P. 1
cuc tri cua bieu thuc bac hai

cuc tri cua bieu thuc bac hai

|Views: 424|Likes:
Được xuất bản bởitruongrock

More info:

Published by: truongrock on Apr 07, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2013

pdf

text

original

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NGHệ an

*********** **********
ĐỀ TÀI
“VÀI PHƯƠNG PHÁP TÌM CỰC TRỊ CỦA BIỂU THỨC BẬC HAI
Ở TRƯỜNG THCS ”
Hà !"#$ "%à& '( #)"% '* "+, *--.
M/C 0/C
'


N1I 2UNG TRANG
A 3 P#4" ,5 647 '
I 8 9: ;<" 6= '
II 3 M>? 6@?# "%#AB" ?C7 *
III 8 9DA EF"% "%#AB" ?C7 *
IV 3 N#AG, ;> "%#AB" ?C7 *
V 8 P#EH"% I#)I "%#AB" ?C7 J
B 3 P#4" "KA L7"% J
I 3 CH M5 #N? AO" J
II 3 NKA L7"% J 3 '*
III 3 PQ R7S #7 6EF? '*
C 3 PQ T7U" VAQ" "%#W 'J
AX PHYN MỞ 9YUX
IX9ZT V[N 9\]
8T^_"% ?)? V` #A #a? MA"# %AbA TcI .$ TcI d ;à ?)? V` #A 7&O" ;à_ TcI
'- #Ee"% ?f "#g"% hàA UI i, ?N? ^W ?jk hAO7 #C? hU? #kAX 9l& Tà Lm"%
_)" EH"% 6DA V#f 6DA ;cA #a? MA"#$ ?)? n, #Ee"% n "%mA V#A AQI op? ;cA
Lm"% _)" "à&$ #U, ?#@ VO ?S %A)_ ;AB" "#A=7 V#A ?q"% Lr L: V#s"% ,7D"
6A Ml7 #B, V#A %:I Lm"% _)" i, ?N? ^WX T^_"% R7) ^i"# %AS"% Lm& ;à htA
LEu"% #a? MA"# %AbA$ sA "#U" #<& ^v"% "Q7 ?#p"% k hAQ I#l" T_mA w"%
Lm"% hàA UI ;à 6W"# #Ec"% ?#_ ?)? n, ?)?# %ASA #i ?)? n, Mx ?#j 6K"%
#H" ^_"% ;AG? %ASA Lm"% _)" "à& R7k 6f %ApI #a? MA"# ^r" T7&G" Vy #7U
%ASA hàA _)" i, ?N? ^W ?jk hAO7 #C? ;à "#g"% C"% L>"% ?jk "f ^_"% ,K
;àA ^Ee"% #FIX B5A ;U&$ "%EeA #4& %A)_ ?4" I#l" T_mA ;à ^k"% hW ?#_ #a?
MA"# I#EH"% I#)I %ASA Lm"% _)" "à&X T^_"% "#g"% "+, #N? Q %AS"% Lm&
HS sA "#U" #<& ^v"% ?4" #AQ I#SA #i"# #à"# ,K ?)?# ?f #G #D"% ?)?
Lm"% _)" ?N? ^W ;à I#EH"% I#)I %ASA 6O ^7&=" #> VAQ" #C? ?#_ HSX TsA
6z Là"# "#A=7 #eA %Ak" "%#AB" ?C7 àA TAG7$ #a? #bA 6t"% "%#AGI$ i, {A
#| "%#AG, ;cA #a? MA"# 6:? hAG Tà ?)? n, #a? MA"# V#) %AbAX Vi ;U& sA 6z
,m"# Lm" "%#AB" ?C7 "B7 TB" “Vài phương pháp tì !"! t#$ !%& 'i()
th*! '+! h&i , t#ư-ng THCS”X
IIXM/C 9}CH NGHI~N CỨU
GApI HS "•, 6EF? ,K MD I#EH"% I#)I %ASA _)" ?N? ^W ?jk hAO7 #C?
hU? #kA ,K €" #_:? #kA €" #Ee"% %:I ^_"% ^Ee"% THCS "#v, "l"% ?k_
Vy #7U %ASA Lm"% _)" ^B"$ w 6f Tà, ?s"% ?> I#>? ;> D ?#_ ;AG? %AS"%
Lm& ;à htA LEu"% HS$ %m hb L4" E E5"% n "%mA ?jk HS V#A %:I hàA _)"
?N? ^WX
*
IIIX 9•I TƯ‚NG NGHI~N CỨU
./ Đ0i tư1ng2 Vài phương pháp tì !"! t#$ !%& 'i() th*! 'i() th*! '+!
h&i , t#ư-ng THCS
3/ 4h5 6i nghi7n !*)2 N%#AB" ?C7 #N? ^m"% %ASA hàA _)" ?N? ^W ?jk
hAO7 #C? hU? #kA ?jk #a? MA"# THCSX
IVX NHIƒM V/ NGHI~N CỨU
8 „l& LN"% ?H M5 T… T7U"$ I#EH"% I#)I %ASA ,K MD Lm"% _)" ?N? ^W ?jk
hAO7 #C? hU? #kA 5 ^Ee"% THCSX
8 ÁI L>"% ?#_ #a? MA"# V#)$ %AbA$ s" #A ;à_ THPTX
VX PHƯƠNG PHÁP NGHI~N CỨUX
8 †7k" M) ME I#m,
8 9A=7 ^k %A)_ L>?
8 N%#AB" ?C7 àA TAG7
8 T#N? "%#AG, ME I#m,
8 T^•? "%#AG,$ ^k_ 6‡A … VAQ" ;cA ?)? 6t"% "%#AGI
8 T#D"% VB$ ‡"% #FIX
BX PHYN N1I 2UNG
IX CƠ SỞ THỰC TIỂNX
TsA 6z AQ" #à"# 6A=7 ^k ME I#m, ;= I#S" C"% ?jk #a? MA"# V#A 6EF?
#bA ;= hàA _)" ?C? ^W ?jk hAO7 #C? hU? #kA 5 TcI dA ;à #7 6EF? VQ R7S
"#E Mk7]

0cI
PQ R7S "%#AB" ?C7
P#s"% hAQ
?)?# Tà,
ˆ "%mA ;à V#s"% 6W"# #Ec"%
6EF? I#EH"% I#)I %ASA
9W"# #Ec"% ;à ?f
I#EH"% I#)I %ASA
dA J- ‰ (-‰ *-‰
N#i" ;à_ hS"% MD TAG7 k #<& #47 #Q ?)? n, 6=7 n "%mA #_:? V#s"% hAQ
?)?# %ASA hàA _)" ?N? ^W ?jk hAO7 #C? hU? #kA "fA ^AB"% ;à ?)? Lm"% ?N? ^W
V#)? "fA ?#7"%X
IIX N1I 2UNG
D 5ng. 2 Tì !"! t#$ !%& 'i() th*! 85ng2
9:;< = &;
3
> '; > !/ :& ≠ ?<
C á!h gi@i 2 8 Tk 6Ek ;= Lm"%]
Š‹oŒ • kŽ‹o
*

a
b
o •
a
b

*
Π8
*
*
•a
b

c
a
‘ • k‹o •
a
b
*
Œ
*

a
ac b

Œ • ‹
*
− −
• NQ7 k ’ - #i GTNNŽŠ‹oŒ‘ •
a
ac b

Œ • ‹
*
− −


o • 8
a
b
*

J
• NQ7 k “ - #i GT0NŽŠ‹oŒ‘ •
a
ac b

Œ • ‹
*
− −


o • 8
a
b
*


D 5ng32 TA !"! t#$ !%& 'i() th*! 85ng2
9:;BC< = &;
*
>'C
*
>!;C > 8; > DC > h :&/'/! ≠ ?< :.<
C á!h gi@i2
Cá!h.2 Đư& 8En !á! 'iFn 6àG t#Gng hHng IJng th*!
&
3
± 3&' > '
3
= :& ± '<
3
như K&)2
9:;BC< = LM;BCN
3
> nGMCN
3
> # :3<
hGO! 9:;BC< = LM;BCN
3
> nHM;N
3
> # :P<
T#Gng IQ2 GMCN B HM;N

Tà hAO7 #C? hU? "#< 6DA ;cA hAQ"$ ?{" LM;BCN = p;
> RC > S ?q"% Tà hAO7 #C? hU? "#< 6DA ;cA ?S #kA hAQ" o ;à &X
C T th( 2
Tk hAQ" 6‡A ‹'Œ 6O ?#7&O" ;= Lm"% ‹*Œ "#E Mk7 ;cA k ≠ - ;à •k? 3 h
*
≠ -]
•kXŠ‹o$&Œ • •k
*
o
*
• •kho& • •k?&
*
• •kLo • •kn& • •k# • •k
*
o
*
• h
*
&
*
• L
*
• •kho& • •kLo • *hL& • ‹•k? 3 h
*
Œ&
*
• *&‹*kn 3 hLŒ • •k# 3 L
*

• ‹*ko • h& • LŒ
*
• ‹•k? 3 h
*
Œ‹& •
*

*
b ac
bd ae


Œ
*
• •k# 3 L
*
8 ‹
*

*
b ac
bd ae


Œ
*

VU& ?f ‹*Œ ;cA , •
a •
'
$ Š‹o$&Œ • *ko • h& • L$ " • 8
a
ac b


*


G‹&Œ • & •
*

*
b ac
bd ae


” ^ • # 8
a
d

*
8
Œ • ‹ •
Œ * ‹
*
*
b ac a
bd ae• NQ7 k ’ - ;à •k? 3 h
*
’ - #i , ’ - ;à " ’ -$ w ‹*Œ ?f Š‹o$&Œ ≥ ^ ‹•Œ
• NQ7 k “ - ;à •k? 3 h
*
’ - #i , “ - ;à " “ -$ w ‹*Œ ?f Š‹o$&Œ ≤ ^ ‹••Œ
• NQ7 , ’ - $ " ’ - #i k i, 6EF? GTNN
• NQ7 , “ - $ " “ - #i k i, 6EF? GT0N
2O #<& ^v"% T7s" t" mA ‹o$ &Œ 6O ?f L<7 6–"% #C?X N#E #Q k Mx i,
6EF? ?N? ^W ?jk 6k #C? 6z ?#_X
T^_"% ?S #kA ^Ee"% #FI ^B"]
- NQ7 ^ • - #i I#EH"% ^i"# Š‹o$ &Œ • - ?f "%#AG,X
- NQ7 Š‹o$ &Œ ≥ ^ ’ -‹ #_:? Š‹o$ &Œ ≤ ^ “ -Œ #i V#s"% ?f ‹o$ &Œ "à_
#bk ,S" Š‹o$ &Œ • -X
• NQ7 k ’ -$ •k? 3 h
*
“ - ;à ^ • - #i #n_ ‹*Œ Š‹o$ &Œ I#l" @?# 6EF? @?#
?jk #kA "#l" |$ %ApI k %ASA 6EF? ?)? hàA _)" V#)?X
C)?# hAQ" 6‡A "à& ?f 6Ee"% TDA ?> #O$ ,>? AB7 o)? 6W"#$ "B" hAQ" 6‡A
"#k"#$ VQ R7S hAQ" 6‡A Tà L7& "#<$ L_ 6f I#m, ;A )I L>"% ^K"% ^SAX
C á!h3 2 Đư& !á! 'iFn 6àG 'ình phương !%& tUng 8"& 6àG !Vng th*!2
:& > ' > !<
3
= &
3
> '
3
> !
3
> 3&' > 3'! > 3&!
D5ngP2 Tì !"! t#$ !%& 'i() th*! !Q IiW) SiXn2
&BYài tGán. ]C#_ o ;à & TAB" #G ;cA "#k7 h5A #G #C?]
Z= &;
*
>'C
*
>!;C > 8; > DC > [ = ? ‹'Œ

Ti, %A) ^W Tc" "#< ;à "#b "#< ?jk hAO7 #C?]
\= ]; > YC > C ‹*Œ
•Cá!h gi@i2
8 Cách 1] NQ7 B — -$k ?f]‹*Œ˜&• 8
B
A
o8
B
C
8
B
U
T#Q ;à_ ‹'Œ k ?f I#EH"% ^i"# hU? #kA 6DA ;cA o ] #‹oŒ • -X „n, U Tà #k,
MD
CN? ^W ?jk U i, 6EF? ^_"% 6A=7 VAG" ?f "%#AG, ?jk I] #‹oŒ • -X
8 Cách 2: NQ7 ?f #O k hAO7 LAO" †• ,
*
U
*
• "U • V • Ž™‹oŒ‘
*
• -X‹•Œ
2_ †• - ;à Ž™‹oŒ‘
*
≥ - •’ ,
*
U
*
• "U • V ≤ - ˜U'
≤U≤U*
•’šMA"U•U' ”,koU•U* ›
• ĐO! 'iXt Shi Z !Q 85ng2 Z=p
*
:;-&<
*
> R
*
:C-'<
*
- #
*
=?
- C ách 1 : 9)"# %A) hv"% ^bất đẳng thức bunhiacópki”
- C ách 2 ] 9)"# %A) hv"% h6 ] œ kMA"o • h?_Mo œ ≤
* *
b a + :lượng giác)
Dạng 42 ChG ;B C _i7n hX 6`i nh&) ',i !Vng th*!2
&; > 'C > ! = ? :&
3
> '
3
≠ ?<
Tì !"! t#$ !%& 'i() th*!2 T = p
*
:; - <
*
> R
*
:C - n<
*
- #
*
Cá!h gi@i2 T& !Q th( gi@i thDG !á! !á!h K&)2
C ách 1 :
Rp o #_:? & w 6–"% #C?] &; > 'C > ! = ? #Q ;à_ T ^tA 6Ek ;= dạng 1/
C ách2:
9)"# %A) hv"% ^'at IJng th*! Y)nhi&!VpKSi”
Y ÀI Tb4 Á4 DỤNG2
Dạng1:
Y ài t+p . 2 Tì GTNN !%& !á! 'i() th*! K&)2
k$ A • o
*
3 o • '
h$ B •
*
J
o
*
• Jo •

(
?$ C • ‹o • 'Œ
*
• ‹o 8 JŒ
*
!i gi"i :
k$ Tk ?f A • o
*
3 *o
*
'


'


J
• ‹o 8
*
'
Œ
*


J


J
‹ 2_ ‹o 8
*
'
Œ
*


2_ 6f ] GTNN‹AŒ •

J
V#A ;à ?#• V#A o •
*
'
h$Tk ?f] B •
*
J
‹o
*
• *o • ' 8
ž
'
Œ •
*
J
‹o • 'Œ
*
8

'
≥ 8

'
‹2_
*
J
‹o • 'Œ
*
≥ - Œ
(
VU&] GTNN‹BŒ • 8

'
V#A ;à ?#• V#A o • 8'
?$Tk ?f] C • o
*
• *o • ' • o
*
3 žo • d • *o
*
3 •o • '- • *‹o 8 'Œ
*
• . ≥ .
9–"% #C? o€& ^k

o • 'X VU& GTNN‹2Œ • .

o • '
Y ài t+p3 2 Tì GTcN !%& !á! 'i() th*! K&)2
k$ A • 8Jo
*
• žo •'
h$ B • 8 o
*
3 o • '
!i gi"i :
k$ Tk ?f] A • 8J‹o 8 'Œ
*
• • ≤ • M7& ^k GT0N‹AŒ • •

o • '
h$ Tk ?f] B • 8 ‹o •
*
'
Œ
*


(


(
M7& ^k GT0N‹BŒ •

(


o •
*
'
D 5ng3 2
Yài t+pP2 Tì GTNN !%& !á! 'i() th*! K&)2
k$ A • o
*
• *&
*
3 *o& • *o 3 *& •'
h$ B • o
*
•*&
*
8 *o& • *o 8 '-&
?$ C • o
*
• &
*
• o& 3 Jo 3 J& • *--.
!i gi"i :
k$ Tk ?f] A • ‹o
*
• &
*
3 *o& Œ •*‹o 8 &Œ • ' • &
*

• ‹o 3 &Œ
*
•*‹o 8 &Œ • ' • &
*
• ‹o 3 & • 'Œ
*
• &
*
≥ -
2_ 6f] GTNN‹AŒ • -
=
− =
-
'
y
x
h$ Tk ?f B • ‹o
*
• &
*
• ' 8 *o& • *o 3 *&Œ • ‹&
*
3 .& • 'ž Œ 3 'Ÿ
‹o 3 & • 'Œ
*
• ‹& 8 •Œ
*
3 'Ÿ ≥ 8 'ŸX P#A o • J$ & • • #i B • 8'Ÿ
VU& GTNN‹BŒ • 8 'ŸX
H_:? k ?f #O I#l" @?# #n_ ?)?# V#)? "#E Mk7]
Tk ?f] B • ‹o
*
• &
*
3 *o&Œ • *‹o 8 &Œ • ' • ‹&
*
3 .& • 'žŒ 3 'Ÿ
• ‹o 3 & • 'Œ
*
• ‹& 8 •Œ
*
3 'Ÿ ≥ 8 'Ÿ
VU& GTNN‹BŒ • 8 'Ÿ V#A ;à ?#• V#A o • J$ & • •
?$ Tk ?f] •C • •o
*
• •&
*
• •o& 3 '*o 3 '*& • .-J*
ž
• ‹•o
*
• &
*
• d • •o& 3 '*o 3 ž&Œ • ‹J&
*
3 ž& • JŒ • .-*-

C •

'
‹*o • & 8 JŒ
*


J
‹& 8 'Œ
*
• *--( ≥ *--( X 2<7 6–"% #C? o€&
^k

o • & • 'XVU& GTNN‹CŒ • *--(

o • & • '
‹H_:? C •

'
‹*& • o 8 JŒ
*


J
‹o 8 'Œ
*
• *--( Œ
Nh +n ;dt ] “Trong quá trình tìm cực trị của dạng toán trên H
th!"ng hay m#c $a% &'m (h% tìm )%*u (%+n ), d-u ).ng th/c x0y ra12
VA 8T] Ti, GTNN ?jk hAO7 #C? Mk7]
S • *o
*
• J&
*
3 *o& 3 *o • •& • .X
eft D HS _à như K&)]
Tk ?f] S • ‹o
*
3 *o& •&
*
Œ • ‹o
*
3 *o •'Œ • *‹&
*
• *& •'Œ • (
• ‹o 8 &Œ
*
• ‹o 8 'Œ
*
• *‹& • 'Œ
*
• ( ≥ (
VU& GTNN‹SŒ • (X Tk #<& V#s"% #O o€& ^k L<7 hv"% ^_"% ^Ee"% #FI
"à&X
Vi #G]

= +
= −
= −
- '
- '
-
y
x
y x
;s "%#AG,X
c -i gi@i Igng như K&) 2
Tk ?f] S • *Žo
*
3 *o
*
' + y


Œ ' ‹
*
+ y
‘ 8
*
Œ ' ‹
*
+ y
• J&
*
• •& • .X
• *‹o 8
*
' + y
Œ
*

*
'( ž (
*
+ + y y
• *‹o 8
*
' + y
Œ
*

*
(
‹&
*
• *&
(
J
• JŒ
• *‹o 8
*
' + y
Œ
*

*
(
‹&
*
• *&
(
J

*(
d
• J 8
*(
d
Œ
• *‹o 8
*
' + y
Œ
*

*
(
‹&
*
• *&
(
J

*(
d
Œ •
(
JJ

• *‹o 8
*
' + y
Œ
*

*
(
‹& •
(
J
Œ
*

(
JJ

(
JJ
X
VU& GTNN‹SŒ •
(
JJ
V#A ;à ?#• V#A]=

=
(

(
J
x
y
Y ài t+p h 2 Ti, GT0N ?jk hAO7 #C? Mk7]
Ÿ
A • 8 (o
*
3 * o& 3 *&
*
• '•o • '-& 3 '
!i gi"i :
Tk ?f] 8(A • *(o
*
• '-o& • '-&
*
3 Ÿ-o 3 (-& • (
• ‹*(o
*
• &
*
• •d • '-o& 3 Ÿ-o 3 '•&Œ • ‹d&
*
3 Jž& • JžŒ 3 .-


A • 8
(
'
‹(o • & 3 ŸŒ
*
8
(
d
‹& 8 *Œ
*
• 'ž ≤ 'ž XVU& GT0N‹AŒ • 'ž
V#A ;à ?#• V#A & • *$ o • 'X
‹Tk ?q"% ?f #O 6Ek A ;= Lm"% A • 8
*
'
‹(& •o 3 ŸŒ
*
8
*
d
‹o 8 *Œ
*
• 'ž ≤
'ž Œ D5ngP2
Yài t+pi2
C#_ o$ & TAB" #G ;cA "#k7 h5A hAO7 #C?]
P] • o
*
• *&
*
• *o& • *o • *& 3 J • - ‹'Œ
Ti, GT0N$ GTNN ?jk hAO7 #C?]
† • o • & ‹*Œ
!i gi"i:
C ách1 :
Tw ‹*Œ k ?f ] & • † 3 o #Q ;à_ ‹'Œ 6EF?]
P • o
*
• *‹† 8 oŒ
*
• *o‹† 8 oŒ • * † 3 J • -

o
*
3 *†o • *†
*
• *† 3 J • - ‹JŒ
CN? ^W ?jk † "Q7 ?f ?#@"# Tà 6A=7 VAG" ?f "%#AG, ???jk I#EH"% ^i"# ‹JŒ


$
∆ ≥ -


*
8 *†
*
8 *† • J ≥ -

8 †
*
8 *† • J ≥ -


8J ≤ † ≤ '
VU& GTNN‹†Œ • 8J

& • - ;à o • 8J
GT0N‹†Œ • '

& • - ;à o • '
C ách2:
Tk ?f] P • ‹o
*
• &
*
• *o&Œ • *‹o • &Œ •' 8 • • &
*
• -
P • ‹o • &Œ
*
• *‹o • &Œ •' 3 J • &
*
• -
P • ‹o • & • 'Œ
*
3 • • &
*
• - ‹•Œ
2_ &
*
≥ - 2_ 6f w ‹•Œ M7& ^k] ‹o • & • 'Œ
*
3 • ≤ -


' + +y x
≤ *


8* ≤ o • & • ' ≤ *

8J ≤ o • & ≤ 'X
VU&] VU& GTNN‹†Œ • 8J

& • - ;à o • 8J
GT0N‹†Œ • '

& • - ;à o • 'X
Y ài t+p j 2 C#_ o$ & TAB" #G ;cA "#k7 h5A #G #C?]
•o
*
• J&
*
8 •o& 3 *& 3 *--. • -
Ti, GTNN$ GT0N ?jk M • o 8
*
y

*
'
.
c -i gi@i2
Tk ?f] •o
*
• J&
*
8 •o& 3 *& 3 *--. • -


•o
*
• &
*
• ' 3 •o& 3 *& • •o • *&
*
3 *--d • -


‹*o 3 & •'Œ
*
• *&
*
3 *--d • -X 2_ *&
*
≥ - M7& ^k]
‹*o 3 & •'Œ
*
3 *--d ≤-

' * + −y x
≤ *--d


8
*--d
≤*o 3 & • ' ≤ *--d*
*--d −
≤o 3
*
y

*
'

*
*--d
VU& GTNN‹MŒ •
*
*--d −


& • - ;à o •
*
*--d −
GT0N‹MŒ •
*
*--d


& • - ;à o •
*
*--d
‹H_:? ?f #O %ASA #n_ ?)?#'$ ^p o #_:? & w M • o 8
*
y

*
'
^tA #Q ;à_
•o
*
• J&
*
8 •o& 3 *& 3 *--. • -Œ
Nh +n ;dt 2 Tw !á!h gi@i 3 ?jk 85ng P 5 ^B" k ?f #O %ASA 6EF? I#EH"%
^i"# "%#AG, "%7&B" Lm"%] Z= &;
*
>'C
*
>!;C > 8; > DC > [ = ?/
VA 8T.2 Ti, "%#AG, "%7&B" ?jk I#EH"% ^i"# Mk7]
o
*
• *&
*
• *o& • *o • *& 3 J • -
!i gi"i:
Tk ?f] o
*
• *&
*
• *o& • *o • *& 3 J • -


‹o
*
• &
*
• *o& Œ
*
• *‹o • &Œ • ' • &
*
3 • • -


‹o • & • 'Œ
*
• &
*
- • • -
2_ ‹o • & • 'Œ
*
≥ -

&
*
- • ≤ -

8* ≤ & ≤ *

&


{ } - ” ' ” * ± ±
• NQ7 & • ± * M7& ^k ‹o • & • 'Œ
*
• -X Ti, 6EF? o • 8J ;à o • '
> NQ7 & • ± ' M7& ^k ‹o • & • 'Œ
*
• J ‹V#s"% ?f "%#AG, "%7&B"Œ
• NQ7 & • - M7& ^k ‹o • & • 'Œ
*
• •X Ti, 6EF? o • 8J ;à o • 'X
VU& I#EH"% ^i"# 6z ?#_ ?f ?)? "%#AG, "%7&B" Tà]
‹8J” *Œ” ‹'” 8*Œ” ‹8J” -Œ” ‹'” -Œ
Yài t+p k:#dạng đ$c bi%t)
C#_ o;à & TAB" #G ;cA "#k7 h5A ?s"% #C? †•Jžo
*
• 'ž&
*
8 d • - ‹JŒ
Ti, GT0N$GTNN ?jk U• &8 *o •(
B3 % g%4%:
C á!h. 2
Tk ?f] ‹*Œ ˜&•U•*o 8( #Q ;à_ ‹'Œ
Tk ?f] '--o
*
•ž•‹U8(Œ •'ž‹U8(Œ
*
8d •-
„n, ‹•Œ Tà I#EH"% ^i"# 6DA ;cA €" o
∆ • J*
*
‹U8(Œ
*
8'-- Ž'ž‹U8(Œ
*
8d‘ •d--8(Ÿž‹U8(Œ
*
P#EH"% ^i"# ‹•Œ ?f "%#AG, ˜d--8(Ÿž‹U8(Œ
*
≥-
˜ œ U8( œ ≤

('(
≤ U ≤

*(
d
2<7 6–"% #C?] U•

'(

o•
(
*
;à &•
*-
d −
U•

*(

o•8
(
*
;à &•
*-
d
2_ ;U& GT0N‹UŒ•

*(
$GTNN‹UŒ•

'(
X
Cá!h32:Dlng 'It Y)nhi&!GpKSi</
T& !Q2 ‹U8(<
*
= :3;-C<
*
= :
J
'
žo•

'
•&<
*
≤ : Jžo
*
• 'ž&
*
<:
d
'
>

'
< =

*(


œ U8( œ ≤

('(
≤ U ≤

*(

2<7 6–"% #C?] U •

'(

o•
(
*
;à & •
*-
d −
U •

*(

o•8
(
*
;à & •
*-
d
2_ ;U& GT0N‹UŒ•

*(
$GTNN‹UŒ •

'(
X
Cá!hP2 :4hương pháp _ư1ng giá!<2
T& !Q2 ViFt _5i :.<

‹žoŒ
*
• ‹•&Œ
*
• J
*
X9: žo•J?_Mt ”•&•JX
P#A 6f ‹JŒ ^5 #à"# ] d‹?_M
*
•MA"
*
Υd 6p"% $
5 t ∈ ∀
X
Và œ U8( œ •œ8 ?_M •

J
MA" œ

œ U8( œ ≤
Œ MA" Œ‹?_M

d
' ‹
* *
t t + +


(


œ U8( œ ≤

('(
≤ U ≤

*(
X
2<7 ?jk 6–"% #C? o€& ^k V#A ]
'
?_M

t


J
MA" t


8 ?_M •
J

MA"

8*o •
d

&

do • .& • - B5A VU&]U •

*(


= +
= + −
- . d

* (
( *
y x
x y
= +
= −
- d .
( . •
x y
x y
− =
=
(
*
* -
d
x
y
'-

U•

'(
= +
= + −
- . d

' (
( *
y x
x y
= +
− = −
- d .
( . •
x y
x y


− =
=
* -
d
(
*
y
x

Tw ?)? VQ R7S ^B" M7& ^k]GTNN‹UŒ •

'(
”GT0N‹UŒ •

*(
Y ài t+p m 2#dạng 4)
C#_ o$ & Tà #kA MD #bk ,S"] o • *& • JX Ti, GTNN ?jk] ˆ • o
*
• *&
*
c -i gi@i2
C ách1 :
Tw o • *& • J M7& ^k o • J 3 *& #Q ;à_ ˆ • o
*
• *&
*
k ?f]
ˆ • ‹J 3 *&Œ
*
• *&
*
• ž&
*
8 '*& • d • ž‹& 8 'Œ
*
• J ≥ J
VU& GTNN‹ˆŒ • J V#A ;à ?#• V#A & • ' ;à o • '
C ách2: ‹67ng B8T Bunh%ac9:(%Œ
Tk ?f] d • ‹o • *&Œ
*
• ‹o • * * &Œ
*
≤ ‹' • *Œ‹o
*
• *&
*
Œ


‹o
*
• *&
*
Œ ≥ JX VU& GTNN‹ˆŒ • J V#A ;à ?#• V#A & • o • '
*eft K0 'ài t+p t" _)CXn Shá!2
Yài.2 C#_ ?)? MD o$ &$ #bk ,z" o • & • • JX Ti, GTNN ?jk hAO7 #C?
C • o& • & • oX
Yài32 C#_ o • & • • JX Ti, GTNN ?jk hAO7 #C?]
P • o
*
• &
*

*
• o& • & • o
YàiP2 C#_ k$ h$ ?$ L Tà • MD #N? #bk ,z" k • h • ? • LX Ti, GTNN ?jk
hAO7 #C? N • ‹o • kŒ‹o • hŒ‹o • ? Œ‹o • LŒ
Yàih2 C#_ o$ &$ Tà ?)? MD #N? #bk ,z"] o • & • • žX
Ti, GT0N ?jk hAO7 #C?] N • o& • *& • JoX
IIIX P¡T †U¢ THU 9Ư‚C
Sk7 V#A sA #N? #AG" o_"% 6= àA ;à )I L>"% ;à_ %AS"% Lm& #a? MA"# ;cA
TcI dA "#E ^B" #i VQ R7S #7 6EF? "#E Mk7]
0cI
PQ R7S "%#AB" ?C7
P#s"% hAQ
?)?# Tà,
ˆ "%mA ;à V#s"% 6W"# #Ec"%
6EF? I#EH"% I#)I %ASA
9W"# #Ec"% ;à ?f
I#EH"% I#)I %ASA
dA '-‰ J-‰ ž-‰
''
N#i" ;à_ hS"% MD TAG7 M_ ;cA hS"% #D"% VB ^Ec? V#A )I L>"% 6= àA k
"#U" #<& ?)? n, 6z ?#j 6K"% ;à N A" #H" V#A AQI ?U" ;à %ASA ?)? hàA
_)" ?N? ^WX
CX P¡T 0UẬN PI¡N NGHỊ
9= àA “ P#EH"% I#)I i, ?N? ^W ?jk hAO7 #C? hU? #kA 5 ^Ee"% THCS”
#n_ sA Tà ,K 6= àA V#f ;i ;U& #U LO #AO7 V#A HS n "%mA V#A AQI op? ;cA
Lm"% _)" "à&$ #l, ?#@ 6sA V#A VO ?S %A)_ ;AB" ?q"% Lr L: V#s"% ,7D" 6A
Ml7 ^_"% R7) ^i"# %AS"% Lm&X N%#AB" ?C7 ‡"% #FI ;à "B7 6EF? I#EH"%
I#)I %ASA Tà ,K ;<" 6= "#E"% ;AG? Lm& #a? MA"# "•, 6EF? ?)? Lm"% _)"
;à I#EH"% I#)I %ASA ?#p"% Tà ;<" 6= V#s"% 6H" %AS" ?#p "à_X
Sk7 V#A )I L>"% 6= àA ;à_ ?)? h7‡A Lm& s" UI$ Lm& "l"% ?k_ ;à Lm& htA
LEu"% ?#_ #a? MA"# hEc? 647 sA "#U" #<& VQ R7S EH"% 6DA V#S R7k"X
C)? n, 6z #l" #AG" ;à #C"% #p #H" ;cA hàA _)" ?N? ^W 6f Tà 6A=7 R7k"
^a"% 6O AQ" cA ?)? n, M£ &B7 #@?# ;à #i"# #à"# 6EF? Vy "+"% #à"#
#m_ ?#_ ;AG? %ASA hàA _)" ?N? ^WX T^_"% #eA %Ak" cA sA Mx AQI >? #_à"
#AG" #H" ;cA 6= àA "à& ;à ,5 ^K"% #B, "#A=7 Lm"% V#)? "gkX 9O #_à"
#à"# hEc? 647 I#EH"% I#)I %ASA hàA _)" ?N? ^W 5 ^Ee"% THCS "%_àA
;AG? #k, V#S_ àA TAG7$ #N? "%#AG, ME I#m, ?{" ?f MN %fI … ?#l" #à"#
w ?)? 6t"% "%#AGIX
9= àA Tà ,K ;<" 6= V#_k #a? V#f "B" ^_"% R7) ^i"# #N? #AG" ?#•?
?#•" Mx V#s"% ^)"# V#bA MN #AQ7 MfX TsA ^< ,_"% "#U" 6EF? MN %fI …
?#l" #à"# ?jk ?)? #4& ?s %A)_$ ?jk hm" 6a? 6O sA ?f #O #_à" ?#•"# 6=
àA #H" ^_"% "#g"% T4" Mk7X „A" ?#l" #à"# ?), H"¤
TƯ 0IƒU THAM PH¢¥
- TmI ?#@ _)" #a? 7‡A #H$ 7‡A ^£X
- MK MD ;<" 6= I#) ^AO" _)" .$ d ?jk Vq Hg7 Bi"#
- '--' hàA _)" MH ?<I ?jk "#A=7 )? %ASX
- T‡ ?#7&B" ,s" ?jk ^Ee"% ;à ,K MD 6t"% "%#AGI V#)?X
- MK MD àA TAG7 #k, V#S_ V#)?X
'*
'J

PHẦN MỞ ĐẦU. 2 . TRANG 1 1 2 2 2 3 3 3 3 – 12 12 13 I. người thầy giáo cần phân loại và trang bị cho học sinh phương pháp giải dạng toán này. Bởi vậy. gạt bỏ dần tư tưởng e ngại của HS khi gặp bài toán cực trị. học hỏi đồng nghiệp. II.Đặt vấn đề II – Mục đích nghiên cứu III . Đây là dạng toán tương đối khó đối với học sinh. Trong quá trình giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi. lớp 9 và các kỳ thi tuyển vào lớp 10 thường có những bài tập tìm cực trị của biểu thức bậc hai. từ đó làm công cụ phục vụ tốt cho việc giảng dạy và bồi dưỡng HS.ĐẶT VẤN ĐỀ: -Trong các kỳ thi học sinh giỏi lớp 8. Trong những năm thực tế giảng dạy HS tôi nhận thấy rằng cần thiết phải hình thành một cách có hệ thống các dạng toán cực trị và phương pháp giải để truyền thụ kiến thức cho HS. các em thường e ngại khi tiếp xúc với dạng toán này.NỘI DUNG A – Phần mở đầu I . thậm chí kể cả giáo viên nhiều khi cũng dè dặt không muốn đi sâu thêm khi gặp dạng toán tìm cực trị. Tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Giúp HS nắm được một số phương pháp giải toán cực trị của biểu thức bậc hai một ẩn hoặc hai ẩn thường gặp trong trường THCS nhằm nâng cao kỹ thuật giải dạng toán trên. Vì vậy tôi đã mạnh dạn nghiên cứu nêu lên “Vài phương pháp tìm cực trị của biểu thức bậc hai ở trường THCS”. tìm tòi thử nghiệm với học sinh đặc biệt là các em học sinh khá giỏi.Phương pháp nghiên cứu B – Phần nội dung I – Cơ sở thực tiển II – Nội dung III – Kết quả thu được C – Kết luận kiến nghị A.Đối tượng nghiên cứu IV – Nhiệm vụ nghiên cứu V . tôi nhận thấy rằng nếu chúng ta biết phân loại từng dạng bài tập và định hướng cho các em cách giải thì các em sẽ chủ động hơn trong việc giải dạng toán này qua đó giúp học sinh rèn luyện kỹ thuật giải bài toán tìm cực trị của biểu thức và những ứng dụng của nó trong một vài trường hợp.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->