PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT

Dạng 1. Phương trình cơ bản
a) Phương trình mũ cơ bản có dạng:
x
a m ·
, trong đó
0, 1 a a > ≠
và m là số đã cho.
• Nếu 0 m ≤ , thì phương trình
x
a m ·
vô nghiệm.
• Nếu 0 m > , thì phương trình
x
a m ·
có nghiệm duy nhất
log
a
x m ·
.
b) Phương trình lôgarit cơ bản có dạng:
log
a
x m ·
, trong đó m là số đã cho.
• Phương trình có điều kiện xác định là x > 0 (
0, 1 a a > ≠
).
• Với mọi m∈¡ , phương trình
log
a
x m ·
có nghiệm duy nhất
m
x a ·
.
VD1. Giải các phương trình sau:
1.
1 1
5 6.5 3.5 52
x x x + −
+ − ·
2.
1 2 3 1 2
3 3 3 9.5 5 5
x x x x x x + + + + +
+ + · + +
3.
1
3 .2 72
x x+
·
4.
− + + + + +
+ · +
2 2 2
3 2 6 5 2 3 7
4 4 4 1
x x x x x x
5.
− − +
− + − +
2 1 1 1
5.3 7.3 1 6.3 9
x x x x
VD2. Giải các phương trình sau:
1. ( )
3
log 2 1 x x + ·
2. ( ) ( )
2
2 2
log 3 log 6 10 1 0 x x − − − + ·
3.
( ) ( ) log 15 log 2 5 2 x x + + − ·
4. ( )
1
2
log 2 5
x
x
+
− ·
Bài tập
Giải các phương trình sau:
1.
1 2
3 2.3 25
x x + −
− ·
2.
1 2 2
3.2 2.5 5 2
x x x x + − −
+ · +
3.
2
log 1 log log 2
4 6 2.3
x x x + +
− ·
4.
3 1
4 7 16
0
7 4 49
x x−
| ` | `
− ·

. , . ,
5.
2 3
2.5 5 375 0
x x + +
− + ·
6.
5 7
3 2 5 2 32
x x − −
− ·
7.
1 2 2 1
1 1
2.5 .4 .5 4
5 4
x x x x + + + +
− − ·
8. ( ) ( )
2 1 1 1
3 10 6 4.10 5 10 6
x x x x x + + − −
− + · −
9. ( ) ( )
5 3
3
log 2 log 2log 2 x x x − · −
10. ( ) ( )
2 2
1
log log 1 4 2
4
x
x x
x

+ − + ·
+
11. 2
log 16 log 7 2
x x
− ·
12. ( ) ( )
2
8 8
4
2log 2 log 2 1
3
x x x + − + ·
Dạng 2. Phương pháp đưa về cùng cơ số
Sử dụng công thức:
• a a
α β
α β · ⇔ · .
1

( ) 0
log log
a a
b c
b c
b c
> ¹
¹
· ⇔
'
·
¹
¹
hoÆc >0
VD1. Giải các phương trình sau:
1.
2 1 1
5 7 175 35 0
x x x + +
+ − − ·
2.
2 1 1
1 1
3.4 .9 6.4 .9
3 2
x x x x + + +
+ · −
3.
3 2 3 4 2 1 2 1
.2 2 .2 2
x x x x
x x
− + − + + −
+ · +
4.
( )
2
2 2
1 1
4 2 2 1
x x x x + + −
+ · +
VD2. Giải các phương trình sau:
1.
16 64
log 2.log 2 log 2
x x x
·
2.
2
5 5
5
log log 1
x
x
x
+ ·
3.
2 3 4 20
log log log log x x x x + + ·
4.
( )
( )
( ) 1 log 2
2 log
1
1 3 log
2
3 x
2
+ + · + −
+
x x
5. ( )
2
2
9 3
3
1 1
log 5 6 log log 3
2 2
x
x x x

− + · + −
6.
( ) ( )
2 2
2 2 2
log 3 2 log 7 12 3 log 3 x x x x + + + + + · +
VD3. Giải phương trình sau: ( ) ( ) ( )
8
4 2
2
1 1
log 3 log 1 log 4
2 4
x x x + + − ·
Bài tập
Giải các phương trình sau:
1.
2 3
3 3
1
9 27 81
3
x
x x x

+
| `
·

. ,
2.
4 2 2 4
log log log log 2 x x + ·
3.
1 2 1
3.13 13 2 5.2
x x x x + + +
+ − ·
4.
( )
2
5
5
1
log 2 3 log
3
x
x x
x

+ − ·
+
5. ( ) ( )
2
2
4 4 4
log 1 log 1 log 2 x x x − − − · −
6. ( ) ( )
2
5 5
log 6 4 2log 4 x x x − − · +
7. ( ) − · −
5
1
2log 1 log log
2
x x x
8.
( )
· + −
2
9 3 3
2log log .log 2 1 1 x x x
9. ( ) ( )
2 3
4 8
2
log 1 2 log 4 log 4 x x x + + · − + +
Dạng 3. Phương pháp đặt ẩn phụ
VD1. Giải các phương trình sau:
1.
2 2
2 1 2
4 5.2 6 0
x x x x + − − + −
− − ·
2.
3 2cos 1 cos
4 7.4 2 0
x x + +
− − ·
3.
( ) ( ) ( )
26 15 3 2 7 4 3 2 2 3 1
x x x
+ + + − − ·
4.
( ) ( )
2 3 2 3 14
x x
− + + ·
2
5.
3 1 5 3
5.2 3.2 7 0
x x − −
− + ·
6.
3
3 1
8 1
2 6 2 1
2 2
x x
x x−
| ` | `
− − − ·

. , . ,
7. 27 12 2.8
x x x
+ ·
VD2. Giải các phương trình sau:
1.
( )
2 1
log 1 log 16
x
x
+
+ ·
2. ( )
+ · + log 6.5 25.20 log25
x x
x
3.
2 2
2
log .log (4 ) 12
x
x x ·
4.
8 2
4 16
log 4 log
log 2 log 8
x x
x x
·
5. ( ) ( )
1
2 2
log 4 4 .log 4 1 3
x x +
+ + ·
6. ( ) ( )
4 2 2 4
log log log log 2 x x + ·
7. ( )
2
25
log 125 .log 1
x
x x ·
8.
3 3
1
log 3 log log 3 log
2
x
x
x x + · + +
9.
( )
3 9
3
4
2 log log 3 1
1 log
x
x
x
− − ·

10.
( )
2 3
log log 2 x x · +
Bài tập
Giải các phương trình sau:
1. 9 10.3 9 0
x x
− + ·
2.
2 2
4 6.2 8 0
x x
− + ·
3.
2 2 2
15.25 34.15 15.9 0
x x x
− + ·
4.
2 2
sin cos
9 9 10
x x
+ ·
5.
( ) ( )
2 3 2 3 4
x x
+ + − ·
6.
3
5
log log 3
2
x
x + ·
7.
8 2
3log log
2 2 5 0
x x
x x

+ − ·
8.
1 2
5 5.0, 2 26
x x − −
+ ·
9. 25 12.2 6, 25.0,16 0
x x x
− − ·
10.
1 3
3
64 2 12 0
x x
+
− + ·
11.
log log5
25 5 4.
x
x · +
12.
1
4 4 3.2
x x x x + +
− ·
13.
2 2
sin cos
2 5.2 7
x x
+ ·
14.
2
cos2 cos
4 4 3
x x
+ ·
15.
( ) ( )
4 15 4 15 8
x x
− + + ·
16.
( ) ( )
cos cos
5
7 4 3 7 4 3
2
x x
+ + − ·
3
17.
( ) ( )
7 3 5 7 3 5 14.2
x x
x
+ + − ·
18.
( )
2
25 5
log 5 1 log 7
7 0
x
x

− ·
19.
3
log 3 .log 1 0
x
x x + ·
20.
8 2
4 16
log 4 log
log 2 log 8
x x
x x
·
21. ( )
2 5
1 2log 5 log 2
x
x
+
+ · +
22.
2 2
log log 5
5 2. 15
x
x + ·
23. ( ) ( )
3
log log log log 2 0 x x + − ·
24. ( ) ( )
1
3
log 3 1 .log 3 3 6
x x+
− − ·
25. 9 8.3 7 0
x x
− + ·
26.
2 1 1
1
.4 21 13.4
2
x x − −
+ ·
27.
1 1 1
6.9 13.6 6.4 0
x x x
− + ·
28.
3 3 3
25 9 15 0
x x x
− + ·
29. ( )
2
log 9 2 3
x
x − · −
30.
( ) ( )
2 3 2 3 2
x x
x
+ + − ·
Dạng 4. Phương pháp lôgarit
VD. Giải các phương trình
1.
4 1 3 2
2 1
5 7
x x + +
| ` | `
·

. , . ,
2.
2
5 .3 1
x x
·
3.
2
3 .8 6
x
x
x+
·
Bài tập
Giải các phương trình sau:
1.
1 2 1
4.9 3 2
x x − +
·
2.
2
2
2 .3 1, 5
x x x −
·
3.
2 1
1
5 .2 50
x
x
x

+
·
4.
3
2
3 .2 6
x
x
x+
·
5.
3 2
2 3
x x
·
Dạng 5. Phương pháp sử dụng tính đồng biến và nghịch biến của hàm số
VD1. Giải các phương trình:
1.
2
2 1 3
x
x
· +
2.
3 2
2 8 14
x
x x

· − + −
VD2. Giải các phương trình:
1.
2
log 3 x x · −
2. ( )
2
2 2
l og 1 log 6 2 x x x x + − · −
VD3. Giải các phương trình:
4
1. ( ) 25 2 3 5 2 7 0
x x
x x − − + − ·
2.
3
8 .2 2 0
x x
x x

− + − ·
VD4. Giải phương trình: ( )
2 3 2
.3 3 12 7 8 19 12
x x
x x x x x + − · − + − +
VD5. Giải phương trình: ( ) 2 3
log 1 log x x + ·
VD6. Giải phương trình:
( )
+ −
+ ·
− +
2 1 3 2
2
3
8
2 2
log 4 4 4
x x
x x
Bài tập
Giải các phương trình sau:
1. ( ) ( ) ( ) ( )
2
3 3
2 log 1 4 1 log 1 16 0 x x x x + + + + + − ·
2. 4 9 25
x x x
+ ·
3. ( )
2 2
3.25 3 10 5 3 0
x x
x x
− −
+ − + − ·
4. ( ) 9 2 2 .3 2 5 0
x x
x x + − + − ·
5.
( )
( )
2
log 6 4 log 2 x x x x + − − · + +
6. ( ) ( ) ( ) ( )
2
3 3
3 log 2 4 2 log 2 16 x x x x + + + + + ·
5

log 4 ( x − 1) − log4 ( x − 1) = log4 x − 2 2 6.4 + . log 9 ( x 2 − 5 x + 6 ) = log 2 2 2 6. 4 x + x − 2 − 5. log 2 x + 3x + 2 + log 2 x + 7 x + 12 = 3 + log 2 3 ( ) 1 2 3 ( x −1 + log3 x − 3 2 ) VD3. log 2 x + log3 x + log4 x = log20 x 4. 52 x +1 + 7 x +1 − 175x − 35 = 0 1 x+2 1 x +1 x x +1 2. Giải các phương trình sau: 2 2 1.log x 2 = log x 2 • 16 64 5 2 2. ( 26 + 15 3 ) + 2 ( 7 + 4 3 ) ( 2 − 3 ) + ( 2 + 3 ) = 14 x x x x −2 2− 3 ( ) x =1 2 . 3. 4 x2 + x + 21− x2 = 2( x +1) + 1 VD2.2 + 2 = x .2x +1 4. 3. 4. log 2 ( 3 x −1) + 1 log ( x +3 ) 2 = 2 + log 2 ( x +1) 5. 2log( x − 1) = ( ) 3 9.9 = 6.b > 0 ( hoÆ c >0) c  log a b = log a c ⇔  b = c  VD1. log 5 ( x 2 + 2 x − 3) = log 5 2 2 5. log 4 log 2 x + log2 log4 x = 2 3. log 5 ( 6 − 4 x − x ) = 2 log5 ( x + 4 ) x −1 x+3 1 log x5 − log x 2 2 8.9 3 2 x −3 + 2 x −3 + 4 2 x +1 2 3.2x −1+ x − 2 − 6 = 0 2. x . log x 2.13x + 13x +1 − 2x + 2 = 5. 43+ 2cos x − 7. Giải các phương trình sau: 1. 9   = 27x 3 81x +3 3  2.4 − . 2log9 x = log3 x.log3 2x + 1 − 1 7.41+ cos x − 2 = 0 3. Giải các phương trình sau: 1. Giải phương trình sau: 1 log 2 2 ( x + 3) + 1 8 log 4 ( x − 1) = log2 ( 4 x ) 4 Bài tập Giải các phương trình sau: 2 −3 x x 1 1.2 + 2x −1 2 4. log 4 ( x + 1) + 2 = log 2 2 4 − x + log8 ( 4 + x ) Dạng 3. log 5 x + log5 x = 1 x 3. Phương pháp đặt ẩn phụ VD1.

log 2 ( 4 + 4 ) . 2 = 26 9.2cos x = 7 2 14. log 2 x = log 3 ( 4 =1 1 − log 3 x x +2 ) Bài tập Giải các phương trình sau: 1.2x − 6. 5 + 5. 25 x − 12. 2 x + 2x −5 = 0 x −1 x−2 8. 9 x − 10. 15. x +1 x 5.0.0. Giải các phương trình sau: 1. ( 2 + 3) + ( 2 − 3) x x =4 5 2 log 2 x −3log8 x 7. log 3 x + log x 3 = 10.23 x −1 − 3. ) ( 7+4 3) +( 4 − 15 x + 4 + 15 ) x =8 cos x 7−4 3 ) cos x = 5 2 3 . log x 3 + log 3 x = log x 3 + log3 x + 9. 25. log 6.xlog5 12.2x + x 2 2 13. 5. log 2 ( x + 1) = log x +1 16 x x 2. log 4 ( log 2 x ) + log2 ( log4 x ) = 2 2 7. 27 + 12 = 2. log 2 x. 4 x − 6.8 VD2.15x + 15. log x ( 125 x ) . 1 2 ( 2 − log3 x ) log9 x 3 − 10.log 25 x = 1 8. 4cos 2 x + 4cos x = 3 1 3 ( 16. 2sin x + 5. 4 x − 4 x +1 = 3.2x + 8 = 0 2 2 2 3.25−3 x + 7 = 0 1   3x 8   x 6.25 x − 34.5 + 25.16x = 0 6. ( 15.20 = x + log25 ( ) 3.log x (4 x2 ) = 12 2 4.log2 ( 4 + 1) = 3 log8 4 x log 2 x = log 4 2 x log16 8 x 6. 9sin x + 9cos x = 10 5. 25log x = 5 + 4.5.3x + 9 = 0 2 2 2. 64 x − 23+ x + 12 = 0 11.  2 − 3 x  − 6  2 − x −1  = 1 2   2   x x x 7.9x = 0 2 2 4.

17. 3 25 x − 3 9 x + 3 15x = 0 x 29.4 2 27. 3x.2 x 18.4 + 21 = 13. 23 = 32 Dạng 5.9 x −1 = 3 22 x +1 2. . 4.3x = 1. Giải các phương trình: 4 x 3x 2 x −1 . 5 x. Giải các phương trình 4 x +1 3 x +2 2 1 1.2 x +1 = 50 4. 2 x 2 x Bài tập −2 x . log x 3 x . 2 3− x = − x 2 + 8 x − 14 VD2.9 x − 13.log 3 x + 1 = 0 log8 4 x log 2 x = log 4 2 x log16 8 x 21. 20.xlog2 5 = 15 3 23. 3x. 6. log ( log x ) + log ( log x − 2 ) = 0 x x +1 24.log ( 3 − 3) = 6 25. 9 x − 8. 5log 2 x + 2. Phương pháp lôgarit VD.6 x + 6. log 3 ( 3 − 1) .5 3.   =  5 7 2 2. 1 + 2 log x + 2 5 = log5 ( x + 2 ) 22. 5 x. 7 + 3 5 2 ( ) + ( 7 −3 5) x x = 14. Giải các phương trình: 1. l og 2 x + ( x − 1) log2 x = 6 − 2 x VD3.3x + 7 = 0 1 2 x −1 x −1 26.4 x = 0 28. 2 x = 1 + 3 2 2. Phương pháp sử dụng tính đồng biến và nghịch biến của hàm số VD1. log 2 ( 9 − 2 ) = 3 − x 1 1 1 30.3x = 1 3. log 2 x = 3 − x 2 2.2 x+ 2 = 6 x x 5.8 x+ 2 = 6 Giải các phương trình sau: 1. Giải các phương trình: 1. ( 2+ 3 ) ( x + 2− 3 ) x = 2x Dạng 4. 7 log25 ( 5 x ) −1 − x log5 7 = 0 19.

x x 1. 2 ( x + 3) log3 ( x + 2 ) + 4 ( x + 2 ) log3 ( x + 2 ) = 16 5 . 4 x + 9 x = 25x x −2 x −2 3. Giải phương trình: x . 9 x + 2 ( x − 2 ) . Giải phương trình: log 2 1 + x = log3 x 8 2x+1 + 23−2x = VD6. 25 − 2 ( 3 − x ) 5 + 2 x − 7 = 0 2.3 + 3 ( 12 − 7 x ) = − x + 8 x − 19 x + 12 VD5. 3. ( x + 2 ) log 3 ( x + 1) + 4 ( x + 1) log3 ( x + 1) − 16 = 0 2. Giải phương trình: 2 2 log3 4x − 4x + 4 ( ) ( ) Bài tập Giải các phương trình sau: 2 1.2 x + 23− x − x = 0 2 x x 3 2 VD4. x + log x − x − 6 = 4 + log ( x + 2 ) ( ) 6.3x + 2 x − 5 = 0 2 5.25 + ( 3 x − 10 ) 5 + 3 − x = 0 4. 8 − x.