Ngµy so¹n:.......................... Ngµy d¹y:............................

TiÕt 73 – V¨n b¶n.
Tôc ng÷ vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: - HiÓu ®îc s¬ lîc kh¸i niÖm vÒ tôc ng÷, néi dung tõ mét sè h×nh thøc nghÖ thuËt vµ ý nghÜa cña 8 c©u tôc ng÷ trong v¨n b¶n. Thuéc lßng nh÷ng c©u tôc ng÷ trong v¨n b¶n. 2. VÒ t tëng: - Gi¸o dôc cho häc sinh ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp, cã th¸i ®é ®óng ®¾n vÒ nh÷ng kinh nghiÖm cña cha «ng. 3. VÒ kÜ n¨ng: - RÌn kü n¨ng t×m hiÓu, ph©n tÝch vµ n¾m ®îc néi dung ý nghÜa cña mçi c©u tôc ng÷. B. KiÕn thøc träng t©m: - PhÇn II. C. Ph¬ng ph¸p: - Nªu vÊn ®Ò,vÊn ®¸p, gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. D. ThiÕt bÞ d¹y häc: - GV: B¶ng phô. - HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. E. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. Tæ chøc: SÜ sè: ................................................................... 2. KiÓm tra: (KiÓm tra s¸ch vë cho häc kú II) 3. Bµi míi: Giíi thiÖu: Tôc ng÷ lµ mét thÓ lo¹i v¨n ho¸ d©n gian. Nã ®îc vÝ lµ kho b¸u cña KN vµ trÝ tuÖ d©n gian, lµ “ Tói kh«ng d©n gian v« tËn”. Tôc ng÷ lµ thÓ lo¹i triÕt lý, nhng ®ång thêi còng lµ c©y ®êi xanh t¬i. Tôc ng÷ cã nhiÒu chñ ®Ò. TiÕt häc nµy gi¶i thÝch 8 c©u tôc ng÷ cho chñ ®Ò vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV: gọi HS đọc v¨n b¶n I- TiÕp xóc v¨n SGK. b¶n: GV nêu y/c đọc: chậm rãi, - N1: Thiên nhiên (1, 2, 3, 4) 1. §äc v¨n b¶n: ngắt nhịp ở vế đối. Đọc - N2: LĐSX (5, 6, 7, 8) - Là 1 câu nói ngắn gọn, có mẫu, gọi HS đọc (?) Về mặt HT tục ngữ có kết cấu bền vững, có h/a, 1

đặc điểm gì?

nhịp điệu -> dễ nhớ, dễ 2. Khái niệm tục ngữ: thuộc *. Kh¸i niÖm vÒ tôc - Kinh nghiệm về mọi mặt ng÷: (?) Về ND TN thể hiện (TN, LĐ, SX, XH) - Tôc ng÷ lµ 1 c©u những kinh nghiệm gì của nãi cã ®Æc ®iÓm: nhân dân ta? g¾n gän, bÒn GV: Có những câu TN chỉ v÷ng, cã h/¶ vµ có nghĩa đen (nghĩa cụ nhÞp ®iÖu vµ dÔ thể, trực tiếp) có những nhí. câu có cả nghĩa bóng - DiÔn ®¹t nh÷ng (gián tiếp, biểu tượng). VD: Gần mực... - Vào mọi HĐ ĐS để nhìn kinh nghiÖm cña ND (?) TN được nhân dân ta nhận, ứng xử để lời nói thêm - Tôc ng÷ thêng cã SD vào những lĩnh vực hay, thêm sinh động sâu sắc nghÜa ®en, hoÆc cã c¶ nghÜa bãng. nào? - HS dùa vµo SGK. GV: Y/c HS giải nghĩa 1 số từ khó. (?) Có thể chia 8 câu TN này mấy nhóm? Mỗi nhóm gồm những câu nào? Đặt tên cho mỗi nhóm. GV: Y/c HS chú ý vào câu 1 (?) Nghĩa của câu TN này là gì? (?) Vì sao nhân dân ta có được kinh nghiệm này? GV: Giải thích sự vận động của trái đất (?) Chỉ ra các BPNT và cho biết TD của các BPNT đó. (?) Câu TN này có TD gì? GV: TD của câu tục ngữ này là chúng ta có thể áp dụng bố trí lịch làm việc, học tập giữa mùa đông, mùa hè (?) Giải nghĩa từ "mau" và từ "vắng". 2

3. Tõ khã: - Tháng 5 (ÂL) đêm ngắn, tháng 10 ngày ngắn II- Phân tích văn bản: - Rút ra từ sự quan sát 1. Tục ngữ về thiên nhiên: Câu 1:

- Mau: dày, nhiều - Vắng: ít, thưa

- NT: + Vần lưng, nói quá -> Đặc điểm của đêm tháng năm, ngày tháng mười + Phép đối -> Sự trái ngược đêm và ngày giữa mùa hạ với mùa đông

(?) Câu TN này cho chúng - Đêm hôm trước vắng sao ta biết điều gì? trời sẽ mưa, còn nhiều sao trời sẽ nắng GV: Đọc 1 số câu TN dự đoán về thời tiết mưa, nắng: - Quạ tắm thì ráo... - Chuồn chuồn bay thấp ... - Liên quan đến được mùa (?) Vì sao người nông dân hay mất mùa, ấm no hay đói xưa thường hay quan tâm kém đến mưa, nắng (?) Vậy câu TN này có giá trị gì? GV: Gọi HS đọc câu 3 - Phần chú thích (?) Em hiểu "ráng" và "ráng mỡ gà" nghĩa là gì? (?) Vậy câu TN này cho - Khi trên trời xuất hiện ráng chúng ta biết điều gì? có sắc màu vàng mỡ gà là GV: Đọc 1 số câu TN dự sắp có bão đoán bão: - Tháng bảy heo may chuồn chuồn bay thì bão... (?) Đối với 1 nước thường xuyên bị bão thì câu TN này có TD gì? GV: Đọc câu 4 - Tháng 7 kiến bò lên cao sẽ (?) Câu TN này cho ta biết có lụt điều gì? GV: Kiến là 1 loại côn trùng rất nhạy cảm với những thay đổi của thời tiết do cơ thể có những TB cảm biến chuyên biệt... câu TN còn có 1 dị bản khác: t 7 kiến đàn đại hàn hồng thuỷ. (?) Nạn lũ lụt thường xảy ra ở nước ta. Vậy câu TN này có TD gì? (?) Dựa vào đâu mà nhân - Quan sát, trải nghiệm dân ta có được những câu

=> Cách SD thời gian Câu 2:

-> Ý thức nhìn sao, sắp xếp công việc Câu 3:

-> Ý thức phòng chống bão. Câu 4:

3

là nơi người ở. (?) Câu TN này có giá trị gì? (?) Để nói về gí trị của đất . xa.NT: so sánh. giữ gìn đất được coi như vàng hợp nào? . LĐ.Tấc đất: mảnh đất nhỏ . phương tiện thông tin hạn chế.Dùng từ HV (?) Chuyển lời câu TN này sang TV. những kinh nghiệm này vẫn còn giá trị 2. 4 Câu 6: .Tấc vàng: 1 lượng vàng lớn .Ai ơi đừng bỏ ..TN dự đoán về thiên nhiên như trên? (?) Những kinh nghiệm dự đoán thời tiết của dân gian hiện nay còn có giá trị nữa không? GV: Chuyển ý GV: Đọc câu 5 GV: "Tấc" là đơn vị đo lường trong dân gian = 1/10 thước. phân. . Tục ngữ về lao déng s¶n xuÊt: Câu 5: . con người phải bỏ mồ hôi. (?) Vậy em hiểu "tấc đất" là gì? "Tấc vàng" là gì? (?) BPNT nào đã được SD ở đây? TD? (?) Tại sao "đất" được coi như "vàng"? ->Ý thức đề phòng lũ lụt. Vàng là kim loại quý thường được đo = cân tiểu li. thứ nhì còn có câu CD nào? làm vườn. phóng đại (?) Người ta SD câu TN . phê phán hiện tượng lãng phí đất .Đề cao giá trị của đất. này trong những trường trong.Không (?) Câu TN này có gì khác so với các câu TN trên? (?) Liệu kinh nghiệm này có đúng hoàn toàn không? (?) Câu TN này giúp cho con người điều gì? GV: Đọc câu 7 .Thứ tự quan trọng của 4 yếu tố: nước. chăn nuôi. Đất là đất đai để trồng trọt..ở những vùng sâu.Đất nuôi sống con người.Thứ nhất nuôi cá. xương máu mới có được đất . thứ 3 làm ruộng GV: Đọc câu 6 . .Khuyên con người nên quý -> Đất quý như vàng.

h/c tự nhiên sẽ tạo tốt mạ.Luyện tập: 4.(?) Câu TN này KĐ điều giống gì? .Người đẹp vì. kiện. giống nước ta ntn? (?) Dựa vào đâu mà nhân dân ta có được những kinh Câu 8: nghiệm này? -> Tầm quan trọng của GV: Hướng dẫn HS làm thời vụ.Tổng kết: *. đất đai rõ các đặc điểm hình thức của các câu TN .Gọi HS đọc ghi nhớ _ Hướng dẫn HS làm BT phần LT: chia 2 nhóm III. tốt giống được nhiều của cải.Giống tốt. chăm năng suất cao nhân dân ta chỉ -> Biết khai thác tốt điều còn có câu TN nào khác? . là nước xuất khẩu goá lớn.1 lượt tát. phân.. IV. vào thực tế nông nghiệp LĐ.Chuyên cần.Rút gọn cực ngắn -> dễ gì? nghe.Phân tích giá trị ND và NT của các câu TN đó 5 . Hướng dẫn HS học và chuẩn bị bài: . cần cù. Vậy câu TN này có giá trị gì? GV: Đọc câu 8 (?) Câu TN này KĐ điều . đễ nhớ (?) Về hình thức câu TN này có gì đặc biệt? -> Tầm quan trọng và mqh (?) Kinh nghiệm này đã đi của 4 yếu tố: nước. vật chất (?) Nước ta có nền SX Câu 7: nông nghiệp phát triển.Học thuộc 8 câu TN . tốt lúa. tốt má.. 1 bát cơm . (?) Để nghề làm ruộng đạt . Củng cố: (?) Cho biết các đặc điểm HT NT của TN? 5. Ghi nhớ: SGK.

3. tôc ng÷ lu hµnh ë ®Þa ph¬ng ®Æc biÖt lµ nh÷ng c©u nãi vÒ ®Þa ph¬ng m×nh.. 2..... tôc ng÷ lµ g×? 6 ....... ......Soạn: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN VĂN VÀ TẬP LÀM VĂN.. Ph¬ng ph¸p: .Ho¹t ®éng: 2. 2...RÌn kü n¨ng su tÇm.. D....... VÒ kÜ n¨ng: .…………… Ngµy d¹y: ....Häc sinh su tÇm nh÷ng c©u ca dao.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt trong viÖc su tÇm c¸c thÓ lo¹i v¨n häc d©n gian... B........ Ch¬ng tr×nh ®Þa ph¬ng phÇn v¨n vµ tËp lµm v¨n A......... TiÕt 74. * Ho¹t ®éng 2: X¸c ®Þnh ®èi tîng su tÇm Bíc 1: gi¸o viªn cho häc sinh «n l¹i ca dao./.. ThiÕt bÞ d¹y häc: ..... Ngµy so¹n: ...häc: 1....T¨ng thªm hiÓu biÕt vµ t×nh c¶m g¾n bã víi ®Þa ph¬ng quª h¬ng m×nh.Làm hết bài tập .. ... Mçi em su tÇm 20 c©u trong mét tuÇn...Nªu vÊn ®Ò.. nãi vÒ s¶n vËt.. Ho¹t ®éng d¹y .. .... Bµi míi: * Ho¹t ®éng 1: gi¸o viªn nãi râ yªu cÇu ®Ó häc sinh su tÇm ca dao...GV: TiÕn tr×nh su tÇm. d©n ca........ C. KiÓm tra: 3. VÒ kiÕn thøc: ... KiÕn thøc träng t©m: . tôc ng÷ lu hµnh ë ®Þa ph¬ng m×nh..... tËp hîp tµi liÖu. VÒ t tëng: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. di tÝch th¾ng c¶nh..HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Tæ chøc: SÜ sè:....... E............... d©n ca........ nhÊt lµ nh÷ng c©u ®Æc s¾c mang tÝnh ®Þa ph¬ng ( mang tªn riªng ®Þa ph¬ng....... d©n ca....

Hái cha mÑ. …………… Ngµy d¹y: ..... ngêi giµ.ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo.. VÒ kÜ n¨ng: ...... ....C¸c c©u cïng lo¹i s¾p xÕp theo thø tù A. thuyÕt tr×nh..Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.Mçi häc sinh cã sæ tay su tÇm . VÒ kiÕn thøc: .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Lôc t×m trong s¸ch b¸o ë ®Þa ph¬ng * Ho¹t ®éng 3: C¸ch su tÇm ..GV: B¶ng phô.....HiÓu ®îc yªu cÇu NL trong ®/s lµ phæ biÕn vµ rÊt cÇn n¾m ®îc ®Æc ®iÓm chung cña v¨n nghÞ luËn 2..Sau khi su tÇm ®ñ vÒ sè lîng yªu cÇu th× ph©n lo¹i ca dao... 4. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. th¶o luËn nhãm......PhÇn I.. KiÕn thøc träng t©m: .. B. Bíc 3: T×m nguån su tÇm . VÒ t tëng: ..... chuÈn bÞ ®Ó t×m hiÓu kü h¬n vÒ kiÓu v¨n b¶n quan träng nµy.. D. nghÖ nh©n nhµ v¨n ... Ph¬ng ph¸p: .NhËn biÕt v¨n b¶n nghÞ luËn khi ®äc s¸ch..TËp hîp tµi liÖu su tÇm.. Híng dÉn vÒ nhµ: .. TiÕt 75 – TËp lµm v¨n T×m hiÓu chung vÒ v¨n nghÞ luËn (TiÕt 1) A. ngêi ®Þa ph¬ng..B. ThiÕt bÞ d¹y häc: .. ...... d©n ca chÐp riªng.... Ngµy so¹n:.Bíc ®Çu lµm quen víi kiÓu v¨n b¶n m¬Ý ..Bíc 2 : gi¸o viªn cho häc sinh x¸c ®Þnh thÕ nµo lµ c©u ca dao. 7 .. .. C. LuyÖn tËp ./... 5.. 3. b¸o.VÒ nhµ s¾p xÕp c¸c tµi liÖu su tÇm ®îc cña tæ thµnh quyÓn sæ tay vÒ c¸c thÓ lo¹i v¨n häc d©n gian. su tÇm c¸c dÞ b¶n ®îc phÐp tÝnh lµ mét c©u.cñng cè: ... .Nªu vÊn ®Ò.C cña ch÷ c¸i ®Çu.

..... miªu t¶ vµ biÓu c¶m.E.. hỏi loại đó. rất thường gặp hay gặp các kiểu câu hỏi như vậy không? (?) Hãy nêu các câu hỏi + Tại sao phải học ngoại khác về những vấn đề ngữ? * Nghị luận là đưa ra những tương tự... 3.. + Tại sao phải chống tệ nhận định.. Nhng cßn mét thÓ lo¹i mµ chóng ta ph¶i sö dông rÊt nhiÒu trong h»ng ngµ kh¸c n÷a ®ã lµ v¨n nghÞ luËn....Không...Có.. biÓu c¶m thêng xuyªn ®îc sö dông.. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV giải thích: NL nghĩa I.. Ho¹t ®éng d¹y . thái độ của mình trước (?) Gặp các vấn đề và câu . Nhu cầu nghị luận: SGK (?) Trong ĐS các em có ... VËy v¨n nghÞ luËn cã nh÷ng lo¹i nµo? nã cã nhu cÇu sö dông vµ ®Æc ®iÓm g× ta vµo bµi h«m nay... vì đòi hỏi phải 1 vấn đề đặt ra..§A: Tù sù... suy nghĩ quan nạn ma tuý? điểm....... 8 ..... lời bằng các kiểu VB đã có sức thuyết phục phải học như kể chuyện.. miªu t¶.. Nhu cầu nghị luận và VB là bàn luận . KiÓm tra: ?Trong ch¬ng tr×nh líp 6 vµ häc kú I líp 7 c¸c em ®· ®îc häc c¸c ph¬ng thøc biÓu ®¹t nµo trong ph©n m«n tËp lµm v¨n? ....häc: 1.. Bản thân câu hỏi buộc người ta phải trả lời bằng lí lẽ. Nhưng vì sao? Đây là câu hỏi có ý nghĩa quan trọng. phải SD bằng khái niệm thì mới trả lời thông suốt.. 2.... Tæ chøc: SÜ sè:........... miêu sử dụng khái niệm thì tả biểu cảm hay không? người nghe mới hiểu và giải thích? tin được GV: Chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi này bằng cách nào? Tất nhiên câu trả lời phải là văn NL...Đọc nghị luận: GV: Gọi HS đọc mục a 1.... Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc sèng h»ng ngµy nhu cÇu tù sù... Em có thể trả có những lý lẽ xác đáng.

bình luận. GV: Gọi HS đọc VB SGK . 2 chương trình thời sự bình luận trên ti vi -> VBNL tồn tại khắp nơi trong CS.Chưa mang tính thuyết phục .Phải PT.VB nghị luận tồn tại khắp cuộc họp.Bài phát biểu trên báo chí. miêu tả hay BC không? Vì sao? GV: Tương tự như vậy. Thế nào là văn bản nghị luận? a) Ngữ liệu: (SGK) 9 . .Không . trí thức ngày nay việc học ngoại ngữ là để tiếp nhận những tinh hoa của các nước. phải quan tâm SD các khái niệm . nơi trong cuộc sống.Bài xã luận. tăng cường những quan hệ giao lưu để ĐS vật chất và tinh thần được nâng cao.Các ý kiến nào ra trong . cung cấp những số liệu cụ thể . .. Để trả lời câu hỏi "Vì sao phải học ngoại ngữ?" ta có thể giải quyết như sau: Trong TG rộng mở giao lưu VH. (?) Hàng ngày trên báo chí. thì câu trả lời này đã mang tính thuyết phục chưa? (?) Cái hại của hút thuốc lá có thấy ngay trước mắt không? (?) Vậy để người nghe tin hút thuốc lá là có hại thì người trả lời phải làm gì? (?) Với các câu hỏi này các em có thể trả lời = các VB đã học như kể chuyện. Chẳng hạn học Tiếng Anh để tiếp thu vi tính dễ hơn.(?) VD: 1 người trả lời hút thuốc lá là có hại. đài phát thanh truyền hình em thường gặp những kiểu VBNL nào? GV: Dẫn chứng cụ thể = 1. rồi kể chuyện 1 người hút thuốc lá bị ho lao .Đọc văn bản 2. .Không vì câu hỏi buộc người ta phải trả lời = lí lẽ có lí..

. lạc hậu lên những lí lẽ nào? trước CM T8 + Những ĐK cần phải có để người dân tham gia XD nước nhà + Những khả năng thực tế trong việc chống nạn thất học (?) Trong ĐS ta thường .Đó là những câu KĐ 1 điểm có đặc điểm gì? ý kiến.Ghi nhớ ý 2 Văn NL cần phải đảm bảo những y/c gì? (?) Việc thể hiện những .ý kiến: + TD Pháp ngu dân để cai trị nhân dân ta + Hầu hết người VN mù chữ + Những cách thức để thực hiện chống thất học .Ghi nhớ ý 3 quan điểm.Lí lẽ: thuyết phục bài viết nêu + Tình trạng thất học.Ghi nhớ ý 1 gặp văn NL dưới dạng nào? (?) Thế nào là văn NL? .. bài viết nêu ra những ý kiến nào? (?) Những ý kiến ấy được diễn đạt = những luận điểm nào? Tìm các câu mang luận điểm. nâng cao dân trí + Mọi người dân VN phải biết chữ Quốc ngữ . (?) Vậy câu mang luận . tư tưởng trong bài văn NL muốn có ý nghĩa thì phải hướng tới giải quyết những vấn đề gì? 10 .Kêu gọi nhân dân đi . 1 tư tưởng (?) Để ý kiến có sức .Hướng và nói với b) Phân tích: những người dân VN .(?) VB hướng tới ai? Nói với ai? (?) Bác Hồ viết bài này nhằm mục đích gì? (?) Để thực hiện mục đích ấy. đi học .Luận điểm: + 1 trong những .Mục đích: kêu gọi nhân dân học. (Câu mang luận điểm là câu thể hiện quan điểm của tác giả) GV: Với các luận điểm đó tác giả bài viết đã đề ra nhiệm vụ cho mọi người.

... KiÓm tra: ..... ThiÕt bÞ d¹y häc: ....... LuyÖn tËp ..TiÕp tôc gióp HS n¾m ®îc ph¬ng thøc nghÞ luËn th«ng qua phÇn luÖn........ VÒ kiÕn thøc: .....GV: Gọi HS đọc ghi nhớ 2........häc: 1....... VÒ t tëng: ...... 2.. mét vÊn ®Ò nµo ®ã....... E...…………… Ngµy d¹y: .cñng cè: .. 3.GV: B¶ng phô. thuyÕt tr×nh...ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? ... Bµi míi: 11 .... ......HiÓu ®îc yªu cÇu NL trong ®/s lµ phæ biÕn vµ rÊt cÇn n¾m ®îc ®Æc ®iÓm chung cña v¨n nghÞ luËn 2..PhÇn II.. chuÈn bÞ ®Ó t×m hiÓu kü h¬n vÒ kiÓu v¨n b¶n quan träng nµy... Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.. . Tæ chøc: SÜ sè:..Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.. TiÕt 76..... Híng dÉn vÒ nhµ: ..... Ngµy so¹n: . Ph¬ng ph¸p: . B.. b¸o.. 3... Ghi nhớ (SGK ..... th¶o luËn nhãm.. T×m hiÓu chung vÒ v¨n nghÞ luËn (TiÕt 2) A../..Nªu vÊn ®Ò.....NhËn biÕt v¨n b¶n nghÞ luËn khi ®äc s¸ch.TËp lµm v¨n....9) 4...ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? V¨n nghÞ luËn cã ®Æc ®iÓm g×? 5..... ... C... KiÕn thøc träng t©m: ..... V¨n nghÞ luËn ph¶i cã luËn ®iÓm râ rµng.... lý lÏ vµ dÉn chøng x¸c thùc.. Ho¹t ®éng d¹y ....§A: V¨n b¶n nghÞ luËn lµ mét v¨n b¶n ®îc nãi (viÕt) nh»m nªu ra vµ x¸c lËp cho ngêi ®äc..... D. ngêi nghe mét t tëng. VÒ kÜ n¨ng: .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ..Häc bµi vµ chuÈn bÞ cho phÇn luyÖn tËp ®Ó tiÕt sau häc tiÕp.

Bài tập 4: GV: Y/c HS thảo luận . Bài tập 2: a) Mở bài: Giới thiệu thói quen tốt.ý kiến đề xuất: Cần tạo thói kiến gì? quen tốt trong ĐS XH (?) Những câu. dòng thể hiện ý kiến nào thể hiện ý kiến đó? + Tên bài + Phần mở đầu với 2 câu có từ là + Phần kết thúc (?) Để thuyết phục người . Những ý kiến của bài viết rất gọn. rất chặt chẽ 2.Luyện tập: HS làm BT .Bài viết nhằm giải quyết vấn đề giao tiếp trong đời thường.Câu. §Ó râ h¬n n÷a vÒ thÓ lo¹i nµy chóng ta vµo bµi h«m nay.Đọc II. dẫn chứng vấn .Đây là bài văn NL ĐS XH" đề trình bày rất rõ ràng (?) Đây có phải bài văn NL không? Vì sao? (?) Tác giả đã đề xuất ý . cốc vỡ ra đường (?) Bài NL này có nhằm giải quyết vấn đè có trong thực tế hay không? Em có tán thành ý kiến của bài viết không? Vì sao? GV: Gợi dẫn cho Hs làm BT 2 (?) XĐ bố cục của bài văn.Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc t×m hiÓu vµ n¾m ®îc ph¬ng thøc nghÞ luËn. ND của từng phân là gì? .BT 1: Phát vấn thói quen xấu nhưng GV: gọi HS đọc đoạn văn cách trình bày ý kiến nêu "Cần tạo thói quen tốt trong ra có lí lẽ.thảo luận nhóm 12 .Dẫn chứng đọc. xấu b) Thân bài: Trình bày những thói quen xấu cần loại bỏ c) Kết bài: Đề xuất hướng phấn đấu tự giác của mọi người đẻ có nếp sống đẹp 3.Mặc dù TB kể lại 1 số 1. Bài tập 1: . những dòng . HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV: Tổ chức hướng dẫn . tác giả đã nêu ra + Gạt tàn thuốc lá bừa bãi những dẫn chứng và lí lẽ + Vứt vỏ chuối ra đường nào? + Rác ùn lên cả con mương nhỏ + Ném chai.

.. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. D. Ngµy so¹n:. . 13 .Häc sinh lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i ... Ngµy d¹y:. sö dông tôc ng÷ thµnh th¹o vµ phï hîp trong nãi viÕt. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu râ: Néi dung.... ./...Bài văn đã kể chuyện để Nl..PhÇn II... 3..vÊn ®¸p. VÒ t tëng: Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp...... KiÕn thøc träng t©m: . Èn dô. ý nghÜa vµ mét sè h×nh thøc diÔn ®¹t ( so s¸nh. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1..HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.. VÒ kÜ n¨ng: RÌn cho c¸c em kü n¨ng t×m hiÓu néi dung ý nghÜa mµ c©u tôc ng÷ muèn diÔn ®¹t............ ..Nªu vÊn ®Ò..Gi¸o viªn kiÓm tra l¹i kh¸i niÖm v¨n nghÞ b¶n nghÞ luËn .. 2.BT 3: Về nhà 4.......... từ đây mà người ta nghĩ ra 2 cách sống luËn vµ ®Æc ®iÓm v¨n TuÇn 21.cñng cè: .. LuyÖn tËp ..Häc sinh ®äc l¹i hai nghi nhí 5.. C. Tôc ng÷ vÒ con ngêi vµ x· héi A. ThiÕt bÞ d¹y häc: ... B. TiÕt 77 – V¨n b¶n...GV: B¶ng phô. nghÜa ®en vµ nghÜa bãng ) cña nh÷ng c©u tôc ng÷ trong bµi häc.So¹n bµi tiÕp theo: Bµi 19.nhóm BT 4 (?) Bài vắn trên là nghị luận hay tự sự? Vì sao em lại KĐ như vậy? .. Hai cái hồ có ý nghĩa tượng trưng. Ph¬ng ph¸p: . Híng dÉn vÒ nhµ: ....... Thuéc lßng nh÷ng c©u tôc ng÷ trong v¨n b¶n..

E. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. Tæ chøc: SÜ sè:................................................................... 2. KiÓm tra: ? §äc thuéc lßng c¸c c©u tôc ng÷ vÒ thiªn nhiªn vµ lao ®éng s¶n xuÊt? C©u nµo em vËn dông nhiÒu nhÊt trong cuéc sèng? - §A: (HS béc lé) 3. Bµi míi: Giíi thiÖu: Tôc ng÷ lµ nh÷ng lêi vµng ý ngäc lµ sù kÕt tinh kinh nghiÖm, trÝ tuÖ cña nh©n d©n qua bao ®êi. Ngoµi nh÷ng kinh nghiÖm vÒ thiªn nhiªn, lao ®éng s¶n xuÊt. Tôc ng÷ cßn lµ kho b¸u nh÷ng kinh nghiÖm d©n gian vÒ con ngêi vµ x· héi. Díi h×nh thøc nh÷ng nhËn xÐt, lêi khuyªn nhñ, rÊt nhiÒu bµi häc bæ Ých, v« gi¸ trong c¸ch nh×n nhËn gi¸ trÞ con ngêi , trong c¸ch häc c¸ch sèng, øng xö hµng ngµy. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV nêu y/c đọc: rõ ràng, chậm. - Đọc, nhận xét I- TiÕp xóc v¨n Đọc mẫu, gọi HS đọc b¶n: 1. Đọc v¨n b¶n: - 3 nhóm: 2. T×m hiÓu chó ? Về ND, có thể chia VB tục + TN về phẩm chất con thÝch: ngữ thành mấy nhóm? Đặt tên người cho mỗi nhóm? + Về học tập, tu dưỡng + Về quan hệ ứng xử 3. Tõ khã: GV: y/c HS giải thích 1 số từ khó trong SGK II- Phân tích văn bản: 1. Tục ngữ về phẩm GV: Gọi HS đọc 3 câu TN đầu - Đọc chất con người: Câu 1: - Hoán dụ, so sánh đối lập ? Câu TN có cách diễn đạt ntn? 1>< 10. ? Từ đó em hiểu câu tục ngữ có - "Người làm ra của chứ -> Đề cao giá trị con ý nghĩa gì? Tìm các câu TN của không làm ra người." người: con người quý khác cũng đề cao giá trị con - "Người sống hơn đống giá hơn của cải. người. vàng" - "Lấy của che thân, không ai lấy thân che của". ? Câu tục ngữ có thể sử dụng - Phê phá những trường trong những tình huống giao hợp coi người hơn của. tiếp nào? - An ủi động viên những 14

người không gặp may. - Nói về tư tưởng, đạo lý sống của nhân dân. ?"Góc con người, được hiểu Câu 2: theo nghĩa nào? - 1 phần cơ thể con người. - Dáng vẻ, đường nét con ? "Răng và tóc" trong câu tục người ngữ được xét trên phương diện - Thể hiện tình trạng sức nào? khoẻ con người: + Răng trắng, tóc đen: trẻ khoẻ + Răng rụng, tóc bạc: tuổi già + Tóc bù xù, nhuộm: đua -> Mọi biểu hiện của ? Câu tục ngữ có ý nghĩa gì? đòi con người đều phản ánh vẻ đẹp, tư cách của người đó. ? Câu tục ngữ khuyên nhủ - Nhắc nhở con người chúng ta điều gì? Nó thể hiện phải biết giữ gìn răng và điều gì? tóc cho sạch đẹp. - Thể hiện cách nhìn nhận, đánh giá, bình phẩm con người của nhân dân. ? Tìm hiểu về cách diễn đạt của - Tiểu đối, ngắn gọn, dễ Câu 3: tục ngữ. hiểu, ẩn dụ. - Đói rách: sự khó khăn, thiếu thốn về vật chất. ?" Đói - rách" thể hiện điều gì? - Sạch thơm: Những điều con ngươì cần phải đạt, phải giữ gìn, vợt lên hoàn cảnh. ? Tìm hiểu nghĩa đen, nghĩa - Đen: dù đói, vẫn phải ăn bóng của câu tục ngữ. uống sạch dù rách vẫn -> Dù nghèo khổ thiếu phải ăn mặc thơm tho. thốn vẫn phải sống ? ý nghĩa giáo dục của câu tục trong sạch, không vì ngữ. - Giáo dục con người phải nghèo khổ và làm điều có lòng tự trọng. xấu xa tội lỗi. 2. Tục ngữ vè học tập GV: Gọi HS đọc câu 4, 5, 6 - Học đọc 4,5,6. tu dưỡng : ? Câu tục ngữ này có mấy vế? - 4 vế có quan hệ đẳng lập Câu 4: Mỗi vế có quan hệ với nhau bổ sung ý nghĩa cho nhau. ntn? - Nhấn mạnh việc học ?Từ học lặp lại nhiều lần có tác phải toàn diện, tỉ mỉ. 15

dụng? ? Nghĩa của câu tục ngữ? ? Câu tục ngữ khuyên điều gì?

- Con người cần phải học từ những việc đơn giản nhất để chứng tỏ mình là ngời lịch sự tế nhị, thành thạo giao tiếp, thành ngời có văn hoá. ? Hãy giải thích các từ: Thầy, - Thầy: Người truyền thụ mày , làm nên. kiến thức về mọi mặt trong cuộc sống - Mày: Người tiếp nhận kiến thức. - Làm nên: Thành công trong mọi việc ? Câu tục ngữ có nội dung gì? - Nội dung có ý nghĩa thách đố ? Theo em, những điều khuyên căn trong 2 câu tục ngữ trên mâu thuẫn hay bổ sung cho nhau? Vì sao ?Câu TN này khuyên chúng ta điều gì? ? Câu TN này không chỉ là bài học về kinh nghiệm tri thức mà còn là bài học về điều gì? ? Câu TN khuyên nhủ chúng ta điều gì? GV: Gọi HS đọc câu 7, 8, 9 ? Nghĩa đen của câu tục ngữ. ? Câu tục ngữ sử dụng NT gì? ? Nghĩa bóng? H - Thảo luận: - 2 câu tục ngữ bổ sung ý nghĩa cho nhau. - Học thầy và học bạn cùng phải kết hợp song song thì thành công hơn

-> Con người cần phải học để thành mọi thành thạo mọi việc, khéo léo trong giao tiếp. Câu 5:

-> Khẳng định vai trò, công ơn của người thầy.

? Về cách diễn đạt, câu tục ngữ có gì giống với câu 8? 16

Câu 6: -> Đề cao ý nghĩa vai trò của việc học bạn. Tục ngữ không chỉ là kinh Câu 7: nghiệm về tri thức về ứng -> Khuyên con người xử mà còn là bài học về thương yêu người khác tình cảm như chính bản thân mình. H -7,8,9 3. Tục ngữ về quan hệ ứng xử: Câu 8: - ẩn dụ -> Khi hưởng thành quả thì phải nhớ đến người đã có công gây dựng nên, phải biết ơn người đã giúp mình. - Cùng dùng ẩn dụ Câu 9: -> Khẳng định sức

.Häc sinh ®äc bµi ®äc thªm vµ lµm bµi tËp .mạnh của tình đoàn kết.Cần có tinh thần tập thể bổ ích nào? trong lối sống và làm việc.. theo em bài học gọn..... những cách diễn đạt nào? .§Ò cao t«n vinh gi¸ trÞ lµm ngêi ? VÒ h×nh thøc v¨n b¶n tôc ng÷ nµy cã g× ®Æc biÖt ? V× sao nh©n d©n chän h×nh thøc Êy .. ? Qua 2 bài em thấy về hình ....../.So sánh.Mong muèn con ngêi hoµn thiÖn.. ? Từ những câu tục ngữ trên.....dïng c¸c h×nh ¶nh so s¸nh Èn dô...§ßi hái cao vÒ c¸ch sèng c¸ch lµm ngêi . H ..... 4...Tù nhiªn gÇn gòi dÔ nhí.. Ngµy so¹n:. 17 .đọc ghi nhớ SGK (Ghi nhớ SGK) H .Đòi hỏi cao về cách thức tục ngữ ththường chọn sống. ẩn dụ. . Híng dÉn vÒ nhµ: ..Luyện tập: ngữ đồng nghĩa và trái nghĩa.... những câu tục ngữ đa ra có đúng không ? Vì sao? ... LuyÖn tËp .. ngắn ? Với thời gian.....Tìm những câu tục IV.. Ngµy d¹y:... ? Câu tục ngữ cho ta lời khuyên ..cñng cè: Tõ nh÷ng c©u tôc ng÷ trªn em hiÓu nh÷ng quan ®iÓm nµo cña nh©n d©n .Đề cao tôn vinh giá trị III.Văn là những bài học bổ ích để con người tự hoàn thiện mình về đạo đức và trí tuệ.Tổng kết: em hiểu những quan điểm và của con ngngười.. ....... làm người...... thái độ sâu sắc nào của nội .. ....... C¶m nghÜ cña em vÒ søc sèng cña nh÷ng c©u tôc ng÷ nµy Em thÊm thÝa nhÊt lµ c©u tôc ng÷ nµo? V× sao? 5..Mong muốn con người dung? hoàn thiện.

Rót gän c©u A...... . (?) V× sao chñ ng÷ khuyªn chung cho 18 .Nªu vÊn ®Ò...§äc VD 1..b1 cã CN .... phï hîp víi néi dung trong sö dông. Bµi míi: Giíi thiÖu: C©u kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®Çy ®ñ thµnh phÇn.PhÇn I.. KiÓm tra: ? H·y cho biÕt c¸c thµnh phÇn cña c©u? . Ph¬ng ph¸p: . cã nh÷ng khi do hoµn c¶nh giao tiÕp mµ ngêi ta dïng nh÷ng c©u kh«ng cã sù tham gia ®Çy ®ñ c¸c thµnh phÇn chÝnh. vÞ ng÷. Ng÷ liÖu: ®äc.. 2...I....§A: Chñ ng÷.... H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV: Treo b¶ng phô ghi I-ThÕ nµo lµ rót hai c©u a1.. C..TiÕng ViÖt.. 3.. bæ ng÷.. Ph©n tÝch: HS: CÊu t¹o cña hai ...HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: N¾m ®îc c¸ch rót gän c©u HiÓu ®îc t¸c dông cña c©u rót gän 2. chóng cã thÓ lµm chñ ng÷ em. .. Ho¹t ®éng d¹y .. Tæ chøc: SÜ sè:..... B.Chóng ta.Tõ ng÷ cã thÓ lµm (?) T×m nh÷ng tõ ng÷ em CN: chóng ta... gän c©u: Gäi häc sinh .häc: 1. D. .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.. 2.V× tôc ng÷ lµ lêi ViÖt Nam.. thuyÕt tr×nh... VÒ kÜ n¨ng: .RÌn kü n¨ng rót gän c©u thµnh th¹o.. b1 môc 1.. mäi ngêi.. E... ThiÕt bÞ d¹y häc: . ngêi trong c©u (a1).. th¶o luËn nhãm.TiÕt 78 ... 3. tr¹ng ng÷.GV: B¶ng phô.b1 cã CN kh¸c nhau? .... KiÕn thøc träng t©m: ...a1 thiÕu CN c©u (a1) vµ (b1) cã g× . VÒ t tëng: .... chóng .a1 thiÕu CN . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.

b2.C©u b. thµnh phÇn nµo cña c©u ®îc lîc bá? Lîc bá nh vËy nh»m môc ®Ých g×? H·y kh«i phôc. Ghi nhí 1: (SGK) II. c©u c rót hiÖn th¸i ®é lÔ phÐp.NL2 thªm: Tha mÑ.Kh«ng nªn rót gän .BT1: 3 c©u rót rót gän: gän chñ ng÷ 1.§äc ghi nhí 1 *.§äc VD GV: Treo b¶ng phô cã ghi hai c©u a2. hiÓu sai ý nghÜa. 19 .NL 2 thªm: Tha . lµ lêi nh¾c nhë mang tÝnh ®¹o lÝ truyÒn thèng cña d©n téc ViÖt Nam. (?) ThÕ nµo lµ c©u rót gän? ViÖc lîc bá mét sè thµnh phÇn c©u nh»m môc ®Ých g×? GV: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí 1 GV: Treo b¶ng phô BT 1+2 .LuyÖn tËp: ng÷ nµo vµo c©u rót 1. Nam. .§äc ghi nhí 2 *. C¸ch dïng c©u . (?) Trong nh÷ng c©u in ®Ëm.a2 chñ ng÷ . Gäi häc sinh ®äc. thµnh phÇn nµo cña -Tr¶ lêi nh ghi nhí2. gän CN nh»m lµm cho (?) Tõ 2 NL trªn h·y cho c©u trë nªn gän h¬n.trong c©u (a1) ®îc lîc tÊt c¶ mäi ngêi ViÖt bá. c©u? Cã nªn rót gän nh vËy kh«ng? V× sao? . biÕt khi rót gän c©u 2.b2 lîc bá c¶ CN vµ . Ng÷ liÖu: 2. ®Ó thªt .NL1: 3 c©u rót gän nh vËy v× c¸c c©u chñ ng÷ trë nªn khã hiÓu .Lµm cho c©u gän VN h¬n. bµi kiÓm tra bµi kiÓm tra to¸n ¹. ®îc rót gän? Rót gän to¸n ¹. Bµi tËp 1: gän ë NL 2. nhng vÉn hiÓu ®îc. Ph©n tÝch: .Khi tr¶ lêi cËu bÐ g×? dïng 3 c©u rót gän GV: Gäi häc sinh ®äc khiÕn ngêi kh¸ch ghi nhí 2.a2 lîc bá VN -b2 C¶ CN vµ VN . . Ghi nhí 2: (SGK) (?) CÇn thªm nh÷ng tõ III. (?) NL 1 cã mÊy c©u mÑ. Bµi tËp 3: cÇn chó ý ®Õn ®iÒu .

.. 3... KiÕn thøc träng t©m: 20 . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1...Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.........Xem bµi: “§Æc ®iÓm cña v¨n nghÞ luËn ” .RÌn cho Hs kü n¨ng lµm bµi v¨n nghÞ luËn B..Qua ph©n tÝch ng÷ liÖu...TËp lµm v¨n. Bµi tËp 4: lÇm... gióp Hs nhËn biÕt râ c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña bµi v¨n nghÞ luËn.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc .. l¹i tr¶ lêi céc lèc nh vËy? (?) Chi tiÕt nµo trong truyÖn cã t¸c dông g©y cêi vµ phª ph¸n? 4. LuyÖn tËp . VÒ kiÕn thøc: .. §ã lµ: LuËn ®iÓm...ThÕ nµo lµ rót gän c©u? T¸c dông? 5. §Æc ®iÓm cña v¨n b¶n nghÞ luËn A. em rót ra bµi häc gän ®Õn møc g× vÒ c¸ch nãi n¨ng? kh«ng hiÓu ®îc vµ (?) V× sao anh chµng rÊt th« lç.....Cñng cè: ...V× anh ta m¶i ¨n (?) V× sao cËu bÐ vµ vÞ kh¸ch hiÓu lÇm ... VÒ t tëng: . Híng dÉn vÒ nhµ: ....ViÖc dïng c©u rót nhau? gän cña anh chµng phµm ¨n ®Òu cã t¸c dông g©y cêi vµ (?) Qua c©u chuyÖn phª ph¸n... v× rót nµy.…………… Ngµy d¹y: ... lËp . .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.. VÒ kÜ n¨ng: ..... Ngµy so¹n: .. TiÕt 79 ../....NhËn râ mèi quan hÖ gi÷a chóng víi nhau 2.. luËn cø.... .....Ph¶i thËn träng GV: Gäi häc sinh lªn khi dïng c©u rót b¶ng lµm bµi tËp 1 gän tr¸nh g©y hiÓu 3...

....ch÷ Quèc ng÷” ....GV: B¶ng phô..§îc nªu trong c©u: “ nµo ? . LuËn 21 . Ph¬ng ph¸p: . lý lÏ vµ dÉn chøng x¸c thùc....... vai trß g× trong v¨n nghÞ luËn ? GV :Cã luËn ®iÓm chÝnh vµ luËn ®iÓm phô.... . . . Mäi ngêi VIÖt Nam. luËn v¨n b¶n : Chèng n¹n cø. th¶o luËn nhãm.LuËn ®iÓm........Nªu vÊn ®Ò...Vai trß: thÓ hiÖn îc cô thÓ ho¸ trong ..LuËn ®iÓm chÝnh: ? LuËn ®iÓm chÝnh Chèng n¹n thÊt häc-> cña bµi viÕt lµ g× ? díi d¹ng 1 khÈu hiÖu.... ? LuËn ®iÓm ®ãng viÕt. 3. 2.LuËn ®iÓm thÓ ? LuËn ®iÓm ®ã ®... E. V¨n nghÞ luËn ph¶i cã luËn ®iÓm râ rµng.... C...HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.PhÇn I..häc: 1.... vµ lËp luËn : thÊt häc 1. ngêi nghe mét t tëng.... ch÷ Quèc ng÷” ? LuËn ®iÓm ®ã ®.... ThiÕt bÞ d¹y häc: . Tæ chøc: SÜ sè:.§îc nªu trong c©u: “ Mäi ngêi VIÖt Nam....Vai trß thÓ hiÖn quan ®iÓm cña ngêi c©u v¨n nµo ? quan ®iÓm cña ngêi viÕt. LuËn ®iÓm: Gv : LuËn ®iÓm víi t c¸ch lµ mét t tëng.. Ho¹t ®éng d¹y .. ... KiÓm tra: ?ThÕ nµo lµ v¨n nghÞ luËn? -§A: V¨n b¶n nghÞ luËn lµ mét v¨n b¶n ®îc nãi (viÕt) nh»m nªu ra vµ x¸c lËp cho ngêi ®äc. D. V¨n nghÞ luËn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm nµo? Bµi h«m nay.. mét vÊn ®Ò nµo ®ã..... Gäi HS ®äc l¹i -§äc v¨n b¶n I ......... H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV:. Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c em ®· n¾m ®îc kh¸i niÖm v¨n nghÞ luËn... quan ®iÓm.... thuyÕt tr×nh.hiÖn ngay trong nhan îc nªu ra díi d¹ng ®Ò bµi viÕt.

Vai trß : Lµm s¸ng tá luËn ®iÓm. ®Ó x©y dùng ®Êt níc. -V× sao ph¶i chèng n¹n thÊt häc? -Lµm c¸ch nµo ®Ó chèng n¹n thÊt häc? . kh«ng tiÕn bé ®îc + Nay chóng ta ®· giµnh ®îc ®éc lËp. 2.. ch©n thùc...mµ häc cho biÕt ch÷ ..Vî cha biÕt. dÉn chøng nµo? ? VËy luËn cø ®ãng vai trß g×? ? VËy luËn cø ®· tr¶ lêi cho c©u hái 22 . . ph¶i ®¸p øng nhu cÇu thùc tÕ. biÕt viÕt ch÷ Quèc ng÷ tøc lµ chèng n¹n thÊt häc.®iÓm chÝnh nªu ra nhiÖm vô chung.. luËn ®iÓm phô nªu ra nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ.Yªu cÇu : ChÆt chÏ. .Nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷ . -Phô n÷ h·y cÇn ph¶i -Yªu cÇu : ®óng ®¾n . häc.Yªu cÇu : ChÆt chÏ..LÝ lÏ : + Do chÝnh s¸ch ngu d©n.. ? LuËn ®iÓm chÝnh ®ã triÓn khai thµnh c¸c luËn ®iÓm cô thÓ nµo? ? Muèn cã søc thuyÕt phôc th× luËn ®iÓm ph¶i ®¹t yªu cÇu g×? ? ChØ ra lÝ lÏ trong bµi v¨n trªn? ? Víi 2 lÝ do ®ã t¸c gi¶ ®· ®Ò ra nhiÖm vô g×? -Nh÷ng ngêi ®· biÕt ch÷ h·y d¹y nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷. -Nh÷ng ngêi cha biÕt ch÷ h·y g¾ng søc mµ häc cho biÕt ch÷.. sinh ®éng . LuËn cø : . ? B¸c ®· ®a viÖc chèng n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo? ? TiÕp ®ã B¸c ®· ®a ra 1 lo¹t vÝ dô. sinh ®éng . -Mäi c«ng d©n ViÖt Nam ph¶i biÕt ®äc. -7 ®o¹n vµ 1 c©u kÕt .

+ Thãi quen xÊu: Hót thuèc l¸.LËp luËn: ph©n tÝch t¸c h¹i cña thãi quen xÊu-> Nh¾c nhë mäi -TÊt c¶ ®Õu t¹o cho ngêi t¹o ra thãi quen bµi v¨n ng¾n gän.C«ng viÖc cña ngêi ®· biÕt ch÷. + Chèng n¹n thÊt häc ®Ó lµm g× .¦u ®iÓm : ChÆt chÏ.Chèng n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo? .nµo? . vøt r¸c bõa b·i. cha biÕt ch÷ cña phô n÷.. 23 .. . cã søc thuyÕt phôc..2. râ ý. mÊt trËt tù . tèt.. gi¶n dÞ. Ghi nhí : (SGK) II. LËp luËn : .Tr×nh tù: + LÝ do ph¶i chèng n¹n thÊt häc. ®äc s¸ch. + Chèng n¹n thÊt häc b»ng c¸ch nµo .§äc ghi nhí.LuËn ®iÓm : CÇn t¹o ra thãi quen .. x· héi . gi÷ lêi høa. cã thãi quen xÊu. ? C¸ch lËp luËn nh vËy cã u ®iÓm g×? ? Trong mçi bµi v¨n NghÞ luËn cÇn cã nh÷ng yÕu tè nµo? GV: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí.Bµi tËp : CÇn t¹o ra thãi quen tèt trong ®êi sèng. 3.LuËn cø : Cã thãi quen tèt..Chèng n¹n thÊt häc ®Ó lµm g× .. + Thãi quen tèt : DËy sím lu«n ®óng hÑn.§o¹n 1. ? ChØ ra luËn cø? *. ? LuËn ®iÓm cña bµi v¨n. . .7 lµ g×? ? H·y chØ ra tr×nh tù lËp luËn cña v¨n b¶n “ Chèng thÊt häc”Theo thø tù nµo? . . . .LuyÖn tËp : .3.6.Tríc ®©y vµ h«m nay. ? Muèn cã søc thuyÕt phôc luËn cø ph¶i ®¹t yªu cÇu g×? ? Bµi v¨n nµy gåm mÊy ®o¹n? ? Nh÷ng ®o¹n nµo lªn lÝ do v× sao ph¶i chèng n¹n thÊt häc? ? Néi dung cña ®o¹n 4 lµ g×? (?) Néi dung cña ®o¹n 5.

. th¶o luËn nhãm...... ThiÕt bÞ d¹y häc: .Nªu vÊn ®Ò..... Tæ chøc: SÜ sè:. LuyÖn tËp .....Xem bµi: “§Ò v¨n nghÞ luËn vµ viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn” ................... thuyÕt tr×nh. Ph¬ng ph¸p: .. E..cñng cè: ....GV: B¶ng phô./..... VÒ kiÕn thøc: Gióp HS ..... KiÕn thøc träng t©m: .. TiÕt 80 ...NhËn biÕt c¸c ®Ò v¨n nghÞ luËn .häc: 1..HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. ... .......Híng dÉn Hs c¸ch t×m hiÓu vÒ c¸ch lËp cho bµi v¨n nghÞ luËn 2.... VÒ kÜ n¨ng: ....Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.........TËp lµm v¨n. VÒ t tëng: ..Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.. B..... Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.? C¸ch lËp luËn ? ? Søc thuyÕt phôc cña bµi v¨n lµ nhê vµo ®©u? 4.... 2... Híng dÉn vÒ nhµ: ............... Ho¹t ®éng d¹y .... Ngµy so¹n:.... KiÓm tra: 24 ............Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.. 3.RÌn cho Hs kü n¨ng lµm v¨n nghÞ luËn. ... §Ò v¨n nghÞ luËn vµ viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn A....PhÇn I... C....V¨n nghÞ luËn cã ®Æc ®iÓm g×? 5.. …………… Ngµy d¹y: .... D..

®Çu ®Ò ®îc bµi v¨n nªn cã thÓ kh«ng? dïng ®Ò ra lµm ®Ò ? NÕu dïng lµm ®Ò bµi. VËy viÖc lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ntn vµ t×m hiÓu ®Ò ra sao. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t I..thuèc ®¾ng d· tËt lµ 1 t tëng. h·y biÕt gi÷ thêi gian lµ lêi kªu gäi mang mét t tëng.VD: Lèi sèng trªn lµ ®Ò v¨n gi¶n dÞ.T×m hiÓu ®Ò v¨n nghÞ luËn: 1. mét ? C¨n cø vµo ®©u niÖm. ®Ó nhËn ra c¸c ®Ò luËn .. Néi dung: ? C¸c ®Ò v¨n trªn .. ph©n tÝch ®Þnh . do vËy ®Ò ra nh trªn hoµn toµn cã thÓ lµm ®Ò bµi cho bµi v¨n viÕt. nh÷ng quan th× míi gi¶i quyÕt ®iÓm .. luËn ®iÓm ®îc c¸c ®Ò trªn.§A: . .C¨n cø vµo mçi ®Ò . th«ng thêng ®Ò bµi s¾p viÕt cã ®îc bµi cña mét bµi v¨n kh«ng? thÓ hiÖn chñ ®Ò cña bµi v¨n.Thùc GV: ChØ cã chøng chÊt lµ nh÷ng nhËn minh. 3.LËp luËn lµ c¸ch nªu luËn cø ®Ó dÉn ®Õn luËn ®iÓm. Bµi míi: Giíi thiÖu: Mçi bµi v¨n gnhÞ luËn ®Òu cã luËn ®iÓm. .-LËp luËn lµ g×? . hîp lÝ th× bµi v¨n míi cã søc thuyÕt phôc.§Ò v¨n nghÞ luËn nªu ®Òu nªu ra 1 sè kh¸i ra mét kh¸i niÖm. Néi dung vµ tÝnh -Gäi häc sinh ®äc -§äc chÊt cña ®Ò v¨n nghÞ luËn: a. 1 vÊn ®Ò lÝ vÊn ®Ò lý luËn.. luËn cø vµ lËp luËn. . LËp luËn ph¶i chÆt chÏ. TiÕng ViÖt nghÞ luËn ? giµu vµ ®Ñp.Kh«ng cã lÖnh. 25 . H«m nay.§Ò v¨n nghÞ luËn cã thÓ xem lµ ®Ò cung cÊp ®Ò bµi cho bµi.

kh¼ng ®Þnh sù khiªm tèn.LuËn ®iÓm chÝnh + Tù phô lµ mét thãi xÊu + Khiªm tèn t¹o nªn c¸i ®Ñp cho nh©n c¸ch th× tù phô l¹i b«i xÊu nh©n c¸ch -LuËn ®iÓm phô + Tù phô khiÕn cho b¶n th©n c¸ nh©n II. tranh luËn.Ghi nhí 2 . T×m hiÓu ®Ò v¨n nghÞ luËn: . LËp dµn ý cho v¨n nghÞ luËn: §Ò : “Chí nªn tù phô" 1. 2. -Tù phô -Phñ ®Þnh .Nh lêi khuyªn. ph¹m vi : Ph©n tÝch khuyªn nhñ kh«ng nªn tù phô + Khuynh híng phñ ®Þnh + Th¸i ®é ngêi viÕt: Phª ph¸n thãi tù phô . §øc khiªm tèn t¹o nªn c¸i ®Ñp nh©n c¸ch cho con ng- .? §iÓm chung nhÊt cña c¸c ®Ò trªn lµ g×? GV:§Ò kh«ng cã lÖnh nhng ®èi víi c¸c ®Ò nªu lªn 1 t tëng.Nh lêi khuyªn . ? TÝnh chÊt cña ®Ò v¨n cã ý nghÜa g× ®èi víi viÖc lµm v¨n? ? Néi dung vµ tÝnh chÊt cña ®Ò v¨n nghÞ luËn? ?§Ò nªu lªn vÊn ®Ò g×? ? §èi tîng vµ ph¹m vi nghÞ luËn ë ®©y lµ g×? ? Khuynh híng t tëng cña ®Ò lµ kh¼ng ®Þnh hay phñ ®Þnh? ? §Ò bµi ®ßi hái ngêi viÕt ph¶i cã th¸i ®é nh thÕ nµo? ? Yªu cÇu cña viÖc t×m hiÓu ®Ò lµ chóng ta cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®iÒu 26 .Ghi nhí ý 1. b. TÝnh chÊt: . hoÆc ®ång t×nh hoÆc lµ ph¶n ®èi.cã tÝnh ®Þnh híng cho bµi viÕt. X¸c lËp luËn ®iÓm: + LuËn ®iÓm LuËn ®iÓm chÝnh: Tù phô lµ th¸i ®é xÊu cña con ngêi. nÕu ph¶n ®èi h·y phª ph¸n nã lµ sai tr¸i. chuÈn bÞ cho häc sinh 1 th¸i ®é. giäng ®iÖu . gi¶i thÝch . 1 quan ®iÓm th× ngêi häc sinh cã thÓ cã hai th¸i ®é..T×m hiÓu ®Ò v¨n “ Chí nªn tù phô” + §èi tîng.. NÕu ®ång t×nh th× tr×nh bµy ý kiÕn .

Tù phô cã h¹i ntn? .Tù phô lu«n kÌm theo th¸i ®é khinh bØ. Cho mäi ngêi.§äc ghi nhí. coi thêng mäi ngêi.DÉn chøng qua s¸ch b¸o.Gi¶i thÝch thÕ nµo lµ tù phô . T×m luËn cø: + LuËn cø : Tr¶ lêi: .Liªn hÖ víi cuéc sèng.LÊy tõ thùc tÕ cuéc sèng .g×? ? H·y lËp luËn cho luËn ®iÓm” Chí nªn tù phô” ? H·y cô thÓ ho¸ luËn ®iÓm chÝnh b»ng c¸c luËn ®iÓm phô? kh«ng biÕt m×nh lµ ai +Tù phô lu«n kÌm theo th¸i ®é khing bØ mäi ngêi chª tr¸ch. X©y dùng lËp luËn: Tõ ®Þnh nghÜa “Tù phô lµ g×” -> næi bËt mét sè nÐt tÝnh c¸ch c¬ b¶n c¶u kÎ tù phô 27 ? §Ó kiÕn bµi” phô” luËn nµo? bµy tá c¸c ý nªu trong ®Ò Chí nªn tù cã thÓ lËp .Tù phô khiÕn cho c¸ nh©n kh«ng biÕt m×nh lµ ai . thiÕu t«n träng nh÷ng ngêi kh¸c. êi bao nhiªu th× tù phô l¹i b«i xÊu nh©n c¸ch bÊy nhiªu.Tù phô lu«n khiÕn cho b¶n th©n bÞ chª tr¸ch bÞ mäi ngêi xa l¸nh.Th¶o luËn nhãm.Cho c¸ nh©n ngêi tù phô . . ng¹o m¹n bÞ ngêi kh¸c khinh ghÐ . . . xa l¸nh. +Tù ®¸nh gi¸ qua cao tµi n¨ng.V× sao khuyªn chí nªn tù phô? V×: Kiªu c¨ng.Ghi nhí ý3.Cã lóc m×nh ®· tù phô . C« lËp m×nh víi ngêi kh¸c . tù ti 3.Kh¼ng ®Þnh : Tù phô lµ mét thãi xÊu cÇn ph¶i tr¸nh. theo trËt tù . . G©y nçi buån cho m×nh. +LuËn ®iÓm phô: . kÓ c¶ ngêi trªn m×nh.Tù phô lµ g×? Lµ tù ®¸nh gi¸ cao tµi n¨ng c¶u m×nh -> Coi thêng ngêi kh¸c -> Khuyªn chí nªn tù . . . ? Tù phô cã h¹i nh thÕ nµo ? ? H·y t×m c¸c dÉn chøng? 2. thµnh tÝch cña m×nh . .

Cñng cè: 28 .? Muèn lËp ý cho bµi v¨n NL ta cÇn ph¶i lµm g×? -> t¸c h¹i => Tãm l¹i. LuËn cø: S¸ch lµgì ? B¹n lµ g×? T¹i sao sách cã thÓ lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi? Nh÷ng lîi Ých cña viÖc ®äc s¸ch? + LËp luËn §äc bµi v¨n tham kh¶o GV:Gäi häc sinh ®äc toµn bé ghi nhí.§Ò nµy ®ßi hái ngêi viÕt ph¶i lµm g×? . Ghi nhí: (SGK .X©y dùng ph¬ng ph¸p lËp luËn *.T×m luËn cø .Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp.23) III.Nªu c¸ch lËp ý . ph©n tÝch thuyÕt phôc ngêi ®äc ®ång t×nh víi m×nh.LuyÖn tËp: T×m hiÓu ®Ò vµ lËp ý cho ®Ò “ S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi” T×m hiÓu ®Ò VÊn ®Ò: S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi §èi tîng. 4.X¸c ®Þnh luËn ®iÓm chÝnh . luËn ®iÓm phô .§èi tîng ph¹m vi Nl? . Khuynh híng: Kh¼ng ®Þnh Ngêi viÕt ph¶i gi¶i thÝch.( Th¶o luËn nhãm) .T×m luËn ®iÓm.ph¹m vi: réng víi tÊt c¶ mäi ngêi.Khuynh híng t tëng? . LËp ý LuËn ®iÓm chÝnh: S¸ch lµ ngêi b¹n lín cña con ngêi. . muèn lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ta ph¶i: .Cô thÓ ho¸ luËn ®iÓm chÝnh.

. §Æc ®iÓm cña c¸c c©u tôc ng÷ nµy? 2.RÌn kü n¨ng ph©n tÝch v¨n b¶n nghÞ luËn B. V¨n b¶n nµy ®îc xem nh mét kiÓu mÉu vÒ v¨n b¶n chøng minh.Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.Xem bµi: “Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” . ®¹i héi ®¶ng lÇn thø 2 ®· diÔn ra t¹i chiÕn khu viÖt b¾c vµo th¸ng 2 . Ph¬ng ph¸p: . C. TiÕt 81: Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta (Hå ChÝ Minh) A. Bµi míi: Giíi thiÖu: Tr¶i qua mÊy ngh×n n¨m lÞch sö. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· tr×nh bµy tríc ®¹i héi ®¶ng b¸o c¸o chÝnh trÞ v¨n b¶n “ tinh . VÒ t tëng: .1951. tiªu biÓu cho phong c¸ch chÝnh luËn cña HCM ng¾n 29 . KiÓm tra ba× cò . 2.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. D. §ã chÝnh lµ do tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta.. .. ThiÕt bÞ d¹y häc: .häc: 1. Sau chiÕn th¾ng biªn giíi vµ trung du.PhÇn II..Nhí ®îc c©u chñ ®Ò cña bµi vµ nh÷ng c©u cã h×nh ¶nh so s¸nh trong bµi.vÊn ®¸p. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS .HiÓu ®îc tinh thÇn yªu níc lµ mét truyÒn thèng quÝ b¸u cña d©n téc ta. .GV: B¶ng phô.Nªu vÊn ®Ò. VÒ kÜ n¨ng: . KiÕn thøc träng t©m: . d©n téc VN ta lu«n giµnh ®îc th¾ng lîi vÎ vang. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. N¾m ®îc nghÖ thuËt nghÞ luËn chÆt chÏ cã tÝnh mÉu mùc cña bµi v¨n.Båi dìng n¨ng lùc t duy l«gic khoa häc 3. Ho¹t ®éng d¹y . .Muèn lËp ý cho bµi v¨n nghÞ luËn ta ph¶i lµm g×? 5.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. ./.Đäc thuéc lßng 9 c©u tôc ng÷ vÒ con ngêi vµ x· héi.nh©n d©n ta” lµ mét phÇn nhá trong b¶n b¸o c¸o chÝnh trÞ Êy. Híng dÉn vÒ nhµ: . gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. E.

Tõ khã: .Lµ nhµ v¨n. . T×m hiÓu chó thÝch: ? Nh¾c l¹i nh÷ng a. ? V¨n b¶n nµy nghÞ . gi¶ Hå ChÝ Minh? .TrÝch trong v¨n b¶n b¶n? chÝnh trÞ t¹i ®¹i héi §¶ng lÇn thø II th¸ng 2-1951.TiÕp xóc v¨n b¶n: ®äc cña t¸c phÈm: 1. luËn vÊn ®Ò g×? ? T×m c©u chèt th©u tãm néi dung vÊn ®Ò nghÞ luËn trong bµi ? GV: Lßng yªu níc cña nh©n d©n ta cã rÊt nhiÒu biÓu hiÖn ®a d¹ng c¶ trong sù nghiÖp x©y dùng vµ trong c«ng cuéc chiÕn ®Êu chèng kÎ thï x©m lîc nhng bµi viÕt nµy trong lóc 30 . T¸c gi¶: nÐt chÝnh vÒ t¸c . dÉn chøng võa cô thÓ. kh¸i qu¸t.§Ó c.Sinh n¨m 1890-1969. râ rµng.SGK 2.2 c©u ®Çu.gän Xóc tÝch c¸ch lËp luËn chÆt chÏ.Hßm gç ®ùng ®å . b. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV: Nªu yªu cÇu I. lý lÏ hïng hån. døt kho¸t GV ®äc mÉu GV : gäi 3 häc sinh ®äc 3 ®o¹n tiÕp theo . dïng ? §Æng lµ g×? . V¨n b¶n: ? XuÊt xø cña v¨n . nhµ th¬ lín vµ lµ vÞ l·nh tô vÜ ®¹i cña d©n téc ViÖt Nam. §äc v¨n b¶n: M¹ch l¹c.Lßng yªu níc cña ? R¬ng lµ g×? nh©n d©n ta.

. . .KÕt bµi: Cßn l¹i -> NhiÖm vô ph¸t huy tinh thÇn yªu níc táng c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p.Ph¬ng thøc: . .§äc ®o¹n më bµi. . Bè côc.Tr¹ng th¸i t×nh liÖt.Th©n bµi: Nång nµn yªu níc -> Chøng minh tinh thÇn yªu níc trong lÞch sö vµ trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i .kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p ®ang diÔn ra ¸c liÖt v× vËy chñ tÞch HCM chØ nhÊn m¹nh vµ biÓu d¬ng nh÷ng biÓu hiÖn cña tinh thÇn yªu níc trong c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng ngo¹i x©m cu¶ d©n téc.Ph©n tÝch v¨n b¶n: 1.Më bµi : Tõ ®Çu: lò cuíp níc-> nªu lªn vÊn ®Ò nghÞ luËn: Tinh thÇn yªu níc lµ mét truyÒn thèng quý b¸u cña nh©n d©n ta.D©n téc ta lu«n níc” cã giÆc ngo¹i x©m ? Lßng yªu níc nång nªn lu«n cÇn ®Õn nµn cña nh©n d©n lßng yªu nø¬c nç 31 . . NhËn ®Þnh chung vÒ lßng yªu níc: .Ph¬ng thøc: NghÞ luËn II.Nång nµn yªu níc -> ? VB ®îc viÕt theo T×nh yªu níc ë ®é m·nh PT nµo? .Th©n bµi: Nång nµn yªu níc -> Chøng minh tinh thÇn yªu níc trong lÞch sö vµ trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i . ch©n c¶m s«i næi m·nh thµnh-> So s¸nh lßng Gv: Gäi häc sinh liÖt cña t©m hån yªu níc b»ng h×nh ¶nh “ ®äc ®o¹n v¨n më Lµn sãng” bµi.Më bµi : Tõ ®Çu: lò cuíp níc-> nªu lªn vÊn ®Ò nghÞ luËn: Tinh thÇn yªu níc lµ mét truyÒn thèng quý b¸u cña nh©n d©n ta.KÕt bµi: Cßn l¹i -> NhiÖm vô ph¸t huy tinh thÇn yªu níc táng c«ng cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p.Bè côc: 3 phÇn . ? Em hiÓu nång nµn . s«i næi. ? T×m hiÓu bè cña bµi v¨n vµ lËp dµn ý cho bµi v¨n? 3.§Êu tranh chèng nghÜa lµ g×? giÆc ngo¹i x©m ? VËy t×nh c¶m nh thÕ nµo ®îc gäi lµ “ Nång nµn yªu .

lßng yªu níc cña nh©n d©n ta l¹i ®îc béc lé m¹nh mÏ.sinh ®éng. . m« b¹c .. hÊp dÉn theo lèi trùc tiÕp. Bµ TriÖu.Dïng dÉn chøng + TÊt c¶ mäi ngêi.Tõ cô giµ tãc . -Trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i .Lßng yªu níc trong qu¸ .Nã kÕt thµnh lµn .ta ®îc t¸c gi¶ nhÊn m¹nh trªn lÜnh vùc nµo? ? T¹i sao ë lÜnh vùc ®ã..Tõ nh÷ng chiÕn sÜ. lít qua.Tõ nh÷ng nam n÷ c«ng nh©n. ®Ó chøng minh 1 + Tõ tiÒn tuyÕn ®Õn c¸ch thuyÕt phôc hËu ph¬ng cho lßng yªu níc + Mäi nghÒ nghiÖp tÇng trong lÞch sö d©n líp-> ®Òu cã lßng yªu ntéc. ? PhÇn th©n bµi chñ tÞch HCM ®· chøng minh ®iÒu g×? Trong thêi k× nµo? ? Trong qu¸ khø HCM ®· ®a ra nh÷ng dÉn chøng nµo vÒ lßng yªu níc? ? Em cã nhËn xÐt 32 lùc thi ®ua yªu níc. to lín nhÊt? ? HCM ®· so s¸nh lßng yªu níc cña nh©n d©n ta b»ng h×nh ¶nh nµo? ? NghÖ thuËt nµo ®· ®îc t¸c gi¶ nhÊn m¹nh khi t¹o h×nh ¶nh nµy? ? T¸c dông cña h×nh ¶nh vµ nghÖ thuËt nµy lµ g×? GV gi¶ng: C¸ch nªu vÊn ®Ò cña t¸c gi¶ thËt ng¾n gän... nhÊn ch×m. so s¸nh cô thÓ vµ më réng 1 c¸ch nªu vÊn ®Ò mÉu mùc.LÆp l¹i ®¹i tõ “ nã”.§¹i tõ nã. íc . . kh¼ng ®Þnh . ®éng tõ m¹nh .. . Nh÷ng biÓu hiÖn cña lßng yªu níc: .. . -> Gîi t¶ søc m¹nh cña lßng yªu níc. kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i : .Trong lÞch sö khø: Bµ Trng ..NghÖ thuËt: LiÖt kª. sãng . h×nh liªn kÕt: Tõ.. x©m .. .Lßng yªu níc trong cuéc gian.§éng tõ: kÕt thµnh... . GV: Gäi häc sinh ®äc phÇn th©n bµi. ®Õn.. 2.Tiªu biÓu liÖt kª theo tr×nh tù thêi . chèng giÆc ngo¹i TrÇn Hng §¹o.

Giäng v¨n tha 33 . lËp luËn m¹ch l¹c. . lÝ lÏ ®îc diÔn ®¹t díi d¹ng h×nh ¶nh so s¸nh nªn sinh ®éng vµ dÔ hiÓu .LÝ lÏ thèng nhÊt víi dÉn chøng.Tæng kÕt: *. .LuyÖn tËp: . ? DÉn chøng ë ®©y ®îc s¾p xÕp theo m« h×nh nµo? ? CÊu tróc .Cïng liªn kÕt lµm s¸ng tá chñ ®Ò. 3. NhiÖm vô cña chóng ta: . III.Bè côc chÆt chÏ.Tinh thÇn yªu níc nh c¸c cña quý. dÉn chøng Êy cã quan hÖ cíi nhau nh thÕ nµo? ? §o¹n v¨n nµy ®îc viÕt b»ng c¶m xuc nµo cña t¸c gi¶? GV: y/c HS chó ý vµo ®o¹n cuèi cña VB ? Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta ®îc HCT so s¸nh nh thÕ nµo? ? Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ lßng yªu níc” trng bµy” vµ lßng yªu níc “ GiÊu kÝn” trong ®o¹n v¨n nµy? ? Tãm t¾t l¹i phÇn kÕt bµi nªu lªn nhiÖm vô cña ai? ->NhiÖm vô cña §¶ng -> Ph¸t huy tinh thÇn yªu níc trong mäi c«ng viÖc kh¸ng chiÕn. Ghi nhí: (SGK .27) . dÉn chøng phong phó.C¶m phôc ngìng mé lßng yªu níc cña ®ång bµo ta trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. -> C¶ 2 ®Òu ®¸ng quý -> 2 tr¹ng th¸i cña tinh thÇn yªu níc. + Cã thÓ nh×n thÊy + Cã thÓ kh«ng nh×n thÊy.g× vÒ c¸ch ®a dÉn chøng trong ®o¹n v¨n nµy? ? §Ó chøng minh cho lßng yªu níc cña ®ång bµo ta trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i t¸c gi¶ ®· ®a ra nh÷ng biÓu hiÖn nµo cña lßng yªu níc? . IV.

. Ph¬ng ph¸p: .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. ThiÕt bÞ d¹y häc: . VÒ kiÕn thøc: . VÒ kÜ n¨ng: . Cñng cè: ? Theo em v¨n b¶n nµy cã søc thuyÕt phôc kh«ng. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.PhÇn II. KiÕn thøc träng t©m: .RÌn kÜ n¨ng biÕt sö dông c©u ®Æc biÖt khi nãi vµ viÕt B. th¶o luËn nhãm. Híng dÉn vÒ nhµ: -häc sinh n¾m gi¸ trÞ nghÖ thuËt vµ néi dung cña bµi -Lµm bµi tËp trang 27 Tiªt 82: C©u ®Æc biÖt A. ? Theo em nghÖ thuËt nghÞ luËn ë ®©y cã g× ®Æc s¾c? GV gäi häc sinh ®äc ghi nhí GV: Híng dÉn HS lµm BT phÇn LT 3. C.Nªu vÊn ®Ò.N¾m ®îc kinh nghiÖm c©u ®Æc biÖt . VÒ t tëng: . 34 .§äc ghi nhí.? V× sao 4.GV: B¶ng phô.HiÓu ®îc t¸c dông c©u ®Æc biÖt 2. thuyÕt tr×nh. 3. D.thiÕt giµu c¶m xóc.

1.Ng÷ liÖu: (SGK-t28) 2. VD: T«i ®i häc . Ho¹t ®éng d¹y .t27) VB nµo? 2. E.Dïng ®Ó béc lé c¶m xóc.Lµ c©u bÞ rót gän CN hoÆc VN.. em Thuû! -> C©u c©u hái trong SGK kh«ng thÓ cã CN vµ VN (?) C©u nµy ®îc gäi lµ -> C©u ®Æc biÖt c©u §B. (?) C©u RG vµ c©u §B kh¸c nhau ë ®iÓm nµo? GV: Dïng b¶ng phô cã néi dung trong SGK - .Bao giê anh ®i HN? .. KiÓm tra: .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.§äc ghi nhí *. cßn c©u §B kh«ng thÓ kh«i phôc II.Vµ h«m nay thÇy gi¸o cïng c¸c em ®i t×m hiÓu mét lo¹i c©u míi ®ã lµ c©u ®Æc biÖt. Ph©n tÝch: .Cæng trêng.häc: 1.t28) nhí 1 .Gièng nhau lµ (?) So s¸nh h×nh thøc cã cÊu t¹o kh«ng cÊu t¹o cña c©u §B vµ ®ñ c¶ 2 Tp CN c©u RG. VËy em hiÓu thÕ nµo lµ c©u §B? GV: Gäi HS ®äc ghi .ThÕ nµo lµ rót gän ? . Ng÷ liËu: (SGK . Ghi nhí 1: (SGK .§¸p ¸n c .C©u RG c¨n cø vµo t×nh huèng cô thÓ cã thÓ kh«i phôc l¹i TP bÞ rót gän. (?) C©u RG lµ c©u ntn? Cho VD. vµ VN GV: Cho HS ph©n biÖt c©u b×nh thêng. T¸c dông cña c©u ®Æc biÖt: 1.Ngµy mai.¤I. Ph©n tÝch: GV: Y/c HS th¶o luËn . (?) C©u BT lµ c©u ntn? Cho VD. VD: . 35 . . c©u §B vµ c©u RG. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc ssèng c¸c em ®îc gÆp nhiÒu lo¹i c©u tiÕng ViÖt kh¸c nhau.Cã ®ñ CN vµ VN. H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t GV: treo b¶ng phô gäi I. ThÕ nµo lµ c©u ®Æc HS ®äc ng÷ liÖu biÖt?: (?) NL trªn n»m trong ..Cho vÝ dô? 2.

§Ñp qu¸! .HS ®äc ghi nhí. HT? VD: . Giã.. RÐt .Mét ®ªm mïa xu©n.Kh«ng cã c©u §B . Bµi tËp 1: a) ..28.) (?) C©u nµo cã TD dïng ®Ó liÖt kª. VD: .ChÞ An ¬i! .C©u rót gän: + Cã khi ®îc trng bµy . tªn riªng. Ghi nhí 2: (SGK-t29) III. qu¸. (?) C©u nµo cã TD dïng ®Ó gäi ®¸p? GV: Ngêi nãi híng ®Õn ngêi nghe kªu gäi sù chó ý cña ngêi nghe: + Tõ h« gäi (®¹i tõ nh©n xng.. HT.LuyÖn tËp 1. th«ng b¸o vÒ sù tån t¹i cña SV. *.Ma. nhØ..Hµ Néi... ®èi víi 1 ý nghÜ võa s¶y ra hay ph¶n øng víi c©u nãi cña ngêi kh¸c: + thêng chøa c¸c th¸n tõ + Tõ ®¸nh gi¸ mang tÝnh BC.Cã! .. trong hßm. tªn chøc vô . (?) C©u nµo cã TD béc lé c¶mxóc? GV: Ngêi nãi trùc tiÕp béc lé c¶m xóc cña m×nh ®èi víi hiÖn thùc..Trêi ¬i! .Dïng ®Ó liÖt kª. hìi. Mïa thu n¨m 1975.§oµn ngêi nhèn nh¸o .) + T×nh th¸i tõ (¹. íi. n¬i chèn VD: .S¬n! em S¬n! S¬n ¬i! . n¬i chèn? GV: D¹ng c©u nµy thêng gÆp trong v¨n . th«ng b¸o vÒ sù tån t¹i cña SV. (?) C©u nµo cã TD X§ thêi gian. VD: . l¾m.. miªu t¶. ¬i. nµy. kÓ chuyÖn (?) C©u ®Æc biÖt ®îc dïng ®Ó lµm g×? 36 . Y/c HS ®¸nh dÊu (X) vµo « trèng thÝch hîp. + NghÜa lµ ph¶i .Dïng ®Ó gäi ®¸p.Dïng ®Ó X§ thêi gian.. µ. .

C©u RG: + H·y kÓ chuyÖn cuéc ®êi b¹n cho t«i nghe ®i! + B×nh thêng l¾m. 2. tr¸nh lÆp nh÷ng tõ ng÷ ®· xuÊt hiÖn trong c©u ®øng tríc (c¸c c©u trong a) + Lµm cho c©u gän h¬n.. (c©u c) + Gäi ®¸p (c©u d) .C©u ®Æc biÖt: Ba GV: Tæ chøc.GV: Gäi HS ®äc ghi kh¸ng chiÕn. tr¸nh lÆp tõ ng÷ ®· xuÊt hiÖn ë trong c©u ®øng tríc (c©u thø 2 trong d) 3.Bèn gi©y.Kh«ng cã c©u RG d) ..BT 2: th¶o luËn theo . DÆn dß: 37 .C©u §B cã TD: + X§ thêi gian (3 c©u ®Çu trong b) + Béc lé c¶m xóc (c©u thø t trong b) + LiÖt kª.. Cñng cè: .c©u mÖnh lÖnh thêng rót gän CN (c©u thø nhÊt trong d) + Lµm cho c©u gän h¬n. th«ng b¸o. híng dÉn gi©y...C©u rót gän cã TD: 2 nhãm .BT 1: Gäi 2 HS lªn .C©u §B: L¸ ¬i! ... ch¼ng cã g× ®¸ng kÓ ®©u.Lªn b¶ng lµm gän BT c) .ThÕ nµo lµ c©u ®Æc biÖt? 4.Kh«ng cã c©u rót b¶ng .L©u qu¸! . nhí b) .C©u §B: Mét håi cßi .N¨m HS lµm BT gi©y..Th¶o luËn nhãm + Lµm cho c©u gän h¬n. Bµi tËp 2: .

VÒ t tëng: .n vµ lËp luËn ra sao? H§ cña thÇy H§ cña trß ND cÇn ®¹t I. thuyÕt tr×nh. + Khuyªn nhñ. ca ngîi. D.RÌn kÜ n¨ng lËp bè côc B.t. E.§A: + Gi¶i thÝch. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Bµi míi: Giíi thiÖu: Mçi v¨n b¶n thêng cã bè côc 3 phÇn.Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i. Ph¬ng ph¸p: . KiÕn thøc träng t©m: C. Tiªt 83: Bè côc vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn trong bµi v¨n nghÞ luËn A. ph©n tÝch. lËt ngîc vÊn ®Ò. Ho¹t ®éng d¹y . ThiÕt bÞ d¹y häc: .. 2.Båi dìng kh¶ n¨ng lËp luËn trong nãi vµ viÕt 3. th¶o luËn nhãm. Ng÷ liÖu:(SGK-t30) GV: Yªu cÇu häc sinh .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. + Suy nghÜ.§Ò v¨n nghÞ luËn thêng cã c¸c tÝnh chÊt nµo? .häc: 1.Nªu vÊn ®Ò.GV: B¶ng phô. + Tranh luËn. Mèi quan hÖ gi÷a bè côc vµ lËp luËn: 1. VÒ kÜ n¨ng: . VB nghÞ luËn cã bè côc n. .So¹n bµi tiÕp theo. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: + BiÕt c¸ch lËp bè côc vµ lËp luËn trong bµi v¨n NL + N¾m ®îc mèi quan hÖ gi÷a bè côc vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn cña bµi v¨n NL 2. . KiÓm tra: . bµn luËn.Hs ®äc v¨n b¶n V¨n b¶n: “Tinh thÇn ®äc l¹i v¨n b¶n: “Tinh yªu níc cña nh©n thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” 38 . ph¶n b¸c.Häc thuéc ghi nhí .

? Môc ®Ých cña luËn ®iÓm lµ g×? GV: Trong bµi v¨n NL chóng ta cÇn ph©n biÖt luËn ®iÓm xuÊt ph¸t vµ luËn ®iÓm kÕt luËn. kÕt bµi.PhÇn më bµi cã 1 ®o¹n v¨n .PhÇn kÕt bµi cã 1 ®o¹n v¨n .Hs ®äc. Mçi 1 luËn ®iÓm ®Òu cã 1 sè ý phô. .2 cu¶ phÇn th©n bµi cã luËn ®iÓm phô nµo? ? PhÇn kÕt luËn rót ra .Lµ ý kiÕn thÓ 2.Më bµi: + LuËn ®iÓm chÝnh 39 . LuËn ®iÓm kÕt luËn lµ c¸i ®Ých híng tíi.3 phÇn: Më bµi.Thèng nhÊt c¸c ®o¹n v¨n thµnh 1 khèi * Bè côc: . ý chÝnh ®îc nªu ra ®Ó bµn luËn. th©n bµi. GV: LuËn ®iÓm chÝnh lµ ®iÓm quan träng. ? V¨n b¶n “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” cã mÊy phÇn? Mçi phÇn cã mÊy ®o¹n v¨n? . ? PhÇn më bµi cã luËn ®iÓm chÝnh xuÊt ph¸t lµ g×? ? §o¹n 1. lÝ le xoay quanh. . bæn phËn g×? cña ai? ? Bè côc bµi v¨n nghÞ luËn gåm mÊy phÇn? NhiÖm vô cña mçi .d©n ta” .PhÇn th©n bµi cã 2 ®o¹n v¨n. LuËn ®iÓm xuÊt ph¸t ®ãng vai trß lÝ lÏ. Ph©n tÝch: ? Nh¾c l¹i luËn ®iÓm lµ hiÖn t tëng.HS: Tr¶ lêi nh ghi nhí ý 1. quan g×? ®iÓm cña bµi v¨n.

Hµng ngang 3: quan hÖ Tæng . ? Hµng ngang 3 lËp luËn theo quan hÖ g×? GV: §a ra 1 nhËn ®Þnh chung råi dÉn chøng b»ng c¸c trêng hîp cô thÓ ®Ó cuèi cïng kÕt luËn lµ mäi ngêi ®Òu cã lßng yªu níc.Hµng ngang 3 cña chóng ta ®èi víi lËp luËn theo viÖc ph¸t huy lßng yªu quan hÖ: Tæng – níc. .qu¶ .ph©n . níc.mét lßng nång nµn yªu qña.Th©n bµi : + §o¹n 1: LuËn ®iÓm . ph©n – hîp..KÕt bµi: KÕt luËn vÒ bæn phËn.hîp. quan hÖ: nh©n. NÕu chØ K§ d©n ta cã lßng nång nµn yªu níc mµ kh«ng 40 .T tëng ë tªn bµi .. * Ph¬ng ph¸p lËp luËn : . Bµ TriÖu .Hµng ngang 2: quan hÖ: nh©n. . GV: Treo b¶ng phô s¬ ®å trong SGK trang 30. . §ã lµ kÕt luËn.qu¶ . ? Tõ hµng ngang 1 ®Õn 4 lËp luËn theo quan hÖ g×? GV: Tõ truyÒn thèng mµ suy ra bæn phËn cña chóng ta lµ ph¸t huy lßng yªu níc. .phÇn lµ g×? GV : Yªu cÇu hs ®äc thÇm s¬ ®å trong SGK trang 30. *.HS béc lé.Hµng ngang 2: phô: Lßng yªu níc trong LËp luËn theo qu¸ khø . ? Hµng ngang 2: LËp luËn theo quan hÖ g×? GV: Lich sö cã nhiÒu cuéc kh¸ng chiÕn vÜ ®¹i nh Bµ Trng. tr¸ch nhiÖm .t31) II. Yªu cÇu HS quan s¸t lªn b¶ng phô. §ã lµ truyÒn thèng quý b¸u. .+ §o¹n 2: LuËn ®iÓm qu¶ phô: Lßng yªu níc trong cuéc kh¸ng chiÕn hiÖn t¹i. .Hµng ngang 4: Suy luËn t¬ng ®ång .§äc ghi nhí.chóng ta ph¶i ghi nhí.Hµng ngang 1: quan hÖ nh©n ..Hµng ngang 1: xuÊt ph¸t : D©n ta cã quan hÖ nh©n .Ghi nhí ý2. ? Hµng ngang 1 ®îc lËp quan hÖ g×? GV: Cã lßng nång nµn yªu níc-> trë thµnh truyÒn thèng -> NhÊn ch×m.Hµng däc 1 :Suy luËn t¬ng ®ång theo dßng thêi gian..LuyÖn tËp: .. . Ghi nhí: (SGK .

Nhê chÞu khã häc tËp ®éng t¸c c¬ b¶n tèt/ nªn míi cã tiÒn ®å .Nhê nh÷ng «ng thÇy lín/ nªn míi d¹y häc trß ®îc nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n nhÊt .®i tíi kÕt luËn ®ã th× viÕt ch¼ng cÇn nghÞ luËn . ? KB ®îc lËp luËn theo quan hÖ nµo? ? H·y chØ ra ®©u lµ nh©n ®©u lµ qu¶ trong lËp luËn ë ®o¹n 41 . ®o¹n cuèi -> lµ c©u mang luËn ? Hµng däc 1? ®iÓm ? Trong bµi v¨n nghÞ luËn ta cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn nµo? GV: Gäi HS ®äc ghi nhí Gv: Híng dÉn HS lµm BT phÇn LT (Th¶o luËn nhãm) ? Bµi v¨n nªu lªn t tëng g×? ? T tëng nµy ®îc s¸ng tá ë c©u v¨n nµo? T×m c©u mang luËn ®iÓm. .KB: LËp luËn theo mqh nh©n qu¶ .ChØ cã thÇy giái/ míi t¹o ®îc trß giái. .MB: Lèi lËp luËn ®èi chiÕu.TB: kÓ chuyÖn danh ho¹ häc vÏ trøng -> c¸ch häc c¬ b¶n th«ng qua sù d¹y dç KH vµ sù kiªn tr× cña thÇy vµ trß.C©u ®Çu vµ ®Ó lµm g×. ? Bµi v¨n cã bè côc mÊy phÇn? ? MB t¸c gi¶ dïng lèi lËp luËn nµo? §Ó nªu lªn luËn ®iÓm nµo? ? TB kÓ l¹i chuyÖn g×? . so s¸nh ®Ó nªu lªn luËn ®iÓm: Ýt ai biÕt häc cho thµnh tµi.

Cñng cè: ? §Ó x¸c lËp luËn ®iÓm trong tõng phÇn vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c phÇn.TËp nªu luËn ®iÓm vµ lËp luËn cho 1 vÊn ®Ò TLV 2. luËn ®iÓm. luËn cø lËp luËn. VÒ kÜ n¨ng: . 3. . VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh . Ho¹t ®éng d¹y . Ph¬ng ph¸p: .ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo . thuyÕt tr×nh.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.NhËn diÖn lËp luËn trong ®êi sèng . Tiªt 84: LuyÖn tËp vÒ ph¬ng ph¸p lËp luËn trong v¨n b¶n nghÞ luËn A. E.HiÓu râ ph¬ng ph¸p lËp luËn trong ®êi sèng . KiÕn thøc träng t©m: . VÒ t tëng: .RÌn kü n¨ng lËp luËn.Häc thuéc ghi nhí .Bµi v¨n nghÞ luËn gåm mÊy phÇn .KB.PhÇn II.häc: 1. C. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong ®êi sèng còng nh trong v¨n nghÞ luËn th× viÖc lËp luËn lµ v« cïng quan träng. KiÓm tra: . th¶o luËn nhãm.GV: B¶ng phô. 42 . VËy ta cÇn ®¹t ®îc vÒ lËp luËn nh thÕ nµo ta vµo tiÕt luyÖn tËp h«m nay. ThiÕt bÞ d¹y häc: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. ngêi ta cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn nµo? 4. DÆn dß: . B.X¸c ®Þnh râ luËn cø vµ kÕt luËn trong lËp luËn ./. D.Nªu vÊn ®Ò.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp 3.Nªu ph¬ng ph¸p lËp luËn trong v¨n nghÞ luËn 2.Ph©n biÖt kÕt luËn trong v¨n nghÞ luËn vµ kÕt luËn cã tÝnh kh¸i qu¸t cña luËn ®iÓm .

NL 3: Nªu kÕt luËn cho luËn cø a. ý ®Þnh cña ngêi nãi? ? Mèi quan hÖ gi÷a luËn cø. Ph©n tÝch: *.. m×nh ph¶i tËp trung häc th«i. e. b.. d.§äc vÝ dô Néi dung cÇn ®¹t .Thö ®¶o vÞ trÝ cña luËn cø vµ *. . d.GV: Treo b¶ng phô NL môc1.. . NL 1: LuËn cø vµ kÕt luËn . 43 34) 2.m×nh ph¶i gãp ý cho c¸c b¹n Êy vµo buæi SH líp míi ®îc. ...Quan hÖ: nh©n qña qña .. Ph©n tÝch: *. V× k× nghØ hÌ cßn kÐo dµi nhiÒu ngµy nªn. ch¾c sÏ lµ cÇu thñ giái II. . + VÕ ®Çu lµ luËn cø . NL 1: So s¸nh luËn . 33) 2.VÞ trÝ cã thÓ thay thÕ cho nhau.. Ng÷ liÖu:(SGK-t32.. NL 2: Bæ sung luËn kÕt luËn: §îc . Ng÷ liÖu:(SGK-t33.LËp luËn trong ®êi sèng: 1.LËp luËn trong v¨n nghÞ luËn: 1. m×nh ph¶i g¬ng mÉu. ? C¶ 3 c©u trªn cã mÊy vÕ? ? Trong c¸c c©u trªn. .. bé phËn nµo lµ luËn cø. . V× cßn Ýt tuæi nªn..bëi mäi ngêi kh«n tin m×nh n÷a c... *.KÕt luËn bªn + VÕ sau lµ kÕt luËn ph¶i dÊu phÈy..... . ph¶i sang nhµ b¹n ch¬i th«i. e. .LuËn cø bªn tr¸i .Mèi quan hÖ :Nh©n.Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 3.. . néi cø cho kÕt luËn: dung kh«ng thay a. MÖt qu¸.C¶ 3 c©u cã: dÊu phÈy. Cñng cè: .Gäi häc sinh ®äc..v× n¬i Êy ®· g¾n ®æi. vµ kÕt luËn nh thÕ nµo? ? VÞ trÝ cña luËn cø vµ kÕt luËn cã thÓ thay thÕ cho nhau kh«ng? GV: Yªu cÇu häc sinh bæ sung thªm luËn cø cho bµi tËp 2 GV: Ghi kÕt luËn lªn b¶ng GV: 1 kÕt luËn cã nhiÒu luËn cø kh¸c nhau miÔn lµ hîp lÝ GV: ghi luËn cø lªn b¶ng ? Nªu kÕt luËn cho c¸c luËn cø I.... bã víi em nhiÒu kû niÖm b. c. bé phËn nµo lµ kÕt luËn thÓ hiÖn t tëng.

Tiªt 85: Sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt (§Æng Thai Mai) A. . Bµi tËp 2: Häc sinh lµm bµi ë nhµ: C¸ch lµm bµi t¬ng tù nh bµi tËp 1 ®èi víi chuyÖn “ thÇy bãi xem voi” 4.Kü n¨ng ph©n tÝch t¸c phÈm nghÞ luËn B. kh«ng gian b»ng nghÖ thuËt mét c©u chuyÖn kÓ víi nh÷ng chi tiÕt sù viÖc cô thÓ vµ chän läc ®Ó rót ra kÕt luËn ( luËn ®iÓm) mét c¸ch kÝn ®¸o. níc dÒnh lªn ®a Õch ra ngoµi . LËp luËn Theo tr×nh tù thêi gian.Õch ngåi l©u ngµy trong giÕng. 3. bªn c¹nh nh÷ng con vËt bÐ nhá. . Ph¬ng ph¸p: 44 . . KiÕn thøc träng t©m: .Õch tëng m×nh ghª gím nh mét vÞ chóa tÓ . DÆn dß: .Bµi tËp 1: X¸c ®Þnh luËn ®iÓm. kiªu ng¹o 2.So¹n bµi míi tiÕp theo. VÒ kiÕn thøc: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Quen thãi cò Õch nghªnh ngang ®i l¹i kh¾p n¬i.HiÓu ®îc trªn nh÷ng nÐt chung sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt qua sù ph©n tÝch chøng minh cña t¸c gi¶. VÒ t tëng: . C. luËn cø vµ lËp luËn cña chuyÖn ngô ng«n “ Õch ngåi ®¸y giÕng” 1.Båi dìng t duy l«gÝc. . s©u s¾c thó vÞ. LuËn ®iÓm: C¸i gi¸ ph¶i tr¶ cho nh÷ng kÎ dèt n¸t. LuËn cø: . §©y lµ lËp luËn ®éc ®¸o cña truyÖn ngô ng«n : LËp luËn giao tiÕp b»ng c©u chuyÖn.Häc bµi vµ tiÕp bµi tËp cßn l¹i.N¾m ®îc nh÷ng ®iÓm næi bËt trong nghÖ thuËt nghÞ luËn 2. ch¼ng thÌm ®Ó ý ®Õn xung quanh.Trêi ma to.PhÇn II.Õch bÞ tr©u giÉm bÑp 3. LuËn ®iÓm ( kÕt luËn) sÏ ®îc rót ra tõ ®ã mét c¸ch th©m trÇm. lßng tù hµo tiÕng nãi d©n téc. khoa häc. VÒ kÜ n¨ng: .C¸i loµi vËt nµy rÊt sî tiÕng kªu vang ®éng cña Õch .

b. . lµ nhµ v¨n .Em hiÓu ý cña B¸c “ T×nh yªu níc còng nh c¸c thø cña quý tron hßm” nh thÕ nµo? 2. Ho¹t ®éng d¹y .HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.TrÝch ë phÇn ®Çu cña v¨n b¶n: Sù giµu hån cña søc sèng bµi ngiªn cøu dµi: “ ®Ñp cña TiÕng d©n téc.TÕp xóc v¨n b¶n: 1..HS Tr¶ lêi theo sù hiÓu biÕt I. .1902-1984.N¨m 1996 ®îc trao tÆng Gi¶i thëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n ho¸ vµ nghÖ thuËt.Hs ®äc . gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.Gäi häc sinh ®äc ? Tr×nh bµy vµi nÐt vÒ t¸c gi¶ §Æng Thai Mai? thÝch: a.§Ó chøng minh cho luËn ®iÓm ( vÊn ®Ò): Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta t¸c gi¶ ®· ®a ra nh÷ng luËn chøng nµo? T¸c dông cña c¸c luËn chøng ®ã .häc: 1. KiÓm tra: . Bµi míi: Giíi thiÖu: TiÕng viÖt tiÕng mÑ ®Î cña chóng ta lµ mét ng«n ng÷ nh thÕ nµo. râ rµng. ThiÕt bÞ d¹y häc: . mét biÓu ViÖt? 45 . V¨n b¶n: ? Em biÕt g× vÒ mét biÓu hiªn hïng . . §äc v¨n b¶n: 2. E.Nªu vÊn ®Ò. T¸c gi¶: . cã nh÷ng phÈmchÊt g×? C¸c em cã thÓ t×m thÊy c©u tr¶ lêi ®Ých ®¸ng vµ s©u s¾c qua mét ®o¹n trÝch cña Gi¸o s §Æng Thai Mai Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña Néi dung cÇn ®¹t thÇy trß GV Nªu yªu cÇu . .GV: B¶ng phô. nhµ nghiªn cøu v¨n häc næi tiÕng. T×m hiÓu chó ®äc: To . D.” TiÕng ViÖt.TrÝch ë phÇn ®Çu cña bµi ngiªn cøu dµi: “ TiÕng ViÖt. ngõng nghØ giäng ë phÇn më réng .vÊn ®¸p.

” . trÝch nªn kh«ng cã ®Çy ®Þnh ®ñ c¸c phÇn thêng cã ? T×m hiÓu bè côc 1-NhËn cña bµi v¨n vµ nªu ý chung vÒ phÈm trong 1 bµi v¨n: chÝnh cña mçi chÊt giµu ®Ñp cña 1-NhËn ®Þnh chung vÒ tiÕng viÖt phÈm chÊt giµu ®Ñp cña ®o¹n? GV: V¨n b¶n chØ lµ 2-Lµm râ phÈm tiÕng viÖt nªn chÊt giµu ®Ñp cña 2-Lµm râ phÈm chÊt giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt.Toµn bé c¸c tõ V¨n b¶n chØ lµ ®o¹n cña 1 ng«n ng÷.TiÕng viÖt ®Ñp: + NhÞp ®iÖu + Có ph¸p.? T¸c gi¶ ®· dïng . kh«ng cã ®Çy ®ñ tiÕng viÖt. NhËn ®Þnh vÒ trong 1 bµi v¨n.Kh¼ng ®Þnh sù gi¶ giµu ®Ñp cña tiÕng tù hµo vµ tin tëng vµo t¬ng lai cña c. Nh®o¹n trÝch ng vÉn rÊt chÆt chÏ trong lËp luËn vµ cã bè côc râ rµng. II. phÈm chÊt cña tiÕng viÖt: .§äc . Thanh huyÒn. hîp lÝ.Ph¬ng thøc: NghÞ luËn . . Tõ khã:(SGK-t/36) ? Gi¶i thÝch nghÜa: ©m b×nh vµ d¬ng b×nh? ? Tõ vùng? tiÕng viÖt.TiÕng viÖt lµ mét sinh thø tiÕng ®Ñp vµ hay.V× v¨n b¶n chñ . GV: Gäi häc ®äc ®o¹n 1 ? T¸c gi¶ cho ta biÕt 46 . 3.Ph¬ng thøc: NghÞ hiªn hïng hån cña søc ph¬ng thøc nµo ®Ó luËn t¹o v¨n b¶n nµy? ®Þnh ®îc nh vËy? luËn g×? cña t¸c ? V× sao em x¸c yÕu dïng lÝ lÏ vµ dÉn chøng. Bè côc: thanh ngang. trong v¨n b¶n nµy lµ viÖt ®Ó mäi ngêi sèng d©n téc. ? Môc ®Ých nghÞ .Ph©n tÝch v¨n b¶n: c¸c phÇn thêng cã 1.

®iÒu g× vÒ phÈm - TiÕng viÖt cã chÊt ViÖt? cña TiÕng nh÷ng ®Æc s¾c ... - Hµi hoµ vÒ mÆt - TiÕng viÖt hay: + Cã kh¸i niÖm diÔn ®¹t t×nh c¶m, t tëng +Tho¶ m·n yªu cÇu ®êi sèng. V¨n ho¸.

? C©u v¨n nµo kh¸i ©m hëng, thanh qu¸t phÈm chÊt ®ã? ®iÖu. ? VÎ ®Ñp cña TiÕng - TÕ nhÞ uyÓn ViÖt ®îc gi¶i thÝch chuyÓn trong c¸ch trªn nh÷ng yÕu tè ®Æt c©u. nµo? ? Dùa trªn c¨n cø nµo gi¶ -3 c©u nhËn xÐt tiÕng viÖt 1. Kh¸i qu¸t vÒ lµ mét thø tiÕng phÈm chÊt tiÕng hay? viÖt ? §o¹n v¨n nµy cã 2. Gi¶i thÝch caÝ mÊy c©u? C¸c c©u ®Ñp liªn nhau 3. Gi¶i thÝch c¸i b»ng néi dung nµo? hay - Ng¾n gän, râ ? Qua ®ã , em thÊy rµng , rµnh m¹ch. c¸ch lËp luËn cña - §i tõ kh¸i qu¸t t¸c gi¶ cã g× ®Æc ®Õn cô thÓ. biÖt? T¸c dông cña - Ngêi ®äc dÔ theo c¸ch lËp luËn nµy? dâi, dÔ hiÓu. - §äc. GV: Gäi häc sinh kÕt víi ®Ó t¸c

2.

BiÓu

hiÖn

giµu

®Ñp cña tiÕng viÖt: a. TiÕng ViÖt ®Ñp: - ý kiÕn ngêi níc ngoµi - HÖ thèng nguyªn ©m, phô ©m phong phó, giµu thanh ®iÖu. - Có ph¸p: C©n ®èi, uyÓn nhµng. - Tõ vùng: dåi dµo gi¸ trÞ th¬ nh¹c. chuyÓn, nhÞp

®äc ®o¹n 2. ? TiÕng ViÖt ®Ñp - ý kiÕn ngêi níc ngoµi b. TiÕng ViÖt hay: nh thÕ nµo? - HÖ thèng nguyªn 47

? Qua lêi nhËn xÐt ©m, cña ai? phong Có

phô phó, ph¸p:

©m - Dåi dµo vÒ cÊu t¹o tõ giµu ng÷ .. vÒ h×nh thøc diÔn ®¹. C©n - Tõ vùng ..t¨ng Ng÷ ph¸p ... uyÓn chuyÓn, chÝnh x¸c h¬n. nh÷ng tõ ng÷ míi.

VÒ hÖ thèng nguyªn thanh ®iÖu. ©m, phô ©m, vµ thanh ®iÖu? ? VÒ mÆt có ph¸p? ? VÒ mÆt tõ vùng?

®èi, uyÓn chuyÓn, nhÞp nhµng. gi¸ trÞ th¬ nh¹c. Chó bÐ lo¾t

- Tõ vùng: dåi dµo - Kh«ng ngõng ®Æt ra

? H·y t×m 1 vµi c©u cho¾t... th¬ hoÆc ca dao - Em ¬i Ba Lan... mµ em cho lµ giµu - Trªn trêi tr¾ng... chÊt nh¹c? GV LÊy thªm vÝ dô. ? Dù¹ trªn c¸c chøng cø nµo ®Ó t¸c gi¶ chøng minh cho c¸c kh¸i niÖm hay cña tiÕng viÖt? GV: HiÖn nay chóng ta thÊy xuÊt hiÖn nh÷ng tõ ng÷ míi trong lÜnh vùc kinh tÕ , khoa häc kÜ thuËt nh: Makettinh, internet, trang web ®ã lµ kh¸i niÖm s¸ng t¹o tõ ng÷ míi, phï hîp víi sù ph¸t triÓn. ? Theo em trong c¸c 48 - §Ñp -> PhÈm chÊt h×nh thøc. - Hay-> PhÈm chÊt néi dung. - §a ngêi ta... -> C¸i ®Ñp ph¶n ¸nh c¸i hay c¸i hay t¹o ra vÎ ®Ñp cña ng«n ng÷ m©y

phÈm chÊt ®Ñp vµ - NghÞ luËn b»ng hay cña tiÕng viÖt c¸ch kÕt hîp gi¶i III- Tæng kÕt: mµ t¸c gi¶ võa thÝch, chøng minh *. Ghi nhí: (SGK - t/37) ph©n h×nh tÝch, thøc, phÈm vµ b×nh luËn. vÒ IV- LuyÖn tËp: chÊt nµo thuéc

phÈm - LËp luËn chÆt chÏ. chÊt nµo thuéc vÒ - DÉn chøng toµn diÖn, bao qu¸t. néi dung? chÊt - Sö dông biªn ph¸p ®Ñp vµ hay cã mèi ,më réng c©u. ? Hai phÈm quan nµo? ? NghÖ thuËt nghÞ luËn nµy biÖt? GV: - Bé phËn më réng c©u nh»m gi¶i thÝch râ h¬n c¸c tõ ë vÞ trÝ tríc ®ã. - DÊu hiÖu ®Ó t¸ch bé phËn më réng: ngoÆc ®¬n , g¹ch ngang, dÊu phÈy. ? ChØ ra c¸c c©u v¨n cã bé ph©n më réng c©u ? ? T¸c gi¶ ®· dïng nh÷ng lÝ lÏ, dÉn chøng nh thÕ nµo 49 - §äc ghi nhí. cña cã bµi g× v¨n ®Æc hÖ nh thÕ - Hs tù t×m

®Ó chøng minh trªn nh÷ng ph¬ng diÖn nµo? ? T¸c gi¶ ®· nhËn ®Þnh nh thÕ nµo vÒ phÈm chÊt cña tiÕng viÖt? GV: GV: Gäi Yªu häc cÇu sinh häc ®äc ghi nhí. sinh vÒ nhµ lµm bµi tËp phÇn luyÖn tËp. 3. Cñng cè: - Trong häc tËp vµ giao tiÕp em ®· lµm g× cho sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt? 4. DÆn dß: - Häc sinh lµm bµi tËp 1 SGK - ®äc bµi ®äc thªm: TiÕng viÖt giµu vµ ®Ñp - ChuÈn bÞ bµi tiÕp theo ./. Tiªt 86: Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: gióp häc sinh - n¾m ®îc kh¸i niÖm tr¹ng ng÷ trong c©u - «n l¹i c¸c lo¹i tr¹ng ng÷ ®· häc ë tiÓu häc 2. VÒ t tëng: - Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. 3. VÒ kÜ n¨ng: - RÌn luyÖn kü n¨ng thªm TPTRN cho c©u vµo c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau B, thiÕt kÕ bµi d¹y häc B. KiÕn thøc träng t©m: - PhÇn I C. Ph¬ng ph¸p: 50

häc: 1. Ho¹t ®éng d¹y . §Æc ®iÓm cña tr¹ng ng÷: 1. ? C¸c tr¹ng ng÷ võa vÒ ®Þa ®iÓm( N¬i .§· tõ l©u ®êi . t×m ®îc bæ sung chèn) vµ thêi gian.§êi ®êi..Bæ sung th«ng tin .C©y tre ViÖt Nam Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t I.Thêi gian . Tuy vËy kh«ng ph¶i lóc nµo c©u còng chØ cã 2 thµnh phÇn chÝnh mµ c©u cßn cã nh÷ng thµnh phÇn phô quan träng cña c©u lµ tr¹ng ng÷.GV: B¶ng phô. KiÓm tra: (?) C©u ®Æc biÖt lµ c©u nh thÕ nµo?Cho vÝ dô? T¸c dông cña c©u dÆc biÖt? . .Đáp án: Ghi nhớ SGK . Ph©n tÝch: ?1.Díi bãng tre xanh. kiÕp kiÕp.N¬i chèn ? Cã thÓ chuyÓn c¸c tr¹ng ng÷ nãi trªn . . gåm 2 thµnh phÇn chÝnh lµ chñ ng÷ vµ vÞ ng÷.§äc ? §o¹n v¨n nµy n»m .Thêi gian . 51 ng÷ g×?) X¸c ®Þnh tr¹ng . ng÷: . E.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Thêi gian. D. cho nh÷ng néi dung g×? (thuéc tr¹ng ?2. ThiÕt bÞ d¹y häc: .Tõ ngh×n ®êi nay.Nªu vÊn ®Ò. . Ng÷ liÖu: ( SGKt/39) 2. th¶o luËn nhãm. Néi dung mµ tr¹ng ng÷ bæ sung: .28+29 2. Bµi míi: Giíi thiÖu: XÐt vÒ mÆt cÊu t¹o. thuyÕt tr×nh. Ho¹t ®éng cña thÇy Gv Treo b¶ng phô Gäi häc sinh ®äc trong v¨n b¶n nµo? ? X¸c ®Þnh tr¹ng ng÷ trong c©u trªn? .

VD: .Cã thÓ nãi: §ªm. gi÷a hoÆc cuèi c©u. §Ó trao th nµy cho chÞ .Kh«ng thÓ nãi: An . ?3.Môc ®Ých( §Ó lµm . em ®Õn ®©y. . Em ®Õn . VD: So s¸nh 2 c©u tr¶ lêi sau: Hái: Em ®Õn ®©y ®Ó lµm g×? Tr¶ lêi: 1. ? C¸ch tr¶ lêi nµo phï hîp víi t×nh huèng giao tiÕo h¬n? GV: Cã nh÷ng trêng hîp tr¹ng ng÷ kh«ng thÓ æ cuèi c©u.Nguyªn nh©n(v× ngñ víi bè. .Tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn ( ë ®©u? ) Thêi gian( Khi nµo?) .3 vÞ trÝ: §Çu. sao? ) ? Gi÷a tr¹ng ng÷ vµ thµnh 52 phÇn chÝnh .sang nh÷ng vÞ trÝ nµo trong c©u? GV: Chó ý x¾p ®Æt vÞ trÝ tr¹ng ng÷ sao cho phï hîp víi liªn kÕt m¹ch l¹c c¶u v¨n b¶n còng nh t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ . 2. An ngñ víi bè. ®ªm. chÞ.C¸ch 2. VÞ trÝ cña tr¹ng ng÷ trong c©u: .1 qu·ng nghØ khi dÊu ®©y nãi hoÆc 1 ®Ó trao th nµy cho phÈy khi viÕt.

Hs ®ang häc bµi.Lµm bµi tËp 2.. ng¨n c¸ch c) Phô ng÷ cho ®éng ch¨m chØ häc víi chñ ng÷ b»ng tõ” Chuéng”( Bæ ng÷) bµi. ®©y. T«i ®Õn ®©y ®Ó häc.. V× bÞ c¶m mµ t«i kh«ng ®i häc ®îc.Néi dung ý nghÜa : 2.§iÒu kiÖn( víi ®iÒu kiÖn g×?) H×nh thøc: §øng ë b) Tr¹ng ng÷.. Ghi nhí: ( SGK-t/39) II. ra ë trong c©u . ? Tr¹ng ng÷ ®ã tr¶ lêi cho c©u hái nµo? 1. Sét so¹t giã trªu .C¸ch thøc( nh thÕ nµo? ) . Bµi tËp 3: . 2. ? VÒ ý nghÜa thªm 3. . 5.N¬i chèn( ë ®©u) g×? . dÊu phÈy. Bµi tËp 2: tµ ¸o biÕc. giã thæi m¹nh.cña c©u thêng ®îc g×?) t¸ch biÖt bëi dÊu .. NÕu ®¹t HS cho sù viÖc ®îc nªu .Th¶o luËn nhãm. . *. trªn thëng.N¬i chèn( ë ®©u) 53 . nhµ trêng khen b) Víi kh¸i niÖm.Luyªn tËp: 1.Thêi gian( Khi nµo) ®Ó x¸c ®Þnh ®iÒu . 6. 4.§äc ghi nhí. S¸ng nay.xanh. 7. X¸c ®Þnh thêi gian a) Khi ®i qua. tr¹ng ng÷ vµo c©u a) .Ph¬ng tiÖn( B»ng g×?) hiÖu g×? GV: Cho vÝ dô vµ yªu cÇu chØ ra c¸c lo¹i tr¹ng ng÷. ë trong líp. Bµi tËp1: a) Chñ ng÷.Trong c¸i vá xanh kia giái. 3. trªn tay . Víi chiÕc bót bi . Lan ®Çu c©u.Díi ¸nh n¾ng. em sÏ ®îc . d) C©u ®Æc biÖt.

Híng dÉn vÒ nhµ: . GV: Híng dÉn HS lµm BT phÇn LT -BT 1: Th¶o luËn nhãm. Gv: Yªu cÇu th¶o luËn nhãm bµi tËp 3 phÇn a. ? C¨n cø vµo ®©u mµ em x¸c ®Þnh ®îc côm tõ:” Mïa xu©n”trong c©u b lµ tr¹ng ng÷.BT 2: Gäi HS lªn b¶ng.Em h·y cho biÕt tr¹ng ng÷ ®îc thªm vµo c©u víi nh÷ng ý nghÜa g× ? 4. 54 . Cñng cè: .§iÒu kiÖn b) VÒ nhµ. .Lµm bµi tËp 3b. 3. .? Tr¹ng ng÷ thêng ®øng ë vÞ trÝ nµo? ? Gi÷a tr¹ng ng÷ vµ thµnh t¸ch phÇn biÖt chÝnh dÊu cña c©u thêng ®îc bëi hiÖu g×? Gv: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí.

C. suy luËn tæng-ph©n-hîp. sù viÖc lµ thËt hay gi¶ th× viÖc ®ã ®îc gäi lµ g×? VËy ®Ó chøng minh trong ®êi sèng vµ trong v¨n häc cã g× gièng vµ kh¸c nhau.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.PhÇn I. . Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung cÇn ®¹t I. Bµi míi: Giíi thiÖu: ? Trong ®êi sèng ngêi ta dïng sù thËt ®Ó chøng tá 1 sù vËt.GV: B¶ng phô. 2. . Ho¹t ®éng d¹y . KiÕn thøc träng t©m: . B. Môc ®Ých vµ ph¬ng 55 .Bè côc cña bµi v¨n nghÞ luËn ? . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.1. luËn cø vµ ph¬ng ph¸p lËp luËn chøng minh. Ph¬ng ph¸p: . VÒ t tëng: . E. D.PP LL trong v¨n nghÞ luËn gåm c¸c pp sau: Suy luËn nh©nqu¶./. mét v¨n b¶n nghÞ luËn chøng minh.Häc thuéc ghi nhí. .häc: 1. VÒ kÜ n¨ng: . th¶o luËn nhãm.Nªu vÊn ®Ò.Ph¬ng ph¸p lËp luËn trong bµi v¨n nghÞ luËn? §A: . . KiÓm tra: . Môc ®Ých vµ tÝnh chÊt vµ c¸c yÕu tè cña phÐp lËp luËn chøng minh lµ g×? Bµi häc h«m nay sÏ tr¶ lêi cho c©u hái ®ã. thuyÕt tr×nh. 3.RÌn luyÖn kü n¨ng ph©n tÝch mét ®Ò.So¹n bµi tiÕp theo.Bè côc 3 phÇn. suy luËn t¬ng ®ång. Tiªt 87: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn chøng minh (TiÕt 1) A. 2.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. VÒ kiÕn thøc: . ThiÕt bÞ d¹y häc: .Bíc ®Çu n¾m ®îc ®Æc ®iÓm cña mét bµi v¨n nghÞ luËn chøng minh vµ yªu cÇu c¬ b¶n cña luËn ®iÓm..

th× ph¶i ®a ra nh©n chøng . dÉn . vËt b»ng chøng g×? chøng .Khi em bÞ nghi 56 minh trong v¨n b¶n nghÞ luËn: -> Dïng lÝ lÏ .VÝ dô: Ph¸t ? Trong toµ ¸n ngêi hiÖn v©n tay ®Ó ta dïng nh÷ng g× chøng minh ®ã ®· ®Ó chøng minh ai vµo nhµ më khãa ®ã ph¹m téi hay ¨n trém . g×? vÊn ®Ò.ph¸p chøng minh: ?1. -Chøng minh minh ®Ó th lµm râ sù thËt nh©n d©n Nhu cÇu chøng ? Trong ®êi sèng . kh«ng ph¹m t«i? ? VËy khi cÇn chøng -Ph¶i dÉn ra sù viÖc Êy. dÉn ra ngêi chøng kiÕn sù viÖc -> Chøng minh lµ ®a ra Êy. dÉn minh 1 ý kiÕn (vÊn ®Ò) thËt em ph¶i lµm chøng lµm s¸ng tá nµo ®ã lµ sù thËt. khi nµo ngêi ta cÇn vÒ 1 viÖc nµo ®ã.Khi bÞ hoµi nghi minh trong ®êi sèng: n¨m sinh cña m×nh -B»ng chøng . ®a ra ®îc c¸c b»ng chøng ®Ó chøng lêi nãi cña em lµ lÝ lÏ hîp lÝ. . ?2. T×m hiÓu chøng minh cho ai ®ã tin Gv: LÊy vÝ dô minh ho¹. chøng minh? ngêi ta cÇn ph¶i chøng ? Muèn chøng minh mét ngêi cã t c¸ch c«ng d©n th× ph¶i ®a ra b»ng chøng g×? ? Muèn mäi ngêi th¸ng biÕt ngµy -GiÊy khai sinh.

lËp luËn trong cuéc sèng? ®Ó chøng minh 1 lµ ®óng nhËn ®Þnh nµo ®ã ? Trong v¨n b¶n ®¾n ®¸ng tin cËy. . ?3. nhng hä lµ g×? còng biÕt. ? Qua ®©y em hiÓu thÕ nµo lµ chøng -> HS béc lé.C¸ch lËp luËn : + VÊp ng· lµ chuyÖn b×nh thêng +NhiÒu ngêi næi tiÕng còng tõng vÊp ng· . Th× vËt ph¶i -§äc lµm thÕ nµo ®Ó chøng tá 1 ý kiÕn . +NhiÒu ngêi næi ? LuËn ®iÓm c¬ . khi ngêi ta chØ sö dông lêi v¨n( Kh«ng ®îc dïng nh©n chøng) chøng. minh mét vÊn ®Ò -> Dïng lÝ lÏ . lËp luËn ®Ó chøng minh 1 nhËn ®óng ®Þnh nµo ®ã lµ ®¾n ®¸ng tin cËy.Khi nãi 1 b¹n häc giái nhÊt líp.ngê lµ ¨n trém . VËy xin b¹n chí lo thÊt häc .LuËn ®iÓm thÓ hiÖn trong nhan ®Ò . nhng hä vÉn trë thµnh næi nghÞ luËn. chøng . ? C©u mang luËn vÉn trë thµnh næi ®iÓm? tiÕng. PhÐp lËp luËn chøng minh: * Bµi v¨n : “§õng sî vÊp ng·” . nµo ®ã lµ ®óng sù thËt cËy? GV: Gäi häc vµ ®¸ng tin .C©u mang luËn ®iÓm . sù thiÕu cè g¾ng. +VÊp ng· lµ chuyÖn ®äc bµi v¨n:”§õng + §iÒu ®¸ng sî nhÊt lµ b×nh thêng sî vÊp ng·”.Sù thËt dÉn ra rÊt ®¸ng tõng b¶n cña bµi v¨n nµy tiÕng còng tin cËy v× næi tiÕng ai vÊp ng· .§õng sî vÊp ng·.C©u mang luËn ®iÓm: VËy xin b¹n chí lo thÊt häc sinh -C¸ch lËp luËn : tiÕng. + ? Cho biÕt c¸ch lËp §iÒu ®¸ng sî nhÊt lµ sù thiÕu cè 57 . dÉn chøng .

*. b»ng chøng trong phÐp lËp luËn chøng minh? GV: Gäi häc sinh ®äc ghi nhí.luËn? g¾ng. .Nh÷ng v¨n b¶n nghÞ luËn võa häc.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. VÒ kiÕn thøc: 58 . Tiªt 88: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn chøng minh (TiÕt 2) A. cã ®¸ng tin cËy . Ghi nhí: (SGK-t42 ) -Tr¶ lêi nh ghi nhí SGK. v¨n b¶n nµo thuéc lËp luËn chøng minh? . Cñng cè: . -Tr¶ lêi nh ghi nhí ? C¸c sù thËt dÉn ra SGK.Lµm BT 4./. .So¹n tiÕp bµi tiÕt 2.§äc kh«ng ?V× sao? ? Qua ®©y em hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh lµ g×? ? Ta cÇn chó ý ®iÒu g× khi sö dông c¸c lÝ lÏ. 3.ThÕ nµo lµ lËp luËn chøng minh . Híng dÉn vÒ nhµ: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.

..HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ...RÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch v¨n b¶n mÉu B.. 3.. đánh giá .... th¶o luËn nhãm.GV: B¶ng phô.PhÇn II..... Giê nµy thÇy gi¸o cïng c¸c em tiÕp tôc ®i häc ph©ng luÖn tËp ®Ó mét lÇn n÷a t¹o cho c¸c em kü n¨ng c¬ b¶n khi lµm v¨n chøng minh..... KiÕn thøc träng t©m: . Ph¬ng ph¸p: . VÒ t tëng: .... Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc ®i t×m hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh.Đại diện trình bày ...häc: 1.. ..... ®· ®îc thõa nhËn ®Ó chøng tá luËn ®iÓm míi (CÇn ®îc chøng minh) lµ ®¸ng tin cËy. thuyÕt tr×nh.PhÐp lËp luËn chøng minh lµ g×? §A: Lµ mét phÐp lËp luËn dïng nh÷ng lÝ lÏ.... D... 3.. Ho¹t ®éng d¹y ..Bổ sung nhận xét bổ sung.....Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc luyÖn tËp ph¬ng ph¸p lËp luËn chøng minh....Câu mang luận điểm: bài văn? + Tiêu đề bài viết ? Những câu nào là câu . c¸c yÕu tè cña phÐp lËp luËn chøng minh. 2.. tÝnh chÊt.....Đọc II..... b»ng chøng ch©n thùc.Thảo luận nhóm cho HS thảo luận theo nhóm.Câu mang luận điểm: + Những người sáng suốt... Tæ chøc: SÜ sè:.. .... ...Nªu vÊn ®Ò....Chia lớp làm 3 nhóm..Yêu cầu các nhóm khác ..Luận điểm không sợ sai lầm.HS luyÖn tËp: qua bµi v¨n mÉu hiÓu kÜ h¬n vÒ môc ®Ých. KiÓm tra: . 59 . ? Cho biết luận điểm của .làm mang luận điểm? + Tiêu đề bài viết như số phận của mình.Luyện tập: tập phần luyện tập GV: .. C. 2.. E.. ThiÕt bÞ d¹y häc: .Cử đại diện trình bày ... GV: Nhận xét. VÒ kÜ n¨ng: .. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò ND cần đạt GV: Gọi HS đọc Y/c bài .

Trả lời như ghi bảng viết của mình. có sức thuyết phục.Bài này dùng lý lẽ và minh của bài này có gì sự phân tích lý lẽ để khác so với bài “Đừng sợ chứng minh.Bài này dùng lý lẽ và sự phân tích lý lẽ để chứng minh.làm như số phận của mình ? Để chứng minh cho bài . Tiªt 89: Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u (TiÕp) A. Híng dÉn vÒ nhµ: . + Người sợ sai lầm là người sợ hãi thực tế. có sức thuyết phục hay không? . 4. . nhưng nó cũng đem đến bài học cho đời.+ Những người sáng suốt. thì hoặc là ảo tưởng.Những luận cứ: + Nếu suốt đời không phạm sai lầm. Môc tiªu cÇn ®¹t: 60 . . 5. Tuy nó đem lại tổn thất../. vì tiêu chuẩn đánh giá khác nhau. + Không chịu mất gì sẽ không được gì. hoặc là hèn nhát..Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. không bao giờ có thể tự lập.. vấp ngã”.Xem bµi: “Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u (TiÕp)” . tác giả đã nêu lên luận cứ nào? ? Những luận cứ ấy có hiển nhiên.Nh÷ng v¨n b¶n nghÞ luËn võa häc Vb nµo thuéc lËp luËn chøng minh? v× sao? VB “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” “ TiÕng viÖt giµu ®Ñp” Lµ v¨n b¶n nghÞ luËn chøng minh v×: Ngêi viÕt ®· ®a ra nh÷ng b»ng chøng lÝ lÏ. + Thất bại là mẹ thành công -> Luận cứ hiển nhiên. ? Cách lập luận chứng . Cñng cè: . + Sai lầm cũng có hai mặt. + Người khác bảo sai chữa chắc đã sai..

NL a có 5 TN . c¸c ®o¹n trong bµi . Công dụng của trạng ngữ: GV: Treo bảng phụ NL a.Gióp häc sinh n¾m ®îc c«ng dông cña tr¹ng ng÷: b«e sung nh÷ng th«ngt in t×nh hèng vµ liªn kÕt c¸c c©u. b? + Thường thường. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc t×m hiÓu ®Æc ®iÓm cña tr¹ng ng÷. KiÓm tra: . Ngữ liệu: (Sgk-t/45.2. .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. VÒ t tëng: . Néi dung cÇn ®¹t Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. vÞ trÝ. ThiÕt bÞ d¹y häc: . VÒ kiÕn thøc: .NL1: Các trạng ngữ: trạng ngữ trong hai NL a và . VËy tr¹ng ng÷ cßn cã c«ng dông vµ c¸ch t¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng nh thÕ nµo ta vµo bµi h«m nay.H·y nªu ý nghÜa. . + Về mùa đông -> thời gian 61 . Ph¬ng ph¸p: . Phân tích: ? Xác định và gọi tên các .Nªu vÊn ®Ò.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. vai trß cña tr¹ng ng÷ trong c©u? . chuyÓn ý) hoÆc béc lé c¶m xóc 2.1. C. thuyÕt tr×nh. Ho¹t ®éng d¹y . b. 1. th¶o luËn nhãm. 1. vào khoảng đó -> thời gian + Sáng dậy -> thời gian + Tren giàn hoa lí -> địa điểm + Chỉ độ tám chín giờ sáng -> thời gian + Trên nền trời trong trong -> thời gian b. E.PhÇn I.NL b có 1 TN a.§A: (SGK T39) 2.N¾m ®îc viÖc t¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng( nhÊn m¹nh. 3.Đọc 2.häc: 1.Kü n¨ng t¸ch tr¹ng ng÷ B. 46) Gọi HS đọc . KiÕn thøc träng t©m: . VÒ kÜ n¨ng: . D.GV: B¶ng phô.

suy lý.kết quả.Đọc đọc ? VD trên có mấy câu văn H: Hãy chỉ ra TN của câu 1? ... VD: Trên giàn hoa lí.. bài văn được mạch lạc.Không có trạng ngữ trong hai NL trên ngữ câu vẫn hiểu không? Vì sao? được nhưng không nên lược bỏ TN đó vì nhờ TN mà ND câu. hợp.Đọc ghi nhớ dụng gì? GV: Treo bảng phụ. Ghi nhớ 1: (Sgk-t46) . . Phân tích: . Ngữ liệu: 2.. lá bàng đỏ như màu đồng hun.Để tự hào với tiếng thành câu riêng giống và khác nhau? nói của mình .Nhiều trường hợp không thể bỏ TN được.Giúp cho việc sắp xếp các luận cứ theo những trình tự nhất định về thời gian. huọăc các quan hệ nguyên nhân .Hai câu Và để.II. nếu không có phần bổ sung ở TN thì ND của câu thiếu chính xác. Gọi HS .NL 1: ? So sánh TN này với câu . + Giúp cho việc sắp xếp các luận cứ theo những trình tự nhất định về thời gian.Giống: Về ý nghĩa đều có quan hệ như 62 ? Có nên lược bỏ các trạng . GV: Trong nhiều trường chính xác hơn.. H: Vậy trạng ngữ có công . suy lý. huọăc các quan hệ nguyên nhân .NL 2: + Nhờ trạng ngữ mà câu văn được nối kết giúp cho đoạn văn.Nhờ trạng ngữ mà trò gì đối với việc thể hiện câu văn được nối kết trình tự lập luận. không gian. các điều nêu trong câu đầy đủ. TN có vai . giúp cho đoạn văn.chỉ độ tám chín giờ sáng. . không gian. ? Trong VB NL. bài văn được mạch lạc...kết quả.của nó -> TN được tách đứng sau xem xét điều gì . *.. VD Về mùa đông. Tách trạng ngữ thành câu riêng: 1.

Gộp được bằng câu duy nhất có hai TN được cách bỏ dấu chấm không? Gộp bằng cách nào? ? Việc tách TN thành câu .Nhấn mạnh vào ý . Bài tập 1: HS thảo luận theo nhóm a) Trạng ngữ BT1 .Nhóm 2: phần b .Làm BT2 b) Trong lúc nhấn mạnh bài tập 2 TT ở nòng cốt câu 3. Cñng cè: ./. dễ hiểu. .Ở loại bài thứ hai . . Ghi nhớ 2: (Sgk-t47) II.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.Luyện tập: GV: Chia hai dãy bàn cho 1.Lần đầu tiên chơi bóng bàn .Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i. Gọi HS đọc ghi nhớ 2 . .Nhóm 1: phần a .Đọc *.Lúc còn học phổ thông b) Công dụng Vừa có tác dụng bổ sung các thông tin tình huống vùa có tác dụng liên kết các luận cứ trong bài trở nên rõ ràng.Khác: TN được tách thành câu riêng ? Có thể ghép 2 câu thành 1 .Ở loại bài thứ nhất . GV: Gọi 2 HS lên bảng làm . 2. GV.nhau với CN và VN. .Lần đầu tiên tập bơi . DÆn dß: .¤n bµi phÇn TiÕng ViÖt giê sau lµm bµi kiÓm tra 1 tiÕt. Bài tập 2: a) Năm 72 nhấn mạnh thời điểm hi sinh của nhân vật.Tr¹ng ng÷ cã nh÷ng c«ng dông g×? T¸ch tr¹ng ng÷ thµnh nh÷ng c©u riªng cã t¸c dông g×? 4. -> Nhấn mạnh vào ý của TN đứng sau. Bài tập 3 (Về nhà) 3. Tiªt 90: KiÓm tra tiÕng viÖt 63 .NL 2: riêng như trên có TD gì? của TN đứng sau.Lần đầu tiên chập chững bước đi .

mçi c©u 0.vÞ ng÷ D. . E. Tr¾c nghiÖm : ( 8 c©u. Lµ c©u chØ cã vÞ ng÷ C©u 4. ChØ cã thÓ v¾ng vÞ ng÷ C. häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. thªm tr¹ng ng÷ cho c©u. Lµ c©u kh«ng cÊu t¹o theo m« h×nh chñ ng÷ . VÒ kÜ n¨ng: . KiÕn thøc träng t©m: C. I. Ai cóng ph¶i häc ®i ®«i víi hµnh B. Ho¹t ®éng d¹y . Bµi míi: Giíi thiÖu: §Ó kh¾c s©u kiÕn thøc còng nh n¾m ®îc viÖc häc cña m×nh ®Õn ®©u chóng ta ®i lµm bµi kiÓm tra 1 ttiÕt tiÕng ViÖt ®Ó tõ ®ã chóng ta cã ph¬ng ph¸p häc tËp tèt h¬n. VÒ kiÕn thøc: . RÊt nhiÒu ngêi häc ®i ®«i víi hµnh C©u 3. Thµnh phÇn phô cña c©u 64 . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. thµnh phÇn chÝnh cña c©u B.25 ®iÓm ) C©u 1.HS: §äc. 3. Ph¬ng ph¸p: D.häc: 1.vÞ ng÷ B. VÒ t tëng: . Trong c¸c lo¹i tõ sau. Häc ®i ®«i víi hµnh D. B. Lµ c©u chØ cã chñ ng÷ C. ThiÕt bÞ d¹y häc: . ChØ cã thÓ v¾ng c¸c thµnh phÇn phô C©u 2. ChØ cã thÓ v¾ng chñ ng÷ B. 2. C©u ®Æc biÖt lµ g× ? A.GV: §Ò bµi. Quan hÖ tõ B. Tõ h×nh th¸i D. Cã thÓ v¾ng chñ ng÷ vµ vÞ ng÷D. tõ nµo kh«ng ®îc dïng trong c©u ®Æc biÖt ®Ó béc lé c¶m xóc? A. tù gi¸c khi lµm bµi.GD ý «n tËp.Cñng cè kiÕn thøc lµm bµi tiÕng viÖt qua mét sè ®¬n vÞ kiÕn thøc võa häc: C©u ®Æc biÖt. 2. C©u rót gän lµ c©u ? A. C©u nµo trong c¸c c©u sau ®©y lµ c©u rót gän ? A. Sè tõ C©u 5. KiÓm tra: . Tr¹ng ng÷ lµ ? A.A. §Ò bµi : A.ViÖc chuÈn bÞ giÊy bót cña häc sinh.RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy. Lµ c©u cÊu t¹o theo m« h×nh chñ ng÷ . c©u rót gän. Anh trai t«i häc ®i ®«i víi hµnh C. Tõ h« gäi C.

BiÖn ph¸p tu tõ trong c©u D.25 ®iÓm ) C©u 1 2 3 4 5 6 7 8 §¸p C C C D B A A B ¸n B. . ( 4 ®iÓm ) ViÕt ®o¹n v¨n nghÞ luËn ( tõ 5 ®Õn 7 dßng ) Cã sö dông tr¹ng ng÷. C©u 2. Theo môc ®Ých nãi cña c©u C©u 7. Sai C©u 8. ngêi nãi. chuyÓn ý hoÆc thÓ hiÖn nh÷ng c¶m xóc nhÊt ®Þnh C. phï hîp víi néi dung ®o¹n v¨n ( 3 ®iÓm ) C©u 2. §Ó nhÊn m¹nh. Theo thµnh phÇn chÝnh nµo mµ chóng ®íng liÒn tríc hay liÒn sau D. Lµm cho c©u ng¾n gän h¬n B. g¹ch ch©n díi nh÷ng c©u ®ã. II. ngêi viÕt nh»m môc ®Ých g×? A. PhÇn tù luËn : C©u 1.Cã söa dông c©u ®Æc biÖt vµ rót gän ®óng. ( 4 ®iÓm ) ViÕt ®o¹n v¨n biÓu c¶m ( tõ 5 ®Õn 7 dßng ) Cã sö dông c©u rót gän vµ c©u ®Æc biÖt. T¸ch tr¹ng ng÷ thµnh c©u riªng. Theo vÞ trÝ cña chóng trong c©u C. §óng B. Lµm cho nßng cèt c©u ®îc chÆt chÏ D.ViÕt ®o¹n v¨n cã chñ ®Ò râ rµng. g¹ch ch©n díi nh÷ng c©u ®ã. PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 3 ®iÓm .mçi c©u 0. §¸p ¸n chÊm : A. Cã thÓ ph©n lo¹i tr¹ng ng÷ theo c¬ së nµo ? A. phï hîp ( 3 ®iÓm ) 3. . Trong c©u. Lµm cho néi dung cña c©u dÔ hiÓu h¬n B. Theo c¸c néi dung mµ chóng biÓu thÞ B. tr¹ng ng÷ thêng ®îc ng¨n c¸ch víi c¸c thµnh phÇn chÝnh b»ng dÊu phÈy.C.ViÕt ®o¹n v¨n nghÞ luËn m¹ch l¹c ( 1 ®iÓm ) . m¹ch l¹c ( 1 ®iÓm ) .Cã söa dông mét sè c©u cã tr¹ng ng÷ ®óng. Cñng cè: 65 . Tù luËn : (8 ®iÓm ) C©u 1. ®óng hay sai ? A. Lµ mét trong sè c¸c tõ lo¹i cña tiÕng ViÖt C©u 6.

HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. 2.Bíc ®Çu n¾m ®îc c¸ch thøc cô thÓ trong viÖc lµm mét bµi v¨n lËp luËn chøng minh. . C. VÒ kÜ n¨ng: .. th¶o luËn nhãm. Ng÷ liÖu: (Sgk-t/48) GV: Chép đề lên bảng Đề: Nhân dân ta thường nói “Có chí thì nên”.Nªu vÊn ®Ò. 4. VÒ t tëng: . KiÓm tra: . b»ng chøng ch©n thùc. TiÕt 91: C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh A. §Ó viÖc häc c¸ch lµm bµi cã c¬ së v÷ng ch¾c h¬n.KÜ n¨ng t×m hiÓu ®Ò. viÕt ®o¹n v¨n..§A: Lµ mét phÐp lËp luËn dïng nh÷ng lÝ lÏ. Hãy chứng 66 .häc: 1. 3. E. Híng dÉn vÒ nhµ: . nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý vµ nh÷ng lçi cÇn tr¸nh trong lóc lµm bµi.Gióp häc sinh «n l¹i nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt( vÒ t¹o lËp v¨n b¶n vÒ v¨n b¶n lËp luËn chøng minh./. . KiÕn thøc träng t©m: ..GV: B¶ng phô.. VËy ®Ó lµm ®îc bµi v¨n lËp luËn chøng minh chóng ta ph¶i n¾m ®îc c¸c c¸ch nµo? Ta vµo bµi h«m nay.PhÇn: I.Häc bµi có vµ chuÈn bÞ bµi míi “C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh” . Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bài giảng I. B.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. D. thuyÕt tr×nh.Các bước làm bài văn lập luận chứng minh: A. Ho¹t ®éng d¹y . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.). Ph¬ng ph¸p: . ®· ®îc thõa nhËn ®Ó chøng tá luËn ®iÓm míi (CÇn ®îc chøng minh) lµ ®¸ng tin cËy. 2. ThiÕt bÞ d¹y häc: .ThÕ nµo lµ phÐp lËp luËn chøng minh? . VÒ kiÕn thøc: ...Thu bµi vµ nhËn xÐt giê lµm bµi. lËp dµn ý. Bµi míi: Giíi thiÖu: Chóng ta ®· n¾m ®îc thÕ nµo lµ phÐp lËp luËn chøng minh.

? Đề bài có y/c ta phân tích ND câu tục ngữ như VH không? ? Vậy với đề bài này đòi hỏi người viết cần phải làm gì? ? Câu tục ngữ KĐ điều gì? ? Em hiểu “chí” là gì? ? Chí giúp gì cho con người? ? Trong hai cách lập luận ở mục c, lập luận nào là nêu dẫn chứng xác thực, lập luận nào nêu lý lẽ ? Cần lấy dẫn chứng ở đâu để chứng minh? ? Một bài văn nghị luận gồm mấy phần đó là những phần nào? ? Bài văn chứng minh có nên đi ngược quy luật chung đó không? ? MB chúng ta cần nêu lên vấn đề gì? ? Phần thân bài chúng ta cần phải làm gì

minh tính đúng đắn của câu tục - Không ngữ đó. B. Ph©n tÝch: 1. Tìm hiểu đề và tìm ý: - Nhận thức chính xác a. Xác định y/c chung của đề. th«ng tin trong câu TN và chøng minh rằng th«ng tin đó là đúng b. Xác định vấn đề cần CM. đắn. - Vai trò, ý nghĩa của “chí” - Lµ hoài bão, ý chí, nghị lực và lòng kiên trì - Ai có nó sẽ thành công trong cuộc sống c. Chứng minh: Muốn viết được bài văn chứng - Ý 1 lý lẽ - Ý 2 dẫn chứng xác minh, người viết phải tìm hiểu kỹ đề bài, nắm chắc nhiệm vụ thực nghị luận đặt ra trong đề bài đó - Tấm gương có thật, tiêu biểu trong cuộc 2. Lập dàn bài: sống - Ba phần: MB, TB, KB - Phải đi đúng trình tự a. Mở bài:

- Nêu luận điểm cần b. Thân bài: chứng minh - Nêu dẫn chứng, lý lẽ, tức là xét về lý và xét c. Kết bài: về thực tế. ? Nhiệm vụ của phần KB - Nêu ý nghĩa của luận là gì? điểm đã được chứng 3. Viết bài: minh GV: Gọi HS đọc 3 đoạn - Đọc MB ? Khi MB có cần lập luận - Cần: không? Ba cách MB đó có (1) Chí là điều không khác nhau về cách lập thể thiếu cho những ai luận đó như thế nào? muốn thành đạt. 67

(2) Không có chí thì không thành đạt (3) Ai cũng muốn thành đạt, nhưng không phải ai cũng có chí để dẫn đến thành công. ? Làm thế nào để đoạn - Các từ nối tiếp: Thật đầu tiên của TB liên kết vậy; đúng như vậy với phần mở bài? GV: Ngoài cách nói như vậy còn có cách nói: trước tiên chúng ta thấy, có thể nói... ? Nên viết đoạn phân tích - Nêu lý lẽ trước, phân lý lẽ ntn? tích sau ? Nên đưa dẫn chứng ntn? - Dẫn chứng tiêu biểu GV: Yêu cầu HS viết - Viết KB đoạn KB ? KB ấy đã tương ứng với phần MB chưa GV: Lưu ý HS đây là 4. Đọc lại và sửa chữa: khâu quan trọng không nên bỏ qua ? Muốn làm bài văn lập - Ghi nhớ ý 1 luận CM ta cần phải thực hiện mấy bước đó là những bước nào? ? Dẫn bài của một bài văn - Ghi nhớ ý 2 gnhị luận gồm mấy phần? Nhiệm vụ của từng phần là gì? ? Để các phần, các đoạn - Ghi nhớ ý 3 trong bài văn có sự liên kết ta cần phải làm gì? *. Ghi nhớ: (Sgk-t50) GV: Gọi HS đọc ghi nhớ II- Luyện tập: GV: Hướng dẫn HS luyện tập 3. Cñng cè: - Bµi tËp 1,2: Häc sinh tù lµm - VÒ ý nghÜa, c©u tr¹ng ng÷ vµ ®o¹n th¬ gièng nh c©u tr¹ng ng÷ ë môc I 68

4. DÆn dß: - Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. - Hoµn thµnh c¸c phÇn bµi tËp cßn l¹i. - Xem bµi: “LuyÖn tËp lËp luËn chøng minh” ./. TiÕt 92: LuyÖn tËp lËp luËn chøng minh A. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. VÒ kiÕn thøc: - Hs cñng cè nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn Cm. VËn dông nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo viÖc lµm mét bµi v¨n Cm cho mét nhËn ®Þnh mét ý kiÕn vÒ mét vÊn ®Ò XH gÇn gòi, quen thuéc. 2. VÒ t tëng: - Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc tÝch cùc lµm bµi lËp luËn chøng minh. 3. VÒ kÜ n¨ng: - KÜ n¨ng thùc hµnh c¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn. B. KiÕn thøc träng t©m: - PhÇn: C. Ph¬ng ph¸p: - Nªu vÊn ®Ò, th¶o luËn nhãm, thuyÕt tr×nh. D. ThiÕt bÞ d¹y häc: - GV: B¶ng phô. - HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. E. Ho¹t ®éng d¹y - häc: 1. KiÓm tra: - C¸c bíc lµm bµi v¨n lËp luËn Cm. - Nªu néi dung têng bíc lËp dµn bµi. - §A: - Gåm 4 bíc. (Néi dung TiÕt 91). 2. Bµi míi: Giíi thiÖu: Chóng ta ®· n¾m ®îc thÕ nµo lµ lËp luËn chøng minh, n¾m ®îc c¸ch lËp luËn chøng minh. §Ó mét lÇn n÷a kh¾c s©u kü n¨ng nµy chóng ta vµo tiÕt luyÖn tËp h«m nay. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV: Chép đề bài lên bảng Đề bµi: (SGK-t/51) (?) Nêu các bước làm 1 bài - 4 bước 1. Tìm hiểu đề và tìm ý: văn NL a. Tìm hiểu đề (?) Đề bài y/c chúng ta CM - Vấn đề cần CM: biết ơn vấn đề gì? những người tạo thành quả cho mình được hưởng (?) Y/c lập luận CM ở đây - Lập luận CM ®òi hỏi ta phải làm ntn? + Giải thích ngắn gọn 2 câu TN 69

Giỗ tổ HV.Là những hành động -> ghi nhớ công ơn cha mẹ nghĩa ntn? phù hợp với truyền + Biết ơn Đảng. mùng 1.27/7 + Ngày thầy thuốc VN . biÓu hiÖn ©n nghÜa thuû chung cña con ngêi VN giµu t/c > §îc thõa hëng nhiÒu VC vµ tinh thÇn ngµy nay chóng ta ph¶i biÕt ¬n líp ngêi ®i tríc LËp luËn b»ng dÉn chøng Giç tæ Hv 10/3 ©m lÞch LÔ héi lµng Giãng ( Gia l©m." có ND ntn? (?) Em sẽ đưa ra những biểu hiện nào trong thực tế để chứng minh cho đạo lí trên? .Hn) LÔ héi mïa xu©n. Lập dàn bài: GV: Y/c HS xem lại dàn bài đã lập trong tiết trước a. BH..Là biểu hiện của b. Th©n bµi : + Gi¶i thÝch: NghÜa ®en: ®îc ¨n mét qu¶ ngon ngät lµ ta ph¶i nhí ®Õn ngêi trång c©y. ph¶i nhí ®Õn ngêi lµm ra thµnh qu¶ ®ã. + Chøng minh: LËp luËn b»ng lÝ lÏ: “ ¨n qu¶ nhí kÎ trång c©y” vµ “ Uèng níc nhí nguån” lµ biÓu hiÖn c¶u lßng biÕt ¬n.8/3 .Thắp hương ngày + Ngày nhà giáo VN giỗ. + Ngày quốc tế phụ nữ .20/11 .nªu luËn ®iÓm trÝch dÉn b.27/2 (?) Những ngày này có ý . CM thống.. Tìm ý lòng biết ơn ... THĐ + Ngày thương binh liệt sĩ . NghÜa bãng: ¨n qu¶ ë ®©y chØ sö dông thµnh qu¶ lao ®éng c¶u kÎ kh¸c( Kh«ng h¼n lµ ¨n hoa qu¶).®Òn mÉu ©u c¬ 70 . + Lễ hội tưởng nhớ tổ tiên + Truyền thống thờ cúng tổ tiên .+ Đưa ra các luận điểm phụ + Rút ra bài học (?) Em hãy diễn giải xem đạo lí "ăn quả. đạo lí + Tham gia các phong trào đền (?) Đạo lí trên gợi cho em ơn đáp nghĩa suy nghĩ gì? 2. Më bµi : DÉn d¾t.Những biểu hiện.

Xem bµi: “§øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå” . gi¶n dÞ trong lèi sèng. kÕt hîp víi gi¶i thÝch. lêi nãi. TiÕt 93: §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå (Ph¹m V¨n §ång) A. ®Æc biÖt lµ c¸ch nªu dÉn chøng cô thÓ. 3./. triển khai theo luận điểm "học trò biết ơn thầy cô giáo" . GV: Y/c HS viết đoạn MB.Giao nhiệm vụ cho 3 . qua bµi v¨n. Híng dÉn vÒ nhµ: . ®¹o lÝ cña DT c. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. NX. tiªu biÓu trong bµi 71 .Viết đoạn văn nhóm .Hoµn thµnh tiÕp bµi tËp cßn l¹i. trong quan hÖ víi mäi ngêi. hi sinh 1 phÇn c¬ thÓ.Nhí tíi «ng bµ tæ tiªn ngêi ®· khuÊt Nhí tíi c«ng ¬n sinh thµnh x©y ®¾p cho gia ®×nh ®Ó con ch¸u ®îc thõa hëng. Kiểm tra và sửa chữa: điểm 3. > §ã lµ nh÷ng ho¹t ®éng phï hîp víi t tëng. b×nh luËn ng¾n gän mµ s©u s¾c.lµ nÐt ®Ñp trong nh©n c¸ch lµm ngêi. . bµi viÕt. .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.NhËn ra vµ hiÓu ®îc NT nghÞ luËn cña t¸c gi¶ trong bµi.C¶m nhËn ®îc. 4. mét trong nh÷ng phong c¸ch cao ®Ñp cña BHå lµ ®øc tÝnh gi¶n dÞ. nhí tíi nh÷ng ngêi ®· hi sinh ®êi m×nh. 27/7 : ngµy th¬ng binh liÖt sÜ. 8/3: BiÕt ¬n nh÷ng ngêi phô n÷ cã vai trß to lín víi XH vµ CS h«m nay.Gọi HS đọc. .TiÕp cho HS ®äc bµi lµm vµ nhËn xÐt.Nhí vµ häc thuéc ®îc mét sè c©u v¨n hay. VÒ kiÕn thøc: . t«n vinh ®Î häc trß ®îc biÕt ¬n c«ng lao thÇy c«. Cñng cè: . KÕt luËn : §¹o lÝ trªn cho em nh÷ng suy nghÜ s©u s¾c vÒ lßng biÕt ¬n. 20/11: ngµy nhµ gi¸o Vn. toµn diÖn. cho 4. . Viết đoạn văn: KB và 1 đoạn phần TB. trong viÖc lµm.

lêi nãi. Tác giả: những thông tin nào về tác biết . E...vÊn ®¸p. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.ngêi céng sù gÇn gòi nhiÒu n¨m v¬Ý B¸c Hå.PhÇn II. .häc: 1. VÒ kÜ n¨ng: . trong viÖc lµm. Ph¬ng ph¸p: .HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. §äc v¨n b¶n: xúc. D. gi¶n dÞ trong lèi sèng.Tr¶ lêi theo chó b. câu KĐ 2.RÌn kÜ n¨ng ®äc.GV: B¶ng phô. hiÓu TP NL. KiÓm tra: (?) Tác giả ĐTM đã nhận định ntn về phẩm chất của TV? Điểm nổi bật trong NT NL ở bài văn này là gì? .2.Trình bày theo sự hiểu a. TiÕp xóc v¨n b¶n: mạch lạc vừa sôi nổi cảm 1. KiÕn thøc träng t©m: . T×m hiÓu chó thÝch: (?) Em đã thu nhận được . Ho¹t ®éng d¹y . suèt ®ªm kh«ng ngñ. Cßn h«m nay. 2. nhấn mạnh vào câu cảm.Nªu vÊn ®Ò.Gi¸o dôc cho c¸c em ®øc tÝnh gi¶n dÞ. TrÝch “ Chñ tÞch HCM tinh hoa khÝ ph¸ch cña dt.Đáp án: Vở ghi mục b. ThiÕt bÞ d¹y häc: . Bµi míi: Giíi thiÖu: : ë bµi th¬ “ ®ªm nay B¸c kh«ng ngñ” cña Minh HuÖ chóng ta ®· rÊt xóc ®éng tríc h×nh ¶nh gi¶n dÞ cña ngêi cha m¸i tãc b¹c.. thÝch SGK.ngêi häc trß xuÊt s¾c. trong quan hÖ 72 . V¨n b¶n: VB. l¬ng t©m cña thêi ®¹i” (1970) ND: §øc tÝnh gi¶n dÞ cña BH trong ®êi sèng. 3. cộng giả PVĐ? sự gần gũi nhiều năm với Bác (?) Cho biết xuất xứ của . C. trong quan hÖ víi mäi ngêi. B. chóng ta l¹i thªm mét lÇn n÷a nhËn râ thªm phÈm chÊt cao ®Ñp nµy cña Ct HCM qua mét ®o¹n v¨n xu«i NL ®Æc s¾c cña cè thñ tíng Ph¹m V¨n §ång. VÒ t tëng: .Là học trò xuất sắc. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt GV nêu y/c đọc: vừa I. bµi viÕt.

Nªu luËn ®iÓm chÝnh cña bµi? . Bè côc: ..Qua thời gian vẫn giữ còn ca ngợi phẩm chất nguyên phẩm chất cao quý này: trong sáng. c.Giúp mọi người hiểu về đức tính giản dị của Bác . .BC trực tiếp SD phương thức gì để ca ngợi? (?) Căn cứ vào đâu mà . giản dị ntn? thanh bạch..Đời: + HĐ chính trị. .Tính từ ca ngợi phẩm dùng những từ thuộc từ chất loại gì? (?) Ngoa× NL tgiả còn .Thể loại: Nghị luận CM GV: Y/c HS quan sát vào câu mở đầu (?) Ở câu văn này t¸c giả đã đề cập đến điều gì trong phẩm chất của Bác? Điều đó được thể hiện ở đâu? (?) Ngoµi nhận định tgiả .Nhiều năm sống cạnh tgiả có thể KĐ chắc chắn Bác như vậy? (?) Câu nhận định này .4.MB .Gi¶i thÝch tõ khã.Bè côc bµi viÕt cã g× ®¸ng lu ý? v× sao? .1. thanh đạm (?) Để ca ngợi tgiả đã . trong lêi nãi vµ trong bµi viÕt. Còn lại: Biểu hiện + 2 ®o¹n: về đức tính gián dị §o¹n 1(®1.(?) VB viết theo thể loại gì? Vì sao em biết được điều đó? (?) MĐ NL của VB này là gì? .2): Nªu L§. Nhận định về đức tính giản dị của Bác: . tuyệt đẹp: Nhận Kh«ng cã kÕt định về đức tính giản dị luËn( ®©y lµ ®o¹n củ Bác trÝch) 2. + sống bình thường => Nhất quán 73 .Không có phần KB sù nhÊt qu¸n gi÷a cuéc ®êi CM vµ cuéc sèng thanh lÞch cña BH §o¹n 2( ®3. Tõ khã: (SGK-t/54) 3.Thể loại: Nghị luận CM víi mäi ngêi. .5) Cm sù gi¶n dÞ c¶u BH II.Phân tích văn bản: 1.HS dùa sgk tr¶ lêi.

Tránh nói to và đi rất nhẹ ở trong vườn.nằm ở phần nào của VB? GV bình: Sự nghiệp vì dân.Trong cách nói và viết 2.Kính trọng. cảm phục.Cách LV: suốt đời. suốt ngày ..Ăn xong bát úp gọn gàng . dân dã.. vì nước (?) Trọng t©m NL nằm ở phần nào của VB? (?) ĐS GD của Bác được thể hiện trên những phương diện nào? (?) Tính giản dị của Bác được thể hiện trong bữa cơn ntn? (?) Em có NX gì về bữa ăn của 1 vị CT nước? GV dẫn câu thơ: .Không để rơi vãi 1 hạt cơm .câu cảm .Bữa ăn: đạm bạc.TB . đời thường .thành quả của người LĐ . vách gió Sớm nghe chim rừng hót quanh nhà (?) Tác giả đã bình và ca ngơị cách ở của Bác = dấu hiệu NT gì? (?) Câu cảm giúp tác giả bộc lộ cảm xúc gì? (?) Tác giả CM cách LV của Bác GD ntn? GV dẫn câu thơ: BH đó 74 . ngưỡng mộ .Giữ nét đẹp truyền thống => Thanh bạch.Ở việc làm nhỏ đó . người phục vụ .Bác thường để lại đĩa thịt gà mà ăn trọn mấy quả cà xứ Nghệ .Cách ở: nhà sàn . Biểu hiện về đức tính giản dị của Bác: * Trong lối sống . tao nhã .Trong lối sống . (?) Tác giả đã bình về bữa ăn của Bác bằng câu văn nào? (?) Lời bình luận đó chứng tỏ Bác quý trọng điều gì? (?) Bác GD trong cách ở ntn? (?) Vì sao với cương vị 1 CT nước Bác lại ở nhà sàn? Em có NX gì về cách ở của Bác? GV dẫn câu thơ: Nơi Bác ở sàn mây.

.ĐS cao đẹp về tinh => ĐS văn minh thần... (?) Để CM cách LV GD của Bác tgiả đã SD BPNT nào? BPNT đó cho thấy trong công việc Bác là người ntn? (?) Những chứng cứ tgiả đưa ra để CM có tính thuyết phục không? Vì sao? GV: y/c HS lấy dẫn chứng trong thơ.SD tranh minh hoạ thêm GV: y/c HS quan sát đoạn văn thứ 2 (?) Tác giả đã giải thích lí do Bác sống GD = những lí lẽ nào? GV bình (?) Theo tgiả thì ĐS VC và ĐS tâm hồn phong phú của Bác có mqh với nhau ntn? (?) Vì sao tgiả nói đó là ĐS văn minh? . dễ nhớ hiểu cho sự GD trong cách nói vad viết của Bác? (?) Lí do gì khiến Bác GD .Hoà hợp . để .Muốn nhân dân hiểu trong cách nói và viết? được.Không có gì. chu đáo .Nói và viết ngắn gọn. làm được.Là câu nói nôpỉ tiếng. * trong cách nói và viết làm sáng tỏ sự GD của .. trong ĐS để CM đức tính GD của Bác . Bác trong cách nói và viết tgiả đã dẫn ra câu nói nào của Bác? (?) Vì sao tgiả lại dùng .chiếc .Nước VN. cảm hoá lòng TĐ đến mọi người ntn? người và khơi dậy lòng yêu nước 75 . tiêu biểu .Chọn lọc. văn.Lí do: hoà mình với cuộc đấu tranh gian khổ của nhân dân . không màng đến VC (?) Ở đoạn văn này. dễ những câu nói đó để CM dễ thuộc.... nói được (?) Lời nói và cách viết dó -> Lôi cuốn.NT: liệt kê -> Cần mẫn.

RÌn kÜ n¨ng thùc hµnh chuyÓn ®æi. Ghi nhí: (SGK-t/55) . n¾m ®îc môc ®Ých cña viÖc chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng.. 3.HS ®äc.. VÒ kiÕn thøc: . B...Tự bộc lộ GD ntn? (?) Qua VB em học tập .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. ./.Lập luận chặt chẽ III.Lí lẽ chặt chẽ cách nào? (?) Qua VB em hiểu thêm điều gì về Bác? (?) Là HS chúng ta cần .Dẫn chứng cụ thể.Em h·y nªu mét biÓu hiÖn cña em vÒ lèi sèng gi¶n dÞ? 4. c©u bÞ ®éng. TiÕt 94: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng A. C.Dẫn chứng toàn diện. *. VÒ kÜ n¨ng: . th¬ ca ngîi ®øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå .Nªu vÊn ®Ò...Luyện tập: phần LT 3.Tổng kết: được điều gì ở PP NL của . 76 . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. . KiÕn thøc träng t©m: .So¹n bµi : ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng. . VÒ t tëng: .HS n¾m ®îc kh¸i niÖm c©u chñ ®éng. thuyÕt tr×nh.PhÇn I.Viết cho ai?. ." tác giả diện đã CM đức tính GD = .. ThiÕt bÞ d¹y häc: .Tôi nói. 2. Ph¬ng ph¸p: .T×m hiÓu nh÷ng c©u v¨n. tgiả PVĐ? thực tế. D. th¶o luËn nhãm. (?) Để làm sáng tỏ luận .Gäi HS ®äc ghi nhí. toàn điểm "Đức tính.Y/c HS về nhà làm BT IV. Cñng cè: .GV: B¶ng phô.. Cñng cè: .GV giảng: BH GD trong lời nói: .

häc: 1. KiÓm tra: . 2.NLa. người thực hiện 1 hđ hướng vào người khác gọi là câu gì? (?) Câu có CN chỉ người . CN: Em ->đối tượng tượng của hành động) của hành động (?) Câu mà có CN chỉ .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Đọc 1. được động thường chứa những từ nào? (?) Vậy qua đây em hiểu thế nào là câu CĐ? Thế nào là câu BĐ? GV: Gọi HS đọc ghi nhớ .C©u bÞ ®éng. cuèi c©u. §ã lµ hai lo¹i c©u chñ ®éng vµ bÞ ®éng vµ ®Ó chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng. Ta vµo bµi h«m nay.Lấy VD . Phân tích ngữ liệu : (?) Ý nghĩa của CN trong 2 . "được": Xe bị hết xăng -> xe hết xăng (nghĩ không thay đổi) 77 .Đọc ghi nhớ *.NLb. E. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc sèng cã nh÷ng lóc chóng ta tr×nh bµy mét ®iÒu nµo ®ã nhng chñ thÓ cã thÓ bÞ thay ®æi tõ ®ã lµm cho c©u nãi gi¶m ®i vÒ ý nghÜa biÓu ®¹t.Giảng thêm về câu bị động không chứa từ "bị".. Câu chủ động và câu bị động : GV: Gọi HS đọc ngữ liệu .C©u chñ ®éng. ta ph¶I lµm nh thÕ nµo. HĐ của thầy HĐ của trò ND cần đạt I. gi÷a c©u.Tr¹ng ng÷ cña c©u chóng thêng ®îc n»m ë c¸c vÞ trÝ nµo trong c©u? . được hđ của người khác hướng đến gọi là câu gì? (?) Tham gia cấu tạo câu bị . Ghi nhớ 1: (SGK-t/57) GV: y/c HS lấy VD .§A: Tr¹ng ng÷ cña c©u chóng thêng n»m ë c¸c vÞ trÝ: §Çu c©u. Ngữ liệu : (SGK-t/57) trên bảng phụ 2. Ho¹t ®éng d¹y .Bị. CN: Mọi người -> chủ câu trên khác nhau ntn? thể của hđ (Chỉ ra chủ thể và đối .

Mục đích của việc chuyển đổi câu CĐ thành câu BĐ: 1. lô gíc hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") . -> Nam được mọi người tin yêu. lô gíc hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") (?) Vậy việc chuyển đổi câu CĐ sang câu BĐ nhằm mục đích gì? GV: Gọi HS đọc ghi nhớ GV: Tổ chức.. . DÆn dß: .. Phân tích: . + Tác giả. tránh sự trùng lặp + Tạo sự liên kết giữa các câu GV: Ra thêm 1 số BT (chuyển đổi từ câu CĐ -> câu BĐ) 3. + Nhưng.ViÖc chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng vµ ngîc l¹i lµ nh»m môc ®Ých g×? 4. Chọn câu b -> Liên kết các câu trong đoạn tốt hơn .NL1. -> Em be được mẹ rửa tay. hướng dẫn HS làm BT .. Ngữ liệu: (SGK-t57) 2.Häc sinh ®äc thuéc ghi nhí 78 ..Tác dụng: + Tạo sự đa dạng trong các kiểu câu.Y/c HS thảo luận nhóm *.Câu BĐ: + Có khi.. lô gíc hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") GV: Gọi HS đọc phần ngữ liệu (?) Em sẽ chọn câu nào để điền vào chỗ trống? Vì sao em chọn như vậy? GV giảng: Câu trước đã nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") vì vậy sẽ là hợp lí. Cñng cè: . Ghi nhớ 2: (SGK-t58) III. . II.NL2.GV cho HS làm BT nhanh: Tìm câu BĐ tương ứng với câu CĐ sau: . Câu trước đã nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") vì vậy sẽ là hợp lí.Câu trước đã nói về Thuỷ (thông qua CN "em tôi") vì vậy sẽ là hợp lí.Mọi người tin yêu Nam.Luyện tập: ..Mẹ rửa tay cho em bé.

VÒ kÜ n¨ng: .. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. KiÕn thøc träng t©m: . .. Ph¬ng ph¸p: D. TiÕt 95-96: ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 5 taÞ líp nghÞ luËn chøng minh A.KiÓu bµi: NghÞ luËn CM. Bµi míi: I. 2.m«i trêng” + Më bµi ( 2 ®) DÉn d¾t vÊn ®Ò TrÝch dÉn “ §êi sèng. §Ò bµi: B»ng nh÷ng hiÓu biÕt c¶u m×nh.” + Th©n bµi : ( 5 ®iÓm ) Gi¶i thÝch ng¾n 79 . em h·y chøng minh: “ §êi sèng cña chóng ta sÏ bÞ tæn h¹i rÊt lín./. B. §¸p ¸n : ....GD ý thøc tù gi¸c. 2.. VÒ t tëng: ..häc: 1.RÌn cho häc sinh kÜ n¨ng cã thÓ tù ®¸nh gÝa chÝnh x¸c h«n tr×nh ®é tËp viÕt v¨n nghÞ luËn cña m×nh. VÒ kiÕn thøc: . nÕu chóng ta kh«ng cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng” II... ThiÕt bÞ d¹y häc: .VÊn ®Ò Cm: “ §êi sèng. 3...GV: §Ò bµi.. E..ChÈu bÞ giÊy bót cho bµi kiÓm tra cña häc sinh. ch¨m chØ viÕt bµi. ®¸p ¸n.PhÇn . KiÓm tra: ..Gióp Hs «n tËp vÒ c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh còng nh vÒ c¸c kiÕn thøc v¨n vµ Tv cã liªn quan ®Õn bµi lµm ®Ó cã thÓ vËn dông kiÓn thøc ®ã vµo viÖc tËp lµm mét bµi v¨n lËp luËn Cm cô thÓ.§Æt 5 c©u chñ ®éng.. .. T×m c©u bÞ ®éng t¬ng øng víi c¸c c©u chñ ®éng ®· t×m ®îc . Ho¹t ®éng d¹y . C.HS: Häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.

Cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi sù ph¸t triÓn cña v¨n ch¬ng níc nhµ. ThiÕt bÞ d¹y häc: . NÕu c«ng nghiÖp ph¸t triÓn.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.GV: B¶ng phô. nhiÖm vô vµ c«ng dông cña v¨n ch¬ng trong lÞch sö loµi ngêi. VÒ kiÕn thøc: .Häc sinh hiÓu ®îc quan niÖm cña Hoµi Thanh vÒ nguån gèc cèt yÕu.PhÇn II.. TiÕt 97: ý nghÜa v¨n ch¬ng (Hoµi Thanh) A. Cñng cè: . 2. D. 80 . C.Thu bµi. VÒ t tëng: .M«i trêng lµ g×? bao gåm nh÷ng g×? tÇm quan träng cña con ngêi víi m«i trêng sèng cña con ngêi? ý thøc b¶o vÖ m«i trêng lµ g×? Chøng minh Chøng cø vÒ ph¸ huû rõng cua con ngêi. B. . 4. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1./. chÊt th¶i CN g©y « nhiÔm m«t trêng Sù v« ý thøc cña con ngêi -> m«i trêng kh«ng trong s¹ch VD: S«ng hång S«ng T« lÞch -> Níc r¸c th¶i Hå G¬m -> HËu qu¶: M«i trêng « nhiÔm ->tæn h¹i ®Õn ®/s con ngêi + KÕt bµi : ( 3 ®iÓm ) Kh¼ng ®Þnh m«i trêng cÇn thiÕt cho sù sèng con ngêi -> ý thøc b¶o vÖ nã . Tõ ®ã bíc ®Çu hiÓu ®îc nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ phong c¸ch nghÞ luËn v¨n ch¬ng cña Hoµi Thanh .Häc bµi cò vµ so¹n bµi “ ý nghÜa v¨n ch¬ng”..vÊn ®¸p.RÌn kü n¨ng ph©n tÝch bè côc. 3. Ph¬ng ph¸p: . KiÕn thøc träng t©m: . nhËn xÐt giê lµm bµi. VÒ kÜ n¨ng: . DÆn dß: .H×nh Thøc: céng trõ 1 ® 3. cã h×nh ¶nh trong v¨n b¶n. hËu qu¶ vÒ lò lôt. dÉn chøng lý lÏ vµ lêi v¨n.Nªu vÊn ®Ò. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. . tr×nh bµy cã c¶m xóc.

râ rµng thÓ .häc: 1. nhiÖm vô. 2. nhng cao ®Ñp” nh thÕ nµo? . §äc v¨n b¶n: m¹ch. 1982) thÝch.Yªu cÇu HS gi¶i + P1: Tõ ®Çu -> . lµ con ngêi Hå ChÝ Minh.Bè côc 2 phÇn: nghÜa c¸c tõ khã mu«n loµi + P1: Tõ ®Çu -> mu«n trong v¨n b¶n. Bè côc: 2 phÇn .H2: §o¹n cßn l¹i .GV ®äc mÉu ®o¹n .... ®éng” viÕt 1936 hiÓu biÕt cña em .Híng dÉn HS ®äc . TiÕp xóc v¨n b¶n: v¨n b¶n.Gäi 2 HS ®äc tiÕp v¨n b¶n . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t .. KiÓm tra: ? Em hiÓu c©u nãi : “ Víi B¸c Hå ®êi sèng vËt chÊt gi¶n dÞ . T×m hiÓu chó ch÷a c¸ch ®äc cña thÝch: HS a.Bè côc 2 phÇn: 3..C¶ líp theo dâi 1 nhËn xÐt .Bµi viÕt trÝch trong “ thÝch * ( sgk/61) v¨n b¶n theo chó V¨n ch¬ng vµ hµnh tr×nh bµy nh÷ng thÝch sgk. phÈm. T¸c gi¶: ..Tr×nh bµy theo sgk Hoµi Thanh (1909 hiÖn phÇn chó ( chó thÝch */61 ). ph¬ng thøc biÓu .Híng dÉn HS thùc .Ph¬ng thøc nghÞ luËn ®¹t nµo? .§A: §ã lµ mét ch©n lý. Tõ khã: ®Ò g×? . lu ý + P2: §o¹n cßn l¹i loµi c¸c chó thÝch + P2: §o¹n cßn l¹i 81 .. ChÝnh v× vËy mµ Hoµi Thanh ®· viÕt bµi.ý nghÜa cña v¨n ch? VÊn ®Ò nghÞ luËn ¬ng ë v¨nb¶n nµy lµ vÊn c..Nghe híng dÉn vµ I.Gi¶i thÝch nghÜa b. Bµi míi: Giíi thiÖu: V¨n häc lµ p¶hn ¸nh thùc tÕ c/s.Néi dung: Bµn vÒ vÒ t¸c gi¶. ë mçi thêi ®iÓm lÞch sö ®Òu cã phÇn v¨n häc ph¶n ¸nh thêi k× ®ã. lµ phÈm chÊt. Ho¹t ®éng d¹y .NhËn xÐt..H1: V¨n ch¬ng -> hiÖn ®îc c¶m xóc mu«n loµi cña ngêi viÕt .E. c«ng dông cña v¨n ch? Bµi v¨n viÕt theo ¬ng. . söa 2... lµ tÝnh c¸ch. t¸c nguån gèc. V¨n b¶n: ? Dùa vµo chó cña c¸c tø khã trong .. §äc rµnh ®äc mÉu 1..

gia2” Qu¶ thËt.Nguån gèc cèt yÕu t×nh th¬ng c¶ mu«n cña v¨n ch¬ng lµ vËt. ? Theo em.Quan niÖm rÊt ®óng ®¾n vµ s©u s¾c. ghi nhí c¶m høng “ Nh÷ng . c¸i qt nhÊt chø cha ph¶i lµ tÊt c¶. => Lßng th¬ng ngêi lµ .§äc v¨n b¶n ( Tõ b¶n: ®Çu -> mu«n loµi ) 1. tù nhiªn. hÊp dÉn..HS trao ®æi ®iÒu tr«ng thÊy mµ ®au ®ín lßng”. -KÓ chuyÖn 1 thi sÜ Ên §é khãc nøc në khi thÊy mét con chim bÞ th¬ng r¬i xuèng ch©n m×nh. Bµ huyÖn Thanh Quan viÕt “ Qua ®Ìo ngang” bëi : “ Nhí.3.Gäi HS ®äc phÇn 1 cña v¨n b¶n ? ChØ râ luËn ®iÓm phÇn em võa ®äc? ? Më ®Çu v¨n b¶n t¸c gi¶ ®· kÓ chuyÖn g×? KÓ nh vËy nh»m môc ®Ých g×? II. mu«n loµi. Ph©n tÝch v¨n .5. ? T×m bè côc cña v¨nb¶n? . nguån gèc cèt yÕu cña v¨n ch¬ng lµ g×? .Nghe. lßng th¬ng ngêi vµ réng ra lµ t×nh th¬ng c¶ mu«n vËt. quan niÖm vÒ nguån gèc cèt yÕu cña v¨n ch¬ng nh vËy ®· ®óng cha? . mu«n loµi. ? Theo lËp luËn cña Hoµi Thanh. Nguån gèc cèt yÕu + Nguån gèc cèt cña v¨n ch¬ng: yÕu cña v¨n ch¬ng.6. Nã ®· ®îc chøng minh trong thùc tÕ v¨n ch¬ng GV lÊy VD: NguyÔn §«ng T©y kim cæ Du viÕt TK dùa trªn .4..1.10..T¸c gi¸ nãi cèt yÕu lµ nãi tíi c¸i chÝnh.11.7. .2. céi nguån cña t¸c phÈm v¨n 82 .Môc ®Ých: DÉn d¾t tíi luËn ®iÓm mét c¸ch bÊt ngê.

c«ng ®ñ.ch¬ng ch©n chÝnh ®Òu xuÊt ph¸t tõ t×nh th¬ng. + §äc. thÕ giíi néi t©m cña con ngêi. g×? LuËn ®iÓm ®ã + C©u v¨n thÓ hiÖn thÓ hiÖn râ nhÊt ë luËn ®iÓm c©u v¨n nµo? “ V¨n ch¬ng sÏ lµ h×nh dïng cña sù sèng mu«n h×nh v¹n tr¹ng.HS nghe . tr¶ lêi c©u + Gäi HS ®äc phÇn hái 2 cña v¨n b¶n ? §o¹n v¨n nghÞ . GV: §èi tîng cña v¨n .VD: Ca dao ph¶n nghÜa g×? ¸nh cuéc sèng vÊt v¶ .Lµ h×nh ¶nh lµ kÕt dung ë ®©y cã qu¶ cña sù ph¶n nghÜa lµ g×? ¸nh.Ph¶n ¸nh cuéc sèng. Qua c¶m nhËn cña nhµ v¨n ®· ®îc t¸i hiÖn trªn trang giÊy. ch¬ng chÝnh lµ thiªn nhiªn. 83 . ý nghÜa: tõ lao ®éng. .. tõ nh÷ng nhu cÇu gi¶i trÝ..S¸ng t¹o ra sù sèng. Trong thùc tÕ dông cña v¨n ch¬ng: vÉ cã thÓ b¾t nguån a.ý nghÜa vµ c«ng luËn vÒ vÊn ®Ò dông cña v¨n ch¬ng. lßng nh©n ¸i cña t¸c gi¶. ? Em h·y t×m dÉn lam lò cña ngêi d©n chøng ®Ó chøng ( nh÷ng c©u h¸t minh ®iÒu ®ã ( lÊy than th©n ). ý nghÜa .. ? Nhng theo em. v¹n vËt vµ chñ yÕu lµ cuéc sèng cña con ngêi. quan niÖm trªn ®· ®Çy ®ñ cha? V× sao? + Quan niÖm trªn lµ ®óng nhng cha ®Çy 2.Ph¶n ¸nh cuéc sèng ? Theo lËp luËn cña t¸c gi¶ th× tríc hÕt v¨n ch¬ng cã ý . ? Em hiÓu h×nh .v¨n ch¬ng cßn s¸ng t¹o ra sù sèng”.

gÇy. nh©n d©n VN. cã lßng vÞ tha: chóng thµnh t¬ng “ .. cña thiªn em thÊy theo Hoµi nhiªn.. suy nghÜ. hoÆc cha ®ñ møc cÇn cã ®Ó . C«ng dông: => Gióp cho ngêi ®äc cã t×nh c¶m. d©n ta” ph¸n ¸nh tinh thÇn yªu níc.c¸c t¸c phÈm v¨n V¨n b¶n: “ Tinh thÇn häc ®· häc trong yªu níc cña nh©n ch¬ng tr×nh ). biÕn c¶m. chèng gi¾c ngo¹i x©m cña d©n téc.loµi vËt trong DÕ ¬ng cßn cã ý nghÜa mÌn phu lu kÝ. thÕ g×? giíi loµi chim trong: “ Em h·y t×m dÉn Lao xao” chøng ®Ó lµm s¸ng tá ý nghÜa Êy cña . cã t×nh x©y dùng.Nghe. còng chñ yÕu híng th¶o luËn vµo t×nh c¶m cña .S¸ng t¹o ra sù sèng. c¸i ®Ñp.dÉn chøng: thÕ giíi Hoµi Thanh v¨n ch.. ? Ngoµi ra -> theo ... cã lßng vÞ tha III. Tæng kÕt: GV: V¨n ch¬ng xuÊt ph¸t tõ t×nh c¶m v× vËy t¸c dông cña v¨n ch¬ng + §äc v¨n. c¸i hay cña ? Theo dâi v¨n b¶n c¶nh vËt.cã”..T¸c gi¶ lËp luËn * Ghi nhí: (SGK-t63) 84 .. v¨n ch¬ng? GV gi¶i thÝch: V¨n ch¬ng s¸ng t¹o ra sù sèng cã nghÜa lµ v¨n ch¬ng dùng lªn nh÷ng h×nh ¶nh ®a ra nh÷ng ý tëng mµ cuéc sèng hiÖn t¹i cha cã. Thanh c«ng dông + HS nghe cña v¨n ch¬ng lµ g×? b.. biÕt l¹i. .V¨n ch¬ng gióp cho mäi ngêi phÊn ®Êu ngêi ®äc..

c¸i hay cña gi¶ ®· chän c¸ch thÕ giíi con ngêi vµ lËp luËn nµo? T¸c chÝnh b¶n th©n dông cña c¸ch viÕt m×nh./.NT: Bµi v¨n võa cã luËn cña t¸c gi¶ th× lÝ lÏ võa cã h×nh v¨n ch¬ng chÝnh lµ ¶nh.So¹n bµi : “ Sèng chÕt mÆc bay” . h×nh ¶nh) 4. Nhê v¨n ? §äc ®o¹n v¨n cuèi ch¬ng mµ con ngêi cïng vµ cho biÕt. võa cã c¶m xóc. s½n cã” . LuyÖn tËp – cñng cè: ? §Æc s¾c nghÖ thuËt nghÞ luËn cña Hoµi Thanh ë bµi nµy lµ g×? ( võa cã lý lÏ. 85 .ChuÈn bÞ bµi kiÓm tra v¨n häc . c¶m xóc mãn ¨n tinh thÇn . Êy? + HS kh¸i qu¸t: .ND: V¨n ch¬ng cã ý kh«ng thÓ thiÕu nghÜa vµ c«ng dông cña con ngêi. v¨n ch¬ng.GV: theo c¸ch lËp . . Híng dÉn vÒ nhµ: ? H·y dùa vµo kiÕn thøc v¨n häc ®· häc. gi¶i thÝch vµ t×m dÉn chøng ®Ó chøng minh cho c©u nãi : “ V¨n ch¬ng………. míi c¶m nhËn ®îc c¸i kÕt thóc bµi v¨n t¸c ®Ñp.ngêi ®äc mµ v¨n b»ng c¸ch suy tëng ch¬ng ch©n chÝnh gi¶ ®Þnh nh»m lµm lµ lßng nh©n ¸i vÞ næi bËt t¸c dông cña tha cao c¶. v¨n theo em nÐt + §äc ghi nhí ( SGK ) ®Æc s¾c trong nghÖ thuËt nghÞ luËn cña bµi v¨n nµy lµ g×? ? §iÒu t¸c gi¶ kh¼ng ®Þnh ë v¨n b¶n nµy lµ ®iÒu g×? 3. to lín trong ®êi sèng ? Qua t×m hiÓu bµi con ngêi.

GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS cho tiÕt kiÓm tra ( giÊy kiÓm tra. 3. 2. B.GD ý thøc «n tËp. tù gi¸c lµm bµi.. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng lµm bµi. hoµn c¶nh tù nhiªn ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt. ®Þa ph¬ng.) I. ngêi víi giíi tù nhiªn. løa tuæi. KiÕn Thøc Gióp Hs «n tËp. Th¸i ®é: . khuyªn nhñ. A B (1) nh×n nhËn c¸c quan hÖ víi con Díi h×nh thøc nhËn xÐt. C¸c bíc lªn líp: 1.TiÕt 98: KiÓm tra v¨N I. ThÓ hiÖn sù phong phó víi lít qua. §Ò bµi : A. cñng cè kiÕn thøc vÒ tôc ng÷ vµ v¨n nghÞ luËn( mét sè v¨n b¶n chøng minh) 2. häc bæ Ých vÒ c¸ch : (3) nhËn biÕt c¸c hiÖn tîng thêi tiÕt. giai cÊp. tr¶ lêi c©u hái còng nh häc tËp nghÖ thuËt ghÞ luËn cña c¸c t¸c gi¶ ®Ó tr×nh bµy bµi viÕt. ThÓ hiÖn søc m¹nh cña lßng thÝch hîp cã t¸c dông yªu níc víi nhiÒu s¾c th¸i kh¸c nhau b. Thñ ph¸p liÖt kª sö dông 1. Tr¾c nghiÖm: (2 ®iÓm) C©u 1 : Nèi néi dung c«t A víi néi dung cét B ®Ó ®îc mét nhËn ®Þnh ®óng.. KiÓm tra: . bót. tôc ng÷ vÒ (2) nh×n nhËn gi¸ trÞ con ngêi. Môc tiªu cÇn ®¹t : 1. c¸ch sèng vµ c¸ch truyÒn ®¹t rÊt nhiÒu bµi øng xö h»ng ngµy. B. (4) khai th¸c tèt ®iÒu kiÖn. Tù luËn : (8 ®iÓm) 86 . con ngêi vµ x· héi trong c¸ch häc. nhÊn ch×m ®îc nhiÒu biÓu hiÖn ®a d¹ng cña chän läc tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ë mäi tÇng líp. C©u 2: Nèi mét néi dung ë cét A víi mét néi dung thÝch hîp ë cét B ®Ó ®îc 2 c©u v¨n ®óng víi néi dung cña bµi “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta” ( HCM) A B a. C¸c ®éng tõ: kÕt thµnh .

hÖ thèng luËn cø ®Ó lµm râ B¸c gi¶n dÞ Trong ®êi sèng hµng ngµy: B÷a ¨n. Tù luËn : ( 7 ®) C©u 1( 4 ®iÓm). Cñng cè: .. 3.RÌn kÜ n¨ng chuyÓn ®æi c©u. nhËn xÐt giê lµm bµi. sö dông c©u chñ ®éng vµ c©u bÞ ®éng.Hs n¾m ®îc nh÷ng c¸ch chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng. Trong c«ng viÖc: lèi sèng §êi sèng vËt chÊt lµm næi bËt ®êi sèng tinh thÇn phong phó Gi¶n dÞ trong lêi nãi. nhÊt lµ ë thêi kú hiÖn nay? II.Thu bµi. 87 . Tr¾c nghiÖm: (2®iÓm) C©u 1 : A.Häc bµi cò vµ so¹n bµi “ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng ( tiÕp)”.Ph©n biÖt c©u cã tõ “bÞ.> (2) C©u 2 : a -> 2 b -> 1 B. gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc./. VÒ kiÕn thøc: . ®îc” b×nh thêng víi c©u bÞ ®éng cã tõ “ bÞ.. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. ®å dïng. Híng dÉn vÒ nhµ: . bµi viÕt -> DÉn chøng cô thÓ C©u 2 : ( 4 ®iÓm) Tinh thÇn yªu níc cßn thÓ hiÖn trong lao ®éng -> lµm giµu cho ®Êt níc. VÒ t tëng: . . tinh thÇn yªu níc cßn thÓ hiÖn nh thÕ nµo trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc. 2. c¸i nhµ. VÒ kÜ n¨ng: .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt.. TiÕt99: ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng ( tiÕp) A. ®îc”.C©u 1: Nªu hÖ thèng luËn cø mµ t¸c gi¶ ®· sö dông ®Ó lµm râ luËn ®iÓm cña bµi v¨n “ §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå” ( Ph¹m V¨n §ång) C©u 2: Ngoµi sù thÓ hiÖn trong c¸c cuéc kh¸ng chiÕn. 3. §a ®Êt níc tho¸t khái ®ãi nghÌo l¹c hËu. tiÕp thu cã chän läc gi¸ trÞ cña v¨n ho¸ thÕ giíi. §¸p ¸n : A. Lu ý: H×nh thøc tr×nh bµy 2. .

c©u b th× kh«ng.NL 1.. ? T×m ®iÓm gièng + 2 c©u ®Òu miªu 2 c©u ®Òu miªu t¶ mét nhau vµ kh¸c nhau t¶ mét sù viÖc nhng sù viÖc nhng kh¸c nhau gi÷a 2 c©u trªn. Ph¬ng ph¸p: . VËy C¸ch chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng nh thÕ nµo ta vµo bµi h«m nay. c©u b th× ? Theo em c©u : “ ®îc. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t I.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.NL 2: trong 3 c©u trªn? ®éng C¸ch chuyÓn ®æi: ? Qua NL em h·y .cã cïng ND víi c©u ®Çu bµn thê «ng a. D..Nªu vÊn ®Ò..C©u 1. KiÕn thøc träng t©m: . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. ®îc.ThÕ nµo lµ c©u chñ ®éng. KiÓm tra: . 88 . C. bÞ . Ngêi ta ®· h¹ c¸nh kh«ng. th¶o luËn nhãm.§äc NL.B. C¸ch chuyÓn c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng: . bÞ ®éng cho Vd? .Gäi 1 HS ®äc NL.Cho HS quan s¸t . so s¸nh. ThiÕt bÞ d¹y häc: . mµn ®iÒu treo ë . kh¸c nhau ë chç: ë chç: c©u a cã dïng tõ c©u a cã dïng tõ bÞ .b v¶i xuèng. thuyÕt tr×nh.GV: B¶ng phô.2 lµ c©u bÞ .. ng÷ liÖu: NL môc 1 nhËn xÐt (SGK-t64) . .ChuyÓn tõ ( côm tõ lµm chñ ng÷ vµ thªm chñ ®éng thµnh ) chØ ®èi tîng cña bÞ ®îc vµo sau nã.PhÇn I.” cã cïng ND víi c©u trªn kh«ng? ? H·y x¸c ®Þnh c©u C§ vµ c©u bÞ ®éng .§A: Ghi nhí SGK (T57) 2. E.C©u 3 lµ c©u chñ ChuyÓn tõ chØ ®èi tîng tr×nh bµy ý em ®éng cña ho¹t ®éng ë c©u hiÓu vÒ quy t¾c chñ ®éng lªn ®Çu c©u chuyÓn ®æi c©u . 1. 2. Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c em ®· n¾m ®îc thÕ nµo c©u chñ ®éng vµ c©u bÞ ®éng. Ph©n tÝch: .

NL 3: + C¸c c©u trªn kh«ng ph¶i c©u bÞ ®ång v× nã kh«ng cã nh÷ng c©u chñ ®éng t¬ng øng => Kh«ng ph¶i c©u nµo cã tõ bÞ. + §äc to ghi nhí .ChuyÓn tõ ( côm tõ ) chØ ®èi tîng cña ho¹t ®éng lªn ®Çu c©u. vËt kh¸c t¸c ®éng vµo. LuyÖn tËp: Bµi 1 ( sgk/65 ) a. nhËn xÐt + C¸c c©u trªn kh«ng ph¶i c©u bÞ ®ång v× nã kh«ng cã nh÷ng c©u chñ ®éng t¬ng øng => Kh«ng ph¶i c©u nµo cã tõ bÞ. ®îc còng lµ c©u bÞ ®éng. *. b.. suy nghÜ. v× chñ ng÷ kh«ng ph¶i lµ ®èi tîng cña ngêi. lîc bá tõ côm tõ chØ chñ thÓ cña ho¹t ®éng.Gäi HS ®äc bµi tËp sè 1 ? Yªu cÇu cña bµi tËp? ? h·y chuyÓn ®æi mçi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng b»ng 2 c¸ch> .NhËn xÐt söa ch÷a + HS lµm bµi ®éc lËp + 4 HS lµm bµi trªn b¶ng H1: ý a H2: ý b H3: ý c H4: ý d II. c. .Cho HS quan s¸t NL 3. .Gäi HS ®äc ®iÓm còng lµ c©u bÞ 1 môc ghi nhí. Ghi nhí : (SGK-t/64) . Con ngùa b¹ch ®îc chµng vÖ sÜ buéc lªn gèc ®µo. Ng«i chïa Êy ®îc x©y tõ TK XVII.Gäi 4 HS lªn b¶ng ( mçi HS mét c©u ) .mçi kiÓu c©u bÞ ho¹t ®éng lªn ®Çu ®éng? c©u vµ thªm c¸c tõ bÞ hoÆc ®îc v¸oau côm tõ Êy.§äc NL. ®îc .. ®éng. Gäi 1 HS ®äc ? Theo em c¸c c©u trªn cã ph¶i lµ c©u bÞ ®éng kh«ng? V× sao? Qua ®©y em rót ra kÕt luËn g× GV nhÊn m¹nh vµ chèt kiÕn thøc §a tõ chØ chñ thÓ ( hoÆc lîc bá nã) thµnh mét bé phËn kh«ng b¾t buéc trong c©u. .TÊt c¶ c¸nh cöa chïa lµm b»ng gç lim. Bµi 2 (sgk/65 ) 89 . TÊt c¶ c¸nh cöa chïa ®îc ngêi ta lµm b»ng gç lim . Kh«ng ph¶i c©u bÞ ®éng.

Qui t¾c chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng -> c©u bÞ ®éng 4. VÒ t tëng: . Ph¬ng ph¸p: .. cö ®¹i diÖn cßn tõ “ ®îc” cã ý + Gäi HS ®äc yªu tr×nh bµy. thuyÕt tr×nh.HT: §o¹n v¨n.V©n dông nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo viÖc viÕt mét ®o¹n v¨n chøng minh./. . quy n¹p. Bµi míi: 90 .Yªu cÇu HS trao ( bµi 3) ®æi theo c¸c nhãm . B.RÌn kÜ n¨ng viÕt mét ®o¹n diÔn dÞch. . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. nhãm. ThiÕt bÞ d¹y häc: .Gäi 1. LuyÖn tËp – Cñng cè: .ViÖc so¹n bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ cho tiÕt luyÖn tËp. cã sö dông c©u bÞ ®éng 3.PhÇn II: C.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.Nªu vÊn ®Ò. 2. 3. nhËn xÐt . VÒ kiÕn thøc: .S¾c th¸i ý nghÜa cña c©u bÞ ®éng dïng tõ “ .Xem bµi: “LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh ” . D. E. nghÜa tÝch cùc cÇu bµi tËp 2 + ViÕt ®o¹n v¨n . Híng dÉn vÒ nhµ: . . KiÓm tra: . th¶o luËn nhãm. KiÕn thøc träng t©m: .Hs ®îc cñng cè ch¾c ch¾n h¬n nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn chøng minh. VÒ kÜ n¨ng: .Lµm bµi tËp theo bÞ” cã ý nghÜa tiªu cùc. 2.2 HS tr×nh VH bµy.Hoµn thµnh c¸c bµi tËp cßn l¹i.ND: Lßng say mª . .GV: B¶ng phô.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. TiÕt 100: LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh A.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.

cÇu vµ híng dÉn .NhËn xÐt ho¹t 91 .Cö ®¹i diÖn nhãm trëng ®iÖu nhãm hµnh ho¹t ®éng ( nhãm trëng) nhãm .LËp luËn râ rµng. . yªu cÇu ®èi víi ®o¹n nh÷ng yªu cÇu ®èi theo yªu cÇu GV.Giíi thiÖu: C¸c em ®· ®îc t×m hiÓu phÐp lËp luËn chøng minh ë c¸c tiÕt tríc.C¸c c©u c¸c ý kiÕn trong ®o¹n ph¶i lµm s¸ng tá luËn ®iÓm. íp: . v¨n chøng minh: víi 1 ®o¹n v¨n chøng + §o¹n v¨n em cÇn minh? ®¶m b¶o c¸c yªu ( Gîi ý: Qua c¸c v¨n cÇu sau: b¶n ®· häc ) .Tr¶ lêi c©u hái I.C¶ nhãm nhËn HS lÇn lît tr×nh bµy xÐt. .Yªu cÇu HS cø .Tæ chøc cho HS + Ho¹t ®éng II. . . nhµ.C¸c lÝ lÏ vµ dÉn chøng ph¶i ®îc s¾p xÕp hîp lÝ. Thùc hµnh luyÖn ngåi theo nhãm ( mçi nhãm theo híng tËp theo nhãm trªn lnhãm gån 2 bµn ) dÉn cña GV. m¹ch l¹c. cho b¹n cÇn lu ý c¨n cø vµo lÝ thuyÕt võa nh¾c l¹i ë phÇn trªn .§äc ®o¹n v¨n tríc .Cã c©u chñ ®Ò nªu râ luËn ®iÓm cña ®v . gv tæ chøc cho . gãp ý bµi lµm ®o¹n v¨n cña m×nh cña b¹n theo yªu tríc nhãm. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña ND cÇn ®¹t HS ? Em h·y nh¾c l¹i . H«m nay trªn c¬ së c¸c kiÕn thøc ®· häc c¸c em ®i vµo luyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n chøng minh ®Ó rÌn kü n¨ng viÕt v¨n chøng minh cho linh ho¹t vµ chÆt chÏ khi ®i chøng minh mét vÊn ®Ò trong v¨n nghÞ luËn.Híng dÉn HS gãp ý cña GV.Trªn c¬ së ®o¹n nhãm v¨n cm ®· ®îc viÕt ë ( lÇn lît tõng HS ).

/. .Gióp hs n¾m ®îc luËn ®iÓm c¬ b¶n vµ c¸c ph¬ng ph¸p lËp luËn c¶u c¸c bµi v¨n nghÞ luËn ®· häc. . VÒ t tëng: . LËp luËn m¹ch l¹c. LuyÖn tËp – cñng cè: ? Qua giê luyÖn tËp em rót ra ®îc bµi häc KN g× khi viÕt ®o¹n v¨n cm? => Mçi luËn ®iÓm viÕt t¸ch thµnh 1 ®o¹n v¨n . thuyÕt tr×nh. KiÓm tra: (KÕt hîp trong giê) 2. ®Æc ®iÓm c¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn.PhÇn I: C. 4. D. B. 2. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.C¸c dÉn chøng ph¶i tiªu biÓu toµn diÖn.RÌn kÜ n¨ng tæng hîp so s¸nh.ChØ ra ®îc nh÷ng nÐt riªng. ThiÕt bÞ d¹y häc: . . Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c em ®· t×m hiÓu kh¸i niÖm v¨n nghÞ luËn. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.P NghÖ thuËt 92 . ®Ó cñng cè nh÷ng kiÕn thøc ®ã giê häc nµy sÏ «n tËp l¹i. . I. VÒ kiÕn thøc: .®éng cña nhãm 3. Híng dÉn HS hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc c¸c bµi v¨n NL ®· häc: T Tªn T¸c §Ò tµi Lô©n P. VÒ kÜ n¨ng: . Ph¬ng ph¸p: . 3.N¾m ®îc ®Æc trng chung cña v¨n nghÞ luËn qua sù ph©n biÖt víic¸c thÓ v¨n kh¸c. TiÕt 101: ¤n tËp v¨n nghÞ luËn A. . DÉn chøng vµ lÝ lÏ ®îc s¾p xÕp hîp lÝ. nªu râ luËn®iÓm cña ®o¹n. th¶o luËn nhãm. Híng dÉn vÒ nhµ: . KiÕn thøc träng t©m: . E.Hoµn thµnh ®o¹n v¨n( chó ý kÜ n¨ng ®a dÉn chøng. ®Æc s¾c trong nghÖ thuËt nghÞ luËn ë mçi bµi ®· häc.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.C¸c ®o¹n v¨n ph¶i cã c©u chñ ®Ò. râ rµng.GV: B¶ng phô. ph©n tÝch dÉn chøng) «n tËp v¨n nghÞ luËn .Nªu vÊn ®Ò.

lêi nãi. s¸ng sña v¨n giµu h×nh ¶nh II.h ¬ng VC vµ ý nghÜa c¶u nã ®èi víi con ngêi . c©u chuyÖn 2. giµu c¶m xóc . x¸c thùc... toµn diÖn. lêi v¨n gi¶n dÞ. b×nh luËn.DÉn chøng cô thÓ. luËn cø x¸c ®¸ng.. h×nh ¶nh so s¸nh ®Æc s¾c -Bè côc m¹ch l¹c.T bµi gi¶ TT yªu Hå níc cña ChÝ ND ta Minh 1 nghÞ luËn Tinh ThÇn yªu níc cña d©n téc ®iÓm Dt ta cã mét lßng yªu níc nång nµn. hiÖn tîng con ngêi... bµi viÕt Nguån gèc cña VC nhiÖm vô vµ c«ng dông cña VC LËp luËn Chøng minh ®Æc s¾c . dÉn chøng chän läc. chÆt chÏ Sù giµu ®Ñp cña TV 2 §Æng Thai Mai Sù giµu ®Ñp cña tiÕng viÖt Chøng minh kÕt hîp gi¶i thÝch 3 §øc tÝnh g¶in dÞ c¶u B¸c Hå Ph¹m v¨n §ång §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå Chøng minh kÕt hîp gaØi thÝch b×nh luËn Gi¶i thÝch kÕt hîp b×nh luËn 4 ý Hoµi nghÜa THan v¨n ch. s¾p sÐp hîp lÝ. LuyÖn tËp: Ph©n biÖt mét sè 1.) chñ yÕu dïng ph¬ng thøc biÓu c¶m 93 .. toµn diÖn. gi¶n dÞ. kÕt hîp chøng minh gi¶i thÝch. toµn diÖn.Tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p... ®ã lµ.Bè côc chÆt chÏ. C¸c thÓ lo¹i tr÷ t×nh :( th¬ tr÷ t×nh. kÕt hîp gi¶i thÝch chøng minh. tr×u tîng 1 c¸ch ng¾n gän. TiÕng viÖt cã nh÷ng ®Æc s¾c cña thø tiÕng ®Ñp vµ thø tiÕng hay B¸c gi¶n dÞ trong mäi ph¬ng diÖn: ®êi sèng. tuú bót.C¸c thÓ lo¹i tù sù( truyÖn kÓ) : v¨n b¶n ®· häc? Chñ yÕu dïng ph¬ng thøc miªu t¶ vµ kÓ nh»m t¸i hiÖn sù vËt.

3.PhÇn C. .RÌn kÜ n¨ng sö dông linh ho¹t viÖc sö dông côm c – v ®Ó më réng c©u. Tôc ng÷ : cã thÓ coi lµ mét lo¹i Vb nghÞ lµ lo¹i v¨n b¶n nghÞ luËn ®Æc biÖt ng¾n gän luËn ®Æc biÖt ko? V×: Néi dung lµ nh÷ng ý kiÕn nhËn xÐt. KiÕn thøc träng t©m: . ngêi nghe vÒ nhËn thøc . c¶m xóc . B.N¾m ®îc c¸c trêng hîp dïng côm C-V ®Ó më réng c©u.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. VÒ t tëng: ..H×nh thøc dïng ph¬ng ph¸p suy luËn cña t duy l«gÝc.Nh÷ng c©u tôc nhng ®iÒu cèt yÕu lµ lËp luËn víi hÖ thèng ng÷ ®· häc trong c¸c luËn ®iÓm. TiÕt 102: Dïng côm chñ .®Ó biÓu hiÖn t/ c¶m c¶m xóc qua c¸c h×nh ¶nh.Xh ..Hs hiÓu ®îc thÕ nµo lµ dïng côm C-V ®Ó më réng c©u tøc lµ dïng côm C-V ®Ó lµm thµnh phÇn c©u hoÆc thµnh phÇn cña côm tõ. 3. khoa häc hîp lÝ * Ghi nhí: (sgk/67) 3.vÞ ®Ó më réng c©u A. Cñng cè: ? Nªu nh÷ng nÐt ®Æc trng ®Ó ph©n biÖt v¨n nghÞ luËn víi thÓ v¨n kh¸c? 4. VÒ kiÕn thøc: . vÇn. .§äc ghi nhí . x¸c ®¸ng bµi 18-19 cã thÓ coi 4.. T¹i sao? ®¸nh gi¸ vÒ c¸c hiÖn tîng tù nhiªn.V¨n nghÞ luËn còng cã h×nh ¶nh. VÒ kÜ n¨ng: . dÉn chøng ®Ó tr×nh bµy ý kiÕn t tëng nh»m thuyÕt phôc ngêi ®äc..So¹n bµi míi “Dïng côm chñ .vÞ ®Ó më réng c©u” ./. Ph¬ng ph¸p: 94 . V¨n b¶n nghÞ luËn: Chñ yÕu dïng ph¬ng thøc lËp luËn b»ng lÝ lÏ. nhÞp ®iÖu. luËn cø chÆt chÏ. 2.Häc bµi cò. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Híng dÉn vÒ nhµ: . tr¶ lêi hoµn chØnh c©o hái 3.

Quan s¸t.Ng÷ liÖu: (SGKt/68) 95 . th¶o luËn nhãm. Khi muèn ph¸t triÓn ý cña c©u ®îc më réng h¬n ngêi ta dïng côm C-V ®Ó më réng c©u.GV: B¶ng phô.1 HS ®äc to VD më réng c©u?: ? H·y t×m c¸c côm . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. . KiÓm tra: ..HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Nªu vÊn ®Ò.Nh÷ng t×nh c¶m ta + Nh÷ng t×nh c¶m ta kh«ng cã CDT C V ? Em h·y ph©n tÝch s½n cã . . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t®éng cña HS ND cÇn ®¹t . C¸c trêng hîp dïng côm chñ . Ghi nhí: ( sgk/68 .vÞ ®Ó . E. -Gäi 1 HS ®äc to NL.Ph©n tÝch: kh«ng cã .Nh÷ng t×nh c¶m ta cÊu t¹o cña côm danh . 1. côm chñ .PhÇn phô sau cã cÊu -> phô ng÷ sau lµ phÇn phô sau ë 2 côm t¹o lµ 1 côm C .Ph©n tÝch cÊu t¹o s½n cã tõ vµ cÊu t¹o cña phô + Nh÷ng t×nh c¶m ta CDT C ng÷ trong côm danh kh«ng cã V tõ? + Nh÷ng t×nh c¶m ta Ph ?Em cã nhËn xÐt g× s½n cã ô sau vÒ h×nh thøc cña .§äc NL. D.V. ThÕ nµo lµ dïng ( sgk/68 ) phô ghi NL. .Ng÷ liÖu: (SGKdanh tõ co trong c©u tõ t/68) v¨n trªn? + Nh÷ng t×nh c¶m ta 2. côm chñ vÞ danh tõ trªn? ? Qua ph©n tÝch VD.V lµm TP cña c©u réng c©u? hoÆc cña côm tõ ®Ó .C¶ líp quan s¸t b¶ng I. ThiÕt bÞ d¹y häc: .Cho HS ®äc ng÷ liÖu .C¸ch chuyÓn ®æi c©u chñ ®éng ->c©u bÞ ®éng? . .§äc ghi nhí ( sgk/68 ) *. ( sgk/68 ) .Dïng nh÷ng côm tõ em hiÓu thÕ nµo lµ cã cÊu t¹o lµ 1 côm C dïng côm C -V ®Ó më .Cho HS quan s¸t NL trªn b¶ng phô.Gäi HS ®äc ghi nhí 1 më réng c©u. Bµi míi: Giíi thiÖu: Côm C-V ®ãng vai trß lµm thµnh phÇn nßng cèt trong c©u.vÞ ®Ó më réng c©u.Ph©n tÝch: ) II.T64 2. thuyÕt tr×nh.§A: SGK .X¸c ®Þnh côm danh 1. ph¸t hiÖn ? H·y x¸c ®Þnh côm C .

Y/c HS ®äc y/c bµi tËp 1 .thêng lµ cèm. ChÞ Ba ®Õn ( CN ) . Ngêi chuyªn m«n + H1: ý a míi ®Þnh ®îc: + H2: ý b => Côm C . CDT. em h·y cho biÕt ngêi ta cã thÓ dïng côm C .nµo ( PN C§T ).V lµm TP c©u trong VD sau: -Lan tiÕn bé khiÕn c¶ líp vui .V lµm TP g×? ? Qua ph©n tÝch c¸c VD.Y/c HS lµm bt ra giÊy nh¸p .V lµm .Lµm viÖc c¸ nh©n a.V lµm TP c©u hoÆc TP côm tõ trong c¸c c©u trªn? Cho biÕt trong mçi c©u.. CTT + §äc ghi nhí 2 ( sgk) 2. söa ch÷a a..y/c Hs nhËn xÐt bæ sung . C¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng (PN trong CDT) * Ghi nhí 2: + Lµm bµi ra giÊy (sgk/69) nh¸p bµi tËp nhanh theo yªu cÇu cña GV. C¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng (PN trong CDT) + Tù rót ra KL: . C¸c c« g¸i Vßng dÉn sgk ®ç g¸nh: PN trong C§T .T«i rÊt vui ( phô ng÷ C§T ) b.Phô ng÷ trong C§T.Ghi vµo vë theo híng c..C¶ líp lµm ra giÊy ®Æn nh¸p => Côm C .V ®Ó më réng c©u trong c¸c trêng hîp nµo? .V lµm + H3: ý c phô ng÷ trong C§T + H4: ý d b. Tinh thÇn rÊt h¨ng h¸i ( VN ) c.l¸ sen d.. . + §äc vµ nªu y/c bµi III. Khu«n mÆt ®Çy . Tinh thÇn rÊt h¨ng h¸i ( VN ) c.NhËn xÐt. 96 .Gäi 4 HS lµm bµi trªn b¶ng .V lµm nßng cèt trong c¸c c©u trªn? ? H·y t×m côm C . ChÞ Ba ®Õn ( CN ) .T«i rÊt vui ( phô ng÷ C§T ) b. CËu cho mîn: côm CV lµm PN trong côm DT. Trêi sinh lµ sen... LuyÖn tËp: tËp Bµi tËp 1: . Trêi sinh lµ sen.NhËn xÐt. côm C .Cho HS ®äc ghi nhí 2 ( sgk/69 ) + Yªu cÇu HS lµm bµi tËp nhanh: ? X¸c ®Þnh vµ gäi tªn côm C .. 1 -Lan tiÕn bé -> côm C -V lµm CN C¶ líp vui mõng: lµm PN C§T 2...l¸ sen d.CN -VN . bæ sung vÞ ng÷ .M×nh ®äc quyÓn s¸ch mµ cËu cho mîn.Ph©n tÝch: a.

E.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Ph¬ng ph¸p lµm bµi v¨n nghÞ luËn chøng minh 1 vÊn ®Ò x· héi .NhËn thøc vÒ c©u ®Æc biÖt. mét bµn tay ®Ëp vµo vai: côm C . Cñng cè: . tr¹ng ng÷. H«m nay thÇy gi¸o tr¶ bµi kiÓm tra cho c¸c em ®Ó c¸c em ®äc laÞ vµ söa ch÷a nh÷ng h¹n chÕ mµ c¸c em cßn m¾c ph¶i. KiÓm tra: (KÕt hîp trong giê) 2. A. thuyÕt tr×nh.Ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a tô ng÷ vµ ca dao.d. VÒ kÜ n¨ng: . Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong ®Çu häc k× II chóng ta ®· kiÓm tra ba bµi thuéc ba ph©n m«n cña m«n Ng÷ v¨n. .§¸nh gi¸: NhËn thøc cña häc sinh qua chÊm bµi . 2. th¶o luËn nhãm.h¾n giËt m×nh: côm C . v¨n nghÞ luËn.GV: C¸c bµi ®· chÊm. c©u rót gänn . KiÕn thøc träng t©m: . 97 .V lµ PN trong côm §T 3. VÒ t tëng: . Ph¬ng ph¸p: .RÌn cho Hs kÜ n¨ng lµm bµi v¨n NL chøng minh B. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. . . VÒ kiÕn thøc: . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1.Nªu vÊn ®Ò.GD Hs ý thøc tù söa lçi: ViÕt v¨n. lµm bµi tËp cßn l¹i. ThiÕt bÞ d¹y häc: . n¾m l¹i yªu cÇu ®Ò bµi kiÓm tra v¨n-tv-tlv. Tr¶ bµi kiÓm tra v¨n. Tr¶ bµi kiÓm tra tiÕng viÖt.PhÇn C. ch÷a vµ nhËn xÐt ®Çy ®ñ. lçi chÝnh t¶ 3.Häc bµi cò.V lµm CN./. TiÕt 103: Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 5.ThÕ nµo lµ dïng côm tõ C-V ®Ó më réng c©u? c¸c trêng hîp dïng? 4. D. Híng dÉn vÒ nhµ: .

...... 98 .... . .......................................................................................................................... ........................................... .... 2........................................ ................................................................................................... Tr¶ bµi TiÕng ViÖt: 1....... ..................................................................................................................... .......................................... ......................................................... ................................. ............................................................................................................ Yªu cÇu cña ®Ò: GV nh¾c l¹i yªu cÇu cña ®Ò theo ®¸p ¸n chÊm T95-96................. ......... ................................................................................. .................... ..................I.................................................................................................................................... II............... NhËn xÐt : ........................................................... ............................................. .Tån t¹i: ............................... ...................................................................................... ......................................... .............................................................. ........................................... NhËn xÐt : ............................................. ...............................................................................................u ®iÓm: ............. ...................................................................... 2.................................................................................................................................... .................. ............................................................................................................Tån t¹i: ....¦u ®iÓm: ...................... ........................................................................ .......................................................................... Tr¶ bµi tËp lµm v¨n : 1.................................................................... ..................... Yªu cÇu cña ®Ò: GV nªu ®¸p ¸n T90............... ...........................................

...............................Hs n¾m ®îc môc ®Ých......................................................................... ................................................................ TiÕt 104: T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn gi¶i thÝch A.............................Tån t¹i: ......................................... so s¸nh víi c¸c ®Ò nghÞ luËn chøng minh.............................................................. ..................... .... tÝnh chÊt vµ c¸c yÕu tè cña phÐp lËp luËn gi¶i thÝch..................................................................................................................................................... ............. .....................................................¦u ®iÓm: ..................................................................... Híng dÉn vÒ nhµ: ............... ....NhËn diÖn vµ ph©n tÝch c¸c ®Ò bµi nghÞ luËn gi¶i thÝch...................... ............. .................. ............. VÒ t tëng: 99 .................. ®iÓn h×nh) GV híng dÉn häc sinh ch÷a lçi..... ............................NhËn xÐt ý thøc lµm bµi vµ ch÷a bµi............ 2.............................. 4...... .............................................................. ...... .................... Cñng cè: ...................................... 2.................................................. III......................./..... ... ...... ............................Häc bµi cò vµ chuÈn bÞ míi: “T×m hiÓu chung vÒ phÐp lËp luËn gi¶i thÝch”.................... ...................... ................... VÒ kiÕn thøc: ................... .. NhËn xÐt : ................ 3..............................Gäi ®iÓm ghi sæ................. Tr¶ bµi kiÓm tra v¨n: 1............................... ......Ch÷a lçi : (Cho HS ®äc c¸c bµi m¾c lçi nhiÒu....................... Yªu cÇu cña ®Ò vµ ®¸p ¸n : TiÕt 98......................... Môc tiªu cÇn ®¹t: 1....................Yªu cÇu ®äc mét sè bµi ®iÓm tèt......... ................

B. H«m nay thÇy gi¸o cïng c¸c em tiÕp tôc ®i t×m hiÓu mét kiÓu lo¹i n÷a cña nghÞ luËn ®ã lµ nghÞ luËn gi¶i thÝch.§A: LuËn ®iÓm. em cã KL g× vÒ lín.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. ThiÕt bÞ d¹y häc: . th¶o luËn nhãm. Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c giê tríc c¸c em ®· ®îc n¾m kiÕn thøc vÒ thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn. nhu cÇu gi¶i thÝch trong ®êi sèng. 3.Nªu vÊn ®Ò. ph¶i cã ? Theo em ®Ó tr¶ lêi kiÕn thøc nhiÒu mÆt -Muèn gi¶i thÝch ®îc ®îc c¸c c©u hái nh míi cã thÓ gi¶i thÝch c¸c vÊn ®Ò trong trªn ( vÝ dô gi¶i ®îc cuéc sèng cÇn ph¶i thÝch v× sao cã ma ) hiÓu. KiÓm tra: . thuyÕt tr×nh. 2.Tr¶ lêi c©u hái theo I.PhÇn I. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. .Nªu c¸c yÕu tè c¬ b¶n cÇn ph¶i cã cu¶ bµi v¨n nghÞ luËn? . 2: C. KiÕn thøc träng t©m: . -> Ph¶i hiÓu..ph¶i cã tri thøc ®ßi hái ®iÒu g×? -> Gi¶i thÝch lµ lµm 100 . Môc ®Ých vµ phíc mét hiÖn tîng míi yªu cÇu cña GV ¬ng ph¸p gi¶i l¹ hoÆc mét ®iÒu + N¶y sinh nhu cÇu thÝch: g× ®ã mµ ngêi ta gi¶i thÝch 1.HS tù ®Æt c¸c c©u sèng: ? Em h·y nªu 1 sè hái vÒ nhu cÇu gi¶i c©u hái ®Ó ®îc gi¶i thÝch? thÝch? + V× sao cã ma? + V× sao mïa ®«ng l¹i cã tuyÕt r¬i? -> Nhu cÇu gi¶i thÝch ? Qua rÊt nhiÒu c©u trong ®êi sèng lµ rÊt . trong ®êi sèng lµ rÊt ra. h×nh thµnh kÜ n¨ng viÕt bµi v¨n gi¶i thÝch. E.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp.Nhu cÇu gi¶i thÝch hái c¸c em võa ®Æt lín. Ph¬ng ph¸p: . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t ? Trong ®êi sèng.GV: B¶ng phô. luËn cø vµ lËp luËn. trong ®ã cã kiÓu lo¹i nghÞ luËn chøng minh. Nhu cÇu gi¶i cha biÕt sÏ n¶y sinh thÝch trong ®êi ®iÒu g×? . D. VÒ kÜ n¨ng: . tr.RÌn kÜ n¨ng t×n hiÓu..

t×nh c¶m cho con ngêi.? VËy môc ®Ých cña cho hiÓu râ nh÷ng gi¶i thÝch lµ g×? ®iÒu cha biÕt trong mäi lÜnh vùc .cÇn ®îc gi¶i thÝch nh»m n©ng cao nhËn thøc. .yªu cÇu HS ®äc v¨n b¶n: “ Lßng khiªm tèn” ? Bµi v¨n gi¶i thÝch vÊn ®Ò g×? gi¶i thÝch ntn? ? H·y t×m nh÷ng c©u v¨n trong bµi dïng ®Ó gi¶i thÝch lßng khiªm tèn? ? Quan s¸t c¸c c©u gi¶i thÝch em võa t×m trong v¨n b¶n kiÓu “ Khiªm tèn lµ tÝnh nh· nhÆn.VÊn ®Ò gi¶i thÝch: lßng khiªm tèn . -T×m lÝ do v× sao con ngêi ph¶i khiªm tèn + Tù rót ra kÕt luËn 2.” h·y cho biÕt ®©y lµ kiÓu c©u g× em ®· häc líp 6? ? Ngoµi c¸ch ®Þnh nghÜa ®Ó gi¶i thÝch vÒ lßng khiªm tèn. VËy em hiÓu thÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? .C¸c c¸ch gi¶i thÝch: Nªu ®Þnh nghÜa. 101 . trÝ tuÖ. ®¹o lÝ. ®¹o lÝ..VÊn ®Ò gi¶i thÝch: lßng khiªm tèn .. quan hÖ .Gi¶i thÝch khiÕm tèn lµ g×? Lîi? BiÓu hiÖn? + HS dïng bót ch× g¹ch ch©n c¸c c©u v¨n gi¶i thÝch. phÈm chÊt.cÇn ®îc gi¶i thÝch nh»m n©ng cao nhËn thøc. Ng÷ liÖu: v¨n b¶n: “ Lßng khiªm tèn” (sgk/70) b. §©y lµ bµi tËp luËn gi¶i thÝch.C¸c c¸ch gi¶i thÝch: Nªu ®Þnh nghÜa. chØ . PhÐp lËp luËn gi¶i thÝch: a. .LiÖt kª c¸c biÓu hiÖn cña khiªm tèn. chØ ra c¸c mÆt lîi. båi dìng t tëng. phÈm chÊt. båi dìng t tëng. th¶o luËn c©u hái . kÓ ra c¸c biÓu hiÖn.Gi¶i thÝch trong v¨n NL lµ lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ c¸c t tëng.§äc v¨n b¶n ( sgk/70 ) + Suy nghÜ. Ph©n tÝch: .§èi lËp ngêi khiªm tèn vµ ngêi kh«ng khiªm tèn .Gi¶i thÝch trong v¨n NL lµ lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ c¸c t tëng.. quan hÖ . so s¸nh ®èi chiÕu víi hµnh ®éng kh¸c.. bµi v¨n cßn gi¶i thÝch b»ng c¸ch nµo? ? Bµi v¨n ®· dïng c¸ch gi¶i thÝch ®Ó lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ vÒ lßng khiªm tèn ®ã lµ ®øc tÝnh rÊt ®¸ng quý cña con ngêi.Gi¶i thÝch khiÕm tèn lµ g×? Lîi? BiÓu hiÖn? . trÝ tuÖ. t×nh c¶m cho con ngêi... kÓ ra c¸c biÓu hiÖn. + C©u ®Þnh nghÜa . so s¸nh ®èi chiÕu víi hµnh ®éng kh¸c.

. cö 102 + Trao ®æi. th¶o luËntheo nhãm + Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy kÕt qu¶ theo luËn Nhãm 1: .N2: “ ãc ph¸n ®o¸n vµ ãc thÈm mÜ”. ®èi chiÕu lËp luËn b»ng c¸ch ®a ra c©u nãi cña Th¸nh G¨ng .. kÓ ra nh÷ng biÓu hiÖn.. . ..PPGT: Nªu ®Þnh nghÜa ( lßng nh©n ®¹o tøc lµ lßng biÕt th¬ng ngêi) §Æt c©u hái. h¹i. líp l¹ng.®i. ®èi chiÕu. .Ph¬ng ph¸p gi¶i thÝch: Nªu ®Þnh nghÜa.N1: v¨n b¶n “Lßng nh©n ®¹o”. *.. .. em thÊy ngêi ta thêng gi¶i thÝch b»ng nh÷ng c¸ch nµo? ? Em h·y chØ râ bè côc cña bµi? chØ ra mèi liªn hÖ gi÷a c¸c phÇn trong bè côc bµi v¨n? ra c¸c mÆt lîi.. hËu qu¶. c¸ch ®Ò phßng hoÆc noi theo -Bè côc 3 phÇn. c¸ch ®Ò phßng hoÆc noi theo -Bè côc 3 phÇn..VÊn ®Ò gi¶i thÝch: lßng nh©n ®¹o .Gäi HS ®äc ghi nhí + Chia líp thµnh 3 nhãm + Giao viÖc cho c¸c nhãm: . II.sù vËt: Giíi thiÖu vÊn ®Ò sÏ gi¶i thÝch: Lßng khiªm tèn .P1: Lßng.? Qua t×m hiÓu c¸ch gi¶i thÝch cña t¸c gi¶ trong bµi v¨n.P2: §iÒu. nguyªn nh©n. c¸c biÓu hiÖn ) + P3: Cßn l¹i : ý nghÜa cña khiªm tèn => C¸c phÇn liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau + Tù rót ra KL: Bµi v¨n gi¶i thÝch ph¶i cã m¹ch l¹c.. nguyªn nh©n.. + yªu cÇu HS th¶o luËn theo nhãm.. . nªu c¸c biÓu hiÖn. Ghi nhí: ( sgk/71 ) ? Qua bµi v¨n em rót ra kÕt luËn g×? . LuyÖn tËp: ..N3: “Tù do vµ n« lÖ”.§äc ghi nhí ( sgk/71) h¹i. hËu qu¶.mäi ngêi: Gi¶i thÝch vÒ lßng khiªm tèn ( ®Þnh nghÜa. ? T×m hiÓu vÊn ®Ò gi¶i thÝch vµ c¸ch gi¶i thÝch ë mçi v¨n b¶n.

3.1./.Gi¸o dôc cho c¸c em ý biÕt lªn ¸n thÕ lùc bÊt c«ng.Nªu vÊn ®Ò.t¬ng ph¶n. D.Xem bµi: “Sèng chÕt mÆc bay” .HiÓu ®îc gi¸ trÞ hiÖn thùc. TiÕt 105: Sèng chÕt mÆc bay (TiÕt 1) (Ph¹m Duy Tèn) A.vÊn ®¸p.PPGT: Nªu ®Þnh sung söa ch÷a nghÜa.RÌn luyÖn kü n¨ng: §äc.Gäi HS nhËn xÐt. 2. Híng dÉn vÒ nhµ: ..HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. C. VÒ t tëng: . VÒ kÜ n¨ng: . kÓ tãm t¾t truyÖn. b¶o vÖ ngêi d©n l¬ng thiÖn trong x· héi xa vµ nay. KiÓm tra: 103 .. . nh©n ®¹o vµ nh÷ng thµnh c«ng nghÖ thuËt cña T¸c phÈm . ph©n tÝch nh©n vËt qua c¸c c¶nh ®èi lËp. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. -VÊn ®Ò gt: ãc ph¸n bæ sung ®o¸n vµ ãc thÈm mÜ + GV nhËn xÐt.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc.Mét trong nh÷ng truyÖn ng¾n ®îc coi lµ më ®Çu cho thÓ lo¹i truyÖn ng¾n hiÖn ®aÞ ë ViÖt Nam ®Çu thÕ kû XX.®¹i diÖn tr×nh bµy Nhãm 2: . t¨ng cÊp. . ®èi . KiÕn thøc träng t©m: . 3.GV: B¶ng phô.Híng dÉn HS ghi chiÕu vµo vë Nhãm 3: + GV nhÊn m¹nh: cã . so s¸nh. B. bæ .PhÇn II.ThÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? 4. LuyÖn tËp – cñng cè: .VÊn ®Ò gt: tù do vµ nhiÒu c¸ch gi¶i n« lÖ thÝch. VÒ kiÕn thøc: . E. ThiÕt bÞ d¹y häc: . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.. Ph¬ng ph¸p: . gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm.

Híng dÉn ®äc: Chó ý . Cho ®Õn nay ®· hµng bao thÕ kû. truyÖn ng¾n cña Ph¹m Duy Tèn ®· dùng l¹i bøc tranh ®au lßng vµ ®¸ng giËn Êy. Bµi míi: Giíi thiÖu: Thuû – Ho¶ . võa cã c¶m xóc vµ h×nh ¶nh cuèn hót ngêi ®äc.Y/c 1. mÊt + Giäng t¸c gi¶: Kh¸ch + H2: TiÕp -> ®iÕu quan mµy + Giäng quan: H¸ch + H3: §o¹n cßn l¹i dÞch. l¹i thªm sù v« tr¸ch nhiÖm sèng chÕt mÆc bay cña kh«ng Ýt tªn quan l¹i cÇm quyÒn. .GV nhËn xÐt.GV nhËn xÐt. T¸c gi¶: sung: Ph¹m Duy Tèn .§ao – TÆc.? Qua v¨n b¶n “ý nghÜa v¨n ch¬ng” cña Hoµi Thanh. vì ®ª . bæ a. T×m hiÓu chó truyÖn thÝch: . thiªn n¹n Êy l¹i cµng thª th¶m.§äc v¨n b¶n: b¶n: cña t¸c gi¶ vµ giäng + H1: Tõ ®Çu -> háng 1. lôt lªn hµng ®Çu.Y/c HS nhËn xÐt . v¨n ch¬ng cã c«ng dông võa lµm giµu t×nh c¶m con ngêi. ngõ¬i d©n vïng ch©u thæ s«ng hång ®· ph¶i ®¬ng ®Çu víi c¶nh “ Thuû thÇn næi giËn = lò lôt .Tr×nh bµy theo chó ( 1883-1924) lµ 104 .§A: + Nguån gèc cña v¨n ch¬ng lµ t×nh c¶m nh©n ¸i. hèng h¸ch.KÓ tãm t¾t truyÖn + ThÇy ®Ò: Khóm ( 2HS ) nóm sî sÖt + Giäng cña nh©n d©n: lo sî. . võa lµm ®Ñp cuéc sèng. khÈn thiÕt. nhµ tr«i ngßi chÕt …. TiÕp xóc v¨n ph©n biÖt giäng kÓ . dï ®· ®îc gia cè hµng n¨m nhng nhiÒu ®o¹n nhiÒu chç vÉn kh«ng chèng næi søc níc hung b¹o.Nghe I.2 HS tãm t¾t ng¾n gän néi dung 2.Gäi HS ®äc v¨n b¶n . 2. söa ch÷a . Trong 4 thø giÆc Êy nh©n d©n xÕp giÆc níc.HÖ thèng ®ª ®iÒu. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t . T¸c gi¶ lµ ngêi am hiÓu v¨n ch¬ng tr©n träng ®Ò cao v¨n ch¬ng. §äc v¨n b¶n: cña c¸c nh©n vËt.Híng dÉn HS t×m . Em hiÓu t¸c gi¶ muèn nãi lªn ®iÒu g×? NhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt lËp luËn? . + LËp luËn võa cã lÝ lÏ.

Yªu cÇu HS gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã: c¸c chó thÝch 1. Bè côc: .§2: TiÕp -> §iÕu mµy .40.27.GV lu ý: TruyÖn ng¾n : “ Sèng chÕt mÆc bay” ®îc goi lµ b«ng hoa ®Çu mïa cña truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i ViÖt Nam.§¹i ý: kÓ vÒ c¶nh hé ®i cña lµng X vµ quan phô mÉu cïng nha l¹i trÞ v× n¬i ®©y. ? Dùa vµo sgk. 105 .9.§3: Cßn l¹i: C¶nh vì ®ª .39.Nghe .3.hiÓu chó thÝch. Tõ khã: + Bè côc 3 ®o¹n: .§äc. -§ 2: TiÕp -> ®iÕu mµy: C¶nh quan phñ cïng nha l¹i ®¸nh tæ t«m trong khi “ ®i hé ®ª” . Ph©n tÝch v¨n dung b¶n: 1. thÝch dÊu * ( sgk/79 ) .29. ma to.Chi tiÕt: níc s«ng d©ng to.Dùa vµo sgk -> gi¶i thÝch tõ khã theo yªu cÇu cña GV .§3: Cßn l¹i .§1: Tõ ®Çu -> Khóc ®ª nµy háng mÊt: Nguy c¬ vì ®ª va sù chèng ®ì cña ngêi d©n.3 7.4.§1: Gåm 1 giê -> háng mÊt . V¨n b¶n: Lµ mét trong nh÷ng t¸c phÈm truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i thµnh c«ng ®Çu thÕ kØ XX ( ®îc coi lµ thµnh c«ng nhÊt) cña Ph¹m Duy Tèn: in trong Nam Phong sè 18 ( T12-1918) . tãm t¾t néi II.38.2. tr×nh bµy nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ t¸c gi¶. mét trong sè Ýt ngêi cã thµnh tùu ®Çu tiªn vÒ thÓ lo¹i truyÖn hiÖn ®¹i b. C¶nh ®ª s¾p + §o¹n 1: C¶nh ®ª vì: s¾p vì => §ªm tèi. ( ViÕt bëi tiÕng viÖt hiÖn ®¹i). c. t¸c phÈm? .Cho HS ®äc ®o¹n 1 cña v¨n b¶n ? §o¹n truyÖn kÓ vÒ c¶nh g×? ? T×m c¸c chi tiÕt miªu t¶ c¶nh ®ª s¾p 3.8.36. . ? TruyÖn cã thÓ chia lµm mÊy phÇn? H·y chØ râ ranh giíi vµ n«i dung chÝnh cña tõng phÇn.

? Em cã suy nghÜ g× ma to kh«ng ngít.. g×? ? T×m ®äc ®o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh tîng trªn . níc s«ng nhÞ Hµ nªn to + §Þa ®iÓm: KHóc ? Chi tiÕt “ gÇn 1 giê s«ng lµng X thuéc phñ ®ªm” cã ý nghÜa ntn? X.C¸c chi tiÕt ®ã gîi mét c¶m tîng: §ªm tèi. t¸c dông phæ biÕn ë nhiÒu n¬i g×? trªn níc ta lóc Êy. gi¶? + ¢m thanh: TiÕng 106 ®ª cã nguy c¬ bÞ vì 2. co nguy truyÖn ®Òu ®îc ghi c¬ lµm vì ®ª. bÊt lùc.Kh«ng khÝ nhèn nh¸o.Tr¶ lêi c©u hái ? Em h×nh dung nh + H/a: KÎ th× thuæng. mÖ lö. Theo em ®iÒu ®ã ë 1 n¬i mµ cã thÓ lµ cã ý nghÜa .Quan s¸t. chen chóc.T¸c gi¶ muèn b¹n ? PhÇn më ®Çu ®äc hiÓu c©u chuyÖn truyÖn lµ c¶nh ®ª s¨p nµy kh«ng chØ x¶y ra vì.Tr×nh bµy suy nghÜ cña c¸ nhËn .vì? C¸c chi tiÕt Êy gîi 1 + Thêi gian: gåm 1 c¶nh tîng ntn? ®ªm + Kh«ng gian: Trêi ma tÇm t·. c¨ng th¾ng .háng mÊt” . b»ng kÝ hiÖu X? => T×nh tr¹ng rÊt ( ThÓ hiÖn dông ý g× khÈn cÊp cña t¸c gi¶ ) . C¶nh trªn ®ª vµ trong ®×nh tríc khi ®ª vì: a.. hai ba ®o¹n ®· thÈm l©u .tãm t¾t ®ª tríc khi ®ª vì? + C¶nh trªn ®ª vµ ? C¶nh trªn ®ª ®îc trong ®×nh tríc khi ®ª miªu t¶ b»ng chi tiÕt vì nµo? NhËn xÐt vÒ §äc: “ D©n ng«n ng÷ miªu t¶? phu..Ngêi d©n ho¶ng hèt. lo sî.T¹o 1 t×nh huèng cã ? Quan s¸t phÇn 2 cña vÊn ®Ò ( ®ª s¾p vì ) v¨n b¶n vµ cho biÕt ®Ó tõ ®ã. hèi h¶. thÕ nµo vÒ c¶nh tîng ngêi th× cuèc kÎ ®éi trªn ®ª qua ®o¹n v¨n ®Êt.. c¸c sù viÖc ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn kÕ tiÕp sÏ x¶y ra. kÎ v¸c tre. th¶m h¹i. .lít thít miªu t¶ trªn ®ª cña t¸c nh chuét lét.. ... níc vÒ c¸c ®Þa danh trong s«ng d©ng to. C¶nh trªn ®ª: .

Kü n¨ng t×m hiÓu truyÖn ng¾n hiÖn ®¹i ( Kh¸c truyÖn trung ®¹i). 107 . lao thay. D. ThiÕt bÞ d¹y häc: .GV: B¶ng phô. VÒ t tëng: . sù bÊt lùc cña con ngêi + ChuÈn bÞ cho sù xuÊthiÖn c¶nh tîng kh¸c sÏ diÔn ra ë 1 n¬i kh¸c 3. B. 2. .Gióp Hs hiÓu ®îc gi¸ trÞ hiÖn thùc. ®e do¹ cuèc sèng cña ngêi d©n .Trao ®æi.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.vÊn ®¸p. Híng dÉn vÒ nhµ: .Theo em v× sao mäi d©n phu lµng X kh«ng bá ch¹y hoÆc tô häp n¬i ®×nh? 4. 3.Båi dìng t×nh c¶m nh©n ®¹o. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. KiÕn thøc träng t©m: .? §Æt trong néi dung truyÖn ®o¹n v¨n t¶ c¶nh trªn ®ª tríc khi ®ª vì cã ý nghÜa g×? GV: Thiªm tai ®ang tõng lóc gi¸ng xuèng.PhÇn II. . th¶o luËn ./. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. Ph¬ng ph¸p: . ë ngay ®oan nµy ®· thÊy ®îc sù bÊt lùc cña søc ngêi tríc søc trêi.Häc bµi vµ so¹n bµi tiÕp tiÕt 2. LuyÖn tËp – cñng cè: . nguy thay) . Sèng chÕt mÆc bay (TiÕt 2) (Ph¹m Duy Tèn) A.Nªu vÊn ®Ò. VÒ kÜ n¨ng: . tiÕng ngêi xao x¸c gäi nhau => Ng«n ng÷ miªu t¶: Sö dông nhiÒu tõ l¸y tîng h×nh kÕt hîp ng«n ng÷ biÓu c¶m ( Than «i. sù yÕu kÐm cña thÕ ®ª tríc thÕ níc? ®¸nh liªn thanh èc thæi v« håi. VÒ kiÕn thøc: .Dùng c¶nh d©n dang lo chèng chäi víi níc ®Ó cøu ®ª. nh©n ®¹o vµ nh÷ng thµnh c«ng nghÖ thuËt cña truyÖn ng¾n “ sèng chÕt mÆc bay”. C.

Kh«ng khÝ trang NhËn xÐt. v« + T©m ®iÓm thuéc t ? Nh vËy . tÝch c¸c chi tiÕt miªu nha l¹i ch¬i bµi t¶ kh«ng khÝ ë trong ®×nh? . C¶nh trªn ®ª: ? Theo dâi ®o¹n v¨n + ChuyÖn quan phñ b. . Ph©n tÝch v¨n b¶n: 2. trÔ mÞch.Chç ë: trong ®×nh v÷ng ch·i. h·y cho biÕt t¸c + ChuyÖn quan phñ Trang nghiªm.Nªu Ên tîng cña em vÒ c¶nh hé ®ª cña d©n lµng X? . KiÓm tra: . gi¶ ®· chó ý kÓ vµ t¶ ch¬i tæ t«m tÜnh mÞch nh÷ng chuyÖn g×? + ChuyÖn quan phñ . Cßn c¸c quan l¹i ®i hé ®ª cã lo l¾ng kh«ng? Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t II.E. C¶nh trªn ®ª vµ trong ®×nh tríc khi ®ª vì: a.Quan l¹i ch¬i tæ nghe tin ®ª vì t«m b×nh th¶n. t©m ®iÓm vÒ tªn quan phñ v× => V« tr¸ch nhiÖm cña c©u chuyÖn trong ®©y lµ «ng quan ®i v« l¬ng t©m tríc ®×nh lµ ai? V× sao? hé ®ª tÝnh m¹ng cña ngêi ? h·y t×m vµ ph©n + Chi tiÕt: Quan vµ d©n. tr¸i ngîc ? H×nh ¶nh tªn quan h¼n víi c¶nh nhèn phñ ®i hé ®ª ®îc t¸c nh¸o. cuèng cuång v« väng chèng ®ì víi søc trêi thËt ®¸ng th¬ng. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.§å dïng SH: sang 108 .Ph©n tÝch + §i ®èc thóc viÖc hé ®ª nhng: . 2. C¶nh trong kÕt chuyÖn trong ®îc hËu h¹ ®×nh: ®×nh. c¨ng th¼ng ë gi¶ kh¾c ho¹ ntn? H·y trªn ®ª ph©n tÝch? .§A : thiªn tai tõng lóc gi¸ng xuèng ®e do¹n cuéc sèng cña d©n phu vµ c¶nh d©n phu nheo nhãc lo sî kh«ng d¸m ¨n ngñ. kh«ng khÝ ë trªn ®ª? nhµn nh·. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· t×m hiÓu vµ ®ùoc chøng kiÕn c¶nh d©n phu lµng X t¾m giã géi ma ®Ó gi÷ khóc ®ª lµng. so s¸nh víi nghiªm.

gãp phÇn thÓ hiÖn ý nghÜa phª ph¸n cña truyÖn. C¶nh ®ª vì: . h¸ch dÞch tr¸i ngíc víi h×nh ¶nh d©n phu rèi r¾t..§äc .? c¸c chi tiÕt ®ã t¹o1 h×nh ¶nh ntn vÒ viªn quan phô mÉu. tr¨m hä ®ang vÊt v¨ lÊm l¸p -> giéi giã t¾m ma ë trªn ®ª. ...nhËn xÐt + Ng«n ng÷ miªu t¶ kÕt hîp víi ng«n ng÷ biÓu c¶m ? §Æt trong toµn bé + T¸c dông: Gîi t¶ truyÖn.ViÖc lµm: ®¸nh bµi: .T¸c dông: Gîi t¶ c¶nh tîng lôt léi do ®ª vì võa tá lßng . thêi «ng cña t¸c gi¶. thÝch hëng l¹c. ®o¹n truyÖn c¶nh tîng lôt léi do ®ª III.“ §ª vì råi.. .T/d: Kh¾c ho¹ thªm tÝnh chÊt v« l¬ng t©m.Ng«n ng÷ miªu t¶ kÕt hîp víi ng«n ng÷ biÓu c¶m . h·y ph©n tÝch t/d cña phÐp t¬ng ph¶n trong ®o¹n truyÖn? Ngoµi ra nt t¨ng cÊp còng ®îc sd? H·y cm ? Theo dâi ®o¹n v¨n kÓ chuyÖn quan phñ khi nghe tin ®ª vì vµ cho biÕt ë ®o¹n nµy cã g× ®Æc biÖt trong ng«n ng÷ kÓ chuyÖn T/d? C©u ®èi tho¹i nµo thÓ hiÖn râ nhÊt tÝnh chÊt cña quan phô mÉu? ? §äc ®o¹n cuèi cña v¨n b¶n. cã biÕt kh«ng? lµ c©u ®èi tho¹i ®¾t nhÊt . NhËn xÐt vÒ ng«n ng÷ cña t¸c gi¶ ë ®o¹n truyÖn nµy? Ph©n tÝch t¸c dông? 3.Giäng ®iÖu: h¸ch dÞch..Ng«n ng÷ ®èi tho¹i c¶m th¬ng ai o¸n . . Tæng kÕt: nµy cã vai trß vµ ý vì võa tá lßng c¶m th109 träng . Nã tr¸i ngîc víi h×nh ¶nh nµo ë ngoµi ®ª? ? Trong nt. . ®Æt 2 c¶nh tr¸i ngîc nh thÕ gäi lµ biÖn ph¸n t¬ng ph¶n. => V« tr¸ch nhiÖm. xung quanh kÎ hÇu ngêi h¹ .t¸c dông cña phÐp t¬ng ph¶n: Lµm nçi râ tÝnh chÊt cña quan phñ vµ th¶m c¶nh cña ngêi d©n. c¸ch cæ.Ngåi chÔm chÖn trªn sËp.. v« tr¸ch nhiÖm víi tÝnh m¹ngcon ngêi cña quan phô mÉu.

Lªn ¸n kÎ cÇm quyÒn thê ¬ v« tr¸ch nhiÖm víi tÝnh m¹ng d©n thêng. kh¾c ho¹ t×nh c¶m nh©n vËt b»ng nhiÒu h×nh thøc ng«n ng÷.Cho HS ®iÒn vµo b¶ng thèng kÕ ë bµi tËp 1 ( 83 ) ? Qua ng«n ng÷ ®èi tho¹i cña quan phñ. .ý nghÜa : ThÓ hiÖn t×nh c¶m nh©n ®¹o cña t¸c gi¶. => T¸c gi¶ lµ ngêi am hiÓu hiÖn thùc ®êi sèng. .ND: Ph¶n ¶nh cuéc sèng ¨n ch¬i hëng l¹c v« tr¸ch nhiÖm cña kÎ cÇm quyÒn vµ c¶nh sèng c¬ cùc thª th¶m cña ngêi d©n trong XH xa. + Trao ®æi theo nhãm.NT: X©y dùng. . + HS ®iÒn b¶ng TK ë IV. .nghÜa g×? híng dÉn HS thùc hiÖn phÇn GN ? Theo em nÐt ®Æc s¾c nhÊt vÒ nghÖ thuËt kÓ chuyÖn cña t¸c gi¶ trong truyÖn lµ g×? ? c¶m nhËn cña em vÒ néi dung ph¶n ¸nh cña truyÖn? ? Néi dung t tëng cña truyÖn cho em hiÓu g× vÒ nhµ v¨n Ph¹m Duy Tèn. t/83) .Gäi HS ®äc ghi nhí (sgk ) . em 110 ¬ng ai o¸n cña t¸c gi¶.§o¹n truyÖn cã vai trß më nót. . cã tinh thÇn nh©n ®¹o .HS ®äc ghi nhí. cã t×nh c¶m yªu ghÐt ph©n minh.Dïng biÖn ph¸p t¬ng ph¶n ®Ó kh¾c ho¹ nh©n vËt lµm næi bËt tinh thÇn cña t¸c * Ghi nhí: (SGKphÈm. LuyÖn tËp bµi tËp 1( sgk/83 ) + HS tù nhËn xÐt .T« ®Ëm b¶n chÊt vµ th¸i ®é cña lò quan l¹i . . nhÊt lµ ®èi tho¹i.

BiÕt ®îc nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý vµ nh÷ng lçi cÇn tr¸nh trong lóc lµm bµi.TiÕp tôc rÌn kü n¨ng t×m hiÓu ®Ò. Cñng cè: ? C¶m nhËn cña em vÒ gi¸ trÞ cña truyÖn “ sèng chÕt mÆc bay” trªn c¸c diÖn: ND ph¶n ¸nh hiÖn thùc. VÒ kÜ n¨ng: . viÕt bµi v¨n.thÊy tÝnh chÊt cña ®èi víi m¹ng sèng cña nh÷ng ngêi ®ã ntn? nd.N¾m ®îc c¸ch thøc cô thÓ trong viÖc lµm bµi LL gi¶i thÝch. Híng dÉn vÒ nhµ: . . KiÕn thøc träng t©m: .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. 2. 3. Gi¸ trÞ nh©n ®¹o: t¸c phÈm thÓ hiÖn niÒm sãt th¬ng cña t¸c gi¶ tríc cuéc sèng lÇm than. VÒ t tëng: . b. ND ph¶n ¸nh hiÖn thùc: Ph¶n ¸nh cuéc sèng ¨n ch¬i hëng l¹c vé tr¸ch nhiÖm cña kÎ cÇm quyÒn vµ c¶nh sèng c¬ cùc thª th¶m cña ngêi d©n trong x· héi cò.PhÇn: 111 . ®éc lËp hoµn toµn gi÷a cuéc sèng. lËp dµn ý. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: . tè c¸o ®èi víi th¸i ®é v« tr¸ch nhiÖm cña bän quan l¹i víi tÝnh mÖnh cña d©n thêng. c¬ cùc cña ngêi d©n vµ chÕ ®é phong kiÕn. TiÕt 107: C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch A. ND nh©n ®¹o. 4./.VÒ nhµ tr¶ lêi c©u hái: H·y gi¶i thÝch v× sao Ph¹m Duy Tèn l¹i lÊy nhan ®Ò truyÖn lµ “ sèng chÕt mÆc bay”? .Häc bµi vµ so¹n bµi “C¸ch lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch” . B. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. vÒ tªn truyÖn : “ Sèng chÕt mÆc bay”? 3.. thÓ hiÖn râ nhÊt NhËn xÐt vÒ mqh gi÷a sù v« tr¸ch nhiÖm ng«n ng÷ vµ tÝnh c¸ch ®Õn mÊt hÕt nh©n nh©n vËt? tÝnh cña bän quan l¹i ? Em cã suy nghÜ g× ngµy xa. ®Æc s¾c NT? a. tÝnh m¹ng cña ngêi d©n víi cuéc sèng ¨n ch¬i xa ®o¹ cña bän quan l¹i mµ kÎ ®øng ®Çu ë ®©y lµ tªn quan phñ “lßng lang d¹ thó”. t×m ý. Gi¸ trÞ Êy ®îc lµm râ sù t¬ng ph¶n..

T×m hiÓu ®Ò gi¶i thÝch néi dung vµ t×m ý : c©u TN ®ã. bµi cã cÇn gi¶i thÝch Ngêi lµm bµi cÇn gi¶i t¹i sao ®i 1 ngµy thÝch nghÜa ®en. 2. th¶o luËn nhãm.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. E. Bµi h«m nay chóng ta sÏ n¾m ®îc kü n¨ng nµy. D. ? Theo em ngêi lµm ND c©u TN. §Ó lÇm ®îc bµi v¨n nghÞ luËn gi¶i thÝch th× chóng ta còng ph¶i n¾m ®îc c¸c c¸ch c¬ b¶n ®Ó lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch. * §Ò bµi (sgk/84 ) .GV: B¶ng phô.ThÕ nµo lµ lËp luËn gi¶i thÝch? .§A: Gi¶i thÝch trong v¨n nghÞ luËn lµ lµm cho ngêi ®äc hiÓu râ t tëng.Nªu vÊn ®Ò. ®äc ®Çy ®ñ cña cÇu s¸ch b¸o. cÇn ®îc gi¶i thÝch nh»m n©ng cao nhËn thøc. ? Qua ®©y em cã -T×m hiÓu nghÜa tõng thÓ rót ra kÕt luËn tõ ng÷.. ? VËy lµm thÕ nµo ®Ó t×m ®îc ý . tõng vÕ 112 . båi dìng t tëng. ®¹o lÝ.Gäi HS ®äc ®Ò bµi + HS ®äc ®Ò bµi: Nd I. quan hÖ. thuyÕt tr×nh. ®µng häc 1 sµng nghÜa bãng vµ ý kh«n kh«ng? V× nghÜa s©u xa cña sao? c©u TN. t×nh c¶m cho can ngêi. phÈm chÊt. “ §i 1 ngµy ®µng häc + Yªu cÇu gi¶i thÝch mét sµng kh«n”.ND: C©u tôc ng÷ : cÇu g×? GV. KiÓm tra: .KiÓu bµi: Gi¶i thÝch ? §Ò bµi ®Æt ra yªu hái theo yªu cÇu cña . suy nghÜ liªn TN? hÖ víi ¸c c©u CD. C¸c bíc lµm bµi (sgk/84) ta cã c©u tôc ng÷ : “ lËp luËn gi¶i §i mét ngµy ®µng häc thÝch: mét sµng kh«n”. . trÝ tuÖ. hái ngêi nghÜa chÝnh x¸c vµ hiÓu biÕt h¬n. TN t¬ng tù.C.Suy nghÜ. .Tra tõ ®iÓn. tr¶ lêi c©u . ThiÕt bÞ d¹y häc: . h·y 1. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t . Bµi míi: Giíi thiÖu: Còng nh lËp luËn chøng minh. Ph¬ng ph¸p: .

. thêi gian vµ ®o trÝ kh«n.NghÜa ®en nghÜa sau cña c©u .nghÜa bãng TN. ngêi nghe th× theo em nªn s¾p xÕp nh÷ng ý ®· t×m ®îc theo thø tù nµo? c©u( nghÜa ®en. . .PhÇn th©n bµi lµm b. Th©n bµi: nhiÖm vô GT nghÜa Gi¶i thÝch ®en. thÓ hiÖn thÝch vµ p2 gîi nhu kh¸t väng ®i nhiÒu cÇu ®îc hiÓu ( ph¬ng n¬i ®Ó më réng híng gi¶i thÝch ). th¶o luËn 2.NghÜa më réng + NghÜa ®en: §i 1 ngµy ®µng nghÜa lµ g×? Mét sµng kh«n lµ g×? C¸ch ®o kh«ng gian.g× vÒ viÖc t×m hiÓu ®Ò vµ t×m ý cho mét bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch? . m¹ch l¹c. . nghÜa më réng) + Trao ®æi.GV tæ chøc cho HS th¶o luËn nhanh c¸c c©u hái t×m hiÓu c¸ch lËp dµn bµi cho bµi GT. . . hiÓu biÕt ). ? Theo em bµi v¨n gi¶i thÝch cã nªn gåm 3 phÇn chÝnh gièng nh bµi v¨n chøng minh kh«ng? V× sao? ? PhÇn më bµi trong bµi tËp luËn GT cÇn ph¶i ®¹t yªu cÇu g×? ? PhÇn th©n bµi ph¶i lµm nh÷ng nhiÖm vô g×? §Ó lµm cho ý nghÜa c©u TN trªn trë nªn dÔ hiÓu ®èi víi ngêi ®äc. LËp dµn bµi: nhãm nhá ( 2.Bµi v¨n gi¶i thÝch còng cÇn bè côc theo 3 phÇn chÝnh v× nh vËy bµi v¨n míi râ a. 3 HS ). Më bµi: rµng. kiÕn thøc b»ng “ ngµy” b»ng “ sµng” cã g× ®Æc biÖt? + NghÜa bãng” §i ®©y ®ã sÏ më réng ®îc tÇm hiÓu biÕt sÏ 113 . nghÜa bãng.GV nhÊn m¹nh tÇm quan träng cña bíc t×m hiÓu ®Ò vµ t×m ý cho mét bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch. nghÜa bãng.Giíi thiÖu c©u TN vµ ph¬ng híng gi¶i -PhÇn më bµi cÇn giíi thÝch ( C©u TN ®óc thiÖu ®iÒu cÇn gi¶i kÕt KN.

ViÕt bµi: a. häc hái. . + Cã nhiÒu c¸ch më bµi cho bµi lËp luËn gt. b.? PhÇn kÕt bµi trong bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ph¶i lµm nhiÖm vô g×? ? Em cã thÓ rót ra kÕt luËn g× vÒ viÖc lËp dµn bµi cho mét bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch? . . §èi lËp hoµn c¶nh víi ý thøc. Nhng ph¶i ®¶m b¶o nªu ®îc ®iÒu cÇn gi¶i thÝch + HS viÕt vµ tr×nh 114 kh«n ngoan tõng tr¶i h¬n. + NghÜa s©u: C©u TN kh«ng chØ ®óc kÕt 1 kinh nghiÖm mµ cßn thÓ hiÖn c¸i khao kh¸t l©u ®êi cña ngêi n«ng d©n xa muèn ®îc ®i ra khái nhµ. Nh×n tõ chung ®Õn riªng c. . . . c. ViÕt ®o¹n phÇn th©n bµi. ViÕt kÕt bµi. §i th¼ng vµo vÊn ®Ò . khái lµng ®Ó më réng tÇm hiÓu biÕt. Cau TN ®óc kÕt 1 KN: NÕu muèn hiÓu biÕt réng cÇn ph¶i giao lùc. + HS ®äc sgk ( 3 ®o¹n më bµi/85 ) +C¸c ®o¹n v¨n ®Òu ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ®Ò bµi lËp luËn GT ( ®Òu giíi thiÖu ®îc ®iÒu cÇn gt vµ ®Þnh híng gi¶i thÝch ).PhÇn kÕt bµi ph¶i nªu ®îc ý nghÜa cña c©u TN ®èi víi mäi ngêi ngµy xa còng nh ngµy nay.Cho HS ®äc c¸c ®o¹n më bµi trong sgk/85 ? Theo em c¸c ®o¹n më bµi nµy cã ®¸p øng yªu cÇu cña ®Ò bµi lËp luËn GT kh«ng? ? Nh vËy ®èi víi mçi bµi v¨n cã ph¶i chØ cã 1 c¸ch më bµi duy nhÊt kh«ng? .ý nghÜa cña vÊn ®Ò gi¶i thÝch.GV lu ý: C¸c em cã thÓ thùc hiÖn phÇn më bµi b»ng nhiÒu c¸ch.Rót ra kÕt luËn ( theo ®iÓm 2 phÇn ghi nhí ) sgk/86. ViÕt phÇn më bµi. 3. KÕt bµi: .

vµ ®Þnh híng GT. . + Rót ra kÕt luËn . §äc . . 4. tr¶ lêi c©u hái.PhÇn kÕt bµi trªn ®· cho thÊy vÊn ®Ò ®· ®îc gi¶i thÝch xong.. nghÜa bãng.söa ch÷a: . v× ®o¹n cña phÇn TB cßn ph¶i phï hîp víi ®o¹n phÇn më b¶i ®Ó bµi v¨n thµnh 1 thÓ thèng nhÊt => Mçi c¸ch më bµi sÏ cã phÇn TB thÝch hîp.Gi¶i thÝch nghÜa s©u: .Kh«ng. tr¶ lêi c©u hái theo hd cña GV. 115 ? NÕu sö dông mét c¸ch më bµi kh¸c th× cã thÓ viÕt c¸c ®o¹n cña phÇn Th©n bµi y nh trong sgk kh«ng? V× sao? Qua ®ã em rót ra KL g×? + Cho HS ®äc phÇn kÕt bµi ? Theo em phÇn kÕt bµi trªn ®· cho thÊy râ lµ vÊn ®Ò ®· ®îc gi¶i thÝch xong cha? ? Ngoµi c¸ch kÕt theo sgk víi ®Ò bµi trªn cßn cã thÓ kÕt .* Ghi nhí: ( sgk/86 ) ng cÇn chó ý thÝch hîp víi phÇn MB vµ th©n bµi. 86 ) 3 ®o¹n TB. ? Lµm thÕ nµo ®Ó ®o¹n ®Çu tiªn cña TB liªn kÕt ®îc víi ®o¹n tríc ®ã? Ngoµi nh÷ng c¸ch nãi nh “ ThËt vËy” cã c¸ch nµo kh¸c n÷a kh«ng? ? Qua c¸c ®o¹n v¨n em thÊy nªn viÕt ®o¹n gt nghÜa ®en. ®óng vËy.Gi¶i thÝch nghÜa bãng. + §äc. -Dïng c¸c ph¬ng tiÖn liªn kÕt ( c¸c tõ ng÷ liªn kÕt ).. GT nghÜa bãng -> liªn hÖ.Cho HS ®äc c¸c ®o¹n th©n bµi kh¸c nhau trong sgk vµ nªu c©u hái.§äc sgk( trang 85.Cã thÓ cã nhiÒu c¸ch kÕt bµi kh¸c nhau nh. ThËt vËy. ? ngoµi 3 c¸ch trªn em cã thÓ viÕt ®o¹n më bµi theo c¸ch nµo kh¸c? .Gi¶i thÝch nghÜa ®en: GT nghÜa cñatõng tõ ng÷ råi gi¶i thÝch nghÜa ®en cña c¶ c©u cña toµn nhËn ®Þnh. nghÜa më réng ntn? bµy . .

( sgk/86) .. Ngµy xa./. mÏ. 3. lêi v¨n gt cÇn s¸ng sña. cÇn ph¶i ®i nhiÒu h¬n bæ sung n÷a ®Ó häc nhiÒu . con ngêi l¹i cµng .Sö dông c¸c c¸c lËp luËn gi¶i thÝch phï hîp.Häc bµi vµ hoµn thiÖn viÕt bµi theo ®Ò bµi trªn. trong sgk)..GV nhËn xÐt.. Ngµy nay.. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. söa h¬n n÷a.kh«n lµ 1 phÇn kÕt bµi cho ch©n lÝ kh«ng bao giê ®Ò bµi trªn? cò. .§äc ghi nhí.GV nªu yªu cÇu cña + HS viÕt ®o¹n v¨n ra II. nªu kh«ng chöa. muèn ®Êt níc m×nh. trong 1 XH -Gäi 1. c¸c ®o¹n cÇn cã liªn kÕt.So¹n bµi “LuÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch”.Cho HS ®äc ghi nhí . gi÷a c¸c phÇn.em thÊy cã c¸c bíc nµo lµ quan trong? V× sao? 4. . LuyÖn tËp: phÇn LT vë ? h·y viÕt 1 ®o¹nv¨n VD: §i . VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh.Cho HS nhËn xÐt.Cñng cè nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸ch lµm bµi v¨n LL gi¶i thÝch.2 HS tr×nh ®ang ph¸t triÓn m¹nh bµy ®o¹n v¨n. Cñng cè: .C¸c bíc lµm bµi v¨n nghÞ luËn gi¶ thÝch. con ngêi ( Kh¸c víi phÇn kÕt ®· cÇn ®i ®Ó häc. bµi b»ng c¸ch nµo? Qua ®ã em rót ra kÕt luËng×? ? §äc l¹i vµ cho biÕt 3 phÇn ®· phï hîp? ? Nh vËy khi viÕt bµi v¨n lËp luËn gt cÇn ph¶i lu ý ®iÒu g×? + §äc l¹i vµ nhËn xÐt 116 .. . TiÕt 108: LuyÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch. . b¶n th©n m×nh bÞ bá r¬i l¹i phÝa sau. Híng dÉn vÒ nhµ: . ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 6 – v¨n lËp luËn gi¶i thÝch(Lµm ë nhµ) A.

Nªu vÊn ®Ò. Bµi míi: A.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. tõ ng÷ 117 . Ph¬ng ph¸p: . T×m hiÓu ®Ò. bµi v¨n lËp luËn gi¶i hiÓu vÊn ®Ò gt. . LuÖn tËp lËp luËn gi¶i thÝch: Giíi thiÖu: Treân cô sôû ñaõ chuaån bò baøi kyõ ôû nhaø. th¶o luËn nhãm.. 3) Vieát baøi.§A: Gåm 4 bíc: 1) Tìm hieåu ñeà vaø tìm yù.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. . B.. 2. D.§Ò yªu cÇu gi¶i thÝch I.. VÒ kÜ n¨ng: . VÒ t tëng: . ? §Ò bµi yªu cÇu gi¶i . ThiÕt bÞ d¹y häc: .ThÓ hiÖn n¨ng lùc lµm v¨n lËp luËn gi¶i thÝch qua viÖc tËp lµm bµi v¨n cô thÓ ( ë nhµ ). 1 ý kiÕn vÒ 1 vÊn ®Ò quen thuéc víi ®êi sèng c¸c em .2) Laäp daøn baøi. KiÓm tra: . baây giôø caùc em phaûi vaän duïng nhöõng hieåu bieát ñaõ hoïc veà laäp luaän giaûi thích ñeå coá gaéng laøm saùng toû noäi dung caàn noùi sau : “ Saùch laø ngoïn ñeøn saùng baát dieät cuûa con ngöôøi” Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t + GV chÐp ®Ò bµi + §äc ®Ò bµi. E. thuyÕt tr×nh. §Ò bµi: Mét nhµ ( b¶ng phô ) v¨n cã nãi: “ S¸ch lµ + Cho HS ®äc ®Ò bµi ngän ®Ìn s¸ng bÊt ? h·y nh¾c l¹i yªu cÇu + Nh¾c l¹i lÝ thuyÕt: diÖt cña trÝ tuÖ con cña bíc t×m hiÓu ®Ò t×m hiÓu ®Ò (t×m ngêi”. 2. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.C¨n cø vµo mÖnh lÖnh cña ®Ò.Khi lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ph¶i qua nh÷ng bíc nµo? .PhÇn: C..Cñng cè ®îc nh÷ng hiÓu biÕt ®ã vµo viÖc lµm 1 bµi v¨n gi¶i thÝch cho 1 nhËn ®Þnh.) h·y gi¶i thÝch ND thÝch c©u nãi ®ã.GV: B¶ng phô. KiÕn thøc träng t©m: . 4) §äc vµ söa bµi. thÝch vÊn ®Ò g×? 1 c©u nãi ( trùc tiÕp ) t×m ý : Lµm thÕ nµo em nhËn vµ g¸n tiÕp gi¶i thÝch ra ®iÒu ®ã? vai trß cña s¸ch ®èi víi trÝ tuÖ con ngêi. 3.

trong ®Ó ®Ó nhËn ra yªu cÇu ( h·y gi¶i thÝch.S¸ch lµ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt: Ngän ®Ìn s¸ng kh«ng bao giê t¾t. b. chÆt chÏ vµ dÔ hiÓu ®èi víi ngêi ®äc.Ngän ®Ìn s¸ng kh«ng bao giê t¾t. LËp dµn ý: 1. s¸ch lµ ngän ®Ìn bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngêi). ngêi nghe? +Tæ chøc cho HS trao ®æi vµ tr×nh bµy.S¸ch lµ nguån s¸ng bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngêi. + Cho HS nhËn xÐt. nhËn xÐt. + Tr×nh bµy ý kiÕn. ( TrÝ tuÖ: Tinh tuý.S¸ch lµ ngän ®Ìn s¸ng: Ngän ®Ìn räi chiÕu soi ®êng.Giíi thiÖu vÊn ®Ò gi¶i thÝch ( c©u nãi ) . kÕt bµi: 118 . ®a con ngêi ra khái tèi t¨m cña sù kh«ng hiÓu biÕt . . . -V× sao trÝ tuÖ con ngêi khi ®a ®a vµo trang s¸ch l¹i trë thµnh nguån ¸nh s¸ng kh«ng bao giê t¾t? + HS th¶o luËn nhãm nhá( 2. Th©n bµi * Gi¶i thÝch ý nghÜa cña c©u nãi . bæ sung + GV bæ sung. a. . tinh hoa cña hiÓu biÕt ). 3.S¸ch chøa ®ùng trÝ tuÖ cña con ngêi. Th©n bµi: .Vai trß cña s¸ch. . Më bµi: . bµi lµm ngoµi nh÷ng ý trªn em cã híng t×m ý kh¸c n÷a kh«ng? ? Nh¾c l¹i bè côc cña bµi v¨n lËp luËn GT? ? Víi ®Ò bµi trªn em thÊy cÇn ph¶i s¾p xÕp c¸c ý ntn ®Ó viÖc gi¶i thÝch trë nªn hîp lÝ. .Gi¶i thÝch ý nghÜa c©u nãi.Gi¶i thÝch c¬ së cña c©u nãi.? Em hiÓu g× vÒ h×nh ¶nh “ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt” ? VËy nghÜa bãng cña h×nh ¶nh nµy lµ g×? ? §Ó ®¹t ®îc yªu cÇu gi¶i thÝch ®· nªu trªn. .Gi¶i thÝch sù vËn dông ch©n lÝ ®îc nªu trong c©u nãi.3 HS) dùa trªn ND ®· chuÈn bÞ. Më bµi: 2. * Gi¶i thÝch c¬ së cña II.

§äc ®o¹n v¨n tù viÕt.3 HS ®äc ®o¹n c©u nãi: . + §ã lµ ®iÒu ®îc nhiÒu ngêi thõa nhËn *Gi¶i thÝch sù vËn dông ch©n lÝ ®îc nªu trong c©u nãi: . + Nh÷ng hiÓu biÕt ®îc s¸ch ghi l¹i cã Ých cho mäi thêi ®¹i. IV.ý nghÜa cña vÊn ®Ò gi¶i thÝch.CÇn chän s¸ch tèt. Nhê cã s¸ch. bµi: 119 . hiÓu vµ lµm theo s¸ch. ¸nh s¸ng Êy cña trÝ tuÖ sÏ ®îc truyÒn l¹i cho ®êi sau.Kh«ng thÓ nãi mäi cuèn s¸ch ®Òu lµ ngän ®Ìn s¸ng bÊt diÖt cña trÝ tuÖ con ngêi nhng nh÷ng cuèn s¸ch cã gi¸ trÞ th× ®óng nhthÕ v×: + §ã lµ nh÷ng cuèn s¸ch ghi l¹i nh÷ng hiÓu biÕt quý gi¸ nhÊt mµ con ngêi th©u tãm ®îc trong mäi lÜnh vùc. s¸ch hay ®Ó häc . viÕt ®o¹n më bµi theo yªu cÇu cña GV.Nh¾c l¹i 3 c¸ch më III. .CÇn ph¶i ch¨m ®äc s¸ch ®Ó hiÓu biÕt nhiÒu h¬n.CÇn tiÕp nhËn ¸nh s¸ng trÝ tuÖ. => kÕt bµi .? Nh¾c l¹i c¸c c¸ch më b¶i cña bµi lËp luËn gi¶i thÝch? ? h·y viÕt ®o¹n më bµi cho ®Ò v¨n trªn? . sèng tèt h¬n. §äc vµ söa . ViÕt ®o¹n v¨n: bµi + Chän lùa 1 c¸ch më bµi. .Gäi 2 .

.. liªn kÕt. bæ sung. . Phan Béi Ch©u”. Trieån khai ñeà : ( Vì laø baøi laøm ôû nhaø neân giaùo vieân caàn giaûi thích .NhËn xÐt bµi lµm cña . VÒ kiÕn thøc: 120 .Tæ chøc cho HS nhËn b¹n. Böôùc ñaàu bieát vaän duïng nhöõng lyù leõ trong ñôøi soáng ñeå trình baøy moät vaán ñeà. xÐt. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Cñng cè: . Lµm v¨n cã m¹ch l¹c. II . ng÷ ph¸p.Tèt gç lµ g×? .v¨n ./. ngêi nghe chÊp nhËn? 4.GV nhËn xÐt.Lµm thÕ nµo ®Ó tèt gç vµ tèt c¶ níc s¬n? . ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 6 – v¨n lËp luËn gi¶i thÝch: (Lµm ë nhµ) I Muïc tieâu caàn ñaït: Giuùp hoïc sinh vaän duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc truyeàn ñaït veà theå loaïi vaên giaûi thích. bæ sung söa ch÷a. VËn dông tèt c¸c c¸ch lËp luËn gi¶i thÝch.Tèt níc s¬n lµ g×? .V× sao tèt gç h¬n tèt níc s¬n? .Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. B.Thùc hiÖn ®îc c¸c bíc t¹o lËp v¨n b¶n. . So¹n bµi : “Nh÷ng trß lè . Híng dÉn vÒ nhµ: . 3. ViÕt ®óng chÝnh t¶.Khi lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ngoµi n¾m ®îc c¸c bíc th× chuÝng ta cµn ph¶i lµm giµ ®Ó bµi v¨n ®îc ngêi ®äc. höôùng daãn tröôùc ) Ñeà bµi: Em h·y gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: “tèt gç h¬n tèt níc s¬n” Gîi ý: Dµn ý: .V× sao cã tèt gç råi th× kh«ng cÇn níc s¬n tèt n÷a? (noäp sau 1 tuaàn) Yªu cÇu: Häc sinh c¬ b¶n gi¶i thÝch ®îc c¸c ý. TIẾT 109: NH÷ng trß lè hay lµ Va-Ren vµ Phan Béi Ch©u (TiÕt 1) (NguyÕn ¸i Quèc) A. .

®îc cö sang lµm toµn quyÒn §D nhËn chøc cã tuyªn bè sÏ quan t©m tíi vô PBC vµ ngay lËp tøc NAQ viÕt t¸c phÈm nµy ®Ó gîi bµy thùc chÊt dèi tr¸.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. tÝnh chiÕn ®Êu m¹nh mÏ cña ngßi bót NguyÔn ¸i Quèc 2.PhÇn II.Nghe I. lè bÞch cña varen.§äc v¨n b¶n b¶n: b×nh th¶n võa dÝ dám H1: Do søc Ðp -> rªn 1. . KiÓm tra 15 phót : ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n chøng minh r»ng “ tªn quan phô mÉu trong “ sèng chÕt mÆc bay” (Ph¹m Duy Tèn) Lµ mét tªn quan v« tr¸ch nhiÖm. thÓ H2: «i thËt lµ -> b¶n hiÖn râ tÝnh c¸ch nh©n th©n «ng.. biÕt lªn ¸n th¸i ®é cña Varen. §äc v¨n b¶n: hµi híc..vÊn ®¸p.( dÉn chøng) 2. ThiÕt bÞ d¹y häc: . D.Gióp Hs hiÓu ®îc gi¸ trÞ cña ®o¹n v¨n trong viÖc kh¾c ho¹ s¾c nÐt hai nh©n vËt Va ren vµ Phan Béi Ch©u víi hai tÝnh c¸ch. t¸ng tËn l¬ng t©m. Bµi míi: Giíi thiÖu: Gi¸o viªn tãm t¾t sù kiÖn PBC bÞ b¾t-> Va-ren vèn lµ 1 ®¶ng viªn § XH Ph¸p.RÌn kÜ n¨ng ®äc vµ ph©n tÝch thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn.Nªu vÊn ®Ò. . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.Say mª®¸nh bµi. Chó ý lêi kÓ võa .. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. TiÕp xóc v¨n b¶n. E. cña thùc d©n Ph¸p vµ tinh thÇn kh©m phôc nhµ yªu níc Phan Béi Ch©u ë thêi k× nµy nãi riªng vµ trong cuéc sèng ngµy nay nãi chung.HiÓu ®îc lßng yªu níc.Gi¸o dôc cho c¸c em cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi viÖc mµ B¸c thÓ hiÖn trong v¨n b¶n. 3. B.1. -> 121 . Ph¬ng ph¸p: .Yªu cÇu:.. vËt qua ng«n ng÷ ®èi H3: VÒ chuyÖn.Híng dÉn ®äc v¨n .. VÒ t tëng: . nhÊn m¹nh mét xiÕt sè c©u c¶m th¸n. ®¹i diÖn cho hai lùc lîng x· héi: phi nghÜa vµ chÝnh nghÜa. C. . KiÕn thøc träng t©m: .Chøng minh: -Quan ®i hé ®ª -> Ch¬i bµi . thùc d©n Ph¸p vµ nh©n d©n ViÖt Nam hoµn toµn ®èi lËp nhau trªn ®Êt níc ta thêi Ph¸p thuéc. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t . VÒ kÜ n¨ng: .§å dïng sang träng-> kÎ hÇu ngêi h¹ ..GV: B¶ng phô.

3 HS ®äc v¨nb¶n.Gäi 2. ViÖc Va .Híng dÉn HS t×m hiÓuCT? ? Dùa vµo chó thÝch * vµ hiÓu biÕt cña b¶n th©n h·y nªu nh÷ng nÐt c¬ b¶n nhÊt vÒ t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm? ? Em biÕt g× vÒ 2 nh©n vËt ®îc nãi ®Õn trong v¨n b¶n? ? V¨n b¶n ®îc viÕt theo ph¬ng thøc biÓu ®¹t chÝnh nµo? H×nh thøc truyÖn ng¾n nµy cã g× ®Æc biÖt? .Cho HS ®äc thÇm ®o¹n 1 cña v¨n b¶n ? Tãm t¾t ND chÝnh cña ®o¹n v¨n b¶n em võa ®äc ? PhÇn ®Çu cña VB ®· giíi thiÖu ntn vÒ 2 122 . .HS dùa vµo chó thÝch a vµ 2 sgk/92 ®Ó tr¶ lêi .Cßn l¹i: Cuéc gÆp + T×m bè côc cña gì gi÷a Va ren vµ v¨n b¶n: PB Ch©u . sang VN: .V¨n b¶n: .Yªu cÇu Hs gi¶i nghÜa 1 sè tõ khã theo SGK.Theo dâi.Ph¬ng thøc tù sù. .13. Tõ khã: chuyÖn tëng tîng 3.§äc thÇm. .1969) b.Tr×nh bµy theo sgk ( trang 92 phÇn chó thÝch * ). T×m hiÓu chó thÝch: a.19 Ch©u .Va .Phan Béi Ch©u lµ .GV nhËn xÐt.8.Phan Béi Ch©u lµ 2.ren b¶n.Cßn l¹i: Cuéc gÆp gì gi÷a Va ren vµ PB Ch©u II.15.tho¹i. ? TruyÖn chia lµm mÊy phÇn? T×m néi dung chÝnh cña mçi phÇn? hÕt .Gi¶i thÝch c¸c tõ tï”: Giíi thiÖu vÒ Va khã: Ren vµ Phan Béi 3. c©u HS ®äc cha chuÈn x¸c. tãm t¾t b¶n: ®o¹n ®Çu cña v¨n 1.H×nh thøc gièng nh mét bµi kÝ sù nhng thùc tÕ lµ 1 c©u c.Ph¬ng thøc tù sù.16. nhËn xÐt . . .Va . . Bè côc : 2 phÇn .Tõ ®Çu -> “ Trong tï”: Giíi thiÖu vÒ Va Ren vµ Phan Béi Ch©u ..ren lµ toµn quyÒn Ph¸p t¹i §«ng quyÒn Ph¸p t¹i §«ng D¬ng tõ 1925 D¬ng tõ 1925 . ? Tãm t¾t v¨n b¶n? .10.Tõ ®Çu -> “ Trong .ViÕt sau khi PBC bÞ b¾at cãc ngµy 18 /06/1925 ë TQ.9.Tãm t¾t ng¾n gän ND v¨n b¶n.Cho HS nhËn xÐt. . . T¸c gi¶: NguyÔn AÝ Quèc (1890. Ph©n tÝch v¨n . T¸c gi¶ NAQ ( tªn gäi cña HCM tõ 1919 -> 1945 .ren lµ toµn . . söa ch÷a nh÷ng ®o¹n..

Em thö h×nh dung vµ miªu t¶ diÖn m¹o nh©n vËt nµy? 4.Gieo th¸i ®é ngê vùc vÒ lêi høa ®ã. 123 .lµm sao” -> th¸i ®é ngê vùc kh«ng tim vê thiÖn chÝ cña Va .ren míi nhËn thøc.Th«ng b¸o vÒ viÖc Va .. Híng dÉn vÒ nhµ: .ren míi nhËn thøc. VÒ kiÕn thøc: .C«ng luËn Ph¸p ®ßi hái Va .ren ( giong mØa mai ) . ®o¹n më ®Çu truyÖn theo em cã ý nghÜa g×? GV: Qua 1 sè chi tiÕt ë phÇn ®Çu ta thÊy tªn toµn quyÒn ®· thùc hiÖn trß lè ®Çu tiªn tríc d luËn réng r·i ë Ph¸p ®Ó kiÕm thªm chót c¶m t×nh cña Ph¸p tríc khi sang nhËn chøc.Häc bµi vµ so¹n tiÕp bµi tiÕt 2. ®¹i diÖn cho hai lùc lîng x· héi: phi nghÜa vµ chÝnh nghÜa.. .lµm sao” -> th¸i ®é ngê vùc kh«ng tim vê thiÖn chÝ cña Va ...ren sang VN cïng lêi høa cña «ng. 3./. ..nh©n vËt trong truyÖn? Em nhËn ra ®iÒu g× gi÷a 2 nh©n vËt ngay tõ ®Çu v¨n b¶n? ? LÝ do g× khiÕn Va ren høa sang VN ch¨m sãc PBC? ? T¸c gi¶ ®· b×nh luËn ntn vÒ viÖc nµy? Em hiÓu g× vÒ th¸i ®éc cña t¸c gi¶ qua c¸ch b×nh luËn Êy? NhËn xÐt giäng kÓ ? Nh vËy.ren ( giong mØa mai ) => Lµ trã lè thø nhÊt nh»m kiÕm chót c¶m t×nh cña d luËn tríc lóc nhËn chøc.. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1...“«ng høa... thùc d©n Ph¸p vµ nh©n d©n ViÖt Nam hoµn toµn ®èi lËp nhau trªn ®Êt níc ta thêi Ph¸p thuéc. . . l·nh tô pt yªu níc VN ®Çu thÕ kØ XX -> 2 nh©n vËt ®èi lËp nhau vÒ ®Þa vÞ x· héi. Cñng cè: . muèn lÊy lßng d luËn. l·nh tô pt yªu níc VN ®Çu thÕ kØ XX -> 2 nh©n vËt ®èi lËp nhau vÒ ®Þa vÞ x· héi. .TiÕp tôc gióp Hs hiÓu ®îc gi¸ trÞ cña ®o¹n v¨n trong viÖc kh¾c ho¹ s¾c nÐt hai nh©n vËt Va ren vµ Phan Béi Ch©u víi hai tÝnh c¸ch. TIẾT 112: Nh÷ng trß lè hay lµ Va-Ren vµ Phan Béi Ch©u (TiÕt 2) (NguyÕn ¸i Quèc) A.C«ng luËn Ph¸p ®ßi hái Va . muèn lÊy lßng d luËn..“«ng høa.

HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu.ren .Qua lêi kÓ vµ b×nh dùng 2 nh©n vËt luËn cña t¸c gi¶.ren vµ PBC.3. VÒ kÜ n¨ng: . C. biÕt lªn ¸n th¸i ®é cña Varen.Nªu vÊn ®Ò. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.KÓ chuyÖn gÆp gì cña Va . cña thùc d©n Ph¸p vµ tinh thÇn kh©m phôc nhµ yªu níc Phan Béi Ch©u ë thêi k× nµy nãi riªng vµ trong cuéc sèng ngµy nay nãi chung. Va . Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t II. Cuéc gÆp gì ? §o¹n v¨n kÓ vÒ .ren: cã thËt hay do tëng t.PhÇn II.Em biÕt nh÷ng g× vÒ tªn toµn quyÒn Va-ren trø¬c khi sang §«ng D¬ng? 2..ren vµ chuyÖn g×? gi÷a PBC: ? §©y lµ c©u chuyÖn Va . Bµi míi: Giíi thiÖu: . gi¶ tiÕp tôc x©y . Th× h«m nay ta tiÕp tôc. KiÕn thøc träng t©m: . tÝnh chiÕn ®Êu m¹nh mÏ cña ngßi bót NguyÔn ¸i Quèc 2.ren: lµ kÎ ph¶n 124 ...vÊn ®¸p. ThiÕt bÞ d¹y häc: . tr¶ lêi c©u hái. D. Ph©n tÝch v¨n b¶n: 1. B. C¨n cø vµo lêi v¨n sao? cña t¸c gi¶ “ Nhng chung ta h·y theo dâi. Ph¬ng ph¸p: . theo dâi b»ng ®«i c¸nh ? Trong phÇn 2 t¸c cña trÝ tëng tîng. 3. a.HiÓu ®îc lßng yªu níc. KiÓm tra: .Gi¸o dôc cho c¸c em cã th¸i ®é ®óng ®¾n víi viÖc mµ B¸c thÓ hiÖn trong v¨n b¶n.2.. . theo mqh t¬ng ph¶.RÌn kÜ n¨ng ®äc vµ ph©n tÝch thÓ lo¹i v¨n nghÞ luËn. VÒ t tëng: . + Va . gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. ViÖc Va ..Cho HS ®äc phÇn 2 + §äc.§©y lµ chuyÖn tëng tîng cña t¸c gi¶? V× îng. E.GV: B¶ng phô. sang VN: cña v¨n b¶n 2.Giê tríc c¸c em ®· n¾m ®ù¬c nh÷ng nÐt nµo vÒ lai lÞch cña Varen vµ th¸i ®é cña h¾n khi sang ViÖt Nam.

ruång bá lßng tin.ren tuyªn bè th¶ PBC ( t«i ®em tù do ®Õn cho «ng ®©y ) víi c¸c ®iÒu kiÖn ( trung thµnh víi níc Ph¸p. céng t¸c. + PBC im lÆng. Em h·y t×m nh÷ng chi tiÕt trong truyÖn chøng tá ®iÒu ®ã? t¸c dông cña c¸ch x©y dùng theo c¸ch ®èi lËp.ren thùc chÊt lµ kÎ ntn? ? Cïng b»ng nh÷ng lêi béi gia cÊp kÎ ruång bá qu¸ khø. ? Em nhËn thÊy Va .ren khuyÖn PBC tõ bá lÝ tëng chung ( ®Ó mÆc ®Êy nh÷ng ý nghÜ phôc thï ). ®ª tiÖn s½n sµng lµm mäi thø v× quyÒn lîi c¸ 125 . . chí xói giôc ®ång bµo næi lªn. vÞ thiªn sø ®Êng x¶ th©n v× ®éc lËp. tay n»m chÆt tay) chØ nªn v× quyÒn lêi c¸ nh©n gièng nh Varen ( ®èt ch¸y nh÷ng c¸i minh t«n thê vµ t«n thê nh÷ng c¸i mµ m×nh tõng ®èt ch¸y ).ren ( ¤ng vµ t«i. + Va . . kÎ ph¶n béi nhôc nh·. t¬ng ph¶n? Thùc ch©t cña cuéc trß chuyÖn gi÷a 2 nh©n vËt nµy lµ g×? ? Theo dâi nh÷ng lêi ®éc tho¹i cña Va ren h·y cho biÕt Va -ren ®· tuyªn bè vµ khuyªn Phan Béi Ch©u nh÷ng ®iÒu g×? ? b»ng chÝnh nh÷ng lêi kÓ cña m×nh Va ren ®· tù béc lé nh©n c¸ch b¶n chÊt cña y. h·y b¶o hä hîp t¸c víi ngêi Ph¸p.®èi lËp. + Va . + PBC: Con ngêi ®· hi sinh c¶ gia ®×nh vµ cña c¶i v× ®Êt níc lµ bËc anh hïng.Qua cuéc ®èi tho¹i + Va -ren thao thao ®éc tho¹i.Varen lµ kÎ thùc dông.ren tríc PBC. => Thùc chÊt lµ cuéc ®éc tho¹i cña Va . b¾t tay víi Va . hîp lùc víi níc Ph¸p.

mØa mai ë ëng cao c¶ nhÊt..ph©n råi tiÕp ®ã hµng tÝch hµng lo¹t nh÷ng biÓu .ren ®· diÔn trß danh lêi cña Varen.nh “ níc” ®æ l¸ khoai.. ? T¸c gi¶ ®· b×nh .lÏ ®éc tho¹i ®ã em nh©n. lè cuèi cïng cña + KÎ ph¶n béi lÝ tëng m×nh ntn? ®ª tiÖn ®i khuyªn b¶o §iÒu mµ t¸c gi¶ muèn kÎ trung thµnh víi lÝ tgiÔu cî.. 126 => BÞp bîm.. l¹ cha ! nh÷ng lêi nãi.... lè bÞch ®¹i diÖn cña TDP ph¶n ®éng ë §D.vµ im lÆng döng dng”. + T×m chi tiÕt . 1 trß kÞp bîm thao thao bÊt tuyÖt.. Em h·y t×m c¸c chi .Nhæ vµo mÆt Va-ren luËn ntn vÒ sù im => Th¸i ®é khinh bØ lÆng cña PBC? NhËn + T¸c gi¶ b×nh luËn: xÐt? Nhng.. v« liªm sØ. KH«ng ph¶i chuyÖn mµ thùc chÊt v× tù do cña PBC mµ lµ ®éc tho¹i gi÷a Va .. “nh×n Va-ren.. b..§«i ngän r©u mÐp ngtiÕt ®ã vµ cho biÕt êi tï nhÕch lªn 1 chót th¸i ®é cña PBC lµ råi l¹i h¹ xuèng ngay. dèi tr¸ hÌn h¹. ®©y lµ g×? + Lêi høa ch¨m sãc PBC kh«ng chØ lµ lêi høa ? Trong khi Va-ren cø su«ng... th¸i ®é g×? .v×.. thÊy Va -ren ®· béc lé râ thùc chÊt cña lêi høa ch¨m sãc PBC ..MØm cêi mét c¸ch kÝn ®¸o.kh«ng hiÓu n©u” ? Qua sù im lÆng cña -> Giäng ®iÖu hãm PBC vµ lêi b×nh cña hØnh..... im lÆng hiÖn th¸i ®é...Lêi høa ch¨m sãc PBC ntn? thùc chÊt kh«ng ph¶i lµ sù gióp ®ì gãp phÇn PBC mµ lµ Ðp buéc PBC tõ bá lÝ tëng tõ bá d©n ? Qua cuéc trß téc m×nh.v× quyÒn lîi cña níc ren vµ PBC em thÊy Ph¸p -> trùc tiÕp lµ Va . Phan Ch©u: Béi .lµm cho Va-ren söng sèt.Nh×n Va-ren. mØa mai. mµ cßn lµ trß lè ®¸ng ta thÊy PBC chØ : cêi. döng dng.

NT.Gi¸ trÞ cña lêi t¸i bót: Lêi t¸i bót nh bæ sung c¸ch thÓ hiÖn th¸i ®é cña PBC: Nhæ vµo mÆt kÎ thï. Sö dông biÖn ph¸p t¬ng ph¶n ®èi lËp ®Ó kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch nh©n vËt => B¶n lÜnh kiªn cêng.Híng dÉn HS tæng kÕt gi¸ trÞ cña v¨n b¶n ? Qua t×m hiÓu truyÖn em h·y kh¸i qu¸t nh÷ng gt h×nh thøc ®Æc s¾c vµ néi dung næi bËt cña VB? . ®¸ng ®Ó cêi.NT: ViÕt truyÖn b»ng h cÊu.Varen rÊt kiªu h·nh. tr¶ lêi: .§ã lµ b¶n lÜnh cña 1 ngêi cm: kiªn cêng bÊt khuÊt. . bÊt khuÊt tríc kÎ thï.GV híng dÉn HS kh¸ giái ? ë cuèi truyÖn t¸c gi¶ ghi thªm phÇn t¸i bót em h·y ®äc vµ cho biÕt gi¸ trÞ cña lêi t¸i bót? Cã ®iÒu g× thó vÞ trong sù phèi hîp gi÷a lêi kÕt vµ lêi t¸i bót? . Tæng kÕt: * Ghi nhí: (Sgk/95) 127 .C¸ch dÉn chuyÖn nh thÓ thËt hãm hØnh thó vÞ.Trao ®æi nhãm nhá ®Ó tr¶ lêi: +ë Varen: Kiªu h·nh v× danh väng cña kÎ ®ª tiÖn. tiªu biÓu cho khÝ ph¸c d©n téc ViÖt Nam. III.t¸c gi¶ vÒ sù im lÆng ®ã em thÊy g× vÒ khÝ ph¸ch t thÓ cña PBC tríc Varen? ? Trong khi thuyÕt gi¸o víi PBC vÒ c¸ch sèng cña m×nh. gi¸ trÞ cña t¸c phÈm ®· ®îc n©ng lªn v× nã tiÕp tôc n©ng cao tÝnh c¸ch. ®ã lµ niÒm kiªu h·nh ®¸ng kh©m phôc. + Tù kh¸i qu¸t gi¸ trÞ ND . Trong khi kh«ng nghe Va-ren thuyÕt gi¸o ta thÊy PBC còng v« cïng kiªu h·nh. + ë PBC: Kiªu h·nh v× kiªn ®Þnh lÝ tëng yªu níc. kh«ng chÞu khuÊt phôc vµ hÕt søc kiªu h·nh. + TruyÖn cã thÓ dõng l¹i ë ®ã song cã thªm ®o¹n kÕt. Em thÊy sù kh¸c nhau gi÷a 2 niÒm kiªu h·nh Êy lµ g×? ? Gi¶ sö truyÖn dõng l¹i ë c©u: “ Kh«ng hiÓu PBC” th× cã ®îc kh«ng? Vai trß cña ®o¹n kÕt lµ g×? . tëng tîng trªn c¬ së sù thËt. . . th¸i ®é cña PBC tríc kÎ thï. + HS kh¸ giái suy nghÜa. lµm t¨ng thªm ý nghÜa cña vÊn ®Ò.

Gi¶i thÝch nghÜa côm tõ “ nh÷ng trß lè” trong nhan ®Ò t¸c phÈm? -> Hµnh ®éng lè l¨ng. quyÒn.ChuyÖn tëng tîng: Cuéc tiÕp kiÕn gi÷a Varen vµ PBC.KÕt hîp ng«n ng÷ n. . LuyÖn tËp (TiÕp). .PBC nhµ yªu níc ®ang bÞ Ph¸p b¾t giam t¹i hµ Néi. lè” trong nhan ®Ò t¸c .yÕu tè thùc: ./. Giäng v¨n hãm hØnh. tè cã thË vµ yÕu tè t.. §äc ghi nhí (sgk/95) ? Gi¶i thÝch nghÜa + Trao ®æi nhãm nhá. Cñng cè: . LuyÖn tËp: côm tõ “Nh÷ng trß tr¶ lêi c©u hái. 3.vËt víi ng«n ng÷ ngêi kÓ. h·y chØ râ yªu Varen. -ND: Ca ngîi nh©n c¸ch ca quý cña Phan Béi Ch©u.PT§T ®ßi th¶ PBC .Nh©n ëng tîng trong v¨n vËt Varen Toµn b¶n. 4.vÞ ®Ó më réng c©u: LuyÖn tËp (TiÕp theo) 128 . b¶n chÊt xÊu xa cña Varen ®îc che ®Ëy b»ng bé mÆt gi¶ t¹o. mØa mai. TIẾT 111: Dïng côm chñ.chÝnh lµ nh÷ng hµnh ëng tîng dùa trªn ®éng lè l¨ng. Híng dÉn vÒ nhµ: .lµm næi chñ ®Ò t¸c phÈm. IV. bÞp bîm nh÷ng yÕu tè cã b¶n chÊt xÊu xa cña thùc.®¶ kÝch viªn toµn quyÒn Va-ren víi c¸c hµnh ®éng lè bÞch cña h¾n.Nh÷ng trß lè trong phÈm nhan ®Ò cña t¸c phÈm ? C©u chuyÖn ®îc t. .Häc bµi vµ so¹n bµi: Dïng côm chñ – vÞ ®Ó më réng c©u.Gäi HS ®äc ghi nhí: .

ghi nhí. côm TT.Nªu vÊn ®Ò.. D.C¸c trêng hîp dïng côm chñ vÞ ®Ó më réng c©u? 2. KiÕn thøc träng t©m: . KiÓm tra: .PhÇn B.ThÕ nµo lµ dïng côm C-V ®Ó më réng c©u? . côm §T gäi lµ côm C-V lµm thµnh phÇn c©u 129 . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1. vÞ. B.yªu cÇu HS nh¾c l¹i kh¸i . VÒ t tëng: .Bíc ®Çu biÕt c¸ch më réng c©u b»ng côm chñ.GV: B¶ng phô. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. th¶o luËn nhãm. Bµi míi: Giíi thiÖu: Giê tríc c¸c em ®· ®îc häc tiÕt 102 vÒ: . ThiÕt bÞ d¹y häc: . VÒ kÜ n¨ng: . ph©n tÝch c¸c côm chñ vÞ trong c©u vµ dïng c©u cã côm c-v. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: .GV nhÊn m¹nh c¸c trêng .Nh¾c l¹i kiÕn I.Cñng cè kiÕn thøc vÒ viÖc dïng côm chñ. h«m nay thÇy gi¸o cïng c¸c em mét lÇn n÷a ®i kh¾c s©u l¹i kiÕn thøc ®ã b»ng tiÕt Dïng côm chñ. Dïng côm C-V côm CV ®Ó më réng c©u. .RÌn kü n¨ng nhËn diÖn.vÞ ®Ó më réng c©u LuyÖn tËp (TiÕp theo) Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña ND cÇn ®¹t trß .GD ý thøc vËn dông kiÕn thøc vµo bµi tËp. lµ: hîp dïng côm CV ®Ó më Khi nãi vµ viÕt cã réng c©u.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. C.Nghe. Ph¬ng ph¸p: . vÞ ®Ó më réng c©u. . thÓ dïng nh÷ng + côm CV lµm CN côm tõ cã h×nh + Côm CN lµm VN thøc gièng c©u + Côm CV lµm phu ng÷ ®¬n b×nh thêng côm DT. 3. E. yªu cÇu cña GV ®Ó më réng c©u . 2. Lý thuyÕt: niÖm vµ c¸c trêng hîp dïng thøc ®· häc theo 1..A. thuyÕt tr×nh.

TT ®Òu cã thÓ ®îc cÊu t¹o b»ng côm C-V II.MP chñ ng÷. ? h·y gép c¸c c©u cïng . cßn c¸c côm CV kh¸c -yªu cÇu HS ®äc bµi tËp 2 lµm TP c©u.Ta quanh n¨m trångträt ( phô ng÷ trong côm §T cho phÐp ta. 2..Nh÷ng tôc lÖ tèt ®Ñp Êy mÊt dÇn..yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm + Lµm bµi tËp TB theo nhãm nhá.. ( Phô ng÷ cho ®éng tõ thÊy) Bµi tËp 2: ( sgk/97 ) Gép c¸c c©u a.C¸c thi sÜ ca tông c¶nh. ...H3: lµm ýc + c¶ líp lµm bµi tËp ra giÊy nh¸p + Theo dâi..§äc vµ t×m hiÓu yªu cÇu cña bµi tËp +T×m côm CV lµm TP c©u hoÆc thµnh phÇn côm tõ + ChØ râ trong mçi c©u côm CV lµm thµnh phÇng×? . Chóng em häc giái lµm cho cha .yªu cÇu HS c¶ líp lµm bµi tËp ra giÊynh¸p . c.H2: lµm ý b . . VN. Bµi tËp Bµi tËp 1: ( Sgk/96 ) a. nhËn xÐt bæ sung bµi lµm cña b¹n + Gi¶i thÝch: Ngoµi côm CV lµm nßng cèt c©u. ( Phô ng÷ cho DT “ khi”) . . DT. söa ch÷a? + Tr×nh bµy bµi 130 hoÆc cña côm tõ ®Ó më réng c©u. thµnh phÇn côm tõ mµ kh«ng thay ®æi nghÜa + §äc bµi tËp 2 cña chóng? ( sgk/97 ) . côm CV ®· ®îc dïng ®Ó më réng TP nµo trong c©u? . .Cã ngêi lÊy tiÕng.. . . C¸c trêng hîp dïng côm C-V ®Ó më réng c©u: CN... KhÝ hËu níc ta Êm ¸p ( CN ). phô cÆp thµnh 1 c©u cã côm ng÷ cña côm DT CV lµm TP c©u hoÆc vµ C§T. c¸c phô ng÷ trong côm §T.Cho HS ®äc vµ nªu yªu cÇu bµi tËp 1 ( sgk/96 ) ..Gäi HS nhËn xÐt bæ sung bµi lµm trªn b¶ng ? V× sao em x¸c ®Þnh c¸c c©u trªn ®Òu dïng côm CV ®Ó më réng c©u? ? ë bµi tËp 1.Gäi 3 HS lµm bµi tËp trªn b¶ng ( mçi HS 1 ý ) . tiÕng suèi nghe míi hay ( phô ng÷ cho ®éng tõ “ nãi” )..TiÕng chim..Nh÷ng thøc quý cña ®Êt m×nh thay dÇn b»ng...H1: lµm ý a ..NhËn xÐt.) b.

.HS thùc hiÖn. .. Bµi tËp 3 ( sgk/97 ) a. . trÇm bæng nh 1 b¶n nh¹c.cho HS ®äc bµi tËp ? h·y gép mçi cÆp c©u hoÆc vÕ c©u ( in ®Ëm ) thµnh 1 c©u cã côm CV lµm thµnh phÇn c©u hoÆc TP côm tõ? . Anh em hoµ thuËn khiÕn hai th©n vui mõng b. bæ sung. ra ®êi ®· sëi Êm cho ¸nh ®Ìn s©n khÊu ë kh¾p mäi miÒn ®Êt níc. yªu cÇu c¸c nhãm trao ®æi. “ gi¸c ngé”. Anh em hoµ thuËn khiÕn hai th©n vui vÇy b.. bæ sung. cö ®¹idiÖn tr×nh bµy. thèng nhÊt. Nhµ v¨n Hoµi Thanh kh¼ng ®Þnh r»ng c¸i ®Ñp lµ c¸i cãÝch. TiÕng ViÖt rÊt giµu thµnh ®iÖu khiÕn lêinãi cña ngêi VN ta du d¬ng.. Bµi 3 a. d. c. b.Gép mçi c©u hoÆc vÕ c©u thµnh c©u cã côm CV më réng . §©y lµ c¶nh mét rõng th«ng ngµy ngµy biÕt bao nhiªu ngêi qua l¹i c. tËp theo yªu cÇu cña GV. “ Bªn kia sèng §uèng”. 1 sè phËn míi. . C¸ch m¹ng th¸ng 8 thµnh c«ng ®· khiÕn cho TV cã mét bíc ph¸t triÓn míi.Ho¹t ®éng nhãm. Hµng lo¹t vë kÞch nh “ tay ngêi ®µn bµ”. mÑ vµ thÇy c« rÊt vui lßng.Chia líp thµnh 2 nhãm.. + NhËn xÐt.§äc vµ t×m hiÓu yªu cÇu bµi tËp.NhËn xÐt. . .Tæ chøc cho HS c¶ líp cïng nhËn xÐt söa ch÷a. §©y lµ c¶nh mét rõng th«ng ngµy ngµy biÕt bao nhiªu ngêi qua l¹i 131 . bæ sung.Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy.

E.Hoµn thµnh Bt. 2. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.RÌn cho Hs kÜ n¨ng th¸i ®é m¹nh r¹n.Sai 132 .GV: B¶ng phô. 3. “ Bªn kia s«ng ®uèng”. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. . VÒ kÜ n¨ng: .PhÇn: C. ThiÕt bÞ d¹y häc: . VÒ t tëng: .ra ®êi ®· sëi Êm cho ¸nh ®Ìn s©n khÊu ë kh¾p mäi n¬i miÒn ®Êt níc. B. KiÕn thøc träng t©m: . Ph¬ng ph¸p: .Hs n¾m v÷ng vµ vËn dông thµnh th¹o kÜ n¨ng lµm kiÓm bµi NL gi¶i thÝch ®ång thêi nhËn thøc s©u s¾c h¬n nh÷ng kiÕn thøc Xh vµ v¨n häc cã liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò luyÖn tËp lËp luËn..Häc kÜ lÝ thuyÕt . TIẾT 112: LuyÖn nãi: bµi v¨n gi¶i thÝch mét vÊn ®Ò A./. D. Cñng cè: ? Qua viÖc gi¶i bµi tËp em rót ra nhËn xÐt g× khi nhËn diÖn c¸c côm chñ vÞ trong TP c©u vµ c¸ch dïng côm C-V ®Ó më réng c©u? 4. chuÈn bÞ tiÕt 112.Nªu vÊn ®Ò. tù tin khi nãi tríc ®¸m ®«ng. Hµng lo¹t vë kÞch nh “ ngêi ®µn bµ”. VÒ kiÕn thøc: . thuyÕt tr×nh. . Tr¾c nghiÖm lùa chän ph¬ng ¸n ®óng 1.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. KiÓm tra 15 phót §Ò bµi: A. th¶o luËn nhãm.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ kÜ n¨ng gi¶i thÝch thµnh th¹o mét vÊn ®Ò. chøng minh chØ lµ viÖc vËn dông dÉn chøng ®iÒu ®ã ®óng hay sai? A. “ Gi¸c ngé”..§óng B.c. Híng dÉn vÒ nhµ: . 3.cã ngêi quan niÖm: Gi¶i thÝch chØ lµ viÖc vËn dông lÝ lÏ.

III. trång c©y”.GV yªu cÇu líp phã häc tËp b¸oc¸o kÕt qu¶ chuÈn bÞ bµi cña líp .Nghe híng dÉn. ph©n tÝch kh«ng? A.PhÐp lËp luËn gi¶i thÝch cã thÓ kÕt hîp víi c¸c phÐp lËp luËn kh¸c nh chøng minh b×nh luËn. .Gièng nhau B. chó ý ph¶i truyÒn c¶m. “ ¨n qu¶ nhí kÎ trªn b¶ng phô. GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS: ( 5’ ) .NhËn xÐt vÒ tinh thÇn chuÈn bÞ bµi cña c¶ líp.X¸c ®Þnh yªu cÇu * §Ò bµi: nhanh yªu cÇu cña ®Ò cña ®Ò H·y gi¶i thÝch c©u bµi . LuyÖn nãi theo yªu cÇu c¸c nhãm cö nhãm. Bµi míi: Giíi thiÖu: C¸c bµi tríc c¸c em ®· ®îc häc phÇn lý thuyÕt vÒ v¨n lËp luËn gi¶i thÝch. .C¸c nhãm cö nhãm TN: + §a ra 1 dµn ý chi tiÕt trëng vµ th ký.Giäng nãi võa nghe. th kÝ. .4 HS .Cã 3.Kh«ng B.5 ® C©u 1: B 2: B 3: 3 B.GV kiÓm tra x¸c xuÊt 3 .DÉn d¾t vÊn ®Ò -> tíi luËn ®iÓm .Kh¸c nhau B. Híng dÉn HS thùc hµnh luyÖn nãi: ( 30’ ) Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS ND cÇn ®¹t + yªu cÇu HS x¸c ®Þnh .TrÝch dÉn vÊn ®Ò 2.Vai trß cña dÉn chøng trong phÐp lËp luËn gi¶i thÝch vµ phÐp lËp luËn chøng minh gièng hay kh¸c nhau? A. + Chia líp lµm 4 nhãm . LuyÖn nãi tríc biÓu vµ híng dÉn HS líp ( 15’ ) c¸ch chÊm ®iÓm theo c¸c mÆt: chuÈn bÞ. GV nªu yªu cÇu cña tiÕt luyÖn nãi: ( 2’) . Tù luËn: . t¸c 133 . Tù luËn Em h·y viÕt ®o¹n v¨n cho phÇn më bµi víi ®Ò bµi “ h·y gi¶i thÝch néi dung lêi khuyªn cña Lªnin “ Häc häc n÷a häc m·i” §¸p ¸n: A. I.2. §Ó kh¾c s©u kiÕn thøc vµ h×nh thµnh kÜ n¨ng gi¶i thÝch thµnh th¹o còng nh kÜ n¨ng nãi chóng ta vµo tiÕt ngµy h«m nay.( 15’ ) nhãm trëng. II.Lêi nãi râ nghÜa. ph¸t 2.T thÕ nãi: M¹nh d¹n.LuyÖn nâi theo 1. râ ý. tù nhiªn. tr¾c nghiÖm: 0. nhãm .

30 . + NhËn xÐt vÒ ND vµ phong th¸i tr×nh bµy cña b¹n em. ? Më bµi cña b¹n ®· ®¹t yªu cÇu cha? B¹n ®· tr×nh bµy phÇn më bµi theo c¸ch nµo? . ND bµi nãi.Gäi 2 HS tr×nh bµy miÖng phÇn më bµi. ? PhÇn KB cña b¹n ®· co thÊy bµi GT xong ch134 + Tr×nh bµy miÖng phÇn më bµi ( 2 Hs tr×nh bµy 2 më bµi kh¸c nhau ). söa. + Tr×nh bµy miÖng ®o¹n GT nghÜa ®en c©u TN. + Gäi 1 Hs nãi phÇn GT nghÜa bãng. . .GV nhËn xÐt vÒ giäng noi. Phong th¸i TP ntn? -GV nhËn xÐt. + Yªu cÇu HS lÇn lît nãi trong nhãm díi sù ®iÒu khiÓn cña nhãm trëng. + Tr×nh bµy ®o¹n v¨n theo yªu cÇu cña GV. nd nãi cña HS.Ngµy giç tæ vua Hïng vµ ngµy ®Êt níc hoµn toµn gi¶i phãng. .phong. . ? NhËn xÐt b¹n gi¶i thÝch nghÜa ®en cña c©u TN ®· ®¹t cha.Lßng biÕt ¬n. lêi nãi.NhËn xÐt phÇn nãi cña b¹n theo yªu cÇu cña GV. + NhËn xÐt ND.TËp nãi phÇn kÕt bµi. . Ngµy ®ãi gîi nhí c«ng lao dùng níc vµ gi÷ níc cña «ng cha ta.04 lµ ngµy g×?Nh÷ng ngµy ®ã gîi cho em ®iÒu g×? + yªu cÇu HS tr×nh bµy miÖng ®o¹n v¨n thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n cña chóng ta . . tuyªn d¬ng HS nãi tèt.3 . + GV theo dâi ®Ó nhËn xÐt ho¹t ®éng cña c¸c nhãm . giäng nãi. + Yªu cÇu 1 HS nãi phÇn kÕt bµi.Gäi 1 HS tr×nh bµy ®o¹n gi¶i thÝch nghÜa ®en cña c©u TN. c¸ch nãi c¸ch më bµi: Trùc tiÕp? ®èi lËp hoµn c¶nh ý thøc? tõ chung ®Õn riªng. -1 sè c©u kh¸c: “ uèng níc nhí nguån”. Cho HS nhËn xÐt ? Ngµy 10 .

§äc. giíi thiÖu mét sinh ho¹t v¨n ho¸ ë mét vïng ®Êt níc.PhÇn II.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ nh÷ng di s¶n v¨n ho¸. VÒ t tëng: .Qua tiÕt luyÖn nãi c¸c em tù thÊy m×nh ®· rót ra ®îc kinh nghiÖm g× khi thuyÕt minh mét vÊn ®Ò? 4. E.Hµ ¸nh MinhA.HS: §äc v¨n b¶n vµ so¹n bµi ë nhµ theo hÖ thèng c©u hái ®äc hiÓu. lÝ lÏ. . Cñng cè: .vÊn ®¸p. KiÕn thøc träng t©m: . D. Ho¹t ®éng d¹y – häc: 135 . B. t×m hiÓu vµ ph©n tÝch VBND: bót kÝ. C. .GV: B¶ng phô. Ph¬ng ph¸p: . bµi míi cã thÓ thªm c¸c tõ ng÷ mang tÝnh chÊt khÈu ng÷. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1./. c¸ch ®a d©n chøng.VBND thÓ lo¹i bót ký. VÒ kiÕn thøc: . ph¶ng phÊt vÒ néi dung. gi¶ng b×nh vµ th¶o luËn nhãm. 2. ThiÕt bÞ d¹y häc: .GV nhËn xÐt tiÕt häc.So¹n bµi: Ca huÕ trªn s«ng h¬ng. hiÖn bµi GT? . .yªu cÇu 1 HS giái nãi hoµn chØnh bµi v¨n. tinh tÕ vµ ®éc ®¸o trong c¸ch biÓu diÔn vµ thëng thøc vµ nh÷ng nghÖ sÜ chuyªn nghiÖp vµ d©n gian… rÊt ®çi tµi hoa. giµu cã vÒ lµn ®iÖu.Nªu vÊn ®Ò. Híng dÉn vÒ nhµ: . TIẾT 113: Ca huÕ trªn s«ng h¬ng . giíi thiÖu vÎ ®Ñp cña 1 sinh ho¹t v¨n ho¸ ë cè ®« HuÕ.a? NhËn xÐt? ? h·y cho biÕt c©u TN thuéc chñ ®Ò nµo. VÒ kÜ n¨ng: . ? Qua giê luyÖn nãi em rót ra ®îc bµi häc g× khi t. 3. t×m nh÷ng c©u Tn cã Nd t¬ng tù? . 3. mét vïng d©n ca.HS tù rót ra KL: Bè côc.

Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña Néi dung cÇn ®¹t trß . KiÓm tra: ? Tãm t¾t nh÷ng trß lè c¶u Va-ren khi gÆp cô Phan. biÓu c¶m b.Cho häc sinh quan s¸t .P2: kÕt hîp miªu t¶ + biÓu c¶m -> 2 bøc ¶nh minh ho¹ cho 2 nÐt ®Ñp cña VH HuÕ . miªu t¶ . T¸c gi¶: Hµ ¸nh s«ng H¬ng ®îc viÕt theo NghÞ luËn . Tõ ®ã rót ra nhËn xÐt vÒ nh©n vËt nµy? 2.Quan s¸t ®äc II.§äc v¨n b¶n theo I.Bót kÝ.P2: Cßn l¹i: Nh÷ng ®Æc s¾c c¶u ca HuÕ. Tõ khã: .Ph¬ng thøc : NghÞ h·y gi¶i thÝch mét sè tõ luËn . suy nghÜ vµ b¶n: ®Õn “ lÝ hoµi nam” tr¶ lêi c©u hái: 136 .Ph¬ng thøc : a.1. Ph©n tÝch v¨n ®o¹n v¨n b¶n tõ ®Çu thÇm . c.Bè côc hai phÇn. nh¹c cung ®×nh … 3.Cho HS xem tranh phong c¶nh vÒ cè ®« HuÕ ®Ó dÉn vµo bµi .c¸i n«i cña d©n ca . §äc v¨n b¶n: nh÷ng chç ®äc cha xÐt phÇn ®äc . nh· nh¹c . V¨n b¶n: nµo? . . hoµi väng .P1: NL chøng minh . miªu t¶ Minh ph¬ng thøc biÓu ®¹t . söa ch÷a . TiÕp xóc v¨n c¶m bµi v¨n yªu cÇu cña GV b¶n: . chuÈn x¸c . T×m hiÓu chó vÒ t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm? chó thÝch *(sgk) thÝch: ? V¨n b¶n Ca HuÕ trªn . Bè côc: 2 phÇn ? V¨n b¶n cã bè côc nh . ®¨ng trªn b¸o Ngêi Hµ Néi.Gióp häc sinh ®äc diÔn .GV nhËn xÐt .Cho häc sinh nhËn 1. biÓu khã trong v¨n b¶n: Ca c¶m HuÕ .Nªu nh÷ng nÐt chÝnh .Tr×nh bµy theo 2. Bµi míi: Giíi thiÖu: . ? Dùa vµo chó thÝch(sgk) .P1: Tõ ®Çu -> LÝ hoµi nam: Giíi thiÖu thÕ nµo ? HuÕ.

+ C¸c ®iÖu chÌo. hß ®a linh buån b· . + C¸c ®iÖu nam. bµi thai.LiÖt kª . + C¸c ®iÖu lÝ. h·y liÖt kª c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ vµ tªn c¸c nh¹c cô biÓu diÔn ca HuÕ ? . 1.Nam ai . . b×nh luËn chøng minh.Tæ chøc trß ch¬i tiÕp søc ®Ó häc sinh thùc hiÖn yªu cÇu cña c©u hái trªn.Ch¬i trß tiÕp søc (2 ®éi). xay lóa . . qu¶ phô… phó vÒ lµn ®iÖu .Kh«ng thÓ nhí hÕt c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ . (3’) ?Em cã thÓ nhí hÕt tªn c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ c¸c nh¹c cô ®Ó biÓu diÔn Ca HuÕ kh«ng? V× sao ? ? §Ó cho ngêi ®äc hiÓu ®îc sù ®a d¹ng .s©u s¾c thÊm thÝa 137 . ru em. . hß nÖn thÓ hiÖn lßng khao kh¸t nçi mong chê hoµi väng thiÕt tha cña t©m hån HuÕ . . HuÕ lµ c¸i n«i cña d©n ca. . §2: Ghi nhanh tªn c¸c nh¹c cô biÓu diÔn ca HuÕ. nam -> Ca HuÕ phong b×nh. th.Hß l¬ . phong phó cña ca HuÕ t¸c gi¶ ®É sö dông bót ph¸p nghÖ thuËt g×? ? §Æc ®iÓm næi bËt cña ca HuÕ lµ g×? H·y t×m trong v¨n b¶n nh÷ng dÉn chøng ®Ó chøng minh? . HuÕ c¸i n«i cña d©n ca: + C¸c ®iÖu hß. Nhng ë ®o¹n v¨n nµy t¸c gi¶ ®· ®Ò cËp ®Õn sù næi tiÕng nµo cña HuÕ ?V× sao t¸c gi¶ l¹i quan t©m ®Õn ®iÒu ®ã? ? Dùa vµo v¨n b¶n vµ sù hiÓu biÕt cña b¶n th©n em. hß « .? Xø HuÕ næi tiÕng víi rÊt nhiÒu thø.D©n ca HuÕ mang ®Ëm b¶n s¾c t©m hån vµ tµi hoa cña mét vïng ®Êt . + Mçi c©u hß ®Òu göi g¾m mét ý t×nh trän vÑn: .ChÌo c¹n .Hß gi· g¹o. . bµi chßi….PhÐp liÖt kª kÕt hîp gi¶i thÝch b×nh luËn . §1: Ghi nhanh tªn c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ.D©n ca HuÕ: . kÕt hîp gi¶i thÝch. buån man m¸c. nh÷ng nh¹c cô biÓu diÔn ca HuÕ v× d©n ca HuÕ rÊt phong phó vµ ®a d¹ng.

t¸c . l¹c quan vui t¬i. tiÕt tÊu kh¸c nhau t¹o lªn nh÷ng ®Æc s¾c riªng song d©n ca xø HuÕ chÝnh lµ t©m hån t×nh c¶m cña ngêi d©n xø HuÕ .Dµn nh¹c bao gåm gi¶ cßn cho ngêi ®äc biÕt rÊt nhiÒu nh¹c cô : ®îc c¸ch thøc biÓu diÔn §µn tranh . nghi . nh¹c cung ®×nh vµ nh· nh¹c. võa vui t¬i diÔn: võa tr¹ng träng . C¸ch thøc biÓu næi.Ca HuÕ ®îc b¾t ®×nh nh· nh¹c . . VËy theo em t©m hån . h¹nh phóc.GV: Ca HuÕ lµ sù hßa quÖn gi÷a chÊt d©n gian méc m¹c. thñy chung lµ nh÷ng kh¸t väng vÒ cuéc s«ng ®îc Êm no. .Ca HuÕ ®îc b¾t nguån tõ nh¹c d©n gian vµ nh¹c cung . vµ chÊt b¸c häc trau chuèt ®¹t tíi ®é hoµn mÜ . . ®Çu tõ nh¹c d©n gian. t×nh nh©n hËu . + Nh¹c cung ®×nh nh· nh¹c lµ nh¹c dïng trong buæi lÔ t«n nghi trong cung ®×nh cña vua chóa …cã s¾c th¸i trang trong. uy . §ã lµ tÝch chÊt g× ? . Sù h×nh thµnh: .Cho häc sinh ®äc phÇn 2 cña v¨n b¶n ? Theo c¸ch tr×nh bµy cña t¸c gi¶ em ®îc biÕt ca HuÕ ®îc h×nh thµnh tõ ®©u? ? Em hiÓu biÕt g× vÒ nh¹c d©n gian? Nh¹c cung ®×nh? Nh· nh¹c? ¬ng c¶m bi ai v¬ng vÊn.Nh÷ng nÐt ®Æc s¾c cña ca HuÕ: ? Sù h×nh thµnh nguån gèc cña ca HuÕ ®· lµm nªn tÝch chÊt næi bËt cña ca HuÕ.Nh¹c c«ng.Dµn nh¹c. ? Trong v¨n b¶n nµy . -> T×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc.t×nh c¶m Êy lµ g× ? .? Mçi lµn ®iÖu d©n ca HuÕ mang mét ©m s¾c. vÒ néi dung t×nh c¶m . + Nh¹c d©n gian : C¸c lµn ®iÖu d©n ca. nhiÒu ®iÖu hß thêng s«i næi. uy nghi. ®µn 138 a. 2.Ca HuÕ võa s«i b.

®Çu ®éi kh¨n xÕp . quÇn thông. ®iªu luyÖn tµi hoa. trªn thuyÒn rång. cÆp sanh ®Ó gç nhÞp. nh¹c c«ng tinh tÕ.C¸c ca c«ng ®Òu lµ nh÷ng nam thanh mÜ tó rÊt trÎ . . .C¸ch thëng thøc ca HuÕ.Thêi gian : ban ®ªm . H·y t×m c¸c chi tiÕt miªu t¶ c¸ch thøc biÓu diÔn ca HuÕ vµ nhËn xÐt vÒ dµn nh¹c ? Nh¹c c«ng? ?. s¸o.ca HuÕ. kh¸n gi¶ vµ ca c«ng cËn kÒ bªn nhau nh ngêi nhµ . => C¸ch diÔn ca HuÕ rÊt phong phó. n÷ mÆc ¸o dµi duyªn d¸ng . . nam mÆc ¸o dµi tho. bóng ngãn phi ngãn r·i + NT: . v¶ . vç .LiÖt kª c¸c ho¹t ®éng cña nh¹c c«ng . + Ph¸t hiÖn + Ph©n tÝch : . . nhÊn m¹nh sù ®iªu luyÖn tµi hoa cña c¸c nh¹c c«ng. C¸ch thëng thøc: .LiÖt kª c¸c lo¹i nh¹c cô ®Ó chØ râ sù p2 cña c¸ch diÔn ca HuÕ .Kh¸n gi¶ vµ ngêi 139 . c.Thëng thøc ca HuÕ vµo ban ®ªm.Nh¹c c«ng dïng c¸c ngãn ®µn trau chuèt nh ngãn nhÊn . ngãn bÊm . chíp.§Þa ®iÓm : Trªn thuyÒn Rång.Em cã nhËn xÐt g× vÒ nghÖ thuËt sö dông ng«n ng÷ cña t¸c gi¶ trong ®o¹n v¨n ? Tõ ®ã em thÊy nÐt ®Æc s¾c nµo cña ca HuÕ ®îc nhÊn m¹nh? GV: Ngoµi sù h×nh thµnh vµ c¸ch biÓu diÔn cña ca HuÕ t¸c gi¶ Hµ ¸nh Minh cßn gt nÐt ®Æc s¾c cña ca HuÕ qua viÖc thëng thøc ? C¸ch thëng ca HuÕ cã g× ®éc ®¸o ? Em h·y ph©n tÝch ®Ó thÊy ®îc sù kh¸c biÖt v¬i c¸ch nghe qua b¨ng ghi ©m vµ xem b¨ng h×nh? ( Gîi ý : Thêi gian? Kh«ng gian thëng thøc ca HuÕ ) bÇu . thanh lÞch . mæ. day. ®µn nguyÖt t× bµ .

. dÔ g©y ®îc c¶m t×nh vµ lßng yªu mÕn gi÷a con ngêi víi con ngêi. Dïng tõ ng÷ gîi t¶ biÓu c¶m . . .? NhËn xÐt cña em vÒ c¸ch sö dông tõ ng÷ trong ®o¹n v¨n cña t¸c gi¶ ? . Thëng thøc ca HuÕ nh trªn ®óng lµ mét sinh ho¹t v¨n hãa d©n gian kh¸c h¼n víi nghe nh¹c trong r¹p hoÆc xem b¨ng ®Üa ë gia ®×nh. nãi : Nghe ca HuÕ lµ mét . gi÷a con ngêi víi ? Theo em t¹i sao cã thÓ thiªn nhiªn .Nghe. nh×n trùc tiÕp c¸c ca c«ng c¸ch ¨n mÆc c¸ch ch¬i ®µn -> Miªu t¶ kÕt hîp biÓu c¶m .HS2 : Thëng thøc ca HuÕ nh thÕ lµ 1 nÐt sinh ho¹t v¨n hãa thanh cao.Nghe ca HuÕ trong 1 quang c¶nh s«ng níc t¬i ®Ñp. ngêi xem ®ång hiÖn g¾n bã.Nghe. §ã lµ sù hßa ®ång mµ ë ®ã kh«ng gian ngêi diÔn.HS1: Thëng thøc 140 . ? Em cã thÓ cho mét vµi lêi b×nh luËn vÒ c¸ch thëng thøc ca HuÕ? biÓu diÔn cËn kÒ bªn nhau nh ngêi nhµ.GV: Sinh ho¹t v¨n hãa d©n gian thêng chØ thùc sù sèng ®éng trong c¸c kh«ng khÝ thËt cña nã. lÞch sù.HS1: C¸ch thëng thøc ca HuÕ nh thÕ mµ d©n d· l¹i võa sang träng . huyÒn ¶o vµ th¬ méng. .

tuyªn truyÒn cho nÐt ®Ñp v¨n hãa nµy .Ph¶n ¸nh mét trong nh÷ng nÐt ®Ñp cña v¨n hãa truyÒn thèng ca ngîi.Tù hµo vÒ HuÕ . sang träng vµ duyªn d¸ng tõ néi dung ®Õn nghÖ thuËt tõ ca c«ng ®Õn nh¹c c«ng. nam trung bé. ®îc nh×n. . .Gäi häc sinh ®äc ghi nhí . Tæng kÕt: . Ghi nhí: (SGKc¸ch thëng thøc. + HS trao ®æi. 141 .thó vui tao nh·? ? C¶m xóc cña em sau khi t×m hiÓu v¨n b¶n lµ g× ? ? Nh phÇn ®Çu ®· giíi thiÖu: Ca HuÕ trªn s«ng H¬ng lµ mét v¨n b¶n nhËt dông.D©n ca qu©n hä b¾c ninh d©n ca NghÖ TÜnh. vÎ ®Ñp cña ca HuÕ trªn s«ng H¬ng xÐt vÒ mÆt nghÖ thuËt lµ g×? ? V¨n b¶n ca HuÕ trªn s«ng H¬ng ®· gióp em hiÓu g× vÒ HuÕ ? ca HuÕ trong c¶nh thiªn nhiªn t¬i ®Ñp th¬ méng. d©n ca nam bé. . VËy qua t×m hiÓu v¨n b¶n em h·y cho biÕt ®©u lµ néi dung v¨n b¶n nhËt dông cña v¨n b¶n nµy? ? Ngoµi ca HuÕ. tõ c¸ch thøc biÓu diÔn ®Õn *. tõ t/104) giäng ca ®Õn c¸ch trang ®iÓm. muèn ®îc mét lÇn ®Õn HuÕ thëng thøc mét ®ªm ca HuÕ trªn s«ng H¬ng. nghe trùc tiÕp nh÷ng lµn ®iÖu s©u l¾ng ngät ngµo cña mét thó vui tao nh·. nh· nhÆn. ¨n mÆc. nªu ý kiÕn III.V× sao ca HuÕ thanh cao. em cßn biÕt lµn ®iÖu d©n ca nµo? ? Theo em.

Bót kÝ Bµi 2: Néi dung chÝnh cña v¨n b¶n lµ g×? A. tinh tÕ.§äc ghi nhí( sgk) IV. thÓ lo¹i nµo? A TruyÖn ng¾n +Bµi 1: Y’D + Bµi 2: Y’D C..So¹n bµi: ChÌo quan ©m thÞ kÝnh. . bæ sung. .Cho HS lµm bµi tËp TN .TËp mét lµn ®iÖu d©n ca. Cñng cè: . VÎ ®Ñp cña c¶nh ca HuÕ trªn s«ng H¬ng. . Qua ©m nh¹c.KÕt hîp nhiÒu ph¬ng thøc biÓu ®¹t. 142 . söa. Nguån gèc cña c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ.KÓ tªn mét vµi lµn ®iÖu dan ca quª em hoÆc vïng kh¸c mµ em biÕt? .Qua bµi v¨n em hiÓu g× vÒ con ngêi xø HuÕ? xem tranh.Bµi 1: V¨n b¶n ca HuÕ Lµm bµi tËp TN trªn s«ng H¬ng thuéc theo yªu cÇu cña GV. C¶ 3 néi dung trªn. Sù phong phó cña c¸c . KÝ sù D.1 – 2 HS h¸t lµn ®iÖu ca HuÕ. LuyÖn tËp: .? H·y chän h¸t mét lµn ®iÖu d©n ca mµ em biÕt? á ®Þa ph¬ng em cã lµn ®iÖu d©n ca nµo? 3. Híng dÉn vÒ nhµ: .GVnhËn sÐt. B. Tïy bót B. D. C. con ngêi xø HuÕ cµng thªm thanh lÞch. . liÖt kª… + HuÕ næi tiÕng vÒ ©m nh¹c d©n gian vµ nh¹c cung ®×nh. 4.

143 . t¸c dông cña phÐp liÖt kª. C. . 2.§äc NL. phong phó. ThiÕt bÞ d¹y häc: . Ph©n tÝch: trÝch tõ v¨n b¶n nµo? viªn .Quan s¸t b¶ng phô phÐp liÖt kª? môc I .ý nghÜa: giíi vÒ cÊu t¹o. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. KiÓm tra: . ý nghÜa cña ( Ph¹m Duy Tèn) thiÖu miªu t¶ c¸c bé phËn in ®Ëm? + Sù gièng nhau: C¸c nh÷ng ®å vËt cña Sù gièng nhau vÒ cÊu biÖn ph¸p in ®Ëm «ng quan mang t¹o vµ ý nghÜa cña c¸c ®Òu cã cÊu t¹o lµ tõ. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong c¸c VBNL c¸c t¸c gi¶ muèn cho ngêi ®äc tiÕp nhËn sù ®Çy ®ñ chÝnh x¸c nh÷ng khÝa c¹nh kh¸c nhau cña thùc tÕ hay cña t tëng t×nh c¶m ngêi ta thêng sö dông phÐp liÖt kª. B.HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp vµ cã ý thøc sö dông vµ lµm giµu ®Ñp tiÕng ViÖt. ThÕ nµo lµ .KÜ n¨ng vËn dông phÐp liÖt kª trong khi nãi vµ viÕt./.. VÒ kiÕn thøc: . D.CÊu t¹o: lµ c¸c cña ai? + §o¹n v¨n trÝch “ tõ. KiÕn thøc träng t©m: . E.Ng÷ liÖu: (sgk( sgk/ 104) . VÒ t tëng: . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.Tr¶ lêi c¸c c©u hái t/104) ? §o¹n v¨n trªn ®îc theo yªu cÇu cña gi¸o 2. thuyÕt tr×nh.Ph©n biÖt ®îc c¸c kiÓu liÖt kª theo cÊu t¹o xÐt theo ý nghÜa.PhÇn I. VÒ kÜ n¨ng: .Cho häc sinh ®äc NL .Hs hiÓu thÕ nµo lµ phÐp liÖt kª. 3.Nªu vÊn ®Ò. 1. th¶o luËn nhãm.GV: B¶ng phô. TIẾT 114: LiÖt kª A. . côm tõ ? Quan s¸t vµ nhËn xÐt Sèng chÕt mÆc bay” . Ph¬ng ph¸p: . theo khi ®i hé ®ª( bé phËn in ®Ëm ®ã lµ côm tõ ®îc ng¨n c¸ch nhiÒu.H·y nªu c¸c trêng hîp dïng côm chñ – vÞ ®Ó më réng c©u? 2. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Néi dung cÇn ®¹t I.

Cho häc sinh ®äc ghi .Tù rót ra kÕt luËn: ®Ó diÔn t¶ ®µy ®ñ Kh¸i niÖm vÒ phÐp h¬n s©u s¾c h¬n c¸c liÖt kª. Ghi nhí1: (sgk-t/105) . 4 ? VËy v¨n b¶n trªn dïng (Sù ®ång t©m ®ång mÊy lÇn phÐp liÖt kª lßng cña nh©n d©n ph¹m vi liÖt kª ë c¸c lÇn chèng Ph¸p).Lµm næi bËt thãi xa b»ng nh÷ng kÕt cÊu t. *. ý tõng lo¹t nghÜa cïng lo¹i trong c©u? ? ViÖc nªu ra nèi tiÕp hµng lo¹t c¸c ®å vËt . côm tõ cïng lo¹i .HS t×m trong v¨n tËp 1(sgk trang 106) b¶n “ Tinh thÇn yªu níc cña nh©n d©n ta”.C¸c lÇn sö dông phÐp kh«ng .) dÊu(. ®ång dông g×? thêi diÔn t¶ sù phong ? C¸ch dïng hµng lo¹t phó cña sù vËt. khÝa c¹nh kh¸c nhau cña thùc tÕ hay t tëng t×nh c¶m ngêi ta gäi lµ phÐp liÖt kª . + §o¹n1: C©u 3 (søc m¹nh cña tinh thÇn yªu níc). c¸c tõ. (sgk/105). + §o¹n 2: C©u 2 (Lßng tù hµo vÒ lÞch sö) + §o¹n 3: C©u 2. t¬ng tù nhau vÒ có ph¸p.).S¾p xÕp nèi tiÕp phËn cã cÊu t¹o.g× b»ng dÊu (. mét côm tõ th× kh«ng thÓ nãi hÕt ®îc sù chuÈn bÞ “chu ®¸o”. liÖt kª kh«ng gièng GV:Quan s¸t vÝ dô 1. cïng nãi vÒ c¸c ®å vËt ®îc bµy biÖn xung quanh quan phô ? Em cã nhËn xÐt g× mÉu? vÒ c¸ch s¾p xÕp c¸c bé .§äc râ rµng ghi nhí 1 nhí 1(sgk).VËy em hiÓu liÖt kª lµ g×? . cuéc sèng xa hoa cña quan phô mÉu ( tr¸i ngîc víi c¶nh sèng lÇn than ®ãi khæ cña nh©n d©n) -> ý nghÜa tè c¸o s©u s¾c -> lµ phÐp liÖt kª.NÕu chØ dïng mét tõ. quan s¸t cã gièng nhau . +Y/c häc sinh lµm bµi . t×m phÐp liÖt kª .hoa hëng l¹c cña tªn ¬ng tù nh trªn cã t¸c quan phô mÉu. 3.t¸c nhau v× kh«ng chØ 144 bÒ bén. ngæn ngang) .

2 cña c¶i phÐp liÖt kª trªn cã g× Kh¸c nhau: kh¸c nhau? C©u a: biªn ph¸p liÖt ? Nh vËy xÐt vÒ cÊu kª ®èi lËp . tÝnh m¹ng. C¸c kiÓu liÖt kª: 1.§äc vÝ dô. ? Thö ®¶o trËt tù cña . tÝnh m¹ng vµ ? XÐt vÒ cÊu t¹o.NL2. C¸c bé phËn in ®Ëm ë 2 vÝ dô lµ phÐp liªn kÕt . lùc lîng. + VÝ dô a2: Cã thÓ ®¶o ®îc (mçi yÕu tè liÖt kª ®øng ®éc lËp). lùc lphÐp liÖt trong tõng vÝ îng.gi¶ cã dïng thªm trî tõ liÖt kª trong mét c©u “nµo” tríc biÖn ph¸p mµ cßn trong mét liÖt kª ®Ó thùc hiÖn tèt ®o¹n.C¸c bé phËn in ®Ëm c¸c bé phËn liÖt kª ë 2 vÝ dô lµ phÐp trong 2 vÝ dô vµ nhËn liªn kÕt . liÖt kª kh«ng? X¸c cã buån th¼m ®Þnh phÐp liÖt kª b©ng kh©ng. + VÝ dô b2: Kh«ng ®¶o ®îc vÞ trÝ 145 ? T¬ng tù nh vËy. C¶ 2 vÝ dô ®Òu sö dông phÐp liÖt kª.C¶ 2 vÝ dô ®Òu sö cã dïng phÐp liÖt kª dông phÐp liÖt kª. cña c¶i VDb: Tinh thÇn vµ lùc lîng. cã trong tõng c©u? tiÕc th¬ng ai o¸n. h¬n hiÖu qu¶ phÐp tu tõ => cã thÓ thªm tõ (nµo. cã nh÷ng kiÓu liÖt C©u b: biªn ph¸p liÖt kª nµo? LÊy thªm vÝ dô kª ®îc nèi b»ng minh häa? quan hÖ tõ thµnh tõng cÆp. c¶. 2 VD VD: ThÕ ®iÖu ca HuÕ môc (2) cã dïng phÐp cã s«i næi vui t¬i. trêng hîp ®¶o ®îc (mçi yÕu nµo kh«ng? V× sao? tè liÖt kª ®øng ®éc . -> LiÖt kª theo cÆp vµ kh«ng theo cÆp (cÊu t¹o).NL1. tÝnh m¹ng. II. ? Theo em 2 NL môc (1) . tÊt c¶). xÐt tõng trêng hîp nµo + VÝ dô a2: Cã thÓ cã thÓ ®¶o.Yªu HS quan s¸t NL . t¹o. quan s¸t.Ng÷ liÖu: (sgkt/105) 2. VDa:Tinh thÇn. Ph©n tÝch: . C©u b: biªn ph¸p liÖt kª ®îc nèi b»ng quan hÖ tõ thµnh tõng cÆp. sgk. cña dô ? c¶i VDb: Tinh thÇn vµ lùc lîng. c©u hái theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. .Gäi 1 HS ®äc NL. kh«ng? Em h·y chØ râ VDa:Tinh thÇn. ph¸t hiÖn. . tr¶ lêi . tÝnh m¹ng vµ cña c¶i Kh¸c nhau: C©u a: biªn ph¸p liÖt kª ®èi lËp .

.GV cïng HS nhËn xÐt bæ sung./. *.Cho häc sinh ®äc ghi kiÓu: Theo cÆp t¨ng nhí 2. hoa hång. tiÕn vµ kh«ng t¨ng tiÕn ? §äc bµi tËp 2. x¸c .Nh÷ng cu li HS viÕt ®o¹n v¨n ra xe…. ®Þnh yªu cÇu cña bµi tËp + §äc vµ nªu yªu cÇu . Bµi 3 (sgk/106).nh÷ng qu¶ giÊy nh¸p. tuæi t¸c ®¶o ®îc vÞ trÝ v× ? Qua c¸c vÝ dô trªn em c¸c yÕu tè liÖt kª cã rót ra bµi häc g×? yÕu tè t¨ng tiÕn . c¶ phÐp liªn kÕt khu rõng bõng tØnh. so¹n bµi T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh.2 HS tr×nh bµy b) §iÖn giËt. thîc dîc. ngêi cÇn chó ý ®Õn t«n + VÝ dô b2: Kh«ng ti. Hoa cóc. ®ång tiÒn ®ua nhau kheo s¾c. v× c¸c yÕu tè liÖt kª cã yÕu tè t¨ng tiÕn . . dông phÐp liÖt kª? . Mµu xanh cña l¸.§äc ghi nhí 2. mµu vµng cña c¸nh bím ®Çu hÌ lµm cho c¶nh vên mu«n phÇn ®Ñp ®Ï. dao c¾t.Díi lßng ®êng. löa nung. dïi Cã líp nhËn xÐt bæ ®©m. trªn vØa hÌ. Cñng cè: .Cho HS viÕt ®o¹n v¨n t¶ c¶nh vên trêng cã sö.NhËn xÐt bµi lµm cña bµi tËp häc sinh. -> LiÖt kª t¨ng tiÕn vµ kh«ng t¨ng tiÕn (ý nghÜa). LuyÖn tËp: Bµi 2 (sgk/106). a). 146 .Häc bµi. . mµu ®á cña hoa. xung. 3. ®a 1. ViÕt c©u cã sö dông VD: N¾ng lªn. . Ghi nhí 2: (sgk/105) III. Híng dÉn vÒ nhµ: .GV lu ý: Khi liÖt kª vÒ lËp). trong cöa tiÖm .LiÖt kª lµ g×? C¸c kiÓu liÖt kª? 4. . lµm bµi tËp cßn l¹i.Cßn thêi gian gi¸o viªn tæ trøc cho häc sinh ch¬i chß tiÕp søc.X¸c ®Þnh phÐp liÖt kª .LiÖt kª cã nhiÒu .

Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1.TIẾT 115:T×m hiÓu chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh A. Tõ ®ã tù rót ra nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ VBHC. Trong ®ã cã mét lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh. E. th¶o luËn nhãm. KiÕn thøc träng t©m: .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. KiÓm tra: .Tæ chøc cho häc sinh ®äc. yªu cÇu vµ c¸c lo¹i v¨n b¶n hµnh chÝnh thêng gÆp trong cuéc sèng . thuyÕt tr×nh. VÒ kiÕn thøc: . VÒ kÜ n¨ng: . t×m hiÓu trao ®æi…. néi dung . 2. . B. ThiÕt bÞ d¹y häc: . hµnh chÝn cô thÓ. 3.GV: B¶ng phô. Ph¬ng ph¸p: .Häc sinh n¨m ®îc nh÷ng hiÓu biÕt chung vÒ v¨n b¶n hµnh chÝnh : môc ®Ých.Nªu vÊn ®Ò.Líp 6 c¸c em ®· häc lo¹i VBHC nµo? 2. . Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. Bµi míi: Giíi thiÖu: Trong cuéc sèng chóng ta gÆp vµ sö dông nhiÒu c¸c lo¹i v¨n b¶n kh¸c nhau.BiÕt vËn dông kiÕn thøc ®· häc vÒ VBHC trong nh÷ng trêng hîp. 147 .Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. D.PhÇn: C. Vëy v¨n b¶n hµnh chÝnh lµ g×? Ta vµo bµi h«m nay. VÒ t tëng: .

Khi cÇn chuyÒn ®¹t 1 nguyÖn väng chÝnh ®¸ng nµo ®ã cña c¸ nh©n hay tËp thÓ (VB§N).Giao viÖc cho häc sinh : Quan s¸t vµ ®äc thÇm 3 bµi v¨n (sgk/ 107. .Ho¹t ®éng cña thÇy . cô thÓ lµ ngêi viÕt v¨n b¶n vµ ngêi nhËn v¨n b¶n em cã thÓ rót ra nhËn xÐt g×? . Ng÷ liÖu: (sgk-t107) §äc c¸c v¨n b¶n. 2. + CÊp díi kh«ng th«ng b¸o ®èi víi cÊp trªn .Ghi nhí ý 1: Ho¹t ®éng cña trß . suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái cña gi¸o viªn. . Ph©n tÝch: Khi cÇn truyÒn ®¹t mét vÊn ®Ò xuèng cÊp thÊp h¬n hoÆc muèn cho ngêi biÕt -> dïng th«ng b¸o. + Ph¸t hiÖn . + V¨n b¶n 3: Nh»m tæng kÕt l¹i pt “ V× mét m«i trêng sanh s¹ch ®Ñp”. em hiÓu thÕ nµo vÒ kh¸i niÖm v¨n b¶n *. ThÕ nµo lµ v¨n b¶n hµnh chÝnh: 1.§äc thÇm c¸c v¨n b¶n theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. ? Em h·y cho biÕt mçi v¨n b¶n trªn viÕt ra nh»m môc ®Ých g× . ? Quan s¸t 3 v¨n b¶n vµ 148 t×m hiÓu néi dung. suy nghÜ. môc ®Ých cña c¸c v¨n + HS tù rót ra kÕt luËn b¶n.Quan s¸t. .Khi cÇn th«ng b¸o mét vÊn ®Ò g× ®ã lªn cÊp cao h¬n ngêi ta dïng v¨n b¶n b¸o c¸o. . ND cÇn ®¹t I. ? C¨n cø vµo tªn (tiªu ®Ò) cña 3 v¨n b¶n. kÕt hîp víi tõng môc ®Ých cña tõng v¨n b¶n em h·y cho biÕt: Khi nµo ngêi ta viÕt c¸c lo¹i v¨n b¶n th«ng b¸o.C¶ 3 v¨n b¶n trªn ®Òu lµ v¨n b¶n hµnh chÝnh.Khi cÇn truyÒn ®¹t 1 vÊn ®Ò g× ®ã (thêng lµ quan träng) xuèng cÊp díi hoÆc muèn cho nhiÒu ngêi biÕt (VBTB) .GV: Tïy tõng t×nh huèng mµ sö dông tõng lo¹i v¨n b¶n cho phï hîp (GV cho vÝ dô ). c¬ quan cã thÈm quyÒn -> ®Ò nghÞ Khi cÇn th«ng b¸o mét vÊn ®Ò g× ®ã lªn cÊp cao h¬n -> dïng b¸o c¸o. 108). . nªu ý kiÕn: . + V¨n b¶n 1: Nh»m phæ biÕn néi dung vÒ kÕ ho¹ch trång c©y + V¨n b¨n2: Nh»m dÒ xuÊt nguyÖn väng ®îc chuyÓn thêi gian sinh ho¹t tËp thÓ . Khi ®Ò ®¹t nguyÖn väng ( c¸ nh©n.Rót ra nhËn xÐt: + CÊp trªn kh«ng bao giê dïng b¸o c¸o víi cÊp díi (kÓ c¶ ®Ò nghÞ) ®iÒu nµy chØ cã cÊp díi ®èi víi cÊp trªn. ®Ò nghÞ b¸o c¸o? ? Dùa vµo néi dung cña tõng v¨n b¶n. . tËp thÓ) ®Õn c¸ nh©n hoÆc tæ chøc.

Ph¬ng ph¸p: .HS: §äc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ. ThiÕt bÞ d¹y häc: . VÒ kÜ n¨ng: . Nªu l¹i ®Ò bµi vµ yªu cÇu: Ñeà bµi: Em h·y gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: “tèt gç h¬n tèt níc s¬n” Gîi ý: Dµn ý: . vÒ tr×nh ®é tËp lµm v¨n cña b¶n th©n. VÒ t tëng: . Tõ ®ã cã kinh nghiÖm ®Ó lµm bµi tèt B. Híng dÉn vÒ nhµ: .Lµm thÕ nµo ®Ó tèt gç vµ tèt c¶ níc s¬n? .Su tÇm 3 mÉu v¨n b¶n kh¸c nhau.Tèt gç lµ g×? . 149 . §Ó nh×n l¹i bµi lµm vµ tõ ®ã söa ch÷a cho c¸c bµi sau lµm ®îc tèt h¬n ta vµo bµi tr¶ bµi h«m nay. . KiÕn thøc träng t©m: . E.V× sao cã tèt gç råi th× kh«ng cÇn níc s¬n tèt n÷a? (noäp sau 1 tuaàn) Yªu cÇu: Häc sinh c¬ b¶n gi¶i thÝch ®îc c¸c ý.V¨n b¶n hµnh chÝnh lµ g×? 4. th¶o luËn nhãm. 2.PhÇn: C.RÌn kÜ n¨ng tù ®¸nh gi¸ ®îc chÊt lîng lµm bµi cña m×nh. . KiÓm tra: . VÒ kiÕn thøc: . Ho¹t ®éng d¹y – häc: 1..Gióp Hs cñng cè kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng ®· häc vÒ c¸ch lµm v¨n lËp luËn gi¶i thÝch vÒ c¸ch t¹o lËp Vb. TIẾT 116: Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 6 A.GV: B¶ng phô. thuyÕt tr×nh. Bµi míi: Giíi thiÖu: ë tiÕt 108 chóng ta ®· lµm bµi TLV sè 6. 3.V× sao tèt gç h¬n tèt níc s¬n? .Tèt níc s¬n lµ g×? .KÕt hîp trong giê? 2. I.Nªu vÊn ®Ò. .Thèng kª c¸c VB HC mµ em biÕt. vÒ c¸ch sö dông tõ ng÷ ®Æt c©u./.Gi¸o dôc cho c¸c em ý thøc tÝch cùc chñ ®éng trong häc tËp. Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. D.

............ Nhîc ®iÓm: ...........................Dµn ý.......................................................................................................................................... ................................................................ ng÷ ph¸p................................................. Tr¶ bµi....... Häc sinh ph¶i lËp luËn vµ tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái + Tèt gç lµ g×? + Tèt níc s¬n lµ g× ? + V× sao tèt gç h¬n tèt níc s¬n? + Lµm thÕ nµo ®Ó tè gç h¬n tèt níc s¬n? + V× sao cã gç tèt råi kh«ng cÇn níc s¬n tèt n÷a? + Liªn hÖ b¶n th©n............................................ NhËn xÐt: 1. ....... 150 ......................... liªn kÕt...................................................................................................................... ................................ ........................... ...............Thùc hiÖn ®îc c¸c bíc t¹o lËp v¨n b¶n.............VÊn ®Ò cÇn gi¶i thÝch: ND c©u tôc ng÷ : “ Tèt gç h¬n tèt níc s¬n” -> Coi träng phÈm chÊt bªn trong cña mét sù vËt.......................... ............................... ........................................................................................ .......... II.................... .... III................................................................. ........................................................................... 2.. .... Lµm v¨n cã m¹ch l¹c.......................................................................................................... ¦u ®iÓm: ........................................... .................. ............... ........................................... ... VËn dông tèt c¸c c¸ch lËp luËn gi¶i thÝch................. ................... ............................................ ViÕt ®óng chÝnh t¶........................................................................................ .......................... Tæ chøc ch÷a bµi trªn líp: 1.......... ............................................................... ........................................

So¹n bµi míi: Quan ©m ThÞ KÝnh . Häc sinh tiÕp tôc söa ch÷a bµi cho ®Õn hoµn chØnh.Häc bµi vµ n¾m ®îc néi dung bµi häc. cïng ®äc bµi vµ suy nghÜ vÒ nhËn xÐt cña gi¸o viªn . 151 .Gi¸o viªn chia líp thµnh tõng cÆp –nhãm.Tr¶ lêi th¾c m¾c.ch÷a bµi cho nhau 3. 3.2. ./.Gi¸o viªn ch÷a mét sè lçi vÒ diÔn ®¹t :Dïng tõ . Híng dÉn vÒ nhµ: . ®Æt c©u . Häc sinh tiÕp tôc söa ch÷a bµi cho ®Õn hoµn chØnh.Gäi tªn ghi ®iÓm. 4.bè côc .Khi lµm bµi v¨n lËp luËn gi¶i thÝch ngoµi n¾m ®îc c¸c bíc th× chuÝng ta cµn ph¶i lµm g× ®Ó bµi v¨n ®îc ngêi ®äc. ngêi nghe chÊp nhËn? . . 4. Cñng cè: . Häc sinh ®æi bµi cho nhau.Chän 3 bµi kh¸ nhÊt líp ®äc ®Ó c¶ líp nghe chung vµ b×nh gi¸ . nèi ®o¹n .

TuÇn 31. 152 .

153 .

154 .

155 .

Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 7 .2010 156 Hµ ChÝ C«ng .Häc kú II N¨m häc: 2009 .Trêng PTCS Th¾ng Mè .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful