KÍNH CHÀO BAN GIÁM KH O ANG NV I ÁN C A CHÚNG EM

A.L I M U 1.TÍNH C P THI T C A TÀI Ngày nay v i s phát tri n không ng ng c a khoa h c k thu t làm cho cu c s ng c a con ng i ngày càng c nâng cao v m i m t trong cu c s ng,trong sinh ho t c ng nh trong s n xu t.V i vi c s d ng khoa h c k thu t trong cu c s ng ã làm cho ch t l ng cu c s ng c nâng cao rõ r t, c bi t trong các xí nghi p ã làm nâng cao nâng su t lao ng. ó là các m ch i n t c ng d ng trong các dây chuy n s n xu t ã l n l t ra i thay cho các công nhân ng máy.Các m ch i n t này cho chính xác cao và r t d s d ng. áp ng nh ng nhu c u ó,trong tài li u này chúng tôi xin gi i thi u m t m ch ng d ng mà nó ã c s d ng ngoài th c t ó là m ch m s n ph m.

2. M C ÍCH YÊU C U M c ích c a m ch m s n ph m là giúp cho nhà máy m cs l ng s n ph m c a máy t o ra m t cách n gi n,chính xác mà không c n t n s c c a công nhân.Có th m c nhi u s n ph m,v i s l ng l n tùy theo yêu c u c a ng i mua,hay ng i s d ng nó.Yêu c u c a m ch m s n ph m là ch y m t cách chính xác, n nh,g n nh ,d l p t,d s d ng , giá thành r và ít t n i n n ng tiêu th . 2

3.PH NG PHÁP NGHIÊN C U D a trên ph ng pháp nghiên c u và phân tích c tính ch c n ng c a các linh ki n i n t c b n(transistor, i n tr ,t i n,«),các IC s ( m,gi i mã,«) và áp d ng nh ng ki n th c ã h c,nh ng tài li u c c trên các t p chí,báo ài,internet,.. và v i s h ng d n nhi t tình c a giáo viên ph trách xây d ng nên m t m ch có ch c n ng m s n ph m ho t ng t t và úng v i yêu c u tài.

4.K T QU NGHIÊN C U M ch m s n ph m là m ch thu c tài án 1, ây c ng là nghiên c u và th c hi n án t t nghi p 1 giúp sinh viên làm quen v i vi c làm án t t nghi p,làm quen v i cách h c t nghiên c u,h c t p và vi c chung v i nhóm,giúp sinh viên v n d ng các ki n th c ã h c và cùng v i s h ng d n c a giáo viên th c hi n t t m ch.

I.2.LM555: IC 555 là m ch tích h p analog- digital. Nó c s d ng r t nhi u trong th c t , c bi t là trong l nh v c i u khi n vì n u k t h p v i các linh ki n RC thì nó có th nh thì ho c t o xung chu n, t o tín hi u kích hay i u khi n các linh ki n bán d n công su t nh Transistor , SCR , Triac« S chân và c u trúc c ch t o thông d ng nh t là d ng v Plastic t) Vi m ch 555

Chân 1: GND ( n i

Chân 2: Trigger Input ( ngõ vào xung n y ) Chân 3: Output ( ngõ ra ) Chân 4: Reset ( h i ph c ) Chân 5: Control Voltage ( i u khi n i n áp) Chân 6: Threshold ( th m- ng Chân 7: Dirchage ( x Chân 8: +Vcc ( ngu n d i n) ng) ng )

B NG TR NG THÁI HOAT
Thông s Ngu n c p Dòng i n Ký hi u VCC ICC Tr ng thái VCC = 5V, RL = ’ VCC = 15V, RL = ’ i n áp i u khi n VC VCC = 15V VCC = 5V i n áp ng ng VTH VCC = 15V VCC = 5V Dòng i n ng i n áp n y ng VTR ITH VCC = 5V VCC = 15V Dòng i n n y ITR VTR = 0V -

NG
Min. 4.5 9.0 2.6 1.1 4.5 7.5 10.0 3.33 10.0 3.33 0.1 1.67 5 0.01 Giá tr 3 Max. 16 6 15 11.0 4.0 0.25 2.2 5.6 2.0 Unit V mA mA V V V V µA V V µA

i n áp khi reset Dòng khi Reset

VRST IRST

-

0.4

0.7 0.1

1.0 0.4

V mA

i n áp ra

m c th p

VOL

VCC = 15V ISINK = 10mA ISINK = 50mA VCC = 5V ISINK = 5mA

-

0.06 0.3 0.05 12.5 13.3 3.3 100 100 20

0.25 0.75 0.35 -

VV

12.75

V VV

i n áp ra

múc cao

VOH

VCC = 15V ISOURCE = 200mA ISOURCE = 100mA VCC = 5V ISOURCE = 100mA

2.75 -

100

V ns ns nA

Rise Time of Output (Note4) Fall Time of Output (Note4) Discharge Leakage Current ILKG

tR tF

-

C u trúc c a IC LM555

Công th c tính t n s dao

ng c a m ch

I.3.IC

M 7490 : IC 7490 là IC 14 chân,trong ó: Chân 14 nh n xung vào Chân 12,11,9,8 d li u ngõ ra. Chân 10 n i GND. Chân 5 n i VCC Chân 13,4 không Chân 2,3,6,7 RESET c s d ng.

Chân 1 nh n xung clock báo tràn,led hi n th t s 9 v s 0

IC 7490 là IC m b t ng b c b n và thông d ng . c ti n l i , m i m ch m c chia làm 2 ph n : ph n u là m t FF v i ngõ xung vào là A chia ôi t n s ( m ch m 1 bit) , t n ti p theo là 3 b FF v i ngõ xung vào là B th c hi n vi c chia 5 t n s . Mu n th c hi n m ch m y ta áp can m ngõ ra và n i (ngoài IC) ngõ ra QA n ngõ vào B , lúc này s m nh phân là QDQCQBQA(0001). Xung vào ph i t ng thích TTL và có r ng xung ít nh t là vài nanogiây. M i m ch m có 2 ngõ Reset ( t l i) g i R01 và R02 . Vì 2 ngõ này cn i AND v i nhau nên xoá m ch m (QA = QB =QC =QD =0) c 2 ngõ Reset c a lên cao , và m ch m có th m lên ph i a ít nh t 1 ngõ Reset xu ng th p . Th ng 2 ngõ này c n i chung v i nhau và gi m c th p , khi mu n xoá m ch ta ph i a 2 ngõ này lên cao trong ch c lát (ít nh t là vài ch c nano=giây) r i a xu ng th p cho phép m ch m lên. 2 ngõ này là 2 ngõ b t ng b vì tác ng c l p v i ng h (xung vào). m ch m th p giai IC 7490 còn có 2 ngõ Reset R91 và R92 . Bình th ng m t trong 2 ho c c 2 ngõ này u m c th p , mu n ngõ ra có s m là 9 t c là QABCD =1001 ta a c 2 ngõ lên cao

B NG HO T

NG C A CÁC CHÂN RESET

H: Tín hi u L :Tín hi u

m c cao m c th p

X :giá tr tùy ch n

I.4.IC GI I MÃ 7447 Chân 1,2,6,7 tín hi u ngõ vào. Chân 3 hi n th s 0. Chân 4 ki m tra led 7 o n. Chân 5 ch t tr ng thái tr Chân 8 n i ngu n GND. Chân 9,10,11,12,13,14,15 là m c logic ngõ ra. Chân 16 n i ngu n d ng VCC c ó.
7 1 2 6 3 5 / 7447 D0 D1 D2 D3 13 12 11 10 9 15 14 4

C D E F G

S

chân logic

S

chân k t n i:

Chân 16 = VCC Chân 8 = GND

B ng s th t

S

hi n th led 7 o n

S

kh i:

IC 7447 là IC gi i mã led 7 o n.IC này thu c h TTL.Nó nh n tính hi u BCD t ngõ vào QA,QB,QC,QD c a IC7490 gi i mã ra led 7 o n.IC này có chân 3(LT) dùng ki n tra led t c là chân này n i v i m c 0V thì các ng ra u là m c cao hay led 7 o n hi n th s 5(RBI).là chân cho phép ho t ng.chân BI dùng ng t ch ho t ng . Vì các chân ngõ ra c a IC 7447 là m c th p cho nên ta ph i s d ng led lo i Anot chung.

II.S 1.1.S

NGUYÊN LÍ KH I:

1.2 S

N I CHÂN

VCC 

1

VCC

D H

1

2

C2
¤¤ ¤

1

22

1

C

2

¨

. 1µ

D

§ ¦

¡ 

¤¤ 

. 1µ 2

1

¥

¤

C1 1 µ
¤¤

CV

GND

2

1 C1 1 

©

¡ 

¤ 

£¢

2

THR TRG

1

VR1
£ ¤§

DSCHG

ST 

¦¢ ¢  

"!

# 

§§§  12 2W

2.HO T

NG

2.1.PH N PHÁT:
1
@ 7' 1 1U

ST

2
6

I t o dao ng t n s cao kho ng khz- khz cho led phát h ng ngo i phát xa,bi n tr 1 ch nh t n s .khi có m t xung t o ra thì led h ng ngo i phát ra m t xung,n u mu n ki m tra thi roi b ng camera c a i n tho i th y phat ra màu tím

2

4

6

. 1

3

1 2 0

2

%$ &

) )

91

)) )

1

.

1

1

1

2 2

)

1

1

S

Q

F

1

)) 6 1

1

N

22

1 1 1

5

%$ &

)78

('

HG

T

P

' R '

2

TH T

T

1

7'

9

333 $ C

1

1

S H

B

12 2
A

' 2

I

D Q Q P

E R & 7 ( )3 @ 'U

PH T

2.2.PHÂN THU -S m ch :

Nguyên t c ho t ng : ngõ ra c a m ch này s m c logic th p khi Led h ng ngo i thu c tín hi u,và m c logic cao khi không có tín hi u h ng ngo i.Nh v y,mu n cho m ch ho t ng m c cao thì ta ch n tín hi u h ng ngo i l i,lúc này ta có th s d ng output kích cho transistor,ic« ho t ng

V V

Y``Y

`

gV g i h

de`Y gV c f f b f

2 GN

c

t

a d e a

t s

X

X `

Y``Y

`

gV g i h

2 GN

Y

V e V W V Y V b V c V `

X

Y

aX

r rv

2.3.KH I

M,GI I MÃ,HI N TH

2

3

3 2

330 330 330 330 330 330 330

q

q

f d

qu

r rv

K K

W

qr

` b

a a

a

2

r g

r g

af

2 3

e a d aa

b

W e a

ru g u

q g

p p

r r

a ` a

X c

2 3

2

qr

f

f

f f

aa

f

u

a

2

e a

a ` a c

3

s

s

T

c

t

a d

aV d

t

I

G

G

wf

gV p c

2

I

3 2

Y

330 330 330 330 330 330 330

q

q

f d

Y

qu

r rv

K K

W

b

aa V

2 3

qr

`

aV

a a

a

2

r g

r g

af

2 3

aV Y aV b aV c aV ` aV

e a d aa

W e a

ru g u

q g

p p

r r

a ` a

X b

de`Y

V d V d

2 3

2

qr

f

f

aa

u

a

2

s

a ` a c

I

G

G

wf

V d V d

2 I GN 2 3 T 3 GN 3

a

r rv yx

S

m ch in:

III.NGUYÊN LÍ HO T

NG CHUNG

Khi có m t s n ph m i qua di a led thu và led phát thì led thu nh n c m t xung và c p vào chân s 2 c a IC555 lúc này m ch IC55 ph n thu nh n c m t xung âm h p(do tín hi u phát ra led phát m c cao) tác ng t c th i ngõ vào làm m ch thay i tr ng thái và t i ngõ ra chân 3 s có xung d ng ra. r ng xung ra có th i gian dài hay ng n tùy thu c m ch nh thì RC,lúc này chân 14 c a IC7490 nh n c m t xung t chân 3 c a ph n thu, ,t c là có xung kích c nh lên lúc ó IC7490 nh n c m t xung thì tín hi u ngõ ra A=1,B=0,C=O,D=O.Các tín hi u d ng s này qua IC gi i mã thì hi n th thành s 1,nh v y khi có m t xung kích hay m t s n ph m i qua thì led s hi n th t ng d n lên. Khi hành ôn v m c s 9 n u có thêm m t xung n a thì c báo tràn chân 14 m c cao ng th i reset led hàng n v t s 9 v s 0 lúc này n u có thêm m t xung n a thì led hàng ch c t ng lên m t c th n u hàng n v t ng n 9 thi hàng ch c l i t ng thêm 1 do chân 14 c a hang n v n i v i chân 11 c a hàng ch c.V y n u ta m c thêm nhi u ic n a s ta có th m d n lên tùy theo ý mu n.

IV. U-KHUY T I M C A M CH M S N PH M - U I M M ch m s n ph m có u i m là m ch n gi n,g n nh ,ho t d ng n nh,chính xác,d l p t và s a ch a.M ch có giá tr thi t th c khi th c hi n m s l ng s n ph m c xu t ra t các b ng chuy n m t cách chính xác thay th cho vi c m s n ph m c a công nhân giúp ti t ki m s c lao ng . M ch m s n ph m ho t d ng v i dòng i n m t chi u nên ít hao t n nhi u n ng l ng

KHUY T I M Bên c nh nh ng u i m thì m ch c ng t n t i m t s khuy t i m nh sau:tín hi u h ng ngo i t led phát không m nh truy n i xa trong không gian nên led thu ho t ng m t cách m nh và n nh nh t thì kho ng cách c a led thu và phát ph i không quá xa,chính vì v y s n ph m c m không quá l n, h n ch c a m ch m s n ph m là ch m nh ng s n ph m có kích th c nh . Vì m ch ho t ng theo nguyên lí nh n tín hi u h ng ngoai t o xung clock m nên khi hai s n ph m ng quá g n nhau thì tín hi u h ng ngo i v n b che khu t nên m ch v n m cho m t s n ph m, kh c ph c các nh c i m này thì yêu c u các s n phâm trên b ng chuy n ph i có m t kho ng cách t i thi u sao cho tín hi u h ng ngo i t led phát n led thu sau khi có m t s n ph m i qua

V.M

R NG

M ch m s n ph m này tuy là m t m ch nh nh ng có r t nhi u ng d ng và ta c ng có th phát tri n thành các m ch khác c ng có ng d ng thi t th c nh m ch m ti n,m ch i u khi n tr m x ng VI.K T LU N M ch án 1 m t là m t bài t p l n,m t th thách i v i sinh viên ,tuy nhiên v i án 1 giúp cho sinh viên v n d ng m t cách c th ki n th c c a mình ã h c m t cách sáng t o ,giúp sinh viên quen d n v i cách h c t nghiên c u,h c t p và làm vi c v i nhóm nghiên c u và th c hi n án m t cách t t nh t.H n th n a, án m t còn giúp sinh viên quen d n v i cách làm các án 2, án t t nghi p sau này

TÀI LI U THAM KH O 1. K thu t s th c hành - Hu nh Khoa h c K thu t) 2. www.google.com.vn 3. www.ant7.com 4. www.dientuvietnam.com 5. www.hiendaihoa.com c Th ng (NXB