quan l¹i ch¬i tæ nghe tin ®ª vì t«m b×nh th¶n.Kh«ng khÝ trang NhËn xÐt.§A : thiªn tai tõng lóc gi¸ng xuèng ®e do¹n cuéc sèng cña d©n phu vµ c¶nh d©n phu nheo nhãc lo sî kh«ng d¸m ¨n ngñ. trÔ mÞch. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. tr¸i ngîc ? H×nh ¶nh tªn quan h¼n víi c¶nh nhèn phñ ®i hé ®ª ®îc t¸c nh¸o. C¶nh trªn ®ª vµ trong ®×nh tríc khi ®ª vì: a.Nªu Ên tîng cña em vÒ c¶nh hé ®ª cña d©n lµng X? . kh«ng khÝ ë trªn ®ª? nhµn nh·. .Chç ë: trong ®×nh v÷ng ch·i. h·y cho biÕt t¸c + ChuyÖn quan phñ Trang nghiªm. so s¸nh víi nghiªm. gi¶ ®· chó ý kÓ vµ t¶ ch¬i tæ t«m tÜnh mÞch nh÷ng chuyÖn g×? + ChuyÖn quan phñ .E. Ph©n tÝch v¨n b¶n: 2. cuèng cuång v« väng chèng ®ì víi søc trêi thËt ®¸ng th¬ng. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· t×m hiÓu vµ ®ùoc chøng kiÕn c¶nh d©n phu lµng X t¾m giã géi ma ®Ó gi÷ khóc ®ª lµng. C¶nh trong kÕt chuyÖn trong ®îc hËu h¹ ®×nh: ®×nh. c¨ng th¼ng ë gi¶ kh¾c ho¹ ntn? H·y trªn ®ª ph©n tÝch? .Ph©n tÝch + §i ®èc thóc viÖc hé ®ª nhng: . 2. v« + T©m ®iÓm thuéc t ? Nh vËy . tÝch c¸c chi tiÕt miªu nha l¹i ch¬i bµi t¶ kh«ng khÝ ë trong ®×nh? .§å dïng SH: sang 108 . KiÓm tra: . C¶nh trªn ®ª: ? Theo dâi ®o¹n v¨n + ChuyÖn quan phñ b.

nhËn xÐt + Ng«n ng÷ miªu t¶ kÕt hîp víi ng«n ng÷ biÓu c¶m ? §Æt trong toµn bé + T¸c dông: Gîi t¶ truyÖn. . xung quanh kÎ hÇu ngêi h¹ .t¸c dông cña phÐp t¬ng ph¶n: Lµm nçi râ tÝnh chÊt cña quan phñ vµ th¶m c¶nh cña ngêi d©n. . Tæng kÕt: nµy cã vai trß vµ ý vì võa tá lßng c¶m th109 träng . => V« tr¸ch nhiÖm.Ngåi chÔm chÖn trªn sËp. thêi «ng cña t¸c gi¶... ®Æt 2 c¶nh tr¸i ngîc nh thÕ gäi lµ biÖn ph¸n t¬ng ph¶n. ®o¹n truyÖn c¶nh tîng lôt léi do ®ª III.. cã biÕt kh«ng? lµ c©u ®èi tho¹i ®¾t nhÊt .? c¸c chi tiÕt ®ã t¹o1 h×nh ¶nh ntn vÒ viªn quan phô mÉu..§äc . thÝch hëng l¹c.T/d: Kh¾c ho¹ thªm tÝnh chÊt v« l¬ng t©m. tr¨m hä ®ang vÊt v¨ lÊm l¸p -> giéi giã t¾m ma ë trªn ®ª. NhËn xÐt vÒ ng«n ng÷ cña t¸c gi¶ ë ®o¹n truyÖn nµy? Ph©n tÝch t¸c dông? 3. h¸ch dÞch tr¸i ngíc víi h×nh ¶nh d©n phu rèi r¾t. . Nã tr¸i ngîc víi h×nh ¶nh nµo ë ngoµi ®ª? ? Trong nt.T¸c dông: Gîi t¶ c¶nh tîng lôt léi do ®ª vì võa tá lßng . h·y ph©n tÝch t/d cña phÐp t¬ng ph¶n trong ®o¹n truyÖn? Ngoµi ra nt t¨ng cÊp còng ®îc sd? H·y cm ? Theo dâi ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn quan phñ khi nghe tin ®ª vì vµ cho biÕt ë ®o¹n nµy cã g× ®Æc biÖt trong ng«n ng÷ kÓ chuyÖn T/d? C©u ®èi tho¹i nµo thÓ hiÖn râ nhÊt tÝnh chÊt cña quan phô mÉu? ? §äc ®o¹n cuèi cña v¨n b¶n.“ §ª vì råi.Ng«n ng÷ ®èi tho¹i c¶m th¬ng ai o¸n . gãp phÇn thÓ hiÖn ý nghÜa phª ph¸n cña truyÖn. C¶nh ®ª vì: .Ng«n ng÷ miªu t¶ kÕt hîp víi ng«n ng÷ biÓu c¶m ..Giäng ®iÖu: h¸ch dÞch.ViÖc lµm: ®¸nh bµi: . . c¸ch cæ.. v« tr¸ch nhiÖm víi tÝnh m¹ngcon ngêi cña quan phô mÉu.

. kh¾c ho¹ t×nh c¶m nh©n vËt b»ng nhiÒu h×nh thøc ng«n ng÷. .nghÜa g×? híng dÉn HS thùc hiÖn phÇn GN ? Theo em nÐt ®Æc s¾c nhÊt vÒ nghÖ thuËt kÓ chuyÖn cña t¸c gi¶ trong truyÖn lµ g×? ? c¶m nhËn cña em vÒ néi dung ph¶n ¸nh cña truyÖn? ? Néi dung t tëng cña truyÖn cho em hiÓu g× vÒ nhµ v¨n Ph¹m Duy Tèn. . => T¸c gi¶ lµ ngêi am hiÓu hiÖn thùc ®êi sèng.T« ®Ëm b¶n chÊt vµ th¸i ®é cña lò quan l¹i . + HS ®iÒn b¶ng TK ë IV.NT: X©y dùng. nhÊt lµ ®èi tho¹i. . LuyÖn tËp bµi tËp 1( sgk/83 ) + HS tù nhËn xÐt . cã t×nh c¶m yªu ghÐt ph©n minh. cã tinh thÇn nh©n ®¹o .Cho HS ®iÒn vµo b¶ng thèng kÕ ë bµi tËp 1 ( 83 ) ? Qua ng«n ng÷ ®èi tho¹i cña quan phñ.Lªn ¸n kÎ cÇm quyÒn thê ¬ v« tr¸ch nhiÖm víi tÝnh m¹ng d©n thêng.Gäi HS ®äc ghi nhí (sgk ) . .ND: Ph¶n ¶nh cuéc sèng ¨n ch¬i hëng l¹c v« tr¸ch nhiÖm cña kÎ cÇm quyÒn vµ c¶nh sèng c¬ cùc thª th¶m cña ngêi d©n trong XH xa. em 110 ¬ng ai o¸n cña t¸c gi¶.HS ®äc ghi nhí. .ý nghÜa : ThÓ hiÖn t×nh c¶m nh©n ®¹o cña t¸c gi¶.Dïng biÖn ph¸p t¬ng ph¶n ®Ó kh¾c ho¹ nh©n vËt lµm næi bËt tinh thÇn cña t¸c * Ghi nhí: (SGKphÈm. t/83) . + Trao ®æi theo nhãm.§o¹n truyÖn cã vai trß më nót.

TiÕp tôc rÌn kü n¨ng t×m hiÓu ®Ò. Cñng cè: ? C¶m nhËn cña em vÒ gi¸ trÞ cña truyÖn “ sèng chÕt mÆc bay” trªn c¸c diÖn: ND ph¶n ¸nh hiÖn thùc. B. VÒ t tëng: .PhÇn: 111 . viÕt bµi v¨n. Gi¸ trÞ nh©n ®¹o: t¸c phÈm thÓ hiÖn niÒm sãt th¬ng cña t¸c gi¶ tríc cuéc sèng lÇm than. tè c¸o ®èi víi th¸i ®é v« tr¸ch nhiÖm cña bän quan l¹i víi tÝnh mÖnh cña d©n thêng. ND nh©n ®¹o..thÊy tÝnh chÊt cña ®èi víi m¹ng sèng cña nh÷ng ngêi ®ã ntn? nd. .Häc bµi vµ so¹n bµi “C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch” .. 4. 3.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.VÒ nhµ tr¶ lêi c©u hái: H·y gi¶i thÝch v× sao Ph¹m Duy Tèn l¹i lÊy nhan ®Ò truyÖn lµ “ sèng chÕt mÆc bay”? . c¬ cùc cña ngêi d©n vµ chÕ ®é phong kiÕn.BiÕt ®îc nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý vµ nh÷ng lçi cÇn tr¸nh trong lóc lµm bµi. KiÕn thøc träng t©m: . t×m ý. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: ./. TiÕt 107: C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch A. ®Æc s¾c NT? a. lËp dµn ý. ®éc lËp hoµn toµn gi÷a cuéc sèng. Híng dÉn vÒ nhµ: . vÒ tªn truyÖn : “ Sèng chÕt mÆc bay”? 3. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.N¾m ®îc c¸ch thøc cô thÓ trong viÖc lµm bµi LL gi¶i thÝch. b. tÝnh m¹ng cña ngêi d©n víi cuéc sèng ¨n ch¬i xa ®o¹ cña bän quan l¹i mµ kÎ ®øng ®Çu ë ®©y lµ tªn quan phñ “lßng lang d¹ thó”. VÒ kÜ n¨ng: . Gi¸ trÞ Êy ®îc lµm râ sù t¬ng ph¶n. thÓ hiÖn râ nhÊt NhËn xÐt vÒ mqh gi÷a sù v« tr¸ch nhiÖm ng«n ng÷ vµ tÝnh c¸ch ®Õn mÊt hÕt nh©n nh©n vËt? tÝnh cña bän quan l¹i ? Em cã suy nghÜ g× ngµy xa. ND ph¶n ¸nh hiÖn thùc: Ph¶n ¸nh cuéc sèng ¨n ch¬i hëng l¹c vé tr¸ch nhiÖm cña kÎ cÇm quyÒn vµ c¶nh sèng c¬ cùc thª th¶m cña ngêi d©n trong x· héi cò. 2.

C.§A: Gi¶i thÝch trong v¨n nghÞ luËn lµ lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ t tëng. ®äc ®Çy ®ñ cña cÇu s¸ch b¸o.Nªu vÊn ®Ò. tr¶ lêi c©u . D. hái ngêi nghÜa chÝnh x¸c vµ hiÓu biÕt h¬n.Suy nghÜ. ThiÕt bÞ d¹y häc: . ? VËy lµm thÕ nµo ®Ó t×m ®îc ý . ? Theo em ngêi lµm ND c©u TN.KiÓu bµi: Gi¶i thÝch ? §Ò bµi ®Æt ra yªu hái theo yªu cÇu cña . 2. * §Ò bµi (sgk/84 ) .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. h·y 1. . Bµi h«m nay chóng ta sÏ n¾m ®îc kü n¨ng nµy. t×nh c¶m cho can ngêi. tõng vÕ 112 . cÇn ®îc gi¶i thÝch nh»m n©ng cao nhËn thøc. E. KiÓm tra: . phÈm chÊt.. Ph¬ng ph¸p: . quan hÖ. C¸c bíc lµm bµi (sgk/84) ta cã c©u tôc ng÷ : “ lËp luËn gi¶i §i mét ngµy ®µng häc thÝch: mét sµng kh«n”. TN t¬ng tù. båi dìng t tëng. thuyÕt tr×nh. T×m hiÓu ®Ò gi¶i thÝch néi dung vµ t×m ý : c©u TN ®ã. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.Gäi HS ®äc ®Ò bµi + HS ®äc ®Ò bµi: Nd I. .Tra tõ ®iÓn. ? Qua ®©y em cã -T×m hiÓu nghÜa tõng thÓ rót ra kÕt luËn tõ ng÷..ND: C©u tôc ng÷ : cÇu g×? GV.GV: B¶ng phô. th¶o luËn nhãm. bµi cã cÇn gi¶i thÝch Ngêi lµm bµi cÇn gi¶i t¹i sao ®i 1 ngµy thÝch nghÜa ®en. ®¹o lÝ. §Ó lÇm ®îc bµi v¨n nghÞ luËn gi¶i thÝch th× chóng ta còng ph¶i n¾m ®îc c¸c c¸ch c¬ b¶n ®Ó lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch.ThÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? . “ §i 1 ngµy ®µng häc + Yªu cÇu gi¶i thÝch mét sµng kh«n”. suy nghÜ liªn TN? hÖ víi ¸c c©u CD. ®µng häc 1 sµng nghÜa bãng vµ ý kh«n kh«ng? V× nghÜa s©u xa cña sao? c©u TN. Bµi míi: Giíi thiÖu: Còng nh lËp luËn chøng minh. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t . trÝ tuÖ.

thÓ hiÖn thÝch vµ p2 gîi nhu kh¸t väng ®i nhiÒu cÇu ®îc hiÓu ( ph¬ng n¬i ®Ó më réng híng gi¶i thÝch ).PhÇn th©n bµi lµm b. Më bµi: rµng. nghÜa më réng) + Trao ®æi.nghÜa bãng TN. thêi gian vµ ®o trÝ kh«n. Th©n bµi: nhiÖm vô GT nghÜa Gi¶i thÝch ®en.NghÜa më réng + NghÜa ®en: §i 1 ngµy ®µng nghÜa lµ g×? Mét sµng kh«n lµ g×? C¸ch ®o kh«ng gian.g× vÒ viÖc t×m hiÓu ®Ò vµ t×m ý cho mét bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch? .NghÜa ®en nghÜa sau cña c©u . . LËp dµn bµi: nhãm nhá ( 2. nghÜa bãng.Bµi v¨n gi¶i thÝch còng cÇn bè côc theo 3 phÇn chÝnh v× nh vËy bµi v¨n míi râ a. .GV tæ chøc cho HS th¶o luËn nhanh c¸c c©u hái t×m hiÓu c¸ch lËp dµn bµi cho bµi GT. . . .GV nhÊn m¹nh tÇm quan träng cña bíc t×m hiÓu ®Ò vµ t×m ý cho mét bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch. kiÕn thøc b»ng “ ngµy” b»ng “ sµng” cã g× ®Æc biÖt? + NghÜa bãng” §i ®©y ®ã sÏ më réng ®îc tÇm hiÓu biÕt sÏ 113 . nghÜa bãng. ? Theo em bµi v¨n gi¶i thÝch cã nªn gåm 3 phÇn chÝnh gièng nh bµi v¨n chøng minh kh«ng? V× sao? ? PhÇn më bµi trong bµi tËp luËn GT cÇn ph¶i ®¹t yªu cÇu g×? ? PhÇn th©n bµi ph¶i lµm nh÷ng nhiÖm vô g×? §Ó lµm cho ý nghÜa c©u TN trªn trë nªn dÔ hiÓu ®èi víi ngêi ®äc. ngêi nghe th× theo em nªn s¾p xÕp nh÷ng ý ®· t×m ®îc theo thø tù nµo? c©u( nghÜa ®en. m¹ch l¹c.Giíi thiÖu c©u TN vµ ph¬ng híng gi¶i -PhÇn më bµi cÇn giíi thÝch ( C©u TN ®óc thiÖu ®iÒu cÇn gi¶i kÕt KN. 3 HS ). hiÓu biÕt ). . th¶o luËn 2.

häc hái. Cau TN ®óc kÕt 1 KN: NÕu muèn hiÓu biÕt réng cÇn ph¶i giao lùc. Nhng ph¶i ®¶m b¶o nªu ®îc ®iÒu cÇn gi¶i thÝch + HS viÕt vµ tr×nh 114 kh«n ngoan tõng tr¶i h¬n. .PhÇn kÕt bµi ph¶i nªu ®îc ý nghÜa cña c©u TN ®èi víi mäi ngêi ngµy xa còng nh ngµy nay. Nh×n tõ chung ®Õn riªng c. .Rót ra kÕt luËn ( theo ®iÓm 2 phÇn ghi nhí ) sgk/86. ViÕt kÕt bµi. . ViÕt phÇn më bµi. + NghÜa s©u: C©u TN kh«ng chØ ®óc kÕt 1 kinh nghiÖm mµ cßn thÓ hiÖn c¸i khao kh¸t l©u ®êi cña ngêi n«ng d©n xa muèn ®îc ®i ra khái nhµ.Cho HS ®äc c¸c ®o¹n më bµi trong sgk/85 ? Theo em c¸c ®o¹n më bµi nµy cã ®¸p øng yªu cÇu cña ®Ò bµi lËp luËn GT kh«ng? ? Nh vËy ®èi víi mçi bµi v¨n cã ph¶i chØ cã 1 c¸ch më bµi duy nhÊt kh«ng? . §i th¼ng vµo vÊn ®Ò .GV lu ý: C¸c em cã thÓ thùc hiÖn phÇn më bµi b»ng nhiÒu c¸ch. . b. 3. ViÕt bµi: a. §èi lËp hoµn c¶nh víi ý thøc. khái lµng ®Ó më réng tÇm hiÓu biÕt. .ý nghÜa cña vÊn ®Ò gi¶i thÝch. c. + HS ®äc sgk ( 3 ®o¹n më bµi/85 ) +C¸c ®o¹n v¨n ®Òu ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ®Ò bµi lËp luËn GT ( ®Òu giíi thiÖu ®îc ®iÒu cÇn gt vµ ®Þnh híng gi¶i thÝch ). + Cã nhiÒu c¸ch më bµi cho bµi lËp luËn gt.? PhÇn kÕt bµi trong bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ph¶i lµm nhiÖm vô g×? ? Em cã thÓ rót ra kÕt luËn g× vÒ viÖc lËp dµn bµi cho mét bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch? . KÕt bµi: . ViÕt ®o¹n phÇn th©n bµi.

§äc . tr¶ lêi c©u hái theo hd cña GV. ? Lµm thÕ nµo ®Ó ®o¹n ®Çu tiªn cña TB liªn kÕt ®îc víi ®o¹n tríc ®ã? Ngoµi nh÷ng c¸ch nãi nh “ ThËt vËy” cã c¸ch nµo kh¸c n÷a kh«ng? ? Qua c¸c ®o¹n v¨n em thÊy nªn viÕt ®o¹n gt nghÜa ®en.Gi¶i thÝch nghÜa s©u: . .Gi¶i thÝch nghÜa bãng. .. ? ngoµi 3 c¸ch trªn em cã thÓ viÕt ®o¹n më bµi theo c¸ch nµo kh¸c? . tr¶ lêi c©u hái.Kh«ng. ThËt vËy.PhÇn kÕt bµi trªn ®· cho thÊy vÊn ®Ò ®· ®îc gi¶i thÝch xong. + §äc.Cã thÓ cã nhiÒu c¸ch kÕt bµi kh¸c nhau nh. . 86 ) 3 ®o¹n TB..söa ch÷a: .vµ ®Þnh híng GT. ®óng vËy.Gi¶i thÝch nghÜa ®en: GT nghÜa cñatõng tõ ng÷ råi gi¶i thÝch nghÜa ®en cña c¶ c©u cña toµn nhËn ®Þnh.Cho HS ®äc c¸c ®o¹n th©n bµi kh¸c nhau trong sgk vµ nªu c©u hái. 115 ? NÕu sö dông mét c¸ch më bµi kh¸c th× cã thÓ viÕt c¸c ®o¹n cña phÇn Th©n bµi y nh trong sgk kh«ng? V× sao? Qua ®ã em rót ra KL g×? + Cho HS ®äc phÇn kÕt bµi ? Theo em phÇn kÕt bµi trªn ®· cho thÊy râ lµ vÊn ®Ò ®· ®îc gi¶i thÝch xong cha? ? Ngoµi c¸ch kÕt theo sgk víi ®Ò bµi trªn cßn cã thÓ kÕt . GT nghÜa bãng -> liªn hÖ.§äc sgk( trang 85. -Dïng c¸c ph¬ng tiÖn liªn kÕt ( c¸c tõ ng÷ liªn kÕt ).* Ghi nhí: ( sgk/86 ) ng cÇn chó ý thÝch hîp víi phÇn MB vµ th©n bµi. nghÜa më réng ntn? bµy . 4. v× ®o¹n cña phÇn TB cßn ph¶i phï hîp víi ®o¹n phÇn më b¶i ®Ó bµi v¨n thµnh 1 thÓ thèng nhÊt => Mçi c¸ch më bµi sÏ cã phÇn TB thÝch hîp. + Rót ra kÕt luËn . nghÜa bãng.

. nªu kh«ng chöa. Híng dÉn vÒ nhµ: .. Ngµy xa. ./. Ngµy nay. bµi b»ng c¸ch nµo? Qua ®ã em rót ra kÕt luËng×? ? §äc l¹i vµ cho biÕt 3 phÇn ®· phï hîp? ? Nh vËy khi viÕt bµi v¨n lËp luËn gt cÇn ph¶i lu ý ®iÒu g×? + §äc l¹i vµ nhËn xÐt 116 .kh«n lµ 1 phÇn kÕt bµi cho ch©n lÝ kh«ng bao giê ®Ò bµi trªn? cò. Cñng cè: . trong sgk).Cñng cè nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸ch lµm bµi v¨n LL gi¶i thÝch. söa h¬n n÷a.So¹n bµi “LuÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch”. cÇn ph¶i ®i nhiÒu h¬n bæ sung n÷a ®Ó häc nhiÒu . lêi v¨n gt cÇn s¸ng sña.Cho HS ®äc ghi nhí . TiÕt 108: LuyÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch. con ngêi ( Kh¸c víi phÇn kÕt ®· cÇn ®i ®Ó häc. ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 6 – v¨n lËp luËn gi¶i thÝch(Lµm ë nhµ) A...GV nªu yªu cÇu cña + HS viÕt ®o¹n v¨n ra II. mÏ.GV nhËn xÐt. trong 1 XH -Gäi 1. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh.§äc ghi nhí... b¶n th©n m×nh bÞ bá r¬i l¹i phÝa sau. gi÷a c¸c phÇn. . c¸c ®o¹n cÇn cã liªn kÕt. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. .Sö dông c¸c c¸c lËp luËn gi¶i thÝch phï hîp. ( sgk/86) .Cho HS nhËn xÐt.C¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn gi¶ thÝch. con ngêi l¹i cµng .em thÊy cã c¸c bíc nµo lµ quan trong? V× sao? 4. LuyÖn tËp: phÇn LT vë ? h·y viÕt 1 ®o¹nv¨n VD: §i .Häc bµi vµ hoµn thiÖn viÕt bµi theo ®Ò bµi trªn.2 HS tr×nh ®ang ph¸t triÓn m¹nh bµy ®o¹n v¨n. muèn ®Êt níc m×nh. 3.

tõ ng÷ 117 .§Ò yªu cÇu gi¶i thÝch I.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt..PhÇn: C. §Ò bµi: Mét nhµ ( b¶ng phô ) v¨n cã nãi: “ S¸ch lµ + Cho HS ®äc ®Ò bµi ngän ®Ìn s¸ng bÊt ? h·y nh¾c l¹i yªu cÇu + Nh¾c l¹i lÝ thuyÕt: diÖt cña trÝ tuÖ con cña bíc t×m hiÓu ®Ò t×m hiÓu ®Ò (t×m ngêi”. KiÓm tra: . 3) Vieát baøi.Khi lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ph¶i qua nh÷ng bíc nµo? . 2. LuÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch: Giíi thiÖu: Treân cô sôû ñaõ chuaån bò baøi kyõ ôû nhaø.2) Laäp daøn baøi. E. T×m hiÓu ®Ò.. 1 ý kiÕn vÒ 1 vÊn ®Ò quen thuéc víi ®êi sèng c¸c em .C¨n cø vµo mÖnh lÖnh cña ®Ò..§A: Gåm 4 bíc: 1) Tìm hieåu ñeà vaø tìm yù. Bµi míi: A. VÒ kÜ n¨ng: . KiÕn thøc träng t©m: . 2. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. .. thÝch vÊn ®Ò g×? 1 c©u nãi ( trùc tiÕp ) t×m ý : Lµm thÕ nµo em nhËn vµ g¸n tiÕp gi¶i thÝch ra ®iÒu ®ã? vai trß cña s¸ch ®èi víi trÝ tuÖ con ngêi. th¶o luËn nhãm.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Cñng cè ®îc nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo viÖc lµm 1 bµi v¨n gi¶i thÝch cho 1 nhËn ®Þnh.ThÓ hiÖn n¨ng lùc lµm v¨n lËp luËn gi¶i thÝch qua viÖc tËp lµm bµi v¨n cô thÓ ( ë nhµ ).) h·y gi¶i thÝch ND thÝch c©u nãi ®ã. 4) §äc vµ söa bµi. ThiÕt bÞ d¹y häc: . Ph¬ng ph¸p: . thuyÕt tr×nh. D.GV: B¶ng phô. . VÒ t tëng: . baây giôø caùc em phaûi vaän duïng nhöõng hieåu bieát ñaõ hoïc veà laäp luaän giaûi thích ñeå coá gaéng laøm saùng toû noäi dung caàn noùi sau : “ Saùch laø ngoïn ñeøn saùng baát dieät cuûa con ngöôøi” Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t + GV chÐp ®Ò bµi + §äc ®Ò bµi. B.Nªu vÊn ®Ò. 3. ? §Ò bµi yªu cÇu gi¶i . bµi v¨n lËp luËn gi¶i hiÓu vÊn ®Ò gt.

( TrÝ tuÖ: Tinh tuý. kÕt bµi: 118 . Th©n bµi * Gi¶i thÝch ý nghÜa cña c©u nãi . .3 HS) dùa trªn ND ®· chuÈn bÞ. 3. Më bµi: . Th©n bµi: . . ngêi nghe? +Tæ chøc cho HS trao ®æi vµ tr×nh bµy. Më bµi: 2.Giíi thiÖu vÊn ®Ò gi¶i thÝch ( c©u nãi ) . * Gi¶i thÝch c¬ së cña II.S¸ch lµ nguån s¸ng bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngêi. .Gi¶i thÝch c¬ së cña c©u nãi. ®a con ngêi ra khái tèi t¨m cña sù kh«ng hiÓu biÕt . chÆt chÏ vµ dÔ hiÓu ®èi víi ngêi ®äc.Vai trß cña s¸ch. .Gi¶i thÝch sù vËn dông ch©n lÝ ®îc nªu trong c©u nãi. s¸ch lµ ngän ®Ìn bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngêi). a.S¸ch lµ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt: Ngän ®Ìn s¸ng kh«ng bao giê t¾t.Ngän ®Ìn s¸ng kh«ng bao giê t¾t.S¸ch chøa ®ùng trÝ tuÖ cña con ngêi. bæ sung + GV bæ sung. LËp dµn ý: 1. bµi lµm ngoµi nh÷ng ý trªn em cã híng t×m ý kh¸c n÷a kh«ng? ? Nh¾c l¹i bè côc cña bµi v¨n lËp luËn GT? ? Víi ®Ò bµi trªn em thÊy cÇn ph¶i s¾p xÕp c¸c ý ntn ®Ó viÖc gi¶i thÝch trë nªn hîp lÝ. trong ®Ó ®Ó nhËn ra yªu cÇu ( h·y gi¶i thÝch. b. -V× sao trÝ tuÖ con ngêi khi ®a ®a vµo trang s¸ch l¹i trë thµnh nguån ¸nh s¸ng kh«ng bao giê t¾t? + HS th¶o luËn nhãm nhá( 2. . nhËn xÐt.S¸ch lµ ngän ®Ìn s¸ng: Ngän ®Ìn räi chiÕu soi ®êng. + Cho HS nhËn xÐt.? Em hiÓu g× vÒ h×nh ¶nh “ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt” ? VËy nghÜa bãng cña h×nh ¶nh nµy lµ g×? ? §Ó ®¹t ®îc yªu cÇu gi¶i thÝch ®· nªu trªn. + Tr×nh bµy ý kiÕn. tinh hoa cña hiÓu biÕt ). .Gi¶i thÝch ý nghÜa c©u nãi.

Nhê cã s¸ch. IV.ý nghÜa cña vÊn ®Ò gi¶i thÝch. ¸nh s¸ng Êy cña trÝ tuÖ sÏ ®îc truyÒn l¹i cho ®êi sau.Kh«ng thÓ nãi mäi cuèn s¸ch ®Òu lµ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngêi nhng nh÷ng cuèn s¸ch cã gi¸ trÞ th× ®óng nhthÕ v×: + §ã lµ nh÷ng cuèn s¸ch ghi l¹i nh÷ng hiÓu biÕt quý gi¸ nhÊt mµ con ngêi th©u tãm ®îc trong mäi lÜnh vùc. ViÕt ®o¹n v¨n: bµi + Chän lùa 1 c¸ch më bµi. §äc vµ söa .CÇn ph¶i ch¨m ®äc s¸ch ®Ó hiÓu biÕt nhiÒu h¬n.Gäi 2 . . .? Nh¾c l¹i c¸c c¸ch më b¶i cña bµi lËp luËn gi¶i thÝch? ? h·y viÕt ®o¹n më bµi cho ®Ò v¨n trªn? . hiÓu vµ lµm theo s¸ch. + Nh÷ng hiÓu biÕt ®îc s¸ch ghi l¹i cã Ých cho mäi thêi ®¹i.CÇn tiÕp nhËn ¸nh s¸ng trÝ tuÖ. s¸ch hay ®Ó häc . => kÕt bµi . + §ã lµ ®iÒu ®îc nhiÒu ngêi thõa nhËn *Gi¶i thÝch sù vËn dông ch©n lÝ ®îc nªu trong c©u nãi: . viÕt ®o¹n më bµi theo yªu cÇu cña GV.CÇn chän s¸ch tèt. sèng tèt h¬n.§äc ®o¹n v¨n tù viÕt.3 HS ®äc ®o¹n c©u nãi: . bµi: 119 .Nh¾c l¹i 3 c¸ch më III.

Thùc hiÖn ®îc c¸c bíc t¹o lËp v¨n b¶n. ViÕt ®óng chÝnh t¶. .GV nhËn xÐt. Böôùc ñaàu bieát vaän duïng nhöõng lyù leõ trong ñôøi soáng ñeå trình baøy moät vaán ñeà. TIẾT 109: NH÷ng trß lè hay lµ Va-Ren vµ Phan Béi Ch©u (TiÕt 1) (NguyÕn ¸i Quèc) A.Tèt níc s¬n lµ g×? . ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 6 – v¨n lËp luËn gi¶i thÝch: (Lµm ë nhµ) I Muïc tieâu caàn ñaït: Giuùp hoïc sinh vaän duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc truyeàn ñaït veà theå loaïi vaên giaûi thích..Lµm thÕ nµo ®Ó tèt gç vµ tèt c¶ níc s¬n? . höôùng daãn tröôùc ) Ñeà bµi: Em h·y gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: “tèt gç h¬n tèt níc s¬n” Gîi ý: Dµn ý: . ng÷ ph¸p. So¹n bµi : “Nh÷ng trß lè . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. B. bæ sung. .V× sao cã tèt gç råi th× kh«ng cÇn níc s¬n tèt n÷a? (noäp sau 1 tuaàn) Yªu cÇu: Häc sinh c¬ b¶n gi¶i thÝch ®îc c¸c ý. Cñng cè: . Lµm v¨n cã m¹ch l¹c. liªn kÕt.. ngêi nghe chÊp nhËn? 4. . bæ sung söa ch÷a. II .Khi lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ngoµi n¾m ®îc c¸c bíc th× chuÝng ta cµn ph¶i lµm giµ ®Ó bµi v¨n ®îc ngêi ®äc.V× sao tèt gç h¬n tèt níc s¬n? . VËn dông tèt c¸c c¸ch lËp luËn gi¶i thÝch.Tèt gç lµ g×? .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. Trieån khai ñeà : ( Vì laø baøi laøm ôû nhaø neân giaùo vieân caàn giaûi thích . VÒ kiÕn thøc: 120 .Tæ chøc cho HS nhËn b¹n. Phan Béi Ch©u”.NhËn xÐt bµi lµm cña . xÐt. Híng dÉn vÒ nhµ: ./. 3.v¨n .

.§äc v¨n b¶n b¶n: b×nh th¶n võa dÝ dám H1: Do søc Ðp -> rªn 1. C.Say mª®¸nh bµi. ThiÕt bÞ d¹y häc: .RÌn kÜ n¨ng ®äc vµ ph©n tÝch thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn. nhÊn m¹nh mét xiÕt sè c©u c¶m th¸n. lè bÞch cña varen.Híng dÉn ®äc v¨n . thÓ H2: «i thËt lµ -> b¶n hiÖn râ tÝnh c¸ch nh©n th©n «ng.PhÇn II. VÒ kÜ n¨ng: . KiÓm tra 15 phót : ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n chøng minh r»ng “ tªn quan phô mÉu trong “ sèng chÕt mÆc bay” (Ph¹m Duy Tèn) Lµ mét tªn quan v« tr¸ch nhiÖm. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.( dÉn chøng) 2. . cña thùc d©n Ph¸p vµ tinh thÇn kh©m phôc nhµ yªu níc Phan Béi Ch©u ë thêi k× nµy nãi riªng vµ trong cuéc sèng ngµy nay nãi chung. VÒ t tëng: .. TiÕp xóc v¨n b¶n. thùc d©n Ph¸p vµ nh©n d©n ViÖt Nam hoµn toµn ®èi lËp nhau trªn ®Êt níc ta thêi Ph¸p thuéc.§å dïng sang träng-> kÎ hÇu ngêi h¹ . B. §äc v¨n b¶n: hµi híc. ..Nªu vÊn ®Ò.. Chó ý lêi kÓ võa .Yªu cÇu:. 3. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.Chøng minh: -Quan ®i hé ®ª -> Ch¬i bµi .Gióp Hs hiÓu ®îc gi¸ trÞ cña ®o¹n v¨n trong viÖc kh¾c ho¹ s¾c nÐt hai nh©n vËt Va ren vµ Phan Béi Ch©u víi hai tÝnh c¸ch.. Ph¬ng ph¸p: .HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t . D..GV: B¶ng phô. E. KiÕn thøc träng t©m: .Nghe I. -> 121 .HiÓu ®îc lßng yªu níc. ®¹i diÖn cho hai lùc lîng x· héi: phi nghÜa vµ chÝnh nghÜa. biÕt lªn ¸n th¸i ®é cña Varen.1. t¸ng tËn l¬ng t©m. vËt qua ng«n ng÷ ®èi H3: VÒ chuyÖn.vÊn ®¸p. ®îc cö sang lµm toµn quyÒn §D nhËn chøc cã tuyªn bè sÏ quan t©m tíi vô PBC vµ ngay lËp tøc NAQ viÕt t¸c phÈm nµy ®Ó gîi bµy thùc chÊt dèi tr¸. tÝnh chiÕn ®Êu m¹nh mÏ cña ngßi bót NguyÔn ¸i Quèc 2.. Bµi míi: Giíi thiÖu: Gi¸o viªn tãm t¾t sù kiÖn PBC bÞ b¾t-> Va-ren vèn lµ 1 ®¶ng viªn § XH Ph¸p.Gi¸o dôc cho c¸c em cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi viÖc mµ B¸c thÓ hiÖn trong v¨n b¶n.

. .Phan Béi Ch©u lµ 2.16.H×nh thøc gièng nh mét bµi kÝ sù nhng thùc tÕ lµ 1 c©u c. Ph©n tÝch v¨n . Bè côc : 2 phÇn .Tãm t¾t ng¾n gän ND v¨n b¶n.§äc thÇm.Cho HS nhËn xÐt.3 HS ®äc v¨nb¶n.Cho HS ®äc thÇm ®o¹n 1 cña v¨n b¶n ? Tãm t¾t ND chÝnh cña ®o¹n v¨n b¶n em võa ®äc ? PhÇn ®Çu cña VB ®· giíi thiÖu ntn vÒ 2 122 . Tõ khã: chuyÖn tëng tîng 3.Gi¶i thÝch c¸c tõ tï”: Giíi thiÖu vÒ Va khã: Ren vµ Phan Béi 3.10. ? Tãm t¾t v¨n b¶n? . ViÖc Va .Híng dÉn HS t×m hiÓuCT? ? Dùa vµo chó thÝch * vµ hiÓu biÕt cña b¶n th©n h·y nªu nh÷ng nÐt c¬ b¶n nhÊt vÒ t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm? ? Em biÕt g× vÒ 2 nh©n vËt ®îc nãi ®Õn trong v¨n b¶n? ? V¨n b¶n ®îc viÕt theo ph¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh nµo? H×nh thøc truyÖn ng¾n nµy cã g× ®Æc biÖt? .GV nhËn xÐt.1969) b.9.15. T×m hiÓu chó thÝch: a.Theo dâi. . nhËn xÐt . söa ch÷a nh÷ng ®o¹n. T¸c gi¶: NguyÔn AÝ Quèc (1890.V¨n b¶n: .Gäi 2. . .Tõ ®Çu -> “ Trong .ren b¶n.ren lµ toµn . sang VN: . T¸c gi¶ NAQ ( tªn gäi cña HCM tõ 1919 -> 1945 . tãm t¾t b¶n: ®o¹n ®Çu cña v¨n 1.13. . . .19 Ch©u .Ph¬ng thøc tù sù. ? TruyÖn chia lµm mÊy phÇn? T×m néi dung chÝnh cña mçi phÇn? hÕt . c©u HS ®äc cha chuÈn x¸c. .Phan Béi Ch©u lµ .Ph¬ng thøc tù sù.Cßn l¹i: Cuéc gÆp + T×m bè côc cña gì gi÷a Va ren vµ v¨n b¶n: PB Ch©u .ViÕt sau khi PBC bÞ b¾at cãc ngµy 18 /06/1925 ë TQ.tho¹i.8.Yªu cÇu Hs gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã theo SGK. .Tõ ®Çu -> “ Trong tï”: Giíi thiÖu vÒ Va Ren vµ Phan Béi Ch©u .Cßn l¹i: Cuéc gÆp gì gi÷a Va ren vµ PB Ch©u II.ren lµ toµn quyÒn Ph¸p t¹i §«ng quyÒn Ph¸p t¹i §«ng D¬ng tõ 1925 D¬ng tõ 1925 .Va .Va ..HS dùa vµo chó thÝch a vµ 2 sgk/92 ®Ó tr¶ lêi .Tr×nh bµy theo sgk ( trang 92 phÇn chó thÝch * ).

Híng dÉn vÒ nhµ: .Häc bµi vµ so¹n tiÕp bµi tiÕt 2. TIẾT 112: Nh÷ng trß lè hay lµ Va-Ren vµ Phan Béi Ch©u (TiÕt 2) (NguyÕn ¸i Quèc) A. ®¹i diÖn cho hai lùc lîng x· héi: phi nghÜa vµ chÝnh nghÜa.. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.. 3.“«ng høa.lµm sao” -> th¸i ®é ngê vùc kh«ng tim vê thiÖn chÝ cña Va . Cñng cè: . thùc d©n Ph¸p vµ nh©n d©n ViÖt Nam hoµn toµn ®èi lËp nhau trªn ®Êt níc ta thêi Ph¸p thuéc. . muèn lÊy lßng d luËn.ren ( giong mØa mai ) ..TiÕp tôc gióp Hs hiÓu ®îc gi¸ trÞ cña ®o¹n v¨n trong viÖc kh¾c ho¹ s¾c nÐt hai nh©n vËt Va ren vµ Phan Béi Ch©u víi hai tÝnh c¸ch.ren míi nhËn thøc.Em thö h×nh dung vµ miªu t¶ diÖn m¹o nh©n vËt nµy? 4.ren ( giong mØa mai ) => Lµ trã lè thø nhÊt nh»m kiÕm chót c¶m t×nh cña d luËn tríc lóc nhËn chøc. l·nh tô pt yªu níc VN ®Çu thÕ kØ XX -> 2 nh©n vËt ®èi lËp nhau vÒ ®Þa vÞ x· héi.nh©n vËt trong truyÖn? Em nhËn ra ®iÒu g× gi÷a 2 nh©n vËt ngay tõ ®Çu v¨n b¶n? ? LÝ do g× khiÕn Va ren høa sang VN ch¨m sãc PBC? ? T¸c gi¶ ®· b×nh luËn ntn vÒ viÖc nµy? Em hiÓu g× vÒ th¸i ®éc cña t¸c gi¶ qua c¸ch b×nh luËn Êy? NhËn xÐt giäng kÓ ? Nh vËy. muèn lÊy lßng d luËn.lµm sao” -> th¸i ®é ngê vùc kh«ng tim vê thiÖn chÝ cña Va . ®o¹n më ®Çu truyÖn theo em cã ý nghÜa g×? GV: Qua 1 sè chi tiÕt ë phÇn ®Çu ta thÊy tªn toµn quyÒn ®· thùc hiÖn trß lè ®Çu tiªn tríc d luËn réng r·i ë Ph¸p ®Ó kiÕm thªm chót c¶m t×nh cña Ph¸p tríc khi sang nhËn chøc... ..ren sang VN cïng lêi høa cña «ng..ren míi nhËn thøc./. l·nh tô pt yªu níc VN ®Çu thÕ kØ XX -> 2 nh©n vËt ®èi lËp nhau vÒ ®Þa vÞ x· héi. 123 .. .“«ng høa.C«ng luËn Ph¸p ®ßi hái Va . VÒ kiÕn thøc: .Th«ng b¸o vÒ viÖc Va ...Gieo th¸i ®é ngê vùc vÒ lêi høa ®ã. .. .C«ng luËn Ph¸p ®ßi hái Va .

Va . tÝnh chiÕn ®Êu m¹nh mÏ cña ngßi bót NguyÔn ¸i Quèc 2..Cho HS ®äc phÇn 2 + §äc. Bµi míi: Giíi thiÖu: .vÊn ®¸p. Ph©n tÝch v¨n b¶n: 1. B.ren vµ chuyÖn g×? gi÷a PBC: ? §©y lµ c©u chuyÖn Va . C. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.ren . gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.PhÇn II.Nªu vÊn ®Ò. Ph¬ng ph¸p: . E.Qua lêi kÓ vµ b×nh dùng 2 nh©n vËt luËn cña t¸c gi¶.RÌn kÜ n¨ng ®äc vµ ph©n tÝch thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn.KÓ chuyÖn gÆp gì cña Va . biÕt lªn ¸n th¸i ®é cña Varen. ThiÕt bÞ d¹y häc: .. Cuéc gÆp gì ? §o¹n v¨n kÓ vÒ . a. Th× h«m nay ta tiÕp tôc.§©y lµ chuyÖn tëng tîng cña t¸c gi¶? V× îng. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t II.Giê tríc c¸c em ®· n¾m ®ù¬c nh÷ng nÐt nµo vÒ lai lÞch cña Varen vµ th¸i ®é cña h¾n khi sang ViÖt Nam.. VÒ kÜ n¨ng: .ren: cã thËt hay do tëng t..HiÓu ®îc lßng yªu níc. KiÕn thøc träng t©m: . sang VN: cña v¨n b¶n 2.Gi¸o dôc cho c¸c em cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi viÖc mµ B¸c thÓ hiÖn trong v¨n b¶n. theo dâi b»ng ®«i c¸nh ? Trong phÇn 2 t¸c cña trÝ tëng tîng.ren: lµ kÎ ph¶n 124 . C¨n cø vµo lêi v¨n sao? cña t¸c gi¶ “ Nhng chung ta h·y theo dâi. ViÖc Va .ren vµ PBC. tr¶ lêi c©u hái.Em biÕt nh÷ng g× vÒ tªn toµn quyÒn Va-ren trø¬c khi sang §«ng D¬ng? 2.2..GV: B¶ng phô. theo mqh t¬ng ph¶. . cña thùc d©n Ph¸p vµ tinh thÇn kh©m phôc nhµ yªu níc Phan Béi Ch©u ë thêi k× nµy nãi riªng vµ trong cuéc sèng ngµy nay nãi chung. KiÓm tra: . D. 3. VÒ t tëng: . + Va . gi¶ tiÕp tôc x©y .HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.3.

hîp lùc víi níc Ph¸p.®èi lËp. céng t¸c. b¾t tay víi Va . chí xói giôc ®ång bµo næi lªn.ren tuyªn bè th¶ PBC ( t«i ®em tù do ®Õn cho «ng ®©y ) víi c¸c ®iÒu kiÖn ( trung thµnh víi níc Ph¸p.ren khuyÖn PBC tõ bá lÝ tëng chung ( ®Ó mÆc ®Êy nh÷ng ý nghÜ phôc thï ).ren ( ¤ng vµ t«i. t¬ng ph¶n? Thùc ch©t cña cuéc trß chuyÖn gi÷a 2 nh©n vËt nµy lµ g×? ? Theo dâi nh÷ng lêi ®éc tho¹i cña Va ren h·y cho biÕt Va -ren ®· tuyªn bè vµ khuyªn Phan Béi Ch©u nh÷ng ®iÒu g×? ? b»ng chÝnh nh÷ng lêi kÓ cña m×nh Va ren ®· tù béc lé nh©n c¸ch b¶n chÊt cña y. + Va .ren thùc chÊt lµ kÎ ntn? ? Cïng b»ng nh÷ng lêi béi gia cÊp kÎ ruång bá qu¸ khø. . h·y b¶o hä hîp t¸c víi ngêi Ph¸p.ren tríc PBC. ®ª tiÖn s½n sµng lµm mäi thø v× quyÒn lîi c¸ 125 . + PBC im lÆng. .Qua cuéc ®èi tho¹i + Va -ren thao thao ®éc tho¹i. ? Em nhËn thÊy Va . vÞ thiªn sø ®Êng x¶ th©n v× ®éc lËp. => Thùc chÊt lµ cuéc ®éc tho¹i cña Va . kÎ ph¶n béi nhôc nh·. Em h·y t×m nh÷ng chi tiÕt trong truyÖn chøng tá ®iÒu ®ã? t¸c dông cña c¸ch x©y dùng theo c¸ch ®èi lËp.Varen lµ kÎ thùc dông. ruång bá lßng tin. + PBC: Con ngêi ®· hi sinh c¶ gia ®×nh vµ cña c¶i v× ®Êt níc lµ bËc anh hïng. tay n»m chÆt tay) chØ nªn v× quyÒn lêi c¸ nh©n gièng nh Varen ( ®èt ch¸y nh÷ng c¸i minh t«n thê vµ t«n thê nh÷ng c¸i mµ m×nh tõng ®èt ch¸y ). + Va .

lµm cho Va-ren söng sèt. Em h·y t×m c¸c chi .. + T×m chi tiÕt .Lêi høa ch¨m sãc PBC ntn? thùc chÊt kh«ng ph¶i lµ sù gióp ®ì gãp phÇn PBC mµ lµ Ðp buéc PBC tõ bá lÝ tëng tõ bá d©n ? Qua cuéc trß téc m×nh. “nh×n Va-ren. KH«ng ph¶i chuyÖn mµ thùc chÊt v× tù do cña PBC mµ lµ ®éc tho¹i gi÷a Va . dèi tr¸ hÌn h¹.kh«ng hiÓu n©u” ? Qua sù im lÆng cña -> Giäng ®iÖu hãm PBC vµ lêi b×nh cña hØnh..vµ im lÆng döng dng”... 126 => BÞp bîm.. lè cuèi cïng cña + KÎ ph¶n béi lÝ tëng m×nh ntn? ®ª tiÖn ®i khuyªn b¶o §iÒu mµ t¸c gi¶ muèn kÎ trung thµnh víi lÝ tgiÔu cî.ph©n råi tiÕp ®ã hµng tÝch hµng lo¹t nh÷ng biÓu ... th¸i ®é g×? . 1 trß kÞp bîm thao thao bÊt tuyÖt... lè bÞch ®¹i diÖn cña TDP ph¶n ®éng ë §D.. mµ cßn lµ trß lè ®¸ng ta thÊy PBC chØ : cêi...ren ®· diÔn trß danh lêi cña Varen.nh “ níc” ®æ l¸ khoai.Nh×n Va-ren..Nhæ vµo mÆt Va-ren luËn ntn vÒ sù im => Th¸i ®é khinh bØ lÆng cña PBC? NhËn + T¸c gi¶ b×nh luËn: xÐt? Nhng.. ®©y lµ g×? + Lêi høa ch¨m sãc PBC kh«ng chØ lµ lêi høa ? Trong khi Va-ren cø su«ng. mØa mai. thÊy Va -ren ®· béc lé râ thùc chÊt cña lêi høa ch¨m sãc PBC ..v× quyÒn lîi cña níc ren vµ PBC em thÊy Ph¸p -> trùc tiÕp lµ Va .lÏ ®éc tho¹i ®ã em nh©n.. b.. v« liªm sØ. mØa mai ë ëng cao c¶ nhÊt. l¹ cha ! nh÷ng lêi nãi...MØm cêi mét c¸ch kÝn ®¸o..§«i ngän r©u mÐp ngtiÕt ®ã vµ cho biÕt êi tï nhÕch lªn 1 chót th¸i ®é cña PBC lµ råi l¹i h¹ xuèng ngay.v×.. im lÆng hiÖn th¸i ®é. döng dng. Phan Ch©u: Béi . ? T¸c gi¶ ®· b×nh ..

th¸i ®é cña PBC tríc kÎ thï. . + ë PBC: Kiªu h·nh v× kiªn ®Þnh lÝ tëng yªu níc. Trong khi kh«ng nghe Va-ren thuyÕt gi¸o ta thÊy PBC còng v« cïng kiªu h·nh. tiªu biÓu cho khÝ ph¸c d©n téc ViÖt Nam. kh«ng chÞu khuÊt phôc vµ hÕt søc kiªu h·nh.Varen rÊt kiªu h·nh. ®ã lµ niÒm kiªu h·nh ®¸ng kh©m phôc. + TruyÖn cã thÓ dõng l¹i ë ®ã song cã thªm ®o¹n kÕt. + HS kh¸ giái suy nghÜa. .§ã lµ b¶n lÜnh cña 1 ngêi cm: kiªn cêng bÊt khuÊt. bÊt khuÊt tríc kÎ thï. lµm t¨ng thªm ý nghÜa cña vÊn ®Ò.t¸c gi¶ vÒ sù im lÆng ®ã em thÊy g× vÒ khÝ ph¸ch t thÓ cña PBC tríc Varen? ? Trong khi thuyÕt gi¸o víi PBC vÒ c¸ch sèng cña m×nh.Trao ®æi nhãm nhá ®Ó tr¶ lêi: +ë Varen: Kiªu h·nh v× danh väng cña kÎ ®ª tiÖn. . Sö dông biÖn ph¸p t¬ng ph¶n ®èi lËp ®Ó kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch nh©n vËt => B¶n lÜnh kiªn cêng.NT: ViÕt truyÖn b»ng h cÊu. Tæng kÕt: * Ghi nhí: (Sgk/95) 127 .NT.Híng dÉn HS tæng kÕt gi¸ trÞ cña v¨n b¶n ? Qua t×m hiÓu truyÖn em h·y kh¸i qu¸t nh÷ng gt h×nh thøc ®Æc s¾c vµ néi dung næi bËt cña VB? . tr¶ lêi: .Gi¸ trÞ cña lêi t¸i bót: Lêi t¸i bót nh bæ sung c¸ch thÓ hiÖn th¸i ®é cña PBC: Nhæ vµo mÆt kÎ thï. tëng tîng trªn c¬ së sù thËt. gi¸ trÞ cña t¸c phÈm ®· ®îc n©ng lªn v× nã tiÕp tôc n©ng cao tÝnh c¸ch. + Tù kh¸i qu¸t gi¸ trÞ ND .GV híng dÉn HS kh¸ giái ? ë cuèi truyÖn t¸c gi¶ ghi thªm phÇn t¸i bót em h·y ®äc vµ cho biÕt gi¸ trÞ cña lêi t¸i bót? Cã ®iÒu g× thó vÞ trong sù phèi hîp gi÷a lêi kÕt vµ lêi t¸i bót? . ®¸ng ®Ó cêi. III.C¸ch dÉn chuyÖn nh thÓ thËt hãm hØnh thó vÞ. Em thÊy sù kh¸c nhau gi÷a 2 niÒm kiªu h·nh Êy lµ g×? ? Gi¶ sö truyÖn dõng l¹i ë c©u: “ Kh«ng hiÓu PBC” th× cã ®îc kh«ng? Vai trß cña ®o¹n kÕt lµ g×? .

LuyÖn tËp (TiÕp). .vÞ ®Ó më réng c©u: LuyÖn tËp (TiÕp theo) 128 .®¶ kÝch viªn toµn quyÒn Va-ren víi c¸c hµnh ®éng lè bÞch cña h¾n.ChuyÖn tëng tîng: Cuéc tiÕp kiÕn gi÷a Varen vµ PBC. h·y chØ râ yªu Varen. -ND: Ca ngîi nh©n c¸ch ca quý cña Phan Béi Ch©u.vËt víi ng«n ng÷ ngêi kÓ.PBC nhµ yªu níc ®ang bÞ Ph¸p b¾t giam t¹i hµ Néi.Gäi HS ®äc ghi nhí: .lµm næi chñ ®Ò t¸c phÈm. LuyÖn tËp: côm tõ “Nh÷ng trß tr¶ lêi c©u hái. quyÒn. TIẾT 111: Dïng côm chñ. Giäng v¨n hãm hØnh. Cñng cè: . . b¶n chÊt xÊu xa cña Varen ®îc che ®Ëy b»ng bé mÆt gi¶ t¹o.PT§T ®ßi th¶ PBC .Nh÷ng trß lè trong phÈm nhan ®Ò cña t¸c phÈm ? C©u chuyÖn ®îc t./..Häc bµi vµ so¹n bµi: Dïng côm chñ – vÞ ®Ó më réng c©u. 4.KÕt hîp ng«n ng÷ n. tè cã thË vµ yÕu tè t. lè” trong nhan ®Ò t¸c . bÞp bîm nh÷ng yÕu tè cã b¶n chÊt xÊu xa cña thùc. .Nh©n ëng tîng trong v¨n vËt Varen Toµn b¶n. mØa mai. 3.yÕu tè thùc: . IV. Híng dÉn vÒ nhµ: .Gi¶i thÝch nghÜa côm tõ “ nh÷ng trß lè” trong nhan ®Ò t¸c phÈm? -> Hµnh ®éng lè l¨ng. §äc ghi nhí (sgk/95) ? Gi¶i thÝch nghÜa + Trao ®æi nhãm nhá.chÝnh lµ nh÷ng hµnh ëng tîng dùa trªn ®éng lè l¨ng.

HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. VÒ kÜ n¨ng: .yªu cÇu HS nh¾c l¹i kh¸i . 2. B.. thÓ dïng nh÷ng + côm CV lµm CN côm tõ cã h×nh + Côm CN lµm VN thøc gièng c©u + Côm CV lµm phu ng÷ ®¬n b×nh thêng côm DT. Lý thuyÕt: niÖm vµ c¸c trêng hîp dïng thøc ®· häc theo 1. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc häc tiÕt 102 vÒ: . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. ph©n tÝch c¸c côm chñ vÞ trong c©u vµ dïng c©u cã côm c-v. th¶o luËn nhãm.ThÕ nµo lµ dïng côm C-V ®Ó më réng c©u? .GV: B¶ng phô.Nh¾c l¹i kiÕn I. vÞ. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: . h«m nay thÇy gi¸o cïng c¸c em mét lÇn n÷a ®i kh¾c s©u l¹i kiÕn thøc ®ã b»ng tiÕt Dïng côm chñ.Bíc ®Çu biÕt c¸ch më réng c©u b»ng côm chñ.C¸c trêng hîp dïng côm chñ vÞ ®Ó më réng c©u? 2.GV nhÊn m¹nh c¸c trêng . ThiÕt bÞ d¹y häc: . C..Cñng cè kiÕn thøc vÒ viÖc dïng côm chñ. . vÞ ®Ó më réng c©u. D. yªu cÇu cña GV ®Ó më réng c©u . 3. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. lµ: hîp dïng côm CV ®Ó më Khi nãi vµ viÕt cã réng c©u. KiÕn thøc träng t©m: .Nghe. .RÌn kü n¨ng nhËn diÖn.A. thuyÕt tr×nh. côm TT. Ph¬ng ph¸p: .Nªu vÊn ®Ò. côm §T gäi lµ côm C-V lµm thµnh phÇn c©u 129 . VÒ t tëng: .vÞ ®Ó më réng c©u LuyÖn tËp (TiÕp theo) Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña ND cÇn ®¹t trß .PhÇn B.GD ý thøc vËn dông kiÕn thøc vµo bµi tËp. ghi nhí. KiÓm tra: . Dïng côm C-V côm CV ®Ó më réng c©u. E.

cßn c¸c côm CV kh¸c -yªu cÇu HS ®äc bµi tËp 2 lµm TP c©u.C¸c thi sÜ ca tông c¶nh. DT.NhËn xÐt. .Nh÷ng thøc quý cña ®Êt m×nh thay dÇn b»ng.yªu cÇu HS c¶ líp lµm bµi tËp ra giÊynh¸p ...TiÕng chim. nhËn xÐt bæ sung bµi lµm cña b¹n + Gi¶i thÝch: Ngoµi côm CV lµm nßng cèt c©u. côm CV ®· ®îc dïng ®Ó më réng TP nµo trong c©u? .H2: lµm ý b . KhÝ hËu níc ta Êm ¸p ( CN ).Cã ngêi lÊy tiÕng. ( Phô ng÷ cho DT “ khi”) . .. TT ®Òu cã thÓ ®îc cÊu t¹o b»ng côm C-V II.MP chñ ng÷.. phô cÆp thµnh 1 c©u cã côm ng÷ cña côm DT CV lµm TP c©u hoÆc vµ C§T..Gäi 3 HS lµm bµi tËp trªn b¶ng ( mçi HS 1 ý ) ..Cho HS ®äc vµ nªu yªu cÇu bµi tËp 1 ( sgk/96 ) .. ? h·y gép c¸c c©u cïng . . söa ch÷a? + Tr×nh bµy bµi 130 hoÆc cña côm tõ ®Ó më réng c©u. VN.H1: lµm ý a . .. c¸c phô ng÷ trong côm §T. Chóng em häc giái lµm cho cha .yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm + Lµm bµi tËp TB theo nhãm nhá. C¸c trêng hîp dïng côm C-V ®Ó më réng c©u: CN..) b. .Nh÷ng tôc lÖ tèt ®Ñp Êy mÊt dÇn.§äc vµ t×m hiÓu yªu cÇu cña bµi tËp +T×m côm CV lµm TP c©u hoÆc thµnh phÇn côm tõ + ChØ râ trong mçi c©u côm CV lµm thµnh phÇng×? .H3: lµm ýc + c¶ líp lµm bµi tËp ra giÊy nh¸p + Theo dâi.. ( Phô ng÷ cho ®éng tõ thÊy) Bµi tËp 2: ( sgk/97 ) Gép c¸c c©u a.. c.....Gäi HS nhËn xÐt bæ sung bµi lµm trªn b¶ng ? V× sao em x¸c ®Þnh c¸c c©u trªn ®Òu dïng côm CV ®Ó më réng c©u? ? ë bµi tËp 1. . thµnh phÇn côm tõ mµ kh«ng thay ®æi nghÜa + §äc bµi tËp 2 cña chóng? ( sgk/97 ) . tiÕng suèi nghe míi hay ( phô ng÷ cho ®éng tõ “ nãi” ). Bµi tËp Bµi tËp 1: ( Sgk/96 ) a. 2.Ta quanh n¨m trångträt ( phô ng÷ trong côm §T cho phÐp ta.

Bµi 3 a. tËp theo yªu cÇu cña GV. . bæ sung. 1 sè phËn míi.Chia líp thµnh 2 nhãm. trÇm bæng nh 1 b¶n nh¹c.. Anh em hoµ thuËn khiÕn hai th©n vui vÇy b.Ho¹t ®éng nhãm. “ gi¸c ngé”. Anh em hoµ thuËn khiÕn hai th©n vui mõng b. Nhµ v¨n Hoµi Thanh kh¼ng ®Þnh r»ng c¸i ®Ñp lµ c¸i cãÝch. thèng nhÊt. b. C¸ch m¹ng th¸ng 8 thµnh c«ng ®· khiÕn cho TV cã mét bíc ph¸t triÓn míi. mÑ vµ thÇy c« rÊt vui lßng. TiÕng ViÖt rÊt giµu thµnh ®iÖu khiÕn lêinãi cña ngêi VN ta du d¬ng. “ Bªn kia sèng §uèng”. . + NhËn xÐt. bæ sung.Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy.§äc vµ t×m hiÓu yªu cÇu bµi tËp. d..HS thùc hiÖn. Hµng lo¹t vë kÞch nh “ tay ngêi ®µn bµ”.NhËn xÐt. .Gép mçi c©u hoÆc vÕ c©u thµnh c©u cã côm CV më réng . . §©y lµ c¶nh mét rõng th«ng ngµy ngµy biÕt bao nhiªu ngêi qua l¹i 131 . . cö ®¹idiÖn tr×nh bµy. ra ®êi ®· sëi Êm cho ¸nh ®Ìn s©n khÊu ë kh¾p mäi miÒn ®Êt níc. .. bæ sung. Bµi tËp 3 ( sgk/97 ) a.cho HS ®äc bµi tËp ? h·y gép mçi cÆp c©u hoÆc vÕ c©u ( in ®Ëm ) thµnh 1 c©u cã côm CV lµm thµnh phÇn c©u hoÆc TP côm tõ? .Tæ chøc cho HS c¶ líp cïng nhËn xÐt söa ch÷a. c.. yªu cÇu c¸c nhãm trao ®æi. §©y lµ c¶nh mét rõng th«ng ngµy ngµy biÕt bao nhiªu ngêi qua l¹i c.

th¶o luËn nhãm. “ Bªn kia s«ng ®uèng”.Nªu vÊn ®Ò.PhÇn: C./. . Tr¾c nghiÖm lùa chän ph¬ng ¸n ®óng 1. D. 3.Häc kÜ lÝ thuyÕt . ThiÕt bÞ d¹y häc: .ra ®êi ®· sëi Êm cho ¸nh ®Ìn s©n khÊu ë kh¾p mäi n¬i miÒn ®Êt níc..cã ngêi quan niÖm: Gi¶i thÝch chØ lµ viÖc vËn dông lÝ lÏ. VÒ kÜ n¨ng: . Cñng cè: ? Qua viÖc gi¶i bµi tËp em rót ra nhËn xÐt g× khi nhËn diÖn c¸c côm chñ vÞ trong TP c©u vµ c¸ch dïng côm C-V ®Ó më réng c©u? 4. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: . “ Gi¸c ngé”. 3.Sai 132 .. chøng minh chØ lµ viÖc vËn dông dÉn chøng ®iÒu ®ã ®óng hay sai? A.Hoµn thµnh Bt. B.GV: B¶ng phô. KiÓm tra 15 phót §Ò bµi: A. Hµng lo¹t vë kÞch nh “ ngêi ®µn bµ”.RÌn cho Hs kÜ n¨ng th¸i ®é m¹nh r¹n. E. VÒ t tëng: . tù tin khi nãi tríc ®¸m ®«ng. chuÈn bÞ tiÕt 112.§óng B.Hs n¾m v÷ng vµ vËn dông thµnh th¹o kÜ n¨ng lµm kiÓm bµi NL gi¶i thÝch ®ång thêi nhËn thøc s©u s¾c h¬n nh÷ng kiÕn thøc Xh vµ v¨n häc cã liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò luyÖn tËp lËp luËn. thuyÕt tr×nh. 2.c. TIẾT 112: LuyÖn nãi: bµi v¨n gi¶i thÝch mét vÊn ®Ò A. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. KiÕn thøc träng t©m: . .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ kÜ n¨ng gi¶i thÝch thµnh th¹o mét vÊn ®Ò.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Híng dÉn vÒ nhµ: . Ph¬ng ph¸p: .

§Ó kh¾c s©u kiÕn thøc vµ h×nh thµnh kÜ n¨ng gi¶i thÝch thµnh th¹o còng nh kÜ n¨ng nãi chóng ta vµo tiÕt ngµy h«m nay. .Giäng nãi võa nghe. Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c bµi tríc c¸c em ®· ®îc häc phÇn lý thuyÕt vÒ v¨n lËp luËn gi¶i thÝch. Tù luËn: . tù nhiªn. Tù luËn Em h·y viÕt ®o¹n v¨n cho phÇn më bµi víi ®Ò bµi “ h·y gi¶i thÝch néi dung lêi khuyªn cña Lªnin “ Häc häc n÷a häc m·i” §¸p ¸n: A.T thÕ nãi: M¹nh d¹n. .2.Gièng nhau B.Vai trß cña dÉn chøng trong phÐp lËp luËn gi¶i thÝch vµ phÐp lËp luËn chøng minh gièng hay kh¸c nhau? A.( 15’ ) nhãm trëng. nhãm .4 HS . “ ¨n qu¶ nhí kÎ trªn b¶ng phô. chó ý ph¶i truyÒn c¶m.PhÐp lËp luËn gi¶i thÝch cã thÓ kÕt hîp víi c¸c phÐp lËp luËn kh¸c nh chøng minh b×nh luËn. GV nªu yªu cÇu cña tiÕt luyÖn nãi: ( 2’) .GV yªu cÇu líp phã häc tËp b¸oc¸o kÕt qu¶ chuÈn bÞ bµi cña líp . ph¸t 2.C¸c nhãm cö nhãm TN: + §a ra 1 dµn ý chi tiÕt trëng vµ th ký. . ph©n tÝch kh«ng? A.NhËn xÐt vÒ tinh thÇn chuÈn bÞ bµi cña c¶ líp. GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS: ( 5’ ) .Kh«ng B.Lêi nãi râ nghÜa.GV kiÓm tra x¸c xuÊt 3 . trång c©y”.DÉn d¾t vÊn ®Ò -> tíi luËn ®iÓm .TrÝch dÉn vÊn ®Ò 2.Nghe híng dÉn. râ ý.X¸c ®Þnh yªu cÇu * §Ò bµi: nhanh yªu cÇu cña ®Ò cña ®Ò H·y gi¶i thÝch c©u bµi . III.5 ® C©u 1: B 2: B 3: 3 B. t¸c 133 . tr¾c nghiÖm: 0. + Chia líp lµm 4 nhãm . th kÝ. Híng dÉn HS thùc hµnh luyÖn nãi: ( 30’ ) Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t + yªu cÇu HS x¸c ®Þnh . II. LuyÖn nãi theo yªu cÇu c¸c nhãm cö nhãm.Cã 3.Kh¸c nhau B. I.LuyÖn nâi theo 1. LuyÖn nãi tríc biÓu vµ híng dÉn HS líp ( 15’ ) c¸ch chÊm ®iÓm theo c¸c mÆt: chuÈn bÞ.

giäng nãi. lêi nãi.04 lµ ngµy g×?Nh÷ng ngµy ®ã gîi cho em ®iÒu g×? + yªu cÇu HS tr×nh bµy miÖng ®o¹n v¨n thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n cña chóng ta . . söa. + Yªu cÇu HS lÇn lît nãi trong nhãm díi sù ®iÒu khiÓn cña nhãm trëng. tuyªn d¬ng HS nãi tèt. ? Më bµi cña b¹n ®· ®¹t yªu cÇu cha? B¹n ®· tr×nh bµy phÇn më bµi theo c¸ch nµo? . 30 . Ngµy ®ãi gîi nhí c«ng lao dùng níc vµ gi÷ níc cña «ng cha ta.TËp nãi phÇn kÕt bµi. c¸ch nãi c¸ch më bµi: Trùc tiÕp? ®èi lËp hoµn c¶nh ý thøc? tõ chung ®Õn riªng. .Lßng biÕt ¬n. . + Gäi 1 Hs nãi phÇn GT nghÜa bãng. -1 sè c©u kh¸c: “ uèng níc nhí nguån”.3 . ND bµi nãi. + Tr×nh bµy ®o¹n v¨n theo yªu cÇu cña GV.Gäi 1 HS tr×nh bµy ®o¹n gi¶i thÝch nghÜa ®en cña c©u TN. ? NhËn xÐt b¹n gi¶i thÝch nghÜa ®en cña c©u TN ®· ®¹t cha. ? PhÇn KB cña b¹n ®· co thÊy bµi GT xong ch134 + Tr×nh bµy miÖng phÇn më bµi ( 2 Hs tr×nh bµy 2 më bµi kh¸c nhau ). + Tr×nh bµy miÖng ®o¹n GT nghÜa ®en c©u TN.NhËn xÐt phÇn nãi cña b¹n theo yªu cÇu cña GV. Cho HS nhËn xÐt ? Ngµy 10 . + NhËn xÐt vÒ ND vµ phong th¸i tr×nh bµy cña b¹n em. + Yªu cÇu 1 HS nãi phÇn kÕt bµi. Phong th¸i TP ntn? -GV nhËn xÐt. + GV theo dâi ®Ó nhËn xÐt ho¹t ®éng cña c¸c nhãm .GV nhËn xÐt vÒ giäng noi. . .Ngµy giç tæ vua Hïng vµ ngµy ®Êt níc hoµn toµn gi¶i phãng. nd nãi cña HS.phong.Gäi 2 HS tr×nh bµy miÖng phÇn më bµi. + NhËn xÐt ND. .

Nªu vÊn ®Ò. giíi thiÖu vÎ ®Ñp cña 1 sinh ho¹t v¨n ho¸ ë cè ®« HuÕ. VÒ t tëng: . c¸ch ®a d©n chøng. mét vïng d©n ca. bµi míi cã thÓ thªm c¸c tõ ng÷ mang tÝnh chÊt khÈu ng÷. E. TIẾT 113: Ca huÕ trªn s«ng h¬ng .yªu cÇu 1 HS giái nãi hoµn chØnh bµi v¨n. D.PhÇn II. ph¶ng phÊt vÒ néi dung. t×m hiÓu vµ ph©n tÝch VBND: bót kÝ.HS tù rót ra KL: Bè côc. Ph¬ng ph¸p: . VÒ kÜ n¨ng: .So¹n bµi: Ca huÕ trªn s«ng h¬ng.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. Híng dÉn vÒ nhµ: . 3. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. 2.Hµ ¸nh MinhA./.§äc.VBND thÓ lo¹i bót ký.a? NhËn xÐt? ? h·y cho biÕt c©u TN thuéc chñ ®Ò nµo. t×m nh÷ng c©u Tn cã Nd t¬ng tù? . hiÖn bµi GT? . ? Qua giê luyÖn nãi em rót ra ®îc bµi häc g× khi t. 3. lÝ lÏ. giµu cã vÒ lµn ®iÖu. B. VÒ kiÕn thøc: . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 135 . . giíi thiÖu mét sinh ho¹t v¨n ho¸ ë mét vïng ®Êt níc. ThiÕt bÞ d¹y häc: . Cñng cè: . C.vÊn ®¸p.Qua tiÕt luyÖn nãi c¸c em tù thÊy m×nh ®· rót ra ®îc kinh nghiÖm g× khi thuyÕt minh mét vÊn ®Ò? 4. tinh tÕ vµ ®éc ®¸o trong c¸ch biÓu diÔn vµ thëng thøc vµ nh÷ng nghÖ sÜ chuyªn nghiÖp vµ d©n gian… rÊt ®çi tµi hoa.GV: B¶ng phô.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ nh÷ng di s¶n v¨n ho¸. . KiÕn thøc träng t©m: . .GV nhËn xÐt tiÕt häc. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.

Gióp häc sinh ®äc diÔn . Bµi míi: Giíi thiÖu: .c¸i n«i cña d©n ca . chuÈn x¸c . Bè côc: 2 phÇn ? V¨n b¶n cã bè côc nh . ®¨ng trªn b¸o Ngêi Hµ Néi. V¨n b¶n: nµo? . hoµi väng . T×m hiÓu chó vÒ t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm? chó thÝch *(sgk) thÝch: ? V¨n b¶n Ca HuÕ trªn . TiÕp xóc v¨n c¶m bµi v¨n yªu cÇu cña GV b¶n: .Ph¬ng thøc : NghÞ h·y gi¶i thÝch mét sè tõ luËn .Cho häc sinh quan s¸t . söa ch÷a .Nªu nh÷ng nÐt chÝnh .Cho HS xem tranh phong c¶nh vÒ cè ®« HuÕ ®Ó dÉn vµo bµi . KiÓm tra: ? Tãm t¾t nh÷ng trß lè c¶u Va-ren khi gÆp cô Phan.Cho häc sinh nhËn 1. §äc v¨n b¶n: nh÷ng chç ®äc cha xÐt phÇn ®äc . c.1. miªu t¶ Minh ph¬ng thøc biÓu ®¹t .§äc v¨n b¶n theo I. biÓu c¶m b.GV nhËn xÐt . Tõ ®ã rót ra nhËn xÐt vÒ nh©n vËt nµy? 2. nh· nh¹c . T¸c gi¶: Hµ ¸nh s«ng H¬ng ®îc viÕt theo NghÞ luËn .P1: NL chøng minh . ? Dùa vµo chó thÝch(sgk) .Bè côc hai phÇn.Quan s¸t ®äc II. miªu t¶ .Bót kÝ.P2: Cßn l¹i: Nh÷ng ®Æc s¾c c¶u ca HuÕ.Tr×nh bµy theo 2.P1: Tõ ®Çu -> LÝ hoµi nam: Giíi thiÖu thÕ nµo ? HuÕ. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña Néi dung cÇn ®¹t trß . .P2: kÕt hîp miªu t¶ + biÓu c¶m -> 2 bøc ¶nh minh ho¹ cho 2 nÐt ®Ñp cña VH HuÕ . nh¹c cung ®×nh … 3. biÓu khã trong v¨n b¶n: Ca c¶m HuÕ . suy nghÜ vµ b¶n: ®Õn “ lÝ hoµi nam” tr¶ lêi c©u hái: 136 . Ph©n tÝch v¨n ®o¹n v¨n b¶n tõ ®Çu thÇm .Ph¬ng thøc : a. Tõ khã: .

+ C¸c ®iÖu lÝ. + C¸c ®iÖu chÌo. + C¸c ®iÖu nam. §2: Ghi nhanh tªn c¸c nh¹c cô biÓu diÔn ca HuÕ.Hß l¬ . h·y liÖt kª c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ vµ tªn c¸c nh¹c cô biÓu diÔn ca HuÕ ? . HuÕ c¸i n«i cña d©n ca: + C¸c ®iÖu hß. HuÕ lµ c¸i n«i cña d©n ca.D©n ca HuÕ mang ®Ëm b¶n s¾c t©m hån vµ tµi hoa cña mét vïng ®Êt . phong phó cña ca HuÕ t¸c gi¶ ®É sö dông bót ph¸p nghÖ thuËt g×? ? §Æc ®iÓm næi bËt cña ca HuÕ lµ g×? H·y t×m trong v¨n b¶n nh÷ng dÉn chøng ®Ó chøng minh? . hß nÖn thÓ hiÖn lßng khao kh¸t nçi mong chê hoµi väng thiÕt tha cña t©m hån HuÕ .s©u s¾c thÊm thÝa 137 . xay lóa . §1: Ghi nhanh tªn c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ. . 1. bµi chßi…. . bµi thai. Nhng ë ®o¹n v¨n nµy t¸c gi¶ ®· ®Ò cËp ®Õn sù næi tiÕng nµo cña HuÕ ?V× sao t¸c gi¶ l¹i quan t©m ®Õn ®iÒu ®ã? ? Dùa vµo v¨n b¶n vµ sù hiÓu biÕt cña b¶n th©n em. b×nh luËn chøng minh. hß « . kÕt hîp gi¶i thÝch. nam -> Ca HuÕ phong b×nh.Tæ chøc trß ch¬i tiÕp søc ®Ó häc sinh thùc hiÖn yªu cÇu cña c©u hái trªn.PhÐp liÖt kª kÕt hîp gi¶i thÝch b×nh luËn . .Ch¬i trß tiÕp søc (2 ®éi).ChÌo c¹n . . buån man m¸c. nh÷ng nh¹c cô biÓu diÔn ca HuÕ v× d©n ca HuÕ rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. + Mçi c©u hß ®Òu göi g¾m mét ý t×nh trän vÑn: . hß ®a linh buån b· . (3’) ?Em cã thÓ nhí hÕt tªn c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ c¸c nh¹c cô ®Ó biÓu diÔn Ca HuÕ kh«ng? V× sao ? ? §Ó cho ngêi ®äc hiÓu ®îc sù ®a d¹ng . qu¶ phô… phó vÒ lµn ®iÖu .Nam ai . .Hß gi· g¹o.? Xø HuÕ næi tiÕng víi rÊt nhiÒu thø. .D©n ca HuÕ: .Kh«ng thÓ nhí hÕt c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ .LiÖt kª . th. ru em.

.Ca HuÕ ®îc b¾t nguån tõ nh¹c d©n gian vµ nh¹c cung . ? Trong v¨n b¶n nµy .Dµn nh¹c. vÒ néi dung t×nh c¶m .Ca HuÕ võa s«i b. thñy chung lµ nh÷ng kh¸t väng vÒ cuéc s«ng ®îc Êm no. §ã lµ tÝch chÊt g× ? . tiÕt tÊu kh¸c nhau t¹o lªn nh÷ng ®Æc s¾c riªng song d©n ca xø HuÕ chÝnh lµ t©m hån t×nh c¶m cña ngêi d©n xø HuÕ .Ca HuÕ ®îc b¾t ®×nh nh· nh¹c .Nh¹c c«ng. uy . + Nh¹c d©n gian : C¸c lµn ®iÖu d©n ca. nh¹c cung ®×nh vµ nh· nh¹c.t×nh c¶m Êy lµ g× ? . nhiÒu ®iÖu hß thêng s«i næi.Nh÷ng nÐt ®Æc s¾c cña ca HuÕ: ? Sù h×nh thµnh nguån gèc cña ca HuÕ ®· lµm nªn tÝch chÊt næi bËt cña ca HuÕ.Cho häc sinh ®äc phÇn 2 cña v¨n b¶n ? Theo c¸ch tr×nh bµy cña t¸c gi¶ em ®îc biÕt ca HuÕ ®îc h×nh thµnh tõ ®©u? ? Em hiÓu biÕt g× vÒ nh¹c d©n gian? Nh¹c cung ®×nh? Nh· nh¹c? ¬ng c¶m bi ai v¬ng vÊn.GV: Ca HuÕ lµ sù hßa quÖn gi÷a chÊt d©n gian méc m¹c. + Nh¹c cung ®×nh nh· nh¹c lµ nh¹c dïng trong buæi lÔ t«n nghi trong cung ®×nh cña vua chóa …cã s¾c th¸i trang trong. ®Çu tõ nh¹c d©n gian. C¸ch thøc biÓu næi. nghi .Dµn nh¹c bao gåm gi¶ cßn cho ngêi ®äc biÕt rÊt nhiÒu nh¹c cô : ®îc c¸ch thøc biÓu diÔn §µn tranh . VËy theo em t©m hån . Sù h×nh thµnh: . . . l¹c quan vui t¬i. h¹nh phóc. ®µn 138 a.? Mçi lµn ®iÖu d©n ca HuÕ mang mét ©m s¾c. uy nghi. t¸c . vµ chÊt b¸c häc trau chuèt ®¹t tíi ®é hoµn mÜ . -> T×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc. 2. t×nh nh©n hËu . võa vui t¬i diÔn: võa tr¹ng träng .

Thëng thøc ca HuÕ vµo ban ®ªm. v¶ . nh¹c c«ng tinh tÕ. . mæ.C¸c ca c«ng ®Òu lµ nh÷ng nam thanh mÜ tó rÊt trÎ . c. ®µn nguyÖt t× bµ . + Ph¸t hiÖn + Ph©n tÝch : . => C¸ch diÔn ca HuÕ rÊt phong phó.C¸ch thëng thøc ca HuÕ.Em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt sö dông ng«n ng÷ cña t¸c gi¶ trong ®o¹n v¨n ? Tõ ®ã em thÊy nÐt ®Æc s¾c nµo cña ca HuÕ ®îc nhÊn m¹nh? GV: Ngoµi sù h×nh thµnh vµ c¸ch biÓu diÔn cña ca HuÕ t¸c gi¶ Hµ ¸nh Minh cßn gt nÐt ®Æc s¾c cña ca HuÕ qua viÖc thëng thøc ? C¸ch thëng ca HuÕ cã g× ®éc ®¸o ? Em h·y ph©n tÝch ®Ó thÊy ®îc sù kh¸c biÖt v¬i c¸ch nghe qua b¨ng ghi ©m vµ xem b¨ng h×nh? ( Gîi ý : Thêi gian? Kh«ng gian thëng thøc ca HuÕ ) bÇu . s¸o.Nh¹c c«ng dïng c¸c ngãn ®µn trau chuèt nh ngãn nhÊn . kh¸n gi¶ vµ ca c«ng cËn kÒ bªn nhau nh ngêi nhµ . trªn thuyÒn rång. C¸ch thëng thøc: . bóng ngãn phi ngãn r·i + NT: .Thêi gian : ban ®ªm . nhÊn m¹nh sù ®iªu luyÖn tµi hoa cña c¸c nh¹c c«ng. ®iªu luyÖn tµi hoa. ngãn bÊm .§Þa ®iÓm : Trªn thuyÒn Rång. ®Çu ®éi kh¨n xÕp . vç . nam mÆc ¸o dµi tho. quÇn thông. H·y t×m c¸c chi tiÕt miªu t¶ c¸ch thøc biÓu diÔn ca HuÕ vµ nhËn xÐt vÒ dµn nh¹c ? Nh¹c c«ng? ?.LiÖt kª c¸c ho¹t ®éng cña nh¹c c«ng . . cÆp sanh ®Ó gç nhÞp.LiÖt kª c¸c lo¹i nh¹c cô ®Ó chØ râ sù p2 cña c¸ch diÔn ca HuÕ .ca HuÕ. . day. thanh lÞch . .Kh¸n gi¶ vµ ngêi 139 . chíp. n÷ mÆc ¸o dµi duyªn d¸ng .

Thëng thøc ca HuÕ nh trªn ®óng lµ mét sinh ho¹t v¨n hãa d©n gian kh¸c h¼n víi nghe nh¹c trong r¹p hoÆc xem b¨ng ®Üa ë gia ®×nh.Nghe. lÞch sù. gi÷a con ngêi víi ? Theo em t¹i sao cã thÓ thiªn nhiªn .HS2 : Thëng thøc ca HuÕ nh thÕ lµ 1 nÐt sinh ho¹t v¨n hãa thanh cao.HS1: C¸ch thëng thøc ca HuÕ nh thÕ mµ d©n d· l¹i võa sang träng . ngêi xem ®ång hiÖn g¾n bã.Nghe. nh×n trùc tiÕp c¸c ca c«ng c¸ch ¨n mÆc c¸ch ch¬i ®µn -> Miªu t¶ kÕt hîp biÓu c¶m .? NhËn xÐt cña em vÒ c¸ch sö dông tõ ng÷ trong ®o¹n v¨n cña t¸c gi¶ ? .HS1: Thëng thøc 140 . . . Dïng tõ ng÷ gîi t¶ biÓu c¶m . huyÒn ¶o vµ th¬ méng. ? Em cã thÓ cho mét vµi lêi b×nh luËn vÒ c¸ch thëng thøc ca HuÕ? biÓu diÔn cËn kÒ bªn nhau nh ngêi nhµ.Nghe ca HuÕ trong 1 quang c¶nh s«ng níc t¬i ®Ñp.GV: Sinh ho¹t v¨n hãa d©n gian thêng chØ thùc sù sèng ®éng trong c¸c kh«ng khÝ thËt cña nã. §ã lµ sù hßa ®ång mµ ë ®ã kh«ng gian ngêi diÔn. . . dÔ g©y ®îc c¶m t×nh vµ lßng yªu mÕn gi÷a con ngêi víi con ngêi. nãi : Nghe ca HuÕ lµ mét .

141 . VËy qua t×m hiÓu v¨n b¶n em h·y cho biÕt ®©u lµ néi dung v¨n b¶n nhËt dông cña v¨n b¶n nµy? ? Ngoµi ca HuÕ.Tù hµo vÒ HuÕ . sang träng vµ duyªn d¸ng tõ néi dung ®Õn nghÖ thuËt tõ ca c«ng ®Õn nh¹c c«ng. + HS trao ®æi. nghe trùc tiÕp nh÷ng lµn ®iÖu s©u l¾ng ngät ngµo cña mét thó vui tao nh·. Ghi nhí: (SGKc¸ch thëng thøc.Ph¶n ¸nh mét trong nh÷ng nÐt ®Ñp cña v¨n hãa truyÒn thèng ca ngîi. tõ t/104) giäng ca ®Õn c¸ch trang ®iÓm. . nªu ý kiÕn III. ®îc nh×n. . em cßn biÕt lµn ®iÖu d©n ca nµo? ? Theo em. muèn ®îc mét lÇn ®Õn HuÕ thëng thøc mét ®ªm ca HuÕ trªn s«ng H¬ng. tõ c¸ch thøc biÓu diÔn ®Õn *. nam trung bé. tuyªn truyÒn cho nÐt ®Ñp v¨n hãa nµy . vÎ ®Ñp cña ca HuÕ trªn s«ng H¬ng xÐt vÒ mÆt nghÖ thuËt lµ g×? ? V¨n b¶n ca HuÕ trªn s«ng H¬ng ®· gióp em hiÓu g× vÒ HuÕ ? ca HuÕ trong c¶nh thiªn nhiªn t¬i ®Ñp th¬ méng. .thó vui tao nh·? ? C¶m xóc cña em sau khi t×m hiÓu v¨n b¶n lµ g× ? ? Nh phÇn ®Çu ®· giíi thiÖu: Ca HuÕ trªn s«ng H¬ng lµ mét v¨n b¶n nhËt dông. Tæng kÕt: .V× sao ca HuÕ thanh cao. nh· nhÆn. ¨n mÆc.Gäi häc sinh ®äc ghi nhí .D©n ca qu©n hä b¾c ninh d©n ca NghÖ TÜnh. d©n ca nam bé.

Bµi 1: V¨n b¶n ca HuÕ Lµm bµi tËp TN trªn s«ng H¬ng thuéc theo yªu cÇu cña GV. liÖt kª… + HuÕ næi tiÕng vÒ ©m nh¹c d©n gian vµ nh¹c cung ®×nh.So¹n bµi: ChÌo quan ©m thÞ kÝnh..KÕt hîp nhiÒu ph¬ng thøc biÓu ®¹t. . . . B.TËp mét lµn ®iÖu d©n ca. 142 .Qua bµi v¨n em hiÓu g× vÒ con ngêi xø HuÕ? xem tranh. söa. thÓ lo¹i nµo? A TruyÖn ng¾n +Bµi 1: Y’D + Bµi 2: Y’D C. C¶ 3 néi dung trªn.? H·y chän h¸t mét lµn ®iÖu d©n ca mµ em biÕt? á ®Þa ph¬ng em cã lµn ®iÖu d©n ca nµo? 3. C.Cho HS lµm bµi tËp TN . Qua ©m nh¹c. 4.GVnhËn sÐt. con ngêi xø HuÕ cµng thªm thanh lÞch. Tïy bót B. bæ sung. Nguån gèc cña c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ. VÎ ®Ñp cña c¶nh ca HuÕ trªn s«ng H¬ng. D. KÝ sù D.1 – 2 HS h¸t lµn ®iÖu ca HuÕ. Cñng cè: . . Bót kÝ Bµi 2: Néi dung chÝnh cña v¨n b¶n lµ g×? A.§äc ghi nhí( sgk) IV. tinh tÕ. Sù phong phó cña c¸c .KÓ tªn mét vµi lµn ®iÖu dan ca quª em hoÆc vïng kh¸c mµ em biÕt? . Híng dÉn vÒ nhµ: . LuyÖn tËp: .

/.Ph©n biÖt ®îc c¸c kiÓu liÖt kª theo cÊu t¹o xÐt theo ý nghÜa. 3. t¸c dông cña phÐp liÖt kª. VÒ t tëng: .§äc NL.Ng÷ liÖu: (sgk( sgk/ 104) . VÒ kiÕn thøc: .Cho häc sinh ®äc NL . VÒ kÜ n¨ng: . E. ý nghÜa cña ( Ph¹m Duy Tèn) thiÖu miªu t¶ c¸c bé phËn in ®Ëm? + Sù gièng nhau: C¸c nh÷ng ®å vËt cña Sù gièng nhau vÒ cÊu biÖn ph¸p in ®Ëm «ng quan mang t¹o vµ ý nghÜa cña c¸c ®Òu cã cÊu t¹o lµ tõ. 143 . . thuyÕt tr×nh. ThiÕt bÞ d¹y häc: . Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong c¸c VBNL c¸c t¸c gi¶ muèn cho ngêi ®äc tiÕp nhËn sù ®Çy ®ñ chÝnh x¸c nh÷ng khÝa c¹nh kh¸c nhau cña thùc tÕ hay cña t tëng t×nh c¶m ngêi ta thêng sö dông phÐp liÖt kª.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.PhÇn I. B. ThÕ nµo lµ .GV: B¶ng phô. D.KÜ n¨ng vËn dông phÐp liÖt kª trong khi nãi vµ viÕt.H·y nªu c¸c trêng hîp dïng côm chñ – vÞ ®Ó më réng c©u? 2. theo khi ®i hé ®ª( bé phËn in ®Ëm ®ã lµ côm tõ ®îc ng¨n c¸ch nhiÒu. côm tõ ? Quan s¸t vµ nhËn xÐt Sèng chÕt mÆc bay” .. Ph©n tÝch: trÝch tõ v¨n b¶n nµo? viªn . C.Nªu vÊn ®Ò.Quan s¸t b¶ng phô phÐp liÖt kª? môc I . .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. th¶o luËn nhãm. 1. phong phó. TIẾT 114: LiÖt kª A.Hs hiÓu thÕ nµo lµ phÐp liÖt kª. KiÕn thøc träng t©m: . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Néi dung cÇn ®¹t I. Ph¬ng ph¸p: . KiÓm tra: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.ý nghÜa: giíi vÒ cÊu t¹o.CÊu t¹o: lµ c¸c cña ai? + §o¹n v¨n trÝch “ tõ.Tr¶ lêi c¸c c©u hái t/104) ? §o¹n v¨n trªn ®îc theo yªu cÇu cña gi¸o 2. 2.

ý tõng lo¹t nghÜa cïng lo¹i trong c©u? ? ViÖc nªu ra nèi tiÕp hµng lo¹t c¸c ®å vËt . Ghi nhí1: (sgk-t/105) . côm tõ cïng lo¹i . mét côm tõ th× kh«ng thÓ nãi hÕt ®îc sù chuÈn bÞ “chu ®¸o”.g× b»ng dÊu (. *. (sgk/105).HS t×m trong v¨n tËp 1(sgk trang 106) b¶n “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta”.NÕu chØ dïng mét tõ.§äc râ rµng ghi nhí 1 nhí 1(sgk). cïng nãi vÒ c¸c ®å vËt ®îc bµy biÖn xung quanh quan phô ? Em cã nhËn xÐt g× mÉu? vÒ c¸ch s¾p xÕp c¸c bé .Tù rót ra kÕt luËn: ®Ó diÔn t¶ ®µy ®ñ Kh¸i niÖm vÒ phÐp h¬n s©u s¾c h¬n c¸c liÖt kª.S¾p xÕp nèi tiÕp phËn cã cÊu t¹o.Cho häc sinh ®äc ghi . cuéc sèng xa hoa cña quan phô mÉu ( tr¸i ngîc víi c¶nh sèng lÇn than ®ãi khæ cña nh©n d©n) -> ý nghÜa tè c¸o s©u s¾c -> lµ phÐp liÖt kª. c¸c tõ. 4 ? VËy v¨n b¶n trªn dïng (Sù ®ång t©m ®ång mÊy lÇn phÐp liÖt kª lßng cña nh©n d©n ph¹m vi liÖt kª ë c¸c lÇn chèng Ph¸p).t¸c nhau v× kh«ng chØ 144 bÒ bén.C¸c lÇn sö dông phÐp kh«ng . t×m phÐp liÖt kª . + §o¹n 2: C©u 2 (Lßng tù hµo vÒ lÞch sö) + §o¹n 3: C©u 2. ngæn ngang) .) dÊu(. +Y/c häc sinh lµm bµi . liÖt kª kh«ng gièng GV:Quan s¸t vÝ dô 1. 3.Lµm næi bËt thãi xa b»ng nh÷ng kÕt cÊu t.hoa hëng l¹c cña tªn ¬ng tù nh trªn cã t¸c quan phô mÉu. t¬ng tù nhau vÒ có ph¸p. ®ång dông g×? thêi diÔn t¶ sù phong ? C¸ch dïng hµng lo¹t phó cña sù vËt.VËy em hiÓu liÖt kª lµ g×? . khÝa c¹nh kh¸c nhau cña thùc tÕ hay t tëng t×nh c¶m ngêi ta gäi lµ phÐp liÖt kª . + §o¹n1: C©u 3 (søc m¹nh cña tinh thÇn yªu níc).). quan s¸t cã gièng nhau .

trêng hîp ®¶o ®îc (mçi yÕu nµo kh«ng? V× sao? tè liÖt kª ®øng ®éc .gi¶ cã dïng thªm trî tõ liÖt kª trong mét c©u “nµo” tríc biÖn ph¸p mµ cßn trong mét liÖt kª ®Ó thùc hiÖn tèt ®o¹n. ? Thö ®¶o trËt tù cña . tÝnh m¹ng. c¶. Ph©n tÝch: . + VÝ dô b2: Kh«ng ®¶o ®îc vÞ trÝ 145 ? T¬ng tù nh vËy. . liÖt kª kh«ng? X¸c cã buån th¼m ®Þnh phÐp liÖt kª b©ng kh©ng. -> LiÖt kª theo cÆp vµ kh«ng theo cÆp (cÊu t¹o). kh«ng? Em h·y chØ râ VDa:Tinh thÇn.Gäi 1 HS ®äc NL. c©u hái theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. h¬n hiÖu qu¶ phÐp tu tõ => cã thÓ thªm tõ (nµo. C¶ 2 vÝ dô ®Òu sö dông phÐp liÖt kª. C¸c bé phËn in ®Ëm ë 2 vÝ dô lµ phÐp liªn kÕt . 2 VD VD: ThÕ ®iÖu ca HuÕ môc (2) cã dïng phÐp cã s«i næi vui t¬i. tÝnh m¹ng vµ cña c¶i Kh¸c nhau: C©u a: biªn ph¸p liÖt kª ®èi lËp . quan s¸t. .Ng÷ liÖu: (sgkt/105) 2.Yªu HS quan s¸t NL .C¸c bé phËn in ®Ëm c¸c bé phËn liÖt kª ë 2 vÝ dô lµ phÐp trong 2 vÝ dô vµ nhËn liªn kÕt . C¸c kiÓu liÖt kª: 1. cã nh÷ng kiÓu liÖt C©u b: biªn ph¸p liÖt kª nµo? LÊy thªm vÝ dô kª ®îc nèi b»ng minh häa? quan hÖ tõ thµnh tõng cÆp. tÊt c¶). II. lùc lphÐp liÖt trong tõng vÝ îng. lùc lîng. tÝnh m¹ng. ? Theo em 2 NL môc (1) . t¹o. VDa:Tinh thÇn.NL1.§äc vÝ dô. cña dô ? c¶i VDb: Tinh thÇn vµ lùc lîng. tr¶ lêi . cã trong tõng c©u? tiÕc th¬ng ai o¸n.NL2. C©u b: biªn ph¸p liÖt kª ®îc nèi b»ng quan hÖ tõ thµnh tõng cÆp. + VÝ dô a2: Cã thÓ ®¶o ®îc (mçi yÕu tè liÖt kª ®øng ®éc lËp). 2 cña c¶i phÐp liÖt kª trªn cã g× Kh¸c nhau: kh¸c nhau? C©u a: biªn ph¸p liÖt ? Nh vËy xÐt vÒ cÊu kª ®èi lËp . xÐt tõng trêng hîp nµo + VÝ dô a2: Cã thÓ cã thÓ ®¶o.C¶ 2 vÝ dô ®Òu sö cã dïng phÐp liÖt kª dông phÐp liÖt kª. cña c¶i VDb: Tinh thÇn vµ lùc lîng. tÝnh m¹ng vµ ? XÐt vÒ cÊu t¹o. sgk. ph¸t hiÖn.

löa nung. -> LiÖt kª t¨ng tiÕn vµ kh«ng t¨ng tiÕn (ý nghÜa). . mµu vµng cña c¸nh bím ®Çu hÌ lµm cho c¶nh vên mu«n phÇn ®Ñp ®Ï.nh÷ng qu¶ giÊy nh¸p. c¶ phÐp liªn kÕt khu rõng bõng tØnh.Nh÷ng cu li HS viÕt ®o¹n v¨n ra xe…. so¹n bµi T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh. a).LiÖt kª lµ g×? C¸c kiÓu liÖt kª? 4.§äc ghi nhí 2.Häc bµi. dao c¾t.Cßn thêi gian gi¸o viªn tæ trøc cho häc sinh ch¬i chß tiÕp søc. Hoa cóc. trªn vØa hÌ. tuæi t¸c ®¶o ®îc vÞ trÝ v× ? Qua c¸c vÝ dô trªn em c¸c yÕu tè liÖt kª cã rót ra bµi häc g×? yÕu tè t¨ng tiÕn . xung.LiÖt kª cã nhiÒu . dïi Cã líp nhËn xÐt bæ ®©m. ®ång tiÒn ®ua nhau kheo s¾c. Cñng cè: . . 3. ®a 1./. trong cöa tiÖm . ngêi cÇn chó ý ®Õn t«n + VÝ dô b2: Kh«ng ti. LuyÖn tËp: Bµi 2 (sgk/106). Híng dÉn vÒ nhµ: .2 HS tr×nh bµy b) §iÖn giËt. 146 . mµu ®á cña hoa. . dông phÐp liÖt kª? .NhËn xÐt bµi lµm cña bµi tËp häc sinh.Cho HS viÕt ®o¹n v¨n t¶ c¶nh vên trêng cã sö.X¸c ®Þnh phÐp liÖt kª . x¸c . v× c¸c yÕu tè liÖt kª cã yÕu tè t¨ng tiÕn . Ghi nhí 2: (sgk/105) III. ®Þnh yªu cÇu cña bµi tËp + §äc vµ nªu yªu cÇu . lµm bµi tËp cßn l¹i.GV lu ý: Khi liÖt kª vÒ lËp). tiÕn vµ kh«ng t¨ng tiÕn ? §äc bµi tËp 2. ViÕt c©u cã sö dông VD: N¾ng lªn. thîc dîc.Cho häc sinh ®äc ghi kiÓu: Theo cÆp t¨ng nhí 2..Díi lßng ®êng.GV cïng HS nhËn xÐt bæ sung. *. . hoa hång. Bµi 3 (sgk/106). Mµu xanh cña l¸.

th¶o luËn nhãm. KiÕn thøc träng t©m: . Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc sèng chóng ta gÆp vµ sö dông nhiÒu c¸c lo¹i v¨n b¶n kh¸c nhau.GV: B¶ng phô.PhÇn: C. KiÓm tra: . Tõ ®ã tù rót ra nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ VBHC. thuyÕt tr×nh. VÒ kiÕn thøc: . yªu cÇu vµ c¸c lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh thêng gÆp trong cuéc sèng . VÒ kÜ n¨ng: . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. VÒ t tëng: . D. hµnh chÝn cô thÓ.Líp 6 c¸c em ®· häc lo¹i VBHC nµo? 2. . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. .Häc sinh n¨m ®îc nh÷ng hiÓu biÕt chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh : môc ®Ých. 2. néi dung . Vëy v¨n b¶n hµnh chÝnh lµ g×? Ta vµo bµi h«m nay. ThiÕt bÞ d¹y häc: . B. t×m hiÓu trao ®æi….HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. 147 . Trong ®ã cã mét lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh.Tæ chøc cho häc sinh ®äc. 3.Nªu vÊn ®Ò.BiÕt vËn dông kiÕn thøc ®· häc vÒ VBHC trong nh÷ng trêng hîp. E.TIẾT 115:T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh A. Ph¬ng ph¸p: .

cô thÓ lµ ngêi viÕt v¨n b¶n vµ ngêi nhËn v¨n b¶n em cã thÓ rót ra nhËn xÐt g×? .Khi cÇn th«ng b¸o mét vÊn ®Ò g× ®ã lªn cÊp cao h¬n ngêi ta dïng v¨n b¶n b¸o c¸o. + Ph¸t hiÖn . môc ®Ých cña c¸c v¨n + HS tù rót ra kÕt luËn b¶n. suy nghÜ. 2.Giao viÖc cho häc sinh : Quan s¸t vµ ®äc thÇm 3 bµi v¨n (sgk/ 107.Ghi nhí ý 1: Ho¹t ®éng cña trß . . + V¨n b¶n 3: Nh»m tæng kÕt l¹i pt “ V× mét m«i trêng sanh s¹ch ®Ñp”. ? Quan s¸t 3 v¨n b¶n vµ 148 t×m hiÓu néi dung. . ND cÇn ®¹t I.Ho¹t ®éng cña thÇy . ? Em h·y cho biÕt mçi v¨n b¶n trªn viÕt ra nh»m môc ®Ých g× . kÕt hîp víi tõng môc ®Ých cña tõng v¨n b¶n em h·y cho biÕt: Khi nµo ngêi ta viÕt c¸c lo¹i v¨n b¶n th«ng b¸o.§äc thÇm c¸c v¨n b¶n theo yªu cÇu cña gi¸o viªn.C¶ 3 v¨n b¶n trªn ®Òu lµ v¨n b¶n hµnh chÝnh.Quan s¸t. ? C¨n cø vµo tªn (tiªu ®Ò) cña 3 v¨n b¶n. 108). nªu ý kiÕn: . tËp thÓ) ®Õn c¸ nh©n hoÆc tæ chøc.Khi cÇn chuyÒn ®¹t 1 nguyÖn väng chÝnh ®¸ng nµo ®ã cña c¸ nh©n hay tËp thÓ (VB§N). + CÊp díi kh«ng th«ng b¸o ®èi víi cÊp trªn . + V¨n b¶n 1: Nh»m phæ biÕn néi dung vÒ kÕ ho¹ch trång c©y + V¨n b¨n2: Nh»m dÒ xuÊt nguyÖn väng ®îc chuyÓn thêi gian sinh ho¹t tËp thÓ . em hiÓu thÕ nµo vÒ kh¸i niÖm v¨n b¶n *.Khi cÇn truyÒn ®¹t 1 vÊn ®Ò g× ®ã (thêng lµ quan träng) xuèng cÊp díi hoÆc muèn cho nhiÒu ngêi biÕt (VBTB) . ®Ò nghÞ b¸o c¸o? ? Dùa vµo néi dung cña tõng v¨n b¶n.GV: Tïy tõng t×nh huèng mµ sö dông tõng lo¹i v¨n b¶n cho phï hîp (GV cho vÝ dô ). Ph©n tÝch: Khi cÇn truyÒn ®¹t mét vÊn ®Ò xuèng cÊp thÊp h¬n hoÆc muèn cho ngêi biÕt -> dïng th«ng b¸o. .Rót ra nhËn xÐt: + CÊp trªn kh«ng bao giê dïng b¸o c¸o víi cÊp díi (kÓ c¶ ®Ò nghÞ) ®iÒu nµy chØ cã cÊp díi ®èi víi cÊp trªn. Ng÷ liÖu: (sgk-t107) §äc c¸c v¨n b¶n. . . Khi ®Ò ®¹t nguyÖn väng ( c¸ nh©n. c¬ quan cã thÈm quyÒn -> ®Ò nghÞ Khi cÇn th«ng b¸o mét vÊn ®Ò g× ®ã lªn cÊp cao h¬n -> dïng b¸o c¸o. suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái cña gi¸o viªn. . ThÕ nµo lµ v¨n b¶n hµnh chÝnh: 1.

2.V× sao cã tèt gç råi th× kh«ng cÇn níc s¬n tèt n÷a? (noäp sau 1 tuaàn) Yªu cÇu: Häc sinh c¬ b¶n gi¶i thÝch ®îc c¸c ý. I.KÕt hîp trong giê? 2. D.Su tÇm 3 mÉu v¨n b¶n kh¸c nhau.Gióp Hs cñng cè kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng ®· häc vÒ c¸ch lµm v¨n lËp luËn gi¶i thÝch vÒ c¸ch t¹o lËp Vb.V× sao tèt gç h¬n tèt níc s¬n? .Tèt níc s¬n lµ g×? . KiÕn thøc träng t©m: . ThiÕt bÞ d¹y häc: .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. 149 . VÒ kiÕn thøc: . Nªu l¹i ®Ò bµi vµ yªu cÇu: Ñeà bµi: Em h·y gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: “tèt gç h¬n tèt níc s¬n” Gîi ý: Dµn ý: . . KiÓm tra: .Lµm thÕ nµo ®Ó tèt gç vµ tèt c¶ níc s¬n? .PhÇn: C. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.V¨n b¶n hµnh chÝnh lµ g×? 4. Bµi míi: Giíi thiÖu: ë tiÕt 108 chóng ta ®· lµm bµi TLV sè 6. th¶o luËn nhãm. vÒ tr×nh ®é tËp lµm v¨n cña b¶n th©n. thuyÕt tr×nh. Tõ ®ã cã kinh nghiÖm ®Ó lµm bµi tèt B. VÒ t tëng: . TIẾT 116: Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 6 A.GV: B¶ng phô. 3./. §Ó nh×n l¹i bµi lµm vµ tõ ®ã söa ch÷a cho c¸c bµi sau lµm ®îc tèt h¬n ta vµo bµi tr¶ bµi h«m nay.Nªu vÊn ®Ò. Híng dÉn vÒ nhµ: .RÌn kÜ n¨ng tù ®¸nh gi¸ ®îc chÊt lîng lµm bµi cña m×nh. E. .Thèng kª c¸c VB HC mµ em biÕt. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Tèt gç lµ g×? . VÒ kÜ n¨ng: .. Ph¬ng ph¸p: . . vÒ c¸ch sö dông tõ ng÷ ®Æt c©u.

.................VÊn ®Ò cÇn gi¶i thÝch: ND c©u tôc ng÷ : “ Tèt gç h¬n tèt níc s¬n” -> Coi träng phÈm chÊt bªn trong cña mét sù vËt...... ..................... ...................................... 2............................ .......................................... Tr¶ bµi. ................................................... ................................................. ..... .................................................................................. ViÕt ®óng chÝnh t¶............. ....................................................................... NhËn xÐt: 1................ ................................ VËn dông tèt c¸c c¸ch lËp luËn gi¶i thÝch................... ................................................................ .................................................... ........................................................................... .................................................................................. Nhîc ®iÓm: ................ .............................. liªn kÕt.................................. II................................. Tæ chøc ch÷a bµi trªn líp: 1...... ............................................................. ............................................ ............................................. III........ ng÷ ph¸p... ¦u ®iÓm: .................................................................................................................................................... Lµm v¨n cã m¹ch l¹c........... 150 ..................................... ....................................... ................Thùc hiÖn ®îc c¸c bíc t¹o lËp v¨n b¶n............................................................ Häc sinh ph¶i lËp luËn vµ tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái + Tèt gç lµ g×? + Tèt níc s¬n lµ g× ? + V× sao tèt gç h¬n tèt níc s¬n? + Lµm thÕ nµo ®Ó tè gç h¬n tèt níc s¬n? + V× sao cã gç tèt råi kh«ng cÇn níc s¬n tèt n÷a? + Liªn hÖ b¶n th©n...................................Dµn ý............................................. ....

Gäi tªn ghi ®iÓm.Tr¶ lêi th¾c m¾c. 151 . 3. Híng dÉn vÒ nhµ: .Gi¸o viªn chia líp thµnh tõng cÆp –nhãm. 4.ch÷a bµi cho nhau 3. ngêi nghe chÊp nhËn? .Chän 3 bµi kh¸ nhÊt líp ®äc ®Ó c¶ líp nghe chung vµ b×nh gi¸ . Häc sinh tiÕp tôc söa ch÷a bµi cho ®Õn hoµn chØnh.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. ./. 4. nèi ®o¹n . . Häc sinh ®æi bµi cho nhau. Häc sinh tiÕp tôc söa ch÷a bµi cho ®Õn hoµn chØnh.2. ®Æt c©u .Gi¸o viªn ch÷a mét sè lçi vÒ diÔn ®¹t :Dïng tõ . cïng ®äc bµi vµ suy nghÜ vÒ nhËn xÐt cña gi¸o viªn . Cñng cè: .Khi lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ngoµi n¾m ®îc c¸c bíc th× chuÝng ta cµn ph¶i lµm g× ®Ó bµi v¨n ®îc ngêi ®äc.So¹n bµi míi: Quan ©m ThÞ KÝnh .bè côc .

TuÇn 31. 152 .

153 .

154 .

155 .

Häc kú II N¨m häc: 2009 .Trêng PTCS Th¾ng Mè .2010 156 Hµ ChÝ C«ng .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 7 .