P. 1
BẢNG KHẢO SÁT VIỆC QUẢN LÝ CHI TIÊU CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY TẠI TP

BẢNG KHẢO SÁT VIỆC QUẢN LÝ CHI TIÊU CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY TẠI TP

|Views: 580|Likes:
Được xuất bản bởiThanh_Jn

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Thanh_Jn on Apr 09, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

TBHC BIHN : NB0N Ź Page ŵ

BANG KHAO SÁT VIJC QUAN LÝ CHI TIÊU CUA
SINH VIÊN HIJN NAY TAI TP.HCM

Ban khao sat nay duoc dua ra dê tim hiêu xu huong quan ly chi tiêu cua sinh viên tai TP.HCM
hiên nay. Viêc khao sat nay không chi giup cac doanh nghiêp nám bát duoc xu huong chi tiêu
cua sinh viên hiên nay nhám dua ra cac chiên luoc marketing phu hop cho phân khuc thi truong
nay, ma con giup cho nha truong va cac tô chuc xã hôi hiêu hon vê cac khoan chi tiêu cua sinh
viên tu do dua ra cac chinh sach, chuong trinh hô tro nhám nâng cao doi sông cùng nhu chât
luong hoc tâp cho sinh viên.


Câu 1 Gioi tinh :
1. am
2.

Câu 2 Ban co o tro không?
1. Co
2. hông

Câu 3 guôn thu nhâp cua ban tu :
1. Gia dinh
2. am thêm
3. hac: ---------------------------------------------------------

Câu 4 Muc thu nhâp hang thang cua ban :
1. uoi 1 triêu dông
2. Tu 1 triêu dông - 2 triêu dông
3. Tu 2 triêu dông 3 triêu dông
4. Trên 3 triêu dông

Câu 5 Ban chi tiêu vao nhng viêc gi?
1. Tiên thuê nha
2. Chi phi án uông
3. Chi phi di lai
4. Hoc phi
5. Tai liêu hoc tâp
6. Giai tri
7. hac: ---------------------------------------------------------TBHC BIHN : NB0N Ź Page Ŷ

Câu 6 Muc chi phi sinh hoat hang thang cua ban ( không tinh khoan hoc phi cho cac
khoa hoc ngoai chinh quy va khoan chi cho nhu câu giai tri) :
1. uoi 1 triêu dông
2. Tu 1 triêu dông - 2 triêu dông
3. Tu 2 triêu dông 3 triêu dông
4. Trên 3 triêu dông

Câu 7 Ban co tham gia cac khoa hoc dao tao ngoai truong dai hoc, cao dáng chinh
quy không?
1. Co ( tiêp tuc)
2. hông ( chuyên qua câu 12)

Câu 8 Cac khoa hoc dao tao ban dã va dang tham gia :
1. hoa hoc ki náng
2. hoa hoc kiên thuc
3. hac (chuyên qua câu 11) ---------------------------------

Câu 9 Cac khoa hoc kiên thuc ban dã va dang tham gia :
1. goai ng
2. Công nghê thông tin
3. Cac khoa hoc liên quan dên chuyên nganh cua ban
4. Cac khoa hoc khac voi chuyên nganh cua ban
5. hac : --------------------------------------------------------

Câu 10 Cac khoa hoc ki náng ban dã va dang tham gia :
1. i náng thuyêt trinh
2. i náng giao tiêp
3. i náng lam viêc nhom
4. i náng giai quyêt vân dê
5. i náng dam phan, thuong luong
6. i náng tô chuc công viêc
7. i náng quan ly thoi gian
8. hac : --------------------------------------------------------

Câu 11 Chi phi cho cac khoa hoc dao tao ngoai chinh quy hang thang cua ban :
1. uoi 1 triêu dông
2. Tu 1 triêu dông 2 triêu dông
3. Tu 2 triêu dông 3 triêu dông
4. Trên 3 triêu

Câu 12 Cac hoat dông giai tri ban thuong tham gia :
1. Mua sám
2. em phim
3. u lich
4. Tiêc tung
5. am dep
6. Choi game
7. hac ----------------------------------------------------------
TBHC BIHN : NB0N Ź Page ŷ


Câu 13 Chi phi cho cac hoat dông giai tri hang thang cua ban :
1. uoi 1 triêu dông
2. Tu 1 triêu dông 2 triêu dông
3. Tu 2 triêu dông 3 triêu dông
4. Trên 3 triêu dông

Câu 14 Voi muc thu nhâp hiên tai co du cho ban chi tiêu hang thang không?
1. Co
2. hông

Câu 15 Muc dô hai long cua ban dôi voi cac khoan chi cho :

Rat khong hai long Rat hai long
SIH HOAT 1 2 3 4 5
HOC TAP 1 2 3 4 5
GIAI TRI 1 2 3 4 5

Câu 16 Ban co hai long voi cach quan ly chi tiêu hiên tai cua minh không? Vi sao?
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------

Câu 17 Ban nghi gi vê viêc quan ly chi tiêu cua sinh viên hiên nay tai TP.HCM?
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------CHÂ THAH CAM O

E..97: 3  %97: 3 97: 3  %97: 3 97: 3  %7H397: 3  :3.O.  %..3 ..495   3g32.O.O9.-3  E.39.  O.-3 39J343.:  :E.  43   339393  E...  3g39:997K3  3g3. .3   3g3 25E3 9.:36:.J36:.:H333.2.3g3-3 .. 4943497. .43:.97: 3  %97: 3 97: 3  %97: 3 97: 3  %7H397:  :E.O.3  E..J3 6:3  O 959.......   3g36:3 9...3.3  3g39.O.:H333.E.:.   3 .O..O. .:97J  ..3. 49434.-3 .5J834939E3.82  0252  :..O.39.  :.39.34..39..2..4.-3  .3g3  O.39. O.4 3..E.2.43..   8  SYW .49 397J-39.39.:  :E.4.2. .  :5J.:36:.3O2  3g36:9.93  2 5  .-3  E.   E.20  E. 494-3 .E.J36:39E3. .2..5J..  : E..3 3...H36:.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->