P. 1
bai tap song dung

bai tap song dung

|Views: 859|Likes:
Được xuất bản bởirubylovely_3107

More info:

Published by: rubylovely_3107 on Apr 07, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

SÓNG DỪNG

Câu 1: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng
cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng
A. một phần tư bước sóng. B. một bước sóng.
C. nửa bước sóng. D. hai bước sóng.
Câu 2: Khi có sóng dừng trên dây, khoảng cách giữa hai nút
liên tiếp bằng
A. một nửa bước sóng. B. một bước sóng.
C. một phần tư bước sóng.
D. một số nguyên lần b/sóng.
Câu 3: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng
cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng
A. một số nguyên lần bước sóng.
B. một nửa bước sóng. C. một bước sóng.
D. một phần tư bước sóng.
Câu 4: Một dây đàn hồi có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng
dừng trên dây có bước sóng dài nhất là:
A. L/2 B. L C. 2L D. 4L
Câu 5: Một dây đàn hồi có chiều dài L, một đầu cố định, một đầu
tự do. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là:
A. L/2 B. L C. 2L D. 4L
Câu 6: Quan sát trên một sợi dây thấy có sóng dừng với biên
độ của bụng sóng là a. Tại điểm trên sợi dây cách bụng sóng
một phần tư bước sóng có biên độ dao động bằng
A.a/2 B.0 C.a/4 D.a
Câu 7: Trên một sợi dây có chiều dài l , hai đầu cố định, đang
có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết tốc độ truyền
sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là
A.
v
2
B.
v
4
C.
2v

D.
v


Câu 8: Một sợi dây đàn hồi có đầu A được gắn cố định. Cho
đầu dây B dao động với tần số f thì thấy có sóng truyền trên
sợi dây trên dây với tốc độ v. Khi hình ảnh sóng ổn đinh thì
xuất hiện những điểm luôn dao động với biên độ cực đại và
có những điểm không dao động. Nếu coi B dao động với
biên độ rất nhỏ thì chiều dài sợi dây là  luôn bằng
A. k
v
f
với kN
*
B. kvf với kN
*

C. k
v
2f
với kN
*
D. (2k + 1) với
v
4f
kN
Câu 9: Một dây đàn dài 40cm, căng ở hai đầu cố định, khi dây
dao động với tần số 600Hz ta quan sát trên dây có sóng dừng
với hai bụng sóng. Bước sóng trên dây là
A.  = 13,3cm. B.  = 20cm. C.  = 40cm. D.  = 80cm.
Câu 10: Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80cm, đầu B giữ
cố định, đầu A gắn với cần rung dao động điều hòa với tần số
50Hz theo phương vuông góc với AB. Trên dây có một sóng
dừng với 4 bụng sóng, coi A và B là nút sóng. Tốc độ truyền
sóng trên dây là
A. 10m/s. B. 5m/s. C. 20m/s. D. 40m/s.
Câu 11: Quan sát sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, người ta
đo được khoảng cách giữa 5 nút sóng liên tiếp là 100 cm. Biết
tần số của sóng truyền trên dây bằng 100 Hz, tốc độ truyền
sóng trên dây là
A. 50 m/s B. 100 m/s C. 25 m/s D. 75 m/s
Câu 12: Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số
100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm
khác luôn đứng yên. Tốc độ truyền sóng trên dây là:
A. 60 m/s B. 80 m/s C. 40 m/s D. 100 m/s
Câu 13: Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây
đàn hồi dài 1,2m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy
ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây
không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp
với sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s. Tốc độ truyền sóng trên dây

A. 8 m/s. B. 4m/s. C. 12 m/s. D. 16 m/s.
Câu 14: Một sợi dây đàn hồi dài l = 120cm có hai đầu A, B cố
định. Một sóng truyền với tần số f = 50Hz, trên dây đếm được 5
nút sóng không kể hai nút A, B. Tốc độ truyền sóng trên dây là:
A. 30 m/s. B. 12,5m/s. C.20m/s. D. 40m/s.
Câu 15: Một sợi dây được căng ra giữa hai đầu A và B cố định .
Cho biết tốc độ truyền sóng cơ trên dây là v
s
= 600m/s, tốc độ
truyền âm thanh trong không khí là v
a
= 300m/s, AB = 30cm.
Khi sợi dây rung bước sóng của âm trong không khí là bao
nhiêu. Biết rằng khi dây rung thì giữa hai đầu dây có 2 bụng
sóng.
A.15cm B. 30cm C. 60cm D. 90cm
Câu 16: Một sợi dây đàn hồi OM = 90 cm có hai đầu cố định.
Khi được kích thích thì trên dây có sóng dừng với 3 bó sóng.
Biện độ tại bụng sóng là 3 cm. Tại điểm N trên dây gần O nhất
có biên độ dao động là 1,5 cm. ON có giá trị là:
A. 10 cm B. 5 cm C. 5 2 cm D. 7,5 cm
Câu 17: Một sợi dây đàn hồi OM = 90 cm có hai đầu cố định.
Khi được kích thích trên dây hình thành 3 bó sóng. Biên độ tại
bụng là 3 cm. Tại N gần O nhất có biên độ dao động là 1,5 cm.
ON có giá trị là:
A. 5 cm. B. 7,5 cm. C.10cm. D. 2,5 cm
Câu 18 : Một dây AB dài 90cm có đầu B thả tự do. Tạo ở đầu A
một dao động điều hoà ngang có tần số f = 100Hz ta có sóng
dừng, trên dây có 3 múi. Tốc độ truyền sóng trên dây có giá trị
là bao nhiêu?
A. 60 m/s. B. 50 m/s. C. 35 m/s. D. 40 m/s.
Câu 19. Một sợi dây thép AB dài 41cm treo lơ lửng đầu A cố
định, đầu B tự do. Kích thích dao động cho dây nhờ một nam
châm điện với tần số dòng điện 20Hz, tốc độ truyền sóng trên
dây 160cm/s. Khi xảy ra hiện tượng sóng dừng trên dây xuất
hiện số nút sóng và bụng sóng là:
A. 21 nút, 21 bụng. B. 21 nút, 20 bụng.
C. 11 nút, 11 bụng. D. 11 nút, 10 bụng.
Câu 20: Một dây AB dài 100cm có đầu B cố định. Tại đầu A
thực hiện một dao động điều hoà có tần số f = 40Hz. Tốc độ
truyền sóng trên dây là v = 20m/s. Số điểm nút, số điểm bụng
trên dây là bao nhiêu?
A. 3 nút, 4 bụng. B. 5 nút, 4 bụng.
C. 6 nút, 4 bụng. D. 7 nút, 5 bụng.
Câu 21: Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định, đầu
A mắc vào một nhánh âm thoa đang dao động với tần số f = 50
Hz. Khi âm thoa rung trên dây có sóng dừng, dây rung thành 3
múi, tốc độ truyền sóng trên dây có thể nhận giá trị nào trong
các giá trị sau?
A. v = 25 m/s B. 28 (m/s) C. 25 (m/s) D. 20(m/s)
Câu 22: Một dây AB dài 90cm có đầu B thả tự do. Tạo ở đầu A
một dao động điều hoà ngang có tần số f = 100Hz ta có sóng
dừng, trên dây có 4 múi. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 60 (m/s) B. 40 (m/s) C. 35 (m/s) D. 50 (m/s).
Câu 23: Sóng dừng trên dây dài 1m với vật cản cố định, tần số f
= 80Hz. Tốc độ truyền sóng là 40m/s. Cho các điểm M
1
, M
2
,M
3

trên dây và lần lượt cách vật cản cố định là 12,5 cm, 37,5 cm,
62,5 cm.
A. M
1
, M
2
và M
3
dao động cùng pha
B. M
2
và M
3
dao động cùng pha và ngược pha với M
1

C.M
1
và M
3


dao động cùng pha và ngược pha với M
2

D. M
1
và M
2
dao động cùng pha và ngược pha với M
3

Câu 24: Sóng dừng trên dây dài 1m với hai đầu cố định, có một
múi. Bước sóng là:
A. 2 m B. 0,5 m C. 25 cm D. 2,5 m
Câu 25: Tốc độ truyền sóng là 60 cm/s. Muốn sóng dừng trên
dây nói trên có 5 múi thì tần số rung là:
A. 4 Hz B. 3 Hz C. 1,5 Hz D.1 Hz
Câu 26: Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số
100 Hz người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm
khác luôn đứng yên. Tốc độ truyền sóng trên dây là:
A. 40 m /s. B. 100 m /s. C. 60 m /s. D. 80 m /s.
Câu 27: Tốc độ truyền sóng trên một sợi dây là 40m/s. Hai đầu
dây cố định. Khi tần số sóng trên dây là 200Hz, trên dây hình
thành sóng dừng với 10 bụng sóng. Hãy chỉ ra tần số nào cho
dưới đây cũng tạo ra sóng dừng trên dây:
A. 90Hz B. 70Hz C. 60Hz D. 110Hz
Câu 28: Một dây AB dài 1,80m căng thẳng nằm ngang, đầu B
cố định, đầu A gắn vào một bản rung tần số 100Hz. Khi bản
rung hoạt động, người ta thấy trên dây có sóng dừng gồm 6 bó
sóng, với A xem như một nút. Tính bước sóng và vận tốc truyền
sóng trên dây AB.
A. λ = 0,30m; v = 30m/s B. λ = 0,30m; v = 60m/s
C. λ = 0,60m; v = 60m/s D. λ = 1,20m; v = 120m/s
Câu 29: Một sợi dây có một đầu bị kẹp chặt, đầu kia buộc vào
một nhánh của âm thoa có tần số 600Hz. Âm thoa dao động tạo
ra một sóng có 4 bụng. Có tốc độ sóng trên dây là 400 m/s.
Chiều dài của dây là:
A. 4/3 m B. 2 m C. 1,5 m D. giá trị khác
Câu 30: Một sợi dây có một đầu bị kẹp chặt, đầu kia buộc vào
một nhánh của âm thoa có tần số 400Hz. Âm thoa dao động tạo
ra một sóng có 4 bụng. Chiều dài của dây là 40 cm. Tốc độ sóng
trên dây là:
A. 80 m/s B. 80 cm/s C. 40 m/s D. Giá trị khác
Câu 31: Một dây AB dài 90 cm có đầu B thả tự do. Tạo ở đầu A
một dao động điều hòa ngang có tần số 100 Hz ta có sóng dừng,
trên dây có 4 múi nguyên. Tốc độ truyền sóng trên dây có giá trị
bao nhiêu?
A. 20 m/s B. 40 m/s C. 30 m/s D. Giá trị khác
Câu 32: Một sợi dây dài 1,2m, hai đầu cố định. Khi tạo sóng
dừng trên dây, ta đếm được có tất cả 5 nút trên dây (kể cả 2
đầu). Bước sóng của dao động là
A. 24cm B. 30cm C. 48cm D. 60cm
Câu 33. Một sợi dây AB có đầu B cố định, đầu A được gắn với
một cần rung có tần số f thay đổi ( A được coi là một nút sóng,
vận tốc truyền sóng trên sợi dây không đổi) Thay đổi tần số của
cần rung từ giá trị 10Hz đến 100Hz thì nhận thấy có 6 giá trị của
f tạo ra sóng dừng trên sợi dây. Tính giá trị nhỏ nhất của f tạo ra
sóng dừng trên sợi dây :
A. 14Hz B. 15Hz C. 17Hz. D. 20Hz.
Câu 34: Một dây AB đàn hồi treo lơ lửng. Đầu A gắn vào một
âm thoa rung với tần số f = 100 Hz. Tốc độ truyền sóng là 4m/s.
Cắt bớt để dây chỉ còn 21 cm. Bấy giờ có sóng dừng trên dây.
Hãy tính số bụng và số nút.
A. 11 và 11 B. 11 và 12 C. 12 và 11 D. Đáp án khác
Câu 35: Một dây AB dài 20cm, Điểm B cố định. Đầu A gắn
vào một âm thoa rung với tần số f = 20 Hz. Tốc độ truyền sóng
là 10cm/s. Định số bụng và số nút quan sát được khi có hiện
tượng sóng dừng.
A. 80 bụng,81nút B. 80 bụng,80nút
C. 81 bụng,81nút D. 40 bụng, 41nút
Câu 36: Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau
75cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau
nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Tần số
nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là
A. 50Hz B. 125Hz C. 75Hz D. 100Hz
Câu 37: Dây AB = 40cm căng ngang, 2 đầu cố định, khi có
sóng dừng thì tại M là bụng thứ 4 (kể từ B), biết BM=14cm.
Tổng số bụng trên dây AB là
A.9 B. 10 C. 11 D. 12
Câu 38: Dây AB = 30cm căng ngang, 2 đầu cố định, khi có
sóng dừng thì tại N cách B 9cm là nút thứ 4 (kể từ B). Tổng số
nút trên dây AB là
A. 9 B. 10 C. 11 D. 12
Câu 39: Một sợi dây AB treo lơ lửng, đầu A gắn vào một nhánh
của âm thoa có tần số f. Sóng dừng trên dây, người ta thấy
khoảng cách từ B đến nút dao động thứ 3 (kể từ B) là 5cm.
Bước sóng là:
A. 4cm B. 5cm C. 8cm D. 10cm
Câu 40: Một dây AB = 90cm đàn hồi căng thẳng nằm ngang.
Hai đầu cố định. Được kích thích dao động, trên dây hình thành
3 bó sóng. Biên độ tại bụng sóng là 3 cm.Tại C gần A nhất có
biên độ dao động là 1,5cm. Tính khoảng cách giữa C và A
A. 5cm B. 7.5cm C. 10cm D. 15cm
Câu 41: Sợi dây OB =21cm với đầu B tự do. Gây ra tại O một
dao động ngang có tần số f. Tốc độ truyền sóng là 2,8m/s. Sóng
dừng trên dây có 8 bụng sóng thì tần số dao động là
A. 40Hz B. 50Hz C. 60Hz D. 20Hz
Câu 42: Sóng dừng trên sợi dây OB = 120cm, 2 đầu cố định. Ta
thấy trên dây có 4 bó và biên độ dao động bụng là 1 cm. Tính
biên độ dao động tại một điểm M cách O là 65 cm.
A. 0cm B. 0,5cm C. 1cm D. 0,3cm
Câu 43(ĐH - 2007). Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng
dừng với tần số 100Hz, người ta thấy ngoài hai đầu dây cố định
còn có ba điểm  luôn đứng yên. Tính vận tốc truyền sóng trên
sợi dây.
A. 40m/s B. 60m/s. C. 80m/s. D. 100m/s.
Câu 44(ĐH - 2008). Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một
sợi dây đàn hồi dài 1,2m với hai đầu cố định, người ta quan sát
thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm  trên dây
không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi
dây duỗi thẳng là 0,05s. Tính vận tốc truyền sóng trên dây.
A. 4m/s. B. 12m/s. C. 8m/s. D. 16m/s.
Câu 45 (ĐH - 2009). Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai
đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng
truyền trên dây có tần số 100Hz. Tính tốc độ truyền sóng trên
sợi dây.
A. 60m/s. B. 10m/s. C. 20m/s. D. 600m/s.
Câu 46 (ĐH - 2010). Một sợi dây AB dài 100cm căng ngang,
đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động
điều hòa với tần số 40Hz. Trên dây có một sóng dừng ổn định,
A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s.
Kể cả A và B, trên dây có bao nhiêu nút sóng và bao nhiêu bụng
sóng?
A. 5 nút và 4 bụng. B. 3 nút và 2 bụng.
C. 9 nút và 8 bụng. D. 7 nút và 6 bụng.
Câu 47 (CĐ - 2010). Một sợi dây AB có chiều dài 1m căng
ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của âm thoa
dao động điều hòa với tần số 20Hz. Trên dây có một sóng dừng
ổn định với 4 bụng sóng, B được coi là một nút. Tính tốc độ
truyền sóng trên sợi dây.
A. 50 m/s. B. 2,5 cm/s. C. 10 m/s. D. 2 cm/s.
Câu 48 (CĐ - 2010). Một sợi dây có chiều dài l căng ngang, hai
đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với n bụng sóng, tốc
độ truyền sóng trên dây là v. Tính khoảng thời gian giữa hai lần
liên tiếp sợi dây duỗi thẳng :
A.
v
nl
B.
nv
l
C.
l
2nv
D.
l
nv

Câu 49. (CĐ - 2009). Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2m, hai
đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có
tần số 100Hz và tốc độ 80m/s. Tính số bụng sóng trên dây.
A. 2. B. 3 C. 4 D.5
Câu 50. (TN 2009). Trên một sợi dây đàn hổi dài 1m, hai đầu
cố định, có sóng dừng với hai bụng sóng. Bước sóng của sóng
truyền trên dây là:
A. 1m B. 0,5m C. 2m D.0,25m.
1C 2A 3D 4C 5D 6B 7A 8C 9C 10C 11A 12D 13A 14C 15A
16B 17A 18A 19A 20B 21D 22B 23C 24A 25C 26B 27C 28C 29A 30A
31B 32D 33B 34A 35D 36A 37B 38C 39A 40A 41B 42B 43D 44C 45A
46A 47C 48D 49B 50A

Tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s. B. 75Hz D. 20Hz Câu 42: Sóng dừng trên sợi dây OB = 120cm. 14Hz B.80m căng thẳng nằm ngang. λ = 0. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0. 10cm Câu 40: Một dây AB = 90cm đàn hồi căng thẳng nằm ngang. Câu 34: Một dây AB đàn hồi treo lơ lửng.05s. 4m/s. Tính biên độ dao động tại một điểm M cách O là 65 cm. 0cm B. C. 5cm B. 15cm Câu 41: Sợi dây OB =21cm với đầu B tự do. 3 C. 60 m /s. Tính khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng : l l v nv B. C. Trên một sợi dây đàn hổi dài 1m. 2 cm/s. A. A. 80 m/s B. v = 60m/s C. Bước sóng là: A. 50Hz C. 12 Câu 38: Dây AB = 30cm căng ngang. Câu 48 (CĐ . 30 m/s D.5m C. 50 m/s. B. đang có sóng dừng. 5cm C. đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40Hz. 100Hz Câu 37: Dây AB = 40cm căng ngang.Tại C gần A nhất có biên độ dao động là 1. đầu A gắn vào một bản rung tần số 100Hz. 30cm C. 60m/s. đầu kia buộc vào một nhánh của âm thoa có tần số 600Hz. 60Hz D.30m. 2 đầu cố định.2009). A. 4cm B. B.5cm C. trên dây có bao nhiêu nút sóng và bao nhiêu bụng sóng? A. 0. Hai đầu cố định. với A xem như một nút.2010). 40 m/s C.5 cm/s. Tổng số bụng trên dây AB là A. 1m B.2m. A. 40 bụng.81nút B.5 Câu 50.81nút D.3cm Câu 43(ĐH . giá trị khác Câu 30: Một sợi dây có một đầu bị kẹp chặt.A. Hai đầu dây cố định. Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100Hz. B được coi là một nút. 40 m/s D.20m. có sóng dừng với hai bụng sóng. 40Hz B. trên một sợi dây đàn hồi dài 1. ta đếm được có tất cả 5 nút trên dây (kể cả 2 đầu). 7 nút và 6 bụng.60m. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100Hz. Tính vận tốc truyền sóng trên dây. D. 125Hz C. Trên một sợi dây đàn hồi dài 1. 80 bụng. D. 8m/s. 40m/s B. Tốc độ sóng trên dây là: A.2m. Tính tốc độ truyền sóng trên sợi dây. 11 và 11 B. 100m/s. 48cm D. Tốc độ truyền sóng là 4m/s. Tạo ở đầu A một dao động điều hòa ngang có tần số 100 Hz ta có sóng dừng. Biên độ tại bụng sóng là 3 cm. 41nút Câu 36: Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75cm. Trên dây có một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng. A được coi là nút sóng. 20Hz. 11 và 12 C. Tốc độ truyền sóng trên dây có giá trị bao nhiêu? A. đầu kia buộc vào một nhánh của âm thoa có tần số 400Hz. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. 12m/s. (CĐ . 11 D. trên dây có 4 múi nguyên. B. Tính khoảng cách giữa C và A A. C. 100 m /s. khi có sóng dừng thì tại N cách B 9cm là nút thứ 4 (kể từ B). Khi tần số sóng trên dây là 200Hz. đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. 2. 4 D. λ = 1. Chiều dài của dây là: A. Tính số bụng sóng trên dây. 2. 4/3 m B.5cm. 80 m /s. Câu 27: Tốc độ truyền sóng trên một sợi dây là 40m/s. vận tốc truyền sóng trên sợi dây không đổi) Thay đổi tần số của cần rung từ giá trị 10Hz đến 100Hz thì nhận thấy có 6 giá trị của f tạo ra sóng dừng trên sợi dây. Âm thoa dao động tạo ra một sóng có 4 bụng. Đáp án khác Câu 35: Một dây AB dài 20cm. 80 bụng. đầu A được gắn với một cần rung có tần số f thay đổi ( A được coi là một nút sóng. Tốc độ truyền sóng là 2. Câu 47 (CĐ . C. 10cm D. Đầu A gắn vào một âm thoa rung với tần số f = 20 Hz. người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm  trên dây không dao động. A. 3 nút và 2 bụng. D. 60Hz D.2009). tốc độ truyền sóng trên dây là v. Kể cả A và B. Câu 46 (ĐH . Tổng số nút trên dây AB là A. hai đầu cố định. v = 120m/s Câu 29: Một sợi dây có một đầu bị kẹp chặt. 5 nút và 4 bụng. Bước sóng của sóng truyền trên dây là: A. đầu B cố định. 60cm Câu 33. Định số bụng và số nút quan sát được khi có hiện tượng sóng dừng. λ = 0. Giá trị khác Câu 31: Một dây AB dài 90 cm có đầu B thả tự do. đầu B gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 20Hz. A.80nút C. 70Hz C. D. B. D. A. 2nv nv nl l Câu 49. Trên dây đang có sóng dừng với n bụng sóng. Sóng dừng trên dây.2008). Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là A. hai đầu cố định. người ta thấy khoảng cách từ B đến nút dao động thứ 3 (kể từ B) là 5cm. . 2 m C. đầu A gắn vào một nhánh của âm thoa có tần số f.2010). 0. 2 đầu cố định.30m. Chiều dài của dây là 40 cm. người ta thấy trên dây có sóng dừng gồm 6 bó sóng. 2 đầu cố định. 15Hz C. 7. Tốc độ truyền sóng là 10cm/s.2m với hai đầu cố định. Tính tốc độ truyền sóng trên sợi dây. hai đầu cố định. 80 cm/s C.8m. Người ta tạo sóng dừng trên dây. C. Cắt bớt để dây chỉ còn 21 cm. (TN 2009). 110Hz Câu 28: Một dây AB dài 1. D. Có tốc độ sóng trên dây là 400 m/s. 12 Câu 39: Một sợi dây AB treo lơ lửng. Đầu A gắn vào một âm thoa rung với tần số f = 100 Hz. 17Hz. λ = 0.8m/s.0. Gây ra tại O một dao động ngang có tần số f. trên dây hình thành sóng dừng với 10 bụng sóng. Sóng dừng trên dây có 8 bụng sóng thì tần số dao động là A. Trên dây có một sóng dừng ổn định. Tính vận tốc truyền sóng trên sợi dây. Trên một sợi dây đàn hồi dài 1. 40 m /s. Bước sóng của dao động là A. A. 8cm D. D. C. người ta thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có ba điểm  luôn đứng yên. 1. 1cm D. C. 10 C.2007). Hãy tính số bụng và số nút. 12 và 11 D. 50Hz B. Được kích thích dao động. trên dây hình thành 3 bó sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100Hz và tốc độ 80m/s.2010). đầu B cố định.5 m D.5cm C. hai đầu cố định. 0. v = 30m/s B. Hãy chỉ ra tần số nào cho dưới đây cũng tạo ra sóng dừng trên dây: A. Ta thấy trên dây có 4 bó và biên độ dao động bụng là 1 cm. 20 m/s B. 600m/s. Trong thí nghiệm về sóng dừng. A. Âm thoa dao động tạo ra một sóng có 4 bụng.9 B. Bấy giờ có sóng dừng trên dây. 11 D. 81 bụng. 60m/s. v = 60m/s D. hai đầu cố định. Một sợi dây có chiều dài l căng ngang. Điểm B cố định. D. 20m/s. Một sợi dây AB có chiều dài 1m căng ngang. Tính giá trị nhỏ nhất của f tạo ra sóng dừng trên sợi dây : A. Một sợi dây AB dài 100cm căng ngang. A. Khi tạo sóng dừng trên dây. 10 C. 16m/s. Tính bước sóng và vận tốc truyền sóng trên dây AB. biết BM=14cm. 24cm B. B. đầu A cố định. Một sợi dây AB có đầu B cố định. 9 B. 2m D. Khi bản rung hoạt động.25m. 9 nút và 8 bụng. Giá trị khác Câu 32: Một sợi dây dài 1. 10 m/s. 10m/s. 80m/s. khi có sóng dừng thì tại M là bụng thứ 4 (kể từ B). Câu 44(ĐH . 90Hz B. Câu 45 (ĐH .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->