Chuyên đề LTĐH Ứng dụng đạo hàm, các bài toán liên quan GIẢI TÍCH

Gv: Nguyễn Lương Thành – (Năm học 2007 – 2008) Trang 1

Vấn đề 1: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bài 1) Tìm GTLN, GTNN (nếu có) của các hàm số sau:

1)
2
4 x x y − + ·
2)
1
1
2
+
+
·
x
x
y trên đoạn [-1; 2]
3)
x
x
y
2
ln
· trên đoạn [ ]
3
; 1 e
4) ( )
3
2 6
1 4 x x y − + · trên đoạn [-1; 1]
5) 2 cos sin
2
+ − · x x y
6) x x y
3
sin
3
4
sin 2 − · trên đoạn [0; π]
7)
1
1
2
+ +
+
·
x x
x
y
8)
1 cos cos
1 cos
2
+ +
+
·
x x
x
y
9) x x y − + − · 4 2
10) ( ) ( )
10 10
2 2 x x y − − + · trên đoạn [-2; 2]
11)
x x
y
cos sin
1
+
·
12) x x y cos sin
4
− ·
13)
x
x x x
y
2
2
sin 1
cos sin cos
+
+
·
14) ( ) x x y sin 1 cos + · trên đoạn [0; 2π]
15) 1
1
4
cos
1
2
cos
2 2
+

,
`

.
|
+
+

,
`

.
|
+
·
x
x
x
x
y
16)
x x
x x
y
4 4
6 6
cos sin 1
cos sin 1
+ +
+ +
·
17)
x
y
y
x
x
y
y
x
x
y
y
x
y + +

,
`

.
|
+ − + ·
2
2
2
2
4
4
4
4
(x, y ≠ 0)
18) 90 72 3
2 3
+ − + · x x x y trên đoạn [-5; 5]

Bài 2) Tìm m để:
a)
[ ]
4
2 ; 2
·

Miny với ( )
2
2
m x x y + + ·
b) GTLN của hàm số m x x x f y + + − · · 2 4 ) (
2
trên đoạn [-1; 2] là nhỏ nhất.
Bài 3) Tìm m để bất phương trình ( )( ) m x x x x + − ≤ − + 2 6 4
2
nghiệm đúng [ ] 6 ; 4 − ∈ ∀x
Bài 4) Chứng minh rằng ∀x∈R, ta có: 0 3 cos
3
1
2 cos
2
1
cos 1 > + + + x x x
Bài 5) Tìm m để ( ) ( ) 0 cos sin cos . sin cos sin cos sin
5 5
≥ + − + − + x x x x x x m x x
]
]
]

∈ ∀
4
; 0
π
x
Bài 6) Tìm tất cả các giá trị của m để R x x m x ∈ ∀ ≥ + + 0 4 cos 2 cos

Bài 7) Cho a, b, c là 3 số dương thỏa mãn điều kiện a
2
+ b
2
+c
2
= 1. Chứng minh:

2
3 3
2 2 2 2 2 2

+
+
+
+
+ b a
c
a c
b
c b
a

Bài 8) Tìm điều kiện của m để phương trình 1 2 2
2
− · − + x m x x (1)
a) Có nghiệm thực b) Có một nghiệm thực c) Có hai nghiệm thực phân biệt

Bài 9) Tìm m để phương trình ( )( ) m x x x x · − − − − + − 3 1 3 1 có nghiệm thực.
Bài 10) Tìm m để hệ bất phương trình
¹
¹
¹
'
¹
≥ + − − −
≤ −
0 4 2 2
0 3
2 3
2
m m x x x
x x
có nghiệm.
Chuyên đề LTĐH Ứng dụng đạo hàm, các bài toán liên quan GIẢI TÍCH

Gv: Nguyễn Lương Thành – (Năm học 2007 – 2008) Trang 2

Vấn đề 2: Tính đơn điệu của hàm số

Bài 1) Tìm m để hàm số 1 4
3
2
3
− − + − = x mx
x
y luôn nghịch biến trên miền xác định.

Bài 2) Tìm m để hàm số ( ) ( ) ( ) 1 8 2
3
2
2 2
3
− + − + + − + = m x m x m
x
m y nghịch biến trên R.

Bài 3) Cho hàm số
( )
1
2 1 2
2
+
+ + +
=
x
x m x
y . Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến trong (0; +∞)

Bài 4) Tìm các giá trị của m để hàm số ( )
2 2 3
1 6 3 2 m x m x x y + + + + = giảm trên (-2; 0)

Bài 5) Cho hàm số
m x
mx
y
+
+
=
1

a) Tìm m để y tăng trên (1; +∞) b) Tìm m để y giảm trên (-∞; 0)

Bài 6) Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số ( ) ( ) 1 2 1 1
3
1
2 3 2
+ − − + − = x x m x m y
a) nghịch biến trên R b) nghịch biến trên khoảng (0; +∞)

Bài 7) Cho hàm số
1
3 2
2

+ −
=
x
m x x
y . Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến trong (3; +∞)

Bài 8) Tìm các giá trị của m để hàm số ( ) ( ) ( ) 1 1 2 3 1 2 1
3
1
2 3
+ − + − − + = x m x m x m y nghịch biến (-1; 1)

Bài 9) Tìm các giá trị của m để hàm số
m x
m mx x
y
2
3 2
2 2

+ −
= đồng biến trên khoảng (1; +∞)

Bài 10) Xác định m để hàm số
2
2
2

+ −
=
x
m x x
y nghịch biến trên đoạn [-1; 0]

Bài 11) Xác định m để hàm số ( ) ( ) 1 2 3 1 3
2 3
+ − + − − = x m m x m x y đồng biến trên tập hợp các giá trị của
x sao cho 2 1 ≤ ≤ x

Bài 12) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số m mx x x y + + + =
2 3
3 nghịch biến trên đoạn có độ
dài bằng 1.
Chuyên đề LTĐH Ứng dụng đạo hàm, các bài toán liên quan GIẢI TÍCH

Gv: Nguyễn Lương Thành – (Năm học 2007 – 2008) Trang 3

Vấn đề 3: Cực trị của hàm số
Bài 1) Tìm m để hàm số m x x mx y + + + = 5 3
2 3
đạt cực đại tại x = 2
Bài 2) Tìm m để hàm số
m x
mx x
y
+
+ +
=
1
2
đạt cực đại tại x = 2
Bài 3) Cho hàm số ( ) m mx x x m y + + + + =
2 3
3 2 . Tìm m để hàm số có cực đại và cực tiểu?
Bài 4) Cho hàm số ( ) ( )
3
1
2 3 1
3
1
2 3
+ − + − − = x m x m mx y . Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu và x

<x
ct

Bài 5) Xác định m sao cho hàm số
( )
1
1 4 4 2
2

− + − +
=
x
m x m mx
y có hai cực trị trong miền x>0
Bài 6) Xác định m để hàm số
2 4
2mx x y + − = có 3 cực trị
Bài 7) Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số
( )
m x
m m x m x
y
+
+ + + +
=
4 3 2
2 2
có hai cực trị và giá trị các
điểm cực trị trái dấu nhau.
Bài 8) Cho hàm số
1
8
2

+ − +
=
x
m mx x
y . Xác định các giá trị của m để điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị
hàm số ở về hai phía đường thẳng 0 1 7 9 = − − y x
Bài 9) Cho hàm số ( ) ( ) 1 2 6 1 3 2
2 3
− − + − + = x m x m x y . Xác định m để hàm số có cực đại, cực tiểu và lập
phương trình đường thẳng qua các điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số.
Bài 10) Cho hàm số
m x
m mx x
y

− + −
=
2 2
. Xác định m để hàm số có cực đại và cực tiểu. Khi đó hãy viết
phương trình đường thẳng đi qua điểm cực đại và cực tiểu của hàm số.
Bài 11) Cho hàm số: m x m x x y + + − =
2 2 3
3 . Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có cực đại, cực tiểu
và các điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số đối xứng nhau qua đường thẳng
2
5
2
1
− = x y
Bài 12) Cho hàm số
m x
m mx x
y
+
+ −
=
2
2
. Xác định m để đường thẳng đi qua các điểm cực đại và cực tiểu
của đồ thị hàm số tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 1.
Bài 13) Cho hàm số
1
2 2
2
+
+ +
=
x
mx x
y . Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số có điểm cực đại, điểm cực
tiểu cách đều đường thẳng 0 2 = + + y x
Bài 14) Cho hàm số
x
mx y
1
+ = . Tìm m để hàm số có cực trị và khoảng cách từ điểm cực tiểu đến tiệm cận
xiên của đồ thị hàm số bằng
2
1
.
Bài 15) Cho hàm số
( )
1
1 1
2
+
+ + + +
=
x
m x m x
y . Chứng minh rằng với m bất kỳ, đồ thị của hàm số luôn luôn
có điểm cực đại, điểm cực tiểu và khoảng cách giữa hai điểm đó bằng 20 .
Chuyên đề LTĐH Ứng dụng đạo hàm, các bài toán liên quan GIẢI TÍCH

Gv: Nguyễn Lương Thành – (Năm học 2007 – 2008) Trang 4

Bài 16) Cho hàm số
x
mx x
y

+
=
1
2
. Tìm m để hàm số có cực đại và cực tiểu. Với giá trị nào của m thì
khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng 10?
Bài 17) Cho hàm số
( )
( ) m x
m m x m x
y
+
+ + + + +
=
2
4 1 2
2 2
. Tìm m để hàm số có cực trị và tính khoảng cách
giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho.
Bài 18) Cho hàm số 1 2
2 2 4
+ − = x m x y . Tìm m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị là ba đỉnh của một tam
giác vuông cân.
Bài 19) Cho hàm số 2 2
2 2 3
− + − = x m mx x y . Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại x = 1.
Bài 20) Cho hàm số
m x
m mx x
y

− + +
=
2 2
3 1 2
. Tìm m để hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía trục
tung.
Bài 21) Cho hàm số
( )
1
4 2 3
2

+ + + −
=
x
m x m x
y . Tìm m để hàm số có CĐ và CT và khoảng cách giữa hai
điểm CĐ, CT của đồ thị nhỏ hơn 3.
Bài 22) Cho hàm số
( )
1
1 3 3
2

+ + + −
=
x
m x m x
y . Tìm m để hàm số có CĐ và CT và các giá trị CĐ, CT của
hàm số cùng âm.
Bài 23) Cho hàm số ( )( ) 1 2
2
− − − − = m x x m x y . Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu và hoành độ điểm
cực đại x

, hoành độ điểm cực tiểu x
ct
thỏa: | x

. x
ct
| = 1
Bài 24) Cho hàm số
( )
1
3 5 2
2
+
+ + + −
=
x
m x m x
y . Tìm m để hàm số có cực trị tại điểm x>1. Hãy xác định
đó là điểm cực đại hay cực tiểu của đồ thị.
Bài 25) Cho hàm số 1 2
2 4
− + − = m mx x y . Tìm m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị tạo thành ba đỉnh
của một tam giác đều.
Bài 26) Cho hàm số
( )
2
4 1 2
2 2
+
+ + + +
=
x
m m x m x
y . Tìm m để hàm số có cực đại và cực tiểu, đồng thời các
điểm cực trị của đồ thị cùng với gốc tọa độ O tạo thành một tam giác vuông tại O.
Bài 27) Cho hàm số ( ) 1 3 1 3 3
2 2 2 3
− − − + + − = m x m x x y . Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu và các
điểm cực trị của đồ thị hàm số cách đều gốc tọa độ O.
Bài 28) Cho hàm số
( )
1
2 1 2
2

− + − +
=
x
m x m x
y . Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu và các giá trị cực
đại, cực tiểu cùng dấu.
Bài 29) Cho hàm số
1
1 2
2

− + −
=
mx
m mx x
y . Tìm m để tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ và
hàm số có cực trị.
Bài 30) Cho hàm số
x
m m x m x
y
3 5 2
2 2 2
+ − + +
= (m>0). Tìm m để hàm số có điểm cực tiểu thuộc
khoảng (0; 2m).
Chuyên đề LTĐH Ứng dụng đạo hàm, các bài toán liên quan GIẢI TÍCH

Gv: Nguyễn Lương Thành – (Năm học 2007 – 2008) Trang 5

Vấn đề 4: Sự tương giao của hai đồ thị hàm số

Bài 1) Cho hàm số
1
2

+ +
=
x
m x mx
y . Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt và hai
điểm đó có hoành độ dương.
Bài 2) Cho hàm số
2
4 2
2

+ −
=
x
x x
y . Tìm m để đường thẳng (d): m mx y 2 2 − + = cắt đồ thị của hàm số tại
hai điểm phân biệt.
Bài 3) Cho hàm số
( ) 1 2
3 3
2

− + −
=
x
x x
y . Tìm m để đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số tại hai điểm A, B sao
cho AB = 1.
Bài 4) Cho hàm số
1
10 4 2
2
+ −
+ −
=
x
x x
y . Định m để đường thẳng (d): 0 = − − m y mx cắt đồ thị tại hai điểm
phân biệt A, B. Xác định m để AB ngắn nhất.

Bài 5) Cho hàm số 1
2 4
− + − = m mx x y . Xác định m sao cho đồ thị hàm số cắt trục hoành tại bốn điểm
phân biệt.
Bài 6) Cho hàm số ( )( ) m mx x x y + + − =
2
1 . Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt.
Bài 7) Cho hàm số 1 3 2
2 3
− − = x x y . Gọi d là đường thẳng đi qua điểm M(0; -1) và có hệ số góc bằng k.
Tìm k để đường thẳng d cắt đồ thị tại ba điểm phân biệt.

Bài 8) Cho hàm số 2 3
3
+ − = x x y . Gọi (d) là đường thẳng đi qua điểm A(3; 20) và có hệ số góc là m. Tìm
m để đường thẳng d cắt đồ thị tại ba điểm phân biệt.

Bài 9) Cho hàm số ( )( ) 1 2 1
2
− − − − = m mx x x y . Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân
biệt có hoành độ lớn hơn -1.
Bài 10) Cho hàm số
3
8
4
3
2
2 3
+ − − = x x x y . Tìm giá trị của tham số m để đường thẳng
3
8
+ = mx y cắt đồ
thị tại 3 điểm phân biệt.
Bài 11) Cho hàm số
2
1 4
2
+
+ +
=
x
x x
y . Tìm các giá trị của m để đường thẳng (d): m mx y − + = 2 cắt đồ thị
hàm số tại hai điểm phân biệt thuộc cùng một nhánh của đồ thị.
Bài 12) Cho hàm số
1
1
2

− +
=
x
mx x
y . Tìm m để đường thẳng (d): y = m cắt đồ thị hàm số tại hai điểm A, B
sao cho OA ⊥ OB.
Bài 13) Cho hàm số
2
3 2
2


=
x
x x
y . Tìm m để đường thẳng m mx y − = 2 cắt đồ thị tại hai điểm thuộc hai
nhánh của đồ thị.

Chuyên đề LTĐH Ứng dụng đạo hàm, các bài toán liên quan GIẢI TÍCH

Gv: Nguyễn Lương Thành – (Năm học 2007 – 2008) Trang 6

Bài 14) Cho hàm số
1
1

+
=
x
x
y (C).
a) Gọi (d) là đường thẳng 0 2 = + − m y x . Chứng minh (d) luôn cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B
trên hai nhánh của (C)
b) Tìm m để độ dài đoạn AB ngắn nhất.
Bài 15) Cho hàm số
1
1
2
+
+ + =
x
x y . Tìm m để đường thẳng ( ) 1 1 + + = x m y cắt đồ thị tại hai điểm có
hoành độ trái dấu.
Bài 16) Tìm m để đồ thị hàm số ( )
2 2 3
2 1 m mx x m x y + + + + = cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có
hoành độ âm.
Bài 17) Cho hàm số ( ) 1 1 3 3
2 2 2 3
+ − − + − = m x m mx x y . Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3
điểm có hoành độ dương.
Bài 18) Cho hàm số 2
3
+ + = mx x y . Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại duy nhất một điểm.
Bài 19) Cho hàm số
( )
1
2
2
+
− + +
=
x
m x m x
y . Xác định m để cho đường thẳng ( ) 4 + − = x y cắt đồ thị hàm
số tại hai điểm đối xứng nhau qua đường phân giác của góc phần tư thứ nhất.
Bài 20) Cho hàm số
1
3
2
+
− −
=
x
x x
y (C)
a) Chứng tỏ đường thẳng (d): m x y + − = luôn cắt (C) tại hai điểm M, N thuộc hai nhánh của (C)
b) Định m để M, N đối xứng nhau qua đường thẳng y = x.
Bài 21) Cho (C):
1
3
2

− +
=
x
x x
y và (d): m x y + − =
a) Tìm m để (d) cắt (C) tại hai điểm M, N và độ dài MN nhỏ nhất.
b) Gọi P, Q là giao điểm của (d) và hai tiệm cận. Cm: MP = NQ
Bài 22) Cho hàm số ( ) ( ) ( ) m x m x m x y 2 1 3 1 2 3 1 6 2 2
2 3
+ − − − − + = . Định m để đồ thị hàm số cắt trục
hoành tại ba điểm phân biệt có tổng các bình phương các hoành độ bằng 28.
Bài 23) Cho hàm số m x x x y + − − = 9 3
2 3
. Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân
biệt với hoành độ lập thành cấp số cộng.
Bài 24) Cho hàm số ( ) 1 2 1 2
2 4
+ + + − = m x m x y . Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại bốn điểm
phân biệt với hoành độ lập thành một cấp số cộng.
Bài 25) Cho hàm số
( )
1
2
2
+
− + +
=
x
m x m x
y . Tìm m để đường thẳng (d): y = -x – 4 cắt đồ thị tại hai điểm
M, N sao cho M, N cùng với gốc tọa độ O tạo thành tam giác đều OMN.
Chuyên đề LTĐH Ứng dụng đạo hàm, các bài toán liên quan GIẢI TÍCH

Gv: Nguyễn Lương Thành – (Năm học 2007 – 2008) Trang 7

Vấn đề 5: Sự tiếp xúc và phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Bài 1) Cho hàm số
( )
1
1 2
2

− −
=
x
m x m
y . Tìm m để đồ thị của hàm số tiếp xúc với đường thẳng x y = .
Bài 2) Cho hàm số x x x y 3 2
3
1
2 3
+ − = . Viết phương trình tiếp tuyến (d) của đồ thị tại điểm uốn và chứng
minh rằng (d) là tiếp tuyến của đồ thị có hệ số góc nhỏ nhất.
Bài 4) Cho hàm số
3
1
2 3
1
2 3
+ − = x
m
x y . Gọi M là điểm thuộc đồ thị của hàm số có hoành độ bằng -1. Tìm
m để tiếp tuyến của đồ thị tại điểm M song song với đường thẳng 0 5 = − y x .
Bài 5) Cho hàm số 3 3
2 3
− + − = x x y . Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị của hàm số biết rằng các tiếp
tuyến này vuông góc với đường thẳng 2
9
1
+ = x y
Bài 6) Cho hàm số
1
1 2


=
x
x
y . Gọi I là giao điểm hai đường tiệm cận của (C). Tìm điểm M thuộc (C) sao
cho tiếp tuyến của (C) tại M vuông góc với đường thẳng IM.
Bài 7) Cho hàm số
x
x y
1
+ = . Viết phương trình các tiếp tuyến của (C) đi qua điểm M(-1; 7)
Bài 8) Cho hàm số
1
1
2
+
+ +
=
x
x x
y . Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M(-1; 0) và tiếp xúc với đồ
thị hàm số đã cho.
Bài 9) Cho hàm số
1
2 2
2
+
+ +
=
x
x x
y . Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận của đồ thị. Chứng minh rằng
không có tiếp tuyến nào của (C) đi qua điểm I.
Bài 10) Cho hàm số ( ) 1 1 2
2 3
− − + + − = m x m x y . Tìm m để đồ thị hàm số tiếp xúc với đường thẳng
1 2 − − = m mx y
Bài 11) Cho hàm số
2
1
2
+
− +
=
x
x x
y . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến đó vuông góc với
tiệm cận xiên của (C).
Bài 12) Cho hàm số
1
2 2
2
+
+ +
=
x
x x
y . Gọi I là tâm đối xứng của đồ thị (C) và M là một điểm trên (C). Tiếp
tuyến của đồ thị tại M cắt tiệm cận đứng và tiệm cận xiên tại A và B.
a) Chứng tỏ rằng M là trung điểm của AB.
b) Chứng tỏ rằng tam giác IAB có diện tích không phụ thuộc vào M.
Bài 13) Cho hàm số
1
1
1

+ + =
x
x y . Tìm những điểm trên đồ thị (C) có hoành độ lớn hơn 1 sao cho tiếp
tuyến tại điểm đó tạo với hai đường tiệm cận một tam giác có chu vi nhỏ nhất.
Chuyên đề LTĐH Ứng dụng đạo hàm, các bài toán liên quan GIẢI TÍCH

Gv: Nguyễn Lương Thành – (Năm học 2007 – 2008) Trang 8

Bài 14) Cho hàm số x x y 3
3
− = . Tìm những điểm trên đường thẳng y = 2 mà từ đó kẻ được ba tiếp tuyến
tới đồ thị.
Bài 15) Cho hàm số
1
1 2
2
+
+ +
=
x
x x
y . Tìm những điểm trên Oy sao cho từ đó có thể kẻ được hai tiếp tuyến
tới đồ thị hàm số và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau.
Bài 16) Cho hàm số
( )
m x
m m x m
y
+
+ − +
=
2
1 3
. Với giá trị nào của m thì tại giao điểm của đồ thị với Ox, tiếp
tuyến sẽ song song với đường thẳng y + 10 = x.
Bài 17) Tìm các điểm trên trục hoành mà từ đó vẽ được ba tiếp tuyến của đồ thị
2 3
3x x y + = trong đó có
hai tiếp tuyến vuông góc với nhau.
Bài 18) Chứng minh rằng đồ thị hàm số 1 2 2
2 4
+ − + − = m mx x y luôn đi qua hai điểm cố định A và B. Tìm
m để các tiếp tuyến tại A và B vuông góc với nhau.
Bài 19) Cho hàm số
1
1
+
+ =
x
x y . Chứng minh rằng qua A(1; -1) kẻ được hai tiếp tuyến với (C) và hai tiếp
tuyến đó vuông góc với nhau.
Bài 20) Tìm M trên đồ thị hàm số
2
2
2

− +
=
x
x x
y sao cho tiếp tuyến tại M cắt các trục tọa độ tại A, B tạo
thành tam giác vuông cân OAB (O là gốc tọa độ).
Bài 21) Cho hàm số
1
1 2


=
x
x
y (C). Cho M bất kỳ trên (C) có x
M
= m. Tiếp tuyến của (C) tại M cắt 2 tiệm
cận tại A, B. Gọi I là giao điểm 2 tiệm cận. Chứng minh M là trung điểm AB và diện tích ∆IAB không đổi.
Bài 22) Cho hàm số 1 3
2 3
+ + + = mx x x y (C
m
). Tìm m để (C
m
) cắt đường thẳng y=1 tại 3 điểm phân biệt
C(0;1), D, E. Tìm m để các tiếp tuyến của (C
m
) tại D và E vuông góc.
Bài 23) Cho hàm số
1
1

+
=
x
x
y (C). Tìm những điểm trên trục tung mà từ mỗi điểm đó chỉ kẻ được đúng một
tiếp tuyến đến (C).
Bài 24) Cho hàm số 5 6
2 4
+ − = x x y . Cho M∈(C) với x
M
= a. Tìm các giá trị của a để tiếp tuyến của (C) tại
M cắt (C) tại hai điểm khác M.
Bài 25) Cho hàm số
1
3

+
=
x
x
y (C). Cho điểm M
0
(x
0
; y
0
)∈(C). Tiếp tuyến của (C) tại M
0
cắt các tiệm cận
của (C) tại A và B. Chứng minh M
0
là trung điểm của AB.

+∞) x −1 1 (m + 1)x 3 − (2m − 1)x 2 + 3(2m − 1)x + 1 nghịch biến (-1.Chuyên đề LTĐH Ứng dụng đạo hàm. Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến trong (3. 3 x3 − (m + 2)x 2 + (m − 8)x + m 2 − 1 nghịch biến trên R. Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến trong (0. Gv: Nguyễn Lương Thành – (Năm học 2007 – 2008) Trang 2 . 0) a) Tìm m để y tăng trên (1. các bài toán liên quan GIẢI TÍCH Vấn đề 2: Tính đơn điệu của hàm số Bài 1) Tìm m để hàm số y = − x3 + mx 2 − 4 x − 1 luôn nghịch biến trên miền xác định. 3 Bài 2) Tìm m để hàm số y = (m + 2 ) Bài 3) Cho hàm số y = x 2 + 2(m + 1)x + 2 . +∞) 2 x 2 − 3x + m . +∞) x − 2m Bài 8) Tìm các giá trị của m để hàm số y = Bài 9) Tìm các giá trị của m để hàm số y = x2 − 2x + m Bài 10) Xác định m để hàm số y = nghịch biến trên đoạn [-1. +∞) x +1 Bài 4) Tìm các giá trị của m để hàm số y = 2 x 3 + 3 x 2 + 6(m + 1)x + m 2 giảm trên (-2. 1) 3 x 2 − 2mx + 3m 2 đồng biến trên khoảng (1. 0) Bài 5) Cho hàm số y = mx + 1 x+m b) Tìm m để y giảm trên (-∞. 0] x−2 Bài 11) Xác định m để hàm số y = x 3 − 3(m − 1)x 2 + 3m(m − 2 )x + 1 đồng biến trên tập hợp các giá trị của x sao cho 1 ≤ x ≤ 2 Bài 12) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = x 3 + 3 x 2 + mx + m nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 1. +∞) Bài 6) Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y = a) nghịch biến trên R Bài 7) Cho hàm số y = 1 2 (m − 1)x 3 + (m − 1)x 2 − 2 x + 1 3 b) nghịch biến trên khoảng (0.

Chứng minh rằng với m bất kỳ. điểm cực tiểu và khoảng cách giữa hai điểm đó bằng 20 . 2 Bài 14) Cho hàm số y = mx + Bài 15) Cho hàm số y = x 2 + (m + 1)x + m + 1 . các bài toán liên quan GIẢI TÍCH Vấn đề 3: Cực trị của hàm số Bài 1) Tìm m để hàm số y = mx 3 + 3 x 2 + 5 x + m đạt cực đại tại x = 2 Bài 2) Tìm m để hàm số y = Bài 3) Cho hàm số y = (m + 2 )x 3 + 3 x 2 + mx + m . cực tiểu và xcđ<xct 3 3 mx 2 + (2 − 4m )x + 4m − 1 Bài 5) Xác định m sao cho hàm số y = có hai cực trị trong miền x>0 x −1 Bài 6) Xác định m để hàm số y = − x 4 + 2mx 2 có 3 cực trị Bài 7) Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y = điểm cực trị trái dấu nhau. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có cực đại. Xác định m để hàm số có cực đại. Xác định m để đường thẳng đi qua các điểm cực đại và cực tiểu x+m x 2 + 2mx + 2 . Tìm m để hàm số có cực trị và khoảng cách từ điểm cực tiểu đến tiệm cận x 1 xiên của đồ thị hàm số bằng . cực tiểu của đồ thị hàm số đối xứng nhau qua đường thẳng y = Bài 12) Cho hàm số y = 1 5 x− 2 2 của đồ thị hàm số tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 1. Xác định các giá trị của m để điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị Bài 8) Cho hàm số y = x −1 hàm số ở về hai phía đường thẳng 9 x − 7 y − 1 = 0 Bài 9) Cho hàm số y = 2 x 3 + 3(m − 1)x 2 + 6(m − 2 )x − 1 .Chuyên đề LTĐH Ứng dụng đạo hàm. − x 2 + mx − m 2 . Tìm m để hàm số có cực đại và cực tiểu? Bài 4) Cho hàm số y = x 2 + mx + 1 đạt cực đại tại x = 2 x+m 1 3 1 mx − (m − 1)x 2 + 3(m − 2)x + . Xác định m để hàm số có cực đại và cực tiểu. Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số có điểm cực đại. x 2 + (2m + 3)x + m 2 + 4m có hai cực trị và giá trị các x+m x 2 + mx − m + 8 . Trang 3 Gv: Nguyễn Lương Thành – (Năm học 2007 – 2008) . Tìm m để hàm số có cực đại. cực tiểu và lập phương trình đường thẳng qua các điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số. Bài 13) Cho hàm số y = x 2 − 2mx + m . đồ thị của hàm số luôn luôn x +1 có điểm cực đại. Bài 10) Cho hàm số y = phương trình đường thẳng đi qua điểm cực đại và cực tiểu của hàm số. cực tiểu và các điểm cực đại. Khi đó hãy viết x−m Bài 11) Cho hàm số: y = x 3 − 3 x 2 + m 2 x + m . điểm cực x +1 tiểu cách đều đường thẳng x + y + 2 = 0 1 .

Bài 30) Cho hàm số y = khoảng (0. Gv: Nguyễn Lương Thành – (Năm học 2007 – 2008) Trang 4 x 2 + m 2 x + 2m 2 − 5m + 3 (m>0). Bài 28) Cho hàm số y = đại. Tìm m để hàm số có cực đại. Tìm m để hàm số có cực đại và cực tiểu. Tìm m để hàm số có cực đại và cực tiểu. Bài 22) Cho hàm số y = hàm số cùng âm. cực tiểu và hoành độ điểm cực đại xcđ. Tìm m để hàm số có cực đại. Bài 26) Cho hàm số y = điểm cực trị của đồ thị cùng với gốc tọa độ O tạo thành một tam giác vuông tại O. Bài 20) Cho hàm số y = tung. Tìm m để hàm số có CĐ và CT và khoảng cách giữa hai x −1 x 2 − (m + 3)x + 3m + 1 . Tìm m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị là ba đỉnh của một tam giác vuông cân. Bài 19) Cho hàm số y = x 3 − 2mx 2 + m 2 x − 2 . Tìm m để hàm số có cực trị tại điểm x>1. cực tiểu và các điểm cực trị của đồ thị hàm số cách đều gốc tọa độ O. các bài toán liên quan GIẢI TÍCH khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng 10? Bài 17) Cho hàm số y = x 2 + mx .Chuyên đề LTĐH Bài 16) Cho hàm số y = Ứng dụng đạo hàm. hoành độ điểm cực tiểu xct thỏa: | xcđ . CT của đồ thị nhỏ hơn 3. CT của x −1 Bài 23) Cho hàm số y = ( x − m ) x 2 − 2 x − m − 1 . Tìm m để hàm số có cực trị và tính khoảng cách 2( x + m ) giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho. Với giá trị nào của m thì 1− x x 2 + (2m + 1)x + m 2 + m + 4 . Tìm m để hàm số có CĐ và CT và các giá trị CĐ. Tìm m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị tạo thành ba đỉnh của một tam giác đều. Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại x = 1. Bài 18) Cho hàm số y = x 4 − 2m 2 x 2 + 1 . Tìm m để hàm số có cực đại. x 2 − (2m + 5)x + m + 3 . đồng thời các x+2 Bài 27) Cho hàm số y = − x 3 + 3 x 2 + 3 m 2 − 1 x − 3m 2 − 1 . Tìm m để tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ và mx − 1 hàm số có cực trị. x 2 + 2(m + 1)x + m 2 + 4m . xct| = 1 Bài 24) Cho hàm số y = ( ) đó là điểm cực đại hay cực tiểu của đồ thị. Hãy xác định x +1 Bài 25) Cho hàm số y = x 4 − 2mx 2 + m − 1 . 2m). Tìm m để hàm số có điểm cực tiểu thuộc x . ( ) x 2 + 2(m − 1)x + 2 − m . x 2 − (3m + 2)x + m + 4 Bài 21) Cho hàm số y = . Tìm m để hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía trục x−m điểm CĐ. x 2 + 2mx + 1 − 3m 2 . cực tiểu cùng dấu. cực tiểu và các giá trị cực x −1 x 2 − mx + 2m − 1 Bài 29) Cho hàm số y = .

Gọi (d) là đường thẳng đi qua điểm A(3. Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt. Xác định m để AB ngắn nhất. Tìm m để đường thẳng (d): y = m cắt đồ thị hàm số tại hai điểm A. Bài 2) Cho hàm số y = hai điểm phân biệt. Bài 9) Cho hàm số y = ( x − 1) x 2 − 2 mx − m − 1 . x 2 + mx − 1 Bài 12) Cho hàm số y = . Định m để đường thẳng (d): mx − y − m = 0 cắt đồ thị tại hai điểm − x +1 Bài 5) Cho hàm số y = x 4 − mx 2 + m − 1 . sao cho OA ⊥ OB. Bài 7) Cho hàm số y = 2 x 3 − 3 x 2 − 1 . 2 x 2 − 4 x + 10 . Tìm m để đường thẳng d cắt đồ thị tại ba điểm phân biệt. Tìm k để đường thẳng d cắt đồ thị tại ba điểm phân biệt. ( ) ( ) 2 3 8 8 x − x 2 − 4 x + . các bài toán liên quan GIẢI TÍCH Vấn đề 4: Sự tương giao của hai đồ thị hàm số Bài 1) Cho hàm số y = điểm đó có hoành độ dương. Bài 10) Cho hàm số y = thị tại 3 điểm phân biệt. 20) và có hệ số góc là m. Gv: Nguyễn Lương Thành – (Năm học 2007 – 2008) Trang 5 . Bài 8) Cho hàm số y = x 3 − 3 x + 2 . Tìm m để đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số tại hai điểm A. Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lớn hơn -1. Tìm giá trị của tham số m để đường thẳng y = mx + cắt đồ 3 3 3 x2 + 4x + 1 Bài 11) Cho hàm số y = . B x −1 2 x 2 − 3x Bài 13) Cho hàm số y = . Bài 4) Cho hàm số y = phân biệt A.Chuyên đề LTĐH Ứng dụng đạo hàm. Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt và hai x −1 x2 − 2x + 4 . mx 2 + x + m . -1) và có hệ số góc bằng k. B. Tìm m để đường thẳng y = 2mx − m cắt đồ thị tại hai điểm thuộc hai x−2 nhánh của đồ thị. Xác định m sao cho đồ thị hàm số cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt. B sao 2( x − 1) cho AB = 1. Tìm các giá trị của m để đường thẳng (d): y = mx + 2 − m cắt đồ thị x+2 hàm số tại hai điểm phân biệt thuộc cùng một nhánh của đồ thị. Bài 6) Cho hàm số y = ( x − 1) x 2 + mx + m . Gọi d là đường thẳng đi qua điểm M(0. Tìm m để đường thẳng (d): y = mx + 2 − 2m cắt đồ thị của hàm số tại x−2 − x 2 + 3x − 3 Bài 3) Cho hàm số y = .

x −1 a) Gọi (d) là đường thẳng 2 x − y + m = 0 . Định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có tổng các bình phương các hoành độ bằng 28. N và độ dài MN nhỏ nhất. x 2 + (m + 2)x − m . Chứng minh (d) luôn cắt (C) tại hai điểm phân biệt A. Q là giao điểm của (d) và hai tiệm cận. Tìm m để đường thẳng (d): y = -x – 4 cắt đồ thị tại hai điểm x +1 Gv: Nguyễn Lương Thành – (Năm học 2007 – 2008) Trang 6 . Bài 15) Cho hàm số y = x + 2 + hoành độ trái dấu. Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại duy nhất một điểm. N cùng với gốc tọa độ O tạo thành tam giác đều OMN. Xác định m để cho đường thẳng y = −( x + 4 ) cắt đồ thị hàm x +1 x2 − x − 3 (C) x +1 a) Chứng tỏ đường thẳng (d): y = − x + m luôn cắt (C) tại hai điểm M. Bài 25) Cho hàm số y = M. 1 . Tìm m để đường thẳng y = m( x + 1) + 1 cắt đồ thị tại hai điểm có x +1 Bài 16) Tìm m để đồ thị hàm số y = x 3 + (m + 1)x 2 + 2 mx + m 2 cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ âm. Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt với hoành độ lập thành cấp số cộng. N sao cho M. Bài 19) Cho hàm số y = ( ) số tại hai điểm đối xứng nhau qua đường phân giác của góc phần tư thứ nhất. Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm có hoành độ dương. các bài toán liên quan GIẢI TÍCH x +1 (C). b) Gọi P. N đối xứng nhau qua đường thẳng y = x. Bài 17) Cho hàm số y = x 3 − 3mx 2 + 3 m 2 − 1 x − m 2 + 1 . B trên hai nhánh của (C) b) Tìm m để độ dài đoạn AB ngắn nhất. Bài 20) Cho hàm số y = x 2 + (m + 2)x − m . Bài 18) Cho hàm số y = x 3 + mx + 2 . Cm: MP = NQ Bài 22) Cho hàm số y = 2 x 3 + 2(6m − 1)x 2 − 3(2m − 1)x − 3(1 + 2 m ) . Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt với hoành độ lập thành một cấp số cộng. N thuộc hai nhánh của (C) b) Định m để M. Bài 23) Cho hàm số y = x 3 − 3 x 2 − 9 x + m . x2 + x − 3 Bài 21) Cho (C): y = và (d): y = − x + m x −1 a) Tìm m để (d) cắt (C) tại hai điểm M. Bài 24) Cho hàm số y = x 4 − 2(m + 1)x 2 + 2m + 1 .Chuyên đề LTĐH Bài 14) Cho hàm số y = Ứng dụng đạo hàm.

Tìm m để đồ thị của hàm số tiếp xúc với đường thẳng x −1 y = x. Gọi M là điểm thuộc đồ thị của hàm số có hoành độ bằng -1. Tìm những điểm trên đồ thị (C) có hoành độ lớn hơn 1 sao cho tiếp x −1 Trang 7 . Bài 10) Cho hàm số y = − x 3 + (2 m + 1)x 2 − m − 1 . Gọi I là tâm đối xứng của đồ thị (C) và M là một điểm trên (C). Bài 4) Cho hàm số y = Bài 5) Cho hàm số y = − x 3 + 3 x 2 − 3 .Chuyên đề LTĐH Ứng dụng đạo hàm. Tiếp x +1 b) Chứng tỏ rằng tam giác IAB có diện tích không phụ thuộc vào M. 0) và tiếp xúc với đồ x +1 x2 + 2x + 2 . các bài toán liên quan GIẢI TÍCH Vấn đề 5: Sự tiếp xúc và phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số Bài 1) Cho hàm số y = Bài 2) Cho hàm số y = (2m − 1)x − m 2 . Bài 13) Cho hàm số y = x + 1 + tuyến tại điểm đó tạo với hai đường tiệm cận một tam giác có chu vi nhỏ nhất. a) Chứng tỏ rằng M là trung điểm của AB. Gọi I là giao điểm hai đường tiệm cận của (C). Tìm m để đồ thị hàm số tiếp xúc với đường thẳng y = 2mx − m − 1 x2 + x −1 Bài 11) Cho hàm số y = . Tìm điểm M thuộc (C) sao x −1 1 . Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M(-1. Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận của đồ thị. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị của hàm số biết rằng các tiếp tuyến này vuông góc với đường thẳng y = Bài 6) Cho hàm số y = 1 x+2 9 cho tiếp tuyến của (C) tại M vuông góc với đường thẳng IM. tuyến của đồ thị tại M cắt tiệm cận đứng và tiệm cận xiên tại A và B. Gv: Nguyễn Lương Thành – (Năm học 2007 – 2008) 1 . Viết phương trình tiếp tuyến (d) của đồ thị tại điểm uốn và chứng 3 minh rằng (d) là tiếp tuyến của đồ thị có hệ số góc nhỏ nhất. Chứng minh rằng x +1 Bài 9) Cho hàm số y = không có tiếp tuyến nào của (C) đi qua điểm I. Bài 7) Cho hàm số y = x + Bài 8) Cho hàm số y = thị hàm số đã cho. 1 3 m 2 1 x − x + . x 2 + 2x + 2 Bài 12) Cho hàm số y = . Tìm 3 2 3 m để tiếp tuyến của đồ thị tại điểm M song song với đường thẳng 5 x − y = 0 . 7) x x2 + x +1 . Viết phương trình các tiếp tuyến của (C) đi qua điểm M(-1. 2x −1 . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến đó vuông góc với x+2 tiệm cận xiên của (C). 1 3 x − 2 x 2 + 3x .

Tìm m để các tiếp tuyến tại A và B vuông góc với nhau. Tiếp tuyến của (C) tại M cắt 2 tiệm x −1 cận tại A.Chuyên đề LTĐH Ứng dụng đạo hàm. Tìm các giá trị của a để tiếp tuyến của (C) tại M cắt (C) tại hai điểm khác M. 1 . Bài 17) Tìm các điểm trên trục hoành mà từ đó vẽ được ba tiếp tuyến của đồ thị y = x 3 + 3x 2 trong đó có hai tiếp tuyến vuông góc với nhau. Tìm m để các tiếp tuyến của (Cm) tại D và E vuông góc. Bài 16) Cho hàm số y = 2x2 + x + 1 . Bài 18) Chứng minh rằng đồ thị hàm số y = − x 4 + 2mx 2 − 2 m + 1 luôn đi qua hai điểm cố định A và B. Tìm những điểm trên Oy sao cho từ đó có thể kẻ được hai tiếp tuyến x +1 (3m + 1)x − m 2 + m . D. B tạo x−2 thành tam giác vuông cân OAB (O là gốc tọa độ). tiếp x+m tuyến sẽ song song với đường thẳng y + 10 = x. Gọi I là giao điểm 2 tiệm cận. Tìm những điểm trên đường thẳng y = 2 mà từ đó kẻ được ba tiếp tuyến tới đồ thị. Tiếp tuyến của (C) tại M0 cắt các tiệm cận x −1 của (C) tại A và B. Cho M∈(C) với xM = a. B. y0)∈(C). Bài 19) Cho hàm số y = x + x2 + x − 2 sao cho tiếp tuyến tại M cắt các trục tọa độ tại A. các bài toán liên quan GIẢI TÍCH Bài 14) Cho hàm số y = x 3 − 3 x . Tìm m để (Cm) cắt đường thẳng y=1 tại 3 điểm phân biệt C(0. Với giá trị nào của m thì tại giao điểm của đồ thị với Ox. E. Cho điểm M0(x0. Bài 20) Tìm M trên đồ thị hàm số y = Bài 21) Cho hàm số y = 2x −1 (C). Chứng minh M0 là trung điểm của AB. Bài 25) Cho hàm số y = Gv: Nguyễn Lương Thành – (Năm học 2007 – 2008) Trang 8 . Cho M bất kỳ trên (C) có xM = m. -1) kẻ được hai tiếp tuyến với (C) và hai tiếp x +1 tuyến đó vuông góc với nhau. Bài 23) Cho hàm số y = tiếp tuyến đến (C). x +1 (C). Bài 15) Cho hàm số y = tới đồ thị hàm số và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau. x+3 (C). Tìm những điểm trên trục tung mà từ mỗi điểm đó chỉ kẻ được đúng một x −1 Bài 24) Cho hàm số y = x 4 − 6 x 2 + 5 . Chứng minh rằng qua A(1. Chứng minh M là trung điểm AB và diện tích ∆IAB không đổi.1). Bài 22) Cho hàm số y = x 3 + 3 x 2 + mx + 1 (Cm).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful