P. 1
2 DE THI HOC SINH GIOI LOP 9 VA DAP AN

2 DE THI HOC SINH GIOI LOP 9 VA DAP AN

|Views: 430|Likes:
Được xuất bản bởithanhan71

More info:

Published by: thanhan71 on Apr 15, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2013

pdf

text

original

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9

NĂM HỌC 2009 – 2010
Môn !"# T$%N LỚP 9 - &'NG A
Thời gian làm bài: 150 phút

C() 1. (4,5 điểm):
a) Cho hàm số
3 010
! (") (" 1" 31) · + −
T#nh
! (a)
t$i
3 3
a 1% & 5 1% & 5 · − + +
b) T'm ()( nghi*m ng+,-n (.a ph/0ng t1'nh:

5(" ", , ) 2(" ,) + + · +
C() 2. (4,5 điểm):
a) 3i4i ph/0ng t1'nh:
3
" " " " " · − + −
b) 3i4i h* ph/0ng t1'nh:

1 1 1

" , 5
1
4
", 5
¹
+ + ·
¹
¹
'
¹
− ·
¹
¹
C() *. (3,0 điểm):
Cho "6 ,6 5 là ()( số th7( 8/0ng tho4 m9n: ",5 : 1
T'm gi) t1; l<n nh=t (.a biể+ th>(:
3 3 3 3 3 3
1 1 1
?
" , 1 , 5 1 5 " 1
· + +
+ + + + + +
C() +, (5,5 điểm):
Cho hai đ/ờng t1@n (A6 B) Cà (AD6 BD) (Et nha+ t$i hai điểm phFn bi*t ? Cà G. TH
mIt điểm C tha, đJi t1-n tia đối (.a tia ?G. KL ()( tiMp t+,Mn CN6 CO C<i đ/ờng t1@n
tFm A (N6 O là ()( tiMp điểm Cà O nPm t1ong đ/ờng t1@n tFm AD). Qai đ/ờng thRng ?N
Cà ?O (Et đ/ờng t1@n tFm AD lSn l/Tt t$i U Cà V (U Cà V Wh)( C<i điểm ?). X/ờng
thRng NO (Et UV t$i Y. Ch>ng minh 1Png:
a) UY.GO GY.?O ·
b) Zhi điểm C tha, đJi th' đ/ờng thRng NO l+[n đi \+a mIt điểm (ố đ;nh.
C() -, (,5 điểm):
Cho tam gi)( ?GC C+[ng (Fn t$i ?, t1+ng t+,Mn ?N. Xiểm U 8i đIng t1-n đo$n
?N. 3]i V Cà ^ lSn l/Tt là h'nh (hiM+ (.a điểm U t1-n ?G Cà ?C. KL VQ ^N ⊥ t$i Q.
_)( đ;nh C; t1# (.a điểm U để tam gi)( ?QG (` 8i*n t#(h l<n nh=t.
. . . H/ . . .
Họ và tên thí sinh:.................................................................................................... Số báo danh:....................
1
Đ0 1!2n! !31
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2009 – 2010
H4ỚNG D5N 67 &I89 ĐI8M CH:M Đ; CH<NH TH=C
(Q/<ng 8an Cà biể+ điểm (h=m gbm 04 t1ang )
Môn# T$%N . &'NG A
C() > N?" @)nA Đ"BC
1D
E+D-F
G
a)
(2,0đ)
3 3
1% & 5 1% & 5 a · − + +

3 3 3 3
3 3 (1% & 5)(1% & 5).( 1% & 5 1% & 5) a · + − + − + +
0,5

3
3 3.( 4). a a · + − 0,5

3
3 1 a a · − 0,5

3
1 3 0 a a + − · 0,5

3
1 31 1 a a + − · 0,5

010
( ) 1 1 f a · · 0,5
b)
(2,5đ)

5( ) 2( ) x xy y x y + + · + (1)
⇒2( ) 5 x y + M

⇒( ) 5 x y + M 0,5
Xct
5 x y t + ·
()
( ) t Z ∈
0,5
(1) t1d thành

2 x xy y t + + · (3)
TH ()


5 x t y · −
tha, Cào (3) ta đ/T(
0,5

3 15 5 2 0 y ty t t − + − · (e)
0,5

&4 25 t t ∆ · −
Xể (e) (` nghi*m

0 &4 25 0 t t ⇔ ∆ ≥ ⇔ − ≥

&
0
5
t ⇔ ≤ ≤
0,5
0,5
K' 0 t Z t ∈ ⇒ · hoc( 1 t · 0,5
Tha, Cào (e)
K<i 0 t ·
1
0 y ⇒ ·
1
0 x ⇒ ·
0,5
0,5
K<i 1 t ·

3 3
3 1
1
y x
y x
· ⇒ · −


· ⇒ ·
¸
0,5
0,5
2D
E+D-F
G
a)
(2,5đ)
XZ 0 x · hoc( 1 x ≥ 0,5
K<i 0 x · tho9 m9n ph/0ng t1'nh 0,5
K<i 1 x ≥ Ta (`
3
1
( 1) ( 1)

x x x x x x − · − ≤ + −
0,5


1
1( ) ( 1)

x x x x x x − · − ≤ − +
0,5
3
x x x x x ⇒ − + − ≤
0,5
N=+ f:f _g, 1a

1
1
x x
x x
¹ · −
¹

'
− ·
¹
¹
0,5

1
1 1
1
x x
x x
x x
¹ · −
¹
⇔ ⇒ + · −
'
· +
¹
¹
K[ lh
0,5
Ki, ph/0ng t1'nh đ9 (ho (` nghi*m 8+, nh=t 0 x · 0,5
b)
(2,0đ)

1 1 1
(1)
( )
1
4 ()
x y z
I
xy z
¹
+ + ·
¹
¹
'
¹
− ·
¹
¹
XZ
6 6 0 x y z ≠
0,5
TH (1)

1 1 1
4
x y z xy xz yz
⇒ + + + + + ·
0,5
ThM Cào () ta đ/T(:

1 1 1 1
xy z x y z xy xz yz
− · + + + + +
0,5

1 1
0
x y z xz yz
⇔ + + + + ·
0,5

1 1 1 1
( ) ( ) 0
x xz z y yz z
⇔ + + + + + ·
0,5

1 1 1 1
0
x z y z
¸ _
¸ _
⇔ + + + ·

¸ ,
¸ ,
0,5
1 1
0
1 1
0
x z
x y z
y z
¹
+ ·
¹
¹
⇔ ⇔ · · −
'
¹
+ ·
¹
¹
0,5
Tha, Cào h* (Y) ta đ/T(:
1 1 1
( 6 6 ) ( 6 6 ) ( )

x y z TM · −
0,5
*D
E*D0F
G
Ta (`

(" ,) 0 "6 , − ≥ ∀
0,5

x xy y xy ⇔ − + ≥ 0,5
Uà "6 , j 0 :j"k,j0 0,5
Ta (`: "
3
k ,
3
: (" k ,)("

l ", k ,

) 0,5
⇒"
3
k ,
3
m (" k ,)",
0,5
⇒"
3
k ,
3
k1 : "
3
k ,
3
k",5 m (" k ,)", k ",5
0,5
⇒"
3
k ,
3
k 1 m ",(" k , k 5) j 0
0,5
T/0ng t7: ,
3
k 5
3
k 1 m ,5(" k , k 5) j 0 0,5
5
3
k "
3
k 1 m 5"(" k , k 5) j 0 0,5

1 1 1
?
",(" , 5) ,5(" , 5) "5(" , 5)
≤ + +
+ + + + + +
0,5

" , 5
?
",5(" , 5)
+ +

+ +
0,5

1
? 1
",5
≤ ·
0,5
Ki, gi) t1; l<n nh=t (.a ? là 1 ⇔ " : , : 5 : 1
0,5
3
+D
E-D-F
G
G
N
N
Q
Q
H
H
K
K
I
I
M
M
D
D
E
E
B
B
A
A
O
O
O'
'
C
a)
(3,0đ)
Ta (`:
· ·
GNO G?O ·
((nng (hEn (+ng GO (.a đ/ờng t1@n tFm A)
0,5
· ·
G?O GUV ·
((nng (hEn (+ng GV (.a đ/ờng t1@n tFm AD)
0,5

· ·
GNO GUV ·
0,5
ha,
· ·
GNY GUV ·
⇒GNUY là t> gi)( nIi tiMp
0,50

· ·
UNY UGY ·
((nng (hEn (+ng UY)
0,5

· ·
UNY ?GO ·
((nng (hEn (+ng ?O (.a đ/ờng t1@n tFm A)
0,5

· ·
?GO UGY ·
0,5
mct Wh)(
· ·
GUY G?O ·
((h>ng minh t1-n)
0,5
⇒∆ UGY o ∆ ?GO (g.g)
0,5

UY GY
?O GO
· ⇔ UY.GO : GY.?O
0,50
b)
(2,5đ)
3]i p là giao điểm (.a CA Cà NO ⇒AC ⊥ NO t$i p
⇒∆ ACN C+[ng t$i N (` Np là đ/ờng (ao
⇒Ap.AC : AN

: B

(1)
0,50
3]i Z giao điểm (.a hai đ/ờng thRng AAD Cà NO6 Q là giao điểm (.a
?G Cà AAD ⇒AAD ⊥ ?G t$i Q.
0,50
_qt ∆ ZpA Cà ∆ CQA (`
µ µ µ
0
p Q r0 6A · · (h+ng
⇒∆ ZpA o ∆ CQA (g.g)
0,50

ZA Ap
AC.Ap ZA.AQ ()
CA AQ
· ⇒ ·
0,50
4
TH (1) Cà ()

B
ZA.AQ B AZ
AQ
⇒ · ⇒ ·
K' AQ (ố đ;nh Cà B Wh[ng đJi
⇒ AZ Wh[ng đJi ⇒Z (ố đ;nh
0,50
-D
E2D-F
G
G
O
O
A
A
H'
'
H
H
E
E
P
P
N
N
D
D
C
C
B
B
M
∆ ?GC C+[ng (Fn t$i ? ⇒?N là phFn gi)( g`( ? Cà ?N ⊥ GC
⇒N ∈ (A6 ?Gs)
0,5
Ta (` ?VU^ là h'nh C+[ng (h'nh (ht nhit (` ?U là phFn gi)()
⇒t> gi)( ?VU^ nIi tiMp đ/ờng t1@n đ/ờng W#nh V^

·
0
VQ^ r0 · ⇒
Q th+I( đ/ờng t1@n đ/ờng W#nh V^

· ·
0
?QV ?UV 45 · ·
(1)
0,50
Zu G" ⊥ ?G (Et đ/ờng thRng ^N t$i O
⇒t> gi)( GVQO nIi tiMp đ/ờng t1@n đ/ờng W#nh VO
0,5
Uct Wh)( ∆ GON : ∆ CN^ (g.(.g) ⇒GO : ^C
mà ^C : GV ⇒GV : GO ⇒∆ GVO C+[ng (Fn t$i G

·
0
VOG 45 · mà
· ·
VQG VOG · ((nng (hEn (+ng GV)

·
0
VQG 45 · ()
0,50
TH (1) Cà () s+, 1a
·
0
?QG r0 · ⇒Q ∈ (A6 ?Gs)
g]i QD là h'nh (hiM+ (.a Q t1-n ?G
?QG ?QG
QQD.?G
v v

⇒ · ⇒ l<n nh=t ⇔ QQD l<n nh=t
0,50
mà QQD w AN : ?Gs (8o Q6 N (nng th+I( đ/ờng t1@n đ/ờng W#nh ?G
Cà AN ⊥ ?G)
N=+ f:f "g, 1a ⇔ Q ≡ N ⇔ U ≡ N
0,50
x/+ h: - Học sinh làm cách hác !"n# v$n cho !i%m tối !a
l &i%m bài thi là t'n# !i%m h(n# làm t)*n+
5
Së GD&§T Thanh ho¸ §Ò xuÊt §Ò thi häc sinh giái líp 9
M«n: To¸n. B¶ng A
(Thêi gin l!" #!i: $%& ph't (
B!i $: (4 ®iÓm)
Cho ph¬ng tr×nh x
4
+ 2mx
2
+ 4 =0
T×m gi¸ tr !"a tham #$ m %& ph¬ng tr×nh !' 4 nghi(m ph)n *i(t
x
+
, x
2
, x
-
, x
4
th.a m·n x
+
4
+ x
2
4
+ x
-
4
+ x
4
4
= -2
B!i ): (4 ®iÓm/
Gi0i h( ph¬ng tr×nh
B!i *: (3,5 ®iÓm)
T×m !¸! #$ ng123n x, 2 th.a m·n %4ng th5!
x
2
+ x2 + 2
2
= x
2
2
2
B!i +: 67 %i&m/
Cho n8a %9ng tr:n 6;/ %9ng <=nh >?=2@ 6@ Aµ mBt %B Cµi !ho trD!/E
M, F Aµ hai %i&m tr3n n8a %9ng tr:n 6;/ #ao !ho M th1B! !1ng >F Gµ tHng
!¸!<ho0ng !¸!h tI >, ? %Jn %9ng th4ng MF *Kng
3 ,
+/ T=nh %B Cµi %oLn MF thMo @E
2/ GNi giao %i&m !"a hai C)2 >F Gµ ?M Aµ O, giao %i&m !"a !¸! %9ng
th4ng >M Gµ ?F Aµ PE Ch5ng minh rKng 4 %i&m M, F, O, P !Qng nKm tr3n
mBt %9ng tr:nE T=nh *¸n <=nh !"a %9ng tr:n %' thMo @E
-/ T×m gi¸ tr ADn nhRt !"a Ci(n t=!h ∆ P>? thMo @ <hi M, F tha2 %Hi
nhSng GTn th.a m·n gi0 thiJt !"a *µi to¸nE
B!i %: (2,5 ®iÓm)
S$ thU! x tha2 %Hi Gµ th.a m·n %iV1 <i(n x
2
+ 6- Wx/
2
≥ XE T×m gi¸
tr nh. nhRt !"a *i&1 th5!Y
Z = x
4
+ 6-Wx/
4
+ 7x
2
6-Wx/
2
E
%


5 0
4 0
¹ + − − + + ·
¹
'
+ + + − ·
¹
¹
x xy y x y
x y x y
,íng -.n chÊ" thi häc sinh giái líp 9
M«n: To¸n. B¶ng A
/0u 12i -ung §i3"
B!i $ +
Zh¬ng tr×nh x
4
+ 2mx
2
+ 4 =0 6+/E
§[t t = x
2
Zh¬ng tr×nh 6+/ trë thµnhY t
2
+ 2mt +4 =0 62/
Zh¬ng tr×nh 6+/ !' 4 nghi(m ph)n *i(t <hi Gµ !h\ <hi
ph¬ng tr×nh 62/ !' 2 nghi(m C¬ng ph)n *i(t t
+
, t
2

1
1
D 4 0
0
. 4 0
m
t t m m
t t
¹∆ · − >
¹
⇔ + · − > ⇔ < −
'
¹
· >
¹
Phi %' ph¬ng tr×nh 6+/ !' 4 nghi(m Aµ x
+,2
=
1 3,4
6 " t t t · t
]µ x
+
4
+ x
2
4
+ x
-
4
+ x
4
4
= 2 6t
+
2
+ t
2
2
/
= 2^6t
+
+ t
2
/
2
W 2 t
+
Et
2
_
= 2^6W2m/
2
W2E4_
= `m
2
W +7
TI gi0 thiJt ta !' `m
2
W +7 = -2 % 6 m: % m ⇔ · − 6AoLi/E
]a2 gi¸ tr !bn t×m !"a m AµY % m · −
0,X
+,X
+,X
0,X
B!i ) +
c( ph¬ng tr×nhY
5 0
4 0
( 1) 5 0
4 0
( )( 1) 0
4 0
0
4 0
1 0
4 0
1
1
4
":
5
Ca
13
5
x xy y x y
x y x y
y x y x x
x y x y
y x y x
x y x y
y x
x y x y
y x
x y x y
x
y
x
y
¹ + − − + + ·
¹
'
+ + + − ·
¹
¹
¹ − + − + − ·
¹

'
+ + + − ·
¹
¹
+ − − + · ¹

'
+ + + − ·
¹
+ − · ¹
'
+ + + − ·
¹

− + · ¹

'

+ + + − ·
¹
¸
· ¹
'
·
¹
¹

· −
¹
¹
'
¹
· −
¹
¹
1
,:1

¹

'

¹

¸
+
+
+,X
0,X
2
]a2 h( ph¬ng tr×nh !' 2 nghi(mY 6+d +/d
4 13
6 l
5 5
¸ _


¸ ,
B!i * *4%
e]Di |x|≥ 2 Gµ |2|≥ 2 ta !'Y


4
4
x y x
x y y
¹ ≥
¹
'

¹
¹
⇒ x
2
2
2
≥ 2 6x
2
+ 2
2
/ = x
2
+ 2
2
+x
2
+ 2
2
≥ x
2
+ 2
2
+ 2|x2|f x
2
+ 2
2
+ x2
e ]a2 |x|≤ 2 ho[! |2| ≤ 2
W ]Di x =2 tha2 Gµo ph¬ng tr×nh ta %g! 4 + 22 + 2
2
= 42
2
ha2 -2
2
W22 W4 =0 ⇒ Zh¬ng tr×nh <hhng !' nghi(m ng123n
W ]Di x =W2 tha2 Gµo ph¬ng tr×nh ta %g! 4 W 22 + 2
2
= 42
2
ha2 -2
2
+22 W4 =0 ⇒ Zh¬ng tr×nh <hhng !' nghi(m
ng123n
W ]Di x =+ tha2 Gµo ph¬ng tr×nh ta %g! + + 2 + 2
2
= 2
2
ha2 2 = W+
W ]Di x =W+ tha2 Gµo ph¬ng tr×nh ta %g! + W 2 + 2
2
= 2
2
ha2 +W 2 = 0 ⇒ 2 =+
W ]Di x = 0 tha2 Gµo ph¬ng tr×nh ta %g! 2 =0
Th8 ALi ta %g! ph¬ng tr×nh !' - nghi(m ng123n 6x, 2/ AµY
60d 0/d 6+, W+/d 6W+, +/
0,X
0,iX
0,X
0,2X
0,2X
0,2X
0,2X
0E2X
0,X
B!i + 5
1 2

l
H
O
K
A'
B'
A
B
M
N
P
O'
DUng >>j Gµ ??j G1hng g'! GDi MFE
GNi c Aµ tr1ng %i&m !"a MF ⇒ ;c⊥ MF
Trong h×nh thang >>j?j? ta !'Y
;c =
1

6>>j + ??j/ =
3

,
⇒ Mc=

,
⇒ MF= @ Gµ ∆ ;MF %V1E
0,X
+,0
0,X
2 2
&
Dk thR2 !¸! %i&m M, F, O, P !Qng nKm tr3n %9ng tr:n %W
9ng <=nh OP
· K 4
0
1
( ) %0

-./ sd -0 sdM/ · − ·
GNi ;j Aµ tr1ng %i&m !"a OP ⇒
· ·
0
D 10 M1 / M./ · ·
⇒ MF = D 3 M1 ha2 M;j =
3 3
3 3
M/ ,
·
Do %' *¸n <=nh %9ng tr:n l1a M, F, O, P Aµ
3
3
,
0,iX
0,X
0,X
0,2X
3 2
§i&m P nKm tr3n !1ng !h5a g'! 70
0
CUng tr3n %oLn >?=2@
n3n Ct6P>?/ ADn nhRt ⇔ %9ng !ao PZ ADn nhRt
⇔ ∆ P>? %V1, Am! %' Ct6P>?/ =

3
3
4
-0
, ·
+,0
+,0
B!i % )4%
§[t 2 =-Wx *µi to¸n %· !ho trë thµnhY t×m GTFF !"a *i&1
th5!Y
Z= x
4
+ 2
4
+ 7x
2
2
2
trong %' x, 2 Aµ !¸! #$ thU! tha2 %Hi
th.a m·nY


3
5
x y
x y
+ · ¹
'
+ ≥
¹
TI !¸! h( th5! tr3n ta !'Y


r
5
x y xy
x y
¹ + + ·
¹
'
+ ≥
¹
¹
⇒ 6x
2
+ 2
2
/ + 46x
2
+ 2
2
+ 2x2/ ≥ X + 4En
=4+
⇒ X6x
2
+ 2
2
/ + 462x2/ ≥ 4+
M[t <h¸! +7 6x
2
+ 2
2
/
2
+ 2X62x2/
2
≥ 406x
2
+ 2
2
/62x2/ 6+/
DR1 %4ng th5! x02 ra ⇔ 4 6x
2
+ 2
2
/ =X62x2/E
CBng hai GJ !"a 6+/ GDi 2X 6x
2
+ 2
2
/
2
+ +762x2/
2
ta %g!Y
4+^ 6x
2
+ 2
2
/
2
+ 62x2/
2
_

≥ ^X6x
2
+ 2
2
/ + 462x2/_
2
≥ 4+
2
ha2 6x
2
+ 2
2
/
2
+ 62x2/
2
≥ 4+ ⇔ x
4
+ 2
4
+7x
2
2
2
≥ 4+
§4ng th5! x02 ra


3
( 6 ) (16 )
5
( 6 ) (61)
4( ) 5( )
x y
x y
x y
x y
x y xy
+ ·
¹
· ¹
⇔ + · ⇔
'

·
¸
¹
+ ·
¹

Do %' gi¸ tr nh. nhRt !"a Z *Kng 4+ %Lt %g! ⇔ x=+
ho[! x=2
0,X
0,X
0,X
0,X
0,X
r

a) ĐK x = 0 hoặc x ≥ 1 (4.SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2009 – 2010 HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC (Hướng dẫn và biểu điểm chấm gồm 04 trang ) Môn: TOÁN .25 0.a (2.25 0.25 0.25 0.25 0.5đ) Với x = 0 thoã mãn phương trình ) 1 Với x ≥ 1 Ta có x3 − x 2 = x2 ( x − 1) ≤ ( x2 + x − 1) 2 x 2 − x = 1( x2 − x) ≤ ⇒ x3 − x 2 + x2 − x ≤ x2  x2 = x −1  ⇔ 2 Dấu "=" Xẩy ra x − x = 1  1 2 ( x − x + 1) 2 2 .25 0.25 0. (4.25 0.(−4).25 0.0đ) ⇒ a 3 = 32 − 12a ⇒ a 3 + 12a − 32 = 0 ⇒ a 3 + 12a − 31 = 1 ⇒ f ( a) = 12010 = 1 Nội dung Điểm 0.25 0.5 0.5đ (2.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.5đ ) 5( x 2 + xy + y 2 ) = 7( x + 2 y ) (1) ⇒ 7( x + 2 y )M ⇒ ( x + 2 y)M 5 5 (t ∈ Z ) Đặt x + 2 y = 5t (2) (1) trở thành x 2 + xy + y 2 = 7t (3) Từ (2) ⇒ x = 5t − 2 y thay vào (3) ta được 3 y 2 − 15ty + 25t 2 − 7t = 0 (*) b) 2 (2.25 0.25 1.( 3 16 − 8 5 + 3 16 + 8 5 ) 3 a) ⇒ a = 32 + 3.5đ) Để (*) có nghiệm ⇔ ∆ ≥ 0 ⇔ 84t − 75t ≥ 0 ⇔0≤t ≤ ∆ = 84t − 75t 2 Vì t ∈ Z ⇒ t = 0 hoặc t = 1 Thay vào (*) Với t = 0 ⇒ y1 = 0 ⇒ x1 = 0 Với t = 1 ⇒  28 25  y2 = 3 ⇒ x2 = −1  y3 = 2 ⇒ x3 = 1 2.5 0.25 0.25 0.25 0.5 0.BẢNG A Câu Ý a = 3 16 − 8 5 + 3 16 + 8 5 ⇒ a 3 = 32 + 3 3 (16 − 8 5)(16 + 8 5).

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->