CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP BẢNG ĐIỂM Kính gửi: Phòng Đào Tạo Trường Trung cấp KT-KT Đức Minh. Họ và tên: Võ Minh Hưng Ngày sinh: 24/10/1990 Lớp: 08ĐT từ năm học 2008 – 2010. Lý do: Bổ xung hồ sơ học liên thông Kính mong phòng đào tạo xem xét và chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn.
Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2011 Người làm đơn.

Nơi sinh: TP Huế Ngành: Điện Tử Viễn Thông

Nay Tôi làm đơn này kính xin Phòng Đào tạo cấp cho Tôi bảng điểm tính