NguyÔn Thµnh Chung GV THPT B¾c KiÕn X¬ng

Lîng tö ¸nh s¸ng C©u 1/. HiÖn tîng quang ®iÖn lµ: A/. hiÖn tîng electron bøt ra khái bÒ mÆt kim lo¹i khi cã ¸nh s¸ng thÝch hîp chiÕu vµo. B/. hiÖn tîng electron bøt ra khái bÒ mÆt tÊm kim lo¹i nÕu tÊm KL ®ã mang ®iÖn ©m C/. hiÖn tîng electron bøt ra khái bÒ mÆt tÊm kim lo¹i khi bÞ ¸nh s¸ng cã cêng ®é lín chiÕu vµo. D/. hiÖn tîng electron bøt ra khái bÒ mÆt tÊm kim lo¹i khi tÊm kim lo¹i ®îc m¾c víi mét tÜnh ®iÖn kÕ. C©u 2/. Víi mét kim lo¹i nhÊt ®Þnh hiÖn tîng quang ®iÖn x¶y ra khi: A/. bíc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch ph¶i kh«ng lín h¬n giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i ®ã. B/. bíc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch b»ng c«ng tho¸t cña kim lo¹i ®ã C/. bíc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch ph¶i lín h¬n giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i ®ã. D. ¸nh s¸ng kÝch thÝch ph¶i cã cêng ®é ®ñ lín. C©u 3/. §iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi ®Õn nh÷ng kÕt qu¶ rót ra tõ thÝ nghiÖm víi tÕ bµo quang ®iÖn? A/. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a anot vµ catot cña tÕ bµo quang ®iÖn lu«n cã gi¸ trÞ ©m khi dßng quang ®iÖn triÖt tiªu. B/. Dßng quang ®iÖn vÉn tån t¹i ngay c¶ khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a anot vµ catot cña tÕ bµo quang ®iÖn b»ng 0. C/. Cêng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ kh«ng phô thuéc vµo cêng ®é chïm s¸ng kÝch thÝch. D/. Gi¸ trÞ cña hiÖu ®iÖn thÕ h·m phô thuéc vµo bíc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch. C©u 4/. Electron quang ®iÖn lµ: A/. electron trong d©y dÉn th«ng thêng. electron bøt ra tõ catot cña tÕ bµo quang ®iÖn. C/. electron t¹o ra trong chÊt b¸n dÉn. electron t¹o ra trong chÊt khÝ khi nã bÞ ion ho¸. B/. D/.

C©u 5/. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ giíi h¹n quang ®iÖn cña mét kim lo¹i nµo ®ã. A/. Mçi kim lo¹i chØ cã mét gi¸ trÞ giíi h¹n quang ®iÖn nhÊt ®Þnh. B/. C¸c kim lo¹i kh¸c nhau th× giíi h¹n quang ®iÖn cña chóng còng kh¸c nhau. C/. HiÖn tîng quang ®iÖn chØ x¶y ra víi mét kim lo¹i khi bíc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch nhá h¬n giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i ®ã. D/. TÊt c¶ c¸c ®¸p ¸n kia ®Òu ®óng.(®· ph« to ®Õn ®©y) C©u 6/. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ cêng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ?

Khi ¸nh s¸ng truyÒn ®i. cêng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ kh«ng phô thuéc vµo cêng ®é chïm s¸ng kÝch thÝch. nh÷ng nguyªn tö hay ph©n tö vËt chÊt kh«ng hÊp thô hay bøc x¹ ¸nh s¸ng mét c¸ch liªn tôc mµ thµnh tõng phÇn riªng biÖt. ¸nh s¸ng cã tÝnh sãng (thÓ hiÖn râ nhÊt ë hiÖn tîng giao thoa) vµ tÝnh h¹t ( thÓ hiÖn râ nhÊt ë hiÖn tîng quang ®iÖn) . §éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron quang ®iÖn phô thuéc vµo b¶n chÊt kim lo¹i dïng lµm cat«t. cêng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ tû nghÞch víi cêng ®é chïm s¸ng kÝch thÝch. c¸c lîng tö ¸nh s¸ng kh«ng bÞ thay ®æi. cêng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ t¨ng theo hµm sè mò víi cêng ®é chïm C©u 7/. cêng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ tû thuËn víi cêng ®é chïm s¸ng kÝch thÝch. C/. eU h = 2 mv 0 max 4 C. Chïm ¸nh s¸ng lµ dßng h¹t. B/. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ ®éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron quang ®iÖn? A/. hf = 2 A + C©u 10/. s¸ng. hf = A − D. N¨ng lîng cña c¸c ph«ton ¸nh s¸ng lµ nh nhau kh«ng phô thuéc vµo bíc sãng cña ¸nh s¸ng. A/. HiÖn tîng quang ®iÖn cã thÓ x¶y ra víi mäi kim lo¹i vµ mäi bøc x¹ kÝch thÝch B. Khi c¸c e ë bÒ mÆt KL bøt khái K. C/. Sè photon ®Ëp vµo K cµng nhiÒu vµ cµng m¹nh th× hiÖn tîng quang ®iÖn cµng dÔ x¶y ra C©u 12/ Chän c©u sai: A. C©u 9/. §éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron quang ®iÖn kh«ng phô thuéc vµo cêng ®é chïm s¸ng kÝch thÝch. C/. §éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron quang ®iÖn kh«ng phô thuéc vµo b¶n chÊt kim lo¹i dïng lµm cat«t. hf = A + 2 mv 0 max mv 2 B. eU h = mv 0 max 2 B. B/. Cêng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ tû lÖ bíc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch D. D/. eU h = 2 mv 0 max 2 D. D/. Theo quy íc th«ng thêng. D/. C. kh«ng phô thuéc vµo kho¶ng c¸ch tíi nguån s¸ng. B/. chóng cã ®éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i. C©u 8/.NguyÔn Thµnh Chung GV THPT B¾c KiÕn X¬ng A/. c«ng thøc nµo sau ®©y lµ ®óng cho trêng hîp dßng quang ®iÖn triÖt tiªu? A. ®øt qu·ng. 1 2 eU h = mv 0 max 2 C©u 11/ Chän c©u ®óng: A. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ thuyÕt lîng tö ¸nh s¸ng. C«ng thøc Anhxtanh lµ: A. ®éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron quang ®iÖn phô thuéc vµo bíc sãng cña ¸nh s¸ng kÝch thÝch. hf = A + 0 max 2 4 2 mv 0 max 2 2 mv 0 max 2 C. mçi h¹t lµ mét ph« t«n.

A lµ mét vßng d©y kim lo¹i bÊt k× D. C¸c ®iÖn tÝch d¬ng bÞ bËt ra khái bÒ mÆt Kl bÞ bËt ra ®Õn hÕt th× th«i C©u 15/ Chän c©u sai: A.NguyÔn Thµnh Chung GV THPT B¾c KiÕn X¬ng B. TÊm kÏm mÊt ®iÖn tÝch ©m cho tíi khi nã trung hoµ vÒ ®iÖn D. K lµ mét vßng d©y kim lo¹i bÊt k× C. Bíc sãng ¸nh s¸ng kÝch thÝch cµng nhá th× ®é lín cña hiÖu ®iÖn thÕ h·m cµng lín C©u 13/ ChiÕu mét chïm tia hång ngo¹i vµo mÆt mét tÊm kÏm tÝch ®iÖn ©m th×: A. ¸nh s¸ng cã lìng tÝnh sãng h¹t. ¸nh s¸ng cã tÝnh sãng (thÓ hiÖn râ nhÊt ë hiÖn tîng quang ®iÖn) vµ tÝnh h¹t ( thÓ hiÖn râ nhÊt ë hiÖn tîng giao thoa) C. B. H·y chän c©u ®óng trong c¸c c©u sau: A/. HiÖn tîng gi¶m m¹nh ®iÖn trë cña chÊt b¸n dÉn khi bÞ chiÕu s¸ng gäi lµ hiÖn tîng quang dÉn. A lµ mét chám cÇu kim lo¹i cÇn kh¶o s¸t. D/. TÊm kÏm mÊt mét sè ®iÖn tÝch ©m nªn ®iÖn tÝch ©m cña nã gi¶m bít C.TÕ bµo quang ®iÖn lµ mét b×nh ch©n kh«ng nhá. Khi tÝnh chÊt h¹t cña ¸nh s¸ng thÓ hiÖn râ nÐt. C/. tÝnh chÊt sãng cña ¸nh s¸ng cµng Ýt thÓ hiÖn. TÊm kÏm mÊt mét sè ®iÖn tÝch d¬ng nªn ®iÖn tÝch ©m cña nã t¨ng lªn B. HiÖn tîng quang dÉn lµ hiÖn tîng gi¶m m¹nh ®iÖn trë cña chÊt b¸n dÉn khi bÞ chiÕu s¸ng. C¸c e kh«ng hÒ bÞ bËt ra khái bÒ mÆt kim lo¹i nhng lËp tøc bÞ hót trë l¹i C. ta dÓ quan s¸t thÊy hiÖn tîng giao thoa ¸nh s¸ng. Mét sè e bÞ bËt ra D. C©u 18/. C©u 17/. B/. H·y chän c©u sai. trong ®ã cã hai ®iÖn cùc lµ A vµ K B. D/. hiÖn tîng quang ®iÖn ®Æc trng cho tÝnh chÊt h¹t. §iÖn tÝch ©m cña tÊm kÏm kh«ng ®æi C©u 14/ ChiÕu mét chïm tia tö ngo¹i vµo mÆt mét tÊm kÏm tÝch ®iÖn d¬ng th×: A. Vá tÕ bµo quang ®iÖn thêng lµm b»ng th¹ch anh ®Ó cho tia tö ngo¹i xuyªn qua ®îc ®Ó ®Õn K C©u 16/ Chän c©u sai: A/.HiÖn tîng giao thoa ®Æc trng cho tÝnh chÊt sãng. C¸c e trong tÊm kÏm . Trong hiÖn tîng quang dÉn. HiÖn tîng quang ®iÖn x¶y ra khi n¨ng lîng cña photon kÝch thÝch > c«ng tho¸t cña kim lo¹i D. C/. n¨ng lîng cÇn thiÕt ®Ó gi¶i phãng electron liªn kÕt thµnh electron dÉn lµ rÊt lín. K lµ mét chám cÇu kim lo¹i cÇn kh¶o s¸t. Trong hiÖn tîng quang dÉn. Khi bíc sãng cña ¸nh s¸ng cµng ng¾n th× tÝnh chÊt h¹t cña ¸nh s¸ng cµng thÓ hiÖn râ nÐt. Mét trong nh÷ng øng dông quang träng cña hiÖn tîng quang dÉn lµ viÖc chÕ t¹o ®Ìn èng. electron ®îc gi¶i phãng ra khái khèi b¸n dÉn. B/. A/.

Quang phæ cña nguyªn tö Hidro lµ quang phæ B/. nguyªn tö kh«ng bøc x¹ n¨ng lîng. C©u 22/. Nguyªn tö cã n¨ng lîng x¸c ®Þnh khi nguyªn tö ®ã ®ang n»m ë tr¹ng th¸i dõng. C¸c v¹ch mµu trong quang phæ cña nguyªn tö Hidro cã mµu biÕn thiªn liªn tôc tõ ®á ®Õn tÝm. A/. C/. D/. Quang trë cã thÓ dïng thay thÕ cho c¸c tÕ bµo quang ®iÖn. Mét trong nh÷ng øng dông quang träng cña hiÖn tîng quang dÉn lµ viÖc chÕ t¹o ra quang trë (LDR). Banme. Pin quang ®iÖn lµ mét nguån ®iÖn trong ®ã nhiÖt n¨ng biÕn ®æi thµnh ®iÖn n¨ng. B¸n kÝnh c¸c quü ®¹o dõng t¨ng tû lÖ víi b×nh ph¬ng c¸c sè nguyªn liªn tiÕp. Chän c©u sai: liªn tôc. D/. C/. A/. D/. D/. Trong c¸c tr¹ng th¸i dõng. Gi÷a c¸c d·y Laiman.NguyÔn Thµnh Chung GV THPT B¾c KiÕn X¬ng B/. Chän c©u ®óng. B/. Trong hiÖn tîng quang dÉn. electron ®îc gi¶i phãng trë thµnh electron tù do chuyÓn ®éng trong khèi b¸n dÉn. Pin quang ®iÖn ho¹t ®éng trªn nguyªn t¾c cña hiÖn tîng c¶m øng ®iÖn tõ.Pin quang ®iÖn lµ nguån ®iÖn mµ c¬ n¨ng ®îc biÕn thµnh ®iÖn n¨ng. HiÖn tîng quang dÉn cßn gäi lµ hiÖn tîng quang ®iÖn ngoµi C©u 19/. D/. Khi chuyÓn tõ tr¹ng th¸i dõng cã n¨ng lîng cao sang tr¹ng th¸i dõng cã n¨ng lîng thÊp nguyªn tö sÏ ph¸t ra photon. A/. TÊt c¶ c¸c c©u kia ®Òu ®óng. Quü ®¹o cã b¸n kÝnh lín øng víi n¨ng lîng lín. Chän c©u sai: A/. C©u 23/. C/. Chän c©u sai: A/. Trong c¸c tr¹ng th¸i dõng electron trong nguyªn tö Hidro chØ chuyÓn ®éng quanh h¹t nh©n theo nh÷ng quü ®¹o trßn cã b¸n kÝnh hoµn toµn x¸c ®Þnh. Pin quang ®iÖn lµ mét nguån ®iÖn trong ®ã quang n¨ng biÕn ®æi trùc tiÕp thµnh ®iÖn n¨ng. B/. Pasen kh«ng cã ranh giíi x¸c ®Þnh. Chän c©u ®óng. B/. . Quang trë lµ mét ®iÖn trë mµ gi¸ trÞ cña nã cã thÓ thay ®æi theo nhiÖt C/. TÊt c¶ c¸c ph¸t biÓu kia. Khi chuyÓn tõ tr¹ng th¸i dõng cã n¨ng lîng thÊp sang tr¹ng th¸i dõng cã n¨ng lîng cao nguyªn tö sÏ ph¸t ra photon. Bé phËn quang träng nhÊt cña quang trë lµ mét líp chÊt b¸n dÉn cã g¾n hai ®iÖn cùc ®é. Quang trë lµ mét ®iÖn trë mµ gi¸ trÞ cña nã thay ®æi theo cêng ®é ¸nh s¸ng thÝch hîp chiÕu vµo C©u 20/. C/. B/. b¸n kÝnh nhá øng víi n¨ng lîng nhá. C©u 21/. C/. D/.

1nm vµ 434. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ sù t¹o thµnh c¸c d·y cña quang phæ nguyªn tö Hidro. H·y chän ®¸p ¸n ®óng vÒ bíc sãng cña c¸c v¹ch Hα . A/. C¸c v¹ch trong d·y Pasen ®îc t¹o thµnh khi c¸c electron chuyÓn tõ c¸c quü ®¹o bªn ngoµi vÒ quü ®¹o M. Mét phÇn n»m trong vïng ¸nh s¸ng nh×n thÊy.1n m B 656. ¸nh s¸ng nh×n thÊy.0nm C 486. C/. D/. Vïng ¸nh s¸ng nh×n thÊy. A/. C©u 30/. Khi e chuyÓn tõ L vÒ K th× photon nã ph¸t ra cã bíc sãng lín nhÊt C/. Hβ theo thø tù. mét phÇn n»m trong vïng hång ngo¹i. C©u 29/. gi÷a chóng kh«ng cã ranh giíi râ rÖt. Vïng hång ngo¹i. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ sù t¹o thµnh c¸c v¹ch trong d·y Banme cña quang phæ nguyªn tö Hidro. Vïng hång ngo¹i. D/. Vïng C/. A/. mét phÇn n»m trong vïng tö ngo¹i. C¸c v¹ch trong d·y Laiman thuéc vïng nµo trong c¸c vïng sau? Chän kÕt qu¶ ®óng. C¸c v¹ch trong d·y Laiman ®îc t¹o thµnh khi c¸c electron chuyÓn tõ quü ®¹o bªn ngoµi vÒ quü ®¹o K. Vïng ¸nh s¸ng nh×n thÊy. A/.0nm D 656. .3nm vµ 486. C©u 28/.2nm C©u 25/. Mét phÇn n»m trong vïng hång ngo¹i. D/.3nm vµ 434. C©u 27/. mét phÇn n»m trong vïng tö ngo¹i. Vïng tö ngo¹i. C¸c v¹ch trong d·y Pasen thuéc vïng nµo trong c¸c vïng sau? Chän kÕt qu¶ ®óng.3nm vµ 410. D/. A/. Vïng tö ngo¹i. C¸c v¹ch trong d·y Laiman s¾p xÕp mét c¸ch liªn tôc. A 656. C/. Vïng hång ngo¹i. B/. C/. C¸c v¹ch trong d·y Banme thuéc vïng nµo trong c¸c vïng sau? Chän kÕt qu¶ ®óng. A/. B/. B/. Khi e chuyÓn tõ quÜ ®¹o P vÒ quÜ ®¹o K th× photon nã ph¸t ra cã n¨ng lîng Max B/. TÊt c¶ c¸c ®¸p ¸n kia ®Òu ®óng. C¸c v¹ch trong d·y Lyman ®Òu cã mÇu tÝm nhng ®é ®Ëm nh¹t kh¸c nhau.NguyÔn Thµnh Chung GV THPT B¾c KiÕn X¬ng C©u 24/. C¸c v¹ch trong d·y Banme ®îc t¹o thµnh khi c¸c electron trong nguyªn tö chuyÓn tõ quü ®¹o bªn ngoµi vÒ quü ®¹o L. C©u 26/. C¸c v¹ch trong d·y Banme ®îc t¹o thµnh khi c¸c electron chuyÓn tõ c¸c quü ®¹o bªn ngoµi vÒ quü ®¹o L. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ sù t¹o thµnh c¸c v¹ch trong d·y Laiman cña quang phæ nguyªn tö Hidro. Mét phÇn n»m trong vïng ¸nh s¸ng nh×n thÊy. Vïng tö ngo¹i. B/. D/.

23.88eV. VËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña electron quang ®iÖn tho¸t ra khái catot lµ: .10-31kg.275µ m = 0. c = 3. λ 3 = 280nm.475µ m = 0. Theo quy íc th«ng thêng . Khi nguyªn tö hÊp thô photon th× sÏ chuyÓn lªn quü ®¹o dõng cã n¨ng lîng cao h¬n C. Nh÷ng bøc x¹ g©y ra ®îc hiÖn tîng quang ®iÖn. Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 1/. λ 5 D λ 2.175µ m 2/.10-19C C«ng tho¸t electron cña kim lo¹i dïng lµm catot cña mét tÕ bµo quang ®iÖn lµ A=7. λ 4 C«ng tho¸t electron khái mét tÊm kim lo¹i lµ 1. Dïng kim lo¹i nµy lµm catot cña mét tÕ bµo quang ®iÖn. ChiÕu vµo catot mét ¸nh s¸ng cã bíc sãng λ = 489nm. λ 3. e = 1. Giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i ®ã lµ: A 660nm B 650nm C 640nm D 670nm 4/. λ 3. TÊt c¶ c¸c ®¸p ¸n kia ®Òu ®óng. λ 2 B λ 1. λ 3. A λ 1. Hδ øng víi sù chuyÓn tõ O sang L vµ tõ P sang L. V¹ch cã bíc sãng lín nhÊt khi e chuyÓn tõ N vÒ M C©u 32/ Chän c©u sai A. v¹ch sè 1 øng víi sù chuyÓn cña electron tõ quü ®¹o N vÒ quü ®¹o M. V¹ch Hγ . me = 9. λ 4 C λ 2. C©u 31/. λ 2 = 210nm. 3/. C/. §iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ sù t¹o thµnh c¸c v¹ch trong d·y Pasen cña quang phæ nguyªn tö Hidro.10 J. B/. D/. λ 5 = 400nm.s. C/.? H·y chän kÕt qu¶ ®óng nhÊt.6./ Bµi tËp: Trong c¸c bµi tËp sau ®©y cho gi¸ trÞ c¸c h»ng sè nh -34 sau: h = 6. D/. V¹ch Hα . Giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i dïng lµm catot lµ: A λ 0 B λ 0 C λ 0 D 0. Quü ®¹o dõng cã b¸n kÝnh cµng lín th× møc n¨ng lîng cµng cao B.273 µ m = 0. Khi nguyªn tö hÊp thô mét Photon nã sÏ bøc x¹ n¨ng lîng II.10-19J. C¸c v¹ch trong d·y Pasen ®îc t¹o thµnh khi c¸c electron chuyÓn tõ quü ®¹o bªn ngoµi vÒ quü ®¹o M. A/. λ 4 = 320nm. Hβ øng víi sù chuyÓn tõ M sang L vµ tõ N sang L. NÕu chiÕu lÇn lît vµo tÕ bµo quang ®iÖn nµy c¸c bøc x¹ cã nh÷ng bíc sãng sau: λ 1=180nm.108m/s. Trong d·y Pasen chØ cã duy nhÊt 3 v¹ch.NguyÔn Thµnh Chung GV THPT B¾c KiÕn X¬ng B/.1. Tr¹ng th¸i dõng cã n¨ng lîng cµng cao th× cµng kÐm bÒn v÷ng D.625.

82.10-19J. Sè electron bøt ra khái bÒ mÆt tÊm kim lo¹i trong mét gi©y b»ng: A 2. λ 2 vµo mét tÊm kim lo¹i ®Ó cã hiÖn tîng quang ®iÖn x¶y ra sau ®ã lÇn lît ®o vËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron quang ®iÖn V1. Khèi lîng cña c¸c electron ®îc tÝnh b»ng biÓu thøc nµo trong c¸c c«ng thøc sau: A me = 2hc V − V22 2 1 B 1 1  + λ  1 λ2     me = 2hc V − V22 2 1 C 1 1  − λ λ 2  1     me = hc V − V22 2 1 D 1 1  − λ λ 2  1     Mét gi¸ trÞ kh¸c 7/. f2 vµo catot cña tÕ bµo quang ®iÖn. ChiÕu lÇn lît c¸c bøc x¹ cã tÇn sè f1. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a anot vµ catot ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn g× ®Ó kh«ng mét electron nµo vÒ ®îc anot.1015h¹t C 2.1015h¹t 6/.105m/s B 4.07V C UAK ≤ -2.23. .106mm/s C 4.1017h¹t 10/. 8/.82.82.07 V Sö dông c¸c d÷ kiÖn sau: Catot cña mét tÕ bµo quang ®iÖn l»m b»ng kim lo¹i cã c«ng tho¸t electron lµ At = 7.875. C«ng thøc tÝnh h»ng sè Pl¨ng lµ: A h= e(U 2 − U 1 ) f 2 − f1 h= B e(U 1 − U 2 ) f 2 − f1 h= C D h= (U 2 − U 1 ) e( f 2 − f1 ) ( f 2 − f1 ) e(U 2 − U 1 ) Sö dông c¸c d÷ kiÖn sau: Catot cña mét tÕ bµo quang ®iÖn cã c«ng tho¸t electron lµ 4.7V D UAK>-2. ChiÕu vµo catot mét bøc x¹ cã bíc sãng 200nm víi c«ng suÊt bøc x¹ chïm s¸ng lµ 0. Giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i dïng lµm catot cña tÕ bµo quang ®iÖn lµ: A 360nm B 300nm C 130nm D Mét gi¸ trÞ kh¸c 9/.NguyÔn Thµnh Chung GV THPT B¾c KiÕn X¬ng A 4. V2.1010m/s D 4.2W. Gi¶ thuyÕt c¸c electron bøt ra khái bÒ mÆt tÊm kim lo¹i ®Òu bÞ hót vÒ anot khi ®ã dßng quang ®iÖn cã cêng ®é 0. A n ≈ 1015h¹t B n ≈ 1019h¹t C n ≈ 1017h¹t D n = 2.106m/s 5/.3mA.07V B UAK ≤ 2. Cã bao nhiªu photon chiÕu ®Õn bÒ mÆt catot trong mét gi©y?.1017h¹t B 2.14eV. ChiÕu lÇn lît hai bøc x¹ ®iÖn tõ cã bíc sãng λ 1. sau ®ã dïng c¸c hiÖu ®iÖn thÕ h·m U1 vµ U2 ®Ó triÖt tiªu c¸c dßng quang ®iÖn.52.1010h¹t D 1. A UAK ≤ -2.

2mA.10-2 C 0.515W lªn bÒ mÆt tÊm kim lo¹i dïng lµm catot cña tÕ bµo quang ®iÖn. ChiÕu vµo catot bøc x¹ cã bíc sãng λ .9nm D 274. thu ®îc dßng quang ®iÖn b·o hoµ 0.75.10-2 B 0.4V.1.NguyÔn Thµnh Chung GV THPT B¾c KiÕn X¬ng 11/.54V D 4V Sö dông c¸c d÷ kiÖn sau: ChiÕu mét bøc x¹ ®iÖn tõ cã bíc sãng 546nm.75.4V B 0. NÕu dïng ¸nh s¸ng nãi trªn chiÕu vµo qu¶ cÇu (lµm b»ng kim lo¹i dïng lµm catot nãi trªn) th× ®iÖn thÕ cùc ®¹i mµ qu¶ cÇu ®¹t ®îc lµ bao nhiªu? Chän kÕt qu¶ ®óng: A 0. ®Ó kh«ng cã mét electron nµo bay ®îc vÒ anot th× hiÖu ®iÖn thÕ h·m cã gi¸ trÞ b»ng: A UAK ≤ 1.10-4 D 3.75 km/s 15/.7nm C 477.105m/s D 3. Khi chiÕu bøc x¹ cã bíc sãng 200nm vµo tÕ bµo quang ®iÖn trªn.9 µ m 12/.45V C 0.3. C«ng tho¸t electron cã gi¸ trÞ b»ng: .75.69V D UKA ≤ -1.69V Sö dông c¸c d÷ kiÖn sau: Kim lo¹i dïng lµm catot cña mét tÕ bµo quang ®iÖn cã c«ng tho¸t electron b»ng A = 2.7nm B 277. Giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i dïng lµm catot cã gi¸ trÞ b»ng: A 656nm B 356nm C 565nm D 565 µ m 14/. BiÕt vËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron quang ®iÖn lµ 4. Muèn triÖt tiªu dßng quang ®iÖn.105m/s B Vmax ≈ 3. Gi¸ trÞ bíc sãng ¸nh s¸ng kÝch thÝch b»ng: A 677. HiÖu suÊt lîng tö cña tÕ bµo quang ®iÖn lµ: A 0. vËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña electron quang ®iÖn cã gi¸ trÞ b»ng: A Vmax ≈ 7. ngêi ta ph¶i ®Æt vµo gi÷a anot vµ catot cña tÕ bµo quang ®iÖn mét hiÖu ®iÖn thÕ h·m Uh = -0. 13/.07V C UAK ≤ -1. 17/.3.69V B UAK = 2.9nm C 474. c«ng suÊt bøc x¹ chïm s¸ng lµ 1.105m/s C Vmax ≈ 1. 10-4 18/.7nm D 540 nm 16/.105m/s.2eV. Giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i dïng lµm catot lµ: A 274.5.9nm B 724.

1018h¹t C 0. Hái sè electron ®Ëp vµo ®èi ©m cùc trong thêi gian 10gi©y lµ bao nhiªu? A 0. Gi¶ sö khi electron võa bøt ra khái tÊm kim lo¹i nã gÆp ngay mét ®iÖn trêng c¶n cã E = 750V/m. Trong trêng hîp kh«ng cã ®iÖn trêng h·m vµ ®iÖn cùc M ®îc nèi ®Êt th«ng qua mét ®iÖn trë R = 1.20.NguyÔn Thµnh Chung GV THPT B¾c KiÕn X¬ng A 2.28.02.8. 25. 26.10-16J. 22/. ®îc räi b»ng bøc x¹ cã bíc sãng 83nm.103V B 39. Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 19/.107m/s D 0. 24.103V D 39.10-19J B 2. BiÕt dßng ®iÖn qua èng cã cêng ®é 10mA.1017h¹t D 6.199.10-4A D 0.2.8.02.109m/s B 6.68.10-19J C 3.10-16J.8. VËn tèc ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron quang ®iÖn cã gi¸ trÞ b»ng: A 6.75.5m D 15cm 21/.10-4A C 2.1018 h¹t .10-19J Sö dông c¸c d÷ kiÖn sau: Mét ®iÖn cùc ph¼ng M b»ng kim lo¹i cã giíi h¹n quang ®iÖn 332nm.10-16J.10-4A B 1.526. 24.28. Cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®iÖn trë cã gi¸ trÞ b»ng: A 1.10-4A Sö dông c¸c d÷ kiÖn sau: Mét èng R¬nghen ph¸t ra chïm tia R¬nghen cã bíc sãng ng¾n nhÊt lµ 5.10-11m.28.103V 23/.75.75.10-19J D 2.625.75. §éng n¨ng ban ®Çu cùc ®¹i cña c¸c electron khi ®Ëp vµo ®èi ©m cùc vµ hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÖn cùc t¬ng øng cã gi¸ trÞ b»ng: A 40.25.1018h¹t B 0.5mm B 1.10-16J.8.5cm C 1.107 m/s 20/.094. Hái c¸c electron chØ cã thÓ rêi xa M mét kho¶ng tèi ®a b»ng bao nhiªu? Chän kÕt qu¶ ®óng trong c¸c kÕt qu¶ sau? A 1.48.625.106Ω .107cm/s C 6.875.88.103V C 36.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful