P. 1
Bai tap luong tu anh sang co dap an rat hay[2]

Bai tap luong tu anh sang co dap an rat hay[2]

|Views: 253|Likes:
Được xuất bản bởitanp0p0_93_yb

More info:

Published by: tanp0p0_93_yb on Apr 08, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2016

pdf

text

original

NguyÔn Thµnh Chung GV THPT B¾c KiÕn X¬ng

Lîng tö ¸nh s¸ng C©u 1/. HiÖn tîng quang ®iÖn lµ: A/. hiÖn tîng electron bøt ra khái bÒ mÆt kim lo¹i khi cã ¸nh s¸ng thÝch hîp chiÕu vµo. B/. hiÖn tîng electron bøt ra khái bÒ mÆt tÊm kim lo¹i nÕu tÊm KL ®ã mang ®iÖn ©m C/. hiÖn tîng electron bøt ra khái bÒ mÆt tÊm kim lo¹i khi bÞ ¸nh s¸ng cã cêng ®é lín chiÕu vµo. D/. hiÖn tîng electron bøt ra khái bÒ mÆt tÊm kim lo¹i khi tÊm kim lo¹i ®îc m¾c víi mét tÜnh ®iÖn kÕ. C©u 2/. Víi mét kim lo¹i nhÊt ®Þnh hiÖn tîng quang ®iÖn x¶y ra khi: A/. bíc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch ph¶i kh«ng lín h¬n giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i ®ã. B/. bíc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch b»ng c«ng tho¸t cña kim lo¹i ®ã C/. bíc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch ph¶i lín h¬n giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i ®ã. D. ¸nh s¸ng kÝch thÝch ph¶i cã cêng ®é ®ñ lín. C©u 3/. §iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi ®Õn nh÷ng kÕt qu¶ rót ra tõ thÝ nghiÖm víi tÕ bµo quang ®iÖn? A/. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a anot vµ catot cña tÕ bµo quang ®iÖn lu«n cã gi¸ trÞ ©m khi dßng quang ®iÖn triÖt tiªu. B/. Dßng quang ®iÖn vÉn tån t¹i ngay c¶ khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a anot vµ catot cña tÕ bµo quang ®iÖn b»ng 0. C/. Cêng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ kh«ng phô thuéc vµo cêng ®é chïm s¸ng kÝch thÝch. D/. Gi¸ trÞ cña hiÖu ®iÖn thÕ h·m phô thuéc vµo bíc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch. C©u 4/. Electron quang ®iÖn lµ: A/. electron trong d©y dÉn th«ng thêng. electron bøt ra tõ catot cña tÕ bµo quang ®iÖn. C/. electron t¹o ra trong chÊt b¸n dÉn. electron t¹o ra trong chÊt khÝ khi nã bÞ ion ho¸. B/. D/.

C©u 5/. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ giíi h¹n quang ®iÖn cña mét kim lo¹i nµo ®ã. A/. Mçi kim lo¹i chØ cã mét gi¸ trÞ giíi h¹n quang ®iÖn nhÊt ®Þnh. B/. C¸c kim lo¹i kh¸c nhau th× giíi h¹n quang ®iÖn cña chóng còng kh¸c nhau. C/. HiÖn tîng quang ®iÖn chØ x¶y ra víi mét kim lo¹i khi bíc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch nhá h¬n giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i ®ã. D/. TÊt c¶ c¸c ®¸p ¸n kia ®Òu ®óng.(®· ph« to ®Õn ®©y) C©u 6/. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ cêng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ?

Theo quy íc th«ng thêng. C©u 9/. §éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron quang ®iÖn phô thuéc vµo b¶n chÊt kim lo¹i dïng lµm cat«t. B/. nh÷ng nguyªn tö hay ph©n tö vËt chÊt kh«ng hÊp thô hay bøc x¹ ¸nh s¸ng mét c¸ch liªn tôc mµ thµnh tõng phÇn riªng biÖt. hf = 2 A + C©u 10/. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ ®éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron quang ®iÖn? A/. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ thuyÕt lîng tö ¸nh s¸ng. cêng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ kh«ng phô thuéc vµo cêng ®é chïm s¸ng kÝch thÝch. chóng cã ®éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i. D/. C©u 8/. ¸nh s¸ng cã tÝnh sãng (thÓ hiÖn râ nhÊt ë hiÖn tîng giao thoa) vµ tÝnh h¹t ( thÓ hiÖn râ nhÊt ë hiÖn tîng quang ®iÖn) . §éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron quang ®iÖn kh«ng phô thuéc vµo cêng ®é chïm s¸ng kÝch thÝch. ®øt qu·ng. cêng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ t¨ng theo hµm sè mò víi cêng ®é chïm C©u 7/. C/. B/. 1 2 eU h = mv 0 max 2 C©u 11/ Chän c©u ®óng: A. HiÖn tîng quang ®iÖn cã thÓ x¶y ra víi mäi kim lo¹i vµ mäi bøc x¹ kÝch thÝch B. mçi h¹t lµ mét ph« t«n. §éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron quang ®iÖn kh«ng phô thuéc vµo b¶n chÊt kim lo¹i dïng lµm cat«t. Cêng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ tû lÖ bíc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch D. B/. C/. c¸c lîng tö ¸nh s¸ng kh«ng bÞ thay ®æi. eU h = 2 mv 0 max 4 C. eU h = 2 mv 0 max 2 D. D/. C«ng thøc Anhxtanh lµ: A. c«ng thøc nµo sau ®©y lµ ®óng cho trêng hîp dßng quang ®iÖn triÖt tiªu? A. Khi c¸c e ë bÒ mÆt KL bøt khái K. Sè photon ®Ëp vµo K cµng nhiÒu vµ cµng m¹nh th× hiÖn tîng quang ®iÖn cµng dÔ x¶y ra C©u 12/ Chän c©u sai: A. kh«ng phô thuéc vµo kho¶ng c¸ch tíi nguån s¸ng. A/. cêng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ tû thuËn víi cêng ®é chïm s¸ng kÝch thÝch. Chïm ¸nh s¸ng lµ dßng h¹t. ®éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron quang ®iÖn phô thuéc vµo bíc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch. D/. eU h = mv 0 max 2 B. s¸ng. C/. N¨ng lîng cña c¸c ph«ton ¸nh s¸ng lµ nh nhau kh«ng phô thuéc vµo bíc sãng cña ¸nh s¸ng. hf = A + 2 mv 0 max mv 2 B. hf = A − D. hf = A + 0 max 2 4 2 mv 0 max 2 2 mv 0 max 2 C.NguyÔn Thµnh Chung GV THPT B¾c KiÕn X¬ng A/. Khi ¸nh s¸ng truyÒn ®i. C. cêng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ tû nghÞch víi cêng ®é chïm s¸ng kÝch thÝch.

TÊm kÏm mÊt mét sè ®iÖn tÝch ©m nªn ®iÖn tÝch ©m cña nã gi¶m bít C.TÕ bµo quang ®iÖn lµ mét b×nh ch©n kh«ng nhá. K lµ mét chám cÇu kim lo¹i cÇn kh¶o s¸t. B/. HiÖn tîng quang dÉn lµ hiÖn tîng gi¶m m¹nh ®iÖn trë cña chÊt b¸n dÉn khi bÞ chiÕu s¸ng. ¸nh s¸ng cã tÝnh sãng (thÓ hiÖn râ nhÊt ë hiÖn tîng quang ®iÖn) vµ tÝnh h¹t ( thÓ hiÖn râ nhÊt ë hiÖn tîng giao thoa) C. Mét trong nh÷ng øng dông quang träng cña hiÖn tîng quang dÉn lµ viÖc chÕ t¹o ®Ìn èng. Vá tÕ bµo quang ®iÖn thêng lµm b»ng th¹ch anh ®Ó cho tia tö ngo¹i xuyªn qua ®îc ®Ó ®Õn K C©u 16/ Chän c©u sai: A/. Trong hiÖn tîng quang dÉn. A lµ mét chám cÇu kim lo¹i cÇn kh¶o s¸t.HiÖn tîng giao thoa ®Æc trng cho tÝnh chÊt sãng. Trong hiÖn tîng quang dÉn. trong ®ã cã hai ®iÖn cùc lµ A vµ K B. D/. C¸c e kh«ng hÒ bÞ bËt ra khái bÒ mÆt kim lo¹i nhng lËp tøc bÞ hót trë l¹i C. C©u 18/. C©u 17/. A/. Bíc sãng ¸nh s¸ng kÝch thÝch cµng nhá th× ®é lín cña hiÖu ®iÖn thÕ h·m cµng lín C©u 13/ ChiÕu mét chïm tia hång ngo¹i vµo mÆt mét tÊm kÏm tÝch ®iÖn ©m th×: A. n¨ng lîng cÇn thiÕt ®Ó gi¶i phãng electron liªn kÕt thµnh electron dÉn lµ rÊt lín. A lµ mét vßng d©y kim lo¹i bÊt k× D. electron ®îc gi¶i phãng ra khái khèi b¸n dÉn.NguyÔn Thµnh Chung GV THPT B¾c KiÕn X¬ng B. C¸c ®iÖn tÝch d¬ng bÞ bËt ra khái bÒ mÆt Kl bÞ bËt ra ®Õn hÕt th× th«i C©u 15/ Chän c©u sai: A. TÊm kÏm mÊt ®iÖn tÝch ©m cho tíi khi nã trung hoµ vÒ ®iÖn D. HiÖn tîng gi¶m m¹nh ®iÖn trë cña chÊt b¸n dÉn khi bÞ chiÕu s¸ng gäi lµ hiÖn tîng quang dÉn. D/. Mét sè e bÞ bËt ra D. tÝnh chÊt sãng cña ¸nh s¸ng cµng Ýt thÓ hiÖn. TÊm kÏm mÊt mét sè ®iÖn tÝch d¬ng nªn ®iÖn tÝch ©m cña nã t¨ng lªn B. H·y chän c©u ®óng trong c¸c c©u sau: A/. C/. C/. C¸c e trong tÊm kÏm . HiÖn tîng quang ®iÖn x¶y ra khi n¨ng lîng cña photon kÝch thÝch > c«ng tho¸t cña kim lo¹i D. Khi tÝnh chÊt h¹t cña ¸nh s¸ng thÓ hiÖn râ nÐt. ta dÓ quan s¸t thÊy hiÖn tîng giao thoa ¸nh s¸ng. hiÖn tîng quang ®iÖn ®Æc trng cho tÝnh chÊt h¹t. H·y chän c©u sai. K lµ mét vßng d©y kim lo¹i bÊt k× C. B/. §iÖn tÝch ©m cña tÊm kÏm kh«ng ®æi C©u 14/ ChiÕu mét chïm tia tö ngo¹i vµo mÆt mét tÊm kÏm tÝch ®iÖn d¬ng th×: A. B. ¸nh s¸ng cã lìng tÝnh sãng h¹t. Khi bíc sãng cña ¸nh s¸ng cµng ng¾n th× tÝnh chÊt h¹t cña ¸nh s¸ng cµng thÓ hiÖn râ nÐt.

NguyÔn Thµnh Chung GV THPT B¾c KiÕn X¬ng B/.Pin quang ®iÖn lµ nguån ®iÖn mµ c¬ n¨ng ®îc biÕn thµnh ®iÖn n¨ng. C©u 21/. HiÖn tîng quang dÉn cßn gäi lµ hiÖn tîng quang ®iÖn ngoµi C©u 19/. Nguyªn tö cã n¨ng lîng x¸c ®Þnh khi nguyªn tö ®ã ®ang n»m ë tr¹ng th¸i dõng. Chän c©u ®óng. B¸n kÝnh c¸c quü ®¹o dõng t¨ng tû lÖ víi b×nh ph¬ng c¸c sè nguyªn liªn tiÕp. D/. Trong hiÖn tîng quang dÉn. Chän c©u ®óng. Mét trong nh÷ng øng dông quang träng cña hiÖn tîng quang dÉn lµ viÖc chÕ t¹o ra quang trë (LDR). C/. Pasen kh«ng cã ranh giíi x¸c ®Þnh. Banme. B/. Trong c¸c tr¹ng th¸i dõng. C©u 23/. Quü ®¹o cã b¸n kÝnh lín øng víi n¨ng lîng lín. Quang trë lµ mét ®iÖn trë mµ gi¸ trÞ cña nã thay ®æi theo cêng ®é ¸nh s¸ng thÝch hîp chiÕu vµo C©u 20/. B/. D/. Gi÷a c¸c d·y Laiman. C/. Chän c©u sai: liªn tôc. B/. Pin quang ®iÖn lµ mét nguån ®iÖn trong ®ã nhiÖt n¨ng biÕn ®æi thµnh ®iÖn n¨ng. Bé phËn quang träng nhÊt cña quang trë lµ mét líp chÊt b¸n dÉn cã g¾n hai ®iÖn cùc ®é. C/. D/. A/. D/. C©u 22/. electron ®îc gi¶i phãng trë thµnh electron tù do chuyÓn ®éng trong khèi b¸n dÉn. A/. Quang phæ cña nguyªn tö Hidro lµ quang phæ B/. Chän c©u sai: A/. A/. Khi chuyÓn tõ tr¹ng th¸i dõng cã n¨ng lîng cao sang tr¹ng th¸i dõng cã n¨ng lîng thÊp nguyªn tö sÏ ph¸t ra photon. TÊt c¶ c¸c ph¸t biÓu kia. nguyªn tö kh«ng bøc x¹ n¨ng lîng. Pin quang ®iÖn lµ mét nguån ®iÖn trong ®ã quang n¨ng biÕn ®æi trùc tiÕp thµnh ®iÖn n¨ng. D/. Trong c¸c tr¹ng th¸i dõng electron trong nguyªn tö Hidro chØ chuyÓn ®éng quanh h¹t nh©n theo nh÷ng quü ®¹o trßn cã b¸n kÝnh hoµn toµn x¸c ®Þnh. D/. TÊt c¶ c¸c c©u kia ®Òu ®óng. C/. B/. C¸c v¹ch mµu trong quang phæ cña nguyªn tö Hidro cã mµu biÕn thiªn liªn tôc tõ ®á ®Õn tÝm. Quang trë cã thÓ dïng thay thÕ cho c¸c tÕ bµo quang ®iÖn. Pin quang ®iÖn ho¹t ®éng trªn nguyªn t¾c cña hiÖn tîng c¶m øng ®iÖn tõ. C/. Khi chuyÓn tõ tr¹ng th¸i dõng cã n¨ng lîng thÊp sang tr¹ng th¸i dõng cã n¨ng lîng cao nguyªn tö sÏ ph¸t ra photon. Chän c©u sai: A/. b¸n kÝnh nhá øng víi n¨ng lîng nhá. Quang trë lµ mét ®iÖn trë mµ gi¸ trÞ cña nã cã thÓ thay ®æi theo nhiÖt C/. .

1nm vµ 434. C©u 27/. C/. mét phÇn n»m trong vïng tö ngo¹i. C¸c v¹ch trong d·y Lyman ®Òu cã mÇu tÝm nhng ®é ®Ëm nh¹t kh¸c nhau. B/. Mét phÇn n»m trong vïng ¸nh s¸ng nh×n thÊy.3nm vµ 410. A/. C/. A/. Vïng tö ngo¹i. B/. C©u 26/. gi÷a chóng kh«ng cã ranh giíi râ rÖt. Vïng ¸nh s¸ng nh×n thÊy. H·y chän ®¸p ¸n ®óng vÒ bíc sãng cña c¸c v¹ch Hα .NguyÔn Thµnh Chung GV THPT B¾c KiÕn X¬ng C©u 24/. A 656. D/. Mét phÇn n»m trong vïng hång ngo¹i.2nm C©u 25/. B/. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ sù t¹o thµnh c¸c v¹ch trong d·y Laiman cña quang phæ nguyªn tö Hidro. C¸c v¹ch trong d·y Banme ®îc t¹o thµnh khi c¸c electron trong nguyªn tö chuyÓn tõ quü ®¹o bªn ngoµi vÒ quü ®¹o L. A/. Khi e chuyÓn tõ quÜ ®¹o P vÒ quÜ ®¹o K th× photon nã ph¸t ra cã n¨ng lîng Max B/. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ sù t¹o thµnh c¸c v¹ch trong d·y Banme cña quang phæ nguyªn tö Hidro.1n m B 656. Vïng hång ngo¹i.0nm D 656. C¸c v¹ch trong d·y Banme thuéc vïng nµo trong c¸c vïng sau? Chän kÕt qu¶ ®óng. A/. A/.3nm vµ 434. A/. Vïng ¸nh s¸ng nh×n thÊy. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ sù t¹o thµnh c¸c d·y cña quang phæ nguyªn tö Hidro. C©u 28/. Vïng hång ngo¹i. C¸c v¹ch trong d·y Laiman thuéc vïng nµo trong c¸c vïng sau? Chän kÕt qu¶ ®óng. C¸c v¹ch trong d·y Laiman s¾p xÕp mét c¸ch liªn tôc. C¸c v¹ch trong d·y Banme ®îc t¹o thµnh khi c¸c electron chuyÓn tõ c¸c quü ®¹o bªn ngoµi vÒ quü ®¹o L. mét phÇn n»m trong vïng tö ngo¹i. Mét phÇn n»m trong vïng ¸nh s¸ng nh×n thÊy. mét phÇn n»m trong vïng hång ngo¹i. C©u 29/. C/. D/.0nm C 486. Vïng tö ngo¹i. D/. C©u 30/. C¸c v¹ch trong d·y Laiman ®îc t¹o thµnh khi c¸c electron chuyÓn tõ quü ®¹o bªn ngoµi vÒ quü ®¹o K.3nm vµ 486. Vïng hång ngo¹i. TÊt c¶ c¸c ®¸p ¸n kia ®Òu ®óng. C¸c v¹ch trong d·y Pasen thuéc vïng nµo trong c¸c vïng sau? Chän kÕt qu¶ ®óng. Vïng C/. Hβ theo thø tù. Vïng tö ngo¹i. B/. . D/. Khi e chuyÓn tõ L vÒ K th× photon nã ph¸t ra cã bíc sãng lín nhÊt C/. ¸nh s¸ng nh×n thÊy. D/. C¸c v¹ch trong d·y Pasen ®îc t¹o thµnh khi c¸c electron chuyÓn tõ c¸c quü ®¹o bªn ngoµi vÒ quü ®¹o M.

Nh÷ng bøc x¹ g©y ra ®îc hiÖn tîng quang ®iÖn. D/. Dïng kim lo¹i nµy lµm catot cña mét tÕ bµo quang ®iÖn. Khi nguyªn tö hÊp thô photon th× sÏ chuyÓn lªn quü ®¹o dõng cã n¨ng lîng cao h¬n C.175µ m 2/. λ 3. A/. ChiÕu vµo catot mét ¸nh s¸ng cã bíc sãng λ = 489nm. Quü ®¹o dõng cã b¸n kÝnh cµng lín th× møc n¨ng lîng cµng cao B. v¹ch sè 1 øng víi sù chuyÓn cña electron tõ quü ®¹o N vÒ quü ®¹o M. e = 1. me = 9.NguyÔn Thµnh Chung GV THPT B¾c KiÕn X¬ng B/. C¸c v¹ch trong d·y Pasen ®îc t¹o thµnh khi c¸c electron chuyÓn tõ quü ®¹o bªn ngoµi vÒ quü ®¹o M.475µ m = 0. C/. D/.1. Giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i ®ã lµ: A 660nm B 650nm C 640nm D 670nm 4/. V¹ch cã bíc sãng lín nhÊt khi e chuyÓn tõ N vÒ M C©u 32/ Chän c©u sai A. Tr¹ng th¸i dõng cã n¨ng lîng cµng cao th× cµng kÐm bÒn v÷ng D.88eV. C©u 31/. λ 3. A λ 1. λ 3 = 280nm.10 J. λ 2 B λ 1. Khi nguyªn tö hÊp thô mét Photon nã sÏ bøc x¹ n¨ng lîng II.10-19J.275µ m = 0. V¹ch Hα . c = 3.s. λ 4 = 320nm. λ 4 C λ 2. λ 5 = 400nm. Hδ øng víi sù chuyÓn tõ O sang L vµ tõ P sang L./ Bµi tËp: Trong c¸c bµi tËp sau ®©y cho gi¸ trÞ c¸c h»ng sè nh -34 sau: h = 6.10-19C C«ng tho¸t electron cña kim lo¹i dïng lµm catot cña mét tÕ bµo quang ®iÖn lµ A=7. NÕu chiÕu lÇn lît vµo tÕ bµo quang ®iÖn nµy c¸c bøc x¹ cã nh÷ng bíc sãng sau: λ 1=180nm. B/. C/.23. λ 2 = 210nm. Giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i dïng lµm catot lµ: A λ 0 B λ 0 C λ 0 D 0. VËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña electron quang ®iÖn tho¸t ra khái catot lµ: .10-31kg.? H·y chän kÕt qu¶ ®óng nhÊt. V¹ch Hγ . Trong d·y Pasen chØ cã duy nhÊt 3 v¹ch. Theo quy íc th«ng thêng .6. λ 5 D λ 2.273 µ m = 0. TÊt c¶ c¸c ®¸p ¸n kia ®Òu ®óng. §iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ sù t¹o thµnh c¸c v¹ch trong d·y Pasen cña quang phæ nguyªn tö Hidro. Hβ øng víi sù chuyÓn tõ M sang L vµ tõ N sang L. λ 4 C«ng tho¸t electron khái mét tÊm kim lo¹i lµ 1.625. λ 3. Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 1/.108m/s. 3/.

3mA.2W.106m/s 5/.82. A UAK ≤ -2. ChiÕu lÇn lît hai bøc x¹ ®iÖn tõ cã bíc sãng λ 1.1015h¹t C 2.82.10-19J. Cã bao nhiªu photon chiÕu ®Õn bÒ mÆt catot trong mét gi©y?.82.07V C UAK ≤ -2.NguyÔn Thµnh Chung GV THPT B¾c KiÕn X¬ng A 4. Giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i dïng lµm catot cña tÕ bµo quang ®iÖn lµ: A 360nm B 300nm C 130nm D Mét gi¸ trÞ kh¸c 9/. λ 2 vµo mét tÊm kim lo¹i ®Ó cã hiÖn tîng quang ®iÖn x¶y ra sau ®ã lÇn lît ®o vËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron quang ®iÖn V1. V2.1015h¹t 6/. A n ≈ 1015h¹t B n ≈ 1019h¹t C n ≈ 1017h¹t D n = 2. ChiÕu lÇn lît c¸c bøc x¹ cã tÇn sè f1.07V B UAK ≤ 2.07 V Sö dông c¸c d÷ kiÖn sau: Catot cña mét tÕ bµo quang ®iÖn l»m b»ng kim lo¹i cã c«ng tho¸t electron lµ At = 7. sau ®ã dïng c¸c hiÖu ®iÖn thÕ h·m U1 vµ U2 ®Ó triÖt tiªu c¸c dßng quang ®iÖn.105m/s B 4.7V D UAK>-2. f2 vµo catot cña tÕ bµo quang ®iÖn. C«ng thøc tÝnh h»ng sè Pl¨ng lµ: A h= e(U 2 − U 1 ) f 2 − f1 h= B e(U 1 − U 2 ) f 2 − f1 h= C D h= (U 2 − U 1 ) e( f 2 − f1 ) ( f 2 − f1 ) e(U 2 − U 1 ) Sö dông c¸c d÷ kiÖn sau: Catot cña mét tÕ bµo quang ®iÖn cã c«ng tho¸t electron lµ 4.1017h¹t B 2.1010m/s D 4. Gi¶ thuyÕt c¸c electron bøt ra khái bÒ mÆt tÊm kim lo¹i ®Òu bÞ hót vÒ anot khi ®ã dßng quang ®iÖn cã cêng ®é 0.106mm/s C 4.1017h¹t 10/. Khèi lîng cña c¸c electron ®îc tÝnh b»ng biÓu thøc nµo trong c¸c c«ng thøc sau: A me = 2hc V − V22 2 1 B 1 1  + λ  1 λ2     me = 2hc V − V22 2 1 C 1 1  − λ λ 2  1     me = hc V − V22 2 1 D 1 1  − λ λ 2  1     Mét gi¸ trÞ kh¸c 7/.1010h¹t D 1. .23.14eV. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a anot vµ catot ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn g× ®Ó kh«ng mét electron nµo vÒ ®îc anot. ChiÕu vµo catot mét bøc x¹ cã bíc sãng 200nm víi c«ng suÊt bøc x¹ chïm s¸ng lµ 0. 8/.52. Sè electron bøt ra khái bÒ mÆt tÊm kim lo¹i trong mét gi©y b»ng: A 2.875.

Muèn triÖt tiªu dßng quang ®iÖn.9nm B 724.75.5. ®Ó kh«ng cã mét electron nµo bay ®îc vÒ anot th× hiÖu ®iÖn thÕ h·m cã gi¸ trÞ b»ng: A UAK ≤ 1.69V D UKA ≤ -1.7nm C 477.07V C UAK ≤ -1.1.105m/s C Vmax ≈ 1.2eV.45V C 0. NÕu dïng ¸nh s¸ng nãi trªn chiÕu vµo qu¶ cÇu (lµm b»ng kim lo¹i dïng lµm catot nãi trªn) th× ®iÖn thÕ cùc ®¹i mµ qu¶ cÇu ®¹t ®îc lµ bao nhiªu? Chän kÕt qu¶ ®óng: A 0.69V Sö dông c¸c d÷ kiÖn sau: Kim lo¹i dïng lµm catot cña mét tÕ bµo quang ®iÖn cã c«ng tho¸t electron b»ng A = 2.9nm C 474. c«ng suÊt bøc x¹ chïm s¸ng lµ 1.9 µ m 12/.10-2 B 0. vËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña electron quang ®iÖn cã gi¸ trÞ b»ng: A Vmax ≈ 7.NguyÔn Thµnh Chung GV THPT B¾c KiÕn X¬ng 11/. ngêi ta ph¶i ®Æt vµo gi÷a anot vµ catot cña tÕ bµo quang ®iÖn mét hiÖu ®iÖn thÕ h·m Uh = -0.10-2 C 0. ChiÕu vµo catot bøc x¹ cã bíc sãng λ .9nm D 274.4V.75 km/s 15/.2mA. Gi¸ trÞ bíc sãng ¸nh s¸ng kÝch thÝch b»ng: A 677.105m/s D 3.54V D 4V Sö dông c¸c d÷ kiÖn sau: ChiÕu mét bøc x¹ ®iÖn tõ cã bíc sãng 546nm.105m/s B Vmax ≈ 3. thu ®îc dßng quang ®iÖn b·o hoµ 0.515W lªn bÒ mÆt tÊm kim lo¹i dïng lµm catot cña tÕ bµo quang ®iÖn.105m/s.4V B 0.10-4 D 3.3. 10-4 18/.75.75. Khi chiÕu bøc x¹ cã bíc sãng 200nm vµo tÕ bµo quang ®iÖn trªn. Giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i dïng lµm catot lµ: A 274. C«ng tho¸t electron cã gi¸ trÞ b»ng: .7nm D 540 nm 16/. HiÖu suÊt lîng tö cña tÕ bµo quang ®iÖn lµ: A 0. 17/. 13/.3.7nm B 277. Giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i dïng lµm catot cã gi¸ trÞ b»ng: A 656nm B 356nm C 565nm D 565 µ m 14/. BiÕt vËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron quang ®iÖn lµ 4.69V B UAK = 2.

20.094.10-19J D 2.10-19J C 3.107cm/s C 6.107m/s D 0.5mm B 1. 26.02.103V D 39. Hái sè electron ®Ëp vµo ®èi ©m cùc trong thêi gian 10gi©y lµ bao nhiªu? A 0.1018h¹t B 0.8. 24.10-4A Sö dông c¸c d÷ kiÖn sau: Mét èng R¬nghen ph¸t ra chïm tia R¬nghen cã bíc sãng ng¾n nhÊt lµ 5.5m D 15cm 21/.10-16J.02.28. 24.10-16J. ®îc räi b»ng bøc x¹ cã bíc sãng 83nm.75.10-4A B 1.88.NguyÔn Thµnh Chung GV THPT B¾c KiÕn X¬ng A 2.1018h¹t C 0.625.10-16J.107 m/s 20/. 22/. Cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®iÖn trë cã gi¸ trÞ b»ng: A 1.25.109m/s B 6.48. 25.10-16J.10-19J B 2.8.10-4A D 0.526.68.28.2. BiÕt dßng ®iÖn qua èng cã cêng ®é 10mA.1018 h¹t .8.10-11m.28. §éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron khi ®Ëp vµo ®èi ©m cùc vµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÖn cùc t¬ng øng cã gi¸ trÞ b»ng: A 40.10-19J Sö dông c¸c d÷ kiÖn sau: Mét ®iÖn cùc ph¼ng M b»ng kim lo¹i cã giíi h¹n quang ®iÖn 332nm.199.75.625. Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 19/. VËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron quang ®iÖn cã gi¸ trÞ b»ng: A 6.8.5cm C 1.10-4A C 2.875.106Ω .103V C 36.103V 23/.103V B 39. Gi¶ sö khi electron võa bøt ra khái tÊm kim lo¹i nã gÆp ngay mét ®iÖn trêng c¶n cã E = 750V/m. Trong trêng hîp kh«ng cã ®iÖn trêng h·m vµ ®iÖn cùc M ®îc nèi ®Êt th«ng qua mét ®iÖn trë R = 1.1017h¹t D 6. Hái c¸c electron chØ cã thÓ rêi xa M mét kho¶ng tèi ®a b»ng bao nhiªu? Chän kÕt qu¶ ®óng trong c¸c kÕt qu¶ sau? A 1.75.75.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->