C¸c ph−¬ng ph¸p gi¶i nhanh bµi tËp tr¾c nghiÖm

PhÇn ho¸ häc h÷u c¬
Biên soạn : ThS – NCS : Phạm Ngọc Sơn
0989.882.333
I. Định luật bảo toàn nguyên tố và bảo toàn khối lượng.
-

Khi

đốt

m 0( CO ) + m 0 ( H O ) = m 0( O
2

2

cháy
2

1

hợp

chất

A

thì:

n o ( trong CO ) + n 0( H O ) = n 0 ( O
2

2

2

đốt

cháy)

=>

đốt cháy)

Giả sử khi đốt cháy hợp chất hữu cơ A (chứa C, H, O)
A + O2 → CO2 + H2O
mA + m O2 = m CO2 + m H2O
mA = mC + mH + mO
VD 1 : Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp X gồm CH4, C3H6 và C4H10 thu được 4,4g
CO2 và 2,52g H2O.
m có giá trị là:
A. 1,48g
mX = mC + mH =

B. 2,48 g

C. 14,8g

D. 24,7

4,4
2,52
x12 +
x 2 = 1,2 + 0,28 = 1,48(g)
44
18

Vậy đáp án (A) đúng
VD 2: Cho 1,24g hỗn hợp 2 rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với Na thấy thoát ra 336 ml
H2(đktc) và m(g) muối natri. Khối lượng muối Natri thu được là:
A. 1,93 g

B. 2,93 g

C. 1,9g

D. 1,47g

n H2O = 0, 015mol ⇒ n H = 0,03(mol)
1
R − OH + Na ⇒ R − ONa + H 2
2
Theo định luật bảo toàn khối lượng:
m = 1,24 + 0,03. (23 - 1) = 1,9 (g)
Vậy đáp án (C) đúng
VD 3: Cho 3,38g hỗn hợp Y gồm CH3OH, CH3COOH, C6H5OH tác dụng vừa đủ với Na
thấy thoát ra 672 ml khí( ở đktc) và dung dịch. Cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp rắn Y1.
Khối lượng Y1 là:
A. 3,61g

B. 4,7g

C. 4,76g

D. 4,04g

6g C . 04 (mol) + O2 Mà khi Y ⎯⎯⎯ → số mol CO2 = n H2O = 0. Khi đốt cháy este này thì lượng nước sinh ra là: A .54g H2O . este. axit.04 mol ⇒ ∑ m CO2 + H2O = 1.68 lít P1: hỗn hợp là anđehit no đơn chức D .Phần 2 cộng H2(Ni.76 + ( 0.0.76g − H2O X ⎯⎯⎯ →Y n C(X) = n C(Y) ⇒ n CO2 (do X) = n CO2 (do Y) = 0.8g D .1.24 lít n CO2 = n H2O = 0.2.47(g) Vậy đáp án( B )đúng VD 6: Hỗn hợp X gồm rượu no đơn chức A và 1 axit no đơn chức B. t0 ) thu được hỗn hợp A. Phương pháp tăng giảm khối lượng Để giải bài toán một cách nhanh chóng đối với bài toán về rượu.112 lít B .7(g) Vậy đáp án( B) đúng VD 4: Chia hỗn hợp 2 anđehit no đơn chức thành 2 phần bằng nhau: .Phần 1: Bị đốt cháy hoàn toàn thây tạo ra 2. axit amin ta cũng .19.672 lít C .03(mol) Theo định luật bảo toàn nguyên tử và bảo toàn khối lượng n C(P1 ) = n C(A) = 0.38 + (23 − 1)x 0.94g B .2.03(mol) ⇒ VCO2 = 0.8g B . Nếu đốt cháy hoàn toàn A thì thể tích khí CO2 thu được(ở đktc) là: A . Vậy khi đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lượng nước CO2 tạo ra là: A .76g D .1. Vì 3 chất trong hỗn hợp Y đều có một nguyên tử H linh động ⇒ n Na = 2n H2 = 0.Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 0. .n H = 2n H2 = 0.03(mol) => n CO2 (P2 ) = n C(A) = 0.48g C .1.0. Nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 1.03(mol) .2g II.2. 06(mol ) Theo phương trình. 04 x18) = 2.24 lít CO2(đktc) . Chia thành 2 phần bằng nhau.Phần 2: Được este hóa hoàn toàn và vừa đủ thu được 1 este.76g CO2.2.3. áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: m Y1 = 3.2.672lÝt(ëdktc) Đáp án (B )đúng VD 5: Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X gồm 2 rượu A và B ta được hỗn hợp Y gồm các olefin.06 = 4.

CTPT và CTCT của este là: A .24 lít B .2g NaOH. C3H7OH D .C3H5(COOCH3)3 D . Đáp án (A) đúng VD 8: Thủy phân 0. Cụ thể là: * Đối với rượu: Xét phản ứng của rượu với Na x R(OH)x + Na → R(ONa)x + 2 H2 1 hoặc ROH + Na → RONa + 2 H2 Theo phương trình ta thấy: cứ 1mol rượu tác dụng với Na → 1mol muối ancolat thì khối lượng tăng 23-1 = 22g. C3H5OH 2. H2 và xác định công thứ phân tử của rượu.1.(CH3COO)3C3H5 B.C2H5OH.896 lít 2. Công thức cấu tạo của 2 rượu là: A . C4H9OH Đáp án (D) đúng B .C3H7OH .2. V có giá trị là: A .CH3OH .35g este đó thì tiêu tốn hết 3g NaOH và thu được 7.05g muối.(C2H3COO)3C3H5 C . Mặt khác khi thủy phân 6. C2H5OH C .6g chất rắn và V lít khí H2(đktc) 1.84g hỗn hợp 2 rượu đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với Na kim loại tạo ra 4.C3H5 (COOC2H3)3 Vì nNaOH = 3neste ⇒ este 3 chức (Rượu 3 chức + axit đơn chức) Đặt công thứ este (RCOO)3R' (RCOO)3R' + 3NaOH → (RCOONa)3 + R'(OH)3 . Vậy nếu đầu bài cho khối lượng của rượu và khối lượng của muối alcolat ta có thể vận dụng để tính số mol của rượu.có thể vận dụng phương pháp tăng giảm khối lượng để giải.C2H3OH.792 lít D .1. * Đối với axit: Xét phản ứng axit với kiềm R(COOH)x + xNaOH → R(COONa)x + H2O hoặc RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O 1mol → m↑ 22g 1mol * Đối với este: Xét phản ứng xà phòng hóa R-COOR' + NaOH → RCOONa + R'OH 1mol → khối lượng muối kết tủa là 23-R' 1mol VD 7: Cho 2.01mol este của 1 rượu đa chức với 1 axit đơn chức tiêu tốn hết 1.12 lít C .0.

C3H7OH D . Phương pháp khối lượng phân tử trung bình. Một khối lượng các bài toán hữu cơ dùng phương pháp khối lượng mol trung bình . C2H5OH B .C4H8 và C5H10 D - C5H10 và C6H12 M= 7 = 35 => M1 < 35 < M2.2 M1 = 28 => C2H4 M2 = 42 => C3H6 Vậy đáp án( A) đúng.C2H4 và C3H6 B .R' = 69 .R' Vậy 0.44 x 3 = 27 ⇒ R: C2H3 3 Vậy công thức của este là (CH2 = CHCOO)3C3H5 Đáp án (B )đúng III.35 = 0.6g A và 2. C4H9OH .025mol 0. 0. số nguyên tử cacbon trung bình để xác định CTPT của hợp chất vô cơ và hữu cơ. Nguyên tắc: Dùng khối lượng mol trung bình M để xác định khối lượng mol các chất trong hỗn hợp đầu. Công thức phân tử của 2 rượu là: A .41 . M2 là đồng đẳng kế tiếp. gốc hiđrocacbon trung bình.C4H9OH. Công thức phân tử của 2 olefin là: A . B là 2 rượu no. M1 < M < M2 ( trong đó M1< M2 ) Đối với bài toán hữu cơ thì chủ yếu dùng phương pháp này.C3H7OH.025 ⇒ mR = 254 . người ta thấy khối lượng của bình tăng thêm 7g. hoá trị trung bình.3mol → 1mol thì khối lượng tăng Theo PT: cứ 1mol 23 x 3 . VD 9: Một hỗn hợp A gồm 2 olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau.05 . số liên kết trung bình. Nếu cho 4.48 lít hỗn hợp A (ở đktc) qua bình đựng dung dịch brôm dư.075mol 0.6.7 = 0. còn mở rộng thành số nguyên tử cacbon trung bình. Cho hỗn hợp gồm 1.3g B tác dụnghết với Na thu được 1.CH3OH.12 lít H2(đktc). C5H11OH * Cách giải nhanh: Theo phương pháp M C . đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.C2H5OH. VD 10: A.025. M1.C3H6 và C4H8 C .025 (69-R') ⇒ R’ = 41 ⇒R': C3H5 Meste = 6.7g ⇒ 0. thì khối lượng tăng: 7.35 = 254 0.

5 Thành phần % thể tích của hỗn hợp đó là: A .22(g) V.7g D .75 ( g / mol ) 0.4375. 75% C .1mol MR = 3.25 x 5 ⎧x = 0.9 = 39 ⇒ M1 < M < M 2 ⇒ 0.08 Áp dụng quy tắc đường chéo: x mol CH3COONa 82 76.6.74g B .68g rượu B duy nhất có tỉ khối so với oxi là 1.3.6g và 2.74g và 2.22g nmuối = nrượu = 0. VD 12: Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí C3H8 và C4H10 đối với hiđro là 25.45% .08 mol M muèi = 3. Dựa vào phương trình đốt cháy hợp chất hữu cơ. . Áp dụng phương pháp đường chéo trong bài toán trộn lẫn hai dung dịch.3.25%. 55% D . 4(g) = ⇒⎨ ⇒⎨ y 3 ⎩y = 0.14g hỗn hợp 2 muối và 3.6g C .4g và 2.68 = 76. Số gam của C4H10O2 và C3H6O2 trong A lần lượt là: A .03 ⎪⎩m C3H6O2 = 2. hai chất. 80% Áp dụng qui tắc đường chéo ta có : VC H 3 8 7 44 51 TØ lÖ 1:1 7 VC H 58 4 10 ⇒ Đáp án (A) đúng VD 13: Cho hỗn hợp X gồm 2 este có CTPT là C4H8O2 và C3H6O2 tác dụng với NaOH dư thu được 6.1 M1 = 32 Công thức của 2 rượu CH3OH và C2H5OH M2= 46 => Đáp án (A) đúng IV.24g và 3.50% B .05 ⎪⎧m C 4 H7O2 = 4.1 C n − H 2n− +1OH + Na → C n− H 2n− +1ONa + H 2 2 n R = n H2 = 0.50%.4.75 y mol HCOONa 68 5.20% .

Azen * Cách giải nhanh: Ta có số mol CO2 = số mol H2O Dựa vào phương trình đốt cháy → 2 hợp chất là anken.02 và 0.0.5g C.14 = 0. hai hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào.01 và 0.5g B.375 mol ⇒ m CaCO3 = 37. 0. Ví dụ 43: Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp X gồm 2 rượu A và B thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 6.14 mol CO2 và 0. Anken C. 0. 09 mol Vậy đáp án (B ) đúng.23mol H2O.8lít H2 (đktc).03mol D.23 − 0.525 − 0.09 (mol) Mà tổng n = 0. Ví dụ 42: Đốt cháy hoàn toàn 0.01 (mol) Vậy đáp án (A) đúng. A. 37.65g H2O.045mol Theo phương trình đốt cháy ankan và anken ta thấy n H2O(ankan) > n CO2 n H2O(anken) = n CO2 Vậy nankan = n H2O − n CO2 = 0.1mol hỗn hợp gồm CH4.15 mol hỗn hợp 2ankan thu được 9. C4H10 và C2H4 thu được 0.06mol B. sau thí nghiệm thấy khối lượng bình 1 tăng 4. Ví dụ 41: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken. Ví dụ 40: Đốt cháy hoàn toàn 0. 0.08 Theo phương trình đốt cháy ankan và anken.45g H2O. CTCT của A và B là: . ⇒ Đáp án (B) đúng.4 = 0.09mol C. 0.09 C. dư.27lít CO2 (đktc) và 7. 0. Biết tỉ khối hơi của mỗi chất trong X so với H2 đều nhỏ hơn 40. Số mol ankan có trong hỗn hợp là: A.01 B.16g. Mặt khác m(g) hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 2. Số mol ankan =số mol H2O – số mol CO2 = 0. Cho sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2dư thì khối lượng kết tủa thu được là: A. Cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1 đựng P2O5 dư và bình 2 đựng KOH rắn.09 và 0. Ankin D.14g bình 2 tăng 6. 0. Số mol của ankan và anken có trong hỗn hợp lần lượt là: A.08 và 0.Ví dụ 39: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hiđrocacbon mạch hở trong cùng dãy đồng đẳng thu được 11.02 D.1mol ⇒ nanken = 0.5g Theo phương trình đốt cháy ankan ta có: nankan = n H2O − n CO2 ⇒ n CO2 = n H2O − n ankan = 0.15 = 0. 15g D. 52. 42. 0. 0. Ankan B.23 .5(g) Vậy đáp( A ) đúng.375(mol) n CaCO3 = n CO2 = 0.2l CO2 (đktc) và 9g H2O.

3g H2O. 1 1.A.4 = 1.35 − 0. ⇒ n H2 = n x = 0.6 .25 = 0.125mol Mà n H2 = 0. 1.3mol n H2O = 0. 05(mol) ⇒ VH2 = 0.4g Đặt CTTQ chung 2 rượu: C n H n +2O + 3n O2 → n CO2 + ( n + 1)H 2 O 2 n O2 = 1. a có giá trị là: A. 33. CH3OH và C2H5OH B.4 + 39. 425mol ⇒ n H2O > n CO2 ⇒ Hỗn hợp X gồm hai rượu no cùng dãy đồng đẳng CnH2n+2 + O2 → nCO2 + (n + 1) H2O Theo phương trình đốt cháy: ⇒ Số mol X = số mol H2O – số mol CO2 = 0.4(mol) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng.4 x 32 = 33.5 ×1.12lít B. C3H8O2 Vậy đáp án (C )đúng Ví dụ 44: Đốt cháy hoàn toàn a g hỗn hợp hai rượu thuộc dãy đồng đẳng của rượu etylic thu được 70.2 (g) Vậy đáp án (B) đúng. C4H9OH và C5H11OH Dựa vào phương trình đốt cháy rượu no đơn chức ta có.18lít 2.5n CO2 = 1. 3.4g CO2 và 39. a = 70.Phần 2: tác dụng hết với Na kim loại thu được Vlít khí (đktc). B thành hai phần bằng nhau.56lít C. Ví dụ 45: Chia hỗn hợp X gồm hai rượu no đơn chức A.6 = 2.6lít CO2(đktc) và 6. C3H8O2 và C4H10O2 Ta có n CO2 = 0.12l (đktc) 2 . nx = n H2O − n CO2 = 0. 2. . V có giá trị là: A.6g H2O. H6O2 và C3H8O2 D. C2H6O và C3H8O C.24lít D. 66. 6.64g D.1(mol) Vì x là rượu no đơn chức. C3H7OH và C4H9OH D. 1. ⇒ MA MB < 80 A: C2H6O2 B.125mol ⇒ X : rượu no hai chức. 1. 0. Nếu 2 rượu đơn chức trên là đồng đẳng kế tiếp thì công thức cấu tạo của A và B là: A.2.2 C. C2H5OH và C3H7OH C.05 × 22.Phần 1: bị đốt cháy hoàn toàn thu được 5. C2H6O và CH4O B.32g B. .

4g H2O và 6. 025(mol) ⇒ n CO (R t ¹o ra) = 0.72 l CO2 (đktc) Vậy CTPT của X là A.175 − 0.5)] x 2 = 0. 075 − 0.3mol ⇒ X là anđehit no đơn chức.3g CO2 (cùng điều kiện).05 (mol) ⇒ n C H OH = 0. CnH2nO + 3 n − 1 O 2 → n C O 2 + n H 2O 2 5.5g kết tủa.2875 . .8g anđehit X thu được 5.2.44 lít O2 (đktc).125(mol) 2 (n + 1 )H 2 O D . Sản phẩm cháy qua bình 1 đựng H2SO4đ. 05 = 0.5 0. 64 > 1.C2H6 và C3H6 và C3H4 Dựa vào phương trình (2): phương trình đốt cháy rượu: Ta có: n O2 n CO2 = 1.(0. C4H8O Ta có n H2O = n CO2 = 0.C = ⎡ n O2 ®/c hçn hîp − n CO2 hh x1.C2H2 .5 Mà theo đầu bài tỉ số mol chung của hỗn hợp 0.5 ⎤ x 2 ⎣ ⎦ = [0. rồi qua bình 2 đựng Ca(OH)2 dư sau thí nghiệm thu được 17. C4H6O2 C.25 = 2.C) = 0.8 0.175 nên 2 hiđrocacbon phải là ankan. C3H6O D.3 = ⇒ n = 3 ⇒ C T X : C 3H 6O 14n + 16 n Đáp án( C )đúng Ví dụ 47: Một hỗn hợp lỏng X gồm rượu etylic và 2 hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp nhau.Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn thì cần 6. Công thức của hợp chất là: A .5 0.Phần 1: cho bay hơi thì thu được V đúng bằng thể tích của 3.1 ⇒ x1 = 2 ⇒ C2H5OH x2 = 3 C3H7OH Đáp án (D) đúng Ví dụ 46: Đốt cháy hoàn toàn 5.C2H4 và C3H6 C . ⇒ ta có phương trình điều chế: ( C n H 2 n + 2 3 n −1 O 2 + 2 → nC O 2 _ ) ⇒ n 2H. 05(mol) 2 5 ⇒ n CO2 (2H. 2875 = 1. . C x H 2x +2O + O 2 → xCO2 + (x + 1)H 2O Ta có: x = n CO2 nX = 0. 05 = 0. C2H4O B. Chia hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau.CH4 và C2H6 B .175 x 1.

Lấy m(g) hỗn hợp này thì làm mất màu vừa đủ 80g dung dịch Br2 20% trong dung môi CCl4..8g B .43.. Công thức phân tử của ankan và anken là: A .1n = 0.. 05 ⎩ n 2 = 3 ⎩C 3 H 8 => Công thức của 2 hợp chất là C2H6 và C3H8 => Đáp án( C) đúng....C4H10. sản phẩm tạo thành cho tác dụng với AgNO3/NH3 dư sẽ thu được lượng kết tủa Ag là: A ..2. Dựa vào quan hệ tỉ lệ số mol của các hợp chất hữu cơ trong phương trình phản ứng..1 mol O2 → nCO2 anken CnH2n ⎯⎯ 0.3 ⇒ n = 3 2 Vậy đáp án (B) đúng Ví dụ 49: Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp 2 rượu đồng đẳng liên tiếp thu được 0.125 = 2.. C3H6 C .⇒n= ⎧ n 1 = 2 ⎧C 2 H 6 0.C5H12 .66g CO2 và 0.02 .. VI..01 0.45g H2O Nếu tiến hành oxi hóa m(g) hỗn hợp rượu trên bằng CuO.6 mol CO2.. • Dựa vào tỉ lệ số mol giữa hợp chất hữu cơ với số mol brom hoặc hidro để xác định số liên kết pi trong hợp chất • Dựa vào tỉ lệ số mol giữa hiđro với số mol của rượu trong phản ứng thế bởi kim loại kiềm: • Dựa vào phản ứng tráng gương của anđehit với AgNO3 trong dd NH3 • Dựa vào phản ứng trung hòa của axit • Dựa vào phản ứng xà phòng hóa của este • Đối với axit amin đưa vào phản ứng trung hòa Ví dụ 48: Một hỗn hợp khí gồm 1ankan và 1anken có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và có cùng số mol.1 ⇒ 0.16g D . R ⎯⎯ → An®ehit ⎯⎯⎯⎯⎯⎯ → 2Ag O 0.025 − 0..C2H6 B ...015 = 0... C5H10 * Cách giải nhanh: nanken = n Br2 = 0....1.10...2g C .5 ⇒ ⎨ ⇒⎨ 0.1n 0. Đốt cháy hoàn toàn m g hỗn hợp đó thu được 0.01(mol) 2 2 [ ] AgNO3. C4H8 D .C3H8.62g Số mol 2 rượu = n H O − n CO = 0.6 = 0.

Để trung hòa lượng NaOH dư cần 150ml dung dịch H2SO4 0.2 .0.6g. Số mol của A. Dẫn toàn bộ hỗn hợp thu được sau phản ứng các chất có thể tan được.01 và 0.05 mol B có 1 liên kết đôi ⇒ nB = n Br = 6.6 − 3 = 20.05 .12.0.1 x 30 = 3 (g) Vậy đáp án (C) đúng 3 Ví dụ 51: Chia hỗn hợp X gồm 2 axit (A là 1 axit no đơn chức.04 = 0.6g B .04 (mol) 2 160 2.2.03 và 0.01 mol .C3H6O2 và C3H4O2 C4H6O4 và C4H4O4 1.04 B .0. B là axit không no đơn chức chứa 1 liên kết đôi).6g D .03 C . B bằng nhau.0.Phần 2: Phản ứng vừa đủ với 6.16 (g) Đáp án( C) đúng Ví dụ 50: Cho hỗn hợp HCHO và H2 đi qua ống đựng bột Ni nung nóng. Số nguyên tử (trong A. Chia X thành 3 phần bằng nhau: .Phần 3: Đốt cháy hoàn toàn thu được 3. Vì 2 axit đều đơn chức: ⇒ nX = nNaOH = 0.16.5M. Lấy dung dịch trong bình cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 43.4 = 0.6(g) ⇒ mHCHO = 0.15 = 0.6g C .02 và 0.6g. Vì A và B đều có cùng số nguyên tử C ⇒ nA = 0.C4H8O2 và C4H6O2 D - 0.04 và 0.0.36 lít CO2(đktc) 1.4g Br2 .C2H4O2 và C2H2O2 B . B trong X là: A .⇒ mAg = 2.02 D - C . Khối lượng CH3OH tạo ra trong phản ứng cộng hợp hiđro của HCHO là: A .06g Ni PTPƯ: HCHO + H2 ⎯⎯ → CH3OH t0 hỗn hợp sản phẩm thu được gồm CH3OH và HCHO có khối lượng là 23. thấy khối lượng bình tăng 23.4 = 0.01 2.20. . Công thức phân tử của A và của B là A . Cho hỗn hợp sản phẩm tác dụng AgNO3/ NH3 NH3 HCHO + Ag2O ⎯⎯⎯ → CO2 + H2O + 4Ag ↓ 1 1 ⇒nan = 4 nAg = 4 x 0. Dựa vào cấu tạo 2 axit.1 mol ⇒ m CH OH = 23.2g Ag kim loại.Phần 1 tác dụng hết với 100ml dung dịch NaOH 2M.

01mol ⇒ X có 1 nhóm NH2 1 nX = 2 nNaOH ⇒ X có 2 nhóm COOH Vậy trong 4 phương án trên chỉ có C thỏa mãn Vậy đáp án (C ) đúng.01mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần dùng 25g dung dịch NaOH 3.2%. Còn khi cho 0. C2H5 COOH NH2 COOH C .05 ⎩C 3 H 4 O 2 ⇒ Đáp án B đúng Ví dụ 52: Cho X là 1 amino axit.y CxHyO2 + O2 → xCO2 + 2 H2O x= n Cl2 nX = ⎧C 3 H 6 O 2 0. C3H6 B.01mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80ml dung dịch HCl 0.125M và thu được 1.B ⎨ 0. D- .15 = 3 ⇒ CTPT A.H2NC3H5(COOH)2 (H2N)2C3H5COOH Số mol X = nHCl = 0. Khi cho 0. Công thức cấu tạo của X là: NH2 A.835g muối khan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful