Bài viêt hay vê Bác Hô

Hô Chi Minh: Môt thoi dai va mãi mãi
(Tuân Viêt Nam) - Dân tôc này dã di tói thång Ioi vì ho dã sông môt dòi sông cúa niêm tin. Có
Iòng tin và tao dung duoc niêm tin cúa dân tôc - Ðó Ià di sán Ión nhât mà Bác dê Iai cho
chúng ta.

Ðêm 16 tháng 5, chuong trình truyên hình truc tiêp ký niêm 50 nãm Ðuòng mòn Hô Chí Minh huyên
thoai. Chiên tranh dã kêt thúc 34 nãm, nhung nhüng gì duoc tái hiên dù ít ói trong chuong trình này
vân làm tôi bàng hoàng vê su khôc liêt cúa cuôc chiên. Chiên tranh không phái là diêu mà bât cú dân
tôc nào mong doi. Nhung chiên tranh dã minh chúng nhân cách, giâc mo và lòng quá cám cúa nhân
loai cho hoà bình và lë phái cúa mình. Và môt lân nüa, tôi duoc nghe lai nhüng bài hát viêt doc
duòng mòn Hô Chí Minh. Không truc tiêp tham gia vào cuôc chiên, không môt ngày di trên con
duòng dây bom dan ây, nhung qua nhüng bài hát, tôi dã nhân ra su phi thuòng cúa môt dân tôc.
Nhüng bài ca bay qua cái chêt. Nhüng bài ca hiên lô tâm hôn và tinh thân cúa môt dân tôc.


":yên nång cúa môt con nguòi vì Ioi ích dân tôc

Vì sao trong nhüng nãm tháng gian khô nhât, dói rét nhât và máu cháy nhiêu nhât cúa dân tôc,
nhüng dúa con cúa dân tôc ây lai sãn sàng hiên dâng tât cá su sông cúa mình không môt chút dãn
do hay so hãi? ÷ tôi nhiêu lân tu dãt câu hói.
Có lë, vì ho dã nhân ra lë sông chân chính cúa con nguòi duoc sinh ra trên mãt dât này. Có lë, vì ho
dã sông môt dòi sông cúa niêm tin - niêm tin gãn liên vói tên tuôi cúa môt nguòi ái quôc vï dai: Hô
Chí Minh. Khi cái tên Hô Chí Minh vang lên thì niêm tin cúa môi nguòi dân Viêt Nam lúc dó dã duoc
dung lên bên vüng, chói sáng và bât diêt.

"Dân tũc nàv dã di tūi thőng loi vì hţ dã sŧng mũt dŭi sŧng cua niŝm tin - niŝm tin gőn liŝn vūi tên tuôi cua
mũt nguŭi ái quŧc vî dʼni: Hô Chi Minh.
Khi cái tên Hô Chi Minh vang lên thì niŝm tin cua môi nguŭi dân Jiêt Aam lúc dó dã duoc dŻng lên bŝn
vŹng, chói sáng và bât diêt."


Ðiêu gì dã khiên cái tên Hô Chí Minh tró nên thiêng liêng và mang môt quyên nãng dên vây?
Hô Chí Minh - Nguòi không phái là môt vi Thánh, không phái là môt nhà thuyêt giáo siêu phàm,
Nguòi chi là môt nguòi yêu con nguòi và yêu tô quôc vói toàn bô su sông cúa mình. Và dân tôc dã
nhân ra dó là nguòi con suôt dòi hiên dâng cho loi ích cúa dân tôc.
Ngay tù khi còn hoat dông ó nuóc ngoài, khi sô phân và con duòng cúa dân tôc Viêt Nam vân chìm
trong bóng tôi, khi không ít nguòi Viêt Nam nhìn vê tô quôc vói nôi tuyêt vong, thì Hô Chí Minh, moi
noi, moi lúc chi biêt dên dân tôc và dâu tranh cho dôc lâp, tu do cúa dân tôc mình.
Ngay cá nhüng lúc, nhüng noi chi môt mình, xung quanh là nhüng thê luc luôn luôn muôn dâp tãt
tiêng nói vê dôc lâp, tu do cúa nhüng dân tôc dang nô lê, Nguòi vân cât lên tiêng nói kiêu hãnh vê
dân tôc, tiêng nói cúa khát vong tu do cho dân tôc ây.Khoáng thòi gian Nguòi sông xa tô quôc dê tìm duòng giái phóng dân tôc mình khói kiêp sông nô lê
dú làm cho nhüng nguòi khác mêt mói và kiêt súc vê chính giâc mo ho tùng mang theo: môt dân tôc
Viêt Nam dôc lâp, tu do. Nhung giâc mo dó trong con nguòi Hô Chí Minh càng ngày càng lón, càng
toá sáng và không môt phút giây dùng lai.
Nguòi dã di dên tân cùng cúa giâc mo dó bãng con duòng cúa môt chiên sÿ dâu tranh kiên dinh và
bên bi cho tu do.

":yên nång cúa con nguòi biêt dåt niêm tin vào dân

Tró vê tô quôc, truóc mãt Nguòi là nhüng nguòi dân Viêt Nam nô lê lâm than. Nhung Nguòi biêt
rãng: trong nhüng con nguòi nô lê lâm than kia dang trú ngu giâc mo lón lao và mãnh liêt vê dôc lâp,
tu do. Sú mênh cúa Nguòi là dánh thúc giâcmo lón cúa toàn bô dân tôc tù bóng tôi, tù dói nghèo, tù
gông cùm và tù máu cháy.


Khi Nguòi cât tiêng, nhüng kiêp nô lê dã dúng dây di theo nguòi. Nguòi dúng vào giüa nhüng nguòi
nô lê, không phái vói danh nghïa môt lãnh tu khói nghïa, mà vói danh nghïa cúa môt con nguòi cùng
chung sô phân nô lê, chung giâc mo lón vê tu do và là môt nguòi ban lón cúa nhüng nguòi cùng
khô.

Khi chính quyên cách mang dâu tiên duoc thành lâp, Nguòi dã tâp hop tât cá nhüng nguòi con uu tú
nhât cúa dân tôc này làm môt. Vói Hô Chí Minh, tât cá nhüng nguòi Viêt Nam dêu là nhüng dúa con
cúa môt dân tôc bi áp búc."Aguŭi dát niŝm tin vào tŵng con nguŭi nhť bé. Khi âv, nhŹng con nguŭi nhť bé và vô danh dó bông vut
lūn lên vūi niŝm kiêu hãnh làm nguŭi và sán sàng hiśn dâng tât ca cho giâc mo tŻ do cua con nguŭi."


Nguòi buóc dên truóc môt nguòi nông dân vói niêm tin mãnh liêt rãng nguòi nông dân dó là môt
nguòi yêu nuóc chân chính. Và nguòi nông dân dó tró thành môt chiên sÿ dâu tranh cho tu do cúa
dân tôc.
Nguòi buóc dên truóc môt cháu bé vói niêm tin ây và cháu bé tró thành môt chiên sÿ dâu tranh cho
tu do.
Khi Nguòi dãt niêm tin vào nhüng con nguòi nhó bé và vô danh thì con nguòi dó vut lón lên vói niêm
kiêu hãnh làm nguòi và sãn sàng hiên dâng tât cá cho giâc mo tu do cúa con nguòi.
Ðôi vói Hô Chí Minh, dân tôc là trên hêt. Dân tôc là tài sán cúa tât cá con nguòi sinh ra trên mánh dât
cúa dân tôc dó kê cá nhüng nguòi dã có môt thòi lâm lac. Chính vì vây mà tât cá nhân dân Viêt Nam
dã dúng bên nguòi trong cuôc dâu tranh giành dôc lâp, tu do cho dân tôc.
ai câ: ch:yên nhó
Có biêt bao câu chuyên dã làm nên su vï dai cúa Hô Chí Minh. Nhung có hai câu chuyên làm tôi
không thê nào quên duoc.


ŷi hŽa cúa lãnh dœo và nhân cách mųt dân tųc

Câu chuyên thú nhât kê vê lòi húa cúa Hô Chí Minh truóc môt cô bé dân tôc ít nguòi.
Nhüng nãm tháng kháng chiên chông thuc dân Pháp, môt lân Nguòi ghé qua môt bán nguòi Thái.
Môt cô bé trong bán nói vói Nguòi là em muôn có môt chiêc vòng bac. Nguòi dã húa vói em bé dó.
Sau chín nãm, kháng chiên thành công, không ai ó bán nguòi Thái dó còn nhó câu chuyên vê cô bé
xin chiêc vòng bac và lòi húa cúa Nguòi. Bói chuyên dó là môt chuyên quá nhó bé và không cân
phái nhó dôi vói môt vi Chú tich nuóc. Nhung Nguòi dã quay lai bán nguòi Thái dó.Nguòi tró lai dê thuc hiên lòi húa cúa môt con nguòi vói môt con nguòi trong khi dât nuóc lúc dó
còn ngàn van công viêc và ngàn van thách thúc. Ðây là danh du cúa môt con nguòi. Ðây là tình yêu
và su tôn trong nhân dân cúa môt lãnh tu cho dù nhân dân có lúc là nhüng nguòi dói khát, u buôn và
tãm tôi.


"Lŭi hųa truūc mũt dųa trŗ cûng hê trţng nhu lŭi hųa truūc mũt dân tũc.

Khi nguŭi lãnh dʼno thŻc hiên duoc lŭi hųa truūc mũt dųa trŗ thì mūi có kha náng thŻc hiên duoc lŭi hųa
truūc mũt dân tũc."


Nhân cách lón cúa Hô Chí Minh là ó dó. Su linh thiêng cúa Hô Chí Minh là ó dó. Bói lòi húa truóc
môt dúa tré cüng hê trong nhu lòi húa truóc môt dân tôc. Khi nguòi lãnh dao thuc hiên duoc lòi húa
truóc môt dúa tré thì mói có khá nãng thuc hiên duoc lòi húa truóc môt dân tôc.
Viêc làm dó cúa Hô Chí Minh không chi làm cho cá nhân Nguòi tró nên vï dai mà làm cho nhân cách
cúa dân tôc này tró nên vï dai.
Sú mênh lón lao nhât cúa môt lãnh tu không phái là làm cho dân tôc trong môt nãm hay hai nãm tãng
truóng duoc bao nhiêu phân trãm mà là làm cho dân tôc ây hiên lô là môt dân tôc có nhân cách lón.
Và chi khi có nhân cách lón, con nguòi mói thuc su cái biên duoc thê gian.
ųt dêm thŽc trśng và quyťt dūnh tƁ hinh
Câu chuyên thú hai vê Hô Chí Minh là câu chuyên môt dêm thúc trãng cúa Nguòi dê quyêt dinh tú
hình hay không môt cán bô có chúc quyên cúa quân dôi dã pham tôi tham nhüng trong lúc toàn thê
nhân dân Viêt Nam dang chiu bao gian khô và hy sinh trong cuôc kháng chiên chông Pháp.

Cuôi cùng, Nguòi dã ký vào bán án tú hình ké phán bôi nhân dân. Tôi cúa vi quan chúc kia dã rõ
ràng. Luât pháp vói tôi danh ây cüng dã rõ ràng. Nhung Hô Chí Minh dã thúc tron môt dêm dê di dên
quyêt dinh cuôi cùng.


Nguòi thúc trãng không phái vì suy nghï vê su thiêt, hon cúa bán án dó. Ðêm trãng ây là môt dêm
mà chú nghïa nhân vãn trong trái tim Nguòi mât ngú.


Trong cái dêm trãng tuóng dài bât tân ây, môt bên là gia dình và nhüng nguòi thân cúa vi cán bô
quyên chúc pham tôi doi quyêt dinh cuôi cùng cúa nguòi lãnh tu tôi cao cúa dân tôc. Còn môt bên là
toàn dân tôc doi quyêt dinh này.


Quyêt dinh cúa Hô Chí Minh lúc dó së gián tiêp khãng dinh vói dân tôc rãng: máu cúa dân tôc này dã
và dang dô xuông là cho loi ích và su trong sach cúa dân tôc, không phái cho môt sô ké huóng loi tù
máu cúa nhüng con nguòi chân chính. Cuôi cùng, loi ích dân tôc phái cao hon tât cá moi loi ích cá
nhân.


Tù cái dêm thúc trãng lich sú ây, chúng ta chua bao giò duoc biêt dên môt dêm trãng nào nüa cho
dù múc dô tham nhüng cúa môt sô cán bô có quyên chúc còn nguy hai hon vi cán bô quân dôi nãm
xua. Phái chãng luât pháp chúng ta dã thay dôi? Hay phái chãng nhân cách cúa dân tôc này có diêu
gì bât ôn?
Viêc môt cán bô có quyên chúc tham nhüng nhung không bi xú dúng tôi hay là xú "giá vò¨ không
phái là làm chúng ta mât di mây trãm tý hay mây nghìn ti mà su thiêu nghiêm minh dó làm mât di
niêm tin cúa dân tôc.

Bói dù không muôn thì chúng ta dêu phái thùa nhân rãng: chi là nhüng cán bô có quyên chúc, nhüng
nguòi dây tó cúa nhân dân nhu Hô Chí Minh tùng nói, mói là nhüng nguòi có diêu kiên tham nhüng.

Và ho là nguòi mang tính quyêt dinh trong viêc tao dung niêm tin cho dân tôc dãc biêt ó nhüng thòi
ky khó khãn mà dân tôc phái duong dâu.


Ðêm trãng ây là bài hoc lón trong khía canh chông tham nhüng cúa dân tôc ta, nhung lón hon nó là
bài hoc vê chú nghïa yêu nuóc. Hô Chí Minh dã thúc trãng môt dêm dê rôi dân tôc cúa Nguòi duoc
thanh thán kê cá khi hiên dâng su sông cá nhân cho loi ích cúa dân tôc.


Nêu Nguòi không thúc trãng môt dêm nhu thê thì dân tôc này có thê phái thúc trãng ngàn dêm sau
dó dê mà cúi dâu suy ngâm.Khi niŝm tin dang bš mai mũt di, khi loi ich cua dân tũc dang bš loi ich cá nhân de dţa, thì nhŹng câu
chuvên vŝ Bác cân duoc kê lʼni ngàv ngàv.
Có lòng tin và tʼno dŻng duoc niŝm tin cua dân tũc - Dó là di san lūn nhât mà Bác dê lʼni cho dân tũc.Hai câu chuyên nói trên phái duoc kê lai ngày ngày trong dòi sông cúa chúng ta, nhât là khi niêm tin
cúa nguòi này nguòi khác dang mai môt di, khi loi ích cúa dân tôc dang bi loi ích cá nhân de doa.
Hai câu chuyên dó chúa dung bí quyêt làm nên nhân cách lón cúa môt con nguòi và cüng là cúa môt
dân tôc.Trong lich sú hiên dai cúa dân tôc Viêt Nam, thòi dai Hô Chí Minh là thòi dai môt lân nüa làm nên
nhân cách lón cúa dân tôc Viêt Nam. Dân tôc này dã tró thành biêu tuong cho nhüng dân tôc bi áp
búc trên toàn thê giói, biêu tuong cúa lë sông làm nguòi, biêu tuong cúa giâc mo vê dôc lâp, tu do
và su dâng hiên không mêt mói cho giâc mo ây.


Và Hô Chí Minh là nguòi con uu tú nhât cúa dân tôc Viêt Nam trong thòi dai ây. Su hiên dâng cúa Hô
Chí Minh cho dân tôc và nhân cách cúa Nguòi mãi mãi là su linh thiêng và quyên uy cúa cái Ðep. Ðó
không chi là tài sán vô giá cúa môt thòi dai mà là cúa mãi mãi. Bói ó dó chúa dung ý nghïa tôi
thuong cúa dòi sông thê gian: Giâc mo hoà bình và su dâng hiên toàn ven cho giâc mo ây.

Cam nhân vê Bac Hô kinh yêu

Tôi nho mãi câu tho cua Tô Huu cât lên trong ngay dau thuong ây:
"Suôt mây hôm ray dau tiên dua
Doi tuôn nuoc mát troi tuôn mua
Chiêu nay con vê thám Bac
Uot lanh vuon rau, mây gôc dua ..."
Lop tre hiên nay nhu tôi, nhu ban chua môt lân co co hôi gáp Bac va mãi mãi không bao gio
co co hôi nghe giong noi cua Nguoi. Thê nhung, qua loi kê cua ba, cua me, cua nhung bâc di
truoc va cua ca lich su dân tôc Viêt Nam, ta hiêu duoc môt chân ly: nêu không co Bac Hô
kinh yêu së không co môt Viêt Nam dôc lâp, không co môt Viêt Nam dang tung ngay hôi
nhâp va phat triên cung nhân loai.
Nhung mâu chuyên vê tâm guong dao duc vi dai cua Bac ngay qua ngay duoc truyên tung,
duoc kê lai nhu nhung bai hoc vê cach lam nguoi, vê chu tai, chu duc trong cuôc sông moi
thoi dai. Môi khi nghe kê, duoc biêt dên hon bao gio hêt, tôi thây yêu, thây kinh va thuong
vô ngân vi Chu tich Nuoc vi dai ma gian di, gân gùi
Tôi nho môt câu chuyên nho vê con nguoi cua Bac o môt khia canh rât binh thuong, "Vao
môt buôi chiêu Viêt Bác, troi dông im áng va cô quanh, ba Truong Chinh co dân môt cô con
gai lên thám Bac. Luc tiên hai me con ra dâu dôc, Nguoi cu dung nhin theo mãi. Khi quay vê,
cac dông chi thây mát Bac long lanh uot. Bac bao voi moi nguoi:
" - Chung ta, ai cùng dêu mong uoc môt gia dinh âm cung. Nguoi cach mang la nguoi giau
tinh cam, lai cang quy trong cuôc sông gia dinh, cháng qua dây không phai la luc dê thuc
hiên diêu do, danh phai chiu dung ma thôi. Ta chua lo duoc gia dinh nho thi hãy lo cho gia
dinh lon dã vây..."
"Gia dinh lon" cua Nguoi, cua cach mang la nhân dân, la dai dân tôc Viêt Nam. Nguoi dã bo
qua nhung niêm hanh phuc riêng cua minh ma danh tron cuôc doi cho nhung niêm hanh phuc
lon lao hon. Cuôc doi cua Nguoi mô côi me tu nám lên chin., muoi nám sau giã biêt nguoi
cha gia, ra di tim duong cuu nuoc, anh mât rôi chi mât, Bac dêu không co diêu kiên chám lo.
Du rât quy trong tinh cam gia dinh, du biêt ráng su lua chon nao cùng mât mat nhung Bac -
con nguoi vi dai cua dân tôc - dã lua chon môt cuôc sông không chi cho riêng ban thân ma
cho moi nguoi, moi tâng lop, moi giai câp. Co thê, giây phut nao do bât chot trong doi
Nguoi, Bac cua chung ta dã dôi mát voi su cô don cua môt nguoi xa xu, xa gia dinh nhung
diêu tuyêt voi nhât la Bac dã dê lai nhung tinh cam lon hon suoi âm long minh, la dông luc
giup con nguoi Hô Chi Minh vuon lên, vuot lên tât ca. Con nguoi ây, vôn cháng phai thân
thanh ma chi don gian la môt con nguoi co tâm voc cao quy va môt trai tim vô biên voi dân
tôc, voi thê gioi.
Ngay ma Nguoi vinh viên ra di voi hôn thiêng sông nui, câu cuôi cung ma Nguoi gui lai cho
Dang, cho dân tôc: Sau khi tôi dã qua doi, cho nên tô chuc diêu phung linh dinh, dê khoi lãng
phi thi gio va tiên bac cua nhân dânnnn. Chu dânnnn luôn o vi tri trung tâm trong Bac, luôn o
vi thê cao nhât trong tâm tuong Nguoi. Va chinh tinh yêu thuong bao la, chân thanh va tha
thiêt ây dã tac nên tuong dai vi Chu tich Nuoc bât tu trong long môi nguoi con Viêt Nam.
Ngay hôm nay, tôi dang viêt nhung loi cam nhân chân thanh nhât vê Nguoi Cha kinh yêu cua
nhân dân Viêt Nam trong tu thê cua thê hê tre náng dông, hôi nhâp. Tu be, trong tôi dã thâm
nhuân loi day cua Bac: Non sông Viêt Nam co tro nên tuoi dep hay không, dân tôc Viêt Nam
co sanh vai voi cac cuong quôc nám châu duoc hay không, chinh la nho môt phân o công hoc
tâp cua cac chauuuuuuu. Hoc tâp va sông tôt. Do la diêu duy nhât tôi co thê lam va lam tôt.
Chi cân biêt cô gáng, gin giu uoc mo hoai bão, vuon toi tuong lai báng chinh dôi chân cua
minh, la môt hoc sinh gioi, náng dông trong cac phong trao, thê hiên va chung to dây du ban
linh cua thê hê tre 9X, sông voi chinh minh, hêt minh voi cuôc doi báng tât ca phâm chât cua
môt con nguoi chân chinh. Tôi tin ráng khi tôi lam duoc, ban lam duoc, tât ca chung ta dêu së
rât tu hao: Chung ta la thê hê tre Hô Chi Minh!
Cuôc sông ngay nay, co nhung nguoi lãnh dao ma tôi biêt, khoang cach giua ho voi dân la rât
lon, tiêng noi cua dân la rât xa, tâm tu nguyên vong cua dân la môt khoang tráng. Nhung voi
Bac kinh yêu thi không! Môt con nguoi dã khuoc tu tât ca moi thu thuôc vê cai "tôi" riêng
ma vun dáp cho cai "ta" chung, môt con nguoi ma tôi, ban, nhân dân Viêt Nam va ca thê gioi
phai cui dâu lân quy gôi
"Truoc môt tri tuê vi dai,
tôi cui dâu,
Truoc môt trai tim vi dai
tôi quy gôi."
Nhung câu chuyên kê vê Bac Hô - Ky 7

61. KIÊN TRI CHÓNG LAI TUOI GIÀ VÀ BENH TAT
Sang dên nám 1967, Bac Hô dã gia va yêu di nhiêu. Nhung ngay ba bua, Bac vân tu minh tu
nha san di bô dên nha án. Môt phân không muôn phiên anh em phuc vu, phân nua Bac muôn
dát ra cho minh môt ky luât, buôc minh phai vân dông, ren luyên chông lai cai suy yêu cua
tuôi gia. Cac dông chi phuc vu Bac rât ay nay. Phân thuong Bac vât va, ngay náng con ngay
mua; phân lo Bac gia yêu, cháng may vâp ngã, nêu co chuyên gi thi anh huong lon dên công
viêc cua dât nuoc, cua Dang. Ngay do, con duong quanh ao ca chua duoc tôn tao nhu hiên
nay. Sau nhung trân mua to, duong di con ngâp nuoc. Nhung dên gio án, du dang con mua
Bac vân xán quân qua dâu gôi, câm ô, cung dông chi bao vê lôi nuoc di sang nha án. Nhin
ông chân Bac gây, nôi gân xanh, anh em thuong Bac trao nuoc mát nhung không sao thuyêt
phuc duoc Bac cho phep don com lên nha san. Bac noi: 'Cac chu muôn chi môt nguoi vât va
hay muôn cho nhiêu nguoi cùng phai vât va vi Bac?¨. Co hôm, buôi som Bac vua thay quân
ao xong, dên bua, gáp troi mua, Bac không muôn cac dông chi phuc vu phai giát nhiêu, Bac
coi quân dai, gâp lai, cáp nach, sang dên noi Bac moi mác vao. Bac không muôn lam phiên
ai. Tuy vây, cac dông chi phuc vu Bac vân cô gáng tim moi cach dê co thê thay dôi duoc tinh
hinh ây. Môt hôm, Bac moi chi Trân Thi Ly, nu anh hung Quang Nam vao án com voi Bac.
Hôm do, ngay 3-7-1967, troi mua rât to. Dông chi Vù Ky cho don com ngay bên duoi nha
san dê Bac án cung chi Ly. Thuong chi Ly thuong tât, dau yêu, duong mua tron di lai kho
khán, lân dâu tiên bua do Bac Hô dông y o lai án com duoi nha san. Hôm sau, cac dông chi
phuc vu lai don com duoi nha san moi Bac án, coi nhu dã la môt tiên lê va không thinh thi
Bac. Nhung Bac cho goi dông chi Vù Ky dên va phê binh: 'Cac chu muôn dê Bac hu thân di
co phai không?¨. Y Bac dã rõ rang. Bac muôn môi ngay ba bân, môi bua án, di vong quanh
hô môt lân nhu môt ky luât bát buôc phai ren luyên dôi voi minh. Lam Chu tich nuoc rôi, tro
thanh lãnh tu kinh yêu cua ca giai câp va dân tôc rôi, Bac Hô vân không ngung ren luyên. Vi
vây, o vi tri cang cao, cang nôi tiêng, tinh hoa, phâm chât, dao duc cua Bac cang sang, cang
trong.

62. NHÙNG TÁM HUAN CHUONG CAO QUÝ
Quôc hôi khoa II, ky hop thu 6, dung vao dip chuân bi ki niêm lân thu 73 ngay sinh cua Bac
kinh yêu. Trong ky hop nay, cac dai biêu dã nhât tri dê nghi Quôc hôi trao táng Bac Hô huân
chuong cao quy nhât cua Nha nuoc ta. Biêt tin ây, Bac Hô rât cam dông. Bac noi: 'Tôi vua
nhân duoc môt tin tuc lam tôi rât cam dông va sung suong. Do la tin Quôc hôi co y dinh táng
cho tôi Huân chuong Sao vang, huân chuong cao quy nhât cua nuoc ta. Tôi xin to long biêt
on Quôc hôi. Nhung tôi xin Quôc hôi cho phep tôi chua nhân huân chuong ây. Vi sao? Vi
huân chuong la dê thuong nguoi co công huân, nhung tôi tu xet chua co công huân xung
dang voi su táng thuong cao quy cua Quôc hôi¨. Bac nhác dên dông bao miên Nam dang
sông khô cuc duoi chê dô dã man cua dê quôc Mÿ va tay sai, dang anh dùng kiên quyêt dâu
tranh xung dang voi danh hiêu 'Thanh dông Tô quôc¨ va xung dang duoc táng huân chuong
cao quy nhât, vi nhung lë do, Bac dê nghi voi Quôc hôi: 'Cho dên ngay miên Nam hoan toan
giai phong, Tô quôc hoa binh thông nhât, Bác Nam sum hop môt nha, Quôc hôi së cho phep
dông bao miên Nam trao cho tôi huân chuong cao quy. Nhu vây thi toan dân ta së sung
suong vui mung¨. Nám 1967, Dang, Chinh phu va nhân dân Liên Xô quyêt dinh táng Bac
Huân chuong Lênin huân chuong cao quy cua Nha nuoc Xôviêt - nhung Bac cùng tu chôi,
hen dên ngay dât nuoc Viêt Nam thông nhât, Bác Nam sum hop môt nha. Nhung dên ngay
vui dai tháng ây dã không co Bac. Va cho dên luc di xa, trên nguc Bac vân không môt tâm
huy chuong.

63. BÁC NHÓ CÁC CHÁU
Thang chap nám 1968, cac dùng si thiêu niên miên Nam dang hoc o Ta Ngan thi co mây chu
dua xe ô tô dên don vê Ha Nôi. Luyên, Thu, Nêt, Phô, Mên, Hoa. chua hiêu co chuyên gi.
Vê Thu dô hôm truoc thi nám gio chiêu ngay hôm sau co xe dên don di.
Vao dên sân Phu Chu tich moi biêt la duoc gáp Bac Hô.
Vua buoc chân xuông xe, dã nhin thây Bac Hô va Bac Tôn ngôi o môt cai ghê gô dai kê
truoc cua nha, tât ca chay ao toi chao Bac.
Bac chau tro chuyên voi nhau. Sau do hai Bac bao:
- Thôi, cac chau vao án com voi hai Bac!
Bua com cháng co thit ca gi nhiêu nhung rât âm cung. Cac dùng si thiêu niên duoc ngôi án
cung Bac Hô va Bac Tôn. Nêt, nguoi nho qua, cai dâu chi lâp lo canh ban duoc Bac gáp thuc
án cho luôn.
Vua án, Bac chau vua noi chuyên rât vui. Än xong, hai Bac cho môi chau môt bông hông,
môt qua tao, môt qua lê va ba quyên sach 'Nguoi tôt viêc tôt¨. Sau do, Bac Hô bao:
- Cac chau lai ca dây hôn hai Bac rôi ra vê.
Cac dùng si hôn hai Bac xong, Bac Hô lai dán:
- Cac chau vê truong cô gáng hoc tâp cho gioi.
Tât ca dêu rât cam dông. Doan Ván Luyên lên tiêng thua voi Bac:
- Thua Bac, chung chau cu tuong hai Bac goi cac chau vê co viêc cân.
Bac Hô cuoi hiên tu va bao:
- Hai Bac nho cac chau cho nên goi cac chau vê dê hai Bac gáp hoi chuyên.
Nghe Bac noi, Luyên va cac ban cam dông, muôn trao nuoc mát. Hai Bac tuôi dã cao, trám
nghin công viêc, vây ma hai Bac vân nho dên cac chau miên Nam. Luyên nghi: 'Minh duoc
o ngoai Bác ma hai Bac con lo va thuong nhu vây, cac ban con o trong Nam, hai Bac con lo
va thuong biêt chung nao!...

64. GIÒ NÀY MIEN NAM DANG NO SUNG
Têt Mâu Thân nám 1968 danh dâu môt buoc chuyên biên quan trong trong cuôc khang chiên
chông Mÿ, cuu nuoc cua nhân dân ta.
Têt nám ây, do diêu kiên suc khoe, Bac Hô di nghi va chua bênh o nuoc ngoai. Tuy o xa Tô
quôc, nhung Bac luôn luôn theo dõi sat nhung thanh tich va tháng loi cua dông bao, chiên si
ca nuoc, nhât la nhung tin chiên tháng chiên truong miên Nam.
Tôi hôm 30 Têt, Bac cung dông chi giup viêc ngôi trong môt cán phong váng, tinh mich thuc
dê theo dõi tin tuc trên dai va don giao thua. Khi o Dai Tiêng noi Viêt Nam tiêng phao nô
vang tiên nám Dinh Mui va don mung nám Mâu Thân vua dut thi loi Tho chuc Têt cua Bac
duoc truyên di kháp moi miên cua Tô quôc:
Xuân nay hon hán mây xuân qua
Tháng trân tin vui kháp nuoc nha
Nam - Bác thi dua danh giác Mÿ
Tiên lên! Toan tháng át vê ta!
Bac Hô ngôi yên láng don giao thua. Tiêng Bac dâu nám phat trên Dai Tiêng noi Viêt Nam
hoa vao tiêng nhac hung trang nhu môt nguôn dông viên cô vù lon lao dôi voi dông bao chiên
si ca nuoc:
Tiên lên! Toan tháng át vê ta!
Anh mát Bac lô rõ niêm vui. Bông tu cán phong nho tinh mich giua luc giao thua thiêng liêng
ây, loi Bac noi môt cach khe khë nhung nghe rât rõ: 'Gio nay miên Nam dang nô sung¨.
Thi ra trong luc nay, không phai Bac Hô chi ngôi dê nghe phao nô, don giao thua, mung nám
moi, ma chinh luc ây long Bac dang huong vê Tô quôc, huong toi dông bao, chiên si dang
chiên dâu hy sinh ngoai mát trân.
Sang som hôm mông môt Têt Mâu Thân, Bac nhân duoc tin 'ca miên Nam dêu nô sung¨. Ke
thu hung ac cua dân tôc lai bi môt don dau bât ngo, choang vang. Bac Hô vui trong niêm vui
chiên tháng cua chiên si, dông bao ca nuoc.

65. BIEN CA DO CÁI GI TAO NÊN?
Nám 1968, cac ông Ha Huy Giap, Lê Xuân Dông, Phan Hiên duoc Bac Hô moi dên trao dôi
vê viêc biên soan lai sach 'Nguoi tôt - Viêc tôt¨.
Bac chi chông tai liêu cao gân nua met trên ban va cho biêt do la nhung bai bao va bao cao
viêt vê hon bôn nghin nguoi duoc Bac thuong huy hiêu trong mây nám qua. Bac dã sáp xêp
lai thanh 18 tâp. Nêu kê ca tâp thu 19 dang lam do dang thi sô nguoi duoc Bac khen dã lên
toi nám nghin.
Nhung tâp tai liêu dêu dong bia vo hoc sinh, giây nên bên trong la giây bao cù. Nhung bai
bao va bao cao vê Nguoi tôt - Viêc tôt duoc cát dan cân thân trên giây bao. Bai nao cùng
mang but tich cua Bac báng muc do hoác but chi do, ghi rõ táng môt hay mây huy hiêu.
Bac noi dua:
- Nhu thê la dã thanh Bach khoa toan thu rôi dây. Tu do, cac chu chon ra nhung tâm guong
nao cân viêt lai truoc va viêt cho thât tôt, dê moi nguoi co y thuc lam theo, va lam hon thê.
Bac trao cho ông Giap mây to giây danh may ghi rõ môi nganh, môi gioi, môi dia phuong co
bao nhiêu nguoi duoc khen thuong. Bac phê binh môt sô can bô lãnh dao mai lam công tac
su vu hon la dê tâm suc xây dung con nguoi moi., cho nên không chiu theo dõi viêc lam
hang ngay cua quân chung nhân dân. va hoi:
- Hinh nhu cac chu cùng chua coi trong nhung viêc nho nhu thê?
Không doi tra loi, Bac noi tiêp:
- Cac chu co biêt biên ca do cai gi tao nên không? Tung giot nuoc nho thâm vao long dât,
chay vê môt huong moi thanh suôi, thanh sông, rôi thanh biên. Môt pho tuong hay môt lâu
dai cùng phai co cai nên moi dung vung duoc. Nhung nguoi ta dê nhin thây pho tuong va lâu
dai ma không chu y dên cai nên. Nhu thê thi chi thây ngon ma quên mât cai gôc.
Ngung môt luc, Bac noi tiêp:
- Bac chi muôn nhác nho cac chu môt diêu: Cho bo qua nhung viêc ma cac chu tuong la tâm
thuong. Nêu cu ngôi kê lai nhung guong Nguoi tôt - Viêc tôt thi kê mãi cùng cháng hêt duoc.
Tât ca nhung viêc lam nhu vây dêu noi lên tinh thân yêu nuoc, dao duc trong sang, thuân
phong mÿ tuc cua nhân dân ta. Chung ta danh giác va xây dung mÿ tuc cua nhân dân ta.
Chung ta danh giác va xây dung xã hôi moi báng nhung viêc lam muôn hinh muôn ve cua
hang chuc triêu con nguoi nhu thê, chu không phai chi báng thanh tich nôi bât cua môt sô ca
nhân anh hung.

66. TUC LE TÓT DEP
Bac Hô gian di trong ca cach noi, cach viêt. Môt sô nguoi sinh ngoai co nhung loi ván câu ky
kho hiêu, Bac nhác nho, phê binh ngay.
Co lân Bac doc bai binh luân vê môt trân danh tháng o chiên truong miên Nam. Bai binh luân
viêt: Dây la chiên tháng long troi lo dât.
Bac câm but khoanh tron trên mây chu 'long troi lo dât¨ rôi phê vao bên: thê thi Bac chau ta
o dâu?
Ngay 1-2-1969, dông chi Nguyên Ván Tao, Tông Cuc truong Tông cuc Lâm nghiêp duoc
moi lên gáp Bac dê thông qua bai viêt vê Têt trông cây. Trong bai co câu: Têt trông cây dã
thanh môt mÿ tuc cua toan dân ta.
Bac dông y voi nôi dung, nhung sua lai: dã thanh môt tuc lê tôt dep cua nhân dân ta.
Môt lân khac, Bac toi xem triên lãm hang gôm su do truong Cao dáng Mÿ thuât công nghiêp
trung bay. Bac khen hang dep va hoi: Co phai nhâp nguyên liêu cua nuoc ngoai không?
Dông chi Nguyên Khang thua: Thua Bac, dai bô phân la o trong nuoc a.
Bac cuoi bao: Sao chu không noi la phân lon nguyên liêu ma lai noi la dai bô phân?
Bac thuong cán dán: Tiêng noi, chu viêt cua dân tôc ta rât giau, rât dep, nêu thiêu thât moi di
muon cua nuoc ngoai, cac chu cân chu y.

67. BÁC TANG QUÀ
Vao môt ngay dâu nám 1969, Bac Hô thân mât tiêp doan dai biêu Dang Công san Dan Mach
sang thám huu nghi nuoc ta. Chung tôi, nhung phong viên tin va anh duoc cu lên Phu Chu
tich phuc vu cuôc tiêp khach quôc tê cua Bac.
Nha khach Phu Chu tich lông lây, nhung Bac tiêp khach quy thât gian di, don so ma thân
mât, âm cung vô cung. Cai không khi gia dinh lân chiêm ca cán phong to rông, trang nghiêm.
Thân mât tiêp chuyên nhung nguoi ban Dan Mach thân thiêt, Bac cuoi luôn va noi vui nhiêu
lân.
Bac moi thuôc la dông chi Chu tich Dang Công san Dan Mach Conut Gietxpoxon va cac
dông chi trong doan. Xong, Bac quay lai phia tôi dang ngôi ngay sau Bac va Bac cùng cho tôi
môt diêu. Thât la hanh phuc bât ngo dôi voi tôi. Ôi, vô cung cam dông va xiêt bao vui suong.
Câm diêu thuôc trong tay, tuy không hut nhung cam thây khoi thuôc toa huong bay thom
ngat quanh minh, nhu hoi tho âm ap, yêu thuong cua Bac truyên vao tâm hôn diu ngot.

68. BÀI BÁO ~NANG CAO DAO DUC CÁCH MANG. QUÉT SACH CHU NGHÎA CÁ
NHAN¨
Ngay 25-1-1969, Bac cho moi dông chi phu trach Tuyên huân cua Dang dên giao nhiêm vu
chuân bi bai viêt Quet sach chu nghia ca nhân, nâng cao dao duc cach mang. Bac noi rõ muc
dich, nôi dung va nhân manh yêu câu quan trong cua bai bao. Ngay 28-1-1969, Bac sua lai
bai viêt rôi cho danh may thanh nhiêu ban gui dên tung dông chi Uy viên Bô Chinh tri dê
nghi tham gia y kiên. Dây hán cùng không phai la môt viêc ngâu nhiên. Duoi hinh thuc tham
gia môt bai viêt trong dip ky niêm ngay thanh lâp Dang, môi dông chi Uy viên Bô Chinh tri
së co trong tay môt tai liêu ma câu dâu tiên la: Quet sach chu nghia ca nhân, nâng cao dao
duc cach mang. Chiêu 30-1, Bac cung Ván phong doc lai tung y kiên dong gop cua cac dông
chi Uy viên Bô Chinh tri bô sung vao ban thao rôi cho dua di danh may. Bac dán danh may
xong gui cho Bac môt ban. Ngay 1-2, 15h30, dông chi phu trach Tuyên huân sang gáp Bac,
xin ban thao chinh thuc dê kip gui dáng bao. Câm ban thao cuôi cung do Bac tu tay danh
may, dông chi phu trach Tuyên huân dê nghi voi Bac xin sua lai dâu dê: dua vê 'nâng cao
dao duc cach mang¨ lên truoc, chuyên vê 'quet sach chu nghia ca nhân¨ ra phia sau voi ly do
can bô dang viên ta noi chung la tôt, uu diêm la co ban. Bac quay sang hoi dông chi can bô
Ván phong: 'Y kiên chu thê nao?¨. Dông chi can bô Ván phong cùng nhât tri. Bac Hô im
láng suy nghi, cuôi cung Bac noi: 'Y kiên cua cac chu Bac thây cùng co ly. Nhung Bac con
phân vân diêu nay: gia dinh cac chu tiêt kiêm mua sám duoc bô ban ghê, giuong tu moi. Vây
truoc khi kê vao phong, cac chu co quet don nha cua sach së hay cu dê rac ruoi bân thiu ma
khiêng ban ghê, giuong tu vao?¨. Anh em dang lung tung chua biêt tra loi thê nao thi Bac dã
noi: 'Vi ca hai chu dã dê nghi, la da sô, Bac dông y nhuong bô, dôi lai tên dâu bai la Nâng
cao dao duc cach mang, quet sach chu nghia ca nhân. Nhung o trong bai thi dut khoat phai dê
nguyên y cua Bac: Quet sach chu nghia ca nhân, nâng cao dao duc cach mang¨. Y tu ây cua
Bac, cho mãi dên hôm nay cang thây vô cung sâu sác.

69. CAU CHUYEN BÁC DI THÄM RÙNG CUC PHUONG
Môi lân di công tac, Bac thuong bao nám com o nha mang di án. Trên duong, tinh toan dên
gio án com Bac chau dung lai môt chô nao giua duong án voi nhau. Dên noi, Bac noi voi dia
phuong dã án com rôi. Bac thich thê, dõ phiên bua com, mât thi gio cua anh chi em. Bac noi:
'Nguoi ta don ra môt bua sang, co khi Bac cháng án dâu, nhung rôi dê lai cai tiêng: Dây, Bac
Hô dên thám cùng lam bua com sang, cùng diêu nguoi nay, nguoi khac tu giao tê sang, chuân
bi ca buôi, thê la tu Bac, Bac bao che cho cai viêc xôi thit. Không, nhu thê thi nám com mang
theo án cho tiên, án no rôi dên lam viêc¨.
Thang 2-1969, Bac muôn di thám rung quôc gia Cuc Phuong. Môt sô dông chi lãnh dao gioi
thiêu o do co nhiêu cai hay. Anh em moi xin: Thôi, chuyên nay di thám rung quôc gia Cuc
Phuong, Bac di may bay lên tháng cho dõ mêt. Bac không chiu: 'Cac chu cho hê la Chu tich
Dang, Chu tich nuoc thi di dâu muôn dung phuong tiên gi thi dung a? Không phai thê dâu.
Dê Bac khoe lên, Bac di ô tô dên thám rung Cuc Phuong. Không nhu thê thi thôi. May bay
lên tháng dê khi nao co nguoi cua chung ta bi tai nan hoác bi dau náng o vung heo lanh kho
chay chua thi dung don vê noi trung tâm co bênh viên lon. Hoác luc nao nuoc sông lên to,
mua bão cân di hô dê thi lây may bay lên tháng ma dung. Chu không phai bât ky di dâu, Chu
tich Dang, Chu tich nuoc cu dung may bay lên tháng ma di¨. Va vi thê nên viêc di thám rung
Cuc Phuong cuôi cung không thuc hiên duoc. Nhung tha thê chu Bac không muôn dung may
bay lên tháng.

70. THE CÁC CHU CÓ BIET VÄN PHÒNG TRUNG UONG XAY DUNG O CHO
NÀO THI TÓT NHÁT KHÔNG?
Trong buôi Bac du phê duyêt quy hoach thanh phô Ha Nôi, dông chi Bi thu Thanh uy Ha Nôi
dã dê nghi Bac cho chuyên Thu dô sang phia Vinh Yên, vi o Ha Nôi hiên nay khi hâu rât
nong. Dông chi Bi thu Thanh uy dut loi, Bac cuoi va bao:
- Tu xa xua tô tiên minh xây dung Kinh dô bên nay sông Hông la co y ca. Bây gio dông bao
miên Nam vân hang ngay hang gio gian khô chiên dâu ma trai tim vân huong vê Thu dô Ha
Nôi, nêu minh doi Thu dô di noi khac thi dông bao së nghi thê nao? Thôi thi bây gio chu cu
sang bên ây, con Bac o lai bên nay nhe!
Nghe vây moi nguoi cuoi ô ma thât thâm thia. Môt dông chi trong Ban Châp hanh Trung u-
ong dê nghi xin chuyên Ván phong Trung uong vê vi tri truong Anbe Sarô cù vi o do vuon
rông hon, vi tri dep hon. Nghe thê Bac bao ngay: Ván phong Trung uong nhu thê dep rôi! Im
láng môt luc Bac quay lai hoi moi nguoi:
- Thê cac chu co biêt Ván phong Trung uong xây dung chô nao thi tôt nhât không?
Thây moi nguoi nhin nhau, Bac chi tay vao nguc minh va noi tiêp:
- Xây o trong nay, trong long nhân dân la tôt nhât!
Nhüng Mâu Chuyên Hay Vê Bác Hô

: Nêu ai dã tung doc "Cuôc sông va su nghiêp" .,Xung quanh cuôc doi cua nhung nha bac
Hoc.,nhung Danh Hoa.,Danh Nhân nôi tiêng thê gioi...,,, Bac Hô cua chung ta nôi lên trên hêt
la môt nguoi binh di.gân gùi,chung ta biêt dên bac không chi voi hinh anh môt nguoi yêu
nuoc.,công hiên hêt minh cho su nghiêp giai phong dân tôc.,ma con la hinh anh môt con
nguoi gân gùi.,binh di .,cua nhân dân.,cua lang quê Viêt Nam.,
.
. duoi dây anhhung245 xin duoc tông hop môt sô mâu chuyên hay vê Bac Hô dê moi nguoi
cung doc va suy ngâm ...,,,
.
.
.
Ai Là Nông Dân Cua Bác ...??? !!!
.
. Khi miên Bác dã danh duoc dôc lâp.,vua xây dung chu nghia xã hôi.,vua chi viên
cho miên Nam danh Mi.,voi cuong vi la Chu Tich Nuoc.,Bac dê ra chinh sach thuc
dây phat triên nông nghiêp.,"co án no thi danh moi tháng" .,không chie quan tâm
dên náng suât.,san luong.,Bac con rât gân gùi nông dân.,xem nông dân co nhung
kho khán gi dê cung cac dông chi lãnh dao tim cach khác phuc.,
Môt lân Bac noi voi dông chi truong ban canh vê - nguoi luôn o sat bên Bac.,bao
vê Bac :

- Chu chân bi xe dê mai Bac di thám ruông.,noi chuyên voi Nông Dân o ngoai
thanh...,,,

Dông chi truong ban Canh vê rât lo láng.,so ráng khi bac noi chuyên voi nông dân
së co nguy hiêm cho Bac.,nhât la o ngoai thanh.,xa trung tâm...,,,Cuôi cung Dông
chi truong ban canh vê cùng nghi ra môt cach : doan Bac chi dung trên bo noi
chuyên voi nông dân nên dã cát cu môt loai chiên si canh vê "gia" lam nông dân
dung doc 2 bên duong dê khi xe Bac dên thi don Bac noi chuyên...,,,Hôm sau.,Xe
vua dung lai.,Bac dã xuông xe.,Xán quân qua gôi.,lôi xám xám ra noi chuyên voi
nông dân dang cay ruông o xa tit ngoai bãi.,dông chi Truong ban Canh Vê vôi
chay theo moi Bac quay lai so nguy hiêm cho Bac.,Bac noi :

-Bac lôi ra dây noi chyên voi nông dân cua Bac.,con Kia la nông dân cua chu.,nông
dân gi ma chân dây lông....,,,!!!

2.3 O-#3.433.'9.2 9 .%E 9.. .9743.97H39 39.3  .:...:329 39346:H3 .%E O..3-.3.3.   .3293. 397. l.-33.%E O   . 3 35.29.O.97 . l9K3H: ...J3 '3..43.. /39.J36:3. 97 . ..02-F O $.J93.:.9.. 3.393.2 9/39 .4 .3 53 .39E.3-F.2 9 ..33/3 O29 3.O29..935 .3.2 3-H33.H:3.-E5-.:.O 3g39 ./39.3.J397..433 3 -F  3 3.33.3-.:3 O29.:3.3.E. 6:.433   .29...O./39.-33.-F 3.E:-F.99..333..:33 O-9-.4. .29..  3.O2992.49 3.:38533 .837.33.293..293./.433.J33g2 E3.. 93293.83833/399.433.3 .3 3.8!383 3/39 9..9/4.:.433 3 -F. l/./3!E5 293. 2.3293239733.97.-33.K.97 . .333. .3.    !93 293.33. ."3 $.... :.333..299..97 9K2 .3 4.:..:9 39.3229 'J3 99. .33.:.43 ... O.3.022:3.:36:E3-F..33/3 O979329.4/39./. J3. O.E:-F979329.F6:.433.J3 /39. .39.4/33/3.433.983.-F9743-33O.2.2 9/39 .  .97 9.433. 3 2H:323 .4.29.97H323 9 .3.3. 95599.$. 9g29   .. .:3939. .  3 3 49 .2 9/39 .38 :97..E.:3..4 9/4 .J3 O $39H3.33 . 397.-F/39.:3 23H38./..333.23 :9H3 .9/4.92E:.."3 $.3.97 ...-..33/3'9.38 :97.....33. :97. .29.29-33.89397333/3..29..29393.3.%.97 .9.29 /4.2939. O .433.433.2.32 H:323.39K.E..993 3353 3/ 9043. 33g29E3E3.3/.333.3...3. .29/39.333....J3 ..49/4./.3"97 33 ..93H3.$9 3H3. .9743 93...2 :33 . OE9 :-:3.433..J3 O ..33/3.5 9/4..333..4..3.29..-....

.29 .8.g333..E3-.3 773 .9..K8:3./39. 9.329.2939352.E..3 :  lH2973-..6:3 5299..4...E3-.: O 2.J3933O 2333..:..3 .E3- 6:3...4298.3g29g3 97.97335.E H29.E3-6:3 3g2 .3  9 H29 .. 6:9 33  ":9 3.39743J.-9 329 H2973343./39.9/.2.3/-993 29-H3.329/39.E33.-3E3 O lH297329 H2 2.3.39...4-3E39K353-33/3 %..33.973H3.33.97329 H2  3 6:9 3.-.5 ..33:.29 297g29.4/39.732E:..3.29 .O3g39. 6:9 39 K3.9439 33/3'9..  :.E33.233.2339743.233  '3. .E3.E3-..2.293  %743.399.4J.973..E.:-.433.3973H3. 97..  $233...J33.97. . 3..4/39.29/39.6: 9 39 K3 :.O :39.J3.29.. 33 3. J3 9./39. :8:32   .4..9.:. .O959.4J...3373..3 J.3!E5  :. 329-H3 943/39.J3.g3:95E5..39733. 3. .2 ../39.433.O : K-93 '.39.J3 :.3..3.8 .3. .93.6:3...393..43H:5397g222.97.3.-3 ..E.97329 H23.4.529 6:9 3..2 O.O.  /32:39K.. O8E3953 3./39. 7 73 :95E5.H:3.O33.3 .33/33.3.4 /2...39..3 ..E H29739..:329 H29.94/33293.3/3883.39....6:.99K/39. 35.4.O6:3.9. '.233.97333 H28.3 . 22...:. 9...5.3 :3.3 49.9743293g2.33O -.33.979K2.973.3.5..29/39.97.23K39289:3H223 O229 3293..:.3./39.39 2E:..3./39. !..33- 39. 9.39J36:9 39743.3.97 3.298. K3.E3-...9..3 '.. . :59.:39.3  . 9. 3 52.897438.39.2J.399...g3974397E92...899 ./39...29..39.3 .3J3 9.O33.E 33  %.97329 H2 7/39..333./39.E.3 ../39...3.4/39.-9339 Og32/39.839743.433.O6:3.-.439.O6:3.3..3.4 .3.33. .2333..

 59733.4.:'9.5E9973.3.:3 O.../39.4 ...433.33-.3..23.3334 32:.:33.  'J33...E33 0/ .3 6:.4-K3...." 33 O393.43.23H3 33..437. " .3 ... .. lO/8 3 33 92E.  233. 97...299 2.97:393 .. :/.3.9.'9. J3H:83.339743 83. 3-J6:923H333.J3H: %32..2..3.36:..: .. .2 9 J39 2933.3 4 .5 3.9 3. .33.97H39439 -:9.379-K39./39.29... .433./39 ..3.8323.. .93.:.33.El5 lO 3./39...J929E.9 E. -:9.29 J..O29'9.5E.:...3..O.3.. .9 9./39 .-4.E.2 .$. .22 O.2 .9H397433 .2 9 $J.. E..O. ..2.-E5 -. 3 3.... 839..4. .92.8/33943.32..:93 .433/39.43..3 '4 29-:.   %743... .3 .39.: ...: 2...29 /39.23.:939.293.'9.4/39. 393293 ..3-.$.3.-9 3.29.3-J.-../. 97 323.83 . 33K39042 6:.33..43 EH39g2E.'9./39.E.832 9 30 .E.9.3.3 293 .3933 35...29J.37.....33.E...O29'9.E..2 39..223-.29979:32.3..E..3..:9. 23/ 3 %329.9743.2...983..6:3 -%7.9 .3 $:9227 .:3.3.. :3.E33 0/.. %3. . J3.3.E.. .3.49 99H: 9J3. 3..2 9.9g2E.6:3:.   .:.:..:"3.:9.93.2.3 3:3.%:..22839H3..43.OE..O/329.297439 $3/3. l9:33.-3.8/333292..E..2. 3 $.9 4/ 3 $..E.5 9/4 . 9K3 3..2. ..:33O97H35 .'9..3 293...3 9793-:9.2 .8/39.4/39 .3.3033O.$J.33-.. .E.

9.J3. 3.4.E..$.833.2 . 33/3'9. K3 /-9738.3.43'9.O :3.3.9973g3 3 35 %-F 97439 92 3:3/. ./379.: 9K3...J3 2..3329.:9 6:.97J97:3929743E. .:..:.J3H:..E9.-999743323.:3 29..9.36:..36:.32.4.O.3 :243.2333/3 /39.....'9.E97H3 2.299:. 9K2 .4-4 . 29./32943973 .3.99743 .2 .4. E.:3 5..3. - 6:. :36: %7. .. ...93-./379 3 933O. .3 :..9..3 . ...39 -3 3.3-9...2997E92.39339. 433.299 .. 339K3..433.997J3 :. .39...-H3.2 .29.2..3 ..O8E3.36: 973... 7. 929. .J3 . 29...38.8399 lO :/:399.J3H:9K39.433.393./3 9. :533 K3 3 5J9K.3H3 .:3..4383'9.5 O9 5934 O-9..3 429-9 43.E::::::: .3g2.46: .333235. . K33 . 5..3-.2K32/3973....2.. 99. 5..9...:..3:3.2.2 23..3 ..:.3.39E.9H399.334.233..423.E. .  9.. 35. 2K3 29.543974 93.. . ..433. 9.. .232K3 3.52. 9 .3593 9E32.3g28. ... .39H3833 . K32.9 2..997 83..O92...8333..E.433.E. K3 . .:.2. :3 .7H3.4 .3. K33.999.:-93..3E..4 l3 .: 329 %.3.O92.37..2997J9:..329..8.39.33/3333 /3333:3.J32K3 92K3.3H39.2. -32 .'9.3. :8 799439.47H3-3932 .433.3H39.29 -3 33/3'9..4333235.:3.3297. E. K339K4..3..E.297439./39.933.3292E93. 99 9.233.95.9.E.: ..O973H39.. K33.399.g24 796: 9739K3.. . 96: 3.J332953..J3 %937392 . : %7.293g2H3.O333..E.E.3.J39K3H:9.3 /39.:..4. .4399743929.3. '.2997E92.4/39...3 K3.3. .. 3 : O 35.... 2935 2.29 E..83 3g3 39743... 95... .433.. 39.9 5.-3. :3..:. .23. -399..3 :9:9.83.293..

.9.:33973 2.E.: .E..3 :3 3.3 ":.3 .. 9K 943 /3 9.E..9....O.97J.3 :3.46: .J' 3..5.2 97.3E.4 6: .3 9743  %& .3 .3 33g2 E..33 3. .534E.49:3..7 E.4 'K :3 . E. . :3.3H33 :3./.9. 3 3 -4 23 . 2993..J5.E. 8 93 9.29339 .3 83..3 'K8..3 2:3253 .3.. 5972....%73% 3..36:.45F5 3 -4 23 .3 2.33 E3.. 3.O99.'9.3 3. 9: E.2..3 33 .3 O g3 3 :9H3-.53 3:.E./.. $..3 .3/3H36:9 : 97..3353.g3 .3 33.593: E.O . 3 g3. OE. 2K35.2:3 E..383 28.2 3. E. %. .4 /3 .2:3.-3 2-...2 3.3 .3 .43:3...3 .3O E.4/5.3. 33 /3 H3 6:9 3 93 E.  E.2H3383 E.2:323-.2/.E8::. .. 3. O2 -:82E.4 .79.4 9 :3 .E.6:3 E443 3-.46: 39.293. 3.E.3..l3 O .3 3g3 / . 993 E.32.3. 3.3029.4 5F59 .. .  ..7994 l3 ..3 2933.3.O .E.45F5/3....43 ..-H3 /.: 3: .3 :3 3 E3 ..9....5H-K3 E..KE..3.. 3 33 93. J3H: %74353 .E. ...-.../3.383 2E.3 3 7G3:3...3.g3 ..493E..3 .. .43..E.3E. .3 3. . %:. 3.4 6: ...2K3 29. ..46: 39 .2 2. 333.7 97 9339J3H:.4.E.3O %. 93.93 .3393 934..4-K39339 . /2.. 52.4 .. -: 3997J 3":.E... . 8.29:9-9-:.93943.3 2.9.2979.3 lO93":..: . 533.338. .35.J5.E...3 E3 .4E 59 3.8:38..392K39 383 - 33g3 95332:353..79E3E !39.2 . 3.33-..33 2....9.4 2K3 29:9 -:. .399 .:3K9K3.E.9..29939.97.28:2 5 293 .33337G3:3 'K ...336:36:E : .3939 E. 6:...3.3: %3 3%6:.. .O53 E. ":. 8 8:3 8.3 .49:9 5.O 393 .97..  %# %& ' %% $.293.3...2 .3E..3.3  9.57G3:3 .... 3 83 E./39. 2 O 3  97 2.9K3 K3 92 E.8.: 23 g2  l3 J3 5 . 33 .6:3/ 5 .: : .3025...3.2 3 E.2..2:3.39 3 ":.3 .39K22..J5..3E.9 4 . .2:3 97..53E. 3323.J 5.J-4. . 33.g3 .J ' ..9 3....3E.3 3..32:3.4g3. 9.38E3 ..243943 5O3 %6:.8..3$.":.. 773 E.3.33":3.:3-3239383. .94 .2.. "& ":. 8.3 9 9 F9 .9743...39.2/.K33 O E.. .28:25293 ":. %393-9 ... 33 :3 .33g3 K3 3.93:3.4 3.....:3 ...3.3.46: 39.3.36:. E..4 E.4.

2935E4 3 .-33. 29 .....-4 . 904 /939.3    & %E3.: O E.3.%6:.4 %9..:.:. -. E.-4 % .:328.OE.E..E. .4:3 '.2 .2 3 l43'g3:3H3939.3 ..: f343 .3 E... :79.E.5.E.E :.95.2 .E.3E.:3K '% 297.E: 29 -3 3 296:9E4 296:H..323.4 2 .E  / H 97...6:38E..3 99..EK3:3../389:3H323.2.97H3 . .g353..%39K. O3 .:3 0E..59. .O0 3 O3  '4 383!9.E:.3-3 .2 :33 K3 .E..38 .:3.. g3.99 $..4E.39.O2.2.4 E..39739743.. .3. .:3.:379 ...2.43 E..E.97. %3 3 29 .:3-36:..3 :3 0  3K3 9 E.E.E...E:. .-.E./383..E..3.9.-3.3 932.334   l$ %9:%33g2 E3/:29-. .3g3 .%9..E.E3.2-9 . .E:. '.5E.3933g2l3. %93g2 /4 :38..3.... .3../389:3H3 .g3 E.E.33/39. 3.43H3. .36:E . l%3 3O'9 .E.393..-4 E.E:.%3 9 3. ..E.E:. 34. 3.:3:3904/8E933939J. 3.E:97.3..09 3 O3.. E.3. 97H33.... %.97:3 5223. 393393.34 .E: ...2..: O.3792.-3.E.O..2 3 2:39743.34..77.3 3.9./99K%../3 E.O99.J5. E.3-9.% 6:.9..4 3..3O .3 E. O3233g2:%3.53g2 .9: .. . '.49.2 %2 %9 E.3974329.: $.3E.33 2992 :..3 ..E:..397..E.93.33.:.3..O.E:23.....E. :3 %: 9 ! H3 4 .4 97g2 3K3.33 3.E..34 %:.5O. 3-4 .E:.: 93 3..39743..9.E.. .3..E.E.49. .3O :3. E..4g3..99.E.9K3g2..E.3....E.

4933.E332 3.4.3 2. 4. 855 9395 :..9 :.2 .39K83...29. 3.. .39 E.497333.3 2938: 9383 793-3 9549.. ...393..2.O 9.2 397.35.9 93E.% 6:.. E3..E3-3 4 22.6:3.E4 .4 ..3::974323g26:..2 4..: 23.3. K33..3..39E.-E4. %3H3%43939.-29 3 .E.732..9743..38 . .3 .330797 323.97.:904/.997.O -9 -3 . :3g25E997H3l%33O'9.397E33.2:: E.9.E.: .5.E.: 39..9439..3:E5 H:3l3 !. /4 ..3..99 E. . 29: ..-9..5H-K3298. .33 .O.38 3-4.    %  g2 . .3 928.37.2F997H3-3..49.293:3 3.3 ..3O95 E.33. 329E.E K94 3H3 3%3 9 3.. 2 .E./3..K 79329..32//. .E.3 :833429973 $E38222329%9:%3 E.O -.:974332.99 '.H3.4 .03..E.03 H3 93g23K3 3959 : : O3 -K.23.E.9.3O .4 3 9 .3..3. %397393.2 :383 9:3E.3 305E43 O3.9. .E33 .-32.33 .3H33 O3.3-33K33.959 .43E529 E32E7233 2 2 .4. %3E..3 8.39:.4E3. .. .39 3 -4 .49.:33.-H38438E.43H3 3.9.93326:H329.3 ..... E.J3 .99K.2 33. 8. %3H3%43939.93 ..3O29. E.:-93 .433.E3 E.3392.. ...3.433.3.3 . 99 .9. .9 3 97 E. E.2 ..3 35E.g3533932..2904 .7 % O .49.3 93 97H3 -E4  34 .43H:3.333/3 .3 .9.3O95 ..3383 %K7.3 E.039..E..4-9 O33--E4.9H3H3 E.99 '. ..E4 .9 /E3 . 329.332:36:. -E4 . 3 - -E4 .3-99J. 392 ...3 34. .49999 23. 3-4..3 ./3K39549.:53./39.83  33 -H39743  -E4 .33. 3 E. 233g2 2 2 .E.

397397H32.E 33. O3E.9..-3l.39 .g3539473 97...4-H399KE.3/:3 3.. /3 2 9..3 ..95E.H3! 9.:..J9743 43 43 E.9 983.J:3.333.79: 79 5 3:9:992 2. 932929.323. 6: 99 3 / ...E. 936:. 9743 9.O. /3  2 -3 33 . 39.. 9743 8E3 9:3 543 2 9.3. 3  3.E.:3.%9973.4.. .3 5H-K33..H393.3.9029732328/497.6:.. 4 ..29 :-6:.6:.3.3. 3.9399 E. 97.. E.2.O5353:H3:. l3 3 83 l..E. 3..  E. 3 . %9 ..9..3.%.2 3.9.3.E..3 .33.3 2 : 9:.5.33/39.2.2 9 O 9:.E.   %"& '4293 :3g2 E. 4397 9 75H.9. 9: 3 9 3.-3939J. ..999K2..932995 43 -:l3383l.E.3- E.433..4 39:9.E.. 2 93 29 2.2:33. 2 3. K33. %743-.3 E. E...2 -K3:3 .5J. 33 /3 9.3.3934397 9 E. E.397.. ..39g2:33. 93E.3.38.:8.3 8.3. 3 9.E.033 5.3/9743. :   3 .35.392 9. 2 2:3 K3 2:3 ..g3..99 '.. 9.3O.33  %%%l! E.3 :. 39 335O3.333. 2 9:.-93 .:E.39 F95..92E5 H:9..E.3.4...: O: E.-4$. 2H35E.3O . .3.9.:3333.39..g3/3%33O ... 95 E.J 9.E:9.O33. ! 9.9.29973 E393.9l. -5397433.9  .:%9973...8J334.3 .3 %3 .49 29 : %935.9-../39....335 97. . 93299. E3 . 9. . : 3O H3 93 93 H: 3. .. E3 .3..J :3 'g3 %4 %3 .2 3E96:. .3 -.3.3.34 .32K3 3. .33H2 %32995.2-94.-. 33 /3 9.343 l3. 2 35 ...4923/:39 . 8.97:3.3-9..3.97:.33O5333:H3:23O -53 E.--K3:3.9...:3: 3 E.99 5.. . E 3 .E. 33 . E..298.8..943/39.9 .3 .3.3 E3J.9 .3.

8.-4.9922:.E..H3 J397 39...3g3 : 3.334.E33 7.E...E.H3932 '. 34 3. .99K32.H3932/3 35-9 : 9.82 ....3E.3O.J597E.4H3 E. 3 .3 E.3 98 3..97:392 .5J..H3J397 8 .4 4 .H..-39:2 H3-3 ..49..l3 9.J597E.4 4 . 9 34 l3 .3 .3.":F98.4 4 .498. 9 9.3 :3.9K /3 O3 .9..   && l%f# !.E.3..-9979349KE..4E.E3- 3. ....8.3 3. 3O 'K. .3 :3..4.O .9K :2:3/35.: :9H3":F98.3393.3.29-3   3.. ... .3 3.. 3.....E:/329.J.--E4  E. !..42 323.-: 99E. 33 .:.E.3973. 299 : 2 . .. 3 ..23 6:F98..:.3 9J394E3 3 g3.4 29 E.E.:33.3 3 4../32E-.23 9..4 302 .6:. .9 53-.%:H3 :3 3 .37 .393K9K/3359 : lE..E33 33..E33 . .38:8.0.39743-9K/94E95 3:H3 .K93H3..3'g353 .H3J397-8:3. 9g273 .E.E..J597E.392 ' 97.J3 9.-.2 299K../37...9.23 E.3g3.:6:.3. E.3.22..2:3 9g2736:.3-432..O97439. 302 23% .E..:33 9g2736:. %E3 E.232.2. 39g2.E.3 .O3:.E.!. .3 53.4 4 .. 3 8.3 g3..39.!...8.. 6:F98..99 3 3..99K9 E-..3.: l33.E.E.8 E..3 33.3 904g3.... 3 l3.H39. 9 39g273.23 : E.4 4 .OE.3 .E3- 'g3 53 3 .23 H397.- ...--3 ..O -3 .H393..-3 E.32-.:.J.97 .34.E3 - 'g3 53 . E32E E.8.3E. 3 3. 3.: .O3.. 3 .l3 3.3 H9K2E-.     l l "&A%$   E. : .%:H3:38. 2 38:3 .02 E..3 /4 E.3 39 97J E. 3 -3 94 .34E3O ..3.E 33 33 . - .83 H394 2.35E.:3--.H393 ..3.E.4 ..3:3H3 .3O.39. E. E.2E. E3 2E 3 .33529... . 2E-.-9..3. 7E..93 3 O3O5.39E.:3 -.3O .K39.J .. l3 9.. J.3..4 E3 2E93 3: -3 393 3 .399.32:3/32E -.3 g3 %7H3 .2 .3O 3.J3 4 9: O.453 . K3.42 3.29-.9.. H393 34.J .39. /4 ..:399 .9.4.9J.4-3947. 5 g3 -E4 2 -394 ...!.99743/5323935l3 2 3..E33 33.....8.3 .3- 9H3 :-3 .493 g3347 32.O6:F9/33.33 23 H:.E.: E...: 2..%:H3:3.339. 5.432 .3O72.J.E.9..E93l E. E.28./3 E32E 43.:3.29-. 3/:3.7..27 E.8.3.9":F98.

: E. .-4 %.23.935 3. 8...3 73.835 :36:.K33293..H: .2.3E..O-9'g353%7:3.23.9.299929J. .4 .3H397H39 293...2K3.3 :297E92.3.33.:..39..-H333F 0.K O.. 9 3.3 33.3.:3 % 8.43.7.K  3 3.6:.3.97J 5..3 5J.:.83.9 572 329.. '3 H3 .3..3333.97J97.39..-43..%  3:2K3/% 3.3O95 97433 9743333/39939 3::3.E...:3'g353%7:3. .3-H3 .'g353%7:3.99H32K3/33 -H33833.3. 93 ..353%7:3.E.-K3/ 3 .J9743.JJ9. J :79 3O3 l3. .3K33.33-0$.9K 3-483934%9K-.3.349K99393 %23. :..O ..333939 E.%3  3 E.JJ9. %.-9 3-E..3.'E./5H/:96:4. ..  %    % 'f ! %#& .    % %%% %743-:E.333-E.3 . 3-4 23.%3/9 E.3 09E..3/3. 33.E...

 .5.3. 3.:3. 393493 .3.3334 93  l3.:38E9-H3E.. 93E.J3 49K2.E.33/3 8..3.29.J97..33/33H3 .3 3  .33/3. 3.  23.../3.E....7. E..3. .3.O33 Og3K ..3K3329.83:2.2  /.97:392 :.3:3*3 . .392 33g38:9 83.3. 33 /3K2..423.3 -K3/ . :30 36:36:E g2g27.48355O3/39..J38E. 3O.9352982:. 7. 9g27:3 3O.3O E.:3.3-.E.E.3O.7943 873-E...3O. 23. -4 .33'.4E. 33/3 .3-.294.38.9.%.3-0 2.Og3349K E3293 3.43 3.:3.:3..3.. E.33/3 . . .7:3.3.:3. 397H3-3O ..36:H'9.33. 39K O3E. 5E99733335 .33/3.379333/3 0233/3.06:..3..3.4E.: 0 . .-H3 . ..3O.3 .3392K3.8:32   33.3-. 3.9J934- 3.337.E.5 .J97. 4E3E..E..3O.3l3 .E.3..E.9.3 0E.J%7..:3 28. 2..6:.2 E3 . /3 .3 . ./3 E.9042E.J97.3.3 E.O3:2.3-.233/3 3/.