Lời nói đầu

Bất cứ ai, bất cứ dân tộc nào, và bất cứ quốc gia nào đều mong muốn là dân tộc mình, quốc gia mình được độc lập, đất nước được thống nhất, nhân dân được tự do, có cơm ăn, áo mặc,được đi học. Đất nước ta cũng vậy, cũng đã trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử. Biết bao lần bị xâm lược, đô hộ,sự nghèo đói, dốt nát. Trải qua nhiều biến cố trong lịch sử như vậy mới thấy càng thấm thía câu “ không có gì quý hơn độc lập, tự do” mà Bác Hồ đã từng nói Là sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi đã được nghe câu nói ấy của người từ khi còn là học sinh tiểu học. Nhưng đến bây giờ chúng tôi mới có dịp ngồi lại để bàn luận,để tìm hiểu về câu nói bất hủ ấycâu nói “không có gì quý hơn độc lập tự do”

1

2 Giá trị của độc lập. Bàn luận về câu nói 2. Giới thiệu hoàn cảnh ra đời câu nói của Hồ Chí Minh 2.3 Mở rộng vấn đề 3. tự do? 2. Kết luận 2 . tự do 2.1 Thế nào là độc lập.Tóm tắt nội dung 1.

khẳng định được chủ quyền. Nghĩa là một quốc gia được gọi là độc lập khi không bị sự xâm lược. không bị lệ thuộc vào bất kỳ ai.bờ cõi được giữ vững. tự do”. Nó tạo nên sức mạnh và quyết tâm chiến đấu cho quân và dân ta. tự do ngôn luận.văn hóa…. ai cũng được học hành". song nhân dân Việt Nam quyết không sợ.của bất cứ một quốc gia nào khác. đô hộ của ngoại bang. “Ham muốn” đó không chỉ của Người mà đó là “ ham muốn” của mỗi người dân. tự do ? “ Độc lập” ở đây là độc lập của một quốc gia. là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định lại một lần nữa “ không có gì quý hơn độc lập. khi đế quốc Mỹ điên cuồng mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. mất tự do. Năm 1966. 2. Không chỉ vậy. tự do sống. nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn. Hà Nội. Đến ngày thắng lợi. của cả một dân tộc bị mất độc lập. 10 năm.Bình luận về câu nói của Bác 2. chính trị. biên cương.câu nói tuy ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa thiêng liêng. tự do lao động sản xuất… 3 . Toàn văn câu nói được viết lại như sau: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm. Không có gì quý hơn độc lập tự do. đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc.1 Thế nào là độc lập. 20 năm hoặc lâu hơn nữa. “ Tự do” có nghĩa là con người làm chủ chính mình. Hoàn cảnh ra đời câu nói "Tôi chỉ có một sự ham muốn. to đẹp hơn”. độc lập là không bị sự lệ thuộc về kinh tế. dân ta được hoàn toàn tự do.Nội dung 1. ham muốn tột bậc. Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá.

không chỉ riêng Bác mà toàn thể dân tộc Việt Nam đã nhận thức được rằng “ không có gì quý hơn độc lập tự do”. Khi đất nước giành được độc lập .nghèo đói và bị đàn áp về văn hóa. chấn động địa cầu”.giáo dục. bắt buộc…. Nhân dân ta phải sống trong cảnh cơ cực. mà cả dân tộc Việt Nam đã trường kỳ kháng chiến để làm nên Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu.2 Giá trị của độc lập. Như vậy. được tự do sinh hoạt. tự do bầu cử ban lãnh đạo chính quyền mà không bị gò ép. tự do. chúng tác động qua lại với nhau.giải trí. không thể tách rời nhau. Chỉ có độc lập tự do thì con người mới có cuộc sống ấm no. điều tất yếu là phải hiến dâng xương máu cho cuộc đấu tranh giành độc lập. “tất cả cho tiền tuyến. tự do Đất nước ta từ thời các vua Hùng đã chịu sự xâm lược của hàng nghìn năm phong kiến phương Bắc và sau này hơn 100 năm tư bản phương Tây. vì độc lập. để “ Bắc Nam sum hợp một nhà”. Vì vậy . tự do. tất cả vì miền Nam ruột thịt”. Chỉ có độc lập và tự do mới giải thoát con người khỏi những ngày tháng tối tăm đó. đất nước phát triển. “không có gì quý hơn độc lập.chủ quyền đời sống nhân dân ta được đổi khác:nhân dân được học hành.đó là một chân lý của ngàn đời. áp bức bốc lột. vì tự do. vì tự do.tinh thần đươc phát triển. con người phát triển. trái lại có độc lập mà không có tự do thì nền độc lập đó không có ý 4 . Và để có được độc lập.có quyền tự quyết.đời sống văn hóa . 2. quyền bình đẳng. và “mưu cầu hạnh phúc”.mà chúng ta đã “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. tự do” là hoàn toàn đúng. Vì độc lập. Do đó mà độc lập và tự do có mối quan hệ mật thiết với nhau.nhưng tự do không được thái quá mà là tự do trong một khuôn khổ nhất định. phải sống lệ thuộc vào bọn xâm lược. Có độc lập thì mới có tự do. được tự do lao động và bán sức lao động để nuôi sống bản thân và gia đình.

âm mưu bạo loạn. lật đổ. bảo vệ công cuộc lao động hoà bình của nhân dân ta. tự do là một điều không phải dễ. Giống như Bác đã từng nói: “Nước được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì”. Độc lập. bảo vệ Đảng. bảo vệ chế độ. hạnh phúc cho mỗi người dân. Nhưng để giữ vững được nền độc lập.nghĩa. Ngày nay. chủ quyền quốc gia và tự do. bảo vệ lãnh thổ. 2. dân chủ. tự do” vẫn còn nguyên giá trị. sẵn sàng đánh bại mọi hoạt động. Cần phải phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hoá dân 5 . xây dựng đất nước giàu mạnh. tiến kịp với các nước trên thế giới. Để phát huy tinh thần này chúng ta cần phải ra sức hành động.3 Mở rộng vấn đề “Các vua Hùng đã có công dựng nước. tự do đã khó. đồng thời phải thường xuyên chăm lo củng cố quốc phòng an ninh. tự do hiện nay là phải làm sao để đất nước vừa mở rộng hợp tác quốc tế nhưng vừa giữ vững được quyền tự chủ về kinh tế. đất nước đã im tiếng súng song chân lý “Không có gì quý hơn độc lập. khoa học là nhiệm vụ trung tâm hàng đầu. xã hội. xâm lược. hiên đại hóa để đưa nền kinh tế đất nước phát triển nhanh. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” Bác thăm đền Hùng Có được độc lập. đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ. về chính trị. văn hoá. không bị lệ thuộc vào nước ngoài. vẫn tiếp tục được phát huy. Phát triển kinh tế. Phải đẩy mạnh công nghiệp hóa.

bảo vệ và phát triển đất nước trong tương lai. đạo đức cách mạng. Kết luận “ Không có gì quý hơn độc lập. Rộng hơn đó là độc lập. Đối với thế hệ sinh viên. “để sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ đã nói. 3. Nghĩa là vẫn còn có những con người. Phải biết đầu tư phát triển tri thức.tộc.đất nước phát triển. tự do của mọi dân tộc.những dân tộc chưa có được độc lập. “tự do” trong câu nói của Bác không chỉ dừng lại ở dân tộc Việt Nam. Câu nói tạo ra một giá trị tinh thần to lớn. Chỉ có độc lập. về kinh tế… của một số nước trên thế giới mà đến nay vấn đề đó vẫn chưa giải quyết hết được. khơi dậy lòng tự hào. tự do thì con người mới có điều kiện phát triển. con người được tự do và bình đẳng. tự do và dân chủ. đó là sự lệ thuộc về chính trị. Nhưng hiện tại vẫn còn đó những sự bất cập. và của toàn thể nhân loại. là phương châm trong công cuộc xây dựng. tự do” đó là một chân lý ngàn đời không thể chối cãi. mọi quốc gia trên thế giới. học sinh là những người sẽ tiếp bước cha anh trên con đường xây dựng. 6 .con đường Xã hội chủ nghĩa. bảo vệ và phát triển đất nước trên con đường mà nhân dân ta đã chọn. “Độc lập”. Nơi mà đất nước được độc lập. là động lực. đất nước Việt Nam. tự tôn dân tộc trong mỗi người để nhân dân có thể tự ý thức được trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. và phải luôn nhớ rằng “không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful