A. GIỚI THIỆU.

Muốn cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đất nước từng bước tiến lên CNXH, đi đôi với việc củng cố, hoàn thiện QHSX tiên tiến, chúng ta nhất thiết phải phát triển LLSX với năng suất lao động xã hội ngày càng cao. Không có LLSX hùng hậu với năng suất lao động xã hội cao thì không thể nói đến CNXH. Mà muốn có LLSX hùng hậu và năng suất lao động cao thì không thể chỉ dựa vào nông nghiệp sử dụng lao động thủ công, trái lại phải phát triển mạnh công nghiệp cùng với đổi mới công nghệ ngày càng hiện đại, tạo nền tảng cho sự tăng trưởng nhanh, hiệu quả cao và bền vững của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Nói cách khác chúng ta phải tiến hành CNH, HĐH với phát triển kinh tế tri thức. B. LÍ LUẬN. I. Một số khái niệm. 1. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá. CNH, HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế- xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại dựa trên sự phát triển cao của công nghiệp và sự tiến bộ khoa học- công nghệ, tạo ra năng suất lao động xã hội cao hơn. Nó bao gồm 2 nội dung: - Trang bị kĩ thuật – công nghệ tiên tiến cho nông nghiệp và các ngành khác của nền kinh tế quốc dân. - Tạo lập cơ cấu kinh tế mới mà nòng cốt là cơ cấu công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ hiện đại. 2. Kinh tế tri thức.

a. Khái niệm. Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đưa ra khái niệm năm 1995: “Nền kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải nâng cao chất lượng cuộc sống”. b. Vai trò của nền kinh tế tri thức. - Kinh tế tri thức mang lại những cơ hội và thách thức lớn trong sự phát triển chưa từng thấy của nhân loại. Kinh tế tri thức có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển xã hội ngày nay. Phát triển kinh tế tri thức là cơ hội để rút ngắn khoảng cách lạc hậu. Từ những tri thức, công nghệ kỹ thuật mới, các tư liệu lao động mới, hệ thống máy móc thông minh, tự động hóa sẽ được tạo ra. Quá trình đó sẽ giúp phát hiện và sáng tạo ra nhiều đối tượng lao động mới, những nguyên liệu mới, năng lượng mới,…có thể trước đây chưa từng xuất hiện, tạo ra nhiều giá trị sử dụng mới, đáp ứng thỏa mãn nhu cầu xã hội ngày càng tốt hơn, giảm bớt việc khai thác các nguồn tài nguyên hiện hữu. - KTTT là động lực thúc đẩy tiến trình xã hội hóa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất, làm cho phân công lao động xã hội phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. KTTT được hình thành, phát triển trên cơ sở các ngành sản xuất sử dụng công nghệ cao. Từ đó mà tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Nó thúc đẩy công nghiệp phát triển nhanh thông qua các cuộc cách mạng, cách mạng xanh, cách mạng sinh học.
- Nó thúc đẩy công nghiệp, không ngừng gia tăng hàm lượng khoa

học – kỹ thuật, công nghệ trong sản phẩm công nghiệp qua đó mà gia tăng giá trị sử dụng, giá trị trao đổi của sản phẩm công nghiệp.

làm cho năng xuất lao động ngày càng tăng. c. giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cuộc sống… . các sản phẩm trí tuệ dựa vào nguồn lực hàng đầu là tri thức. tài nguyên và vốn tiền tệ như trước đây. thông tin. Đặc biệt tri thức khoa học và công nghệ cùng với lao động kỹ thuật cao là thành phần quan trọng của lực lượng sản xuất. chiếm tỷ trọng ngày càng cao lớn trong giá trị sản phẩm. . Nguồn nhân lực nhanh chóng được tri thức hóa. làm thay đổi phương thức tổ chức và quản lý không chỉ trong các ngành đó mà còn tác động đến các ngành kinh tế khác trong nền kinh tế. ít sử dụng tài nguyên thiên nhiên. hàm lượng tri thức. Nó thúc đẩy việc nâng cao đời sống xã hội.Qui trình công nghệ trong sản xuất luôn luôn được thay đổi.Trong nền KTTT. thương mại. chất lượng sản phẩm ngày càng cao. các yếu vật chất cũng như hàm lượng vật chất trong các sản phẩm ngày càng giảm. lao động chất xám. Thông tin. lao động trí óc tăng lên. điều này tất yếu dẫn đến sự thay đổi trong cơ cấu lao động xã hội. . Sự sáng tạo đổi mới trở thành yêu cầu thường xuyên đối với mọi người. Do những thay đổi trong cơ cấu kinh tế . theo hướng tri thức hóa. hướng đến một nền văn minh cao hơn. Trong nền KTTT. phong phú.Nó thúc đẩy trí nghiệp ở các ngành dịch vụ. kiến thức lao động có trình độ cao được sử dụng nhiều. là lợi thế phát triền kinh tế. tiền tệ… với nhiều hình thức phong phú. Đây là nguồn vốn cơ bản của quá trình sản xuất và tái sản xuất của xã hội. làm thay đổi cơ cấu giá trị sản phẩm. Đặc trưng của nền kinh tế tri thức . thay vì chỉ là đất đai.kỹ thuật sẽ làm thay đổi về chất trong cơ cấu sản phẩm.Cơ cấu kinh tế kỹ thuật thay đổi một cách sâu sắc. cường độ lao động ngày càng giảm. Những trung tâm công nghệ cao được hình thành. chủng loại sản phẩm ngày càng đa dạng.

có giá trị mới do tri thức đem lại chiếm trên 2/3 tổng giá trị thì kinh tế tri thức mới được tỏ rõ. hơn 70% giá trị gia tăng là do trí tuệ mang lại. . II. hơn 70% cơ cấu vốn là vốn con người. Tiêu chí của kinh tế tri thức: hơn 70% GDP phải được tạo ra từ các ngành sản xuất dịch vụ áp dụng công nghệ cao. Siêu xa lộ thông tin sẽ tạo ra một xã hội tri thức. . Chỉ khi nào các ngành công nghệ cao. cái mới ngày càng nhiều. nhất là công nghệ thông tin được phổ biến và ứng dụng hết sức nhanh chóng.Trong điều kiện của kinh tế tri thức.Sai lầm trong mục tiêu và bước đi: Quá ưu tiên cho công nghiệp nặng. hiện đại hoá thời kì đổi mới. tạo ra lợi thế cho quốc gia.Bố trí cơ cấu kinh tế chua đạt hiệu quả và chưa hợp lý. a. tác động lớn đến đời sống xã hội. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hoá.sự cạnh tranh được tạo điều kiện đầy đủ. hơn 70% công nhân tri thức trong cơ cấu lao động. 1. ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật hiện đại. kinh tế và văn hóa. của sự tiến hóa xã hội và sự phát triển từ cái mới. xã hội thông tin mà không có biên giới. đặc biệt giúp mở rộng thị trường cho các nước… bởi vì nó đảm bảo sự tham gia đông đảo của tất cả các quốc gia trên thế giới. Đại hội VI: Đánh giá về quá trình CNH từ 1960 đến 1986. có ảnh hưởng to lớn đến lĩnh vực khoa học. các thành tựu khoa học – công nghệ. . Đó là đặc trưng của sự phát triển. Nền kinh tế và xã hội luôn luôn đổi mới.Siêu xa lộ thông tin trong hệ thống mạng toàn cầu được hình thành. sự tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu. . quan hệ quốc tế. . Các ngành kinh tế được tri thức hóa đều phải dựa vào công nghệ mới để đổi mới và phát triển. Công nghiệp hoá. trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Mục tiêu cơ bản của công nghiệp hoá. phù hợp với trình độ phát triển của . sản phẩm nông nghiệp. hướng ngoại.Đảm bảo xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.Con đường CNH: tiến hành CNH rút ngắn.. HĐH nông nghiệp nông thôn hướng vào việc nâng cao năng suất. đẩy mạnh CNH. quan hệ sản xuất tiến bộ. hàng tiêu dung và hàng xuất khẩu.Không thực hiện nghiêm chỉnh nghị quyết của Đại hội V: Vẫn chưa thực sự coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. Đại hội VIII: nhìn lại đất nước sau 10 năm đổi mới: Nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội. công nghiệp nặng không phục vụ kịp thời nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. học hỏi kinh nghiệm. Quá trình đổi mới tư duy về CNH từ Đại hội VI đến Đại hội X: Đại hội VI đưa ra 3 chương trình mục tiêu: Lương thực – thực phẩm. b.Đẩy mạnh CNH. chất lượng. . 2. HĐH đất nước. Mục tiêu của công nghiệp hoá. HĐH ở nước ta: Phát triển nhanh và hiệu quả các sản phẩm. hiện đại hoá. chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. các lĩnh vực có lợi thế đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. . đi tắt đón đầu. Đại hội IX và Đại hội X Đảng ta tiếp tục bổ sung và nhấn mạnh một số điểm mới về CNH: . tiến hành CNH trong nền kinh tế mở. hiện đại hoá là cải biến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại. nhiệm vụ chuẩn bị tiền đề cho CNH đã cơ bản hoàn thành cho phép chuyển sang thời kỳ mới. các ngành. có cơ cấu kinh tế hợp lý. Đại hội VII: gắn CNH với HĐH.Hướng CNH. .

văn minh. hiện đai hoá. 3. Ở đại hội Đảng X đã nhận định: “khoa học và công nghệ sẽ có bước tiến nhảy vọt. Bên cạnh đó xu thế hội nhập và tác động của quá trình toàn cầu hóa đã tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với đất nước. đại hội X chỉ rõ: đẩy mạnh công nghiệp hóa. dân giàu nước mạnh. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại đã tác động sâu rộng tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức để sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Nước ta thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa khi trên thế giới kinh tế tri thức đã phát triển. Đó là lợi thế của các nước đi sau. Quan điểm công nghiệp hoá. coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế và của công nghiệp hóa. . Trong bối cảnh đó.Một là. mức sống vật chất và tinh thần cao. xã hội công bằng. Nhưng trong thời đại ngày nay. . Khi đó công nghiệp hóa được biểu hiện là quá trình thay thế lao động thủ công bằng lao động sử dụng máy móc. kinh té tri thức có vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất”. Đại hội X của Đảng xác định mục tiêu công nghiệp hoá. XVIII. tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.an ninh vững chắc. các nước Tây Âu đã tiến hành công nghiệp hóa. công nghiệp hoá gắn với hiện đại hoá và công nghiệp hoá. Vì vây. quốc phòng. Từ thế kỷ XVII.lực lượng sản xuất. hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. hiện đại hóa. hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức. Chúng ta không cần thiết phải trải qua tất cả các bước phát triển rồi mới phát triển kinh tế tri thức. nước ta cần phải và có thể tiến hành công nghiệp hóa theo kiểu rút ngắn thời gian khi biết lựa chọn con đường phát triển kết hợp công nghiệp hóa với hiện đại hóa.

hiện đại hóa được tiền hành trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. công nghiệp hóa. quy mô thế nào. còn ở thời kỳ đổi mới được thực hiện chủ yếu bằng cơ chế thị trường. Bởi vì khi đầu tư vào lĩnh vực nào. nâng cao chất lượng cuộc sống.Hai là. tạo ra của cải. tất yếu phải hội nhập và mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế. của mọi thành phần kinh tế. HĐH gắn với phát triển kinh tế thị trường không những khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực của nền kinh tế mà còn sử dụng chúng có hiệu quả để đẩy nhanh quá trình CNH. nhiều thành phần. trong đó thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. công nghệ. những ngành kinh tế có tác động to lớn tới sự phát triển là những ngành dựa vào tri thức.Kinh tế tri thức (theo OECD): kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra. Hội nhập kinh tế quốc tế nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Ở thời kỳ trước đổi mới phương thức phân bổ nguồn lực để CNH được thực hiện bằng cơ chế kế hoạch hóa tập trung. CNH. HĐH đất nước. công nghệ gì đều đòi hỏi phải tính toán cân nhắc kỹ càng. phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế. hạn chế đầu tư tràn lan. kém hiệu quả và lãng phí thất thoát. . Ví dụ như: công nghệ thông tin. công nghiệp. hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. công nghiệp hoá. khai thác thị trường thế . công nghiệp hóa. dựa vào các thành tựu mới của khoa học. ở đâu. sai mục đích. công nghệ sinh học. dịch vụ được ứng dụng khoa học công nghệ cao. hiện đại hóa không phải chỉ là công việc của nhà nước mà là sự nghiệp của toàn dân. Thời kỳ đổi mới. học hỏi kinh nghiệm quản lý tiên tiến. Do đó. CNH. Trong nền kinh tế tri thức. HĐH nền kinh tế nước ta hiện nay diễn ra trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế. thu hút công nghệ hiện đại.

các nguồn lực khác là những khách thể. có thể bị cạn kiệt khi khai thác. . chúng chỉ có tác dụng khi có sự tác động của con người. Để thực hiện được phụ thuộc vào chất lượng của nguồn nhân lực. người lao động là yếu tố quan trọng nhất. . Thứ hai: Các nguồn lực khác là có hạn. Trí tuệ con người có sức mạnh vô cùng to lớn một khi nó được vật thể hoá.giới để tiêu thụ các sản phẩm của nước ta… Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng khó phát triển. Tính vô tận. vị trí địa lý… tự nó chỉ tồn tại dưới dạng tiềm năng. lấy phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh. có trí tuệ và ý chí biết lợi dụng. ứng dụng khoa học công nghệ. Trong khi đó nguồn lực con người mà cốt lõi là trí tuệ lại là nguồn lực vô tận. bền vững. Trước hết các nguồn lực khác như vốn. trí tuệ con người biểu hiện ở chỗ nó có khả năng không chỉ tái sinh mà còn tự sản sinh về mặt sinh học mà còn đổi mới không ngừng phát triển về chất trong con người xã hội. Vì thế trong các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất. các nguồn lực khác gắn kết chúng lại với nhau tạo thành sức mạnh tổng hợp cũng tác động vào quá trình công nghiệp hoá. chịu sự cải tạo. hiện đại hoá. nếu biết chăm lo. tài nguyên thiên nhiên. Bởi lẽ con người là nguồn lực duy nhất biết tư duy. Đó là cơ sở làm cho năng lực và nhận thức hoạt động thực tiễn của con người phát triển như một quá trình vô tận. bồi dưỡng và khai thác hợp lý.Ba là. trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. lợi ích của con người nên con người biết cách tác động và chi phối. khai thác của con người và nói đúng thì chúng đều phục vụ nhu cầu. Mục đích của quá trình CNH là nâng cao năng suất lao động.

. bảo tồn đa dạng sinh học. trước hất kinh tế phải phát triển nhanh hiệu quả và bền vững. Nếu không có con người thì quá trình CNH không diễn ra. Chỉ có vậy mới có khả năng xóa đói. hiệu quả và bền vững. mua sáng chế. bảo vệ môi trường tự nhiên. Bảo vệ môi trường tự nhiên chính là bảo vệ điều kiện sống của con người và cũng là nội dung của sự phát triển bền vững. tăng trưởng kinh tế đi liền với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. giảm chi phí sản xuất. nước mạnh. khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của công nghiệp hoá. Xây dựng CNXH ở Việt Nam thực chất là nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu. phát triển văn hóa. Xã hội công bằng dân chủ văn minh. phát triển nhanh.Năm là. HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức thì phát triển khoa học công nghệ là tất yếu và bức xúc phải đẩy mạnh việc chọn lọc nhập công nghệ. giáo dục. tinh thần của nhân dân. Môi trường tự nhiên và sự đa dạng sinh học là môi trường sống và hoạt động kinh tế của con người. . rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các vùng… Sự phát triển nhanh hiệu quả và bền vững có mối quan hệ chặt chẽ với bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học. kết hợp và phát triển công nghệ nội sinh nhất là công nghệ thông tin. công nghệ sinh học và công nghệ vật liệu mới. hiện đại hoá. Muốn đẩy nhanh quá trình CNH. Khoa học công nghệ có vai trò quyết định đến tăng năng suất lao động.Bốn là.Con người là một trong hai yếu tố cần thiết của quá trình CNH. giảm nghèo. y tế. Nước ta tiến lên chủ nghĩatừ một nền kinh tế kém phát triển và tiềm lực khoa học. Để thực hiện mục tiêu đó. . nâng cao đời sống vật chất. năng cao lợi thế cạnh tranhvaf tốc độ phát triển kinh tế nói chung. công nghệ còn ở trình độ thấp.

hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức. phải dựa nhiều vào hiểu biết về canh tác. chỉ khác nhau ở mức độ nhiều hay ít. dựa trên những khối tri thức khổng lồ. Vì sao phải kết hợp công nghiệp hoá. hiện đại hoá với phát triển kinh tế tri thức. 1.. Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất mới này đã dẫn tới một hình thái kinh tế mới. ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Đến khoảng giữa thế kỷ XX. Đến khoảng giữa thế kỷ XVIII. vì tài nguyên trở nên cạn kiệt. tạo nên hệ thống công nghệ cao với máy móc thông minh mà điển hình là máy tính điện tử (máy điện toán) mô phỏng não người.. Trong bối cảnh đó cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại xuất hiện và phát triển bùng nổ. Đó là một nền kinh tế trong đó việc sáng tạo tri thức. Lực lượng sản xuất mới được hình thành dựa trên nguồn lực chủ yếu là tri thức. lao động thủ công lại quan trọng hơn. khởi đầu cách đây khoảng mười ngàn năm. Nội dung và định hướng công nghiệp hoá. chăn nuôi.. tức là những tri thức cơ bản về nông nghiệp. chiến tranh hủy diệt đe dọa thường xuyên.. nên tri thức chỉ đóng vai trò thứ yếu. Nhưng lúc đó đất đai. Lao động sản xuất bao giờ cũng phải dựa vào tri thức.III. với thuyết tương đối và thuyết lượng tử. Kinh tế nông nghiệp. tạo ra việc làm cho tất cả các . thời tiết. Nhưng để hình thành được thị trường hàng hóa của kinh tế công nghiệp cổ điển thì tài nguyên và vốn (tư bản) lại quan trọng hơn nên tri thức cơ học cổ điển cũng chỉ có vai trò thứ yếu. kinh tế công nghiệp cơ giới xuất hiện và phát triển mạnh. dựa vào các tri thức cơ học cổ điển để chế tạo ra máy móc cơ khí phục vụ sản xuất. tạo ra của cải. kinh tế công nghiệp cổ điển hết tiềm năng phát triển và bắt đầu suy thoái. rất mới và vô cùng phong phú về thế giới vật chất vĩ mô và vi mô. sự lan truyền và quảng bá nhanh tri thức đưa vào ứng dụng là động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế.

Hệ thống công nghệ cao là cốt lõi của lực lượng sản xuất mới. kinh tế tri thức .nano. do đó biết lao động sản xuất và tiến dần tới nền kinh tế dựa vào tri thức là chính. kinh tế tri thức là một lịch sử tất yếu. Cũng như kinh tế nông nghiệp và kinh tế công nghiệp. khoảng từ giữa thế kỷ XX. Máy móc thông minh kết hợp với tri thức sáng tạo trở thành nguồn lực của các công nghệ cao như: công nghệ thông tin hoặc công nghệ thông tin và truyền thông. đi sâu vào thế giới vĩ mô và thế giới vi mô. biết tư vấn cho người dùng trong một số việc. biết tính toán kể cả các bài toán rất phức tạp. trong quá trình hình thành và phát triển cho thấy sự hình thành và xuất hiện nền kinh tế tri thức là một tất yếu lịch sử mang tính khách quan. Tài nguyên và vốn dù quan trọng vẫn chỉ giữ vai trò thứ yếu...F.Durker gọi đó là nền kinh tế tri thức và tên gọi này hiện nay đã trở thành phổ biến với việc sử dụng chính thức của Ngân hàng thế giới. dẫn tới sự phát minh ra các máy móc. Nhà kinh tế học P. trong tiến trình lịch sử phát triển của nhân loại con người là động vật duy nhất có năng lực sáng tạo tri thức. trong đó công nghệ thông tin và truyền thông giữ vai trò dẫn đầu. thuộc loại hoàn toàn mới. Trong nền kinh tế mới.. đóng vai trò chính trong các hệ tự động hóa toàn phần của sản xuất và trong các mạng thông tin toàn cầu. biết thực hiện các lệnh. Cách mạng khoa học công nghệ hiện đại.ngành kinh tế. Điển hình là máy điện toán. gọi là máy móc thông minh... dựa trên những tri thức sáng tạo. Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất mới đã thúc đẩy hình thành nền kinh tế tri thức trong nửa sau của thế kỷ XX. Như vậy. Bởi vậy. Như vậy.. công nghệ sinh học. mô phỏng được những chức năng chủ yếu của não người: biết nhớ. công nghệ vật liệu tiên tiến . kinh tế tri thức sản xuất chủ yếu dựa vào nguồn lực tri thức.

gắn với công nghiệp chế biến và thị trường.Giảm chi phí trung gian. giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp. Đẩy mạnh công nghiệp hoá. nông thôn: .ra đời không phụ thuộc vào ý chí của một nhóm người nào.Khẩn trương xây dựng các quy hoạch phát triển nông thôn. nông thôn và nông dân: Một là. từng địa phương. ở từng vùng. nâng cao năng suất lao động của tất cả các ngành. . Định hướng. sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức. thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. về công nghiệp hoá.Coi trọng cả số lượng và chất lượng tăng trưởng kinh tế trong mỗi bước phát triển của đất nước. mà hoàn toàn tuân theo quy luật khách quan của sự phát triển lịch sử của xã hội loài người. kết hợp sử dụng các nguồn vốn tri thức của con người Việt Nam với tri thức mới nhất của nhân loại.Chuyển dịch mạnh cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng tạo ra giá trị gia tăng ngày càng cao.Tăng nhanh tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động các ngành công nghiệp và dịch vụ: giảm dần tỷ trọng sản phẩm và lao động nông nghiệp. a. từng dự án kinh tế . 3. quy hoạch phát triển nông thôn. . lĩnh vực và lãnh thổ. . . hiện đại hoá nông nghiệp. Hai là. hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn.xã hội. lĩnh vực. lĩnh vực có sức cạnh tranh cao. 2. . Nội dung. .Phát triển mạnh các ngành.Xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý theo ngành. nhất là các ngành. .

lọc dầu và hóa dầu… Đối với dịch vụ: Tạo bước phát triển vượt bậc của ngành dịch vụ. biên giới. nhất là ở vùng sâu vùng xa. đường. công nghiệp phần mền và công nghiệp bổ trợ có lợi thế cạnh tranh. bưu chính viễn thông… + Đổi mới căn bản cơ chế quản lý và phương thức cung ứng dịch vụ công cộng. + Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng một số ngành: vận tải. đưa tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP.Phát huy dân chủ ở nông thôn đi đôi với xây dựng nền sống văn hóa nâng cao trình độ dân trí.Đầu tư mạnh hơn cho các chương trình xóa đói. . Phát triển nhanh hơn công nghiệp. ngân hàng. + Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dung.. xây dựng và dịch vụ Đối với công nghiệp và xây dựng: + Khuyến khích phát triển công nghiệp công nghệ cao. dịch vụ. việc làm ở nông thôn.. thương mại. trạm… . điện. trường. về giải quyết lao động.xã hội đồng bộ như thủy lợi. bảo hiểm. + Khẩn trương thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào một số dự án quan trọng như về khai thác dầu khí. b. tạo nhiều sản phẩm xuất khẩu và thu hút nhiều lao động. Ba là. giảm nghèo. du lịch. giải quyết việc làm cho nông dân . giao thông.Chú trọng daỵ nghề..Hình thành các khu dân cư đô thị với kết cấu hạ tầng kinh tế . . nhất là ngành dịch vụ có chất lượng cao. hải đảo. tiềm năng lơn và sức cạnh tranh. công nghiệp chế tác.

c. trọng điểm. Phát triển kinh tế biển. chính sách phù hợp để các vùng trong cả nước cùng phát triển.tạo động lực thúc đẩy nhanh công nghiệp hóa. + Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển toàn diện. đặc biệt là cơ chế tài chính phù hợp với đặc thù sáng tạo và khả năng rủi ro của hoạt động khao học và công nghệ.bảo đảm đến năm 2010 có nguồn nhân lực với cơ cấu đồng bộ và chất lượng cao. khoáng sản và rừng. dư báo khí tượng-thủy văn. vận tải biển. nhất là các tài ngyên đất nước.Tiếp tục phủ xanh đất trống đồi núi trọc.Tích cực phục hồi môi trường và các hệ sinh thái bị phá hủy. + Có cơ chế. tỉ lệ lao động trong khu vực nông nghiệp còn khỏng 50% lực lượng lao động xã hội. . chế biến hải sản. + Từng bước hiện đại hóa công tác nghiên cứu. + Hoàn chỉnh quy hoạch và phát triển có hiệu quả hệ thống cảng biển. + Phát triển khoa học và công nghệ phù hợp xu thế phát triển nhảy vọt của cách mạng khoa học và công nghệ. dịch vụ biển. khai thác và chế biến dầu khí. Chuyển dịch cơ cấu lao động.cơ cấu công nghệ Phát triển nguồn nhân lực. gắn với bảo đảm quốc phòng. Sớm đưa đất nước ta thành quốc gia mạnh về kinh tế biển trong khu vực. cứu nạn. + Kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động khoa học và công nghệ với giáo dục và đào tạo để thực sự phát huy vai trò quốc sách hàng đầu. e. + Đổi mới cơ bản quản lý khoa học và công nghệ. d. miền Trung và miền Nam thành những trung tâm công nghiệp lớn có công nghệ cao để các vùng này có đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của đất nước. an ninh và hợp tác quốc tế. Bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia. Ngăn chặn các hành vi hủy hoại và gây ô nhiễm môi trường. hải sản. có trọng tâm. Phát triển kinh tế vùng.hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức.cải thiện môi trường tự nhiên + Tăng cường quản lý tài nguyên quốc gia.Lựa chọn và đi ngay vào công nghệ hiên đại ơ một số lĩnh vực then chốt. + Xây dựng ba vùng kinh tế trọng điểm ở miền Bắc. chủ động phòng chống thiên tai tìm kiếm. đồng thời tạo sự liên kết giữa các vùng và nội vùng. f. Đẩy mạnh ngành công nghiệp đóng tàu biển và công nghiệp khai thác.

kết hợp nội lực với các thuận lợi bước đầu về phát triển kinh tế tri thức. Ấn Độ. Nhiều nước phát triển như Trung Quốc. Hàn Quốc. Căn cứ vào các chỉ số đánh giá về mức phát triển kinh tế tri thức của Ngân hàng thế giới. I. in-tơ-nét. bảo đảm phát triển bền vững. Thưc trạng vận dụng đường lối đó vào ngành thương mại trong thời kì đổi mới. biết kết hợp phát triển kinh tế tri thức đều đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. nhất là chỉ số phát triển nguồn nhân lực. tăng sức cạnh tranh.. Sau 20 năm đổi mới thế và lực của đất nước ta đã mạnh hơn nhiều. Nhưng nhìn chung vẫn còn thấp kém so với nhiều nước trên thế giới và khu vực.. nếu so sánh nước ta với nhóm các nước công nghiệp phát triển cao (OECD) thì nước ta có một số ít chỉ số đạt khá như tăng trưởng GDP hằng năm.. tuy "từng bước phát triển" nhưng một số thành phần của kinh tế tri thức như công nghệ thông tin.. hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức". điện thoại di động. trong giai đoạn 2001 . HĐH GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC CỦA ĐẢNG VÀO NGÀNH THƯƠNG MẠI TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI.. Phần Lan. phát triển công nghệ thông tin và truyền thông. VẬN DỤNG ĐƯỜNG LỐI CNH. chỉ số phát triển con người (HDI). chú lý lĩnh vực. tranh thủ thời cơ mà bối cảnh quốc tế tạo ra. Do đó. C..+ Xử lý tốt mối quan hệ giữa tăng dân số. Đảng ta đã đề ra đường lối: "Đẩy mạnh công nghiệp hóa.. . vốn đầu tư từ nước ngoài (FDI).2005 đã phát triển khá nhanh. Bảng dưới đây trình bày một số chỉ số công nghệ thông tin và truyền thông trong một số năm qua. phát triển kinh tế và đô thị hóa với bảo vệ môi trường. +Mở rộng hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên. phát triển và đổi mới công nghệ. ứng dụng công nghệ cao..

. tiếp cận ngay với công nghiệp có trình độ hiện đại cao của kinh tế tri thức. tới năm 2020 kinh tế tri thức với công nghiệp công nghệ cao hiện đại sẽ trở thành chủ yếu.. 19 43 9. Từ cuối 2006 sang 2007 bắt đầu thực hiện đường lối "đẩy mạnh công nghiệp hóa. Thực hiện thành công đường lối nêu trên của Đại hội X.34 185 4. kinh tế tri thức ở nước ta đã phát triển tương đối khá.. Giải pháp để vận dụng đường lối trên được hiệu quả. các thành phần của kinh tế tri thức đã phát triển khá. nghĩa là nền kinh tế nước ta đã hòa quyện các yếu tố của kinh tế tri thức tới 31%.. 42 30 .69/10.. Theo kết quả đánh giá chỉ số kinh tế tri thức của Ngân hàng thế giới năm 2006 nước ta đạt mức 2. Những số liệu trên đây cho thấy.9 32 >200 22.0 2007 Tháng 5 năm 2007 . Như vậy.3 2005 (dự kiến) >11 .19 2. 2003 9.5 190 12. sang năm 2007 tăng thêm 15% và đạt 3.. II..85 9.99 180 . chúng ta nhanh chóng vượt qua kinh tế nông nghiệp lạc hậu.9 4... Với đà phát triển như hiện nay và cao hơn. 18.18 0.10/10. hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức". .Bảng các chỉ số công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) Năm 2001 Các chỉ số ICT Số vi tính/1000 dân Số điện thoại/100 dân Trong đó số 8.96 đthdđ/100 dân Số TV/100 dân Tỷ lệ số người sử dụng In-ter-net . tuy còn ở trình độ thấp. đã rút ngắn đáng kể được thời gian và bắt kịp nhịp của thời đại..

giải phóng mọi khả năng sáng tạo. chăm sóc. rút ngắn quá trình công nghiệp hóa. tạo môi trường kinh doanh. Chuyển mạnh sang kinh tế thị trường. Đặc biệt coi trọng quản lý tri thức. chuyển trọng tâm từ quản lý nguồn lực vật chất. kinh tế tri thức trên thế giới phát triển như ngày nay. biến nó thành giá trị. thể chế. Vai trò của nhà nước chuyển từ chỗ là người chỉ huy nền kinh tế sang người kiến trúc sư nền kinh tế mới. Sự phát triển kinh tế. tài năng phát triển. Điều đó đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ hệ thống quản lý. vun xới các khả năng. nâng cao trình độ tri thức. Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy. Quản lý trong thời đại kinh tế tri thức không phải là gò vào một khuôn khổ định sẵn mà chủ yếu phải là khơi dậy các khả năng sáng tạo. để cho sự cạnh tranh buộc phải sử dụng tri thức. tạo môi trường kinh doanh sôi động. mọi doanh nghiệp cần có người quản lý thông tin (CIO). nâng cao hiệu quả. động viên mọi lực lượng tham gia.Để mở đường cho kinh tế tri thức phát triển. chất lượng của sản xuất. Trong nền kinh tế tri thức. mở đường cho kinh tế tri thức phát triển. tạo ra tri thức mới. chính sách. chăm lo việc ứng dụng công nghệ thông tin. quảng bá và sử dụng tri thức. Sản xuất kinh doanh . cái vô hình. cần chú trọng các giải pháp sau đây: 1. nhân nhanh các nhân tố mới. tạo ra. quản lý tri thức (CKO). đổi mới công nghệ. tổ chức quản lý. nhằm khơi dậy các năng lực sáng tạo. định hướng phát triển. hiện đại hóa. yếu tố quan trọng nhất của sản xuất là tri thức. nhân lên vốn tri thức và sử dụng có hiệu quả tri thức. giải phóng các năng lực sản xuất. tạo ra của cải phụ thuộc chủ yếu vào việc thu nhận. chỉ ra mục tiêu. Trọng tâm của quản lý kinh tế chuyển sang quản lý tri thức. cái hữu hình sang quản lý lực lượng tinh thần. Trong mọi tổ chức. phát triển nguồn nhân lực tài năng. Phải thấy rằng nhờ có kinh tế thị trường mà khoa học và công nghệ.

kiểm soát và can thiệp vào kinh tế vĩ mô không để cho các lực lượng thuần túy thị trường (nhất là về tài chính tiền tệ) lũng đoạn.tín dụng. Vai trò quản lý của Nhà nước là định hướng chiến lược phát triển. họ tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư. thực hiện công bằng xã hội. y tế. Hoàn thiện và mở rộng nhanh hoạt động của thị trường chứng khoán để sớm trở thành một kênh huy động vốn có hiệu quả cho đầu tư phát triển. Phát triển thị trường vốn. dùng công cụ luật pháp để hạn chế mặt trái của kinh tế thị trường. giữ định hướng xã hội xã hội chủ nghĩa. Kể cả phát triển các dịch vụ công (văn hoá. các quá trình đổi mới. giáo dục.phải do các doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm. Nhanh chóng hình thành đồng bộ thể chế kinh tế thị trường. Các cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất kinh doanh (giao thông. năng lượng v. thực hiện chủ trương xã hội hóa kết hợp với sự quản lý và đầu tư của nhà nước. phát triển quĩ đầu tư mạo hiểm. thị trường công nghệ.v…) cần có chính sách khuyến khích.) cũng cần có chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư.. sử dụng các công cụ chính sách để hướng dẫn sản xuất.. tạo môi trường cho sản xuất kinh doanh. thu hút kinh tế tư nhân tham gia đầu tư. giảm hẳn cách làm sử dụng vốn ngân sách nhà nước giao cho doanh nghiệp nhà nước rất kém hiệu quả như lâu nay. theo sự "điều khiển" của thị trường. tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tiếp cận các nguồn vốn vay.. . Nhà nước có chính sách điều tiết thu nhập. lo xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng. Đổi mới nhằm tăng tính cạnh tranh và lành mạnh hóa thị trường tài chính . hỗ trợ các "nhóm yếu thế". làm rối loạn nền kinh tế. có các định chế tài chính nhằm hỗ trợ cho các hoạt động sáng tạo.

nhà nước quản lý. thất thoát rất trầm trọng ở nước ta. của các cơ quan thuộc hệ thống lập pháp. hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước các cấp. Khắc phục nạn “chạy dự án” bằng mọi cách. làm thui chột mọi khả năng sáng tạo. Chú trọng đổi mới thể chế. trong các hội đồng tư vấn. cần có sự phân công quyền hạn. nhân dân làm chủ. các quá trình đổi mới. không để lẫn lộn. có các định chế tài chính nhằm hỗ trợ cho các hoạt động sáng tạo. trách nhiệm rõ ràng hơn giữa các cơ quan. tư pháp cũng như của các bộ phận khác nằm trong hệ thống chính trị. trùng lắp. người ta vẫn có cách để chui lọt qua được. Thủ tục qui trình xét duyệt dù chặt chẽ tới đâu. Tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị cho phù hợp hơn với sự phát triển kinh tế tri thức. thẩm tra tuy có mời nhiều nhà khoa học tham gia. để cho người dân được biết chính sách chủ . thậm chí còn tình trạng lựa chọn người vào hội đồng để phát biểu “vừa ý”. mà không quan tâm hiệu quả.Hoàn thiện cơ chế. nâng cao hiệu lực. chủ dự án hầu như không chịu trách nhiệm gì. chỉ cần được dự án. chồng chéo. xác định rõ chức năng. thực hiện công khai. nhưng có nhiều cách để vô hiệu hóa họ. Phát triển mạnh thị trường khoa học và công nghệ. Đó là hệ thống quản lý không dựa vào tri thức. tiến tới chính phủ điện tử để cho bộ máy nhà nước có hiệu lực hơn. lãng phí. vì hiệu quả cuối cùng không được đánh giá. hành pháp. Cải cách hành chính gắn với tin học hóa. chính sách để phát triển mạnh thị trường lao động. chuyển trọng tâm từ quản lý quá trình sang quản lý kết quả và hiệu quả cuối cùng. trách nhiêm không biết thuộc về ai. dân chủ. quyền hạn và trách nhiệm pháp lý của bộ máy tổ chức của Đảng. Phải thay đổi cách quản lý. bộ phận trong hệ thống đó. một việc mà nhiều nơi làm. Sự yếu kém của hệ thống quản lý hiện nay là nguồn gốc sâu xa của nạn tham nhũng. Theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo. nhanh nhạy hơn. dân chủ công khai minh bạch. có trách nhiệm hơn. cản trở sự phát triển kinh tế tri thức.

đưa tri thức vào trong các hoạt động xã hội của con người. tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế tri thức Trong nền kinh tế tri thức vị trí. người lao động buộc phải luôn nâng cao tri thức. 2. hiện đại hóa nền giáo dục. chính sách nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. quá trình đổi mới diễn ra rất nhanh chóng. không ngừng bồi dưỡng. và được kiểm tra công việc của chính phủ. công nghệ mới phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam.trương. hơn cả lao động và tài nguyên. người sinh viên học xong đại học ra trường thì tri thức của những năm đầu đã bắt đầu lạc hậu rồi. phiền nhiễu dân phát triển. Giáo dục góp phần vào việc tạo ra tri thức đồng thời góp phần quảng bá tri thức. nếu sau 1-2 năm không cập nhật tri thức thì sẽ khó đảm đương công việc. không ổn định lâu dài như trong quá khứ. được cung cấp các dịch vụ công. nâng cao kỹ năng. Đặc biệt cần có chính sách khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa để huy động lực lượng lớn trí thức người Việt Nam ở nước ngoài chuyển giao tri thức mới. Việc làm của họ lại dễ dàng thay đổi. đào tạo. . Xây dựng cơ chế. Cải cách. động lực chủ yếu để phát triển đất nước trong tình hình mới. vai trò của giáo dục thay đổi cơ bản. chăm lo đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Làm được như thế sẽ không còn đất cho các nạn tham ô. biến tri thức thành giá trị. Giáo dục đào tạo có chức năng tạo ra và nhân lên vốn tri thức Ngày nay tri thức trở nên lạc hậu rất nhanh chóng. việc làm cũ mất đi được thay thế bằng việc làm mới. Trước hết. được bàn về các chủ trương liên quan đến dân. vốn tri thức trở thành yếu tố quan trọng nhất của sản xuất. Sử dụng tri thức là quá trình đổi mới. Cho nên. được làm những gì có thể.

Do đó nội dung. phương thức tổ chức quản lý giáo dục . thường xuyên đổi mới cách nghĩ. có chính sách tích cực để khuyến khích cán bộ khoa học tiến thân bằng những cống hiến bằng năng lực chuyên môn của mình. có chế độ đãi ngộ tương xứng sự cống hiến. có năng lực sáng tạo. Xây dựng và thực hiện cơ chế đánh giá. Có trọng dụng người tài thì mới có nhiều người tài. cách làm. đầu đàn trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ. phương pháp dạy học. Nhà nước cần có chính sách trọng dụng nhân tài. thích nghi sự phát triển. xây dựng năng lực. tổ chức giáo dục đào tạo phải thay đổi cơ bản. phat huy năng lực sáng tạo. các nghệ nhân "bàn tay vàng". Có sử dụng tốt thì mới có giáo dục tốt. thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục. Để khích lệ sự nghiệp giáo dục đào tạo.. sàng lọc hợp lý.Trong nền kinh tế tri thức con người phải biết tự đào tạo. Thực hiện việc đánh giá đúng và thù lao xứng đáng với kết quả lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức. Phải chuyển trọng tâm của giáo dục từ trang bị kiến thức sang bồi dưỡng rèn luyện phương pháp.đào tạo. cần phải cải cách tổ chức chính sách đối với cán bộ. sâu sắc cả về mục tiêu. tiếp thu tri thức mới. cần tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng. đạo đức. tạo điều kiện làm việc thuận lợi. kỹ năng. Cần thiết lập hệ thống kiểm tra đánh giá trình độ và năng lực trong quá trình sử dụng.. sâu sắc trong giáo dục đào tạo: cải cách triệt để. quản lý kinh doanh. sử dụng. nội dung. bồi dưỡng nhân tài. thực sự coi "hiền tài là nguyên khí quốc gia". không ngừng nâng cao kiến thức. minh bạch trong một xã hội Nhiệm vụ cấp bách là tiến hành ngay một cuộc cách mạng toàn diện. . phát huy năng lực của những cán bộ giỏi. tuyển chọn. thường xuyên giáo dục chính trị. hệ thống giáo dục. văn học-nghệ thuật. phương pháp. không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện của đội ngũ trí thức. luôn thích nghi với sự phát triển..

thông qua các trường hợp điển hình để bồi dưỡng phương pháp và năng lực giải quyết vấn đề. nhất là thanh tra chất lượng giáo dục đối với tất cả các trường.. bồi dưỡng cho họ những kỹ năng cần thiết. hiện đại hoá định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri thức. kiên quyết chống bệnh thành tích đang ngăn cản con đường đi tới chất lượng. Xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng đào tạo. Kiên quyết khắc phục phương pháp giảng dạy cũ kỹ lạc hậu. không làm thay các công việc của trường. Nội dung chương trình phải hiện đại nhưng tinh giản. Hãy để cho các trường chủ động tổ chức thực . phương pháp giải quyết vấn đề. bản lĩnh thực hiện thành công công nghiệp hoá.. hướng dẫn người học phương pháp tiếp thu tri thức mới. thay đổi cách tổ chức thi cử. trí sáng tạo. tuyển sinh (hiện nay chỉ nặng về kiến thức sách vở). tập trung vào vấn đề quản lý chất lượng. Bộ và các sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường chức năng quản lý nhà nước. sử dụng công nghệ mới. Chuyển trọng tâm của giáo dục từ trang bị kiến thức sang bồi dưỡng rèn luyện phương pháp tư duy. nhất là công nghệ thông tin trong giảng dạy. một chiều. nhẹ quản lý đầu ra. khả năng tự đào tạo. thích nghi sự phát triển. mà không quan tâm đến xây dựng năng lực.Mục tiêu giáo dục là đào tạo ra những con người có đủ khả năng. Tăng cường dạy công nghệ thông tin trong tất cả các bậc học. Tăng cường sự tương tác giữa thầy giáo và sinh viên. tăng cường thanh tra kiểm tra. khắc phục tình trạng nặng về quản lý đầu vào. kể cả trường công lập cũng như các trường ngoài công lập.. thầy giảng trò ghi. Tăng quyền chủ động cho các trường. phương pháp tự đào tạo. xoá bỏ cơ chế xin cho. Kiên quyết khắc phục nạn đi học chỉ cốt để lấy bằng cấp. phương pháp tư duy. năng lực sáng tạo. thụ động. Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất. Đổi mới mạnh mẽ hệ thống quản lý giáo dục. và giúp người học biết nhân lên vốn tri thức cho mình.

những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. vừa có chính sách phù hợp để đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đào tạo. chuyên gia nước ngoài vào nước ta giảng dạy. Nhà nước thực hiện chính sách công bằng xã hội. 3. Tăng cường năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.hiện quá trình đào tạo và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo. được các trường có uy tín trên thế giới cấp bằng. Cải cách giáo dục là một cuộc cách mạng sâu sắc không chỉ trong ngành giáo dục mà là trong xã hội. nâng cao chất lượng cuộc sống là tạo ra tri thức và sử dụng tri thức. yếu tố quyết định nhất đối với tăng trưởng kinh tế. Nhà nước vừa chăm lo xây dựng một số trường trọng điểm chất lượng cao. đào tạo theo nhu cầu xã hội. và vận dụng sáng tạo vào nước ta. nghiên cứu và làm việc ở các nước phát triển và thu hút nhiều giáo sư. tiếp cận với những mô hình giáo dục tiên tiên nhất. Trong nền kinh tế tri thức. đều có cơ hội đi học để phát huy hết khả năng của mình. tạo điều kiện để cho người nghèo. đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các đại học quốc tế ở nước ta nhằm đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế. trao đổi kinh nghiệm. sinh viên đi học tập. ngang tầm quốc tế. Có chính sách tuyển cử đông đảo giáo viên. Mở rộng quan hệ hợp tác giáo dục đào tạo với nước ngoài. Mở rộng các hình thức hợp tác liên kết các đại học của ta với các đại học nước ngoài để đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế. huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục. Do đó chính sách quốc gia ưu tiên quan trọng hàng đầu là nâng cao năng lực khoa học công nghệ quốc gia. tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển KTTT. Cần mở rộng giao lưu về giáo dục với các nước. nghiên cứu. nhằm có đủ khả năng truy cập vào kho tri thức toàn cầu. tạo việc làm. nó bắt nguôn từ sự đổi mới tư duy về giáo dục. biến tri thức thành giá trị. làm chủ các tri thức .

Do đó phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cơ chế quản lý kinh tế và quản lý khoa học công nghệ. Đổi mới nhằm tạo điều kiện cung và cầu cho phát triển tri thức. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế tài chính cho khoa học theo hướng mở rộng quyền tự chủ. Vấn đề là phải có hệ thống kinh tế năng động. Kết hợp hợp lý cơ chế tuyển chọn thông qua đấu thầu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ với cơ chế giao nhiệm vụ trực tiếp trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh. tiến tới thiết lập được một hệ thống đổi mới quốc gia hữu hiệu. tự chịu trách nhiệm. Để làm được điều đó cấn rất quan tâm công tác nghiên cứu cơ bản. chưa hẳn đã là quôc gia mạnh. có nhiều sáng chế phát minh. tạo lập môi trường kinh doanh sôi động.mới của thời đại và vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước mình. có nền kinh tế phát triển nhanh. phù hợp với đặc thù sáng tạo và khả năng rủi ro trong hoạt động khoa học và công nghệ. cần có những chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt sau đây: Trước hết là đổi mới chính sách và cơ chế quản lý kinh tế. hiệu quả và chất lượng. khuyến khích và bắt buộc sử dụng tri thức vào tất cả các lĩnh vực của sản xuất và đời sống. đồng thời có khả năng tạo ra những tri thức mới riêng biệt cần thiết cho sự phát triển đất nước mình. có trình độ công nghệ cao. để tiến đến một hệ thống đổi mới quốc gia hữu hiệu. nâng cao hàm lượng tri thức trong các sản phẩm. thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng dựa vào tri thức và công nghệ và chất lượng con người. Xoá bỏ tận gốc mọi hình thức biến tướng của cơ chế bao . Nhưng chỉ có như thế thì không đủ: Kinh nghiệm lịch sử cho thấy một quốc gia có năng lực khoa học mạnh. Đối với Việt Nam. chuyển hướng mạnh sang kinh tế thị trường. có cơ chế chính sách buộc phải cạnh tranh dựa trên hiệu quả. có đội ngũ cán bộ khoa học giỏi. nâng cao năng lực KH&CN quốc gia.

Không có tư vấn. tổ chức và cá nhân đào tạo nhân lực và giải quyết việc làm. Trong hệ thống đổi mới quốc gia. Phát triển mạnh các dịch vụ tư vấn. Nhà nước có chính sách khuyến khích và tổ chức các hình thức liên . hoạt động tư vấn qua kiểm nghiệm trong thực tiễn sẽ không ngừng bổ sung tri thức khoa học. khoa học khó phát huy được vai trò động lực của mình. thực hiện yêu cầu phát triển bền vững. đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. phát triển năng lực sáng tạo. đầu tư nghiên cứu khoa học. Khuyến khích doanh nghiệp thành lập các quỹ phát triển KH&CN và các bộ phận nghiên cứu. đào tạo với sản xuất. Khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ. gắn khoa học. góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức. khuyến khích các doanh nghiệp. các trường đại học thành lập các cơ sở sản xuất kinh doanh. Hoạt động tư vấn là cầu nối giữa khoa học và sản xuất. tiến hành thường xuyên đổi mới công nghệ. năng lượng trong sản phẩm. Phát triển thị trường công nghệ trên cơ sở đổi mới cơ chế. nâng cao năng lực công nghệ. Doanh nghiệp phải coi hoạt động R&D là nhiệm vụ hàng đầu. Mặt khác. thúc đẩy sự đổi mới công nghệ. tri thức khoa học chậm được ứng dụng vào sản xuất. làm gia tăng giá trị sử dụng của sản phẩm. Phát triển mạnh các doanh nghiệp khoa học và công nghệ. chương trình tiến bộ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách. đổi mới dịch vụ khách hàng.cấp trong việc triển khai các dự án. các hoạt động dịch vụ tư vấn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc sử dụng tri thức cho phát triển. giảm tiêu hao vật tư. góp phần vào phát triển khoa học và công nghệ. kinh doanh. đổi mới sản phẩm. Chuyển mạnh các viện nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp. Khuyến khích các tổ chức khoa học và công nghệ. chính sách để phần lớn sản phẩm khoa học và công nghệ trở thành hàng hóa.

các đại học. Thúc đẩy việc hình thành các “Trung tâm tài năng”. dựa trên công nghệ mới. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu công nghệ cao. tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. tạo khả năng đi tắt đón đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá. liên kết để phát triển nhanh các ngành công nghiệp công nghệ cao. trí tuệ và tinh thần của toàn dân tộc.kết hợp tác giữa các doanh nghiệp. có chính sách ưu đãi mạnh mẽ hơn để thu hút đầu tư nước ngoài về công nghệ cao. quốc phòng. Thực hiện nghiêm Luật Sở hữu trí tuệ. hỗ trợ hữu hiệu quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. bảo đảm quyền lợi của người sáng tạo. phát triển nhanh và hiện đại hoá các ngành kinh tế. Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) xác định rằng việc ứng dụng và phát triển CNTT sẽ góp phần giải phóng sức mạnh vật chất. tiến vào kinh tế tri thức. 4. hoặc nhóm sản phẩm để nhanh chóng hình thành. phát triển những ngành công nghiệp mới có ý nghĩa chiến lược. . trừng phạt nghiêm khắc những hành vi vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ. giải quyết kịp thời và hiệu quả đối với các vi phạm và các tranh chấp. Công nghệ thông tin là chìa khoá để đi vào kinh tế tri thức.xã hội – động lực mạnh mẽ thúc đẩy đổi mới và phát triển. tác giả và những người sử dụng. thúc đẩy quá trình giao dịch sản phẩm trí tuệ. nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc đổi mới. hiện đại hoá. đào tạo và các doanh nghiệp trong nước cùng hợp tác liên doanh. Tăng cường hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hợp lý. Phát triển và ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong các lĩnh vực kinh tế . đảm bảo an ninh. đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan nghiên cứu. phân chia hợp lý lợi ích giữa những người thiết kế. các viện nghiên cứu theo ngành.

kỹ năng của con người. Các cơ quan nhà nước từ trung ương đến cấp huyện thực hiện điều hành tác nghiệp trên mạng để đổi mới phương thức làm việc. giảm đáng kể chi phí. nâng cao năng suất. Các cơ sở dữ liệu quốc gia được chia sẻ và sử dụng qua mạng diện rộng của Đảng. hiệu suất các hoạt động. Đảm bảo điều kiện cho mọi người sử dụng thông tin như một nguồn tài nguyên quan trọng nhất để nâng cao tri thức và cải thiện chất lượng sống. mọi hoạt động đều sử dụng ha tầng đó: chính phủ điện tử. đa ngôn ngữ. Nhà nước. Trước mắt. rút ngắn thời gian. vùng xa xôi hẻo lánh tiếp xúc với thông tin giá rẻ hoặc miễn phí. cần đẩy nhanh hơn nữa ứng dụng và phát triển CNTT. Có chính sách. thương mại điện tử. phát huy tiềm năng con trí tuệ của người Việt Nam.. cần tập trung tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các công việc sau: Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong tất cả các ngành. học tập từ xa. chữa bệnh từ xa v. biện pháp khắc phục sự cách biệt về thông tin giữa các vùng. kết nôi mạng internet. Hệ thống thông tin điện tử của Đảng . tạo phong cách làm việc năng động trong nền kinh tế tri thức. xây dựng chính phủ điện tử gắn chặt với cải cách hành chính. phát huy năng lực sáng tạo. Xây dựng mạng thông tin điện tử quốc gia đường truyền tốc độ cao.. Đẩy nhanh tốc độ xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin điện tử của Đảng và Nhà nước. giữ gìn tính đa văn hoá. Thực hiện sự hài hoà giữa việc kiểm soát với quyền tự do thông tin. các lĩnh vực để đổi mới và phát triển.v… Mạng có tác dụng xóa khoảng cách địa lý. các đối tượng dân cư.Để thực hiện chiến lược tăng tốc. đó là kêt cấu hạ tầng quan trọng nhất. ngân hàng điện tử. Cần ưu tiên trợ giúp cho các vùng nông thôn. nâng cao hiệu quả hoạt động. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Mạng còn là kho tri thức khổng lồ giúp nâng cao tri thức. phủ khắp cả nước. tạo điều kiện để tự động hóa toàn bộ nền sản xuất. làm việc từ xa.

thành phố thiết lập các website cung cấp thông tin cho công chúng. an toàn. Nhanh chóng xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin tiên tiến cho các trường học. tiến tới có các cổng giao dịch điện tử (Portal) tạo điều kiện cho hầu hết các dịch vụ hành chính cơ bản được thực hiện trực tuyến. Các cơ quan trung ương và các tỉnh.và Nhà nước hoạt động thông suốt. thuận lợi sẽ góp phần to lớn vào công cuộc cải cách hành chính. . đây là yếu tố rất quyết định đối với nâng cao chất lượng dạy và học. đẩy nhanh việc ứng dụng CNTT trong giáo dục đào tạo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful