XIN CHAO CAC BAN.

DE BO TRO KIEN THUC ON THI MON HOA DUOI DAY LA MOT SO CHUONG QUAN TRONG TRONG DE THI DAI HOC . Ch ng 10. các d n xu t c a hi rocacbon
A tóm t t lí thuy t I. R u - phenol - amin 1. R u y nh ngh a: R u là nh ng h p ch t h u c có m t hay nhi u nhóm hi roxi (OH) liên k t v i nh ng nguyên t cacbon no c a g c hi rocacbon. R u có m t nhóm OH trong phân t g i là r u n ch c hay monoancol. R u có nhi u nhóm OH trong phân t g i là r u a ch c hay poliancol. Tính ch t v t lí: R u là các ch t l ng nhi t th ng, t CH3OH n C12H25OH, t C13 tr lên là các ch t r n. R u có nhi t sôi cao h n h n các hi rocacbon có cùng phân t kh i, vì gi a các phân t r u có liên k t hi ro liên phân t . Tính ch t hoá h c 2C2H5OH + 2Na p 2C2H5ONa + H2 C2H5OH 2C2H5OH
>1700C, H2SO4 ®Æc <1400C, H2SO4 ®Æc

y

y

C2H4 + H2O C2H5OC2H5 + H2O
H2SO4

CH3COOC2H5 + H2O C2H5OH + CH3COOH Riêng ancol a ch c có các nhóm OH li n k có ph n ng hoà tan Cu(OH)2 trong môi tr ng ki m, t o thành dung d ch màu xanh lam. 2. Phenol Nh ng h p ch t h u c có nhóm OH liên k t v i nguyên t cacbon trong nhân benzen g i là phenol. Phenol n gi n nh t là C6H5OH. Sau ây là m t s ví d v phenol:
OH CH 3 CH 3

OH OH

Phenol, m-cresol, p-cresol Do nh h ng c a nhân benzen, nhóm OH tr nên phân c c h n so v i r axit yêu. Phenol tác d ng v i Na, NaOH, dung d ch brom.

u, phenol có tính

3. Amin Amin là các h p ch t h u c khi thay th m t hay nhi u nguyên t hi ro c a NH3 b ng các g c hi rocacbon. Ví d : CH3NH2 metyl amin, C6H5NH2 phenyl amin (anilin). Tính ch t hoá h c c tr ng c a amin là tính baz . Tính ch t baz có c là do nguyên t nit trong amin còn m t c p electron dùng riêng cho nên amin có th nh n proton. Ví d : CH3NH2 + H+ p CH3NH3+ Tính baz c a amin ph thu c vào g c hi rocacbon. N u g c y electron làm cho tính baz c a amin m nh h n NH3. N u g c hút electron làm cho tính baz c a amin y u h n NH3. Ví d : Tính baz c a metyl amin > amoniac > anilin. Amin quan tr ng, có nhi u ng d ng nh t là anilin. Anilin có th tác d ng v i axit HCl, dung d ch brom. II. An ehit - axit cacboxylic - este 1. an ehit An ehit là nh ng h p ch t h u c trong phân t có nhóm ch c CHO. M t s an ehit tiêu bi u nh : HCHO an ehit fomic, CH3CHO an ehit axetic. An ehit có th tác d ng v i oxi, có xúc tác t o thành axit cacboxylic t ng ng, tác d ng v i AgNO3\NH3 (tráng g ng), hay tác d ng v i hi ro t o thành r u t ng ng. Ví d : CH3CHO + 2Ag(NH3)2OH p 2Ag + CH3COONH4+ + 3NH3 + H2O An ehit fomic có ph n ng trùng ng ng v i phenol t o thành nh a phenolfoman ehit. Tu theo môi tr ng axit hay baz và t l mol mà t o thành polime có c u trúc m ch th ng hay m ng không gian. 2. Axit cacboxylic Axit cacboxylic là nh ng h p ch t h u c có nhóm ch c -COOH (cacboxyl). Do âm i n l n c a oxi nên làm phân c c m nh liên k t OH trong nhóm cacboxyl, do ó trong các ph n ng axit cacboxylic cho proton. Trong dãy ng ng c a axit fomic HCOOH, theo chi u t ng c a kh i l ng mol, tính ch t axit gi m d n. Axit cacboxylic có nhi t sôi cao h n nhi u so v i ancol t ng ng. Ví d : oC ancol etylic có nhi t sôi là 78,3 , trong khi axit axetic có nhi t sôi là 118oC. Nguyên nhân c a s t ng t bi n nhi t sôi là do b n c a các liên k t hi ro gi a các phân t axit l n h n gi a các phân t ancol. Axit cacboxylic có th tác d ng v i baz , oxit baz , kim lo i tr c hi ro, mu i và v i ancol (hoá este). 3. Este Este c a axit cacboxylic là s n ph m c a s thay th nhóm OH c a axit b ng nhóm -OR¶. R và R¶ là các g c hi rocacbon. Este có nhi t sôi th p h n axit t ng ng, vì trong phân t không con hi ro linh ng nên không hình thành liên k t hi ro.

Este không tan trong n th m.

c và nh h n n

c, là nh ng ch t l ng d bay h i, a s có mùi

Tính ch t hoá h c c tr ng c a các este là ph n ng thu phân (trong môi tr ng ki m g i là ph n ng xà phòng hoá). Este c a glixerol v i axit béo (C17H35COOH, C17H33COOH,..) g i là ch t béo (lipit) m t lo i th c ph m c a con ng i. tránh b nh x v a ng m ch, các nhà khoa h c khuy n cáo nên ít s d ng m ng v t, thay vào ó s d ng các d u th c v t nh d u l c, d u v ng, d u nành... III. Cacbo hi rat(Gluxit) Các ch t tiêu bi u: C6H12O6 g i là glucoz , trong dung d ch t n t i ba d ng c u t o là d ng m ch h , g m m t nhóm ch c an ehit (CHO) và n m nhóm ch c hi roxit (OH), hai d ng m ch vòng là E- glucoz và F- glucoz .
H HO H H CHO OH H OH OH CH2OH
CH2OH H OH OH H OH O H OH H

CH2OH H OH OH H OH O H H OH

Công th c Fis c a D-Glucoz

E- glucoz

F- glucoz .

Glucoz có tính ch t c a an ehit: ph n ng tráng g ng, có tính ch t c a r u a ch c, hoà tan c Cu(OH)2 thành dung d ch màu xanh lam nhi t phòng, nh ng khi un nóng thì oxi hoá ti p thành Cu2O có màu g ch. Ph n ng hoá h c này c dùng phân bi t glixerol v i glucoz . Ngoài ra glucoz còn có tính ch t riêng là lên men t o thành r u etylic. C6H12O6 C2H5OH + 2CO2 ng phân c a glucoz là fructoz , tên g i này b t ngu n t lo i ng này có nhi u trong hoa qu , m t ong. Fructoz có v ng t h n glucoz , trong phân t không có nhóm ch c an ehit nên không có ph n ng tráng g ng. Trong môi tr ng ki m, fructoz chuy n hoá thành glucoz . - Saccaroz (C12H22O11) là ch t k t tinh không màu v ng t, có nhi u trong thân cây mía, c c i ng. Saccaroz tan trong n c, nh t là n c nóng. Saccaroz tác d ng v i Ca(OH)2 t o thành canxi saccarat tan trong n c, s c khí CO2 vào thu c saccaroz . Tính ch t này c s d ng trong vi c tinh ch ng saccaroz . - Tinh b t (C6H10O5)n v i n t 1200 - 6000 m t xích là các E- glucoz . Tinh b t có nhi u trong g o, mì, ngô, khoai, s n. Tinh b t không tan trong n c l nhtrong n c nóng chuy n thành d ng keo, h tinh b t, ây là m t quá trình b t thu n ngh ch. Thu c th c a h tinh b t là dung d ch iot, có màu xanh th m, khi un nóng, màu xanh bi n m t, ngu i l i xu t hi n. Thu phân tinh b t, xúc tác axit thu c glucoz .

. protit. ví d anbumin trong lòng tr ng tr ng. Khi t protit có mùi khét nh mùi tóc cháy. Aminoaxit . cao su t nhiên và polime nhân t o: ch t d o.Protit Aminoaxit là nh ng h p ch t h u c t p ch c. ch ng h n anbumin tác d ng v i dung d ch axit HNO3 t o ra s n ph m màu vàng.. IV.. nhánh và m ng không gian. nhi t nóng ch y cao. 1. m t este. không bay h i và không có nhi t nóng ch y c nh. amiloz . D ng nhánh: amiloz pectin. tác d ng v i CuSO4 trong môi tr ng ki m t o dung d ch màu xanh tím. xì d u . Xenluloz có th tác d ng v i dung d ch HNO3 c xúc tác là H2SO4 c t o ra xenluloz trinitrat. thu c các aminoaxit. Aminoaxit là nh ng ch t k t tinh không màu. trong phân t ch a ng th i nhóm amino (-NH2) và nhóm cacboxyl (-COOH). Các ph ng pháp t ng h p polime: ..glucoz . Protit là lo i h p ch t ph c t p nh t trong t nhiên. cao su t ng h p và t t ng h p. 4. Ph n ng màu: Protit.. Xenluloz có th tan trong n c Svâyde (Cu(NH3)4(OH)2) dùng ch t o t visco. không tan trong n c. C u trúc c a polime Ba d ng c u trúc là th ng. g m nhi u mát xích gi ng nhau t o thành. D ng không gian: phenolfoman ehit. Có hai lo i polime là polime t nhiên: tinh b t. Protit b ông t khi un nóng.. n c m m. Polime Polime là nh ng h p ch t h u c có phân t l ng r t l n.Xenluloz (C6H10O5)n v i n l n h n nhi u so v i tinh b t. Các polipeptit k t h p v i nhau t o ra các lo i protit. Aminoaxit là nh ng nguyên li u t o nên các ch t protit ( m) trong c th sinh v t. dùng làm thu c súng không khói. Thu phân protit.. Ví d : (-CH2-CH2-)n polietilen (PE) n có th lên n hàng ngàn. Tính ch t hóa h c Ph n ng hóa h c c tr ng là th y phân. Tính ch t hoá h c c a chúng là tính l ng tính.. 3.. d tan trong n c do hình thành h p ch t ion l ng c c. D ng th ng: xenluloz . 2. xenluloz . m t xích là các F. Aminoaxit tham gia ph n ng trùng ng ng t o ra các polipeptit. Tính ch t v t lí Polime là các ch t r n. Ph n ng này là c s cho các quá trình ch bi n t ng. V.

. bài 415. Lí do nào sau ây là phù h p? A.Ph n ng trùng ng ng: là quá trình k t h p liên ti p nhi u phân t nh thành polime. Trong dãy trong n c c a ancol gi m nhanh. . . 416. khi s nguyên t cacbon t ng t hai n b n. Ví d ph n ng trùng h p buta ien-1.Ph n ng trùng h p: ph n ng c ng liên ti p c a nhi u phân t nh gi ng nhau hay t ng t nhau. ¡  £¢ 3 OH 3 H C CH3 C 3 H H C OH CH3 3 C C 3 H H C O H CH3 ¥¤ ¤ §¦ ¨ C 3 H H C CH3 C OH CH3 ng ng c a ancol etylic.buta-2-ol có công th c c u t o nào sau ây? A. Ancol 3-metyl.. có ch a liên k t kép trong phân t thành polime.3 t o thành cao su BuNa. B. Liên k t hi ro gi a ancol và n c y u.. ng th i tách ra các phân t nh nh n c. tính tan . . 3 H C CH3 H2 C H2 C B. Tr ng h p các monome không gi ng nhau g i là ng trùng h p.

3. Axit fomic có ph n ng tráng g ng vì trong phân t : A. (1) < (6) < (5) < (4) < (2) < (3). (1) < (3) < (2) < (4) < (5) < (6). 3. linh ng c a hi ro trong nhóm OH. CH3COOH (2). 422. 418. A. . Tính ch t baz c a metylamin m nh h n c a anilin vì: A. G c hi rocacbon càng l n càng k n D. Ph n ng c a phenol v i dung d ch NaOH và n c brom. C. Nhóm metyl làm t ng m t e c a nguyên t N. Ph n ng c a phenol v i n c brom và dung d ch NaOH. B. D. B. c. S orbitan p tham gia lai hoá là 1. B. C. C. (6) < (1) < (5) < (4) < (2) < (3). 3. 3 c phân bi t b i nhóm OH liên k t v i nguyên t C có: A. B. B. 2. C6H5CH2OH (6) là: A. Nhóm phenyl làm gi m m t e c a nguyên t N. (1) < (2) < (3) < (4) < (5) < (6). 419.B. C u sai. 2. S th t trong m ch là 1. Xác nh tên IUPAC c a các axit cacboxylic theo b ng s li u sau: STT S C 1 2 3 2 2 1 2 4 2 nguyên t S nguyên t H S O 4 2 2 nguyên t Tên g i 421. S nguyên t C liên k t tr c ti p v i là 1. CH3C6H4OH (5) . có nhóm ch c an ehit CHO. B và C úng. 420. Kh i l ng mol c a metylamin nh h n. B. Các r u b c 1. C. Ph n ng c a phenol v i dung d ch NaOH và an ehit fomic. 2. có nhóm ch c cacboxyl COOH . D. C6H5OH (4) . C úng. B. D. G c hi rocacbon càng l n càng làm gi m 417. C. X p theo th t phân c c t ng d n c a liên k t OH trong phân t c a các ch t sau: C2H5OH (1). D. 2. Ph n ng c a phenol v i Na và n c brom. CH2=CHCOOH (3). nh h ng c a nhóm OH n nhân benzen và ng c l i c ch ng minh b i: A.

nh ng g c phenyl c làm gi m tan trong n c c a phenol. (CH3)2NH2. B. v a t ng v a gi m 426. C. Th t các thao tác là :. C. không thay i D. 425. Phenol t o liên k t hi ro v i n c t o kh n ng hoà tan trong n c. C6H5NH2. (CH3)2NH2. A.. Phenol t o liên k t hi ro v i n c t o kh n ng hoà tan trong n c. nh ng g c phenyl k n c làm gi m tan trong n c l nh c a phenol. p-nitrophenol. Có m t h n h p g m ba ch t là benzen. Khi n c có NaOH x y ra ph n ng v i phenol t o ra phenolat natri tan t t trong n c. CH3NH2.. D.. Chi t tách riêng phenolat natri r i tái t o phenol b ng axit HCl. Các amin c s p x p theo chi u t ng c a tính baz là dãy: A.Tính ch t axit c a dãy ng ng c a axit fomic bi n i theo chi u t ng c a kh i l ng mol phân t là: k n . M t lí do khác. chi t tách riêng benzen.. gi m C. Ph n còn l i cho tác d ng v i NaOH r i chi t tách riêng anilin.. C6H5NH2. C. D. B. D ng phân nhánh. có nhóm cabonyl C=O. CH3NH2. (CH3)2NH2. phenol và anilin.. 423. M ng l i không gian. D. 424. M ch th ng.C. 428. D.. Cho h n h p tác d ng v i dung d ch NaOH. nh ng tan t t trong n c có hoà tan m t l ng nh NaOH? A. t trái sang ph i tính ch t axit: A. CH3NH2. C ba ph ng án trên u sai. lí do khác. B. 427. ch n th t thao tác úng b ng ph ng pháp hoá h c tách riêng t ng ch t. CH3NH2. Phenol t o liên k t hi ro v i n c. Cho dãy các axit: phenic. B. C. Cho h n h p tác d ng v i axit. Ch n l i gi i thích úng cho hi n t ng phenol ít tan trong n c l nh. C6H5NH2. D. (CH3)2NH2. un nóng dung d ch fomalin v i phenol (d ) có axit làm xúc tác thu c polime có c u trúc nào sau ây? A. t ng B.. C6H5NH2. picric..

gi m C. t ng. 434. u D. 1. ng nh r u. Glixerol ph n ng v i Cu(OH)2 t o dung d ch màu xanh lam.A. C6H5OH tác d ng v a .93 g C. Kh i l A.47g v i Na th y c là: v i Na th y thoát ra 336 ml H2 D. u cho tác d ng v i Na. v a gi m v a t ng. CHCl2COOH là: A. CH3COOH.24g h n h p hai r ( ktc) và m (g) mu i natri. gi m. 1. Cho m t dãy các axit: acrylic. 2. sôi c a các ch t theo dãy: CH3CHO.9g 435.93 g D. không thay i D. i. nh h ng qua l i c a các nhóm OH. r i tr n v i r u c n làm khan và 432. không thay 433. Cho CaO m i nung vào r u. linh ng c a hi ro trong nhóm OH c a glixerol cao h n. B. v a gi m v a t ng 430. S bi n i tính ch t axit c a dãy CH3COOH. L y m t l ch ng c t. C. t ng. B. C A. c có th s d ng cách nào sau ây: u úng. Cho 3. không thay i. gi m C. không thay i D. Khi làm khan r u etylic có l n m t ít n A. S bi n i nhi t A. B. C 431. propionic. C.38g h n h p Y g m CH3OH. butanoic. CH3COOH. B. gi m. 1. t ng B. Cho 1. ây là ph n ng D. v a gi m v a t ng 429. D. T trái sang ph i tính ch t axit c a chúng bi n i theo chi u: A. Cho CuSO4 khan vào r C. t ng B. CH2ClCOOH. v a t ng v a gi m. C2H5OH là: B. C. c tr ng c a r u a ch c v i các nhóm OH li n k . C A. còn etanol không ph n ng vì: A. C u úng. n ch c tác d ng v a ng mu i natri thu B. B.

Dung d ch saccaroz tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3.Ph n th hai c ng H2(Ni. Amin là h p ch t mà phân t có nit trong thành ph n. C. D.t cháy hoàn toàn ph n th nh t thu c 0. Dung d ch glucoz tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3. . D.04g c h n h p r n Y1. Cho etilen tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng. Thu phân d n xu t halogen trong môi tr ng ki m. 4. 2. 2. G-¬ng soi PhÝch n-íc 439. An ehit fomic tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3.24 lít 437. Cô c n dung d ch thu B.48g C.7g D. 2. Tách n c hoàn toàn t h n h p X g m hai r u M và N ta c h n h p Y g m các olefin. 0. 440.112 lít B.76g D. t0 ) thu c h n h p X. C. 2. nóng.68 lít D. 4. Trong công nghi p. 0. N u t cháy hoàn toàn X thì thu c 1. Axetilen tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3. 3. Lên men ng glucoz . B. 1. Kh i 436. Cho h n h p khí etilen và h i n c i qua tháp ch a H3PO4.672 lít C.54g H2O.. s n xu t g ng soi và ru t phích n c.thoát ra 672 ml khí( l ng Y1 là: A. .94g B.76g CO2. Ph ng pháp nào i u ch r u etylic d i ây ch dùng trong phòng thí nghi m? A. 1. ng i ta ã s d ng ph n ng hoá h c nào sau ây? A. N u t cháy hoàn toàn X thì th tích khí CO2 thu c( ktc) là: A. Phát bi u nào sau ây là úng? A.76g ktc) và dung d ch. V y khi t cháy hoàn toàn Y thì t ng kh i l ng n c và cacbonic t o ra là: A.76g 438. Chia h n h p g m hai an ehit no n ch c thành hai ph n b ng nhau: . B. 4.61g C.

Amin là h p ch t có m t hay nhi u nhóm NH2 trong phân t . C . H ± C ± O ± CH = CH ± CH3 O D. C. R B. 1. H ± C ± O ± CH2 ± CH = CH2 O C. 4 D.B. 3. 2 tráng g B. nH 2 O nCO2 ng. CH2O và C6H5OH 4. 3. A và B. D. 2. 441. Khi thu phân C4H6O2 trong môi tr A. Ete X A. 5. A. CH3 ± C ± O ± CH = CH2 O B. V y công th c c u t o c a C4H6O2 là m t trong các công th c nào sau ây? t cháy hoàn toàn m t ete X = 5 : 4. OH ± CH2 ± COOH 3. (CH2)6(NH2)2 và (CH2)4(COOH)2 Các tr ng h p nào sau ây có kh n ng tham gia ph n ng trùng ng ng? A. 1. R u etylic u metylic và n ± propylic c t o ra t : n ch c ta thu c khí CO2 và h i H2O theo t l mol u metylic và iso ± propylic u úng D. CH2 = CH ± C ± O ± CH3 O 443. Amin là h p ch t h u c các g c hi rocacbon. c h n h p hai ch t u có ph n ng ng axit ta thu c t o ra khi thay th nguyên t H trong phân t NH3 b ng 442. 3. 4. C2H4(OH)2 và p . R C. Cho các ch t sau ây: 1. B. 5 C.C6H4(COOH)2 5. CH3 ± CH ± COOH NH2 2.

1. CH3 ± CH ± NH2 CH3 . C6H5NH2 C. CH3 ± CH2 ± CH ± Cl OH 5. HCOOC2H5 447.444. Thu phân các h p ch t sau trong môi tr ng ki m: 1.4g mu i c a axit h u c a ch c B và 9. CH2 ± COOCH3 CH2 ± COOCH3 C. V y công th c c u t o c a E có th là: A CH3 ± COOCH3 B. COO ± C2H5 COO ± C2H5 D. 4 D. 2 B. CH3COOC2H5 D. un nóng 0. 5 445. CH3 ± COOCH2 ± CH = CH2 4. 2. 3. CH3 ± CH ± Cl 2.32 lít. Công th c phân t c a ch t X là: COOCH3 A.1 mol X v i l ng v a dung d ch NaOH thu c 13. CH3 ± CH2 ± CH2 ± NH2 D.76g mu i natri. 1. NH3 B. CH COOCH3 COOCH3 B. Cho r u C bay h i 1270C và 600 mmHg s chi m th tích 8. CH3 ± COO ± CH = CH2 Cl 3. 2 C.2g este n ch c no E tác d ng h t v i dung d ch NaOH ta thu c 4. Ch t nào sau ây có tính baz m nh nh t? A. Cho 4. C2H5COOCH3 C.2g r u n ch c C. CH3 ± COOCH3 S n ph m t o ra có ph n ng tráng g ng là: A. COOC3H5 COOC3H5 446.

CH3 ± CH2 ± CHO 453. Các r u ó thu c ng ng nào? A. dung d ch axit fomic. Cho 3. Có bao nhiêu ng phân c a ankin C6H10 t o k t t a v i dung d ch AgNO3 trong ammoniac? A. thu c 43.0 gam m t an ehit tác d ng h t v i dung d ch AgNO3 trong ammoniac. 10. natri kim lo i C.3 g C. Kh i l ng CH3OH t o ra trong ph n ng h p hi ro c a HCHO là: A. 4 451. H2O. 8. H ± CHO D.03g . C A. Glucoz không có ph n ng v i ch t nào sau ây? A. D.3g B. n c brom và dung d ch kali cacbonat. 2 C. HOC ± CHO B. 9. C. Công th c c u t o c a an ehit là: A. 3 D. n c brom. Có b n ch t l ng ng trong b n l b m t nhãn: toluen. Cho h n h p HCHO và H2 i qua ng ng b t Ni nung nóng. Qu tím. Khi t cháy l n l t các ng ng c a m t lo i r u ta nh n th y s mol CO2 và s mol H2O do ph n ng cháy t o ra có khác nhau nh ng t s dãy nH 2 O nCO2 là nh nhau. D. 452. R u không no ( có 1 liên k t ôi). B. (CH3CO)2O. B. dung d ch phenol. R u no n ch c. Natri cacbonat.448. C. n c brom. n ch c.8g. R u không no ( 2 liên k t ôi). Dùng qu tím. 1 B. Cu(OH)2. r u etylic. R u không no ( có m t liên k t ba).6g b c kim lo i. L y dung d ch trong bình cho tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 thu c 21.2 gam b c kim lo i. 1. nh n bi t b n ch t ó có th dùng thu c th nào sau ây? A. CH2 = CH ± CHO C. natri hi roxit. B. 450. D n toàn b h n h p thu c sau ph n ng vào bình n c l nh ng ng t h i ch t l ng và hoà tan các ch t có th tan c. n ch c. B. C u úng.3g D. D. th y kh i l ng bình t ng 11. Dung d ch AgNO3 trong NH3. 449. n ch c.

B. CuO. C3H6O2 và C3H4O2 C. C4H8O2 và C4H6O2 D. Trong s các ch t ã cho. Cho 0. glixerol. Cu(OH)2 trong môi tr ng ki m. phenol. nh ng ch t có th làm m t màu dung d ch brom là: A.255g mu i. D. H2N ± CH2 ± CH2 ± COOH. Công th c phân t c a Y và c a Z là: A. C u úng. S mol c a Y. Khi cho 0. H2N ± CH2 ± COOH.01.125M và thu c 1. Qu tím. Z b ng nhau.Ph n 2: Ph n ng v a v i 6. toluen. trung hòa l ng NaOH d c n 150ml dung d ch H2SO4 0.04 và 0. D. Cho các h p ch t h u c : phenyl metyl ete (anisol).835g mu i khan. phenol. Z là axit không no n ch c ch a m t liên k t ôi).01mol X tác d ng v i dung d ch NaOH thì c n dùng 25g dung d ch NaOH 3.02 và 0. 10. glucoz . Ch dùng thêm m t ch t nào sau ây nh n bi t? A. 458. C4H6O4 và C4H4O4 459. Còn khi cho 0.03. 455. anilin. Cho h n h p g m 0.NH2 và m t nhóm COOH). r u etylic. anilin. Công th c c u t o c a X là: A. B. Cho X là m t aminoaxit.Ph n 3: t cháy hoàn toàn thu c 3. Chia X thành ba ph n b ng nhau: . C2H4O2 và C2H2O2 B. CaCO3. b.Ph n 1 tác d ng h t v i 100ml dung d ch NaOH 2M. Phenyl metyl ete.6g. C.01 và 0. anilin. 216g. C. 0.5M. Công th c c u t o c a X là: . CH3 ± CH ± COOH.04.89g X ph n ng v a v i HCl t o ra 1. Chia h n h p X g m hai axit (Y là axit no n ch c. phenol. M t aminoaxit no X t n t i trong t nhiên (ch ch a m t nhóm . NH2 C. Có b n ch t: axit axetic. 0.02. D. C. anilin. . Toluen. B.36 lít CO2( ktc). Phenyl metyl ete.1 mol HCOOH và 0.4g Br2 .01mol X tác d ng v i HCl thì dùng h t 80ml dung d ch HCl 0.454. 457. B.8g. 21. phenol. D.03 và 0. D. 456. phenol. 0. S nguyên t trong Y. toluen. B. 0. a. C.2%. toluen.2 mol HCHO tác d ng h t v i dung d ch AgNO3 trong NH3 thì kh i l ng Ag thu c là: A. Z trong X là: A. B. 108g . Phenyl metyl ete.

C 450. B 416. C 444. D 456. B 434. C2H5 NH2 COOH C . B 420. B 433. B 424.b. D 453. A 438. không dán nhãn: anbumin. B 443. C 440. B 418. B 435.OH (x mol). C.(H2N)2C3H5COOH 460. D 420. CH3COOH. C 448. B. D 447. C 425. D 436. D 417. C 458. glixerol. D nh tên IUPAC c a các axit cacboxylic theo b ng s li u sau: nguyên t S nguyên t H S O 4 2 2 Axit eta inoic Axit etanoic Axit metanoic nguyên t Tên g i 434. C 430.OH (y mol) . B 457. D 427. A 429. CuSO4. Phenolphtalein. A-C-BD 432. Ch n m t trong các thu c th sau phân bi t b n ch t trên? A.A. D 437. Qu tím. A 423. HNO3 c. Cách gi i 1: t công th c c a hai r Ph ng trình hoá h c: u là R . C 446. D 445. B 442. C3H6 NH2 COOH B. Xác STT S C 1 2 3 2 2 1 2 4 2 422.H2NC3H5(COOH)2 D . B 455. A 421. B 460. B 452. Có b n dung d ch loãng không màu ng trong b n ng nghi m riêng bi t. C 458. D 439. 426. A 428. D 431. B 441. B 454. C 419. h ng d n tr l i và áp s 415. C 451. A 459. D 449. R1 . NaOH.a. D.

73 + 39 x 0.5x y u bài ta có h ph + 0.ONa + H2 2 y Theo 0.9 (g) 435.38g .06x 23 ! 1.03x 2 ! .24 .17 x 0.24 = 0.5y ng trình: (I) (R + 17) x + (R1+ 17)y = 1. 72 ! 0.1 R .ONa + H2 2 x x 0.03 = 1.06( mY1 ! 3.015mol   nH ! 0. (23 .03 Kh i l ng mu i natri: => Rx + R1y = 1.73 m = (R + 39)x + (R1 + 39)y = Rx + R1y + 39(x+y) = 0.03(mol) 2 1 R OH Na   R ONa H 2 2 Theo nh lu t b o toàn kh i l ng: V y áp án (C) úng m = 1.OH + Na p R1 .5y 0.4 l) nNa ! 2nH 2 ! 0.9 (g)   áp án C.1) = 1.03( 22. g l)   Na ! 0. Cách gi i 2: nH O ! 0.OH + Na p R .24 + 0. Cách gi i 1: 1 CH3OH + Na p CH3ONa + H2 2 1 CH3COOH + Na p CH3COONa + H2 2 1 C6H5OH + Na p C6H5ONa + H2 2 Ta có nH ! 2 0.38 0.03 = 0.015 (II) <=> x + y = 0.03.5x 1 R1 .38 1.

7(g) áp án B. Cách gi i 1: t công th c t ng quát c a hai an ehit là 3n O p nCO2 + nH2O 2 2 nx nx   nx + my = 0. 06(mol ) .3 .38 (23 1) x 0.03( l) . Cách gi i 2: nH ! 2nH2 ! 0. 3m-1 O2p mCO2 + mH2O 2 my my Ni x CO2 ! nx my ! 0. Vì ba ch t trong h n h p Y u có m t nguyên t H linh ng Theo ph Y1 436.03 CnH2nO (x mol) CmHmO (y mol) Ph n 1: CnH2nO + x CmH2mO + y Ph n 2: CnH2nO + H2 €€ CnH2n+2 O p t0 x Ni p CmH2mO + H2 €€ CmH2m+2O t0 y CnH2n+2O + x CmH2m+2O + y => y 3n O p nCO2 + (n+1) H2O 2 2 nx 3m O p mCO2 + (m+1) H2O 3 2 my §n ©   n Na ! 2n ! 0.06 ! 4.  áp án B. áp d ng nh lu t b o toàn kh i l ng: ! 3. 2 ng trình.

 H 2SO4 1700C   => nCO2 ( ! nC( ) ! 0.03( ng: l) nh lu t b o toàn nguyên t và b o toàn kh i l nC(P1 ) ! nC(A ) ! 0.0 x ! 1. ! 0.04x18 ! 0. (5) ta có: nx + my = 1.03( ktc) u no n x (2) y (4) l .6 2 lít ( *Cách gi i 2: Ph n 1: h n h p là an ehit no Theo n ch c ktc)   áp án B. Cách gi i 1: Khi tách n c t r u p olefin.  VCO2 ! 0.3x 22.76 ! 0. nCO2 ! nH 2O ! 0. (5). 6 (g) S mol H2O = nx + my = 0. V y hai r u M.   VCO2 ! 0. N ph i là r ch c.672lÝ ( t 437. S mol CO2 = nx + my = 0.03( 2) l) l)   áp án B. t công th c t ng quát hai r u là CnH2n+1OH (x mol) CmH2m+1OH (y mol) Ph ng trình hoá h c: H SO ® (1) CnH2n+1OH €€€p Cn H 2n H 2O 1 0 C 2 0 x y CnH2n+1OH + CmH2m+1OH €€€p CmH2m + H2O 3n O p nCO2 + (n+1) H2O (3) 2 2 y my Y: CnH2n và CmH2m 3n CnH2n + O p nCO2 + nH2O 2 2 x nx 3m O p mCO2 + mH2O (5) CmH2m + 2 2 y my Theo ph ng trình (4).48(g) áp án B.04 => mCO2 ! 0.72 (g) 2 7m = 2.04 44 Theo ph ng trình (4).04 => mH O ! 0.

Ph n 3: CxH2xO2 = 0.04x18) ! 2.COONa + H2O 2NaOH + H2SO4 p Na2SO4 + 2H2O nNaOH ban u = 0.COOH Ph n 1: CnH2n+1 .05x = 0.05 .04 mol   nA = 0.01x + 0.2 .01 0.04 0.0.0.075 = 0.COONa + H2O CnH2n-1 .2 mol ng (1)(2) = nNaOH d = 2 x 0. Cách gi i 1: t công th c c a hai axit: CnH2n+1 .04 mol n 0.04 (mol) (CxH2xO2) (CxH2x-2O2) .76 (0.15   x = 3 V y CTPT c a hai axit là C3H6O2  H 2O X €€€ Y p nC( ) ! nC(Y )   nCO2 (d ) ! nCO2 (d Y) ! 0.01 (mol) a.04 mol O   § mCO2 H2O !1.05 ng trình: nX = nNaOH = 0.05 (mol) Ph n 2: X tác d ng v i dung d ch Br2: CnH2n-1 .15 = 0.COOH CnH2n-1 .04x = 0. áp án A úng.48(g) áp án B.15 mol   nNaOH ph n Theo ph 0.COOH + Br2 p CnH2n-1COOHBr2 0.Cách gi i 2: 2 p Mà khi Y €€€ s mol CO2 = nH 2O = 0.04 = 0. 458.01 CxH2x-2O2 + O2 p xCO2 + (x-1)H2O   nCO2 = 0.COOH + NaOH p CnH2n-1 .COOH + NaOH p CnH2n+1 .04x 3x-2 O2 p xCO2 + xH2O 2 0.

01mol 0. nNaOH = Theo ph (2) y = (1) 3.(COOH)y + xHCl p (ClH3N)x .2 .05 .01mol (2) (H2N)x .0 (mol) 160   nA = 0. Vì A và B u có cùng s nguyên t C.02 ! 2   2 nhóm COOH 0.02(mol) 40x100 ng trình (1): x ! 0.2x 25 ! 0.(COOH)y PTP : (H2N)x .01 0.R .R .0.R(COOH)y 0.B ¯ 0.5 .05 C ° 3H O2   áp án B . Cách gi i 1: t CTTQ c a X là: (H2N)x . D a vào c u t o hai axit.(COOH)y + yNaOH p (H2N)x .36.R .01 mol b. ! 0.C3H4O2 b.15 = 0. Cách gi i 2: a.01   Mmu i = 1.01 ! 1   m t nhóm NH2 0. y CxHyO2 + O2 p xCO2 + H2O 2 459.(45 x 2) . Vì hai axit   nX = nNaOH = 0.05 mol B có m t liên k t ôi   nB = nBr ! 2 u n ch c: 6.01 MR = 41   C3H5 V y công th c X: H2NC3H5(COOH)2 Cách gi i 2: S mol X = nHCl = 0.835 ! 183.01mol   X có 1 nhóm NH2 nX = 1 nNaOH   X có 2 nhóm COOH 2 ng án trên ch có C th a mãn V y trong b n ph x! nCl 2 nX ! C ® 3H6O2 0.R .04 = 0.15 ! 3   CTPT A.01mol .5   MR = 1835 . áp án B.(COONa)y + H2O nHCl = 0.0.16 0.

l p ph ng tâm kh i và l c ph ong. dung d ch mu i c a kim lo i kém ho t ng h n. 3. 2. Có ba d ng tinh th chính là l p ph ng tâm di n. Ng i ta không xác nh c giá tr tuy t d i c a th i n c c c a kim lo i. tr hi ro. b. dung d ch axit. Ch ng 11. các kim lo i t n t i d ng tinh th .2e p Zn2+ Cu2+ + 2e p Trong pin. có ánh kim. n ng H+ là 1M. Dãy i n th c a các kim lo i Các kim lo i có m c ho t ng hóa nhau. i c ng v kim lo i A. Các tính ch t v t lí chung c a kim lo i là do c u trúc tinh th kim lo i quy t nh. tóm t t lí thuy t 1. d n i n d n nhi t t t. V trí: H n 80% các nguyên t hóa h c ã bi t là các kim lo i.Quá trình hóa h c x y ra trong pin i n C c âm C c Zn . D ng kém c khít nh t là d ng l p ph ng tâm kh i. Nguyên t p c a nhóm IIIA (tr bo). Ví d : Mg + Cl2 3Fe 2Al Fe Fe + 2O2 p MgCl2 p Fe3O4 p FeCl2 + H2 + Fe2O3 p Al2O3 + 2Fe + 2HCl + CuSO4 p Cu + FeSO4 h c khác hóa Zn . Th i n c c chu n c a kim lo i: Th i n c c c a kim lo i nhúng trong dung d ch ion kim lo i ó có n ng 1M c g i là th i n c c chu n c a kim lo i ó. i n c c hi ro chu n g m m t b n platin h p th khí hi ro áp su t 1atm. Các nguyên t h d. V trí các kim lo i chi m ph n l n phía bên trái c a b ng h th ng tu n hoàn. Vì v y ng i ta s d ng i n c c so sánh. h f.Cu d ng Cu 4. Tính ch t v t lí chung c a kim lo i Kim lo i có tính d o. Tính ch t hoá h c chung c a kim lo i Tính ch t hóa h c chung là tính kh . V trí kim lo i trong b ng tu n hoàn và c u t o kim lo i a. ví d các kim lo i ki m. n ng l ng hóa h c bi n thành i n n ng. Các kim lo i bao g m các nguyên t h s. . Các kim lo i nh ng electron trong các ph n ng v i phi kim. C u t o c a kim lo i: tr ng thái r n và nóng ch y. Ng i ta quy c th i n c c c a hi ro chu n b ng 0.V y áp án C . ó là i n c c hi ro chu n.

.Kim lo i có th i n c c chu n càng âm càng d y khí hi ro ra kh i axit. Fe. Fe. Ví d h p kim Cu . ý ngh a c a dãy th i n c c c a kim lo i.H n t p ki u thay th . Al. 7. . D a vào c ch c a quá trình n mòn ng i ta phân bi t n mòn hóa h c và n mòn i n hóa h c.(-0. C u t o hóa h c: Liên k t hóa h c c a h p kim là liên k t kim lo i h n t p: . d n i n. Các kim lo i có th i n c c chu n d ng không y c hi ro ra kh i axit. Cu . Ca. CuAl2 .. d n nhi t kém h n kimlo i tinh khi t. Cu. C.Khi n i m t i n c c k m nhúng trong dung d ch Zn2+ 1M v i i n c c hi ro chu n.Xác nh c hi u th chu n c a pin i n c t o ra b i hai i n c c b t k . D.76V. Nh ng kim lo i nào sau ây có th nh ch t kh CO? A..H n t p ki u xâm nh p.. các ion kim lo i hay phi kim bé h n có th xâm nh p vào các ch tr ng gi a các ion trong kim lo i.76) = 1. i u ch kim lo i Có các ph ng pháp nhi t luy n (dùng ch t kh kh oxit kim lo i).1V. ph ng pháp th y luy n và ph ng pháp i n phân. Trong th c t h p kim c s d ng ph bi n h n kim lo i. Ví d : Thép Fe .34 . H p kim th ng c ng và kém d o h n các kim lo i thành ph n. bài 461. Ni. H p kim H p kim là v t li u g m m t kim lo i và m t hay nhi u nguyên t hóa h c khác.C . b ng ph B. H p kim có các tính ch t c tr ng c a kim lo i. .Al.M t kim lo i ho t ng có th y c kim lo i y u h n ra kh i dung d ch mu i c a nó. Cu. T ng t nh v y ng i ta xác nh th i n c c chu n c a các kim lo i khác và l p thành dãy i n th c a các kim lo i. Ví d MgZn2. 5. kim von k ch 0. ng pháp nhi t luy n . c i u ch t oxit. Mg.Tinh th ki u h p ch t kim lo i. Ví d : hi u th chu n c a pin Zn . Mn. Tr ng h p h p kim c a th y ngân g i là h n h ng. n mòn và ch ng n mòn kim lo i S phá h y b m t c a kim lo i và h p kim b i các ch t môi tr ng xung quanh c g i là s n mòn kim lo i. . Ni. các ion khác nhau nh ng có bán kính g n nh nhau thay th v trí cho nhau. Fe. Zn. . B.Cu = 0. 6.Ni.

B. B. Natri cháy trong không khí. Al. D.Fe . liên k t kim lo i. D. ánh giá g n úng pH và n ng M c a dung d ch A thu c là: A. B.01M C. không thay i . Na. Cho d n d n b t s t vào 50ml dung d ch CuSO4 0. liên k t ion. liên k t kim lo i và liên k t c ng hoá tr . v a gi m v a t ng. A. K m trong dung d ch H2SO4 loãng. Hoà tan 25g CuSO4. B. S bi n i tính ch t kim lo i c a các nguyên t trong dãy Al . L a ch n hi n t ng b n ch t trong s các hi n t ng sau: A. 470. C. B. C. gi m. Cu.5H2O vào n c c t c 500ml dung d ch A. Pha b m t hay pha th tích. 5. Thép trong không khí m. D. K m b phá hu trong khí clo. khu y nh cho t i khi dung d ch m t màu xanh. 463. K m tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng. 0. Zn. Khi nhi t t ng. C. n mòn i n hoá h c. Ag. Ph ng án khác 465. liên k t c ng hoá tr làm gi m m t electron t do. Hi n t ng h p kim d n i n và d n nhi t kém kim lo i nguyên ch t vì liên k t hoá h c trong h p kim là: A. 468. D. Cu. B. Cho các dãy kim lo i sau. n mòn kim lo i.Ba là: A. C úng. B.1M B. Mg. 0.56g D. L ng m t s t ã dùng là: A. D.02M 464. gi m. > 7 và 0. .056g C. Nhi t môi tr ng. Mg. thêm vào ó vài gi t dung d ch CuSO4. C. t ng. v a gi m v a t ng. < 7 và 0. Màu xanh bi n m t. d n i n c a kim lo i ph thu c vào các y u t nào sau ây? A. Al. al.2M D. t ng. dãy nào c s p x p theo chi u t ng c a tính kh ? A. Fe. Hi ro thoát ra m nh h n.6g B. C. C. Ag. 467. Mg. D. = 7 và 0. 469.2M.> 8 và 0.462. 466. D. Fe. B n ch t kim lo i. Tr ng h p nào sau ây là n mòn i n hoá? A. d n i n c a các kim lo i thay i theo chi u: A. B. C. không thay i. Mg. Al.Ca .

1g C.24l khí H2( ktc). Fe. ng tinh khi t. không so sánh c. Cho a gam Al tác d ng h t v i dung d ch HNO3 loãng thì thu c 0. B. Fe.5. Mg. Ni. Dây th hai g m m t bó hàng tr m s i nh . 474. 1. 473. chuy n ng t do trong toàn m ng. 1. .98 gam. Cu. m t lí do khác.89 gam. Dùng ph n ng nhi t nhôm. Ca. C.9 gam. 475. 3. B. 19. Tìm giá tr c a a? A. Fe. Ag . ph ng pháp nào c s d ng s n xu t gang? A. B. Cô c n dung d ch sau ph n ng thu c m gam mu i khan. liên k t y u v i h t nhân. 34. 478. 476. D. B. Ca. b ng nhau.71g B. C p nguyên t hoá h c nào sau ây có tính ch t hoá h c gi ng nhau nh t? A. Dùng ch t kh là CO kh oxit s t trong lò cao. C. 472. Hg. Mg.896 lít h n h p khí X. C.2g. Au. g m N2O và NO ktc.471. dây th hai d n i n t t h n dây th nh t. C. Al. vì kim lo i có bán kính nguyên t l n. Be. B. T i sao khi i n phân các dung d ch KNO3 và dung d ch KOH v i các i n c c tr . s n B. Hòa tan hoàn toàn 10. t kh i c a X so v i hi ro b ng 18. 1. Al. Giá tr c a m là: A. i n phân dung d ch mu i c a s t. So sánh là: A. C.0g h n h p hai kim lo i trong dung d ch HCl d th y t o ra 2. 17. C. Dãy kim lo i nào sau ây c x p theo chi u tính d n i n t ng? A. Au. Ag .8 gam. vì chúng có c u t o tinh th . dây th hai d n i n kém h n dây th nh t. 18. có kh i l ng b ng nhau. i n phân mu i nóng ch y c a s t. Ag. Co. D. Ti. Trong s các ph ng pháp i u ch kim lo i sau. D. Cu. Các kim lo i tr ng thái l ng và r n u có kh n ng d n i n vì lí do nào sau ây? A. Fe. D. trong tinh th kim lo i có các electron. D. B. 477. Dây d n i n c a hai dây d n d n i n c a hai dây d n b ng th nh t ch có m t s i. D. Al.42g D.

2 gam m t mu i sunfua c a kim lo i hoá tr II s n ph m thì thu A. Fe« D. 481. Hg C. D. H p kim c a magie và s t c dùng b o v m t trong c a các tháp ch ng c t và crackinh d u m . Cu« 483. Kim lo i ã cho là: trong không khí r i làm l nh ng s n ph m khí này làm m t màu . C. c c d ng nhóm OHnh ng e. Sn« C. L B. Tr ng h p i n phân dung d ch KNO3 th c ch t là i n phân H2O. 479.08 gam b c c c âm. OH. Ca« B. B. Nh ng kim lo i nào có th A. 18A. c bao ph b i m t l p oxit b n v ng. t ng D. Kim lo i có tính kh m nh nh Na. C ng dòng i n là: A. K. c ch t o b i m t lo i h p kim b n c a s t. Ag. C t s t Newdheli. anot hy sinh C. Dung d ch FeCl3 có pH là: c m t ch t l ng và m t ch t khí. u úng. B và C úng. B. 1. t ng tu i th c a tháp ch ng c t và crackinh d u m . Fe 25. 16A D. NO3-. Các kim lo i nh Hg. Các ion K+. T i sao c t s t ó không b n mòn? i u lí gi i nào sau ây là úng? C t s t b n là do: A. B. C. c c âm H2O nh n e. Kim lo i có tính kh trung bình nh Zn. Ch a có l i gi i thích tho áng. Cu 484. Vai trò c a magie trong h p kim này là: A. Fe.ph m thu c l i gi ng nhau? Cách gi i thích nào sau ây là úng? A. Khi nung 23. Các kim lo i nh Al.4 gam iot.8A C.ch óng vai trò các ch t d n i n. A. 480. Ag D. B. Tr ng h p i n phân dung d ch KOH. i u ch b ng ph ng pháp nhi t luy n? 482. Khi i n phân dung d ch mu i b c nitrat trong 10 phút ã thu c 1. Cét s¾t ë Newdehli D. Zn.6A B. c ch t o b i s t tinh khi t. b n c a h p kim so v i s t nguyên ch t. n ã có tu i trên 1500 n m. 1. C b o v kim lo i.

Hg. A 485. Mg.m.2 2 2 22. Na. Hg. D 472. B 483. B 469. Kim lo i nào sau ây có ph n ng v i dung d ch CuSO4? A. C 467. D 476. Mg. = 7 C. Ba. B là M1. h ng d n tr l i và áp s 461. s mol là 2. A 477.24 nx my + = ! 0.1 => nx + my = 0. A 466. Fe. A 471. B 468. D 484. Al. B.4 áp d ng nh lu t b o toàn kh i l ng ta có: . C. D 464. B 481. M2. < 7 B. Zn.A. Ph ng trình hoá h c: 2A + 2nHCl p 2ACln + nH2 2B + 2mHCl p 2BClm + mH2 Theo u bài ta có h ph ng trình: M1x + M2y = 10 ng nguyên t là A. B 482. y. B 474. Kh i l x. u 7 485. B 478. Cách gi i 1: Ký hi u hai kim lo i A. Ni. D 475. B 463. A 480. B hóa tr n. D. A 477. Ag. C 479. B 465. D 473. > 7 D. C 462. C 470. Na.

do ó tính ch t c tr ng c a kim lo i ki m là tính kh m nh.5 . b. Ví trí các kim lo i ki m trong b ng tu n hoàn Các kim lo i ki m thu c nhóm IA trong b ng tu n hoàn. xesi (Cs) và franxi (Fr). Do ó.5 = 17.4 => mmu i = mhKl + mCl = 10 + 0. Kim lo i ki m a.2 = 17. S oxi hoá: n ng l ng ion hoá th nh t nh h n r t nhi u so v i n ng l ng ion hoá th hai.5 . Ví d ói v i Na.2 + 35.0. g m các nguyên t : liti (Li). tóm t t lí thuy t 1.1 (g) Cách gi i 2: Theo ph ng trình i n li n ! n ! 2x Cl H  2. các . rubi i (Rb). so v i các nguyên t cùng chu k . Các kim lo i ki m. Riêng Fr là m t nguyên t phóng x .1 (g) => áp án B. M t khác. kim lo i ki m luôn luôn có s oxi hoá là +1 trong m i h p ch t.1e p M+ N ng l ng ion hoá: kim lo i ki m có n ng l ng ion hoá nh nh t so v i các kim lo i khác.2 22. Theo chi u t Li n Cs n ng l ng ion hoá gi m d n. natri (Na). ki m th và nhôm A.m ! mACl mBCl ! mA B mHCl mH n m 2 Thay s vào ta có: m = 10 + (nx + my) 36. C u hình electron l p ngoài cùng: ns1 trong ó n là s th t c a l p electron ngoài cùng.1 x 2 = 10 x 0.24 ! 0. Ch ng 12. ó là m t c u trúc t ng i r ng.2 x 36. Electron l p ngoài cùng c a các kim lo i ki m liên k t y u v i h t nhân. I1 = 500kj/mol trong khi I2 = 4600kj/mol. M .0. kali (K). Tính ch t v t lí T t c các kim lo i ki m u có m ng tinh th l p ph ng tâm kh i: m i nguyên t trong tâm c a hình l p ph ng ch liên k t v i 8 nguyên t khác trên nh c a hình l p ph ng (s ph i trí 8).

Tính ch t v t lí . d. c. Ví d : 2NaCl 2Na + Cl2 e.Kh i l ng riêng t ng i nh . canxi (Ca). strontri (Sr).Tác d ng v i axit: Các kim lo i ki m ph n ng mãnh li t v i axit. tính kh t ng d n t Li n Cs. c ng th p. Kim lo i ki m th a. . Theo chi u t Be n Ba bán kính nguyên t t ng d n và n ng l ng ion hoá gi m d n. Do nh ng c i m trên mà các kim lo i ki m có: . Na2CO3 (xo a). có th dùng dao c t d dàng d n i n cao. n ng > 20%.Ph n ng v i oxi: Li cho ng n l a màu son. ph n ng quá mãnh li t. nhi t sôi th p. Các mu i: NaCl. N ng l ng ion hoá: kim lo i ki m th có n ng l ng ion hoá nh so v i các kim lo i khác. g m: beri (Be). . §iÖn ph©n nãng ch y . Ch nên làm thí nghi m v i axit HCl c. là nh ng kim lo i nh h n nhôm (tr Be).2e p M2+ cation M2+ có c u hình b n v ng c a khí hi m ng tr c. i u ch kim lo i ki m Ph ng pháp i n phân mu i ho c hi roxit nóng ch y. nh ng l n h n kim lo i ki m t ng ng.kim lo i ki m có bán kính nguyên t l n nh t. Electron l p ngoài cùng c a các kim lo i ki m th liên k t y u v i h t nhân.Nhi t nóng ch y < 2000C. t o ra ki m và gi i phóng khí hi ro.Ph n ng v i n c: các kim lo i ki m tác d ng m nh v i n c nhi t th ng. . b.Kh i l ng riêng nh . magie (Mg). . KCl. bari (Ba). gây n r t nguy hi m. T t c các mu i c a kim lo i ki m u tan trong n c. M . Na cho ng n l a màu vàng. C u hình electron l p ngoài cùng: ns2 trong ó n là s th t c a l p electron ngoài cùng. N u axit có n ng nh h n. do ó tính ch t c tr ng c a kim lo i ki m là tính kh m nh. cho nên l c hút gi a các nguyên t lân c n y u. Tính ch t hoá h c Các kim lo i ki m có tính kh m nh. S oxi hoá: kim lo i ki m th luôn có s oxi hoá là +2 trong m i h p ch t. M t s h p ch t quan tr ng Các ki m: NaOH (xút n da). KOH (potat n da) là nh ng hoá ch t c b n. 2. Không nên làm thí nghi m cho kim lo i ki m tác d ng v i HNO3 hay H2SO4 c vì r t nguy hi m. NaHCO3. V trí trong b ng tu n hoàn Các kim lo i ki m th thu c nhóm IIA. K cho ng n l a màu tím nh t.

phân nhóm chính nhóm 3.Tác d ng v i khí cacbonic to cao Ví d : 2Mg + CO2 2MgO + C d. S th t 13. nh ng v n t ng i th p.Ph n ng v i hi ro (tr Be và Mg) Ca + H2 p CaH2 Các hi rua tác d ng v i n c t o ra ki m và gi i phóng khí hi ro. còn l i các mu i khác u . Nhôm d n i n t t. có th tác d ng v i nhi u phi kim.Tác d ng v i oxi.. nh .Ph n ng v i nit 4Mg + 3N2 p 2Mg2N3 . .. (tr Be).. Tính ch t hóa h c Nhôm có tính kh m nh. CaSO4. d = 2.Nhi t nóng ch y. i u ch kim lo i ki m th Ph ng pháp i n phân mu i ho c hi roxit nóng ch y. v n t ng i th p. C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p1. . CaO. b. b ng hai ph n ba ng nh ng l i nh b ng m t ph n ba ng. v i axit và n c (tr Be). v i axit. Vì v y trong k thu t i n nhôm d n thay th ng làm dây d n i n.Ph n ng v i halogen M + X2 p MX2 có liên k t ion. nhi u oxit kim lo i (nhi t nhôm). Các v t b ng nhôm b n i u ki n th ng vì nhôm §iÖn ph©n nãng ch y tr BeCl2 có kiên k t c ng hoá tr . bán kính nguyên t l n. a. Ca(OH)2. Nhôm chu k 3. Tính ch t v t lí Nhôm là kim lo i màu tr ng nh b c. c. 3. Tính ch t hoá h c . Nhôm Kí hi u: Al. Tuy nhiên.7. nhi t sôi tuy cao h n kim lo i ki m. g p ba l n s t. chúng có nh ng tính ch t v t lí chung trên vì liên k t kim lo i c a chúng t ng i y u. CaH2 + 2H2O p Ca(OH)2 + 2H2 .S bi n d i tính ch t v t lí không u n nh các kim lo i ki m vì các kim lo i ki m th có ki u m ng tinh th khác nhau. M t s h p ch t quan tr ng: CaCO3. . v i ki m và v i n c. c ng tuy cao h n c a kim lo i ki m. Ví d : MgCl2 Mg + Cl2 e.

Ng i ta s d ng criolit Na3AlF6 làm gi m nhi t nóng ch y c a oxit nhôm. t ng d n i n và b o v nhôm kh i b oxi hóa. d. c dùng r ng rãi trong công nghi p hàng không + Silumin: Al và Si (1 ± 14%) + Electron: 10..5% Al. uyara . 2Al2O3 4Al + 3O2 §iÖn ph©n nãng ch y e.3% Mg.. H p kim c a nhôm + uyara: 95% Al.5% Al. 83. H p kim có u i m nh và b n. 1% Mn. Các h p ch t c a nhôm: Al2O3. Khi nhôm t o h n h ng v i th y ngân. b n b o v .. tính liên t c c a l p oxit b phá v . Al2(SO4)3. nhôm tác d ng m nh v i oxi. Si.có l p màng oxit r t m ng.. i u ch nhôm: i n phân oxit nhôm nóng ch y. Cu. Mg dây cáp i n cao th thay cho ng. 4% Cu. 4Al 2Al 2Al + 3O2 p 2Al2O3 + Fe2O3p Al2O3 + 2Fe + 2NaOH + 2H2O p 2NaAlO2 + 3H2 c. + Almelec: 98. ph n còn l i c a k m (Zn). Al(OH)3.oxit và hi roxit nhôm có tính ch t l ng tính. Mg.

Li. t ng i r ng. t cho ng n l a màu son. Do c u t o m ng tinh th l p ph ng tâm di n.24lít hi ro ( ktc). t cho ng n l a màu da cam. Cs. h i n c và khí E. khi chu i. Z là các h p ch t vô c c a m t kim lo i. Li 3. K + B a. 150ml B. bài 486. khi t nóng nhi t cao cho ng n l a màu vàng. C. D. B úng.4 0. Nung nóng Y nhi t cao thu c Z. D. 250ml 489.5 0. M t s h ng s v t lí quan tr ng c a các kim lo i ki m Nguyên t Li Na K Rb Cs Nhi t nóng Nhi t ch y (toC) (toC) 180 98 64 39 29 1330 892 760 688 690 sôi Kh i l riêng (g/cm3) 0. B n m k ti p nhau. khi 2+ t cho ng n l a màu vàng. A 1. Rb.97 0. B là hai kim lo i: A. Na.86 1.2 H i t i sao các kim lo i ki m có nhi t nóng ch y.0) 0. K. . khi e. Y. Na. X tác d ng v i Y thành Z.và 0. B. Ca và 0. 487.2mol NO3 . Dung d ch A có ch a n m ion: Mg . X. A. 300ml C. 2+ 2+ 2+ 488.6 0.53 0. B. H n h p X g m hai kim lo i ki m A. khi b. các nguyên t liên k t v i nhau b ng l c liên k t y u C. Do c u t o m ng tinh th l p ph ng tâm kh i. 490. t ng i r ng. L y 6. t cho ng n l a màu tím. Bi t E là h p ch t c a cacbon.2g X hoà tan hoàn toàn vào n c thu c 2. E tác d ng v i X cho Y ho c Z. V có giá tr là: A.B. t cho ng n l a màu xanh nõn 2. Ba d.53 1. Thêm d n V lít dung d ch K2CO3 1M vào dung d ch A n khi c l ng k t t a l n nh t. nhi t sôi. A. c ng th p? cách gi i thích nào sau ây là úng? A. Rb. Ghép ôi các thành ph n c t A và B sao cho phù h p. Ba .1mol Cl.3 0.90 ng c bi u di n trong b ng sau: c ng ( c ng c a kim c ng b ng 1. Na+ + 4. khi c. K. Do các kim lo i ki m có bán kính nguyên t l n nh t trong chu k . 200ml D.

Nhúng m t thanh nhôm n ng 50g vào 400ml dung d ch CuSO4 0. ng oxi b ng nhau là: B. B.94g h n h p hai mu i clorua c a hai kim lo i A. MgO. c m (g) h n h p mu i khan. B. 91. NaHCO3. NaOH. C. Sau m t th i gian l y thanh nhôm ra cân n ng 51. C. i n phân nóng ch y. NaHCO3. i n phân dung d ch.033g D. 1. Fe S th t 26. m có giá tr là: A. C. L c b B. Mg S th t 12.36g.6g. Na S th t 11. 496.X. CO2 và MgCO3. MgCO3. Kh i l A. C. m có giá tr là: A. 494. Y.5M. CO2.65g 492. D. Na2CO3. B. D. A. 1. Na2CO3.có trong dung c 17. NaOH. 10. Cô c n Y B. thu c ng Cu thoát ra là: B.33g C. 1. 63.265g ktc. 491.12g. Cho các ch t: CO2. MgCO3 và CO. D.38g. NaHCO3.64g C . Các nguyên t c a nhóm IA trong b ng HTTH có s nào chung? A. CO. Na2CO3. D. E l n l t là nh ng ch t nào sau ây? A. CO2. Al S th t 13. B. Nguyên t c a nguyên t nào luôn cho 2e trong các ph n ng hoá h c A. 92.56 c 100ml dung d ch X. D.28g D. Nhi t luy n. CO2. MgO và CO.92g phân nhóm chính II) vào n d ch X ng k t t a. S n tron. 2. Hai ch t có ph n tr m kh i l 495. 6. Cô c n dung d ch A thì thu c m(g) mu i 493. S electron hoá tr . C. . Na2CO3. NaOH. NaOH.0g h n h p hai mu i XCO3 và Y2(CO3)3 b ng dung d ch HCl ta thu c dung d ch A và 0. 9. 9. Z. NaHCO3. 0. làm k t t a h t ion Cl. Hòa tan 5. 497. Kim lo i ki m có th c i u ch trong công nghi p theo ph ng pháp nào sau ây ? A.672 lít khí bay ra khan. CO2.2g. Hòa tan hoàn toàn 10.22g k t t a. Thu luy n. B (A và B là hai kim lo i thu c i ta cho dung d ch X tác d ng v i dung d ch AgNO3 thu c dung d ch Y. không có c p ch t nào.

Ca(OH)2. Các nguyên t kim lo i nào c s p x p theo chi u t ng c a tính kh ? A. S electron l p ngoài cùng. Magie có th cháy trong khí cacbon ioxit. Al. Không xác nh c. Khi cô c n dd sau ph n ng thì thu c bao nhiêu gam mu i khan? A. D. Hoà tan hoàn toàn 23. Mg và Ca. xác nh ph n tr m kh i l ng c a m i ch t trong h n h p l n l t là: A. 505. D. Mg. Hoà tan hoàn toàn 4. 28. C B. C. 503. C. B. Ag. 84% và 16%. B. Kh i l ng ch t tan trong dd Y gi m 4. 502. Ph ng pháp trao i ion. C. 26. Cu. xác nh công th c c a mu i XCl3 là ch t nào sau ây? A. D. Fe. B.12 lit CO2 ktc. Ph ng pháp un sôi n c. B. Cu. ph ng pháp nào ch kh c c ng tam th i? A.0 B.6 506. M t ch t khác.0 C. 26.8 D. 501. Mg(OH)2 D. Ph ng pháp hoá h c. 499. MgO C. S l p electron D.C. C. Xác nh kim lo i A và B là: A. B. BCl3 D. Fe. Ph ng pháp c t n c. A. D. Ca và Sr. Mg. Mg.8g h n h p m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr I và m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr II vào dd HCl th y thoát ra 0. 16% và 84%. Chát trao i ion. CrCl3 C. Ch t nào sau ây c s d ng kh tính c ng c a n c? A. Al. 504. 498. al. t o ra m t ch t b t màu en. 74% và 26%.06g so v i dd XCl3. C. Zn(OH)2. Al(OH)3. Al.68g h n h p mu i cacbonat c a hai kim lo i A và B k ti p trong nhóm IIA vào dd HCl thu c 1. D.78g b t Al ph n ng v a v i dd mu i XCl3 t o thành dd Y. B. Hi roxit nào sau ây có tính l ng tính? A. Zn. . Cho 3. C úng. Công th c hoá h c c a ch t này là: A. C. Trong s các ph ng pháp làm m m n c. Na. Be và Mg B. A. Nung 100g h n h p g m Na2CO3 và NaHCO3 cho n khi kh i l ng h n h p không i c 69g ch t r n. Be(OH)2. FeCl3 B. B. Sr và Ba. 28. 26% và 74%. Mg. C úng.2mol khí. D. Na2CO3. 500. Ag.

Bi u th c tính V theo a. 514. CaSO4. 0.2H2O. C n thêm bao nhiêu gam n A. c ng trong c c là nh nh t. 513. C. Criolit Na3AlF6 xu t nhôm vì lí do nào sau ây? u úng. 200 D. s n ng b gãy? B. CaSO4. C. p là: A. 0. Quá trình này kéo áp su t khí quy n. Lo i á và khoáng ch t nào sau ây không ch a canxi cacbonat? . nhi t dài hàng tri u n m. á vôi. Trong m t c c n c c ng ch a a mol Ca2+. D. 150 511. Không xác nh. và c mol HCO3 -.H2O c thêm vào Al2O3 trong quá trình i n phân Al2O3 nóng ch y. 510. á hoa c ng. C. MgSO4. MgCO3 + CO2 + H2O p Mg(HCO3)2. CaCO3 + CO2 + H2O p Ca(HCO3)2. bó b t khi x D. D. 250 C. Ch t nào sau ây A. m < n. Mg(OH)2 tác d ng d dàng v i dung d ch axit HCl. N u ch dùng n c vôi trong. b. á ph n. Mg(HCO3)2p MgCO3 + CO2 + H2O.507. So sánh m và n ta có: B. B. Nhi t nóng ch y t ng i th p c a mu i MgCl2 (705oC). 509. ng á vôi là m t quá trình hoá h c. A. D. Th ch cao. Cô c n dung d ch áp su t th p. B. m = n. b mol Mg2+. m > n. tan trong n c r t nh c a Mg(OH)2. C A.1 mol Ca2+. M t dung d ch ch a 0. Trong quá i ta ã s d ng các tính ch t nào c a các h p ch t magie? có dd NaOH 8% ? A. B. ng c vào 500g dung d ch NaOH 12% B.7H2O. D. 100 i ta i n phân mu i MgCl2 nóng ch y. D.và 0. c s d ng trong y h c. N u cô c n dung d ch c n gam h n h p mu i khan. C. V = C.1mol Cl. nhi t A. B. Ca(HCO3)2 p CaCO3 + CO2 + H2O. 512. S t o th ch nh trong các hang c m gam h n h p mu i khan.1mol Na+.2 mol HCO3-. 2CaSO4. ba p B. n ng Ca(OH)2 pM làm gi m c ng c a c c thì ng i ta th y khi thêm V lít n c vôi trong vào c c. Ph n ng hoá h c nào sau ây bi u di n quá trình hoá h c ó? A. 2b a p ba 2p b 2a p th p thì thu cao thì thu 508. ng trình s n xu t magie. C. s n xu t magie t n c bi n.

Boxit. cho phép i n phân nhi t th p nh m d n i n c a Al2O3 nóng ch y. B. A. Làm vôi quét t ng. Electron D. C úng. Làm gi m nhi t ti t ki m n ng l ng. Dung d ch mu i AlCl3 trong n c có pH là: A. 0 a 2a n CO2 B. 515. Cho khí CO2 tác d ng v i dung d ch ch a amol Ca(OH)2. b o v nhôm nóng ch y kh i b oxi hoá. B. uyara. C. T o m t l p ng n cách D. B. D. ng d ng nào sau ây không ph i là c a CaCO3? A. Làm ch t n trong công nghi p cao su. B. Làm b t nh pha s n. H ng ng c. Không xác nh. Ng c bích. 517. B. H p kim nào sau ây không ph i là c a nhôm? A. Lo i qu ng và á quý nào sau ây có ch a nhôm oxit trong thành ph n hoá h c? A. 516. S n xu t xi m ng. > 7. < 7. B. 518. C.A. D. C. 519. D. Làm t ng nóng ch y c a Al2O3. A. C. = 7. Inox. th nào sau ây bi u di n m i quan h gi a s mol Ca(HCO3)2 v i s mol CO2 ? a A. B. Silumin. C. 0 a 2a n CO2 CO2 . C úng.

D 494. C 514. A 493. k t t a không tan. h 486. D 506. A 511. B 508. C 500. D 520. A 507. B 489. 0 a 2a n D. B 513. 2 ! 31(g / mol)   0.2mol H2 0. C. A 516. A 510. B 496. 495.C. C 501. D 504. Ban u có k t t a d ng keo. Có k t t a d ng keo. D 517. Hi n t ng nào x y ra khi cho t t dung d ch HCl vào dung d ch NaAlO2 ? A. H ng d n tr l i và áp s 487. B 512.1mol ! 23 ! 39 ! 6. sau ó k t t a tan d n. Ban u có k t t a d ng keo. C. B 497. A 509. D 519. 0 a 2a n 520. B 518. D 503. C 491. B 502. D 487. B 488. C 498. D. Không có hi n t ng gì x y ra. 2 " ! là th a mãn . C ng d n: t công th c chung c a A và B là R 2R + 2H2O p 2ROH + 0. C 492. A 490. C 499. sau ó k t t a tan. B 515. D 505. l ng k t t a t ng d n n c c i. B.

Cách gi i 1: PTP : XCO3 + 2HCl a b nCO2 ! 0.3(mol) 3 491.2 = 0.áp án B.15   nCO2 ! x y z ! 0. nY .672 ! 0. Ca2+ trong dung d ch A.và NO .3 hay x + y + z = 0. z là s mol c a Mg2+ .15(mol) 3 nCO3 ! nCO2 ! 0.1 + 0. nNa ! nCl  nNO ! 0. Cl. ta có: 2x + 2y + 2z = 0. Ba2+ .15(mol) 3   V! nKCO3 CM ! 0.03(mol) 22. các k t t a tách kh i dung d ch. Cách gi i 1: Ph ng trình ion rút g n: Mg2+ + CO2 p MgCO3q 3 Ba2+ + CO2 p BaCO3q 3 Ca2+ + CO2 p CaCO3q 3 G i x. Vì dung d ch trung hòa i n.15lÝ=150ml t 1 Cách gi i 2: Khi ph n ng k t thúc.15 ! 0. 488.4 Y2(CO3)3 + 6HCl p 2HCl3 + 3H2O + 3CO2 (2) 3b t nXCO3 ! a . 3 trung hòa i n. ph n dung d ch ch a Na+. y.

CO ! b 2 3 3 Theo u bài ta có h ph ng trình: ®X 60 a .

2Y 180 b ! 10 .

15(l) ! 150ml 2 áp án A .03 ° ##  V Na2CO3 ! nNa « Na » ­ ½ ! 0.3 ! 0. p XCl2 + H2O + CO2 (1) a . ± ¯ a ± 3b ! 0.

aX + 2bY + 60(a+3b) = 10 aX + 2bY = 10 . 493. n Cl 2 !y $ . Cách gi i 1: ACl2 + 2AgNO3 p 2AgClq + A(NO3)2 BCl2 + 2AgNO3 p 2AgCl q + BC(NO3)2 Theo u bài ta có: (A + 71) x + (B + 71)y = 5.33 (g).5)  m = a(X + 71) + 2b(Y + 106.33 (g)   7mmu i clorua = 10 + 0. Cách gi i 1: 2Al + 3CuSO4 p Al2(SO4)3 + 3Cu x 1.12 => x + y = 0.5(2a + 3b)  m = (aX + 2bY) + (71a + 213b) => m = 8.03 x 64 = 1.5) = aX + 2bY + 35.33 (g) Cách gi i 2: V n d ng ph ng pháp t ng gi m kh i l ng. kh i l ng mu i t ng là 71.2 + 2.54) = 138g ng trình c 2mol Al p 3mol Cu kh i l ng t ng: 51.13 = 10.5 x 64 = 1.92 (g) áp án C.8 = 8. Theo ph ng trình ta có: 1 mol mu i CO3 chuy n thành mu i Cl.92g ng t ng là: 3 x (64 .03 = 0.02 x 1.94 2x + 2y = 0.5x x 64 + (50 .27x) = 51.2 + 71(a + 3b) = 8.60 =11g V y theo bài m mu i t ng: 11 x 0.38g   0.5x t s mol Al ph n ng là x Kh i l ng v t sau ph n ng = mCu gp + mAl còn d = 1.03mol Cu   mCu = 0.5) + 2b(Y + 106.50 = 1.1.2 Mà kh i l ng mu i (m) = mXCl 2 mYCl 3 m = a(X + 71.33 = 10. áp án: B 492.38 .06 Kh i l ng mu i khan g m A(NO3)2 và B(NO3)2 t nACl 2 ! x .thì có 1mol CO2 bay ra.38   x = 0.02 (mol) => kh i l Cách gi i 2: Theo ph V y kh i l ng Cu thoát ra: 0.

1% 12 + 16 16 x 100% = 40% 24+16 %O = 16 x 3 x 100% = 57.1% 24+12 + (16 x 3) MgO %O = MgCO3 áp án C.6 p B là Ca = 40. M CO3 + 2HCl p M Cl2 + CO2o + H2O 0.6 p A là Mg = 24 B > 33. Ta qui kh i l ng m t Mg b ng hai C. 0. H ng d n: t M là nguyên t kh i trung bình c a hai kim lo i A và B.06 = 9.18 = 9.6 . 494.60 = 33. 32 CO2 %O = x 100% = 72.68 ! 93. áp án: B . tính ph n tr m kh i l ng c a oxi có trong m i h p ch t so sánh.4 M = 93.05 M CO3 = Bi n lu n: 4.12 mol m mu i nitrat = mKL + mo = 5.12 (g) Cách gi i 2: áp d ng ph ng pháp t ng gi m kh i l ng C 1mol MCl2 t o ra 2mol AgCl thì m t ng 53g V y nAgCl = 0.68 + 124 x 0.05 mol 22. áp án C. Ta có các t l sau: CO2 1C : 2O MgO 2C:1O CO 1C :1O MgCO3 3C:3O V y c p có % kh i l ng oxi b ng nhau là MgCO3 và CO.6. 502. Cách gi i 2: D a vào c i m nguyên t kh i Mg g p hai l n nguyên t kh i c a C.6 i A < 33.7% 12 + 31 CO %O = 16 x 100% = 57.94 + 3.05 1.12 (g) áp án C.m = (A + 124)x + (B + 124) y = Ax + By + 124(x+y) = 1.12 ! 0. Cách gi i 1: áp d ng công th c.

14) = 4.5.5.2 = 26g áp án: A . hoá tr II là R. s mol là y. M2CO3 1mol(2M+60)g xmol RCO3 + 2HCl 1mol(R+60)g ymol + 2HCl p 2MCl + CO2o + H2O (1) 2(M+35.14 27 Ta có: (A + 35.2 Theo (1). Al + XCl3 p AlCl3 + X 0.5) t ng (2M+71)-(2M+60) = 11gam 11gam p RCl2 + CO2o + H2O (2) (R+71) t ng (R+71)-(R+60) = 11g 11ygam 2 T (1) và (2): mhh = x + y = nCO = 0. Kim lo i X là Fe và mu i FeCl3.2 = 2.8 + 2.0.0.2g.14 3.0. H ng d n: Kí hi u kim lo i hoá tr I là M. V y kh i l ng mu i thu c b ng kh i l ng mu i ban u c ng v i kh i t ng t ng thêm. (2): (x + y)mol h n h p ph n ng thì kh i l ng hh mu i t ng (11x + 11y)g = 11(x + y) = 11. s mol là x kim lo i. gi m: 44 + 18 = 62g gi m: 100 ± 69 = 31g 2NaHCO3 €t €p Na2CO3 + CO2o + H2Oo 2.84 62 ! p x ! 84 g x 31 V y NaHCO3 chi m 84% và Na2CO3 chi m 16%. H ng d n: G i A là nguyên t kh i c a kim lo i X.503.84g xg Ta có: 2. áp án: A 504.06 Gi i ra A = 56.78 ! 0. áp án A.14 ± (133.14 p 0. Ch có NaHCO3 b phân h y.3). 0 t x là s gam NaHCO3. 505. mmu i = 23.

Tính ch t v t lí .996 C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p63d54s1 a. ! 2 áp án: A Ch ng 13.s t ng A. p áp án: B 510.507. tóm t t lí thuy t 1. crom Kí hi u: Cr. S th t 24. cho nên: 2b a . H ng d n: Dung d ch n c vôi trong có s Vp mol Các ph n ng kh c ng: b mol 2b mol i n li: 2Vp mol Ca(OH)2 p Ca2+ + 2OH- Mg2+ + 2OH.p CaCO3(r) + H2O (a + Vp)mol (a + Vp)mol ng OHdùng cho c hai ph n ng trên.+ OH. crom . Nguyên t kh i: 51.p Mg(OH)2 (r) Ca2+ + HCO3. H ng d n: m H 2O L 2b + (a + Vp) = 2Vp   2b + a = Vp   V = 0 8 4 mdd12% 12 8 mH O 2 4 p mH O ! 250 g 500 8 ( ây n c có n ng NaOH b ng 0).

Cr2O3 + 2Al €€ p 2Cr + Al2O3 c. 4Cr(OH)2 + 2H2O + O2 p 4Cr(OH)3 + Mu i crom II a s d ng hi rat hay tan trong n và mu i c a axit yêu có màu khác. Nh ng nhi t cao crom tác d ng v i oxi. Khi un nóng trong không khí. nit .Crom là kim lo i tr ng xám. crom b HNO3 c và H2SO4 c làm th ng hóa gi ng nh nhôm. b oxi hóa thành Cr(OH)3. i u ch crom: Dùng ph ng pháp nhi t nhôm. Nhi t nóng 0 0 ch y c a crom là 1875 C và sôi 2570 C. crom làm cho thép c ng và ch u nhi t h n. Khi t o h p kim v i s t. l u hu nh. Tính ch t hóa h c Do c u hình electron l p ngoài cùng là 3d54s1 cho nên crom t o ra các h p ch t trong ó có s oxi hóa t +1 n + 6. crom ng gi a k m và s t. tránh oxi ti p xúc v i mu i crom II. Cr(CH3COO)2 có màu mu i crom II là tính kh m nh. màng oxit tan. nên r t b n. crom tác d ng v i dung d ch axit t o ra mu i crom II. b. crom có m t l p oxit m ng b n v ng b o v . cho Zn tác d ng v i mu i crom III trong môi tr ng axit.. H2SO4. Mu i khan . Tác d ng v i n ch t: nhi t th ng crom ch tác d ng v i flo.niken ch a kho ng 15% crom. CrO là m t oxit baz . Cr2O3 Cr p + 6HCl €€ 2CrCl3 + 3H2O CrCl2 + H2 tp + 2HCl €€ 0 nhi t th ng. khi không có m t oxi.. ngu i c a axit HCl. Ví d : 2Cr t p + 3Cl2 €€ 2CrCl3 0 Trong dãy i n hóa. n ng (d =7. Khi un nóng trên 1000C chuy n thành Cr2O3. ch c n un nóng lúc u. Hi roxit Cr(OH)2 là m t ch t r n màu vàng nâu. sau ó ph n ng t a nhi t m nh. Thép không g crom . không tan trong n c. tuy nhiên c ng nh nhôm.2) và b ngoài trông gi ng thép. Tính ch t hóa h c c tr ng c a . Khi un nóng. i u ki n c n thi t c a ph n ng là dòng hi ro liên t c thoát ra. Crom không tác d ng v i dung d ch loãng. Cr(OH)2 là m t baz . có d ng b t màu en. i u ch mu i crom II. M t s h p ch t c a crom H p ch t crom II: + oxit CrO là m t ch t t cháy. H p ch t crom III c có màu xanh da tr i. 4CrCl2 + O2 + 4HCl p4CrCl3 + 2H2O Trong phòng thí nghi m. phot pho. không ph n ng v i n c và không khí.

có màu.+ Cr2O3 là m t ch t b t màu l c th m. (d = 7. k t tinh d ng tinh th hi rat. nhi t phân amoni bicromat. s n ph m là mu i crom III. Các mu i cromat và icromat u là nh ng ch t oxi hóa m nh. + S t tác d ng v i phi kim: Khi un nóng trong không khí khô 150 . S t có tính d o. d dát m ng và kéo s i. i u ch trong phòng thí nghi m. + Mu i cromat và icromat: các mu i b n h n nhi u so v i các axit t ng ng. Trong môi tr ng ki m nó b oxi hóa thành mu i crom VI. Ion 2da cam.nH2O . S th t 26. màu l c xám. Tính ch t hóa h c S t có ho t ng hóa h c lo i trung bình. mu i crom III b k m kh thành mu i crom II. N u thêm OH. 0 (NH4)2Cr2O7 €€ Cr2O3 + N2 + 4H2O p t Trong công nghi p: K2Cr2O7 + S €€ Cr2O3 + K2SO4 p + Cr(OH) 3 là m t ch t k t t a keo. b. nh ng không tan trong dung d ch loãng c a axit và ki m. s t b oxi hóa t o màng m ng ng n s oxi hóa sâu h n. Tuy nhiên. nh t là trong môi tr ng axit. Nguyên t kh i: 55. H p ch t crom VI + CrO3 là m t ch t r n. nóng ch y 15390C và sôi 27700C.có màu 2+ 2H+ 2CrO42+ H 2O Cr2O7 Á ‚ N u thêm H+ vào mu i cromat màu vàng. S t Kí hi u Fe. s t b g d dàng theo ph ng trình t ng quát: 4Fe + 3O2 + nH2O p2Fe2O3 . n ng. trong không khí m. Tính ch t v t lí S t là kim lo i màu tr ng b c. Nó có tính ch t l ng tính. Hai lo i ion này trong n c luôn t n t i cân b ng: CrO4 màu vàng.847 C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p63d64s2 a. + Mu i crom III.87). Cr2O72. dung d ch s chuy n sang màu vàng. 2.2000C. CrO3 r t d tan trong n c t o ra các axit cromic (khi có nhi u n c) và axit comic (khi có ít n c).vào h cân b ng. S t b nam châm hút và có th tr thành nam châm. CrO3 + H2O p H2CrO4 (axit cromic) 2CrO3 + H2O p H2Cr2O7 (axit icromic) Các axit này ch t n t i d ng dung d ch. tinh th màu . thì dung d ch s chuy n sang màu da cam. Là m t oxit axit. Cr2O3 khó nóng ch y và c ng nh Al2O3. Ch t này có tính l ng tính nh Al(OH)3. không tan trong n c. Trong môi tr ng axit.

+ CuO là ch t b t màu en. H p ch t s t III: Fe2O3. Oxit và hi roxit có tính baz . ng có d n i n. nóng ch y 10830C và sôi 28770C. trong ó h p ch t ng II b n h n. d n nhi t r t cao. b. CuO + 2HCl p CuCl2 + H2O + Cu(OH)2 là m t ch t k t t a màu xanh nh t. ng Kí hi u: Cu. brom.t cháy s t trong oxi: 3Fe hu nh khi un nóng. thép g i là luy n kim en. d. không tan trong n c. Tính ch t hóa h c ng là kim lo i kém ho t ng hóa h c. e. x y ra ph n ng: 2Cu + O2 + 4HCl p 2CuCl2 + 2H2O c. Fe(OH) 2. c. Cu(OH)2 b phân h y t o ra CuO. ng tinh khi t t ng i m m d dát m ng.Tính ch t v t lí ng là kim lo i màu . kéo s i. hematit: Fe2O3.96). ngay trong dung d ch. xi erit: FeCO3. CuO là m t oxit baz . Cu(OH)2 là m t baz . oxi khi un nóng. + 2O2 pFe3O4. mu i s t II. thép. ng có th tác d ng v i các phi kim nh clo. + S t tác d ng v i dung d ch mu i c a kim lo i kém ho t Fe + CuSO4 p FeSO4 + Cu + S t tác d ng v i n c nhi t cao. ng. Tuy nhiên khi có m t khí oxi. H p kim c a s t: Gang. Nguyên t kh i: 63. H p ch t c a s t H p ch t s t II: FeO. ây là ph n ng ã tìm ra thành ph n hóa h c c a n c. 3.546 C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p63d104s1 a. Ngành s n xu t gang. H p ch t s t III có tính oxi hóa. Tính ch t baz c a oxit và hi roxit và tính kh . ch thua b c. H p ch t c a ng ng có các s oxi hóa +1 và +2. Cu + Cl2 p CuCl2 ng không tác d ng v i dung d ch HCl và H2SO4 loãng. . S t tác d ng v i các phi kim khác nh clo. l u + S t tác d ng v i axit: Fe + 2HCl pFeCl2 + H2 S t b th ng hóa trong HNO3 và H2SO4 c ngu i. Fe(OH)3. các mu i s t III. Các lo i qu ng s t: manhetit: Fe3O4. n ng (d = 8. S th t : 29. d n i n gi m nhanh khi ng có l n t p ch t. Cu(OH)2 + 2HCl p CuCl2 + 2H2O Khi un nóng.

25g. l c l y toàn b ch t r n thu c sau ph n ng tác d ng v i dung d ch HNO3nóng. 0. Sau ph n ng ta thu c m(g) h n h p ch t r n. Cô c n dung d ch Z thu c m(g) mu i. 523. ng thi c: Cu. 26.36 lít khí ( ktc). + Mu i ng II d ng hi rat và tan trong n c u có màu xanh d. Tên c a ng i có công tìm ra crom. Hòa tan 9. Hòa tan hoàn toàn 17. d thì thu c V lít khí NO2. d úc.8g h n h p trên tác d ng v i dung d ch CuSO4d . 31. 2.224(g) .4g Al v i 4. Tên a ph ng n i phát minh ra crom. 4. Th tích khí NO2 ( ktc) thu c là: A.4g h n h p ba kim lo i Al. 53. dùng làm t s i nhân t o. 10. Tr n 5.24(g) B. 33. m có giá tr là: A.2(g) D. H p kim c a ng: ng thau: Cu.44 lít khí.88 lít B. B. M t lí do khác. D. Mg trong dung d ch HCl th y thoát ra 13. khi thêm n c ho c axit. Ni (40%) có i n tr cao.44 lít D. c ng h n ng. 13.7g h n h p tác d ng dung d ch NaOH d thu c 3. D. làm dây i n tr .58g.Cu(OH)2 Cu(OH)2 Svâyde: €€ p CuO + H2O c tan d dàng trong dung d ch NH3 t o thành dung d ch màu xanh th m g i là n + 4NH3 p Cu(NH3)4(OH)2 Cu(OH)2 N c Svâyde hòa tan c xenluloz . 522.45g. 35.08(g) C.54g ch t r n Y và dung d ch Z. Al b ng m t l ng v a dung d ch HCl thu c 7. B.8g Fe2O3 r i nung nóng th c hi n ph n ng nhi t nhôm. H u h t các h p ch t c a crom u có màu. V y n u cho 34. N u cho 8. C.70 lít C. bài 521.14g h p kim Cu. Lí do nào sau ây là úng khi t tên nguyên t crom? A. B. Mg. dùng trong công nghi p ch t o máy Contantan: Cu. 44. Fe. Sn (3 . Giá tr c a m là: A. 3.8 lít 524. C.20%) ít b n mòn. xenluloz tr l i d ng r n. Zn (10 -50%) b n và d o dùng trong ch t o máy.99g.84 lít khí X ( ktc) và 2.

59g Al b ng dd HNO3 loãng thu b ng 16. Ch t nào sau ây A. NaCl. Không xác c g i là phèn chua. Na2SO4 . Fe. dùng ánh trong n nh. Zn. C. xác B. thì có 528.24 lít và 6. trong dd Y gi m 4. 1.3737lít.24H2O. 0. K2SO4 . . VN 2 O VNO c h n h p khí NO và N2O có t kh i so v i H2 trong h n h p là: 1 2 1 3 . sau m t th i gian ng t ng 7. Xác nh M là kim lo i : A.525. B. Cho 3.24H2O. 530. Nhúng thanh kim lo i M hoá tr 2 vào dd CuSO4.03 mol Cu vào dung d ch HNO3 thu c h n h p khí A g m NO và NO2 có t l s mol t ktc là: A. Li2SO4 . Dung d ch AgNO3 D.78g b t Al ph n ng v a A. Tr n 0. C. Al2(SO4)3.06g so v i dd XCl3. CrCl3 D. 2. c? ng ch t tan hai tr ng h p nh th y kh i l nhau. Dung d ch BaCl2 kh i l ng ng là 1 : 3.72 lít. nh n bi t các dung d ch ó? 529. 3.05 mol Ag và 0. . C. D.369 lít. 3 3 4 4 526. Có các dung d ch AlCl3. Dung d ch qu tím.672 lít. Mg.54 g b t nhôm v i b t Fe2O3 và CuO r i ti n hành ph n ng nhi t nhôm thu h n h p A. 2. Bi t r ng s mol CuSO4 và Pb(NO3)2 tham gia B. sau m t th i gian l y thanh kim lo i ra th y ng gi m 0. . Al2(SO4)3. th dùng thêm thu c th nào sau ây A. H2SO4. c dùng thêm m t thu c th . T l th tích khí A. C. MgCl2. ng ng là 2 : 3. D. 0. C.224 lít.224 lít. Hoà tan hoàn toàn A trong dung d ch HNO3 l s mol t A. BCl3 C.24H2O. Kh i l nh công th c c a mu i XCl3 là: B. 2. Dung d ch NaOH C. Th tích ( ktc) khí NO và NO2 l n l D. FeCl3 531.672 lít và 0.224 lít và 0.737 lít. (NH4)2SO4 . B. Hoà tan 4.1%. . Al2(SO4)3. 6.05%. D. Hoà tan hoàn toàn h n h p g m 0.24 lít.75. Ni. Th tích h n h p A B. M t khác nhúng thanh kim lo i trên vào dd Pb(NO3)2. v i dd mu i XCl3 t o thành dd Y. Al2(SO4)3. Ch B.24H2O.72 lít và 2. D. c c h n h p khí g m NO và NO2 có t t là: 527.

S t tác d ng v i n c nhi t B. B. 538. ó là kim lo i nào trong s sau: A. B. Thêm t t dung d ch amoniac vào n d . B. BaCl2. C. D. ng nghi m cho A. Mg C. 5.52 gam m t kim lo i tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng t o ra 6. S ph n ng hoá h c ã B. C úng. C úng. A. D. Cu(NO3)2. D. Các hi n t ng x y ra trong thí nghi m là: nc c i. Ca 537. K t t a b hoà tan t o ra dung d ch màu xanh th m. FeO và H2. Fe D. 4. Qu tím. 6. c dung d ch B và 1. 536. Al cao h n 570oC thì t o ra s n ph m: A. FeSO4 có th phân bi t t ng ch t trên: B. AgNO3. Thép d o và b n h n gang. D. M t ng nghi m ch a kho ng 1ml dung d ch Cu(NO3)2. Gang và thép có nh ng i m khác bi t nào sau ây? A.Thêm vào B u h n h p.84 gam mu i sunfat. có r t nhi u ng d ng trong công nghi p và trong i s ng.58 gam h n h p A Khu y m tl khí d ng b t g m Mg và Fe tác d ng v i 125ml dung d ch CuCl2. Nung k t t a trong không nhi t A.7 gam ch t r n D g m hai oxit kim lo i. ng k t t a t ng d n. Fe3O4 và H2. C. và AlCl3. 534. Hàm l ng cacbon trong gang cao h n trong thép. D. C.532. C. A.92 gam ch t r n C. Fe2O3 và H2. Fe(OH)2 và H2. C. Gang và thép là nh ng h p kim c a s t. 7. l c r a k t t a m i t o thành. Ch n m t trong các hoá ch t sau 533. c 0. Có n m ng nghi m A. Cho 2. x y ra trong thí nghi m trên là: 535. NaOH. Gang giòn và c ng h n thép. NH4Cl. Cho 1. Cho các ch t sau ây tác d ng v i nhau: . l c r a k t t a thu cao thu ng d dung d ch NaOH loãng. u có xu t hi n k t t a màu xanh nh t. Ban B Kh i l ng riêng bi t các dung d ch loãng FeCl3. B.

76% và 24%. D. Cl2. ng tác d ng v i axit HCl hay H2SO4 loãng khi có m t khí oxi. Màu s c c a dung d ch X và Y l n l t là: A. N2. nh ng ch m n m c m t th ng không nhìn th y. B. D. Cl2. CuSO4. M t nguyên nhân khác. thu c dung d ch X. B. C. Cu(NH3)4(OH)2. CO. Cl2. CO2. L c ng nghi m cho tinh th tan h t. Có m t c c ng dung d ch HCl. Màu nâu và màu vàng chanh. B. Y. D.58 gam KMnO4 trong môi tr ng axit H2SO4. Contantan. 543. Màu vàng chanh và màu da cam. nhúng m t b n ng m ng vào c c. dung d ch d n chuy n sang màu xanh. Công th c hoá h c nào sau ây là c a n c Svâyde. Thêm vài gi t dung d ch KOH vào dung d ch X thu c dung d ch Y. H p kim nào sau ây không ph i là c a ng? A. B m t ít tinh th K2Cr2O7 (l ng b ng h t u xanh) vào ng nghi m. X y ra hi n t ng n mòn i n hoá h c. Màu vàng chanh và màu nâu . CO2. 24% và 76%. 540. 33% và 67%. B. B.Cu + HNO3 c p khí X p khí Y p khí Z MnO2 + HCl c Na2CO3 + FeCl3 + H2O Công th c phân t c a các khí X. 67% và 33%. C. Electron. Z l n l t là: A. C. i u gi i thích nào sau ây là h p lí? A. Hoà tan hoàn toàn 10 gam h n h p mu i khan FeSO4 và Fe2(SO4)3. Cu(NO3)2. D. ng thau. Dung d ch thu c ph n ng hoàn toàn v i 1. B n ng có th b t ch ti p xúc v i b m t thoáng c a c c axit. Quan sát b ng m t th ng ta không th y có hi n t ng gì x y ra. NO. ng thi c. C. dùng hoà tan xenluloz . B. trong quá trình s n xu t t nhân t o? A. . thêm kho ng 1ml n c c t. D. 541. Tuy nhiên. 539. D. Màu da cam và màu vàng chanh. 542. NO2. Cl2. C. Thành ph n ph n tr m theo kh i l ng c a FeSO4 và Fe2(SO4)3 ban u l n l t là: A. C. n u lâu ngày. CuCl2. CO2. NO2. ng có tác d ng v i axit HCl.

i ta thu c a lo i oxit s t nói trên là: luy n gang. S t tác d ng v i ng (II) sunfat. N u kh a gam oxit s t này b ng cacbon oxit c 0. Fe3O4 C. Ng i ta b o v thép b ng cách: A. D. Fe2O3. Ch t l ng Booc o (là h n h p ng (II) sunfat và vôi tôi trong n c theo m t t l nh t nh. FeO Phân x ng luy n gang t qu ng s t Luy n. h n n a vi c pha ch nó c ng r t n gi n. . C. B. Có m t lo i oxit s t dùng nhi t cao ng A. C úng. Manhetit Fe3O4. Hematit Fe2O3.448 lít khí cacbonic( ktc). B.544. Ph n ng khác. Sn. Glixerol tác d ng v i ng (II) sunfat trong môi tr ng ki m. Bôi m t l p d u. 547. C. Pirit FeS2. Xi erit FeCO3. 546. B. Thép b oxi hoá trong không khí m có b n ch t là quá trình n mòn i n hoá h c. Hoà tan qu ng này trong dung d ch axit nitric th y có khí màu nâu bay ra. phát hi n ng (II) sunfat d nhanh. Hãy cho bi t tên. m (parafin) lên b m t c a thép. thành ph n hoá h c c a qu ng? A. C. ch t l ng này ph i h i có tính ki m (vì n u ng (II) sunfat d s th m vào mô th c v t gây h i l n cho cây). B.84 gam s t và 0. dung d ch thu c cho tác d ng v i dung d ch bari clorua th y có k t t a tr ng (không tan trong axit). cán thép Gia sàng 545. có tác h i to l n cho n n kinh t . Công th c hoá h c B. Amoniac tác d ng v i ng (II) sunfat. D. M t lo i qu ng ch a s t trong t nhiên ã c lo i b t p ch t. có th dùng ph n ng hoá h c nào sau ây? A. M m t l p kim lo i nh Zn. m t h p kim có nhi u ng d ng nh t c a s t b n mòn trong không khí m. Booc o là m t ch t di t n m cho cây r t có hi u qu nên c các nhà làm v n a dùng. A. Cr lên b m t c a thép. G n thêm m t m u Zn ho c Mg vào thép. Hi n t ng thép. D.

Gang và thép là nh ng h p kim khác nhau c a Fe.Thép b n mòn trong không khí m 548. Na2CrO4. B. Công th c phân t c a các ch t X. l c. B. B. Khi n u ch y v i potat n da và có m t không khí chuy n thành ch t Y có màu vàng và d tan trong n c. C. dao l i s c và dây thép l i d o? Lí do nào sau ây là úng? A. Nguyên t có c u hình electron l p ngoài cùng 4s1 là nguyên t c a nguyên t nào sau ây? A. C úng. dây thép gai. Ch t Z b l u hu nh kh thành ch t X và oxi hoá axit clohi ric thành clo. C và m t s nguyên t khác. S c clo vào b n c m i t gi ng khoan lên v i li u l ng thích h p. Na2Cr2O7. ch t Y tác d ng v i axit t o thành ch t Z có màu da cam. Vì sao ch o l i giòn. D. Cr2O3. Trong n c ng m th ng t n t i d ng ion trong s t (II) hi rocacbonat và s t (II) sunfat. dao. 549. K2CrO4. D. 550. A. Ta có th dùng các ph ng pháp nào sau ây lo i b s t ra kh i n c sinh ho t? A. Na2Cr2O7. C. K2Cr2O7. S c không khí giàu oxi vào n c m i hút t gi ng khoan lên. B. Y. D. Z l n l t là: A. Cr2O3. M t ch t b t màu l c X th c t không tan trong dung d ch loãng c a axit và ki m. B. C úng. K. Cr. K2Cr2O7. A. B. Cr2O3. Dùng giàn phun m a ho c b tràn cho n c m i hút t gi ng khoan lên c ti p xúc nhi u v i không khí r i l ng. C. Có nh ng v t c ch t o t s t nh : ch o. Cu. Gang giòn vì t l % c a cacbon cao ~ 2%. Hàm l ng s t trong n c cao làm cho n c có mùi tanh. Ch o gang Dao D©y thÐp gai . Cr2O3. K2CrO4. Na2CrO4. 551. lâu có màu vàng gây nh h ng x u t i s c kho c a con ng i nên c n ph i lo i b .

B 542. M t nguyên nhân khác.01%. Contantan có i n tr nh . D ng d n tr l i và áp s 522. D 540. 554. C 530. H i có hi n t ng gì x y ra khi thêm dung d ch BaCl2 vào dung d ch có màu vàng trên? A. A 549. C. Trong s các c p kim lo i sau ây. nh có l p màng oxit r t m ng. d ng kho ng 10ml dung d ch K2Cr2O7. B. A 538. Dung d ch C2H5OH. Contantan có giá thành r . B 544. B. D 541.B . Hi n t ng quan sát c là màu da cam c a dung d ch chuy n sang màu vàng. M t ph ng án khác. B 523. c p nào có tính ch t b n v ng trong không khí. h 521. C 536. D. B 546. A 543. C. Fe và Cr. Dung d ch HCl. A 531. Không có hi n t ng gì x y ra. 553. Contantan là h p kim c a ng v i 40% Ni. un nóng. b n có th dùng hoá ch t nào sau ây dùng c a b n 555. Có m t c c th y tinh dung tích 100ml. D. B. M t s tính ch t c bi t c a thép do các nguyên t vi l ng trong thép gây ra nh thép crom không g . D 548. A. B 547. Fe và Al. B 550. Dung d ch NH3. ng b oxi hoá. « D. A 535. A 527. V t li u này c ng d ng r ng rãi trong các d ng c t nóng b ng i n nh : bàn là. C. D 539. Mn và Al. A 537.C. Contantan có i n tr l n. r t b n v ng b o v ? A. dây may so c a b p i n « Tính ch t nào c a contantan làm cho nó c ng d ng r ng rãi nh vây? A. Al và Cr. Thép d o vì t l cacbon ~ 0. D 526. Xu t hi n k t t a màu vàng c a BaCrO4. C úng. B. B 529. Thêm t t t ng gi t dung d ch NaOH vào c c th y tinh. D. B. A 528. 552. Khi dùng b ng s sáng p nh m i? A. D 524. C. Dung d ch HNO3. Màu vàng chuy n thành màu da cam. C. n c. D. D 525. A 532. A 533. A 534. A 545.

Mg.54) 0. C 554.7 ± y ! 0.4g h n h p là x.6 24 ° Gi i h ph x ! 0.05 ng trình: ® ¯ y ° ! 0.45 (g) áp án A.45(g) 2 3 Cách gi i 2: m ! m( Al Mg ) mCl ! (9.75 26.5x Mg + 2HCl p MgCl2 + H2 Fe + 2HCl p FeCl2 + H2 t s mol Al. 523.7 ! 31.14 2. Fe trong 17.2 (mol) 3 => m = m MgCl m AlCl ! 4.551. D 552.5 ! 6.05 x 95 ! 4.35 (mol) 22.75 (g) n AlCl ! n Al ! 0.5x 2 . Cách gi i 1: 2Al 0.84 ! 0. y. A 522.7 x 35. C 555.2 ng trình: n MgCl ! n Mg ! 0. Cách gi i 1: PTP : Mg + 2HCl p MgCl2 + H2o 2Al + 6HCl p 2AlCl3 + 3H2o Ch t r n B là Cu Dung d ch C là MgCl2 và AlCl3. nH ! 2 7.54 ° x 27 y ! 6.14 2. z + 6HCl p AlCl3 + 3H2 3 0.6 24.35  ¯  ¯ 2 24 ± x 27 y ! 9. A 553.85 ! 31.4 nMg = x nAl = y t: ® 3 2 x ® x 3y ! 0.05( mol) 2 2 Theo ph => m MgCl ! 0.

06 mhh sau ph n ng = 0.4x 22. (mol) VNO2 ! 2.03 0.03 0.03 Ph n ng: 0.6) = 1.15 ¯1. Cu2+ nh n e ng e H+ + 2e p H2   ne H nhËn ! ne Cu nhËn Cu + 2e p Cu   nH2 ! nCu2 nCu ! nCu2 nNO2 ! 2nCu ! 2x1.2 (g) Cách gi i 2: Theo nh lu t b o toàn kh i l b ng t ng kh i l ng s n ph m: mhh sau = mhh tr c = 5. 6lÝ t Cách gi i 2: Al.6 ± 5x ! 0. Fe nh H+ .3 h n h p X tác d ng CuSO4d 2Al + 3CuSO4 pAl2(SO4)3 + 3Cu Mg + CuSO4 p MgSO4 + Cu Fe + CuSO4 pFeSO4 + Cu Cu + 4HNO3 p Cu(NO3)2 + 2NO2 + H2O nCu (4.4 + 4.2(g) ng: T ng kh i l ng các ch t tham gia ph n ng áp án C.03 0.3 + 0. z ° ° p n h n h p trong 34.5x y z ! 0.4.14 x 27 + 0.8 = 10.3.06 0.3 = 1. nMg = 0. ! 53.7 là nAl = 0.2 0.06 x 56 = 10.4mol t   VNO2 ! 2.2 (mol) (7): nN 2 ! 2N Cu ! 2x1. 102 + 0.2 ± ±   ¯ y ! 0.6 + 0.15 0.76lÝ áp s : B 524. Cách gi i 1: 2Al + Fe2O3 p Al2O3 + 2Fe S mol: 0.2 ! 2. . x 22. Mg.2 ! 2.2 x ® x 2 y 52z !1 .5x + y + z = 0. ® ! 0. nFe = 0.4 ! 53.06 Sau ph n ng: 0 0.03 .15 ± ! 0.5.

Ag p 1mol xmol 0.75.11 (mol) T ng s mol electron nh n = 3n   V= 0.05m Rút ra: x = 100 A 64 Ag p 1mol ng thanh kim lo i.5 3 The image part with relationsh ip ID rI 30 10. H ng d n: áp d ng ph ng pháp b o toàn electron. H ng d n: áp d ng ph ng pháp b o toàn electron.2 = 33.05 x 1) + (0.03 x2) = 0. 4 v 5 áp án A.06 (mol) +n = 6 vV ! 0. 4 ! 1.5 1 ! 10. 06 (mol) 22. 4 v 4 T ng s mol electron nh n = 3n 0.5 3. 527. H ng d n: V = áp án A. G i m là kh i l ph n ng. x là s mol mu i M + CuSO4 p MSO4 + Cuq 64g gi m (A ± 64)g 0.11 v 5 v 22.5 áp án: A.896 (lít) 6 529. ta có: T ng s mol electron cho = 0. H ng d n: M hh = 16.5 V N 2O 44 33.369 (lít) 9 +n = 9 vV ! 0.11 (mol) 22.54 v3 27 = 0. 4 ! 0.5 p V N 2O V NO ! 3.05m g 100 (1) M + Pb(NO3)2 p M(NO3)2 + Pbq 207 t ng (207 ± A)g . 526.525. 06 v 4 v 22. A là nguyên t kh i c a kim lo i. ta có: T ng s mol electron cho = (0.

Mg(OH)2 p MgO + H2O 6.06 (3) áp án: A Gi i ra A = 56.14 27 Ta có: (A + 35.14) = 4.5. Mg 2.1m 100 = 100 T (1) và (2) ta có: A 64 207 A T (3) gi i ra A = 65.1m g 100 (2) 0. 2Fe(OH)3 p Fe2O3 + 3H2O áp án: D.0. 530.78 ! 0. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O p 4Fe(OH)3 7.1m Rút ra: x = 100 207 A t ng 7.05m 7.14 ± (133. V y kim lo i M là k m. M t s ph ng pháp b o toàn a. 534. Ph ng 14. B o toàn i n tích ng pháp gi I nhanh bài t p hóa h c . áp án C. H ng d n: 1. MgCl2 + 2NaOH p Mg(OH)2 + 2NaCl 4.xmol 7. Ch 1.3). Fe + CuCl2 + p Cu + MgCl2 CuCl2 p Cu + FeCl2 3. Al + XCl3 p AlCl3 + X 3. FeCl2 + 2NaOH p Fe(OH)2 + 2NaCl 5.14 p 0.0. H ng d n: G i A là nguyên t kh i c a kim lo i X.5.14 0. Kim lo i X là Fe và mu i FeCl3.

- Nguyên t c: T ng i n tích d ng luôn luôn b ng t ng i n tích âm v giá tr tuy t i. Vì th dung d ch luôn luôn trung hoà v i n. - Các ví d : Ví d 1: K t qu xác nh n ng mol c a các ion trong m t dung d ch ghi b ng d i ây: Ion S mol Na+ 0,05 Ca2+ 0,01 NO30,01 Cl0,04 HCO30,025

H i k t qu ó úng hay sai? T i sao? Gi i: Do i n tích c a m t ion trong dd b ng tích c a i n tích và s mol c a nó, nên ta có: T ng i n tích d ng là: (+1).0,05 + (+2).0,01 = + 0,07 T ng i n tích âm là: (-1).0,01 + (-1).0,04 + (-1).0,025 = - 0,075. Giá tr tuy t i c a i n tích d ng khác i n tích âm. V y k t qu trên là sai. Ví d 2: Dung d ch A ch a các ion Na+: a mol; HCO3-: b mol; t o ra k t t a l n nh t ng i ta dùng 100 ml dd Ba(OH)2 n ng CO32-: c mol; SO42-: d mol. x mol/l. L p bi u th c tính x theo a và b. Gi i: HCO3- + OH- p CO32- + H2O bmol p b Ba2+ + CO32- p BaCO3q Ba2+ + SO42- p BaSO4q Dung d ch sau ph n ng ch có Na+: a mol. Vì b o toàn i n tích nên c ng ph i có: a mol tác d ng v i HCO3- c n b mol OH-. V y s mol OH- do Ba(OH)2 cung c p là (a + b) mol Ta có: n Ba

OH !
2

OH-.

ab và n ng 2

ab ab mol/l x! 2 ! 0,1 0,2

b) B o toàn kh i l ng - Nguyên t c: + Trong m t ph n ng hóa h c t ng kh i l ng c a các s n ph m b ng t ng kh i l ng c a các ch t ph n ng. + Khi cô c n dd thì kh i l ng h n h p mu i thu c b ng t ng kh i l ng c a các cation kim lo i và anion g c axit. - Các ví d :

Ví d 1: Cho t t m t lu ng khí CO i qua ng s ng m gam h n h p g m Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 un nóng thu c 64g s t, khí i ra sau ph n ng cho i qua dd Ca(OH)2 d c 40g k t t a. Tính m. Gi i: Khí i ra sau ph n ng g m CO2 và CO d CO2 + Ca(OH)2 p CaCO3q + H2O 0,4 ta có: nCO ! nCO ! 0, 4
pu 2

40 ! 0,4 100

Theo

nh lu t b o toàn kh i l

ng:

m + 28.0,4 = 64 + 44.0,4 p m = 70,4g. Ví d 2: M t dd có ch a 2 cation là Fe2+: 0,1mol và Al3+: 0,2mol và 2anion là Cl-: x mol c 46,9 g ch t r n khan. và SO42-: y mol. Tính x và y, bi t r ng khi cô c n dd thu Gi i: Do b o toàn kh i l ng: 56.0,1 + 27.0,2 + 35,5x + 96y = 46,9 (1) Do b o toàn i n tích: 2.0,1 + 3.0,2 = 1.x + 2.y (2) T (1) và (2) gi i ra x = 0,2; y = 0,3. Ví d 3: un 132,8 g h n h p 3 r u no, n ch c v i H2SO4 c 1400C thu c 111,2g h n h p các ete trong ó các ete có s mol b ng nhau. Tính s mol m i ete. Gi i: un h n h p 3 r Theo u c
3

8 ± 111.4 Theo 0.2 18 T ng s mol các ete = s mol H2O = S mol m i ete = 1.2 mol p 0.8 + 0.8g h n h p g m m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr I và m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr II vào dd HCl thu c 0.36.3 1 ! 6 ete.mete = 132.2 2 2 nh lu t BTKL: 23. 21. 2 ! 0.4.2 mol.2mol khí CO2.6 g. Gi i: t công th c c a các mu i là M2CO3 và RCO3 M2CO3 + RCO3 + 4HCl p 2MCl + RCl2 + 2CO2 + 2H2O 0.6 = 1. 6 Ví d 4: Hoà tan hoàn toàn 23. 2 nh lu t b o toàn kh i l ng: mr u = mete = m H O 2 m H 2O = mr u .5 = mmu i + mCO m H O .2 = 21. Tính kh i l ng mu i m i t o ra trong dung d ch.

36. Fe ± 2e p Fe2+ 60 60 mol p . 47 ! 32.5 = mmu i + 0.44 + 0.18 mmu i = 26g c.4 gi i ra x = 1. Các th tích khí o ktc. 32 Khí C là h n h p H2S và H2. O2 + 4e p 2O-2 2 mol p 4x Ta có: 4 x ! 60 30 . Cho h n h p A ph n ng hoàn toàn v i dd HNO3 d thu c 1.47 mol. Tính V.4.928 lit Ví d 2: H n h p A g m 2 kim lo i R1. .1. t cháy C c n V lít O2 ( ktc).2 50 56 S - 4e p S+4 (SO2) 20 30 mol p . Hoà tan A b ng dd axit HCl d c dd B và khí C. t C thu c SO2 và H2O. N u cho l ng h n h p A trên ph n ng hoàn toàn v i dd HNO3 thì thu c bao nhiêu lít N2. K t qu cu i cùng c a quá trình ph n ng là Fe và S nh Nh ng e: ng e. bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn. còn O2 thu e.8 + 0. R2 có hoá tr x. y không i (R1. R2 không tác d ng v i n c và ng tr c Cu trong dãy ho t ng hóa h c c a kim lo i). Gi i: Trong bài toán này có 2 thí nghi m: . B o toàn electron .Các ví d : Ví d 1: Tr n 60g b t Fe v i 30g b t l u hu nh r i un nóng (không có không khí) thu c ch t r n A.4.2 . 56 32 VO2 ! 22.2.hay: 23. Gi i: n Fe " nS ! 30 nên Fe d và S h t.12 l khí NO duy nh t ktc.4 32 32 Thu e: G i s mol O2 là x mol.Nguyên t c: Trong quá trình ph n ng thì: S e nh ng = s e thu ho c: s mol e nh ng = s mol e thu Khi gi i không c n vi t ph ng trình ph n ng mà ch c n tìm xem trong quá trình ph n ng có bao nhiêu mol e do ch t kh nh ng ra và bao nhiêu mol e do ch t oxi hoá thu vào.2.

03 n 0.03 + 0. Ph a.35 g h n h p g m Cu.69g.35 + 62.04 mol NO2.0.05 22. thì 10x n x mol Ta có: 10x = 0. Mg.04 Ta có: 2x + 2y + 3z = 0.4. S mol e do R1 và R2 nh N + 3e 5 p N 1.15 p x = 0. y. G i x là s mol N2. .01 mol NO vào 0. Gi i: t x.04 n 0. t n s cho các i l ng c n tìm.15 n thí nghi m 1: R1 và R2 tr c ti p nh s mol e thu vào là: 0 2 N + 10e p N 2 5 t o ra N2. z l n l t là s mol Cu. Tính theo các ph ng trình ph n ng và các n s ó l p ra ph ng trình i s .07 c ng chính là s mol NO3Kh i l ng mu i nitrat là: 1.04 = 0. Al. ng pháp i s 5 4 5 2 2 2 3 2.4 ng e cho N 5 2 0.07 = 5.0. Cách gi i: Vi t các ph ng trình ph n ng. Al tác d ng h t v i dd HNO3 thu ch n h p khí g m 0.336 lit Ví d 3: Cho 1.01 N + 1e = N (NO2) 0.015 VN 2 = 22. Gi i ph ng trình i s (ho c h ph ng trình) và bi n lu n k t qu (n u c n).thí nghi m 1: R1 và R2 nh cho N 5 2 ng e cho Cu2+ chuy n thành Cu sau ó Cu l i nh ng ra là: ng e thành N (NO). Nh ng e: Cu ± 2e = Cu x p 2x p x Mg ± 2e = Mg y p 2y p y Al ± 3e = Al z p 3z p z Thu e: N + 3e = N (NO) 0. Tính kh i l ng mu i t o ra trong dung d ch.015 = 0. Mg.12 ! 0.07 (1) Nh ng 0.

ó là s mol Fe. Ví d : (Trích thi vào HSP Hà N i 1998) m gam b t s t (A) ngoài không khí. do ó c n gi i k t h p v i bi n lu n. z. t c m. + Tìm c giá tr c a (2). + Tìm c giá tr c a (3). y. Cho B tác d ng hoàn toàn v i dd HNO3 th y sinh ra 2. t.5 (5) . Fe3O4. Fe2O3. y. sau m t th i gian bi n thành h n h p (B) có kh i l ng 12 gam g m Fe.1 (4) 3 3 22. Nhân giá tr ó v i nguyên t kh i c a O là 16 ta c kh i l ng c a oxi trong các oxit s t. Fe3O4.u bài ch yêu c u tính kh i l ng s t ban u.24 ! ! 0. Nh v y không s ph ng trình tìm ra các n s . Gi i: Trong không khí s t tác d ng v i oxi t o ra các oxit 2Fe + O2 p 2FeO 4Fe + 3O2 p 2Fe3O4 3Fe + 2O2 p Fe2O3 H n h p B tác d ng v i dd HNO3: Fe + 4HNO3 p Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 3FeO + 10HNO3 p 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O 3Fe3O4 + 28HNO3 p 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O Fe2O3 + 6HNO3 p 2Fe(NO3)3 + 3H2O t s mol c a Fe.Có 5 n s nh ng ch có 4 ph ng trình.24l khí NO duy nh t ktc. t ta có: Theo kh i l ng h n h p B: 56x + 72y + 232z + 160t = 12 (1) Theo s mol nguyên t Fe: x + y + 3z + 2t = m (2) 56 12 m (3) 16 Theo s mol nguyên t O trong oxit: y + 4z + 3t = Theo s mol NO: x + y z 2. Tính m. nh v y không c n ph i i tìm y các n x.Th c hi n các phép tính trên: + Tìm giá tr c a ph ng trình (2): Chia (1) cho 8 c: 7x + 9y + 29z + 20t = 1.b. z.4 Nh n xét tr c khi gi i h ph ng trình i s trên: . ó là s mol nguyên t O trong oxit. FeO. . Fe2O3 l n l t là x. L y kh i l ng h n h p B tr i kh i l ng oxi ta c kh i l ng s t ban u. FeO. . n u bi t giá tr c a nó ta d dàng tính c kh i l ng s t ban u ó là ph ng trình (2) và (3). ây có 2 ph ng trình. Nhân giá tr ó v i nguyên t kh i c a Fe là 56 ta c m.

ch d ng l i ch HS vi t xong các ph ng trình ph n ng hóa h c và t n tính theo các ph ng trình ph n ng ó (d a vào m i t ng quan t l thu n) còn l i òi h i HS nhi u v k n ng toán h c.1 (9) L y (8) tr i (9) c: 20y + 80z + 60t = 2. thông th ng HS ch l p c ph ng trình i s mà không gi i c h ph ng trình ó. m c dù th ng b t c.0.Nhân (4) v i 3 c: 3x + y + z = 0. khi g p m t bài toán là ch tìm cách gi i b ng ph ng pháp i s .18 = 10.08g Qua vi c gi i bài toán trên b ng ph ng pháp i s ta th (6) (7) (10) y vi c gi i h ph ng trình i s nhi u khi r t ph c t p. Tính ch t toán h c c a bài toán l n át tính ch t hóa h c.8 Chia (7) cho 10 c:x + y + 3z + 2t = 0. ó là ph ng pháp b o toàn kh i l ng và ph ng pháp b o toàn electron.3 C ng (5) v i (6) c: 10x + 10y + 30z + 20t = 1.16) = 10. Trên th c t .4 Chia (10) cho 20 c: y + 4z + 3t = 0.12 m = 12 ± (0.08g + Tìm giá tr c a ph ng trình (3): Nhân (5) v i 3 c: 21x + 27y + 87z + 60t = 4. HS ch quen gi i b ng ph ng pháp i s .12. *) Ph ng pháp b o toàn kh i l ng: Theo nh lu t b o toàn kh i l ng ta có: (kí hi u kh i l ng là m) m B m HNO3 pu ! m Fe.5 (8) Nhân (6) v i 7 c: 21x + 7y + 7z = 2. Ta hãy gi i bài toán trên b ng nh ng ph ng pháp mang tính c tr ng c a hóa h c h n.18 V y: m = 56. V m t hóa h c. làm lu m b n ch t hóa h c.

NO3 3 m NO m H 2O (1) Tính các giá tr ch a bi t c a (1): + nFe.

V y m Fe.NO ! n Fe ! 3 3 m m .

NO3 3 ! 242 . NO và t o ra mu i: n HNO3 t n HNO3 t o NO ây s mol HNO3 c dùng vào 2 vi c là t o ra = nNO = 2.1 22.nFe = 3.24 ! 0.4 m 56 o mu i = 3. V y m HNO3 p = 63.1 + 3m ¸ 3m ¨ .1 ¹ 56 º 56 ª .© 0. 56 56 3 3 + Mu n tính m HNO c n tính nHNO . n HNO3 p = 0.

kh ho c không oxi hoá .05 M CO3 = 4.6 .68 ! 93. s nguyên t trung bình) a. c. 3m ¸ 1¨ V y mH O ! 18. ch ch a n m: 3m ¸ 1¨ 3m ¸ m ¨ 12 + 63.08g Nh n xét: Tuy h i dài nh ng cách này d hi u.Kh i l ng mol trung bình là kh i l M = ng c a m t mol h n h p (kí hi u là M Khèi l-îng hçn hîp Sè mol hçn hîp b.1 ¹ ¹ = 242.4 M = 93.05 mol 22.kh . 56 º 2ª 56 º 56 ª Gi i ra m = 10.© 0.0.08g Nh n xét: Cho k t qu r t nhanh.12 ! 0. Gi i: t M là NTK trung bình c a 2 kim lo i A và B M CO3 + 2HCl p M Cl2 + CO2o + H2O 0. Ph ng pháp b o toàn electron: S mol e do Fe nh ng ph i b ng s mol e do oxi thu và N c a HNO3 thu: Ta có: 2.24 m 12 m .6 ± 60 = 33. Các ví d : Ví d 1: Hoà tan hoàn toàn 4. 3. © 0.68g h n h p mu i cacbonat c a hai kim lo i A và B k ti p trong nhóm IIA vào dd HCl thu c 1. kh c sâu b n ch t nh ng e và thu e c a các quá trình hóa h c.6. 0.kh . Xác nh tên kim lo i A và B. tính toán r t nh nhàng.3 ! 22. .1 ¹ 56 º 2ª 2 Thay các giá tr tìm c vào (1) c ph ng trình b c nh t.12 lit CO2 ktc. .3 . có tác d ng kh c sâu nh lu t b o toàn kh i l ng và có u i m là áp d ng cho m i quá trình oxi hoá .+ Tính nH O : ta có nH O = 2 2 1 1 n HNO3 p = 2 2 The image part with relationship ID rId356 was not found in the file.05 1. H n ch là ch áp d ng c cho các quá trình oxi hoá .4 32 56 5 Gi i ra m = 20.Giá tr trung bình dùng bi n lu n tìm ra nguyên t kh i ho c phân t kh i hay s nguyên t trong phân t h p ch t.1 + 30. Ph ng pháp trung bình (kh i l ng mol trung bình.4 . .Ph ng pháp trung bình ch áp d ng cho bài toán h n h p các ch t. Cách gi i: .© 0.1 + 18.

6 p A là Mg = 24 ng B > 33. Tính a và xác nh CTPT c a các r u.Bi n lu n: A < 33.96g H2O.584 lít CO2 ktc và 3. Gi i: G i n là s nguyên t C trung bình và x là t ng s mol c a hai r C n H 2 n1OH x mol nCO ! nx ! 2 u. Ví d 2: t cháy hoàn toàn a g h n h p hai r u no.6 p B là Ca = 40. n ch c liên ti p trong dãy ng thu c 3. 3n O2 p nCO2 n 1 H 2O 2 nx .

p .

Ch có CH3OH = 32 mA = 32.0. 53 mB + C = 3.08 và kh i l ng là 3. 1 n x 3.5 ! 0.03 G i y là s nguyên t H trung bình trong phân t hai r Ta có: CxH y OH = 59. 0.05 = 1.67.03 53 Nh v y ph i có ít nh t m t r Ta có: n A ! 0. T (1) và (2) gi i ra x = 0.08 u có M < 42. B.06 và n = 2.2.38 ± 1.78 ! 59.08.78g.08.3 hay 12x + y + 17 = 59.2 0.05 . C có t ng s mol là 0.3 ! 0. B.32g n = 2. C.387.2.06 = 3.4 (1) (2) The image part with relationship ID rId385 was not found in the file. M ! 3.38 ! 42.3 Rút ra: Bi n lu n: 12x + y = 42.67) + 18. bi t r ng B và C có cùng s nguyên t cacbon và s mol r u A b ng Gi i: 5 t ng s mol c a r 3 u B và C.3 u B và C . nB + C = M B .16 22.3 0.C ! 1.6 = 1. xác nh CTPT c a A.67 C 2 H 5 OH C3 H 7 OH Ví d 3: H n h p 3 r u n ch c A.x = (14.584 ! 0.0.67 Ta có: a = (14 n + 18).

6 hay R x + 39x = 4.3.x = 2. 2 a.4 ! 0. C ph i có m t r u có s nguyên t H < 6.08 . Ph ng pháp ghép n s 0.3 2 18. Tính a. Các ví d : Ví d 1: t cháy hoàn toàn ag h n h p hai r u no. b. n ch c c h n h p khí và h i. không gi i c.6g ch t r n và V lít khí H2 các r u. V= 4. Gi i: t CTPT c a các r u là CnH2n+1-OH và CmH2m+1-OH.3 3 6.84 T (1) và (2) gi i ra x = 0. Gi i: 1 H2 2 x 2 và C3H7OH ng ng liên ti p nhau tác d ng v i ktc. Có 2 c p nghi m: C3H5OH (CH2 = CH ± CH2OH) và C3H7OH C3H3OH (CH | C ± CH2OH) Ví d 4: Cho 2.3 và m t r s nguyên t H > 6.08 và R = 18. G i x.x = 4.84g h n h p 2 r u n ch c là m t l ng Na v a t o ra 4.5 (1) (2) u là CH3OH. CnH2n+1OH + x 3n O2 p nCO2 + (n + 1)H2O 2 nx (n + 1)x .896 lít. Cách gi i: M t s bài toán cho thi u d ki n nên gi i b ng ph ng pháp i s ta có s n nhi u h n s ph ng trình và có d ng vô nh. ng ng ( R + 39).22. Tính V và xác nh CTPT c a u.x y 1 30. Cho h n h p khí và h i này l n l t i qua bình 1 ng H2SO4 c và bình 2 ng n c vôi trong d .98g và bình 2 có 8g k t t a. B.5 p Duy nh t ch có CH3 = 15 và r liên ti p nên r u kia ph i là C2H5OH. th y bình 1 t ng 1.3 4 <0 u có Ch có nghi m khi x = 3.6 Ph i có m t g c R < 18. y là s mol các r u. t R là g c hi rocacbon trung bình và x là t ng s mol c a 2 r R OH + Na p R Ona + xmol x Ta có: ( R + 17). N u dùng ph ng pháp ghép n s ta có th gi i lo i bài toán này m t cách d dàng.84 hay R x + 17x = 2.

08 Ta l p c 2 ph ng trình 8 ! 0.CmH2m+1OH + y 3m 2 O2 p mCO2 + (m + 1)H2O my (m + 1)y CO2 + Ca(OH)2 p CaCO3q + H2O 0.08 100 i s theo s mol CO2 và s mol H2O: nCO2 = nx + my = 0.08 (1) n H 2O ! .

n 1 x .

03. y theo p.08 + 18. c h n h p 2 anken.11 ± 0. V. m. Ghép n s c a = 14(nx + my) + 18(x + y).66g Ví d 2: un p gam h n h p 2 r u v i H2SO4 c thu c V lít ( ktc) h n h p 2 anken. n ch c.11 Thay nx + my = 0. CnH2n+1OH a mol b mol CnH2n + a mol CmH2m + b 3n O2 p nCO2 + nH2O 2 H2SO4® e 1400C CnH2n + H2O a (1) CmH2m+1OH p CmH2m + H2O (2) (3) na na (4) 3m O2 p mCO2 + mH2O 2 . Tính a: a = (14n + 18)x + (14m + 18)y hay a = 14nx + 18x + 14my + 18y. suy ra h n h p 2 r u ó ph i Gi i: un nóng v i H2SO4 c thu thu c lo i no. rút ra x + y = 0. x. Ta tri n khai (2) T (2): ghép n s n H 2O = nx + x + my + y = (nx + my) + (x + y) = 0.98 ! 0.08.03 = 1.0.m 1 y ! 1. y) mà ch có 2 ph (2) ng trình nên có d ng vo nh. L p bi u th c tính x. Thay các giá tr ã bi t c a = 14.0.08 = 0.11 18 ây. t cháy hoàn toàn h n h p anken ó thu c x lít CO2 ( ktc) và y gam H2O. v i 4 n s (n.

4 14 p 18.04 mol 208 ng thanh k m ban u là a gam thì kh i l ng t ng thêm là 2. M t khác nhúng thanh kim lo i trên vào dd Pb(NO3)2. Các ví d Ví d 1: Nhúng thanh k m vào dd ch a 8. Zn + CdSO4 p ZnSO4 + Cd 65g p1mol 8. Sau khi kh hoàn toàn ion Cd2+ kh i l ng thanh k m t ng 2.4 p x ! 5.35a 100 112g t ng 112 ± 65 = 47g 2.2 p 9V 7 VCO2 ! x ! 14 ng .b mol Theo (1).23V 7 11. na + mb = 14 p 18.22. Theo (3).32g CdSO4. sau m t Ta có t l : .4 Kh i l ng 2 r u là: (14n + 18)a + (14m + 18)b = p hay 14(na + mb) + 18(a + b) = p (7) Th (5) vào (7) c: p 18. V 22. (4): nCO ! nH O = na + mb (6) 22.18 p y ! 9 p 7.35a 100 Gi i ra a = 80g. D a vào m i t ng quan t l thu n c a s t ng gi m ta tính c l ng ch t tham gia hay t o thành sau ph n ng.35% so v i ban u. Ví d 2: Nhúng thanh kim lo i M hoá tr 2 vào dd CuSO4. (2): a + b = mb mb 2 2 V (5).32 ! 0.35a g 100 1 47 ! . Cách gi i: Khi chuy n t ch t này sang ch t khác kh i l ng có th t ng ho c gi m do các ch t khác nhau có kh i l ng mol khác nhau.05%. 0. b. m H 2O ! y ! V 22. Ph ng pháp t ng gi m kh i l a. H i kh i l ng thanh k m ban u. Gi i: G i kh i l gam.04 2. sau m t th i gian l y thanh kim lo i ra th y kh i l ng gi m 0.4 .4 V 22.

14 p 0. Gi i: G i A là NTK c a kim lo i X.05m 7.05m g 100 (1) M + Pb(NO3)2 p M(NO3)2 + Pbq 207 t ng (207 ± A)g t ng 7.3).14 27 Ta có: (A + 35.78g b t Al ph n ng v a v i dd mu i XCl3 t o thành dd Y. Gi i: Ch có NaHCO3 b phân h y.1m Rút ra: x = 100 207 A 64g gi m (A ± 64)g 0.0.th i gian th y kh i l ng t ng 7. 2NaHCO3 €t €p Na2CO3 + CO2o + H2Oo 2.5.5.14 3.1m g 100 (2) l 0.05m Rút ra: x = 100 A 64 Ag p 1mol xmol 7.1m 100 = 100 T (1) và (2) ta có: (3) A 64 207 A T (3) gi i ra A = 65.06g so v i dd XCl3.14) = 4. Al + XCl3 p AlCl3 + X 0.84g xg gi m: 44 + 18 = 62g gi m: 100 ± 69 = 31g 0 . bi t r ng s mol CuSO4 và Pb(NO3)2 tham gia 2 tr ng h p nh nhau. Xác nh M. Kh i ng ch t tan trong dd Y gi m 4.1%. x là s mol mu i ph n ng.14 ± (133. A là NTK c a kim lo i. V y kim lo i M là k m. xác nh ph n tr m kh i l ng c a m i ch t trong h n h p.78 ! 0. t x là s gam NaHCO3. Ví d 3: Cho 3.06 Gi i ra A = 56. M + CuSO4 p MSO4 + Cuq Ag p 1mol xmol 0. xác nh công th c c a mu i XCl3. Kim lo i X là Fe và mu i FeCl3. Gi i: G i m là kh i l ng thanh kim lo i. Ví d 4: Nung 100g h n h p g m Na2CO3 và NaHCO3 cho n khi kh i l ng h n h p không i c 69g ch t r n.0.

x D1 x x 2 ! D2 x1 x .Tr n hai dung d ch c a ch t A v i n ng khác nhau. Cách gi i: . Nh v y l ng ch t tan trong ph n c gi m xu ng ph i b ng l ng ch t tan trong ph n loãng t ng lên. Khi cô c n dd sau ph n ng thì thu c bao nhiêu gam mu i khan? Gi i: Kí hi u kim lo i hoá tr I là M.8g h n h p m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr I và m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr II vào dd HCl th y thoát ra 0.2 2 Theo (1).2 = 2. Ph ng pháp ng chéo a. s mol là x kim lo i. s mol là y. .5) t ng (2M+71)-(2M+60) = 11gam 11gam (2) + 2HCl p RCl2 + CO2o + H2O 1mol(R+60)g ymol (R+71) t ng (R+71)-(R+60) = 11g 11ygam T (1) và (2): mhh = x + y = nCO = 0. V y kh i l ng mu i thu c b ng kh i l ng mu i ban u c ng v i kh i t ng t ng thêm.2 = 26g. nh ng do ph n ng v i H2O l i cho cùng m t ch t.2. (2): (x + y)mol h n h p ph n ng thì kh i l ng hh mu i t ng (11x + 11y)g = 11(x + y) = 11.2g. . Ta có: Ví d 5: Hoà tan hoàn toàn 23. ta thu c m t dung d ch ch t A v i n ng duy nh t.Ph ng pháp ng chéo th ng dùng gi i bài toán tr n l n các ch t v i nhau có th ng th ho c d th nh ng h n h p cu i cùng ph i là ng th .0.N u tr n l n các dung d ch thì ph i là các dung d ch c a cùng m t ch t (ho c ch t khác.8 + 2. mmu i = 23.84 62 ! p x ! 84 g x 31 V y NaHCO3 chi m 84% và Na2CO3 chi m 16%. 6. hoá tr II là R. Ví d tr n Na2O v i dd NaOH ta c cùng m t ch t là NaOH). S t ng quát c a ph ng pháp ng chéo nh sau: D1 x1 x ± x2 x D2 x2 x1 .2mol khí. M2CO3 + 2HCl p 2MCl + CO2o + H2O (1) 1mol(2M+60)g xmol RCO3 2(M+35.

59g Al b ng dd HNO3 loãng thu so v i H2 b ng 16.5 c h n h p khí ( ktc) có Ví d 4: Tr n 2 th tích CH4 v i 1 th tích hi rocacbon X thu t kh i so v i H2 b ng 15. Gi i: V N 2O M hh = 16.16 = 24 VH 2 c h n h p khí có t kh i 2 24 4 p VH 2 VCO ! 4 2 ! 22 11 VCO 28 22 c h n h p khí NO và N2O có t kh i Ví d 3: Hoà tan 4. x2.2 = 30 16 30 MX .5 1 ! 10.5 p V N 2O V NO ! 3. x là kh i l ng ch t ta quan tâm v i x1 > x > x2 D1. Các ví d : Ví d 1: C n thêm bao nhiêu gam n c vào 500g dung d ch NaOH 12% 8% ? Gi i: m H O 2 có dd NaOH 0 8 4 mdd12% mH O 2 12 2 8 4 p mH O ! 250 g 500 8 ( ây x1 = 0. vì n c thì n ng NaOH b ng 0). Xác nh CTPT c a X.2 = 33. ! Gi i: M hh = 1.5. b.5 3.75.x1. D2 là kh i l ng hay th tích các ch t (hay dung d ch) em tr n l n.5.5 44 33.75. Gi i: 2V M hh = 15. Tính t l th tích khí trong h n h p. Ví d 2: C n tr n H2 và CO theo t l th tích nh th nào so v i metan b ng 1.5 3 The image part with relationsh ip ID rI 30 10.30 .

Ph i tr n 2 qu ng trên v i t l v kh i l ng là bao nhiêu c 1 t n qu ng h n h p mà t 1 t n qu ng h n h p này i u ch c 480kg s t ? Gi i: mA 420 24 480 mB 504 60 p m A 24 2 ! ! mB 60 5 CHUC CAC BAN THANH CONG TRONG HOC TAP THE END THPT PHONG DIEN HOAI DUONG 12B5 10/04/2011 . V i 12x + y = 58 ch có nghi m khi x = 4 và y = 10 p C4H10 Ví d 5: T 1 t n qu ng hematit (A) i u ch c 420kg s t. T 1 t n qu ng manhetit (B) i u ch c 504kg s t.1V MX 30 ± 16 The image part with relationship ID rId489 was not found in the file.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful