P. 1
giay-dat-coc-mua-ban-nha

giay-dat-coc-mua-ban-nha

|Views: 100|Likes:
Được xuất bản bởibeheo_dainam524

More info:

Published by: beheo_dainam524 on Apr 10, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2011

pdf

text

original

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phc
GIẤY ĐẶT CỌC
H!" n#$% n&'$ () *h+n& ), n-" .)/)% *ạ0 nh' 12 /(3.% 456n& N&7$8n Ch9 Th#nh% :;H0<p An%T=
T>M% ?@nh >5An&% chn& *!0 &B"C
BÊN BÁN (GỌI TẮT LÀ BÊN A)
Dn& TEFn V0<* :h5An& % CMN> 12 GGGGGGG;; cHp *ạ0 *ạ0 CA GGGGGG
Hộ IhJ7 *h56n& *EC 12 /(3.% 456n& N&7$8n Ch9 Th#nh% :;H0<p An%T= T>M% ?@nh >5An&
ChK 1L hM7 *hN# 4H* 12 O33 *ạ0 4P# chQ C :;H0<p An%T= T>M% ?@nh >5An&
BÊN MUA (GỌI TẮT LÀ BÊN B)
Dn&R?'C N&7$8n Mạnh >7$
S0nh n&'$C .3R)TR/,T)
Hộ IhJ7 *h56n& *EC /UTAR( V: Thạnh WX0% TT An Thạnh% H;Th7ận An% ?@nh >5An&
CMN> 12C .T)Y/((T(
S#7 Ih0 Z'n Zạc% h#0 Z[n *h2n& nhH* *ho\ *h7ận nhMn& 40]7 Iho\n 1#7C
Đ0]7 /C ?[n ? 4^* c_c cho ?[n A 12 *0]n l'C GGGGG;G ` Zan& chMC ;;;;;;;;;;;;; GGGG GG;;
GGG GGGG;; GGG4Bn& b4c 4\" Z\o cho d0<c *hực h0<n HXp 4Bn& "7#RZ+n *hN# 4H* 12 O33
*ạ0 4P# chQ C :;H0<p An%T= T>M% ?@nh >5An& do !n& TEFn V0<* :h5An& l'" chK;
Đ0]7 .C Vh0 HXp 4Bn& "7#RZ+n 4H* 45Xc *hực h0<n% 12 *0]n *E[n 1e 45Xc *Ef d'o n&hg# dh *E\ *0]n cK#
?[n ?; Ni7 ?[n ? *f ch20 d0<c *hực h0<n HXp 4Bn& "7#RZ+n 4H* *h@ 12 *0]n *E[n 1e *h7ộc d] ?[n A;
Ni7 ?[n A *f ch20 d0<c *hực h0<n HXp 4Bn& "7#RZ+n 4H* *h@ n&o'0 d0<c ph\0 *E\ lạ0 cho ?[n ? 12 *0]n
*E[n% ?[n A cjn ph\0 *E\ cho ?[n A 12 *0]n l'GGGGGG;;
Đ0]7 (C H#0 Z[n ckn& 4_c lạ0 nhMn& 40]7 *E[n% h0c7 El nộ0 d7n& d' 4Bn& m Im *[n d5n0 4o$ 4c l'" Zan&
chpn&;
?qN A ?qN ?
NGrsI WÀM CHtNG / NGrsI WÀM CHtNG .
/

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->