NguyÔn Thµnh Chung GV THPT B¾c KiÕn X¬ng

Lîng tö ¸nh s¸ng C©u 1/. HiÖn tîng quang ®iÖn lµ: A/. hiÖn tîng electron bøt ra khái bÒ mÆt kim lo¹i khi cã ¸nh s¸ng thÝch hîp chiÕu vµo. B/. hiÖn tîng electron bøt ra khái bÒ mÆt tÊm kim lo¹i nÕu tÊm KL ®ã mang ®iÖn ©m C/. hiÖn tîng electron bøt ra khái bÒ mÆt tÊm kim lo¹i khi bÞ ¸nh s¸ng cã cêng ®é lín chiÕu vµo. D/. hiÖn tîng electron bøt ra khái bÒ mÆt tÊm kim lo¹i khi tÊm kim lo¹i ®îc m¾c víi mét tÜnh ®iÖn kÕ. C©u 2/. Víi mét kim lo¹i nhÊt ®Þnh hiÖn tîng quang ®iÖn x¶y ra khi: A/. bíc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch ph¶i kh«ng lín h¬n giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i ®ã. B/. bíc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch b»ng c«ng tho¸t cña kim lo¹i ®ã C/. bíc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch ph¶i lín h¬n giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i ®ã. D. ¸nh s¸ng kÝch thÝch ph¶i cã cêng ®é ®ñ lín. C©u 3/. §iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi ®Õn nh÷ng kÕt qu¶ rót ra tõ thÝ nghiÖm víi tÕ bµo quang ®iÖn? A/. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a anot vµ catot cña tÕ bµo quang ®iÖn lu«n cã gi¸ trÞ ©m khi dßng quang ®iÖn triÖt tiªu. B/. Dßng quang ®iÖn vÉn tån t¹i ngay c¶ khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a anot vµ catot cña tÕ bµo quang ®iÖn b»ng 0. C/. Cêng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ kh«ng phô thuéc vµo cêng ®é chïm s¸ng kÝch thÝch. D/. Gi¸ trÞ cña hiÖu ®iÖn thÕ h·m phô thuéc vµo bíc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch. C©u 4/. Electron quang ®iÖn lµ: A/. electron trong d©y dÉn th«ng thêng. electron bøt ra tõ catot cña tÕ bµo quang ®iÖn. C/. electron t¹o ra trong chÊt b¸n dÉn. electron t¹o ra trong chÊt khÝ khi nã bÞ ion ho¸. B/. D/.

C©u 5/. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ giíi h¹n quang ®iÖn cña mét kim lo¹i nµo ®ã. A/. Mçi kim lo¹i chØ cã mét gi¸ trÞ giíi h¹n quang ®iÖn nhÊt ®Þnh. B/. C¸c kim lo¹i kh¸c nhau th× giíi h¹n quang ®iÖn cña chóng còng kh¸c nhau. C/. HiÖn tîng quang ®iÖn chØ x¶y ra víi mét kim lo¹i khi bíc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch nhá h¬n giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i ®ã. D/. TÊt c¶ c¸c ®¸p ¸n kia ®Òu ®óng.(®· ph« to ®Õn ®©y) C©u 6/. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ cêng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ?

HiÖn tîng quang ®iÖn cã thÓ x¶y ra víi mäi kim lo¹i vµ mäi bøc x¹ kÝch thÝch B. cêng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ t¨ng theo hµm sè mò víi cêng ®é chïm C©u 7/. B/. §éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron quang ®iÖn kh«ng phô thuéc vµo cêng ®é chïm s¸ng kÝch thÝch. D/. N¨ng lîng cña c¸c ph«ton ¸nh s¸ng lµ nh nhau kh«ng phô thuéc vµo bíc sãng cña ¸nh s¸ng. A/. nh÷ng nguyªn tö hay ph©n tö vËt chÊt kh«ng hÊp thô hay bøc x¹ ¸nh s¸ng mét c¸ch liªn tôc mµ thµnh tõng phÇn riªng biÖt. eU h = 2 mv 0 max 2 D. cêng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ tû nghÞch víi cêng ®é chïm s¸ng kÝch thÝch. B/. Chïm ¸nh s¸ng lµ dßng h¹t. Theo quy íc th«ng thêng.NguyÔn Thµnh Chung GV THPT B¾c KiÕn X¬ng A/. s¸ng. ¸nh s¸ng cã tÝnh sãng (thÓ hiÖn râ nhÊt ë hiÖn tîng giao thoa) vµ tÝnh h¹t ( thÓ hiÖn râ nhÊt ë hiÖn tîng quang ®iÖn) . Khi c¸c e ë bÒ mÆt KL bøt khái K. eU h = 2 mv 0 max 4 C. D/. C/. ®øt qu·ng. B/. C/. kh«ng phô thuéc vµo kho¶ng c¸ch tíi nguån s¸ng. cêng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ kh«ng phô thuéc vµo cêng ®é chïm s¸ng kÝch thÝch. hf = 2 A + C©u 10/. C©u 8/. c«ng thøc nµo sau ®©y lµ ®óng cho trêng hîp dßng quang ®iÖn triÖt tiªu? A. §éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron quang ®iÖn phô thuéc vµo b¶n chÊt kim lo¹i dïng lµm cat«t. C. 1 2 eU h = mv 0 max 2 C©u 11/ Chän c©u ®óng: A. Cêng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ tû lÖ bíc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch D. Sè photon ®Ëp vµo K cµng nhiÒu vµ cµng m¹nh th× hiÖn tîng quang ®iÖn cµng dÔ x¶y ra C©u 12/ Chän c©u sai: A. ®éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron quang ®iÖn phô thuéc vµo bíc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch. C©u 9/. D/. eU h = mv 0 max 2 B. mçi h¹t lµ mét ph« t«n. §éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron quang ®iÖn kh«ng phô thuéc vµo b¶n chÊt kim lo¹i dïng lµm cat«t. hf = A + 2 mv 0 max mv 2 B. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ thuyÕt lîng tö ¸nh s¸ng. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ ®éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron quang ®iÖn? A/. Khi ¸nh s¸ng truyÒn ®i. c¸c lîng tö ¸nh s¸ng kh«ng bÞ thay ®æi. hf = A + 0 max 2 4 2 mv 0 max 2 2 mv 0 max 2 C. C«ng thøc Anhxtanh lµ: A. cêng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ tû thuËn víi cêng ®é chïm s¸ng kÝch thÝch. C/. chóng cã ®éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i. hf = A − D.

trong ®ã cã hai ®iÖn cùc lµ A vµ K B. D/. B/. H·y chän c©u sai. ¸nh s¸ng cã lìng tÝnh sãng h¹t. D/. C©u 18/. Khi tÝnh chÊt h¹t cña ¸nh s¸ng thÓ hiÖn râ nÐt. TÊm kÏm mÊt ®iÖn tÝch ©m cho tíi khi nã trung hoµ vÒ ®iÖn D. Khi bíc sãng cña ¸nh s¸ng cµng ng¾n th× tÝnh chÊt h¹t cña ¸nh s¸ng cµng thÓ hiÖn râ nÐt.HiÖn tîng giao thoa ®Æc trng cho tÝnh chÊt sãng. ¸nh s¸ng cã tÝnh sãng (thÓ hiÖn râ nhÊt ë hiÖn tîng quang ®iÖn) vµ tÝnh h¹t ( thÓ hiÖn râ nhÊt ë hiÖn tîng giao thoa) C. §iÖn tÝch ©m cña tÊm kÏm kh«ng ®æi C©u 14/ ChiÕu mét chïm tia tö ngo¹i vµo mÆt mét tÊm kÏm tÝch ®iÖn d¬ng th×: A. C/. A/. C¸c ®iÖn tÝch d¬ng bÞ bËt ra khái bÒ mÆt Kl bÞ bËt ra ®Õn hÕt th× th«i C©u 15/ Chän c©u sai: A. Vá tÕ bµo quang ®iÖn thêng lµm b»ng th¹ch anh ®Ó cho tia tö ngo¹i xuyªn qua ®îc ®Ó ®Õn K C©u 16/ Chän c©u sai: A/. ta dÓ quan s¸t thÊy hiÖn tîng giao thoa ¸nh s¸ng.NguyÔn Thµnh Chung GV THPT B¾c KiÕn X¬ng B. B. electron ®îc gi¶i phãng ra khái khèi b¸n dÉn. HiÖn tîng quang dÉn lµ hiÖn tîng gi¶m m¹nh ®iÖn trë cña chÊt b¸n dÉn khi bÞ chiÕu s¸ng. K lµ mét vßng d©y kim lo¹i bÊt k× C.TÕ bµo quang ®iÖn lµ mét b×nh ch©n kh«ng nhá. tÝnh chÊt sãng cña ¸nh s¸ng cµng Ýt thÓ hiÖn. K lµ mét chám cÇu kim lo¹i cÇn kh¶o s¸t. Trong hiÖn tîng quang dÉn. TÊm kÏm mÊt mét sè ®iÖn tÝch ©m nªn ®iÖn tÝch ©m cña nã gi¶m bít C. hiÖn tîng quang ®iÖn ®Æc trng cho tÝnh chÊt h¹t. B/. HiÖn tîng quang ®iÖn x¶y ra khi n¨ng lîng cña photon kÝch thÝch > c«ng tho¸t cña kim lo¹i D. C/. A lµ mét chám cÇu kim lo¹i cÇn kh¶o s¸t. TÊm kÏm mÊt mét sè ®iÖn tÝch d¬ng nªn ®iÖn tÝch ©m cña nã t¨ng lªn B. Bíc sãng ¸nh s¸ng kÝch thÝch cµng nhá th× ®é lín cña hiÖu ®iÖn thÕ h·m cµng lín C©u 13/ ChiÕu mét chïm tia hång ngo¹i vµo mÆt mét tÊm kÏm tÝch ®iÖn ©m th×: A. C¸c e trong tÊm kÏm . Mét sè e bÞ bËt ra D. Trong hiÖn tîng quang dÉn. C©u 17/. n¨ng lîng cÇn thiÕt ®Ó gi¶i phãng electron liªn kÕt thµnh electron dÉn lµ rÊt lín. Mét trong nh÷ng øng dông quang träng cña hiÖn tîng quang dÉn lµ viÖc chÕ t¹o ®Ìn èng. HiÖn tîng gi¶m m¹nh ®iÖn trë cña chÊt b¸n dÉn khi bÞ chiÕu s¸ng gäi lµ hiÖn tîng quang dÉn. H·y chän c©u ®óng trong c¸c c©u sau: A/. C¸c e kh«ng hÒ bÞ bËt ra khái bÒ mÆt kim lo¹i nhng lËp tøc bÞ hót trë l¹i C. A lµ mét vßng d©y kim lo¹i bÊt k× D.

A/. TÊt c¶ c¸c c©u kia ®Òu ®óng. A/. nguyªn tö kh«ng bøc x¹ n¨ng lîng. Khi chuyÓn tõ tr¹ng th¸i dõng cã n¨ng lîng cao sang tr¹ng th¸i dõng cã n¨ng lîng thÊp nguyªn tö sÏ ph¸t ra photon. C©u 21/. Banme. Quang trë lµ mét ®iÖn trë mµ gi¸ trÞ cña nã cã thÓ thay ®æi theo nhiÖt C/. B/. D/. B/. C©u 23/. C/. Chän c©u ®óng. Chän c©u sai: A/. Gi÷a c¸c d·y Laiman. HiÖn tîng quang dÉn cßn gäi lµ hiÖn tîng quang ®iÖn ngoµi C©u 19/. B/. Quang phæ cña nguyªn tö Hidro lµ quang phæ B/. Nguyªn tö cã n¨ng lîng x¸c ®Þnh khi nguyªn tö ®ã ®ang n»m ë tr¹ng th¸i dõng. Quang trë lµ mét ®iÖn trë mµ gi¸ trÞ cña nã thay ®æi theo cêng ®é ¸nh s¸ng thÝch hîp chiÕu vµo C©u 20/. C/. Trong c¸c tr¹ng th¸i dõng. C/. D/. Trong hiÖn tîng quang dÉn. D/. Trong c¸c tr¹ng th¸i dõng electron trong nguyªn tö Hidro chØ chuyÓn ®éng quanh h¹t nh©n theo nh÷ng quü ®¹o trßn cã b¸n kÝnh hoµn toµn x¸c ®Þnh. b¸n kÝnh nhá øng víi n¨ng lîng nhá. Chän c©u ®óng. C/. Quü ®¹o cã b¸n kÝnh lín øng víi n¨ng lîng lín. D/. C/. C¸c v¹ch mµu trong quang phæ cña nguyªn tö Hidro cã mµu biÕn thiªn liªn tôc tõ ®á ®Õn tÝm.NguyÔn Thµnh Chung GV THPT B¾c KiÕn X¬ng B/. Chän c©u sai: liªn tôc. B/. Khi chuyÓn tõ tr¹ng th¸i dõng cã n¨ng lîng thÊp sang tr¹ng th¸i dõng cã n¨ng lîng cao nguyªn tö sÏ ph¸t ra photon. B¸n kÝnh c¸c quü ®¹o dõng t¨ng tû lÖ víi b×nh ph¬ng c¸c sè nguyªn liªn tiÕp.Pin quang ®iÖn lµ nguån ®iÖn mµ c¬ n¨ng ®îc biÕn thµnh ®iÖn n¨ng. Quang trë cã thÓ dïng thay thÕ cho c¸c tÕ bµo quang ®iÖn. Pin quang ®iÖn lµ mét nguån ®iÖn trong ®ã quang n¨ng biÕn ®æi trùc tiÕp thµnh ®iÖn n¨ng. Mét trong nh÷ng øng dông quang träng cña hiÖn tîng quang dÉn lµ viÖc chÕ t¹o ra quang trë (LDR). D/. TÊt c¶ c¸c ph¸t biÓu kia. . Chän c©u sai: A/. Bé phËn quang träng nhÊt cña quang trë lµ mét líp chÊt b¸n dÉn cã g¾n hai ®iÖn cùc ®é. Pin quang ®iÖn lµ mét nguån ®iÖn trong ®ã nhiÖt n¨ng biÕn ®æi thµnh ®iÖn n¨ng. electron ®îc gi¶i phãng trë thµnh electron tù do chuyÓn ®éng trong khèi b¸n dÉn. Pin quang ®iÖn ho¹t ®éng trªn nguyªn t¾c cña hiÖn tîng c¶m øng ®iÖn tõ. D/. Pasen kh«ng cã ranh giíi x¸c ®Þnh. A/. C©u 22/.

C¸c v¹ch trong d·y Laiman s¾p xÕp mét c¸ch liªn tôc. A/. C©u 29/. C¸c v¹ch trong d·y Pasen thuéc vïng nµo trong c¸c vïng sau? Chän kÕt qu¶ ®óng. A/. C¸c v¹ch trong d·y Banme ®îc t¹o thµnh khi c¸c electron chuyÓn tõ c¸c quü ®¹o bªn ngoµi vÒ quü ®¹o L. C¸c v¹ch trong d·y Banme thuéc vïng nµo trong c¸c vïng sau? Chän kÕt qu¶ ®óng. Khi e chuyÓn tõ L vÒ K th× photon nã ph¸t ra cã bíc sãng lín nhÊt C/.2nm C©u 25/. Vïng tö ngo¹i.0nm D 656. Mét phÇn n»m trong vïng hång ngo¹i. mét phÇn n»m trong vïng hång ngo¹i. A/. C/.0nm C 486. D/. ¸nh s¸ng nh×n thÊy. B/. gi÷a chóng kh«ng cã ranh giíi râ rÖt. Mét phÇn n»m trong vïng ¸nh s¸ng nh×n thÊy. A/. Mét phÇn n»m trong vïng ¸nh s¸ng nh×n thÊy. Khi e chuyÓn tõ quÜ ®¹o P vÒ quÜ ®¹o K th× photon nã ph¸t ra cã n¨ng lîng Max B/.NguyÔn Thµnh Chung GV THPT B¾c KiÕn X¬ng C©u 24/. C/. D/. Vïng tö ngo¹i. C©u 30/. mét phÇn n»m trong vïng tö ngo¹i. TÊt c¶ c¸c ®¸p ¸n kia ®Òu ®óng. Vïng tö ngo¹i. B/. Vïng hång ngo¹i. C/. C©u 27/. Hβ theo thø tù. C©u 28/. H·y chän ®¸p ¸n ®óng vÒ bíc sãng cña c¸c v¹ch Hα . A 656. C¸c v¹ch trong d·y Pasen ®îc t¹o thµnh khi c¸c electron chuyÓn tõ c¸c quü ®¹o bªn ngoµi vÒ quü ®¹o M. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ sù t¹o thµnh c¸c v¹ch trong d·y Laiman cña quang phæ nguyªn tö Hidro.1nm vµ 434.3nm vµ 486. C¸c v¹ch trong d·y Lyman ®Òu cã mÇu tÝm nhng ®é ®Ëm nh¹t kh¸c nhau.1n m B 656.3nm vµ 434. Vïng C/. Vïng ¸nh s¸ng nh×n thÊy. B/. D/. C¸c v¹ch trong d·y Laiman thuéc vïng nµo trong c¸c vïng sau? Chän kÕt qu¶ ®óng.3nm vµ 410. D/. . Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ sù t¹o thµnh c¸c v¹ch trong d·y Banme cña quang phæ nguyªn tö Hidro. Vïng ¸nh s¸ng nh×n thÊy. mét phÇn n»m trong vïng tö ngo¹i. C©u 26/. Vïng hång ngo¹i. A/. D/. A/. B/. C¸c v¹ch trong d·y Laiman ®îc t¹o thµnh khi c¸c electron chuyÓn tõ quü ®¹o bªn ngoµi vÒ quü ®¹o K. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ sù t¹o thµnh c¸c d·y cña quang phæ nguyªn tö Hidro. Vïng hång ngo¹i. C¸c v¹ch trong d·y Banme ®îc t¹o thµnh khi c¸c electron trong nguyªn tö chuyÓn tõ quü ®¹o bªn ngoµi vÒ quü ®¹o L.

10-19J. Theo quy íc th«ng thêng . λ 2 = 210nm. e = 1. Trong d·y Pasen chØ cã duy nhÊt 3 v¹ch.273 µ m = 0.1.6. Dïng kim lo¹i nµy lµm catot cña mét tÕ bµo quang ®iÖn. TÊt c¶ c¸c ®¸p ¸n kia ®Òu ®óng. λ 3. ChiÕu vµo catot mét ¸nh s¸ng cã bíc sãng λ = 489nm. 3/. Giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i dïng lµm catot lµ: A λ 0 B λ 0 C λ 0 D 0.625./ Bµi tËp: Trong c¸c bµi tËp sau ®©y cho gi¸ trÞ c¸c h»ng sè nh -34 sau: h = 6. C/.275µ m = 0. Hδ øng víi sù chuyÓn tõ O sang L vµ tõ P sang L. Tr¹ng th¸i dõng cã n¨ng lîng cµng cao th× cµng kÐm bÒn v÷ng D.175µ m 2/.108m/s. Quü ®¹o dõng cã b¸n kÝnh cµng lín th× møc n¨ng lîng cµng cao B. λ 3 = 280nm. V¹ch Hα . D/. Hβ øng víi sù chuyÓn tõ M sang L vµ tõ N sang L. λ 4 C«ng tho¸t electron khái mét tÊm kim lo¹i lµ 1. V¹ch Hγ . Nh÷ng bøc x¹ g©y ra ®îc hiÖn tîng quang ®iÖn. λ 2 B λ 1. λ 3. Khi nguyªn tö hÊp thô mét Photon nã sÏ bøc x¹ n¨ng lîng II.88eV. VËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña electron quang ®iÖn tho¸t ra khái catot lµ: . D/. B/. A/. me = 9.? H·y chän kÕt qu¶ ®óng nhÊt. V¹ch cã bíc sãng lín nhÊt khi e chuyÓn tõ N vÒ M C©u 32/ Chän c©u sai A. λ 4 C λ 2. v¹ch sè 1 øng víi sù chuyÓn cña electron tõ quü ®¹o N vÒ quü ®¹o M. λ 4 = 320nm.10-31kg. Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 1/.NguyÔn Thµnh Chung GV THPT B¾c KiÕn X¬ng B/. §iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ sù t¹o thµnh c¸c v¹ch trong d·y Pasen cña quang phæ nguyªn tö Hidro. λ 5 = 400nm. C©u 31/. λ 3.475µ m = 0. C/. Giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i ®ã lµ: A 660nm B 650nm C 640nm D 670nm 4/.s. A λ 1. Khi nguyªn tö hÊp thô photon th× sÏ chuyÓn lªn quü ®¹o dõng cã n¨ng lîng cao h¬n C. C¸c v¹ch trong d·y Pasen ®îc t¹o thµnh khi c¸c electron chuyÓn tõ quü ®¹o bªn ngoµi vÒ quü ®¹o M.10-19C C«ng tho¸t electron cña kim lo¹i dïng lµm catot cña mét tÕ bµo quang ®iÖn lµ A=7.23. λ 5 D λ 2. NÕu chiÕu lÇn lît vµo tÕ bµo quang ®iÖn nµy c¸c bøc x¹ cã nh÷ng bíc sãng sau: λ 1=180nm. c = 3.10 J.

105m/s B 4. ChiÕu vµo catot mét bøc x¹ cã bíc sãng 200nm víi c«ng suÊt bøc x¹ chïm s¸ng lµ 0. Sè electron bøt ra khái bÒ mÆt tÊm kim lo¹i trong mét gi©y b»ng: A 2.07 V Sö dông c¸c d÷ kiÖn sau: Catot cña mét tÕ bµo quang ®iÖn l»m b»ng kim lo¹i cã c«ng tho¸t electron lµ At = 7. V2.2W. Khèi lîng cña c¸c electron ®îc tÝnh b»ng biÓu thøc nµo trong c¸c c«ng thøc sau: A me = 2hc V − V22 2 1 B 1 1  + λ  1 λ2     me = 2hc V − V22 2 1 C 1 1  − λ λ 2  1     me = hc V − V22 2 1 D 1 1  − λ λ 2  1     Mét gi¸ trÞ kh¸c 7/.82. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a anot vµ catot ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn g× ®Ó kh«ng mét electron nµo vÒ ®îc anot. sau ®ã dïng c¸c hiÖu ®iÖn thÕ h·m U1 vµ U2 ®Ó triÖt tiªu c¸c dßng quang ®iÖn. A n ≈ 1015h¹t B n ≈ 1019h¹t C n ≈ 1017h¹t D n = 2.3mA.1010m/s D 4.106m/s 5/.1015h¹t C 2. Gi¶ thuyÕt c¸c electron bøt ra khái bÒ mÆt tÊm kim lo¹i ®Òu bÞ hót vÒ anot khi ®ã dßng quang ®iÖn cã cêng ®é 0.NguyÔn Thµnh Chung GV THPT B¾c KiÕn X¬ng A 4. ChiÕu lÇn lît hai bøc x¹ ®iÖn tõ cã bíc sãng λ 1.1017h¹t B 2. Cã bao nhiªu photon chiÕu ®Õn bÒ mÆt catot trong mét gi©y?.07V C UAK ≤ -2.52.1017h¹t 10/. f2 vµo catot cña tÕ bµo quang ®iÖn.7V D UAK>-2. .106mm/s C 4. λ 2 vµo mét tÊm kim lo¹i ®Ó cã hiÖn tîng quang ®iÖn x¶y ra sau ®ã lÇn lît ®o vËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron quang ®iÖn V1. Giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i dïng lµm catot cña tÕ bµo quang ®iÖn lµ: A 360nm B 300nm C 130nm D Mét gi¸ trÞ kh¸c 9/.1010h¹t D 1.23.07V B UAK ≤ 2.14eV. 8/. C«ng thøc tÝnh h»ng sè Pl¨ng lµ: A h= e(U 2 − U 1 ) f 2 − f1 h= B e(U 1 − U 2 ) f 2 − f1 h= C D h= (U 2 − U 1 ) e( f 2 − f1 ) ( f 2 − f1 ) e(U 2 − U 1 ) Sö dông c¸c d÷ kiÖn sau: Catot cña mét tÕ bµo quang ®iÖn cã c«ng tho¸t electron lµ 4.82.875.10-19J.82. ChiÕu lÇn lît c¸c bøc x¹ cã tÇn sè f1.1015h¹t 6/. A UAK ≤ -2.

NguyÔn Thµnh Chung GV THPT B¾c KiÕn X¬ng 11/. ChiÕu vµo catot bøc x¹ cã bíc sãng λ .515W lªn bÒ mÆt tÊm kim lo¹i dïng lµm catot cña tÕ bµo quang ®iÖn.75 km/s 15/. BiÕt vËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron quang ®iÖn lµ 4.4V.9 µ m 12/.2mA. NÕu dïng ¸nh s¸ng nãi trªn chiÕu vµo qu¶ cÇu (lµm b»ng kim lo¹i dïng lµm catot nãi trªn) th× ®iÖn thÕ cùc ®¹i mµ qu¶ cÇu ®¹t ®îc lµ bao nhiªu? Chän kÕt qu¶ ®óng: A 0.4V B 0. Giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i dïng lµm catot lµ: A 274.45V C 0. 17/.10-4 D 3.7nm B 277.75.2eV.10-2 C 0.105m/s.69V B UAK = 2. ®Ó kh«ng cã mét electron nµo bay ®îc vÒ anot th× hiÖu ®iÖn thÕ h·m cã gi¸ trÞ b»ng: A UAK ≤ 1.9nm D 274. thu ®îc dßng quang ®iÖn b·o hoµ 0.54V D 4V Sö dông c¸c d÷ kiÖn sau: ChiÕu mét bøc x¹ ®iÖn tõ cã bíc sãng 546nm. vËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña electron quang ®iÖn cã gi¸ trÞ b»ng: A Vmax ≈ 7.69V Sö dông c¸c d÷ kiÖn sau: Kim lo¹i dïng lµm catot cña mét tÕ bµo quang ®iÖn cã c«ng tho¸t electron b»ng A = 2.07V C UAK ≤ -1.75.105m/s D 3.75.3.69V D UKA ≤ -1. HiÖu suÊt lîng tö cña tÕ bµo quang ®iÖn lµ: A 0.105m/s B Vmax ≈ 3. Muèn triÖt tiªu dßng quang ®iÖn.1.9nm C 474.5.9nm B 724.105m/s C Vmax ≈ 1. 10-4 18/. Giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i dïng lµm catot cã gi¸ trÞ b»ng: A 656nm B 356nm C 565nm D 565 µ m 14/. c«ng suÊt bøc x¹ chïm s¸ng lµ 1. C«ng tho¸t electron cã gi¸ trÞ b»ng: .7nm C 477. 13/. ngêi ta ph¶i ®Æt vµo gi÷a anot vµ catot cña tÕ bµo quang ®iÖn mét hiÖu ®iÖn thÕ h·m Uh = -0. Khi chiÕu bøc x¹ cã bíc sãng 200nm vµo tÕ bµo quang ®iÖn trªn. Gi¸ trÞ bíc sãng ¸nh s¸ng kÝch thÝch b»ng: A 677.3.7nm D 540 nm 16/.10-2 B 0.

28.10-4A C 2.75.10-4A Sö dông c¸c d÷ kiÖn sau: Mét èng R¬nghen ph¸t ra chïm tia R¬nghen cã bíc sãng ng¾n nhÊt lµ 5.10-11m.8.75.NguyÔn Thµnh Chung GV THPT B¾c KiÕn X¬ng A 2. 22/. 25.106Ω .103V B 39.875.8. Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 19/.103V C 36.10-16J. Hái sè electron ®Ëp vµo ®èi ©m cùc trong thêi gian 10gi©y lµ bao nhiªu? A 0.28.10-4A B 1.10-16J.75.1018 h¹t .48.103V 23/. Gi¶ sö khi electron võa bøt ra khái tÊm kim lo¹i nã gÆp ngay mét ®iÖn trêng c¶n cã E = 750V/m. Cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®iÖn trë cã gi¸ trÞ b»ng: A 1.107cm/s C 6.68.10-4A D 0. §éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron khi ®Ëp vµo ®èi ©m cùc vµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÖn cùc t¬ng øng cã gi¸ trÞ b»ng: A 40.625.20.10-19J D 2.109m/s B 6.1018h¹t C 0.10-19J C 3. Trong trêng hîp kh«ng cã ®iÖn trêng h·m vµ ®iÖn cùc M ®îc nèi ®Êt th«ng qua mét ®iÖn trë R = 1.107 m/s 20/.199.103V D 39.1018h¹t B 0.10-16J.02.625.526.28.88.10-19J Sö dông c¸c d÷ kiÖn sau: Mét ®iÖn cùc ph¼ng M b»ng kim lo¹i cã giíi h¹n quang ®iÖn 332nm.8.2. 26.10-19J B 2. VËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron quang ®iÖn cã gi¸ trÞ b»ng: A 6. Hái c¸c electron chØ cã thÓ rêi xa M mét kho¶ng tèi ®a b»ng bao nhiªu? Chän kÕt qu¶ ®óng trong c¸c kÕt qu¶ sau? A 1.25.5mm B 1.1017h¹t D 6.02. BiÕt dßng ®iÖn qua èng cã cêng ®é 10mA.5cm C 1.5m D 15cm 21/.094. 24.75.107m/s D 0.8. 24. ®îc räi b»ng bøc x¹ cã bíc sãng 83nm.10-16J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful