TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN

THÔNG -----------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------

NGÂN HÀNG ĐỀ THI
Môn: TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN
Ban hành kèm theo Quyết định số: ………/QĐ-TTĐT1của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông ký ngày /04/2006

PHẦN A
DÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA 5 NĂM THỜI GIAN : 120 phút MỖI ĐỀ HAI CÂU ( một câu loại 1và một câu loại 2)

LOẠI 1: MỖI CÂU 5 ĐIỂM 1. Hãy trình bày nhận thức của anh (chị) về vấn đề cơ bản của triết học. Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề cơ bản của triết học 2. So sánh hai phương pháp nhận thức biện chứng và siêu hình. Rút ra ý nghĩa đối với bản thân 3. Thực chất và ý nghĩa cuộc cách mạng trong triết học do Mác-Ăngghen thực hiện. Vai trò của triết học Mác-Lênin 4. Nội dung và ý nghĩa của định nghĩa về vật chất của Lênin. 5. Tại sao nói thế giới thống nhất ở tính vật chất? Khoa học hiện đại đã chứng minh điều đó như thế nào? 6. Phân tích vai trò và tác dụng của ý thức. Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này. 7. Nội dung quan điểm toàn diện, phát triển, lịch sử-cụ thể. Lấy ví dụ minh họa 8. Phạm trù là gì? Phân tích nội dung một cặp phạm trù mà anh chị hiểu sâu sắc nhất. Rút ra ý nghĩa phương pháp luận. 9. Phân tích nội dung quy luật những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại. Ý nghĩa phương pháp luận 10. Vì sao nói : phát triển là một cuộc đấu tranh của các mặt đối lập ? Hãy nêu một số loại mâu thuẫn của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay 11. Nội dung chủ yếu của quy luật phủ định của phủ định. Trình bày ý nghĩa phương pháp luận được rút ra từ nội dung quy luật. Liên hệ với những vấn đề thực tiễn đổi mới ở Việt nam

12. Con đường biện chứng của sự nhận thức gồm có những giai đoạn nào ? Thực tiễn giữ vai trò
gì trong con đường đó?

1

LOẠI 2: MỖI CÂU 5 ĐIỂM
13. Tại sao nói sản xuất vật chất là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội? Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận gì? 14. Trình bày nội dung qui luật Quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Liên hệ với quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta 15. phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Ý nghĩa của mối quan hệ này trong quá trình phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN ở nước ta hiện nay. 16. Hình thái kinh tế xã hội là gì? Vì sao sự phát triển của hình thái kinh tế xã hội là quá trình lịch sử, tự nhiên? 17. Giai cấp là gì? Hãy phân tích nguồn gốc giai cấp, kết cấu giai cấp 18. Đấu tranh giai cấp là gì ? đặc điểm và nội dung đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay. 19. Phân tích nguồn gốc và bản chất của nhà nước. 20. Phân tích mối quan hệ giữa chức năng thống trị chính trị của giai cấp và chức năng xã hội của nhà nước. Liên hệ cụ thể ở Việt nam? 21. Tại sao nói cách mạng xã hội là phương thức thay thế các hình thái kinh tế xã hội trong lịch sử? 22. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội là gì? Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Ý nghĩa thực tiễn trong giai doạn hiện nay của VN 23. Phân tích Vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử. Ý nghĩa vấn đề này trong việc quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc”. 24. Phân tích mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân và lãnh tụ. Vai trò của lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt nam

2

PHẦN B
DÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC (2, 5 NĂM) THỜI GIAN : 90 phút MỖI ĐỀ HAI CÂU ( một câu loại 1 và một câu loại 2)

LOẠI 1: 1. Thực chất và ý nghĩa cuộc cách mạng trong triết học do Mác-Ăngghen thực hiện. 2. Nội dung và ý nghĩa của định nghĩa về vật chất của Lênin. ( 5 điểm) 3. Quan điểm của triết học duy vật biện chứng về nguồn gốc và bản chất của ý thức. ( 5 điểm) 4. Hãy trình bày các nguyên tắc phương pháp luận được rút ra từ nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển. ( 5 điểm) 5. Trình bày quan niệm của triết học Mác-Lênin về mối liên hệ biện chứng giữa “cái riêng”, “cái chung”. Ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với nhận thức và hoạt động thực tiễn. ( 5 điểm) 6. Phân tích nội dung quy luật những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại. Ý nghĩa phương pháp luận ( 5 điểm) 7. Thực tiễn là gì ? Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức ( 5 điểm) LOẠI 2 : 8. Vai trò của sản xuất vật chất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội? ý nghĩa phương pháp luận? ( 5 điểm) 9. Trình bày nội dung qui luật Quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Liên hệ với quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta ( 5 điểm) 10. Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. 11. Hình thái kinh tế xã hội là gì? Vì sao sự phát triển của hình thái kinh tế xã hội là quá trình lịch sử, tự nhiên? ( 5 điểm) 12. Đấu tranh giai cấp là gì? Vai trò của đấu tranh giai cấp trong xã hội có giai cấp 13. Hãy phân tích nguồn gốc và bản chất của nhà nước. ( 5 điểm) 14. Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. ý nghĩa phương pháp luận? ( 5 điểm)

3