P. 1
LI THUYET VA PHUONG PHAP GIAI TOAN ON THI DAI HOC MON HOA

LI THUYET VA PHUONG PHAP GIAI TOAN ON THI DAI HOC MON HOA

|Views: 221|Likes:
Được xuất bản bởiduongphuohoai1993

More info:

Published by: duongphuohoai1993 on Apr 11, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2014

pdf

text

original

XIN CHAO CAC BAN.

DE BO TRO KIEN THUC ON THI MON HOA DUOI DAY LA MOT SO CHUONG QUAN TRONG TRONG DE THI DAI HOC . Ch ng 10. các d n xu t c a hi rocacbon
A tóm t t lí thuy t I. R u - phenol - amin 1. R u y nh ngh a: R u là nh ng h p ch t h u c có m t hay nhi u nhóm hi roxi (OH) liên k t v i nh ng nguyên t cacbon no c a g c hi rocacbon. R u có m t nhóm OH trong phân t g i là r u n ch c hay monoancol. R u có nhi u nhóm OH trong phân t g i là r u a ch c hay poliancol. Tính ch t v t lí: R u là các ch t l ng nhi t th ng, t CH3OH n C12H25OH, t C13 tr lên là các ch t r n. R u có nhi t sôi cao h n h n các hi rocacbon có cùng phân t kh i, vì gi a các phân t r u có liên k t hi ro liên phân t . Tính ch t hoá h c 2C2H5OH + 2Na p 2C2H5ONa + H2 C2H5OH 2C2H5OH
>1700C, H2SO4 ®Æc <1400C, H2SO4 ®Æc

y

y

C2H4 + H2O C2H5OC2H5 + H2O
H2SO4

CH3COOC2H5 + H2O C2H5OH + CH3COOH Riêng ancol a ch c có các nhóm OH li n k có ph n ng hoà tan Cu(OH)2 trong môi tr ng ki m, t o thành dung d ch màu xanh lam. 2. Phenol Nh ng h p ch t h u c có nhóm OH liên k t v i nguyên t cacbon trong nhân benzen g i là phenol. Phenol n gi n nh t là C6H5OH. Sau ây là m t s ví d v phenol:
OH CH 3 CH 3

OH OH

Phenol, m-cresol, p-cresol Do nh h ng c a nhân benzen, nhóm OH tr nên phân c c h n so v i r axit yêu. Phenol tác d ng v i Na, NaOH, dung d ch brom.

u, phenol có tính

3. Amin Amin là các h p ch t h u c khi thay th m t hay nhi u nguyên t hi ro c a NH3 b ng các g c hi rocacbon. Ví d : CH3NH2 metyl amin, C6H5NH2 phenyl amin (anilin). Tính ch t hoá h c c tr ng c a amin là tính baz . Tính ch t baz có c là do nguyên t nit trong amin còn m t c p electron dùng riêng cho nên amin có th nh n proton. Ví d : CH3NH2 + H+ p CH3NH3+ Tính baz c a amin ph thu c vào g c hi rocacbon. N u g c y electron làm cho tính baz c a amin m nh h n NH3. N u g c hút electron làm cho tính baz c a amin y u h n NH3. Ví d : Tính baz c a metyl amin > amoniac > anilin. Amin quan tr ng, có nhi u ng d ng nh t là anilin. Anilin có th tác d ng v i axit HCl, dung d ch brom. II. An ehit - axit cacboxylic - este 1. an ehit An ehit là nh ng h p ch t h u c trong phân t có nhóm ch c CHO. M t s an ehit tiêu bi u nh : HCHO an ehit fomic, CH3CHO an ehit axetic. An ehit có th tác d ng v i oxi, có xúc tác t o thành axit cacboxylic t ng ng, tác d ng v i AgNO3\NH3 (tráng g ng), hay tác d ng v i hi ro t o thành r u t ng ng. Ví d : CH3CHO + 2Ag(NH3)2OH p 2Ag + CH3COONH4+ + 3NH3 + H2O An ehit fomic có ph n ng trùng ng ng v i phenol t o thành nh a phenolfoman ehit. Tu theo môi tr ng axit hay baz và t l mol mà t o thành polime có c u trúc m ch th ng hay m ng không gian. 2. Axit cacboxylic Axit cacboxylic là nh ng h p ch t h u c có nhóm ch c -COOH (cacboxyl). Do âm i n l n c a oxi nên làm phân c c m nh liên k t OH trong nhóm cacboxyl, do ó trong các ph n ng axit cacboxylic cho proton. Trong dãy ng ng c a axit fomic HCOOH, theo chi u t ng c a kh i l ng mol, tính ch t axit gi m d n. Axit cacboxylic có nhi t sôi cao h n nhi u so v i ancol t ng ng. Ví d : oC ancol etylic có nhi t sôi là 78,3 , trong khi axit axetic có nhi t sôi là 118oC. Nguyên nhân c a s t ng t bi n nhi t sôi là do b n c a các liên k t hi ro gi a các phân t axit l n h n gi a các phân t ancol. Axit cacboxylic có th tác d ng v i baz , oxit baz , kim lo i tr c hi ro, mu i và v i ancol (hoá este). 3. Este Este c a axit cacboxylic là s n ph m c a s thay th nhóm OH c a axit b ng nhóm -OR¶. R và R¶ là các g c hi rocacbon. Este có nhi t sôi th p h n axit t ng ng, vì trong phân t không con hi ro linh ng nên không hình thành liên k t hi ro.

Este không tan trong n th m.

c và nh h n n

c, là nh ng ch t l ng d bay h i, a s có mùi

Tính ch t hoá h c c tr ng c a các este là ph n ng thu phân (trong môi tr ng ki m g i là ph n ng xà phòng hoá). Este c a glixerol v i axit béo (C17H35COOH, C17H33COOH,..) g i là ch t béo (lipit) m t lo i th c ph m c a con ng i. tránh b nh x v a ng m ch, các nhà khoa h c khuy n cáo nên ít s d ng m ng v t, thay vào ó s d ng các d u th c v t nh d u l c, d u v ng, d u nành... III. Cacbo hi rat(Gluxit) Các ch t tiêu bi u: C6H12O6 g i là glucoz , trong dung d ch t n t i ba d ng c u t o là d ng m ch h , g m m t nhóm ch c an ehit (CHO) và n m nhóm ch c hi roxit (OH), hai d ng m ch vòng là E- glucoz và F- glucoz .
H HO H H CHO OH H OH OH CH2OH
CH2OH H OH OH H OH O H OH H

CH2OH H OH OH H OH O H H OH

Công th c Fis c a D-Glucoz

E- glucoz

F- glucoz .

Glucoz có tính ch t c a an ehit: ph n ng tráng g ng, có tính ch t c a r u a ch c, hoà tan c Cu(OH)2 thành dung d ch màu xanh lam nhi t phòng, nh ng khi un nóng thì oxi hoá ti p thành Cu2O có màu g ch. Ph n ng hoá h c này c dùng phân bi t glixerol v i glucoz . Ngoài ra glucoz còn có tính ch t riêng là lên men t o thành r u etylic. C6H12O6 C2H5OH + 2CO2 ng phân c a glucoz là fructoz , tên g i này b t ngu n t lo i ng này có nhi u trong hoa qu , m t ong. Fructoz có v ng t h n glucoz , trong phân t không có nhóm ch c an ehit nên không có ph n ng tráng g ng. Trong môi tr ng ki m, fructoz chuy n hoá thành glucoz . - Saccaroz (C12H22O11) là ch t k t tinh không màu v ng t, có nhi u trong thân cây mía, c c i ng. Saccaroz tan trong n c, nh t là n c nóng. Saccaroz tác d ng v i Ca(OH)2 t o thành canxi saccarat tan trong n c, s c khí CO2 vào thu c saccaroz . Tính ch t này c s d ng trong vi c tinh ch ng saccaroz . - Tinh b t (C6H10O5)n v i n t 1200 - 6000 m t xích là các E- glucoz . Tinh b t có nhi u trong g o, mì, ngô, khoai, s n. Tinh b t không tan trong n c l nhtrong n c nóng chuy n thành d ng keo, h tinh b t, ây là m t quá trình b t thu n ngh ch. Thu c th c a h tinh b t là dung d ch iot, có màu xanh th m, khi un nóng, màu xanh bi n m t, ngu i l i xu t hi n. Thu phân tinh b t, xúc tác axit thu c glucoz .

m t este. xì d u ... Tính ch t hoá h c c a chúng là tính l ng tính. không bay h i và không có nhi t nóng ch y c nh. cao su t nhiên và polime nhân t o: ch t d o.glucoz . thu c các aminoaxit. Thu phân protit. dùng làm thu c súng không khói. Aminoaxit tham gia ph n ng trùng ng ng t o ra các polipeptit. không tan trong n c. Protit b ông t khi un nóng. xenluloz . Polime Polime là nh ng h p ch t h u c có phân t l ng r t l n. nhi t nóng ch y cao. Khi t protit có mùi khét nh mùi tóc cháy. Ph n ng này là c s cho các quá trình ch bi n t ng. IV. ch ng h n anbumin tác d ng v i dung d ch axit HNO3 t o ra s n ph m màu vàng... Tính ch t hóa h c Ph n ng hóa h c c tr ng là th y phân. 4... 2. d tan trong n c do hình thành h p ch t ion l ng c c. Aminoaxit là nh ng ch t k t tinh không màu.. Aminoaxit là nh ng nguyên li u t o nên các ch t protit ( m) trong c th sinh v t. ví d anbumin trong lòng tr ng tr ng. amiloz . protit. n c m m. Aminoaxit . D ng nhánh: amiloz pectin.. cao su t ng h p và t t ng h p. D ng th ng: xenluloz . Ví d : (-CH2-CH2-)n polietilen (PE) n có th lên n hàng ngàn. trong phân t ch a ng th i nhóm amino (-NH2) và nhóm cacboxyl (-COOH). Các polipeptit k t h p v i nhau t o ra các lo i protit. tác d ng v i CuSO4 trong môi tr ng ki m t o dung d ch màu xanh tím. 3. C u trúc c a polime Ba d ng c u trúc là th ng. Ph n ng màu: Protit. Các ph ng pháp t ng h p polime: . Protit là lo i h p ch t ph c t p nh t trong t nhiên.Protit Aminoaxit là nh ng h p ch t h u c t p ch c. nhánh và m ng không gian. Tính ch t v t lí Polime là các ch t r n. Có hai lo i polime là polime t nhiên: tinh b t.Xenluloz (C6H10O5)n v i n l n h n nhi u so v i tinh b t. m t xích là các F.. Xenluloz có th tan trong n c Svâyde (Cu(NH3)4(OH)2) dùng ch t o t visco. V. g m nhi u mát xích gi ng nhau t o thành. Xenluloz có th tác d ng v i dung d ch HNO3 c xúc tác là H2SO4 c t o ra xenluloz trinitrat. D ng không gian: phenolfoman ehit. 1.

có ch a liên k t kép trong phân t thành polime.buta-2-ol có công th c c u t o nào sau ây? A. ¡  £¢ 3 OH 3 H C CH3 C 3 H H C OH CH3 3 C C 3 H H C O H CH3 ¥¤ ¤ §¦ ¨ C 3 H H C CH3 C OH CH3 ng ng c a ancol etylic. Lí do nào sau ây là phù h p? A. Ancol 3-metyl.Ph n ng trùng ng ng: là quá trình k t h p liên ti p nhi u phân t nh thành polime. Tr ng h p các monome không gi ng nhau g i là ng trùng h p. bài 415..Ph n ng trùng h p: ph n ng c ng liên ti p c a nhi u phân t nh gi ng nhau hay t ng t nhau. Trong dãy trong n c c a ancol gi m nhanh. tính tan . .3 t o thành cao su BuNa. .. . ng th i tách ra các phân t nh nh n c. 416. B. 3 H C CH3 H2 C H2 C B. khi s nguyên t cacbon t ng t hai n b n. Ví d ph n ng trùng h p buta ien-1. Liên k t hi ro gi a ancol và n c y u..

B. D. 419. 420. Kh i l ng mol c a metylamin nh h n. 2. B. C úng. B. S th t trong m ch là 1. B. C. C. Các r u b c 1. c. (1) < (3) < (2) < (4) < (5) < (6). C6H5OH (4) . D. Ph n ng c a phenol v i Na và n c brom. A. (1) < (6) < (5) < (4) < (2) < (3). 3 c phân bi t b i nhóm OH liên k t v i nguyên t C có: A. nh h ng c a nhóm OH n nhân benzen và ng c l i c ch ng minh b i: A. CH3C6H4OH (5) . G c hi rocacbon càng l n càng làm gi m 417. 3. . 2. CH2=CHCOOH (3). C. D. B và C úng. có nhóm ch c cacboxyl COOH .B. 418. X p theo th t phân c c t ng d n c a liên k t OH trong phân t c a các ch t sau: C2H5OH (1). 3. (6) < (1) < (5) < (4) < (2) < (3). G c hi rocacbon càng l n càng k n D. (1) < (2) < (3) < (4) < (5) < (6). Ph n ng c a phenol v i dung d ch NaOH và an ehit fomic. Nhóm metyl làm t ng m t e c a nguyên t N. B. 3. Ph n ng c a phenol v i n c brom và dung d ch NaOH. Xác nh tên IUPAC c a các axit cacboxylic theo b ng s li u sau: STT S C 1 2 3 2 2 1 2 4 2 nguyên t S nguyên t H S O 4 2 2 nguyên t Tên g i 421. D. Ph n ng c a phenol v i dung d ch NaOH và n c brom. B. S orbitan p tham gia lai hoá là 1. C. Tính ch t baz c a metylamin m nh h n c a anilin vì: A. 2. C6H5CH2OH (6) là: A. linh ng c a hi ro trong nhóm OH. có nhóm ch c an ehit CHO. CH3COOH (2). Axit fomic có ph n ng tráng g ng vì trong phân t : A. 422. B. 2. Nhóm phenyl làm gi m m t e c a nguyên t N. C. S nguyên t C liên k t tr c ti p v i là 1. C u sai.

v a t ng v a gi m 426. CH3NH2. (CH3)2NH2.. Khi n c có NaOH x y ra ph n ng v i phenol t o ra phenolat natri tan t t trong n c. nh ng g c phenyl c làm gi m tan trong n c c a phenol.. 428... Cho h n h p tác d ng v i axit. Phenol t o liên k t hi ro v i n c t o kh n ng hoà tan trong n c. 423. (CH3)2NH2. phenol và anilin. t ng B. t trái sang ph i tính ch t axit: A. M ng l i không gian. Ph n còn l i cho tác d ng v i NaOH r i chi t tách riêng anilin. chi t tách riêng benzen. không thay i D. C. B. p-nitrophenol. nh ng tan t t trong n c có hoà tan m t l ng nh NaOH? A. D. ch n th t thao tác úng b ng ph ng pháp hoá h c tách riêng t ng ch t. 424. C6H5NH2. D. CH3NH2. B. Phenol t o liên k t hi ro v i n c. lí do khác. có nhóm cabonyl C=O. B. CH3NH2. C6H5NH2. Ch n l i gi i thích úng cho hi n t ng phenol ít tan trong n c l nh. CH3NH2. 427. nh ng g c phenyl k n c làm gi m tan trong n c l nh c a phenol. B. (CH3)2NH2. Cho h n h p tác d ng v i dung d ch NaOH.. un nóng dung d ch fomalin v i phenol (d ) có axit làm xúc tác thu c polime có c u trúc nào sau ây? A. M t lí do khác. D.. C6H5NH2. 425. M ch th ng.. D ng phân nhánh. A.. C. D.. D.C. picric. C6H5NH2. C. Th t các thao tác là :. Chi t tách riêng phenolat natri r i tái t o phenol b ng axit HCl. (CH3)2NH2.Tính ch t axit c a dãy ng ng c a axit fomic bi n i theo chi u t ng c a kh i l ng mol phân t là: k n . Phenol t o liên k t hi ro v i n c t o kh n ng hoà tan trong n c. gi m C. Có m t h n h p g m ba ch t là benzen. Các amin c s p x p theo chi u t ng c a tính baz là dãy: A. Cho dãy các axit: phenic. C ba ph ng án trên u sai. C.

L y m t l ch ng c t. r i tr n v i r u c n làm khan và 432. B. không thay 433. t ng. C A.93 g C. u cho tác d ng v i Na.24g h n h p hai r ( ktc) và m (g) mu i natri.47g v i Na th y c là: v i Na th y thoát ra 336 ml H2 D. C u úng. 1. ng nh r u. 1. gi m C. D. Cho 1. 2. không thay i D. u D. 1. C. S bi n i nhi t A. CHCl2COOH là: A. B. t ng B.9g 435. gi m.93 g D. Cho CuSO4 khan vào r C. S bi n i tính ch t axit c a dãy CH3COOH. C 431. linh ng c a hi ro trong nhóm OH c a glixerol cao h n. Cho CaO m i nung vào r u. butanoic. CH3COOH. t ng B. C A. v a gi m v a t ng. Cho m t dãy các axit: acrylic. t ng. nh h ng qua l i c a các nhóm OH. không thay i D. v a gi m v a t ng 430. C2H5OH là: B.38g h n h p Y g m CH3OH. Cho 3. C. gi m. T trái sang ph i tính ch t axit c a chúng bi n i theo chi u: A. v a t ng v a gi m. propionic. gi m C. v a gi m v a t ng 429. CH2ClCOOH. còn etanol không ph n ng vì: A. sôi c a các ch t theo dãy: CH3CHO. ây là ph n ng D. c có th s d ng cách nào sau ây: u úng. Glixerol ph n ng v i Cu(OH)2 t o dung d ch màu xanh lam.A. Khi làm khan r u etylic có l n m t ít n A. B. B. CH3COOH. không thay i. n ch c tác d ng v a ng mu i natri thu B. C. i. Kh i l A. 434. c tr ng c a r u a ch c v i các nhóm OH li n k . B. C6H5OH tác d ng v a .

N u t cháy hoàn toàn X thì thu c 1. 1. 0.24 lít 437. C. D.672 lít C. 0.. Amin là h p ch t mà phân t có nit trong thành ph n. Dung d ch glucoz tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3.t cháy hoàn toàn ph n th nh t thu c 0. Axetilen tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3. Dung d ch saccaroz tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3.76g 438. An ehit fomic tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3. Lên men ng glucoz . 440.04g c h n h p r n Y1. . 1.7g D.76g D.76g CO2. t0 ) thu c h n h p X. G-¬ng soi PhÝch n-íc 439. Trong công nghi p.48g C. C. B. 4. Ph ng pháp nào i u ch r u etylic d i ây ch dùng trong phòng thí nghi m? A. Kh i 436. 4. 2.112 lít B. Cô c n dung d ch thu B. nóng. ng i ta ã s d ng ph n ng hoá h c nào sau ây? A. 4. Tách n c hoàn toàn t h n h p X g m hai r u M và N ta c h n h p Y g m các olefin.76g ktc) và dung d ch.61g C. V y khi t cháy hoàn toàn Y thì t ng kh i l ng n c và cacbonic t o ra là: A. Thu phân d n xu t halogen trong môi tr ng ki m.thoát ra 672 ml khí( l ng Y1 là: A.94g B. 2. 3. Cho h n h p khí etilen và h i n c i qua tháp ch a H3PO4. Phát bi u nào sau ây là úng? A. N u t cháy hoàn toàn X thì th tích khí CO2 thu c( ktc) là: A. s n xu t g ng soi và ru t phích n c. B. 2.Ph n th hai c ng H2(Ni. Cho etilen tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng.54g H2O. 2. Chia h n h p g m hai an ehit no n ch c thành hai ph n b ng nhau: . D.68 lít D. .

CH3 ± C ± O ± CH = CH2 O B. D. 1. Khi thu phân C4H6O2 trong môi tr A. C2H4(OH)2 và p . C .B. OH ± CH2 ± COOH 3. (CH2)6(NH2)2 và (CH2)4(COOH)2 Các tr ng h p nào sau ây có kh n ng tham gia ph n ng trùng ng ng? A. H ± C ± O ± CH2 ± CH = CH2 O C. 2. 3. 5 C. 1. CH3 ± CH ± COOH NH2 2. 4. 5. C. A và B. CH2 = CH ± C ± O ± CH3 O 443. 3. 2 tráng g B. 3. CH2O và C6H5OH 4.C6H4(COOH)2 5. 4 D. c h n h p hai ch t u có ph n ng ng axit ta thu c t o ra khi thay th nguyên t H trong phân t NH3 b ng 442. R B. Cho các ch t sau ây: 1. Amin là h p ch t h u c các g c hi rocacbon. B. V y công th c c u t o c a C4H6O2 là m t trong các công th c nào sau ây? t cháy hoàn toàn m t ete X = 5 : 4. nH 2 O nCO2 ng. H ± C ± O ± CH = CH ± CH3 O D. A. Amin là h p ch t có m t hay nhi u nhóm NH2 trong phân t . R C. R u etylic u metylic và n ± propylic c t o ra t : n ch c ta thu c khí CO2 và h i H2O theo t l mol u metylic và iso ± propylic u úng D. 441. Ete X A.

COO ± C2H5 COO ± C2H5 D. CH3 ± CH ± NH2 CH3 . Thu phân các h p ch t sau trong môi tr ng ki m: 1. CH3 ± COOCH3 S n ph m t o ra có ph n ng tráng g ng là: A.2g este n ch c no E tác d ng h t v i dung d ch NaOH ta thu c 4. CH COOCH3 COOCH3 B. Cho 4.76g mu i natri. CH3 ± CH ± Cl 2. 3. CH3COOC2H5 D. 2. un nóng 0.444. CH3 ± COO ± CH = CH2 Cl 3. 4 D. 5 445. CH2 ± COOCH3 CH2 ± COOCH3 C. Ch t nào sau ây có tính baz m nh nh t? A. 2 B. C6H5NH2 C. C2H5COOCH3 C. 1. HCOOC2H5 447. CH3 ± CH2 ± CH ± Cl OH 5.4g mu i c a axit h u c a ch c B và 9. V y công th c c u t o c a E có th là: A CH3 ± COOCH3 B. Công th c phân t c a ch t X là: COOCH3 A.1 mol X v i l ng v a dung d ch NaOH thu c 13. CH3 ± CH2 ± CH2 ± NH2 D. Cho r u C bay h i 1270C và 600 mmHg s chi m th tích 8. 1. COOC3H5 COOC3H5 446. 2 C. CH3 ± COOCH2 ± CH = CH2 4. NH3 B.32 lít.2g r u n ch c C.

Glucoz không có ph n ng v i ch t nào sau ây? A. Dùng qu tím. Natri cacbonat. 449. C u úng. CH3 ± CH2 ± CHO 453. Cho h n h p HCHO và H2 i qua ng ng b t Ni nung nóng. th y kh i l ng bình t ng 11.0 gam m t an ehit tác d ng h t v i dung d ch AgNO3 trong ammoniac. R u không no ( có 1 liên k t ôi). thu c 43.8g. H ± CHO D. Cho 3.3 g C. Có b n ch t l ng ng trong b n l b m t nhãn: toluen. 452. R u no n ch c. Có bao nhiêu ng phân c a ankin C6H10 t o k t t a v i dung d ch AgNO3 trong ammoniac? A.448. 1. n c brom và dung d ch kali cacbonat. Các r u ó thu c ng ng nào? A. 9. n ch c.6g b c kim lo i. 8. H2O. Cu(OH)2. nh n bi t b n ch t ó có th dùng thu c th nào sau ây? A. C A. 1 B. CH2 = CH ± CHO C. Công th c c u t o c a an ehit là: A. Dung d ch AgNO3 trong NH3. n ch c. 2 C.03g . natri kim lo i C. D n toàn b h n h p thu c sau ph n ng vào bình n c l nh ng ng t h i ch t l ng và hoà tan các ch t có th tan c. Qu tím. Kh i l ng CH3OH t o ra trong ph n ng h p hi ro c a HCHO là: A. r u etylic. dung d ch phenol. B. L y dung d ch trong bình cho tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 thu c 21. C. Khi t cháy l n l t các ng ng c a m t lo i r u ta nh n th y s mol CO2 và s mol H2O do ph n ng cháy t o ra có khác nhau nh ng t s dãy nH 2 O nCO2 là nh nhau. R u không no ( 2 liên k t ôi). (CH3CO)2O. B. n c brom. D. 3 D. n c brom. B. D. D. R u không no ( có m t liên k t ba). HOC ± CHO B. 10. C. 450. dung d ch axit fomic.3g B. B.3g D. n ch c. 4 451. natri hi roxit.2 gam b c kim lo i.

CH3 ± CH ± COOH. 216g.36 lít CO2( ktc). 457. C. 456. C. 108g . C2H4O2 và C2H2O2 B. phenol.Ph n 1 tác d ng h t v i 100ml dung d ch NaOH 2M. C4H8O2 và C4H6O2 D. Chia X thành ba ph n b ng nhau: . Z là axit không no n ch c ch a m t liên k t ôi).04. D. toluen.01 và 0.125M và thu c 1. C u úng. 0.NH2 và m t nhóm COOH). anilin.01mol X tác d ng v i dung d ch NaOH thì c n dùng 25g dung d ch NaOH 3. D. nh ng ch t có th làm m t màu dung d ch brom là: A. b.5M. 458. Cho 0. phenol. anilin.4g Br2 . 0. glucoz . B. r u etylic.255g mu i. H2N ± CH2 ± CH2 ± COOH. toluen.89g X ph n ng v a v i HCl t o ra 1. B. NH2 C. 455. Z trong X là: A.04 và 0. 21. B. Trong s các ch t ã cho. Z b ng nhau.8g. C. C4H6O4 và C4H4O4 459.02 và 0. Ch dùng thêm m t ch t nào sau ây nh n bi t? A. Khi cho 0. C3H6O2 và C3H4O2 C. Công th c c u t o c a X là: .2 mol HCHO tác d ng h t v i dung d ch AgNO3 trong NH3 thì kh i l ng Ag thu c là: A. phenol. Phenyl metyl ete.2%.6g. Cho X là m t aminoaxit. CuO.835g mu i khan.454. Phenyl metyl ete. . a. S nguyên t trong Y. D. 0.Ph n 2: Ph n ng v a v i 6.01mol X tác d ng v i HCl thì dùng h t 80ml dung d ch HCl 0. B. H2N ± CH2 ± COOH. phenol. phenol. 10. 0. glixerol. Công th c phân t c a Y và c a Z là: A. Qu tím.Ph n 3: t cháy hoàn toàn thu c 3. Cho h n h p g m 0. anilin. Công th c c u t o c a X là: A. toluen. B. anilin. trung hòa l ng NaOH d c n 150ml dung d ch H2SO4 0. Cu(OH)2 trong môi tr ng ki m.02. B. Phenyl metyl ete. S mol c a Y. Còn khi cho 0.1 mol HCOOH và 0.03 và 0. Chia h n h p X g m hai axit (Y là axit no n ch c. M t aminoaxit no X t n t i trong t nhiên (ch ch a m t nhóm . D. Có b n ch t: axit axetic.01. CaCO3. D. Toluen.03. Cho các h p ch t h u c : phenyl metyl ete (anisol). C.

OH (x mol). C 440. C 425. C 448. 426. B 424. C 451. C 458. B 455. D. B 452.H2NC3H5(COOH)2 D . C 450. C. D 456. NaOH. D 436. Có b n dung d ch loãng không màu ng trong b n ng nghi m riêng bi t. A 421. D 417. A 423. C 458. glixerol.b. B 435. C 446. Ch n m t trong các thu c th sau phân bi t b n ch t trên? A. C2H5 NH2 COOH C . D 437. CH3COOH. B 418. Cách gi i 1: t công th c c a hai r Ph ng trình hoá h c: u là R . C 419. B.(H2N)2C3H5COOH 460. D 453. CuSO4. A-C-BD 432. B 433. D 445. HNO3 c. D nh tên IUPAC c a các axit cacboxylic theo b ng s li u sau: nguyên t S nguyên t H S O 4 2 2 Axit eta inoic Axit etanoic Axit metanoic nguyên t Tên g i 434. B 457. D 439.A. Phenolphtalein. B 442. A 459.OH (y mol) . D 449. D 447. Qu tím. D 427. B 416. h ng d n tr l i và áp s 415. B 454. B 434. không dán nhãn: anbumin. D 431. A 429. R1 .a. B 441. B 460. B 420. D 420. B 443. C 444. A 428. C 430. Xác STT S C 1 2 3 2 2 1 2 4 2 422. C3H6 NH2 COOH B. A 438.

73 m = (R + 39)x + (R1 + 39)y = Rx + R1y + 39(x+y) = 0.38 1.24 .5x y u bài ta có h ph + 0.OH + Na p R . 72 ! 0.03 = 0.015mol   nH ! 0.38g .03( 22. Cách gi i 1: 1 CH3OH + Na p CH3ONa + H2 2 1 CH3COOH + Na p CH3COONa + H2 2 1 C6H5OH + Na p C6H5ONa + H2 2 Ta có nH ! 2 0.1) = 1.OH + Na p R1 .4 l) nNa ! 2nH 2 ! 0. (23 .1 R .5x 1 R1 .03 Kh i l ng mu i natri: => Rx + R1y = 1.06( mY1 ! 3.9 (g) 435.24 + 0.015 (II) <=> x + y = 0.ONa + H2 2 x x 0.ONa + H2 2 y Theo 0. Cách gi i 2: nH O ! 0.38 0.17 x 0.03x 2 ! .03.03(mol) 2 1 R OH Na   R ONa H 2 2 Theo nh lu t b o toàn kh i l ng: V y áp án (C) úng m = 1.5y ng trình: (I) (R + 17) x + (R1+ 17)y = 1.9 (g)   áp án C.06x 23 ! 1.5y 0. g l)   Na ! 0.24 = 0.03 = 1.73 + 39 x 0.

2 ng trình. Vì ba ch t trong h n h p Y u có m t nguyên t H linh ng Theo ph Y1 436.03( l) .  áp án B. Cách gi i 1: t công th c t ng quát c a hai an ehit là 3n O p nCO2 + nH2O 2 2 nx nx   nx + my = 0.06 ! 4. Cách gi i 2: nH ! 2nH2 ! 0.3 .7(g) áp án B. 06(mol ) .38 (23 1) x 0. áp d ng nh lu t b o toàn kh i l ng: ! 3.03 CnH2nO (x mol) CmHmO (y mol) Ph n 1: CnH2nO + x CmH2mO + y Ph n 2: CnH2nO + H2 €€ CnH2n+2 O p t0 x Ni p CmH2mO + H2 €€ CmH2m+2O t0 y CnH2n+2O + x CmH2m+2O + y => y 3n O p nCO2 + (n+1) H2O 2 2 nx 3m O p mCO2 + (m+1) H2O 3 2 my §n ©   n Na ! 2n ! 0. 3m-1 O2p mCO2 + mH2O 2 my my Ni x CO2 ! nx my ! 0.

0 x ! 1.04 => mCO2 ! 0.6 2 lít ( *Cách gi i 2: Ph n 1: h n h p là an ehit no Theo n ch c ktc)   áp án B. V y hai r u M. Cách gi i 1: Khi tách n c t r u p olefin.672lÝ ( t 437.72 (g) 2 7m = 2. S mol CO2 = nx + my = 0. 6 (g) S mol H2O = nx + my = 0.03( ktc) u no n x (2) y (4) l . (5) ta có: nx + my = 1. (5).76 ! 0.  VCO2 ! 0. H 2SO4 1700C   => nCO2 ( ! nC( ) ! 0.03( ng: l) nh lu t b o toàn nguyên t và b o toàn kh i l nC(P1 ) ! nC(A ) ! 0.48(g) áp án B. N ph i là r ch c.3x 22.04 => mH O ! 0.04 44 Theo ph ng trình (4). ! 0.04x18 ! 0. nCO2 ! nH 2O ! 0.   VCO2 ! 0. t công th c t ng quát hai r u là CnH2n+1OH (x mol) CmH2m+1OH (y mol) Ph ng trình hoá h c: H SO ® (1) CnH2n+1OH €€€p Cn H 2n H 2O 1 0 C 2 0 x y CnH2n+1OH + CmH2m+1OH €€€p CmH2m + H2O 3n O p nCO2 + (n+1) H2O (3) 2 2 y my Y: CnH2n và CmH2m 3n CnH2n + O p nCO2 + nH2O 2 2 x nx 3m O p mCO2 + mH2O (5) CmH2m + 2 2 y my Theo ph ng trình (4).03( 2) l) l)   áp án B.

05 (mol) Ph n 2: X tác d ng v i dung d ch Br2: CnH2n-1 .05 ng trình: nX = nNaOH = 0.04 mol n 0.04x 3x-2 O2 p xCO2 + xH2O 2 0.76 (0.05 .01x + 0.COONa + H2O CnH2n-1 .04 mol   nA = 0. Cách gi i 1: t công th c c a hai axit: CnH2n+1 .04x = 0.COOH Ph n 1: CnH2n+1 .04x18) ! 2.COOH + NaOH p CnH2n-1 . 458.COOH + Br2 p CnH2n-1COOHBr2 0. Ph n 3: CxH2xO2 = 0.04 mol O   § mCO2 H2O !1.0.2 .COOH CnH2n-1 .01 CxH2x-2O2 + O2 p xCO2 + (x-1)H2O   nCO2 = 0.15 = 0.04 (mol) (CxH2xO2) (CxH2x-2O2) .075 = 0.01 0. áp án A úng.0.04 = 0.01 (mol) a.48(g) áp án B.05x = 0.COONa + H2O 2NaOH + H2SO4 p Na2SO4 + 2H2O nNaOH ban u = 0.COOH + NaOH p CnH2n+1 .15   x = 3 V y CTPT c a hai axit là C3H6O2  H 2O X €€€ Y p nC( ) ! nC(Y )   nCO2 (d ) ! nCO2 (d Y) ! 0.15 mol   nNaOH ph n Theo ph 0.Cách gi i 2: 2 p Mà khi Y €€€ s mol CO2 = nH 2O = 0.2 mol ng (1)(2) = nNaOH d = 2 x 0.04 0.

(45 x 2) .02(mol) 40x100 ng trình (1): x ! 0.(COOH)y + xHCl p (ClH3N)x .01 ! 1   m t nhóm NH2 0. áp án B.04 = 0. D a vào c u t o hai axit.2 .R .(COOH)y + yNaOH p (H2N)x .(COONa)y + H2O nHCl = 0.01mol   X có 1 nhóm NH2 nX = 1 nNaOH   X có 2 nhóm COOH 2 ng án trên ch có C th a mãn V y trong b n ph x! nCl 2 nX ! C ® 3H6O2 0. Cách gi i 1: t CTTQ c a X là: (H2N)x .01 mol b.05 C ° 3H O2   áp án B .R .01mol 0.01 MR = 41   C3H5 V y công th c X: H2NC3H5(COOH)2 Cách gi i 2: S mol X = nHCl = 0.02 ! 2   2 nhóm COOH 0.5 .01 0.0. y CxHyO2 + O2 p xCO2 + H2O 2 459.R(COOH)y 0.C3H4O2 b. Cách gi i 2: a.0.01   Mmu i = 1.0 (mol) 160   nA = 0.01mol (2) (H2N)x .R .5   MR = 1835 .(COOH)y PTP : (H2N)x .835 ! 183. Vì A và B u có cùng s nguyên t C.36.15 ! 3   CTPT A.05 .B ¯ 0.15 = 0.16 0. Vì hai axit   nX = nNaOH = 0. nNaOH = Theo ph (2) y = (1) 3.01mol .05 mol B có m t liên k t ôi   nB = nBr ! 2 u n ch c: 6. ! 0.R .2x 25 ! 0.

3. Dãy i n th c a các kim lo i Các kim lo i có m c ho t ng hóa nhau. ví d các kim lo i ki m. Các kim lo i nh ng electron trong các ph n ng v i phi kim. Ch ng 11. Th i n c c chu n c a kim lo i: Th i n c c c a kim lo i nhúng trong dung d ch ion kim lo i ó có n ng 1M c g i là th i n c c chu n c a kim lo i ó. Tính ch t hoá h c chung c a kim lo i Tính ch t hóa h c chung là tính kh .2e p Zn2+ Cu2+ + 2e p Trong pin. Các tính ch t v t lí chung c a kim lo i là do c u trúc tinh th kim lo i quy t nh. ó là i n c c hi ro chu n. dung d ch axit. Ng i ta quy c th i n c c c a hi ro chu n b ng 0.Cu d ng Cu 4. Ng i ta không xác nh c giá tr tuy t d i c a th i n c c c a kim lo i. C u t o c a kim lo i: tr ng thái r n và nóng ch y. Có ba d ng tinh th chính là l p ph ng tâm di n. n ng H+ là 1M. i n c c hi ro chu n g m m t b n platin h p th khí hi ro áp su t 1atm. d n i n d n nhi t t t. Các nguyên t h d. h f. b. 2. Các kim lo i bao g m các nguyên t h s. i c ng v kim lo i A. Nguyên t p c a nhóm IIIA (tr bo). tr hi ro. . tóm t t lí thuy t 1. n ng l ng hóa h c bi n thành i n n ng. V trí kim lo i trong b ng tu n hoàn và c u t o kim lo i a.Quá trình hóa h c x y ra trong pin i n C c âm C c Zn . V trí: H n 80% các nguyên t hóa h c ã bi t là các kim lo i. l p ph ng tâm kh i và l c ph ong. Ví d : Mg + Cl2 3Fe 2Al Fe Fe + 2O2 p MgCl2 p Fe3O4 p FeCl2 + H2 + Fe2O3 p Al2O3 + 2Fe + 2HCl + CuSO4 p Cu + FeSO4 h c khác hóa Zn .V y áp án C . D ng kém c khít nh t là d ng l p ph ng tâm kh i. Vì v y ng i ta s d ng i n c c so sánh. dung d ch mu i c a kim lo i kém ho t ng h n. có ánh kim. Tính ch t v t lí chung c a kim lo i Kim lo i có tính d o. các kim lo i t n t i d ng tinh th . V trí các kim lo i chi m ph n l n phía bên trái c a b ng h th ng tu n hoàn.

i u ch kim lo i Có các ph ng pháp nhi t luy n (dùng ch t kh kh oxit kim lo i). Ví d MgZn2.. Cu.Tinh th ki u h p ch t kim lo i. . H p kim có các tính ch t c tr ng c a kim lo i.. các ion khác nhau nh ng có bán kính g n nh nhau thay th v trí cho nhau.(-0.M t kim lo i ho t ng có th y c kim lo i y u h n ra kh i dung d ch mu i c a nó. D. Các kim lo i có th i n c c chu n d ng không y c hi ro ra kh i axit.34 . CuAl2 . ph ng pháp th y luy n và ph ng pháp i n phân. c i u ch t oxit.Ni.Cu = 0.Khi n i m t i n c c k m nhúng trong dung d ch Zn2+ 1M v i i n c c hi ro chu n. d n i n. H p kim H p kim là v t li u g m m t kim lo i và m t hay nhi u nguyên t hóa h c khác. ý ngh a c a dãy th i n c c c a kim lo i. Ca.C . . Mg. Ni. D a vào c ch c a quá trình n mòn ng i ta phân bi t n mòn hóa h c và n mòn i n hóa h c. Tr ng h p h p kim c a th y ngân g i là h n h ng.. 7.76V. Ví d : Thép Fe . ng pháp nhi t luy n . d n nhi t kém h n kimlo i tinh khi t. Cu. C u t o hóa h c: Liên k t hóa h c c a h p kim là liên k t kim lo i h n t p: . Ví d : hi u th chu n c a pin Zn .. Fe.Al. B. Cu .Kim lo i có th i n c c chu n càng âm càng d y khí hi ro ra kh i axit. Al. b ng ph B.76) = 1. 5. Ví d h p kim Cu . bài 461. các ion kim lo i hay phi kim bé h n có th xâm nh p vào các ch tr ng gi a các ion trong kim lo i. C. kim von k ch 0.H n t p ki u xâm nh p. 6. H p kim th ng c ng và kém d o h n các kim lo i thành ph n.1V. Zn. Ni.H n t p ki u thay th . T ng t nh v y ng i ta xác nh th i n c c chu n c a các kim lo i khác và l p thành dãy i n th c a các kim lo i. Trong th c t h p kim c s d ng ph bi n h n kim lo i. Mn. n mòn và ch ng n mòn kim lo i S phá h y b m t c a kim lo i và h p kim b i các ch t môi tr ng xung quanh c g i là s n mòn kim lo i. Fe. Fe. Nh ng kim lo i nào sau ây có th nh ch t kh CO? A. .Xác nh c hi u th chu n c a pin i n c t o ra b i hai i n c c b t k . .

Fe .> 8 và 0. Ph ng án khác 465. d n i n c a kim lo i ph thu c vào các y u t nào sau ây? A.462. Al. Ag. khu y nh cho t i khi dung d ch m t màu xanh.Ca . v a gi m v a t ng. S bi n i tính ch t kim lo i c a các nguyên t trong dãy Al . D. Nhi t môi tr ng. D. t ng. Al. Mg. không thay i . B. Mg. Hi n t ng h p kim d n i n và d n nhi t kém kim lo i nguyên ch t vì liên k t hoá h c trong h p kim là: A. Màu xanh bi n m t. K m b phá hu trong khí clo. Cho các dãy kim lo i sau. liên k t ion. L ng m t s t ã dùng là: A. > 7 và 0. dãy nào c s p x p theo chi u t ng c a tính kh ? A. n mòn kim lo i. ánh giá g n úng pH và n ng M c a dung d ch A thu c là: A.02M 464. L a ch n hi n t ng b n ch t trong s các hi n t ng sau: A. Pha b m t hay pha th tích. C. liên k t c ng hoá tr làm gi m m t electron t do. liên k t kim lo i và liên k t c ng hoá tr . K m tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng.01M C. Hoà tan 25g CuSO4. D.2M. t ng. A. B. gi m. .Ba là: A.1M B. C. C. Thép trong không khí m. B. không thay i. d n i n c a các kim lo i thay i theo chi u: A. D. 5.2M D. C. v a gi m v a t ng.56g D. B. C úng. Natri cháy trong không khí. 469. B n ch t kim lo i. 463. C. Tr ng h p nào sau ây là n mòn i n hoá? A. D. 470. B. Al. Cho d n d n b t s t vào 50ml dung d ch CuSO4 0. gi m. Hi ro thoát ra m nh h n. Fe. Ag. D. D. C. Cu. Cu. liên k t kim lo i. Mg. 466. K m trong dung d ch H2SO4 loãng. 468. Na. B.6g B. n mòn i n hoá h c. 0. Mg. B. 467. al. thêm vào ó vài gi t dung d ch CuSO4.5H2O vào n c c t c 500ml dung d ch A. B. C. Zn. = 7 và 0. 0. < 7 và 0. Fe. Khi nhi t t ng.056g C.

m t lí do khác. D. D. Fe. C. 1. trong tinh th kim lo i có các electron. Al. C p nguyên t hoá h c nào sau ây có tính ch t hoá h c gi ng nhau nh t? A. Ni. B. vì chúng có c u t o tinh th . Các kim lo i tr ng thái l ng và r n u có kh n ng d n i n vì lí do nào sau ây? A. D. C. C. .9 gam.8 gam. Fe. Ag. ng tinh khi t. Mg. Dùng ph n ng nhi t nhôm. có kh i l ng b ng nhau. Fe.896 lít h n h p khí X. 19. Cho a gam Al tác d ng h t v i dung d ch HNO3 loãng thì thu c 0. dây th hai d n i n kém h n dây th nh t. 476. Trong s các ph ng pháp i u ch kim lo i sau. 3.42g D. 18. 477. dây th hai d n i n t t h n dây th nh t. C. Al. Ag . 472. Dây th hai g m m t bó hàng tr m s i nh . Co. Dãy kim lo i nào sau ây c x p theo chi u tính d n i n t ng? A.24l khí H2( ktc).98 gam.89 gam. C. 478.0g h n h p hai kim lo i trong dung d ch HCl d th y t o ra 2. ph ng pháp nào c s d ng s n xu t gang? A.1g C. g m N2O và NO ktc. Ca. Mg.471. i n phân mu i nóng ch y c a s t. D. Cu. Ca. B. liên k t y u v i h t nhân.71g B. B. Ti. không so sánh c. So sánh là: A. 34. 1. 474. B. Tìm giá tr c a a? A.2g. Fe. Dây d n i n c a hai dây d n d n i n c a hai dây d n b ng th nh t ch có m t s i. Hg. i n phân dung d ch mu i c a s t. Al. chuy n ng t do trong toàn m ng. Cu. Ag . Au. D. 1.5. b ng nhau. C. Dùng ch t kh là CO kh oxit s t trong lò cao. 473. vì kim lo i có bán kính nguyên t l n. t kh i c a X so v i hi ro b ng 18. D. B. B. 17. s n B. Be. Hòa tan hoàn toàn 10. 475. Giá tr c a m là: A. Cô c n dung d ch sau ph n ng thu c m gam mu i khan. T i sao khi i n phân các dung d ch KNO3 và dung d ch KOH v i các i n c c tr . Au.

OH. B. Dung d ch FeCl3 có pH là: c m t ch t l ng và m t ch t khí. Zn. Sn« C. Các ion K+. Cu« 483. 1. D. L B. C b o v kim lo i. Các kim lo i nh Al. Vai trò c a magie trong h p kim này là: A. c ch t o b i m t lo i h p kim b n c a s t.ch óng vai trò các ch t d n i n. 1. Ch a có l i gi i thích tho áng. i u ch b ng ph ng pháp nhi t luy n? 482. Ag. 479. anot hy sinh C. Ca« B. Các kim lo i nh Hg. C ng dòng i n là: A. B. C. c bao ph b i m t l p oxit b n v ng. C. Kim lo i ã cho là: trong không khí r i làm l nh ng s n ph m khí này làm m t màu . K. 16A D. Khi i n phân dung d ch mu i b c nitrat trong 10 phút ã thu c 1. 480. Tr ng h p i n phân dung d ch KOH. B và C úng. Fe« D.6A B. NO3-. c ch t o b i s t tinh khi t. Cét s¾t ë Newdehli D. t ng tu i th c a tháp ch ng c t và crackinh d u m . Kim lo i có tính kh m nh nh Na. c c d ng nhóm OHnh ng e. Cu 484.ph m thu c l i gi ng nhau? Cách gi i thích nào sau ây là úng? A.4 gam iot. Hg C. 481. T i sao c t s t ó không b n mòn? i u lí gi i nào sau ây là úng? C t s t b n là do: A. Fe 25. Khi nung 23. B. Ag D.2 gam m t mu i sunfua c a kim lo i hoá tr II s n ph m thì thu A. c c âm H2O nh n e. B.8A C. n ã có tu i trên 1500 n m. Kim lo i có tính kh trung bình nh Zn. 18A. t ng D. Tr ng h p i n phân dung d ch KNO3 th c ch t là i n phân H2O. u úng. H p kim c a magie và s t c dùng b o v m t trong c a các tháp ch ng c t và crackinh d u m . Nh ng kim lo i nào có th A. b n c a h p kim so v i s t nguyên ch t. Fe. A.08 gam b c c c âm. C t s t Newdheli.

A 477. B 469. A 480. M2. B là M1. = 7 C.1 => nx + my = 0. D. B. D 473. A 466. B 482. Hg. A 485. B 478. < 7 B. C 462. C 467. B 463. D 475. Ba. B 481.4 áp d ng nh lu t b o toàn kh i l ng ta có: . D 476. D 472. s mol là 2. B hóa tr n.2 2 2 22. Ag. Mg. y. B 465. h ng d n tr l i và áp s 461. C. > 7 D. Fe. C 470. Kim lo i nào sau ây có ph n ng v i dung d ch CuSO4? A. A 471. Ph ng trình hoá h c: 2A + 2nHCl p 2ACln + nH2 2B + 2mHCl p 2BClm + mH2 Theo u bài ta có h ph ng trình: M1x + M2y = 10 ng nguyên t là A. Cách gi i 1: Ký hi u hai kim lo i A. B 483. D 484. Mg. Zn. D 464.m. C 479. Kh i l x. Na.24 nx my + = ! 0. Al. B 474. B 468. Na.A. u 7 485. Hg. A 477. Ni.

g m các nguyên t : liti (Li). natri (Na).1 (g) Cách gi i 2: Theo ph ng trình i n li n ! n ! 2x Cl H  2. Ví d ói v i Na. rubi i (Rb). Theo chi u t Li n Cs n ng l ng ion hoá gi m d n.1 x 2 = 10 x 0. Kim lo i ki m a. ki m th và nhôm A.24 ! 0. C u hình electron l p ngoài cùng: ns1 trong ó n là s th t c a l p electron ngoài cùng.2 = 17. kali (K). Riêng Fr là m t nguyên t phóng x . Các kim lo i ki m.0.5 = 17. Ch ng 12. kim lo i ki m luôn luôn có s oxi hoá là +1 trong m i h p ch t. tóm t t lí thuy t 1.1e p M+ N ng l ng ion hoá: kim lo i ki m có n ng l ng ion hoá nh nh t so v i các kim lo i khác. các . I1 = 500kj/mol trong khi I2 = 4600kj/mol. ó là m t c u trúc t ng i r ng. M t khác.4 => mmu i = mhKl + mCl = 10 + 0.5 . so v i các nguyên t cùng chu k . Do ó.2 + 35. b. do ó tính ch t c tr ng c a kim lo i ki m là tính kh m nh. S oxi hoá: n ng l ng ion hoá th nh t nh h n r t nhi u so v i n ng l ng ion hoá th hai.0. Electron l p ngoài cùng c a các kim lo i ki m liên k t y u v i h t nhân.1 (g) => áp án B.2 x 36. xesi (Cs) và franxi (Fr).2 22. Tính ch t v t lí T t c các kim lo i ki m u có m ng tinh th l p ph ng tâm kh i: m i nguyên t trong tâm c a hình l p ph ng ch liên k t v i 8 nguyên t khác trên nh c a hình l p ph ng (s ph i trí 8). M .5 .m ! mACl mBCl ! mA B mHCl mH n m 2 Thay s vào ta có: m = 10 + (nx + my) 36. Ví trí các kim lo i ki m trong b ng tu n hoàn Các kim lo i ki m thu c nhóm IA trong b ng tu n hoàn.

n ng > 20%. là nh ng kim lo i nh h n nhôm (tr Be). NaHCO3. có th dùng dao c t d dàng d n i n cao. g m: beri (Be).Nhi t nóng ch y < 2000C. nhi t sôi th p.kim lo i ki m có bán kính nguyên t l n nh t. . Các mu i: NaCl. M . Na2CO3 (xo a). i u ch kim lo i ki m Ph ng pháp i n phân mu i ho c hi roxit nóng ch y.Tác d ng v i axit: Các kim lo i ki m ph n ng mãnh li t v i axit. Tính ch t hoá h c Các kim lo i ki m có tính kh m nh. . magie (Mg). cho nên l c hút gi a các nguyên t lân c n y u. K cho ng n l a màu tím nh t. gây n r t nguy hi m. Do nh ng c i m trên mà các kim lo i ki m có: . V trí trong b ng tu n hoàn Các kim lo i ki m th thu c nhóm IIA.Kh i l ng riêng nh .2e p M2+ cation M2+ có c u hình b n v ng c a khí hi m ng tr c. ph n ng quá mãnh li t. canxi (Ca).Kh i l ng riêng t ng i nh . bari (Ba). Na cho ng n l a màu vàng.Ph n ng v i n c: các kim lo i ki m tác d ng m nh v i n c nhi t th ng. nh ng l n h n kim lo i ki m t ng ng. §iÖn ph©n nãng ch y . strontri (Sr). M t s h p ch t quan tr ng Các ki m: NaOH (xút n da). T t c các mu i c a kim lo i ki m u tan trong n c. do ó tính ch t c tr ng c a kim lo i ki m là tính kh m nh. Theo chi u t Be n Ba bán kính nguyên t t ng d n và n ng l ng ion hoá gi m d n. N u axit có n ng nh h n. d. Không nên làm thí nghi m cho kim lo i ki m tác d ng v i HNO3 hay H2SO4 c vì r t nguy hi m. t o ra ki m và gi i phóng khí hi ro. Ví d : 2NaCl 2Na + Cl2 e. Tính ch t v t lí . c ng th p. C u hình electron l p ngoài cùng: ns2 trong ó n là s th t c a l p electron ngoài cùng. Kim lo i ki m th a. S oxi hoá: kim lo i ki m th luôn có s oxi hoá là +2 trong m i h p ch t. KOH (potat n da) là nh ng hoá ch t c b n.Ph n ng v i oxi: Li cho ng n l a màu son. c. b. . N ng l ng ion hoá: kim lo i ki m th có n ng l ng ion hoá nh so v i các kim lo i khác. KCl. Electron l p ngoài cùng c a các kim lo i ki m th liên k t y u v i h t nhân. 2. tính kh t ng d n t Li n Cs. Ch nên làm thí nghi m v i axit HCl c. .

Ph n ng v i halogen M + X2 p MX2 có liên k t ion. Tính ch t hóa h c Nhôm có tính kh m nh. nhi t sôi tuy cao h n kim lo i ki m. d = 2. a.Ph n ng v i nit 4Mg + 3N2 p 2Mg2N3 .Tác d ng v i khí cacbonic to cao Ví d : 2Mg + CO2 2MgO + C d.. CaH2 + 2H2O p Ca(OH)2 + 2H2 . nhi u oxit kim lo i (nhi t nhôm). CaO. b. chúng có nh ng tính ch t v t lí chung trên vì liên k t kim lo i c a chúng t ng i y u. c ng tuy cao h n c a kim lo i ki m. v i ki m và v i n c. v n t ng i th p.Tác d ng v i oxi. CaSO4. nh . v i axit. nh ng v n t ng i th p.Nhi t nóng ch y. . b ng hai ph n ba ng nh ng l i nh b ng m t ph n ba ng. 3. còn l i các mu i khác u . i u ch kim lo i ki m th Ph ng pháp i n phân mu i ho c hi roxit nóng ch y. Ví d : MgCl2 Mg + Cl2 e. Vì v y trong k thu t i n nhôm d n thay th ng làm dây d n i n. Tính ch t hoá h c . có th tác d ng v i nhi u phi kim. Tuy nhiên. Các v t b ng nhôm b n i u ki n th ng vì nhôm §iÖn ph©n nãng ch y tr BeCl2 có kiên k t c ng hoá tr . S th t 13.S bi n d i tính ch t v t lí không u n nh các kim lo i ki m vì các kim lo i ki m th có ki u m ng tinh th khác nhau. v i axit và n c (tr Be). Tính ch t v t lí Nhôm là kim lo i màu tr ng nh b c.. Ca(OH)2. . c. bán kính nguyên t l n. Nhôm chu k 3. Nhôm d n i n t t.Ph n ng v i hi ro (tr Be và Mg) Ca + H2 p CaH2 Các hi rua tác d ng v i n c t o ra ki m và gi i phóng khí hi ro.. Nhôm Kí hi u: Al. phân nhóm chính nhóm 3.7. C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p1. g p ba l n s t. (tr Be). M t s h p ch t quan tr ng: CaCO3. .

83. 4% Cu. 1% Mn. i u ch nhôm: i n phân oxit nhôm nóng ch y. b n b o v . H p kim có u i m nh và b n. nhôm tác d ng m nh v i oxi. tính liên t c c a l p oxit b phá v .5% Al. t ng d n i n và b o v nhôm kh i b oxi hóa.có l p màng oxit r t m ng. 4Al 2Al 2Al + 3O2 p 2Al2O3 + Fe2O3p Al2O3 + 2Fe + 2NaOH + 2H2O p 2NaAlO2 + 3H2 c. Al2(SO4)3.5% Al. Al(OH)3.. Si. Cu... ph n còn l i c a k m (Zn). Ng i ta s d ng criolit Na3AlF6 làm gi m nhi t nóng ch y c a oxit nhôm.3% Mg.oxit và hi roxit nhôm có tính ch t l ng tính. c dùng r ng rãi trong công nghi p hàng không + Silumin: Al và Si (1 ± 14%) + Electron: 10. Mg dây cáp i n cao th thay cho ng. H p kim c a nhôm + uyara: 95% Al.. Mg. d. uyara . Khi nhôm t o h n h ng v i th y ngân. + Almelec: 98. Các h p ch t c a nhôm: Al2O3. 2Al2O3 4Al + 3O2 §iÖn ph©n nãng ch y e.

B n m k ti p nhau. K. Li.2g X hoà tan hoàn toàn vào n c thu c 2. h i n c và khí E. B. Bi t E là h p ch t c a cacbon. Na.0) 0.và 0.90 ng c bi u di n trong b ng sau: c ng ( c ng c a kim c ng b ng 1. Cs. Nung nóng Y nhi t cao thu c Z. khi 2+ t cho ng n l a màu vàng. 2+ 2+ 2+ 488. Do các kim lo i ki m có bán kính nguyên t l n nh t trong chu k . K. A. 200ml D. t cho ng n l a màu da cam. khi t nóng nhi t cao cho ng n l a màu vàng. khi e. khi c. khi b. Y. Do c u t o m ng tinh th l p ph ng tâm di n. H n h p X g m hai kim lo i ki m A. Dung d ch A có ch a n m ion: Mg . 490.5 0.2 H i t i sao các kim lo i ki m có nhi t nóng ch y.1mol Cl. A. L y 6. B là hai kim lo i: A. V có giá tr là: A.3 0. X tác d ng v i Y thành Z. khi chu i. t cho ng n l a màu son.53 0. 150ml B. các nguyên t liên k t v i nhau b ng l c liên k t y u C. Ba .B. 487. Ghép ôi các thành ph n c t A và B sao cho phù h p. Na. t ng i r ng. bài 486. B. Ca và 0. Na+ + 4.4 0. Rb. A 1.53 1. 250ml 489. Rb. D.86 1. t ng i r ng.24lít hi ro ( ktc). Z là các h p ch t vô c c a m t kim lo i. nhi t sôi. C. B úng. M t s h ng s v t lí quan tr ng c a các kim lo i ki m Nguyên t Li Na K Rb Cs Nhi t nóng Nhi t ch y (toC) (toC) 180 98 64 39 29 1330 892 760 688 690 sôi Kh i l riêng (g/cm3) 0. t cho ng n l a màu tím. c ng th p? cách gi i thích nào sau ây là úng? A. Ba d.6 0.2mol NO3 . K + B a. t cho ng n l a màu xanh nõn 2. Li 3. 300ml C. X. Do c u t o m ng tinh th l p ph ng tâm kh i. Thêm d n V lít dung d ch K2CO3 1M vào dung d ch A n khi c l ng k t t a l n nh t. E tác d ng v i X cho Y ho c Z. D. .97 0.

33g C.22g k t t a. 497. 1. CO2 và MgCO3.6g. Na2CO3. Hòa tan 5. NaOH. NaHCO3. 91. D.56 c 100ml dung d ch X. Hai ch t có ph n tr m kh i l 495. NaHCO3. B. D.28g D. thu c ng Cu thoát ra là: B. 496. Y. ng oxi b ng nhau là: B. Kim lo i ki m có th c i u ch trong công nghi p theo ph ng pháp nào sau ây ? A. Cho các ch t: CO2. Hòa tan hoàn toàn 10. 6.2g. Nhi t luy n. MgCO3. D.X. Nguyên t c a nguyên t nào luôn cho 2e trong các ph n ng hoá h c A. B. 10. MgCO3 và CO. CO2.033g D. 491. 1. CO2. D. c m (g) h n h p mu i khan.có trong dung c 17. 1. không có c p ch t nào. E l n l t là nh ng ch t nào sau ây? A. B. D. Na2CO3. C. NaOH. i n phân nóng ch y.94g h n h p hai mu i clorua c a hai kim lo i A. B. 2. Na2CO3.12g.0g h n h p hai mu i XCO3 và Y2(CO3)3 b ng dung d ch HCl ta thu c dung d ch A và 0. 9. làm k t t a h t ion Cl. C. 92. CO2. Na2CO3. NaOH. C. CO. MgO và CO. Z. S electron hoá tr . Nhúng m t thanh nhôm n ng 50g vào 400ml dung d ch CuSO4 0. NaOH. 0. CO2. m có giá tr là: A. A.65g 492.92g phân nhóm chính II) vào n d ch X ng k t t a. m có giá tr là: A. 494. C. Thu luy n.5M. MgO.38g. 9. B (A và B là hai kim lo i thu c i ta cho dung d ch X tác d ng v i dung d ch AgNO3 thu c dung d ch Y. Kh i l A. . L c b B. NaHCO3. S n tron. 63.265g ktc. Al S th t 13. Na S th t 11. i n phân dung d ch. NaHCO3. Các nguyên t c a nhóm IA trong b ng HTTH có s nào chung? A. Mg S th t 12.36g. Sau m t th i gian l y thanh nhôm ra cân n ng 51.64g C .672 lít khí bay ra khan. Fe S th t 26. Cô c n Y B. Cô c n dung d ch A thì thu c m(g) mu i 493. C.

Cu. 501. B. 498. t o ra m t ch t b t màu en. FeCl3 B. Cu. B. S l p electron D. xác nh ph n tr m kh i l ng c a m i ch t trong h n h p l n l t là: A.68g h n h p mu i cacbonat c a hai kim lo i A và B k ti p trong nhóm IIA vào dd HCl thu c 1. Hoà tan hoàn toàn 4. 500. C.0 B. xác nh công th c c a mu i XCl3 là ch t nào sau ây? A. Magie có th cháy trong khí cacbon ioxit. . B. Fe. Ag. S electron l p ngoài cùng. C. Mg và Ca. al. ph ng pháp nào ch kh c c ng tam th i? A. Các nguyên t kim lo i nào c s p x p theo chi u t ng c a tính kh ? A. Be và Mg B. Ph ng pháp trao i ion. D. Al.8g h n h p m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr I và m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr II vào dd HCl th y thoát ra 0. MgO C. Mg. CrCl3 C. Ag.C. 504. Zn(OH)2. Zn. B. Công th c hoá h c c a ch t này là: A. 16% và 84%.12 lit CO2 ktc.0 C. 502.6 506. Trong s các ph ng pháp làm m m n c. Mg. Nung 100g h n h p g m Na2CO3 và NaHCO3 cho n khi kh i l ng h n h p không i c 69g ch t r n. Khi cô c n dd sau ph n ng thì thu c bao nhiêu gam mu i khan? A. Hoà tan hoàn toàn 23. 503. Ph ng pháp hoá h c. D. 26% và 74%.06g so v i dd XCl3. D. Chát trao i ion. B. A.78g b t Al ph n ng v a v i dd mu i XCl3 t o thành dd Y. Be(OH)2. Kh i l ng ch t tan trong dd Y gi m 4. 84% và 16%. D. D. Ph ng pháp c t n c. 505. Fe. C B. Al(OH)3. Xác nh kim lo i A và B là: A. Ca và Sr. 26. Sr và Ba. C. Ca(OH)2. C. Không xác nh c. BCl3 D. C úng. Cho 3. Na2CO3. C úng. Hi roxit nào sau ây có tính l ng tính? A. B. 28. B. C. M t ch t khác. Mg(OH)2 D. Mg. C. A. Ch t nào sau ây c s d ng kh tính c ng c a n c? A. Na. Ph ng pháp un sôi n c.2mol khí. D. 74% và 26%. 499. Al. 28. Al.8 D. Mg. 26.

C A. Trong m t c c n c c ng ch a a mol Ca2+. Mg(HCO3)2p MgCO3 + CO2 + H2O. D.và 0. M t dung d ch ch a 0. Lo i á và khoáng ch t nào sau ây không ch a canxi cacbonat? . á hoa c ng. MgSO4. Criolit Na3AlF6 xu t nhôm vì lí do nào sau ây? u úng. D. Cô c n dung d ch áp su t th p. D. 0. CaCO3 + CO2 + H2O p Ca(HCO3)2.507. 150 511. nhi t dài hàng tri u n m. So sánh m và n ta có: B. 2b a p ba 2p b 2a p th p thì thu cao thì thu 508. ba p B. s n xu t magie t n c bi n. ng á vôi là m t quá trình hoá h c. Bi u th c tính V theo a. B. 250 C. n ng Ca(OH)2 pM làm gi m c ng c a c c thì ng i ta th y khi thêm V lít n c vôi trong vào c c. A. 200 D. á ph n. C. b.2H2O. Ch t nào sau ây A. Quá trình này kéo áp su t khí quy n. B. Nhi t nóng ch y t ng i th p c a mu i MgCl2 (705oC). 513. ng trình s n xu t magie. N u cô c n dung d ch c n gam h n h p mu i khan. nhi t A. C. 0.1mol Cl. b mol Mg2+. 2CaSO4.1mol Na+. Th ch cao. 509. c s d ng trong y h c.7H2O. CaSO4. ng c vào 500g dung d ch NaOH 12% B. MgCO3 + CO2 + H2O p Mg(HCO3)2.2 mol HCO3-. Mg(OH)2 tác d ng d dàng v i dung d ch axit HCl. và c mol HCO3 -. Ph n ng hoá h c nào sau ây bi u di n quá trình hoá h c ó? A.H2O c thêm vào Al2O3 trong quá trình i n phân Al2O3 nóng ch y. tan trong n c r t nh c a Mg(OH)2. S t o th ch nh trong các hang c m gam h n h p mu i khan. D. 510. B.1 mol Ca2+. C. m < n. bó b t khi x D. D. CaSO4. 100 i ta i n phân mu i MgCl2 nóng ch y. C. Ca(HCO3)2 p CaCO3 + CO2 + H2O. 512. N u ch dùng n c vôi trong. s n ng b gãy? B. m > n. B. C n thêm bao nhiêu gam n A. Không xác nh. á vôi. C. 514. m = n. c ng trong c c là nh nh t. Trong quá i ta ã s d ng các tính ch t nào c a các h p ch t magie? có dd NaOH 8% ? A. p là: A. V = C.

C. ng d ng nào sau ây không ph i là c a CaCO3? A. 0 a 2a n CO2 B. = 7. B.A. D. H ng ng c. S n xu t xi m ng. B. Làm t ng nóng ch y c a Al2O3. Lo i qu ng và á quý nào sau ây có ch a nhôm oxit trong thành ph n hoá h c? A. D. Electron D. Cho khí CO2 tác d ng v i dung d ch ch a amol Ca(OH)2. uyara. B. 519. th nào sau ây bi u di n m i quan h gi a s mol Ca(HCO3)2 v i s mol CO2 ? a A. C. Làm vôi quét t ng. C úng. C. 517. Silumin. Ng c bích. B. A. B. Làm ch t n trong công nghi p cao su. T o m t l p ng n cách D. B. 518. < 7. Làm b t nh pha s n. C. > 7. Làm gi m nhi t ti t ki m n ng l ng. B. D. H p kim nào sau ây không ph i là c a nhôm? A. 515. b o v nhôm nóng ch y kh i b oxi hoá. C úng. Không xác nh. Inox. cho phép i n phân nhi t th p nh m d n i n c a Al2O3 nóng ch y. A. Boxit. Dung d ch mu i AlCl3 trong n c có pH là: A. 516. 0 a 2a n CO2 CO2 . C.

A 516. D 517. B 515. D 505. B 512. B 518. D 487. sau ó k t t a tan. B 496. A 511. C 501. B 488. Không có hi n t ng gì x y ra. A 507. sau ó k t t a tan d n. C 500. D 494. A 493. B 489. 2 " ! là th a mãn . B 508. k t t a không tan. B. B 513. 0 a 2a n 520. 495. D 519. Hi n t ng nào x y ra khi cho t t dung d ch HCl vào dung d ch NaAlO2 ? A. C 514.1mol ! 23 ! 39 ! 6. h 486. C 499. 0 a 2a n D. D 506. Ban u có k t t a d ng keo. A 510. C. Có k t t a d ng keo.2mol H2 0. D. D 503. H ng d n tr l i và áp s 487. A 490. B 497. Ban u có k t t a d ng keo. D 504. B 502.C. D 520. C. C ng d n: t công th c chung c a A và B là R 2R + 2H2O p 2ROH + 0. C 491. C 492. 2 ! 31(g / mol)   0. C 498. A 509. l ng k t t a t ng d n n c c i.

Cách gi i 1: Ph ng trình ion rút g n: Mg2+ + CO2 p MgCO3q 3 Ba2+ + CO2 p BaCO3q 3 Ca2+ + CO2 p CaCO3q 3 G i x. 3 trung hòa i n.15(mol) 3 nCO3 ! nCO2 ! 0.15   nCO2 ! x y z ! 0. ta có: 2x + 2y + 2z = 0. nY .3 hay x + y + z = 0.15(mol) 3   V! nKCO3 CM ! 0. Cách gi i 1: PTP : XCO3 + 2HCl a b nCO2 ! 0. Ba2+ .2 = 0. nNa ! nCl  nNO ! 0.4 Y2(CO3)3 + 6HCl p 2HCl3 + 3H2O + 3CO2 (2) 3b t nXCO3 ! a . Cl. các k t t a tách kh i dung d ch.và NO .15 ! 0. 488.3(mol) 3 491.1 + 0.áp án B. Ca2+ trong dung d ch A.672 ! 0. y. Vì dung d ch trung hòa i n.15lÝ=150ml t 1 Cách gi i 2: Khi ph n ng k t thúc. z là s mol c a Mg2+ . ph n dung d ch ch a Na+.03(mol) 22.

CO ! b 2 3 3 Theo u bài ta có h ph ng trình: ®X 60 a .

2Y 180 b ! 10 .

15(l) ! 150ml 2 áp án A . ± ¯ a ± 3b ! 0.3 ! 0. p XCl2 + H2O + CO2 (1) a .03 ° ##  V Na2CO3 ! nNa « Na » ­ ½ ! 0.

03 = 0.5x x 64 + (50 .1.13 = 10.5 x 64 = 1.33 (g).02 x 1.94 2x + 2y = 0.92 (g) áp án C.2 Mà kh i l ng mu i (m) = mXCl 2 mYCl 3 m = a(X + 71.5(2a + 3b)  m = (aX + 2bY) + (71a + 213b) => m = 8.27x) = 51.12 => x + y = 0.38g   0. Cách gi i 1: 2Al + 3CuSO4 p Al2(SO4)3 + 3Cu x 1.02 (mol) => kh i l Cách gi i 2: Theo ph V y kh i l ng Cu thoát ra: 0.38   x = 0. Cách gi i 1: ACl2 + 2AgNO3 p 2AgClq + A(NO3)2 BCl2 + 2AgNO3 p 2AgCl q + BC(NO3)2 Theo u bài ta có: (A + 71) x + (B + 71)y = 5. Theo ph ng trình ta có: 1 mol mu i CO3 chuy n thành mu i Cl.5)  m = a(X + 71) + 2b(Y + 106.thì có 1mol CO2 bay ra.33 (g)   7mmu i clorua = 10 + 0.33 = 10.33 (g) Cách gi i 2: V n d ng ph ng pháp t ng gi m kh i l ng.50 = 1.2 + 2.03 x 64 = 1.aX + 2bY + 60(a+3b) = 10 aX + 2bY = 10 .2 + 71(a + 3b) = 8. áp án: B 492.54) = 138g ng trình c 2mol Al p 3mol Cu kh i l ng t ng: 51.06 Kh i l ng mu i khan g m A(NO3)2 và B(NO3)2 t nACl 2 ! x .38 .5x t s mol Al ph n ng là x Kh i l ng v t sau ph n ng = mCu gp + mAl còn d = 1. kh i l ng mu i t ng là 71.5) + 2b(Y + 106. n Cl 2 !y $ .60 =11g V y theo bài m mu i t ng: 11 x 0. 493.8 = 8.5) = aX + 2bY + 35.03mol Cu   mCu = 0.92g ng t ng là: 3 x (64 .

60 = 33. H ng d n: t M là nguyên t kh i trung bình c a hai kim lo i A và B.6 p B là Ca = 40.6 p A là Mg = 24 B > 33. Cách gi i 2: D a vào c i m nguyên t kh i Mg g p hai l n nguyên t kh i c a C.94 + 3. áp án: B .12 ! 0.05 mol 22. áp án C.7% 12 + 31 CO %O = 16 x 100% = 57.1% 12 + 16 16 x 100% = 40% 24+16 %O = 16 x 3 x 100% = 57.05 M CO3 = Bi n lu n: 4.6.18 = 9.06 = 9.68 + 124 x 0.6 i A < 33.05 1.12 (g) Cách gi i 2: áp d ng ph ng pháp t ng gi m kh i l ng C 1mol MCl2 t o ra 2mol AgCl thì m t ng 53g V y nAgCl = 0.m = (A + 124)x + (B + 124) y = Ax + By + 124(x+y) = 1. M CO3 + 2HCl p M Cl2 + CO2o + H2O 0. Cách gi i 1: áp d ng công th c.6 .12 mol m mu i nitrat = mKL + mo = 5.12 (g) áp án C.4 M = 93. 32 CO2 %O = x 100% = 72. 494. 0.1% 24+12 + (16 x 3) MgO %O = MgCO3 áp án C. 502. Ta có các t l sau: CO2 1C : 2O MgO 2C:1O CO 1C :1O MgCO3 3C:3O V y c p có % kh i l ng oxi b ng nhau là MgCO3 và CO. Ta qui kh i l ng m t Mg b ng hai C.68 ! 93. tính ph n tr m kh i l ng c a oxi có trong m i h p ch t so sánh.

(2): (x + y)mol h n h p ph n ng thì kh i l ng hh mu i t ng (11x + 11y)g = 11(x + y) = 11.503. s mol là y. Al + XCl3 p AlCl3 + X 0. M2CO3 1mol(2M+60)g xmol RCO3 + 2HCl 1mol(R+60)g ymol + 2HCl p 2MCl + CO2o + H2O (1) 2(M+35.06 Gi i ra A = 56.0.5) t ng (2M+71)-(2M+60) = 11gam 11gam p RCl2 + CO2o + H2O (2) (R+71) t ng (R+71)-(R+60) = 11g 11ygam 2 T (1) và (2): mhh = x + y = nCO = 0.5.2 = 2.14 3.2g.84 62 ! p x ! 84 g x 31 V y NaHCO3 chi m 84% và Na2CO3 chi m 16%. gi m: 44 + 18 = 62g gi m: 100 ± 69 = 31g 2NaHCO3 €t €p Na2CO3 + CO2o + H2Oo 2.14 ± (133.14 p 0. hoá tr II là R. H ng d n: Kí hi u kim lo i hoá tr I là M.2 = 26g áp án: A . H ng d n: G i A là nguyên t kh i c a kim lo i X.14) = 4. Kim lo i X là Fe và mu i FeCl3.2 Theo (1). V y kh i l ng mu i thu c b ng kh i l ng mu i ban u c ng v i kh i t ng t ng thêm. 505.0. áp án A.78 ! 0. mmu i = 23.8 + 2. s mol là x kim lo i. Ch có NaHCO3 b phân h y.5.84g xg Ta có: 2.0.14 27 Ta có: (A + 35. áp án: A 504. 0 t x là s gam NaHCO3.3).

507. Nguyên t kh i: 51. p áp án: B 510. crom Kí hi u: Cr. crom . H ng d n: m H 2O L 2b + (a + Vp) = 2Vp   2b + a = Vp   V = 0 8 4 mdd12% 12 8 mH O 2 4 p mH O ! 250 g 500 8 ( ây n c có n ng NaOH b ng 0). S th t 24.p Mg(OH)2 (r) Ca2+ + HCO3. H ng d n: Dung d ch n c vôi trong có s Vp mol Các ph n ng kh c ng: b mol 2b mol i n li: 2Vp mol Ca(OH)2 p Ca2+ + 2OH- Mg2+ + 2OH.Tính ch t v t lí .996 C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p63d54s1 a. cho nên: 2b a .s t ng A.+ OH. tóm t t lí thuy t 1.p CaCO3(r) + H2O (a + Vp)mol (a + Vp)mol ng OHdùng cho c hai ph n ng trên. ! 2 áp án: A Ch ng 13.

H2SO4. Cr2O3 Cr p + 6HCl €€ 2CrCl3 + 3H2O CrCl2 + H2 tp + 2HCl €€ 0 nhi t th ng. nit . Khi un nóng trên 1000C chuy n thành Cr2O3. có d ng b t màu en. 4Cr(OH)2 + 2H2O + O2 p 4Cr(OH)3 + Mu i crom II a s d ng hi rat hay tan trong n và mu i c a axit yêu có màu khác. tuy nhiên c ng nh nhôm. màng oxit tan. Nhi t nóng 0 0 ch y c a crom là 1875 C và sôi 2570 C. ngu i c a axit HCl. Khi un nóng. Tính ch t hóa h c c tr ng c a . crom có m t l p oxit m ng b n v ng b o v .Crom là kim lo i tr ng xám. b. n ng (d =7. Khi t o h p kim v i s t. Thép không g crom . Mu i khan . Ví d : 2Cr t p + 3Cl2 €€ 2CrCl3 0 Trong dãy i n hóa. cho Zn tác d ng v i mu i crom III trong môi tr ng axit. H p ch t crom III c có màu xanh da tr i. nên r t b n. Tính ch t hóa h c Do c u hình electron l p ngoài cùng là 3d54s1 cho nên crom t o ra các h p ch t trong ó có s oxi hóa t +1 n + 6. Crom không tác d ng v i dung d ch loãng. i u ch crom: Dùng ph ng pháp nhi t nhôm. sau ó ph n ng t a nhi t m nh. phot pho.niken ch a kho ng 15% crom. không tan trong n c.2) và b ngoài trông gi ng thép. Cr2O3 + 2Al €€ p 2Cr + Al2O3 c. l u hu nh. 4CrCl2 + O2 + 4HCl p4CrCl3 + 2H2O Trong phòng thí nghi m. Nh ng nhi t cao crom tác d ng v i oxi. M t s h p ch t c a crom H p ch t crom II: + oxit CrO là m t ch t t cháy. crom làm cho thép c ng và ch u nhi t h n. ch c n un nóng lúc u. crom tác d ng v i dung d ch axit t o ra mu i crom II. không ph n ng v i n c và không khí. tránh oxi ti p xúc v i mu i crom II. Khi un nóng trong không khí. Cr(CH3COO)2 có màu mu i crom II là tính kh m nh. Cr(OH)2 là m t baz . khi không có m t oxi. Tác d ng v i n ch t: nhi t th ng crom ch tác d ng v i flo. crom b HNO3 c và H2SO4 c làm th ng hóa gi ng nh nhôm. Hi roxit Cr(OH)2 là m t ch t r n màu vàng nâu. crom ng gi a k m và s t. CrO là m t oxit baz . i u ki n c n thi t c a ph n ng là dòng hi ro liên t c thoát ra. b oxi hóa thành Cr(OH)3.. i u ch mu i crom II..

s t b oxi hóa t o màng m ng ng n s oxi hóa sâu h n. Trong môi tr ng ki m nó b oxi hóa thành mu i crom VI. + Mu i cromat và icromat: các mu i b n h n nhi u so v i các axit t ng ng. nóng ch y 15390C và sôi 27700C. có màu. Trong môi tr ng axit.87). Cr2O3 khó nóng ch y và c ng nh Al2O3. H p ch t crom VI + CrO3 là m t ch t r n. + S t tác d ng v i phi kim: Khi un nóng trong không khí khô 150 . Hai lo i ion này trong n c luôn t n t i cân b ng: CrO4 màu vàng.vào h cân b ng. + Mu i crom III. d dát m ng và kéo s i. k t tinh d ng tinh th hi rat.+ Cr2O3 là m t ch t b t màu l c th m. nh t là trong môi tr ng axit. CrO3 r t d tan trong n c t o ra các axit cromic (khi có nhi u n c) và axit comic (khi có ít n c). Tính ch t v t lí S t là kim lo i màu tr ng b c.847 C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p63d64s2 a. dung d ch s chuy n sang màu vàng. mu i crom III b k m kh thành mu i crom II. 2. S t có tính d o. nh ng không tan trong dung d ch loãng c a axit và ki m. Ion 2da cam.nH2O . 0 (NH4)2Cr2O7 €€ Cr2O3 + N2 + 4H2O p t Trong công nghi p: K2Cr2O7 + S €€ Cr2O3 + K2SO4 p + Cr(OH) 3 là m t ch t k t t a keo. S t b nam châm hút và có th tr thành nam châm. CrO3 + H2O p H2CrO4 (axit cromic) 2CrO3 + H2O p H2Cr2O7 (axit icromic) Các axit này ch t n t i d ng dung d ch. không tan trong n c. Tính ch t hóa h c S t có ho t ng hóa h c lo i trung bình. i u ch trong phòng thí nghi m. b.2000C. S t Kí hi u Fe. s n ph m là mu i crom III. n ng. Nguyên t kh i: 55. Ch t này có tính l ng tính nh Al(OH)3. màu l c xám. Tuy nhiên. nhi t phân amoni bicromat. Nó có tính ch t l ng tính. Cr2O72. tinh th màu . S th t 26.có màu 2+ 2H+ 2CrO42+ H 2O Cr2O7 Á ‚ N u thêm H+ vào mu i cromat màu vàng. Là m t oxit axit. thì dung d ch s chuy n sang màu da cam. s t b g d dàng theo ph ng trình t ng quát: 4Fe + 3O2 + nH2O p2Fe2O3 . Các mu i cromat và icromat u là nh ng ch t oxi hóa m nh. trong không khí m. N u thêm OH. (d = 7.

mu i s t II. Nguyên t kh i: 63.96). H p ch t s t III: Fe2O3.Tính ch t v t lí ng là kim lo i màu . các mu i s t III. thép g i là luy n kim en. H p ch t c a ng ng có các s oxi hóa +1 và +2. d n nhi t r t cao. ng có th tác d ng v i các phi kim nh clo. b. d. Cu(OH)2 + 2HCl p CuCl2 + 2H2O Khi un nóng. Cu(OH)2 b phân h y t o ra CuO. ngay trong dung d ch. ng có d n i n. oxi khi un nóng. + CuO là ch t b t màu en. Cu(OH)2 là m t baz . brom. l u + S t tác d ng v i axit: Fe + 2HCl pFeCl2 + H2 S t b th ng hóa trong HNO3 và H2SO4 c ngu i. + 2O2 pFe3O4. ây là ph n ng ã tìm ra thành ph n hóa h c c a n c. ng Kí hi u: Cu. Tính ch t baz c a oxit và hi roxit và tính kh . thép. . Fe(OH)3. ch thua b c. CuO là m t oxit baz . Fe(OH) 2. c. Oxit và hi roxit có tính baz . Tuy nhiên khi có m t khí oxi. H p ch t s t III có tính oxi hóa. hematit: Fe2O3. Cu + Cl2 p CuCl2 ng không tác d ng v i dung d ch HCl và H2SO4 loãng. x y ra ph n ng: 2Cu + O2 + 4HCl p 2CuCl2 + 2H2O c. e. kéo s i. Các lo i qu ng s t: manhetit: Fe3O4. Tính ch t hóa h c ng là kim lo i kém ho t ng hóa h c. 3. ng. xi erit: FeCO3. CuO + 2HCl p CuCl2 + H2O + Cu(OH)2 là m t ch t k t t a màu xanh nh t. S th t : 29. ng tinh khi t t ng i m m d dát m ng. nóng ch y 10830C và sôi 28770C.546 C u hình electron c a nguyên t : 1s22s22p63s23p63d104s1 a.t cháy s t trong oxi: 3Fe hu nh khi un nóng. n ng (d = 8. H p kim c a s t: Gang. H p ch t c a s t H p ch t s t II: FeO. trong ó h p ch t ng II b n h n. không tan trong n c. S t tác d ng v i các phi kim khác nh clo. d n i n gi m nhanh khi ng có l n t p ch t. + S t tác d ng v i dung d ch mu i c a kim lo i kém ho t Fe + CuSO4 p FeSO4 + Cu + S t tác d ng v i n c nhi t cao. Ngành s n xu t gang.

Tr n 5.24(g) B. 2. C.70 lít C. l c l y toàn b ch t r n thu c sau ph n ng tác d ng v i dung d ch HNO3nóng.4g Al v i 4. bài 521. 10. 31. B. 4. d thì thu c V lít khí NO2. Tên c a ng i có công tìm ra crom. Sau ph n ng ta thu c m(g) h n h p ch t r n. m có giá tr là: A. Hòa tan 9.4g h n h p ba kim lo i Al. 3. 0.8g h n h p trên tác d ng v i dung d ch CuSO4d . Tên a ph ng n i phát minh ra crom.08(g) C. 33.58g. d úc.2(g) D.88 lít B.25g. D. Cô c n dung d ch Z thu c m(g) mu i.14g h p kim Cu.224(g) . C. Lí do nào sau ây là úng khi t tên nguyên t crom? A. 35.8g Fe2O3 r i nung nóng th c hi n ph n ng nhi t nhôm. dùng làm t s i nhân t o. 26.7g h n h p tác d ng dung d ch NaOH d thu c 3. 53. c ng h n ng. B.84 lít khí X ( ktc) và 2. Giá tr c a m là: A. ng thi c: Cu.Cu(OH)2 Cu(OH)2 Svâyde: €€ p CuO + H2O c tan d dàng trong dung d ch NH3 t o thành dung d ch màu xanh th m g i là n + 4NH3 p Cu(NH3)4(OH)2 Cu(OH)2 N c Svâyde hòa tan c xenluloz . khi thêm n c ho c axit. H p kim c a ng: ng thau: Cu. D. Fe.54g ch t r n Y và dung d ch Z. 522. V y n u cho 34. Hòa tan hoàn toàn 17. + Mu i ng II d ng hi rat và tan trong n c u có màu xanh d.44 lít khí. Mg trong dung d ch HCl th y thoát ra 13. N u cho 8. 13.8 lít 524. Th tích khí NO2 ( ktc) thu c là: A. Sn (3 . Al b ng m t l ng v a dung d ch HCl thu c 7.99g. Zn (10 -50%) b n và d o dùng trong ch t o máy. 44.44 lít D. B. xenluloz tr l i d ng r n. Mg. H u h t các h p ch t c a crom u có màu. dùng trong công nghi p ch t o máy Contantan: Cu. 523.45g. làm dây i n tr .36 lít khí ( ktc). M t lí do khác.20%) ít b n mòn. Ni (40%) có i n tr cao.

. FeCl3 531. Fe. D. Li2SO4 .672 lít. Th tích h n h p A B. NaCl.24H2O. . Dung d ch qu tím. Na2SO4 .72 lít.525. 0.3737lít. . Dung d ch BaCl2 kh i l ng ng là 1 : 3. (NH4)2SO4 . dùng ánh trong n nh.06g so v i dd XCl3. v i dd mu i XCl3 t o thành dd Y. Al2(SO4)3. 6. B.24 lít và 6. nh n bi t các dung d ch ó? 529. ng ng là 2 : 3. M t khác nhúng thanh kim lo i trên vào dd Pb(NO3)2.224 lít và 0. Hoà tan hoàn toàn A trong dung d ch HNO3 l s mol t A.03 mol Cu vào dung d ch HNO3 thu c h n h p khí A g m NO và NO2 có t l s mol t ktc là: A. Dung d ch NaOH C. c dùng thêm m t thu c th .369 lít. thì có 528. H2SO4. Mg. th dùng thêm thu c th nào sau ây A. sau m t th i gian ng t ng 7. Th tích ( ktc) khí NO và NO2 l n l D. Ch B.224 lít. Không xác c g i là phèn chua. Zn. Cho 3. K2SO4 . Nhúng thanh kim lo i M hoá tr 2 vào dd CuSO4.672 lít và 0. trong dd Y gi m 4.24 lít.24H2O. Ni. sau m t th i gian l y thanh kim lo i ra th y ng gi m 0. B. Tr n 0. . T l th tích khí A.05%. C.54 g b t nhôm v i b t Fe2O3 và CuO r i ti n hành ph n ng nhi t nhôm thu h n h p A. 2.75. C. D. Bi t r ng s mol CuSO4 và Pb(NO3)2 tham gia B. MgCl2. BCl3 C. D. Xác nh M là kim lo i : A.78g b t Al ph n ng v a A. c? ng ch t tan hai tr ng h p nh th y kh i l nhau. D. Dung d ch AgNO3 D. CrCl3 D.737 lít. c c h n h p khí g m NO và NO2 có t t là: 527.72 lít và 2. 0.59g Al b ng dd HNO3 loãng thu b ng 16.224 lít. Hoà tan hoàn toàn h n h p g m 0.24H2O. 3 3 4 4 526. 3. Al2(SO4)3. 2. C. VN 2 O VNO c h n h p khí NO và N2O có t kh i so v i H2 trong h n h p là: 1 2 1 3 . xác B. Có các dung d ch AlCl3. Ch t nào sau ây A. 530. Kh i l nh công th c c a mu i XCl3 là: B. Al2(SO4)3.1%. 2.05 mol Ag và 0.24H2O. Al2(SO4)3. C. C. 1. Hoà tan 4.

K t t a b hoà tan t o ra dung d ch màu xanh th m. C úng. Có n m ng nghi m A. 5.92 gam ch t r n C. Các hi n t ng x y ra trong thí nghi m là: nc c i. D. FeO và H2.58 gam h n h p A Khu y m tl khí d ng b t g m Mg và Fe tác d ng v i 125ml dung d ch CuCl2. x y ra trong thí nghi m trên là: 535. Fe2O3 và H2. Gang và thép có nh ng i m khác bi t nào sau ây? A. D. B. l c r a k t t a m i t o thành. Fe D. Ch n m t trong các hoá ch t sau 533. c 0. Fe(OH)2 và H2. C. 7. ng k t t a t ng d n. BaCl2. ó là kim lo i nào trong s sau: A. Fe3O4 và H2.Thêm vào B u h n h p. B. Cho các ch t sau ây tác d ng v i nhau: . D. NH4Cl. c dung d ch B và 1. Qu tím. D. B. Thép d o và b n h n gang. FeSO4 có th phân bi t t ng ch t trên: B. Ca 537. l c r a k t t a thu cao thu ng d dung d ch NaOH loãng. Ban B Kh i l ng riêng bi t các dung d ch loãng FeCl3. B. Nung k t t a trong không nhi t A. D. có r t nhi u ng d ng trong công nghi p và trong i s ng.52 gam m t kim lo i tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng t o ra 6.84 gam mu i sunfat. C. C. và AlCl3. Gang và thép là nh ng h p kim c a s t. 538. S t tác d ng v i n c nhi t B. Cho 1. M t ng nghi m ch a kho ng 1ml dung d ch Cu(NO3)2. u có xu t hi n k t t a màu xanh nh t. C. AgNO3. A. Al cao h n 570oC thì t o ra s n ph m: A. C. Cu(NO3)2. Hàm l ng cacbon trong gang cao h n trong thép. S ph n ng hoá h c ã B. C úng. A.7 gam ch t r n D g m hai oxit kim lo i. 536. Gang giòn và c ng h n thép. 4. ng nghi m cho A. 534. Mg C. Cho 2. 6.532. Thêm t t dung d ch amoniac vào n d . NaOH.

D. n u lâu ngày. D. 541. C. Cl2. thêm kho ng 1ml n c c t. ng tác d ng v i axit HCl hay H2SO4 loãng khi có m t khí oxi. D. NO2. B m t ít tinh th K2Cr2O7 (l ng b ng h t u xanh) vào ng nghi m. CuSO4. Màu vàng chanh và màu da cam. nh ng ch m n m c m t th ng không nhìn th y. D. ng thau. B. trong quá trình s n xu t t nhân t o? A.Cu + HNO3 c p khí X p khí Y p khí Z MnO2 + HCl c Na2CO3 + FeCl3 + H2O Công th c phân t c a các khí X. 24% và 76%. B. D. Có m t c c ng dung d ch HCl. NO. Y. 542. B n ng có th b t ch ti p xúc v i b m t thoáng c a c c axit. B. Thành ph n ph n tr m theo kh i l ng c a FeSO4 và Fe2(SO4)3 ban u l n l t là: A. Electron. Công th c hoá h c nào sau ây là c a n c Svâyde. L c ng nghi m cho tinh th tan h t. 543. Cl2. C. CuCl2. Cu(NO3)2. CO2. ng có tác d ng v i axit HCl. Màu vàng chanh và màu nâu . B. 33% và 67%. C. nhúng m t b n ng m ng vào c c. 539. Quan sát b ng m t th ng ta không th y có hi n t ng gì x y ra. Contantan. dung d ch d n chuy n sang màu xanh. D. M t nguyên nhân khác. X y ra hi n t ng n mòn i n hoá h c. 540. Z l n l t là: A. B. CO2.58 gam KMnO4 trong môi tr ng axit H2SO4. ng thi c. C. Hoà tan hoàn toàn 10 gam h n h p mu i khan FeSO4 và Fe2(SO4)3. Dung d ch thu c ph n ng hoàn toàn v i 1. H p kim nào sau ây không ph i là c a ng? A. 67% và 33%. Màu s c c a dung d ch X và Y l n l t là: A. B. thu c dung d ch X. Màu da cam và màu vàng chanh. Thêm vài gi t dung d ch KOH vào dung d ch X thu c dung d ch Y. CO2. Tuy nhiên. . Cl2. Cu(NH3)4(OH)2. N2. Màu nâu và màu vàng chanh. C. C. 76% và 24%. CO. Cl2. dùng hoà tan xenluloz . NO2. i u gi i thích nào sau ây là h p lí? A.

Booc o là m t ch t di t n m cho cây r t có hi u qu nên c các nhà làm v n a dùng. C. Glixerol tác d ng v i ng (II) sunfat trong môi tr ng ki m. Fe3O4 C. Hãy cho bi t tên. Bôi m t l p d u. Hematit Fe2O3. Ch t l ng Booc o (là h n h p ng (II) sunfat và vôi tôi trong n c theo m t t l nh t nh. ch t l ng này ph i h i có tính ki m (vì n u ng (II) sunfat d s th m vào mô th c v t gây h i l n cho cây). FeO Phân x ng luy n gang t qu ng s t Luy n. A. Manhetit Fe3O4. C.84 gam s t và 0. Công th c hoá h c B. h n n a vi c pha ch nó c ng r t n gi n. 546. D. C. Pirit FeS2. phát hi n ng (II) sunfat d nhanh. M t lo i qu ng ch a s t trong t nhiên ã c lo i b t p ch t. B. B. S t tác d ng v i ng (II) sunfat. 547. Sn. N u kh a gam oxit s t này b ng cacbon oxit c 0. D. Amoniac tác d ng v i ng (II) sunfat. Thép b oxi hoá trong không khí m có b n ch t là quá trình n mòn i n hoá h c. Hi n t ng thép. Ph n ng khác. có th dùng ph n ng hoá h c nào sau ây? A. m (parafin) lên b m t c a thép.544. có tác h i to l n cho n n kinh t . M m t l p kim lo i nh Zn. C úng. . Cr lên b m t c a thép. Có m t lo i oxit s t dùng nhi t cao ng A. Xi erit FeCO3.448 lít khí cacbonic( ktc). m t h p kim có nhi u ng d ng nh t c a s t b n mòn trong không khí m. i ta thu c a lo i oxit s t nói trên là: luy n gang. cán thép Gia sàng 545. D. thành ph n hoá h c c a qu ng? A. B. Fe2O3. Hoà tan qu ng này trong dung d ch axit nitric th y có khí màu nâu bay ra. B. G n thêm m t m u Zn ho c Mg vào thép. dung d ch thu c cho tác d ng v i dung d ch bari clorua th y có k t t a tr ng (không tan trong axit). Ng i ta b o v thép b ng cách: A.

Ch t Z b l u hu nh kh thành ch t X và oxi hoá axit clohi ric thành clo. Z l n l t là: A. Cr2O3. B. 549. Cr. lâu có màu vàng gây nh h ng x u t i s c kho c a con ng i nên c n ph i lo i b . Dùng giàn phun m a ho c b tràn cho n c m i hút t gi ng khoan lên c ti p xúc nhi u v i không khí r i l ng. S c clo vào b n c m i t gi ng khoan lên v i li u l ng thích h p. D. K. B. K2Cr2O7. K2CrO4. Na2Cr2O7. Cr2O3. dao l i s c và dây thép l i d o? Lí do nào sau ây là úng? A. C úng. M t ch t b t màu l c X th c t không tan trong dung d ch loãng c a axit và ki m. l c. Ch o gang Dao D©y thÐp gai . B. S c không khí giàu oxi vào n c m i hút t gi ng khoan lên. Na2CrO4. dây thép gai. C. B. A. Cr2O3. Vì sao ch o l i giòn. K2CrO4. Gang giòn vì t l % c a cacbon cao ~ 2%. Trong n c ng m th ng t n t i d ng ion trong s t (II) hi rocacbonat và s t (II) sunfat. K2Cr2O7. dao. Cr2O3. 551. Cu. D. C. Công th c phân t c a các ch t X. A. C úng. B. C và m t s nguyên t khác. ch t Y tác d ng v i axit t o thành ch t Z có màu da cam. Khi n u ch y v i potat n da và có m t không khí chuy n thành ch t Y có màu vàng và d tan trong n c. 550. Ta có th dùng các ph ng pháp nào sau ây lo i b s t ra kh i n c sinh ho t? A. B. C. Nguyên t có c u hình electron l p ngoài cùng 4s1 là nguyên t c a nguyên t nào sau ây? A. Na2CrO4. Hàm l ng s t trong n c cao làm cho n c có mùi tanh.Thép b n mòn trong không khí m 548. Gang và thép là nh ng h p kim khác nhau c a Fe. Có nh ng v t c ch t o t s t nh : ch o. Y. Na2Cr2O7. D.

D. B 547. B 542. Al và Cr. r t b n v ng b o v ? A. un nóng. Trong s các c p kim lo i sau ây. Không có hi n t ng gì x y ra. Màu vàng chuy n thành màu da cam. Mn và Al. C. A. B. B 523. h 521. B 544. Có m t c c th y tinh dung tích 100ml. B. A 533. D 525. Contantan có giá thành r . C úng. Dung d ch C2H5OH. C 536. Dung d ch NH3. D 541. n c. A 527. A 531. Fe và Al. A 538. M t ph ng án khác. B 546. 554. H i có hi n t ng gì x y ra khi thêm dung d ch BaCl2 vào dung d ch có màu vàng trên? A. D. Xu t hi n k t t a màu vàng c a BaCrO4. D 539. Contantan là h p kim c a ng v i 40% Ni. D. A 545. A 537. Contantan có i n tr nh . B 550. B. D 526. Thép d o vì t l cacbon ~ 0. Dung d ch HCl.B . Khi dùng b ng s sáng p nh m i? A. D 548. C. V t li u này c ng d ng r ng rãi trong các d ng c t nóng b ng i n nh : bàn là. d ng kho ng 10ml dung d ch K2Cr2O7. Hi n t ng quan sát c là màu da cam c a dung d ch chuy n sang màu vàng. A 543. D. Fe và Cr.C. C. 553. A 535. Thêm t t t ng gi t dung d ch NaOH vào c c th y tinh. 552. Dung d ch HNO3. Contantan có i n tr l n. B. A 532. c p nào có tính ch t b n v ng trong không khí. B 529. A 534. C 530. C. B. dây may so c a b p i n « Tính ch t nào c a contantan làm cho nó c ng d ng r ng rãi nh vây? A. ng b oxi hoá. A 549. nh có l p màng oxit r t m ng. D 540. A 528. « D. C. M t s tính ch t c bi t c a thép do các nguyên t vi l ng trong thép gây ra nh thép crom không g . M t nguyên nhân khác. D ng d n tr l i và áp s 522. D 524. b n có th dùng hoá ch t nào sau ây dùng c a b n 555.01%.

2 ng trình: n MgCl ! n Mg ! 0.6 24.5 ! 6.2 (mol) 3 => m = m MgCl m AlCl ! 4. D 552.5x Mg + 2HCl p MgCl2 + H2 Fe + 2HCl p FeCl2 + H2 t s mol Al.551. y.54 ° x 27 y ! 6.05 x 95 ! 4.54) 0. nH ! 2 7.6 24 ° Gi i h ph x ! 0.45(g) 2 3 Cách gi i 2: m ! m( Al Mg ) mCl ! (9. A 553.7 ± y ! 0.4g h n h p là x. A 522.7 ! 31.14 2. Cách gi i 1: 2Al 0. Cách gi i 1: PTP : Mg + 2HCl p MgCl2 + H2o 2Al + 6HCl p 2AlCl3 + 3H2o Ch t r n B là Cu Dung d ch C là MgCl2 và AlCl3. 523.85 ! 31.35 (mol) 22.05( mol) 2 2 Theo ph => m MgCl ! 0.84 ! 0. C 555.14 2.75 26. Mg. C 554. Fe trong 17.45 (g) áp án A.7 x 35.35  ¯  ¯ 2 24 ± x 27 y ! 9.75 (g) n AlCl ! n Al ! 0.05 ng trình: ® ¯ y ° ! 0. z + 6HCl p AlCl3 + 3H2 3 0.4 nMg = x nAl = y t: ® 3 2 x ® x 3y ! 0.5x 2 .

(mol) VNO2 ! 2.5x + y + z = 0.03 .06 0.6) = 1.6 ± 5x ! 0.2 ! 2.4 ! 53.8 = 10.4. 6lÝ t Cách gi i 2: Al.2 (mol) (7): nN 2 ! 2N Cu ! 2x1.15 0.03 0.2 x ® x 2 y 52z !1 .5. Cách gi i 1: 2Al + Fe2O3 p Al2O3 + 2Fe S mol: 0. 102 + 0.06 x 56 = 10.15 ± ! 0. Cu2+ nh n e ng e H+ + 2e p H2   ne H nhËn ! ne Cu nhËn Cu + 2e p Cu   nH2 ! nCu2 nCu ! nCu2 nNO2 ! 2nCu ! 2x1.7 là nAl = 0.06 mhh sau ph n ng = 0.2 ± ±   ¯ y ! 0.4mol t   VNO2 ! 2.2 (g) Cách gi i 2: Theo nh lu t b o toàn kh i l b ng t ng kh i l ng s n ph m: mhh sau = mhh tr c = 5. nMg = 0.14 x 27 + 0.4 + 4.03 Ph n ng: 0.5x y z ! 0.76lÝ áp s : B 524. nFe = 0.3 + 0.6 + 0.3 = 1. . Mg. ! 53.2 ! 2.06 Sau ph n ng: 0 0.03 0.3 h n h p X tác d ng CuSO4d 2Al + 3CuSO4 pAl2(SO4)3 + 3Cu Mg + CuSO4 p MgSO4 + Cu Fe + CuSO4 pFeSO4 + Cu Cu + 4HNO3 p Cu(NO3)2 + 2NO2 + H2O nCu (4.3.2 0. Fe nh H+ .15 ¯1.2(g) ng: T ng kh i l ng các ch t tham gia ph n ng áp án C.03 0. z ° ° p n h n h p trong 34.4x 22. x 22. ® ! 0.

4 v 5 áp án A.2 = 33. ta có: T ng s mol electron cho = (0. 06 v 4 v 22.525. x là s mol mu i M + CuSO4 p MSO4 + Cuq 64g gi m (A ± 64)g 0.75. H ng d n: M hh = 16.05m Rút ra: x = 100 A 64 Ag p 1mol ng thanh kim lo i.05m g 100 (1) M + Pb(NO3)2 p M(NO3)2 + Pbq 207 t ng (207 ± A)g .11 (mol) 22.896 (lít) 6 529. 4 ! 0. H ng d n: V = áp án A.06 (mol) +n = 6 vV ! 0. 4 v 4 T ng s mol electron nh n = 3n 0. Ag p 1mol xmol 0. 4 ! 1.5 p V N 2O V NO ! 3. G i m là kh i l ph n ng.5 3 The image part with relationsh ip ID rI 30 10. H ng d n: áp d ng ph ng pháp b o toàn electron. A là nguyên t kh i c a kim lo i.369 (lít) 9 +n = 9 vV ! 0.03 x2) = 0.5 1 ! 10. 526.11 v 5 v 22. H ng d n: áp d ng ph ng pháp b o toàn electron. 06 (mol) 22.5 3.5 áp án: A.11 (mol) T ng s mol electron nh n = 3n   V= 0. 527. ta có: T ng s mol electron cho = 0.54 v3 27 = 0.05 x 1) + (0.5 V N 2O 44 33.

05m 7.14) = 4.0. Al + XCl3 p AlCl3 + X 3. Ph ng 14. 534. M t s ph ng pháp b o toàn a.14 ± (133. 530. B o toàn i n tích ng pháp gi I nhanh bài t p hóa h c . H ng d n: 1. MgCl2 + 2NaOH p Mg(OH)2 + 2NaCl 4. Fe + CuCl2 + p Cu + MgCl2 CuCl2 p Cu + FeCl2 3.14 27 Ta có: (A + 35.14 p 0.1m g 100 (2) 0.3).78 ! 0. Kim lo i X là Fe và mu i FeCl3. Mg 2. Ch 1. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O p 4Fe(OH)3 7. 2Fe(OH)3 p Fe2O3 + 3H2O áp án: D. H ng d n: G i A là nguyên t kh i c a kim lo i X.06 (3) áp án: A Gi i ra A = 56.1m 100 = 100 T (1) và (2) ta có: A 64 207 A T (3) gi i ra A = 65.5. FeCl2 + 2NaOH p Fe(OH)2 + 2NaCl 5.0. áp án C.xmol 7. Mg(OH)2 p MgO + H2O 6.5.1m Rút ra: x = 100 207 A t ng 7.14 0. V y kim lo i M là k m.

- Nguyên t c: T ng i n tích d ng luôn luôn b ng t ng i n tích âm v giá tr tuy t i. Vì th dung d ch luôn luôn trung hoà v i n. - Các ví d : Ví d 1: K t qu xác nh n ng mol c a các ion trong m t dung d ch ghi b ng d i ây: Ion S mol Na+ 0,05 Ca2+ 0,01 NO30,01 Cl0,04 HCO30,025

H i k t qu ó úng hay sai? T i sao? Gi i: Do i n tích c a m t ion trong dd b ng tích c a i n tích và s mol c a nó, nên ta có: T ng i n tích d ng là: (+1).0,05 + (+2).0,01 = + 0,07 T ng i n tích âm là: (-1).0,01 + (-1).0,04 + (-1).0,025 = - 0,075. Giá tr tuy t i c a i n tích d ng khác i n tích âm. V y k t qu trên là sai. Ví d 2: Dung d ch A ch a các ion Na+: a mol; HCO3-: b mol; t o ra k t t a l n nh t ng i ta dùng 100 ml dd Ba(OH)2 n ng CO32-: c mol; SO42-: d mol. x mol/l. L p bi u th c tính x theo a và b. Gi i: HCO3- + OH- p CO32- + H2O bmol p b Ba2+ + CO32- p BaCO3q Ba2+ + SO42- p BaSO4q Dung d ch sau ph n ng ch có Na+: a mol. Vì b o toàn i n tích nên c ng ph i có: a mol tác d ng v i HCO3- c n b mol OH-. V y s mol OH- do Ba(OH)2 cung c p là (a + b) mol Ta có: n Ba

OH !
2

OH-.

ab và n ng 2

ab ab mol/l x! 2 ! 0,1 0,2

b) B o toàn kh i l ng - Nguyên t c: + Trong m t ph n ng hóa h c t ng kh i l ng c a các s n ph m b ng t ng kh i l ng c a các ch t ph n ng. + Khi cô c n dd thì kh i l ng h n h p mu i thu c b ng t ng kh i l ng c a các cation kim lo i và anion g c axit. - Các ví d :

Ví d 1: Cho t t m t lu ng khí CO i qua ng s ng m gam h n h p g m Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 un nóng thu c 64g s t, khí i ra sau ph n ng cho i qua dd Ca(OH)2 d c 40g k t t a. Tính m. Gi i: Khí i ra sau ph n ng g m CO2 và CO d CO2 + Ca(OH)2 p CaCO3q + H2O 0,4 ta có: nCO ! nCO ! 0, 4
pu 2

40 ! 0,4 100

Theo

nh lu t b o toàn kh i l

ng:

m + 28.0,4 = 64 + 44.0,4 p m = 70,4g. Ví d 2: M t dd có ch a 2 cation là Fe2+: 0,1mol và Al3+: 0,2mol và 2anion là Cl-: x mol c 46,9 g ch t r n khan. và SO42-: y mol. Tính x và y, bi t r ng khi cô c n dd thu Gi i: Do b o toàn kh i l ng: 56.0,1 + 27.0,2 + 35,5x + 96y = 46,9 (1) Do b o toàn i n tích: 2.0,1 + 3.0,2 = 1.x + 2.y (2) T (1) và (2) gi i ra x = 0,2; y = 0,3. Ví d 3: un 132,8 g h n h p 3 r u no, n ch c v i H2SO4 c 1400C thu c 111,2g h n h p các ete trong ó các ete có s mol b ng nhau. Tính s mol m i ete. Gi i: un h n h p 3 r Theo u c
3

Gi i: t công th c c a các mu i là M2CO3 và RCO3 M2CO3 + RCO3 + 4HCl p 2MCl + RCl2 + 2CO2 + 2H2O 0.6 = 1. 6 Ví d 4: Hoà tan hoàn toàn 23. Tính kh i l ng mu i m i t o ra trong dung d ch. 21. 2 ! 0.8g h n h p g m m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr I và m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr II vào dd HCl thu c 0.2mol khí CO2.2 mol p 0.8 ± 111.8 + 0.6 g.36.2 2 2 nh lu t BTKL: 23.mete = 132.4.4 Theo 0.2 = 21.5 = mmu i + mCO m H O .3 1 ! 6 ete.2 mol. 2 nh lu t b o toàn kh i l ng: mr u = mete = m H O 2 m H 2O = mr u .2 18 T ng s mol các ete = s mol H2O = S mol m i ete = 1.

N u cho l ng h n h p A trên ph n ng hoàn toàn v i dd HNO3 thì thu c bao nhiêu lít N2.12 l khí NO duy nh t ktc.44 + 0.4 32 32 Thu e: G i s mol O2 là x mol.2.5 = mmu i + 0. Hoà tan A b ng dd axit HCl d c dd B và khí C. t cháy C c n V lít O2 ( ktc).4.18 mmu i = 26g c. bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn. còn O2 thu e. t C thu c SO2 và H2O. Gi i: Trong bài toán này có 2 thí nghi m: .928 lit Ví d 2: H n h p A g m 2 kim lo i R1. Cho h n h p A ph n ng hoàn toàn v i dd HNO3 d thu c 1. B o toàn electron . O2 + 4e p 2O-2 2 mol p 4x Ta có: 4 x ! 60 30 .2 50 56 S - 4e p S+4 (SO2) 20 30 mol p .1. y không i (R1.2. Các th tích khí o ktc. Gi i: n Fe " nS ! 30 nên Fe d và S h t. Tính V.4 gi i ra x = 1. R2 không tác d ng v i n c và ng tr c Cu trong dãy ho t ng hóa h c c a kim lo i).4.47 mol. 47 ! 32. R2 có hoá tr x. Fe ± 2e p Fe2+ 60 60 mol p . K t qu cu i cùng c a quá trình ph n ng là Fe và S nh Nh ng e: ng e.Nguyên t c: Trong quá trình ph n ng thì: S e nh ng = s e thu ho c: s mol e nh ng = s mol e thu Khi gi i không c n vi t ph ng trình ph n ng mà ch c n tìm xem trong quá trình ph n ng có bao nhiêu mol e do ch t kh nh ng ra và bao nhiêu mol e do ch t oxi hoá thu vào. 56 32 VO2 ! 22.2 .8 + 0. 32 Khí C là h n h p H2S và H2.Các ví d : Ví d 1: Tr n 60g b t Fe v i 30g b t l u hu nh r i un nóng (không có không khí) thu c ch t r n A.hay: 23.36. .

04 = 0.04 Ta có: 2x + 2y + 3z = 0.04 mol NO2. ng pháp i s 5 4 5 2 2 2 3 2.0. t n s cho các i l ng c n tìm.07 (1) Nh ng 0. Ph a. S mol e do R1 và R2 nh N + 3e 5 p N 1.35 g h n h p g m Cu. Gi i ph ng trình i s (ho c h ph ng trình) và bi n lu n k t qu (n u c n). Gi i: t x. Cách gi i: Vi t các ph ng trình ph n ng. Tính kh i l ng mu i t o ra trong dung d ch.015 = 0. Mg.thí nghi m 1: R1 và R2 nh cho N 5 2 ng e cho Cu2+ chuy n thành Cu sau ó Cu l i nh ng ra là: ng e thành N (NO).0.03 n 0.4. z l n l t là s mol Cu.35 + 62.15 p x = 0.01 N + 1e = N (NO2) 0.4 ng e cho N 5 2 0. .15 n thí nghi m 1: R1 và R2 tr c ti p nh s mol e thu vào là: 0 2 N + 10e p N 2 5 t o ra N2. Mg.336 lit Ví d 3: Cho 1. y. G i x là s mol N2.05 22. Al.07 = 5.69g.12 ! 0. Nh ng e: Cu ± 2e = Cu x p 2x p x Mg ± 2e = Mg y p 2y p y Al ± 3e = Al z p 3z p z Thu e: N + 3e = N (NO) 0. Al tác d ng h t v i dd HNO3 thu ch n h p khí g m 0.07 c ng chính là s mol NO3Kh i l ng mu i nitrat là: 1.03 + 0. thì 10x n x mol Ta có: 10x = 0.01 mol NO vào 0. Tính theo các ph ng trình ph n ng và các n s ó l p ra ph ng trình i s .015 VN 2 = 22.04 n 0.

Nhân giá tr ó v i nguyên t kh i c a Fe là 56 ta c m. z. ó là s mol Fe. nh v y không c n ph i i tìm y các n x. Fe2O3.b.Th c hi n các phép tính trên: + Tìm giá tr c a ph ng trình (2): Chia (1) cho 8 c: 7x + 9y + 29z + 20t = 1. ây có 2 ph ng trình. Fe3O4. z. y. + Tìm c giá tr c a (2). Nh v y không s ph ng trình tìm ra các n s . L y kh i l ng h n h p B tr i kh i l ng oxi ta c kh i l ng s t ban u. Tính m. sau m t th i gian bi n thành h n h p (B) có kh i l ng 12 gam g m Fe.u bài ch yêu c u tính kh i l ng s t ban u. Gi i: Trong không khí s t tác d ng v i oxi t o ra các oxit 2Fe + O2 p 2FeO 4Fe + 3O2 p 2Fe3O4 3Fe + 2O2 p Fe2O3 H n h p B tác d ng v i dd HNO3: Fe + 4HNO3 p Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 3FeO + 10HNO3 p 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O 3Fe3O4 + 28HNO3 p 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O Fe2O3 + 6HNO3 p 2Fe(NO3)3 + 3H2O t s mol c a Fe. t c m. Ví d : (Trích thi vào HSP Hà N i 1998) m gam b t s t (A) ngoài không khí. . FeO. Nhân giá tr ó v i nguyên t kh i c a O là 16 ta c kh i l ng c a oxi trong các oxit s t.24 ! ! 0.Có 5 n s nh ng ch có 4 ph ng trình. do ó c n gi i k t h p v i bi n lu n. . Cho B tác d ng hoàn toàn v i dd HNO3 th y sinh ra 2. + Tìm c giá tr c a (3). Fe3O4.4 Nh n xét tr c khi gi i h ph ng trình i s trên: . Fe2O3 l n l t là x. y. t ta có: Theo kh i l ng h n h p B: 56x + 72y + 232z + 160t = 12 (1) Theo s mol nguyên t Fe: x + y + 3z + 2t = m (2) 56 12 m (3) 16 Theo s mol nguyên t O trong oxit: y + 4z + 3t = Theo s mol NO: x + y z 2.24l khí NO duy nh t ktc. ó là s mol nguyên t O trong oxit. t. FeO.5 (5) . n u bi t giá tr c a nó ta d dàng tính c kh i l ng s t ban u ó là ph ng trình (2) và (3).1 (4) 3 3 22.

làm lu m b n ch t hóa h c.18 = 10. Ta hãy gi i bài toán trên b ng nh ng ph ng pháp mang tính c tr ng c a hóa h c h n.4 Chia (10) cho 20 c: y + 4z + 3t = 0. m c dù th ng b t c.12 m = 12 ± (0. ó là ph ng pháp b o toàn kh i l ng và ph ng pháp b o toàn electron.16) = 10.12.5 (8) Nhân (6) v i 7 c: 21x + 7y + 7z = 2.1 (9) L y (8) tr i (9) c: 20y + 80z + 60t = 2.18 V y: m = 56. ch d ng l i ch HS vi t xong các ph ng trình ph n ng hóa h c và t n tính theo các ph ng trình ph n ng ó (d a vào m i t ng quan t l thu n) còn l i òi h i HS nhi u v k n ng toán h c.8 Chia (7) cho 10 c:x + y + 3z + 2t = 0. khi g p m t bài toán là ch tìm cách gi i b ng ph ng pháp i s . Trên th c t .08g + Tìm giá tr c a ph ng trình (3): Nhân (5) v i 3 c: 21x + 27y + 87z + 60t = 4. Tính ch t toán h c c a bài toán l n át tính ch t hóa h c.3 C ng (5) v i (6) c: 10x + 10y + 30z + 20t = 1. *) Ph ng pháp b o toàn kh i l ng: Theo nh lu t b o toàn kh i l ng ta có: (kí hi u kh i l ng là m) m B m HNO3 pu ! m Fe.08g Qua vi c gi i bài toán trên b ng ph ng pháp i s ta th (6) (7) (10) y vi c gi i h ph ng trình i s nhi u khi r t ph c t p. HS ch quen gi i b ng ph ng pháp i s . V m t hóa h c.0. thông th ng HS ch l p c ph ng trình i s mà không gi i c h ph ng trình ó.Nhân (4) v i 3 c: 3x + y + z = 0.

NO3 3 m NO m H 2O (1) Tính các giá tr ch a bi t c a (1): + nFe.

V y m Fe.NO ! n Fe ! 3 3 m m .

V y m HNO3 p = 63.1 22.nFe = 3.24 ! 0.NO3 3 ! 242 .© 0.1 + 3m ¸ 3m ¨ . NO và t o ra mu i: n HNO3 t n HNO3 t o NO ây s mol HNO3 c dùng vào 2 vi c là t o ra = nNO = 2. 56 56 3 3 + Mu n tính m HNO c n tính nHNO .1 ¹ 56 º 56 ª .4 m 56 o mu i = 3. n HNO3 p = 0.

© 0.6 ± 60 = 33. Ph ng pháp trung bình (kh i l ng mol trung bình. s nguyên t trung bình) a. có tác d ng kh c sâu nh lu t b o toàn kh i l ng và có u i m là áp d ng cho m i quá trình oxi hoá .Kh i l ng mol trung bình là kh i l M = ng c a m t mol h n h p (kí hi u là M Khèi l-îng hçn hîp Sè mol hçn hîp b.kh ho c không oxi hoá .3 ! 22.Ph ng pháp trung bình ch áp d ng cho bài toán h n h p các ch t. . c.4 M = 93.+ Tính nH O : ta có nH O = 2 2 1 1 n HNO3 p = 2 2 The image part with relationship ID rId356 was not found in the file. tính toán r t nh nhàng. 3m ¸ 1¨ V y mH O ! 18.1 + 18.6. 56 º 2ª 56 º 56 ª Gi i ra m = 10.1 + 30.05 M CO3 = 4.3 .kh .08g Nh n xét: Cho k t qu r t nhanh. H n ch là ch áp d ng c cho các quá trình oxi hoá . Cách gi i: . © 0. Ph ng pháp b o toàn electron: S mol e do Fe nh ng ph i b ng s mol e do oxi thu và N c a HNO3 thu: Ta có: 2.05 mol 22.© 0.05 1.kh . . Xác nh tên kim lo i A và B.24 m 12 m . ch ch a n m: 3m ¸ 1¨ 3m ¸ m ¨ 12 + 63.1 ¹ 56 º 2ª 2 Thay các giá tr tìm c vào (1) c ph ng trình b c nh t.Giá tr trung bình dùng bi n lu n tìm ra nguyên t kh i ho c phân t kh i hay s nguyên t trong phân t h p ch t. Các ví d : Ví d 1: Hoà tan hoàn toàn 4. kh c sâu b n ch t nh ng e và thu e c a các quá trình hóa h c.6 . Gi i: t M là NTK trung bình c a 2 kim lo i A và B M CO3 + 2HCl p M Cl2 + CO2o + H2O 0.12 ! 0.08g Nh n xét: Tuy h i dài nh ng cách này d hi u.4 32 56 5 Gi i ra m = 20.1 ¹ ¹ = 242.68g h n h p mu i cacbonat c a hai kim lo i A và B k ti p trong nhóm IIA vào dd HCl thu c 1.12 lit CO2 ktc.68 ! 93.4 .0. 0. 3. .

6 p B là Ca = 40. 3n O2 p nCO2 n 1 H 2O 2 nx .584 lít CO2 ktc và 3.Bi n lu n: A < 33. Tính a và xác nh CTPT c a các r u. Gi i: G i n là s nguyên t C trung bình và x là t ng s mol c a hai r C n H 2 n1OH x mol nCO ! nx ! 2 u. n ch c liên ti p trong dãy ng thu c 3.96g H2O.6 p A là Mg = 24 ng B > 33. Ví d 2: t cháy hoàn toàn a g h n h p hai r u no.

p .

C.08.6 = 1. T (1) và (2) gi i ra x = 0.32g n = 2. 0.2. 1 n x 3.3 Rút ra: Bi n lu n: 12x + y = 42.67) + 18.4 (1) (2) The image part with relationship ID rId385 was not found in the file.584 ! 0. B.3 0. xác nh CTPT c a A. nB + C = M B .03 53 Nh v y ph i có ít nh t m t r Ta có: n A ! 0.06 và n = 2.06 = 3.08 và kh i l ng là 3.08. 53 mB + C = 3.38 ! 42. B.3 hay 12x + y + 17 = 59.03 G i y là s nguyên t H trung bình trong phân t hai r Ta có: CxH y OH = 59. bi t r ng B và C có cùng s nguyên t cacbon và s mol r u A b ng Gi i: 5 t ng s mol c a r 3 u B và C.387.5 ! 0.3 u B và C .16 22.67 C 2 H 5 OH C3 H 7 OH Ví d 3: H n h p 3 r u n ch c A.38 ± 1. Ch có CH3OH = 32 mA = 32.x = (14.2.78g.0.67 Ta có: a = (14 n + 18).05 .2 0.05 = 1.C ! 1.08 u có M < 42. C có t ng s mol là 0.3 ! 0.0. M ! 3.78 ! 59.67.

98g và bình 2 có 8g k t t a.84 hay R x + 17x = 2.08 và R = 18. ng ng ( R + 39). Gi i: 1 H2 2 x 2 và C3H7OH ng ng liên ti p nhau tác d ng v i ktc.6 hay R x + 39x = 4.08 . C ph i có m t r u có s nguyên t H < 6. Ph ng pháp ghép n s 0.x y 1 30. y là s mol các r u. CnH2n+1OH + x 3n O2 p nCO2 + (n + 1)H2O 2 nx (n + 1)x . Gi i: t CTPT c a các r u là CnH2n+1-OH và CmH2m+1-OH. G i x.3 và m t r s nguyên t H > 6.84 T (1) và (2) gi i ra x = 0.x = 2. không gi i c. N u dùng ph ng pháp ghép n s ta có th gi i lo i bài toán này m t cách d dàng.3 2 18.896 lít. Cách gi i: M t s bài toán cho thi u d ki n nên gi i b ng ph ng pháp i s ta có s n nhi u h n s ph ng trình và có d ng vô nh. 2 a.x = 4.84g h n h p 2 r u n ch c là m t l ng Na v a t o ra 4.3. th y bình 1 t ng 1.5 p Duy nh t ch có CH3 = 15 và r liên ti p nên r u kia ph i là C2H5OH.4 ! 0.22.3 4 <0 u có Ch có nghi m khi x = 3. B. Tính V và xác nh CTPT c a u.6g ch t r n và V lít khí H2 các r u. t R là g c hi rocacbon trung bình và x là t ng s mol c a 2 r R OH + Na p R Ona + xmol x Ta có: ( R + 17).3 3 6. Cho h n h p khí và h i này l n l t i qua bình 1 ng H2SO4 c và bình 2 ng n c vôi trong d .6 Ph i có m t g c R < 18. n ch c c h n h p khí và h i. Có 2 c p nghi m: C3H5OH (CH2 = CH ± CH2OH) và C3H7OH C3H3OH (CH | C ± CH2OH) Ví d 4: Cho 2.5 (1) (2) u là CH3OH. Các ví d : Ví d 1: t cháy hoàn toàn ag h n h p hai r u no. V= 4. Tính a. b.

08 100 i s theo s mol CO2 và s mol H2O: nCO2 = nx + my = 0.08 (1) n H 2O ! .CmH2m+1OH + y 3m 2 O2 p mCO2 + (m + 1)H2O my (m + 1)y CO2 + Ca(OH)2 p CaCO3q + H2O 0.08 Ta l p c 2 ph ng trình 8 ! 0.

n 1 x .

0. Tính a: a = (14n + 18)x + (14m + 18)y hay a = 14nx + 18x + 14my + 18y.m 1 y ! 1. Ghép n s c a = 14(nx + my) + 18(x + y).66g Ví d 2: un p gam h n h p 2 r u v i H2SO4 c thu c V lít ( ktc) h n h p 2 anken. v i 4 n s (n.08 = 0. suy ra h n h p 2 r u ó ph i Gi i: un nóng v i H2SO4 c thu thu c lo i no.11 ± 0.03 = 1. V.11 Thay nx + my = 0. CnH2n+1OH a mol b mol CnH2n + a mol CmH2m + b 3n O2 p nCO2 + nH2O 2 H2SO4® e 1400C CnH2n + H2O a (1) CmH2m+1OH p CmH2m + H2O (2) (3) na na (4) 3m O2 p mCO2 + mH2O 2 .98 ! 0. y theo p. t cháy hoàn toàn h n h p anken ó thu c x lít CO2 ( ktc) và y gam H2O.03. Thay các giá tr ã bi t c a = 14. x. n ch c. c h n h p 2 anken. L p bi u th c tính x.0.11 18 ây. y) mà ch có 2 ph (2) ng trình nên có d ng vo nh. Ta tri n khai (2) T (2): ghép n s n H 2O = nx + x + my + y = (nx + my) + (x + y) = 0.08.08 + 18. rút ra x + y = 0. m.

Zn + CdSO4 p ZnSO4 + Cd 65g p1mol 8.35% so v i ban u.32g CdSO4. 0. M t khác nhúng thanh kim lo i trên vào dd Pb(NO3)2.35a 100 112g t ng 112 ± 65 = 47g 2.32 ! 0.4 V 22. Gi i: G i kh i l gam. Cách gi i: Khi chuy n t ch t này sang ch t khác kh i l ng có th t ng ho c gi m do các ch t khác nhau có kh i l ng mol khác nhau.05%.4 Kh i l ng 2 r u là: (14n + 18)a + (14m + 18)b = p hay 14(na + mb) + 18(a + b) = p (7) Th (5) vào (7) c: p 18. b. (4): nCO ! nH O = na + mb (6) 22. m H 2O ! y ! V 22.4 . V 22.35a 100 Gi i ra a = 80g. Ph ng pháp t ng gi m kh i l a. Theo (3).18 p y ! 9 p 7.04 mol 208 ng thanh k m ban u là a gam thì kh i l ng t ng thêm là 2.04 2. sau m t Ta có t l : . H i kh i l ng thanh k m ban u.22. Ví d 2: Nhúng thanh kim lo i M hoá tr 2 vào dd CuSO4.b mol Theo (1).23V 7 11. Sau khi kh hoàn toàn ion Cd2+ kh i l ng thanh k m t ng 2. sau m t th i gian l y thanh kim lo i ra th y kh i l ng gi m 0. Các ví d Ví d 1: Nhúng thanh k m vào dd ch a 8.35a g 100 1 47 ! . 4 14 p 18. na + mb = 14 p 18. (2): a + b = mb mb 2 2 V (5).4 p x ! 5. D a vào m i t ng quan t l thu n c a s t ng gi m ta tính c l ng ch t tham gia hay t o thành sau ph n ng.2 p 9V 7 VCO2 ! x ! 14 ng .

78 ! 0.1m Rút ra: x = 100 207 A 64g gi m (A ± 64)g 0. V y kim lo i M là k m.14) = 4. xác nh công th c c a mu i XCl3. 2NaHCO3 €t €p Na2CO3 + CO2o + H2Oo 2. Gi i: G i m là kh i l ng thanh kim lo i.84g xg gi m: 44 + 18 = 62g gi m: 100 ± 69 = 31g 0 .1m g 100 (2) l 0. xác nh ph n tr m kh i l ng c a m i ch t trong h n h p.5.05m 7.14 27 Ta có: (A + 35.1%.th i gian th y kh i l ng t ng 7.14 p 0. Gi i: G i A là NTK c a kim lo i X.0.06g so v i dd XCl3.78g b t Al ph n ng v a v i dd mu i XCl3 t o thành dd Y. M + CuSO4 p MSO4 + Cuq Ag p 1mol xmol 0. A là NTK c a kim lo i.3).14 3. Xác nh M. t x là s gam NaHCO3.5.06 Gi i ra A = 56.05m g 100 (1) M + Pb(NO3)2 p M(NO3)2 + Pbq 207 t ng (207 ± A)g t ng 7.05m Rút ra: x = 100 A 64 Ag p 1mol xmol 7. x là s mol mu i ph n ng.14 ± (133.0. bi t r ng s mol CuSO4 và Pb(NO3)2 tham gia 2 tr ng h p nh nhau. Ví d 4: Nung 100g h n h p g m Na2CO3 và NaHCO3 cho n khi kh i l ng h n h p không i c 69g ch t r n. Al + XCl3 p AlCl3 + X 0.1m 100 = 100 T (1) và (2) ta có: (3) A 64 207 A T (3) gi i ra A = 65. Kim lo i X là Fe và mu i FeCl3. Ví d 3: Cho 3. Gi i: Ch có NaHCO3 b phân h y. Kh i ng ch t tan trong dd Y gi m 4.

hoá tr II là R.2g.5) t ng (2M+71)-(2M+60) = 11gam 11gam (2) + 2HCl p RCl2 + CO2o + H2O 1mol(R+60)g ymol (R+71) t ng (R+71)-(R+60) = 11g 11ygam T (1) và (2): mhh = x + y = nCO = 0. S t ng quát c a ph ng pháp ng chéo nh sau: D1 x1 x ± x2 x D2 x2 x1 .Ph ng pháp ng chéo th ng dùng gi i bài toán tr n l n các ch t v i nhau có th ng th ho c d th nh ng h n h p cu i cùng ph i là ng th . nh ng do ph n ng v i H2O l i cho cùng m t ch t.N u tr n l n các dung d ch thì ph i là các dung d ch c a cùng m t ch t (ho c ch t khác. ta thu c m t dung d ch ch t A v i n ng duy nh t. 6.Tr n hai dung d ch c a ch t A v i n ng khác nhau.8 + 2.2 = 26g. Nh v y l ng ch t tan trong ph n c gi m xu ng ph i b ng l ng ch t tan trong ph n loãng t ng lên.2 = 2.0. (2): (x + y)mol h n h p ph n ng thì kh i l ng hh mu i t ng (11x + 11y)g = 11(x + y) = 11. mmu i = 23.2mol khí.2. . M2CO3 + 2HCl p 2MCl + CO2o + H2O (1) 1mol(2M+60)g xmol RCO3 2(M+35.84 62 ! p x ! 84 g x 31 V y NaHCO3 chi m 84% và Na2CO3 chi m 16%. s mol là x kim lo i.2 2 Theo (1). s mol là y.x D1 x x 2 ! D2 x1 x . V y kh i l ng mu i thu c b ng kh i l ng mu i ban u c ng v i kh i t ng t ng thêm. Ví d tr n Na2O v i dd NaOH ta c cùng m t ch t là NaOH). Ta có: Ví d 5: Hoà tan hoàn toàn 23. . Cách gi i: . Khi cô c n dd sau ph n ng thì thu c bao nhiêu gam mu i khan? Gi i: Kí hi u kim lo i hoá tr I là M. Ph ng pháp ng chéo a.8g h n h p m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr I và m t mu i cacbonat c a kim lo i hoá tr II vào dd HCl th y thoát ra 0.

2 = 33.5. x là kh i l ng ch t ta quan tâm v i x1 > x > x2 D1.5. Ví d 2: C n tr n H2 và CO theo t l th tích nh th nào so v i metan b ng 1.2 = 30 16 30 MX . Gi i: V N 2O M hh = 16. x2.5 3 The image part with relationsh ip ID rI 30 10.75.59g Al b ng dd HNO3 loãng thu so v i H2 b ng 16. Gi i: 2V M hh = 15.5 44 33. Các ví d : Ví d 1: C n thêm bao nhiêu gam n c vào 500g dung d ch NaOH 12% 8% ? Gi i: m H O 2 có dd NaOH 0 8 4 mdd12% mH O 2 12 2 8 4 p mH O ! 250 g 500 8 ( ây x1 = 0.16 = 24 VH 2 c h n h p khí có t kh i 2 24 4 p VH 2 VCO ! 4 2 ! 22 11 VCO 28 22 c h n h p khí NO và N2O có t kh i Ví d 3: Hoà tan 4.30 .5 p V N 2O V NO ! 3.x1.5 3. vì n c thì n ng NaOH b ng 0). Tính t l th tích khí trong h n h p. ! Gi i: M hh = 1. D2 là kh i l ng hay th tích các ch t (hay dung d ch) em tr n l n.5 c h n h p khí ( ktc) có Ví d 4: Tr n 2 th tích CH4 v i 1 th tích hi rocacbon X thu t kh i so v i H2 b ng 15.75. Xác nh CTPT c a X.5 1 ! 10. b.

T 1 t n qu ng manhetit (B) i u ch c 504kg s t. Ph i tr n 2 qu ng trên v i t l v kh i l ng là bao nhiêu c 1 t n qu ng h n h p mà t 1 t n qu ng h n h p này i u ch c 480kg s t ? Gi i: mA 420 24 480 mB 504 60 p m A 24 2 ! ! mB 60 5 CHUC CAC BAN THANH CONG TRONG HOC TAP THE END THPT PHONG DIEN HOAI DUONG 12B5 10/04/2011 . V i 12x + y = 58 ch có nghi m khi x = 4 và y = 10 p C4H10 Ví d 5: T 1 t n qu ng hematit (A) i u ch c 420kg s t.1V MX 30 ± 16 The image part with relationship ID rId489 was not found in the file.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->