XIN CHAO CAC BAN.

DE BO TRO KIEN THUC ON THI MON HOA DUOI DAY LA MOT SO CHUONG QUAN TRONG TRONG DE THI DAI HOC . Ch ng 10. các d n xu t c a hi rocacbon
A tóm t t lí thuy t I. R u - phenol - amin 1. R u y nh ngh a: R u là nh ng h p ch t h u c có m t hay nhi u nhóm hi roxi (OH) liên k t v i nh ng nguyên t cacbon no c a g c hi rocacbon. R u có m t nhóm OH trong phân t g i là r u n ch c hay monoancol. R u có nhi u nhóm OH trong phân t g i là r u a ch c hay poliancol. Tính ch t v t lí: R u là các ch t l ng nhi t th ng, t CH3OH n C12H25OH, t C13 tr lên là các ch t r n. R u có nhi t sôi cao h n h n các hi rocacbon có cùng phân t kh i, vì gi a các phân t r u có liên k t hi ro liên phân t . Tính ch t hoá h c 2C2H5OH + 2Na p 2C2H5ONa + H2 C2H5OH 2C2H5OH
>1700C, H2SO4 ®Æc <1400C, H2SO4 ®Æc

y

y

C2H4 + H2O C2H5OC2H5 + H2O
H2SO4

CH3COOC2H5 + H2O C2H5OH + CH3COOH Riêng ancol a ch c có các nhóm OH li n k có ph n ng hoà tan Cu(OH)2 trong môi tr ng ki m, t o thành dung d ch màu xanh lam. 2. Phenol Nh ng h p ch t h u c có nhóm OH liên k t v i nguyên t cacbon trong nhân benzen g i là phenol. Phenol n gi n nh t là C6H5OH. Sau ây là m t s ví d v phenol:
OH CH 3 CH 3

OH OH

Phenol, m-cresol, p-cresol Do nh h ng c a nhân benzen, nhóm OH tr nên phân c c h n so v i r axit yêu. Phenol tác d ng v i Na, NaOH, dung d ch brom.

u, phenol có tính

3. Amin Amin là các h p ch t h u c khi thay th m t hay nhi u nguyên t hi ro c a NH3 b ng các g c hi rocacbon. Ví d : CH3NH2 metyl amin, C6H5NH2 phenyl amin (anilin). Tính ch t hoá h c c tr ng c a amin là tính baz . Tính ch t baz có c là do nguyên t nit trong amin còn m t c p electron dùng riêng cho nên amin có th nh n proton. Ví d : CH3NH2 + H+ p CH3NH3+ Tính baz c a amin ph thu c vào g c hi rocacbon. N u g c y electron làm cho tính baz c a amin m nh h n NH3. N u g c hút electron làm cho tính baz c a amin y u h n NH3. Ví d : Tính baz c a metyl amin > amoniac > anilin. Amin quan tr ng, có nhi u ng d ng nh t là anilin. Anilin có th tác d ng v i axit HCl, dung d ch brom. II. An ehit - axit cacboxylic - este 1. an ehit An ehit là nh ng h p ch t h u c trong phân t có nhóm ch c CHO. M t s an ehit tiêu bi u nh : HCHO an ehit fomic, CH3CHO an ehit axetic. An ehit có th tác d ng v i oxi, có xúc tác t o thành axit cacboxylic t ng ng, tác d ng v i AgNO3\NH3 (tráng g ng), hay tác d ng v i hi ro t o thành r u t ng ng. Ví d : CH3CHO + 2Ag(NH3)2OH p 2Ag + CH3COONH4+ + 3NH3 + H2O An ehit fomic có ph n ng trùng ng ng v i phenol t o thành nh a phenolfoman ehit. Tu theo môi tr ng axit hay baz và t l mol mà t o thành polime có c u trúc m ch th ng hay m ng không gian. 2. Axit cacboxylic Axit cacboxylic là nh ng h p ch t h u c có nhóm ch c -COOH (cacboxyl). Do âm i n l n c a oxi nên làm phân c c m nh liên k t OH trong nhóm cacboxyl, do ó trong các ph n ng axit cacboxylic cho proton. Trong dãy ng ng c a axit fomic HCOOH, theo chi u t ng c a kh i l ng mol, tính ch t axit gi m d n. Axit cacboxylic có nhi t sôi cao h n nhi u so v i ancol t ng ng. Ví d : oC ancol etylic có nhi t sôi là 78,3 , trong khi axit axetic có nhi t sôi là 118oC. Nguyên nhân c a s t ng t bi n nhi t sôi là do b n c a các liên k t hi ro gi a các phân t axit l n h n gi a các phân t ancol. Axit cacboxylic có th tác d ng v i baz , oxit baz , kim lo i tr c hi ro, mu i và v i ancol (hoá este). 3. Este Este c a axit cacboxylic là s n ph m c a s thay th nhóm OH c a axit b ng nhóm -OR¶. R và R¶ là các g c hi rocacbon. Este có nhi t sôi th p h n axit t ng ng, vì trong phân t không con hi ro linh ng nên không hình thành liên k t hi ro.

Este không tan trong n th m.

c và nh h n n

c, là nh ng ch t l ng d bay h i, a s có mùi

Tính ch t hoá h c c tr ng c a các este là ph n ng thu phân (trong môi tr ng ki m g i là ph n ng xà phòng hoá). Este c a glixerol v i axit béo (C17H35COOH, C17H33COOH,..) g i là ch t béo (lipit) m t lo i th c ph m c a con ng i. tránh b nh x v a ng m ch, các nhà khoa h c khuy n cáo nên ít s d ng m ng v t, thay vào ó s d ng các d u th c v t nh d u l c, d u v ng, d u nành... III. Cacbo hi rat(Gluxit) Các ch t tiêu bi u: C6H12O6 g i là glucoz , trong dung d ch t n t i ba d ng c u t o là d ng m ch h , g m m t nhóm ch c an ehit (CHO) và n m nhóm ch c hi roxit (OH), hai d ng m ch vòng là E- glucoz và F- glucoz .
H HO H H CHO OH H OH OH CH2OH
CH2OH H OH OH H OH O H OH H

CH2OH H OH OH H OH O H H OH

Công th c Fis c a D-Glucoz

E- glucoz

F- glucoz .

Glucoz có tính ch t c a an ehit: ph n ng tráng g ng, có tính ch t c a r u a ch c, hoà tan c Cu(OH)2 thành dung d ch màu xanh lam nhi t phòng, nh ng khi un nóng thì oxi hoá ti p thành Cu2O có màu g ch. Ph n ng hoá h c này c dùng phân bi t glixerol v i glucoz . Ngoài ra glucoz còn có tính ch t riêng là lên men t o thành r u etylic. C6H12O6 C2H5OH + 2CO2 ng phân c a glucoz là fructoz , tên g i này b t ngu n t lo i ng này có nhi u trong hoa qu , m t ong. Fructoz có v ng t h n glucoz , trong phân t không có nhóm ch c an ehit nên không có ph n ng tráng g ng. Trong môi tr ng ki m, fructoz chuy n hoá thành glucoz . - Saccaroz (C12H22O11) là ch t k t tinh không màu v ng t, có nhi u trong thân cây mía, c c i ng. Saccaroz tan trong n c, nh t là n c nóng. Saccaroz tác d ng v i Ca(OH)2 t o thành canxi saccarat tan trong n c, s c khí CO2 vào thu c saccaroz . Tính ch t này c s d ng trong vi c tinh ch ng saccaroz . - Tinh b t (C6H10O5)n v i n t 1200 - 6000 m t xích là các E- glucoz . Tinh b t có nhi u trong g o, mì, ngô, khoai, s n. Tinh b t không tan trong n c l nhtrong n c nóng chuy n thành d ng keo, h tinh b t, ây là m t quá trình b t thu n ngh ch. Thu c th c a h tinh b t là dung d ch iot, có màu xanh th m, khi un nóng, màu xanh bi n m t, ngu i l i xu t hi n. Thu phân tinh b t, xúc tác axit thu c glucoz .

Các polipeptit k t h p v i nhau t o ra các lo i protit. Các ph ng pháp t ng h p polime: . amiloz . Protit b ông t khi un nóng. Tính ch t v t lí Polime là các ch t r n. protit. không tan trong n c. không bay h i và không có nhi t nóng ch y c nh. IV. Khi t protit có mùi khét nh mùi tóc cháy. Polime Polime là nh ng h p ch t h u c có phân t l ng r t l n. Có hai lo i polime là polime t nhiên: tinh b t. 4. xì d u . 1. 3. d tan trong n c do hình thành h p ch t ion l ng c c. Ph n ng này là c s cho các quá trình ch bi n t ng. Tính ch t hoá h c c a chúng là tính l ng tính. thu c các aminoaxit. Aminoaxit là nh ng ch t k t tinh không màu. 2.glucoz . nhánh và m ng không gian. ví d anbumin trong lòng tr ng tr ng.. Tính ch t hóa h c Ph n ng hóa h c c tr ng là th y phân. cao su t ng h p và t t ng h p.Protit Aminoaxit là nh ng h p ch t h u c t p ch c. D ng th ng: xenluloz . D ng không gian: phenolfoman ehit. nhi t nóng ch y cao. cao su t nhiên và polime nhân t o: ch t d o. C u trúc c a polime Ba d ng c u trúc là th ng. m t xích là các F. m t este. Xenluloz có th tác d ng v i dung d ch HNO3 c xúc tác là H2SO4 c t o ra xenluloz trinitrat. Aminoaxit là nh ng nguyên li u t o nên các ch t protit ( m) trong c th sinh v t. Aminoaxit . V. dùng làm thu c súng không khói. Xenluloz có th tan trong n c Svâyde (Cu(NH3)4(OH)2) dùng ch t o t visco. Ph n ng màu: Protit.Xenluloz (C6H10O5)n v i n l n h n nhi u so v i tinh b t. Ví d : (-CH2-CH2-)n polietilen (PE) n có th lên n hàng ngàn. g m nhi u mát xích gi ng nhau t o thành.... Aminoaxit tham gia ph n ng trùng ng ng t o ra các polipeptit. Protit là lo i h p ch t ph c t p nh t trong t nhiên. D ng nhánh: amiloz pectin.. Thu phân protit. xenluloz .. n c m m. tác d ng v i CuSO4 trong môi tr ng ki m t o dung d ch màu xanh tím. ch ng h n anbumin tác d ng v i dung d ch axit HNO3 t o ra s n ph m màu vàng... trong phân t ch a ng th i nhóm amino (-NH2) và nhóm cacboxyl (-COOH)..

Ph n ng trùng ng ng: là quá trình k t h p liên ti p nhi u phân t nh thành polime. Ví d ph n ng trùng h p buta ien-1.Ph n ng trùng h p: ph n ng c ng liên ti p c a nhi u phân t nh gi ng nhau hay t ng t nhau. 416. Liên k t hi ro gi a ancol và n c y u. khi s nguyên t cacbon t ng t hai n b n. Ancol 3-metyl...3 t o thành cao su BuNa.buta-2-ol có công th c c u t o nào sau ây? A. tính tan . bài 415. .. . Tr ng h p các monome không gi ng nhau g i là ng trùng h p. Lí do nào sau ây là phù h p? A. . Trong dãy trong n c c a ancol gi m nhanh. ¡  £¢ 3 OH 3 H C CH3 C 3 H H C OH CH3 3 C C 3 H H C O H CH3 ¥¤ ¤ §¦ ¨ C 3 H H C CH3 C OH CH3 ng ng c a ancol etylic. B. có ch a liên k t kép trong phân t thành polime. ng th i tách ra các phân t nh nh n c. 3 H C CH3 H2 C H2 C B.

có nhóm ch c an ehit CHO. B. Nhóm metyl làm t ng m t e c a nguyên t N. S nguyên t C liên k t tr c ti p v i là 1. C. Ph n ng c a phenol v i Na và n c brom. A. Ph n ng c a phenol v i dung d ch NaOH và an ehit fomic. 2. G c hi rocacbon càng l n càng làm gi m 417. B và C úng. 3. C u sai. D. c. CH3COOH (2). C6H5CH2OH (6) là: A. 2. Các r u b c 1. Ph n ng c a phenol v i dung d ch NaOH và n c brom. C6H5OH (4) . C. Nhóm phenyl làm gi m m t e c a nguyên t N. 419. CH3C6H4OH (5) . (1) < (2) < (3) < (4) < (5) < (6).B. D. B. (1) < (6) < (5) < (4) < (2) < (3). C. B. 422. Axit fomic có ph n ng tráng g ng vì trong phân t : A. CH2=CHCOOH (3). (1) < (3) < (2) < (4) < (5) < (6). B. 420. 3. C úng. D. 2. nh h ng c a nhóm OH n nhân benzen và ng c l i c ch ng minh b i: A. có nhóm ch c cacboxyl COOH . Kh i l ng mol c a metylamin nh h n. 3 c phân bi t b i nhóm OH liên k t v i nguyên t C có: A. Xác nh tên IUPAC c a các axit cacboxylic theo b ng s li u sau: STT S C 1 2 3 2 2 1 2 4 2 nguyên t S nguyên t H S O 4 2 2 nguyên t Tên g i 421. C. 3. B. C. Ph n ng c a phenol v i n c brom và dung d ch NaOH. 418. S orbitan p tham gia lai hoá là 1. B. S th t trong m ch là 1. B. X p theo th t phân c c t ng d n c a liên k t OH trong phân t c a các ch t sau: C2H5OH (1). . Tính ch t baz c a metylamin m nh h n c a anilin vì: A. 2. D. (6) < (1) < (5) < (4) < (2) < (3). G c hi rocacbon càng l n càng k n D. linh ng c a hi ro trong nhóm OH.

lí do khác. C6H5NH2. 424. Ph n còn l i cho tác d ng v i NaOH r i chi t tách riêng anilin. D ng phân nhánh. M ng l i không gian. C6H5NH2. phenol và anilin. ch n th t thao tác úng b ng ph ng pháp hoá h c tách riêng t ng ch t. picric. Phenol t o liên k t hi ro v i n c t o kh n ng hoà tan trong n c. M t lí do khác. D. C.. C6H5NH2. t trái sang ph i tính ch t axit: A. 427. un nóng dung d ch fomalin v i phenol (d ) có axit làm xúc tác thu c polime có c u trúc nào sau ây? A. 428. D. B. C. Cho h n h p tác d ng v i axit. C ba ph ng án trên u sai. CH3NH2. Phenol t o liên k t hi ro v i n c. v a t ng v a gi m 426. Khi n c có NaOH x y ra ph n ng v i phenol t o ra phenolat natri tan t t trong n c. nh ng tan t t trong n c có hoà tan m t l ng nh NaOH? A. gi m C.. C. nh ng g c phenyl c làm gi m tan trong n c c a phenol. không thay i D. Cho dãy các axit: phenic. D.Tính ch t axit c a dãy ng ng c a axit fomic bi n i theo chi u t ng c a kh i l ng mol phân t là: k n .. chi t tách riêng benzen. CH3NH2. p-nitrophenol. D. Chi t tách riêng phenolat natri r i tái t o phenol b ng axit HCl. Cho h n h p tác d ng v i dung d ch NaOH..C. Các amin c s p x p theo chi u t ng c a tính baz là dãy: A. B. C6H5NH2. B.. (CH3)2NH2. A. nh ng g c phenyl k n c làm gi m tan trong n c l nh c a phenol. 425. C. CH3NH2. M ch th ng. t ng B. B.. D. (CH3)2NH2.. Th t các thao tác là :. 423. CH3NH2.. có nhóm cabonyl C=O.. (CH3)2NH2. Phenol t o liên k t hi ro v i n c t o kh n ng hoà tan trong n c. Có m t h n h p g m ba ch t là benzen. Ch n l i gi i thích úng cho hi n t ng phenol ít tan trong n c l nh. (CH3)2NH2.

C A. không thay i. 2. sôi c a các ch t theo dãy: CH3CHO.24g h n h p hai r ( ktc) và m (g) mu i natri. L y m t l ch ng c t. C. u D. Glixerol ph n ng v i Cu(OH)2 t o dung d ch màu xanh lam. S bi n i tính ch t axit c a dãy CH3COOH. B. không thay 433. t ng. Cho CuSO4 khan vào r C. ng nh r u. B. linh ng c a hi ro trong nhóm OH c a glixerol cao h n. B. t ng. Cho 3. 434. C6H5OH tác d ng v a . CHCl2COOH là: A. không thay i D. u cho tác d ng v i Na. T trái sang ph i tính ch t axit c a chúng bi n i theo chi u: A. Cho 1. c tr ng c a r u a ch c v i các nhóm OH li n k . i. c có th s d ng cách nào sau ây: u úng. CH3COOH. C A. Cho m t dãy các axit: acrylic. v a gi m v a t ng. S bi n i nhi t A. butanoic. v a t ng v a gi m. B. C u úng. còn etanol không ph n ng vì: A. gi m C. gi m C. C 431.93 g D. B. không thay i D. 1. propionic. t ng B.9g 435. C. 1. r i tr n v i r u c n làm khan và 432. t ng B.A. Cho CaO m i nung vào r u.38g h n h p Y g m CH3OH. Kh i l A. gi m. v a gi m v a t ng 429. ây là ph n ng D. Khi làm khan r u etylic có l n m t ít n A.93 g C. D. CH3COOH. n ch c tác d ng v a ng mu i natri thu B. gi m. C2H5OH là: B. v a gi m v a t ng 430. nh h ng qua l i c a các nhóm OH. CH2ClCOOH. 1. C.47g v i Na th y c là: v i Na th y thoát ra 336 ml H2 D.

C.76g ktc) và dung d ch. 3. 0. ng i ta ã s d ng ph n ng hoá h c nào sau ây? A. Lên men ng glucoz .112 lít B. 1. s n xu t g ng soi và ru t phích n c. 2.94g B. C. N u t cháy hoàn toàn X thì th tích khí CO2 thu c( ktc) là: A.54g H2O.Ph n th hai c ng H2(Ni. N u t cháy hoàn toàn X thì thu c 1.24 lít 437. Thu phân d n xu t halogen trong môi tr ng ki m.7g D. Cô c n dung d ch thu B. V y khi t cháy hoàn toàn Y thì t ng kh i l ng n c và cacbonic t o ra là: A. 0. Chia h n h p g m hai an ehit no n ch c thành hai ph n b ng nhau: . Phát bi u nào sau ây là úng? A..76g 438. G-¬ng soi PhÝch n-íc 439. 1. B. 4. . t0 ) thu c h n h p X. . Ph ng pháp nào i u ch r u etylic d i ây ch dùng trong phòng thí nghi m? A.thoát ra 672 ml khí( l ng Y1 là: A.04g c h n h p r n Y1. D. Tách n c hoàn toàn t h n h p X g m hai r u M và N ta c h n h p Y g m các olefin. 2. Kh i 436. An ehit fomic tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3. Amin là h p ch t mà phân t có nit trong thành ph n. Dung d ch saccaroz tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3. 2.672 lít C. 440. Cho etilen tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng.48g C.t cháy hoàn toàn ph n th nh t thu c 0. Axetilen tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3. nóng. Trong công nghi p. Cho h n h p khí etilen và h i n c i qua tháp ch a H3PO4. 4. D. Dung d ch glucoz tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3.68 lít D.76g D.76g CO2. 4. 2.61g C. B.

B.C6H4(COOH)2 5. 3. H ± C ± O ± CH2 ± CH = CH2 O C. D. 5. A. 3. nH 2 O nCO2 ng. Khi thu phân C4H6O2 trong môi tr A. 2 tráng g B. Amin là h p ch t h u c các g c hi rocacbon. 5 C. CH2O và C6H5OH 4. 441. CH3 ± C ± O ± CH = CH2 O B.B. C. A và B. CH3 ± CH ± COOH NH2 2. R C. V y công th c c u t o c a C4H6O2 là m t trong các công th c nào sau ây? t cháy hoàn toàn m t ete X = 5 : 4. R B. OH ± CH2 ± COOH 3. H ± C ± O ± CH = CH ± CH3 O D. 4 D. c h n h p hai ch t u có ph n ng ng axit ta thu c t o ra khi thay th nguyên t H trong phân t NH3 b ng 442. 1. CH2 = CH ± C ± O ± CH3 O 443. 2. 3. (CH2)6(NH2)2 và (CH2)4(COOH)2 Các tr ng h p nào sau ây có kh n ng tham gia ph n ng trùng ng ng? A. 1. 4. Ete X A. R u etylic u metylic và n ± propylic c t o ra t : n ch c ta thu c khí CO2 và h i H2O theo t l mol u metylic và iso ± propylic u úng D. C . Cho các ch t sau ây: 1. Amin là h p ch t có m t hay nhi u nhóm NH2 trong phân t . C2H4(OH)2 và p .

76g mu i natri. CH3 ± CH2 ± CH ± Cl OH 5. un nóng 0.1 mol X v i l ng v a dung d ch NaOH thu c 13. CH3 ± CH ± NH2 CH3 . Công th c phân t c a ch t X là: COOCH3 A. COO ± C2H5 COO ± C2H5 D. CH COOCH3 COOCH3 B.444. CH3 ± COO ± CH = CH2 Cl 3. Cho r u C bay h i 1270C và 600 mmHg s chi m th tích 8. Thu phân các h p ch t sau trong môi tr ng ki m: 1. Cho 4. 1. 1. Ch t nào sau ây có tính baz m nh nh t? A. 4 D. 2 C. C6H5NH2 C. HCOOC2H5 447. 3. CH3 ± COOCH3 S n ph m t o ra có ph n ng tráng g ng là: A. 5 445. 2 B. CH3 ± CH ± Cl 2. COOC3H5 COOC3H5 446.32 lít. CH2 ± COOCH3 CH2 ± COOCH3 C. 2. NH3 B.2g r u n ch c C. CH3 ± COOCH2 ± CH = CH2 4. V y công th c c u t o c a E có th là: A CH3 ± COOCH3 B.2g este n ch c no E tác d ng h t v i dung d ch NaOH ta thu c 4.4g mu i c a axit h u c a ch c B và 9. CH3 ± CH2 ± CH2 ± NH2 D. CH3COOC2H5 D. C2H5COOCH3 C.

C. Có bao nhiêu ng phân c a ankin C6H10 t o k t t a v i dung d ch AgNO3 trong ammoniac? A. 450. th y kh i l ng bình t ng 11. D.8g. n ch c. 1. HOC ± CHO B. C. L y dung d ch trong bình cho tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 thu c 21. thu c 43. 4 451. R u no n ch c. n c brom và dung d ch kali cacbonat. CH2 = CH ± CHO C. dung d ch axit fomic. Kh i l ng CH3OH t o ra trong ph n ng h p hi ro c a HCHO là: A. Qu tím. Có b n ch t l ng ng trong b n l b m t nhãn: toluen. natri kim lo i C. 1 B. Dung d ch AgNO3 trong NH3. C A.448. D. r u etylic. n ch c. R u không no ( 2 liên k t ôi). Cho 3. D n toàn b h n h p thu c sau ph n ng vào bình n c l nh ng ng t h i ch t l ng và hoà tan các ch t có th tan c. n ch c.0 gam m t an ehit tác d ng h t v i dung d ch AgNO3 trong ammoniac. Khi t cháy l n l t các ng ng c a m t lo i r u ta nh n th y s mol CO2 và s mol H2O do ph n ng cháy t o ra có khác nhau nh ng t s dãy nH 2 O nCO2 là nh nhau. 8.3 g C. 9. H ± CHO D. natri hi roxit. nh n bi t b n ch t ó có th dùng thu c th nào sau ây? A. B. B. Cho h n h p HCHO và H2 i qua ng ng b t Ni nung nóng.2 gam b c kim lo i.3g B. D. Các r u ó thu c ng ng nào? A. C u úng. Glucoz không có ph n ng v i ch t nào sau ây? A. R u không no ( có m t liên k t ba). Natri cacbonat. Công th c c u t o c a an ehit là: A. 10. dung d ch phenol.3g D.6g b c kim lo i. 2 C. n c brom. B. Cu(OH)2. (CH3CO)2O.03g . 3 D. 452. B. H2O. n c brom. CH3 ± CH2 ± CHO 453. Dùng qu tím. 449. R u không no ( có 1 liên k t ôi).

6g.2 mol HCHO tác d ng h t v i dung d ch AgNO3 trong NH3 thì kh i l ng Ag thu c là: A. C.Ph n 2: Ph n ng v a v i 6. C2H4O2 và C2H2O2 B. Z b ng nhau. C u úng. 21. CaCO3.Ph n 1 tác d ng h t v i 100ml dung d ch NaOH 2M. B. C. Cho X là m t aminoaxit.36 lít CO2( ktc). D.89g X ph n ng v a v i HCl t o ra 1. nh ng ch t có th làm m t màu dung d ch brom là: A.04 và 0. 10. Cu(OH)2 trong môi tr ng ki m. C3H6O2 và C3H4O2 C. Z là axit không no n ch c ch a m t liên k t ôi). anilin. 457. phenol. Cho các h p ch t h u c : phenyl metyl ete (anisol). CuO. Công th c phân t c a Y và c a Z là: A. anilin. Cho h n h p g m 0.01mol X tác d ng v i dung d ch NaOH thì c n dùng 25g dung d ch NaOH 3. CH3 ± CH ± COOH. Phenyl metyl ete. Z trong X là: A. Có b n ch t: axit axetic. Công th c c u t o c a X là: A. glixerol.03 và 0. Chia X thành ba ph n b ng nhau: . a. 216g.4g Br2 .01 và 0. C.454. glucoz . phenol.5M. Ch dùng thêm m t ch t nào sau ây nh n bi t? A. C4H6O4 và C4H4O4 459.03.255g mu i. phenol. 0. Công th c c u t o c a X là: .125M và thu c 1. toluen. NH2 C.2%. D. . S nguyên t trong Y.01.04. Toluen. C. D. anilin. 0. Còn khi cho 0. r u etylic. Trong s các ch t ã cho. S mol c a Y. B.1 mol HCOOH và 0. 458. M t aminoaxit no X t n t i trong t nhiên (ch ch a m t nhóm .8g. 108g . D. phenol. H2N ± CH2 ± CH2 ± COOH. C4H8O2 và C4H6O2 D.02 và 0. 0. trung hòa l ng NaOH d c n 150ml dung d ch H2SO4 0. Phenyl metyl ete. phenol. D. B. Cho 0. 456.01mol X tác d ng v i HCl thì dùng h t 80ml dung d ch HCl 0. 0. B. b. B. 455. Qu tím. B. Chia h n h p X g m hai axit (Y là axit no n ch c. H2N ± CH2 ± COOH.NH2 và m t nhóm COOH).02.835g mu i khan. anilin. Phenyl metyl ete.Ph n 3: t cháy hoàn toàn thu c 3. toluen. Khi cho 0. toluen.

Có b n dung d ch loãng không màu ng trong b n ng nghi m riêng bi t. B 455. D 445. R1 . C 451.OH (x mol).H2NC3H5(COOH)2 D . D 431. C 458. D.OH (y mol) . B 443. CH3COOH. B 457. B 441. B 433. B. C 458. D 437. D 417. A 438. B 442. B 418. A 423. NaOH. B 452. D 456. C 440. Phenolphtalein. A 459. Cách gi i 1: t công th c c a hai r Ph ng trình hoá h c: u là R . C 448.a. B 454. không dán nhãn: anbumin. C. D 453.(H2N)2C3H5COOH 460. D 420. B 434. Qu tím. Xác STT S C 1 2 3 2 2 1 2 4 2 422. CuSO4. C 446. h ng d n tr l i và áp s 415.b. B 460.A. C 419. D 447. A 429. Ch n m t trong các thu c th sau phân bi t b n ch t trên? A. C3H6 NH2 COOH B. C 430. C 425. C 450. D nh tên IUPAC c a các axit cacboxylic theo b ng s li u sau: nguyên t S nguyên t H S O 4 2 2 Axit eta inoic Axit etanoic Axit metanoic nguyên t Tên g i 434. A-C-BD 432. glixerol. B 420. C 444. HNO3 c. D 449. 426. D 436. B 416. D 439. A 421. B 424. A 428. C2H5 NH2 COOH C . D 427. B 435.

24 + 0.73 + 39 x 0.38 0.1) = 1.9 (g)   áp án C.OH + Na p R .03 = 0.5y 0.06( mY1 ! 3.015mol   nH ! 0.24 = 0.73 m = (R + 39)x + (R1 + 39)y = Rx + R1y + 39(x+y) = 0.5x y u bài ta có h ph + 0.5x 1 R1 . g l)   Na ! 0.ONa + H2 2 x x 0.03(mol) 2 1 R OH Na   R ONa H 2 2 Theo nh lu t b o toàn kh i l ng: V y áp án (C) úng m = 1.03 Kh i l ng mu i natri: => Rx + R1y = 1.03 = 1.9 (g) 435.06x 23 ! 1. Cách gi i 1: 1 CH3OH + Na p CH3ONa + H2 2 1 CH3COOH + Na p CH3COONa + H2 2 1 C6H5OH + Na p C6H5ONa + H2 2 Ta có nH ! 2 0.OH + Na p R1 . Cách gi i 2: nH O ! 0.5y ng trình: (I) (R + 17) x + (R1+ 17)y = 1.4 l) nNa ! 2nH 2 ! 0.03.24 .1 R . 72 ! 0.38 1. (23 .03x 2 ! .38g .03( 22.015 (II) <=> x + y = 0.17 x 0.ONa + H2 2 y Theo 0.

3m-1 O2p mCO2 + mH2O 2 my my Ni x CO2 ! nx my ! 0. 06(mol ) . Vì ba ch t trong h n h p Y u có m t nguyên t H linh ng Theo ph Y1 436. áp d ng nh lu t b o toàn kh i l ng: ! 3. Cách gi i 2: nH ! 2nH2 ! 0.06 ! 4.38 (23 1) x 0. 2 ng trình.03 CnH2nO (x mol) CmHmO (y mol) Ph n 1: CnH2nO + x CmH2mO + y Ph n 2: CnH2nO + H2 €€ CnH2n+2 O p t0 x Ni p CmH2mO + H2 €€ CmH2m+2O t0 y CnH2n+2O + x CmH2m+2O + y => y 3n O p nCO2 + (n+1) H2O 2 2 nx 3m O p mCO2 + (m+1) H2O 3 2 my §n ©   n Na ! 2n ! 0. Cách gi i 1: t công th c t ng quát c a hai an ehit là 3n O p nCO2 + nH2O 2 2 nx nx   nx + my = 0.03( l) .3 .  áp án B.7(g) áp án B.

nCO2 ! nH 2O ! 0.04x18 ! 0.76 ! 0.  VCO2 ! 0.03( ktc) u no n x (2) y (4) l . Cách gi i 1: Khi tách n c t r u p olefin. ! 0.3x 22. 6 (g) S mol H2O = nx + my = 0.04 => mCO2 ! 0. H 2SO4 1700C   => nCO2 ( ! nC( ) ! 0.   VCO2 ! 0. (5) ta có: nx + my = 1. S mol CO2 = nx + my = 0.48(g) áp án B.03( 2) l) l)   áp án B.03( ng: l) nh lu t b o toàn nguyên t và b o toàn kh i l nC(P1 ) ! nC(A ) ! 0.04 => mH O ! 0. (5).672lÝ ( t 437. V y hai r u M.04 44 Theo ph ng trình (4). t công th c t ng quát hai r u là CnH2n+1OH (x mol) CmH2m+1OH (y mol) Ph ng trình hoá h c: H SO ® (1) CnH2n+1OH €€€p Cn H 2n H 2O 1 0 C 2 0 x y CnH2n+1OH + CmH2m+1OH €€€p CmH2m + H2O 3n O p nCO2 + (n+1) H2O (3) 2 2 y my Y: CnH2n và CmH2m 3n CnH2n + O p nCO2 + nH2O 2 2 x nx 3m O p mCO2 + mH2O (5) CmH2m + 2 2 y my Theo ph ng trình (4).6 2 lít ( *Cách gi i 2: Ph n 1: h n h p là an ehit no Theo n ch c ktc)   áp án B.0 x ! 1. N ph i là r ch c.72 (g) 2 7m = 2.

05 .COOH + Br2 p CnH2n-1COOHBr2 0.01 0.04x18) ! 2.04 = 0.05x = 0.Cách gi i 2: 2 p Mà khi Y €€€ s mol CO2 = nH 2O = 0.04 mol O   § mCO2 H2O !1.15 mol   nNaOH ph n Theo ph 0.04x = 0.01 CxH2x-2O2 + O2 p xCO2 + (x-1)H2O   nCO2 = 0.2 .04 (mol) (CxH2xO2) (CxH2x-2O2) .15 = 0.COONa + H2O 2NaOH + H2SO4 p Na2SO4 + 2H2O nNaOH ban u = 0. áp án A úng.0.2 mol ng (1)(2) = nNaOH d = 2 x 0.76 (0.COOH CnH2n-1 . Ph n 3: CxH2xO2 = 0.COOH + NaOH p CnH2n+1 .COOH Ph n 1: CnH2n+1 .04x 3x-2 O2 p xCO2 + xH2O 2 0.04 0.04 mol   nA = 0.48(g) áp án B. Cách gi i 1: t công th c c a hai axit: CnH2n+1 .075 = 0.COOH + NaOH p CnH2n-1 .COONa + H2O CnH2n-1 .15   x = 3 V y CTPT c a hai axit là C3H6O2  H 2O X €€€ Y p nC( ) ! nC(Y )   nCO2 (d ) ! nCO2 (d Y) ! 0.01x + 0. 458.04 mol n 0.0.05 ng trình: nX = nNaOH = 0.05 (mol) Ph n 2: X tác d ng v i dung d ch Br2: CnH2n-1 .01 (mol) a.

01mol   X có 1 nhóm NH2 nX = 1 nNaOH   X có 2 nhóm COOH 2 ng án trên ch có C th a mãn V y trong b n ph x! nCl 2 nX ! C ® 3H6O2 0.(COOH)y PTP : (H2N)x .835 ! 183. Vì hai axit   nX = nNaOH = 0.01mol (2) (H2N)x .0 (mol) 160   nA = 0.05 C ° 3H O2   áp án B .36.01mol 0.16 0. D a vào c u t o hai axit.01   Mmu i = 1.(COONa)y + H2O nHCl = 0. Cách gi i 2: a.R .R . ! 0. nNaOH = Theo ph (2) y = (1) 3.15 ! 3   CTPT A.5 .B ¯ 0.R(COOH)y 0.R .01 MR = 41   C3H5 V y công th c X: H2NC3H5(COOH)2 Cách gi i 2: S mol X = nHCl = 0.05 mol B có m t liên k t ôi   nB = nBr ! 2 u n ch c: 6.02(mol) 40x100 ng trình (1): x ! 0.2x 25 ! 0.(45 x 2) .05 .15 = 0.02 ! 2   2 nhóm COOH 0.5   MR = 1835 .2 .04 = 0. y CxHyO2 + O2 p xCO2 + H2O 2 459.01mol .R .01 0.01 ! 1   m t nhóm NH2 0.C3H4O2 b.(COOH)y + yNaOH p (H2N)x . Cách gi i 1: t CTTQ c a X là: (H2N)x .01 mol b.(COOH)y + xHCl p (ClH3N)x .0. Vì A và B u có cùng s nguyên t C. áp án B.0.

Quá trình hóa h c x y ra trong pin i n C c âm C c Zn . dung d ch mu i c a kim lo i kém ho t ng h n. V trí các kim lo i chi m ph n l n phía bên trái c a b ng h th ng tu n hoàn. h f.Cu d ng Cu 4. D ng kém c khít nh t là d ng l p ph ng tâm kh i. i c ng v kim lo i A. Vì v y ng i ta s d ng i n c c so sánh.2e p Zn2+ Cu2+ + 2e p Trong pin. b. có ánh kim. tr hi ro. ó là i n c c hi ro chu n. dung d ch axit. 2. Nguyên t p c a nhóm IIIA (tr bo). Ch ng 11.V y áp án C . i n c c hi ro chu n g m m t b n platin h p th khí hi ro áp su t 1atm. Các nguyên t h d. tóm t t lí thuy t 1. Các kim lo i nh ng electron trong các ph n ng v i phi kim. n ng l ng hóa h c bi n thành i n n ng. Các kim lo i bao g m các nguyên t h s. Ví d : Mg + Cl2 3Fe 2Al Fe Fe + 2O2 p MgCl2 p Fe3O4 p FeCl2 + H2 + Fe2O3 p Al2O3 + 2Fe + 2HCl + CuSO4 p Cu + FeSO4 h c khác hóa Zn . các kim lo i t n t i d ng tinh th . Ng i ta quy c th i n c c c a hi ro chu n b ng 0. d n i n d n nhi t t t. . Có ba d ng tinh th chính là l p ph ng tâm di n. V trí kim lo i trong b ng tu n hoàn và c u t o kim lo i a. Ng i ta không xác nh c giá tr tuy t d i c a th i n c c c a kim lo i. Các tính ch t v t lí chung c a kim lo i là do c u trúc tinh th kim lo i quy t nh. Dãy i n th c a các kim lo i Các kim lo i có m c ho t ng hóa nhau. Th i n c c chu n c a kim lo i: Th i n c c c a kim lo i nhúng trong dung d ch ion kim lo i ó có n ng 1M c g i là th i n c c chu n c a kim lo i ó. n ng H+ là 1M. Tính ch t hoá h c chung c a kim lo i Tính ch t hóa h c chung là tính kh . Tính ch t v t lí chung c a kim lo i Kim lo i có tính d o. l p ph ng tâm kh i và l c ph ong. V trí: H n 80% các nguyên t hóa h c ã bi t là các kim lo i. 3. C u t o c a kim lo i: tr ng thái r n và nóng ch y. ví d các kim lo i ki m.

C. i u ch kim lo i Có các ph ng pháp nhi t luy n (dùng ch t kh kh oxit kim lo i).M t kim lo i ho t ng có th y c kim lo i y u h n ra kh i dung d ch mu i c a nó. d n nhi t kém h n kimlo i tinh khi t. Nh ng kim lo i nào sau ây có th nh ch t kh CO? A.Cu = 0. Ca. . 5. Cu.76) = 1.H n t p ki u thay th . H p kim có các tính ch t c tr ng c a kim lo i. Fe.Khi n i m t i n c c k m nhúng trong dung d ch Zn2+ 1M v i i n c c hi ro chu n. CuAl2 . Cu. bài 461.1V. Al. Zn. b ng ph B. Fe.Tinh th ki u h p ch t kim lo i.H n t p ki u xâm nh p. Ví d : hi u th chu n c a pin Zn . 7. Ví d : Thép Fe . . B. kim von k ch 0. ý ngh a c a dãy th i n c c c a kim lo i. các ion kim lo i hay phi kim bé h n có th xâm nh p vào các ch tr ng gi a các ion trong kim lo i. C u t o hóa h c: Liên k t hóa h c c a h p kim là liên k t kim lo i h n t p: .(-0.34 . Ví d h p kim Cu ..Ni.. H p kim th ng c ng và kém d o h n các kim lo i thành ph n. H p kim H p kim là v t li u g m m t kim lo i và m t hay nhi u nguyên t hóa h c khác. Ni. Ni.76V. c i u ch t oxit. D a vào c ch c a quá trình n mòn ng i ta phân bi t n mòn hóa h c và n mòn i n hóa h c.C . d n i n. ph ng pháp th y luy n và ph ng pháp i n phân. Mn. 6. Fe. các ion khác nhau nh ng có bán kính g n nh nhau thay th v trí cho nhau.Kim lo i có th i n c c chu n càng âm càng d y khí hi ro ra kh i axit. ng pháp nhi t luy n . . T ng t nh v y ng i ta xác nh th i n c c chu n c a các kim lo i khác và l p thành dãy i n th c a các kim lo i.Al. Trong th c t h p kim c s d ng ph bi n h n kim lo i. Các kim lo i có th i n c c chu n d ng không y c hi ro ra kh i axit. . n mòn và ch ng n mòn kim lo i S phá h y b m t c a kim lo i và h p kim b i các ch t môi tr ng xung quanh c g i là s n mòn kim lo i. Mg... Tr ng h p h p kim c a th y ngân g i là h n h ng.Xác nh c hi u th chu n c a pin i n c t o ra b i hai i n c c b t k . Ví d MgZn2. D. Cu .

al. Mg.01M C. L ng m t s t ã dùng là: A. Mg. < 7 và 0. B. gi m. K m trong dung d ch H2SO4 loãng. 469. liên k t kim lo i và liên k t c ng hoá tr . B. Na.6g B. . Cu. gi m. K m b phá hu trong khí clo. Khi nhi t t ng. C úng. v a gi m v a t ng. S bi n i tính ch t kim lo i c a các nguyên t trong dãy Al . 466. Mg. d n i n c a các kim lo i thay i theo chi u: A. Al. > 7 và 0. B.056g C.> 8 và 0. Thép trong không khí m. liên k t ion. 468. Al. D. v a gi m v a t ng. t ng. Cho d n d n b t s t vào 50ml dung d ch CuSO4 0.1M B. ánh giá g n úng pH và n ng M c a dung d ch A thu c là: A. C.Fe . C. Hoà tan 25g CuSO4. Hi ro thoát ra m nh h n.02M 464. n mòn i n hoá h c. n mòn kim lo i. liên k t kim lo i. Ph ng án khác 465. D. B. D. 463. B.Ba là: A. C. Hi n t ng h p kim d n i n và d n nhi t kém kim lo i nguyên ch t vì liên k t hoá h c trong h p kim là: A.2M. Fe. Al.56g D. C. 5. Natri cháy trong không khí. 467. Cho các dãy kim lo i sau. Tr ng h p nào sau ây là n mòn i n hoá? A. D. d n i n c a kim lo i ph thu c vào các y u t nào sau ây? A. B. t ng. thêm vào ó vài gi t dung d ch CuSO4. D. = 7 và 0. không thay i. dãy nào c s p x p theo chi u t ng c a tính kh ? A. Pha b m t hay pha th tích. 0. L a ch n hi n t ng b n ch t trong s các hi n t ng sau: A.5H2O vào n c c t c 500ml dung d ch A. A. Zn. Cu. Ag. B n ch t kim lo i. K m tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng. 0. B. C. Màu xanh bi n m t. không thay i . C. B. khu y nh cho t i khi dung d ch m t màu xanh. Nhi t môi tr ng. Ag.462. Mg. D.2M D. D.Ca . liên k t c ng hoá tr làm gi m m t electron t do. 470. C. Fe.

17. 18. C. B. vì kim lo i có bán kính nguyên t l n. i n phân dung d ch mu i c a s t. 1. Al.9 gam. 476. Dây th hai g m m t bó hàng tr m s i nh .896 lít h n h p khí X.0g h n h p hai kim lo i trong dung d ch HCl d th y t o ra 2. C. So sánh là: A. dây th hai d n i n t t h n dây th nh t.89 gam. D.5. C. B. 1. C. Trong s các ph ng pháp i u ch kim lo i sau. C p nguyên t hoá h c nào sau ây có tính ch t hoá h c gi ng nhau nh t? A. Hg. Fe. Fe. Ni. Al. g m N2O và NO ktc. Au. B. D. Mg. 34. Ti. Ag . Be. Hòa tan hoàn toàn 10. Al. Cô c n dung d ch sau ph n ng thu c m gam mu i khan. b ng nhau. C. m t lí do khác. không so sánh c. T i sao khi i n phân các dung d ch KNO3 và dung d ch KOH v i các i n c c tr .8 gam. D. Au. trong tinh th kim lo i có các electron.71g B. B. ph ng pháp nào c s d ng s n xu t gang? A. liên k t y u v i h t nhân. ng tinh khi t. có kh i l ng b ng nhau. Tìm giá tr c a a? A. 472. Mg. D. 474. Fe.42g D. . Giá tr c a m là: A.2g. 19. Cu. 475. Ca. Dãy kim lo i nào sau ây c x p theo chi u tính d n i n t ng? A. Fe. C.1g C. B.24l khí H2( ktc). i n phân mu i nóng ch y c a s t. Ag.98 gam. Co. vì chúng có c u t o tinh th . dây th hai d n i n kém h n dây th nh t. 477.471. Cu. Ag . Ca. D. 473. D. B. Dùng ch t kh là CO kh oxit s t trong lò cao. t kh i c a X so v i hi ro b ng 18. Các kim lo i tr ng thái l ng và r n u có kh n ng d n i n vì lí do nào sau ây? A. Cho a gam Al tác d ng h t v i dung d ch HNO3 loãng thì thu c 0. Dùng ph n ng nhi t nhôm. Dây d n i n c a hai dây d n d n i n c a hai dây d n b ng th nh t ch có m t s i. s n B. 3. 1. chuy n ng t do trong toàn m ng. 478.

Ag D. c ch t o b i m t lo i h p kim b n c a s t. L B.ph m thu c l i gi ng nhau? Cách gi i thích nào sau ây là úng? A. Cét s¾t ë Newdehli D. B. c c âm H2O nh n e. 481.ch óng vai trò các ch t d n i n. T i sao c t s t ó không b n mòn? i u lí gi i nào sau ây là úng? C t s t b n là do: A. Các ion K+. i u ch b ng ph ng pháp nhi t luy n? 482. B và C úng. 1. t ng D. 1. c c d ng nhóm OHnh ng e. H p kim c a magie và s t c dùng b o v m t trong c a các tháp ch ng c t và crackinh d u m . Ag. B. Fe 25. 479. D. Hg C. OH. 18A. C t s t Newdheli. B. C. Ch a có l i gi i thích tho áng. u úng. C. 16A D. Sn« C. A. Khi i n phân dung d ch mu i b c nitrat trong 10 phút ã thu c 1. K. Fe.08 gam b c c c âm. c bao ph b i m t l p oxit b n v ng. Vai trò c a magie trong h p kim này là: A. n ã có tu i trên 1500 n m. NO3-. Kim lo i có tính kh m nh nh Na. Các kim lo i nh Hg.2 gam m t mu i sunfua c a kim lo i hoá tr II s n ph m thì thu A. Zn. Cu« 483. C b o v kim lo i. Ca« B. anot hy sinh C. B. Tr ng h p i n phân dung d ch KNO3 th c ch t là i n phân H2O. t ng tu i th c a tháp ch ng c t và crackinh d u m . Các kim lo i nh Al. Cu 484. Kim lo i ã cho là: trong không khí r i làm l nh ng s n ph m khí này làm m t màu . C ng dòng i n là: A. Kim lo i có tính kh trung bình nh Zn. Khi nung 23. c ch t o b i s t tinh khi t.8A C. Fe« D. Dung d ch FeCl3 có pH là: c m t ch t l ng và m t ch t khí. 480.4 gam iot. Nh ng kim lo i nào có th A. b n c a h p kim so v i s t nguyên ch t.6A B. Tr ng h p i n phân dung d ch KOH.

< 7 B.A. Mg. h ng d n tr l i và áp s 461. Hg. D 476. Fe. Ag.4 áp d ng nh lu t b o toàn kh i l ng ta có: . Mg. Ph ng trình hoá h c: 2A + 2nHCl p 2ACln + nH2 2B + 2mHCl p 2BClm + mH2 Theo u bài ta có h ph ng trình: M1x + M2y = 10 ng nguyên t là A. Cách gi i 1: Ký hi u hai kim lo i A. Na. B hóa tr n. = 7 C. D 484. Kh i l x. B 483. u 7 485. Zn. B 482. B 474. B 468.24 nx my + = ! 0. B 463. B 481. A 471. A 477. A 466. C. A 485. A 477. C 467. D 473. Al. B 469. C 462. D 464. B là M1. D 472. A 480. Na. D. s mol là 2. B 465. > 7 D. y. C 479.m. Ba. B. B 478.1 => nx + my = 0. Kim lo i nào sau ây có ph n ng v i dung d ch CuSO4? A.2 2 2 22. Hg. M2. Ni. D 475. C 470.

1 (g) Cách gi i 2: Theo ph ng trình i n li n ! n ! 2x Cl H  2. ó là m t c u trúc t ng i r ng. M . Ch ng 12.24 ! 0. Theo chi u t Li n Cs n ng l ng ion hoá gi m d n. do ó tính ch t c tr ng c a kim lo i ki m là tính kh m nh.2 = 17. kim lo i ki m luôn luôn có s oxi hoá là +1 trong m i h p ch t.5 . natri (Na).1 x 2 = 10 x 0. S oxi hoá: n ng l ng ion hoá th nh t nh h n r t nhi u so v i n ng l ng ion hoá th hai. Các kim lo i ki m. kali (K). b.1e p M+ N ng l ng ion hoá: kim lo i ki m có n ng l ng ion hoá nh nh t so v i các kim lo i khác. các .0. Tính ch t v t lí T t c các kim lo i ki m u có m ng tinh th l p ph ng tâm kh i: m i nguyên t trong tâm c a hình l p ph ng ch liên k t v i 8 nguyên t khác trên nh c a hình l p ph ng (s ph i trí 8).5 = 17. g m các nguyên t : liti (Li). Ví trí các kim lo i ki m trong b ng tu n hoàn Các kim lo i ki m thu c nhóm IA trong b ng tu n hoàn. I1 = 500kj/mol trong khi I2 = 4600kj/mol. Electron l p ngoài cùng c a các kim lo i ki m liên k t y u v i h t nhân. Ví d ói v i Na.2 22. tóm t t lí thuy t 1. rubi i (Rb).1 (g) => áp án B. ki m th và nhôm A. M t khác. Do ó.m ! mACl mBCl ! mA B mHCl mH n m 2 Thay s vào ta có: m = 10 + (nx + my) 36. so v i các nguyên t cùng chu k .2 x 36. Riêng Fr là m t nguyên t phóng x . C u hình electron l p ngoài cùng: ns1 trong ó n là s th t c a l p electron ngoài cùng. xesi (Cs) và franxi (Fr).4 => mmu i = mhKl + mCl = 10 + 0. Kim lo i ki m a.0.5 .2 + 35.

Kim lo i ki m th a. Các mu i: NaCl. N ng l ng ion hoá: kim lo i ki m th có n ng l ng ion hoá nh so v i các kim lo i khác.2e p M2+ cation M2+ có c u hình b n v ng c a khí hi m ng tr c. n ng > 20%. Na2CO3 (xo a). gây n r t nguy hi m. §iÖn ph©n nãng ch y . C u hình electron l p ngoài cùng: ns2 trong ó n là s th t c a l p electron ngoài cùng. d. V trí trong b ng tu n hoàn Các kim lo i ki m th thu c nhóm IIA.Kh i l ng riêng t ng i nh . là nh ng kim lo i nh h n nhôm (tr Be). b. . M t s h p ch t quan tr ng Các ki m: NaOH (xút n da). Do nh ng c i m trên mà các kim lo i ki m có: . i u ch kim lo i ki m Ph ng pháp i n phân mu i ho c hi roxit nóng ch y. c ng th p. nh ng l n h n kim lo i ki m t ng ng.Tác d ng v i axit: Các kim lo i ki m ph n ng mãnh li t v i axit. cho nên l c hút gi a các nguyên t lân c n y u. Electron l p ngoài cùng c a các kim lo i ki m th liên k t y u v i h t nhân. Na cho ng n l a màu vàng. KOH (potat n da) là nh ng hoá ch t c b n. t o ra ki m và gi i phóng khí hi ro. nhi t sôi th p. c. có th dùng dao c t d dàng d n i n cao. strontri (Sr). KCl. bari (Ba). g m: beri (Be).Nhi t nóng ch y < 2000C. T t c các mu i c a kim lo i ki m u tan trong n c. S oxi hoá: kim lo i ki m th luôn có s oxi hoá là +2 trong m i h p ch t. Tính ch t hoá h c Các kim lo i ki m có tính kh m nh. Tính ch t v t lí . NaHCO3. 2.Kh i l ng riêng nh . K cho ng n l a màu tím nh t. tính kh t ng d n t Li n Cs.Ph n ng v i oxi: Li cho ng n l a màu son. magie (Mg). . . . ph n ng quá mãnh li t. N u axit có n ng nh h n.kim lo i ki m có bán kính nguyên t l n nh t.Ph n ng v i n c: các kim lo i ki m tác d ng m nh v i n c nhi t th ng. Không nên làm thí nghi m cho kim lo i ki m tác d ng v i HNO3 hay H2SO4 c vì r t nguy hi m. canxi (Ca). Theo chi u t Be n Ba bán kính nguyên t t ng d n và n ng l ng ion hoá gi m d n. Ch nên làm thí nghi m v i axit HCl c. M . Ví d : 2NaCl 2Na + Cl2 e. do ó tính ch t c tr ng c a kim lo i ki m là tính kh m nh.

nhi t sôi tuy cao h n kim lo i ki m. v i axit.7.Ph n ng v i hi ro (tr Be và Mg) Ca + H2 p CaH2 Các hi rua tác d ng v i n c t o ra ki m và gi i phóng khí hi ro. M t s h p ch t quan tr ng: CaCO3.Ph n ng v i halogen M + X2 p MX2 có liên k t ion. phân nhóm chính nhóm 3. bán kính nguyên t l n. Tính ch t v t lí Nhôm là kim lo i màu tr ng nh b c. Ví d : MgCl2 Mg + Cl2 e. . nhi u oxit kim lo i (nhi t nhôm). c ng tuy cao h n c a kim lo i ki m. C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p1. .Tác d ng v i khí cacbonic to cao Ví d : 2Mg + CO2 2MgO + C d. Các v t b ng nhôm b n i u ki n th ng vì nhôm §iÖn ph©n nãng ch y tr BeCl2 có kiên k t c ng hoá tr . CaH2 + 2H2O p Ca(OH)2 + 2H2 . Tính ch t hoá h c . Tính ch t hóa h c Nhôm có tính kh m nh.. còn l i các mu i khác u . i u ch kim lo i ki m th Ph ng pháp i n phân mu i ho c hi roxit nóng ch y. CaSO4. Nhôm d n i n t t.. Nhôm chu k 3. Vì v y trong k thu t i n nhôm d n thay th ng làm dây d n i n. d = 2. nh ng v n t ng i th p. b ng hai ph n ba ng nh ng l i nh b ng m t ph n ba ng. a. (tr Be). v i axit và n c (tr Be).S bi n d i tính ch t v t lí không u n nh các kim lo i ki m vì các kim lo i ki m th có ki u m ng tinh th khác nhau. có th tác d ng v i nhi u phi kim. Ca(OH)2. . c.Ph n ng v i nit 4Mg + 3N2 p 2Mg2N3 . v i ki m và v i n c.Nhi t nóng ch y. nh . g p ba l n s t. S th t 13.Tác d ng v i oxi. CaO. 3.. Nhôm Kí hi u: Al. Tuy nhiên. b. v n t ng i th p. chúng có nh ng tính ch t v t lí chung trên vì liên k t kim lo i c a chúng t ng i y u.

Mg dây cáp i n cao th thay cho ng. Ng i ta s d ng criolit Na3AlF6 làm gi m nhi t nóng ch y c a oxit nhôm..5% Al. Al(OH)3.có l p màng oxit r t m ng. 2Al2O3 4Al + 3O2 §iÖn ph©n nãng ch y e.oxit và hi roxit nhôm có tính ch t l ng tính. tính liên t c c a l p oxit b phá v . Al2(SO4)3.. 4Al 2Al 2Al + 3O2 p 2Al2O3 + Fe2O3p Al2O3 + 2Fe + 2NaOH + 2H2O p 2NaAlO2 + 3H2 c. H p kim c a nhôm + uyara: 95% Al. d. 4% Cu.3% Mg. nhôm tác d ng m nh v i oxi. H p kim có u i m nh và b n.5% Al. + Almelec: 98.. i u ch nhôm: i n phân oxit nhôm nóng ch y. ph n còn l i c a k m (Zn). 1% Mn. 83. Cu. Si. c dùng r ng rãi trong công nghi p hàng không + Silumin: Al và Si (1 ± 14%) + Electron: 10. uyara . Mg. Khi nhôm t o h n h ng v i th y ngân.. Các h p ch t c a nhôm: Al2O3. t ng d n i n và b o v nhôm kh i b oxi hóa. b n b o v .

Na+ + 4. Thêm d n V lít dung d ch K2CO3 1M vào dung d ch A n khi c l ng k t t a l n nh t.B.3 0. t cho ng n l a màu xanh nõn 2. các nguyên t liên k t v i nhau b ng l c liên k t y u C. t cho ng n l a màu son. Do c u t o m ng tinh th l p ph ng tâm kh i. khi c.2mol NO3 . Li 3.6 0. t cho ng n l a màu da cam. X. Y.4 0. H n h p X g m hai kim lo i ki m A. D. K.53 1. Ba d. Do các kim lo i ki m có bán kính nguyên t l n nh t trong chu k . t ng i r ng. X tác d ng v i Y thành Z. Li. Bi t E là h p ch t c a cacbon. c ng th p? cách gi i thích nào sau ây là úng? A. Dung d ch A có ch a n m ion: Mg . K + B a. B. t cho ng n l a màu tím. Na. L y 6. B.24lít hi ro ( ktc).0) 0. Rb. C. khi b. h i n c và khí E. khi t nóng nhi t cao cho ng n l a màu vàng. t ng i r ng.53 0. 487. Nung nóng Y nhi t cao thu c Z. khi 2+ t cho ng n l a màu vàng.2 H i t i sao các kim lo i ki m có nhi t nóng ch y. Ca và 0. B n m k ti p nhau.97 0. Cs. 200ml D. A 1. A. B úng.5 0.86 1.90 ng c bi u di n trong b ng sau: c ng ( c ng c a kim c ng b ng 1. 250ml 489.1mol Cl. bài 486. Z là các h p ch t vô c c a m t kim lo i. B là hai kim lo i: A.và 0. Rb. 490. 300ml C. khi e. Do c u t o m ng tinh th l p ph ng tâm di n. 2+ 2+ 2+ 488. V có giá tr là: A. Ba . . Na. A.2g X hoà tan hoàn toàn vào n c thu c 2. Ghép ôi các thành ph n c t A và B sao cho phù h p. khi chu i. nhi t sôi. M t s h ng s v t lí quan tr ng c a các kim lo i ki m Nguyên t Li Na K Rb Cs Nhi t nóng Nhi t ch y (toC) (toC) 180 98 64 39 29 1330 892 760 688 690 sôi Kh i l riêng (g/cm3) 0. D. K. 150ml B. E tác d ng v i X cho Y ho c Z.

không có c p ch t nào.22g k t t a. Cô c n dung d ch A thì thu c m(g) mu i 493.33g C. Sau m t th i gian l y thanh nhôm ra cân n ng 51. NaOH. NaOH. 91. CO2. Các nguyên t c a nhóm IA trong b ng HTTH có s nào chung? A. Na2CO3.672 lít khí bay ra khan. 1. 491. 63. Nguyên t c a nguyên t nào luôn cho 2e trong các ph n ng hoá h c A. NaHCO3. 2. Na2CO3. Na2CO3.0g h n h p hai mu i XCO3 và Y2(CO3)3 b ng dung d ch HCl ta thu c dung d ch A và 0. CO2. S n tron. . 0. C. 6. Nhúng m t thanh nhôm n ng 50g vào 400ml dung d ch CuSO4 0. NaHCO3.5M. C. thu c ng Cu thoát ra là: B.28g D.65g 492. MgO và CO.6g. B.36g. Kh i l A. Fe S th t 26. D. B (A và B là hai kim lo i thu c i ta cho dung d ch X tác d ng v i dung d ch AgNO3 thu c dung d ch Y. E l n l t là nh ng ch t nào sau ây? A. ng oxi b ng nhau là: B. B. B. C. Hòa tan 5. 494. 496. 1.có trong dung c 17. D.033g D. MgO. A. MgCO3 và CO. NaOH. Na S th t 11. Na2CO3. Kim lo i ki m có th c i u ch trong công nghi p theo ph ng pháp nào sau ây ? A. C. CO2 và MgCO3. Al S th t 13. i n phân nóng ch y. Hai ch t có ph n tr m kh i l 495.92g phân nhóm chính II) vào n d ch X ng k t t a. Cho các ch t: CO2.X. NaHCO3. D. MgCO3. m có giá tr là: A.2g. Z. NaHCO3. 9. Nhi t luy n. Cô c n Y B. Hòa tan hoàn toàn 10. NaOH. i n phân dung d ch.12g. CO.38g. 92. 497. Thu luy n. 1. L c b B. D. 9.94g h n h p hai mu i clorua c a hai kim lo i A. CO2. C. Y. S electron hoá tr . D. Mg S th t 12. m có giá tr là: A. B. làm k t t a h t ion Cl. 10. CO2. c m (g) h n h p mu i khan.265g ktc.64g C .56 c 100ml dung d ch X.

Al(OH)3. D. A. Cho 3. Hoà tan hoàn toàn 4. BCl3 D. D. Ph ng pháp hoá h c. Ag. Mg. S electron l p ngoài cùng.8 D. Magie có th cháy trong khí cacbon ioxit. Ph ng pháp c t n c. D. Fe. 26. Mg(OH)2 D. 500. 503. Ph ng pháp un sôi n c. C. B.78g b t Al ph n ng v a v i dd mu i XCl3 t o thành dd Y. C B. 84% và 16%. Hi roxit nào sau ây có tính l ng tính? A. 501. Fe. Khi cô c n dd sau ph n ng thì thu c bao nhiêu gam mu i khan? A. 504. MgO C. Zn.C. Be(OH)2. t o ra m t ch t b t màu en. Ca(OH)2. S l p electron D. 74% và 26%. B. Na2CO3. 26% và 74%. 498. Be và Mg B.68g h n h p mu i cacbonat c a hai kim lo i A và B k ti p trong nhóm IIA vào dd HCl thu c 1. 26. Sr và Ba. Xác nh kim lo i A và B là: A. Al. xác nh công th c c a mu i XCl3 là ch t nào sau ây? A. 16% và 84%. C. A. Al. C. Cu.0 C. Mg. C.6 506. Kh i l ng ch t tan trong dd Y gi m 4. FeCl3 B. ph ng pháp nào ch kh c c ng tam th i? A.12 lit CO2 ktc. C. D. 502. . Ph ng pháp trao i ion.06g so v i dd XCl3. Ca và Sr. Zn(OH)2. Trong s các ph ng pháp làm m m n c. 28.8g h n h p m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr I và m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr II vào dd HCl th y thoát ra 0. B. D. B. Na.0 B.2mol khí. Công th c hoá h c c a ch t này là: A. Ag. Chát trao i ion. 28. Các nguyên t kim lo i nào c s p x p theo chi u t ng c a tính kh ? A. B. Mg. xác nh ph n tr m kh i l ng c a m i ch t trong h n h p l n l t là: A. Ch t nào sau ây c s d ng kh tính c ng c a n c? A. CrCl3 C. C úng. Hoà tan hoàn toàn 23. M t ch t khác. C. D. B. al. Nung 100g h n h p g m Na2CO3 và NaHCO3 cho n khi kh i l ng h n h p không i c 69g ch t r n. 505. Không xác nh c. C úng. Al. Cu. Mg và Ca. B. Mg. 499.

tan trong n c r t nh c a Mg(OH)2. B. MgCO3 + CO2 + H2O p Mg(HCO3)2.H2O c thêm vào Al2O3 trong quá trình i n phân Al2O3 nóng ch y. B.và 0. CaSO4. 509. p là: A. s n ng b gãy? B. V = C. c s d ng trong y h c. m < n. N u ch dùng n c vôi trong. m = n. ng c vào 500g dung d ch NaOH 12% B.507. Quá trình này kéo áp su t khí quy n. Không xác nh. D. 2CaSO4. C n thêm bao nhiêu gam n A. C. S t o th ch nh trong các hang c m gam h n h p mu i khan.2H2O. 510. Cô c n dung d ch áp su t th p. 100 i ta i n phân mu i MgCl2 nóng ch y. MgSO4. C. và c mol HCO3 -. bó b t khi x D. C A. 150 511.1 mol Ca2+. A. Nhi t nóng ch y t ng i th p c a mu i MgCl2 (705oC). b. Criolit Na3AlF6 xu t nhôm vì lí do nào sau ây? u úng. C. b mol Mg2+. B. s n xu t magie t n c bi n. So sánh m và n ta có: B. m > n. C.1mol Na+. CaCO3 + CO2 + H2O p Ca(HCO3)2. N u cô c n dung d ch c n gam h n h p mu i khan. D. Mg(HCO3)2p MgCO3 + CO2 + H2O. 200 D. Ca(HCO3)2 p CaCO3 + CO2 + H2O. 514. 513. nhi t A. Mg(OH)2 tác d ng d dàng v i dung d ch axit HCl. á vôi. Th ch cao. Lo i á và khoáng ch t nào sau ây không ch a canxi cacbonat? . Bi u th c tính V theo a. 512. c ng trong c c là nh nh t. B. Trong m t c c n c c ng ch a a mol Ca2+. 250 C. 0. ng á vôi là m t quá trình hoá h c. á ph n. D. n ng Ca(OH)2 pM làm gi m c ng c a c c thì ng i ta th y khi thêm V lít n c vôi trong vào c c. 0. M t dung d ch ch a 0.1mol Cl. CaSO4. D. Ch t nào sau ây A. D. C. ng trình s n xu t magie. Trong quá i ta ã s d ng các tính ch t nào c a các h p ch t magie? có dd NaOH 8% ? A.7H2O.2 mol HCO3-. 2b a p ba 2p b 2a p th p thì thu cao thì thu 508. ba p B. Ph n ng hoá h c nào sau ây bi u di n quá trình hoá h c ó? A. á hoa c ng. nhi t dài hàng tri u n m.

Làm vôi quét t ng. ng d ng nào sau ây không ph i là c a CaCO3? A. B. B. 518. A. D. D. Làm ch t n trong công nghi p cao su. C. Inox. > 7. Silumin. S n xu t xi m ng. B. B. D. th nào sau ây bi u di n m i quan h gi a s mol Ca(HCO3)2 v i s mol CO2 ? a A. < 7. 519. C úng. 0 a 2a n CO2 CO2 . B. 517. Không xác nh. A. B. Dung d ch mu i AlCl3 trong n c có pH là: A. H p kim nào sau ây không ph i là c a nhôm? A. T o m t l p ng n cách D. Cho khí CO2 tác d ng v i dung d ch ch a amol Ca(OH)2. B. H ng ng c. Làm gi m nhi t ti t ki m n ng l ng. Làm t ng nóng ch y c a Al2O3.A. C úng. C. C. Boxit. cho phép i n phân nhi t th p nh m d n i n c a Al2O3 nóng ch y. Lo i qu ng và á quý nào sau ây có ch a nhôm oxit trong thành ph n hoá h c? A. Ng c bích. Electron D. = 7. uyara. 0 a 2a n CO2 B. 516. C. C. b o v nhôm nóng ch y kh i b oxi hoá. 515. Làm b t nh pha s n.

D 506. C 514. sau ó k t t a tan. D 520. D 519. C ng d n: t công th c chung c a A và B là R 2R + 2H2O p 2ROH + 0. B 488. 0 a 2a n D. A 516. A 511.C. A 507.2mol H2 0. A 493. sau ó k t t a tan d n. B 513. Ban u có k t t a d ng keo. C. Có k t t a d ng keo. B 515. B 497. A 509. Hi n t ng nào x y ra khi cho t t dung d ch HCl vào dung d ch NaAlO2 ? A. l ng k t t a t ng d n n c c i. D 505. Ban u có k t t a d ng keo. A 510. 0 a 2a n 520. D 503. 495. C 499. B 508. 2 " ! là th a mãn . 2 ! 31(g / mol)   0. D 504. B. B 496. Không có hi n t ng gì x y ra. H ng d n tr l i và áp s 487. k t t a không tan. B 502. B 512. C. B 518. h 486.1mol ! 23 ! 39 ! 6. D. A 490. B 489. C 498. C 491. D 517. C 501. D 487. D 494. C 500. C 492.

488. các k t t a tách kh i dung d ch.4 Y2(CO3)3 + 6HCl p 2HCl3 + 3H2O + 3CO2 (2) 3b t nXCO3 ! a .áp án B. 3 trung hòa i n. Ba2+ .672 ! 0. nNa ! nCl  nNO ! 0.15 ! 0.3 hay x + y + z = 0. Cách gi i 1: Ph ng trình ion rút g n: Mg2+ + CO2 p MgCO3q 3 Ba2+ + CO2 p BaCO3q 3 Ca2+ + CO2 p CaCO3q 3 G i x. ta có: 2x + 2y + 2z = 0. nY .15(mol) 3 nCO3 ! nCO2 ! 0.03(mol) 22.1 + 0. Ca2+ trong dung d ch A. z là s mol c a Mg2+ .2 = 0. ph n dung d ch ch a Na+.15(mol) 3   V! nKCO3 CM ! 0. Cách gi i 1: PTP : XCO3 + 2HCl a b nCO2 ! 0.và NO .3(mol) 3 491. y. Vì dung d ch trung hòa i n.15   nCO2 ! x y z ! 0.15lÝ=150ml t 1 Cách gi i 2: Khi ph n ng k t thúc. Cl.

CO ! b 2 3 3 Theo u bài ta có h ph ng trình: ®X 60 a .

2Y 180 b ! 10 .

03 ° ##  V Na2CO3 ! nNa « Na » ­ ½ ! 0. p XCl2 + H2O + CO2 (1) a .3 ! 0. ± ¯ a ± 3b ! 0.15(l) ! 150ml 2 áp án A .

493.5x x 64 + (50 . áp án: B 492. n Cl 2 !y $ .27x) = 51.8 = 8.03 = 0.02 x 1. Cách gi i 1: 2Al + 3CuSO4 p Al2(SO4)3 + 3Cu x 1.5) + 2b(Y + 106.92g ng t ng là: 3 x (64 .02 (mol) => kh i l Cách gi i 2: Theo ph V y kh i l ng Cu thoát ra: 0.38   x = 0.03mol Cu   mCu = 0.thì có 1mol CO2 bay ra.92 (g) áp án C.33 = 10.2 + 71(a + 3b) = 8.5(2a + 3b)  m = (aX + 2bY) + (71a + 213b) => m = 8.38 .03 x 64 = 1.1.5x t s mol Al ph n ng là x Kh i l ng v t sau ph n ng = mCu gp + mAl còn d = 1. Cách gi i 1: ACl2 + 2AgNO3 p 2AgClq + A(NO3)2 BCl2 + 2AgNO3 p 2AgCl q + BC(NO3)2 Theo u bài ta có: (A + 71) x + (B + 71)y = 5.33 (g).13 = 10. Theo ph ng trình ta có: 1 mol mu i CO3 chuy n thành mu i Cl.12 => x + y = 0.50 = 1.06 Kh i l ng mu i khan g m A(NO3)2 và B(NO3)2 t nACl 2 ! x .94 2x + 2y = 0.33 (g) Cách gi i 2: V n d ng ph ng pháp t ng gi m kh i l ng.2 Mà kh i l ng mu i (m) = mXCl 2 mYCl 3 m = a(X + 71. kh i l ng mu i t ng là 71.38g   0.60 =11g V y theo bài m mu i t ng: 11 x 0.aX + 2bY + 60(a+3b) = 10 aX + 2bY = 10 .5 x 64 = 1.54) = 138g ng trình c 2mol Al p 3mol Cu kh i l ng t ng: 51.33 (g)   7mmu i clorua = 10 + 0.5) = aX + 2bY + 35.2 + 2.5)  m = a(X + 71) + 2b(Y + 106.

6 p A là Mg = 24 B > 33.12 mol m mu i nitrat = mKL + mo = 5.06 = 9.6. Cách gi i 2: D a vào c i m nguyên t kh i Mg g p hai l n nguyên t kh i c a C.68 ! 93.12 ! 0.05 mol 22.12 (g) Cách gi i 2: áp d ng ph ng pháp t ng gi m kh i l ng C 1mol MCl2 t o ra 2mol AgCl thì m t ng 53g V y nAgCl = 0.05 M CO3 = Bi n lu n: 4.68 + 124 x 0. áp án: B . H ng d n: t M là nguyên t kh i trung bình c a hai kim lo i A và B. 0. 32 CO2 %O = x 100% = 72.6 .18 = 9.4 M = 93.05 1. 494. Ta qui kh i l ng m t Mg b ng hai C.1% 24+12 + (16 x 3) MgO %O = MgCO3 áp án C. 502.m = (A + 124)x + (B + 124) y = Ax + By + 124(x+y) = 1.1% 12 + 16 16 x 100% = 40% 24+16 %O = 16 x 3 x 100% = 57. tính ph n tr m kh i l ng c a oxi có trong m i h p ch t so sánh. áp án C. M CO3 + 2HCl p M Cl2 + CO2o + H2O 0.7% 12 + 31 CO %O = 16 x 100% = 57.60 = 33.94 + 3.6 p B là Ca = 40. Ta có các t l sau: CO2 1C : 2O MgO 2C:1O CO 1C :1O MgCO3 3C:3O V y c p có % kh i l ng oxi b ng nhau là MgCO3 và CO.12 (g) áp án C. Cách gi i 1: áp d ng công th c.6 i A < 33.

0. áp án: A 504.503. mmu i = 23. 505. hoá tr II là R.78 ! 0. áp án A.06 Gi i ra A = 56.5.84 62 ! p x ! 84 g x 31 V y NaHCO3 chi m 84% và Na2CO3 chi m 16%.84g xg Ta có: 2.14 3.0.5) t ng (2M+71)-(2M+60) = 11gam 11gam p RCl2 + CO2o + H2O (2) (R+71) t ng (R+71)-(R+60) = 11g 11ygam 2 T (1) và (2): mhh = x + y = nCO = 0.14 27 Ta có: (A + 35. H ng d n: Kí hi u kim lo i hoá tr I là M.14) = 4.8 + 2.2 Theo (1).3). M2CO3 1mol(2M+60)g xmol RCO3 + 2HCl 1mol(R+60)g ymol + 2HCl p 2MCl + CO2o + H2O (1) 2(M+35. Ch có NaHCO3 b phân h y. gi m: 44 + 18 = 62g gi m: 100 ± 69 = 31g 2NaHCO3 €t €p Na2CO3 + CO2o + H2Oo 2.0. 0 t x là s gam NaHCO3. V y kh i l ng mu i thu c b ng kh i l ng mu i ban u c ng v i kh i t ng t ng thêm. Kim lo i X là Fe và mu i FeCl3.14 p 0.2 = 2.2 = 26g áp án: A .14 ± (133. s mol là y.5. s mol là x kim lo i. H ng d n: G i A là nguyên t kh i c a kim lo i X. Al + XCl3 p AlCl3 + X 0.2g. (2): (x + y)mol h n h p ph n ng thì kh i l ng hh mu i t ng (11x + 11y)g = 11(x + y) = 11.

H ng d n: Dung d ch n c vôi trong có s Vp mol Các ph n ng kh c ng: b mol 2b mol i n li: 2Vp mol Ca(OH)2 p Ca2+ + 2OH- Mg2+ + 2OH.Tính ch t v t lí .+ OH. tóm t t lí thuy t 1.507. Nguyên t kh i: 51.996 C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p63d54s1 a. ! 2 áp án: A Ch ng 13. crom Kí hi u: Cr.p Mg(OH)2 (r) Ca2+ + HCO3. H ng d n: m H 2O L 2b + (a + Vp) = 2Vp   2b + a = Vp   V = 0 8 4 mdd12% 12 8 mH O 2 4 p mH O ! 250 g 500 8 ( ây n c có n ng NaOH b ng 0). cho nên: 2b a . S th t 24.p CaCO3(r) + H2O (a + Vp)mol (a + Vp)mol ng OHdùng cho c hai ph n ng trên. p áp án: B 510.s t ng A. crom .

Nhi t nóng 0 0 ch y c a crom là 1875 C và sôi 2570 C. b oxi hóa thành Cr(OH)3. Nh ng nhi t cao crom tác d ng v i oxi. màng oxit tan. Cr(OH)2 là m t baz . H p ch t crom III c có màu xanh da tr i. nit . crom làm cho thép c ng và ch u nhi t h n. crom có m t l p oxit m ng b n v ng b o v . Thép không g crom . i u ch mu i crom II. crom ng gi a k m và s t. i u ki n c n thi t c a ph n ng là dòng hi ro liên t c thoát ra. Khi t o h p kim v i s t. i u ch crom: Dùng ph ng pháp nhi t nhôm. crom b HNO3 c và H2SO4 c làm th ng hóa gi ng nh nhôm. Tính ch t hóa h c c tr ng c a . nên r t b n. ngu i c a axit HCl. H2SO4. sau ó ph n ng t a nhi t m nh. M t s h p ch t c a crom H p ch t crom II: + oxit CrO là m t ch t t cháy. 4Cr(OH)2 + 2H2O + O2 p 4Cr(OH)3 + Mu i crom II a s d ng hi rat hay tan trong n và mu i c a axit yêu có màu khác.. tránh oxi ti p xúc v i mu i crom II. không ph n ng v i n c và không khí. l u hu nh. n ng (d =7. 4CrCl2 + O2 + 4HCl p4CrCl3 + 2H2O Trong phòng thí nghi m. Cr(CH3COO)2 có màu mu i crom II là tính kh m nh. Crom không tác d ng v i dung d ch loãng. không tan trong n c. Hi roxit Cr(OH)2 là m t ch t r n màu vàng nâu. tuy nhiên c ng nh nhôm. cho Zn tác d ng v i mu i crom III trong môi tr ng axit. Cr2O3 Cr p + 6HCl €€ 2CrCl3 + 3H2O CrCl2 + H2 tp + 2HCl €€ 0 nhi t th ng. Khi un nóng.niken ch a kho ng 15% crom. b. Cr2O3 + 2Al €€ p 2Cr + Al2O3 c. Mu i khan . Khi un nóng trong không khí. Ví d : 2Cr t p + 3Cl2 €€ 2CrCl3 0 Trong dãy i n hóa. Tính ch t hóa h c Do c u hình electron l p ngoài cùng là 3d54s1 cho nên crom t o ra các h p ch t trong ó có s oxi hóa t +1 n + 6. phot pho. Tác d ng v i n ch t: nhi t th ng crom ch tác d ng v i flo. ch c n un nóng lúc u. CrO là m t oxit baz . Khi un nóng trên 1000C chuy n thành Cr2O3.Crom là kim lo i tr ng xám. crom tác d ng v i dung d ch axit t o ra mu i crom II. có d ng b t màu en..2) và b ngoài trông gi ng thép. khi không có m t oxi.

k t tinh d ng tinh th hi rat. Cr2O3 khó nóng ch y và c ng nh Al2O3. s t b oxi hóa t o màng m ng ng n s oxi hóa sâu h n. S t có tính d o. N u thêm OH. Tính ch t v t lí S t là kim lo i màu tr ng b c. Ion 2da cam. Là m t oxit axit. Nó có tính ch t l ng tính. 0 (NH4)2Cr2O7 €€ Cr2O3 + N2 + 4H2O p t Trong công nghi p: K2Cr2O7 + S €€ Cr2O3 + K2SO4 p + Cr(OH) 3 là m t ch t k t t a keo. Ch t này có tính l ng tính nh Al(OH)3.847 C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p63d64s2 a. i u ch trong phòng thí nghi m. Trong môi tr ng ki m nó b oxi hóa thành mu i crom VI.87). Tuy nhiên. Hai lo i ion này trong n c luôn t n t i cân b ng: CrO4 màu vàng. có màu.+ Cr2O3 là m t ch t b t màu l c th m. + Mu i crom III.vào h cân b ng. Trong môi tr ng axit. 2. không tan trong n c.2000C. S t Kí hi u Fe. nh ng không tan trong dung d ch loãng c a axit và ki m. d dát m ng và kéo s i. s n ph m là mu i crom III. S t b nam châm hút và có th tr thành nam châm. Các mu i cromat và icromat u là nh ng ch t oxi hóa m nh. n ng. s t b g d dàng theo ph ng trình t ng quát: 4Fe + 3O2 + nH2O p2Fe2O3 . nh t là trong môi tr ng axit. thì dung d ch s chuy n sang màu da cam. trong không khí m. (d = 7. CrO3 + H2O p H2CrO4 (axit cromic) 2CrO3 + H2O p H2Cr2O7 (axit icromic) Các axit này ch t n t i d ng dung d ch. Nguyên t kh i: 55. + S t tác d ng v i phi kim: Khi un nóng trong không khí khô 150 .có màu 2+ 2H+ 2CrO42+ H 2O Cr2O7 Á ‚ N u thêm H+ vào mu i cromat màu vàng. H p ch t crom VI + CrO3 là m t ch t r n. CrO3 r t d tan trong n c t o ra các axit cromic (khi có nhi u n c) và axit comic (khi có ít n c). nhi t phân amoni bicromat. mu i crom III b k m kh thành mu i crom II. nóng ch y 15390C và sôi 27700C. Cr2O72. dung d ch s chuy n sang màu vàng. màu l c xám. + Mu i cromat và icromat: các mu i b n h n nhi u so v i các axit t ng ng. b.nH2O . tinh th màu . Tính ch t hóa h c S t có ho t ng hóa h c lo i trung bình. S th t 26.

+ CuO là ch t b t màu en. ây là ph n ng ã tìm ra thành ph n hóa h c c a n c. H p ch t c a s t H p ch t s t II: FeO. các mu i s t III. S t tác d ng v i các phi kim khác nh clo. ng có d n i n. ng tinh khi t t ng i m m d dát m ng. hematit: Fe2O3. Tính ch t hóa h c ng là kim lo i kém ho t ng hóa h c. x y ra ph n ng: 2Cu + O2 + 4HCl p 2CuCl2 + 2H2O c. 3. . Fe(OH)3. Cu(OH)2 + 2HCl p CuCl2 + 2H2O Khi un nóng. brom. S th t : 29. thép. Cu(OH)2 b phân h y t o ra CuO. ngay trong dung d ch. Cu + Cl2 p CuCl2 ng không tác d ng v i dung d ch HCl và H2SO4 loãng. c. Tuy nhiên khi có m t khí oxi. CuO là m t oxit baz . H p kim c a s t: Gang. Nguyên t kh i: 63. e. Tính ch t baz c a oxit và hi roxit và tính kh . H p ch t s t III: Fe2O3. ng Kí hi u: Cu. Fe(OH) 2.t cháy s t trong oxi: 3Fe hu nh khi un nóng. không tan trong n c. l u + S t tác d ng v i axit: Fe + 2HCl pFeCl2 + H2 S t b th ng hóa trong HNO3 và H2SO4 c ngu i. oxi khi un nóng. b. H p ch t s t III có tính oxi hóa. nóng ch y 10830C và sôi 28770C. Cu(OH)2 là m t baz . trong ó h p ch t ng II b n h n. thép g i là luy n kim en. n ng (d = 8. Oxit và hi roxit có tính baz .96). CuO + 2HCl p CuCl2 + H2O + Cu(OH)2 là m t ch t k t t a màu xanh nh t. mu i s t II. Ngành s n xu t gang. d n nhi t r t cao. H p ch t c a ng ng có các s oxi hóa +1 và +2.546 C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p63d104s1 a. + 2O2 pFe3O4. + S t tác d ng v i dung d ch mu i c a kim lo i kém ho t Fe + CuSO4 p FeSO4 + Cu + S t tác d ng v i n c nhi t cao. d. kéo s i. ch thua b c. xi erit: FeCO3. d n i n gi m nhanh khi ng có l n t p ch t.Tính ch t v t lí ng là kim lo i màu . Các lo i qu ng s t: manhetit: Fe3O4. ng có th tác d ng v i các phi kim nh clo. ng.

70 lít C. Tên a ph ng n i phát minh ra crom. B. 13. Giá tr c a m là: A. Tr n 5. 31. d thì thu c V lít khí NO2. C.45g. 523. m có giá tr là: A. 26. Cô c n dung d ch Z thu c m(g) mu i. khi thêm n c ho c axit.8 lít 524. 4. B. d úc. 522.14g h p kim Cu. dùng trong công nghi p ch t o máy Contantan: Cu. ng thi c: Cu. D.24(g) B.08(g) C. 44.20%) ít b n mòn. Sau ph n ng ta thu c m(g) h n h p ch t r n. 2. M t lí do khác.7g h n h p tác d ng dung d ch NaOH d thu c 3.54g ch t r n Y và dung d ch Z.99g.44 lít khí.8g Fe2O3 r i nung nóng th c hi n ph n ng nhi t nhôm.44 lít D. Lí do nào sau ây là úng khi t tên nguyên t crom? A. Th tích khí NO2 ( ktc) thu c là: A. Al b ng m t l ng v a dung d ch HCl thu c 7. H u h t các h p ch t c a crom u có màu.25g.8g h n h p trên tác d ng v i dung d ch CuSO4d .2(g) D.Cu(OH)2 Cu(OH)2 Svâyde: €€ p CuO + H2O c tan d dàng trong dung d ch NH3 t o thành dung d ch màu xanh th m g i là n + 4NH3 p Cu(NH3)4(OH)2 Cu(OH)2 N c Svâyde hòa tan c xenluloz . Mg. Sn (3 . Mg trong dung d ch HCl th y thoát ra 13. V y n u cho 34.36 lít khí ( ktc).88 lít B.4g h n h p ba kim lo i Al. Fe. 0. Ni (40%) có i n tr cao. 10. + Mu i ng II d ng hi rat và tan trong n c u có màu xanh d. dùng làm t s i nhân t o. 3. 53. 35. Hòa tan 9. bài 521. N u cho 8. xenluloz tr l i d ng r n. làm dây i n tr .224(g) . l c l y toàn b ch t r n thu c sau ph n ng tác d ng v i dung d ch HNO3nóng.4g Al v i 4. H p kim c a ng: ng thau: Cu. B. Hòa tan hoàn toàn 17.58g. Tên c a ng i có công tìm ra crom.84 lít khí X ( ktc) và 2. 33. c ng h n ng. C. D. Zn (10 -50%) b n và d o dùng trong ch t o máy.

C. 3. . Li2SO4 .24H2O. Xác nh M là kim lo i : A.72 lít và 2.75.05%. Al2(SO4)3.24H2O.24H2O. . C.224 lít và 0. sau m t th i gian l y thanh kim lo i ra th y ng gi m 0. Zn. Dung d ch NaOH C. Mg.06g so v i dd XCl3. C. BCl3 C. c c h n h p khí g m NO và NO2 có t t là: 527. 1. . (NH4)2SO4 . 0. D. 6. th dùng thêm thu c th nào sau ây A. Dung d ch BaCl2 kh i l ng ng là 1 : 3.369 lít. ng ng là 2 : 3. H2SO4. Ni. trong dd Y gi m 4. Al2(SO4)3. Hoà tan 4. T l th tích khí A. Th tích ( ktc) khí NO và NO2 l n l D. c? ng ch t tan hai tr ng h p nh th y kh i l nhau. c dùng thêm m t thu c th . Không xác c g i là phèn chua. Na2SO4 . 2. xác B. D. sau m t th i gian ng t ng 7.72 lít. Kh i l nh công th c c a mu i XCl3 là: B. Cho 3. B. Dung d ch AgNO3 D. D.3737lít.672 lít và 0. Có các dung d ch AlCl3.24 lít và 6.03 mol Cu vào dung d ch HNO3 thu c h n h p khí A g m NO và NO2 có t l s mol t ktc là: A. Dung d ch qu tím. Hoà tan hoàn toàn h n h p g m 0. 530. 2.59g Al b ng dd HNO3 loãng thu b ng 16. MgCl2.737 lít. D. Ch t nào sau ây A.78g b t Al ph n ng v a A.224 lít. nh n bi t các dung d ch ó? 529. Ch B. CrCl3 D. . B. Th tích h n h p A B.24H2O. 2.672 lít. Nhúng thanh kim lo i M hoá tr 2 vào dd CuSO4. Tr n 0.54 g b t nhôm v i b t Fe2O3 và CuO r i ti n hành ph n ng nhi t nhôm thu h n h p A.224 lít. 3 3 4 4 526. Al2(SO4)3. thì có 528. M t khác nhúng thanh kim lo i trên vào dd Pb(NO3)2. FeCl3 531. VN 2 O VNO c h n h p khí NO và N2O có t kh i so v i H2 trong h n h p là: 1 2 1 3 . dùng ánh trong n nh. 0. C. C.24 lít. v i dd mu i XCl3 t o thành dd Y. Al2(SO4)3. Bi t r ng s mol CuSO4 và Pb(NO3)2 tham gia B. Hoà tan hoàn toàn A trong dung d ch HNO3 l s mol t A.05 mol Ag và 0.1%. K2SO4 . NaCl.525. Fe.

l c r a k t t a thu cao thu ng d dung d ch NaOH loãng. Gang giòn và c ng h n thép. Ban B Kh i l ng riêng bi t các dung d ch loãng FeCl3. Thép d o và b n h n gang. B. C. Có n m ng nghi m A. Qu tím. Mg C. FeSO4 có th phân bi t t ng ch t trên: B. Ch n m t trong các hoá ch t sau 533. 7.58 gam h n h p A Khu y m tl khí d ng b t g m Mg và Fe tác d ng v i 125ml dung d ch CuCl2. D. M t ng nghi m ch a kho ng 1ml dung d ch Cu(NO3)2. u có xu t hi n k t t a màu xanh nh t. AgNO3. Al cao h n 570oC thì t o ra s n ph m: A.92 gam ch t r n C. C. 5. D. NH4Cl. BaCl2. ó là kim lo i nào trong s sau: A. C úng. FeO và H2. C. Cho 1. S t tác d ng v i n c nhi t B. A. 538. ng nghi m cho A. Fe2O3 và H2. Thêm t t dung d ch amoniac vào n d . 536. c 0. Cu(NO3)2. C. B. x y ra trong thí nghi m trên là: 535. Fe3O4 và H2. l c r a k t t a m i t o thành. C.Thêm vào B u h n h p. Cho các ch t sau ây tác d ng v i nhau: . Gang và thép là nh ng h p kim c a s t. K t t a b hoà tan t o ra dung d ch màu xanh th m. Ca 537.52 gam m t kim lo i tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng t o ra 6. B.532. ng k t t a t ng d n. D. 4. có r t nhi u ng d ng trong công nghi p và trong i s ng. D.7 gam ch t r n D g m hai oxit kim lo i. c dung d ch B và 1. Gang và thép có nh ng i m khác bi t nào sau ây? A. 6. Fe D. NaOH. D. C úng. Các hi n t ng x y ra trong thí nghi m là: nc c i. Hàm l ng cacbon trong gang cao h n trong thép. S ph n ng hoá h c ã B.84 gam mu i sunfat. và AlCl3. B. A. Cho 2. 534. Nung k t t a trong không nhi t A. Fe(OH)2 và H2.

Thành ph n ph n tr m theo kh i l ng c a FeSO4 và Fe2(SO4)3 ban u l n l t là: A. B. Electron. C. Màu nâu và màu vàng chanh. Y. CO2. CuCl2. C. Contantan. B.58 gam KMnO4 trong môi tr ng axit H2SO4. C. L c ng nghi m cho tinh th tan h t. D. ng thi c. X y ra hi n t ng n mòn i n hoá h c. 542. trong quá trình s n xu t t nhân t o? A. n u lâu ngày. NO. Màu da cam và màu vàng chanh. B m t ít tinh th K2Cr2O7 (l ng b ng h t u xanh) vào ng nghi m. D. 76% và 24%. CO2. M t nguyên nhân khác. C. Cl2. D. dùng hoà tan xenluloz . . D. NO2. nhúng m t b n ng m ng vào c c. ng có tác d ng v i axit HCl. Thêm vài gi t dung d ch KOH vào dung d ch X thu c dung d ch Y. NO2. H p kim nào sau ây không ph i là c a ng? A.Cu + HNO3 c p khí X p khí Y p khí Z MnO2 + HCl c Na2CO3 + FeCl3 + H2O Công th c phân t c a các khí X. CuSO4. CO2. C. B n ng có th b t ch ti p xúc v i b m t thoáng c a c c axit. 543. nh ng ch m n m c m t th ng không nhìn th y. Màu vàng chanh và màu da cam. B. 541. Tuy nhiên. Công th c hoá h c nào sau ây là c a n c Svâyde. i u gi i thích nào sau ây là h p lí? A. D. Quan sát b ng m t th ng ta không th y có hi n t ng gì x y ra. Màu vàng chanh và màu nâu . ng thau. C. D. dung d ch d n chuy n sang màu xanh. thu c dung d ch X. B. Cl2. Cl2. Hoà tan hoàn toàn 10 gam h n h p mu i khan FeSO4 và Fe2(SO4)3. 33% và 67%. Màu s c c a dung d ch X và Y l n l t là: A. 24% và 76%. 67% và 33%. B. 539. Cl2. B. CO. Cu(NH3)4(OH)2. Có m t c c ng dung d ch HCl. Z l n l t là: A. Cu(NO3)2. thêm kho ng 1ml n c c t. ng tác d ng v i axit HCl hay H2SO4 loãng khi có m t khí oxi. 540. N2. Dung d ch thu c ph n ng hoàn toàn v i 1.

Pirit FeS2. 546. B. Ph n ng khác. Fe3O4 C. h n n a vi c pha ch nó c ng r t n gi n. ch t l ng này ph i h i có tính ki m (vì n u ng (II) sunfat d s th m vào mô th c v t gây h i l n cho cây). D. C. 547. Fe2O3.544. Xi erit FeCO3. S t tác d ng v i ng (II) sunfat.84 gam s t và 0. Bôi m t l p d u. B. Thép b oxi hoá trong không khí m có b n ch t là quá trình n mòn i n hoá h c. B. Ng i ta b o v thép b ng cách: A. thành ph n hoá h c c a qu ng? A. M m t l p kim lo i nh Zn. có th dùng ph n ng hoá h c nào sau ây? A. D. Booc o là m t ch t di t n m cho cây r t có hi u qu nên c các nhà làm v n a dùng. C. Hematit Fe2O3. i ta thu c a lo i oxit s t nói trên là: luy n gang. M t lo i qu ng ch a s t trong t nhiên ã c lo i b t p ch t. D. G n thêm m t m u Zn ho c Mg vào thép. Manhetit Fe3O4. Ch t l ng Booc o (là h n h p ng (II) sunfat và vôi tôi trong n c theo m t t l nh t nh. Sn. dung d ch thu c cho tác d ng v i dung d ch bari clorua th y có k t t a tr ng (không tan trong axit). C. Glixerol tác d ng v i ng (II) sunfat trong môi tr ng ki m. m t h p kim có nhi u ng d ng nh t c a s t b n mòn trong không khí m. Hi n t ng thép. m (parafin) lên b m t c a thép. phát hi n ng (II) sunfat d nhanh. có tác h i to l n cho n n kinh t . cán thép Gia sàng 545. Công th c hoá h c B. Hoà tan qu ng này trong dung d ch axit nitric th y có khí màu nâu bay ra. C úng.448 lít khí cacbonic( ktc). Hãy cho bi t tên. N u kh a gam oxit s t này b ng cacbon oxit c 0. FeO Phân x ng luy n gang t qu ng s t Luy n. . Amoniac tác d ng v i ng (II) sunfat. Có m t lo i oxit s t dùng nhi t cao ng A. A. Cr lên b m t c a thép. B.

D. A. K2CrO4. C. Na2Cr2O7. Cr2O3. dao. Cr. ch t Y tác d ng v i axit t o thành ch t Z có màu da cam. B. C úng. dây thép gai. K2Cr2O7. Dùng giàn phun m a ho c b tràn cho n c m i hút t gi ng khoan lên c ti p xúc nhi u v i không khí r i l ng. Nguyên t có c u hình electron l p ngoài cùng 4s1 là nguyên t c a nguyên t nào sau ây? A. 550. K2Cr2O7. A. Hàm l ng s t trong n c cao làm cho n c có mùi tanh. Có nh ng v t c ch t o t s t nh : ch o. S c clo vào b n c m i t gi ng khoan lên v i li u l ng thích h p. B. Na2Cr2O7. D. C. Công th c phân t c a các ch t X. B. Ch o gang Dao D©y thÐp gai . C và m t s nguyên t khác. Ch t Z b l u hu nh kh thành ch t X và oxi hoá axit clohi ric thành clo. K. l c. Khi n u ch y v i potat n da và có m t không khí chuy n thành ch t Y có màu vàng và d tan trong n c. Cr2O3. C úng. lâu có màu vàng gây nh h ng x u t i s c kho c a con ng i nên c n ph i lo i b . Cu. B. Vì sao ch o l i giòn. dao l i s c và dây thép l i d o? Lí do nào sau ây là úng? A. Cr2O3. Z l n l t là: A. Na2CrO4. Gang giòn vì t l % c a cacbon cao ~ 2%. 549. Trong n c ng m th ng t n t i d ng ion trong s t (II) hi rocacbonat và s t (II) sunfat. Ta có th dùng các ph ng pháp nào sau ây lo i b s t ra kh i n c sinh ho t? A. Na2CrO4. C. B.Thép b n mòn trong không khí m 548. Y. Cr2O3. D. Gang và thép là nh ng h p kim khác nhau c a Fe. 551. K2CrO4. M t ch t b t màu l c X th c t không tan trong dung d ch loãng c a axit và ki m. B. S c không khí giàu oxi vào n c m i hút t gi ng khoan lên.

A 532. A 527. 554. D 548. D 526. ng b oxi hoá. A 533.01%. A 534. D 541. M t nguyên nhân khác. D ng d n tr l i và áp s 522. h 521. B 523. Dung d ch C2H5OH. V t li u này c ng d ng r ng rãi trong các d ng c t nóng b ng i n nh : bàn là. B 550. H i có hi n t ng gì x y ra khi thêm dung d ch BaCl2 vào dung d ch có màu vàng trên? A. dây may so c a b p i n « Tính ch t nào c a contantan làm cho nó c ng d ng r ng rãi nh vây? A. d ng kho ng 10ml dung d ch K2Cr2O7. C. Mn và Al. B 546. B. A. Trong s các c p kim lo i sau ây. 553. C 530. Xu t hi n k t t a màu vàng c a BaCrO4. D. Hi n t ng quan sát c là màu da cam c a dung d ch chuy n sang màu vàng. Khi dùng b ng s sáng p nh m i? A. B.C. Thép d o vì t l cacbon ~ 0. C. Màu vàng chuy n thành màu da cam. A 531. Al và Cr. Có m t c c th y tinh dung tích 100ml. nh có l p màng oxit r t m ng. Fe và Cr. M t s tính ch t c bi t c a thép do các nguyên t vi l ng trong thép gây ra nh thép crom không g .B . Dung d ch HCl. Fe và Al. B 547. D 525. A 528. C. B 529. Contantan có i n tr nh . b n có th dùng hoá ch t nào sau ây dùng c a b n 555. D. Dung d ch NH3. n c. B. D 524. C úng. 552. D 540. A 538. B. Contantan có giá thành r . B. Contantan có i n tr l n. Dung d ch HNO3. r t b n v ng b o v ? A. D 539. C. M t ph ng án khác. Contantan là h p kim c a ng v i 40% Ni. Thêm t t t ng gi t dung d ch NaOH vào c c th y tinh. C 536. « D. C. A 535. Không có hi n t ng gì x y ra. A 543. D. B 542. A 549. un nóng. c p nào có tính ch t b n v ng trong không khí. D. A 537. B 544. A 545.

5 ! 6. Cách gi i 1: 2Al 0.05 x 95 ! 4. C 554.2 (mol) 3 => m = m MgCl m AlCl ! 4. Cách gi i 1: PTP : Mg + 2HCl p MgCl2 + H2o 2Al + 6HCl p 2AlCl3 + 3H2o Ch t r n B là Cu Dung d ch C là MgCl2 và AlCl3. A 553.6 24 ° Gi i h ph x ! 0.05( mol) 2 2 Theo ph => m MgCl ! 0.5x 2 .75 (g) n AlCl ! n Al ! 0.85 ! 31. Fe trong 17.75 26.84 ! 0.14 2. nH ! 2 7.54 ° x 27 y ! 6.05 ng trình: ® ¯ y ° ! 0.7 x 35. y.54) 0.5x Mg + 2HCl p MgCl2 + H2 Fe + 2HCl p FeCl2 + H2 t s mol Al.4 nMg = x nAl = y t: ® 3 2 x ® x 3y ! 0. C 555. Mg.35 (mol) 22. A 522. 523.45 (g) áp án A. z + 6HCl p AlCl3 + 3H2 3 0.4g h n h p là x. D 552.45(g) 2 3 Cách gi i 2: m ! m( Al Mg ) mCl ! (9.7 ± y ! 0.14 2.7 ! 31.551.35  ¯  ¯ 2 24 ± x 27 y ! 9.6 24.2 ng trình: n MgCl ! n Mg ! 0.

06 mhh sau ph n ng = 0.15 ± ! 0.3 = 1. ! 53. Cu2+ nh n e ng e H+ + 2e p H2   ne H nhËn ! ne Cu nhËn Cu + 2e p Cu   nH2 ! nCu2 nCu ! nCu2 nNO2 ! 2nCu ! 2x1.4.03 . z ° ° p n h n h p trong 34.6 + 0. nFe = 0.15 0.5.03 Ph n ng: 0. ® ! 0.3 + 0. nMg = 0.4 ! 53.06 Sau ph n ng: 0 0.76lÝ áp s : B 524. . Fe nh H+ .4x 22.5x + y + z = 0.2 x ® x 2 y 52z !1 . Mg.7 là nAl = 0.2 0.2 ± ±   ¯ y ! 0.5x y z ! 0.2 (g) Cách gi i 2: Theo nh lu t b o toàn kh i l b ng t ng kh i l ng s n ph m: mhh sau = mhh tr c = 5.03 0.15 ¯1. 102 + 0.03 0.3.03 0. (mol) VNO2 ! 2.06 x 56 = 10.2 (mol) (7): nN 2 ! 2N Cu ! 2x1.2 ! 2.4 + 4.8 = 10.6 ± 5x ! 0.2 ! 2.14 x 27 + 0.6) = 1. x 22.2(g) ng: T ng kh i l ng các ch t tham gia ph n ng áp án C. 6lÝ t Cách gi i 2: Al. Cách gi i 1: 2Al + Fe2O3 p Al2O3 + 2Fe S mol: 0.4mol t   VNO2 ! 2.3 h n h p X tác d ng CuSO4d 2Al + 3CuSO4 pAl2(SO4)3 + 3Cu Mg + CuSO4 p MgSO4 + Cu Fe + CuSO4 pFeSO4 + Cu Cu + 4HNO3 p Cu(NO3)2 + 2NO2 + H2O nCu (4.06 0.

11 v 5 v 22. ta có: T ng s mol electron cho = 0.11 (mol) T ng s mol electron nh n = 3n   V= 0. Ag p 1mol xmol 0. A là nguyên t kh i c a kim lo i. H ng d n: M hh = 16.5 3. 527.5 1 ! 10. 4 v 4 T ng s mol electron nh n = 3n 0.54 v3 27 = 0.03 x2) = 0.5 p V N 2O V NO ! 3. 4 ! 0.2 = 33.5 áp án: A. G i m là kh i l ph n ng. 4 ! 1.06 (mol) +n = 6 vV ! 0. ta có: T ng s mol electron cho = (0. 06 v 4 v 22. 526.05 x 1) + (0.05m Rút ra: x = 100 A 64 Ag p 1mol ng thanh kim lo i. 06 (mol) 22. H ng d n: áp d ng ph ng pháp b o toàn electron.5 3 The image part with relationsh ip ID rI 30 10.525.5 V N 2O 44 33. x là s mol mu i M + CuSO4 p MSO4 + Cuq 64g gi m (A ± 64)g 0. H ng d n: V = áp án A.369 (lít) 9 +n = 9 vV ! 0.05m g 100 (1) M + Pb(NO3)2 p M(NO3)2 + Pbq 207 t ng (207 ± A)g .896 (lít) 6 529.75. 4 v 5 áp án A.11 (mol) 22. H ng d n: áp d ng ph ng pháp b o toàn electron.

V y kim lo i M là k m. 530.0.14 27 Ta có: (A + 35.14) = 4. Fe + CuCl2 + p Cu + MgCl2 CuCl2 p Cu + FeCl2 3. Ch 1. Kim lo i X là Fe và mu i FeCl3.14 ± (133. Ph ng 14. B o toàn i n tích ng pháp gi I nhanh bài t p hóa h c . 2Fe(OH)3 p Fe2O3 + 3H2O áp án: D.1m g 100 (2) 0. MgCl2 + 2NaOH p Mg(OH)2 + 2NaCl 4. Al + XCl3 p AlCl3 + X 3.xmol 7. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O p 4Fe(OH)3 7.0.78 ! 0. áp án C.06 (3) áp án: A Gi i ra A = 56.1m Rút ra: x = 100 207 A t ng 7. H ng d n: 1.05m 7.5. FeCl2 + 2NaOH p Fe(OH)2 + 2NaCl 5. Mg 2.14 0.14 p 0. Mg(OH)2 p MgO + H2O 6.3). M t s ph ng pháp b o toàn a.5.1m 100 = 100 T (1) và (2) ta có: A 64 207 A T (3) gi i ra A = 65. H ng d n: G i A là nguyên t kh i c a kim lo i X. 534.

- Nguyên t c: T ng i n tích d ng luôn luôn b ng t ng i n tích âm v giá tr tuy t i. Vì th dung d ch luôn luôn trung hoà v i n. - Các ví d : Ví d 1: K t qu xác nh n ng mol c a các ion trong m t dung d ch ghi b ng d i ây: Ion S mol Na+ 0,05 Ca2+ 0,01 NO30,01 Cl0,04 HCO30,025

H i k t qu ó úng hay sai? T i sao? Gi i: Do i n tích c a m t ion trong dd b ng tích c a i n tích và s mol c a nó, nên ta có: T ng i n tích d ng là: (+1).0,05 + (+2).0,01 = + 0,07 T ng i n tích âm là: (-1).0,01 + (-1).0,04 + (-1).0,025 = - 0,075. Giá tr tuy t i c a i n tích d ng khác i n tích âm. V y k t qu trên là sai. Ví d 2: Dung d ch A ch a các ion Na+: a mol; HCO3-: b mol; t o ra k t t a l n nh t ng i ta dùng 100 ml dd Ba(OH)2 n ng CO32-: c mol; SO42-: d mol. x mol/l. L p bi u th c tính x theo a và b. Gi i: HCO3- + OH- p CO32- + H2O bmol p b Ba2+ + CO32- p BaCO3q Ba2+ + SO42- p BaSO4q Dung d ch sau ph n ng ch có Na+: a mol. Vì b o toàn i n tích nên c ng ph i có: a mol tác d ng v i HCO3- c n b mol OH-. V y s mol OH- do Ba(OH)2 cung c p là (a + b) mol Ta có: n Ba

OH !
2

OH-.

ab và n ng 2

ab ab mol/l x! 2 ! 0,1 0,2

b) B o toàn kh i l ng - Nguyên t c: + Trong m t ph n ng hóa h c t ng kh i l ng c a các s n ph m b ng t ng kh i l ng c a các ch t ph n ng. + Khi cô c n dd thì kh i l ng h n h p mu i thu c b ng t ng kh i l ng c a các cation kim lo i và anion g c axit. - Các ví d :

Ví d 1: Cho t t m t lu ng khí CO i qua ng s ng m gam h n h p g m Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 un nóng thu c 64g s t, khí i ra sau ph n ng cho i qua dd Ca(OH)2 d c 40g k t t a. Tính m. Gi i: Khí i ra sau ph n ng g m CO2 và CO d CO2 + Ca(OH)2 p CaCO3q + H2O 0,4 ta có: nCO ! nCO ! 0, 4
pu 2

40 ! 0,4 100

Theo

nh lu t b o toàn kh i l

ng:

m + 28.0,4 = 64 + 44.0,4 p m = 70,4g. Ví d 2: M t dd có ch a 2 cation là Fe2+: 0,1mol và Al3+: 0,2mol và 2anion là Cl-: x mol c 46,9 g ch t r n khan. và SO42-: y mol. Tính x và y, bi t r ng khi cô c n dd thu Gi i: Do b o toàn kh i l ng: 56.0,1 + 27.0,2 + 35,5x + 96y = 46,9 (1) Do b o toàn i n tích: 2.0,1 + 3.0,2 = 1.x + 2.y (2) T (1) và (2) gi i ra x = 0,2; y = 0,3. Ví d 3: un 132,8 g h n h p 3 r u no, n ch c v i H2SO4 c 1400C thu c 111,2g h n h p các ete trong ó các ete có s mol b ng nhau. Tính s mol m i ete. Gi i: un h n h p 3 r Theo u c
3

2 = 21.8 + 0. Tính kh i l ng mu i m i t o ra trong dung d ch. 21.2 18 T ng s mol các ete = s mol H2O = S mol m i ete = 1. Gi i: t công th c c a các mu i là M2CO3 và RCO3 M2CO3 + RCO3 + 4HCl p 2MCl + RCl2 + 2CO2 + 2H2O 0.mete = 132.2 2 2 nh lu t BTKL: 23. 2 nh lu t b o toàn kh i l ng: mr u = mete = m H O 2 m H 2O = mr u .36.6 = 1.2 mol p 0.4 Theo 0. 2 ! 0. 6 Ví d 4: Hoà tan hoàn toàn 23.2 mol.3 1 ! 6 ete.8g h n h p g m m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr I và m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr II vào dd HCl thu c 0.8 ± 111.2mol khí CO2.6 g.4.5 = mmu i + mCO m H O .

t C thu c SO2 và H2O.2.47 mol.12 l khí NO duy nh t ktc.36.Các ví d : Ví d 1: Tr n 60g b t Fe v i 30g b t l u hu nh r i un nóng (không có không khí) thu c ch t r n A.2 50 56 S - 4e p S+4 (SO2) 20 30 mol p .1. y không i (R1.2 . 56 32 VO2 ! 22.2. R2 không tác d ng v i n c và ng tr c Cu trong dãy ho t ng hóa h c c a kim lo i).44 + 0.4 32 32 Thu e: G i s mol O2 là x mol.hay: 23.5 = mmu i + 0.18 mmu i = 26g c. R2 có hoá tr x. B o toàn electron . t cháy C c n V lít O2 ( ktc). Các th tích khí o ktc. Gi i: n Fe " nS ! 30 nên Fe d và S h t. K t qu cu i cùng c a quá trình ph n ng là Fe và S nh Nh ng e: ng e. N u cho l ng h n h p A trên ph n ng hoàn toàn v i dd HNO3 thì thu c bao nhiêu lít N2.Nguyên t c: Trong quá trình ph n ng thì: S e nh ng = s e thu ho c: s mol e nh ng = s mol e thu Khi gi i không c n vi t ph ng trình ph n ng mà ch c n tìm xem trong quá trình ph n ng có bao nhiêu mol e do ch t kh nh ng ra và bao nhiêu mol e do ch t oxi hoá thu vào.8 + 0. Tính V. Cho h n h p A ph n ng hoàn toàn v i dd HNO3 d thu c 1. 47 ! 32. O2 + 4e p 2O-2 2 mol p 4x Ta có: 4 x ! 60 30 . . còn O2 thu e. Hoà tan A b ng dd axit HCl d c dd B và khí C. Gi i: Trong bài toán này có 2 thí nghi m: . 32 Khí C là h n h p H2S và H2.928 lit Ví d 2: H n h p A g m 2 kim lo i R1.4.4. Fe ± 2e p Fe2+ 60 60 mol p . bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn.4 gi i ra x = 1.

S mol e do R1 và R2 nh N + 3e 5 p N 1. Gi i: t x.015 = 0.35 + 62. y.07 c ng chính là s mol NO3Kh i l ng mu i nitrat là: 1. Al tác d ng h t v i dd HNO3 thu ch n h p khí g m 0.336 lit Ví d 3: Cho 1.015 VN 2 = 22.07 = 5. thì 10x n x mol Ta có: 10x = 0. Nh ng e: Cu ± 2e = Cu x p 2x p x Mg ± 2e = Mg y p 2y p y Al ± 3e = Al z p 3z p z Thu e: N + 3e = N (NO) 0.12 ! 0. Tính theo các ph ng trình ph n ng và các n s ó l p ra ph ng trình i s .15 p x = 0.04 mol NO2.0.thí nghi m 1: R1 và R2 nh cho N 5 2 ng e cho Cu2+ chuy n thành Cu sau ó Cu l i nh ng ra là: ng e thành N (NO). Mg.04 Ta có: 2x + 2y + 3z = 0. Tính kh i l ng mu i t o ra trong dung d ch.69g. G i x là s mol N2. Cách gi i: Vi t các ph ng trình ph n ng.15 n thí nghi m 1: R1 và R2 tr c ti p nh s mol e thu vào là: 0 2 N + 10e p N 2 5 t o ra N2.4 ng e cho N 5 2 0.01 N + 1e = N (NO2) 0. Ph a. Al.03 n 0. ng pháp i s 5 4 5 2 2 2 3 2.03 + 0.04 n 0.35 g h n h p g m Cu. Mg.07 (1) Nh ng 0.4.04 = 0. t n s cho các i l ng c n tìm.0.05 22. . Gi i ph ng trình i s (ho c h ph ng trình) và bi n lu n k t qu (n u c n).01 mol NO vào 0. z l n l t là s mol Cu.

Fe3O4. Ví d : (Trích thi vào HSP Hà N i 1998) m gam b t s t (A) ngoài không khí.4 Nh n xét tr c khi gi i h ph ng trình i s trên: . + Tìm c giá tr c a (2). Gi i: Trong không khí s t tác d ng v i oxi t o ra các oxit 2Fe + O2 p 2FeO 4Fe + 3O2 p 2Fe3O4 3Fe + 2O2 p Fe2O3 H n h p B tác d ng v i dd HNO3: Fe + 4HNO3 p Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 3FeO + 10HNO3 p 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O 3Fe3O4 + 28HNO3 p 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O Fe2O3 + 6HNO3 p 2Fe(NO3)3 + 3H2O t s mol c a Fe. .Có 5 n s nh ng ch có 4 ph ng trình. z. FeO. t c m.u bài ch yêu c u tính kh i l ng s t ban u. nh v y không c n ph i i tìm y các n x. Nhân giá tr ó v i nguyên t kh i c a Fe là 56 ta c m. t. Fe2O3. Nhân giá tr ó v i nguyên t kh i c a O là 16 ta c kh i l ng c a oxi trong các oxit s t. L y kh i l ng h n h p B tr i kh i l ng oxi ta c kh i l ng s t ban u. sau m t th i gian bi n thành h n h p (B) có kh i l ng 12 gam g m Fe. ó là s mol Fe. ó là s mol nguyên t O trong oxit.24l khí NO duy nh t ktc. + Tìm c giá tr c a (3).24 ! ! 0. Cho B tác d ng hoàn toàn v i dd HNO3 th y sinh ra 2. y. t ta có: Theo kh i l ng h n h p B: 56x + 72y + 232z + 160t = 12 (1) Theo s mol nguyên t Fe: x + y + 3z + 2t = m (2) 56 12 m (3) 16 Theo s mol nguyên t O trong oxit: y + 4z + 3t = Theo s mol NO: x + y z 2.1 (4) 3 3 22. FeO. do ó c n gi i k t h p v i bi n lu n. y. z. Nh v y không s ph ng trình tìm ra các n s .b. ây có 2 ph ng trình. Tính m. Fe3O4. n u bi t giá tr c a nó ta d dàng tính c kh i l ng s t ban u ó là ph ng trình (2) và (3). .5 (5) .Th c hi n các phép tính trên: + Tìm giá tr c a ph ng trình (2): Chia (1) cho 8 c: 7x + 9y + 29z + 20t = 1. Fe2O3 l n l t là x.

12. làm lu m b n ch t hóa h c. *) Ph ng pháp b o toàn kh i l ng: Theo nh lu t b o toàn kh i l ng ta có: (kí hi u kh i l ng là m) m B m HNO3 pu ! m Fe.18 = 10.3 C ng (5) v i (6) c: 10x + 10y + 30z + 20t = 1. ó là ph ng pháp b o toàn kh i l ng và ph ng pháp b o toàn electron. thông th ng HS ch l p c ph ng trình i s mà không gi i c h ph ng trình ó. m c dù th ng b t c.8 Chia (7) cho 10 c:x + y + 3z + 2t = 0.08g + Tìm giá tr c a ph ng trình (3): Nhân (5) v i 3 c: 21x + 27y + 87z + 60t = 4. Tính ch t toán h c c a bài toán l n át tính ch t hóa h c.12 m = 12 ± (0.Nhân (4) v i 3 c: 3x + y + z = 0.0.18 V y: m = 56. khi g p m t bài toán là ch tìm cách gi i b ng ph ng pháp i s .1 (9) L y (8) tr i (9) c: 20y + 80z + 60t = 2. ch d ng l i ch HS vi t xong các ph ng trình ph n ng hóa h c và t n tính theo các ph ng trình ph n ng ó (d a vào m i t ng quan t l thu n) còn l i òi h i HS nhi u v k n ng toán h c.08g Qua vi c gi i bài toán trên b ng ph ng pháp i s ta th (6) (7) (10) y vi c gi i h ph ng trình i s nhi u khi r t ph c t p.5 (8) Nhân (6) v i 7 c: 21x + 7y + 7z = 2. Ta hãy gi i bài toán trên b ng nh ng ph ng pháp mang tính c tr ng c a hóa h c h n.4 Chia (10) cho 20 c: y + 4z + 3t = 0.16) = 10. Trên th c t . HS ch quen gi i b ng ph ng pháp i s . V m t hóa h c.

NO3 3 m NO m H 2O (1) Tính các giá tr ch a bi t c a (1): + nFe.

NO ! n Fe ! 3 3 m m . V y m Fe.

56 56 3 3 + Mu n tính m HNO c n tính nHNO .4 m 56 o mu i = 3.1 22.nFe = 3.24 ! 0.NO3 3 ! 242 .1 + 3m ¸ 3m ¨ . NO và t o ra mu i: n HNO3 t n HNO3 t o NO ây s mol HNO3 c dùng vào 2 vi c là t o ra = nNO = 2.1 ¹ 56 º 56 ª . n HNO3 p = 0.© 0. V y m HNO3 p = 63.

3 ! 22.3 .1 ¹ 56 º 2ª 2 Thay các giá tr tìm c vào (1) c ph ng trình b c nh t.+ Tính nH O : ta có nH O = 2 2 1 1 n HNO3 p = 2 2 The image part with relationship ID rId356 was not found in the file.0.4 32 56 5 Gi i ra m = 20.kh . kh c sâu b n ch t nh ng e và thu e c a các quá trình hóa h c.05 M CO3 = 4.12 ! 0. Gi i: t M là NTK trung bình c a 2 kim lo i A và B M CO3 + 2HCl p M Cl2 + CO2o + H2O 0.05 1. © 0.6.08g Nh n xét: Cho k t qu r t nhanh.1 ¹ ¹ = 242. c. s nguyên t trung bình) a. Ph ng pháp trung bình (kh i l ng mol trung bình. 56 º 2ª 56 º 56 ª Gi i ra m = 10.6 ± 60 = 33. .4 .24 m 12 m . .08g Nh n xét: Tuy h i dài nh ng cách này d hi u.© 0.12 lit CO2 ktc.68g h n h p mu i cacbonat c a hai kim lo i A và B k ti p trong nhóm IIA vào dd HCl thu c 1.© 0.05 mol 22.Kh i l ng mol trung bình là kh i l M = ng c a m t mol h n h p (kí hi u là M Khèi l-îng hçn hîp Sè mol hçn hîp b. 3m ¸ 1¨ V y mH O ! 18. Ph ng pháp b o toàn electron: S mol e do Fe nh ng ph i b ng s mol e do oxi thu và N c a HNO3 thu: Ta có: 2. Xác nh tên kim lo i A và B. ch ch a n m: 3m ¸ 1¨ 3m ¸ m ¨ 12 + 63. 3.Ph ng pháp trung bình ch áp d ng cho bài toán h n h p các ch t. H n ch là ch áp d ng c cho các quá trình oxi hoá .6 .1 + 18. 0.kh .kh ho c không oxi hoá .1 + 30. Các ví d : Ví d 1: Hoà tan hoàn toàn 4.Giá tr trung bình dùng bi n lu n tìm ra nguyên t kh i ho c phân t kh i hay s nguyên t trong phân t h p ch t.4 M = 93. Cách gi i: .68 ! 93. có tác d ng kh c sâu nh lu t b o toàn kh i l ng và có u i m là áp d ng cho m i quá trình oxi hoá . . tính toán r t nh nhàng.

Ví d 2: t cháy hoàn toàn a g h n h p hai r u no.6 p B là Ca = 40.96g H2O. 3n O2 p nCO2 n 1 H 2O 2 nx . Tính a và xác nh CTPT c a các r u. n ch c liên ti p trong dãy ng thu c 3.6 p A là Mg = 24 ng B > 33.584 lít CO2 ktc và 3. Gi i: G i n là s nguyên t C trung bình và x là t ng s mol c a hai r C n H 2 n1OH x mol nCO ! nx ! 2 u.Bi n lu n: A < 33.

p .

B.2.08.78g.38 ± 1.06 = 3.08.3 u B và C .5 ! 0. 0.03 53 Nh v y ph i có ít nh t m t r Ta có: n A ! 0.6 = 1.08 u có M < 42.78 ! 59.67) + 18.67 Ta có: a = (14 n + 18).08 và kh i l ng là 3. C có t ng s mol là 0.3 ! 0.C ! 1.32g n = 2.2 0.0.67.2. T (1) và (2) gi i ra x = 0.67 C 2 H 5 OH C3 H 7 OH Ví d 3: H n h p 3 r u n ch c A. bi t r ng B và C có cùng s nguyên t cacbon và s mol r u A b ng Gi i: 5 t ng s mol c a r 3 u B và C. 1 n x 3.38 ! 42. xác nh CTPT c a A.3 Rút ra: Bi n lu n: 12x + y = 42. B.05 = 1.05 .x = (14.387.0.4 (1) (2) The image part with relationship ID rId385 was not found in the file. C.3 hay 12x + y + 17 = 59. nB + C = M B .16 22. Ch có CH3OH = 32 mA = 32.584 ! 0.03 G i y là s nguyên t H trung bình trong phân t hai r Ta có: CxH y OH = 59.06 và n = 2.3 0. 53 mB + C = 3. M ! 3.

22.08 . Các ví d : Ví d 1: t cháy hoàn toàn ag h n h p hai r u no. ng ng ( R + 39). Cách gi i: M t s bài toán cho thi u d ki n nên gi i b ng ph ng pháp i s ta có s n nhi u h n s ph ng trình và có d ng vô nh.6g ch t r n và V lít khí H2 các r u.896 lít. b.6 Ph i có m t g c R < 18.4 ! 0. n ch c c h n h p khí và h i. không gi i c. N u dùng ph ng pháp ghép n s ta có th gi i lo i bài toán này m t cách d dàng. B.5 (1) (2) u là CH3OH. G i x.3. 2 a.3 4 <0 u có Ch có nghi m khi x = 3.84 hay R x + 17x = 2. Ph ng pháp ghép n s 0. Cho h n h p khí và h i này l n l t i qua bình 1 ng H2SO4 c và bình 2 ng n c vôi trong d . CnH2n+1OH + x 3n O2 p nCO2 + (n + 1)H2O 2 nx (n + 1)x . C ph i có m t r u có s nguyên t H < 6.5 p Duy nh t ch có CH3 = 15 và r liên ti p nên r u kia ph i là C2H5OH. t R là g c hi rocacbon trung bình và x là t ng s mol c a 2 r R OH + Na p R Ona + xmol x Ta có: ( R + 17).3 2 18. th y bình 1 t ng 1.98g và bình 2 có 8g k t t a. V= 4.3 và m t r s nguyên t H > 6.x = 2.84g h n h p 2 r u n ch c là m t l ng Na v a t o ra 4. Có 2 c p nghi m: C3H5OH (CH2 = CH ± CH2OH) và C3H7OH C3H3OH (CH | C ± CH2OH) Ví d 4: Cho 2.08 và R = 18. Gi i: t CTPT c a các r u là CnH2n+1-OH và CmH2m+1-OH.x y 1 30.x = 4. Tính a. Gi i: 1 H2 2 x 2 và C3H7OH ng ng liên ti p nhau tác d ng v i ktc. y là s mol các r u.84 T (1) và (2) gi i ra x = 0.3 3 6. Tính V và xác nh CTPT c a u.6 hay R x + 39x = 4.

08 (1) n H 2O ! .08 100 i s theo s mol CO2 và s mol H2O: nCO2 = nx + my = 0.08 Ta l p c 2 ph ng trình 8 ! 0.CmH2m+1OH + y 3m 2 O2 p mCO2 + (m + 1)H2O my (m + 1)y CO2 + Ca(OH)2 p CaCO3q + H2O 0.

n 1 x .

y) mà ch có 2 ph (2) ng trình nên có d ng vo nh.08 + 18. Tính a: a = (14n + 18)x + (14m + 18)y hay a = 14nx + 18x + 14my + 18y. rút ra x + y = 0.08 = 0.03 = 1.m 1 y ! 1. Ta tri n khai (2) T (2): ghép n s n H 2O = nx + x + my + y = (nx + my) + (x + y) = 0. Ghép n s c a = 14(nx + my) + 18(x + y). V.0. suy ra h n h p 2 r u ó ph i Gi i: un nóng v i H2SO4 c thu thu c lo i no.66g Ví d 2: un p gam h n h p 2 r u v i H2SO4 c thu c V lít ( ktc) h n h p 2 anken.11 Thay nx + my = 0. CnH2n+1OH a mol b mol CnH2n + a mol CmH2m + b 3n O2 p nCO2 + nH2O 2 H2SO4® e 1400C CnH2n + H2O a (1) CmH2m+1OH p CmH2m + H2O (2) (3) na na (4) 3m O2 p mCO2 + mH2O 2 . Thay các giá tr ã bi t c a = 14.98 ! 0. L p bi u th c tính x. x. m.03. n ch c. c h n h p 2 anken.08.11 ± 0. v i 4 n s (n.0.11 18 ây. t cháy hoàn toàn h n h p anken ó thu c x lít CO2 ( ktc) và y gam H2O. y theo p.

na + mb = 14 p 18.04 2. sau m t th i gian l y thanh kim lo i ra th y kh i l ng gi m 0.4 p x ! 5. D a vào m i t ng quan t l thu n c a s t ng gi m ta tính c l ng ch t tham gia hay t o thành sau ph n ng. (4): nCO ! nH O = na + mb (6) 22.b mol Theo (1). m H 2O ! y ! V 22.4 .4 Kh i l ng 2 r u là: (14n + 18)a + (14m + 18)b = p hay 14(na + mb) + 18(a + b) = p (7) Th (5) vào (7) c: p 18. b.32g CdSO4.22.18 p y ! 9 p 7. Theo (3). (2): a + b = mb mb 2 2 V (5). Sau khi kh hoàn toàn ion Cd2+ kh i l ng thanh k m t ng 2.2 p 9V 7 VCO2 ! x ! 14 ng .05%. sau m t Ta có t l : . Cách gi i: Khi chuy n t ch t này sang ch t khác kh i l ng có th t ng ho c gi m do các ch t khác nhau có kh i l ng mol khác nhau.35a g 100 1 47 ! . Ph ng pháp t ng gi m kh i l a. Zn + CdSO4 p ZnSO4 + Cd 65g p1mol 8. Các ví d Ví d 1: Nhúng thanh k m vào dd ch a 8. Ví d 2: Nhúng thanh kim lo i M hoá tr 2 vào dd CuSO4.35% so v i ban u.35a 100 Gi i ra a = 80g.23V 7 11.35a 100 112g t ng 112 ± 65 = 47g 2. 4 14 p 18. H i kh i l ng thanh k m ban u. Gi i: G i kh i l gam.32 ! 0.4 V 22. V 22. M t khác nhúng thanh kim lo i trên vào dd Pb(NO3)2.04 mol 208 ng thanh k m ban u là a gam thì kh i l ng t ng thêm là 2. 0.

A là NTK c a kim lo i.05m g 100 (1) M + Pb(NO3)2 p M(NO3)2 + Pbq 207 t ng (207 ± A)g t ng 7. Gi i: G i A là NTK c a kim lo i X.5.78 ! 0.0.0. Gi i: Ch có NaHCO3 b phân h y.14 3.th i gian th y kh i l ng t ng 7.14 27 Ta có: (A + 35.84g xg gi m: 44 + 18 = 62g gi m: 100 ± 69 = 31g 0 . 2NaHCO3 €t €p Na2CO3 + CO2o + H2Oo 2. Gi i: G i m là kh i l ng thanh kim lo i.78g b t Al ph n ng v a v i dd mu i XCl3 t o thành dd Y.5. xác nh ph n tr m kh i l ng c a m i ch t trong h n h p. Kim lo i X là Fe và mu i FeCl3.14) = 4. t x là s gam NaHCO3.1m Rút ra: x = 100 207 A 64g gi m (A ± 64)g 0. Xác nh M. bi t r ng s mol CuSO4 và Pb(NO3)2 tham gia 2 tr ng h p nh nhau. Al + XCl3 p AlCl3 + X 0.06 Gi i ra A = 56. Ví d 4: Nung 100g h n h p g m Na2CO3 và NaHCO3 cho n khi kh i l ng h n h p không i c 69g ch t r n.3). Ví d 3: Cho 3. xác nh công th c c a mu i XCl3.14 p 0.1m g 100 (2) l 0.06g so v i dd XCl3.05m 7. Kh i ng ch t tan trong dd Y gi m 4. x là s mol mu i ph n ng. V y kim lo i M là k m.1m 100 = 100 T (1) và (2) ta có: (3) A 64 207 A T (3) gi i ra A = 65.05m Rút ra: x = 100 A 64 Ag p 1mol xmol 7. M + CuSO4 p MSO4 + Cuq Ag p 1mol xmol 0.1%.14 ± (133.

. Ta có: Ví d 5: Hoà tan hoàn toàn 23.2mol khí. mmu i = 23. s mol là y.Ph ng pháp ng chéo th ng dùng gi i bài toán tr n l n các ch t v i nhau có th ng th ho c d th nh ng h n h p cu i cùng ph i là ng th . 6. V y kh i l ng mu i thu c b ng kh i l ng mu i ban u c ng v i kh i t ng t ng thêm.5) t ng (2M+71)-(2M+60) = 11gam 11gam (2) + 2HCl p RCl2 + CO2o + H2O 1mol(R+60)g ymol (R+71) t ng (R+71)-(R+60) = 11g 11ygam T (1) và (2): mhh = x + y = nCO = 0. Ph ng pháp ng chéo a. nh ng do ph n ng v i H2O l i cho cùng m t ch t.x D1 x x 2 ! D2 x1 x .N u tr n l n các dung d ch thì ph i là các dung d ch c a cùng m t ch t (ho c ch t khác.0. s mol là x kim lo i.8g h n h p m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr I và m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr II vào dd HCl th y thoát ra 0. (2): (x + y)mol h n h p ph n ng thì kh i l ng hh mu i t ng (11x + 11y)g = 11(x + y) = 11. Nh v y l ng ch t tan trong ph n c gi m xu ng ph i b ng l ng ch t tan trong ph n loãng t ng lên. Khi cô c n dd sau ph n ng thì thu c bao nhiêu gam mu i khan? Gi i: Kí hi u kim lo i hoá tr I là M.2g.2. S t ng quát c a ph ng pháp ng chéo nh sau: D1 x1 x ± x2 x D2 x2 x1 . Ví d tr n Na2O v i dd NaOH ta c cùng m t ch t là NaOH).2 = 2.2 = 26g.8 + 2. Cách gi i: . ta thu c m t dung d ch ch t A v i n ng duy nh t.2 2 Theo (1). M2CO3 + 2HCl p 2MCl + CO2o + H2O (1) 1mol(2M+60)g xmol RCO3 2(M+35. hoá tr II là R. .84 62 ! p x ! 84 g x 31 V y NaHCO3 chi m 84% và Na2CO3 chi m 16%.Tr n hai dung d ch c a ch t A v i n ng khác nhau.

5. Xác nh CTPT c a X.5 c h n h p khí ( ktc) có Ví d 4: Tr n 2 th tích CH4 v i 1 th tích hi rocacbon X thu t kh i so v i H2 b ng 15.16 = 24 VH 2 c h n h p khí có t kh i 2 24 4 p VH 2 VCO ! 4 2 ! 22 11 VCO 28 22 c h n h p khí NO và N2O có t kh i Ví d 3: Hoà tan 4. Gi i: V N 2O M hh = 16.5. Ví d 2: C n tr n H2 và CO theo t l th tích nh th nào so v i metan b ng 1.x1. ! Gi i: M hh = 1. Các ví d : Ví d 1: C n thêm bao nhiêu gam n c vào 500g dung d ch NaOH 12% 8% ? Gi i: m H O 2 có dd NaOH 0 8 4 mdd12% mH O 2 12 2 8 4 p mH O ! 250 g 500 8 ( ây x1 = 0.5 44 33.5 3.5 p V N 2O V NO ! 3.75.59g Al b ng dd HNO3 loãng thu so v i H2 b ng 16.75. vì n c thì n ng NaOH b ng 0).5 1 ! 10.2 = 30 16 30 MX .30 . x2. b.2 = 33. Tính t l th tích khí trong h n h p.5 3 The image part with relationsh ip ID rI 30 10. x là kh i l ng ch t ta quan tâm v i x1 > x > x2 D1. Gi i: 2V M hh = 15. D2 là kh i l ng hay th tích các ch t (hay dung d ch) em tr n l n.

T 1 t n qu ng manhetit (B) i u ch c 504kg s t.1V MX 30 ± 16 The image part with relationship ID rId489 was not found in the file. Ph i tr n 2 qu ng trên v i t l v kh i l ng là bao nhiêu c 1 t n qu ng h n h p mà t 1 t n qu ng h n h p này i u ch c 480kg s t ? Gi i: mA 420 24 480 mB 504 60 p m A 24 2 ! ! mB 60 5 CHUC CAC BAN THANH CONG TRONG HOC TAP THE END THPT PHONG DIEN HOAI DUONG 12B5 10/04/2011 . V i 12x + y = 58 ch có nghi m khi x = 4 và y = 10 p C4H10 Ví d 5: T 1 t n qu ng hematit (A) i u ch c 420kg s t.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful