Ngµy so¹n:.......................... Ngµy d¹y:............................

TiÕt 73 – V¨n b¶n.
Tôc ng÷ vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: - HiÓu ®îc s¬ lîc kh¸i niÖm vÒ tôc ng÷, néi dung tõ mét sè h×nh thøc nghÖ thuËt vµ ý nghÜa cña 8 c©u tôc ng÷ trong v¨n b¶n. Thuéc lßng nh÷ng c©u tôc ng÷ trong v¨n b¶n. 2. VÒ t tëng: - Gi¸o dôc cho häc sinh ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp, cã th¸i ®é ®óng ®¾n vÒ nh÷ng kinh nghiÖm cña cha «ng. 3. VÒ kÜ n¨ng: - RÌn kü n¨ng t×m hiÓu, ph©n tÝch vµ n¾m ®îc néi dung ý nghÜa cña mçi c©u tôc ng÷. B. KiÕn thøc träng t©m: - PhÇn II. C. Ph¬ng ph¸p: - Nªu vÊn ®Ò,vÊn ®¸p, gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. D. ThiÕt bÞ d¹y häc: - GV: B¶ng phô. - HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. E. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. Tæ chøc: SÜ sè: ................................................................... 2. KiÓm tra: (KiÓm tra s¸ch vë cho häc kú II) 3. Bµi míi: Giíi thiÖu: Tôc ng÷ lµ mét thÓ lo¹i v¨n ho¸ d©n gian. Nã ®îc vÝ lµ kho b¸u cña KN vµ trÝ tuÖ d©n gian, lµ “ Tói kh«ng d©n gian v« tËn”. Tôc ng÷ lµ thÓ lo¹i triÕt lý, nhng ®ång thêi còng lµ c©y ®êi xanh t¬i. Tôc ng÷ cã nhiÒu chñ ®Ò. TiÕt häc nµy gi¶i thÝch 8 c©u tôc ng÷ cho chñ ®Ò vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV: gọi HS đọc v¨n b¶n I- TiÕp xóc v¨n SGK. b¶n: GV nêu y/c đọc: chậm rãi, - N1: Thiên nhiên (1, 2, 3, 4) 1. §äc v¨n b¶n: ngắt nhịp ở vế đối. Đọc - N2: LĐSX (5, 6, 7, 8) - Là 1 câu nói ngắn gọn, có mẫu, gọi HS đọc (?) Về mặt HT tục ngữ có kết cấu bền vững, có h/a, 1

đặc điểm gì?

nhịp điệu -> dễ nhớ, dễ 2. Khái niệm tục ngữ: thuộc *. Kh¸i niÖm vÒ tôc - Kinh nghiệm về mọi mặt ng÷: (?) Về ND TN thể hiện (TN, LĐ, SX, XH) - Tôc ng÷ lµ 1 c©u những kinh nghiệm gì của nãi cã ®Æc ®iÓm: nhân dân ta? g¾n gän, bÒn GV: Có những câu TN chỉ v÷ng, cã h/¶ vµ có nghĩa đen (nghĩa cụ nhÞp ®iÖu vµ dÔ thể, trực tiếp) có những nhí. câu có cả nghĩa bóng - DiÔn ®¹t nh÷ng (gián tiếp, biểu tượng). VD: Gần mực... - Vào mọi HĐ ĐS để nhìn kinh nghiÖm cña ND (?) TN được nhân dân ta nhận, ứng xử để lời nói thêm - Tôc ng÷ thêng cã SD vào những lĩnh vực hay, thêm sinh động sâu sắc nghÜa ®en, hoÆc cã c¶ nghÜa bãng. nào? - HS dùa vµo SGK. GV: Y/c HS giải nghĩa 1 số từ khó. (?) Có thể chia 8 câu TN này mấy nhóm? Mỗi nhóm gồm những câu nào? Đặt tên cho mỗi nhóm. GV: Y/c HS chú ý vào câu 1 (?) Nghĩa của câu TN này là gì? (?) Vì sao nhân dân ta có được kinh nghiệm này? GV: Giải thích sự vận động của trái đất (?) Chỉ ra các BPNT và cho biết TD của các BPNT đó. (?) Câu TN này có TD gì? GV: TD của câu tục ngữ này là chúng ta có thể áp dụng bố trí lịch làm việc, học tập giữa mùa đông, mùa hè (?) Giải nghĩa từ "mau" và từ "vắng". 2

3. Tõ khã: - Tháng 5 (ÂL) đêm ngắn, tháng 10 ngày ngắn II- Phân tích văn bản: - Rút ra từ sự quan sát 1. Tục ngữ về thiên nhiên: Câu 1:

- Mau: dày, nhiều - Vắng: ít, thưa

- NT: + Vần lưng, nói quá -> Đặc điểm của đêm tháng năm, ngày tháng mười + Phép đối -> Sự trái ngược đêm và ngày giữa mùa hạ với mùa đông

(?) Câu TN này cho chúng - Đêm hôm trước vắng sao ta biết điều gì? trời sẽ mưa, còn nhiều sao trời sẽ nắng GV: Đọc 1 số câu TN dự đoán về thời tiết mưa, nắng: - Quạ tắm thì ráo... - Chuồn chuồn bay thấp ... - Liên quan đến được mùa (?) Vì sao người nông dân hay mất mùa, ấm no hay đói xưa thường hay quan tâm kém đến mưa, nắng (?) Vậy câu TN này có giá trị gì? GV: Gọi HS đọc câu 3 - Phần chú thích (?) Em hiểu "ráng" và "ráng mỡ gà" nghĩa là gì? (?) Vậy câu TN này cho - Khi trên trời xuất hiện ráng chúng ta biết điều gì? có sắc màu vàng mỡ gà là GV: Đọc 1 số câu TN dự sắp có bão đoán bão: - Tháng bảy heo may chuồn chuồn bay thì bão... (?) Đối với 1 nước thường xuyên bị bão thì câu TN này có TD gì? GV: Đọc câu 4 - Tháng 7 kiến bò lên cao sẽ (?) Câu TN này cho ta biết có lụt điều gì? GV: Kiến là 1 loại côn trùng rất nhạy cảm với những thay đổi của thời tiết do cơ thể có những TB cảm biến chuyên biệt... câu TN còn có 1 dị bản khác: t 7 kiến đàn đại hàn hồng thuỷ. (?) Nạn lũ lụt thường xảy ra ở nước ta. Vậy câu TN này có TD gì? (?) Dựa vào đâu mà nhân - Quan sát, trải nghiệm dân ta có được những câu

=> Cách SD thời gian Câu 2:

-> Ý thức nhìn sao, sắp xếp công việc Câu 3:

-> Ý thức phòng chống bão. Câu 4:

3

phóng đại (?) Người ta SD câu TN . giữ gìn đất được coi như vàng hợp nào? . chăn nuôi. thứ nhì còn có câu CD nào? làm vườn. xa. phân. (?) Câu TN này có giá trị gì? (?) Để nói về gí trị của đất . phê phán hiện tượng lãng phí đất .Ai ơi đừng bỏ . này trong những trường trong.Dùng từ HV (?) Chuyển lời câu TN này sang TV..Đề cao giá trị của đất. Đất là đất đai để trồng trọt. con người phải bỏ mồ hôi. .Tấc đất: mảnh đất nhỏ . là nơi người ở.Tấc vàng: 1 lượng vàng lớn .Khuyên con người nên quý -> Đất quý như vàng.Thứ nhất nuôi cá.. xương máu mới có được đất . .Không (?) Câu TN này có gì khác so với các câu TN trên? (?) Liệu kinh nghiệm này có đúng hoàn toàn không? (?) Câu TN này giúp cho con người điều gì? GV: Đọc câu 7 . những kinh nghiệm này vẫn còn giá trị 2. Tục ngữ về lao déng s¶n xuÊt: Câu 5: . LĐ.TN dự đoán về thiên nhiên như trên? (?) Những kinh nghiệm dự đoán thời tiết của dân gian hiện nay còn có giá trị nữa không? GV: Chuyển ý GV: Đọc câu 5 GV: "Tấc" là đơn vị đo lường trong dân gian = 1/10 thước. (?) Vậy em hiểu "tấc đất" là gì? "Tấc vàng" là gì? (?) BPNT nào đã được SD ở đây? TD? (?) Tại sao "đất" được coi như "vàng"? ->Ý thức đề phòng lũ lụt. phương tiện thông tin hạn chế.NT: so sánh.Đất nuôi sống con người. Vàng là kim loại quý thường được đo = cân tiểu li.Thứ tự quan trọng của 4 yếu tố: nước. 4 Câu 6: . thứ 3 làm ruộng GV: Đọc câu 6 .ở những vùng sâu.

đễ nhớ (?) Về hình thức câu TN này có gì đặc biệt? -> Tầm quan trọng và mqh (?) Kinh nghiệm này đã đi của 4 yếu tố: nước. kiện. Vậy câu TN này có giá trị gì? GV: Đọc câu 8 (?) Câu TN này KĐ điều .. (?) Để nghề làm ruộng đạt . phân.(?) Câu TN này KĐ điều giống gì? .Chuyên cần. là nước xuất khẩu goá lớn. tốt giống được nhiều của cải. chăm năng suất cao nhân dân ta chỉ -> Biết khai thác tốt điều còn có câu TN nào khác? .Phân tích giá trị ND và NT của các câu TN đó 5 . vật chất (?) Nước ta có nền SX Câu 7: nông nghiệp phát triển. Hướng dẫn HS học và chuẩn bị bài: .Người đẹp vì.Tổng kết: *.1 lượt tát. Củng cố: (?) Cho biết các đặc điểm HT NT của TN? 5. h/c tự nhiên sẽ tạo tốt mạ. tốt má.Luyện tập: 4. IV. tốt lúa.Rút gọn cực ngắn -> dễ gì? nghe. Ghi nhớ: SGK. cần cù. vào thực tế nông nghiệp LĐ.. giống nước ta ntn? (?) Dựa vào đâu mà nhân dân ta có được những kinh Câu 8: nghiệm này? -> Tầm quan trọng của GV: Hướng dẫn HS làm thời vụ. 1 bát cơm .Học thuộc 8 câu TN .Gọi HS đọc ghi nhớ _ Hướng dẫn HS làm BT phần LT: chia 2 nhóm III.Giống tốt. đất đai rõ các đặc điểm hình thức của các câu TN .

. Mçi em su tÇm 20 c©u trong mét tuÇn.......... d©n ca.RÌn kü n¨ng su tÇm. Ch¬ng tr×nh ®Þa ph¬ng phÇn v¨n vµ tËp lµm v¨n A.......... D......Làm hết bài tập ........ tôc ng÷ lu hµnh ë ®Þa ph¬ng m×nh.......häc: 1... 2...... tôc ng÷ lu hµnh ë ®Þa ph¬ng ®Æc biÖt lµ nh÷ng c©u nãi vÒ ®Þa ph¬ng m×nh.Häc sinh su tÇm nh÷ng c©u ca dao..... ThiÕt bÞ d¹y häc: ........... E.../.Nªu vÊn ®Ò.. d©n ca.....GV: TiÕn tr×nh su tÇm. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1..Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt trong viÖc su tÇm c¸c thÓ lo¹i v¨n häc d©n gian........ VÒ kÜ n¨ng: . . tËp hîp tµi liÖu... Ho¹t ®éng d¹y ... tôc ng÷ lµ g×? 6 .. Bµi míi: * Ho¹t ®éng 1: gi¸o viªn nãi râ yªu cÇu ®Ó häc sinh su tÇm ca dao.…………… Ngµy d¹y: ... nãi vÒ s¶n vËt.... * Ho¹t ®éng 2: X¸c ®Þnh ®èi tîng su tÇm Bíc 1: gi¸o viªn cho häc sinh «n l¹i ca dao. KiÕn thøc träng t©m: .. KiÓm tra: 3....... TiÕt 74.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ......Ho¹t ®éng: 2. B....T¨ng thªm hiÓu biÕt vµ t×nh c¶m g¾n bã víi ®Þa ph¬ng quª h¬ng m×nh. 2.... C... VÒ kiÕn thøc: ... Tæ chøc: SÜ sè:...... .... . VÒ t tëng: . d©n ca.. 3... Ph¬ng ph¸p: ... nhÊt lµ nh÷ng c©u ®Æc s¾c mang tÝnh ®Þa ph¬ng ( mang tªn riªng ®Þa ph¬ng.Soạn: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN VĂN VÀ TẬP LÀM VĂN. Ngµy so¹n: .. di tÝch th¾ng c¶nh.

ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo. . 5. Bíc 3: T×m nguån su tÇm . VÒ kiÕn thøc: .. C.. ngêi ®Þa ph¬ng..... …………… Ngµy d¹y: .. D.. B. Ph¬ng ph¸p: ..VÒ nhµ s¾p xÕp c¸c tµi liÖu su tÇm ®îc cña tæ thµnh quyÓn sæ tay vÒ c¸c thÓ lo¹i v¨n häc d©n gian. ...C cña ch÷ c¸i ®Çu... Ngµy so¹n:.GV: B¶ng phô.Hái cha mÑ.... ...NhËn biÕt v¨n b¶n nghÞ luËn khi ®äc s¸ch.B.. nghÖ nh©n nhµ v¨n ..HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. TiÕt 75 – TËp lµm v¨n T×m hiÓu chung vÒ v¨n nghÞ luËn (TiÕt 1) A.. ThiÕt bÞ d¹y häc: .. 3...Nªu vÊn ®Ò. 7 .Lôc t×m trong s¸ch b¸o ë ®Þa ph¬ng * Ho¹t ®éng 3: C¸ch su tÇm .... d©n ca chÐp riªng.... th¶o luËn nhãm.C¸c c©u cïng lo¹i s¾p xÕp theo thø tù A.cñng cè: . VÒ t tëng: ....Bíc 2 : gi¸o viªn cho häc sinh x¸c ®Þnh thÕ nµo lµ c©u ca dao.HiÓu ®îc yªu cÇu NL trong ®/s lµ phæ biÕn vµ rÊt cÇn n¾m ®îc ®Æc ®iÓm chung cña v¨n nghÞ luËn 2./.. VÒ kÜ n¨ng: . ngêi giµ......Bíc ®Çu lµm quen víi kiÓu v¨n b¶n m¬Ý . su tÇm c¸c dÞ b¶n ®îc phÐp tÝnh lµ mét c©u. KiÕn thøc träng t©m: ....... b¸o.PhÇn I.Sau khi su tÇm ®ñ vÒ sè lîng yªu cÇu th× ph©n lo¹i ca dao..Mçi häc sinh cã sæ tay su tÇm .TËp hîp tµi liÖu su tÇm. chuÈn bÞ ®Ó t×m hiÓu kü h¬n vÒ kiÓu v¨n b¶n quan träng nµy. Híng dÉn vÒ nhµ: .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.. thuyÕt tr×nh... LuyÖn tËp .. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1... ..... 4..

. 8 ...... + Tại sao phải chống tệ nhận định. 3. Ho¹t ®éng d¹y ... Nhu cầu nghị luận và VB là bàn luận .. miªu t¶..Đọc nghị luận: GV: Gọi HS đọc mục a 1.... HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV giải thích: NL nghĩa I....... Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc sèng h»ng ngµy nhu cÇu tù sù. phải SD bằng khái niệm thì mới trả lời thông suốt.... thái độ của mình trước (?) Gặp các vấn đề và câu .. KiÓm tra: ?Trong ch¬ng tr×nh líp 6 vµ häc kú I líp 7 c¸c em ®· ®îc häc c¸c ph¬ng thøc biÓu ®¹t nµo trong ph©n m«n tËp lµm v¨n? ... 2. Em có thể trả có những lý lẽ xác đáng... suy nghĩ quan nạn ma tuý? điểm.. Nhng cßn mét thÓ lo¹i mµ chóng ta ph¶i sö dông rÊt nhiÒu trong h»ng ngµ kh¸c n÷a ®ã lµ v¨n nghÞ luËn. Tæ chøc: SÜ sè:. Bản thân câu hỏi buộc người ta phải trả lời bằng lí lẽ..... vì đòi hỏi phải 1 vấn đề đặt ra.......häc: 1.Có.......... lời bằng các kiểu VB đã có sức thuyết phục phải học như kể chuyện..... miªu t¶ vµ biÓu c¶m.. VËy v¨n nghÞ luËn cã nh÷ng lo¹i nµo? nã cã nhu cÇu sö dông vµ ®Æc ®iÓm g× ta vµo bµi h«m nay.Không... Nhu cầu nghị luận: SGK (?) Trong ĐS các em có ..§A: Tù sù... biÓu c¶m thêng xuyªn ®îc sö dông. Nhưng vì sao? Đây là câu hỏi có ý nghĩa quan trọng... rất thường gặp hay gặp các kiểu câu hỏi như vậy không? (?) Hãy nêu các câu hỏi + Tại sao phải học ngoại khác về những vấn đề ngữ? * Nghị luận là đưa ra những tương tự.E.... hỏi loại đó. miêu sử dụng khái niệm thì tả biểu cảm hay không? người nghe mới hiểu và giải thích? tin được GV: Chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi này bằng cách nào? Tất nhiên câu trả lời phải là văn NL.

Chẳng hạn học Tiếng Anh để tiếp thu vi tính dễ hơn. rồi kể chuyện 1 người hút thuốc lá bị ho lao .Bài xã luận. . đài phát thanh truyền hình em thường gặp những kiểu VBNL nào? GV: Dẫn chứng cụ thể = 1. cung cấp những số liệu cụ thể . tăng cường những quan hệ giao lưu để ĐS vật chất và tinh thần được nâng cao. ..Phải PT. thì câu trả lời này đã mang tính thuyết phục chưa? (?) Cái hại của hút thuốc lá có thấy ngay trước mắt không? (?) Vậy để người nghe tin hút thuốc lá là có hại thì người trả lời phải làm gì? (?) Với các câu hỏi này các em có thể trả lời = các VB đã học như kể chuyện. Để trả lời câu hỏi "Vì sao phải học ngoại ngữ?" ta có thể giải quyết như sau: Trong TG rộng mở giao lưu VH. GV: Gọi HS đọc VB SGK . .VB nghị luận tồn tại khắp cuộc họp.Không . miêu tả hay BC không? Vì sao? GV: Tương tự như vậy.Không vì câu hỏi buộc người ta phải trả lời = lí lẽ có lí. trí thức ngày nay việc học ngoại ngữ là để tiếp nhận những tinh hoa của các nước.Các ý kiến nào ra trong .Đọc văn bản 2. (?) Hàng ngày trên báo chí. phải quan tâm SD các khái niệm .Chưa mang tính thuyết phục .(?) VD: 1 người trả lời hút thuốc lá là có hại. bình luận. nơi trong cuộc sống. 2 chương trình thời sự bình luận trên ti vi -> VBNL tồn tại khắp nơi trong CS.. Thế nào là văn bản nghị luận? a) Ngữ liệu: (SGK) 9 .Bài phát biểu trên báo chí.

. nâng cao dân trí + Mọi người dân VN phải biết chữ Quốc ngữ . tư tưởng trong bài văn NL muốn có ý nghĩa thì phải hướng tới giải quyết những vấn đề gì? 10 . bài viết nêu ra những ý kiến nào? (?) Những ý kiến ấy được diễn đạt = những luận điểm nào? Tìm các câu mang luận điểm. 1 tư tưởng (?) Để ý kiến có sức . lạc hậu lên những lí lẽ nào? trước CM T8 + Những ĐK cần phải có để người dân tham gia XD nước nhà + Những khả năng thực tế trong việc chống nạn thất học (?) Trong ĐS ta thường .(?) VB hướng tới ai? Nói với ai? (?) Bác Hồ viết bài này nhằm mục đích gì? (?) Để thực hiện mục đích ấy.Mục đích: kêu gọi nhân dân học.Luận điểm: + 1 trong những .ý kiến: + TD Pháp ngu dân để cai trị nhân dân ta + Hầu hết người VN mù chữ + Những cách thức để thực hiện chống thất học ..Kêu gọi nhân dân đi .Ghi nhớ ý 2 Văn NL cần phải đảm bảo những y/c gì? (?) Việc thể hiện những .Ghi nhớ ý 1 gặp văn NL dưới dạng nào? (?) Thế nào là văn NL? .Lí lẽ: thuyết phục bài viết nêu + Tình trạng thất học. đi học .Ghi nhớ ý 3 quan điểm. (Câu mang luận điểm là câu thể hiện quan điểm của tác giả) GV: Với các luận điểm đó tác giả bài viết đã đề ra nhiệm vụ cho mọi người. (?) Vậy câu mang luận .Đó là những câu KĐ 1 điểm có đặc điểm gì? ý kiến.Hướng và nói với b) Phân tích: những người dân VN .

....TËp lµm v¨n........ . lý lÏ vµ dÉn chøng x¸c thùc... 3........Nªu vÊn ®Ò..TiÕp tôc gióp HS n¾m ®îc ph¬ng thøc nghÞ luËn th«ng qua phÇn luÖn.... Ho¹t ®éng d¹y .... ThiÕt bÞ d¹y häc: . chuÈn bÞ ®Ó t×m hiÓu kü h¬n vÒ kiÓu v¨n b¶n quan träng nµy... Ghi nhớ (SGK ... Tæ chøc: SÜ sè:......GV: B¶ng phô.. VÒ kiÕn thøc: .... 3.. Ph¬ng ph¸p: ... Ngµy so¹n: ...…………… Ngµy d¹y: ..../...... . TiÕt 76.. C.... b¸o..Häc bµi vµ chuÈn bÞ cho phÇn luyÖn tËp ®Ó tiÕt sau häc tiÕp......häc: 1.. Híng dÉn vÒ nhµ: ...... E.PhÇn II....... thuyÕt tr×nh....... KiÕn thøc träng t©m: .§A: V¨n b¶n nghÞ luËn lµ mét v¨n b¶n ®îc nãi (viÕt) nh»m nªu ra vµ x¸c lËp cho ngêi ®äc.NhËn biÕt v¨n b¶n nghÞ luËn khi ®äc s¸ch..HiÓu ®îc yªu cÇu NL trong ®/s lµ phæ biÕn vµ rÊt cÇn n¾m ®îc ®Æc ®iÓm chung cña v¨n nghÞ luËn 2... KiÓm tra: ... Môc tiªu cÇn ®¹t: 1... .ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? V¨n nghÞ luËn cã ®Æc ®iÓm g×? 5. 2..... T×m hiÓu chung vÒ v¨n nghÞ luËn (TiÕt 2) A.... D.. B.GV: Gọi HS đọc ghi nhớ 2........ th¶o luËn nhãm..... mét vÊn ®Ò nµo ®ã.. VÒ t tëng: .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt... Bµi míi: 11 .. V¨n nghÞ luËn ph¶i cã luËn ®iÓm râ rµng.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.9) 4. LuyÖn tËp ..ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? .. ngêi nghe mét t tëng..........cñng cè: .. VÒ kÜ n¨ng: ..

rất chặt chẽ 2. §Ó râ h¬n n÷a vÒ thÓ lo¹i nµy chóng ta vµo bµi h«m nay.Câu. cốc vỡ ra đường (?) Bài NL này có nhằm giải quyết vấn đè có trong thực tế hay không? Em có tán thành ý kiến của bài viết không? Vì sao? GV: Gợi dẫn cho Hs làm BT 2 (?) XĐ bố cục của bài văn.ý kiến đề xuất: Cần tạo thói kiến gì? quen tốt trong ĐS XH (?) Những câu. ND của từng phân là gì? . tác giả đã nêu ra + Gạt tàn thuốc lá bừa bãi những dẫn chứng và lí lẽ + Vứt vỏ chuối ra đường nào? + Rác ùn lên cả con mương nhỏ + Ném chai.Đọc II. Bài tập 2: a) Mở bài: Giới thiệu thói quen tốt. dòng thể hiện ý kiến nào thể hiện ý kiến đó? + Tên bài + Phần mở đầu với 2 câu có từ là + Phần kết thúc (?) Để thuyết phục người . dẫn chứng vấn .Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc t×m hiÓu vµ n¾m ®îc ph¬ng thøc nghÞ luËn.Đây là bài văn NL ĐS XH" đề trình bày rất rõ ràng (?) Đây có phải bài văn NL không? Vì sao? (?) Tác giả đã đề xuất ý . HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV: Tổ chức hướng dẫn .Bài viết nhằm giải quyết vấn đề giao tiếp trong đời thường. xấu b) Thân bài: Trình bày những thói quen xấu cần loại bỏ c) Kết bài: Đề xuất hướng phấn đấu tự giác của mọi người đẻ có nếp sống đẹp 3. Bài tập 4: GV: Y/c HS thảo luận . Bài tập 1: .BT 1: Phát vấn thói quen xấu nhưng GV: gọi HS đọc đoạn văn cách trình bày ý kiến nêu "Cần tạo thói quen tốt trong ra có lí lẽ. Những ý kiến của bài viết rất gọn.thảo luận nhóm 12 .Dẫn chứng đọc. những dòng .Mặc dù TB kể lại 1 số 1.Luyện tập: HS làm BT .

Gi¸o viªn kiÓm tra l¹i kh¸i niÖm v¨n nghÞ b¶n nghÞ luËn . ý nghÜa vµ mét sè h×nh thøc diÔn ®¹t ( so s¸nh...... 3.... B.. Tôc ng÷ vÒ con ngêi vµ x· héi A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. từ đây mà người ta nghĩ ra 2 cách sống luËn vµ ®Æc ®iÓm v¨n TuÇn 21.PhÇn II.BT 3: Về nhà 4. sö dông tôc ng÷ thµnh th¹o vµ phï hîp trong nãi viÕt. .. TiÕt 77 – V¨n b¶n..Häc sinh ®äc l¹i hai nghi nhí 5. VÒ t tëng: Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.Nªu vÊn ®Ò.Bài văn đã kể chuyện để Nl..... C...Häc sinh lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i ... KiÕn thøc träng t©m: ./. Ngµy d¹y:... Ph¬ng ph¸p: ...... Hai cái hồ có ý nghĩa tượng trưng.......GV: B¶ng phô.. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm... VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu râ: Néi dung.... ....vÊn ®¸p... Thuéc lßng nh÷ng c©u tôc ng÷ trong v¨n b¶n. Èn dô.. .. VÒ kÜ n¨ng: RÌn cho c¸c em kü n¨ng t×m hiÓu néi dung ý nghÜa mµ c©u tôc ng÷ muèn diÔn ®¹t.. Híng dÉn vÒ nhµ: .. LuyÖn tËp . D. Ngµy so¹n:..... nghÜa ®en vµ nghÜa bãng ) cña nh÷ng c©u tôc ng÷ trong bµi häc.So¹n bµi tiÕp theo: Bµi 19. 13 ...nhóm BT 4 (?) Bài vắn trên là nghị luận hay tự sự? Vì sao em lại KĐ như vậy? . ThiÕt bÞ d¹y häc: .HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. 2......cñng cè: .

E. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. Tæ chøc: SÜ sè:................................................................... 2. KiÓm tra: ? §äc thuéc lßng c¸c c©u tôc ng÷ vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt? C©u nµo em vËn dông nhiÒu nhÊt trong cuéc sèng? - §A: (HS béc lé) 3. Bµi míi: Giíi thiÖu: Tôc ng÷ lµ nh÷ng lêi vµng ý ngäc lµ sù kÕt tinh kinh nghiÖm, trÝ tuÖ cña nh©n d©n qua bao ®êi. Ngoµi nh÷ng kinh nghiÖm vÒ thiªn nhiªn, lao ®éng s¶n xuÊt. Tôc ng÷ cßn lµ kho b¸u nh÷ng kinh nghiÖm d©n gian vÒ con ngêi vµ x· héi. Díi h×nh thøc nh÷ng nhËn xÐt, lêi khuyªn nhñ, rÊt nhiÒu bµi häc bæ Ých, v« gi¸ trong c¸ch nh×n nhËn gi¸ trÞ con ngêi , trong c¸ch häc c¸ch sèng, øng xö hµng ngµy. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV nêu y/c đọc: rõ ràng, chậm. - Đọc, nhận xét I- TiÕp xóc v¨n Đọc mẫu, gọi HS đọc b¶n: 1. Đọc v¨n b¶n: - 3 nhóm: 2. T×m hiÓu chó ? Về ND, có thể chia VB tục + TN về phẩm chất con thÝch: ngữ thành mấy nhóm? Đặt tên người cho mỗi nhóm? + Về học tập, tu dưỡng + Về quan hệ ứng xử 3. Tõ khã: GV: y/c HS giải thích 1 số từ khó trong SGK II- Phân tích văn bản: 1. Tục ngữ về phẩm GV: Gọi HS đọc 3 câu TN đầu - Đọc chất con người: Câu 1: - Hoán dụ, so sánh đối lập ? Câu TN có cách diễn đạt ntn? 1>< 10. ? Từ đó em hiểu câu tục ngữ có - "Người làm ra của chứ -> Đề cao giá trị con ý nghĩa gì? Tìm các câu TN của không làm ra người." người: con người quý khác cũng đề cao giá trị con - "Người sống hơn đống giá hơn của cải. người. vàng" - "Lấy của che thân, không ai lấy thân che của". ? Câu tục ngữ có thể sử dụng - Phê phá những trường trong những tình huống giao hợp coi người hơn của. tiếp nào? - An ủi động viên những 14

người không gặp may. - Nói về tư tưởng, đạo lý sống của nhân dân. ?"Góc con người, được hiểu Câu 2: theo nghĩa nào? - 1 phần cơ thể con người. - Dáng vẻ, đường nét con ? "Răng và tóc" trong câu tục người ngữ được xét trên phương diện - Thể hiện tình trạng sức nào? khoẻ con người: + Răng trắng, tóc đen: trẻ khoẻ + Răng rụng, tóc bạc: tuổi già + Tóc bù xù, nhuộm: đua -> Mọi biểu hiện của ? Câu tục ngữ có ý nghĩa gì? đòi con người đều phản ánh vẻ đẹp, tư cách của người đó. ? Câu tục ngữ khuyên nhủ - Nhắc nhở con người chúng ta điều gì? Nó thể hiện phải biết giữ gìn răng và điều gì? tóc cho sạch đẹp. - Thể hiện cách nhìn nhận, đánh giá, bình phẩm con người của nhân dân. ? Tìm hiểu về cách diễn đạt của - Tiểu đối, ngắn gọn, dễ Câu 3: tục ngữ. hiểu, ẩn dụ. - Đói rách: sự khó khăn, thiếu thốn về vật chất. ?" Đói - rách" thể hiện điều gì? - Sạch thơm: Những điều con ngươì cần phải đạt, phải giữ gìn, vợt lên hoàn cảnh. ? Tìm hiểu nghĩa đen, nghĩa - Đen: dù đói, vẫn phải ăn bóng của câu tục ngữ. uống sạch dù rách vẫn -> Dù nghèo khổ thiếu phải ăn mặc thơm tho. thốn vẫn phải sống ? ý nghĩa giáo dục của câu tục trong sạch, không vì ngữ. - Giáo dục con người phải nghèo khổ và làm điều có lòng tự trọng. xấu xa tội lỗi. 2. Tục ngữ vè học tập GV: Gọi HS đọc câu 4, 5, 6 - Học đọc 4,5,6. tu dưỡng : ? Câu tục ngữ này có mấy vế? - 4 vế có quan hệ đẳng lập Câu 4: Mỗi vế có quan hệ với nhau bổ sung ý nghĩa cho nhau. ntn? - Nhấn mạnh việc học ?Từ học lặp lại nhiều lần có tác phải toàn diện, tỉ mỉ. 15

dụng? ? Nghĩa của câu tục ngữ? ? Câu tục ngữ khuyên điều gì?

- Con người cần phải học từ những việc đơn giản nhất để chứng tỏ mình là ngời lịch sự tế nhị, thành thạo giao tiếp, thành ngời có văn hoá. ? Hãy giải thích các từ: Thầy, - Thầy: Người truyền thụ mày , làm nên. kiến thức về mọi mặt trong cuộc sống - Mày: Người tiếp nhận kiến thức. - Làm nên: Thành công trong mọi việc ? Câu tục ngữ có nội dung gì? - Nội dung có ý nghĩa thách đố ? Theo em, những điều khuyên căn trong 2 câu tục ngữ trên mâu thuẫn hay bổ sung cho nhau? Vì sao ?Câu TN này khuyên chúng ta điều gì? ? Câu TN này không chỉ là bài học về kinh nghiệm tri thức mà còn là bài học về điều gì? ? Câu TN khuyên nhủ chúng ta điều gì? GV: Gọi HS đọc câu 7, 8, 9 ? Nghĩa đen của câu tục ngữ. ? Câu tục ngữ sử dụng NT gì? ? Nghĩa bóng? H - Thảo luận: - 2 câu tục ngữ bổ sung ý nghĩa cho nhau. - Học thầy và học bạn cùng phải kết hợp song song thì thành công hơn

-> Con người cần phải học để thành mọi thành thạo mọi việc, khéo léo trong giao tiếp. Câu 5:

-> Khẳng định vai trò, công ơn của người thầy.

? Về cách diễn đạt, câu tục ngữ có gì giống với câu 8? 16

Câu 6: -> Đề cao ý nghĩa vai trò của việc học bạn. Tục ngữ không chỉ là kinh Câu 7: nghiệm về tri thức về ứng -> Khuyên con người xử mà còn là bài học về thương yêu người khác tình cảm như chính bản thân mình. H -7,8,9 3. Tục ngữ về quan hệ ứng xử: Câu 8: - ẩn dụ -> Khi hưởng thành quả thì phải nhớ đến người đã có công gây dựng nên, phải biết ơn người đã giúp mình. - Cùng dùng ẩn dụ Câu 9: -> Khẳng định sức

§ßi hái cao vÒ c¸ch sèng c¸ch lµm ngêi . .mạnh của tình đoàn kết...Mong muèn con ngêi hoµn thiÖn..Đòi hỏi cao về cách thức tục ngữ ththường chọn sống.... ? Từ những câu tục ngữ trên.. .. làm người.. 17 . Ngµy d¹y:.đọc ghi nhớ SGK (Ghi nhớ SGK) H ..So sánh..Tù nhiªn gÇn gòi dÔ nhí...... . 4..cñng cè: Tõ nh÷ng c©u tôc ng÷ trªn em hiÓu nh÷ng quan ®iÓm nµo cña nh©n d©n . C¶m nghÜ cña em vÒ søc sèng cña nh÷ng c©u tôc ng÷ nµy Em thÊm thÝa nhÊt lµ c©u tôc ng÷ nµo? V× sao? 5.... Híng dÉn vÒ nhµ: ......./..Tổng kết: em hiểu những quan điểm và của con ngngười.. ? Qua 2 bài em thấy về hình .. Ngµy so¹n:.Tìm những câu tục IV. theo em bài học gọn.... ngắn ? Với thời gian..........Đề cao tôn vinh giá trị III.Luyện tập: ngữ đồng nghĩa và trái nghĩa.......Häc sinh ®äc bµi ®äc thªm vµ lµm bµi tËp . những câu tục ngữ đa ra có đúng không ? Vì sao? . ẩn dụ.. những cách diễn đạt nào? ..Văn là những bài học bổ ích để con người tự hoàn thiện mình về đạo đức và trí tuệ. thái độ sâu sắc nào của nội ...... H ..Cần có tinh thần tập thể bổ ích nào? trong lối sống và làm việc...§Ò cao t«n vinh gi¸ trÞ lµm ngêi ? VÒ h×nh thøc v¨n b¶n tôc ng÷ nµy cã g× ®Æc biÖt ? V× sao nh©n d©n chän h×nh thøc Êy .. ? Câu tục ngữ cho ta lời khuyên . LuyÖn tËp ..dïng c¸c h×nh ¶nh so s¸nh Èn dô...Mong muốn con người dung? hoàn thiện.

. ..a1 thiÕu CN c©u (a1) vµ (b1) cã g× .. th¶o luËn nhãm... Bµi míi: Giíi thiÖu: C©u kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®Çy ®ñ thµnh phÇn...V× tôc ng÷ lµ lêi ViÖt Nam....Tõ ng÷ cã thÓ lµm (?) T×m nh÷ng tõ ng÷ em CN: chóng ta..b1 cã CN kh¸c nhau? ..b1 cã CN . mäi ngêi. chóng .GV: B¶ng phô.häc: 1. ThiÕt bÞ d¹y häc: ... phï hîp víi néi dung trong sö dông.. VÒ t tëng: ..... ngêi trong c©u (a1).RÌn kü n¨ng rót gän c©u thµnh th¹o. D. 2. Ho¹t ®éng d¹y . C.. .PhÇn I.. Ng÷ liÖu: ®äc....§A: Chñ ng÷.. bæ ng÷.I.. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: N¾m ®îc c¸ch rót gän c©u HiÓu ®îc t¸c dông cña c©u rót gän 2. gän c©u: Gäi häc sinh . B.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Ph¬ng ph¸p: ....a1 thiÕu CN . chóng cã thÓ lµm chñ ng÷ em.TiÕng ViÖt.... H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV: Treo b¶ng phô ghi I-ThÕ nµo lµ rót hai c©u a1..Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.. Tæ chøc: SÜ sè:...Nªu vÊn ®Ò. KiÓm tra: ? H·y cho biÕt c¸c thµnh phÇn cña c©u? . (?) V× sao chñ ng÷ khuyªn chung cho 18 . E.. vÞ ng÷... Rót gän c©u A.. 3.§äc VD 1.. Ph©n tÝch: HS: CÊu t¹o cña hai . VÒ kÜ n¨ng: . 3.. thuyÕt tr×nh.... KiÕn thøc träng t©m: .... tr¹ng ng÷. b1 môc 1.... Môc tiªu cÇn ®¹t: 1..TiÕt 78 .Chóng ta. cã nh÷ng khi do hoµn c¶nh giao tiÕp mµ ngêi ta dïng nh÷ng c©u kh«ng cã sù tham gia ®Çy ®ñ c¸c thµnh phÇn chÝnh... 2. ...

(?) NL 1 cã mÊy c©u mÑ. Ng÷ liÖu: 2.a2 lîc bá VN -b2 C¶ CN vµ VN . 19 . Nam.LuyÖn tËp: ng÷ nµo vµo c©u rót 1. (?) ThÕ nµo lµ c©u rót gän? ViÖc lîc bá mét sè thµnh phÇn c©u nh»m môc ®Ých g×? GV: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí 1 GV: Treo b¶ng phô BT 1+2 . ®îc rót gän? Rót gän to¸n ¹.§äc ghi nhí 2 *. gän CN nh»m lµm cho (?) Tõ 2 NL trªn h·y cho c©u trë nªn gän h¬n.BT1: 3 c©u rót rót gän: gän chñ ng÷ 1. .C©u b.§äc VD GV: Treo b¶ng phô cã ghi hai c©u a2.Khi tr¶ lêi cËu bÐ g×? dïng 3 c©u rót gän GV: Gäi häc sinh ®äc khiÕn ngêi kh¸ch ghi nhí 2. (?) Trong nh÷ng c©u in ®Ëm. C¸ch dïng c©u . nhng vÉn hiÓu ®îc. Ph©n tÝch: . thµnh phÇn nµo cña -Tr¶ lêi nh ghi nhí2.NL1: 3 c©u rót gän nh vËy v× c¸c c©u chñ ng÷ trë nªn khã hiÓu . biÕt khi rót gän c©u 2.trong c©u (a1) ®îc lîc tÊt c¶ mäi ngêi ViÖt bá.NL2 thªm: Tha mÑ. ®Ó thªt . b2. bµi kiÓm tra bµi kiÓm tra to¸n ¹. Bµi tËp 3: cÇn chó ý ®Õn ®iÒu .NL 2 thªm: Tha . Gäi häc sinh ®äc. Ghi nhí 1: (SGK) II.a2 chñ ng÷ . c©u? Cã nªn rót gän nh vËy kh«ng? V× sao? . .Lµm cho c©u gän VN h¬n. Bµi tËp 1: gän ë NL 2. lµ lêi nh¾c nhë mang tÝnh ®¹o lÝ truyÒn thèng cña d©n téc ViÖt Nam. thµnh phÇn nµo cña c©u ®îc lîc bá? Lîc bá nh vËy nh»m môc ®Ých g×? H·y kh«i phôc.§äc ghi nhí 1 *. hiÓu sai ý nghÜa.Kh«ng nªn rót gän . Ghi nhí 2: (SGK) (?) CÇn thªm nh÷ng tõ III.b2 lîc bá c¶ CN vµ . c©u c rót hiÖn th¸i ®é lÔ phÐp.

Qua ph©n tÝch ng÷ liÖu.. KiÕn thøc träng t©m: 20 .…………… Ngµy d¹y: .Xem bµi: “§Æc ®iÓm cña v¨n nghÞ luËn ” ..NhËn râ mèi quan hÖ gi÷a chóng víi nhau 2.. Híng dÉn vÒ nhµ: .....RÌn cho Hs kü n¨ng lµm bµi v¨n nghÞ luËn B..... 3... §Æc ®iÓm cña v¨n b¶n nghÞ luËn A... VÒ kiÕn thøc: .... VÒ kÜ n¨ng: . l¹i tr¶ lêi céc lèc nh vËy? (?) Chi tiÕt nµo trong truyÖn cã t¸c dông g©y cêi vµ phª ph¸n? 4.... lËp . LuyÖn tËp .. VÒ t tëng: ./... gióp Hs nhËn biÕt râ c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña bµi v¨n nghÞ luËn..Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc ...ViÖc dïng c©u rót nhau? gän cña anh chµng phµm ¨n ®Òu cã t¸c dông g©y cêi vµ (?) Qua c©u chuyÖn phª ph¸n.. em rót ra bµi häc gän ®Õn møc g× vÒ c¸ch nãi n¨ng? kh«ng hiÓu ®îc vµ (?) V× sao anh chµng rÊt th« lç...Cñng cè: .....Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. ... .TËp lµm v¨n..... v× rót nµy......Ph¶i thËn träng GV: Gäi häc sinh lªn khi dïng c©u rót b¶ng lµm bµi tËp 1 gän tr¸nh g©y hiÓu 3..ThÕ nµo lµ rót gän c©u? T¸c dông? 5. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.. Bµi tËp 4: lÇm. TiÕt 79 ... luËn cø..... §ã lµ: LuËn ®iÓm. Ngµy so¹n: ...V× anh ta m¶i ¨n (?) V× sao cËu bÐ vµ vÞ kh¸ch hiÓu lÇm ....

... luËn v¨n b¶n : Chèng n¹n cø. 2.§îc nªu trong c©u: “ nµo ? .. LuËn ®iÓm: Gv : LuËn ®iÓm víi t c¸ch lµ mét t tëng.LuËn ®iÓm thÓ ? LuËn ®iÓm ®ã ®........ ThiÕt bÞ d¹y häc: .Vai trß thÓ hiÖn quan ®iÓm cña ngêi c©u v¨n nµo ? quan ®iÓm cña ngêi viÕt.häc: 1. V¨n nghÞ luËn ph¶i cã luËn ®iÓm râ rµng..LuËn ®iÓm chÝnh: ? LuËn ®iÓm chÝnh Chèng n¹n thÊt häc-> cña bµi viÕt lµ g× ? díi d¹ng 1 khÈu hiÖu... KiÓm tra: ?ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? -§A: V¨n b¶n nghÞ luËn lµ mét v¨n b¶n ®îc nãi (viÕt) nh»m nªu ra vµ x¸c lËp cho ngêi ®äc.hiÖn ngay trong nhan îc nªu ra díi d¹ng ®Ò bµi viÕt... quan ®iÓm. C.ch÷ Quèc ng÷” . V¨n nghÞ luËn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm nµo? Bµi h«m nay.. thuyÕt tr×nh. . Gäi HS ®äc l¹i -§äc v¨n b¶n I ..Vai trß: thÓ hiÖn îc cô thÓ ho¸ trong .... Ho¹t ®éng d¹y . ngêi nghe mét t tëng..§îc nªu trong c©u: “ Mäi ngêi VIÖt Nam.... lý lÏ vµ dÉn chøng x¸c thùc...HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.. E. ? LuËn ®iÓm ®ãng viÕt.LuËn ®iÓm.... Tæ chøc: SÜ sè:. th¶o luËn nhãm... ... .. 3..... LuËn 21 . ..... Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c em ®· n¾m ®îc kh¸i niÖm v¨n nghÞ luËn..... mét vÊn ®Ò nµo ®ã.. Ph¬ng ph¸p: ... H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV:.. vai trß g× trong v¨n nghÞ luËn ? GV :Cã luËn ®iÓm chÝnh vµ luËn ®iÓm phô. D.............. vµ lËp luËn : thÊt häc 1......GV: B¶ng phô.. ch÷ Quèc ng÷” ? LuËn ®iÓm ®ã ®.PhÇn I. Mäi ngêi VIÖt Nam..Nªu vÊn ®Ò.

dÉn chøng nµo? ? VËy luËn cø ®ãng vai trß g×? ? VËy luËn cø ®· tr¶ lêi cho c©u hái 22 .Vî cha biÕt.. luËn ®iÓm phô nªu ra nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ. sinh ®éng . biÕt viÕt ch÷ Quèc ng÷ tøc lµ chèng n¹n thÊt häc. ph¶i ®¸p øng nhu cÇu thùc tÕ. ? LuËn ®iÓm chÝnh ®ã triÓn khai thµnh c¸c luËn ®iÓm cô thÓ nµo? ? Muèn cã søc thuyÕt phôc th× luËn ®iÓm ph¶i ®¹t yªu cÇu g×? ? ChØ ra lÝ lÏ trong bµi v¨n trªn? ? Víi 2 lÝ do ®ã t¸c gi¶ ®· ®Ò ra nhiÖm vô g×? -Nh÷ng ngêi ®· biÕt ch÷ h·y d¹y nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷. LuËn cø : . ch©n thùc. kh«ng tiÕn bé ®îc + Nay chóng ta ®· giµnh ®îc ®éc lËp. -Phô n÷ h·y cÇn ph¶i -Yªu cÇu : ®óng ®¾n . -7 ®o¹n vµ 1 c©u kÕt .LÝ lÏ : + Do chÝnh s¸ch ngu d©n.mµ häc cho biÕt ch÷ .Nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷ . 2.Yªu cÇu : ChÆt chÏ. -Nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷ h·y g¾ng søc mµ häc cho biÕt ch÷. häc.®iÓm chÝnh nªu ra nhiÖm vô chung.Vai trß : Lµm s¸ng tá luËn ®iÓm..Yªu cÇu : ChÆt chÏ. sinh ®éng . ®Ó x©y dùng ®Êt níc. ... -Mäi c«ng d©n ViÖt Nam ph¶i biÕt ®äc. -V× sao ph¶i chèng n¹n thÊt häc? -Lµm c¸ch nµo ®Ó chèng n¹n thÊt häc? .... .. ? B¸c ®· ®a viÖc chèng n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo? ? TiÕp ®ã B¸c ®· ®a ra 1 lo¹t vÝ dô.

Chèng n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo? . vøt r¸c bõa b·i. .§äc ghi nhí.§o¹n 1..LËp luËn: ph©n tÝch t¸c h¹i cña thãi quen xÊu-> Nh¾c nhë mäi -TÊt c¶ ®Õu t¹o cho ngêi t¹o ra thãi quen bµi v¨n ng¾n gän.. ? LuËn ®iÓm cña bµi v¨n. ..nµo? . mÊt trËt tù . gi¶n dÞ.LuËn cø : Cã thãi quen tèt. + Chèng n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo . ®äc s¸ch. .Bµi tËp : CÇn t¹o ra thãi quen tèt trong ®êi sèng.Tríc ®©y vµ h«m nay.7 lµ g×? ? H·y chØ ra tr×nh tù lËp luËn cña v¨n b¶n “ Chèng thÊt häc”Theo thø tù nµo? .. 23 ..Chèng n¹n thÊt häc ®Ó lµm g× .. + Thãi quen xÊu: Hót thuèc l¸.C«ng viÖc cña ngêi ®· biÕt ch÷.¦u ®iÓm : ChÆt chÏ. râ ý.3. cha biÕt ch÷ cña phô n÷.LuËn ®iÓm : CÇn t¹o ra thãi quen .Tr×nh tù: + LÝ do ph¶i chèng n¹n thÊt häc.LuyÖn tËp : . x· héi . + Thãi quen tèt : DËy sím lu«n ®óng hÑn. . + Chèng n¹n thÊt häc ®Ó lµm g× . . cã thãi quen xÊu.2.. ? Muèn cã søc thuyÕt phôc luËn cø ph¶i ®¹t yªu cÇu g×? ? Bµi v¨n nµy gåm mÊy ®o¹n? ? Nh÷ng ®o¹n nµo lªn lÝ do v× sao ph¶i chèng n¹n thÊt häc? ? Néi dung cña ®o¹n 4 lµ g×? (?) Néi dung cña ®o¹n 5. . gi÷ lêi høa. ? ChØ ra luËn cø? *. Ghi nhí : (SGK) II. 3. tèt. ? C¸ch lËp luËn nh vËy cã u ®iÓm g×? ? Trong mçi bµi v¨n NghÞ luËn cÇn cã nh÷ng yÕu tè nµo? GV: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí. cã søc thuyÕt phôc.6. LËp luËn : .

GV: B¶ng phô......... ....... 2....... §Ò v¨n nghÞ luËn vµ viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn A....... Ho¹t ®éng d¹y .......? C¸ch lËp luËn ? ? Søc thuyÕt phôc cña bµi v¨n lµ nhê vµo ®©u? 4..RÌn cho Hs kü n¨ng lµm v¨n nghÞ luËn.. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1...............TËp lµm v¨n. Híng dÉn vÒ nhµ: . D... KiÓm tra: 24 . E... …………… Ngµy d¹y: . ........Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc..... thuyÕt tr×nh...häc: 1.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. C. VÒ kÜ n¨ng: ... ThiÕt bÞ d¹y häc: ......... Ngµy so¹n:.. B... TiÕt 80 .NhËn biÕt c¸c ®Ò v¨n nghÞ luËn ... .... Ph¬ng ph¸p: ...........Xem bµi: “§Ò v¨n nghÞ luËn vµ viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn” ..../....Nªu vÊn ®Ò..cñng cè: .. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS .....V¨n nghÞ luËn cã ®Æc ®iÓm g×? 5... th¶o luËn nhãm.. 3.....HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ..Híng dÉn Hs c¸ch t×m hiÓu vÒ c¸ch lËp cho bµi v¨n nghÞ luËn 2.. Tæ chøc: SÜ sè:....Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.. LuyÖn tËp ...PhÇn I... KiÕn thøc träng t©m: ...... VÒ t tëng: ...

Kh«ng cã lÖnh. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t I.. Néi dung vµ tÝnh -Gäi häc sinh ®äc -§äc chÊt cña ®Ò v¨n nghÞ luËn: a. nh÷ng quan th× míi gi¶i quyÕt ®iÓm . do vËy ®Ò ra nh trªn hoµn toµn cã thÓ lµm ®Ò bµi cho bµi v¨n viÕt.T×m hiÓu ®Ò v¨n nghÞ luËn: 1. ®Çu ®Ò ®îc bµi v¨n nªn cã thÓ kh«ng? dïng ®Ò ra lµm ®Ò ? NÕu dïng lµm ®Ò bµi.Thùc GV: ChØ cã chøng chÊt lµ nh÷ng nhËn minh. VËy viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ntn vµ t×m hiÓu ®Ò ra sao. h·y biÕt gi÷ thêi gian lµ lêi kªu gäi mang mét t tëng. mét ? C¨n cø vµo ®©u niÖm. ®Ó nhËn ra c¸c ®Ò luËn . TiÕng ViÖt nghÞ luËn ? giµu vµ ®Ñp. hîp lÝ th× bµi v¨n míi cã søc thuyÕt phôc.. luËn ®iÓm ®îc c¸c ®Ò trªn. . . LËp luËn ph¶i chÆt chÏ. Néi dung: ? C¸c ®Ò v¨n trªn .§Ò v¨n nghÞ luËn cã thÓ xem lµ ®Ò cung cÊp ®Ò bµi cho bµi.§A: . ph©n tÝch ®Þnh . .C¨n cø vµo mçi ®Ò . th«ng thêng ®Ò bµi s¾p viÕt cã ®îc bµi cña mét bµi v¨n kh«ng? thÓ hiÖn chñ ®Ò cña bµi v¨n. 3. H«m nay. 25 .§Ò v¨n nghÞ luËn nªu ®Òu nªu ra 1 sè kh¸i ra mét kh¸i niÖm.. luËn cø vµ lËp luËn.thuèc ®¾ng d· tËt lµ 1 t tëng.VD: Lèi sèng trªn lµ ®Ò v¨n gi¶n dÞ.-LËp luËn lµ g×? ... Bµi míi: Giíi thiÖu: Mçi bµi v¨n gnhÞ luËn ®Òu cã luËn ®iÓm. 1 vÊn ®Ò lÝ vÊn ®Ò lý luËn.LËp luËn lµ c¸ch nªu luËn cø ®Ó dÉn ®Õn luËn ®iÓm.

? §iÓm chung nhÊt cña c¸c ®Ò trªn lµ g×? GV:§Ò kh«ng cã lÖnh nhng ®èi víi c¸c ®Ò nªu lªn 1 t tëng.LuËn ®iÓm chÝnh + Tù phô lµ mét thãi xÊu + Khiªm tèn t¹o nªn c¸i ®Ñp cho nh©n c¸ch th× tù phô l¹i b«i xÊu nh©n c¸ch -LuËn ®iÓm phô + Tù phô khiÕn cho b¶n th©n c¸ nh©n II. kh¼ng ®Þnh sù khiªm tèn.Nh lêi khuyªn .Ghi nhí 2 . TÝnh chÊt: .. §øc khiªm tèn t¹o nªn c¸i ®Ñp nh©n c¸ch cho con ng- . 2.T×m hiÓu ®Ò v¨n “ Chí nªn tù phô” + §èi tîng. 1 quan ®iÓm th× ngêi häc sinh cã thÓ cã hai th¸i ®é. b. X¸c lËp luËn ®iÓm: + LuËn ®iÓm LuËn ®iÓm chÝnh: Tù phô lµ th¸i ®é xÊu cña con ngêi. gi¶i thÝch . chuÈn bÞ cho häc sinh 1 th¸i ®é. T×m hiÓu ®Ò v¨n nghÞ luËn: .cã tÝnh ®Þnh híng cho bµi viÕt. ? TÝnh chÊt cña ®Ò v¨n cã ý nghÜa g× ®èi víi viÖc lµm v¨n? ? Néi dung vµ tÝnh chÊt cña ®Ò v¨n nghÞ luËn? ?§Ò nªu lªn vÊn ®Ò g×? ? §èi tîng vµ ph¹m vi nghÞ luËn ë ®©y lµ g×? ? Khuynh híng t tëng cña ®Ò lµ kh¼ng ®Þnh hay phñ ®Þnh? ? §Ò bµi ®ßi hái ngêi viÕt ph¶i cã th¸i ®é nh thÕ nµo? ? Yªu cÇu cña viÖc t×m hiÓu ®Ò lµ chóng ta cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®iÒu 26 . giäng ®iÖu . hoÆc ®ång t×nh hoÆc lµ ph¶n ®èi. LËp dµn ý cho v¨n nghÞ luËn: §Ò : “Chí nªn tù phô" 1.Ghi nhí ý 1.. nÕu ph¶n ®èi h·y phª ph¸n nã lµ sai tr¸i. NÕu ®ång t×nh th× tr×nh bµy ý kiÕn . ph¹m vi : Ph©n tÝch khuyªn nhñ kh«ng nªn tù phô + Khuynh híng phñ ®Þnh + Th¸i ®é ngêi viÕt: Phª ph¸n thãi tù phô . tranh luËn.Nh lêi khuyªn. -Tù phô -Phñ ®Þnh .

thµnh tÝch cña m×nh .Tù phô lu«n kÌm theo th¸i ®é khinh bØ.§äc ghi nhí. T×m luËn cø: + LuËn cø : Tr¶ lêi: . X©y dùng lËp luËn: Tõ ®Þnh nghÜa “Tù phô lµ g×” -> næi bËt mét sè nÐt tÝnh c¸ch c¬ b¶n c¶u kÎ tù phô 27 ? §Ó kiÕn bµi” phô” luËn nµo? bµy tá c¸c ý nªu trong ®Ò Chí nªn tù cã thÓ lËp .V× sao khuyªn chí nªn tù phô? V×: Kiªu c¨ng.Cho c¸ nh©n ngêi tù phô . Cho mäi ngêi. coi thêng mäi ngêi. ? Tù phô cã h¹i nh thÕ nµo ? ? H·y t×m c¸c dÉn chøng? 2. êi bao nhiªu th× tù phô l¹i b«i xÊu nh©n c¸ch bÊy nhiªu. . +LuËn ®iÓm phô: .Tù phô lµ g×? Lµ tù ®¸nh gi¸ cao tµi n¨ng c¶u m×nh -> Coi thêng ngêi kh¸c -> Khuyªn chí nªn tù . kÓ c¶ ngêi trªn m×nh. .LÊy tõ thùc tÕ cuéc sèng . .Cã lóc m×nh ®· tù phô .Tù phô khiÕn cho c¸ nh©n kh«ng biÕt m×nh lµ ai .DÉn chøng qua s¸ch b¸o.Liªn hÖ víi cuéc sèng. . G©y nçi buån cho m×nh. thiÕu t«n träng nh÷ng ngêi kh¸c. theo trËt tù .Tù phô lu«n khiÕn cho b¶n th©n bÞ chª tr¸ch bÞ mäi ngêi xa l¸nh. . C« lËp m×nh víi ngêi kh¸c .Gi¶i thÝch thÕ nµo lµ tù phô . . xa l¸nh.Ghi nhí ý3. +Tù ®¸nh gi¸ qua cao tµi n¨ng. . ng¹o m¹n bÞ ngêi kh¸c khinh ghÐ .Kh¼ng ®Þnh : Tù phô lµ mét thãi xÊu cÇn ph¶i tr¸nh.g×? ? H·y lËp luËn cho luËn ®iÓm” Chí nªn tù phô” ? H·y cô thÓ ho¸ luËn ®iÓm chÝnh b»ng c¸c luËn ®iÓm phô? kh«ng biÕt m×nh lµ ai +Tù phô lu«n kÌm theo th¸i ®é khing bØ mäi ngêi chª tr¸ch.Th¶o luËn nhãm.Tù phô cã h¹i ntn? . tù ti 3.

Nªu c¸ch lËp ý .? Muèn lËp ý cho bµi v¨n NL ta cÇn ph¶i lµm g×? -> t¸c h¹i => Tãm l¹i.§Ò nµy ®ßi hái ngêi viÕt ph¶i lµm g×? . 4. LuËn cø: S¸ch lµgì ? B¹n lµ g×? T¹i sao sách cã thÓ lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi? Nh÷ng lîi Ých cña viÖc ®äc s¸ch? + LËp luËn §äc bµi v¨n tham kh¶o GV:Gäi häc sinh ®äc toµn bé ghi nhí.X©y dùng ph¬ng ph¸p lËp luËn *.ph¹m vi: réng víi tÊt c¶ mäi ngêi.T×m luËn cø .§èi tîng ph¹m vi Nl? .T×m luËn ®iÓm. Cñng cè: 28 .Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp. luËn ®iÓm phô . .LuyÖn tËp: T×m hiÓu ®Ò vµ lËp ý cho ®Ò “ S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi” T×m hiÓu ®Ò VÊn ®Ò: S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi §èi tîng. ph©n tÝch thuyÕt phôc ngêi ®äc ®ång t×nh víi m×nh.Cô thÓ ho¸ luËn ®iÓm chÝnh. Ghi nhí: (SGK .( Th¶o luËn nhãm) . LËp ý LuËn ®iÓm chÝnh: S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi.23) III. Khuynh híng: Kh¼ng ®Þnh Ngêi viÕt ph¶i gi¶i thÝch.X¸c ®Þnh luËn ®iÓm chÝnh . muèn lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ta ph¶i: .Khuynh híng t tëng? .

VÒ t tëng: . E. N¾m ®îc nghÖ thuËt nghÞ luËn chÆt chÏ cã tÝnh mÉu mùc cña bµi v¨n. tiªu biÓu cho phong c¸ch chÝnh luËn cña HCM ng¾n 29 . . D. Ho¹t ®éng d¹y . KiÕn thøc träng t©m: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. . Sau chiÕn th¾ng biªn giíi vµ trung du.HiÓu ®îc tinh thÇn yªu níc lµ mét truyÒn thèng quÝ b¸u cña d©n téc ta. ®¹i héi ®¶ng lÇn thø 2 ®· diÔn ra t¹i chiÕn khu viÖt b¾c vµo th¸ng 2 . . Híng dÉn vÒ nhµ: .PhÇn II. ThiÕt bÞ d¹y häc: .vÊn ®¸p.RÌn kü n¨ng ph©n tÝch v¨n b¶n nghÞ luËn B.GV: B¶ng phô. VÒ kÜ n¨ng: . gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.1951. C. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS . §ã chÝnh lµ do tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta. KiÓm tra ba× cò .. d©n téc VN ta lu«n giµnh ®îc th¾ng lîi vÎ vang. TiÕt 81: Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta (Hå ChÝ Minh) A.häc: 1...nh©n d©n ta” lµ mét phÇn nhá trong b¶n b¸o c¸o chÝnh trÞ Êy. V¨n b¶n nµy ®îc xem nh mét kiÓu mÉu vÒ v¨n b¶n chøng minh. .Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.Båi dìng n¨ng lùc t duy l«gic khoa häc 3. 2. §Æc ®iÓm cña c¸c c©u tôc ng÷ nµy? 2. Ph¬ng ph¸p: ..Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc./.Nhí ®îc c©u chñ ®Ò cña bµi vµ nh÷ng c©u cã h×nh ¶nh so s¸nh trong bµi.Xem bµi: “Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” . Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· tr×nh bµy tríc ®¹i héi ®¶ng b¸o c¸o chÝnh trÞ v¨n b¶n “ tinh .Nªu vÊn ®Ò.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. Bµi míi: Giíi thiÖu: Tr¶i qua mÊy ngh×n n¨m lÞch sö.Muèn lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ta ph¶i lµm g×? 5.Đäc thuéc lßng 9 c©u tôc ng÷ vÒ con ngêi vµ x· héi.

luËn vÊn ®Ò g×? ? T×m c©u chèt th©u tãm néi dung vÊn ®Ò nghÞ luËn trong bµi ? GV: Lßng yªu níc cña nh©n d©n ta cã rÊt nhiÒu biÓu hiÖn ®a d¹ng c¶ trong sù nghiÖp x©y dùng vµ trong c«ng cuéc chiÕn ®Êu chèng kÎ thï x©m lîc nhng bµi viÕt nµy trong lóc 30 .TrÝch trong v¨n b¶n b¶n? chÝnh trÞ t¹i ®¹i héi §¶ng lÇn thø II th¸ng 2-1951. T×m hiÓu chó thÝch: ? Nh¾c l¹i nh÷ng a. dïng ? §Æng lµ g×? . . b.2 c©u ®Çu. kh¸i qu¸t.Lßng yªu níc cña ? R¬ng lµ g×? nh©n d©n ta. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV: Nªu yªu cÇu I.§Ó c.Sinh n¨m 1890-1969. §äc v¨n b¶n: M¹ch l¹c. lý lÏ hïng hån. T¸c gi¶: nÐt chÝnh vÒ t¸c . nhµ th¬ lín vµ lµ vÞ l·nh tô vÜ ®¹i cña d©n téc ViÖt Nam.Lµ nhµ v¨n.gän Xóc tÝch c¸ch lËp luËn chÆt chÏ. gi¶ Hå ChÝ Minh? . dÉn chøng võa cô thÓ. ? V¨n b¶n nµy nghÞ . Tõ khã: .Hßm gç ®ùng ®å . V¨n b¶n: ? XuÊt xø cña v¨n .TiÕp xóc v¨n b¶n: ®äc cña t¸c phÈm: 1. døt kho¸t GV ®äc mÉu GV : gäi 3 häc sinh ®äc 3 ®o¹n tiÕp theo .SGK 2. râ rµng.

? T×m hiÓu bè cña bµi v¨n vµ lËp dµn ý cho bµi v¨n? 3. s«i næi.KÕt bµi: Cßn l¹i -> NhiÖm vô ph¸t huy tinh thÇn yªu níc táng c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p. .Ph¬ng thøc: .Ph¬ng thøc: NghÞ luËn II.Tr¹ng th¸i t×nh liÖt. . .Më bµi : Tõ ®Çu: lò cuíp níc-> nªu lªn vÊn ®Ò nghÞ luËn: Tinh thÇn yªu níc lµ mét truyÒn thèng quý b¸u cña nh©n d©n ta. ch©n c¶m s«i næi m·nh thµnh-> So s¸nh lßng Gv: Gäi häc sinh liÖt cña t©m hån yªu níc b»ng h×nh ¶nh “ ®äc ®o¹n v¨n më Lµn sãng” bµi. . ? Em hiÓu nång nµn .KÕt bµi: Cßn l¹i -> NhiÖm vô ph¸t huy tinh thÇn yªu níc táng c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p.§äc ®o¹n më bµi. .Th©n bµi: Nång nµn yªu níc -> Chøng minh tinh thÇn yªu níc trong lÞch sö vµ trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i .Ph©n tÝch v¨n b¶n: 1. NhËn ®Þnh chung vÒ lßng yªu níc: . .kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p ®ang diÔn ra ¸c liÖt v× vËy chñ tÞch HCM chØ nhÊn m¹nh vµ biÓu d¬ng nh÷ng biÓu hiÖn cña tinh thÇn yªu níc trong c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng ngo¹i x©m cu¶ d©n téc.Më bµi : Tõ ®Çu: lò cuíp níc-> nªu lªn vÊn ®Ò nghÞ luËn: Tinh thÇn yªu níc lµ mét truyÒn thèng quý b¸u cña nh©n d©n ta.D©n téc ta lu«n níc” cã giÆc ngo¹i x©m ? Lßng yªu níc nång nªn lu«n cÇn ®Õn nµn cña nh©n d©n lßng yªu nø¬c nç 31 .§Êu tranh chèng nghÜa lµ g×? giÆc ngo¹i x©m ? VËy t×nh c¶m nh thÕ nµo ®îc gäi lµ “ Nång nµn yªu .Bè côc: 3 phÇn . Bè côc.Th©n bµi: Nång nµn yªu níc -> Chøng minh tinh thÇn yªu níc trong lÞch sö vµ trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i .Nång nµn yªu níc -> ? VB ®îc viÕt theo T×nh yªu níc ë ®é m·nh PT nµo? .

.Lßng yªu níc trong qu¸ .. nhÊn ch×m.Tõ nh÷ng nam n÷ c«ng nh©n.Dïng dÉn chøng + TÊt c¶ mäi ngêi. -> Gîi t¶ søc m¹nh cña lßng yªu níc. ®éng tõ m¹nh ..Tõ nh÷ng chiÕn sÜ. íc .§¹i tõ nã.. GV: Gäi häc sinh ®äc phÇn th©n bµi. Bµ TriÖu. sãng .Lßng yªu níc trong cuéc gian.Trong lÞch sö khø: Bµ Trng . . ...§éng tõ: kÕt thµnh. . -Trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i .. ®Ó chøng minh 1 + Tõ tiÒn tuyÕn ®Õn c¸ch thuyÕt phôc hËu ph¬ng cho lßng yªu níc + Mäi nghÒ nghiÖp tÇng trong lÞch sö d©n líp-> ®Òu cã lßng yªu ntéc.ta ®îc t¸c gi¶ nhÊn m¹nh trªn lÜnh vùc nµo? ? T¹i sao ë lÜnh vùc ®ã.NghÖ thuËt: LiÖt kª. ®Õn. kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i : . chèng giÆc ngo¹i TrÇn Hng §¹o.. . h×nh liªn kÕt: Tõ. Nh÷ng biÓu hiÖn cña lßng yªu níc: . m« b¹c . x©m ..sinh ®éng. 2.LÆp l¹i ®¹i tõ “ nã”. ? PhÇn th©n bµi chñ tÞch HCM ®· chøng minh ®iÒu g×? Trong thêi k× nµo? ? Trong qu¸ khø HCM ®· ®a ra nh÷ng dÉn chøng nµo vÒ lßng yªu níc? ? Em cã nhËn xÐt 32 lùc thi ®ua yªu níc.. lßng yªu níc cña nh©n d©n ta l¹i ®îc béc lé m¹nh mÏ. kh¼ng ®Þnh ...Tõ cô giµ tãc . so s¸nh cô thÓ vµ më réng 1 c¸ch nªu vÊn ®Ò mÉu mùc..Nã kÕt thµnh lµn .Tiªu biÓu liÖt kª theo tr×nh tù thêi . hÊp dÉn theo lèi trùc tiÕp. to lín nhÊt? ? HCM ®· so s¸nh lßng yªu níc cña nh©n d©n ta b»ng h×nh ¶nh nµo? ? NghÖ thuËt nµo ®· ®îc t¸c gi¶ nhÊn m¹nh khi t¹o h×nh ¶nh nµy? ? T¸c dông cña h×nh ¶nh vµ nghÖ thuËt nµy lµ g×? GV gi¶ng: C¸ch nªu vÊn ®Ò cña t¸c gi¶ thËt ng¾n gän. . lít qua.

Bè côc chÆt chÏ.LÝ lÏ thèng nhÊt víi dÉn chøng. + Cã thÓ nh×n thÊy + Cã thÓ kh«ng nh×n thÊy. -> C¶ 2 ®Òu ®¸ng quý -> 2 tr¹ng th¸i cña tinh thÇn yªu níc.LuyÖn tËp: . dÉn chøng Êy cã quan hÖ cíi nhau nh thÕ nµo? ? §o¹n v¨n nµy ®îc viÕt b»ng c¶m xuc nµo cña t¸c gi¶? GV: y/c HS chó ý vµo ®o¹n cuèi cña VB ? Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta ®îc HCT so s¸nh nh thÕ nµo? ? Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ lßng yªu níc” trng bµy” vµ lßng yªu níc “ GiÊu kÝn” trong ®o¹n v¨n nµy? ? Tãm t¾t l¹i phÇn kÕt bµi nªu lªn nhiÖm vô cña ai? ->NhiÖm vô cña §¶ng -> Ph¸t huy tinh thÇn yªu níc trong mäi c«ng viÖc kh¸ng chiÕn.Tæng kÕt: *.Tinh thÇn yªu níc nh c¸c cña quý. Ghi nhí: (SGK . . lËp luËn m¹ch l¹c. . lÝ lÏ ®îc diÔn ®¹t díi d¹ng h×nh ¶nh so s¸nh nªn sinh ®éng vµ dÔ hiÓu .27) . ? DÉn chøng ë ®©y ®îc s¾p xÕp theo m« h×nh nµo? ? CÊu tróc .C¶m phôc ngìng mé lßng yªu níc cña ®ång bµo ta trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. NhiÖm vô cña chóng ta: .Giäng v¨n tha 33 .g× vÒ c¸ch ®a dÉn chøng trong ®o¹n v¨n nµy? ? §Ó chøng minh cho lßng yªu níc cña ®ång bµo ta trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i t¸c gi¶ ®· ®a ra nh÷ng biÓu hiÖn nµo cña lßng yªu níc? . IV. dÉn chøng phong phó.Cïng liªn kÕt lµm s¸ng tá chñ ®Ò. III. 3.

Nªu vÊn ®Ò. Ph¬ng ph¸p: . Híng dÉn vÒ nhµ: -häc sinh n¾m gi¸ trÞ nghÖ thuËt vµ néi dung cña bµi -Lµm bµi tËp trang 27 Tiªt 82: C©u ®Æc biÖt A. thuyÕt tr×nh. th¶o luËn nhãm. KiÕn thøc träng t©m: .HiÓu ®îc t¸c dông c©u ®Æc biÖt 2.GV: B¶ng phô.§äc ghi nhí. C. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.thiÕt giµu c¶m xóc. VÒ kiÕn thøc: . 34 . . VÒ t tëng: .? V× sao 4.PhÇn II. Cñng cè: ? Theo em v¨n b¶n nµy cã søc thuyÕt phôc kh«ng. VÒ kÜ n¨ng: . D.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.N¾m ®îc kinh nghiÖm c©u ®Æc biÖt . ? Theo em nghÖ thuËt nghÞ luËn ë ®©y cã g× ®Æc s¾c? GV gäi häc sinh ®äc ghi nhí GV: Híng dÉn HS lµm BT phÇn LT 3. ThiÕt bÞ d¹y häc: .RÌn kÜ n¨ng biÕt sö dông c©u ®Æc biÖt khi nãi vµ viÕt B. 3.

.Dïng ®Ó béc lé c¶m xóc.t27) VB nµo? 2.Ngµy mai.Vµ h«m nay thÇy gi¸o cïng c¸c em ®i t×m hiÓu mét lo¹i c©u míi ®ã lµ c©u ®Æc biÖt.Bao giê anh ®i HN? .häc: 1..Cho vÝ dô? 2. (?) C©u RG lµ c©u ntn? Cho VD.ThÕ nµo lµ rót gän ? .. VD: . H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV: treo b¶ng phô gäi I.t28) nhí 1 .Lµ c©u bÞ rót gän CN hoÆc VN. cßn c©u §B kh«ng thÓ kh«i phôc II.Gièng nhau lµ (?) So s¸nh h×nh thøc cã cÊu t¹o kh«ng cÊu t¹o cña c©u §B vµ ®ñ c¶ 2 Tp CN c©u RG. Ho¹t ®éng d¹y .Cã ®ñ CN vµ VN. KiÓm tra: .§¸p ¸n c . 35 . Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc ssèng c¸c em ®îc gÆp nhiÒu lo¹i c©u tiÕng ViÖt kh¸c nhau.§äc ghi nhí *.Ng÷ liÖu: (SGK-t28) 2.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Ghi nhí 1: (SGK . (?) C©u BT lµ c©u ntn? Cho VD. vµ VN GV: Cho HS ph©n biÖt c©u b×nh thêng. Ph©n tÝch: . Ph©n tÝch: GV: Y/c HS th¶o luËn .. c©u §B vµ c©u RG. em Thuû! -> C©u c©u hái trong SGK kh«ng thÓ cã CN vµ VN (?) C©u nµy ®îc gäi lµ -> C©u ®Æc biÖt c©u §B. T¸c dông cña c©u ®Æc biÖt: 1. (?) C©u RG vµ c©u §B kh¸c nhau ë ®iÓm nµo? GV: Dïng b¶ng phô cã néi dung trong SGK - . 1.¤I.C©u RG c¨n cø vµo t×nh huèng cô thÓ cã thÓ kh«i phôc l¹i TP bÞ rót gän. Ng÷ liËu: (SGK . VD: T«i ®i häc .Cæng trêng. ThÕ nµo lµ c©u ®Æc HS ®äc ng÷ liÖu biÖt?: (?) NL trªn n»m trong . VËy em hiÓu thÕ nµo lµ c©u §B? GV: Gäi HS ®äc ghi . E.

Dïng ®Ó liÖt kª..HS ®äc ghi nhí.Dïng ®Ó gäi ®¸p. n¬i chèn? GV: D¹ng c©u nµy thêng gÆp trong v¨n . Mïa thu n¨m 1975.) (?) C©u nµo cã TD dïng ®Ó liÖt kª. l¾m. VD: .. th«ng b¸o vÒ sù tån t¹i cña SV. Ghi nhí 2: (SGK-t29) III. n¬i chèn VD: .Dïng ®Ó X§ thêi gian.. µ.Trêi ¬i! . nhØ. íi. + NghÜa lµ ph¶i . Y/c HS ®¸nh dÊu (X) vµo « trèng thÝch hîp.Hµ Néi.ChÞ An ¬i! . nµy. (?) C©u nµo cã TD X§ thêi gian. Bµi tËp 1: a) .§oµn ngêi nhèn nh¸o .S¬n! em S¬n! S¬n ¬i! .Mét ®ªm mïa xu©n. *.Ma. tªn riªng. VD: . . kÓ chuyÖn (?) C©u ®Æc biÖt ®îc dïng ®Ó lµm g×? 36 . ®èi víi 1 ý nghÜ võa s¶y ra hay ph¶n øng víi c©u nãi cña ngêi kh¸c: + thêng chøa c¸c th¸n tõ + Tõ ®¸nh gi¸ mang tÝnh BC.Cã! .. (?) C©u nµo cã TD dïng ®Ó gäi ®¸p? GV: Ngêi nãi híng ®Õn ngêi nghe kªu gäi sù chó ý cña ngêi nghe: + Tõ h« gäi (®¹i tõ nh©n xng. qu¸.Kh«ng cã c©u §B . hìi. trong hßm. HT? VD: .C©u rót gän: + Cã khi ®îc trng bµy . tªn chøc vô . Giã.§Ñp qu¸! .28. HT. miªu t¶. (?) C©u nµo cã TD béc lé c¶mxóc? GV: Ngêi nãi trùc tiÕp béc lé c¶m xóc cña m×nh ®èi víi hiÖn thùc.. ¬i.LuyÖn tËp 1.) + T×nh th¸i tõ (¹.... RÐt ... th«ng b¸o vÒ sù tån t¹i cña SV.

nhí b) ..ThÕ nµo lµ c©u ®Æc biÖt? 4. ch¼ng cã g× ®¸ng kÓ ®©u..Th¶o luËn nhãm + Lµm cho c©u gän h¬n.N¨m HS lµm BT gi©y. DÆn dß: 37 .BT 2: th¶o luËn theo . 2. th«ng b¸o.Kh«ng cã c©u RG d) . (c©u c) + Gäi ®¸p (c©u d) .C©u §B: L¸ ¬i! ..L©u qu¸! .c©u mÖnh lÖnh thêng rót gän CN (c©u thø nhÊt trong d) + Lµm cho c©u gän h¬n. Cñng cè: ..Lªn b¶ng lµm gän BT c) .C©u rót gän cã TD: 2 nhãm .Kh«ng cã c©u rót b¶ng . híng dÉn gi©y.GV: Gäi HS ®äc ghi kh¸ng chiÕn..C©u §B: Mét håi cßi . tr¸nh lÆp tõ ng÷ ®· xuÊt hiÖn ë trong c©u ®øng tríc (c©u thø 2 trong d) 3..C©u §B cã TD: + X§ thêi gian (3 c©u ®Çu trong b) + Béc lé c¶m xóc (c©u thø t trong b) + LiÖt kª..C©u RG: + H·y kÓ chuyÖn cuéc ®êi b¹n cho t«i nghe ®i! + B×nh thêng l¾m. tr¸nh lÆp nh÷ng tõ ng÷ ®· xuÊt hiÖn trong c©u ®øng tríc (c¸c c©u trong a) + Lµm cho c©u gän h¬n.. Bµi tËp 2: .BT 1: Gäi 2 HS lªn .Bèn gi©y.C©u ®Æc biÖt: Ba GV: Tæ chøc.

Hs ®äc v¨n b¶n V¨n b¶n: “Tinh thÇn ®äc l¹i v¨n b¶n: “Tinh yªu níc cña nh©n thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” 38 . Mèi quan hÖ gi÷a bè côc vµ lËp luËn: 1. + Khuyªn nhñ. 2. Ph¬ng ph¸p: . ca ngîi. . KiÓm tra: . VB nghÞ luËn cã bè côc n. D.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Båi dìng kh¶ n¨ng lËp luËn trong nãi vµ viÕt 3. Ng÷ liÖu:(SGK-t30) GV: Yªu cÇu häc sinh .Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i..Nªu vÊn ®Ò. VÒ t tëng: .§Ò v¨n nghÞ luËn thêng cã c¸c tÝnh chÊt nµo? .t. KiÕn thøc träng t©m: C. VÒ kÜ n¨ng: .So¹n bµi tiÕp theo. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.GV: B¶ng phô. Bµi míi: Giíi thiÖu: Mçi v¨n b¶n thêng cã bè côc 3 phÇn. bµn luËn. th¶o luËn nhãm. ph¶n b¸c. thuyÕt tr×nh.RÌn kÜ n¨ng lËp bè côc B. E. Ho¹t ®éng d¹y . lËt ngîc vÊn ®Ò. ph©n tÝch.Häc thuéc ghi nhí . Tiªt 83: Bè côc vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn trong bµi v¨n nghÞ luËn A. .§A: + Gi¶i thÝch. + Tranh luËn.häc: 1. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: + BiÕt c¸ch lËp bè côc vµ lËp luËn trong bµi v¨n NL + N¾m ®îc mèi quan hÖ gi÷a bè côc vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn cña bµi v¨n NL 2. + Suy nghÜ. ThiÕt bÞ d¹y häc: .n vµ lËp luËn ra sao? H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t I.

PhÇn th©n bµi cã 2 ®o¹n v¨n. ? V¨n b¶n “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” cã mÊy phÇn? Mçi phÇn cã mÊy ®o¹n v¨n? .Më bµi: + LuËn ®iÓm chÝnh 39 . LuËn ®iÓm xuÊt ph¸t ®ãng vai trß lÝ lÏ.HS: Tr¶ lêi nh ghi nhí ý 1.PhÇn kÕt bµi cã 1 ®o¹n v¨n . . bæn phËn g×? cña ai? ? Bè côc bµi v¨n nghÞ luËn gåm mÊy phÇn? NhiÖm vô cña mçi . quan g×? ®iÓm cña bµi v¨n. th©n bµi.2 cu¶ phÇn th©n bµi cã luËn ®iÓm phô nµo? ? PhÇn kÕt luËn rót ra .Hs ®äc. GV: LuËn ®iÓm chÝnh lµ ®iÓm quan träng. ? PhÇn më bµi cã luËn ®iÓm chÝnh xuÊt ph¸t lµ g×? ? §o¹n 1. kÕt bµi. ? Môc ®Ých cña luËn ®iÓm lµ g×? GV: Trong bµi v¨n NL chóng ta cÇn ph©n biÖt luËn ®iÓm xuÊt ph¸t vµ luËn ®iÓm kÕt luËn. Mçi 1 luËn ®iÓm ®Òu cã 1 sè ý phô.Lµ ý kiÕn thÓ 2.3 phÇn: Më bµi. LuËn ®iÓm kÕt luËn lµ c¸i ®Ých híng tíi. .d©n ta” . Ph©n tÝch: ? Nh¾c l¹i luËn ®iÓm lµ hiÖn t tëng. lÝ le xoay quanh. ý chÝnh ®îc nªu ra ®Ó bµn luËn.PhÇn më bµi cã 1 ®o¹n v¨n .Thèng nhÊt c¸c ®o¹n v¨n thµnh 1 khèi * Bè côc: .

Hµng ngang 3 cña chóng ta ®èi víi lËp luËn theo viÖc ph¸t huy lßng yªu quan hÖ: Tæng – níc.HS béc lé. NÕu chØ K§ d©n ta cã lßng nång nµn yªu níc mµ kh«ng 40 .mét lßng nång nµn yªu qña. . Yªu cÇu HS quan s¸t lªn b¶ng phô. GV: Treo b¶ng phô s¬ ®å trong SGK trang 30.LuyÖn tËp: .Th©n bµi : + §o¹n 1: LuËn ®iÓm .chóng ta ph¶i ghi nhí.Hµng ngang 2: quan hÖ: nh©n..Hµng ngang 2: phô: Lßng yªu níc trong LËp luËn theo qu¸ khø . .T tëng ë tªn bµi .t31) II.qu¶ . . .Hµng däc 1 :Suy luËn t¬ng ®ång theo dßng thêi gian.ph©n . ? Hµng ngang 1 ®îc lËp quan hÖ g×? GV: Cã lßng nång nµn yªu níc-> trë thµnh truyÒn thèng -> NhÊn ch×m. Bµ TriÖu ..hîp. ? Hµng ngang 2: LËp luËn theo quan hÖ g×? GV: Lich sö cã nhiÒu cuéc kh¸ng chiÕn vÜ ®¹i nh Bµ Trng. *.§äc ghi nhí. níc. ph©n – hîp.qu¶ .Hµng ngang 3: quan hÖ Tæng .Hµng ngang 1: xuÊt ph¸t : D©n ta cã quan hÖ nh©n . .. §ã lµ kÕt luËn.+ §o¹n 2: LuËn ®iÓm qu¶ phô: Lßng yªu níc trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i.Ghi nhí ý2.Hµng ngang 1: quan hÖ nh©n . .phÇn lµ g×? GV : Yªu cÇu hs ®äc thÇm s¬ ®å trong SGK trang 30. ? Tõ hµng ngang 1 ®Õn 4 lËp luËn theo quan hÖ g×? GV: Tõ truyÒn thèng mµ suy ra bæn phËn cña chóng ta lµ ph¸t huy lßng yªu níc.KÕt bµi: KÕt luËn vÒ bæn phËn.. Ghi nhí: (SGK . §ã lµ truyÒn thèng quý b¸u.. . quan hÖ: nh©n.Hµng ngang 4: Suy luËn t¬ng ®ång . tr¸ch nhiÖm . ? Hµng ngang 3 lËp luËn theo quan hÖ g×? GV: §a ra 1 nhËn ®Þnh chung råi dÉn chøng b»ng c¸c trêng hîp cô thÓ ®Ó cuèi cïng kÕt luËn lµ mäi ngêi ®Òu cã lßng yªu níc. * Ph¬ng ph¸p lËp luËn : .

TB: kÓ chuyÖn danh ho¹ häc vÏ trøng -> c¸ch häc c¬ b¶n th«ng qua sù d¹y dç KH vµ sù kiªn tr× cña thÇy vµ trß.Nhê nh÷ng «ng thÇy lín/ nªn míi d¹y häc trß ®îc nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n nhÊt . .C©u ®Çu vµ ®Ó lµm g×. ? Bµi v¨n cã bè côc mÊy phÇn? ? MB t¸c gi¶ dïng lèi lËp luËn nµo? §Ó nªu lªn luËn ®iÓm nµo? ? TB kÓ l¹i chuyÖn g×? . so s¸nh ®Ó nªu lªn luËn ®iÓm: Ýt ai biÕt häc cho thµnh tµi. . ®o¹n cuèi -> lµ c©u mang luËn ? Hµng däc 1? ®iÓm ? Trong bµi v¨n nghÞ luËn ta cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn nµo? GV: Gäi HS ®äc ghi nhí Gv: Híng dÉn HS lµm BT phÇn LT (Th¶o luËn nhãm) ? Bµi v¨n nªu lªn t tëng g×? ? T tëng nµy ®îc s¸ng tá ë c©u v¨n nµo? T×m c©u mang luËn ®iÓm.ChØ cã thÇy giái/ míi t¹o ®îc trß giái.KB: LËp luËn theo mqh nh©n qu¶ .Nhê chÞu khã häc tËp ®éng t¸c c¬ b¶n tèt/ nªn míi cã tiÒn ®å . ? KB ®îc lËp luËn theo quan hÖ nµo? ? H·y chØ ra ®©u lµ nh©n ®©u lµ qu¶ trong lËp luËn ë ®o¹n 41 .MB: Lèi lËp luËn ®èi chiÕu.®i tíi kÕt luËn ®ã th× viÕt ch¼ng cÇn nghÞ luËn .

Ph¬ng ph¸p: . Ho¹t ®éng d¹y . D.häc: 1.Ph©n biÖt kÕt luËn trong v¨n nghÞ luËn vµ kÕt luËn cã tÝnh kh¸i qu¸t cña luËn ®iÓm . C. Tiªt 84: LuyÖn tËp vÒ ph¬ng ph¸p lËp luËn trong v¨n b¶n nghÞ luËn A.Nªu vÊn ®Ò.HiÓu râ ph¬ng ph¸p lËp luËn trong ®êi sèng . thuyÕt tr×nh.PhÇn II. .ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo . B. luËn ®iÓm.NhËn diÖn lËp luËn trong ®êi sèng . Cñng cè: ? §Ó x¸c lËp luËn ®iÓm trong tõng phÇn vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c phÇn. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ t tëng: . 42 . 3.Nªu ph¬ng ph¸p lËp luËn trong v¨n nghÞ luËn 2. KiÕn thøc träng t©m: . VËy ta cÇn ®¹t ®îc vÒ lËp luËn nh thÕ nµo ta vµo tiÕt luyÖn tËp h«m nay. luËn cø lËp luËn./. th¶o luËn nhãm.TËp nªu luËn ®iÓm vµ lËp luËn cho 1 vÊn ®Ò TLV 2. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong ®êi sèng còng nh trong v¨n nghÞ luËn th× viÖc lËp luËn lµ v« cïng quan träng. VÒ kÜ n¨ng: . ThiÕt bÞ d¹y häc: .GV: B¶ng phô. ngêi ta cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn nµo? 4.KB.RÌn kü n¨ng lËp luËn.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh .Häc thuéc ghi nhí .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp 3. KiÓm tra: .Bµi v¨n nghÞ luËn gåm mÊy phÇn .X¸c ®Þnh râ luËn cø vµ kÕt luËn trong lËp luËn . E. DÆn dß: .

VÞ trÝ cã thÓ thay thÕ cho nhau. ch¾c sÏ lµ cÇu thñ giái II. d.. Ph©n tÝch: *. bã víi em nhiÒu kû niÖm b. e. *.. Ng÷ liÖu:(SGK-t33. + VÕ ®Çu lµ luËn cø .. .LuËn cø bªn tr¸i .... .C¶ 3 c©u cã: dÊu phÈy..m×nh ph¶i gãp ý cho c¸c b¹n Êy vµo buæi SH líp míi ®îc.. 33) 2..GV: Treo b¶ng phô NL môc1. MÖt qu¸. c. b.Thö ®¶o vÞ trÝ cña luËn cø vµ *.Quan hÖ: nh©n qña qña . ? C¶ 3 c©u trªn cã mÊy vÕ? ? Trong c¸c c©u trªn.bëi mäi ngêi kh«n tin m×nh n÷a c. néi cø cho kÕt luËn: dung kh«ng thay a.LËp luËn trong ®êi sèng: 1. Ph©n tÝch: *... . ..LËp luËn trong v¨n nghÞ luËn: 1. Ng÷ liÖu:(SGK-t32. bé phËn nµo lµ kÕt luËn thÓ hiÖn t tëng.KÕt luËn bªn + VÕ sau lµ kÕt luËn ph¶i dÊu phÈy.v× n¬i Êy ®· g¾n ®æi.... NL 3: Nªu kÕt luËn cho luËn cø a. NL 1: So s¸nh luËn . bé phËn nµo lµ luËn cø. .Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 3. e. d.Mèi quan hÖ :Nh©n. . NL 2: Bæ sung luËn kÕt luËn: §îc . Cñng cè: ..§äc vÝ dô Néi dung cÇn ®¹t .. ý ®Þnh cña ngêi nãi? ? Mèi quan hÖ gi÷a luËn cø. vµ kÕt luËn nh thÕ nµo? ? VÞ trÝ cña luËn cø vµ kÕt luËn cã thÓ thay thÕ cho nhau kh«ng? GV: Yªu cÇu häc sinh bæ sung thªm luËn cø cho bµi tËp 2 GV: Ghi kÕt luËn lªn b¶ng GV: 1 kÕt luËn cã nhiÒu luËn cø kh¸c nhau miÔn lµ hîp lÝ GV: ghi luËn cø lªn b¶ng ? Nªu kÕt luËn cho c¸c luËn cø I. ph¶i sang nhµ b¹n ch¬i th«i... m×nh ph¶i tËp trung häc th«i. 43 34) 2. . V× k× nghØ hÌ cßn kÐo dµi nhiÒu ngµy nªn. . m×nh ph¶i g¬ng mÉu. ..Gäi häc sinh ®äc. NL 1: LuËn cø vµ kÕt luËn . V× cßn Ýt tuæi nªn..

DÆn dß: . VÒ t tëng: .Quen thãi cò Õch nghªnh ngang ®i l¹i kh¾p n¬i. §©y lµ lËp luËn ®éc ®¸o cña truyÖn ngô ng«n : LËp luËn giao tiÕp b»ng c©u chuyÖn.Trêi ma to.PhÇn II.So¹n bµi míi tiÕp theo.C¸i loµi vËt nµy rÊt sî tiÕng kªu vang ®éng cña Õch . LuËn ®iÓm ( kÕt luËn) sÏ ®îc rót ra tõ ®ã mét c¸ch th©m trÇm.Õch bÞ tr©u giÉm bÑp 3. níc dÒnh lªn ®a Õch ra ngoµi . KiÕn thøc träng t©m: . Bµi tËp 2: Häc sinh lµm bµi ë nhµ: C¸ch lµm bµi t¬ng tù nh bµi tËp 1 ®èi víi chuyÖn “ thÇy bãi xem voi” 4. Tiªt 85: Sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt (§Æng Thai Mai) A. . VÒ kiÕn thøc: . VÒ kÜ n¨ng: .Õch tëng m×nh ghª gím nh mét vÞ chóa tÓ .Bµi tËp 1: X¸c ®Þnh luËn ®iÓm.N¾m ®îc nh÷ng ®iÓm næi bËt trong nghÖ thuËt nghÞ luËn 2. kh«ng gian b»ng nghÖ thuËt mét c©u chuyÖn kÓ víi nh÷ng chi tiÕt sù viÖc cô thÓ vµ chän läc ®Ó rót ra kÕt luËn ( luËn ®iÓm) mét c¸ch kÝn ®¸o. luËn cø vµ lËp luËn cña chuyÖn ngô ng«n “ Õch ngåi ®¸y giÕng” 1.Häc bµi vµ tiÕp bµi tËp cßn l¹i. LuËn ®iÓm: C¸i gi¸ ph¶i tr¶ cho nh÷ng kÎ dèt n¸t. lßng tù hµo tiÕng nãi d©n téc.HiÓu ®îc trªn nh÷ng nÐt chung sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt qua sù ph©n tÝch chøng minh cña t¸c gi¶. bªn c¹nh nh÷ng con vËt bÐ nhá. Ph¬ng ph¸p: 44 . s©u s¾c thó vÞ. ch¼ng thÌm ®Ó ý ®Õn xung quanh.Kü n¨ng ph©n tÝch t¸c phÈm nghÞ luËn B. C. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. LuËn cø: . khoa häc. . LËp luËn Theo tr×nh tù thêi gian.Båi dìng t duy l«gÝc. 3. . . kiªu ng¹o 2.Õch ngåi l©u ngµy trong giÕng.

lµ nhµ v¨n . .1902-1984. V¨n b¶n: ? Em biÕt g× vÒ mét biÓu hiªn hïng . . cã nh÷ng phÈmchÊt g×? C¸c em cã thÓ t×m thÊy c©u tr¶ lêi ®Ých ®¸ng vµ s©u s¾c qua mét ®o¹n trÝch cña Gi¸o s §Æng Thai Mai Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña Néi dung cÇn ®¹t thÇy trß GV Nªu yªu cÇu . mét biÓu ViÖt? 45 .HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. Bµi míi: Giíi thiÖu: TiÕng viÖt tiÕng mÑ ®Î cña chóng ta lµ mét ng«n ng÷ nh thÕ nµo. .Hs ®äc . §äc v¨n b¶n: 2. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.TrÝch ë phÇn ®Çu cña v¨n b¶n: Sù giµu hån cña søc sèng bµi ngiªn cøu dµi: “ ®Ñp cña TiÕng d©n téc.TÕp xóc v¨n b¶n: 1.TrÝch ë phÇn ®Çu cña bµi ngiªn cøu dµi: “ TiÕng ViÖt.GV: B¶ng phô. E.Nªu vÊn ®Ò. T¸c gi¶: . KiÓm tra: . nhµ nghiªn cøu v¨n häc næi tiÕng.häc: 1.N¨m 1996 ®îc trao tÆng Gi¶i thëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n ho¸ vµ nghÖ thuËt. ThiÕt bÞ d¹y häc: .Em hiÓu ý cña B¸c “ T×nh yªu níc còng nh c¸c thø cña quý tron hßm” nh thÕ nµo? 2. ngõng nghØ giäng ë phÇn më réng .vÊn ®¸p.HS Tr¶ lêi theo sù hiÓu biÕt I.. . râ rµng. Ho¹t ®éng d¹y .Gäi häc sinh ®äc ? Tr×nh bµy vµi nÐt vÒ t¸c gi¶ §Æng Thai Mai? thÝch: a. b.§Ó chøng minh cho luËn ®iÓm ( vÊn ®Ò): Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta t¸c gi¶ ®· ®a ra nh÷ng luËn chøng nµo? T¸c dông cña c¸c luËn chøng ®ã . D.” TiÕng ViÖt. T×m hiÓu chó ®äc: To .

GV: Gäi häc ®äc ®o¹n 1 ? T¸c gi¶ cho ta biÕt 46 .” .TiÕng viÖt ®Ñp: + NhÞp ®iÖu + Có ph¸p. kh«ng cã ®Çy ®ñ tiÕng viÖt. Bè côc: thanh ngang.V× v¨n b¶n chñ . trÝch nªn kh«ng cã ®Çy ®Þnh ®ñ c¸c phÇn thêng cã ? T×m hiÓu bè côc 1-NhËn cña bµi v¨n vµ nªu ý chung vÒ phÈm trong 1 bµi v¨n: chÝnh cña mçi chÊt giµu ®Ñp cña 1-NhËn ®Þnh chung vÒ tiÕng viÖt phÈm chÊt giµu ®Ñp cña ®o¹n? GV: V¨n b¶n chØ lµ 2-Lµm râ phÈm tiÕng viÖt nªn chÊt giµu ®Ñp cña 2-Lµm râ phÈm chÊt giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt. phÈm chÊt cña tiÕng viÖt: .§äc .Ph¬ng thøc: NghÞ hiªn hïng hån cña søc ph¬ng thøc nµo ®Ó luËn t¹o v¨n b¶n nµy? ®Þnh ®îc nh vËy? luËn g×? cña t¸c ? V× sao em x¸c yÕu dïng lÝ lÏ vµ dÉn chøng.TiÕng viÖt lµ mét sinh thø tiÕng ®Ñp vµ hay.Ph©n tÝch v¨n b¶n: c¸c phÇn thêng cã 1. trong v¨n b¶n nµy lµ viÖt ®Ó mäi ngêi sèng d©n téc. . ? Môc ®Ých nghÞ . hîp lÝ. NhËn ®Þnh vÒ trong 1 bµi v¨n. Tõ khã:(SGK-t/36) ? Gi¶i thÝch nghÜa: ©m b×nh vµ d¬ng b×nh? ? Tõ vùng? tiÕng viÖt.? T¸c gi¶ ®· dïng . Nh®o¹n trÝch ng vÉn rÊt chÆt chÏ trong lËp luËn vµ cã bè côc râ rµng. II.Ph¬ng thøc: NghÞ luËn . Thanh huyÒn.Toµn bé c¸c tõ V¨n b¶n chØ lµ ®o¹n cña 1 ng«n ng÷. 3.Kh¼ng ®Þnh sù gi¶ giµu ®Ñp cña tiÕng tù hµo vµ tin tëng vµo t¬ng lai cña c.

®iÒu g× vÒ phÈm - TiÕng viÖt cã chÊt ViÖt? cña TiÕng nh÷ng ®Æc s¾c ... - Hµi hoµ vÒ mÆt - TiÕng viÖt hay: + Cã kh¸i niÖm diÔn ®¹t t×nh c¶m, t tëng +Tho¶ m·n yªu cÇu ®êi sèng. V¨n ho¸.

? C©u v¨n nµo kh¸i ©m hëng, thanh qu¸t phÈm chÊt ®ã? ®iÖu. ? VÎ ®Ñp cña TiÕng - TÕ nhÞ uyÓn ViÖt ®îc gi¶i thÝch chuyÓn trong c¸ch trªn nh÷ng yÕu tè ®Æt c©u. nµo? ? Dùa trªn c¨n cø nµo gi¶ -3 c©u nhËn xÐt tiÕng viÖt 1. Kh¸i qu¸t vÒ lµ mét thø tiÕng phÈm chÊt tiÕng hay? viÖt ? §o¹n v¨n nµy cã 2. Gi¶i thÝch caÝ mÊy c©u? C¸c c©u ®Ñp liªn nhau 3. Gi¶i thÝch c¸i b»ng néi dung nµo? hay - Ng¾n gän, râ ? Qua ®ã , em thÊy rµng , rµnh m¹ch. c¸ch lËp luËn cña - §i tõ kh¸i qu¸t t¸c gi¶ cã g× ®Æc ®Õn cô thÓ. biÖt? T¸c dông cña - Ngêi ®äc dÔ theo c¸ch lËp luËn nµy? dâi, dÔ hiÓu. - §äc. GV: Gäi häc sinh kÕt víi ®Ó t¸c

2.

BiÓu

hiÖn

giµu

®Ñp cña tiÕng viÖt: a. TiÕng ViÖt ®Ñp: - ý kiÕn ngêi níc ngoµi - HÖ thèng nguyªn ©m, phô ©m phong phó, giµu thanh ®iÖu. - Có ph¸p: C©n ®èi, uyÓn nhµng. - Tõ vùng: dåi dµo gi¸ trÞ th¬ nh¹c. chuyÓn, nhÞp

®äc ®o¹n 2. ? TiÕng ViÖt ®Ñp - ý kiÕn ngêi níc ngoµi b. TiÕng ViÖt hay: nh thÕ nµo? - HÖ thèng nguyªn 47

? Qua lêi nhËn xÐt ©m, cña ai? phong Có

phô phó, ph¸p:

©m - Dåi dµo vÒ cÊu t¹o tõ giµu ng÷ .. vÒ h×nh thøc diÔn ®¹. C©n - Tõ vùng ..t¨ng Ng÷ ph¸p ... uyÓn chuyÓn, chÝnh x¸c h¬n. nh÷ng tõ ng÷ míi.

VÒ hÖ thèng nguyªn thanh ®iÖu. ©m, phô ©m, vµ thanh ®iÖu? ? VÒ mÆt có ph¸p? ? VÒ mÆt tõ vùng?

®èi, uyÓn chuyÓn, nhÞp nhµng. gi¸ trÞ th¬ nh¹c. Chó bÐ lo¾t

- Tõ vùng: dåi dµo - Kh«ng ngõng ®Æt ra

? H·y t×m 1 vµi c©u cho¾t... th¬ hoÆc ca dao - Em ¬i Ba Lan... mµ em cho lµ giµu - Trªn trêi tr¾ng... chÊt nh¹c? GV LÊy thªm vÝ dô. ? Dù¹ trªn c¸c chøng cø nµo ®Ó t¸c gi¶ chøng minh cho c¸c kh¸i niÖm hay cña tiÕng viÖt? GV: HiÖn nay chóng ta thÊy xuÊt hiÖn nh÷ng tõ ng÷ míi trong lÜnh vùc kinh tÕ , khoa häc kÜ thuËt nh: Makettinh, internet, trang web ®ã lµ kh¸i niÖm s¸ng t¹o tõ ng÷ míi, phï hîp víi sù ph¸t triÓn. ? Theo em trong c¸c 48 - §Ñp -> PhÈm chÊt h×nh thøc. - Hay-> PhÈm chÊt néi dung. - §a ngêi ta... -> C¸i ®Ñp ph¶n ¸nh c¸i hay c¸i hay t¹o ra vÎ ®Ñp cña ng«n ng÷ m©y

phÈm chÊt ®Ñp vµ - NghÞ luËn b»ng hay cña tiÕng viÖt c¸ch kÕt hîp gi¶i III- Tæng kÕt: mµ t¸c gi¶ võa thÝch, chøng minh *. Ghi nhí: (SGK - t/37) ph©n h×nh tÝch, thøc, phÈm vµ b×nh luËn. vÒ IV- LuyÖn tËp: chÊt nµo thuéc

phÈm - LËp luËn chÆt chÏ. chÊt nµo thuéc vÒ - DÉn chøng toµn diÖn, bao qu¸t. néi dung? chÊt - Sö dông biªn ph¸p ®Ñp vµ hay cã mèi ,më réng c©u. ? Hai phÈm quan nµo? ? NghÖ thuËt nghÞ luËn nµy biÖt? GV: - Bé phËn më réng c©u nh»m gi¶i thÝch râ h¬n c¸c tõ ë vÞ trÝ tríc ®ã. - DÊu hiÖu ®Ó t¸ch bé phËn më réng: ngoÆc ®¬n , g¹ch ngang, dÊu phÈy. ? ChØ ra c¸c c©u v¨n cã bé ph©n më réng c©u ? ? T¸c gi¶ ®· dïng nh÷ng lÝ lÏ, dÉn chøng nh thÕ nµo 49 - §äc ghi nhí. cña cã bµi g× v¨n ®Æc hÖ nh thÕ - Hs tù t×m

®Ó chøng minh trªn nh÷ng ph¬ng diÖn nµo? ? T¸c gi¶ ®· nhËn ®Þnh nh thÕ nµo vÒ phÈm chÊt cña tiÕng viÖt? GV: GV: Gäi Yªu häc cÇu sinh häc ®äc ghi nhí. sinh vÒ nhµ lµm bµi tËp phÇn luyÖn tËp. 3. Cñng cè: - Trong häc tËp vµ giao tiÕp em ®· lµm g× cho sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt? 4. DÆn dß: - Häc sinh lµm bµi tËp 1 SGK - ®äc bµi ®äc thªm: TiÕng viÖt giµu vµ ®Ñp - ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo ./. Tiªt 86: Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: gióp häc sinh - n¾m ®îc kh¸i niÖm tr¹ng ng÷ trong c©u - «n l¹i c¸c lo¹i tr¹ng ng÷ ®· häc ë tiÓu häc 2. VÒ t tëng: - Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. 3. VÒ kÜ n¨ng: - RÌn luyÖn kü n¨ng thªm TPTRN cho c©u vµo c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau B, thiÕt kÕ bµi d¹y häc B. KiÕn thøc träng t©m: - PhÇn I C. Ph¬ng ph¸p: 50

§êi ®êi. Ho¹t ®éng cña thÇy Gv Treo b¶ng phô Gäi häc sinh ®äc trong v¨n b¶n nµo? ? X¸c ®Þnh tr¹ng ng÷ trong c©u trªn? .Thêi gian. t×m ®îc bæ sung chèn) vµ thêi gian.Bæ sung th«ng tin .Đáp án: Ghi nhớ SGK .§äc ? §o¹n v¨n nµy n»m .28+29 2.Díi bãng tre xanh.N¬i chèn ? Cã thÓ chuyÓn c¸c tr¹ng ng÷ nãi trªn . . 51 ng÷ g×?) X¸c ®Þnh tr¹ng .Thêi gian .GV: B¶ng phô. Ph©n tÝch: ?1. gåm 2 thµnh phÇn chÝnh lµ chñ ng÷ vµ vÞ ng÷. ThiÕt bÞ d¹y häc: . D. thuyÕt tr×nh.Thêi gian . E.häc: 1. kiÕp kiÕp. Tuy vËy kh«ng ph¶i lóc nµo c©u còng chØ cã 2 thµnh phÇn chÝnh mµ c©u cßn cã nh÷ng thµnh phÇn phô quan träng cña c©u lµ tr¹ng ng÷. ng÷: . KiÓm tra: (?) C©u ®Æc biÖt lµ c©u nh thÕ nµo?Cho vÝ dô? T¸c dông cña c©u dÆc biÖt? . th¶o luËn nhãm. Ng÷ liÖu: ( SGKt/39) 2. Ho¹t ®éng d¹y .Nªu vÊn ®Ò.§· tõ l©u ®êi .Tõ ngh×n ®êi nay. . §Æc ®iÓm cña tr¹ng ng÷: 1. Néi dung mµ tr¹ng ng÷ bæ sung: .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.C©y tre ViÖt Nam Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t I. cho nh÷ng néi dung g×? (thuéc tr¹ng ?2. Bµi míi: Giíi thiÖu: XÐt vÒ mÆt cÊu t¹o. ? C¸c tr¹ng ng÷ võa vÒ ®Þa ®iÓm( N¬i .. .

C¸ch 2.1 qu·ng nghØ khi dÊu ®©y nãi hoÆc 1 ®Ó trao th nµy cho phÈy khi viÕt. em ®Õn ®©y. 2. VÞ trÝ cña tr¹ng ng÷ trong c©u: .Kh«ng thÓ nãi: An .Môc ®Ých( §Ó lµm .Nguyªn nh©n(v× ngñ víi bè.Tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn ( ë ®©u? ) Thêi gian( Khi nµo?) . ?3. . Em ®Õn .sang nh÷ng vÞ trÝ nµo trong c©u? GV: Chó ý x¾p ®Æt vÞ trÝ tr¹ng ng÷ sao cho phï hîp víi liªn kÕt m¹ch l¹c c¶u v¨n b¶n còng nh t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ . §Ó trao th nµy cho chÞ .3 vÞ trÝ: §Çu. . VD: So s¸nh 2 c©u tr¶ lêi sau: Hái: Em ®Õn ®©y ®Ó lµm g×? Tr¶ lêi: 1. An ngñ víi bè.Cã thÓ nãi: §ªm. VD: . sao? ) ? Gi÷a tr¹ng ng÷ vµ thµnh 52 phÇn chÝnh . ®ªm. gi÷a hoÆc cuèi c©u. chÞ. ? C¸ch tr¶ lêi nµo phï hîp víi t×nh huèng giao tiÕo h¬n? GV: Cã nh÷ng trêng hîp tr¹ng ng÷ kh«ng thÓ æ cuèi c©u.

Ghi nhí: ( SGK-t/39) II.Th¶o luËn nhãm. ? VÒ ý nghÜa thªm 3.. Bµi tËp 2: tµ ¸o biÕc. T«i ®Õn ®©y ®Ó häc. ®©y.Thêi gian( Khi nµo) ®Ó x¸c ®Þnh ®iÒu . ë trong líp. d) C©u ®Æc biÖt. Bµi tËp1: a) Chñ ng÷. . Víi chiÕc bót bi . 4.§iÒu kiÖn( víi ®iÒu kiÖn g×?) H×nh thøc: §øng ë b) Tr¹ng ng÷. Hs ®ang häc bµi. trªn thëng. ? Tr¹ng ng÷ ®ã tr¶ lêi cho c©u hái nµo? 1.§äc ghi nhí. S¸ng nay. trªn tay .Lµm bµi tËp 2.xanh. nhµ trêng khen b) Víi kh¸i niÖm. Sét so¹t giã trªu . dÊu phÈy. X¸c ®Þnh thêi gian a) Khi ®i qua. NÕu ®¹t HS cho sù viÖc ®îc nªu . ra ë trong c©u .. *.Díi ¸nh n¾ng.cña c©u thêng ®îc g×?) t¸ch biÖt bëi dÊu . V× bÞ c¶m mµ t«i kh«ng ®i häc ®îc. em sÏ ®îc . Lan ®Çu c©u. ng¨n c¸ch c) Phô ng÷ cho ®éng ch¨m chØ häc víi chñ ng÷ b»ng tõ” Chuéng”( Bæ ng÷) bµi.Ph¬ng tiÖn( B»ng g×?) hiÖu g×? GV: Cho vÝ dô vµ yªu cÇu chØ ra c¸c lo¹i tr¹ng ng÷. tr¹ng ng÷ vµo c©u a) . 5.Trong c¸i vá xanh kia giái. 2.. giã thæi m¹nh.N¬i chèn( ë ®©u) 53 . .Néi dung ý nghÜa : 2. 6.N¬i chèn( ë ®©u) g×? . Bµi tËp 3: . 3.C¸ch thøc( nh thÕ nµo? ) .Luyªn tËp: 1.. 7.

Em h·y cho biÕt tr¹ng ng÷ ®îc thªm vµo c©u víi nh÷ng ý nghÜa g× ? 4.BT 2: Gäi HS lªn b¶ng. 3. . 54 .Lµm bµi tËp 3b.§iÒu kiÖn b) VÒ nhµ. . ? C¨n cø vµo ®©u mµ em x¸c ®Þnh ®îc côm tõ:” Mïa xu©n”trong c©u b lµ tr¹ng ng÷. Gv: Yªu cÇu th¶o luËn nhãm bµi tËp 3 phÇn a. Híng dÉn vÒ nhµ: .? Tr¹ng ng÷ thêng ®øng ë vÞ trÝ nµo? ? Gi÷a tr¹ng ng÷ vµ thµnh t¸ch phÇn biÖt chÝnh dÊu cña c©u thêng ®îc bëi hiÖu g×? Gv: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí. GV: Híng dÉn HS lµm BT phÇn LT -BT 1: Th¶o luËn nhãm. Cñng cè: .

Bµi míi: Giíi thiÖu: ? Trong ®êi sèng ngêi ta dïng sù thËt ®Ó chøng tá 1 sù vËt. E. Ho¹t ®éng d¹y . KiÕn thøc träng t©m: . C.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp./.GV: B¶ng phô. VÒ t tëng: .Bíc ®Çu n¾m ®îc ®Æc ®iÓm cña mét bµi v¨n nghÞ luËn chøng minh vµ yªu cÇu c¬ b¶n cña luËn ®iÓm. D.PhÇn I.RÌn luyÖn kü n¨ng ph©n tÝch mét ®Ò. Ph¬ng ph¸p: . . VÒ kÜ n¨ng: . Tiªt 87: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn chøng minh (TiÕt 1) A.häc: 1. VÒ kiÕn thøc: .Nªu vÊn ®Ò. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. ThiÕt bÞ d¹y häc: . suy luËn t¬ng ®ång.Ph¬ng ph¸p lËp luËn trong bµi v¨n nghÞ luËn? §A: .PP LL trong v¨n nghÞ luËn gåm c¸c pp sau: Suy luËn nh©nqu¶.. suy luËn tæng-ph©n-hîp. B. .So¹n bµi tiÕp theo. . mét v¨n b¶n nghÞ luËn chøng minh. 3. th¶o luËn nhãm. 2. Môc ®Ých vµ tÝnh chÊt vµ c¸c yÕu tè cña phÐp lËp luËn chøng minh lµ g×? Bµi häc h«m nay sÏ tr¶ lêi cho c©u hái ®ã. 2. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t I. luËn cø vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn chøng minh. sù viÖc lµ thËt hay gi¶ th× viÖc ®ã ®îc gäi lµ g×? VËy ®Ó chøng minh trong ®êi sèng vµ trong v¨n häc cã g× gièng vµ kh¸c nhau.1. Môc ®Ých vµ ph¬ng 55 .Bè côc 3 phÇn. . KiÓm tra: .Bè côc cña bµi v¨n nghÞ luËn ? .Häc thuéc ghi nhí. thuyÕt tr×nh.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.

®a ra ®îc c¸c b»ng chøng ®Ó chøng lêi nãi cña em lµ lÝ lÏ hîp lÝ.VÝ dô: Ph¸t ? Trong toµ ¸n ngêi hiÖn v©n tay ®Ó ta dïng nh÷ng g× chøng minh ®ã ®· ®Ó chøng minh ai vµo nhµ më khãa ®ã ph¹m téi hay ¨n trém . chøng minh? ngêi ta cÇn ph¶i chøng ? Muèn chøng minh mét ngêi cã t c¸ch c«ng d©n th× ph¶i ®a ra b»ng chøng g×? ? Muèn mäi ngêi th¸ng biÕt ngµy -GiÊy khai sinh. ?2. th× ph¶i ®a ra nh©n chøng . khi nµo ngêi ta cÇn vÒ 1 viÖc nµo ®ã. . T×m hiÓu chøng minh cho ai ®ã tin Gv: LÊy vÝ dô minh ho¹. -Chøng minh minh ®Ó th lµm râ sù thËt nh©n d©n Nhu cÇu chøng ? Trong ®êi sèng . vËt b»ng chøng g×? chøng . dÉn .Khi em bÞ nghi 56 minh trong v¨n b¶n nghÞ luËn: -> Dïng lÝ lÏ . dÉn minh 1 ý kiÕn (vÊn ®Ò) thËt em ph¶i lµm chøng lµm s¸ng tá nµo ®ã lµ sù thËt.Khi bÞ hoµi nghi minh trong ®êi sèng: n¨m sinh cña m×nh -B»ng chøng . g×? vÊn ®Ò. dÉn ra ngêi chøng kiÕn sù viÖc -> Chøng minh lµ ®a ra Êy. kh«ng ph¹m t«i? ? VËy khi cÇn chøng -Ph¶i dÉn ra sù viÖc Êy.ph¸p chøng minh: ?1.

§õng sî vÊp ng·. chøng . sù thiÕu cè g¾ng. khi ngêi ta chØ sö dông lêi v¨n( Kh«ng ®îc dïng nh©n chøng) chøng. VËy xin b¹n chí lo thÊt häc . +VÊp ng· lµ chuyÖn ®äc bµi v¨n:”§õng + §iÒu ®¸ng sî nhÊt lµ b×nh thêng sî vÊp ng·”. minh mét vÊn ®Ò -> Dïng lÝ lÏ . lËp luËn trong cuéc sèng? ®Ó chøng minh 1 lµ ®óng nhËn ®Þnh nµo ®ã ? Trong v¨n b¶n ®¾n ®¸ng tin cËy. ?3.C©u mang luËn ®iÓm: VËy xin b¹n chí lo thÊt häc sinh -C¸ch lËp luËn : tiÕng.Sù thËt dÉn ra rÊt ®¸ng tõng b¶n cña bµi v¨n nµy tiÕng còng tin cËy v× næi tiÕng ai vÊp ng· .LuËn ®iÓm thÓ hiÖn trong nhan ®Ò .Khi nãi 1 b¹n häc giái nhÊt líp. ? Qua ®©y em hiÓu thÕ nµo lµ chøng -> HS béc lé. + ? Cho biÕt c¸ch lËp §iÒu ®¸ng sî nhÊt lµ sù thiÕu cè 57 . nµo ®ã lµ ®óng sù thËt cËy? GV: Gäi häc vµ ®¸ng tin . nhng hä vÉn trë thµnh næi nghÞ luËn. dÉn chøng .C¸ch lËp luËn : + VÊp ng· lµ chuyÖn b×nh thêng +NhiÒu ngêi næi tiÕng còng tõng vÊp ng· . PhÐp lËp luËn chøng minh: * Bµi v¨n : “§õng sî vÊp ng·” . +NhiÒu ngêi næi ? LuËn ®iÓm c¬ . Th× vËt ph¶i -§äc lµm thÕ nµo ®Ó chøng tá 1 ý kiÕn . lËp luËn ®Ó chøng minh 1 nhËn ®óng ®Þnh nµo ®ã lµ ®¾n ®¸ng tin cËy. nhng hä lµ g×? còng biÕt. .ngê lµ ¨n trém .C©u mang luËn ®iÓm . ? C©u mang luËn vÉn trë thµnh næi ®iÓm? tiÕng.

b»ng chøng trong phÐp lËp luËn chøng minh? GV: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí.ThÕ nµo lµ lËp luËn chøng minh . Ghi nhí: (SGK-t42 ) -Tr¶ lêi nh ghi nhí SGK. -Tr¶ lêi nh ghi nhí ? C¸c sù thËt dÉn ra SGK. VÒ kiÕn thøc: 58 .luËn? g¾ng.Nh÷ng v¨n b¶n nghÞ luËn võa häc. Tiªt 88: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn chøng minh (TiÕt 2) A.Lµm BT 4. *. 3. . . Híng dÉn vÒ nhµ: .§äc kh«ng ?V× sao? ? Qua ®©y em hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh lµ g×? ? Ta cÇn chó ý ®iÒu g× khi sö dông c¸c lÝ lÏ. v¨n b¶n nµo thuéc lËp luËn chøng minh? . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1./.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. Cñng cè: .So¹n tiÕp bµi tiÕt 2. cã ®¸ng tin cËy .

Yêu cầu các nhóm khác . C. th¶o luËn nhãm.Luận điểm không sợ sai lầm.GV: B¶ng phô.....Đọc II..... ThiÕt bÞ d¹y häc: ...Chia lớp làm 3 nhóm. Giê nµy thÇy gi¸o cïng c¸c em tiÕp tôc ®i häc ph©ng luÖn tËp ®Ó mét lÇn n÷a t¹o cho c¸c em kü n¨ng c¬ b¶n khi lµm v¨n chøng minh.. VÒ t tëng: ... 2.Đại diện trình bày . 3...Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc luyÖn tËp ph¬ng ph¸p lËp luËn chøng minh.... ... 59 .Thảo luận nhóm cho HS thảo luận theo nhóm. tÝnh chÊt. GV: Nhận xét....Bổ sung nhận xét bổ sung..HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò ND cần đạt GV: Gọi HS đọc Y/c bài .. 2........ Ph¬ng ph¸p: .....häc: 1. đánh giá . 3... VÒ kÜ n¨ng: .. KiÓm tra: .. c¸c yÕu tè cña phÐp lËp luËn chøng minh.PhÇn II. b»ng chøng ch©n thùc.. ? Cho biết luận điểm của ..Câu mang luận điểm: + Những người sáng suốt... ....PhÐp lËp luËn chøng minh lµ g×? §A: Lµ mét phÐp lËp luËn dïng nh÷ng lÝ lÏ.RÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch v¨n b¶n mÉu B. thuyÕt tr×nh.. E.... ....HS luyÖn tËp: qua bµi v¨n mÉu hiÓu kÜ h¬n vÒ môc ®Ých......Luyện tập: tập phần luyện tập GV: ..làm mang luận điểm? + Tiêu đề bài viết như số phận của mình. Tæ chøc: SÜ sè:. KiÕn thøc träng t©m: .Cử đại diện trình bày .. Ho¹t ®éng d¹y . D.Câu mang luận điểm: bài văn? + Tiêu đề bài viết ? Những câu nào là câu .. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc ®i t×m hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh..Nªu vÊn ®Ò..... ®· ®îc thõa nhËn ®Ó chøng tá luËn ®iÓm míi (CÇn ®îc chøng minh) lµ ®¸ng tin cËy..

+ Người khác bảo sai chữa chắc đã sai. hoặc là hèn nhát. + Sai lầm cũng có hai mặt. nhưng nó cũng đem đến bài học cho đời.Nh÷ng v¨n b¶n nghÞ luËn võa häc Vb nµo thuéc lËp luËn chøng minh? v× sao? VB “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” “ TiÕng viÖt giµu ®Ñp” Lµ v¨n b¶n nghÞ luËn chøng minh v×: Ngêi viÕt ®· ®a ra nh÷ng b»ng chøng lÝ lÏ. thì hoặc là ảo tưởng.Bài này dùng lý lẽ và sự phân tích lý lẽ để chứng minh./. + Không chịu mất gì sẽ không được gì.Xem bµi: “Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u (TiÕp)” .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.làm như số phận của mình ? Để chứng minh cho bài . ..+ Những người sáng suốt.Những luận cứ: + Nếu suốt đời không phạm sai lầm. + Người sợ sai lầm là người sợ hãi thực tế. ? Cách lập luận chứng . Môc tiªu cÇn ®¹t: 60 .. Tiªt 89: Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u (TiÕp) A. Cñng cè: . Tuy nó đem lại tổn thất. có sức thuyết phục hay không? .Bài này dùng lý lẽ và minh của bài này có gì sự phân tích lý lẽ để khác so với bài “Đừng sợ chứng minh. vấp ngã”.Trả lời như ghi bảng viết của mình. tác giả đã nêu lên luận cứ nào? ? Những luận cứ ấy có hiển nhiên. 4. Híng dÉn vÒ nhµ: . ... có sức thuyết phục. không bao giờ có thể tự lập. + Thất bại là mẹ thành công -> Luận cứ hiển nhiên. 5. vì tiêu chuẩn đánh giá khác nhau.

Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc t×m hiÓu ®Æc ®iÓm cña tr¹ng ng÷. VÒ t tëng: .1. vai trß cña tr¹ng ng÷ trong c©u? . c¸c ®o¹n trong bµi . 3. Néi dung cÇn ®¹t Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I.§A: (SGK T39) 2.N¾m ®îc viÖc t¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng( nhÊn m¹nh. Ph¬ng ph¸p: . C. Ngữ liệu: (Sgk-t/45. th¶o luËn nhãm. chuyÓn ý) hoÆc béc lé c¶m xóc 2.häc: 1.H·y nªu ý nghÜa.Nªu vÊn ®Ò.Kü n¨ng t¸ch tr¹ng ng÷ B.2. thuyÕt tr×nh. E. VÒ kÜ n¨ng: .GV: B¶ng phô.Đọc 2. VÒ kiÕn thøc: . D. Ho¹t ®éng d¹y . 46) Gọi HS đọc . + Về mùa đông -> thời gian 61 . . vào khoảng đó -> thời gian + Sáng dậy -> thời gian + Tren giàn hoa lí -> địa điểm + Chỉ độ tám chín giờ sáng -> thời gian + Trên nền trời trong trong -> thời gian b. KiÓm tra: .NL a có 5 TN . 1.NL1: Các trạng ngữ: trạng ngữ trong hai NL a và .Gióp häc sinh n¾m ®îc c«ng dông cña tr¹ng ng÷: b«e sung nh÷ng th«ngt in t×nh hèng vµ liªn kÕt c¸c c©u. . b? + Thường thường.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.NL b có 1 TN a. ThiÕt bÞ d¹y häc: . VËy tr¹ng ng÷ cßn cã c«ng dông vµ c¸ch t¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng nh thÕ nµo ta vµo bµi h«m nay. vÞ trÝ. 1. KiÕn thøc träng t©m: . Phân tích: ? Xác định và gọi tên các . Công dụng của trạng ngữ: GV: Treo bảng phụ NL a.PhÇn I. b.

kết quả.. Ngữ liệu: 2. lá bàng đỏ như màu đồng hun..Nhiều trường hợp không thể bỏ TN được. *.NL 2: + Nhờ trạng ngữ mà câu văn được nối kết giúp cho đoạn văn.Đọc ghi nhớ dụng gì? GV: Treo bảng phụ..NL 1: ? So sánh TN này với câu . giúp cho đoạn văn. hợp.chỉ độ tám chín giờ sáng. Phân tích: .Không có trạng ngữ trong hai NL trên ngữ câu vẫn hiểu không? Vì sao? được nhưng không nên lược bỏ TN đó vì nhờ TN mà ND câu. .kết quả. + Giúp cho việc sắp xếp các luận cứ theo những trình tự nhất định về thời gian. GV: Trong nhiều trường chính xác hơn. các điều nêu trong câu đầy đủ. nếu không có phần bổ sung ở TN thì ND của câu thiếu chính xác. huọăc các quan hệ nguyên nhân .. suy lý.Giúp cho việc sắp xếp các luận cứ theo những trình tự nhất định về thời gian. suy lý. H: Vậy trạng ngữ có công .II. bài văn được mạch lạc.Để tự hào với tiếng thành câu riêng giống và khác nhau? nói của mình .Nhờ trạng ngữ mà trò gì đối với việc thể hiện câu văn được nối kết trình tự lập luận.Giống: Về ý nghĩa đều có quan hệ như 62 ? Có nên lược bỏ các trạng .. Gọi HS . VD Về mùa đông. không gian. bài văn được mạch lạc.Hai câu Và để. Ghi nhớ 1: (Sgk-t46) . không gian.của nó -> TN được tách đứng sau xem xét điều gì . ...Đọc đọc ? VD trên có mấy câu văn H: Hãy chỉ ra TN của câu 1? . VD: Trên giàn hoa lí.. Tách trạng ngữ thành câu riêng: 1. huọăc các quan hệ nguyên nhân . TN có vai . ? Trong VB NL.

-> Nhấn mạnh vào ý của TN đứng sau.Lần đầu tiên chơi bóng bàn .Lúc còn học phổ thông b) Công dụng Vừa có tác dụng bổ sung các thông tin tình huống vùa có tác dụng liên kết các luận cứ trong bài trở nên rõ ràng.NL 2: riêng như trên có TD gì? của TN đứng sau. GV.Nhấn mạnh vào ý . DÆn dß: . Bài tập 2: a) Năm 72 nhấn mạnh thời điểm hi sinh của nhân vật.Lần đầu tiên chập chững bước đi . Gọi HS đọc ghi nhớ 2 .Làm BT2 b) Trong lúc nhấn mạnh bài tập 2 TT ở nòng cốt câu 3. .Ở loại bài thứ nhất . . .¤n bµi phÇn TiÕng ViÖt giê sau lµm bµi kiÓm tra 1 tiÕt. 2. Ghi nhớ 2: (Sgk-t47) II.Đọc *. Cñng cè: ./.Tr¹ng ng÷ cã nh÷ng c«ng dông g×? T¸ch tr¹ng ng÷ thµnh nh÷ng c©u riªng cã t¸c dông g×? 4. . Tiªt 90: KiÓm tra tiÕng viÖt 63 .Nhóm 2: phần b .Luyện tập: GV: Chia hai dãy bàn cho 1.Gộp được bằng câu duy nhất có hai TN được cách bỏ dấu chấm không? Gộp bằng cách nào? ? Việc tách TN thành câu . Bài tập 1: HS thảo luận theo nhóm a) Trạng ngữ BT1 .nhau với CN và VN.Khác: TN được tách thành câu riêng ? Có thể ghép 2 câu thành 1 .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.Lần đầu tiên tập bơi . GV: Gọi 2 HS lên bảng làm .Nhóm 1: phần a . dễ hiểu. Bài tập 3 (Về nhà) 3.Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.Ở loại bài thứ hai .

VÒ kÜ n¨ng: . tõ nµo kh«ng ®îc dïng trong c©u ®Æc biÖt ®Ó béc lé c¶m xóc? A.häc: 1. KiÓm tra: . RÊt nhiÒu ngêi häc ®i ®«i víi hµnh C©u 3. Anh trai t«i häc ®i ®«i víi hµnh C. C©u ®Æc biÖt lµ g× ? A. tù gi¸c khi lµm bµi. Ai cóng ph¶i häc ®i ®«i víi hµnh B.Cñng cè kiÕn thøc lµm bµi tiÕng viÖt qua mét sè ®¬n vÞ kiÕn thøc võa häc: C©u ®Æc biÖt.RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy. VÒ kiÕn thøc: .A. Bµi míi: Giíi thiÖu: §Ó kh¾c s©u kiÕn thøc còng nh n¾m ®îc viÖc häc cña m×nh ®Õn ®©u chóng ta ®i lµm bµi kiÓm tra 1 ttiÕt tiÕng ViÖt ®Ó tõ ®ã chóng ta cã ph¬ng ph¸p häc tËp tèt h¬n. Tõ h×nh th¸i D. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Quan hÖ tõ B. Sè tõ C©u 5. Ho¹t ®éng d¹y . VÒ t tëng: . Lµ c©u chØ cã chñ ng÷ C. 2. C©u rót gän lµ c©u ? A.GV: §Ò bµi. B. I. ChØ cã thÓ v¾ng chñ ng÷ B. E. Tr¾c nghiÖm : ( 8 c©u. Tr¹ng ng÷ lµ ? A. 2. Trong c¸c lo¹i tõ sau.ViÖc chuÈn bÞ giÊy bót cña häc sinh. häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.GD ý «n tËp. Lµ c©u chØ cã vÞ ng÷ C©u 4. Cã thÓ v¾ng chñ ng÷ vµ vÞ ng÷D. C©u nµo trong c¸c c©u sau ®©y lµ c©u rót gän ? A.vÞ ng÷ B. Thµnh phÇn phô cña c©u 64 . Häc ®i ®«i víi hµnh D. . mçi c©u 0. Lµ c©u cÊu t¹o theo m« h×nh chñ ng÷ . thµnh phÇn chÝnh cña c©u B. ChØ cã thÓ v¾ng c¸c thµnh phÇn phô C©u 2.vÞ ng÷ D.HS: §äc. Tõ h« gäi C. ChØ cã thÓ v¾ng vÞ ng÷ C.25 ®iÓm ) C©u 1. KiÕn thøc träng t©m: C. 3. ThiÕt bÞ d¹y häc: . thªm tr¹ng ng÷ cho c©u. §Ò bµi : A. c©u rót gän. Ph¬ng ph¸p: D. Lµ c©u kh«ng cÊu t¹o theo m« h×nh chñ ng÷ .

ngêi nãi. phï hîp víi néi dung ®o¹n v¨n ( 3 ®iÓm ) C©u 2. §Ó nhÊn m¹nh. §¸p ¸n chÊm : A. Theo thµnh phÇn chÝnh nµo mµ chóng ®íng liÒn tríc hay liÒn sau D. tr¹ng ng÷ thêng ®îc ng¨n c¸ch víi c¸c thµnh phÇn chÝnh b»ng dÊu phÈy. m¹ch l¹c ( 1 ®iÓm ) . Sai C©u 8. g¹ch ch©n díi nh÷ng c©u ®ã. Lµm cho néi dung cña c©u dÔ hiÓu h¬n B.Cã söa dông mét sè c©u cã tr¹ng ng÷ ®óng. §óng B. chuyÓn ý hoÆc thÓ hiÖn nh÷ng c¶m xóc nhÊt ®Þnh C. Lµ mét trong sè c¸c tõ lo¹i cña tiÕng ViÖt C©u 6.mçi c©u 0. BiÖn ph¸p tu tõ trong c©u D. g¹ch ch©n díi nh÷ng c©u ®ã. Theo vÞ trÝ cña chóng trong c©u C.ViÕt ®o¹n v¨n cã chñ ®Ò râ rµng. . Lµm cho nßng cèt c©u ®îc chÆt chÏ D. T¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng.ViÕt ®o¹n v¨n nghÞ luËn m¹ch l¹c ( 1 ®iÓm ) . Lµm cho c©u ng¾n gän h¬n B. ®óng hay sai ? A. . phï hîp ( 3 ®iÓm ) 3.25 ®iÓm ) C©u 1 2 3 4 5 6 7 8 §¸p C C C D B A A B ¸n B. Trong c©u. Theo c¸c néi dung mµ chóng biÓu thÞ B. II. ( 4 ®iÓm ) ViÕt ®o¹n v¨n nghÞ luËn ( tõ 5 ®Õn 7 dßng ) Cã sö dông tr¹ng ng÷.Cã söa dông c©u ®Æc biÖt vµ rót gän ®óng. Tù luËn : (8 ®iÓm ) C©u 1. Theo môc ®Ých nãi cña c©u C©u 7. ( 4 ®iÓm ) ViÕt ®o¹n v¨n biÓu c¶m ( tõ 5 ®Õn 7 dßng ) Cã sö dông c©u rót gän vµ c©u ®Æc biÖt.C. Cñng cè: 65 . ngêi viÕt nh»m môc ®Ých g×? A. C©u 2. PhÇn tù luËn : C©u 1. PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 3 ®iÓm . Cã thÓ ph©n lo¹i tr¹ng ng÷ theo c¬ së nµo ? A.

Các bước làm bài văn lập luận chứng minh: A. VÒ t tëng: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kÜ n¨ng: . D. Híng dÉn vÒ nhµ: . C.. thuyÕt tr×nh..HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. B. KiÓm tra: . 2. 2.Nªu vÊn ®Ò.Häc bµi có vµ chuÈn bÞ bµi míi “C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh” . VÒ kiÕn thøc: . Ng÷ liÖu: (Sgk-t/48) GV: Chép đề lên bảng Đề: Nhân dân ta thường nói “Có chí thì nên”. lËp dµn ý.ThÕ nµo lµ phÐp lËp luËn chøng minh? . nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý vµ nh÷ng lçi cÇn tr¸nh trong lóc lµm bµi.. viÕt ®o¹n v¨n. ®· ®îc thõa nhËn ®Ó chøng tá luËn ®iÓm míi (CÇn ®îc chøng minh) lµ ®¸ng tin cËy.Thu bµi vµ nhËn xÐt giê lµm bµi. 3. Bµi míi: Giíi thiÖu: Chóng ta ®· n¾m ®îc thÕ nµo lµ phÐp lËp luËn chøng minh.§A: Lµ mét phÐp lËp luËn dïng nh÷ng lÝ lÏ. . VËy ®Ó lµm ®îc bµi v¨n lËp luËn chøng minh chóng ta ph¶i n¾m ®îc c¸c c¸ch nµo? Ta vµo bµi h«m nay. Hãy chứng 66 . Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bài giảng I. .. th¶o luËn nhãm. Ph¬ng ph¸p: . §Ó viÖc häc c¸ch lµm bµi cã c¬ së v÷ng ch¾c h¬n./.Bíc ®Çu n¾m ®îc c¸ch thøc cô thÓ trong viÖc lµm mét bµi v¨n lËp luËn chøng minh.KÜ n¨ng t×m hiÓu ®Ò.). KiÕn thøc träng t©m: .Gióp häc sinh «n l¹i nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt( vÒ t¹o lËp v¨n b¶n vÒ v¨n b¶n lËp luËn chøng minh. b»ng chøng ch©n thùc.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.GV: B¶ng phô. E.häc: 1.. Ho¹t ®éng d¹y . 4. TiÕt 91: C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh A. ThiÕt bÞ d¹y häc: ..PhÇn: I.

? Đề bài có y/c ta phân tích ND câu tục ngữ như VH không? ? Vậy với đề bài này đòi hỏi người viết cần phải làm gì? ? Câu tục ngữ KĐ điều gì? ? Em hiểu “chí” là gì? ? Chí giúp gì cho con người? ? Trong hai cách lập luận ở mục c, lập luận nào là nêu dẫn chứng xác thực, lập luận nào nêu lý lẽ ? Cần lấy dẫn chứng ở đâu để chứng minh? ? Một bài văn nghị luận gồm mấy phần đó là những phần nào? ? Bài văn chứng minh có nên đi ngược quy luật chung đó không? ? MB chúng ta cần nêu lên vấn đề gì? ? Phần thân bài chúng ta cần phải làm gì

minh tính đúng đắn của câu tục - Không ngữ đó. B. Ph©n tÝch: 1. Tìm hiểu đề và tìm ý: - Nhận thức chính xác a. Xác định y/c chung của đề. th«ng tin trong câu TN và chøng minh rằng th«ng tin đó là đúng b. Xác định vấn đề cần CM. đắn. - Vai trò, ý nghĩa của “chí” - Lµ hoài bão, ý chí, nghị lực và lòng kiên trì - Ai có nó sẽ thành công trong cuộc sống c. Chứng minh: Muốn viết được bài văn chứng - Ý 1 lý lẽ - Ý 2 dẫn chứng xác minh, người viết phải tìm hiểu kỹ đề bài, nắm chắc nhiệm vụ thực nghị luận đặt ra trong đề bài đó - Tấm gương có thật, tiêu biểu trong cuộc 2. Lập dàn bài: sống - Ba phần: MB, TB, KB - Phải đi đúng trình tự a. Mở bài:

- Nêu luận điểm cần b. Thân bài: chứng minh - Nêu dẫn chứng, lý lẽ, tức là xét về lý và xét c. Kết bài: về thực tế. ? Nhiệm vụ của phần KB - Nêu ý nghĩa của luận là gì? điểm đã được chứng 3. Viết bài: minh GV: Gọi HS đọc 3 đoạn - Đọc MB ? Khi MB có cần lập luận - Cần: không? Ba cách MB đó có (1) Chí là điều không khác nhau về cách lập thể thiếu cho những ai luận đó như thế nào? muốn thành đạt. 67

(2) Không có chí thì không thành đạt (3) Ai cũng muốn thành đạt, nhưng không phải ai cũng có chí để dẫn đến thành công. ? Làm thế nào để đoạn - Các từ nối tiếp: Thật đầu tiên của TB liên kết vậy; đúng như vậy với phần mở bài? GV: Ngoài cách nói như vậy còn có cách nói: trước tiên chúng ta thấy, có thể nói... ? Nên viết đoạn phân tích - Nêu lý lẽ trước, phân lý lẽ ntn? tích sau ? Nên đưa dẫn chứng ntn? - Dẫn chứng tiêu biểu GV: Yêu cầu HS viết - Viết KB đoạn KB ? KB ấy đã tương ứng với phần MB chưa GV: Lưu ý HS đây là 4. Đọc lại và sửa chữa: khâu quan trọng không nên bỏ qua ? Muốn làm bài văn lập - Ghi nhớ ý 1 luận CM ta cần phải thực hiện mấy bước đó là những bước nào? ? Dẫn bài của một bài văn - Ghi nhớ ý 2 gnhị luận gồm mấy phần? Nhiệm vụ của từng phần là gì? ? Để các phần, các đoạn - Ghi nhớ ý 3 trong bài văn có sự liên kết ta cần phải làm gì? *. Ghi nhớ: (Sgk-t50) GV: Gọi HS đọc ghi nhớ II- Luyện tập: GV: Hướng dẫn HS luyện tập 3. Cñng cè: - Bµi tËp 1,2: Häc sinh tù lµm - VÒ ý nghÜa, c©u tr¹ng ng÷ vµ ®o¹n th¬ gièng nh c©u tr¹ng ng÷ ë môc I 68

4. DÆn dß: - Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. - Hoµn thµnh c¸c phÇn bµi tËp cßn l¹i. - Xem bµi: “LuyÖn tËp lËp luËn chøng minh” ./. TiÕt 92: LuyÖn tËp lËp luËn chøng minh A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: - Hs cñng cè nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn Cm. VËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo viÖc lµm mét bµi v¨n Cm cho mét nhËn ®Þnh mét ý kiÕn vÒ mét vÊn ®Ò XH gÇn gòi, quen thuéc. 2. VÒ t tëng: - Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc tÝch cùc lµm bµi lËp luËn chøng minh. 3. VÒ kÜ n¨ng: - KÜ n¨ng thùc hµnh c¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn. B. KiÕn thøc träng t©m: - PhÇn: C. Ph¬ng ph¸p: - Nªu vÊn ®Ò, th¶o luËn nhãm, thuyÕt tr×nh. D. ThiÕt bÞ d¹y häc: - GV: B¶ng phô. - HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. E. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. KiÓm tra: - C¸c bíc lµm bµi v¨n lËp luËn Cm. - Nªu néi dung têng bíc lËp dµn bµi. - §A: - Gåm 4 bíc. (Néi dung TiÕt 91). 2. Bµi míi: Giíi thiÖu: Chóng ta ®· n¾m ®îc thÕ nµo lµ lËp luËn chøng minh, n¾m ®îc c¸ch lËp luËn chøng minh. §Ó mét lÇn n÷a kh¾c s©u kü n¨ng nµy chóng ta vµo tiÕt luyÖn tËp h«m nay. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV: Chép đề bài lên bảng Đề bµi: (SGK-t/51) (?) Nêu các bước làm 1 bài - 4 bước 1. Tìm hiểu đề và tìm ý: văn NL a. Tìm hiểu đề (?) Đề bài y/c chúng ta CM - Vấn đề cần CM: biết ơn vấn đề gì? những người tạo thành quả cho mình được hưởng (?) Y/c lập luận CM ở đây - Lập luận CM ®òi hỏi ta phải làm ntn? + Giải thích ngắn gọn 2 câu TN 69

" có ND ntn? (?) Em sẽ đưa ra những biểu hiện nào trong thực tế để chứng minh cho đạo lí trên? . BH..Là những hành động -> ghi nhớ công ơn cha mẹ nghĩa ntn? phù hợp với truyền + Biết ơn Đảng. mùng 1.Hn) LÔ héi mïa xu©n. THĐ + Ngày thương binh liệt sĩ .®Òn mÉu ©u c¬ 70 .Những biểu hiện. Më bµi : DÉn d¾t. CM thống.20/11 .Là biểu hiện của b.. Th©n bµi : + Gi¶i thÝch: NghÜa ®en: ®îc ¨n mét qu¶ ngon ngät lµ ta ph¶i nhí ®Õn ngêi trång c©y. + Chøng minh: LËp luËn b»ng lÝ lÏ: “ ¨n qu¶ nhí kÎ trång c©y” vµ “ Uèng níc nhí nguån” lµ biÓu hiÖn c¶u lßng biÕt ¬n.. đạo lí + Tham gia các phong trào đền (?) Đạo lí trên gợi cho em ơn đáp nghĩa suy nghĩ gì? 2. biÓu hiÖn ©n nghÜa thuû chung cña con ngêi VN giµu t/c > §îc thõa hëng nhiÒu VC vµ tinh thÇn ngµy nay chóng ta ph¶i biÕt ¬n líp ngêi ®i tríc LËp luËn b»ng dÉn chøng Giç tæ Hv 10/3 ©m lÞch LÔ héi lµng Giãng ( Gia l©m. ph¶i nhí ®Õn ngêi lµm ra thµnh qu¶ ®ã.27/2 (?) Những ngày này có ý . Tìm ý lòng biết ơn ..8/3 .27/7 + Ngày thầy thuốc VN . + Ngày quốc tế phụ nữ . NghÜa bãng: ¨n qu¶ ë ®©y chØ sö dông thµnh qu¶ lao ®éng c¶u kÎ kh¸c( Kh«ng h¼n lµ ¨n hoa qu¶).+ Đưa ra các luận điểm phụ + Rút ra bài học (?) Em hãy diễn giải xem đạo lí "ăn quả. + Lễ hội tưởng nhớ tổ tiên + Truyền thống thờ cúng tổ tiên .nªu luËn ®iÓm trÝch dÉn b. Lập dàn bài: GV: Y/c HS xem lại dàn bài đã lập trong tiết trước a.Giỗ tổ HV.Thắp hương ngày + Ngày nhà giáo VN giỗ.

Viết đoạn văn: KB và 1 đoạn phần TB.lµ nÐt ®Ñp trong nh©n c¸ch lµm ngêi.NhËn ra vµ hiÓu ®îc NT nghÞ luËn cña t¸c gi¶ trong bµi. . gi¶n dÞ trong lèi sèng. 27/7 : ngµy th¬ng binh liÖt sÜ. qua bµi v¨n.Xem bµi: “§øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå” . .Nhí tíi «ng bµ tæ tiªn ngêi ®· khuÊt Nhí tíi c«ng ¬n sinh thµnh x©y ®¾p cho gia ®×nh ®Ó con ch¸u ®îc thõa hëng. TiÕt 93: §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå (Ph¹m V¨n §ång) A. toµn diÖn. Híng dÉn vÒ nhµ: . tiªu biÓu trong bµi 71 . 4. mét trong nh÷ng phong c¸ch cao ®Ñp cña BHå lµ ®øc tÝnh gi¶n dÞ. bµi viÕt.Nhí vµ häc thuéc ®îc mét sè c©u v¨n hay. GV: Y/c HS viết đoạn MB. VÒ kiÕn thøc: . nhí tíi nh÷ng ngêi ®· hi sinh ®êi m×nh.Gọi HS đọc. b×nh luËn ng¾n gän mµ s©u s¾c.Giao nhiệm vụ cho 3 .Viết đoạn văn nhóm . t«n vinh ®Î häc trß ®îc biÕt ¬n c«ng lao thÇy c«. NX. . Kiểm tra và sửa chữa: điểm 3. ®Æc biÖt lµ c¸ch nªu dÉn chøng cô thÓ. ®¹o lÝ cña DT c. lêi nãi. hi sinh 1 phÇn c¬ thÓ. triển khai theo luận điểm "học trò biết ơn thầy cô giáo" .Hoµn thµnh tiÕp bµi tËp cßn l¹i. > §ã lµ nh÷ng ho¹t ®éng phï hîp víi t tëng.C¶m nhËn ®îc. . Cñng cè: ./.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.TiÕp cho HS ®äc bµi lµm vµ nhËn xÐt. 8/3: BiÕt ¬n nh÷ng ngêi phô n÷ cã vai trß to lín víi XH vµ CS h«m nay. cho 4. trong quan hÖ víi mäi ngêi. KÕt luËn : §¹o lÝ trªn cho em nh÷ng suy nghÜ s©u s¾c vÒ lßng biÕt ¬n. kÕt hîp víi gi¶i thÝch. 3. 20/11: ngµy nhµ gi¸o Vn. trong viÖc lµm. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.

HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV nêu y/c đọc: vừa I. Ph¬ng ph¸p: . lêi nãi. Ho¹t ®éng d¹y . Cßn h«m nay. KiÓm tra: (?) Tác giả ĐTM đã nhận định ntn về phẩm chất của TV? Điểm nổi bật trong NT NL ở bài văn này là gì? . ThiÕt bÞ d¹y häc: . trong quan hÖ 72 . gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.häc: 1.vÊn ®¸p. 2.. nhấn mạnh vào câu cảm. thÝch SGK. KiÕn thøc träng t©m: .Trình bày theo sự hiểu a. hiÓu TP NL.. 3.PhÇn II.Tr¶ lêi theo chó b. suèt ®ªm kh«ng ngñ. VÒ kÜ n¨ng: . E. TrÝch “ Chñ tÞch HCM tinh hoa khÝ ph¸ch cña dt. câu KĐ 2. .Gi¸o dôc cho c¸c em ®øc tÝnh gi¶n dÞ. Tác giả: những thông tin nào về tác biết . B. Bµi míi: Giíi thiÖu: : ë bµi th¬ “ ®ªm nay B¸c kh«ng ngñ” cña Minh HuÖ chóng ta ®· rÊt xóc ®éng tríc h×nh ¶nh gi¶n dÞ cña ngêi cha m¸i tãc b¹c.Là học trò xuất sắc. V¨n b¶n: VB. l¬ng t©m cña thêi ®¹i” (1970) ND: §øc tÝnh gi¶n dÞ cña BH trong ®êi sèng. TiÕp xóc v¨n b¶n: mạch lạc vừa sôi nổi cảm 1. T×m hiÓu chó thÝch: (?) Em đã thu nhận được .ngêi céng sù gÇn gòi nhiÒu n¨m v¬Ý B¸c Hå.Nªu vÊn ®Ò.GV: B¶ng phô.RÌn kÜ n¨ng ®äc. C. §äc v¨n b¶n: xúc. trong quan hÖ víi mäi ngêi.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. chóng ta l¹i thªm mét lÇn n÷a nhËn râ thªm phÈm chÊt cao ®Ñp nµy cña Ct HCM qua mét ®o¹n v¨n xu«i NL ®Æc s¾c cña cè thñ tíng Ph¹m V¨n §ång. D.Đáp án: Vở ghi mục b. cộng giả PVĐ? sự gần gũi nhiều năm với Bác (?) Cho biết xuất xứ của .2. gi¶n dÞ trong lèi sèng. trong viÖc lµm.ngêi häc trß xuÊt s¾c. VÒ t tëng: . bµi viÕt..

+ sống bình thường => Nhất quán 73 . ..Nhiều năm sống cạnh tgiả có thể KĐ chắc chắn Bác như vậy? (?) Câu nhận định này . Còn lại: Biểu hiện + 2 ®o¹n: về đức tính gián dị §o¹n 1(®1.HS dùa sgk tr¶ lêi.2): Nªu L§. thanh đạm (?) Để ca ngợi tgiả đã .Đời: + HĐ chính trị.Phân tích văn bản: 1.1. Tõ khã: (SGK-t/54) 3. tuyệt đẹp: Nhận Kh«ng cã kÕt định về đức tính giản dị luËn( ®©y lµ ®o¹n củ Bác trÝch) 2.4.Thể loại: Nghị luận CM GV: Y/c HS quan sát vào câu mở đầu (?) Ở câu văn này t¸c giả đã đề cập đến điều gì trong phẩm chất của Bác? Điều đó được thể hiện ở đâu? (?) Ngoµi nhận định tgiả . .MB .5) Cm sù gi¶n dÞ c¶u BH II.Bè côc bµi viÕt cã g× ®¸ng lu ý? v× sao? ..Giúp mọi người hiểu về đức tính giản dị của Bác . Nhận định về đức tính giản dị của Bác: .Không có phần KB sù nhÊt qu¸n gi÷a cuéc ®êi CM vµ cuéc sèng thanh lÞch cña BH §o¹n 2( ®3. trong lêi nãi vµ trong bµi viÕt.Tính từ ca ngợi phẩm dùng những từ thuộc từ chất loại gì? (?) Ngoa× NL tgiả còn .BC trực tiếp SD phương thức gì để ca ngợi? (?) Căn cứ vào đâu mà . giản dị ntn? thanh bạch. c.Thể loại: Nghị luận CM víi mäi ngêi. Bè côc: . .Gi¶i thÝch tõ khã.(?) VB viết theo thể loại gì? Vì sao em biết được điều đó? (?) MĐ NL của VB này là gì? .Qua thời gian vẫn giữ còn ca ngợi phẩm chất nguyên phẩm chất cao quý này: trong sáng.Nªu luËn ®iÓm chÝnh cña bµi? .

(?) Tác giả đã bình về bữa ăn của Bác bằng câu văn nào? (?) Lời bình luận đó chứng tỏ Bác quý trọng điều gì? (?) Bác GD trong cách ở ntn? (?) Vì sao với cương vị 1 CT nước Bác lại ở nhà sàn? Em có NX gì về cách ở của Bác? GV dẫn câu thơ: Nơi Bác ở sàn mây.Ở việc làm nhỏ đó . Biểu hiện về đức tính giản dị của Bác: * Trong lối sống .Bác thường để lại đĩa thịt gà mà ăn trọn mấy quả cà xứ Nghệ .Cách ở: nhà sàn . dân dã. đời thường .Giữ nét đẹp truyền thống => Thanh bạch. người phục vụ ..Bữa ăn: đạm bạc. suốt ngày .Trong lối sống .Tránh nói to và đi rất nhẹ ở trong vườn.Trong cách nói và viết 2.câu cảm .Cách LV: suốt đời.thành quả của người LĐ .Không để rơi vãi 1 hạt cơm . vì nước (?) Trọng t©m NL nằm ở phần nào của VB? (?) ĐS GD của Bác được thể hiện trên những phương diện nào? (?) Tính giản dị của Bác được thể hiện trong bữa cơn ntn? (?) Em có NX gì về bữa ăn của 1 vị CT nước? GV dẫn câu thơ: . vách gió Sớm nghe chim rừng hót quanh nhà (?) Tác giả đã bình và ca ngơị cách ở của Bác = dấu hiệu NT gì? (?) Câu cảm giúp tác giả bộc lộ cảm xúc gì? (?) Tác giả CM cách LV của Bác GD ntn? GV dẫn câu thơ: BH đó 74 .TB .nằm ở phần nào của VB? GV bình: Sự nghiệp vì dân. tao nhã .Ăn xong bát úp gọn gàng .Kính trọng. ngưỡng mộ . cảm phục..

làm được.NT: liệt kê -> Cần mẫn.Chọn lọc..Muốn nhân dân hiểu trong cách nói và viết? được. không màng đến VC (?) Ở đoạn văn này. Bác trong cách nói và viết tgiả đã dẫn ra câu nói nào của Bác? (?) Vì sao tgiả lại dùng .Lí do: hoà mình với cuộc đấu tranh gian khổ của nhân dân ...ĐS cao đẹp về tinh => ĐS văn minh thần.Nước VN. để .. văn..Nói và viết ngắn gọn.Hoà hợp .SD tranh minh hoạ thêm GV: y/c HS quan sát đoạn văn thứ 2 (?) Tác giả đã giải thích lí do Bác sống GD = những lí lẽ nào? GV bình (?) Theo tgiả thì ĐS VC và ĐS tâm hồn phong phú của Bác có mqh với nhau ntn? (?) Vì sao tgiả nói đó là ĐS văn minh? .chiếc .Là câu nói nôpỉ tiếng. * trong cách nói và viết làm sáng tỏ sự GD của . dễ nhớ hiểu cho sự GD trong cách nói vad viết của Bác? (?) Lí do gì khiến Bác GD . chu đáo . . trong ĐS để CM đức tính GD của Bác . tiêu biểu . nói được (?) Lời nói và cách viết dó -> Lôi cuốn.Không có gì. (?) Để CM cách LV GD của Bác tgiả đã SD BPNT nào? BPNT đó cho thấy trong công việc Bác là người ntn? (?) Những chứng cứ tgiả đưa ra để CM có tính thuyết phục không? Vì sao? GV: y/c HS lấy dẫn chứng trong thơ.. dễ những câu nói đó để CM dễ thuộc. cảm hoá lòng TĐ đến mọi người ntn? người và khơi dậy lòng yêu nước 75 .

. VÒ kÜ n¨ng: . tgiả PVĐ? thực tế." tác giả diện đã CM đức tính GD = . th¶o luËn nhãm... VÒ t tëng: ..Tự bộc lộ GD ntn? (?) Qua VB em học tập ..Luyện tập: phần LT 3.Dẫn chứng cụ thể. . 2.Tổng kết: được điều gì ở PP NL của . D. c©u bÞ ®éng.Viết cho ai?.Y/c HS về nhà làm BT IV. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. KiÕn thøc träng t©m: . toàn điểm "Đức tính.GV: B¶ng phô. VÒ kiÕn thøc: . 76 . Ph¬ng ph¸p: ./.HS ®äc. *.T×m hiÓu nh÷ng c©u v¨n.Tôi nói.GV giảng: BH GD trong lời nói: .Dẫn chứng toàn diện.RÌn kÜ n¨ng thùc hµnh chuyÓn ®æi.. n¾m ®îc môc ®Ých cña viÖc chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng..Lập luận chặt chẽ III.Nªu vÊn ®Ò. Cñng cè: . 3. . . (?) Để làm sáng tỏ luận . ThiÕt bÞ d¹y häc: . Ghi nhí: (SGK-t/55) . B.HS n¾m ®îc kh¸i niÖm c©u chñ ®éng.Lí lẽ chặt chẽ cách nào? (?) Qua VB em hiểu thêm điều gì về Bác? (?) Là HS chúng ta cần .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. th¬ ca ngîi ®øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå .Em h·y nªu mét biÓu hiÖn cña em vÒ lèi sèng gi¶n dÞ? 4.Gäi HS ®äc ghi nhí. Cñng cè: .PhÇn I. .So¹n bµi : ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng. TiÕt 94: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng A. thuyÕt tr×nh.. C.

HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. "được": Xe bị hết xăng -> xe hết xăng (nghĩ không thay đổi) 77 . được hđ của người khác hướng đến gọi là câu gì? (?) Tham gia cấu tạo câu bị .Giảng thêm về câu bị động không chứa từ "bị". Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc sèng cã nh÷ng lóc chóng ta tr×nh bµy mét ®iÒu nµo ®ã nhng chñ thÓ cã thÓ bÞ thay ®æi tõ ®ã lµm cho c©u nãi gi¶m ®i vÒ ý nghÜa biÓu ®¹t. CN: Em ->đối tượng tượng của hành động) của hành động (?) Câu mà có CN chỉ .Tr¹ng ng÷ cña c©u chóng thêng ®îc n»m ë c¸c vÞ trÝ nµo trong c©u? . Ho¹t ®éng d¹y . Ngữ liệu : (SGK-t/57) trên bảng phụ 2. Phân tích ngữ liệu : (?) Ý nghĩa của CN trong 2 .. 2. gi÷a c©u.Đọc ghi nhớ *. ta ph¶I lµm nh thÕ nµo.Lấy VD . HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt I. CN: Mọi người -> chủ câu trên khác nhau ntn? thể của hđ (Chỉ ra chủ thể và đối . Ta vµo bµi h«m nay.NLa. người thực hiện 1 hđ hướng vào người khác gọi là câu gì? (?) Câu có CN chỉ người .§A: Tr¹ng ng÷ cña c©u chóng thêng n»m ë c¸c vÞ trÝ: §Çu c©u.NLb. được động thường chứa những từ nào? (?) Vậy qua đây em hiểu thế nào là câu CĐ? Thế nào là câu BĐ? GV: Gọi HS đọc ghi nhớ . E.C©u chñ ®éng. cuèi c©u.häc: 1.Bị.C©u bÞ ®éng. Câu chủ động và câu bị động : GV: Gọi HS đọc ngữ liệu . §ã lµ hai lo¹i c©u chñ ®éng vµ bÞ ®éng vµ ®Ó chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng. KiÓm tra: .Đọc 1. Ghi nhớ 1: (SGK-t/57) GV: y/c HS lấy VD .

lô gíc hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") (?) Vậy việc chuyển đổi câu CĐ sang câu BĐ nhằm mục đích gì? GV: Gọi HS đọc ghi nhớ GV: Tổ chức.Tác dụng: + Tạo sự đa dạng trong các kiểu câu. lô gíc hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") . -> Nam được mọi người tin yêu.GV cho HS làm BT nhanh: Tìm câu BĐ tương ứng với câu CĐ sau: . DÆn dß: .NL2.Y/c HS thảo luận nhóm *.Mọi người tin yêu Nam. Ghi nhớ 2: (SGK-t58) III. + Nhưng.. hướng dẫn HS làm BT . Mục đích của việc chuyển đổi câu CĐ thành câu BĐ: 1. Phân tích: . Chọn câu b -> Liên kết các câu trong đoạn tốt hơn . .. . lô gíc hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") GV: Gọi HS đọc phần ngữ liệu (?) Em sẽ chọn câu nào để điền vào chỗ trống? Vì sao em chọn như vậy? GV giảng: Câu trước đã nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") vì vậy sẽ là hợp lí. + Tác giả.Luyện tập: .. II. tránh sự trùng lặp + Tạo sự liên kết giữa các câu GV: Ra thêm 1 số BT (chuyển đổi từ câu CĐ -> câu BĐ) 3...Mẹ rửa tay cho em bé.ViÖc chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng vµ ngîc l¹i lµ nh»m môc ®Ých g×? 4. -> Em be được mẹ rửa tay.. Câu trước đã nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") vì vậy sẽ là hợp lí.NL1. Ngữ liệu: (SGK-t57) 2.Häc sinh ®äc thuéc ghi nhí 78 .Câu BĐ: + Có khi.Câu trước đã nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") vì vậy sẽ là hợp lí. Cñng cè: .

/... em h·y chøng minh: “ §êi sèng cña chóng ta sÏ bÞ tæn h¹i rÊt lín. KiÓm tra: .. VÒ kÜ n¨ng: .HS: Häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.. 2.RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng cã thÓ tù ®¸nh gÝa chÝnh x¸c h«n tr×nh ®é tËp viÕt v¨n nghÞ luËn cña m×nh. Ho¹t ®éng d¹y .häc: 1. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.ChÈu bÞ giÊy bót cho bµi kiÓm tra cña häc sinh.” + Th©n bµi : ( 5 ®iÓm ) Gi¶i thÝch ng¾n 79 . VÒ kiÕn thøc: . 2.. Ph¬ng ph¸p: D. TiÕt 95-96: ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 5 taÞ líp nghÞ luËn chøng minh A..m«i trêng” + Më bµi ( 2 ®) DÉn d¾t vÊn ®Ò TrÝch dÉn “ §êi sèng.. §¸p ¸n : . Bµi míi: I.. §Ò bµi: B»ng nh÷ng hiÓu biÕt c¶u m×nh.GD ý thøc tù gi¸c..KiÓu bµi: NghÞ luËn CM. . C...GV: §Ò bµi. ThiÕt bÞ d¹y häc: .. ®¸p ¸n.VÊn ®Ò Cm: “ §êi sèng. B.§Æt 5 c©u chñ ®éng. T×m c©u bÞ ®éng t¬ng øng víi c¸c c©u chñ ®éng ®· t×m ®îc . KiÕn thøc träng t©m: .PhÇn . VÒ t tëng: .Gióp Hs «n tËp vÒ c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh còng nh vÒ c¸c kiÕn thøc v¨n vµ Tv cã liªn quan ®Õn bµi lµm ®Ó cã thÓ vËn dông kiÓn thøc ®ã vµo viÖc tËp lµm mét bµi v¨n lËp luËn Cm cô thÓ... 3. E. nÕu chóng ta kh«ng cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng” II. ch¨m chØ viÕt bµi. ...

C. VÒ kÜ n¨ng: . 2. Tõ ®ã bíc ®Çu hiÓu ®îc nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ phong c¸ch nghÞ luËn v¨n ch¬ng cña Hoµi Thanh . . NÕu c«ng nghiÖp ph¸t triÓn. dÉn chøng lý lÏ vµ lêi v¨n. 4. VÒ kiÕn thøc: .Häc sinh hiÓu ®îc quan niÖm cña Hoµi Thanh vÒ nguån gèc cèt yÕu. ThiÕt bÞ d¹y häc: . nhiÖm vô vµ c«ng dông cña v¨n ch¬ng trong lÞch sö loµi ngêi.Thu bµi.GV: B¶ng phô. Ph¬ng ph¸p: .M«i trêng lµ g×? bao gåm nh÷ng g×? tÇm quan träng cña con ngêi víi m«i trêng sèng cña con ngêi? ý thøc b¶o vÖ m«i trêng lµ g×? Chøng minh Chøng cø vÒ ph¸ huû rõng cua con ngêi.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.Nªu vÊn ®Ò. D. . nhËn xÐt giê lµm bµi. tr×nh bµy cã c¶m xóc. 80 . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1./. cã h×nh ¶nh trong v¨n b¶n.RÌn kü n¨ng ph©n tÝch bè côc. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.Cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi sù ph¸t triÓn cña v¨n ch¬ng níc nhµ. chÊt th¶i CN g©y « nhiÔm m«t trêng Sù v« ý thøc cña con ngêi -> m«i trêng kh«ng trong s¹ch VD: S«ng hång S«ng T« lÞch -> Níc r¸c th¶i Hå G¬m -> HËu qu¶: M«i trêng « nhiÔm ->tæn h¹i ®Õn ®/s con ngêi + KÕt bµi : ( 3 ®iÓm ) Kh¼ng ®Þnh m«i trêng cÇn thiÕt cho sù sèng con ngêi -> ý thøc b¶o vÖ nã .H×nh Thøc: céng trõ 1 ® 3. TiÕt 97: ý nghÜa v¨n ch¬ng (Hoµi Thanh) A.. KiÕn thøc träng t©m: .Häc bµi cò vµ so¹n bµi “ ý nghÜa v¨n ch¬ng”.vÊn ®¸p. B. VÒ t tëng: . 3.. DÆn dß: .PhÇn II. Cñng cè: . hËu qu¶ vÒ lò lôt.

.E.Yªu cÇu HS gi¶i + P1: Tõ ®Çu -> .. lµ tÝnh c¸ch.Néi dung: Bµn vÒ vÒ t¸c gi¶. 2.C¶ líp theo dâi 1 nhËn xÐt ..NhËn xÐt.. TiÕp xóc v¨n b¶n: v¨n b¶n. ph¬ng thøc biÓu .Híng dÉn HS ®äc . .häc: 1.ý nghÜa cña v¨n ch? VÊn ®Ò nghÞ luËn ¬ng ë v¨nb¶n nµy lµ vÊn c. Bµi míi: Giíi thiÖu: V¨n häc lµ p¶hn ¸nh thùc tÕ c/s.Tr×nh bµy theo sgk Hoµi Thanh (1909 hiÖn phÇn chó ( chó thÝch */61 ). lµ con ngêi Hå ChÝ Minh. §äc v¨n b¶n: m¹ch. Bè côc: 2 phÇn .. c«ng dông cña v¨n ch? Bµi v¨n viÕt theo ¬ng. söa 2. râ rµng thÓ .Híng dÉn HS thùc . t¸c nguån gèc..§A: §ã lµ mét ch©n lý.Bè côc 2 phÇn: 3. ChÝnh v× vËy mµ Hoµi Thanh ®· viÕt bµi. nhng cao ®Ñp” nh thÕ nµo? .Nghe híng dÉn vµ I....Bµi viÕt trÝch trong “ thÝch * ( sgk/61) v¨n b¶n theo chó V¨n ch¬ng vµ hµnh tr×nh bµy nh÷ng thÝch sgk. phÈm. 1982) thÝch. lu ý + P2: §o¹n cßn l¹i loµi c¸c chó thÝch + P2: §o¹n cßn l¹i 81 .. lµ phÈm chÊt. T¸c gi¶: .Bè côc 2 phÇn: nghÜa c¸c tõ khã mu«n loµi + P1: Tõ ®Çu -> mu«n trong v¨n b¶n. Ho¹t ®éng d¹y .H1: V¨n ch¬ng -> hiÖn ®îc c¶m xóc mu«n loµi cña ngêi viÕt . nhiÖm vô. V¨n b¶n: ? Dùa vµo chó cña c¸c tø khã trong . ®éng” viÕt 1936 hiÓu biÕt cña em . ë mçi thêi ®iÓm lÞch sö ®Òu cã phÇn v¨n häc ph¶n ¸nh thêi k× ®ã.H2: §o¹n cßn l¹i . §äc rµnh ®äc mÉu 1.. KiÓm tra: ? Em hiÓu c©u nãi : “ Víi B¸c Hå ®êi sèng vËt chÊt gi¶n dÞ . T×m hiÓu chó ch÷a c¸ch ®äc cña thÝch: HS a..Gäi 2 HS ®äc tiÕp v¨n b¶n .GV ®äc mÉu ®o¹n ..Gi¶i thÝch nghÜa b.Ph¬ng thøc nghÞ luËn ®¹t nµo? . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t . Tõ khã: ®Ò g×? .

7. -KÓ chuyÖn 1 thi sÜ Ên §é khãc nøc në khi thÊy mét con chim bÞ th¬ng r¬i xuèng ch©n m×nh.4.1. quan niÖm vÒ nguån gèc cèt yÕu cña v¨n ch¬ng nh vËy ®· ®óng cha? .Nguån gèc cèt yÕu t×nh th¬ng c¶ mu«n cña v¨n ch¬ng lµ vËt.Môc ®Ých: DÉn d¾t tíi luËn ®iÓm mét c¸ch bÊt ngê.gia2” Qu¶ thËt. Nã ®· ®îc chøng minh trong thùc tÕ v¨n ch¬ng GV lÊy VD: NguyÔn §«ng T©y kim cæ Du viÕt TK dùa trªn . céi nguån cña t¸c phÈm v¨n 82 . . nguån gèc cèt yÕu cña v¨n ch¬ng lµ g×? . tù nhiªn.§äc v¨n b¶n ( Tõ b¶n: ®Çu -> mu«n loµi ) 1.5.T¸c gi¸ nãi cèt yÕu lµ nãi tíi c¸i chÝnh.10.2. ? Theo lËp luËn cña Hoµi Thanh.Nghe.Quan niÖm rÊt ®óng ®¾n vµ s©u s¾c.11.. ghi nhí c¶m høng “ Nh÷ng . hÊp dÉn. Nguån gèc cèt yÕu + Nguån gèc cèt cña v¨n ch¬ng: yÕu cña v¨n ch¬ng. ? Theo em.Gäi HS ®äc phÇn 1 cña v¨n b¶n ? ChØ râ luËn ®iÓm phÇn em võa ®äc? ? Më ®Çu v¨n b¶n t¸c gi¶ ®· kÓ chuyÖn g×? KÓ nh vËy nh»m môc ®Ých g×? II.6. Ph©n tÝch v¨n . mu«n loµi. lßng th¬ng ngêi vµ réng ra lµ t×nh th¬ng c¶ mu«n vËt. c¸i qt nhÊt chø cha ph¶i lµ tÊt c¶. ? T×m bè côc cña v¨nb¶n? . Bµ huyÖn Thanh Quan viÕt “ Qua ®Ìo ngang” bëi : “ Nhí.3. => Lßng th¬ng ngêi lµ .. mu«n loµi.HS trao ®æi ®iÒu tr«ng thÊy mµ ®au ®ín lßng”..

g×? LuËn ®iÓm ®ã + C©u v¨n thÓ hiÖn thÓ hiÖn râ nhÊt ë luËn ®iÓm c©u v¨n nµo? “ V¨n ch¬ng sÏ lµ h×nh dïng cña sù sèng mu«n h×nh v¹n tr¹ng. . Trong thùc tÕ dông cña v¨n ch¬ng: vÉ cã thÓ b¾t nguån a.Ph¶n ¸nh cuéc sèng..Ph¶n ¸nh cuéc sèng ? Theo lËp luËn cña t¸c gi¶ th× tríc hÕt v¨n ch¬ng cã ý . lßng nh©n ¸i cña t¸c gi¶.VD: Ca dao ph¶n nghÜa g×? ¸nh cuéc sèng vÊt v¶ . Qua c¶m nhËn cña nhµ v¨n ®· ®îc t¸i hiÖn trªn trang giÊy. GV: §èi tîng cña v¨n . ? Nhng theo em. ch¬ng chÝnh lµ thiªn nhiªn.. 83 . ? Em hiÓu h×nh . tr¶ lêi c©u + Gäi HS ®äc phÇn hái 2 cña v¨n b¶n ? §o¹n v¨n nghÞ .. c«ng ®ñ. tõ nh÷ng nhu cÇu gi¶i trÝ. ? Em h·y t×m dÉn lam lò cña ngêi d©n chøng ®Ó chøng ( nh÷ng c©u h¸t minh ®iÒu ®ã ( lÊy than th©n ). thÕ giíi néi t©m cña con ngêi.ch¬ng ch©n chÝnh ®Òu xuÊt ph¸t tõ t×nh th¬ng. ý nghÜa .Lµ h×nh ¶nh lµ kÕt dung ë ®©y cã qu¶ cña sù ph¶n nghÜa lµ g×? ¸nh. v¹n vËt vµ chñ yÕu lµ cuéc sèng cña con ngêi.HS nghe . quan niÖm trªn ®· ®Çy ®ñ cha? V× sao? + Quan niÖm trªn lµ ®óng nhng cha ®Çy 2. ý nghÜa: tõ lao ®éng.S¸ng t¹o ra sù sèng.ý nghÜa vµ c«ng luËn vÒ vÊn ®Ò dông cña v¨n ch¬ng.v¨n ch¬ng cßn s¸ng t¹o ra sù sèng”. + §äc.

còng chñ yÕu híng th¶o luËn vµo t×nh c¶m cña .T¸c gi¶ lËp luËn * Ghi nhí: (SGK-t63) 84 . Thanh c«ng dông + HS nghe cña v¨n ch¬ng lµ g×? b. biÕn c¶m. cã lßng vÞ tha: chóng thµnh t¬ng “ .. C«ng dông: => Gióp cho ngêi ®äc cã t×nh c¶m.dÉn chøng: thÕ giíi Hoµi Thanh v¨n ch.. v¨n ch¬ng? GV gi¶i thÝch: V¨n ch¬ng s¸ng t¹o ra sù sèng cã nghÜa lµ v¨n ch¬ng dùng lªn nh÷ng h×nh ¶nh ®a ra nh÷ng ý tëng mµ cuéc sèng hiÖn t¹i cha cã. cã lßng vÞ tha III.Nghe.. thÕ g×? giíi loµi chim trong: “ Em h·y t×m dÉn Lao xao” chøng ®Ó lµm s¸ng tá ý nghÜa Êy cña .. hoÆc cha ®ñ møc cÇn cã ®Ó . d©n ta” ph¸n ¸nh tinh thÇn yªu níc.gÇy.. Tæng kÕt: GV: V¨n ch¬ng xuÊt ph¸t tõ t×nh c¶m v× vËy t¸c dông cña v¨n ch¬ng + §äc v¨n.loµi vËt trong DÕ ¬ng cßn cã ý nghÜa mÌn phu lu kÝ. suy nghÜ.cã”.. chèng gi¾c ngo¹i x©m cña d©n téc. nh©n d©n VN. cã t×nh x©y dùng.c¸c t¸c phÈm v¨n V¨n b¶n: “ Tinh thÇn häc ®· häc trong yªu níc cña nh©n ch¬ng tr×nh )... .S¸ng t¹o ra sù sèng. cña thiªn em thÊy theo Hoµi nhiªn. ? Ngoµi ra -> theo . biÕt l¹i.V¨n ch¬ng gióp cho mäi ngêi phÊn ®Êu ngêi ®äc. c¸i ®Ñp. c¸i hay cña ? Theo dâi v¨n b¶n c¶nh vËt..

ND: V¨n ch¬ng cã ý kh«ng thÓ thiÕu nghÜa vµ c«ng dông cña con ngêi. míi c¶m nhËn ®îc c¸i kÕt thóc bµi v¨n t¸c ®Ñp. Êy? + HS kh¸i qu¸t: .NT: Bµi v¨n võa cã luËn cña t¸c gi¶ th× lÝ lÏ võa cã h×nh v¨n ch¬ng chÝnh lµ ¶nh. Nhê v¨n ? §äc ®o¹n v¨n cuèi ch¬ng mµ con ngêi cïng vµ cho biÕt. v¨n theo em nÐt + §äc ghi nhí ( SGK ) ®Æc s¾c trong nghÖ thuËt nghÞ luËn cña bµi v¨n nµy lµ g×? ? §iÒu t¸c gi¶ kh¼ng ®Þnh ë v¨n b¶n nµy lµ ®iÒu g×? 3.ChuÈn bÞ bµi kiÓm tra v¨n häc .ngêi ®äc mµ v¨n b»ng c¸ch suy tëng ch¬ng ch©n chÝnh gi¶ ®Þnh nh»m lµm lµ lßng nh©n ¸i vÞ næi bËt t¸c dông cña tha cao c¶. c¸i hay cña gi¶ ®· chän c¸ch thÕ giíi con ngêi vµ lËp luËn nµo? T¸c chÝnh b¶n th©n dông cña c¸ch viÕt m×nh./. võa cã c¶m xóc. LuyÖn tËp – cñng cè: ? §Æc s¾c nghÖ thuËt nghÞ luËn cña Hoµi Thanh ë bµi nµy lµ g×? ( võa cã lý lÏ. . to lín trong ®êi sèng ? Qua t×m hiÓu bµi con ngêi. h×nh ¶nh) 4. s½n cã” . gi¶i thÝch vµ t×m dÉn chøng ®Ó chøng minh cho c©u nãi : “ V¨n ch¬ng………. 85 . Híng dÉn vÒ nhµ: ? H·y dùa vµo kiÕn thøc v¨n häc ®· häc. c¶m xóc mãn ¨n tinh thÇn .So¹n bµi : “ Sèng chÕt mÆc bay” .GV: theo c¸ch lËp . v¨n ch¬ng.

B. khuyªn nhñ. tôc ng÷ vÒ (2) nh×n nhËn gi¸ trÞ con ngêi. cñng cè kiÕn thøc vÒ tôc ng÷ vµ v¨n nghÞ luËn( mét sè v¨n b¶n chøng minh) 2. tr¶ lêi c©u hái còng nh häc tËp nghÖ thuËt ghÞ luËn cña c¸c t¸c gi¶ ®Ó tr×nh bµy bµi viÕt.GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS cho tiÕt kiÓm tra ( giÊy kiÓm tra. giai cÊp. hoµn c¶nh tù nhiªn ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt..) I. c¸ch sèng vµ c¸ch truyÒn ®¹t rÊt nhiÒu bµi øng xö h»ng ngµy.GD ý thøc «n tËp. KiÓm tra: . A B (1) nh×n nhËn c¸c quan hÖ víi con Díi h×nh thøc nhËn xÐt.. 3. bót. Th¸i ®é: . ®Þa ph¬ng. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng lµm bµi. ThÓ hiÖn søc m¹nh cña lßng thÝch hîp cã t¸c dông yªu níc víi nhiÒu s¾c th¸i kh¸c nhau b. tù gi¸c lµm bµi. C©u 2: Nèi mét néi dung ë cét A víi mét néi dung thÝch hîp ë cét B ®Ó ®îc 2 c©u v¨n ®óng víi néi dung cña bµi “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” ( HCM) A B a. nhÊn ch×m ®îc nhiÒu biÓu hiÖn ®a d¹ng cña chän läc tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ë mäi tÇng líp. häc bæ Ých vÒ c¸ch : (3) nhËn biÕt c¸c hiÖn tîng thêi tiÕt. ngêi víi giíi tù nhiªn. C¸c bíc lªn líp: 1. B. Môc tiªu cÇn ®¹t : 1.TiÕt 98: KiÓm tra v¨N I. Tù luËn : (8 ®iÓm) 86 . Thñ ph¸p liÖt kª sö dông 1. C¸c ®éng tõ: kÕt thµnh . 2. con ngêi vµ x· héi trong c¸ch häc. (4) khai th¸c tèt ®iÒu kiÖn. ThÓ hiÖn sù phong phó víi lít qua. §Ò bµi : A. Tr¾c nghiÖm: (2 ®iÓm) C©u 1 : Nèi néi dung c«t A víi néi dung cét B ®Ó ®îc mét nhËn ®Þnh ®óng. KiÕn Thøc Gióp Hs «n tËp. løa tuæi.

> (2) C©u 2 : a -> 2 b -> 1 B. 87 . Cñng cè: . VÒ t tëng: .. 2. §a ®Êt níc tho¸t khái ®ãi nghÌo l¹c hËu.Hs n¾m ®îc nh÷ng c¸ch chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng. VÒ kiÕn thøc: ./.RÌn kÜ n¨ng chuyÓn ®æi c©u. §¸p ¸n : A. c¸i nhµ.. tiÕp thu cã chän läc gi¸ trÞ cña v¨n ho¸ thÕ giíi. VÒ kÜ n¨ng: . Lu ý: H×nh thøc tr×nh bµy 2.C©u 1: Nªu hÖ thèng luËn cø mµ t¸c gi¶ ®· sö dông ®Ó lµm râ luËn ®iÓm cña bµi v¨n “ §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå” ( Ph¹m V¨n §ång) C©u 2: Ngoµi sù thÓ hiÖn trong c¸c cuéc kh¸ng chiÕn. Trong c«ng viÖc: lèi sèng §êi sèng vËt chÊt lµm næi bËt ®êi sèng tinh thÇn phong phó Gi¶n dÞ trong lêi nãi. ®îc” b×nh thêng víi c©u bÞ ®éng cã tõ “ bÞ. 3. nhÊt lµ ë thêi kú hiÖn nay? II. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. sö dông c©u chñ ®éng vµ c©u bÞ ®éng.Häc bµi cò vµ so¹n bµi “ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng ( tiÕp)”. Híng dÉn vÒ nhµ: . ®å dïng.Ph©n biÖt c©u cã tõ “bÞ. bµi viÕt -> DÉn chøng cô thÓ C©u 2 : ( 4 ®iÓm) Tinh thÇn yªu níc cßn thÓ hiÖn trong lao ®éng -> lµm giµu cho ®Êt níc. Tr¾c nghiÖm: (2®iÓm) C©u 1 : A. nhËn xÐt giê lµm bµi. TiÕt99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng ( tiÕp) A. hÖ thèng luËn cø ®Ó lµm râ B¸c gi¶n dÞ Trong ®êi sèng hµng ngµy: B÷a ¨n. 3. Tù luËn : ( 7 ®) C©u 1( 4 ®iÓm).. . tinh thÇn yªu níc cßn thÓ hiÖn nh thÕ nµo trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc.Thu bµi. ®îc”. gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. .

Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. ng÷ liÖu: NL môc 1 nhËn xÐt (SGK-t64) . ThiÕt bÞ d¹y häc: ..C©u 3 lµ c©u chñ ChuyÓn tõ chØ ®èi tîng tr×nh bµy ý em ®éng cña ho¹t ®éng ë c©u hiÓu vÒ quy t¾c chñ ®éng lªn ®Çu c©u chuyÓn ®æi c©u . C¸ch chuyÓn c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng: .ChuyÓn tõ ( côm tõ lµm chñ ng÷ vµ thªm chñ ®éng thµnh ) chØ ®èi tîng cña bÞ ®îc vµo sau nã.§A: Ghi nhí SGK (T57) 2.B. E. D. c©u b th× kh«ng..Nªu vÊn ®Ò.§äc NL.. Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c em ®· n¾m ®îc thÕ nµo c©u chñ ®éng vµ c©u bÞ ®éng.” cã cïng ND víi c©u trªn kh«ng? ? H·y x¸c ®Þnh c©u C§ vµ c©u bÞ ®éng . KiÕn thøc träng t©m: . 2. . kh¸c nhau ë chç: ë chç: c©u a cã dïng tõ c©u a cã dïng tõ bÞ . 88 . bÞ .cã cïng ND víi c©u ®Çu bµn thê «ng a.b v¶i xuèng. c©u b th× ? Theo em c©u : “ ®îc.2 lµ c©u bÞ .C©u 1.. Ngêi ta ®· h¹ c¸nh kh«ng.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Ph¬ng ph¸p: .PhÇn I. ? T×m ®iÓm gièng + 2 c©u ®Òu miªu 2 c©u ®Òu miªu t¶ mét nhau vµ kh¸c nhau t¶ mét sù viÖc nhng sù viÖc nhng kh¸c nhau gi÷a 2 c©u trªn. bÞ ®éng cho Vd? .GV: B¶ng phô. ®îc. VËy C¸ch chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng nh thÕ nµo ta vµo bµi h«m nay. Ph©n tÝch: . KiÓm tra: . mµn ®iÒu treo ë .NL 1.Gäi 1 HS ®äc NL. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t I. thuyÕt tr×nh. 1. so s¸nh. C.Cho HS quan s¸t .NL 2: trong 3 c©u trªn? ®éng C¸ch chuyÓn ®æi: ? Qua NL em h·y . th¶o luËn nhãm.ThÕ nµo lµ c©u chñ ®éng.

.Cho HS quan s¸t NL 3. Bµi 2 (sgk/65 ) 89 . c.NL 3: + C¸c c©u trªn kh«ng ph¶i c©u bÞ ®ång v× nã kh«ng cã nh÷ng c©u chñ ®éng t¬ng øng => Kh«ng ph¶i c©u nµo cã tõ bÞ.mçi kiÓu c©u bÞ ho¹t ®éng lªn ®Çu ®éng? c©u vµ thªm c¸c tõ bÞ hoÆc ®îc v¸oau côm tõ Êy. v× chñ ng÷ kh«ng ph¶i lµ ®èi tîng cña ngêi. ®îc còng lµ c©u bÞ ®éng. lîc bá tõ côm tõ chØ chñ thÓ cña ho¹t ®éng.§äc NL. vËt kh¸c t¸c ®éng vµo.Gäi 4 HS lªn b¶ng ( mçi HS mét c©u ) . b.NhËn xÐt söa ch÷a + HS lµm bµi ®éc lËp + 4 HS lµm bµi trªn b¶ng H1: ý a H2: ý b H3: ý c H4: ý d II. . *. ®îc . nhËn xÐt + C¸c c©u trªn kh«ng ph¶i c©u bÞ ®ång v× nã kh«ng cã nh÷ng c©u chñ ®éng t¬ng øng => Kh«ng ph¶i c©u nµo cã tõ bÞ.Gäi HS ®äc bµi tËp sè 1 ? Yªu cÇu cña bµi tËp? ? h·y chuyÓn ®æi mçi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng b»ng 2 c¸ch> . TÊt c¶ c¸nh cöa chïa ®îc ngêi ta lµm b»ng gç lim .TÊt c¶ c¸nh cöa chïa lµm b»ng gç lim. Con ngùa b¹ch ®îc chµng vÖ sÜ buéc lªn gèc ®µo..Gäi HS ®äc ®iÓm còng lµ c©u bÞ 1 môc ghi nhí. Gäi 1 HS ®äc ? Theo em c¸c c©u trªn cã ph¶i lµ c©u bÞ ®éng kh«ng? V× sao? Qua ®©y em rót ra kÕt luËn g× GV nhÊn m¹nh vµ chèt kiÕn thøc §a tõ chØ chñ thÓ ( hoÆc lîc bá nã) thµnh mét bé phËn kh«ng b¾t buéc trong c©u. Kh«ng ph¶i c©u bÞ ®éng.. Ng«i chïa Êy ®îc x©y tõ TK XVII. Ghi nhí : (SGK-t/64) . LuyÖn tËp: Bµi 1 ( sgk/65 ) a.ChuyÓn tõ ( côm tõ ) chØ ®èi tîng cña ho¹t ®éng lªn ®Çu c©u. . suy nghÜ. ®éng. + §äc to ghi nhí .

LuyÖn tËp – Cñng cè: . VÒ t tëng: . th¶o luËn nhãm. cö ®¹i diÖn cßn tõ “ ®îc” cã ý + Gäi HS ®äc yªu tr×nh bµy. Ph¬ng ph¸p: . KiÓm tra: .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.RÌn kÜ n¨ng viÕt mét ®o¹n diÔn dÞch.2 HS tr×nh VH bµy.PhÇn II: C.ND: Lßng say mª .GV: B¶ng phô.Qui t¾c chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng -> c©u bÞ ®éng 4.Lµm bµi tËp theo bÞ” cã ý nghÜa tiªu cùc. TiÕt 100: LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh A.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. D. ThiÕt bÞ d¹y häc: . VÒ kiÕn thøc: .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. thuyÕt tr×nh. .Hs ®îc cñng cè ch¾c ch¾n h¬n nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh. B./. E.Yªu cÇu HS trao ( bµi 3) ®æi theo c¸c nhãm . nhËn xÐt .ViÖc so¹n bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ cho tiÕt luyÖn tËp. KiÕn thøc träng t©m: . nhãm. cã sö dông c©u bÞ ®éng 3. .. nghÜa tÝch cùc cÇu bµi tËp 2 + ViÕt ®o¹n v¨n . 2.Xem bµi: “LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh ” . .HT: §o¹n v¨n. quy n¹p. Bµi míi: 90 .Nªu vÊn ®Ò.Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i. 3. VÒ kÜ n¨ng: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. . Híng dÉn vÒ nhµ: .V©n dông nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo viÖc viÕt mét ®o¹n v¨n chøng minh.Gäi 1.S¾c th¸i ý nghÜa cña c©u bÞ ®éng dïng tõ “ . 2.

Cö ®¹i diÖn nhãm trëng ®iÖu nhãm hµnh ho¹t ®éng ( nhãm trëng) nhãm .Tæ chøc cho HS + Ho¹t ®éng II.C¶ nhãm nhËn HS lÇn lît tr×nh bµy xÐt.Giíi thiÖu: C¸c em ®· ®îc t×m hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh ë c¸c tiÕt tríc.LËp luËn râ rµng.C¸c lÝ lÏ vµ dÉn chøng ph¶i ®îc s¾p xÕp hîp lÝ.Cã c©u chñ ®Ò nªu râ luËn ®iÓm cña ®v .Tr¶ lêi c©u hái I.Trªn c¬ së ®o¹n nhãm v¨n cm ®· ®îc viÕt ë ( lÇn lît tõng HS ).§äc ®o¹n v¨n tríc . v¨n chøng minh: víi 1 ®o¹n v¨n chøng + §o¹n v¨n em cÇn minh? ®¶m b¶o c¸c yªu ( Gîi ý: Qua c¸c v¨n cÇu sau: b¶n ®· häc ) . íp: .C¸c c©u c¸c ý kiÕn trong ®o¹n ph¶i lµm s¸ng tá luËn ®iÓm. cho b¹n cÇn lu ý c¨n cø vµo lÝ thuyÕt võa nh¾c l¹i ë phÇn trªn . Thùc hµnh luyÖn ngåi theo nhãm ( mçi nhãm theo híng tËp theo nhãm trªn lnhãm gån 2 bµn ) dÉn cña GV. yªu cÇu ®èi víi ®o¹n nh÷ng yªu cÇu ®èi theo yªu cÇu GV. H«m nay trªn c¬ së c¸c kiÕn thøc ®· häc c¸c em ®i vµo luyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh ®Ó rÌn kü n¨ng viÕt v¨n chøng minh cho linh ho¹t vµ chÆt chÏ khi ®i chøng minh mét vÊn ®Ò trong v¨n nghÞ luËn. gãp ý bµi lµm ®o¹n v¨n cña m×nh cña b¹n theo yªu tríc nhãm.Híng dÉn HS gãp ý cña GV. .NhËn xÐt ho¹t 91 . gv tæ chøc cho . . . m¹ch l¹c. cÇu vµ híng dÉn . . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña ND cÇn ®¹t HS ? Em h·y nh¾c l¹i .Yªu cÇu HS cø . nhµ.

3. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. KiÓm tra: (KÕt hîp trong giê) 2. LuyÖn tËp – cñng cè: ? Qua giê luyÖn tËp em rót ra ®îc bµi häc KN g× khi viÕt ®o¹n v¨n cm? => Mçi luËn ®iÓm viÕt t¸ch thµnh 1 ®o¹n v¨n . Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c em ®· t×m hiÓu kh¸i niÖm v¨n nghÞ luËn. VÒ kÜ n¨ng: ./.N¾m ®îc ®Æc trng chung cña v¨n nghÞ luËn qua sù ph©n biÖt víic¸c thÓ v¨n kh¸c. . Híng dÉn vÒ nhµ: . D.P NghÖ thuËt 92 . LËp luËn m¹ch l¹c.ChØ ra ®îc nh÷ng nÐt riªng. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.Gióp hs n¾m ®îc luËn ®iÓm c¬ b¶n vµ c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn c¶u c¸c bµi v¨n nghÞ luËn ®· häc.PhÇn I: C.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. 4. râ rµng. KiÕn thøc träng t©m: . ®Æc ®iÓm c¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn.Nªu vÊn ®Ò. DÉn chøng vµ lÝ lÏ ®îc s¾p xÕp hîp lÝ. th¶o luËn nhãm. thuyÕt tr×nh.C¸c ®o¹n v¨n ph¶i cã c©u chñ ®Ò. TiÕt 101: ¤n tËp v¨n nghÞ luËn A. ph©n tÝch dÉn chøng) «n tËp v¨n nghÞ luËn .GV: B¶ng phô. ®Æc s¾c trong nghÖ thuËt nghÞ luËn ë mçi bµi ®· häc. 2. VÒ kiÕn thøc: . Híng dÉn HS hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc c¸c bµi v¨n NL ®· häc: T Tªn T¸c §Ò tµi Lô©n P.Hoµn thµnh ®o¹n v¨n( chó ý kÜ n¨ng ®a dÉn chøng. . . I. ®Ó cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®ã giê häc nµy sÏ «n tËp l¹i. .®éng cña nhãm 3.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Ph¬ng ph¸p: . .C¸c dÉn chøng ph¶i tiªu biÓu toµn diÖn. nªu râ luËn®iÓm cña ®o¹n.RÌn kÜ n¨ng tæng hîp so s¸nh. B. VÒ t tëng: . ThiÕt bÞ d¹y häc: . E.

s¸ng sña v¨n giµu h×nh ¶nh II. C¸c thÓ lo¹i tr÷ t×nh :( th¬ tr÷ t×nh. h×nh ¶nh so s¸nh ®Æc s¾c -Bè côc m¹ch l¹c. gi¶n dÞ. toµn diÖn. kÕt hîp gi¶i thÝch chøng minh. luËn cø x¸c ®¸ng.DÉn chøng cô thÓ. c©u chuyÖn 2. dÉn chøng chän läc.Tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p. LuyÖn tËp: Ph©n biÖt mét sè 1. toµn diÖn. lêi v¨n gi¶n dÞ. x¸c thùc. b×nh luËn.. lêi nãi... tuú bót. s¾p sÐp hîp lÝ. ®ã lµ.. hiÖn tîng con ngêi. bµi viÕt Nguån gèc cña VC nhiÖm vô vµ c«ng dông cña VC LËp luËn Chøng minh ®Æc s¾c .) chñ yÕu dïng ph¬ng thøc biÓu c¶m 93 .Bè côc chÆt chÏ. chÆt chÏ Sù giµu ®Ñp cña TV 2 §Æng Thai Mai Sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt Chøng minh kÕt hîp gi¶i thÝch 3 §øc tÝnh g¶in dÞ c¶u B¸c Hå Ph¹m v¨n §ång §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå Chøng minh kÕt hîp gaØi thÝch b×nh luËn Gi¶i thÝch kÕt hîp b×nh luËn 4 ý Hoµi nghÜa THan v¨n ch. giµu c¶m xóc .T bµi gi¶ TT yªu Hå níc cña ChÝ ND ta Minh 1 nghÞ luËn Tinh ThÇn yªu níc cña d©n téc ®iÓm Dt ta cã mét lßng yªu níc nång nµn. kÕt hîp chøng minh gi¶i thÝch..h ¬ng VC vµ ý nghÜa c¶u nã ®èi víi con ngêi . toµn diÖn.... TiÕng viÖt cã nh÷ng ®Æc s¾c cña thø tiÕng ®Ñp vµ thø tiÕng hay B¸c gi¶n dÞ trong mäi ph¬ng diÖn: ®êi sèng.C¸c thÓ lo¹i tù sù( truyÖn kÓ) : v¨n b¶n ®· häc? Chñ yÕu dïng ph¬ng thøc miªu t¶ vµ kÓ nh»m t¸i hiÖn sù vËt. tr×u tîng 1 c¸ch ng¾n gän.

c¶m xóc . khoa häc hîp lÝ * Ghi nhí: (sgk/67) 3. .So¹n bµi míi “Dïng côm chñ ./.®Ó biÓu hiÖn t/ c¶m c¶m xóc qua c¸c h×nh ¶nh. dÉn chøng ®Ó tr×nh bµy ý kiÕn t tëng nh»m thuyÕt phôc ngêi ®äc. VÒ kiÕn thøc: . TiÕt 102: Dïng côm chñ . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. KiÕn thøc träng t©m: . ngêi nghe vÒ nhËn thøc .Häc bµi cò. B.PhÇn C.§äc ghi nhí . Híng dÉn vÒ nhµ: . Tôc ng÷ : cã thÓ coi lµ mét lo¹i Vb nghÞ lµ lo¹i v¨n b¶n nghÞ luËn ®Æc biÖt ng¾n gän luËn ®Æc biÖt ko? V×: Néi dung lµ nh÷ng ý kiÕn nhËn xÐt.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.vÞ ®Ó më réng c©u” . x¸c ®¸ng bµi 18-19 cã thÓ coi 4..Nh÷ng c©u tôc nhng ®iÒu cèt yÕu lµ lËp luËn víi hÖ thèng ng÷ ®· häc trong c¸c luËn ®iÓm. vÇn. 2. . T¹i sao? ®¸nh gi¸ vÒ c¸c hiÖn tîng tù nhiªn.. 3.. luËn cø chÆt chÏ.. 3.Xh .Hs hiÓu ®îc thÕ nµo lµ dïng côm C-V ®Ó më réng c©u tøc lµ dïng côm C-V ®Ó lµm thµnh phÇn c©u hoÆc thµnh phÇn cña côm tõ.vÞ ®Ó më réng c©u A. VÒ t tëng: . nhÞp ®iÖu. tr¶ lêi hoµn chØnh c©o hái 3. V¨n b¶n nghÞ luËn: Chñ yÕu dïng ph¬ng thøc lËp luËn b»ng lÝ lÏ.H×nh thøc dïng ph¬ng ph¸p suy luËn cña t duy l«gÝc. Ph¬ng ph¸p: 94 .RÌn kÜ n¨ng sö dông linh ho¹t viÖc sö dông côm c – v ®Ó më réng c©u.N¾m ®îc c¸c trêng hîp dïng côm C-V ®Ó më réng c©u.V¨n nghÞ luËn còng cã h×nh ¶nh. Cñng cè: ? Nªu nh÷ng nÐt ®Æc trng ®Ó ph©n biÖt v¨n nghÞ luËn víi thÓ v¨n kh¸c? 4. VÒ kÜ n¨ng: .

Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t®éng cña HS ND cÇn ®¹t . 1. thuyÕt tr×nh. ph¸t hiÖn ? H·y x¸c ®Þnh côm C . côm chñ vÞ danh tõ trªn? ? Qua ph©n tÝch VD.Nh÷ng t×nh c¶m ta cÊu t¹o cña côm danh . côm chñ . .Nh÷ng t×nh c¶m ta + Nh÷ng t×nh c¶m ta kh«ng cã CDT C V ? Em h·y ph©n tÝch s½n cã .vÞ ®Ó . . ( sgk/68 ) .Cho HS ®äc ng÷ liÖu .Ph©n tÝch: ) II. D.vÞ ®Ó më réng c©u. ThÕ nµo lµ dïng ( sgk/68 ) phô ghi NL.§A: SGK . -Gäi 1 HS ®äc to NL.Ng÷ liÖu: (SGKt/68) 95 . C¸c trêng hîp dïng côm chñ .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Gäi HS ®äc ghi nhí 1 më réng c©u.1 HS ®äc to VD më réng c©u?: ? H·y t×m c¸c côm .Ng÷ liÖu: (SGKdanh tõ co trong c©u tõ t/68) v¨n trªn? + Nh÷ng t×nh c¶m ta 2. th¶o luËn nhãm.PhÇn phô sau cã cÊu -> phô ng÷ sau lµ phÇn phô sau ë 2 côm t¹o lµ 1 côm C .C¶ líp quan s¸t b¶ng I.T64 2.§äc NL.Dïng nh÷ng côm tõ em hiÓu thÕ nµo lµ cã cÊu t¹o lµ 1 côm C dïng côm C -V ®Ó më . Khi muèn ph¸t triÓn ý cña c©u ®îc më réng h¬n ngêi ta dïng côm C-V ®Ó më réng c©u. .GV: B¶ng phô. E.Cho HS quan s¸t NL trªn b¶ng phô.§äc ghi nhí ( sgk/68 ) *. . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. Bµi míi: Giíi thiÖu: Côm C-V ®ãng vai trß lµm thµnh phÇn nßng cèt trong c©u.X¸c ®Þnh côm danh 1..Ph©n tÝch cÊu t¹o s½n cã tõ vµ cÊu t¹o cña phô + Nh÷ng t×nh c¶m ta CDT C ng÷ trong côm danh kh«ng cã V tõ? + Nh÷ng t×nh c¶m ta Ph ?Em cã nhËn xÐt g× s½n cã ô sau vÒ h×nh thøc cña . Ghi nhí: ( sgk/68 .V lµm TP cña c©u réng c©u? hoÆc cña côm tõ ®Ó .V.Nªu vÊn ®Ò. KiÓm tra: .Quan s¸t.C¸ch chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng ->c©u bÞ ®éng? .Ph©n tÝch: kh«ng cã . ThiÕt bÞ d¹y häc: .

Y/c HS lµm bt ra giÊy nh¸p . Tinh thÇn rÊt h¨ng h¸i ( VN ) c.C¶ líp lµm ra giÊy ®Æn nh¸p => Côm C .. Tinh thÇn rÊt h¨ng h¸i ( VN ) c.y/c Hs nhËn xÐt bæ sung .V lµm + H3: ý c phô ng÷ trong C§T + H4: ý d b.V lµm nßng cèt trong c¸c c©u trªn? ? H·y t×m côm C .. 1 -Lan tiÕn bé -> côm C -V lµm CN C¶ líp vui mõng: lµm PN C§T 2. CËu cho mîn: côm CV lµm PN trong côm DT.NhËn xÐt. C¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng (PN trong CDT) + Tù rót ra KL: ..Ghi vµo vë theo híng c.Cho HS ®äc ghi nhí 2 ( sgk/69 ) + Yªu cÇu HS lµm bµi tËp nhanh: ? X¸c ®Þnh vµ gäi tªn côm C ..M×nh ®äc quyÓn s¸ch mµ cËu cho mîn. LuyÖn tËp: tËp Bµi tËp 1: .Lµm viÖc c¸ nh©n a. côm C ..V lµm . Trêi sinh lµ sen.V lµm TP c©u trong VD sau: -Lan tiÕn bé khiÕn c¶ líp vui . Khu«n mÆt ®Çy . bæ sung vÞ ng÷ .T«i rÊt vui ( phô ng÷ C§T ) b.Ph©n tÝch: a.NhËn xÐt. . CDT. söa ch÷a a.nµo ( PN C§T ).T«i rÊt vui ( phô ng÷ C§T ) b. em h·y cho biÕt ngêi ta cã thÓ dïng côm C . Trêi sinh lµ sen. C¸c c« g¸i Vßng dÉn sgk ®ç g¸nh: PN trong C§T ..V lµm TP g×? ? Qua ph©n tÝch c¸c VD.l¸ sen d.Y/c HS ®äc y/c bµi tËp 1 . ChÞ Ba ®Õn ( CN ) .CN -VN .. C¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng (PN trong CDT) * Ghi nhí 2: + Lµm bµi ra giÊy (sgk/69) nh¸p bµi tËp nhanh theo yªu cÇu cña GV. CTT + §äc ghi nhí 2 ( sgk) 2.l¸ sen d. ChÞ Ba ®Õn ( CN ) .V lµm TP c©u hoÆc TP côm tõ trong c¸c c©u trªn? Cho biÕt trong mçi c©u.Gäi 4 HS lµm bµi trªn b¶ng ..V ®Ó më réng c©u trong c¸c trêng hîp nµo? . 96 .thêng lµ cèm. + §äc vµ nªu y/c bµi III..Phô ng÷ trong C§T. Ngêi chuyªn m«n + H1: ý a míi ®Þnh ®îc: + H2: ý b => Côm C .

/.GD Hs ý thøc tù söa lçi: ViÕt v¨n. H«m nay thÇy gi¸o tr¶ bµi kiÓm tra cho c¸c em ®Ó c¸c em ®äc laÞ vµ söa ch÷a nh÷ng h¹n chÕ mµ c¸c em cßn m¾c ph¶i. lµm bµi tËp cßn l¹i.Häc bµi cò. . KiÕn thøc träng t©m: . E. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. D.RÌn cho Hs kÜ n¨ng lµm bµi v¨n NL chøng minh B.ThÕ nµo lµ dïng côm tõ C-V ®Ó më réng c©u? c¸c trêng hîp dïng? 4. A. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong ®Çu häc k× II chóng ta ®· kiÓm tra ba bµi thuéc ba ph©n m«n cña m«n Ng÷ v¨n. th¶o luËn nhãm. c©u rót gänn . VÒ kÜ n¨ng: .h¾n giËt m×nh: côm C .Nªu vÊn ®Ò. tr¹ng ng÷.Ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a tô ng÷ vµ ca dao. ThiÕt bÞ d¹y häc: . Ph¬ng ph¸p: . Híng dÉn vÒ nhµ: .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Tr¶ bµi kiÓm tra tiÕng viÖt. VÒ kiÕn thøc: . KiÓm tra: (KÕt hîp trong giê) 2. 2. . .§¸nh gi¸: NhËn thøc cña häc sinh qua chÊm bµi .GV: C¸c bµi ®· chÊm. lçi chÝnh t¶ 3.PhÇn C. v¨n nghÞ luËn. Cñng cè: . ch÷a vµ nhËn xÐt ®Çy ®ñ. 97 . VÒ t tëng: . n¾m l¹i yªu cÇu ®Ò bµi kiÓm tra v¨n-tv-tlv.d.Ph¬ng ph¸p lµm bµi v¨n nghÞ luËn chøng minh 1 vÊn ®Ò x· héi . thuyÕt tr×nh.V lµm CN. mét bµn tay ®Ëp vµo vai: côm C .V lµ PN trong côm §T 3. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. TiÕt 103: Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 5.NhËn thøc vÒ c©u ®Æc biÖt. Tr¶ bµi kiÓm tra v¨n.

....................................... .............................................. ............................................. NhËn xÐt : ............... ............................................................ Yªu cÇu cña ®Ò: GV nh¾c l¹i yªu cÇu cña ®Ò theo ®¸p ¸n chÊm T95-96.¦u ®iÓm: ..................... ....................................................................................................................................Tån t¹i: ......... ......................................................................................................................................................................... ................. .............................................................. .u ®iÓm: ........................................... 98 ........... 2..........................................Tån t¹i: ...........I................ ........................................................................................................................................................................................... .............................. II. ........ NhËn xÐt : ..................................................... ....................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Tr¶ bµi tËp lµm v¨n : 1...... ................................................................................................. ............................. ......................................... ................................................................................................ .... ....................................... ..................................................................................... ...................................................... Tr¶ bµi TiÕng ViÖt: 1.................................................................... ..................................... 2....... ............................. .... .................................................. Yªu cÇu cña ®Ò: GV nªu ®¸p ¸n T90.................................................. .. ................................................................................................................................................... ...........................

......................... ..... 2................ NhËn xÐt : .../........................................... .¦u ®iÓm: ......................................... Cñng cè: ... ............................ VÒ kiÕn thøc: ......... 2.................................................. ......................................... 3.... ........................................ ............................................................................................. .............. Yªu cÇu cña ®Ò vµ ®¸p ¸n : TiÕt 98.........Ch÷a lçi : (Cho HS ®äc c¸c bµi m¾c lçi nhiÒu..................................................................................................................... ............................. ........................ so s¸nh víi c¸c ®Ò nghÞ luËn chøng minh...................................................................................................................................Hs n¾m ®îc môc ®Ých................................ ...... . ..................... VÒ t tëng: 99 .Tån t¹i: ...................Häc bµi cò vµ chuÈn bÞ míi: “T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn gi¶i thÝch”..................... III.......................................................................................NhËn diÖn vµ ph©n tÝch c¸c ®Ò bµi nghÞ luËn gi¶i thÝch..................... ... Môc tiªu cÇn ®¹t: 1... ..... ..........................Yªu cÇu ®äc mét sè bµi ®iÓm tèt.. ............................ Híng dÉn vÒ nhµ: .....NhËn xÐt ý thøc lµm bµi vµ ch÷a bµi............................................................................................ ®iÓn h×nh) GV híng dÉn häc sinh ch÷a lçi...... ................. ................................................................................ ....................... Tr¶ bµi kiÓm tra v¨n: 1.... ....Gäi ®iÓm ghi sæ....................... tÝnh chÊt vµ c¸c yÕu tè cña phÐp lËp luËn gi¶i thÝch.... TiÕt 104: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn gi¶i thÝch A........................ 4.......... ...............

3. em cã KL g× vÒ lín.Nªu c¸c yÕu tè c¬ b¶n cÇn ph¶i cã cu¶ bµi v¨n nghÞ luËn? . B.PhÇn I. h×nh thµnh kÜ n¨ng viÕt bµi v¨n gi¶i thÝch.GV: B¶ng phô. 2: C. . Nhu cÇu gi¶i cha biÕt sÏ n¶y sinh thÝch trong ®êi ®iÒu g×? . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. -> Ph¶i hiÓu. ThiÕt bÞ d¹y häc: . tr.§A: LuËn ®iÓm. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t ? Trong ®êi sèng.. nhu cÇu gi¶i thÝch trong ®êi sèng.. VÒ kÜ n¨ng: . thuyÕt tr×nh. luËn cø vµ lËp luËn. Ph¬ng ph¸p: . th¶o luËn nhãm.Tr¶ lêi c©u hái theo I. trong ®ã cã kiÓu lo¹i nghÞ luËn chøng minh. ph¶i cã ? Theo em ®Ó tr¶ lêi kiÕn thøc nhiÒu mÆt -Muèn gi¶i thÝch ®îc ®îc c¸c c©u hái nh míi cã thÓ gi¶i thÝch c¸c vÊn ®Ò trong trªn ( vÝ dô gi¶i ®îc cuéc sèng cÇn ph¶i thÝch v× sao cã ma ) hiÓu.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. trong ®êi sèng lµ rÊt ra.Nªu vÊn ®Ò.HS tù ®Æt c¸c c©u sèng: ? Em h·y nªu 1 sè hái vÒ nhu cÇu gi¶i c©u hái ®Ó ®îc gi¶i thÝch? thÝch? + V× sao cã ma? + V× sao mïa ®«ng l¹i cã tuyÕt r¬i? -> Nhu cÇu gi¶i thÝch ? Qua rÊt nhiÒu c©u trong ®êi sèng lµ rÊt . KiÓm tra: .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. 2. D.RÌn kÜ n¨ng t×n hiÓu.ph¶i cã tri thøc ®ßi hái ®iÒu g×? -> Gi¶i thÝch lµ lµm 100 . H«m nay thÇy gi¸o cïng c¸c em tiÕp tôc ®i t×m hiÓu mét kiÓu lo¹i n÷a cña nghÞ luËn ®ã lµ nghÞ luËn gi¶i thÝch.Nhu cÇu gi¶i thÝch hái c¸c em võa ®Æt lín. KiÕn thøc träng t©m: . Môc ®Ých vµ phíc mét hiÖn tîng míi yªu cÇu cña GV ¬ng ph¸p gi¶i l¹ hoÆc mét ®iÒu + N¶y sinh nhu cÇu thÝch: g× ®ã mµ ngêi ta gi¶i thÝch 1. Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c giê tríc c¸c em ®· ®îc n¾m kiÕn thøc vÒ thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn. E.

. §©y lµ bµi tËp luËn gi¶i thÝch.§äc v¨n b¶n ( sgk/70 ) + Suy nghÜ. ®¹o lÝ. quan hÖ . so s¸nh ®èi chiÕu víi hµnh ®éng kh¸c. .. trÝ tuÖ. -T×m lÝ do v× sao con ngêi ph¶i khiªm tèn + Tù rót ra kÕt luËn 2. trÝ tuÖ.. th¶o luËn c©u hái . bµi v¨n cßn gi¶i thÝch b»ng c¸ch nµo? ? Bµi v¨n ®· dïng c¸ch gi¶i thÝch ®Ó lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ vÒ lßng khiªm tèn ®ã lµ ®øc tÝnh rÊt ®¸ng quý cña con ngêi. chØ . PhÐp lËp luËn gi¶i thÝch: a. chØ ra c¸c mÆt lîi. Ph©n tÝch: . VËy em hiÓu thÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? . t×nh c¶m cho con ngêi. kÓ ra c¸c biÓu hiÖn..C¸c c¸ch gi¶i thÝch: Nªu ®Þnh nghÜa.VÊn ®Ò gi¶i thÝch: lßng khiªm tèn . båi dìng t tëng.C¸c c¸ch gi¶i thÝch: Nªu ®Þnh nghÜa.Gi¶i thÝch trong v¨n NL lµ lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ c¸c t tëng.§èi lËp ngêi khiªm tèn vµ ngêi kh«ng khiªm tèn . .? VËy môc ®Ých cña cho hiÓu râ nh÷ng gi¶i thÝch lµ g×? ®iÒu cha biÕt trong mäi lÜnh vùc .Gi¶i thÝch khiÕm tèn lµ g×? Lîi? BiÓu hiÖn? + HS dïng bót ch× g¹ch ch©n c¸c c©u v¨n gi¶i thÝch. + C©u ®Þnh nghÜa .. båi dìng t tëng. so s¸nh ®èi chiÕu víi hµnh ®éng kh¸c. kÓ ra c¸c biÓu hiÖn. t×nh c¶m cho con ngêi. 101 .” h·y cho biÕt ®©y lµ kiÓu c©u g× em ®· häc líp 6? ? Ngoµi c¸ch ®Þnh nghÜa ®Ó gi¶i thÝch vÒ lßng khiªm tèn..Gi¶i thÝch trong v¨n NL lµ lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ c¸c t tëng.cÇn ®îc gi¶i thÝch nh»m n©ng cao nhËn thøc.cÇn ®îc gi¶i thÝch nh»m n©ng cao nhËn thøc.yªu cÇu HS ®äc v¨n b¶n: “ Lßng khiªm tèn” ? Bµi v¨n gi¶i thÝch vÊn ®Ò g×? gi¶i thÝch ntn? ? H·y t×m nh÷ng c©u v¨n trong bµi dïng ®Ó gi¶i thÝch lßng khiªm tèn? ? Quan s¸t c¸c c©u gi¶i thÝch em võa t×m trong v¨n b¶n kiÓu “ Khiªm tèn lµ tÝnh nh· nhÆn. phÈm chÊt. ®¹o lÝ. phÈm chÊt.LiÖt kª c¸c biÓu hiÖn cña khiªm tèn.VÊn ®Ò gi¶i thÝch: lßng khiªm tèn . quan hÖ . Ng÷ liÖu: v¨n b¶n: “ Lßng khiªm tèn” (sgk/70) b.Gi¶i thÝch khiÕm tèn lµ g×? Lîi? BiÓu hiÖn? .

c¸ch ®Ò phßng hoÆc noi theo -Bè côc 3 phÇn.. c¸c biÓu hiÖn ) + P3: Cßn l¹i : ý nghÜa cña khiªm tèn => C¸c phÇn liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau + Tù rót ra KL: Bµi v¨n gi¶i thÝch ph¶i cã m¹ch l¹c.? Qua t×m hiÓu c¸ch gi¶i thÝch cña t¸c gi¶ trong bµi v¨n... Ghi nhí: ( sgk/71 ) ? Qua bµi v¨n em rót ra kÕt luËn g×? . em thÊy ngêi ta thêng gi¶i thÝch b»ng nh÷ng c¸ch nµo? ? Em h·y chØ râ bè côc cña bµi? chØ ra mèi liªn hÖ gi÷a c¸c phÇn trong bè côc bµi v¨n? ra c¸c mÆt lîi.PPGT: Nªu ®Þnh nghÜa ( lßng nh©n ®¹o tøc lµ lßng biÕt th¬ng ngêi) §Æt c©u hái.. ®èi chiÕu. th¶o luËntheo nhãm + Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy kÕt qu¶ theo luËn Nhãm 1: . nguyªn nh©n..N2: “ ãc ph¸n ®o¸n vµ ãc thÈm mÜ”. II.. nguyªn nh©n. h¹i. *. . ®èi chiÕu lËp luËn b»ng c¸ch ®a ra c©u nãi cña Th¸nh G¨ng .sù vËt: Giíi thiÖu vÊn ®Ò sÏ gi¶i thÝch: Lßng khiªm tèn . ? T×m hiÓu vÊn ®Ò gi¶i thÝch vµ c¸ch gi¶i thÝch ë mçi v¨n b¶n. hËu qu¶. .mäi ngêi: Gi¶i thÝch vÒ lßng khiªm tèn ( ®Þnh nghÜa. hËu qu¶. nªu c¸c biÓu hiÖn.Gäi HS ®äc ghi nhí + Chia líp thµnh 3 nhãm + Giao viÖc cho c¸c nhãm: . . líp l¹ng. cö 102 + Trao ®æi. c¸ch ®Ò phßng hoÆc noi theo -Bè côc 3 phÇn. .VÊn ®Ò gi¶i thÝch: lßng nh©n ®¹o .N3: “Tù do vµ n« lÖ”.. + yªu cÇu HS th¶o luËn theo nhãm.®i.. kÓ ra nh÷ng biÓu hiÖn.§äc ghi nhí ( sgk/71) h¹i.P2: §iÒu... LuyÖn tËp: ..P1: Lßng. .Ph¬ng ph¸p gi¶i thÝch: Nªu ®Þnh nghÜa.N1: v¨n b¶n “Lßng nh©n ®¹o”..

HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.PhÇn II. VÒ kÜ n¨ng: .Nªu vÊn ®Ò. LuyÖn tËp – cñng cè: .PPGT: Nªu ®Þnh sung söa ch÷a nghÜa. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.®¹i diÖn tr×nh bµy Nhãm 2: . -VÊn ®Ò gt: ãc ph¸n bæ sung ®o¸n vµ ãc thÈm mÜ + GV nhËn xÐt. . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. b¶o vÖ ngêi d©n l¬ng thiÖn trong x· héi xa vµ nay. D. Ph¬ng ph¸p: .t¬ng ph¶n.ThÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? 4. kÓ tãm t¾t truyÖn. VÒ t tëng: .VÊn ®Ò gt: tù do vµ nhiÒu c¸ch gi¶i n« lÖ thÝch.Híng dÉn HS ghi chiÕu vµo vë Nhãm 3: + GV nhÊn m¹nh: cã . bæ .HiÓu ®îc gi¸ trÞ hiÖn thùc.Mét trong nh÷ng truyÖn ng¾n ®îc coi lµ më ®Çu cho thÓ lo¹i truyÖn ng¾n hiÖn ®aÞ ë ViÖt Nam ®Çu thÕ kû XX. VÒ kiÕn thøc: .Gäi HS nhËn xÐt./.Gi¸o dôc cho c¸c em ý biÕt lªn ¸n thÕ lùc bÊt c«ng. KiÓm tra: 103 .. Híng dÉn vÒ nhµ: . t¨ng cÊp.vÊn ®¸p.Xem bµi: “Sèng chÕt mÆc bay” . KiÕn thøc träng t©m: . ph©n tÝch nh©n vËt qua c¸c c¶nh ®èi lËp. ®èi .RÌn luyÖn kü n¨ng: §äc. so s¸nh.. C. 3.GV: B¶ng phô. 2.. . B.1. E. TiÕt 105: Sèng chÕt mÆc bay (TiÕt 1) (Ph¹m Duy Tèn) A. ThiÕt bÞ d¹y häc: . nh©n ®¹o vµ nh÷ng thµnh c«ng nghÖ thuËt cña T¸c phÈm . 3.

Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t . TiÕp xóc v¨n ph©n biÖt giäng kÓ . truyÖn ng¾n cña Ph¹m Duy Tèn ®· dùng l¹i bøc tranh ®au lßng vµ ®¸ng giËn Êy.? Qua v¨n b¶n “ý nghÜa v¨n ch¬ng” cña Hoµi Thanh. l¹i thªm sù v« tr¸ch nhiÖm sèng chÕt mÆc bay cña kh«ng Ýt tªn quan l¹i cÇm quyÒn. thiªn n¹n Êy l¹i cµng thª th¶m.Gäi HS ®äc v¨n b¶n . Cho ®Õn nay ®· hµng bao thÕ kû. Trong 4 thø giÆc Êy nh©n d©n xÕp giÆc níc. §äc v¨n b¶n: cña c¸c nh©n vËt.§ao – TÆc.GV nhËn xÐt.Y/c HS nhËn xÐt .Y/c 1. 2.Híng dÉn ®äc: Chó ý . khÈn thiÕt. Bµi míi: Giíi thiÖu: Thuû – Ho¶ .GV nhËn xÐt.HÖ thèng ®ª ®iÒu.§äc v¨n b¶n: b¶n: cña t¸c gi¶ vµ giäng + H1: Tõ ®Çu -> háng 1.§A: + Nguån gèc cña v¨n ch¬ng lµ t×nh c¶m nh©n ¸i. nhµ tr«i ngßi chÕt …. vì ®ª . . v¨n ch¬ng cã c«ng dông võa lµm giµu t×nh c¶m con ngêi.Nghe I. T¸c gi¶: sung: Ph¹m Duy Tèn . võa lµm ®Ñp cuéc sèng. võa cã c¶m xóc vµ h×nh ¶nh cuèn hót ngêi ®äc.KÓ tãm t¾t truyÖn + ThÇy ®Ò: Khóm ( 2HS ) nóm sî sÖt + Giäng cña nh©n d©n: lo sî. + LËp luËn võa cã lÝ lÏ. T×m hiÓu chó truyÖn thÝch: . mÊt + Giäng t¸c gi¶: Kh¸ch + H2: TiÕp -> ®iÕu quan mµy + Giäng quan: H¸ch + H3: §o¹n cßn l¹i dÞch. hèng h¸ch. dï ®· ®îc gia cè hµng n¨m nhng nhiÒu ®o¹n nhiÒu chç vÉn kh«ng chèng næi søc níc hung b¹o.Híng dÉn HS t×m . bæ a. T¸c gi¶ lµ ngêi am hiÓu v¨n ch¬ng tr©n träng ®Ò cao v¨n ch¬ng. ngõ¬i d©n vïng ch©u thæ s«ng hång ®· ph¶i ®¬ng ®Çu víi c¶nh “ Thuû thÇn næi giËn = lò lôt . söa ch÷a . .2 HS tãm t¾t ng¾n gän néi dung 2. Em hiÓu t¸c gi¶ muèn nãi lªn ®iÒu g×? NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt lËp luËn? . lôt lªn hµng ®Çu.Tr×nh bµy theo chó ( 1883-1924) lµ 104 .

. Ph©n tÝch v¨n dung b¶n: 1. Tõ khã: + Bè côc 3 ®o¹n: .§2: TiÕp -> §iÕu mµy . ? TruyÖn cã thÓ chia lµm mÊy phÇn? H·y chØ râ ranh giíi vµ n«i dung chÝnh cña tõng phÇn. mét trong sè Ýt ngêi cã thµnh tùu ®Çu tiªn vÒ thÓ lo¹i truyÖn hiÖn ®¹i b. Bè côc: . c.§1: Tõ ®Çu -> Khóc ®ª nµy háng mÊt: Nguy c¬ vì ®ª va sù chèng ®ì cña ngêi d©n.Cho HS ®äc ®o¹n 1 cña v¨n b¶n ? §o¹n truyÖn kÓ vÒ c¶nh g×? ? T×m c¸c chi tiÕt miªu t¶ c¶nh ®ª s¾p 3.36.Chi tiÕt: níc s«ng d©ng to.§¹i ý: kÓ vÒ c¶nh hé ®i cña lµng X vµ quan phô mÉu cïng nha l¹i trÞ v× n¬i ®©y.Yªu cÇu HS gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã: c¸c chó thÝch 1. C¶nh ®ª s¾p + §o¹n 1: C¶nh ®ª vì: s¾p vì => §ªm tèi.2. V¨n b¶n: Lµ mét trong nh÷ng t¸c phÈm truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i thµnh c«ng ®Çu thÕ kØ XX ( ®îc coi lµ thµnh c«ng nhÊt) cña Ph¹m Duy Tèn: in trong Nam Phong sè 18 ( T12-1918) .40. thÝch dÊu * ( sgk/79 ) . ( ViÕt bëi tiÕng viÖt hiÖn ®¹i).38. ? Dùa vµo sgk.GV lu ý: TruyÖn ng¾n : “ Sèng chÕt mÆc bay” ®îc goi lµ b«ng hoa ®Çu mïa cña truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i ViÖt Nam.3 7.§3: Cßn l¹i .§3: Cßn l¹i: C¶nh vì ®ª . t¸c phÈm? . -§ 2: TiÕp -> ®iÕu mµy: C¶nh quan phñ cïng nha l¹i ®¸nh tæ t«m trong khi “ ®i hé ®ª” . 105 .hiÓu chó thÝch. tr×nh bµy nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ t¸c gi¶.3.9.39.8. tãm t¾t néi II.29.4. ma to.§äc.27.Dùa vµo sgk -> gi¶i thÝch tõ khã theo yªu cÇu cña GV .§1: Gåm 1 giê -> háng mÊt .Nghe .

gi¶? + ¢m thanh: TiÕng 106 ®ª cã nguy c¬ bÞ vì 2.C¸c chi tiÕt ®ã gîi mét c¶m tîng: §ªm tèi. t¸c dông phæ biÕn ë nhiÒu n¬i g×? trªn níc ta lóc Êy.Tr×nh bµy suy nghÜ cña c¸ nhËn .T¸c gi¶ muèn b¹n ? PhÇn më ®Çu ®äc hiÓu c©u chuyÖn truyÖn lµ c¶nh ®ª s¨p nµy kh«ng chØ x¶y ra vì. .tãm t¾t ®ª tríc khi ®ª vì? + C¶nh trªn ®ª vµ ? C¶nh trªn ®ª ®îc trong ®×nh tríc khi ®ª miªu t¶ b»ng chi tiÕt vì nµo? NhËn xÐt vÒ §äc: “ D©n ng«n ng÷ miªu t¶? phu. C¶nh trªn ®ª: . b»ng kÝ hiÖu X? => T×nh tr¹ng rÊt ( ThÓ hiÖn dông ý g× khÈn cÊp cña t¸c gi¶ ) . c¨ng th¾ng .Kh«ng khÝ nhèn nh¸o. C¶nh trªn ®ª vµ trong ®×nh tríc khi ®ª vì: a. kÎ v¸c tre. bÊt lùc. ? Em cã suy nghÜ g× ma to kh«ng ngít.. c¸c sù viÖc ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn kÕ tiÕp sÏ x¶y ra. hèi h¶. mÖ lö.vì? C¸c chi tiÕt Êy gîi 1 + Thêi gian: gåm 1 c¶nh tîng ntn? ®ªm + Kh«ng gian: Trêi ma tÇm t·.. .lít thít miªu t¶ trªn ®ª cña t¸c nh chuét lét.Quan s¸t.. níc s«ng nhÞ Hµ nªn to + §Þa ®iÓm: KHóc ? Chi tiÕt “ gÇn 1 giê s«ng lµng X thuéc phñ ®ªm” cã ý nghÜa ntn? X.T¹o 1 t×nh huèng cã ? Quan s¸t phÇn 2 cña vÊn ®Ò ( ®ª s¾p vì ) v¨n b¶n vµ cho biÕt ®Ó tõ ®ã. co nguy truyÖn ®Òu ®îc ghi c¬ lµm vì ®ª.. th¶m h¹i.háng mÊt” . chen chóc. Theo em ®iÒu ®ã ë 1 n¬i mµ cã thÓ lµ cã ý nghÜa . thÕ nµo vÒ c¶nh tîng ngêi th× cuèc kÎ ®éi trªn ®ª qua ®o¹n v¨n ®Êt.Tr¶ lêi c©u hái ? Em h×nh dung nh + H/a: KÎ th× thuæng.. hai ba ®o¹n ®· thÈm l©u .. níc vÒ c¸c ®Þa danh trong s«ng d©ng to. g×? ? T×m ®äc ®o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh tîng trªn .Ngêi d©n ho¶ng hèt. lo sî..

B. ThiÕt bÞ d¹y häc: . KiÕn thøc träng t©m: .Trao ®æi.PhÇn II. LuyÖn tËp – cñng cè: . D. Híng dÉn vÒ nhµ: ./. sù yÕu kÐm cña thÕ ®ª tríc thÕ níc? ®¸nh liªn thanh èc thæi v« håi.? §Æt trong néi dung truyÖn ®o¹n v¨n t¶ c¶nh trªn ®ª tríc khi ®ª vì cã ý nghÜa g×? GV: Thiªm tai ®ang tõng lóc gi¸ng xuèng. lao thay. VÒ t tëng: . ®e do¹ cuèc sèng cña ngêi d©n . VÒ kÜ n¨ng: . nh©n ®¹o vµ nh÷ng thµnh c«ng nghÖ thuËt cña truyÖn ng¾n “ sèng chÕt mÆc bay”.GV: B¶ng phô. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. sù bÊt lùc cña con ngêi + ChuÈn bÞ cho sù xuÊthiÖn c¶nh tîng kh¸c sÏ diÔn ra ë 1 n¬i kh¸c 3.vÊn ®¸p. . th¶o luËn . VÒ kiÕn thøc: .Gióp Hs hiÓu ®îc gi¸ trÞ hiÖn thùc.Häc bµi vµ so¹n bµi tiÕp tiÕt 2.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. 3. 107 .Kü n¨ng t×m hiÓu truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i ( Kh¸c truyÖn trung ®¹i). C.Nªu vÊn ®Ò. tiÕng ngêi xao x¸c gäi nhau => Ng«n ng÷ miªu t¶: Sö dông nhiÒu tõ l¸y tîng h×nh kÕt hîp ng«n ng÷ biÓu c¶m ( Than «i.Dùng c¶nh d©n dang lo chèng chäi víi níc ®Ó cøu ®ª. Sèng chÕt mÆc bay (TiÕt 2) (Ph¹m Duy Tèn) A. ë ngay ®oan nµy ®· thÊy ®îc sù bÊt lùc cña søc ngêi tríc søc trêi. Ph¬ng ph¸p: . nguy thay) .Theo em v× sao mäi d©n phu lµng X kh«ng bá ch¹y hoÆc tô häp n¬i ®×nh? 4. 2.Båi dìng t×nh c¶m nh©n ®¹o. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. .

§A : thiªn tai tõng lóc gi¸ng xuèng ®e do¹n cuéc sèng cña d©n phu vµ c¶nh d©n phu nheo nhãc lo sî kh«ng d¸m ¨n ngñ. tr¸i ngîc ? H×nh ¶nh tªn quan h¼n víi c¶nh nhèn phñ ®i hé ®ª ®îc t¸c nh¸o. 2. c¨ng th¼ng ë gi¶ kh¾c ho¹ ntn? H·y trªn ®ª ph©n tÝch? . Ph©n tÝch v¨n b¶n: 2. tÝch c¸c chi tiÕt miªu nha l¹i ch¬i bµi t¶ kh«ng khÝ ë trong ®×nh? .Chç ë: trong ®×nh v÷ng ch·i. trÔ mÞch.Nªu Ên tîng cña em vÒ c¶nh hé ®ª cña d©n lµng X? . C¶nh trªn ®ª: ? Theo dâi ®o¹n v¨n + ChuyÖn quan phñ b.§å dïng SH: sang 108 . so s¸nh víi nghiªm.E. gi¶ ®· chó ý kÓ vµ t¶ ch¬i tæ t«m tÜnh mÞch nh÷ng chuyÖn g×? + ChuyÖn quan phñ . KiÓm tra: . C¶nh trªn ®ª vµ trong ®×nh tríc khi ®ª vì: a. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.Ph©n tÝch + §i ®èc thóc viÖc hé ®ª nhng: . C¶nh trong kÕt chuyÖn trong ®îc hËu h¹ ®×nh: ®×nh. kh«ng khÝ ë trªn ®ª? nhµn nh·. Cßn c¸c quan l¹i ®i hé ®ª cã lo l¾ng kh«ng? Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t II. h·y cho biÕt t¸c + ChuyÖn quan phñ Trang nghiªm. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· t×m hiÓu vµ ®ùoc chøng kiÕn c¶nh d©n phu lµng X t¾m giã géi ma ®Ó gi÷ khóc ®ª lµng.Quan l¹i ch¬i tæ nghe tin ®ª vì t«m b×nh th¶n. t©m ®iÓm vÒ tªn quan phñ v× => V« tr¸ch nhiÖm cña c©u chuyÖn trong ®©y lµ «ng quan ®i v« l¬ng t©m tríc ®×nh lµ ai? V× sao? hé ®ª tÝnh m¹ng cña ngêi ? h·y t×m vµ ph©n + Chi tiÕt: Quan vµ d©n. . cuèng cuång v« väng chèng ®ì víi søc trêi thËt ®¸ng th¬ng.Kh«ng khÝ trang NhËn xÐt. v« + T©m ®iÓm thuéc t ? Nh vËy .

gãp phÇn thÓ hiÖn ý nghÜa phª ph¸n cña truyÖn. Nã tr¸i ngîc víi h×nh ¶nh nµo ë ngoµi ®ª? ? Trong nt. thêi «ng cña t¸c gi¶.. thÝch hëng l¹c.Ngåi chÔm chÖn trªn sËp... cã biÕt kh«ng? lµ c©u ®èi tho¹i ®¾t nhÊt . c¸ch cæ. ®o¹n truyÖn c¶nh tîng lôt léi do ®ª III.“ §ª vì råi. h·y ph©n tÝch t/d cña phÐp t¬ng ph¶n trong ®o¹n truyÖn? Ngoµi ra nt t¨ng cÊp còng ®îc sd? H·y cm ? Theo dâi ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn quan phñ khi nghe tin ®ª vì vµ cho biÕt ë ®o¹n nµy cã g× ®Æc biÖt trong ng«n ng÷ kÓ chuyÖn T/d? C©u ®èi tho¹i nµo thÓ hiÖn râ nhÊt tÝnh chÊt cña quan phô mÉu? ? §äc ®o¹n cuèi cña v¨n b¶n.Ng«n ng÷ miªu t¶ kÕt hîp víi ng«n ng÷ biÓu c¶m . => V« tr¸ch nhiÖm. tr¨m hä ®ang vÊt v¨ lÊm l¸p -> giéi giã t¾m ma ë trªn ®ª.. . Tæng kÕt: nµy cã vai trß vµ ý vì võa tá lßng c¶m th109 träng .. h¸ch dÞch tr¸i ngíc víi h×nh ¶nh d©n phu rèi r¾t.. C¶nh ®ª vì: .t¸c dông cña phÐp t¬ng ph¶n: Lµm nçi râ tÝnh chÊt cña quan phñ vµ th¶m c¶nh cña ngêi d©n.T¸c dông: Gîi t¶ c¶nh tîng lôt léi do ®ª vì võa tá lßng . NhËn xÐt vÒ ng«n ng÷ cña t¸c gi¶ ë ®o¹n truyÖn nµy? Ph©n tÝch t¸c dông? 3.Ng«n ng÷ ®èi tho¹i c¶m th¬ng ai o¸n . v« tr¸ch nhiÖm víi tÝnh m¹ngcon ngêi cña quan phô mÉu.Giäng ®iÖu: h¸ch dÞch.T/d: Kh¾c ho¹ thªm tÝnh chÊt v« l¬ng t©m. .§äc .? c¸c chi tiÕt ®ã t¹o1 h×nh ¶nh ntn vÒ viªn quan phô mÉu. .nhËn xÐt + Ng«n ng÷ miªu t¶ kÕt hîp víi ng«n ng÷ biÓu c¶m ? §Æt trong toµn bé + T¸c dông: Gîi t¶ truyÖn. xung quanh kÎ hÇu ngêi h¹ .ViÖc lµm: ®¸nh bµi: . ®Æt 2 c¶nh tr¸i ngîc nh thÕ gäi lµ biÖn ph¸n t¬ng ph¶n. .

Cho HS ®iÒn vµo b¶ng thèng kÕ ë bµi tËp 1 ( 83 ) ? Qua ng«n ng÷ ®èi tho¹i cña quan phñ.T« ®Ëm b¶n chÊt vµ th¸i ®é cña lò quan l¹i . . . kh¾c ho¹ t×nh c¶m nh©n vËt b»ng nhiÒu h×nh thøc ng«n ng÷. cã t×nh c¶m yªu ghÐt ph©n minh. => T¸c gi¶ lµ ngêi am hiÓu hiÖn thùc ®êi sèng. t/83) .§o¹n truyÖn cã vai trß më nót. + HS ®iÒn b¶ng TK ë IV. .Gäi HS ®äc ghi nhí (sgk ) .HS ®äc ghi nhí. . . em 110 ¬ng ai o¸n cña t¸c gi¶.Lªn ¸n kÎ cÇm quyÒn thê ¬ v« tr¸ch nhiÖm víi tÝnh m¹ng d©n thêng. LuyÖn tËp bµi tËp 1( sgk/83 ) + HS tù nhËn xÐt . nhÊt lµ ®èi tho¹i.ND: Ph¶n ¶nh cuéc sèng ¨n ch¬i hëng l¹c v« tr¸ch nhiÖm cña kÎ cÇm quyÒn vµ c¶nh sèng c¬ cùc thª th¶m cña ngêi d©n trong XH xa. + Trao ®æi theo nhãm. cã tinh thÇn nh©n ®¹o .Dïng biÖn ph¸p t¬ng ph¶n ®Ó kh¾c ho¹ nh©n vËt lµm næi bËt tinh thÇn cña t¸c * Ghi nhí: (SGKphÈm.NT: X©y dùng.nghÜa g×? híng dÉn HS thùc hiÖn phÇn GN ? Theo em nÐt ®Æc s¾c nhÊt vÒ nghÖ thuËt kÓ chuyÖn cña t¸c gi¶ trong truyÖn lµ g×? ? c¶m nhËn cña em vÒ néi dung ph¶n ¸nh cña truyÖn? ? Néi dung t tëng cña truyÖn cho em hiÓu g× vÒ nhµ v¨n Ph¹m Duy Tèn.ý nghÜa : ThÓ hiÖn t×nh c¶m nh©n ®¹o cña t¸c gi¶. .

BiÕt ®îc nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý vµ nh÷ng lçi cÇn tr¸nh trong lóc lµm bµi. Gi¸ trÞ Êy ®îc lµm râ sù t¬ng ph¶n.PhÇn: 111 . ND nh©n ®¹o. vÒ tªn truyÖn : “ Sèng chÕt mÆc bay”? 3. ND ph¶n ¸nh hiÖn thùc: Ph¶n ¸nh cuéc sèng ¨n ch¬i hëng l¹c vé tr¸ch nhiÖm cña kÎ cÇm quyÒn vµ c¶nh sèng c¬ cùc thª th¶m cña ngêi d©n trong x· héi cò. 4. TiÕt 107: C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch A. lËp dµn ý. t×m ý. 3.N¾m ®îc c¸ch thøc cô thÓ trong viÖc lµm bµi LL gi¶i thÝch. ®Æc s¾c NT? a. ®éc lËp hoµn toµn gi÷a cuéc sèng.. VÒ t tëng: . Gi¸ trÞ nh©n ®¹o: t¸c phÈm thÓ hiÖn niÒm sãt th¬ng cña t¸c gi¶ tríc cuéc sèng lÇm than.thÊy tÝnh chÊt cña ®èi víi m¹ng sèng cña nh÷ng ngêi ®ã ntn? nd.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. thÓ hiÖn râ nhÊt NhËn xÐt vÒ mqh gi÷a sù v« tr¸ch nhiÖm ng«n ng÷ vµ tÝnh c¸ch ®Õn mÊt hÕt nh©n nh©n vËt? tÝnh cña bän quan l¹i ? Em cã suy nghÜ g× ngµy xa. B. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: . tÝnh m¹ng cña ngêi d©n víi cuéc sèng ¨n ch¬i xa ®o¹ cña bän quan l¹i mµ kÎ ®øng ®Çu ë ®©y lµ tªn quan phñ “lßng lang d¹ thó”. 2.VÒ nhµ tr¶ lêi c©u hái: H·y gi¶i thÝch v× sao Ph¹m Duy Tèn l¹i lÊy nhan ®Ò truyÖn lµ “ sèng chÕt mÆc bay”? . b. tè c¸o ®èi víi th¸i ®é v« tr¸ch nhiÖm cña bän quan l¹i víi tÝnh mÖnh cña d©n thêng./. Cñng cè: ? C¶m nhËn cña em vÒ gi¸ trÞ cña truyÖn “ sèng chÕt mÆc bay” trªn c¸c diÖn: ND ph¶n ¸nh hiÖn thùc. viÕt bµi v¨n. KiÕn thøc träng t©m: . Híng dÉn vÒ nhµ: .Häc bµi vµ so¹n bµi “C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch” . c¬ cùc cña ngêi d©n vµ chÕ ®é phong kiÕn.. VÒ kÜ n¨ng: .TiÕp tôc rÌn kü n¨ng t×m hiÓu ®Ò. . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.

®¹o lÝ. quan hÖ.Tra tõ ®iÓn. TN t¬ng tù. E. trÝ tuÖ. §Ó lÇm ®îc bµi v¨n nghÞ luËn gi¶i thÝch th× chóng ta còng ph¶i n¾m ®îc c¸c c¸ch c¬ b¶n ®Ó lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch. phÈm chÊt.Nªu vÊn ®Ò. bµi cã cÇn gi¶i thÝch Ngêi lµm bµi cÇn gi¶i t¹i sao ®i 1 ngµy thÝch nghÜa ®en. h·y 1.Gäi HS ®äc ®Ò bµi + HS ®äc ®Ò bµi: Nd I. ®µng häc 1 sµng nghÜa bãng vµ ý kh«n kh«ng? V× nghÜa s©u xa cña sao? c©u TN.§A: Gi¶i thÝch trong v¨n nghÞ luËn lµ lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ t tëng. t×nh c¶m cho can ngêi. * §Ò bµi (sgk/84 ) . . Bµi h«m nay chóng ta sÏ n¾m ®îc kü n¨ng nµy. 2.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. ®äc ®Çy ®ñ cña cÇu s¸ch b¸o.Suy nghÜ. C¸c bíc lµm bµi (sgk/84) ta cã c©u tôc ng÷ : “ lËp luËn gi¶i §i mét ngµy ®µng häc thÝch: mét sµng kh«n”. D.. T×m hiÓu ®Ò gi¶i thÝch néi dung vµ t×m ý : c©u TN ®ã. KiÓm tra: . tr¶ lêi c©u . suy nghÜ liªn TN? hÖ víi ¸c c©u CD. cÇn ®îc gi¶i thÝch nh»m n©ng cao nhËn thøc.C.. Ph¬ng ph¸p: .ThÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? .ND: C©u tôc ng÷ : cÇu g×? GV. hái ngêi nghÜa chÝnh x¸c vµ hiÓu biÕt h¬n. ? VËy lµm thÕ nµo ®Ó t×m ®îc ý . ? Theo em ngêi lµm ND c©u TN.KiÓu bµi: Gi¶i thÝch ? §Ò bµi ®Æt ra yªu hái theo yªu cÇu cña . båi dìng t tëng. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t . Bµi míi: Giíi thiÖu: Còng nh lËp luËn chøng minh. “ §i 1 ngµy ®µng häc + Yªu cÇu gi¶i thÝch mét sµng kh«n”. th¶o luËn nhãm. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. . ThiÕt bÞ d¹y häc: .GV: B¶ng phô. ? Qua ®©y em cã -T×m hiÓu nghÜa tõng thÓ rót ra kÕt luËn tõ ng÷. thuyÕt tr×nh. tõng vÕ 112 .

3 HS ). nghÜa bãng. . . thÓ hiÖn thÝch vµ p2 gîi nhu kh¸t väng ®i nhiÒu cÇu ®îc hiÓu ( ph¬ng n¬i ®Ó më réng híng gi¶i thÝch ).NghÜa ®en nghÜa sau cña c©u .Giíi thiÖu c©u TN vµ ph¬ng híng gi¶i -PhÇn më bµi cÇn giíi thÝch ( C©u TN ®óc thiÖu ®iÒu cÇn gi¶i kÕt KN. . ? Theo em bµi v¨n gi¶i thÝch cã nªn gåm 3 phÇn chÝnh gièng nh bµi v¨n chøng minh kh«ng? V× sao? ? PhÇn më bµi trong bµi tËp luËn GT cÇn ph¶i ®¹t yªu cÇu g×? ? PhÇn th©n bµi ph¶i lµm nh÷ng nhiÖm vô g×? §Ó lµm cho ý nghÜa c©u TN trªn trë nªn dÔ hiÓu ®èi víi ngêi ®äc.nghÜa bãng TN. hiÓu biÕt ). Më bµi: rµng. .g× vÒ viÖc t×m hiÓu ®Ò vµ t×m ý cho mét bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch? . ngêi nghe th× theo em nªn s¾p xÕp nh÷ng ý ®· t×m ®îc theo thø tù nµo? c©u( nghÜa ®en. thêi gian vµ ®o trÝ kh«n. LËp dµn bµi: nhãm nhá ( 2.PhÇn th©n bµi lµm b. kiÕn thøc b»ng “ ngµy” b»ng “ sµng” cã g× ®Æc biÖt? + NghÜa bãng” §i ®©y ®ã sÏ më réng ®îc tÇm hiÓu biÕt sÏ 113 .Bµi v¨n gi¶i thÝch còng cÇn bè côc theo 3 phÇn chÝnh v× nh vËy bµi v¨n míi râ a. m¹ch l¹c. . .NghÜa më réng + NghÜa ®en: §i 1 ngµy ®µng nghÜa lµ g×? Mét sµng kh«n lµ g×? C¸ch ®o kh«ng gian.GV nhÊn m¹nh tÇm quan träng cña bíc t×m hiÓu ®Ò vµ t×m ý cho mét bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch. Th©n bµi: nhiÖm vô GT nghÜa Gi¶i thÝch ®en. nghÜa më réng) + Trao ®æi. th¶o luËn 2. nghÜa bãng.GV tæ chøc cho HS th¶o luËn nhanh c¸c c©u hái t×m hiÓu c¸ch lËp dµn bµi cho bµi GT.

ViÕt phÇn më bµi. Cau TN ®óc kÕt 1 KN: NÕu muèn hiÓu biÕt réng cÇn ph¶i giao lùc. §èi lËp hoµn c¶nh víi ý thøc.GV lu ý: C¸c em cã thÓ thùc hiÖn phÇn më bµi b»ng nhiÒu c¸ch. §i th¼ng vµo vÊn ®Ò . ViÕt bµi: a. . Nh×n tõ chung ®Õn riªng c. b. . häc hái. .? PhÇn kÕt bµi trong bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ph¶i lµm nhiÖm vô g×? ? Em cã thÓ rót ra kÕt luËn g× vÒ viÖc lËp dµn bµi cho mét bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch? . + NghÜa s©u: C©u TN kh«ng chØ ®óc kÕt 1 kinh nghiÖm mµ cßn thÓ hiÖn c¸i khao kh¸t l©u ®êi cña ngêi n«ng d©n xa muèn ®îc ®i ra khái nhµ. KÕt bµi: . . khái lµng ®Ó më réng tÇm hiÓu biÕt.ý nghÜa cña vÊn ®Ò gi¶i thÝch. + Cã nhiÒu c¸ch më bµi cho bµi lËp luËn gt.Cho HS ®äc c¸c ®o¹n më bµi trong sgk/85 ? Theo em c¸c ®o¹n më bµi nµy cã ®¸p øng yªu cÇu cña ®Ò bµi lËp luËn GT kh«ng? ? Nh vËy ®èi víi mçi bµi v¨n cã ph¶i chØ cã 1 c¸ch më bµi duy nhÊt kh«ng? . . c. + HS ®äc sgk ( 3 ®o¹n më bµi/85 ) +C¸c ®o¹n v¨n ®Òu ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ®Ò bµi lËp luËn GT ( ®Òu giíi thiÖu ®îc ®iÒu cÇn gt vµ ®Þnh híng gi¶i thÝch ). ViÕt ®o¹n phÇn th©n bµi.Rót ra kÕt luËn ( theo ®iÓm 2 phÇn ghi nhí ) sgk/86. ViÕt kÕt bµi.PhÇn kÕt bµi ph¶i nªu ®îc ý nghÜa cña c©u TN ®èi víi mäi ngêi ngµy xa còng nh ngµy nay. 3. Nhng ph¶i ®¶m b¶o nªu ®îc ®iÒu cÇn gi¶i thÝch + HS viÕt vµ tr×nh 114 kh«n ngoan tõng tr¶i h¬n.

®óng vËy. + §äc.Cã thÓ cã nhiÒu c¸ch kÕt bµi kh¸c nhau nh.Gi¶i thÝch nghÜa ®en: GT nghÜa cñatõng tõ ng÷ råi gi¶i thÝch nghÜa ®en cña c¶ c©u cña toµn nhËn ®Þnh. .* Ghi nhí: ( sgk/86 ) ng cÇn chó ý thÝch hîp víi phÇn MB vµ th©n bµi. 86 ) 3 ®o¹n TB.Kh«ng.PhÇn kÕt bµi trªn ®· cho thÊy vÊn ®Ò ®· ®îc gi¶i thÝch xong.vµ ®Þnh híng GT. 115 ? NÕu sö dông mét c¸ch më bµi kh¸c th× cã thÓ viÕt c¸c ®o¹n cña phÇn Th©n bµi y nh trong sgk kh«ng? V× sao? Qua ®ã em rót ra KL g×? + Cho HS ®äc phÇn kÕt bµi ? Theo em phÇn kÕt bµi trªn ®· cho thÊy râ lµ vÊn ®Ò ®· ®îc gi¶i thÝch xong cha? ? Ngoµi c¸ch kÕt theo sgk víi ®Ò bµi trªn cßn cã thÓ kÕt .Gi¶i thÝch nghÜa bãng.Gi¶i thÝch nghÜa s©u: .söa ch÷a: .. tr¶ lêi c©u hái theo hd cña GV. nghÜa më réng ntn? bµy . + Rót ra kÕt luËn .§äc sgk( trang 85.. §äc . 4.Cho HS ®äc c¸c ®o¹n th©n bµi kh¸c nhau trong sgk vµ nªu c©u hái. ThËt vËy. . -Dïng c¸c ph¬ng tiÖn liªn kÕt ( c¸c tõ ng÷ liªn kÕt ). . nghÜa bãng. tr¶ lêi c©u hái. ? Lµm thÕ nµo ®Ó ®o¹n ®Çu tiªn cña TB liªn kÕt ®îc víi ®o¹n tríc ®ã? Ngoµi nh÷ng c¸ch nãi nh “ ThËt vËy” cã c¸ch nµo kh¸c n÷a kh«ng? ? Qua c¸c ®o¹n v¨n em thÊy nªn viÕt ®o¹n gt nghÜa ®en. v× ®o¹n cña phÇn TB cßn ph¶i phï hîp víi ®o¹n phÇn më b¶i ®Ó bµi v¨n thµnh 1 thÓ thèng nhÊt => Mçi c¸ch më bµi sÏ cã phÇn TB thÝch hîp. GT nghÜa bãng -> liªn hÖ. ? ngoµi 3 c¸ch trªn em cã thÓ viÕt ®o¹n më bµi theo c¸ch nµo kh¸c? .

b¶n th©n m×nh bÞ bá r¬i l¹i phÝa sau. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.2 HS tr×nh ®ang ph¸t triÓn m¹nh bµy ®o¹n v¨n. Cñng cè: .em thÊy cã c¸c bíc nµo lµ quan trong? V× sao? 4.Cho HS nhËn xÐt. gi÷a c¸c phÇn. ( sgk/86) .§äc ghi nhí. . c¸c ®o¹n cÇn cã liªn kÕt./.Sö dông c¸c c¸c lËp luËn gi¶i thÝch phï hîp. Ngµy nay. cÇn ph¶i ®i nhiÒu h¬n bæ sung n÷a ®Ó häc nhiÒu . lêi v¨n gt cÇn s¸ng sña... trong sgk). ... trong 1 XH -Gäi 1. nªu kh«ng chöa. bµi b»ng c¸ch nµo? Qua ®ã em rót ra kÕt luËng×? ? §äc l¹i vµ cho biÕt 3 phÇn ®· phï hîp? ? Nh vËy khi viÕt bµi v¨n lËp luËn gt cÇn ph¶i lu ý ®iÒu g×? + §äc l¹i vµ nhËn xÐt 116 . Híng dÉn vÒ nhµ: . 3. con ngêi l¹i cµng . TiÕt 108: LuyÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch.C¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn gi¶ thÝch.GV nhËn xÐt. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh.So¹n bµi “LuÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch”. muèn ®Êt níc m×nh. .. söa h¬n n÷a. ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 6 – v¨n lËp luËn gi¶i thÝch(Lµm ë nhµ) A.Cho HS ®äc ghi nhí . Ngµy xa. con ngêi ( Kh¸c víi phÇn kÕt ®· cÇn ®i ®Ó häc.GV nªu yªu cÇu cña + HS viÕt ®o¹n v¨n ra II. .Cñng cè nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸ch lµm bµi v¨n LL gi¶i thÝch.Häc bµi vµ hoµn thiÖn viÕt bµi theo ®Ò bµi trªn. mÏ.kh«n lµ 1 phÇn kÕt bµi cho ch©n lÝ kh«ng bao giê ®Ò bµi trªn? cò. LuyÖn tËp: phÇn LT vë ? h·y viÕt 1 ®o¹nv¨n VD: §i .

2. Bµi míi: A. §Ò bµi: Mét nhµ ( b¶ng phô ) v¨n cã nãi: “ S¸ch lµ + Cho HS ®äc ®Ò bµi ngän ®Ìn s¸ng bÊt ? h·y nh¾c l¹i yªu cÇu + Nh¾c l¹i lÝ thuyÕt: diÖt cña trÝ tuÖ con cña bíc t×m hiÓu ®Ò t×m hiÓu ®Ò (t×m ngêi”. ThiÕt bÞ d¹y häc: .§A: Gåm 4 bíc: 1) Tìm hieåu ñeà vaø tìm yù. thuyÕt tr×nh. T×m hiÓu ®Ò.ThÓ hiÖn n¨ng lùc lµm v¨n lËp luËn gi¶i thÝch qua viÖc tËp lµm bµi v¨n cô thÓ ( ë nhµ ). tõ ng÷ 117 . 1 ý kiÕn vÒ 1 vÊn ®Ò quen thuéc víi ®êi sèng c¸c em . KiÕn thøc träng t©m: .) h·y gi¶i thÝch ND thÝch c©u nãi ®ã.2) Laäp daøn baøi.. Ph¬ng ph¸p: . B. E. 4) §äc vµ söa bµi. th¶o luËn nhãm.GV: B¶ng phô. ? §Ò bµi yªu cÇu gi¶i .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. bµi v¨n lËp luËn gi¶i hiÓu vÊn ®Ò gt. KiÓm tra: .. VÒ t tëng: ..Khi lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ph¶i qua nh÷ng bíc nµo? .C¨n cø vµo mÖnh lÖnh cña ®Ò. D. 3) Vieát baøi.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.PhÇn: C. VÒ kÜ n¨ng: .§Ò yªu cÇu gi¶i thÝch I. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.Nªu vÊn ®Ò. .Cñng cè ®îc nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo viÖc lµm 1 bµi v¨n gi¶i thÝch cho 1 nhËn ®Þnh.. 2. . baây giôø caùc em phaûi vaän duïng nhöõng hieåu bieát ñaõ hoïc veà laäp luaän giaûi thích ñeå coá gaéng laøm saùng toû noäi dung caàn noùi sau : “ Saùch laø ngoïn ñeøn saùng baát dieät cuûa con ngöôøi” Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t + GV chÐp ®Ò bµi + §äc ®Ò bµi. 3. LuÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch: Giíi thiÖu: Treân cô sôû ñaõ chuaån bò baøi kyõ ôû nhaø. thÝch vÊn ®Ò g×? 1 c©u nãi ( trùc tiÕp ) t×m ý : Lµm thÕ nµo em nhËn vµ g¸n tiÕp gi¶i thÝch ra ®iÒu ®ã? vai trß cña s¸ch ®èi víi trÝ tuÖ con ngêi.

. ®a con ngêi ra khái tèi t¨m cña sù kh«ng hiÓu biÕt . Më bµi: . Th©n bµi * Gi¶i thÝch ý nghÜa cña c©u nãi . Th©n bµi: .S¸ch lµ ngän ®Ìn s¸ng: Ngän ®Ìn räi chiÕu soi ®êng. Më bµi: 2. -V× sao trÝ tuÖ con ngêi khi ®a ®a vµo trang s¸ch l¹i trë thµnh nguån ¸nh s¸ng kh«ng bao giê t¾t? + HS th¶o luËn nhãm nhá( 2.S¸ch lµ nguån s¸ng bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngêi. * Gi¶i thÝch c¬ së cña II.Ngän ®Ìn s¸ng kh«ng bao giê t¾t.3 HS) dùa trªn ND ®· chuÈn bÞ.Gi¶i thÝch c¬ së cña c©u nãi. . tinh hoa cña hiÓu biÕt ).S¸ch lµ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt: Ngän ®Ìn s¸ng kh«ng bao giê t¾t.Gi¶i thÝch sù vËn dông ch©n lÝ ®îc nªu trong c©u nãi. bæ sung + GV bæ sung. trong ®Ó ®Ó nhËn ra yªu cÇu ( h·y gi¶i thÝch. kÕt bµi: 118 . + Tr×nh bµy ý kiÕn.S¸ch chøa ®ùng trÝ tuÖ cña con ngêi. chÆt chÏ vµ dÔ hiÓu ®èi víi ngêi ®äc. 3. . . s¸ch lµ ngän ®Ìn bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngêi). nhËn xÐt. bµi lµm ngoµi nh÷ng ý trªn em cã híng t×m ý kh¸c n÷a kh«ng? ? Nh¾c l¹i bè côc cña bµi v¨n lËp luËn GT? ? Víi ®Ò bµi trªn em thÊy cÇn ph¶i s¾p xÕp c¸c ý ntn ®Ó viÖc gi¶i thÝch trë nªn hîp lÝ.Gi¶i thÝch ý nghÜa c©u nãi. . + Cho HS nhËn xÐt.Vai trß cña s¸ch.Giíi thiÖu vÊn ®Ò gi¶i thÝch ( c©u nãi ) . a.? Em hiÓu g× vÒ h×nh ¶nh “ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt” ? VËy nghÜa bãng cña h×nh ¶nh nµy lµ g×? ? §Ó ®¹t ®îc yªu cÇu gi¶i thÝch ®· nªu trªn. ngêi nghe? +Tæ chøc cho HS trao ®æi vµ tr×nh bµy. b. ( TrÝ tuÖ: Tinh tuý. LËp dµn ý: 1. .

? Nh¾c l¹i c¸c c¸ch më b¶i cña bµi lËp luËn gi¶i thÝch? ? h·y viÕt ®o¹n më bµi cho ®Ò v¨n trªn? .CÇn ph¶i ch¨m ®äc s¸ch ®Ó hiÓu biÕt nhiÒu h¬n. §äc vµ söa .Nh¾c l¹i 3 c¸ch më III.CÇn tiÕp nhËn ¸nh s¸ng trÝ tuÖ. IV. + §ã lµ ®iÒu ®îc nhiÒu ngêi thõa nhËn *Gi¶i thÝch sù vËn dông ch©n lÝ ®îc nªu trong c©u nãi: . . . viÕt ®o¹n më bµi theo yªu cÇu cña GV. + Nh÷ng hiÓu biÕt ®îc s¸ch ghi l¹i cã Ých cho mäi thêi ®¹i. s¸ch hay ®Ó häc . ¸nh s¸ng Êy cña trÝ tuÖ sÏ ®îc truyÒn l¹i cho ®êi sau.ý nghÜa cña vÊn ®Ò gi¶i thÝch. Nhê cã s¸ch. sèng tèt h¬n.Gäi 2 . ViÕt ®o¹n v¨n: bµi + Chän lùa 1 c¸ch më bµi.§äc ®o¹n v¨n tù viÕt. bµi: 119 .3 HS ®äc ®o¹n c©u nãi: .CÇn chän s¸ch tèt. => kÕt bµi .Kh«ng thÓ nãi mäi cuèn s¸ch ®Òu lµ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngêi nhng nh÷ng cuèn s¸ch cã gi¸ trÞ th× ®óng nhthÕ v×: + §ã lµ nh÷ng cuèn s¸ch ghi l¹i nh÷ng hiÓu biÕt quý gi¸ nhÊt mµ con ngêi th©u tãm ®îc trong mäi lÜnh vùc. hiÓu vµ lµm theo s¸ch.

xÐt. ./. Phan Béi Ch©u”. Lµm v¨n cã m¹ch l¹c. II . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Cñng cè: . bæ sung söa ch÷a. So¹n bµi : “Nh÷ng trß lè . 3. ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 6 – v¨n lËp luËn gi¶i thÝch: (Lµm ë nhµ) I Muïc tieâu caàn ñaït: Giuùp hoïc sinh vaän duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc truyeàn ñaït veà theå loaïi vaên giaûi thích.NhËn xÐt bµi lµm cña . TIẾT 109: NH÷ng trß lè hay lµ Va-Ren vµ Phan Béi Ch©u (TiÕt 1) (NguyÕn ¸i Quèc) A.Thùc hiÖn ®îc c¸c bíc t¹o lËp v¨n b¶n. VÒ kiÕn thøc: 120 .v¨n . .V× sao tèt gç h¬n tèt níc s¬n? .GV nhËn xÐt. VËn dông tèt c¸c c¸ch lËp luËn gi¶i thÝch..Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. höôùng daãn tröôùc ) Ñeà bµi: Em h·y gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: “tèt gç h¬n tèt níc s¬n” Gîi ý: Dµn ý: .. ngêi nghe chÊp nhËn? 4. bæ sung.Lµm thÕ nµo ®Ó tèt gç vµ tèt c¶ níc s¬n? .V× sao cã tèt gç råi th× kh«ng cÇn níc s¬n tèt n÷a? (noäp sau 1 tuaàn) Yªu cÇu: Häc sinh c¬ b¶n gi¶i thÝch ®îc c¸c ý. Híng dÉn vÒ nhµ: . ViÕt ®óng chÝnh t¶. ng÷ ph¸p. Trieån khai ñeà : ( Vì laø baøi laøm ôû nhaø neân giaùo vieân caàn giaûi thích .Tèt gç lµ g×? .Tæ chøc cho HS nhËn b¹n.Khi lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ngoµi n¾m ®îc c¸c bíc th× chuÝng ta cµn ph¶i lµm giµ ®Ó bµi v¨n ®îc ngêi ®äc.Tèt níc s¬n lµ g×? . B. . liªn kÕt. Böôùc ñaàu bieát vaän duïng nhöõng lyù leõ trong ñôøi soáng ñeå trình baøy moät vaán ñeà.

Ph¬ng ph¸p: ... .§å dïng sang träng-> kÎ hÇu ngêi h¹ . biÕt lªn ¸n th¸i ®é cña Varen.Chøng minh: -Quan ®i hé ®ª -> Ch¬i bµi .vÊn ®¸p. ®îc cö sang lµm toµn quyÒn §D nhËn chøc cã tuyªn bè sÏ quan t©m tíi vô PBC vµ ngay lËp tøc NAQ viÕt t¸c phÈm nµy ®Ó gîi bµy thùc chÊt dèi tr¸. thÓ H2: «i thËt lµ -> b¶n hiÖn râ tÝnh c¸ch nh©n th©n «ng.Yªu cÇu:. Chó ý lêi kÓ võa .. . KiÓm tra 15 phót : ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n chøng minh r»ng “ tªn quan phô mÉu trong “ sèng chÕt mÆc bay” (Ph¹m Duy Tèn) Lµ mét tªn quan v« tr¸ch nhiÖm. nhÊn m¹nh mét xiÕt sè c©u c¶m th¸n. ThiÕt bÞ d¹y häc: . -> 121 .. D. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t .Gi¸o dôc cho c¸c em cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi viÖc mµ B¸c thÓ hiÖn trong v¨n b¶n. VÒ kÜ n¨ng: .RÌn kÜ n¨ng ®äc vµ ph©n tÝch thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn. 3. lè bÞch cña varen. E. C.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. B. TiÕp xóc v¨n b¶n. t¸ng tËn l¬ng t©m. thùc d©n Ph¸p vµ nh©n d©n ViÖt Nam hoµn toµn ®èi lËp nhau trªn ®Êt níc ta thêi Ph¸p thuéc.Gióp Hs hiÓu ®îc gi¸ trÞ cña ®o¹n v¨n trong viÖc kh¾c ho¹ s¾c nÐt hai nh©n vËt Va ren vµ Phan Béi Ch©u víi hai tÝnh c¸ch. §äc v¨n b¶n: hµi híc. Bµi míi: Giíi thiÖu: Gi¸o viªn tãm t¾t sù kiÖn PBC bÞ b¾t-> Va-ren vèn lµ 1 ®¶ng viªn § XH Ph¸p.Nªu vÊn ®Ò. ®¹i diÖn cho hai lùc lîng x· héi: phi nghÜa vµ chÝnh nghÜa.Nghe I.PhÇn II.. vËt qua ng«n ng÷ ®èi H3: VÒ chuyÖn. .HiÓu ®îc lßng yªu níc. VÒ t tëng: .( dÉn chøng) 2.GV: B¶ng phô.. cña thùc d©n Ph¸p vµ tinh thÇn kh©m phôc nhµ yªu níc Phan Béi Ch©u ë thêi k× nµy nãi riªng vµ trong cuéc sèng ngµy nay nãi chung.§äc v¨n b¶n b¶n: b×nh th¶n võa dÝ dám H1: Do søc Ðp -> rªn 1. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.Say mª®¸nh bµi.Híng dÉn ®äc v¨n . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.1. KiÕn thøc träng t©m: . tÝnh chiÕn ®Êu m¹nh mÏ cña ngßi bót NguyÔn ¸i Quèc 2.

ren lµ toµn .Ph¬ng thøc tù sù. c©u HS ®äc cha chuÈn x¸c.13.9.Tõ ®Çu -> “ Trong . T¸c gi¶: NguyÔn AÝ Quèc (1890. T×m hiÓu chó thÝch: a.Theo dâi.ren lµ toµn quyÒn Ph¸p t¹i §«ng quyÒn Ph¸p t¹i §«ng D¬ng tõ 1925 D¬ng tõ 1925 . T¸c gi¶ NAQ ( tªn gäi cña HCM tõ 1919 -> 1945 . .Tõ ®Çu -> “ Trong tï”: Giíi thiÖu vÒ Va Ren vµ Phan Béi Ch©u .tho¹i. Tõ khã: chuyÖn tëng tîng 3.Tãm t¾t ng¾n gän ND v¨n b¶n. . sang VN: . .15. ? TruyÖn chia lµm mÊy phÇn? T×m néi dung chÝnh cña mçi phÇn? hÕt . .Híng dÉn HS t×m hiÓuCT? ? Dùa vµo chó thÝch * vµ hiÓu biÕt cña b¶n th©n h·y nªu nh÷ng nÐt c¬ b¶n nhÊt vÒ t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm? ? Em biÕt g× vÒ 2 nh©n vËt ®îc nãi ®Õn trong v¨n b¶n? ? V¨n b¶n ®îc viÕt theo ph¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh nµo? H×nh thøc truyÖn ng¾n nµy cã g× ®Æc biÖt? .8. ? Tãm t¾t v¨n b¶n? ...19 Ch©u . söa ch÷a nh÷ng ®o¹n.3 HS ®äc v¨nb¶n. ViÖc Va .V¨n b¶n: . nhËn xÐt .Cho HS ®äc thÇm ®o¹n 1 cña v¨n b¶n ? Tãm t¾t ND chÝnh cña ®o¹n v¨n b¶n em võa ®äc ? PhÇn ®Çu cña VB ®· giíi thiÖu ntn vÒ 2 122 .Yªu cÇu Hs gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã theo SGK.10.Phan Béi Ch©u lµ . .ViÕt sau khi PBC bÞ b¾at cãc ngµy 18 /06/1925 ë TQ.Va .Va .Phan Béi Ch©u lµ 2. Bè côc : 2 phÇn .Gäi 2.§äc thÇm. .Cho HS nhËn xÐt.Ph¬ng thøc tù sù.GV nhËn xÐt. . . .H×nh thøc gièng nh mét bµi kÝ sù nhng thùc tÕ lµ 1 c©u c.1969) b.Cßn l¹i: Cuéc gÆp + T×m bè côc cña gì gi÷a Va ren vµ v¨n b¶n: PB Ch©u .ren b¶n.Gi¶i thÝch c¸c tõ tï”: Giíi thiÖu vÒ Va khã: Ren vµ Phan Béi 3. Ph©n tÝch v¨n .16.Tr×nh bµy theo sgk ( trang 92 phÇn chó thÝch * ).HS dùa vµo chó thÝch a vµ 2 sgk/92 ®Ó tr¶ lêi . tãm t¾t b¶n: ®o¹n ®Çu cña v¨n 1.Cßn l¹i: Cuéc gÆp gì gi÷a Va ren vµ PB Ch©u II.

. 123 . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Th«ng b¸o vÒ viÖc Va . . Híng dÉn vÒ nhµ: . muèn lÊy lßng d luËn.C«ng luËn Ph¸p ®ßi hái Va . TIẾT 112: Nh÷ng trß lè hay lµ Va-Ren vµ Phan Béi Ch©u (TiÕt 2) (NguyÕn ¸i Quèc) A. l·nh tô pt yªu níc VN ®Çu thÕ kØ XX -> 2 nh©n vËt ®èi lËp nhau vÒ ®Þa vÞ x· héi..TiÕp tôc gióp Hs hiÓu ®îc gi¸ trÞ cña ®o¹n v¨n trong viÖc kh¾c ho¹ s¾c nÐt hai nh©n vËt Va ren vµ Phan Béi Ch©u víi hai tÝnh c¸ch.ren sang VN cïng lêi høa cña «ng.Gieo th¸i ®é ngê vùc vÒ lêi høa ®ã. muèn lÊy lßng d luËn..... thùc d©n Ph¸p vµ nh©n d©n ViÖt Nam hoµn toµn ®èi lËp nhau trªn ®Êt níc ta thêi Ph¸p thuéc.Em thö h×nh dung vµ miªu t¶ diÖn m¹o nh©n vËt nµy? 4.“«ng høa. Cñng cè: . ®¹i diÖn cho hai lùc lîng x· héi: phi nghÜa vµ chÝnh nghÜa.. ®o¹n më ®Çu truyÖn theo em cã ý nghÜa g×? GV: Qua 1 sè chi tiÕt ë phÇn ®Çu ta thÊy tªn toµn quyÒn ®· thùc hiÖn trß lè ®Çu tiªn tríc d luËn réng r·i ë Ph¸p ®Ó kiÕm thªm chót c¶m t×nh cña Ph¸p tríc khi sang nhËn chøc.ren míi nhËn thøc.lµm sao” -> th¸i ®é ngê vùc kh«ng tim vê thiÖn chÝ cña Va .“«ng høa.ren míi nhËn thøc.ren ( giong mØa mai ) => Lµ trã lè thø nhÊt nh»m kiÕm chót c¶m t×nh cña d luËn tríc lóc nhËn chøc..Häc bµi vµ so¹n tiÕp bµi tiÕt 2. .lµm sao” -> th¸i ®é ngê vùc kh«ng tim vê thiÖn chÝ cña Va .nh©n vËt trong truyÖn? Em nhËn ra ®iÒu g× gi÷a 2 nh©n vËt ngay tõ ®Çu v¨n b¶n? ? LÝ do g× khiÕn Va ren høa sang VN ch¨m sãc PBC? ? T¸c gi¶ ®· b×nh luËn ntn vÒ viÖc nµy? Em hiÓu g× vÒ th¸i ®éc cña t¸c gi¶ qua c¸ch b×nh luËn Êy? NhËn xÐt giäng kÓ ? Nh vËy./.C«ng luËn Ph¸p ®ßi hái Va .. 3.. l·nh tô pt yªu níc VN ®Çu thÕ kØ XX -> 2 nh©n vËt ®èi lËp nhau vÒ ®Þa vÞ x· héi. .ren ( giong mØa mai ) . VÒ kiÕn thøc: .. . .

gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. Cuéc gÆp gì ? §o¹n v¨n kÓ vÒ .Gi¸o dôc cho c¸c em cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi viÖc mµ B¸c thÓ hiÖn trong v¨n b¶n.ren: cã thËt hay do tëng t.RÌn kÜ n¨ng ®äc vµ ph©n tÝch thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.. Bµi míi: Giíi thiÖu: . Th× h«m nay ta tiÕp tôc.PhÇn II. C. VÒ t tëng: . Ph©n tÝch v¨n b¶n: 1.KÓ chuyÖn gÆp gì cña Va .ren . ThiÕt bÞ d¹y häc: . KiÕn thøc träng t©m: . VÒ kÜ n¨ng: . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t II. E. sang VN: cña v¨n b¶n 2. ..Qua lêi kÓ vµ b×nh dùng 2 nh©n vËt luËn cña t¸c gi¶.Nªu vÊn ®Ò. theo mqh t¬ng ph¶. gi¶ tiÕp tôc x©y . D. Va .§©y lµ chuyÖn tëng tîng cña t¸c gi¶? V× îng. 3.vÊn ®¸p.Cho HS ®äc phÇn 2 + §äc. biÕt lªn ¸n th¸i ®é cña Varen.. B. + Va . tr¶ lêi c©u hái.ren: lµ kÎ ph¶n 124 . Ph¬ng ph¸p: . theo dâi b»ng ®«i c¸nh ? Trong phÇn 2 t¸c cña trÝ tëng tîng. KiÓm tra: ..HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. cña thùc d©n Ph¸p vµ tinh thÇn kh©m phôc nhµ yªu níc Phan Béi Ch©u ë thêi k× nµy nãi riªng vµ trong cuéc sèng ngµy nay nãi chung. a.ren vµ chuyÖn g×? gi÷a PBC: ? §©y lµ c©u chuyÖn Va .3..Giê tríc c¸c em ®· n¾m ®ù¬c nh÷ng nÐt nµo vÒ lai lÞch cña Varen vµ th¸i ®é cña h¾n khi sang ViÖt Nam.HiÓu ®îc lßng yªu níc.Em biÕt nh÷ng g× vÒ tªn toµn quyÒn Va-ren trø¬c khi sang §«ng D¬ng? 2.2.GV: B¶ng phô. C¨n cø vµo lêi v¨n sao? cña t¸c gi¶ “ Nhng chung ta h·y theo dâi.ren vµ PBC. tÝnh chiÕn ®Êu m¹nh mÏ cña ngßi bót NguyÔn ¸i Quèc 2. ViÖc Va .

®èi lËp.ren thùc chÊt lµ kÎ ntn? ? Cïng b»ng nh÷ng lêi béi gia cÊp kÎ ruång bá qu¸ khø. t¬ng ph¶n? Thùc ch©t cña cuéc trß chuyÖn gi÷a 2 nh©n vËt nµy lµ g×? ? Theo dâi nh÷ng lêi ®éc tho¹i cña Va ren h·y cho biÕt Va -ren ®· tuyªn bè vµ khuyªn Phan Béi Ch©u nh÷ng ®iÒu g×? ? b»ng chÝnh nh÷ng lêi kÓ cña m×nh Va ren ®· tù béc lé nh©n c¸ch b¶n chÊt cña y. chí xói giôc ®ång bµo næi lªn. + Va .ren tríc PBC.Varen lµ kÎ thùc dông. kÎ ph¶n béi nhôc nh·. céng t¸c. . + PBC im lÆng.ren ( ¤ng vµ t«i. h·y b¶o hä hîp t¸c víi ngêi Ph¸p. => Thùc chÊt lµ cuéc ®éc tho¹i cña Va .ren tuyªn bè th¶ PBC ( t«i ®em tù do ®Õn cho «ng ®©y ) víi c¸c ®iÒu kiÖn ( trung thµnh víi níc Ph¸p.Qua cuéc ®èi tho¹i + Va -ren thao thao ®éc tho¹i. Em h·y t×m nh÷ng chi tiÕt trong truyÖn chøng tá ®iÒu ®ã? t¸c dông cña c¸ch x©y dùng theo c¸ch ®èi lËp. b¾t tay víi Va . ®ª tiÖn s½n sµng lµm mäi thø v× quyÒn lîi c¸ 125 . hîp lùc víi níc Ph¸p. ? Em nhËn thÊy Va . + PBC: Con ngêi ®· hi sinh c¶ gia ®×nh vµ cña c¶i v× ®Êt níc lµ bËc anh hïng. vÞ thiªn sø ®Êng x¶ th©n v× ®éc lËp. + Va . ruång bá lßng tin.ren khuyÖn PBC tõ bá lÝ tëng chung ( ®Ó mÆc ®Êy nh÷ng ý nghÜ phôc thï ). . tay n»m chÆt tay) chØ nªn v× quyÒn lêi c¸ nh©n gièng nh Varen ( ®èt ch¸y nh÷ng c¸i minh t«n thê vµ t«n thê nh÷ng c¸i mµ m×nh tõng ®èt ch¸y ).

Lêi høa ch¨m sãc PBC ntn? thùc chÊt kh«ng ph¶i lµ sù gióp ®ì gãp phÇn PBC mµ lµ Ðp buéc PBC tõ bá lÝ tëng tõ bá d©n ? Qua cuéc trß téc m×nh. Phan Ch©u: Béi . mØa mai. 126 => BÞp bîm..nh “ níc” ®æ l¸ khoai. b. dèi tr¸ hÌn h¹.. Em h·y t×m c¸c chi .. mØa mai ë ëng cao c¶ nhÊt.. thÊy Va -ren ®· béc lé râ thùc chÊt cña lêi høa ch¨m sãc PBC .. döng dng.. ®©y lµ g×? + Lêi høa ch¨m sãc PBC kh«ng chØ lµ lêi høa ? Trong khi Va-ren cø su«ng.§«i ngän r©u mÐp ngtiÕt ®ã vµ cho biÕt êi tï nhÕch lªn 1 chót th¸i ®é cña PBC lµ råi l¹i h¹ xuèng ngay. “nh×n Va-ren... lè cuèi cïng cña + KÎ ph¶n béi lÝ tëng m×nh ntn? ®ª tiÖn ®i khuyªn b¶o §iÒu mµ t¸c gi¶ muèn kÎ trung thµnh víi lÝ tgiÔu cî....kh«ng hiÓu n©u” ? Qua sù im lÆng cña -> Giäng ®iÖu hãm PBC vµ lêi b×nh cña hØnh. ? T¸c gi¶ ®· b×nh ..ren ®· diÔn trß danh lêi cña Varen.v×...Nhæ vµo mÆt Va-ren luËn ntn vÒ sù im => Th¸i ®é khinh bØ lÆng cña PBC? NhËn + T¸c gi¶ b×nh luËn: xÐt? Nhng. v« liªm sØ..Nh×n Va-ren. lè bÞch ®¹i diÖn cña TDP ph¶n ®éng ë §D..ph©n råi tiÕp ®ã hµng tÝch hµng lo¹t nh÷ng biÓu . mµ cßn lµ trß lè ®¸ng ta thÊy PBC chØ : cêi.. 1 trß kÞp bîm thao thao bÊt tuyÖt. l¹ cha ! nh÷ng lêi nãi. + T×m chi tiÕt ... im lÆng hiÖn th¸i ®é..MØm cêi mét c¸ch kÝn ®¸o...vµ im lÆng döng dng”. KH«ng ph¶i chuyÖn mµ thùc chÊt v× tù do cña PBC mµ lµ ®éc tho¹i gi÷a Va .v× quyÒn lîi cña níc ren vµ PBC em thÊy Ph¸p -> trùc tiÕp lµ Va .lµm cho Va-ren söng sèt.lÏ ®éc tho¹i ®ã em nh©n. th¸i ®é g×? .

kh«ng chÞu khuÊt phôc vµ hÕt søc kiªu h·nh. Sö dông biÖn ph¸p t¬ng ph¶n ®èi lËp ®Ó kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch nh©n vËt => B¶n lÜnh kiªn cêng. tëng tîng trªn c¬ së sù thËt.Híng dÉn HS tæng kÕt gi¸ trÞ cña v¨n b¶n ? Qua t×m hiÓu truyÖn em h·y kh¸i qu¸t nh÷ng gt h×nh thøc ®Æc s¾c vµ néi dung næi bËt cña VB? . . Trong khi kh«ng nghe Va-ren thuyÕt gi¸o ta thÊy PBC còng v« cïng kiªu h·nh.t¸c gi¶ vÒ sù im lÆng ®ã em thÊy g× vÒ khÝ ph¸ch t thÓ cña PBC tríc Varen? ? Trong khi thuyÕt gi¸o víi PBC vÒ c¸ch sèng cña m×nh.C¸ch dÉn chuyÖn nh thÓ thËt hãm hØnh thó vÞ. th¸i ®é cña PBC tríc kÎ thï. bÊt khuÊt tríc kÎ thï. tiªu biÓu cho khÝ ph¸c d©n téc ViÖt Nam. ®¸ng ®Ó cêi. Tæng kÕt: * Ghi nhí: (Sgk/95) 127 .Varen rÊt kiªu h·nh. Em thÊy sù kh¸c nhau gi÷a 2 niÒm kiªu h·nh Êy lµ g×? ? Gi¶ sö truyÖn dõng l¹i ë c©u: “ Kh«ng hiÓu PBC” th× cã ®îc kh«ng? Vai trß cña ®o¹n kÕt lµ g×? . . ®ã lµ niÒm kiªu h·nh ®¸ng kh©m phôc. + TruyÖn cã thÓ dõng l¹i ë ®ã song cã thªm ®o¹n kÕt.NT: ViÕt truyÖn b»ng h cÊu. gi¸ trÞ cña t¸c phÈm ®· ®îc n©ng lªn v× nã tiÕp tôc n©ng cao tÝnh c¸ch.NT.§ã lµ b¶n lÜnh cña 1 ngêi cm: kiªn cêng bÊt khuÊt. + Tù kh¸i qu¸t gi¸ trÞ ND .Gi¸ trÞ cña lêi t¸i bót: Lêi t¸i bót nh bæ sung c¸ch thÓ hiÖn th¸i ®é cña PBC: Nhæ vµo mÆt kÎ thï. . + ë PBC: Kiªu h·nh v× kiªn ®Þnh lÝ tëng yªu níc. lµm t¨ng thªm ý nghÜa cña vÊn ®Ò. tr¶ lêi: .GV híng dÉn HS kh¸ giái ? ë cuèi truyÖn t¸c gi¶ ghi thªm phÇn t¸i bót em h·y ®äc vµ cho biÕt gi¸ trÞ cña lêi t¸i bót? Cã ®iÒu g× thó vÞ trong sù phèi hîp gi÷a lêi kÕt vµ lêi t¸i bót? . + HS kh¸ giái suy nghÜa.Trao ®æi nhãm nhá ®Ó tr¶ lêi: +ë Varen: Kiªu h·nh v× danh väng cña kÎ ®ª tiÖn. III.

yÕu tè thùc: .vËt víi ng«n ng÷ ngêi kÓ.Häc bµi vµ so¹n bµi: Dïng côm chñ – vÞ ®Ó më réng c©u.chÝnh lµ nh÷ng hµnh ëng tîng dùa trªn ®éng lè l¨ng. 4. bÞp bîm nh÷ng yÕu tè cã b¶n chÊt xÊu xa cña thùc. IV. LuyÖn tËp (TiÕp).PBC nhµ yªu níc ®ang bÞ Ph¸p b¾t giam t¹i hµ Néi. Giäng v¨n hãm hØnh. Híng dÉn vÒ nhµ: .Nh©n ëng tîng trong v¨n vËt Varen Toµn b¶n. tè cã thË vµ yÕu tè t. . §äc ghi nhí (sgk/95) ? Gi¶i thÝch nghÜa + Trao ®æi nhãm nhá. 3.Nh÷ng trß lè trong phÈm nhan ®Ò cña t¸c phÈm ? C©u chuyÖn ®îc t.®¶ kÝch viªn toµn quyÒn Va-ren víi c¸c hµnh ®éng lè bÞch cña h¾n.ChuyÖn tëng tîng: Cuéc tiÕp kiÕn gi÷a Varen vµ PBC. Cñng cè: .PT§T ®ßi th¶ PBC . b¶n chÊt xÊu xa cña Varen ®îc che ®Ëy b»ng bé mÆt gi¶ t¹o. mØa mai.Gi¶i thÝch nghÜa côm tõ “ nh÷ng trß lè” trong nhan ®Ò t¸c phÈm? -> Hµnh ®éng lè l¨ng. -ND: Ca ngîi nh©n c¸ch ca quý cña Phan Béi Ch©u. ..Gäi HS ®äc ghi nhí: . TIẾT 111: Dïng côm chñ./. quyÒn. . h·y chØ râ yªu Varen.vÞ ®Ó më réng c©u: LuyÖn tËp (TiÕp theo) 128 .lµm næi chñ ®Ò t¸c phÈm.KÕt hîp ng«n ng÷ n. LuyÖn tËp: côm tõ “Nh÷ng trß tr¶ lêi c©u hái. lè” trong nhan ®Ò t¸c .

Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. KiÕn thøc träng t©m: . côm TT. B. Dïng côm C-V côm CV ®Ó më réng c©u.Cñng cè kiÕn thøc vÒ viÖc dïng côm chñ.PhÇn B. VÒ kÜ n¨ng: . yªu cÇu cña GV ®Ó më réng c©u .Bíc ®Çu biÕt c¸ch më réng c©u b»ng côm chñ. vÞ.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. ph©n tÝch c¸c côm chñ vÞ trong c©u vµ dïng c©u cã côm c-v. côm §T gäi lµ côm C-V lµm thµnh phÇn c©u 129 .RÌn kü n¨ng nhËn diÖn. 3. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: .A. thÓ dïng nh÷ng + côm CV lµm CN côm tõ cã h×nh + Côm CN lµm VN thøc gièng c©u + Côm CV lµm phu ng÷ ®¬n b×nh thêng côm DT. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc häc tiÕt 102 vÒ: . 2. E...Nªu vÊn ®Ò. VÒ t tëng: .GD ý thøc vËn dông kiÕn thøc vµo bµi tËp. Lý thuyÕt: niÖm vµ c¸c trêng hîp dïng thøc ®· häc theo 1.yªu cÇu HS nh¾c l¹i kh¸i .C¸c trêng hîp dïng côm chñ vÞ ®Ó më réng c©u? 2. . thuyÕt tr×nh. C. th¶o luËn nhãm. . ghi nhí. KiÓm tra: . h«m nay thÇy gi¸o cïng c¸c em mét lÇn n÷a ®i kh¾c s©u l¹i kiÕn thøc ®ã b»ng tiÕt Dïng côm chñ. Ph¬ng ph¸p: .Nh¾c l¹i kiÕn I. D.vÞ ®Ó më réng c©u LuyÖn tËp (TiÕp theo) Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña ND cÇn ®¹t trß .Nghe.ThÕ nµo lµ dïng côm C-V ®Ó më réng c©u? . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. ThiÕt bÞ d¹y häc: . vÞ ®Ó më réng c©u. lµ: hîp dïng côm CV ®Ó më Khi nãi vµ viÕt cã réng c©u.GV nhÊn m¹nh c¸c trêng .GV: B¶ng phô.

KhÝ hËu níc ta Êm ¸p ( CN ).H2: lµm ý b . Bµi tËp Bµi tËp 1: ( Sgk/96 ) a.NhËn xÐt.. . .. . thµnh phÇn côm tõ mµ kh«ng thay ®æi nghÜa + §äc bµi tËp 2 cña chóng? ( sgk/97 ) ....Nh÷ng tôc lÖ tèt ®Ñp Êy mÊt dÇn.Nh÷ng thøc quý cña ®Êt m×nh thay dÇn b»ng.) b.. cßn c¸c côm CV kh¸c -yªu cÇu HS ®äc bµi tËp 2 lµm TP c©u. ( Phô ng÷ cho ®éng tõ thÊy) Bµi tËp 2: ( sgk/97 ) Gép c¸c c©u a. VN..yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm + Lµm bµi tËp TB theo nhãm nhá.. 2.Cho HS ®äc vµ nªu yªu cÇu bµi tËp 1 ( sgk/96 ) . .Gäi HS nhËn xÐt bæ sung bµi lµm trªn b¶ng ? V× sao em x¸c ®Þnh c¸c c©u trªn ®Òu dïng côm CV ®Ó më réng c©u? ? ë bµi tËp 1. söa ch÷a? + Tr×nh bµy bµi 130 hoÆc cña côm tõ ®Ó më réng c©u. nhËn xÐt bæ sung bµi lµm cña b¹n + Gi¶i thÝch: Ngoµi côm CV lµm nßng cèt c©u..H1: lµm ý a .TiÕng chim. DT. tiÕng suèi nghe míi hay ( phô ng÷ cho ®éng tõ “ nãi” ). ( Phô ng÷ cho DT “ khi”) . phô cÆp thµnh 1 c©u cã côm ng÷ cña côm DT CV lµm TP c©u hoÆc vµ C§T.Gäi 3 HS lµm bµi tËp trªn b¶ng ( mçi HS 1 ý ) .. ..§äc vµ t×m hiÓu yªu cÇu cña bµi tËp +T×m côm CV lµm TP c©u hoÆc thµnh phÇn côm tõ + ChØ râ trong mçi c©u côm CV lµm thµnh phÇng×? .H3: lµm ýc + c¶ líp lµm bµi tËp ra giÊy nh¸p + Theo dâi..C¸c thi sÜ ca tông c¶nh. TT ®Òu cã thÓ ®îc cÊu t¹o b»ng côm C-V II.. c¸c phô ng÷ trong côm §T. C¸c trêng hîp dïng côm C-V ®Ó më réng c©u: CN. ? h·y gép c¸c c©u cïng .Cã ngêi lÊy tiÕng. Chóng em häc giái lµm cho cha .yªu cÇu HS c¶ líp lµm bµi tËp ra giÊynh¸p .Ta quanh n¨m trångträt ( phô ng÷ trong côm §T cho phÐp ta. . c.MP chñ ng÷. côm CV ®· ®îc dïng ®Ó më réng TP nµo trong c©u? ...

bæ sung. c. yªu cÇu c¸c nhãm trao ®æi... Nhµ v¨n Hoµi Thanh kh¼ng ®Þnh r»ng c¸i ®Ñp lµ c¸i cãÝch. . . §©y lµ c¶nh mét rõng th«ng ngµy ngµy biÕt bao nhiªu ngêi qua l¹i 131 .cho HS ®äc bµi tËp ? h·y gép mçi cÆp c©u hoÆc vÕ c©u ( in ®Ëm ) thµnh 1 c©u cã côm CV lµm thµnh phÇn c©u hoÆc TP côm tõ? . d. Hµng lo¹t vë kÞch nh “ tay ngêi ®µn bµ”. thèng nhÊt. bæ sung. b. Anh em hoµ thuËn khiÕn hai th©n vui vÇy b. tËp theo yªu cÇu cña GV. §©y lµ c¶nh mét rõng th«ng ngµy ngµy biÕt bao nhiªu ngêi qua l¹i c. . bæ sung. cö ®¹idiÖn tr×nh bµy. Anh em hoµ thuËn khiÕn hai th©n vui mõng b.Gép mçi c©u hoÆc vÕ c©u thµnh c©u cã côm CV më réng . mÑ vµ thÇy c« rÊt vui lßng. . .HS thùc hiÖn.Tæ chøc cho HS c¶ líp cïng nhËn xÐt söa ch÷a.NhËn xÐt. “ Bªn kia sèng §uèng”.§äc vµ t×m hiÓu yªu cÇu bµi tËp.Chia líp thµnh 2 nhãm. TiÕng ViÖt rÊt giµu thµnh ®iÖu khiÕn lêinãi cña ngêi VN ta du d¬ng. ra ®êi ®· sëi Êm cho ¸nh ®Ìn s©n khÊu ë kh¾p mäi miÒn ®Êt níc. trÇm bæng nh 1 b¶n nh¹c. + NhËn xÐt.Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy.Ho¹t ®éng nhãm. C¸ch m¹ng th¸ng 8 thµnh c«ng ®· khiÕn cho TV cã mét bíc ph¸t triÓn míi. . “ gi¸c ngé”. Bµi 3 a... 1 sè phËn míi. Bµi tËp 3 ( sgk/97 ) a.

/.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. 2. VÒ kÜ n¨ng: . thuyÕt tr×nh.RÌn cho Hs kÜ n¨ng th¸i ®é m¹nh r¹n. 3. VÒ kiÕn thøc: . .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ kÜ n¨ng gi¶i thÝch thµnh th¹o mét vÊn ®Ò.. VÒ t tëng: . . TIẾT 112: LuyÖn nãi: bµi v¨n gi¶i thÝch mét vÊn ®Ò A.c.Sai 132 .ra ®êi ®· sëi Êm cho ¸nh ®Ìn s©n khÊu ë kh¾p mäi n¬i miÒn ®Êt níc.GV: B¶ng phô. Híng dÉn vÒ nhµ: . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.§óng B. B. th¶o luËn nhãm. 3. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. tù tin khi nãi tríc ®¸m ®«ng. chuÈn bÞ tiÕt 112..Nªu vÊn ®Ò.cã ngêi quan niÖm: Gi¶i thÝch chØ lµ viÖc vËn dông lÝ lÏ. KiÕn thøc träng t©m: .Häc kÜ lÝ thuyÕt . chøng minh chØ lµ viÖc vËn dông dÉn chøng ®iÒu ®ã ®óng hay sai? A. Hµng lo¹t vë kÞch nh “ ngêi ®µn bµ”.PhÇn: C. Tr¾c nghiÖm lùa chän ph¬ng ¸n ®óng 1.Hs n¾m v÷ng vµ vËn dông thµnh th¹o kÜ n¨ng lµm kiÓm bµi NL gi¶i thÝch ®ång thêi nhËn thøc s©u s¾c h¬n nh÷ng kiÕn thøc Xh vµ v¨n häc cã liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò luyÖn tËp lËp luËn. E. ThiÕt bÞ d¹y häc: . “ Bªn kia s«ng ®uèng”. D. Cñng cè: ? Qua viÖc gi¶i bµi tËp em rót ra nhËn xÐt g× khi nhËn diÖn c¸c côm chñ vÞ trong TP c©u vµ c¸ch dïng côm C-V ®Ó më réng c©u? 4. KiÓm tra 15 phót §Ò bµi: A.Hoµn thµnh Bt. “ Gi¸c ngé”. Ph¬ng ph¸p: .

LuyÖn nâi theo 1. Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c bµi tríc c¸c em ®· ®îc häc phÇn lý thuyÕt vÒ v¨n lËp luËn gi¶i thÝch. Tù luËn: .PhÐp lËp luËn gi¶i thÝch cã thÓ kÕt hîp víi c¸c phÐp lËp luËn kh¸c nh chøng minh b×nh luËn. §Ó kh¾c s©u kiÕn thøc vµ h×nh thµnh kÜ n¨ng gi¶i thÝch thµnh th¹o còng nh kÜ n¨ng nãi chóng ta vµo tiÕt ngµy h«m nay.Gièng nhau B.Giäng nãi võa nghe. LuyÖn nãi tríc biÓu vµ híng dÉn HS líp ( 15’ ) c¸ch chÊm ®iÓm theo c¸c mÆt: chuÈn bÞ. .GV kiÓm tra x¸c xuÊt 3 .Lêi nãi râ nghÜa.Vai trß cña dÉn chøng trong phÐp lËp luËn gi¶i thÝch vµ phÐp lËp luËn chøng minh gièng hay kh¸c nhau? A. I. “ ¨n qu¶ nhí kÎ trªn b¶ng phô.Kh¸c nhau B. th kÝ. tr¾c nghiÖm: 0. râ ý.Kh«ng B. t¸c 133 . II.5 ® C©u 1: B 2: B 3: 3 B. .X¸c ®Þnh yªu cÇu * §Ò bµi: nhanh yªu cÇu cña ®Ò cña ®Ò H·y gi¶i thÝch c©u bµi .TrÝch dÉn vÊn ®Ò 2.( 15’ ) nhãm trëng.Cã 3. ph¸t 2. Tù luËn Em h·y viÕt ®o¹n v¨n cho phÇn më bµi víi ®Ò bµi “ h·y gi¶i thÝch néi dung lêi khuyªn cña Lªnin “ Häc häc n÷a häc m·i” §¸p ¸n: A. III. trång c©y”.C¸c nhãm cö nhãm TN: + §a ra 1 dµn ý chi tiÕt trëng vµ th ký. GV nªu yªu cÇu cña tiÕt luyÖn nãi: ( 2’) .T thÕ nãi: M¹nh d¹n. ph©n tÝch kh«ng? A.NhËn xÐt vÒ tinh thÇn chuÈn bÞ bµi cña c¶ líp. nhãm .DÉn d¾t vÊn ®Ò -> tíi luËn ®iÓm .Nghe híng dÉn.GV yªu cÇu líp phã häc tËp b¸oc¸o kÕt qu¶ chuÈn bÞ bµi cña líp .2. tù nhiªn.4 HS . Híng dÉn HS thùc hµnh luyÖn nãi: ( 30’ ) Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t + yªu cÇu HS x¸c ®Þnh . GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS: ( 5’ ) . LuyÖn nãi theo yªu cÇu c¸c nhãm cö nhãm. chó ý ph¶i truyÒn c¶m. . + Chia líp lµm 4 nhãm .

Phong th¸i TP ntn? -GV nhËn xÐt. . nd nãi cña HS.Lßng biÕt ¬n. .3 . Cho HS nhËn xÐt ? Ngµy 10 . -1 sè c©u kh¸c: “ uèng níc nhí nguån”. 30 .phong. . + GV theo dâi ®Ó nhËn xÐt ho¹t ®éng cña c¸c nhãm . + Tr×nh bµy ®o¹n v¨n theo yªu cÇu cña GV. + NhËn xÐt vÒ ND vµ phong th¸i tr×nh bµy cña b¹n em. Ngµy ®ãi gîi nhí c«ng lao dùng níc vµ gi÷ níc cña «ng cha ta. söa. lêi nãi.TËp nãi phÇn kÕt bµi. . + NhËn xÐt ND. ? NhËn xÐt b¹n gi¶i thÝch nghÜa ®en cña c©u TN ®· ®¹t cha. tuyªn d¬ng HS nãi tèt. + Gäi 1 Hs nãi phÇn GT nghÜa bãng.Ngµy giç tæ vua Hïng vµ ngµy ®Êt níc hoµn toµn gi¶i phãng.NhËn xÐt phÇn nãi cña b¹n theo yªu cÇu cña GV. . ND bµi nãi.GV nhËn xÐt vÒ giäng noi. + Yªu cÇu HS lÇn lît nãi trong nhãm díi sù ®iÒu khiÓn cña nhãm trëng. c¸ch nãi c¸ch më bµi: Trùc tiÕp? ®èi lËp hoµn c¶nh ý thøc? tõ chung ®Õn riªng.Gäi 2 HS tr×nh bµy miÖng phÇn më bµi. + Tr×nh bµy miÖng ®o¹n GT nghÜa ®en c©u TN. . ? PhÇn KB cña b¹n ®· co thÊy bµi GT xong ch134 + Tr×nh bµy miÖng phÇn më bµi ( 2 Hs tr×nh bµy 2 më bµi kh¸c nhau ).Gäi 1 HS tr×nh bµy ®o¹n gi¶i thÝch nghÜa ®en cña c©u TN. + Yªu cÇu 1 HS nãi phÇn kÕt bµi.04 lµ ngµy g×?Nh÷ng ngµy ®ã gîi cho em ®iÒu g×? + yªu cÇu HS tr×nh bµy miÖng ®o¹n v¨n thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n cña chóng ta . giäng nãi. ? Më bµi cña b¹n ®· ®¹t yªu cÇu cha? B¹n ®· tr×nh bµy phÇn më bµi theo c¸ch nµo? .

.VBND thÓ lo¹i bót ký. ? Qua giê luyÖn nãi em rót ra ®îc bµi häc g× khi t.Hµ ¸nh MinhA.GV: B¶ng phô. Híng dÉn vÒ nhµ: .So¹n bµi: Ca huÕ trªn s«ng h¬ng.HS tù rót ra KL: Bè côc.Qua tiÕt luyÖn nãi c¸c em tù thÊy m×nh ®· rót ra ®îc kinh nghiÖm g× khi thuyÕt minh mét vÊn ®Ò? 4. ThiÕt bÞ d¹y häc: . lÝ lÏ. mét vïng d©n ca. C. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. ph¶ng phÊt vÒ néi dung. 3. E. Cñng cè: . giíi thiÖu vÎ ®Ñp cña 1 sinh ho¹t v¨n ho¸ ë cè ®« HuÕ.a? NhËn xÐt? ? h·y cho biÕt c©u TN thuéc chñ ®Ò nµo. 2. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 135 . Ph¬ng ph¸p: . D. tinh tÕ vµ ®éc ®¸o trong c¸ch biÓu diÔn vµ thëng thøc vµ nh÷ng nghÖ sÜ chuyªn nghiÖp vµ d©n gian… rÊt ®çi tµi hoa./. t×m nh÷ng c©u Tn cã Nd t¬ng tù? .GV nhËn xÐt tiÕt häc. t×m hiÓu vµ ph©n tÝch VBND: bót kÝ. B. hiÖn bµi GT? . gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. giíi thiÖu mét sinh ho¹t v¨n ho¸ ë mét vïng ®Êt níc.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ nh÷ng di s¶n v¨n ho¸.PhÇn II.Nªu vÊn ®Ò. VÒ t tëng: .yªu cÇu 1 HS giái nãi hoµn chØnh bµi v¨n. . . VÒ kÜ n¨ng: . bµi míi cã thÓ thªm c¸c tõ ng÷ mang tÝnh chÊt khÈu ng÷. TIẾT 113: Ca huÕ trªn s«ng h¬ng .vÊn ®¸p. giµu cã vÒ lµn ®iÖu. KiÕn thøc träng t©m: . c¸ch ®a d©n chøng. 3. VÒ kiÕn thøc: .§äc.

? Dùa vµo chó thÝch(sgk) . Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña Néi dung cÇn ®¹t trß . miªu t¶ .Ph¬ng thøc : a.Tr×nh bµy theo 2. hoµi väng . . TiÕp xóc v¨n c¶m bµi v¨n yªu cÇu cña GV b¶n: . Tõ ®ã rót ra nhËn xÐt vÒ nh©n vËt nµy? 2.Ph¬ng thøc : NghÞ h·y gi¶i thÝch mét sè tõ luËn .Quan s¸t ®äc II. KiÓm tra: ? Tãm t¾t nh÷ng trß lè c¶u Va-ren khi gÆp cô Phan.1.Bót kÝ. c.Bè côc hai phÇn.P2: kÕt hîp miªu t¶ + biÓu c¶m -> 2 bøc ¶nh minh ho¹ cho 2 nÐt ®Ñp cña VH HuÕ . Bè côc: 2 phÇn ? V¨n b¶n cã bè côc nh . §äc v¨n b¶n: nh÷ng chç ®äc cha xÐt phÇn ®äc .c¸i n«i cña d©n ca . T¸c gi¶: Hµ ¸nh s«ng H¬ng ®îc viÕt theo NghÞ luËn . miªu t¶ Minh ph¬ng thøc biÓu ®¹t .Gióp häc sinh ®äc diÔn . chuÈn x¸c . Tõ khã: .P2: Cßn l¹i: Nh÷ng ®Æc s¾c c¶u ca HuÕ.Cho häc sinh quan s¸t .Cho HS xem tranh phong c¶nh vÒ cè ®« HuÕ ®Ó dÉn vµo bµi . biÓu khã trong v¨n b¶n: Ca c¶m HuÕ . nh¹c cung ®×nh … 3.GV nhËn xÐt .Nªu nh÷ng nÐt chÝnh .P1: NL chøng minh . Bµi míi: Giíi thiÖu: . ®¨ng trªn b¸o Ngêi Hµ Néi. söa ch÷a . V¨n b¶n: nµo? .Cho häc sinh nhËn 1.P1: Tõ ®Çu -> LÝ hoµi nam: Giíi thiÖu thÕ nµo ? HuÕ. nh· nh¹c . suy nghÜ vµ b¶n: ®Õn “ lÝ hoµi nam” tr¶ lêi c©u hái: 136 . Ph©n tÝch v¨n ®o¹n v¨n b¶n tõ ®Çu thÇm .§äc v¨n b¶n theo I. biÓu c¶m b. T×m hiÓu chó vÒ t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm? chó thÝch *(sgk) thÝch: ? V¨n b¶n Ca HuÕ trªn .

+ C¸c ®iÖu lÝ. .s©u s¾c thÊm thÝa 137 . ru em.Tæ chøc trß ch¬i tiÕp søc ®Ó häc sinh thùc hiÖn yªu cÇu cña c©u hái trªn. qu¶ phô… phó vÒ lµn ®iÖu . . hß « . hß ®a linh buån b· . bµi thai. .D©n ca HuÕ: . HuÕ lµ c¸i n«i cña d©n ca. h·y liÖt kª c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ vµ tªn c¸c nh¹c cô biÓu diÔn ca HuÕ ? .Ch¬i trß tiÕp søc (2 ®éi). kÕt hîp gi¶i thÝch.Hß gi· g¹o.Hß l¬ . th. 1. §1: Ghi nhanh tªn c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ. bµi chßi….ChÌo c¹n . . + C¸c ®iÖu chÌo. buån man m¸c.Kh«ng thÓ nhí hÕt c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ . . §2: Ghi nhanh tªn c¸c nh¹c cô biÓu diÔn ca HuÕ. (3’) ?Em cã thÓ nhí hÕt tªn c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ c¸c nh¹c cô ®Ó biÓu diÔn Ca HuÕ kh«ng? V× sao ? ? §Ó cho ngêi ®äc hiÓu ®îc sù ®a d¹ng . nh÷ng nh¹c cô biÓu diÔn ca HuÕ v× d©n ca HuÕ rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. + Mçi c©u hß ®Òu göi g¾m mét ý t×nh trän vÑn: . Nhng ë ®o¹n v¨n nµy t¸c gi¶ ®· ®Ò cËp ®Õn sù næi tiÕng nµo cña HuÕ ?V× sao t¸c gi¶ l¹i quan t©m ®Õn ®iÒu ®ã? ? Dùa vµo v¨n b¶n vµ sù hiÓu biÕt cña b¶n th©n em. + C¸c ®iÖu nam.PhÐp liÖt kª kÕt hîp gi¶i thÝch b×nh luËn . xay lóa .Nam ai .LiÖt kª . HuÕ c¸i n«i cña d©n ca: + C¸c ®iÖu hß.? Xø HuÕ næi tiÕng víi rÊt nhiÒu thø.D©n ca HuÕ mang ®Ëm b¶n s¾c t©m hån vµ tµi hoa cña mét vïng ®Êt . hß nÖn thÓ hiÖn lßng khao kh¸t nçi mong chê hoµi väng thiÕt tha cña t©m hån HuÕ . b×nh luËn chøng minh. nam -> Ca HuÕ phong b×nh. . phong phó cña ca HuÕ t¸c gi¶ ®É sö dông bót ph¸p nghÖ thuËt g×? ? §Æc ®iÓm næi bËt cña ca HuÕ lµ g×? H·y t×m trong v¨n b¶n nh÷ng dÉn chøng ®Ó chøng minh? .

Ca HuÕ ®îc b¾t nguån tõ nh¹c d©n gian vµ nh¹c cung . C¸ch thøc biÓu næi. t×nh nh©n hËu . vµ chÊt b¸c häc trau chuèt ®¹t tíi ®é hoµn mÜ . §ã lµ tÝch chÊt g× ? . + Nh¹c cung ®×nh nh· nh¹c lµ nh¹c dïng trong buæi lÔ t«n nghi trong cung ®×nh cña vua chóa …cã s¾c th¸i trang trong. tiÕt tÊu kh¸c nhau t¹o lªn nh÷ng ®Æc s¾c riªng song d©n ca xø HuÕ chÝnh lµ t©m hån t×nh c¶m cña ngêi d©n xø HuÕ . nhiÒu ®iÖu hß thêng s«i næi. h¹nh phóc.Cho häc sinh ®äc phÇn 2 cña v¨n b¶n ? Theo c¸ch tr×nh bµy cña t¸c gi¶ em ®îc biÕt ca HuÕ ®îc h×nh thµnh tõ ®©u? ? Em hiÓu biÕt g× vÒ nh¹c d©n gian? Nh¹c cung ®×nh? Nh· nh¹c? ¬ng c¶m bi ai v¬ng vÊn. VËy theo em t©m hån .? Mçi lµn ®iÖu d©n ca HuÕ mang mét ©m s¾c.Nh¹c c«ng.Dµn nh¹c bao gåm gi¶ cßn cho ngêi ®äc biÕt rÊt nhiÒu nh¹c cô : ®îc c¸ch thøc biÓu diÔn §µn tranh . t¸c . ®µn 138 a. -> T×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc. uy .GV: Ca HuÕ lµ sù hßa quÖn gi÷a chÊt d©n gian méc m¹c. ? Trong v¨n b¶n nµy .Dµn nh¹c. thñy chung lµ nh÷ng kh¸t väng vÒ cuéc s«ng ®îc Êm no.Ca HuÕ ®îc b¾t ®×nh nh· nh¹c . l¹c quan vui t¬i.Ca HuÕ võa s«i b. uy nghi. . 2. nghi . + Nh¹c d©n gian : C¸c lµn ®iÖu d©n ca.Nh÷ng nÐt ®Æc s¾c cña ca HuÕ: ? Sù h×nh thµnh nguån gèc cña ca HuÕ ®· lµm nªn tÝch chÊt næi bËt cña ca HuÕ. . .t×nh c¶m Êy lµ g× ? . võa vui t¬i diÔn: võa tr¹ng träng . nh¹c cung ®×nh vµ nh· nh¹c. vÒ néi dung t×nh c¶m . Sù h×nh thµnh: . ®Çu tõ nh¹c d©n gian.

mæ. bóng ngãn phi ngãn r·i + NT: . c. . ®µn nguyÖt t× bµ .Thêi gian : ban ®ªm .Thëng thøc ca HuÕ vµo ban ®ªm.LiÖt kª c¸c ho¹t ®éng cña nh¹c c«ng .§Þa ®iÓm : Trªn thuyÒn Rång.ca HuÕ. nam mÆc ¸o dµi tho. thanh lÞch .Em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt sö dông ng«n ng÷ cña t¸c gi¶ trong ®o¹n v¨n ? Tõ ®ã em thÊy nÐt ®Æc s¾c nµo cña ca HuÕ ®îc nhÊn m¹nh? GV: Ngoµi sù h×nh thµnh vµ c¸ch biÓu diÔn cña ca HuÕ t¸c gi¶ Hµ ¸nh Minh cßn gt nÐt ®Æc s¾c cña ca HuÕ qua viÖc thëng thøc ? C¸ch thëng ca HuÕ cã g× ®éc ®¸o ? Em h·y ph©n tÝch ®Ó thÊy ®îc sù kh¸c biÖt v¬i c¸ch nghe qua b¨ng ghi ©m vµ xem b¨ng h×nh? ( Gîi ý : Thêi gian? Kh«ng gian thëng thøc ca HuÕ ) bÇu . cÆp sanh ®Ó gç nhÞp. + Ph¸t hiÖn + Ph©n tÝch : . s¸o. nhÊn m¹nh sù ®iªu luyÖn tµi hoa cña c¸c nh¹c c«ng. C¸ch thëng thøc: .Kh¸n gi¶ vµ ngêi 139 . H·y t×m c¸c chi tiÕt miªu t¶ c¸ch thøc biÓu diÔn ca HuÕ vµ nhËn xÐt vÒ dµn nh¹c ? Nh¹c c«ng? ?. quÇn thông. ®Çu ®éi kh¨n xÕp . trªn thuyÒn rång. n÷ mÆc ¸o dµi duyªn d¸ng . kh¸n gi¶ vµ ca c«ng cËn kÒ bªn nhau nh ngêi nhµ . . .Nh¹c c«ng dïng c¸c ngãn ®µn trau chuèt nh ngãn nhÊn .C¸ch thëng thøc ca HuÕ.C¸c ca c«ng ®Òu lµ nh÷ng nam thanh mÜ tó rÊt trÎ . v¶ . => C¸ch diÔn ca HuÕ rÊt phong phó. . chíp.LiÖt kª c¸c lo¹i nh¹c cô ®Ó chØ râ sù p2 cña c¸ch diÔn ca HuÕ . ®iªu luyÖn tµi hoa. day. nh¹c c«ng tinh tÕ. ngãn bÊm . vç .

? Em cã thÓ cho mét vµi lêi b×nh luËn vÒ c¸ch thëng thøc ca HuÕ? biÓu diÔn cËn kÒ bªn nhau nh ngêi nhµ. lÞch sù. .HS1: C¸ch thëng thøc ca HuÕ nh thÕ mµ d©n d· l¹i võa sang träng .Nghe ca HuÕ trong 1 quang c¶nh s«ng níc t¬i ®Ñp. nh×n trùc tiÕp c¸c ca c«ng c¸ch ¨n mÆc c¸ch ch¬i ®µn -> Miªu t¶ kÕt hîp biÓu c¶m .HS1: Thëng thøc 140 . §ã lµ sù hßa ®ång mµ ë ®ã kh«ng gian ngêi diÔn. . huyÒn ¶o vµ th¬ méng. nãi : Nghe ca HuÕ lµ mét .Nghe. Dïng tõ ng÷ gîi t¶ biÓu c¶m .GV: Sinh ho¹t v¨n hãa d©n gian thêng chØ thùc sù sèng ®éng trong c¸c kh«ng khÝ thËt cña nã.Nghe. dÔ g©y ®îc c¶m t×nh vµ lßng yªu mÕn gi÷a con ngêi víi con ngêi. Thëng thøc ca HuÕ nh trªn ®óng lµ mét sinh ho¹t v¨n hãa d©n gian kh¸c h¼n víi nghe nh¹c trong r¹p hoÆc xem b¨ng ®Üa ë gia ®×nh.? NhËn xÐt cña em vÒ c¸ch sö dông tõ ng÷ trong ®o¹n v¨n cña t¸c gi¶ ? . ngêi xem ®ång hiÖn g¾n bã. .HS2 : Thëng thøc ca HuÕ nh thÕ lµ 1 nÐt sinh ho¹t v¨n hãa thanh cao. gi÷a con ngêi víi ? Theo em t¹i sao cã thÓ thiªn nhiªn . .

nh· nhÆn. nam trung bé. 141 . nªu ý kiÕn III. . nghe trùc tiÕp nh÷ng lµn ®iÖu s©u l¾ng ngät ngµo cña mét thó vui tao nh·. . tuyªn truyÒn cho nÐt ®Ñp v¨n hãa nµy .Tù hµo vÒ HuÕ . Tæng kÕt: . muèn ®îc mét lÇn ®Õn HuÕ thëng thøc mét ®ªm ca HuÕ trªn s«ng H¬ng.Gäi häc sinh ®äc ghi nhí . em cßn biÕt lµn ®iÖu d©n ca nµo? ? Theo em.D©n ca qu©n hä b¾c ninh d©n ca NghÖ TÜnh.thó vui tao nh·? ? C¶m xóc cña em sau khi t×m hiÓu v¨n b¶n lµ g× ? ? Nh phÇn ®Çu ®· giíi thiÖu: Ca HuÕ trªn s«ng H¬ng lµ mét v¨n b¶n nhËt dông. tõ t/104) giäng ca ®Õn c¸ch trang ®iÓm. .V× sao ca HuÕ thanh cao. vÎ ®Ñp cña ca HuÕ trªn s«ng H¬ng xÐt vÒ mÆt nghÖ thuËt lµ g×? ? V¨n b¶n ca HuÕ trªn s«ng H¬ng ®· gióp em hiÓu g× vÒ HuÕ ? ca HuÕ trong c¶nh thiªn nhiªn t¬i ®Ñp th¬ méng. VËy qua t×m hiÓu v¨n b¶n em h·y cho biÕt ®©u lµ néi dung v¨n b¶n nhËt dông cña v¨n b¶n nµy? ? Ngoµi ca HuÕ. tõ c¸ch thøc biÓu diÔn ®Õn *. sang träng vµ duyªn d¸ng tõ néi dung ®Õn nghÖ thuËt tõ ca c«ng ®Õn nh¹c c«ng.Ph¶n ¸nh mét trong nh÷ng nÐt ®Ñp cña v¨n hãa truyÒn thèng ca ngîi. d©n ca nam bé. ®îc nh×n. ¨n mÆc. Ghi nhí: (SGKc¸ch thëng thøc. + HS trao ®æi.

Cñng cè: . C¶ 3 néi dung trªn. B. .. liÖt kª… + HuÕ næi tiÕng vÒ ©m nh¹c d©n gian vµ nh¹c cung ®×nh. Bót kÝ Bµi 2: Néi dung chÝnh cña v¨n b¶n lµ g×? A. D. söa. Híng dÉn vÒ nhµ: . . .Bµi 1: V¨n b¶n ca HuÕ Lµm bµi tËp TN trªn s«ng H¬ng thuéc theo yªu cÇu cña GV.? H·y chän h¸t mét lµn ®iÖu d©n ca mµ em biÕt? á ®Þa ph¬ng em cã lµn ®iÖu d©n ca nµo? 3.KÕt hîp nhiÒu ph¬ng thøc biÓu ®¹t. con ngêi xø HuÕ cµng thªm thanh lÞch. tinh tÕ. . 4.1 – 2 HS h¸t lµn ®iÖu ca HuÕ.Qua bµi v¨n em hiÓu g× vÒ con ngêi xø HuÕ? xem tranh.Cho HS lµm bµi tËp TN . Sù phong phó cña c¸c . 142 . VÎ ®Ñp cña c¶nh ca HuÕ trªn s«ng H¬ng. LuyÖn tËp: .TËp mét lµn ®iÖu d©n ca. Tïy bót B. Nguån gèc cña c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ.GVnhËn sÐt.§äc ghi nhí( sgk) IV. bæ sung.KÓ tªn mét vµi lµn ®iÖu dan ca quª em hoÆc vïng kh¸c mµ em biÕt? . thÓ lo¹i nµo? A TruyÖn ng¾n +Bµi 1: Y’D + Bµi 2: Y’D C. KÝ sù D. C. Qua ©m nh¹c.So¹n bµi: ChÌo quan ©m thÞ kÝnh.

2. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong c¸c VBNL c¸c t¸c gi¶ muèn cho ngêi ®äc tiÕp nhËn sù ®Çy ®ñ chÝnh x¸c nh÷ng khÝa c¹nh kh¸c nhau cña thùc tÕ hay cña t tëng t×nh c¶m ngêi ta thêng sö dông phÐp liÖt kª./. VÒ kiÕn thøc: .ý nghÜa: giíi vÒ cÊu t¹o. t¸c dông cña phÐp liÖt kª. 3. VÒ t tëng: . B. thuyÕt tr×nh.Quan s¸t b¶ng phô phÐp liÖt kª? môc I . . Ph¬ng ph¸p: .Cho häc sinh ®äc NL .Ng÷ liÖu: (sgk( sgk/ 104) . phong phó.§äc NL. 1..HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Hs hiÓu thÕ nµo lµ phÐp liÖt kª. 143 .PhÇn I.Nªu vÊn ®Ò. ThiÕt bÞ d¹y häc: . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. VÒ kÜ n¨ng: . C.Tr¶ lêi c¸c c©u hái t/104) ? §o¹n v¨n trªn ®îc theo yªu cÇu cña gi¸o 2. ThÕ nµo lµ . . th¶o luËn nhãm.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. E.CÊu t¹o: lµ c¸c cña ai? + §o¹n v¨n trÝch “ tõ. ý nghÜa cña ( Ph¹m Duy Tèn) thiÖu miªu t¶ c¸c bé phËn in ®Ëm? + Sù gièng nhau: C¸c nh÷ng ®å vËt cña Sù gièng nhau vÒ cÊu biÖn ph¸p in ®Ëm «ng quan mang t¹o vµ ý nghÜa cña c¸c ®Òu cã cÊu t¹o lµ tõ. TIẾT 114: LiÖt kª A. KiÓm tra: . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Néi dung cÇn ®¹t I. Ph©n tÝch: trÝch tõ v¨n b¶n nµo? viªn . KiÕn thøc träng t©m: . côm tõ ? Quan s¸t vµ nhËn xÐt Sèng chÕt mÆc bay” . theo khi ®i hé ®ª( bé phËn in ®Ëm ®ã lµ côm tõ ®îc ng¨n c¸ch nhiÒu. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.H·y nªu c¸c trêng hîp dïng côm chñ – vÞ ®Ó më réng c©u? 2.Ph©n biÖt ®îc c¸c kiÓu liÖt kª theo cÊu t¹o xÐt theo ý nghÜa. D.KÜ n¨ng vËn dông phÐp liÖt kª trong khi nãi vµ viÕt.GV: B¶ng phô.

cuéc sèng xa hoa cña quan phô mÉu ( tr¸i ngîc víi c¶nh sèng lÇn than ®ãi khæ cña nh©n d©n) -> ý nghÜa tè c¸o s©u s¾c -> lµ phÐp liÖt kª.VËy em hiÓu liÖt kª lµ g×? .) dÊu(.t¸c nhau v× kh«ng chØ 144 bÒ bén. côm tõ cïng lo¹i .g× b»ng dÊu (. +Y/c häc sinh lµm bµi . mét côm tõ th× kh«ng thÓ nãi hÕt ®îc sù chuÈn bÞ “chu ®¸o”.HS t×m trong v¨n tËp 1(sgk trang 106) b¶n “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta”.Tù rót ra kÕt luËn: ®Ó diÔn t¶ ®µy ®ñ Kh¸i niÖm vÒ phÐp h¬n s©u s¾c h¬n c¸c liÖt kª. 4 ? VËy v¨n b¶n trªn dïng (Sù ®ång t©m ®ång mÊy lÇn phÐp liÖt kª lßng cña nh©n d©n ph¹m vi liÖt kª ë c¸c lÇn chèng Ph¸p).NÕu chØ dïng mét tõ. t¬ng tù nhau vÒ có ph¸p. quan s¸t cã gièng nhau . ý tõng lo¹t nghÜa cïng lo¹i trong c©u? ? ViÖc nªu ra nèi tiÕp hµng lo¹t c¸c ®å vËt . + §o¹n1: C©u 3 (søc m¹nh cña tinh thÇn yªu níc). (sgk/105).hoa hëng l¹c cña tªn ¬ng tù nh trªn cã t¸c quan phô mÉu.S¾p xÕp nèi tiÕp phËn cã cÊu t¹o. cïng nãi vÒ c¸c ®å vËt ®îc bµy biÖn xung quanh quan phô ? Em cã nhËn xÐt g× mÉu? vÒ c¸ch s¾p xÕp c¸c bé .§äc râ rµng ghi nhí 1 nhí 1(sgk).Lµm næi bËt thãi xa b»ng nh÷ng kÕt cÊu t. Ghi nhí1: (sgk-t/105) . 3. + §o¹n 2: C©u 2 (Lßng tù hµo vÒ lÞch sö) + §o¹n 3: C©u 2. liÖt kª kh«ng gièng GV:Quan s¸t vÝ dô 1.C¸c lÇn sö dông phÐp kh«ng . ngæn ngang) .Cho häc sinh ®äc ghi . *.). ®ång dông g×? thêi diÔn t¶ sù phong ? C¸ch dïng hµng lo¹t phó cña sù vËt. t×m phÐp liÖt kª . c¸c tõ. khÝa c¹nh kh¸c nhau cña thùc tÕ hay t tëng t×nh c¶m ngêi ta gäi lµ phÐp liÖt kª .

trêng hîp ®¶o ®îc (mçi yÕu nµo kh«ng? V× sao? tè liÖt kª ®øng ®éc . ? Theo em 2 NL môc (1) . + VÝ dô a2: Cã thÓ ®¶o ®îc (mçi yÕu tè liÖt kª ®øng ®éc lËp). lùc lphÐp liÖt trong tõng vÝ îng. tr¶ lêi . cña c¶i VDb: Tinh thÇn vµ lùc lîng. cã nh÷ng kiÓu liÖt C©u b: biªn ph¸p liÖt kª nµo? LÊy thªm vÝ dô kª ®îc nèi b»ng minh häa? quan hÖ tõ thµnh tõng cÆp. cã trong tõng c©u? tiÕc th¬ng ai o¸n.NL1.Gäi 1 HS ®äc NL. tÝnh m¹ng.C¸c bé phËn in ®Ëm c¸c bé phËn liÖt kª ë 2 vÝ dô lµ phÐp trong 2 vÝ dô vµ nhËn liªn kÕt . xÐt tõng trêng hîp nµo + VÝ dô a2: Cã thÓ cã thÓ ®¶o. t¹o. . quan s¸t.Yªu HS quan s¸t NL . 2 cña c¶i phÐp liÖt kª trªn cã g× Kh¸c nhau: kh¸c nhau? C©u a: biªn ph¸p liÖt ? Nh vËy xÐt vÒ cÊu kª ®èi lËp .§äc vÝ dô. C¸c bé phËn in ®Ëm ë 2 vÝ dô lµ phÐp liªn kÕt . lùc lîng. C¶ 2 vÝ dô ®Òu sö dông phÐp liÖt kª. tÝnh m¹ng. liÖt kª kh«ng? X¸c cã buån th¼m ®Þnh phÐp liÖt kª b©ng kh©ng. Ph©n tÝch: . VDa:Tinh thÇn. ? Thö ®¶o trËt tù cña . kh«ng? Em h·y chØ râ VDa:Tinh thÇn.gi¶ cã dïng thªm trî tõ liÖt kª trong mét c©u “nµo” tríc biÖn ph¸p mµ cßn trong mét liÖt kª ®Ó thùc hiÖn tèt ®o¹n. c¶. h¬n hiÖu qu¶ phÐp tu tõ => cã thÓ thªm tõ (nµo. C¸c kiÓu liÖt kª: 1. 2 VD VD: ThÕ ®iÖu ca HuÕ môc (2) cã dïng phÐp cã s«i næi vui t¬i.Ng÷ liÖu: (sgkt/105) 2. tÝnh m¹ng vµ ? XÐt vÒ cÊu t¹o. ph¸t hiÖn. sgk. tÝnh m¹ng vµ cña c¶i Kh¸c nhau: C©u a: biªn ph¸p liÖt kª ®èi lËp . C©u b: biªn ph¸p liÖt kª ®îc nèi b»ng quan hÖ tõ thµnh tõng cÆp. + VÝ dô b2: Kh«ng ®¶o ®îc vÞ trÝ 145 ? T¬ng tù nh vËy. cña dô ? c¶i VDb: Tinh thÇn vµ lùc lîng. . tÊt c¶).NL2.C¶ 2 vÝ dô ®Òu sö cã dïng phÐp liÖt kª dông phÐp liÖt kª. II. c©u hái theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. -> LiÖt kª theo cÆp vµ kh«ng theo cÆp (cÊu t¹o).

Mµu xanh cña l¸.X¸c ®Þnh phÐp liÖt kª .. trong cöa tiÖm . löa nung. Bµi 3 (sgk/106). dïi Cã líp nhËn xÐt bæ ®©m. .Nh÷ng cu li HS viÕt ®o¹n v¨n ra xe….nh÷ng qu¶ giÊy nh¸p. mµu ®á cña hoa. . dông phÐp liÖt kª? .GV cïng HS nhËn xÐt bæ sung. thîc dîc. c¶ phÐp liªn kÕt khu rõng bõng tØnh. tuæi t¸c ®¶o ®îc vÞ trÝ v× ? Qua c¸c vÝ dô trªn em c¸c yÕu tè liÖt kª cã rót ra bµi häc g×? yÕu tè t¨ng tiÕn . Híng dÉn vÒ nhµ: . ®a 1. xung.Cßn thêi gian gi¸o viªn tæ trøc cho häc sinh ch¬i chß tiÕp søc. hoa hång.LiÖt kª lµ g×? C¸c kiÓu liÖt kª? 4.Díi lßng ®êng. . v× c¸c yÕu tè liÖt kª cã yÕu tè t¨ng tiÕn . LuyÖn tËp: Bµi 2 (sgk/106).Cho HS viÕt ®o¹n v¨n t¶ c¶nh vên trêng cã sö.LiÖt kª cã nhiÒu . ngêi cÇn chó ý ®Õn t«n + VÝ dô b2: Kh«ng ti. x¸c .NhËn xÐt bµi lµm cña bµi tËp häc sinh./.Cho häc sinh ®äc ghi kiÓu: Theo cÆp t¨ng nhí 2. tiÕn vµ kh«ng t¨ng tiÕn ? §äc bµi tËp 2. mµu vµng cña c¸nh bím ®Çu hÌ lµm cho c¶nh vên mu«n phÇn ®Ñp ®Ï. ViÕt c©u cã sö dông VD: N¾ng lªn. ®Þnh yªu cÇu cña bµi tËp + §äc vµ nªu yªu cÇu . Ghi nhí 2: (sgk/105) III. -> LiÖt kª t¨ng tiÕn vµ kh«ng t¨ng tiÕn (ý nghÜa). Hoa cóc. dao c¾t. 3.§äc ghi nhí 2. so¹n bµi T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh. . Cñng cè: . 146 . lµm bµi tËp cßn l¹i.Häc bµi. trªn vØa hÌ. *.GV lu ý: Khi liÖt kª vÒ lËp). a). ®ång tiÒn ®ua nhau kheo s¾c.2 HS tr×nh bµy b) §iÖn giËt.

TIẾT 115:T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh A. 147 . KiÕn thøc träng t©m: . B. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc sèng chóng ta gÆp vµ sö dông nhiÒu c¸c lo¹i v¨n b¶n kh¸c nhau. VÒ kiÕn thøc: . VÒ kÜ n¨ng: .Häc sinh n¨m ®îc nh÷ng hiÓu biÕt chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh : môc ®Ých. D.Líp 6 c¸c em ®· häc lo¹i VBHC nµo? 2. Tõ ®ã tù rót ra nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ VBHC. t×m hiÓu trao ®æi…. yªu cÇu vµ c¸c lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh thêng gÆp trong cuéc sèng . 2. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. néi dung . VÒ t tëng: . Ph¬ng ph¸p: .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. hµnh chÝn cô thÓ. KiÓm tra: . th¶o luËn nhãm. thuyÕt tr×nh.GV: B¶ng phô.Tæ chøc cho häc sinh ®äc. . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.BiÕt vËn dông kiÕn thøc ®· häc vÒ VBHC trong nh÷ng trêng hîp. . Trong ®ã cã mét lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh. 3.PhÇn: C. Vëy v¨n b¶n hµnh chÝnh lµ g×? Ta vµo bµi h«m nay. E.Nªu vÊn ®Ò.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. ThiÕt bÞ d¹y häc: .

. + Ph¸t hiÖn . + CÊp díi kh«ng th«ng b¸o ®èi víi cÊp trªn . môc ®Ých cña c¸c v¨n + HS tù rót ra kÕt luËn b¶n. suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái cña gi¸o viªn. + V¨n b¶n 3: Nh»m tæng kÕt l¹i pt “ V× mét m«i trêng sanh s¹ch ®Ñp”. nªu ý kiÕn: . 2.C¶ 3 v¨n b¶n trªn ®Òu lµ v¨n b¶n hµnh chÝnh. ®Ò nghÞ b¸o c¸o? ? Dùa vµo néi dung cña tõng v¨n b¶n. ? Quan s¸t 3 v¨n b¶n vµ 148 t×m hiÓu néi dung. . cô thÓ lµ ngêi viÕt v¨n b¶n vµ ngêi nhËn v¨n b¶n em cã thÓ rót ra nhËn xÐt g×? . em hiÓu thÕ nµo vÒ kh¸i niÖm v¨n b¶n *. . ThÕ nµo lµ v¨n b¶n hµnh chÝnh: 1. c¬ quan cã thÈm quyÒn -> ®Ò nghÞ Khi cÇn th«ng b¸o mét vÊn ®Ò g× ®ã lªn cÊp cao h¬n -> dïng b¸o c¸o. tËp thÓ) ®Õn c¸ nh©n hoÆc tæ chøc. .Quan s¸t. suy nghÜ. Khi ®Ò ®¹t nguyÖn väng ( c¸ nh©n. ? Em h·y cho biÕt mçi v¨n b¶n trªn viÕt ra nh»m môc ®Ých g× . 108).GV: Tïy tõng t×nh huèng mµ sö dông tõng lo¹i v¨n b¶n cho phï hîp (GV cho vÝ dô ).Ghi nhí ý 1: Ho¹t ®éng cña trß . . kÕt hîp víi tõng môc ®Ých cña tõng v¨n b¶n em h·y cho biÕt: Khi nµo ngêi ta viÕt c¸c lo¹i v¨n b¶n th«ng b¸o.Rót ra nhËn xÐt: + CÊp trªn kh«ng bao giê dïng b¸o c¸o víi cÊp díi (kÓ c¶ ®Ò nghÞ) ®iÒu nµy chØ cã cÊp díi ®èi víi cÊp trªn.§äc thÇm c¸c v¨n b¶n theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. Ph©n tÝch: Khi cÇn truyÒn ®¹t mét vÊn ®Ò xuèng cÊp thÊp h¬n hoÆc muèn cho ngêi biÕt -> dïng th«ng b¸o. Ng÷ liÖu: (sgk-t107) §äc c¸c v¨n b¶n. ND cÇn ®¹t I.Ho¹t ®éng cña thÇy .Giao viÖc cho häc sinh : Quan s¸t vµ ®äc thÇm 3 bµi v¨n (sgk/ 107. ? C¨n cø vµo tªn (tiªu ®Ò) cña 3 v¨n b¶n.Khi cÇn truyÒn ®¹t 1 vÊn ®Ò g× ®ã (thêng lµ quan träng) xuèng cÊp díi hoÆc muèn cho nhiÒu ngêi biÕt (VBTB) .Khi cÇn th«ng b¸o mét vÊn ®Ò g× ®ã lªn cÊp cao h¬n ngêi ta dïng v¨n b¶n b¸o c¸o.Khi cÇn chuyÒn ®¹t 1 nguyÖn väng chÝnh ®¸ng nµo ®ã cña c¸ nh©n hay tËp thÓ (VB§N). + V¨n b¶n 1: Nh»m phæ biÕn néi dung vÒ kÕ ho¹ch trång c©y + V¨n b¨n2: Nh»m dÒ xuÊt nguyÖn väng ®îc chuyÓn thêi gian sinh ho¹t tËp thÓ . .

Híng dÉn vÒ nhµ: .Tèt gç lµ g×? . . . 3. Tõ ®ã cã kinh nghiÖm ®Ó lµm bµi tèt B. E. Bµi míi: Giíi thiÖu: ë tiÕt 108 chóng ta ®· lµm bµi TLV sè 6.Su tÇm 3 mÉu v¨n b¶n kh¸c nhau.Thèng kª c¸c VB HC mµ em biÕt. Ph¬ng ph¸p: . ThiÕt bÞ d¹y häc: . vÒ c¸ch sö dông tõ ng÷ ®Æt c©u. VÒ kÜ n¨ng: . KiÕn thøc träng t©m: . TIẾT 116: Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 6 A.V¨n b¶n hµnh chÝnh lµ g×? 4. 2.Tèt níc s¬n lµ g×? . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.V× sao tèt gç h¬n tèt níc s¬n? ..HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Nªu vÊn ®Ò. . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. D. Nªu l¹i ®Ò bµi vµ yªu cÇu: Ñeà bµi: Em h·y gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: “tèt gç h¬n tèt níc s¬n” Gîi ý: Dµn ý: .RÌn kÜ n¨ng tù ®¸nh gi¸ ®îc chÊt lîng lµm bµi cña m×nh. th¶o luËn nhãm.GV: B¶ng phô.Lµm thÕ nµo ®Ó tèt gç vµ tèt c¶ níc s¬n? .Gióp Hs cñng cè kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng ®· häc vÒ c¸ch lµm v¨n lËp luËn gi¶i thÝch vÒ c¸ch t¹o lËp Vb. §Ó nh×n l¹i bµi lµm vµ tõ ®ã söa ch÷a cho c¸c bµi sau lµm ®îc tèt h¬n ta vµo bµi tr¶ bµi h«m nay. 149 ./.V× sao cã tèt gç råi th× kh«ng cÇn níc s¬n tèt n÷a? (noäp sau 1 tuaàn) Yªu cÇu: Häc sinh c¬ b¶n gi¶i thÝch ®îc c¸c ý. thuyÕt tr×nh. vÒ tr×nh ®é tËp lµm v¨n cña b¶n th©n.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. KiÓm tra: . VÒ kiÕn thøc: . VÒ t tëng: .PhÇn: C.KÕt hîp trong giê? 2. I.

..... ...................................................................................................................................................................................................... ................... Häc sinh ph¶i lËp luËn vµ tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái + Tèt gç lµ g×? + Tèt níc s¬n lµ g× ? + V× sao tèt gç h¬n tèt níc s¬n? + Lµm thÕ nµo ®Ó tè gç h¬n tèt níc s¬n? + V× sao cã gç tèt råi kh«ng cÇn níc s¬n tèt n÷a? + Liªn hÖ b¶n th©n........................................................................... .. ViÕt ®óng chÝnh t¶....................................... .............. ..... ......................... 2..................... ............................ ........................................................................................ ...........Dµn ý...... Lµm v¨n cã m¹ch l¹c.............................................................................................................. Nhîc ®iÓm: ..... ................................................ .................................. liªn kÕt.......................... .VÊn ®Ò cÇn gi¶i thÝch: ND c©u tôc ng÷ : “ Tèt gç h¬n tèt níc s¬n” -> Coi träng phÈm chÊt bªn trong cña mét sù vËt...................... .......... Tr¶ bµi... 150 .........................Thùc hiÖn ®îc c¸c bíc t¹o lËp v¨n b¶n................................ ............ ........................ ................................................................................................................................ III....................................... ¦u ®iÓm: ............................................................................................................... ............................................................................................................ VËn dông tèt c¸c c¸ch lËp luËn gi¶i thÝch...... ....... Tæ chøc ch÷a bµi trªn líp: 1............ NhËn xÐt: 1........................... ... ... II................................................................................... ng÷ ph¸p........................

Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. Cñng cè: .ch÷a bµi cho nhau 3.Gi¸o viªn chia líp thµnh tõng cÆp –nhãm.Khi lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ngoµi n¾m ®îc c¸c bíc th× chuÝng ta cµn ph¶i lµm g× ®Ó bµi v¨n ®îc ngêi ®äc. Häc sinh ®æi bµi cho nhau. 4. cïng ®äc bµi vµ suy nghÜ vÒ nhËn xÐt cña gi¸o viªn ./. 3.bè côc . nèi ®o¹n . .So¹n bµi míi: Quan ©m ThÞ KÝnh . Häc sinh tiÕp tôc söa ch÷a bµi cho ®Õn hoµn chØnh. ®Æt c©u . Häc sinh tiÕp tôc söa ch÷a bµi cho ®Õn hoµn chØnh.Tr¶ lêi th¾c m¾c.Chän 3 bµi kh¸ nhÊt líp ®äc ®Ó c¶ líp nghe chung vµ b×nh gi¸ . Híng dÉn vÒ nhµ: . .Gäi tªn ghi ®iÓm. ngêi nghe chÊp nhËn? . 4.2.Gi¸o viªn ch÷a mét sè lçi vÒ diÔn ®¹t :Dïng tõ . 151 .

TuÇn 31. 152 .

153 .

154 .

155 .

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 7 .Häc kú II N¨m häc: 2009 .Trêng PTCS Th¾ng Mè .2010 156 Hµ ChÝ C«ng .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful