Thông Báo

TỪ CÁNH ĐỒNG MÂY
Chương trình yểm trợ phong trào Dân Chủ Việt Nam HẤP DẪN NHẤT, TRUNG THỰC NHẤT

ĐC Nguyễn Văn Tân

HT Thích Không Tánh

TS Trần Nhơn

NS Tô Hải

Để theo kịp với những biến chuyển tại quốc nội và thông tin toàn cầu: Kể từ ngày 8 tháng 4 năm 2011, chuơng trình Từ Cánh Đồng Mây do Nghệ Sĩ Phan Đình Minh đảm trách sẻ được thực hiện trực tiếp truyền âm về diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam mỗi tuần vào ngày thứ sáu lúc 7PM Cali, 9:00PM Texas, 10:00PM DC, 4AM Paris và 9:00AM sáng thứ bảy tại Việt Nam. Qúi vị có thể nghe trực tiếp qua những nối kết liên mạng sau đây:

http://www.aotrangoi.wordpress.com/ http://hoilatraloi.blogspot.com/ Hay nghe qua các trang nhà: http://www.ledinh.ca http://www.tiengnoitudo.sfr.fr

TCĐM là sợi dây liên kết cho mọi người được nghe tâm tình của đồng bào quốc nội Trân trọng kính mời theo dõi.