P. 1
TOM TAT VAN BAN NGHI LUAN

TOM TAT VAN BAN NGHI LUAN

|Views: 416|Likes:
Được xuất bản bởic3nghia

More info:

Published by: c3nghia on Apr 15, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2011

pdf

text

original

Ch ra i m gi ng và khác nhau gi a 2 v n b n sau

:

TÓM T T V N B N NGH LU N

I.M c ích, yêu c u c a vi c tóm t t v n b n ngh lu n 1. M c ích: -S d ng làm tài li u bi n minh cho các quan i m, ý ki n mà không làm t ng quá m c v n b n. -Thu th p, ghi chép t li u cho b n thân có th s d ng khi c n thi t. - Luy n t p n ng l c c ± hi u, n ng l c tóm l c v n b n.

Ph n ánh trung thành t t ng và các lu n i m c a v n b n g c. . súc tích.Di n t trong sáng m ch l c. . ch t ch .2. Yêu c u . .Ng n g n. không xuyên t c ho c t thêm th t nh ng ý v n không có trong v n b n g c.

m c ích ngh lu n. Xác nh v n ngh lu n.Các tóm t t v n b n ngh lu n 1. lu n c và vi t tóm t t v n b n ³V luân lí xã h i n c ta´: . lu n i m.II.

M c ích vi t v n b n và ph n th hi n rõ i u ó. .88) . .M c ích: Th hi n d ng khí c a m t ng i yêu n c: cao t t ng ti n b . b.D a vào nhan . v ch tr n th c tr ng en t i c a xã h i.a. ph n m bài.Luân lí xã h i . V n ngh lu n và c n c n c ta . h ng vào m t ngày mai t i sáng c a t n c (Ý ND ph n ghi nh Tr. + Ý khái quát c a các o n v n trong ph n thân bài. câu ch xác nh: .Ph n th hi n rõ nh t: + Ph n m bài và ph n k t c a o n trích.

s c m nh è nén J kêu nài. Dân Vi t Nam ph i có oàn th . dân VN ph i có oàn th .v vét bóc l t nh : ³Dân không bi t«. Nguyên nhân là do s suy i t vua n quan.m i nghe.c ng Nh ng k làm v n lo lót có ch c quan ra oai. Vi t Nam:Ai b tai h a ng i ó ch u H c trò ham vinh hoa J gi d i. dân VN không có luân lí XH: ³Bên Pháp«. ch ng c cho c công b ng. c n truy n bá t t ng ti n Ph i truy n bá XHCN trong dân Vi t Nam.´ Mu n VN t do. Lu n c Bên Pháp: b quy n th .c. vì th .´ d.Lu n i m Khác v i Âu châu. n nh hót. t quan n h c Vua quan thi hành chính sách ngu trò và các viên ch c dân. hóng hách. c l p. b . phá tan oàn th .

e.Trình bày v n b n tóm t t : .

i u ó xu t phát t nhi u nguyên nhân: H c trò ham vinh hoa mà gi d i. vua quan thi hành chính sách ngu dân d b cai tr và v vét bóc l t. Vì v y mu n có luân lí xã h i. tìm cách phá tan oàn th . n nh hót. mu n VN t do. n tr c và hóng hách.TÓM T T V N B N ³V LUÂN LÍ XÃ H I Xã h i luân lí th t n n. nh ng k làm v n lo lót có ch c quan dù nh ng i trên. dân trong làng i v i nhau ngó theo s c m nh. dân n i khác n thì hà kh c h n. dân Vi t Nam không có luân lí xã h i. . ph i truy n bá ch ngh a xã h i trong Vi t Nam. N C TA´ c ta tuy t nhiên không ai bi t Khác v i Âu châu. c l p tr c h t dân Vi t Nam ph i có oàn th .

. trì tr . S d nh v y vì vua quan thi hành chính sách ngu dân. Nay n c Vi t Nam mu n c t do. v vét bóc l t. B n ng i x u mua quan bán ch c. thành l p oàn th .TÓM T T V N B N ³V LUÂN LÍ XÃ H I (B n tóm t t 2) N C TA´ Luân lí xã h i n c ta ch a có nên d n n tình tr ng ai s ng ch t m c ai. Dân u mê. c l p thì ph i tuyên truy n xã h i ch ngh a.

f. hoàn thi n v n b n tóm t t: .Ki m tra.

. ý khái quát c a các c m o n v n. Tìm câu ch c a các o n. Cách tóm t t v n b n ngh lu n. -Xác nh v n ngh lu n: VB bàn n v n gì?D a vào: + Nhan c a v n b n. L u ý câu ch c a o n v n. c m o n v n. -Xác nh h th ng lu n i m (các ý l n) c a v n b n.2. + M t ho c m t s câu ch trong ph n m bài. + C n c vào ph n m bài. c và tìm hi u n i dung. phân tích c u t o o n v n. + Xác nh các o n v n.Tìm n i dung khái quát c a ph n k t bài. . k t c u c a v n b n g c. a. -Tìm các lu n c tri n khai lu n i m.

thân bài và k t bài. + S d ng các ph ng ti n liên k t phù h p n i k t các câu trong o n. +Tách ph n u và ph n cu i thành o n v n riêng. các o n v n v i nhau. . . + u tiên dùng câu thành ph n c bi t là câu n. Vi t v n b n tóm t t: . câu ghép m r ng.Vi t nhan v n b n vào chính gi a trang b ng ch in hoa.L n l t vi t ph n m bài.b.

c n: n g c.4. D a vào nhan . -Tìm cách di n m ch l c. c t ng o n trong ph n m các lu n i m và lu n c làm sáng t t l i các lu n i m. lu n c m t cách ck v nb và k t thúc h p v i m c tri n khai n cho chúng. y V n b n tóm t t c n ph n ánh trung th c v n b n g c. . y tóm t t c t t.118 SGK) yTóm t t v n b n ngh lu n là trình bày ng n g n n i dung c a v n b n g c theo m t m t ích nh tr c. ph n m u l a ch n nh ng ý. Ghi nh : (Ghi nh tr. nh ng chi ti t phù ích tóm t t.

Xác a. 2.M c ích ngh lu n : Không nên lãng phí n n c quí giá. hãy ti t ki m và b o v ngu n . Luy n t p 1. S nh ch c a các v n b n i In.IV.ô-nê-xi-a. phê bình v n h c. Xuân Di u ± nhà nghiên c u. . c. Bài t p 2 : a. V n -V n và m c ích ngh lu n : ngh lu n : S lãng phí n c s ch. a d ng mà th ng nh t c a ng b.

tình tr ng ô nhi m ngu n n c ngày càng tr m tr ng. c cung c p s không áp ng -Dân s t ng. có s tranh ch p v ngu n n c.b. lãng phí nhi u nh t. -M t s qu c gia hi n ang thi u n c. ngu n n c yêu c u. . Các lu n i m : -N c là tài s n th ng b hu ho i.

. Hãy b o v . nhi u n i x y ra tranh ch p ngu n n c. N c ng t t n t i có h n mà dân s t ng nhanh nên thi u h t n c. ti t ki m.c. gi gìn ngu n n c cho chúng ta và mai sau. Công nghi p phát tri n làm cho ngu n n c b ô nhi m. Nhi u qu c gia không có ngu n n c. lãng phí nhi u nh t do nhi u ng i không có ý th c gi gìn. Tóm t t v n b n : TÓM T T V N B N ³XIN NG LÃNG PHÍ N C´ Tài s n n c th ng b h y ho i.

TÓM T T V N B N ³XIN NG LÃNG PHÍ N C´ (B n tóm t t 2) Nhi u qu c gia hi n nay không có ngu n n c. gi gìn n c cho chúng ta và cho các th h mai sau. công nghi p phát tri n làm cho ngu n n c b ô nhi m và nhân lo i s thi u n c nghiêm tr ng. nhi u n i x y ra tranh ch p ngu n n c. Dân s ang t ng nhanh. Hãy b o v ngu n n c. .

LUY N T P TÓM T T V N B N NGH LU N .

1. c v n b n tr l i các yêu c u .Có th b sung 2 ý: + Nh c i m c a th m i là không nói n u tranh cách m ng. +Th m i ã i m i s bi u hi n c a c m xúc. . góp ph n vào s phát tri n c a ti ng Vi t.

M c ích c a ngh lu n: Kh c ho tinh th n th m i là s cách tân v th . là tình yêu tha thi t ti ng Vi t. .2. t cái ta chuy n sang cái tôi y màu s c cá nhân. ³M t th i -V n i trong thi ca´ c a Hoài Thanh ngh lu n: Tinh th n th m i .

y Nh ng bi u hi n cái tôi cá nhân trong th m i.Ph n k t: Nh n m nh tinh th n th m i. lòng say mê. b t c nh ng khát khao v i cu c s ng. nâng niu i v i ti ng Vi t. + Thân bài: G m các ý chính sau ây: y Cái khó trong vi c tìm ra tinh th n th m i và xác nh cách ti p c n úng n c n ph i có. v i t n c v i con ng i. . y Tình yêu. cái tôi bu n.. .B c c c a v n b n: +M u (Câu u): Tinh th n th m i.

Ch ra nh ng bi u hi n c a cái ³tôi´ cá nhân: .Khi tách kh i cái ³ta´. nó bi u hi n nh th nào? 3.G i ý tìm lu n c vi t tóm t t v n b n ³M t th i i trong thi ca´ ngh lu n. Các nhà th m i gi i thoát bi k ch cái ³tôi´ nh th nào? III.Khi xu t hi n v i ngh a tuy t i.MB: Gi i thi u v n II. nó bi u hi n nh th nào? .KB: Nh n m nh tinh th n th m i.Khi m i xu t hi n.TB: 1. I. nó bi u hi n nh th nào? . . Ch ra nh ng cái khó trong vi c tìm ra tinh th n th m i? Nêu các cách ti p c n úng n tinh th n th m i? 2.

th m i u có nh ng bài hay. nó b ng . Ch tôi m t b r ng. cái c và cái m i v n n i ti p thay i. o n trích ³ M t th i i trong thi ca´ nói v tinh th n th m i. t tr ng ngày tr c. ph i so sánh trên i th . b v . Bèn gi i thoát bi k ch b ng cách tìm l i lòng tin ã m t. bàng hoàng.Vi t thành v n b n tóm t t. m nh t. b t c. khí phách ngang tàng. Khi nó xu t hi n v i ngh a tuy t i. Nó chìm m trong cái chung. Cái khó khi tìm tinh th n th m i là trong th c . l c loài vì quá m i m . i tìm b sâu. k t qu b t c: càng i càng l nh.. T ó tác gi nh n m nh tinh th n th m i. thi u m t lòng tin y . m i ng i nhìn nó m t cách khó ch u r i h t b ng . Khi cái ³tôi´ m i xu t hi n. g i tình yêu quê h ng trong tình yêu ti ng Vi t. n khi nó tách kh i cái ta là bi k ch bu n. t i nghi p. bài d . m t h t c t cách hiên ngang. thay th nhau nên ph i so sánh bài hay v i bài hay. . n mình. Ng i ta l i còn th y nó áng th ng.

Có th coi ây là m t bài tóm t t o n trích ³M t th i i trong thi ca´ mà anh (ch ) v a c h c không? Vì sao? .

o n nói v ³tinh th n th m i´ trong ti u lu n tuy ng n nh ng khá xác áng. h ngh . M t b r ng ta tìm b sâu. ³th m h i´ ó c a th m i: ³ i chúng ta ã n m trong vòng ch ³tôi´. v i ³m t quan ni m ch a t ng th y x này: quan ni m cá nhân´. Nh ng càng i sâu càng l nh[«]. Ti ng Vi t. h c ng mu n m n t m h n b ch chung g i n i b n kh n riêng´. là t m l a ã h ng vong h n nh ng th h qua. n l t h . Và tác gi ã vi t m t cách trân tr ng. . Th c ch a bao gi th Vi t Nam bu n và nh t là xôn xao nh th . H yêu vô cùng th ti ng trong m y m i th k ã chia s bu n vui v i cha ông [«. Và bài vi t ã nói th m thía v cái tôi ³kh s ´. ta m t luôn c cái bình yên th i tr c´.Ng i vi t cho r ng v i th . Cùng lòng t tôn. c m ng v lòng yêu quý ti ng m c a các nhà th m i: ³Bi k ch y h g i c vào ti ng Vi t.]. tinh th n th m i có th g m l i trong ch ³tôi´.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->