CQNG HOA xA HQI CHiJ NGHiA VI:¢T NAM DC}e I~p - T" do - Hanh phuc

BQTAI CHiNH

S6: 33/2008/QB-BTC

Ha N6i, ngay 02 thang 6 niim 2008

QUYETDINH

V~ vi~e ban hanh H~ thBng Mye lye ngaD sach nha owe

BQ TRUONG BO TAl CHINH

- Can cir Luat Ngan sach nha mroc s6 0 1/2002/QHli ngay 16/1212002;

- Can cu Nghi dinh s6 77/2003/ND-CP ngay 01/7/2003 cua Chinh phu

quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co cftu t6 chirc cua BQ Tai chinh; - Theo dB nghi cua Vu tnrong Vu Ngan sach nha mroc;

QUYETD}NH:

Diiu 1. Ban hanh H~ thong Muc luc ngan sach nha mroc ap dung cho cong tac l~p du toan, quyet dinh du toan, phan b6 giao du toan, chap hanh du toan va ke toan, quyet toan thu, chi ngan sach nha nuoc bao gom:

- Danh muc rna S6 Chuang - phu luc s6 0 I.

- Danh muc rna s6 nganh kinh tS - phu luc s6 02.

- Danh muc rna s6 nQi dung kinh tS - phu luc s6 03.

- Danh muc rna s6 chuang trinh, muc tieu quoc gia - phu luc s6 04.

- Danh muc rna s6 ngu6n ngan sach nha mroc - phu luc s6 05.

- Danh muc rna s6 cac cftp ngan sikh - phu luc s6 06. •

Di~u 2. Quyet dinh nay co hieu hrc thi hanh tir nam ngan sach 2009 va thay thS h~ thong Muc luc ngan sach nha mroc ban hanh thea Quyet dinh s6 280 TC/QDINSNN ngay 15/4/1997 cua BQ tnrong BQ Tai chinh va cac Quyet dinh b6 sung, sua d6i: s6 148/2002/QD-BTC ngay 06/12/2002, s6 156/2002/QD-BTC ngay 20/1212002, s6 26/2004/QD-BTC ngay 18/3/2004, s6 23/2005/QB-BTC ngay 15/4/2005, s6 70/2005/QD-BTC ngay 19/10/2005, s6 01/2006/QD-BTC ngay 05/0112006, s6 26/2006/QD-BTC ngay 11/4/2006, s6 53/2006/QB-BTC ngay 04/10/2006, s6 7412006/QD-BTC ngay 20/1212006, s607/2007/QD-BTC ngay 13/02/2007, s6 7912007/QD-BTC ngay 01110/2007, s6 105/2007/QD-BTC

ngay 19112/2007, s6 05/2008/QD-BTC ngay 23/01/2008; s6 26/2008/QD-BTC ngay 14/5/2008; cac Thong nr b6 sung, sua d6i: s6 15611998/TT-BTC ngay 1211211998, s6 6011999/TT-BTC ngay 011611999, s6 67/2000/TT-BTC ngay 1317/2000, s6 67/200llTT-BTC ngay 22/8/2001; cac Quyet dinh cua BQ tnrong BQ Tai chinh ban hanh danh muc ma s6 chuang trinh, muc tieu va du an quoc gia: s6 25/2006/QD-BTC ngay 11/412006, s6 75/2006/QD-BTC ngay 20/12/2006, s5 37/2007/QB-BTC ngay 17/312007, s5 88/2007/QD-BTC ngay 2311012007 va s6 103/2007/QB-BTC ngay 18112/2007 ban hanh danh muc rna s6 chuang trinh, muc tieu va d1,T an qu6c gia giai doan 2006-2010. Nhirng quy dinh va huang d~ v~ Muc luc ngan sach nha mroc trai voi qui dinh tai Quyet dinh nay d~u kh6ng co hieu hrc thi hanh k€ ill nam ngan sach 2009. Nhirng khoan kinh phi cua nam ngan sach 2008 ducc chuyen nguon sang nam ngan sach 2009 diroc hach toan thea Muc luc ngan sach nha mroc quy dinh tai Quyet dinh nay.

Di~u 3. Cac BQ, co quan ngang B9, co quan thuoc Chinh phu, co quan Trung irong cac doan th€ va Uy ban nhan dan cac tinh, thanh ph6 tnrc thuoc trung uong co trach nhiern chi dao, tri6n khai va huang dan cac dan vi tnrc thuoc th1,TC hien Quyet dinh nay.

Di~u 4. Vu tnrong Vu Ngan sach nha mroc, Chanh Van phong BQ, Thu tnrong cac dan vi thuoc BQ Tai chinh chiu trach nhiem huang dftn va tt, chirc thi hanh Quyet dinh nay.,' u-

Nui nh(in:

- Van phong TW va cac Ban cua Dang;

- Van phong QU<3c hi?i;

- Van phong Chu tich mroc;

- Van phong Chinh phu;

- Ki6m toan Nha mroc;

- Cac B9, co quan ngang BQ, co quan thuoc CP;

- Toa an NDTC, Vien Kiem sat NOTC;

- Co quan TW cua cac doan th€;

- HDND, VBND cac tinh, thanh ph6 true thuoc TW;

- Sa Tai chinh, C\1c Thue, C\lC Hai quan, KBNN cac

tinh, thanh ph6 true thuoc TW; - C6ng bao;

- Cue Ki~m tra van ban (B9 Tu phap);

- Website Chinh phu;

- Website BQ Iii chinh;

- Cac dan vi thuoc BQ;

- Luu: VT, Vu NSNN.

2

PHV LVC S601

DANH MVC MA so CHUONG

(Kern thea Quyet djnh s6 33/2008/QD-BTC ngay 02 thang 6 nam 2008 cua Be> truong Be> Tai chinh)

II NGUYEN TAC PHAN LO~I: 1. NQi dung phsn Ioat;

Phan loai theo Chuang va d.p quan ly (viet t&t 1ft Chuang) la phan loai dua tren co so h~ th6ng t6 chirc cua cac co quan, t6 chirc tnrc thuoc mot c~p chinh quyen (goi chung la co quan chu quan) diroc t6 chuc quan 1y ngan sach rieng nham xac dinh trach nhiem qUID ly cua co quan, t6 chirc do d6i voi ngan sach nha mroc. Trong cac Chuang co rnQt s6 Chuang d~c biet dung dS phan anh nhom t6 chtrc, nhorn ca nhan co cung tinh ch~t, nhung kh6ng thuoc co quan chu quan, Vi du: Cac hop tac xa cua cac loai hlnh do c~p huyen quan ly deu diroc phan anh vao Chuang 756.

2. M§ sa hoa cac nQi dung phan loai:

Cac nQi dung phan loai duoc rna s6 hoa 3 ky tv - N1N2N3, quy dinh nhu sau:

N1N2N3 co gia tri til 001 d~n 399 dung de rna s6 hoa cac co quan, t6 chirc thuoc trung uong qUID ly

NJN2N3 co gia tri til 400 den 599 dung dS rna s6 hoa cac co quan, t6 chirc thuoc c~p tinh quan ly

NIN2N3 co gia tri til 600 den 799 dung de rna s6 hoa cac co quan, t6 chirc thuoc d.p huyen quan 1y

N [N2N3 co gia tri til 800 den 989 dung dS rna s6 hoa cac co quan, t6 chirc thuoc cAp xa quan ly

Vi du: Ma 018 dung d~ chi cac co quan, dan vi thuoc BQ Tai chinh; rna 418 dung dS chi dan vi thuoc So' Tai chinh; rna 618 dung dS chi Phong Tai chinh - K€ hoach; rna 818 dung de chi Till chinh xa.

3. v~ hach toan:

Can cu khoan thu ngan sach don vi co trach nhiem quan ly, nop ngan sach nha mroc thuoc co quan chu quan dS xac dinh rna 56 Chuang; can cu khoan chi thuoc du toan ngan sach giao dan vi, du an dAu ur thuoc co quan chu quan d~ xac dinh rna s6 Chuang. Truong hop sir dung kinh phi do ngan sach cfip tren uy qUYSn thi hach toan Chuang cua Co' quan chu quan thuoc ngan sach c~p tren da uy quyen, vi du: So' Giao thong - V~n tai S11 dung kinh phi do BQ Giao thong - V~ tai uy qUYSn thi hach roan rna s6 BQ Giao thong - V~ tai (021). kh6ng hach toan rna s6 cua So' Giao thong - V~n tai (421).

· Khi hach toan thu, chi ngan sach nha nuoc chi dn hach toan rna s6 Chuong; din cir vao khoang each neu tren se bi~t duoc khoan thu, chi thuoc cftp nao quan ly.

D6i voi cac khoan thu, chi lien quan hoat dong cua Dean dai biSu Quoc hoi, hach toan vao Chuong 002 (Van phong Quoc hoi), khong hach toan vao Chuong 402 (Van phong Doan dai bi€u Quoc hQi va HQi dong nhan dan).

D6i voi rna s6 cac Chirong thuoc c~p huyen, xa: Ma s6 duoc quy dinh thong nh~t toan quoc. Do do, cac dia phuong khong diroc d~t rna s6 va ten Chuang moi, D€ phil hop voi thuc te t6 chirc a dia phirong; giao So Tai chinh hirong dftn vi~c hach toan rna s6 Chuang a dia phuong. Vi du: 0 huyen t6 chirc g(>p chung cac phong co chirc nang quan ly cac nganh kinh te vao Phong Nang nghiep va Phat trien nang than thi hach toan rna s6 Chirong 612 (Phong Nang nghiep va Phat trien nong thon),

III DANH M1)C MA so CHU'ONG:

M~ .l. a so

Ten

Ghi chii

Chuang thuQc trung irong

Gia tri tir 001 den 399

1~~O~O~I __ ~V~a_n~p~h~o=n£g~C~h~ll~t~ic~h~n~u_a_'c ~------------------

002 Van phong QU6c hQi

003 Toa an nhan dan t6i cao

004 Vien kiem sat nhan dan t6i cao

~~--~~---------~---------------------------+----------------

005 Van phong Chinh phil

H-------+----=---

008 Van phong Ban chi dao Trung uong ve phong, chang

tham nhilng

I~----~------~~--------------------------------+---------·----~I

009 BQ Cong an

010 BQ QU6c phong

011 BQ Ngoai giao

012 . BO Nong nghiep va Phat trien nang than

013 BQ KS hoach va Ddu tu

014 B(> Tu phap

016 BQ Cong Thuong

017 BQ Khoa hQC va C6ng ngh~

018 BQ Tai chinh

019 BQ Xay dlJllg

~--------- .... -_ .. _-----------------+-------------------

021 BQ Giao thong - V ~n tai

022 B9 Giao d\1C va Dao tao

I~----~~--~~------~----------------------+-----------------

023 BQ Yt~

I~------+-------:------·---------------·---------------__t-- ------- --------. J

024 B(> Lao Q(>ng -:_ Thuong binh va Xa h(>i ~_j__ __ • ___"I

2

Mast. Ten Gbi chu
025 BQ Van hoa, Th6 thao va Du lich
026 Bq Tai nguyen va Moi tnrong
027 BQ Thong tin va Truyen thong
035 BQ NQi vu
036 Ngan hang Nha rnroc Vi~t N am
037 Thanh tra Chinh phil
038 Bao hiem xa hQi Vi~t Nam
039 KiSm toan Nha ruroc
040 Dai Tieng noi Vi~t Nam
041 :Dai Truyen hinh Viet Nam
Thong tftn xa Vi~t Nam ... ---~
042
044 Dai hoc Qu0c gia Ha NQi
045 Vien Khoa hoc Xli hoi Vi~t Nam
046 Vien Khoa hQC va Cong nghe Vi~t Nam
048 HQi d6ng Lien minh cac hQ'P tac xa Vi~t Nam
049 HQc vien Chinh tri - Hanh chinh Quoc gia H6 Chi
Minh
050 D:;ti hoc Quac gia thanh ph6 H6 Chi Minh
083 Uy ban Dan tQc
_c. - -
088 Uy ban song Me Kong
100 Ban QUlin ly Lang Chli tich H6 Chi Minh
104 Ban Chi dao quoc gia cong nghe thong tin
105 Ban Quan ly cac khu ch~ xuftt va cong nghiep
107 Lien hiep cac t6 chirc hoa binh va htru nghi
109 Van phong Trung ucng Dang
110 Uy ban Trung uong M~t tr~n T6 quoc Vi~t Nam
111 Trung uang Doan Thanh nien Cong san H6 Chi Minh
112 . !rung uong H9i lien hi~p Phu nu Vi~t Nam
._. . .. .. -~----
113 HQi Nang dan Vi~t Nam
114 H9i Cuu chien binh Vi~t Nam

115 Tong Lien dow Lao uQng Viet Nam
119 T~p doan Cong nghiep Tau thuy Viet Nam
120 Tfmg cong ty Da quy va yang Viet Nam
f--. T~p doan Dau khi quoc gia Viet Nam
121
f---
122 Tap doan Cong nghiep Than - Khoang san Viet Nam 3

Ghi chu

L 23 T~p doan f)i~n luc Vi~t Nam

124 T~p doan BUll chinh, Vi8n thong Vi~t Nam

125 Tang cong ty Hoa chdt Vi~t Nam

126 T?p doan Cong nghiep Cao su Vi~t Nam

127 Tang cong ty Thep Vi~t Nam

128 Tang cong ty Giay Vi~t Nam

129 T~p doan D~t May Vi~t Nam

130 Tfmg cong ty Ca phe Vi~t Nam

131 T 6ng cong ty Luong tlnrc mien B~c

r-----~~=----~~---=~--~------------------~--------------

132 T6ng cong ty Luang thuc mien Nam

133 T6ng cong ty Thu6c la Vi~t Nam

134 Tang cong ty Hang hai Vi~t Nam

135 Tang cong ty Hang khong Vi~t Nam

136 Tang cong ty Xang dAu

137 T Bog cong ty Duong slit Vi~t N am

138 TBng cong ty Xi mang Vi~t Nam

139 Ngful hang Ngo~i thuong Vi~t Nam

140 Ngan hang C6ng thuong Vi~t Nam

141 Ngan hang Nang nghiep va Phat trien nang thon Vi~t Nam

142 Ngan hang DAu tu va Phat tri8n Vi~t Nam

143 Ngan hang Chinh sach xa hQi

144 N gan hang Nha d6ng bang song Ciru Long

145 Ngan hang Phat trien Viet Nam

146 Tang c6ng ty Dftu nr va Kinh doanhvon nha mroc

151

Cac dan vi kinh t6 co 100% v6n dAu nr nuoc ngoai VaG Vi~t nam

I~------+------------'-'---------------'~----'--------+---'---------

Cac dan vi kinh te lien doanh co von dau tu mroc

ngoai

152

153 Cac dan vi kinh te Vi~t Nam co von dau tu fa mroc ngoai

154 Kinh t6 h6n hop ngoai quoc doanh

158 Kinh tS h6n hop co v6n tharn gia cua Nha mroc

I~----'~---------~~--------~----------------+-----------------

160 Cac quan h~ khac cua ngan sach

l61 Nha thau chinh ngoai mroc

I~------+-------~----~~-----------------------+------------~--

162 Nha thftu phu ngoai runrc

"---------'---------"-----=---=------------- -----.-------'---------~,

4

Mas8 Ten Ghi chii
165 Tong cong ty Di~n tir va Tin hoc
T6ng cong ty Da gifty Viet nam .. --
167
,
168 Tang cong ty Nhua Vi~t nam
169 Tong cong ty Xufrt nh~p khAu xay dung Vi~t nam
170 T6ng cong ty Dftu tu phat trien nha va do thi
171 T6ng cong ty Mia dirong I
.
172 Tong cong ty Mfa duong II
173 T~p doan Tai chinh Bao hiSm - Bao Vi~t (Tap doan
BilO Vi~t)
174 T6ng cong ty Bia - Ru9'U - Ninrc giai khat Sai Gon
175 T6ng cong ty Bia - Ru9'U - Niroc giai khat Ha NQi
(de hach toan cac
Cac cong ty trach nhiem htru han Nha mroc mot thanh dan vi khong thuoc
176 . ,.. chu quan cua mot
vien trong cac Chuang
tren)
399 Cac dan vi khac
Ma sa chmrng thuQc cip doh Gia tri tir 400 den
599
402 Van phong Doan dai bieu Quae hQi va HQi dang nhan
dan
405 Van phong Uy ban nhan dan
411 So Ngoai vu
412 Sa Nang nghiep va Phat trien nang than
413 Sa KS beach va DAu tu
414 Sa Tu phap
416 Sa Cong Thuong
417 S6 Khoa h9C va Cong nghe
--
418 Sa Dli chinh
419 S6 xs, dung
421 Sa Giao thong - V ~n tai
422 Sa Giao due va Dao tao
423 Sa Yt~
._
424 Sa Lao dong - Thuong binh va Xa hQi
Sa Van hoa, ThS thao va Du lich --
425
"_- -~-~------~--- . - ._-----_-
426 S6 rai nguyen va M6i tnrong
--~ 5

Mas& Ten Ghi chii
427 Sa Thong tin va Truyen thong
435 Sa N9i vu
437 Thanh tra tinh
439 Sa Quy hoach - Ki~n true
440 Vai Phat thanh
,
441 Dai Truyen hinh
,---- __ ._--
448 HQi d6ng Lien minh cac hop tac xli Vi~t Nam
483 Ban Dan t<)c
--
505 Ban quan If khu cong nghiep
509 Van phong Tinh uy
510 Uy ban Mat tr~n T6 quoc tinh
511 Tinh Doan Thanh nien Cong san H6 Chi Minh
512 HQi Lien hiep phu nu tinh
--
513 HQi Nang dan tinh
514 HQi C1JU chien binh tinh
-
515 Lien doan lao dQng tinh
Cac don vi kinh te lien doanh co v6n dAu tu rnroc --
552
ngoai
553 Cac don vi kinh tS co v6n d~u tu ra nuoc ngoai
554 Kinh tS h6n hop ngoai quoc doanh
555 Kinh t~ tu nhan
556 Kinh tS t~p th€ (g6m cac loai hinh
hop tac xa)
--- Kinh t~ ca thS -- I----
557
558 Kinh t~ h6n hop co v6n tham gia cua nha mroc
560 Cac quan h~ khac cua ngan sach
~, -
561 Nha thau chinh ngoai nUDC
562 Nha th~u phu ngoai mroc
Cac T6ng cong ty dia phuong quan If -
563
(de hach toan cac
Cac cong ty trach nhiern hiru han Nha nuoc mot thanh don vi khong thuoc
564 'A chu quan cua mot
vien trong cac Chuang
tren) .~.
599 Cac dan vi khac
~--.-- .. -. -- 6

M- J. Ten Ghi chu
a so
-
Ma sA chuong thuC)c c§p huy~n Gia tri nr 600 den
799
605 Van phong HQi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan
.
6]2 Phong Nang nghiep va Phat trien nong thon
614 Phong Tu phap
616 Phong Cong Thirong
618 Phong Tai chinh - K~ hoach
619 I Phong Quan 1y do thi
620 ' Phong Kinh tS
622 Phong Giao due va Dao t\10 I
-- _____,
623 Phong Y tS
624 Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hQi
625 Phong Van hoa va Thong tin
-<
626 Phong Tai nguyen va Moi tnrong
635 Phong NQi vu
637 I Thanh tra huyen
639 i Thanh tra xay dung huyen
640 £la.i Phat thanh
648 Benh vien huyen
709 Huyen uy
710 Uy ban M~t tran T6 quoc huyen
711 Huyen Doan Thanh nien Cong san H6 Chi Minh
712 HQi Lien hiep Phu nu huyen
713 1 HQi Nong dan huyen
."-.~ .- --
714 HQi C\fU chien binh huyen
715 Lien doan Lao dQng huyen
754 Kinh t~ h6n hop ngoai qu6c doanh
. <- <- ._, -- ---- .---------
755 Kinh tS tu nhan ,
I (g6m cac 10\1i hinh
756 I Kinh tS t~p thS
hop tac xa)
,
Kinh tS ca thS '"~
757
Kinh tS h6n hop co v6n tham gia ella Nha mroc <~-
758
. - -- .- . --<-~
760 Cac quan h~ khac ella ngan sach
799 Cac dan vi khac
- ~.---. 7

M- /.. a so

TeD

Ghi chu

Ma s8 ehuoug thuQc cip xa

Gia tri tir 800 den 989

802

Van phong HQi d6ng nhan dan

805

Van phong Uy ban nhan dan

809

Ban cong an

810

811

Ban qUID S\I

Doan thanh nien cong san H6 Chi Minh xii

812

H9i Lien hiep phu nu xa

813

HQi Nang dan xa

814

HQi Cuu chien binh xa

818

Tai chinh xii

819

Dang uy xa

820

Uy ban m~t tran T6 quoc xii

------+~--~--~--~----------------------+--------------~I

822 Truong Mam non, nha tre

823 Tram Y t@ xii

839 Thanh tra xay dung xii

854 Kinh t@ h6n hop ngoai qu6e doanh

855 Kinh te tu nhan

856 Kinh te t~p thS

-.---+-----.----'~-~--- ----- -------------t-·-------------il

857 Kinh t~ ca thS

860 Cac quan h~ khac cua ngan sach

989 Cac don vi khac

KT. DQ TRUONG

f

,

\

. ~.'

\

8

PHl) Ll)C so 02

DANH Ml)C MA so NGANH KINH TE (LO~I, KHOAN) (Kern thea Quyet dinh s6 33/2008/QD-BTC ngay 02 thang 6 narn 2008 cua BQ tnrong BQ Tai chinh)

VNGUYtNTACPHlNLO~: 1. NQi dung phan loai:

Phan 109i theo nganh kinh t@ (viet tit la L09i, Khoan) Ia dua vao tinh chit hoat dong kinh t~ (nganh kinh t~ quoc dan) d~ hach toan thu, chi ngan sach nha mroc. L09i duoc xac dinh tren co sa tinh chit hoat dong cua nganh kinh t@ cfip I; Khoan duoc xac dinh tren co sa tinh chit hoat dong cua nganh kinh t@ cip II hoac cip III thea phan nganh kinh te quoc dan nharn bao dam yeu c~u quan ly ngan sach nha nuoc.

2. Ma s6 hoa cac nQi dung phfin loai:

Cac nQi dung phan Ioai (L09i, Khoan) diroc rna s6 hoa 3 10' t1,1' - N IN2N3, quy dinh nhir sau:

- L09i: Duoc rna s6 hoa N ,N2N3, trong do ky tu N3 voi gia tri chAn khong (0), khoang each gitra cac 10<;1i la 30 gia tri (rieng LO<;1i Cong nghiep ch@ bien, che tao la 60 gia tri). Cac gia tri li~n sau rna s6 LO<;1i dung d~ rna s6 cac Khoan thuoc L09i do.

- Khoan cua nrng L09i: DUQC rna s6 hoa N[N2N3, trong do ley tir N3 voi gia tri tir 1 den 9; rieng gia tri N3 Ia 9 dung d~ rna hoa cac hoat dong khac (chua diroc phan ]09i vao cac Khoan co ten trong 01 LO<;1i).

3. v~ hach toan:

Can cir tinh chit cua hoat dong phat sinh nguon thu ngan sach hoac khoan chi ngan sach cho hoat dong co tinh chit gi d~ xac dinh rna s6 LO<;1i, Khoan.

Khi hach toan thu, chi ngan sach nha mroc, chi hach toan rna s6 Khoan, din cir van khoang each narn trong khoang se xac dinh duoc khoan thu, chi ngan sach thuoc ve Loai nao.

III DANH Ml)C MA so NGANH KINH TE (LO~I, KHOAN):

t.oal, Ma 56 Ten 9Qi Ghi chu
Khoan
Lo~i 010 NQNG NGHIEP - LAM
NGHII;P - niuy SAN
Khoan 011 ' Tr6ng trot - Bao g6m tat ca cac heat dong co lien quan lui
tr6ng trot cac loai cay ngan nqay hoac dai nqay;
I cay lua, cay lU'ong tnuc khac, cay cong nqhiep,
• cay dU'Q'C lleu, cay an qua va cac IO<;l1 cay khac ..
1 .. i- Phon anh ca heat dong su' nghiOp kinh '4, di~u
t~ ... ~u6cng~nht~ngt~t
._. . .. -~ .. - ._- .... - Lo~j, Khoan

Mase,

Tim 9Qi

Ghi chu

,

I Khai thac va thu gom than, - B~o gbm ca heat dong lam sach, ,tuyim chon, 1 cLfng, than non va than bun nghien, sang, phan loai than, san xuat than banh cua t~t ca cac loai than

- Phan anh heat d¢ng khai thac gil!ng dau b~ng cac phl1O'ng phap, khai thac san xuilt khf dot tl,l' nhien, kE! ca heat dong hoa 16ng; baa gam ca hoat d¢ng XLY 1'1 nhu g<;ln, chat khlr muoi, kh& nvoc, khti tap chat va mot 56 quy trinh khac nhLl'ng

khOng lam thay d6i d~c trU'ng co ban cua san pharn

Khoan

012

Chan nuol

- Bao gOm tiu ca cac heat dong lifm quan d~n chan nubi cac losi gia sue. gia cam va cac loai chan nuoi khac;

- Phan anh cit heat dong Sl,f nghi~p kinh t~, dieu tra .. , thuQc nganh chan nuOi

- Heat dQng k~t hop trbng trot va chan nuol nhU'ng khong c6 heat dong nao chiern hon 66% gia tr! san xuat cua don vi

- Bao g6m t~t ca cac heat dong c6 lien quan: bao v(: thuc vat, klch thich tang truong, ch6ng sau benh, bao quan tinh dong vien, giong; heat dong ki~m dich, phan loai san pharn, thue may m6c, thi~t bi nang nghi~p, cac hoat d¢ng th~u khoan trong n6ng nghi$p; heat dong baa v~ dong v.;tt doi vO'i 10<;11 hinh tr6ng trot va chan nuol hon hop ... ;

- Hoat d¢ng khuyen n6ng

Bao gem heat dong bao VE;!, cham soc cac loai dong v.;tt

Baa gem h~ th6ng thuy I<;>,i, ho d;ilp, kenh mU'ong tooi tieu phuc v~ nOng nghiep; phan anh ca hoat dong W nghi~p kinh t~, dieu tra, bao dU'O'ng si:ra chCra cac tuylm de, c6ng trinh thuy 100i".

Phan anh cac heat d¢ng tr6ng, cham soc, bao v$ rCrng

Baa gam ca hoat dong khuylm lam

- Bao gom danh b~t thuy hal san trong tat ca cac loai nguon mroc, ch~ bien thuy san ngay trEm tau ...

- Phan anh ca heat dong 51,1' nghi~p kinh t~: khuy~n ngU', dielU tra, khoanh nuoi, bao v~ ngu6n IO'i thuy san ...

Khoan

013

Trong trot va chan nuOi han hQ'p

Khoan

014

Heat dong dich Vl,J nOng nghiep

Khoan

015

Heat dong thu y

Khoan

Thuy 100i va cac heat dong dlch vu co lien quan

016

Khoan 017 Trong rCrng va cham soc rCrng
Khoan 018 Heat dong djch Vl,J lam nghi~p
Khoan 021 Heat dong dinh canh, dinh CU'
va kinh t~ rnoi
Khoan 022 Khai thac thuy san
Khoan 023 Nub; trong thuy san
Khoan 024 Khai thac gO va lam san
khac: thu nh;;it san ph am tv
[ rCrng; ... va djch Vl,J lien quan i
Lo~i 040 CONG NGHlep KHAI'
KHOANG Khoan i

041

042

Khai thac d§u tho va khi dot I t" nhien

Khoan

2

Loai, Ma 56
Khoan
Khoan 043
Khoan 044
Khoan 045
Khoan 046
Khoan 047
Khoan 048
Khoan 069
Lor,ti 070
Khoan 071 Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan 081

Khoan

072

073

074

075

076

077

078

082

Khai thac qu;;ing kim 10<;1i quy - Bao gbm ca tuy€m chon, nghien, dap, nYa, sang

hiern IQC, tach quanq b~ng cac phU'ong phap

Khai thac da, cat, sol, diit set

- Bao gbm ca san xuat san pharn tlY da, long thu, san xuat trang phuc det kim, dan mac ...

- Bao gbm: Thuoc, sc ch€! da; san xuat vali, tui sach, yen d$m; so ch€! va nhuorn da, long thu; san xutJt giay dep

- Bao 9bm ca hoat d9ng CU'a, xe; san. xuat cac san pham dung trong xay dl,J'ng; san xuat cac 10<;1i giU'ang, ban, tu va cac san pharn khac hi go, song, tre, may ...

- Bao gem san xuat bot giay, gi~y, bia, giay nhan, bao bl, cac 10<;1i giay khac nhu giay than, gi~y v~ sinh tlY cac nguyen li$u khac nhau

In, sao chep ban ghi cac 10<;1i - Bao gom ca cac Ioai djch vu nhu dong sach, sap chir, khac ban in .. : sao chep ban ghi cac 10<;1i

Ten 9Qi

Khai thac qu~ng sat

Khai thac quanq khOng chua sat (trlY quanq kim 10<;1i quy hiern)

Khai khoanq chua dLYO'c phan vao dau

HO<;1t dong cich vu ho tro khai thac d2tu tho va khi dOt tl,J' nhien

HO<;1t dong dich vu ho tro khai thac ma va qu~ng khac

CONG NGHlep CHE Blr:N, CHr: T~O

San xuat che bien thuc pharn.

San xuiit db uOng

San xuat san pharn thuoc la

: San xuat soi, d$t vai, san xuat hang d$t khac va hoan thien san pharn det

San xuat trang phuc

San xuat da va cac san pharn co lien quan

San xu at cac san pham tii go, tre, rura, rom, ra va vat li$u tl§t, ben

San xuat giay va san pharn tll' giay

San xuat than coc, san pharn dau rno tinh che

Ghi chu

- Bao gbm ca tuyen chon, nghien d;;ip, sang loc va cac heat d9ng khac co lien quan den khai thac qu~ng ...

- Bao gbm khoanq hoa chat, khoanq phan bon, khai thac rnuei ...

- Bao gbm khoan dinh hU'ang, xay dl,J'ng dan khoan, trat bo gil§ng, born gieng d2tu ...

- Phan anh ca cac hoat dong dieu tra tharn do, khao sat phuc Vl,l cho heat dong khai thac rna va qu~ng khac

- Bao gbm cac heat dong giet m6, che bien, dong g6i, bao quan, U'op lanh cac 10<;1i thit, thuy san, rau qua, dau va rna dong, thuc vat: che bien sCra, cac san pharn ttf sCra; san xuat cac 10<;1i banh tLY bot, san xuat dU'Crng, san xuat ca cao, socola, rnut, keo, san xu at my ~ng, my soi; san xuat thuc an gia sue, gia c~m va thuy san ...

- Bao gbm cac loai: rLYO'u, bia, ruroc nqot, nuoc khoanq vanuoc u6ng khong con ...

- Bao gam tat ca cac heat dong san xuat san ph~m tLY nguyen li$u vai, soi. ..

lo~d, MasO nngQi Ghi chu
Khoim
Khoan 083 San xu~t hoa chat va san * Bao gOm san xu at hoa chat co ban, san xuat
phllm hoa chat phan bon va hoop ch~t ni to', cac d~ng nhva va
cao su tong hop; thuoc trll' sau, trCf co, cac leal
son, vecnl, rnuc in, rnatlt, san xu~t san ph~m mit
ph~m, xa phonq, cac chat t~y Tlra khac; san xu t
soi nhan tao
Khoan 084 San xuat thuoc, hoa dooc va - Bao gOm ca bang, bong y t~, chi khf:lu trong y t~,
dU'Q'c li~u xi mang dung trong nha khoa ...
Khoan 085 San xu at cac san pharn t(Y
cao su
Khoan 086 San xuat cac san pharn tll'
nhl,l'a (plastic)
Khoan 087 San xuat san ph~m tll' chat * Bao gOm san xuat thuy tinh; g6m Slr va v~t lieu
khoang phi kim 10<.11 khac chiu Ilra va khong chlu Ilia; san xu At xi mang, vol,
be tong ...
Khoan 088 San xu~t kim loa: - Bao g6m: San xuat sat. thep, gang, kim loai
rnau va kim leal quy
Khoan 091 San xuat san ph~m tlr kim * Bao gom san xuat cac cau kien kim toal, san
leal due san (tnr may moe, xuat vO khl dan dooc, cac san ph§m kh~c bang
thi~t bl) kim loat; cac olch vu, gia cong kim loai
Khoan 092 San xuat san ph~m dien tlr. - Bao g6m ca san xuat dOng hO. Rieng san xuat
va san ph€Jm Quang hoc san phllm may vi tlnh hach toan vao Khoan 261
Khoan 093 San xuat thj~t bj di~n
Khoan 094 San xuat may moe, thi~t bj * Bao gOm: san xu~t tua bin, dong CO' (trCr dong
crura pMn dU'Q'c vao dau CO' may bay, 0 to va mO to/ xe may): thi~t bi su
dunq nang IU'O'ng; may bam, may nen; san xuat
bi, hOp so, cac b¢ phan truy~n chuyen d¢ng; san
xuat 10 nU'&ng, 16 luy$n; san xuat may thi~t bi van
phong (tTlr may vi tinh va thi~t bi ngo~i vi cua may
vi tinh); san xu at dl,mg ct,mg dim tay chay bang
me to' va khi nan, ... San xuat may n6ng nghi$p va
lam nghi~p; may cong cu, may IUy$n kim, may
I khai thac me va xay dl,mg; may chE§. bi~n thee
, ph~m, do uong, thuoc la, thucc y t~; may cho
nganh det, may, san xuat cac thj~t b] khac
Khoan 095 San xuat xe co dong cc Bao gem san xuat xe co d¢ng cava ro rnooc
Khoan 096 San xuat phlJ'O'ng tien van tai Bao gom: Dong tau thuy~n, xe Ilra, xe di$n, may
khac bay, tau vO tru, xe co gi&i chien d~u dung trong
I quan doi; san xuat ma to, xe may, xe dap, ...
,
Khoan 097 San xuat gill'cmg, tu, ban, gh~
I
Khoan 099 Cong nghi$p che bi~n, che ! Bao gom: san xuat do kim hoan, do gia kim hoan,
I tao khac san xuat nhac CI,J, san xuat dl,mg cu th~ due thil
I thao, san xuat dO choi, tro chol, san xuat thi~t b],
i dl,mg Cl,J y te, ...
Khoan 101 Sua chua, bao dlfcyng va I~p
cr~t may moe va thi~t bi 4

Loal, .

Ma 56 Ten gQi

Khoan

~----~------+---------------------~-------------------------------------

Khoan 102 I HO<;1t dQng khuy~n conq Dung d~ hach toan cac khoan thu, chi ngfm sach

cua cac heat dong khuyim cong theo che dO quy dinh.

Loal

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

KhOan Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

130

131

132

133

134

159

- Bao gem san xuat, tap trung, truyen tal va phan phOI di~m d~ ban cho cac dan vi san xuat kinh doanh va cac ho gia dinh cua tat ca cac nguon

thuy di~n, nhi~t di~n, di~n hat nhan ...

San xuat khi dot, phan phoi Khong bao gem heat dong khai thac khl dot til nhien lieu khi bcllng dU'ang nhien da hach toan 0- Khoan 042

eng

SAN xuAr, PHAN PHOI DII~N, KHi DOr, NU'OC, Hal NU'OC vA DI~U HoA KHONGKHi

San xuat, truyen tai va phan phoi dien

161 162

163

164

165

166 167

168

171

189

Ghi chu

San xuat, phan phoi hoi nuoc, ruroc nang, dieu hoa khOng khi va san xuat rnroc da

Khai thac loc va phan phoi - Dung trong sinh hoat va dung cho cac hoat dong nuoc khac (loai tn) cac hoat dong tU'ai lieu nang nghi$p

va cac hoat dong Xlf Iy ruroc thai)

Cac hoat dong khac c6 lien

quan

160 : xA.V DV'NG

Xay d\,fng nha cac toai

Xay dl,J'ng cong trinh dU'Crng silt

Xay dl;l'ng cong trinh dU'Crng bO

Xay dllng cang trinh cong ich

Xay d\,fng ccnq trinh ky thuat dan dunq khac

Pha dO' va chuan bi mat bang

Ki~n thiet th] chinh

- Cac khoan cua 10<;1i nay chi dung de phan anh heat dong cua cac dan vi thuQc nganh xay dl;l'ng (luu y cac khoan chi v~ xay d\,fng co ban cua cac don vi va to chirc dU'O'c dip von ngan sach nha nuoc thl hach toan l.oai, Khoan thich hop)

- Phan anh cac heat dong su nghiep thj chinh: duy tu, bao dU'cyng h~ thorJ,9 den chieu sang, via he cua do thL giao thong noi thi, conq vien va cac hoat dong su nghi~p th] chinh khac

Lap d$t h$ thong di~n, h~ - Khong bao g6m heat dQng kien thiet thi chfnh

thong cap thoat nuoc va liilp da dU'qc hach toan vao Khoan 167

d$t xay dl,Png khac

Hoan thien ccnq trinh xay dl,fng

Hoat dQng xay dl,fng chuyen dl,mg khac

5

Loal, Mas6 Ten gQi Ghi chu
Khoan
L0lil-i 190 SAN BUDN, SAN LE; SlrA
CHlrA 6 TD. MD TO, XE
I MAy vA XE c6 DQNG co
KHAC
Khoan 191 Hoat dong kinh doanh xuat,
nhap kh~u
Khoan 192 DI,I' trCr v~t tu, thillt bi. hang - Bao gam cac khoan dl,l' trG> cua cac nqanh hach
h6a va djch vu bao quan toan thea Loai, Khoan thich hop (khOng bao gom
hoat dong dl,l' trC'r qu6c gia dU'O'c hach toan vao
Khoan 353)
Khoan 193 ; Ban, stra chLYa a to, mO to, xe i
i may va xe co dong co khac
Khoan 194 Ban buon (tnr 0 to, mo to, xe
may va xe co dong co khac)
Khoan 195 Ban Ie (trif 0 to, me to, xe
may va xe co dong co khac)
LOiili 220 I V~N TAl, KHO BAI * Phan thu: phan anh thu tlf heat dong kinh doanh
v~n tai cua tat ca cac loai phuonq ti~n, thu Sl,l'
nghiep va esc khoan thu khac cua cac host dong
giao thong van tai
Khoan 221 van tai dU'C:rng silt * Phan chi: phan anh cac khoan chi xay dl,l'ng co
ban, chi Sl,I' nghi$p duy tu, bao dU'ong, stra chC'ra,
dam bao an toan giao thong va cac khoan chi
knac co Hem quan toi cac heat dong giao thong
v~n tai
Khoan 222 V~n tai bilng xe buyt * Khi co phat sinh thu, chi hach toan tuonq Crng
vai tlfng Khoan cua t.oai nay
Khoan 223 van tai dU'ang bo khac
Khoan 224 van tai dU'C:rng 6ng - Phan anh hoat dong van tai cac loai hang hoa,
v$t li$u xay dl,l'ng ... (loai tn} phan phoi khl tl,l'
nhlen hoac khi dU'Q'C san xuat v~n tai bang dU'ang
6ng, hach toan Khoan 132)
I
Khoan i 225 V~n tai biem va ....
yen vien
dU'O'ng
Khoan 226 van tal dU'ang thuy n'eJi dia
Khoan 227 van tai hang kh6ng
Khoan •
228 Kho bai va luu giC'r hang hoa
Khoan 231 Heat dong dich VI,! h6 tro cho - Bao gam cac hoat dong co lien quan tai van tai
van tal hanh khach va hang h6a nhu: ga tau hoa, b.§n bai
de xe, di~u khien giao thong, hoa tieu, dan tau,
tram can, dang kiern phU'O'ng tien giao thong; boc
xep hang hoa ...
Loai 250 THONG TIN vA TRUY~N
THONG
6 Loai, Ma s6

Khoan

Ghi chu

Khoan

Khoan Khoan Khoan Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

251

252 253 254 255

256

257

258

261

262

263

279

280

281

282

283

284

285

XuM ban sach, an pharn dinh ky va cac hoat dong xuat ban khac

Hoat dong phat thanh Hoat dong truyen hinh Hoat dong thong tan Hoat dOng vien thong

Hoat dong buu chinh chuy~n phat

Heat dong san xuat phan cLrng may vi tfnh

Heat dong san xuat phan m~m may vi tfnh

Bao g6m hoat dong thong tin qua day cap, phat s6ng, ti~p am, v$ tinh, dien thoai, dien bao, Internet va bao dU'o-ng rnanq IU'&i thong tin .. ,

va Bao gam hoat dong thu nhan, van chuyen va phan phat thu tin, buu kien, tem thir ... trong va

nqoai nuoc

Bao gam may tinh cac loai, cac thi~t b] nqoai vi. ..

Bao gom phan rnern dong goi, phan rnern hoan chinh chua dong g6i, Module chuonq trinh, phan mem nhunq, phan mem theo dan di;tt hang, xay dV'ng trang web, ...

Bao gom tao I~p thong tin dien tll', tao I~p noi dung dien tll' ...

GOm ca cac heat dong thu gom, xli Iy, chon, dot ch~t thai r~n va khac phuc 9 nhiern chat r~n

GOm cac hoat dong thu gom, xli' Iy nuoc thai va khac phuc a nhiem chat 16ng

L_ _L L_ ~ ~ ~

Heat dong san xu~t cac phU'ang ti$n phuc vu heat dong cong ngh$ thong tin

Heat dong san xuat thiet b] truyen dan, linh ki$n, phu ki~m phuc vu heat dong cong nghe th6ng tin

San xuat luu trfr thong tin dien tll'

Dich vu tu van va cac hoat dong khac lien quan cong ngh$ thong tin

HOAT DONG BAa VI: Mal

TRUoONG .

Heat dong di~u tra, quan trac, ap dl,lng tieln bO ky th uat , rno hinh quan Iy ve phat tri~n va bao v$ rnoi trU'ong

H09t dong Xli' Iy chat thaI ran

Heat dong Xli' Iy chat thai long

Hoat dong Xlr Iy chat thai khi, khac phuc 6 nhiem khonq khf

Hoat d('mg bao ve moi truonq do tac dqng cua ti~ng On

7

Lo,i, Ma sO

Khoan

Ten 9Qi

Ghi chu

Khoan

Khoim

Khoan I

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan 315
Loal 340
Khoan I 341
Khoan 342
Khoan 343 Khoan

Khoan

286

287

309

310

311

312

313

314

344

345

Baa gbm heat dong ella khach san, biet thu, nha khach, nha nghl, nha trc, ph6ng tro

Bao gbm heat dong cua ky We X8 hoc sinh, sinh vi~n, che nghi trc tren xe IlJ'U dQng, I~u quan, trQi

dung de! nghi tarn, ...

Nha hang va cac dlch "11,1 an Bao gbm hoat d¢ng cua nha hang, quan an, dlch

u6ng phuc vu luu dQng VI,I an u6ng phuc vu llJ'u d¢ng khac

Hoat d¢ng bao v~ mOi trlJ'ang do tac dong cua phonq Xi;I, xU> Iy chat dOC hail hoc va 15 nhi~m chat dQC hoa hoc

Hoat dong bite tbn thien nhien va da d?!ng sinh hoc (Khu bao tbn thien nhien, VlJ'cm qu6c gia)

Heat dong bao ve moi truang khac

DICH VU LIJU TRO vA AN UONG .

Dich "IV ILI'u tru ng~n ngay

CO' sa IlJ'U tru khac

Cung cap djch "Ivan u6ng thea hop d6ng kh6ng thlJ'ang xuyen va djch Vl,J an u6ng khac

Dich "11,1 phuc Vl,J Clb u6ng

Baa gbm ca heat dong di';u ph6i, giilm sat, kiem tra chat 1U'9'ng chuven nqanh bao v~ rnoi trlJ'Crng (khong thuec hoat dQng thanh tra theo Lu~t Thanh tra)

Baa gbm heat Clong cua quan IU'Q'U, bia, quay bar va djch Vl,J phuc Vl,J d6 u6ng khac

TAl CHiNH, NGA.N HANG vA BAo HIEM

Ho~t d¢ng clla nganh ngan hang

Hoat dong cua thi trLl'Crng

chLrng khoan I

Cac heat dong trung gian tai

I chinh khac

- Baa g6m heat dQng cua cac thi trU'ong tai chinh khac; chi cho cac quy ho tro phat tri~n kinh te; cho "lay ciia Chlnh phu de dau tLl' phat trien va cho "lay IQi; he trc cho kinh doanh cua cac cOng ty

tai chinh: chi tham gia gop vEIn cua Chlnh phu Vi~t Nam va; cac lien doanh nU'.oc nqoai va cac d6; tac khac trong linh Vl,J'C tai chfnh - tin dl,Jng ...

Hoat dong ella kinh doanh Baa g6m ca tal bao hiem bao hiem

Cac bien phap tal chfnh ~ Phan thu: - Phan anh cac khoan thu huy dong,

i dong gop tl! nguyen (~tmg tien, hien vat) va thu I "lay (tin phieu, trai phieu, cong trai. .. ) cua dan va

I cac t6 chuc kinh te trong nuoc thea quy dinh cua , Nha nU'ac

8

Loai, Mii 56

Khoan

Ten 99i

Ghi chu

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

346

347

348

351

353

369

370

371

372

Quan h~ giCl'a cac cap ngan sach

K~t dir ngan sach

Quan h$ tai chinh vO'i nuoc nqoai

Quan h~ t~i chfnh voi cac t6 chuc va ca nhan nuec ngo~i

Heat d¢ng quan Iy quy dl! trCr quOc gia

Quan h$ tai chinh khac

- Thu ban tai san nha nuoc, thu hoi von cO cua cac doanh nqhiep, thu thanh Iy tal san cua cac dan vi hanh chinh - su nghi$p va thu do co phan hoa cac doanh nghi$p nha nuoc

- M9t 56 khoan thu khac do cac ca the nop nhu: thue nha dat, thu~ chuyen quy€m SLr d\mg dat, 1$ phi truce ba, 1$ phi giao thong ...

• Ph~n chi: Chi tra no ca g6c va lai cac khoan

vay trong nuoc, chi b6 sung quy dt,f trCr tai chinh

- Phan anh thu - chi chuyen giao giCra cac cap ngfm sach: s6 bb sung, thU'ong VU'Q't dl! toan thu va cac khoan thu, chi khac (neu co)

- K~t duo sau khi da trich quy dl! trCl' tal chinh theo quyet dinh cua cap co th~m quyen, 56 ket dU' can Ic;li dLfO'C chuyen vao thu ngan sach

- Phan anh nhCl'ng giao dich v~ tai chinh cua Chinh phu Vii;lt Nam voi cac t8 chuc va Chinh phu cac nuoc theo cac hiep dinh ky ket v~: vay (tra) no', vi$n tro, hop tac lao dong vci ruroc ngoai, hru hoc sinh ruroc ngoai tai Viet Nam ...

- Phan anh thu, chi nhCl'ng khoan vi$n tro khong thuq.c cac hiep dinh ky ket cua Chinh phu

Hoat d9ng dt,f trCi' va dich Vl,l bao quan hang hoa dt! tn} qu6c gia cua Cl,IC Oil trCr Quac gia, B9 Quoc phonq, B9 Cong an, Ban Ca y~u Chinh phu va cac co quan khac dU'Q'c giao nhiern vu

- Phan anh thu, chi khac cua ngan sach nha nuoc: chi phi cho in an va dbi ti~n ... thu cac khoan phat, tich thu. Chi thU'ong cho cac d6i tU'O'ng phat hien tham 0 va vi pharn phap luat, chi ho tro cac dan vi thuoc ngan sach cap khac, chi tra cac khoan thu nam truoc

- Thu, chi phat sinh do chenh I$ch ty gia ngoc;.i t$ hc;.chtoan

- Cac heat dong thu, chi khac cua nqan sach nha nooc khong the phan duoc vao cac nqanh

- Bao gam cac nghien c(fu co ban, Ling dl,lng khoa hoc trong cac ITnh vue: toan hoc, vat Iy, thien van, hoa hoc, khoa hoc trai dat, khoa hoc su song, y hoc, nong nqhiep.. va cac heat d¢ng khoa hoc khac

- Bao gom cac nghien cuu co ban, Ling dl,lng va phat trien khoa hoc trong cac llnh VI!C: kinh te, tam Iy, luat phap, ngon ngfr, ngh$ thuat... (loai trti nghien cuu thi trU'Crng hach toan vao Khoan 431)

HO~T DQNG KHOA HOC,

CONG NGH$ ,

Nghien CLrU va phat triem thuc nghi$m khoa hoc tt! nhien va ky tnuat

Nghien CLrU va phat trien thuc nghi$m khoa hoc xa hoi va nhan van

9

LO'lli, MA s6 Ten gQi Ghiehu
Khoan
Khoan 373 Hoet dong khoa hoc - cong - Bao g6m ca di~u tra co ban thuoc tat ca cac
ngh~ khac nqanh khoa hoc (dLl'Q'c bo tri dl,f toan tu ngu6n
klnh phi nghien cuu khoa hQC)
Khoan 374 Heat dOng nghisn ClI'U v~ mOi
trLl'cmg
LO'lli 400 HO~T £)ONG KINH DOANH
BAT £)QNG SAN
Khoan 401 Kinh doanh b~t dOng san - Phan anh cac heat dong mua ban, cho thus va
quan Iy bat dong san thuoc quy~n so hliu hoac di
thue nhu: cac khu nha Cr, mua ban dat Cr, dat
phuc VI,! cho vi~c earn trai, nghi mat. ..
Khoan 402 TLY v~m, mel gi¢i, dau gia bat - Heat d(mg lien quan d~n tLl' van, moi gi&i, dau
d¢ng san gia bat dong san
LO'lli 430 HO~T £)ONG HANH cHiNH
v); D!CH VI,! HO TRQ
Khoan 431 I Cac hoat dong tu van v~
I phap lu~t, k§ toan, ki§m toan,
thu~, tham dinh gia tai san,
nghien cuu thi trU'6'ng, tharn
do dLl' luan xa hOi, tLl' van v~
quan Iy va kinh doanh
Khoan 432 Cac heat dong di~u tra, tharn - Phan anh hoat dong dil!u tra, khao sat cua cac
do, khao sat, tLY vIm trong cac Sl,!' nghi$p khac trong cac linh VI,!'C nhir: tLl' van v~
linh vue: kinh t~, xa hOi, nhan tharn do, khao sat dja chat, do dac dia gi¢i, phan
van va di~u tra khac h<;lng ruong dat, vi! ban dO (do dac - thanh Ie,p ban
do elia hlnh va elja chinh), do dac va earn moc
bien gi&i, di~u tra tal nguyen, khi tLl'Q'ng thuy van
va cac hi$n tU'c;mg thien nhien khac, E)i~u tra dan
so, di~u tra nhan trac hoc va cac 10i;1i dillu tra
khac.
KhOng hach toan cac khoan thu, chi tu heat d¢ng
di~u tra, quan trac ... d6i vai ITnh vue mOi trU'ong
do da dU'Q'c hach toan a Khoan 281.
- LLI'u trQ> hb so ella chlnh va cac 51,1' nghi~p kinh
te khac nhu: hoat dong cua cac trung tam thong
i tin cac ngimh (trlr trung tam thOng tin cua nqanh
I van h6a)
Khoan 433 Quang cao (tru in quang cao)
Khoan 434 Cho thus cac lo~i phU'O'ng . - ,KhOnQ kern ngU'oi dieu khi§n (neu c6 ngLl'oi
ti$n van tai dleu khien hach toan a LOi;1i 220, Khoan tuonq
ling)
Khoan 435 Cho thus may moe, thiet bi
cac loai
Khoan 436 Cho thus db dung ca nhsn va
gia dinh khac
Khoan 437 XtJ Iy dCl' li~u va cac hoat - Bao gam ca heat dong khai thac dO' li$u kinh te,
dong co lien quan tal chinh, thong ke, ky thuat..
Khoan i 438 Heat dong dich VI,! lao dOng
. va vi$c lam 10

Loal, Mil 56

Khoim

Ten 9Qi

Ghi chu

Khoan

Khoan

Khoan

Loa]

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan Khoan

Khoan

441

442

459

460

461

462

463

464

465

466

467 468

471

Hoat dong cua cac dai Iy du lich, kinh doanh tua du llch va cac dch VI,1 hO tro, lien quan d~n quang ba va 16 chuc tua du lich

Hoat dong dich VI,1 v~ sinh nha cira. cong trinh va canh quan

Hoat dong hanh chinh, h6 tro van phong va cac hoat dQng he tro kinh doanh khac

HOAT DONG COA DANG CONG SAN, TO CHlrC CHiNH TRI • xA HQI, QUAN l Y NHA NU'OC vA AN NINH • QUOC PHONG, DAM BAo xA H(n BA.T BUQC

Hoat dong cua Dang CQng san ViE;!t Nam

Heat dong cua t6 chuc chinh tr] - X8 hQi

cse hoat dong quan Iy hanh chinh nha nuoc

Hoat dong quan Iy nha nuoc thuoc linh VI,fC y te, giao cue - dao tao, van hoa, X8 hOi

Heat dong quan Iy nha nuoc tbuoc linh VI,fC khac

Hoat dQng quan Iy nha nuoc thuoc linh VI,fC di~u phoi va he tro cac heat dong kinh te - xa hOi co hi$u qua han

Hoat dong ngo<;li giao Hoat dong quac ph6ng

Heat dong trat tu, an ninh - X8 hOi

- Bao g6m: Dean Thanh nien CQng san H6 Chi Minh, HQi lien hiep PhI,! nO> Vi~t Nam, HQi CI,l'U chien binh, HQi Nang dan, Uy ban Trung U'ang M~t tran T6 quoc Viet Nam, T6ng lien doan Lao dong ViE\'!t Nam, Lien hiep cac Hoi khoa hoc ky thuat Viet Nam, Lien hi~p cac HQi van hoc ngh$ thu~t ViE\'!t Nam ...

- Phan anh hoat dong hanh chinh - Sl,l' nghiE\'!p cua cac co quan quan Iy nha rnroc thuoc Trung U'ang va dia phuonq va cong tac quan Iy cac chinh sach kinh te - X8 hQi, thong ke, tai chinh, dl,f tro>, thue vu, kho bac, hai quan ...

- Ban quan Iy L~ng Chu tich Ho Chi Minh, ...

- Phan anh heat dong quan Iy nha nuoc thuoc nqanh dja chlnh, khi tU'Q'ng thuy van, bien gidi. ..

- l.oai tru cac hoat dong nghien ciru khoa hoc, dao tao, y t~, Sl,f nghiep kinh t~ ... dU'Q'c hach toan vao cac Loai tU'ang frng

- t.oal tru cac hoat dong nghien CLrU khoa hoc, dao t <;:10 , y te... duoc hach toan vao cac Loai tU'O'ng Lrng

11

LOOJi, Ma sO

Khoan

Tin gQi

Ghi chu

Khoan

Khoan

Khoan

LOOJi Khoan Khoan Khoim

Khoim

Khoim

Khoan

Khoan

Khoan Khoan Khoan Khoan

Khoan

Khoan Khoan

Khoan

Khoan

I Khoan I

Hoat dong cua cac t6 chirc xa hOi

Hoat dong cua cac t& chuc X8 hOi - nghe§. nghi~p

Hoat dong bao dam xa hoi, - Bao gOm cac heat dong cung cf:!p tal ehinh va bao hi~m X8 hoi va bao hil!m quan Iy cac chU'O'ng trinh bao dam X8 hoi, bao y t~ b~t buoc I hi~m y t~, bao hj~m xa hoi, tro cap kh6 khan, tro

I cf:!p cho quy huu trl. .. do Nha nuoc tai fro

472

473

474

490 491 492 493

494

495

496

497

498 501 502 503

504

505 506

520

521

522

523

GlAo DVC vA nAo T~O Giao due mam non

Giao due tieu hoc

Giao due phO thOng trung hoc CO'sa

Gitw due trung hQC phO thOng

- Bao gam cac to. cturc X8 h¢i nhu: Hoi Chfr thap do, Hoi NgU'Cti mu, Hoi Luet gia Vi~t Nam ...

- Hoi Kj~n true SU', Hoi Nu6i ~ng, HOi Lam vU'on ...

Giao due thU'ang xuyen va heat dong phuc VI,J cho gi,ilO dl,Jc

I

Giao due k9 thu~t tOng hop, hU'ang nghi(lp d<;ly ngh! trong cac trU'ong phO thOng

Giao due trung hQC chuyen nghi$p

D<;Iy ngh~

Dao tao cao dang Dao tao d9i hoc Dao tao sau d9i hoc

Dao tao lai va boi dU'ang nghi~p VI,! khac cho can bO, eOng nhan vien

Dao tao khac trong nuoc Dao tao ngoai nuoc

y T~ vA cAc HOAT DONG

xAHOI ..

Hoat dong cua esc benh vi~n, tram xa

HO<;3t dong cua cac phOng kham. chtra benh

Hoat dong y t~ dl)' phong

- Bao gOm hoat dOng nha tn~, m§u giao

- Bao gam ca cac trU'ong d<ity tre co khuy~t t~t

- Bao gOm ca trung hoc chuyen ban

- Bao gam ca qiao due eh6ng rnu chCr va b6 tuc van h6a, cac heat dong khac phuc VI,J cho giao d\,JC nhu. kiem tra, giam sat quy ch~ thi Clr, d~i hoi chau ngoan Bac HO, chi thU'&ng cho cac hOC sinh clla cac tmang trung h9C ph6 thOng rna khOng the chia tach dU'O'c cho cac cap hoc

- Bao gam: dao tao cao hoc va cac loai dao tao khac tren d<;li hOC

- Chi bao gam cac khoan chi eho dbi tU'O'ng trong nuoc diroc hU'ang theo ch~ do dao tao tai rnroc ngoai dU'qe ngan sach nha ruroc dai tho (hoc sinh nvoc ngoai hoc tap t<;li Vi(H Nam dU'qc hach toan a Khoan 348)

12

Lo~i, MI s6

Khoan

Ten gQi

Ghl chu

Khoan

Khoan Khoan Khoan

Khoim

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoan

Khoc'm

Khoan Khoan

Khoan

524

525 526 527

528

531

532

533 550

551

552

553

554

555

556

557

558 561

562

51,l' nghi~p gia dinh

HOAT DQNG VAN HOA, TH~ THAO vA GIAI TRi

Hoat dOng di~n anh va san Baa gam hoat dOng san xuat phim, san xu~t xuf:tt chO'O'ng trlnh truy~n hlnh chuonq trlnh truyen hinh, hoat dong hau ky, phat

hlnh phim, chi~u phim

Hoat dong baa tOn, baa tang - Phan anh hoat dong cua cac baa tang, cac cOng trinh van hoa ...

Hoat dong cua he thong co so chinh hinh, phuc hoi chec nang

Hoat dQng dillu dlfO'ng Hoat dOng y t~ khac

Hoat dong thl,!'c hi~m chinh sikh ngU'oi co cang vai each mOilng

Hoat dong xa hOi khac

51,!' nghi~p baa ve va cham soc tre em

Hoat dOng kham, chCl'a b~nh cho tn! em dooi 6 tuOi thea quy djnh cua Lu$t baa ve, cham s6c va giao cue tre em

Hoat dong ghi am va xuat ban am nhac

Hoat dong sang tac, nghe thu$t va giai tri

Hoat dong tri€ln lam, thOng tin thuOc linh VI,J'C van hoa, nha van hoa

Hoat dong thu' vien va luu trii

Heat dong cua cac vuon bach thao, bach thu

H oat dOng x6 s6

Hoat dong ca CU'Q'C va danh b~c

Heat dong th€l thao

- Phan anh cac hoat dong thuc hien cong tac chinh sach U'U daj thU'ang binh, liet si va ngU'eri c6 cOng, bao gOm: chi cac cha dO tro cAp thuong xuyAn, mot 1~1n va Il!m dliu cho dol tUQ'ng huong O'U dai, chi host dOng ciia cac don vi nuol dO'ang, cham soc, di~u dU'ang thU'ang benh binh va ngooi c6 cOng, cOng tac mo, nghia trang, dili tuong niem liet si va cac ch~ de} O'U dai d~c thu khac

- Phan anh cac boat dong thvc hi$n cac chinh sach doi vol dOi to'Q'ng xa hOi (ngO'eri giil khang nol nO'ang tua, tre em mO cOl, ngO'ai tan tat, lang thang, doi tU'Q'ng t$ nan xa hOi ... ) baa gam: chi ti~n an, sinh hoat phl cho dOi tU'Q'ng, chi heat dong cua cac dan vi nuOi duong doi tUQ'ng tap trung

Dung d~ hacn toan cac khoan thu, chi ngan sach lien quan d~n kharn chua b$nh cho tn9 em duai 6 tuOi thea ch~ dO quy djnh cua Lu~lt baa ve, cham s6c va giao due tre em.

13

Lo~i, Ma 56 Ten Q9i
Khoan
Khoan 564 Hoat dQng nhi~p anh
; Khoan 579 Hoat dong vui enol giai trf
khac
Lo~i 580 HOAT DONG D!CH Vl)
,
KHAC
Khoan 581 Hoat dong cua cac hiep hOi.
t6 choc knac Khoan

582

Ghi chu

Bao gOm: H09t dong cua cac nghi$p dean: cua cac t6 choc tOn gi~lO; va cac t6 chuc khac {khOng g6m cac t6 chuc 08 oU'gc phan anh & t.oai 460}

Sua chua may vi tinh, 06 dung ca nhan va gia dinh

Hoat dong oich VI,J phuc VI,J ca Bao gOm: Dlch VI,! t~m hoi, massage, .. (tn) heat nMn khac d¢ng th~ thao): gi~t la, c~t toe, gOi d~u, my vien:

hoat dong phuc VI,J tang It§ ...

• HOJ?T DQNG LAM THUE cAc CONG VIEC TRONG cAc HQ GIA DiNH, SAN XUAT SAN PHAM VAT C,:!AT V ~ DICH vu TL[ TII?:U DUNG CUA HO GIA DINH

Hoat dong lam thuS, cang viec gia dinh trong cac ho gia dlnh

- Phan anh cac hoat dOng co lien quan toi cac to chuc va CO' quan qu6c t~ dong tai Viet Nam.

Khoan

583

610

Khoan

611

Khoan

612

640

Khoan

641

Hoat oOng san xuat san

;I.' a J.

pham veilt chat va dich VI,J h,l'

tleu dung cua h(l gia dinh

HOAT D9NG COA esc TO CHlrC VA CO QUAN QUOC T~

Heat dong cua cac to chuc va co quan _gu6c ts

KT. BQ TRUONG TH rr TRUONGft

•~~ r

! •

-,

1:. ,'"

\~~~~uyen Co~g"N ghi~p

.'-"':._

]4

PHl) LVC so 03

DANH MVC MA so NQI DUNG KINH TE (Ml)C, TIEU Ml)C) (Kern thea Quyet dinh s6 33/2008/QD-BTC ngay 02 thang 6 nam 2008 cua BQ

tnrong BQ Tai chinh)

II NGUYEN TAc PHAN LO~I:

1. Nqi dung phan Ioai:

Phan loai thea nQi dung kinh t~ (viet t~t 1a Muc, Ti~u muc) la dua vao nQi dung kinh te (hay tinh chfrt kinh t€) cua khoan thu, chi ngan sach nha mroc d~ phan loai vao cac Muc, Ti~u muc; Nhom, TiSu nhom khac nhau.

Cac Muc thu ngan sach nha mroc quy dinh tren co sa che dQ, chinh sach thu ngan sach nha mroc; cac Muc chi ngan sach nha mroc quy dinh tren co sa ch~ dQ, tieu chuan, dinh mire chi tieu ngan sach nha mroc, Trang timg Muc thu, chi d~ phuc vu yeu c~u quan ly chi ti~t, quy dinh cac Ti~u rnuc, Cac Muc thu, chi co noi dung g~n gi6ng nhau l~p thanh Ti~u nhorn; cac Ti~u nhom co tinh chat g~n giong nhau l~p thanh Nhom de phuc vu yeu c~u quan ly, danh gia ngan sach nha mroc,

2. Mil sa boa cac nQi dung phan loai:

Cac nQi dung phan 10~i duoc rna s6 hoa 4 ky tv - N,N2N:;N4, qui dinh cu th~ nhu sau:

a. N,N2N3N4 co gia tri til 0001 d~n 0099 dung dS rna s6 hoa cac Muc tarn

thu, tarn chi (Muc III).

- Cac s6 co gia tri tu 000 1 d~n 0049 dung d~ rna s6 hoa cac Muc tarn thu

- Cac s6 co gia tri til 0051 den 0099 dung d~ rna s6 hoa cac Muc tarn chi

b. N]N2N:;N4 co gia tri til 0110 dSn 0799 dung d~ rna s6 hoa cac Nhom, Ti~u nh6rn.

c. N]N2N3N4 co gia tri tir 0800 dSn 0899 dung d~ rna s6 hoa cac Muc yay va tra no g6c yay (Muc IV): M6i Muc co 20 gia trio Cac s6 co N4 voi gia tri chAn kh6ng (0) dung d~ chi cac Muc yay va tra no g6c yay. Khi hach toan yay va tra no g6c yay hach toan chung vao mot Muc, khi baa cao phai ro s6 phat sinh vay trong nien dQ, s6 prot sinh tra no trong nien de) va s6 du no vay.

d. N]N2N]N4 co gia tri tir 0900 d€n 0999 dung d~ rna s6 hoa Muc theo doi chuyen nguon gitta cac nam (Muc V).

Cac gia tri tir 0900 den 0949 dung d~ rna s6 hoa nQi dung nguon nam truce chuyen sang nam nay; cac gia tri til 0950 dSn 0999 dung d~ rna s5 hoa noi dung nguon nam nay chuyen sang nam sau. Vi du: Trong thang 02/2009 xu ly chuyen s5 du du toan nam 2008 (s6 dir dir toan tai mot c§p ngan sach chua giao don vi du toan cap l) sang nam 2009 1 a 1 0 ty dong: Hach toan nien d<) 2008, Tieu muc 0953 "Nguon narn nay chua giao dan vi du toan c~p J diroc

phep chuyen sang nam sau" 10 tY d6ng; d6ng thai hach toan nien d(> 2009, Ti~u muc 0903 "N guon nam tnroc chua giao dan vi du toan cAp I duoc phep chuyen sang nam nay" 10 ty d6ng.

e. N]N2N3N4 co gia tri til 1000 dSn 5999 chi Muc, Ti€u muc thu ngan sikh nha rnroc (M\lC I); N ]N2N3N4 co gia tri nr 6000 dSn 9989 chi Muc, TiSu muc chi ngan sach nha mroc (Muc II).

- Cac s6 co ky tv N4 voi gia tri ch&n khong (0) dung dS chi cac Muc, Gitra cac Muc each dSu nhau 50 gia tri; cac gia tri liSn sau gia tri cua Muc dS rna s6 hoa cac TiSu muc cua Muc do.

- Cac s6 co ky tv N4 voi cac gia tri til 1 dSn 9 dung dS rna s6 hoa cac Ti~u muc; rieng ky tv N4 co gia tri la 9 chi TiSu muc "Khac" va chi hach toan vao Ti~u rnuc "Khac" khi co huang dan cu the. Vi du: TiSu muc 1099 lel thuS . thu nhap doanh nghiep khac.

3. VS hach toan:

Khi hach toan thu, chi ngan sach nha rnroc chi hach toan Ti~u muc; tren co sa do co cac thong tin vS Muc, TiSu nhom, Nhom,

III DANH MQC MA so NQI DUNG KINH TE (MQC, TIEU Ml)C):

Mti Ma 50 l

sO TiAu TEN GQI I

Ml,lc muc I

~------~~~--~~-----------------------------------------_---

Nh6m 0110:

I. PHAN THU

--··1····--···-··· + - -.-~ .. --."- .. ,,. " ---- " -..... . ----.-.- - - - - .. ".- -" .. -- - .. - -.- .

THU THUE, PHI vA L~ PHi

Ti6u nh6m 0111:

........ . ... _ ... _.- ...... _._._ ...

1_._ _._ _ _ oco _ .. I_ .. " _ " ••• + _ _._ oco "._ --- - .. _ _ " _ •• _ _._._._._."" - - -- -..... -........................... • -...._ " ..

Thu~ thu nhip ca nhin

·ThLJ€!"thu·"ii"hip-·i-cf···tit;·n··i\Janij';-ti~n-c6ng···c~a··ng.ydT"iao···d¢n9-\ji~t··

1001 Nam

................ -.._ - - "" - " - --. ···_-·-··-·l· · - -......- ~ -.-.--.- , , -......." _- - .

1002 Thue thu nhap tlr tien luonq, tlen e6ng ella ngU'Cri lao dong nuoc

... . .._",,_,, __ ._._ __ngo§liqy!~L~.c;J .. '!I.: _ _.______ .. .

1003 Thue th'u nhap w hoat dong san xu;}t, kinh doanh cila ca nhan

................................................. _ ····1-0?~_::::::±~~~:!~~_~~~p.:!~:~~~,:!~"~~.~.~~-~.?~ ~·F~~·.- .. ".~·::::·:.;·: --

1 005 Thu~ thu nhap tli ehuylm nhU'qng v6n

...... ~_ •• ,.".R.'._' "'" " •• " ..... ,." •. ,." •. ,_ ••. _ .•• u_r w'r· __ · __ ·, __ ·_._ •••• " .... _' ....... "." __ ' __ n_ •• n·." •• ·._·."_ ••• ".".".".,,. • ••••••••••• , •• , •••••••.• "." •• "" •••. _ •.• " ••.• " •• "'_'_ .•

1 006 Thu~ thu nhap tlr chuyen nhU'Q'ng b~t d¢ng san

• T_' ". ,. __ • ,_ww'''_'''''' ••••• ~ •. _ •..• R ••• ,_

.~yc ~.~g9_

Thu6 thu nhtp va thu nh*p sau thu~ thu nh,p

1007 Thu!§ thu nhap tlr tTling thU'ong

•• , .• ".' •• __ •• ·_·_."."_· ... R·._'" ,_.,_ ••• _ •• " ••• _._. '.L. __ "._._, .• _ ••..••.•..• , .•.. _ _ ~ •.•.••••.•• ,._,_., ••• ", ".,.,-"-,.,.-"" ••• ".

1 008 Thue thu nhap tCr ban quyen

Thue thu nMp tlr nhU'Q'ng quy!~m thuonq mal

1011 1012

......

Thue thu nhap tlr thlia ke

Thue thu nh~p tu qua bieu, qua lc;lng

....... ".... __ ••••• , •• "."., •• " ....... ". • ... ,, __ .•• _.,_u • _._"

Thue thu nhap ca nhan khac

1013 1049

..........

l ~ __ _L ~ __

2

Ma Ma s6

s6 Th~u TEN GQI

» Ht?ch tosn ph§n thu n/J~p nOp ngan sach nhll nuUc tri' esc hogt dong san xucit, kinh doanh thvc hi~n hgch tosn t~p trung cua T~p aoen fJi~n IVC Vi~t Nam, esc Gong ty fJi~n II,J'C 1,11,111, Gong ty fJi~n II,J'C thanh phd Ha NO;, Gong ty Di~n II,I'C thanh phd Hd Ghi Minh, Gong ty Di~n IVC Hai Ph6ng, Gong ty D;{jn IVC Ddng Nai; Ngtm hllng Gong thLfOng Vi~t Nam, Ngtm hang Nong nghi~p va PMt tri~n nong th6n Vi(1t Nam, Ngan hang Ngot?i thlJOng Viet Nsm, Ngfm hang fJau til' vtl PMt trilm Viet Nam, Ngan hang Ghinh sach xa hOi, Ngfm hang PMt tri6n nha fJong bang Song GrJu Long; Hang Mng khOng QuOc gia Vi~t Nam; T(Jp coen Buu cninb Vilm thOng Vi~t Nam; T(Jp doan Bao Vi~t; Tang c()ng ty fJu&ng s~t Vi~t Nam .

•• ~ •• ~_ .• _,~,~ •..• ,_ •. , __ • • __ .,_ •••. ,. .,' ••.• ,." u_~ •• w~.... ,.,.~ ... _~ ~,m.'n.~.~ •• ,.. ~L" """"""""""' ••• _n' ••• ~ •• 'n, •• , ••••• m "'" •• ,_, •• , •• , •• , ••. , •. h _,._....... __ n~_n_.'" , •• , •• , •• ,., •• , •• , •• 'w ..... , •• ,.·._. __ ,______ .~ •• , •• ,~, •• ,_.~._. __ .• ,." •• ,_._, .... , •• , __ . __ , __ ~_~ ••. n,.

1052 Thue thu nhap doanh nghililp cua cac dan vi khOng hach toan toan

.......... w _ •.•... ~g~_rll1................................... ......._ _ _ ._ __ _ __ .

1 053 Thu~ thu nhap doanh nghi~p ttY heat dOng chuyen quyen Slf dl:Jng dat

...... _.................... ~g?~ T~~ .. ~ ~~.~ ~~~e,,9~~.~~~.Q~.i .. ~.P~!~.~~.~~ ~~n.Q.~~~Y.~~.9.~X~.~ .. ~~.~~_~~~ .

. .. ~g.~~? !~~~ ~~~ ~.~?p~? ~ ~~ .. ~~~i.~e .. ~f'..~?~~ .. t! ¢ n g ~~ .. ~y.~~~~.'!?:~.~y~~ .

1099 Khac

•• L ._ ••• _ •• ,_" •• ,._, •• , •• _., •• , •• , •• , •• ' u.,._,._,_.~u_~_w ••••• _._ ••.• _._ ,._, •• , ••••• ~.w.w.u.u_h.".,,_,. _ ___,.~._ ••••••• ~ •• _,._,. '"'''' ••.••.•• • __ •••• _'U'~ __ ._'_"' __ ''''.'_'_ ••• n_n·' •• , •• n., •• w " ,. ._._ ••••••• ~.,., •• , •• ,._, •• ' •• '.'n ' •. ' •• ,._~_,._ •• ,_, ••. _

_ ."...... .. ~~.~ .. !l~~ .. ~~t~~.~I!.~~t!~ .. ~t!,.,!..~~:. . .

.. ~~~ _ _ !~.~~ J!~.~ .. nQ'.t.~.~~ .. ~~~y~~.!~ ~~ .. ~~P "......... . _.. ..

Tieu muc 1101 j' Thu nO' thue chuyen thu nhcilp cua cac chu dau tU' nuoc ngoai a

. ~....... ..._ .. __ ._ .. \(i.$.!t:lClrn.Y~~I!~c?'._ _ _~ .. __ "................................ . .

1102 Thu no thu~ chuyen v6n cua cac chu d~u tU' trong cac doanh

....................... .....Q9 .. ~ .. i~p _ _ _ .. __ . .. + .

1103 Thu nO' thue chuyen thu nh$p cua cac chu (j~u tlY Vi$t nam 6 nvoc

........... _... _...... ..~.9.C?~.i.y~~ .. l!~ ~ _ _ ' .. .

1149 Thu no thue cnuyen thu nh$p khac

................. . "" ._ _ _-- .. --- _ "........ ..- .

. ~~ .. ~ . _ ~.~ ~~ ! ~ ~ n h~P .. ~.~.~ !.~~~ .. !~ .. IJ .. _n_!1~~~ ..

............... -.......... 1151 T~~.~h$p_~?~~~.~~.!~~.~~~E _ _ .

................. .. . . 11.~? __T~u. .. gh. ~~.~ I~~ h.~~.i:l .. ~.? .. <:'.~.~ ~ .. Q.~!~ p.~.~n Q i.c:~ . .

Ti!u nh6m 0112:

Ti~u rnuc

1300

MIJC

'~'~"""""'"''k'N'~ __ '~''''''' ••

. ..

1199 Khac

ThuA siP d\lng tai san

•••••• , •• , ••• ,. ';'" ••• _ •••• _._ ••••• · __ · ·.'· •• ·n.n· ••••.• _ •• , •••• , •• ~ •• u ••• , •• , •• , •• ,. _

1301

.. ! .. ~~6fi.~ ~.y.~~.~.~~.~~I1~~~~~9P .

.. D.~~ .. .t.r?'~Q.:~Y.~~~.Q .. ~.~.~ ..

~~.t .. t~~~~ .. c:~yJ~.~ .. ~~!!l.. . .. .

Dat khac

......

~ ..

1302 1349

Tieu muc

.. . .

1354

-,-. ''''''''." .. ,_.,,-,,- .. "

1399

. D .. ~t .. >.'ay' .9.~~~ .

D~t~?n.Q .. ~~~.[~p .. . ~~t.~ gtf.nQhi~p .....

D~t dung cho rnuc dfch khac

3

.. ~IJC

,-i~U muc

Ma Ma so,

56 TiAu

MlJc rnuc

TEN GQI

1400 ,-~ ~.t.i~.~ ~~.~.y.~.9. ~it ....._ .

1401 8~t a

._n_n_n_c~ •• '. ''"u _ .....

....... ~~g?...~~~.?~~y~tl,f_!1_9_ .

. ~yC? _. _1~5~ _ __!_~.~.g!~~ .. ~~~.~r.~~~tE~~j;t .

... I.i~~.~I,IC _ ~.~§} _ !.~_~.51i~~.~~!.!~~~9~~~~ _ .

1499 Khac

... ~.y.C? !~_O'~_ , !hu6 ~~~!.~~~ __ .

1501 Thue nha

1502 Thue aM a

........... } .. ?Q~+.!..~.~~~.~.t..~.9~n9~.i~p .. _.

Thue aat khac

-l- ··········1························ .. ······· .. - _ _-_ _ .

1549

_ _....,-.~~~ .. !~!_~iI..':Iy.~.~ _......... _... ........._.....__....... .

Tieu rnuc 1551 Dflu, khi (khOng ki! thue tal nguyen thu thea hiE)!p ajnh, hop 66ng

......... ...............t~§rn.~~.~h~L~~.~_~.c!~~ !.~~}}....... _ .

Ti~u muc 1551 dung d~ h;;iCh teen thu~ Mi nguyen khai tnec dau,

....... .. _...... . .. . . .. "............... .~~!.N22r.IJL~~.~g.t!!9P.. .. r:fif}h.! .. t!CZp..c'!6'!_gpf1_.?f}.f_h!a..~~!!eIy_~'!!:....

. . ~.??? ~.~~.c:: .. !~~t~i~~.. .. _..... __ ' .. '... . .

MI,IC

1550

............................. _. _,., 1 ~§~ ~~.c:>.~.~~._~~~ .. ~i.r.'lJ_'>.~! _._ .

.. _ + _.J?'~., l(ho.~.~.9 .. ~~~q~~_~.~~~.JY~~.9.'.b.~C?L.~~g_l:l.n..... . .

.................................... 1.............. . _... ).??5 ~~.()~n.\l.~~~. P~~.~_i~.19~i._ __ .

. .. _ _ _ _ . .. ~??~.... . .. §_~.f.l.ph~~.T~I1.9tl,l' .11~.i.~I1......... . _. . .

1?~~ ..... ,-~.i.~9~Y~.I1.~~~~~9~.~I1_~h~c;

Tieu nh6m 0113

Thu6 dOi vai hang hoa va dlch vl,I (g6m ca xuit khiu, nh,p

.~ha~J . .

.. ~y.C? .

Ti~u rnuc

... ,-.~.~.~ .. 9.iat~L~~~.~r.t~... . .

170 1 Thu~.~i~ t~i9.~~.t~.119.~~.~9~.~~~ua~,~!~~.~'?~~.~.trg6.9.IllY.9:c; . ..

1702 Thu~ gia tr] gia tang hang nh~p khf!u (tn) thui! gia tr] gia tang hang

..... .~h~Pk~~9.qYa~.f~ll.g!9'!.CJ?~I!~I"l) .. . .

.. ~?Q~ .T~':J~_9..i~t~L~iatan9.~aI19.11~~pk~.~u. .. qu<:l~i~1l gi.tr.i a~t lien 1749 Khac

!h~.i tieu thL,l t!~~~.i~t ..

~~ngrlh~p~h~uJtr.Lt: t~uE§nh~p.khtw hanQg~<:lbi~l"l.gi<!i d!:lt lien) Hang nMp khau qua bien gi&i dat lien

4

1799 Khac

TEN GQI

... -._-~--"-- --' - -v+ _- -, .

Ma Mil 56

56 TiAu

Ml,lc muc

1 ? ?4....._~~!~ ~_~9 .. r.~g~.,,_~i_~._~_~~ )(~~tt~9.Q.9 .. ~_l!.9.'~_. __ , , .. , .. , _ , __ "'" .. _ .. _ .

1 755 M ~~ ~~_~9 .. O' .. !9..9.~.~i.?4 c~.~I1_g.~_j. ~~~_)(~~!.!~_<?~.9~~.c.r.~_..... , , .. _ _,_ .. __

1756 M~t hang x~ng cac loai, nap-ta, ch4- ph!m tai hoop va cac che pharn

... ~b.?~.q~_p~~ I;h~_~~09 ~_L.!''l~ .s.~f1)(l:J~~.~r,<?~g .. IJ~(yt:._ .. .._ , ,. ,___

1 757 Cac. _~J~~_'y.Y_, .. h~r1_~. ho~~h~~.~.?_~._)(u~ttrg_~_9 .. ~~?:.~.__ .. __._. _

Khac

MI,IC ..__ ~.~~_~. .. _._ .. __ .!~~_~_r.'.l.?.~.~~i_ .. __ _. __ .. _. __ .. _ _..... .. _ _ .. _ _ __ . .. __ _ _ ..

Tie u m~~. __ ._ ., .. , .. ,........... }_~Q.~ __ . . __ ~~~}_..._ _ _._ _._._._._ .. _... . __ ..._ _ ' .,...... .

.. _._...... .--_ " .-_ .. _ - - _ .. - .. .'- .',. }~q?-. ..~~~-? ---... "-~_.-.-. ...- , _, _--- --_- ,._.,. - , , - - --

-~?~}.--- --.----.-.-- ._,._., .. , .. , , _------ _-_ .. , .. ,.,_ .. , , - ._- _ -_ .. ,_ , .. ,_ , .. , .. , .. , ,.

B~c4

••• .., ". "'" ,._ .• , •• '.. .' _' _.non, ,.n •• , •• , •• ,_ ••• _ ••. ,~~., ,_., _~, ."_._"_._._ __ _,. __ •• ' _.'. __ •.. _. _,., ••• _. ., n _ _,..., _. "_ •.•.• , "., .• , _, ... r'" ., •• , •• , •• , _, _ •• ,on _.~ •• , •• , n_.' _'_0',_, •••• '.n •• "., •• , •• ,., "., ••• _, n ._ •• , .••.•

. .. , ~?~.?..... . ----_._._. __ __ .. _---_ _ .

.~~~.~.... - ._--, _ -- _ ---- .. -- .. ,.,._ _ .

.Ti_~_~._~I,I~_ .. , , .. , .. , ,.... . .. ,.. .. __1.8 ~1 , .. Th~~ .. )(.~~t~_~.~~. _(~r.~ .. !.~_l:I_~_)(!-l.a..! .. ~ ~~~. 9,~ ~.~i~ f1.9.i(Y! .. ?~Ui~~}.. , .. ,....._ _._

185? ........T~~~.~~~t ~~.~_~ 9_~.~."~.i~~_.Qi.~!_~~~.~i~.~.~ _. __ _ .

1899 Khac

Ti~u rnuc

____ ._.'_" ..... 1~~_~_____I.~~.~~h_~pk. ~~_~ .. (~r._c.r. .. ~~~.~n~~p .. ~.~_~_~ g.~_~.~.i~n .. 9i6.'_i_.~_~~.I.i~.~X. _ ... _ .....

.... ...".... .....~92?.. .I_~.~.~ .. ~_~.~.P..~~ .. ~.~ .g~~.~!~~ ~;.?:i..~~! __ I.i_~_~__ .

1949 Khac

.. ~.Y~..... ... __ ._~.~~~ ..

Ti~u rnuc

.. . . ._!.h~~.~.~ __ f.i.lI ng~§.! ... y~! .. ~.~~~ .. ~()~ __ ~~.'P .. ~.~_~~ .... i()_ yi~! .. ~~!!,_ . 1951_T~.l:!~ .. ~~_~_~9 .. ~t1!lP~~9..!~~~il/~i.~_~_~_9~()t1.~~~p.k~.~_~ .1/~<:l_Y.i~.t.~:a~ ....

...... _,~.~~? __ Ib.l:!~ .. ~~.c?~gtr9'_~p..~~.iy<)oi .. ~~~9 .. _~~~.~.~~P.~_~~U_V~(? yi.~.~ .. ~.:arJ.1 .

1953 Thu~ chong phan bie:t d6i XLf dei voi hang hoa nhap khau vao VitH Nam

•• n_.'." •• ·mu' ••. _ .. ~.~.L_~ •••••••• __ •••• _'n_ .... ~.' •• 'n_.' •• ' •• , •• , ••• ~_.. _ _ , .• _ •• ~_ •• '_.R •• ' •• "_'_n __ ·_.' __ , ...... _ •• ,~ •• ' __ .L ••••••• ". ".n •• '_.'_., •• , •• , ••. w •• , __ ·' __ U __ '_'~ " •• _'.' •• , , •• · •• , •• , •• , •••• ,w,~,.,. _'_"n_n" __ "_~_"_"n~"

1999 KhElc

•• ," •• , •••• ~_~__ ._ ~ •.•• _., •• _, .,. __ ,...... • ••• _." •••• , •• , •• __ ,., ,.· •• 'c , .. "." ""_, •.• .,, •.•• ' .. ". " .. "._._.~+ __ n_n _"" ,. ,_, ".".,_."_,.,, •••• ,.,,,.,,,,,._ •• _,_". , "." __ ._ _

Tieu nh6m 0114:

~y(;. Ti~u muc

2102

e~ i.~~~9~~_~_I.(?~.i Phi d~u diezel

.~I;I.C ....

Ti~u rnuc

2151 Phi ki~m dich dong vat, san pharn dong vat va thuc vat

.. 'j' . -- _.... . '. . .. .

215? .. j Phigi?rT1 s.~t khCl: trun.9. y~t t~~~~~9~dj~n ki~rn~ich thl,J'~y~.:t ..

~ _ _l__ _ __L__2_1_5_3 .~ _ Phi ki~m scat gi~t ma dong v$.t._. __ .. ~

5

Ma Ma sO

sO TiAu

Ml:Ic muc

TEN GQI

2154 Phi ki~m nghiem dU' 1U'Q'ng tnuoc bao v$ thvc vat va san pharn

............... ~.. __t.~Y'~ y_~L _ _ _._ _ .. __ ._... .._. __ ._ .. _._ _ .

... ?~~.~ .. _ _.P._h.~.~i.~_~~9.~i~rrJ~~_~_t __ I~_9~9.~.L.I'.<?.~~_.~~~~.~~~! _._. 21 56.... ._p.h.L~~~~_!E~. y.~.~~~_~_!~9 __ y_ .. _ .... _._.

......... _ .. ??_Q~~._ __~~.~~~¥_~Y'~!:L .. ,, ~____ .. _ _ .. _._ _.__ _.. __ .'__'__ _ _ .

....... ??Q.1._~ .. _.P'_~f~~ __ q?~.~ .. t.~P ~~_~ __ ~_c?_._~i~£~!~_~ _ _ _ _ __ _ .

... _??Q?_.___~_~rt~~_.~_~I~_~ .. <?~E .. 9_~_Y.~_~_._~_l!_9Y.~JLq~~ _._ _ .. __ _._. ., .. _ .. _. __

.... _ .. _..... . ????_ .. _F='_hi t~~_f!l __ ~j~.~.,.P_~~_~.~.<;i!:l.!;l.g9.:._~.~.I_~~t~~ .. ~_~_IJ~.~_ __ ._ ..

. ???~_, .. P._~_i~~~_.~~.~.~., .. ~~~~.i~_y.~.t~ ~.rrJ __ qil1~_~~t q~~._~~_~ .. !h.~.~ .

... 2?§~ p.~!Q!~~.~j~~_~~I19._~~~.?'~~!.~~~p1<b~.u _,_..._ .. __ .

__ __ . .._ .. __ _ .. , __ ., ?~ .. ?1 _~~.r..~.i~_r!~_.~j_~.~! .. ~~~<?_119~J.~I1l!~~.?~.~~~_y~~~.y:~_y~t _

2162 Phi binh tuy~n con~ nhan cay me. cay dau dong, vuon giong cay

.... __ __ .. _ .. __ I~~.r:'.g~_i,~~! . .r.~r.J.g_gL_r!g_ .. . __ . _ _........... . , .. "._ ._....__ _

Ml:IC ,._ 3_~~~ __ .. _ .. _ _ _F.'.~!._~_~~9.~ rir.'.~Y.~_'?~".9.~9_~~;p. •. _)_(~y .. ~Y.'.r:'G .. .. _. . _

._Ii~~ .. '!.I.Y.~..... .. _ . , ". ' __ ?~Q} __ ._._F.:'~~ .. ~~~I1l.~~ __ ~~_~.lJ',~~.Y.~c:;h.~.t .. I_l!~_~.9.h~D.9~~~ .. _ _ .. _.. .

.. __ _._ __ . __ __ . ._ __??Q?_. p.h.~,!~~._119.~.~~.I1l._.~~.~~.I.1!.~~Q~~I1.P~~!!l_~.y_~.t .. _~lJ'" .. ~_9_1:lY.~r:!y.~t I i$ U

_ _ - .. - .. _ _ ••....... - _----_.- .. _---_ _ .. __ _._-_ .. _. __ _ _ - _ _ _ _---_._._ _. - _ __ __ .- . -_._._ _ .. _ .. _ ..

_~~~_____ .. _~~.~~ _ . _ __ ~_~_~_ ~_~.':I_9.~ n~~ .. y..~~_~_~.':I'Cl',1'I9.~~.i-'_._~~_~tl:! . _...___ __ _ .

_ I!~~._.l1ly~ _.. .. _ _ .. _ .. ??~_~ _ ~~ic;~~~9._I1_~~~~~~~_~.9'_,~.~r:'9_h..~~.\~'_Q) _ __ _ __ .

.. _ .. _ __ __ ._ _ . . +.~?_???_.__.~h.Lc;~q........._._____ . ._ +._ _ _ _.._.._. _ ..

2253 Phi tham djnh kinh doanh thU'O'ng m~i c6 di~u kie-n thuoc cac lTnh

___.. _.. . _ _.. . __ Y~9,_g~g._~g_$!:l.t1r::-.g.h_~ _. __ ._____ _.... _ _ .

2254 Phi tha.m dinh ho so mua ban tau, thuy~n, tau bay

._ _._ _.. . _ " .. - _._._ , .. _ _--_ _ _ _._. __ __ _._._. __ .. _--_ .. " _ _- - .. , _ .. " __ .- .. _._-_._._._ _ _._._ .. _ __ ._._._._ _._. __ .

Phi th~m dlnh dl,l' an aau tu xay dl,l'ng (g6m: th~m dinh phan thuy~t

2255 minh va thi~t k~ co so); tharn dlnh thiet k~ k9 thuat va cac dO an

_~. +_. .. __ qyi Q.c?.'?.'?_Q..._.__________________ __ ._._ .. _ .. _ .. __ . .

..... _ ._.???~_. __ . _~~i.~~_~~~J~~.q~I'l_~._9i~_t~~I_'::~!.l_9.~_~g.~~~L~.~ n.._._._ .. _ .

Ml:IC

.,,'_,. ~ ..••• " ••• " •• ' •• n'd ••• ' ••••••

Ti~ LJ .I'm,l c

.... - .....

... _ ...

Phi th~9.~~r1.~."-~ __ 9.~a.~_.~~.~~~_'i'n tai .... .............._ ..

230 1_~_~~~q.._d.Y.~_9_c:r.~~~9.~9: .. _ _._._. __ _ _...._._._._ .

_ _ _ .._?~q?... . .. ~_~.!.~9'_. ~YI'l_9__~li?:~.r;J_~~9y..~9.i.~iC3Je~i~~~.<'..~.~. _~~.1'l99. i C3.n\il).

2300

.......... -_ ..

2303

. _......... 2304 P.~i._gLJ.~.c~tJ_ .

.......... ... _ ..... ?~05P.~.r .. g_~_Cl.90

2306~~iqLJC3_E~~ _..._ _ .. _ _ _

2308 2311

. . ,... . ?~q!.. . F.'h.i~~.~.Y~_9_.~atJ,~~~, . .P~.~.~.~.~_~.~~LJ.9~~~tJv .. Y.'_~~~1'l9~ie.~ .

.. F.'~i .~.~ ... ~.Y~g~~_~_,. b~~., . .P~_Cl~n~t:>. t~~2<:~~ ~9.! .. ~.~.!1 .. t~_9y . noi ~i Cl ..

~h.f~~.~_y I'lg~~I'l~t~ .

.?~.12 ~hi ~9' .. ~9.~9I,'i~~i_~I;!c:>, ?~.~.r:t9c:>.~.i.p~?nl vican9 .

....... 2313 j=lhi bao da.nl .. h.~I'l!;l.h~i .

2314 Phi hoa lieu, d~n dU'O'ng trong linh VI,I'C dLf6'ng bien

6

Ma MIs6

56 Ti6u

MlJc muc

....... _. __ .___ . _. __ ?_~~?~ i='~L.~~a._ !!e.~,9~ ~_~~~n!J~r_9~91.r.~.~yl,J'~_~~~~9.~~9)'~2i_~i.a. ..

. . .. __ ?}J_~_._P~!.~'?~J!~~,9~~~~<?:~g_tr(l~gIT~~_Yv.I::~~~9k~()~9. w _

_ _ _ __ .. _ _. .. _._?~~.~_____p~i_~~~ng~.I§l~~.~ll'q~~L~~_9t.~9i.~1~._....... ...._____ __ .

. . ____... __???!..... .. P~i. __ ~_L!_9.Y.~9_!~.~~~r:'_g! __ ~~~!_~~~I!l!~ .. ':!~~~__._. . __ ....._ __

2322 Phi ki~m djnh an toan ky thuat va ch~t 1U'Q'ng t~i~t b], v~t tU',

._ _._. ._._. _ .. .......______ _J?h~.q~g!i~Qgi?l9.J~~_lJgy.~_rl.t.~_i!p~.Y'qrJ9.!i~ n_~~r1_~ __ ~~_Uh~ys~.r1 .

....... _._.. _. _... ......~~?~.__ .P.~_r ~.'!.._~Y~_9~~~I::~~ _~~ __ !~_~.9.c:!'!~~~t_S~ ! .. ~ U?c:; 9.i.~___._.. ..

.. _. __ -.- _._ .. _._._._.... . _ _._-_ ..•...... --_._ _.- _ _ .. _._ _ - . __ ._-- _ _ -_._._.-._._-_._ _ .. _ __ ._._ _. __ ._._... .. __ _ .. _ .. _ _._._ _ - .

_~_y_c::_. ._ _ __ ...~~_~O.. .. ...e~~.!_'!~9~!!~.~._~.Il~~~~~9.._.~~~~ __ I!!t.~._I~~ _ .. __ _ _. __

Ti~u ml,lc::_ .. __ .... __ .... 2351 ... ~~i.~_~.~Y~_9!..~_~_<? __ ~~!~~~<?y~t~y_~~.~i~~_. . .. _ ... _... . . .. .....

_.?~?? ....._F.>.~.[.~~e_!~~.~i~~_,_~l~ .. ~~~.!~!~E_r1~_t_____.. __ _.._ .

.. _._._._ _ .. __ .. _........... . _+ _ _ _ ••.... 1 ?3?~.... ..P_~.i..~~_ d i,l_r1.9 .. ~~?_~?y!~r1 .. t_~~r1_9___.._. _ .. _.... ..._._

2354 Phi khai thac va SLr dunq tal liE!u dau khl

.. _._. __ __ ._. . . - _..... , _-_ _ .. _ _._. - __ ._._ --_._._._._ .. - - _ _ .. _._-_ __ _. __ ...•... _. __ _ _ _. __ - _._. . _._.-

2355 Phi khai thac va SI1 dl,lng tal liE!u d~t dai, tham dO dieu tra d;a chat

................ _.______y~._~.I:I.<:i!!_~~~.r:r:'9!. ~~L~9~~~!:l_~I1_9_~_rlg._~~ r1 .. _~I1~g__ .. .____ . __ .. _ .

2356 Phi khai thac va SI1 dl,lng tal li~u khl tll'Q'ng thuy van, mOi trU'ong

.................._ _ .. _ _._ .. rl~_<?'~ \la. __ ~_t:I_~~9 .. ~I1f. __ .. __ . __ . ....._ __ . __ __ ._._. ..___...... .

2357 Phi khai thac, Slr dl,lng tU' li$u tGli thU' vien, bao tang, khu di tlch lich

....... _. . .. ._. __ ._._. __ . _.~Y'!_Y.9~.l1gtt_ y~ ta i li_t~_I_l!.l:lJrQ' .. _ .. ....._ _. __ ._._. _ _ _._._ _._ __

... _ .. __ .. __ _ _ _. _ _J.~?.~._._ _P~.i __ t.~.~~.~[I1_~_~i~1l __ ~!~~.~~~!c:!~~9._~.l!.~_~~!r1~,.~i~~J.~_~_r1~_ .. _ _ __

2403 Phi an ninh, tr~t tl,P

__ •• m ••• , •• , •• , •• ,._, •. U..-, ••.••••• __ •••• "U •• ._n_n.n c.~ .. _n •••••• g, ••.•• , •• , •• , •• , .. ,.. • H" ·",,_·._._._, ••.••.••.•• _ •••• _, __ ._., •• _,.., •• ' •• _m •••••• , •• , •• , •• _, •. , •. _.c._, •• ,.' •• , •• , •• , ••• ~, •• ,_u_~_Y_H __ •• , ••• ,."'."."._" .•.•• _.,.' •• , •• _._ ••• , •• __ .••.••.••.•••• __ , ••.• _ ,_., __ ",_u_, __ n,,"" ,.' ••. ., •

. .... _._...___. __ .. _ .... ?~g4 ... ~~i_p~?_r1P<?~~Y! .. ~~9.'~s:.h~.Y._._. __ ._..... __

..... _ .?~Q? F>~J_th~I!I_.~_i_r1.~.f::~p.p~~e.~Q'.~_y~_gy?_t _ _li~_~_~_?~~I1Jt~_9~i~p_. __ . _ .

2406 Phi ki~m tra, danh gia, cap gi~y chling nMn quac t~ ve an ninh tau biEln

--_ - - - ._ .. _ .. -._---_ _._._..... . .. -.- -.- __ .. -_. ..-.- .....•. - .. -.-.- _._._... -_ .

2407 Phi them dinh, phs duyet danh qia an ninh cang biAn, cap so Iy Ijch tau bi~n

...... . _.- ._ - _-- _ _ - _ - •........... _.. . -..... . -- .

2408 Phi tham dinh cap phep hoat dong cai nghiE!n rna tuy

............................. _ _ _ .•.. _ _ .•................ -.-.- _ _........................-_ - -.... . .....•

2411 Phi tharn dlnh cap phep heat dOng hoa cha~ nguy hiem, th~m dinh

. _ .. 9..~9..t:~9_~~r:' hgi9X9~_~9. _~_(~.~_g~_~~.~9'.i.s~I) __ ~.L.J_*~!Slr ell,! n 9_~yi~~.~_t:l_f"!l._

2412 Phi xac minh giay to, tai lieu theo yeu cau cua t6 chuc, ca nhan

.. 1...__ ~ro~g.fl~qc. .

2413 Phi X8C minh giay to, tai lif;lu thea yeu cau cua t6 chuc, ca nhan

fl~<?'t:Q.gg$ i.. .. w.. . . .• ......_

2414 .~_~.i_.X.~~y~~~.qt::aP gi~y~h~r19~h. ciln mi~flt~L!~Y'~.

····1····

Ti~u rnuc

.......

....

..... _ .

.... -

~I:I_~. 2450

Tieu rnuc

TEN GQI

................. ~~!t_~_l:I_9~.I!~.~.y_'l.~ __ a..~._~!~t.!'..~~_~~_~Y.'! __ a.~. ~~.~~ .~.~.t.!~!..._ .

2401 Phi ki~m dinh ky thuat may moe, thi~t bi, vat tll' va cac chat c6 yeu

.~~':I~9_~_i~r:n.I!.g~t_~.~ __ ~~.!~~Q.J~2.~2~9..... .... . .... __ ..... . _

2402 Phi ki~m dinh ky thuat may rn6c, thi~t bl, vat tU' va cac chat co yeu

........ ~~I:J.~g ~!~0ng.9_t.y~~ flt.9._a._r1_~~_c;_~h_9._t::.~LJy_~.fl._Q.g~~h .. ~QQ9 .. Q9hi$.p

........

Phi thuQc linh vlJ"'c van hoa, xi hQi

•• ,,',., "... ., "_ ••• ,_, •• ""." •• , •• ~.,.".", d •••••••••••••••

2451 2452

Phi giam djnh di vat, c6 vat, bao vat quac gia

. ....•....•.. - .. . .

Phf tham quan danh lam th~ng earth, di tlch Ijch su, cong trinh van noa

--------

7

TEN GQI

MI MI s6

sO TiAu

MtJc muc

Phi tham djnh nOi dung van hoa pham xuat khau, nhap khau; kich ban phim va phim; chU'O'ng trinh ngh~ tnuat bi~u di~n; noi dung xuat ban pharn: chU'O'ng trinh tren bang, dia, phan m~m va tren cac

-.-.. ..-_..... .. ................_ _ _ y~!_li.~y __ ~~.~_9.__ . . __ . .. _ .. _ __ .__ __., __ . . __.... __ ._ ..

. _.~y~_ _. .. ~5~~._._ ._ .. .. ~~_i_.~.~~.Oc.~~.~_~.'l~ .. Q_i~.~ _ _r:t._~_~._~_~ __ ,:,!~.~.~ _ __ _ __ ..._ _

._Ii~~_~t,l(;_. __ . __ .. _ .. _ ... _. ._?'~Q~....t'9~J?_~!_(~~.~'.:l_9_~~~.9~r_r:_b_9._~p_b_i_~i~~_~yC~~?t:'_9 __ ~~rn.~_.g_~i)._._.

2502 Phi sat hach du Cfi~u ki.;m cap van ba.ng, chung chi, gi~y phep hanh

. ._ _ ._........ . . __ ._._ . __ _._._._ '_._. _ .. D9t.:!! .. _ _ _._._ __ ._ .. _ _ __ . ._._._._. __ ." _ _._._ _ '. ._._ _.' _ __ ._ .. _ _..... .. .

___ .._ __.. .. __ _~?_Q~_._ _.r.:.~~_.~.v:_tn!".~~_tu¥~~... .. _. __ ._......... _ _. ._ _............ .._._ _ ...._._... .

. _ __ ._.__. . _2?_~ .. _._ .. _.~h~J~i~J!I._,~ir.:~X.~~_9_~. __ . __ "..., ""'_" . __ _ , , .. _... _.,..._._ " _... ..

2555 Phi kiem nghi$m mau thuoc, nguyen li$u lam thuoc, thu6c, my

...... _ _ .. _, __ ._ _ _ __ . __ .P..t.:!~l':!" .. _. _ _._, .. _ .. __ ._. __ ._. __ " .. _. __ .. _._ __ .~ __ _ _ _._._._ _ .. _._._ __ ._._._._ _._ _ .. _ _ __ . __ .

____. ._. . .. ____. ___,.__ _ __ ????__ .. __ r:~ ~ .~l~_~_~i~h.y_~~ .. __ .. .. _ _ .. . _. __ .. . __ . .. _ .

....... "" ..___ _???!. .~.~~ .. ~i~!!l. ~.9..~.~~~._t~~~9. .. ~~.~~_t. .. bJY~~ _......._ _._ .. _. . ...,. . _ _ .

. . ._ _ .. _ .. ,___ __ .._???.~ .. __ .r:~~.~~~!!ltr~! __ ~~.~':19_ryl~_I!1.y~.~i'.:l_~ .. ~.~ .. ~,()~~ !~Y'~p~~~ . __ ......_ ..

.. .. _.. .... . ... ??_~ ._r:~.i.~~a~_.~.i~.~_ti~~_~b.~_~~y.~~!~~~~~~_.b~~~.~.g~~_y_ _ .. " .. _.. ....

.. .. _ .. ___.... __ .. .?_?62 r:~~_~~~~_~j_'1.~,~_~~\l~y~.i~_~.~~~~~_~~.~§~_ . .. . _ ',._._._._._ __ ,._... __

2563 Phi tham dinh hb sa nhSlp khau thu6c thanh pham choa co so

dan k'

••. _ .. _ •• _ ••• _._ ••••••• _ ••• 0 ••• _._ .. __ ._ ••••••••••• _ • __ _. __ .. 9_._ .. Y __ ._._ _._._._._ .. , _ __ . _._ _._ _ _ _ __

2607 . Phi cung cap dich vu d~ giai quy~t khieu nat ve s6 hQ>u cong

.......... _.......... '_1' ._l1ghi~p.__. . _ _ .

2608 Phi tham dinh, cung cap tMng tin, djch vu v~ van b~ng bao ho

1...... . gi9Q9.9?ytrcJr19.'Ilqi -.................. . .. - .

2611 phrc::~p'~LFc?ng .. ~.~~vaAl!y~~!.SlY~~r1~.~a s~., .. '!l~V<;lC~

............ 2612 P~i~~~rl1.~i.r1h ~.~.t9.~.r1I"~.~lI>.~~r19?i~~.y.y .. ;;).'.1 ... to~.n.~(rc x~ ...

2613 Phi tharn dinh dil!u kien heat dong ve khoa hoc conq ngh$, mOi trU'Crng

L_ ~~ ~ -L~~~ . ~ _

."'_' . __ ~~!.~~~9~ .. 1!~.~,,1fC?_~!'.'?_~._~.9.~! .. ~~119 .11.Q~_~.,,~~?~.t~l!~~9

2601 Phi bao v~ mOi trU'O'ng d6i voi nuoc thai, khf thai, chat thai r~In,

.. _. __ " .. _~b~i_t~l.I_<::_.~hQ~~g_s.~~ .. _._... .____......... . __ .__............ .. _.......... ..'

____?:'?9.?...... . !:~U~~~ .. ~ir1~~~~.c::~9.~a.I1_~_9.i_~.t~c::.~9_n9. ~?i.~~LF.t?'r19 .

...... '?_t?_0~ .. p.t.J_~.Y.~_sil1~.. . .. _ __ _ ....._ .. _....... . _ _..... .

2604 P.~Lph9~9, .c:b~~~_~b !~I1.~~.i , .. _ _ .. __ _ .

Phi xet flghiem, tham dinh, giam djnh; tra cuu, cung cap thOng tin;

2605 cap cac loai ban sao, ph6 ban, ban dip lai cac tal li~u sa hCru conq

... - -........ .. .. 1...·· . . .__!"!gh_i~p __ _.__ __ ...._ ----........ . ~-.. ..---

_ __.??g.~__?~r.I?.P.Y~_9lfi~q.~_~~n9 __ ~.Y.q~_~~~y~ .. ~.~ .. ~. ~_~ ~.~.9 __ I1.g_hi~p ...

... ~~.~ .. --.- ....

Ti~u rnuc

.. ~-~~Tieu rnuc

..... .

2453

2550

........ ??_?~ ___.Y.!~I1P.~!.y~_~~'?.I_!:).~.ipbr~h~~ .. ~b_~~_~~I1~ ...... __ . ._ .. _ .... _ .....

." .... ??52._ ._.P.~~ . .P~9_119.~.g~§_':1.9.~i~~_~~_I1_b_c::b~.~_~11_9 .. _~.~.t.;_c:_~~ n Cfoan th u

........ _ .. ???3p.~.!J_~~_~'!.P~9.~9 .. _ __ _. _. ._ ....._ _ _ .

2600

8

Phi tham djnh hO sa dt§ ngh! hLf&ng mien tni doi voi thea thuan han ch~ canh tranh bi earn, mien trCr dbi vai tap trung kinh te bj

f. - c~rn the9P~~pll:l~t vt§ canh tran~

1_ Phi giai.qll.y~!.yi~~nu~i.c~.~.nu6i doi y~i .. ~Sl!ai nLfa~ nqoal

i

I 2714 Phi ;l(lf.Iy'_vy.yi(lc~<;Inh trt:l~h

L~ -'------------_--'--.

Myc

Tieu muc

..... . ~.

MI:IC

Tieu rnuc

••• _ •••••• _' ••• ,_, •• c ••

Ma Ma s6

s6 Ti~u

Ml:lc muc

TEN GQI

Phi tham d\nh de an, baa cao tnarn do, khai thac, sCr dl,lng va danh

2614 gia trO IU'Q'ng nucc dU'6'i da.t; khai thac, SLr dl,mg nuoc mat; X8 nuoc thai vao nguon nuoc, cong trlnh thuy 19'i

1···-·················· -- - .. -,.,." .. , ,",',.,' -.--.

I 2615 Phi tham dinh he sa, djeu ki$n hanh nghe khoan nuoc dU'6'i dat

,.· •••••• :.··J·:::_.:?~.1"?,.:·::'·~.;.i:~~,,~:;:~i;~,., .. ~gp, •• ~~;Q .•• ~~ .. ~y_~~:,,"9j~? •• ~~.~~' ,:~.9~~,·- .' .. '::: ..... :' •.•. :. ::: ••••• ,. :'., .. , ,

..... ,., ,., """,,,.?61_7, ,,=~i ,~i~f1l._~J.~,~J?~lfO:f1.9_.~~~_~ C'.?,I.~4J'n9

Ph~,~_~~.9.~liJ1~,y.~"t.il_i_~,~j,,':I ~,~~~~ ha~g,,~,~_~, ~u. an ~~i,gll~g.sapt~ .. ~~g,~i~,,".~ .. !~!_~~inb~,C?a.nb ~g~i~J?, , ' ... ~~~._p~?!,'~a.']~?!,~,,~,n,h,!?~~,,~i.~,phie~~~.()~?c ,

_~,~iJ?~~! ~ilfl~!,~.~"a..~,,~t()~~tra.i.P~i~ u~h()~c;I~,

Phi t6 crurc phat hanh, thanh toan trai phieu dc\u tU' huy dong von cho c9Q9,~~,i,Q_~_d9.fI_9~Q,,§~(;hr1b_~,r:!IJ.'9:<:: dam ,~~g"",. Phi phat hanh, thanh toan trai phieu d~u tu de huy dOng von cho

Ng€m hang PMt trien Vi$t Nam theo ke hoach tin dl,lng d§u to' phat

2655 trien cua Nha nuoc, tral phieu Chlnh phd, trai phieu dLl'Q'c Chinh phu bao lanh, tral phieu chinh quyen dia phvonq va co phieu, trai

_, , .... ,"_ ... .. p.h,i~1::I,~gC3l1hl1,gh,i,~p', .. '. ,_""_, "",.. ... _, ,_,_, .. ," ...

2656 Phi bao quan, c~t giii cac loai tai san quy hiem va chLrng chi c6 gia

....... ..__" .. _ _,' .. . ._ ,., ",t.~j,l5~g_!'.~g"!'l,h9,_QlJ.'Cr_c.:; '" .,'" ... , _'_"""", .... """ .

2657 Phi cap bao lanh cua Chinh phu (do So Tai chinh hoac Ngtm hang

_~~9,QlJ'_c!cyi~t,~C3~, ~~p) .. ," " __ ... ,' ,_ . . .... ,_" .. " ..

2658 __ ~~L s ~.~.~ ... i'y (:;,~_9.,"~X,~9;;l.,~9~~_b ~~9,~~at tri~ ~ ,y'i,~t~a.~. ,,??f?,~__P_ hi~,9'~ yn9!~i,~t, ,~J~,~?',,~O:~<;1 ta n9,~hlf~9.~~?~.~ ....

. ???,? Fl~L,~,()?,,!"'?9~9,~~9'n9,~,~,()~~"' .. ""

2663 "'_~~[,I}i~~ph<?,ng, ~~p<::hj"I,u.:~~h?~~iglJ.a.n

i

, +_ .. , - , , '-

2700 '~~~,!~,LJ,9.c:li~~,,~,~t.~.,p~ap

2701 ,A~phi(~i~~ ... ~~,9ansY',~~I}~.te, lao do~~,h~~,~,,<::hinh)

.,,_ ._?!q?'=~i.J!~,~m dlnhtu.:,p~~p, , ,

2703 Phi cung cap thong tin ve dim co, the chap, bao lanh tai san dang

~Xgi?!?2i,~h.~~,'? .. 9~m., .,".'.

".Phi CUrl9.<?,~.Pt,~()rl9~i~_":~,~~i san cho t,~u~ taic:~rn~ .".,

Phi cap ban sao, ban trlch iI,JC ban an, quyet dlnh va gi@Jy chlmg nhan xoa an

",." " ••• ..-", ... ".. ." • .., __ "n_ •.• '"" .•••.• " •• ~".". , •••. ~., ••• ,. __ ._ ,.',. ,,,.. ••••••. • .,,~, •. ,.... ., .,,- "... • ••• • ."." ••• , , ••

.... 1-?!9? .f'lh_i __ t~,i,~?rl~_~n ".

I Phi tong dat, uy thac to' phap theo yeu cau cua co quan co tham

.. \q~y~rl,7Qal1~&9.,~g()~i", .,,' " _ .. , , .. , .

1 P,~.r,X,~,~t kh~lUl;;Io ~o.rl9"

Ph_i pha san

9

2750

TEN GQI

Ma Ma s6

s6 Ti~u

Mve mye

r-------~~~,_--~_+--------------------------~----~------------

L+ phi quan Iy nha nLPoe lien quan d~n quy.!n va nghia vI:' cua

.. _~t;119~~_rI ._ __ ._ . _ '_'

.. ~?~~.,.. .. ~tpryl .. g.~_~~ .t.ig~!.~t!iC?~~~2.~~~~?.~~~.~~_~i~.~ .. !2.~~D9~.~ ._ .. .._ .

27 ~2 ~.~.E.~.ig.~p. .~.~g~)~.~.!.~; .. t~.Y'.~.~.~.~!.~~n.~.~ .. ~.b~p..c::~_~_~ " _

.......... ..........~??~.....~.tp_~I g_llt;ll_,?i .. C::~.~ .. ~h~_u_~i~ ~_9.i_c!i.._ __ _ .._ _ . ..._.._, '

2754 L~ phi ap dl,mg t1ili coo quan d<;li di$n nqoai giao, coo quan lanh Sl)'

.' .yl~t t-J_a.'!.l .. _q .. D~q~l1g_c>_?L .........._ ,.,. .._. . ._ .

L$ phI nop don y~u C8U Tea an Vi$t Nam cOng nhan va cho thi

2755 hanh tei Vi$t Nam ban an, quyet dinh dan Sl,J' cua Toa an nuoc

__ ", ••• , ••.•• _ •.•••. _,.___ _ c •• , •• , , •• __ ,.~ •• ,_,_ ••.• _,.. .., •• ' •• , •• , •• , , •• , •. _ ,. u._~_~. _D._9_~~.i_, .. ,~, .. _., .. __ . __ ._. __ ~~,c~ •. ~'n'''' •• ' , ••• ,y.>,_._,_, ••••••.••. , •..• _ _ .,_._,. __ ._,._" _, •••••• , •..•• , •••• _>._._. .•..•.•. ,._, •. , •. ,._,. "" .•. ,. ,_.u_, •.••.• _ .• _. • __ '"' •• , •. , •• , •••• ,._,. • .••. ,.. • •.•. _ •

L$ phi nop don yEW cau Toa an Vi~t Nam khOng cOng nhan ban an,

2756 quyet djnh dan SI! cua Toa an nl1cYC ngo~i kh6ng c6 yeu cau thi

. • __ ~~.lJ~ .. !~.Lyi~!__t-J.~'!l..._._.._ .. ,.... ._____._.......... __ mm ••••••••••• _. _.. ••••

2757 L$ phi nop don y~u cau Toa an VI~t Nam cOng nhan va cho thi

f- -- - ..---.. -~- .-- ___b_~.I}_~ .. ~§liyi~Lt-J.?f!1 . .9.':Jy~~_2'!1') h.~u.~.!~_9_Q.9.~~i_!!Y'.qc:..~_g()~i ...._.... __ . ._

2758 L$ phi nl)p dan yeu C8U Tea an k~t luan cuoc dinh c6ng hop phap

. . .. _ .. _,..__ _ .. ........._... _ .. !!_o~_c;_~~tb2'p_p~~P .'_'" .._. .._ _._ .. _ ...._.__ .

Tieu rnuc

.. , .. , .. ,.,--_ _ ,_' .. -., _ .. , .. ' .. , .. , , .. _._._._.

2764 ~.$._P.~.~._~~.p. .. p~.i~~_lt~ig.~ .. ~Y'.p.~.~P __ _ _ _ ..

2765 L~ phI cAp the di l<;1i cua doanh nhan APEC

............... - __ .- " _ _ _ ", "--_ _ _.- .. __ ._ _ _ _- __ -._ _ ..

2762

I-~~~-·-·-

Tieu rnuc

•••• •••• • .' •• _, •• , •• _._,_ ••. ,., ••••. ,._.~~_,._ ... ,., •••• , •• ,._,._ .• _. • ._._, __ u .... u .• __ ._, •. , •• , •• , •• __ ., •. _.u·· __ ··_· .. • ._,._n,_ ••• ' •• __ u •.• _. ._._._.__ •. , •. ,--,.-,-- •• · •• , •• ".,.,_~_.".+n •• " •• ,.__ "._.. • " •• _, •. ,_' •• , •• , ••••• , •. , •.

2800 L; phi qu~~ It nha nLl'C1c lien quan dAn quy6n so hfru, quy6n

.... __ ......-.--_._ _ ~~-~.y.~g-!~~~.!I-~._ "- --- _ _.._...... _ _ _.... ....._ .

2801 L$ phi truoc ba nha oat

............... _ ··· .. ·.e _ _ _ _ _ _ _._._ _ _ .. _...................... .._....... .. _ .. _. __ . _........ _ _ ..

.. _ .. .. ?~g~ .. .. . L~p_~_I.tE~?:~. __ ~_<;I __ ~.~~! .. ~~.~.~y..... .. _._._ .

.. _ .. ~~g~__~~.E~_I.tr,~_~~ .. ~~!~~.!~~x~n """_' _

.. _.. .._.?~Q~_._ .. ~~J?~.f .. t.~l!._~~.~.~.!~.I.~~~~.h?5: .. _ _ .

. _?_~Q? ..~~ph I <:1.L~_ .~~.f.~.~_ .. _ __ ...__......_... .

.... _ ._?~g_E3 _ .. ~~.E~i._t!~~9..~Y...9i.~(). ~i~~ __ ~.~P .. ~.~'!I.. . _._ . . .

.... 1 2807 ~~.P'~.I~~p .9i.~.y'~~~~9.~_~~_~.g~y~~.tag.9i~_.. _ .

2808 L$ phi nop don va cap van bang bao hI), dang ky hO'P dOng chuyen

... .91?9q_~.Y~.Q __ l5C>:hl1'~ _ _c;9.Qg .. !!g.~_i~P _ _ _.. .._ _ .

2811 Le phi duy trl, gja hen, cham dut, khOi phuc hi$u hfC van bang bao

.......... ~- - - -- - _ _ .

...~.~.~? .. .._~~.p~i~~~[ .~,.~~!29.~.9..~~~_~9..t.~.~sc?' h Cr~~~~~.~9hi~p....... ...._

2813 L$ phi cap chling chi hanh nghe, dang ba o<;l:i di$n sa hCJ'u cOng

....... r!ghi~p.·. . .. .. .. __ _ _...... .. . .

2814 L~ phi dang ky, cap, cOng bo, duy tri hi$u h,C van bang bao h6

._____ .. gioI')9 c:.~y._tr~rlgl1Jqi... . .. _.......... _ .

...................... .. 2815~$.P~I .. ~~P.9!~Y..P~~p.~.~y dt,Y_n~ __ ..

2816 Le phi dang ky, cap bien phU'O'ng tlen glao thOng (khOng k~

.................... phU'c:Yl')g!~~r.'l .. gi.~o t~_~r1g t1y:qng. thuy)

. ~~.1? ~.~ph.i.~~.~9.~Y.,_.c::_~p bi~n. phLl'~~!;!~i~~ 9iaot~t5l1g dU'<yng t~LlY_

2818 L$ phi~~~.~~y', cap' bien xel!1~.Y ~~.~yen dunj;l .

.........

2761

.~.~P~!.!~~.~_I1.~i_~_~ .. 9.11~!l __ ~~.~.!~9~.9.t~.i .. _ .

2763 L$ phi cap giay phep lao dOng cho ngU'oi nuoc ngoai lam vi~c tai

. .. ...._ _y'I.~~.~.§l.rl'l.. _ _..... ._... ._........... .. _... _ _. . ~ __ .. _ .

2821 L$ phi cap chvng chi cho tau bay

10

Mil Mil s6

56 Tiiu

Myc rnuc

TEN GQI

2823 Le phi cap giay chCrng nhan quyen scr hfru nha cr, quyen so hou

.....~c?Qg ~r! QI1X.?Y9.'l.Q.R __ ,. _._._ __ ., _..... . . _ .

_~~_~_Q _ ..._~~ph.ig~~~.lt~~a n':i'~C:: __ ~~~~~g.lJ.~~ .. ~~_f1~.~f1~~~!,.ki~~ ~~':'~_h _

L$ phi cap giay chCrng nhan dang ky kinh doanh, cung cap thOng tin ve dang ky kinh doanh, d6i voi cac toai hinh to cmrc kinh te, cac ho kinh doanh

Le phI dang ky khai bao hoa chat nguy hillm, hoa chat dOc hai,

2852 may, thi~t bj co yeu cau an toan di;lc thu chuyen nqanh cong

n9.~_i~P_. ._._... . ,. ,_._._._ _ _ _..... . ...._..... ......._.______._ ._ .. _._ __

Le phi ve cap chling nhan, cap chlrng chi, cap phep, cap the, dang 2853 I ky, ki~m tra doi vol cac hoat dong, cac nqanh nghe kinh doanh

.... _ . . .. _I_t~t:!()qlly.gi QI1.~9.~ .. _p~.~ P.ILl~J_............ __ .. _ _... . .

2854 Le phi di;lt chi nhanh, van phonq d~i di$n cua cac to chirc kinh t~

..._ .. __ .. .._I1L.f.~~.~gg~i_t<;l_i.Yi~tNa.~ _........ . _ _. .. . ...., __ .. . .

.. .. __?~?~ ~e.p.~ ig~p~~o_.~.g.t;lc~.~u~.t ~_~~~.: .. ~ ~~pkh~~_. __ ..

_~.e p~.i.g~PY~_9~.~_~~r:'l.ki.~.r:'l .. ~g.~,t,~~_~~! ... d.'! ~~!J.g~l!'O'ng tr.l ~~... .. .... .._._

_ _ ?~~.!. ' _~_~p.~.i.~Qc: 9~X~.~_ .. ~.I?~.t .. ~9':'.g.~rt:J~g_':'_g~I_1~ .. 9.~.~ .. ~_hi_._ ..........._,.. .. .

L$ ph! dOc quyen heat dong trong mot so nqanh, nghe tai nguyen

_~t1«:)?n9.~~~~t1~~.t.~~gquy qj_n..~_g.~.a. pl1~.P.I.I:l .. ~~ .. _ . _ .

Tieu rnuc

2851

l._ . _ _ ... ,, __ .

f ----- .. - .. -.--.-.-- .

2856

_ ".~ ~'~""R ,~ •• ,.~.

2858

. . , ~_~.P~.if~'.Y~o (;~ ~JL~~~~,. ..._. ,

L.~p~!.~~ .. Y~<:l.e~09!_~~!"I_t.b.9x.~9i.~i <:1 .._. _ .._ .

. ~~.phr..r.~~.Y.~.<:l '?~ .~9_.~~!'g.~ ~9~9., ~~!"1.~_~..Y .. __ .

. ~~.Phf.(;~P_.E~~P ~~Y .. _._._ .. __, .. _ .

300~ ~~.pbi_h.~!1_~,_~<:l~~_.~~~.~ IX~.phl!'()'n9ti~Q\'~~!a.i9~~.g~~~ .

L~ phi cap phep heat dOng khao sat, thiet ke, I~p d~t, sLra chCra,

3006 bao dlJ'ong cac eong trlnh thong tin buu di~n, dau khi, giao thOng

... "~Q ~~i.~i9LJa .. yUl1g~~_~\lUl1g .. ~i~Qc9a.yi~~~.C3.r:'l

3007 ~tp~r~t?CI.~~~9 ~c_~_Q:~t_ .

3008 . . .. ~~_P~!_~<:I~.~9.119~~.I1.~~~~ .

_~y.c_ ...

Tieu rnuc

. .._

L~e~.i_g~~~~y.~~~. m'~_~.~~_'?IlS).~_~c.I!~~ .. '!..lfC kh3~

3051 .. ~tp~.fc;~p .p.~~_pslfdl)Q.9(;t:JQ.~~LJ .

3053

~O~? .... h$ p~!I~rt1_th.9.ty(; .. ha.igLJ~~

L~ph I.~p~~i~_~.i.gua n.._ .

....... ~q~ __ .. .~~. P ~r.c;~R 9i~y~~119 ~~LI19LJ.6.Il_p~~n9xr;l, .f!l~Y phat~lrc; ~? ..

3055 L~.P~!c;ap9i.$x.~alJ.9.~Y_~!.<:I~i.~.r.!lc~~9iQo chat thai ph6ng .. x~ ." .

3056

!

....................................... !

3057

................

L~phi ea.p \'~l1b~n9!c;h~~.9g.~_i_

Ltp~i c;~.Lr~9~~~c theO_Y~LJc?LJ h9~ctheo quy.~i.I1_~ cua phap luat L~ ph.fh<;rp phaph_oa va c:;hlrl1~ ~h~nl~I1~,s.Y'

Le .p~ic6ng eh(rng

THU Tlr TAl SAN, f)ONG GOP xA HQI vA THU KHAc

u

Tiiu nnern 0115: Thu ti~n ban tai san nhit. nU'6'c

.... _,.'." "., .•.•.•.••• "."., .• , .• , .• , .• ,.,,"'''_".'." •• '" •• "." .•• " "." ••••• _ ••.• " •• " •••.••. " •• , •• "" .• , •• , ••.••. _,,._. • __ 'n_.+_,_,

"!Y!~c:. 320Q.. ........T~.":' .. ~i~I!~~~!1~1'l9~!=I~ •. y~!t.~c:t".t.~~ 1'l.~.~ ... I'l~~c:: .....

Ii~~l!!l,Jg.. . }?QJ _h~.CYI1.gt~l,I'c; .

........ ~?O? ~hi~l1l.i$.u

..... ~?'.Q.3. . 'y~~J~~y'.t~_~.~.t. . .

.............................................. . .. 32.94 .... .T~~l1gJh.}~~.t:>t~y.!~\J~L

3249 Khac

Myc

-1

Ma

s6 MI,lC

Ma s6 I-------------------~--------., Ti~u muc

TEN GQI

................................................................. 1- .

3250

Thu ti~n ban hfmg hoi. vit tU' dyo trQo nha nuoac chuyen nqanh

.. I.i~~J'!'1.~~....... . .. ~.?5_! .. _...~.~ql1gth.ll~.. . .. _ .. .

...... . . ~.?~.? ~~i~nli~.u .

1 .................................•.•....•.•.•.... + ·.·····.·.·.··1··· .. ~?~~ .. Y ~ttlJ'_~y.J~~9.L .

............................. .....3?~ Tf<ll1gthi~tbLk9thu.;.t

3299 KMe

____ n __ ·_. __ •• · •• _,._",._._.,,_,',,""_. __

...... ~~.~?..... .Q.!~L~9D! __ t?tQ tal

3353 .....X~g.hu.y~I1.~9.l1g .

. .. .. ...~~.?4 .. .!?L.JI.t.Q.u.y~~_ __..... . .

3355 £)' .,.

................... . .. _._99() .

... ······~~·?f?_··IIr<:lllgt~i~tt:>L~9..~~~.~t .. c;~~y~!"lq.y.~g .~357.. _ May!fl1h~ph9!9~I!I~YJa;r:

.................................. ~358 £)i~u.ho~rlhi$.t .. ~.~ _ .

3361 . .Th.i.~~!?i.ph9119~~hQ'<l.l::h~y. . .

3362_.Thu ban eay~(jrl1g

"I~~ti~I1~~l1t~i~~~!\,~tt'!.!~~. ~Q..ithu2c;.k~t ei.L~. ~9.t~l1g dU'6'ngs~t 3364 .... "Ihu t Cr- bbit~l!q':l~.t~.i. ~~.11

3399 cac tai san khac

Thu ti~n btln nhit thuec sOt hQou nha nU'Oc

'P, •• 'P •. , __ ••.• L~ .,.~.~ •• , •• , •• , •• , , •• , •• _ ... _._. __ •.• _._._._. __ ._._._._._ •• _ •• __ , .••.•••• _, .•.••. _. __ •• __ ., ..... _._ •• , ••• _.,_ .• , •• , •• , •• ' •• '.m ••• 0_ ... ' .• _,n ...... n._ ••. _, .• 'n , •••.• ,., n"_"_'"''U''_'''''''''''''

330 1 TtJ_~ .. !i.~.I1_.~.~I1.I1.h.~Jh~2c;.~~hCrLl Q~.~.r!~6'_<::

!ViY.C Ti~u rnuc

i

h~~~

......... ~}9.? .T!!!:l .. !i~.n. t.h.~.I1.~ . ..IY ~ Q~._I_~.~.y'i~c;...... . m •••••• •••••••

3349 Khae

Thu tw ti:li san khtlc

3351

M6 t6

'-~" ,-,.

Thu ti~n ban tal san vo hinh

.................. , •• " ••....• " •• " .... __ '.,.""..... ..".".",,,._u., __ .••

... 9uyen khal mac khoang~an,t.§i 1l9uYI§I1.

9LJY~Il.g~l1h~~t.h~! san

.... 9LJy~.n_h~.ngh~i ...

qLJy~n hal19 kh.6ng .

. ...§~r1gph?t rninh, ~~Ilg<::h$

3406 .....Banquyen,nhan hi$~t.hLl'O'ngrn?i ..

3449 KMe

12

r----

I

Ma Ma s6

sO Ti6u

Ml:lc muc

TEN GOI

3450

Thu ti:r ban tal san dU'Q'c de I~p sa hfl'u nhi! nU'ae

Tai.!),~n vO.t.~.9'.9"I}.h9n....... . ..

. . ?~~?"_.I?.i.!),.~~ ' .. ~h.~9..coti'!1 .. !h.$YJr()':19 .. 1()l}g .. 9~t ... ~~~3 "I ~.i .. :3.~.':l .. ~h~.':1.gdU'9.'~. q~ y~ n..~~. ~i:!.~~

3499 Khac

Ml:le

Ti~~ my~.

i

f " " .

1"-

I Tiiu nhom 0116:

I·· _" .

I

~.". .., .. ,-.~ ""'--'-""""~'~-~-.""."

I ~y.l: " .. ".""" .

. "!i~uf!1Y~. . ..

3601 3602

3603

3649

__ •• ".,._ •••••• w •••• __ ~.., .•• _ ••• " ., .. ,.

3651

3652

Ti~u rnuc

Cae khoan thu tll' sa hfl'u tili san ngoai thu6

Khac

. , .. , .. - -~~-- - ,.~ -~-.,-.,.~ --- _., - --- "'-'-'-' .. -.,--. -~-" , --- _ .. _ -

.. !~.~. ti~':I""t.~~.~.~~~"':l.':I:'!~. . .

Thu ti~n thue m~t dat, mat rnroc tCr cac heat dong tharn do, khai thac d~lU khi

- - -"'"_'-'_ -",,_ - - , .. -.~". "-, ,, _.. . -- .. " .",... .. "_""_"--"'." .. "_"_"---'" ,,_

Thu ti:r tai ~an Nha nuoac giao eho doanh nghi~p va cae to eh (Pc kinh t6

ThU.':l2'"t.i~n ~1i .. ~9rl9Y~I"l .. I"1.~.~':l sa~~.I"l~~"I"l~?C;:

Thu no ti~n khau hao co ban nha thuoc sa hOu nha mroc

,.~.~ •• , •• ,." _ ••• , •• ,.~._. " _.,.~ '.mo •• , •••• , •• __ ~.~u._ •••••• ~~., •• , •• , •••••• ,'. __ •• • .,' _" •• , •• , ."., •••• ,. .~ ., •

Thu no tj~n thu hoi von cua cac doanh nghi$p Nha nuoc va cac to chuc kinh t8 nha ruroc

.•.• -- •. .,. .... , •• ~- .• ------ •• , .• ,. ,.. .. ••• , ••.••..• ,-'.. .,---. -~"""+-.""" •.•••. -.---.-~-~.~ •• ' •• ' •• ' •• ''' .• , .• , .•. -., •• ,., .... ~,~.~ •• , •• , .• , .• , •• , •• , •• ,.

Thu thanh Iy tai san co dinh cua cac doanh nghiep Nha ruroc va cac to chtrc kinh te nha nuec

•.•••• ~... . .....• _,." •.• , .••. _. .".,.,,,.".,,.,,.,,.... __ ·'·'·'_"'.NO""""· __ · __ · __ ~ __ ·'··R'·"

Thu chenh I~eh gill hang xuit khau, nh~p khau va cac khoan i

.. p"~Y!~"':I. . " " "" .. """. "!

... !.~~t::~~~h..!~~~ .. 9. i~_~"~"n~.;.:~~t ~.~.~~ '.1"1 h~p ~hau .i

!

3703 ~~9t~~Y~9i~.~~I"l. di~':l .

3704 ~~~~~~.Y~.9i~. ~~~ .. I"l~~~."

3705 .. Phy.~.h.':Jl'~ gi~.~cll1r.Tl~~han9.11~l,fa pyq

3749 Khac

T~.~.y~. ~.~.~."~~6"~.~e.'?~i~p.~!r:'.~,h9'P~~~fJ. 3751 I Thu~tai nguyen

1 " ,-,,, .. _ .. _ ,~ .. , .. ,.. '" ,,-- ._-_.-- ---..-. . -----~-~... . .. , .

.. ! .3752 .. .j "~"LJ.~. thu.~~?'p~oanhl"l~_h.i~p. .. . .

1 3753 L9'i~~LJ~ns.~!-l t~~~~U'Q'c~.~ii3 cua q~"i~hp~liYi¢t Nam

iDau lai du:2'~.~~ia .. <::9a.~hi~h Ph..Li Vi~~.~am.

Khac

Mue

.... - .... ".1., ... , ..

Tieu rnuc

3800

3799

I

I !i~~ml,lC

L -L

Thu va khl thien nhien ella Chinh phu dU'Q'c pMn ehia theo hi~p djnh,hQ'p dOngthal11d6, khai thaedAu khi

3801 1 Th~~ tal n9~:yen .. .. .

3802 Thue thu nhap d08:nh nghi$p ._~_~ .. ~._~ __ .. ".

13

Mil Mi 56

56 Tit~u TEN GOI

MlJc muc

... ~~g.3~.._.~~i. .. I~i(jl.l'9'c c:hlClc~Clg~_r.~.~.P ~~yi~.t_r-4C1r:0.... .._ .. _ _ _._._ .

3849 Knac

Ml,JC 3800 hiiiCh toen cac khoan thu tCl khi thi{m nhien Chinh phil dl.J'(JC phtm chia theo hi~p djnh, hqp dOng tham do khai thee va pMn chia san phAm dau khf. Cae khoan thud pMi n¢p cua nha tMu, nha th~u phv va cac doanh nghi~p khae khong hiiiCh loan vao

. _ __ ._. ._._._ _ _.~ _ _._ __ ._.~y~._!l~~ _._ _....... . , , _.... _ _ .. ' _._ _._._. __ _

............................ - -.-.-.~ +.......... j ._ _ _ _ _ .. , _ , __ _...... ..- _ _ -~-.- .. _ _ , _ _ _ .. _ _ .

~~I}C._. __ ~~~~._ _ .. _!'!~ .ti~.~ .~~~.~~.~~.~! .. ~~~_I_1~a n U'~~ __ _.... .. . .

.. I.j.~_~. m.I,lC _ .. .. ~~§~.... ._T~~~_~~_~~ .~~a <!'_!!l_1I.~._~~_~~.~.~_~~.~~l!.~~ .. __ .. .., _ _._.

_ .. _ _ .. _ _~~~?_ .Ti~n~~~.~._g~_~_y .. ~~.~.~~~fJ .. !h._~~c:.~ i~~_n,~~~ .. ~l.I'~~ _ _ .

.. _.............. ________?§!?~_. . IJ~~.~~~_e.._~~ .. ~9:_!!~_.~~_g._q~q~.g._~~!._+, _ _ _._.. _ __ .. _._ _ _._.

3899 Khac

... ~\'~ __ _.___}~.~_~_., _ .. !.~_~.~~.~~_.~fr.q ~t~~~ _ _

T.i~.lI.~_YC: .. _ ~~9.~ !.~.1I._~.I?.CI_Ic;>:i .. c:~~9_~~_n.tt:l'__g!:!y_~~_~_.c:~~!;Lr.c:~ _ .. _ _._ .

.. _ ..•.... _ •.... _-_._ ..• __ .. __ .

.... . _?_~9.?_..!.~_1I_.~~.CI._I9.:i __ c:_~_n.9.~~.n._!f!..9..1I9..~~~ cc)'.l.9 .. ,_",_,,_, .

. . _~~g.~.... __ !~~ .. _~~ .. !~s~ .. ~~L~~. a n':':?'c:.~~.lI._h.~~~~_t .. t_~eo ch ~ (j9. 9lJx.(~Jn h

3949 Khac

,..~._ .... , .. ~.,. __ .~_N._._ .. _m'_.' ...... n'n,..'n'"" •• ' •• , •• , ••.•• ,_, .. , ••.•• , •• , •• , •• ~ ._'_ ••• ,_, •. ,. ,., •• _._.L._.L' .. ' .. ,._ .. ' .. _.n._' •••• , •• ~ .•• , •• , •• , •• , •• , •• , •• ,." ••• ~._ .•. _ .. _ _ _ n c.· __ ._ •. , •••••• , •.•• ,.' •• , •• , •• , ••• ' •••

Lilli thu tiJ> cac khoan cho vay va tham gia g6p v6n cua Nha m.rac

MVe 4050 L~i thu tiJ> cac khoan eho vay diu h, phat tri6n va tham gla g6p

_.m ••••••••• "_.... •• •••••••••• •••• _._ •••••• _._ •••• ~~~._c:~~f!Jil'l~ .. P~u._~.~~~ng~~ ~ m ••••• ~_._ •• _

.I.i.~_~.~~g_..... . -l-r-- ~9.51 .. .~.~.i.~~~ .. y"~Y._~.~~9.~.9~~.~.~~~.~E9.~9. .. ~.'!.~_~ .. _ ~ .. _.. __ ..._ .. ' .

"._ __ . . "_~2??..... . .~~j~h_()"\f~Y.~~~9_~9~~~ . .Y.~~~9~~i.n~<!~ .

. __ _ __ ._._.... _.~.~~~_. . ~~~~_~_.!~g~.~~_1I.! .. ~~~~Q_~.~Q~.n~.~119_~.l1a.~.'!.~_c;

4099

Khac

MI:lC 4100

Lii thu t(r cac khoan cho vay va tham gia gop v6n cua Nha

... ~~ .. c!..~~~gg~i __ .

_ ... ~~9J. .... .!:~it~I.I.~~5!.~.~~.,.~~c:~~.o.~~.<::~.!:l __ ~.~c:g~!.~.h._p!1_~ .. 11LI'~<:;.119~~! \fCl 'I

Ti~u rnuc

1·····························,····_··1

.. . . .. .._ ~.1.9.~._ .~~!.!~I.I~~9'.~_~~.c:_~<:;~~~~.I1<:;~~~~c t~ chCr~,ql.l~.!~.\f~'1

41 03 Ui~ thu dU'q'c tCF cac khoan cho cac to chirc tal chinh va phi tal

.. ". <:;~I~~ yi:J:y................. .

41g~... ..~~!.!~I.I!~ .. c:~~~~?~11 tl1C1I'11.9i~_ 9 _oP~~I1E~~~ h.~.I1lJ'a~ 4149 Khac

- ..... , .. , .. , .. , .. , .. , .. , ... , .. , .... ,-.

L

..................

Ti~u nhern 0118 Thu tiAn ph,t va tich thu

.... . r·············· .............-.. • .

..

4250

. [

Thu~~~~.P~;;t.t

.~y.c

I TieU!11yc __ L- _ __i_ .. ~_.;_ .. ~_.:_ ....J. .. _. '.~_ .. '~-,-,: :c..c./_~h_!i?P'-··~-'·~'-:_Ie.~~·c..c.i:...:...;_·~.;.·~...:...··· ~~ .. ~_.~:_~~~ ~.!1 .

.

14

M5 M556

56 Ti6u

Ml:lc rnuc

TEN GOI

4253 Phi;3t vi pharn hanh chfnh trong linh vue thu~ do nqanh Hai quan

............... _t~l,l'c~i$.Q ... Phat vi pharn hanh chinh trong ITnh vue thus do nganh Thu~ thuc

hi~r.' . _......... . _ _ .

.Ph~~.y~.yi_ p~~~_~~~._~9. .. ~~ toan -th9_r:'!;t~e

.F.'.~~!yip.~?~_ .. !~_I1~I1_ ~.~ _ .~~!_.... _ .. _ .

4258 ~~~!yiE~§l!I1.Y~ .!~9119_v~.?~gY~_r~l"Ift____ .. .

~?S,1... ~~~!yip.h<;lIl'l~~.I1~~~!_I"I~v.~ .. _~.~.C?y~ m.~i __ t.r.~~n9 _

_ ~.b?~yi.P.b~.~ .. h~l1b.~b U~~trO'~J1 ... IJ.I"I.0VI{~ .. Y..t~, .. yanho.~._ ... _._ ... _ Phi;3t vi pharn hanh chlnh ve tr~t tu', an ninh, quoc phonq

4262

Phat kinh doanh tral phap luat do nqanh Thus thuc hi$n

.. _Phc;l~.~il1b doal"lb.t~~i.p~ ap_ll.Ja~9_~ _11_9.~n h ~_~.i_9~~n t~L[c.~i$fl P.~_9t kinh ~?~I"I.~_!!:~i_p~~P_!~~!.9gI"19_~I"I_~.~.0_~c;t~.V'c;.~i~n

Ph<;l!y.ip~~~.tr?t.t~ __ ~!'.!~L_._ .

429~ ~~<;ltyipb§l~~~~c; __ . __ _

... ~I.Ic:: .. _ .

Tieu muc

.....• _ "'_N'_"'''''''''' _ ~.~ ••••• _ ••.• , ''',,'' .' __ ._m <,'.,~, .• ,~ •• ,.. , .•..•. ._ ~""N"'"

_.j. !!:,_~_~i~~.~~lJ _._ _._....._..... .. . __ _ .

4301 \ Tich thu tll' cOng tac chong I~u do nganh Thus thuc hi~n

... __ ~:~2?-_::i.:~6:~~.:i~~:~:~:~:~:~~:·;~:~;:~·:i:~~~::.!.~:~-~:.h:i~:;::: .. ::::::::::::-·······-··::::··::.:::::_~ ::.:::.::.

. .. . ~:3g~ .nc.~ _!~~_.!~_c;~.I"I~.ta c;.c::~o_l"Ig .. I.~u __ ~_?_119~ n ~.tl.~i . .9l.J.~n_t_~_l!.<?h i$n

4304 ..!..i.c~!b ~ ~.h~c;.9c?11~ ~l"Ib.~~ i. ql.J~I1 .. !h_~. c ~.i~.n" .

4305 Tlch thu tll' cOng tac chong I~u cua co quan quan Iy thj tfU'tmg thuc

........... ~i~n __ _......... _._. _

4306 .. T'cht~~ .. !h~()9.~)'~~_~i.!1hc:q~ .. tg.~ an, c:.o:_g~~~ t~i.~~.~_h a~ thl,l'c:hi~El ... Tic:~t~u tll' c:~ng .. t~Ec;~?~.gl~_u ~?c;.~. C:l"Ig.~.~.~.k.~~c:!~ l,I'.ch.i~~_.

Tich t~u.!~c:6ng.t.~.c; .. c;,~_~.I"I.~.I.~u .~o.~ga~h~.i~m!~~thl,l'C hien Khac

Cae khoan huy dQng khong hoan tra va dong gop

Cac_ ~~()an ~~)'~9r.-.9~~_El.() q~)'6~.~~f1~.c_U~~~.~ n"ac .... ~~yd~~g k~t.c;au. hi;l~~9

tv'IY~ .. C.~~.kho~r:' .. ~6~9JJ?"~ .

.. 4501 >;axdl,l'~g ket c~~. h;;l. ~~l"Igti;3i Cfia phU'<?,.~g .

4502 Xay dl,l'ng nha tinh .ng~Ta

4503 .f?:~~.9g6p .~~ ung ~¢<i~~.g .. ~a.() bj .t~ientai,.b'3()1l)t

4504 f)<?~9 g?P g~y an ni~~~.gu6c P~~~Jl

__ J: _ __.___::~: .:.~~: ::·~~~yoPn~a~;r~;:~g~~:ai

]5

Ma Ma 50

56 Ti6u

Mve mve

TEN GO'

4507 Thu d6ng g6p quy h6 tro xuat khau cua cac doanh nghi$p kinh

..• .•.. __ 1_ --.-.- •.•. - •• --1---- .-. ....- . .<19~r1b~~~! L 1'1 b~p~.~~!J .. c. .-. _ ," _ .. m._.·.. . _.. -- --. - _.

4549 Khac

- -- -- -- -- -- j .. - ...........• - .. ~.- .. - .. --. _ .

Ti6u nhom 0121: Thu chuyim giao gi0>8 cac eAp ngin sach va chuy6n giao nian I

:=-:::: _- --- 4~~~~?~Ch::=~_ _. . .. _ ~ _ :~=__ .. _ _ I

_~~e ...._. 4650 !.~~ .~~!I~~9_!~_!!.9.~~.~~~_~.~.~_e_!~_~_~ - - - .. - , -.--....-.--.-1

Ti4~u ~yc.... _~.6~~. .~.9_ .. ~_~~9.~~~~~~.~_9.~~.~.~~.~ __ _ _ _ _._ i

.... ~§??.!?.2~.~!".'.9_~~ml,l~ .. ~i_~_~ .. ~~!'l_9 . .'J~~.y_~_'(~9'. ~~~~_~9.~~i. - _c. .. ·.-~~~':i

~_~~~ _.. . _B.o s~ ng .~~_r.!l_~~ .. ~!.~.~_.~.~.l!_g_.y.~~.y.i~!'l.t~Sr..~h~_~g h<?~.~.'<;lj _..... .. J

4654 B6 sung cac chuang trlnh, rnuc tieu qu6c gia va dl)' an b~mg nguon '

...Y.q~Jr.9!l9 .. !l.l.:I:Q'<:: _._ .. _ _ .. __ __ . ....._ _c •••••••••• _ .m _.___ •••••••••••••••••

4655 Bo sung c6 rnuc tieu bang v6n trong nvoc de thvc hj~m cac nhi~m

... _ m..._Y9 __ P_~_~~ .. tEi~l!~i~~ .. !~.:.~.b~i ~?_gb!I:!~ __ ~.?gb __.. .._ ._. ._ .

.. ._, _ 4§~~. _~?~~~9.~~<l.(; _ _ _c ••• ' ._ _c. . _ _ .

I··

I

t .~y'e_.

Tieu rnuc

"_,<,._""",,,,_,'._.r ...... , •• ,.

. . L. ~ _ .. _ .. _._.......... ••. ...................._ _ _ _. __ .• _._........... . __ .m ••• • _. __

__ ~?q_1._._ ... T0~.~9~~.~~_<::~(;~e_?I!?!_~ 9.P .~~p_~r.~~ Khac

4749

.. ~.y..C?. _ .. _ .. _ 4750 _. ....'_ .. !~~_~':I)'~.9.~~_9~Y~Y'~~~!~ic:h.~!'l~ .

.. _Ti eu.r.!)~~.. 4 7 51__T~lJ_~tJYq9_~_9_.9.tJY_~t,J'~r_Q'_~.~!.g~rn. ~ ._ .... m ••

1't1y._~

.. _!i~.~_ rnuc

Ti6u nh6m 0122:

~y-~ .

Tieu rnuc

cac khoan thu khae

4900

Cite khoan thu khae

4901

Thu c.~_~Il_l:lI~~h .. tt9.i.~.!'l9~~~ _!~_'?9.<:I,_r:.9..~.~.~a.(;b .

.T~~~~L~~c k~?~~'?h.i. n~~~r.l!_CJ<:;.. . .... ... .

. !~.~_'?9.~':9~.I!.~~<:;~.c;a.c;c;~P.~~~.c;~~ khoan tn~ .. Il.~.r:Il.~E.~Cl'c; .... _

.. _g~c~~o~Il~~.~.~.~.<:1(;.c;9.~ .. 119.~~.~ __ T~.u~

.g~gk.h<:l~n .t~~.~~.<:1.C;(;9.<3 .. n9~~b .. '::i~ i .qu .. ~ 11.. . ........_ .

. Ti~r:! ... I~itIJLI.q~q~ .. !~~~~ k~2~I1.Y~yf!g,\li~I1_~r9.'.c;uag~c;dl! <3_n Thu phu tr¢i trai phieu

Baa g6m ca cac khaan phi, /~ phi co trang danh muc ban Mnh kem thea Nghi 6jnh 56 57/2002lNf)-CP ngay 3/6/2002 cu« Chinh phU, nhung kh6nfl co trang danh muc phi, Je phi ban hanh kem thea Nghi 6jnh so 24/2006/ND-CP ngay 6/3/2006 cua Chinh phu,

.. co p~at sin~ .. s~ thu {ul_q..9.ng .

16

·1

Mi Mi 56

56 TiOu

Ml}c rnue

TEN GQI

Nhom 0300

.. ' - .. _. " .. ~". . .... ,,········L··_·_ ... m •• _.L

.. . ?O.?? .g_~.~.~~~ .. !~.s:~.(y~g~~~.~~......... .

... _ ?9.53 g~~ .. ~~g_~~.s:.~.t:J:(;phi._g_hrll.~.P~u._ .

_ _ _.. .. ?g~ g.u..~~~~ .. ~.~_.~.~.~nv.~ ~!~ .. ~.~.~~~.lJ'.<?:I?':l9~~i............. _ _.

Tieu nh6m 0123:

.~y~ 5050

.. !~~~r11.y? .

Thu vitn tr9' khong hoan I{li

5051

5099 cua cac t6 cturc khac

. . ~~~ -. . ~.~Q.Q .

Ti~~.~y(;.

_~._Y.CE __ __ _ _s.!~~_. .. .............._ .. __ .. yi~.~ .. !~CZ_ ~~_~~~_~.~_y_I.,i __ _ .. _ __

. !..i~.~_~~~__ _ __ . _ .. ?~.~.~. __ _g~~_I?.~g.g_~~~b_._p.~9 .. ' .. '_'

.. __ ~~ ~?.. .g_~_~._~~g.~.~_~~t:J:(; q~~~J.~.___... ..__....

_.?~.~~.. ..g.~l:I_.~~c: .~9(;.~~c: phig_~_ill~.P.~u..____..___._. ._____ .. _ .. __.. ...

. ?_g><1... . ~~l:I_g~~.c:.~.Il.~~Il . .Ya.~.i~~~~(?IllJ'~c:.Il.~?~i_ . __ ._._

_~.I,I~ __ ._._. __ . ~~~g .. _ _ .. Vit~ .. !.~~ ch.(;) _~_yc:..~~c:.~_~h~c:._ _.

!.i~~~~~..__. 5~g.1_... ...gqa .. (;~c:.g~L~~ __ p.~u..

5202 _~~.?~_~_!~.c:b~c:_.g_Ll~~ .!~ .. _

.. _~?g~. . _g.9.~ .. c:~c:_!~_c:b(yc:.E~i_g.~.if1.~_p.~9_.. .

Nh6m 0400

Ti~u nhern 0124:

.~.Y(; .....

... _._....yitll.!~<l~.~~_~~~_.!~~~~_~LJ:i~r.1. __ .

. .. " ._. __ . .519)_ .. _g_~~._~~_g~_r.Il.~._p~9_._. __ _ __ _ ..

.. .'_' ~ 19.?_H .. g9_~_g.~c:_~~. c:b_(yc:_ qU~.~J~'_H___'___'_""

........ ? ~.9.~ .c;.9~_g~C:J~ c:.bt:J:C:.E~i_g_~_~1l ~.Pb9 ...... ___... __ .__ .__.___.. _ ..

.. __ .?~g.<1_ .... ..c;Q~.c:~c: _1?_~ .. llh~.Il.y~._~!~_~.~.~?IllJ'C>:s:._llg?.~i __ .____. ,_. __ . ..... _.'_' .... __ ._.

5149 Cua cac t6 chuc khac

5199 Cua cac t6 chuc khac

5249

Cua cac to chli'c khac

THU NO' GOC cAc KHOAN CHO VAY vA ;rHU BAN cAc co PHAN CUA NHA NU'OC

. ,........ ····_~·· __ n_' .••••. --- -, -, .... '." •..•. "... • ", •

. !~u .1'!.9' _SJb~.~~c;) ~.~y~~u~~.p~at tri6n ~~~~gg~c chS>Yc:ly~~n_9~Jlu.bn von tr()~9 ~lJ'&c Thu no g~c cno vay _~a0.9~g~bn von ngoai nuoc Khac

,

lThu ~?' gbc cho ~~&~_~goai v~~'

l7

Ma Ma 56

s6 TiAu

Myc muc

5499

Thl:l.,~_~f.1,~c?,P,~,~,r:t,,~~~.~.~~f.1~~9h,i,~E.~,~.~,,~lJ'~~ __ , .... ".,""" "" ,., .. , _ .

,T~,~.,.~.~~,c:?P~.~.~~~c:_E~.n~(J~n,h ,"""'''' '" '" '" ", '

TEN GQI

Tiiu nh6m 0126:

,,~_Y.C? ._ ...

Ti~u rnuc

'_N .~~,. _

MIJC

Tieu rnuc

_ ••••••• , •• ~., ••••••• ..,_,_woe,'" "

,., PJlI:iC

TiEl'U muc

5450

5551

•• '"'~.,. , •• ,. , •••• , ••• w.w •• ~.u_ •• ~_n_~_r_'_ """~'R'_'_

5552

6050

5451 Thu tu C~C khoan cho vay doi v&i cac Chlnh phu nuoc ngoai

5452 T~ ~,!9',~~,S:"~~<?~~,.C:_~(),X~Y9.9.!,Y,~,~c:aS:",,t? ,~,~cy~q~§.~,!~ , Thu tCY cac khoan cho vay doi v&i cac t6 chuc tai chinh va phi tal

~~,in~,.Q~.q<::',~,99~i.. . __ -'-" .. ,.,, ,. ,,",.. ,."',..., ., ....

Khac

••••••••• "_'~'.,,_._._., •• , •• , •• , .. , •• N '"'u.u.u_u_ ••• ,._u_, ••• __ •• , ••. , •. , ..•..•. , •. ,_._

Thu ban eO phin cua Nhtli ""ac

II. PHAN CHI

Chi thanh toan cho ca nhan

, , "., .. " .. !.i,~~,I~~lL_.,

600 1 L~~~,9,r.',9.<;'l.~.~,._~~C:,t,~.~(),9.':lY, ,1!!€!~9 ,,~~,9.'C: ,~\Jy$_!_,

" ~ ':':~~9..t.?.P. .~,lt!,,~~,rl9 (;~,~~~ \,J',,~L, _', ..,,","'"

,,~,1!g:,rl9.,~9:p,~~~g~ ~i,h..?,rl", .. ", .. , , """. '"

, "?9q~,, ,.~,~()'n9_<:;.~rl~~,c:~~g,~~,~~"Yl~!,,!,~~i.~.~.n~(J~i,,~,i~rl, ,s:~ ~ _ "

.,?9.~,~" ",~.I!()',rl9_~hac . """"',.,"'- _." ... ,',.",,, ... ,,,'.', .. ".,'" "

Til!n eong tra cho lao d()ng thU'o>ng xuyen theo hQ'p dOng

6q?,~",. Ti~rl.~~rlg!r.~ ,~,~g"I~C?,~~~QthU'(yn9~~'y'~!,,!~~~o ~Q'P,,9 ~~g

6099

, " ..

.. ,P~lJ.c,~pl~r.'~ ... ", .. , ~.~y,<;~p<:;b9'(;Vl,l ..

, , . ~~I,J, c,~.p. .. k~,u .vY',(;" .. ...~~Y_l?~P thu hut

.. ,P~y,~,$pdat do

....... ~,~y<:;,~p ,1,~I'.:?~I11,

61 06 P,~.Y .. c~,P"t,~~rl!,,9,iq,

,. Phu c~Pd9<:;~,<;lj, n9.uy hiem

Pnu cap luu d9n9., , "

6111 Phl,l cap dt;li bi~u Qu6~ hOi, dt;li .bi~lJ_ HOi dong nhan d~rl _

IS

Ma Mil 50

50 Tiiu

MlJC

myc

6112 .P~y_g~P .. ~~ .. 51~i __ ,!_~h~ ..

TEN GQI

.. . .... 6 ~~~_... .P.~'yg~ptr.~~~ .. ~_':I_i~~ tbE:!().~Q.~~,.th E:!()C;O~Q.Xi~~_ __ .. _ ... ..__ ._ ...

611~m .. _ F~yg_~pt.r.v.~.._.. . _ .. _ . _.. _ ._.......

......_6!_!? __ ..F~.Y g.~_P.~~.~_f!1.,!j_~~~fl~~ .. _.. ..... ___.._ .. _ .....

. _ .. __. 61_!~._ _FJ.1_';J._~_~_I? .. ~~.C; .~i_~~.~~~~_~Q.~.~_~~.~.~......... . __ . .

..... _ ~_!X! __ ~.~y..C;~_I?_ .. t.~_~~ .. ~i~~.~l!.9:~ .. ~ .. ~_~.~~ _ _._ __ __

... _. .__ ~.!.1~__ ._F.h..y.g~p_ .. ~i~~~hi~~_ .. _._._ _ .. _ _.... . _ __ __ .

..... __ ._ _ ~~~_~~_':IQ._.~9~~_i.~_~! __ !~'.:!.~ .. y~e~ ._ _ __ .. _._... ._ _._.

61 51_~.9.c::: .. ~jnh.!~~.'!9 .. ~~.n9_~~i.~~_..... __ _ ..

_.____........_. __ ._~_~_?? _ _!j95?~!.!!~. d~_'!_!~c:::_~.~.i ~~9.._ . _. _ _ _ _ _... .. .._ _ .

Ml:lc 6150

Tieu muc

~· •• _n __ •• ' •• , •• , •• , •• ,u_~ •••• _._." •• ,.. ,._,.n., ~ •• ,_.,_., ••.••• _ ••••.•• ~ •.

6149 Khac

... _ . ___. __ ._._. 6153 .!:l9.t::.~~~~!. ~i~~y.~.~. s:~~!~l!?:~9".P~? .. !~~~~!.~~.().~~() _ ~~~~.t~()~.9 ~l!.t?'c:

.... ~ ~?~.". ._~9"t::.~!~~!_~i~.~y"~~.~. ~i._h.2~_f_1l!~c;. n 9()_~~_. ..__ _ _ _ _............

..... ......._..._._~.!?? __ ~~!!~_h<!~~_p.h_i.~0~2_~~_~2~__ __ ._. . __ __ ._.... .

6199 Khac

._~\JC_._._ _._._.6~~9_ _... . Ti~!!.~~.~~j;I... _...... _....... .. _ .. __ _ .

Tieu muc

•• _., •• ~.L· r ._ '_""'_"""_ •• " •• ~.~ _h~,. , •• ,m"

Ti8U rnuc

MlJC

Tieu rnuc

.. ._~?'Q~.... ..g~c::: <: ~!_.e~ !.~h~.~_t~~.<?c;~~~~_~i~~_ qu.a.~.~~ ~c:::Ong.t~~ ... ~ht::~~hl!~'"!~_;

i

6249 Khac '

6201

6202

_,-hl!._~'"!9_!~~_<?:~9_~~J.~_r:'.~_~~~.~!~ ~_~~.~.... . __ __ _........_._ _ _

_T~~9.:~9._~~~_.~~~!.!~.~(). ~i.r:_~ .. f!.l_l.':c; _._._.. .. .._..._ __ . __ ._ .. _.

......... _ P h ~c __ I_9.'~_~_ .. _e_~~~ ._ .. _ .

._._ _ +_.62? 1 __ T.~9'.c.~P .. ~~.9 .. _~~~~.!~~?:~9 .. ~1l v~~._._ .. _ _... .. _ _ .. _ _ _._ .

62?? T.~9'.c;~P ~h~.~~~_n~~t. ~u.~~. .._........ ._._ .

62?~_....T.~~n th_':J_?~y_~~_!~~.~g'?~c..~~ _g_ll~ ~2 ._~~f.1yi

.6.???_.. . .. T.~~.n .. ~9.~_~~.~~y~_.~.in~.ph~~ ~l.~ic:~....._.. .

... . ~???_. _.. . .. T.i.~.~ .. ~~~.f!.l_._~~n.ha.t~.~ __ ~y_ .. _ .

. _... ...???!. .........Ti.~.'!.~.~.~.c::ll~~_~_._ _ .

6299 Cac khoan khac

6300

6301 Bao hiem X8 hOi

._ ..... n ".,_ •• _, ,_ •••••••• _ •• " •.•• ".", ••.. _. __

6302 :E.3ao hier:!1.x.t~ .

6303 Kinh phi cong <Joan

·1·························· - .

6349 Khac

·-·1··········· I· -- .

Chi chc?'?~1ll>2 x~,~~~.~.,.b.~n<:'!U'O'n~ chtPc:;

6351 Tien ~~'!.~~cua~an~9c;h~ye:n trach, c~.~~ C;~LPc::. xa ...

H~ch teen cac knoer: chi ngan sect: lien quan aim firm luang cue

L ~~...__L_~_--'-- ---'--_ca_· n_b.;...Q,-c_h_u..L__en___ct.rach va cong c~<!{; & XB, phuong, thi tr~n. ~_. _J

19

TEN GQI

Ma Ma s6
56 Ti~u
MlJc rnuc
6352 Cac kho~~p~y~~p~~a <:;~.~~~c~~y~~tr~ch.!.<:'~~Qch(rcx~

Phy.~~p<::~n~9k_~~~~ <::~~y~~tra<:;0)(~ .

Hfijch teen esc khoan chi ngtm saeh lien quan dIm tifJn /U'O'ng, phI) g~PI?9~_(?9.r!.~9.N!9'!g g~.I!Y~'! traelJ .. ¢~~!Pf1U'O:'!.(J,. tlJitr~,!.

Khac

[ .. I

Cae khoan thanh toan khac eho col nhan

Ti~u rnuc

Chi kharn chira benh cho can be), conq chtrc Viet Nam lam vi$c {y

_ I.:l_~()'C: Qg.9.~i... __ __ ....___. . ._ _ ..

6403 Sinh hoat phf cho can b~, cOng chuc Viet Nam lam vi$c (] nuoc

ng()8i .

. . 6.~g~ __ .. Chi c .. ~t3~~I~<::~ thu nh~pt~lfc t~ S<? ~&i IU'O'ng ngQ<:;h bac, s:hlfC Vl,J 6449

Ml.I~ ..... Ti~u rnuc

Thanh t!?~n ~i~~ ...... l.I.~~.rlQ~9~g.

6501 Thanh toan ti~n di$n

6502

Thanh toan ti~n nuoc

6503 Thanh toan ti~n nhien lieu

,_ ." .. "., .. , .•. ~.w._· __ ·_ ",. . ,,'._ ~~"'.~ .. ,_.

6504 !~~~~ .. t()~~_~.~~_~y$?i~.~!'!'c)itrl!<?'~Q ....

! .. ~anh.~()~~ .. ~.~.<?_~n J)~lJ'()'nQ~i~~t~l:l0 c~~ ~9 Khac

... - _ .. _,.- .. ,

Ti~u rnuc

...... ·········r··_··· - .

I V~t tU' van ph6ng

.... - - .

! Vanphonqpham

MlI<3 .. ~~_'T'_ cO~~gy.!~l,ln~~y y~~ph~~Q. .... . ......... .. ...... +.~~()an .. y~n ph.~,~9 .. P~~rn.

Vat t.l! .. y~nEh~~Q. khac

~y_e

Ti~u muc

. .!~_~rl!iJtirl,_ t\J)'~rl t ~\J)'~rl,li e r'li iii c:. , .. cU'CYc:phrqi~~~~o~i t~<:).~gn,U'<!c ..

. s:LYt:!c .. p~r~i$~~~<:)<;li g~~<::. t~ CU'<!~p~i~lI'u chinh

....... ,. ........

Thue bao kenh VI? tinh

• , •• n __ 'R""n"_",, ---------"." ...... " ••

20

r-----,-----------r----T-------------.~-------- ---~

Mi Mi 56

56 Ti6u

MlJc ml:lc

6615

TEN GQI

.T~~.~ ~.~.~ .~lJ'q~.~ .. ~.i~.'!.~.~.<?~i .

.. .. _ _ ...?? ~?.. T.~~.~~C;lI?C.?.P .. t.r.~y~.~.~_i.'!~ .

. .....................~.?~~ fS~9.<l.~.~i$'!t.~.().<jIi.

6649 Khac

6653 Ti~n va may bay, tau xe

. .. . _ __ _ z _ .. _ _ .

••• "m .. 6?.~~_ Ti.~.~ .. t~~~.P~~~~.~.9.~ _ .

...... ..... ..... ... _ 6655 ThLJ~ .. ~~i~~~q~9, .. P~.l!.q~9!i~~_y~nc;~.LJ¥~ .. ~ ..

6656 Thu.e p~i~~ ... ~Jc;~, bien di .. c;.~_phl,lc vlJ.~£i.~~~L .

... .. _?'?~_7 C;~c;~~E)~~. !~u.~'!.ll!.~r:a.~~~c; p~yc; .~.Y .. ~Oi .. ~ .. 9~j

6658 Chi bu ti~n an

6699 Chi khac

.............. _ __ .••• •••••••• •••••••••••• ••••.• • + - ••.• _ _ .

..... 6701 !.j.~.~.~~_r:n~y~~y., !~.LJ.,.~.t:l .. _."."

6702 _ .. _f;).~_y_<:;~.P.c;~'!g.~~c;J?~L _ .. , ..

.... ......??Q.~ _ .. !.i~r:a.~~~~ .. p.~~nij~9~

.... .....§ .. !.Q_~ g~~9..!~c; .. P_~J .. c;9.~_t.r.~~~.9!h..~.'!,.~*Q~.!!lJ .. ~Qn u i

6749 Khac

' .. ~.!.~.~. __ ~~ip~~~~ .. ~.~_~~ .. n ..

.... .. .. ?X.~.1 ..!.~.~.~.P~U'~~.9 .. !.~~~y.~~c;~.LJy.~n

6752 Thue nha

•••.• ' .. 'n" •• _ •• oc_~_~·~' • • .• _"'_v·._, __ ._·".n""'''~ ". • ••••..•.. n·" ," n ,,_.,,".'

6753 Thue dat

••••••••••• 0. , •• _ ". 'T ."_ ••• ,.,,. ,." ••• ".,,_._. __ ~'U_H__ "_,, ••• _ .

6754 _.I..hlJ.~ .. ~~i~~.~ic .. ~.C?I<?'!'i. . _" .

. .. 15_7~~ : !~lJ~c::~LJ¥~Q .. Qi~,.,~ .. 9.i~~9.yi~ n~~?<::.'!.9.0~i._ .

rJI.Y.~.. .~ .

Til!u rnuc

6700

MI,IC I_ieu rnuc

6617

6704

15~.().~~ .. ~n_Q.~~~P~~.......... .." .

6756 . .::.~~ 9~LJX~ ~.9.i~ y.~ .. 9i~~9.~i~rI ~ t~()~9n~?:'c. .. . .

p

.. !~~~.IC;l9.~~rl9tr..()~~t ~~qc KhOng bao g6m: Thue lao cI(>ng theo hQ'p a6ng thuang xuyen - aa hf)ch toan 6' Ml,Jc 6050; thue lao a¢ng trong bop cI6ng tiurc hi~n

....rI_~{~'!!~Vg~LJy~I}'!!~f} .. C!~~~C?~ tt:J .. ~'!..c'!Ti~u muc 791?

!~~~~~()t'il9..!9.ic;~~~~ .....

.. Th~e phierl .. ~!ch:~i~r1.~(c~ .... S;h_i phi th~~rn.~~.Q ~~~c; .....

Chi doan ra

....... " .. -.. .. "

6801 Ti~n ve rna ba

21

c~Y~_ ... ,.w Ti~lI.!!tl,lC

Ti~u muc

.- .. -.--~"" .... ".-~.'.'~ -

Ti~n an Ti~n (]

...... _.,_...... Tiem ti~'::I_\.I~~ _

6805

Ma Ma 56
56 Ti6u
MIIC mile
6802
6803
6804 TEN GQI

6806 6849

_!5~.~a.~ chi~t:)~~_~~.t~_El~~.~~ .. ~.~.

Khac

.. ?~g,?.. ..Qt<?.c::g!]!.~ tt?t~.i., , "_c __ .""_" •• , •• '

...... 6~g~_.,. Xe ch.~}'~~d 9.~.£L.. , .. , , , , .,'"

6904 ... T~l:ILt~LJY~.Q .... c ...... , , .

6905 .cT~::l.t:l.gt~i~t,_~L.~ytQu~!.C::~l:Iy~~(jY09 6906f?i~LJ.h().~n_~~t.q.9 .

6907 Nha cLra

_" _, •• , •••• ,.. - -._ •• ,.~.,. • _·_· •• .cTn •• oc.··_L'n_n", __ .,·Hn, •• ". __ , __ , """'_~ _._._ •• , •• ·_.·w·w·~·. _'_ •••• , •• ,_.·_.·r· __ .·~ •.••• _.~ .• _

......... Ihi~.~.~j_ph9_f1.9_.c::.~.~y_..._~~Q:<3gh~y.. .., .. '

6911 .~~c::~,t~Ui~~\I~ ... ~h~.t:1~~_9_~9 __ c::~t?c::t?~~L~~c;~hlJ.y~n .~6n

6912 Ihi.~~. ~Ltif1 ~gc::_._._ . . .. __ . _ ,. ., _ _ .. _ .

6913~~yph.t?!o.c::()py_ ..

.~~~_':t .. _ ~~y_f~,~_........._ __

6915 .. ~~y.p.~.~t..<:!!~_Q __ .. .

6 916 .. fy1.~y_b<?:~~ Lrqc::_ ... _._ .....

j... .. _ f .. -... , .. , .. , .. , -l- ~_~.9tr!_y.~ .. ht?~~ .. !ll~~.Q_ph~f1 .. _!!l.till] _~_~y._y~_tI .

.. ,. g~1l9.~.r.!llh .. \I~ ~,~()~ Lc::21l_9.Y!~f1,,_ .. ~h~ .. tQ'3.g ._ ...

~~~f19_.c=!i~.f1,_ .~e._t_~()_~! I1_Lr .. c?'c;_.. . .. _"_ " _

_ ~l!~~9.s._~~.~_~_~.c::~~9.'~~~.c::~.~~l_~~~~_ bCiY .D~.c=!i~~ :h~_~~J>} ... ~~~~~~<?:n~ ...

. gact~i.~~11 y~ ... g~Il~_trlnh_~51~~~~~(), ~.<?: khac_

6850

6851 6852

6853

6901

Mile

Chi (foan villa

." •• ""n •• ·.~ .• __ .•.•.. _.~.~ •• , ••• ''''',~_ •• ~ ••••• " •••• , .•• _, . __ . __ ._, .•• ,.~ •• · __ ·_.'_n .• '._u _.___ __ ."~'" .,_ •• w __ .~. __ • __ ••

. .. Ti~~Y~_f!)~Y ... ~~y_!!E.t_~! ... ~.1? .(~_~_<?' .. 9_~r.ng~ !_~_u~_.P.~_':!'.C?'llg~i~.Il.<:Ji_l~}t _

Ti€!n an

Ti~n6

• __ "_n·~·.' •• ,.OCw._.___ ••.•••••• ,._., ••.. ·_h, •• ' •• , .• , .• , ••..•

. !i~n ~i~LJ_v~t

.. P.hi! 1~_pbL li~Il_.9~~0_ .. _ .

.. ~~.~~Il.~~.I .. <:!!?~.Il_Y.~C:>~~El!?c:h~_99.__ ... _ ..... _._, Khac

SLPa ehoa tal san phuc vII cOng t~c chuyen mOn va duy tu, baa d ~.Il_g~~~_~Ol1g.!~~I1.~_<?CJ"~c?'.~,_t~l1g . !.~.~~11 ~ph.i.~~~l1g x~y~~.

Chi phi nghi~p vI.! ehuyen mon eua tlrng nganh

.q~i.fl:1u..a~~n!;lh.0~~.y~t .t.,:" dLm9~ho_c:h~Y~~_r:n.oll cU~.h)1l9.n9~nh T~<:in~_ thiet~L k9t!lu.~~l?huYe.Il .. ~Yllg(kh6rl9Pb_a.i la ta! san c69'inh) . 7003 .... '. Chi .. ~_LJ_<:J.,. in. .. ~_~!p~.~ t~ tal I!~u_~hi dUl!9 cho chuY~1l r:non ella n~l.~nh

7004 D6ng phl,l~, trang p~l,Ie _

22

'------- .. ~~-

Ma Ma 56

56 TiAu

Ml:lc mile

TEN GQI

I

M.,.c

Ti~u rnuc

7006

........ !gO.?Bao h21~'?_~9n.~.... . . .' .

Sach, tal li~u. che d¢ dung cho cOng tac chuyen mOn cua ngEmh . (~h6D_gp.b~}.I~J~i sa_Q<:;9.~1!'lbL

.....?99.? _.~hi m~~~~~ v~~ dung cho~()~~_ d~ng _~huyen. mOn c;9~ n~Emh

7q9~ _.Chi rl'l~tp~!..._._ . _ _ .

7011 C~i nuOi ph~m nh~~, can p.~.~m

7012 .c;:~itb<:lr"!~_t9~~ .. h.~P..9~r"!!;l .. t~V'ch.i.~n _n~hi~pvl,J chuy~~. rl'l9":1_

............. __ , 7013 C:bj~r~ .. n.h.~~n..~~~t~t?()che._~~......... . __ .

... . . _._.__ .?q 1.~____ .. q~i_pbfr"!fJ.h.!~p. .. ~.~_~_~()_q~_~_~.th. El()~h_~92.. . . .._. 7015 . (::bi .. h.~tt9:~~y_~!,I'~g\l~n. ~.~r"!g~i p~?~.phap I~?t.

7158

. J

._C:hi ~~trO'c.~c..I.()§I.i.~in.h,_ h9Et~c xa

Chi tr9'.c;~p.~~~c.~_... _... . _ .

. ghi~~~ti~p, ~~.~.~.h9L~~":1g.~~o dim _t9~ Khac

......... ~~~~~.~~~ ~ t~c:_.~9~?'i.c:~c:c?~~.~<!~c:~c:h m_~~9 ,,-~xah.9i ... ,.r'?_~~p.h.~ng .!h._~.~,9 ..

Trq.c.~p.~9tl~~ __ ... .. _

.... ~.~()h.i~r:!1y te cho cac d?itLl'9.'~9c~inb5~<:;b .. ,._r«c.~ptr?i. yi.~~.gactr~i. x~h.9~ ....

. .. ~h.ic<?119.t.~c;":1gb! (;l ~~~'!g\l~rl'l~.li~~.s! ~hi hO tro heat d¢ng cac co 56' nubi dU'O'ng thU'O'ng binh tap trung va di~u elLfO'ng luan phien ngLfoi co cOng val each manq, trung tam X8 Mi

.... ,. ..

HO!r9: .. n.ba [y cho _9?itl!9'Q9Ll'u dEii C;:hiq~.~I~,. tet<:;h.()c.~.~d6itl1'9'n9.<::h.i n h ~ac~

Chi.§ac;h.~ao c~n b¢l~o_th._arl.hc~c.hrT\<;Ing .

Chi cho c:;c5.~gt~<::9u~~ly _

Tr9:<::.~p.lJ'u dai hQ(;~~p cho d6i tU'9'n9chinh sach £)ie~J.r.i~.~ieu dU'O'ng(ca ti~nth~?~) ...

c:hicho "quykham, chCra~~nh cho n~lJ'c?'irlgheo"

7168 Chi thvc hl$n che do cuu tro xa h¢i

. . .... - .. ".

7161

!

I I

j

____ ___l _ __l __

KhOng hecb teen chi cho cac ao; tU'(;mg tiiii esc co s& beo tTg xa hOi - a§ c1U'qc nect: tOEm VaG Ti~u ml,JC 715._B.

---

23

·,...... . , .

.. .., 17 3 53 .. ~.~,i!!! phl,l t~~9.i.~.~.~~"~i~~"",,,

7354 Chi tu ngubn phu thu gia ban nuoc

", , , " , .. _ ", " " .. "" .. , .. , ,', .. , .. ,' .. , , .. " .. , .. , .. ,

7 355 .. , ~~i ~LP~9.~~~,p~~, ~.~ ~,9.~a~?t,~~~,9.,'~,h.'l~, (P\,~),

7399 Cac khoan khac

.. ' ...... 1· .... ······---- .. '· .. · ...... · .. ·· .. , .... , .... , .. , ..........

Mil Mi sO

sO Ti6u

MI;IC myc

TEN GQI

7199 Khac

,,'!",y,~" .... """_!~~~" .. , ""', ,.," ",!,r.C[ .. 9i~,~~~~, ~~,f,~,~,,~~,~,~,~~C!_, ~,~~, .. r.'.~~~'"'''''''''''' .. ,I.i,~~"n.:y~" '" "_, .. ,"", ..... ,.T?g,1."",!r£ .. 9i~"",,, "' .. "," .. " .. """"""'"'''~ .. '','''' ...... ''' .",','_

, , .. "', ,, .

",.", .. ,., _ .. ,!,?9?, ,'!.r.9',~~ .. t! .. ~ .. _v~,~"~~,!:!y.~~,, __ , .. ""'''' " "., .

... ,J?g~", .. ,g~ek~,9.,~ .. 9, .,~~.~,!~~,~"r:t:l,9t so m,~,t,,~,~!l.9.,"

7249 Khac

'-l- .. ' """, .. , ...... , ......... " ........ ''''" .... ", .. ' "" ... -'_" ... " ........ " .. " ,- ..... ". , ,"-'" " ..... ,," ,,, .. , .. , ... , .,''''''''".-, ............ , , .. , ,-- .. ,._", .... " .. _, , ......... ""-- - ... ", .... " .

.. !!!YC? ,', ,.....,',' l, 7, .. 2 .. ,,,5 ,,0, +,_ ,, "I <;:~!_!~~,~,9 !l.!!~,y.~t~9',~~~, ~,~~ ,~ .. ~~ .. I.!' .. ~,~_~,9.,i", , ", .. " , ,'_""

Tieu muc 7251

••• ~, .•• _ •••• _ •• , .• , ••.••.•• , .••..•• _._._._~.~~.~ .~~._ •••• ~ __ .u_u_., ••

.... """' ... ' ......... ,"'" ...... __ , ... ,J25?"",~,':'-~~~~,l!,~, ... , , __" .. , .. ,'_"""', ....... ,

, ... ,' ,"",+ "_"'_.."_ .. """,?,? .. ~,~"" ,T~q_~P~~ .. 9."~t?~,9.,~ .. ,~ .. ~,~_C .. ~Cl .. ~~,,, .. , .. ,""_ .. ,' '" ,"""''''''''''' ... ", .. , .. ,_.'

,..,"- , ""'............"...?,?,~~ .. "Tr.q .. ~~p ~~!,~~,~,!~_t:l,~~~9 _" " , ',', .. ,"" .. , ,_, " .. ,", ,"", +,' "''''''_,.., __ ,

TrQ' cap tai nan lao dOng, benh ngh~ nghi~p va tro cap phuc vu

., ~g,l!.~i,~t ta i_l'1~rl,J~9' .. ~,¢.rl,g,_ .. "' ... , .. _ ...... ".._" , " .. ,_"", .. ,,' .... , ., .. , ", ......

Ti~n tu~t dinh suat

7255 7256

"" , __ , " " ,' "T?~..?..., " .. ~~i,~~~ .. E~.r. .. ,....'''_, ''' '''_''........ . ,"''''',''''_

"", _ _ _ .... ,. ,_"""'......" .. ""'.?? .. !:i .. s._""~~, E,~,i",~h! ,!~~".... .. "" _ , ,_""_ .. ,........... .. ', ... " .. , ...... , " ", .... , ,,,,'"''

,. , ' , "., ""'..""?,??"~",,,!r.a .. f19,,~~.E .. ~~,~,9."c?',Y_Eb~g~~!~b,f'.,~,~~~9.. ....,_" . .....,""", , "._

........ , .. , .. , ,"""....""," ,726~"" .. ,!~9'~~P,b,~~9, ~h.~~~~_h?,~_~,'~,~"~~, ... ~,~,~L:".,i~~ __ th.~~ ~,~"~?~,9~,i,~ .. i~~,,

7299 Khac

.. , '- --.'" " _ .. """ ..

MIJC 7300 Chi bO sung cho ngin sach cap dU'o-i

,,, "- , " , "", .. , "',,, , .. ,,, ,"", , ' , .. ,,"""", , .. ,--, " " " , .. , , ' , , , .. ,--",

,Ii~~~~c, , ",,"" .. -,- , .. .?~g~"",. _g.~i_ ~,~,l?~,,~_9,g_~,~,~~i~g~~~~~~'" ""', .. , ,...,""'''''''''''''',. _,""''''' .. '

7302 Chi b6 sung co rnuc tieu ba.ng von vay nO' ngoai nvoc

................. - .. -,". .. , , .. , _ _._._ , " "" , ,,,, - , " , , ,-" --- .. _ .. "", "", .. " ,,, .. ""'"''''''''''

7303 Chi b6 sung co rnuc tieu ba.ng von vi~n tro khOng hoan lai

"''''''''''''''"''''''·1 .. · --, , "----' .. " ", "-- ,, ," .. ,, ,-,-."-- .. ",, , , -- ----,"", .. , " ,", ---.-" ,', .. , .

7304 Chi b6 sung cac choonq trinh, rnuc tieu quoc gia va dv an ba.ng

,09,,~9IlYq~,~r.2Q9,rl,~qc::,'_'""'....... " .. ",,,,"","",,,,, "''''''''''''''''. . .

7305 Chi b6 sung c6 rnuc ti~u ban~ nguon von trong nll'ac d~ thvc hien

, .. ,' ....."'"c::~E .. nhi~r.n .. y.Y.,Rh~t .. ~ri~~,,~i,r:t..bt .. ~, ,?<:?~¢i~~ghi rlh .. ~~c::h. ... "", ..... ,' .

7349 Chi b6 sung khac

................ .._- . .- " , """ .. , .. , ,-' _ , ,." .. , , ', , .. "

, .... , .. , ........ " ........ , ........ -

Myc 7350

Chi xue tiAn thlPang milli va cac khoan phlJ thu

" .. ' . __ .'~ .. ~ .. ".".".'_." .. _c.· .. '_". .... .... . .. __ ._ . ..-._._._ ..... ,_ .•... '_ .• . __ ..... "_" ... ,, ... ".,., _._....... .... . .. .. ,_. " .. ,_" ..... _ .. , ..... "."

_ ~·_r n_.·····_·.'·. _,~ .... "-., .. ,, .. ,,"._ ...... ,. __

, .

!i~~'.!ly.,~.. . '''''" , , .. 7351

~~i,~~,~,~i,~~,thlJ'TY~9~,<;1i""" "" .

.g,~i t~p~y ,!~~_I_~P.,~,~!,'.!l~.Y.~i~~~~()?i,

7352

, .. " .. , ...... ,.--.. ........ , .. ,'" .. , ..

"

,

········1····

'"''1''' -

Chi vi~n tro

I· ......... ''- , .... "., .....

7401 Chi d~()t:;l() h9,c::~i~,~~~o(q)

7402 . Chi daot~() ~Oc:: sinh C':'I11Puchia(K) i

__ .. _~, __L_ __ ...___7.:..,4~...:0:_::3__jL_C_hi_v_ie._, n_t.:_w,,-, _k_h.::_acc_c_h_o_La_' o~(C--,),--_,_ .. _~ ,, __ ~___j

24

,~~c: n~u rnuc

, "

7400

....... . - ,.,., ..

...

TiAu nh6m 0132:

n~u rnuc

...... u.u,~~_u·.".,·., .. ,_, .. , .. ' ... n._'_'_._·~, __ ."""'"''_' __ '''

M\lC 7550

n~u rnuc

-Y_·· n_'''··'·_··,··,_·,·····,·······.·_··,. _

Ma so.

MlJc

7549

TEN GQI

7404 __ C~.i_ .. ",.i~!1~rQ'~h~~ .. ~~~g_~nl.p.':!c::.~.i.~ _ _(~)

7405

7 406 .. C;hi.~~.y:~~i~~_ ~y..~~ ~~~~lJ'y~~~. tr9.'c::h~ .. q.~ .. ~p~chia (l5} _

7449 cac khoan chi vien tro khac

_·.· •• , ••• u'u. ~ .. _. __ •••••• , ..... , .... ~_.'.L.U_~ __ ~._._._._ •• , .• "., .• "."."."., .• " •• ,_." •••• ".,~,"" •• _ "_,.,,""" __ ,, •••• _ •• u ..... , ,_u •• " .• , __ , •••• ".'_U.L._ ••. ~ __ .•••• "'o_,_,_"n ." •••• "" •• , ••. ~ __ ._ •. _~L •• , .•

............ _!.??} _~~i.~.?~ .. ~t.h~.~9..i~ .. !~L9.~~_!.~~9.___ _ .

7552 Chi tra lai do cham hoan tra thu~ gia tr] gia t~ng theo ch~ d¢ quy

........... ~i.~.~. . . . .. _ .. _........ __ _ .. _........... .. _ _ _._ _ ._._._ _ ..

1650

7654 7655 7699

Mi56 TiAu mlJc

7501

Cae khoim chi khac

g~i .. ~9..~un99~Y.~Y-' !~Q:!~~ 9~~~ ~ .

Khac

7599 Khac

............... _ _ ••••• _.. • _ m ~_.. •• • .••• _ •••.••.•• __ •••• _ _ _ _. __ • •• _ _ •.••.••.••.••.•• , •••. ,. __ , •• , •• ,._, •• _"." ••• , .•• " •.•• _ •• , •••• ._, , _ ••••.•• _._."., •• , •• _

... ~'sIc ,._ !~0_~_1 .. , .. _ ,... __ ~.~~~li'_~¥....t_a_i..~~~.~~9'~~.~~ .. I'F,).~~ .. ~~_~~_~!1.~~

.. ~y..c:: ...

Tieu muc

. ~y.c:: _

Tillu rnuc

.. , .... , .. ,.- ... -.~., .. ".~.- ... ,.

... -._ .. _j.I ...

.......... , " . _. - _... .

--- ~----

7649 KMc

7651 g~.r.~C?~n tr~c:~.c:.~b.()~~ __ !~.~. ~()~,!q~~~ h ~i q~ ~ ~g~y.~!_~in.!1..

... ..!6.??".. ...q.h .. i.hC?~_~ ~.r.~c~9.~~()~~._~~~Y~~~ LJ~_r1_0.i.~J~ ... _..... __ ._

7653.. .. ...ghi. b()~,~.~~~_ .C:~9_.~_~.()~~_ !h_~.~~phr"'~.!~p.~r _ _ _ .

7756

... g~ .. i .. !r.~lai.~.() .. t~~.c:~~~ .... ~~.~()g_LJy~t.9.In. .. ~c:Q_Clc:C!. ... g~~ .. n.h~iquan. ...

Chi tra lai do tra cham thue n¢i dia

... "u'u ... u·· .. __ ~·,_·~·~."··"'· •• ·.~.~.,,.ocw,_·_·u_~_~_u ••••• ,._'.,."." , __ , "." •• ".".,~._._ ••.••.•• __ ~. , __ "_,

Chi tra cac khoan thu khac

......... _ ._~_n_._' "". L.~. ., •. , •. _._ •••• _,._,..·.".".".,,"~_~ __

.ghi_~9P.~9~':a_~~c::.~ .. c::~P.t r~~ .

""~_hi f!~P.' .. n.9~~_~ac:.~ .. c:~p t~~n Khac

p. ... " .

.. .. _ 760?_..P.i .. ~ .. ~n._! .. _~~~().c:? .. !~rrl_!h_~.Y..!r.()n.9_1~~.9 .. ~.~~

_ ..!_~Q9 "_T~J_~~n..~h~n..9._~_l!~c: .. 9~Y~~_!~'!.CI .. ~~ _.

. g~~n ~_ I ~.c:.~. _tV 9i~~ g()<ilit~ .~9~ n sa<::h .. ~h~r1LJ&c. . Chi~tn.i_~I11c:~9n.9~Y_I~ lon

Chi khtJc phuc h~u qua thien tai cho cac don vi dl,l' toan va cho cac

... ._cl<?~rlhng~i~p. . .

Chi thLF&ng va chi phi xli 11' cac hanh vi vi pharn phap luat cua cac .v.yxl!lyk~6ngc:6 thuh()~~.thu k,h(jnggu chi

Chi d~n tiep \/i$~ki~U

Chi cac khoan phi va 1$ phi cua cac don vi dl,l' toan

------ --___j

25

I~-····

I·····

i Muc

I •

Ma so Ml;IC

7850

.... -.'" ...... ~

Ti~u rnuc

7950

TEN GQI

MasO Ti~u muc

7757 Chi bao hi~m tal san va phuonq tien cua cac don vj dl)' toan

.~ "' .~ ... . .. ""'''. . ..

7758 Chi ho tro khac

._, •. , •. ,._,._~.~, .. , •...• _. , __ n' ••• __ ,, __ "' ,_ "" _ '_~'~' •• ' •• _'_'n._"."" •. _ ,._,._, ••• _,_."." •••.•••.......

7761 Chi ti~p khach

_.~ __ , ,-"" ••. __ ",_ ."_ • -., •• ,_ •.•• ,_., __ .•• " ••• '''-''''''''''~' ._ •.•• ''''''''' •• _" _ w'"' "_". __ ... n_~'_" •..• • .• "_ • -.,-."

Chi boi thU'6'ng thlet hal cho cac do; tllqng ni oan do co quan to tl,lng gay ra theo che de) qui dinh

7762

7763

Chi bei thU'6'ng thiet hal do c6ng chvc, vien chuc nha nuoc gay ra theo che do qui dinh

7764 Chi I~p quy khen thU'cYng theo chi! dO qui dinh

7765 Chi chiet khau phat hanh tral phieu

• ~ ,. _""M w ••••• · •• 'n.w_."."., •• ., ., •. ". ..,., "" .• ,_ •. __ . __ ,._ ••..•..• ,.'· •• ·."., .• ".,,_,_.u .• , ••• • .•• " •• ~ _ .. ,.u.' •• _, .•• _' __ n_ .... oc. ".

7799 Chi cac khoan khac

-_.------- - -- - - .

Chi cho cong tac £)3.ng & to. chuc £)ang co so va cac ca.p tren cO'sa

Chi mua bao, tap chi cua Dang

Chi to chuc d9i hOi Bang

• ",." _,' .,_.,_ •. _.,.. ._ •• " ." •• w •• ~ u. •• "., •• "... • ••••••• __ .", •••.••. ~. __ ._ ••

Chi khen thlJ'cYng heat dQng c6ng tac Bang

Chi thanh toan cac djch VI) c6ng c¢ng, vat tu van phonq, thOng tin

7854 tuyen truyen, lien 19c; chi dao t90, bei dU'ong nghi$p VI,!, c6ng tac Dang ... va cac chi phi Dang vu khac

7899 Khac

Mr,Jc 7850 dung a~ hfilCh toan kint: phi cho eac chi b9 co so, f)ang b9 co so a X8, phuOng, thi tdm; chi be) co so, f)ang bo co so va cac ctJp tren co so trong esc co quan, don vi, t6 cnoc; t6 cturc f)ang cAp tren co so theo chli do qui ajnh.

Chi bftu Clf auoc hQi va HQi dOng nhan dan cac cc\p theo I nhi~m ky

Chi bau clf Quoc hoi

7949

-.-_ .. , _, .. ,,,. . .. _ , -_._--

Chi bau cli He)i dong nhan dan cac cap

- ._ ..........•..•. , ..... , ....

Khac

7951

Chi I~p cac quy cua dan vi th .... c hi~n khoan chi va dan vi Sf,l' ngh~pc6 thu

• .•... N._ •.•.• _ •. __ . .. _.r"." •. _., ....•.... ,_ •..... ,." •. _ •..•. _ •. _ " .• < ., •• ". •• ••• • ••

Chi I~p quy dl,l' phonq on dinh thu nhap cua co quan nha nuoc I thuc hi~n che de) tl)' chu va cua dan vi sv nghi$'P c6ng I~p

..... . ~ ,,-- --_.,_,_._ .. ,- ". _ ". "",-,, ,_. " , ,. . .. ,......... .., .

Chi lap quy phuc loi cua dan vi SI! nqhiep

7952

26

! _.. - ........ __ .....

8052 Ho tro doanh nghi~p cong lch

••• w" •.•• u'w ••.•• ,. ..'_,.-_.~ ".,_ •.••.•• .,_" •• _'_'W'~'W __ "" __ " __ .,,_, ••••••

8053 He tro lai suat tin dl,mg

_ ._.::_: I:"

Tieu nhom 0133:

'-M-~~-"'::1~3~O

······1

1··· ........ ···· .. ····

Ml,lc

, Ml.Jc Ti~u rnuc

L

..

Ti~u muc

M\lC Ti~u muc

Ma Ma 56

50 I Ti6u TEN GQI

He tro doanh nghi$p co nhieu lao dong nO

. ···"·"·_'_",···,_.wn.,_

Chi he tro dao tao tay nghe

.......•

Chi s~p xep lao dong khu VL,I'C doanh nqhlep Nha nvoc

_ ••••••• w._, •••••• _..... w_" •• "."_".· •• "." , __ ",, •••• _,_._~ ••••••• , •••• w_. __ u_".·,·.,,_ W'W'W""n w •••••••••••• _., "." •• ~

Chi sap xt§p lao d¢ng khu VL,l'C hanh chlnh - Sl)' nghiep

_ n n __ " •• '_" ••••• w._ "."." "U_'._D_'· ..• _.u u _,.'u"._ •• · •• ·." •• · •• w"."." •• •·•·•·•·• __ r_r'·_·u'u __ "._, ."....... • •••.•. _.

Chi tro dip thoi viec cho ngU'ai lao d¢ng & nU'ac ngoai ve nuoc

_____ ••• _" ••••• , •••••• OM .• ,.. • • , •· •• · ..... n.r'." •• "." •• , •• ~ ••• , •• ~ ••• , ••. u .•..• " •• ~.~., •• , •• """·.,.,,.,,·. _ •••••• _ ,. _ ••• M' •• ,·. • ••••• _.. ..~. u ••••• , •• ,., •. ' •• ' •••

8008 Chi ho tro d~y nghE§. ng!§n han cho lao oong nOng thOn

8011 Chi ho tro d~y nghe va vlec lam cho lao d¢ng la ngU'C1i tan tat

. .~~~-; ..... "," Ch·i·th·~c-h-i$n"c-h·inh·s;!J.chd~Y - ngh~d6'i~&ihoc-sinhcian t¢cihi~u

so n¢i tru thea cht§ dO

•••• _.M.M.U.U .••• u .••.....•... ~.~.~ •. u ••• u.,.·,.·,.·, .. , •. , •• ,."..... • •••. , •• _.. n·,. • ' •• ,. ,_. .., ••• , •• , •• , •. ,. ,. .•. ., •• , •• , •• ' •• , •. , •• _, •.•

8049 KhElc

8050

••••• _., •• '.' .... n, ... ,._,. • •• _._._n_uu.u.,.n •• '. u __ ,., ,... • ••••••• ' •• , •• , •• ,.

He tro cac doanh nghi$p thuc hien co phan hoa

••••• •••• ••• ,. , •• , •• , •• , •• n. ,. ~_u • • ••• u.u. u.,._ u u_u ,_._ •• n._ •• ,.. • •••• _.r_ n_r_' __ n_u ~ __ n. __ •••• U.M ,u ••• ,._, •• u_~_n ' •• n. , •• _. __ • ,~ ••• , ••

Kh8.c

Chi ho trQ' doanh nghi9P

8051 HC tro cho cac doanh nghi$p

8100

Ho trQ' heat d'Qng tin dl.Jng Nha nU'ac

_ ••• __ • __ ., • ..-.u_.u, •• ,.·,_.,._,. ,. • ••.•.•.•.•.•••. ,. •• u_~ __ • '.' •• ' •• ' •• , •• , •• ,._n_, __ n

Cap bu chenh I$ch lai suat

••••• ._.' •• _.'UH_~·~_' __ ~ •••• ~.'._m_' •• ·~' •. ' •• ' •• _' •• ' •• '." •• ' •••

cap phi quan 19

Chi quy hoach

........ "" _._ _-.".... J ".... - ~ - 1····· _._ - .

Chi quy hcach tong the phat trien kinh te - xa hOi cua ca ruroc.

vung,_!~!':!~th9_".. . _ _

Chi quy hcach phat trien nqanh, ITnh Vl,J'C, san pharn chu yeu

_. .....• , _ _ •.• , , .. ,., .,_., .. , .•... ,.... _ u_.___ , ., .. , .. ,..... ...., .• , .•... ,~ .•.. , ..

Chi quy hcach xay dl,mg dO thi, diem dan Clf nang than

_, •.•• , •• u., •• u ••••• ,_ •• _ • __ •.•• , ..... ' •• '._n_' __ u __ ., __ u_u __ •••• • ••• ' •••• _n_.' •. ' •• , •• ".,.

Chi quy noach Stf dl,mg dat

••••••• , •• , ••.••.• •. ,. • ·,··". •· __ ._·d .,.~ ••• , •.• ~, •• , •.

Khac

Ch'i tra Iii ti6n vay va I, phi c6 liim quan ditn cac khoan Yay

... "" - - ~ .

Trillai tl~n vay trong nU'ac d'ft diu tU' phat tri6n

•••• , ••• ,.. • • -, -,., •• w X .. ' .. ' .. ' .. ' ...• , -,.-, .... , .. , .. , .. , ... ,., .,_·, .• ,_,_u __ ,. • _'n._·. ·• .,. ----if--··'··,····,··,··,· , .. , .,., .•. ~ .,- ., .... , ..

Vay tin phieu kho bac phat hanh qua h$ thong Ngan hang Nha

nU'O'c

Vay tin phi~u, traiphi~ungo<;li t$ d~uth~uquah~ih6ng Ng~Jn h~ng Nha nlfO'c

8303 Vay trat phieu phat hanh true tiap qua h~ thong Kho bac Nha ruroc

. !. 83041,,\iaytr~iphi~u. ·.d~uthauqua trung'iam ch(Png khoanph~th~nh

__ _l___. I B3~~ J ~~rFt~~u9~~u Ii.auqua trung lam Ch&ng khoB" phai hanh theo

I

27

Ma Mil s6

sO Ti6u

Ml,Ic rnuc

TEN GQI

8306 Vay trai phieu bao I~~~'phat h~~~_.~Q~.~~_m$n~Jli~ .

. X~ytr~i'p~.i~_~ .. ~~(? .I~~_~.ph~~_~~~ ~ .!~Elo .I~.I~~ .....

_________ ~~J_~ Vay ph_~~_~~~_~_~~~.9.~~~Lx~y dl,l'n~ .. t.~gu6c

..... ~~_1? __ ..y~yca~_9~.y .. ~_~(?~i.~.f.l~_~_._~~~~...... . . _ .

.. _~~.1.~.. ..\'~y.~~~i.p.~i~ ~.??~ ~ .. trill ~_!_~~_l1gU'()'n. ~ . . _

.m_ .. __ m_._~_~!_~.... Huy a¢~.~_(Y.~y) __ ~~~~U'_~Q~!lgan .sach ai~.p~_U'?':_~!;J

.... ~.~.~.~. _ ...m _!~~_!~i~.i_~_':I_y~y_!~~r.!~.lllJ'c7C(f~._~.~~~_~~~ __ ~~~~_~<:h khac Vay tin phi~u kho bac ph at hanh qua h~ th6ng Ng~n hang Nha nuoc

••• ~ ' ' •••• ,."'~ , •• , ••••• ,_._ , •• ~ _'..-m •• ,n._, •• _,._". ~., •• ro'.,.. , •• ,,_ , •• ,,_ ,_, ~_ •• , •• ,.on ,n •• on,", , •• , •• n'.'. , •• u._.u.u, .. , om .••••• ' •• , •• , •• ' •• ' •• , •• ,_ ' •• _.'."_._. '"' '._ •••• m •• , •• , •• , •• , •• , •• ".,. ,. , •• n •• ,n., ' •• , •• , •• ,. ' •• , •• , •• ,. ', .. , .. ., •.•• , •• , •. , •. ,. ,. ' •• , •• ,.. .•• ., .u . ,._,. ,. , ••.•• ,.

Vay tin phieu, trai phieu nqoai t~ dau thau qua h~ thOng Ng~n hang Nha nuoc

Ml,IC

,_,.",,,.,, •• ,,_m ••• ,, •••• ,,,r '_".' __ c-<

I Tieu muc

8351

8352

..... _~_~_~_~_ .. _'J.<:l.Y.~~~L'phi~~.f?~~t h~.~~t.r.~~.t.i.~'pq_~~.~~ t~~I1.f.l .. '.5~o b<;lc~~a ruroc 8354 Vay tr;3i phleu a~u thau qua trung tarn chling khoan phat hanh

.... __.... . .. _..._ _._ ...~g9.~gf"l"l~_n._~.g_i~__ . .•... ._ _ _ _._._ _ .. _ _. __ _ .

8355 Vay tral phi~u aau th~u qua trung tarn chung khoan phat hanh theo 10 Ian

.. !.~~ .. ~.~I_.".~.y _~!iI .. '?~irl .. LI'.'l.'~.~~cJ~lJ_t.~. P.~~~.t~i~~_ .... Cho cac t6 ch_u_ct~_j .. c.:~f~.~.,_!i~~.~~.qL!~_c::_~~ __

... ~~o~.~ .. ~~ r~~pb9y~_ t~ c;~9'c ~~i.l?~i !1~.~. tin ~_yn.gr:tlJ'ac~go~i.

_~~~ __ ~~c;Jh~(l'ng_r:t~.~_~111J'<?,~.n9~~i_.. .

84 04 ~~.c:l_n!;}~.~~p.b~~·.~~~~ tr~iEb i~~ _~~ t~J..trlJ'6'n9~6_11_.9.u§c:: t~

....... ~~~_9 ~~Cl_C;~C; .te? .C;_~.L!~_I1.lJ'<!c~~()ai .. ~ha_c .

~yc

Tieu rnuc

Ml,lc

Ti~u rnuc

8453

................. -."_.

8454 8499

8500

__ _Vay tr~ip_~~i~_l:l _ _bao_._I.~.~~ .. _e_!:l~_~_~~.!1h ngang.I!.l.~I1.h_._~_ia ' ... _ .

.. _y~ y_tr~i. .. p_~i.~ ~_~~a.g.I.~.I1.h _ _p_~ .. ~.t..~.~.~.~ .. t~~o..!~_Ic:r n .

y~X_~r.~i . .P_h_~~~_p_~~_t_~~llhqu~ .c;_~c;~ 5li1y ... _ _ .. _ .

. y~yp~_~.~ .. ~~.I'1~ c;~~!;}_!.r.~ i xaY~_Y'I1.!il. te?9.~ ~.c; .

. Y~y.c;.~_~ .. q u9_ ~_~i_ c;~ll1b___ .. _ .... _ _._

y~yt-.l9_~I1~.~.I1Jt~b.~ .. 11_ll'<?'c; .

Y~yc;Q~~lJ'.I1_~~_~... _._ .

.. ............- - .- .. J

..... V~yc;9~.~oanh _l1ghi~p...._ _ ..

. Y<:1.Y~b~G .

!_r!I~i..~<l y 1't9'?_~!I't~_c7c:: C ~()~Oiy.~~i .... Chocac .t~ c h(J>c; t~i_~_~.f.r:t~,~i~I1!~ q ~~c;_!~ __

.~~() ~~.~~hfnhphu_ya!~c;~l!c. taic;hrnh.~.t.in_~1,l11.9.r:tU'ac ngoai <:;h.Cl (?_~c;t.~lJ'(l'ng.l1.h~I1 .. I1U'cY~ n90~i

.. Chc:l~Q,!~n ph~! henh tr~iph.i.eur.a th.i tm6'ng von .q~octe , Cho cac t6 chirc nuoc ngoai khac

I . ..

ITra I~i ~ayngOa·i· nlJ'ac cho ~I:'C dich khac

--~

28

s6 Ml)c f-------+-

Tit§u muc

rv'Iyc

Tieu muc

Ma Ma s6

Cho cac to chirc tal chfnh, tien te quoc te

Cho cac Chinh ph9",ato ~hLrctai chinhfindung nuoc nqoai Cho cac thLfO'ngr-l~~f1_flLfc:rc_f1g()~i ...

Cho nquon ph~~~~f1~t~~iphieu ra thi trLfCrflg von quoc te Cho cact(,~~~~ nLf<s>c nqoai khac

Ti~u m ... c

TEN GOI

-"_._------------------------1

8501 8502 8503 8504 8549

.. _"f~~ ~ac:kh<:l~nphi va I~phi lien Cf_~an dim cac khoan vay ..

8551 L$phf h0i:lh~ng

8552 ..... ~~p~Lrut ti~n

8553~~fp~~t~~"l~,thcmh loan tin phieu, tr~iphieu Chfnh phu

8554 Ltl?~f~i vi:lY ve cho vayl?i

8555 Phi cam ket

8556 Phi bao hiem Phiqljanly

.. y~ttlJ'kyt~u~t Tr~ngthiet~i ky thuat

8799 Khac

Ml,lc Ha!1~ _~<:I~''Y'~t tlJ' d v trfr Nha nlJ'acchuyen n!;janh

Tieu rnuc LLfO'~g thl,l'c

Ti~u nh6m 0135

Vat tu ky thuat

. p

Chi he. tro vbn cho cae doanh nghi~p, cae quy va d~u tlJ' vao tal san

He, tro vbn cho cac doanh nghi~p va cac quy Von kinh doanh cho cac doanh nghi$p NM nlY?c . Cap von di~u 1$ cho cac doanh nghi~p

Cap von dieu I~ cho cac quy

~------~---~~----

8952 8953

M\lc

Tieu rnuc

29

Ma 56 Ml}c

TEN GQI

Mas6 Ti6u ml}c

8999 Khac

MI}C Mua, d;1u tlJ'tai~arl",~.~illh

Tieu rnuc ~~a b~~g~~_I1.9.~~~ .

9002 Mua~~~g~y~~n~EiIl~i~~ thLfO'ng rnai

9003 Mua p~~llm~rnrl1~xtrnh .....

9004 __ ~~~t~.,?'~y dl,J'n~p~~Il.rl1~rl1_rl1~XHnh

MI}C

Tieu rnuc

Mua s~m tai san dung cho cong tac chuysn mon

o t6 con, 6 t6 tai Xe chuyen .d.9Ilg

.. Tau,t~uy~n

... TranQt~iet bi k9t~~.?~.~huyell_~~~9

............................... _ .

Sach~ tal _I!$~.y.a. c~_~ aQ_ dung cho c~n9 tac c~ux~n m6n Thiet bj tin hoc

.·n· •. · •• ·.".,,· • __ •

~ayphot()c()py

Ta: san khac

MI}C

Tieu rnuc

~ 9100 \. SiP. chiP. tal san phuc v~ chuyen rnon va cac cong trinh co

....... I . . ..... sa h;'lt~ngHI' kinh p~id~u tU'

i 9101 M6 to

1 __ ._ ... _-

9102 6 t6 con, 0 to tai

9103 Xechuyendunq

9104 .... Tau, tl"\uye!n

9105 Trang t~iet bi ky thuat chuyen ~l,Jng

9106 £lieu noa nhi~t aQ

9107 Nha cira

9108 Thiet biphonq chay, chua chay

9111 Sach, tai li~uva che ao dung cho cong tac chuyen man

9112 Thiet bi tin hoc

9113 May photocopy

9114 May fax

9115 May phat di$n

1

9116 ; May bam nuoc

. I

I

_~~§_1_~! __ : Bao tri va hoan thien ph_~_n_ ~~~.~~~t_!i_~ . .

30

Ma Ma 56

56 Ti~u

MlJc muc

TEN GQI

I I

.... I"

9118 Congtrinh van~()a,~~~.!;lVien, the thao -E?tic?'09 di$n,~~p thoat nlfc:rc

-E?_U'c?'~gsa, cau c6~g,_b~n cang, sa~~~y .

-E?e~ieu,~6 ~~p,~enh .rflLf.cy~g

..... Cac tal san va c~ng t~i~h ha tan£lc,!~<y khac

Hach toan vao cac Tieu rnuc 9118,9121,9122,9123,9149 bao 96m ca chi_p~!Jhi~tk~,.I~p_c.lY'toan theo che at}

Chi dau tll' xay dl,l'ng co ban

.....................

Chi to chirc tharn dinh dl,l' an

Chi dieu tra, khao sat g~il~p dl,l'.an d~u tlf

_~~i d~n~gi~t~(;dO_ngcOa m~i trlJ'ong Chip~i~hac

tv'I.y<? .

Tieu rnuc

9252

9250

.«:~i.bbi!~~n9JJi~iJ)~~r.1.9.~'t~~ng,t~i'!Ir.1.~ CLF Chi dEm bu dat dai va cac tal san tren dat

••.•.. __ .• "._,." •..• _, •..• " •..• ".. • •••• " ..... ,. ,,,.,,._..-~.,. ~, •• ~ ••••••• _,..... u", ...... ,., •• "., •• ~.n •• _,_._._ .• "

Chi thuc hlen tal djnh ctr

9251

... 9.2?.~._ .. _Chi t6 Chlf(; boi thU'~~_9._~j~i ph9t:l9 mat bctln_9

. 9??.~._..~~i.p' ~is t:r~_l,J~9d~t !~()~g_t.~.~i .gi~~ . x~y .. ~ Y'~g _(~~uc6) 9.?~_?'_ !g~i~~~tlf __ ;.:aYc1l,J'nJt.~9.t~~g ky thuat (neu <::~)

9299 Khac

Chi X~_Y~I,I'_~9.~?~9 trinh tarn, congtrinh phu tro phucvu thi conq Chi xay dl/ng n~a_ tarn tai hi~~ tnronq de & va dieu~~nh thic~rlg Chl khac ,

....

Chi mua sam thi~t bi <::?ngngh~ .

C_hi I~p d~t, thi nqhiern, _hi~u chinh thiet bi

l 9354 ! Chi phi v~f"1~huyen, oao hiem

Chi dao t<;lo,chuyen gia(? cong nght'j! (neu (;6).

9355 9399

L__M_.IJ_C -'-----9_40_0___l_ _L_____C~2_~~i khit_c _

31

MI Mi 56

sO Titu

Ml,lc muc

TtN GQI

C"C", •••.. c_____ ... ____." .... _._ ~~Q_?__ __ g~_icp.~_i .. t.l!_._..,~_~~~~_!l!_.~~y_9.Y'_~_9 ...__ ... __ ._... _

" .. c._ .. _"'C .••...... __ .........••. ""._~~g~_._c .. _~~E~_i_~~p.~~_tJ(~X_~Y'.~.9.'_c~E.9~~YcP~~P.~~y.~Y'!1_g_

CHO VAY vA THAM GIA GOP VON ClIA CHiNH PHU

Nhom 0700:

"1' .. - -.- .. -. ':.:~.:_.:. __ .. __ ,. :~:~.~.~::.:.::::::::::.:~=.~.::.:_:.::.::::~-~.~::::::::.~:~~:~::~:.::-_._.~_-:_'_'-. -"'=:::::':::'~'::~.: __ ._ :::':::"_~.:~:-:::~~-:':':_:::.::'._ .. ..

Ti6u nhom 0137:

Cho vay trong nooc vi hO trQ' eae quy

" _. __ .. _'" _. _ ..... _._ .____ _ .. c.c~~9.? __ .. . Ch?Y~.X_~~~9_~9~~!1_Y~~_.~9~~_i __ ~_l!_c?~ ... . __ ... c_.__ _

Khac

9549

~_!.i.~c~_!ll_\J ~ _"_" ' _ _~~? 1 ._+ _~~_? __ ~~~g_~~!_1_~ _ _p~"~ __ !_1.~~~_!_19C?~ i._y~X__ _ ___._. _ ___._.. . _....... ._

. __"____ __ ._. __ . __ ~~?? .__ __~~<?~~<:;_t§c~~~~_.g~~<:;~~.Y.~y.. __ . .. __ c .. " . . __ . __ _ . __ .

. __ . ._ .. _ __ .__._ _ _ _._~§_?3 __ ._ _~~?_<:;~<:;_~§~~9'_~c!a.i.<:;~.i~~_._y.~._p._~_i_!~!.chir"l~~~_'i _ _ _._ ._ _ .. _ _._ _ ..

9699 Khac

.... c. ._. ..___ _ _.c_ __ ._._ _. __ ._.___ _ " __ c_ _ __ . __ __ ._._c _ .. _ _ _ _ __ .. _ .. _ _._._. __ _ __ .. ._._ _.. .._ .

9704 . Gop v6n cb phan

... c._._.· _ _._ _ _ _ .. _ __ _ .. _ c +._ .. _ .. _._ _._ _._. __ _ __ ." __ . _. " _ _.

. . __ .::.:::.::~_: .. :._:~~~g,_.:.:j:._~ha.C. __ :: .. ::::::.::::.:::.::~:_.-~.~:-:.:::: .. ::::_~_:~ __ _._ __ .• _ : : .. :. .. :_.:: .; . . _ .

III. MVC T~M THU, MVC T~M CHI CHU'A £)U'A vAo CAN £)01

........ c.c _ccN G, _~.N S.~~ttNIjAN~g.~_J~§_~.~t .. _._ _ __ __ _ .

Dong gop voi cae t6 cherc quac t~ va tham gia gop van cua Nha nlJ'6oc

MI,JC Muc Muc

... Muc

.. M~c Muc Ml,Jc Ml,Jc Muc

9700

__ ~?g?_ ~~~~.!1J~_~_~i~~<:;_~<?r;;~<:;t~ .. <:;~~r;;9~§~ .t~ _ _ .. __

.......... ~1.°~ .. __ 9~pV~r"l __ I_i.~~~?~!_1h___

MVC T~M THU CHU'A DU'A vAo cAN DOl NSNN

~ .. ,--. . . ~ _, ------",. . .. ~ .. " " --,-.- --- ,_ ..

Tarn thu thue

.. ._Ic_! <;l.rl'.I.t~U. ,t_?f!J9i9' t9'_~a~t~L_~~~. .. Tarn thu kMc

y~y.~_9~r"l~~I1_~r-.J~a.nlJ'.q~_ .

Vay Quy dl! trCf tai chfnh

j' .. ...- .

Vay cac quy khac

\ _ ---_ _.. _. _..

I

I Vay Kho bac Nha nucc

! _..... . ..

l V(j.y Quy tlcn 'ljytra no

I .

I Vay nqan sach cap tren .

-------

----_j

32

s6 Mvc

MVC T~M CHI CHU'A Dl1A vAo CAN DOl NSNN

Ma Ma s6

TEN GQI

Ti~u muc

0049

Vay khac

Muc

Ml,JC

Ml)C Muc Muc Muc

Tieu rnuc

Tieu rnuc

c.::.~it9.m (y~~.h~mh chfnh sl)'_~ghi~E .

........... _T<;ll1llrng.y6_~.;.:~y dY'~9 co ~.~.~_q~c:l.l<:h() biil~t>J~~nl.l'6><:: .................................... T§lrTll!n.9yon DY'.~~ tr9ngl1l<!i~ t~i.~u. ha rl1~g

. . T~I1l.ling_Y~n.g~ U'~~.gtri 11 h??~

....... T~I1l.(yflg~_~~ghl.l'~ngtrinh 135

T~rn lingY9n l/i~l1tr9'_ ch!?~a,?, Campuchia Tarn lingsY'l1g_hi~p(_j"I~~_ 0'll1h,dln.h~l.I' . T?m ling~hi tra nClg~()_g_IJY tich IUy tra no . T?rT1. lfng~Y'.l1ghi~pgiCl()th~ngdll'6'ng_ ~~~. .. !?11l Lrng.~Y'nghi~p~tGl_ chat _T?I1l(y_ng~~g~~c doanhng~i~p

............. T~ITl .. Lr.I1.g_9.l!9~g~11 thue .. gia_~rLg~(lt~~g

._T~I1l_Lr~_g'<::~()_flg~I1 .. ~~c:~c_ap~l.I'6'i_ . . . .

..... .T~ rTl.lrn9.~~ ~.~.... .._______

IV. VAY vA TRA NO' GOC cAc KHOAN VAY COA NHA NU'OC

0820

0800 .... Y~'t'!_~ .. ~.~~ _~_Ct9§c'!_~y~r()I1~I~':f'?'~.~~ .. C!~~_~'! .. p~~t~~i~"

0801 Vay tin phieu kho bac phat hanh qua h$ thong Ngan hang Nha nvoc

••••••• ~ •••• ', " .. m •.•• ~.

0802 Vay tin phieu, trai phieu nqoal te d~u thau qua he thong Ngan hang Nha nuoc

0803 Vay trai phieu phat hanh tnrc tiep qua h$ thong Kho bac Nha nuoc

........................... ·······-t· .. .......- . .

0804 I Vay trai phieu ,d~u thau qua trung tam chling khoan phat hanh ......... ngang.rT1~l1h.gla

0805 Vay trai phieu d~u thau qua trung tam chunq khoan phat hanh theo 10 Ion

...................... _ ,_, .

0806 . Vaytrai_phieu bao lanh phath~nhflgangrTl~~h qia

I

0807

0808 ..... yay trai .p~i.~.uph8t hanhquc:l~a~ !:f.?i.IY

.......... p.

0811 Vayphat hanh c6ngtraixay~LI'n9~?quoG

0812 Vayc~.c:qIJ9flgC?ai ngan sac~

0813 .YClytr~i phieu congtrinh Trurl9_11<!~9

0814 HuY!:f.9~~(~C3Y)!:f.au tU' cU<3~ga~ .sach <i!aphU'ong

0819

0821

Va_y va tril "9' Q6c vaytro"Q"U'~c d:~d~ng cho muc dich khac Vay tin phieu kho bac phat hanh qua he thong Ngan hang Nha nuoc

33

MI Ma s6

sO Ti!u

Ml;lc muc

TEN GQI

... .. .. _._._.... 9S??_._._ .. ,y.~Y.~~~!.E~i~~_~~~.I.~.0.~J?_~~~~_~I!~ !19~1!9 __ f.l:1~_I!~.g i~.

_______ ._ .. _._ _ mH._.__. . 2~?_!...._y.~_y.~r~i.e~_i_~~~~~.I_a.~_~p~~t .. ~.~_'".l~_t~~~_1.ll.lt?'n

__ Q~.?_~_._._y.C)'y~ra~_p~i~~.p.~.~.~b~.'".l~ .. g~~_.~~_ ~51_i_.Iy'._.. . _ .

.. .2~_~_~. .Y_c}Y. P~~.t h.~ ~~.~9.'".lQ!~_~.i .. ~~Y.~.v._n.Q_~~.9_~9c: .. .._._.,._, , _...... . .. __ _

... Q~~?___.y'§y.c:~~.glJ9 .. !~! .. ~!.I!~ _ _._. . __ ._ _ _ .

_ .. Q~~~._..y.~y_~~ ~~~_~0..!;L.~_h~ .. ~.l!,&c .. _._ _._ _._ .

.. . _._2~3_4_ . __ .'{_a_y_.g~~ .. !~. ~~~n. . __ .. _ _ .. _... ......._.__._._ _... . .._. .""

'_'_..." _...... .. . _~~.~.~.?....._y<:lXc:g~ .. dg~~~.n.9.~i~p_~ _ .. _ ' ' .. ._... _ .

.... .. _ .. _._..... . _ _ _l._... ..._._"Q_~~~.__.\! ay~~~c:. __ .. '_"_'_ _ _ _ .. __ __ .._ _ .. _._........ .. __ .

0823 Y~Y.!T ~i .. p~i~ LI P_~.~~ .. ~.~.n.~.trl,l'c:~i.~pq~CI.h.t!~§n.~ .. l5h?~~c:~~a nU'c>:c: .

0824 Vay trai phi~u dflu thau qua trung tam chling khoan phat hanh

... ___...... .. Qg_clngrn~Q~.g_i.~.. .. _...._.... . .. .._..... .

0825 Vay trai phi~u d~u thau qua trung tam chung khoan pnat hanh theo IDlan

0822

Vay tin phieu, trai phieu nqoai t~ dau thau qua he th6ng Ngan hang NM nuoc

•••• , •.. _~ __ .. _ ••.••.••• _ •• ,._, ._~." •• m_~_'.,w ••.•. ·n_~.w.~_, __ · ., __ ••• ,_~, •• _."_"._, .. ~., •• , •• _ .... ~_ .• ,._.' •. ..,n •• _'. , •••••.•. , ••.••.•• , ••• , ••••• ,_._.". • ..• _ •.••• _ .••• _" •• •. ".' ••.•• _., •• , •. , •• ~,. , ..

_ .. _ ' .. 0840 _ _ _Y~y_~ii.!~~.~9'~~~~~y~.y .. ':I.Q~~~_.~U'&~_.!:!~~_~~.p.~~t_ !r~~.~

Tieu ml)c "_ _2841 .y~y._~~.c.._.t9..c:~u.:~_~~i~~r.~~-'ti~.~~!~_qu9~.~~ .. _._ _._ .. ~_.

__ ....__. __ ....__. ._._ .. 2~~?_...\{~¥~.a_c..g~il!~ P~.9Y.~_~9. .. ~~U.:~ ~_~L<:~fn..~~. ti~.9.y.t.l_g. ~~.C>'.~.~9?_~i .

•••••••••••••••••••• _._ _ •• _+ __ ._ ~_ ••••••••.• Q~~_~ y~y t.~.~.'!.r.'~._~_~~ .. ~~_t!~.~_j;Jg~_i_ .. __ .

0844 _y.~y.p..~~!.~~_I!_~ __ t~~.i .. E.~i~~.r.<.3...! bt trl!'.?'~_9._ yc?0. .. q~.§c:.t~ ..

. ... Y~;t.~ii!~~~9.~.~~ . ...,~y_I1~~~i~.~~ ~~o ~\lc.c:ric::~. k,h.ac ...

0881 .. y.~y .. ~~_c_.~6 .. c:_h~c:.~~i.c.~!nh,.t.i~n t~9l!~c: .t~ ..

0882 _.y~yc.~~.g~i0.~.p..h .. u_\'~.t9..c:~.lfc:.t~Lc:.~I~~,.til"l~l)_n~~U'Qrc.I'1Q(,)8i 0883 .... y.~y_!~~O'n~I'1.~ttl'1rl~?'~_!:1g~~! ..... _

Vax. p~at ~.~O~. t~~ip ~ie~!.~~~L.trU'C>'ng . yo nq LJ~c::.te

.tY9Y .c::~c t6~~~c:._~LF~C~~.~.~.i.~~~~...

V. MA so oANH MUC THEO 001 CHUV£N NGUON GllrA cAc NAM

I 09D~ [. O~l-I~:~::::~;~:~~:n~~~n~i;:O:~~ .; phep chuyen

sang naIT.l. nay:

0902 Nquon nam truoc d§ giao don vi dU'O'c co quan co tharn quyen cho :

phep chuyeln sang nam .. nC3Y. .. .. I

34

t. . : ....._ .

I M\lc Tieu rnuc

t.r..'I~C

Tieu muc

0859

0861 0862 0863 0864

.... _ y~yc_~c: .t9 .. c:~.9:g.!~ic:~I~~.'.!!~~.!~ _9LJ~c:t~ '_'_'. . . .

Vay.c:~c:g~.i~.~._p_h.Qy~ t~ .~~~c:.!~i~~y~ ~ ,.~il"lc:Jy.~.~.nU'Qrc .1'19. ?~i...

ya_y.tbLf()'!lQ~~~~.~~.cY~._l"lgg~i . _ .

y~Xp.~ ~! .. ~.~.I"l~.~E~i ... p~!~~.E~ .. ~~.L.~rlJ'<?'n.g~¢.I"l .. q_~.~c:.te. ..

TENGQI

Ma Ma 56

56 Ti@u

Mvc muc

0903

0904

Nguon narn tnroc chua giao dan vi dl,l' toan cap I diroc phep chuyen sang nam nay

...... "." .. ~ ~-, .. "., - - -- "._,. ,._, .. _.. . ,,_

Ngu6n tang thu narn truoc chua phan bo dlJ'Q'c phep chuyen sang 1"1~.~ .l"1ay§Q'dYr:'g~hC? fTlyc:ti~LJ.C:l,l .. th~ ...

Myc Ti~u rnuc

0950

,----,----,-, .. " _,_"." ,_ .

0951 Nguon narn nay da giao dan vi theo che dO dU'Q'c phep chuyen

.... _~?II"1g_ narn sc:l.LJ......____ .

Nguon narn nay da giao dan vi dU'Q'c Co' quan co tham quyen cho

.pt}~Pc:~LJy~f.1 ... ~<.lng 112if!l.~.<.l~. ..

Nguon narn nay chua giao dan vi dl,l' toan cap I dLl'Q'c phep chuyen :

~a.g ... n~1~·~;~~. ~.r.··.h.·-. u .. ·.--n.··. a.···.m.···.···.···.·.n.··.·~ .... ~ ..... ·.·~.h. ·~.a .. ·. p.h.a.~.n. bo dU'Q'c p.hep ChUY~~-~. ·.~n. 9.·.·. I . n~m sau s~~~ngc~() rnl,lctieu.c_ythe._ .... ..... .._

.-'---_-"- __ ___J__ . . _

KT. BQ TRUONG THU TRU'ONGl-

35

PHULUC S004

. . "

DANH Ml)C MA SO CHUONG TRiNH, Ml)C TIEU V A D1/ AN QUOC GIA

(CHUONG TRINH, Ml)C TIEU)

(Kern theo Quyet dinh s6 33/2008/QD-BTC ngay 02 thang 6 nam 2008 cua BQ truong BQ Tai chinh)

VNGUytNTAc PHAN LOAI:

.

1. NQi dung phan loai:

Phan 10(,1i theo chuang trinh, muc tieu va du an quoc gia la phan 10(,1i dua tren co sa nhiem vu chi ngan sach cho cac chuang trinh, muc tieu, du an quoc gia va cac nhiern vu chi c~n theo doi rieng (gorn ca cac chuang trinh h6 tro cua nha tal tro quoc t~ va chuang trinh, muc tieu, du an co tinh ch~t chuang trinh do chinh quyen cap tinh, thanh pho true thuoc Trung irong ban hanh co thai gian thirc hien nr 5 nam tro len, pharn vi thirc hien rong, kinh phi Ion). Sau day vi~t t~t la chuang trinh, muc tieu,

2. Mil s6 hoa nQi dung phan lo~i:

Cac nQi dung phan 10(,1i diroc rna s6 hoa thea 4 ky tu N jN2N3N4; quy dinh cu th~ nhu sau:

- NJN2N3N4 dung d~ rna 86 hoa cac chuang trinh, muc tieu va cac tieu chuang trinh, nhiern vu, du an cua tung chuang trinh, muc tieu. Trong do:

+ N4 co gia tri bang 0 dung dS rna s6 hoa cac chuang trinh, rnuc tieu,

+ N4 co gia tri tir 1 den 9 dung d~ rna s6 hoa cac ti~u chuang trinh, nhiem vu, du an, Cac gia tri li~n sau gia tri cua cac chuang trinh, muc tieu dung d~ rna 86 hoa cac tiSu chuang trinh, nhiem vu, du an cua chuang trinh, muc tieu do.

al U6i voi cac chuang trinh do Trung irong quyet dinh:

- M6i chuang trinh, muc tieu diroc phan khoang 20 gia tri; rieng cac Chuang

trinh khoa h9C trong diem cftp nha mroc, diroc pharr khoang 40 gia trio - Vi du v~ each d~t rna s6:

Chuang trinh muc tieu quoc gia Giam ngheo diroc dat rna s6 la 0010.

+ Cac gia tri nr 0011 den 0029 chi cac du an thuoc Chuang trinh muc tieu quoc gia Giam ngheo,

P ,

+ Dir an nang cao nang luc giam ngheo thuoc Chuang trinh muc tieu quoc gia

Giarn ngheo diroc dZit rna s6 la 0014.

+ Chuang trinh, muc tieu tiep theo la Chuang trinh muc tieu quoc gia Dan s6 va K~ hoach hoa gia dinh duoc dZit rna s6 la 0030 (each 20 gia tri so voi chuang trinh lien truce).

b/ U6i voi cac chuang trinh, muc tieu do dia phuong quyct dinh: - M6i chuang trinh, muc lieu QUQ"C phan khoang 10 gia trio

- Vi du v6 each dat rna s6:

+ Chuang trinh ngan ngira va giai quyet tinh trang tre em lang thang, bi xam pham tinh due va phai lao dQng nang nhoc, trong di~u kien dQc hai, nguy hiern diroc d~t rna s61a 5000.

+ Cac gia tri nr 5001 d~n 5009 chi cac ti€u chuang trinh thuoc Chuang trinh ngan ngira va giai quyet tinh trang tre em lang thang, bj xam pham tinh due va phai lao dQng nang nhoc, trong dieu kien dQc hai, nguy hiem,

+ Du an Ngan chan va tro giup tre em lang thang kiem s6ng thuoc Chuang trinh ngan ngira va giai quyet tinh trang tre em lang thang, bi xarn pham tinh due va phai lao dQng nang nhoc, trong dieu kien dQc hai, nguy hiem diroc d~t rna s6 la 5002. 3. V~ bach toan:

.

Khi hach toan cac khoan chi ngan sach nha mroc cho chuang trinh, muc tieu chi hach toan theo rna s6 cac tieu chuang trinh, nhiem vu, dir an; khi do se co thong tin v~ s6 chi ngan sach nha mroc cho ca chuang trinh, muc tieu do; cac khoan chi ngan sach nha nuoc khong theo chuang trinh, muc tieu thi khong phai hach toan thea rna s6 chuang trinh, muc tieu, Tnrong hQ'P dia phirong b6 tri nguon ngan sach dia phuang d~ thuc hien chuang trinh, muc tieu do Trung uong quyet dinh thi phai hach toan thea rna s6 chuang trinh, muc tieu va du an quoc gia do Trung irong quyet dinh (khong hach toan theo rna s6 chuang trinh, muc tieu do dia phirong quyet dinh ban hanh).

D€ hach toan thea Loai, Khoan cua Muc luc Ngan sach nha mroc, din cir vao tinh chat hoat dQng cua tieu chuang trinh, nhiem V1,l, du an d€ xac dinh rna s6 Loai, Khoan va hach toan theo quy dinh tai Phi). luc s6 02 ban hanh kern theo Quyet dinh nay.

III DANH Ml}C MA so CHUONG TRiNH, Ml}C TIEU (CHlfONG TRINH, Ml)C TIEU):

- Cac chuang trinh, muc tieu do Trung uong quyet dinh duoc sir dung cac rna 56 co gia tri tir 0001 d8n 4999. Danh muc rna 56 chuong trinh, muc tieu do Trung irong quyet dinh theo danh muc kern theo.

- Cac chuang trinh, muc tieu do dia phuong quyet dinh ban hanh diroc sir dung cac rna s6 co gia tri ill 5000 d~n 9989. D6i voi cac dia phirong co nhu c~u quan ly, hach toan rieng cac chuang trinh muc t'ieu do dia phuong quyet dinh ban hanh: Sa

.._ F? , ""/",

Tai chinh co van ban de xuat cu the (kern theo Quyet dinh cua co quan co tham quyen

ban hanh chuang trinh muc tieu cua dia phuong) gui BQ Tai chinh (Vu Ngan sach nha mroc) d~ xac dinh rna 56 cu the va thong bao gui dia phuong thuc hien.

2

Masa
ti@u chuang
Masa trinh, nhi~m
chlfang vI}, dl! an Ten chuong trinh, muc tieu va cac W~u chuong trinh,
trinh, thuQc tu'ng nhiem V'_', dl! an thuQc tirng chuong trinh, muc ti(~u
muc tieu chuong
trinh, muc
tien
1 2 3
0010 ChU'011g trinh muc tieu quae gia Giani ngheo
0011 Du an nhan rong rna hinh giarn ngheo
0012 DlJ an khuyen nang, lam, ngir va h6 tro phat trien san xuat, phat trien
nganh ngh~
0013 DlJ an day ngh€ cho nguoi ngheo
0014 Dir an nang cao nang 19c giarn nghco
0015 Chinh sach tro giup phap ly cho nguoi ngheo
0016 Heat dong giarn sat, danh gift
0017 DV an h6 tro phat trien co sa ha tang thiet yeu cac xa dac biet kho khan
vung bai ngang ven bien va hai dao
0030 Chuong trinh muc tieu quac gia Dan sa va K~ hoach hoa gia dinh
0031 Du an tuyen truyen, giao due chuyen d6i hanh vi
0032 DIJ an nang cao chat lirong dich vu ke hoach hoa gia dinh
0033 Du an bao dam h~u cAn va dfty manh ti~p thi X3 hci cac phuong tien
tranh thai
0034 DlJ an nang cao nang lire quan ly, dieu hanh va t6 chirc thirc hien
Chuang trinh
0035 DlJ an nang cao chftt hrong thong tin quan ly chuyen nganh dan s6 va
k~ hoach hoa gia dinh
0036 DlJ an thir nghiern, rna rong m<)t s6 mo hinh, giai phap can thicp, gop
phan nang cao chat IUQl1g dan 56 Viet Nam
0050 Chirong trinh muc tieu quac gia Phong, chang
mt}f sa b~nh X3 hQi, b~nh djch nguy hi~m va HIV/AIDS
0051 DIJ an phong, chong benh s6t ret •
0052 DlJ an phong, chong benh lao
0053 DI,l' an phong, chong benh phong
0054 OIJ an phong, chong suy dinh dirong tre em
0055 OIJ an tiem chung mo rong
0056 DIJ an bao v~ sire khoe tam than cong dong
0057 DI,l' an phong, chong HIV/AIDS
0058 DI,l' an ket hop quan - dan y
0061 Du an phong, chong benh ung thir
0062 DIJ an cham soc SUT khoe sinh san Ma sA
ti€u ch uong
Mil sA trinh, nhiem
ChU'011g. v\" dl! an Ten chuong trlnh, muc tieu va cac ti€u chuong trmh,
trlnh, thuQc tirng nhiem VI}, dl}' an thuQc tung ChU'011g trinh, muc tieu
muc tieu chuong
trinh, rnuc
tieu
I 2 3
0070 Chuong trinh muc tieu qu6e gia
Nmye sach va v~ sinh rnfii truong nong thfin
0071 Nhiern VI,! mroc sach
0072 Nhiern VI,! v~ sinh moi truong nong thon
0090 Cheong trinh muc tieu quAe gia v~ Van hoa
0091 DI,J' an chong xuong dp va ton tao di tich
0092 DI,J" an di~u tra, nghien elm, bao t6n mot s6 lang, ban tieu bieu va l~ h(>i
truyen thong d?e s~e ella dan tQe it nguci
0093 DI,J' an suu tam, bao t6n va phat huy gia tri cac di san van hoa phi vat the
cua cac dan toe VN
0094 DI,J' an tang cuong diu tu xay dung, phat trien thi~t eh~ van hoa thong tin
co sa vung sau, vung xa
0095 DI,J' an xay dung xa di~n hinh trien khai hieu qua phong t[(10 toan dan
doan k~t xay dung doi song van hoa
0096 DI,J' an dp trang thi~t bi va san pham van hoa thong tin cho d6ng bao
cac dan tQe thieu s6, tuyen bien gioi va hai dao
0097 DI,J" an lang, ban, buon e6 hoan canh dac biet
0098 Du an cung c6 va phat trien he thong thu' vien cong cong
DV an nang cao nang luc ph6 bi~n phim; dao tao nang cao trinh (to su
0101 dung cong nghe hien dai trong san xuat va ph6 bien phim 6 vung sau
vung xa
OllO Cheong trlnh muc tieu qu6c gia Ciao due va Dao tao
0111 Du an h6 tro thuc hien ph6 c~p giao due trung hoc co sa duy tri ket qua
pho c~p giao due tieu h9C va h6 tro pho cap giao due trung hoc
0112 DI,J' an d6i moi chuang trinh giao due, sach giao khoa'va tai lieu giang day
0113 Du an dao t'.1O can bo tin h9C, dua tin hoc vao nha tnrong
0114 Du an dao t'.1O, b6i duong giao vien, giang vien va can bo quan ly giao due
0115 DV an h6 tro giao due mien uui, vung dan toc thieu s6 va vung co nhieu
kh6 khan
0116 DI,l" an tang cuong co sa vat chit cac truong h9C
0117 DI,J' an tang cuong nang luc day ngh€
0130 Clnrong trinh muc tieu qu6e gia Phong, ch6ng t{ti pham
0131 Chuang trinh muc tieu quoc gia Phong, chong t9i pham 4

Mas6
ti~u chuong
Mas6 trinh, nhi~m
Chl1011g vu, d1! an
trinh, thu{lc tirng
muc tieu ChU'011g
trinh, mue
tieu
1 2
0]50
0151
0152 0153

0154
0]55
0156
0]57
0158
0161
0170
0171
0172 0173

0[74

0175

0176

0190

0191

Ten chuong trinh, muc tieu va cac ti€u chuong trinh, nhiern V\I, dl{ an thu{lc tung chinrng trinh, rnuc tieu

3

ChU'01lg trinh muc tieu quAc gia Phong, chang rna tuy f)~ an tuyen truyen phong, chong rna tuy

De an tang cuong nang hrc d:iu tranh phong, chong t<)i pham v~ ma tuy

Db an nang cao hieu qua cong tac cai nghien rna tuy, quan Iy sau cai nghien va nghien ciru, tharn dinh, trien khai (rug dung, danh gia cac loai thuoc, phirong phap y hoc trong dieu tri, phuc h6i chirc nang cho ngiroi nghien rna tuy

D~ an phong, chong rna tuy trong tnrong hoc D~ an tang ctrong quan ly va kiern soat ti~n chat

D~ an xay dung xa, phirong, thj tran, khu dan cir khong co t~ nan rna tuy D~ an xca bo viec trong va tai trong cay co chat rna tuy

De an thu thap, quan ly h~ thong dtr lieu va xu ]y thong tin v6 tinh hinh rna tuy trong cong tac phong, chong rna tuy

D6 an tang cuong hop tac quoc t~ v6 phong, chong rna tuy

ChU'01lg trinh muc tieu quac gia V~ sinh an toan thuc ph~m DIJ an nang cao nang luc quan ly chAt hrong v¢ sinh an toan thirc pharn a Viet Nam

DIJ an thong tin giao due truyen thong dam bao chat lUQ11g V9 sinh an toan thirc pham

DIJ an tang cirong nang 1IJc ki~rn nghiem chat hrong v~ sinh an to an thirc pham; xay dung h¢ thong giarn sat ngo dOc thuc pham, cac bcnh truyen qua thirc pham va phan tich nguy co 0 nhierr; thirc pham

Du an dam bao an to an v~ sinh thuc pham trong san xuat, so che, bao

quan, che bien nong san thirc pham •

DIJ an dam bao an toan djch benh, an toan moi trirong va an toan thuc pham d6i voi san pham thuy san co nguon g6c ttl nuoi trong

DIJ an dam bao v¢ sinh an toan thuc pham thirc an dtrong pho

Chuong trinh muc tieu quac gia

v~ Sfr dung nang 1U"Q'ng ti~t ki~m va hi~u qua

Hoan thien khung phap Iy v~ sir dung nang hrong tiet k iem va hieu qua trong san xuat cong nghiep, trong quan Iy cac cong trinh xay dung, trong sinh hoat doi song va d6i voi cac trang thiet bi sir dung nang luong.

0201
0202
0203
0210
0211
0212
0213
0214
0215
0216
0217
0218 Mas6 chu01lg trlnh, muc tieu

Mas6 ti~u churmg trinh, nhi~m V\I, d" an thui)c tirng churmg

trlnh, muc tieu

2

0192

0193

0194

0195

0196

0197

0198

Ten chuong trlnh, muc tieu va cac ti~u chunng trinh, nhi~m VI}, d" an thuqc tung chuong trlnh, muc tieu

J

Tuyen truyen nang cao nhan thirc v€ Slr dung nang IUQ11g tiet kiem va hieu qua trong nhan dan

Dira cac noi dung v€ giao due sir dung nang lirong tiet kiem va hieu qua vao h~ thong giao due quoc gia,

Trien khai thi di€rn cuoc v~n d(>ng xay dung rna hinh "Sir dung tiet kiem nang hrong trong mbi hi? gia dinh".

Phat trien cac tieu chuAn va dan nhan chirng nhan san pharn ti~t kiern nang luong cho mot s6 san pham Sll dung nang hrong diroc hra chon,

H6 tro ky thuat d6i vai cac nha san xuat trong mroc tuan thu tieu chuin hieu suat nang hrong.

Xay dung rna hinh quan ly Sll dung nang hreng tiet kiern va hieu qua 6 cac doanh nghiep,

H6 tro cac doanh nghiep san xuftt cong nghiep thirc hien nang cap, cai tien, hop ly hoa day chuyen cong nghe nham Slr dung nang hrong ti~t kiem va hieu qua.

Nang cao nang lire va trien khai heat dong SLr dung nang luong tiet kiem va hieu qua trong thiet k~ xay dung va quan ly cac toa nha.

Xay dung rna hinh va dua vao hoat dong c6 n~ nep cong tac quan ly sir dung nang lUQ11g ti~t kiern va hieu qua trong cac toa nha,

Khai thac t6i Uti nang luc ella phirong tien, thiet bi giao thong, giam thieu lirong nhien lieu tieu thu, han ch~ luong phat thai vao rnoi tnrong,

ChU'Ol1g trinh khoa hQc trong di~m cAp Nha mnrc

Nghien ciru, phat trien va irng dung e6ng nghe thong tin va truyen thong Nghien ciru, phat trien va irng dung cong nghe v~t lieu

" .

N ghien ciru, phat trien va ung dung cong nghe tu dong hoa

Nghien elm, phat tricn va ung dung cong nghe sinh hoc Nghien elm, phat tri~n va irng dung cong nghe co khi che t':10

Nghien ciru, phat trien va irng dung cong nghe tien tien trong san xuat cac san pham xU:lt khau chu hrc

Nghien ciru irng dung va phat trien cong nghc phuc V~I cong nghiep hoa, hien dai hoa nang nghiep va nang than

Khoa h9C va cong nghe phuc vu phong tranh thien tai, bao ve moi tnrong va sir dung hop ly tai nguyen thien nhien

6

M§ sA
ti~u chuang
:\1m sA trinh, nhiem
chU'ang vu, d\f an Ten chuang trinh, ID1}C tieu va cac ti~u chuong trinh,
trinh, thuQc tung nhiem VI}, dl! an thuQc tung chuang trinh, ID\lC tieu
IDI}C tieu chuang
trinh, muc
tieu
I 2 3
0221 Khoa hQC va cong nghe bien phuc VI) phat trien ben vfrng kinh t~ - xa h9i
0222 Nghien ciru irng dung va phat trien cong nghe phuc V1,l bao v~, cham soc
va nang cao sire khoe cong d6ng.
0223 Nhirng v~n d~ co ban cua phat trien kinh t~ Viet Nam dEn narn 2020
0224 Quan ly phat trien xa h9i trong ti~n trinh dbi moi a Viet Nam
0225 Xay dung con nguoi va phat trien van hoa Viet Nam trong tien trinh dbi
moi va h9i nhap quoc t~.
Nghien ciru phat huy di~u kien tIJ nhien, kinh t~, xiI hoi va gia tri lich sfr
0226 van hoa 1000 narn Thang Long - Ha N9i phuc VI) phat trien toan dien Thu
do (KX.09)
Ti~p tuc d6i moi hoan thien h~ thong chinh tri nuoc ta trong thai ky day
0227 manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dftt mroc va chu dong hoi nhap
(KX.I0)
0228 Nghien ciru khoa hoc ly luan chinh tri giai doan 2006-2010 (KX.04/06-1 0)
0250 Chuong trinh muc tieu quae gia v~ Vi~e lam
0251 D\! an yay von tao viec lam
0252 D\! an h6 tro phat trien thj tnrong lao dong
0253 H01,lt dong giam s,11, danh gia
0254 Hoat dong nang cao nang hrc quan Iy lao dong, viec lam
0270 Chu01Ig trinh quae gia v~ bao ht} lao dQng,
an toan lao dQng, v~ sinh lao dQng
0271 DIJ an nang cao nang IIJC va hieu qua quan ly nha nuoc v~ bao ho lao dong
,
DIJ an cai thien di~u kien lao dong trong doanh nghiep, tap trung giarn
0272 thieu tai 0(,10 lao dong trong linh VI!C khai thac khoang san, SLf dung dien
va xay dung
0273 Du an tang cuong cong lac phong ngira tai nan lao dong va benh nghe
nghiep trong san xua: nang nghiep va nganh nghe nang thon
0274 OIJ an nang cao chat luong cong tac bao ho lao dong trong cac doanh
nghiep vira va nho
0275 DIJ an tang cuong phong. chong benh Ilgh~ nghiep Masa
ti~u chuong
Masa trinh, nhi~m
chuoug vy, d" an Ten chirong trmh, muc tieu va cac ti~u chirong trlnh,
trinh, thuc}c timg nhi~m vu, d" an thuQc tung chirong trlnh, mvc tieu
rnuc tieu chmrng
trinh, muc
tieu
1 2 3
Dir an tuyen truyen, giao due, huan luyen nang cao nhan thrrc cua cac cap,
0276 cac nganh, cac t6 chirc, ca nhan, phat buy vai tro cua quan chung tham gia
cong tac bao h¢ lao dQng.
0277 Dtr an nang cao nang hrc nghien ciru irng dung khoa hoc cong nghe an
toan - v~ sinh lao dong
0290 Chtrong trinh 135
0291 Nhiem vu h6 tro phat trien san xu~t va chuyen dich co cau kinh t~, nang
cao trinh d¢ san xu~h cua d6ng bao cac dan t¢c
0292 Nhiem vu phat triSn co so ha t§ng thiet y~u a cac xa, thon, ban d(tc biet
kh6 khan
0293 Nhiem vu dao tao, b6i dirong can b¢ co so, nang cao trinh QQ quan ly
hanh chinh va kinh ts; dao tao nang cao nang hrc cong d6ng
0294 Nhiem vu h6 tro cac dich VI,l, cai thien va nang cao Qai song nhan dan,
tro giup phap ly d€ nang cao nhan thirc phap lu~t
0295 H6 tro kinh phi Ban chi Q~O Chuong trinh 135 cac tinh kh6 khan
0310 D\f an tr6ng mOl 5 tri~u ha rung
0311 Dir an trong moi 5 trieu ha nrng
0950 Cac chuang trinh, muc tieu, d1}' an khac
0951 Chuang trinh c6ng nghe thong tin
0952 Chuang trinh c6ng nghe sinh hoc
0953 Chuang trinh cong nghe v~t li~u
0954 Chuang trinh c6ng nghe nr d¢ng hoa
0955 Chuang trinh nghien ciru va bao ve moi tnrong ,
0956 Chuang trinh bien Dong hai dao p ; , ';

,.

'-

".

~"Nguy@riCong Nghi':p

8

PHl) L1)C so 05 .

DANH Ml)C MA so NGUON NGAN SACH NHA NU"OC (MA NGUON)

(Kern thea Quyet djnh s6 33/2008/QD-BTC ngay 02 thang 6 nam 2008 cua Bo tnrong Bo Tai chinh)

II NGUYEN TAC PHAN LOAI:

.

1. NQi dung phan loai:

Phan loai theo nguon ngan sach nha nuoc diroc dira van nguon gbc hinh thanh nguon ngan sach nha mroc, Nguon g6c hinh thanh nguon ngan sach nha mroc duoc phan loai theo nguon chi nr v6n trong ruroc va nguon chi tir von ngoai mroc d~ phuc vu yeu cau ki@rn soat chi theo dir toano

- Nguon chi tir vim trong mroc la nguon duoc xac dinh tren co sa du toan duoc Thu urong Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dan giao cho dan vi du toan (g6rn ca b6 sung hoac thu h6i trong qua trinh di~u hanh ngan sach) thea guy dinh cua Luat Ngan sach nha mroc.

- N guon chi nr v6n ngoai mroc la nguon dircc xac dinh tren co sa dir toan duqc Thu tuong Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dan giao (gom ca b6 sung hoac thu h6i trong qua trinh di@u hanh) d6i voi vim ngoai nuoc tai tro theo noi dung, dia chi sir dung cu th~ theo cam k~t cua Nha mroc (hoac Nha mroc chap thuan cho dan vi cam k~t voi nha tai tro), Dbi voi nguon v6n ngoai mroc tai tro khong theo nci dung, dia chi sfr dung cu thS duoc coi la nguon vbn trong mroc va duoc hach toan theo rna nguon chi nr v6n trong mroc.

2. Ma s8 hoa cac nQi dung phan lo~i:

Cac noi dung phan loai duoc rna s6 hoa 2 ky W N,N2; guy dinh nhu sau: - HNgu6n chi til von trong mroc' duoc d~t rna s6 01

- "Nguon chi nr v6n ngoai mroc" diroc d~t rna s6 50 va se duoc chi tiet tung

nha tai tro thea cac gia tri tir 5] dSn 98 khi co du di~u kien neu a Diem I, MI,!C I, Phu luc nay,

3. Hach toan rna s8 ngu8n ng~n sach nha mnrc (rna ngu8n):

Khi rut du toan ngan sach hoac phat hanh lenh chi ngan sach nha mroc, dan vi, chu diu tu, co quan tal chinh phai bach toan diy du rna nguon ngan sach nha nuoc theo dung rna 86 guy dinh a Di~m 2 (neu tren) cua Phu luc nay.

Vi du ve hach toan cac noi dung chi ngan sach nha nuoc:

] 1 Chi hoat dong duoc b6 sung tir nguon du phong I .000 trieu dong:

Xac dinh rna 86 nguon ngan sach nha mroc 1.000 trieu d6ng hi: 01 - Chi nguon chi tir von trong mroc.

21 Chi xay dung co ban nr nguon tap trung trong nuoc 2.000 trieu dong:

Xac dinh rna nguon ngan sach nha mroc 2.000 trieu d6ng la: 01 -.Chi nguon chi til v6n trong mroc,

3/ Chi til nguon huy dong d§.u tu (cua dia phuong) thea Khoan 3, Di~u 8, Luat Ngan sach nha mroc 300 trieu dong:

Xac dinh rna nguon ngan sach nha mroc 300 trieu d6ng la: 01 - Chi nguon chi til vim trong nucc,

4/ Chi ngan sach til nguon v6n ngoai rnroc tai tro dS rnua s~rn trang thiet bi 500 trieu d6ng:

Xac dinh rna nguon ngan sach nha mroc 500 trieu d6ng lit: 50 - Chi nguon chi til vim ngoai mroc.

5/ Chi ngan sach rnua v~t tu du trir quoc gia 100 tY dong:

Xac djnh rna nguon ngan sach nha mroc 100 ty dong la: 01 - Chi nguon chi til von trong mrcc.

6/ Chi ngan sach vien tro cho Lao thea hiep dinh 2.000 trieu dong:

Xac dinh rna nguon ngan sach nha nucc 2.000 trieu d6ng la: 01 - Chi nguon chi til von trong mroc.

7/ Chi ngan sach til nguon huy dong dong gop 300 trieu dong:

Xac dinh rna nguon ngan sach nha mroc 300 trieu dong la: 01 - Chi nguon chi ill v6n trong mroc.

IIi DANH M1)C MA so NGUON NGAN SACH NHA NUOC (MA NGUON):

Nguon chi til v6n ngoai mroc

~-----------------~~-----------~------------------~------

50

N<)IDUNG

I

I

I

Mii nguAn

ngan sach nha mroc (2 chir s6)

-~----~----~.----~------------------------------------~

01

Nguon chi til von trong mroc

KT. BO TRu'ONG TH~.J: TRu'ONG k.

2

PHU L1)C so 06

DANH MUC MA so cAc cAp NGAN sAcH (cAp NGAN SACH) (Kern theo Quyet djnh s6.33 12008/QD-BTC ngayP2thang.6. nam 2008 cua BQ twang BQ Tai chinh)

1. N{)i dung phan loai:

Phan loai thea c~p ngan sach la phan loai dua tren C(J sa phan c~p quan 1y ngan sach nha mroc cho tung c~p chinh quyen, nhfun hach toan d§.y du, kip thai cac khoan thu, chi ngan sach nha mroc theo nrng c~p ngan sach; g6rn: Ngan sach trung uong, ngan sach c~p tinh, ngan sach c~p huyen, ngan sach c~p xa,

2. Mft sB boa cac n{)i dung phan loai va danh muc rna sa cip ngan sach:

Cac nQi dung phan loai duoc rna s6 hoa 1 ky tu - N" quy djnh C\1 thS nhir

sau:

- N I co gia tri bang 1 dung d~ rna s6 hoa Ngan sach trung uong;

- N, co gia tri bang 2 dung dS rna s6 hoa Ngan sach c~p tinh;

- N 1 co gi a tri bang 3 dung dS rna s6 hoa N gan sach c~p huyen;

- N I co gia tri bang 4 dung dS rna s6 hoa N gan sach c~p xa;

3. Hach toan tbeo rna s6 cip ngan sach:

- D6i veri thu ngan sach nha mroc:

Don vi nQP khoan thu vito ngan sach nha nuoc kh6ng phai ghi rna s6 c~p ngan sach. Can cir vao chS d{) phan cip nguon thu ngan sach nha nuoc cua c~p co tharn quyen, Kho bac nha mroc hach toan rna s6 c~p ngan sach vao h~ thong kS toan ngan sach nha mroc.

- D6i voi chi ngan sach nha mroc:

Cac C(J quan, don vi khi phat hanh chirng tir chi ngan sach nha ruroc (gi:ly rut du toan hoac lenh chi tien, chung tir chi ngan sach nha mroc), phai ghi ra khoan chi thuoc ngan sach c~p nao. Tren cc sa do, Kho bac nha mroc hach toan rna s6 cip ngan sach vao h~ thong k~ toan ngan sach nha mroc.

KT. BQ TRUONG THIJ'TRU'ONGl-