XIN CHAO CAC BAN.

DE BO TRO KIEN THUC ON THI MON HOA DUOI DAY LA MOT SO CHUONG QUAN TRONG TRONG DE THI DAI HOC . Ch ng 10. các d n xu t c a hi rocacbon
A tóm t t lí thuy t I. R u - phenol - amin 1. R u y nh ngh a: R u là nh ng h p ch t h u c có m t hay nhi u nhóm hi roxi (OH) liên k t v i nh ng nguyên t cacbon no c a g c hi rocacbon. R u có m t nhóm OH trong phân t g i là r u n ch c hay monoancol. R u có nhi u nhóm OH trong phân t g i là r u a ch c hay poliancol. Tính ch t v t lí: R u là các ch t l ng nhi t th ng, t CH3OH n C12H25OH, t C13 tr lên là các ch t r n. R u có nhi t sôi cao h n h n các hi rocacbon có cùng phân t kh i, vì gi a các phân t r u có liên k t hi ro liên phân t . Tính ch t hoá h c 2C2H5OH + 2Na p 2C2H5ONa + H2 C2H5OH 2C2H5OH
>1700C, H2SO4 ®Æc <1400C, H2SO4 ®Æc

y

y

C2H4 + H2O C2H5OC2H5 + H2O
H2SO4

CH3COOC2H5 + H2O C2H5OH + CH3COOH Riêng ancol a ch c có các nhóm OH li n k có ph n ng hoà tan Cu(OH)2 trong môi tr ng ki m, t o thành dung d ch màu xanh lam. 2. Phenol Nh ng h p ch t h u c có nhóm OH liên k t v i nguyên t cacbon trong nhân benzen g i là phenol. Phenol n gi n nh t là C6H5OH. Sau ây là m t s ví d v phenol:
OH CH 3 CH 3

OH OH

Phenol, m-cresol, p-cresol Do nh h ng c a nhân benzen, nhóm OH tr nên phân c c h n so v i r axit yêu. Phenol tác d ng v i Na, NaOH, dung d ch brom.

u, phenol có tính

3. Amin Amin là các h p ch t h u c khi thay th m t hay nhi u nguyên t hi ro c a NH3 b ng các g c hi rocacbon. Ví d : CH3NH2 metyl amin, C6H5NH2 phenyl amin (anilin). Tính ch t hoá h c c tr ng c a amin là tính baz . Tính ch t baz có c là do nguyên t nit trong amin còn m t c p electron dùng riêng cho nên amin có th nh n proton. Ví d : CH3NH2 + H+ p CH3NH3+ Tính baz c a amin ph thu c vào g c hi rocacbon. N u g c y electron làm cho tính baz c a amin m nh h n NH3. N u g c hút electron làm cho tính baz c a amin y u h n NH3. Ví d : Tính baz c a metyl amin > amoniac > anilin. Amin quan tr ng, có nhi u ng d ng nh t là anilin. Anilin có th tác d ng v i axit HCl, dung d ch brom. II. An ehit - axit cacboxylic - este 1. an ehit An ehit là nh ng h p ch t h u c trong phân t có nhóm ch c CHO. M t s an ehit tiêu bi u nh : HCHO an ehit fomic, CH3CHO an ehit axetic. An ehit có th tác d ng v i oxi, có xúc tác t o thành axit cacboxylic t ng ng, tác d ng v i AgNO3\NH3 (tráng g ng), hay tác d ng v i hi ro t o thành r u t ng ng. Ví d : CH3CHO + 2Ag(NH3)2OH p 2Ag + CH3COONH4+ + 3NH3 + H2O An ehit fomic có ph n ng trùng ng ng v i phenol t o thành nh a phenolfoman ehit. Tu theo môi tr ng axit hay baz và t l mol mà t o thành polime có c u trúc m ch th ng hay m ng không gian. 2. Axit cacboxylic Axit cacboxylic là nh ng h p ch t h u c có nhóm ch c -COOH (cacboxyl). Do âm i n l n c a oxi nên làm phân c c m nh liên k t OH trong nhóm cacboxyl, do ó trong các ph n ng axit cacboxylic cho proton. Trong dãy ng ng c a axit fomic HCOOH, theo chi u t ng c a kh i l ng mol, tính ch t axit gi m d n. Axit cacboxylic có nhi t sôi cao h n nhi u so v i ancol t ng ng. Ví d : oC ancol etylic có nhi t sôi là 78,3 , trong khi axit axetic có nhi t sôi là 118oC. Nguyên nhân c a s t ng t bi n nhi t sôi là do b n c a các liên k t hi ro gi a các phân t axit l n h n gi a các phân t ancol. Axit cacboxylic có th tác d ng v i baz , oxit baz , kim lo i tr c hi ro, mu i và v i ancol (hoá este). 3. Este Este c a axit cacboxylic là s n ph m c a s thay th nhóm OH c a axit b ng nhóm -OR¶. R và R¶ là các g c hi rocacbon. Este có nhi t sôi th p h n axit t ng ng, vì trong phân t không con hi ro linh ng nên không hình thành liên k t hi ro.

Este không tan trong n th m.

c và nh h n n

c, là nh ng ch t l ng d bay h i, a s có mùi

Tính ch t hoá h c c tr ng c a các este là ph n ng thu phân (trong môi tr ng ki m g i là ph n ng xà phòng hoá). Este c a glixerol v i axit béo (C17H35COOH, C17H33COOH,..) g i là ch t béo (lipit) m t lo i th c ph m c a con ng i. tránh b nh x v a ng m ch, các nhà khoa h c khuy n cáo nên ít s d ng m ng v t, thay vào ó s d ng các d u th c v t nh d u l c, d u v ng, d u nành... III. Cacbo hi rat(Gluxit) Các ch t tiêu bi u: C6H12O6 g i là glucoz , trong dung d ch t n t i ba d ng c u t o là d ng m ch h , g m m t nhóm ch c an ehit (CHO) và n m nhóm ch c hi roxit (OH), hai d ng m ch vòng là E- glucoz và F- glucoz .
H HO H H CHO OH H OH OH CH2OH
CH2OH H OH OH H OH O H OH H

CH2OH H OH OH H OH O H H OH

Công th c Fis c a D-Glucoz

E- glucoz

F- glucoz .

Glucoz có tính ch t c a an ehit: ph n ng tráng g ng, có tính ch t c a r u a ch c, hoà tan c Cu(OH)2 thành dung d ch màu xanh lam nhi t phòng, nh ng khi un nóng thì oxi hoá ti p thành Cu2O có màu g ch. Ph n ng hoá h c này c dùng phân bi t glixerol v i glucoz . Ngoài ra glucoz còn có tính ch t riêng là lên men t o thành r u etylic. C6H12O6 C2H5OH + 2CO2 ng phân c a glucoz là fructoz , tên g i này b t ngu n t lo i ng này có nhi u trong hoa qu , m t ong. Fructoz có v ng t h n glucoz , trong phân t không có nhóm ch c an ehit nên không có ph n ng tráng g ng. Trong môi tr ng ki m, fructoz chuy n hoá thành glucoz . - Saccaroz (C12H22O11) là ch t k t tinh không màu v ng t, có nhi u trong thân cây mía, c c i ng. Saccaroz tan trong n c, nh t là n c nóng. Saccaroz tác d ng v i Ca(OH)2 t o thành canxi saccarat tan trong n c, s c khí CO2 vào thu c saccaroz . Tính ch t này c s d ng trong vi c tinh ch ng saccaroz . - Tinh b t (C6H10O5)n v i n t 1200 - 6000 m t xích là các E- glucoz . Tinh b t có nhi u trong g o, mì, ngô, khoai, s n. Tinh b t không tan trong n c l nhtrong n c nóng chuy n thành d ng keo, h tinh b t, ây là m t quá trình b t thu n ngh ch. Thu c th c a h tinh b t là dung d ch iot, có màu xanh th m, khi un nóng, màu xanh bi n m t, ngu i l i xu t hi n. Thu phân tinh b t, xúc tác axit thu c glucoz .

ví d anbumin trong lòng tr ng tr ng. không tan trong n c. m t xích là các F. cao su t nhiên và polime nhân t o: ch t d o. D ng nhánh: amiloz pectin. Tính ch t v t lí Polime là các ch t r n..Protit Aminoaxit là nh ng h p ch t h u c t p ch c. xenluloz . thu c các aminoaxit.. C u trúc c a polime Ba d ng c u trúc là th ng..glucoz . trong phân t ch a ng th i nhóm amino (-NH2) và nhóm cacboxyl (-COOH). Xenluloz có th tác d ng v i dung d ch HNO3 c xúc tác là H2SO4 c t o ra xenluloz trinitrat. Polime Polime là nh ng h p ch t h u c có phân t l ng r t l n. Ví d : (-CH2-CH2-)n polietilen (PE) n có th lên n hàng ngàn. ch ng h n anbumin tác d ng v i dung d ch axit HNO3 t o ra s n ph m màu vàng.. xì d u . dùng làm thu c súng không khói. Các ph ng pháp t ng h p polime: . Aminoaxit là nh ng nguyên li u t o nên các ch t protit ( m) trong c th sinh v t.. nhánh và m ng không gian. Ph n ng này là c s cho các quá trình ch bi n t ng. IV. protit.Xenluloz (C6H10O5)n v i n l n h n nhi u so v i tinh b t. D ng không gian: phenolfoman ehit. V. Thu phân protit. Protit là lo i h p ch t ph c t p nh t trong t nhiên.. Aminoaxit . tác d ng v i CuSO4 trong môi tr ng ki m t o dung d ch màu xanh tím. 2. Có hai lo i polime là polime t nhiên: tinh b t. không bay h i và không có nhi t nóng ch y c nh... 4.. Khi t protit có mùi khét nh mùi tóc cháy. Xenluloz có th tan trong n c Svâyde (Cu(NH3)4(OH)2) dùng ch t o t visco. d tan trong n c do hình thành h p ch t ion l ng c c. nhi t nóng ch y cao. 1. Aminoaxit tham gia ph n ng trùng ng ng t o ra các polipeptit. n c m m. Tính ch t hóa h c Ph n ng hóa h c c tr ng là th y phân. 3. cao su t ng h p và t t ng h p. Aminoaxit là nh ng ch t k t tinh không màu. amiloz . Ph n ng màu: Protit. Protit b ông t khi un nóng. D ng th ng: xenluloz . Tính ch t hoá h c c a chúng là tính l ng tính. g m nhi u mát xích gi ng nhau t o thành. m t este. Các polipeptit k t h p v i nhau t o ra các lo i protit.

¡  £¢ 3 OH 3 H C CH3 C 3 H H C OH CH3 3 C C 3 H H C O H CH3 ¥¤ ¤ §¦ ¨ C 3 H H C CH3 C OH CH3 ng ng c a ancol etylic. Tr ng h p các monome không gi ng nhau g i là ng trùng h p. tính tan . Trong dãy trong n c c a ancol gi m nhanh.buta-2-ol có công th c c u t o nào sau ây? A.. Lí do nào sau ây là phù h p? A. 416. Ví d ph n ng trùng h p buta ien-1. . ng th i tách ra các phân t nh nh n c.. Ancol 3-metyl.3 t o thành cao su BuNa.Ph n ng trùng h p: ph n ng c ng liên ti p c a nhi u phân t nh gi ng nhau hay t ng t nhau.Ph n ng trùng ng ng: là quá trình k t h p liên ti p nhi u phân t nh thành polime. khi s nguyên t cacbon t ng t hai n b n. . có ch a liên k t kép trong phân t thành polime.. B. . Liên k t hi ro gi a ancol và n c y u. bài 415. 3 H C CH3 H2 C H2 C B.

CH2=CHCOOH (3). c. C6H5OH (4) . 3. 2. 420. 2. 419. C úng. Axit fomic có ph n ng tráng g ng vì trong phân t : A. D. C u sai. C. 2. G c hi rocacbon càng l n càng làm gi m 417. X p theo th t phân c c t ng d n c a liên k t OH trong phân t c a các ch t sau: C2H5OH (1). Tính ch t baz c a metylamin m nh h n c a anilin vì: A. Ph n ng c a phenol v i n c brom và dung d ch NaOH. C. S th t trong m ch là 1. G c hi rocacbon càng l n càng k n D. S orbitan p tham gia lai hoá là 1. 3. 418. (1) < (3) < (2) < (4) < (5) < (6). (1) < (2) < (3) < (4) < (5) < (6). D. (1) < (6) < (5) < (4) < (2) < (3). 3. Nhóm metyl làm t ng m t e c a nguyên t N. A. (6) < (1) < (5) < (4) < (2) < (3). Các r u b c 1. C. nh h ng c a nhóm OH n nhân benzen và ng c l i c ch ng minh b i: A.B. . B và C úng. Nhóm phenyl làm gi m m t e c a nguyên t N. B. B. CH3C6H4OH (5) . Ph n ng c a phenol v i dung d ch NaOH và an ehit fomic. Ph n ng c a phenol v i Na và n c brom. B. B. 3 c phân bi t b i nhóm OH liên k t v i nguyên t C có: A. CH3COOH (2). Xác nh tên IUPAC c a các axit cacboxylic theo b ng s li u sau: STT S C 1 2 3 2 2 1 2 4 2 nguyên t S nguyên t H S O 4 2 2 nguyên t Tên g i 421. Kh i l ng mol c a metylamin nh h n. C6H5CH2OH (6) là: A. B. 422. D. linh ng c a hi ro trong nhóm OH. 2. C. S nguyên t C liên k t tr c ti p v i là 1. B. B. có nhóm ch c cacboxyl COOH . Ph n ng c a phenol v i dung d ch NaOH và n c brom. có nhóm ch c an ehit CHO. D. C.

. un nóng dung d ch fomalin v i phenol (d ) có axit làm xúc tác thu c polime có c u trúc nào sau ây? A.. CH3NH2. M ch th ng. p-nitrophenol. Các amin c s p x p theo chi u t ng c a tính baz là dãy: A. 423. D. D. nh ng tan t t trong n c có hoà tan m t l ng nh NaOH? A.. Phenol t o liên k t hi ro v i n c. M t lí do khác. D. gi m C. C. Phenol t o liên k t hi ro v i n c t o kh n ng hoà tan trong n c. (CH3)2NH2. Cho h n h p tác d ng v i axit. B. Khi n c có NaOH x y ra ph n ng v i phenol t o ra phenolat natri tan t t trong n c. t ng B. picric. C.. 424. D.. phenol và anilin.. A. D. có nhóm cabonyl C=O. C6H5NH2.. nh ng g c phenyl k n c làm gi m tan trong n c l nh c a phenol. C. 425. M ng l i không gian. 427.. C6H5NH2. Ch n l i gi i thích úng cho hi n t ng phenol ít tan trong n c l nh. C. B. 428.C. CH3NH2. t trái sang ph i tính ch t axit: A. (CH3)2NH2. chi t tách riêng benzen. Ph n còn l i cho tác d ng v i NaOH r i chi t tách riêng anilin..Tính ch t axit c a dãy ng ng c a axit fomic bi n i theo chi u t ng c a kh i l ng mol phân t là: k n . Th t các thao tác là :. v a t ng v a gi m 426. Phenol t o liên k t hi ro v i n c t o kh n ng hoà tan trong n c. (CH3)2NH2. không thay i D. ch n th t thao tác úng b ng ph ng pháp hoá h c tách riêng t ng ch t. CH3NH2. (CH3)2NH2. Chi t tách riêng phenolat natri r i tái t o phenol b ng axit HCl. Có m t h n h p g m ba ch t là benzen. Cho dãy các axit: phenic. lí do khác. Cho h n h p tác d ng v i dung d ch NaOH. C6H5NH2. B. C ba ph ng án trên u sai. nh ng g c phenyl c làm gi m tan trong n c c a phenol. C6H5NH2. D ng phân nhánh. B. CH3NH2.

38g h n h p Y g m CH3OH. C. linh ng c a hi ro trong nhóm OH c a glixerol cao h n. CH3COOH. n ch c tác d ng v a ng mu i natri thu B. 2. r i tr n v i r u c n làm khan và 432. S bi n i tính ch t axit c a dãy CH3COOH.93 g C. 434. i. C. v a gi m v a t ng 430. ây là ph n ng D. B. sôi c a các ch t theo dãy: CH3CHO. Cho 1. t ng. Cho CaO m i nung vào r u. nh h ng qua l i c a các nhóm OH. gi m. t ng B. C A. Khi làm khan r u etylic có l n m t ít n A. t ng B. gi m C. 1. 1. B. không thay i D. u cho tác d ng v i Na.24g h n h p hai r ( ktc) và m (g) mu i natri. B. 1. C A. không thay i D.A. Glixerol ph n ng v i Cu(OH)2 t o dung d ch màu xanh lam. u D. C 431. gi m. v a gi m v a t ng 429. không thay 433. không thay i. v a gi m v a t ng. C6H5OH tác d ng v a . v a t ng v a gi m. Kh i l A. t ng. L y m t l ch ng c t. Cho m t dãy các axit: acrylic. c có th s d ng cách nào sau ây: u úng. C. CH3COOH. còn etanol không ph n ng vì: A. ng nh r u. B. C u úng. propionic. c tr ng c a r u a ch c v i các nhóm OH li n k . CHCl2COOH là: A. Cho CuSO4 khan vào r C.47g v i Na th y c là: v i Na th y thoát ra 336 ml H2 D.9g 435. T trái sang ph i tính ch t axit c a chúng bi n i theo chi u: A. D. B. CH2ClCOOH. C2H5OH là: B. Cho 3. butanoic. gi m C. S bi n i nhi t A.93 g D.

440. C.76g CO2. 2. 4. C. t0 ) thu c h n h p X.Ph n th hai c ng H2(Ni.61g C. Chia h n h p g m hai an ehit no n ch c thành hai ph n b ng nhau: . 2.94g B. D.76g ktc) và dung d ch. 4.7g D. . nóng. B.t cháy hoàn toàn ph n th nh t thu c 0. . Kh i 436. Dung d ch saccaroz tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3.54g H2O.thoát ra 672 ml khí( l ng Y1 là: A. Trong công nghi p. V y khi t cháy hoàn toàn Y thì t ng kh i l ng n c và cacbonic t o ra là: A.24 lít 437.112 lít B.68 lít D. Thu phân d n xu t halogen trong môi tr ng ki m. D. An ehit fomic tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3. Cô c n dung d ch thu B. Lên men ng glucoz . 2. 4. Tách n c hoàn toàn t h n h p X g m hai r u M và N ta c h n h p Y g m các olefin. Phát bi u nào sau ây là úng? A. B.76g 438.. N u t cháy hoàn toàn X thì th tích khí CO2 thu c( ktc) là: A. s n xu t g ng soi và ru t phích n c.672 lít C. 0. 1.04g c h n h p r n Y1. Cho etilen tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng. Axetilen tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3. 1. ng i ta ã s d ng ph n ng hoá h c nào sau ây? A. Dung d ch glucoz tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3. Cho h n h p khí etilen và h i n c i qua tháp ch a H3PO4. 3. G-¬ng soi PhÝch n-íc 439.48g C. 2. Amin là h p ch t mà phân t có nit trong thành ph n.76g D. 0. N u t cháy hoàn toàn X thì thu c 1. Ph ng pháp nào i u ch r u etylic d i ây ch dùng trong phòng thí nghi m? A.

2. c h n h p hai ch t u có ph n ng ng axit ta thu c t o ra khi thay th nguyên t H trong phân t NH3 b ng 442. Amin là h p ch t h u c các g c hi rocacbon. C2H4(OH)2 và p . D. CH2O và C6H5OH 4. CH2 = CH ± C ± O ± CH3 O 443. B. Cho các ch t sau ây: 1. A và B. 3. R B. R u etylic u metylic và n ± propylic c t o ra t : n ch c ta thu c khí CO2 và h i H2O theo t l mol u metylic và iso ± propylic u úng D. 441. CH3 ± CH ± COOH NH2 2. 5. C .C6H4(COOH)2 5. R C. 2 tráng g B. 4 D. Ete X A. H ± C ± O ± CH2 ± CH = CH2 O C. nH 2 O nCO2 ng. Khi thu phân C4H6O2 trong môi tr A. 4. 1. (CH2)6(NH2)2 và (CH2)4(COOH)2 Các tr ng h p nào sau ây có kh n ng tham gia ph n ng trùng ng ng? A.B. C. 3. V y công th c c u t o c a C4H6O2 là m t trong các công th c nào sau ây? t cháy hoàn toàn m t ete X = 5 : 4. CH3 ± C ± O ± CH = CH2 O B. 1. A. Amin là h p ch t có m t hay nhi u nhóm NH2 trong phân t . 3. H ± C ± O ± CH = CH ± CH3 O D. 5 C. OH ± CH2 ± COOH 3.

2g este n ch c no E tác d ng h t v i dung d ch NaOH ta thu c 4. V y công th c c u t o c a E có th là: A CH3 ± COOCH3 B. CH3 ± CH ± Cl 2. CH COOCH3 COOCH3 B. CH3 ± CH2 ± CH ± Cl OH 5. NH3 B. CH3 ± CH2 ± CH2 ± NH2 D. 3. Ch t nào sau ây có tính baz m nh nh t? A.444.2g r u n ch c C. CH3 ± COO ± CH = CH2 Cl 3.4g mu i c a axit h u c a ch c B và 9. C2H5COOCH3 C. 4 D. 5 445. Cho 4. CH3 ± COOCH3 S n ph m t o ra có ph n ng tráng g ng là: A. HCOOC2H5 447. CH2 ± COOCH3 CH2 ± COOCH3 C. 2.76g mu i natri. 2 C. 2 B. COOC3H5 COOC3H5 446. CH3 ± COOCH2 ± CH = CH2 4. 1. CH3 ± CH ± NH2 CH3 . C6H5NH2 C. COO ± C2H5 COO ± C2H5 D. Thu phân các h p ch t sau trong môi tr ng ki m: 1. 1.1 mol X v i l ng v a dung d ch NaOH thu c 13.32 lít. Cho r u C bay h i 1270C và 600 mmHg s chi m th tích 8. un nóng 0. CH3COOC2H5 D. Công th c phân t c a ch t X là: COOCH3 A.

(CH3CO)2O. Natri cacbonat. R u không no ( có m t liên k t ba). CH2 = CH ± CHO C. C. Công th c c u t o c a an ehit là: A. Có b n ch t l ng ng trong b n l b m t nhãn: toluen. L y dung d ch trong bình cho tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 thu c 21. H2O. n c brom.3g D. n c brom.8g. Qu tím. B. natri hi roxit. 1 B. 449. B.3g B.0 gam m t an ehit tác d ng h t v i dung d ch AgNO3 trong ammoniac.3 g C. r u etylic. Kh i l ng CH3OH t o ra trong ph n ng h p hi ro c a HCHO là: A. R u không no ( có 1 liên k t ôi). n ch c. R u no n ch c. 452. dung d ch axit fomic. D. 3 D. D. dung d ch phenol. Các r u ó thu c ng ng nào? A. natri kim lo i C. Glucoz không có ph n ng v i ch t nào sau ây? A. B. nh n bi t b n ch t ó có th dùng thu c th nào sau ây? A. 8. C. D n toàn b h n h p thu c sau ph n ng vào bình n c l nh ng ng t h i ch t l ng và hoà tan các ch t có th tan c. C A. 10. Cu(OH)2. C u úng. 450. 4 451.2 gam b c kim lo i. 2 C. HOC ± CHO B.03g . H ± CHO D. Cho h n h p HCHO và H2 i qua ng ng b t Ni nung nóng.6g b c kim lo i. n ch c. 9. n c brom và dung d ch kali cacbonat.448. Dùng qu tím. B. th y kh i l ng bình t ng 11. Có bao nhiêu ng phân c a ankin C6H10 t o k t t a v i dung d ch AgNO3 trong ammoniac? A. Khi t cháy l n l t các ng ng c a m t lo i r u ta nh n th y s mol CO2 và s mol H2O do ph n ng cháy t o ra có khác nhau nh ng t s dãy nH 2 O nCO2 là nh nhau. CH3 ± CH2 ± CHO 453. n ch c. thu c 43. R u không no ( 2 liên k t ôi). D. 1. Dung d ch AgNO3 trong NH3. Cho 3.

0. Phenyl metyl ete.01mol X tác d ng v i dung d ch NaOH thì c n dùng 25g dung d ch NaOH 3. Còn khi cho 0. C. glucoz .6g. Có b n ch t: axit axetic. Z là axit không no n ch c ch a m t liên k t ôi).89g X ph n ng v a v i HCl t o ra 1. D. Chia X thành ba ph n b ng nhau: . a. toluen. Chia h n h p X g m hai axit (Y là axit no n ch c.2 mol HCHO tác d ng h t v i dung d ch AgNO3 trong NH3 thì kh i l ng Ag thu c là: A. D. CaCO3.03.04 và 0. 456. B. glixerol. 10. toluen.Ph n 1 tác d ng h t v i 100ml dung d ch NaOH 2M. D.454. . trung hòa l ng NaOH d c n 150ml dung d ch H2SO4 0. Cho X là m t aminoaxit. 0. nh ng ch t có th làm m t màu dung d ch brom là: A.2%. C2H4O2 và C2H2O2 B.01.8g. CuO. Công th c phân t c a Y và c a Z là: A. B. C. B.4g Br2 . anilin. H2N ± CH2 ± CH2 ± COOH. Ch dùng thêm m t ch t nào sau ây nh n bi t? A. B. 455. Cho các h p ch t h u c : phenyl metyl ete (anisol). B.01mol X tác d ng v i HCl thì dùng h t 80ml dung d ch HCl 0. C. 0.125M và thu c 1. Cho 0. Z b ng nhau. Phenyl metyl ete. Toluen. C4H6O4 và C4H4O4 459. Công th c c u t o c a X là: . anilin.01 và 0.5M. Cu(OH)2 trong môi tr ng ki m. phenol. Khi cho 0. C u úng.NH2 và m t nhóm COOH).04. 216g. B. anilin.255g mu i. CH3 ± CH ± COOH. S mol c a Y. M t aminoaxit no X t n t i trong t nhiên (ch ch a m t nhóm .1 mol HCOOH và 0. phenol. H2N ± CH2 ± COOH. 457. Qu tím. S nguyên t trong Y. r u etylic.03 và 0.Ph n 2: Ph n ng v a v i 6.Ph n 3: t cháy hoàn toàn thu c 3. 21. anilin. Cho h n h p g m 0. phenol. phenol. NH2 C. C. 108g . 458. D. b. Phenyl metyl ete. Công th c c u t o c a X là: A.02. phenol. 0. Trong s các ch t ã cho.835g mu i khan. D.36 lít CO2( ktc).02 và 0. Z trong X là: A. C4H8O2 và C4H6O2 D. C3H6O2 và C3H4O2 C. toluen.

B 435. C 440. B. A 428. D 445. C 444. NaOH.OH (y mol) . D 417. A-C-BD 432. Qu tím. D 449. B 433. A 429.OH (x mol). C 458. Xác STT S C 1 2 3 2 2 1 2 4 2 422. B 424. A 438. B 443. A 423. B 455. D 431. C3H6 NH2 COOH B. B 454. B 434. D 436. D nh tên IUPAC c a các axit cacboxylic theo b ng s li u sau: nguyên t S nguyên t H S O 4 2 2 Axit eta inoic Axit etanoic Axit metanoic nguyên t Tên g i 434. R1 . 426. A 421. Phenolphtalein. B 457. D 447. C.A. C 450. Có b n dung d ch loãng không màu ng trong b n ng nghi m riêng bi t. D. D 427. Cách gi i 1: t công th c c a hai r Ph ng trình hoá h c: u là R . B 452. C 448. Ch n m t trong các thu c th sau phân bi t b n ch t trên? A. D 453. B 442. glixerol. A 459. C 419. không dán nhãn: anbumin. h ng d n tr l i và áp s 415. C 430. C2H5 NH2 COOH C .b.a. B 420. C 425. CuSO4. D 420. D 437. B 460. C 451. HNO3 c.(H2N)2C3H5COOH 460. C 446. D 439.H2NC3H5(COOH)2 D . D 456. B 416. B 441. CH3COOH. B 418. C 458.

24 = 0.5y ng trình: (I) (R + 17) x + (R1+ 17)y = 1.06( mY1 ! 3. Cách gi i 1: 1 CH3OH + Na p CH3ONa + H2 2 1 CH3COOH + Na p CH3COONa + H2 2 1 C6H5OH + Na p C6H5ONa + H2 2 Ta có nH ! 2 0.ONa + H2 2 y Theo 0. (23 .38g .38 0.4 l) nNa ! 2nH 2 ! 0.24 .5x y u bài ta có h ph + 0. Cách gi i 2: nH O ! 0.03.5y 0.9 (g) 435.03 Kh i l ng mu i natri: => Rx + R1y = 1.03( 22.OH + Na p R1 .03(mol) 2 1 R OH Na   R ONa H 2 2 Theo nh lu t b o toàn kh i l ng: V y áp án (C) úng m = 1.03 = 1.015mol   nH ! 0. 72 ! 0.1 R .1) = 1.73 m = (R + 39)x + (R1 + 39)y = Rx + R1y + 39(x+y) = 0.03 = 0.OH + Na p R .5x 1 R1 .015 (II) <=> x + y = 0.24 + 0.03x 2 ! . g l)   Na ! 0.73 + 39 x 0.38 1.17 x 0.06x 23 ! 1.9 (g)   áp án C.ONa + H2 2 x x 0.

7(g) áp án B. 3m-1 O2p mCO2 + mH2O 2 my my Ni x CO2 ! nx my ! 0.  áp án B. Vì ba ch t trong h n h p Y u có m t nguyên t H linh ng Theo ph Y1 436. 2 ng trình. áp d ng nh lu t b o toàn kh i l ng: ! 3.38 (23 1) x 0. Cách gi i 2: nH ! 2nH2 ! 0.3 . 06(mol ) .03( l) .06 ! 4.03 CnH2nO (x mol) CmHmO (y mol) Ph n 1: CnH2nO + x CmH2mO + y Ph n 2: CnH2nO + H2 €€ CnH2n+2 O p t0 x Ni p CmH2mO + H2 €€ CmH2m+2O t0 y CnH2n+2O + x CmH2m+2O + y => y 3n O p nCO2 + (n+1) H2O 2 2 nx 3m O p mCO2 + (m+1) H2O 3 2 my §n ©   n Na ! 2n ! 0. Cách gi i 1: t công th c t ng quát c a hai an ehit là 3n O p nCO2 + nH2O 2 2 nx nx   nx + my = 0.

6 (g) S mol H2O = nx + my = 0.672lÝ ( t 437.03( ktc) u no n x (2) y (4) l .03( ng: l) nh lu t b o toàn nguyên t và b o toàn kh i l nC(P1 ) ! nC(A ) ! 0. Cách gi i 1: Khi tách n c t r u p olefin.   VCO2 ! 0. nCO2 ! nH 2O ! 0. H 2SO4 1700C   => nCO2 ( ! nC( ) ! 0.04 44 Theo ph ng trình (4).3x 22.03( 2) l) l)   áp án B.72 (g) 2 7m = 2.04x18 ! 0.0 x ! 1. t công th c t ng quát hai r u là CnH2n+1OH (x mol) CmH2m+1OH (y mol) Ph ng trình hoá h c: H SO ® (1) CnH2n+1OH €€€p Cn H 2n H 2O 1 0 C 2 0 x y CnH2n+1OH + CmH2m+1OH €€€p CmH2m + H2O 3n O p nCO2 + (n+1) H2O (3) 2 2 y my Y: CnH2n và CmH2m 3n CnH2n + O p nCO2 + nH2O 2 2 x nx 3m O p mCO2 + mH2O (5) CmH2m + 2 2 y my Theo ph ng trình (4).48(g) áp án B. S mol CO2 = nx + my = 0.04 => mCO2 ! 0. (5).76 ! 0.04 => mH O ! 0.6 2 lít ( *Cách gi i 2: Ph n 1: h n h p là an ehit no Theo n ch c ktc)   áp án B. N ph i là r ch c. ! 0. (5) ta có: nx + my = 1.  VCO2 ! 0. V y hai r u M.

COOH + Br2 p CnH2n-1COOHBr2 0.15   x = 3 V y CTPT c a hai axit là C3H6O2  H 2O X €€€ Y p nC( ) ! nC(Y )   nCO2 (d ) ! nCO2 (d Y) ! 0.01 (mol) a.05 .15 = 0.04 mol n 0.04x = 0.05 ng trình: nX = nNaOH = 0. 458.04x 3x-2 O2 p xCO2 + xH2O 2 0.01 0. áp án A úng.2 mol ng (1)(2) = nNaOH d = 2 x 0.COOH + NaOH p CnH2n+1 . Ph n 3: CxH2xO2 = 0.05 (mol) Ph n 2: X tác d ng v i dung d ch Br2: CnH2n-1 . Cách gi i 1: t công th c c a hai axit: CnH2n+1 .04 mol   nA = 0.075 = 0.Cách gi i 2: 2 p Mà khi Y €€€ s mol CO2 = nH 2O = 0.04 = 0.04x18) ! 2.2 .04 0.COONa + H2O CnH2n-1 .01x + 0.COOH Ph n 1: CnH2n+1 .05x = 0.04 (mol) (CxH2xO2) (CxH2x-2O2) .0.COOH + NaOH p CnH2n-1 .48(g) áp án B.04 mol O   § mCO2 H2O !1.01 CxH2x-2O2 + O2 p xCO2 + (x-1)H2O   nCO2 = 0.0.COOH CnH2n-1 .15 mol   nNaOH ph n Theo ph 0.76 (0.COONa + H2O 2NaOH + H2SO4 p Na2SO4 + 2H2O nNaOH ban u = 0.

5   MR = 1835 .15 = 0.36.01mol . Vì hai axit   nX = nNaOH = 0.(COOH)y + yNaOH p (H2N)x .16 0.0.01 0.01mol (2) (H2N)x . Vì A và B u có cùng s nguyên t C.0 (mol) 160   nA = 0.(45 x 2) .R .R .R .5 .0.(COOH)y PTP : (H2N)x . nNaOH = Theo ph (2) y = (1) 3.2x 25 ! 0.02 ! 2   2 nhóm COOH 0.(COOH)y + xHCl p (ClH3N)x .01mol   X có 1 nhóm NH2 nX = 1 nNaOH   X có 2 nhóm COOH 2 ng án trên ch có C th a mãn V y trong b n ph x! nCl 2 nX ! C ® 3H6O2 0. ! 0.R(COOH)y 0. Cách gi i 2: a.05 C ° 3H O2   áp án B . y CxHyO2 + O2 p xCO2 + H2O 2 459.05 .01 MR = 41   C3H5 V y công th c X: H2NC3H5(COOH)2 Cách gi i 2: S mol X = nHCl = 0. D a vào c u t o hai axit.B ¯ 0.15 ! 3   CTPT A.C3H4O2 b.R . Cách gi i 1: t CTTQ c a X là: (H2N)x .835 ! 183.04 = 0.(COONa)y + H2O nHCl = 0.02(mol) 40x100 ng trình (1): x ! 0.05 mol B có m t liên k t ôi   nB = nBr ! 2 u n ch c: 6. áp án B.2 .01   Mmu i = 1.01 mol b.01mol 0.01 ! 1   m t nhóm NH2 0.

Ng i ta không xác nh c giá tr tuy t d i c a th i n c c c a kim lo i. i n c c hi ro chu n g m m t b n platin h p th khí hi ro áp su t 1atm. Ch ng 11. n ng H+ là 1M. Nguyên t p c a nhóm IIIA (tr bo). h f. có ánh kim. Th i n c c chu n c a kim lo i: Th i n c c c a kim lo i nhúng trong dung d ch ion kim lo i ó có n ng 1M c g i là th i n c c chu n c a kim lo i ó. Tính ch t v t lí chung c a kim lo i Kim lo i có tính d o. Có ba d ng tinh th chính là l p ph ng tâm di n. V trí kim lo i trong b ng tu n hoàn và c u t o kim lo i a. tr hi ro. l p ph ng tâm kh i và l c ph ong.2e p Zn2+ Cu2+ + 2e p Trong pin. Dãy i n th c a các kim lo i Các kim lo i có m c ho t ng hóa nhau. i c ng v kim lo i A. ví d các kim lo i ki m. 2. ó là i n c c hi ro chu n. Các tính ch t v t lí chung c a kim lo i là do c u trúc tinh th kim lo i quy t nh. các kim lo i t n t i d ng tinh th . V trí: H n 80% các nguyên t hóa h c ã bi t là các kim lo i. Các kim lo i nh ng electron trong các ph n ng v i phi kim. Ng i ta quy c th i n c c c a hi ro chu n b ng 0. V trí các kim lo i chi m ph n l n phía bên trái c a b ng h th ng tu n hoàn. . Các nguyên t h d. dung d ch axit. D ng kém c khít nh t là d ng l p ph ng tâm kh i. Các kim lo i bao g m các nguyên t h s. d n i n d n nhi t t t.V y áp án C .Cu d ng Cu 4. 3. n ng l ng hóa h c bi n thành i n n ng. C u t o c a kim lo i: tr ng thái r n và nóng ch y. Ví d : Mg + Cl2 3Fe 2Al Fe Fe + 2O2 p MgCl2 p Fe3O4 p FeCl2 + H2 + Fe2O3 p Al2O3 + 2Fe + 2HCl + CuSO4 p Cu + FeSO4 h c khác hóa Zn . b. Tính ch t hoá h c chung c a kim lo i Tính ch t hóa h c chung là tính kh . dung d ch mu i c a kim lo i kém ho t ng h n. Vì v y ng i ta s d ng i n c c so sánh. tóm t t lí thuy t 1.Quá trình hóa h c x y ra trong pin i n C c âm C c Zn .

i u ch kim lo i Có các ph ng pháp nhi t luy n (dùng ch t kh kh oxit kim lo i). Nh ng kim lo i nào sau ây có th nh ch t kh CO? A.C . H p kim th ng c ng và kém d o h n các kim lo i thành ph n. Ví d MgZn2. 7.H n t p ki u thay th . Ni.(-0. .. Zn. các ion kim lo i hay phi kim bé h n có th xâm nh p vào các ch tr ng gi a các ion trong kim lo i. d n nhi t kém h n kimlo i tinh khi t. D.H n t p ki u xâm nh p. T ng t nh v y ng i ta xác nh th i n c c chu n c a các kim lo i khác và l p thành dãy i n th c a các kim lo i. Ví d : Thép Fe . Fe. 6. . C u t o hóa h c: Liên k t hóa h c c a h p kim là liên k t kim lo i h n t p: .Al. H p kim có các tính ch t c tr ng c a kim lo i.Ni. Mn. bài 461. Trong th c t h p kim c s d ng ph bi n h n kim lo i. c i u ch t oxit. B. Cu.76V. kim von k ch 0. b ng ph B. ng pháp nhi t luy n .1V.M t kim lo i ho t ng có th y c kim lo i y u h n ra kh i dung d ch mu i c a nó. n mòn và ch ng n mòn kim lo i S phá h y b m t c a kim lo i và h p kim b i các ch t môi tr ng xung quanh c g i là s n mòn kim lo i. . D a vào c ch c a quá trình n mòn ng i ta phân bi t n mòn hóa h c và n mòn i n hóa h c. Các kim lo i có th i n c c chu n d ng không y c hi ro ra kh i axit. Cu. CuAl2 .Kim lo i có th i n c c chu n càng âm càng d y khí hi ro ra kh i axit.34 . Mg. Cu .Khi n i m t i n c c k m nhúng trong dung d ch Zn2+ 1M v i i n c c hi ro chu n. Fe. ph ng pháp th y luy n và ph ng pháp i n phân. d n i n. Ví d h p kim Cu . Ni. ý ngh a c a dãy th i n c c c a kim lo i. Al. H p kim H p kim là v t li u g m m t kim lo i và m t hay nhi u nguyên t hóa h c khác..Tinh th ki u h p ch t kim lo i.76) = 1.Cu = 0. Ca. 5.Xác nh c hi u th chu n c a pin i n c t o ra b i hai i n c c b t k . C.. các ion khác nhau nh ng có bán kính g n nh nhau thay th v trí cho nhau.. Fe. Ví d : hi u th chu n c a pin Zn . . Tr ng h p h p kim c a th y ngân g i là h n h ng.

Na.1M B. K m tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng. Ag.462. Mg.> 8 và 0. v a gi m v a t ng. > 7 và 0.5H2O vào n c c t c 500ml dung d ch A. Ag. 0. B. L ng m t s t ã dùng là: A. D. d n i n c a kim lo i ph thu c vào các y u t nào sau ây? A. D. ánh giá g n úng pH và n ng M c a dung d ch A thu c là: A. Mg. Thép trong không khí m. Cho các dãy kim lo i sau.056g C. Hi n t ng h p kim d n i n và d n nhi t kém kim lo i nguyên ch t vì liên k t hoá h c trong h p kim là: A. Hoà tan 25g CuSO4. 0. 470. L a ch n hi n t ng b n ch t trong s các hi n t ng sau: A. liên k t c ng hoá tr làm gi m m t electron t do.6g B. K m trong dung d ch H2SO4 loãng. = 7 và 0. Al. Zn. v a gi m v a t ng. Hi ro thoát ra m nh h n. Cho d n d n b t s t vào 50ml dung d ch CuSO4 0. C. 466. C. C. Nhi t môi tr ng. D. K m b phá hu trong khí clo. C. liên k t ion. B. Cu. C. gi m. Al.2M. Fe. 463. liên k t kim lo i. al. Mg. gi m. A. < 7 và 0. Al. C. C úng. B. . liên k t kim lo i và liên k t c ng hoá tr . dãy nào c s p x p theo chi u t ng c a tính kh ? A. Màu xanh bi n m t. S bi n i tính ch t kim lo i c a các nguyên t trong dãy Al . Khi nhi t t ng. 469. B. D. Fe.Ba là: A. t ng. Cu. t ng. Mg. thêm vào ó vài gi t dung d ch CuSO4. 467.Fe .56g D.Ca . n mòn i n hoá h c. B. 5. không thay i . d n i n c a các kim lo i thay i theo chi u: A. Natri cháy trong không khí. không thay i. C. B.01M C. Ph ng án khác 465. Pha b m t hay pha th tích. n mòn kim lo i. B n ch t kim lo i. B. B. D.2M D. Tr ng h p nào sau ây là n mòn i n hoá? A. D. 468. khu y nh cho t i khi dung d ch m t màu xanh. D.02M 464.

Mg. 475. Tìm giá tr c a a? A. Al. t kh i c a X so v i hi ro b ng 18. không so sánh c. Cô c n dung d ch sau ph n ng thu c m gam mu i khan. B.9 gam. Au. 18. Ni. Ag . 477. Hòa tan hoàn toàn 10. Al. C. Cu. Dây d n i n c a hai dây d n d n i n c a hai dây d n b ng th nh t ch có m t s i. s n B. 19. có kh i l ng b ng nhau.71g B. m t lí do khác. dây th hai d n i n t t h n dây th nh t. Mg. Fe. ph ng pháp nào c s d ng s n xu t gang? A. 478.98 gam. So sánh là: A. D.1g C. Fe. Hg. 476. Fe. 473. Ca. .2g. 474. 3. C. Các kim lo i tr ng thái l ng và r n u có kh n ng d n i n vì lí do nào sau ây? A. Dùng ch t kh là CO kh oxit s t trong lò cao. 34. T i sao khi i n phân các dung d ch KNO3 và dung d ch KOH v i các i n c c tr . 472. Al. Fe. i n phân mu i nóng ch y c a s t. B. B. Dãy kim lo i nào sau ây c x p theo chi u tính d n i n t ng? A.42g D. Dùng ph n ng nhi t nhôm. C. B. trong tinh th kim lo i có các electron. C. D. Co. C p nguyên t hoá h c nào sau ây có tính ch t hoá h c gi ng nhau nh t? A. C.24l khí H2( ktc). C. D. Dây th hai g m m t bó hàng tr m s i nh . liên k t y u v i h t nhân. 1.471. Ag . Ti. Cu. 1. ng tinh khi t. D. b ng nhau. Be. vì chúng có c u t o tinh th . Au.89 gam. Trong s các ph ng pháp i u ch kim lo i sau. Cho a gam Al tác d ng h t v i dung d ch HNO3 loãng thì thu c 0. B. dây th hai d n i n kém h n dây th nh t. vì kim lo i có bán kính nguyên t l n. g m N2O và NO ktc. Giá tr c a m là: A. Ag.0g h n h p hai kim lo i trong dung d ch HCl d th y t o ra 2. D.896 lít h n h p khí X. Ca. 1. i n phân dung d ch mu i c a s t.8 gam. chuy n ng t do trong toàn m ng. B. D.5. 17.

08 gam b c c c âm. L B. Hg C. D. u úng. 479.ch óng vai trò các ch t d n i n. Cét s¾t ë Newdehli D. 481. C. Kim lo i ã cho là: trong không khí r i làm l nh ng s n ph m khí này làm m t màu . K. 16A D. B và C úng. Fe« D. Các ion K+. Cu« 483. Sn« C. anot hy sinh C. Fe. i u ch b ng ph ng pháp nhi t luy n? 482. Tr ng h p i n phân dung d ch KOH. Nh ng kim lo i nào có th A. c c âm H2O nh n e. C. c ch t o b i s t tinh khi t. t ng D. Các kim lo i nh Al.2 gam m t mu i sunfua c a kim lo i hoá tr II s n ph m thì thu A. Kim lo i có tính kh m nh nh Na. B. OH. C ng dòng i n là: A. Vai trò c a magie trong h p kim này là: A. Tr ng h p i n phân dung d ch KNO3 th c ch t là i n phân H2O.4 gam iot. H p kim c a magie và s t c dùng b o v m t trong c a các tháp ch ng c t và crackinh d u m . n ã có tu i trên 1500 n m. Ch a có l i gi i thích tho áng.ph m thu c l i gi ng nhau? Cách gi i thích nào sau ây là úng? A. c ch t o b i m t lo i h p kim b n c a s t. Cu 484. B. NO3-. b n c a h p kim so v i s t nguyên ch t. c bao ph b i m t l p oxit b n v ng. Zn. B. Ag. C b o v kim lo i. t ng tu i th c a tháp ch ng c t và crackinh d u m . 1. Ca« B. Các kim lo i nh Hg. C t s t Newdheli. B. c c d ng nhóm OHnh ng e. Kim lo i có tính kh trung bình nh Zn. 18A. Ag D. Dung d ch FeCl3 có pH là: c m t ch t l ng và m t ch t khí. 480. Khi i n phân dung d ch mu i b c nitrat trong 10 phút ã thu c 1. Khi nung 23.6A B. 1. A. T i sao c t s t ó không b n mòn? i u lí gi i nào sau ây là úng? C t s t b n là do: A.8A C. Fe 25.

D 476.m.4 áp d ng nh lu t b o toàn kh i l ng ta có: . > 7 D. B 463. Mg. Ni. Ag. Ba. Na. h ng d n tr l i và áp s 461. C 479. y. D 464. C 467. A 480. M2. B 478. B 482.2 2 2 22. A 477. Hg. A 471. D. B. Zn. A 477. u 7 485. Na. D 484. Cách gi i 1: Ký hi u hai kim lo i A. D 475. Al. D 472. B hóa tr n. C. B là M1. = 7 C. Kim lo i nào sau ây có ph n ng v i dung d ch CuSO4? A. Ph ng trình hoá h c: 2A + 2nHCl p 2ACln + nH2 2B + 2mHCl p 2BClm + mH2 Theo u bài ta có h ph ng trình: M1x + M2y = 10 ng nguyên t là A. Fe. B 474. A 466. B 481. A 485. B 465. C 462. Kh i l x.1 => nx + my = 0.A. Hg. Mg. s mol là 2. B 468. D 473. < 7 B. B 483.24 nx my + = ! 0. B 469. C 470.

Kim lo i ki m a. kim lo i ki m luôn luôn có s oxi hoá là +1 trong m i h p ch t.2 22.2 x 36. natri (Na). rubi i (Rb). kali (K).1 x 2 = 10 x 0.m ! mACl mBCl ! mA B mHCl mH n m 2 Thay s vào ta có: m = 10 + (nx + my) 36. M t khác. so v i các nguyên t cùng chu k .5 .1 (g) Cách gi i 2: Theo ph ng trình i n li n ! n ! 2x Cl H  2.2 = 17. g m các nguyên t : liti (Li). ki m th và nhôm A. Ch ng 12. Các kim lo i ki m. C u hình electron l p ngoài cùng: ns1 trong ó n là s th t c a l p electron ngoài cùng.1 (g) => áp án B. Do ó. S oxi hoá: n ng l ng ion hoá th nh t nh h n r t nhi u so v i n ng l ng ion hoá th hai. Riêng Fr là m t nguyên t phóng x . Tính ch t v t lí T t c các kim lo i ki m u có m ng tinh th l p ph ng tâm kh i: m i nguyên t trong tâm c a hình l p ph ng ch liên k t v i 8 nguyên t khác trên nh c a hình l p ph ng (s ph i trí 8).5 . ó là m t c u trúc t ng i r ng. M .24 ! 0. Ví d ói v i Na. Theo chi u t Li n Cs n ng l ng ion hoá gi m d n. do ó tính ch t c tr ng c a kim lo i ki m là tính kh m nh. xesi (Cs) và franxi (Fr).2 + 35. tóm t t lí thuy t 1.4 => mmu i = mhKl + mCl = 10 + 0. I1 = 500kj/mol trong khi I2 = 4600kj/mol. Electron l p ngoài cùng c a các kim lo i ki m liên k t y u v i h t nhân.0. Ví trí các kim lo i ki m trong b ng tu n hoàn Các kim lo i ki m thu c nhóm IA trong b ng tu n hoàn.0.5 = 17. b. các .1e p M+ N ng l ng ion hoá: kim lo i ki m có n ng l ng ion hoá nh nh t so v i các kim lo i khác.

Theo chi u t Be n Ba bán kính nguyên t t ng d n và n ng l ng ion hoá gi m d n. g m: beri (Be). . S oxi hoá: kim lo i ki m th luôn có s oxi hoá là +2 trong m i h p ch t. ph n ng quá mãnh li t. K cho ng n l a màu tím nh t. c ng th p. Na cho ng n l a màu vàng. NaHCO3. . Electron l p ngoài cùng c a các kim lo i ki m th liên k t y u v i h t nhân. KOH (potat n da) là nh ng hoá ch t c b n. C u hình electron l p ngoài cùng: ns2 trong ó n là s th t c a l p electron ngoài cùng.Nhi t nóng ch y < 2000C. t o ra ki m và gi i phóng khí hi ro. Do nh ng c i m trên mà các kim lo i ki m có: .Ph n ng v i n c: các kim lo i ki m tác d ng m nh v i n c nhi t th ng. b. strontri (Sr). KCl. Na2CO3 (xo a). M t s h p ch t quan tr ng Các ki m: NaOH (xút n da). . d. Tính ch t hoá h c Các kim lo i ki m có tính kh m nh. gây n r t nguy hi m. Ch nên làm thí nghi m v i axit HCl c. cho nên l c hút gi a các nguyên t lân c n y u. Kim lo i ki m th a.Tác d ng v i axit: Các kim lo i ki m ph n ng mãnh li t v i axit. canxi (Ca). V trí trong b ng tu n hoàn Các kim lo i ki m th thu c nhóm IIA. T t c các mu i c a kim lo i ki m u tan trong n c. do ó tính ch t c tr ng c a kim lo i ki m là tính kh m nh.Ph n ng v i oxi: Li cho ng n l a màu son. §iÖn ph©n nãng ch y . nh ng l n h n kim lo i ki m t ng ng. N ng l ng ion hoá: kim lo i ki m th có n ng l ng ion hoá nh so v i các kim lo i khác. 2.Kh i l ng riêng t ng i nh .2e p M2+ cation M2+ có c u hình b n v ng c a khí hi m ng tr c. c.Kh i l ng riêng nh . . nhi t sôi th p. bari (Ba). n ng > 20%.kim lo i ki m có bán kính nguyên t l n nh t. là nh ng kim lo i nh h n nhôm (tr Be). i u ch kim lo i ki m Ph ng pháp i n phân mu i ho c hi roxit nóng ch y. tính kh t ng d n t Li n Cs. Các mu i: NaCl. Ví d : 2NaCl 2Na + Cl2 e. có th dùng dao c t d dàng d n i n cao. Không nên làm thí nghi m cho kim lo i ki m tác d ng v i HNO3 hay H2SO4 c vì r t nguy hi m. Tính ch t v t lí . N u axit có n ng nh h n. magie (Mg). M .

v i axit và n c (tr Be). (tr Be).. S th t 13. v i axit. . nhi u oxit kim lo i (nhi t nhôm).Ph n ng v i hi ro (tr Be và Mg) Ca + H2 p CaH2 Các hi rua tác d ng v i n c t o ra ki m và gi i phóng khí hi ro. Ví d : MgCl2 Mg + Cl2 e. có th tác d ng v i nhi u phi kim. d = 2. Các v t b ng nhôm b n i u ki n th ng vì nhôm §iÖn ph©n nãng ch y tr BeCl2 có kiên k t c ng hoá tr . Tính ch t v t lí Nhôm là kim lo i màu tr ng nh b c.Ph n ng v i halogen M + X2 p MX2 có liên k t ion. bán kính nguyên t l n. Nhôm Kí hi u: Al. phân nhóm chính nhóm 3. Tính ch t hóa h c Nhôm có tính kh m nh.. 3. còn l i các mu i khác u . nh ng v n t ng i th p. v n t ng i th p. Nhôm d n i n t t.Tác d ng v i khí cacbonic to cao Ví d : 2Mg + CO2 2MgO + C d. i u ch kim lo i ki m th Ph ng pháp i n phân mu i ho c hi roxit nóng ch y.Nhi t nóng ch y. v i ki m và v i n c. C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p1. CaSO4. CaH2 + 2H2O p Ca(OH)2 + 2H2 . M t s h p ch t quan tr ng: CaCO3. b ng hai ph n ba ng nh ng l i nh b ng m t ph n ba ng. Tính ch t hoá h c .S bi n d i tính ch t v t lí không u n nh các kim lo i ki m vì các kim lo i ki m th có ki u m ng tinh th khác nhau. Nhôm chu k 3. nhi t sôi tuy cao h n kim lo i ki m. Vì v y trong k thu t i n nhôm d n thay th ng làm dây d n i n. Ca(OH)2.. a. chúng có nh ng tính ch t v t lí chung trên vì liên k t kim lo i c a chúng t ng i y u.Ph n ng v i nit 4Mg + 3N2 p 2Mg2N3 .Tác d ng v i oxi. CaO. c. c ng tuy cao h n c a kim lo i ki m. nh .7. b. Tuy nhiên. . g p ba l n s t. .

Si. i u ch nhôm: i n phân oxit nhôm nóng ch y.oxit và hi roxit nhôm có tính ch t l ng tính. Al(OH)3. d.. Các h p ch t c a nhôm: Al2O3. 1% Mn. Cu. Mg. H p kim c a nhôm + uyara: 95% Al..3% Mg.5% Al.có l p màng oxit r t m ng. c dùng r ng rãi trong công nghi p hàng không + Silumin: Al và Si (1 ± 14%) + Electron: 10. ph n còn l i c a k m (Zn). 4Al 2Al 2Al + 3O2 p 2Al2O3 + Fe2O3p Al2O3 + 2Fe + 2NaOH + 2H2O p 2NaAlO2 + 3H2 c. H p kim có u i m nh và b n. nhôm tác d ng m nh v i oxi. Ng i ta s d ng criolit Na3AlF6 làm gi m nhi t nóng ch y c a oxit nhôm. tính liên t c c a l p oxit b phá v . b n b o v . 83.5% Al. Khi nhôm t o h n h ng v i th y ngân. Mg dây cáp i n cao th thay cho ng. 2Al2O3 4Al + 3O2 §iÖn ph©n nãng ch y e... uyara . 4% Cu. Al2(SO4)3. + Almelec: 98. t ng d n i n và b o v nhôm kh i b oxi hóa.

Y. Do c u t o m ng tinh th l p ph ng tâm di n. Do các kim lo i ki m có bán kính nguyên t l n nh t trong chu k . A 1. 2+ 2+ 2+ 488. Bi t E là h p ch t c a cacbon. Na. Ba d. Ghép ôi các thành ph n c t A và B sao cho phù h p.6 0. h i n c và khí E. Cs. khi b. t ng i r ng. .3 0.90 ng c bi u di n trong b ng sau: c ng ( c ng c a kim c ng b ng 1. Na. Ca và 0. H n h p X g m hai kim lo i ki m A.B. Li 3. Na+ + 4. t cho ng n l a màu son. K. t cho ng n l a màu tím. khi 2+ t cho ng n l a màu vàng. nhi t sôi. B là hai kim lo i: A. khi c. Rb.5 0. khi chu i. Nung nóng Y nhi t cao thu c Z.53 0.và 0. B. X.97 0. C. D. Ba . K. Thêm d n V lít dung d ch K2CO3 1M vào dung d ch A n khi c l ng k t t a l n nh t. Do c u t o m ng tinh th l p ph ng tâm kh i. 487. 150ml B. B úng. khi t nóng nhi t cao cho ng n l a màu vàng. t cho ng n l a màu xanh nõn 2. M t s h ng s v t lí quan tr ng c a các kim lo i ki m Nguyên t Li Na K Rb Cs Nhi t nóng Nhi t ch y (toC) (toC) 180 98 64 39 29 1330 892 760 688 690 sôi Kh i l riêng (g/cm3) 0. B n m k ti p nhau. 250ml 489. Rb. bài 486. Z là các h p ch t vô c c a m t kim lo i. 300ml C.2mol NO3 . L y 6. D.86 1. t ng i r ng.2g X hoà tan hoàn toàn vào n c thu c 2. khi e. V có giá tr là: A.24lít hi ro ( ktc). 200ml D. c ng th p? cách gi i thích nào sau ây là úng? A. A.1mol Cl.4 0. K + B a.0) 0. Li. 490. Dung d ch A có ch a n m ion: Mg . t cho ng n l a màu da cam.2 H i t i sao các kim lo i ki m có nhi t nóng ch y.53 1. E tác d ng v i X cho Y ho c Z. X tác d ng v i Y thành Z. các nguyên t liên k t v i nhau b ng l c liên k t y u C. B. A.

Cô c n dung d ch A thì thu c m(g) mu i 493. Na2CO3. S electron hoá tr .64g C . L c b B. NaOH.28g D. MgO. C.0g h n h p hai mu i XCO3 và Y2(CO3)3 b ng dung d ch HCl ta thu c dung d ch A và 0. C.56 c 100ml dung d ch X. 91. 92. Na S th t 11.92g phân nhóm chính II) vào n d ch X ng k t t a. Mg S th t 12. Nhúng m t thanh nhôm n ng 50g vào 400ml dung d ch CuSO4 0. 6. 0. D. D. Nhi t luy n. 63. MgO và CO. B (A và B là hai kim lo i thu c i ta cho dung d ch X tác d ng v i dung d ch AgNO3 thu c dung d ch Y. NaOH. NaOH. ng oxi b ng nhau là: B.94g h n h p hai mu i clorua c a hai kim lo i A.2g. m có giá tr là: A. A. Fe S th t 26. thu c ng Cu thoát ra là: B. C. Cô c n Y B. 496. 9. làm k t t a h t ion Cl. Hòa tan hoàn toàn 10.38g. CO2. 1. 1. 494. i n phân dung d ch. CO. 9.12g.033g D. 2. 491. D. m có giá tr là: A. MgCO3.X. Al S th t 13. B. i n phân nóng ch y.36g. C. CO2. C. Z.22g k t t a. D.33g C. Na2CO3. Kh i l A. Hai ch t có ph n tr m kh i l 495. Thu luy n. NaHCO3. NaOH. Nguyên t c a nguyên t nào luôn cho 2e trong các ph n ng hoá h c A. B. NaHCO3. B.265g ktc. Na2CO3. CO2 và MgCO3. MgCO3 và CO. Hòa tan 5. D. . B. CO2. Các nguyên t c a nhóm IA trong b ng HTTH có s nào chung? A. 1. Sau m t th i gian l y thanh nhôm ra cân n ng 51. S n tron. Cho các ch t: CO2.có trong dung c 17. Y. Na2CO3. 497. c m (g) h n h p mu i khan.65g 492.6g. không có c p ch t nào. Kim lo i ki m có th c i u ch trong công nghi p theo ph ng pháp nào sau ây ? A. 10. NaHCO3.5M.672 lít khí bay ra khan. NaHCO3. E l n l t là nh ng ch t nào sau ây? A. CO2.

Ch t nào sau ây c s d ng kh tính c ng c a n c? A. Cho 3. Cu. Trong s các ph ng pháp làm m m n c.8g h n h p m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr I và m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr II vào dd HCl th y thoát ra 0. Mg. Xác nh kim lo i A và B là: A. Magie có th cháy trong khí cacbon ioxit. D. Al(OH)3. B. MgO C. B. B. FeCl3 B. 26. Cu. Mg.6 506. D. Khi cô c n dd sau ph n ng thì thu c bao nhiêu gam mu i khan? A. C. Al. Mg(OH)2 D. Sr và Ba. A. C úng.78g b t Al ph n ng v a v i dd mu i XCl3 t o thành dd Y. Mg và Ca. 74% và 26%. Ph ng pháp un sôi n c. Ph ng pháp c t n c. 16% và 84%. Công th c hoá h c c a ch t này là: A. S l p electron D. B. Be(OH)2. Ca(OH)2. Al. Ph ng pháp hoá h c. 500. Ph ng pháp trao i ion.0 C. Na. Ag. Ag.68g h n h p mu i cacbonat c a hai kim lo i A và B k ti p trong nhóm IIA vào dd HCl thu c 1.8 D. t o ra m t ch t b t màu en. B. C. 28. Zn. Mg. Hoà tan hoàn toàn 4. xác nh công th c c a mu i XCl3 là ch t nào sau ây? A.2mol khí.0 B. . Nung 100g h n h p g m Na2CO3 và NaHCO3 cho n khi kh i l ng h n h p không i c 69g ch t r n. Hi roxit nào sau ây có tính l ng tính? A. 28.06g so v i dd XCl3. D. B. C B. Zn(OH)2. B. 504. Be và Mg B. C úng. D. 501. Na2CO3. Chát trao i ion. Fe. Mg. Al. 26% và 74%. S electron l p ngoài cùng. Không xác nh c. 503. C. ph ng pháp nào ch kh c c ng tam th i? A. Ca và Sr. C. Hoà tan hoàn toàn 23. C. D. xác nh ph n tr m kh i l ng c a m i ch t trong h n h p l n l t là: A. 499.12 lit CO2 ktc. 26. Fe. Các nguyên t kim lo i nào c s p x p theo chi u t ng c a tính kh ? A. al. 502. C. A. D. M t ch t khác. BCl3 D. CrCl3 C. 505.C. 498. 84% và 16%. Kh i l ng ch t tan trong dd Y gi m 4.

Ph n ng hoá h c nào sau ây bi u di n quá trình hoá h c ó? A. C. D.2 mol HCO3-. 2b a p ba 2p b 2a p th p thì thu cao thì thu 508. m > n. ng trình s n xu t magie. Không xác nh. V = C. m = n. ng c vào 500g dung d ch NaOH 12% B. á vôi. Mg(HCO3)2p MgCO3 + CO2 + H2O. D.1mol Cl. ng á vôi là m t quá trình hoá h c. c s d ng trong y h c. Quá trình này kéo áp su t khí quy n. 510. n ng Ca(OH)2 pM làm gi m c ng c a c c thì ng i ta th y khi thêm V lít n c vôi trong vào c c. C n thêm bao nhiêu gam n A. Nhi t nóng ch y t ng i th p c a mu i MgCl2 (705oC). nhi t dài hàng tri u n m. MgCO3 + CO2 + H2O p Mg(HCO3)2. Ca(HCO3)2 p CaCO3 + CO2 + H2O. S t o th ch nh trong các hang c m gam h n h p mu i khan. s n ng b gãy? B. D. CaSO4. Th ch cao. B. B.H2O c thêm vào Al2O3 trong quá trình i n phân Al2O3 nóng ch y.và 0. Mg(OH)2 tác d ng d dàng v i dung d ch axit HCl. C. 0.507. m < n. M t dung d ch ch a 0. Lo i á và khoáng ch t nào sau ây không ch a canxi cacbonat? . á ph n. 2CaSO4. B.7H2O. CaSO4. B. Cô c n dung d ch áp su t th p. So sánh m và n ta có: B. á hoa c ng. 250 C. 514. CaCO3 + CO2 + H2O p Ca(HCO3)2. b mol Mg2+. 0. N u ch dùng n c vôi trong. tan trong n c r t nh c a Mg(OH)2. 100 i ta i n phân mu i MgCl2 nóng ch y. bó b t khi x D. Ch t nào sau ây A.2H2O. nhi t A. D. MgSO4.1 mol Ca2+. C. 200 D. 150 511. 509. C A. c ng trong c c là nh nh t. C. b. Trong quá i ta ã s d ng các tính ch t nào c a các h p ch t magie? có dd NaOH 8% ? A. 513. Bi u th c tính V theo a.1mol Na+. A. 512. ba p B. s n xu t magie t n c bi n. và c mol HCO3 -. p là: A. D. C. Criolit Na3AlF6 xu t nhôm vì lí do nào sau ây? u úng. Trong m t c c n c c ng ch a a mol Ca2+. N u cô c n dung d ch c n gam h n h p mu i khan.

Lo i qu ng và á quý nào sau ây có ch a nhôm oxit trong thành ph n hoá h c? A. Electron D. 516. 0 a 2a n CO2 B. C. D. ng d ng nào sau ây không ph i là c a CaCO3? A. = 7. th nào sau ây bi u di n m i quan h gi a s mol Ca(HCO3)2 v i s mol CO2 ? a A. Ng c bích. Làm vôi quét t ng. C. H p kim nào sau ây không ph i là c a nhôm? A. Dung d ch mu i AlCl3 trong n c có pH là: A. b o v nhôm nóng ch y kh i b oxi hoá. T o m t l p ng n cách D. 517. B. Làm b t nh pha s n. D. 0 a 2a n CO2 CO2 . Cho khí CO2 tác d ng v i dung d ch ch a amol Ca(OH)2. 519. C úng. uyara. Làm t ng nóng ch y c a Al2O3. B. C. Silumin. B. C. Inox. S n xu t xi m ng. Không xác nh. D. A. B. cho phép i n phân nhi t th p nh m d n i n c a Al2O3 nóng ch y. H ng ng c. C úng. 515. Làm gi m nhi t ti t ki m n ng l ng. 518. Boxit. B. A.A. B. < 7. C. Làm ch t n trong công nghi p cao su. B. > 7.

l ng k t t a t ng d n n c c i. C ng d n: t công th c chung c a A và B là R 2R + 2H2O p 2ROH + 0. 2 " ! là th a mãn . D 503. C 500. D 506. 0 a 2a n 520. D 504.2mol H2 0. D. C 491. Hi n t ng nào x y ra khi cho t t dung d ch HCl vào dung d ch NaAlO2 ? A. C 501. B 508. sau ó k t t a tan d n. B 489. B 512. B. D 519. H ng d n tr l i và áp s 487. C. B 488. D 494. 2 ! 31(g / mol)   0. 0 a 2a n D. A 516.1mol ! 23 ! 39 ! 6. 495. k t t a không tan. A 510. sau ó k t t a tan. Ban u có k t t a d ng keo. B 518. B 497.C. C. Có k t t a d ng keo. A 507. C 499. D 520. Không có hi n t ng gì x y ra. B 515. h 486. A 490. D 487. A 509. C 492. D 517. Ban u có k t t a d ng keo. A 511. B 513. B 496. C 514. C 498. A 493. B 502. D 505.

ph n dung d ch ch a Na+.15 ! 0. Ca2+ trong dung d ch A. ta có: 2x + 2y + 2z = 0. z là s mol c a Mg2+ . 488.672 ! 0.2 = 0.15lÝ=150ml t 1 Cách gi i 2: Khi ph n ng k t thúc. Vì dung d ch trung hòa i n. Cl. nY .áp án B.1 + 0.3(mol) 3 491.15   nCO2 ! x y z ! 0. 3 trung hòa i n. Cách gi i 1: Ph ng trình ion rút g n: Mg2+ + CO2 p MgCO3q 3 Ba2+ + CO2 p BaCO3q 3 Ca2+ + CO2 p CaCO3q 3 G i x.4 Y2(CO3)3 + 6HCl p 2HCl3 + 3H2O + 3CO2 (2) 3b t nXCO3 ! a . y.3 hay x + y + z = 0.15(mol) 3   V! nKCO3 CM ! 0. Cách gi i 1: PTP : XCO3 + 2HCl a b nCO2 ! 0.và NO . các k t t a tách kh i dung d ch.03(mol) 22.15(mol) 3 nCO3 ! nCO2 ! 0. Ba2+ . nNa ! nCl  nNO ! 0.

CO ! b 2 3 3 Theo u bài ta có h ph ng trình: ®X 60 a .

2Y 180 b ! 10 .

± ¯ a ± 3b ! 0. p XCl2 + H2O + CO2 (1) a .15(l) ! 150ml 2 áp án A .3 ! 0.03 ° ##  V Na2CO3 ! nNa « Na » ­ ½ ! 0.

5(2a + 3b)  m = (aX + 2bY) + (71a + 213b) => m = 8.03 = 0.38g   0.5x x 64 + (50 .5x t s mol Al ph n ng là x Kh i l ng v t sau ph n ng = mCu gp + mAl còn d = 1.thì có 1mol CO2 bay ra.5) + 2b(Y + 106.5 x 64 = 1. Theo ph ng trình ta có: 1 mol mu i CO3 chuy n thành mu i Cl.2 + 71(a + 3b) = 8. kh i l ng mu i t ng là 71.2 Mà kh i l ng mu i (m) = mXCl 2 mYCl 3 m = a(X + 71. 493.8 = 8.92 (g) áp án C. Cách gi i 1: ACl2 + 2AgNO3 p 2AgClq + A(NO3)2 BCl2 + 2AgNO3 p 2AgCl q + BC(NO3)2 Theo u bài ta có: (A + 71) x + (B + 71)y = 5.02 x 1.02 (mol) => kh i l Cách gi i 2: Theo ph V y kh i l ng Cu thoát ra: 0.94 2x + 2y = 0.38 .06 Kh i l ng mu i khan g m A(NO3)2 và B(NO3)2 t nACl 2 ! x .60 =11g V y theo bài m mu i t ng: 11 x 0.03 x 64 = 1.03mol Cu   mCu = 0.33 = 10. Cách gi i 1: 2Al + 3CuSO4 p Al2(SO4)3 + 3Cu x 1.1. áp án: B 492.54) = 138g ng trình c 2mol Al p 3mol Cu kh i l ng t ng: 51.5) = aX + 2bY + 35.13 = 10.38   x = 0.12 => x + y = 0.27x) = 51.92g ng t ng là: 3 x (64 .33 (g) Cách gi i 2: V n d ng ph ng pháp t ng gi m kh i l ng.5)  m = a(X + 71) + 2b(Y + 106.33 (g).33 (g)   7mmu i clorua = 10 + 0.50 = 1.aX + 2bY + 60(a+3b) = 10 aX + 2bY = 10 .2 + 2. n Cl 2 !y $ .

12 (g) áp án C. 502.05 M CO3 = Bi n lu n: 4.1% 24+12 + (16 x 3) MgO %O = MgCO3 áp án C.m = (A + 124)x + (B + 124) y = Ax + By + 124(x+y) = 1. Ta qui kh i l ng m t Mg b ng hai C. H ng d n: t M là nguyên t kh i trung bình c a hai kim lo i A và B.12 ! 0. 0.68 ! 93.60 = 33. Ta có các t l sau: CO2 1C : 2O MgO 2C:1O CO 1C :1O MgCO3 3C:3O V y c p có % kh i l ng oxi b ng nhau là MgCO3 và CO. 494.6 p A là Mg = 24 B > 33. M CO3 + 2HCl p M Cl2 + CO2o + H2O 0.7% 12 + 31 CO %O = 16 x 100% = 57. Cách gi i 1: áp d ng công th c.6 .1% 12 + 16 16 x 100% = 40% 24+16 %O = 16 x 3 x 100% = 57. tính ph n tr m kh i l ng c a oxi có trong m i h p ch t so sánh.18 = 9. áp án C.6 p B là Ca = 40. Cách gi i 2: D a vào c i m nguyên t kh i Mg g p hai l n nguyên t kh i c a C.4 M = 93.12 (g) Cách gi i 2: áp d ng ph ng pháp t ng gi m kh i l ng C 1mol MCl2 t o ra 2mol AgCl thì m t ng 53g V y nAgCl = 0.05 1.12 mol m mu i nitrat = mKL + mo = 5. 32 CO2 %O = x 100% = 72.06 = 9.05 mol 22.68 + 124 x 0.6 i A < 33. áp án: B .6.94 + 3.

2 = 2. H ng d n: G i A là nguyên t kh i c a kim lo i X.8 + 2.14) = 4.0.3). Kim lo i X là Fe và mu i FeCl3.06 Gi i ra A = 56. 505.2 Theo (1).0. V y kh i l ng mu i thu c b ng kh i l ng mu i ban u c ng v i kh i t ng t ng thêm. Ch có NaHCO3 b phân h y.84 62 ! p x ! 84 g x 31 V y NaHCO3 chi m 84% và Na2CO3 chi m 16%. M2CO3 1mol(2M+60)g xmol RCO3 + 2HCl 1mol(R+60)g ymol + 2HCl p 2MCl + CO2o + H2O (1) 2(M+35.5. áp án: A 504.2 = 26g áp án: A .14 p 0. hoá tr II là R. gi m: 44 + 18 = 62g gi m: 100 ± 69 = 31g 2NaHCO3 €t €p Na2CO3 + CO2o + H2Oo 2. s mol là y. Al + XCl3 p AlCl3 + X 0.14 27 Ta có: (A + 35.5) t ng (2M+71)-(2M+60) = 11gam 11gam p RCl2 + CO2o + H2O (2) (R+71) t ng (R+71)-(R+60) = 11g 11ygam 2 T (1) và (2): mhh = x + y = nCO = 0.0.14 ± (133. H ng d n: Kí hi u kim lo i hoá tr I là M.78 ! 0.2g.503.14 3. (2): (x + y)mol h n h p ph n ng thì kh i l ng hh mu i t ng (11x + 11y)g = 11(x + y) = 11. s mol là x kim lo i. 0 t x là s gam NaHCO3. áp án A.84g xg Ta có: 2.5. mmu i = 23.

Tính ch t v t lí .+ OH. H ng d n: m H 2O L 2b + (a + Vp) = 2Vp   2b + a = Vp   V = 0 8 4 mdd12% 12 8 mH O 2 4 p mH O ! 250 g 500 8 ( ây n c có n ng NaOH b ng 0).p Mg(OH)2 (r) Ca2+ + HCO3.507. crom . ! 2 áp án: A Ch ng 13. p áp án: B 510.s t ng A. cho nên: 2b a .p CaCO3(r) + H2O (a + Vp)mol (a + Vp)mol ng OHdùng cho c hai ph n ng trên. H ng d n: Dung d ch n c vôi trong có s Vp mol Các ph n ng kh c ng: b mol 2b mol i n li: 2Vp mol Ca(OH)2 p Ca2+ + 2OH- Mg2+ + 2OH. S th t 24. crom Kí hi u: Cr. Nguyên t kh i: 51. tóm t t lí thuy t 1.996 C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p63d54s1 a.

CrO là m t oxit baz . Cr(CH3COO)2 có màu mu i crom II là tính kh m nh.Crom là kim lo i tr ng xám. không ph n ng v i n c và không khí. i u ch crom: Dùng ph ng pháp nhi t nhôm. có d ng b t màu en. Cr(OH)2 là m t baz . Khi un nóng trên 1000C chuy n thành Cr2O3. màng oxit tan. Nhi t nóng 0 0 ch y c a crom là 1875 C và sôi 2570 C. b. l u hu nh. crom b HNO3 c và H2SO4 c làm th ng hóa gi ng nh nhôm. ch c n un nóng lúc u. Nh ng nhi t cao crom tác d ng v i oxi. Cr2O3 + 2Al €€ p 2Cr + Al2O3 c. b oxi hóa thành Cr(OH)3. không tan trong n c. crom tác d ng v i dung d ch axit t o ra mu i crom II. Mu i khan . Hi roxit Cr(OH)2 là m t ch t r n màu vàng nâu. 4CrCl2 + O2 + 4HCl p4CrCl3 + 2H2O Trong phòng thí nghi m. khi không có m t oxi. nit . ngu i c a axit HCl.. i u ki n c n thi t c a ph n ng là dòng hi ro liên t c thoát ra. phot pho. Crom không tác d ng v i dung d ch loãng. Khi un nóng. tuy nhiên c ng nh nhôm. Tác d ng v i n ch t: nhi t th ng crom ch tác d ng v i flo. Khi un nóng trong không khí. H2SO4. Thép không g crom . Khi t o h p kim v i s t. Cr2O3 Cr p + 6HCl €€ 2CrCl3 + 3H2O CrCl2 + H2 tp + 2HCl €€ 0 nhi t th ng. tránh oxi ti p xúc v i mu i crom II. 4Cr(OH)2 + 2H2O + O2 p 4Cr(OH)3 + Mu i crom II a s d ng hi rat hay tan trong n và mu i c a axit yêu có màu khác. sau ó ph n ng t a nhi t m nh. crom ng gi a k m và s t. crom làm cho thép c ng và ch u nhi t h n. Ví d : 2Cr t p + 3Cl2 €€ 2CrCl3 0 Trong dãy i n hóa. cho Zn tác d ng v i mu i crom III trong môi tr ng axit. M t s h p ch t c a crom H p ch t crom II: + oxit CrO là m t ch t t cháy. Tính ch t hóa h c c tr ng c a . n ng (d =7.. nên r t b n. Tính ch t hóa h c Do c u hình electron l p ngoài cùng là 3d54s1 cho nên crom t o ra các h p ch t trong ó có s oxi hóa t +1 n + 6. crom có m t l p oxit m ng b n v ng b o v .2) và b ngoài trông gi ng thép. i u ch mu i crom II.niken ch a kho ng 15% crom. H p ch t crom III c có màu xanh da tr i.

thì dung d ch s chuy n sang màu da cam. S t Kí hi u Fe. s n ph m là mu i crom III.có màu 2+ 2H+ 2CrO42+ H 2O Cr2O7 Á ‚ N u thêm H+ vào mu i cromat màu vàng. Nó có tính ch t l ng tính.87). + S t tác d ng v i phi kim: Khi un nóng trong không khí khô 150 . 2. k t tinh d ng tinh th hi rat.vào h cân b ng.+ Cr2O3 là m t ch t b t màu l c th m. không tan trong n c. Cr2O3 khó nóng ch y và c ng nh Al2O3. Trong môi tr ng axit. Ion 2da cam.nH2O . s t b g d dàng theo ph ng trình t ng quát: 4Fe + 3O2 + nH2O p2Fe2O3 . s t b oxi hóa t o màng m ng ng n s oxi hóa sâu h n. Tính ch t hóa h c S t có ho t ng hóa h c lo i trung bình. dung d ch s chuy n sang màu vàng. Ch t này có tính l ng tính nh Al(OH)3. Hai lo i ion này trong n c luôn t n t i cân b ng: CrO4 màu vàng.847 C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p63d64s2 a. Các mu i cromat và icromat u là nh ng ch t oxi hóa m nh. i u ch trong phòng thí nghi m. CrO3 r t d tan trong n c t o ra các axit cromic (khi có nhi u n c) và axit comic (khi có ít n c).2000C. Tuy nhiên. d dát m ng và kéo s i. tinh th màu . Nguyên t kh i: 55. màu l c xám. + Mu i cromat và icromat: các mu i b n h n nhi u so v i các axit t ng ng. + Mu i crom III. có màu. N u thêm OH. Cr2O72. S t b nam châm hút và có th tr thành nam châm. S th t 26. S t có tính d o. CrO3 + H2O p H2CrO4 (axit cromic) 2CrO3 + H2O p H2Cr2O7 (axit icromic) Các axit này ch t n t i d ng dung d ch. Tính ch t v t lí S t là kim lo i màu tr ng b c. nhi t phân amoni bicromat. b. Là m t oxit axit. nh ng không tan trong dung d ch loãng c a axit và ki m. 0 (NH4)2Cr2O7 €€ Cr2O3 + N2 + 4H2O p t Trong công nghi p: K2Cr2O7 + S €€ Cr2O3 + K2SO4 p + Cr(OH) 3 là m t ch t k t t a keo. H p ch t crom VI + CrO3 là m t ch t r n. Trong môi tr ng ki m nó b oxi hóa thành mu i crom VI. nh t là trong môi tr ng axit. trong không khí m. (d = 7. n ng. nóng ch y 15390C và sôi 27700C. mu i crom III b k m kh thành mu i crom II.

Cu + Cl2 p CuCl2 ng không tác d ng v i dung d ch HCl và H2SO4 loãng. H p kim c a s t: Gang. e.t cháy s t trong oxi: 3Fe hu nh khi un nóng. CuO + 2HCl p CuCl2 + H2O + Cu(OH)2 là m t ch t k t t a màu xanh nh t. S th t : 29. + 2O2 pFe3O4. Tính ch t hóa h c ng là kim lo i kém ho t ng hóa h c. ngay trong dung d ch. nóng ch y 10830C và sôi 28770C. hematit: Fe2O3. H p ch t s t III có tính oxi hóa. ng Kí hi u: Cu. Oxit và hi roxit có tính baz . Fe(OH)3.546 C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p63d104s1 a. c. 3. ng.96). d. Nguyên t kh i: 63. b. CuO là m t oxit baz . x y ra ph n ng: 2Cu + O2 + 4HCl p 2CuCl2 + 2H2O c. oxi khi un nóng. d n i n gi m nhanh khi ng có l n t p ch t. d n nhi t r t cao. mu i s t II. Tính ch t baz c a oxit và hi roxit và tính kh . H p ch t c a s t H p ch t s t II: FeO. Fe(OH) 2. ch thua b c. ng có d n i n. kéo s i. ng tinh khi t t ng i m m d dát m ng. Cu(OH)2 là m t baz . Cu(OH)2 b phân h y t o ra CuO. Các lo i qu ng s t: manhetit: Fe3O4. thép. các mu i s t III. + S t tác d ng v i dung d ch mu i c a kim lo i kém ho t Fe + CuSO4 p FeSO4 + Cu + S t tác d ng v i n c nhi t cao.Tính ch t v t lí ng là kim lo i màu . trong ó h p ch t ng II b n h n. Ngành s n xu t gang. ây là ph n ng ã tìm ra thành ph n hóa h c c a n c. n ng (d = 8. . l u + S t tác d ng v i axit: Fe + 2HCl pFeCl2 + H2 S t b th ng hóa trong HNO3 và H2SO4 c ngu i. brom. thép g i là luy n kim en. xi erit: FeCO3. Cu(OH)2 + 2HCl p CuCl2 + 2H2O Khi un nóng. H p ch t c a ng ng có các s oxi hóa +1 và +2. H p ch t s t III: Fe2O3. Tuy nhiên khi có m t khí oxi. không tan trong n c. ng có th tác d ng v i các phi kim nh clo. S t tác d ng v i các phi kim khác nh clo. + CuO là ch t b t màu en.

2. dùng làm t s i nhân t o. Mg trong dung d ch HCl th y thoát ra 13.58g.24(g) B. B. 0. c ng h n ng.44 lít khí. Tên a ph ng n i phát minh ra crom. 35. làm dây i n tr . H u h t các h p ch t c a crom u có màu.20%) ít b n mòn.7g h n h p tác d ng dung d ch NaOH d thu c 3.8g Fe2O3 r i nung nóng th c hi n ph n ng nhi t nhôm. Lí do nào sau ây là úng khi t tên nguyên t crom? A.4g Al v i 4. khi thêm n c ho c axit.8g h n h p trên tác d ng v i dung d ch CuSO4d . D. bài 521. Sn (3 .Cu(OH)2 Cu(OH)2 Svâyde: €€ p CuO + H2O c tan d dàng trong dung d ch NH3 t o thành dung d ch màu xanh th m g i là n + 4NH3 p Cu(NH3)4(OH)2 Cu(OH)2 N c Svâyde hòa tan c xenluloz .99g. d thì thu c V lít khí NO2. 26. Giá tr c a m là: A.88 lít B. C. V y n u cho 34. 3. 522. D. Fe.44 lít D. C.25g. d úc. H p kim c a ng: ng thau: Cu. m có giá tr là: A. N u cho 8. + Mu i ng II d ng hi rat và tan trong n c u có màu xanh d.8 lít 524. 33.14g h p kim Cu. M t lí do khác. xenluloz tr l i d ng r n. Mg. 523.36 lít khí ( ktc). Cô c n dung d ch Z thu c m(g) mu i. Hòa tan hoàn toàn 17. l c l y toàn b ch t r n thu c sau ph n ng tác d ng v i dung d ch HNO3nóng. Tên c a ng i có công tìm ra crom. dùng trong công nghi p ch t o máy Contantan: Cu. 4. 31.08(g) C.2(g) D.45g. 13.224(g) .84 lít khí X ( ktc) và 2. Ni (40%) có i n tr cao. Sau ph n ng ta thu c m(g) h n h p ch t r n.54g ch t r n Y và dung d ch Z. 53. 10. B.4g h n h p ba kim lo i Al.70 lít C. Hòa tan 9. ng thi c: Cu. B. Zn (10 -50%) b n và d o dùng trong ch t o máy. Tr n 5. 44. Al b ng m t l ng v a dung d ch HCl thu c 7. Th tích khí NO2 ( ktc) thu c là: A.

Dung d ch NaOH C. v i dd mu i XCl3 t o thành dd Y.224 lít. Na2SO4 .24 lít và 6.737 lít. thì có 528. Hoà tan hoàn toàn h n h p g m 0.59g Al b ng dd HNO3 loãng thu b ng 16. Nhúng thanh kim lo i M hoá tr 2 vào dd CuSO4.05%. Bi t r ng s mol CuSO4 và Pb(NO3)2 tham gia B. 530.06g so v i dd XCl3. Al2(SO4)3. 2. B. Xác nh M là kim lo i : A. 1.24H2O. Tr n 0. NaCl. C. VN 2 O VNO c h n h p khí NO và N2O có t kh i so v i H2 trong h n h p là: 1 2 1 3 . Cho 3.672 lít. D.75. H2SO4. nh n bi t các dung d ch ó? 529. Th tích ( ktc) khí NO và NO2 l n l D. c dùng thêm m t thu c th . xác B. c c h n h p khí g m NO và NO2 có t t là: 527. D.54 g b t nhôm v i b t Fe2O3 và CuO r i ti n hành ph n ng nhi t nhôm thu h n h p A. Th tích h n h p A B.24H2O. 3. th dùng thêm thu c th nào sau ây A. Ch t nào sau ây A. sau m t th i gian ng t ng 7. Li2SO4 . M t khác nhúng thanh kim lo i trên vào dd Pb(NO3)2.72 lít và 2. Kh i l nh công th c c a mu i XCl3 là: B. C. MgCl2.369 lít. D. Có các dung d ch AlCl3. Ch B. . 3 3 4 4 526. Ni. B.3737lít.78g b t Al ph n ng v a A.672 lít và 0.24H2O. Không xác c g i là phèn chua. (NH4)2SO4 . Al2(SO4)3. T l th tích khí A.525.05 mol Ag và 0.224 lít. Hoà tan 4. C. sau m t th i gian l y thanh kim lo i ra th y ng gi m 0. C. Hoà tan hoàn toàn A trong dung d ch HNO3 l s mol t A.24 lít. 2. Al2(SO4)3. trong dd Y gi m 4.03 mol Cu vào dung d ch HNO3 thu c h n h p khí A g m NO và NO2 có t l s mol t ktc là: A. 2.1%. CrCl3 D. Al2(SO4)3. . 0. . D. C. ng ng là 2 : 3. Dung d ch BaCl2 kh i l ng ng là 1 : 3. K2SO4 . Fe. Dung d ch AgNO3 D. 6. Zn. Dung d ch qu tím. 0. dùng ánh trong n nh. Mg.24H2O. c? ng ch t tan hai tr ng h p nh th y kh i l nhau. .224 lít và 0. BCl3 C.72 lít. FeCl3 531.

Nung k t t a trong không nhi t A. AgNO3. Thép d o và b n h n gang. D. B. D.52 gam m t kim lo i tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng t o ra 6. 4. l c r a k t t a thu cao thu ng d dung d ch NaOH loãng. ó là kim lo i nào trong s sau: A. Gang và thép có nh ng i m khác bi t nào sau ây? A. c 0. C úng. Qu tím. 7.7 gam ch t r n D g m hai oxit kim lo i.92 gam ch t r n C. Ca 537. 534. l c r a k t t a m i t o thành. x y ra trong thí nghi m trên là: 535.84 gam mu i sunfat. B. D. c dung d ch B và 1. Mg C. Cho 1. Fe(OH)2 và H2. 538. K t t a b hoà tan t o ra dung d ch màu xanh th m. NH4Cl. Gang và thép là nh ng h p kim c a s t. Các hi n t ng x y ra trong thí nghi m là: nc c i. Hàm l ng cacbon trong gang cao h n trong thép. 5. FeSO4 có th phân bi t t ng ch t trên: B. D.58 gam h n h p A Khu y m tl khí d ng b t g m Mg và Fe tác d ng v i 125ml dung d ch CuCl2. C. C úng. C. ng nghi m cho A. và AlCl3. C. Cho các ch t sau ây tác d ng v i nhau: . Fe2O3 và H2. S t tác d ng v i n c nhi t B. C. FeO và H2. Thêm t t dung d ch amoniac vào n d . 6. D. Ch n m t trong các hoá ch t sau 533. Al cao h n 570oC thì t o ra s n ph m: A. NaOH. Gang giòn và c ng h n thép. BaCl2. Cu(NO3)2.532. Fe D. u có xu t hi n k t t a màu xanh nh t. 536. Cho 2. B. có r t nhi u ng d ng trong công nghi p và trong i s ng. A. Có n m ng nghi m A. Fe3O4 và H2. A. B. Ban B Kh i l ng riêng bi t các dung d ch loãng FeCl3. ng k t t a t ng d n. M t ng nghi m ch a kho ng 1ml dung d ch Cu(NO3)2.Thêm vào B u h n h p. S ph n ng hoá h c ã B. C.

B. Cu(NO3)2. Electron. ng có tác d ng v i axit HCl. Cl2. n u lâu ngày. Có m t c c ng dung d ch HCl. Công th c hoá h c nào sau ây là c a n c Svâyde. Cu(NH3)4(OH)2. CO. trong quá trình s n xu t t nhân t o? A. Y. Màu da cam và màu vàng chanh. i u gi i thích nào sau ây là h p lí? A. Thành ph n ph n tr m theo kh i l ng c a FeSO4 và Fe2(SO4)3 ban u l n l t là: A. Hoà tan hoàn toàn 10 gam h n h p mu i khan FeSO4 và Fe2(SO4)3. Tuy nhiên. dùng hoà tan xenluloz . Cl2.Cu + HNO3 c p khí X p khí Y p khí Z MnO2 + HCl c Na2CO3 + FeCl3 + H2O Công th c phân t c a các khí X. Contantan. NO. NO2. ng thi c. D. B. 543. Màu vàng chanh và màu da cam. X y ra hi n t ng n mòn i n hoá h c. Cl2. NO2. Thêm vài gi t dung d ch KOH vào dung d ch X thu c dung d ch Y. C. 33% và 67%. thêm kho ng 1ml n c c t. Màu vàng chanh và màu nâu . 539. Màu nâu và màu vàng chanh. N2. CO2. 67% và 33%. D. 540. D. D. CO2. L c ng nghi m cho tinh th tan h t. B. 24% và 76%. CuCl2. Màu s c c a dung d ch X và Y l n l t là: A. 541. Z l n l t là: A. C. Cl2.58 gam KMnO4 trong môi tr ng axit H2SO4. D. D. Dung d ch thu c ph n ng hoàn toàn v i 1. B. C. B. 76% và 24%. B. . M t nguyên nhân khác. dung d ch d n chuy n sang màu xanh. CuSO4. nhúng m t b n ng m ng vào c c. 542. C. nh ng ch m n m c m t th ng không nhìn th y. H p kim nào sau ây không ph i là c a ng? A. ng tác d ng v i axit HCl hay H2SO4 loãng khi có m t khí oxi. ng thau. B m t ít tinh th K2Cr2O7 (l ng b ng h t u xanh) vào ng nghi m. B n ng có th b t ch ti p xúc v i b m t thoáng c a c c axit. C. CO2. C. Quan sát b ng m t th ng ta không th y có hi n t ng gì x y ra. thu c dung d ch X.

có tác h i to l n cho n n kinh t . ch t l ng này ph i h i có tính ki m (vì n u ng (II) sunfat d s th m vào mô th c v t gây h i l n cho cây). Có m t lo i oxit s t dùng nhi t cao ng A. Xi erit FeCO3. C. Công th c hoá h c B. FeO Phân x ng luy n gang t qu ng s t Luy n. M t lo i qu ng ch a s t trong t nhiên ã c lo i b t p ch t. Sn. N u kh a gam oxit s t này b ng cacbon oxit c 0. Glixerol tác d ng v i ng (II) sunfat trong môi tr ng ki m. M m t l p kim lo i nh Zn. 547. Amoniac tác d ng v i ng (II) sunfat. . phát hi n ng (II) sunfat d nhanh. Fe3O4 C. Booc o là m t ch t di t n m cho cây r t có hi u qu nên c các nhà làm v n a dùng. Cr lên b m t c a thép. cán thép Gia sàng 545. 546. Thép b oxi hoá trong không khí m có b n ch t là quá trình n mòn i n hoá h c. Ng i ta b o v thép b ng cách: A. B. C. thành ph n hoá h c c a qu ng? A. G n thêm m t m u Zn ho c Mg vào thép. B.544. Hoà tan qu ng này trong dung d ch axit nitric th y có khí màu nâu bay ra. C. Hematit Fe2O3. D. có th dùng ph n ng hoá h c nào sau ây? A. Ch t l ng Booc o (là h n h p ng (II) sunfat và vôi tôi trong n c theo m t t l nh t nh.448 lít khí cacbonic( ktc). S t tác d ng v i ng (II) sunfat. D. B. Bôi m t l p d u. C úng. dung d ch thu c cho tác d ng v i dung d ch bari clorua th y có k t t a tr ng (không tan trong axit). h n n a vi c pha ch nó c ng r t n gi n. B. Hi n t ng thép.84 gam s t và 0. Manhetit Fe3O4. i ta thu c a lo i oxit s t nói trên là: luy n gang. Hãy cho bi t tên. Fe2O3. Pirit FeS2. A. m t h p kim có nhi u ng d ng nh t c a s t b n mòn trong không khí m. m (parafin) lên b m t c a thép. Ph n ng khác. D.

550. Gang và thép là nh ng h p kim khác nhau c a Fe. B. Trong n c ng m th ng t n t i d ng ion trong s t (II) hi rocacbonat và s t (II) sunfat. Na2CrO4. A. S c không khí giàu oxi vào n c m i hút t gi ng khoan lên. Cr2O3. Nguyên t có c u hình electron l p ngoài cùng 4s1 là nguyên t c a nguyên t nào sau ây? A. Gang giòn vì t l % c a cacbon cao ~ 2%.Thép b n mòn trong không khí m 548. l c. 549. Cr. Cr2O3. K2Cr2O7. Na2CrO4. B. S c clo vào b n c m i t gi ng khoan lên v i li u l ng thích h p. Cr2O3. dây thép gai. B. Na2Cr2O7. D. ch t Y tác d ng v i axit t o thành ch t Z có màu da cam. dao l i s c và dây thép l i d o? Lí do nào sau ây là úng? A. Công th c phân t c a các ch t X. D. Vì sao ch o l i giòn. Có nh ng v t c ch t o t s t nh : ch o. K. C úng. Ch t Z b l u hu nh kh thành ch t X và oxi hoá axit clohi ric thành clo. Y. C. C và m t s nguyên t khác. C. K2CrO4. M t ch t b t màu l c X th c t không tan trong dung d ch loãng c a axit và ki m. Ta có th dùng các ph ng pháp nào sau ây lo i b s t ra kh i n c sinh ho t? A. Khi n u ch y v i potat n da và có m t không khí chuy n thành ch t Y có màu vàng và d tan trong n c. C. Ch o gang Dao D©y thÐp gai . C úng. Cr2O3. A. B. Cu. Z l n l t là: A. B. D. lâu có màu vàng gây nh h ng x u t i s c kho c a con ng i nên c n ph i lo i b . Hàm l ng s t trong n c cao làm cho n c có mùi tanh. K2CrO4. Na2Cr2O7. B. Dùng giàn phun m a ho c b tràn cho n c m i hút t gi ng khoan lên c ti p xúc nhi u v i không khí r i l ng. K2Cr2O7. 551. dao.

un nóng. Dung d ch HCl. 552. A 543. A 533. A 538. Dung d ch NH3. C. nh có l p màng oxit r t m ng. C. V t li u này c ng d ng r ng rãi trong các d ng c t nóng b ng i n nh : bàn là. D ng d n tr l i và áp s 522. B 544. c p nào có tính ch t b n v ng trong không khí. B.C. H i có hi n t ng gì x y ra khi thêm dung d ch BaCl2 vào dung d ch có màu vàng trên? A. D 524. d ng kho ng 10ml dung d ch K2Cr2O7.B . Có m t c c th y tinh dung tích 100ml. D 540. Trong s các c p kim lo i sau ây. Fe và Cr. B 542. Thép d o vì t l cacbon ~ 0. Dung d ch C2H5OH. Contantan là h p kim c a ng v i 40% Ni. C 536. D. M t s tính ch t c bi t c a thép do các nguyên t vi l ng trong thép gây ra nh thép crom không g . 554. D 548. Thêm t t t ng gi t dung d ch NaOH vào c c th y tinh. D 539. C. B 546. Màu vàng chuy n thành màu da cam. A. Hi n t ng quan sát c là màu da cam c a dung d ch chuy n sang màu vàng. h 521. B. A 549. 553. « D. A 532. b n có th dùng hoá ch t nào sau ây dùng c a b n 555. B 550. n c. D 541. ng b oxi hoá. A 535. M t nguyên nhân khác. D. Contantan có i n tr l n. D. A 528. Al và Cr. Contantan có i n tr nh . D 526. A 531. r t b n v ng b o v ? A. A 545. Mn và Al. Khi dùng b ng s sáng p nh m i? A. C úng. B 529. B. D 525. D. A 537. C 530. B. Fe và Al. Dung d ch HNO3. Contantan có giá thành r . B 523.01%. dây may so c a b p i n « Tính ch t nào c a contantan làm cho nó c ng d ng r ng rãi nh vây? A. A 527. B 547. B. Không có hi n t ng gì x y ra. C. Xu t hi n k t t a màu vàng c a BaCrO4. C. M t ph ng án khác. A 534.

75 (g) n AlCl ! n Al ! 0.54) 0.85 ! 31. C 554. z + 6HCl p AlCl3 + 3H2 3 0.54 ° x 27 y ! 6.45 (g) áp án A.5x 2 . A 522.6 24.75 26.14 2.2 ng trình: n MgCl ! n Mg ! 0.551. y.05 ng trình: ® ¯ y ° ! 0.6 24 ° Gi i h ph x ! 0. C 555.05 x 95 ! 4.5x Mg + 2HCl p MgCl2 + H2 Fe + 2HCl p FeCl2 + H2 t s mol Al.84 ! 0. Mg.7 ± y ! 0.45(g) 2 3 Cách gi i 2: m ! m( Al Mg ) mCl ! (9. D 552.7 x 35.35  ¯  ¯ 2 24 ± x 27 y ! 9.35 (mol) 22.4 nMg = x nAl = y t: ® 3 2 x ® x 3y ! 0.14 2. nH ! 2 7. Fe trong 17. Cách gi i 1: PTP : Mg + 2HCl p MgCl2 + H2o 2Al + 6HCl p 2AlCl3 + 3H2o Ch t r n B là Cu Dung d ch C là MgCl2 và AlCl3.4g h n h p là x. 523.5 ! 6. A 553.05( mol) 2 2 Theo ph => m MgCl ! 0.7 ! 31.2 (mol) 3 => m = m MgCl m AlCl ! 4. Cách gi i 1: 2Al 0.

nMg = 0.14 x 27 + 0.4x 22.2 x ® x 2 y 52z !1 .5. Mg. z ° ° p n h n h p trong 34.06 x 56 = 10.03 . .6) = 1.4mol t   VNO2 ! 2.06 Sau ph n ng: 0 0.2 ! 2.76lÝ áp s : B 524.15 ± ! 0.06 mhh sau ph n ng = 0.2 ± ±   ¯ y ! 0.6 + 0.03 Ph n ng: 0. Fe nh H+ . nFe = 0.06 0.15 0. ! 53. 102 + 0.2(g) ng: T ng kh i l ng các ch t tham gia ph n ng áp án C.4 ! 53.3 h n h p X tác d ng CuSO4d 2Al + 3CuSO4 pAl2(SO4)3 + 3Cu Mg + CuSO4 p MgSO4 + Cu Fe + CuSO4 pFeSO4 + Cu Cu + 4HNO3 p Cu(NO3)2 + 2NO2 + H2O nCu (4.03 0.03 0.5x y z ! 0.8 = 10.15 ¯1.6 ± 5x ! 0.5x + y + z = 0.3.4 + 4. 6lÝ t Cách gi i 2: Al.2 ! 2.4. (mol) VNO2 ! 2.2 0.2 (mol) (7): nN 2 ! 2N Cu ! 2x1. Cách gi i 1: 2Al + Fe2O3 p Al2O3 + 2Fe S mol: 0. Cu2+ nh n e ng e H+ + 2e p H2   ne H nhËn ! ne Cu nhËn Cu + 2e p Cu   nH2 ! nCu2 nCu ! nCu2 nNO2 ! 2nCu ! 2x1.3 = 1.03 0.2 (g) Cách gi i 2: Theo nh lu t b o toàn kh i l b ng t ng kh i l ng s n ph m: mhh sau = mhh tr c = 5.7 là nAl = 0.3 + 0. x 22. ® ! 0.

H ng d n: áp d ng ph ng pháp b o toàn electron.05m Rút ra: x = 100 A 64 Ag p 1mol ng thanh kim lo i.5 p V N 2O V NO ! 3. 06 v 4 v 22.5 V N 2O 44 33. 526. 4 v 4 T ng s mol electron nh n = 3n 0.11 (mol) 22.5 1 ! 10.5 áp án: A. H ng d n: áp d ng ph ng pháp b o toàn electron.5 3 The image part with relationsh ip ID rI 30 10. 06 (mol) 22. A là nguyên t kh i c a kim lo i.05 x 1) + (0. 4 ! 0. ta có: T ng s mol electron cho = 0.75.896 (lít) 6 529.11 v 5 v 22.05m g 100 (1) M + Pb(NO3)2 p M(NO3)2 + Pbq 207 t ng (207 ± A)g .369 (lít) 9 +n = 9 vV ! 0.5 3. 527.06 (mol) +n = 6 vV ! 0.03 x2) = 0. H ng d n: V = áp án A. H ng d n: M hh = 16. 4 v 5 áp án A. 4 ! 1.2 = 33.11 (mol) T ng s mol electron nh n = 3n   V= 0.54 v3 27 = 0. x là s mol mu i M + CuSO4 p MSO4 + Cuq 64g gi m (A ± 64)g 0. ta có: T ng s mol electron cho = (0.525. Ag p 1mol xmol 0. G i m là kh i l ph n ng.

Mg 2.14 ± (133.0. V y kim lo i M là k m.14 p 0.14 0. Kim lo i X là Fe và mu i FeCl3.06 (3) áp án: A Gi i ra A = 56. B o toàn i n tích ng pháp gi I nhanh bài t p hóa h c . Ch 1. 534. MgCl2 + 2NaOH p Mg(OH)2 + 2NaCl 4. M t s ph ng pháp b o toàn a. Fe + CuCl2 + p Cu + MgCl2 CuCl2 p Cu + FeCl2 3. Mg(OH)2 p MgO + H2O 6. Al + XCl3 p AlCl3 + X 3. áp án C.78 ! 0. 530. H ng d n: G i A là nguyên t kh i c a kim lo i X. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O p 4Fe(OH)3 7. Ph ng 14.0. H ng d n: 1.1m 100 = 100 T (1) và (2) ta có: A 64 207 A T (3) gi i ra A = 65. 2Fe(OH)3 p Fe2O3 + 3H2O áp án: D.5.3).1m g 100 (2) 0.5.14) = 4.14 27 Ta có: (A + 35.1m Rút ra: x = 100 207 A t ng 7.xmol 7. FeCl2 + 2NaOH p Fe(OH)2 + 2NaCl 5.05m 7.

- Nguyên t c: T ng i n tích d ng luôn luôn b ng t ng i n tích âm v giá tr tuy t i. Vì th dung d ch luôn luôn trung hoà v i n. - Các ví d : Ví d 1: K t qu xác nh n ng mol c a các ion trong m t dung d ch ghi b ng d i ây: Ion S mol Na+ 0,05 Ca2+ 0,01 NO30,01 Cl0,04 HCO30,025

H i k t qu ó úng hay sai? T i sao? Gi i: Do i n tích c a m t ion trong dd b ng tích c a i n tích và s mol c a nó, nên ta có: T ng i n tích d ng là: (+1).0,05 + (+2).0,01 = + 0,07 T ng i n tích âm là: (-1).0,01 + (-1).0,04 + (-1).0,025 = - 0,075. Giá tr tuy t i c a i n tích d ng khác i n tích âm. V y k t qu trên là sai. Ví d 2: Dung d ch A ch a các ion Na+: a mol; HCO3-: b mol; t o ra k t t a l n nh t ng i ta dùng 100 ml dd Ba(OH)2 n ng CO32-: c mol; SO42-: d mol. x mol/l. L p bi u th c tính x theo a và b. Gi i: HCO3- + OH- p CO32- + H2O bmol p b Ba2+ + CO32- p BaCO3q Ba2+ + SO42- p BaSO4q Dung d ch sau ph n ng ch có Na+: a mol. Vì b o toàn i n tích nên c ng ph i có: a mol tác d ng v i HCO3- c n b mol OH-. V y s mol OH- do Ba(OH)2 cung c p là (a + b) mol Ta có: n Ba

OH !
2

OH-.

ab và n ng 2

ab ab mol/l x! 2 ! 0,1 0,2

b) B o toàn kh i l ng - Nguyên t c: + Trong m t ph n ng hóa h c t ng kh i l ng c a các s n ph m b ng t ng kh i l ng c a các ch t ph n ng. + Khi cô c n dd thì kh i l ng h n h p mu i thu c b ng t ng kh i l ng c a các cation kim lo i và anion g c axit. - Các ví d :

Ví d 1: Cho t t m t lu ng khí CO i qua ng s ng m gam h n h p g m Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 un nóng thu c 64g s t, khí i ra sau ph n ng cho i qua dd Ca(OH)2 d c 40g k t t a. Tính m. Gi i: Khí i ra sau ph n ng g m CO2 và CO d CO2 + Ca(OH)2 p CaCO3q + H2O 0,4 ta có: nCO ! nCO ! 0, 4
pu 2

40 ! 0,4 100

Theo

nh lu t b o toàn kh i l

ng:

m + 28.0,4 = 64 + 44.0,4 p m = 70,4g. Ví d 2: M t dd có ch a 2 cation là Fe2+: 0,1mol và Al3+: 0,2mol và 2anion là Cl-: x mol c 46,9 g ch t r n khan. và SO42-: y mol. Tính x và y, bi t r ng khi cô c n dd thu Gi i: Do b o toàn kh i l ng: 56.0,1 + 27.0,2 + 35,5x + 96y = 46,9 (1) Do b o toàn i n tích: 2.0,1 + 3.0,2 = 1.x + 2.y (2) T (1) và (2) gi i ra x = 0,2; y = 0,3. Ví d 3: un 132,8 g h n h p 3 r u no, n ch c v i H2SO4 c 1400C thu c 111,2g h n h p các ete trong ó các ete có s mol b ng nhau. Tính s mol m i ete. Gi i: un h n h p 3 r Theo u c
3

2 mol p 0.2 18 T ng s mol các ete = s mol H2O = S mol m i ete = 1. Gi i: t công th c c a các mu i là M2CO3 và RCO3 M2CO3 + RCO3 + 4HCl p 2MCl + RCl2 + 2CO2 + 2H2O 0.4 Theo 0.2 mol.3 1 ! 6 ete.8 ± 111.8g h n h p g m m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr I và m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr II vào dd HCl thu c 0.5 = mmu i + mCO m H O . 2 nh lu t b o toàn kh i l ng: mr u = mete = m H O 2 m H 2O = mr u .mete = 132. 6 Ví d 4: Hoà tan hoàn toàn 23.36.2mol khí CO2.8 + 0.2 2 2 nh lu t BTKL: 23.2 = 21.4. 2 ! 0. 21. Tính kh i l ng mu i m i t o ra trong dung d ch.6 g.6 = 1.

Fe ± 2e p Fe2+ 60 60 mol p . R2 không tác d ng v i n c và ng tr c Cu trong dãy ho t ng hóa h c c a kim lo i).4 gi i ra x = 1. K t qu cu i cùng c a quá trình ph n ng là Fe và S nh Nh ng e: ng e. 32 Khí C là h n h p H2S và H2. Các th tích khí o ktc. B o toàn electron . O2 + 4e p 2O-2 2 mol p 4x Ta có: 4 x ! 60 30 .4.4.4 32 32 Thu e: G i s mol O2 là x mol. Gi i: Trong bài toán này có 2 thí nghi m: . 56 32 VO2 ! 22. Hoà tan A b ng dd axit HCl d c dd B và khí C. t cháy C c n V lít O2 ( ktc).12 l khí NO duy nh t ktc.5 = mmu i + 0.2. Tính V.Nguyên t c: Trong quá trình ph n ng thì: S e nh ng = s e thu ho c: s mol e nh ng = s mol e thu Khi gi i không c n vi t ph ng trình ph n ng mà ch c n tìm xem trong quá trình ph n ng có bao nhiêu mol e do ch t kh nh ng ra và bao nhiêu mol e do ch t oxi hoá thu vào. y không i (R1.hay: 23.2 50 56 S - 4e p S+4 (SO2) 20 30 mol p . bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn.2.2 .18 mmu i = 26g c. 47 ! 32.44 + 0.928 lit Ví d 2: H n h p A g m 2 kim lo i R1. còn O2 thu e. N u cho l ng h n h p A trên ph n ng hoàn toàn v i dd HNO3 thì thu c bao nhiêu lít N2. Cho h n h p A ph n ng hoàn toàn v i dd HNO3 d thu c 1. t C thu c SO2 và H2O. . R2 có hoá tr x.47 mol.36.8 + 0. Gi i: n Fe " nS ! 30 nên Fe d và S h t.Các ví d : Ví d 1: Tr n 60g b t Fe v i 30g b t l u hu nh r i un nóng (không có không khí) thu c ch t r n A.1.

Al.04 mol NO2. Mg.03 + 0.336 lit Ví d 3: Cho 1. Tính theo các ph ng trình ph n ng và các n s ó l p ra ph ng trình i s . Tính kh i l ng mu i t o ra trong dung d ch.03 n 0.01 N + 1e = N (NO2) 0.07 c ng chính là s mol NO3Kh i l ng mu i nitrat là: 1.thí nghi m 1: R1 và R2 nh cho N 5 2 ng e cho Cu2+ chuy n thành Cu sau ó Cu l i nh ng ra là: ng e thành N (NO). Gi i: t x. Cách gi i: Vi t các ph ng trình ph n ng.07 = 5.04 = 0.04 n 0.15 n thí nghi m 1: R1 và R2 tr c ti p nh s mol e thu vào là: 0 2 N + 10e p N 2 5 t o ra N2.05 22.4 ng e cho N 5 2 0.35 + 62.4.0. Nh ng e: Cu ± 2e = Cu x p 2x p x Mg ± 2e = Mg y p 2y p y Al ± 3e = Al z p 3z p z Thu e: N + 3e = N (NO) 0. G i x là s mol N2. S mol e do R1 và R2 nh N + 3e 5 p N 1. Al tác d ng h t v i dd HNO3 thu ch n h p khí g m 0.04 Ta có: 2x + 2y + 3z = 0.69g.015 = 0.0.12 ! 0. Ph a. .07 (1) Nh ng 0. t n s cho các i l ng c n tìm.35 g h n h p g m Cu.01 mol NO vào 0. thì 10x n x mol Ta có: 10x = 0. ng pháp i s 5 4 5 2 2 2 3 2. y.15 p x = 0.015 VN 2 = 22. Mg. z l n l t là s mol Cu. Gi i ph ng trình i s (ho c h ph ng trình) và bi n lu n k t qu (n u c n).

24l khí NO duy nh t ktc. Nhân giá tr ó v i nguyên t kh i c a Fe là 56 ta c m. L y kh i l ng h n h p B tr i kh i l ng oxi ta c kh i l ng s t ban u.u bài ch yêu c u tính kh i l ng s t ban u. . Fe3O4. y. ây có 2 ph ng trình. FeO. z. do ó c n gi i k t h p v i bi n lu n. . Ví d : (Trích thi vào HSP Hà N i 1998) m gam b t s t (A) ngoài không khí.Có 5 n s nh ng ch có 4 ph ng trình. Nhân giá tr ó v i nguyên t kh i c a O là 16 ta c kh i l ng c a oxi trong các oxit s t. n u bi t giá tr c a nó ta d dàng tính c kh i l ng s t ban u ó là ph ng trình (2) và (3). t ta có: Theo kh i l ng h n h p B: 56x + 72y + 232z + 160t = 12 (1) Theo s mol nguyên t Fe: x + y + 3z + 2t = m (2) 56 12 m (3) 16 Theo s mol nguyên t O trong oxit: y + 4z + 3t = Theo s mol NO: x + y z 2.4 Nh n xét tr c khi gi i h ph ng trình i s trên: . sau m t th i gian bi n thành h n h p (B) có kh i l ng 12 gam g m Fe. Fe3O4.5 (5) . FeO. ó là s mol nguyên t O trong oxit. z. nh v y không c n ph i i tìm y các n x. Gi i: Trong không khí s t tác d ng v i oxi t o ra các oxit 2Fe + O2 p 2FeO 4Fe + 3O2 p 2Fe3O4 3Fe + 2O2 p Fe2O3 H n h p B tác d ng v i dd HNO3: Fe + 4HNO3 p Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 3FeO + 10HNO3 p 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O 3Fe3O4 + 28HNO3 p 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O Fe2O3 + 6HNO3 p 2Fe(NO3)3 + 3H2O t s mol c a Fe. t c m. + Tìm c giá tr c a (2). Nh v y không s ph ng trình tìm ra các n s .1 (4) 3 3 22. Tính m. Cho B tác d ng hoàn toàn v i dd HNO3 th y sinh ra 2. Fe2O3 l n l t là x. + Tìm c giá tr c a (3). y. t.Th c hi n các phép tính trên: + Tìm giá tr c a ph ng trình (2): Chia (1) cho 8 c: 7x + 9y + 29z + 20t = 1.b.24 ! ! 0. ó là s mol Fe. Fe2O3.

*) Ph ng pháp b o toàn kh i l ng: Theo nh lu t b o toàn kh i l ng ta có: (kí hi u kh i l ng là m) m B m HNO3 pu ! m Fe.8 Chia (7) cho 10 c:x + y + 3z + 2t = 0.18 = 10.12 m = 12 ± (0.Nhân (4) v i 3 c: 3x + y + z = 0.12.08g Qua vi c gi i bài toán trên b ng ph ng pháp i s ta th (6) (7) (10) y vi c gi i h ph ng trình i s nhi u khi r t ph c t p. HS ch quen gi i b ng ph ng pháp i s . Ta hãy gi i bài toán trên b ng nh ng ph ng pháp mang tính c tr ng c a hóa h c h n. m c dù th ng b t c.08g + Tìm giá tr c a ph ng trình (3): Nhân (5) v i 3 c: 21x + 27y + 87z + 60t = 4.3 C ng (5) v i (6) c: 10x + 10y + 30z + 20t = 1. Tính ch t toán h c c a bài toán l n át tính ch t hóa h c.0.16) = 10. khi g p m t bài toán là ch tìm cách gi i b ng ph ng pháp i s .5 (8) Nhân (6) v i 7 c: 21x + 7y + 7z = 2. thông th ng HS ch l p c ph ng trình i s mà không gi i c h ph ng trình ó.18 V y: m = 56. Trên th c t . ó là ph ng pháp b o toàn kh i l ng và ph ng pháp b o toàn electron. ch d ng l i ch HS vi t xong các ph ng trình ph n ng hóa h c và t n tính theo các ph ng trình ph n ng ó (d a vào m i t ng quan t l thu n) còn l i òi h i HS nhi u v k n ng toán h c.1 (9) L y (8) tr i (9) c: 20y + 80z + 60t = 2.4 Chia (10) cho 20 c: y + 4z + 3t = 0. làm lu m b n ch t hóa h c. V m t hóa h c.

NO3 3 m NO m H 2O (1) Tính các giá tr ch a bi t c a (1): + nFe.

V y m Fe.NO ! n Fe ! 3 3 m m .

NO3 3 ! 242 . 56 56 3 3 + Mu n tính m HNO c n tính nHNO . V y m HNO3 p = 63.© 0. NO và t o ra mu i: n HNO3 t n HNO3 t o NO ây s mol HNO3 c dùng vào 2 vi c là t o ra = nNO = 2. n HNO3 p = 0.nFe = 3.24 ! 0.1 22.1 ¹ 56 º 56 ª .1 + 3m ¸ 3m ¨ .4 m 56 o mu i = 3.

3. Ph ng pháp b o toàn electron: S mol e do Fe nh ng ph i b ng s mol e do oxi thu và N c a HNO3 thu: Ta có: 2.24 m 12 m .4 M = 93.12 lit CO2 ktc. 0.1 + 18.1 ¹ 56 º 2ª 2 Thay các giá tr tìm c vào (1) c ph ng trình b c nh t.05 1.6. c.Giá tr trung bình dùng bi n lu n tìm ra nguyên t kh i ho c phân t kh i hay s nguyên t trong phân t h p ch t. .12 ! 0. Xác nh tên kim lo i A và B.68 ! 93.kh . 56 º 2ª 56 º 56 ª Gi i ra m = 10. . có tác d ng kh c sâu nh lu t b o toàn kh i l ng và có u i m là áp d ng cho m i quá trình oxi hoá .05 mol 22. tính toán r t nh nhàng.08g Nh n xét: Tuy h i dài nh ng cách này d hi u.1 ¹ ¹ = 242. 3m ¸ 1¨ V y mH O ! 18.4 .1 + 30.0.08g Nh n xét: Cho k t qu r t nhanh. Cách gi i: . ch ch a n m: 3m ¸ 1¨ 3m ¸ m ¨ 12 + 63.© 0.6 ± 60 = 33.kh ho c không oxi hoá . © 0. kh c sâu b n ch t nh ng e và thu e c a các quá trình hóa h c.4 32 56 5 Gi i ra m = 20.3 . Ph ng pháp trung bình (kh i l ng mol trung bình.Kh i l ng mol trung bình là kh i l M = ng c a m t mol h n h p (kí hi u là M Khèi l-îng hçn hîp Sè mol hçn hîp b. Các ví d : Ví d 1: Hoà tan hoàn toàn 4.kh .05 M CO3 = 4. H n ch là ch áp d ng c cho các quá trình oxi hoá . .6 .Ph ng pháp trung bình ch áp d ng cho bài toán h n h p các ch t.3 ! 22. s nguyên t trung bình) a.© 0.+ Tính nH O : ta có nH O = 2 2 1 1 n HNO3 p = 2 2 The image part with relationship ID rId356 was not found in the file. Gi i: t M là NTK trung bình c a 2 kim lo i A và B M CO3 + 2HCl p M Cl2 + CO2o + H2O 0.68g h n h p mu i cacbonat c a hai kim lo i A và B k ti p trong nhóm IIA vào dd HCl thu c 1.

96g H2O. Ví d 2: t cháy hoàn toàn a g h n h p hai r u no.584 lít CO2 ktc và 3.6 p A là Mg = 24 ng B > 33. 3n O2 p nCO2 n 1 H 2O 2 nx .Bi n lu n: A < 33. Gi i: G i n là s nguyên t C trung bình và x là t ng s mol c a hai r C n H 2 n1OH x mol nCO ! nx ! 2 u.6 p B là Ca = 40. Tính a và xác nh CTPT c a các r u. n ch c liên ti p trong dãy ng thu c 3.

p .

Ch có CH3OH = 32 mA = 32. xác nh CTPT c a A.6 = 1.584 ! 0.05 = 1.3 0.16 22.08.2 0.78g. C.0.0.67 Ta có: a = (14 n + 18). 53 mB + C = 3.C ! 1.06 = 3. B.5 ! 0.3 Rút ra: Bi n lu n: 12x + y = 42.32g n = 2.08.4 (1) (2) The image part with relationship ID rId385 was not found in the file.2. T (1) và (2) gi i ra x = 0.3 u B và C . bi t r ng B và C có cùng s nguyên t cacbon và s mol r u A b ng Gi i: 5 t ng s mol c a r 3 u B và C.38 ! 42. 0. B.387.08 và kh i l ng là 3.2.67 C 2 H 5 OH C3 H 7 OH Ví d 3: H n h p 3 r u n ch c A.x = (14.67) + 18. C có t ng s mol là 0.08 u có M < 42.3 hay 12x + y + 17 = 59. 1 n x 3.03 G i y là s nguyên t H trung bình trong phân t hai r Ta có: CxH y OH = 59.78 ! 59.03 53 Nh v y ph i có ít nh t m t r Ta có: n A ! 0. nB + C = M B .67.05 .3 ! 0.06 và n = 2.38 ± 1. M ! 3.

t R là g c hi rocacbon trung bình và x là t ng s mol c a 2 r R OH + Na p R Ona + xmol x Ta có: ( R + 17). Cho h n h p khí và h i này l n l t i qua bình 1 ng H2SO4 c và bình 2 ng n c vôi trong d .08 và R = 18.84 hay R x + 17x = 2.84 T (1) và (2) gi i ra x = 0.896 lít. V= 4. Gi i: t CTPT c a các r u là CnH2n+1-OH và CmH2m+1-OH. ng ng ( R + 39).08 . 2 a. Các ví d : Ví d 1: t cháy hoàn toàn ag h n h p hai r u no. th y bình 1 t ng 1. y là s mol các r u.84g h n h p 2 r u n ch c là m t l ng Na v a t o ra 4. Cách gi i: M t s bài toán cho thi u d ki n nên gi i b ng ph ng pháp i s ta có s n nhi u h n s ph ng trình và có d ng vô nh.x = 2. n ch c c h n h p khí và h i. C ph i có m t r u có s nguyên t H < 6.6 Ph i có m t g c R < 18. G i x. Gi i: 1 H2 2 x 2 và C3H7OH ng ng liên ti p nhau tác d ng v i ktc.3 2 18. không gi i c.x = 4. Có 2 c p nghi m: C3H5OH (CH2 = CH ± CH2OH) và C3H7OH C3H3OH (CH | C ± CH2OH) Ví d 4: Cho 2. B.3 4 <0 u có Ch có nghi m khi x = 3.3. CnH2n+1OH + x 3n O2 p nCO2 + (n + 1)H2O 2 nx (n + 1)x .98g và bình 2 có 8g k t t a. Ph ng pháp ghép n s 0. Tính V và xác nh CTPT c a u. Tính a.4 ! 0.6 hay R x + 39x = 4. N u dùng ph ng pháp ghép n s ta có th gi i lo i bài toán này m t cách d dàng.22.x y 1 30.6g ch t r n và V lít khí H2 các r u.5 p Duy nh t ch có CH3 = 15 và r liên ti p nên r u kia ph i là C2H5OH.3 và m t r s nguyên t H > 6. b.3 3 6.5 (1) (2) u là CH3OH.

CmH2m+1OH + y 3m 2 O2 p mCO2 + (m + 1)H2O my (m + 1)y CO2 + Ca(OH)2 p CaCO3q + H2O 0.08 Ta l p c 2 ph ng trình 8 ! 0.08 100 i s theo s mol CO2 và s mol H2O: nCO2 = nx + my = 0.08 (1) n H 2O ! .

n 1 x .

66g Ví d 2: un p gam h n h p 2 r u v i H2SO4 c thu c V lít ( ktc) h n h p 2 anken. Ta tri n khai (2) T (2): ghép n s n H 2O = nx + x + my + y = (nx + my) + (x + y) = 0. x.11 18 ây. CnH2n+1OH a mol b mol CnH2n + a mol CmH2m + b 3n O2 p nCO2 + nH2O 2 H2SO4® e 1400C CnH2n + H2O a (1) CmH2m+1OH p CmH2m + H2O (2) (3) na na (4) 3m O2 p mCO2 + mH2O 2 .0. m. Thay các giá tr ã bi t c a = 14.08. rút ra x + y = 0. n ch c.98 ! 0. v i 4 n s (n.03 = 1.11 Thay nx + my = 0.m 1 y ! 1. suy ra h n h p 2 r u ó ph i Gi i: un nóng v i H2SO4 c thu thu c lo i no.0. Ghép n s c a = 14(nx + my) + 18(x + y). L p bi u th c tính x.08 = 0.03.08 + 18. c h n h p 2 anken. Tính a: a = (14n + 18)x + (14m + 18)y hay a = 14nx + 18x + 14my + 18y. t cháy hoàn toàn h n h p anken ó thu c x lít CO2 ( ktc) và y gam H2O. V.11 ± 0. y theo p. y) mà ch có 2 ph (2) ng trình nên có d ng vo nh.

4 .04 mol 208 ng thanh k m ban u là a gam thì kh i l ng t ng thêm là 2.05%. D a vào m i t ng quan t l thu n c a s t ng gi m ta tính c l ng ch t tham gia hay t o thành sau ph n ng.35a 100 112g t ng 112 ± 65 = 47g 2.22. sau m t th i gian l y thanh kim lo i ra th y kh i l ng gi m 0. (2): a + b = mb mb 2 2 V (5).b mol Theo (1). sau m t Ta có t l : . 0.04 2.4 V 22. Các ví d Ví d 1: Nhúng thanh k m vào dd ch a 8.4 p x ! 5. Ph ng pháp t ng gi m kh i l a.23V 7 11.35% so v i ban u. Sau khi kh hoàn toàn ion Cd2+ kh i l ng thanh k m t ng 2.32g CdSO4. Cách gi i: Khi chuy n t ch t này sang ch t khác kh i l ng có th t ng ho c gi m do các ch t khác nhau có kh i l ng mol khác nhau. M t khác nhúng thanh kim lo i trên vào dd Pb(NO3)2. Ví d 2: Nhúng thanh kim lo i M hoá tr 2 vào dd CuSO4. Zn + CdSO4 p ZnSO4 + Cd 65g p1mol 8.4 Kh i l ng 2 r u là: (14n + 18)a + (14m + 18)b = p hay 14(na + mb) + 18(a + b) = p (7) Th (5) vào (7) c: p 18. 4 14 p 18.2 p 9V 7 VCO2 ! x ! 14 ng . Gi i: G i kh i l gam. na + mb = 14 p 18.35a 100 Gi i ra a = 80g. (4): nCO ! nH O = na + mb (6) 22. Theo (3). H i kh i l ng thanh k m ban u. m H 2O ! y ! V 22.35a g 100 1 47 ! . b.32 ! 0. V 22.18 p y ! 9 p 7.

14 p 0.78g b t Al ph n ng v a v i dd mu i XCl3 t o thành dd Y.0.th i gian th y kh i l ng t ng 7. Kh i ng ch t tan trong dd Y gi m 4.1m g 100 (2) l 0. Kim lo i X là Fe và mu i FeCl3.1m Rút ra: x = 100 207 A 64g gi m (A ± 64)g 0.05m Rút ra: x = 100 A 64 Ag p 1mol xmol 7. xác nh ph n tr m kh i l ng c a m i ch t trong h n h p.0. Xác nh M. Gi i: G i A là NTK c a kim lo i X.06g so v i dd XCl3. 2NaHCO3 €t €p Na2CO3 + CO2o + H2Oo 2.84g xg gi m: 44 + 18 = 62g gi m: 100 ± 69 = 31g 0 . xác nh công th c c a mu i XCl3. Ví d 4: Nung 100g h n h p g m Na2CO3 và NaHCO3 cho n khi kh i l ng h n h p không i c 69g ch t r n.5. M + CuSO4 p MSO4 + Cuq Ag p 1mol xmol 0.06 Gi i ra A = 56.3).14) = 4. bi t r ng s mol CuSO4 và Pb(NO3)2 tham gia 2 tr ng h p nh nhau. t x là s gam NaHCO3.05m 7.78 ! 0.14 3. A là NTK c a kim lo i.5. Gi i: Ch có NaHCO3 b phân h y. x là s mol mu i ph n ng. V y kim lo i M là k m.05m g 100 (1) M + Pb(NO3)2 p M(NO3)2 + Pbq 207 t ng (207 ± A)g t ng 7.1%. Gi i: G i m là kh i l ng thanh kim lo i. Ví d 3: Cho 3.14 ± (133. Al + XCl3 p AlCl3 + X 0.14 27 Ta có: (A + 35.1m 100 = 100 T (1) và (2) ta có: (3) A 64 207 A T (3) gi i ra A = 65.

. S t ng quát c a ph ng pháp ng chéo nh sau: D1 x1 x ± x2 x D2 x2 x1 .2mol khí.84 62 ! p x ! 84 g x 31 V y NaHCO3 chi m 84% và Na2CO3 chi m 16%. mmu i = 23.Ph ng pháp ng chéo th ng dùng gi i bài toán tr n l n các ch t v i nhau có th ng th ho c d th nh ng h n h p cu i cùng ph i là ng th . hoá tr II là R.2 = 2.2g. Ta có: Ví d 5: Hoà tan hoàn toàn 23.2. Khi cô c n dd sau ph n ng thì thu c bao nhiêu gam mu i khan? Gi i: Kí hi u kim lo i hoá tr I là M. s mol là x kim lo i. ta thu c m t dung d ch ch t A v i n ng duy nh t.N u tr n l n các dung d ch thì ph i là các dung d ch c a cùng m t ch t (ho c ch t khác. Ph ng pháp ng chéo a. V y kh i l ng mu i thu c b ng kh i l ng mu i ban u c ng v i kh i t ng t ng thêm.8 + 2.2 2 Theo (1). . Nh v y l ng ch t tan trong ph n c gi m xu ng ph i b ng l ng ch t tan trong ph n loãng t ng lên.2 = 26g.x D1 x x 2 ! D2 x1 x .0. M2CO3 + 2HCl p 2MCl + CO2o + H2O (1) 1mol(2M+60)g xmol RCO3 2(M+35. Cách gi i: .8g h n h p m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr I và m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr II vào dd HCl th y thoát ra 0.5) t ng (2M+71)-(2M+60) = 11gam 11gam (2) + 2HCl p RCl2 + CO2o + H2O 1mol(R+60)g ymol (R+71) t ng (R+71)-(R+60) = 11g 11ygam T (1) và (2): mhh = x + y = nCO = 0. 6. s mol là y. nh ng do ph n ng v i H2O l i cho cùng m t ch t.Tr n hai dung d ch c a ch t A v i n ng khác nhau. (2): (x + y)mol h n h p ph n ng thì kh i l ng hh mu i t ng (11x + 11y)g = 11(x + y) = 11. Ví d tr n Na2O v i dd NaOH ta c cùng m t ch t là NaOH).

Gi i: 2V M hh = 15. ! Gi i: M hh = 1.5. Gi i: V N 2O M hh = 16.5 44 33. Tính t l th tích khí trong h n h p.5 3 The image part with relationsh ip ID rI 30 10.5 1 ! 10.5. x2.5 3. x là kh i l ng ch t ta quan tâm v i x1 > x > x2 D1. Xác nh CTPT c a X. Các ví d : Ví d 1: C n thêm bao nhiêu gam n c vào 500g dung d ch NaOH 12% 8% ? Gi i: m H O 2 có dd NaOH 0 8 4 mdd12% mH O 2 12 2 8 4 p mH O ! 250 g 500 8 ( ây x1 = 0.16 = 24 VH 2 c h n h p khí có t kh i 2 24 4 p VH 2 VCO ! 4 2 ! 22 11 VCO 28 22 c h n h p khí NO và N2O có t kh i Ví d 3: Hoà tan 4. vì n c thì n ng NaOH b ng 0).75. b.2 = 33.2 = 30 16 30 MX . D2 là kh i l ng hay th tích các ch t (hay dung d ch) em tr n l n. Ví d 2: C n tr n H2 và CO theo t l th tích nh th nào so v i metan b ng 1.5 c h n h p khí ( ktc) có Ví d 4: Tr n 2 th tích CH4 v i 1 th tích hi rocacbon X thu t kh i so v i H2 b ng 15.5 p V N 2O V NO ! 3.75.30 .59g Al b ng dd HNO3 loãng thu so v i H2 b ng 16.x1.

1V MX 30 ± 16 The image part with relationship ID rId489 was not found in the file. V i 12x + y = 58 ch có nghi m khi x = 4 và y = 10 p C4H10 Ví d 5: T 1 t n qu ng hematit (A) i u ch c 420kg s t. Ph i tr n 2 qu ng trên v i t l v kh i l ng là bao nhiêu c 1 t n qu ng h n h p mà t 1 t n qu ng h n h p này i u ch c 480kg s t ? Gi i: mA 420 24 480 mB 504 60 p m A 24 2 ! ! mB 60 5 CHUC CAC BAN THANH CONG TRONG HOC TAP THE END THPT PHONG DIEN HOAI DUONG 12B5 10/04/2011 . T 1 t n qu ng manhetit (B) i u ch c 504kg s t.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful