Ngµy so¹n:.......................... Ngµy d¹y:............................

TiÕt 73 – V¨n b¶n.
Tôc ng÷ vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: - HiÓu ®îc s¬ lîc kh¸i niÖm vÒ tôc ng÷, néi dung tõ mét sè h×nh thøc nghÖ thuËt vµ ý nghÜa cña 8 c©u tôc ng÷ trong v¨n b¶n. Thuéc lßng nh÷ng c©u tôc ng÷ trong v¨n b¶n. 2. VÒ t tëng: - Gi¸o dôc cho häc sinh ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp, cã th¸i ®é ®óng ®¾n vÒ nh÷ng kinh nghiÖm cña cha «ng. 3. VÒ kÜ n¨ng: - RÌn kü n¨ng t×m hiÓu, ph©n tÝch vµ n¾m ®îc néi dung ý nghÜa cña mçi c©u tôc ng÷. B. KiÕn thøc träng t©m: - PhÇn II. C. Ph¬ng ph¸p: - Nªu vÊn ®Ò,vÊn ®¸p, gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. D. ThiÕt bÞ d¹y häc: - GV: B¶ng phô. - HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. E. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. Tæ chøc: SÜ sè: ................................................................... 2. KiÓm tra: (KiÓm tra s¸ch vë cho häc kú II) 3. Bµi míi: Giíi thiÖu: Tôc ng÷ lµ mét thÓ lo¹i v¨n ho¸ d©n gian. Nã ®îc vÝ lµ kho b¸u cña KN vµ trÝ tuÖ d©n gian, lµ “ Tói kh«ng d©n gian v« tËn”. Tôc ng÷ lµ thÓ lo¹i triÕt lý, nhng ®ång thêi còng lµ c©y ®êi xanh t¬i. Tôc ng÷ cã nhiÒu chñ ®Ò. TiÕt häc nµy gi¶i thÝch 8 c©u tôc ng÷ cho chñ ®Ò vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV: gọi HS đọc v¨n b¶n I- TiÕp xóc v¨n SGK. b¶n: GV nêu y/c đọc: chậm rãi, - N1: Thiên nhiên (1, 2, 3, 4) 1. §äc v¨n b¶n: ngắt nhịp ở vế đối. Đọc - N2: LĐSX (5, 6, 7, 8) - Là 1 câu nói ngắn gọn, có mẫu, gọi HS đọc (?) Về mặt HT tục ngữ có kết cấu bền vững, có h/a, 1

đặc điểm gì?

nhịp điệu -> dễ nhớ, dễ 2. Khái niệm tục ngữ: thuộc *. Kh¸i niÖm vÒ tôc - Kinh nghiệm về mọi mặt ng÷: (?) Về ND TN thể hiện (TN, LĐ, SX, XH) - Tôc ng÷ lµ 1 c©u những kinh nghiệm gì của nãi cã ®Æc ®iÓm: nhân dân ta? g¾n gän, bÒn GV: Có những câu TN chỉ v÷ng, cã h/¶ vµ có nghĩa đen (nghĩa cụ nhÞp ®iÖu vµ dÔ thể, trực tiếp) có những nhí. câu có cả nghĩa bóng - DiÔn ®¹t nh÷ng (gián tiếp, biểu tượng). VD: Gần mực... - Vào mọi HĐ ĐS để nhìn kinh nghiÖm cña ND (?) TN được nhân dân ta nhận, ứng xử để lời nói thêm - Tôc ng÷ thêng cã SD vào những lĩnh vực hay, thêm sinh động sâu sắc nghÜa ®en, hoÆc cã c¶ nghÜa bãng. nào? - HS dùa vµo SGK. GV: Y/c HS giải nghĩa 1 số từ khó. (?) Có thể chia 8 câu TN này mấy nhóm? Mỗi nhóm gồm những câu nào? Đặt tên cho mỗi nhóm. GV: Y/c HS chú ý vào câu 1 (?) Nghĩa của câu TN này là gì? (?) Vì sao nhân dân ta có được kinh nghiệm này? GV: Giải thích sự vận động của trái đất (?) Chỉ ra các BPNT và cho biết TD của các BPNT đó. (?) Câu TN này có TD gì? GV: TD của câu tục ngữ này là chúng ta có thể áp dụng bố trí lịch làm việc, học tập giữa mùa đông, mùa hè (?) Giải nghĩa từ "mau" và từ "vắng". 2

3. Tõ khã: - Tháng 5 (ÂL) đêm ngắn, tháng 10 ngày ngắn II- Phân tích văn bản: - Rút ra từ sự quan sát 1. Tục ngữ về thiên nhiên: Câu 1:

- Mau: dày, nhiều - Vắng: ít, thưa

- NT: + Vần lưng, nói quá -> Đặc điểm của đêm tháng năm, ngày tháng mười + Phép đối -> Sự trái ngược đêm và ngày giữa mùa hạ với mùa đông

(?) Câu TN này cho chúng - Đêm hôm trước vắng sao ta biết điều gì? trời sẽ mưa, còn nhiều sao trời sẽ nắng GV: Đọc 1 số câu TN dự đoán về thời tiết mưa, nắng: - Quạ tắm thì ráo... - Chuồn chuồn bay thấp ... - Liên quan đến được mùa (?) Vì sao người nông dân hay mất mùa, ấm no hay đói xưa thường hay quan tâm kém đến mưa, nắng (?) Vậy câu TN này có giá trị gì? GV: Gọi HS đọc câu 3 - Phần chú thích (?) Em hiểu "ráng" và "ráng mỡ gà" nghĩa là gì? (?) Vậy câu TN này cho - Khi trên trời xuất hiện ráng chúng ta biết điều gì? có sắc màu vàng mỡ gà là GV: Đọc 1 số câu TN dự sắp có bão đoán bão: - Tháng bảy heo may chuồn chuồn bay thì bão... (?) Đối với 1 nước thường xuyên bị bão thì câu TN này có TD gì? GV: Đọc câu 4 - Tháng 7 kiến bò lên cao sẽ (?) Câu TN này cho ta biết có lụt điều gì? GV: Kiến là 1 loại côn trùng rất nhạy cảm với những thay đổi của thời tiết do cơ thể có những TB cảm biến chuyên biệt... câu TN còn có 1 dị bản khác: t 7 kiến đàn đại hàn hồng thuỷ. (?) Nạn lũ lụt thường xảy ra ở nước ta. Vậy câu TN này có TD gì? (?) Dựa vào đâu mà nhân - Quan sát, trải nghiệm dân ta có được những câu

=> Cách SD thời gian Câu 2:

-> Ý thức nhìn sao, sắp xếp công việc Câu 3:

-> Ý thức phòng chống bão. Câu 4:

3

phân.Không (?) Câu TN này có gì khác so với các câu TN trên? (?) Liệu kinh nghiệm này có đúng hoàn toàn không? (?) Câu TN này giúp cho con người điều gì? GV: Đọc câu 7 .TN dự đoán về thiên nhiên như trên? (?) Những kinh nghiệm dự đoán thời tiết của dân gian hiện nay còn có giá trị nữa không? GV: Chuyển ý GV: Đọc câu 5 GV: "Tấc" là đơn vị đo lường trong dân gian = 1/10 thước. chăn nuôi. (?) Câu TN này có giá trị gì? (?) Để nói về gí trị của đất .Tấc vàng: 1 lượng vàng lớn .Ai ơi đừng bỏ .Thứ tự quan trọng của 4 yếu tố: nước.Thứ nhất nuôi cá.Đề cao giá trị của đất. Vàng là kim loại quý thường được đo = cân tiểu li. giữ gìn đất được coi như vàng hợp nào? .Dùng từ HV (?) Chuyển lời câu TN này sang TV. Tục ngữ về lao déng s¶n xuÊt: Câu 5: .. con người phải bỏ mồ hôi. thứ nhì còn có câu CD nào? làm vườn. những kinh nghiệm này vẫn còn giá trị 2. 4 Câu 6: . phóng đại (?) Người ta SD câu TN . phê phán hiện tượng lãng phí đất . xa. xương máu mới có được đất . phương tiện thông tin hạn chế. thứ 3 làm ruộng GV: Đọc câu 6 . .NT: so sánh. .. này trong những trường trong.Đất nuôi sống con người. là nơi người ở.ở những vùng sâu. Đất là đất đai để trồng trọt. LĐ.Tấc đất: mảnh đất nhỏ .Khuyên con người nên quý -> Đất quý như vàng. (?) Vậy em hiểu "tấc đất" là gì? "Tấc vàng" là gì? (?) BPNT nào đã được SD ở đây? TD? (?) Tại sao "đất" được coi như "vàng"? ->Ý thức đề phòng lũ lụt.

Phân tích giá trị ND và NT của các câu TN đó 5 . kiện. là nước xuất khẩu goá lớn. đễ nhớ (?) Về hình thức câu TN này có gì đặc biệt? -> Tầm quan trọng và mqh (?) Kinh nghiệm này đã đi của 4 yếu tố: nước.Tổng kết: *. h/c tự nhiên sẽ tạo tốt mạ.Người đẹp vì. chăm năng suất cao nhân dân ta chỉ -> Biết khai thác tốt điều còn có câu TN nào khác? .Giống tốt.Học thuộc 8 câu TN . vào thực tế nông nghiệp LĐ. Ghi nhớ: SGK. Hướng dẫn HS học và chuẩn bị bài: . đất đai rõ các đặc điểm hình thức của các câu TN . cần cù. IV.Chuyên cần..Gọi HS đọc ghi nhớ _ Hướng dẫn HS làm BT phần LT: chia 2 nhóm III. tốt lúa. tốt má.(?) Câu TN này KĐ điều giống gì? . 1 bát cơm . tốt giống được nhiều của cải. phân.1 lượt tát.Luyện tập: 4. Củng cố: (?) Cho biết các đặc điểm HT NT của TN? 5. vật chất (?) Nước ta có nền SX Câu 7: nông nghiệp phát triển. Vậy câu TN này có giá trị gì? GV: Đọc câu 8 (?) Câu TN này KĐ điều . (?) Để nghề làm ruộng đạt .. giống nước ta ntn? (?) Dựa vào đâu mà nhân dân ta có được những kinh Câu 8: nghiệm này? -> Tầm quan trọng của GV: Hướng dẫn HS làm thời vụ.Rút gọn cực ngắn -> dễ gì? nghe.

.... Ho¹t ®éng d¹y ...../.T¨ng thªm hiÓu biÕt vµ t×nh c¶m g¾n bã víi ®Þa ph¬ng quª h¬ng m×nh.. TiÕt 74.. VÒ kiÕn thøc: . tôc ng÷ lu hµnh ë ®Þa ph¬ng m×nh... .. * Ho¹t ®éng 2: X¸c ®Þnh ®èi tîng su tÇm Bíc 1: gi¸o viªn cho häc sinh «n l¹i ca dao....Làm hết bài tập . VÒ kÜ n¨ng: . C. 2.GV: TiÕn tr×nh su tÇm. nãi vÒ s¶n vËt...Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt trong viÖc su tÇm c¸c thÓ lo¹i v¨n häc d©n gian.RÌn kü n¨ng su tÇm.......... ThiÕt bÞ d¹y häc: ... KiÓm tra: 3... KiÕn thøc träng t©m: ............…………… Ngµy d¹y: ..Nªu vÊn ®Ò. tËp hîp tµi liÖu.Ho¹t ®éng: 2.. . 2.... Ch¬ng tr×nh ®Þa ph¬ng phÇn v¨n vµ tËp lµm v¨n A.... B...........Häc sinh su tÇm nh÷ng c©u ca dao........ d©n ca... nhÊt lµ nh÷ng c©u ®Æc s¾c mang tÝnh ®Þa ph¬ng ( mang tªn riªng ®Þa ph¬ng.. Bµi míi: * Ho¹t ®éng 1: gi¸o viªn nãi râ yªu cÇu ®Ó häc sinh su tÇm ca dao.. Ngµy so¹n: .. di tÝch th¾ng c¶nh..HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ........häc: 1. VÒ t tëng: .. D.... ....... Ph¬ng ph¸p: ....... Mçi em su tÇm 20 c©u trong mét tuÇn....... d©n ca. d©n ca. E.Soạn: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN VĂN VÀ TẬP LÀM VĂN.... tôc ng÷ lu hµnh ë ®Þa ph¬ng ®Æc biÖt lµ nh÷ng c©u nãi vÒ ®Þa ph¬ng m×nh.. tôc ng÷ lµ g×? 6 ... 3......... Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.... Tæ chøc: SÜ sè:.

Ngµy so¹n:. .... d©n ca chÐp riªng.. KiÕn thøc träng t©m: .. VÒ kÜ n¨ng: . 5.Mçi häc sinh cã sæ tay su tÇm .... 4... su tÇm c¸c dÞ b¶n ®îc phÐp tÝnh lµ mét c©u.VÒ nhµ s¾p xÕp c¸c tµi liÖu su tÇm ®îc cña tæ thµnh quyÓn sæ tay vÒ c¸c thÓ lo¹i v¨n häc d©n gian.Lôc t×m trong s¸ch b¸o ë ®Þa ph¬ng * Ho¹t ®éng 3: C¸ch su tÇm .... 3....C cña ch÷ c¸i ®Çu. nghÖ nh©n nhµ v¨n .. ..Sau khi su tÇm ®ñ vÒ sè lîng yªu cÇu th× ph©n lo¹i ca dao. th¶o luËn nhãm... Híng dÉn vÒ nhµ: ....NhËn biÕt v¨n b¶n nghÞ luËn khi ®äc s¸ch..HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.B.. C.HiÓu ®îc yªu cÇu NL trong ®/s lµ phæ biÕn vµ rÊt cÇn n¾m ®îc ®Æc ®iÓm chung cña v¨n nghÞ luËn 2.. ..PhÇn I.. …………… Ngµy d¹y: . Bíc 3: T×m nguån su tÇm .... Ph¬ng ph¸p: ....C¸c c©u cïng lo¹i s¾p xÕp theo thø tù A.Bíc 2 : gi¸o viªn cho häc sinh x¸c ®Þnh thÕ nµo lµ c©u ca dao..Nªu vÊn ®Ò../.... Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. chuÈn bÞ ®Ó t×m hiÓu kü h¬n vÒ kiÓu v¨n b¶n quan träng nµy.. D.. TiÕt 75 – TËp lµm v¨n T×m hiÓu chung vÒ v¨n nghÞ luËn (TiÕt 1) A. ThiÕt bÞ d¹y häc: . VÒ t tëng: ...cñng cè: ... B. LuyÖn tËp .TËp hîp tµi liÖu su tÇm..ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo. 7 .....Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. .GV: B¶ng phô.Hái cha mÑ.. VÒ kiÕn thøc: .. thuyÕt tr×nh.... b¸o.Bíc ®Çu lµm quen víi kiÓu v¨n b¶n m¬Ý .. ngêi ®Þa ph¬ng. ngêi giµ..

.. Tæ chøc: SÜ sè:. miªu t¶ vµ biÓu c¶m.....häc: 1.. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc sèng h»ng ngµy nhu cÇu tù sù...... Nhu cầu nghị luận: SGK (?) Trong ĐS các em có . lời bằng các kiểu VB đã có sức thuyết phục phải học như kể chuyện. Nhu cầu nghị luận và VB là bàn luận .Không.. Ho¹t ®éng d¹y .. VËy v¨n nghÞ luËn cã nh÷ng lo¹i nµo? nã cã nhu cÇu sö dông vµ ®Æc ®iÓm g× ta vµo bµi h«m nay... vì đòi hỏi phải 1 vấn đề đặt ra... Nhưng vì sao? Đây là câu hỏi có ý nghĩa quan trọng..Có... Em có thể trả có những lý lẽ xác đáng...... phải SD bằng khái niệm thì mới trả lời thông suốt.......Đọc nghị luận: GV: Gọi HS đọc mục a 1.. rất thường gặp hay gặp các kiểu câu hỏi như vậy không? (?) Hãy nêu các câu hỏi + Tại sao phải học ngoại khác về những vấn đề ngữ? * Nghị luận là đưa ra những tương tự. miªu t¶... hỏi loại đó.§A: Tù sù.. miêu sử dụng khái niệm thì tả biểu cảm hay không? người nghe mới hiểu và giải thích? tin được GV: Chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi này bằng cách nào? Tất nhiên câu trả lời phải là văn NL...... KiÓm tra: ?Trong ch¬ng tr×nh líp 6 vµ häc kú I líp 7 c¸c em ®· ®îc häc c¸c ph¬ng thøc biÓu ®¹t nµo trong ph©n m«n tËp lµm v¨n? . 2...... thái độ của mình trước (?) Gặp các vấn đề và câu .... biÓu c¶m thêng xuyªn ®îc sö dông. suy nghĩ quan nạn ma tuý? điểm.. Nhng cßn mét thÓ lo¹i mµ chóng ta ph¶i sö dông rÊt nhiÒu trong h»ng ngµ kh¸c n÷a ®ã lµ v¨n nghÞ luËn. 3.. Bản thân câu hỏi buộc người ta phải trả lời bằng lí lẽ....... 8 .. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV giải thích: NL nghĩa I.. + Tại sao phải chống tệ nhận định...E..

Chưa mang tính thuyết phục . . thì câu trả lời này đã mang tính thuyết phục chưa? (?) Cái hại của hút thuốc lá có thấy ngay trước mắt không? (?) Vậy để người nghe tin hút thuốc lá là có hại thì người trả lời phải làm gì? (?) Với các câu hỏi này các em có thể trả lời = các VB đã học như kể chuyện.VB nghị luận tồn tại khắp cuộc họp. (?) Hàng ngày trên báo chí.(?) VD: 1 người trả lời hút thuốc lá là có hại. . miêu tả hay BC không? Vì sao? GV: Tương tự như vậy. phải quan tâm SD các khái niệm . cung cấp những số liệu cụ thể .Các ý kiến nào ra trong . 2 chương trình thời sự bình luận trên ti vi -> VBNL tồn tại khắp nơi trong CS..Phải PT. rồi kể chuyện 1 người hút thuốc lá bị ho lao .Đọc văn bản 2. Để trả lời câu hỏi "Vì sao phải học ngoại ngữ?" ta có thể giải quyết như sau: Trong TG rộng mở giao lưu VH..Bài xã luận.Không vì câu hỏi buộc người ta phải trả lời = lí lẽ có lí. bình luận. trí thức ngày nay việc học ngoại ngữ là để tiếp nhận những tinh hoa của các nước. nơi trong cuộc sống. Thế nào là văn bản nghị luận? a) Ngữ liệu: (SGK) 9 .Bài phát biểu trên báo chí. tăng cường những quan hệ giao lưu để ĐS vật chất và tinh thần được nâng cao. Chẳng hạn học Tiếng Anh để tiếp thu vi tính dễ hơn. GV: Gọi HS đọc VB SGK . . đài phát thanh truyền hình em thường gặp những kiểu VBNL nào? GV: Dẫn chứng cụ thể = 1.Không .

Ghi nhớ ý 2 Văn NL cần phải đảm bảo những y/c gì? (?) Việc thể hiện những . lạc hậu lên những lí lẽ nào? trước CM T8 + Những ĐK cần phải có để người dân tham gia XD nước nhà + Những khả năng thực tế trong việc chống nạn thất học (?) Trong ĐS ta thường .ý kiến: + TD Pháp ngu dân để cai trị nhân dân ta + Hầu hết người VN mù chữ + Những cách thức để thực hiện chống thất học .Hướng và nói với b) Phân tích: những người dân VN . (?) Vậy câu mang luận .Ghi nhớ ý 3 quan điểm.. (Câu mang luận điểm là câu thể hiện quan điểm của tác giả) GV: Với các luận điểm đó tác giả bài viết đã đề ra nhiệm vụ cho mọi người. đi học . bài viết nêu ra những ý kiến nào? (?) Những ý kiến ấy được diễn đạt = những luận điểm nào? Tìm các câu mang luận điểm.Luận điểm: + 1 trong những .Mục đích: kêu gọi nhân dân học.. tư tưởng trong bài văn NL muốn có ý nghĩa thì phải hướng tới giải quyết những vấn đề gì? 10 .Lí lẽ: thuyết phục bài viết nêu + Tình trạng thất học. nâng cao dân trí + Mọi người dân VN phải biết chữ Quốc ngữ .Ghi nhớ ý 1 gặp văn NL dưới dạng nào? (?) Thế nào là văn NL? .Kêu gọi nhân dân đi .(?) VB hướng tới ai? Nói với ai? (?) Bác Hồ viết bài này nhằm mục đích gì? (?) Để thực hiện mục đích ấy. 1 tư tưởng (?) Để ý kiến có sức .Đó là những câu KĐ 1 điểm có đặc điểm gì? ý kiến.

..ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? .. VÒ t tëng: . Ghi nhớ (SGK .9) 4.... ngêi nghe mét t tëng..NhËn biÕt v¨n b¶n nghÞ luËn khi ®äc s¸ch.......GV: Gọi HS đọc ghi nhớ 2..GV: B¶ng phô.Häc bµi vµ chuÈn bÞ cho phÇn luyÖn tËp ®Ó tiÕt sau häc tiÕp. lý lÏ vµ dÉn chøng x¸c thùc........ ThiÕt bÞ d¹y häc: .............. T×m hiÓu chung vÒ v¨n nghÞ luËn (TiÕt 2) A.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. b¸o... .ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? V¨n nghÞ luËn cã ®Æc ®iÓm g×? 5.. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.. chuÈn bÞ ®Ó t×m hiÓu kü h¬n vÒ kiÓu v¨n b¶n quan träng nµy....…………… Ngµy d¹y: .. Tæ chøc: SÜ sè:........... VÒ kÜ n¨ng: ... Híng dÉn vÒ nhµ: . E.. C.. .. Bµi míi: 11 .. th¶o luËn nhãm.HiÓu ®îc yªu cÇu NL trong ®/s lµ phæ biÕn vµ rÊt cÇn n¾m ®îc ®Æc ®iÓm chung cña v¨n nghÞ luËn 2.häc: 1...... Ph¬ng ph¸p: ... mét vÊn ®Ò nµo ®ã. thuyÕt tr×nh.PhÇn II...TiÕp tôc gióp HS n¾m ®îc ph¬ng thøc nghÞ luËn th«ng qua phÇn luÖn......... V¨n nghÞ luËn ph¶i cã luËn ®iÓm râ rµng...HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.....§A: V¨n b¶n nghÞ luËn lµ mét v¨n b¶n ®îc nãi (viÕt) nh»m nªu ra vµ x¸c lËp cho ngêi ®äc......... B.TËp lµm v¨n..... 2.....Nªu vÊn ®Ò.... D.... TiÕt 76..... Ho¹t ®éng d¹y . KiÓm tra: . LuyÖn tËp ... Ngµy so¹n: . 3.... VÒ kiÕn thøc: .cñng cè: .. ......... 3.... KiÕn thøc träng t©m: ./.

Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc t×m hiÓu vµ n¾m ®îc ph¬ng thøc nghÞ luËn. cốc vỡ ra đường (?) Bài NL này có nhằm giải quyết vấn đè có trong thực tế hay không? Em có tán thành ý kiến của bài viết không? Vì sao? GV: Gợi dẫn cho Hs làm BT 2 (?) XĐ bố cục của bài văn. những dòng . tác giả đã nêu ra + Gạt tàn thuốc lá bừa bãi những dẫn chứng và lí lẽ + Vứt vỏ chuối ra đường nào? + Rác ùn lên cả con mương nhỏ + Ném chai. Bài tập 1: . Bài tập 2: a) Mở bài: Giới thiệu thói quen tốt.Mặc dù TB kể lại 1 số 1. xấu b) Thân bài: Trình bày những thói quen xấu cần loại bỏ c) Kết bài: Đề xuất hướng phấn đấu tự giác của mọi người đẻ có nếp sống đẹp 3. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV: Tổ chức hướng dẫn . dẫn chứng vấn . Bài tập 4: GV: Y/c HS thảo luận . Những ý kiến của bài viết rất gọn. dòng thể hiện ý kiến nào thể hiện ý kiến đó? + Tên bài + Phần mở đầu với 2 câu có từ là + Phần kết thúc (?) Để thuyết phục người .Luyện tập: HS làm BT .Đọc II. §Ó râ h¬n n÷a vÒ thÓ lo¹i nµy chóng ta vµo bµi h«m nay. ND của từng phân là gì? .thảo luận nhóm 12 .ý kiến đề xuất: Cần tạo thói kiến gì? quen tốt trong ĐS XH (?) Những câu.BT 1: Phát vấn thói quen xấu nhưng GV: gọi HS đọc đoạn văn cách trình bày ý kiến nêu "Cần tạo thói quen tốt trong ra có lí lẽ.Bài viết nhằm giải quyết vấn đề giao tiếp trong đời thường.Dẫn chứng đọc.Câu. rất chặt chẽ 2.Đây là bài văn NL ĐS XH" đề trình bày rất rõ ràng (?) Đây có phải bài văn NL không? Vì sao? (?) Tác giả đã đề xuất ý .

Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. KiÕn thøc träng t©m: . ThiÕt bÞ d¹y häc: . Híng dÉn vÒ nhµ: . B..So¹n bµi tiÕp theo: Bµi 19... LuyÖn tËp . VÒ kÜ n¨ng: RÌn cho c¸c em kü n¨ng t×m hiÓu néi dung ý nghÜa mµ c©u tôc ng÷ muèn diÔn ®¹t. . D. VÒ t tëng: Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp......BT 3: Về nhà 4....... 2. TiÕt 77 – V¨n b¶n. Ngµy d¹y:. C... 13 . ... Tôc ng÷ vÒ con ngêi vµ x· héi A.....Gi¸o viªn kiÓm tra l¹i kh¸i niÖm v¨n nghÞ b¶n nghÞ luËn . ý nghÜa vµ mét sè h×nh thøc diÔn ®¹t ( so s¸nh. Hai cái hồ có ý nghĩa tượng trưng. Ph¬ng ph¸p: .GV: B¶ng phô...HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.....Häc sinh ®äc l¹i hai nghi nhí 5... từ đây mà người ta nghĩ ra 2 cách sống luËn vµ ®Æc ®iÓm v¨n TuÇn 21... nghÜa ®en vµ nghÜa bãng ) cña nh÷ng c©u tôc ng÷ trong bµi häc..... Èn dô.... gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm../... . Thuéc lßng nh÷ng c©u tôc ng÷ trong v¨n b¶n..Häc sinh lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i ...Nªu vÊn ®Ò.Bài văn đã kể chuyện để Nl. Ngµy so¹n:.... 3..cñng cè: .PhÇn II.nhóm BT 4 (?) Bài vắn trên là nghị luận hay tự sự? Vì sao em lại KĐ như vậy? . sö dông tôc ng÷ thµnh th¹o vµ phï hîp trong nãi viÕt... VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu râ: Néi dung...vÊn ®¸p......

E. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. Tæ chøc: SÜ sè:................................................................... 2. KiÓm tra: ? §äc thuéc lßng c¸c c©u tôc ng÷ vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt? C©u nµo em vËn dông nhiÒu nhÊt trong cuéc sèng? - §A: (HS béc lé) 3. Bµi míi: Giíi thiÖu: Tôc ng÷ lµ nh÷ng lêi vµng ý ngäc lµ sù kÕt tinh kinh nghiÖm, trÝ tuÖ cña nh©n d©n qua bao ®êi. Ngoµi nh÷ng kinh nghiÖm vÒ thiªn nhiªn, lao ®éng s¶n xuÊt. Tôc ng÷ cßn lµ kho b¸u nh÷ng kinh nghiÖm d©n gian vÒ con ngêi vµ x· héi. Díi h×nh thøc nh÷ng nhËn xÐt, lêi khuyªn nhñ, rÊt nhiÒu bµi häc bæ Ých, v« gi¸ trong c¸ch nh×n nhËn gi¸ trÞ con ngêi , trong c¸ch häc c¸ch sèng, øng xö hµng ngµy. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV nêu y/c đọc: rõ ràng, chậm. - Đọc, nhận xét I- TiÕp xóc v¨n Đọc mẫu, gọi HS đọc b¶n: 1. Đọc v¨n b¶n: - 3 nhóm: 2. T×m hiÓu chó ? Về ND, có thể chia VB tục + TN về phẩm chất con thÝch: ngữ thành mấy nhóm? Đặt tên người cho mỗi nhóm? + Về học tập, tu dưỡng + Về quan hệ ứng xử 3. Tõ khã: GV: y/c HS giải thích 1 số từ khó trong SGK II- Phân tích văn bản: 1. Tục ngữ về phẩm GV: Gọi HS đọc 3 câu TN đầu - Đọc chất con người: Câu 1: - Hoán dụ, so sánh đối lập ? Câu TN có cách diễn đạt ntn? 1>< 10. ? Từ đó em hiểu câu tục ngữ có - "Người làm ra của chứ -> Đề cao giá trị con ý nghĩa gì? Tìm các câu TN của không làm ra người." người: con người quý khác cũng đề cao giá trị con - "Người sống hơn đống giá hơn của cải. người. vàng" - "Lấy của che thân, không ai lấy thân che của". ? Câu tục ngữ có thể sử dụng - Phê phá những trường trong những tình huống giao hợp coi người hơn của. tiếp nào? - An ủi động viên những 14

người không gặp may. - Nói về tư tưởng, đạo lý sống của nhân dân. ?"Góc con người, được hiểu Câu 2: theo nghĩa nào? - 1 phần cơ thể con người. - Dáng vẻ, đường nét con ? "Răng và tóc" trong câu tục người ngữ được xét trên phương diện - Thể hiện tình trạng sức nào? khoẻ con người: + Răng trắng, tóc đen: trẻ khoẻ + Răng rụng, tóc bạc: tuổi già + Tóc bù xù, nhuộm: đua -> Mọi biểu hiện của ? Câu tục ngữ có ý nghĩa gì? đòi con người đều phản ánh vẻ đẹp, tư cách của người đó. ? Câu tục ngữ khuyên nhủ - Nhắc nhở con người chúng ta điều gì? Nó thể hiện phải biết giữ gìn răng và điều gì? tóc cho sạch đẹp. - Thể hiện cách nhìn nhận, đánh giá, bình phẩm con người của nhân dân. ? Tìm hiểu về cách diễn đạt của - Tiểu đối, ngắn gọn, dễ Câu 3: tục ngữ. hiểu, ẩn dụ. - Đói rách: sự khó khăn, thiếu thốn về vật chất. ?" Đói - rách" thể hiện điều gì? - Sạch thơm: Những điều con ngươì cần phải đạt, phải giữ gìn, vợt lên hoàn cảnh. ? Tìm hiểu nghĩa đen, nghĩa - Đen: dù đói, vẫn phải ăn bóng của câu tục ngữ. uống sạch dù rách vẫn -> Dù nghèo khổ thiếu phải ăn mặc thơm tho. thốn vẫn phải sống ? ý nghĩa giáo dục của câu tục trong sạch, không vì ngữ. - Giáo dục con người phải nghèo khổ và làm điều có lòng tự trọng. xấu xa tội lỗi. 2. Tục ngữ vè học tập GV: Gọi HS đọc câu 4, 5, 6 - Học đọc 4,5,6. tu dưỡng : ? Câu tục ngữ này có mấy vế? - 4 vế có quan hệ đẳng lập Câu 4: Mỗi vế có quan hệ với nhau bổ sung ý nghĩa cho nhau. ntn? - Nhấn mạnh việc học ?Từ học lặp lại nhiều lần có tác phải toàn diện, tỉ mỉ. 15

dụng? ? Nghĩa của câu tục ngữ? ? Câu tục ngữ khuyên điều gì?

- Con người cần phải học từ những việc đơn giản nhất để chứng tỏ mình là ngời lịch sự tế nhị, thành thạo giao tiếp, thành ngời có văn hoá. ? Hãy giải thích các từ: Thầy, - Thầy: Người truyền thụ mày , làm nên. kiến thức về mọi mặt trong cuộc sống - Mày: Người tiếp nhận kiến thức. - Làm nên: Thành công trong mọi việc ? Câu tục ngữ có nội dung gì? - Nội dung có ý nghĩa thách đố ? Theo em, những điều khuyên căn trong 2 câu tục ngữ trên mâu thuẫn hay bổ sung cho nhau? Vì sao ?Câu TN này khuyên chúng ta điều gì? ? Câu TN này không chỉ là bài học về kinh nghiệm tri thức mà còn là bài học về điều gì? ? Câu TN khuyên nhủ chúng ta điều gì? GV: Gọi HS đọc câu 7, 8, 9 ? Nghĩa đen của câu tục ngữ. ? Câu tục ngữ sử dụng NT gì? ? Nghĩa bóng? H - Thảo luận: - 2 câu tục ngữ bổ sung ý nghĩa cho nhau. - Học thầy và học bạn cùng phải kết hợp song song thì thành công hơn

-> Con người cần phải học để thành mọi thành thạo mọi việc, khéo léo trong giao tiếp. Câu 5:

-> Khẳng định vai trò, công ơn của người thầy.

? Về cách diễn đạt, câu tục ngữ có gì giống với câu 8? 16

Câu 6: -> Đề cao ý nghĩa vai trò của việc học bạn. Tục ngữ không chỉ là kinh Câu 7: nghiệm về tri thức về ứng -> Khuyên con người xử mà còn là bài học về thương yêu người khác tình cảm như chính bản thân mình. H -7,8,9 3. Tục ngữ về quan hệ ứng xử: Câu 8: - ẩn dụ -> Khi hưởng thành quả thì phải nhớ đến người đã có công gây dựng nên, phải biết ơn người đã giúp mình. - Cùng dùng ẩn dụ Câu 9: -> Khẳng định sức

đọc ghi nhớ SGK (Ghi nhớ SGK) H .. theo em bài học gọn. H ... những câu tục ngữ đa ra có đúng không ? Vì sao? . 17 . LuyÖn tËp ....Mong muèn con ngêi hoµn thiÖn. ẩn dụ. ? Từ những câu tục ngữ trên.. ? Qua 2 bài em thấy về hình ...§ßi hái cao vÒ c¸ch sèng c¸ch lµm ngêi ...Tìm những câu tục IV.. thái độ sâu sắc nào của nội .cñng cè: Tõ nh÷ng c©u tôc ng÷ trªn em hiÓu nh÷ng quan ®iÓm nµo cña nh©n d©n . làm người.. ? Câu tục ngữ cho ta lời khuyên ....mạnh của tình đoàn kết.Luyện tập: ngữ đồng nghĩa và trái nghĩa......../.. . ...Tổng kết: em hiểu những quan điểm và của con ngngười.Mong muốn con người dung? hoàn thiện.... những cách diễn đạt nào? ...dïng c¸c h×nh ¶nh so s¸nh Èn dô..§Ò cao t«n vinh gi¸ trÞ lµm ngêi ? VÒ h×nh thøc v¨n b¶n tôc ng÷ nµy cã g× ®Æc biÖt ? V× sao nh©n d©n chän h×nh thøc Êy . Híng dÉn vÒ nhµ: .....Đòi hỏi cao về cách thức tục ngữ ththường chọn sống.Tù nhiªn gÇn gòi dÔ nhí.. 4..Häc sinh ®äc bµi ®äc thªm vµ lµm bµi tËp ... Ngµy so¹n:... C¶m nghÜ cña em vÒ søc sèng cña nh÷ng c©u tôc ng÷ nµy Em thÊm thÝa nhÊt lµ c©u tôc ng÷ nµo? V× sao? 5....Đề cao tôn vinh giá trị III. ..Văn là những bài học bổ ích để con người tự hoàn thiện mình về đạo đức và trí tuệ... ngắn ? Với thời gian....... Ngµy d¹y:......So sánh...Cần có tinh thần tập thể bổ ích nào? trong lối sống và làm việc.

... . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. mäi ngêi..§äc VD 1.. Ho¹t ®éng d¹y .... H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV: Treo b¶ng phô ghi I-ThÕ nµo lµ rót hai c©u a1. KiÕn thøc träng t©m: ...Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. ThiÕt bÞ d¹y häc: . cã nh÷ng khi do hoµn c¶nh giao tiÕp mµ ngêi ta dïng nh÷ng c©u kh«ng cã sù tham gia ®Çy ®ñ c¸c thµnh phÇn chÝnh.. KiÓm tra: ? H·y cho biÕt c¸c thµnh phÇn cña c©u? .... Ph©n tÝch: HS: CÊu t¹o cña hai .. VÒ t tëng: .TiÕt 78 ... 2. ...TiÕng ViÖt.. Rót gän c©u A..häc: 1......a1 thiÕu CN c©u (a1) vµ (b1) cã g× .b1 cã CN .. gän c©u: Gäi häc sinh ... VÒ kÜ n¨ng: .. bæ ng÷. ngêi trong c©u (a1). b1 môc 1.. Ng÷ liÖu: ®äc.....Tõ ng÷ cã thÓ lµm (?) T×m nh÷ng tõ ng÷ em CN: chóng ta.. th¶o luËn nhãm.. 2. Ph¬ng ph¸p: ..a1 thiÕu CN ...RÌn kü n¨ng rót gän c©u thµnh th¹o.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. thuyÕt tr×nh. Tæ chøc: SÜ sè:.§A: Chñ ng÷..b1 cã CN kh¸c nhau? . . phï hîp víi néi dung trong sö dông.. 3.. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: N¾m ®îc c¸ch rót gän c©u HiÓu ®îc t¸c dông cña c©u rót gän 2.. B......Chóng ta. vÞ ng÷.. 3.GV: B¶ng phô. chóng .I.V× tôc ng÷ lµ lêi ViÖt Nam.Nªu vÊn ®Ò.. tr¹ng ng÷.. D. Bµi míi: Giíi thiÖu: C©u kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®Çy ®ñ thµnh phÇn. (?) V× sao chñ ng÷ khuyªn chung cho 18 .. chóng cã thÓ lµm chñ ng÷ em..PhÇn I.. E. C..

BT1: 3 c©u rót rót gän: gän chñ ng÷ 1. Ng÷ liÖu: 2. ®Ó thªt . Ghi nhí 1: (SGK) II. gän CN nh»m lµm cho (?) Tõ 2 NL trªn h·y cho c©u trë nªn gän h¬n. (?) ThÕ nµo lµ c©u rót gän? ViÖc lîc bá mét sè thµnh phÇn c©u nh»m môc ®Ých g×? GV: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí 1 GV: Treo b¶ng phô BT 1+2 . (?) Trong nh÷ng c©u in ®Ëm.Kh«ng nªn rót gän . 19 . thµnh phÇn nµo cña c©u ®îc lîc bá? Lîc bá nh vËy nh»m môc ®Ých g×? H·y kh«i phôc.LuyÖn tËp: ng÷ nµo vµo c©u rót 1.a2 chñ ng÷ . Ph©n tÝch: . nhng vÉn hiÓu ®îc. Bµi tËp 3: cÇn chó ý ®Õn ®iÒu . bµi kiÓm tra bµi kiÓm tra to¸n ¹.a2 lîc bá VN -b2 C¶ CN vµ VN .Lµm cho c©u gän VN h¬n. lµ lêi nh¾c nhë mang tÝnh ®¹o lÝ truyÒn thèng cña d©n téc ViÖt Nam.§äc VD GV: Treo b¶ng phô cã ghi hai c©u a2. .NL2 thªm: Tha mÑ.§äc ghi nhí 1 *. thµnh phÇn nµo cña -Tr¶ lêi nh ghi nhí2.C©u b.NL1: 3 c©u rót gän nh vËy v× c¸c c©u chñ ng÷ trë nªn khã hiÓu . Nam. c©u? Cã nªn rót gän nh vËy kh«ng? V× sao? .Khi tr¶ lêi cËu bÐ g×? dïng 3 c©u rót gän GV: Gäi häc sinh ®äc khiÕn ngêi kh¸ch ghi nhí 2.NL 2 thªm: Tha .trong c©u (a1) ®îc lîc tÊt c¶ mäi ngêi ViÖt bá.§äc ghi nhí 2 *. Gäi häc sinh ®äc. Bµi tËp 1: gän ë NL 2. (?) NL 1 cã mÊy c©u mÑ. hiÓu sai ý nghÜa. c©u c rót hiÖn th¸i ®é lÔ phÐp. Ghi nhí 2: (SGK) (?) CÇn thªm nh÷ng tõ III. . b2. C¸ch dïng c©u . biÕt khi rót gän c©u 2.b2 lîc bá c¶ CN vµ . ®îc rót gän? Rót gän to¸n ¹.

.. TiÕt 79 ....ViÖc dïng c©u rót nhau? gän cña anh chµng phµm ¨n ®Òu cã t¸c dông g©y cêi vµ (?) Qua c©u chuyÖn phª ph¸n... Híng dÉn vÒ nhµ: .. VÒ t tëng: . lËp ..Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc .TËp lµm v¨n.. LuyÖn tËp . Bµi tËp 4: lÇm.. ...Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt..RÌn cho Hs kü n¨ng lµm bµi v¨n nghÞ luËn B.... v× rót nµy.V× anh ta m¶i ¨n (?) V× sao cËu bÐ vµ vÞ kh¸ch hiÓu lÇm ..... VÒ kÜ n¨ng: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1..... 3.... l¹i tr¶ lêi céc lèc nh vËy? (?) Chi tiÕt nµo trong truyÖn cã t¸c dông g©y cêi vµ phª ph¸n? 4...Ph¶i thËn träng GV: Gäi häc sinh lªn khi dïng c©u rót b¶ng lµm bµi tËp 1 gän tr¸nh g©y hiÓu 3... em rót ra bµi häc gän ®Õn møc g× vÒ c¸ch nãi n¨ng? kh«ng hiÓu ®îc vµ (?) V× sao anh chµng rÊt th« lç. VÒ kiÕn thøc: ../. Ngµy so¹n: ..Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.........…………… Ngµy d¹y: .... luËn cø. KiÕn thøc träng t©m: 20 .Qua ph©n tÝch ng÷ liÖu.....NhËn râ mèi quan hÖ gi÷a chóng víi nhau 2...Cñng cè: .... §ã lµ: LuËn ®iÓm...ThÕ nµo lµ rót gän c©u? T¸c dông? 5.Xem bµi: “§Æc ®iÓm cña v¨n nghÞ luËn ” .... §Æc ®iÓm cña v¨n b¶n nghÞ luËn A. gióp Hs nhËn biÕt râ c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña bµi v¨n nghÞ luËn.

. luËn v¨n b¶n : Chèng n¹n cø. Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c em ®· n¾m ®îc kh¸i niÖm v¨n nghÞ luËn. ? LuËn ®iÓm ®ãng viÕt. E. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV:. LuËn 21 ...LuËn ®iÓm chÝnh: ? LuËn ®iÓm chÝnh Chèng n¹n thÊt häc-> cña bµi viÕt lµ g× ? díi d¹ng 1 khÈu hiÖu...Nªu vÊn ®Ò. Ho¹t ®éng d¹y . V¨n nghÞ luËn ph¶i cã luËn ®iÓm râ rµng...HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. D.........PhÇn I.... . Gäi HS ®äc l¹i -§äc v¨n b¶n I ..hiÖn ngay trong nhan îc nªu ra díi d¹ng ®Ò bµi viÕt.......LuËn ®iÓm thÓ ? LuËn ®iÓm ®ã ®... vai trß g× trong v¨n nghÞ luËn ? GV :Cã luËn ®iÓm chÝnh vµ luËn ®iÓm phô. Ph¬ng ph¸p: .....ch÷ Quèc ng÷” .. mét vÊn ®Ò nµo ®ã.. ......... vµ lËp luËn : thÊt häc 1. C.§îc nªu trong c©u: “ nµo ? ..Vai trß thÓ hiÖn quan ®iÓm cña ngêi c©u v¨n nµo ? quan ®iÓm cña ngêi viÕt. V¨n nghÞ luËn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm nµo? Bµi h«m nay.. thuyÕt tr×nh..... Mäi ngêi VIÖt Nam. KiÓm tra: ?ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? -§A: V¨n b¶n nghÞ luËn lµ mét v¨n b¶n ®îc nãi (viÕt) nh»m nªu ra vµ x¸c lËp cho ngêi ®äc. quan ®iÓm... ngêi nghe mét t tëng. 2.... LuËn ®iÓm: Gv : LuËn ®iÓm víi t c¸ch lµ mét t tëng..GV: B¶ng phô....Vai trß: thÓ hiÖn îc cô thÓ ho¸ trong . .... . Tæ chøc: SÜ sè:.. 3. lý lÏ vµ dÉn chøng x¸c thùc.. ch÷ Quèc ng÷” ? LuËn ®iÓm ®ã ®.LuËn ®iÓm.häc: 1.§îc nªu trong c©u: “ Mäi ngêi VIÖt Nam........ ThiÕt bÞ d¹y häc: .... th¶o luËn nhãm..

Vî cha biÕt. ? B¸c ®· ®a viÖc chèng n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo? ? TiÕp ®ã B¸c ®· ®a ra 1 lo¹t vÝ dô. luËn ®iÓm phô nªu ra nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ. ®Ó x©y dùng ®Êt níc..Yªu cÇu : ChÆt chÏ. sinh ®éng . dÉn chøng nµo? ? VËy luËn cø ®ãng vai trß g×? ? VËy luËn cø ®· tr¶ lêi cho c©u hái 22 . ch©n thùc. ? LuËn ®iÓm chÝnh ®ã triÓn khai thµnh c¸c luËn ®iÓm cô thÓ nµo? ? Muèn cã søc thuyÕt phôc th× luËn ®iÓm ph¶i ®¹t yªu cÇu g×? ? ChØ ra lÝ lÏ trong bµi v¨n trªn? ? Víi 2 lÝ do ®ã t¸c gi¶ ®· ®Ò ra nhiÖm vô g×? -Nh÷ng ngêi ®· biÕt ch÷ h·y d¹y nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷. sinh ®éng .mµ häc cho biÕt ch÷ . . 2.... kh«ng tiÕn bé ®îc + Nay chóng ta ®· giµnh ®îc ®éc lËp. -Mäi c«ng d©n ViÖt Nam ph¶i biÕt ®äc.. LuËn cø : .. -V× sao ph¶i chèng n¹n thÊt häc? -Lµm c¸ch nµo ®Ó chèng n¹n thÊt häc? .Yªu cÇu : ChÆt chÏ.Nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷ . biÕt viÕt ch÷ Quèc ng÷ tøc lµ chèng n¹n thÊt häc. -Nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷ h·y g¾ng søc mµ häc cho biÕt ch÷. -Phô n÷ h·y cÇn ph¶i -Yªu cÇu : ®óng ®¾n .. häc. ph¶i ®¸p øng nhu cÇu thùc tÕ.®iÓm chÝnh nªu ra nhiÖm vô chung. ..LÝ lÏ : + Do chÝnh s¸ch ngu d©n. -7 ®o¹n vµ 1 c©u kÕt .Vai trß : Lµm s¸ng tá luËn ®iÓm.

.§o¹n 1. cha biÕt ch÷ cña phô n÷.Bµi tËp : CÇn t¹o ra thãi quen tèt trong ®êi sèng.. tèt. + Chèng n¹n thÊt häc ®Ó lµm g× .6.§äc ghi nhí.LuËn cø : Cã thãi quen tèt. mÊt trËt tù . 3.. .3. + Thãi quen tèt : DËy sím lu«n ®óng hÑn.C«ng viÖc cña ngêi ®· biÕt ch÷. .7 lµ g×? ? H·y chØ ra tr×nh tù lËp luËn cña v¨n b¶n “ Chèng thÊt häc”Theo thø tù nµo? . + Chèng n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo .Tríc ®©y vµ h«m nay.LËp luËn: ph©n tÝch t¸c h¹i cña thãi quen xÊu-> Nh¾c nhë mäi -TÊt c¶ ®Õu t¹o cho ngêi t¹o ra thãi quen bµi v¨n ng¾n gän.. ®äc s¸ch.Chèng n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo? .2. ? Muèn cã søc thuyÕt phôc luËn cø ph¶i ®¹t yªu cÇu g×? ? Bµi v¨n nµy gåm mÊy ®o¹n? ? Nh÷ng ®o¹n nµo lªn lÝ do v× sao ph¶i chèng n¹n thÊt häc? ? Néi dung cña ®o¹n 4 lµ g×? (?) Néi dung cña ®o¹n 5. ? ChØ ra luËn cø? *. ? C¸ch lËp luËn nh vËy cã u ®iÓm g×? ? Trong mçi bµi v¨n NghÞ luËn cÇn cã nh÷ng yÕu tè nµo? GV: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí... . x· héi . cã søc thuyÕt phôc. gi¶n dÞ. cã thãi quen xÊu..nµo? . .¦u ®iÓm : ChÆt chÏ. + Thãi quen xÊu: Hót thuèc l¸. vøt r¸c bõa b·i. râ ý. Ghi nhí : (SGK) II.Chèng n¹n thÊt häc ®Ó lµm g× .LuËn ®iÓm : CÇn t¹o ra thãi quen . gi÷ lêi høa. 23 .LuyÖn tËp : . ? LuËn ®iÓm cña bµi v¨n. LËp luËn : . ..Tr×nh tù: + LÝ do ph¶i chèng n¹n thÊt häc.

................. Ph¬ng ph¸p: .. …………… Ngµy d¹y: ....... Ho¹t ®éng d¹y . 3.. VÒ kÜ n¨ng: ..... thuyÕt tr×nh.....NhËn biÕt c¸c ®Ò v¨n nghÞ luËn ./.? C¸ch lËp luËn ? ? Søc thuyÕt phôc cña bµi v¨n lµ nhê vµo ®©u? 4... VÒ kiÕn thøc: Gióp HS .......PhÇn I...... ..Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i... ThiÕt bÞ d¹y häc: ..HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.. D..... C... th¶o luËn nhãm.häc: 1.... LuyÖn tËp ..cñng cè: ...... Môc tiªu cÇn ®¹t: 1..Híng dÉn Hs c¸ch t×m hiÓu vÒ c¸ch lËp cho bµi v¨n nghÞ luËn 2.GV: B¶ng phô..... Híng dÉn vÒ nhµ: . .... TiÕt 80 ..Nªu vÊn ®Ò....Xem bµi: “§Ò v¨n nghÞ luËn vµ viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn” . 2.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt... VÒ t tëng: . Ngµy so¹n:.... .... Tæ chøc: SÜ sè:. KiÕn thøc träng t©m: .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc..RÌn cho Hs kü n¨ng lµm v¨n nghÞ luËn...................V¨n nghÞ luËn cã ®Æc ®iÓm g×? 5.......... KiÓm tra: 24 .......TËp lµm v¨n. B.. §Ò v¨n nghÞ luËn vµ viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn A.. E........

Bµi míi: Giíi thiÖu: Mçi bµi v¨n gnhÞ luËn ®Òu cã luËn ®iÓm. luËn cø vµ lËp luËn. luËn ®iÓm ®îc c¸c ®Ò trªn.§A: .. 1 vÊn ®Ò lÝ vÊn ®Ò lý luËn.-LËp luËn lµ g×? . ph©n tÝch ®Þnh .. . TiÕng ViÖt nghÞ luËn ? giµu vµ ®Ñp.Kh«ng cã lÖnh. Néi dung vµ tÝnh -Gäi häc sinh ®äc -§äc chÊt cña ®Ò v¨n nghÞ luËn: a.§Ò v¨n nghÞ luËn nªu ®Òu nªu ra 1 sè kh¸i ra mét kh¸i niÖm.§Ò v¨n nghÞ luËn cã thÓ xem lµ ®Ò cung cÊp ®Ò bµi cho bµi. 3. 25 .T×m hiÓu ®Ò v¨n nghÞ luËn: 1. VËy viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ntn vµ t×m hiÓu ®Ò ra sao. LËp luËn ph¶i chÆt chÏ. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t I.C¨n cø vµo mçi ®Ò ... Néi dung: ? C¸c ®Ò v¨n trªn . ®Ó nhËn ra c¸c ®Ò luËn . . . hîp lÝ th× bµi v¨n míi cã søc thuyÕt phôc. ®Çu ®Ò ®îc bµi v¨n nªn cã thÓ kh«ng? dïng ®Ò ra lµm ®Ò ? NÕu dïng lµm ®Ò bµi.thuèc ®¾ng d· tËt lµ 1 t tëng. h·y biÕt gi÷ thêi gian lµ lêi kªu gäi mang mét t tëng. nh÷ng quan th× míi gi¶i quyÕt ®iÓm . H«m nay. th«ng thêng ®Ò bµi s¾p viÕt cã ®îc bµi cña mét bµi v¨n kh«ng? thÓ hiÖn chñ ®Ò cña bµi v¨n. do vËy ®Ò ra nh trªn hoµn toµn cã thÓ lµm ®Ò bµi cho bµi v¨n viÕt.. mét ? C¨n cø vµo ®©u niÖm.Thùc GV: ChØ cã chøng chÊt lµ nh÷ng nhËn minh.LËp luËn lµ c¸ch nªu luËn cø ®Ó dÉn ®Õn luËn ®iÓm.VD: Lèi sèng trªn lµ ®Ò v¨n gi¶n dÞ.

nÕu ph¶n ®èi h·y phª ph¸n nã lµ sai tr¸i.T×m hiÓu ®Ò v¨n “ Chí nªn tù phô” + §èi tîng. NÕu ®ång t×nh th× tr×nh bµy ý kiÕn .. LËp dµn ý cho v¨n nghÞ luËn: §Ò : “Chí nªn tù phô" 1. §øc khiªm tèn t¹o nªn c¸i ®Ñp nh©n c¸ch cho con ng- . tranh luËn.Nh lêi khuyªn . TÝnh chÊt: . gi¶i thÝch . X¸c lËp luËn ®iÓm: + LuËn ®iÓm LuËn ®iÓm chÝnh: Tù phô lµ th¸i ®é xÊu cña con ngêi.cã tÝnh ®Þnh híng cho bµi viÕt. -Tù phô -Phñ ®Þnh .Ghi nhí 2 .. 2.Nh lêi khuyªn.LuËn ®iÓm chÝnh + Tù phô lµ mét thãi xÊu + Khiªm tèn t¹o nªn c¸i ®Ñp cho nh©n c¸ch th× tù phô l¹i b«i xÊu nh©n c¸ch -LuËn ®iÓm phô + Tù phô khiÕn cho b¶n th©n c¸ nh©n II. 1 quan ®iÓm th× ngêi häc sinh cã thÓ cã hai th¸i ®é. b. kh¼ng ®Þnh sù khiªm tèn. ph¹m vi : Ph©n tÝch khuyªn nhñ kh«ng nªn tù phô + Khuynh híng phñ ®Þnh + Th¸i ®é ngêi viÕt: Phª ph¸n thãi tù phô .Ghi nhí ý 1. ? TÝnh chÊt cña ®Ò v¨n cã ý nghÜa g× ®èi víi viÖc lµm v¨n? ? Néi dung vµ tÝnh chÊt cña ®Ò v¨n nghÞ luËn? ?§Ò nªu lªn vÊn ®Ò g×? ? §èi tîng vµ ph¹m vi nghÞ luËn ë ®©y lµ g×? ? Khuynh híng t tëng cña ®Ò lµ kh¼ng ®Þnh hay phñ ®Þnh? ? §Ò bµi ®ßi hái ngêi viÕt ph¶i cã th¸i ®é nh thÕ nµo? ? Yªu cÇu cña viÖc t×m hiÓu ®Ò lµ chóng ta cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®iÒu 26 . giäng ®iÖu . chuÈn bÞ cho häc sinh 1 th¸i ®é. hoÆc ®ång t×nh hoÆc lµ ph¶n ®èi. T×m hiÓu ®Ò v¨n nghÞ luËn: .? §iÓm chung nhÊt cña c¸c ®Ò trªn lµ g×? GV:§Ò kh«ng cã lÖnh nhng ®èi víi c¸c ®Ò nªu lªn 1 t tëng.

.Gi¶i thÝch thÕ nµo lµ tù phô . . C« lËp m×nh víi ngêi kh¸c . thµnh tÝch cña m×nh .Tù phô cã h¹i ntn? .Ghi nhí ý3. X©y dùng lËp luËn: Tõ ®Þnh nghÜa “Tù phô lµ g×” -> næi bËt mét sè nÐt tÝnh c¸ch c¬ b¶n c¶u kÎ tù phô 27 ? §Ó kiÕn bµi” phô” luËn nµo? bµy tá c¸c ý nªu trong ®Ò Chí nªn tù cã thÓ lËp . xa l¸nh. +LuËn ®iÓm phô: . kÓ c¶ ngêi trªn m×nh.g×? ? H·y lËp luËn cho luËn ®iÓm” Chí nªn tù phô” ? H·y cô thÓ ho¸ luËn ®iÓm chÝnh b»ng c¸c luËn ®iÓm phô? kh«ng biÕt m×nh lµ ai +Tù phô lu«n kÌm theo th¸i ®é khing bØ mäi ngêi chª tr¸ch.Cã lóc m×nh ®· tù phô .Liªn hÖ víi cuéc sèng. Cho mäi ngêi.V× sao khuyªn chí nªn tù phô? V×: Kiªu c¨ng.LÊy tõ thùc tÕ cuéc sèng . .Tù phô lu«n khiÕn cho b¶n th©n bÞ chª tr¸ch bÞ mäi ngêi xa l¸nh. coi thêng mäi ngêi.Tù phô lµ g×? Lµ tù ®¸nh gi¸ cao tµi n¨ng c¶u m×nh -> Coi thêng ngêi kh¸c -> Khuyªn chí nªn tù . êi bao nhiªu th× tù phô l¹i b«i xÊu nh©n c¸ch bÊy nhiªu. +Tù ®¸nh gi¸ qua cao tµi n¨ng. .Kh¼ng ®Þnh : Tù phô lµ mét thãi xÊu cÇn ph¶i tr¸nh.Th¶o luËn nhãm. T×m luËn cø: + LuËn cø : Tr¶ lêi: . ? Tù phô cã h¹i nh thÕ nµo ? ? H·y t×m c¸c dÉn chøng? 2. thiÕu t«n träng nh÷ng ngêi kh¸c. ng¹o m¹n bÞ ngêi kh¸c khinh ghÐ . tù ti 3.Tù phô lu«n kÌm theo th¸i ®é khinh bØ. theo trËt tù .§äc ghi nhí.DÉn chøng qua s¸ch b¸o.Cho c¸ nh©n ngêi tù phô .Tù phô khiÕn cho c¸ nh©n kh«ng biÕt m×nh lµ ai . . G©y nçi buån cho m×nh. . .

23) III. ph©n tÝch thuyÕt phôc ngêi ®äc ®ång t×nh víi m×nh.§èi tîng ph¹m vi Nl? .Khuynh híng t tëng? . LuËn cø: S¸ch lµgì ? B¹n lµ g×? T¹i sao sách cã thÓ lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi? Nh÷ng lîi Ých cña viÖc ®äc s¸ch? + LËp luËn §äc bµi v¨n tham kh¶o GV:Gäi häc sinh ®äc toµn bé ghi nhí.Nªu c¸ch lËp ý .X¸c ®Þnh luËn ®iÓm chÝnh . Cñng cè: 28 . .T×m luËn ®iÓm. muèn lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ta ph¶i: . Ghi nhí: (SGK .( Th¶o luËn nhãm) . Khuynh híng: Kh¼ng ®Þnh Ngêi viÕt ph¶i gi¶i thÝch. LËp ý LuËn ®iÓm chÝnh: S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi.Cô thÓ ho¸ luËn ®iÓm chÝnh.ph¹m vi: réng víi tÊt c¶ mäi ngêi.? Muèn lËp ý cho bµi v¨n NL ta cÇn ph¶i lµm g×? -> t¸c h¹i => Tãm l¹i. luËn ®iÓm phô .Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp.T×m luËn cø .X©y dùng ph¬ng ph¸p lËp luËn *.§Ò nµy ®ßi hái ngêi viÕt ph¶i lµm g×? .LuyÖn tËp: T×m hiÓu ®Ò vµ lËp ý cho ®Ò “ S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi” T×m hiÓu ®Ò VÊn ®Ò: S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi §èi tîng. 4.

Híng dÉn vÒ nhµ: . ®¹i héi ®¶ng lÇn thø 2 ®· diÔn ra t¹i chiÕn khu viÖt b¾c vµo th¸ng 2 .RÌn kü n¨ng ph©n tÝch v¨n b¶n nghÞ luËn B.HiÓu ®îc tinh thÇn yªu níc lµ mét truyÒn thèng quÝ b¸u cña d©n téc ta. TiÕt 81: Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta (Hå ChÝ Minh) A..PhÇn II.vÊn ®¸p. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. VÒ t tëng: . VÒ kiÕn thøc: Gióp HS .HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. Bµi míi: Giíi thiÖu: Tr¶i qua mÊy ngh×n n¨m lÞch sö.Xem bµi: “Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” . Sau chiÕn th¾ng biªn giíi vµ trung du.häc: 1. KiÕn thøc träng t©m: . Ho¹t ®éng d¹y ./. ThiÕt bÞ d¹y häc: . d©n téc VN ta lu«n giµnh ®îc th¾ng lîi vÎ vang. . §ã chÝnh lµ do tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta. §Æc ®iÓm cña c¸c c©u tôc ng÷ nµy? 2. KiÓm tra ba× cò . Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· tr×nh bµy tríc ®¹i héi ®¶ng b¸o c¸o chÝnh trÞ v¨n b¶n “ tinh .Đäc thuéc lßng 9 c©u tôc ng÷ vÒ con ngêi vµ x· héi.. 2.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. C.Båi dìng n¨ng lùc t duy l«gic khoa häc 3. Ph¬ng ph¸p: . . N¾m ®îc nghÖ thuËt nghÞ luËn chÆt chÏ cã tÝnh mÉu mùc cña bµi v¨n. VÒ kÜ n¨ng: .Nhí ®îc c©u chñ ®Ò cña bµi vµ nh÷ng c©u cã h×nh ¶nh so s¸nh trong bµi. V¨n b¶n nµy ®îc xem nh mét kiÓu mÉu vÒ v¨n b¶n chøng minh. D. .Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.nh©n d©n ta” lµ mét phÇn nhá trong b¶n b¸o c¸o chÝnh trÞ Êy..1951.GV: B¶ng phô. E. . tiªu biÓu cho phong c¸ch chÝnh luËn cña HCM ng¾n 29 ..Muèn lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ta ph¶i lµm g×? 5.Nªu vÊn ®Ò. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.

dïng ? §Æng lµ g×? .SGK 2. lý lÏ hïng hån.Lµ nhµ v¨n.Hßm gç ®ùng ®å . kh¸i qu¸t. dÉn chøng võa cô thÓ. . V¨n b¶n: ? XuÊt xø cña v¨n .Sinh n¨m 1890-1969. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV: Nªu yªu cÇu I.2 c©u ®Çu.gän Xóc tÝch c¸ch lËp luËn chÆt chÏ. §äc v¨n b¶n: M¹ch l¹c. T×m hiÓu chó thÝch: ? Nh¾c l¹i nh÷ng a. ? V¨n b¶n nµy nghÞ . T¸c gi¶: nÐt chÝnh vÒ t¸c .§Ó c. nhµ th¬ lín vµ lµ vÞ l·nh tô vÜ ®¹i cña d©n téc ViÖt Nam. râ rµng. b. Tõ khã: . luËn vÊn ®Ò g×? ? T×m c©u chèt th©u tãm néi dung vÊn ®Ò nghÞ luËn trong bµi ? GV: Lßng yªu níc cña nh©n d©n ta cã rÊt nhiÒu biÓu hiÖn ®a d¹ng c¶ trong sù nghiÖp x©y dùng vµ trong c«ng cuéc chiÕn ®Êu chèng kÎ thï x©m lîc nhng bµi viÕt nµy trong lóc 30 .TiÕp xóc v¨n b¶n: ®äc cña t¸c phÈm: 1. gi¶ Hå ChÝ Minh? . døt kho¸t GV ®äc mÉu GV : gäi 3 häc sinh ®äc 3 ®o¹n tiÕp theo .Lßng yªu níc cña ? R¬ng lµ g×? nh©n d©n ta.TrÝch trong v¨n b¶n b¶n? chÝnh trÞ t¹i ®¹i héi §¶ng lÇn thø II th¸ng 2-1951.

Më bµi : Tõ ®Çu: lò cuíp níc-> nªu lªn vÊn ®Ò nghÞ luËn: Tinh thÇn yªu níc lµ mét truyÒn thèng quý b¸u cña nh©n d©n ta.Ph¬ng thøc: .Tr¹ng th¸i t×nh liÖt.Th©n bµi: Nång nµn yªu níc -> Chøng minh tinh thÇn yªu níc trong lÞch sö vµ trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i . . .Ph©n tÝch v¨n b¶n: 1.D©n téc ta lu«n níc” cã giÆc ngo¹i x©m ? Lßng yªu níc nång nªn lu«n cÇn ®Õn nµn cña nh©n d©n lßng yªu nø¬c nç 31 .KÕt bµi: Cßn l¹i -> NhiÖm vô ph¸t huy tinh thÇn yªu níc táng c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p.§Êu tranh chèng nghÜa lµ g×? giÆc ngo¹i x©m ? VËy t×nh c¶m nh thÕ nµo ®îc gäi lµ “ Nång nµn yªu .kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p ®ang diÔn ra ¸c liÖt v× vËy chñ tÞch HCM chØ nhÊn m¹nh vµ biÓu d¬ng nh÷ng biÓu hiÖn cña tinh thÇn yªu níc trong c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng ngo¹i x©m cu¶ d©n téc. NhËn ®Þnh chung vÒ lßng yªu níc: . Bè côc.Më bµi : Tõ ®Çu: lò cuíp níc-> nªu lªn vÊn ®Ò nghÞ luËn: Tinh thÇn yªu níc lµ mét truyÒn thèng quý b¸u cña nh©n d©n ta. ? T×m hiÓu bè cña bµi v¨n vµ lËp dµn ý cho bµi v¨n? 3.Nång nµn yªu níc -> ? VB ®îc viÕt theo T×nh yªu níc ë ®é m·nh PT nµo? .Ph¬ng thøc: NghÞ luËn II.KÕt bµi: Cßn l¹i -> NhiÖm vô ph¸t huy tinh thÇn yªu níc táng c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p. s«i næi. ch©n c¶m s«i næi m·nh thµnh-> So s¸nh lßng Gv: Gäi häc sinh liÖt cña t©m hån yªu níc b»ng h×nh ¶nh “ ®äc ®o¹n v¨n më Lµn sãng” bµi. . . . .Th©n bµi: Nång nµn yªu níc -> Chøng minh tinh thÇn yªu níc trong lÞch sö vµ trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i .Bè côc: 3 phÇn . ? Em hiÓu nång nµn .§äc ®o¹n më bµi.

íc . ®Ó chøng minh 1 + Tõ tiÒn tuyÕn ®Õn c¸ch thuyÕt phôc hËu ph¬ng cho lßng yªu níc + Mäi nghÒ nghiÖp tÇng trong lÞch sö d©n líp-> ®Òu cã lßng yªu ntéc.NghÖ thuËt: LiÖt kª. kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i : .. ®Õn.Lßng yªu níc trong cuéc gian. .Tiªu biÓu liÖt kª theo tr×nh tù thêi . -Trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i . h×nh liªn kÕt: Tõ. Nh÷ng biÓu hiÖn cña lßng yªu níc: . lít qua. ? PhÇn th©n bµi chñ tÞch HCM ®· chøng minh ®iÒu g×? Trong thêi k× nµo? ? Trong qu¸ khø HCM ®· ®a ra nh÷ng dÉn chøng nµo vÒ lßng yªu níc? ? Em cã nhËn xÐt 32 lùc thi ®ua yªu níc. lßng yªu níc cña nh©n d©n ta l¹i ®îc béc lé m¹nh mÏ. 2.. chèng giÆc ngo¹i TrÇn Hng §¹o.. ..§éng tõ: kÕt thµnh. ..§¹i tõ nã.Trong lÞch sö khø: Bµ Trng .sinh ®éng. Bµ TriÖu.Tõ nh÷ng chiÕn sÜ. ®éng tõ m¹nh ..Lßng yªu níc trong qu¸ . GV: Gäi häc sinh ®äc phÇn th©n bµi.. m« b¹c . -> Gîi t¶ søc m¹nh cña lßng yªu níc. to lín nhÊt? ? HCM ®· so s¸nh lßng yªu níc cña nh©n d©n ta b»ng h×nh ¶nh nµo? ? NghÖ thuËt nµo ®· ®îc t¸c gi¶ nhÊn m¹nh khi t¹o h×nh ¶nh nµy? ? T¸c dông cña h×nh ¶nh vµ nghÖ thuËt nµy lµ g×? GV gi¶ng: C¸ch nªu vÊn ®Ò cña t¸c gi¶ thËt ng¾n gän.Nã kÕt thµnh lµn . sãng .. so s¸nh cô thÓ vµ më réng 1 c¸ch nªu vÊn ®Ò mÉu mùc...Tõ nh÷ng nam n÷ c«ng nh©n.Tõ cô giµ tãc . . nhÊn ch×m.ta ®îc t¸c gi¶ nhÊn m¹nh trªn lÜnh vùc nµo? ? T¹i sao ë lÜnh vùc ®ã. x©m .Dïng dÉn chøng + TÊt c¶ mäi ngêi. kh¼ng ®Þnh ... hÊp dÉn theo lèi trùc tiÕp. .LÆp l¹i ®¹i tõ “ nã”. .

Cïng liªn kÕt lµm s¸ng tá chñ ®Ò. dÉn chøng phong phó.g× vÒ c¸ch ®a dÉn chøng trong ®o¹n v¨n nµy? ? §Ó chøng minh cho lßng yªu níc cña ®ång bµo ta trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i t¸c gi¶ ®· ®a ra nh÷ng biÓu hiÖn nµo cña lßng yªu níc? . ? DÉn chøng ë ®©y ®îc s¾p xÕp theo m« h×nh nµo? ? CÊu tróc .LÝ lÏ thèng nhÊt víi dÉn chøng.27) .LuyÖn tËp: .C¶m phôc ngìng mé lßng yªu níc cña ®ång bµo ta trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p.Bè côc chÆt chÏ.Giäng v¨n tha 33 . . III. 3. -> C¶ 2 ®Òu ®¸ng quý -> 2 tr¹ng th¸i cña tinh thÇn yªu níc. lËp luËn m¹ch l¹c.Tinh thÇn yªu níc nh c¸c cña quý. lÝ lÏ ®îc diÔn ®¹t díi d¹ng h×nh ¶nh so s¸nh nªn sinh ®éng vµ dÔ hiÓu . . IV. dÉn chøng Êy cã quan hÖ cíi nhau nh thÕ nµo? ? §o¹n v¨n nµy ®îc viÕt b»ng c¶m xuc nµo cña t¸c gi¶? GV: y/c HS chó ý vµo ®o¹n cuèi cña VB ? Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta ®îc HCT so s¸nh nh thÕ nµo? ? Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ lßng yªu níc” trng bµy” vµ lßng yªu níc “ GiÊu kÝn” trong ®o¹n v¨n nµy? ? Tãm t¾t l¹i phÇn kÕt bµi nªu lªn nhiÖm vô cña ai? ->NhiÖm vô cña §¶ng -> Ph¸t huy tinh thÇn yªu níc trong mäi c«ng viÖc kh¸ng chiÕn.Tæng kÕt: *. + Cã thÓ nh×n thÊy + Cã thÓ kh«ng nh×n thÊy. NhiÖm vô cña chóng ta: . Ghi nhí: (SGK .

? V× sao 4.GV: B¶ng phô. ThiÕt bÞ d¹y häc: . 3. D.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.Nªu vÊn ®Ò. VÒ kÜ n¨ng: .PhÇn II. Ph¬ng ph¸p: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. th¶o luËn nhãm. C. KiÕn thøc träng t©m: .thiÕt giµu c¶m xóc.N¾m ®îc kinh nghiÖm c©u ®Æc biÖt .HiÓu ®îc t¸c dông c©u ®Æc biÖt 2. VÒ kiÕn thøc: . thuyÕt tr×nh. Cñng cè: ? Theo em v¨n b¶n nµy cã søc thuyÕt phôc kh«ng. 34 .RÌn kÜ n¨ng biÕt sö dông c©u ®Æc biÖt khi nãi vµ viÕt B. ? Theo em nghÖ thuËt nghÞ luËn ë ®©y cã g× ®Æc s¾c? GV gäi häc sinh ®äc ghi nhí GV: Híng dÉn HS lµm BT phÇn LT 3.§äc ghi nhí. . Híng dÉn vÒ nhµ: -häc sinh n¾m gi¸ trÞ nghÖ thuËt vµ néi dung cña bµi -Lµm bµi tËp trang 27 Tiªt 82: C©u ®Æc biÖt A. VÒ t tëng: .

cßn c©u §B kh«ng thÓ kh«i phôc II.t28) nhí 1 . VËy em hiÓu thÕ nµo lµ c©u §B? GV: Gäi HS ®äc ghi .häc: 1.§äc ghi nhí *. . em Thuû! -> C©u c©u hái trong SGK kh«ng thÓ cã CN vµ VN (?) C©u nµy ®îc gäi lµ -> C©u ®Æc biÖt c©u §B. (?) C©u RG lµ c©u ntn? Cho VD. (?) C©u BT lµ c©u ntn? Cho VD.Bao giê anh ®i HN? . 35 .Ngµy mai..HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. ThÕ nµo lµ c©u ®Æc HS ®äc ng÷ liÖu biÖt?: (?) NL trªn n»m trong .ThÕ nµo lµ rót gän ? . Ghi nhí 1: (SGK . (?) C©u RG vµ c©u §B kh¸c nhau ë ®iÓm nµo? GV: Dïng b¶ng phô cã néi dung trong SGK - .§¸p ¸n c . Ng÷ liËu: (SGK .Gièng nhau lµ (?) So s¸nh h×nh thøc cã cÊu t¹o kh«ng cÊu t¹o cña c©u §B vµ ®ñ c¶ 2 Tp CN c©u RG.¤I.Cæng trêng. VD: T«i ®i häc . VD: .t27) VB nµo? 2. T¸c dông cña c©u ®Æc biÖt: 1. KiÓm tra: .C©u RG c¨n cø vµo t×nh huèng cô thÓ cã thÓ kh«i phôc l¹i TP bÞ rót gän. Ho¹t ®éng d¹y .Ng÷ liÖu: (SGK-t28) 2. c©u §B vµ c©u RG.Vµ h«m nay thÇy gi¸o cïng c¸c em ®i t×m hiÓu mét lo¹i c©u míi ®ã lµ c©u ®Æc biÖt. Ph©n tÝch: .. Ph©n tÝch: GV: Y/c HS th¶o luËn .Cho vÝ dô? 2. 1. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc ssèng c¸c em ®îc gÆp nhiÒu lo¹i c©u tiÕng ViÖt kh¸c nhau. E.Lµ c©u bÞ rót gän CN hoÆc VN.Cã ®ñ CN vµ VN.Dïng ®Ó béc lé c¶m xóc.. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV: treo b¶ng phô gäi I. vµ VN GV: Cho HS ph©n biÖt c©u b×nh thêng.

ChÞ An ¬i! .. ®èi víi 1 ý nghÜ võa s¶y ra hay ph¶n øng víi c©u nãi cña ngêi kh¸c: + thêng chøa c¸c th¸n tõ + Tõ ®¸nh gi¸ mang tÝnh BC. Mïa thu n¨m 1975. th«ng b¸o vÒ sù tån t¹i cña SV. tªn chøc vô .S¬n! em S¬n! S¬n ¬i! . Bµi tËp 1: a) . n¬i chèn VD: .LuyÖn tËp 1.Trêi ¬i! . tªn riªng.Dïng ®Ó gäi ®¸p. Giã. Y/c HS ®¸nh dÊu (X) vµo « trèng thÝch hîp. (?) C©u nµo cã TD X§ thêi gian.28.. (?) C©u nµo cã TD dïng ®Ó gäi ®¸p? GV: Ngêi nãi híng ®Õn ngêi nghe kªu gäi sù chó ý cña ngêi nghe: + Tõ h« gäi (®¹i tõ nh©n xng.Kh«ng cã c©u §B . miªu t¶.Hµ Néi. HT.§Ñp qu¸! . th«ng b¸o vÒ sù tån t¹i cña SV. VD: . + NghÜa lµ ph¶i . RÐt . nµy. *.Dïng ®Ó liÖt kª.HS ®äc ghi nhí.C©u rót gän: + Cã khi ®îc trng bµy ..) + T×nh th¸i tõ (¹.... n¬i chèn? GV: D¹ng c©u nµy thêng gÆp trong v¨n . qu¸.) (?) C©u nµo cã TD dïng ®Ó liÖt kª. VD: . kÓ chuyÖn (?) C©u ®Æc biÖt ®îc dïng ®Ó lµm g×? 36 . ¬i. nhØ. µ.Cã! ..Dïng ®Ó X§ thêi gian. HT? VD: . (?) C©u nµo cã TD béc lé c¶mxóc? GV: Ngêi nãi trùc tiÕp béc lé c¶m xóc cña m×nh ®èi víi hiÖn thùc. íi. ..Ma. hìi.§oµn ngêi nhèn nh¸o .. Ghi nhí 2: (SGK-t29) III.. l¾m.Mét ®ªm mïa xu©n. trong hßm.

tr¸nh lÆp tõ ng÷ ®· xuÊt hiÖn ë trong c©u ®øng tríc (c©u thø 2 trong d) 3.GV: Gäi HS ®äc ghi kh¸ng chiÕn.N¨m HS lµm BT gi©y.C©u §B: L¸ ¬i! . nhí b) .BT 1: Gäi 2 HS lªn ....c©u mÖnh lÖnh thêng rót gän CN (c©u thø nhÊt trong d) + Lµm cho c©u gän h¬n.L©u qu¸! .C©u §B cã TD: + X§ thêi gian (3 c©u ®Çu trong b) + Béc lé c¶m xóc (c©u thø t trong b) + LiÖt kª.Bèn gi©y. 2.Lªn b¶ng lµm gän BT c) .Th¶o luËn nhãm + Lµm cho c©u gän h¬n. DÆn dß: 37 . Bµi tËp 2: .Kh«ng cã c©u rót b¶ng .C©u rót gän cã TD: 2 nhãm . (c©u c) + Gäi ®¸p (c©u d) . ch¼ng cã g× ®¸ng kÓ ®©u.. Cñng cè: .ThÕ nµo lµ c©u ®Æc biÖt? 4.Kh«ng cã c©u RG d) .C©u §B: Mét håi cßi . híng dÉn gi©y.C©u ®Æc biÖt: Ba GV: Tæ chøc. th«ng b¸o...BT 2: th¶o luËn theo ..C©u RG: + H·y kÓ chuyÖn cuéc ®êi b¹n cho t«i nghe ®i! + B×nh thêng l¾m. tr¸nh lÆp nh÷ng tõ ng÷ ®· xuÊt hiÖn trong c©u ®øng tríc (c¸c c©u trong a) + Lµm cho c©u gän h¬n..

VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: + BiÕt c¸ch lËp bè côc vµ lËp luËn trong bµi v¨n NL + N¾m ®îc mèi quan hÖ gi÷a bè côc vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn cña bµi v¨n NL 2. lËt ngîc vÊn ®Ò. ca ngîi.Häc thuéc ghi nhí . Mèi quan hÖ gi÷a bè côc vµ lËp luËn: 1.n vµ lËp luËn ra sao? H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t I. 2. th¶o luËn nhãm.So¹n bµi tiÕp theo.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.t. KiÓm tra: .Nªu vÊn ®Ò. ph©n tÝch. Bµi míi: Giíi thiÖu: Mçi v¨n b¶n thêng cã bè côc 3 phÇn. + Khuyªn nhñ. Ng÷ liÖu:(SGK-t30) GV: Yªu cÇu häc sinh . D.§A: + Gi¶i thÝch. E. bµn luËn. Tiªt 83: Bè côc vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn trong bµi v¨n nghÞ luËn A. ThiÕt bÞ d¹y häc: . . ph¶n b¸c..Hs ®äc v¨n b¶n V¨n b¶n: “Tinh thÇn ®äc l¹i v¨n b¶n: “Tinh yªu níc cña nh©n thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” 38 .§Ò v¨n nghÞ luËn thêng cã c¸c tÝnh chÊt nµo? . + Tranh luËn. VB nghÞ luËn cã bè côc n. VÒ t tëng: .GV: B¶ng phô. thuyÕt tr×nh. KiÕn thøc träng t©m: C.Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i. Ho¹t ®éng d¹y .Båi dìng kh¶ n¨ng lËp luËn trong nãi vµ viÕt 3. + Suy nghÜ. Ph¬ng ph¸p: .RÌn kÜ n¨ng lËp bè côc B. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.häc: 1. VÒ kÜ n¨ng: . .

lÝ le xoay quanh.3 phÇn: Më bµi. quan g×? ®iÓm cña bµi v¨n. LuËn ®iÓm kÕt luËn lµ c¸i ®Ých híng tíi.PhÇn kÕt bµi cã 1 ®o¹n v¨n . . Ph©n tÝch: ? Nh¾c l¹i luËn ®iÓm lµ hiÖn t tëng.d©n ta” . kÕt bµi. LuËn ®iÓm xuÊt ph¸t ®ãng vai trß lÝ lÏ.HS: Tr¶ lêi nh ghi nhí ý 1. GV: LuËn ®iÓm chÝnh lµ ®iÓm quan träng.Më bµi: + LuËn ®iÓm chÝnh 39 .PhÇn më bµi cã 1 ®o¹n v¨n .2 cu¶ phÇn th©n bµi cã luËn ®iÓm phô nµo? ? PhÇn kÕt luËn rót ra . th©n bµi. ? Môc ®Ých cña luËn ®iÓm lµ g×? GV: Trong bµi v¨n NL chóng ta cÇn ph©n biÖt luËn ®iÓm xuÊt ph¸t vµ luËn ®iÓm kÕt luËn. Mçi 1 luËn ®iÓm ®Òu cã 1 sè ý phô.PhÇn th©n bµi cã 2 ®o¹n v¨n. . ? V¨n b¶n “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” cã mÊy phÇn? Mçi phÇn cã mÊy ®o¹n v¨n? .Hs ®äc. ? PhÇn më bµi cã luËn ®iÓm chÝnh xuÊt ph¸t lµ g×? ? §o¹n 1. ý chÝnh ®îc nªu ra ®Ó bµn luËn.Lµ ý kiÕn thÓ 2.Thèng nhÊt c¸c ®o¹n v¨n thµnh 1 khèi * Bè côc: . bæn phËn g×? cña ai? ? Bè côc bµi v¨n nghÞ luËn gåm mÊy phÇn? NhiÖm vô cña mçi .

Bµ TriÖu .Hµng ngang 1: quan hÖ nh©n .phÇn lµ g×? GV : Yªu cÇu hs ®äc thÇm s¬ ®å trong SGK trang 30.qu¶ . quan hÖ: nh©n. §ã lµ truyÒn thèng quý b¸u. níc. *.Ghi nhí ý2..Hµng ngang 4: Suy luËn t¬ng ®ång . ? Hµng ngang 1 ®îc lËp quan hÖ g×? GV: Cã lßng nång nµn yªu níc-> trë thµnh truyÒn thèng -> NhÊn ch×m.Th©n bµi : + §o¹n 1: LuËn ®iÓm . ? Hµng ngang 3 lËp luËn theo quan hÖ g×? GV: §a ra 1 nhËn ®Þnh chung råi dÉn chøng b»ng c¸c trêng hîp cô thÓ ®Ó cuèi cïng kÕt luËn lµ mäi ngêi ®Òu cã lßng yªu níc. .Hµng ngang 1: xuÊt ph¸t : D©n ta cã quan hÖ nh©n .Hµng däc 1 :Suy luËn t¬ng ®ång theo dßng thêi gian.HS béc lé. tr¸ch nhiÖm . .+ §o¹n 2: LuËn ®iÓm qu¶ phô: Lßng yªu níc trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i.hîp.T tëng ë tªn bµi . Ghi nhí: (SGK .Hµng ngang 3 cña chóng ta ®èi víi lËp luËn theo viÖc ph¸t huy lßng yªu quan hÖ: Tæng – níc. ..Hµng ngang 3: quan hÖ Tæng . .Hµng ngang 2: phô: Lßng yªu níc trong LËp luËn theo qu¸ khø . NÕu chØ K§ d©n ta cã lßng nång nµn yªu níc mµ kh«ng 40 . . §ã lµ kÕt luËn.qu¶ . GV: Treo b¶ng phô s¬ ®å trong SGK trang 30. .t31) II. * Ph¬ng ph¸p lËp luËn : ..KÕt bµi: KÕt luËn vÒ bæn phËn. ? Hµng ngang 2: LËp luËn theo quan hÖ g×? GV: Lich sö cã nhiÒu cuéc kh¸ng chiÕn vÜ ®¹i nh Bµ Trng. Yªu cÇu HS quan s¸t lªn b¶ng phô. ? Tõ hµng ngang 1 ®Õn 4 lËp luËn theo quan hÖ g×? GV: Tõ truyÒn thèng mµ suy ra bæn phËn cña chóng ta lµ ph¸t huy lßng yªu níc..LuyÖn tËp: .ph©n .§äc ghi nhí. . ph©n – hîp.chóng ta ph¶i ghi nhí.Hµng ngang 2: quan hÖ: nh©n.mét lßng nång nµn yªu qña..

. ? KB ®îc lËp luËn theo quan hÖ nµo? ? H·y chØ ra ®©u lµ nh©n ®©u lµ qu¶ trong lËp luËn ë ®o¹n 41 . .®i tíi kÕt luËn ®ã th× viÕt ch¼ng cÇn nghÞ luËn .Nhê chÞu khã häc tËp ®éng t¸c c¬ b¶n tèt/ nªn míi cã tiÒn ®å .C©u ®Çu vµ ®Ó lµm g×.Nhê nh÷ng «ng thÇy lín/ nªn míi d¹y häc trß ®îc nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n nhÊt .TB: kÓ chuyÖn danh ho¹ häc vÏ trøng -> c¸ch häc c¬ b¶n th«ng qua sù d¹y dç KH vµ sù kiªn tr× cña thÇy vµ trß.KB: LËp luËn theo mqh nh©n qu¶ . so s¸nh ®Ó nªu lªn luËn ®iÓm: Ýt ai biÕt häc cho thµnh tµi.ChØ cã thÇy giái/ míi t¹o ®îc trß giái.MB: Lèi lËp luËn ®èi chiÕu. ? Bµi v¨n cã bè côc mÊy phÇn? ? MB t¸c gi¶ dïng lèi lËp luËn nµo? §Ó nªu lªn luËn ®iÓm nµo? ? TB kÓ l¹i chuyÖn g×? . ®o¹n cuèi -> lµ c©u mang luËn ? Hµng däc 1? ®iÓm ? Trong bµi v¨n nghÞ luËn ta cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn nµo? GV: Gäi HS ®äc ghi nhí Gv: Híng dÉn HS lµm BT phÇn LT (Th¶o luËn nhãm) ? Bµi v¨n nªu lªn t tëng g×? ? T tëng nµy ®îc s¸ng tá ë c©u v¨n nµo? T×m c©u mang luËn ®iÓm.

NhËn diÖn lËp luËn trong ®êi sèng .HiÓu râ ph¬ng ph¸p lËp luËn trong ®êi sèng . .RÌn kü n¨ng lËp luËn.Bµi v¨n nghÞ luËn gåm mÊy phÇn . ngêi ta cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn nµo? 4.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. th¶o luËn nhãm.ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo . Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong ®êi sèng còng nh trong v¨n nghÞ luËn th× viÖc lËp luËn lµ v« cïng quan träng. ThiÕt bÞ d¹y häc: . VÒ t tëng: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Ph©n biÖt kÕt luËn trong v¨n nghÞ luËn vµ kÕt luËn cã tÝnh kh¸i qu¸t cña luËn ®iÓm .häc: 1.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp 3.PhÇn II.KB. KiÕn thøc träng t©m: . Ho¹t ®éng d¹y . VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh .Nªu vÊn ®Ò. Ph¬ng ph¸p: . D. KiÓm tra: .Häc thuéc ghi nhí ./. Tiªt 84: LuyÖn tËp vÒ ph¬ng ph¸p lËp luËn trong v¨n b¶n nghÞ luËn A. luËn cø lËp luËn. C. VËy ta cÇn ®¹t ®îc vÒ lËp luËn nh thÕ nµo ta vµo tiÕt luyÖn tËp h«m nay. VÒ kÜ n¨ng: . 3. Cñng cè: ? §Ó x¸c lËp luËn ®iÓm trong tõng phÇn vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c phÇn. E. B. DÆn dß: . thuyÕt tr×nh. 42 .Nªu ph¬ng ph¸p lËp luËn trong v¨n nghÞ luËn 2.X¸c ®Þnh râ luËn cø vµ kÕt luËn trong lËp luËn . luËn ®iÓm.TËp nªu luËn ®iÓm vµ lËp luËn cho 1 vÊn ®Ò TLV 2.GV: B¶ng phô.

. ý ®Þnh cña ngêi nãi? ? Mèi quan hÖ gi÷a luËn cø.GV: Treo b¶ng phô NL môc1.KÕt luËn bªn + VÕ sau lµ kÕt luËn ph¶i dÊu phÈy. c. .. .. ch¾c sÏ lµ cÇu thñ giái II. Ph©n tÝch: *.. .. MÖt qu¸. Ph©n tÝch: *.bëi mäi ngêi kh«n tin m×nh n÷a c. NL 3: Nªu kÕt luËn cho luËn cø a.. d.m×nh ph¶i gãp ý cho c¸c b¹n Êy vµo buæi SH líp míi ®îc. *. ..Quan hÖ: nh©n qña qña . 43 34) 2. e...Thö ®¶o vÞ trÝ cña luËn cø vµ *. NL 1: So s¸nh luËn . V× cßn Ýt tuæi nªn. NL 1: LuËn cø vµ kÕt luËn . .Gäi häc sinh ®äc. bã víi em nhiÒu kû niÖm b.. m×nh ph¶i tËp trung häc th«i.v× n¬i Êy ®· g¾n ®æi. néi cø cho kÕt luËn: dung kh«ng thay a. bé phËn nµo lµ luËn cø.. V× k× nghØ hÌ cßn kÐo dµi nhiÒu ngµy nªn.C¶ 3 c©u cã: dÊu phÈy. . ? C¶ 3 c©u trªn cã mÊy vÕ? ? Trong c¸c c©u trªn. ph¶i sang nhµ b¹n ch¬i th«i. NL 2: Bæ sung luËn kÕt luËn: §îc .. + VÕ ®Çu lµ luËn cø .. vµ kÕt luËn nh thÕ nµo? ? VÞ trÝ cña luËn cø vµ kÕt luËn cã thÓ thay thÕ cho nhau kh«ng? GV: Yªu cÇu häc sinh bæ sung thªm luËn cø cho bµi tËp 2 GV: Ghi kÕt luËn lªn b¶ng GV: 1 kÕt luËn cã nhiÒu luËn cø kh¸c nhau miÔn lµ hîp lÝ GV: ghi luËn cø lªn b¶ng ? Nªu kÕt luËn cho c¸c luËn cø I.. Cñng cè: . m×nh ph¶i g¬ng mÉu..Mèi quan hÖ :Nh©n... d.Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 3.§äc vÝ dô Néi dung cÇn ®¹t . .VÞ trÝ cã thÓ thay thÕ cho nhau.LËp luËn trong ®êi sèng: 1. ... e.LËp luËn trong v¨n nghÞ luËn: 1. . 33) 2. b. bé phËn nµo lµ kÕt luËn thÓ hiÖn t tëng. Ng÷ liÖu:(SGK-t32. Ng÷ liÖu:(SGK-t33.LuËn cø bªn tr¸i ...

HiÓu ®îc trªn nh÷ng nÐt chung sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt qua sù ph©n tÝch chøng minh cña t¸c gi¶. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Bµi tËp 2: Häc sinh lµm bµi ë nhµ: C¸ch lµm bµi t¬ng tù nh bµi tËp 1 ®èi víi chuyÖn “ thÇy bãi xem voi” 4. LuËn cø: .Trêi ma to. KiÕn thøc träng t©m: . C. lßng tù hµo tiÕng nãi d©n téc. LuËn ®iÓm ( kÕt luËn) sÏ ®îc rót ra tõ ®ã mét c¸ch th©m trÇm.C¸i loµi vËt nµy rÊt sî tiÕng kªu vang ®éng cña Õch .Häc bµi vµ tiÕp bµi tËp cßn l¹i. 3.PhÇn II. .Båi dìng t duy l«gÝc. LuËn ®iÓm: C¸i gi¸ ph¶i tr¶ cho nh÷ng kÎ dèt n¸t. kiªu ng¹o 2. s©u s¾c thó vÞ. VÒ t tëng: .Õch tëng m×nh ghª gím nh mét vÞ chóa tÓ . LËp luËn Theo tr×nh tù thêi gian.So¹n bµi míi tiÕp theo. DÆn dß: .N¾m ®îc nh÷ng ®iÓm næi bËt trong nghÖ thuËt nghÞ luËn 2.Kü n¨ng ph©n tÝch t¸c phÈm nghÞ luËn B. VÒ kÜ n¨ng: . ch¼ng thÌm ®Ó ý ®Õn xung quanh. Tiªt 85: Sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt (§Æng Thai Mai) A.Bµi tËp 1: X¸c ®Þnh luËn ®iÓm. khoa häc. §©y lµ lËp luËn ®éc ®¸o cña truyÖn ngô ng«n : LËp luËn giao tiÕp b»ng c©u chuyÖn. . . bªn c¹nh nh÷ng con vËt bÐ nhá. kh«ng gian b»ng nghÖ thuËt mét c©u chuyÖn kÓ víi nh÷ng chi tiÕt sù viÖc cô thÓ vµ chän läc ®Ó rót ra kÕt luËn ( luËn ®iÓm) mét c¸ch kÝn ®¸o. .Õch bÞ tr©u giÉm bÑp 3. luËn cø vµ lËp luËn cña chuyÖn ngô ng«n “ Õch ngåi ®¸y giÕng” 1. VÒ kiÕn thøc: .Õch ngåi l©u ngµy trong giÕng. Ph¬ng ph¸p: 44 .Quen thãi cò Õch nghªnh ngang ®i l¹i kh¾p n¬i. níc dÒnh lªn ®a Õch ra ngoµi .

Ho¹t ®éng d¹y .HS Tr¶ lêi theo sù hiÓu biÕt I. §äc v¨n b¶n: 2. T¸c gi¶: . Bµi míi: Giíi thiÖu: TiÕng viÖt tiÕng mÑ ®Î cña chóng ta lµ mét ng«n ng÷ nh thÕ nµo.” TiÕng ViÖt.Em hiÓu ý cña B¸c “ T×nh yªu níc còng nh c¸c thø cña quý tron hßm” nh thÕ nµo? 2. mét biÓu ViÖt? 45 .Gäi häc sinh ®äc ? Tr×nh bµy vµi nÐt vÒ t¸c gi¶ §Æng Thai Mai? thÝch: a. b.TrÝch ë phÇn ®Çu cña v¨n b¶n: Sù giµu hån cña søc sèng bµi ngiªn cøu dµi: “ ®Ñp cña TiÕng d©n téc. KiÓm tra: . D..TrÝch ë phÇn ®Çu cña bµi ngiªn cøu dµi: “ TiÕng ViÖt.GV: B¶ng phô. ngõng nghØ giäng ë phÇn më réng . ThiÕt bÞ d¹y häc: . E.N¨m 1996 ®îc trao tÆng Gi¶i thëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n ho¸ vµ nghÖ thuËt.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.Hs ®äc . . lµ nhµ v¨n . gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.Nªu vÊn ®Ò. V¨n b¶n: ? Em biÕt g× vÒ mét biÓu hiªn hïng .vÊn ®¸p. cã nh÷ng phÈmchÊt g×? C¸c em cã thÓ t×m thÊy c©u tr¶ lêi ®Ých ®¸ng vµ s©u s¾c qua mét ®o¹n trÝch cña Gi¸o s §Æng Thai Mai Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña Néi dung cÇn ®¹t thÇy trß GV Nªu yªu cÇu .§Ó chøng minh cho luËn ®iÓm ( vÊn ®Ò): Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta t¸c gi¶ ®· ®a ra nh÷ng luËn chøng nµo? T¸c dông cña c¸c luËn chøng ®ã . .1902-1984. . T×m hiÓu chó ®äc: To .häc: 1. râ rµng. nhµ nghiªn cøu v¨n häc næi tiÕng. .TÕp xóc v¨n b¶n: 1.

Toµn bé c¸c tõ V¨n b¶n chØ lµ ®o¹n cña 1 ng«n ng÷. NhËn ®Þnh vÒ trong 1 bµi v¨n.Ph©n tÝch v¨n b¶n: c¸c phÇn thêng cã 1. Thanh huyÒn. Bè côc: thanh ngang.? T¸c gi¶ ®· dïng .Ph¬ng thøc: NghÞ luËn . ? Môc ®Ých nghÞ . Tõ khã:(SGK-t/36) ? Gi¶i thÝch nghÜa: ©m b×nh vµ d¬ng b×nh? ? Tõ vùng? tiÕng viÖt. phÈm chÊt cña tiÕng viÖt: .” .V× v¨n b¶n chñ .§äc . Nh®o¹n trÝch ng vÉn rÊt chÆt chÏ trong lËp luËn vµ cã bè côc râ rµng. trong v¨n b¶n nµy lµ viÖt ®Ó mäi ngêi sèng d©n téc. kh«ng cã ®Çy ®ñ tiÕng viÖt. GV: Gäi häc ®äc ®o¹n 1 ? T¸c gi¶ cho ta biÕt 46 .TiÕng viÖt ®Ñp: + NhÞp ®iÖu + Có ph¸p.TiÕng viÖt lµ mét sinh thø tiÕng ®Ñp vµ hay. trÝch nªn kh«ng cã ®Çy ®Þnh ®ñ c¸c phÇn thêng cã ? T×m hiÓu bè côc 1-NhËn cña bµi v¨n vµ nªu ý chung vÒ phÈm trong 1 bµi v¨n: chÝnh cña mçi chÊt giµu ®Ñp cña 1-NhËn ®Þnh chung vÒ tiÕng viÖt phÈm chÊt giµu ®Ñp cña ®o¹n? GV: V¨n b¶n chØ lµ 2-Lµm râ phÈm tiÕng viÖt nªn chÊt giµu ®Ñp cña 2-Lµm râ phÈm chÊt giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt.Kh¼ng ®Þnh sù gi¶ giµu ®Ñp cña tiÕng tù hµo vµ tin tëng vµo t¬ng lai cña c. . II. hîp lÝ. 3.Ph¬ng thøc: NghÞ hiªn hïng hån cña søc ph¬ng thøc nµo ®Ó luËn t¹o v¨n b¶n nµy? ®Þnh ®îc nh vËy? luËn g×? cña t¸c ? V× sao em x¸c yÕu dïng lÝ lÏ vµ dÉn chøng.

®iÒu g× vÒ phÈm - TiÕng viÖt cã chÊt ViÖt? cña TiÕng nh÷ng ®Æc s¾c ... - Hµi hoµ vÒ mÆt - TiÕng viÖt hay: + Cã kh¸i niÖm diÔn ®¹t t×nh c¶m, t tëng +Tho¶ m·n yªu cÇu ®êi sèng. V¨n ho¸.

? C©u v¨n nµo kh¸i ©m hëng, thanh qu¸t phÈm chÊt ®ã? ®iÖu. ? VÎ ®Ñp cña TiÕng - TÕ nhÞ uyÓn ViÖt ®îc gi¶i thÝch chuyÓn trong c¸ch trªn nh÷ng yÕu tè ®Æt c©u. nµo? ? Dùa trªn c¨n cø nµo gi¶ -3 c©u nhËn xÐt tiÕng viÖt 1. Kh¸i qu¸t vÒ lµ mét thø tiÕng phÈm chÊt tiÕng hay? viÖt ? §o¹n v¨n nµy cã 2. Gi¶i thÝch caÝ mÊy c©u? C¸c c©u ®Ñp liªn nhau 3. Gi¶i thÝch c¸i b»ng néi dung nµo? hay - Ng¾n gän, râ ? Qua ®ã , em thÊy rµng , rµnh m¹ch. c¸ch lËp luËn cña - §i tõ kh¸i qu¸t t¸c gi¶ cã g× ®Æc ®Õn cô thÓ. biÖt? T¸c dông cña - Ngêi ®äc dÔ theo c¸ch lËp luËn nµy? dâi, dÔ hiÓu. - §äc. GV: Gäi häc sinh kÕt víi ®Ó t¸c

2.

BiÓu

hiÖn

giµu

®Ñp cña tiÕng viÖt: a. TiÕng ViÖt ®Ñp: - ý kiÕn ngêi níc ngoµi - HÖ thèng nguyªn ©m, phô ©m phong phó, giµu thanh ®iÖu. - Có ph¸p: C©n ®èi, uyÓn nhµng. - Tõ vùng: dåi dµo gi¸ trÞ th¬ nh¹c. chuyÓn, nhÞp

®äc ®o¹n 2. ? TiÕng ViÖt ®Ñp - ý kiÕn ngêi níc ngoµi b. TiÕng ViÖt hay: nh thÕ nµo? - HÖ thèng nguyªn 47

? Qua lêi nhËn xÐt ©m, cña ai? phong Có

phô phó, ph¸p:

©m - Dåi dµo vÒ cÊu t¹o tõ giµu ng÷ .. vÒ h×nh thøc diÔn ®¹. C©n - Tõ vùng ..t¨ng Ng÷ ph¸p ... uyÓn chuyÓn, chÝnh x¸c h¬n. nh÷ng tõ ng÷ míi.

VÒ hÖ thèng nguyªn thanh ®iÖu. ©m, phô ©m, vµ thanh ®iÖu? ? VÒ mÆt có ph¸p? ? VÒ mÆt tõ vùng?

®èi, uyÓn chuyÓn, nhÞp nhµng. gi¸ trÞ th¬ nh¹c. Chó bÐ lo¾t

- Tõ vùng: dåi dµo - Kh«ng ngõng ®Æt ra

? H·y t×m 1 vµi c©u cho¾t... th¬ hoÆc ca dao - Em ¬i Ba Lan... mµ em cho lµ giµu - Trªn trêi tr¾ng... chÊt nh¹c? GV LÊy thªm vÝ dô. ? Dù¹ trªn c¸c chøng cø nµo ®Ó t¸c gi¶ chøng minh cho c¸c kh¸i niÖm hay cña tiÕng viÖt? GV: HiÖn nay chóng ta thÊy xuÊt hiÖn nh÷ng tõ ng÷ míi trong lÜnh vùc kinh tÕ , khoa häc kÜ thuËt nh: Makettinh, internet, trang web ®ã lµ kh¸i niÖm s¸ng t¹o tõ ng÷ míi, phï hîp víi sù ph¸t triÓn. ? Theo em trong c¸c 48 - §Ñp -> PhÈm chÊt h×nh thøc. - Hay-> PhÈm chÊt néi dung. - §a ngêi ta... -> C¸i ®Ñp ph¶n ¸nh c¸i hay c¸i hay t¹o ra vÎ ®Ñp cña ng«n ng÷ m©y

phÈm chÊt ®Ñp vµ - NghÞ luËn b»ng hay cña tiÕng viÖt c¸ch kÕt hîp gi¶i III- Tæng kÕt: mµ t¸c gi¶ võa thÝch, chøng minh *. Ghi nhí: (SGK - t/37) ph©n h×nh tÝch, thøc, phÈm vµ b×nh luËn. vÒ IV- LuyÖn tËp: chÊt nµo thuéc

phÈm - LËp luËn chÆt chÏ. chÊt nµo thuéc vÒ - DÉn chøng toµn diÖn, bao qu¸t. néi dung? chÊt - Sö dông biªn ph¸p ®Ñp vµ hay cã mèi ,më réng c©u. ? Hai phÈm quan nµo? ? NghÖ thuËt nghÞ luËn nµy biÖt? GV: - Bé phËn më réng c©u nh»m gi¶i thÝch râ h¬n c¸c tõ ë vÞ trÝ tríc ®ã. - DÊu hiÖu ®Ó t¸ch bé phËn më réng: ngoÆc ®¬n , g¹ch ngang, dÊu phÈy. ? ChØ ra c¸c c©u v¨n cã bé ph©n më réng c©u ? ? T¸c gi¶ ®· dïng nh÷ng lÝ lÏ, dÉn chøng nh thÕ nµo 49 - §äc ghi nhí. cña cã bµi g× v¨n ®Æc hÖ nh thÕ - Hs tù t×m

®Ó chøng minh trªn nh÷ng ph¬ng diÖn nµo? ? T¸c gi¶ ®· nhËn ®Þnh nh thÕ nµo vÒ phÈm chÊt cña tiÕng viÖt? GV: GV: Gäi Yªu häc cÇu sinh häc ®äc ghi nhí. sinh vÒ nhµ lµm bµi tËp phÇn luyÖn tËp. 3. Cñng cè: - Trong häc tËp vµ giao tiÕp em ®· lµm g× cho sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt? 4. DÆn dß: - Häc sinh lµm bµi tËp 1 SGK - ®äc bµi ®äc thªm: TiÕng viÖt giµu vµ ®Ñp - ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo ./. Tiªt 86: Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: gióp häc sinh - n¾m ®îc kh¸i niÖm tr¹ng ng÷ trong c©u - «n l¹i c¸c lo¹i tr¹ng ng÷ ®· häc ë tiÓu häc 2. VÒ t tëng: - Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. 3. VÒ kÜ n¨ng: - RÌn luyÖn kü n¨ng thªm TPTRN cho c©u vµo c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau B, thiÕt kÕ bµi d¹y häc B. KiÕn thøc träng t©m: - PhÇn I C. Ph¬ng ph¸p: 50

Ho¹t ®éng cña thÇy Gv Treo b¶ng phô Gäi häc sinh ®äc trong v¨n b¶n nµo? ? X¸c ®Þnh tr¹ng ng÷ trong c©u trªn? . ThiÕt bÞ d¹y häc: .. kiÕp kiÕp. KiÓm tra: (?) C©u ®Æc biÖt lµ c©u nh thÕ nµo?Cho vÝ dô? T¸c dông cña c©u dÆc biÖt? . Ho¹t ®éng d¹y .§äc ? §o¹n v¨n nµy n»m .GV: B¶ng phô. Néi dung mµ tr¹ng ng÷ bæ sung: . .Tõ ngh×n ®êi nay. ng÷: . .28+29 2. t×m ®îc bæ sung chèn) vµ thêi gian.Thêi gian . thuyÕt tr×nh.Đáp án: Ghi nhớ SGK . cho nh÷ng néi dung g×? (thuéc tr¹ng ?2.Díi bãng tre xanh. §Æc ®iÓm cña tr¹ng ng÷: 1. ? C¸c tr¹ng ng÷ võa vÒ ®Þa ®iÓm( N¬i .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.C©y tre ViÖt Nam Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t I. D. Ph©n tÝch: ?1.Nªu vÊn ®Ò.häc: 1.Thêi gian .§· tõ l©u ®êi . Ng÷ liÖu: ( SGKt/39) 2. th¶o luËn nhãm. Tuy vËy kh«ng ph¶i lóc nµo c©u còng chØ cã 2 thµnh phÇn chÝnh mµ c©u cßn cã nh÷ng thµnh phÇn phô quan träng cña c©u lµ tr¹ng ng÷. E.§êi ®êi. 51 ng÷ g×?) X¸c ®Þnh tr¹ng .Bæ sung th«ng tin .N¬i chèn ? Cã thÓ chuyÓn c¸c tr¹ng ng÷ nãi trªn . Bµi míi: Giíi thiÖu: XÐt vÒ mÆt cÊu t¹o.Thêi gian. gåm 2 thµnh phÇn chÝnh lµ chñ ng÷ vµ vÞ ng÷. .

C¸ch 2. .Tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn ( ë ®©u? ) Thêi gian( Khi nµo?) . VD: .sang nh÷ng vÞ trÝ nµo trong c©u? GV: Chó ý x¾p ®Æt vÞ trÝ tr¹ng ng÷ sao cho phï hîp víi liªn kÕt m¹ch l¹c c¶u v¨n b¶n còng nh t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ .Môc ®Ých( §Ó lµm .3 vÞ trÝ: §Çu.Cã thÓ nãi: §ªm.Kh«ng thÓ nãi: An . 2. gi÷a hoÆc cuèi c©u. em ®Õn ®©y. §Ó trao th nµy cho chÞ . VD: So s¸nh 2 c©u tr¶ lêi sau: Hái: Em ®Õn ®©y ®Ó lµm g×? Tr¶ lêi: 1. sao? ) ? Gi÷a tr¹ng ng÷ vµ thµnh 52 phÇn chÝnh .Nguyªn nh©n(v× ngñ víi bè. VÞ trÝ cña tr¹ng ng÷ trong c©u: . Em ®Õn . ? C¸ch tr¶ lêi nµo phï hîp víi t×nh huèng giao tiÕo h¬n? GV: Cã nh÷ng trêng hîp tr¹ng ng÷ kh«ng thÓ æ cuèi c©u.1 qu·ng nghØ khi dÊu ®©y nãi hoÆc 1 ®Ó trao th nµy cho phÈy khi viÕt. ®ªm. chÞ. . An ngñ víi bè. ?3.

C¸ch thøc( nh thÕ nµo? ) . .xanh. S¸ng nay. Lan ®Çu c©u..Díi ¸nh n¾ng.Lµm bµi tËp 2.Thêi gian( Khi nµo) ®Ó x¸c ®Þnh ®iÒu . ®©y. 6. Hs ®ang häc bµi. ë trong líp.cña c©u thêng ®îc g×?) t¸ch biÖt bëi dÊu . ? VÒ ý nghÜa thªm 3. T«i ®Õn ®©y ®Ó häc. giã thæi m¹nh. trªn tay . 2. NÕu ®¹t HS cho sù viÖc ®îc nªu . Víi chiÕc bót bi .. . nhµ trêng khen b) Víi kh¸i niÖm. Ghi nhí: ( SGK-t/39) II. X¸c ®Þnh thêi gian a) Khi ®i qua. 7. 5. V× bÞ c¶m mµ t«i kh«ng ®i häc ®îc.§äc ghi nhí. tr¹ng ng÷ vµo c©u a) . Bµi tËp1: a) Chñ ng÷.N¬i chèn( ë ®©u) g×? . *.Trong c¸i vá xanh kia giái.. ng¨n c¸ch c) Phô ng÷ cho ®éng ch¨m chØ häc víi chñ ng÷ b»ng tõ” Chuéng”( Bæ ng÷) bµi. ? Tr¹ng ng÷ ®ã tr¶ lêi cho c©u hái nµo? 1. trªn thëng.. d) C©u ®Æc biÖt.Ph¬ng tiÖn( B»ng g×?) hiÖu g×? GV: Cho vÝ dô vµ yªu cÇu chØ ra c¸c lo¹i tr¹ng ng÷.N¬i chèn( ë ®©u) 53 .Néi dung ý nghÜa : 2.Th¶o luËn nhãm. em sÏ ®îc .Luyªn tËp: 1. ra ë trong c©u . Bµi tËp 2: tµ ¸o biÕc. Sét so¹t giã trªu . Bµi tËp 3: .§iÒu kiÖn( víi ®iÒu kiÖn g×?) H×nh thøc: §øng ë b) Tr¹ng ng÷. 3. dÊu phÈy. 4.

§iÒu kiÖn b) VÒ nhµ. Híng dÉn vÒ nhµ: . . Gv: Yªu cÇu th¶o luËn nhãm bµi tËp 3 phÇn a. Cñng cè: .? Tr¹ng ng÷ thêng ®øng ë vÞ trÝ nµo? ? Gi÷a tr¹ng ng÷ vµ thµnh t¸ch phÇn biÖt chÝnh dÊu cña c©u thêng ®îc bëi hiÖu g×? Gv: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí.Lµm bµi tËp 3b.Em h·y cho biÕt tr¹ng ng÷ ®îc thªm vµo c©u víi nh÷ng ý nghÜa g× ? 4. 3. . 54 . ? C¨n cø vµo ®©u mµ em x¸c ®Þnh ®îc côm tõ:” Mïa xu©n”trong c©u b lµ tr¹ng ng÷.BT 2: Gäi HS lªn b¶ng. GV: Híng dÉn HS lµm BT phÇn LT -BT 1: Th¶o luËn nhãm.

Bè côc 3 phÇn. 2. th¶o luËn nhãm. thuyÕt tr×nh. Môc ®Ých vµ ph¬ng 55 . VÒ kÜ n¨ng: .Bè côc cña bµi v¨n nghÞ luËn ? . . .häc: 1.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.PP LL trong v¨n nghÞ luËn gåm c¸c pp sau: Suy luËn nh©nqu¶. mét v¨n b¶n nghÞ luËn chøng minh. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t I. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.GV: B¶ng phô.So¹n bµi tiÕp theo. Môc ®Ých vµ tÝnh chÊt vµ c¸c yÕu tè cña phÐp lËp luËn chøng minh lµ g×? Bµi häc h«m nay sÏ tr¶ lêi cho c©u hái ®ã. suy luËn tæng-ph©n-hîp. Ph¬ng ph¸p: . ThiÕt bÞ d¹y häc: . D. .Ph¬ng ph¸p lËp luËn trong bµi v¨n nghÞ luËn? §A: . Tiªt 87: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn chøng minh (TiÕt 1) A. B. Bµi míi: Giíi thiÖu: ? Trong ®êi sèng ngêi ta dïng sù thËt ®Ó chøng tá 1 sù vËt. sù viÖc lµ thËt hay gi¶ th× viÖc ®ã ®îc gäi lµ g×? VËy ®Ó chøng minh trong ®êi sèng vµ trong v¨n häc cã g× gièng vµ kh¸c nhau. KiÕn thøc träng t©m: . suy luËn t¬ng ®ång.. Ho¹t ®éng d¹y . VÒ kiÕn thøc: .PhÇn I.Nªu vÊn ®Ò. 3. 2. C.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp./.RÌn luyÖn kü n¨ng ph©n tÝch mét ®Ò. luËn cø vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn chøng minh. . KiÓm tra: . VÒ t tëng: .Bíc ®Çu n¾m ®îc ®Æc ®iÓm cña mét bµi v¨n nghÞ luËn chøng minh vµ yªu cÇu c¬ b¶n cña luËn ®iÓm.Häc thuéc ghi nhí. E.1.

dÉn ra ngêi chøng kiÕn sù viÖc -> Chøng minh lµ ®a ra Êy. khi nµo ngêi ta cÇn vÒ 1 viÖc nµo ®ã. th× ph¶i ®a ra nh©n chøng . -Chøng minh minh ®Ó th lµm râ sù thËt nh©n d©n Nhu cÇu chøng ? Trong ®êi sèng . vËt b»ng chøng g×? chøng . ®a ra ®îc c¸c b»ng chøng ®Ó chøng lêi nãi cña em lµ lÝ lÏ hîp lÝ. kh«ng ph¹m t«i? ? VËy khi cÇn chøng -Ph¶i dÉn ra sù viÖc Êy. T×m hiÓu chøng minh cho ai ®ã tin Gv: LÊy vÝ dô minh ho¹. .VÝ dô: Ph¸t ? Trong toµ ¸n ngêi hiÖn v©n tay ®Ó ta dïng nh÷ng g× chøng minh ®ã ®· ®Ó chøng minh ai vµo nhµ më khãa ®ã ph¹m téi hay ¨n trém . ?2. g×? vÊn ®Ò. dÉn minh 1 ý kiÕn (vÊn ®Ò) thËt em ph¶i lµm chøng lµm s¸ng tá nµo ®ã lµ sù thËt.Khi bÞ hoµi nghi minh trong ®êi sèng: n¨m sinh cña m×nh -B»ng chøng .Khi em bÞ nghi 56 minh trong v¨n b¶n nghÞ luËn: -> Dïng lÝ lÏ . chøng minh? ngêi ta cÇn ph¶i chøng ? Muèn chøng minh mét ngêi cã t c¸ch c«ng d©n th× ph¶i ®a ra b»ng chøng g×? ? Muèn mäi ngêi th¸ng biÕt ngµy -GiÊy khai sinh.ph¸p chøng minh: ?1. dÉn .

VËy xin b¹n chí lo thÊt häc . chøng . lËp luËn trong cuéc sèng? ®Ó chøng minh 1 lµ ®óng nhËn ®Þnh nµo ®ã ? Trong v¨n b¶n ®¾n ®¸ng tin cËy. nµo ®ã lµ ®óng sù thËt cËy? GV: Gäi häc vµ ®¸ng tin . dÉn chøng .C©u mang luËn ®iÓm .ngê lµ ¨n trém . nhng hä vÉn trë thµnh næi nghÞ luËn. ? Qua ®©y em hiÓu thÕ nµo lµ chøng -> HS béc lé.Sù thËt dÉn ra rÊt ®¸ng tõng b¶n cña bµi v¨n nµy tiÕng còng tin cËy v× næi tiÕng ai vÊp ng· . minh mét vÊn ®Ò -> Dïng lÝ lÏ . + ? Cho biÕt c¸ch lËp §iÒu ®¸ng sî nhÊt lµ sù thiÕu cè 57 . lËp luËn ®Ó chøng minh 1 nhËn ®óng ®Þnh nµo ®ã lµ ®¾n ®¸ng tin cËy. ? C©u mang luËn vÉn trë thµnh næi ®iÓm? tiÕng.LuËn ®iÓm thÓ hiÖn trong nhan ®Ò .C©u mang luËn ®iÓm: VËy xin b¹n chí lo thÊt häc sinh -C¸ch lËp luËn : tiÕng. khi ngêi ta chØ sö dông lêi v¨n( Kh«ng ®îc dïng nh©n chøng) chøng. PhÐp lËp luËn chøng minh: * Bµi v¨n : “§õng sî vÊp ng·” .Khi nãi 1 b¹n häc giái nhÊt líp. nhng hä lµ g×? còng biÕt. sù thiÕu cè g¾ng. +VÊp ng· lµ chuyÖn ®äc bµi v¨n:”§õng + §iÒu ®¸ng sî nhÊt lµ b×nh thêng sî vÊp ng·”.C¸ch lËp luËn : + VÊp ng· lµ chuyÖn b×nh thêng +NhiÒu ngêi næi tiÕng còng tõng vÊp ng· . Th× vËt ph¶i -§äc lµm thÕ nµo ®Ó chøng tá 1 ý kiÕn . +NhiÒu ngêi næi ? LuËn ®iÓm c¬ .§õng sî vÊp ng·. ?3. .

3. . cã ®¸ng tin cËy ./.So¹n tiÕp bµi tiÕt 2. -Tr¶ lêi nh ghi nhí ? C¸c sù thËt dÉn ra SGK. Cñng cè: . Ghi nhí: (SGK-t42 ) -Tr¶ lêi nh ghi nhí SGK.Lµm BT 4. Tiªt 88: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn chøng minh (TiÕt 2) A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.ThÕ nµo lµ lËp luËn chøng minh . .Nh÷ng v¨n b¶n nghÞ luËn võa häc.luËn? g¾ng. v¨n b¶n nµo thuéc lËp luËn chøng minh? . b»ng chøng trong phÐp lËp luËn chøng minh? GV: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí. Híng dÉn vÒ nhµ: .§äc kh«ng ?V× sao? ? Qua ®©y em hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh lµ g×? ? Ta cÇn chó ý ®iÒu g× khi sö dông c¸c lÝ lÏ. *. VÒ kiÕn thøc: 58 .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.

. Ho¹t ®éng d¹y ........Luyện tập: tập phần luyện tập GV: .. E.HS luyÖn tËp: qua bµi v¨n mÉu hiÓu kÜ h¬n vÒ môc ®Ých. c¸c yÕu tè cña phÐp lËp luËn chøng minh.PhÇn II. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc ®i t×m hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh..Đọc II... b»ng chøng ch©n thùc.Nªu vÊn ®Ò.... 3. D... th¶o luËn nhãm. Ph¬ng ph¸p: . ? Cho biết luận điểm của .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. KiÕn thøc träng t©m: ... GV: Nhận xét.Câu mang luận điểm: + Những người sáng suốt.. 3. .Yêu cầu các nhóm khác . .... VÒ kÜ n¨ng: .. đánh giá .làm mang luận điểm? + Tiêu đề bài viết như số phận của mình... Tæ chøc: SÜ sè:.....RÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch v¨n b¶n mÉu B.... ..häc: 1.Câu mang luận điểm: bài văn? + Tiêu đề bài viết ? Những câu nào là câu .. thuyÕt tr×nh.Đại diện trình bày . 2....Cử đại diện trình bày .Thảo luận nhóm cho HS thảo luận theo nhóm. C. tÝnh chÊt.. 59 ...... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò ND cần đạt GV: Gọi HS đọc Y/c bài . 2....Bổ sung nhận xét bổ sung. Giê nµy thÇy gi¸o cïng c¸c em tiÕp tôc ®i häc ph©ng luÖn tËp ®Ó mét lÇn n÷a t¹o cho c¸c em kü n¨ng c¬ b¶n khi lµm v¨n chøng minh.Luận điểm không sợ sai lầm.......Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc luyÖn tËp ph¬ng ph¸p lËp luËn chøng minh.. ThiÕt bÞ d¹y häc: ...... ®· ®îc thõa nhËn ®Ó chøng tá luËn ®iÓm míi (CÇn ®îc chøng minh) lµ ®¸ng tin cËy.....PhÐp lËp luËn chøng minh lµ g×? §A: Lµ mét phÐp lËp luËn dïng nh÷ng lÝ lÏ... KiÓm tra: .Chia lớp làm 3 nhóm..GV: B¶ng phô. VÒ t tëng: ....

hoặc là hèn nhát. thì hoặc là ảo tưởng.. tác giả đã nêu lên luận cứ nào? ? Những luận cứ ấy có hiển nhiên. Môc tiªu cÇn ®¹t: 60 . + Sai lầm cũng có hai mặt. .Trả lời như ghi bảng viết của mình. có sức thuyết phục hay không? .Xem bµi: “Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u (TiÕp)” . 5.Những luận cứ: + Nếu suốt đời không phạm sai lầm.. Tuy nó đem lại tổn thất. . có sức thuyết phục. vấp ngã”../. + Người sợ sai lầm là người sợ hãi thực tế.+ Những người sáng suốt. + Thất bại là mẹ thành công -> Luận cứ hiển nhiên. ? Cách lập luận chứng . + Không chịu mất gì sẽ không được gì. vì tiêu chuẩn đánh giá khác nhau.Bài này dùng lý lẽ và minh của bài này có gì sự phân tích lý lẽ để khác so với bài “Đừng sợ chứng minh..Bài này dùng lý lẽ và sự phân tích lý lẽ để chứng minh. Cñng cè: . Tiªt 89: Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u (TiÕp) A.Nh÷ng v¨n b¶n nghÞ luËn võa häc Vb nµo thuéc lËp luËn chøng minh? v× sao? VB “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” “ TiÕng viÖt giµu ®Ñp” Lµ v¨n b¶n nghÞ luËn chøng minh v×: Ngêi viÕt ®· ®a ra nh÷ng b»ng chøng lÝ lÏ. + Người khác bảo sai chữa chắc đã sai.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. 4.làm như số phận của mình ? Để chứng minh cho bài . Híng dÉn vÒ nhµ: . không bao giờ có thể tự lập. nhưng nó cũng đem đến bài học cho đời.

chuyÓn ý) hoÆc béc lé c¶m xóc 2. th¶o luËn nhãm.Gióp häc sinh n¾m ®îc c«ng dông cña tr¹ng ng÷: b«e sung nh÷ng th«ngt in t×nh hèng vµ liªn kÕt c¸c c©u.Kü n¨ng t¸ch tr¹ng ng÷ B. Néi dung cÇn ®¹t Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I.NL a có 5 TN .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. 3. VÒ kÜ n¨ng: .NL b có 1 TN a. VÒ kiÕn thøc: . . VÒ t tëng: . thuyÕt tr×nh. D. Ho¹t ®éng d¹y . vai trß cña tr¹ng ng÷ trong c©u? .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. E. . c¸c ®o¹n trong bµi . Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc t×m hiÓu ®Æc ®iÓm cña tr¹ng ng÷.PhÇn I.1.N¾m ®îc viÖc t¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng( nhÊn m¹nh. VËy tr¹ng ng÷ cßn cã c«ng dông vµ c¸ch t¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng nh thÕ nµo ta vµo bµi h«m nay. KiÓm tra: .häc: 1. Phân tích: ? Xác định và gọi tên các .§A: (SGK T39) 2. vào khoảng đó -> thời gian + Sáng dậy -> thời gian + Tren giàn hoa lí -> địa điểm + Chỉ độ tám chín giờ sáng -> thời gian + Trên nền trời trong trong -> thời gian b.2. ThiÕt bÞ d¹y häc: . Ph¬ng ph¸p: . + Về mùa đông -> thời gian 61 .Đọc 2.Nªu vÊn ®Ò. b? + Thường thường. 1. b. Công dụng của trạng ngữ: GV: Treo bảng phụ NL a. vÞ trÝ. 1.GV: B¶ng phô. 46) Gọi HS đọc . KiÕn thøc träng t©m: .H·y nªu ý nghÜa.NL1: Các trạng ngữ: trạng ngữ trong hai NL a và . Ngữ liệu: (Sgk-t/45. C.

nếu không có phần bổ sung ở TN thì ND của câu thiếu chính xác..Để tự hào với tiếng thành câu riêng giống và khác nhau? nói của mình .NL 1: ? So sánh TN này với câu . + Giúp cho việc sắp xếp các luận cứ theo những trình tự nhất định về thời gian. các điều nêu trong câu đầy đủ. không gian. Tách trạng ngữ thành câu riêng: 1. VD Về mùa đông.Đọc ghi nhớ dụng gì? GV: Treo bảng phụ. giúp cho đoạn văn.Giống: Về ý nghĩa đều có quan hệ như 62 ? Có nên lược bỏ các trạng . huọăc các quan hệ nguyên nhân .Hai câu Và để. Ghi nhớ 1: (Sgk-t46) .kết quả. *. TN có vai . ? Trong VB NL... H: Vậy trạng ngữ có công .Không có trạng ngữ trong hai NL trên ngữ câu vẫn hiểu không? Vì sao? được nhưng không nên lược bỏ TN đó vì nhờ TN mà ND câu..chỉ độ tám chín giờ sáng.Nhờ trạng ngữ mà trò gì đối với việc thể hiện câu văn được nối kết trình tự lập luận.Giúp cho việc sắp xếp các luận cứ theo những trình tự nhất định về thời gian. hợp.Đọc đọc ? VD trên có mấy câu văn H: Hãy chỉ ra TN của câu 1? .kết quả. không gian.. bài văn được mạch lạc.NL 2: + Nhờ trạng ngữ mà câu văn được nối kết giúp cho đoạn văn. . lá bàng đỏ như màu đồng hun. GV: Trong nhiều trường chính xác hơn. suy lý.Nhiều trường hợp không thể bỏ TN được. huọăc các quan hệ nguyên nhân . suy lý.của nó -> TN được tách đứng sau xem xét điều gì ... bài văn được mạch lạc. . Phân tích: . Ngữ liệu: 2.II.. Gọi HS . VD: Trên giàn hoa lí.

Đọc *.Ở loại bài thứ nhất .Luyện tập: GV: Chia hai dãy bàn cho 1. Bài tập 2: a) Năm 72 nhấn mạnh thời điểm hi sinh của nhân vật.Khác: TN được tách thành câu riêng ? Có thể ghép 2 câu thành 1 .Lần đầu tiên chập chững bước đi .Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.Nhấn mạnh vào ý . GV: Gọi 2 HS lên bảng làm .Gộp được bằng câu duy nhất có hai TN được cách bỏ dấu chấm không? Gộp bằng cách nào? ? Việc tách TN thành câu .nhau với CN và VN. Bài tập 1: HS thảo luận theo nhóm a) Trạng ngữ BT1 . DÆn dß: . . -> Nhấn mạnh vào ý của TN đứng sau.Nhóm 1: phần a .Nhóm 2: phần b . 2.Làm BT2 b) Trong lúc nhấn mạnh bài tập 2 TT ở nòng cốt câu 3. Tiªt 90: KiÓm tra tiÕng viÖt 63 .Ở loại bài thứ hai . GV.¤n bµi phÇn TiÕng ViÖt giê sau lµm bµi kiÓm tra 1 tiÕt.Tr¹ng ng÷ cã nh÷ng c«ng dông g×? T¸ch tr¹ng ng÷ thµnh nh÷ng c©u riªng cã t¸c dông g×? 4./.Lúc còn học phổ thông b) Công dụng Vừa có tác dụng bổ sung các thông tin tình huống vùa có tác dụng liên kết các luận cứ trong bài trở nên rõ ràng. dễ hiểu. Cñng cè: . . Ghi nhớ 2: (Sgk-t47) II.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.Lần đầu tiên chơi bóng bàn .Lần đầu tiên tập bơi . . . Bài tập 3 (Về nhà) 3.NL 2: riêng như trên có TD gì? của TN đứng sau. Gọi HS đọc ghi nhớ 2 .

3. VÒ kÜ n¨ng: .GV: §Ò bµi. Lµ c©u chØ cã chñ ng÷ C. Tõ h« gäi C. ChØ cã thÓ v¾ng chñ ng÷ B. B. E. . ChØ cã thÓ v¾ng vÞ ng÷ C. VÒ kiÕn thøc: . Häc ®i ®«i víi hµnh D. Ph¬ng ph¸p: D. Thµnh phÇn phô cña c©u 64 .A. mçi c©u 0. Lµ c©u kh«ng cÊu t¹o theo m« h×nh chñ ng÷ . Sè tõ C©u 5. Bµi míi: Giíi thiÖu: §Ó kh¾c s©u kiÕn thøc còng nh n¾m ®îc viÖc häc cña m×nh ®Õn ®©u chóng ta ®i lµm bµi kiÓm tra 1 ttiÕt tiÕng ViÖt ®Ó tõ ®ã chóng ta cã ph¬ng ph¸p häc tËp tèt h¬n. C©u ®Æc biÖt lµ g× ? A. §Ò bµi : A. KiÕn thøc träng t©m: C. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.25 ®iÓm ) C©u 1. I.Cñng cè kiÕn thøc lµm bµi tiÕng viÖt qua mét sè ®¬n vÞ kiÕn thøc võa häc: C©u ®Æc biÖt. tõ nµo kh«ng ®îc dïng trong c©u ®Æc biÖt ®Ó béc lé c¶m xóc? A. VÒ t tëng: .vÞ ng÷ B.HS: §äc. RÊt nhiÒu ngêi häc ®i ®«i víi hµnh C©u 3. Lµ c©u cÊu t¹o theo m« h×nh chñ ng÷ . Quan hÖ tõ B. Tr¾c nghiÖm : ( 8 c©u. Lµ c©u chØ cã vÞ ng÷ C©u 4. Ho¹t ®éng d¹y . 2. ThiÕt bÞ d¹y häc: . 2.häc: 1. tù gi¸c khi lµm bµi.ViÖc chuÈn bÞ giÊy bót cña häc sinh. Trong c¸c lo¹i tõ sau. Anh trai t«i häc ®i ®«i víi hµnh C. C©u rót gän lµ c©u ? A. Tõ h×nh th¸i D.RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy. Tr¹ng ng÷ lµ ? A.vÞ ng÷ D. thªm tr¹ng ng÷ cho c©u. häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Cã thÓ v¾ng chñ ng÷ vµ vÞ ng÷D. Ai cóng ph¶i häc ®i ®«i víi hµnh B. C©u nµo trong c¸c c©u sau ®©y lµ c©u rót gän ? A. thµnh phÇn chÝnh cña c©u B. KiÓm tra: . ChØ cã thÓ v¾ng c¸c thµnh phÇn phô C©u 2. c©u rót gän.GD ý «n tËp.

ViÕt ®o¹n v¨n cã chñ ®Ò râ rµng. Lµm cho néi dung cña c©u dÔ hiÓu h¬n B. g¹ch ch©n díi nh÷ng c©u ®ã. PhÇn tù luËn : C©u 1. Theo môc ®Ých nãi cña c©u C©u 7.mçi c©u 0. BiÖn ph¸p tu tõ trong c©u D.25 ®iÓm ) C©u 1 2 3 4 5 6 7 8 §¸p C C C D B A A B ¸n B. C©u 2. §¸p ¸n chÊm : A. phï hîp ( 3 ®iÓm ) 3. ( 4 ®iÓm ) ViÕt ®o¹n v¨n nghÞ luËn ( tõ 5 ®Õn 7 dßng ) Cã sö dông tr¹ng ng÷. §óng B. Theo c¸c néi dung mµ chóng biÓu thÞ B. g¹ch ch©n díi nh÷ng c©u ®ã. ngêi nãi. Trong c©u.Cã söa dông mét sè c©u cã tr¹ng ng÷ ®óng. Sai C©u 8. .C. Theo thµnh phÇn chÝnh nµo mµ chóng ®íng liÒn tríc hay liÒn sau D. Cã thÓ ph©n lo¹i tr¹ng ng÷ theo c¬ së nµo ? A. chuyÓn ý hoÆc thÓ hiÖn nh÷ng c¶m xóc nhÊt ®Þnh C.Cã söa dông c©u ®Æc biÖt vµ rót gän ®óng. ( 4 ®iÓm ) ViÕt ®o¹n v¨n biÓu c¶m ( tõ 5 ®Õn 7 dßng ) Cã sö dông c©u rót gän vµ c©u ®Æc biÖt. . Lµm cho c©u ng¾n gän h¬n B. ngêi viÕt nh»m môc ®Ých g×? A. Lµm cho nßng cèt c©u ®îc chÆt chÏ D. §Ó nhÊn m¹nh. ®óng hay sai ? A. Lµ mét trong sè c¸c tõ lo¹i cña tiÕng ViÖt C©u 6.ViÕt ®o¹n v¨n nghÞ luËn m¹ch l¹c ( 1 ®iÓm ) . Cñng cè: 65 . m¹ch l¹c ( 1 ®iÓm ) . II. Theo vÞ trÝ cña chóng trong c©u C. PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 3 ®iÓm . Tù luËn : (8 ®iÓm ) C©u 1. tr¹ng ng÷ thêng ®îc ng¨n c¸ch víi c¸c thµnh phÇn chÝnh b»ng dÊu phÈy. phï hîp víi néi dung ®o¹n v¨n ( 3 ®iÓm ) C©u 2. T¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng.

PhÇn: I. Ho¹t ®éng d¹y ..GV: B¶ng phô. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. TiÕt 91: C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh A. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bài giảng I. th¶o luËn nhãm.. D.).ThÕ nµo lµ phÐp lËp luËn chøng minh? .Các bước làm bài văn lập luận chứng minh: A. ®· ®îc thõa nhËn ®Ó chøng tá luËn ®iÓm míi (CÇn ®îc chøng minh) lµ ®¸ng tin cËy. B. thuyÕt tr×nh.. VËy ®Ó lµm ®îc bµi v¨n lËp luËn chøng minh chóng ta ph¶i n¾m ®îc c¸c c¸ch nµo? Ta vµo bµi h«m nay. KiÕn thøc träng t©m: .Häc bµi có vµ chuÈn bÞ bµi míi “C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh” . VÒ t tëng: . E.§A: Lµ mét phÐp lËp luËn dïng nh÷ng lÝ lÏ..Nªu vÊn ®Ò. Bµi míi: Giíi thiÖu: Chóng ta ®· n¾m ®îc thÕ nµo lµ phÐp lËp luËn chøng minh. C./. nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý vµ nh÷ng lçi cÇn tr¸nh trong lóc lµm bµi. 2.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Thu bµi vµ nhËn xÐt giê lµm bµi. ThiÕt bÞ d¹y häc: . Ph¬ng ph¸p: . VÒ kÜ n¨ng: . 2. b»ng chøng ch©n thùc. Ng÷ liÖu: (Sgk-t/48) GV: Chép đề lên bảng Đề: Nhân dân ta thường nói “Có chí thì nên”.Bíc ®Çu n¾m ®îc c¸ch thøc cô thÓ trong viÖc lµm mét bµi v¨n lËp luËn chøng minh. lËp dµn ý.Gióp häc sinh «n l¹i nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt( vÒ t¹o lËp v¨n b¶n vÒ v¨n b¶n lËp luËn chøng minh. 4. VÒ kiÕn thøc: . 3. . viÕt ®o¹n v¨n.häc: 1. Híng dÉn vÒ nhµ: . . KiÓm tra: . Hãy chứng 66 .. §Ó viÖc häc c¸ch lµm bµi cã c¬ së v÷ng ch¾c h¬n.KÜ n¨ng t×m hiÓu ®Ò..

? Đề bài có y/c ta phân tích ND câu tục ngữ như VH không? ? Vậy với đề bài này đòi hỏi người viết cần phải làm gì? ? Câu tục ngữ KĐ điều gì? ? Em hiểu “chí” là gì? ? Chí giúp gì cho con người? ? Trong hai cách lập luận ở mục c, lập luận nào là nêu dẫn chứng xác thực, lập luận nào nêu lý lẽ ? Cần lấy dẫn chứng ở đâu để chứng minh? ? Một bài văn nghị luận gồm mấy phần đó là những phần nào? ? Bài văn chứng minh có nên đi ngược quy luật chung đó không? ? MB chúng ta cần nêu lên vấn đề gì? ? Phần thân bài chúng ta cần phải làm gì

minh tính đúng đắn của câu tục - Không ngữ đó. B. Ph©n tÝch: 1. Tìm hiểu đề và tìm ý: - Nhận thức chính xác a. Xác định y/c chung của đề. th«ng tin trong câu TN và chøng minh rằng th«ng tin đó là đúng b. Xác định vấn đề cần CM. đắn. - Vai trò, ý nghĩa của “chí” - Lµ hoài bão, ý chí, nghị lực và lòng kiên trì - Ai có nó sẽ thành công trong cuộc sống c. Chứng minh: Muốn viết được bài văn chứng - Ý 1 lý lẽ - Ý 2 dẫn chứng xác minh, người viết phải tìm hiểu kỹ đề bài, nắm chắc nhiệm vụ thực nghị luận đặt ra trong đề bài đó - Tấm gương có thật, tiêu biểu trong cuộc 2. Lập dàn bài: sống - Ba phần: MB, TB, KB - Phải đi đúng trình tự a. Mở bài:

- Nêu luận điểm cần b. Thân bài: chứng minh - Nêu dẫn chứng, lý lẽ, tức là xét về lý và xét c. Kết bài: về thực tế. ? Nhiệm vụ của phần KB - Nêu ý nghĩa của luận là gì? điểm đã được chứng 3. Viết bài: minh GV: Gọi HS đọc 3 đoạn - Đọc MB ? Khi MB có cần lập luận - Cần: không? Ba cách MB đó có (1) Chí là điều không khác nhau về cách lập thể thiếu cho những ai luận đó như thế nào? muốn thành đạt. 67

(2) Không có chí thì không thành đạt (3) Ai cũng muốn thành đạt, nhưng không phải ai cũng có chí để dẫn đến thành công. ? Làm thế nào để đoạn - Các từ nối tiếp: Thật đầu tiên của TB liên kết vậy; đúng như vậy với phần mở bài? GV: Ngoài cách nói như vậy còn có cách nói: trước tiên chúng ta thấy, có thể nói... ? Nên viết đoạn phân tích - Nêu lý lẽ trước, phân lý lẽ ntn? tích sau ? Nên đưa dẫn chứng ntn? - Dẫn chứng tiêu biểu GV: Yêu cầu HS viết - Viết KB đoạn KB ? KB ấy đã tương ứng với phần MB chưa GV: Lưu ý HS đây là 4. Đọc lại và sửa chữa: khâu quan trọng không nên bỏ qua ? Muốn làm bài văn lập - Ghi nhớ ý 1 luận CM ta cần phải thực hiện mấy bước đó là những bước nào? ? Dẫn bài của một bài văn - Ghi nhớ ý 2 gnhị luận gồm mấy phần? Nhiệm vụ của từng phần là gì? ? Để các phần, các đoạn - Ghi nhớ ý 3 trong bài văn có sự liên kết ta cần phải làm gì? *. Ghi nhớ: (Sgk-t50) GV: Gọi HS đọc ghi nhớ II- Luyện tập: GV: Hướng dẫn HS luyện tập 3. Cñng cè: - Bµi tËp 1,2: Häc sinh tù lµm - VÒ ý nghÜa, c©u tr¹ng ng÷ vµ ®o¹n th¬ gièng nh c©u tr¹ng ng÷ ë môc I 68

4. DÆn dß: - Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. - Hoµn thµnh c¸c phÇn bµi tËp cßn l¹i. - Xem bµi: “LuyÖn tËp lËp luËn chøng minh” ./. TiÕt 92: LuyÖn tËp lËp luËn chøng minh A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: - Hs cñng cè nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn Cm. VËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo viÖc lµm mét bµi v¨n Cm cho mét nhËn ®Þnh mét ý kiÕn vÒ mét vÊn ®Ò XH gÇn gòi, quen thuéc. 2. VÒ t tëng: - Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc tÝch cùc lµm bµi lËp luËn chøng minh. 3. VÒ kÜ n¨ng: - KÜ n¨ng thùc hµnh c¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn. B. KiÕn thøc träng t©m: - PhÇn: C. Ph¬ng ph¸p: - Nªu vÊn ®Ò, th¶o luËn nhãm, thuyÕt tr×nh. D. ThiÕt bÞ d¹y häc: - GV: B¶ng phô. - HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. E. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. KiÓm tra: - C¸c bíc lµm bµi v¨n lËp luËn Cm. - Nªu néi dung têng bíc lËp dµn bµi. - §A: - Gåm 4 bíc. (Néi dung TiÕt 91). 2. Bµi míi: Giíi thiÖu: Chóng ta ®· n¾m ®îc thÕ nµo lµ lËp luËn chøng minh, n¾m ®îc c¸ch lËp luËn chøng minh. §Ó mét lÇn n÷a kh¾c s©u kü n¨ng nµy chóng ta vµo tiÕt luyÖn tËp h«m nay. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV: Chép đề bài lên bảng Đề bµi: (SGK-t/51) (?) Nêu các bước làm 1 bài - 4 bước 1. Tìm hiểu đề và tìm ý: văn NL a. Tìm hiểu đề (?) Đề bài y/c chúng ta CM - Vấn đề cần CM: biết ơn vấn đề gì? những người tạo thành quả cho mình được hưởng (?) Y/c lập luận CM ở đây - Lập luận CM ®òi hỏi ta phải làm ntn? + Giải thích ngắn gọn 2 câu TN 69

+ Lễ hội tưởng nhớ tổ tiên + Truyền thống thờ cúng tổ tiên .Là biểu hiện của b. + Ngày quốc tế phụ nữ . Th©n bµi : + Gi¶i thÝch: NghÜa ®en: ®îc ¨n mét qu¶ ngon ngät lµ ta ph¶i nhí ®Õn ngêi trång c©y. biÓu hiÖn ©n nghÜa thuû chung cña con ngêi VN giµu t/c > §îc thõa hëng nhiÒu VC vµ tinh thÇn ngµy nay chóng ta ph¶i biÕt ¬n líp ngêi ®i tríc LËp luËn b»ng dÉn chøng Giç tæ Hv 10/3 ©m lÞch LÔ héi lµng Giãng ( Gia l©m. BH. Lập dàn bài: GV: Y/c HS xem lại dàn bài đã lập trong tiết trước a. Tìm ý lòng biết ơn . mùng 1. THĐ + Ngày thương binh liệt sĩ .8/3 ." có ND ntn? (?) Em sẽ đưa ra những biểu hiện nào trong thực tế để chứng minh cho đạo lí trên? ...27/7 + Ngày thầy thuốc VN .Giỗ tổ HV.20/11 . + Chøng minh: LËp luËn b»ng lÝ lÏ: “ ¨n qu¶ nhí kÎ trång c©y” vµ “ Uèng níc nhí nguån” lµ biÓu hiÖn c¶u lßng biÕt ¬n.27/2 (?) Những ngày này có ý . CM thống.nªu luËn ®iÓm trÝch dÉn b. ph¶i nhí ®Õn ngêi lµm ra thµnh qu¶ ®ã.®Òn mÉu ©u c¬ 70 .+ Đưa ra các luận điểm phụ + Rút ra bài học (?) Em hãy diễn giải xem đạo lí "ăn quả. NghÜa bãng: ¨n qu¶ ë ®©y chØ sö dông thµnh qu¶ lao ®éng c¶u kÎ kh¸c( Kh«ng h¼n lµ ¨n hoa qu¶)..Thắp hương ngày + Ngày nhà giáo VN giỗ. đạo lí + Tham gia các phong trào đền (?) Đạo lí trên gợi cho em ơn đáp nghĩa suy nghĩ gì? 2. Më bµi : DÉn d¾t.Hn) LÔ héi mïa xu©n.Là những hành động -> ghi nhớ công ơn cha mẹ nghĩa ntn? phù hợp với truyền + Biết ơn Đảng..Những biểu hiện.

KÕt luËn : §¹o lÝ trªn cho em nh÷ng suy nghÜ s©u s¾c vÒ lßng biÕt ¬n. VÒ kiÕn thøc: . tiªu biÓu trong bµi 71 . > §ã lµ nh÷ng ho¹t ®éng phï hîp víi t tëng. Cñng cè: . 3. NX. ®Æc biÖt lµ c¸ch nªu dÉn chøng cô thÓ.TiÕp cho HS ®äc bµi lµm vµ nhËn xÐt.Nhí vµ häc thuéc ®îc mét sè c©u v¨n hay.Giao nhiệm vụ cho 3 . Viết đoạn văn: KB và 1 đoạn phần TB. trong viÖc lµm. trong quan hÖ víi mäi ngêi. kÕt hîp víi gi¶i thÝch. bµi viÕt.Gọi HS đọc. Híng dÉn vÒ nhµ: .Xem bµi: “§øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå” . . mét trong nh÷ng phong c¸ch cao ®Ñp cña BHå lµ ®øc tÝnh gi¶n dÞ. .lµ nÐt ®Ñp trong nh©n c¸ch lµm ngêi. t«n vinh ®Î häc trß ®îc biÕt ¬n c«ng lao thÇy c«. triển khai theo luận điểm "học trò biết ơn thầy cô giáo" . 4.NhËn ra vµ hiÓu ®îc NT nghÞ luËn cña t¸c gi¶ trong bµi. . b×nh luËn ng¾n gän mµ s©u s¾c. TiÕt 93: §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå (Ph¹m V¨n §ång) A. gi¶n dÞ trong lèi sèng. . hi sinh 1 phÇn c¬ thÓ. lêi nãi.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. 8/3: BiÕt ¬n nh÷ng ngêi phô n÷ cã vai trß to lín víi XH vµ CS h«m nay./. GV: Y/c HS viết đoạn MB. ®¹o lÝ cña DT c. 20/11: ngµy nhµ gi¸o Vn.C¶m nhËn ®îc. 27/7 : ngµy th¬ng binh liÖt sÜ. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. cho 4. Kiểm tra và sửa chữa: điểm 3.Hoµn thµnh tiÕp bµi tËp cßn l¹i. toµn diÖn. qua bµi v¨n.Viết đoạn văn nhóm .Nhí tíi «ng bµ tæ tiªn ngêi ®· khuÊt Nhí tíi c«ng ¬n sinh thµnh x©y ®¾p cho gia ®×nh ®Ó con ch¸u ®îc thõa hëng. nhí tíi nh÷ng ngêi ®· hi sinh ®êi m×nh.

trong viÖc lµm. cộng giả PVĐ? sự gần gũi nhiều năm với Bác (?) Cho biết xuất xứ của .2. suèt ®ªm kh«ng ngñ.GV: B¶ng phô. VÒ t tëng: . hiÓu TP NL. V¨n b¶n: VB. TrÝch “ Chñ tÞch HCM tinh hoa khÝ ph¸ch cña dt.. 3. C. trong quan hÖ 72 . 2.PhÇn II. bµi viÕt. l¬ng t©m cña thêi ®¹i” (1970) ND: §øc tÝnh gi¶n dÞ cña BH trong ®êi sèng. Ho¹t ®éng d¹y . trong quan hÖ víi mäi ngêi. §äc v¨n b¶n: xúc. E. Ph¬ng ph¸p: . gi¶n dÞ trong lèi sèng. Tác giả: những thông tin nào về tác biết . ThiÕt bÞ d¹y häc: . TiÕp xóc v¨n b¶n: mạch lạc vừa sôi nổi cảm 1. T×m hiÓu chó thÝch: (?) Em đã thu nhận được . KiÓm tra: (?) Tác giả ĐTM đã nhận định ntn về phẩm chất của TV? Điểm nổi bật trong NT NL ở bài văn này là gì? . KiÕn thøc träng t©m: . gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.Gi¸o dôc cho c¸c em ®øc tÝnh gi¶n dÞ.Là học trò xuất sắc. D. B. Bµi míi: Giíi thiÖu: : ë bµi th¬ “ ®ªm nay B¸c kh«ng ngñ” cña Minh HuÖ chóng ta ®· rÊt xóc ®éng tríc h×nh ¶nh gi¶n dÞ cña ngêi cha m¸i tãc b¹c. thÝch SGK. Cßn h«m nay.vÊn ®¸p.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. lêi nãi. câu KĐ 2.Tr¶ lêi theo chó b.Nªu vÊn ®Ò.häc: 1. VÒ kÜ n¨ng: .ngêi céng sù gÇn gòi nhiÒu n¨m v¬Ý B¸c Hå.Trình bày theo sự hiểu a.RÌn kÜ n¨ng ®äc... chóng ta l¹i thªm mét lÇn n÷a nhËn râ thªm phÈm chÊt cao ®Ñp nµy cña Ct HCM qua mét ®o¹n v¨n xu«i NL ®Æc s¾c cña cè thñ tíng Ph¹m V¨n §ång.Đáp án: Vở ghi mục b.ngêi häc trß xuÊt s¾c. nhấn mạnh vào câu cảm. . HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV nêu y/c đọc: vừa I.

Qua thời gian vẫn giữ còn ca ngợi phẩm chất nguyên phẩm chất cao quý này: trong sáng.Giúp mọi người hiểu về đức tính giản dị của Bác . c. . + sống bình thường => Nhất quán 73 . .1.Nªu luËn ®iÓm chÝnh cña bµi? .(?) VB viết theo thể loại gì? Vì sao em biết được điều đó? (?) MĐ NL của VB này là gì? .Không có phần KB sù nhÊt qu¸n gi÷a cuéc ®êi CM vµ cuéc sèng thanh lÞch cña BH §o¹n 2( ®3.Phân tích văn bản: 1.Thể loại: Nghị luận CM GV: Y/c HS quan sát vào câu mở đầu (?) Ở câu văn này t¸c giả đã đề cập đến điều gì trong phẩm chất của Bác? Điều đó được thể hiện ở đâu? (?) Ngoµi nhận định tgiả .HS dùa sgk tr¶ lêi. Tõ khã: (SGK-t/54) 3. thanh đạm (?) Để ca ngợi tgiả đã . .5) Cm sù gi¶n dÞ c¶u BH II.Thể loại: Nghị luận CM víi mäi ngêi. giản dị ntn? thanh bạch.2): Nªu L§.Bè côc bµi viÕt cã g× ®¸ng lu ý? v× sao? .Gi¶i thÝch tõ khã.MB . tuyệt đẹp: Nhận Kh«ng cã kÕt định về đức tính giản dị luËn( ®©y lµ ®o¹n củ Bác trÝch) 2. Bè côc: . trong lêi nãi vµ trong bµi viÕt.4..Tính từ ca ngợi phẩm dùng những từ thuộc từ chất loại gì? (?) Ngoa× NL tgiả còn ..Đời: + HĐ chính trị.Nhiều năm sống cạnh tgiả có thể KĐ chắc chắn Bác như vậy? (?) Câu nhận định này . Còn lại: Biểu hiện + 2 ®o¹n: về đức tính gián dị §o¹n 1(®1. Nhận định về đức tính giản dị của Bác: .BC trực tiếp SD phương thức gì để ca ngợi? (?) Căn cứ vào đâu mà .

Bữa ăn: đạm bạc.Cách ở: nhà sàn .Ăn xong bát úp gọn gàng . vách gió Sớm nghe chim rừng hót quanh nhà (?) Tác giả đã bình và ca ngơị cách ở của Bác = dấu hiệu NT gì? (?) Câu cảm giúp tác giả bộc lộ cảm xúc gì? (?) Tác giả CM cách LV của Bác GD ntn? GV dẫn câu thơ: BH đó 74 .Trong cách nói và viết 2.TB .Cách LV: suốt đời.câu cảm .Tránh nói to và đi rất nhẹ ở trong vườn.Kính trọng..Giữ nét đẹp truyền thống => Thanh bạch.thành quả của người LĐ .Ở việc làm nhỏ đó . đời thường . cảm phục. dân dã.Trong lối sống .Bác thường để lại đĩa thịt gà mà ăn trọn mấy quả cà xứ Nghệ . người phục vụ . vì nước (?) Trọng t©m NL nằm ở phần nào của VB? (?) ĐS GD của Bác được thể hiện trên những phương diện nào? (?) Tính giản dị của Bác được thể hiện trong bữa cơn ntn? (?) Em có NX gì về bữa ăn của 1 vị CT nước? GV dẫn câu thơ: . tao nhã . ngưỡng mộ .Không để rơi vãi 1 hạt cơm .. (?) Tác giả đã bình về bữa ăn của Bác bằng câu văn nào? (?) Lời bình luận đó chứng tỏ Bác quý trọng điều gì? (?) Bác GD trong cách ở ntn? (?) Vì sao với cương vị 1 CT nước Bác lại ở nhà sàn? Em có NX gì về cách ở của Bác? GV dẫn câu thơ: Nơi Bác ở sàn mây. suốt ngày .nằm ở phần nào của VB? GV bình: Sự nghiệp vì dân. Biểu hiện về đức tính giản dị của Bác: * Trong lối sống .

. cảm hoá lòng TĐ đến mọi người ntn? người và khơi dậy lòng yêu nước 75 . dễ những câu nói đó để CM dễ thuộc. tiêu biểu . chu đáo . nói được (?) Lời nói và cách viết dó -> Lôi cuốn..chiếc . Bác trong cách nói và viết tgiả đã dẫn ra câu nói nào của Bác? (?) Vì sao tgiả lại dùng . làm được. không màng đến VC (?) Ở đoạn văn này.Chọn lọc.Nước VN..NT: liệt kê -> Cần mẫn.. * trong cách nói và viết làm sáng tỏ sự GD của . để ..Lí do: hoà mình với cuộc đấu tranh gian khổ của nhân dân . trong ĐS để CM đức tính GD của Bác ..Muốn nhân dân hiểu trong cách nói và viết? được. dễ nhớ hiểu cho sự GD trong cách nói vad viết của Bác? (?) Lí do gì khiến Bác GD .Hoà hợp . văn.Là câu nói nôpỉ tiếng. (?) Để CM cách LV GD của Bác tgiả đã SD BPNT nào? BPNT đó cho thấy trong công việc Bác là người ntn? (?) Những chứng cứ tgiả đưa ra để CM có tính thuyết phục không? Vì sao? GV: y/c HS lấy dẫn chứng trong thơ.Nói và viết ngắn gọn.SD tranh minh hoạ thêm GV: y/c HS quan sát đoạn văn thứ 2 (?) Tác giả đã giải thích lí do Bác sống GD = những lí lẽ nào? GV bình (?) Theo tgiả thì ĐS VC và ĐS tâm hồn phong phú của Bác có mqh với nhau ntn? (?) Vì sao tgiả nói đó là ĐS văn minh? . .Không có gì.ĐS cao đẹp về tinh => ĐS văn minh thần.

th¬ ca ngîi ®øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå . tgiả PVĐ? thực tế./.GV: B¶ng phô.RÌn kÜ n¨ng thùc hµnh chuyÓn ®æi.HS n¾m ®îc kh¸i niÖm c©u chñ ®éng.Tổng kết: được điều gì ở PP NL của .Tôi nói. *. VÒ t tëng: . 3. ThiÕt bÞ d¹y häc: . D.HS ®äc.. VÒ kiÕn thøc: . B.. c©u bÞ ®éng. C. . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. 76 . th¶o luËn nhãm. toàn điểm "Đức tính..T×m hiÓu nh÷ng c©u v¨n.Y/c HS về nhà làm BT IV.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt." tác giả diện đã CM đức tính GD = .GV giảng: BH GD trong lời nói: .So¹n bµi : ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng. . ..Lí lẽ chặt chẽ cách nào? (?) Qua VB em hiểu thêm điều gì về Bác? (?) Là HS chúng ta cần . Cñng cè: .PhÇn I.Em h·y nªu mét biÓu hiÖn cña em vÒ lèi sèng gi¶n dÞ? 4...Nªu vÊn ®Ò. TiÕt 94: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng A. Ph¬ng ph¸p: . n¾m ®îc môc ®Ých cña viÖc chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng.Viết cho ai?.Dẫn chứng cụ thể. Ghi nhí: (SGK-t/55) . . KiÕn thøc träng t©m: .Lập luận chặt chẽ III..Tự bộc lộ GD ntn? (?) Qua VB em học tập . 2..Dẫn chứng toàn diện. Cñng cè: . (?) Để làm sáng tỏ luận . VÒ kÜ n¨ng: .Luyện tập: phần LT 3. thuyÕt tr×nh.Gäi HS ®äc ghi nhí.

E.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Ho¹t ®éng d¹y . Ghi nhớ 1: (SGK-t/57) GV: y/c HS lấy VD .§A: Tr¹ng ng÷ cña c©u chóng thêng n»m ë c¸c vÞ trÝ: §Çu c©u. Ngữ liệu : (SGK-t/57) trên bảng phụ 2. CN: Mọi người -> chủ câu trên khác nhau ntn? thể của hđ (Chỉ ra chủ thể và đối .NLa. ta ph¶I lµm nh thÕ nµo.Bị.Tr¹ng ng÷ cña c©u chóng thêng ®îc n»m ë c¸c vÞ trÝ nµo trong c©u? . "được": Xe bị hết xăng -> xe hết xăng (nghĩ không thay đổi) 77 .Giảng thêm về câu bị động không chứa từ "bị"..Lấy VD . HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt I. 2. được hđ của người khác hướng đến gọi là câu gì? (?) Tham gia cấu tạo câu bị . cuèi c©u. được động thường chứa những từ nào? (?) Vậy qua đây em hiểu thế nào là câu CĐ? Thế nào là câu BĐ? GV: Gọi HS đọc ghi nhớ . Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc sèng cã nh÷ng lóc chóng ta tr×nh bµy mét ®iÒu nµo ®ã nhng chñ thÓ cã thÓ bÞ thay ®æi tõ ®ã lµm cho c©u nãi gi¶m ®i vÒ ý nghÜa biÓu ®¹t.Đọc 1. CN: Em ->đối tượng tượng của hành động) của hành động (?) Câu mà có CN chỉ . gi÷a c©u.Đọc ghi nhớ *. Câu chủ động và câu bị động : GV: Gọi HS đọc ngữ liệu . §ã lµ hai lo¹i c©u chñ ®éng vµ bÞ ®éng vµ ®Ó chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng. Phân tích ngữ liệu : (?) Ý nghĩa của CN trong 2 . KiÓm tra: . người thực hiện 1 hđ hướng vào người khác gọi là câu gì? (?) Câu có CN chỉ người .C©u bÞ ®éng. Ta vµo bµi h«m nay.NLb.häc: 1.C©u chñ ®éng.

. lô gíc hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") . hướng dẫn HS làm BT .Câu trước đã nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") vì vậy sẽ là hợp lí. -> Nam được mọi người tin yêu. tránh sự trùng lặp + Tạo sự liên kết giữa các câu GV: Ra thêm 1 số BT (chuyển đổi từ câu CĐ -> câu BĐ) 3.Câu BĐ: + Có khi. . + Tác giả. Mục đích của việc chuyển đổi câu CĐ thành câu BĐ: 1.ViÖc chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng vµ ngîc l¹i lµ nh»m môc ®Ých g×? 4. lô gíc hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") GV: Gọi HS đọc phần ngữ liệu (?) Em sẽ chọn câu nào để điền vào chỗ trống? Vì sao em chọn như vậy? GV giảng: Câu trước đã nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") vì vậy sẽ là hợp lí..Häc sinh ®äc thuéc ghi nhí 78 .Mẹ rửa tay cho em bé.Luyện tập: ..Mọi người tin yêu Nam. + Nhưng. II.GV cho HS làm BT nhanh: Tìm câu BĐ tương ứng với câu CĐ sau: .... Ngữ liệu: (SGK-t57) 2. DÆn dß: .Tác dụng: + Tạo sự đa dạng trong các kiểu câu.NL2.NL1. Ghi nhớ 2: (SGK-t58) III. Chọn câu b -> Liên kết các câu trong đoạn tốt hơn . -> Em be được mẹ rửa tay..Y/c HS thảo luận nhóm *. Phân tích: . Câu trước đã nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") vì vậy sẽ là hợp lí. lô gíc hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") (?) Vậy việc chuyển đổi câu CĐ sang câu BĐ nhằm mục đích gì? GV: Gọi HS đọc ghi nhớ GV: Tổ chức. Cñng cè: .

. 3.. .§Æt 5 c©u chñ ®éng. ThiÕt bÞ d¹y häc: ....PhÇn . Bµi míi: I... ch¨m chØ viÕt bµi. Ph¬ng ph¸p: D. KiÕn thøc träng t©m: . T×m c©u bÞ ®éng t¬ng øng víi c¸c c©u chñ ®éng ®· t×m ®îc .KiÓu bµi: NghÞ luËn CM. nÕu chóng ta kh«ng cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng” II.. VÒ t tëng: .. VÒ kiÕn thøc: .. em h·y chøng minh: “ §êi sèng cña chóng ta sÏ bÞ tæn h¹i rÊt lín. 2.m«i trêng” + Më bµi ( 2 ®) DÉn d¾t vÊn ®Ò TrÝch dÉn “ §êi sèng.GD ý thøc tù gi¸c.häc: 1../. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. ®¸p ¸n.Gióp Hs «n tËp vÒ c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh còng nh vÒ c¸c kiÕn thøc v¨n vµ Tv cã liªn quan ®Õn bµi lµm ®Ó cã thÓ vËn dông kiÓn thøc ®ã vµo viÖc tËp lµm mét bµi v¨n lËp luËn Cm cô thÓ. KiÓm tra: .VÊn ®Ò Cm: “ §êi sèng. E.. C. .. Ho¹t ®éng d¹y . §Ò bµi: B»ng nh÷ng hiÓu biÕt c¶u m×nh.” + Th©n bµi : ( 5 ®iÓm ) Gi¶i thÝch ng¾n 79 . TiÕt 95-96: ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 5 taÞ líp nghÞ luËn chøng minh A... §¸p ¸n : .HS: Häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng cã thÓ tù ®¸nh gÝa chÝnh x¸c h«n tr×nh ®é tËp viÕt v¨n nghÞ luËn cña m×nh.GV: §Ò bµi.ChÈu bÞ giÊy bót cho bµi kiÓm tra cña häc sinh. VÒ kÜ n¨ng: .. 2. B.

nhiÖm vô vµ c«ng dông cña v¨n ch¬ng trong lÞch sö loµi ngêi. . DÆn dß: .GV: B¶ng phô. 2. nhËn xÐt giê lµm bµi. hËu qu¶ vÒ lò lôt. TiÕt 97: ý nghÜa v¨n ch¬ng (Hoµi Thanh) A./.Thu bµi. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. C.H×nh Thøc: céng trõ 1 ® 3. cã h×nh ¶nh trong v¨n b¶n.RÌn kü n¨ng ph©n tÝch bè côc.. 80 . Cñng cè: . D. Ph¬ng ph¸p: . ThiÕt bÞ d¹y häc: .M«i trêng lµ g×? bao gåm nh÷ng g×? tÇm quan träng cña con ngêi víi m«i trêng sèng cña con ngêi? ý thøc b¶o vÖ m«i trêng lµ g×? Chøng minh Chøng cø vÒ ph¸ huû rõng cua con ngêi. tr×nh bµy cã c¶m xóc.PhÇn II. 4. 3. B.vÊn ®¸p. VÒ kÜ n¨ng: . Tõ ®ã bíc ®Çu hiÓu ®îc nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ phong c¸ch nghÞ luËn v¨n ch¬ng cña Hoµi Thanh . KiÕn thøc träng t©m: . VÒ kiÕn thøc: . chÊt th¶i CN g©y « nhiÔm m«t trêng Sù v« ý thøc cña con ngêi -> m«i trêng kh«ng trong s¹ch VD: S«ng hång S«ng T« lÞch -> Níc r¸c th¶i Hå G¬m -> HËu qu¶: M«i trêng « nhiÔm ->tæn h¹i ®Õn ®/s con ngêi + KÕt bµi : ( 3 ®iÓm ) Kh¼ng ®Þnh m«i trêng cÇn thiÕt cho sù sèng con ngêi -> ý thøc b¶o vÖ nã .. VÒ t tëng: .HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.Nªu vÊn ®Ò. NÕu c«ng nghiÖp ph¸t triÓn.Cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi sù ph¸t triÓn cña v¨n ch¬ng níc nhµ. .Häc sinh hiÓu ®îc quan niÖm cña Hoµi Thanh vÒ nguån gèc cèt yÕu.Häc bµi cò vµ so¹n bµi “ ý nghÜa v¨n ch¬ng”. dÉn chøng lý lÏ vµ lêi v¨n. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.

1982) thÝch.C¶ líp theo dâi 1 nhËn xÐt .ý nghÜa cña v¨n ch? VÊn ®Ò nghÞ luËn ¬ng ë v¨nb¶n nµy lµ vÊn c. t¸c nguån gèc. T×m hiÓu chó ch÷a c¸ch ®äc cña thÝch: HS a..Néi dung: Bµn vÒ vÒ t¸c gi¶. ph¬ng thøc biÓu .. ë mçi thêi ®iÓm lÞch sö ®Òu cã phÇn v¨n häc ph¶n ¸nh thêi k× ®ã. §äc rµnh ®äc mÉu 1.. T¸c gi¶: .H2: §o¹n cßn l¹i . Ho¹t ®éng d¹y . söa 2. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t .Gäi 2 HS ®äc tiÕp v¨n b¶n . Bè côc: 2 phÇn .Híng dÉn HS ®äc .. ®éng” viÕt 1936 hiÓu biÕt cña em . c«ng dông cña v¨n ch? Bµi v¨n viÕt theo ¬ng. KiÓm tra: ? Em hiÓu c©u nãi : “ Víi B¸c Hå ®êi sèng vËt chÊt gi¶n dÞ .. .Bè côc 2 phÇn: 3.häc: 1. lµ tÝnh c¸ch..§A: §ã lµ mét ch©n lý.NhËn xÐt. TiÕp xóc v¨n b¶n: v¨n b¶n... phÈm. 2.Gi¶i thÝch nghÜa b. nhng cao ®Ñp” nh thÕ nµo? .Tr×nh bµy theo sgk Hoµi Thanh (1909 hiÖn phÇn chó ( chó thÝch */61 ).Yªu cÇu HS gi¶i + P1: Tõ ®Çu -> ..Híng dÉn HS thùc . Bµi míi: Giíi thiÖu: V¨n häc lµ p¶hn ¸nh thùc tÕ c/s. lµ con ngêi Hå ChÝ Minh. ChÝnh v× vËy mµ Hoµi Thanh ®· viÕt bµi.Bè côc 2 phÇn: nghÜa c¸c tõ khã mu«n loµi + P1: Tõ ®Çu -> mu«n trong v¨n b¶n.Nghe híng dÉn vµ I.. râ rµng thÓ . lu ý + P2: §o¹n cßn l¹i loµi c¸c chó thÝch + P2: §o¹n cßn l¹i 81 .. §äc v¨n b¶n: m¹ch. V¨n b¶n: ? Dùa vµo chó cña c¸c tø khã trong .. nhiÖm vô.Ph¬ng thøc nghÞ luËn ®¹t nµo? .H1: V¨n ch¬ng -> hiÖn ®îc c¶m xóc mu«n loµi cña ngêi viÕt .E..GV ®äc mÉu ®o¹n .Bµi viÕt trÝch trong “ thÝch * ( sgk/61) v¨n b¶n theo chó V¨n ch¬ng vµ hµnh tr×nh bµy nh÷ng thÝch sgk. Tõ khã: ®Ò g×? . lµ phÈm chÊt.

céi nguån cña t¸c phÈm v¨n 82 . => Lßng th¬ng ngêi lµ ..5.Nghe. mu«n loµi.1.Nguån gèc cèt yÕu t×nh th¬ng c¶ mu«n cña v¨n ch¬ng lµ vËt. Nguån gèc cèt yÕu + Nguån gèc cèt cña v¨n ch¬ng: yÕu cña v¨n ch¬ng. nguån gèc cèt yÕu cña v¨n ch¬ng lµ g×? .gia2” Qu¶ thËt. hÊp dÉn. ? Theo lËp luËn cña Hoµi Thanh.4.T¸c gi¸ nãi cèt yÕu lµ nãi tíi c¸i chÝnh. quan niÖm vÒ nguån gèc cèt yÕu cña v¨n ch¬ng nh vËy ®· ®óng cha? .Môc ®Ých: DÉn d¾t tíi luËn ®iÓm mét c¸ch bÊt ngê.11. lßng th¬ng ngêi vµ réng ra lµ t×nh th¬ng c¶ mu«n vËt. c¸i qt nhÊt chø cha ph¶i lµ tÊt c¶. ? Theo em. tù nhiªn. mu«n loµi. Nã ®· ®îc chøng minh trong thùc tÕ v¨n ch¬ng GV lÊy VD: NguyÔn §«ng T©y kim cæ Du viÕt TK dùa trªn .. ghi nhí c¶m høng “ Nh÷ng .Quan niÖm rÊt ®óng ®¾n vµ s©u s¾c.7.10.HS trao ®æi ®iÒu tr«ng thÊy mµ ®au ®ín lßng”. -KÓ chuyÖn 1 thi sÜ Ên §é khãc nøc në khi thÊy mét con chim bÞ th¬ng r¬i xuèng ch©n m×nh.6.§äc v¨n b¶n ( Tõ b¶n: ®Çu -> mu«n loµi ) 1. .2. Bµ huyÖn Thanh Quan viÕt “ Qua ®Ìo ngang” bëi : “ Nhí. ? T×m bè côc cña v¨nb¶n? .3..Gäi HS ®äc phÇn 1 cña v¨n b¶n ? ChØ râ luËn ®iÓm phÇn em võa ®äc? ? Më ®Çu v¨n b¶n t¸c gi¶ ®· kÓ chuyÖn g×? KÓ nh vËy nh»m môc ®Ých g×? II. Ph©n tÝch v¨n .

Lµ h×nh ¶nh lµ kÕt dung ë ®©y cã qu¶ cña sù ph¶n nghÜa lµ g×? ¸nh. quan niÖm trªn ®· ®Çy ®ñ cha? V× sao? + Quan niÖm trªn lµ ®óng nhng cha ®Çy 2. + §äc.ý nghÜa vµ c«ng luËn vÒ vÊn ®Ò dông cña v¨n ch¬ng.v¨n ch¬ng cßn s¸ng t¹o ra sù sèng”.Ph¶n ¸nh cuéc sèng. ý nghÜa .ch¬ng ch©n chÝnh ®Òu xuÊt ph¸t tõ t×nh th¬ng. Qua c¶m nhËn cña nhµ v¨n ®· ®îc t¸i hiÖn trªn trang giÊy..VD: Ca dao ph¶n nghÜa g×? ¸nh cuéc sèng vÊt v¶ . v¹n vËt vµ chñ yÕu lµ cuéc sèng cña con ngêi. tr¶ lêi c©u + Gäi HS ®äc phÇn hái 2 cña v¨n b¶n ? §o¹n v¨n nghÞ . Trong thùc tÕ dông cña v¨n ch¬ng: vÉ cã thÓ b¾t nguån a. 83 . thÕ giíi néi t©m cña con ngêi. GV: §èi tîng cña v¨n . ch¬ng chÝnh lµ thiªn nhiªn. ? Em h·y t×m dÉn lam lò cña ngêi d©n chøng ®Ó chøng ( nh÷ng c©u h¸t minh ®iÒu ®ã ( lÊy than th©n ). lßng nh©n ¸i cña t¸c gi¶. tõ nh÷ng nhu cÇu gi¶i trÝ. ý nghÜa: tõ lao ®éng.S¸ng t¹o ra sù sèng.Ph¶n ¸nh cuéc sèng ? Theo lËp luËn cña t¸c gi¶ th× tríc hÕt v¨n ch¬ng cã ý . ? Nhng theo em.. ? Em hiÓu h×nh ..HS nghe . . g×? LuËn ®iÓm ®ã + C©u v¨n thÓ hiÖn thÓ hiÖn râ nhÊt ë luËn ®iÓm c©u v¨n nµo? “ V¨n ch¬ng sÏ lµ h×nh dïng cña sù sèng mu«n h×nh v¹n tr¹ng. c«ng ®ñ.

cã”. Thanh c«ng dông + HS nghe cña v¨n ch¬ng lµ g×? b... chèng gi¾c ngo¹i x©m cña d©n téc.. .. biÕn c¶m. còng chñ yÕu híng th¶o luËn vµo t×nh c¶m cña .. suy nghÜ.V¨n ch¬ng gióp cho mäi ngêi phÊn ®Êu ngêi ®äc. v¨n ch¬ng? GV gi¶i thÝch: V¨n ch¬ng s¸ng t¹o ra sù sèng cã nghÜa lµ v¨n ch¬ng dùng lªn nh÷ng h×nh ¶nh ®a ra nh÷ng ý tëng mµ cuéc sèng hiÖn t¹i cha cã.. cã lßng vÞ tha III. cã t×nh x©y dùng. cña thiªn em thÊy theo Hoµi nhiªn. thÕ g×? giíi loµi chim trong: “ Em h·y t×m dÉn Lao xao” chøng ®Ó lµm s¸ng tá ý nghÜa Êy cña .T¸c gi¶ lËp luËn * Ghi nhí: (SGK-t63) 84 . cã lßng vÞ tha: chóng thµnh t¬ng “ . Tæng kÕt: GV: V¨n ch¬ng xuÊt ph¸t tõ t×nh c¶m v× vËy t¸c dông cña v¨n ch¬ng + §äc v¨n.Nghe. C«ng dông: => Gióp cho ngêi ®äc cã t×nh c¶m. d©n ta” ph¸n ¸nh tinh thÇn yªu níc..loµi vËt trong DÕ ¬ng cßn cã ý nghÜa mÌn phu lu kÝ. c¸i hay cña ? Theo dâi v¨n b¶n c¶nh vËt.dÉn chøng: thÕ giíi Hoµi Thanh v¨n ch..S¸ng t¹o ra sù sèng.gÇy. biÕt l¹i. nh©n d©n VN. c¸i ®Ñp. hoÆc cha ®ñ møc cÇn cã ®Ó ..c¸c t¸c phÈm v¨n V¨n b¶n: “ Tinh thÇn häc ®· häc trong yªu níc cña nh©n ch¬ng tr×nh ). ? Ngoµi ra -> theo .

s½n cã” . Nhê v¨n ? §äc ®o¹n v¨n cuèi ch¬ng mµ con ngêi cïng vµ cho biÕt. Híng dÉn vÒ nhµ: ? H·y dùa vµo kiÕn thøc v¨n häc ®· häc.ChuÈn bÞ bµi kiÓm tra v¨n häc . míi c¶m nhËn ®îc c¸i kÕt thóc bµi v¨n t¸c ®Ñp. v¨n ch¬ng.GV: theo c¸ch lËp . gi¶i thÝch vµ t×m dÉn chøng ®Ó chøng minh cho c©u nãi : “ V¨n ch¬ng……….ngêi ®äc mµ v¨n b»ng c¸ch suy tëng ch¬ng ch©n chÝnh gi¶ ®Þnh nh»m lµm lµ lßng nh©n ¸i vÞ næi bËt t¸c dông cña tha cao c¶. Êy? + HS kh¸i qu¸t: ./. LuyÖn tËp – cñng cè: ? §Æc s¾c nghÖ thuËt nghÞ luËn cña Hoµi Thanh ë bµi nµy lµ g×? ( võa cã lý lÏ. 85 . . v¨n theo em nÐt + §äc ghi nhí ( SGK ) ®Æc s¾c trong nghÖ thuËt nghÞ luËn cña bµi v¨n nµy lµ g×? ? §iÒu t¸c gi¶ kh¼ng ®Þnh ë v¨n b¶n nµy lµ ®iÒu g×? 3. h×nh ¶nh) 4.NT: Bµi v¨n võa cã luËn cña t¸c gi¶ th× lÝ lÏ võa cã h×nh v¨n ch¬ng chÝnh lµ ¶nh. c¸i hay cña gi¶ ®· chän c¸ch thÕ giíi con ngêi vµ lËp luËn nµo? T¸c chÝnh b¶n th©n dông cña c¸ch viÕt m×nh.ND: V¨n ch¬ng cã ý kh«ng thÓ thiÕu nghÜa vµ c«ng dông cña con ngêi.So¹n bµi : “ Sèng chÕt mÆc bay” . võa cã c¶m xóc. to lín trong ®êi sèng ? Qua t×m hiÓu bµi con ngêi. c¶m xóc mãn ¨n tinh thÇn .

3. bót. C¸c ®éng tõ: kÕt thµnh . cñng cè kiÕn thøc vÒ tôc ng÷ vµ v¨n nghÞ luËn( mét sè v¨n b¶n chøng minh) 2. Tù luËn : (8 ®iÓm) 86 .. häc bæ Ých vÒ c¸ch : (3) nhËn biÕt c¸c hiÖn tîng thêi tiÕt.) I. nhÊn ch×m ®îc nhiÒu biÓu hiÖn ®a d¹ng cña chän läc tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ë mäi tÇng líp. khuyªn nhñ. B. tr¶ lêi c©u hái còng nh häc tËp nghÖ thuËt ghÞ luËn cña c¸c t¸c gi¶ ®Ó tr×nh bµy bµi viÕt. c¸ch sèng vµ c¸ch truyÒn ®¹t rÊt nhiÒu bµi øng xö h»ng ngµy. giai cÊp. KiÓm tra: . ThÓ hiÖn sù phong phó víi lít qua. 2. (4) khai th¸c tèt ®iÒu kiÖn. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng lµm bµi. tù gi¸c lµm bµi. KiÕn Thøc Gióp Hs «n tËp.. Tr¾c nghiÖm: (2 ®iÓm) C©u 1 : Nèi néi dung c«t A víi néi dung cét B ®Ó ®îc mét nhËn ®Þnh ®óng.GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS cho tiÕt kiÓm tra ( giÊy kiÓm tra.TiÕt 98: KiÓm tra v¨N I. C©u 2: Nèi mét néi dung ë cét A víi mét néi dung thÝch hîp ë cét B ®Ó ®îc 2 c©u v¨n ®óng víi néi dung cña bµi “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” ( HCM) A B a. con ngêi vµ x· héi trong c¸ch häc. Thñ ph¸p liÖt kª sö dông 1. C¸c bíc lªn líp: 1. A B (1) nh×n nhËn c¸c quan hÖ víi con Díi h×nh thøc nhËn xÐt. §Ò bµi : A.GD ý thøc «n tËp. hoµn c¶nh tù nhiªn ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt. Môc tiªu cÇn ®¹t : 1. ngêi víi giíi tù nhiªn. ®Þa ph¬ng. løa tuæi. B. Th¸i ®é: . ThÓ hiÖn søc m¹nh cña lßng thÝch hîp cã t¸c dông yªu níc víi nhiÒu s¾c th¸i kh¸c nhau b. tôc ng÷ vÒ (2) nh×n nhËn gi¸ trÞ con ngêi.

tinh thÇn yªu níc cßn thÓ hiÖn nh thÕ nµo trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc. Cñng cè: . ..RÌn kÜ n¨ng chuyÓn ®æi c©u. Lu ý: H×nh thøc tr×nh bµy 2. Híng dÉn vÒ nhµ: .Thu bµi. §¸p ¸n : A. VÒ kÜ n¨ng: . VÒ kiÕn thøc: .Häc bµi cò vµ so¹n bµi “ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng ( tiÕp)”.> (2) C©u 2 : a -> 2 b -> 1 B. Tr¾c nghiÖm: (2®iÓm) C©u 1 : A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. tiÕp thu cã chän läc gi¸ trÞ cña v¨n ho¸ thÕ giíi. Tù luËn : ( 7 ®) C©u 1( 4 ®iÓm). 87 .Hs n¾m ®îc nh÷ng c¸ch chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng. TiÕt99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng ( tiÕp) A.. ®îc”. c¸i nhµ. ®îc” b×nh thêng víi c©u bÞ ®éng cã tõ “ bÞ.Ph©n biÖt c©u cã tõ “bÞ. 3.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. §a ®Êt níc tho¸t khái ®ãi nghÌo l¹c hËu. sö dông c©u chñ ®éng vµ c©u bÞ ®éng. gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc.C©u 1: Nªu hÖ thèng luËn cø mµ t¸c gi¶ ®· sö dông ®Ó lµm râ luËn ®iÓm cña bµi v¨n “ §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå” ( Ph¹m V¨n §ång) C©u 2: Ngoµi sù thÓ hiÖn trong c¸c cuéc kh¸ng chiÕn. 2./. . VÒ t tëng: . 3. Trong c«ng viÖc: lèi sèng §êi sèng vËt chÊt lµm næi bËt ®êi sèng tinh thÇn phong phó Gi¶n dÞ trong lêi nãi. hÖ thèng luËn cø ®Ó lµm râ B¸c gi¶n dÞ Trong ®êi sèng hµng ngµy: B÷a ¨n. ®å dïng.. bµi viÕt -> DÉn chøng cô thÓ C©u 2 : ( 4 ®iÓm) Tinh thÇn yªu níc cßn thÓ hiÖn trong lao ®éng -> lµm giµu cho ®Êt níc. nhÊt lµ ë thêi kú hiÖn nay? II. nhËn xÐt giê lµm bµi.

ChuyÓn tõ ( côm tõ lµm chñ ng÷ vµ thªm chñ ®éng thµnh ) chØ ®èi tîng cña bÞ ®îc vµo sau nã.2 lµ c©u bÞ . c©u b th× ? Theo em c©u : “ ®îc.C©u 1. kh¸c nhau ë chç: ë chç: c©u a cã dïng tõ c©u a cã dïng tõ bÞ .C©u 3 lµ c©u chñ ChuyÓn tõ chØ ®èi tîng tr×nh bµy ý em ®éng cña ho¹t ®éng ë c©u hiÓu vÒ quy t¾c chñ ®éng lªn ®Çu c©u chuyÓn ®æi c©u . ng÷ liÖu: NL môc 1 nhËn xÐt (SGK-t64) . ®îc.ThÕ nµo lµ c©u chñ ®éng..Nªu vÊn ®Ò. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t I... Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. KiÓm tra: . 1. KiÕn thøc träng t©m: . mµn ®iÒu treo ë .cã cïng ND víi c©u ®Çu bµn thê «ng a.NL 2: trong 3 c©u trªn? ®éng C¸ch chuyÓn ®æi: ? Qua NL em h·y . C.b v¶i xuèng. ThiÕt bÞ d¹y häc: . VËy C¸ch chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng nh thÕ nµo ta vµo bµi h«m nay. Ngêi ta ®· h¹ c¸nh kh«ng. Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c em ®· n¾m ®îc thÕ nµo c©u chñ ®éng vµ c©u bÞ ®éng.Gäi 1 HS ®äc NL.NL 1. c©u b th× kh«ng. 88 .Cho HS quan s¸t .B. 2. Ph¬ng ph¸p: . bÞ ®éng cho Vd? .” cã cïng ND víi c©u trªn kh«ng? ? H·y x¸c ®Þnh c©u C§ vµ c©u bÞ ®éng . so s¸nh. C¸ch chuyÓn c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng: . E.. Ph©n tÝch: .§äc NL. .PhÇn I. D.GV: B¶ng phô.§A: Ghi nhí SGK (T57) 2. thuyÕt tr×nh.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. th¶o luËn nhãm. ? T×m ®iÓm gièng + 2 c©u ®Òu miªu 2 c©u ®Òu miªu t¶ mét nhau vµ kh¸c nhau t¶ mét sù viÖc nhng sù viÖc nhng kh¸c nhau gi÷a 2 c©u trªn. bÞ .

TÊt c¶ c¸nh cöa chïa lµm b»ng gç lim. .NhËn xÐt söa ch÷a + HS lµm bµi ®éc lËp + 4 HS lµm bµi trªn b¶ng H1: ý a H2: ý b H3: ý c H4: ý d II. vËt kh¸c t¸c ®éng vµo.Gäi HS ®äc bµi tËp sè 1 ? Yªu cÇu cña bµi tËp? ? h·y chuyÓn ®æi mçi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng b»ng 2 c¸ch> . Bµi 2 (sgk/65 ) 89 . ®éng..§äc NL.ChuyÓn tõ ( côm tõ ) chØ ®èi tîng cña ho¹t ®éng lªn ®Çu c©u. Con ngùa b¹ch ®îc chµng vÖ sÜ buéc lªn gèc ®µo.Gäi HS ®äc ®iÓm còng lµ c©u bÞ 1 môc ghi nhí.Gäi 4 HS lªn b¶ng ( mçi HS mét c©u ) .Cho HS quan s¸t NL 3. b. Kh«ng ph¶i c©u bÞ ®éng. lîc bá tõ côm tõ chØ chñ thÓ cña ho¹t ®éng. v× chñ ng÷ kh«ng ph¶i lµ ®èi tîng cña ngêi. Gäi 1 HS ®äc ? Theo em c¸c c©u trªn cã ph¶i lµ c©u bÞ ®éng kh«ng? V× sao? Qua ®©y em rót ra kÕt luËn g× GV nhÊn m¹nh vµ chèt kiÕn thøc §a tõ chØ chñ thÓ ( hoÆc lîc bá nã) thµnh mét bé phËn kh«ng b¾t buéc trong c©u. .mçi kiÓu c©u bÞ ho¹t ®éng lªn ®Çu ®éng? c©u vµ thªm c¸c tõ bÞ hoÆc ®îc v¸oau côm tõ Êy. *. Ghi nhí : (SGK-t/64) . + §äc to ghi nhí . Ng«i chïa Êy ®îc x©y tõ TK XVII. TÊt c¶ c¸nh cöa chïa ®îc ngêi ta lµm b»ng gç lim . ®îc còng lµ c©u bÞ ®éng. c. suy nghÜ. .NL 3: + C¸c c©u trªn kh«ng ph¶i c©u bÞ ®ång v× nã kh«ng cã nh÷ng c©u chñ ®éng t¬ng øng => Kh«ng ph¶i c©u nµo cã tõ bÞ. nhËn xÐt + C¸c c©u trªn kh«ng ph¶i c©u bÞ ®ång v× nã kh«ng cã nh÷ng c©u chñ ®éng t¬ng øng => Kh«ng ph¶i c©u nµo cã tõ bÞ. LuyÖn tËp: Bµi 1 ( sgk/65 ) a.. ®îc .

th¶o luËn nhãm.Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.Nªu vÊn ®Ò. .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. nhãm. KiÓm tra: .S¾c th¸i ý nghÜa cña c©u bÞ ®éng dïng tõ “ .V©n dông nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo viÖc viÕt mét ®o¹n v¨n chøng minh. Bµi míi: 90 .Yªu cÇu HS trao ( bµi 3) ®æi theo c¸c nhãm .RÌn kÜ n¨ng viÕt mét ®o¹n diÔn dÞch. VÒ t tëng: . 2.GV: B¶ng phô. nhËn xÐt . thuyÕt tr×nh.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. D. KiÕn thøc träng t©m: . E. cã sö dông c©u bÞ ®éng 3. nghÜa tÝch cùc cÇu bµi tËp 2 + ViÕt ®o¹n v¨n . VÒ kÜ n¨ng: .PhÇn II: C.2 HS tr×nh VH bµy. 2. cö ®¹i diÖn cßn tõ “ ®îc” cã ý + Gäi HS ®äc yªu tr×nh bµy. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. quy n¹p. ThiÕt bÞ d¹y häc: . B.Lµm bµi tËp theo bÞ” cã ý nghÜa tiªu cùc.Qui t¾c chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng -> c©u bÞ ®éng 4..HT: §o¹n v¨n. .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. TiÕt 100: LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh A. .Gäi 1.ViÖc so¹n bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ cho tiÕt luyÖn tËp. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. LuyÖn tËp – Cñng cè: . 3. . VÒ kiÕn thøc: .ND: Lßng say mª ./.Xem bµi: “LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh ” . Híng dÉn vÒ nhµ: . Ph¬ng ph¸p: .Hs ®îc cñng cè ch¾c ch¾n h¬n nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh.

Trªn c¬ së ®o¹n nhãm v¨n cm ®· ®îc viÕt ë ( lÇn lît tõng HS ). .LËp luËn râ rµng.C¸c c©u c¸c ý kiÕn trong ®o¹n ph¶i lµm s¸ng tá luËn ®iÓm. .Tr¶ lêi c©u hái I.Cö ®¹i diÖn nhãm trëng ®iÖu nhãm hµnh ho¹t ®éng ( nhãm trëng) nhãm . íp: . m¹ch l¹c.C¸c lÝ lÏ vµ dÉn chøng ph¶i ®îc s¾p xÕp hîp lÝ.NhËn xÐt ho¹t 91 . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña ND cÇn ®¹t HS ? Em h·y nh¾c l¹i . v¨n chøng minh: víi 1 ®o¹n v¨n chøng + §o¹n v¨n em cÇn minh? ®¶m b¶o c¸c yªu ( Gîi ý: Qua c¸c v¨n cÇu sau: b¶n ®· häc ) . yªu cÇu ®èi víi ®o¹n nh÷ng yªu cÇu ®èi theo yªu cÇu GV. H«m nay trªn c¬ së c¸c kiÕn thøc ®· häc c¸c em ®i vµo luyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh ®Ó rÌn kü n¨ng viÕt v¨n chøng minh cho linh ho¹t vµ chÆt chÏ khi ®i chøng minh mét vÊn ®Ò trong v¨n nghÞ luËn.Yªu cÇu HS cø .Cã c©u chñ ®Ò nªu râ luËn ®iÓm cña ®v . cÇu vµ híng dÉn .§äc ®o¹n v¨n tríc . . cho b¹n cÇn lu ý c¨n cø vµo lÝ thuyÕt võa nh¾c l¹i ë phÇn trªn . Thùc hµnh luyÖn ngåi theo nhãm ( mçi nhãm theo híng tËp theo nhãm trªn lnhãm gån 2 bµn ) dÉn cña GV. .Tæ chøc cho HS + Ho¹t ®éng II.Giíi thiÖu: C¸c em ®· ®îc t×m hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh ë c¸c tiÕt tríc. gv tæ chøc cho . gãp ý bµi lµm ®o¹n v¨n cña m×nh cña b¹n theo yªu tríc nhãm. nhµ.Híng dÉn HS gãp ý cña GV.C¶ nhãm nhËn HS lÇn lît tr×nh bµy xÐt.

Gióp hs n¾m ®îc luËn ®iÓm c¬ b¶n vµ c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn c¶u c¸c bµi v¨n nghÞ luËn ®· häc.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c em ®· t×m hiÓu kh¸i niÖm v¨n nghÞ luËn. E. DÉn chøng vµ lÝ lÏ ®îc s¾p xÕp hîp lÝ. ®Æc ®iÓm c¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn./. Ph¬ng ph¸p: . ThiÕt bÞ d¹y häc: . LuyÖn tËp – cñng cè: ? Qua giê luyÖn tËp em rót ra ®îc bµi häc KN g× khi viÕt ®o¹n v¨n cm? => Mçi luËn ®iÓm viÕt t¸ch thµnh 1 ®o¹n v¨n . VÒ kiÕn thøc: . ®Ó cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®ã giê häc nµy sÏ «n tËp l¹i. 4.Hoµn thµnh ®o¹n v¨n( chó ý kÜ n¨ng ®a dÉn chøng. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. . th¶o luËn nhãm. ph©n tÝch dÉn chøng) «n tËp v¨n nghÞ luËn . 3. KiÓm tra: (KÕt hîp trong giê) 2. . .GV: B¶ng phô.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. B. Híng dÉn HS hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc c¸c bµi v¨n NL ®· häc: T Tªn T¸c §Ò tµi Lô©n P.C¸c dÉn chøng ph¶i tiªu biÓu toµn diÖn. .N¾m ®îc ®Æc trng chung cña v¨n nghÞ luËn qua sù ph©n biÖt víic¸c thÓ v¨n kh¸c. râ rµng. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. VÒ kÜ n¨ng: .Nªu vÊn ®Ò. D. VÒ t tëng: . 2.PhÇn I: C.®éng cña nhãm 3. Híng dÉn vÒ nhµ: . ®Æc s¾c trong nghÖ thuËt nghÞ luËn ë mçi bµi ®· häc. .C¸c ®o¹n v¨n ph¶i cã c©u chñ ®Ò. LËp luËn m¹ch l¹c.P NghÖ thuËt 92 . KiÕn thøc träng t©m: . I.RÌn kÜ n¨ng tæng hîp so s¸nh.ChØ ra ®îc nh÷ng nÐt riªng. TiÕt 101: ¤n tËp v¨n nghÞ luËn A. nªu râ luËn®iÓm cña ®o¹n. thuyÕt tr×nh.

hiÖn tîng con ngêi. lêi v¨n gi¶n dÞ. tuú bót. gi¶n dÞ. TiÕng viÖt cã nh÷ng ®Æc s¾c cña thø tiÕng ®Ñp vµ thø tiÕng hay B¸c gi¶n dÞ trong mäi ph¬ng diÖn: ®êi sèng..DÉn chøng cô thÓ. luËn cø x¸c ®¸ng. chÆt chÏ Sù giµu ®Ñp cña TV 2 §Æng Thai Mai Sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt Chøng minh kÕt hîp gi¶i thÝch 3 §øc tÝnh g¶in dÞ c¶u B¸c Hå Ph¹m v¨n §ång §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå Chøng minh kÕt hîp gaØi thÝch b×nh luËn Gi¶i thÝch kÕt hîp b×nh luËn 4 ý Hoµi nghÜa THan v¨n ch.Bè côc chÆt chÏ. b×nh luËn... h×nh ¶nh so s¸nh ®Æc s¾c -Bè côc m¹ch l¹c.... s¾p sÐp hîp lÝ.) chñ yÕu dïng ph¬ng thøc biÓu c¶m 93 . c©u chuyÖn 2. toµn diÖn. toµn diÖn. giµu c¶m xóc .. bµi viÕt Nguån gèc cña VC nhiÖm vô vµ c«ng dông cña VC LËp luËn Chøng minh ®Æc s¾c .C¸c thÓ lo¹i tù sù( truyÖn kÓ) : v¨n b¶n ®· häc? Chñ yÕu dïng ph¬ng thøc miªu t¶ vµ kÓ nh»m t¸i hiÖn sù vËt.. s¸ng sña v¨n giµu h×nh ¶nh II. ®ã lµ. tr×u tîng 1 c¸ch ng¾n gän. C¸c thÓ lo¹i tr÷ t×nh :( th¬ tr÷ t×nh.Tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p.h ¬ng VC vµ ý nghÜa c¶u nã ®èi víi con ngêi .T bµi gi¶ TT yªu Hå níc cña ChÝ ND ta Minh 1 nghÞ luËn Tinh ThÇn yªu níc cña d©n téc ®iÓm Dt ta cã mét lßng yªu níc nång nµn. toµn diÖn. kÕt hîp chøng minh gi¶i thÝch. kÕt hîp gi¶i thÝch chøng minh. LuyÖn tËp: Ph©n biÖt mét sè 1. x¸c thùc. lêi nãi. dÉn chøng chän läc.

So¹n bµi míi “Dïng côm chñ . VÒ kÜ n¨ng: . KiÕn thøc träng t©m: . c¶m xóc . .Hs hiÓu ®îc thÕ nµo lµ dïng côm C-V ®Ó më réng c©u tøc lµ dïng côm C-V ®Ó lµm thµnh phÇn c©u hoÆc thµnh phÇn cña côm tõ. VÒ kiÕn thøc: .. 3.. luËn cø chÆt chÏ. T¹i sao? ®¸nh gi¸ vÒ c¸c hiÖn tîng tù nhiªn. vÇn. nhÞp ®iÖu. Tôc ng÷ : cã thÓ coi lµ mét lo¹i Vb nghÞ lµ lo¹i v¨n b¶n nghÞ luËn ®Æc biÖt ng¾n gän luËn ®Æc biÖt ko? V×: Néi dung lµ nh÷ng ý kiÕn nhËn xÐt. 2.vÞ ®Ó më réng c©u A.V¨n nghÞ luËn còng cã h×nh ¶nh.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. Híng dÉn vÒ nhµ: . .. B.Nh÷ng c©u tôc nhng ®iÒu cèt yÕu lµ lËp luËn víi hÖ thèng ng÷ ®· häc trong c¸c luËn ®iÓm. ngêi nghe vÒ nhËn thøc .N¾m ®îc c¸c trêng hîp dïng côm C-V ®Ó më réng c©u. VÒ t tëng: . Cñng cè: ? Nªu nh÷ng nÐt ®Æc trng ®Ó ph©n biÖt v¨n nghÞ luËn víi thÓ v¨n kh¸c? 4. tr¶ lêi hoµn chØnh c©o hái 3. x¸c ®¸ng bµi 18-19 cã thÓ coi 4.§äc ghi nhí . Ph¬ng ph¸p: 94 ./. TiÕt 102: Dïng côm chñ . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.RÌn kÜ n¨ng sö dông linh ho¹t viÖc sö dông côm c – v ®Ó më réng c©u.Häc bµi cò.®Ó biÓu hiÖn t/ c¶m c¶m xóc qua c¸c h×nh ¶nh.PhÇn C.vÞ ®Ó më réng c©u” .Xh . dÉn chøng ®Ó tr×nh bµy ý kiÕn t tëng nh»m thuyÕt phôc ngêi ®äc. V¨n b¶n nghÞ luËn: Chñ yÕu dïng ph¬ng thøc lËp luËn b»ng lÝ lÏ. 3.H×nh thøc dïng ph¬ng ph¸p suy luËn cña t duy l«gÝc. khoa häc hîp lÝ * Ghi nhí: (sgk/67) 3..

( sgk/68 ) .§äc ghi nhí ( sgk/68 ) *. ph¸t hiÖn ? H·y x¸c ®Þnh côm C . Ghi nhí: ( sgk/68 . th¶o luËn nhãm.T64 2.Ph©n tÝch cÊu t¹o s½n cã tõ vµ cÊu t¹o cña phô + Nh÷ng t×nh c¶m ta CDT C ng÷ trong côm danh kh«ng cã V tõ? + Nh÷ng t×nh c¶m ta Ph ?Em cã nhËn xÐt g× s½n cã ô sau vÒ h×nh thøc cña .V lµm TP cña c©u réng c©u? hoÆc cña côm tõ ®Ó . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t®éng cña HS ND cÇn ®¹t . .Gäi HS ®äc ghi nhí 1 më réng c©u.Ph©n tÝch: kh«ng cã . -Gäi 1 HS ®äc to NL. . .V.Ph©n tÝch: ) II.1 HS ®äc to VD më réng c©u?: ? H·y t×m c¸c côm . 1.C¶ líp quan s¸t b¶ng I. ThÕ nµo lµ dïng ( sgk/68 ) phô ghi NL. E. KiÓm tra: . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.§A: SGK .GV: B¶ng phô.X¸c ®Þnh côm danh 1.vÞ ®Ó më réng c©u.vÞ ®Ó . Bµi míi: Giíi thiÖu: Côm C-V ®ãng vai trß lµm thµnh phÇn nßng cèt trong c©u. D. Khi muèn ph¸t triÓn ý cña c©u ®îc më réng h¬n ngêi ta dïng côm C-V ®Ó më réng c©u.Quan s¸t. thuyÕt tr×nh.C¸ch chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng ->c©u bÞ ®éng? .Nh÷ng t×nh c¶m ta + Nh÷ng t×nh c¶m ta kh«ng cã CDT C V ? Em h·y ph©n tÝch s½n cã ..Cho HS quan s¸t NL trªn b¶ng phô. ThiÕt bÞ d¹y häc: . côm chñ vÞ danh tõ trªn? ? Qua ph©n tÝch VD.PhÇn phô sau cã cÊu -> phô ng÷ sau lµ phÇn phô sau ë 2 côm t¹o lµ 1 côm C .Ng÷ liÖu: (SGKdanh tõ co trong c©u tõ t/68) v¨n trªn? + Nh÷ng t×nh c¶m ta 2. côm chñ .Nh÷ng t×nh c¶m ta cÊu t¹o cña côm danh .Nªu vÊn ®Ò. C¸c trêng hîp dïng côm chñ .Ng÷ liÖu: (SGKt/68) 95 .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Dïng nh÷ng côm tõ em hiÓu thÕ nµo lµ cã cÊu t¹o lµ 1 côm C dïng côm C -V ®Ó më . .Cho HS ®äc ng÷ liÖu .§äc NL.

côm C . ChÞ Ba ®Õn ( CN ) .V lµm TP g×? ? Qua ph©n tÝch c¸c VD... em h·y cho biÕt ngêi ta cã thÓ dïng côm C .Ph©n tÝch: a..Lµm viÖc c¸ nh©n a.NhËn xÐt. Ngêi chuyªn m«n + H1: ý a míi ®Þnh ®îc: + H2: ý b => Côm C . ChÞ Ba ®Õn ( CN ) .V ®Ó më réng c©u trong c¸c trêng hîp nµo? .V lµm + H3: ý c phô ng÷ trong C§T + H4: ý d b.Phô ng÷ trong C§T.V lµm nßng cèt trong c¸c c©u trªn? ? H·y t×m côm C . .NhËn xÐt.Gäi 4 HS lµm bµi trªn b¶ng . LuyÖn tËp: tËp Bµi tËp 1: .C¶ líp lµm ra giÊy ®Æn nh¸p => Côm C . söa ch÷a a.nµo ( PN C§T ). C¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng (PN trong CDT) * Ghi nhí 2: + Lµm bµi ra giÊy (sgk/69) nh¸p bµi tËp nhanh theo yªu cÇu cña GV. Khu«n mÆt ®Çy .Ghi vµo vë theo híng c. C¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng (PN trong CDT) + Tù rót ra KL: .Y/c HS lµm bt ra giÊy nh¸p ..y/c Hs nhËn xÐt bæ sung . 96 ..M×nh ®äc quyÓn s¸ch mµ cËu cho mîn.Cho HS ®äc ghi nhí 2 ( sgk/69 ) + Yªu cÇu HS lµm bµi tËp nhanh: ? X¸c ®Þnh vµ gäi tªn côm C . 1 -Lan tiÕn bé -> côm C -V lµm CN C¶ líp vui mõng: lµm PN C§T 2..l¸ sen d.. CËu cho mîn: côm CV lµm PN trong côm DT.thêng lµ cèm.V lµm . Tinh thÇn rÊt h¨ng h¸i ( VN ) c.CN -VN . bæ sung vÞ ng÷ . Tinh thÇn rÊt h¨ng h¸i ( VN ) c..Y/c HS ®äc y/c bµi tËp 1 .V lµm TP c©u hoÆc TP côm tõ trong c¸c c©u trªn? Cho biÕt trong mçi c©u. + §äc vµ nªu y/c bµi III.l¸ sen d.V lµm TP c©u trong VD sau: -Lan tiÕn bé khiÕn c¶ líp vui . Trêi sinh lµ sen. CTT + §äc ghi nhí 2 ( sgk) 2.. Trêi sinh lµ sen. C¸c c« g¸i Vßng dÉn sgk ®ç g¸nh: PN trong C§T . CDT.T«i rÊt vui ( phô ng÷ C§T ) b.T«i rÊt vui ( phô ng÷ C§T ) b.

/. VÒ kiÕn thøc: . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.GD Hs ý thøc tù söa lçi: ViÕt v¨n.Ph¬ng ph¸p lµm bµi v¨n nghÞ luËn chøng minh 1 vÊn ®Ò x· héi . 97 . . E.Nªu vÊn ®Ò. TiÕt 103: Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 5.§¸nh gi¸: NhËn thøc cña häc sinh qua chÊm bµi . D. th¶o luËn nhãm. ch÷a vµ nhËn xÐt ®Çy ®ñ.PhÇn C. tr¹ng ng÷.V lµm CN.d. VÒ t tëng: . Ph¬ng ph¸p: .GV: C¸c bµi ®· chÊm. v¨n nghÞ luËn. n¾m l¹i yªu cÇu ®Ò bµi kiÓm tra v¨n-tv-tlv.NhËn thøc vÒ c©u ®Æc biÖt.ThÕ nµo lµ dïng côm tõ C-V ®Ó më réng c©u? c¸c trêng hîp dïng? 4.RÌn cho Hs kÜ n¨ng lµm bµi v¨n NL chøng minh B. Tr¶ bµi kiÓm tra v¨n. mét bµn tay ®Ëp vµo vai: côm C .Ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a tô ng÷ vµ ca dao.Häc bµi cò. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong ®Çu häc k× II chóng ta ®· kiÓm tra ba bµi thuéc ba ph©n m«n cña m«n Ng÷ v¨n. Tr¶ bµi kiÓm tra tiÕng viÖt. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Híng dÉn vÒ nhµ: . .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. ThiÕt bÞ d¹y häc: . 2. KiÕn thøc träng t©m: . VÒ kÜ n¨ng: . H«m nay thÇy gi¸o tr¶ bµi kiÓm tra cho c¸c em ®Ó c¸c em ®äc laÞ vµ söa ch÷a nh÷ng h¹n chÕ mµ c¸c em cßn m¾c ph¶i. c©u rót gänn .h¾n giËt m×nh: côm C . A. .V lµ PN trong côm §T 3. lµm bµi tËp cßn l¹i. Cñng cè: . thuyÕt tr×nh. KiÓm tra: (KÕt hîp trong giê) 2. lçi chÝnh t¶ 3.

....................................................................... NhËn xÐt : ................................... .................. ............................................................................................................ ........................ .............................................................................................. Yªu cÇu cña ®Ò: GV nªu ®¸p ¸n T90............................ ............. ............................................. .................................. ....................................................................................................... ...........................................Tån t¹i: ............................................................................. ...................... ............................................................................... ................. ....................... NhËn xÐt : ................................................ ........................ ................................................... ............................................................................................... 2.......................................... 98 ...I............................................................... 2............................................................................................. ......................Tån t¹i: ................................... .................................................... .. ........................................................................................................ ..... II.................................................................................................................................................................................................................................................................... .. ........................................... .............................u ®iÓm: ................................ ....................¦u ®iÓm: ........................... ....................................................................... Tr¶ bµi TiÕng ViÖt: 1....................................... ............ ......................................................... Yªu cÇu cña ®Ò: GV nh¾c l¹i yªu cÇu cña ®Ò theo ®¸p ¸n chÊm T95-96. Tr¶ bµi tËp lµm v¨n : 1.............................................................................

...... 2. .................................................... ......................................................................................¦u ®iÓm: .................................................... ®iÓn h×nh) GV híng dÉn häc sinh ch÷a lçi. Yªu cÇu cña ®Ò vµ ®¸p ¸n : TiÕt 98..... .... VÒ t tëng: 99 ..........Tån t¹i: .............Hs n¾m ®îc môc ®Ých............ .................... ............................................................................................ ................ ..... Cñng cè: ....../.......................................NhËn diÖn vµ ph©n tÝch c¸c ®Ò bµi nghÞ luËn gi¶i thÝch............................................... ............ NhËn xÐt : .............................................. ......... .......................... 2................................. tÝnh chÊt vµ c¸c yÕu tè cña phÐp lËp luËn gi¶i thÝch....................... 3....................... ...................................... Tr¶ bµi kiÓm tra v¨n: 1.................... ..................Gäi ®iÓm ghi sæ................................... ............................ ......... VÒ kiÕn thøc: . 4............................................................................. .................................... Môc tiªu cÇn ®¹t: 1..... .. ...............................................NhËn xÐt ý thøc lµm bµi vµ ch÷a bµi................... .....Yªu cÇu ®äc mét sè bµi ®iÓm tèt........................... III............ so s¸nh víi c¸c ®Ò nghÞ luËn chøng minh............................................... ........................... Híng dÉn vÒ nhµ: .Ch÷a lçi : (Cho HS ®äc c¸c bµi m¾c lçi nhiÒu...................................................... TiÕt 104: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn gi¶i thÝch A.............................................. ...........................Häc bµi cò vµ chuÈn bÞ míi: “T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn gi¶i thÝch”.................................................................................... .....

.Nhu cÇu gi¶i thÝch hái c¸c em võa ®Æt lín. . th¶o luËn nhãm.ph¶i cã tri thøc ®ßi hái ®iÒu g×? -> Gi¶i thÝch lµ lµm 100 .PhÇn I.Nªu c¸c yÕu tè c¬ b¶n cÇn ph¶i cã cu¶ bµi v¨n nghÞ luËn? .RÌn kÜ n¨ng t×n hiÓu. trong ®ã cã kiÓu lo¹i nghÞ luËn chøng minh. E.§A: LuËn ®iÓm. em cã KL g× vÒ lín. 3. trong ®êi sèng lµ rÊt ra. 2: C.. h×nh thµnh kÜ n¨ng viÕt bµi v¨n gi¶i thÝch. ThiÕt bÞ d¹y häc: . H«m nay thÇy gi¸o cïng c¸c em tiÕp tôc ®i t×m hiÓu mét kiÓu lo¹i n÷a cña nghÞ luËn ®ã lµ nghÞ luËn gi¶i thÝch. Nhu cÇu gi¶i cha biÕt sÏ n¶y sinh thÝch trong ®êi ®iÒu g×? .Nªu vÊn ®Ò. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. B. thuyÕt tr×nh. 2. D. KiÕn thøc träng t©m: . VÒ kÜ n¨ng: .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.GV: B¶ng phô.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Tr¶ lêi c©u hái theo I. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t ? Trong ®êi sèng. -> Ph¶i hiÓu.HS tù ®Æt c¸c c©u sèng: ? Em h·y nªu 1 sè hái vÒ nhu cÇu gi¶i c©u hái ®Ó ®îc gi¶i thÝch? thÝch? + V× sao cã ma? + V× sao mïa ®«ng l¹i cã tuyÕt r¬i? -> Nhu cÇu gi¶i thÝch ? Qua rÊt nhiÒu c©u trong ®êi sèng lµ rÊt . Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c giê tríc c¸c em ®· ®îc n¾m kiÕn thøc vÒ thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn. Ph¬ng ph¸p: . luËn cø vµ lËp luËn. ph¶i cã ? Theo em ®Ó tr¶ lêi kiÕn thøc nhiÒu mÆt -Muèn gi¶i thÝch ®îc ®îc c¸c c©u hái nh míi cã thÓ gi¶i thÝch c¸c vÊn ®Ò trong trªn ( vÝ dô gi¶i ®îc cuéc sèng cÇn ph¶i thÝch v× sao cã ma ) hiÓu. KiÓm tra: . tr. nhu cÇu gi¶i thÝch trong ®êi sèng. Môc ®Ých vµ phíc mét hiÖn tîng míi yªu cÇu cña GV ¬ng ph¸p gi¶i l¹ hoÆc mét ®iÒu + N¶y sinh nhu cÇu thÝch: g× ®ã mµ ngêi ta gi¶i thÝch 1.

trÝ tuÖ.Gi¶i thÝch trong v¨n NL lµ lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ c¸c t tëng..cÇn ®îc gi¶i thÝch nh»m n©ng cao nhËn thøc. . §©y lµ bµi tËp luËn gi¶i thÝch. PhÐp lËp luËn gi¶i thÝch: a. -T×m lÝ do v× sao con ngêi ph¶i khiªm tèn + Tù rót ra kÕt luËn 2.C¸c c¸ch gi¶i thÝch: Nªu ®Þnh nghÜa. + C©u ®Þnh nghÜa . båi dìng t tëng. ®¹o lÝ.§èi lËp ngêi khiªm tèn vµ ngêi kh«ng khiªm tèn .. phÈm chÊt. t×nh c¶m cho con ngêi. kÓ ra c¸c biÓu hiÖn. so s¸nh ®èi chiÕu víi hµnh ®éng kh¸c.Gi¶i thÝch khiÕm tèn lµ g×? Lîi? BiÓu hiÖn? + HS dïng bót ch× g¹ch ch©n c¸c c©u v¨n gi¶i thÝch. quan hÖ . chØ ra c¸c mÆt lîi.” h·y cho biÕt ®©y lµ kiÓu c©u g× em ®· häc líp 6? ? Ngoµi c¸ch ®Þnh nghÜa ®Ó gi¶i thÝch vÒ lßng khiªm tèn. bµi v¨n cßn gi¶i thÝch b»ng c¸ch nµo? ? Bµi v¨n ®· dïng c¸ch gi¶i thÝch ®Ó lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ vÒ lßng khiªm tèn ®ã lµ ®øc tÝnh rÊt ®¸ng quý cña con ngêi. trÝ tuÖ. quan hÖ .C¸c c¸ch gi¶i thÝch: Nªu ®Þnh nghÜa.? VËy môc ®Ých cña cho hiÓu râ nh÷ng gi¶i thÝch lµ g×? ®iÒu cha biÕt trong mäi lÜnh vùc . 101 .LiÖt kª c¸c biÓu hiÖn cña khiªm tèn. th¶o luËn c©u hái . phÈm chÊt. ®¹o lÝ.§äc v¨n b¶n ( sgk/70 ) + Suy nghÜ.yªu cÇu HS ®äc v¨n b¶n: “ Lßng khiªm tèn” ? Bµi v¨n gi¶i thÝch vÊn ®Ò g×? gi¶i thÝch ntn? ? H·y t×m nh÷ng c©u v¨n trong bµi dïng ®Ó gi¶i thÝch lßng khiªm tèn? ? Quan s¸t c¸c c©u gi¶i thÝch em võa t×m trong v¨n b¶n kiÓu “ Khiªm tèn lµ tÝnh nh· nhÆn.Gi¶i thÝch khiÕm tèn lµ g×? Lîi? BiÓu hiÖn? .Gi¶i thÝch trong v¨n NL lµ lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ c¸c t tëng.VÊn ®Ò gi¶i thÝch: lßng khiªm tèn . Ph©n tÝch: . chØ . VËy em hiÓu thÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? . so s¸nh ®èi chiÕu víi hµnh ®éng kh¸c. t×nh c¶m cho con ngêi. ..cÇn ®îc gi¶i thÝch nh»m n©ng cao nhËn thøc.. båi dìng t tëng.VÊn ®Ò gi¶i thÝch: lßng khiªm tèn . Ng÷ liÖu: v¨n b¶n: “ Lßng khiªm tèn” (sgk/70) b.. kÓ ra c¸c biÓu hiÖn..

. nªu c¸c biÓu hiÖn. kÓ ra nh÷ng biÓu hiÖn. . nguyªn nh©n.. c¸ch ®Ò phßng hoÆc noi theo -Bè côc 3 phÇn.Gäi HS ®äc ghi nhí + Chia líp thµnh 3 nhãm + Giao viÖc cho c¸c nhãm: . h¹i.§äc ghi nhí ( sgk/71) h¹i.N2: “ ãc ph¸n ®o¸n vµ ãc thÈm mÜ”.... II. hËu qu¶. c¸ch ®Ò phßng hoÆc noi theo -Bè côc 3 phÇn.VÊn ®Ò gi¶i thÝch: lßng nh©n ®¹o .N3: “Tù do vµ n« lÖ”. ? T×m hiÓu vÊn ®Ò gi¶i thÝch vµ c¸ch gi¶i thÝch ë mçi v¨n b¶n.. líp l¹ng...N1: v¨n b¶n “Lßng nh©n ®¹o”. .mäi ngêi: Gi¶i thÝch vÒ lßng khiªm tèn ( ®Þnh nghÜa. ®èi chiÕu lËp luËn b»ng c¸ch ®a ra c©u nãi cña Th¸nh G¨ng . . c¸c biÓu hiÖn ) + P3: Cßn l¹i : ý nghÜa cña khiªm tèn => C¸c phÇn liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau + Tù rót ra KL: Bµi v¨n gi¶i thÝch ph¶i cã m¹ch l¹c. .? Qua t×m hiÓu c¸ch gi¶i thÝch cña t¸c gi¶ trong bµi v¨n..P2: §iÒu. cö 102 + Trao ®æi.Ph¬ng ph¸p gi¶i thÝch: Nªu ®Þnh nghÜa. em thÊy ngêi ta thêng gi¶i thÝch b»ng nh÷ng c¸ch nµo? ? Em h·y chØ râ bè côc cña bµi? chØ ra mèi liªn hÖ gi÷a c¸c phÇn trong bè côc bµi v¨n? ra c¸c mÆt lîi. th¶o luËntheo nhãm + Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy kÕt qu¶ theo luËn Nhãm 1: . nguyªn nh©n.P1: Lßng.sù vËt: Giíi thiÖu vÊn ®Ò sÏ gi¶i thÝch: Lßng khiªm tèn .. *. Ghi nhí: ( sgk/71 ) ? Qua bµi v¨n em rót ra kÕt luËn g×? . LuyÖn tËp: ...PPGT: Nªu ®Þnh nghÜa ( lßng nh©n ®¹o tøc lµ lßng biÕt th¬ng ngêi) §Æt c©u hái. + yªu cÇu HS th¶o luËn theo nhãm. hËu qu¶.. ®èi chiÕu.®i.

RÌn luyÖn kü n¨ng: §äc.VÊn ®Ò gt: tù do vµ nhiÒu c¸ch gi¶i n« lÖ thÝch. TiÕt 105: Sèng chÕt mÆc bay (TiÕt 1) (Ph¹m Duy Tèn) A.. VÒ kiÕn thøc: . ./. KiÕn thøc träng t©m: . B.1.HiÓu ®îc gi¸ trÞ hiÖn thùc.t¬ng ph¶n.Híng dÉn HS ghi chiÕu vµo vë Nhãm 3: + GV nhÊn m¹nh: cã .vÊn ®¸p.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.. so s¸nh.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. -VÊn ®Ò gt: ãc ph¸n bæ sung ®o¸n vµ ãc thÈm mÜ + GV nhËn xÐt. C.PPGT: Nªu ®Þnh sung söa ch÷a nghÜa. ph©n tÝch nh©n vËt qua c¸c c¶nh ®èi lËp.ThÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? 4.GV: B¶ng phô. ®èi .PhÇn II. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kÜ n¨ng: .Gi¸o dôc cho c¸c em ý biÕt lªn ¸n thÕ lùc bÊt c«ng.Gäi HS nhËn xÐt.Nªu vÊn ®Ò. VÒ t tëng: . D.. ThiÕt bÞ d¹y häc: . Ph¬ng ph¸p: . kÓ tãm t¾t truyÖn. nh©n ®¹o vµ nh÷ng thµnh c«ng nghÖ thuËt cña T¸c phÈm . KiÓm tra: 103 . bæ . 2.®¹i diÖn tr×nh bµy Nhãm 2: . LuyÖn tËp – cñng cè: . 3. b¶o vÖ ngêi d©n l¬ng thiÖn trong x· héi xa vµ nay. t¨ng cÊp. E. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. Híng dÉn vÒ nhµ: .Xem bµi: “Sèng chÕt mÆc bay” . 3.Mét trong nh÷ng truyÖn ng¾n ®îc coi lµ më ®Çu cho thÓ lo¹i truyÖn ng¾n hiÖn ®aÞ ë ViÖt Nam ®Çu thÕ kû XX.

võa lµm ®Ñp cuéc sèng. Bµi míi: Giíi thiÖu: Thuû – Ho¶ .GV nhËn xÐt. .KÓ tãm t¾t truyÖn + ThÇy ®Ò: Khóm ( 2HS ) nóm sî sÖt + Giäng cña nh©n d©n: lo sî. thiªn n¹n Êy l¹i cµng thª th¶m. truyÖn ng¾n cña Ph¹m Duy Tèn ®· dùng l¹i bøc tranh ®au lßng vµ ®¸ng giËn Êy. + LËp luËn võa cã lÝ lÏ.2 HS tãm t¾t ng¾n gän néi dung 2.Y/c 1. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t .Y/c HS nhËn xÐt . bæ a.§äc v¨n b¶n: b¶n: cña t¸c gi¶ vµ giäng + H1: Tõ ®Çu -> háng 1. l¹i thªm sù v« tr¸ch nhiÖm sèng chÕt mÆc bay cña kh«ng Ýt tªn quan l¹i cÇm quyÒn.GV nhËn xÐt. §äc v¨n b¶n: cña c¸c nh©n vËt.Híng dÉn HS t×m . dï ®· ®îc gia cè hµng n¨m nhng nhiÒu ®o¹n nhiÒu chç vÉn kh«ng chèng næi søc níc hung b¹o. Em hiÓu t¸c gi¶ muèn nãi lªn ®iÒu g×? NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt lËp luËn? . hèng h¸ch. vì ®ª .HÖ thèng ®ª ®iÒu.§A: + Nguån gèc cña v¨n ch¬ng lµ t×nh c¶m nh©n ¸i. söa ch÷a . ngõ¬i d©n vïng ch©u thæ s«ng hång ®· ph¶i ®¬ng ®Çu víi c¶nh “ Thuû thÇn næi giËn = lò lôt . TiÕp xóc v¨n ph©n biÖt giäng kÓ .Tr×nh bµy theo chó ( 1883-1924) lµ 104 . võa cã c¶m xóc vµ h×nh ¶nh cuèn hót ngêi ®äc. khÈn thiÕt. . T¸c gi¶: sung: Ph¹m Duy Tèn . nhµ tr«i ngßi chÕt …. Trong 4 thø giÆc Êy nh©n d©n xÕp giÆc níc. Cho ®Õn nay ®· hµng bao thÕ kû. lôt lªn hµng ®Çu.Gäi HS ®äc v¨n b¶n .? Qua v¨n b¶n “ý nghÜa v¨n ch¬ng” cña Hoµi Thanh. mÊt + Giäng t¸c gi¶: Kh¸ch + H2: TiÕp -> ®iÕu quan mµy + Giäng quan: H¸ch + H3: §o¹n cßn l¹i dÞch. T¸c gi¶ lµ ngêi am hiÓu v¨n ch¬ng tr©n träng ®Ò cao v¨n ch¬ng.§ao – TÆc.Híng dÉn ®äc: Chó ý . v¨n ch¬ng cã c«ng dông võa lµm giµu t×nh c¶m con ngêi.Nghe I. 2. T×m hiÓu chó truyÖn thÝch: .

? Dùa vµo sgk.hiÓu chó thÝch. t¸c phÈm? .29. tr×nh bµy nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ t¸c gi¶.40. -§ 2: TiÕp -> ®iÕu mµy: C¶nh quan phñ cïng nha l¹i ®¸nh tæ t«m trong khi “ ®i hé ®ª” .§2: TiÕp -> §iÕu mµy . V¨n b¶n: Lµ mét trong nh÷ng t¸c phÈm truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i thµnh c«ng ®Çu thÕ kØ XX ( ®îc coi lµ thµnh c«ng nhÊt) cña Ph¹m Duy Tèn: in trong Nam Phong sè 18 ( T12-1918) .36.27. ( ViÕt bëi tiÕng viÖt hiÖn ®¹i). ma to.§1: Tõ ®Çu -> Khóc ®ª nµy háng mÊt: Nguy c¬ vì ®ª va sù chèng ®ì cña ngêi d©n.39. Tõ khã: + Bè côc 3 ®o¹n: .3 7.Yªu cÇu HS gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã: c¸c chó thÝch 1.4.9. tãm t¾t néi II. mét trong sè Ýt ngêi cã thµnh tùu ®Çu tiªn vÒ thÓ lo¹i truyÖn hiÖn ®¹i b.3.Nghe . .38. Bè côc: . thÝch dÊu * ( sgk/79 ) .2. ? TruyÖn cã thÓ chia lµm mÊy phÇn? H·y chØ râ ranh giíi vµ n«i dung chÝnh cña tõng phÇn.§¹i ý: kÓ vÒ c¶nh hé ®i cña lµng X vµ quan phô mÉu cïng nha l¹i trÞ v× n¬i ®©y. C¶nh ®ª s¾p + §o¹n 1: C¶nh ®ª vì: s¾p vì => §ªm tèi.§äc.§1: Gåm 1 giê -> háng mÊt .GV lu ý: TruyÖn ng¾n : “ Sèng chÕt mÆc bay” ®îc goi lµ b«ng hoa ®Çu mïa cña truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i ViÖt Nam.§3: Cßn l¹i: C¶nh vì ®ª .Cho HS ®äc ®o¹n 1 cña v¨n b¶n ? §o¹n truyÖn kÓ vÒ c¶nh g×? ? T×m c¸c chi tiÕt miªu t¶ c¶nh ®ª s¾p 3.§3: Cßn l¹i .Chi tiÕt: níc s«ng d©ng to. 105 .8. c.Dùa vµo sgk -> gi¶i thÝch tõ khã theo yªu cÇu cña GV . Ph©n tÝch v¨n dung b¶n: 1.

th¶m h¹i. bÊt lùc. níc s«ng nhÞ Hµ nªn to + §Þa ®iÓm: KHóc ? Chi tiÕt “ gÇn 1 giê s«ng lµng X thuéc phñ ®ªm” cã ý nghÜa ntn? X. C¶nh trªn ®ª vµ trong ®×nh tríc khi ®ª vì: a. ? Em cã suy nghÜ g× ma to kh«ng ngít. gi¶? + ¢m thanh: TiÕng 106 ®ª cã nguy c¬ bÞ vì 2.Tr×nh bµy suy nghÜ cña c¸ nhËn .. níc vÒ c¸c ®Þa danh trong s«ng d©ng to.Ngêi d©n ho¶ng hèt. . kÎ v¸c tre.lít thít miªu t¶ trªn ®ª cña t¸c nh chuét lét. g×? ? T×m ®äc ®o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh tîng trªn . t¸c dông phæ biÕn ë nhiÒu n¬i g×? trªn níc ta lóc Êy. Theo em ®iÒu ®ã ë 1 n¬i mµ cã thÓ lµ cã ý nghÜa .. . thÕ nµo vÒ c¶nh tîng ngêi th× cuèc kÎ ®éi trªn ®ª qua ®o¹n v¨n ®Êt.vì? C¸c chi tiÕt Êy gîi 1 + Thêi gian: gåm 1 c¶nh tîng ntn? ®ªm + Kh«ng gian: Trêi ma tÇm t·..T¹o 1 t×nh huèng cã ? Quan s¸t phÇn 2 cña vÊn ®Ò ( ®ª s¾p vì ) v¨n b¶n vµ cho biÕt ®Ó tõ ®ã..Tr¶ lêi c©u hái ? Em h×nh dung nh + H/a: KÎ th× thuæng.Kh«ng khÝ nhèn nh¸o. chen chóc. c¸c sù viÖc ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn kÕ tiÕp sÏ x¶y ra.háng mÊt” ..C¸c chi tiÕt ®ã gîi mét c¶m tîng: §ªm tèi. c¨ng th¾ng .tãm t¾t ®ª tríc khi ®ª vì? + C¶nh trªn ®ª vµ ? C¶nh trªn ®ª ®îc trong ®×nh tríc khi ®ª miªu t¶ b»ng chi tiÕt vì nµo? NhËn xÐt vÒ §äc: “ D©n ng«n ng÷ miªu t¶? phu. lo sî. hèi h¶.Quan s¸t.. hai ba ®o¹n ®· thÈm l©u .. b»ng kÝ hiÖu X? => T×nh tr¹ng rÊt ( ThÓ hiÖn dông ý g× khÈn cÊp cña t¸c gi¶ ) . co nguy truyÖn ®Òu ®îc ghi c¬ lµm vì ®ª. mÖ lö.T¸c gi¶ muèn b¹n ? PhÇn më ®Çu ®äc hiÓu c©u chuyÖn truyÖn lµ c¶nh ®ª s¨p nµy kh«ng chØ x¶y ra vì. C¶nh trªn ®ª: .

VÒ kiÕn thøc: . Sèng chÕt mÆc bay (TiÕt 2) (Ph¹m Duy Tèn) A.Båi dìng t×nh c¶m nh©n ®¹o. 3.Kü n¨ng t×m hiÓu truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i ( Kh¸c truyÖn trung ®¹i). ThiÕt bÞ d¹y häc: . 2.Häc bµi vµ so¹n bµi tiÕp tiÕt 2. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.PhÇn II. Ph¬ng ph¸p: . VÒ kÜ n¨ng: .HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu./.Dùng c¶nh d©n dang lo chèng chäi víi níc ®Ó cøu ®ª. nguy thay) .Nªu vÊn ®Ò. VÒ t tëng: . D.Gióp Hs hiÓu ®îc gi¸ trÞ hiÖn thùc. C. th¶o luËn .Theo em v× sao mäi d©n phu lµng X kh«ng bá ch¹y hoÆc tô häp n¬i ®×nh? 4. Híng dÉn vÒ nhµ: . ®e do¹ cuèc sèng cña ngêi d©n . . ë ngay ®oan nµy ®· thÊy ®îc sù bÊt lùc cña søc ngêi tríc søc trêi. 107 . LuyÖn tËp – cñng cè: . KiÕn thøc träng t©m: . lao thay. sù bÊt lùc cña con ngêi + ChuÈn bÞ cho sù xuÊthiÖn c¶nh tîng kh¸c sÏ diÔn ra ë 1 n¬i kh¸c 3. . sù yÕu kÐm cña thÕ ®ª tríc thÕ níc? ®¸nh liªn thanh èc thæi v« håi. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.GV: B¶ng phô.vÊn ®¸p.? §Æt trong néi dung truyÖn ®o¹n v¨n t¶ c¶nh trªn ®ª tríc khi ®ª vì cã ý nghÜa g×? GV: Thiªm tai ®ang tõng lóc gi¸ng xuèng. nh©n ®¹o vµ nh÷ng thµnh c«ng nghÖ thuËt cña truyÖn ng¾n “ sèng chÕt mÆc bay”. tiÕng ngêi xao x¸c gäi nhau => Ng«n ng÷ miªu t¶: Sö dông nhiÒu tõ l¸y tîng h×nh kÕt hîp ng«n ng÷ biÓu c¶m ( Than «i. B.Trao ®æi.

Cßn c¸c quan l¹i ®i hé ®ª cã lo l¾ng kh«ng? Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t II.Quan l¹i ch¬i tæ nghe tin ®ª vì t«m b×nh th¶n. cuèng cuång v« väng chèng ®ì víi søc trêi thËt ®¸ng th¬ng. v« + T©m ®iÓm thuéc t ? Nh vËy . Ph©n tÝch v¨n b¶n: 2.Nªu Ên tîng cña em vÒ c¶nh hé ®ª cña d©n lµng X? . so s¸nh víi nghiªm. C¶nh trªn ®ª: ? Theo dâi ®o¹n v¨n + ChuyÖn quan phñ b. tr¸i ngîc ? H×nh ¶nh tªn quan h¼n víi c¶nh nhèn phñ ®i hé ®ª ®îc t¸c nh¸o.§å dïng SH: sang 108 .E. kh«ng khÝ ë trªn ®ª? nhµn nh·. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. t©m ®iÓm vÒ tªn quan phñ v× => V« tr¸ch nhiÖm cña c©u chuyÖn trong ®©y lµ «ng quan ®i v« l¬ng t©m tríc ®×nh lµ ai? V× sao? hé ®ª tÝnh m¹ng cña ngêi ? h·y t×m vµ ph©n + Chi tiÕt: Quan vµ d©n. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· t×m hiÓu vµ ®ùoc chøng kiÕn c¶nh d©n phu lµng X t¾m giã géi ma ®Ó gi÷ khóc ®ª lµng. C¶nh trªn ®ª vµ trong ®×nh tríc khi ®ª vì: a.Ph©n tÝch + §i ®èc thóc viÖc hé ®ª nhng: . C¶nh trong kÕt chuyÖn trong ®îc hËu h¹ ®×nh: ®×nh.Kh«ng khÝ trang NhËn xÐt. gi¶ ®· chó ý kÓ vµ t¶ ch¬i tæ t«m tÜnh mÞch nh÷ng chuyÖn g×? + ChuyÖn quan phñ . tÝch c¸c chi tiÕt miªu nha l¹i ch¬i bµi t¶ kh«ng khÝ ë trong ®×nh? . . KiÓm tra: .Chç ë: trong ®×nh v÷ng ch·i. c¨ng th¼ng ë gi¶ kh¾c ho¹ ntn? H·y trªn ®ª ph©n tÝch? .§A : thiªn tai tõng lóc gi¸ng xuèng ®e do¹n cuéc sèng cña d©n phu vµ c¶nh d©n phu nheo nhãc lo sî kh«ng d¸m ¨n ngñ. 2. trÔ mÞch. h·y cho biÕt t¸c + ChuyÖn quan phñ Trang nghiªm.

.? c¸c chi tiÕt ®ã t¹o1 h×nh ¶nh ntn vÒ viªn quan phô mÉu. h¸ch dÞch tr¸i ngíc víi h×nh ¶nh d©n phu rèi r¾t. ®o¹n truyÖn c¶nh tîng lôt léi do ®ª III.T¸c dông: Gîi t¶ c¶nh tîng lôt léi do ®ª vì võa tá lßng . ®Æt 2 c¶nh tr¸i ngîc nh thÕ gäi lµ biÖn ph¸n t¬ng ph¶n. h·y ph©n tÝch t/d cña phÐp t¬ng ph¶n trong ®o¹n truyÖn? Ngoµi ra nt t¨ng cÊp còng ®îc sd? H·y cm ? Theo dâi ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn quan phñ khi nghe tin ®ª vì vµ cho biÕt ë ®o¹n nµy cã g× ®Æc biÖt trong ng«n ng÷ kÓ chuyÖn T/d? C©u ®èi tho¹i nµo thÓ hiÖn râ nhÊt tÝnh chÊt cña quan phô mÉu? ? §äc ®o¹n cuèi cña v¨n b¶n.Ng«n ng÷ miªu t¶ kÕt hîp víi ng«n ng÷ biÓu c¶m . => V« tr¸ch nhiÖm.Giäng ®iÖu: h¸ch dÞch. tr¨m hä ®ang vÊt v¨ lÊm l¸p -> giéi giã t¾m ma ë trªn ®ª.ViÖc lµm: ®¸nh bµi: . .Ngåi chÔm chÖn trªn sËp. gãp phÇn thÓ hiÖn ý nghÜa phª ph¸n cña truyÖn.T/d: Kh¾c ho¹ thªm tÝnh chÊt v« l¬ng t©m.§äc .t¸c dông cña phÐp t¬ng ph¶n: Lµm nçi râ tÝnh chÊt cña quan phñ vµ th¶m c¶nh cña ngêi d©n..Ng«n ng÷ ®èi tho¹i c¶m th¬ng ai o¸n .. thÝch hëng l¹c. Nã tr¸i ngîc víi h×nh ¶nh nµo ë ngoµi ®ª? ? Trong nt. cã biÕt kh«ng? lµ c©u ®èi tho¹i ®¾t nhÊt . C¶nh ®ª vì: ..nhËn xÐt + Ng«n ng÷ miªu t¶ kÕt hîp víi ng«n ng÷ biÓu c¶m ? §Æt trong toµn bé + T¸c dông: Gîi t¶ truyÖn. NhËn xÐt vÒ ng«n ng÷ cña t¸c gi¶ ë ®o¹n truyÖn nµy? Ph©n tÝch t¸c dông? 3.“ §ª vì råi.. thêi «ng cña t¸c gi¶. . v« tr¸ch nhiÖm víi tÝnh m¹ngcon ngêi cña quan phô mÉu. c¸ch cæ.. Tæng kÕt: nµy cã vai trß vµ ý vì võa tá lßng c¶m th109 träng .. xung quanh kÎ hÇu ngêi h¹ . .

ND: Ph¶n ¶nh cuéc sèng ¨n ch¬i hëng l¹c v« tr¸ch nhiÖm cña kÎ cÇm quyÒn vµ c¶nh sèng c¬ cùc thª th¶m cña ngêi d©n trong XH xa.Cho HS ®iÒn vµo b¶ng thèng kÕ ë bµi tËp 1 ( 83 ) ? Qua ng«n ng÷ ®èi tho¹i cña quan phñ.Dïng biÖn ph¸p t¬ng ph¶n ®Ó kh¾c ho¹ nh©n vËt lµm næi bËt tinh thÇn cña t¸c * Ghi nhí: (SGKphÈm. cã tinh thÇn nh©n ®¹o . em 110 ¬ng ai o¸n cña t¸c gi¶. .Lªn ¸n kÎ cÇm quyÒn thê ¬ v« tr¸ch nhiÖm víi tÝnh m¹ng d©n thêng.ý nghÜa : ThÓ hiÖn t×nh c¶m nh©n ®¹o cña t¸c gi¶.T« ®Ëm b¶n chÊt vµ th¸i ®é cña lò quan l¹i . + HS ®iÒn b¶ng TK ë IV. .§o¹n truyÖn cã vai trß më nót. kh¾c ho¹ t×nh c¶m nh©n vËt b»ng nhiÒu h×nh thøc ng«n ng÷. .HS ®äc ghi nhí. . => T¸c gi¶ lµ ngêi am hiÓu hiÖn thùc ®êi sèng.NT: X©y dùng. LuyÖn tËp bµi tËp 1( sgk/83 ) + HS tù nhËn xÐt . . cã t×nh c¶m yªu ghÐt ph©n minh. + Trao ®æi theo nhãm.Gäi HS ®äc ghi nhí (sgk ) . nhÊt lµ ®èi tho¹i.nghÜa g×? híng dÉn HS thùc hiÖn phÇn GN ? Theo em nÐt ®Æc s¾c nhÊt vÒ nghÖ thuËt kÓ chuyÖn cña t¸c gi¶ trong truyÖn lµ g×? ? c¶m nhËn cña em vÒ néi dung ph¶n ¸nh cña truyÖn? ? Néi dung t tëng cña truyÖn cho em hiÓu g× vÒ nhµ v¨n Ph¹m Duy Tèn. t/83) . .

Gi¸ trÞ Êy ®îc lµm râ sù t¬ng ph¶n.BiÕt ®îc nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý vµ nh÷ng lçi cÇn tr¸nh trong lóc lµm bµi. ®éc lËp hoµn toµn gi÷a cuéc sèng. VÒ kÜ n¨ng: ./. KiÕn thøc träng t©m: . VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: .PhÇn: 111 .. thÓ hiÖn râ nhÊt NhËn xÐt vÒ mqh gi÷a sù v« tr¸ch nhiÖm ng«n ng÷ vµ tÝnh c¸ch ®Õn mÊt hÕt nh©n nh©n vËt? tÝnh cña bän quan l¹i ? Em cã suy nghÜ g× ngµy xa.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. VÒ t tëng: .. Cñng cè: ? C¶m nhËn cña em vÒ gi¸ trÞ cña truyÖn “ sèng chÕt mÆc bay” trªn c¸c diÖn: ND ph¶n ¸nh hiÖn thùc. t×m ý.thÊy tÝnh chÊt cña ®èi víi m¹ng sèng cña nh÷ng ngêi ®ã ntn? nd. vÒ tªn truyÖn : “ Sèng chÕt mÆc bay”? 3. 2. . 3. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. c¬ cùc cña ngêi d©n vµ chÕ ®é phong kiÕn. tÝnh m¹ng cña ngêi d©n víi cuéc sèng ¨n ch¬i xa ®o¹ cña bän quan l¹i mµ kÎ ®øng ®Çu ë ®©y lµ tªn quan phñ “lßng lang d¹ thó”. B. b. lËp dµn ý. Gi¸ trÞ nh©n ®¹o: t¸c phÈm thÓ hiÖn niÒm sãt th¬ng cña t¸c gi¶ tríc cuéc sèng lÇm than.TiÕp tôc rÌn kü n¨ng t×m hiÓu ®Ò. TiÕt 107: C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch A. ®Æc s¾c NT? a.N¾m ®îc c¸ch thøc cô thÓ trong viÖc lµm bµi LL gi¶i thÝch. Híng dÉn vÒ nhµ: . ND ph¶n ¸nh hiÖn thùc: Ph¶n ¸nh cuéc sèng ¨n ch¬i hëng l¹c vé tr¸ch nhiÖm cña kÎ cÇm quyÒn vµ c¶nh sèng c¬ cùc thª th¶m cña ngêi d©n trong x· héi cò.Häc bµi vµ so¹n bµi “C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch” .VÒ nhµ tr¶ lêi c©u hái: H·y gi¶i thÝch v× sao Ph¹m Duy Tèn l¹i lÊy nhan ®Ò truyÖn lµ “ sèng chÕt mÆc bay”? . viÕt bµi v¨n. 4. ND nh©n ®¹o. tè c¸o ®èi víi th¸i ®é v« tr¸ch nhiÖm cña bän quan l¹i víi tÝnh mÖnh cña d©n thêng.

Suy nghÜ. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. hái ngêi nghÜa chÝnh x¸c vµ hiÓu biÕt h¬n..§A: Gi¶i thÝch trong v¨n nghÞ luËn lµ lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ t tëng.GV: B¶ng phô. bµi cã cÇn gi¶i thÝch Ngêi lµm bµi cÇn gi¶i t¹i sao ®i 1 ngµy thÝch nghÜa ®en.Nªu vÊn ®Ò. Bµi míi: Giíi thiÖu: Còng nh lËp luËn chøng minh. båi dìng t tëng. thuyÕt tr×nh. ®µng häc 1 sµng nghÜa bãng vµ ý kh«n kh«ng? V× nghÜa s©u xa cña sao? c©u TN. suy nghÜ liªn TN? hÖ víi ¸c c©u CD. trÝ tuÖ. ? Theo em ngêi lµm ND c©u TN. ThiÕt bÞ d¹y häc: .C.ThÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? . . t×nh c¶m cho can ngêi. phÈm chÊt.. ®¹o lÝ. * §Ò bµi (sgk/84 ) . tr¶ lêi c©u . T×m hiÓu ®Ò gi¶i thÝch néi dung vµ t×m ý : c©u TN ®ã. h·y 1. . tõng vÕ 112 . E.KiÓu bµi: Gi¶i thÝch ? §Ò bµi ®Æt ra yªu hái theo yªu cÇu cña . cÇn ®îc gi¶i thÝch nh»m n©ng cao nhËn thøc.Tra tõ ®iÓn. §Ó lÇm ®îc bµi v¨n nghÞ luËn gi¶i thÝch th× chóng ta còng ph¶i n¾m ®îc c¸c c¸ch c¬ b¶n ®Ó lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch.ND: C©u tôc ng÷ : cÇu g×? GV. “ §i 1 ngµy ®µng häc + Yªu cÇu gi¶i thÝch mét sµng kh«n”. ? VËy lµm thÕ nµo ®Ó t×m ®îc ý .Gäi HS ®äc ®Ò bµi + HS ®äc ®Ò bµi: Nd I. th¶o luËn nhãm.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. quan hÖ. ®äc ®Çy ®ñ cña cÇu s¸ch b¸o. KiÓm tra: . Bµi h«m nay chóng ta sÏ n¾m ®îc kü n¨ng nµy. ? Qua ®©y em cã -T×m hiÓu nghÜa tõng thÓ rót ra kÕt luËn tõ ng÷. D. Ph¬ng ph¸p: . C¸c bíc lµm bµi (sgk/84) ta cã c©u tôc ng÷ : “ lËp luËn gi¶i §i mét ngµy ®µng häc thÝch: mét sµng kh«n”. 2. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t . TN t¬ng tù.

.g× vÒ viÖc t×m hiÓu ®Ò vµ t×m ý cho mét bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch? . kiÕn thøc b»ng “ ngµy” b»ng “ sµng” cã g× ®Æc biÖt? + NghÜa bãng” §i ®©y ®ã sÏ më réng ®îc tÇm hiÓu biÕt sÏ 113 . m¹ch l¹c. . thêi gian vµ ®o trÝ kh«n.NghÜa ®en nghÜa sau cña c©u . LËp dµn bµi: nhãm nhá ( 2. Më bµi: rµng. thÓ hiÖn thÝch vµ p2 gîi nhu kh¸t väng ®i nhiÒu cÇu ®îc hiÓu ( ph¬ng n¬i ®Ó më réng híng gi¶i thÝch ). Th©n bµi: nhiÖm vô GT nghÜa Gi¶i thÝch ®en.Giíi thiÖu c©u TN vµ ph¬ng híng gi¶i -PhÇn më bµi cÇn giíi thÝch ( C©u TN ®óc thiÖu ®iÒu cÇn gi¶i kÕt KN.PhÇn th©n bµi lµm b.NghÜa më réng + NghÜa ®en: §i 1 ngµy ®µng nghÜa lµ g×? Mét sµng kh«n lµ g×? C¸ch ®o kh«ng gian. . ngêi nghe th× theo em nªn s¾p xÕp nh÷ng ý ®· t×m ®îc theo thø tù nµo? c©u( nghÜa ®en.GV nhÊn m¹nh tÇm quan träng cña bíc t×m hiÓu ®Ò vµ t×m ý cho mét bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch. nghÜa më réng) + Trao ®æi.Bµi v¨n gi¶i thÝch còng cÇn bè côc theo 3 phÇn chÝnh v× nh vËy bµi v¨n míi râ a. 3 HS ). hiÓu biÕt ). nghÜa bãng. nghÜa bãng. . ? Theo em bµi v¨n gi¶i thÝch cã nªn gåm 3 phÇn chÝnh gièng nh bµi v¨n chøng minh kh«ng? V× sao? ? PhÇn më bµi trong bµi tËp luËn GT cÇn ph¶i ®¹t yªu cÇu g×? ? PhÇn th©n bµi ph¶i lµm nh÷ng nhiÖm vô g×? §Ó lµm cho ý nghÜa c©u TN trªn trë nªn dÔ hiÓu ®èi víi ngêi ®äc. th¶o luËn 2.nghÜa bãng TN. . .GV tæ chøc cho HS th¶o luËn nhanh c¸c c©u hái t×m hiÓu c¸ch lËp dµn bµi cho bµi GT.

+ NghÜa s©u: C©u TN kh«ng chØ ®óc kÕt 1 kinh nghiÖm mµ cßn thÓ hiÖn c¸i khao kh¸t l©u ®êi cña ngêi n«ng d©n xa muèn ®îc ®i ra khái nhµ. khái lµng ®Ó më réng tÇm hiÓu biÕt. §i th¼ng vµo vÊn ®Ò . §èi lËp hoµn c¶nh víi ý thøc. KÕt bµi: . . Nhng ph¶i ®¶m b¶o nªu ®îc ®iÒu cÇn gi¶i thÝch + HS viÕt vµ tr×nh 114 kh«n ngoan tõng tr¶i h¬n. ViÕt phÇn më bµi. . . Nh×n tõ chung ®Õn riªng c.PhÇn kÕt bµi ph¶i nªu ®îc ý nghÜa cña c©u TN ®èi víi mäi ngêi ngµy xa còng nh ngµy nay.Rót ra kÕt luËn ( theo ®iÓm 2 phÇn ghi nhí ) sgk/86.GV lu ý: C¸c em cã thÓ thùc hiÖn phÇn më bµi b»ng nhiÒu c¸ch. + Cã nhiÒu c¸ch më bµi cho bµi lËp luËn gt. häc hái.ý nghÜa cña vÊn ®Ò gi¶i thÝch. . . ViÕt ®o¹n phÇn th©n bµi.? PhÇn kÕt bµi trong bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ph¶i lµm nhiÖm vô g×? ? Em cã thÓ rót ra kÕt luËn g× vÒ viÖc lËp dµn bµi cho mét bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch? . b. ViÕt bµi: a. 3. ViÕt kÕt bµi. Cau TN ®óc kÕt 1 KN: NÕu muèn hiÓu biÕt réng cÇn ph¶i giao lùc. + HS ®äc sgk ( 3 ®o¹n më bµi/85 ) +C¸c ®o¹n v¨n ®Òu ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ®Ò bµi lËp luËn GT ( ®Òu giíi thiÖu ®îc ®iÒu cÇn gt vµ ®Þnh híng gi¶i thÝch ). c.Cho HS ®äc c¸c ®o¹n më bµi trong sgk/85 ? Theo em c¸c ®o¹n më bµi nµy cã ®¸p øng yªu cÇu cña ®Ò bµi lËp luËn GT kh«ng? ? Nh vËy ®èi víi mçi bµi v¨n cã ph¶i chØ cã 1 c¸ch më bµi duy nhÊt kh«ng? .

§äc sgk( trang 85. ? ngoµi 3 c¸ch trªn em cã thÓ viÕt ®o¹n më bµi theo c¸ch nµo kh¸c? . §äc .* Ghi nhí: ( sgk/86 ) ng cÇn chó ý thÝch hîp víi phÇn MB vµ th©n bµi. GT nghÜa bãng -> liªn hÖ. 115 ? NÕu sö dông mét c¸ch më bµi kh¸c th× cã thÓ viÕt c¸c ®o¹n cña phÇn Th©n bµi y nh trong sgk kh«ng? V× sao? Qua ®ã em rót ra KL g×? + Cho HS ®äc phÇn kÕt bµi ? Theo em phÇn kÕt bµi trªn ®· cho thÊy râ lµ vÊn ®Ò ®· ®îc gi¶i thÝch xong cha? ? Ngoµi c¸ch kÕt theo sgk víi ®Ò bµi trªn cßn cã thÓ kÕt .. ThËt vËy. .Kh«ng. . . + §äc. tr¶ lêi c©u hái. 4. nghÜa bãng.Cho HS ®äc c¸c ®o¹n th©n bµi kh¸c nhau trong sgk vµ nªu c©u hái. tr¶ lêi c©u hái theo hd cña GV. + Rót ra kÕt luËn . ? Lµm thÕ nµo ®Ó ®o¹n ®Çu tiªn cña TB liªn kÕt ®îc víi ®o¹n tríc ®ã? Ngoµi nh÷ng c¸ch nãi nh “ ThËt vËy” cã c¸ch nµo kh¸c n÷a kh«ng? ? Qua c¸c ®o¹n v¨n em thÊy nªn viÕt ®o¹n gt nghÜa ®en.vµ ®Þnh híng GT. -Dïng c¸c ph¬ng tiÖn liªn kÕt ( c¸c tõ ng÷ liªn kÕt ). 86 ) 3 ®o¹n TB. v× ®o¹n cña phÇn TB cßn ph¶i phï hîp víi ®o¹n phÇn më b¶i ®Ó bµi v¨n thµnh 1 thÓ thèng nhÊt => Mçi c¸ch më bµi sÏ cã phÇn TB thÝch hîp.söa ch÷a: . ®óng vËy.Cã thÓ cã nhiÒu c¸ch kÕt bµi kh¸c nhau nh.Gi¶i thÝch nghÜa s©u: .PhÇn kÕt bµi trªn ®· cho thÊy vÊn ®Ò ®· ®îc gi¶i thÝch xong.Gi¶i thÝch nghÜa bãng.Gi¶i thÝch nghÜa ®en: GT nghÜa cñatõng tõ ng÷ råi gi¶i thÝch nghÜa ®en cña c¶ c©u cña toµn nhËn ®Þnh.. nghÜa më réng ntn? bµy .

2 HS tr×nh ®ang ph¸t triÓn m¹nh bµy ®o¹n v¨n. Ngµy nay.C¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn gi¶ thÝch. Híng dÉn vÒ nhµ: . söa h¬n n÷a. c¸c ®o¹n cÇn cã liªn kÕt. Cñng cè: .Häc bµi vµ hoµn thiÖn viÕt bµi theo ®Ò bµi trªn.Cho HS nhËn xÐt. nªu kh«ng chöa.Cñng cè nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸ch lµm bµi v¨n LL gi¶i thÝch. trong 1 XH -Gäi 1. bµi b»ng c¸ch nµo? Qua ®ã em rót ra kÕt luËng×? ? §äc l¹i vµ cho biÕt 3 phÇn ®· phï hîp? ? Nh vËy khi viÕt bµi v¨n lËp luËn gt cÇn ph¶i lu ý ®iÒu g×? + §äc l¹i vµ nhËn xÐt 116 . . con ngêi l¹i cµng .. ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 6 – v¨n lËp luËn gi¶i thÝch(Lµm ë nhµ) A. cÇn ph¶i ®i nhiÒu h¬n bæ sung n÷a ®Ó häc nhiÒu .Sö dông c¸c c¸c lËp luËn gi¶i thÝch phï hîp.em thÊy cã c¸c bíc nµo lµ quan trong? V× sao? 4.. LuyÖn tËp: phÇn LT vë ? h·y viÕt 1 ®o¹nv¨n VD: §i . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.§äc ghi nhí. TiÕt 108: LuyÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch. con ngêi ( Kh¸c víi phÇn kÕt ®· cÇn ®i ®Ó häc.. trong sgk). VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh. . ( sgk/86) . b¶n th©n m×nh bÞ bá r¬i l¹i phÝa sau. .So¹n bµi “LuÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch”..GV nªu yªu cÇu cña + HS viÕt ®o¹n v¨n ra II.GV nhËn xÐt. muèn ®Êt níc m×nh.Cho HS ®äc ghi nhí .. 3. lêi v¨n gt cÇn s¸ng sña. gi÷a c¸c phÇn. mÏ.kh«n lµ 1 phÇn kÕt bµi cho ch©n lÝ kh«ng bao giê ®Ò bµi trªn? cò. . Ngµy xa./.

2.Khi lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ph¶i qua nh÷ng bíc nµo? .ThÓ hiÖn n¨ng lùc lµm v¨n lËp luËn gi¶i thÝch qua viÖc tËp lµm bµi v¨n cô thÓ ( ë nhµ ). 1 ý kiÕn vÒ 1 vÊn ®Ò quen thuéc víi ®êi sèng c¸c em . 3. . ThiÕt bÞ d¹y häc: .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. KiÕn thøc träng t©m: . baây giôø caùc em phaûi vaän duïng nhöõng hieåu bieát ñaõ hoïc veà laäp luaän giaûi thích ñeå coá gaéng laøm saùng toû noäi dung caàn noùi sau : “ Saùch laø ngoïn ñeøn saùng baát dieät cuûa con ngöôøi” Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t + GV chÐp ®Ò bµi + §äc ®Ò bµi. T×m hiÓu ®Ò. 3) Vieát baøi. 2. . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.§A: Gåm 4 bíc: 1) Tìm hieåu ñeà vaø tìm yù. VÒ kÜ n¨ng: . KiÓm tra: .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Nªu vÊn ®Ò. thÝch vÊn ®Ò g×? 1 c©u nãi ( trùc tiÕp ) t×m ý : Lµm thÕ nµo em nhËn vµ g¸n tiÕp gi¶i thÝch ra ®iÒu ®ã? vai trß cña s¸ch ®èi víi trÝ tuÖ con ngêi.. ? §Ò bµi yªu cÇu gi¶i . E. Bµi míi: A.PhÇn: C. bµi v¨n lËp luËn gi¶i hiÓu vÊn ®Ò gt. thuyÕt tr×nh.) h·y gi¶i thÝch ND thÝch c©u nãi ®ã. VÒ t tëng: . Ph¬ng ph¸p: . §Ò bµi: Mét nhµ ( b¶ng phô ) v¨n cã nãi: “ S¸ch lµ + Cho HS ®äc ®Ò bµi ngän ®Ìn s¸ng bÊt ? h·y nh¾c l¹i yªu cÇu + Nh¾c l¹i lÝ thuyÕt: diÖt cña trÝ tuÖ con cña bíc t×m hiÓu ®Ò t×m hiÓu ®Ò (t×m ngêi”. 4) §äc vµ söa bµi.2) Laäp daøn baøi.§Ò yªu cÇu gi¶i thÝch I. th¶o luËn nhãm.GV: B¶ng phô.. LuÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch: Giíi thiÖu: Treân cô sôû ñaõ chuaån bò baøi kyõ ôû nhaø. B.C¨n cø vµo mÖnh lÖnh cña ®Ò. D.. tõ ng÷ 117 ..Cñng cè ®îc nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo viÖc lµm 1 bµi v¨n gi¶i thÝch cho 1 nhËn ®Þnh.

chÆt chÏ vµ dÔ hiÓu ®èi víi ngêi ®äc. bæ sung + GV bæ sung. . tinh hoa cña hiÓu biÕt ). + Cho HS nhËn xÐt.S¸ch lµ ngän ®Ìn s¸ng: Ngän ®Ìn räi chiÕu soi ®êng.? Em hiÓu g× vÒ h×nh ¶nh “ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt” ? VËy nghÜa bãng cña h×nh ¶nh nµy lµ g×? ? §Ó ®¹t ®îc yªu cÇu gi¶i thÝch ®· nªu trªn.S¸ch chøa ®ùng trÝ tuÖ cña con ngêi. Më bµi: . trong ®Ó ®Ó nhËn ra yªu cÇu ( h·y gi¶i thÝch.Gi¶i thÝch c¬ së cña c©u nãi.Gi¶i thÝch ý nghÜa c©u nãi. .Giíi thiÖu vÊn ®Ò gi¶i thÝch ( c©u nãi ) . Më bµi: 2. Th©n bµi * Gi¶i thÝch ý nghÜa cña c©u nãi . 3.Gi¶i thÝch sù vËn dông ch©n lÝ ®îc nªu trong c©u nãi. s¸ch lµ ngän ®Ìn bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngêi). kÕt bµi: 118 . * Gi¶i thÝch c¬ së cña II. ngêi nghe? +Tæ chøc cho HS trao ®æi vµ tr×nh bµy. LËp dµn ý: 1. ®a con ngêi ra khái tèi t¨m cña sù kh«ng hiÓu biÕt . . b.Vai trß cña s¸ch.S¸ch lµ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt: Ngän ®Ìn s¸ng kh«ng bao giê t¾t. Th©n bµi: . a. ( TrÝ tuÖ: Tinh tuý. nhËn xÐt. . -V× sao trÝ tuÖ con ngêi khi ®a ®a vµo trang s¸ch l¹i trë thµnh nguån ¸nh s¸ng kh«ng bao giê t¾t? + HS th¶o luËn nhãm nhá( 2. . + Tr×nh bµy ý kiÕn.S¸ch lµ nguån s¸ng bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngêi. . bµi lµm ngoµi nh÷ng ý trªn em cã híng t×m ý kh¸c n÷a kh«ng? ? Nh¾c l¹i bè côc cña bµi v¨n lËp luËn GT? ? Víi ®Ò bµi trªn em thÊy cÇn ph¶i s¾p xÕp c¸c ý ntn ®Ó viÖc gi¶i thÝch trë nªn hîp lÝ.3 HS) dùa trªn ND ®· chuÈn bÞ.Ngän ®Ìn s¸ng kh«ng bao giê t¾t.

bµi: 119 .Nh¾c l¹i 3 c¸ch më III.CÇn chän s¸ch tèt. hiÓu vµ lµm theo s¸ch. . . + §ã lµ ®iÒu ®îc nhiÒu ngêi thõa nhËn *Gi¶i thÝch sù vËn dông ch©n lÝ ®îc nªu trong c©u nãi: .Gäi 2 . s¸ch hay ®Ó häc .CÇn ph¶i ch¨m ®äc s¸ch ®Ó hiÓu biÕt nhiÒu h¬n. ¸nh s¸ng Êy cña trÝ tuÖ sÏ ®îc truyÒn l¹i cho ®êi sau.? Nh¾c l¹i c¸c c¸ch më b¶i cña bµi lËp luËn gi¶i thÝch? ? h·y viÕt ®o¹n më bµi cho ®Ò v¨n trªn? . Nhê cã s¸ch.3 HS ®äc ®o¹n c©u nãi: . viÕt ®o¹n më bµi theo yªu cÇu cña GV.CÇn tiÕp nhËn ¸nh s¸ng trÝ tuÖ.§äc ®o¹n v¨n tù viÕt. §äc vµ söa . => kÕt bµi . ViÕt ®o¹n v¨n: bµi + Chän lùa 1 c¸ch më bµi. + Nh÷ng hiÓu biÕt ®îc s¸ch ghi l¹i cã Ých cho mäi thêi ®¹i. sèng tèt h¬n. IV.Kh«ng thÓ nãi mäi cuèn s¸ch ®Òu lµ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngêi nhng nh÷ng cuèn s¸ch cã gi¸ trÞ th× ®óng nhthÕ v×: + §ã lµ nh÷ng cuèn s¸ch ghi l¹i nh÷ng hiÓu biÕt quý gi¸ nhÊt mµ con ngêi th©u tãm ®îc trong mäi lÜnh vùc.ý nghÜa cña vÊn ®Ò gi¶i thÝch.

Böôùc ñaàu bieát vaän duïng nhöõng lyù leõ trong ñôøi soáng ñeå trình baøy moät vaán ñeà.. bæ sung söa ch÷a. ViÕt ®óng chÝnh t¶. TIẾT 109: NH÷ng trß lè hay lµ Va-Ren vµ Phan Béi Ch©u (TiÕt 1) (NguyÕn ¸i Quèc) A. ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 6 – v¨n lËp luËn gi¶i thÝch: (Lµm ë nhµ) I Muïc tieâu caàn ñaït: Giuùp hoïc sinh vaän duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc truyeàn ñaït veà theå loaïi vaên giaûi thích.V× sao tèt gç h¬n tèt níc s¬n? .NhËn xÐt bµi lµm cña .GV nhËn xÐt.Khi lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ngoµi n¾m ®îc c¸c bíc th× chuÝng ta cµn ph¶i lµm giµ ®Ó bµi v¨n ®îc ngêi ®äc. VÒ kiÕn thøc: 120 . Cñng cè: . Trieån khai ñeà : ( Vì laø baøi laøm ôû nhaø neân giaùo vieân caàn giaûi thích . ngêi nghe chÊp nhËn? 4.Thùc hiÖn ®îc c¸c bíc t¹o lËp v¨n b¶n.v¨n . xÐt. . II . VËn dông tèt c¸c c¸ch lËp luËn gi¶i thÝch.Lµm thÕ nµo ®Ó tèt gç vµ tèt c¶ níc s¬n? .Tèt gç lµ g×? . B. bæ sung. Phan Béi Ch©u”.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. Híng dÉn vÒ nhµ: . 3. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. So¹n bµi : “Nh÷ng trß lè . ..V× sao cã tèt gç råi th× kh«ng cÇn níc s¬n tèt n÷a? (noäp sau 1 tuaàn) Yªu cÇu: Häc sinh c¬ b¶n gi¶i thÝch ®îc c¸c ý. liªn kÕt.Tæ chøc cho HS nhËn b¹n. Lµm v¨n cã m¹ch l¹c./. höôùng daãn tröôùc ) Ñeà bµi: Em h·y gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: “tèt gç h¬n tèt níc s¬n” Gîi ý: Dµn ý: . . ng÷ ph¸p.Tèt níc s¬n lµ g×? .

HiÓu ®îc lßng yªu níc.PhÇn II. TiÕp xóc v¨n b¶n.§å dïng sang träng-> kÎ hÇu ngêi h¹ . -> 121 .GV: B¶ng phô.( dÉn chøng) 2. . E. biÕt lªn ¸n th¸i ®é cña Varen.Say mª®¸nh bµi. cña thùc d©n Ph¸p vµ tinh thÇn kh©m phôc nhµ yªu níc Phan Béi Ch©u ë thêi k× nµy nãi riªng vµ trong cuéc sèng ngµy nay nãi chung. Ph¬ng ph¸p: . lè bÞch cña varen. thÓ H2: «i thËt lµ -> b¶n hiÖn râ tÝnh c¸ch nh©n th©n «ng. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t . Chó ý lêi kÓ võa . ThiÕt bÞ d¹y häc: .Nªu vÊn ®Ò. VÒ t tëng: .Nghe I. VÒ kÜ n¨ng: . ..vÊn ®¸p.1. nhÊn m¹nh mét xiÕt sè c©u c¶m th¸n..Chøng minh: -Quan ®i hé ®ª -> Ch¬i bµi . . gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.. KiÕn thøc träng t©m: .Gi¸o dôc cho c¸c em cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi viÖc mµ B¸c thÓ hiÖn trong v¨n b¶n. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.Gióp Hs hiÓu ®îc gi¸ trÞ cña ®o¹n v¨n trong viÖc kh¾c ho¹ s¾c nÐt hai nh©n vËt Va ren vµ Phan Béi Ch©u víi hai tÝnh c¸ch. ®¹i diÖn cho hai lùc lîng x· héi: phi nghÜa vµ chÝnh nghÜa. 3.. Bµi míi: Giíi thiÖu: Gi¸o viªn tãm t¾t sù kiÖn PBC bÞ b¾t-> Va-ren vèn lµ 1 ®¶ng viªn § XH Ph¸p. B. ®îc cö sang lµm toµn quyÒn §D nhËn chøc cã tuyªn bè sÏ quan t©m tíi vô PBC vµ ngay lËp tøc NAQ viÕt t¸c phÈm nµy ®Ó gîi bµy thùc chÊt dèi tr¸. D.Yªu cÇu:.. §äc v¨n b¶n: hµi híc.§äc v¨n b¶n b¶n: b×nh th¶n võa dÝ dám H1: Do søc Ðp -> rªn 1. thùc d©n Ph¸p vµ nh©n d©n ViÖt Nam hoµn toµn ®èi lËp nhau trªn ®Êt níc ta thêi Ph¸p thuéc.. KiÓm tra 15 phót : ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n chøng minh r»ng “ tªn quan phô mÉu trong “ sèng chÕt mÆc bay” (Ph¹m Duy Tèn) Lµ mét tªn quan v« tr¸ch nhiÖm.RÌn kÜ n¨ng ®äc vµ ph©n tÝch thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn. C. tÝnh chiÕn ®Êu m¹nh mÏ cña ngßi bót NguyÔn ¸i Quèc 2.Híng dÉn ®äc v¨n . t¸ng tËn l¬ng t©m. vËt qua ng«n ng÷ ®èi H3: VÒ chuyÖn.

sang VN: .. .ren b¶n.Phan Béi Ch©u lµ 2.Cho HS nhËn xÐt. T¸c gi¶ NAQ ( tªn gäi cña HCM tõ 1919 -> 1945 .Gi¶i thÝch c¸c tõ tï”: Giíi thiÖu vÒ Va khã: Ren vµ Phan Béi 3. ViÖc Va . söa ch÷a nh÷ng ®o¹n. ? TruyÖn chia lµm mÊy phÇn? T×m néi dung chÝnh cña mçi phÇn? hÕt .Tãm t¾t ng¾n gän ND v¨n b¶n.8.ViÕt sau khi PBC bÞ b¾at cãc ngµy 18 /06/1925 ë TQ.3 HS ®äc v¨nb¶n.9.Cßn l¹i: Cuéc gÆp gì gi÷a Va ren vµ PB Ch©u II. . Tõ khã: chuyÖn tëng tîng 3.19 Ch©u .Theo dâi. . nhËn xÐt . . Ph©n tÝch v¨n .Ph¬ng thøc tù sù. .Tõ ®Çu -> “ Trong tï”: Giíi thiÖu vÒ Va Ren vµ Phan Béi Ch©u . . T×m hiÓu chó thÝch: a..§äc thÇm.Cho HS ®äc thÇm ®o¹n 1 cña v¨n b¶n ? Tãm t¾t ND chÝnh cña ®o¹n v¨n b¶n em võa ®äc ? PhÇn ®Çu cña VB ®· giíi thiÖu ntn vÒ 2 122 .Gäi 2.tho¹i. c©u HS ®äc cha chuÈn x¸c.15. tãm t¾t b¶n: ®o¹n ®Çu cña v¨n 1.Va .Cßn l¹i: Cuéc gÆp + T×m bè côc cña gì gi÷a Va ren vµ v¨n b¶n: PB Ch©u .V¨n b¶n: .Tõ ®Çu -> “ Trong . .10. T¸c gi¶: NguyÔn AÝ Quèc (1890.16.ren lµ toµn quyÒn Ph¸p t¹i §«ng quyÒn Ph¸p t¹i §«ng D¬ng tõ 1925 D¬ng tõ 1925 .Tr×nh bµy theo sgk ( trang 92 phÇn chó thÝch * ).HS dùa vµo chó thÝch a vµ 2 sgk/92 ®Ó tr¶ lêi .GV nhËn xÐt.Híng dÉn HS t×m hiÓuCT? ? Dùa vµo chó thÝch * vµ hiÓu biÕt cña b¶n th©n h·y nªu nh÷ng nÐt c¬ b¶n nhÊt vÒ t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm? ? Em biÕt g× vÒ 2 nh©n vËt ®îc nãi ®Õn trong v¨n b¶n? ? V¨n b¶n ®îc viÕt theo ph¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh nµo? H×nh thøc truyÖn ng¾n nµy cã g× ®Æc biÖt? . .Va .13. Bè côc : 2 phÇn .H×nh thøc gièng nh mét bµi kÝ sù nhng thùc tÕ lµ 1 c©u c.Ph¬ng thøc tù sù.1969) b.Yªu cÇu Hs gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã theo SGK.Phan Béi Ch©u lµ . . ? Tãm t¾t v¨n b¶n? .ren lµ toµn .

Cñng cè: .lµm sao” -> th¸i ®é ngê vùc kh«ng tim vê thiÖn chÝ cña Va . 123 . l·nh tô pt yªu níc VN ®Çu thÕ kØ XX -> 2 nh©n vËt ®èi lËp nhau vÒ ®Þa vÞ x· héi. 3..ren míi nhËn thøc.Gieo th¸i ®é ngê vùc vÒ lêi høa ®ã.nh©n vËt trong truyÖn? Em nhËn ra ®iÒu g× gi÷a 2 nh©n vËt ngay tõ ®Çu v¨n b¶n? ? LÝ do g× khiÕn Va ren høa sang VN ch¨m sãc PBC? ? T¸c gi¶ ®· b×nh luËn ntn vÒ viÖc nµy? Em hiÓu g× vÒ th¸i ®éc cña t¸c gi¶ qua c¸ch b×nh luËn Êy? NhËn xÐt giäng kÓ ? Nh vËy.. . l·nh tô pt yªu níc VN ®Çu thÕ kØ XX -> 2 nh©n vËt ®èi lËp nhau vÒ ®Þa vÞ x· héi. VÒ kiÕn thøc: . ®o¹n më ®Çu truyÖn theo em cã ý nghÜa g×? GV: Qua 1 sè chi tiÕt ë phÇn ®Çu ta thÊy tªn toµn quyÒn ®· thùc hiÖn trß lè ®Çu tiªn tríc d luËn réng r·i ë Ph¸p ®Ó kiÕm thªm chót c¶m t×nh cña Ph¸p tríc khi sang nhËn chøc.lµm sao” -> th¸i ®é ngê vùc kh«ng tim vê thiÖn chÝ cña Va .Em thö h×nh dung vµ miªu t¶ diÖn m¹o nh©n vËt nµy? 4.ren ( giong mØa mai ) .C«ng luËn Ph¸p ®ßi hái Va .ren sang VN cïng lêi høa cña «ng. .. .ren míi nhËn thøc..Häc bµi vµ so¹n tiÕp bµi tiÕt 2..Th«ng b¸o vÒ viÖc Va . muèn lÊy lßng d luËn.. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. ./. ®¹i diÖn cho hai lùc lîng x· héi: phi nghÜa vµ chÝnh nghÜa.. Híng dÉn vÒ nhµ: . thùc d©n Ph¸p vµ nh©n d©n ViÖt Nam hoµn toµn ®èi lËp nhau trªn ®Êt níc ta thêi Ph¸p thuéc.“«ng høa.TiÕp tôc gióp Hs hiÓu ®îc gi¸ trÞ cña ®o¹n v¨n trong viÖc kh¾c ho¹ s¾c nÐt hai nh©n vËt Va ren vµ Phan Béi Ch©u víi hai tÝnh c¸ch..C«ng luËn Ph¸p ®ßi hái Va .ren ( giong mØa mai ) => Lµ trã lè thø nhÊt nh»m kiÕm chót c¶m t×nh cña d luËn tríc lóc nhËn chøc. .. muèn lÊy lßng d luËn. TIẾT 112: Nh÷ng trß lè hay lµ Va-Ren vµ Phan Béi Ch©u (TiÕt 2) (NguyÕn ¸i Quèc) A.“«ng høa...

theo mqh t¬ng ph¶. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.3. cña thùc d©n Ph¸p vµ tinh thÇn kh©m phôc nhµ yªu níc Phan Béi Ch©u ë thêi k× nµy nãi riªng vµ trong cuéc sèng ngµy nay nãi chung. Th× h«m nay ta tiÕp tôc.Giê tríc c¸c em ®· n¾m ®ù¬c nh÷ng nÐt nµo vÒ lai lÞch cña Varen vµ th¸i ®é cña h¾n khi sang ViÖt Nam. KiÕn thøc träng t©m: . + Va . C¨n cø vµo lêi v¨n sao? cña t¸c gi¶ “ Nhng chung ta h·y theo dâi.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. VÒ t tëng: .§©y lµ chuyÖn tëng tîng cña t¸c gi¶? V× îng.ren: lµ kÎ ph¶n 124 .ren: cã thËt hay do tëng t.GV: B¶ng phô. . E.. a. ViÖc Va . biÕt lªn ¸n th¸i ®é cña Varen.Qua lêi kÓ vµ b×nh dùng 2 nh©n vËt luËn cña t¸c gi¶.Cho HS ®äc phÇn 2 + §äc. 3.RÌn kÜ n¨ng ®äc vµ ph©n tÝch thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn. theo dâi b»ng ®«i c¸nh ? Trong phÇn 2 t¸c cña trÝ tëng tîng. sang VN: cña v¨n b¶n 2. Cuéc gÆp gì ? §o¹n v¨n kÓ vÒ . tr¶ lêi c©u hái.2. Ph©n tÝch v¨n b¶n: 1. Bµi míi: Giíi thiÖu: .PhÇn II.Gi¸o dôc cho c¸c em cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi viÖc mµ B¸c thÓ hiÖn trong v¨n b¶n. Ph¬ng ph¸p: .ren vµ PBC.. D.. Va .. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t II.vÊn ®¸p. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. KiÓm tra: .Em biÕt nh÷ng g× vÒ tªn toµn quyÒn Va-ren trø¬c khi sang §«ng D¬ng? 2.KÓ chuyÖn gÆp gì cña Va . ThiÕt bÞ d¹y häc: .Nªu vÊn ®Ò. tÝnh chiÕn ®Êu m¹nh mÏ cña ngßi bót NguyÔn ¸i Quèc 2. B.HiÓu ®îc lßng yªu níc.ren . gi¶ tiÕp tôc x©y .. VÒ kÜ n¨ng: . C.ren vµ chuyÖn g×? gi÷a PBC: ? §©y lµ c©u chuyÖn Va .

®ª tiÖn s½n sµng lµm mäi thø v× quyÒn lîi c¸ 125 . tay n»m chÆt tay) chØ nªn v× quyÒn lêi c¸ nh©n gièng nh Varen ( ®èt ch¸y nh÷ng c¸i minh t«n thê vµ t«n thê nh÷ng c¸i mµ m×nh tõng ®èt ch¸y ). hîp lùc víi níc Ph¸p. + Va . céng t¸c.ren khuyÖn PBC tõ bá lÝ tëng chung ( ®Ó mÆc ®Êy nh÷ng ý nghÜ phôc thï ). ? Em nhËn thÊy Va . t¬ng ph¶n? Thùc ch©t cña cuéc trß chuyÖn gi÷a 2 nh©n vËt nµy lµ g×? ? Theo dâi nh÷ng lêi ®éc tho¹i cña Va ren h·y cho biÕt Va -ren ®· tuyªn bè vµ khuyªn Phan Béi Ch©u nh÷ng ®iÒu g×? ? b»ng chÝnh nh÷ng lêi kÓ cña m×nh Va ren ®· tù béc lé nh©n c¸ch b¶n chÊt cña y.ren tríc PBC.®èi lËp. vÞ thiªn sø ®Êng x¶ th©n v× ®éc lËp.Qua cuéc ®èi tho¹i + Va -ren thao thao ®éc tho¹i. ruång bá lßng tin. + PBC im lÆng. h·y b¶o hä hîp t¸c víi ngêi Ph¸p.ren ( ¤ng vµ t«i. . b¾t tay víi Va .Varen lµ kÎ thùc dông. + Va . => Thùc chÊt lµ cuéc ®éc tho¹i cña Va . . + PBC: Con ngêi ®· hi sinh c¶ gia ®×nh vµ cña c¶i v× ®Êt níc lµ bËc anh hïng. chí xói giôc ®ång bµo næi lªn.ren tuyªn bè th¶ PBC ( t«i ®em tù do ®Õn cho «ng ®©y ) víi c¸c ®iÒu kiÖn ( trung thµnh víi níc Ph¸p. Em h·y t×m nh÷ng chi tiÕt trong truyÖn chøng tá ®iÒu ®ã? t¸c dông cña c¸ch x©y dùng theo c¸ch ®èi lËp. kÎ ph¶n béi nhôc nh·.ren thùc chÊt lµ kÎ ntn? ? Cïng b»ng nh÷ng lêi béi gia cÊp kÎ ruång bá qu¸ khø.

b..Nh×n Va-ren. mµ cßn lµ trß lè ®¸ng ta thÊy PBC chØ : cêi.. Em h·y t×m c¸c chi .. thÊy Va -ren ®· béc lé râ thùc chÊt cña lêi høa ch¨m sãc PBC . ? T¸c gi¶ ®· b×nh .ren ®· diÔn trß danh lêi cña Varen... lè bÞch ®¹i diÖn cña TDP ph¶n ®éng ë §D. l¹ cha ! nh÷ng lêi nãi.MØm cêi mét c¸ch kÝn ®¸o. 1 trß kÞp bîm thao thao bÊt tuyÖt. th¸i ®é g×? .. ®©y lµ g×? + Lêi høa ch¨m sãc PBC kh«ng chØ lµ lêi høa ? Trong khi Va-ren cø su«ng.Nhæ vµo mÆt Va-ren luËn ntn vÒ sù im => Th¸i ®é khinh bØ lÆng cña PBC? NhËn + T¸c gi¶ b×nh luËn: xÐt? Nhng... “nh×n Va-ren... im lÆng hiÖn th¸i ®é. Phan Ch©u: Béi .lµm cho Va-ren söng sèt. döng dng.v× quyÒn lîi cña níc ren vµ PBC em thÊy Ph¸p -> trùc tiÕp lµ Va .Lêi høa ch¨m sãc PBC ntn? thùc chÊt kh«ng ph¶i lµ sù gióp ®ì gãp phÇn PBC mµ lµ Ðp buéc PBC tõ bá lÝ tëng tõ bá d©n ? Qua cuéc trß téc m×nh.kh«ng hiÓu n©u” ? Qua sù im lÆng cña -> Giäng ®iÖu hãm PBC vµ lêi b×nh cña hØnh. v« liªm sØ....§«i ngän r©u mÐp ngtiÕt ®ã vµ cho biÕt êi tï nhÕch lªn 1 chót th¸i ®é cña PBC lµ råi l¹i h¹ xuèng ngay. dèi tr¸ hÌn h¹. KH«ng ph¶i chuyÖn mµ thùc chÊt v× tù do cña PBC mµ lµ ®éc tho¹i gi÷a Va . lè cuèi cïng cña + KÎ ph¶n béi lÝ tëng m×nh ntn? ®ª tiÖn ®i khuyªn b¶o §iÒu mµ t¸c gi¶ muèn kÎ trung thµnh víi lÝ tgiÔu cî.... mØa mai..lÏ ®éc tho¹i ®ã em nh©n.ph©n råi tiÕp ®ã hµng tÝch hµng lo¹t nh÷ng biÓu ... mØa mai ë ëng cao c¶ nhÊt.. + T×m chi tiÕt . 126 => BÞp bîm..vµ im lÆng döng dng”..v×.nh “ níc” ®æ l¸ khoai.

C¸ch dÉn chuyÖn nh thÓ thËt hãm hØnh thó vÞ. + Tù kh¸i qu¸t gi¸ trÞ ND . bÊt khuÊt tríc kÎ thï. Sö dông biÖn ph¸p t¬ng ph¶n ®èi lËp ®Ó kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch nh©n vËt => B¶n lÜnh kiªn cêng. . gi¸ trÞ cña t¸c phÈm ®· ®îc n©ng lªn v× nã tiÕp tôc n©ng cao tÝnh c¸ch. Em thÊy sù kh¸c nhau gi÷a 2 niÒm kiªu h·nh Êy lµ g×? ? Gi¶ sö truyÖn dõng l¹i ë c©u: “ Kh«ng hiÓu PBC” th× cã ®îc kh«ng? Vai trß cña ®o¹n kÕt lµ g×? .Varen rÊt kiªu h·nh. + HS kh¸ giái suy nghÜa.Híng dÉn HS tæng kÕt gi¸ trÞ cña v¨n b¶n ? Qua t×m hiÓu truyÖn em h·y kh¸i qu¸t nh÷ng gt h×nh thøc ®Æc s¾c vµ néi dung næi bËt cña VB? . tiªu biÓu cho khÝ ph¸c d©n téc ViÖt Nam. + TruyÖn cã thÓ dõng l¹i ë ®ã song cã thªm ®o¹n kÕt. . kh«ng chÞu khuÊt phôc vµ hÕt søc kiªu h·nh. Tæng kÕt: * Ghi nhí: (Sgk/95) 127 .t¸c gi¶ vÒ sù im lÆng ®ã em thÊy g× vÒ khÝ ph¸ch t thÓ cña PBC tríc Varen? ? Trong khi thuyÕt gi¸o víi PBC vÒ c¸ch sèng cña m×nh. tëng tîng trªn c¬ së sù thËt.GV híng dÉn HS kh¸ giái ? ë cuèi truyÖn t¸c gi¶ ghi thªm phÇn t¸i bót em h·y ®äc vµ cho biÕt gi¸ trÞ cña lêi t¸i bót? Cã ®iÒu g× thó vÞ trong sù phèi hîp gi÷a lêi kÕt vµ lêi t¸i bót? . tr¶ lêi: .§ã lµ b¶n lÜnh cña 1 ngêi cm: kiªn cêng bÊt khuÊt. . + ë PBC: Kiªu h·nh v× kiªn ®Þnh lÝ tëng yªu níc. th¸i ®é cña PBC tríc kÎ thï. ®ã lµ niÒm kiªu h·nh ®¸ng kh©m phôc.Trao ®æi nhãm nhá ®Ó tr¶ lêi: +ë Varen: Kiªu h·nh v× danh väng cña kÎ ®ª tiÖn. Trong khi kh«ng nghe Va-ren thuyÕt gi¸o ta thÊy PBC còng v« cïng kiªu h·nh. III.Gi¸ trÞ cña lêi t¸i bót: Lêi t¸i bót nh bæ sung c¸ch thÓ hiÖn th¸i ®é cña PBC: Nhæ vµo mÆt kÎ thï. lµm t¨ng thªm ý nghÜa cña vÊn ®Ò. ®¸ng ®Ó cêi.NT.NT: ViÕt truyÖn b»ng h cÊu.

3. b¶n chÊt xÊu xa cña Varen ®îc che ®Ëy b»ng bé mÆt gi¶ t¹o.ChuyÖn tëng tîng: Cuéc tiÕp kiÕn gi÷a Varen vµ PBC.vÞ ®Ó më réng c©u: LuyÖn tËp (TiÕp theo) 128 . 4. §äc ghi nhí (sgk/95) ? Gi¶i thÝch nghÜa + Trao ®æi nhãm nhá.. bÞp bîm nh÷ng yÕu tè cã b¶n chÊt xÊu xa cña thùc. lè” trong nhan ®Ò t¸c . . . tè cã thË vµ yÕu tè t. mØa mai.Gäi HS ®äc ghi nhí: . quyÒn.chÝnh lµ nh÷ng hµnh ëng tîng dùa trªn ®éng lè l¨ng. Híng dÉn vÒ nhµ: .yÕu tè thùc: .Nh©n ëng tîng trong v¨n vËt Varen Toµn b¶n.lµm næi chñ ®Ò t¸c phÈm.PT§T ®ßi th¶ PBC . . h·y chØ râ yªu Varen. LuyÖn tËp (TiÕp).Gi¶i thÝch nghÜa côm tõ “ nh÷ng trß lè” trong nhan ®Ò t¸c phÈm? -> Hµnh ®éng lè l¨ng.vËt víi ng«n ng÷ ngêi kÓ. -ND: Ca ngîi nh©n c¸ch ca quý cña Phan Béi Ch©u. IV.Nh÷ng trß lè trong phÈm nhan ®Ò cña t¸c phÈm ? C©u chuyÖn ®îc t. TIẾT 111: Dïng côm chñ./.PBC nhµ yªu níc ®ang bÞ Ph¸p b¾t giam t¹i hµ Néi. Cñng cè: . Giäng v¨n hãm hØnh.Häc bµi vµ so¹n bµi: Dïng côm chñ – vÞ ®Ó më réng c©u.®¶ kÝch viªn toµn quyÒn Va-ren víi c¸c hµnh ®éng lè bÞch cña h¾n.KÕt hîp ng«n ng÷ n. LuyÖn tËp: côm tõ “Nh÷ng trß tr¶ lêi c©u hái.

A.Nghe. 2. côm §T gäi lµ côm C-V lµm thµnh phÇn c©u 129 . KiÓm tra: . C. th¶o luËn nhãm.GV nhÊn m¹nh c¸c trêng . VÒ t tëng: . thuyÕt tr×nh. E. 3. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc häc tiÕt 102 vÒ: . D. lµ: hîp dïng côm CV ®Ó më Khi nãi vµ viÕt cã réng c©u.Bíc ®Çu biÕt c¸ch më réng c©u b»ng côm chñ.Nh¾c l¹i kiÕn I. h«m nay thÇy gi¸o cïng c¸c em mét lÇn n÷a ®i kh¾c s©u l¹i kiÕn thøc ®ã b»ng tiÕt Dïng côm chñ. ThiÕt bÞ d¹y häc: .yªu cÇu HS nh¾c l¹i kh¸i . thÓ dïng nh÷ng + côm CV lµm CN côm tõ cã h×nh + Côm CN lµm VN thøc gièng c©u + Côm CV lµm phu ng÷ ®¬n b×nh thêng côm DT. Ph¬ng ph¸p: .GV: B¶ng phô. ph©n tÝch c¸c côm chñ vÞ trong c©u vµ dïng c©u cã côm c-v.. ghi nhí. VÒ kÜ n¨ng: . . Dïng côm C-V côm CV ®Ó më réng c©u.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. B.Nªu vÊn ®Ò.ThÕ nµo lµ dïng côm C-V ®Ó më réng c©u? .Cñng cè kiÕn thøc vÒ viÖc dïng côm chñ. .. vÞ ®Ó më réng c©u.vÞ ®Ó më réng c©u LuyÖn tËp (TiÕp theo) Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña ND cÇn ®¹t trß . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.GD ý thøc vËn dông kiÕn thøc vµo bµi tËp.RÌn kü n¨ng nhËn diÖn. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: . Lý thuyÕt: niÖm vµ c¸c trêng hîp dïng thøc ®· häc theo 1. côm TT. yªu cÇu cña GV ®Ó më réng c©u . vÞ.PhÇn B.C¸c trêng hîp dïng côm chñ vÞ ®Ó më réng c©u? 2. KiÕn thøc träng t©m: .

tiÕng suèi nghe míi hay ( phô ng÷ cho ®éng tõ “ nãi” ).. DT.Cã ngêi lÊy tiÕng. C¸c trêng hîp dïng côm C-V ®Ó më réng c©u: CN. VN.Nh÷ng thøc quý cña ®Êt m×nh thay dÇn b»ng.. .yªu cÇu HS c¶ líp lµm bµi tËp ra giÊynh¸p .Gäi HS nhËn xÐt bæ sung bµi lµm trªn b¶ng ? V× sao em x¸c ®Þnh c¸c c©u trªn ®Òu dïng côm CV ®Ó më réng c©u? ? ë bµi tËp 1.. .. c. ? h·y gép c¸c c©u cïng .MP chñ ng÷. KhÝ hËu níc ta Êm ¸p ( CN ).H1: lµm ý a . . TT ®Òu cã thÓ ®îc cÊu t¹o b»ng côm C-V II.C¸c thi sÜ ca tông c¶nh.Cho HS ®äc vµ nªu yªu cÇu bµi tËp 1 ( sgk/96 ) . nhËn xÐt bæ sung bµi lµm cña b¹n + Gi¶i thÝch: Ngoµi côm CV lµm nßng cèt c©u.Gäi 3 HS lµm bµi tËp trªn b¶ng ( mçi HS 1 ý ) .NhËn xÐt.H2: lµm ý b ..H3: lµm ýc + c¶ líp lµm bµi tËp ra giÊy nh¸p + Theo dâi.Ta quanh n¨m trångträt ( phô ng÷ trong côm §T cho phÐp ta.. thµnh phÇn côm tõ mµ kh«ng thay ®æi nghÜa + §äc bµi tËp 2 cña chóng? ( sgk/97 ) .yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm + Lµm bµi tËp TB theo nhãm nhá.. ( Phô ng÷ cho ®éng tõ thÊy) Bµi tËp 2: ( sgk/97 ) Gép c¸c c©u a. .. 2... ( Phô ng÷ cho DT “ khi”) .) b..TiÕng chim... söa ch÷a? + Tr×nh bµy bµi 130 hoÆc cña côm tõ ®Ó më réng c©u... cßn c¸c côm CV kh¸c -yªu cÇu HS ®äc bµi tËp 2 lµm TP c©u. . Bµi tËp Bµi tËp 1: ( Sgk/96 ) a. c¸c phô ng÷ trong côm §T. .§äc vµ t×m hiÓu yªu cÇu cña bµi tËp +T×m côm CV lµm TP c©u hoÆc thµnh phÇn côm tõ + ChØ râ trong mçi c©u côm CV lµm thµnh phÇng×? . Chóng em häc giái lµm cho cha .Nh÷ng tôc lÖ tèt ®Ñp Êy mÊt dÇn. phô cÆp thµnh 1 c©u cã côm ng÷ cña côm DT CV lµm TP c©u hoÆc vµ C§T. côm CV ®· ®îc dïng ®Ó më réng TP nµo trong c©u? .

Chia líp thµnh 2 nhãm. Anh em hoµ thuËn khiÕn hai th©n vui vÇy b. thèng nhÊt.cho HS ®äc bµi tËp ? h·y gép mçi cÆp c©u hoÆc vÕ c©u ( in ®Ëm ) thµnh 1 c©u cã côm CV lµm thµnh phÇn c©u hoÆc TP côm tõ? .Ho¹t ®éng nhãm. . trÇm bæng nh 1 b¶n nh¹c. b. c. “ gi¸c ngé”. Anh em hoµ thuËn khiÕn hai th©n vui mõng b.Tæ chøc cho HS c¶ líp cïng nhËn xÐt söa ch÷a.Gép mçi c©u hoÆc vÕ c©u thµnh c©u cã côm CV më réng . “ Bªn kia sèng §uèng”.§äc vµ t×m hiÓu yªu cÇu bµi tËp.. yªu cÇu c¸c nhãm trao ®æi. .HS thùc hiÖn. cö ®¹idiÖn tr×nh bµy. bæ sung. bæ sung. §©y lµ c¶nh mét rõng th«ng ngµy ngµy biÕt bao nhiªu ngêi qua l¹i 131 . mÑ vµ thÇy c« rÊt vui lßng. bæ sung.NhËn xÐt. Nhµ v¨n Hoµi Thanh kh¼ng ®Þnh r»ng c¸i ®Ñp lµ c¸i cãÝch..Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy. . ra ®êi ®· sëi Êm cho ¸nh ®Ìn s©n khÊu ë kh¾p mäi miÒn ®Êt níc. . + NhËn xÐt.. Hµng lo¹t vë kÞch nh “ tay ngêi ®µn bµ”. . . Bµi tËp 3 ( sgk/97 ) a.. tËp theo yªu cÇu cña GV. §©y lµ c¶nh mét rõng th«ng ngµy ngµy biÕt bao nhiªu ngêi qua l¹i c. 1 sè phËn míi. d. TiÕng ViÖt rÊt giµu thµnh ®iÖu khiÕn lêinãi cña ngêi VN ta du d¬ng. Bµi 3 a. C¸ch m¹ng th¸ng 8 thµnh c«ng ®· khiÕn cho TV cã mét bíc ph¸t triÓn míi.

Hoµn thµnh Bt.GV: B¶ng phô. TIẾT 112: LuyÖn nãi: bµi v¨n gi¶i thÝch mét vÊn ®Ò A.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ kÜ n¨ng gi¶i thÝch thµnh th¹o mét vÊn ®Ò.Nªu vÊn ®Ò. Ph¬ng ph¸p: .Häc kÜ lÝ thuyÕt . D./. 3. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. KiÓm tra 15 phót §Ò bµi: A. E. VÒ kÜ n¨ng: . VÒ t tëng: . 2..Hs n¾m v÷ng vµ vËn dông thµnh th¹o kÜ n¨ng lµm kiÓm bµi NL gi¶i thÝch ®ång thêi nhËn thøc s©u s¾c h¬n nh÷ng kiÕn thøc Xh vµ v¨n häc cã liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò luyÖn tËp lËp luËn.c.cã ngêi quan niÖm: Gi¶i thÝch chØ lµ viÖc vËn dông lÝ lÏ. B. th¶o luËn nhãm. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. “ Bªn kia s«ng ®uèng”. Tr¾c nghiÖm lùa chän ph¬ng ¸n ®óng 1. 3. ThiÕt bÞ d¹y häc: . . Hµng lo¹t vë kÞch nh “ ngêi ®µn bµ”.Sai 132 . thuyÕt tr×nh..PhÇn: C. KiÕn thøc träng t©m: .ra ®êi ®· sëi Êm cho ¸nh ®Ìn s©n khÊu ë kh¾p mäi n¬i miÒn ®Êt níc.RÌn cho Hs kÜ n¨ng th¸i ®é m¹nh r¹n. chøng minh chØ lµ viÖc vËn dông dÉn chøng ®iÒu ®ã ®óng hay sai? A.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. . tù tin khi nãi tríc ®¸m ®«ng. VÒ kiÕn thøc: .§óng B. chuÈn bÞ tiÕt 112. Híng dÉn vÒ nhµ: . “ Gi¸c ngé”. Cñng cè: ? Qua viÖc gi¶i bµi tËp em rót ra nhËn xÐt g× khi nhËn diÖn c¸c côm chñ vÞ trong TP c©u vµ c¸ch dïng côm C-V ®Ó më réng c©u? 4.

Tù luËn: .Nghe híng dÉn. GV nªu yªu cÇu cña tiÕt luyÖn nãi: ( 2’) .C¸c nhãm cö nhãm TN: + §a ra 1 dµn ý chi tiÕt trëng vµ th ký. Tù luËn Em h·y viÕt ®o¹n v¨n cho phÇn më bµi víi ®Ò bµi “ h·y gi¶i thÝch néi dung lêi khuyªn cña Lªnin “ Häc häc n÷a häc m·i” §¸p ¸n: A. trång c©y”. III. ph¸t 2.DÉn d¾t vÊn ®Ò -> tíi luËn ®iÓm .PhÐp lËp luËn gi¶i thÝch cã thÓ kÕt hîp víi c¸c phÐp lËp luËn kh¸c nh chøng minh b×nh luËn.Kh¸c nhau B. th kÝ.Kh«ng B. ph©n tÝch kh«ng? A.X¸c ®Þnh yªu cÇu * §Ò bµi: nhanh yªu cÇu cña ®Ò cña ®Ò H·y gi¶i thÝch c©u bµi . “ ¨n qu¶ nhí kÎ trªn b¶ng phô.TrÝch dÉn vÊn ®Ò 2. .Cã 3.2.NhËn xÐt vÒ tinh thÇn chuÈn bÞ bµi cña c¶ líp. LuyÖn nãi tríc biÓu vµ híng dÉn HS líp ( 15’ ) c¸ch chÊm ®iÓm theo c¸c mÆt: chuÈn bÞ. tr¾c nghiÖm: 0. . §Ó kh¾c s©u kiÕn thøc vµ h×nh thµnh kÜ n¨ng gi¶i thÝch thµnh th¹o còng nh kÜ n¨ng nãi chóng ta vµo tiÕt ngµy h«m nay. . LuyÖn nãi theo yªu cÇu c¸c nhãm cö nhãm. + Chia líp lµm 4 nhãm .Vai trß cña dÉn chøng trong phÐp lËp luËn gi¶i thÝch vµ phÐp lËp luËn chøng minh gièng hay kh¸c nhau? A.4 HS . Híng dÉn HS thùc hµnh luyÖn nãi: ( 30’ ) Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t + yªu cÇu HS x¸c ®Þnh .GV yªu cÇu líp phã häc tËp b¸oc¸o kÕt qu¶ chuÈn bÞ bµi cña líp .Lêi nãi râ nghÜa. Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c bµi tríc c¸c em ®· ®îc häc phÇn lý thuyÕt vÒ v¨n lËp luËn gi¶i thÝch.Giäng nãi võa nghe.LuyÖn nâi theo 1. râ ý. t¸c 133 . I. II.5 ® C©u 1: B 2: B 3: 3 B.( 15’ ) nhãm trëng. nhãm .GV kiÓm tra x¸c xuÊt 3 .T thÕ nãi: M¹nh d¹n. GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS: ( 5’ ) . tù nhiªn. chó ý ph¶i truyÒn c¶m.Gièng nhau B.

+ GV theo dâi ®Ó nhËn xÐt ho¹t ®éng cña c¸c nhãm .Lßng biÕt ¬n. .Ngµy giç tæ vua Hïng vµ ngµy ®Êt níc hoµn toµn gi¶i phãng. ND bµi nãi. + Yªu cÇu 1 HS nãi phÇn kÕt bµi. ? PhÇn KB cña b¹n ®· co thÊy bµi GT xong ch134 + Tr×nh bµy miÖng phÇn më bµi ( 2 Hs tr×nh bµy 2 më bµi kh¸c nhau ). söa. + NhËn xÐt ND.NhËn xÐt phÇn nãi cña b¹n theo yªu cÇu cña GV. giäng nãi. 30 .GV nhËn xÐt vÒ giäng noi. Phong th¸i TP ntn? -GV nhËn xÐt.TËp nãi phÇn kÕt bµi.Gäi 1 HS tr×nh bµy ®o¹n gi¶i thÝch nghÜa ®en cña c©u TN. Cho HS nhËn xÐt ? Ngµy 10 . . lêi nãi. + Yªu cÇu HS lÇn lît nãi trong nhãm díi sù ®iÒu khiÓn cña nhãm trëng.phong. . + Gäi 1 Hs nãi phÇn GT nghÜa bãng. c¸ch nãi c¸ch më bµi: Trùc tiÕp? ®èi lËp hoµn c¶nh ý thøc? tõ chung ®Õn riªng. + Tr×nh bµy miÖng ®o¹n GT nghÜa ®en c©u TN. . . ? NhËn xÐt b¹n gi¶i thÝch nghÜa ®en cña c©u TN ®· ®¹t cha.04 lµ ngµy g×?Nh÷ng ngµy ®ã gîi cho em ®iÒu g×? + yªu cÇu HS tr×nh bµy miÖng ®o¹n v¨n thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n cña chóng ta .Gäi 2 HS tr×nh bµy miÖng phÇn më bµi. Ngµy ®ãi gîi nhí c«ng lao dùng níc vµ gi÷ níc cña «ng cha ta. tuyªn d¬ng HS nãi tèt. .3 . ? Më bµi cña b¹n ®· ®¹t yªu cÇu cha? B¹n ®· tr×nh bµy phÇn më bµi theo c¸ch nµo? . nd nãi cña HS. + Tr×nh bµy ®o¹n v¨n theo yªu cÇu cña GV. -1 sè c©u kh¸c: “ uèng níc nhí nguån”. + NhËn xÐt vÒ ND vµ phong th¸i tr×nh bµy cña b¹n em.

2. TIẾT 113: Ca huÕ trªn s«ng h¬ng . E.yªu cÇu 1 HS giái nãi hoµn chØnh bµi v¨n. . VÒ kÜ n¨ng: . VÒ kiÕn thøc: . t×m nh÷ng c©u Tn cã Nd t¬ng tù? ./. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 135 . lÝ lÏ. giíi thiÖu mét sinh ho¹t v¨n ho¸ ë mét vïng ®Êt níc.§äc. KiÕn thøc träng t©m: . . giµu cã vÒ lµn ®iÖu.PhÇn II. D. Híng dÉn vÒ nhµ: . 3.vÊn ®¸p. hiÖn bµi GT? .a? NhËn xÐt? ? h·y cho biÕt c©u TN thuéc chñ ®Ò nµo. c¸ch ®a d©n chøng. ThiÕt bÞ d¹y häc: .VBND thÓ lo¹i bót ký.GV nhËn xÐt tiÕt häc. giíi thiÖu vÎ ®Ñp cña 1 sinh ho¹t v¨n ho¸ ë cè ®« HuÕ.So¹n bµi: Ca huÕ trªn s«ng h¬ng. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. B. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. bµi míi cã thÓ thªm c¸c tõ ng÷ mang tÝnh chÊt khÈu ng÷.Hµ ¸nh MinhA. ? Qua giê luyÖn nãi em rót ra ®îc bµi häc g× khi t.GV: B¶ng phô. VÒ t tëng: . C. mét vïng d©n ca.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.HS tù rót ra KL: Bè côc. ph¶ng phÊt vÒ néi dung. 3.Nªu vÊn ®Ò. .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ nh÷ng di s¶n v¨n ho¸. Cñng cè: . t×m hiÓu vµ ph©n tÝch VBND: bót kÝ. tinh tÕ vµ ®éc ®¸o trong c¸ch biÓu diÔn vµ thëng thøc vµ nh÷ng nghÖ sÜ chuyªn nghiÖp vµ d©n gian… rÊt ®çi tµi hoa.Qua tiÕt luyÖn nãi c¸c em tù thÊy m×nh ®· rót ra ®îc kinh nghiÖm g× khi thuyÕt minh mét vÊn ®Ò? 4. Ph¬ng ph¸p: .

Bè côc: 2 phÇn ? V¨n b¶n cã bè côc nh . T¸c gi¶: Hµ ¸nh s«ng H¬ng ®îc viÕt theo NghÞ luËn . KiÓm tra: ? Tãm t¾t nh÷ng trß lè c¶u Va-ren khi gÆp cô Phan. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña Néi dung cÇn ®¹t trß . V¨n b¶n: nµo? .Bót kÝ. nh· nh¹c . miªu t¶ .P2: Cßn l¹i: Nh÷ng ®Æc s¾c c¶u ca HuÕ.Nªu nh÷ng nÐt chÝnh .§äc v¨n b¶n theo I. §äc v¨n b¶n: nh÷ng chç ®äc cha xÐt phÇn ®äc .P1: Tõ ®Çu -> LÝ hoµi nam: Giíi thiÖu thÕ nµo ? HuÕ.GV nhËn xÐt . nh¹c cung ®×nh … 3. chuÈn x¸c .Quan s¸t ®äc II. Ph©n tÝch v¨n ®o¹n v¨n b¶n tõ ®Çu thÇm .Cho häc sinh nhËn 1.c¸i n«i cña d©n ca . suy nghÜ vµ b¶n: ®Õn “ lÝ hoµi nam” tr¶ lêi c©u hái: 136 . biÓu khã trong v¨n b¶n: Ca c¶m HuÕ . Tõ khã: . ? Dùa vµo chó thÝch(sgk) .Gióp häc sinh ®äc diÔn .Tr×nh bµy theo 2.Cho häc sinh quan s¸t . söa ch÷a .Ph¬ng thøc : NghÞ h·y gi¶i thÝch mét sè tõ luËn .1.P2: kÕt hîp miªu t¶ + biÓu c¶m -> 2 bøc ¶nh minh ho¹ cho 2 nÐt ®Ñp cña VH HuÕ . hoµi väng . Tõ ®ã rót ra nhËn xÐt vÒ nh©n vËt nµy? 2.Cho HS xem tranh phong c¶nh vÒ cè ®« HuÕ ®Ó dÉn vµo bµi . biÓu c¶m b. Bµi míi: Giíi thiÖu: . TiÕp xóc v¨n c¶m bµi v¨n yªu cÇu cña GV b¶n: . . c.Ph¬ng thøc : a.Bè côc hai phÇn. miªu t¶ Minh ph¬ng thøc biÓu ®¹t . ®¨ng trªn b¸o Ngêi Hµ Néi.P1: NL chøng minh . T×m hiÓu chó vÒ t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm? chó thÝch *(sgk) thÝch: ? V¨n b¶n Ca HuÕ trªn .

+ C¸c ®iÖu nam.Tæ chøc trß ch¬i tiÕp søc ®Ó häc sinh thùc hiÖn yªu cÇu cña c©u hái trªn. §1: Ghi nhanh tªn c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ. . xay lóa . hß « . bµi chßi…. . . . §2: Ghi nhanh tªn c¸c nh¹c cô biÓu diÔn ca HuÕ. th. HuÕ lµ c¸i n«i cña d©n ca. (3’) ?Em cã thÓ nhí hÕt tªn c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ c¸c nh¹c cô ®Ó biÓu diÔn Ca HuÕ kh«ng? V× sao ? ? §Ó cho ngêi ®äc hiÓu ®îc sù ®a d¹ng . 1. qu¶ phô… phó vÒ lµn ®iÖu . + C¸c ®iÖu chÌo.Ch¬i trß tiÕp søc (2 ®éi).Nam ai .LiÖt kª . hß ®a linh buån b· . nh÷ng nh¹c cô biÓu diÔn ca HuÕ v× d©n ca HuÕ rÊt phong phó vµ ®a d¹ng.PhÐp liÖt kª kÕt hîp gi¶i thÝch b×nh luËn .D©n ca HuÕ: .ChÌo c¹n . nam -> Ca HuÕ phong b×nh.D©n ca HuÕ mang ®Ëm b¶n s¾c t©m hån vµ tµi hoa cña mét vïng ®Êt . HuÕ c¸i n«i cña d©n ca: + C¸c ®iÖu hß. h·y liÖt kª c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ vµ tªn c¸c nh¹c cô biÓu diÔn ca HuÕ ? . b×nh luËn chøng minh. .Hß gi· g¹o.s©u s¾c thÊm thÝa 137 . + C¸c ®iÖu lÝ. . phong phó cña ca HuÕ t¸c gi¶ ®É sö dông bót ph¸p nghÖ thuËt g×? ? §Æc ®iÓm næi bËt cña ca HuÕ lµ g×? H·y t×m trong v¨n b¶n nh÷ng dÉn chøng ®Ó chøng minh? . Nhng ë ®o¹n v¨n nµy t¸c gi¶ ®· ®Ò cËp ®Õn sù næi tiÕng nµo cña HuÕ ?V× sao t¸c gi¶ l¹i quan t©m ®Õn ®iÒu ®ã? ? Dùa vµo v¨n b¶n vµ sù hiÓu biÕt cña b¶n th©n em.Hß l¬ . + Mçi c©u hß ®Òu göi g¾m mét ý t×nh trän vÑn: . hß nÖn thÓ hiÖn lßng khao kh¸t nçi mong chê hoµi väng thiÕt tha cña t©m hån HuÕ .? Xø HuÕ næi tiÕng víi rÊt nhiÒu thø.Kh«ng thÓ nhí hÕt c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ . buån man m¸c. ru em. kÕt hîp gi¶i thÝch. bµi thai.

Dµn nh¹c bao gåm gi¶ cßn cho ngêi ®äc biÕt rÊt nhiÒu nh¹c cô : ®îc c¸ch thøc biÓu diÔn §µn tranh .Ca HuÕ ®îc b¾t ®×nh nh· nh¹c . vµ chÊt b¸c häc trau chuèt ®¹t tíi ®é hoµn mÜ .? Mçi lµn ®iÖu d©n ca HuÕ mang mét ©m s¾c.Nh¹c c«ng. thñy chung lµ nh÷ng kh¸t väng vÒ cuéc s«ng ®îc Êm no. l¹c quan vui t¬i.Ca HuÕ võa s«i b. . nh¹c cung ®×nh vµ nh· nh¹c. ? Trong v¨n b¶n nµy . VËy theo em t©m hån . .Ca HuÕ ®îc b¾t nguån tõ nh¹c d©n gian vµ nh¹c cung . Sù h×nh thµnh: .GV: Ca HuÕ lµ sù hßa quÖn gi÷a chÊt d©n gian méc m¹c. §ã lµ tÝch chÊt g× ? . h¹nh phóc.Cho häc sinh ®äc phÇn 2 cña v¨n b¶n ? Theo c¸ch tr×nh bµy cña t¸c gi¶ em ®îc biÕt ca HuÕ ®îc h×nh thµnh tõ ®©u? ? Em hiÓu biÕt g× vÒ nh¹c d©n gian? Nh¹c cung ®×nh? Nh· nh¹c? ¬ng c¶m bi ai v¬ng vÊn.Dµn nh¹c. uy . nhiÒu ®iÖu hß thêng s«i næi.Nh÷ng nÐt ®Æc s¾c cña ca HuÕ: ? Sù h×nh thµnh nguån gèc cña ca HuÕ ®· lµm nªn tÝch chÊt næi bËt cña ca HuÕ. + Nh¹c d©n gian : C¸c lµn ®iÖu d©n ca. . ®µn 138 a. -> T×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc. võa vui t¬i diÔn: võa tr¹ng träng . 2. uy nghi. t×nh nh©n hËu . C¸ch thøc biÓu næi. nghi . vÒ néi dung t×nh c¶m . + Nh¹c cung ®×nh nh· nh¹c lµ nh¹c dïng trong buæi lÔ t«n nghi trong cung ®×nh cña vua chóa …cã s¾c th¸i trang trong.t×nh c¶m Êy lµ g× ? . ®Çu tõ nh¹c d©n gian. tiÕt tÊu kh¸c nhau t¹o lªn nh÷ng ®Æc s¾c riªng song d©n ca xø HuÕ chÝnh lµ t©m hån t×nh c¶m cña ngêi d©n xø HuÕ . t¸c .

cÆp sanh ®Ó gç nhÞp. + Ph¸t hiÖn + Ph©n tÝch : . . chíp.Thêi gian : ban ®ªm .Nh¹c c«ng dïng c¸c ngãn ®µn trau chuèt nh ngãn nhÊn . . ®µn nguyÖt t× bµ . bóng ngãn phi ngãn r·i + NT: . thanh lÞch . mæ. . ®iªu luyÖn tµi hoa. H·y t×m c¸c chi tiÕt miªu t¶ c¸ch thøc biÓu diÔn ca HuÕ vµ nhËn xÐt vÒ dµn nh¹c ? Nh¹c c«ng? ?. nhÊn m¹nh sù ®iªu luyÖn tµi hoa cña c¸c nh¹c c«ng. C¸ch thëng thøc: . nh¹c c«ng tinh tÕ.§Þa ®iÓm : Trªn thuyÒn Rång. ®Çu ®éi kh¨n xÕp . n÷ mÆc ¸o dµi duyªn d¸ng . vç . => C¸ch diÔn ca HuÕ rÊt phong phó. . c.C¸ch thëng thøc ca HuÕ. quÇn thông. s¸o.ca HuÕ.C¸c ca c«ng ®Òu lµ nh÷ng nam thanh mÜ tó rÊt trÎ .LiÖt kª c¸c ho¹t ®éng cña nh¹c c«ng .Kh¸n gi¶ vµ ngêi 139 . ngãn bÊm . day.Thëng thøc ca HuÕ vµo ban ®ªm.LiÖt kª c¸c lo¹i nh¹c cô ®Ó chØ râ sù p2 cña c¸ch diÔn ca HuÕ . kh¸n gi¶ vµ ca c«ng cËn kÒ bªn nhau nh ngêi nhµ . trªn thuyÒn rång. v¶ .Em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt sö dông ng«n ng÷ cña t¸c gi¶ trong ®o¹n v¨n ? Tõ ®ã em thÊy nÐt ®Æc s¾c nµo cña ca HuÕ ®îc nhÊn m¹nh? GV: Ngoµi sù h×nh thµnh vµ c¸ch biÓu diÔn cña ca HuÕ t¸c gi¶ Hµ ¸nh Minh cßn gt nÐt ®Æc s¾c cña ca HuÕ qua viÖc thëng thøc ? C¸ch thëng ca HuÕ cã g× ®éc ®¸o ? Em h·y ph©n tÝch ®Ó thÊy ®îc sù kh¸c biÖt v¬i c¸ch nghe qua b¨ng ghi ©m vµ xem b¨ng h×nh? ( Gîi ý : Thêi gian? Kh«ng gian thëng thøc ca HuÕ ) bÇu . nam mÆc ¸o dµi tho.

. huyÒn ¶o vµ th¬ méng.Nghe. ? Em cã thÓ cho mét vµi lêi b×nh luËn vÒ c¸ch thëng thøc ca HuÕ? biÓu diÔn cËn kÒ bªn nhau nh ngêi nhµ. gi÷a con ngêi víi ? Theo em t¹i sao cã thÓ thiªn nhiªn .GV: Sinh ho¹t v¨n hãa d©n gian thêng chØ thùc sù sèng ®éng trong c¸c kh«ng khÝ thËt cña nã. nãi : Nghe ca HuÕ lµ mét . ngêi xem ®ång hiÖn g¾n bã.HS1: C¸ch thëng thøc ca HuÕ nh thÕ mµ d©n d· l¹i võa sang träng . dÔ g©y ®îc c¶m t×nh vµ lßng yªu mÕn gi÷a con ngêi víi con ngêi. §ã lµ sù hßa ®ång mµ ë ®ã kh«ng gian ngêi diÔn. lÞch sù.HS2 : Thëng thøc ca HuÕ nh thÕ lµ 1 nÐt sinh ho¹t v¨n hãa thanh cao. . Dïng tõ ng÷ gîi t¶ biÓu c¶m . Thëng thøc ca HuÕ nh trªn ®óng lµ mét sinh ho¹t v¨n hãa d©n gian kh¸c h¼n víi nghe nh¹c trong r¹p hoÆc xem b¨ng ®Üa ë gia ®×nh.? NhËn xÐt cña em vÒ c¸ch sö dông tõ ng÷ trong ®o¹n v¨n cña t¸c gi¶ ? . . .Nghe.HS1: Thëng thøc 140 .Nghe ca HuÕ trong 1 quang c¶nh s«ng níc t¬i ®Ñp. nh×n trùc tiÕp c¸c ca c«ng c¸ch ¨n mÆc c¸ch ch¬i ®µn -> Miªu t¶ kÕt hîp biÓu c¶m .

muèn ®îc mét lÇn ®Õn HuÕ thëng thøc mét ®ªm ca HuÕ trªn s«ng H¬ng. tuyªn truyÒn cho nÐt ®Ñp v¨n hãa nµy .thó vui tao nh·? ? C¶m xóc cña em sau khi t×m hiÓu v¨n b¶n lµ g× ? ? Nh phÇn ®Çu ®· giíi thiÖu: Ca HuÕ trªn s«ng H¬ng lµ mét v¨n b¶n nhËt dông. Tæng kÕt: . ¨n mÆc. . ®îc nh×n.Ph¶n ¸nh mét trong nh÷ng nÐt ®Ñp cña v¨n hãa truyÒn thèng ca ngîi. nh· nhÆn. d©n ca nam bé. . VËy qua t×m hiÓu v¨n b¶n em h·y cho biÕt ®©u lµ néi dung v¨n b¶n nhËt dông cña v¨n b¶n nµy? ? Ngoµi ca HuÕ. Ghi nhí: (SGKc¸ch thëng thøc. vÎ ®Ñp cña ca HuÕ trªn s«ng H¬ng xÐt vÒ mÆt nghÖ thuËt lµ g×? ? V¨n b¶n ca HuÕ trªn s«ng H¬ng ®· gióp em hiÓu g× vÒ HuÕ ? ca HuÕ trong c¶nh thiªn nhiªn t¬i ®Ñp th¬ méng. tõ c¸ch thøc biÓu diÔn ®Õn *. em cßn biÕt lµn ®iÖu d©n ca nµo? ? Theo em.Gäi häc sinh ®äc ghi nhí . nam trung bé. 141 .D©n ca qu©n hä b¾c ninh d©n ca NghÖ TÜnh. nghe trùc tiÕp nh÷ng lµn ®iÖu s©u l¾ng ngät ngµo cña mét thó vui tao nh·. sang träng vµ duyªn d¸ng tõ néi dung ®Õn nghÖ thuËt tõ ca c«ng ®Õn nh¹c c«ng. . nªu ý kiÕn III. + HS trao ®æi.V× sao ca HuÕ thanh cao. tõ t/104) giäng ca ®Õn c¸ch trang ®iÓm.Tù hµo vÒ HuÕ .

liÖt kª… + HuÕ næi tiÕng vÒ ©m nh¹c d©n gian vµ nh¹c cung ®×nh. 4. .? H·y chän h¸t mét lµn ®iÖu d©n ca mµ em biÕt? á ®Þa ph¬ng em cã lµn ®iÖu d©n ca nµo? 3.TËp mét lµn ®iÖu d©n ca.KÓ tªn mét vµi lµn ®iÖu dan ca quª em hoÆc vïng kh¸c mµ em biÕt? .Qua bµi v¨n em hiÓu g× vÒ con ngêi xø HuÕ? xem tranh. C¶ 3 néi dung trªn. . Tïy bót B.GVnhËn sÐt.Cho HS lµm bµi tËp TN . 142 .Bµi 1: V¨n b¶n ca HuÕ Lµm bµi tËp TN trªn s«ng H¬ng thuéc theo yªu cÇu cña GV. con ngêi xø HuÕ cµng thªm thanh lÞch. B.1 – 2 HS h¸t lµn ®iÖu ca HuÕ. KÝ sù D. thÓ lo¹i nµo? A TruyÖn ng¾n +Bµi 1: Y’D + Bµi 2: Y’D C. Qua ©m nh¹c. . .KÕt hîp nhiÒu ph¬ng thøc biÓu ®¹t. Sù phong phó cña c¸c . D. LuyÖn tËp: . tinh tÕ. VÎ ®Ñp cña c¶nh ca HuÕ trªn s«ng H¬ng. Cñng cè: . Nguån gèc cña c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ. bæ sung.§äc ghi nhí( sgk) IV. Bót kÝ Bµi 2: Néi dung chÝnh cña v¨n b¶n lµ g×? A.So¹n bµi: ChÌo quan ©m thÞ kÝnh. Híng dÉn vÒ nhµ: . söa. C..

VÒ kiÕn thøc: .Nªu vÊn ®Ò. ThÕ nµo lµ . phong phó../. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong c¸c VBNL c¸c t¸c gi¶ muèn cho ngêi ®äc tiÕp nhËn sù ®Çy ®ñ chÝnh x¸c nh÷ng khÝa c¹nh kh¸c nhau cña thùc tÕ hay cña t tëng t×nh c¶m ngêi ta thêng sö dông phÐp liÖt kª. côm tõ ? Quan s¸t vµ nhËn xÐt Sèng chÕt mÆc bay” .Quan s¸t b¶ng phô phÐp liÖt kª? môc I . D. 3. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Néi dung cÇn ®¹t I.GV: B¶ng phô. KiÕn thøc träng t©m: . Ph¬ng ph¸p: . 1. theo khi ®i hé ®ª( bé phËn in ®Ëm ®ã lµ côm tõ ®îc ng¨n c¸ch nhiÒu. KiÓm tra: . th¶o luËn nhãm. VÒ kÜ n¨ng: . VÒ t tëng: .Hs hiÓu thÕ nµo lµ phÐp liÖt kª. ThiÕt bÞ d¹y häc: . B.ý nghÜa: giíi vÒ cÊu t¹o.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Tr¶ lêi c¸c c©u hái t/104) ? §o¹n v¨n trªn ®îc theo yªu cÇu cña gi¸o 2.Cho häc sinh ®äc NL . thuyÕt tr×nh.PhÇn I. 143 .Ph©n biÖt ®îc c¸c kiÓu liÖt kª theo cÊu t¹o xÐt theo ý nghÜa. Ph©n tÝch: trÝch tõ v¨n b¶n nµo? viªn . E.H·y nªu c¸c trêng hîp dïng côm chñ – vÞ ®Ó më réng c©u? 2.Ng÷ liÖu: (sgk( sgk/ 104) . . TIẾT 114: LiÖt kª A. t¸c dông cña phÐp liÖt kª. . 2. C.CÊu t¹o: lµ c¸c cña ai? + §o¹n v¨n trÝch “ tõ. ý nghÜa cña ( Ph¹m Duy Tèn) thiÖu miªu t¶ c¸c bé phËn in ®Ëm? + Sù gièng nhau: C¸c nh÷ng ®å vËt cña Sù gièng nhau vÒ cÊu biÖn ph¸p in ®Ëm «ng quan mang t¹o vµ ý nghÜa cña c¸c ®Òu cã cÊu t¹o lµ tõ. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.§äc NL.KÜ n¨ng vËn dông phÐp liÖt kª trong khi nãi vµ viÕt.

ý tõng lo¹t nghÜa cïng lo¹i trong c©u? ? ViÖc nªu ra nèi tiÕp hµng lo¹t c¸c ®å vËt . quan s¸t cã gièng nhau . + §o¹n1: C©u 3 (søc m¹nh cña tinh thÇn yªu níc). cïng nãi vÒ c¸c ®å vËt ®îc bµy biÖn xung quanh quan phô ? Em cã nhËn xÐt g× mÉu? vÒ c¸ch s¾p xÕp c¸c bé .HS t×m trong v¨n tËp 1(sgk trang 106) b¶n “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta”. liÖt kª kh«ng gièng GV:Quan s¸t vÝ dô 1. ngæn ngang) .t¸c nhau v× kh«ng chØ 144 bÒ bén. côm tõ cïng lo¹i . (sgk/105).VËy em hiÓu liÖt kª lµ g×? . t×m phÐp liÖt kª .C¸c lÇn sö dông phÐp kh«ng . 3. ®ång dông g×? thêi diÔn t¶ sù phong ? C¸ch dïng hµng lo¹t phó cña sù vËt.Cho häc sinh ®äc ghi .) dÊu(.S¾p xÕp nèi tiÕp phËn cã cÊu t¹o.§äc râ rµng ghi nhí 1 nhí 1(sgk). 4 ? VËy v¨n b¶n trªn dïng (Sù ®ång t©m ®ång mÊy lÇn phÐp liÖt kª lßng cña nh©n d©n ph¹m vi liÖt kª ë c¸c lÇn chèng Ph¸p). +Y/c häc sinh lµm bµi . + §o¹n 2: C©u 2 (Lßng tù hµo vÒ lÞch sö) + §o¹n 3: C©u 2.Lµm næi bËt thãi xa b»ng nh÷ng kÕt cÊu t.Tù rót ra kÕt luËn: ®Ó diÔn t¶ ®µy ®ñ Kh¸i niÖm vÒ phÐp h¬n s©u s¾c h¬n c¸c liÖt kª.NÕu chØ dïng mét tõ.g× b»ng dÊu (. mét côm tõ th× kh«ng thÓ nãi hÕt ®îc sù chuÈn bÞ “chu ®¸o”. Ghi nhí1: (sgk-t/105) . khÝa c¹nh kh¸c nhau cña thùc tÕ hay t tëng t×nh c¶m ngêi ta gäi lµ phÐp liÖt kª . c¸c tõ. cuéc sèng xa hoa cña quan phô mÉu ( tr¸i ngîc víi c¶nh sèng lÇn than ®ãi khæ cña nh©n d©n) -> ý nghÜa tè c¸o s©u s¾c -> lµ phÐp liÖt kª. *.hoa hëng l¹c cña tªn ¬ng tù nh trªn cã t¸c quan phô mÉu.). t¬ng tù nhau vÒ có ph¸p.

C¶ 2 vÝ dô ®Òu sö cã dïng phÐp liÖt kª dông phÐp liÖt kª. lùc lîng. tÝnh m¹ng. tÝnh m¹ng vµ cña c¶i Kh¸c nhau: C©u a: biªn ph¸p liÖt kª ®èi lËp . cã nh÷ng kiÓu liÖt C©u b: biªn ph¸p liÖt kª nµo? LÊy thªm vÝ dô kª ®îc nèi b»ng minh häa? quan hÖ tõ thµnh tõng cÆp. c©u hái theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. C¸c bé phËn in ®Ëm ë 2 vÝ dô lµ phÐp liªn kÕt .Yªu HS quan s¸t NL . trêng hîp ®¶o ®îc (mçi yÕu nµo kh«ng? V× sao? tè liÖt kª ®øng ®éc .gi¶ cã dïng thªm trî tõ liÖt kª trong mét c©u “nµo” tríc biÖn ph¸p mµ cßn trong mét liÖt kª ®Ó thùc hiÖn tèt ®o¹n. II. cña c¶i VDb: Tinh thÇn vµ lùc lîng. 2 VD VD: ThÕ ®iÖu ca HuÕ môc (2) cã dïng phÐp cã s«i næi vui t¬i.C¸c bé phËn in ®Ëm c¸c bé phËn liÖt kª ë 2 vÝ dô lµ phÐp trong 2 vÝ dô vµ nhËn liªn kÕt . t¹o.NL2. ph¸t hiÖn. sgk. Ph©n tÝch: . C©u b: biªn ph¸p liÖt kª ®îc nèi b»ng quan hÖ tõ thµnh tõng cÆp. liÖt kª kh«ng? X¸c cã buån th¼m ®Þnh phÐp liÖt kª b©ng kh©ng. quan s¸t. VDa:Tinh thÇn. 2 cña c¶i phÐp liÖt kª trªn cã g× Kh¸c nhau: kh¸c nhau? C©u a: biªn ph¸p liÖt ? Nh vËy xÐt vÒ cÊu kª ®èi lËp . cã trong tõng c©u? tiÕc th¬ng ai o¸n.Gäi 1 HS ®äc NL.Ng÷ liÖu: (sgkt/105) 2. xÐt tõng trêng hîp nµo + VÝ dô a2: Cã thÓ cã thÓ ®¶o. -> LiÖt kª theo cÆp vµ kh«ng theo cÆp (cÊu t¹o). c¶.NL1. h¬n hiÖu qu¶ phÐp tu tõ => cã thÓ thªm tõ (nµo. tÊt c¶). lùc lphÐp liÖt trong tõng vÝ îng. kh«ng? Em h·y chØ râ VDa:Tinh thÇn.§äc vÝ dô. . tr¶ lêi . + VÝ dô a2: Cã thÓ ®¶o ®îc (mçi yÕu tè liÖt kª ®øng ®éc lËp). C¶ 2 vÝ dô ®Òu sö dông phÐp liÖt kª. cña dô ? c¶i VDb: Tinh thÇn vµ lùc lîng. tÝnh m¹ng vµ ? XÐt vÒ cÊu t¹o. ? Theo em 2 NL môc (1) . + VÝ dô b2: Kh«ng ®¶o ®îc vÞ trÝ 145 ? T¬ng tù nh vËy. . C¸c kiÓu liÖt kª: 1. tÝnh m¹ng. ? Thö ®¶o trËt tù cña .

tiÕn vµ kh«ng t¨ng tiÕn ? §äc bµi tËp 2.GV lu ý: Khi liÖt kª vÒ lËp). LuyÖn tËp: Bµi 2 (sgk/106)../.Díi lßng ®êng.X¸c ®Þnh phÐp liÖt kª .Cho häc sinh ®äc ghi kiÓu: Theo cÆp t¨ng nhí 2. . xung.NhËn xÐt bµi lµm cña bµi tËp häc sinh. ngêi cÇn chó ý ®Õn t«n + VÝ dô b2: Kh«ng ti. Hoa cóc. . trªn vØa hÌ. dïi Cã líp nhËn xÐt bæ ®©m. dông phÐp liÖt kª? . Bµi 3 (sgk/106). ViÕt c©u cã sö dông VD: N¾ng lªn. dao c¾t. mµu vµng cña c¸nh bím ®Çu hÌ lµm cho c¶nh vên mu«n phÇn ®Ñp ®Ï. so¹n bµi T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh. Ghi nhí 2: (sgk/105) III. .LiÖt kª lµ g×? C¸c kiÓu liÖt kª? 4. thîc dîc. -> LiÖt kª t¨ng tiÕn vµ kh«ng t¨ng tiÕn (ý nghÜa).nh÷ng qu¶ giÊy nh¸p. *.Cßn thêi gian gi¸o viªn tæ trøc cho häc sinh ch¬i chß tiÕp søc. mµu ®á cña hoa. 146 . hoa hång. löa nung. c¶ phÐp liªn kÕt khu rõng bõng tØnh.Cho HS viÕt ®o¹n v¨n t¶ c¶nh vên trêng cã sö. v× c¸c yÕu tè liÖt kª cã yÕu tè t¨ng tiÕn .§äc ghi nhí 2. .GV cïng HS nhËn xÐt bæ sung.Häc bµi.2 HS tr×nh bµy b) §iÖn giËt. a). ®Þnh yªu cÇu cña bµi tËp + §äc vµ nªu yªu cÇu .Nh÷ng cu li HS viÕt ®o¹n v¨n ra xe…. x¸c . tuæi t¸c ®¶o ®îc vÞ trÝ v× ? Qua c¸c vÝ dô trªn em c¸c yÕu tè liÖt kª cã rót ra bµi häc g×? yÕu tè t¨ng tiÕn . 3. Mµu xanh cña l¸. trong cöa tiÖm .LiÖt kª cã nhiÒu . ®a 1. Híng dÉn vÒ nhµ: . Cñng cè: . lµm bµi tËp cßn l¹i. ®ång tiÒn ®ua nhau kheo s¾c.

147 . yªu cÇu vµ c¸c lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh thêng gÆp trong cuéc sèng .Tæ chøc cho häc sinh ®äc.TIẾT 115:T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh A. Vëy v¨n b¶n hµnh chÝnh lµ g×? Ta vµo bµi h«m nay.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. VÒ kÜ n¨ng: .Nªu vÊn ®Ò. KiÕn thøc träng t©m: . E. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc sèng chóng ta gÆp vµ sö dông nhiÒu c¸c lo¹i v¨n b¶n kh¸c nhau. D. . B. Ph¬ng ph¸p: .GV: B¶ng phô. .PhÇn: C. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. t×m hiÓu trao ®æi…. néi dung .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. hµnh chÝn cô thÓ. 3.Häc sinh n¨m ®îc nh÷ng hiÓu biÕt chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh : môc ®Ých.Líp 6 c¸c em ®· häc lo¹i VBHC nµo? 2. 2. ThiÕt bÞ d¹y häc: . Trong ®ã cã mét lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. Tõ ®ã tù rót ra nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ VBHC. VÒ t tëng: . VÒ kiÕn thøc: . th¶o luËn nhãm.BiÕt vËn dông kiÕn thøc ®· häc vÒ VBHC trong nh÷ng trêng hîp. KiÓm tra: . thuyÕt tr×nh.

.GV: Tïy tõng t×nh huèng mµ sö dông tõng lo¹i v¨n b¶n cho phï hîp (GV cho vÝ dô ). em hiÓu thÕ nµo vÒ kh¸i niÖm v¨n b¶n *. suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái cña gi¸o viªn. c¬ quan cã thÈm quyÒn -> ®Ò nghÞ Khi cÇn th«ng b¸o mét vÊn ®Ò g× ®ã lªn cÊp cao h¬n -> dïng b¸o c¸o. ®Ò nghÞ b¸o c¸o? ? Dùa vµo néi dung cña tõng v¨n b¶n.Khi cÇn chuyÒn ®¹t 1 nguyÖn väng chÝnh ®¸ng nµo ®ã cña c¸ nh©n hay tËp thÓ (VB§N).Ghi nhí ý 1: Ho¹t ®éng cña trß .§äc thÇm c¸c v¨n b¶n theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. ND cÇn ®¹t I. + V¨n b¶n 1: Nh»m phæ biÕn néi dung vÒ kÕ ho¹ch trång c©y + V¨n b¨n2: Nh»m dÒ xuÊt nguyÖn väng ®îc chuyÓn thêi gian sinh ho¹t tËp thÓ .Rót ra nhËn xÐt: + CÊp trªn kh«ng bao giê dïng b¸o c¸o víi cÊp díi (kÓ c¶ ®Ò nghÞ) ®iÒu nµy chØ cã cÊp díi ®èi víi cÊp trªn. . .Giao viÖc cho häc sinh : Quan s¸t vµ ®äc thÇm 3 bµi v¨n (sgk/ 107.Ho¹t ®éng cña thÇy . + CÊp díi kh«ng th«ng b¸o ®èi víi cÊp trªn . ? Em h·y cho biÕt mçi v¨n b¶n trªn viÕt ra nh»m môc ®Ých g× . ? Quan s¸t 3 v¨n b¶n vµ 148 t×m hiÓu néi dung. + Ph¸t hiÖn . tËp thÓ) ®Õn c¸ nh©n hoÆc tæ chøc.Quan s¸t. 2. Ng÷ liÖu: (sgk-t107) §äc c¸c v¨n b¶n. . Ph©n tÝch: Khi cÇn truyÒn ®¹t mét vÊn ®Ò xuèng cÊp thÊp h¬n hoÆc muèn cho ngêi biÕt -> dïng th«ng b¸o. môc ®Ých cña c¸c v¨n + HS tù rót ra kÕt luËn b¶n.Khi cÇn th«ng b¸o mét vÊn ®Ò g× ®ã lªn cÊp cao h¬n ngêi ta dïng v¨n b¶n b¸o c¸o. . nªu ý kiÕn: . cô thÓ lµ ngêi viÕt v¨n b¶n vµ ngêi nhËn v¨n b¶n em cã thÓ rót ra nhËn xÐt g×? . ? C¨n cø vµo tªn (tiªu ®Ò) cña 3 v¨n b¶n.C¶ 3 v¨n b¶n trªn ®Òu lµ v¨n b¶n hµnh chÝnh. + V¨n b¶n 3: Nh»m tæng kÕt l¹i pt “ V× mét m«i trêng sanh s¹ch ®Ñp”. Khi ®Ò ®¹t nguyÖn väng ( c¸ nh©n. . kÕt hîp víi tõng môc ®Ých cña tõng v¨n b¶n em h·y cho biÕt: Khi nµo ngêi ta viÕt c¸c lo¹i v¨n b¶n th«ng b¸o. ThÕ nµo lµ v¨n b¶n hµnh chÝnh: 1.Khi cÇn truyÒn ®¹t 1 vÊn ®Ò g× ®ã (thêng lµ quan träng) xuèng cÊp díi hoÆc muèn cho nhiÒu ngêi biÕt (VBTB) . 108). suy nghÜ.

Nªu vÊn ®Ò. Híng dÉn vÒ nhµ: .RÌn kÜ n¨ng tù ®¸nh gi¸ ®îc chÊt lîng lµm bµi cña m×nh. . TIẾT 116: Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 6 A. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. Tõ ®ã cã kinh nghiÖm ®Ó lµm bµi tèt B. th¶o luËn nhãm. 149 .Tèt gç lµ g×? . vÒ tr×nh ®é tËp lµm v¨n cña b¶n th©n.V¨n b¶n hµnh chÝnh lµ g×? 4.Tèt níc s¬n lµ g×? . E. .Lµm thÕ nµo ®Ó tèt gç vµ tèt c¶ níc s¬n? . Bµi míi: Giíi thiÖu: ë tiÕt 108 chóng ta ®· lµm bµi TLV sè 6. D. thuyÕt tr×nh. 2. KiÕn thøc träng t©m: . ThiÕt bÞ d¹y häc: .V× sao tèt gç h¬n tèt níc s¬n? ./. Nªu l¹i ®Ò bµi vµ yªu cÇu: Ñeà bµi: Em h·y gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: “tèt gç h¬n tèt níc s¬n” Gîi ý: Dµn ý: . Ph¬ng ph¸p: .KÕt hîp trong giê? 2. §Ó nh×n l¹i bµi lµm vµ tõ ®ã söa ch÷a cho c¸c bµi sau lµm ®îc tèt h¬n ta vµo bµi tr¶ bµi h«m nay..Su tÇm 3 mÉu v¨n b¶n kh¸c nhau.Thèng kª c¸c VB HC mµ em biÕt.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. VÒ kÜ n¨ng: . . VÒ kiÕn thøc: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. vÒ c¸ch sö dông tõ ng÷ ®Æt c©u.Gióp Hs cñng cè kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng ®· häc vÒ c¸ch lµm v¨n lËp luËn gi¶i thÝch vÒ c¸ch t¹o lËp Vb.GV: B¶ng phô. KiÓm tra: .PhÇn: C. I. 3.V× sao cã tèt gç råi th× kh«ng cÇn níc s¬n tèt n÷a? (noäp sau 1 tuaàn) Yªu cÇu: Häc sinh c¬ b¶n gi¶i thÝch ®îc c¸c ý. VÒ t tëng: .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.

................................................................................. ............. . ng÷ ph¸p............................................................ .................. ................................................... Nhîc ®iÓm: ............. II........................................................................................ .................................................................. ............. liªn kÕt................. Tæ chøc ch÷a bµi trªn líp: 1........................................ ...................................................................................................... NhËn xÐt: 1....................................................... 150 . ¦u ®iÓm: ..... ......Dµn ý...........VÊn ®Ò cÇn gi¶i thÝch: ND c©u tôc ng÷ : “ Tèt gç h¬n tèt níc s¬n” -> Coi träng phÈm chÊt bªn trong cña mét sù vËt..................... .. ..................................... ......................................................... ............................ .... 2.............................................Thùc hiÖn ®îc c¸c bíc t¹o lËp v¨n b¶n.......................... Häc sinh ph¶i lËp luËn vµ tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái + Tèt gç lµ g×? + Tèt níc s¬n lµ g× ? + V× sao tèt gç h¬n tèt níc s¬n? + Lµm thÕ nµo ®Ó tè gç h¬n tèt níc s¬n? + V× sao cã gç tèt råi kh«ng cÇn níc s¬n tèt n÷a? + Liªn hÖ b¶n th©n................................................. .................... VËn dông tèt c¸c c¸ch lËp luËn gi¶i thÝch................................................. . ViÕt ®óng chÝnh t¶.......................................................................................................................................... Lµm v¨n cã m¹ch l¹c.................... ............................................................... III...................... ................................................ ................ ......................... Tr¶ bµi.............................. .................................................................................................

Gi¸o viªn chia líp thµnh tõng cÆp –nhãm.Gäi tªn ghi ®iÓm.ch÷a bµi cho nhau 3. Híng dÉn vÒ nhµ: . 3. Häc sinh tiÕp tôc söa ch÷a bµi cho ®Õn hoµn chØnh.Chän 3 bµi kh¸ nhÊt líp ®äc ®Ó c¶ líp nghe chung vµ b×nh gi¸ . nèi ®o¹n .Tr¶ lêi th¾c m¾c. ngêi nghe chÊp nhËn? . 4. Häc sinh ®æi bµi cho nhau. ®Æt c©u . Häc sinh tiÕp tôc söa ch÷a bµi cho ®Õn hoµn chØnh. .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.Khi lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ngoµi n¾m ®îc c¸c bíc th× chuÝng ta cµn ph¶i lµm g× ®Ó bµi v¨n ®îc ngêi ®äc. 4.So¹n bµi míi: Quan ©m ThÞ KÝnh . cïng ®äc bµi vµ suy nghÜ vÒ nhËn xÐt cña gi¸o viªn . 151 ./.2.bè côc . .Gi¸o viªn ch÷a mét sè lçi vÒ diÔn ®¹t :Dïng tõ . Cñng cè: .

152 .TuÇn 31.

153 .

154 .

155 .

Häc kú II N¨m häc: 2009 .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 7 .2010 156 Hµ ChÝ C«ng .Trêng PTCS Th¾ng Mè .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful