XIN CHAO CAC BAN.

DE BO TRO KIEN THUC ON THI MON HOA DUOI DAY LA MOT SO CHUONG QUAN TRONG TRONG DE THI DAI HOC . Ch ng 10. các d n xu t c a hi rocacbon
A tóm t t lí thuy t I. R u - phenol - amin 1. R u y nh ngh a: R u là nh ng h p ch t h u c có m t hay nhi u nhóm hi roxi (OH) liên k t v i nh ng nguyên t cacbon no c a g c hi rocacbon. R u có m t nhóm OH trong phân t g i là r u n ch c hay monoancol. R u có nhi u nhóm OH trong phân t g i là r u a ch c hay poliancol. Tính ch t v t lí: R u là các ch t l ng nhi t th ng, t CH3OH n C12H25OH, t C13 tr lên là các ch t r n. R u có nhi t sôi cao h n h n các hi rocacbon có cùng phân t kh i, vì gi a các phân t r u có liên k t hi ro liên phân t . Tính ch t hoá h c 2C2H5OH + 2Na p 2C2H5ONa + H2 C2H5OH 2C2H5OH
>1700C, H2SO4 ®Æc <1400C, H2SO4 ®Æc

y

y

C2H4 + H2O C2H5OC2H5 + H2O
H2SO4

CH3COOC2H5 + H2O C2H5OH + CH3COOH Riêng ancol a ch c có các nhóm OH li n k có ph n ng hoà tan Cu(OH)2 trong môi tr ng ki m, t o thành dung d ch màu xanh lam. 2. Phenol Nh ng h p ch t h u c có nhóm OH liên k t v i nguyên t cacbon trong nhân benzen g i là phenol. Phenol n gi n nh t là C6H5OH. Sau ây là m t s ví d v phenol:
OH CH 3 CH 3

OH OH

Phenol, m-cresol, p-cresol Do nh h ng c a nhân benzen, nhóm OH tr nên phân c c h n so v i r axit yêu. Phenol tác d ng v i Na, NaOH, dung d ch brom.

u, phenol có tính

3. Amin Amin là các h p ch t h u c khi thay th m t hay nhi u nguyên t hi ro c a NH3 b ng các g c hi rocacbon. Ví d : CH3NH2 metyl amin, C6H5NH2 phenyl amin (anilin). Tính ch t hoá h c c tr ng c a amin là tính baz . Tính ch t baz có c là do nguyên t nit trong amin còn m t c p electron dùng riêng cho nên amin có th nh n proton. Ví d : CH3NH2 + H+ p CH3NH3+ Tính baz c a amin ph thu c vào g c hi rocacbon. N u g c y electron làm cho tính baz c a amin m nh h n NH3. N u g c hút electron làm cho tính baz c a amin y u h n NH3. Ví d : Tính baz c a metyl amin > amoniac > anilin. Amin quan tr ng, có nhi u ng d ng nh t là anilin. Anilin có th tác d ng v i axit HCl, dung d ch brom. II. An ehit - axit cacboxylic - este 1. an ehit An ehit là nh ng h p ch t h u c trong phân t có nhóm ch c CHO. M t s an ehit tiêu bi u nh : HCHO an ehit fomic, CH3CHO an ehit axetic. An ehit có th tác d ng v i oxi, có xúc tác t o thành axit cacboxylic t ng ng, tác d ng v i AgNO3\NH3 (tráng g ng), hay tác d ng v i hi ro t o thành r u t ng ng. Ví d : CH3CHO + 2Ag(NH3)2OH p 2Ag + CH3COONH4+ + 3NH3 + H2O An ehit fomic có ph n ng trùng ng ng v i phenol t o thành nh a phenolfoman ehit. Tu theo môi tr ng axit hay baz và t l mol mà t o thành polime có c u trúc m ch th ng hay m ng không gian. 2. Axit cacboxylic Axit cacboxylic là nh ng h p ch t h u c có nhóm ch c -COOH (cacboxyl). Do âm i n l n c a oxi nên làm phân c c m nh liên k t OH trong nhóm cacboxyl, do ó trong các ph n ng axit cacboxylic cho proton. Trong dãy ng ng c a axit fomic HCOOH, theo chi u t ng c a kh i l ng mol, tính ch t axit gi m d n. Axit cacboxylic có nhi t sôi cao h n nhi u so v i ancol t ng ng. Ví d : oC ancol etylic có nhi t sôi là 78,3 , trong khi axit axetic có nhi t sôi là 118oC. Nguyên nhân c a s t ng t bi n nhi t sôi là do b n c a các liên k t hi ro gi a các phân t axit l n h n gi a các phân t ancol. Axit cacboxylic có th tác d ng v i baz , oxit baz , kim lo i tr c hi ro, mu i và v i ancol (hoá este). 3. Este Este c a axit cacboxylic là s n ph m c a s thay th nhóm OH c a axit b ng nhóm -OR¶. R và R¶ là các g c hi rocacbon. Este có nhi t sôi th p h n axit t ng ng, vì trong phân t không con hi ro linh ng nên không hình thành liên k t hi ro.

Este không tan trong n th m.

c và nh h n n

c, là nh ng ch t l ng d bay h i, a s có mùi

Tính ch t hoá h c c tr ng c a các este là ph n ng thu phân (trong môi tr ng ki m g i là ph n ng xà phòng hoá). Este c a glixerol v i axit béo (C17H35COOH, C17H33COOH,..) g i là ch t béo (lipit) m t lo i th c ph m c a con ng i. tránh b nh x v a ng m ch, các nhà khoa h c khuy n cáo nên ít s d ng m ng v t, thay vào ó s d ng các d u th c v t nh d u l c, d u v ng, d u nành... III. Cacbo hi rat(Gluxit) Các ch t tiêu bi u: C6H12O6 g i là glucoz , trong dung d ch t n t i ba d ng c u t o là d ng m ch h , g m m t nhóm ch c an ehit (CHO) và n m nhóm ch c hi roxit (OH), hai d ng m ch vòng là E- glucoz và F- glucoz .
H HO H H CHO OH H OH OH CH2OH
CH2OH H OH OH H OH O H OH H

CH2OH H OH OH H OH O H H OH

Công th c Fis c a D-Glucoz

E- glucoz

F- glucoz .

Glucoz có tính ch t c a an ehit: ph n ng tráng g ng, có tính ch t c a r u a ch c, hoà tan c Cu(OH)2 thành dung d ch màu xanh lam nhi t phòng, nh ng khi un nóng thì oxi hoá ti p thành Cu2O có màu g ch. Ph n ng hoá h c này c dùng phân bi t glixerol v i glucoz . Ngoài ra glucoz còn có tính ch t riêng là lên men t o thành r u etylic. C6H12O6 C2H5OH + 2CO2 ng phân c a glucoz là fructoz , tên g i này b t ngu n t lo i ng này có nhi u trong hoa qu , m t ong. Fructoz có v ng t h n glucoz , trong phân t không có nhóm ch c an ehit nên không có ph n ng tráng g ng. Trong môi tr ng ki m, fructoz chuy n hoá thành glucoz . - Saccaroz (C12H22O11) là ch t k t tinh không màu v ng t, có nhi u trong thân cây mía, c c i ng. Saccaroz tan trong n c, nh t là n c nóng. Saccaroz tác d ng v i Ca(OH)2 t o thành canxi saccarat tan trong n c, s c khí CO2 vào thu c saccaroz . Tính ch t này c s d ng trong vi c tinh ch ng saccaroz . - Tinh b t (C6H10O5)n v i n t 1200 - 6000 m t xích là các E- glucoz . Tinh b t có nhi u trong g o, mì, ngô, khoai, s n. Tinh b t không tan trong n c l nhtrong n c nóng chuy n thành d ng keo, h tinh b t, ây là m t quá trình b t thu n ngh ch. Thu c th c a h tinh b t là dung d ch iot, có màu xanh th m, khi un nóng, màu xanh bi n m t, ngu i l i xu t hi n. Thu phân tinh b t, xúc tác axit thu c glucoz .

cao su t nhiên và polime nhân t o: ch t d o. Khi t protit có mùi khét nh mùi tóc cháy. Xenluloz có th tan trong n c Svâyde (Cu(NH3)4(OH)2) dùng ch t o t visco. ch ng h n anbumin tác d ng v i dung d ch axit HNO3 t o ra s n ph m màu vàng. Tính ch t v t lí Polime là các ch t r n. Các ph ng pháp t ng h p polime: . Protit là lo i h p ch t ph c t p nh t trong t nhiên. tác d ng v i CuSO4 trong môi tr ng ki m t o dung d ch màu xanh tím. nhánh và m ng không gian. Aminoaxit .glucoz . Ph n ng này là c s cho các quá trình ch bi n t ng. Aminoaxit là nh ng ch t k t tinh không màu. Xenluloz có th tác d ng v i dung d ch HNO3 c xúc tác là H2SO4 c t o ra xenluloz trinitrat. n c m m. Protit b ông t khi un nóng. 4. không bay h i và không có nhi t nóng ch y c nh. Ví d : (-CH2-CH2-)n polietilen (PE) n có th lên n hàng ngàn. xì d u . Tính ch t hóa h c Ph n ng hóa h c c tr ng là th y phân. không tan trong n c. cao su t ng h p và t t ng h p. 3. 2. IV. Aminoaxit là nh ng nguyên li u t o nên các ch t protit ( m) trong c th sinh v t. d tan trong n c do hình thành h p ch t ion l ng c c.Xenluloz (C6H10O5)n v i n l n h n nhi u so v i tinh b t.. Thu phân protit. xenluloz . thu c các aminoaxit. Polime Polime là nh ng h p ch t h u c có phân t l ng r t l n. dùng làm thu c súng không khói. D ng không gian: phenolfoman ehit. m t xích là các F. Các polipeptit k t h p v i nhau t o ra các lo i protit.. C u trúc c a polime Ba d ng c u trúc là th ng.. Tính ch t hoá h c c a chúng là tính l ng tính.. trong phân t ch a ng th i nhóm amino (-NH2) và nhóm cacboxyl (-COOH). protit. Aminoaxit tham gia ph n ng trùng ng ng t o ra các polipeptit. Có hai lo i polime là polime t nhiên: tinh b t.. 1. D ng th ng: xenluloz .. Ph n ng màu: Protit. g m nhi u mát xích gi ng nhau t o thành..Protit Aminoaxit là nh ng h p ch t h u c t p ch c. V. amiloz . ví d anbumin trong lòng tr ng tr ng. m t este. nhi t nóng ch y cao. D ng nhánh: amiloz pectin...

Ph n ng trùng h p: ph n ng c ng liên ti p c a nhi u phân t nh gi ng nhau hay t ng t nhau. B. . ng th i tách ra các phân t nh nh n c. ¡  £¢ 3 OH 3 H C CH3 C 3 H H C OH CH3 3 C C 3 H H C O H CH3 ¥¤ ¤ §¦ ¨ C 3 H H C CH3 C OH CH3 ng ng c a ancol etylic.. Trong dãy trong n c c a ancol gi m nhanh. bài 415. khi s nguyên t cacbon t ng t hai n b n.Ph n ng trùng ng ng: là quá trình k t h p liên ti p nhi u phân t nh thành polime. tính tan .. Ancol 3-metyl.. .buta-2-ol có công th c c u t o nào sau ây? A. Liên k t hi ro gi a ancol và n c y u. 416. có ch a liên k t kép trong phân t thành polime.3 t o thành cao su BuNa. Lí do nào sau ây là phù h p? A. Tr ng h p các monome không gi ng nhau g i là ng trùng h p. Ví d ph n ng trùng h p buta ien-1. . 3 H C CH3 H2 C H2 C B.

linh ng c a hi ro trong nhóm OH. D. C u sai. Ph n ng c a phenol v i dung d ch NaOH và an ehit fomic. S orbitan p tham gia lai hoá là 1. C6H5CH2OH (6) là: A. Ph n ng c a phenol v i n c brom và dung d ch NaOH. D. (6) < (1) < (5) < (4) < (2) < (3). có nhóm ch c cacboxyl COOH . (1) < (3) < (2) < (4) < (5) < (6). C. G c hi rocacbon càng l n càng k n D. 3. (1) < (2) < (3) < (4) < (5) < (6). C. B. C úng. B. Các r u b c 1. Ph n ng c a phenol v i dung d ch NaOH và n c brom. Xác nh tên IUPAC c a các axit cacboxylic theo b ng s li u sau: STT S C 1 2 3 2 2 1 2 4 2 nguyên t S nguyên t H S O 4 2 2 nguyên t Tên g i 421. S th t trong m ch là 1. Nhóm metyl làm t ng m t e c a nguyên t N. C6H5OH (4) . C. 418. 2. có nhóm ch c an ehit CHO. (1) < (6) < (5) < (4) < (2) < (3). A. 2. 3. 2. B. 420. Nhóm phenyl làm gi m m t e c a nguyên t N. nh h ng c a nhóm OH n nhân benzen và ng c l i c ch ng minh b i: A. Axit fomic có ph n ng tráng g ng vì trong phân t : A. Tính ch t baz c a metylamin m nh h n c a anilin vì: A. B. B. 422. B. 2. Kh i l ng mol c a metylamin nh h n. D. CH2=CHCOOH (3). C. 419. S nguyên t C liên k t tr c ti p v i là 1. c. C. D. CH3COOH (2). B và C úng. G c hi rocacbon càng l n càng làm gi m 417. . Ph n ng c a phenol v i Na và n c brom. B. X p theo th t phân c c t ng d n c a liên k t OH trong phân t c a các ch t sau: C2H5OH (1). CH3C6H4OH (5) . 3.B. 3 c phân bi t b i nhóm OH liên k t v i nguyên t C có: A.

B. M ng l i không gian. un nóng dung d ch fomalin v i phenol (d ) có axit làm xúc tác thu c polime có c u trúc nào sau ây? A. CH3NH2.Tính ch t axit c a dãy ng ng c a axit fomic bi n i theo chi u t ng c a kh i l ng mol phân t là: k n . M t lí do khác. D. Phenol t o liên k t hi ro v i n c. 428. nh ng g c phenyl c làm gi m tan trong n c c a phenol. Cho dãy các axit: phenic. lí do khác. C6H5NH2. 424. D ng phân nhánh... C. không thay i D. picric. Chi t tách riêng phenolat natri r i tái t o phenol b ng axit HCl. CH3NH2.. D. t ng B. CH3NH2. t trái sang ph i tính ch t axit: A. 423. B. D. nh ng g c phenyl k n c làm gi m tan trong n c l nh c a phenol. A. p-nitrophenol. C. phenol và anilin. v a t ng v a gi m 426. có nhóm cabonyl C=O. (CH3)2NH2. C ba ph ng án trên u sai. C. ch n th t thao tác úng b ng ph ng pháp hoá h c tách riêng t ng ch t. (CH3)2NH2. B.. Cho h n h p tác d ng v i dung d ch NaOH. C. D. (CH3)2NH2. nh ng tan t t trong n c có hoà tan m t l ng nh NaOH? A. chi t tách riêng benzen. Phenol t o liên k t hi ro v i n c t o kh n ng hoà tan trong n c. 427.. Th t các thao tác là :.. Ph n còn l i cho tác d ng v i NaOH r i chi t tách riêng anilin. B. 425.C. Cho h n h p tác d ng v i axit. gi m C. Khi n c có NaOH x y ra ph n ng v i phenol t o ra phenolat natri tan t t trong n c. Ch n l i gi i thích úng cho hi n t ng phenol ít tan trong n c l nh. Phenol t o liên k t hi ro v i n c t o kh n ng hoà tan trong n c.. C6H5NH2. CH3NH2. Các amin c s p x p theo chi u t ng c a tính baz là dãy: A. C6H5NH2.. C6H5NH2. Có m t h n h p g m ba ch t là benzen.. D. (CH3)2NH2. M ch th ng.

Cho 1. không thay i. v a gi m v a t ng 430. B. i. Khi làm khan r u etylic có l n m t ít n A. S bi n i tính ch t axit c a dãy CH3COOH. CH3COOH. CHCl2COOH là: A. t ng B. butanoic. v a gi m v a t ng. linh ng c a hi ro trong nhóm OH c a glixerol cao h n. không thay 433. Cho m t dãy các axit: acrylic. không thay i D. t ng. t ng. v a gi m v a t ng 429. 1. S bi n i nhi t A. Cho 3. sôi c a các ch t theo dãy: CH3CHO. 1. Kh i l A. CH2ClCOOH. u cho tác d ng v i Na. B.38g h n h p Y g m CH3OH. Cho CaO m i nung vào r u. C A. gi m C. Cho CuSO4 khan vào r C. C A. C. C. T trái sang ph i tính ch t axit c a chúng bi n i theo chi u: A.93 g D. u D. t ng B. C u úng. gi m. r i tr n v i r u c n làm khan và 432.24g h n h p hai r ( ktc) và m (g) mu i natri. 1.47g v i Na th y c là: v i Na th y thoát ra 336 ml H2 D. v a t ng v a gi m. B.A.9g 435. 2. không thay i D. c tr ng c a r u a ch c v i các nhóm OH li n k . propionic.93 g C. C 431. Glixerol ph n ng v i Cu(OH)2 t o dung d ch màu xanh lam. C. C2H5OH là: B. còn etanol không ph n ng vì: A. B. 434. gi m. nh h ng qua l i c a các nhóm OH. B. D. ng nh r u. c có th s d ng cách nào sau ây: u úng. ây là ph n ng D. CH3COOH. L y m t l ch ng c t. n ch c tác d ng v a ng mu i natri thu B. C6H5OH tác d ng v a . gi m C.

Amin là h p ch t mà phân t có nit trong thành ph n. N u t cháy hoàn toàn X thì thu c 1.. t0 ) thu c h n h p X. 4. 0.61g C.94g B. . ng i ta ã s d ng ph n ng hoá h c nào sau ây? A. C. B. D. Phát bi u nào sau ây là úng? A. G-¬ng soi PhÝch n-íc 439. V y khi t cháy hoàn toàn Y thì t ng kh i l ng n c và cacbonic t o ra là: A.7g D.76g CO2. .112 lít B. 1. 440. B. 4. N u t cháy hoàn toàn X thì th tích khí CO2 thu c( ktc) là: A. Kh i 436.t cháy hoàn toàn ph n th nh t thu c 0.48g C.04g c h n h p r n Y1. Chia h n h p g m hai an ehit no n ch c thành hai ph n b ng nhau: . D.76g 438. 1. 2. 2. 0. Lên men ng glucoz . 3. 2.54g H2O. Tách n c hoàn toàn t h n h p X g m hai r u M và N ta c h n h p Y g m các olefin.76g D.thoát ra 672 ml khí( l ng Y1 là: A. Cô c n dung d ch thu B. s n xu t g ng soi và ru t phích n c. 4. Dung d ch glucoz tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3.672 lít C. Cho etilen tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng. C. Thu phân d n xu t halogen trong môi tr ng ki m. An ehit fomic tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3.24 lít 437.76g ktc) và dung d ch.68 lít D. Axetilen tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3. Dung d ch saccaroz tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3. Ph ng pháp nào i u ch r u etylic d i ây ch dùng trong phòng thí nghi m? A. nóng.Ph n th hai c ng H2(Ni. Cho h n h p khí etilen và h i n c i qua tháp ch a H3PO4. 2. Trong công nghi p.

C6H4(COOH)2 5. nH 2 O nCO2 ng. R C. A. H ± C ± O ± CH2 ± CH = CH2 O C. CH3 ± C ± O ± CH = CH2 O B. 3. 5 C. Khi thu phân C4H6O2 trong môi tr A. 2. Amin là h p ch t h u c các g c hi rocacbon. (CH2)6(NH2)2 và (CH2)4(COOH)2 Các tr ng h p nào sau ây có kh n ng tham gia ph n ng trùng ng ng? A. Cho các ch t sau ây: 1. C. H ± C ± O ± CH = CH ± CH3 O D. 3. R B. D. CH2 = CH ± C ± O ± CH3 O 443. C2H4(OH)2 và p . Ete X A. V y công th c c u t o c a C4H6O2 là m t trong các công th c nào sau ây? t cháy hoàn toàn m t ete X = 5 : 4. R u etylic u metylic và n ± propylic c t o ra t : n ch c ta thu c khí CO2 và h i H2O theo t l mol u metylic và iso ± propylic u úng D. c h n h p hai ch t u có ph n ng ng axit ta thu c t o ra khi thay th nguyên t H trong phân t NH3 b ng 442. OH ± CH2 ± COOH 3. Amin là h p ch t có m t hay nhi u nhóm NH2 trong phân t . C . CH3 ± CH ± COOH NH2 2. 1. 5. 3. B.B. 4 D. CH2O và C6H5OH 4. A và B. 441. 1. 2 tráng g B. 4.

NH3 B. CH3COOC2H5 D.76g mu i natri.1 mol X v i l ng v a dung d ch NaOH thu c 13. 1. CH COOCH3 COOCH3 B. CH3 ± COOCH3 S n ph m t o ra có ph n ng tráng g ng là: A. Cho r u C bay h i 1270C và 600 mmHg s chi m th tích 8. 2. 1. 2 C. CH3 ± COOCH2 ± CH = CH2 4. C6H5NH2 C. 4 D. COO ± C2H5 COO ± C2H5 D. CH3 ± CH2 ± CH ± Cl OH 5. CH3 ± CH ± NH2 CH3 . CH2 ± COOCH3 CH2 ± COOCH3 C. C2H5COOCH3 C.32 lít.444.2g r u n ch c C. COOC3H5 COOC3H5 446. Thu phân các h p ch t sau trong môi tr ng ki m: 1. CH3 ± COO ± CH = CH2 Cl 3.4g mu i c a axit h u c a ch c B và 9.2g este n ch c no E tác d ng h t v i dung d ch NaOH ta thu c 4. Ch t nào sau ây có tính baz m nh nh t? A. CH3 ± CH2 ± CH2 ± NH2 D. 5 445. Cho 4. CH3 ± CH ± Cl 2. 2 B. un nóng 0. 3. V y công th c c u t o c a E có th là: A CH3 ± COOCH3 B. Công th c phân t c a ch t X là: COOCH3 A. HCOOC2H5 447.

r u etylic. Khi t cháy l n l t các ng ng c a m t lo i r u ta nh n th y s mol CO2 và s mol H2O do ph n ng cháy t o ra có khác nhau nh ng t s dãy nH 2 O nCO2 là nh nhau. 3 D. C u úng.6g b c kim lo i. Dùng qu tím. H2O. Kh i l ng CH3OH t o ra trong ph n ng h p hi ro c a HCHO là: A.2 gam b c kim lo i. 10. th y kh i l ng bình t ng 11. n ch c. R u không no ( có 1 liên k t ôi). B. n ch c. C.0 gam m t an ehit tác d ng h t v i dung d ch AgNO3 trong ammoniac. R u không no ( có m t liên k t ba). 452. n c brom. HOC ± CHO B. nh n bi t b n ch t ó có th dùng thu c th nào sau ây? A. D. D. CH2 = CH ± CHO C. n ch c. Các r u ó thu c ng ng nào? A. B. CH3 ± CH2 ± CHO 453. thu c 43. 2 C. dung d ch axit fomic. Qu tím. Có bao nhiêu ng phân c a ankin C6H10 t o k t t a v i dung d ch AgNO3 trong ammoniac? A. L y dung d ch trong bình cho tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 thu c 21.3g B.3 g C. Cho h n h p HCHO và H2 i qua ng ng b t Ni nung nóng.448. Natri cacbonat. Có b n ch t l ng ng trong b n l b m t nhãn: toluen. B. Glucoz không có ph n ng v i ch t nào sau ây? A. B. Dung d ch AgNO3 trong NH3. Cho 3. R u không no ( 2 liên k t ôi). n c brom và dung d ch kali cacbonat. 8.3g D. 1.8g. (CH3CO)2O. C A. 450. natri hi roxit.03g . C. Cu(OH)2. Công th c c u t o c a an ehit là: A. 1 B. n c brom. dung d ch phenol. natri kim lo i C. 449. R u no n ch c. 4 451. D. D n toàn b h n h p thu c sau ph n ng vào bình n c l nh ng ng t h i ch t l ng và hoà tan các ch t có th tan c. H ± CHO D. 9.

D. D. H2N ± CH2 ± COOH. Qu tím. M t aminoaxit no X t n t i trong t nhiên (ch ch a m t nhóm . toluen. Chia X thành ba ph n b ng nhau: . C. 458.01mol X tác d ng v i HCl thì dùng h t 80ml dung d ch HCl 0. S mol c a Y. Toluen. B. C u úng. C3H6O2 và C3H4O2 C. Còn khi cho 0. 455. Cu(OH)2 trong môi tr ng ki m. Công th c c u t o c a X là: A. 216g.2%. anilin. Khi cho 0. Cho X là m t aminoaxit. NH2 C. b. Chia h n h p X g m hai axit (Y là axit no n ch c.Ph n 3: t cháy hoàn toàn thu c 3.01. 0.04.Ph n 2: Ph n ng v a v i 6. CuO.6g. Phenyl metyl ete. anilin. phenol. toluen. Cho các h p ch t h u c : phenyl metyl ete (anisol). B. phenol.03 và 0. C. D.04 và 0. C4H6O4 và C4H4O4 459.2 mol HCHO tác d ng h t v i dung d ch AgNO3 trong NH3 thì kh i l ng Ag thu c là: A. Công th c phân t c a Y và c a Z là: A.4g Br2 . Có b n ch t: axit axetic. toluen. B. anilin. phenol. glucoz .5M. 0.02 và 0.255g mu i. Cho h n h p g m 0. D. r u etylic.454. Phenyl metyl ete.02. trung hòa l ng NaOH d c n 150ml dung d ch H2SO4 0.Ph n 1 tác d ng h t v i 100ml dung d ch NaOH 2M. Ch dùng thêm m t ch t nào sau ây nh n bi t? A.01mol X tác d ng v i dung d ch NaOH thì c n dùng 25g dung d ch NaOH 3. nh ng ch t có th làm m t màu dung d ch brom là: A. Z b ng nhau.89g X ph n ng v a v i HCl t o ra 1.8g. H2N ± CH2 ± CH2 ± COOH. CH3 ± CH ± COOH. B. D. phenol.01 và 0. Công th c c u t o c a X là: . phenol. 457. Cho 0.36 lít CO2( ktc).NH2 và m t nhóm COOH). 108g . 0. Z là axit không no n ch c ch a m t liên k t ôi). Z trong X là: A. Phenyl metyl ete. C. 21. S nguyên t trong Y.125M và thu c 1.03.835g mu i khan. C. C4H8O2 và C4H6O2 D. 10. glixerol. B. a. 456. . C2H4O2 và C2H2O2 B.1 mol HCOOH và 0. Trong s các ch t ã cho. B. anilin. CaCO3. 0.

D 445.b. Qu tím. D 447. R1 . HNO3 c.(H2N)2C3H5COOH 460. D 449. D. A-C-BD 432. C 450. C3H6 NH2 COOH B. B 424. Xác STT S C 1 2 3 2 2 1 2 4 2 422. C 446. A 423. C2H5 NH2 COOH C . Có b n dung d ch loãng không màu ng trong b n ng nghi m riêng bi t. Ch n m t trong các thu c th sau phân bi t b n ch t trên? A. CuSO4.OH (x mol). D 456. C 448. NaOH. A 438. B 454. không dán nhãn: anbumin. A 459. B 441.H2NC3H5(COOH)2 D . D 439. B 434. A 421. B 457.A. D 431. C 419. D 436. D 420. C 430. D 417. B 455. B 443.a. A 429. C 458. B 420. B 416. CH3COOH. C 458. B 418. C 425. B. B 433. Cách gi i 1: t công th c c a hai r Ph ng trình hoá h c: u là R . D 453. C 444. D nh tên IUPAC c a các axit cacboxylic theo b ng s li u sau: nguyên t S nguyên t H S O 4 2 2 Axit eta inoic Axit etanoic Axit metanoic nguyên t Tên g i 434. B 460. D 437. D 427. Phenolphtalein. 426. B 442. A 428. h ng d n tr l i và áp s 415. C 440.OH (y mol) . glixerol. B 435. C 451. C. B 452.

5x 1 R1 . 72 ! 0.06x 23 ! 1.03( 22.38 1. Cách gi i 1: 1 CH3OH + Na p CH3ONa + H2 2 1 CH3COOH + Na p CH3COONa + H2 2 1 C6H5OH + Na p C6H5ONa + H2 2 Ta có nH ! 2 0.24 = 0. Cách gi i 2: nH O ! 0.73 m = (R + 39)x + (R1 + 39)y = Rx + R1y + 39(x+y) = 0.24 .38 0.03 Kh i l ng mu i natri: => Rx + R1y = 1.17 x 0.5x y u bài ta có h ph + 0. g l)   Na ! 0.03.73 + 39 x 0.03(mol) 2 1 R OH Na   R ONa H 2 2 Theo nh lu t b o toàn kh i l ng: V y áp án (C) úng m = 1.5y 0.OH + Na p R .03 = 1.03 = 0.ONa + H2 2 x x 0. (23 .9 (g) 435.OH + Na p R1 .1 R .015mol   nH ! 0.03x 2 ! .9 (g)   áp án C.ONa + H2 2 y Theo 0.015 (II) <=> x + y = 0.4 l) nNa ! 2nH 2 ! 0.38g .5y ng trình: (I) (R + 17) x + (R1+ 17)y = 1.24 + 0.1) = 1.06( mY1 ! 3.

3 .06 ! 4. áp d ng nh lu t b o toàn kh i l ng: ! 3.03 CnH2nO (x mol) CmHmO (y mol) Ph n 1: CnH2nO + x CmH2mO + y Ph n 2: CnH2nO + H2 €€ CnH2n+2 O p t0 x Ni p CmH2mO + H2 €€ CmH2m+2O t0 y CnH2n+2O + x CmH2m+2O + y => y 3n O p nCO2 + (n+1) H2O 2 2 nx 3m O p mCO2 + (m+1) H2O 3 2 my §n ©   n Na ! 2n ! 0. 3m-1 O2p mCO2 + mH2O 2 my my Ni x CO2 ! nx my ! 0.38 (23 1) x 0. Cách gi i 1: t công th c t ng quát c a hai an ehit là 3n O p nCO2 + nH2O 2 2 nx nx   nx + my = 0. Cách gi i 2: nH ! 2nH2 ! 0. 2 ng trình. 06(mol ) .7(g) áp án B.03( l) .  áp án B. Vì ba ch t trong h n h p Y u có m t nguyên t H linh ng Theo ph Y1 436.

! 0.03( 2) l) l)   áp án B. N ph i là r ch c. nCO2 ! nH 2O ! 0.672lÝ ( t 437. (5) ta có: nx + my = 1.03( ng: l) nh lu t b o toàn nguyên t và b o toàn kh i l nC(P1 ) ! nC(A ) ! 0.   VCO2 ! 0.6 2 lít ( *Cách gi i 2: Ph n 1: h n h p là an ehit no Theo n ch c ktc)   áp án B. V y hai r u M. S mol CO2 = nx + my = 0. H 2SO4 1700C   => nCO2 ( ! nC( ) ! 0.  VCO2 ! 0.04 => mH O ! 0. (5).72 (g) 2 7m = 2. Cách gi i 1: Khi tách n c t r u p olefin. 6 (g) S mol H2O = nx + my = 0.48(g) áp án B.76 ! 0.04x18 ! 0. t công th c t ng quát hai r u là CnH2n+1OH (x mol) CmH2m+1OH (y mol) Ph ng trình hoá h c: H SO ® (1) CnH2n+1OH €€€p Cn H 2n H 2O 1 0 C 2 0 x y CnH2n+1OH + CmH2m+1OH €€€p CmH2m + H2O 3n O p nCO2 + (n+1) H2O (3) 2 2 y my Y: CnH2n và CmH2m 3n CnH2n + O p nCO2 + nH2O 2 2 x nx 3m O p mCO2 + mH2O (5) CmH2m + 2 2 y my Theo ph ng trình (4).04 44 Theo ph ng trình (4).0 x ! 1.03( ktc) u no n x (2) y (4) l .04 => mCO2 ! 0.3x 22.

Ph n 3: CxH2xO2 = 0.05 (mol) Ph n 2: X tác d ng v i dung d ch Br2: CnH2n-1 .05 .04 mol O   § mCO2 H2O !1.COONa + H2O CnH2n-1 .01 (mol) a. 458.04 (mol) (CxH2xO2) (CxH2x-2O2) .04x = 0.48(g) áp án B.15   x = 3 V y CTPT c a hai axit là C3H6O2  H 2O X €€€ Y p nC( ) ! nC(Y )   nCO2 (d ) ! nCO2 (d Y) ! 0.76 (0.COOH + Br2 p CnH2n-1COOHBr2 0.0.15 mol   nNaOH ph n Theo ph 0. Cách gi i 1: t công th c c a hai axit: CnH2n+1 .05 ng trình: nX = nNaOH = 0.COOH Ph n 1: CnH2n+1 .COOH + NaOH p CnH2n-1 .04x 3x-2 O2 p xCO2 + xH2O 2 0.COOH + NaOH p CnH2n+1 . áp án A úng.0.04 0.COOH CnH2n-1 .01 CxH2x-2O2 + O2 p xCO2 + (x-1)H2O   nCO2 = 0.04 = 0.15 = 0.075 = 0.Cách gi i 2: 2 p Mà khi Y €€€ s mol CO2 = nH 2O = 0.2 mol ng (1)(2) = nNaOH d = 2 x 0.04x18) ! 2.04 mol n 0.04 mol   nA = 0.05x = 0.01x + 0.COONa + H2O 2NaOH + H2SO4 p Na2SO4 + 2H2O nNaOH ban u = 0.01 0.2 .

05 C ° 3H O2   áp án B .0.(COOH)y + xHCl p (ClH3N)x .02(mol) 40x100 ng trình (1): x ! 0.01 mol b. ! 0.2 .C3H4O2 b.01 0.01mol 0.15 ! 3   CTPT A.B ¯ 0.16 0.36. áp án B.R .05 mol B có m t liên k t ôi   nB = nBr ! 2 u n ch c: 6.04 = 0.(COONa)y + H2O nHCl = 0.2x 25 ! 0.0.(45 x 2) .(COOH)y + yNaOH p (H2N)x .01 MR = 41   C3H5 V y công th c X: H2NC3H5(COOH)2 Cách gi i 2: S mol X = nHCl = 0. y CxHyO2 + O2 p xCO2 + H2O 2 459. nNaOH = Theo ph (2) y = (1) 3. Vì A và B u có cùng s nguyên t C.0 (mol) 160   nA = 0.835 ! 183. Cách gi i 2: a. Cách gi i 1: t CTTQ c a X là: (H2N)x .15 = 0.05 .R .R .01mol (2) (H2N)x .5 .(COOH)y PTP : (H2N)x .R(COOH)y 0.R .01mol   X có 1 nhóm NH2 nX = 1 nNaOH   X có 2 nhóm COOH 2 ng án trên ch có C th a mãn V y trong b n ph x! nCl 2 nX ! C ® 3H6O2 0.01 ! 1   m t nhóm NH2 0.5   MR = 1835 .01   Mmu i = 1. Vì hai axit   nX = nNaOH = 0.02 ! 2   2 nhóm COOH 0. D a vào c u t o hai axit.01mol .

i n c c hi ro chu n g m m t b n platin h p th khí hi ro áp su t 1atm. tr hi ro. V trí: H n 80% các nguyên t hóa h c ã bi t là các kim lo i. h f. Ng i ta quy c th i n c c c a hi ro chu n b ng 0. l p ph ng tâm kh i và l c ph ong. Các kim lo i bao g m các nguyên t h s. d n i n d n nhi t t t. Vì v y ng i ta s d ng i n c c so sánh. n ng H+ là 1M. C u t o c a kim lo i: tr ng thái r n và nóng ch y. Ng i ta không xác nh c giá tr tuy t d i c a th i n c c c a kim lo i. D ng kém c khít nh t là d ng l p ph ng tâm kh i. Tính ch t hoá h c chung c a kim lo i Tính ch t hóa h c chung là tính kh . các kim lo i t n t i d ng tinh th . dung d ch axit. dung d ch mu i c a kim lo i kém ho t ng h n. i c ng v kim lo i A. 2. b. Tính ch t v t lí chung c a kim lo i Kim lo i có tính d o.Cu d ng Cu 4. V trí kim lo i trong b ng tu n hoàn và c u t o kim lo i a. Các nguyên t h d. Các tính ch t v t lí chung c a kim lo i là do c u trúc tinh th kim lo i quy t nh. Các kim lo i nh ng electron trong các ph n ng v i phi kim. Nguyên t p c a nhóm IIIA (tr bo). . Dãy i n th c a các kim lo i Các kim lo i có m c ho t ng hóa nhau. Có ba d ng tinh th chính là l p ph ng tâm di n. Th i n c c chu n c a kim lo i: Th i n c c c a kim lo i nhúng trong dung d ch ion kim lo i ó có n ng 1M c g i là th i n c c chu n c a kim lo i ó. n ng l ng hóa h c bi n thành i n n ng. ó là i n c c hi ro chu n. ví d các kim lo i ki m.Quá trình hóa h c x y ra trong pin i n C c âm C c Zn .2e p Zn2+ Cu2+ + 2e p Trong pin. 3. Ch ng 11. tóm t t lí thuy t 1. Ví d : Mg + Cl2 3Fe 2Al Fe Fe + 2O2 p MgCl2 p Fe3O4 p FeCl2 + H2 + Fe2O3 p Al2O3 + 2Fe + 2HCl + CuSO4 p Cu + FeSO4 h c khác hóa Zn . có ánh kim.V y áp án C . V trí các kim lo i chi m ph n l n phía bên trái c a b ng h th ng tu n hoàn.

Các kim lo i có th i n c c chu n d ng không y c hi ro ra kh i axit. Cu . . ph ng pháp th y luy n và ph ng pháp i n phân. Mg.. Tr ng h p h p kim c a th y ngân g i là h n h ng.Kim lo i có th i n c c chu n càng âm càng d y khí hi ro ra kh i axit..34 . các ion khác nhau nh ng có bán kính g n nh nhau thay th v trí cho nhau. Fe. kim von k ch 0.76V. Al. H p kim có các tính ch t c tr ng c a kim lo i. Nh ng kim lo i nào sau ây có th nh ch t kh CO? A. Mn. B. i u ch kim lo i Có các ph ng pháp nhi t luy n (dùng ch t kh kh oxit kim lo i).C . Ví d h p kim Cu .(-0. Zn.H n t p ki u xâm nh p. C.Al. Cu.. 6. C u t o hóa h c: Liên k t hóa h c c a h p kim là liên k t kim lo i h n t p: .1V.Cu = 0.H n t p ki u thay th . ý ngh a c a dãy th i n c c c a kim lo i. CuAl2 . D a vào c ch c a quá trình n mòn ng i ta phân bi t n mòn hóa h c và n mòn i n hóa h c. 7. bài 461. Ca. c i u ch t oxit. ng pháp nhi t luy n . d n i n. n mòn và ch ng n mòn kim lo i S phá h y b m t c a kim lo i và h p kim b i các ch t môi tr ng xung quanh c g i là s n mòn kim lo i. các ion kim lo i hay phi kim bé h n có th xâm nh p vào các ch tr ng gi a các ion trong kim lo i.Xác nh c hi u th chu n c a pin i n c t o ra b i hai i n c c b t k .Ni.. H p kim H p kim là v t li u g m m t kim lo i và m t hay nhi u nguyên t hóa h c khác. Ví d : hi u th chu n c a pin Zn . . Cu. Ví d : Thép Fe . Ni. Fe.Tinh th ki u h p ch t kim lo i.Khi n i m t i n c c k m nhúng trong dung d ch Zn2+ 1M v i i n c c hi ro chu n. H p kim th ng c ng và kém d o h n các kim lo i thành ph n. Trong th c t h p kim c s d ng ph bi n h n kim lo i. Fe. . Ví d MgZn2.M t kim lo i ho t ng có th y c kim lo i y u h n ra kh i dung d ch mu i c a nó. D. 5. . T ng t nh v y ng i ta xác nh th i n c c chu n c a các kim lo i khác và l p thành dãy i n th c a các kim lo i. Ni.76) = 1. d n nhi t kém h n kimlo i tinh khi t. b ng ph B.

B. D. S bi n i tính ch t kim lo i c a các nguyên t trong dãy Al . gi m. Na. C úng. B. 470. thêm vào ó vài gi t dung d ch CuSO4. D. Khi nhi t t ng. C. Cu. 468. 469. t ng. t ng.Ca . Cho các dãy kim lo i sau. Nhi t môi tr ng. khu y nh cho t i khi dung d ch m t màu xanh. d n i n c a kim lo i ph thu c vào các y u t nào sau ây? A. n mòn i n hoá h c.01M C. . D. C. Cho d n d n b t s t vào 50ml dung d ch CuSO4 0. Mg. 467. = 7 và 0. 5. C. Mg. L a ch n hi n t ng b n ch t trong s các hi n t ng sau: A. Ph ng án khác 465. K m b phá hu trong khí clo. liên k t kim lo i. C. B. ánh giá g n úng pH và n ng M c a dung d ch A thu c là: A. liên k t c ng hoá tr làm gi m m t electron t do. D. B n ch t kim lo i. liên k t ion. 0. 0. không thay i. Fe. Thép trong không khí m. A. Fe.2M D. d n i n c a các kim lo i thay i theo chi u: A. C.02M 464. Mg.6g B. C.1M B. K m tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng. 463. D.> 8 và 0.056g C. Màu xanh bi n m t. B.Fe . Al. D. Hoà tan 25g CuSO4. al. Al. không thay i . L ng m t s t ã dùng là: A. Cu. C.462. Tr ng h p nào sau ây là n mòn i n hoá? A. B. n mòn kim lo i. < 7 và 0. B.2M. 466. D. Natri cháy trong không khí.5H2O vào n c c t c 500ml dung d ch A. Pha b m t hay pha th tích. v a gi m v a t ng. K m trong dung d ch H2SO4 loãng. dãy nào c s p x p theo chi u t ng c a tính kh ? A. > 7 và 0. Hi n t ng h p kim d n i n và d n nhi t kém kim lo i nguyên ch t vì liên k t hoá h c trong h p kim là: A.Ba là: A.56g D. v a gi m v a t ng. Al. gi m. Ag. B. B. Ag. liên k t kim lo i và liên k t c ng hoá tr . Zn. Hi ro thoát ra m nh h n. Mg.

Fe. 19. Dãy kim lo i nào sau ây c x p theo chi u tính d n i n t ng? A. 472. 476. vì kim lo i có bán kính nguyên t l n. Dùng ch t kh là CO kh oxit s t trong lò cao. Dây d n i n c a hai dây d n d n i n c a hai dây d n b ng th nh t ch có m t s i. Mg. Cu. D. Tìm giá tr c a a? A. 1. Hg. 3. Fe. C p nguyên t hoá h c nào sau ây có tính ch t hoá h c gi ng nhau nh t? A. Ag . chuy n ng t do trong toàn m ng. Fe. T i sao khi i n phân các dung d ch KNO3 và dung d ch KOH v i các i n c c tr . .0g h n h p hai kim lo i trong dung d ch HCl d th y t o ra 2.896 lít h n h p khí X. i n phân dung d ch mu i c a s t.71g B. 475. b ng nhau. C.471.2g. Fe. 1. i n phân mu i nóng ch y c a s t. Hòa tan hoàn toàn 10. liên k t y u v i h t nhân. Ca.24l khí H2( ktc). D.8 gam. Al.1g C. Ag . B. ng tinh khi t. không so sánh c. 1. 477. Trong s các ph ng pháp i u ch kim lo i sau. Cho a gam Al tác d ng h t v i dung d ch HNO3 loãng thì thu c 0. C. Al. B. D. m t lí do khác. D. 18. trong tinh th kim lo i có các electron.42g D. Ni. 478. B. Các kim lo i tr ng thái l ng và r n u có kh n ng d n i n vì lí do nào sau ây? A. B. C. dây th hai d n i n kém h n dây th nh t. 34. So sánh là: A. Dùng ph n ng nhi t nhôm. B. 17. ph ng pháp nào c s d ng s n xu t gang? A. Ti. B. Cu. Cô c n dung d ch sau ph n ng thu c m gam mu i khan. D. Ag. có kh i l ng b ng nhau.9 gam. dây th hai d n i n t t h n dây th nh t. Be.98 gam. s n B. Ca. Co. C. 473. D.5. Au. Mg. C. vì chúng có c u t o tinh th . Al. Au. Giá tr c a m là: A. C. Dây th hai g m m t bó hàng tr m s i nh . t kh i c a X so v i hi ro b ng 18. g m N2O và NO ktc. 474.89 gam.

t ng tu i th c a tháp ch ng c t và crackinh d u m . Các kim lo i nh Hg. Ag D. Cu 484. Tr ng h p i n phân dung d ch KOH. c c âm H2O nh n e. Cu« 483. Các ion K+. 1. Ag. 481. 16A D. Tr ng h p i n phân dung d ch KNO3 th c ch t là i n phân H2O. i u ch b ng ph ng pháp nhi t luy n? 482. b n c a h p kim so v i s t nguyên ch t.2 gam m t mu i sunfua c a kim lo i hoá tr II s n ph m thì thu A. Vai trò c a magie trong h p kim này là: A. 18A. T i sao c t s t ó không b n mòn? i u lí gi i nào sau ây là úng? C t s t b n là do: A. Fe 25. OH. Hg C. C b o v kim lo i. H p kim c a magie và s t c dùng b o v m t trong c a các tháp ch ng c t và crackinh d u m . D. B. Các kim lo i nh Al. Khi i n phân dung d ch mu i b c nitrat trong 10 phút ã thu c 1. 480. Kim lo i ã cho là: trong không khí r i làm l nh ng s n ph m khí này làm m t màu . B và C úng. Fe. Cét s¾t ë Newdehli D. B. L B. Khi nung 23. c c d ng nhóm OHnh ng e. n ã có tu i trên 1500 n m. K. Fe« D. C ng dòng i n là: A. c ch t o b i m t lo i h p kim b n c a s t. C. C t s t Newdheli.08 gam b c c c âm. NO3-. B. Ch a có l i gi i thích tho áng. A. c bao ph b i m t l p oxit b n v ng. u úng. Dung d ch FeCl3 có pH là: c m t ch t l ng và m t ch t khí. Kim lo i có tính kh trung bình nh Zn.6A B.ph m thu c l i gi ng nhau? Cách gi i thích nào sau ây là úng? A. 1. C.8A C. Kim lo i có tính kh m nh nh Na. c ch t o b i s t tinh khi t. Sn« C. Nh ng kim lo i nào có th A. anot hy sinh C.4 gam iot. Ca« B. 479. B.ch óng vai trò các ch t d n i n. Zn. t ng D.

C 479. D. D 476. Hg. y. B hóa tr n. B 474. Cách gi i 1: Ký hi u hai kim lo i A. A 480. B 481. B 468. Mg. D 484. Na. D 464. A 477. B 463.4 áp d ng nh lu t b o toàn kh i l ng ta có: . A 485.A. Kim lo i nào sau ây có ph n ng v i dung d ch CuSO4? A. Ph ng trình hoá h c: 2A + 2nHCl p 2ACln + nH2 2B + 2mHCl p 2BClm + mH2 Theo u bài ta có h ph ng trình: M1x + M2y = 10 ng nguyên t là A. s mol là 2. Al. C 462. = 7 C. Hg. Ag. D 472. h ng d n tr l i và áp s 461. B 482. B 465. Kh i l x. Na. u 7 485. B 483. B 478. M2. Zn. D 473.m. D 475. C 467. A 471. C.2 2 2 22. C 470. Ba. B. A 466.24 nx my + = ! 0. > 7 D. < 7 B. Fe.1 => nx + my = 0. A 477. Ni. B là M1. B 469. Mg.

so v i các nguyên t cùng chu k . Các kim lo i ki m. Ch ng 12. kali (K).1 (g) Cách gi i 2: Theo ph ng trình i n li n ! n ! 2x Cl H  2. Ví d ói v i Na. tóm t t lí thuy t 1.5 = 17.2 = 17.2 22. I1 = 500kj/mol trong khi I2 = 4600kj/mol.m ! mACl mBCl ! mA B mHCl mH n m 2 Thay s vào ta có: m = 10 + (nx + my) 36.2 x 36.0.1 x 2 = 10 x 0.2 + 35. Riêng Fr là m t nguyên t phóng x . C u hình electron l p ngoài cùng: ns1 trong ó n là s th t c a l p electron ngoài cùng. Tính ch t v t lí T t c các kim lo i ki m u có m ng tinh th l p ph ng tâm kh i: m i nguyên t trong tâm c a hình l p ph ng ch liên k t v i 8 nguyên t khác trên nh c a hình l p ph ng (s ph i trí 8). Kim lo i ki m a.5 .5 . các .4 => mmu i = mhKl + mCl = 10 + 0. Do ó. rubi i (Rb). S oxi hoá: n ng l ng ion hoá th nh t nh h n r t nhi u so v i n ng l ng ion hoá th hai. xesi (Cs) và franxi (Fr). natri (Na). do ó tính ch t c tr ng c a kim lo i ki m là tính kh m nh. ki m th và nhôm A.1e p M+ N ng l ng ion hoá: kim lo i ki m có n ng l ng ion hoá nh nh t so v i các kim lo i khác. kim lo i ki m luôn luôn có s oxi hoá là +1 trong m i h p ch t. b. M t khác.1 (g) => áp án B.24 ! 0. Ví trí các kim lo i ki m trong b ng tu n hoàn Các kim lo i ki m thu c nhóm IA trong b ng tu n hoàn. Theo chi u t Li n Cs n ng l ng ion hoá gi m d n. M . Electron l p ngoài cùng c a các kim lo i ki m liên k t y u v i h t nhân. g m các nguyên t : liti (Li).0. ó là m t c u trúc t ng i r ng.

Tính ch t hoá h c Các kim lo i ki m có tính kh m nh. T t c các mu i c a kim lo i ki m u tan trong n c. 2. Theo chi u t Be n Ba bán kính nguyên t t ng d n và n ng l ng ion hoá gi m d n.Nhi t nóng ch y < 2000C.Ph n ng v i oxi: Li cho ng n l a màu son. S oxi hoá: kim lo i ki m th luôn có s oxi hoá là +2 trong m i h p ch t. n ng > 20%. d. N u axit có n ng nh h n. gây n r t nguy hi m.Ph n ng v i n c: các kim lo i ki m tác d ng m nh v i n c nhi t th ng. V trí trong b ng tu n hoàn Các kim lo i ki m th thu c nhóm IIA. i u ch kim lo i ki m Ph ng pháp i n phân mu i ho c hi roxit nóng ch y. do ó tính ch t c tr ng c a kim lo i ki m là tính kh m nh. . t o ra ki m và gi i phóng khí hi ro. N ng l ng ion hoá: kim lo i ki m th có n ng l ng ion hoá nh so v i các kim lo i khác.kim lo i ki m có bán kính nguyên t l n nh t. Các mu i: NaCl. M .Kh i l ng riêng t ng i nh . . Electron l p ngoài cùng c a các kim lo i ki m th liên k t y u v i h t nhân. strontri (Sr). c ng th p. canxi (Ca). Na cho ng n l a màu vàng. Ví d : 2NaCl 2Na + Cl2 e.Tác d ng v i axit: Các kim lo i ki m ph n ng mãnh li t v i axit. cho nên l c hút gi a các nguyên t lân c n y u. g m: beri (Be). ph n ng quá mãnh li t. là nh ng kim lo i nh h n nhôm (tr Be). . K cho ng n l a màu tím nh t. KCl. tính kh t ng d n t Li n Cs. C u hình electron l p ngoài cùng: ns2 trong ó n là s th t c a l p electron ngoài cùng. §iÖn ph©n nãng ch y . Do nh ng c i m trên mà các kim lo i ki m có: . Ch nên làm thí nghi m v i axit HCl c.Kh i l ng riêng nh . bari (Ba). NaHCO3. Tính ch t v t lí . Không nên làm thí nghi m cho kim lo i ki m tác d ng v i HNO3 hay H2SO4 c vì r t nguy hi m.2e p M2+ cation M2+ có c u hình b n v ng c a khí hi m ng tr c. magie (Mg). Na2CO3 (xo a). nhi t sôi th p. b. M t s h p ch t quan tr ng Các ki m: NaOH (xút n da). c. nh ng l n h n kim lo i ki m t ng ng. KOH (potat n da) là nh ng hoá ch t c b n. . có th dùng dao c t d dàng d n i n cao. Kim lo i ki m th a.

Tác d ng v i khí cacbonic to cao Ví d : 2Mg + CO2 2MgO + C d.Ph n ng v i nit 4Mg + 3N2 p 2Mg2N3 . M t s h p ch t quan tr ng: CaCO3. Tính ch t v t lí Nhôm là kim lo i màu tr ng nh b c. Ca(OH)2. Tính ch t hóa h c Nhôm có tính kh m nh. Ví d : MgCl2 Mg + Cl2 e. Các v t b ng nhôm b n i u ki n th ng vì nhôm §iÖn ph©n nãng ch y tr BeCl2 có kiên k t c ng hoá tr . Tính ch t hoá h c . nh ng v n t ng i th p. b ng hai ph n ba ng nh ng l i nh b ng m t ph n ba ng. có th tác d ng v i nhi u phi kim.. Nhôm d n i n t t. g p ba l n s t. (tr Be). . Nhôm Kí hi u: Al. v i axit. Tuy nhiên. nhi t sôi tuy cao h n kim lo i ki m. C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p1. còn l i các mu i khác u . c ng tuy cao h n c a kim lo i ki m. Nhôm chu k 3. . nh . S th t 13. Vì v y trong k thu t i n nhôm d n thay th ng làm dây d n i n.Nhi t nóng ch y. bán kính nguyên t l n.Tác d ng v i oxi. 3.S bi n d i tính ch t v t lí không u n nh các kim lo i ki m vì các kim lo i ki m th có ki u m ng tinh th khác nhau. nhi u oxit kim lo i (nhi t nhôm). v n t ng i th p. .7.. CaO. b. a. i u ch kim lo i ki m th Ph ng pháp i n phân mu i ho c hi roxit nóng ch y. chúng có nh ng tính ch t v t lí chung trên vì liên k t kim lo i c a chúng t ng i y u. CaSO4.Ph n ng v i hi ro (tr Be và Mg) Ca + H2 p CaH2 Các hi rua tác d ng v i n c t o ra ki m và gi i phóng khí hi ro.Ph n ng v i halogen M + X2 p MX2 có liên k t ion. CaH2 + 2H2O p Ca(OH)2 + 2H2 . v i axit và n c (tr Be). c. d = 2.. phân nhóm chính nhóm 3. v i ki m và v i n c.

b n b o v . Si. Al(OH)3.có l p màng oxit r t m ng. + Almelec: 98. ph n còn l i c a k m (Zn).. c dùng r ng rãi trong công nghi p hàng không + Silumin: Al và Si (1 ± 14%) + Electron: 10.5% Al. 4% Cu. Al2(SO4)3. 1% Mn.oxit và hi roxit nhôm có tính ch t l ng tính. i u ch nhôm: i n phân oxit nhôm nóng ch y.. d. H p kim c a nhôm + uyara: 95% Al. Mg dây cáp i n cao th thay cho ng. tính liên t c c a l p oxit b phá v . Khi nhôm t o h n h ng v i th y ngân.. Các h p ch t c a nhôm: Al2O3.3% Mg. 4Al 2Al 2Al + 3O2 p 2Al2O3 + Fe2O3p Al2O3 + 2Fe + 2NaOH + 2H2O p 2NaAlO2 + 3H2 c. t ng d n i n và b o v nhôm kh i b oxi hóa. nhôm tác d ng m nh v i oxi.. H p kim có u i m nh và b n. 83. Ng i ta s d ng criolit Na3AlF6 làm gi m nhi t nóng ch y c a oxit nhôm. 2Al2O3 4Al + 3O2 §iÖn ph©n nãng ch y e. Cu. uyara . Mg.5% Al.

Bi t E là h p ch t c a cacbon. K.2g X hoà tan hoàn toàn vào n c thu c 2.1mol Cl.53 0. L y 6. Rb. Ba . A. A 1. K + B a. C. Y.90 ng c bi u di n trong b ng sau: c ng ( c ng c a kim c ng b ng 1. khi chu i.24lít hi ro ( ktc). 2+ 2+ 2+ 488. V có giá tr là: A. 487. Z là các h p ch t vô c c a m t kim lo i. 490.B. Cs. các nguyên t liên k t v i nhau b ng l c liên k t y u C. . X tác d ng v i Y thành Z. B. M t s h ng s v t lí quan tr ng c a các kim lo i ki m Nguyên t Li Na K Rb Cs Nhi t nóng Nhi t ch y (toC) (toC) 180 98 64 39 29 1330 892 760 688 690 sôi Kh i l riêng (g/cm3) 0. K. D. Na.97 0. bài 486. khi b. Ghép ôi các thành ph n c t A và B sao cho phù h p. Ca và 0. H n h p X g m hai kim lo i ki m A. E tác d ng v i X cho Y ho c Z. Do c u t o m ng tinh th l p ph ng tâm kh i. t cho ng n l a màu da cam. Rb. B. t cho ng n l a màu tím. t cho ng n l a màu xanh nõn 2. khi e. B là hai kim lo i: A. Do các kim lo i ki m có bán kính nguyên t l n nh t trong chu k .4 0. Nung nóng Y nhi t cao thu c Z.86 1. h i n c và khí E. t ng i r ng.6 0. 300ml C. khi c.5 0. 200ml D. Do c u t o m ng tinh th l p ph ng tâm di n. t ng i r ng. D. Dung d ch A có ch a n m ion: Mg . 250ml 489. Ba d. Na.và 0. Na+ + 4. B n m k ti p nhau. Li 3. khi t nóng nhi t cao cho ng n l a màu vàng.2mol NO3 . B úng. Li.2 H i t i sao các kim lo i ki m có nhi t nóng ch y.0) 0. A. Thêm d n V lít dung d ch K2CO3 1M vào dung d ch A n khi c l ng k t t a l n nh t.53 1. 150ml B. X. t cho ng n l a màu son. c ng th p? cách gi i thích nào sau ây là úng? A. nhi t sôi.3 0. khi 2+ t cho ng n l a màu vàng.

thu c ng Cu thoát ra là: B. Z. . Na2CO3.0g h n h p hai mu i XCO3 và Y2(CO3)3 b ng dung d ch HCl ta thu c dung d ch A và 0. NaOH.56 c 100ml dung d ch X.12g. Các nguyên t c a nhóm IA trong b ng HTTH có s nào chung? A. 494. làm k t t a h t ion Cl. Na2CO3. 2. 1. MgCO3 và CO. Na2CO3. NaHCO3.92g phân nhóm chính II) vào n d ch X ng k t t a. D. m có giá tr là: A. Mg S th t 12. 92. NaHCO3. Hòa tan 5.33g C. NaHCO3. S electron hoá tr . Nhúng m t thanh nhôm n ng 50g vào 400ml dung d ch CuSO4 0. m có giá tr là: A.94g h n h p hai mu i clorua c a hai kim lo i A. E l n l t là nh ng ch t nào sau ây? A. không có c p ch t nào. c m (g) h n h p mu i khan. Kh i l A. A. S n tron. Nhi t luy n.38g. L c b B.28g D.X. Fe S th t 26.36g.5M. B. Cô c n dung d ch A thì thu c m(g) mu i 493.2g. Sau m t th i gian l y thanh nhôm ra cân n ng 51. 9. NaOH. Al S th t 13.có trong dung c 17.672 lít khí bay ra khan. Y. 63. Na S th t 11. C. 0. CO2. Hòa tan hoàn toàn 10. C. MgO.22g k t t a. B (A và B là hai kim lo i thu c i ta cho dung d ch X tác d ng v i dung d ch AgNO3 thu c dung d ch Y.265g ktc. NaOH. C. D.64g C .033g D. i n phân nóng ch y. Na2CO3. 6. Kim lo i ki m có th c i u ch trong công nghi p theo ph ng pháp nào sau ây ? A. C. C. CO. B. 9. Hai ch t có ph n tr m kh i l 495. CO2. MgCO3. D. CO2. Cô c n Y B. B. NaOH. Thu luy n. 496.6g. 1. i n phân dung d ch. Nguyên t c a nguyên t nào luôn cho 2e trong các ph n ng hoá h c A.65g 492. NaHCO3. CO2. CO2 và MgCO3. 10. D. D. ng oxi b ng nhau là: B. B. Cho các ch t: CO2. 1. 497. MgO và CO. 91. 491.

Nung 100g h n h p g m Na2CO3 và NaHCO3 cho n khi kh i l ng h n h p không i c 69g ch t r n. Be và Mg B. B. S l p electron D. 16% và 84%. ph ng pháp nào ch kh c c ng tam th i? A.68g h n h p mu i cacbonat c a hai kim lo i A và B k ti p trong nhóm IIA vào dd HCl thu c 1. Al(OH)3. Các nguyên t kim lo i nào c s p x p theo chi u t ng c a tính kh ? A. C. 28. Be(OH)2. Magie có th cháy trong khí cacbon ioxit. 501. Al. 26. Ph ng pháp c t n c. Công th c hoá h c c a ch t này là: A.C. C úng. Ag. Ph ng pháp un sôi n c. Na2CO3. Hi roxit nào sau ây có tính l ng tính? A. Hoà tan hoàn toàn 4. CrCl3 C. Al. D.8g h n h p m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr I và m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr II vào dd HCl th y thoát ra 0. Fe. 502. . 499. Na. xác nh công th c c a mu i XCl3 là ch t nào sau ây? A. M t ch t khác.12 lit CO2 ktc.0 B. Ph ng pháp hoá h c. C úng. D.06g so v i dd XCl3.8 D. 28. t o ra m t ch t b t màu en. Ca và Sr. S electron l p ngoài cùng. B. Hoà tan hoàn toàn 23. Mg. 500. al.6 506. C. 498.0 C. C. 504. xác nh ph n tr m kh i l ng c a m i ch t trong h n h p l n l t là: A. D. B. B. Không xác nh c. Trong s các ph ng pháp làm m m n c. C. FeCl3 B. D. Mg. BCl3 D. B. 26% và 74%. 84% và 16%. Xác nh kim lo i A và B là: A. C.78g b t Al ph n ng v a v i dd mu i XCl3 t o thành dd Y. Mg. 26. Cho 3. C B. A. Mg và Ca. 505. A. Sr và Ba. B. Khi cô c n dd sau ph n ng thì thu c bao nhiêu gam mu i khan? A. Zn. Zn(OH)2. Al. 503. C. Ph ng pháp trao i ion. Ca(OH)2. Mg(OH)2 D. Cu. 74% và 26%.2mol khí. B. Ag. Kh i l ng ch t tan trong dd Y gi m 4. Ch t nào sau ây c s d ng kh tính c ng c a n c? A. Chát trao i ion. MgO C. D. Mg. Fe. Cu. D.

D. Không xác nh. C A. b mol Mg2+. 512. 100 i ta i n phân mu i MgCl2 nóng ch y. c ng trong c c là nh nh t. MgSO4. á ph n. nhi t A. á vôi. p là: A.2 mol HCO3-. B. 514. B. b. A. s n xu t magie t n c bi n.7H2O. ng trình s n xu t magie. 513. D. Nhi t nóng ch y t ng i th p c a mu i MgCl2 (705oC). Trong quá i ta ã s d ng các tính ch t nào c a các h p ch t magie? có dd NaOH 8% ? A. Criolit Na3AlF6 xu t nhôm vì lí do nào sau ây? u úng. Lo i á và khoáng ch t nào sau ây không ch a canxi cacbonat? . C. nhi t dài hàng tri u n m. CaSO4. Ch t nào sau ây A. m = n. C n thêm bao nhiêu gam n A. C. m < n. S t o th ch nh trong các hang c m gam h n h p mu i khan. B. 250 C. á hoa c ng. B. Th ch cao. Quá trình này kéo áp su t khí quy n. C.1mol Cl. MgCO3 + CO2 + H2O p Mg(HCO3)2. 0. Ca(HCO3)2 p CaCO3 + CO2 + H2O. 509. M t dung d ch ch a 0.và 0. CaCO3 + CO2 + H2O p Ca(HCO3)2. 2b a p ba 2p b 2a p th p thì thu cao thì thu 508. Mg(OH)2 tác d ng d dàng v i dung d ch axit HCl. So sánh m và n ta có: B. N u ch dùng n c vôi trong. ba p B. n ng Ca(OH)2 pM làm gi m c ng c a c c thì ng i ta th y khi thêm V lít n c vôi trong vào c c. Bi u th c tính V theo a.1 mol Ca2+.507. Mg(HCO3)2p MgCO3 + CO2 + H2O. bó b t khi x D. c s d ng trong y h c. ng c vào 500g dung d ch NaOH 12% B. C.1mol Na+. 200 D. 2CaSO4. m > n. tan trong n c r t nh c a Mg(OH)2. và c mol HCO3 -. Cô c n dung d ch áp su t th p. 510. V = C. CaSO4. D.H2O c thêm vào Al2O3 trong quá trình i n phân Al2O3 nóng ch y. ng á vôi là m t quá trình hoá h c. 150 511. Ph n ng hoá h c nào sau ây bi u di n quá trình hoá h c ó? A. D. N u cô c n dung d ch c n gam h n h p mu i khan.2H2O. Trong m t c c n c c ng ch a a mol Ca2+. C. D. 0. s n ng b gãy? B.

Ng c bích. C úng. > 7. Làm t ng nóng ch y c a Al2O3. C. C. C. B. b o v nhôm nóng ch y kh i b oxi hoá. uyara. ng d ng nào sau ây không ph i là c a CaCO3? A. 515. Electron D. Inox. T o m t l p ng n cách D. H ng ng c. A. 517. H p kim nào sau ây không ph i là c a nhôm? A. = 7. Boxit. Làm vôi quét t ng. Làm gi m nhi t ti t ki m n ng l ng. Silumin. 518. Cho khí CO2 tác d ng v i dung d ch ch a amol Ca(OH)2. th nào sau ây bi u di n m i quan h gi a s mol Ca(HCO3)2 v i s mol CO2 ? a A. B.A. cho phép i n phân nhi t th p nh m d n i n c a Al2O3 nóng ch y. B. C úng. B. B. 519. C. Làm b t nh pha s n. S n xu t xi m ng. A. C. D. Không xác nh. 0 a 2a n CO2 B. D. Làm ch t n trong công nghi p cao su. Dung d ch mu i AlCl3 trong n c có pH là: A. 516. D. B. B. < 7. 0 a 2a n CO2 CO2 . Lo i qu ng và á quý nào sau ây có ch a nhôm oxit trong thành ph n hoá h c? A.

C. Ban u có k t t a d ng keo. D 504. D 494. h 486. B 508. Ban u có k t t a d ng keo. A 516. C ng d n: t công th c chung c a A và B là R 2R + 2H2O p 2ROH + 0. A 493. Không có hi n t ng gì x y ra. B 488. A 509. B 497. D 520. D 503. C 499. sau ó k t t a tan. D 506. Hi n t ng nào x y ra khi cho t t dung d ch HCl vào dung d ch NaAlO2 ? A. 495. D 519. C 491. B 489. B 518. C 498. 0 a 2a n D. B 496. Có k t t a d ng keo. D. B. C 514. D 505.2mol H2 0. 2 ! 31(g / mol)   0. A 511. A 490. A 510. 0 a 2a n 520. B 502. A 507. B 515. k t t a không tan. C 501. sau ó k t t a tan d n. C 500. D 487. C 492. 2 " ! là th a mãn . D 517.C. C.1mol ! 23 ! 39 ! 6. l ng k t t a t ng d n n c c i. B 513. B 512. H ng d n tr l i và áp s 487.

Ca2+ trong dung d ch A. Ba2+ .1 + 0.15lÝ=150ml t 1 Cách gi i 2: Khi ph n ng k t thúc. y.03(mol) 22.3 hay x + y + z = 0.áp án B. Cách gi i 1: PTP : XCO3 + 2HCl a b nCO2 ! 0. 3 trung hòa i n.672 ! 0. các k t t a tách kh i dung d ch.15 ! 0.3(mol) 3 491.2 = 0. Vì dung d ch trung hòa i n. ta có: 2x + 2y + 2z = 0. Cl.15(mol) 3 nCO3 ! nCO2 ! 0.4 Y2(CO3)3 + 6HCl p 2HCl3 + 3H2O + 3CO2 (2) 3b t nXCO3 ! a . nY .15(mol) 3   V! nKCO3 CM ! 0. Cách gi i 1: Ph ng trình ion rút g n: Mg2+ + CO2 p MgCO3q 3 Ba2+ + CO2 p BaCO3q 3 Ca2+ + CO2 p CaCO3q 3 G i x. ph n dung d ch ch a Na+. 488. z là s mol c a Mg2+ . nNa ! nCl  nNO ! 0.15   nCO2 ! x y z ! 0.và NO .

CO ! b 2 3 3 Theo u bài ta có h ph ng trình: ®X 60 a .

2Y 180 b ! 10 .

± ¯ a ± 3b ! 0.03 ° ##  V Na2CO3 ! nNa « Na » ­ ½ ! 0.15(l) ! 150ml 2 áp án A .3 ! 0. p XCl2 + H2O + CO2 (1) a .

8 = 8.03mol Cu   mCu = 0.27x) = 51.2 + 2.1.38   x = 0. kh i l ng mu i t ng là 71.thì có 1mol CO2 bay ra.03 x 64 = 1.33 = 10.33 (g)   7mmu i clorua = 10 + 0.5x t s mol Al ph n ng là x Kh i l ng v t sau ph n ng = mCu gp + mAl còn d = 1.2 + 71(a + 3b) = 8.aX + 2bY + 60(a+3b) = 10 aX + 2bY = 10 .02 x 1.06 Kh i l ng mu i khan g m A(NO3)2 và B(NO3)2 t nACl 2 ! x .5) + 2b(Y + 106.02 (mol) => kh i l Cách gi i 2: Theo ph V y kh i l ng Cu thoát ra: 0.38g   0.60 =11g V y theo bài m mu i t ng: 11 x 0.54) = 138g ng trình c 2mol Al p 3mol Cu kh i l ng t ng: 51.2 Mà kh i l ng mu i (m) = mXCl 2 mYCl 3 m = a(X + 71.5 x 64 = 1.5(2a + 3b)  m = (aX + 2bY) + (71a + 213b) => m = 8. n Cl 2 !y $ .5)  m = a(X + 71) + 2b(Y + 106.94 2x + 2y = 0.33 (g).03 = 0.33 (g) Cách gi i 2: V n d ng ph ng pháp t ng gi m kh i l ng.50 = 1. Theo ph ng trình ta có: 1 mol mu i CO3 chuy n thành mu i Cl.38 .92g ng t ng là: 3 x (64 . 493. Cách gi i 1: ACl2 + 2AgNO3 p 2AgClq + A(NO3)2 BCl2 + 2AgNO3 p 2AgCl q + BC(NO3)2 Theo u bài ta có: (A + 71) x + (B + 71)y = 5.13 = 10.92 (g) áp án C.5x x 64 + (50 .5) = aX + 2bY + 35. Cách gi i 1: 2Al + 3CuSO4 p Al2(SO4)3 + 3Cu x 1. áp án: B 492.12 => x + y = 0.

68 + 124 x 0.60 = 33. M CO3 + 2HCl p M Cl2 + CO2o + H2O 0.68 ! 93.18 = 9. áp án C.05 mol 22.12 (g) áp án C.6 i A < 33.6 . 0.05 M CO3 = Bi n lu n: 4.7% 12 + 31 CO %O = 16 x 100% = 57.12 ! 0.m = (A + 124)x + (B + 124) y = Ax + By + 124(x+y) = 1. Cách gi i 2: D a vào c i m nguyên t kh i Mg g p hai l n nguyên t kh i c a C. H ng d n: t M là nguyên t kh i trung bình c a hai kim lo i A và B.12 mol m mu i nitrat = mKL + mo = 5.05 1.6. áp án: B .12 (g) Cách gi i 2: áp d ng ph ng pháp t ng gi m kh i l ng C 1mol MCl2 t o ra 2mol AgCl thì m t ng 53g V y nAgCl = 0. 502. 494. tính ph n tr m kh i l ng c a oxi có trong m i h p ch t so sánh.4 M = 93. Ta có các t l sau: CO2 1C : 2O MgO 2C:1O CO 1C :1O MgCO3 3C:3O V y c p có % kh i l ng oxi b ng nhau là MgCO3 và CO. Cách gi i 1: áp d ng công th c. 32 CO2 %O = x 100% = 72.1% 24+12 + (16 x 3) MgO %O = MgCO3 áp án C.06 = 9.94 + 3.1% 12 + 16 16 x 100% = 40% 24+16 %O = 16 x 3 x 100% = 57.6 p B là Ca = 40. Ta qui kh i l ng m t Mg b ng hai C.6 p A là Mg = 24 B > 33.

5.0. (2): (x + y)mol h n h p ph n ng thì kh i l ng hh mu i t ng (11x + 11y)g = 11(x + y) = 11.3). M2CO3 1mol(2M+60)g xmol RCO3 + 2HCl 1mol(R+60)g ymol + 2HCl p 2MCl + CO2o + H2O (1) 2(M+35.84g xg Ta có: 2.2 = 26g áp án: A . Ch có NaHCO3 b phân h y. s mol là y. H ng d n: G i A là nguyên t kh i c a kim lo i X. s mol là x kim lo i.14 ± (133.14 p 0. gi m: 44 + 18 = 62g gi m: 100 ± 69 = 31g 2NaHCO3 €t €p Na2CO3 + CO2o + H2Oo 2.0. V y kh i l ng mu i thu c b ng kh i l ng mu i ban u c ng v i kh i t ng t ng thêm. áp án: A 504. hoá tr II là R.14) = 4. Kim lo i X là Fe và mu i FeCl3.5.503. 0 t x là s gam NaHCO3.2g.84 62 ! p x ! 84 g x 31 V y NaHCO3 chi m 84% và Na2CO3 chi m 16%.06 Gi i ra A = 56. 505.14 27 Ta có: (A + 35. áp án A.0.5) t ng (2M+71)-(2M+60) = 11gam 11gam p RCl2 + CO2o + H2O (2) (R+71) t ng (R+71)-(R+60) = 11g 11ygam 2 T (1) và (2): mhh = x + y = nCO = 0.2 Theo (1).8 + 2.14 3.78 ! 0. mmu i = 23.2 = 2. Al + XCl3 p AlCl3 + X 0. H ng d n: Kí hi u kim lo i hoá tr I là M.

p Mg(OH)2 (r) Ca2+ + HCO3.996 C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p63d54s1 a.507. H ng d n: m H 2O L 2b + (a + Vp) = 2Vp   2b + a = Vp   V = 0 8 4 mdd12% 12 8 mH O 2 4 p mH O ! 250 g 500 8 ( ây n c có n ng NaOH b ng 0).p CaCO3(r) + H2O (a + Vp)mol (a + Vp)mol ng OHdùng cho c hai ph n ng trên. cho nên: 2b a . crom .+ OH. tóm t t lí thuy t 1. Nguyên t kh i: 51. p áp án: B 510. ! 2 áp án: A Ch ng 13. S th t 24. H ng d n: Dung d ch n c vôi trong có s Vp mol Các ph n ng kh c ng: b mol 2b mol i n li: 2Vp mol Ca(OH)2 p Ca2+ + 2OH- Mg2+ + 2OH.Tính ch t v t lí .s t ng A. crom Kí hi u: Cr.

phot pho. i u ki n c n thi t c a ph n ng là dòng hi ro liên t c thoát ra. Cr(OH)2 là m t baz . i u ch mu i crom II.. H2SO4. n ng (d =7. Mu i khan . Tính ch t hóa h c Do c u hình electron l p ngoài cùng là 3d54s1 cho nên crom t o ra các h p ch t trong ó có s oxi hóa t +1 n + 6. sau ó ph n ng t a nhi t m nh. nên r t b n. tránh oxi ti p xúc v i mu i crom II. M t s h p ch t c a crom H p ch t crom II: + oxit CrO là m t ch t t cháy. ngu i c a axit HCl. Hi roxit Cr(OH)2 là m t ch t r n màu vàng nâu. l u hu nh. crom tác d ng v i dung d ch axit t o ra mu i crom II. Cr2O3 Cr p + 6HCl €€ 2CrCl3 + 3H2O CrCl2 + H2 tp + 2HCl €€ 0 nhi t th ng.. 4Cr(OH)2 + 2H2O + O2 p 4Cr(OH)3 + Mu i crom II a s d ng hi rat hay tan trong n và mu i c a axit yêu có màu khác. không tan trong n c.Crom là kim lo i tr ng xám. màng oxit tan. crom ng gi a k m và s t. Khi un nóng trong không khí. không ph n ng v i n c và không khí. Khi t o h p kim v i s t. b.niken ch a kho ng 15% crom. crom làm cho thép c ng và ch u nhi t h n. Khi un nóng trên 1000C chuy n thành Cr2O3. khi không có m t oxi.2) và b ngoài trông gi ng thép. ch c n un nóng lúc u. H p ch t crom III c có màu xanh da tr i. Crom không tác d ng v i dung d ch loãng. Thép không g crom . Nh ng nhi t cao crom tác d ng v i oxi. CrO là m t oxit baz . Cr(CH3COO)2 có màu mu i crom II là tính kh m nh. nit . có d ng b t màu en. b oxi hóa thành Cr(OH)3. Tác d ng v i n ch t: nhi t th ng crom ch tác d ng v i flo. crom có m t l p oxit m ng b n v ng b o v . Cr2O3 + 2Al €€ p 2Cr + Al2O3 c. Nhi t nóng 0 0 ch y c a crom là 1875 C và sôi 2570 C. i u ch crom: Dùng ph ng pháp nhi t nhôm. Khi un nóng. crom b HNO3 c và H2SO4 c làm th ng hóa gi ng nh nhôm. Ví d : 2Cr t p + 3Cl2 €€ 2CrCl3 0 Trong dãy i n hóa. cho Zn tác d ng v i mu i crom III trong môi tr ng axit. tuy nhiên c ng nh nhôm. Tính ch t hóa h c c tr ng c a . 4CrCl2 + O2 + 4HCl p4CrCl3 + 2H2O Trong phòng thí nghi m.

847 C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p63d64s2 a. Là m t oxit axit. Cr2O72. s t b g d dàng theo ph ng trình t ng quát: 4Fe + 3O2 + nH2O p2Fe2O3 . Trong môi tr ng axit. có màu.87). 2. i u ch trong phòng thí nghi m. CrO3 + H2O p H2CrO4 (axit cromic) 2CrO3 + H2O p H2Cr2O7 (axit icromic) Các axit này ch t n t i d ng dung d ch. trong không khí m. S th t 26. Tuy nhiên. + Mu i cromat và icromat: các mu i b n h n nhi u so v i các axit t ng ng. Trong môi tr ng ki m nó b oxi hóa thành mu i crom VI. mu i crom III b k m kh thành mu i crom II. d dát m ng và kéo s i. không tan trong n c. b.+ Cr2O3 là m t ch t b t màu l c th m.nH2O . Nguyên t kh i: 55.có màu 2+ 2H+ 2CrO42+ H 2O Cr2O7 Á ‚ N u thêm H+ vào mu i cromat màu vàng. Ch t này có tính l ng tính nh Al(OH)3. Các mu i cromat và icromat u là nh ng ch t oxi hóa m nh. Nó có tính ch t l ng tính. H p ch t crom VI + CrO3 là m t ch t r n. k t tinh d ng tinh th hi rat. + Mu i crom III. màu l c xám. nhi t phân amoni bicromat. tinh th màu . (d = 7. Cr2O3 khó nóng ch y và c ng nh Al2O3. nh t là trong môi tr ng axit. Ion 2da cam. nóng ch y 15390C và sôi 27700C. CrO3 r t d tan trong n c t o ra các axit cromic (khi có nhi u n c) và axit comic (khi có ít n c). 0 (NH4)2Cr2O7 €€ Cr2O3 + N2 + 4H2O p t Trong công nghi p: K2Cr2O7 + S €€ Cr2O3 + K2SO4 p + Cr(OH) 3 là m t ch t k t t a keo. s t b oxi hóa t o màng m ng ng n s oxi hóa sâu h n. Hai lo i ion này trong n c luôn t n t i cân b ng: CrO4 màu vàng. + S t tác d ng v i phi kim: Khi un nóng trong không khí khô 150 . nh ng không tan trong dung d ch loãng c a axit và ki m. Tính ch t hóa h c S t có ho t ng hóa h c lo i trung bình. thì dung d ch s chuy n sang màu da cam. N u thêm OH. dung d ch s chuy n sang màu vàng. S t Kí hi u Fe. S t có tính d o. s n ph m là mu i crom III.vào h cân b ng. S t b nam châm hút và có th tr thành nam châm. Tính ch t v t lí S t là kim lo i màu tr ng b c.2000C. n ng.

96). trong ó h p ch t ng II b n h n. H p ch t s t III có tính oxi hóa. Ngành s n xu t gang. S th t : 29. n ng (d = 8. Oxit và hi roxit có tính baz . d n i n gi m nhanh khi ng có l n t p ch t. x y ra ph n ng: 2Cu + O2 + 4HCl p 2CuCl2 + 2H2O c. c. Các lo i qu ng s t: manhetit: Fe3O4. brom. H p ch t c a s t H p ch t s t II: FeO. H p ch t s t III: Fe2O3.t cháy s t trong oxi: 3Fe hu nh khi un nóng. + S t tác d ng v i dung d ch mu i c a kim lo i kém ho t Fe + CuSO4 p FeSO4 + Cu + S t tác d ng v i n c nhi t cao. + 2O2 pFe3O4. H p ch t c a ng ng có các s oxi hóa +1 và +2. S t tác d ng v i các phi kim khác nh clo. ây là ph n ng ã tìm ra thành ph n hóa h c c a n c. Cu(OH)2 là m t baz . ng.Tính ch t v t lí ng là kim lo i màu . kéo s i. Fe(OH)3.546 C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p63d104s1 a. mu i s t II. Cu(OH)2 + 2HCl p CuCl2 + 2H2O Khi un nóng. e. l u + S t tác d ng v i axit: Fe + 2HCl pFeCl2 + H2 S t b th ng hóa trong HNO3 và H2SO4 c ngu i. ng Kí hi u: Cu. hematit: Fe2O3. không tan trong n c. Tính ch t baz c a oxit và hi roxit và tính kh . Cu + Cl2 p CuCl2 ng không tác d ng v i dung d ch HCl và H2SO4 loãng. Fe(OH) 2. Cu(OH)2 b phân h y t o ra CuO. CuO + 2HCl p CuCl2 + H2O + Cu(OH)2 là m t ch t k t t a màu xanh nh t. xi erit: FeCO3. ch thua b c. ngay trong dung d ch. ng có d n i n. Nguyên t kh i: 63. thép g i là luy n kim en. CuO là m t oxit baz . d. oxi khi un nóng. các mu i s t III. 3. nóng ch y 10830C và sôi 28770C. . ng tinh khi t t ng i m m d dát m ng. thép. d n nhi t r t cao. Tính ch t hóa h c ng là kim lo i kém ho t ng hóa h c. b. ng có th tác d ng v i các phi kim nh clo. H p kim c a s t: Gang. Tuy nhiên khi có m t khí oxi. + CuO là ch t b t màu en.

xenluloz tr l i d ng r n. Zn (10 -50%) b n và d o dùng trong ch t o máy. + Mu i ng II d ng hi rat và tan trong n c u có màu xanh d. Mg trong dung d ch HCl th y thoát ra 13. C.58g.2(g) D. Tên c a ng i có công tìm ra crom. Tên a ph ng n i phát minh ra crom. Cô c n dung d ch Z thu c m(g) mu i.25g. d úc. H p kim c a ng: ng thau: Cu. bài 521. Th tích khí NO2 ( ktc) thu c là: A. d thì thu c V lít khí NO2. D. làm dây i n tr . H u h t các h p ch t c a crom u có màu. 53.36 lít khí ( ktc).44 lít D. N u cho 8. Sau ph n ng ta thu c m(g) h n h p ch t r n. 523.70 lít C. 33. Giá tr c a m là: A.8 lít 524. B.8g Fe2O3 r i nung nóng th c hi n ph n ng nhi t nhôm.08(g) C. 2. l c l y toàn b ch t r n thu c sau ph n ng tác d ng v i dung d ch HNO3nóng. B. 44. Sn (3 .224(g) . 31. ng thi c: Cu. B.54g ch t r n Y và dung d ch Z. khi thêm n c ho c axit. Lí do nào sau ây là úng khi t tên nguyên t crom? A.84 lít khí X ( ktc) và 2. dùng làm t s i nhân t o. Al b ng m t l ng v a dung d ch HCl thu c 7.24(g) B.44 lít khí. Ni (40%) có i n tr cao. C.4g Al v i 4.14g h p kim Cu. 13.8g h n h p trên tác d ng v i dung d ch CuSO4d . dùng trong công nghi p ch t o máy Contantan: Cu. Tr n 5. Hòa tan 9. V y n u cho 34. 10. D.88 lít B. c ng h n ng.4g h n h p ba kim lo i Al. 522. m có giá tr là: A. Mg.Cu(OH)2 Cu(OH)2 Svâyde: €€ p CuO + H2O c tan d dàng trong dung d ch NH3 t o thành dung d ch màu xanh th m g i là n + 4NH3 p Cu(NH3)4(OH)2 Cu(OH)2 N c Svâyde hòa tan c xenluloz . Fe. Hòa tan hoàn toàn 17.99g. 35. 26.45g. 4. 0.20%) ít b n mòn.7g h n h p tác d ng dung d ch NaOH d thu c 3. M t lí do khác. 3.

C. v i dd mu i XCl3 t o thành dd Y.24H2O.672 lít. M t khác nhúng thanh kim lo i trên vào dd Pb(NO3)2. Fe. CrCl3 D. . Dung d ch NaOH C.72 lít và 2. (NH4)2SO4 .72 lít. Hoà tan 4.24 lít và 6.54 g b t nhôm v i b t Fe2O3 và CuO r i ti n hành ph n ng nhi t nhôm thu h n h p A.24 lít. 3. D. xác B.05%. Bi t r ng s mol CuSO4 và Pb(NO3)2 tham gia B. C.672 lít và 0. th dùng thêm thu c th nào sau ây A. Ni. VN 2 O VNO c h n h p khí NO và N2O có t kh i so v i H2 trong h n h p là: 1 2 1 3 . Na2SO4 . Không xác c g i là phèn chua. ng ng là 2 : 3. 0. sau m t th i gian ng t ng 7. B. Mg. 1. Zn. D. 2. nh n bi t các dung d ch ó? 529. Có các dung d ch AlCl3. sau m t th i gian l y thanh kim lo i ra th y ng gi m 0. C.737 lít. .06g so v i dd XCl3. K2SO4 .24H2O. Al2(SO4)3. Th tích ( ktc) khí NO và NO2 l n l D. 0. Ch B.224 lít. H2SO4. MgCl2.224 lít và 0. Al2(SO4)3. D. Hoà tan hoàn toàn h n h p g m 0.1%. T l th tích khí A. Ch t nào sau ây A. Xác nh M là kim lo i : A. C. Cho 3. Hoà tan hoàn toàn A trong dung d ch HNO3 l s mol t A. Kh i l nh công th c c a mu i XCl3 là: B.78g b t Al ph n ng v a A. Dung d ch qu tím. dùng ánh trong n nh. Nhúng thanh kim lo i M hoá tr 2 vào dd CuSO4. BCl3 C. Dung d ch AgNO3 D. Dung d ch BaCl2 kh i l ng ng là 1 : 3.24H2O. . FeCl3 531. trong dd Y gi m 4.24H2O. Al2(SO4)3.3737lít. c c h n h p khí g m NO và NO2 có t t là: 527. 530.03 mol Cu vào dung d ch HNO3 thu c h n h p khí A g m NO và NO2 có t l s mol t ktc là: A. NaCl. 2. D. B. Tr n 0. 6.224 lít.75.369 lít. Al2(SO4)3. c? ng ch t tan hai tr ng h p nh th y kh i l nhau.525. 3 3 4 4 526. thì có 528. c dùng thêm m t thu c th . . Th tích h n h p A B. Li2SO4 . C.05 mol Ag và 0. 2.59g Al b ng dd HNO3 loãng thu b ng 16.

Cho 1. 7. 5. B. M t ng nghi m ch a kho ng 1ml dung d ch Cu(NO3)2. B. và AlCl3. Fe3O4 và H2. Gang giòn và c ng h n thép.84 gam mu i sunfat. Mg C. x y ra trong thí nghi m trên là: 535. 534. Hàm l ng cacbon trong gang cao h n trong thép. A. 4. l c r a k t t a m i t o thành.58 gam h n h p A Khu y m tl khí d ng b t g m Mg và Fe tác d ng v i 125ml dung d ch CuCl2. có r t nhi u ng d ng trong công nghi p và trong i s ng. NH4Cl. Cho các ch t sau ây tác d ng v i nhau: .92 gam ch t r n C. ng nghi m cho A. C. AgNO3. 6. NaOH. B. Qu tím. D. c dung d ch B và 1. ó là kim lo i nào trong s sau: A. Cho 2. K t t a b hoà tan t o ra dung d ch màu xanh th m. S t tác d ng v i n c nhi t B. FeO và H2. A.Thêm vào B u h n h p. D. 536. Ch n m t trong các hoá ch t sau 533. D. 538. FeSO4 có th phân bi t t ng ch t trên: B. Các hi n t ng x y ra trong thí nghi m là: nc c i. C.532. C úng. Nung k t t a trong không nhi t A. Gang và thép là nh ng h p kim c a s t. ng k t t a t ng d n. c 0. u có xu t hi n k t t a màu xanh nh t. D. Ban B Kh i l ng riêng bi t các dung d ch loãng FeCl3. Thêm t t dung d ch amoniac vào n d . S ph n ng hoá h c ã B.52 gam m t kim lo i tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng t o ra 6. l c r a k t t a thu cao thu ng d dung d ch NaOH loãng. Gang và thép có nh ng i m khác bi t nào sau ây? A. Fe(OH)2 và H2. Thép d o và b n h n gang. C úng. C. Fe D. BaCl2. Ca 537. C. D. B.7 gam ch t r n D g m hai oxit kim lo i. Có n m ng nghi m A. Fe2O3 và H2. C. Cu(NO3)2. Al cao h n 570oC thì t o ra s n ph m: A.

Công th c hoá h c nào sau ây là c a n c Svâyde. 543. C. 539. D. B. D. CO2. B. 67% và 33%. D. Cl2. i u gi i thích nào sau ây là h p lí? A. C. B. H p kim nào sau ây không ph i là c a ng? A. Màu da cam và màu vàng chanh. Dung d ch thu c ph n ng hoàn toàn v i 1. Hoà tan hoàn toàn 10 gam h n h p mu i khan FeSO4 và Fe2(SO4)3. C. 542. CO. nhúng m t b n ng m ng vào c c. 24% và 76%. dung d ch d n chuy n sang màu xanh. Cl2. thêm kho ng 1ml n c c t. n u lâu ngày. L c ng nghi m cho tinh th tan h t. B. C. Màu nâu và màu vàng chanh. Màu vàng chanh và màu nâu . N2. D. ng thau. Y. 76% và 24%. C. 33% và 67%. NO2. Có m t c c ng dung d ch HCl. CO2. 540. D. dùng hoà tan xenluloz . thu c dung d ch X. trong quá trình s n xu t t nhân t o? A. B n ng có th b t ch ti p xúc v i b m t thoáng c a c c axit. B m t ít tinh th K2Cr2O7 (l ng b ng h t u xanh) vào ng nghi m. Màu s c c a dung d ch X và Y l n l t là: A. NO2. Quan sát b ng m t th ng ta không th y có hi n t ng gì x y ra. Màu vàng chanh và màu da cam. ng tác d ng v i axit HCl hay H2SO4 loãng khi có m t khí oxi. M t nguyên nhân khác. Thêm vài gi t dung d ch KOH vào dung d ch X thu c dung d ch Y. Thành ph n ph n tr m theo kh i l ng c a FeSO4 và Fe2(SO4)3 ban u l n l t là: A. CuCl2. Cl2. CO2. B. X y ra hi n t ng n mòn i n hoá h c. Cu(NO3)2. . Cu(NH3)4(OH)2. Tuy nhiên. D.Cu + HNO3 c p khí X p khí Y p khí Z MnO2 + HCl c Na2CO3 + FeCl3 + H2O Công th c phân t c a các khí X.58 gam KMnO4 trong môi tr ng axit H2SO4. Contantan. B. CuSO4. nh ng ch m n m c m t th ng không nhìn th y. ng thi c. 541. Z l n l t là: A. C. ng có tác d ng v i axit HCl. Electron. Cl2. NO.

B. C. phát hi n ng (II) sunfat d nhanh. Có m t lo i oxit s t dùng nhi t cao ng A. Bôi m t l p d u. N u kh a gam oxit s t này b ng cacbon oxit c 0. i ta thu c a lo i oxit s t nói trên là: luy n gang. thành ph n hoá h c c a qu ng? A. Ng i ta b o v thép b ng cách: A. Booc o là m t ch t di t n m cho cây r t có hi u qu nên c các nhà làm v n a dùng. Glixerol tác d ng v i ng (II) sunfat trong môi tr ng ki m. Fe2O3. Pirit FeS2.448 lít khí cacbonic( ktc). ch t l ng này ph i h i có tính ki m (vì n u ng (II) sunfat d s th m vào mô th c v t gây h i l n cho cây). Thép b oxi hoá trong không khí m có b n ch t là quá trình n mòn i n hoá h c. A. FeO Phân x ng luy n gang t qu ng s t Luy n. Amoniac tác d ng v i ng (II) sunfat. có th dùng ph n ng hoá h c nào sau ây? A. C. h n n a vi c pha ch nó c ng r t n gi n. Hematit Fe2O3. m (parafin) lên b m t c a thép.84 gam s t và 0. Hi n t ng thép. M m t l p kim lo i nh Zn. . Công th c hoá h c B. B. G n thêm m t m u Zn ho c Mg vào thép. Hoà tan qu ng này trong dung d ch axit nitric th y có khí màu nâu bay ra. S t tác d ng v i ng (II) sunfat. D. Ch t l ng Booc o (là h n h p ng (II) sunfat và vôi tôi trong n c theo m t t l nh t nh.544. Ph n ng khác. Hãy cho bi t tên. D. m t h p kim có nhi u ng d ng nh t c a s t b n mòn trong không khí m. 547. C. Xi erit FeCO3. Manhetit Fe3O4. D. dung d ch thu c cho tác d ng v i dung d ch bari clorua th y có k t t a tr ng (không tan trong axit). 546. Sn. B. Cr lên b m t c a thép. C úng. B. Fe3O4 C. M t lo i qu ng ch a s t trong t nhiên ã c lo i b t p ch t. có tác h i to l n cho n n kinh t . cán thép Gia sàng 545.

B. l c. Cr2O3. Vì sao ch o l i giòn. Cr. K. Gang và thép là nh ng h p kim khác nhau c a Fe. C úng. Nguyên t có c u hình electron l p ngoài cùng 4s1 là nguyên t c a nguyên t nào sau ây? A. dây thép gai. A. Cr2O3. D. C. K2CrO4. Na2Cr2O7. M t ch t b t màu l c X th c t không tan trong dung d ch loãng c a axit và ki m. lâu có màu vàng gây nh h ng x u t i s c kho c a con ng i nên c n ph i lo i b . S c clo vào b n c m i t gi ng khoan lên v i li u l ng thích h p. B. B. Cu. Có nh ng v t c ch t o t s t nh : ch o. Ch o gang Dao D©y thÐp gai . D. Gang giòn vì t l % c a cacbon cao ~ 2%. D. Trong n c ng m th ng t n t i d ng ion trong s t (II) hi rocacbonat và s t (II) sunfat. Hàm l ng s t trong n c cao làm cho n c có mùi tanh.Thép b n mòn trong không khí m 548. C. Dùng giàn phun m a ho c b tràn cho n c m i hút t gi ng khoan lên c ti p xúc nhi u v i không khí r i l ng. B. Ch t Z b l u hu nh kh thành ch t X và oxi hoá axit clohi ric thành clo. Na2Cr2O7. Khi n u ch y v i potat n da và có m t không khí chuy n thành ch t Y có màu vàng và d tan trong n c. B. dao l i s c và dây thép l i d o? Lí do nào sau ây là úng? A. 549. B. S c không khí giàu oxi vào n c m i hút t gi ng khoan lên. dao. C và m t s nguyên t khác. K2Cr2O7. C úng. Cr2O3. Cr2O3. Ta có th dùng các ph ng pháp nào sau ây lo i b s t ra kh i n c sinh ho t? A. C. Công th c phân t c a các ch t X. K2Cr2O7. Na2CrO4. A. ch t Y tác d ng v i axit t o thành ch t Z có màu da cam. 551. Na2CrO4. K2CrO4. 550. Y. Z l n l t là: A.

B 544. B. D. nh có l p màng oxit r t m ng. Màu vàng chuy n thành màu da cam. Trong s các c p kim lo i sau ây. Dung d ch C2H5OH. B 529. A 534.01%. D 540. Al và Cr. Fe và Cr. C. M t ph ng án khác. Có m t c c th y tinh dung tích 100ml. A 537. Contantan có giá thành r . n c. D 524. B. « D. D 525. B. B. Xu t hi n k t t a màu vàng c a BaCrO4. Dung d ch HNO3. B 523. A. C úng. C 536.B . C. D 539. D. Hi n t ng quan sát c là màu da cam c a dung d ch chuy n sang màu vàng. A 538. A 543. Khi dùng b ng s sáng p nh m i? A. D. C. C 530. B 550. d ng kho ng 10ml dung d ch K2Cr2O7. M t s tính ch t c bi t c a thép do các nguyên t vi l ng trong thép gây ra nh thép crom không g . D. A 532. c p nào có tính ch t b n v ng trong không khí. 554. A 545. 553. A 528. C. Thép d o vì t l cacbon ~ 0. r t b n v ng b o v ? A. H i có hi n t ng gì x y ra khi thêm dung d ch BaCl2 vào dung d ch có màu vàng trên? A. Không có hi n t ng gì x y ra. D 541. Mn và Al. Thêm t t t ng gi t dung d ch NaOH vào c c th y tinh. A 549. dây may so c a b p i n « Tính ch t nào c a contantan làm cho nó c ng d ng r ng rãi nh vây? A. B 546. Contantan có i n tr nh .C. C. A 527. B. b n có th dùng hoá ch t nào sau ây dùng c a b n 555. Contantan là h p kim c a ng v i 40% Ni. M t nguyên nhân khác. B 547. D 526. Contantan có i n tr l n. Dung d ch HCl. h 521. 552. V t li u này c ng d ng r ng rãi trong các d ng c t nóng b ng i n nh : bàn là. D ng d n tr l i và áp s 522. A 533. A 535. D 548. B 542. un nóng. A 531. Dung d ch NH3. ng b oxi hoá. Fe và Al.

A 522.05 ng trình: ® ¯ y ° ! 0. Mg. D 552.5 ! 6.85 ! 31.5x 2 .2 (mol) 3 => m = m MgCl m AlCl ! 4.75 (g) n AlCl ! n Al ! 0.54 ° x 27 y ! 6.05 x 95 ! 4.5x Mg + 2HCl p MgCl2 + H2 Fe + 2HCl p FeCl2 + H2 t s mol Al.4g h n h p là x.2 ng trình: n MgCl ! n Mg ! 0.45(g) 2 3 Cách gi i 2: m ! m( Al Mg ) mCl ! (9.14 2. z + 6HCl p AlCl3 + 3H2 3 0.7 x 35.84 ! 0. y.7 ± y ! 0.05( mol) 2 2 Theo ph => m MgCl ! 0.551. A 553. nH ! 2 7.14 2.35  ¯  ¯ 2 24 ± x 27 y ! 9.75 26.54) 0. Cách gi i 1: PTP : Mg + 2HCl p MgCl2 + H2o 2Al + 6HCl p 2AlCl3 + 3H2o Ch t r n B là Cu Dung d ch C là MgCl2 và AlCl3. C 555.4 nMg = x nAl = y t: ® 3 2 x ® x 3y ! 0.6 24 ° Gi i h ph x ! 0. Cách gi i 1: 2Al 0.7 ! 31. Fe trong 17.6 24.45 (g) áp án A. 523. C 554.35 (mol) 22.

3 = 1.3.2(g) ng: T ng kh i l ng các ch t tham gia ph n ng áp án C.2 ! 2.3 + 0. Cách gi i 1: 2Al + Fe2O3 p Al2O3 + 2Fe S mol: 0. 102 + 0.15 ± ! 0.6 + 0.76lÝ áp s : B 524. Cu2+ nh n e ng e H+ + 2e p H2   ne H nhËn ! ne Cu nhËn Cu + 2e p Cu   nH2 ! nCu2 nCu ! nCu2 nNO2 ! 2nCu ! 2x1.4.2 ± ±   ¯ y ! 0.06 Sau ph n ng: 0 0. ® ! 0.4x 22. nFe = 0. x 22. ! 53.03 0.5.06 mhh sau ph n ng = 0.15 0. (mol) VNO2 ! 2.6) = 1. 6lÝ t Cách gi i 2: Al.3 h n h p X tác d ng CuSO4d 2Al + 3CuSO4 pAl2(SO4)3 + 3Cu Mg + CuSO4 p MgSO4 + Cu Fe + CuSO4 pFeSO4 + Cu Cu + 4HNO3 p Cu(NO3)2 + 2NO2 + H2O nCu (4.2 0.2 x ® x 2 y 52z !1 . Fe nh H+ .14 x 27 + 0.4mol t   VNO2 ! 2.03 0.2 (g) Cách gi i 2: Theo nh lu t b o toàn kh i l b ng t ng kh i l ng s n ph m: mhh sau = mhh tr c = 5. z ° ° p n h n h p trong 34. .5x + y + z = 0.2 ! 2.03 0.6 ± 5x ! 0.06 0. Mg. nMg = 0.15 ¯1.8 = 10.5x y z ! 0.4 + 4.03 Ph n ng: 0.7 là nAl = 0.2 (mol) (7): nN 2 ! 2N Cu ! 2x1.4 ! 53.06 x 56 = 10.03 .

ta có: T ng s mol electron cho = (0.369 (lít) 9 +n = 9 vV ! 0.525.5 1 ! 10. H ng d n: M hh = 16. H ng d n: V = áp án A. H ng d n: áp d ng ph ng pháp b o toàn electron.05 x 1) + (0. Ag p 1mol xmol 0.896 (lít) 6 529.03 x2) = 0. 4 ! 1.05m Rút ra: x = 100 A 64 Ag p 1mol ng thanh kim lo i.11 (mol) 22.11 (mol) T ng s mol electron nh n = 3n   V= 0.5 p V N 2O V NO ! 3.2 = 33. G i m là kh i l ph n ng. 4 ! 0. 4 v 5 áp án A. A là nguyên t kh i c a kim lo i.05m g 100 (1) M + Pb(NO3)2 p M(NO3)2 + Pbq 207 t ng (207 ± A)g . 06 (mol) 22.54 v3 27 = 0. 4 v 4 T ng s mol electron nh n = 3n 0.5 áp án: A. H ng d n: áp d ng ph ng pháp b o toàn electron. 527.11 v 5 v 22.5 3.5 3 The image part with relationsh ip ID rI 30 10.75. 526.5 V N 2O 44 33. 06 v 4 v 22. ta có: T ng s mol electron cho = 0. x là s mol mu i M + CuSO4 p MSO4 + Cuq 64g gi m (A ± 64)g 0.06 (mol) +n = 6 vV ! 0.

Mg(OH)2 p MgO + H2O 6.05m 7. áp án C.06 (3) áp án: A Gi i ra A = 56. H ng d n: 1. 530.0. FeCl2 + 2NaOH p Fe(OH)2 + 2NaCl 5. B o toàn i n tích ng pháp gi I nhanh bài t p hóa h c . Al + XCl3 p AlCl3 + X 3. Fe + CuCl2 + p Cu + MgCl2 CuCl2 p Cu + FeCl2 3.14 27 Ta có: (A + 35.14 ± (133. Ph ng 14. Kim lo i X là Fe và mu i FeCl3.1m g 100 (2) 0.0.14 0.78 ! 0. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O p 4Fe(OH)3 7. Mg 2. Ch 1.5. MgCl2 + 2NaOH p Mg(OH)2 + 2NaCl 4.1m Rút ra: x = 100 207 A t ng 7. 534.1m 100 = 100 T (1) và (2) ta có: A 64 207 A T (3) gi i ra A = 65.5. H ng d n: G i A là nguyên t kh i c a kim lo i X. V y kim lo i M là k m.xmol 7.14) = 4.14 p 0. M t s ph ng pháp b o toàn a. 2Fe(OH)3 p Fe2O3 + 3H2O áp án: D.3).

- Nguyên t c: T ng i n tích d ng luôn luôn b ng t ng i n tích âm v giá tr tuy t i. Vì th dung d ch luôn luôn trung hoà v i n. - Các ví d : Ví d 1: K t qu xác nh n ng mol c a các ion trong m t dung d ch ghi b ng d i ây: Ion S mol Na+ 0,05 Ca2+ 0,01 NO30,01 Cl0,04 HCO30,025

H i k t qu ó úng hay sai? T i sao? Gi i: Do i n tích c a m t ion trong dd b ng tích c a i n tích và s mol c a nó, nên ta có: T ng i n tích d ng là: (+1).0,05 + (+2).0,01 = + 0,07 T ng i n tích âm là: (-1).0,01 + (-1).0,04 + (-1).0,025 = - 0,075. Giá tr tuy t i c a i n tích d ng khác i n tích âm. V y k t qu trên là sai. Ví d 2: Dung d ch A ch a các ion Na+: a mol; HCO3-: b mol; t o ra k t t a l n nh t ng i ta dùng 100 ml dd Ba(OH)2 n ng CO32-: c mol; SO42-: d mol. x mol/l. L p bi u th c tính x theo a và b. Gi i: HCO3- + OH- p CO32- + H2O bmol p b Ba2+ + CO32- p BaCO3q Ba2+ + SO42- p BaSO4q Dung d ch sau ph n ng ch có Na+: a mol. Vì b o toàn i n tích nên c ng ph i có: a mol tác d ng v i HCO3- c n b mol OH-. V y s mol OH- do Ba(OH)2 cung c p là (a + b) mol Ta có: n Ba

OH !
2

OH-.

ab và n ng 2

ab ab mol/l x! 2 ! 0,1 0,2

b) B o toàn kh i l ng - Nguyên t c: + Trong m t ph n ng hóa h c t ng kh i l ng c a các s n ph m b ng t ng kh i l ng c a các ch t ph n ng. + Khi cô c n dd thì kh i l ng h n h p mu i thu c b ng t ng kh i l ng c a các cation kim lo i và anion g c axit. - Các ví d :

Ví d 1: Cho t t m t lu ng khí CO i qua ng s ng m gam h n h p g m Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 un nóng thu c 64g s t, khí i ra sau ph n ng cho i qua dd Ca(OH)2 d c 40g k t t a. Tính m. Gi i: Khí i ra sau ph n ng g m CO2 và CO d CO2 + Ca(OH)2 p CaCO3q + H2O 0,4 ta có: nCO ! nCO ! 0, 4
pu 2

40 ! 0,4 100

Theo

nh lu t b o toàn kh i l

ng:

m + 28.0,4 = 64 + 44.0,4 p m = 70,4g. Ví d 2: M t dd có ch a 2 cation là Fe2+: 0,1mol và Al3+: 0,2mol và 2anion là Cl-: x mol c 46,9 g ch t r n khan. và SO42-: y mol. Tính x và y, bi t r ng khi cô c n dd thu Gi i: Do b o toàn kh i l ng: 56.0,1 + 27.0,2 + 35,5x + 96y = 46,9 (1) Do b o toàn i n tích: 2.0,1 + 3.0,2 = 1.x + 2.y (2) T (1) và (2) gi i ra x = 0,2; y = 0,3. Ví d 3: un 132,8 g h n h p 3 r u no, n ch c v i H2SO4 c 1400C thu c 111,2g h n h p các ete trong ó các ete có s mol b ng nhau. Tính s mol m i ete. Gi i: un h n h p 3 r Theo u c
3

mete = 132.4 Theo 0. Gi i: t công th c c a các mu i là M2CO3 và RCO3 M2CO3 + RCO3 + 4HCl p 2MCl + RCl2 + 2CO2 + 2H2O 0. Tính kh i l ng mu i m i t o ra trong dung d ch. 2 nh lu t b o toàn kh i l ng: mr u = mete = m H O 2 m H 2O = mr u .2mol khí CO2. 2 ! 0. 6 Ví d 4: Hoà tan hoàn toàn 23.6 g.8 ± 111.36.8 + 0.2 mol.8g h n h p g m m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr I và m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr II vào dd HCl thu c 0.6 = 1.4.2 mol p 0.2 2 2 nh lu t BTKL: 23.2 = 21.5 = mmu i + mCO m H O .2 18 T ng s mol các ete = s mol H2O = S mol m i ete = 1.3 1 ! 6 ete. 21.

2. còn O2 thu e.928 lit Ví d 2: H n h p A g m 2 kim lo i R1.hay: 23. Gi i: n Fe " nS ! 30 nên Fe d và S h t. Fe ± 2e p Fe2+ 60 60 mol p . bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn. Hoà tan A b ng dd axit HCl d c dd B và khí C.44 + 0. B o toàn electron .5 = mmu i + 0.36.Các ví d : Ví d 1: Tr n 60g b t Fe v i 30g b t l u hu nh r i un nóng (không có không khí) thu c ch t r n A. N u cho l ng h n h p A trên ph n ng hoàn toàn v i dd HNO3 thì thu c bao nhiêu lít N2. 47 ! 32. 32 Khí C là h n h p H2S và H2.4. t cháy C c n V lít O2 ( ktc).4 32 32 Thu e: G i s mol O2 là x mol.47 mol. Gi i: Trong bài toán này có 2 thí nghi m: . K t qu cu i cùng c a quá trình ph n ng là Fe và S nh Nh ng e: ng e. .8 + 0. t C thu c SO2 và H2O. Cho h n h p A ph n ng hoàn toàn v i dd HNO3 d thu c 1.2 . R2 có hoá tr x.18 mmu i = 26g c.12 l khí NO duy nh t ktc.2 50 56 S - 4e p S+4 (SO2) 20 30 mol p . R2 không tác d ng v i n c và ng tr c Cu trong dãy ho t ng hóa h c c a kim lo i). Các th tích khí o ktc.1.4 gi i ra x = 1.4.Nguyên t c: Trong quá trình ph n ng thì: S e nh ng = s e thu ho c: s mol e nh ng = s mol e thu Khi gi i không c n vi t ph ng trình ph n ng mà ch c n tìm xem trong quá trình ph n ng có bao nhiêu mol e do ch t kh nh ng ra và bao nhiêu mol e do ch t oxi hoá thu vào. 56 32 VO2 ! 22. y không i (R1. Tính V. O2 + 4e p 2O-2 2 mol p 4x Ta có: 4 x ! 60 30 .2.

35 + 62.015 VN 2 = 22. Al.69g.04 n 0. Ph a.thí nghi m 1: R1 và R2 nh cho N 5 2 ng e cho Cu2+ chuy n thành Cu sau ó Cu l i nh ng ra là: ng e thành N (NO).03 + 0.07 c ng chính là s mol NO3Kh i l ng mu i nitrat là: 1. ng pháp i s 5 4 5 2 2 2 3 2.12 ! 0.4 ng e cho N 5 2 0.4. Mg.05 22.015 = 0. Cách gi i: Vi t các ph ng trình ph n ng.35 g h n h p g m Cu.03 n 0.07 (1) Nh ng 0. Gi i: t x.0. Gi i ph ng trình i s (ho c h ph ng trình) và bi n lu n k t qu (n u c n).15 p x = 0.07 = 5.04 = 0. Al tác d ng h t v i dd HNO3 thu ch n h p khí g m 0. S mol e do R1 và R2 nh N + 3e 5 p N 1. Tính theo các ph ng trình ph n ng và các n s ó l p ra ph ng trình i s . Mg. z l n l t là s mol Cu.336 lit Ví d 3: Cho 1.04 Ta có: 2x + 2y + 3z = 0. Nh ng e: Cu ± 2e = Cu x p 2x p x Mg ± 2e = Mg y p 2y p y Al ± 3e = Al z p 3z p z Thu e: N + 3e = N (NO) 0. .01 mol NO vào 0.0. t n s cho các i l ng c n tìm.04 mol NO2. thì 10x n x mol Ta có: 10x = 0. y. Tính kh i l ng mu i t o ra trong dung d ch.01 N + 1e = N (NO2) 0. G i x là s mol N2.15 n thí nghi m 1: R1 và R2 tr c ti p nh s mol e thu vào là: 0 2 N + 10e p N 2 5 t o ra N2.

t c m. Fe3O4. ây có 2 ph ng trình. nh v y không c n ph i i tìm y các n x.u bài ch yêu c u tính kh i l ng s t ban u. Gi i: Trong không khí s t tác d ng v i oxi t o ra các oxit 2Fe + O2 p 2FeO 4Fe + 3O2 p 2Fe3O4 3Fe + 2O2 p Fe2O3 H n h p B tác d ng v i dd HNO3: Fe + 4HNO3 p Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 3FeO + 10HNO3 p 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O 3Fe3O4 + 28HNO3 p 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O Fe2O3 + 6HNO3 p 2Fe(NO3)3 + 3H2O t s mol c a Fe. Tính m. y. Fe2O3. ó là s mol nguyên t O trong oxit.5 (5) . y. . sau m t th i gian bi n thành h n h p (B) có kh i l ng 12 gam g m Fe. Nhân giá tr ó v i nguyên t kh i c a O là 16 ta c kh i l ng c a oxi trong các oxit s t. L y kh i l ng h n h p B tr i kh i l ng oxi ta c kh i l ng s t ban u. Nhân giá tr ó v i nguyên t kh i c a Fe là 56 ta c m. Fe3O4.1 (4) 3 3 22. do ó c n gi i k t h p v i bi n lu n.Th c hi n các phép tính trên: + Tìm giá tr c a ph ng trình (2): Chia (1) cho 8 c: 7x + 9y + 29z + 20t = 1. Fe2O3 l n l t là x. z. Cho B tác d ng hoàn toàn v i dd HNO3 th y sinh ra 2. + Tìm c giá tr c a (3).Có 5 n s nh ng ch có 4 ph ng trình.4 Nh n xét tr c khi gi i h ph ng trình i s trên: . . FeO. ó là s mol Fe. n u bi t giá tr c a nó ta d dàng tính c kh i l ng s t ban u ó là ph ng trình (2) và (3). + Tìm c giá tr c a (2). Nh v y không s ph ng trình tìm ra các n s . FeO.24l khí NO duy nh t ktc. t ta có: Theo kh i l ng h n h p B: 56x + 72y + 232z + 160t = 12 (1) Theo s mol nguyên t Fe: x + y + 3z + 2t = m (2) 56 12 m (3) 16 Theo s mol nguyên t O trong oxit: y + 4z + 3t = Theo s mol NO: x + y z 2. Ví d : (Trích thi vào HSP Hà N i 1998) m gam b t s t (A) ngoài không khí.24 ! ! 0.b. t. z.

12 m = 12 ± (0. ch d ng l i ch HS vi t xong các ph ng trình ph n ng hóa h c và t n tính theo các ph ng trình ph n ng ó (d a vào m i t ng quan t l thu n) còn l i òi h i HS nhi u v k n ng toán h c. thông th ng HS ch l p c ph ng trình i s mà không gi i c h ph ng trình ó.0. ó là ph ng pháp b o toàn kh i l ng và ph ng pháp b o toàn electron. Ta hãy gi i bài toán trên b ng nh ng ph ng pháp mang tính c tr ng c a hóa h c h n. m c dù th ng b t c.16) = 10.18 V y: m = 56. V m t hóa h c.1 (9) L y (8) tr i (9) c: 20y + 80z + 60t = 2.5 (8) Nhân (6) v i 7 c: 21x + 7y + 7z = 2.12. khi g p m t bài toán là ch tìm cách gi i b ng ph ng pháp i s .3 C ng (5) v i (6) c: 10x + 10y + 30z + 20t = 1. *) Ph ng pháp b o toàn kh i l ng: Theo nh lu t b o toàn kh i l ng ta có: (kí hi u kh i l ng là m) m B m HNO3 pu ! m Fe.4 Chia (10) cho 20 c: y + 4z + 3t = 0.8 Chia (7) cho 10 c:x + y + 3z + 2t = 0.08g + Tìm giá tr c a ph ng trình (3): Nhân (5) v i 3 c: 21x + 27y + 87z + 60t = 4.Nhân (4) v i 3 c: 3x + y + z = 0.08g Qua vi c gi i bài toán trên b ng ph ng pháp i s ta th (6) (7) (10) y vi c gi i h ph ng trình i s nhi u khi r t ph c t p. Trên th c t . làm lu m b n ch t hóa h c. HS ch quen gi i b ng ph ng pháp i s .18 = 10. Tính ch t toán h c c a bài toán l n át tính ch t hóa h c.

NO3 3 m NO m H 2O (1) Tính các giá tr ch a bi t c a (1): + nFe.

V y m Fe.NO ! n Fe ! 3 3 m m .

4 m 56 o mu i = 3.nFe = 3. NO và t o ra mu i: n HNO3 t n HNO3 t o NO ây s mol HNO3 c dùng vào 2 vi c là t o ra = nNO = 2.24 ! 0.© 0. 56 56 3 3 + Mu n tính m HNO c n tính nHNO . V y m HNO3 p = 63.1 ¹ 56 º 56 ª .1 22.NO3 3 ! 242 . n HNO3 p = 0.1 + 3m ¸ 3m ¨ .

có tác d ng kh c sâu nh lu t b o toàn kh i l ng và có u i m là áp d ng cho m i quá trình oxi hoá .3 .kh .4 .12 lit CO2 ktc.68g h n h p mu i cacbonat c a hai kim lo i A và B k ti p trong nhóm IIA vào dd HCl thu c 1.1 + 18.4 M = 93.0. kh c sâu b n ch t nh ng e và thu e c a các quá trình hóa h c. . 3m ¸ 1¨ V y mH O ! 18.6 ± 60 = 33.1 ¹ 56 º 2ª 2 Thay các giá tr tìm c vào (1) c ph ng trình b c nh t.1 ¹ ¹ = 242. H n ch là ch áp d ng c cho các quá trình oxi hoá . Xác nh tên kim lo i A và B.05 1.68 ! 93.Ph ng pháp trung bình ch áp d ng cho bài toán h n h p các ch t. Ph ng pháp trung bình (kh i l ng mol trung bình. © 0. tính toán r t nh nhàng. 3.© 0.4 32 56 5 Gi i ra m = 20.Giá tr trung bình dùng bi n lu n tìm ra nguyên t kh i ho c phân t kh i hay s nguyên t trong phân t h p ch t. Cách gi i: .kh ho c không oxi hoá .1 + 30.12 ! 0.+ Tính nH O : ta có nH O = 2 2 1 1 n HNO3 p = 2 2 The image part with relationship ID rId356 was not found in the file. 0.Kh i l ng mol trung bình là kh i l M = ng c a m t mol h n h p (kí hi u là M Khèi l-îng hçn hîp Sè mol hçn hîp b. ch ch a n m: 3m ¸ 1¨ 3m ¸ m ¨ 12 + 63. s nguyên t trung bình) a.3 ! 22.6 .08g Nh n xét: Cho k t qu r t nhanh.08g Nh n xét: Tuy h i dài nh ng cách này d hi u. .kh . Ph ng pháp b o toàn electron: S mol e do Fe nh ng ph i b ng s mol e do oxi thu và N c a HNO3 thu: Ta có: 2.05 M CO3 = 4. .© 0.6.05 mol 22.24 m 12 m . c. Gi i: t M là NTK trung bình c a 2 kim lo i A và B M CO3 + 2HCl p M Cl2 + CO2o + H2O 0. 56 º 2ª 56 º 56 ª Gi i ra m = 10. Các ví d : Ví d 1: Hoà tan hoàn toàn 4.

6 p B là Ca = 40. Gi i: G i n là s nguyên t C trung bình và x là t ng s mol c a hai r C n H 2 n1OH x mol nCO ! nx ! 2 u. n ch c liên ti p trong dãy ng thu c 3. Tính a và xác nh CTPT c a các r u.Bi n lu n: A < 33. Ví d 2: t cháy hoàn toàn a g h n h p hai r u no.96g H2O.584 lít CO2 ktc và 3. 3n O2 p nCO2 n 1 H 2O 2 nx .6 p A là Mg = 24 ng B > 33.

p .

32g n = 2.08.03 G i y là s nguyên t H trung bình trong phân t hai r Ta có: CxH y OH = 59. nB + C = M B . M ! 3.3 0. bi t r ng B và C có cùng s nguyên t cacbon và s mol r u A b ng Gi i: 5 t ng s mol c a r 3 u B và C. B.584 ! 0.4 (1) (2) The image part with relationship ID rId385 was not found in the file.05 = 1. C có t ng s mol là 0.08.08 u có M < 42. B.38 ± 1.78g.C ! 1.06 và n = 2.5 ! 0. xác nh CTPT c a A.0.67.2.38 ! 42.387.06 = 3.6 = 1.67 Ta có: a = (14 n + 18).3 Rút ra: Bi n lu n: 12x + y = 42.2 0.08 và kh i l ng là 3.03 53 Nh v y ph i có ít nh t m t r Ta có: n A ! 0.05 .0. Ch có CH3OH = 32 mA = 32. 1 n x 3. T (1) và (2) gi i ra x = 0.2. 0.3 hay 12x + y + 17 = 59.3 ! 0.67 C 2 H 5 OH C3 H 7 OH Ví d 3: H n h p 3 r u n ch c A.67) + 18.3 u B và C . 53 mB + C = 3.16 22.78 ! 59.x = (14. C.

84 hay R x + 17x = 2. y là s mol các r u. Gi i: 1 H2 2 x 2 và C3H7OH ng ng liên ti p nhau tác d ng v i ktc.98g và bình 2 có 8g k t t a. Cách gi i: M t s bài toán cho thi u d ki n nên gi i b ng ph ng pháp i s ta có s n nhi u h n s ph ng trình và có d ng vô nh. G i x.6g ch t r n và V lít khí H2 các r u.5 (1) (2) u là CH3OH. không gi i c. CnH2n+1OH + x 3n O2 p nCO2 + (n + 1)H2O 2 nx (n + 1)x . B.3 2 18. ng ng ( R + 39).6 Ph i có m t g c R < 18. C ph i có m t r u có s nguyên t H < 6. b.08 và R = 18.x y 1 30. Gi i: t CTPT c a các r u là CnH2n+1-OH và CmH2m+1-OH.3 4 <0 u có Ch có nghi m khi x = 3. n ch c c h n h p khí và h i. Các ví d : Ví d 1: t cháy hoàn toàn ag h n h p hai r u no.5 p Duy nh t ch có CH3 = 15 và r liên ti p nên r u kia ph i là C2H5OH. 2 a.896 lít. N u dùng ph ng pháp ghép n s ta có th gi i lo i bài toán này m t cách d dàng.4 ! 0.3.22. t R là g c hi rocacbon trung bình và x là t ng s mol c a 2 r R OH + Na p R Ona + xmol x Ta có: ( R + 17).08 . Tính V và xác nh CTPT c a u. Tính a. th y bình 1 t ng 1. V= 4.84 T (1) và (2) gi i ra x = 0. Cho h n h p khí và h i này l n l t i qua bình 1 ng H2SO4 c và bình 2 ng n c vôi trong d .x = 2. Có 2 c p nghi m: C3H5OH (CH2 = CH ± CH2OH) và C3H7OH C3H3OH (CH | C ± CH2OH) Ví d 4: Cho 2.3 3 6. Ph ng pháp ghép n s 0.x = 4.3 và m t r s nguyên t H > 6.6 hay R x + 39x = 4.84g h n h p 2 r u n ch c là m t l ng Na v a t o ra 4.

08 (1) n H 2O ! .CmH2m+1OH + y 3m 2 O2 p mCO2 + (m + 1)H2O my (m + 1)y CO2 + Ca(OH)2 p CaCO3q + H2O 0.08 100 i s theo s mol CO2 và s mol H2O: nCO2 = nx + my = 0.08 Ta l p c 2 ph ng trình 8 ! 0.

n 1 x .

m 1 y ! 1. y theo p. L p bi u th c tính x. V.98 ! 0. Thay các giá tr ã bi t c a = 14.66g Ví d 2: un p gam h n h p 2 r u v i H2SO4 c thu c V lít ( ktc) h n h p 2 anken. t cháy hoàn toàn h n h p anken ó thu c x lít CO2 ( ktc) và y gam H2O.11 18 ây. Ta tri n khai (2) T (2): ghép n s n H 2O = nx + x + my + y = (nx + my) + (x + y) = 0. CnH2n+1OH a mol b mol CnH2n + a mol CmH2m + b 3n O2 p nCO2 + nH2O 2 H2SO4® e 1400C CnH2n + H2O a (1) CmH2m+1OH p CmH2m + H2O (2) (3) na na (4) 3m O2 p mCO2 + mH2O 2 .0.03 = 1. v i 4 n s (n. Ghép n s c a = 14(nx + my) + 18(x + y). x. c h n h p 2 anken.03.11 ± 0.0. m. n ch c. rút ra x + y = 0.08. Tính a: a = (14n + 18)x + (14m + 18)y hay a = 14nx + 18x + 14my + 18y.08 = 0.11 Thay nx + my = 0. y) mà ch có 2 ph (2) ng trình nên có d ng vo nh. suy ra h n h p 2 r u ó ph i Gi i: un nóng v i H2SO4 c thu thu c lo i no.08 + 18.

32g CdSO4. sau m t th i gian l y thanh kim lo i ra th y kh i l ng gi m 0.35a 100 112g t ng 112 ± 65 = 47g 2.32 ! 0. V 22.b mol Theo (1).22. (4): nCO ! nH O = na + mb (6) 22. Gi i: G i kh i l gam. M t khác nhúng thanh kim lo i trên vào dd Pb(NO3)2.05%. m H 2O ! y ! V 22.18 p y ! 9 p 7.35a 100 Gi i ra a = 80g.35a g 100 1 47 ! .04 2.4 Kh i l ng 2 r u là: (14n + 18)a + (14m + 18)b = p hay 14(na + mb) + 18(a + b) = p (7) Th (5) vào (7) c: p 18.4 V 22. H i kh i l ng thanh k m ban u. Ph ng pháp t ng gi m kh i l a.2 p 9V 7 VCO2 ! x ! 14 ng . Ví d 2: Nhúng thanh kim lo i M hoá tr 2 vào dd CuSO4. D a vào m i t ng quan t l thu n c a s t ng gi m ta tính c l ng ch t tham gia hay t o thành sau ph n ng.4 .35% so v i ban u. Cách gi i: Khi chuy n t ch t này sang ch t khác kh i l ng có th t ng ho c gi m do các ch t khác nhau có kh i l ng mol khác nhau. b.04 mol 208 ng thanh k m ban u là a gam thì kh i l ng t ng thêm là 2.23V 7 11. na + mb = 14 p 18. Theo (3). (2): a + b = mb mb 2 2 V (5). sau m t Ta có t l : . 0. 4 14 p 18. Sau khi kh hoàn toàn ion Cd2+ kh i l ng thanh k m t ng 2. Zn + CdSO4 p ZnSO4 + Cd 65g p1mol 8.4 p x ! 5. Các ví d Ví d 1: Nhúng thanh k m vào dd ch a 8.

14 ± (133. Gi i: G i m là kh i l ng thanh kim lo i.78g b t Al ph n ng v a v i dd mu i XCl3 t o thành dd Y. x là s mol mu i ph n ng. M + CuSO4 p MSO4 + Cuq Ag p 1mol xmol 0.06g so v i dd XCl3.14 3. Gi i: Ch có NaHCO3 b phân h y. Gi i: G i A là NTK c a kim lo i X.14 p 0.th i gian th y kh i l ng t ng 7.5. Kh i ng ch t tan trong dd Y gi m 4.05m Rút ra: x = 100 A 64 Ag p 1mol xmol 7.78 ! 0. V y kim lo i M là k m.3).5. xác nh ph n tr m kh i l ng c a m i ch t trong h n h p.06 Gi i ra A = 56. Kim lo i X là Fe và mu i FeCl3. bi t r ng s mol CuSO4 và Pb(NO3)2 tham gia 2 tr ng h p nh nhau. Ví d 4: Nung 100g h n h p g m Na2CO3 và NaHCO3 cho n khi kh i l ng h n h p không i c 69g ch t r n. 2NaHCO3 €t €p Na2CO3 + CO2o + H2Oo 2.1%.1m g 100 (2) l 0. Xác nh M. Al + XCl3 p AlCl3 + X 0.1m 100 = 100 T (1) và (2) ta có: (3) A 64 207 A T (3) gi i ra A = 65.05m g 100 (1) M + Pb(NO3)2 p M(NO3)2 + Pbq 207 t ng (207 ± A)g t ng 7.1m Rút ra: x = 100 207 A 64g gi m (A ± 64)g 0.0. t x là s gam NaHCO3.14 27 Ta có: (A + 35. A là NTK c a kim lo i.0.05m 7.14) = 4. Ví d 3: Cho 3.84g xg gi m: 44 + 18 = 62g gi m: 100 ± 69 = 31g 0 . xác nh công th c c a mu i XCl3.

V y kh i l ng mu i thu c b ng kh i l ng mu i ban u c ng v i kh i t ng t ng thêm.2 2 Theo (1). (2): (x + y)mol h n h p ph n ng thì kh i l ng hh mu i t ng (11x + 11y)g = 11(x + y) = 11.8g h n h p m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr I và m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr II vào dd HCl th y thoát ra 0.84 62 ! p x ! 84 g x 31 V y NaHCO3 chi m 84% và Na2CO3 chi m 16%. Nh v y l ng ch t tan trong ph n c gi m xu ng ph i b ng l ng ch t tan trong ph n loãng t ng lên. Khi cô c n dd sau ph n ng thì thu c bao nhiêu gam mu i khan? Gi i: Kí hi u kim lo i hoá tr I là M.2g.2 = 26g.0. Ví d tr n Na2O v i dd NaOH ta c cùng m t ch t là NaOH).Ph ng pháp ng chéo th ng dùng gi i bài toán tr n l n các ch t v i nhau có th ng th ho c d th nh ng h n h p cu i cùng ph i là ng th . 6.5) t ng (2M+71)-(2M+60) = 11gam 11gam (2) + 2HCl p RCl2 + CO2o + H2O 1mol(R+60)g ymol (R+71) t ng (R+71)-(R+60) = 11g 11ygam T (1) và (2): mhh = x + y = nCO = 0.8 + 2. s mol là x kim lo i. s mol là y. hoá tr II là R. . ta thu c m t dung d ch ch t A v i n ng duy nh t. Ta có: Ví d 5: Hoà tan hoàn toàn 23.2 = 2. mmu i = 23. nh ng do ph n ng v i H2O l i cho cùng m t ch t. .Tr n hai dung d ch c a ch t A v i n ng khác nhau.2.2mol khí. S t ng quát c a ph ng pháp ng chéo nh sau: D1 x1 x ± x2 x D2 x2 x1 .x D1 x x 2 ! D2 x1 x .N u tr n l n các dung d ch thì ph i là các dung d ch c a cùng m t ch t (ho c ch t khác. Cách gi i: . M2CO3 + 2HCl p 2MCl + CO2o + H2O (1) 1mol(2M+60)g xmol RCO3 2(M+35. Ph ng pháp ng chéo a.

x2. D2 là kh i l ng hay th tích các ch t (hay dung d ch) em tr n l n.5 p V N 2O V NO ! 3. vì n c thì n ng NaOH b ng 0). Gi i: V N 2O M hh = 16.59g Al b ng dd HNO3 loãng thu so v i H2 b ng 16. ! Gi i: M hh = 1.30 . Xác nh CTPT c a X.5 3. Ví d 2: C n tr n H2 và CO theo t l th tích nh th nào so v i metan b ng 1. x là kh i l ng ch t ta quan tâm v i x1 > x > x2 D1.16 = 24 VH 2 c h n h p khí có t kh i 2 24 4 p VH 2 VCO ! 4 2 ! 22 11 VCO 28 22 c h n h p khí NO và N2O có t kh i Ví d 3: Hoà tan 4. Tính t l th tích khí trong h n h p.5 1 ! 10. Gi i: 2V M hh = 15.x1. b.5.75. Các ví d : Ví d 1: C n thêm bao nhiêu gam n c vào 500g dung d ch NaOH 12% 8% ? Gi i: m H O 2 có dd NaOH 0 8 4 mdd12% mH O 2 12 2 8 4 p mH O ! 250 g 500 8 ( ây x1 = 0.2 = 30 16 30 MX .5 c h n h p khí ( ktc) có Ví d 4: Tr n 2 th tích CH4 v i 1 th tích hi rocacbon X thu t kh i so v i H2 b ng 15.2 = 33.5.5 3 The image part with relationsh ip ID rI 30 10.75.5 44 33.

V i 12x + y = 58 ch có nghi m khi x = 4 và y = 10 p C4H10 Ví d 5: T 1 t n qu ng hematit (A) i u ch c 420kg s t. T 1 t n qu ng manhetit (B) i u ch c 504kg s t.1V MX 30 ± 16 The image part with relationship ID rId489 was not found in the file. Ph i tr n 2 qu ng trên v i t l v kh i l ng là bao nhiêu c 1 t n qu ng h n h p mà t 1 t n qu ng h n h p này i u ch c 480kg s t ? Gi i: mA 420 24 480 mB 504 60 p m A 24 2 ! ! mB 60 5 CHUC CAC BAN THANH CONG TRONG HOC TAP THE END THPT PHONG DIEN HOAI DUONG 12B5 10/04/2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful