Ngµy so¹n:.......................... Ngµy d¹y:............................

TiÕt 73 – V¨n b¶n.
Tôc ng÷ vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: - HiÓu ®îc s¬ lîc kh¸i niÖm vÒ tôc ng÷, néi dung tõ mét sè h×nh thøc nghÖ thuËt vµ ý nghÜa cña 8 c©u tôc ng÷ trong v¨n b¶n. Thuéc lßng nh÷ng c©u tôc ng÷ trong v¨n b¶n. 2. VÒ t tëng: - Gi¸o dôc cho häc sinh ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp, cã th¸i ®é ®óng ®¾n vÒ nh÷ng kinh nghiÖm cña cha «ng. 3. VÒ kÜ n¨ng: - RÌn kü n¨ng t×m hiÓu, ph©n tÝch vµ n¾m ®îc néi dung ý nghÜa cña mçi c©u tôc ng÷. B. KiÕn thøc träng t©m: - PhÇn II. C. Ph¬ng ph¸p: - Nªu vÊn ®Ò,vÊn ®¸p, gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. D. ThiÕt bÞ d¹y häc: - GV: B¶ng phô. - HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. E. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. Tæ chøc: SÜ sè: ................................................................... 2. KiÓm tra: (KiÓm tra s¸ch vë cho häc kú II) 3. Bµi míi: Giíi thiÖu: Tôc ng÷ lµ mét thÓ lo¹i v¨n ho¸ d©n gian. Nã ®îc vÝ lµ kho b¸u cña KN vµ trÝ tuÖ d©n gian, lµ “ Tói kh«ng d©n gian v« tËn”. Tôc ng÷ lµ thÓ lo¹i triÕt lý, nhng ®ång thêi còng lµ c©y ®êi xanh t¬i. Tôc ng÷ cã nhiÒu chñ ®Ò. TiÕt häc nµy gi¶i thÝch 8 c©u tôc ng÷ cho chñ ®Ò vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV: gọi HS đọc v¨n b¶n I- TiÕp xóc v¨n SGK. b¶n: GV nêu y/c đọc: chậm rãi, - N1: Thiên nhiên (1, 2, 3, 4) 1. §äc v¨n b¶n: ngắt nhịp ở vế đối. Đọc - N2: LĐSX (5, 6, 7, 8) - Là 1 câu nói ngắn gọn, có mẫu, gọi HS đọc (?) Về mặt HT tục ngữ có kết cấu bền vững, có h/a, 1

đặc điểm gì?

nhịp điệu -> dễ nhớ, dễ 2. Khái niệm tục ngữ: thuộc *. Kh¸i niÖm vÒ tôc - Kinh nghiệm về mọi mặt ng÷: (?) Về ND TN thể hiện (TN, LĐ, SX, XH) - Tôc ng÷ lµ 1 c©u những kinh nghiệm gì của nãi cã ®Æc ®iÓm: nhân dân ta? g¾n gän, bÒn GV: Có những câu TN chỉ v÷ng, cã h/¶ vµ có nghĩa đen (nghĩa cụ nhÞp ®iÖu vµ dÔ thể, trực tiếp) có những nhí. câu có cả nghĩa bóng - DiÔn ®¹t nh÷ng (gián tiếp, biểu tượng). VD: Gần mực... - Vào mọi HĐ ĐS để nhìn kinh nghiÖm cña ND (?) TN được nhân dân ta nhận, ứng xử để lời nói thêm - Tôc ng÷ thêng cã SD vào những lĩnh vực hay, thêm sinh động sâu sắc nghÜa ®en, hoÆc cã c¶ nghÜa bãng. nào? - HS dùa vµo SGK. GV: Y/c HS giải nghĩa 1 số từ khó. (?) Có thể chia 8 câu TN này mấy nhóm? Mỗi nhóm gồm những câu nào? Đặt tên cho mỗi nhóm. GV: Y/c HS chú ý vào câu 1 (?) Nghĩa của câu TN này là gì? (?) Vì sao nhân dân ta có được kinh nghiệm này? GV: Giải thích sự vận động của trái đất (?) Chỉ ra các BPNT và cho biết TD của các BPNT đó. (?) Câu TN này có TD gì? GV: TD của câu tục ngữ này là chúng ta có thể áp dụng bố trí lịch làm việc, học tập giữa mùa đông, mùa hè (?) Giải nghĩa từ "mau" và từ "vắng". 2

3. Tõ khã: - Tháng 5 (ÂL) đêm ngắn, tháng 10 ngày ngắn II- Phân tích văn bản: - Rút ra từ sự quan sát 1. Tục ngữ về thiên nhiên: Câu 1:

- Mau: dày, nhiều - Vắng: ít, thưa

- NT: + Vần lưng, nói quá -> Đặc điểm của đêm tháng năm, ngày tháng mười + Phép đối -> Sự trái ngược đêm và ngày giữa mùa hạ với mùa đông

(?) Câu TN này cho chúng - Đêm hôm trước vắng sao ta biết điều gì? trời sẽ mưa, còn nhiều sao trời sẽ nắng GV: Đọc 1 số câu TN dự đoán về thời tiết mưa, nắng: - Quạ tắm thì ráo... - Chuồn chuồn bay thấp ... - Liên quan đến được mùa (?) Vì sao người nông dân hay mất mùa, ấm no hay đói xưa thường hay quan tâm kém đến mưa, nắng (?) Vậy câu TN này có giá trị gì? GV: Gọi HS đọc câu 3 - Phần chú thích (?) Em hiểu "ráng" và "ráng mỡ gà" nghĩa là gì? (?) Vậy câu TN này cho - Khi trên trời xuất hiện ráng chúng ta biết điều gì? có sắc màu vàng mỡ gà là GV: Đọc 1 số câu TN dự sắp có bão đoán bão: - Tháng bảy heo may chuồn chuồn bay thì bão... (?) Đối với 1 nước thường xuyên bị bão thì câu TN này có TD gì? GV: Đọc câu 4 - Tháng 7 kiến bò lên cao sẽ (?) Câu TN này cho ta biết có lụt điều gì? GV: Kiến là 1 loại côn trùng rất nhạy cảm với những thay đổi của thời tiết do cơ thể có những TB cảm biến chuyên biệt... câu TN còn có 1 dị bản khác: t 7 kiến đàn đại hàn hồng thuỷ. (?) Nạn lũ lụt thường xảy ra ở nước ta. Vậy câu TN này có TD gì? (?) Dựa vào đâu mà nhân - Quan sát, trải nghiệm dân ta có được những câu

=> Cách SD thời gian Câu 2:

-> Ý thức nhìn sao, sắp xếp công việc Câu 3:

-> Ý thức phòng chống bão. Câu 4:

3

thứ nhì còn có câu CD nào? làm vườn.Thứ nhất nuôi cá. phê phán hiện tượng lãng phí đất .Thứ tự quan trọng của 4 yếu tố: nước.TN dự đoán về thiên nhiên như trên? (?) Những kinh nghiệm dự đoán thời tiết của dân gian hiện nay còn có giá trị nữa không? GV: Chuyển ý GV: Đọc câu 5 GV: "Tấc" là đơn vị đo lường trong dân gian = 1/10 thước. con người phải bỏ mồ hôi. là nơi người ở. 4 Câu 6: . (?) Vậy em hiểu "tấc đất" là gì? "Tấc vàng" là gì? (?) BPNT nào đã được SD ở đây? TD? (?) Tại sao "đất" được coi như "vàng"? ->Ý thức đề phòng lũ lụt.Đất nuôi sống con người. Vàng là kim loại quý thường được đo = cân tiểu li.Đề cao giá trị của đất... Tục ngữ về lao déng s¶n xuÊt: Câu 5: .Không (?) Câu TN này có gì khác so với các câu TN trên? (?) Liệu kinh nghiệm này có đúng hoàn toàn không? (?) Câu TN này giúp cho con người điều gì? GV: Đọc câu 7 .Khuyên con người nên quý -> Đất quý như vàng.ở những vùng sâu. chăn nuôi. xa.Ai ơi đừng bỏ . . phân. thứ 3 làm ruộng GV: Đọc câu 6 .Dùng từ HV (?) Chuyển lời câu TN này sang TV. phương tiện thông tin hạn chế. giữ gìn đất được coi như vàng hợp nào? .Tấc đất: mảnh đất nhỏ . LĐ. (?) Câu TN này có giá trị gì? (?) Để nói về gí trị của đất . . Đất là đất đai để trồng trọt.NT: so sánh. này trong những trường trong. phóng đại (?) Người ta SD câu TN . những kinh nghiệm này vẫn còn giá trị 2. xương máu mới có được đất .Tấc vàng: 1 lượng vàng lớn .

Phân tích giá trị ND và NT của các câu TN đó 5 .Giống tốt. chăm năng suất cao nhân dân ta chỉ -> Biết khai thác tốt điều còn có câu TN nào khác? . Ghi nhớ: SGK. tốt giống được nhiều của cải.. tốt má.1 lượt tát.(?) Câu TN này KĐ điều giống gì? . phân. 1 bát cơm .Học thuộc 8 câu TN .Luyện tập: 4. IV. cần cù. vào thực tế nông nghiệp LĐ.Chuyên cần. Vậy câu TN này có giá trị gì? GV: Đọc câu 8 (?) Câu TN này KĐ điều .Gọi HS đọc ghi nhớ _ Hướng dẫn HS làm BT phần LT: chia 2 nhóm III. là nước xuất khẩu goá lớn. h/c tự nhiên sẽ tạo tốt mạ. Hướng dẫn HS học và chuẩn bị bài: . kiện. đất đai rõ các đặc điểm hình thức của các câu TN .Người đẹp vì. giống nước ta ntn? (?) Dựa vào đâu mà nhân dân ta có được những kinh Câu 8: nghiệm này? -> Tầm quan trọng của GV: Hướng dẫn HS làm thời vụ.Tổng kết: *. (?) Để nghề làm ruộng đạt .Rút gọn cực ngắn -> dễ gì? nghe. vật chất (?) Nước ta có nền SX Câu 7: nông nghiệp phát triển.. Củng cố: (?) Cho biết các đặc điểm HT NT của TN? 5. đễ nhớ (?) Về hình thức câu TN này có gì đặc biệt? -> Tầm quan trọng và mqh (?) Kinh nghiệm này đã đi của 4 yếu tố: nước. tốt lúa.

......RÌn kü n¨ng su tÇm..... D... 2............. d©n ca. tôc ng÷ lu hµnh ë ®Þa ph¬ng ®Æc biÖt lµ nh÷ng c©u nãi vÒ ®Þa ph¬ng m×nh.......…………… Ngµy d¹y: .... ...Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt trong viÖc su tÇm c¸c thÓ lo¹i v¨n häc d©n gian.. di tÝch th¾ng c¶nh. tôc ng÷ lµ g×? 6 ... Bµi míi: * Ho¹t ®éng 1: gi¸o viªn nãi râ yªu cÇu ®Ó häc sinh su tÇm ca dao.... Ngµy so¹n: ... tËp hîp tµi liÖu.... ...... d©n ca............. * Ho¹t ®éng 2: X¸c ®Þnh ®èi tîng su tÇm Bíc 1: gi¸o viªn cho häc sinh «n l¹i ca dao.... Tæ chøc: SÜ sè:.... 2.. KiÕn thøc träng t©m: .. TiÕt 74. tôc ng÷ lu hµnh ë ®Þa ph¬ng m×nh.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.........Làm hết bài tập .. nãi vÒ s¶n vËt...Soạn: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN VĂN VÀ TẬP LÀM VĂN. Ch¬ng tr×nh ®Þa ph¬ng phÇn v¨n vµ tËp lµm v¨n A. Ho¹t ®éng d¹y .....Ho¹t ®éng: 2. 3. . KiÓm tra: 3. VÒ kÜ n¨ng: ... ThiÕt bÞ d¹y häc: ..häc: 1..... Ph¬ng ph¸p: ......... VÒ kiÕn thøc: ...T¨ng thªm hiÓu biÕt vµ t×nh c¶m g¾n bã víi ®Þa ph¬ng quª h¬ng m×nh. nhÊt lµ nh÷ng c©u ®Æc s¾c mang tÝnh ®Þa ph¬ng ( mang tªn riªng ®Þa ph¬ng......Häc sinh su tÇm nh÷ng c©u ca dao..GV: TiÕn tr×nh su tÇm.../. Mçi em su tÇm 20 c©u trong mét tuÇn.. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.. B. d©n ca. C.Nªu vÊn ®Ò..... VÒ t tëng: . E...

Lôc t×m trong s¸ch b¸o ë ®Þa ph¬ng * Ho¹t ®éng 3: C¸ch su tÇm .. .. D.... ...Hái cha mÑ.Nªu vÊn ®Ò. 3.. Híng dÉn vÒ nhµ: . …………… Ngµy d¹y: .Bíc ®Çu lµm quen víi kiÓu v¨n b¶n m¬Ý ... Bíc 3: T×m nguån su tÇm ..... Môc tiªu cÇn ®¹t: 1..HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. 7 ...HiÓu ®îc yªu cÇu NL trong ®/s lµ phæ biÕn vµ rÊt cÇn n¾m ®îc ®Æc ®iÓm chung cña v¨n nghÞ luËn 2. chuÈn bÞ ®Ó t×m hiÓu kü h¬n vÒ kiÓu v¨n b¶n quan träng nµy. d©n ca chÐp riªng.ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo.PhÇn I.. VÒ kÜ n¨ng: . KiÕn thøc träng t©m: ...NhËn biÕt v¨n b¶n nghÞ luËn khi ®äc s¸ch.....TËp hîp tµi liÖu su tÇm.Mçi häc sinh cã sæ tay su tÇm ...Sau khi su tÇm ®ñ vÒ sè lîng yªu cÇu th× ph©n lo¹i ca dao. ngêi ®Þa ph¬ng...Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. ..... C. Ngµy so¹n:. nghÖ nh©n nhµ v¨n .... 5.. 4... VÒ kiÕn thøc: ... Ph¬ng ph¸p: . ..C¸c c©u cïng lo¹i s¾p xÕp theo thø tù A. B. LuyÖn tËp .. ThiÕt bÞ d¹y häc: . su tÇm c¸c dÞ b¶n ®îc phÐp tÝnh lµ mét c©u....cñng cè: ..... TiÕt 75 – TËp lµm v¨n T×m hiÓu chung vÒ v¨n nghÞ luËn (TiÕt 1) A. th¶o luËn nhãm../.VÒ nhµ s¾p xÕp c¸c tµi liÖu su tÇm ®îc cña tæ thµnh quyÓn sæ tay vÒ c¸c thÓ lo¹i v¨n häc d©n gian.C cña ch÷ c¸i ®Çu.. b¸o. VÒ t tëng: ..Bíc 2 : gi¸o viªn cho häc sinh x¸c ®Þnh thÕ nµo lµ c©u ca dao.... thuyÕt tr×nh.B.. ngêi giµ.GV: B¶ng phô..

..Không. suy nghĩ quan nạn ma tuý? điểm... Tæ chøc: SÜ sè:.Có. vì đòi hỏi phải 1 vấn đề đặt ra.§A: Tù sù.. Bản thân câu hỏi buộc người ta phải trả lời bằng lí lẽ.... Nhu cầu nghị luận và VB là bàn luận .... thái độ của mình trước (?) Gặp các vấn đề và câu . miªu t¶. Ho¹t ®éng d¹y .. KiÓm tra: ?Trong ch¬ng tr×nh líp 6 vµ häc kú I líp 7 c¸c em ®· ®îc häc c¸c ph¬ng thøc biÓu ®¹t nµo trong ph©n m«n tËp lµm v¨n? ..E...... lời bằng các kiểu VB đã có sức thuyết phục phải học như kể chuyện..häc: 1... HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV giải thích: NL nghĩa I.. phải SD bằng khái niệm thì mới trả lời thông suốt........ VËy v¨n nghÞ luËn cã nh÷ng lo¹i nµo? nã cã nhu cÇu sö dông vµ ®Æc ®iÓm g× ta vµo bµi h«m nay... biÓu c¶m thêng xuyªn ®îc sö dông. hỏi loại đó.. rất thường gặp hay gặp các kiểu câu hỏi như vậy không? (?) Hãy nêu các câu hỏi + Tại sao phải học ngoại khác về những vấn đề ngữ? * Nghị luận là đưa ra những tương tự. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc sèng h»ng ngµy nhu cÇu tù sù. Em có thể trả có những lý lẽ xác đáng.. 2..... Nhưng vì sao? Đây là câu hỏi có ý nghĩa quan trọng... Nhng cßn mét thÓ lo¹i mµ chóng ta ph¶i sö dông rÊt nhiÒu trong h»ng ngµ kh¸c n÷a ®ã lµ v¨n nghÞ luËn... miªu t¶ vµ biÓu c¶m........Đọc nghị luận: GV: Gọi HS đọc mục a 1......... 8 .. + Tại sao phải chống tệ nhận định.. Nhu cầu nghị luận: SGK (?) Trong ĐS các em có ... 3.. miêu sử dụng khái niệm thì tả biểu cảm hay không? người nghe mới hiểu và giải thích? tin được GV: Chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi này bằng cách nào? Tất nhiên câu trả lời phải là văn NL..

Không . đài phát thanh truyền hình em thường gặp những kiểu VBNL nào? GV: Dẫn chứng cụ thể = 1.Bài phát biểu trên báo chí.Phải PT.VB nghị luận tồn tại khắp cuộc họp. Để trả lời câu hỏi "Vì sao phải học ngoại ngữ?" ta có thể giải quyết như sau: Trong TG rộng mở giao lưu VH. 2 chương trình thời sự bình luận trên ti vi -> VBNL tồn tại khắp nơi trong CS. miêu tả hay BC không? Vì sao? GV: Tương tự như vậy. thì câu trả lời này đã mang tính thuyết phục chưa? (?) Cái hại của hút thuốc lá có thấy ngay trước mắt không? (?) Vậy để người nghe tin hút thuốc lá là có hại thì người trả lời phải làm gì? (?) Với các câu hỏi này các em có thể trả lời = các VB đã học như kể chuyện. tăng cường những quan hệ giao lưu để ĐS vật chất và tinh thần được nâng cao. trí thức ngày nay việc học ngoại ngữ là để tiếp nhận những tinh hoa của các nước.. nơi trong cuộc sống. GV: Gọi HS đọc VB SGK . rồi kể chuyện 1 người hút thuốc lá bị ho lao .Bài xã luận. bình luận. (?) Hàng ngày trên báo chí..Các ý kiến nào ra trong . cung cấp những số liệu cụ thể . . Chẳng hạn học Tiếng Anh để tiếp thu vi tính dễ hơn.(?) VD: 1 người trả lời hút thuốc lá là có hại.Đọc văn bản 2.Chưa mang tính thuyết phục .Không vì câu hỏi buộc người ta phải trả lời = lí lẽ có lí. . . Thế nào là văn bản nghị luận? a) Ngữ liệu: (SGK) 9 . phải quan tâm SD các khái niệm .

bài viết nêu ra những ý kiến nào? (?) Những ý kiến ấy được diễn đạt = những luận điểm nào? Tìm các câu mang luận điểm.Luận điểm: + 1 trong những .Lí lẽ: thuyết phục bài viết nêu + Tình trạng thất học. đi học . lạc hậu lên những lí lẽ nào? trước CM T8 + Những ĐK cần phải có để người dân tham gia XD nước nhà + Những khả năng thực tế trong việc chống nạn thất học (?) Trong ĐS ta thường .Đó là những câu KĐ 1 điểm có đặc điểm gì? ý kiến.. tư tưởng trong bài văn NL muốn có ý nghĩa thì phải hướng tới giải quyết những vấn đề gì? 10 . 1 tư tưởng (?) Để ý kiến có sức .Hướng và nói với b) Phân tích: những người dân VN . (Câu mang luận điểm là câu thể hiện quan điểm của tác giả) GV: Với các luận điểm đó tác giả bài viết đã đề ra nhiệm vụ cho mọi người.Ghi nhớ ý 3 quan điểm.ý kiến: + TD Pháp ngu dân để cai trị nhân dân ta + Hầu hết người VN mù chữ + Những cách thức để thực hiện chống thất học .(?) VB hướng tới ai? Nói với ai? (?) Bác Hồ viết bài này nhằm mục đích gì? (?) Để thực hiện mục đích ấy.Kêu gọi nhân dân đi .Mục đích: kêu gọi nhân dân học.. nâng cao dân trí + Mọi người dân VN phải biết chữ Quốc ngữ .Ghi nhớ ý 1 gặp văn NL dưới dạng nào? (?) Thế nào là văn NL? .Ghi nhớ ý 2 Văn NL cần phải đảm bảo những y/c gì? (?) Việc thể hiện những . (?) Vậy câu mang luận .

... Híng dÉn vÒ nhµ: .Nªu vÊn ®Ò..HiÓu ®îc yªu cÇu NL trong ®/s lµ phæ biÕn vµ rÊt cÇn n¾m ®îc ®Æc ®iÓm chung cña v¨n nghÞ luËn 2.. 3.... chuÈn bÞ ®Ó t×m hiÓu kü h¬n vÒ kiÓu v¨n b¶n quan träng nµy..... VÒ kÜ n¨ng: .. C.. ....TËp lµm v¨n../...GV: Gọi HS đọc ghi nhớ 2... Ho¹t ®éng d¹y .... KiÓm tra: .. T×m hiÓu chung vÒ v¨n nghÞ luËn (TiÕt 2) A... D.ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? .häc: 1........Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. Ghi nhớ (SGK ..... thuyÕt tr×nh.§A: V¨n b¶n nghÞ luËn lµ mét v¨n b¶n ®îc nãi (viÕt) nh»m nªu ra vµ x¸c lËp cho ngêi ®äc............... LuyÖn tËp ... VÒ kiÕn thøc: .. . B.. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.cñng cè: .. V¨n nghÞ luËn ph¶i cã luËn ®iÓm râ rµng. Ph¬ng ph¸p: ......HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ...... VÒ t tëng: ..NhËn biÕt v¨n b¶n nghÞ luËn khi ®äc s¸ch......Häc bµi vµ chuÈn bÞ cho phÇn luyÖn tËp ®Ó tiÕt sau häc tiÕp. 3...... ... lý lÏ vµ dÉn chøng x¸c thùc...... Ngµy so¹n: ..... ngêi nghe mét t tëng.....GV: B¶ng phô. TiÕt 76......PhÇn II.TiÕp tôc gióp HS n¾m ®îc ph¬ng thøc nghÞ luËn th«ng qua phÇn luÖn... 2..9) 4. mét vÊn ®Ò nµo ®ã...... KiÕn thøc träng t©m: .... b¸o... Bµi míi: 11 ..ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? V¨n nghÞ luËn cã ®Æc ®iÓm g×? 5.. th¶o luËn nhãm..…………… Ngµy d¹y: ... Tæ chøc: SÜ sè:. ThiÕt bÞ d¹y häc: ... E......

những dòng .Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc t×m hiÓu vµ n¾m ®îc ph¬ng thøc nghÞ luËn.Đọc II. xấu b) Thân bài: Trình bày những thói quen xấu cần loại bỏ c) Kết bài: Đề xuất hướng phấn đấu tự giác của mọi người đẻ có nếp sống đẹp 3.Luyện tập: HS làm BT . tác giả đã nêu ra + Gạt tàn thuốc lá bừa bãi những dẫn chứng và lí lẽ + Vứt vỏ chuối ra đường nào? + Rác ùn lên cả con mương nhỏ + Ném chai. Bài tập 1: . Bài tập 2: a) Mở bài: Giới thiệu thói quen tốt. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV: Tổ chức hướng dẫn .BT 1: Phát vấn thói quen xấu nhưng GV: gọi HS đọc đoạn văn cách trình bày ý kiến nêu "Cần tạo thói quen tốt trong ra có lí lẽ. Những ý kiến của bài viết rất gọn.Bài viết nhằm giải quyết vấn đề giao tiếp trong đời thường.Dẫn chứng đọc.thảo luận nhóm 12 . dòng thể hiện ý kiến nào thể hiện ý kiến đó? + Tên bài + Phần mở đầu với 2 câu có từ là + Phần kết thúc (?) Để thuyết phục người . cốc vỡ ra đường (?) Bài NL này có nhằm giải quyết vấn đè có trong thực tế hay không? Em có tán thành ý kiến của bài viết không? Vì sao? GV: Gợi dẫn cho Hs làm BT 2 (?) XĐ bố cục của bài văn. dẫn chứng vấn . §Ó râ h¬n n÷a vÒ thÓ lo¹i nµy chóng ta vµo bµi h«m nay.Đây là bài văn NL ĐS XH" đề trình bày rất rõ ràng (?) Đây có phải bài văn NL không? Vì sao? (?) Tác giả đã đề xuất ý . Bài tập 4: GV: Y/c HS thảo luận .ý kiến đề xuất: Cần tạo thói kiến gì? quen tốt trong ĐS XH (?) Những câu. ND của từng phân là gì? .Mặc dù TB kể lại 1 số 1. rất chặt chẽ 2.Câu.

Gi¸o viªn kiÓm tra l¹i kh¸i niÖm v¨n nghÞ b¶n nghÞ luËn ...BT 3: Về nhà 4.GV: B¶ng phô..nhóm BT 4 (?) Bài vắn trên là nghị luận hay tự sự? Vì sao em lại KĐ như vậy? . . .... Híng dÉn vÒ nhµ: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1......HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu..... VÒ kÜ n¨ng: RÌn cho c¸c em kü n¨ng t×m hiÓu néi dung ý nghÜa mµ c©u tôc ng÷ muèn diÔn ®¹t. LuyÖn tËp ...Nªu vÊn ®Ò.... từ đây mà người ta nghĩ ra 2 cách sống luËn vµ ®Æc ®iÓm v¨n TuÇn 21. B.cñng cè: ... Tôc ng÷ vÒ con ngêi vµ x· héi A.. Thuéc lßng nh÷ng c©u tôc ng÷ trong v¨n b¶n.. nghÜa ®en vµ nghÜa bãng ) cña nh÷ng c©u tôc ng÷ trong bµi häc. D.. TiÕt 77 – V¨n b¶n...So¹n bµi tiÕp theo: Bµi 19. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu râ: Néi dung.vÊn ®¸p..... 3.Häc sinh ®äc l¹i hai nghi nhí 5....... gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. C.. Ngµy so¹n:..... ThiÕt bÞ d¹y häc: . KiÕn thøc träng t©m: ... 13 .... .PhÇn II. 2. Ngµy d¹y:. Ph¬ng ph¸p: . VÒ t tëng: Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. Èn dô.Bài văn đã kể chuyện để Nl....Häc sinh lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i .... ý nghÜa vµ mét sè h×nh thøc diÔn ®¹t ( so s¸nh.. sö dông tôc ng÷ thµnh th¹o vµ phï hîp trong nãi viÕt.. Hai cái hồ có ý nghĩa tượng trưng./....

E. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. Tæ chøc: SÜ sè:................................................................... 2. KiÓm tra: ? §äc thuéc lßng c¸c c©u tôc ng÷ vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt? C©u nµo em vËn dông nhiÒu nhÊt trong cuéc sèng? - §A: (HS béc lé) 3. Bµi míi: Giíi thiÖu: Tôc ng÷ lµ nh÷ng lêi vµng ý ngäc lµ sù kÕt tinh kinh nghiÖm, trÝ tuÖ cña nh©n d©n qua bao ®êi. Ngoµi nh÷ng kinh nghiÖm vÒ thiªn nhiªn, lao ®éng s¶n xuÊt. Tôc ng÷ cßn lµ kho b¸u nh÷ng kinh nghiÖm d©n gian vÒ con ngêi vµ x· héi. Díi h×nh thøc nh÷ng nhËn xÐt, lêi khuyªn nhñ, rÊt nhiÒu bµi häc bæ Ých, v« gi¸ trong c¸ch nh×n nhËn gi¸ trÞ con ngêi , trong c¸ch häc c¸ch sèng, øng xö hµng ngµy. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV nêu y/c đọc: rõ ràng, chậm. - Đọc, nhận xét I- TiÕp xóc v¨n Đọc mẫu, gọi HS đọc b¶n: 1. Đọc v¨n b¶n: - 3 nhóm: 2. T×m hiÓu chó ? Về ND, có thể chia VB tục + TN về phẩm chất con thÝch: ngữ thành mấy nhóm? Đặt tên người cho mỗi nhóm? + Về học tập, tu dưỡng + Về quan hệ ứng xử 3. Tõ khã: GV: y/c HS giải thích 1 số từ khó trong SGK II- Phân tích văn bản: 1. Tục ngữ về phẩm GV: Gọi HS đọc 3 câu TN đầu - Đọc chất con người: Câu 1: - Hoán dụ, so sánh đối lập ? Câu TN có cách diễn đạt ntn? 1>< 10. ? Từ đó em hiểu câu tục ngữ có - "Người làm ra của chứ -> Đề cao giá trị con ý nghĩa gì? Tìm các câu TN của không làm ra người." người: con người quý khác cũng đề cao giá trị con - "Người sống hơn đống giá hơn của cải. người. vàng" - "Lấy của che thân, không ai lấy thân che của". ? Câu tục ngữ có thể sử dụng - Phê phá những trường trong những tình huống giao hợp coi người hơn của. tiếp nào? - An ủi động viên những 14

người không gặp may. - Nói về tư tưởng, đạo lý sống của nhân dân. ?"Góc con người, được hiểu Câu 2: theo nghĩa nào? - 1 phần cơ thể con người. - Dáng vẻ, đường nét con ? "Răng và tóc" trong câu tục người ngữ được xét trên phương diện - Thể hiện tình trạng sức nào? khoẻ con người: + Răng trắng, tóc đen: trẻ khoẻ + Răng rụng, tóc bạc: tuổi già + Tóc bù xù, nhuộm: đua -> Mọi biểu hiện của ? Câu tục ngữ có ý nghĩa gì? đòi con người đều phản ánh vẻ đẹp, tư cách của người đó. ? Câu tục ngữ khuyên nhủ - Nhắc nhở con người chúng ta điều gì? Nó thể hiện phải biết giữ gìn răng và điều gì? tóc cho sạch đẹp. - Thể hiện cách nhìn nhận, đánh giá, bình phẩm con người của nhân dân. ? Tìm hiểu về cách diễn đạt của - Tiểu đối, ngắn gọn, dễ Câu 3: tục ngữ. hiểu, ẩn dụ. - Đói rách: sự khó khăn, thiếu thốn về vật chất. ?" Đói - rách" thể hiện điều gì? - Sạch thơm: Những điều con ngươì cần phải đạt, phải giữ gìn, vợt lên hoàn cảnh. ? Tìm hiểu nghĩa đen, nghĩa - Đen: dù đói, vẫn phải ăn bóng của câu tục ngữ. uống sạch dù rách vẫn -> Dù nghèo khổ thiếu phải ăn mặc thơm tho. thốn vẫn phải sống ? ý nghĩa giáo dục của câu tục trong sạch, không vì ngữ. - Giáo dục con người phải nghèo khổ và làm điều có lòng tự trọng. xấu xa tội lỗi. 2. Tục ngữ vè học tập GV: Gọi HS đọc câu 4, 5, 6 - Học đọc 4,5,6. tu dưỡng : ? Câu tục ngữ này có mấy vế? - 4 vế có quan hệ đẳng lập Câu 4: Mỗi vế có quan hệ với nhau bổ sung ý nghĩa cho nhau. ntn? - Nhấn mạnh việc học ?Từ học lặp lại nhiều lần có tác phải toàn diện, tỉ mỉ. 15

dụng? ? Nghĩa của câu tục ngữ? ? Câu tục ngữ khuyên điều gì?

- Con người cần phải học từ những việc đơn giản nhất để chứng tỏ mình là ngời lịch sự tế nhị, thành thạo giao tiếp, thành ngời có văn hoá. ? Hãy giải thích các từ: Thầy, - Thầy: Người truyền thụ mày , làm nên. kiến thức về mọi mặt trong cuộc sống - Mày: Người tiếp nhận kiến thức. - Làm nên: Thành công trong mọi việc ? Câu tục ngữ có nội dung gì? - Nội dung có ý nghĩa thách đố ? Theo em, những điều khuyên căn trong 2 câu tục ngữ trên mâu thuẫn hay bổ sung cho nhau? Vì sao ?Câu TN này khuyên chúng ta điều gì? ? Câu TN này không chỉ là bài học về kinh nghiệm tri thức mà còn là bài học về điều gì? ? Câu TN khuyên nhủ chúng ta điều gì? GV: Gọi HS đọc câu 7, 8, 9 ? Nghĩa đen của câu tục ngữ. ? Câu tục ngữ sử dụng NT gì? ? Nghĩa bóng? H - Thảo luận: - 2 câu tục ngữ bổ sung ý nghĩa cho nhau. - Học thầy và học bạn cùng phải kết hợp song song thì thành công hơn

-> Con người cần phải học để thành mọi thành thạo mọi việc, khéo léo trong giao tiếp. Câu 5:

-> Khẳng định vai trò, công ơn của người thầy.

? Về cách diễn đạt, câu tục ngữ có gì giống với câu 8? 16

Câu 6: -> Đề cao ý nghĩa vai trò của việc học bạn. Tục ngữ không chỉ là kinh Câu 7: nghiệm về tri thức về ứng -> Khuyên con người xử mà còn là bài học về thương yêu người khác tình cảm như chính bản thân mình. H -7,8,9 3. Tục ngữ về quan hệ ứng xử: Câu 8: - ẩn dụ -> Khi hưởng thành quả thì phải nhớ đến người đã có công gây dựng nên, phải biết ơn người đã giúp mình. - Cùng dùng ẩn dụ Câu 9: -> Khẳng định sức

Tổng kết: em hiểu những quan điểm và của con ngngười. ẩn dụ.đọc ghi nhớ SGK (Ghi nhớ SGK) H ........ .Mong muốn con người dung? hoàn thiện...mạnh của tình đoàn kết..... H .....§Ò cao t«n vinh gi¸ trÞ lµm ngêi ? VÒ h×nh thøc v¨n b¶n tôc ng÷ nµy cã g× ®Æc biÖt ? V× sao nh©n d©n chän h×nh thøc Êy .....Đề cao tôn vinh giá trị III... những câu tục ngữ đa ra có đúng không ? Vì sao? ..Tù nhiªn gÇn gòi dÔ nhí. 17 .So sánh..... theo em bài học gọn.. Híng dÉn vÒ nhµ: .....dïng c¸c h×nh ¶nh so s¸nh Èn dô.. 4. ..Mong muèn con ngêi hoµn thiÖn.... ..Đòi hỏi cao về cách thức tục ngữ ththường chọn sống.cñng cè: Tõ nh÷ng c©u tôc ng÷ trªn em hiÓu nh÷ng quan ®iÓm nµo cña nh©n d©n .§ßi hái cao vÒ c¸ch sèng c¸ch lµm ngêi . Ngµy d¹y:..... làm người.. Ngµy so¹n:. những cách diễn đạt nào? .. ? Câu tục ngữ cho ta lời khuyên .....Häc sinh ®äc bµi ®äc thªm vµ lµm bµi tËp ... ? Qua 2 bài em thấy về hình ./... thái độ sâu sắc nào của nội .Cần có tinh thần tập thể bổ ích nào? trong lối sống và làm việc.. C¶m nghÜ cña em vÒ søc sèng cña nh÷ng c©u tôc ng÷ nµy Em thÊm thÝa nhÊt lµ c©u tôc ng÷ nµo? V× sao? 5...Văn là những bài học bổ ích để con người tự hoàn thiện mình về đạo đức và trí tuệ. LuyÖn tËp . ? Từ những câu tục ngữ trên......Luyện tập: ngữ đồng nghĩa và trái nghĩa.Tìm những câu tục IV. ngắn ? Với thời gian.

th¶o luËn nhãm.... Bµi míi: Giíi thiÖu: C©u kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®Çy ®ñ thµnh phÇn. gän c©u: Gäi häc sinh .. (?) V× sao chñ ng÷ khuyªn chung cho 18 . tr¹ng ng÷. 3.. E..Nªu vÊn ®Ò. B..... phï hîp víi néi dung trong sö dông.PhÇn I. 2.a1 thiÕu CN c©u (a1) vµ (b1) cã g× ..... VÒ t tëng: ... chóng cã thÓ lµm chñ ng÷ em...... Ph©n tÝch: HS: CÊu t¹o cña hai . D. ..b1 cã CN ...b1 cã CN kh¸c nhau? . mäi ngêi. ThiÕt bÞ d¹y häc: .§A: Chñ ng÷.. cã nh÷ng khi do hoµn c¶nh giao tiÕp mµ ngêi ta dïng nh÷ng c©u kh«ng cã sù tham gia ®Çy ®ñ c¸c thµnh phÇn chÝnh...Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.§äc VD 1....TiÕt 78 . thuyÕt tr×nh.a1 thiÕu CN . VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: N¾m ®îc c¸ch rót gän c©u HiÓu ®îc t¸c dông cña c©u rót gän 2. VÒ kÜ n¨ng: .. 2. Tæ chøc: SÜ sè:..... Ng÷ liÖu: ®äc. ...häc: 1....... Ho¹t ®éng d¹y ..HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.. C.GV: B¶ng phô. b1 môc 1. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.. vÞ ng÷.. Rót gän c©u A... 3. ngêi trong c©u (a1). KiÕn thøc träng t©m: . chóng .Chóng ta.RÌn kü n¨ng rót gän c©u thµnh th¹o.I. bæ ng÷... H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV: Treo b¶ng phô ghi I-ThÕ nµo lµ rót hai c©u a1. Ph¬ng ph¸p: . .....V× tôc ng÷ lµ lêi ViÖt Nam.Tõ ng÷ cã thÓ lµm (?) T×m nh÷ng tõ ng÷ em CN: chóng ta. KiÓm tra: ? H·y cho biÕt c¸c thµnh phÇn cña c©u? ..TiÕng ViÖt.

NL 2 thªm: Tha .Lµm cho c©u gän VN h¬n.Khi tr¶ lêi cËu bÐ g×? dïng 3 c©u rót gän GV: Gäi häc sinh ®äc khiÕn ngêi kh¸ch ghi nhí 2.C©u b.§äc ghi nhí 1 *. c©u? Cã nªn rót gän nh vËy kh«ng? V× sao? . Ghi nhí 2: (SGK) (?) CÇn thªm nh÷ng tõ III. biÕt khi rót gän c©u 2.LuyÖn tËp: ng÷ nµo vµo c©u rót 1. thµnh phÇn nµo cña -Tr¶ lêi nh ghi nhí2. hiÓu sai ý nghÜa. c©u c rót hiÖn th¸i ®é lÔ phÐp. b2. Ghi nhí 1: (SGK) II. gän CN nh»m lµm cho (?) Tõ 2 NL trªn h·y cho c©u trë nªn gän h¬n.Kh«ng nªn rót gän .trong c©u (a1) ®îc lîc tÊt c¶ mäi ngêi ViÖt bá.NL2 thªm: Tha mÑ.b2 lîc bá c¶ CN vµ . 19 . . lµ lêi nh¾c nhë mang tÝnh ®¹o lÝ truyÒn thèng cña d©n téc ViÖt Nam. (?) ThÕ nµo lµ c©u rót gän? ViÖc lîc bá mét sè thµnh phÇn c©u nh»m môc ®Ých g×? GV: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí 1 GV: Treo b¶ng phô BT 1+2 .§äc VD GV: Treo b¶ng phô cã ghi hai c©u a2. bµi kiÓm tra bµi kiÓm tra to¸n ¹.NL1: 3 c©u rót gän nh vËy v× c¸c c©u chñ ng÷ trë nªn khã hiÓu . . Gäi häc sinh ®äc.a2 chñ ng÷ .BT1: 3 c©u rót rót gän: gän chñ ng÷ 1. ®îc rót gän? Rót gän to¸n ¹. ®Ó thªt . C¸ch dïng c©u . Nam. (?) NL 1 cã mÊy c©u mÑ.§äc ghi nhí 2 *.a2 lîc bá VN -b2 C¶ CN vµ VN . thµnh phÇn nµo cña c©u ®îc lîc bá? Lîc bá nh vËy nh»m môc ®Ých g×? H·y kh«i phôc. nhng vÉn hiÓu ®îc. Ng÷ liÖu: 2. Bµi tËp 3: cÇn chó ý ®Õn ®iÒu . (?) Trong nh÷ng c©u in ®Ëm. Bµi tËp 1: gän ë NL 2. Ph©n tÝch: .

em rót ra bµi häc gän ®Õn møc g× vÒ c¸ch nãi n¨ng? kh«ng hiÓu ®îc vµ (?) V× sao anh chµng rÊt th« lç.ViÖc dïng c©u rót nhau? gän cña anh chµng phµm ¨n ®Òu cã t¸c dông g©y cêi vµ (?) Qua c©u chuyÖn phª ph¸n....... KiÕn thøc träng t©m: 20 .... Ngµy so¹n: ...... Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.…………… Ngµy d¹y: ..... VÒ t tëng: .... §ã lµ: LuËn ®iÓm...Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i. VÒ kiÕn thøc: ... luËn cø.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc .. l¹i tr¶ lêi céc lèc nh vËy? (?) Chi tiÕt nµo trong truyÖn cã t¸c dông g©y cêi vµ phª ph¸n? 4..V× anh ta m¶i ¨n (?) V× sao cËu bÐ vµ vÞ kh¸ch hiÓu lÇm ........ LuyÖn tËp ... .NhËn râ mèi quan hÖ gi÷a chóng víi nhau 2.RÌn cho Hs kü n¨ng lµm bµi v¨n nghÞ luËn B. lËp .. VÒ kÜ n¨ng: .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.....Cñng cè: . 3. Bµi tËp 4: lÇm.TËp lµm v¨n. TiÕt 79 ..Ph¶i thËn träng GV: Gäi häc sinh lªn khi dïng c©u rót b¶ng lµm bµi tËp 1 gän tr¸nh g©y hiÓu 3. Híng dÉn vÒ nhµ: ..... v× rót nµy../.... gióp Hs nhËn biÕt râ c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña bµi v¨n nghÞ luËn...ThÕ nµo lµ rót gän c©u? T¸c dông? 5..... .. §Æc ®iÓm cña v¨n b¶n nghÞ luËn A.Xem bµi: “§Æc ®iÓm cña v¨n nghÞ luËn ” ..Qua ph©n tÝch ng÷ liÖu.

..ch÷ Quèc ng÷” .. .......... 3.... lý lÏ vµ dÉn chøng x¸c thùc. quan ®iÓm.. LuËn ®iÓm: Gv : LuËn ®iÓm víi t c¸ch lµ mét t tëng... vai trß g× trong v¨n nghÞ luËn ? GV :Cã luËn ®iÓm chÝnh vµ luËn ®iÓm phô.... ThiÕt bÞ d¹y häc: . Mäi ngêi VIÖt Nam. Tæ chøc: SÜ sè:...Vai trß: thÓ hiÖn îc cô thÓ ho¸ trong .... luËn v¨n b¶n : Chèng n¹n cø......LuËn ®iÓm.. Ho¹t ®éng d¹y .hiÖn ngay trong nhan îc nªu ra díi d¹ng ®Ò bµi viÕt. E.. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV:..§îc nªu trong c©u: “ Mäi ngêi VIÖt Nam..Nªu vÊn ®Ò. thuyÕt tr×nh.. th¶o luËn nhãm... Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c em ®· n¾m ®îc kh¸i niÖm v¨n nghÞ luËn...... . ch÷ Quèc ng÷” ? LuËn ®iÓm ®ã ®..LuËn ®iÓm thÓ ? LuËn ®iÓm ®ã ®.Vai trß thÓ hiÖn quan ®iÓm cña ngêi c©u v¨n nµo ? quan ®iÓm cña ngêi viÕt.. ngêi nghe mét t tëng. Gäi HS ®äc l¹i -§äc v¨n b¶n I . V¨n nghÞ luËn ph¶i cã luËn ®iÓm râ rµng........HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Ph¬ng ph¸p: . .LuËn ®iÓm chÝnh: ? LuËn ®iÓm chÝnh Chèng n¹n thÊt häc-> cña bµi viÕt lµ g× ? díi d¹ng 1 khÈu hiÖu.§îc nªu trong c©u: “ nµo ? .... ? LuËn ®iÓm ®ãng viÕt. V¨n nghÞ luËn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm nµo? Bµi h«m nay. LuËn 21 .... mét vÊn ®Ò nµo ®ã..... 2..PhÇn I.. D...GV: B¶ng phô. vµ lËp luËn : thÊt häc 1.. . C....häc: 1... KiÓm tra: ?ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? -§A: V¨n b¶n nghÞ luËn lµ mét v¨n b¶n ®îc nãi (viÕt) nh»m nªu ra vµ x¸c lËp cho ngêi ®äc.

Nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷ . sinh ®éng . biÕt viÕt ch÷ Quèc ng÷ tøc lµ chèng n¹n thÊt häc. ph¶i ®¸p øng nhu cÇu thùc tÕ. kh«ng tiÕn bé ®îc + Nay chóng ta ®· giµnh ®îc ®éc lËp. .Vî cha biÕt.®iÓm chÝnh nªu ra nhiÖm vô chung. ch©n thùc. dÉn chøng nµo? ? VËy luËn cø ®ãng vai trß g×? ? VËy luËn cø ®· tr¶ lêi cho c©u hái 22 .Yªu cÇu : ChÆt chÏ.. häc.mµ häc cho biÕt ch÷ . 2. LuËn cø : .. -Mäi c«ng d©n ViÖt Nam ph¶i biÕt ®äc.Vai trß : Lµm s¸ng tá luËn ®iÓm.LÝ lÏ : + Do chÝnh s¸ch ngu d©n. -Phô n÷ h·y cÇn ph¶i -Yªu cÇu : ®óng ®¾n .. ®Ó x©y dùng ®Êt níc. -V× sao ph¶i chèng n¹n thÊt häc? -Lµm c¸ch nµo ®Ó chèng n¹n thÊt häc? . luËn ®iÓm phô nªu ra nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ. . -7 ®o¹n vµ 1 c©u kÕt ...Yªu cÇu : ChÆt chÏ. ? LuËn ®iÓm chÝnh ®ã triÓn khai thµnh c¸c luËn ®iÓm cô thÓ nµo? ? Muèn cã søc thuyÕt phôc th× luËn ®iÓm ph¶i ®¹t yªu cÇu g×? ? ChØ ra lÝ lÏ trong bµi v¨n trªn? ? Víi 2 lÝ do ®ã t¸c gi¶ ®· ®Ò ra nhiÖm vô g×? -Nh÷ng ngêi ®· biÕt ch÷ h·y d¹y nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷... sinh ®éng .. ? B¸c ®· ®a viÖc chèng n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo? ? TiÕp ®ã B¸c ®· ®a ra 1 lo¹t vÝ dô. -Nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷ h·y g¾ng søc mµ häc cho biÕt ch÷.

Bµi tËp : CÇn t¹o ra thãi quen tèt trong ®êi sèng..LuËn ®iÓm : CÇn t¹o ra thãi quen .Chèng n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo? . + Chèng n¹n thÊt häc ®Ó lµm g× .. 23 . tèt.LuyÖn tËp : . ? ChØ ra luËn cø? *.7 lµ g×? ? H·y chØ ra tr×nh tù lËp luËn cña v¨n b¶n “ Chèng thÊt häc”Theo thø tù nµo? .Chèng n¹n thÊt häc ®Ó lµm g× . . cha biÕt ch÷ cña phô n÷.Tr×nh tù: + LÝ do ph¶i chèng n¹n thÊt häc.6. gi÷ lêi høa. . . ? LuËn ®iÓm cña bµi v¨n. ? Muèn cã søc thuyÕt phôc luËn cø ph¶i ®¹t yªu cÇu g×? ? Bµi v¨n nµy gåm mÊy ®o¹n? ? Nh÷ng ®o¹n nµo lªn lÝ do v× sao ph¶i chèng n¹n thÊt häc? ? Néi dung cña ®o¹n 4 lµ g×? (?) Néi dung cña ®o¹n 5. ®äc s¸ch.. Ghi nhí : (SGK) II.Tríc ®©y vµ h«m nay. gi¶n dÞ. cã søc thuyÕt phôc. x· héi .§äc ghi nhí. + Thãi quen xÊu: Hót thuèc l¸.C«ng viÖc cña ngêi ®· biÕt ch÷..3.§o¹n 1. ? C¸ch lËp luËn nh vËy cã u ®iÓm g×? ? Trong mçi bµi v¨n NghÞ luËn cÇn cã nh÷ng yÕu tè nµo? GV: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí. . .LËp luËn: ph©n tÝch t¸c h¹i cña thãi quen xÊu-> Nh¾c nhë mäi -TÊt c¶ ®Õu t¹o cho ngêi t¹o ra thãi quen bµi v¨n ng¾n gän.. + Chèng n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo .nµo? .. LËp luËn : .LuËn cø : Cã thãi quen tèt. vøt r¸c bõa b·i.¦u ®iÓm : ChÆt chÏ. 3. .. râ ý. cã thãi quen xÊu. mÊt trËt tù . + Thãi quen tèt : DËy sím lu«n ®óng hÑn.2.

./.. th¶o luËn nhãm. .... Ho¹t ®éng d¹y .. Ph¬ng ph¸p: .... VÒ t tëng: ....NhËn biÕt c¸c ®Ò v¨n nghÞ luËn . Ngµy so¹n:...Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i... C...... Híng dÉn vÒ nhµ: .häc: 1. B.. thuyÕt tr×nh. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS ............ ...Xem bµi: “§Ò v¨n nghÞ luËn vµ viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn” .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.. §Ò v¨n nghÞ luËn vµ viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn A.. ThiÕt bÞ d¹y häc: ....TËp lµm v¨n.....GV: B¶ng phô......... …………… Ngµy d¹y: . LuyÖn tËp ..... Tæ chøc: SÜ sè:..... VÒ kÜ n¨ng: .....cñng cè: ....... D.. ...Híng dÉn Hs c¸ch t×m hiÓu vÒ c¸ch lËp cho bµi v¨n nghÞ luËn 2..................... KiÓm tra: 24 .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc...Nªu vÊn ®Ò....PhÇn I....... KiÕn thøc träng t©m: ... 3.V¨n nghÞ luËn cã ®Æc ®iÓm g×? 5.. TiÕt 80 .......RÌn cho Hs kü n¨ng lµm v¨n nghÞ luËn...? C¸ch lËp luËn ? ? Søc thuyÕt phôc cña bµi v¨n lµ nhê vµo ®©u? 4. 2......... E.....HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1..

luËn cø vµ lËp luËn.thuèc ®¾ng d· tËt lµ 1 t tëng..§Ò v¨n nghÞ luËn nªu ®Òu nªu ra 1 sè kh¸i ra mét kh¸i niÖm.Kh«ng cã lÖnh. H«m nay. Néi dung: ? C¸c ®Ò v¨n trªn . TiÕng ViÖt nghÞ luËn ? giµu vµ ®Ñp. h·y biÕt gi÷ thêi gian lµ lêi kªu gäi mang mét t tëng. . Néi dung vµ tÝnh -Gäi häc sinh ®äc -§äc chÊt cña ®Ò v¨n nghÞ luËn: a. 1 vÊn ®Ò lÝ vÊn ®Ò lý luËn.. th«ng thêng ®Ò bµi s¾p viÕt cã ®îc bµi cña mét bµi v¨n kh«ng? thÓ hiÖn chñ ®Ò cña bµi v¨n..C¨n cø vµo mçi ®Ò .-LËp luËn lµ g×? . . 25 .. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t I. nh÷ng quan th× míi gi¶i quyÕt ®iÓm . mét ? C¨n cø vµo ®©u niÖm. ph©n tÝch ®Þnh . Bµi míi: Giíi thiÖu: Mçi bµi v¨n gnhÞ luËn ®Òu cã luËn ®iÓm.Thùc GV: ChØ cã chøng chÊt lµ nh÷ng nhËn minh. ®Ó nhËn ra c¸c ®Ò luËn . VËy viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ntn vµ t×m hiÓu ®Ò ra sao.§Ò v¨n nghÞ luËn cã thÓ xem lµ ®Ò cung cÊp ®Ò bµi cho bµi. do vËy ®Ò ra nh trªn hoµn toµn cã thÓ lµm ®Ò bµi cho bµi v¨n viÕt. luËn ®iÓm ®îc c¸c ®Ò trªn. LËp luËn ph¶i chÆt chÏ. hîp lÝ th× bµi v¨n míi cã søc thuyÕt phôc. 3.LËp luËn lµ c¸ch nªu luËn cø ®Ó dÉn ®Õn luËn ®iÓm.T×m hiÓu ®Ò v¨n nghÞ luËn: 1.§A: .VD: Lèi sèng trªn lµ ®Ò v¨n gi¶n dÞ.. . ®Çu ®Ò ®îc bµi v¨n nªn cã thÓ kh«ng? dïng ®Ò ra lµm ®Ò ? NÕu dïng lµm ®Ò bµi.

Nh lêi khuyªn. 2. tranh luËn. ? TÝnh chÊt cña ®Ò v¨n cã ý nghÜa g× ®èi víi viÖc lµm v¨n? ? Néi dung vµ tÝnh chÊt cña ®Ò v¨n nghÞ luËn? ?§Ò nªu lªn vÊn ®Ò g×? ? §èi tîng vµ ph¹m vi nghÞ luËn ë ®©y lµ g×? ? Khuynh híng t tëng cña ®Ò lµ kh¼ng ®Þnh hay phñ ®Þnh? ? §Ò bµi ®ßi hái ngêi viÕt ph¶i cã th¸i ®é nh thÕ nµo? ? Yªu cÇu cña viÖc t×m hiÓu ®Ò lµ chóng ta cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®iÒu 26 . kh¼ng ®Þnh sù khiªm tèn.Ghi nhí 2 . nÕu ph¶n ®èi h·y phª ph¸n nã lµ sai tr¸i. chuÈn bÞ cho häc sinh 1 th¸i ®é. T×m hiÓu ®Ò v¨n nghÞ luËn: .Nh lêi khuyªn . §øc khiªm tèn t¹o nªn c¸i ®Ñp nh©n c¸ch cho con ng- .T×m hiÓu ®Ò v¨n “ Chí nªn tù phô” + §èi tîng. NÕu ®ång t×nh th× tr×nh bµy ý kiÕn ... giäng ®iÖu . b. -Tù phô -Phñ ®Þnh . hoÆc ®ång t×nh hoÆc lµ ph¶n ®èi. gi¶i thÝch .Ghi nhí ý 1. TÝnh chÊt: . X¸c lËp luËn ®iÓm: + LuËn ®iÓm LuËn ®iÓm chÝnh: Tù phô lµ th¸i ®é xÊu cña con ngêi. 1 quan ®iÓm th× ngêi häc sinh cã thÓ cã hai th¸i ®é.cã tÝnh ®Þnh híng cho bµi viÕt.LuËn ®iÓm chÝnh + Tù phô lµ mét thãi xÊu + Khiªm tèn t¹o nªn c¸i ®Ñp cho nh©n c¸ch th× tù phô l¹i b«i xÊu nh©n c¸ch -LuËn ®iÓm phô + Tù phô khiÕn cho b¶n th©n c¸ nh©n II. LËp dµn ý cho v¨n nghÞ luËn: §Ò : “Chí nªn tù phô" 1. ph¹m vi : Ph©n tÝch khuyªn nhñ kh«ng nªn tù phô + Khuynh híng phñ ®Þnh + Th¸i ®é ngêi viÕt: Phª ph¸n thãi tù phô .? §iÓm chung nhÊt cña c¸c ®Ò trªn lµ g×? GV:§Ò kh«ng cã lÖnh nhng ®èi víi c¸c ®Ò nªu lªn 1 t tëng.

êi bao nhiªu th× tù phô l¹i b«i xÊu nh©n c¸ch bÊy nhiªu.Tù phô lu«n khiÕn cho b¶n th©n bÞ chª tr¸ch bÞ mäi ngêi xa l¸nh.Cho c¸ nh©n ngêi tù phô .V× sao khuyªn chí nªn tù phô? V×: Kiªu c¨ng. Cho mäi ngêi. xa l¸nh.Tù phô lµ g×? Lµ tù ®¸nh gi¸ cao tµi n¨ng c¶u m×nh -> Coi thêng ngêi kh¸c -> Khuyªn chí nªn tù . coi thêng mäi ngêi. +Tù ®¸nh gi¸ qua cao tµi n¨ng. ? Tù phô cã h¹i nh thÕ nµo ? ? H·y t×m c¸c dÉn chøng? 2.Tù phô lu«n kÌm theo th¸i ®é khinh bØ. thiÕu t«n träng nh÷ng ngêi kh¸c.Tù phô khiÕn cho c¸ nh©n kh«ng biÕt m×nh lµ ai .DÉn chøng qua s¸ch b¸o. .Tù phô cã h¹i ntn? . +LuËn ®iÓm phô: .g×? ? H·y lËp luËn cho luËn ®iÓm” Chí nªn tù phô” ? H·y cô thÓ ho¸ luËn ®iÓm chÝnh b»ng c¸c luËn ®iÓm phô? kh«ng biÕt m×nh lµ ai +Tù phô lu«n kÌm theo th¸i ®é khing bØ mäi ngêi chª tr¸ch.Kh¼ng ®Þnh : Tù phô lµ mét thãi xÊu cÇn ph¶i tr¸nh.Gi¶i thÝch thÕ nµo lµ tù phô . . C« lËp m×nh víi ngêi kh¸c . thµnh tÝch cña m×nh . . kÓ c¶ ngêi trªn m×nh. theo trËt tù .Liªn hÖ víi cuéc sèng. . ng¹o m¹n bÞ ngêi kh¸c khinh ghÐ .§äc ghi nhí. .Cã lóc m×nh ®· tù phô . . X©y dùng lËp luËn: Tõ ®Þnh nghÜa “Tù phô lµ g×” -> næi bËt mét sè nÐt tÝnh c¸ch c¬ b¶n c¶u kÎ tù phô 27 ? §Ó kiÕn bµi” phô” luËn nµo? bµy tá c¸c ý nªu trong ®Ò Chí nªn tù cã thÓ lËp .Th¶o luËn nhãm. tù ti 3. . T×m luËn cø: + LuËn cø : Tr¶ lêi: .LÊy tõ thùc tÕ cuéc sèng . G©y nçi buån cho m×nh.Ghi nhí ý3.

4.LuyÖn tËp: T×m hiÓu ®Ò vµ lËp ý cho ®Ò “ S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi” T×m hiÓu ®Ò VÊn ®Ò: S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi §èi tîng.T×m luËn cø .ph¹m vi: réng víi tÊt c¶ mäi ngêi. muèn lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ta ph¶i: . LËp ý LuËn ®iÓm chÝnh: S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi.§Ò nµy ®ßi hái ngêi viÕt ph¶i lµm g×? .Nªu c¸ch lËp ý .T×m luËn ®iÓm.X¸c ®Þnh luËn ®iÓm chÝnh .? Muèn lËp ý cho bµi v¨n NL ta cÇn ph¶i lµm g×? -> t¸c h¹i => Tãm l¹i.§èi tîng ph¹m vi Nl? .Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp.Khuynh híng t tëng? . luËn ®iÓm phô .X©y dùng ph¬ng ph¸p lËp luËn *. LuËn cø: S¸ch lµgì ? B¹n lµ g×? T¹i sao sách cã thÓ lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi? Nh÷ng lîi Ých cña viÖc ®äc s¸ch? + LËp luËn §äc bµi v¨n tham kh¶o GV:Gäi häc sinh ®äc toµn bé ghi nhí.( Th¶o luËn nhãm) . . Ghi nhí: (SGK . ph©n tÝch thuyÕt phôc ngêi ®äc ®ång t×nh víi m×nh. Cñng cè: 28 . Khuynh híng: Kh¼ng ®Þnh Ngêi viÕt ph¶i gi¶i thÝch.23) III.Cô thÓ ho¸ luËn ®iÓm chÝnh.

Muèn lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ta ph¶i lµm g×? 5. E. C. §ã chÝnh lµ do tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta.1951.. Híng dÉn vÒ nhµ: . §Æc ®iÓm cña c¸c c©u tôc ng÷ nµy? 2. .HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Nhí ®îc c©u chñ ®Ò cña bµi vµ nh÷ng c©u cã h×nh ¶nh so s¸nh trong bµi. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS ..RÌn kü n¨ng ph©n tÝch v¨n b¶n nghÞ luËn B. TiÕt 81: Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta (Hå ChÝ Minh) A.GV: B¶ng phô. . .häc: 1. Ho¹t ®éng d¹y .HiÓu ®îc tinh thÇn yªu níc lµ mét truyÒn thèng quÝ b¸u cña d©n téc ta. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· tr×nh bµy tríc ®¹i héi ®¶ng b¸o c¸o chÝnh trÞ v¨n b¶n “ tinh . KiÕn thøc träng t©m: ./. ®¹i héi ®¶ng lÇn thø 2 ®· diÔn ra t¹i chiÕn khu viÖt b¾c vµo th¸ng 2 . d©n téc VN ta lu«n giµnh ®îc th¾ng lîi vÎ vang. VÒ kÜ n¨ng: . N¾m ®îc nghÖ thuËt nghÞ luËn chÆt chÏ cã tÝnh mÉu mùc cña bµi v¨n. tiªu biÓu cho phong c¸ch chÝnh luËn cña HCM ng¾n 29 . KiÓm tra ba× cò . ThiÕt bÞ d¹y häc: .nh©n d©n ta” lµ mét phÇn nhá trong b¶n b¸o c¸o chÝnh trÞ Êy. .Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.Đäc thuéc lßng 9 c©u tôc ng÷ vÒ con ngêi vµ x· héi..Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. 2. VÒ t tëng: . Bµi míi: Giíi thiÖu: Tr¶i qua mÊy ngh×n n¨m lÞch sö.Xem bµi: “Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” . Sau chiÕn th¾ng biªn giíi vµ trung du.PhÇn II.Nªu vÊn ®Ò. D. Ph¬ng ph¸p: . V¨n b¶n nµy ®îc xem nh mét kiÓu mÉu vÒ v¨n b¶n chøng minh.Båi dìng n¨ng lùc t duy l«gic khoa häc 3.vÊn ®¸p.

b. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV: Nªu yªu cÇu I.TrÝch trong v¨n b¶n b¶n? chÝnh trÞ t¹i ®¹i héi §¶ng lÇn thø II th¸ng 2-1951. nhµ th¬ lín vµ lµ vÞ l·nh tô vÜ ®¹i cña d©n téc ViÖt Nam.Lµ nhµ v¨n.Sinh n¨m 1890-1969.§Ó c.2 c©u ®Çu. T¸c gi¶: nÐt chÝnh vÒ t¸c . §äc v¨n b¶n: M¹ch l¹c. V¨n b¶n: ? XuÊt xø cña v¨n . gi¶ Hå ChÝ Minh? .TiÕp xóc v¨n b¶n: ®äc cña t¸c phÈm: 1. Tõ khã: . ? V¨n b¶n nµy nghÞ .Hßm gç ®ùng ®å .SGK 2. T×m hiÓu chó thÝch: ? Nh¾c l¹i nh÷ng a. râ rµng. luËn vÊn ®Ò g×? ? T×m c©u chèt th©u tãm néi dung vÊn ®Ò nghÞ luËn trong bµi ? GV: Lßng yªu níc cña nh©n d©n ta cã rÊt nhiÒu biÓu hiÖn ®a d¹ng c¶ trong sù nghiÖp x©y dùng vµ trong c«ng cuéc chiÕn ®Êu chèng kÎ thï x©m lîc nhng bµi viÕt nµy trong lóc 30 . kh¸i qu¸t. . dïng ? §Æng lµ g×? . døt kho¸t GV ®äc mÉu GV : gäi 3 häc sinh ®äc 3 ®o¹n tiÕp theo .Lßng yªu níc cña ? R¬ng lµ g×? nh©n d©n ta.gän Xóc tÝch c¸ch lËp luËn chÆt chÏ. dÉn chøng võa cô thÓ. lý lÏ hïng hån.

Ph¬ng thøc: .Tr¹ng th¸i t×nh liÖt.§Êu tranh chèng nghÜa lµ g×? giÆc ngo¹i x©m ? VËy t×nh c¶m nh thÕ nµo ®îc gäi lµ “ Nång nµn yªu . .Th©n bµi: Nång nµn yªu níc -> Chøng minh tinh thÇn yªu níc trong lÞch sö vµ trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i . NhËn ®Þnh chung vÒ lßng yªu níc: . ch©n c¶m s«i næi m·nh thµnh-> So s¸nh lßng Gv: Gäi häc sinh liÖt cña t©m hån yªu níc b»ng h×nh ¶nh “ ®äc ®o¹n v¨n më Lµn sãng” bµi.kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p ®ang diÔn ra ¸c liÖt v× vËy chñ tÞch HCM chØ nhÊn m¹nh vµ biÓu d¬ng nh÷ng biÓu hiÖn cña tinh thÇn yªu níc trong c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng ngo¹i x©m cu¶ d©n téc.§äc ®o¹n më bµi.Bè côc: 3 phÇn . . Bè côc.Th©n bµi: Nång nµn yªu níc -> Chøng minh tinh thÇn yªu níc trong lÞch sö vµ trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i .Nång nµn yªu níc -> ? VB ®îc viÕt theo T×nh yªu níc ë ®é m·nh PT nµo? .KÕt bµi: Cßn l¹i -> NhiÖm vô ph¸t huy tinh thÇn yªu níc táng c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p.Më bµi : Tõ ®Çu: lò cuíp níc-> nªu lªn vÊn ®Ò nghÞ luËn: Tinh thÇn yªu níc lµ mét truyÒn thèng quý b¸u cña nh©n d©n ta. ? T×m hiÓu bè cña bµi v¨n vµ lËp dµn ý cho bµi v¨n? 3.Ph¬ng thøc: NghÞ luËn II. ? Em hiÓu nång nµn . .D©n téc ta lu«n níc” cã giÆc ngo¹i x©m ? Lßng yªu níc nång nªn lu«n cÇn ®Õn nµn cña nh©n d©n lßng yªu nø¬c nç 31 . s«i næi. .KÕt bµi: Cßn l¹i -> NhiÖm vô ph¸t huy tinh thÇn yªu níc táng c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p. .Ph©n tÝch v¨n b¶n: 1.Më bµi : Tõ ®Çu: lò cuíp níc-> nªu lªn vÊn ®Ò nghÞ luËn: Tinh thÇn yªu níc lµ mét truyÒn thèng quý b¸u cña nh©n d©n ta. .

m« b¹c . ..LÆp l¹i ®¹i tõ “ nã”.§éng tõ: kÕt thµnh.Tiªu biÓu liÖt kª theo tr×nh tù thêi . chèng giÆc ngo¹i TrÇn Hng §¹o.Dïng dÉn chøng + TÊt c¶ mäi ngêi... .Tõ cô giµ tãc . kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i : . ..ta ®îc t¸c gi¶ nhÊn m¹nh trªn lÜnh vùc nµo? ? T¹i sao ë lÜnh vùc ®ã.. so s¸nh cô thÓ vµ më réng 1 c¸ch nªu vÊn ®Ò mÉu mùc. hÊp dÉn theo lèi trùc tiÕp. ? PhÇn th©n bµi chñ tÞch HCM ®· chøng minh ®iÒu g×? Trong thêi k× nµo? ? Trong qu¸ khø HCM ®· ®a ra nh÷ng dÉn chøng nµo vÒ lßng yªu níc? ? Em cã nhËn xÐt 32 lùc thi ®ua yªu níc. 2. ®Ó chøng minh 1 + Tõ tiÒn tuyÕn ®Õn c¸ch thuyÕt phôc hËu ph¬ng cho lßng yªu níc + Mäi nghÒ nghiÖp tÇng trong lÞch sö d©n líp-> ®Òu cã lßng yªu ntéc. x©m . Bµ TriÖu.Tõ nh÷ng nam n÷ c«ng nh©n..Trong lÞch sö khø: Bµ Trng . -> Gîi t¶ søc m¹nh cña lßng yªu níc. nhÊn ch×m.NghÖ thuËt: LiÖt kª.. sãng .Nã kÕt thµnh lµn . . GV: Gäi häc sinh ®äc phÇn th©n bµi....§¹i tõ nã. . ®Õn.Tõ nh÷ng chiÕn sÜ. ®éng tõ m¹nh .Lßng yªu níc trong qu¸ .Lßng yªu níc trong cuéc gian. lßng yªu níc cña nh©n d©n ta l¹i ®îc béc lé m¹nh mÏ.sinh ®éng. . to lín nhÊt? ? HCM ®· so s¸nh lßng yªu níc cña nh©n d©n ta b»ng h×nh ¶nh nµo? ? NghÖ thuËt nµo ®· ®îc t¸c gi¶ nhÊn m¹nh khi t¹o h×nh ¶nh nµy? ? T¸c dông cña h×nh ¶nh vµ nghÖ thuËt nµy lµ g×? GV gi¶ng: C¸ch nªu vÊn ®Ò cña t¸c gi¶ thËt ng¾n gän.. lít qua. íc .. Nh÷ng biÓu hiÖn cña lßng yªu níc: . kh¼ng ®Þnh . -Trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i . h×nh liªn kÕt: Tõ.

C¶m phôc ngìng mé lßng yªu níc cña ®ång bµo ta trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. III. Ghi nhí: (SGK .Tinh thÇn yªu níc nh c¸c cña quý. lËp luËn m¹ch l¹c. -> C¶ 2 ®Òu ®¸ng quý -> 2 tr¹ng th¸i cña tinh thÇn yªu níc.Giäng v¨n tha 33 . ? DÉn chøng ë ®©y ®îc s¾p xÕp theo m« h×nh nµo? ? CÊu tróc . .LuyÖn tËp: .g× vÒ c¸ch ®a dÉn chøng trong ®o¹n v¨n nµy? ? §Ó chøng minh cho lßng yªu níc cña ®ång bµo ta trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i t¸c gi¶ ®· ®a ra nh÷ng biÓu hiÖn nµo cña lßng yªu níc? .Bè côc chÆt chÏ.27) .Cïng liªn kÕt lµm s¸ng tá chñ ®Ò. 3. IV.Tæng kÕt: *.LÝ lÏ thèng nhÊt víi dÉn chøng. NhiÖm vô cña chóng ta: . dÉn chøng phong phó. + Cã thÓ nh×n thÊy + Cã thÓ kh«ng nh×n thÊy. . dÉn chøng Êy cã quan hÖ cíi nhau nh thÕ nµo? ? §o¹n v¨n nµy ®îc viÕt b»ng c¶m xuc nµo cña t¸c gi¶? GV: y/c HS chó ý vµo ®o¹n cuèi cña VB ? Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta ®îc HCT so s¸nh nh thÕ nµo? ? Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ lßng yªu níc” trng bµy” vµ lßng yªu níc “ GiÊu kÝn” trong ®o¹n v¨n nµy? ? Tãm t¾t l¹i phÇn kÕt bµi nªu lªn nhiÖm vô cña ai? ->NhiÖm vô cña §¶ng -> Ph¸t huy tinh thÇn yªu níc trong mäi c«ng viÖc kh¸ng chiÕn. lÝ lÏ ®îc diÔn ®¹t díi d¹ng h×nh ¶nh so s¸nh nªn sinh ®éng vµ dÔ hiÓu .

N¾m ®îc kinh nghiÖm c©u ®Æc biÖt . VÒ t tëng: . thuyÕt tr×nh.GV: B¶ng phô.PhÇn II.§äc ghi nhí. 34 . Híng dÉn vÒ nhµ: -häc sinh n¾m gi¸ trÞ nghÖ thuËt vµ néi dung cña bµi -Lµm bµi tËp trang 27 Tiªt 82: C©u ®Æc biÖt A.RÌn kÜ n¨ng biÕt sö dông c©u ®Æc biÖt khi nãi vµ viÕt B. KiÕn thøc träng t©m: . . 3.Nªu vÊn ®Ò. C.thiÕt giµu c¶m xóc. Ph¬ng ph¸p: . th¶o luËn nhãm.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. VÒ kÜ n¨ng: .? V× sao 4. ThiÕt bÞ d¹y häc: . VÒ kiÕn thøc: . Cñng cè: ? Theo em v¨n b¶n nµy cã søc thuyÕt phôc kh«ng.HiÓu ®îc t¸c dông c©u ®Æc biÖt 2. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. D. ? Theo em nghÖ thuËt nghÞ luËn ë ®©y cã g× ®Æc s¾c? GV gäi häc sinh ®äc ghi nhí GV: Híng dÉn HS lµm BT phÇn LT 3.

¤I.Dïng ®Ó béc lé c¶m xóc. vµ VN GV: Cho HS ph©n biÖt c©u b×nh thêng.C©u RG c¨n cø vµo t×nh huèng cô thÓ cã thÓ kh«i phôc l¹i TP bÞ rót gän.§äc ghi nhí *. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV: treo b¶ng phô gäi I.Vµ h«m nay thÇy gi¸o cïng c¸c em ®i t×m hiÓu mét lo¹i c©u míi ®ã lµ c©u ®Æc biÖt. cßn c©u §B kh«ng thÓ kh«i phôc II. (?) C©u BT lµ c©u ntn? Cho VD.Cho vÝ dô? 2.Ngµy mai. ThÕ nµo lµ c©u ®Æc HS ®äc ng÷ liÖu biÖt?: (?) NL trªn n»m trong .häc: 1. Ph©n tÝch: GV: Y/c HS th¶o luËn ..Ng÷ liÖu: (SGK-t28) 2. VD: T«i ®i häc .ThÕ nµo lµ rót gän ? .. VD: . Ph©n tÝch: .Lµ c©u bÞ rót gän CN hoÆc VN.§¸p ¸n c . E. KiÓm tra: . Ho¹t ®éng d¹y . Ng÷ liËu: (SGK . VËy em hiÓu thÕ nµo lµ c©u §B? GV: Gäi HS ®äc ghi .Cæng trêng.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. em Thuû! -> C©u c©u hái trong SGK kh«ng thÓ cã CN vµ VN (?) C©u nµy ®îc gäi lµ -> C©u ®Æc biÖt c©u §B.t28) nhí 1 . (?) C©u RG vµ c©u §B kh¸c nhau ë ®iÓm nµo? GV: Dïng b¶ng phô cã néi dung trong SGK - . Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc ssèng c¸c em ®îc gÆp nhiÒu lo¹i c©u tiÕng ViÖt kh¸c nhau..Gièng nhau lµ (?) So s¸nh h×nh thøc cã cÊu t¹o kh«ng cÊu t¹o cña c©u §B vµ ®ñ c¶ 2 Tp CN c©u RG. 1. c©u §B vµ c©u RG.Cã ®ñ CN vµ VN. 35 . T¸c dông cña c©u ®Æc biÖt: 1. Ghi nhí 1: (SGK . (?) C©u RG lµ c©u ntn? Cho VD. .Bao giê anh ®i HN? .t27) VB nµo? 2.

Cã! . (?) C©u nµo cã TD X§ thêi gian..LuyÖn tËp 1.. miªu t¶..Hµ Néi. Y/c HS ®¸nh dÊu (X) vµo « trèng thÝch hîp. n¬i chèn? GV: D¹ng c©u nµy thêng gÆp trong v¨n . n¬i chèn VD: . qu¸. ¬i. Bµi tËp 1: a) . tªn riªng.. nµy. VD: .§Ñp qu¸! ...) + T×nh th¸i tõ (¹. (?) C©u nµo cã TD béc lé c¶mxóc? GV: Ngêi nãi trùc tiÕp béc lé c¶m xóc cña m×nh ®èi víi hiÖn thùc. µ.HS ®äc ghi nhí.. trong hßm. *. (?) C©u nµo cã TD dïng ®Ó gäi ®¸p? GV: Ngêi nãi híng ®Õn ngêi nghe kªu gäi sù chó ý cña ngêi nghe: + Tõ h« gäi (®¹i tõ nh©n xng.) (?) C©u nµo cã TD dïng ®Ó liÖt kª. Ghi nhí 2: (SGK-t29) III. VD: . íi. ®èi víi 1 ý nghÜ võa s¶y ra hay ph¶n øng víi c©u nãi cña ngêi kh¸c: + thêng chøa c¸c th¸n tõ + Tõ ®¸nh gi¸ mang tÝnh BC.Trêi ¬i! . HT.S¬n! em S¬n! S¬n ¬i! . kÓ chuyÖn (?) C©u ®Æc biÖt ®îc dïng ®Ó lµm g×? 36 . + NghÜa lµ ph¶i .Dïng ®Ó gäi ®¸p.Dïng ®Ó X§ thêi gian. th«ng b¸o vÒ sù tån t¹i cña SV.Kh«ng cã c©u §B . Giã..28. Mïa thu n¨m 1975.Dïng ®Ó liÖt kª.Ma. tªn chøc vô . .§oµn ngêi nhèn nh¸o .Mét ®ªm mïa xu©n. HT? VD: . RÐt .. l¾m.C©u rót gän: + Cã khi ®îc trng bµy . nhØ.. hìi. th«ng b¸o vÒ sù tån t¹i cña SV.ChÞ An ¬i! .

C©u rót gän cã TD: 2 nhãm ... 2. Bµi tËp 2: .C©u §B: L¸ ¬i! .C©u §B cã TD: + X§ thêi gian (3 c©u ®Çu trong b) + Béc lé c¶m xóc (c©u thø t trong b) + LiÖt kª.. tr¸nh lÆp nh÷ng tõ ng÷ ®· xuÊt hiÖn trong c©u ®øng tríc (c¸c c©u trong a) + Lµm cho c©u gän h¬n. ch¼ng cã g× ®¸ng kÓ ®©u.BT 2: th¶o luËn theo .Th¶o luËn nhãm + Lµm cho c©u gän h¬n...Lªn b¶ng lµm gän BT c) . tr¸nh lÆp tõ ng÷ ®· xuÊt hiÖn ë trong c©u ®øng tríc (c©u thø 2 trong d) 3.Kh«ng cã c©u rót b¶ng .C©u ®Æc biÖt: Ba GV: Tæ chøc.Bèn gi©y. híng dÉn gi©y.c©u mÖnh lÖnh thêng rót gän CN (c©u thø nhÊt trong d) + Lµm cho c©u gän h¬n.. Cñng cè: . DÆn dß: 37 .L©u qu¸! .Kh«ng cã c©u RG d) .. (c©u c) + Gäi ®¸p (c©u d) . th«ng b¸o..ThÕ nµo lµ c©u ®Æc biÖt? 4.N¨m HS lµm BT gi©y.GV: Gäi HS ®äc ghi kh¸ng chiÕn.C©u §B: Mét håi cßi . nhí b) .BT 1: Gäi 2 HS lªn .C©u RG: + H·y kÓ chuyÖn cuéc ®êi b¹n cho t«i nghe ®i! + B×nh thêng l¾m.

D. ph©n tÝch.RÌn kÜ n¨ng lËp bè côc B.§A: + Gi¶i thÝch. E. KiÕn thøc träng t©m: C.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Bµi míi: Giíi thiÖu: Mçi v¨n b¶n thêng cã bè côc 3 phÇn.§Ò v¨n nghÞ luËn thêng cã c¸c tÝnh chÊt nµo? .Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i.häc: 1. thuyÕt tr×nh. Mèi quan hÖ gi÷a bè côc vµ lËp luËn: 1. + Tranh luËn. VÒ kÜ n¨ng: . ThiÕt bÞ d¹y häc: .n vµ lËp luËn ra sao? H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t I. Ph¬ng ph¸p: .GV: B¶ng phô. bµn luËn. 2. VB nghÞ luËn cã bè côc n.Häc thuéc ghi nhí . Ho¹t ®éng d¹y . VÒ t tëng: . th¶o luËn nhãm.Nªu vÊn ®Ò.So¹n bµi tiÕp theo. + Khuyªn nhñ.t. . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.. ph¶n b¸c. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: + BiÕt c¸ch lËp bè côc vµ lËp luËn trong bµi v¨n NL + N¾m ®îc mèi quan hÖ gi÷a bè côc vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn cña bµi v¨n NL 2.Hs ®äc v¨n b¶n V¨n b¶n: “Tinh thÇn ®äc l¹i v¨n b¶n: “Tinh yªu níc cña nh©n thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” 38 . KiÓm tra: .Båi dìng kh¶ n¨ng lËp luËn trong nãi vµ viÕt 3. Tiªt 83: Bè côc vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn trong bµi v¨n nghÞ luËn A. lËt ngîc vÊn ®Ò. ca ngîi. + Suy nghÜ. Ng÷ liÖu:(SGK-t30) GV: Yªu cÇu häc sinh . .

Lµ ý kiÕn thÓ 2.PhÇn th©n bµi cã 2 ®o¹n v¨n. Ph©n tÝch: ? Nh¾c l¹i luËn ®iÓm lµ hiÖn t tëng. ? V¨n b¶n “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” cã mÊy phÇn? Mçi phÇn cã mÊy ®o¹n v¨n? .PhÇn kÕt bµi cã 1 ®o¹n v¨n . Mçi 1 luËn ®iÓm ®Òu cã 1 sè ý phô. lÝ le xoay quanh.2 cu¶ phÇn th©n bµi cã luËn ®iÓm phô nµo? ? PhÇn kÕt luËn rót ra . . th©n bµi. GV: LuËn ®iÓm chÝnh lµ ®iÓm quan träng. bæn phËn g×? cña ai? ? Bè côc bµi v¨n nghÞ luËn gåm mÊy phÇn? NhiÖm vô cña mçi . . ? Môc ®Ých cña luËn ®iÓm lµ g×? GV: Trong bµi v¨n NL chóng ta cÇn ph©n biÖt luËn ®iÓm xuÊt ph¸t vµ luËn ®iÓm kÕt luËn.d©n ta” .Hs ®äc.Më bµi: + LuËn ®iÓm chÝnh 39 .3 phÇn: Më bµi. LuËn ®iÓm kÕt luËn lµ c¸i ®Ých híng tíi.HS: Tr¶ lêi nh ghi nhí ý 1. ý chÝnh ®îc nªu ra ®Ó bµn luËn. ? PhÇn më bµi cã luËn ®iÓm chÝnh xuÊt ph¸t lµ g×? ? §o¹n 1.PhÇn më bµi cã 1 ®o¹n v¨n .Thèng nhÊt c¸c ®o¹n v¨n thµnh 1 khèi * Bè côc: . LuËn ®iÓm xuÊt ph¸t ®ãng vai trß lÝ lÏ. quan g×? ®iÓm cña bµi v¨n. kÕt bµi.

* Ph¬ng ph¸p lËp luËn : .qu¶ . . .mét lßng nång nµn yªu qña. .HS béc lé.Hµng ngang 4: Suy luËn t¬ng ®ång . . ? Hµng ngang 3 lËp luËn theo quan hÖ g×? GV: §a ra 1 nhËn ®Þnh chung råi dÉn chøng b»ng c¸c trêng hîp cô thÓ ®Ó cuèi cïng kÕt luËn lµ mäi ngêi ®Òu cã lßng yªu níc. . NÕu chØ K§ d©n ta cã lßng nång nµn yªu níc mµ kh«ng 40 .T tëng ë tªn bµi .ph©n .Hµng ngang 1: quan hÖ nh©n .Hµng däc 1 :Suy luËn t¬ng ®ång theo dßng thêi gian. Ghi nhí: (SGK .hîp.Hµng ngang 3: quan hÖ Tæng . §ã lµ truyÒn thèng quý b¸u. ? Hµng ngang 1 ®îc lËp quan hÖ g×? GV: Cã lßng nång nµn yªu níc-> trë thµnh truyÒn thèng -> NhÊn ch×m. .Hµng ngang 2: quan hÖ: nh©n. .. tr¸ch nhiÖm . Bµ TriÖu .§äc ghi nhí.t31) II. ? Hµng ngang 2: LËp luËn theo quan hÖ g×? GV: Lich sö cã nhiÒu cuéc kh¸ng chiÕn vÜ ®¹i nh Bµ Trng. quan hÖ: nh©n.LuyÖn tËp: .Hµng ngang 1: xuÊt ph¸t : D©n ta cã quan hÖ nh©n .. níc..Th©n bµi : + §o¹n 1: LuËn ®iÓm . *.Hµng ngang 2: phô: Lßng yªu níc trong LËp luËn theo qu¸ khø . ? Tõ hµng ngang 1 ®Õn 4 lËp luËn theo quan hÖ g×? GV: Tõ truyÒn thèng mµ suy ra bæn phËn cña chóng ta lµ ph¸t huy lßng yªu níc. §ã lµ kÕt luËn.Hµng ngang 3 cña chóng ta ®èi víi lËp luËn theo viÖc ph¸t huy lßng yªu quan hÖ: Tæng – níc.qu¶ .Ghi nhí ý2..+ §o¹n 2: LuËn ®iÓm qu¶ phô: Lßng yªu níc trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i. ph©n – hîp.KÕt bµi: KÕt luËn vÒ bæn phËn. GV: Treo b¶ng phô s¬ ®å trong SGK trang 30.phÇn lµ g×? GV : Yªu cÇu hs ®äc thÇm s¬ ®å trong SGK trang 30.chóng ta ph¶i ghi nhí. Yªu cÇu HS quan s¸t lªn b¶ng phô..

? Bµi v¨n cã bè côc mÊy phÇn? ? MB t¸c gi¶ dïng lèi lËp luËn nµo? §Ó nªu lªn luËn ®iÓm nµo? ? TB kÓ l¹i chuyÖn g×? .ChØ cã thÇy giái/ míi t¹o ®îc trß giái. so s¸nh ®Ó nªu lªn luËn ®iÓm: Ýt ai biÕt häc cho thµnh tµi. ? KB ®îc lËp luËn theo quan hÖ nµo? ? H·y chØ ra ®©u lµ nh©n ®©u lµ qu¶ trong lËp luËn ë ®o¹n 41 . ®o¹n cuèi -> lµ c©u mang luËn ? Hµng däc 1? ®iÓm ? Trong bµi v¨n nghÞ luËn ta cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn nµo? GV: Gäi HS ®äc ghi nhí Gv: Híng dÉn HS lµm BT phÇn LT (Th¶o luËn nhãm) ? Bµi v¨n nªu lªn t tëng g×? ? T tëng nµy ®îc s¸ng tá ë c©u v¨n nµo? T×m c©u mang luËn ®iÓm.MB: Lèi lËp luËn ®èi chiÕu.C©u ®Çu vµ ®Ó lµm g×. . .®i tíi kÕt luËn ®ã th× viÕt ch¼ng cÇn nghÞ luËn .Nhê chÞu khã häc tËp ®éng t¸c c¬ b¶n tèt/ nªn míi cã tiÒn ®å .Nhê nh÷ng «ng thÇy lín/ nªn míi d¹y häc trß ®îc nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n nhÊt .TB: kÓ chuyÖn danh ho¹ häc vÏ trøng -> c¸ch häc c¬ b¶n th«ng qua sù d¹y dç KH vµ sù kiªn tr× cña thÇy vµ trß.KB: LËp luËn theo mqh nh©n qu¶ .

VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh . ThiÕt bÞ d¹y häc: .PhÇn II. .Nªu ph¬ng ph¸p lËp luËn trong v¨n nghÞ luËn 2. VËy ta cÇn ®¹t ®îc vÒ lËp luËn nh thÕ nµo ta vµo tiÕt luyÖn tËp h«m nay.GV: B¶ng phô. E. KiÕn thøc träng t©m: .KB.Bµi v¨n nghÞ luËn gåm mÊy phÇn . ngêi ta cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn nµo? 4. VÒ kÜ n¨ng: . Tiªt 84: LuyÖn tËp vÒ ph¬ng ph¸p lËp luËn trong v¨n b¶n nghÞ luËn A. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong ®êi sèng còng nh trong v¨n nghÞ luËn th× viÖc lËp luËn lµ v« cïng quan träng. 42 .ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo . B.häc: 1. C. 3. D.Häc thuéc ghi nhí .HiÓu râ ph¬ng ph¸p lËp luËn trong ®êi sèng . Cñng cè: ? §Ó x¸c lËp luËn ®iÓm trong tõng phÇn vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c phÇn.RÌn kü n¨ng lËp luËn. luËn ®iÓm.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp 3.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Ph¬ng ph¸p: . KiÓm tra: . Ho¹t ®éng d¹y ./.NhËn diÖn lËp luËn trong ®êi sèng . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. thuyÕt tr×nh.TËp nªu luËn ®iÓm vµ lËp luËn cho 1 vÊn ®Ò TLV 2.X¸c ®Þnh râ luËn cø vµ kÕt luËn trong lËp luËn . DÆn dß: .Nªu vÊn ®Ò. VÒ t tëng: .Ph©n biÖt kÕt luËn trong v¨n nghÞ luËn vµ kÕt luËn cã tÝnh kh¸i qu¸t cña luËn ®iÓm . luËn cø lËp luËn. th¶o luËn nhãm.

Ng÷ liÖu:(SGK-t32.. ph¶i sang nhµ b¹n ch¬i th«i.KÕt luËn bªn + VÕ sau lµ kÕt luËn ph¶i dÊu phÈy.. m×nh ph¶i g¬ng mÉu.§äc vÝ dô Néi dung cÇn ®¹t . V× k× nghØ hÌ cßn kÐo dµi nhiÒu ngµy nªn.LËp luËn trong ®êi sèng: 1. 43 34) 2.Gäi häc sinh ®äc.. NL 2: Bæ sung luËn kÕt luËn: §îc .C¶ 3 c©u cã: dÊu phÈy. néi cø cho kÕt luËn: dung kh«ng thay a..bëi mäi ngêi kh«n tin m×nh n÷a c.v× n¬i Êy ®· g¾n ®æi..Thö ®¶o vÞ trÝ cña luËn cø vµ *. .GV: Treo b¶ng phô NL môc1.LËp luËn trong v¨n nghÞ luËn: 1. *.. MÖt qu¸.. Ph©n tÝch: *. e. . ? C¶ 3 c©u trªn cã mÊy vÕ? ? Trong c¸c c©u trªn.m×nh ph¶i gãp ý cho c¸c b¹n Êy vµo buæi SH líp míi ®îc... ch¾c sÏ lµ cÇu thñ giái II. e..Mèi quan hÖ :Nh©n. ... V× cßn Ýt tuæi nªn.Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 3.. 33) 2. vµ kÕt luËn nh thÕ nµo? ? VÞ trÝ cña luËn cø vµ kÕt luËn cã thÓ thay thÕ cho nhau kh«ng? GV: Yªu cÇu häc sinh bæ sung thªm luËn cø cho bµi tËp 2 GV: Ghi kÕt luËn lªn b¶ng GV: 1 kÕt luËn cã nhiÒu luËn cø kh¸c nhau miÔn lµ hîp lÝ GV: ghi luËn cø lªn b¶ng ? Nªu kÕt luËn cho c¸c luËn cø I.Quan hÖ: nh©n qña qña . . c. NL 3: Nªu kÕt luËn cho luËn cø a..VÞ trÝ cã thÓ thay thÕ cho nhau. NL 1: LuËn cø vµ kÕt luËn . . ..LuËn cø bªn tr¸i . Ph©n tÝch: *. . + VÕ ®Çu lµ luËn cø . NL 1: So s¸nh luËn . Ng÷ liÖu:(SGK-t33. d.. . bé phËn nµo lµ luËn cø... d. ý ®Þnh cña ngêi nãi? ? Mèi quan hÖ gi÷a luËn cø.. bã víi em nhiÒu kû niÖm b.. bé phËn nµo lµ kÕt luËn thÓ hiÖn t tëng. . m×nh ph¶i tËp trung häc th«i.. Cñng cè: . b.

s©u s¾c thó vÞ. VÒ kÜ n¨ng: . lßng tù hµo tiÕng nãi d©n téc.Õch bÞ tr©u giÉm bÑp 3. C. Tiªt 85: Sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt (§Æng Thai Mai) A. KiÕn thøc träng t©m: .C¸i loµi vËt nµy rÊt sî tiÕng kªu vang ®éng cña Õch .Kü n¨ng ph©n tÝch t¸c phÈm nghÞ luËn B. 3.Õch ngåi l©u ngµy trong giÕng. . . kiªu ng¹o 2. VÒ kiÕn thøc: . LuËn ®iÓm: C¸i gi¸ ph¶i tr¶ cho nh÷ng kÎ dèt n¸t.Häc bµi vµ tiÕp bµi tËp cßn l¹i.HiÓu ®îc trªn nh÷ng nÐt chung sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt qua sù ph©n tÝch chøng minh cña t¸c gi¶.So¹n bµi míi tiÕp theo. Ph¬ng ph¸p: 44 . DÆn dß: . bªn c¹nh nh÷ng con vËt bÐ nhá. Bµi tËp 2: Häc sinh lµm bµi ë nhµ: C¸ch lµm bµi t¬ng tù nh bµi tËp 1 ®èi víi chuyÖn “ thÇy bãi xem voi” 4. níc dÒnh lªn ®a Õch ra ngoµi . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. LuËn cø: . ch¼ng thÌm ®Ó ý ®Õn xung quanh. §©y lµ lËp luËn ®éc ®¸o cña truyÖn ngô ng«n : LËp luËn giao tiÕp b»ng c©u chuyÖn. kh«ng gian b»ng nghÖ thuËt mét c©u chuyÖn kÓ víi nh÷ng chi tiÕt sù viÖc cô thÓ vµ chän läc ®Ó rót ra kÕt luËn ( luËn ®iÓm) mét c¸ch kÝn ®¸o. .Õch tëng m×nh ghª gím nh mét vÞ chóa tÓ .Bµi tËp 1: X¸c ®Þnh luËn ®iÓm.Båi dìng t duy l«gÝc.PhÇn II. VÒ t tëng: .Trêi ma to. LuËn ®iÓm ( kÕt luËn) sÏ ®îc rót ra tõ ®ã mét c¸ch th©m trÇm. LËp luËn Theo tr×nh tù thêi gian. khoa häc.N¾m ®îc nh÷ng ®iÓm næi bËt trong nghÖ thuËt nghÞ luËn 2. .Quen thãi cò Õch nghªnh ngang ®i l¹i kh¾p n¬i. luËn cø vµ lËp luËn cña chuyÖn ngô ng«n “ Õch ngåi ®¸y giÕng” 1.

D. b. . §äc v¨n b¶n: 2. nhµ nghiªn cøu v¨n häc næi tiÕng.TrÝch ë phÇn ®Çu cña v¨n b¶n: Sù giµu hån cña søc sèng bµi ngiªn cøu dµi: “ ®Ñp cña TiÕng d©n téc. râ rµng. ThiÕt bÞ d¹y häc: .häc: 1. ngõng nghØ giäng ë phÇn më réng .N¨m 1996 ®îc trao tÆng Gi¶i thëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n ho¸ vµ nghÖ thuËt. .HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.TrÝch ë phÇn ®Çu cña bµi ngiªn cøu dµi: “ TiÕng ViÖt.1902-1984. E. mét biÓu ViÖt? 45 .vÊn ®¸p.Gäi häc sinh ®äc ? Tr×nh bµy vµi nÐt vÒ t¸c gi¶ §Æng Thai Mai? thÝch: a. KiÓm tra: . T×m hiÓu chó ®äc: To . . T¸c gi¶: .Hs ®äc . gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.TÕp xóc v¨n b¶n: 1. Bµi míi: Giíi thiÖu: TiÕng viÖt tiÕng mÑ ®Î cña chóng ta lµ mét ng«n ng÷ nh thÕ nµo.” TiÕng ViÖt. Ho¹t ®éng d¹y ..GV: B¶ng phô.HS Tr¶ lêi theo sù hiÓu biÕt I. cã nh÷ng phÈmchÊt g×? C¸c em cã thÓ t×m thÊy c©u tr¶ lêi ®Ých ®¸ng vµ s©u s¾c qua mét ®o¹n trÝch cña Gi¸o s §Æng Thai Mai Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña Néi dung cÇn ®¹t thÇy trß GV Nªu yªu cÇu .Nªu vÊn ®Ò. lµ nhµ v¨n .§Ó chøng minh cho luËn ®iÓm ( vÊn ®Ò): Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta t¸c gi¶ ®· ®a ra nh÷ng luËn chøng nµo? T¸c dông cña c¸c luËn chøng ®ã . . V¨n b¶n: ? Em biÕt g× vÒ mét biÓu hiªn hïng .Em hiÓu ý cña B¸c “ T×nh yªu níc còng nh c¸c thø cña quý tron hßm” nh thÕ nµo? 2.

GV: Gäi häc ®äc ®o¹n 1 ? T¸c gi¶ cho ta biÕt 46 . II. trong v¨n b¶n nµy lµ viÖt ®Ó mäi ngêi sèng d©n téc. hîp lÝ. Thanh huyÒn.V× v¨n b¶n chñ .TiÕng viÖt ®Ñp: + NhÞp ®iÖu + Có ph¸p. . 3.Ph©n tÝch v¨n b¶n: c¸c phÇn thêng cã 1.Kh¼ng ®Þnh sù gi¶ giµu ®Ñp cña tiÕng tù hµo vµ tin tëng vµo t¬ng lai cña c. ? Môc ®Ých nghÞ . Nh®o¹n trÝch ng vÉn rÊt chÆt chÏ trong lËp luËn vµ cã bè côc râ rµng. Bè côc: thanh ngang. kh«ng cã ®Çy ®ñ tiÕng viÖt. NhËn ®Þnh vÒ trong 1 bµi v¨n.TiÕng viÖt lµ mét sinh thø tiÕng ®Ñp vµ hay.” . Tõ khã:(SGK-t/36) ? Gi¶i thÝch nghÜa: ©m b×nh vµ d¬ng b×nh? ? Tõ vùng? tiÕng viÖt.Toµn bé c¸c tõ V¨n b¶n chØ lµ ®o¹n cña 1 ng«n ng÷. phÈm chÊt cña tiÕng viÖt: . trÝch nªn kh«ng cã ®Çy ®Þnh ®ñ c¸c phÇn thêng cã ? T×m hiÓu bè côc 1-NhËn cña bµi v¨n vµ nªu ý chung vÒ phÈm trong 1 bµi v¨n: chÝnh cña mçi chÊt giµu ®Ñp cña 1-NhËn ®Þnh chung vÒ tiÕng viÖt phÈm chÊt giµu ®Ñp cña ®o¹n? GV: V¨n b¶n chØ lµ 2-Lµm râ phÈm tiÕng viÖt nªn chÊt giµu ®Ñp cña 2-Lµm râ phÈm chÊt giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt.§äc .Ph¬ng thøc: NghÞ luËn .Ph¬ng thøc: NghÞ hiªn hïng hån cña søc ph¬ng thøc nµo ®Ó luËn t¹o v¨n b¶n nµy? ®Þnh ®îc nh vËy? luËn g×? cña t¸c ? V× sao em x¸c yÕu dïng lÝ lÏ vµ dÉn chøng.? T¸c gi¶ ®· dïng .

®iÒu g× vÒ phÈm - TiÕng viÖt cã chÊt ViÖt? cña TiÕng nh÷ng ®Æc s¾c ... - Hµi hoµ vÒ mÆt - TiÕng viÖt hay: + Cã kh¸i niÖm diÔn ®¹t t×nh c¶m, t tëng +Tho¶ m·n yªu cÇu ®êi sèng. V¨n ho¸.

? C©u v¨n nµo kh¸i ©m hëng, thanh qu¸t phÈm chÊt ®ã? ®iÖu. ? VÎ ®Ñp cña TiÕng - TÕ nhÞ uyÓn ViÖt ®îc gi¶i thÝch chuyÓn trong c¸ch trªn nh÷ng yÕu tè ®Æt c©u. nµo? ? Dùa trªn c¨n cø nµo gi¶ -3 c©u nhËn xÐt tiÕng viÖt 1. Kh¸i qu¸t vÒ lµ mét thø tiÕng phÈm chÊt tiÕng hay? viÖt ? §o¹n v¨n nµy cã 2. Gi¶i thÝch caÝ mÊy c©u? C¸c c©u ®Ñp liªn nhau 3. Gi¶i thÝch c¸i b»ng néi dung nµo? hay - Ng¾n gän, râ ? Qua ®ã , em thÊy rµng , rµnh m¹ch. c¸ch lËp luËn cña - §i tõ kh¸i qu¸t t¸c gi¶ cã g× ®Æc ®Õn cô thÓ. biÖt? T¸c dông cña - Ngêi ®äc dÔ theo c¸ch lËp luËn nµy? dâi, dÔ hiÓu. - §äc. GV: Gäi häc sinh kÕt víi ®Ó t¸c

2.

BiÓu

hiÖn

giµu

®Ñp cña tiÕng viÖt: a. TiÕng ViÖt ®Ñp: - ý kiÕn ngêi níc ngoµi - HÖ thèng nguyªn ©m, phô ©m phong phó, giµu thanh ®iÖu. - Có ph¸p: C©n ®èi, uyÓn nhµng. - Tõ vùng: dåi dµo gi¸ trÞ th¬ nh¹c. chuyÓn, nhÞp

®äc ®o¹n 2. ? TiÕng ViÖt ®Ñp - ý kiÕn ngêi níc ngoµi b. TiÕng ViÖt hay: nh thÕ nµo? - HÖ thèng nguyªn 47

? Qua lêi nhËn xÐt ©m, cña ai? phong Có

phô phó, ph¸p:

©m - Dåi dµo vÒ cÊu t¹o tõ giµu ng÷ .. vÒ h×nh thøc diÔn ®¹. C©n - Tõ vùng ..t¨ng Ng÷ ph¸p ... uyÓn chuyÓn, chÝnh x¸c h¬n. nh÷ng tõ ng÷ míi.

VÒ hÖ thèng nguyªn thanh ®iÖu. ©m, phô ©m, vµ thanh ®iÖu? ? VÒ mÆt có ph¸p? ? VÒ mÆt tõ vùng?

®èi, uyÓn chuyÓn, nhÞp nhµng. gi¸ trÞ th¬ nh¹c. Chó bÐ lo¾t

- Tõ vùng: dåi dµo - Kh«ng ngõng ®Æt ra

? H·y t×m 1 vµi c©u cho¾t... th¬ hoÆc ca dao - Em ¬i Ba Lan... mµ em cho lµ giµu - Trªn trêi tr¾ng... chÊt nh¹c? GV LÊy thªm vÝ dô. ? Dù¹ trªn c¸c chøng cø nµo ®Ó t¸c gi¶ chøng minh cho c¸c kh¸i niÖm hay cña tiÕng viÖt? GV: HiÖn nay chóng ta thÊy xuÊt hiÖn nh÷ng tõ ng÷ míi trong lÜnh vùc kinh tÕ , khoa häc kÜ thuËt nh: Makettinh, internet, trang web ®ã lµ kh¸i niÖm s¸ng t¹o tõ ng÷ míi, phï hîp víi sù ph¸t triÓn. ? Theo em trong c¸c 48 - §Ñp -> PhÈm chÊt h×nh thøc. - Hay-> PhÈm chÊt néi dung. - §a ngêi ta... -> C¸i ®Ñp ph¶n ¸nh c¸i hay c¸i hay t¹o ra vÎ ®Ñp cña ng«n ng÷ m©y

phÈm chÊt ®Ñp vµ - NghÞ luËn b»ng hay cña tiÕng viÖt c¸ch kÕt hîp gi¶i III- Tæng kÕt: mµ t¸c gi¶ võa thÝch, chøng minh *. Ghi nhí: (SGK - t/37) ph©n h×nh tÝch, thøc, phÈm vµ b×nh luËn. vÒ IV- LuyÖn tËp: chÊt nµo thuéc

phÈm - LËp luËn chÆt chÏ. chÊt nµo thuéc vÒ - DÉn chøng toµn diÖn, bao qu¸t. néi dung? chÊt - Sö dông biªn ph¸p ®Ñp vµ hay cã mèi ,më réng c©u. ? Hai phÈm quan nµo? ? NghÖ thuËt nghÞ luËn nµy biÖt? GV: - Bé phËn më réng c©u nh»m gi¶i thÝch râ h¬n c¸c tõ ë vÞ trÝ tríc ®ã. - DÊu hiÖu ®Ó t¸ch bé phËn më réng: ngoÆc ®¬n , g¹ch ngang, dÊu phÈy. ? ChØ ra c¸c c©u v¨n cã bé ph©n më réng c©u ? ? T¸c gi¶ ®· dïng nh÷ng lÝ lÏ, dÉn chøng nh thÕ nµo 49 - §äc ghi nhí. cña cã bµi g× v¨n ®Æc hÖ nh thÕ - Hs tù t×m

®Ó chøng minh trªn nh÷ng ph¬ng diÖn nµo? ? T¸c gi¶ ®· nhËn ®Þnh nh thÕ nµo vÒ phÈm chÊt cña tiÕng viÖt? GV: GV: Gäi Yªu häc cÇu sinh häc ®äc ghi nhí. sinh vÒ nhµ lµm bµi tËp phÇn luyÖn tËp. 3. Cñng cè: - Trong häc tËp vµ giao tiÕp em ®· lµm g× cho sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt? 4. DÆn dß: - Häc sinh lµm bµi tËp 1 SGK - ®äc bµi ®äc thªm: TiÕng viÖt giµu vµ ®Ñp - ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo ./. Tiªt 86: Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: gióp häc sinh - n¾m ®îc kh¸i niÖm tr¹ng ng÷ trong c©u - «n l¹i c¸c lo¹i tr¹ng ng÷ ®· häc ë tiÓu häc 2. VÒ t tëng: - Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. 3. VÒ kÜ n¨ng: - RÌn luyÖn kü n¨ng thªm TPTRN cho c©u vµo c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau B, thiÕt kÕ bµi d¹y häc B. KiÕn thøc träng t©m: - PhÇn I C. Ph¬ng ph¸p: 50

? C¸c tr¹ng ng÷ võa vÒ ®Þa ®iÓm( N¬i .. gåm 2 thµnh phÇn chÝnh lµ chñ ng÷ vµ vÞ ng÷.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Ho¹t ®éng d¹y .Thêi gian .Tõ ngh×n ®êi nay. 51 ng÷ g×?) X¸c ®Þnh tr¹ng . . ng÷: .häc: 1. §Æc ®iÓm cña tr¹ng ng÷: 1. t×m ®îc bæ sung chèn) vµ thêi gian. Néi dung mµ tr¹ng ng÷ bæ sung: .28+29 2.§· tõ l©u ®êi .N¬i chèn ? Cã thÓ chuyÓn c¸c tr¹ng ng÷ nãi trªn . Bµi míi: Giíi thiÖu: XÐt vÒ mÆt cÊu t¹o. kiÕp kiÕp. . .Díi bãng tre xanh.Bæ sung th«ng tin . D. Ho¹t ®éng cña thÇy Gv Treo b¶ng phô Gäi häc sinh ®äc trong v¨n b¶n nµo? ? X¸c ®Þnh tr¹ng ng÷ trong c©u trªn? .§êi ®êi.C©y tre ViÖt Nam Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t I.Thêi gian .Đáp án: Ghi nhớ SGK . Ph©n tÝch: ?1.Nªu vÊn ®Ò. th¶o luËn nhãm. Ng÷ liÖu: ( SGKt/39) 2. cho nh÷ng néi dung g×? (thuéc tr¹ng ?2. E.§äc ? §o¹n v¨n nµy n»m .Thêi gian.GV: B¶ng phô. KiÓm tra: (?) C©u ®Æc biÖt lµ c©u nh thÕ nµo?Cho vÝ dô? T¸c dông cña c©u dÆc biÖt? . thuyÕt tr×nh. Tuy vËy kh«ng ph¶i lóc nµo c©u còng chØ cã 2 thµnh phÇn chÝnh mµ c©u cßn cã nh÷ng thµnh phÇn phô quan träng cña c©u lµ tr¹ng ng÷. ThiÕt bÞ d¹y häc: .

Môc ®Ých( §Ó lµm .1 qu·ng nghØ khi dÊu ®©y nãi hoÆc 1 ®Ó trao th nµy cho phÈy khi viÕt. Em ®Õn . VÞ trÝ cña tr¹ng ng÷ trong c©u: . . ®ªm. ?3. VD: So s¸nh 2 c©u tr¶ lêi sau: Hái: Em ®Õn ®©y ®Ó lµm g×? Tr¶ lêi: 1. VD: . 2. .Tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn ( ë ®©u? ) Thêi gian( Khi nµo?) . An ngñ víi bè. gi÷a hoÆc cuèi c©u.Kh«ng thÓ nãi: An .Nguyªn nh©n(v× ngñ víi bè. §Ó trao th nµy cho chÞ . em ®Õn ®©y.C¸ch 2.3 vÞ trÝ: §Çu. chÞ. ? C¸ch tr¶ lêi nµo phï hîp víi t×nh huèng giao tiÕo h¬n? GV: Cã nh÷ng trêng hîp tr¹ng ng÷ kh«ng thÓ æ cuèi c©u.sang nh÷ng vÞ trÝ nµo trong c©u? GV: Chó ý x¾p ®Æt vÞ trÝ tr¹ng ng÷ sao cho phï hîp víi liªn kÕt m¹ch l¹c c¶u v¨n b¶n còng nh t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ .Cã thÓ nãi: §ªm. sao? ) ? Gi÷a tr¹ng ng÷ vµ thµnh 52 phÇn chÝnh .

xanh. *. giã thæi m¹nh. Bµi tËp1: a) Chñ ng÷. T«i ®Õn ®©y ®Ó häc.Trong c¸i vá xanh kia giái. .§äc ghi nhí. trªn tay . Hs ®ang häc bµi.cña c©u thêng ®îc g×?) t¸ch biÖt bëi dÊu ..Th¶o luËn nhãm.Lµm bµi tËp 2. em sÏ ®îc ..§iÒu kiÖn( víi ®iÒu kiÖn g×?) H×nh thøc: §øng ë b) Tr¹ng ng÷.Ph¬ng tiÖn( B»ng g×?) hiÖu g×? GV: Cho vÝ dô vµ yªu cÇu chØ ra c¸c lo¹i tr¹ng ng÷. 6. ®©y. trªn thëng. X¸c ®Þnh thêi gian a) Khi ®i qua. d) C©u ®Æc biÖt. tr¹ng ng÷ vµo c©u a) . V× bÞ c¶m mµ t«i kh«ng ®i häc ®îc.. Lan ®Çu c©u. Ghi nhí: ( SGK-t/39) II.. NÕu ®¹t HS cho sù viÖc ®îc nªu . dÊu phÈy. .N¬i chèn( ë ®©u) g×? .C¸ch thøc( nh thÕ nµo? ) .N¬i chèn( ë ®©u) 53 . Bµi tËp 2: tµ ¸o biÕc.Thêi gian( Khi nµo) ®Ó x¸c ®Þnh ®iÒu . ng¨n c¸ch c) Phô ng÷ cho ®éng ch¨m chØ häc víi chñ ng÷ b»ng tõ” Chuéng”( Bæ ng÷) bµi. ? Tr¹ng ng÷ ®ã tr¶ lêi cho c©u hái nµo? 1. 2. 5. ? VÒ ý nghÜa thªm 3. 7. nhµ trêng khen b) Víi kh¸i niÖm. 3.Néi dung ý nghÜa : 2. Víi chiÕc bót bi .Luyªn tËp: 1.Díi ¸nh n¾ng. ra ë trong c©u . ë trong líp. Bµi tËp 3: . 4. S¸ng nay. Sét so¹t giã trªu .

Lµm bµi tËp 3b.§iÒu kiÖn b) VÒ nhµ. 3. GV: Híng dÉn HS lµm BT phÇn LT -BT 1: Th¶o luËn nhãm.BT 2: Gäi HS lªn b¶ng. 54 . Cñng cè: . ? C¨n cø vµo ®©u mµ em x¸c ®Þnh ®îc côm tõ:” Mïa xu©n”trong c©u b lµ tr¹ng ng÷. . Gv: Yªu cÇu th¶o luËn nhãm bµi tËp 3 phÇn a.Em h·y cho biÕt tr¹ng ng÷ ®îc thªm vµo c©u víi nh÷ng ý nghÜa g× ? 4. .? Tr¹ng ng÷ thêng ®øng ë vÞ trÝ nµo? ? Gi÷a tr¹ng ng÷ vµ thµnh t¸ch phÇn biÖt chÝnh dÊu cña c©u thêng ®îc bëi hiÖu g×? Gv: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí. Híng dÉn vÒ nhµ: .

Tiªt 87: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn chøng minh (TiÕt 1) A. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t I. suy luËn t¬ng ®ång. . Ho¹t ®éng d¹y .Nªu vÊn ®Ò.GV: B¶ng phô.. E. Môc ®Ých vµ ph¬ng 55 . 2. VÒ t tëng: .Bíc ®Çu n¾m ®îc ®Æc ®iÓm cña mét bµi v¨n nghÞ luËn chøng minh vµ yªu cÇu c¬ b¶n cña luËn ®iÓm. C. VÒ kiÕn thøc: . suy luËn tæng-ph©n-hîp. . thuyÕt tr×nh. KiÓm tra: .PhÇn I.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. Bµi míi: Giíi thiÖu: ? Trong ®êi sèng ngêi ta dïng sù thËt ®Ó chøng tá 1 sù vËt. B.So¹n bµi tiÕp theo./. mét v¨n b¶n nghÞ luËn chøng minh.PP LL trong v¨n nghÞ luËn gåm c¸c pp sau: Suy luËn nh©nqu¶. luËn cø vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn chøng minh. 3.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Môc ®Ých vµ tÝnh chÊt vµ c¸c yÕu tè cña phÐp lËp luËn chøng minh lµ g×? Bµi häc h«m nay sÏ tr¶ lêi cho c©u hái ®ã. .Ph¬ng ph¸p lËp luËn trong bµi v¨n nghÞ luËn? §A: .RÌn luyÖn kü n¨ng ph©n tÝch mét ®Ò.Häc thuéc ghi nhí.häc: 1. Ph¬ng ph¸p: . ThiÕt bÞ d¹y häc: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. 2. KiÕn thøc träng t©m: .Bè côc 3 phÇn. D. VÒ kÜ n¨ng: . th¶o luËn nhãm.Bè côc cña bµi v¨n nghÞ luËn ? .1. . sù viÖc lµ thËt hay gi¶ th× viÖc ®ã ®îc gäi lµ g×? VËy ®Ó chøng minh trong ®êi sèng vµ trong v¨n häc cã g× gièng vµ kh¸c nhau.

dÉn minh 1 ý kiÕn (vÊn ®Ò) thËt em ph¶i lµm chøng lµm s¸ng tá nµo ®ã lµ sù thËt. kh«ng ph¹m t«i? ? VËy khi cÇn chøng -Ph¶i dÉn ra sù viÖc Êy. khi nµo ngêi ta cÇn vÒ 1 viÖc nµo ®ã. dÉn ra ngêi chøng kiÕn sù viÖc -> Chøng minh lµ ®a ra Êy. -Chøng minh minh ®Ó th lµm râ sù thËt nh©n d©n Nhu cÇu chøng ? Trong ®êi sèng . chøng minh? ngêi ta cÇn ph¶i chøng ? Muèn chøng minh mét ngêi cã t c¸ch c«ng d©n th× ph¶i ®a ra b»ng chøng g×? ? Muèn mäi ngêi th¸ng biÕt ngµy -GiÊy khai sinh. ?2.VÝ dô: Ph¸t ? Trong toµ ¸n ngêi hiÖn v©n tay ®Ó ta dïng nh÷ng g× chøng minh ®ã ®· ®Ó chøng minh ai vµo nhµ më khãa ®ã ph¹m téi hay ¨n trém . T×m hiÓu chøng minh cho ai ®ã tin Gv: LÊy vÝ dô minh ho¹. dÉn . th× ph¶i ®a ra nh©n chøng . ®a ra ®îc c¸c b»ng chøng ®Ó chøng lêi nãi cña em lµ lÝ lÏ hîp lÝ.Khi bÞ hoµi nghi minh trong ®êi sèng: n¨m sinh cña m×nh -B»ng chøng .ph¸p chøng minh: ?1. vËt b»ng chøng g×? chøng . .Khi em bÞ nghi 56 minh trong v¨n b¶n nghÞ luËn: -> Dïng lÝ lÏ . g×? vÊn ®Ò.

chøng .C©u mang luËn ®iÓm .C¸ch lËp luËn : + VÊp ng· lµ chuyÖn b×nh thêng +NhiÒu ngêi næi tiÕng còng tõng vÊp ng· . .LuËn ®iÓm thÓ hiÖn trong nhan ®Ò . nhng hä vÉn trë thµnh næi nghÞ luËn. khi ngêi ta chØ sö dông lêi v¨n( Kh«ng ®îc dïng nh©n chøng) chøng.ngê lµ ¨n trém . ? C©u mang luËn vÉn trë thµnh næi ®iÓm? tiÕng. Th× vËt ph¶i -§äc lµm thÕ nµo ®Ó chøng tá 1 ý kiÕn . +NhiÒu ngêi næi ? LuËn ®iÓm c¬ . ?3. minh mét vÊn ®Ò -> Dïng lÝ lÏ . + ? Cho biÕt c¸ch lËp §iÒu ®¸ng sî nhÊt lµ sù thiÕu cè 57 . PhÐp lËp luËn chøng minh: * Bµi v¨n : “§õng sî vÊp ng·” . ? Qua ®©y em hiÓu thÕ nµo lµ chøng -> HS béc lé. +VÊp ng· lµ chuyÖn ®äc bµi v¨n:”§õng + §iÒu ®¸ng sî nhÊt lµ b×nh thêng sî vÊp ng·”.§õng sî vÊp ng·. dÉn chøng . nhng hä lµ g×? còng biÕt.Sù thËt dÉn ra rÊt ®¸ng tõng b¶n cña bµi v¨n nµy tiÕng còng tin cËy v× næi tiÕng ai vÊp ng· .C©u mang luËn ®iÓm: VËy xin b¹n chí lo thÊt häc sinh -C¸ch lËp luËn : tiÕng. lËp luËn ®Ó chøng minh 1 nhËn ®óng ®Þnh nµo ®ã lµ ®¾n ®¸ng tin cËy. VËy xin b¹n chí lo thÊt häc . sù thiÕu cè g¾ng.Khi nãi 1 b¹n häc giái nhÊt líp. nµo ®ã lµ ®óng sù thËt cËy? GV: Gäi häc vµ ®¸ng tin . lËp luËn trong cuéc sèng? ®Ó chøng minh 1 lµ ®óng nhËn ®Þnh nµo ®ã ? Trong v¨n b¶n ®¾n ®¸ng tin cËy.

. Tiªt 88: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn chøng minh (TiÕt 2) A.So¹n tiÕp bµi tiÕt 2. Cñng cè: .Lµm BT 4. Híng dÉn vÒ nhµ: . b»ng chøng trong phÐp lËp luËn chøng minh? GV: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí.luËn? g¾ng./.§äc kh«ng ?V× sao? ? Qua ®©y em hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh lµ g×? ? Ta cÇn chó ý ®iÒu g× khi sö dông c¸c lÝ lÏ. . cã ®¸ng tin cËy . -Tr¶ lêi nh ghi nhí ? C¸c sù thËt dÉn ra SGK. Ghi nhí: (SGK-t42 ) -Tr¶ lêi nh ghi nhí SGK. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.ThÕ nµo lµ lËp luËn chøng minh . VÒ kiÕn thøc: 58 . *. 3. v¨n b¶n nµo thuéc lËp luËn chøng minh? .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.Nh÷ng v¨n b¶n nghÞ luËn võa häc.

. D..Chia lớp làm 3 nhóm.PhÐp lËp luËn chøng minh lµ g×? §A: Lµ mét phÐp lËp luËn dïng nh÷ng lÝ lÏ. 2. 3.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Đọc II.Luận điểm không sợ sai lầm... GV: Nhận xét... tÝnh chÊt.PhÇn II...Câu mang luận điểm: + Những người sáng suốt..Luyện tập: tập phần luyện tập GV: .. c¸c yÕu tè cña phÐp lËp luËn chøng minh.....Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc luyÖn tËp ph¬ng ph¸p lËp luËn chøng minh. KiÓm tra: . ®· ®îc thõa nhËn ®Ó chøng tá luËn ®iÓm míi (CÇn ®îc chøng minh) lµ ®¸ng tin cËy.. Tæ chøc: SÜ sè:...Đại diện trình bày ... Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc ®i t×m hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh. 2........... E..GV: B¶ng phô..Câu mang luận điểm: bài văn? + Tiêu đề bài viết ? Những câu nào là câu .. .HS luyÖn tËp: qua bµi v¨n mÉu hiÓu kÜ h¬n vÒ môc ®Ých.Cử đại diện trình bày ... VÒ t tëng: .làm mang luận điểm? + Tiêu đề bài viết như số phận của mình. C.... thuyÕt tr×nh...... ? Cho biết luận điểm của .Thảo luận nhóm cho HS thảo luận theo nhóm.. Ho¹t ®éng d¹y . đánh giá . 3..... 59 ... KiÕn thøc träng t©m: .... Ph¬ng ph¸p: .. ThiÕt bÞ d¹y häc: ...häc: 1. Giê nµy thÇy gi¸o cïng c¸c em tiÕp tôc ®i häc ph©ng luÖn tËp ®Ó mét lÇn n÷a t¹o cho c¸c em kü n¨ng c¬ b¶n khi lµm v¨n chøng minh....RÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch v¨n b¶n mÉu B..Bổ sung nhận xét bổ sung...Nªu vÊn ®Ò. VÒ kÜ n¨ng: . .. b»ng chøng ch©n thùc.. th¶o luËn nhãm... . Hoạt động của thầy Hoạt động của trò ND cần đạt GV: Gọi HS đọc Y/c bài .Yêu cầu các nhóm khác .....

nhưng nó cũng đem đến bài học cho đời. Cñng cè: .. Tuy nó đem lại tổn thất.../.Những luận cứ: + Nếu suốt đời không phạm sai lầm.Bài này dùng lý lẽ và sự phân tích lý lẽ để chứng minh. 5. thì hoặc là ảo tưởng.Trả lời như ghi bảng viết của mình. có sức thuyết phục hay không? . Tiªt 89: Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u (TiÕp) A. 4. + Không chịu mất gì sẽ không được gì.Bài này dùng lý lẽ và minh của bài này có gì sự phân tích lý lẽ để khác so với bài “Đừng sợ chứng minh. . . ? Cách lập luận chứng .+ Những người sáng suốt. + Thất bại là mẹ thành công -> Luận cứ hiển nhiên.làm như số phận của mình ? Để chứng minh cho bài . + Sai lầm cũng có hai mặt. vấp ngã”. + Người khác bảo sai chữa chắc đã sai. có sức thuyết phục.Nh÷ng v¨n b¶n nghÞ luËn võa häc Vb nµo thuéc lËp luËn chøng minh? v× sao? VB “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” “ TiÕng viÖt giµu ®Ñp” Lµ v¨n b¶n nghÞ luËn chøng minh v×: Ngêi viÕt ®· ®a ra nh÷ng b»ng chøng lÝ lÏ. Môc tiªu cÇn ®¹t: 60 . vì tiêu chuẩn đánh giá khác nhau. tác giả đã nêu lên luận cứ nào? ? Những luận cứ ấy có hiển nhiên. + Người sợ sai lầm là người sợ hãi thực tế. không bao giờ có thể tự lập.Xem bµi: “Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u (TiÕp)” .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. hoặc là hèn nhát.. Híng dÉn vÒ nhµ: .

1. chuyÓn ý) hoÆc béc lé c¶m xóc 2.NL1: Các trạng ngữ: trạng ngữ trong hai NL a và .§A: (SGK T39) 2. KiÕn thøc träng t©m: . + Về mùa đông -> thời gian 61 .NL a có 5 TN . KiÓm tra: . b. vÞ trÝ. vai trß cña tr¹ng ng÷ trong c©u? . ThiÕt bÞ d¹y häc: . Néi dung cÇn ®¹t Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. c¸c ®o¹n trong bµi .N¾m ®îc viÖc t¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng( nhÊn m¹nh. .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.GV: B¶ng phô. VÒ kiÕn thøc: .Kü n¨ng t¸ch tr¹ng ng÷ B. b? + Thường thường.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. VÒ kÜ n¨ng: . thuyÕt tr×nh. th¶o luËn nhãm. vào khoảng đó -> thời gian + Sáng dậy -> thời gian + Tren giàn hoa lí -> địa điểm + Chỉ độ tám chín giờ sáng -> thời gian + Trên nền trời trong trong -> thời gian b.NL b có 1 TN a. Công dụng của trạng ngữ: GV: Treo bảng phụ NL a. 3. VÒ t tëng: . Ho¹t ®éng d¹y .1. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc t×m hiÓu ®Æc ®iÓm cña tr¹ng ng÷. 46) Gọi HS đọc .Nªu vÊn ®Ò.Đọc 2. Ngữ liệu: (Sgk-t/45.H·y nªu ý nghÜa. .häc: 1.Gióp häc sinh n¾m ®îc c«ng dông cña tr¹ng ng÷: b«e sung nh÷ng th«ngt in t×nh hèng vµ liªn kÕt c¸c c©u. 1. D.2.PhÇn I. Ph¬ng ph¸p: . C. E. Phân tích: ? Xác định và gọi tên các . VËy tr¹ng ng÷ cßn cã c«ng dông vµ c¸ch t¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng nh thÕ nµo ta vµo bµi h«m nay.

. .NL 2: + Nhờ trạng ngữ mà câu văn được nối kết giúp cho đoạn văn.Hai câu Và để.Giúp cho việc sắp xếp các luận cứ theo những trình tự nhất định về thời gian. không gian. nếu không có phần bổ sung ở TN thì ND của câu thiếu chính xác. Phân tích: . H: Vậy trạng ngữ có công .Nhờ trạng ngữ mà trò gì đối với việc thể hiện câu văn được nối kết trình tự lập luận.chỉ độ tám chín giờ sáng..của nó -> TN được tách đứng sau xem xét điều gì . TN có vai . giúp cho đoạn văn.Giống: Về ý nghĩa đều có quan hệ như 62 ? Có nên lược bỏ các trạng .. Tách trạng ngữ thành câu riêng: 1... Ghi nhớ 1: (Sgk-t46) . ? Trong VB NL..kết quả.II.Nhiều trường hợp không thể bỏ TN được. bài văn được mạch lạc. VD: Trên giàn hoa lí. các điều nêu trong câu đầy đủ. huọăc các quan hệ nguyên nhân .kết quả. *. . GV: Trong nhiều trường chính xác hơn.. suy lý. Ngữ liệu: 2.Đọc đọc ? VD trên có mấy câu văn H: Hãy chỉ ra TN của câu 1? . + Giúp cho việc sắp xếp các luận cứ theo những trình tự nhất định về thời gian. Gọi HS . VD Về mùa đông. huọăc các quan hệ nguyên nhân .Đọc ghi nhớ dụng gì? GV: Treo bảng phụ.Để tự hào với tiếng thành câu riêng giống và khác nhau? nói của mình . không gian. lá bàng đỏ như màu đồng hun. hợp.Không có trạng ngữ trong hai NL trên ngữ câu vẫn hiểu không? Vì sao? được nhưng không nên lược bỏ TN đó vì nhờ TN mà ND câu. bài văn được mạch lạc.. suy lý.NL 1: ? So sánh TN này với câu .

Lúc còn học phổ thông b) Công dụng Vừa có tác dụng bổ sung các thông tin tình huống vùa có tác dụng liên kết các luận cứ trong bài trở nên rõ ràng.Luyện tập: GV: Chia hai dãy bàn cho 1.Gộp được bằng câu duy nhất có hai TN được cách bỏ dấu chấm không? Gộp bằng cách nào? ? Việc tách TN thành câu . Bài tập 3 (Về nhà) 3. Cñng cè: .nhau với CN và VN. Gọi HS đọc ghi nhớ 2 . dễ hiểu.Khác: TN được tách thành câu riêng ? Có thể ghép 2 câu thành 1 . .¤n bµi phÇn TiÕng ViÖt giê sau lµm bµi kiÓm tra 1 tiÕt.NL 2: riêng như trên có TD gì? của TN đứng sau. DÆn dß: .Nhóm 1: phần a . GV: Gọi 2 HS lên bảng làm . GV.Nhóm 2: phần b . . Tiªt 90: KiÓm tra tiÕng viÖt 63 . Bài tập 1: HS thảo luận theo nhóm a) Trạng ngữ BT1 .Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i. 2.Ở loại bài thứ hai . Ghi nhớ 2: (Sgk-t47) II.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.Lần đầu tiên chập chững bước đi .Nhấn mạnh vào ý .Đọc *. Bài tập 2: a) Năm 72 nhấn mạnh thời điểm hi sinh của nhân vật.Lần đầu tiên chơi bóng bàn .Ở loại bài thứ nhất ./.Làm BT2 b) Trong lúc nhấn mạnh bài tập 2 TT ở nòng cốt câu 3.Tr¹ng ng÷ cã nh÷ng c«ng dông g×? T¸ch tr¹ng ng÷ thµnh nh÷ng c©u riªng cã t¸c dông g×? 4. -> Nhấn mạnh vào ý của TN đứng sau.Lần đầu tiên tập bơi . . .

C©u rót gän lµ c©u ? A. ChØ cã thÓ v¾ng c¸c thµnh phÇn phô C©u 2. Lµ c©u chØ cã vÞ ng÷ C©u 4. VÒ t tëng: . Bµi míi: Giíi thiÖu: §Ó kh¾c s©u kiÕn thøc còng nh n¾m ®îc viÖc häc cña m×nh ®Õn ®©u chóng ta ®i lµm bµi kiÓm tra 1 ttiÕt tiÕng ViÖt ®Ó tõ ®ã chóng ta cã ph¬ng ph¸p häc tËp tèt h¬n. VÒ kÜ n¨ng: . Tr¹ng ng÷ lµ ? A. C©u nµo trong c¸c c©u sau ®©y lµ c©u rót gän ? A. thªm tr¹ng ng÷ cho c©u. Sè tõ C©u 5. C©u ®Æc biÖt lµ g× ? A.A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Thµnh phÇn phô cña c©u 64 . 2. Lµ c©u kh«ng cÊu t¹o theo m« h×nh chñ ng÷ . tù gi¸c khi lµm bµi. Quan hÖ tõ B. ChØ cã thÓ v¾ng chñ ng÷ B. ThiÕt bÞ d¹y häc: . häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. thµnh phÇn chÝnh cña c©u B. E.HS: §äc.25 ®iÓm ) C©u 1. Ho¹t ®éng d¹y . ChØ cã thÓ v¾ng vÞ ng÷ C.häc: 1.Cñng cè kiÕn thøc lµm bµi tiÕng viÖt qua mét sè ®¬n vÞ kiÕn thøc võa häc: C©u ®Æc biÖt. 2.vÞ ng÷ D. Häc ®i ®«i víi hµnh D. c©u rót gän. Trong c¸c lo¹i tõ sau.RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy. I. §Ò bµi : A. Anh trai t«i häc ®i ®«i víi hµnh C. Ph¬ng ph¸p: D. Ai cóng ph¶i häc ®i ®«i víi hµnh B.ViÖc chuÈn bÞ giÊy bót cña häc sinh. RÊt nhiÒu ngêi häc ®i ®«i víi hµnh C©u 3. KiÕn thøc träng t©m: C.GD ý «n tËp. Cã thÓ v¾ng chñ ng÷ vµ vÞ ng÷D. tõ nµo kh«ng ®îc dïng trong c©u ®Æc biÖt ®Ó béc lé c¶m xóc? A. 3. Lµ c©u cÊu t¹o theo m« h×nh chñ ng÷ . mçi c©u 0. . Tõ h×nh th¸i D.GV: §Ò bµi. Tõ h« gäi C. VÒ kiÕn thøc: . Tr¾c nghiÖm : ( 8 c©u. Lµ c©u chØ cã chñ ng÷ C. KiÓm tra: . B.vÞ ng÷ B.

mçi c©u 0. ngêi viÕt nh»m môc ®Ých g×? A. ngêi nãi. BiÖn ph¸p tu tõ trong c©u D. ( 4 ®iÓm ) ViÕt ®o¹n v¨n nghÞ luËn ( tõ 5 ®Õn 7 dßng ) Cã sö dông tr¹ng ng÷. Tù luËn : (8 ®iÓm ) C©u 1.ViÕt ®o¹n v¨n cã chñ ®Ò râ rµng. PhÇn tù luËn : C©u 1. Sai C©u 8. C©u 2. Cã thÓ ph©n lo¹i tr¹ng ng÷ theo c¬ së nµo ? A. §Ó nhÊn m¹nh. Theo môc ®Ých nãi cña c©u C©u 7.Cã söa dông mét sè c©u cã tr¹ng ng÷ ®óng. ( 4 ®iÓm ) ViÕt ®o¹n v¨n biÓu c¶m ( tõ 5 ®Õn 7 dßng ) Cã sö dông c©u rót gän vµ c©u ®Æc biÖt.C. phï hîp ( 3 ®iÓm ) 3. Lµm cho c©u ng¾n gän h¬n B.Cã söa dông c©u ®Æc biÖt vµ rót gän ®óng. phï hîp víi néi dung ®o¹n v¨n ( 3 ®iÓm ) C©u 2. m¹ch l¹c ( 1 ®iÓm ) . II. T¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng. Lµm cho néi dung cña c©u dÔ hiÓu h¬n B. Lµm cho nßng cèt c©u ®îc chÆt chÏ D. tr¹ng ng÷ thêng ®îc ng¨n c¸ch víi c¸c thµnh phÇn chÝnh b»ng dÊu phÈy. . Theo c¸c néi dung mµ chóng biÓu thÞ B. §óng B. Trong c©u.ViÕt ®o¹n v¨n nghÞ luËn m¹ch l¹c ( 1 ®iÓm ) . Theo vÞ trÝ cña chóng trong c©u C. g¹ch ch©n díi nh÷ng c©u ®ã. Lµ mét trong sè c¸c tõ lo¹i cña tiÕng ViÖt C©u 6. . Cñng cè: 65 . §¸p ¸n chÊm : A.25 ®iÓm ) C©u 1 2 3 4 5 6 7 8 §¸p C C C D B A A B ¸n B. Theo thµnh phÇn chÝnh nµo mµ chóng ®íng liÒn tríc hay liÒn sau D. chuyÓn ý hoÆc thÓ hiÖn nh÷ng c¶m xóc nhÊt ®Þnh C. PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 3 ®iÓm . g¹ch ch©n díi nh÷ng c©u ®ã. ®óng hay sai ? A.

Ho¹t ®éng d¹y . C. th¶o luËn nhãm. .KÜ n¨ng t×m hiÓu ®Ò. VÒ kiÕn thøc: . VËy ®Ó lµm ®îc bµi v¨n lËp luËn chøng minh chóng ta ph¶i n¾m ®îc c¸c c¸ch nµo? Ta vµo bµi h«m nay.). E./.Nªu vÊn ®Ò.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Bíc ®Çu n¾m ®îc c¸ch thøc cô thÓ trong viÖc lµm mét bµi v¨n lËp luËn chøng minh. KiÕn thøc träng t©m: .. 2. .§A: Lµ mét phÐp lËp luËn dïng nh÷ng lÝ lÏ. VÒ t tëng: . VÒ kÜ n¨ng: . lËp dµn ý... 3.Các bước làm bài văn lập luận chứng minh: A. KiÓm tra: . §Ó viÖc häc c¸ch lµm bµi cã c¬ së v÷ng ch¾c h¬n.ThÕ nµo lµ phÐp lËp luËn chøng minh? . nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý vµ nh÷ng lçi cÇn tr¸nh trong lóc lµm bµi. D.. Ph¬ng ph¸p: .PhÇn: I. 2.Thu bµi vµ nhËn xÐt giê lµm bµi. Ng÷ liÖu: (Sgk-t/48) GV: Chép đề lên bảng Đề: Nhân dân ta thường nói “Có chí thì nên”. TiÕt 91: C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh A.. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bài giảng I.Häc bµi có vµ chuÈn bÞ bµi míi “C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh” . Híng dÉn vÒ nhµ: .Gióp häc sinh «n l¹i nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt( vÒ t¹o lËp v¨n b¶n vÒ v¨n b¶n lËp luËn chøng minh.. B. Hãy chứng 66 . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. Bµi míi: Giíi thiÖu: Chóng ta ®· n¾m ®îc thÕ nµo lµ phÐp lËp luËn chøng minh. viÕt ®o¹n v¨n. 4. ®· ®îc thõa nhËn ®Ó chøng tá luËn ®iÓm míi (CÇn ®îc chøng minh) lµ ®¸ng tin cËy. ThiÕt bÞ d¹y häc: . b»ng chøng ch©n thùc. thuyÕt tr×nh.GV: B¶ng phô.häc: 1.

? Đề bài có y/c ta phân tích ND câu tục ngữ như VH không? ? Vậy với đề bài này đòi hỏi người viết cần phải làm gì? ? Câu tục ngữ KĐ điều gì? ? Em hiểu “chí” là gì? ? Chí giúp gì cho con người? ? Trong hai cách lập luận ở mục c, lập luận nào là nêu dẫn chứng xác thực, lập luận nào nêu lý lẽ ? Cần lấy dẫn chứng ở đâu để chứng minh? ? Một bài văn nghị luận gồm mấy phần đó là những phần nào? ? Bài văn chứng minh có nên đi ngược quy luật chung đó không? ? MB chúng ta cần nêu lên vấn đề gì? ? Phần thân bài chúng ta cần phải làm gì

minh tính đúng đắn của câu tục - Không ngữ đó. B. Ph©n tÝch: 1. Tìm hiểu đề và tìm ý: - Nhận thức chính xác a. Xác định y/c chung của đề. th«ng tin trong câu TN và chøng minh rằng th«ng tin đó là đúng b. Xác định vấn đề cần CM. đắn. - Vai trò, ý nghĩa của “chí” - Lµ hoài bão, ý chí, nghị lực và lòng kiên trì - Ai có nó sẽ thành công trong cuộc sống c. Chứng minh: Muốn viết được bài văn chứng - Ý 1 lý lẽ - Ý 2 dẫn chứng xác minh, người viết phải tìm hiểu kỹ đề bài, nắm chắc nhiệm vụ thực nghị luận đặt ra trong đề bài đó - Tấm gương có thật, tiêu biểu trong cuộc 2. Lập dàn bài: sống - Ba phần: MB, TB, KB - Phải đi đúng trình tự a. Mở bài:

- Nêu luận điểm cần b. Thân bài: chứng minh - Nêu dẫn chứng, lý lẽ, tức là xét về lý và xét c. Kết bài: về thực tế. ? Nhiệm vụ của phần KB - Nêu ý nghĩa của luận là gì? điểm đã được chứng 3. Viết bài: minh GV: Gọi HS đọc 3 đoạn - Đọc MB ? Khi MB có cần lập luận - Cần: không? Ba cách MB đó có (1) Chí là điều không khác nhau về cách lập thể thiếu cho những ai luận đó như thế nào? muốn thành đạt. 67

(2) Không có chí thì không thành đạt (3) Ai cũng muốn thành đạt, nhưng không phải ai cũng có chí để dẫn đến thành công. ? Làm thế nào để đoạn - Các từ nối tiếp: Thật đầu tiên của TB liên kết vậy; đúng như vậy với phần mở bài? GV: Ngoài cách nói như vậy còn có cách nói: trước tiên chúng ta thấy, có thể nói... ? Nên viết đoạn phân tích - Nêu lý lẽ trước, phân lý lẽ ntn? tích sau ? Nên đưa dẫn chứng ntn? - Dẫn chứng tiêu biểu GV: Yêu cầu HS viết - Viết KB đoạn KB ? KB ấy đã tương ứng với phần MB chưa GV: Lưu ý HS đây là 4. Đọc lại và sửa chữa: khâu quan trọng không nên bỏ qua ? Muốn làm bài văn lập - Ghi nhớ ý 1 luận CM ta cần phải thực hiện mấy bước đó là những bước nào? ? Dẫn bài của một bài văn - Ghi nhớ ý 2 gnhị luận gồm mấy phần? Nhiệm vụ của từng phần là gì? ? Để các phần, các đoạn - Ghi nhớ ý 3 trong bài văn có sự liên kết ta cần phải làm gì? *. Ghi nhớ: (Sgk-t50) GV: Gọi HS đọc ghi nhớ II- Luyện tập: GV: Hướng dẫn HS luyện tập 3. Cñng cè: - Bµi tËp 1,2: Häc sinh tù lµm - VÒ ý nghÜa, c©u tr¹ng ng÷ vµ ®o¹n th¬ gièng nh c©u tr¹ng ng÷ ë môc I 68

4. DÆn dß: - Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. - Hoµn thµnh c¸c phÇn bµi tËp cßn l¹i. - Xem bµi: “LuyÖn tËp lËp luËn chøng minh” ./. TiÕt 92: LuyÖn tËp lËp luËn chøng minh A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: - Hs cñng cè nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn Cm. VËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo viÖc lµm mét bµi v¨n Cm cho mét nhËn ®Þnh mét ý kiÕn vÒ mét vÊn ®Ò XH gÇn gòi, quen thuéc. 2. VÒ t tëng: - Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc tÝch cùc lµm bµi lËp luËn chøng minh. 3. VÒ kÜ n¨ng: - KÜ n¨ng thùc hµnh c¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn. B. KiÕn thøc träng t©m: - PhÇn: C. Ph¬ng ph¸p: - Nªu vÊn ®Ò, th¶o luËn nhãm, thuyÕt tr×nh. D. ThiÕt bÞ d¹y häc: - GV: B¶ng phô. - HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. E. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. KiÓm tra: - C¸c bíc lµm bµi v¨n lËp luËn Cm. - Nªu néi dung têng bíc lËp dµn bµi. - §A: - Gåm 4 bíc. (Néi dung TiÕt 91). 2. Bµi míi: Giíi thiÖu: Chóng ta ®· n¾m ®îc thÕ nµo lµ lËp luËn chøng minh, n¾m ®îc c¸ch lËp luËn chøng minh. §Ó mét lÇn n÷a kh¾c s©u kü n¨ng nµy chóng ta vµo tiÕt luyÖn tËp h«m nay. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV: Chép đề bài lên bảng Đề bµi: (SGK-t/51) (?) Nêu các bước làm 1 bài - 4 bước 1. Tìm hiểu đề và tìm ý: văn NL a. Tìm hiểu đề (?) Đề bài y/c chúng ta CM - Vấn đề cần CM: biết ơn vấn đề gì? những người tạo thành quả cho mình được hưởng (?) Y/c lập luận CM ở đây - Lập luận CM ®òi hỏi ta phải làm ntn? + Giải thích ngắn gọn 2 câu TN 69

20/11 . đạo lí + Tham gia các phong trào đền (?) Đạo lí trên gợi cho em ơn đáp nghĩa suy nghĩ gì? 2.Hn) LÔ héi mïa xu©n. BH..Là biểu hiện của b. + Lễ hội tưởng nhớ tổ tiên + Truyền thống thờ cúng tổ tiên .27/7 + Ngày thầy thuốc VN . biÓu hiÖn ©n nghÜa thuû chung cña con ngêi VN giµu t/c > §îc thõa hëng nhiÒu VC vµ tinh thÇn ngµy nay chóng ta ph¶i biÕt ¬n líp ngêi ®i tríc LËp luËn b»ng dÉn chøng Giç tæ Hv 10/3 ©m lÞch LÔ héi lµng Giãng ( Gia l©m. Më bµi : DÉn d¾t. CM thống. + Chøng minh: LËp luËn b»ng lÝ lÏ: “ ¨n qu¶ nhí kÎ trång c©y” vµ “ Uèng níc nhí nguån” lµ biÓu hiÖn c¶u lßng biÕt ¬n. + Ngày quốc tế phụ nữ . Lập dàn bài: GV: Y/c HS xem lại dàn bài đã lập trong tiết trước a. Tìm ý lòng biết ơn .. mùng 1." có ND ntn? (?) Em sẽ đưa ra những biểu hiện nào trong thực tế để chứng minh cho đạo lí trên? . NghÜa bãng: ¨n qu¶ ë ®©y chØ sö dông thµnh qu¶ lao ®éng c¶u kÎ kh¸c( Kh«ng h¼n lµ ¨n hoa qu¶)..nªu luËn ®iÓm trÝch dÉn b.Giỗ tổ HV.®Òn mÉu ©u c¬ 70 .8/3 . ph¶i nhí ®Õn ngêi lµm ra thµnh qu¶ ®ã..27/2 (?) Những ngày này có ý .Là những hành động -> ghi nhớ công ơn cha mẹ nghĩa ntn? phù hợp với truyền + Biết ơn Đảng.Thắp hương ngày + Ngày nhà giáo VN giỗ.Những biểu hiện.+ Đưa ra các luận điểm phụ + Rút ra bài học (?) Em hãy diễn giải xem đạo lí "ăn quả. Th©n bµi : + Gi¶i thÝch: NghÜa ®en: ®îc ¨n mét qu¶ ngon ngät lµ ta ph¶i nhí ®Õn ngêi trång c©y. THĐ + Ngày thương binh liệt sĩ .

mét trong nh÷ng phong c¸ch cao ®Ñp cña BHå lµ ®øc tÝnh gi¶n dÞ. .C¶m nhËn ®îc. t«n vinh ®Î häc trß ®îc biÕt ¬n c«ng lao thÇy c«. bµi viÕt. hi sinh 1 phÇn c¬ thÓ. b×nh luËn ng¾n gän mµ s©u s¾c.Xem bµi: “§øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå” . ®¹o lÝ cña DT c. lêi nãi. . ®Æc biÖt lµ c¸ch nªu dÉn chøng cô thÓ. Viết đoạn văn: KB và 1 đoạn phần TB. 20/11: ngµy nhµ gi¸o Vn. . GV: Y/c HS viết đoạn MB.TiÕp cho HS ®äc bµi lµm vµ nhËn xÐt. TiÕt 93: §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå (Ph¹m V¨n §ång) A.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. KÕt luËn : §¹o lÝ trªn cho em nh÷ng suy nghÜ s©u s¾c vÒ lßng biÕt ¬n. trong viÖc lµm.Nhí tíi «ng bµ tæ tiªn ngêi ®· khuÊt Nhí tíi c«ng ¬n sinh thµnh x©y ®¾p cho gia ®×nh ®Ó con ch¸u ®îc thõa hëng. nhí tíi nh÷ng ngêi ®· hi sinh ®êi m×nh. 3.Gọi HS đọc. triển khai theo luận điểm "học trò biết ơn thầy cô giáo" . . tiªu biÓu trong bµi 71 . cho 4. NX. kÕt hîp víi gi¶i thÝch. toµn diÖn.Nhí vµ häc thuéc ®îc mét sè c©u v¨n hay. 8/3: BiÕt ¬n nh÷ng ngêi phô n÷ cã vai trß to lín víi XH vµ CS h«m nay.Viết đoạn văn nhóm . trong quan hÖ víi mäi ngêi. VÒ kiÕn thøc: . Híng dÉn vÒ nhµ: .lµ nÐt ®Ñp trong nh©n c¸ch lµm ngêi. qua bµi v¨n. > §ã lµ nh÷ng ho¹t ®éng phï hîp víi t tëng. 27/7 : ngµy th¬ng binh liÖt sÜ. Cñng cè: .Giao nhiệm vụ cho 3 .NhËn ra vµ hiÓu ®îc NT nghÞ luËn cña t¸c gi¶ trong bµi./. gi¶n dÞ trong lèi sèng.Hoµn thµnh tiÕp bµi tËp cßn l¹i. 4. Kiểm tra và sửa chữa: điểm 3.

PhÇn II.2. VÒ t tëng: .. suèt ®ªm kh«ng ngñ.Là học trò xuất sắc. TrÝch “ Chñ tÞch HCM tinh hoa khÝ ph¸ch cña dt. cộng giả PVĐ? sự gần gũi nhiều năm với Bác (?) Cho biết xuất xứ của . trong quan hÖ víi mäi ngêi. Ph¬ng ph¸p: . VÒ kÜ n¨ng: .Đáp án: Vở ghi mục b. C. chóng ta l¹i thªm mét lÇn n÷a nhËn râ thªm phÈm chÊt cao ®Ñp nµy cña Ct HCM qua mét ®o¹n v¨n xu«i NL ®Æc s¾c cña cè thñ tíng Ph¹m V¨n §ång. trong quan hÖ 72 . Bµi míi: Giíi thiÖu: : ë bµi th¬ “ ®ªm nay B¸c kh«ng ngñ” cña Minh HuÖ chóng ta ®· rÊt xóc ®éng tríc h×nh ¶nh gi¶n dÞ cña ngêi cha m¸i tãc b¹c. 3. E.RÌn kÜ n¨ng ®äc. Cßn h«m nay. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.Nªu vÊn ®Ò. trong viÖc lµm.vÊn ®¸p.Gi¸o dôc cho c¸c em ®øc tÝnh gi¶n dÞ. Ho¹t ®éng d¹y .Trình bày theo sự hiểu a. T×m hiÓu chó thÝch: (?) Em đã thu nhận được . D.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV nêu y/c đọc: vừa I. .häc: 1. hiÓu TP NL. §äc v¨n b¶n: xúc. V¨n b¶n: VB.Tr¶ lêi theo chó b. Tác giả: những thông tin nào về tác biết .. ThiÕt bÞ d¹y häc: . KiÓm tra: (?) Tác giả ĐTM đã nhận định ntn về phẩm chất của TV? Điểm nổi bật trong NT NL ở bài văn này là gì? . 2.. gi¶n dÞ trong lèi sèng. câu KĐ 2. TiÕp xóc v¨n b¶n: mạch lạc vừa sôi nổi cảm 1. thÝch SGK.ngêi céng sù gÇn gòi nhiÒu n¨m v¬Ý B¸c Hå. B. nhấn mạnh vào câu cảm. bµi viÕt.GV: B¶ng phô. l¬ng t©m cña thêi ®¹i” (1970) ND: §øc tÝnh gi¶n dÞ cña BH trong ®êi sèng. lêi nãi. KiÕn thøc träng t©m: .ngêi häc trß xuÊt s¾c.

Bè côc bµi viÕt cã g× ®¸ng lu ý? v× sao? ..MB .Giúp mọi người hiểu về đức tính giản dị của Bác .4.5) Cm sù gi¶n dÞ c¶u BH II. c.1.HS dùa sgk tr¶ lêi.Thể loại: Nghị luận CM víi mäi ngêi. Còn lại: Biểu hiện + 2 ®o¹n: về đức tính gián dị §o¹n 1(®1.Qua thời gian vẫn giữ còn ca ngợi phẩm chất nguyên phẩm chất cao quý này: trong sáng.Tính từ ca ngợi phẩm dùng những từ thuộc từ chất loại gì? (?) Ngoa× NL tgiả còn . giản dị ntn? thanh bạch.(?) VB viết theo thể loại gì? Vì sao em biết được điều đó? (?) MĐ NL của VB này là gì? . Bè côc: . .Gi¶i thÝch tõ khã.Thể loại: Nghị luận CM GV: Y/c HS quan sát vào câu mở đầu (?) Ở câu văn này t¸c giả đã đề cập đến điều gì trong phẩm chất của Bác? Điều đó được thể hiện ở đâu? (?) Ngoµi nhận định tgiả .Nhiều năm sống cạnh tgiả có thể KĐ chắc chắn Bác như vậy? (?) Câu nhận định này .Phân tích văn bản: 1. Tõ khã: (SGK-t/54) 3. + sống bình thường => Nhất quán 73 . . tuyệt đẹp: Nhận Kh«ng cã kÕt định về đức tính giản dị luËn( ®©y lµ ®o¹n củ Bác trÝch) 2.Không có phần KB sù nhÊt qu¸n gi÷a cuéc ®êi CM vµ cuéc sèng thanh lÞch cña BH §o¹n 2( ®3..BC trực tiếp SD phương thức gì để ca ngợi? (?) Căn cứ vào đâu mà .2): Nªu L§. Nhận định về đức tính giản dị của Bác: .Đời: + HĐ chính trị. . trong lêi nãi vµ trong bµi viÕt. thanh đạm (?) Để ca ngợi tgiả đã .Nªu luËn ®iÓm chÝnh cña bµi? .

Trong lối sống .Ăn xong bát úp gọn gàng ..thành quả của người LĐ . tao nhã .Giữ nét đẹp truyền thống => Thanh bạch. vì nước (?) Trọng t©m NL nằm ở phần nào của VB? (?) ĐS GD của Bác được thể hiện trên những phương diện nào? (?) Tính giản dị của Bác được thể hiện trong bữa cơn ntn? (?) Em có NX gì về bữa ăn của 1 vị CT nước? GV dẫn câu thơ: . dân dã.Cách LV: suốt đời.Kính trọng.TB .Bữa ăn: đạm bạc. người phục vụ .. vách gió Sớm nghe chim rừng hót quanh nhà (?) Tác giả đã bình và ca ngơị cách ở của Bác = dấu hiệu NT gì? (?) Câu cảm giúp tác giả bộc lộ cảm xúc gì? (?) Tác giả CM cách LV của Bác GD ntn? GV dẫn câu thơ: BH đó 74 . Biểu hiện về đức tính giản dị của Bác: * Trong lối sống .Trong cách nói và viết 2. suốt ngày .Ở việc làm nhỏ đó .câu cảm .Bác thường để lại đĩa thịt gà mà ăn trọn mấy quả cà xứ Nghệ .nằm ở phần nào của VB? GV bình: Sự nghiệp vì dân. ngưỡng mộ .Tránh nói to và đi rất nhẹ ở trong vườn. cảm phục. đời thường . (?) Tác giả đã bình về bữa ăn của Bác bằng câu văn nào? (?) Lời bình luận đó chứng tỏ Bác quý trọng điều gì? (?) Bác GD trong cách ở ntn? (?) Vì sao với cương vị 1 CT nước Bác lại ở nhà sàn? Em có NX gì về cách ở của Bác? GV dẫn câu thơ: Nơi Bác ở sàn mây.Không để rơi vãi 1 hạt cơm .Cách ở: nhà sàn .

SD tranh minh hoạ thêm GV: y/c HS quan sát đoạn văn thứ 2 (?) Tác giả đã giải thích lí do Bác sống GD = những lí lẽ nào? GV bình (?) Theo tgiả thì ĐS VC và ĐS tâm hồn phong phú của Bác có mqh với nhau ntn? (?) Vì sao tgiả nói đó là ĐS văn minh? . trong ĐS để CM đức tính GD của Bác . chu đáo .Lí do: hoà mình với cuộc đấu tranh gian khổ của nhân dân .. (?) Để CM cách LV GD của Bác tgiả đã SD BPNT nào? BPNT đó cho thấy trong công việc Bác là người ntn? (?) Những chứng cứ tgiả đưa ra để CM có tính thuyết phục không? Vì sao? GV: y/c HS lấy dẫn chứng trong thơ. làm được.NT: liệt kê -> Cần mẫn..chiếc . . nói được (?) Lời nói và cách viết dó -> Lôi cuốn.Nói và viết ngắn gọn. dễ những câu nói đó để CM dễ thuộc. không màng đến VC (?) Ở đoạn văn này. để .Là câu nói nôpỉ tiếng.. Bác trong cách nói và viết tgiả đã dẫn ra câu nói nào của Bác? (?) Vì sao tgiả lại dùng .Nước VN. văn. * trong cách nói và viết làm sáng tỏ sự GD của . cảm hoá lòng TĐ đến mọi người ntn? người và khơi dậy lòng yêu nước 75 ..Hoà hợp ..ĐS cao đẹp về tinh => ĐS văn minh thần. tiêu biểu .Không có gì.Muốn nhân dân hiểu trong cách nói và viết? được.. dễ nhớ hiểu cho sự GD trong cách nói vad viết của Bác? (?) Lí do gì khiến Bác GD .Chọn lọc.

2.Viết cho ai?.. D. . B.GV: B¶ng phô./.Luyện tập: phần LT 3.Nªu vÊn ®Ò. Ph¬ng ph¸p: .Dẫn chứng cụ thể.Lập luận chặt chẽ III." tác giả diện đã CM đức tính GD = .PhÇn I. TiÕt 94: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng A.. .Y/c HS về nhà làm BT IV. 3. VÒ kÜ n¨ng: .Gäi HS ®äc ghi nhí. Cñng cè: . c©u bÞ ®éng. th¶o luËn nhãm.Tự bộc lộ GD ntn? (?) Qua VB em học tập . thuyÕt tr×nh. VÒ t tëng: .. C. VÒ kiÕn thøc: ..T×m hiÓu nh÷ng c©u v¨n.Em h·y nªu mét biÓu hiÖn cña em vÒ lèi sèng gi¶n dÞ? 4. *. Ghi nhí: (SGK-t/55) .GV giảng: BH GD trong lời nói: ..Tôi nói. th¬ ca ngîi ®øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Lí lẽ chặt chẽ cách nào? (?) Qua VB em hiểu thêm điều gì về Bác? (?) Là HS chúng ta cần .HS n¾m ®îc kh¸i niÖm c©u chñ ®éng..Dẫn chứng toàn diện. . (?) Để làm sáng tỏ luận .HS ®äc. toàn điểm "Đức tính. tgiả PVĐ? thực tế. ThiÕt bÞ d¹y häc: . n¾m ®îc môc ®Ých cña viÖc chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng.Tổng kết: được điều gì ở PP NL của ..RÌn kÜ n¨ng thùc hµnh chuyÓn ®æi. KiÕn thøc träng t©m: .. 76 .So¹n bµi : ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng. .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. Cñng cè: .

HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt I. CN: Mọi người -> chủ câu trên khác nhau ntn? thể của hđ (Chỉ ra chủ thể và đối .Giảng thêm về câu bị động không chứa từ "bị". Ghi nhớ 1: (SGK-t/57) GV: y/c HS lấy VD . được hđ của người khác hướng đến gọi là câu gì? (?) Tham gia cấu tạo câu bị . cuèi c©u.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. người thực hiện 1 hđ hướng vào người khác gọi là câu gì? (?) Câu có CN chỉ người . CN: Em ->đối tượng tượng của hành động) của hành động (?) Câu mà có CN chỉ .häc: 1.Lấy VD . Câu chủ động và câu bị động : GV: Gọi HS đọc ngữ liệu .NLa. KiÓm tra: .§A: Tr¹ng ng÷ cña c©u chóng thêng n»m ë c¸c vÞ trÝ: §Çu c©u. gi÷a c©u. "được": Xe bị hết xăng -> xe hết xăng (nghĩ không thay đổi) 77 .Đọc 1.. §ã lµ hai lo¹i c©u chñ ®éng vµ bÞ ®éng vµ ®Ó chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng. 2.NLb. ta ph¶I lµm nh thÕ nµo.C©u bÞ ®éng. được động thường chứa những từ nào? (?) Vậy qua đây em hiểu thế nào là câu CĐ? Thế nào là câu BĐ? GV: Gọi HS đọc ghi nhớ . Ngữ liệu : (SGK-t/57) trên bảng phụ 2.Bị. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc sèng cã nh÷ng lóc chóng ta tr×nh bµy mét ®iÒu nµo ®ã nhng chñ thÓ cã thÓ bÞ thay ®æi tõ ®ã lµm cho c©u nãi gi¶m ®i vÒ ý nghÜa biÓu ®¹t.Đọc ghi nhớ *. E. Phân tích ngữ liệu : (?) Ý nghĩa của CN trong 2 . Ho¹t ®éng d¹y .C©u chñ ®éng.Tr¹ng ng÷ cña c©u chóng thêng ®îc n»m ë c¸c vÞ trÝ nµo trong c©u? . Ta vµo bµi h«m nay.

Phân tích: .Häc sinh ®äc thuéc ghi nhí 78 .. . lô gíc hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") GV: Gọi HS đọc phần ngữ liệu (?) Em sẽ chọn câu nào để điền vào chỗ trống? Vì sao em chọn như vậy? GV giảng: Câu trước đã nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") vì vậy sẽ là hợp lí. lô gíc hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") .. Ghi nhớ 2: (SGK-t58) III.. + Tác giả. + Nhưng. Chọn câu b -> Liên kết các câu trong đoạn tốt hơn .Mọi người tin yêu Nam.Y/c HS thảo luận nhóm *. hướng dẫn HS làm BT . Cñng cè: .Mẹ rửa tay cho em bé.. DÆn dß: .ViÖc chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng vµ ngîc l¹i lµ nh»m môc ®Ých g×? 4.NL1. Ngữ liệu: (SGK-t57) 2. -> Nam được mọi người tin yêu. tránh sự trùng lặp + Tạo sự liên kết giữa các câu GV: Ra thêm 1 số BT (chuyển đổi từ câu CĐ -> câu BĐ) 3... Mục đích của việc chuyển đổi câu CĐ thành câu BĐ: 1.Luyện tập: .Câu trước đã nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") vì vậy sẽ là hợp lí.Câu BĐ: + Có khi. .NL2. -> Em be được mẹ rửa tay.Tác dụng: + Tạo sự đa dạng trong các kiểu câu. II. Câu trước đã nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") vì vậy sẽ là hợp lí.GV cho HS làm BT nhanh: Tìm câu BĐ tương ứng với câu CĐ sau: . lô gíc hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") (?) Vậy việc chuyển đổi câu CĐ sang câu BĐ nhằm mục đích gì? GV: Gọi HS đọc ghi nhớ GV: Tổ chức.

VÒ kÜ n¨ng: .. 2.. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.. .../. §Ò bµi: B»ng nh÷ng hiÓu biÕt c¶u m×nh... B..... ch¨m chØ viÕt bµi.GD ý thøc tù gi¸c. KiÓm tra: . nÕu chóng ta kh«ng cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng” II.” + Th©n bµi : ( 5 ®iÓm ) Gi¶i thÝch ng¾n 79 .. em h·y chøng minh: “ §êi sèng cña chóng ta sÏ bÞ tæn h¹i rÊt lín. ThiÕt bÞ d¹y häc: .Gióp Hs «n tËp vÒ c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh còng nh vÒ c¸c kiÕn thøc v¨n vµ Tv cã liªn quan ®Õn bµi lµm ®Ó cã thÓ vËn dông kiÓn thøc ®ã vµo viÖc tËp lµm mét bµi v¨n lËp luËn Cm cô thÓ.. ®¸p ¸n. 3.KiÓu bµi: NghÞ luËn CM. §¸p ¸n : . Bµi míi: I. KiÕn thøc träng t©m: .RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng cã thÓ tù ®¸nh gÝa chÝnh x¸c h«n tr×nh ®é tËp viÕt v¨n nghÞ luËn cña m×nh. . Ph¬ng ph¸p: D.. VÒ t tëng: . 2.m«i trêng” + Më bµi ( 2 ®) DÉn d¾t vÊn ®Ò TrÝch dÉn “ §êi sèng. E. T×m c©u bÞ ®éng t¬ng øng víi c¸c c©u chñ ®éng ®· t×m ®îc . VÒ kiÕn thøc: .häc: 1.HS: Häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Ho¹t ®éng d¹y . C.§Æt 5 c©u chñ ®éng.ChÈu bÞ giÊy bót cho bµi kiÓm tra cña häc sinh..PhÇn .GV: §Ò bµi..VÊn ®Ò Cm: “ §êi sèng. TiÕt 95-96: ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 5 taÞ líp nghÞ luËn chøng minh A.

2. .Thu bµi. Ph¬ng ph¸p: . NÕu c«ng nghiÖp ph¸t triÓn. VÒ kiÕn thøc: . nhËn xÐt giê lµm bµi. 3.Nªu vÊn ®Ò. Tõ ®ã bíc ®Çu hiÓu ®îc nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ phong c¸ch nghÞ luËn v¨n ch¬ng cña Hoµi Thanh . chÊt th¶i CN g©y « nhiÔm m«t trêng Sù v« ý thøc cña con ngêi -> m«i trêng kh«ng trong s¹ch VD: S«ng hång S«ng T« lÞch -> Níc r¸c th¶i Hå G¬m -> HËu qu¶: M«i trêng « nhiÔm ->tæn h¹i ®Õn ®/s con ngêi + KÕt bµi : ( 3 ®iÓm ) Kh¼ng ®Þnh m«i trêng cÇn thiÕt cho sù sèng con ngêi -> ý thøc b¶o vÖ nã . KiÕn thøc träng t©m: . 80 .HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. D.vÊn ®¸p. tr×nh bµy cã c¶m xóc.Häc sinh hiÓu ®îc quan niÖm cña Hoµi Thanh vÒ nguån gèc cèt yÕu. C. B. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.Cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi sù ph¸t triÓn cña v¨n ch¬ng níc nhµ.RÌn kü n¨ng ph©n tÝch bè côc. ..H×nh Thøc: céng trõ 1 ® 3. Cñng cè: .GV: B¶ng phô./. ThiÕt bÞ d¹y häc: .M«i trêng lµ g×? bao gåm nh÷ng g×? tÇm quan träng cña con ngêi víi m«i trêng sèng cña con ngêi? ý thøc b¶o vÖ m«i trêng lµ g×? Chøng minh Chøng cø vÒ ph¸ huû rõng cua con ngêi. nhiÖm vô vµ c«ng dông cña v¨n ch¬ng trong lÞch sö loµi ngêi. hËu qu¶ vÒ lò lôt. VÒ kÜ n¨ng: . VÒ t tëng: . cã h×nh ¶nh trong v¨n b¶n.Häc bµi cò vµ so¹n bµi “ ý nghÜa v¨n ch¬ng”.. TiÕt 97: ý nghÜa v¨n ch¬ng (Hoµi Thanh) A.PhÇn II. 4. dÉn chøng lý lÏ vµ lêi v¨n. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. DÆn dß: .

Bè côc: 2 phÇn .H2: §o¹n cßn l¹i .Bµi viÕt trÝch trong “ thÝch * ( sgk/61) v¨n b¶n theo chó V¨n ch¬ng vµ hµnh tr×nh bµy nh÷ng thÝch sgk. ë mçi thêi ®iÓm lÞch sö ®Òu cã phÇn v¨n häc ph¶n ¸nh thêi k× ®ã.C¶ líp theo dâi 1 nhËn xÐt . nhiÖm vô.Ph¬ng thøc nghÞ luËn ®¹t nµo? . 1982) thÝch. §äc v¨n b¶n: m¹ch..häc: 1. lu ý + P2: §o¹n cßn l¹i loµi c¸c chó thÝch + P2: §o¹n cßn l¹i 81 . râ rµng thÓ . ChÝnh v× vËy mµ Hoµi Thanh ®· viÕt bµi.H1: V¨n ch¬ng -> hiÖn ®îc c¶m xóc mu«n loµi cña ngêi viÕt . T×m hiÓu chó ch÷a c¸ch ®äc cña thÝch: HS a. söa 2.. ®éng” viÕt 1936 hiÓu biÕt cña em . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t . c«ng dông cña v¨n ch? Bµi v¨n viÕt theo ¬ng..Híng dÉn HS ®äc . V¨n b¶n: ? Dùa vµo chó cña c¸c tø khã trong ..E.Néi dung: Bµn vÒ vÒ t¸c gi¶..Tr×nh bµy theo sgk Hoµi Thanh (1909 hiÖn phÇn chó ( chó thÝch */61 ). phÈm. lµ phÈm chÊt.Gäi 2 HS ®äc tiÕp v¨n b¶n . t¸c nguån gèc..Yªu cÇu HS gi¶i + P1: Tõ ®Çu -> . nhng cao ®Ñp” nh thÕ nµo? . lµ tÝnh c¸ch.... 2.Bè côc 2 phÇn: nghÜa c¸c tõ khã mu«n loµi + P1: Tõ ®Çu -> mu«n trong v¨n b¶n..ý nghÜa cña v¨n ch? VÊn ®Ò nghÞ luËn ¬ng ë v¨nb¶n nµy lµ vÊn c.Nghe híng dÉn vµ I.§A: §ã lµ mét ch©n lý. Bµi míi: Giíi thiÖu: V¨n häc lµ p¶hn ¸nh thùc tÕ c/s.. KiÓm tra: ? Em hiÓu c©u nãi : “ Víi B¸c Hå ®êi sèng vËt chÊt gi¶n dÞ .. lµ con ngêi Hå ChÝ Minh. §äc rµnh ®äc mÉu 1.GV ®äc mÉu ®o¹n . ph¬ng thøc biÓu .Híng dÉn HS thùc .Bè côc 2 phÇn: 3..NhËn xÐt. . Ho¹t ®éng d¹y . T¸c gi¶: . Tõ khã: ®Ò g×? .Gi¶i thÝch nghÜa b. TiÕp xóc v¨n b¶n: v¨n b¶n.

1.. céi nguån cña t¸c phÈm v¨n 82 .HS trao ®æi ®iÒu tr«ng thÊy mµ ®au ®ín lßng”.Nguån gèc cèt yÕu t×nh th¬ng c¶ mu«n cña v¨n ch¬ng lµ vËt. ghi nhí c¶m høng “ Nh÷ng . lßng th¬ng ngêi vµ réng ra lµ t×nh th¬ng c¶ mu«n vËt.gia2” Qu¶ thËt. nguån gèc cèt yÕu cña v¨n ch¬ng lµ g×? .Môc ®Ých: DÉn d¾t tíi luËn ®iÓm mét c¸ch bÊt ngê.3. ? T×m bè côc cña v¨nb¶n? .. quan niÖm vÒ nguån gèc cèt yÕu cña v¨n ch¬ng nh vËy ®· ®óng cha? ..10. mu«n loµi.6. tù nhiªn.Gäi HS ®äc phÇn 1 cña v¨n b¶n ? ChØ râ luËn ®iÓm phÇn em võa ®äc? ? Më ®Çu v¨n b¶n t¸c gi¶ ®· kÓ chuyÖn g×? KÓ nh vËy nh»m môc ®Ých g×? II. => Lßng th¬ng ngêi lµ . ? Theo lËp luËn cña Hoµi Thanh.7. hÊp dÉn. Bµ huyÖn Thanh Quan viÕt “ Qua ®Ìo ngang” bëi : “ Nhí. mu«n loµi. .§äc v¨n b¶n ( Tõ b¶n: ®Çu -> mu«n loµi ) 1. -KÓ chuyÖn 1 thi sÜ Ên §é khãc nøc në khi thÊy mét con chim bÞ th¬ng r¬i xuèng ch©n m×nh.Quan niÖm rÊt ®óng ®¾n vµ s©u s¾c.11.Nghe. c¸i qt nhÊt chø cha ph¶i lµ tÊt c¶.T¸c gi¸ nãi cèt yÕu lµ nãi tíi c¸i chÝnh. Ph©n tÝch v¨n .5.4. Nguån gèc cèt yÕu + Nguån gèc cèt cña v¨n ch¬ng: yÕu cña v¨n ch¬ng. ? Theo em.2. Nã ®· ®îc chøng minh trong thùc tÕ v¨n ch¬ng GV lÊy VD: NguyÔn §«ng T©y kim cæ Du viÕt TK dùa trªn .

thÕ giíi néi t©m cña con ngêi. ? Em h·y t×m dÉn lam lò cña ngêi d©n chøng ®Ó chøng ( nh÷ng c©u h¸t minh ®iÒu ®ã ( lÊy than th©n ). tr¶ lêi c©u + Gäi HS ®äc phÇn hái 2 cña v¨n b¶n ? §o¹n v¨n nghÞ . + §äc.HS nghe .. ? Nhng theo em.Ph¶n ¸nh cuéc sèng ? Theo lËp luËn cña t¸c gi¶ th× tríc hÕt v¨n ch¬ng cã ý .Lµ h×nh ¶nh lµ kÕt dung ë ®©y cã qu¶ cña sù ph¶n nghÜa lµ g×? ¸nh.v¨n ch¬ng cßn s¸ng t¹o ra sù sèng”.S¸ng t¹o ra sù sèng. v¹n vËt vµ chñ yÕu lµ cuéc sèng cña con ngêi.ý nghÜa vµ c«ng luËn vÒ vÊn ®Ò dông cña v¨n ch¬ng. GV: §èi tîng cña v¨n . Qua c¶m nhËn cña nhµ v¨n ®· ®îc t¸i hiÖn trªn trang giÊy. ý nghÜa: tõ lao ®éng. ? Em hiÓu h×nh . lßng nh©n ¸i cña t¸c gi¶. Trong thùc tÕ dông cña v¨n ch¬ng: vÉ cã thÓ b¾t nguån a. ý nghÜa . tõ nh÷ng nhu cÇu gi¶i trÝ.. c«ng ®ñ.VD: Ca dao ph¶n nghÜa g×? ¸nh cuéc sèng vÊt v¶ . ch¬ng chÝnh lµ thiªn nhiªn.. .ch¬ng ch©n chÝnh ®Òu xuÊt ph¸t tõ t×nh th¬ng. quan niÖm trªn ®· ®Çy ®ñ cha? V× sao? + Quan niÖm trªn lµ ®óng nhng cha ®Çy 2. 83 .Ph¶n ¸nh cuéc sèng. g×? LuËn ®iÓm ®ã + C©u v¨n thÓ hiÖn thÓ hiÖn râ nhÊt ë luËn ®iÓm c©u v¨n nµo? “ V¨n ch¬ng sÏ lµ h×nh dïng cña sù sèng mu«n h×nh v¹n tr¹ng.

loµi vËt trong DÕ ¬ng cßn cã ý nghÜa mÌn phu lu kÝ. v¨n ch¬ng? GV gi¶i thÝch: V¨n ch¬ng s¸ng t¹o ra sù sèng cã nghÜa lµ v¨n ch¬ng dùng lªn nh÷ng h×nh ¶nh ®a ra nh÷ng ý tëng mµ cuéc sèng hiÖn t¹i cha cã.. cã lßng vÞ tha: chóng thµnh t¬ng “ .Nghe.S¸ng t¹o ra sù sèng.T¸c gi¶ lËp luËn * Ghi nhí: (SGK-t63) 84 ... c¸i hay cña ? Theo dâi v¨n b¶n c¶nh vËt.. hoÆc cha ®ñ møc cÇn cã ®Ó .. biÕt l¹i.. nh©n d©n VN. ? Ngoµi ra -> theo . . c¸i ®Ñp. cã t×nh x©y dùng.V¨n ch¬ng gióp cho mäi ngêi phÊn ®Êu ngêi ®äc. chèng gi¾c ngo¹i x©m cña d©n téc. Tæng kÕt: GV: V¨n ch¬ng xuÊt ph¸t tõ t×nh c¶m v× vËy t¸c dông cña v¨n ch¬ng + §äc v¨n. cña thiªn em thÊy theo Hoµi nhiªn.gÇy. suy nghÜ.c¸c t¸c phÈm v¨n V¨n b¶n: “ Tinh thÇn häc ®· häc trong yªu níc cña nh©n ch¬ng tr×nh ).dÉn chøng: thÕ giíi Hoµi Thanh v¨n ch.. còng chñ yÕu híng th¶o luËn vµo t×nh c¶m cña . d©n ta” ph¸n ¸nh tinh thÇn yªu níc.. Thanh c«ng dông + HS nghe cña v¨n ch¬ng lµ g×? b. C«ng dông: => Gióp cho ngêi ®äc cã t×nh c¶m. thÕ g×? giíi loµi chim trong: “ Em h·y t×m dÉn Lao xao” chøng ®Ó lµm s¸ng tá ý nghÜa Êy cña .cã”. cã lßng vÞ tha III. biÕn c¶m..

So¹n bµi : “ Sèng chÕt mÆc bay” . . to lín trong ®êi sèng ? Qua t×m hiÓu bµi con ngêi.NT: Bµi v¨n võa cã luËn cña t¸c gi¶ th× lÝ lÏ võa cã h×nh v¨n ch¬ng chÝnh lµ ¶nh.ngêi ®äc mµ v¨n b»ng c¸ch suy tëng ch¬ng ch©n chÝnh gi¶ ®Þnh nh»m lµm lµ lßng nh©n ¸i vÞ næi bËt t¸c dông cña tha cao c¶.GV: theo c¸ch lËp . v¨n theo em nÐt + §äc ghi nhí ( SGK ) ®Æc s¾c trong nghÖ thuËt nghÞ luËn cña bµi v¨n nµy lµ g×? ? §iÒu t¸c gi¶ kh¼ng ®Þnh ë v¨n b¶n nµy lµ ®iÒu g×? 3.ND: V¨n ch¬ng cã ý kh«ng thÓ thiÕu nghÜa vµ c«ng dông cña con ngêi. s½n cã” . c¸i hay cña gi¶ ®· chän c¸ch thÕ giíi con ngêi vµ lËp luËn nµo? T¸c chÝnh b¶n th©n dông cña c¸ch viÕt m×nh./. v¨n ch¬ng. míi c¶m nhËn ®îc c¸i kÕt thóc bµi v¨n t¸c ®Ñp. Nhê v¨n ? §äc ®o¹n v¨n cuèi ch¬ng mµ con ngêi cïng vµ cho biÕt.ChuÈn bÞ bµi kiÓm tra v¨n häc . võa cã c¶m xóc. LuyÖn tËp – cñng cè: ? §Æc s¾c nghÖ thuËt nghÞ luËn cña Hoµi Thanh ë bµi nµy lµ g×? ( võa cã lý lÏ. Êy? + HS kh¸i qu¸t: . c¶m xóc mãn ¨n tinh thÇn . 85 . gi¶i thÝch vµ t×m dÉn chøng ®Ó chøng minh cho c©u nãi : “ V¨n ch¬ng………. h×nh ¶nh) 4. Híng dÉn vÒ nhµ: ? H·y dùa vµo kiÕn thøc v¨n häc ®· häc.

Th¸i ®é: . tr¶ lêi c©u hái còng nh häc tËp nghÖ thuËt ghÞ luËn cña c¸c t¸c gi¶ ®Ó tr×nh bµy bµi viÕt. §Ò bµi : A. ngêi víi giíi tù nhiªn. 3. khuyªn nhñ. tù gi¸c lµm bµi. nhÊn ch×m ®îc nhiÒu biÓu hiÖn ®a d¹ng cña chän läc tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ë mäi tÇng líp. häc bæ Ých vÒ c¸ch : (3) nhËn biÕt c¸c hiÖn tîng thêi tiÕt. Tù luËn : (8 ®iÓm) 86 . C¸c ®éng tõ: kÕt thµnh .TiÕt 98: KiÓm tra v¨N I. A B (1) nh×n nhËn c¸c quan hÖ víi con Díi h×nh thøc nhËn xÐt. hoµn c¶nh tù nhiªn ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt. (4) khai th¸c tèt ®iÒu kiÖn. KiÕn Thøc Gióp Hs «n tËp. ThÓ hiÖn sù phong phó víi lít qua.GD ý thøc «n tËp. KiÓm tra: . 2. con ngêi vµ x· héi trong c¸ch häc.. c¸ch sèng vµ c¸ch truyÒn ®¹t rÊt nhiÒu bµi øng xö h»ng ngµy. tôc ng÷ vÒ (2) nh×n nhËn gi¸ trÞ con ngêi. cñng cè kiÕn thøc vÒ tôc ng÷ vµ v¨n nghÞ luËn( mét sè v¨n b¶n chøng minh) 2..) I. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng lµm bµi. B. giai cÊp. ®Þa ph¬ng. C©u 2: Nèi mét néi dung ë cét A víi mét néi dung thÝch hîp ë cét B ®Ó ®îc 2 c©u v¨n ®óng víi néi dung cña bµi “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” ( HCM) A B a. C¸c bíc lªn líp: 1. Tr¾c nghiÖm: (2 ®iÓm) C©u 1 : Nèi néi dung c«t A víi néi dung cét B ®Ó ®îc mét nhËn ®Þnh ®óng. Thñ ph¸p liÖt kª sö dông 1. løa tuæi.GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS cho tiÕt kiÓm tra ( giÊy kiÓm tra. B. ThÓ hiÖn søc m¹nh cña lßng thÝch hîp cã t¸c dông yªu níc víi nhiÒu s¾c th¸i kh¸c nhau b. Môc tiªu cÇn ®¹t : 1. bót.

. 2. tiÕp thu cã chän läc gi¸ trÞ cña v¨n ho¸ thÕ giíi. bµi viÕt -> DÉn chøng cô thÓ C©u 2 : ( 4 ®iÓm) Tinh thÇn yªu níc cßn thÓ hiÖn trong lao ®éng -> lµm giµu cho ®Êt níc. VÒ kiÕn thøc: . 87 . gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc.Thu bµi. ®îc” b×nh thêng víi c©u bÞ ®éng cã tõ “ bÞ./. c¸i nhµ..Hs n¾m ®îc nh÷ng c¸ch chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng.Ph©n biÖt c©u cã tõ “bÞ..C©u 1: Nªu hÖ thèng luËn cø mµ t¸c gi¶ ®· sö dông ®Ó lµm râ luËn ®iÓm cña bµi v¨n “ §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå” ( Ph¹m V¨n §ång) C©u 2: Ngoµi sù thÓ hiÖn trong c¸c cuéc kh¸ng chiÕn. nhËn xÐt giê lµm bµi. tinh thÇn yªu níc cßn thÓ hiÖn nh thÕ nµo trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc..Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. sö dông c©u chñ ®éng vµ c©u bÞ ®éng. §¸p ¸n : A. 3. Trong c«ng viÖc: lèi sèng §êi sèng vËt chÊt lµm næi bËt ®êi sèng tinh thÇn phong phó Gi¶n dÞ trong lêi nãi.> (2) C©u 2 : a -> 2 b -> 1 B. 3.RÌn kÜ n¨ng chuyÓn ®æi c©u. Híng dÉn vÒ nhµ: . . nhÊt lµ ë thêi kú hiÖn nay? II. VÒ t tëng: . TiÕt99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng ( tiÕp) A. §a ®Êt níc tho¸t khái ®ãi nghÌo l¹c hËu. Tù luËn : ( 7 ®) C©u 1( 4 ®iÓm). VÒ kÜ n¨ng: . Tr¾c nghiÖm: (2®iÓm) C©u 1 : A. Cñng cè: . ®îc”. ®å dïng. hÖ thèng luËn cø ®Ó lµm râ B¸c gi¶n dÞ Trong ®êi sèng hµng ngµy: B÷a ¨n. Lu ý: H×nh thøc tr×nh bµy 2.Häc bµi cò vµ so¹n bµi “ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng ( tiÕp)”.

. 2. ? T×m ®iÓm gièng + 2 c©u ®Òu miªu 2 c©u ®Òu miªu t¶ mét nhau vµ kh¸c nhau t¶ mét sù viÖc nhng sù viÖc nhng kh¸c nhau gi÷a 2 c©u trªn. .§A: Ghi nhí SGK (T57) 2. ng÷ liÖu: NL môc 1 nhËn xÐt (SGK-t64) .ChuyÓn tõ ( côm tõ lµm chñ ng÷ vµ thªm chñ ®éng thµnh ) chØ ®èi tîng cña bÞ ®îc vµo sau nã.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. KiÕn thøc träng t©m: .Gäi 1 HS ®äc NL. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.PhÇn I. Ngêi ta ®· h¹ c¸nh kh«ng. 88 . bÞ . Ph¬ng ph¸p: . D. c©u b th× ? Theo em c©u : “ ®îc.C©u 3 lµ c©u chñ ChuyÓn tõ chØ ®èi tîng tr×nh bµy ý em ®éng cña ho¹t ®éng ë c©u hiÓu vÒ quy t¾c chñ ®éng lªn ®Çu c©u chuyÓn ®æi c©u . thuyÕt tr×nh. bÞ ®éng cho Vd? .” cã cïng ND víi c©u trªn kh«ng? ? H·y x¸c ®Þnh c©u C§ vµ c©u bÞ ®éng ..GV: B¶ng phô.ThÕ nµo lµ c©u chñ ®éng.Cho HS quan s¸t .NL 2: trong 3 c©u trªn? ®éng C¸ch chuyÓn ®æi: ? Qua NL em h·y . c©u b th× kh«ng.2 lµ c©u bÞ . C¸ch chuyÓn c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng: .NL 1. mµn ®iÒu treo ë .. ®îc.B.. Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c em ®· n¾m ®îc thÕ nµo c©u chñ ®éng vµ c©u bÞ ®éng. 1. ThiÕt bÞ d¹y häc: .cã cïng ND víi c©u ®Çu bµn thê «ng a. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t I.Nªu vÊn ®Ò. Ph©n tÝch: .§äc NL. KiÓm tra: . C. so s¸nh. th¶o luËn nhãm. VËy C¸ch chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng nh thÕ nµo ta vµo bµi h«m nay.b v¶i xuèng. kh¸c nhau ë chç: ë chç: c©u a cã dïng tõ c©u a cã dïng tõ bÞ . E.C©u 1.

v× chñ ng÷ kh«ng ph¶i lµ ®èi tîng cña ngêi. *. nhËn xÐt + C¸c c©u trªn kh«ng ph¶i c©u bÞ ®ång v× nã kh«ng cã nh÷ng c©u chñ ®éng t¬ng øng => Kh«ng ph¶i c©u nµo cã tõ bÞ. Kh«ng ph¶i c©u bÞ ®éng. .. Ng«i chïa Êy ®îc x©y tõ TK XVII..§äc NL.NL 3: + C¸c c©u trªn kh«ng ph¶i c©u bÞ ®ång v× nã kh«ng cã nh÷ng c©u chñ ®éng t¬ng øng => Kh«ng ph¶i c©u nµo cã tõ bÞ. lîc bá tõ côm tõ chØ chñ thÓ cña ho¹t ®éng. Bµi 2 (sgk/65 ) 89 .Gäi 4 HS lªn b¶ng ( mçi HS mét c©u ) . .mçi kiÓu c©u bÞ ho¹t ®éng lªn ®Çu ®éng? c©u vµ thªm c¸c tõ bÞ hoÆc ®îc v¸oau côm tõ Êy. suy nghÜ. + §äc to ghi nhí . vËt kh¸c t¸c ®éng vµo.Gäi HS ®äc ®iÓm còng lµ c©u bÞ 1 môc ghi nhí. Gäi 1 HS ®äc ? Theo em c¸c c©u trªn cã ph¶i lµ c©u bÞ ®éng kh«ng? V× sao? Qua ®©y em rót ra kÕt luËn g× GV nhÊn m¹nh vµ chèt kiÕn thøc §a tõ chØ chñ thÓ ( hoÆc lîc bá nã) thµnh mét bé phËn kh«ng b¾t buéc trong c©u.Cho HS quan s¸t NL 3.Gäi HS ®äc bµi tËp sè 1 ? Yªu cÇu cña bµi tËp? ? h·y chuyÓn ®æi mçi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng b»ng 2 c¸ch> .TÊt c¶ c¸nh cöa chïa lµm b»ng gç lim. ®îc còng lµ c©u bÞ ®éng. LuyÖn tËp: Bµi 1 ( sgk/65 ) a. Ghi nhí : (SGK-t/64) . ®éng.NhËn xÐt söa ch÷a + HS lµm bµi ®éc lËp + 4 HS lµm bµi trªn b¶ng H1: ý a H2: ý b H3: ý c H4: ý d II. b. ®îc .ChuyÓn tõ ( côm tõ ) chØ ®èi tîng cña ho¹t ®éng lªn ®Çu c©u. Con ngùa b¹ch ®îc chµng vÖ sÜ buéc lªn gèc ®µo. TÊt c¶ c¸nh cöa chïa ®îc ngêi ta lµm b»ng gç lim . . c.

/. .Qui t¾c chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng -> c©u bÞ ®éng 4. nhãm. TiÕt 100: LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh A. D. ThiÕt bÞ d¹y häc: .RÌn kÜ n¨ng viÕt mét ®o¹n diÔn dÞch. Bµi míi: 90 .ViÖc so¹n bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ cho tiÕt luyÖn tËp.2 HS tr×nh VH bµy. Híng dÉn vÒ nhµ: . VÒ kiÕn thøc: .Yªu cÇu HS trao ( bµi 3) ®æi theo c¸c nhãm . . VÒ kÜ n¨ng: .Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.Nªu vÊn ®Ò. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. 2. nghÜa tÝch cùc cÇu bµi tËp 2 + ViÕt ®o¹n v¨n .Xem bµi: “LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh ” . cö ®¹i diÖn cßn tõ “ ®îc” cã ý + Gäi HS ®äc yªu tr×nh bµy.S¾c th¸i ý nghÜa cña c©u bÞ ®éng dïng tõ “ .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.. thuyÕt tr×nh.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.HT: §o¹n v¨n. nhËn xÐt .Gäi 1. Ph¬ng ph¸p: . LuyÖn tËp – Cñng cè: . 3.GV: B¶ng phô. .PhÇn II: C.ND: Lßng say mª . 2.Lµm bµi tËp theo bÞ” cã ý nghÜa tiªu cùc.Hs ®îc cñng cè ch¾c ch¾n h¬n nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh. E. quy n¹p.V©n dông nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo viÖc viÕt mét ®o¹n v¨n chøng minh. VÒ t tëng: . th¶o luËn nhãm.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. KiÕn thøc träng t©m: . . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. B. KiÓm tra: . cã sö dông c©u bÞ ®éng 3.

Thùc hµnh luyÖn ngåi theo nhãm ( mçi nhãm theo híng tËp theo nhãm trªn lnhãm gån 2 bµn ) dÉn cña GV.Trªn c¬ së ®o¹n nhãm v¨n cm ®· ®îc viÕt ë ( lÇn lît tõng HS ). m¹ch l¹c.Cã c©u chñ ®Ò nªu râ luËn ®iÓm cña ®v . . H«m nay trªn c¬ së c¸c kiÕn thøc ®· häc c¸c em ®i vµo luyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh ®Ó rÌn kü n¨ng viÕt v¨n chøng minh cho linh ho¹t vµ chÆt chÏ khi ®i chøng minh mét vÊn ®Ò trong v¨n nghÞ luËn. cÇu vµ híng dÉn . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña ND cÇn ®¹t HS ? Em h·y nh¾c l¹i . íp: . . v¨n chøng minh: víi 1 ®o¹n v¨n chøng + §o¹n v¨n em cÇn minh? ®¶m b¶o c¸c yªu ( Gîi ý: Qua c¸c v¨n cÇu sau: b¶n ®· häc ) . gv tæ chøc cho . yªu cÇu ®èi víi ®o¹n nh÷ng yªu cÇu ®èi theo yªu cÇu GV. nhµ. gãp ý bµi lµm ®o¹n v¨n cña m×nh cña b¹n theo yªu tríc nhãm.Cö ®¹i diÖn nhãm trëng ®iÖu nhãm hµnh ho¹t ®éng ( nhãm trëng) nhãm . cho b¹n cÇn lu ý c¨n cø vµo lÝ thuyÕt võa nh¾c l¹i ë phÇn trªn .Giíi thiÖu: C¸c em ®· ®îc t×m hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh ë c¸c tiÕt tríc.Yªu cÇu HS cø .Tæ chøc cho HS + Ho¹t ®éng II.C¸c lÝ lÏ vµ dÉn chøng ph¶i ®îc s¾p xÕp hîp lÝ.C¶ nhãm nhËn HS lÇn lît tr×nh bµy xÐt.LËp luËn râ rµng.NhËn xÐt ho¹t 91 .Tr¶ lêi c©u hái I.§äc ®o¹n v¨n tríc . .Híng dÉn HS gãp ý cña GV.C¸c c©u c¸c ý kiÕn trong ®o¹n ph¶i lµm s¸ng tá luËn ®iÓm. .

VÒ kiÕn thøc: . VÒ kÜ n¨ng: .RÌn kÜ n¨ng tæng hîp so s¸nh. B. LËp luËn m¹ch l¹c. ®Ó cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®ã giê häc nµy sÏ «n tËp l¹i. nªu râ luËn®iÓm cña ®o¹n. . râ rµng.Hoµn thµnh ®o¹n v¨n( chó ý kÜ n¨ng ®a dÉn chøng. . 4. I. ph©n tÝch dÉn chøng) «n tËp v¨n nghÞ luËn .PhÇn I: C. 2. Híng dÉn vÒ nhµ: . thuyÕt tr×nh. TiÕt 101: ¤n tËp v¨n nghÞ luËn A. LuyÖn tËp – cñng cè: ? Qua giê luyÖn tËp em rót ra ®îc bµi häc KN g× khi viÕt ®o¹n v¨n cm? => Mçi luËn ®iÓm viÕt t¸ch thµnh 1 ®o¹n v¨n . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.N¾m ®îc ®Æc trng chung cña v¨n nghÞ luËn qua sù ph©n biÖt víic¸c thÓ v¨n kh¸c. E. DÉn chøng vµ lÝ lÏ ®îc s¾p xÕp hîp lÝ. KiÓm tra: (KÕt hîp trong giê) 2. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.®éng cña nhãm 3.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. 3.ChØ ra ®îc nh÷ng nÐt riªng. ®Æc s¾c trong nghÖ thuËt nghÞ luËn ë mçi bµi ®· häc.P NghÖ thuËt 92 .GV: B¶ng phô. VÒ t tëng: .Gióp hs n¾m ®îc luËn ®iÓm c¬ b¶n vµ c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn c¶u c¸c bµi v¨n nghÞ luËn ®· häc. KiÕn thøc träng t©m: . Ph¬ng ph¸p: . Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c em ®· t×m hiÓu kh¸i niÖm v¨n nghÞ luËn. ®Æc ®iÓm c¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn.C¸c dÉn chøng ph¶i tiªu biÓu toµn diÖn.Nªu vÊn ®Ò.C¸c ®o¹n v¨n ph¶i cã c©u chñ ®Ò.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. ThiÕt bÞ d¹y häc: . . . Híng dÉn HS hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc c¸c bµi v¨n NL ®· häc: T Tªn T¸c §Ò tµi Lô©n P. D./. . th¶o luËn nhãm.

..) chñ yÕu dïng ph¬ng thøc biÓu c¶m 93 .Tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p. x¸c thùc. luËn cø x¸c ®¸ng. chÆt chÏ Sù giµu ®Ñp cña TV 2 §Æng Thai Mai Sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt Chøng minh kÕt hîp gi¶i thÝch 3 §øc tÝnh g¶in dÞ c¶u B¸c Hå Ph¹m v¨n §ång §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå Chøng minh kÕt hîp gaØi thÝch b×nh luËn Gi¶i thÝch kÕt hîp b×nh luËn 4 ý Hoµi nghÜa THan v¨n ch. TiÕng viÖt cã nh÷ng ®Æc s¾c cña thø tiÕng ®Ñp vµ thø tiÕng hay B¸c gi¶n dÞ trong mäi ph¬ng diÖn: ®êi sèng.DÉn chøng cô thÓ... toµn diÖn. s¸ng sña v¨n giµu h×nh ¶nh II. ®ã lµ. tuú bót.. gi¶n dÞ.. C¸c thÓ lo¹i tr÷ t×nh :( th¬ tr÷ t×nh. tr×u tîng 1 c¸ch ng¾n gän. lêi nãi. giµu c¶m xóc . kÕt hîp chøng minh gi¶i thÝch. c©u chuyÖn 2.. dÉn chøng chän läc.. hiÖn tîng con ngêi. LuyÖn tËp: Ph©n biÖt mét sè 1.C¸c thÓ lo¹i tù sù( truyÖn kÓ) : v¨n b¶n ®· häc? Chñ yÕu dïng ph¬ng thøc miªu t¶ vµ kÓ nh»m t¸i hiÖn sù vËt. toµn diÖn.T bµi gi¶ TT yªu Hå níc cña ChÝ ND ta Minh 1 nghÞ luËn Tinh ThÇn yªu níc cña d©n téc ®iÓm Dt ta cã mét lßng yªu níc nång nµn. s¾p sÐp hîp lÝ.h ¬ng VC vµ ý nghÜa c¶u nã ®èi víi con ngêi . lêi v¨n gi¶n dÞ. kÕt hîp gi¶i thÝch chøng minh. h×nh ¶nh so s¸nh ®Æc s¾c -Bè côc m¹ch l¹c.Bè côc chÆt chÏ. bµi viÕt Nguån gèc cña VC nhiÖm vô vµ c«ng dông cña VC LËp luËn Chøng minh ®Æc s¾c . b×nh luËn. toµn diÖn.

Ph¬ng ph¸p: 94 . dÉn chøng ®Ó tr×nh bµy ý kiÕn t tëng nh»m thuyÕt phôc ngêi ®äc. c¶m xóc . Tôc ng÷ : cã thÓ coi lµ mét lo¹i Vb nghÞ lµ lo¹i v¨n b¶n nghÞ luËn ®Æc biÖt ng¾n gän luËn ®Æc biÖt ko? V×: Néi dung lµ nh÷ng ý kiÕn nhËn xÐt. B. KiÕn thøc träng t©m: . VÒ kiÕn thøc: .§äc ghi nhí .RÌn kÜ n¨ng sö dông linh ho¹t viÖc sö dông côm c – v ®Ó më réng c©u.Nh÷ng c©u tôc nhng ®iÒu cèt yÕu lµ lËp luËn víi hÖ thèng ng÷ ®· häc trong c¸c luËn ®iÓm. Híng dÉn vÒ nhµ: .V¨n nghÞ luËn còng cã h×nh ¶nh. nhÞp ®iÖu. 2..So¹n bµi míi “Dïng côm chñ . Cñng cè: ? Nªu nh÷ng nÐt ®Æc trng ®Ó ph©n biÖt v¨n nghÞ luËn víi thÓ v¨n kh¸c? 4. tr¶ lêi hoµn chØnh c©o hái 3...Hs hiÓu ®îc thÕ nµo lµ dïng côm C-V ®Ó më réng c©u tøc lµ dïng côm C-V ®Ó lµm thµnh phÇn c©u hoÆc thµnh phÇn cña côm tõ. luËn cø chÆt chÏ.Xh . T¹i sao? ®¸nh gi¸ vÒ c¸c hiÖn tîng tù nhiªn. ngêi nghe vÒ nhËn thøc .®Ó biÓu hiÖn t/ c¶m c¶m xóc qua c¸c h×nh ¶nh. VÒ kÜ n¨ng: . TiÕt 102: Dïng côm chñ .vÞ ®Ó më réng c©u A. vÇn.N¾m ®îc c¸c trêng hîp dïng côm C-V ®Ó më réng c©u. . VÒ t tëng: .Häc bµi cò. .H×nh thøc dïng ph¬ng ph¸p suy luËn cña t duy l«gÝc. x¸c ®¸ng bµi 18-19 cã thÓ coi 4. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. V¨n b¶n nghÞ luËn: Chñ yÕu dïng ph¬ng thøc lËp luËn b»ng lÝ lÏ.vÞ ®Ó më réng c©u” . 3./.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.PhÇn C. 3.. khoa häc hîp lÝ * Ghi nhí: (sgk/67) 3.

1. KiÓm tra: .Ph©n tÝch: kh«ng cã .Dïng nh÷ng côm tõ em hiÓu thÕ nµo lµ cã cÊu t¹o lµ 1 côm C dïng côm C -V ®Ó më .Nªu vÊn ®Ò.Nh÷ng t×nh c¶m ta + Nh÷ng t×nh c¶m ta kh«ng cã CDT C V ? Em h·y ph©n tÝch s½n cã . côm chñ .vÞ ®Ó më réng c©u. ph¸t hiÖn ? H·y x¸c ®Þnh côm C .Ng÷ liÖu: (SGKdanh tõ co trong c©u tõ t/68) v¨n trªn? + Nh÷ng t×nh c¶m ta 2. C¸c trêng hîp dïng côm chñ .Quan s¸t.Ph©n tÝch cÊu t¹o s½n cã tõ vµ cÊu t¹o cña phô + Nh÷ng t×nh c¶m ta CDT C ng÷ trong côm danh kh«ng cã V tõ? + Nh÷ng t×nh c¶m ta Ph ?Em cã nhËn xÐt g× s½n cã ô sau vÒ h×nh thøc cña . E. . D. -Gäi 1 HS ®äc to NL.T64 2. Khi muèn ph¸t triÓn ý cña c©u ®îc më réng h¬n ngêi ta dïng côm C-V ®Ó më réng c©u. Ghi nhí: ( sgk/68 . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. Bµi míi: Giíi thiÖu: Côm C-V ®ãng vai trß lµm thµnh phÇn nßng cèt trong c©u.Ng÷ liÖu: (SGKt/68) 95 .1 HS ®äc to VD më réng c©u?: ? H·y t×m c¸c côm .GV: B¶ng phô.X¸c ®Þnh côm danh 1. thuyÕt tr×nh.PhÇn phô sau cã cÊu -> phô ng÷ sau lµ phÇn phô sau ë 2 côm t¹o lµ 1 côm C .V. .Gäi HS ®äc ghi nhí 1 më réng c©u. ThiÕt bÞ d¹y häc: .V lµm TP cña c©u réng c©u? hoÆc cña côm tõ ®Ó .vÞ ®Ó .Ph©n tÝch: ) II. .C¶ líp quan s¸t b¶ng I.C¸ch chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng ->c©u bÞ ®éng? .§äc NL.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t®éng cña HS ND cÇn ®¹t . . ThÕ nµo lµ dïng ( sgk/68 ) phô ghi NL. côm chñ vÞ danh tõ trªn? ? Qua ph©n tÝch VD.§A: SGK .Cho HS quan s¸t NL trªn b¶ng phô. ( sgk/68 ) . th¶o luËn nhãm.Nh÷ng t×nh c¶m ta cÊu t¹o cña côm danh .Cho HS ®äc ng÷ liÖu .§äc ghi nhí ( sgk/68 ) *.

ChÞ Ba ®Õn ( CN ) .nµo ( PN C§T ).y/c Hs nhËn xÐt bæ sung .V ®Ó më réng c©u trong c¸c trêng hîp nµo? .V lµm nßng cèt trong c¸c c©u trªn? ? H·y t×m côm C ...Gäi 4 HS lµm bµi trªn b¶ng . 96 .l¸ sen d. LuyÖn tËp: tËp Bµi tËp 1: .NhËn xÐt. CËu cho mîn: côm CV lµm PN trong côm DT.C¶ líp lµm ra giÊy ®Æn nh¸p => Côm C .Ph©n tÝch: a. söa ch÷a a.Cho HS ®äc ghi nhí 2 ( sgk/69 ) + Yªu cÇu HS lµm bµi tËp nhanh: ? X¸c ®Þnh vµ gäi tªn côm C .V lµm + H3: ý c phô ng÷ trong C§T + H4: ý d b.V lµm TP c©u trong VD sau: -Lan tiÕn bé khiÕn c¶ líp vui . ChÞ Ba ®Õn ( CN ) .Y/c HS ®äc y/c bµi tËp 1 . CDT. 1 -Lan tiÕn bé -> côm C -V lµm CN C¶ líp vui mõng: lµm PN C§T 2. Trêi sinh lµ sen..V lµm .. C¸c c« g¸i Vßng dÉn sgk ®ç g¸nh: PN trong C§T .V lµm TP g×? ? Qua ph©n tÝch c¸c VD.NhËn xÐt. C¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng (PN trong CDT) * Ghi nhí 2: + Lµm bµi ra giÊy (sgk/69) nh¸p bµi tËp nhanh theo yªu cÇu cña GV. . Tinh thÇn rÊt h¨ng h¸i ( VN ) c.T«i rÊt vui ( phô ng÷ C§T ) b. Ngêi chuyªn m«n + H1: ý a míi ®Þnh ®îc: + H2: ý b => Côm C .M×nh ®äc quyÓn s¸ch mµ cËu cho mîn. CTT + §äc ghi nhí 2 ( sgk) 2. + §äc vµ nªu y/c bµi III.Y/c HS lµm bt ra giÊy nh¸p .l¸ sen d..thêng lµ cèm. Khu«n mÆt ®Çy .T«i rÊt vui ( phô ng÷ C§T ) b.Ghi vµo vë theo híng c..Phô ng÷ trong C§T.CN -VN .Lµm viÖc c¸ nh©n a. Trêi sinh lµ sen. côm C . Tinh thÇn rÊt h¨ng h¸i ( VN ) c.V lµm TP c©u hoÆc TP côm tõ trong c¸c c©u trªn? Cho biÕt trong mçi c©u. em h·y cho biÕt ngêi ta cã thÓ dïng côm C . C¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng (PN trong CDT) + Tù rót ra KL: .... bæ sung vÞ ng÷ .

ThiÕt bÞ d¹y häc: . . H«m nay thÇy gi¸o tr¶ bµi kiÓm tra cho c¸c em ®Ó c¸c em ®äc laÞ vµ söa ch÷a nh÷ng h¹n chÕ mµ c¸c em cßn m¾c ph¶i.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.NhËn thøc vÒ c©u ®Æc biÖt.§¸nh gi¸: NhËn thøc cña häc sinh qua chÊm bµi . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong ®Çu häc k× II chóng ta ®· kiÓm tra ba bµi thuéc ba ph©n m«n cña m«n Ng÷ v¨n. mét bµn tay ®Ëp vµo vai: côm C . Tr¶ bµi kiÓm tra tiÕng viÖt. ./. lçi chÝnh t¶ 3. ch÷a vµ nhËn xÐt ®Çy ®ñ.d. Tr¶ bµi kiÓm tra v¨n. E. Híng dÉn vÒ nhµ: . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. tr¹ng ng÷. thuyÕt tr×nh. VÒ kiÕn thøc: . lµm bµi tËp cßn l¹i. th¶o luËn nhãm. VÒ kÜ n¨ng: . KiÕn thøc träng t©m: .V lµm CN. n¾m l¹i yªu cÇu ®Ò bµi kiÓm tra v¨n-tv-tlv. 97 . VÒ t tëng: .Häc bµi cò.PhÇn C.RÌn cho Hs kÜ n¨ng lµm bµi v¨n NL chøng minh B. Ph¬ng ph¸p: .h¾n giËt m×nh: côm C .GD Hs ý thøc tù söa lçi: ViÕt v¨n. . c©u rót gänn . D. Cñng cè: .V lµ PN trong côm §T 3.GV: C¸c bµi ®· chÊm.Ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a tô ng÷ vµ ca dao. v¨n nghÞ luËn.Ph¬ng ph¸p lµm bµi v¨n nghÞ luËn chøng minh 1 vÊn ®Ò x· héi . A.Nªu vÊn ®Ò. 2. KiÓm tra: (KÕt hîp trong giê) 2. TiÕt 103: Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 5.ThÕ nµo lµ dïng côm tõ C-V ®Ó më réng c©u? c¸c trêng hîp dïng? 4.

........................................................................... ...................................... ......................................................... II......................................................... ........... ... ................................. .................................................................................. ................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................I............................................................... Tr¶ bµi TiÕng ViÖt: 1............................................................................... ...... .............................................¦u ®iÓm: .....................Tån t¹i: ........................................................ ............... NhËn xÐt : ................................... ......................................................................................................... 2..... ...................... . ............................................................... .... ... ........................................................................................................................................................................... Tr¶ bµi tËp lµm v¨n : 1................................................. NhËn xÐt : ........ ................................................... 2............... ..............................................................................................................Tån t¹i: .......................... ........... ............................................................................................................................................... Yªu cÇu cña ®Ò: GV nªu ®¸p ¸n T90.........................u ®iÓm: ................. ............... ...... ... Yªu cÇu cña ®Ò: GV nh¾c l¹i yªu cÇu cña ®Ò theo ®¸p ¸n chÊm T95-96................................................................................ ................................ ................................................ 98 ..........................................

.. 2. VÒ t tëng: 99 ................... ............... .. Tr¶ bµi kiÓm tra v¨n: 1........Hs n¾m ®îc môc ®Ých...................................... ....................................... ®iÓn h×nh) GV híng dÉn häc sinh ch÷a lçi........ ..... tÝnh chÊt vµ c¸c yÕu tè cña phÐp lËp luËn gi¶i thÝch......................................................... ..............Yªu cÇu ®äc mét sè bµi ®iÓm tèt........................................................................................Ch÷a lçi : (Cho HS ®äc c¸c bµi m¾c lçi nhiÒu. ... 4................................ Yªu cÇu cña ®Ò vµ ®¸p ¸n : TiÕt 98............................................. 3....... ..........................................................................................Tån t¹i: .........................................Gäi ®iÓm ghi sæ.. ..................................... .......................... Cñng cè: .............................................. ....................... ............................................................................................................................ so s¸nh víi c¸c ®Ò nghÞ luËn chøng minh................./............ ................. ....... ..................... Môc tiªu cÇn ®¹t: 1................................ VÒ kiÕn thøc: .............................................. 2.............................. ............ ...................NhËn diÖn vµ ph©n tÝch c¸c ®Ò bµi nghÞ luËn gi¶i thÝch....... .......................................... ...NhËn xÐt ý thøc lµm bµi vµ ch÷a bµi.................................................................................................. Híng dÉn vÒ nhµ: ... . ................¦u ®iÓm: ......................... NhËn xÐt : ....................................Häc bµi cò vµ chuÈn bÞ míi: “T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn gi¶i thÝch”................................................... III.................................. .. TiÕt 104: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn gi¶i thÝch A.....

Nhu cÇu gi¶i cha biÕt sÏ n¶y sinh thÝch trong ®êi ®iÒu g×? .Nªu vÊn ®Ò. em cã KL g× vÒ lín.Nhu cÇu gi¶i thÝch hái c¸c em võa ®Æt lín. th¶o luËn nhãm. -> Ph¶i hiÓu. trong ®ã cã kiÓu lo¹i nghÞ luËn chøng minh. E. KiÕn thøc träng t©m: .RÌn kÜ n¨ng t×n hiÓu.HS tù ®Æt c¸c c©u sèng: ? Em h·y nªu 1 sè hái vÒ nhu cÇu gi¶i c©u hái ®Ó ®îc gi¶i thÝch? thÝch? + V× sao cã ma? + V× sao mïa ®«ng l¹i cã tuyÕt r¬i? -> Nhu cÇu gi¶i thÝch ? Qua rÊt nhiÒu c©u trong ®êi sèng lµ rÊt . VÒ kÜ n¨ng: . . H«m nay thÇy gi¸o cïng c¸c em tiÕp tôc ®i t×m hiÓu mét kiÓu lo¹i n÷a cña nghÞ luËn ®ã lµ nghÞ luËn gi¶i thÝch.GV: B¶ng phô. h×nh thµnh kÜ n¨ng viÕt bµi v¨n gi¶i thÝch. B. D. trong ®êi sèng lµ rÊt ra. Ph¬ng ph¸p: .PhÇn I.. 3. Môc ®Ých vµ phíc mét hiÖn tîng míi yªu cÇu cña GV ¬ng ph¸p gi¶i l¹ hoÆc mét ®iÒu + N¶y sinh nhu cÇu thÝch: g× ®ã mµ ngêi ta gi¶i thÝch 1. luËn cø vµ lËp luËn..Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. 2.ph¶i cã tri thøc ®ßi hái ®iÒu g×? -> Gi¶i thÝch lµ lµm 100 . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t ? Trong ®êi sèng. 2: C. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c giê tríc c¸c em ®· ®îc n¾m kiÕn thøc vÒ thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn. ph¶i cã ? Theo em ®Ó tr¶ lêi kiÕn thøc nhiÒu mÆt -Muèn gi¶i thÝch ®îc ®îc c¸c c©u hái nh míi cã thÓ gi¶i thÝch c¸c vÊn ®Ò trong trªn ( vÝ dô gi¶i ®îc cuéc sèng cÇn ph¶i thÝch v× sao cã ma ) hiÓu.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. tr.Tr¶ lêi c©u hái theo I.Nªu c¸c yÕu tè c¬ b¶n cÇn ph¶i cã cu¶ bµi v¨n nghÞ luËn? . thuyÕt tr×nh.§A: LuËn ®iÓm. ThiÕt bÞ d¹y häc: . KiÓm tra: . nhu cÇu gi¶i thÝch trong ®êi sèng.

chØ ra c¸c mÆt lîi.Gi¶i thÝch khiÕm tèn lµ g×? Lîi? BiÓu hiÖn? + HS dïng bót ch× g¹ch ch©n c¸c c©u v¨n gi¶i thÝch. so s¸nh ®èi chiÕu víi hµnh ®éng kh¸c. .cÇn ®îc gi¶i thÝch nh»m n©ng cao nhËn thøc. -T×m lÝ do v× sao con ngêi ph¶i khiªm tèn + Tù rót ra kÕt luËn 2.VÊn ®Ò gi¶i thÝch: lßng khiªm tèn . VËy em hiÓu thÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? . ®¹o lÝ.cÇn ®îc gi¶i thÝch nh»m n©ng cao nhËn thøc.C¸c c¸ch gi¶i thÝch: Nªu ®Þnh nghÜa.C¸c c¸ch gi¶i thÝch: Nªu ®Þnh nghÜa. kÓ ra c¸c biÓu hiÖn. Ph©n tÝch: . 101 ..VÊn ®Ò gi¶i thÝch: lßng khiªm tèn .” h·y cho biÕt ®©y lµ kiÓu c©u g× em ®· häc líp 6? ? Ngoµi c¸ch ®Þnh nghÜa ®Ó gi¶i thÝch vÒ lßng khiªm tèn. t×nh c¶m cho con ngêi. chØ . phÈm chÊt. båi dìng t tëng. kÓ ra c¸c biÓu hiÖn. bµi v¨n cßn gi¶i thÝch b»ng c¸ch nµo? ? Bµi v¨n ®· dïng c¸ch gi¶i thÝch ®Ó lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ vÒ lßng khiªm tèn ®ã lµ ®øc tÝnh rÊt ®¸ng quý cña con ngêi.? VËy môc ®Ých cña cho hiÓu râ nh÷ng gi¶i thÝch lµ g×? ®iÒu cha biÕt trong mäi lÜnh vùc . th¶o luËn c©u hái . Ng÷ liÖu: v¨n b¶n: “ Lßng khiªm tèn” (sgk/70) b. t×nh c¶m cho con ngêi.Gi¶i thÝch trong v¨n NL lµ lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ c¸c t tëng. båi dìng t tëng.LiÖt kª c¸c biÓu hiÖn cña khiªm tèn. quan hÖ .. so s¸nh ®èi chiÕu víi hµnh ®éng kh¸c..Gi¶i thÝch khiÕm tèn lµ g×? Lîi? BiÓu hiÖn? . §©y lµ bµi tËp luËn gi¶i thÝch. ®¹o lÝ. PhÐp lËp luËn gi¶i thÝch: a.Gi¶i thÝch trong v¨n NL lµ lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ c¸c t tëng. + C©u ®Þnh nghÜa . trÝ tuÖ. .§èi lËp ngêi khiªm tèn vµ ngêi kh«ng khiªm tèn . phÈm chÊt. quan hÖ .§äc v¨n b¶n ( sgk/70 ) + Suy nghÜ..yªu cÇu HS ®äc v¨n b¶n: “ Lßng khiªm tèn” ? Bµi v¨n gi¶i thÝch vÊn ®Ò g×? gi¶i thÝch ntn? ? H·y t×m nh÷ng c©u v¨n trong bµi dïng ®Ó gi¶i thÝch lßng khiªm tèn? ? Quan s¸t c¸c c©u gi¶i thÝch em võa t×m trong v¨n b¶n kiÓu “ Khiªm tèn lµ tÝnh nh· nhÆn.. trÝ tuÖ..

N1: v¨n b¶n “Lßng nh©n ®¹o”.. kÓ ra nh÷ng biÓu hiÖn. h¹i. ..Ph¬ng ph¸p gi¶i thÝch: Nªu ®Þnh nghÜa. .PPGT: Nªu ®Þnh nghÜa ( lßng nh©n ®¹o tøc lµ lßng biÕt th¬ng ngêi) §Æt c©u hái...N3: “Tù do vµ n« lÖ”.P2: §iÒu. c¸ch ®Ò phßng hoÆc noi theo -Bè côc 3 phÇn. nguyªn nh©n. .. c¸ch ®Ò phßng hoÆc noi theo -Bè côc 3 phÇn. hËu qu¶. *.Gäi HS ®äc ghi nhí + Chia líp thµnh 3 nhãm + Giao viÖc cho c¸c nhãm: ....? Qua t×m hiÓu c¸ch gi¶i thÝch cña t¸c gi¶ trong bµi v¨n.VÊn ®Ò gi¶i thÝch: lßng nh©n ®¹o . + yªu cÇu HS th¶o luËn theo nhãm.®i. nguyªn nh©n.. líp l¹ng. . th¶o luËntheo nhãm + Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy kÕt qu¶ theo luËn Nhãm 1: . cö 102 + Trao ®æi.. nªu c¸c biÓu hiÖn. c¸c biÓu hiÖn ) + P3: Cßn l¹i : ý nghÜa cña khiªm tèn => C¸c phÇn liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau + Tù rót ra KL: Bµi v¨n gi¶i thÝch ph¶i cã m¹ch l¹c. . II.mäi ngêi: Gi¶i thÝch vÒ lßng khiªm tèn ( ®Þnh nghÜa. ®èi chiÕu.. LuyÖn tËp: .. hËu qu¶. ? T×m hiÓu vÊn ®Ò gi¶i thÝch vµ c¸ch gi¶i thÝch ë mçi v¨n b¶n.P1: Lßng.N2: “ ãc ph¸n ®o¸n vµ ãc thÈm mÜ”.sù vËt: Giíi thiÖu vÊn ®Ò sÏ gi¶i thÝch: Lßng khiªm tèn . ®èi chiÕu lËp luËn b»ng c¸ch ®a ra c©u nãi cña Th¸nh G¨ng . em thÊy ngêi ta thêng gi¶i thÝch b»ng nh÷ng c¸ch nµo? ? Em h·y chØ râ bè côc cña bµi? chØ ra mèi liªn hÖ gi÷a c¸c phÇn trong bè côc bµi v¨n? ra c¸c mÆt lîi.§äc ghi nhí ( sgk/71) h¹i. Ghi nhí: ( sgk/71 ) ? Qua bµi v¨n em rót ra kÕt luËn g×? .

ThiÕt bÞ d¹y häc: .Xem bµi: “Sèng chÕt mÆc bay” . kÓ tãm t¾t truyÖn.t¬ng ph¶n..Mét trong nh÷ng truyÖn ng¾n ®îc coi lµ më ®Çu cho thÓ lo¹i truyÖn ng¾n hiÖn ®aÞ ë ViÖt Nam ®Çu thÕ kû XX. 3./. VÒ t tëng: . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. VÒ kiÕn thøc: . D.GV: B¶ng phô. TiÕt 105: Sèng chÕt mÆc bay (TiÕt 1) (Ph¹m Duy Tèn) A.Nªu vÊn ®Ò. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. so s¸nh. E. B.Gäi HS nhËn xÐt. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.RÌn luyÖn kü n¨ng: §äc. Híng dÉn vÒ nhµ: . 3.. -VÊn ®Ò gt: ãc ph¸n bæ sung ®o¸n vµ ãc thÈm mÜ + GV nhËn xÐt.PhÇn II.1.®¹i diÖn tr×nh bµy Nhãm 2: .vÊn ®¸p. C.PPGT: Nªu ®Þnh sung söa ch÷a nghÜa. ph©n tÝch nh©n vËt qua c¸c c¶nh ®èi lËp.Gi¸o dôc cho c¸c em ý biÕt lªn ¸n thÕ lùc bÊt c«ng. VÒ kÜ n¨ng: .HiÓu ®îc gi¸ trÞ hiÖn thùc.Híng dÉn HS ghi chiÕu vµo vë Nhãm 3: + GV nhÊn m¹nh: cã . .ThÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? 4.VÊn ®Ò gt: tù do vµ nhiÒu c¸ch gi¶i n« lÖ thÝch. b¶o vÖ ngêi d©n l¬ng thiÖn trong x· héi xa vµ nay. ®èi . KiÕn thøc träng t©m: . LuyÖn tËp – cñng cè: . KiÓm tra: 103 . ..Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. 2. bæ . nh©n ®¹o vµ nh÷ng thµnh c«ng nghÖ thuËt cña T¸c phÈm . Ph¬ng ph¸p: .HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. t¨ng cÊp.

bæ a. TiÕp xóc v¨n ph©n biÖt giäng kÓ . T×m hiÓu chó truyÖn thÝch: .HÖ thèng ®ª ®iÒu.Híng dÉn ®äc: Chó ý . hèng h¸ch. §äc v¨n b¶n: cña c¸c nh©n vËt.KÓ tãm t¾t truyÖn + ThÇy ®Ò: Khóm ( 2HS ) nóm sî sÖt + Giäng cña nh©n d©n: lo sî.Gäi HS ®äc v¨n b¶n . truyÖn ng¾n cña Ph¹m Duy Tèn ®· dùng l¹i bøc tranh ®au lßng vµ ®¸ng giËn Êy.Tr×nh bµy theo chó ( 1883-1924) lµ 104 . võa lµm ®Ñp cuéc sèng. söa ch÷a . mÊt + Giäng t¸c gi¶: Kh¸ch + H2: TiÕp -> ®iÕu quan mµy + Giäng quan: H¸ch + H3: §o¹n cßn l¹i dÞch.Y/c HS nhËn xÐt . 2.Nghe I. l¹i thªm sù v« tr¸ch nhiÖm sèng chÕt mÆc bay cña kh«ng Ýt tªn quan l¹i cÇm quyÒn. + LËp luËn võa cã lÝ lÏ. v¨n ch¬ng cã c«ng dông võa lµm giµu t×nh c¶m con ngêi. T¸c gi¶: sung: Ph¹m Duy Tèn . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t . vì ®ª . thiªn n¹n Êy l¹i cµng thª th¶m. lôt lªn hµng ®Çu. T¸c gi¶ lµ ngêi am hiÓu v¨n ch¬ng tr©n träng ®Ò cao v¨n ch¬ng.GV nhËn xÐt.GV nhËn xÐt. Trong 4 thø giÆc Êy nh©n d©n xÕp giÆc níc.§A: + Nguån gèc cña v¨n ch¬ng lµ t×nh c¶m nh©n ¸i. . Cho ®Õn nay ®· hµng bao thÕ kû.2 HS tãm t¾t ng¾n gän néi dung 2.§ao – TÆc. .§äc v¨n b¶n: b¶n: cña t¸c gi¶ vµ giäng + H1: Tõ ®Çu -> háng 1.? Qua v¨n b¶n “ý nghÜa v¨n ch¬ng” cña Hoµi Thanh. dï ®· ®îc gia cè hµng n¨m nhng nhiÒu ®o¹n nhiÒu chç vÉn kh«ng chèng næi søc níc hung b¹o. khÈn thiÕt.Híng dÉn HS t×m . Em hiÓu t¸c gi¶ muèn nãi lªn ®iÒu g×? NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt lËp luËn? .Y/c 1. ngõ¬i d©n vïng ch©u thæ s«ng hång ®· ph¶i ®¬ng ®Çu víi c¶nh “ Thuû thÇn næi giËn = lò lôt . Bµi míi: Giíi thiÖu: Thuû – Ho¶ . nhµ tr«i ngßi chÕt …. võa cã c¶m xóc vµ h×nh ¶nh cuèn hót ngêi ®äc.

GV lu ý: TruyÖn ng¾n : “ Sèng chÕt mÆc bay” ®îc goi lµ b«ng hoa ®Çu mïa cña truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i ViÖt Nam.§¹i ý: kÓ vÒ c¶nh hé ®i cña lµng X vµ quan phô mÉu cïng nha l¹i trÞ v× n¬i ®©y.Nghe .Chi tiÕt: níc s«ng d©ng to.hiÓu chó thÝch. tr×nh bµy nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ t¸c gi¶. c. Tõ khã: + Bè côc 3 ®o¹n: .Dùa vµo sgk -> gi¶i thÝch tõ khã theo yªu cÇu cña GV . C¶nh ®ª s¾p + §o¹n 1: C¶nh ®ª vì: s¾p vì => §ªm tèi. ( ViÕt bëi tiÕng viÖt hiÖn ®¹i).27. mét trong sè Ýt ngêi cã thµnh tùu ®Çu tiªn vÒ thÓ lo¹i truyÖn hiÖn ®¹i b. Ph©n tÝch v¨n dung b¶n: 1. tãm t¾t néi II.Yªu cÇu HS gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã: c¸c chó thÝch 1. 105 .38. V¨n b¶n: Lµ mét trong nh÷ng t¸c phÈm truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i thµnh c«ng ®Çu thÕ kØ XX ( ®îc coi lµ thµnh c«ng nhÊt) cña Ph¹m Duy Tèn: in trong Nam Phong sè 18 ( T12-1918) .4.3 7.§3: Cßn l¹i: C¶nh vì ®ª .§1: Gåm 1 giê -> háng mÊt .§1: Tõ ®Çu -> Khóc ®ª nµy háng mÊt: Nguy c¬ vì ®ª va sù chèng ®ì cña ngêi d©n.8. -§ 2: TiÕp -> ®iÕu mµy: C¶nh quan phñ cïng nha l¹i ®¸nh tæ t«m trong khi “ ®i hé ®ª” .2.9.40.§2: TiÕp -> §iÕu mµy . t¸c phÈm? . ? Dùa vµo sgk.29.36.§3: Cßn l¹i .39. thÝch dÊu * ( sgk/79 ) . Bè côc: . ma to.Cho HS ®äc ®o¹n 1 cña v¨n b¶n ? §o¹n truyÖn kÓ vÒ c¶nh g×? ? T×m c¸c chi tiÕt miªu t¶ c¶nh ®ª s¾p 3.§äc. . ? TruyÖn cã thÓ chia lµm mÊy phÇn? H·y chØ râ ranh giíi vµ n«i dung chÝnh cña tõng phÇn.3.

bÊt lùc..Quan s¸t.. co nguy truyÖn ®Òu ®îc ghi c¬ lµm vì ®ª.Kh«ng khÝ nhèn nh¸o.lít thít miªu t¶ trªn ®ª cña t¸c nh chuét lét. th¶m h¹i.T¹o 1 t×nh huèng cã ? Quan s¸t phÇn 2 cña vÊn ®Ò ( ®ª s¾p vì ) v¨n b¶n vµ cho biÕt ®Ó tõ ®ã. ? Em cã suy nghÜ g× ma to kh«ng ngít.Tr×nh bµy suy nghÜ cña c¸ nhËn .Tr¶ lêi c©u hái ? Em h×nh dung nh + H/a: KÎ th× thuæng. b»ng kÝ hiÖu X? => T×nh tr¹ng rÊt ( ThÓ hiÖn dông ý g× khÈn cÊp cña t¸c gi¶ ) . hai ba ®o¹n ®· thÈm l©u . chen chóc. Theo em ®iÒu ®ã ë 1 n¬i mµ cã thÓ lµ cã ý nghÜa . lo sî.. C¶nh trªn ®ª vµ trong ®×nh tríc khi ®ª vì: a. . hèi h¶. níc s«ng nhÞ Hµ nªn to + §Þa ®iÓm: KHóc ? Chi tiÕt “ gÇn 1 giê s«ng lµng X thuéc phñ ®ªm” cã ý nghÜa ntn? X. gi¶? + ¢m thanh: TiÕng 106 ®ª cã nguy c¬ bÞ vì 2. kÎ v¸c tre... g×? ? T×m ®äc ®o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh tîng trªn .vì? C¸c chi tiÕt Êy gîi 1 + Thêi gian: gåm 1 c¶nh tîng ntn? ®ªm + Kh«ng gian: Trêi ma tÇm t·.Ngêi d©n ho¶ng hèt. thÕ nµo vÒ c¶nh tîng ngêi th× cuèc kÎ ®éi trªn ®ª qua ®o¹n v¨n ®Êt.. t¸c dông phæ biÕn ë nhiÒu n¬i g×? trªn níc ta lóc Êy. ..háng mÊt” .T¸c gi¶ muèn b¹n ? PhÇn më ®Çu ®äc hiÓu c©u chuyÖn truyÖn lµ c¶nh ®ª s¨p nµy kh«ng chØ x¶y ra vì. c¸c sù viÖc ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn kÕ tiÕp sÏ x¶y ra.C¸c chi tiÕt ®ã gîi mét c¶m tîng: §ªm tèi. c¨ng th¾ng . C¶nh trªn ®ª: . níc vÒ c¸c ®Þa danh trong s«ng d©ng to.tãm t¾t ®ª tríc khi ®ª vì? + C¶nh trªn ®ª vµ ? C¶nh trªn ®ª ®îc trong ®×nh tríc khi ®ª miªu t¶ b»ng chi tiÕt vì nµo? NhËn xÐt vÒ §äc: “ D©n ng«n ng÷ miªu t¶? phu. mÖ lö.

tiÕng ngêi xao x¸c gäi nhau => Ng«n ng÷ miªu t¶: Sö dông nhiÒu tõ l¸y tîng h×nh kÕt hîp ng«n ng÷ biÓu c¶m ( Than «i./. 107 .HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. lao thay. VÒ t tëng: . 3.Häc bµi vµ so¹n bµi tiÕp tiÕt 2. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.PhÇn II. nguy thay) .Gióp Hs hiÓu ®îc gi¸ trÞ hiÖn thùc. VÒ kÜ n¨ng: .Nªu vÊn ®Ò. ®e do¹ cuèc sèng cña ngêi d©n . 2. nh©n ®¹o vµ nh÷ng thµnh c«ng nghÖ thuËt cña truyÖn ng¾n “ sèng chÕt mÆc bay”. Sèng chÕt mÆc bay (TiÕt 2) (Ph¹m Duy Tèn) A.vÊn ®¸p.GV: B¶ng phô. B. C. ThiÕt bÞ d¹y häc: . LuyÖn tËp – cñng cè: .Theo em v× sao mäi d©n phu lµng X kh«ng bá ch¹y hoÆc tô häp n¬i ®×nh? 4. th¶o luËn . ë ngay ®oan nµy ®· thÊy ®îc sù bÊt lùc cña søc ngêi tríc søc trêi. KiÕn thøc träng t©m: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. D.? §Æt trong néi dung truyÖn ®o¹n v¨n t¶ c¶nh trªn ®ª tríc khi ®ª vì cã ý nghÜa g×? GV: Thiªm tai ®ang tõng lóc gi¸ng xuèng. sù bÊt lùc cña con ngêi + ChuÈn bÞ cho sù xuÊthiÖn c¶nh tîng kh¸c sÏ diÔn ra ë 1 n¬i kh¸c 3. .Trao ®æi.Kü n¨ng t×m hiÓu truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i ( Kh¸c truyÖn trung ®¹i). Ph¬ng ph¸p: .Dùng c¶nh d©n dang lo chèng chäi víi níc ®Ó cøu ®ª. Híng dÉn vÒ nhµ: . sù yÕu kÐm cña thÕ ®ª tríc thÕ níc? ®¸nh liªn thanh èc thæi v« håi.Båi dìng t×nh c¶m nh©n ®¹o. . VÒ kiÕn thøc: .

Quan l¹i ch¬i tæ nghe tin ®ª vì t«m b×nh th¶n. C¶nh trªn ®ª vµ trong ®×nh tríc khi ®ª vì: a. c¨ng th¼ng ë gi¶ kh¾c ho¹ ntn? H·y trªn ®ª ph©n tÝch? . kh«ng khÝ ë trªn ®ª? nhµn nh·. C¶nh trong kÕt chuyÖn trong ®îc hËu h¹ ®×nh: ®×nh. h·y cho biÕt t¸c + ChuyÖn quan phñ Trang nghiªm. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. 2. Ph©n tÝch v¨n b¶n: 2. t©m ®iÓm vÒ tªn quan phñ v× => V« tr¸ch nhiÖm cña c©u chuyÖn trong ®©y lµ «ng quan ®i v« l¬ng t©m tríc ®×nh lµ ai? V× sao? hé ®ª tÝnh m¹ng cña ngêi ? h·y t×m vµ ph©n + Chi tiÕt: Quan vµ d©n.Nªu Ên tîng cña em vÒ c¶nh hé ®ª cña d©n lµng X? . trÔ mÞch. Cßn c¸c quan l¹i ®i hé ®ª cã lo l¾ng kh«ng? Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t II.§A : thiªn tai tõng lóc gi¸ng xuèng ®e do¹n cuéc sèng cña d©n phu vµ c¶nh d©n phu nheo nhãc lo sî kh«ng d¸m ¨n ngñ. .Kh«ng khÝ trang NhËn xÐt. v« + T©m ®iÓm thuéc t ? Nh vËy .Ph©n tÝch + §i ®èc thóc viÖc hé ®ª nhng: . tÝch c¸c chi tiÕt miªu nha l¹i ch¬i bµi t¶ kh«ng khÝ ë trong ®×nh? . Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· t×m hiÓu vµ ®ùoc chøng kiÕn c¶nh d©n phu lµng X t¾m giã géi ma ®Ó gi÷ khóc ®ª lµng.§å dïng SH: sang 108 . tr¸i ngîc ? H×nh ¶nh tªn quan h¼n víi c¶nh nhèn phñ ®i hé ®ª ®îc t¸c nh¸o.Chç ë: trong ®×nh v÷ng ch·i.E. gi¶ ®· chó ý kÓ vµ t¶ ch¬i tæ t«m tÜnh mÞch nh÷ng chuyÖn g×? + ChuyÖn quan phñ . KiÓm tra: . so s¸nh víi nghiªm. cuèng cuång v« väng chèng ®ì víi søc trêi thËt ®¸ng th¬ng. C¶nh trªn ®ª: ? Theo dâi ®o¹n v¨n + ChuyÖn quan phñ b.

. .ViÖc lµm: ®¸nh bµi: .Ng«n ng÷ ®èi tho¹i c¶m th¬ng ai o¸n . .Ngåi chÔm chÖn trªn sËp.Ng«n ng÷ miªu t¶ kÕt hîp víi ng«n ng÷ biÓu c¶m ..Giäng ®iÖu: h¸ch dÞch. tr¨m hä ®ang vÊt v¨ lÊm l¸p -> giéi giã t¾m ma ë trªn ®ª.nhËn xÐt + Ng«n ng÷ miªu t¶ kÕt hîp víi ng«n ng÷ biÓu c¶m ? §Æt trong toµn bé + T¸c dông: Gîi t¶ truyÖn. Tæng kÕt: nµy cã vai trß vµ ý vì võa tá lßng c¶m th109 träng . C¶nh ®ª vì: . c¸ch cæ. => V« tr¸ch nhiÖm. gãp phÇn thÓ hiÖn ý nghÜa phª ph¸n cña truyÖn. NhËn xÐt vÒ ng«n ng÷ cña t¸c gi¶ ë ®o¹n truyÖn nµy? Ph©n tÝch t¸c dông? 3... h¸ch dÞch tr¸i ngíc víi h×nh ¶nh d©n phu rèi r¾t.T¸c dông: Gîi t¶ c¶nh tîng lôt léi do ®ª vì võa tá lßng .“ §ª vì råi. v« tr¸ch nhiÖm víi tÝnh m¹ngcon ngêi cña quan phô mÉu. ®o¹n truyÖn c¶nh tîng lôt léi do ®ª III.? c¸c chi tiÕt ®ã t¹o1 h×nh ¶nh ntn vÒ viªn quan phô mÉu.§äc .T/d: Kh¾c ho¹ thªm tÝnh chÊt v« l¬ng t©m. h·y ph©n tÝch t/d cña phÐp t¬ng ph¶n trong ®o¹n truyÖn? Ngoµi ra nt t¨ng cÊp còng ®îc sd? H·y cm ? Theo dâi ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn quan phñ khi nghe tin ®ª vì vµ cho biÕt ë ®o¹n nµy cã g× ®Æc biÖt trong ng«n ng÷ kÓ chuyÖn T/d? C©u ®èi tho¹i nµo thÓ hiÖn râ nhÊt tÝnh chÊt cña quan phô mÉu? ? §äc ®o¹n cuèi cña v¨n b¶n. cã biÕt kh«ng? lµ c©u ®èi tho¹i ®¾t nhÊt .. Nã tr¸i ngîc víi h×nh ¶nh nµo ë ngoµi ®ª? ? Trong nt. thêi «ng cña t¸c gi¶. .. thÝch hëng l¹c. ®Æt 2 c¶nh tr¸i ngîc nh thÕ gäi lµ biÖn ph¸n t¬ng ph¶n.t¸c dông cña phÐp t¬ng ph¶n: Lµm nçi râ tÝnh chÊt cña quan phñ vµ th¶m c¶nh cña ngêi d©n.. xung quanh kÎ hÇu ngêi h¹ .

. em 110 ¬ng ai o¸n cña t¸c gi¶.Cho HS ®iÒn vµo b¶ng thèng kÕ ë bµi tËp 1 ( 83 ) ? Qua ng«n ng÷ ®èi tho¹i cña quan phñ.ý nghÜa : ThÓ hiÖn t×nh c¶m nh©n ®¹o cña t¸c gi¶.nghÜa g×? híng dÉn HS thùc hiÖn phÇn GN ? Theo em nÐt ®Æc s¾c nhÊt vÒ nghÖ thuËt kÓ chuyÖn cña t¸c gi¶ trong truyÖn lµ g×? ? c¶m nhËn cña em vÒ néi dung ph¶n ¸nh cña truyÖn? ? Néi dung t tëng cña truyÖn cho em hiÓu g× vÒ nhµ v¨n Ph¹m Duy Tèn. cã tinh thÇn nh©n ®¹o . .ND: Ph¶n ¶nh cuéc sèng ¨n ch¬i hëng l¹c v« tr¸ch nhiÖm cña kÎ cÇm quyÒn vµ c¶nh sèng c¬ cùc thª th¶m cña ngêi d©n trong XH xa. cã t×nh c¶m yªu ghÐt ph©n minh.T« ®Ëm b¶n chÊt vµ th¸i ®é cña lò quan l¹i . .§o¹n truyÖn cã vai trß më nót.Lªn ¸n kÎ cÇm quyÒn thê ¬ v« tr¸ch nhiÖm víi tÝnh m¹ng d©n thêng. LuyÖn tËp bµi tËp 1( sgk/83 ) + HS tù nhËn xÐt .NT: X©y dùng. + Trao ®æi theo nhãm. => T¸c gi¶ lµ ngêi am hiÓu hiÖn thùc ®êi sèng.Gäi HS ®äc ghi nhí (sgk ) . . nhÊt lµ ®èi tho¹i. . . + HS ®iÒn b¶ng TK ë IV. t/83) . kh¾c ho¹ t×nh c¶m nh©n vËt b»ng nhiÒu h×nh thøc ng«n ng÷.Dïng biÖn ph¸p t¬ng ph¶n ®Ó kh¾c ho¹ nh©n vËt lµm næi bËt tinh thÇn cña t¸c * Ghi nhí: (SGKphÈm.HS ®äc ghi nhí.

Gi¸ trÞ Êy ®îc lµm râ sù t¬ng ph¶n.PhÇn: 111 . ®Æc s¾c NT? a. Cñng cè: ? C¶m nhËn cña em vÒ gi¸ trÞ cña truyÖn “ sèng chÕt mÆc bay” trªn c¸c diÖn: ND ph¶n ¸nh hiÖn thùc.VÒ nhµ tr¶ lêi c©u hái: H·y gi¶i thÝch v× sao Ph¹m Duy Tèn l¹i lÊy nhan ®Ò truyÖn lµ “ sèng chÕt mÆc bay”? . 4./. Híng dÉn vÒ nhµ: . TiÕt 107: C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch A. thÓ hiÖn râ nhÊt NhËn xÐt vÒ mqh gi÷a sù v« tr¸ch nhiÖm ng«n ng÷ vµ tÝnh c¸ch ®Õn mÊt hÕt nh©n nh©n vËt? tÝnh cña bän quan l¹i ? Em cã suy nghÜ g× ngµy xa. tè c¸o ®èi víi th¸i ®é v« tr¸ch nhiÖm cña bän quan l¹i víi tÝnh mÖnh cña d©n thêng. .BiÕt ®îc nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý vµ nh÷ng lçi cÇn tr¸nh trong lóc lµm bµi.TiÕp tôc rÌn kü n¨ng t×m hiÓu ®Ò.. ®éc lËp hoµn toµn gi÷a cuéc sèng. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: . 2. vÒ tªn truyÖn : “ Sèng chÕt mÆc bay”? 3. b.Häc bµi vµ so¹n bµi “C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch” . VÒ t tëng: . 3. VÒ kÜ n¨ng: .thÊy tÝnh chÊt cña ®èi víi m¹ng sèng cña nh÷ng ngêi ®ã ntn? nd.N¾m ®îc c¸ch thøc cô thÓ trong viÖc lµm bµi LL gi¶i thÝch. c¬ cùc cña ngêi d©n vµ chÕ ®é phong kiÕn. B. ND ph¶n ¸nh hiÖn thùc: Ph¶n ¸nh cuéc sèng ¨n ch¬i hëng l¹c vé tr¸ch nhiÖm cña kÎ cÇm quyÒn vµ c¶nh sèng c¬ cùc thª th¶m cña ngêi d©n trong x· héi cò. ND nh©n ®¹o. viÕt bµi v¨n.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. KiÕn thøc träng t©m: .. lËp dµn ý. tÝnh m¹ng cña ngêi d©n víi cuéc sèng ¨n ch¬i xa ®o¹ cña bän quan l¹i mµ kÎ ®øng ®Çu ë ®©y lµ tªn quan phñ “lßng lang d¹ thó”. t×m ý. Gi¸ trÞ nh©n ®¹o: t¸c phÈm thÓ hiÖn niÒm sãt th¬ng cña t¸c gi¶ tríc cuéc sèng lÇm than.

t×nh c¶m cho can ngêi. tr¶ lêi c©u .C.Gäi HS ®äc ®Ò bµi + HS ®äc ®Ò bµi: Nd I. phÈm chÊt. . . E. ®¹o lÝ.ND: C©u tôc ng÷ : cÇu g×? GV. cÇn ®îc gi¶i thÝch nh»m n©ng cao nhËn thøc. * §Ò bµi (sgk/84 ) .Nªu vÊn ®Ò. “ §i 1 ngµy ®µng häc + Yªu cÇu gi¶i thÝch mét sµng kh«n”. Bµi h«m nay chóng ta sÏ n¾m ®îc kü n¨ng nµy.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. båi dìng t tëng. h·y 1.KiÓu bµi: Gi¶i thÝch ? §Ò bµi ®Æt ra yªu hái theo yªu cÇu cña . D. ? VËy lµm thÕ nµo ®Ó t×m ®îc ý . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t . ®äc ®Çy ®ñ cña cÇu s¸ch b¸o. §Ó lÇm ®îc bµi v¨n nghÞ luËn gi¶i thÝch th× chóng ta còng ph¶i n¾m ®îc c¸c c¸ch c¬ b¶n ®Ó lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch. 2. suy nghÜ liªn TN? hÖ víi ¸c c©u CD. th¶o luËn nhãm. trÝ tuÖ. ®µng häc 1 sµng nghÜa bãng vµ ý kh«n kh«ng? V× nghÜa s©u xa cña sao? c©u TN. Bµi míi: Giíi thiÖu: Còng nh lËp luËn chøng minh.GV: B¶ng phô. hái ngêi nghÜa chÝnh x¸c vµ hiÓu biÕt h¬n.Tra tõ ®iÓn.. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.ThÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? . T×m hiÓu ®Ò gi¶i thÝch néi dung vµ t×m ý : c©u TN ®ã. KiÓm tra: . quan hÖ. TN t¬ng tù. thuyÕt tr×nh. ThiÕt bÞ d¹y häc: .. ? Theo em ngêi lµm ND c©u TN. ? Qua ®©y em cã -T×m hiÓu nghÜa tõng thÓ rót ra kÕt luËn tõ ng÷.§A: Gi¶i thÝch trong v¨n nghÞ luËn lµ lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ t tëng. Ph¬ng ph¸p: .Suy nghÜ. tõng vÕ 112 . C¸c bíc lµm bµi (sgk/84) ta cã c©u tôc ng÷ : “ lËp luËn gi¶i §i mét ngµy ®µng häc thÝch: mét sµng kh«n”. bµi cã cÇn gi¶i thÝch Ngêi lµm bµi cÇn gi¶i t¹i sao ®i 1 ngµy thÝch nghÜa ®en.

PhÇn th©n bµi lµm b. .nghÜa bãng TN. kiÕn thøc b»ng “ ngµy” b»ng “ sµng” cã g× ®Æc biÖt? + NghÜa bãng” §i ®©y ®ã sÏ më réng ®îc tÇm hiÓu biÕt sÏ 113 . nghÜa më réng) + Trao ®æi. hiÓu biÕt ).Giíi thiÖu c©u TN vµ ph¬ng híng gi¶i -PhÇn më bµi cÇn giíi thÝch ( C©u TN ®óc thiÖu ®iÒu cÇn gi¶i kÕt KN. ngêi nghe th× theo em nªn s¾p xÕp nh÷ng ý ®· t×m ®îc theo thø tù nµo? c©u( nghÜa ®en. nghÜa bãng. Th©n bµi: nhiÖm vô GT nghÜa Gi¶i thÝch ®en. ? Theo em bµi v¨n gi¶i thÝch cã nªn gåm 3 phÇn chÝnh gièng nh bµi v¨n chøng minh kh«ng? V× sao? ? PhÇn më bµi trong bµi tËp luËn GT cÇn ph¶i ®¹t yªu cÇu g×? ? PhÇn th©n bµi ph¶i lµm nh÷ng nhiÖm vô g×? §Ó lµm cho ý nghÜa c©u TN trªn trë nªn dÔ hiÓu ®èi víi ngêi ®äc. 3 HS ). Më bµi: rµng. . . m¹ch l¹c. thÓ hiÖn thÝch vµ p2 gîi nhu kh¸t väng ®i nhiÒu cÇu ®îc hiÓu ( ph¬ng n¬i ®Ó më réng híng gi¶i thÝch ).Bµi v¨n gi¶i thÝch còng cÇn bè côc theo 3 phÇn chÝnh v× nh vËy bµi v¨n míi râ a.g× vÒ viÖc t×m hiÓu ®Ò vµ t×m ý cho mét bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch? . .GV tæ chøc cho HS th¶o luËn nhanh c¸c c©u hái t×m hiÓu c¸ch lËp dµn bµi cho bµi GT. thêi gian vµ ®o trÝ kh«n. th¶o luËn 2. LËp dµn bµi: nhãm nhá ( 2. nghÜa bãng.NghÜa më réng + NghÜa ®en: §i 1 ngµy ®µng nghÜa lµ g×? Mét sµng kh«n lµ g×? C¸ch ®o kh«ng gian. .GV nhÊn m¹nh tÇm quan träng cña bíc t×m hiÓu ®Ò vµ t×m ý cho mét bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch. .NghÜa ®en nghÜa sau cña c©u .

khái lµng ®Ó më réng tÇm hiÓu biÕt.Rót ra kÕt luËn ( theo ®iÓm 2 phÇn ghi nhí ) sgk/86.ý nghÜa cña vÊn ®Ò gi¶i thÝch. . KÕt bµi: . + Cã nhiÒu c¸ch më bµi cho bµi lËp luËn gt. . Nhng ph¶i ®¶m b¶o nªu ®îc ®iÒu cÇn gi¶i thÝch + HS viÕt vµ tr×nh 114 kh«n ngoan tõng tr¶i h¬n. b. ViÕt kÕt bµi. . 3.Cho HS ®äc c¸c ®o¹n më bµi trong sgk/85 ? Theo em c¸c ®o¹n më bµi nµy cã ®¸p øng yªu cÇu cña ®Ò bµi lËp luËn GT kh«ng? ? Nh vËy ®èi víi mçi bµi v¨n cã ph¶i chØ cã 1 c¸ch më bµi duy nhÊt kh«ng? . §i th¼ng vµo vÊn ®Ò . häc hái. . Nh×n tõ chung ®Õn riªng c.GV lu ý: C¸c em cã thÓ thùc hiÖn phÇn më bµi b»ng nhiÒu c¸ch. Cau TN ®óc kÕt 1 KN: NÕu muèn hiÓu biÕt réng cÇn ph¶i giao lùc. ViÕt ®o¹n phÇn th©n bµi. . §èi lËp hoµn c¶nh víi ý thøc. c. ViÕt phÇn më bµi. + HS ®äc sgk ( 3 ®o¹n më bµi/85 ) +C¸c ®o¹n v¨n ®Òu ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ®Ò bµi lËp luËn GT ( ®Òu giíi thiÖu ®îc ®iÒu cÇn gt vµ ®Þnh híng gi¶i thÝch ). ViÕt bµi: a.PhÇn kÕt bµi ph¶i nªu ®îc ý nghÜa cña c©u TN ®èi víi mäi ngêi ngµy xa còng nh ngµy nay.? PhÇn kÕt bµi trong bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ph¶i lµm nhiÖm vô g×? ? Em cã thÓ rót ra kÕt luËn g× vÒ viÖc lËp dµn bµi cho mét bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch? . + NghÜa s©u: C©u TN kh«ng chØ ®óc kÕt 1 kinh nghiÖm mµ cßn thÓ hiÖn c¸i khao kh¸t l©u ®êi cña ngêi n«ng d©n xa muèn ®îc ®i ra khái nhµ.

§äc . 86 ) 3 ®o¹n TB. .Gi¶i thÝch nghÜa bãng.* Ghi nhí: ( sgk/86 ) ng cÇn chó ý thÝch hîp víi phÇn MB vµ th©n bµi. -Dïng c¸c ph¬ng tiÖn liªn kÕt ( c¸c tõ ng÷ liªn kÕt ). . ThËt vËy.PhÇn kÕt bµi trªn ®· cho thÊy vÊn ®Ò ®· ®îc gi¶i thÝch xong.söa ch÷a: . + Rót ra kÕt luËn . 115 ? NÕu sö dông mét c¸ch më bµi kh¸c th× cã thÓ viÕt c¸c ®o¹n cña phÇn Th©n bµi y nh trong sgk kh«ng? V× sao? Qua ®ã em rót ra KL g×? + Cho HS ®äc phÇn kÕt bµi ? Theo em phÇn kÕt bµi trªn ®· cho thÊy râ lµ vÊn ®Ò ®· ®îc gi¶i thÝch xong cha? ? Ngoµi c¸ch kÕt theo sgk víi ®Ò bµi trªn cßn cã thÓ kÕt .vµ ®Þnh híng GT. . + §äc.§äc sgk( trang 85. nghÜa bãng. GT nghÜa bãng -> liªn hÖ. 4.Gi¶i thÝch nghÜa ®en: GT nghÜa cñatõng tõ ng÷ råi gi¶i thÝch nghÜa ®en cña c¶ c©u cña toµn nhËn ®Þnh..Cho HS ®äc c¸c ®o¹n th©n bµi kh¸c nhau trong sgk vµ nªu c©u hái. ? Lµm thÕ nµo ®Ó ®o¹n ®Çu tiªn cña TB liªn kÕt ®îc víi ®o¹n tríc ®ã? Ngoµi nh÷ng c¸ch nãi nh “ ThËt vËy” cã c¸ch nµo kh¸c n÷a kh«ng? ? Qua c¸c ®o¹n v¨n em thÊy nªn viÕt ®o¹n gt nghÜa ®en. tr¶ lêi c©u hái theo hd cña GV. ? ngoµi 3 c¸ch trªn em cã thÓ viÕt ®o¹n më bµi theo c¸ch nµo kh¸c? . v× ®o¹n cña phÇn TB cßn ph¶i phï hîp víi ®o¹n phÇn më b¶i ®Ó bµi v¨n thµnh 1 thÓ thèng nhÊt => Mçi c¸ch më bµi sÏ cã phÇn TB thÝch hîp.Kh«ng.Cã thÓ cã nhiÒu c¸ch kÕt bµi kh¸c nhau nh. nghÜa më réng ntn? bµy . tr¶ lêi c©u hái.. ®óng vËy.Gi¶i thÝch nghÜa s©u: .

c¸c ®o¹n cÇn cã liªn kÕt. . Híng dÉn vÒ nhµ: .em thÊy cã c¸c bíc nµo lµ quan trong? V× sao? 4. ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 6 – v¨n lËp luËn gi¶i thÝch(Lµm ë nhµ) A. con ngêi ( Kh¸c víi phÇn kÕt ®· cÇn ®i ®Ó häc. Ngµy nay.Cho HS ®äc ghi nhí . TiÕt 108: LuyÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch. LuyÖn tËp: phÇn LT vë ? h·y viÕt 1 ®o¹nv¨n VD: §i . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.GV nhËn xÐt./. trong 1 XH -Gäi 1. .kh«n lµ 1 phÇn kÕt bµi cho ch©n lÝ kh«ng bao giê ®Ò bµi trªn? cò. bµi b»ng c¸ch nµo? Qua ®ã em rót ra kÕt luËng×? ? §äc l¹i vµ cho biÕt 3 phÇn ®· phï hîp? ? Nh vËy khi viÕt bµi v¨n lËp luËn gt cÇn ph¶i lu ý ®iÒu g×? + §äc l¹i vµ nhËn xÐt 116 .So¹n bµi “LuÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch”. Ngµy xa..Cñng cè nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸ch lµm bµi v¨n LL gi¶i thÝch. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh. söa h¬n n÷a.. cÇn ph¶i ®i nhiÒu h¬n bæ sung n÷a ®Ó häc nhiÒu .Cho HS nhËn xÐt... muèn ®Êt níc m×nh.Häc bµi vµ hoµn thiÖn viÕt bµi theo ®Ò bµi trªn. con ngêi l¹i cµng . .§äc ghi nhí.GV nªu yªu cÇu cña + HS viÕt ®o¹n v¨n ra II. . lêi v¨n gt cÇn s¸ng sña. 3. ( sgk/86) ..2 HS tr×nh ®ang ph¸t triÓn m¹nh bµy ®o¹n v¨n.C¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn gi¶ thÝch. gi÷a c¸c phÇn. mÏ. trong sgk). Cñng cè: .Sö dông c¸c c¸c lËp luËn gi¶i thÝch phï hîp. b¶n th©n m×nh bÞ bá r¬i l¹i phÝa sau. nªu kh«ng chöa.

. KiÓm tra: .PhÇn: C. 2. 3. Ph¬ng ph¸p: ...HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Bµi míi: A.Nªu vÊn ®Ò. KiÕn thøc träng t©m: . th¶o luËn nhãm. E.2) Laäp daøn baøi.. VÒ kÜ n¨ng: .ThÓ hiÖn n¨ng lùc lµm v¨n lËp luËn gi¶i thÝch qua viÖc tËp lµm bµi v¨n cô thÓ ( ë nhµ ). 2. §Ò bµi: Mét nhµ ( b¶ng phô ) v¨n cã nãi: “ S¸ch lµ + Cho HS ®äc ®Ò bµi ngän ®Ìn s¸ng bÊt ? h·y nh¾c l¹i yªu cÇu + Nh¾c l¹i lÝ thuyÕt: diÖt cña trÝ tuÖ con cña bíc t×m hiÓu ®Ò t×m hiÓu ®Ò (t×m ngêi”.. 1 ý kiÕn vÒ 1 vÊn ®Ò quen thuéc víi ®êi sèng c¸c em . 3) Vieát baøi. LuÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch: Giíi thiÖu: Treân cô sôû ñaõ chuaån bò baøi kyõ ôû nhaø. D. T×m hiÓu ®Ò. baây giôø caùc em phaûi vaän duïng nhöõng hieåu bieát ñaõ hoïc veà laäp luaän giaûi thích ñeå coá gaéng laøm saùng toû noäi dung caàn noùi sau : “ Saùch laø ngoïn ñeøn saùng baát dieät cuûa con ngöôøi” Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t + GV chÐp ®Ò bµi + §äc ®Ò bµi. bµi v¨n lËp luËn gi¶i hiÓu vÊn ®Ò gt.GV: B¶ng phô.C¨n cø vµo mÖnh lÖnh cña ®Ò.Cñng cè ®îc nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo viÖc lµm 1 bµi v¨n gi¶i thÝch cho 1 nhËn ®Þnh.§A: Gåm 4 bíc: 1) Tìm hieåu ñeà vaø tìm yù.§Ò yªu cÇu gi¶i thÝch I. thÝch vÊn ®Ò g×? 1 c©u nãi ( trùc tiÕp ) t×m ý : Lµm thÕ nµo em nhËn vµ g¸n tiÕp gi¶i thÝch ra ®iÒu ®ã? vai trß cña s¸ch ®èi víi trÝ tuÖ con ngêi. VÒ t tëng: . B.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. 4) §äc vµ söa bµi. tõ ng÷ 117 .Khi lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ph¶i qua nh÷ng bíc nµo? . ThiÕt bÞ d¹y häc: . . ? §Ò bµi yªu cÇu gi¶i .) h·y gi¶i thÝch ND thÝch c©u nãi ®ã. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. thuyÕt tr×nh.

. * Gi¶i thÝch c¬ së cña II. Më bµi: 2. ( TrÝ tuÖ: Tinh tuý.S¸ch chøa ®ùng trÝ tuÖ cña con ngêi. kÕt bµi: 118 . + Cho HS nhËn xÐt.3 HS) dùa trªn ND ®· chuÈn bÞ. . . Th©n bµi: . + Tr×nh bµy ý kiÕn. nhËn xÐt.Gi¶i thÝch c¬ së cña c©u nãi. bµi lµm ngoµi nh÷ng ý trªn em cã híng t×m ý kh¸c n÷a kh«ng? ? Nh¾c l¹i bè côc cña bµi v¨n lËp luËn GT? ? Víi ®Ò bµi trªn em thÊy cÇn ph¶i s¾p xÕp c¸c ý ntn ®Ó viÖc gi¶i thÝch trë nªn hîp lÝ.? Em hiÓu g× vÒ h×nh ¶nh “ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt” ? VËy nghÜa bãng cña h×nh ¶nh nµy lµ g×? ? §Ó ®¹t ®îc yªu cÇu gi¶i thÝch ®· nªu trªn. chÆt chÏ vµ dÔ hiÓu ®èi víi ngêi ®äc. ngêi nghe? +Tæ chøc cho HS trao ®æi vµ tr×nh bµy.S¸ch lµ ngän ®Ìn s¸ng: Ngän ®Ìn räi chiÕu soi ®êng. .S¸ch lµ nguån s¸ng bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngêi. s¸ch lµ ngän ®Ìn bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngêi).Vai trß cña s¸ch.Gi¶i thÝch ý nghÜa c©u nãi. Th©n bµi * Gi¶i thÝch ý nghÜa cña c©u nãi . ®a con ngêi ra khái tèi t¨m cña sù kh«ng hiÓu biÕt . 3.Ngän ®Ìn s¸ng kh«ng bao giê t¾t.Gi¶i thÝch sù vËn dông ch©n lÝ ®îc nªu trong c©u nãi. trong ®Ó ®Ó nhËn ra yªu cÇu ( h·y gi¶i thÝch. a. b. .S¸ch lµ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt: Ngän ®Ìn s¸ng kh«ng bao giê t¾t. -V× sao trÝ tuÖ con ngêi khi ®a ®a vµo trang s¸ch l¹i trë thµnh nguån ¸nh s¸ng kh«ng bao giê t¾t? + HS th¶o luËn nhãm nhá( 2. LËp dµn ý: 1. . Më bµi: .Giíi thiÖu vÊn ®Ò gi¶i thÝch ( c©u nãi ) . bæ sung + GV bæ sung. tinh hoa cña hiÓu biÕt ).

¸nh s¸ng Êy cña trÝ tuÖ sÏ ®îc truyÒn l¹i cho ®êi sau. s¸ch hay ®Ó häc .Nh¾c l¹i 3 c¸ch më III.CÇn tiÕp nhËn ¸nh s¸ng trÝ tuÖ.CÇn ph¶i ch¨m ®äc s¸ch ®Ó hiÓu biÕt nhiÒu h¬n. . => kÕt bµi . IV.§äc ®o¹n v¨n tù viÕt.Gäi 2 . hiÓu vµ lµm theo s¸ch.3 HS ®äc ®o¹n c©u nãi: .ý nghÜa cña vÊn ®Ò gi¶i thÝch. + Nh÷ng hiÓu biÕt ®îc s¸ch ghi l¹i cã Ých cho mäi thêi ®¹i. + §ã lµ ®iÒu ®îc nhiÒu ngêi thõa nhËn *Gi¶i thÝch sù vËn dông ch©n lÝ ®îc nªu trong c©u nãi: . viÕt ®o¹n më bµi theo yªu cÇu cña GV.? Nh¾c l¹i c¸c c¸ch më b¶i cña bµi lËp luËn gi¶i thÝch? ? h·y viÕt ®o¹n më bµi cho ®Ò v¨n trªn? . Nhê cã s¸ch. §äc vµ söa . . bµi: 119 . ViÕt ®o¹n v¨n: bµi + Chän lùa 1 c¸ch më bµi. sèng tèt h¬n.Kh«ng thÓ nãi mäi cuèn s¸ch ®Òu lµ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngêi nhng nh÷ng cuèn s¸ch cã gi¸ trÞ th× ®óng nhthÕ v×: + §ã lµ nh÷ng cuèn s¸ch ghi l¹i nh÷ng hiÓu biÕt quý gi¸ nhÊt mµ con ngêi th©u tãm ®îc trong mäi lÜnh vùc.CÇn chän s¸ch tèt.

Trieån khai ñeà : ( Vì laø baøi laøm ôû nhaø neân giaùo vieân caàn giaûi thích . ngêi nghe chÊp nhËn? 4. B. Híng dÉn vÒ nhµ: . höôùng daãn tröôùc ) Ñeà bµi: Em h·y gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: “tèt gç h¬n tèt níc s¬n” Gîi ý: Dµn ý: . liªn kÕt.v¨n . 3.Khi lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ngoµi n¾m ®îc c¸c bíc th× chuÝng ta cµn ph¶i lµm giµ ®Ó bµi v¨n ®îc ngêi ®äc. TIẾT 109: NH÷ng trß lè hay lµ Va-Ren vµ Phan Béi Ch©u (TiÕt 1) (NguyÕn ¸i Quèc) A. bæ sung./.GV nhËn xÐt. II .Lµm thÕ nµo ®Ó tèt gç vµ tèt c¶ níc s¬n? .Thùc hiÖn ®îc c¸c bíc t¹o lËp v¨n b¶n.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. ViÕt ®óng chÝnh t¶. bæ sung söa ch÷a. . Böôùc ñaàu bieát vaän duïng nhöõng lyù leõ trong ñôøi soáng ñeå trình baøy moät vaán ñeà. VÒ kiÕn thøc: 120 .V× sao tèt gç h¬n tèt níc s¬n? . ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 6 – v¨n lËp luËn gi¶i thÝch: (Lµm ë nhµ) I Muïc tieâu caàn ñaït: Giuùp hoïc sinh vaän duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc truyeàn ñaït veà theå loaïi vaên giaûi thích.Tèt níc s¬n lµ g×? .NhËn xÐt bµi lµm cña . xÐt. Cñng cè: . ng÷ ph¸p..V× sao cã tèt gç råi th× kh«ng cÇn níc s¬n tèt n÷a? (noäp sau 1 tuaàn) Yªu cÇu: Häc sinh c¬ b¶n gi¶i thÝch ®îc c¸c ý. So¹n bµi : “Nh÷ng trß lè .. Lµm v¨n cã m¹ch l¹c.Tèt gç lµ g×? . VËn dông tèt c¸c c¸ch lËp luËn gi¶i thÝch. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Tæ chøc cho HS nhËn b¹n. . . Phan Béi Ch©u”.

Gi¸o dôc cho c¸c em cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi viÖc mµ B¸c thÓ hiÖn trong v¨n b¶n. ThiÕt bÞ d¹y häc: . B. t¸ng tËn l¬ng t©m.§å dïng sang träng-> kÎ hÇu ngêi h¹ .Gióp Hs hiÓu ®îc gi¸ trÞ cña ®o¹n v¨n trong viÖc kh¾c ho¹ s¾c nÐt hai nh©n vËt Va ren vµ Phan Béi Ch©u víi hai tÝnh c¸ch.Nghe I.PhÇn II.Say mª®¸nh bµi. ®¹i diÖn cho hai lùc lîng x· héi: phi nghÜa vµ chÝnh nghÜa. Ph¬ng ph¸p: ..1.Nªu vÊn ®Ò. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. D. -> 121 . .( dÉn chøng) 2. tÝnh chiÕn ®Êu m¹nh mÏ cña ngßi bót NguyÔn ¸i Quèc 2.. nhÊn m¹nh mét xiÕt sè c©u c¶m th¸n. KiÕn thøc träng t©m: . thÓ H2: «i thËt lµ -> b¶n hiÖn râ tÝnh c¸ch nh©n th©n «ng.Chøng minh: -Quan ®i hé ®ª -> Ch¬i bµi . VÒ t tëng: . cña thùc d©n Ph¸p vµ tinh thÇn kh©m phôc nhµ yªu níc Phan Béi Ch©u ë thêi k× nµy nãi riªng vµ trong cuéc sèng ngµy nay nãi chung. . . gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.HiÓu ®îc lßng yªu níc.. 3.RÌn kÜ n¨ng ®äc vµ ph©n tÝch thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn. §äc v¨n b¶n: hµi híc. TiÕp xóc v¨n b¶n. C. Chó ý lêi kÓ võa . thùc d©n Ph¸p vµ nh©n d©n ViÖt Nam hoµn toµn ®èi lËp nhau trªn ®Êt níc ta thêi Ph¸p thuéc. biÕt lªn ¸n th¸i ®é cña Varen. KiÓm tra 15 phót : ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n chøng minh r»ng “ tªn quan phô mÉu trong “ sèng chÕt mÆc bay” (Ph¹m Duy Tèn) Lµ mét tªn quan v« tr¸ch nhiÖm.Híng dÉn ®äc v¨n .§äc v¨n b¶n b¶n: b×nh th¶n võa dÝ dám H1: Do søc Ðp -> rªn 1.. lè bÞch cña varen.vÊn ®¸p. vËt qua ng«n ng÷ ®èi H3: VÒ chuyÖn.. Bµi míi: Giíi thiÖu: Gi¸o viªn tãm t¾t sù kiÖn PBC bÞ b¾t-> Va-ren vèn lµ 1 ®¶ng viªn § XH Ph¸p.. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t .Yªu cÇu:. ®îc cö sang lµm toµn quyÒn §D nhËn chøc cã tuyªn bè sÏ quan t©m tíi vô PBC vµ ngay lËp tøc NAQ viÕt t¸c phÈm nµy ®Ó gîi bµy thùc chÊt dèi tr¸.GV: B¶ng phô. E. VÒ kÜ n¨ng: .

Gi¶i thÝch c¸c tõ tï”: Giíi thiÖu vÒ Va khã: Ren vµ Phan Béi 3. Ph©n tÝch v¨n . . .Theo dâi. .. .ren lµ toµn quyÒn Ph¸p t¹i §«ng quyÒn Ph¸p t¹i §«ng D¬ng tõ 1925 D¬ng tõ 1925 . . Tõ khã: chuyÖn tëng tîng 3.§äc thÇm. ViÖc Va . T¸c gi¶: NguyÔn AÝ Quèc (1890. ? Tãm t¾t v¨n b¶n? .Ph¬ng thøc tù sù.Tõ ®Çu -> “ Trong tï”: Giíi thiÖu vÒ Va Ren vµ Phan Béi Ch©u .16.Ph¬ng thøc tù sù.Va .9. c©u HS ®äc cha chuÈn x¸c. .8. tãm t¾t b¶n: ®o¹n ®Çu cña v¨n 1.3 HS ®äc v¨nb¶n.Phan Béi Ch©u lµ 2. .HS dùa vµo chó thÝch a vµ 2 sgk/92 ®Ó tr¶ lêi .Cho HS nhËn xÐt. sang VN: .ren lµ toµn . nhËn xÐt . T¸c gi¶ NAQ ( tªn gäi cña HCM tõ 1919 -> 1945 . ? TruyÖn chia lµm mÊy phÇn? T×m néi dung chÝnh cña mçi phÇn? hÕt .Va .H×nh thøc gièng nh mét bµi kÝ sù nhng thùc tÕ lµ 1 c©u c.tho¹i. T×m hiÓu chó thÝch: a. söa ch÷a nh÷ng ®o¹n. .Cho HS ®äc thÇm ®o¹n 1 cña v¨n b¶n ? Tãm t¾t ND chÝnh cña ®o¹n v¨n b¶n em võa ®äc ? PhÇn ®Çu cña VB ®· giíi thiÖu ntn vÒ 2 122 .Tr×nh bµy theo sgk ( trang 92 phÇn chó thÝch * ).Gäi 2.15.10..ren b¶n.GV nhËn xÐt.1969) b.Cßn l¹i: Cuéc gÆp + T×m bè côc cña gì gi÷a Va ren vµ v¨n b¶n: PB Ch©u .ViÕt sau khi PBC bÞ b¾at cãc ngµy 18 /06/1925 ë TQ.Yªu cÇu Hs gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã theo SGK.V¨n b¶n: .13.19 Ch©u .Tãm t¾t ng¾n gän ND v¨n b¶n. .Phan Béi Ch©u lµ . Bè côc : 2 phÇn .Tõ ®Çu -> “ Trong .Híng dÉn HS t×m hiÓuCT? ? Dùa vµo chó thÝch * vµ hiÓu biÕt cña b¶n th©n h·y nªu nh÷ng nÐt c¬ b¶n nhÊt vÒ t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm? ? Em biÕt g× vÒ 2 nh©n vËt ®îc nãi ®Õn trong v¨n b¶n? ? V¨n b¶n ®îc viÕt theo ph¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh nµo? H×nh thøc truyÖn ng¾n nµy cã g× ®Æc biÖt? .Cßn l¹i: Cuéc gÆp gì gi÷a Va ren vµ PB Ch©u II.

TIẾT 112: Nh÷ng trß lè hay lµ Va-Ren vµ Phan Béi Ch©u (TiÕt 2) (NguyÕn ¸i Quèc) A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. .C«ng luËn Ph¸p ®ßi hái Va . l·nh tô pt yªu níc VN ®Çu thÕ kØ XX -> 2 nh©n vËt ®èi lËp nhau vÒ ®Þa vÞ x· héi./... .nh©n vËt trong truyÖn? Em nhËn ra ®iÒu g× gi÷a 2 nh©n vËt ngay tõ ®Çu v¨n b¶n? ? LÝ do g× khiÕn Va ren høa sang VN ch¨m sãc PBC? ? T¸c gi¶ ®· b×nh luËn ntn vÒ viÖc nµy? Em hiÓu g× vÒ th¸i ®éc cña t¸c gi¶ qua c¸ch b×nh luËn Êy? NhËn xÐt giäng kÓ ? Nh vËy.ren sang VN cïng lêi høa cña «ng. .Häc bµi vµ so¹n tiÕp bµi tiÕt 2.TiÕp tôc gióp Hs hiÓu ®îc gi¸ trÞ cña ®o¹n v¨n trong viÖc kh¾c ho¹ s¾c nÐt hai nh©n vËt Va ren vµ Phan Béi Ch©u víi hai tÝnh c¸ch.ren ( giong mØa mai ) . Cñng cè: .Th«ng b¸o vÒ viÖc Va . muèn lÊy lßng d luËn... ®¹i diÖn cho hai lùc lîng x· héi: phi nghÜa vµ chÝnh nghÜa.Gieo th¸i ®é ngê vùc vÒ lêi høa ®ã.ren míi nhËn thøc. VÒ kiÕn thøc: . . .lµm sao” -> th¸i ®é ngê vùc kh«ng tim vê thiÖn chÝ cña Va . Híng dÉn vÒ nhµ: .ren míi nhËn thøc.. muèn lÊy lßng d luËn.ren ( giong mØa mai ) => Lµ trã lè thø nhÊt nh»m kiÕm chót c¶m t×nh cña d luËn tríc lóc nhËn chøc... 3. ®o¹n më ®Çu truyÖn theo em cã ý nghÜa g×? GV: Qua 1 sè chi tiÕt ë phÇn ®Çu ta thÊy tªn toµn quyÒn ®· thùc hiÖn trß lè ®Çu tiªn tríc d luËn réng r·i ë Ph¸p ®Ó kiÕm thªm chót c¶m t×nh cña Ph¸p tríc khi sang nhËn chøc. thùc d©n Ph¸p vµ nh©n d©n ViÖt Nam hoµn toµn ®èi lËp nhau trªn ®Êt níc ta thêi Ph¸p thuéc.lµm sao” -> th¸i ®é ngê vùc kh«ng tim vê thiÖn chÝ cña Va ..“«ng høa. l·nh tô pt yªu níc VN ®Çu thÕ kØ XX -> 2 nh©n vËt ®èi lËp nhau vÒ ®Þa vÞ x· héi..“«ng høa... 123 .Em thö h×nh dung vµ miªu t¶ diÖn m¹o nh©n vËt nµy? 4.C«ng luËn Ph¸p ®ßi hái Va .

KiÓm tra: .Gi¸o dôc cho c¸c em cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi viÖc mµ B¸c thÓ hiÖn trong v¨n b¶n.GV: B¶ng phô. ViÖc Va . + Va . Ph¬ng ph¸p: . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t II. . E. theo dâi b»ng ®«i c¸nh ? Trong phÇn 2 t¸c cña trÝ tëng tîng.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.ren: cã thËt hay do tëng t. biÕt lªn ¸n th¸i ®é cña Varen. tr¶ lêi c©u hái.Giê tríc c¸c em ®· n¾m ®ù¬c nh÷ng nÐt nµo vÒ lai lÞch cña Varen vµ th¸i ®é cña h¾n khi sang ViÖt Nam.vÊn ®¸p.PhÇn II.ren . Ph©n tÝch v¨n b¶n: 1. C¨n cø vµo lêi v¨n sao? cña t¸c gi¶ “ Nhng chung ta h·y theo dâi.Cho HS ®äc phÇn 2 + §äc. tÝnh chiÕn ®Êu m¹nh mÏ cña ngßi bót NguyÔn ¸i Quèc 2. Cuéc gÆp gì ? §o¹n v¨n kÓ vÒ . 3.. C. VÒ t tëng: . KiÕn thøc träng t©m: .Em biÕt nh÷ng g× vÒ tªn toµn quyÒn Va-ren trø¬c khi sang §«ng D¬ng? 2.HiÓu ®îc lßng yªu níc. VÒ kÜ n¨ng: .ren vµ chuyÖn g×? gi÷a PBC: ? §©y lµ c©u chuyÖn Va ...3. B. Th× h«m nay ta tiÕp tôc..Qua lêi kÓ vµ b×nh dùng 2 nh©n vËt luËn cña t¸c gi¶. D. sang VN: cña v¨n b¶n 2.RÌn kÜ n¨ng ®äc vµ ph©n tÝch thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn. a.. ThiÕt bÞ d¹y häc: . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.Nªu vÊn ®Ò.ren vµ PBC.2. cña thùc d©n Ph¸p vµ tinh thÇn kh©m phôc nhµ yªu níc Phan Béi Ch©u ë thêi k× nµy nãi riªng vµ trong cuéc sèng ngµy nay nãi chung. Va .§©y lµ chuyÖn tëng tîng cña t¸c gi¶? V× îng. Bµi míi: Giíi thiÖu: . theo mqh t¬ng ph¶.KÓ chuyÖn gÆp gì cña Va .ren: lµ kÎ ph¶n 124 . gi¶ tiÕp tôc x©y .

ruång bá lßng tin.ren thùc chÊt lµ kÎ ntn? ? Cïng b»ng nh÷ng lêi béi gia cÊp kÎ ruång bá qu¸ khø. vÞ thiªn sø ®Êng x¶ th©n v× ®éc lËp.®èi lËp. t¬ng ph¶n? Thùc ch©t cña cuéc trß chuyÖn gi÷a 2 nh©n vËt nµy lµ g×? ? Theo dâi nh÷ng lêi ®éc tho¹i cña Va ren h·y cho biÕt Va -ren ®· tuyªn bè vµ khuyªn Phan Béi Ch©u nh÷ng ®iÒu g×? ? b»ng chÝnh nh÷ng lêi kÓ cña m×nh Va ren ®· tù béc lé nh©n c¸ch b¶n chÊt cña y. ? Em nhËn thÊy Va . + Va . b¾t tay víi Va . Em h·y t×m nh÷ng chi tiÕt trong truyÖn chøng tá ®iÒu ®ã? t¸c dông cña c¸ch x©y dùng theo c¸ch ®èi lËp. . kÎ ph¶n béi nhôc nh·. .ren tríc PBC. chí xói giôc ®ång bµo næi lªn.Qua cuéc ®èi tho¹i + Va -ren thao thao ®éc tho¹i. hîp lùc víi níc Ph¸p. céng t¸c. ®ª tiÖn s½n sµng lµm mäi thø v× quyÒn lîi c¸ 125 . + PBC: Con ngêi ®· hi sinh c¶ gia ®×nh vµ cña c¶i v× ®Êt níc lµ bËc anh hïng. h·y b¶o hä hîp t¸c víi ngêi Ph¸p.ren tuyªn bè th¶ PBC ( t«i ®em tù do ®Õn cho «ng ®©y ) víi c¸c ®iÒu kiÖn ( trung thµnh víi níc Ph¸p.Varen lµ kÎ thùc dông. tay n»m chÆt tay) chØ nªn v× quyÒn lêi c¸ nh©n gièng nh Varen ( ®èt ch¸y nh÷ng c¸i minh t«n thê vµ t«n thê nh÷ng c¸i mµ m×nh tõng ®èt ch¸y ).ren khuyÖn PBC tõ bá lÝ tëng chung ( ®Ó mÆc ®Êy nh÷ng ý nghÜ phôc thï ).ren ( ¤ng vµ t«i. => Thùc chÊt lµ cuéc ®éc tho¹i cña Va . + Va . + PBC im lÆng.

§«i ngän r©u mÐp ngtiÕt ®ã vµ cho biÕt êi tï nhÕch lªn 1 chót th¸i ®é cña PBC lµ råi l¹i h¹ xuèng ngay.. mØa mai.. Em h·y t×m c¸c chi . thÊy Va -ren ®· béc lé râ thùc chÊt cña lêi høa ch¨m sãc PBC . dèi tr¸ hÌn h¹. ? T¸c gi¶ ®· b×nh .Lêi høa ch¨m sãc PBC ntn? thùc chÊt kh«ng ph¶i lµ sù gióp ®ì gãp phÇn PBC mµ lµ Ðp buéc PBC tõ bá lÝ tëng tõ bá d©n ? Qua cuéc trß téc m×nh.Nhæ vµo mÆt Va-ren luËn ntn vÒ sù im => Th¸i ®é khinh bØ lÆng cña PBC? NhËn + T¸c gi¶ b×nh luËn: xÐt? Nhng. 126 => BÞp bîm. v« liªm sØ. l¹ cha ! nh÷ng lêi nãi. lè bÞch ®¹i diÖn cña TDP ph¶n ®éng ë §D. lè cuèi cïng cña + KÎ ph¶n béi lÝ tëng m×nh ntn? ®ª tiÖn ®i khuyªn b¶o §iÒu mµ t¸c gi¶ muèn kÎ trung thµnh víi lÝ tgiÔu cî.MØm cêi mét c¸ch kÝn ®¸o. “nh×n Va-ren.....ph©n råi tiÕp ®ã hµng tÝch hµng lo¹t nh÷ng biÓu . döng dng...Nh×n Va-ren. mµ cßn lµ trß lè ®¸ng ta thÊy PBC chØ : cêi... mØa mai ë ëng cao c¶ nhÊt... th¸i ®é g×? . b...kh«ng hiÓu n©u” ? Qua sù im lÆng cña -> Giäng ®iÖu hãm PBC vµ lêi b×nh cña hØnh...v×.nh “ níc” ®æ l¸ khoai. Phan Ch©u: Béi . KH«ng ph¶i chuyÖn mµ thùc chÊt v× tù do cña PBC mµ lµ ®éc tho¹i gi÷a Va .ren ®· diÔn trß danh lêi cña Varen...v× quyÒn lîi cña níc ren vµ PBC em thÊy Ph¸p -> trùc tiÕp lµ Va .lµm cho Va-ren söng sèt.. + T×m chi tiÕt .vµ im lÆng döng dng”.. im lÆng hiÖn th¸i ®é. 1 trß kÞp bîm thao thao bÊt tuyÖt.lÏ ®éc tho¹i ®ã em nh©n.. ®©y lµ g×? + Lêi høa ch¨m sãc PBC kh«ng chØ lµ lêi høa ? Trong khi Va-ren cø su«ng..

Em thÊy sù kh¸c nhau gi÷a 2 niÒm kiªu h·nh Êy lµ g×? ? Gi¶ sö truyÖn dõng l¹i ë c©u: “ Kh«ng hiÓu PBC” th× cã ®îc kh«ng? Vai trß cña ®o¹n kÕt lµ g×? .Trao ®æi nhãm nhá ®Ó tr¶ lêi: +ë Varen: Kiªu h·nh v× danh väng cña kÎ ®ª tiÖn. + Tù kh¸i qu¸t gi¸ trÞ ND . Trong khi kh«ng nghe Va-ren thuyÕt gi¸o ta thÊy PBC còng v« cïng kiªu h·nh. Tæng kÕt: * Ghi nhí: (Sgk/95) 127 . tr¶ lêi: . bÊt khuÊt tríc kÎ thï.Híng dÉn HS tæng kÕt gi¸ trÞ cña v¨n b¶n ? Qua t×m hiÓu truyÖn em h·y kh¸i qu¸t nh÷ng gt h×nh thøc ®Æc s¾c vµ néi dung næi bËt cña VB? . . lµm t¨ng thªm ý nghÜa cña vÊn ®Ò. . + TruyÖn cã thÓ dõng l¹i ë ®ã song cã thªm ®o¹n kÕt.§ã lµ b¶n lÜnh cña 1 ngêi cm: kiªn cêng bÊt khuÊt. + HS kh¸ giái suy nghÜa.C¸ch dÉn chuyÖn nh thÓ thËt hãm hØnh thó vÞ.NT. tëng tîng trªn c¬ së sù thËt. th¸i ®é cña PBC tríc kÎ thï. . kh«ng chÞu khuÊt phôc vµ hÕt søc kiªu h·nh.t¸c gi¶ vÒ sù im lÆng ®ã em thÊy g× vÒ khÝ ph¸ch t thÓ cña PBC tríc Varen? ? Trong khi thuyÕt gi¸o víi PBC vÒ c¸ch sèng cña m×nh. ®ã lµ niÒm kiªu h·nh ®¸ng kh©m phôc. tiªu biÓu cho khÝ ph¸c d©n téc ViÖt Nam. + ë PBC: Kiªu h·nh v× kiªn ®Þnh lÝ tëng yªu níc.Gi¸ trÞ cña lêi t¸i bót: Lêi t¸i bót nh bæ sung c¸ch thÓ hiÖn th¸i ®é cña PBC: Nhæ vµo mÆt kÎ thï. Sö dông biÖn ph¸p t¬ng ph¶n ®èi lËp ®Ó kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch nh©n vËt => B¶n lÜnh kiªn cêng. ®¸ng ®Ó cêi. gi¸ trÞ cña t¸c phÈm ®· ®îc n©ng lªn v× nã tiÕp tôc n©ng cao tÝnh c¸ch.Varen rÊt kiªu h·nh. III.NT: ViÕt truyÖn b»ng h cÊu.GV híng dÉn HS kh¸ giái ? ë cuèi truyÖn t¸c gi¶ ghi thªm phÇn t¸i bót em h·y ®äc vµ cho biÕt gi¸ trÞ cña lêi t¸i bót? Cã ®iÒu g× thó vÞ trong sù phèi hîp gi÷a lêi kÕt vµ lêi t¸i bót? .

®¶ kÝch viªn toµn quyÒn Va-ren víi c¸c hµnh ®éng lè bÞch cña h¾n.Gäi HS ®äc ghi nhí: . . b¶n chÊt xÊu xa cña Varen ®îc che ®Ëy b»ng bé mÆt gi¶ t¹o.Häc bµi vµ so¹n bµi: Dïng côm chñ – vÞ ®Ó më réng c©u. bÞp bîm nh÷ng yÕu tè cã b¶n chÊt xÊu xa cña thùc. tè cã thË vµ yÕu tè t. lè” trong nhan ®Ò t¸c .ChuyÖn tëng tîng: Cuéc tiÕp kiÕn gi÷a Varen vµ PBC. Cñng cè: . -ND: Ca ngîi nh©n c¸ch ca quý cña Phan Béi Ch©u.KÕt hîp ng«n ng÷ n.PBC nhµ yªu níc ®ang bÞ Ph¸p b¾t giam t¹i hµ Néi. h·y chØ râ yªu Varen. quyÒn.vËt víi ng«n ng÷ ngêi kÓ./.lµm næi chñ ®Ò t¸c phÈm. .Gi¶i thÝch nghÜa côm tõ “ nh÷ng trß lè” trong nhan ®Ò t¸c phÈm? -> Hµnh ®éng lè l¨ng.Nh©n ëng tîng trong v¨n vËt Varen Toµn b¶n.chÝnh lµ nh÷ng hµnh ëng tîng dùa trªn ®éng lè l¨ng. IV.PT§T ®ßi th¶ PBC . Híng dÉn vÒ nhµ: . LuyÖn tËp (TiÕp). 3. LuyÖn tËp: côm tõ “Nh÷ng trß tr¶ lêi c©u hái.yÕu tè thùc: . 4. Giäng v¨n hãm hØnh.vÞ ®Ó më réng c©u: LuyÖn tËp (TiÕp theo) 128 . mØa mai.. TIẾT 111: Dïng côm chñ. . §äc ghi nhí (sgk/95) ? Gi¶i thÝch nghÜa + Trao ®æi nhãm nhá.Nh÷ng trß lè trong phÈm nhan ®Ò cña t¸c phÈm ? C©u chuyÖn ®îc t.

E.GV nhÊn m¹nh c¸c trêng . h«m nay thÇy gi¸o cïng c¸c em mét lÇn n÷a ®i kh¾c s©u l¹i kiÕn thøc ®ã b»ng tiÕt Dïng côm chñ.C¸c trêng hîp dïng côm chñ vÞ ®Ó më réng c©u? 2.vÞ ®Ó më réng c©u LuyÖn tËp (TiÕp theo) Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña ND cÇn ®¹t trß . thuyÕt tr×nh. D.Nh¾c l¹i kiÕn I. vÞ ®Ó më réng c©u.. Lý thuyÕt: niÖm vµ c¸c trêng hîp dïng thøc ®· häc theo 1. C.Nªu vÊn ®Ò. yªu cÇu cña GV ®Ó më réng c©u . Dïng côm C-V côm CV ®Ó më réng c©u.. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: . VÒ kÜ n¨ng: .Cñng cè kiÕn thøc vÒ viÖc dïng côm chñ. KiÕn thøc träng t©m: .Nghe. VÒ t tëng: . ghi nhí. lµ: hîp dïng côm CV ®Ó më Khi nãi vµ viÕt cã réng c©u. th¶o luËn nhãm. KiÓm tra: .yªu cÇu HS nh¾c l¹i kh¸i .RÌn kü n¨ng nhËn diÖn. 2. ThiÕt bÞ d¹y häc: . thÓ dïng nh÷ng + côm CV lµm CN côm tõ cã h×nh + Côm CN lµm VN thøc gièng c©u + Côm CV lµm phu ng÷ ®¬n b×nh thêng côm DT.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. B.PhÇn B. côm §T gäi lµ côm C-V lµm thµnh phÇn c©u 129 . vÞ. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. 3.GV: B¶ng phô. ph©n tÝch c¸c côm chñ vÞ trong c©u vµ dïng c©u cã côm c-v. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc häc tiÕt 102 vÒ: .ThÕ nµo lµ dïng côm C-V ®Ó më réng c©u? .A.GD ý thøc vËn dông kiÕn thøc vµo bµi tËp. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. . côm TT. . Ph¬ng ph¸p: .Bíc ®Çu biÕt c¸ch më réng c©u b»ng côm chñ.

KhÝ hËu níc ta Êm ¸p ( CN ).H2: lµm ý b .§äc vµ t×m hiÓu yªu cÇu cña bµi tËp +T×m côm CV lµm TP c©u hoÆc thµnh phÇn côm tõ + ChØ râ trong mçi c©u côm CV lµm thµnh phÇng×? . phô cÆp thµnh 1 c©u cã côm ng÷ cña côm DT CV lµm TP c©u hoÆc vµ C§T.TiÕng chim.. DT.Nh÷ng thøc quý cña ®Êt m×nh thay dÇn b»ng. ( Phô ng÷ cho DT “ khi”) . TT ®Òu cã thÓ ®îc cÊu t¹o b»ng côm C-V II.yªu cÇu HS c¶ líp lµm bµi tËp ra giÊynh¸p ...Gäi 3 HS lµm bµi tËp trªn b¶ng ( mçi HS 1 ý ) . Chóng em häc giái lµm cho cha ..yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm + Lµm bµi tËp TB theo nhãm nhá.Ta quanh n¨m trångträt ( phô ng÷ trong côm §T cho phÐp ta.. . söa ch÷a? + Tr×nh bµy bµi 130 hoÆc cña côm tõ ®Ó më réng c©u. nhËn xÐt bæ sung bµi lµm cña b¹n + Gi¶i thÝch: Ngoµi côm CV lµm nßng cèt c©u..) b.... .Cã ngêi lÊy tiÕng.. . c¸c phô ng÷ trong côm §T.Nh÷ng tôc lÖ tèt ®Ñp Êy mÊt dÇn. thµnh phÇn côm tõ mµ kh«ng thay ®æi nghÜa + §äc bµi tËp 2 cña chóng? ( sgk/97 ) .Gäi HS nhËn xÐt bæ sung bµi lµm trªn b¶ng ? V× sao em x¸c ®Þnh c¸c c©u trªn ®Òu dïng côm CV ®Ó më réng c©u? ? ë bµi tËp 1.H1: lµm ý a .. cßn c¸c côm CV kh¸c -yªu cÇu HS ®äc bµi tËp 2 lµm TP c©u.Cho HS ®äc vµ nªu yªu cÇu bµi tËp 1 ( sgk/96 ) .. ...H3: lµm ýc + c¶ líp lµm bµi tËp ra giÊy nh¸p + Theo dâi.C¸c thi sÜ ca tông c¶nh. . c. Bµi tËp Bµi tËp 1: ( Sgk/96 ) a.MP chñ ng÷. 2. ( Phô ng÷ cho ®éng tõ thÊy) Bµi tËp 2: ( sgk/97 ) Gép c¸c c©u a..NhËn xÐt. VN. tiÕng suèi nghe míi hay ( phô ng÷ cho ®éng tõ “ nãi” ). . côm CV ®· ®îc dïng ®Ó më réng TP nµo trong c©u? . C¸c trêng hîp dïng côm C-V ®Ó më réng c©u: CN. ? h·y gép c¸c c©u cïng .

Bµi 3 a. Anh em hoµ thuËn khiÕn hai th©n vui mõng b..Chia líp thµnh 2 nhãm. bæ sung.Gép mçi c©u hoÆc vÕ c©u thµnh c©u cã côm CV më réng . ra ®êi ®· sëi Êm cho ¸nh ®Ìn s©n khÊu ë kh¾p mäi miÒn ®Êt níc. d. c. Hµng lo¹t vë kÞch nh “ tay ngêi ®µn bµ”.Tæ chøc cho HS c¶ líp cïng nhËn xÐt söa ch÷a. . . TiÕng ViÖt rÊt giµu thµnh ®iÖu khiÕn lêinãi cña ngêi VN ta du d¬ng. .. §©y lµ c¶nh mét rõng th«ng ngµy ngµy biÕt bao nhiªu ngêi qua l¹i c. bæ sung. bæ sung.Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy. b.Ho¹t ®éng nhãm. ..cho HS ®äc bµi tËp ? h·y gép mçi cÆp c©u hoÆc vÕ c©u ( in ®Ëm ) thµnh 1 c©u cã côm CV lµm thµnh phÇn c©u hoÆc TP côm tõ? . 1 sè phËn míi. cö ®¹idiÖn tr×nh bµy.. + NhËn xÐt. tËp theo yªu cÇu cña GV. Nhµ v¨n Hoµi Thanh kh¼ng ®Þnh r»ng c¸i ®Ñp lµ c¸i cãÝch. Bµi tËp 3 ( sgk/97 ) a. mÑ vµ thÇy c« rÊt vui lßng. .HS thùc hiÖn. thèng nhÊt. §©y lµ c¶nh mét rõng th«ng ngµy ngµy biÕt bao nhiªu ngêi qua l¹i 131 . “ Bªn kia sèng §uèng”. . C¸ch m¹ng th¸ng 8 thµnh c«ng ®· khiÕn cho TV cã mét bíc ph¸t triÓn míi. yªu cÇu c¸c nhãm trao ®æi. Anh em hoµ thuËn khiÕn hai th©n vui vÇy b.NhËn xÐt.§äc vµ t×m hiÓu yªu cÇu bµi tËp. “ gi¸c ngé”. trÇm bæng nh 1 b¶n nh¹c.

.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ kÜ n¨ng gi¶i thÝch thµnh th¹o mét vÊn ®Ò.Häc kÜ lÝ thuyÕt . KiÓm tra 15 phót §Ò bµi: A./. Tr¾c nghiÖm lùa chän ph¬ng ¸n ®óng 1.PhÇn: C. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: .GV: B¶ng phô.Sai 132 . . VÒ t tëng: . TIẾT 112: LuyÖn nãi: bµi v¨n gi¶i thÝch mét vÊn ®Ò A. thuyÕt tr×nh. chuÈn bÞ tiÕt 112.cã ngêi quan niÖm: Gi¶i thÝch chØ lµ viÖc vËn dông lÝ lÏ.Hoµn thµnh Bt.Hs n¾m v÷ng vµ vËn dông thµnh th¹o kÜ n¨ng lµm kiÓm bµi NL gi¶i thÝch ®ång thêi nhËn thøc s©u s¾c h¬n nh÷ng kiÕn thøc Xh vµ v¨n häc cã liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò luyÖn tËp lËp luËn.. th¶o luËn nhãm.§óng B. “ Bªn kia s«ng ®uèng”. ThiÕt bÞ d¹y häc: .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.RÌn cho Hs kÜ n¨ng th¸i ®é m¹nh r¹n.Nªu vÊn ®Ò. . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. VÒ kÜ n¨ng: .ra ®êi ®· sëi Êm cho ¸nh ®Ìn s©n khÊu ë kh¾p mäi n¬i miÒn ®Êt níc. KiÕn thøc träng t©m: . tù tin khi nãi tríc ®¸m ®«ng. E.c. Ph¬ng ph¸p: . chøng minh chØ lµ viÖc vËn dông dÉn chøng ®iÒu ®ã ®óng hay sai? A. Híng dÉn vÒ nhµ: . B. Cñng cè: ? Qua viÖc gi¶i bµi tËp em rót ra nhËn xÐt g× khi nhËn diÖn c¸c côm chñ vÞ trong TP c©u vµ c¸ch dïng côm C-V ®Ó më réng c©u? 4. Hµng lo¹t vë kÞch nh “ ngêi ®µn bµ”. 2. D. 3. “ Gi¸c ngé”. 3.

Cã 3. LuyÖn nãi tríc biÓu vµ híng dÉn HS líp ( 15’ ) c¸ch chÊm ®iÓm theo c¸c mÆt: chuÈn bÞ. I. Híng dÉn HS thùc hµnh luyÖn nãi: ( 30’ ) Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t + yªu cÇu HS x¸c ®Þnh . tr¾c nghiÖm: 0.5 ® C©u 1: B 2: B 3: 3 B.GV yªu cÇu líp phã häc tËp b¸oc¸o kÕt qu¶ chuÈn bÞ bµi cña líp . II. LuyÖn nãi theo yªu cÇu c¸c nhãm cö nhãm.PhÐp lËp luËn gi¶i thÝch cã thÓ kÕt hîp víi c¸c phÐp lËp luËn kh¸c nh chøng minh b×nh luËn.Gièng nhau B. ph¸t 2.NhËn xÐt vÒ tinh thÇn chuÈn bÞ bµi cña c¶ líp. . Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c bµi tríc c¸c em ®· ®îc häc phÇn lý thuyÕt vÒ v¨n lËp luËn gi¶i thÝch.Giäng nãi võa nghe. ph©n tÝch kh«ng? A.Kh«ng B.DÉn d¾t vÊn ®Ò -> tíi luËn ®iÓm .4 HS .Nghe híng dÉn. tù nhiªn. + Chia líp lµm 4 nhãm . .LuyÖn nâi theo 1. III.TrÝch dÉn vÊn ®Ò 2.Lêi nãi râ nghÜa. Tù luËn Em h·y viÕt ®o¹n v¨n cho phÇn më bµi víi ®Ò bµi “ h·y gi¶i thÝch néi dung lêi khuyªn cña Lªnin “ Häc häc n÷a häc m·i” §¸p ¸n: A.X¸c ®Þnh yªu cÇu * §Ò bµi: nhanh yªu cÇu cña ®Ò cña ®Ò H·y gi¶i thÝch c©u bµi . §Ó kh¾c s©u kiÕn thøc vµ h×nh thµnh kÜ n¨ng gi¶i thÝch thµnh th¹o còng nh kÜ n¨ng nãi chóng ta vµo tiÕt ngµy h«m nay.C¸c nhãm cö nhãm TN: + §a ra 1 dµn ý chi tiÕt trëng vµ th ký. . “ ¨n qu¶ nhí kÎ trªn b¶ng phô. t¸c 133 . GV nªu yªu cÇu cña tiÕt luyÖn nãi: ( 2’) . GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS: ( 5’ ) .Kh¸c nhau B. râ ý. nhãm . chó ý ph¶i truyÒn c¶m.GV kiÓm tra x¸c xuÊt 3 .2. Tù luËn: .Vai trß cña dÉn chøng trong phÐp lËp luËn gi¶i thÝch vµ phÐp lËp luËn chøng minh gièng hay kh¸c nhau? A.( 15’ ) nhãm trëng. th kÝ. trång c©y”.T thÕ nãi: M¹nh d¹n.

-1 sè c©u kh¸c: “ uèng níc nhí nguån”. 30 .Gäi 2 HS tr×nh bµy miÖng phÇn më bµi. + Yªu cÇu 1 HS nãi phÇn kÕt bµi. . + NhËn xÐt vÒ ND vµ phong th¸i tr×nh bµy cña b¹n em. .NhËn xÐt phÇn nãi cña b¹n theo yªu cÇu cña GV.04 lµ ngµy g×?Nh÷ng ngµy ®ã gîi cho em ®iÒu g×? + yªu cÇu HS tr×nh bµy miÖng ®o¹n v¨n thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n cña chóng ta . ? PhÇn KB cña b¹n ®· co thÊy bµi GT xong ch134 + Tr×nh bµy miÖng phÇn më bµi ( 2 Hs tr×nh bµy 2 më bµi kh¸c nhau ).phong. ND bµi nãi. ? NhËn xÐt b¹n gi¶i thÝch nghÜa ®en cña c©u TN ®· ®¹t cha. Cho HS nhËn xÐt ? Ngµy 10 .Ngµy giç tæ vua Hïng vµ ngµy ®Êt níc hoµn toµn gi¶i phãng. . Phong th¸i TP ntn? -GV nhËn xÐt. söa. + Gäi 1 Hs nãi phÇn GT nghÜa bãng.TËp nãi phÇn kÕt bµi. lêi nãi. + GV theo dâi ®Ó nhËn xÐt ho¹t ®éng cña c¸c nhãm . . giäng nãi. tuyªn d¬ng HS nãi tèt. Ngµy ®ãi gîi nhí c«ng lao dùng níc vµ gi÷ níc cña «ng cha ta. c¸ch nãi c¸ch më bµi: Trùc tiÕp? ®èi lËp hoµn c¶nh ý thøc? tõ chung ®Õn riªng. . nd nãi cña HS.GV nhËn xÐt vÒ giäng noi. + NhËn xÐt ND. ? Më bµi cña b¹n ®· ®¹t yªu cÇu cha? B¹n ®· tr×nh bµy phÇn më bµi theo c¸ch nµo? . + Yªu cÇu HS lÇn lît nãi trong nhãm díi sù ®iÒu khiÓn cña nhãm trëng.Gäi 1 HS tr×nh bµy ®o¹n gi¶i thÝch nghÜa ®en cña c©u TN. .Lßng biÕt ¬n. + Tr×nh bµy ®o¹n v¨n theo yªu cÇu cña GV. + Tr×nh bµy miÖng ®o¹n GT nghÜa ®en c©u TN.3 .

Híng dÉn vÒ nhµ: . E.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.Qua tiÕt luyÖn nãi c¸c em tù thÊy m×nh ®· rót ra ®îc kinh nghiÖm g× khi thuyÕt minh mét vÊn ®Ò? 4. hiÖn bµi GT? ./.a? NhËn xÐt? ? h·y cho biÕt c©u TN thuéc chñ ®Ò nµo. 3. mét vïng d©n ca. TIẾT 113: Ca huÕ trªn s«ng h¬ng .PhÇn II. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. . Cñng cè: . t×m hiÓu vµ ph©n tÝch VBND: bót kÝ.Nªu vÊn ®Ò. tinh tÕ vµ ®éc ®¸o trong c¸ch biÓu diÔn vµ thëng thøc vµ nh÷ng nghÖ sÜ chuyªn nghiÖp vµ d©n gian… rÊt ®çi tµi hoa. giµu cã vÒ lµn ®iÖu.§äc. giíi thiÖu vÎ ®Ñp cña 1 sinh ho¹t v¨n ho¸ ë cè ®« HuÕ.yªu cÇu 1 HS giái nãi hoµn chØnh bµi v¨n.GV: B¶ng phô. t×m nh÷ng c©u Tn cã Nd t¬ng tù? . Ph¬ng ph¸p: . C.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ nh÷ng di s¶n v¨n ho¸. VÒ t tëng: .vÊn ®¸p. 3. giíi thiÖu mét sinh ho¹t v¨n ho¸ ë mét vïng ®Êt níc. . ThiÕt bÞ d¹y häc: .VBND thÓ lo¹i bót ký. D. 2.GV nhËn xÐt tiÕt häc. KiÕn thøc träng t©m: . . c¸ch ®a d©n chøng. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 135 . VÒ kiÕn thøc: .So¹n bµi: Ca huÕ trªn s«ng h¬ng. B.HS tù rót ra KL: Bè côc. ? Qua giê luyÖn nãi em rót ra ®îc bµi häc g× khi t. ph¶ng phÊt vÒ néi dung. VÒ kÜ n¨ng: . lÝ lÏ. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.Hµ ¸nh MinhA. bµi míi cã thÓ thªm c¸c tõ ng÷ mang tÝnh chÊt khÈu ng÷.

hoµi väng . Tõ khã: . miªu t¶ . §äc v¨n b¶n: nh÷ng chç ®äc cha xÐt phÇn ®äc .Ph¬ng thøc : NghÞ h·y gi¶i thÝch mét sè tõ luËn . ? Dùa vµo chó thÝch(sgk) . KiÓm tra: ? Tãm t¾t nh÷ng trß lè c¶u Va-ren khi gÆp cô Phan.Nªu nh÷ng nÐt chÝnh .P1: Tõ ®Çu -> LÝ hoµi nam: Giíi thiÖu thÕ nµo ? HuÕ.GV nhËn xÐt . c. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña Néi dung cÇn ®¹t trß . T¸c gi¶: Hµ ¸nh s«ng H¬ng ®îc viÕt theo NghÞ luËn . suy nghÜ vµ b¶n: ®Õn “ lÝ hoµi nam” tr¶ lêi c©u hái: 136 . miªu t¶ Minh ph¬ng thøc biÓu ®¹t . nh· nh¹c .Cho häc sinh nhËn 1.§äc v¨n b¶n theo I. Ph©n tÝch v¨n ®o¹n v¨n b¶n tõ ®Çu thÇm .Gióp häc sinh ®äc diÔn .1.Cho HS xem tranh phong c¶nh vÒ cè ®« HuÕ ®Ó dÉn vµo bµi . T×m hiÓu chó vÒ t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm? chó thÝch *(sgk) thÝch: ? V¨n b¶n Ca HuÕ trªn . biÓu c¶m b.P2: kÕt hîp miªu t¶ + biÓu c¶m -> 2 bøc ¶nh minh ho¹ cho 2 nÐt ®Ñp cña VH HuÕ . V¨n b¶n: nµo? . Tõ ®ã rót ra nhËn xÐt vÒ nh©n vËt nµy? 2. söa ch÷a .P2: Cßn l¹i: Nh÷ng ®Æc s¾c c¶u ca HuÕ.Bót kÝ.P1: NL chøng minh .Bè côc hai phÇn. Bè côc: 2 phÇn ? V¨n b¶n cã bè côc nh . TiÕp xóc v¨n c¶m bµi v¨n yªu cÇu cña GV b¶n: .Ph¬ng thøc : a. biÓu khã trong v¨n b¶n: Ca c¶m HuÕ . . chuÈn x¸c .Quan s¸t ®äc II. nh¹c cung ®×nh … 3.Tr×nh bµy theo 2. ®¨ng trªn b¸o Ngêi Hµ Néi.Cho häc sinh quan s¸t .c¸i n«i cña d©n ca . Bµi míi: Giíi thiÖu: .

hß nÖn thÓ hiÖn lßng khao kh¸t nçi mong chê hoµi väng thiÕt tha cña t©m hån HuÕ . kÕt hîp gi¶i thÝch. nh÷ng nh¹c cô biÓu diÔn ca HuÕ v× d©n ca HuÕ rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. §1: Ghi nhanh tªn c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ. 1. .Ch¬i trß tiÕp søc (2 ®éi).PhÐp liÖt kª kÕt hîp gi¶i thÝch b×nh luËn . + C¸c ®iÖu lÝ. h·y liÖt kª c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ vµ tªn c¸c nh¹c cô biÓu diÔn ca HuÕ ? . . + Mçi c©u hß ®Òu göi g¾m mét ý t×nh trän vÑn: . .Hß l¬ . . bµi thai.D©n ca HuÕ mang ®Ëm b¶n s¾c t©m hån vµ tµi hoa cña mét vïng ®Êt . §2: Ghi nhanh tªn c¸c nh¹c cô biÓu diÔn ca HuÕ. qu¶ phô… phó vÒ lµn ®iÖu .Nam ai . hß « . xay lóa . Nhng ë ®o¹n v¨n nµy t¸c gi¶ ®· ®Ò cËp ®Õn sù næi tiÕng nµo cña HuÕ ?V× sao t¸c gi¶ l¹i quan t©m ®Õn ®iÒu ®ã? ? Dùa vµo v¨n b¶n vµ sù hiÓu biÕt cña b¶n th©n em.ChÌo c¹n .D©n ca HuÕ: . nam -> Ca HuÕ phong b×nh. hß ®a linh buån b· . b×nh luËn chøng minh. th. HuÕ c¸i n«i cña d©n ca: + C¸c ®iÖu hß.Kh«ng thÓ nhí hÕt c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ . (3’) ?Em cã thÓ nhí hÕt tªn c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ c¸c nh¹c cô ®Ó biÓu diÔn Ca HuÕ kh«ng? V× sao ? ? §Ó cho ngêi ®äc hiÓu ®îc sù ®a d¹ng . + C¸c ®iÖu chÌo.s©u s¾c thÊm thÝa 137 . . HuÕ lµ c¸i n«i cña d©n ca. phong phó cña ca HuÕ t¸c gi¶ ®É sö dông bót ph¸p nghÖ thuËt g×? ? §Æc ®iÓm næi bËt cña ca HuÕ lµ g×? H·y t×m trong v¨n b¶n nh÷ng dÉn chøng ®Ó chøng minh? . ru em. + C¸c ®iÖu nam.? Xø HuÕ næi tiÕng víi rÊt nhiÒu thø.Tæ chøc trß ch¬i tiÕp søc ®Ó häc sinh thùc hiÖn yªu cÇu cña c©u hái trªn. buån man m¸c.LiÖt kª . .Hß gi· g¹o. bµi chßi….

®µn 138 a.GV: Ca HuÕ lµ sù hßa quÖn gi÷a chÊt d©n gian méc m¹c. . + Nh¹c d©n gian : C¸c lµn ®iÖu d©n ca. .Nh÷ng nÐt ®Æc s¾c cña ca HuÕ: ? Sù h×nh thµnh nguån gèc cña ca HuÕ ®· lµm nªn tÝch chÊt næi bËt cña ca HuÕ. ? Trong v¨n b¶n nµy .Ca HuÕ võa s«i b. h¹nh phóc. uy nghi. VËy theo em t©m hån .Dµn nh¹c bao gåm gi¶ cßn cho ngêi ®äc biÕt rÊt nhiÒu nh¹c cô : ®îc c¸ch thøc biÓu diÔn §µn tranh . t×nh nh©n hËu . l¹c quan vui t¬i.Dµn nh¹c. tiÕt tÊu kh¸c nhau t¹o lªn nh÷ng ®Æc s¾c riªng song d©n ca xø HuÕ chÝnh lµ t©m hån t×nh c¶m cña ngêi d©n xø HuÕ . C¸ch thøc biÓu næi.Cho häc sinh ®äc phÇn 2 cña v¨n b¶n ? Theo c¸ch tr×nh bµy cña t¸c gi¶ em ®îc biÕt ca HuÕ ®îc h×nh thµnh tõ ®©u? ? Em hiÓu biÕt g× vÒ nh¹c d©n gian? Nh¹c cung ®×nh? Nh· nh¹c? ¬ng c¶m bi ai v¬ng vÊn. vÒ néi dung t×nh c¶m . -> T×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc.? Mçi lµn ®iÖu d©n ca HuÕ mang mét ©m s¾c. 2. . t¸c . Sù h×nh thµnh: . nghi . thñy chung lµ nh÷ng kh¸t väng vÒ cuéc s«ng ®îc Êm no. §ã lµ tÝch chÊt g× ? . + Nh¹c cung ®×nh nh· nh¹c lµ nh¹c dïng trong buæi lÔ t«n nghi trong cung ®×nh cña vua chóa …cã s¾c th¸i trang trong. uy . nh¹c cung ®×nh vµ nh· nh¹c.Ca HuÕ ®îc b¾t nguån tõ nh¹c d©n gian vµ nh¹c cung . ®Çu tõ nh¹c d©n gian.t×nh c¶m Êy lµ g× ? .Nh¹c c«ng. võa vui t¬i diÔn: võa tr¹ng träng . vµ chÊt b¸c häc trau chuèt ®¹t tíi ®é hoµn mÜ . nhiÒu ®iÖu hß thêng s«i næi.Ca HuÕ ®îc b¾t ®×nh nh· nh¹c .

®iªu luyÖn tµi hoa. bóng ngãn phi ngãn r·i + NT: . chíp. nam mÆc ¸o dµi tho. thanh lÞch . H·y t×m c¸c chi tiÕt miªu t¶ c¸ch thøc biÓu diÔn ca HuÕ vµ nhËn xÐt vÒ dµn nh¹c ? Nh¹c c«ng? ?. mæ. c.LiÖt kª c¸c ho¹t ®éng cña nh¹c c«ng .§Þa ®iÓm : Trªn thuyÒn Rång. n÷ mÆc ¸o dµi duyªn d¸ng .Em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt sö dông ng«n ng÷ cña t¸c gi¶ trong ®o¹n v¨n ? Tõ ®ã em thÊy nÐt ®Æc s¾c nµo cña ca HuÕ ®îc nhÊn m¹nh? GV: Ngoµi sù h×nh thµnh vµ c¸ch biÓu diÔn cña ca HuÕ t¸c gi¶ Hµ ¸nh Minh cßn gt nÐt ®Æc s¾c cña ca HuÕ qua viÖc thëng thøc ? C¸ch thëng ca HuÕ cã g× ®éc ®¸o ? Em h·y ph©n tÝch ®Ó thÊy ®îc sù kh¸c biÖt v¬i c¸ch nghe qua b¨ng ghi ©m vµ xem b¨ng h×nh? ( Gîi ý : Thêi gian? Kh«ng gian thëng thøc ca HuÕ ) bÇu . . vç . . ®µn nguyÖt t× bµ . . ngãn bÊm . + Ph¸t hiÖn + Ph©n tÝch : . ®Çu ®éi kh¨n xÕp .C¸ch thëng thøc ca HuÕ.LiÖt kª c¸c lo¹i nh¹c cô ®Ó chØ râ sù p2 cña c¸ch diÔn ca HuÕ . quÇn thông. trªn thuyÒn rång. cÆp sanh ®Ó gç nhÞp.ca HuÕ.C¸c ca c«ng ®Òu lµ nh÷ng nam thanh mÜ tó rÊt trÎ . nh¹c c«ng tinh tÕ.Kh¸n gi¶ vµ ngêi 139 .Thêi gian : ban ®ªm . v¶ . C¸ch thëng thøc: . day.Thëng thøc ca HuÕ vµo ban ®ªm. => C¸ch diÔn ca HuÕ rÊt phong phó. kh¸n gi¶ vµ ca c«ng cËn kÒ bªn nhau nh ngêi nhµ .Nh¹c c«ng dïng c¸c ngãn ®µn trau chuèt nh ngãn nhÊn . s¸o. nhÊn m¹nh sù ®iªu luyÖn tµi hoa cña c¸c nh¹c c«ng. .

nãi : Nghe ca HuÕ lµ mét .Nghe.HS1: C¸ch thëng thøc ca HuÕ nh thÕ mµ d©n d· l¹i võa sang träng . dÔ g©y ®îc c¶m t×nh vµ lßng yªu mÕn gi÷a con ngêi víi con ngêi.Nghe. §ã lµ sù hßa ®ång mµ ë ®ã kh«ng gian ngêi diÔn.HS1: Thëng thøc 140 . . Dïng tõ ng÷ gîi t¶ biÓu c¶m .GV: Sinh ho¹t v¨n hãa d©n gian thêng chØ thùc sù sèng ®éng trong c¸c kh«ng khÝ thËt cña nã. gi÷a con ngêi víi ? Theo em t¹i sao cã thÓ thiªn nhiªn . . . lÞch sù.Nghe ca HuÕ trong 1 quang c¶nh s«ng níc t¬i ®Ñp. ngêi xem ®ång hiÖn g¾n bã. . ? Em cã thÓ cho mét vµi lêi b×nh luËn vÒ c¸ch thëng thøc ca HuÕ? biÓu diÔn cËn kÒ bªn nhau nh ngêi nhµ. Thëng thøc ca HuÕ nh trªn ®óng lµ mét sinh ho¹t v¨n hãa d©n gian kh¸c h¼n víi nghe nh¹c trong r¹p hoÆc xem b¨ng ®Üa ë gia ®×nh.? NhËn xÐt cña em vÒ c¸ch sö dông tõ ng÷ trong ®o¹n v¨n cña t¸c gi¶ ? . huyÒn ¶o vµ th¬ méng.HS2 : Thëng thøc ca HuÕ nh thÕ lµ 1 nÐt sinh ho¹t v¨n hãa thanh cao. nh×n trùc tiÕp c¸c ca c«ng c¸ch ¨n mÆc c¸ch ch¬i ®µn -> Miªu t¶ kÕt hîp biÓu c¶m .

sang träng vµ duyªn d¸ng tõ néi dung ®Õn nghÖ thuËt tõ ca c«ng ®Õn nh¹c c«ng. . . ¨n mÆc.D©n ca qu©n hä b¾c ninh d©n ca NghÖ TÜnh. tuyªn truyÒn cho nÐt ®Ñp v¨n hãa nµy . d©n ca nam bé. . nªu ý kiÕn III. nam trung bé.Ph¶n ¸nh mét trong nh÷ng nÐt ®Ñp cña v¨n hãa truyÒn thèng ca ngîi. tõ t/104) giäng ca ®Õn c¸ch trang ®iÓm. 141 . em cßn biÕt lµn ®iÖu d©n ca nµo? ? Theo em. Ghi nhí: (SGKc¸ch thëng thøc. ®îc nh×n. muèn ®îc mét lÇn ®Õn HuÕ thëng thøc mét ®ªm ca HuÕ trªn s«ng H¬ng. nh· nhÆn. vÎ ®Ñp cña ca HuÕ trªn s«ng H¬ng xÐt vÒ mÆt nghÖ thuËt lµ g×? ? V¨n b¶n ca HuÕ trªn s«ng H¬ng ®· gióp em hiÓu g× vÒ HuÕ ? ca HuÕ trong c¶nh thiªn nhiªn t¬i ®Ñp th¬ méng.V× sao ca HuÕ thanh cao. nghe trùc tiÕp nh÷ng lµn ®iÖu s©u l¾ng ngät ngµo cña mét thó vui tao nh·. Tæng kÕt: . tõ c¸ch thøc biÓu diÔn ®Õn *.Tù hµo vÒ HuÕ . VËy qua t×m hiÓu v¨n b¶n em h·y cho biÕt ®©u lµ néi dung v¨n b¶n nhËt dông cña v¨n b¶n nµy? ? Ngoµi ca HuÕ.Gäi häc sinh ®äc ghi nhí . + HS trao ®æi.thó vui tao nh·? ? C¶m xóc cña em sau khi t×m hiÓu v¨n b¶n lµ g× ? ? Nh phÇn ®Çu ®· giíi thiÖu: Ca HuÕ trªn s«ng H¬ng lµ mét v¨n b¶n nhËt dông.

Bót kÝ Bµi 2: Néi dung chÝnh cña v¨n b¶n lµ g×? A..Qua bµi v¨n em hiÓu g× vÒ con ngêi xø HuÕ? xem tranh. Cñng cè: .1 – 2 HS h¸t lµn ®iÖu ca HuÕ. C. con ngêi xø HuÕ cµng thªm thanh lÞch. C¶ 3 néi dung trªn. thÓ lo¹i nµo? A TruyÖn ng¾n +Bµi 1: Y’D + Bµi 2: Y’D C.Bµi 1: V¨n b¶n ca HuÕ Lµm bµi tËp TN trªn s«ng H¬ng thuéc theo yªu cÇu cña GV.So¹n bµi: ChÌo quan ©m thÞ kÝnh. LuyÖn tËp: . tinh tÕ. söa. . . Híng dÉn vÒ nhµ: . liÖt kª… + HuÕ næi tiÕng vÒ ©m nh¹c d©n gian vµ nh¹c cung ®×nh. KÝ sù D. . D. Sù phong phó cña c¸c . VÎ ®Ñp cña c¶nh ca HuÕ trªn s«ng H¬ng.KÓ tªn mét vµi lµn ®iÖu dan ca quª em hoÆc vïng kh¸c mµ em biÕt? . Tïy bót B.§äc ghi nhí( sgk) IV. .Cho HS lµm bµi tËp TN . Nguån gèc cña c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ. 4. B. 142 .TËp mét lµn ®iÖu d©n ca.KÕt hîp nhiÒu ph¬ng thøc biÓu ®¹t.? H·y chän h¸t mét lµn ®iÖu d©n ca mµ em biÕt? á ®Þa ph¬ng em cã lµn ®iÖu d©n ca nµo? 3. bæ sung. Qua ©m nh¹c.GVnhËn sÐt.

phong phó.Nªu vÊn ®Ò. . E. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.§äc NL. D. côm tõ ? Quan s¸t vµ nhËn xÐt Sèng chÕt mÆc bay” . TIẾT 114: LiÖt kª A. VÒ kiÕn thøc: . ý nghÜa cña ( Ph¹m Duy Tèn) thiÖu miªu t¶ c¸c bé phËn in ®Ëm? + Sù gièng nhau: C¸c nh÷ng ®å vËt cña Sù gièng nhau vÒ cÊu biÖn ph¸p in ®Ëm «ng quan mang t¹o vµ ý nghÜa cña c¸c ®Òu cã cÊu t¹o lµ tõ.Quan s¸t b¶ng phô phÐp liÖt kª? môc I . ThiÕt bÞ d¹y häc: . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Néi dung cÇn ®¹t I. ThÕ nµo lµ .ý nghÜa: giíi vÒ cÊu t¹o.KÜ n¨ng vËn dông phÐp liÖt kª trong khi nãi vµ viÕt. Ph¬ng ph¸p: .Cho häc sinh ®äc NL . VÒ kÜ n¨ng: .GV: B¶ng phô.Hs hiÓu thÕ nµo lµ phÐp liÖt kª.Ng÷ liÖu: (sgk( sgk/ 104) . theo khi ®i hé ®ª( bé phËn in ®Ëm ®ã lµ côm tõ ®îc ng¨n c¸ch nhiÒu.CÊu t¹o: lµ c¸c cña ai? + §o¹n v¨n trÝch “ tõ. th¶o luËn nhãm.H·y nªu c¸c trêng hîp dïng côm chñ – vÞ ®Ó më réng c©u? 2. thuyÕt tr×nh. KiÕn thøc träng t©m: .PhÇn I. t¸c dông cña phÐp liÖt kª.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. 2. B. KiÓm tra: . 3.Ph©n biÖt ®îc c¸c kiÓu liÖt kª theo cÊu t¹o xÐt theo ý nghÜa. 1. VÒ t tëng: .Tr¶ lêi c¸c c©u hái t/104) ? §o¹n v¨n trªn ®îc theo yªu cÇu cña gi¸o 2. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong c¸c VBNL c¸c t¸c gi¶ muèn cho ngêi ®äc tiÕp nhËn sù ®Çy ®ñ chÝnh x¸c nh÷ng khÝa c¹nh kh¸c nhau cña thùc tÕ hay cña t tëng t×nh c¶m ngêi ta thêng sö dông phÐp liÖt kª./. Ph©n tÝch: trÝch tõ v¨n b¶n nµo? viªn . C. 143 ..

®ång dông g×? thêi diÔn t¶ sù phong ? C¸ch dïng hµng lo¹t phó cña sù vËt. *.VËy em hiÓu liÖt kª lµ g×? .§äc râ rµng ghi nhí 1 nhí 1(sgk).Tù rót ra kÕt luËn: ®Ó diÔn t¶ ®µy ®ñ Kh¸i niÖm vÒ phÐp h¬n s©u s¾c h¬n c¸c liÖt kª.Lµm næi bËt thãi xa b»ng nh÷ng kÕt cÊu t. côm tõ cïng lo¹i .Cho häc sinh ®äc ghi .NÕu chØ dïng mét tõ. cïng nãi vÒ c¸c ®å vËt ®îc bµy biÖn xung quanh quan phô ? Em cã nhËn xÐt g× mÉu? vÒ c¸ch s¾p xÕp c¸c bé .HS t×m trong v¨n tËp 1(sgk trang 106) b¶n “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta”. ý tõng lo¹t nghÜa cïng lo¹i trong c©u? ? ViÖc nªu ra nèi tiÕp hµng lo¹t c¸c ®å vËt . 4 ? VËy v¨n b¶n trªn dïng (Sù ®ång t©m ®ång mÊy lÇn phÐp liÖt kª lßng cña nh©n d©n ph¹m vi liÖt kª ë c¸c lÇn chèng Ph¸p). Ghi nhí1: (sgk-t/105) .g× b»ng dÊu (. +Y/c häc sinh lµm bµi . + §o¹n 2: C©u 2 (Lßng tù hµo vÒ lÞch sö) + §o¹n 3: C©u 2.t¸c nhau v× kh«ng chØ 144 bÒ bén. quan s¸t cã gièng nhau .C¸c lÇn sö dông phÐp kh«ng .hoa hëng l¹c cña tªn ¬ng tù nh trªn cã t¸c quan phô mÉu. + §o¹n1: C©u 3 (søc m¹nh cña tinh thÇn yªu níc). mét côm tõ th× kh«ng thÓ nãi hÕt ®îc sù chuÈn bÞ “chu ®¸o”. t¬ng tù nhau vÒ có ph¸p. t×m phÐp liÖt kª . (sgk/105).) dÊu(. liÖt kª kh«ng gièng GV:Quan s¸t vÝ dô 1. cuéc sèng xa hoa cña quan phô mÉu ( tr¸i ngîc víi c¶nh sèng lÇn than ®ãi khæ cña nh©n d©n) -> ý nghÜa tè c¸o s©u s¾c -> lµ phÐp liÖt kª.). khÝa c¹nh kh¸c nhau cña thùc tÕ hay t tëng t×nh c¶m ngêi ta gäi lµ phÐp liÖt kª . ngæn ngang) . c¸c tõ.S¾p xÕp nèi tiÕp phËn cã cÊu t¹o. 3.

tÝnh m¹ng vµ cña c¶i Kh¸c nhau: C©u a: biªn ph¸p liÖt kª ®èi lËp . sgk. . + VÝ dô a2: Cã thÓ ®¶o ®îc (mçi yÕu tè liÖt kª ®øng ®éc lËp). c©u hái theo yªu cÇu cña gi¸o viªn.NL2. lùc lphÐp liÖt trong tõng vÝ îng. c¶.C¸c bé phËn in ®Ëm c¸c bé phËn liÖt kª ë 2 vÝ dô lµ phÐp trong 2 vÝ dô vµ nhËn liªn kÕt . VDa:Tinh thÇn.Ng÷ liÖu: (sgkt/105) 2. ? Theo em 2 NL môc (1) . t¹o. C¸c kiÓu liÖt kª: 1. ? Thö ®¶o trËt tù cña . -> LiÖt kª theo cÆp vµ kh«ng theo cÆp (cÊu t¹o).C¶ 2 vÝ dô ®Òu sö cã dïng phÐp liÖt kª dông phÐp liÖt kª. ph¸t hiÖn.gi¶ cã dïng thªm trî tõ liÖt kª trong mét c©u “nµo” tríc biÖn ph¸p mµ cßn trong mét liÖt kª ®Ó thùc hiÖn tèt ®o¹n. cã nh÷ng kiÓu liÖt C©u b: biªn ph¸p liÖt kª nµo? LÊy thªm vÝ dô kª ®îc nèi b»ng minh häa? quan hÖ tõ thµnh tõng cÆp. tÝnh m¹ng. C¸c bé phËn in ®Ëm ë 2 vÝ dô lµ phÐp liªn kÕt . tÊt c¶). 2 cña c¶i phÐp liÖt kª trªn cã g× Kh¸c nhau: kh¸c nhau? C©u a: biªn ph¸p liÖt ? Nh vËy xÐt vÒ cÊu kª ®èi lËp . C©u b: biªn ph¸p liÖt kª ®îc nèi b»ng quan hÖ tõ thµnh tõng cÆp. h¬n hiÖu qu¶ phÐp tu tõ => cã thÓ thªm tõ (nµo. cña c¶i VDb: Tinh thÇn vµ lùc lîng. cã trong tõng c©u? tiÕc th¬ng ai o¸n. lùc lîng. liÖt kª kh«ng? X¸c cã buån th¼m ®Þnh phÐp liÖt kª b©ng kh©ng. . trêng hîp ®¶o ®îc (mçi yÕu nµo kh«ng? V× sao? tè liÖt kª ®øng ®éc . II. tÝnh m¹ng.NL1. Ph©n tÝch: . cña dô ? c¶i VDb: Tinh thÇn vµ lùc lîng. kh«ng? Em h·y chØ râ VDa:Tinh thÇn.Gäi 1 HS ®äc NL. xÐt tõng trêng hîp nµo + VÝ dô a2: Cã thÓ cã thÓ ®¶o. quan s¸t.Yªu HS quan s¸t NL . tÝnh m¹ng vµ ? XÐt vÒ cÊu t¹o. 2 VD VD: ThÕ ®iÖu ca HuÕ môc (2) cã dïng phÐp cã s«i næi vui t¬i. + VÝ dô b2: Kh«ng ®¶o ®îc vÞ trÝ 145 ? T¬ng tù nh vËy. tr¶ lêi .§äc vÝ dô. C¶ 2 vÝ dô ®Òu sö dông phÐp liÖt kª.

so¹n bµi T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh. tiÕn vµ kh«ng t¨ng tiÕn ? §äc bµi tËp 2. hoa hång. ngêi cÇn chó ý ®Õn t«n + VÝ dô b2: Kh«ng ti. -> LiÖt kª t¨ng tiÕn vµ kh«ng t¨ng tiÕn (ý nghÜa). thîc dîc. x¸c .X¸c ®Þnh phÐp liÖt kª . dông phÐp liÖt kª? . Bµi 3 (sgk/106). lµm bµi tËp cßn l¹i. mµu vµng cña c¸nh bím ®Çu hÌ lµm cho c¶nh vên mu«n phÇn ®Ñp ®Ï.Cho HS viÕt ®o¹n v¨n t¶ c¶nh vên trêng cã sö. a). 146 . 3.GV lu ý: Khi liÖt kª vÒ lËp). . ®a 1.LiÖt kª lµ g×? C¸c kiÓu liÖt kª? 4.Díi lßng ®êng.Nh÷ng cu li HS viÕt ®o¹n v¨n ra xe….Cho häc sinh ®äc ghi kiÓu: Theo cÆp t¨ng nhí 2. ViÕt c©u cã sö dông VD: N¾ng lªn. mµu ®á cña hoa. Ghi nhí 2: (sgk/105) III. v× c¸c yÕu tè liÖt kª cã yÕu tè t¨ng tiÕn . dïi Cã líp nhËn xÐt bæ ®©m. Cñng cè: .Cßn thêi gian gi¸o viªn tæ trøc cho häc sinh ch¬i chß tiÕp søc. LuyÖn tËp: Bµi 2 (sgk/106).NhËn xÐt bµi lµm cña bµi tËp häc sinh.§äc ghi nhí 2. .LiÖt kª cã nhiÒu . Hoa cóc. xung. löa nung.nh÷ng qu¶ giÊy nh¸p.. c¶ phÐp liªn kÕt khu rõng bõng tØnh. Mµu xanh cña l¸. . ®ång tiÒn ®ua nhau kheo s¾c.GV cïng HS nhËn xÐt bæ sung. tuæi t¸c ®¶o ®îc vÞ trÝ v× ? Qua c¸c vÝ dô trªn em c¸c yÕu tè liÖt kª cã rót ra bµi häc g×? yÕu tè t¨ng tiÕn . trong cöa tiÖm . dao c¾t./.2 HS tr×nh bµy b) §iÖn giËt.Häc bµi. Híng dÉn vÒ nhµ: . . trªn vØa hÌ. *. ®Þnh yªu cÇu cña bµi tËp + §äc vµ nªu yªu cÇu .

Tæ chøc cho häc sinh ®äc. KiÕn thøc träng t©m: . VÒ t tëng: .Nªu vÊn ®Ò. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.BiÕt vËn dông kiÕn thøc ®· häc vÒ VBHC trong nh÷ng trêng hîp. Ph¬ng ph¸p: . E. . VÒ kÜ n¨ng: . néi dung . thuyÕt tr×nh. ThiÕt bÞ d¹y häc: .PhÇn: C. Vëy v¨n b¶n hµnh chÝnh lµ g×? Ta vµo bµi h«m nay.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. t×m hiÓu trao ®æi….TIẾT 115:T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh A. Tõ ®ã tù rót ra nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ VBHC. 3.Häc sinh n¨m ®îc nh÷ng hiÓu biÕt chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh : môc ®Ých. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc sèng chóng ta gÆp vµ sö dông nhiÒu c¸c lo¹i v¨n b¶n kh¸c nhau. 2.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.GV: B¶ng phô. . hµnh chÝn cô thÓ. yªu cÇu vµ c¸c lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh thêng gÆp trong cuéc sèng . KiÓm tra: . 147 . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. th¶o luËn nhãm. B. D. VÒ kiÕn thøc: . Trong ®ã cã mét lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh.Líp 6 c¸c em ®· häc lo¹i VBHC nµo? 2.

em hiÓu thÕ nµo vÒ kh¸i niÖm v¨n b¶n *. suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái cña gi¸o viªn. . suy nghÜ.§äc thÇm c¸c v¨n b¶n theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. ? Quan s¸t 3 v¨n b¶n vµ 148 t×m hiÓu néi dung.Ghi nhí ý 1: Ho¹t ®éng cña trß .Quan s¸t. ? C¨n cø vµo tªn (tiªu ®Ò) cña 3 v¨n b¶n. Ph©n tÝch: Khi cÇn truyÒn ®¹t mét vÊn ®Ò xuèng cÊp thÊp h¬n hoÆc muèn cho ngêi biÕt -> dïng th«ng b¸o. Ng÷ liÖu: (sgk-t107) §äc c¸c v¨n b¶n.Khi cÇn truyÒn ®¹t 1 vÊn ®Ò g× ®ã (thêng lµ quan träng) xuèng cÊp díi hoÆc muèn cho nhiÒu ngêi biÕt (VBTB) . + V¨n b¶n 1: Nh»m phæ biÕn néi dung vÒ kÕ ho¹ch trång c©y + V¨n b¨n2: Nh»m dÒ xuÊt nguyÖn väng ®îc chuyÓn thêi gian sinh ho¹t tËp thÓ . ND cÇn ®¹t I. cô thÓ lµ ngêi viÕt v¨n b¶n vµ ngêi nhËn v¨n b¶n em cã thÓ rót ra nhËn xÐt g×? .Khi cÇn chuyÒn ®¹t 1 nguyÖn väng chÝnh ®¸ng nµo ®ã cña c¸ nh©n hay tËp thÓ (VB§N).Ho¹t ®éng cña thÇy . môc ®Ých cña c¸c v¨n + HS tù rót ra kÕt luËn b¶n. + CÊp díi kh«ng th«ng b¸o ®èi víi cÊp trªn .Rót ra nhËn xÐt: + CÊp trªn kh«ng bao giê dïng b¸o c¸o víi cÊp díi (kÓ c¶ ®Ò nghÞ) ®iÒu nµy chØ cã cÊp díi ®èi víi cÊp trªn. nªu ý kiÕn: . . ? Em h·y cho biÕt mçi v¨n b¶n trªn viÕt ra nh»m môc ®Ých g× . + V¨n b¶n 3: Nh»m tæng kÕt l¹i pt “ V× mét m«i trêng sanh s¹ch ®Ñp”. Khi ®Ò ®¹t nguyÖn väng ( c¸ nh©n. c¬ quan cã thÈm quyÒn -> ®Ò nghÞ Khi cÇn th«ng b¸o mét vÊn ®Ò g× ®ã lªn cÊp cao h¬n -> dïng b¸o c¸o. 2.Khi cÇn th«ng b¸o mét vÊn ®Ò g× ®ã lªn cÊp cao h¬n ngêi ta dïng v¨n b¶n b¸o c¸o.GV: Tïy tõng t×nh huèng mµ sö dông tõng lo¹i v¨n b¶n cho phï hîp (GV cho vÝ dô ). ThÕ nµo lµ v¨n b¶n hµnh chÝnh: 1. kÕt hîp víi tõng môc ®Ých cña tõng v¨n b¶n em h·y cho biÕt: Khi nµo ngêi ta viÕt c¸c lo¹i v¨n b¶n th«ng b¸o. . . . 108). tËp thÓ) ®Õn c¸ nh©n hoÆc tæ chøc. ®Ò nghÞ b¸o c¸o? ? Dùa vµo néi dung cña tõng v¨n b¶n.Giao viÖc cho häc sinh : Quan s¸t vµ ®äc thÇm 3 bµi v¨n (sgk/ 107. + Ph¸t hiÖn .C¶ 3 v¨n b¶n trªn ®Òu lµ v¨n b¶n hµnh chÝnh. .

KÕt hîp trong giê? 2.Thèng kª c¸c VB HC mµ em biÕt. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. E./.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.Tèt gç lµ g×? . ThiÕt bÞ d¹y häc: .Lµm thÕ nµo ®Ó tèt gç vµ tèt c¶ níc s¬n? .V¨n b¶n hµnh chÝnh lµ g×? 4. th¶o luËn nhãm. KiÓm tra: . I. KiÕn thøc träng t©m: . Híng dÉn vÒ nhµ: . . VÒ kiÕn thøc: . D. .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. .Su tÇm 3 mÉu v¨n b¶n kh¸c nhau. §Ó nh×n l¹i bµi lµm vµ tõ ®ã söa ch÷a cho c¸c bµi sau lµm ®îc tèt h¬n ta vµo bµi tr¶ bµi h«m nay.. thuyÕt tr×nh. Tõ ®ã cã kinh nghiÖm ®Ó lµm bµi tèt B.Tèt níc s¬n lµ g×? .Gióp Hs cñng cè kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng ®· häc vÒ c¸ch lµm v¨n lËp luËn gi¶i thÝch vÒ c¸ch t¹o lËp Vb. VÒ t tëng: . VÒ kÜ n¨ng: .V× sao cã tèt gç råi th× kh«ng cÇn níc s¬n tèt n÷a? (noäp sau 1 tuaàn) Yªu cÇu: Häc sinh c¬ b¶n gi¶i thÝch ®îc c¸c ý. TIẾT 116: Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 6 A. Ph¬ng ph¸p: . vÒ tr×nh ®é tËp lµm v¨n cña b¶n th©n. Bµi míi: Giíi thiÖu: ë tiÕt 108 chóng ta ®· lµm bµi TLV sè 6. vÒ c¸ch sö dông tõ ng÷ ®Æt c©u. 2.PhÇn: C.GV: B¶ng phô.V× sao tèt gç h¬n tèt níc s¬n? . 3. Nªu l¹i ®Ò bµi vµ yªu cÇu: Ñeà bµi: Em h·y gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: “tèt gç h¬n tèt níc s¬n” Gîi ý: Dµn ý: .RÌn kÜ n¨ng tù ®¸nh gi¸ ®îc chÊt lîng lµm bµi cña m×nh.Nªu vÊn ®Ò. 149 . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.

...................... .................. ................................................................................. ......................................... .............................................. .................. ..................................................................................................... .................................... .......................................... ..... 150 ..... .... ........................................................................ .......... III...................................................... VËn dông tèt c¸c c¸ch lËp luËn gi¶i thÝch................................................................................. ng÷ ph¸p...................................... ..... 2... ............................................. NhËn xÐt: 1.VÊn ®Ò cÇn gi¶i thÝch: ND c©u tôc ng÷ : “ Tèt gç h¬n tèt níc s¬n” -> Coi träng phÈm chÊt bªn trong cña mét sù vËt.Thùc hiÖn ®îc c¸c bíc t¹o lËp v¨n b¶n... .................................... ....... ......... II......Dµn ý............................................................ ¦u ®iÓm: ................................................................................................................................................. ViÕt ®óng chÝnh t¶. .... ............................................... Nhîc ®iÓm: ..................................................... Tæ chøc ch÷a bµi trªn líp: 1..................................... ...................................................................................................................................... Lµm v¨n cã m¹ch l¹c...... Tr¶ bµi............................................................................................. Häc sinh ph¶i lËp luËn vµ tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái + Tèt gç lµ g×? + Tèt níc s¬n lµ g× ? + V× sao tèt gç h¬n tèt níc s¬n? + Lµm thÕ nµo ®Ó tè gç h¬n tèt níc s¬n? + V× sao cã gç tèt råi kh«ng cÇn níc s¬n tèt n÷a? + Liªn hÖ b¶n th©n................................................................ liªn kÕt.....

/. 151 .2.So¹n bµi míi: Quan ©m ThÞ KÝnh . 4.Chän 3 bµi kh¸ nhÊt líp ®äc ®Ó c¶ líp nghe chung vµ b×nh gi¸ . 4. .Tr¶ lêi th¾c m¾c. 3. nèi ®o¹n .Khi lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ngoµi n¾m ®îc c¸c bíc th× chuÝng ta cµn ph¶i lµm g× ®Ó bµi v¨n ®îc ngêi ®äc. Cñng cè: . ®Æt c©u .bè côc . ngêi nghe chÊp nhËn? . Híng dÉn vÒ nhµ: .Gi¸o viªn chia líp thµnh tõng cÆp –nhãm. cïng ®äc bµi vµ suy nghÜ vÒ nhËn xÐt cña gi¸o viªn .Gi¸o viªn ch÷a mét sè lçi vÒ diÔn ®¹t :Dïng tõ . Häc sinh tiÕp tôc söa ch÷a bµi cho ®Õn hoµn chØnh.Gäi tªn ghi ®iÓm.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. . Häc sinh ®æi bµi cho nhau. Häc sinh tiÕp tôc söa ch÷a bµi cho ®Õn hoµn chØnh.ch÷a bµi cho nhau 3.

152 .TuÇn 31.

153 .

154 .

155 .

2010 156 Hµ ChÝ C«ng .Häc kú II N¨m häc: 2009 .Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 7 .Trêng PTCS Th¾ng Mè .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful