Bộ đề thi Violympic Toán lớp 6 - Vòng 15 (Ra ngày 10/3/2011

)
(Sưu tầm: Vũ Văn Kiên - Điện thoại: 01686168368 Mời thầy cô vào Web: http://VuKien.tk hoặc http://Violet.vn/VuKienttdt của Vũ Kiên để tải bộ đề thi đầy đủ hơn, có đủ các lớp).

BÀI THI SỐ 1

Chọn đáp án đúng: Câu 1: Tập hợp các số tự nhiên {0} {1} {0; 1} {0; 1; 2} Câu 2: Chỉ ra đáp án sai. Phân số lớn hơn và nhỏ hơn là: thỏa mãn là:

Câu 3: Cho phân số B = và . Hỏi có bao nhiêu góc trên hình có một cạnh là ? Trong các phân số sau. phân số nào lớn hơn nhưng nhỏ hơn ? . Số nguyên phải thỏa mãn điều kiện nào sau đây để phân số B tồn tại ? và Câu 4: Phân số nào dưới đây không bằng phân số ? Câu 5: Cho 5 tia phân biệt chung gốc 4 5 8 10 Câu 6: .

Phân số cần tìm là: Câu 9: Hai người làm chung một công việc. Hỏi nếu làm chung thì mỗi giờ hai người làm được bao nhiêu phần công việc ? công việc công việc công việc công việc . Nếu làm riêng thì người thứ nhất mất 3 giờ. Kết quả là: Câu 8: Tìm phân số bằng phân số và ƯCLN( ) = 15. biết: . người thứ hai mất 2 giờ mới hoàn thành.Câu 7: Tìm .

Số phần tử của tập hợp A là: .Câu 10: Cho tập hợp A = 1 phần tử 2 phần tử 3 phần tử 4 phần tử .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

với là Câu 2: Số cần thay vào dấu * để có được hai phân số bằng nhau Câu 3: Tìm Câu 4: Cho . Khi đó tổng có tổng tử và mẫu bằng bằng Câu 8: Số các số có bốn chữ số chỉ viết bởi ba chữ số 1.BÀI THI SỐ 1 – LẦN 2 Câu 1: Viết số dưới dạng số chính phương . Khi đó thỏa mãn là là hai số nguyên thỏa mãn = Câu 5: Số phần tử của tập hợp các số nguyên Câu 6: Phân số tối giản (với mẫu dương) của phân số Câu 7: Biết . 3 và chia hết cho 9 là . Kết quả là . biết: . 2.

. Khi đó đạt giá trị lớn nhất là Câu 9: Cho hai số dương biết tỉ số của chúng là 7 : 2 và hiệu của số lớn trừ số bé là 10. Tổng lập phương = BÀI THI SỐ 1 – LẦN 3 Câu 1: Tìm .") Câu 8: Biết là hai số nguyên thỏa mãn . Vậy hai số đó có tổng là Câu 10: Kết quả rút gọn của phân số là: . Số giao điểm nhiều nhất của ba đường thẳng đó là Câu 4: Số tự nhiên lớn nhất để A = là số tự nhiên là với cùng một số tự nhiên là là số nguyên thì tập giá trị của là {………. ta được .Câu 9: Vẽ 26 tia phân biệt. biết: . Để giá trị của phân số theo giá trị tăng dần. Vậy số bằng Câu 5: Cộng cả tử và mẫu của phân số Câu 6: Số cặp số nguyên Câu 7: Cho phân số thỏa mãn . Số góc có trên hình vẽ là Câu 10: Cho là các số thỏa mãn . chung gốc. ngăn cách bởi dấu ". Kết quả là không tồn tại thì = Câu 2: Để phân số Câu 3: Vẽ ba đường thẳng phân biệt.} (Nhập các phần tử rồi rút gọn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful