Sáng kiến kinh nghiệm GDCD 7 GV: Dư Thị Hương

Năm học: 2010 – 2011

ĐỀ TÀI : TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THCS
I /Lý do chọn đề tài: Bảo vệ môi trường là vấn đề được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm, vì sự phát triển bền vững toàn cầu. Con người là một bộ phận của thiên nhiên, do đó con người sẽ không sống nổi nếu thiên nhiên không được bảo vệ. Nói cách khác, bảo vệ thiên nhiên chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Từ những năm gần đây, Nhũng dấu hiệu cho thấy nạn suy thoái môi trường đã ngầy một rõ ráng hơn do nhiều nguyên nhân chủ yếu là do tác động của con người. Phải gánh chịu nhiều hậu quả thiên tai gây ra, con người đã bắt đầu ý thức được về những ảnh hưởng có hại của mình đối với môi trường sống. Chính vì thế, con người quan tâm hơn công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo vệ môi trường trông thời kì CNH- HĐH. Cũng vậy, Bộ GD& ĐT đã đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục nhằm tác động lên thái độ, hành vi của học sinh bằng chương trình tích hợp GDMT trong các môn học ở cấp THCS cũng như các cấp học khác. Giáo dục môi trường là việc làm hết sức cần thiết, thường xuyên và liên tục. Bởi giáo dục môi trường sẽ hình thành và phát triển kĩ năng hành động trong môi trường của học sinh, từ đó tạo nên một lối sống có trách nhiệm và thân thiện với thiên nhiên.Đặc biệt là trường THCS Thạch Lập chúng tôi là một trường vùng cao học sinh hiểu về môi trường và tác hại của việc ô nhiễm môi trường còn hạn chế, vì vậy tôi thấy việc tích hợp giáo dục môi trường vào dạy học môn GDCD là điều rât quan trọng và cần thiết. Môn giáo dục công dân ở trường Trung học cơ sở nhằm giáo dục cho học sinh các chuẩn mực xã hội đối với người công dân ở mức độ phù hợp với lứa tuổi ; trên cơ sở đó góp phần hình thành những nhân cách của con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, phù hợp với xu thế phát triển và tiến bộ của thời đại.. Để thực hiện nội dung tích hợp GDMT vào môn học, đặc biệt là môn GDCD có hiệu quả, giáo viên phải có trách nhiệm xây dựng bài giảng có chất lượng giúp học sinh nhận thức tốt vấn đề đặt ra, bài học có tác dụng giáo dục sâu sắc và có sức lan toả. Bởi lẽ, đạo đức được hình thành theo những chuẩn mực sống, tuỳ theo lứa tuổi, văn hoá, gia đình, tôn giáo...Ở tuổi 12-15, con người trải qua giai đoạn phát triển tâm lý rất lớn. Chúng ta không chỉ giúp các em phát triển khả năng giải thích mà cả khả năng đưa ra và bảo vệ chính kiến của mình về một vấn đề. Trong bất cứ tình huống nào, nếu có
TRƯỜNG THCS THẠCH LẬP

diều tra mức độ tiếp thu bài của học sinh và việc đánh giá kết quả của từng tiết dạy. tích hợp được. Qua nhũng bài học có tích hợp nội dung GDMT. lặp đi lặp lại. Bảo vệ di sản văn hoá.9. không chỉ với các lỉnh vực khác của cuộc sống mà lỉnh vực giáo dục cũng góp phần vào bảo vệ môi trường. .8.. chính xác hơn. Qua khảo sát kết quả học tập của học sinh tôi thấy chỉ mới 56% các em học sinh hiểu chút ít về môi trường và cuộc sống của con người. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. .học sinh nhận thức được vai trò của môi trường cũng như sự tác động tiêu cực của con người tới môi trường chắc chắn các em sẽ quyết định được hành vi của mình đối với môi trường.để có một cuộc sống bền vững thì con người cần bảo vệ môi trườngvì vạy lồng ghép giáo dục môi trường và các bài giảng môn GDCD ở các trường THCS là rất quan trọng. Bản thận tôi đã thực nghiệm và rút ra kinh nghiệm. Đó cũng chính là lý do tôi chọn đề tài này. 3/ Nội dung: Tích hợp GDMT trong dạy học tiết GDCD ở các trường THCS Tích hợp GDMT vào bài dạy môn GDCD là quan trọng nhưng không phải bài nào cũng lồng ghép.Phương pháp dạy học phát huy tính tích cực chủ động của học sinh. . phải có tác dụng giáo dục cao. TRƯỜNG THCS THẠCH LẬP .Phương pháp thực hành thực nghiệm qua những tiết dạy học ở các lớp 6. Học sinh phải hiểu rõ môi trường rất quan trọng đối với chúng ta.7. tránh sự nhàm chán. tôi nhận thấy các em chưa có ý thức về môi trường và sự tác động của con người có ảnh hưởng như thế nào đối với môi trường.Trong cuộc sống cũng như khi dạy học môn GDCD . Trong chương trình lớp 7 có nhiều bài cần tích hợp như: Xây đựng gia đình văn hoá.Phương pháp phân tích tổng hợptài liệu qua sách tham khảo qua sách báovà các thông tin có tính thời sụ.Sáng kiến kinh nghiệm GDCD 7 GV: Dư Thị Hương Năm học: 2010 – 2011 đủ thông tin về vấn đề cần tìm hiểu thì chúng ta sẽ có quyết định đúng đắn. không áp đặt. III/Quá trình thực hiện: 1/ Khảo sát thực tế: .. II/Phương pháp nghiên cứu: Để thực hiện đề tài này bản thân tôi đã sử dụng những phương pháp sau: -Phương pháp điều tra qua những tiết dự giờ của bạn bè đồng nghiệp cùng bộ môn. 2/ Biện pháp: Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ đối với con người thì vấn đề môi trường ngày càng được quan tâm. Với những bài cần thiết tích hợp thì phải chọn đơn vị kiến thức phù hợp với nội dung bài dạy.

Như thường lệ. biển Nha trang bị ô nhiễm. trình bày trước lớp suỹ nghĩ. Cho nên phải chuẩn bị tốt các yêu cầu cần thiết. Chuẩn bị của học sinh: Việc chuẩn bị của học sinh là một hình thức nghiên cứu trước bài mới.. tư liệu cho đến sử dụng CNTT. một góc rừng Cúc Phương bị chặt phá.. ý nghĩa của môi trường. Sau đó chọn lọc một số hình ảnh vừa đủ. ( Hiện tượng vứt rác bừa bãi ở biển Sầm Sơn. tôi chỉ trao đổi được một vài kinh nghiệm khi thực hiện đưa nội dung tích hợp GDMT vào 1 tiết dạy. a... móc túi khách du lịch. * Giao nhiệm vụ cho từng nhóm tìm tư liệu để tư liệu phong phú và tránh trùng lặp. 5 hình ảnh về thiên nhiên đã bị ô nhiễm cho học sinh tự suy ngẫm. đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho học sinh. chính xác hơn.một số hình ảnh về biển Sầm Sơn hiện nay một số nơi dã bị ô nhiễm. ví dụ bài Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 1/Xác đinh nội dung kiến thức cần tích hợp: Bµi 14: B¶o vÖ m«i trêng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn GDCD Líp 7. chính kiến của mình khi được xem những hình ảnh đó. Chuẩn bị của thầy giáo: .) * Giao nhiệm vụ cho cả lớp: Suy ngẫm về những hình ảnh tìm được? Bản thân em đã làm được những việc gì để góp phần bảo vệ môi trường sống từ nhận thức.§©y là một bài trực tiếp nói về môi trường và việc bảo vệ môi trường vì vậy nội dung kiến thức cần tích hợp hầu như là cả bài. bµi nµy d¹y trong 2 tiÕt.Sáng kiến kinh nghiệm GDCD 7 GV: Dư Thị Hương Năm học: 2010 – 2011 Trong điều kiện về thời gian có hạn. hành động cụ thể trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. để thiết kế bài giảng tốt. từ đó các em sẽ nắm bài mới có chất lượng. Đồ sơn bị ô nhiễm. bất cứ một vấn đề nào nếu có đủ thông tin cần tìm hiểu thì chúng ta sẽ quyết định đúng đắn.Nội dung cụ thể như sau. chúng tôi có kế hoặch chuẩn bị. tài nguyên thiên nhiên đối với cuộc sống của con người và những biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là hợp lý nhất.2: Tìm những nơi hiện nay ở nước ta đã bị ô nhiễm?( gợi ý một số hình ảnh: một góc rừng Cúc Phương bị chặt phá..) Nhóm 3.nhưng theo cá nhân tôi thì chú trọng vào nội dung đó là: Vai trò. 2/Chuẩn bị : Như chúng tôi đã đặt vấn đề.4: Tìm những nơi mà hiện nay Thanh Hoá đã bị ô nhiễm (gợi ý . hình ảnh về những nội dung như đã giao cho học sinh.. phù hợp với nội dung bài dạy: chọn 4.. trong bất cứ tình huống nào. từ thiết kế bài dạy.Tìm tư liệu. b. tác dụng giáo dục sẽ hiệu quả hơn. Nhóm 1.) Néi dung tÝch hîp cô thÓ vµo bµi nh sau: TRƯỜNG THCS THẠCH LẬP .

Néi dung bµi häc. thể hiện môi trưòng trong lành cho nên thu hút khách tham quan du lịch.Kh¸i niÖm . ? VËy m«i trêng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn cã tÇm quan träng nh thÕ nµo ®èi víi ®êi sèng con ngêi? HS: Tr¶ lêi: GV:KL: M«i trêng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn cã tÇm quan träng ®Æc biÖt ®èi víi con ngêi nªn chóng ta cÇn thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó b¶o vÖ m«i trêng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn. tµi nguyªn thiªn nhiªn bÞ khai th¸c bõa b·i dÉn ®Õn hËu qu¶ nh thÕ nµo? Tõ ®ã GV nhÊn m¹nh hiÖn nay m«i trêng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn ®ang bÞ « nhiÔm. di tÝch lÞch sö ë níc ta hiªn nay mµ em biÕt? GV Gîi ý : VÞnh H¹ Long. Giáo viên hướng dẫn HS nghiên cứu bài học từ tư liệu. lò lôt. ? Em h·y kÓ nh÷ng danh lam th¾ng c¶nh. bÞ khai th¸c bõa b·i. II. Th¸nh ®Þa mü s¬n. 1. ¶nh hëng ®Õn ®iÒu kiÖn sèng. tÝnh m¹ng con ngêi. b. m«i trêng bÞ « nhiÔm. từ hệ thống câu hỏi nhằm giúp học sinh hiểu sâu sắc:Môi trường tự nhiên là những cảnh đẹp của đất nước. §iÒu ®ã ®· dÉn ®Õn hËu qu¶ lín: Thiªn tai. a. Qua ®ã h×nh thµnh cho häc sinh ý thøc b¶o vÖ m«i trêng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn. là tài sản vô giá do thiên nhiên ban tặng.Sáng kiến kinh nghiệm GDCD 7 GV: Dư Thị Hương Năm học: 2010 – 2011 I. góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. §Æt vÊn ®Ò. M«i trêng. mang lại giá trị kinh tế lớn. GV: Cho häc sinh quan s¸t tranh ¶nh. søc kháe. b¨ng h×nh vÒ lò lôt ë miÒn trung vµo th¸ng 10/2010 võa qua. tạo điều kiện để mở rộng quan hệ thực tế. Tµi nguyªn thiªn nhiªn. n¹n chÆt ph¸ rõng… GV: TÝch hîp vµo néi dung nµy víi viÖc ®a ra c©u hái ®Ó häc sinh th¶o luËn.…. Vai trß cña m«i trêng . II. suèi c¸ cÈm l¬ng. Đồng thời khơi gợi cho các em niềm tự hào về quê hương Thanh Hoá nói riêng và việt Nam nói chung.? Nªu suy nghÜ cña em vÒ c¸c th«ng tin vµ h×nh ¶nh mµ em võa quan s¸t? ? ViÖc m«i trêng bÞ « nhiÔm.Từ đó bồi dưỡng cho học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên TRƯỜNG THCS THẠCH LẬP .

Tuy nhiên với sự nhiệt tình trong nghề nghiệp và lòng yêu nghề tôi sẽ cố gắng truyền đạt nhưng gì mà tôi biết cho học sinh thân yêu của chung tôi. => Qua hướng dẫn tìm hiểu để khẳng định: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên chính là chúng ta đang bảo vệ cho mình và cho tất cả mọi người hay đó chính là môi trường sống của chúng ta .Chọn tình huống phù hợp với tình hình địa phương: Trong một lần các em đi lao động vệ sinh tại khu di tích lịch sử Lam Kinh một số em tinh nghịch đã bẻ cành cây. TRƯỜNG THCS THẠCH LẬP . tạo một lối sống có trách nhiệm và thân thiện với thiên nhiên. III/ Kết quả nghiên cứu Tích hợp GDMT vào môn giáo dục công dân là vấn đề quan trọng.Sáng kiến kinh nghiệm GDCD 7 GV: Dư Thị Hương Năm học: 2010 – 2011 nhiên. .Là một trường vùng cao đời sống nhân dân còn nghèo nàn lạc hậu.Khó khăn: Phải có nhiều thời gian. giúp đỡ của các đồng nghiệp bạn bè. học sinh tích cực” * Để có nội dung tích hợp tốt trong việc lồng ghép giáo dục môi trường vào bài dạy. cho nên theo việc rèn kĩ năng sử dụng máy của giáo viên cũng có phần hạn chế. để cho HS trả lời ý: khi chứng kiến cảnh đó em sẽ sử xự như thế nào? Nội dung được lồng ghép tích hợp trong phần (những quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên) liên quan đến bảo vệ môi trường. Các phương tiện thông tin đại chúng đã cung cấp nhiều thông tin. phát triển làm cho môi trường và thiên nhiên nước ta ngày càng trong lành và đẹp hơn. Cố gắng tích hợp thật nhiều những nội dung vê môi trường vào môn GDCD để học sinh ngày càng có ý thức hơn về bảo vệ môi trường và yêu thiên nhiên hơn. sau các tiết dạy đã tham khảo các ý kiến của tổ chuyên môn để rút kinh nghiệm. Giáo viên nhiệt tình yêu nghề. nhà trường. của Phòng giáo dục.Đặc biệt với trường THCS Thạch Lập của chúng tôi điều đó lại khó khăn hơn rât nhiều. vun đắp. cần thực hiện nghiêm túc. sự kiện về môi trường.. GV khắc sâu cho học sinh ý thức bảo tồn. có chất lượng. chúng tôi nhận thấy có một số thuận lợi và khó khăn sau: . Từ việc nghiên cứu tìm hiểu về môi trường và tài nguyên thiên nhiên bị ô nhiễm.cần rất nhiều thời gian và có sự ủng hộ. công sức để tìm tư liệu. Đó cũng chính là trách nhiệm của học sinh để góp phần thực hiện cuộc vận động: “ Xây dựng trường học thân thiện.Thuận lợi: Sự quan tâm giúp đỡ của đồng nghiệp. biết ngăn chặn những hành vi phá hoại. học sinh còn học kém nhiều vì vậy việc tích hợp trong dạy học còn gặp nhiều khó khăn. Phương tiện máy móc cho dạy học còn quá khó khăn( một trường/1 máy) thì khó nói được việc thực hiện thường xuyên. vô thức vứt rác trong khuôn viên .

SGK. từ trong thực tế cuộc sống. phòng giáo dục huyện Ngọc Lặc quan tâm nhiều hơn đến môn học cung cấp thêm nhiều tư liệu dạy học.Sáng kiến kinh nghiệm GDCD 7 GV: Dư Thị Hương Năm học: 2010 – 2011 Để có một giờ dạy tốt. chúng tôi nhận thấy việc tích hợp giáo dục môi trường là rất cần thiết và phù hợp.tìm được tiếng nói chung. Kết quả thùc d¹y ë líp 7A1 trêng THCS Th¹ch LËp n¨m häc 2010-2011 như sau Loại giỏi : 30% Khá : 45% Trung bình 25% IV/ Kết luận: Trên đây là một số suy nghĩ và việc làm của tôi trong quá trình thực hiện “ Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học môn giáo dục công dân”. Qua quá trình. cách thực hiện tốt nhất từ phía đồng nghiệp để có thể nâng cao hơn kết quả tích hợp môi trường trong môn học. đòi hỏi trong chúng ta phải trang bị cho các em những kiến thức về môi trường. hay có người chỉ vì lợi ích riêng mà quên đi trách nhiệm cuộc sống chung cña bao người. phải có ý thức tốt trong việc bảo vệ môi trường từ những bài học trong chương trình. GV và HS phải chuẩn bị chu đáo các khâu cần thiết. môi trường đang bị ô nhiễm nghiêm trọng nhưng vẫn còn nhiều người chưa thực sự quan tâm. -Cung cấp các văn bản pháp luật mới kịp thời hơn Tµi liÖu tham kh¶o: . Xin trân trọng cảm ơn ! Kiến nghị: -Kính mong UBND huyện Ngọc Lặc. -Cung cấp thêm đồ dùng dạy học cho môn gdcd. trao đổi về cách làm. Bài dạy phải vừa khắc sâu kiến thức vừa có tác dụng giáo dục đạo đức học sinh. gắn trách nhiệm của mình trong mỗi việc làm. Vì vậy. Qua giảng dạy môn GDCD ở trường THCS Thạch Lập bằng sự nổ lực học hỏi bằng nhận thức của bản thân. của toàn xã hội. Bảo vệ môi trường. SGV GDCD líp 7. đặc biệt là thế hệ trẻ. tiếp thu tinh thần đổi mới phương pháp dạy học kết hợp các giờ dạy của bạn bè đồng nghiệpđã giúp tôi thành công trong việc lồng nghép môi trường vào bài dạy. tôi rất hy vọng rằng sẽ nhận được sự góp ý.Với địa bàn như Thạch Lập chúng tôi. đem lại hiệu quả tốt nhất trong dạy và học môn giáo dục công dân. bởi vì thực trạng hiện nay. người giáo viên phải thực sự trăn trở. TRƯỜNG THCS THẠCH LẬP . bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là trách nhiệm chung của chúng ta.thiết bị dạy học cho trường THCS Thạch Lập và môn GDCD -Tổ chức nhiều chuyên đề để giáo viên học hỏi thêm về môn học.

TRƯỜNG THCS THẠCH LẬP .Sáng kiến kinh nghiệm GDCD 7 GV: Dư Thị Hương Năm học: 2010 – 2011 .Tµi liÖu híng dÉn tÝch hîp gi¸o dôc m«i trêng trong d¹y häc GDCD ë trêng THCS.Mét sè tµi liÖu kh¸c tõ internet. ( nxb gi¸o dôc n¨m 2010) .

3/:3-/ 3E5 9 5 .3 .335 -34.5 ./3E4/.3. /:3%J.3 %$ %J.99..5%.33F5 9J..3 97K35.3999J./83..4 97E3832.O3:-.E.53.55.59K 5.E3 5 5 %743.39J.39. '33-.g34E 4 .3.4-/236:.297.%$%! .g34E  %#.97.O9E. 3. 5%9743/ ..93:H39H33H3 4..39733. K3.

$E33332g2. 3 329.3.J/- 4.   '.3/:39J..297. 29 . 97.93.3 %743 : 3 ..: .3 .5%.4 .%.93:H39H33H3 /:3.O 3  9 . 9 .8.3 ..499/ .

 - 3.39J...K.3904..3.5:3.297.953O.3..43/:3 O'.433.:.297.399 -4. 33/:339.297. .3 93:H39H33H3 . 33-35E5.93:H39H33H3 5 39 ..E.3/:339..39J.a9a3: 39 33 3J5 -a3a/ 97439 9 V29-97.297. ..973.97 3.E3399K.83.3.5 aX4.-4.C2 97 H3...

9.39.3-32 O2 %K2333. :3-. -32 29 8K3329O.2K3 . H: .333/:33.:3-.: K33.4.. 55.-3$2$..3..a4-a3 8.4 3 8 /3 %% .%.!.83 .3 K33.O 9393.3 ..3 99 9 99 - / 9..../:.97.O.L5.3 343:..3 2O. 2 97./3E4/.. : .9K3 :3 34 -9. . 73.9..3-32 -3 .3-.4.J33. 29O. 97E39735 O2 %K2333.E.3 99-399 ..: O. 3 3 ..:3 - 39.33.9.3.4 ..83 $.3-.3 9743 -9..9H33H3 -32. 33 .9.!.3H3.9 ..39 9 .233.3 83 9 33 9.:3 - 99 .86:9 3 3 3 .:97.432..O4.E.8398:32 97K3- 97.--3$2$.4.02832-2.-.58:3 .39K2:9K.: 9.9E.4933O29K29.3 43H35.432..J3E.39.2983. 33 K3 3 9K2 . K O5 53 -4 .. -4 ..4.9E4 %K29.298K33.34E -32  298K33. ../-32  .4 32 ..3.: %#..73.%$%! .:3- .333.8:6:..0233K33 O 39.8329K39.-2 9 O. 3 93 02 2 . 2 97.3 9E.97E.83 '.3/:3-/. 9 3:H39H33H3 - :3-.:5435.3  .95E F/:39 . 5 $: 32 . 29 .: .95E l8. 9 9743 .

  3C2 . 3  F/:3-a.2 97 H3 '4.   '.3  VZ9. 97 H3 - %a3: 39 33 3  '. 9I2 3 97:3 .836:.N.a4 9 3 ..97Y.%.38 997.3X3 -3 3.$E33332g2.

.H3.297.2 97 H3.: 993..:3 % O - /. 7.E/49H33H3-./A3 3 :6:X3 9 3a4 %'3 32 3C33.. . 93.. .J .3 9.C2 97 H3.a4 3F /:3 3a .%$%! .29 3.3 %.a9a3: 39 33 3.3 5 . .433 H ' 2 97 H3. 2 3 E4. 3 2 9a3: 39 33 3.:-. 3 2 . .a 3 X32a02.97.a 9a 3: 3 9 3 3 3 .43H39:9E.9. 2 97 H3 .3.93:H39H3 3H3 -9 3g3 .@3 9. 39a3. 3 2 3 3 .6:. .-.3E9739 3 O553 33.9393.43 3 H 3 3 .N.4.. 83 9X4 : 3  : 8: 3D .2a02- 9 ' L  ' 3  43 % 3 .9.2 3O ...O 97E.: 325.JH8G3..8I3 J.4 .-X4.C2 97 H3.a9a3: 39 33 3 ":. 9.393 93297. 02 32 9 4 .3 33 3 .9 .433 H $%7XH '  97 H3 . V : /A3 3 : 6:XJ3% 39.26:.3/3$3H3. 9@2 6:.39733 9 3a4G.4 33/3 94 : 3 2 73 6:. . C3 3 : -C35 5 -X4. 9 l3 9 . 2Q 8 3 8:G . . 5E 4 94 29 83 . .Z95 73 ' % ...9H33H3  %#.83:8:8. 33.8333.9 .83 9 .3. -.9 . .-4. 9 3 93 . L5 . 6:. -C9 G .3/:..C.3.  .a9a 3: 39 33 3 2 3 3/.a9a3: 39 33 3 .E.9 9393.99.: E  .2 97 H3.3 4E 3O 7H3 .3 973 Z.3 97433.3.4 83 .O3 9. 2.X3 /9 . 02 .393H333.4. 9 X3 I3 3 :C38G3 8 .E0 9 32 3.38 9 'C. 32.9@26:. 6:H . 983.J .4 9.

8:.Og38.3 3-4. .32.3 ..9.:H323 79332 E.. 9 34 /:3 ..H3 .3  ":.$E33332g2.4 / .83 O5539.3.. .   '. 83 9 : / 9J.3 O 02 8 8 3.383. 335-3-G !.4 3 .3 3 .9743:3.3. .:9K2:.4$97  .3925 . . 5E5 :9 .O3/:39J.93:H39H33H3- 32 '.E.9393 . 39K3:355.3H3.. .4.5 3: 93 93 8 3.3.4 99 .83 9.J3 .3793:9.9.E.3 lO.297.. 2 97.3 93 2E 2O.. O.297.E.. 02 .3.3%743293.:3 .3 .9H33H33.839J..3 .9.3 /3 9K2 : 3 3 4 .%.397433.3  Og3 !. 9 3:H3 9H3 3H3 .39.93:H39H33H3 H36:.: .3. . 5.  l.3.9K3K3 .2 3 29 8 02 93 3. 9K29..3. .3 . -4 .. 2 97.297...24. 5 9743 53 33 6: 3 .3 %..3 93 93 93 .O2989:3.J3297.3 6:E O g3 29 97.3F5E4/.3..3 . E4.97E.5.-493 .O3:9... ..3 .38. 8 .5999743.3 -4 .H3399K3H:3 8.:..O83 5 .E.3.:. 335 397.99/ 9.. -.3 3 /397.: %:3 $6:.39339. 3 .J397E. 3 F5 9J. 23.:3 5 5E99732 .4-/ .. . 5.!3E4/.3 9...4 2K3 .297.4297.

:.O533.3 %$%.8393H:. F23:.33G433..423 .4 8333/3..H3.8 399K39743 3 35..5993:333/:3.4..3 .H297... 2E 9KO3O .-4.-9.3...O 9.3793: 29 97. 3 97:3 93. 3 H: 398.83..E4.297.3..39 : OOg3.7G3 3g38/32E..3K29-9.K.9.3..3.3:H3 .97.3. 833.5.3..43H3904.9J.59743/..39.H:9H33H3.3. l.:39 3 9J.353:Og3 %: 3H3 .3.

4 23 E4 /. .3 6:.9.: %J.3 973 .33H29.3 /3 .96:3H3.%$%! . 5 % . .O.3 9.3  %#.

.3 ..-393 959:93 93 25. 02 3339...3 92 .3 99 .. 4 .:.3. 9743 .O 9.-9997 ":..K 9.:3-. 83 ":.O3.379 .4-/ 9 6: 9..32..2 /5.O29/99 '. 5 -3 8 3 . -3 339.86:. 2 97.3 .$E33332g2.   '...-3-G 335 5993 .H359. 3 / 23  97.3 - . 9 .3 - 32 3H2973 3.3 l. 5 32 .3 -4 .3.E.999743...297.  9743 .E.39743...8:39.95. 9 3:H3 9H3 3H3 97E.E4. 'K .:3 .943 .%.:.3 3:3. 32 ..7H326:H3 97E.9.897g397 397E.3 5E5/.5E4/.4 . 973 3 3...O9E.-4.:3 .KJ.9J.:.6:E97K3 .3 5.. . .3 9 33 - .E.2 97.$5. 83 4 .3 9.3 97K3 9 9743 9.2K397432 ...399 3..297.39339.39.83. 5 5 - .: E4./.. 5 97./3E4/.32.. -. 2 97..: 4 E%7:3-K3 '.3 %$ %..  3.8. / I J5 97 H3 %$ % ..33F5297.N..4 3..

9H2..3974323..3923:.423/.373833 ..-33.E.. .3 33 J3 243 & :3 .g3-35E5:9259.23E4/.2X4 $ $'J5  %#.3:.. 53 E4 /.59H2 /3/.3 323...%.4 .3/3 ' . :3. 23 E4 /.9:3 %7H3 2988:3. 297..:/.5.23. 335 .997436:E97K39.39 979.5..2 .:3 02:6:99399743/.5.3 %J.O9 33.4.H3. 9K2 . :3 ..E.8O5 97. .59H23:9. 6:.5297./  :3.3993995J. 99 -/.39743/ .%$%! .3%$%....3/3 3973973..9.396:9J.:3.933O .:H3 E4.E.2. 5 E4/.497.23 %.3 %aC:9.2..

.$E33332g2.32  F98G9aC: .93907309   %#.3 %aC: J3/A39 .%.%$%! . I97 H3%$ 3- 4/.   '.2 97 H39743/ .L5 4/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful