XIN CHAO CAC BAN.

DE BO TRO KIEN THUC ON THI MON HOA DUOI DAY LA MOT SO CHUONG QUAN TRONG TRONG DE THI DAI HOC . Ch ng 10. các d n xu t c a hi rocacbon
A tóm t t lí thuy t I. R u - phenol - amin 1. R u y nh ngh a: R u là nh ng h p ch t h u c có m t hay nhi u nhóm hi roxi (OH) liên k t v i nh ng nguyên t cacbon no c a g c hi rocacbon. R u có m t nhóm OH trong phân t g i là r u n ch c hay monoancol. R u có nhi u nhóm OH trong phân t g i là r u a ch c hay poliancol. Tính ch t v t lí: R u là các ch t l ng nhi t th ng, t CH3OH n C12H25OH, t C13 tr lên là các ch t r n. R u có nhi t sôi cao h n h n các hi rocacbon có cùng phân t kh i, vì gi a các phân t r u có liên k t hi ro liên phân t . Tính ch t hoá h c 2C2H5OH + 2Na p 2C2H5ONa + H2 C2H5OH 2C2H5OH
>1700C, H2SO4 ®Æc <1400C, H2SO4 ®Æc

y

y

C2H4 + H2O C2H5OC2H5 + H2O
H2SO4

CH3COOC2H5 + H2O C2H5OH + CH3COOH Riêng ancol a ch c có các nhóm OH li n k có ph n ng hoà tan Cu(OH)2 trong môi tr ng ki m, t o thành dung d ch màu xanh lam. 2. Phenol Nh ng h p ch t h u c có nhóm OH liên k t v i nguyên t cacbon trong nhân benzen g i là phenol. Phenol n gi n nh t là C6H5OH. Sau ây là m t s ví d v phenol:
OH CH 3 CH 3

OH OH

Phenol, m-cresol, p-cresol Do nh h ng c a nhân benzen, nhóm OH tr nên phân c c h n so v i r axit yêu. Phenol tác d ng v i Na, NaOH, dung d ch brom.

u, phenol có tính

3. Amin Amin là các h p ch t h u c khi thay th m t hay nhi u nguyên t hi ro c a NH3 b ng các g c hi rocacbon. Ví d : CH3NH2 metyl amin, C6H5NH2 phenyl amin (anilin). Tính ch t hoá h c c tr ng c a amin là tính baz . Tính ch t baz có c là do nguyên t nit trong amin còn m t c p electron dùng riêng cho nên amin có th nh n proton. Ví d : CH3NH2 + H+ p CH3NH3+ Tính baz c a amin ph thu c vào g c hi rocacbon. N u g c y electron làm cho tính baz c a amin m nh h n NH3. N u g c hút electron làm cho tính baz c a amin y u h n NH3. Ví d : Tính baz c a metyl amin > amoniac > anilin. Amin quan tr ng, có nhi u ng d ng nh t là anilin. Anilin có th tác d ng v i axit HCl, dung d ch brom. II. An ehit - axit cacboxylic - este 1. an ehit An ehit là nh ng h p ch t h u c trong phân t có nhóm ch c CHO. M t s an ehit tiêu bi u nh : HCHO an ehit fomic, CH3CHO an ehit axetic. An ehit có th tác d ng v i oxi, có xúc tác t o thành axit cacboxylic t ng ng, tác d ng v i AgNO3\NH3 (tráng g ng), hay tác d ng v i hi ro t o thành r u t ng ng. Ví d : CH3CHO + 2Ag(NH3)2OH p 2Ag + CH3COONH4+ + 3NH3 + H2O An ehit fomic có ph n ng trùng ng ng v i phenol t o thành nh a phenolfoman ehit. Tu theo môi tr ng axit hay baz và t l mol mà t o thành polime có c u trúc m ch th ng hay m ng không gian. 2. Axit cacboxylic Axit cacboxylic là nh ng h p ch t h u c có nhóm ch c -COOH (cacboxyl). Do âm i n l n c a oxi nên làm phân c c m nh liên k t OH trong nhóm cacboxyl, do ó trong các ph n ng axit cacboxylic cho proton. Trong dãy ng ng c a axit fomic HCOOH, theo chi u t ng c a kh i l ng mol, tính ch t axit gi m d n. Axit cacboxylic có nhi t sôi cao h n nhi u so v i ancol t ng ng. Ví d : oC ancol etylic có nhi t sôi là 78,3 , trong khi axit axetic có nhi t sôi là 118oC. Nguyên nhân c a s t ng t bi n nhi t sôi là do b n c a các liên k t hi ro gi a các phân t axit l n h n gi a các phân t ancol. Axit cacboxylic có th tác d ng v i baz , oxit baz , kim lo i tr c hi ro, mu i và v i ancol (hoá este). 3. Este Este c a axit cacboxylic là s n ph m c a s thay th nhóm OH c a axit b ng nhóm -OR¶. R và R¶ là các g c hi rocacbon. Este có nhi t sôi th p h n axit t ng ng, vì trong phân t không con hi ro linh ng nên không hình thành liên k t hi ro.

Este không tan trong n th m.

c và nh h n n

c, là nh ng ch t l ng d bay h i, a s có mùi

Tính ch t hoá h c c tr ng c a các este là ph n ng thu phân (trong môi tr ng ki m g i là ph n ng xà phòng hoá). Este c a glixerol v i axit béo (C17H35COOH, C17H33COOH,..) g i là ch t béo (lipit) m t lo i th c ph m c a con ng i. tránh b nh x v a ng m ch, các nhà khoa h c khuy n cáo nên ít s d ng m ng v t, thay vào ó s d ng các d u th c v t nh d u l c, d u v ng, d u nành... III. Cacbo hi rat(Gluxit) Các ch t tiêu bi u: C6H12O6 g i là glucoz , trong dung d ch t n t i ba d ng c u t o là d ng m ch h , g m m t nhóm ch c an ehit (CHO) và n m nhóm ch c hi roxit (OH), hai d ng m ch vòng là E- glucoz và F- glucoz .
H HO H H CHO OH H OH OH CH2OH
CH2OH H OH OH H OH O H OH H

CH2OH H OH OH H OH O H H OH

Công th c Fis c a D-Glucoz

E- glucoz

F- glucoz .

Glucoz có tính ch t c a an ehit: ph n ng tráng g ng, có tính ch t c a r u a ch c, hoà tan c Cu(OH)2 thành dung d ch màu xanh lam nhi t phòng, nh ng khi un nóng thì oxi hoá ti p thành Cu2O có màu g ch. Ph n ng hoá h c này c dùng phân bi t glixerol v i glucoz . Ngoài ra glucoz còn có tính ch t riêng là lên men t o thành r u etylic. C6H12O6 C2H5OH + 2CO2 ng phân c a glucoz là fructoz , tên g i này b t ngu n t lo i ng này có nhi u trong hoa qu , m t ong. Fructoz có v ng t h n glucoz , trong phân t không có nhóm ch c an ehit nên không có ph n ng tráng g ng. Trong môi tr ng ki m, fructoz chuy n hoá thành glucoz . - Saccaroz (C12H22O11) là ch t k t tinh không màu v ng t, có nhi u trong thân cây mía, c c i ng. Saccaroz tan trong n c, nh t là n c nóng. Saccaroz tác d ng v i Ca(OH)2 t o thành canxi saccarat tan trong n c, s c khí CO2 vào thu c saccaroz . Tính ch t này c s d ng trong vi c tinh ch ng saccaroz . - Tinh b t (C6H10O5)n v i n t 1200 - 6000 m t xích là các E- glucoz . Tinh b t có nhi u trong g o, mì, ngô, khoai, s n. Tinh b t không tan trong n c l nhtrong n c nóng chuy n thành d ng keo, h tinh b t, ây là m t quá trình b t thu n ngh ch. Thu c th c a h tinh b t là dung d ch iot, có màu xanh th m, khi un nóng, màu xanh bi n m t, ngu i l i xu t hi n. Thu phân tinh b t, xúc tác axit thu c glucoz .

d tan trong n c do hình thành h p ch t ion l ng c c... Các polipeptit k t h p v i nhau t o ra các lo i protit. D ng th ng: xenluloz . n c m m. 1. Xenluloz có th tác d ng v i dung d ch HNO3 c xúc tác là H2SO4 c t o ra xenluloz trinitrat. không tan trong n c.. nhi t nóng ch y cao. cao su t nhiên và polime nhân t o: ch t d o. xì d u . Aminoaxit là nh ng ch t k t tinh không màu.. ch ng h n anbumin tác d ng v i dung d ch axit HNO3 t o ra s n ph m màu vàng. m t este. dùng làm thu c súng không khói. C u trúc c a polime Ba d ng c u trúc là th ng. 3.. Aminoaxit tham gia ph n ng trùng ng ng t o ra các polipeptit. Thu phân protit. ví d anbumin trong lòng tr ng tr ng. nhánh và m ng không gian.. Có hai lo i polime là polime t nhiên: tinh b t. không bay h i và không có nhi t nóng ch y c nh.. Protit là lo i h p ch t ph c t p nh t trong t nhiên. amiloz . g m nhi u mát xích gi ng nhau t o thành. Ph n ng màu: Protit. IV. trong phân t ch a ng th i nhóm amino (-NH2) và nhóm cacboxyl (-COOH). Polime Polime là nh ng h p ch t h u c có phân t l ng r t l n. Khi t protit có mùi khét nh mùi tóc cháy. m t xích là các F. protit. 4. cao su t ng h p và t t ng h p. Tính ch t hoá h c c a chúng là tính l ng tính. Xenluloz có th tan trong n c Svâyde (Cu(NH3)4(OH)2) dùng ch t o t visco.. Tính ch t hóa h c Ph n ng hóa h c c tr ng là th y phân. D ng nhánh: amiloz pectin. Tính ch t v t lí Polime là các ch t r n. Aminoaxit là nh ng nguyên li u t o nên các ch t protit ( m) trong c th sinh v t. Ví d : (-CH2-CH2-)n polietilen (PE) n có th lên n hàng ngàn. Aminoaxit . thu c các aminoaxit. V. D ng không gian: phenolfoman ehit.glucoz . Các ph ng pháp t ng h p polime: . Protit b ông t khi un nóng. Ph n ng này là c s cho các quá trình ch bi n t ng..Xenluloz (C6H10O5)n v i n l n h n nhi u so v i tinh b t. 2. tác d ng v i CuSO4 trong môi tr ng ki m t o dung d ch màu xanh tím. xenluloz .Protit Aminoaxit là nh ng h p ch t h u c t p ch c.

Liên k t hi ro gi a ancol và n c y u. Lí do nào sau ây là phù h p? A. ¡  £¢ 3 OH 3 H C CH3 C 3 H H C OH CH3 3 C C 3 H H C O H CH3 ¥¤ ¤ §¦ ¨ C 3 H H C CH3 C OH CH3 ng ng c a ancol etylic. tính tan . có ch a liên k t kép trong phân t thành polime. . khi s nguyên t cacbon t ng t hai n b n. . bài 415...3 t o thành cao su BuNa. .. ng th i tách ra các phân t nh nh n c. Tr ng h p các monome không gi ng nhau g i là ng trùng h p.Ph n ng trùng h p: ph n ng c ng liên ti p c a nhi u phân t nh gi ng nhau hay t ng t nhau.buta-2-ol có công th c c u t o nào sau ây? A. 416. Trong dãy trong n c c a ancol gi m nhanh.Ph n ng trùng ng ng: là quá trình k t h p liên ti p nhi u phân t nh thành polime. 3 H C CH3 H2 C H2 C B. B. Ancol 3-metyl. Ví d ph n ng trùng h p buta ien-1.

B. Ph n ng c a phenol v i n c brom và dung d ch NaOH. linh ng c a hi ro trong nhóm OH. X p theo th t phân c c t ng d n c a liên k t OH trong phân t c a các ch t sau: C2H5OH (1). 3. Ph n ng c a phenol v i Na và n c brom. Xác nh tên IUPAC c a các axit cacboxylic theo b ng s li u sau: STT S C 1 2 3 2 2 1 2 4 2 nguyên t S nguyên t H S O 4 2 2 nguyên t Tên g i 421. B. 3. Ph n ng c a phenol v i dung d ch NaOH và an ehit fomic. (1) < (3) < (2) < (4) < (5) < (6). B. 2. (1) < (2) < (3) < (4) < (5) < (6). A. G c hi rocacbon càng l n càng làm gi m 417. (1) < (6) < (5) < (4) < (2) < (3). C. B. S nguyên t C liên k t tr c ti p v i là 1. 2. có nhóm ch c cacboxyl COOH . B. Kh i l ng mol c a metylamin nh h n. D. Các r u b c 1. C úng. C. D. Tính ch t baz c a metylamin m nh h n c a anilin vì: A. Ph n ng c a phenol v i dung d ch NaOH và n c brom. (6) < (1) < (5) < (4) < (2) < (3). CH2=CHCOOH (3). C. 2. 420. 2. S orbitan p tham gia lai hoá là 1. 422.B. D. B. CH3C6H4OH (5) . nh h ng c a nhóm OH n nhân benzen và ng c l i c ch ng minh b i: A. 419. S th t trong m ch là 1. CH3COOH (2). 3. B. Nhóm metyl làm t ng m t e c a nguyên t N. G c hi rocacbon càng l n càng k n D. . C. có nhóm ch c an ehit CHO. D. B và C úng. C u sai. Axit fomic có ph n ng tráng g ng vì trong phân t : A. 3 c phân bi t b i nhóm OH liên k t v i nguyên t C có: A. 418. Nhóm phenyl làm gi m m t e c a nguyên t N. C6H5OH (4) . C6H5CH2OH (6) là: A. c. C.

. Ch n l i gi i thích úng cho hi n t ng phenol ít tan trong n c l nh. phenol và anilin. nh ng g c phenyl c làm gi m tan trong n c c a phenol. gi m C. có nhóm cabonyl C=O.. Phenol t o liên k t hi ro v i n c t o kh n ng hoà tan trong n c. 424. D. t trái sang ph i tính ch t axit: A. không thay i D.. D.. 427. D ng phân nhánh. (CH3)2NH2. D.. C6H5NH2. C. B. 428. nh ng g c phenyl k n c làm gi m tan trong n c l nh c a phenol.C. Th t các thao tác là :. M ch th ng. 423. chi t tách riêng benzen. CH3NH2. Ph n còn l i cho tác d ng v i NaOH r i chi t tách riêng anilin. t ng B. Cho h n h p tác d ng v i axit. C. CH3NH2. C6H5NH2. CH3NH2. C ba ph ng án trên u sai. 425.. B. B.. p-nitrophenol. Cho h n h p tác d ng v i dung d ch NaOH. Phenol t o liên k t hi ro v i n c. Phenol t o liên k t hi ro v i n c t o kh n ng hoà tan trong n c. (CH3)2NH2. nh ng tan t t trong n c có hoà tan m t l ng nh NaOH? A. picric.. C. Cho dãy các axit: phenic. Khi n c có NaOH x y ra ph n ng v i phenol t o ra phenolat natri tan t t trong n c. ch n th t thao tác úng b ng ph ng pháp hoá h c tách riêng t ng ch t. C6H5NH2. D. M ng l i không gian. Chi t tách riêng phenolat natri r i tái t o phenol b ng axit HCl. B. (CH3)2NH2. C6H5NH2. A. lí do khác. un nóng dung d ch fomalin v i phenol (d ) có axit làm xúc tác thu c polime có c u trúc nào sau ây? A. CH3NH2. v a t ng v a gi m 426. D. C. Có m t h n h p g m ba ch t là benzen. M t lí do khác.Tính ch t axit c a dãy ng ng c a axit fomic bi n i theo chi u t ng c a kh i l ng mol phân t là: k n . (CH3)2NH2. Các amin c s p x p theo chi u t ng c a tính baz là dãy: A..

CH3COOH. i. Cho m t dãy các axit: acrylic. C2H5OH là: B. B. linh ng c a hi ro trong nhóm OH c a glixerol cao h n. còn etanol không ph n ng vì: A. B. không thay i D. 2. 434. C A. C. gi m.24g h n h p hai r ( ktc) và m (g) mu i natri. ng nh r u. C. C 431. C A.9g 435. 1. u D. B. propionic. t ng B.93 g C. L y m t l ch ng c t. n ch c tác d ng v a ng mu i natri thu B. C. T trái sang ph i tính ch t axit c a chúng bi n i theo chi u: A. Kh i l A. v a gi m v a t ng. C6H5OH tác d ng v a . gi m.47g v i Na th y c là: v i Na th y thoát ra 336 ml H2 D. Khi làm khan r u etylic có l n m t ít n A. 1. r i tr n v i r u c n làm khan và 432. CHCl2COOH là: A. u cho tác d ng v i Na. C u úng. 1. không thay i. sôi c a các ch t theo dãy: CH3CHO. v a gi m v a t ng 430.A. không thay 433. Glixerol ph n ng v i Cu(OH)2 t o dung d ch màu xanh lam. gi m C. Cho CuSO4 khan vào r C. CH2ClCOOH. B.93 g D. c tr ng c a r u a ch c v i các nhóm OH li n k .38g h n h p Y g m CH3OH. nh h ng qua l i c a các nhóm OH. gi m C. Cho CaO m i nung vào r u. S bi n i nhi t A. S bi n i tính ch t axit c a dãy CH3COOH. t ng. Cho 3. t ng. v a t ng v a gi m. c có th s d ng cách nào sau ây: u úng. B. butanoic. D. t ng B. v a gi m v a t ng 429. không thay i D. ây là ph n ng D. Cho 1. CH3COOH.

D. B. N u t cháy hoàn toàn X thì th tích khí CO2 thu c( ktc) là: A.Ph n th hai c ng H2(Ni. Ph ng pháp nào i u ch r u etylic d i ây ch dùng trong phòng thí nghi m? A. 1. Cho etilen tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng. Tách n c hoàn toàn t h n h p X g m hai r u M và N ta c h n h p Y g m các olefin.thoát ra 672 ml khí( l ng Y1 là: A. V y khi t cháy hoàn toàn Y thì t ng kh i l ng n c và cacbonic t o ra là: A..672 lít C. 0. 2.94g B. Dung d ch saccaroz tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3. ng i ta ã s d ng ph n ng hoá h c nào sau ây? A.7g D. Lên men ng glucoz . B. G-¬ng soi PhÝch n-íc 439.76g 438. 4. Trong công nghi p. Cô c n dung d ch thu B. 3.24 lít 437.54g H2O.48g C. Dung d ch glucoz tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3. 4. 440. Phát bi u nào sau ây là úng? A. Kh i 436. s n xu t g ng soi và ru t phích n c. Chia h n h p g m hai an ehit no n ch c thành hai ph n b ng nhau: .76g D.76g CO2. 1. nóng. t0 ) thu c h n h p X. . 2.04g c h n h p r n Y1. 4. C.t cháy hoàn toàn ph n th nh t thu c 0. C.76g ktc) và dung d ch. N u t cháy hoàn toàn X thì thu c 1. D. Amin là h p ch t mà phân t có nit trong thành ph n. Thu phân d n xu t halogen trong môi tr ng ki m. 2. Axetilen tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3. Cho h n h p khí etilen và h i n c i qua tháp ch a H3PO4. An ehit fomic tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3. 2. .68 lít D.112 lít B.61g C. 0.

nH 2 O nCO2 ng. 2 tráng g B. Khi thu phân C4H6O2 trong môi tr A. Amin là h p ch t có m t hay nhi u nhóm NH2 trong phân t . H ± C ± O ± CH = CH ± CH3 O D. 1. c h n h p hai ch t u có ph n ng ng axit ta thu c t o ra khi thay th nguyên t H trong phân t NH3 b ng 442. D. R C.C6H4(COOH)2 5. CH3 ± C ± O ± CH = CH2 O B. OH ± CH2 ± COOH 3. 5. 3. C2H4(OH)2 và p . 2. A. 3. Cho các ch t sau ây: 1. 4 D. R u etylic u metylic và n ± propylic c t o ra t : n ch c ta thu c khí CO2 và h i H2O theo t l mol u metylic và iso ± propylic u úng D. H ± C ± O ± CH2 ± CH = CH2 O C. B. (CH2)6(NH2)2 và (CH2)4(COOH)2 Các tr ng h p nào sau ây có kh n ng tham gia ph n ng trùng ng ng? A. C. A và B. V y công th c c u t o c a C4H6O2 là m t trong các công th c nào sau ây? t cháy hoàn toàn m t ete X = 5 : 4. 3. Ete X A. Amin là h p ch t h u c các g c hi rocacbon. C . 4. CH2 = CH ± C ± O ± CH3 O 443. 5 C. 441.B. CH3 ± CH ± COOH NH2 2. CH2O và C6H5OH 4. 1. R B.

CH3COOC2H5 D. HCOOC2H5 447. Thu phân các h p ch t sau trong môi tr ng ki m: 1. Cho 4.2g r u n ch c C. 2 C. Công th c phân t c a ch t X là: COOCH3 A. CH3 ± COOCH2 ± CH = CH2 4. C2H5COOCH3 C. CH3 ± CH ± Cl 2. 4 D. un nóng 0. C6H5NH2 C. CH3 ± CH2 ± CH ± Cl OH 5.32 lít. 2 B. V y công th c c u t o c a E có th là: A CH3 ± COOCH3 B. Cho r u C bay h i 1270C và 600 mmHg s chi m th tích 8. COOC3H5 COOC3H5 446. CH COOCH3 COOCH3 B. 1. 2. CH3 ± CH2 ± CH2 ± NH2 D. COO ± C2H5 COO ± C2H5 D. CH2 ± COOCH3 CH2 ± COOCH3 C. NH3 B. CH3 ± CH ± NH2 CH3 .76g mu i natri.2g este n ch c no E tác d ng h t v i dung d ch NaOH ta thu c 4. CH3 ± COO ± CH = CH2 Cl 3. Ch t nào sau ây có tính baz m nh nh t? A.4g mu i c a axit h u c a ch c B và 9. 3. 1.444. CH3 ± COOCH3 S n ph m t o ra có ph n ng tráng g ng là: A.1 mol X v i l ng v a dung d ch NaOH thu c 13. 5 445.

1 B. R u no n ch c. 449. B. Có b n ch t l ng ng trong b n l b m t nhãn: toluen. R u không no ( 2 liên k t ôi). D. Natri cacbonat. n c brom. natri kim lo i C. C. (CH3CO)2O. H2O. Các r u ó thu c ng ng nào? A.3g D. H ± CHO D. Cho 3. 3 D. HOC ± CHO B. dung d ch phenol. r u etylic. C u úng.2 gam b c kim lo i.03g . Glucoz không có ph n ng v i ch t nào sau ây? A. 10. dung d ch axit fomic. natri hi roxit. CH3 ± CH2 ± CHO 453.448. C. thu c 43. 9. 452.0 gam m t an ehit tác d ng h t v i dung d ch AgNO3 trong ammoniac. Dùng qu tím. n c brom và dung d ch kali cacbonat. Qu tím. L y dung d ch trong bình cho tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 thu c 21. D. B. 450. C A. Công th c c u t o c a an ehit là: A. Dung d ch AgNO3 trong NH3. B. n ch c.6g b c kim lo i. n ch c. nh n bi t b n ch t ó có th dùng thu c th nào sau ây? A. 8. n c brom.3 g C. Cu(OH)2. D n toàn b h n h p thu c sau ph n ng vào bình n c l nh ng ng t h i ch t l ng và hoà tan các ch t có th tan c.8g. 2 C. Khi t cháy l n l t các ng ng c a m t lo i r u ta nh n th y s mol CO2 và s mol H2O do ph n ng cháy t o ra có khác nhau nh ng t s dãy nH 2 O nCO2 là nh nhau. R u không no ( có m t liên k t ba).3g B. CH2 = CH ± CHO C. n ch c. R u không no ( có 1 liên k t ôi). Có bao nhiêu ng phân c a ankin C6H10 t o k t t a v i dung d ch AgNO3 trong ammoniac? A. th y kh i l ng bình t ng 11. 1. Kh i l ng CH3OH t o ra trong ph n ng h p hi ro c a HCHO là: A. 4 451. Cho h n h p HCHO và H2 i qua ng ng b t Ni nung nóng. D. B.

B.5M. D. H2N ± CH2 ± CH2 ± COOH. phenol.4g Br2 . 0. CaCO3. 455. Cho 0. phenol. Có b n ch t: axit axetic. C. C4H8O2 và C4H6O2 D. Chia X thành ba ph n b ng nhau: . Cu(OH)2 trong môi tr ng ki m.Ph n 2: Ph n ng v a v i 6. 10. Công th c phân t c a Y và c a Z là: A. 456. Cho X là m t aminoaxit.6g. 458. S mol c a Y. 216g.04. r u etylic.Ph n 3: t cháy hoàn toàn thu c 3. 0. D. D. 0. C. phenol. Cho các h p ch t h u c : phenyl metyl ete (anisol).2%.Ph n 1 tác d ng h t v i 100ml dung d ch NaOH 2M. phenol. CuO. C2H4O2 và C2H2O2 B. Chia h n h p X g m hai axit (Y là axit no n ch c. anilin. C3H6O2 và C3H4O2 C.04 và 0.01mol X tác d ng v i dung d ch NaOH thì c n dùng 25g dung d ch NaOH 3. Còn khi cho 0. B.02. anilin.03 và 0. toluen. Z trong X là: A. H2N ± CH2 ± COOH.NH2 và m t nhóm COOH). Z là axit không no n ch c ch a m t liên k t ôi).89g X ph n ng v a v i HCl t o ra 1. D. Khi cho 0. Z b ng nhau. 0.835g mu i khan. b. a. anilin. Phenyl metyl ete. CH3 ± CH ± COOH. Công th c c u t o c a X là: . phenol.01.02 và 0. 21.36 lít CO2( ktc). Qu tím.255g mu i.03. Toluen.1 mol HCOOH và 0. B. D. NH2 C. Cho h n h p g m 0. nh ng ch t có th làm m t màu dung d ch brom là: A. Trong s các ch t ã cho. Công th c c u t o c a X là: A. anilin. B.125M và thu c 1. 108g . S nguyên t trong Y. Ch dùng thêm m t ch t nào sau ây nh n bi t? A. B. glixerol.454. trung hòa l ng NaOH d c n 150ml dung d ch H2SO4 0. Phenyl metyl ete. .8g. C4H6O4 và C4H4O4 459.2 mol HCHO tác d ng h t v i dung d ch AgNO3 trong NH3 thì kh i l ng Ag thu c là: A. M t aminoaxit no X t n t i trong t nhiên (ch ch a m t nhóm . 457. glucoz . Phenyl metyl ete. C u úng. toluen. C.01 và 0. toluen. B.01mol X tác d ng v i HCl thì dùng h t 80ml dung d ch HCl 0. C.

HNO3 c. B 418. B 420. B 457. C 446. D 447. A 459. D 436. D 453. D 456. D 437. B 424. B 433. D 431. CH3COOH.a. C 450. B 442. B 452. Có b n dung d ch loãng không màu ng trong b n ng nghi m riêng bi t. Ch n m t trong các thu c th sau phân bi t b n ch t trên? A.b. glixerol. A 423. B 443. B 441. C 448. D. A 428. không dán nhãn: anbumin. C 451. A 421. Xác STT S C 1 2 3 2 2 1 2 4 2 422. D 439. C 458.OH (y mol) . C3H6 NH2 COOH B. Phenolphtalein.OH (x mol). D 420. C 444. NaOH. C 430. A 438. C 419. C 440. B 455. Qu tím. B 434. A-C-BD 432.(H2N)2C3H5COOH 460.H2NC3H5(COOH)2 D . C. 426. B. B 416. D nh tên IUPAC c a các axit cacboxylic theo b ng s li u sau: nguyên t S nguyên t H S O 4 2 2 Axit eta inoic Axit etanoic Axit metanoic nguyên t Tên g i 434. h ng d n tr l i và áp s 415. D 427. R1 .A. B 460. C 425. CuSO4. B 454. D 445. B 435. C2H5 NH2 COOH C . D 417. D 449. C 458. Cách gi i 1: t công th c c a hai r Ph ng trình hoá h c: u là R . A 429.

5y ng trình: (I) (R + 17) x + (R1+ 17)y = 1.4 l) nNa ! 2nH 2 ! 0.38 1.015mol   nH ! 0. (23 .9 (g)   áp án C.03x 2 ! .03(mol) 2 1 R OH Na   R ONa H 2 2 Theo nh lu t b o toàn kh i l ng: V y áp án (C) úng m = 1.24 .06x 23 ! 1.38g .OH + Na p R1 .9 (g) 435.03 = 1.5y 0.73 m = (R + 39)x + (R1 + 39)y = Rx + R1y + 39(x+y) = 0.1 R . Cách gi i 2: nH O ! 0.38 0. Cách gi i 1: 1 CH3OH + Na p CH3ONa + H2 2 1 CH3COOH + Na p CH3COONa + H2 2 1 C6H5OH + Na p C6H5ONa + H2 2 Ta có nH ! 2 0.1) = 1.03.OH + Na p R .5x y u bài ta có h ph + 0.03 = 0.24 + 0.03( 22.ONa + H2 2 y Theo 0.24 = 0.17 x 0.015 (II) <=> x + y = 0. 72 ! 0.73 + 39 x 0.06( mY1 ! 3.ONa + H2 2 x x 0. g l)   Na ! 0.5x 1 R1 .03 Kh i l ng mu i natri: => Rx + R1y = 1.

03( l) . 3m-1 O2p mCO2 + mH2O 2 my my Ni x CO2 ! nx my ! 0. Vì ba ch t trong h n h p Y u có m t nguyên t H linh ng Theo ph Y1 436.  áp án B. áp d ng nh lu t b o toàn kh i l ng: ! 3.3 . Cách gi i 1: t công th c t ng quát c a hai an ehit là 3n O p nCO2 + nH2O 2 2 nx nx   nx + my = 0.03 CnH2nO (x mol) CmHmO (y mol) Ph n 1: CnH2nO + x CmH2mO + y Ph n 2: CnH2nO + H2 €€ CnH2n+2 O p t0 x Ni p CmH2mO + H2 €€ CmH2m+2O t0 y CnH2n+2O + x CmH2m+2O + y => y 3n O p nCO2 + (n+1) H2O 2 2 nx 3m O p mCO2 + (m+1) H2O 3 2 my §n ©   n Na ! 2n ! 0.06 ! 4.7(g) áp án B. Cách gi i 2: nH ! 2nH2 ! 0. 2 ng trình. 06(mol ) .38 (23 1) x 0.

04 => mH O ! 0.76 ! 0.6 2 lít ( *Cách gi i 2: Ph n 1: h n h p là an ehit no Theo n ch c ktc)   áp án B. (5).04 => mCO2 ! 0.  VCO2 ! 0.672lÝ ( t 437. (5) ta có: nx + my = 1.03( ktc) u no n x (2) y (4) l .48(g) áp án B.03( ng: l) nh lu t b o toàn nguyên t và b o toàn kh i l nC(P1 ) ! nC(A ) ! 0. H 2SO4 1700C   => nCO2 ( ! nC( ) ! 0.72 (g) 2 7m = 2. S mol CO2 = nx + my = 0.03( 2) l) l)   áp án B. N ph i là r ch c.04 44 Theo ph ng trình (4). 6 (g) S mol H2O = nx + my = 0. t công th c t ng quát hai r u là CnH2n+1OH (x mol) CmH2m+1OH (y mol) Ph ng trình hoá h c: H SO ® (1) CnH2n+1OH €€€p Cn H 2n H 2O 1 0 C 2 0 x y CnH2n+1OH + CmH2m+1OH €€€p CmH2m + H2O 3n O p nCO2 + (n+1) H2O (3) 2 2 y my Y: CnH2n và CmH2m 3n CnH2n + O p nCO2 + nH2O 2 2 x nx 3m O p mCO2 + mH2O (5) CmH2m + 2 2 y my Theo ph ng trình (4).04x18 ! 0. ! 0. V y hai r u M. nCO2 ! nH 2O ! 0.   VCO2 ! 0. Cách gi i 1: Khi tách n c t r u p olefin.3x 22.0 x ! 1.

Cách gi i 1: t công th c c a hai axit: CnH2n+1 .05x = 0.Cách gi i 2: 2 p Mà khi Y €€€ s mol CO2 = nH 2O = 0.15 = 0.04 (mol) (CxH2xO2) (CxH2x-2O2) .15 mol   nNaOH ph n Theo ph 0.01 0.04 mol O   § mCO2 H2O !1.01 CxH2x-2O2 + O2 p xCO2 + (x-1)H2O   nCO2 = 0.01 (mol) a.05 (mol) Ph n 2: X tác d ng v i dung d ch Br2: CnH2n-1 .04 = 0.01x + 0.2 . 458.05 .COONa + H2O CnH2n-1 . Ph n 3: CxH2xO2 = 0.COOH + NaOH p CnH2n-1 .76 (0.04 mol n 0.COOH Ph n 1: CnH2n+1 .15   x = 3 V y CTPT c a hai axit là C3H6O2  H 2O X €€€ Y p nC( ) ! nC(Y )   nCO2 (d ) ! nCO2 (d Y) ! 0.04x = 0.48(g) áp án B.COONa + H2O 2NaOH + H2SO4 p Na2SO4 + 2H2O nNaOH ban u = 0.0.04x18) ! 2.COOH + NaOH p CnH2n+1 .05 ng trình: nX = nNaOH = 0.04 mol   nA = 0.2 mol ng (1)(2) = nNaOH d = 2 x 0.075 = 0.COOH + Br2 p CnH2n-1COOHBr2 0.04 0. áp án A úng.COOH CnH2n-1 .0.04x 3x-2 O2 p xCO2 + xH2O 2 0.

áp án B. Cách gi i 1: t CTTQ c a X là: (H2N)x .15 ! 3   CTPT A.0 (mol) 160   nA = 0.0.R .05 mol B có m t liên k t ôi   nB = nBr ! 2 u n ch c: 6.(COOH)y + xHCl p (ClH3N)x . nNaOH = Theo ph (2) y = (1) 3. D a vào c u t o hai axit.835 ! 183. Cách gi i 2: a.(COOH)y PTP : (H2N)x .(45 x 2) .01 mol b.01 ! 1   m t nhóm NH2 0.0.C3H4O2 b.2 .02(mol) 40x100 ng trình (1): x ! 0.01   Mmu i = 1. y CxHyO2 + O2 p xCO2 + H2O 2 459.5 .15 = 0.01mol (2) (H2N)x .R(COOH)y 0.2x 25 ! 0.R .5   MR = 1835 .R .05 C ° 3H O2   áp án B . Vì hai axit   nX = nNaOH = 0.B ¯ 0.01 MR = 41   C3H5 V y công th c X: H2NC3H5(COOH)2 Cách gi i 2: S mol X = nHCl = 0.04 = 0.02 ! 2   2 nhóm COOH 0.16 0.01mol 0.01mol .(COONa)y + H2O nHCl = 0.(COOH)y + yNaOH p (H2N)x .01mol   X có 1 nhóm NH2 nX = 1 nNaOH   X có 2 nhóm COOH 2 ng án trên ch có C th a mãn V y trong b n ph x! nCl 2 nX ! C ® 3H6O2 0.01 0.05 .36.R . ! 0. Vì A và B u có cùng s nguyên t C.

dung d ch axit. . l p ph ng tâm kh i và l c ph ong. có ánh kim. Ng i ta quy c th i n c c c a hi ro chu n b ng 0. Th i n c c chu n c a kim lo i: Th i n c c c a kim lo i nhúng trong dung d ch ion kim lo i ó có n ng 1M c g i là th i n c c chu n c a kim lo i ó. Các kim lo i bao g m các nguyên t h s.V y áp án C . Có ba d ng tinh th chính là l p ph ng tâm di n. D ng kém c khít nh t là d ng l p ph ng tâm kh i. Ng i ta không xác nh c giá tr tuy t d i c a th i n c c c a kim lo i. 2. Các tính ch t v t lí chung c a kim lo i là do c u trúc tinh th kim lo i quy t nh. h f. Nguyên t p c a nhóm IIIA (tr bo).2e p Zn2+ Cu2+ + 2e p Trong pin.Cu d ng Cu 4. các kim lo i t n t i d ng tinh th . i c ng v kim lo i A. ví d các kim lo i ki m. C u t o c a kim lo i: tr ng thái r n và nóng ch y. Vì v y ng i ta s d ng i n c c so sánh. tóm t t lí thuy t 1. Các nguyên t h d. V trí kim lo i trong b ng tu n hoàn và c u t o kim lo i a. V trí các kim lo i chi m ph n l n phía bên trái c a b ng h th ng tu n hoàn. Ch ng 11. tr hi ro. i n c c hi ro chu n g m m t b n platin h p th khí hi ro áp su t 1atm. n ng H+ là 1M. dung d ch mu i c a kim lo i kém ho t ng h n. 3. n ng l ng hóa h c bi n thành i n n ng. Các kim lo i nh ng electron trong các ph n ng v i phi kim. Tính ch t v t lí chung c a kim lo i Kim lo i có tính d o. Tính ch t hoá h c chung c a kim lo i Tính ch t hóa h c chung là tính kh . d n i n d n nhi t t t.Quá trình hóa h c x y ra trong pin i n C c âm C c Zn . Dãy i n th c a các kim lo i Các kim lo i có m c ho t ng hóa nhau. b. V trí: H n 80% các nguyên t hóa h c ã bi t là các kim lo i. ó là i n c c hi ro chu n. Ví d : Mg + Cl2 3Fe 2Al Fe Fe + 2O2 p MgCl2 p Fe3O4 p FeCl2 + H2 + Fe2O3 p Al2O3 + 2Fe + 2HCl + CuSO4 p Cu + FeSO4 h c khác hóa Zn .

các ion kim lo i hay phi kim bé h n có th xâm nh p vào các ch tr ng gi a các ion trong kim lo i.Al. Al. d n i n. Ví d : Thép Fe .Tinh th ki u h p ch t kim lo i. Zn. Ví d : hi u th chu n c a pin Zn . H p kim có các tính ch t c tr ng c a kim lo i. các ion khác nhau nh ng có bán kính g n nh nhau thay th v trí cho nhau. .Khi n i m t i n c c k m nhúng trong dung d ch Zn2+ 1M v i i n c c hi ro chu n. C.76V. Ni. Ví d MgZn2. i u ch kim lo i Có các ph ng pháp nhi t luy n (dùng ch t kh kh oxit kim lo i).. H p kim H p kim là v t li u g m m t kim lo i và m t hay nhi u nguyên t hóa h c khác.Cu = 0.1V. Mn. H p kim th ng c ng và kém d o h n các kim lo i thành ph n.H n t p ki u xâm nh p. .M t kim lo i ho t ng có th y c kim lo i y u h n ra kh i dung d ch mu i c a nó. Ni. n mòn và ch ng n mòn kim lo i S phá h y b m t c a kim lo i và h p kim b i các ch t môi tr ng xung quanh c g i là s n mòn kim lo i. D a vào c ch c a quá trình n mòn ng i ta phân bi t n mòn hóa h c và n mòn i n hóa h c. Tr ng h p h p kim c a th y ngân g i là h n h ng... b ng ph B.. B. Nh ng kim lo i nào sau ây có th nh ch t kh CO? A.34 . . 6. Mg. Trong th c t h p kim c s d ng ph bi n h n kim lo i. bài 461.76) = 1. 7. Cu.Xác nh c hi u th chu n c a pin i n c t o ra b i hai i n c c b t k .H n t p ki u thay th . ý ngh a c a dãy th i n c c c a kim lo i. kim von k ch 0.Kim lo i có th i n c c chu n càng âm càng d y khí hi ro ra kh i axit. Fe. Fe. D. Các kim lo i có th i n c c chu n d ng không y c hi ro ra kh i axit. Ca. ng pháp nhi t luy n . Fe. . 5. Ví d h p kim Cu .C . c i u ch t oxit. Cu . CuAl2 . T ng t nh v y ng i ta xác nh th i n c c chu n c a các kim lo i khác và l p thành dãy i n th c a các kim lo i. C u t o hóa h c: Liên k t hóa h c c a h p kim là liên k t kim lo i h n t p: . ph ng pháp th y luy n và ph ng pháp i n phân.Ni. Cu. d n nhi t kém h n kimlo i tinh khi t.(-0.

0. không thay i .6g B. 469. = 7 và 0. B. Hi n t ng h p kim d n i n và d n nhi t kém kim lo i nguyên ch t vì liên k t hoá h c trong h p kim là: A. Ph ng án khác 465. liên k t c ng hoá tr làm gi m m t electron t do. 0. Na. K m tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng. gi m.01M C. n mòn kim lo i. K m b phá hu trong khí clo. C. B n ch t kim lo i. thêm vào ó vài gi t dung d ch CuSO4. 467. C. S bi n i tính ch t kim lo i c a các nguyên t trong dãy Al . Mg. Nhi t môi tr ng. t ng. C. > 7 và 0. B.056g C. B. Tr ng h p nào sau ây là n mòn i n hoá? A. khu y nh cho t i khi dung d ch m t màu xanh. 5.1M B. Fe. t ng. Al. L a ch n hi n t ng b n ch t trong s các hi n t ng sau: A. Cu. B. dãy nào c s p x p theo chi u t ng c a tính kh ? A. C úng. K m trong dung d ch H2SO4 loãng.2M. Cu. Mg. C. Al. Ag. . L ng m t s t ã dùng là: A. Ag.Ba là: A.5H2O vào n c c t c 500ml dung d ch A.Fe . D. 468. D. Cho các dãy kim lo i sau. C. B. Mg. B. Al.56g D. D. < 7 và 0. al. v a gi m v a t ng. n mòn i n hoá h c. B. Fe. 470. v a gi m v a t ng. d n i n c a kim lo i ph thu c vào các y u t nào sau ây? A. Hi ro thoát ra m nh h n.02M 464. Mg. D. Thép trong không khí m. D. C. gi m.> 8 và 0. Khi nhi t t ng. 466. Pha b m t hay pha th tích. Zn. 463. liên k t kim lo i. B. liên k t ion. Màu xanh bi n m t. liên k t kim lo i và liên k t c ng hoá tr . không thay i. Cho d n d n b t s t vào 50ml dung d ch CuSO4 0.2M D. D. D. C.462.Ca . Hoà tan 25g CuSO4. Natri cháy trong không khí. d n i n c a các kim lo i thay i theo chi u: A. A. ánh giá g n úng pH và n ng M c a dung d ch A thu c là: A.

Ag . s n B. không so sánh c. Mg. Dây th hai g m m t bó hàng tr m s i nh . Hg. 17. Các kim lo i tr ng thái l ng và r n u có kh n ng d n i n vì lí do nào sau ây? A. m t lí do khác. B. Au. dây th hai d n i n kém h n dây th nh t. i n phân dung d ch mu i c a s t.8 gam. vì chúng có c u t o tinh th . t kh i c a X so v i hi ro b ng 18. Trong s các ph ng pháp i u ch kim lo i sau. 19. 34. D. C.42g D. 473. B. i n phân mu i nóng ch y c a s t. D. B. Ni. C.2g. Al. Au. Al. C p nguyên t hoá h c nào sau ây có tính ch t hoá h c gi ng nhau nh t? A.896 lít h n h p khí X. D. 18. ph ng pháp nào c s d ng s n xu t gang? A. Dây d n i n c a hai dây d n d n i n c a hai dây d n b ng th nh t ch có m t s i.98 gam. Cu. có kh i l ng b ng nhau.5. Be. trong tinh th kim lo i có các electron.1g C. ng tinh khi t. Al. Cu. dây th hai d n i n t t h n dây th nh t. . 474. b ng nhau. Co. T i sao khi i n phân các dung d ch KNO3 và dung d ch KOH v i các i n c c tr . C. Cô c n dung d ch sau ph n ng thu c m gam mu i khan. C.471.9 gam. Ag. D.24l khí H2( ktc). Fe. Fe. Tìm giá tr c a a? A. liên k t y u v i h t nhân. B. Ag . Fe. Dãy kim lo i nào sau ây c x p theo chi u tính d n i n t ng? A. 477. 1. 3. C. 478. 1. g m N2O và NO ktc. vì kim lo i có bán kính nguyên t l n. B. Ti. Giá tr c a m là: A. C. Mg. Dùng ph n ng nhi t nhôm. 1.71g B. So sánh là: A. Ca. B. chuy n ng t do trong toàn m ng. Fe. Dùng ch t kh là CO kh oxit s t trong lò cao. D. D. Cho a gam Al tác d ng h t v i dung d ch HNO3 loãng thì thu c 0.0g h n h p hai kim lo i trong dung d ch HCl d th y t o ra 2. Hòa tan hoàn toàn 10.89 gam. Ca. 472. 476. 475.

ch óng vai trò các ch t d n i n. D. Fe. i u ch b ng ph ng pháp nhi t luy n? 482. Hg C. c ch t o b i s t tinh khi t. c ch t o b i m t lo i h p kim b n c a s t. u úng.08 gam b c c c âm. OH. T i sao c t s t ó không b n mòn? i u lí gi i nào sau ây là úng? C t s t b n là do: A. Ca« B. B. 1. C t s t Newdheli. Cu 484.4 gam iot. c bao ph b i m t l p oxit b n v ng. Tr ng h p i n phân dung d ch KNO3 th c ch t là i n phân H2O. Sn« C. C. Fe 25. c c âm H2O nh n e.8A C. Kim lo i có tính kh m nh nh Na. t ng tu i th c a tháp ch ng c t và crackinh d u m . Nh ng kim lo i nào có th A. L B. 18A.2 gam m t mu i sunfua c a kim lo i hoá tr II s n ph m thì thu A. H p kim c a magie và s t c dùng b o v m t trong c a các tháp ch ng c t và crackinh d u m . K. Cu« 483. 481. Các ion K+. Vai trò c a magie trong h p kim này là: A. 1. 16A D. B và C úng. n ã có tu i trên 1500 n m. Cét s¾t ë Newdehli D. Kim lo i có tính kh trung bình nh Zn. C b o v kim lo i. Khi i n phân dung d ch mu i b c nitrat trong 10 phút ã thu c 1. Các kim lo i nh Hg. Ag. Các kim lo i nh Al. B. C. Khi nung 23. Dung d ch FeCl3 có pH là: c m t ch t l ng và m t ch t khí. B. c c d ng nhóm OHnh ng e. t ng D. Kim lo i ã cho là: trong không khí r i làm l nh ng s n ph m khí này làm m t màu . C ng dòng i n là: A. NO3-. Tr ng h p i n phân dung d ch KOH.ph m thu c l i gi ng nhau? Cách gi i thích nào sau ây là úng? A.6A B. 479. b n c a h p kim so v i s t nguyên ch t. A. Ch a có l i gi i thích tho áng. B. 480. Ag D. Fe« D. Zn. anot hy sinh C.

B. Kh i l x. Zn. B 468. M2. C. D. D 472. y. C 467. C 462. > 7 D. Ni. B 469. A 466. B 478.2 2 2 22. C 470. A 480. h ng d n tr l i và áp s 461. D 475. B 474. Al. D 473. Ag. A 477. Na. C 479. Hg. Mg. Fe. B 481. Kim lo i nào sau ây có ph n ng v i dung d ch CuSO4? A. Na. A 471. Hg.24 nx my + = ! 0. B 465.A. A 485. B hóa tr n. = 7 C. < 7 B. A 477. B 482. Ba. D 464. B là M1. B 463. D 476.m.1 => nx + my = 0. D 484. s mol là 2.4 áp d ng nh lu t b o toàn kh i l ng ta có: . Ph ng trình hoá h c: 2A + 2nHCl p 2ACln + nH2 2B + 2mHCl p 2BClm + mH2 Theo u bài ta có h ph ng trình: M1x + M2y = 10 ng nguyên t là A. Cách gi i 1: Ký hi u hai kim lo i A. B 483. Mg. u 7 485.

Electron l p ngoài cùng c a các kim lo i ki m liên k t y u v i h t nhân. Tính ch t v t lí T t c các kim lo i ki m u có m ng tinh th l p ph ng tâm kh i: m i nguyên t trong tâm c a hình l p ph ng ch liên k t v i 8 nguyên t khác trên nh c a hình l p ph ng (s ph i trí 8). Riêng Fr là m t nguyên t phóng x . Ví trí các kim lo i ki m trong b ng tu n hoàn Các kim lo i ki m thu c nhóm IA trong b ng tu n hoàn.1 x 2 = 10 x 0.4 => mmu i = mhKl + mCl = 10 + 0. Theo chi u t Li n Cs n ng l ng ion hoá gi m d n. so v i các nguyên t cùng chu k . do ó tính ch t c tr ng c a kim lo i ki m là tính kh m nh. rubi i (Rb). g m các nguyên t : liti (Li). Ch ng 12. C u hình electron l p ngoài cùng: ns1 trong ó n là s th t c a l p electron ngoài cùng. Do ó.5 = 17. các . S oxi hoá: n ng l ng ion hoá th nh t nh h n r t nhi u so v i n ng l ng ion hoá th hai. Ví d ói v i Na.2 = 17. b. Kim lo i ki m a.m ! mACl mBCl ! mA B mHCl mH n m 2 Thay s vào ta có: m = 10 + (nx + my) 36.2 + 35.5 . xesi (Cs) và franxi (Fr). tóm t t lí thuy t 1.0.0.24 ! 0. kali (K). M t khác. kim lo i ki m luôn luôn có s oxi hoá là +1 trong m i h p ch t. natri (Na).2 22.1 (g) Cách gi i 2: Theo ph ng trình i n li n ! n ! 2x Cl H  2. M . I1 = 500kj/mol trong khi I2 = 4600kj/mol.1e p M+ N ng l ng ion hoá: kim lo i ki m có n ng l ng ion hoá nh nh t so v i các kim lo i khác.1 (g) => áp án B. ki m th và nhôm A. ó là m t c u trúc t ng i r ng.5 . Các kim lo i ki m.2 x 36.

NaHCO3.Tác d ng v i axit: Các kim lo i ki m ph n ng mãnh li t v i axit. cho nên l c hút gi a các nguyên t lân c n y u. i u ch kim lo i ki m Ph ng pháp i n phân mu i ho c hi roxit nóng ch y. S oxi hoá: kim lo i ki m th luôn có s oxi hoá là +2 trong m i h p ch t. Kim lo i ki m th a. Do nh ng c i m trên mà các kim lo i ki m có: . C u hình electron l p ngoài cùng: ns2 trong ó n là s th t c a l p electron ngoài cùng. . nhi t sôi th p. t o ra ki m và gi i phóng khí hi ro.Kh i l ng riêng t ng i nh . KCl. M t s h p ch t quan tr ng Các ki m: NaOH (xút n da). Na cho ng n l a màu vàng. Na2CO3 (xo a). Tính ch t hoá h c Các kim lo i ki m có tính kh m nh. . K cho ng n l a màu tím nh t. d. tính kh t ng d n t Li n Cs. là nh ng kim lo i nh h n nhôm (tr Be). có th dùng dao c t d dàng d n i n cao.Nhi t nóng ch y < 2000C. Các mu i: NaCl. strontri (Sr).Ph n ng v i oxi: Li cho ng n l a màu son. c. nh ng l n h n kim lo i ki m t ng ng. . magie (Mg). c ng th p.Ph n ng v i n c: các kim lo i ki m tác d ng m nh v i n c nhi t th ng. Tính ch t v t lí . N ng l ng ion hoá: kim lo i ki m th có n ng l ng ion hoá nh so v i các kim lo i khác. n ng > 20%. ph n ng quá mãnh li t.kim lo i ki m có bán kính nguyên t l n nh t. Theo chi u t Be n Ba bán kính nguyên t t ng d n và n ng l ng ion hoá gi m d n. N u axit có n ng nh h n. Electron l p ngoài cùng c a các kim lo i ki m th liên k t y u v i h t nhân.2e p M2+ cation M2+ có c u hình b n v ng c a khí hi m ng tr c. Ví d : 2NaCl 2Na + Cl2 e. . §iÖn ph©n nãng ch y . b. V trí trong b ng tu n hoàn Các kim lo i ki m th thu c nhóm IIA. 2. canxi (Ca). M . KOH (potat n da) là nh ng hoá ch t c b n. g m: beri (Be).Kh i l ng riêng nh . Không nên làm thí nghi m cho kim lo i ki m tác d ng v i HNO3 hay H2SO4 c vì r t nguy hi m. do ó tính ch t c tr ng c a kim lo i ki m là tính kh m nh. gây n r t nguy hi m. bari (Ba). T t c các mu i c a kim lo i ki m u tan trong n c. Ch nên làm thí nghi m v i axit HCl c.

. a.Tác d ng v i oxi. S th t 13. CaH2 + 2H2O p Ca(OH)2 + 2H2 . v i axit. d = 2. . Tính ch t v t lí Nhôm là kim lo i màu tr ng nh b c.7. CaSO4. b. Nhôm Kí hi u: Al. Nhôm chu k 3. v i axit và n c (tr Be). Vì v y trong k thu t i n nhôm d n thay th ng làm dây d n i n. còn l i các mu i khác u . .. nhi u oxit kim lo i (nhi t nhôm). b ng hai ph n ba ng nh ng l i nh b ng m t ph n ba ng. Ví d : MgCl2 Mg + Cl2 e. nhi t sôi tuy cao h n kim lo i ki m.S bi n d i tính ch t v t lí không u n nh các kim lo i ki m vì các kim lo i ki m th có ki u m ng tinh th khác nhau. Tính ch t hoá h c . nh . chúng có nh ng tính ch t v t lí chung trên vì liên k t kim lo i c a chúng t ng i y u. c.. Các v t b ng nhôm b n i u ki n th ng vì nhôm §iÖn ph©n nãng ch y tr BeCl2 có kiên k t c ng hoá tr . g p ba l n s t. bán kính nguyên t l n.Ph n ng v i halogen M + X2 p MX2 có liên k t ion. C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p1. nh ng v n t ng i th p. có th tác d ng v i nhi u phi kim. Tính ch t hóa h c Nhôm có tính kh m nh. Tuy nhiên.Tác d ng v i khí cacbonic to cao Ví d : 2Mg + CO2 2MgO + C d. M t s h p ch t quan tr ng: CaCO3. . CaO.Ph n ng v i hi ro (tr Be và Mg) Ca + H2 p CaH2 Các hi rua tác d ng v i n c t o ra ki m và gi i phóng khí hi ro. v n t ng i th p. phân nhóm chính nhóm 3. v i ki m và v i n c.Ph n ng v i nit 4Mg + 3N2 p 2Mg2N3 . Ca(OH)2. 3.Nhi t nóng ch y. (tr Be). i u ch kim lo i ki m th Ph ng pháp i n phân mu i ho c hi roxit nóng ch y. Nhôm d n i n t t. c ng tuy cao h n c a kim lo i ki m.

có l p màng oxit r t m ng. Cu. Al2(SO4)3. Ng i ta s d ng criolit Na3AlF6 làm gi m nhi t nóng ch y c a oxit nhôm. H p kim c a nhôm + uyara: 95% Al. d. tính liên t c c a l p oxit b phá v . uyara . Các h p ch t c a nhôm: Al2O3. c dùng r ng rãi trong công nghi p hàng không + Silumin: Al và Si (1 ± 14%) + Electron: 10. 83. Al(OH)3.3% Mg.5% Al.5% Al. Mg. Si. t ng d n i n và b o v nhôm kh i b oxi hóa.. H p kim có u i m nh và b n. Khi nhôm t o h n h ng v i th y ngân.. 4% Cu. ph n còn l i c a k m (Zn).. nhôm tác d ng m nh v i oxi. 2Al2O3 4Al + 3O2 §iÖn ph©n nãng ch y e. Mg dây cáp i n cao th thay cho ng.. + Almelec: 98. b n b o v . i u ch nhôm: i n phân oxit nhôm nóng ch y. 1% Mn.oxit và hi roxit nhôm có tính ch t l ng tính. 4Al 2Al 2Al + 3O2 p 2Al2O3 + Fe2O3p Al2O3 + 2Fe + 2NaOH + 2H2O p 2NaAlO2 + 3H2 c.

2+ 2+ 2+ 488. X.2 H i t i sao các kim lo i ki m có nhi t nóng ch y. K. Na. B. D. C. Li 3. 250ml 489. Ba d. A. Dung d ch A có ch a n m ion: Mg .6 0. khi 2+ t cho ng n l a màu vàng.3 0. Thêm d n V lít dung d ch K2CO3 1M vào dung d ch A n khi c l ng k t t a l n nh t. .24lít hi ro ( ktc).4 0. Ba . B n m k ti p nhau. c ng th p? cách gi i thích nào sau ây là úng? A. Nung nóng Y nhi t cao thu c Z. D.1mol Cl. Li. t cho ng n l a màu son.và 0. khi e. Do c u t o m ng tinh th l p ph ng tâm di n. A. t ng i r ng.90 ng c bi u di n trong b ng sau: c ng ( c ng c a kim c ng b ng 1. Na+ + 4. t ng i r ng. Bi t E là h p ch t c a cacbon. Z là các h p ch t vô c c a m t kim lo i. h i n c và khí E. nhi t sôi. các nguyên t liên k t v i nhau b ng l c liên k t y u C. Rb. 300ml C.5 0. Do c u t o m ng tinh th l p ph ng tâm kh i. K. t cho ng n l a màu tím. B úng. K + B a. khi t nóng nhi t cao cho ng n l a màu vàng. khi c. Cs. bài 486. t cho ng n l a màu da cam. Do các kim lo i ki m có bán kính nguyên t l n nh t trong chu k . khi chu i. A 1.2mol NO3 . t cho ng n l a màu xanh nõn 2. Ca và 0. E tác d ng v i X cho Y ho c Z. 200ml D. 150ml B.53 0. 487. X tác d ng v i Y thành Z.53 1. Rb. B. khi b.2g X hoà tan hoàn toàn vào n c thu c 2.97 0. Na.0) 0. L y 6.86 1. M t s h ng s v t lí quan tr ng c a các kim lo i ki m Nguyên t Li Na K Rb Cs Nhi t nóng Nhi t ch y (toC) (toC) 180 98 64 39 29 1330 892 760 688 690 sôi Kh i l riêng (g/cm3) 0. Ghép ôi các thành ph n c t A và B sao cho phù h p. Y.B. B là hai kim lo i: A. V có giá tr là: A. H n h p X g m hai kim lo i ki m A. 490.

1. 6. Na2CO3. Thu luy n. CO2 và MgCO3. D. Kim lo i ki m có th c i u ch trong công nghi p theo ph ng pháp nào sau ây ? A. 491.5M. c m (g) h n h p mu i khan. 496. Cô c n Y B. không có c p ch t nào. Cho các ch t: CO2. Na2CO3. MgO. C. NaOH. D.33g C. C. Fe S th t 26. NaOH. C. 63. NaHCO3. ng oxi b ng nhau là: B. 9. Mg S th t 12. D. i n phân nóng ch y.36g.có trong dung c 17. Hòa tan hoàn toàn 10.6g. 2. 91. Nguyên t c a nguyên t nào luôn cho 2e trong các ph n ng hoá h c A. S n tron. Sau m t th i gian l y thanh nhôm ra cân n ng 51. 1. 9. CO2. CO2. NaOH.672 lít khí bay ra khan. Nhúng m t thanh nhôm n ng 50g vào 400ml dung d ch CuSO4 0. Các nguyên t c a nhóm IA trong b ng HTTH có s nào chung? A. Nhi t luy n.38g. B. 494. Hòa tan 5. CO2.56 c 100ml dung d ch X. làm k t t a h t ion Cl. Na2CO3. D. B. CO. 92. NaHCO3. Al S th t 13. CO2. B.12g. Na2CO3. i n phân dung d ch. MgCO3. 497. Y.265g ktc. NaHCO3. m có giá tr là: A.94g h n h p hai mu i clorua c a hai kim lo i A.92g phân nhóm chính II) vào n d ch X ng k t t a. NaOH. C.65g 492. B (A và B là hai kim lo i thu c i ta cho dung d ch X tác d ng v i dung d ch AgNO3 thu c dung d ch Y. MgCO3 và CO.X. Hai ch t có ph n tr m kh i l 495. L c b B.2g.033g D. Kh i l A. 0. C. E l n l t là nh ng ch t nào sau ây? A. NaHCO3. D. . 10. Cô c n dung d ch A thì thu c m(g) mu i 493.28g D. m có giá tr là: A.22g k t t a. thu c ng Cu thoát ra là: B.0g h n h p hai mu i XCO3 và Y2(CO3)3 b ng dung d ch HCl ta thu c dung d ch A và 0. 1. A. S electron hoá tr .64g C . MgO và CO. Na S th t 11. Z. B.

B. Fe. Mg(OH)2 D. S electron l p ngoài cùng. C úng. Be(OH)2. Các nguyên t kim lo i nào c s p x p theo chi u t ng c a tính kh ? A. 26. 501. D. Zn. B. 503.0 B. al. Cu. C. xác nh công th c c a mu i XCl3 là ch t nào sau ây? A. Nung 100g h n h p g m Na2CO3 và NaHCO3 cho n khi kh i l ng h n h p không i c 69g ch t r n. Al. Ph ng pháp un sôi n c. 499. 505. MgO C. B. Al. 74% và 26%. Ph ng pháp trao i ion.2mol khí. 84% và 16%. C B. B. Al(OH)3. Zn(OH)2. Cu. D. ph ng pháp nào ch kh c c ng tam th i? A. Al. C. . Mg. Cho 3. Ag.68g h n h p mu i cacbonat c a hai kim lo i A và B k ti p trong nhóm IIA vào dd HCl thu c 1. Hoà tan hoàn toàn 23. 28. S l p electron D. C. Na2CO3. Ca(OH)2. C úng. D.8g h n h p m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr I và m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr II vào dd HCl th y thoát ra 0. Na.78g b t Al ph n ng v a v i dd mu i XCl3 t o thành dd Y. 26% và 74%. BCl3 D. xác nh ph n tr m kh i l ng c a m i ch t trong h n h p l n l t là: A. Công th c hoá h c c a ch t này là: A.C. Xác nh kim lo i A và B là: A. Magie có th cháy trong khí cacbon ioxit. A. B. B. B. C. t o ra m t ch t b t màu en. Chát trao i ion. Mg. Hi roxit nào sau ây có tính l ng tính? A. Hoà tan hoàn toàn 4. D. 26. 498.0 C. C. 504. Mg. 502. 16% và 84%. Ch t nào sau ây c s d ng kh tính c ng c a n c? A. 500. Mg và Ca.06g so v i dd XCl3. A.8 D. CrCl3 C. D. Ph ng pháp hoá h c. Không xác nh c. Khi cô c n dd sau ph n ng thì thu c bao nhiêu gam mu i khan? A. Mg. C. M t ch t khác. FeCl3 B. Kh i l ng ch t tan trong dd Y gi m 4.12 lit CO2 ktc. Ca và Sr. Sr và Ba. Fe. 28. Trong s các ph ng pháp làm m m n c. Ph ng pháp c t n c. D.6 506. Be và Mg B. Ag.

D. 512. B. Không xác nh. C A. Trong quá i ta ã s d ng các tính ch t nào c a các h p ch t magie? có dd NaOH 8% ? A. s n xu t magie t n c bi n. 0. C. CaSO4. D. Quá trình này kéo áp su t khí quy n.7H2O. p là: A. C n thêm bao nhiêu gam n A. Bi u th c tính V theo a. C. Ph n ng hoá h c nào sau ây bi u di n quá trình hoá h c ó? A. Trong m t c c n c c ng ch a a mol Ca2+.1mol Na+. 100 i ta i n phân mu i MgCl2 nóng ch y. CaSO4. V = C. và c mol HCO3 -. Cô c n dung d ch áp su t th p. 0. m = n. á vôi. ng trình s n xu t magie. Mg(HCO3)2p MgCO3 + CO2 + H2O.H2O c thêm vào Al2O3 trong quá trình i n phân Al2O3 nóng ch y. C. 2b a p ba 2p b 2a p th p thì thu cao thì thu 508. tan trong n c r t nh c a Mg(OH)2. ng á vôi là m t quá trình hoá h c. 510. nhi t A. b. 150 511. S t o th ch nh trong các hang c m gam h n h p mu i khan. M t dung d ch ch a 0. Criolit Na3AlF6 xu t nhôm vì lí do nào sau ây? u úng. 514. D. c ng trong c c là nh nh t. C. B. D. N u cô c n dung d ch c n gam h n h p mu i khan. b mol Mg2+. Ch t nào sau ây A. 513.2H2O.1 mol Ca2+.507. MgSO4. Nhi t nóng ch y t ng i th p c a mu i MgCl2 (705oC). 200 D. c s d ng trong y h c. B. á ph n.1mol Cl. m < n. So sánh m và n ta có: B. N u ch dùng n c vôi trong.2 mol HCO3-. 509. 250 C. s n ng b gãy? B. bó b t khi x D. Mg(OH)2 tác d ng d dàng v i dung d ch axit HCl. CaCO3 + CO2 + H2O p Ca(HCO3)2. á hoa c ng. ba p B. A. D. m > n. MgCO3 + CO2 + H2O p Mg(HCO3)2. 2CaSO4. ng c vào 500g dung d ch NaOH 12% B.và 0. B. n ng Ca(OH)2 pM làm gi m c ng c a c c thì ng i ta th y khi thêm V lít n c vôi trong vào c c. nhi t dài hàng tri u n m. Lo i á và khoáng ch t nào sau ây không ch a canxi cacbonat? . C. Ca(HCO3)2 p CaCO3 + CO2 + H2O. Th ch cao.

D. S n xu t xi m ng. B. D. A. H p kim nào sau ây không ph i là c a nhôm? A. B. Lo i qu ng và á quý nào sau ây có ch a nhôm oxit trong thành ph n hoá h c? A. 515. B. B. 516. Silumin. Boxit. b o v nhôm nóng ch y kh i b oxi hoá. Dung d ch mu i AlCl3 trong n c có pH là: A. < 7. Làm vôi quét t ng. ng d ng nào sau ây không ph i là c a CaCO3? A. C úng. Electron D. uyara. = 7. B. Làm t ng nóng ch y c a Al2O3. D. C. Làm ch t n trong công nghi p cao su. B. C. T o m t l p ng n cách D. B. Inox. A. cho phép i n phân nhi t th p nh m d n i n c a Al2O3 nóng ch y. 0 a 2a n CO2 CO2 . Làm b t nh pha s n. Cho khí CO2 tác d ng v i dung d ch ch a amol Ca(OH)2. th nào sau ây bi u di n m i quan h gi a s mol Ca(HCO3)2 v i s mol CO2 ? a A. C. C. 517. H ng ng c. C.A. Ng c bích. Không xác nh. > 7. 0 a 2a n CO2 B. 519. 518. Làm gi m nhi t ti t ki m n ng l ng. C úng.

B 502. 0 a 2a n D. A 516. D 505. C 498. k t t a không tan. C ng d n: t công th c chung c a A và B là R 2R + 2H2O p 2ROH + 0. B 497. Không có hi n t ng gì x y ra. l ng k t t a t ng d n n c c i. D 506. B 515. D 503. B 513. D. B 488. 0 a 2a n 520. sau ó k t t a tan d n.C. B 508. D 519. C. Ban u có k t t a d ng keo. C 514. A 511. D 517. A 510. D 520. C 500. B. C 491. B 512. Có k t t a d ng keo. D 504.2mol H2 0. D 487. B 489. B 518. 2 ! 31(g / mol)   0. A 493. C 492. D 494. A 509. 495. Ban u có k t t a d ng keo. A 490. C. C 499.1mol ! 23 ! 39 ! 6. C 501. 2 " ! là th a mãn . h 486. A 507. B 496. sau ó k t t a tan. H ng d n tr l i và áp s 487. Hi n t ng nào x y ra khi cho t t dung d ch HCl vào dung d ch NaAlO2 ? A.

15 ! 0.672 ! 0. z là s mol c a Mg2+ . 3 trung hòa i n.và NO .3(mol) 3 491.03(mol) 22. các k t t a tách kh i dung d ch.2 = 0.1 + 0.15(mol) 3 nCO3 ! nCO2 ! 0.3 hay x + y + z = 0. ph n dung d ch ch a Na+.15   nCO2 ! x y z ! 0. Ca2+ trong dung d ch A. nY . ta có: 2x + 2y + 2z = 0. nNa ! nCl  nNO ! 0. 488. Vì dung d ch trung hòa i n.15lÝ=150ml t 1 Cách gi i 2: Khi ph n ng k t thúc. Cách gi i 1: Ph ng trình ion rút g n: Mg2+ + CO2 p MgCO3q 3 Ba2+ + CO2 p BaCO3q 3 Ca2+ + CO2 p CaCO3q 3 G i x.4 Y2(CO3)3 + 6HCl p 2HCl3 + 3H2O + 3CO2 (2) 3b t nXCO3 ! a .15(mol) 3   V! nKCO3 CM ! 0.áp án B. Ba2+ . Cách gi i 1: PTP : XCO3 + 2HCl a b nCO2 ! 0. Cl. y.

CO ! b 2 3 3 Theo u bài ta có h ph ng trình: ®X 60 a .

2Y 180 b ! 10 .

03 ° ##  V Na2CO3 ! nNa « Na » ­ ½ ! 0.3 ! 0.15(l) ! 150ml 2 áp án A . ± ¯ a ± 3b ! 0. p XCl2 + H2O + CO2 (1) a .

n Cl 2 !y $ . kh i l ng mu i t ng là 71.06 Kh i l ng mu i khan g m A(NO3)2 và B(NO3)2 t nACl 2 ! x .thì có 1mol CO2 bay ra.5(2a + 3b)  m = (aX + 2bY) + (71a + 213b) => m = 8.5 x 64 = 1.03mol Cu   mCu = 0.92g ng t ng là: 3 x (64 .5) + 2b(Y + 106.38   x = 0.50 = 1.33 = 10.27x) = 51.5x x 64 + (50 . Cách gi i 1: 2Al + 3CuSO4 p Al2(SO4)3 + 3Cu x 1.12 => x + y = 0.92 (g) áp án C.38 .33 (g).2 + 71(a + 3b) = 8. áp án: B 492.33 (g)   7mmu i clorua = 10 + 0.38g   0. Cách gi i 1: ACl2 + 2AgNO3 p 2AgClq + A(NO3)2 BCl2 + 2AgNO3 p 2AgCl q + BC(NO3)2 Theo u bài ta có: (A + 71) x + (B + 71)y = 5.5) = aX + 2bY + 35.5)  m = a(X + 71) + 2b(Y + 106.8 = 8.33 (g) Cách gi i 2: V n d ng ph ng pháp t ng gi m kh i l ng.54) = 138g ng trình c 2mol Al p 3mol Cu kh i l ng t ng: 51.94 2x + 2y = 0. Theo ph ng trình ta có: 1 mol mu i CO3 chuy n thành mu i Cl.5x t s mol Al ph n ng là x Kh i l ng v t sau ph n ng = mCu gp + mAl còn d = 1.2 + 2.03 x 64 = 1.60 =11g V y theo bài m mu i t ng: 11 x 0. 493.aX + 2bY + 60(a+3b) = 10 aX + 2bY = 10 .13 = 10.02 x 1.03 = 0.02 (mol) => kh i l Cách gi i 2: Theo ph V y kh i l ng Cu thoát ra: 0.1.2 Mà kh i l ng mu i (m) = mXCl 2 mYCl 3 m = a(X + 71.

60 = 33. Cách gi i 2: D a vào c i m nguyên t kh i Mg g p hai l n nguyên t kh i c a C.94 + 3.6 p B là Ca = 40.18 = 9. Cách gi i 1: áp d ng công th c.6 i A < 33. 494.7% 12 + 31 CO %O = 16 x 100% = 57.05 1.1% 12 + 16 16 x 100% = 40% 24+16 %O = 16 x 3 x 100% = 57.6 . M CO3 + 2HCl p M Cl2 + CO2o + H2O 0.4 M = 93. 502. Ta có các t l sau: CO2 1C : 2O MgO 2C:1O CO 1C :1O MgCO3 3C:3O V y c p có % kh i l ng oxi b ng nhau là MgCO3 và CO.05 M CO3 = Bi n lu n: 4. áp án: B . 32 CO2 %O = x 100% = 72.6.12 ! 0.68 ! 93.12 (g) Cách gi i 2: áp d ng ph ng pháp t ng gi m kh i l ng C 1mol MCl2 t o ra 2mol AgCl thì m t ng 53g V y nAgCl = 0.1% 24+12 + (16 x 3) MgO %O = MgCO3 áp án C.68 + 124 x 0.06 = 9.12 mol m mu i nitrat = mKL + mo = 5.m = (A + 124)x + (B + 124) y = Ax + By + 124(x+y) = 1. 0. tính ph n tr m kh i l ng c a oxi có trong m i h p ch t so sánh.12 (g) áp án C.05 mol 22. áp án C.6 p A là Mg = 24 B > 33. Ta qui kh i l ng m t Mg b ng hai C. H ng d n: t M là nguyên t kh i trung bình c a hai kim lo i A và B.

2 Theo (1).2 = 2.06 Gi i ra A = 56. gi m: 44 + 18 = 62g gi m: 100 ± 69 = 31g 2NaHCO3 €t €p Na2CO3 + CO2o + H2Oo 2.5) t ng (2M+71)-(2M+60) = 11gam 11gam p RCl2 + CO2o + H2O (2) (R+71) t ng (R+71)-(R+60) = 11g 11ygam 2 T (1) và (2): mhh = x + y = nCO = 0.78 ! 0. hoá tr II là R. mmu i = 23. H ng d n: G i A là nguyên t kh i c a kim lo i X. H ng d n: Kí hi u kim lo i hoá tr I là M. áp án A.8 + 2.2g. V y kh i l ng mu i thu c b ng kh i l ng mu i ban u c ng v i kh i t ng t ng thêm.14 27 Ta có: (A + 35.14) = 4.14 p 0.503. Ch có NaHCO3 b phân h y.5. áp án: A 504. Kim lo i X là Fe và mu i FeCl3.3).0. 0 t x là s gam NaHCO3. M2CO3 1mol(2M+60)g xmol RCO3 + 2HCl 1mol(R+60)g ymol + 2HCl p 2MCl + CO2o + H2O (1) 2(M+35. 505.5.84 62 ! p x ! 84 g x 31 V y NaHCO3 chi m 84% và Na2CO3 chi m 16%. (2): (x + y)mol h n h p ph n ng thì kh i l ng hh mu i t ng (11x + 11y)g = 11(x + y) = 11.0.0.2 = 26g áp án: A .84g xg Ta có: 2.14 ± (133. Al + XCl3 p AlCl3 + X 0. s mol là x kim lo i.14 3. s mol là y.

p Mg(OH)2 (r) Ca2+ + HCO3. Nguyên t kh i: 51. ! 2 áp án: A Ch ng 13.s t ng A. crom . H ng d n: m H 2O L 2b + (a + Vp) = 2Vp   2b + a = Vp   V = 0 8 4 mdd12% 12 8 mH O 2 4 p mH O ! 250 g 500 8 ( ây n c có n ng NaOH b ng 0).507.+ OH. p áp án: B 510. crom Kí hi u: Cr. cho nên: 2b a . tóm t t lí thuy t 1.996 C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p63d54s1 a. H ng d n: Dung d ch n c vôi trong có s Vp mol Các ph n ng kh c ng: b mol 2b mol i n li: 2Vp mol Ca(OH)2 p Ca2+ + 2OH- Mg2+ + 2OH. S th t 24.p CaCO3(r) + H2O (a + Vp)mol (a + Vp)mol ng OHdùng cho c hai ph n ng trên.Tính ch t v t lí .

màng oxit tan. i u ki n c n thi t c a ph n ng là dòng hi ro liên t c thoát ra.2) và b ngoài trông gi ng thép. crom ng gi a k m và s t. Hi roxit Cr(OH)2 là m t ch t r n màu vàng nâu. 4Cr(OH)2 + 2H2O + O2 p 4Cr(OH)3 + Mu i crom II a s d ng hi rat hay tan trong n và mu i c a axit yêu có màu khác. i u ch mu i crom II.niken ch a kho ng 15% crom. Cr2O3 Cr p + 6HCl €€ 2CrCl3 + 3H2O CrCl2 + H2 tp + 2HCl €€ 0 nhi t th ng. crom có m t l p oxit m ng b n v ng b o v . Cr(CH3COO)2 có màu mu i crom II là tính kh m nh. sau ó ph n ng t a nhi t m nh. Cr(OH)2 là m t baz . H p ch t crom III c có màu xanh da tr i. Nhi t nóng 0 0 ch y c a crom là 1875 C và sôi 2570 C. tránh oxi ti p xúc v i mu i crom II. tuy nhiên c ng nh nhôm. phot pho. Khi un nóng trong không khí.Crom là kim lo i tr ng xám. Crom không tác d ng v i dung d ch loãng. nên r t b n. Nh ng nhi t cao crom tác d ng v i oxi. Mu i khan . M t s h p ch t c a crom H p ch t crom II: + oxit CrO là m t ch t t cháy. Khi un nóng. khi không có m t oxi. không ph n ng v i n c và không khí. crom tác d ng v i dung d ch axit t o ra mu i crom II. có d ng b t màu en. 4CrCl2 + O2 + 4HCl p4CrCl3 + 2H2O Trong phòng thí nghi m. n ng (d =7. l u hu nh. không tan trong n c. H2SO4. Cr2O3 + 2Al €€ p 2Cr + Al2O3 c. CrO là m t oxit baz . i u ch crom: Dùng ph ng pháp nhi t nhôm. b. nit . ngu i c a axit HCl. ch c n un nóng lúc u. Khi un nóng trên 1000C chuy n thành Cr2O3.. b oxi hóa thành Cr(OH)3.. cho Zn tác d ng v i mu i crom III trong môi tr ng axit. Khi t o h p kim v i s t. Tính ch t hóa h c Do c u hình electron l p ngoài cùng là 3d54s1 cho nên crom t o ra các h p ch t trong ó có s oxi hóa t +1 n + 6. crom b HNO3 c và H2SO4 c làm th ng hóa gi ng nh nhôm. Thép không g crom . Tính ch t hóa h c c tr ng c a . Ví d : 2Cr t p + 3Cl2 €€ 2CrCl3 0 Trong dãy i n hóa. Tác d ng v i n ch t: nhi t th ng crom ch tác d ng v i flo. crom làm cho thép c ng và ch u nhi t h n.

+ Mu i cromat và icromat: các mu i b n h n nhi u so v i các axit t ng ng. trong không khí m. s n ph m là mu i crom III. S t b nam châm hút và có th tr thành nam châm. S t Kí hi u Fe.vào h cân b ng. Nó có tính ch t l ng tính. S t có tính d o. Cr2O72. không tan trong n c.2000C. + Mu i crom III.+ Cr2O3 là m t ch t b t màu l c th m. S th t 26. Trong môi tr ng axit. nóng ch y 15390C và sôi 27700C.87). Tính ch t v t lí S t là kim lo i màu tr ng b c. Ion 2da cam. 2. màu l c xám.847 C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p63d64s2 a. b. n ng. 0 (NH4)2Cr2O7 €€ Cr2O3 + N2 + 4H2O p t Trong công nghi p: K2Cr2O7 + S €€ Cr2O3 + K2SO4 p + Cr(OH) 3 là m t ch t k t t a keo. mu i crom III b k m kh thành mu i crom II. Tuy nhiên. s t b g d dàng theo ph ng trình t ng quát: 4Fe + 3O2 + nH2O p2Fe2O3 . N u thêm OH.nH2O . Cr2O3 khó nóng ch y và c ng nh Al2O3. thì dung d ch s chuy n sang màu da cam. Các mu i cromat và icromat u là nh ng ch t oxi hóa m nh. dung d ch s chuy n sang màu vàng. k t tinh d ng tinh th hi rat. nh ng không tan trong dung d ch loãng c a axit và ki m. Trong môi tr ng ki m nó b oxi hóa thành mu i crom VI. Hai lo i ion này trong n c luôn t n t i cân b ng: CrO4 màu vàng. nh t là trong môi tr ng axit. CrO3 + H2O p H2CrO4 (axit cromic) 2CrO3 + H2O p H2Cr2O7 (axit icromic) Các axit này ch t n t i d ng dung d ch. tinh th màu . có màu. i u ch trong phòng thí nghi m. Tính ch t hóa h c S t có ho t ng hóa h c lo i trung bình. s t b oxi hóa t o màng m ng ng n s oxi hóa sâu h n. Là m t oxit axit. (d = 7. + S t tác d ng v i phi kim: Khi un nóng trong không khí khô 150 . Ch t này có tính l ng tính nh Al(OH)3. d dát m ng và kéo s i.có màu 2+ 2H+ 2CrO42+ H 2O Cr2O7 Á ‚ N u thêm H+ vào mu i cromat màu vàng. Nguyên t kh i: 55. CrO3 r t d tan trong n c t o ra các axit cromic (khi có nhi u n c) và axit comic (khi có ít n c). H p ch t crom VI + CrO3 là m t ch t r n. nhi t phân amoni bicromat.

Ngành s n xu t gang.Tính ch t v t lí ng là kim lo i màu . nóng ch y 10830C và sôi 28770C. thép g i là luy n kim en. trong ó h p ch t ng II b n h n. b. ng tinh khi t t ng i m m d dát m ng. 3. H p ch t s t III có tính oxi hóa. Cu(OH)2 + 2HCl p CuCl2 + 2H2O Khi un nóng. ng có d n i n. d n i n gi m nhanh khi ng có l n t p ch t. S th t : 29. H p ch t c a ng ng có các s oxi hóa +1 và +2.546 C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p63d104s1 a. ch thua b c. Oxit và hi roxit có tính baz . oxi khi un nóng. . c. e. Cu(OH)2 b phân h y t o ra CuO. + 2O2 pFe3O4. ng. ng có th tác d ng v i các phi kim nh clo. Các lo i qu ng s t: manhetit: Fe3O4.t cháy s t trong oxi: 3Fe hu nh khi un nóng. ây là ph n ng ã tìm ra thành ph n hóa h c c a n c. kéo s i. ngay trong dung d ch. ng Kí hi u: Cu. d. brom. CuO + 2HCl p CuCl2 + H2O + Cu(OH)2 là m t ch t k t t a màu xanh nh t. Nguyên t kh i: 63. l u + S t tác d ng v i axit: Fe + 2HCl pFeCl2 + H2 S t b th ng hóa trong HNO3 và H2SO4 c ngu i. CuO là m t oxit baz . Cu(OH)2 là m t baz . Tuy nhiên khi có m t khí oxi. d n nhi t r t cao. xi erit: FeCO3.96). + CuO là ch t b t màu en. S t tác d ng v i các phi kim khác nh clo. không tan trong n c. Fe(OH) 2. Tính ch t baz c a oxit và hi roxit và tính kh . Tính ch t hóa h c ng là kim lo i kém ho t ng hóa h c. Fe(OH)3. + S t tác d ng v i dung d ch mu i c a kim lo i kém ho t Fe + CuSO4 p FeSO4 + Cu + S t tác d ng v i n c nhi t cao. H p kim c a s t: Gang. n ng (d = 8. hematit: Fe2O3. các mu i s t III. x y ra ph n ng: 2Cu + O2 + 4HCl p 2CuCl2 + 2H2O c. thép. mu i s t II. H p ch t s t III: Fe2O3. Cu + Cl2 p CuCl2 ng không tác d ng v i dung d ch HCl và H2SO4 loãng. H p ch t c a s t H p ch t s t II: FeO.

224(g) . D. d úc. 0.54g ch t r n Y và dung d ch Z. Mg trong dung d ch HCl th y thoát ra 13.Cu(OH)2 Cu(OH)2 Svâyde: €€ p CuO + H2O c tan d dàng trong dung d ch NH3 t o thành dung d ch màu xanh th m g i là n + 4NH3 p Cu(NH3)4(OH)2 Cu(OH)2 N c Svâyde hòa tan c xenluloz . B. B. xenluloz tr l i d ng r n. Sau ph n ng ta thu c m(g) h n h p ch t r n. C. Ni (40%) có i n tr cao.7g h n h p tác d ng dung d ch NaOH d thu c 3. 13.88 lít B.8g Fe2O3 r i nung nóng th c hi n ph n ng nhi t nhôm. khi thêm n c ho c axit. Sn (3 . làm dây i n tr . Hòa tan hoàn toàn 17. 3. bài 521.24(g) B.44 lít khí.84 lít khí X ( ktc) và 2. Zn (10 -50%) b n và d o dùng trong ch t o máy.70 lít C. Hòa tan 9. 31. 523. 2. Tên a ph ng n i phát minh ra crom. D. m có giá tr là: A. dùng trong công nghi p ch t o máy Contantan: Cu. Lí do nào sau ây là úng khi t tên nguyên t crom? A. 33. Mg. Cô c n dung d ch Z thu c m(g) mu i. Al b ng m t l ng v a dung d ch HCl thu c 7. 522. 44. M t lí do khác.8 lít 524. 35.25g.4g Al v i 4. d thì thu c V lít khí NO2. C.58g. N u cho 8. Giá tr c a m là: A.14g h p kim Cu.2(g) D.20%) ít b n mòn. 26. c ng h n ng.4g h n h p ba kim lo i Al. dùng làm t s i nhân t o.36 lít khí ( ktc). Th tích khí NO2 ( ktc) thu c là: A. 4.44 lít D. H p kim c a ng: ng thau: Cu. + Mu i ng II d ng hi rat và tan trong n c u có màu xanh d.45g. B. Tr n 5. V y n u cho 34. ng thi c: Cu. Fe.08(g) C. H u h t các h p ch t c a crom u có màu. 53.99g. Tên c a ng i có công tìm ra crom. 10.8g h n h p trên tác d ng v i dung d ch CuSO4d . l c l y toàn b ch t r n thu c sau ph n ng tác d ng v i dung d ch HNO3nóng.

BCl3 C. Zn. Li2SO4 . Hoà tan 4. 3 3 4 4 526. Mg. trong dd Y gi m 4.54 g b t nhôm v i b t Fe2O3 và CuO r i ti n hành ph n ng nhi t nhôm thu h n h p A.78g b t Al ph n ng v a A. T l th tích khí A.369 lít. C. H2SO4. Th tích h n h p A B. C.03 mol Cu vào dung d ch HNO3 thu c h n h p khí A g m NO và NO2 có t l s mol t ktc là: A.72 lít. c dùng thêm m t thu c th . xác B. Dung d ch AgNO3 D. D. NaCl. Dung d ch NaOH C. Ni. C.224 lít và 0. D. B.24H2O. M t khác nhúng thanh kim lo i trên vào dd Pb(NO3)2. MgCl2. Ch B. 530. D. Tr n 0.24 lít và 6.672 lít. . Al2(SO4)3. 2. Hoà tan hoàn toàn h n h p g m 0. B. Th tích ( ktc) khí NO và NO2 l n l D. .24 lít.1%. c? ng ch t tan hai tr ng h p nh th y kh i l nhau.224 lít. c c h n h p khí g m NO và NO2 có t t là: 527. Fe. . thì có 528. 2. FeCl3 531. Al2(SO4)3.24H2O.72 lít và 2. Không xác c g i là phèn chua. th dùng thêm thu c th nào sau ây A. Bi t r ng s mol CuSO4 và Pb(NO3)2 tham gia B. Hoà tan hoàn toàn A trong dung d ch HNO3 l s mol t A.3737lít. Nhúng thanh kim lo i M hoá tr 2 vào dd CuSO4. dùng ánh trong n nh.05 mol Ag và 0. K2SO4 . 3. Kh i l nh công th c c a mu i XCl3 là: B. D. (NH4)2SO4 . VN 2 O VNO c h n h p khí NO và N2O có t kh i so v i H2 trong h n h p là: 1 2 1 3 .224 lít. 2. nh n bi t các dung d ch ó? 529. CrCl3 D. Cho 3. 6.06g so v i dd XCl3. sau m t th i gian ng t ng 7.24H2O.75. Xác nh M là kim lo i : A. Dung d ch BaCl2 kh i l ng ng là 1 : 3. . 1.05%.24H2O. Al2(SO4)3. C. Dung d ch qu tím.59g Al b ng dd HNO3 loãng thu b ng 16. Có các dung d ch AlCl3. C. 0. ng ng là 2 : 3. Ch t nào sau ây A.672 lít và 0. Na2SO4 .525.737 lít. sau m t th i gian l y thanh kim lo i ra th y ng gi m 0. Al2(SO4)3. 0. v i dd mu i XCl3 t o thành dd Y.

M t ng nghi m ch a kho ng 1ml dung d ch Cu(NO3)2. D. B. Fe2O3 và H2. 534. ng nghi m cho A. ó là kim lo i nào trong s sau: A. C. A. Hàm l ng cacbon trong gang cao h n trong thép. Ca 537. Ban B Kh i l ng riêng bi t các dung d ch loãng FeCl3. D. 4. Có n m ng nghi m A. ng k t t a t ng d n. l c r a k t t a thu cao thu ng d dung d ch NaOH loãng. B. S t tác d ng v i n c nhi t B. u có xu t hi n k t t a màu xanh nh t. 536. C úng. S ph n ng hoá h c ã B.532. C. và AlCl3. C. Cho 1. Mg C. FeSO4 có th phân bi t t ng ch t trên: B. D. FeO và H2. C. Cu(NO3)2. 7. c 0. NH4Cl. Fe(OH)2 và H2.52 gam m t kim lo i tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng t o ra 6. B. NaOH. Fe D. Gang và thép có nh ng i m khác bi t nào sau ây? A. Ch n m t trong các hoá ch t sau 533. Qu tím. Cho các ch t sau ây tác d ng v i nhau: . l c r a k t t a m i t o thành.7 gam ch t r n D g m hai oxit kim lo i.Thêm vào B u h n h p. Thép d o và b n h n gang.58 gam h n h p A Khu y m tl khí d ng b t g m Mg và Fe tác d ng v i 125ml dung d ch CuCl2.92 gam ch t r n C. K t t a b hoà tan t o ra dung d ch màu xanh th m. Cho 2. 538. BaCl2. Gang giòn và c ng h n thép. A. 5. B. Gang và thép là nh ng h p kim c a s t. có r t nhi u ng d ng trong công nghi p và trong i s ng.84 gam mu i sunfat. Al cao h n 570oC thì t o ra s n ph m: A. Thêm t t dung d ch amoniac vào n d . c dung d ch B và 1. D. D. 6. Các hi n t ng x y ra trong thí nghi m là: nc c i. AgNO3. C. Fe3O4 và H2. x y ra trong thí nghi m trên là: 535. C úng. Nung k t t a trong không nhi t A.

Quan sát b ng m t th ng ta không th y có hi n t ng gì x y ra. D. NO2. CO2. L c ng nghi m cho tinh th tan h t. 543. Contantan. 540. Z l n l t là: A. 24% và 76%.Cu + HNO3 c p khí X p khí Y p khí Z MnO2 + HCl c Na2CO3 + FeCl3 + H2O Công th c phân t c a các khí X. Hoà tan hoàn toàn 10 gam h n h p mu i khan FeSO4 và Fe2(SO4)3. NO. 539. Cu(NH3)4(OH)2. Cl2. CO2. Dung d ch thu c ph n ng hoàn toàn v i 1. M t nguyên nhân khác.58 gam KMnO4 trong môi tr ng axit H2SO4. Màu nâu và màu vàng chanh. ng có tác d ng v i axit HCl. 67% và 33%. 76% và 24%. C. X y ra hi n t ng n mòn i n hoá h c. i u gi i thích nào sau ây là h p lí? A. Màu s c c a dung d ch X và Y l n l t là: A. nh ng ch m n m c m t th ng không nhìn th y. D. ng thi c. B. Y. B. CO2. N2. 541. Tuy nhiên. Cl2. Có m t c c ng dung d ch HCl. B. Màu da cam và màu vàng chanh. B. B. nhúng m t b n ng m ng vào c c. D. Thêm vài gi t dung d ch KOH vào dung d ch X thu c dung d ch Y. B m t ít tinh th K2Cr2O7 (l ng b ng h t u xanh) vào ng nghi m. ng thau. C. dùng hoà tan xenluloz . B. D. ng tác d ng v i axit HCl hay H2SO4 loãng khi có m t khí oxi. Electron. C. D. thu c dung d ch X. thêm kho ng 1ml n c c t. Cu(NO3)2. . CuSO4. Màu vàng chanh và màu da cam. H p kim nào sau ây không ph i là c a ng? A. C. Công th c hoá h c nào sau ây là c a n c Svâyde. n u lâu ngày. NO2. CuCl2. C. B n ng có th b t ch ti p xúc v i b m t thoáng c a c c axit. CO. 33% và 67%. Màu vàng chanh và màu nâu . C. trong quá trình s n xu t t nhân t o? A. 542. Thành ph n ph n tr m theo kh i l ng c a FeSO4 và Fe2(SO4)3 ban u l n l t là: A. D. Cl2. dung d ch d n chuy n sang màu xanh. Cl2.

B. D. dung d ch thu c cho tác d ng v i dung d ch bari clorua th y có k t t a tr ng (không tan trong axit). m (parafin) lên b m t c a thép. Glixerol tác d ng v i ng (II) sunfat trong môi tr ng ki m. Cr lên b m t c a thép. Ng i ta b o v thép b ng cách: A. Công th c hoá h c B. có th dùng ph n ng hoá h c nào sau ây? A. Amoniac tác d ng v i ng (II) sunfat. phát hi n ng (II) sunfat d nhanh. B. M m t l p kim lo i nh Zn. i ta thu c a lo i oxit s t nói trên là: luy n gang. G n thêm m t m u Zn ho c Mg vào thép. có tác h i to l n cho n n kinh t . Manhetit Fe3O4. Hematit Fe2O3. Booc o là m t ch t di t n m cho cây r t có hi u qu nên c các nhà làm v n a dùng. D. D. thành ph n hoá h c c a qu ng? A. M t lo i qu ng ch a s t trong t nhiên ã c lo i b t p ch t. N u kh a gam oxit s t này b ng cacbon oxit c 0. Hoà tan qu ng này trong dung d ch axit nitric th y có khí màu nâu bay ra.544. Xi erit FeCO3. B. cán thép Gia sàng 545. C. Ch t l ng Booc o (là h n h p ng (II) sunfat và vôi tôi trong n c theo m t t l nh t nh. m t h p kim có nhi u ng d ng nh t c a s t b n mòn trong không khí m. 547.448 lít khí cacbonic( ktc). h n n a vi c pha ch nó c ng r t n gi n. C úng. S t tác d ng v i ng (II) sunfat. B. . Hãy cho bi t tên. Ph n ng khác. Fe2O3. 546. A. Pirit FeS2. Bôi m t l p d u. ch t l ng này ph i h i có tính ki m (vì n u ng (II) sunfat d s th m vào mô th c v t gây h i l n cho cây).84 gam s t và 0. Sn. Fe3O4 C. Có m t lo i oxit s t dùng nhi t cao ng A. Hi n t ng thép. FeO Phân x ng luy n gang t qu ng s t Luy n. C. C. Thép b oxi hoá trong không khí m có b n ch t là quá trình n mòn i n hoá h c.

Cr2O3. 549. C úng. M t ch t b t màu l c X th c t không tan trong dung d ch loãng c a axit và ki m. K2Cr2O7. C. Cr2O3. Na2CrO4. Ta có th dùng các ph ng pháp nào sau ây lo i b s t ra kh i n c sinh ho t? A. Cu. Gang và thép là nh ng h p kim khác nhau c a Fe. K2CrO4. dao. dây thép gai. K2Cr2O7. Cr2O3. l c. Ch o gang Dao D©y thÐp gai . C. B. dao l i s c và dây thép l i d o? Lí do nào sau ây là úng? A. Na2Cr2O7. Nguyên t có c u hình electron l p ngoài cùng 4s1 là nguyên t c a nguyên t nào sau ây? A. D. Y. Cr. lâu có màu vàng gây nh h ng x u t i s c kho c a con ng i nên c n ph i lo i b . S c clo vào b n c m i t gi ng khoan lên v i li u l ng thích h p. 550. Có nh ng v t c ch t o t s t nh : ch o. A. B. Na2Cr2O7. Trong n c ng m th ng t n t i d ng ion trong s t (II) hi rocacbonat và s t (II) sunfat. B. 551. D. Na2CrO4. ch t Y tác d ng v i axit t o thành ch t Z có màu da cam. Dùng giàn phun m a ho c b tràn cho n c m i hút t gi ng khoan lên c ti p xúc nhi u v i không khí r i l ng. B. Hàm l ng s t trong n c cao làm cho n c có mùi tanh. Ch t Z b l u hu nh kh thành ch t X và oxi hoá axit clohi ric thành clo. K. Cr2O3. Vì sao ch o l i giòn. B. Công th c phân t c a các ch t X. A.Thép b n mòn trong không khí m 548. C và m t s nguyên t khác. Z l n l t là: A. D. C úng. Khi n u ch y v i potat n da và có m t không khí chuy n thành ch t Y có màu vàng và d tan trong n c. Gang giòn vì t l % c a cacbon cao ~ 2%. B. S c không khí giàu oxi vào n c m i hút t gi ng khoan lên. K2CrO4. C.

Contantan là h p kim c a ng v i 40% Ni. M t s tính ch t c bi t c a thép do các nguyên t vi l ng trong thép gây ra nh thép crom không g . Contantan có giá thành r . Dung d ch HCl.01%.B . Contantan có i n tr nh . A 537.C. B. r t b n v ng b o v ? A. Thêm t t t ng gi t dung d ch NaOH vào c c th y tinh. B. D 548. B 529. D. B. H i có hi n t ng gì x y ra khi thêm dung d ch BaCl2 vào dung d ch có màu vàng trên? A. A 535. ng b oxi hoá. A 549. A. Dung d ch C2H5OH. D 539. D 525. B 544. « D. D 526. A 538. Màu vàng chuy n thành màu da cam. 552. A 527. Trong s các c p kim lo i sau ây. h 521. A 545. B 542. M t nguyên nhân khác. Dung d ch HNO3. d ng kho ng 10ml dung d ch K2Cr2O7. Khi dùng b ng s sáng p nh m i? A. D. B 550. M t ph ng án khác. C. Fe và Al. C úng. Dung d ch NH3. 553. Không có hi n t ng gì x y ra. B. V t li u này c ng d ng r ng rãi trong các d ng c t nóng b ng i n nh : bàn là. A 531. Hi n t ng quan sát c là màu da cam c a dung d ch chuy n sang màu vàng. A 533. Mn và Al. C. B 547. b n có th dùng hoá ch t nào sau ây dùng c a b n 555. B 546. C 530. n c. D. D. C. nh có l p màng oxit r t m ng. A 543. D 541. c p nào có tính ch t b n v ng trong không khí. Có m t c c th y tinh dung tích 100ml. 554. A 532. Xu t hi n k t t a màu vàng c a BaCrO4. A 528. D ng d n tr l i và áp s 522. Al và Cr. B 523. B. D 524. C. dây may so c a b p i n « Tính ch t nào c a contantan làm cho nó c ng d ng r ng rãi nh vây? A. Contantan có i n tr l n. Fe và Cr. Thép d o vì t l cacbon ~ 0. A 534. C. C 536. un nóng. D 540.

14 2. A 553.7 ! 31.05 ng trình: ® ¯ y ° ! 0.75 26.84 ! 0. A 522. Cách gi i 1: 2Al 0.05( mol) 2 2 Theo ph => m MgCl ! 0. nH ! 2 7.7 ± y ! 0.4g h n h p là x.5x Mg + 2HCl p MgCl2 + H2 Fe + 2HCl p FeCl2 + H2 t s mol Al. C 554.2 ng trình: n MgCl ! n Mg ! 0. 523.14 2. y. C 555.45 (g) áp án A. z + 6HCl p AlCl3 + 3H2 3 0. D 552.4 nMg = x nAl = y t: ® 3 2 x ® x 3y ! 0.54 ° x 27 y ! 6. Cách gi i 1: PTP : Mg + 2HCl p MgCl2 + H2o 2Al + 6HCl p 2AlCl3 + 3H2o Ch t r n B là Cu Dung d ch C là MgCl2 và AlCl3.54) 0. Fe trong 17.85 ! 31.5 ! 6.551.2 (mol) 3 => m = m MgCl m AlCl ! 4.6 24 ° Gi i h ph x ! 0.75 (g) n AlCl ! n Al ! 0.45(g) 2 3 Cách gi i 2: m ! m( Al Mg ) mCl ! (9.7 x 35.05 x 95 ! 4.5x 2 .35 (mol) 22.35  ¯  ¯ 2 24 ± x 27 y ! 9. Mg.6 24.

2 ± ±   ¯ y ! 0.6 ± 5x ! 0.2 (g) Cách gi i 2: Theo nh lu t b o toàn kh i l b ng t ng kh i l ng s n ph m: mhh sau = mhh tr c = 5.2 x ® x 2 y 52z !1 . .2 (mol) (7): nN 2 ! 2N Cu ! 2x1.14 x 27 + 0.15 ¯1.2 ! 2. Fe nh H+ .5.2 ! 2. nMg = 0.03 0.6) = 1.03 .5x y z ! 0. Cách gi i 1: 2Al + Fe2O3 p Al2O3 + 2Fe S mol: 0. (mol) VNO2 ! 2.03 Ph n ng: 0.8 = 10.3 h n h p X tác d ng CuSO4d 2Al + 3CuSO4 pAl2(SO4)3 + 3Cu Mg + CuSO4 p MgSO4 + Cu Fe + CuSO4 pFeSO4 + Cu Cu + 4HNO3 p Cu(NO3)2 + 2NO2 + H2O nCu (4.76lÝ áp s : B 524. 6lÝ t Cách gi i 2: Al.03 0.2 0.4mol t   VNO2 ! 2.4 + 4. ! 53. Cu2+ nh n e ng e H+ + 2e p H2   ne H nhËn ! ne Cu nhËn Cu + 2e p Cu   nH2 ! nCu2 nCu ! nCu2 nNO2 ! 2nCu ! 2x1.15 ± ! 0.4.06 mhh sau ph n ng = 0.3.06 0.2(g) ng: T ng kh i l ng các ch t tham gia ph n ng áp án C.7 là nAl = 0. ® ! 0.06 x 56 = 10.3 = 1.6 + 0. 102 + 0.03 0. nFe = 0.15 0.5x + y + z = 0.4 ! 53. Mg.4x 22.3 + 0. x 22. z ° ° p n h n h p trong 34.06 Sau ph n ng: 0 0.

4 ! 1.05m Rút ra: x = 100 A 64 Ag p 1mol ng thanh kim lo i. ta có: T ng s mol electron cho = 0. 4 ! 0.5 3.5 1 ! 10. 4 v 5 áp án A. H ng d n: V = áp án A.06 (mol) +n = 6 vV ! 0.5 3 The image part with relationsh ip ID rI 30 10. H ng d n: M hh = 16.54 v3 27 = 0.11 v 5 v 22.5 p V N 2O V NO ! 3.05 x 1) + (0. x là s mol mu i M + CuSO4 p MSO4 + Cuq 64g gi m (A ± 64)g 0.5 áp án: A. H ng d n: áp d ng ph ng pháp b o toàn electron. 06 v 4 v 22. 06 (mol) 22. 526. A là nguyên t kh i c a kim lo i.369 (lít) 9 +n = 9 vV ! 0.11 (mol) T ng s mol electron nh n = 3n   V= 0.525.05m g 100 (1) M + Pb(NO3)2 p M(NO3)2 + Pbq 207 t ng (207 ± A)g . 527. G i m là kh i l ph n ng.11 (mol) 22. Ag p 1mol xmol 0. H ng d n: áp d ng ph ng pháp b o toàn electron.5 V N 2O 44 33.2 = 33.896 (lít) 6 529. ta có: T ng s mol electron cho = (0.75. 4 v 4 T ng s mol electron nh n = 3n 0.03 x2) = 0.

1m g 100 (2) 0.xmol 7. M t s ph ng pháp b o toàn a.5. H ng d n: G i A là nguyên t kh i c a kim lo i X.1m 100 = 100 T (1) và (2) ta có: A 64 207 A T (3) gi i ra A = 65.78 ! 0. B o toàn i n tích ng pháp gi I nhanh bài t p hóa h c . FeCl2 + 2NaOH p Fe(OH)2 + 2NaCl 5. Ph ng 14.06 (3) áp án: A Gi i ra A = 56.1m Rút ra: x = 100 207 A t ng 7. H ng d n: 1. áp án C. Al + XCl3 p AlCl3 + X 3. 534.14) = 4. 2Fe(OH)3 p Fe2O3 + 3H2O áp án: D. Ch 1. Fe + CuCl2 + p Cu + MgCl2 CuCl2 p Cu + FeCl2 3. 530. Mg 2. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O p 4Fe(OH)3 7. Kim lo i X là Fe và mu i FeCl3. Mg(OH)2 p MgO + H2O 6.14 ± (133.3).0.14 p 0. V y kim lo i M là k m.14 27 Ta có: (A + 35. MgCl2 + 2NaOH p Mg(OH)2 + 2NaCl 4.0.14 0.5.05m 7.

- Nguyên t c: T ng i n tích d ng luôn luôn b ng t ng i n tích âm v giá tr tuy t i. Vì th dung d ch luôn luôn trung hoà v i n. - Các ví d : Ví d 1: K t qu xác nh n ng mol c a các ion trong m t dung d ch ghi b ng d i ây: Ion S mol Na+ 0,05 Ca2+ 0,01 NO30,01 Cl0,04 HCO30,025

H i k t qu ó úng hay sai? T i sao? Gi i: Do i n tích c a m t ion trong dd b ng tích c a i n tích và s mol c a nó, nên ta có: T ng i n tích d ng là: (+1).0,05 + (+2).0,01 = + 0,07 T ng i n tích âm là: (-1).0,01 + (-1).0,04 + (-1).0,025 = - 0,075. Giá tr tuy t i c a i n tích d ng khác i n tích âm. V y k t qu trên là sai. Ví d 2: Dung d ch A ch a các ion Na+: a mol; HCO3-: b mol; t o ra k t t a l n nh t ng i ta dùng 100 ml dd Ba(OH)2 n ng CO32-: c mol; SO42-: d mol. x mol/l. L p bi u th c tính x theo a và b. Gi i: HCO3- + OH- p CO32- + H2O bmol p b Ba2+ + CO32- p BaCO3q Ba2+ + SO42- p BaSO4q Dung d ch sau ph n ng ch có Na+: a mol. Vì b o toàn i n tích nên c ng ph i có: a mol tác d ng v i HCO3- c n b mol OH-. V y s mol OH- do Ba(OH)2 cung c p là (a + b) mol Ta có: n Ba

OH !
2

OH-.

ab và n ng 2

ab ab mol/l x! 2 ! 0,1 0,2

b) B o toàn kh i l ng - Nguyên t c: + Trong m t ph n ng hóa h c t ng kh i l ng c a các s n ph m b ng t ng kh i l ng c a các ch t ph n ng. + Khi cô c n dd thì kh i l ng h n h p mu i thu c b ng t ng kh i l ng c a các cation kim lo i và anion g c axit. - Các ví d :

Ví d 1: Cho t t m t lu ng khí CO i qua ng s ng m gam h n h p g m Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 un nóng thu c 64g s t, khí i ra sau ph n ng cho i qua dd Ca(OH)2 d c 40g k t t a. Tính m. Gi i: Khí i ra sau ph n ng g m CO2 và CO d CO2 + Ca(OH)2 p CaCO3q + H2O 0,4 ta có: nCO ! nCO ! 0, 4
pu 2

40 ! 0,4 100

Theo

nh lu t b o toàn kh i l

ng:

m + 28.0,4 = 64 + 44.0,4 p m = 70,4g. Ví d 2: M t dd có ch a 2 cation là Fe2+: 0,1mol và Al3+: 0,2mol và 2anion là Cl-: x mol c 46,9 g ch t r n khan. và SO42-: y mol. Tính x và y, bi t r ng khi cô c n dd thu Gi i: Do b o toàn kh i l ng: 56.0,1 + 27.0,2 + 35,5x + 96y = 46,9 (1) Do b o toàn i n tích: 2.0,1 + 3.0,2 = 1.x + 2.y (2) T (1) và (2) gi i ra x = 0,2; y = 0,3. Ví d 3: un 132,8 g h n h p 3 r u no, n ch c v i H2SO4 c 1400C thu c 111,2g h n h p các ete trong ó các ete có s mol b ng nhau. Tính s mol m i ete. Gi i: un h n h p 3 r Theo u c
3

2 2 2 nh lu t BTKL: 23. 21.2 mol p 0.6 = 1.8 + 0.2 = 21.4.2mol khí CO2. Tính kh i l ng mu i m i t o ra trong dung d ch.3 1 ! 6 ete. 2 ! 0.6 g.mete = 132.36.5 = mmu i + mCO m H O .8 ± 111.2 mol.2 18 T ng s mol các ete = s mol H2O = S mol m i ete = 1.8g h n h p g m m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr I và m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr II vào dd HCl thu c 0.4 Theo 0. 6 Ví d 4: Hoà tan hoàn toàn 23. 2 nh lu t b o toàn kh i l ng: mr u = mete = m H O 2 m H 2O = mr u . Gi i: t công th c c a các mu i là M2CO3 và RCO3 M2CO3 + RCO3 + 4HCl p 2MCl + RCl2 + 2CO2 + 2H2O 0.

. R2 không tác d ng v i n c và ng tr c Cu trong dãy ho t ng hóa h c c a kim lo i).4 gi i ra x = 1. Gi i: n Fe " nS ! 30 nên Fe d và S h t. 32 Khí C là h n h p H2S và H2. O2 + 4e p 2O-2 2 mol p 4x Ta có: 4 x ! 60 30 .4 32 32 Thu e: G i s mol O2 là x mol. Hoà tan A b ng dd axit HCl d c dd B và khí C.44 + 0.hay: 23. Cho h n h p A ph n ng hoàn toàn v i dd HNO3 d thu c 1.5 = mmu i + 0.8 + 0.2 .2 50 56 S - 4e p S+4 (SO2) 20 30 mol p . t cháy C c n V lít O2 ( ktc).4. bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn. N u cho l ng h n h p A trên ph n ng hoàn toàn v i dd HNO3 thì thu c bao nhiêu lít N2. t C thu c SO2 và H2O.Các ví d : Ví d 1: Tr n 60g b t Fe v i 30g b t l u hu nh r i un nóng (không có không khí) thu c ch t r n A.2.47 mol.928 lit Ví d 2: H n h p A g m 2 kim lo i R1. B o toàn electron . K t qu cu i cùng c a quá trình ph n ng là Fe và S nh Nh ng e: ng e. y không i (R1. Gi i: Trong bài toán này có 2 thí nghi m: .18 mmu i = 26g c. Fe ± 2e p Fe2+ 60 60 mol p .1. Các th tích khí o ktc. 47 ! 32.Nguyên t c: Trong quá trình ph n ng thì: S e nh ng = s e thu ho c: s mol e nh ng = s mol e thu Khi gi i không c n vi t ph ng trình ph n ng mà ch c n tìm xem trong quá trình ph n ng có bao nhiêu mol e do ch t kh nh ng ra và bao nhiêu mol e do ch t oxi hoá thu vào. R2 có hoá tr x.2.4.36. còn O2 thu e. Tính V. 56 32 VO2 ! 22.12 l khí NO duy nh t ktc.

4.4 ng e cho N 5 2 0. z l n l t là s mol Cu.04 n 0.04 mol NO2. G i x là s mol N2.03 n 0.15 p x = 0.35 g h n h p g m Cu.04 Ta có: 2x + 2y + 3z = 0.01 mol NO vào 0.03 + 0.336 lit Ví d 3: Cho 1. Tính kh i l ng mu i t o ra trong dung d ch.05 22. t n s cho các i l ng c n tìm. . Al tác d ng h t v i dd HNO3 thu ch n h p khí g m 0. Tính theo các ph ng trình ph n ng và các n s ó l p ra ph ng trình i s . Mg.69g.015 = 0. Cách gi i: Vi t các ph ng trình ph n ng.01 N + 1e = N (NO2) 0. S mol e do R1 và R2 nh N + 3e 5 p N 1. thì 10x n x mol Ta có: 10x = 0. Ph a. y. Nh ng e: Cu ± 2e = Cu x p 2x p x Mg ± 2e = Mg y p 2y p y Al ± 3e = Al z p 3z p z Thu e: N + 3e = N (NO) 0.15 n thí nghi m 1: R1 và R2 tr c ti p nh s mol e thu vào là: 0 2 N + 10e p N 2 5 t o ra N2.07 c ng chính là s mol NO3Kh i l ng mu i nitrat là: 1.07 = 5. Al. Mg. Gi i: t x.04 = 0. ng pháp i s 5 4 5 2 2 2 3 2. Gi i ph ng trình i s (ho c h ph ng trình) và bi n lu n k t qu (n u c n).thí nghi m 1: R1 và R2 nh cho N 5 2 ng e cho Cu2+ chuy n thành Cu sau ó Cu l i nh ng ra là: ng e thành N (NO).0.0.35 + 62.07 (1) Nh ng 0.12 ! 0.015 VN 2 = 22.

Fe2O3.b. do ó c n gi i k t h p v i bi n lu n. Ví d : (Trích thi vào HSP Hà N i 1998) m gam b t s t (A) ngoài không khí. .u bài ch yêu c u tính kh i l ng s t ban u. nh v y không c n ph i i tìm y các n x.24l khí NO duy nh t ktc. sau m t th i gian bi n thành h n h p (B) có kh i l ng 12 gam g m Fe. FeO. L y kh i l ng h n h p B tr i kh i l ng oxi ta c kh i l ng s t ban u. + Tìm c giá tr c a (3).4 Nh n xét tr c khi gi i h ph ng trình i s trên: . Nhân giá tr ó v i nguyên t kh i c a O là 16 ta c kh i l ng c a oxi trong các oxit s t. Nhân giá tr ó v i nguyên t kh i c a Fe là 56 ta c m. Fe3O4. FeO.24 ! ! 0. Fe2O3 l n l t là x. y.5 (5) .Th c hi n các phép tính trên: + Tìm giá tr c a ph ng trình (2): Chia (1) cho 8 c: 7x + 9y + 29z + 20t = 1. Fe3O4. z. ó là s mol nguyên t O trong oxit. + Tìm c giá tr c a (2). Tính m. t ta có: Theo kh i l ng h n h p B: 56x + 72y + 232z + 160t = 12 (1) Theo s mol nguyên t Fe: x + y + 3z + 2t = m (2) 56 12 m (3) 16 Theo s mol nguyên t O trong oxit: y + 4z + 3t = Theo s mol NO: x + y z 2. y. t c m. Nh v y không s ph ng trình tìm ra các n s . ó là s mol Fe. t. .Có 5 n s nh ng ch có 4 ph ng trình. Cho B tác d ng hoàn toàn v i dd HNO3 th y sinh ra 2. Gi i: Trong không khí s t tác d ng v i oxi t o ra các oxit 2Fe + O2 p 2FeO 4Fe + 3O2 p 2Fe3O4 3Fe + 2O2 p Fe2O3 H n h p B tác d ng v i dd HNO3: Fe + 4HNO3 p Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 3FeO + 10HNO3 p 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O 3Fe3O4 + 28HNO3 p 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O Fe2O3 + 6HNO3 p 2Fe(NO3)3 + 3H2O t s mol c a Fe. z. n u bi t giá tr c a nó ta d dàng tính c kh i l ng s t ban u ó là ph ng trình (2) và (3).1 (4) 3 3 22. ây có 2 ph ng trình.

18 V y: m = 56.Nhân (4) v i 3 c: 3x + y + z = 0.0. khi g p m t bài toán là ch tìm cách gi i b ng ph ng pháp i s . *) Ph ng pháp b o toàn kh i l ng: Theo nh lu t b o toàn kh i l ng ta có: (kí hi u kh i l ng là m) m B m HNO3 pu ! m Fe.18 = 10. ó là ph ng pháp b o toàn kh i l ng và ph ng pháp b o toàn electron. thông th ng HS ch l p c ph ng trình i s mà không gi i c h ph ng trình ó. làm lu m b n ch t hóa h c. Tính ch t toán h c c a bài toán l n át tính ch t hóa h c. ch d ng l i ch HS vi t xong các ph ng trình ph n ng hóa h c và t n tính theo các ph ng trình ph n ng ó (d a vào m i t ng quan t l thu n) còn l i òi h i HS nhi u v k n ng toán h c.16) = 10.8 Chia (7) cho 10 c:x + y + 3z + 2t = 0.12 m = 12 ± (0. Ta hãy gi i bài toán trên b ng nh ng ph ng pháp mang tính c tr ng c a hóa h c h n.08g + Tìm giá tr c a ph ng trình (3): Nhân (5) v i 3 c: 21x + 27y + 87z + 60t = 4.1 (9) L y (8) tr i (9) c: 20y + 80z + 60t = 2.4 Chia (10) cho 20 c: y + 4z + 3t = 0.12. V m t hóa h c. m c dù th ng b t c. Trên th c t .3 C ng (5) v i (6) c: 10x + 10y + 30z + 20t = 1.08g Qua vi c gi i bài toán trên b ng ph ng pháp i s ta th (6) (7) (10) y vi c gi i h ph ng trình i s nhi u khi r t ph c t p.5 (8) Nhân (6) v i 7 c: 21x + 7y + 7z = 2. HS ch quen gi i b ng ph ng pháp i s .

NO3 3 m NO m H 2O (1) Tính các giá tr ch a bi t c a (1): + nFe.

V y m Fe.NO ! n Fe ! 3 3 m m .

nFe = 3.1 + 3m ¸ 3m ¨ . V y m HNO3 p = 63.1 22.NO3 3 ! 242 .1 ¹ 56 º 56 ª .24 ! 0. 56 56 3 3 + Mu n tính m HNO c n tính nHNO .© 0. NO và t o ra mu i: n HNO3 t n HNO3 t o NO ây s mol HNO3 c dùng vào 2 vi c là t o ra = nNO = 2.4 m 56 o mu i = 3. n HNO3 p = 0.

0.12 lit CO2 ktc. 3.3 ! 22.4 32 56 5 Gi i ra m = 20.6 .05 1. c. H n ch là ch áp d ng c cho các quá trình oxi hoá .1 + 30. © 0.Kh i l ng mol trung bình là kh i l M = ng c a m t mol h n h p (kí hi u là M Khèi l-îng hçn hîp Sè mol hçn hîp b.+ Tính nH O : ta có nH O = 2 2 1 1 n HNO3 p = 2 2 The image part with relationship ID rId356 was not found in the file. . . 3m ¸ 1¨ V y mH O ! 18.24 m 12 m .1 ¹ ¹ = 242. có tác d ng kh c sâu nh lu t b o toàn kh i l ng và có u i m là áp d ng cho m i quá trình oxi hoá . Gi i: t M là NTK trung bình c a 2 kim lo i A và B M CO3 + 2HCl p M Cl2 + CO2o + H2O 0.05 M CO3 = 4.kh . tính toán r t nh nhàng.68g h n h p mu i cacbonat c a hai kim lo i A và B k ti p trong nhóm IIA vào dd HCl thu c 1.05 mol 22.6.© 0.4 M = 93.Giá tr trung bình dùng bi n lu n tìm ra nguyên t kh i ho c phân t kh i hay s nguyên t trong phân t h p ch t.1 ¹ 56 º 2ª 2 Thay các giá tr tìm c vào (1) c ph ng trình b c nh t.1 + 18.4 .08g Nh n xét: Tuy h i dài nh ng cách này d hi u.68 ! 93. .Ph ng pháp trung bình ch áp d ng cho bài toán h n h p các ch t.08g Nh n xét: Cho k t qu r t nhanh.12 ! 0. kh c sâu b n ch t nh ng e và thu e c a các quá trình hóa h c. ch ch a n m: 3m ¸ 1¨ 3m ¸ m ¨ 12 + 63. Ph ng pháp b o toàn electron: S mol e do Fe nh ng ph i b ng s mol e do oxi thu và N c a HNO3 thu: Ta có: 2. Xác nh tên kim lo i A và B.6 ± 60 = 33. 0.kh ho c không oxi hoá . Các ví d : Ví d 1: Hoà tan hoàn toàn 4.© 0.3 . 56 º 2ª 56 º 56 ª Gi i ra m = 10. Cách gi i: . Ph ng pháp trung bình (kh i l ng mol trung bình.kh . s nguyên t trung bình) a.

Tính a và xác nh CTPT c a các r u.6 p A là Mg = 24 ng B > 33. Gi i: G i n là s nguyên t C trung bình và x là t ng s mol c a hai r C n H 2 n1OH x mol nCO ! nx ! 2 u.96g H2O.584 lít CO2 ktc và 3. n ch c liên ti p trong dãy ng thu c 3. 3n O2 p nCO2 n 1 H 2O 2 nx .Bi n lu n: A < 33.6 p B là Ca = 40. Ví d 2: t cháy hoàn toàn a g h n h p hai r u no.

p .

3 u B và C .6 = 1. B. Ch có CH3OH = 32 mA = 32.x = (14.2.0. C có t ng s mol là 0.03 53 Nh v y ph i có ít nh t m t r Ta có: n A ! 0.3 0.08.2.4 (1) (2) The image part with relationship ID rId385 was not found in the file. 1 n x 3.67) + 18. nB + C = M B . C.03 G i y là s nguyên t H trung bình trong phân t hai r Ta có: CxH y OH = 59. B.08 u có M < 42.78 ! 59.3 ! 0.3 Rút ra: Bi n lu n: 12x + y = 42.387.05 = 1.0. 53 mB + C = 3.67.16 22.C ! 1.06 = 3.08.67 Ta có: a = (14 n + 18).5 ! 0. T (1) và (2) gi i ra x = 0. M ! 3.2 0.38 ± 1.06 và n = 2. xác nh CTPT c a A.67 C 2 H 5 OH C3 H 7 OH Ví d 3: H n h p 3 r u n ch c A.05 .38 ! 42.3 hay 12x + y + 17 = 59.32g n = 2. bi t r ng B và C có cùng s nguyên t cacbon và s mol r u A b ng Gi i: 5 t ng s mol c a r 3 u B và C.584 ! 0.78g. 0.08 và kh i l ng là 3.

ng ng ( R + 39). Ph ng pháp ghép n s 0. V= 4.6 hay R x + 39x = 4. Cho h n h p khí và h i này l n l t i qua bình 1 ng H2SO4 c và bình 2 ng n c vôi trong d . th y bình 1 t ng 1.x = 4. C ph i có m t r u có s nguyên t H < 6. n ch c c h n h p khí và h i.4 ! 0.3 4 <0 u có Ch có nghi m khi x = 3. Cách gi i: M t s bài toán cho thi u d ki n nên gi i b ng ph ng pháp i s ta có s n nhi u h n s ph ng trình và có d ng vô nh.84g h n h p 2 r u n ch c là m t l ng Na v a t o ra 4. Gi i: t CTPT c a các r u là CnH2n+1-OH và CmH2m+1-OH. y là s mol các r u.896 lít. không gi i c. Tính a.x = 2.84 hay R x + 17x = 2.x y 1 30.3 và m t r s nguyên t H > 6.5 p Duy nh t ch có CH3 = 15 và r liên ti p nên r u kia ph i là C2H5OH. Các ví d : Ví d 1: t cháy hoàn toàn ag h n h p hai r u no. b. Gi i: 1 H2 2 x 2 và C3H7OH ng ng liên ti p nhau tác d ng v i ktc.08 .22. N u dùng ph ng pháp ghép n s ta có th gi i lo i bài toán này m t cách d dàng. G i x. t R là g c hi rocacbon trung bình và x là t ng s mol c a 2 r R OH + Na p R Ona + xmol x Ta có: ( R + 17).5 (1) (2) u là CH3OH.3 3 6.84 T (1) và (2) gi i ra x = 0.3. B.6g ch t r n và V lít khí H2 các r u.3 2 18.6 Ph i có m t g c R < 18.08 và R = 18. Tính V và xác nh CTPT c a u. Có 2 c p nghi m: C3H5OH (CH2 = CH ± CH2OH) và C3H7OH C3H3OH (CH | C ± CH2OH) Ví d 4: Cho 2.98g và bình 2 có 8g k t t a. 2 a. CnH2n+1OH + x 3n O2 p nCO2 + (n + 1)H2O 2 nx (n + 1)x .

08 (1) n H 2O ! .08 Ta l p c 2 ph ng trình 8 ! 0.CmH2m+1OH + y 3m 2 O2 p mCO2 + (m + 1)H2O my (m + 1)y CO2 + Ca(OH)2 p CaCO3q + H2O 0.08 100 i s theo s mol CO2 và s mol H2O: nCO2 = nx + my = 0.

n 1 x .

V. x. t cháy hoàn toàn h n h p anken ó thu c x lít CO2 ( ktc) và y gam H2O. Tính a: a = (14n + 18)x + (14m + 18)y hay a = 14nx + 18x + 14my + 18y. rút ra x + y = 0. v i 4 n s (n. Ghép n s c a = 14(nx + my) + 18(x + y). m. Ta tri n khai (2) T (2): ghép n s n H 2O = nx + x + my + y = (nx + my) + (x + y) = 0.08.11 18 ây.0.11 Thay nx + my = 0.0. y theo p.08 + 18. Thay các giá tr ã bi t c a = 14. suy ra h n h p 2 r u ó ph i Gi i: un nóng v i H2SO4 c thu thu c lo i no. CnH2n+1OH a mol b mol CnH2n + a mol CmH2m + b 3n O2 p nCO2 + nH2O 2 H2SO4® e 1400C CnH2n + H2O a (1) CmH2m+1OH p CmH2m + H2O (2) (3) na na (4) 3m O2 p mCO2 + mH2O 2 . y) mà ch có 2 ph (2) ng trình nên có d ng vo nh.m 1 y ! 1.66g Ví d 2: un p gam h n h p 2 r u v i H2SO4 c thu c V lít ( ktc) h n h p 2 anken.03 = 1.08 = 0. n ch c.11 ± 0.98 ! 0. c h n h p 2 anken.03. L p bi u th c tính x.

32g CdSO4. sau m t th i gian l y thanh kim lo i ra th y kh i l ng gi m 0. H i kh i l ng thanh k m ban u.35a 100 Gi i ra a = 80g.35a g 100 1 47 ! . Các ví d Ví d 1: Nhúng thanh k m vào dd ch a 8. b. D a vào m i t ng quan t l thu n c a s t ng gi m ta tính c l ng ch t tham gia hay t o thành sau ph n ng. na + mb = 14 p 18.4 V 22.35a 100 112g t ng 112 ± 65 = 47g 2.32 ! 0. Theo (3). Ph ng pháp t ng gi m kh i l a.18 p y ! 9 p 7.23V 7 11.35% so v i ban u. M t khác nhúng thanh kim lo i trên vào dd Pb(NO3)2. Sau khi kh hoàn toàn ion Cd2+ kh i l ng thanh k m t ng 2. Ví d 2: Nhúng thanh kim lo i M hoá tr 2 vào dd CuSO4.4 p x ! 5. (4): nCO ! nH O = na + mb (6) 22. Zn + CdSO4 p ZnSO4 + Cd 65g p1mol 8.05%.04 2.4 Kh i l ng 2 r u là: (14n + 18)a + (14m + 18)b = p hay 14(na + mb) + 18(a + b) = p (7) Th (5) vào (7) c: p 18. 0.04 mol 208 ng thanh k m ban u là a gam thì kh i l ng t ng thêm là 2.4 .b mol Theo (1). (2): a + b = mb mb 2 2 V (5). V 22.22. sau m t Ta có t l : . m H 2O ! y ! V 22. Gi i: G i kh i l gam. 4 14 p 18. Cách gi i: Khi chuy n t ch t này sang ch t khác kh i l ng có th t ng ho c gi m do các ch t khác nhau có kh i l ng mol khác nhau.2 p 9V 7 VCO2 ! x ! 14 ng .

Gi i: Ch có NaHCO3 b phân h y.06 Gi i ra A = 56.1m g 100 (2) l 0.5. A là NTK c a kim lo i. M + CuSO4 p MSO4 + Cuq Ag p 1mol xmol 0. Gi i: G i A là NTK c a kim lo i X.0. t x là s gam NaHCO3. 2NaHCO3 €t €p Na2CO3 + CO2o + H2Oo 2.5.1m 100 = 100 T (1) và (2) ta có: (3) A 64 207 A T (3) gi i ra A = 65.78g b t Al ph n ng v a v i dd mu i XCl3 t o thành dd Y.05m Rút ra: x = 100 A 64 Ag p 1mol xmol 7. Ví d 3: Cho 3.14 3. bi t r ng s mol CuSO4 và Pb(NO3)2 tham gia 2 tr ng h p nh nhau.th i gian th y kh i l ng t ng 7.05m 7.1m Rút ra: x = 100 207 A 64g gi m (A ± 64)g 0. Xác nh M. x là s mol mu i ph n ng.0. Kh i ng ch t tan trong dd Y gi m 4.06g so v i dd XCl3.3).84g xg gi m: 44 + 18 = 62g gi m: 100 ± 69 = 31g 0 .14) = 4.1%. V y kim lo i M là k m.05m g 100 (1) M + Pb(NO3)2 p M(NO3)2 + Pbq 207 t ng (207 ± A)g t ng 7. Kim lo i X là Fe và mu i FeCl3.14 p 0. Al + XCl3 p AlCl3 + X 0. Ví d 4: Nung 100g h n h p g m Na2CO3 và NaHCO3 cho n khi kh i l ng h n h p không i c 69g ch t r n. xác nh công th c c a mu i XCl3. xác nh ph n tr m kh i l ng c a m i ch t trong h n h p. Gi i: G i m là kh i l ng thanh kim lo i.78 ! 0.14 27 Ta có: (A + 35.14 ± (133.

2.2g. (2): (x + y)mol h n h p ph n ng thì kh i l ng hh mu i t ng (11x + 11y)g = 11(x + y) = 11.0.x D1 x x 2 ! D2 x1 x . Nh v y l ng ch t tan trong ph n c gi m xu ng ph i b ng l ng ch t tan trong ph n loãng t ng lên. V y kh i l ng mu i thu c b ng kh i l ng mu i ban u c ng v i kh i t ng t ng thêm.Tr n hai dung d ch c a ch t A v i n ng khác nhau. nh ng do ph n ng v i H2O l i cho cùng m t ch t.84 62 ! p x ! 84 g x 31 V y NaHCO3 chi m 84% và Na2CO3 chi m 16%. Ta có: Ví d 5: Hoà tan hoàn toàn 23. S t ng quát c a ph ng pháp ng chéo nh sau: D1 x1 x ± x2 x D2 x2 x1 . . M2CO3 + 2HCl p 2MCl + CO2o + H2O (1) 1mol(2M+60)g xmol RCO3 2(M+35. Cách gi i: . mmu i = 23. Khi cô c n dd sau ph n ng thì thu c bao nhiêu gam mu i khan? Gi i: Kí hi u kim lo i hoá tr I là M. Ví d tr n Na2O v i dd NaOH ta c cùng m t ch t là NaOH).2 2 Theo (1).8 + 2. hoá tr II là R.2 = 26g. ta thu c m t dung d ch ch t A v i n ng duy nh t. Ph ng pháp ng chéo a. s mol là y.Ph ng pháp ng chéo th ng dùng gi i bài toán tr n l n các ch t v i nhau có th ng th ho c d th nh ng h n h p cu i cùng ph i là ng th . s mol là x kim lo i.2 = 2. 6.5) t ng (2M+71)-(2M+60) = 11gam 11gam (2) + 2HCl p RCl2 + CO2o + H2O 1mol(R+60)g ymol (R+71) t ng (R+71)-(R+60) = 11g 11ygam T (1) và (2): mhh = x + y = nCO = 0. .2mol khí.N u tr n l n các dung d ch thì ph i là các dung d ch c a cùng m t ch t (ho c ch t khác.8g h n h p m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr I và m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr II vào dd HCl th y thoát ra 0.

16 = 24 VH 2 c h n h p khí có t kh i 2 24 4 p VH 2 VCO ! 4 2 ! 22 11 VCO 28 22 c h n h p khí NO và N2O có t kh i Ví d 3: Hoà tan 4.5.5 44 33.75.5 3.75.5. Gi i: 2V M hh = 15.5 3 The image part with relationsh ip ID rI 30 10. Gi i: V N 2O M hh = 16.30 . Tính t l th tích khí trong h n h p. x là kh i l ng ch t ta quan tâm v i x1 > x > x2 D1.2 = 33.59g Al b ng dd HNO3 loãng thu so v i H2 b ng 16. x2. D2 là kh i l ng hay th tích các ch t (hay dung d ch) em tr n l n.5 p V N 2O V NO ! 3.5 1 ! 10. Xác nh CTPT c a X. Ví d 2: C n tr n H2 và CO theo t l th tích nh th nào so v i metan b ng 1. b. ! Gi i: M hh = 1.2 = 30 16 30 MX .x1. vì n c thì n ng NaOH b ng 0). Các ví d : Ví d 1: C n thêm bao nhiêu gam n c vào 500g dung d ch NaOH 12% 8% ? Gi i: m H O 2 có dd NaOH 0 8 4 mdd12% mH O 2 12 2 8 4 p mH O ! 250 g 500 8 ( ây x1 = 0.5 c h n h p khí ( ktc) có Ví d 4: Tr n 2 th tích CH4 v i 1 th tích hi rocacbon X thu t kh i so v i H2 b ng 15.

Ph i tr n 2 qu ng trên v i t l v kh i l ng là bao nhiêu c 1 t n qu ng h n h p mà t 1 t n qu ng h n h p này i u ch c 480kg s t ? Gi i: mA 420 24 480 mB 504 60 p m A 24 2 ! ! mB 60 5 CHUC CAC BAN THANH CONG TRONG HOC TAP THE END THPT PHONG DIEN HOAI DUONG 12B5 10/04/2011 .1V MX 30 ± 16 The image part with relationship ID rId489 was not found in the file. V i 12x + y = 58 ch có nghi m khi x = 4 và y = 10 p C4H10 Ví d 5: T 1 t n qu ng hematit (A) i u ch c 420kg s t. T 1 t n qu ng manhetit (B) i u ch c 504kg s t.