Thuc trang chuyên giao công nghê o Viêt Nam và thành phô Hô Chí Minh

Hoat dông chuyên giao công nghê tai Viêt Nam noi chung va thanh phô Hô Chi Minh
(TP.HCM) noi riêng hiên nay bao gôm cac hinh thuc chu yêu la chuyên giao công nghê tu
nuoc ngoai vao Viêt Nam, chuyên giao công nghê trong nuoc va chuyên giao công nghê tu
Viêt Nam ra nuoc ngoai. Mát khac, môt sô danh gia khac thi phân chia viêc chuyên giao công
nghê chu yêu theo hai luông chinh la tu công ty me chuyên giao cho cac công ty con trong
cac công ty 100° vôn nuoc ngoai hoác trong cac công ty liên doanh. Luông thu hai la cac
hoat dông chuyên giao công nghê thuong mai thuân tuy. Va thuc tê diên ra tai Viêt Nam noi
chung la cac hoat dông chuyên giao công nghê la theo hinh thuc thu nhât. Môt sô nghiên cuu
trong nuoc cho kêt qua, 90° hop dông chuyên giao công nghê duoc ki kêt voi cac doanh
nghiêp (viêt tát la DN) co vôn dâu tu nuoc ngoai. Tai Bô Khoa hoc va Công nghê, dên nay
moi chi co trên 200 hop dông chuyên giao công nghê duoc phê duyêt, dáng ky, chiêm phân
rât nho trong sô cac du an chuyên giao công nghê thuc thi tai Viêt Nam. Theo bao cao vê suc
canh tranh cua Diên dan Kinh tê Thê gioi (WEF) cho thây nám 2004 tinh trên 104 nên kinh tê
duoc nghiên cuu, Viêt Nam xêp hang 79 vê muc dô su dung báng sang chê, hang 99 vê muc
su dung báng sang chê công nghê nuoc ngoai.
Bang 1. Chi sô xêp hang vê công nghê cua Viêt Nam nám 2004
Chi sô xêp hang vê công nghê 92
Chi sô vê sang tao công nghê 79
Chi sô vê công nghê thông tin 86
Chi sô vê chuyên giao công nghê 66
Nguon. Diên dan kinh tś thś giūi (WEF) (2004) 'Bao cao nàng lŻc cʼnnh
tranh` http.//www.weforum.org/
Nhiêu cuôc khao sat cho thây trinh dô công nghê cua môt sô nganh san xuât va cua cac doanh
nghiêp con lac hâu. Theo kêt qua diêu tra vê thuc trang DN Viêt Nam cua Tông cuc thông kê
công bô ngay 11-5-2005, hâu hêt cac DN nuoc ta o quy mô vua va nho, thâm chi siêu nho, do
do kha náng trang bi may moc thiêt bi, kÿ thuât công nghê tiên tiên la rât han chê. Muc dâu tu
cho khoa hoc va công nghê (KH&CN) tuy dã táng, nhung chua dap ung nhu câu phat triên va
vân dua chu yêu tu nguôn ngân sach nha nuoc, chua huy dông duoc cac nguôn dâu tu xã hôi,
nhât la tu cac doanh nghiêp. Co chê, chinh sach dâu tu cho khoa hoc va công nghê chua duoc
thao gõ dê tao nguôn luc va dông luc cho cac tô chuc va cac nha khoa hoc phat huy tôi da
náng luc sang tao va dua nhanh kêt qua nghiên cuu vao ung dung trong thuc tê san xuât kinh
doanh. Công tac hôi nhâp quôc tê vê KH&CN cùng chua duoc quan tâm dây manh dê tim
kiêm, tiêp thu, lam chu, tiên toi cai tiên công nghê nhâp tu nuoc ngoai phuc vu dôi moi, nâng
cao trinh dô công nghê, nâng cao kha náng canh tranh cua doanh nghiêp trong xu thê hôi
nhâp. Ngoai ra, sŻ gőn kśt giŹa dao tʼno - nghiên cųu- san xuat. kinh doanh, quan hê hop tac
giŹa cac to chųc KH&CN, chat luong cac dŝ tai nghiên cųu khoa hţc dà nghiêm thu va viêc
dua kśt qua nghiên cųu vao cuũc sŧng vōn con nhiŝu hʼnn chś.
Môt sô vân dê vê chuyên giao công nghê trong quá trình hôi nhâp
Su phát triên khoa hoc và công nghê còn han chê
Ngoai môt sô thanh tuu vê sinh hoc thi cac chuong trinh nghiên cuu vê công nghê cao duoc
Nha nuoc thanh lâp trong khoang hai muoi nám 20 nám tro lai dây vân chua co thanh tuu nao
mang tinh dác thu. Quan ly nha nuoc vê KH&CN chua thoat khoi co chê bao câp, dê thich
ung voi nên kinh tê thi truong. Co chê quan ly, chinh sach phat triên châm dôi moi, chua gán
kêt kinh tê voi KH&CN dê kich câu cho phat triên cac loai hinh công nghê.
Bang 2. Xêp hang vê tinh trang phat triên công nghê cua Viêt Nam nám 2003 (trên tông sô
104 quôc gia)
Muc dô su dung báng sang chê công nghê nuoc ngoai 99
Hop tac giua truong dai hoc va nghiên cuu công nghiêp 82
Muc dô sán sang vê công nghê 81
DTNN va chuyên giao công nghê 79
Su dung báng phat minh (patent) 79
Chi tiêu DN vê nghiên cuu triên khai 71
Nguon. Diên dan kinh tś thś giūi (WEF) (2003) 'Bao cao nàng lŻc cʼnnh
tranh` http.//www.weforum.org/
Nguôn luc cho phát triên doanh nghiêp công nghê thiêu hut
Thiêu can bô, thiêu tri thuc trong viêc chuyên sang kiên thanh công nghê, tu kêt qua trong
phong thi nghiêm thanh quy trinh san xuât ngoai thuc tê, nguôn dâu tu cua Nha nuoc dã thâp
lai con bi phân tan, không dut diêm va su dung không hiêu qua.. Do do, cac nghiên cuu
thuong duoc hoan thanh voi chât luong chua duoc cao va con mang náng tinh li thuyêt. Theo
danh gia cua cac chuyên gia: chât luong nguôn nhân luc dao tao trong nuoc con môt sô han
chê nhu: dao tao cao hoc, môt sô it nganh co chuong trinh, nôi dung dao tao duoc câp nhât,
con lai nhiêu nganh khac co chuong trinh, nôi dung dao tao chua vuot qua cac nôi dung dao
tao cac chuyên nganh tuong ung o bâc dai hoc; vi vây diêu kiên tham gia nghiên cuu khoa
hoc cua hoc viên cao hoc rât han chê.
Doanh nghiêp là khách hàng. còn thò o vói viêc nâng cao trình dô công nghê
Dôi voi cac doanh nghiêp Nha nuoc (DNNN) lon cùng it quan tâm dên dôi moi công nghê vi
thuong co vi thê dôc quyên nên không chiu suc ep canh tranh va co tâm ly dua dâm vao su
bao hô cua Nha nuoc. Ngay ca cac DN nganh công nghiêp, nganh duoc coi la chu luc hoan
toan cùng tuong tu. Theo Bô Công nghiêp, phân lon gia tri may moc thiêt bi san xuât chi con
30° so voi gia tri ban dâu va dã lac hâu hon 30 nám nhu dêt may co dên 45° thiêt bi may
moc cua cac DN cân phai dâu tu nâng câp va 30-40° cân thay thê; mùi nhon công nghiêp la
co khi thi dã lac hâu hon 40 nám so voi khu vuc va 50 nám so voi cac nuoc phat triên vê
công nghê va thiêt bi san xuât. Dâu tau kinh tê cua ca nuoc la TP Hô Chi Minh cùng chi co
25° DN co công nghê san xuât tiên tiên, 32° o muc trung binh, con lai la duoi trung binh va
lac hâu, trong do DN co công nghê lac hâu chiêm 20°.
Co chê bao hô cho các dôi tuong so hüu công nghê còn yêu
Thê chê bao vê quyên so huu công nghiêp chua tao du long tin cho cac nha dâu tu thanh lâp
va phat triên cac doanh nghiêp khoa hoc công nghê. Diêu nay liên quan dên hoat dông xây
dung va thuc hiên phap luât trong linh vuc chuyên giao công nghê. Hê thông luât phap liên
quan dên linh vuc nay dang trong qua trinh hoan thiên cho nên kho co thê noi dên tinh chuân
muc cua cac qui dinh phap luât theo huong tuong thich voi cac nuoc trong khu vuc va phu
hop voi thông lê quôc tê.
Kha nàng sinh loi cua hoat dông chuyên giao công nghê còn thâp
Do thi truong cua môt sô linh vuc nhu nông nghiêp va nông thôn chua phat triên, tinh trang
hang nông san duoc san xuât ra kho tiêu thu, bi 'rot gia¨ vân dang co tinh chât phô biên lam
nan long cac nha dâu tu nuoc ngoai. Nha nuoc chua co co chê diêu tiêt hoat dông san xuât va
cung ung hang nông san phu hop voi nhu câu cua thi truong. Nên kinh tê Viêt Nam dang
chuyên dân tu môt nên san xuât tu câp, tu tuc sang nên kinh tê thi truong san xuât hang hoa,
dôi moi co chê quan ly va tung buoc chu dông hôi nhâp vao khu vuc va thê gioi nên së gáp
phai không it nhung kho khán trong qua trinh chuyên dôi.
Chua có chiên luoc chuyên giao công nghê hüu hiêu
Cac dê xuât vân con mang náng tinh dinh huong hoác cac giai phap dua ra chua phat huy tac
dung nhu mong muôn. Cháng han, cac giai phap dê phat triên náng luc nôi sinh cua công
nghê giông nhu kinh nghiêm cua cac nuoc di truoc chua duoc phat huy tac dung tôt. Công
tac du bao, du doan su phat triên cua công nghê trong cac linh vuc, nganh kinh tê
Viêt Nam dê lam chô dua cho viêc hoach dinh cac chinh sach chua duoc coi trong.
Môt sô giai pháp và kiên nghi
Tu viêc danh gia nhu trên, môt sô kiên nghi va giai phap co thê duoc dê xuât dê hoat dông
chuyên giao công nghê co thê dat hiêu qua cao hon trong thoi gian toi bao gôm:
O Cân tiên hanh tông kêt, danh gia dây du hon vê hoat dông chuyên giao công nghê
trong thoi gian qua dê rut ra nhung bai hoc thanh công va chua thanh công dê nâng cao hon
nua nhung nhân thuc vê loi ich va chi phi cua hoat dông chuyên giao công nghê trên nguyên
tác dôi bên cung co loi.
O Nâng cao nhân thuc cua cac tâng lop dân cu vê viêc tiêp nhân công nghê chuyên
giao thông qua cac du an dâu tu nuoc ngoai. Diêu nay doi hoi công tac giao duc, tuyên truyên
vê nhung loi ich cua hoat dông chuyên giao công nghê dôi voi tung ca nhân va công dông
cân duoc thuc hiên rông rãi va kiên tri hon.
O Tô chuc cac khoa tâp huân dê nâng cao kiên thuc tiêp nhân công nghê chuyên giao
trong cac linh vuc, nganh nghê va phat huy náng luc nôi sinh cua công nghê. Tung buoc xây
dung dôi ngù cac chuyên gia, cac nha khoa hoc co du kha náng phat triên cac loai công nghê
duoc chuyên giao phu hop voi diêu kiên dác thu cua Viêt Nam.
O Qui hoach va chu dông xây dung cac khu công nghê tâp trung, công nghê cao dê tao
dia ban cho viêc tiêp nhân chuyên giao công nghê môt cach thuân loi dác biêt la cac loai công
nghê cao va dôi ngù nhân luc chât luong cao.
O Phat triên manh cac hoat dông liên doanh, liên kêt dê bô sung nhung phân kiên thuc
vê công nghê trong linh vuc ma Viêt Nam con thiêu. Dông thoi cân chu trong nhiêu hon dên
viêc khai thac cac thê manh vê thi truong tiêu thu, kiên thuc quan ly cac loai dây chuyên công
nghê, tiêp nhân cac loai tai liêu cùng nhu qua trinh dao tao nguôn nhân luc phuc vu cho qua
trinh khai thac va su dung công nghê cua dôi tac nuoc ngoai dê phat huy thê manh cua Viêt
Nam. Qua trinh nay cân gán voi hoat dông nôi dia hoa công nghê môt cach toan diên.
O Hoan thiên co chê, chinh sach dê chuyên dôi cac co so nghiên cuu hiên thoi sang
hinh thuc doanh nghiêp khoa hoc va công nghê. Bên canh do, cân nghiên cuu va xây dung thi
diêm cac loai hinh nghiên cuu nhu o cac truong dai hoc nôi tiêng trên thê gioi.

Thuc trang chuyên giao công nghê qua cac du an dâu tu nuoc ngoai tai Viêt
Nam trong thoi gian qua
Dàc diêm chuyên giao công nghê qua các du án dâu tu nuóc ngoài tai
Viêt Nam trong thòi gian qua
Cho dên hêt thang 8/1997 dã co 2137 du an dâu tu nuoc ngoai duoc câp
giây phep voi tông sô vôn dáng ki la 32.341ty USD trong do co khoang trên
70° du an co nôi dung chuyên giao công nghê. kê tu 1/1/2000 dên 15/9/2000
khu vuc co vôn dâu tu nuoc ngoai dã dong gop 69.000 ty dông cho tông san
luong công nghiêp, táng 65,38° so voi nám 1995 (26.000 ty VND ). Nhu vây,
vân dê chuyên giao công nghê qua cac du an dâu tu nuoc ngoai co vai tro quan
trong không chi o tâm vi mô ma con ca o tâm vi mô cua nên kinh tê. Truoc khi
di vao danh gia thuc trang cua vân dê, nguoi ta dã tông kêt lai môt sô dác diêm
cua chuyên giao công nghê qua cac du an dâu tu nuoc ngoai nhu sau:
-Công nghê dua vao Viêt Nam chu yêu thông qua hoat dông dâu tu nuoc
ngoai.
-Nha dâu tu thuong la nguoi chuyên giao công nghê.
-Công nghê duoc su dung trong cac du an dâu tu do nha dâu tu nuoc
ngoai la bên chuyên giao hoác gioi thiêu.
-Công nghê trong du an dâu tu 100° vôn dâu tu nuoc ngoai không nhât
thiêt phai chuyên tu công ty chinh quôc ma co thê duoc chuyên giao tu môt
công ty khac.
-Dây cùng la co so dê danh gia chung vê hoat dông chuyên giao công
nghê qua cac du an dâu tu nuoc ngoai tai Viêt Nam thoi gian qua
Nhüng kêt qua dat duoc
Kê tu khi nên kinh tê nuoc ta mo cua (1986) hôi nhâp voi nên kinh tê
khu vuc noi riêng va nên kinh tê toan câu noi chung, hoat dông dâu tu nuoc
ngoai cùng bát dâu duoc dây manh. Hoat dông nay dã thuc dây nên kinh tê
trong nuoc phat triên va dat duoc nhiêu thanh tuu dang kê. Mác du con nhiêu
thua kem so voi cac nuoc trong khu vuc nhung buoc dâu buc tranh vê môt nên
công nghiêp tôi tan, lac hâu dã duoc cai thiên. Dây la nhung co so, nhung dinh
huong dê chung ta xây dung môt nên công nghiêp hiên dai trong tuong lai.
a. Vê trinh dô công nghê:
Chuyên giao công nghê qua cac du an dâu tu truc tiêp nuoc ngoai dã gop
phân nâng cao trinh dô công nghê cua san xuât. Trong hâu hêt cac nganh, công
nghê tiên tiên nuoc ngoai dã duoc dua vao duoi dang dôi moi dông bô hay tung
dây chuyên công nghê. Thuc tiên ' chiên luoc don dâu công nghê¨- môt uu thê
cua ke di sau, cac nganh buu chinh viên thông, thám do khai thac dâu khi, dã
tiêp nhân duoc nhung công nghê tiên tiên so voi khu vuc va thê gioi. Môt sô
nganh khac cùng cai thiên duoc phân lon dây chuyên san xuât, phu hop voi diêu
kiên san xuât kinh doanh trong nuoc nhu: may mác, giây da, chê biên thuy
san..... Ngoai ra con phai kê dên su vuc dây cua công ty Gang Thep Thai
Nguyên thông qua môt loat cac hoat dông chuyên giao công nghê qua cac du an
dâu tu truc tiêp nuoc ngoai cua Trung Quôc, Dai Loan.... Nhu vây, su nâng cao
trinh dô công nghê tai môt sô nganh then chôt cua nên kinh tê quôc dân cùng
nhu tai cac doanh nghiêp trung uong va dia phuong dã gop phân nâng cao trinh
dô cua nên công nghê Viêt Nam thoi gian qua.
b. Vê trang thiêt bi.
Co thê noi công nghê chuyên giao vao Viêt Nam chu yêu la phân cung
cua công nghê duoi dang cac trang thiêt bi phuc vu san xuât. So voi thê gioi cac
công nghê duoi dang cac trang thiêt bi phuc vu san xuât. So voi thê gioi, cac
công nghê nay co dô lac hâu it nhât tu 1- 2 thê hê. Nhung so voi nên công nghê
Viêt Nam, dây la nhung trang thiêt bi tuong dôi dông bô va co trinh dô co khi
hoa cao hon công nghê trong nuoc. Cac nha dâu tu nuoc ngoai dã dua vao Viêt
Nam cac trang thiêt bi riêng le co trinh dô tu dông hoa cao, nhu cac dây chuyên
láp rap cac ban mach diên tu, tông dai kÿ thuât sô.... Nhin chung, cac trang thiêt
bi kha phu hop voi giai doan dâu cua tiên trinh công nghiêp hoa- hiên dai hoa
dât nuoc va gop phân táng thu nhâp quôc dân, dôi moi công nghê san xuât va
giai quyêt công án viêc lam cho nguoi lao dông.
c. Vê chât luong san phâm.
Nho qua trinh chuyên giao công nghê, noi chung chât luong san phâm dã
duoc nâng cao rõ rêt. Nguoi tiêu dung trong nuoc bot di tâm ly ' sinh dung
hang ngoai¨. Môt sô san phâm dã chiêm duoc cam tinh cua khach hang trong
nuoc va ngoai nuoc nhu : hang may mác, day da, quat diên, banh keo, ban
nghê.Viêc dâu tu chuyên giao công nghê tu nuoc ngoai dã han chê dên muc
tôi da viêc nhâp khâu môt sô luong lon cac san phâm : bia, gach ôp lat, xi máng,
sát thep xây dung.Dông thoi cùng giam nhâp khâu cac bô phân linh kiên, chi
tiêt cho cac san phâm co công nghê chê tao phuc tap ( den hinh, xe may, tông
dai diên tu sô..). Dên nay chât luong san phâm cua cac doanh nghiêp Viêt
Nam dã duoc thê gioi biêt dên va công nhân thông qua viêc câp chung chi ISO
cho môt sô doanh nghiêp. Dây la môt nhân tô quan trong giup san phâm cua cac
doanh nghiêp Viêt Nam canh tranh trên thi truong quôc tê, dác biêt khi hang rao
thuê quan duoc xoa bo trong thoi gian toi.
d. Vê trinh dô quan ly cua cac doanh nghiêp.
Trinh dô quan ly la môt trong nhung mát con yêu kem cua Viêt Nam.
Nhung nám qua, viêc tiên hanh hop tac lam án voi cac nha dâu tu nuoc ngoai dã
giup chung ta tiêp cân voi nhung phuong thuc quan ly moi. Do la quan ly kinh
tê trong nên kinh tê thi truong, mo rông quan hê ra ngoai pham vi lãnh thô dât
nuoc. Dây cùng chinh la muc tiêu quan trong ma Dang va Nha nuoc ta khuyên
khich trong viêc chuyên giao công nghê.
e. Vê bao vê môi truong.
Theo thông kê cua Bô khoa hoc-công nghê va môi truong, hiên nay co
trên 50° sô du an lâp bao cao danh gia tac dông môi truong va co trên 520 bao
cao duoc thâm dinh. So voi công nghê hiên co trong nuoc, công nghê chuyên
giao qua cac du an dâu tu nuoc ngoai co phân nâng cao hiêu qua công tac bao
vê môi truong. Dây la môt trong nhung yêu câu ' Phat triên bên vung¨ dang
duoc dát ra trên pham vi toan câu.
Chuyên giao công nghê la con duong ngán nhât dê dôi moi công nghê,
công nghiêp hoa hiên dai hoa dât nuoc. Chung ta không thê không công nhân
nhung dong gop to lon cua hoat dông chuyên giao công nghê qua cac du an dâu
tu truc tiêp tu nuoc ngoai tai Viêt Nam trong thoi gian qua. No dã gop phân
nâng cao trinh dô công nghê, táng thu nhâp quôc dân, tiêp kiêm chi phi san
xuât, bô tri lai hop ly luc luong lao dông va nâng cao trinh dô lao dông, dua ho
tiêp cân voi trinh dô cua cac nuoc trong khu vuc va trên thê gioi.
Nhüng màt tôn tai
Mác du dã dat duoc nhung kêt qua nhât dinh nhung hoat dông chuyên
giao công nghê qua cac du an dâu tu nuoc ngoai tai Viêt Nam vân con nhiêu
vân dê dang phai nghiên cuu, phai tim biên phap khác phuc.
a. Công nghê chuyên giao chua thuôc loai tiên tiên, hiên dai trong khi do
gia lai qua cao.
Môt cuôc khao sat công nghê duoc chuyên giao tai 42 doanh nghiêp co
vôn dâu tu nuoc ngoai cho thây : trong 727 thiêt bi va 8 dây chuyên san xuât
thi co dên 76° thiêt bi duoc san xuât tu nhung nám 50-60, 50° may moc da
qua su dung. Nhân dinh trên môt lân nua lai duoc chung minh qua kêt qua diêu
tra, danh gia trinh dô công nghê trong cac nganh công nghiêp nhe :
- 46° doanh nghiêp co trinh dô công nghê o muc trung binh kha co thê
duy tri trong vong 3-5 nám nêu thi truong ôn dinh.
- 40° doanh nghiêp co trinh dô công nghê trung binh, cân phai duoc
cai tiên, nâng cao moi dap ung duoc nhu câu.
- 14° doanh nghiêp co trinh dô công nghê thâp, cân phai dôi moi. Trong
sô nhung công nghê duoc khao sat o trên co nhung công nghê lac hâu ma thê
gioi dã loai bo lai duoc chuyên giao vao nuoc ta nhu : công nghê san xuât cac
chât tây rua co su dung chât tao bot báng DBSA. Môt sô công nghê bi thanh ly
o chinh quôc duoc dua vao Viêt Nam sau khi dã duoc tân trang cai tiên it
nhiêu(dây chuyên soi dêt, san xuât thuôc la, dây chuyên son mai tôn lop.).
Mát khac công nghê chuyên giao lai co gia qua cao so voi gia thuc tê cua
no. Môt phong tu vân Thuy Sÿ cho biêt trung binh cac hop dông chuyên giao
công nghê dã táng tu 10 dên 15°, dôi khi toi 40° so voi gia thuc tê trên thi
truong quôc tê.
Phân lon công nghê chuyên giao co trinh dô lac hâu so voi thê gioi .
Nhiêu dây chuyên san xuât con su dung nhiêu lao dông thu công, co trinh dô co
khi hoa thâp , trong khi do nhiêu công trinh du toan bi phia nuoc ngoai nâng
gia lên tu 2 dên 2.5 lân. Vây dâu la nguyên nhân cua su mâu thuân nay?
Loi dung su kem hiêu biêt cua phia Viêt Nam, dôi tac nuoc ngoai không
chuyên giao moi công nghê hiên dai, chu yêu nhám muc tiêu tim kiêm loi nhuân
cao va nhanh. Nhung công nghê co trinh dô tiên tiên thuong dát tiên, thoi gian
hoan vôn lâu.
Ben canh do, phia Viêt Nam lai co tâm ly y lai, trông cho nhiêu vao Nha
Nuoc, trinh dô hiêu biêt vê công nghê moi con rât han chê, dông co truc loi ca
nhân, thiêu dôi ngù can bô chuyên môn, thu dông trong viêc tim kiêm công
nghê va dam phan, ky hop dông. Su han chê nay la môt phân do nhung diêu
kiên vê môi truong kinh tê - xã hôi chua dây du, thiêu hê thông thông tin vê
công nghê va cac dich vu hô tro khac, náng luc nghiên cuu , triên khai công
nghê con kem, chua du nôi luc lam co so cho viêc tiêp thu va phat triên công
nghê duoc chuyên giao.Hang loat cac nguyên nhân khach quan va chu quan
trên cho thây su bât câp trong chuyên giao công nghê tai cac doanh nghiêp co
vôn dâu tu nuoc ngoai la môt vân dê dang duoc quan tâm thoa dang.
b. Nhung công nghê duoc chuyên giao chua tao duoc luc dây cân thiêt
cho viêc tiêp tuc nâng cao công nghê va tu dôi moi công nghê.
Tu thuc tê dang lo ngai: công nghê duoc chuyên giao phân lon co trinh
dô yêu kem, lac hâu so voi thê gioi thi hâu qua tât yêu së la: chua tao duoc luc
dây cân thiêt cho viêc tiêp tuc nâng cao náng luc công nghê va tu dôi moi công
nghê . Boi trong thoi ky công nghiêp hoa - hiên dai hoa hiên nay, dôi moi công
nghê diên ra voi hai hinh thuc chu yêu : Thông qua liên doanh liên kêt voi nuoc
ngoai tiêp nhân chuyên giao công nghê moi va tu dâu tu dê dôi moi công nghê.
Nhung nám qua hê sô dôi moi chi dat 7 ° môt nám( chi báng môt nua muc tôi
thiêu cua nuoc khac). Su chuyên giao công nghê duoc thuc hiên chu yêu trong
linh vuc san xuât hang tiêu dung ( dêt may, giay dep, chê biên luong thuc, thuc
phâm . ). Cac nganh khac, qua trinh chuyên giao công nghê chua thuc su
diên ra sâu rông . Tai cac doanh nghiêp nganh diên tu , công nghê láp rap chiêm
uu thê ( 80° CKD). Tai cac doanh nghiêp ôtô , công nghê hâu nhu la láp rap (
100° ôtô láp rap duoi dang CKD). Ty lê khai thac náng luc may moc thiêt bi
thâp. Không nhung công nghê duoc chuyên giao chu yêu la phân cung, trong
cac linh vuc láp rap , gia công, chê biên va chi dung lai o khâu tiêp nhân , vân
hanh. Mát khac su tiêp thu công nghê môt cach thu dông dã khiên cho cac
doanh nghiêp kho nâng câp va tu dôi moi công nghê khi cân thiêt. Chuyên giao
công nghê cùng chua tao duoc môi quan hê chát chë giua cac doanh nghiêp voi
nhau va giua cac doanh nghiêp voi cac co quan nghiên cuu va triên khai tiên bô
kÿ thuât công nghê . Dây la diêm yêu cua chung ta nhung lai la bi quyêt
thanh công cua cac nuoc tiên tiên trên thê gioi va ngay ca cac nuoc trong khu
vuc nhu Malaysia, Singapo.
c.Chuyên giao công nghê trong diêu kiên dôi moi công nghê le te , thiêu
quy hoach va chiên luoc thiêu su gán kêt giua phuong huong dôi moi chuyên
giao công nghê voi chiên luoc phat triên cùng nhu chiên luoc phat triên kinh
doanh.
Truoc suc ep cua thi truong cac doanh nghiêp dua nhau chuyên giao công
nghê. Phai cháng dây la cac 'môt¨ ma cac doanh nghiêp tim moi cach dê chay
theo ma không hê chu y toi công nghê duoc chuyên giao co thuc su phu hop
voi ban thân doanh nghiêp không. Co thê kê ra dây môt truong hop diên hinh vê
viêc nhâp khâu thiêt bi tu FLS, Dan Mach cua nha may xi máng Hoang Thach.
Qua hiên dai , qua rông so voi yêu câu cua dia phuong, thiêt bi phai ngung hoat
dông 6 thang vi thiêu than da. Vân dê dát ra o dây không phai la trinh dô công
nghê ma chinh la su phu hop cua công nghê voi chiên luoc phat triên , chiên
luoc san xuât kinh doanh. Bên canh do, con tôn tai tinh trang công nghê duoc
chuyên giao phân lon do nuoc ngoai gioi thiêu chu không phai do cac doanh
nghiêp tu tim kiêm, tu nghiên cuu va thiêt kê. Hon nua, nhâp may moc thiêt bi
le nhiêu hon la nhâp dây chuyên dông bô va khep kin.
d. Thuc hiên luât phap trong chuyên giao công nghê .
Nhiêu hoat dông chuyên giao công nghê qua cac du an dâu tu truc tiêp
tu nuoc ngoai duoc thuc hiên không theo quy dinh cua phap luât vê chuyên
giao công nghê , không lâp va ky hop dông hay chi ky hop dông giua bên giao
va bên nhân ma không trinh dê phê duyêt , nhiêu hop dông do bên nuoc ngoai
soan thao voi diêu kiên co loi cho ho trai voi quy dinh cua phap luât Viêt Nam,
chi phi chuyên giao công nghê qua cao. Nha nuoc ta khuyên khich chuyên
giao công nghê voi phi chuyên giao la 5° gia ban hay 25 ° loi nhuân sau thuê
trong thoi han 7 nám ( theo quyêt dinh sô 49- HDBT ). Nhung bên giao tim
cach không trinh duyêt hop dông chuyên giao công nghê ( chi co du an dâu tu
nuoc ngoai co hop dông chuyên giao công nghê trinh bô Khoa hoc công nghê
va môi truong xet duyêt theo dung phap luât)
e. Su thiêu dông bô, thiêu hoan chinh cua co so ha tâng kÿ thuât trong
hoat dông chuyên giao công nghê.
Công nghê chuyên giao vao trong nuoc phai co nhung diêu kiên nhât
dinh vê co so ha tâng kÿ thuât dê chon lua cho phu hop cùng nhu phat huy tac
dung. Trong khi do , su thiêu dông bô thiêu hoan chinh cua co so ha tâng kÿ
thuât hiên nay dã khiên cac doanh nghiêp gáp nhiêu kho khán: thiêu thông tin,
thiêu náng luc quan ly, dôi moi, công nghê . chung ta dang tung buoc xây
dung hê thông co so ha tâng nhung vân con nhiêu thua kem so voi cac quôc gia
khac.
I.Bao vê môi truong.
Môt trong nhung yêu câu quan trong cua qua trinh 'phat triên bên vung¨
dôi voi moi quôc gia la yêu câu bao vê môi truong. Cung voi viêc chuyên giao
công nghê cù , lac hâu thi nôi lo vê môi sinh cùng duoc dát ra. Khao sat o môt
sô co so san xuât cho thây : nha may phân lân Ván Diên co luong bui toi
1100mg/m3 chiêm 90 ° luong chât thai vao không khi. Nha may cao su Ha
Nôi, hoi xáng co nông dô cao vuot tiêu chuân cho phep 40 lân. Bên canh tinh
trang ô nhiêm không khi la su ô nhiêm nguôn nuoc sinh hoat do cac nha may
dêt, nhuôm, thuôc da, hoa chât thai ra. Tiêng ôn, dô rung cua may moc thiêt bi
cùng anh huong không nho dên suc khoe cua công nhân lao dông va nhân dân.
Chung ta cân nhung công nghê tiên tiên va phu hop dê công nghiêp hoa, hiên
dai hoa dât nuoc, song không thê tro thanh ' bãi thai công nghiêp¨ cua cac quôc
gia phat triên

.

 0147:2 47.

 2 33 .3/. 98.4.J8H:3 /4 O3g397. 49 4 3H3.9K..33 33.3g2 3g297 .93.:.. .333593.:5E9973.E.83..9.33.. E533:...48E9.....9..3-3  :9. .9.43/397439.5E9:9 .E.3 39E...3-2E2O....4 .2. 939.J38E... J.4..39J3 .E.: .33. .345.. .".335 .E.392 23 9K2 2 959: 2. 96: 3H3. .E. .33../4.4997K3 ..-.94E9.33.:3.973'9..99- 9:9..3 ..8E394.44.: %0496: :97..:. :.36:.. . 3"29:.33 . ..33 : 3..3.339H393793..935974343...3:3 :9. 93H3. 8 3 9 .3.3 35...3359743:9 35 47.9 ":3 33.5E9973.E.J38E. .5 9J....3"$59E..E. .43g3. 3...9.:. . : 8 3: 9 3/4.356:.6:2.33. :..3.3 939.3. 9E4 943:3....3.. :4...3 .497K3 .:93:3338E.K3.397. 3.3.E.33....3339997.. ..34..4. 3g3. 3.E.93H .45E9973. :9.: 3 .3 92.. 4298939:..397K33H3..33  9: 9g3 3...44.3397436:E97K335 $5E99734.4.6:..2983383:9.983:93 /4.......%3..3.2 2 ../4. . :9. 399.. 3.. 9$3./4.E..O939:34 2.:.396:3H3. .6:3 .2..8 3. .9#..

'9.97.34 59E..3 53....9K39735E9973..:973.3H3.335 .3 . 8/3-38E3.23g2 97H3938 6:. :#3"3 339 9    E4.:.333.3 995. ..3H3.9039  9H:.33.E43g3 . 3 97...:3.33 $/3-35E923 5.33 l%..4. 8383.

.

 0147:2 47.

94 393..:3 2.397.... 3g284.....95-32 333.3. 3..33.33:33E.6:38:.33. .3.. :3...4393...49 3.-4.2..5E9973. 4.O.........E.383:93O.:8.5E9973 9K3973 33383 .335E.O .3H3...O..5 5..O.:..4.E97-.5 99.3/..99-83:9 l:9:39. :9949 383:9.97:3-K3 .. :39....8/33:6: 4 O .5E9973.O9H:9 - 79E . ..335 .K 9.39...3 .. ..3..O.: 9.3 .E.E.392 3 2...3 33..43 943./4.38:.32983 ..33.3..99-83:9...3 84.4.335.3 ...:.:.497K3 .4.3 339'9.E.3339J3J9:9 %04 E3E.K.935 .:3.O93O 39J3.793.3J96:.:.33.33.3 :.33 93:95E5H3 6:.3335.3393...3.3 3g23...39.3 :9.9 3:3 :9.34 3./4. 298J933.9...6: 35E5:9904.33 l..E.3. 494.. .5.4.F5.33-.%!J3...2 .97:3-K3.:H3.3.3 3g284..997.:..39 %04335 533E972E2O...3383:99H393 2.. 95 .33339997. ...335 33 .33 996:9743 539J32936:97K383:9349.33 l:3H36:.397K3 3/:3 494 .4.E. 9...33:333.3353.43H3O...35 :9.39.83:97......3.. .96:.39J.E.32./2.....33.9233./92.-4.O.O9J3.3....9...6:33H33.. .9.:3/39293383:99.3..E. .:H3339.9 3g383.H3...4.3: %..3 349 3 /3.35E5:997433.O.3 ..3.397436:E97K34393.3:.3 .: 9743 O.O92 /.48 -4.33.397K3 3/:3 494.E.45E9973/4.E.9743.4.E.:3.E.3H3.3354.339:9 %:. .3 :9....3/:3 4 94..O 399-2E 2O.9 .J9K .E3- 9:979..9743:.3.2983.:38E3393.4.8.3. .936:.:4. 49497433..:333338355..E.3.2  .3-539E3 3/9 2.395 4997....335..E..33..39.539 .

.3.3 33.49 3.4..:3  ..93..39-.33.5E5 5E99733g3.-3.4.:398.2 2...49 3H3/4.32.3..E....O9 9:6:.97..:3.9533.3.4973 985E5.3 3 .........997. :9...3354. 9:H397:3 ...O O3. 97...49 33 .339597:3 .:3.5.49:.O9 ..4/.93H385 53J933Og397436:E97K3.E.:3 ./E3 :9.339743.. .:./4.4...97H3 29833.439.33 H3..3 ..34.4.2432:3 33 ..4.33 .E. 333. :9 49 3 .E..-9.3.943/3 O4393.3.39397H39 ..4E95:3 33...33 ..4.3 O .4936:. 333..3.3..E.:3.....4... 3.5E5...J38E...4339.33.455..93-.3339J3 3.2'9.935/3.9533.J38E.3.4. /33.923.33.33H3.E.9E..2 O":4.33.4..E..34 l:3 ..3.'9 ..7....E.3 3 9533.:3..383.4..6:3 .E.6:3 .6:E97K3 4943:333.4 O!E997323.E.3 333.5E9:9E..3 K39.9.:3..2.E.4.E.93.9.:3.34..O 3g35E9973..3397433..J.4.9733:.9E.3737..:3...3.33-.49 3..4 9743.3....E.3397H33:H3 9.E33..K33H3.3 3 .3 ...49 3..397439.3329.33..39E.E.E. .46:E 97K3.33 97439./39J 2..9:3 .8/3. ...33:: E..O.2.4:... -H3.:3.4..E.3....E.E.39H:9 39.33J.E.'9. 3/3.332.33 %3-. /3 3./399 3 9E. .93...:3 ./-E4 / 4E385E9973..4 94 ..E4/.383.5E9:3g3..O./..E.39: l39. .3329.5E9:9E.3 O%. 3339 '9.4. :3 ..5J. 9E.:3.3 3..83H3.. 797.34 5E9:923.3 H39 -8:3335339..5E5 .:3. 335. .36:. E3E3.33 %.H397K.9.33..33339.E...3 3.:..2 ":E97K33.E.E.:H3.42 O3933939 E3E .9533.33..

/E3 :9.349 '9.349'9 ...336:..E.E. %.3.297439.297439.3..973.36:.:3.:3.4. 2.  l./E3 :9. 4 399E3.4.36:.336:.

O/E3 :9. 93 8 .33 9..5 5F5 .:3.4.O 43 97H3 /E3..3..34 .3 g3 J  9 &$ 9743 O .O3/:3. .

.

 3.

.

.2.335 9g3 84.976:. / E3 : 9.36:.34...3 .:3 ..9.39E..O./E3 :9...4.:3.: 33 . 34  :9.34339 99 5 . l . .:3 9 .3g2 9' ..33 3 3 . . . 3.:3 .9.. 8 /3 9743 .4.3339 %7.3. : .343.92.3.3 36:..E.. /4 3 : 9.3. 34 O3 O5  9 3 .:3 . 8 E3 E .. .29.2.3 3..336:.493 83 .44.E.3.3 :9.:3..336:.:936:.. 49 3 ./E3 :9. .4 E3E9.3 .E. 939298 ..4 .O 9 ..4'9. 3.3 9 .22./E3 :9. 34-H3. 2 .:3..O ..3 : 9.J3 6:..33.:3..4 9 29 . .8..3.3..92..9: 339743/E3 :9. 2 .349'9.3 9733..3.973.49 3 :9.E.4.

 2.33 :3.2933 ..%7:3":./4.3 3 .3-.49 3.2949..9..335993 . 3.339 29833903 . 2.3 3./3. .97.29.33396:.3 5 3 8 .E.:3 49 3 : 9./.9E.3 -9 : .33 %.. '97K3 . : . 9  9 8 33E.3.97./3.3 3 9H3 93 84 .:9 ..4 97K3 . . .. . ..  /.497K3 .9..33: 9:. 34 . : 3 83 :9 3 /4./32933.3 3 /.393 9g2/. : 53 ..:383:9 55.E.34. :-.953./E3 :9..E.5.:3.3 .34 O5 5333. 23 49 3 3 9.E.:.83:9 $4. /3.33.93 /...93 .3:939: E3 .336:.. 9  .  35 ..3. 33 3 9 97433.3 39H3933. ./3 2 3-.:3.. .9. 33 3 9 943 ...33'9.4'9 .97. 3O 7H3 ..2 .4 .. 2 .3.93 ....J3 .5E9973. 3..33-.... 33 39 : .... 83 :9 $4 .336:.4.E.39. - '97.97.3 .93 l33.533/...399-5. 33 .3 %F5 %E :H3936:./: J  95 33 .8 33 3 ..97.399- O 9 3O .33.F284.3 99- 5.3.3 9743 3..33597:3..E. 833.36:..:3 .33/.83:9 %743:9. 9. O3 :.953.E.3 O55333.3 9 .E.. / .3..: 3O .33 29. -3 9: 83 4 7.  9 33 3 93.E. ..33 ..9743:.E.4/.3353 97439.: .. ...34 ...497K3 .4../E3 :9.E.3 .. 396: 9 . 9 .: .3.. 8.3. l4.

.3393.9.333936:.3 35 '9 ...3383:9...E.9397K3./3 2.2.397H3997. ..E.E.33 '9.384.6:3 2 lO6:3 3 997433339997.3 83 52 .E.39.399-7H3.397358352..9-9 3..8352-...4 7 79 .E.4'9 ..335 l293396:.4298/4.O97K3 .:3.E..:3..O97K3 9 34E.29K3.5.2.335.E.39743 3.39.38352 . .93359E. 9H: /3 9743 3.E.. 32..-9374 9:6:.97...43. '..4. /4.36:. 99.3 2736:.:3 57E5.2 .3 :9...33.9 .3354E 3 4E 93. :9.33.39 / '97K3 6:3 .:3 .33 3O.333. 34 3.39 9 .O.4E-97439.-5333 ..2 .38352 6:E97K3. / /.4.95..34 5.33.3.. -9 92  8J3 /3 3 34 988352 .O5539g39:356:. 9 ..9 .3. .3397433... '9 ..3235:.:3 .E./..2.2 33g26:..4. 33 . 39 93 9:98 K3.2 3397.O ...399 -E55. E.3 : F2 .335 %7K3 6:3  29 9743 33 29 .3 .J 4E. /4.3.3 3-.335'9..95 G3K3 02E 93 3 9 8 l3 3..3452.9. . 6:9 3 -E3 4 -3 3 '.34 .2g3. 43 :.4 3 . E.... 2.. 3../4.3..3g3.399-9.3 :9.35:298.97. 3 2.37.5E9 2g3 899F5/3 l39.3.$ .:J9399 9 ...4 3.E. .397.945...E. 6:9.4.-32.34 3..8352..

 95 9 3.336:.E.49 /4. 4.. /E3 :9. .3236:.9H:6:.. 33.33.E.49H393 3 9743 O E6:E.497K3 ...3 l 29 9743 33 H: . 2 97.3.43 .339743.49 3.8/3 3 397H32933.97K3 ..3.3 3 9g3 9: 35 6:.3. 34 9 '9 .3353 .97H352.3 3 ..3 3 . .3 3 3.2 .34. .:3 J...3 3: ./E3 : 9.333 33 O3O5943. l. 34 9'9. 39..9743. 97. .3.J32./.3 .....3 .4:6:.O97H3 -E4 .9.O 97H3 8/E35-E4.. O O5 53 33 .3 3 .9:.:3 .2 9743 9 .33 0 '-4.4 3 .5.E4 E3E9E.E.4 .4 .3.943.O97433.O ..O 399- .3 49 3 .3.96: : 97.3354E3 4E 93.4..3 3 .34.97H39  329939 .E.3 36:. 3297.3.3 33 39  2 .../E3 :9..4.4 3. 95. 4 8E9 ....: !E9 973 -3 .: :3 . .3.-4 ..39732l3.:3...:3 . 97. ..4 97K3 .E.:3 .:383:9 9K.3 %04 93 H ...83:99 333g2   2E 2O.3 :9. 5J 83 :9 -97J5 .3 E353H3.:3.O5333..: 59K2-35E5.92 3 $4.3 35.297. E3E97K3 .. /3 95 2 . 2 97.. . 33 9 6: 39 3 3.3 6:..33.9743:.3 .49974399-.33.:3.:. E 6:..39E.. / 9 .46:.3.3..4 9 ..4.E4 .. 393.333.

 : 84 . 9  :/.33 3  /4. 93 97.3:.O33.O97K3 .:383:9.4 .:38/9 83:99:.3  .3 .33..33 9g39 3 9 84.3395 .:3 .E..4 39.3 3g23:997.3 3. /4. 97K3 :-9.:29 4- .332. 93 J9 3: /.3.: /4..O97K3 9H3939...4.4.97..297.997H39 97.'9.E3 - ...3 43..3 3 ..9 !3 3 .. 2 5E3  5 3 $ 3 .3397:3 -K3 ..9.332.339 .484.4-997:3-K3..33-9.J3 6:.2 9E.3.35 2 %743 833.:3. 3O 9539.3 O 5J.48E997H3.997. 3 29 53 /4 33 : 3.2.3433 EH39 3 3 ' :3:H333..OE6:E.43. .O9 /:97K9743.3 3 .:H3 23 9 3 9743 ..335.:322..:  .E 33 9: 3 .33.42.397K3/94E3-5J.  9:939393...O97K3 .. 3. .E.3 .994-9-3$ 98. J4E95 9743 O3:.9.32E935 9E.. ..O97K3 ..4 .5J.335.E9.2 8..335..93 33.3.343 .:38.35 .3.E /.333 ..9H:9K223:3 .4. E9.97:3-K3E..3%: $.36:.O 97K3 .5 3.'9.33.3793.:3.42 E53 .4 .O97K3 .38/33:.82:9:33 /38F2:-9.O8/3.3: 03...4 '9 .. .3383:9.3 993 9.:3 .O92 973. 9K2 2 .:3.33 . . .3:.

E.9 9:.33533 39 .33 %9.3 3 .:.335.94 .O97K3 :F2 ..959..3H39.4 .. 3. 8 /37.959:.335..3:H333E. . 2.6:.3 3 29 .:3 ..3 :9...:3.....8.335..959. /F5 . .33...4..4 349.33 33g26:.4.33 .E. 8 95 9: .6:.E.9.3..4.. 3g3 .3...57E5  957E5/..2 ...:3..33:3.43g3.3 9. .9 E343.3 3 . 9.3 E3 . 3H3 .8:73 %./4.4.:9 l %.33 .:84.3 3 . 2. $.83:939H:/3 /92.399 :3.9E..E.:9743 3. 6:E 97K3 .335O33..4533.H3/4..-H3. /. 33 E..332.93- 9:9 . /4.4 .E../4..3357E5..: 973 . 52  E.9 2.3  -J 6:9 .94 .33. ..E.K39...399.9 2.99- 95 333..99K:6:99:8....:3.2.26:.39294 E3 - 3.:3.4.33H3.3 3 9 E.4. 349533. 3.:3... 9 3 3 .8 2.3 3 l 2 : .339.E.33.57E5 .9.3 F2 .94 .E.3 3.4.9 2./3l %.33 .399 ./4.3 .6:.E..33.9 :9.3 97H3. 3.498-9.E..39..59743.4..3.2E2O./4.:%36:.4.-3..3354E 3 4E33..3./4.4 .3359 ./3:9533 .3.3 3 97439.6:.33.3.5E9973.3g3.E.33..:. .3.2.:53.. ..:3.O . 9.3 3/37.-3293.3 9743 ..973.. 9293g2 ..5. 97 E...3429..3.E.:3 ..33 .

F5.E.-H3.4.35 3K3..:3 ...336:E. 3 5 /4 . 9.3359K22.3 3599K22 93H3.8..9.3 O . .4 .:3J.4.E..99 .J3 8 5 5 .35:99-9$ l..339743 :3 2..335/..:3.3..E. E3 :9. ..99- 3:.33.4.E.E.E. .:9: 9743 9 3 3g2 904 6:9 3 8  l% .:.5J.:3 .5E5:9'9./4.3 2. /4.997. :3. 29 2.:3.33.2 ..33.O.O9.3.3. 34 9: ......:3..5E9973.93.3 3 .4.3..54 .3....K9:9. ":E3 6:E7384...4 9K2 .4.497E..-H3332397K3 5H/:9 3:5 3/4-H33.:3.3.4 53 3 /4 3.:3 3-. .855 .:..:.97.5. $3.3.6: 3.3353 O97.9743: .H:. 34 .34 84394.3.5E99733 /4. 2997.32E2g343%.5E5:9 . 352E2O.3.33 .336:. .9H39397H39..3 H3.. 3597K3 .:3 .g3 .E.. 3 3 904 6: 3 .-393/4.335 :.33 :49 3.O/E3 :9.3 99-53349 39E3. ..3 . 5 3.:3..397K3/:95 3..:3 .3:38.4. 90423.95 9 3. .4...3 3 2.4.33.339 9: 6:4.3.E.3 E '3 97.4..3.33 35...F5J3 / %. 5E9 973 .4 3.:3.8.5J.. .33 .3.4.3 3 !./4.33 .83:93/4.39399K3973.3:95E59743.E. :3..3 -H3 .3. 5 3.9:839.4E-E3.9.5.3 %7.:3.....

...6:3 2 . /3 %743 O 8 9: 3 - 9: 43 . 5 .3 . .4.5E9:9E..H:.3397K3-4.4 . 8 93 9:933.. 48E929 8 .. 8 83 :9 .6:E97K3 5E9973-3.4 .455.3 3.4 9 3 2E 53 3 'g3 l3 .O5 3.33553:Og39:9393 9:3g3.3 .. .:9K34.3.. .3 - 9 2..33.4 9743 3.283.E.3973.8 93 9:9 9743 49 3./4...34.33 3 3 .:3.4.297.:3.33..297.3F9/:9904 35E5:9 0 $9: 3 - 9: 43 . 3.3 .8939:9 ..33 E.O 33 : 3 39 3.:3 .33 ..O ..3 9974333H:.297.3 . 97.26:.3...:6:.:-4.:3.. 1 4.

3...E.E..4 8:  .39K3 973323 J8323:33...4 3.333.339H393.2  ..4..55 .9 9 ..393-..4 3 J  2E .:3. /393..33/3 39.3 .8933. .335 .. %33 7:3.E.2 .33.32E /9 3:2 9:.5E9973 .2E2O.33:9:.99H:.997.333 38.45F5 3 H3.6:.99- ..8349/4..O33 ./. 843399793 -9. .6:.g3.3.4.. 4E.3354E 3 4E 93. .39.F284..333.