Lời nói đầu

Bất cứ ai, bất cứ dân tộc nào, và bất cứ quốc gia nào đều mong muốn là dân tộc mình, quốc gia mình được độc lập, đất nước được thống nhất, nhân dân được tự do, có cơm ăn, áo mặc,được đi học. Đất nước ta cũng vậy, cũng đã trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử. Biết bao lần bị xâm lược, đô hộ,sự nghèo đói, dốt nát. Trải qua nhiều biến cố trong lịch sử như vậy mới thấy càng thấm thía câu “ không có gì quý hơn độc lập, tự do” mà Bác Hồ đã từng nói Là sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi đã được nghe câu nói ấy của người từ khi còn là học sinh tiểu học. Nhưng đến bây giờ chúng tôi mới có dịp ngồi lại để bàn luận,để tìm hiểu về câu nói bất hủ ấycâu nói “không có gì quý hơn độc lập tự do”

1

Giới thiệu hoàn cảnh ra đời câu nói của Hồ Chí Minh 2.Tóm tắt nội dung 1.2 Giá trị của độc lập.1 Thế nào là độc lập. Bàn luận về câu nói 2. Kết luận 2 . tự do 2.3 Mở rộng vấn đề 3. tự do? 2.

đô hộ của ngoại bang. tự do ngôn luận. ham muốn tột bậc. to đẹp hơn”. nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn.bờ cõi được giữ vững. dân ta được hoàn toàn tự do.văn hóa…. khẳng định được chủ quyền. Nghĩa là một quốc gia được gọi là độc lập khi không bị sự xâm lược. tự do sống. Không chỉ vậy. Không có gì quý hơn độc lập tự do.của bất cứ một quốc gia nào khác. chính trị. ai cũng được học hành". Hoàn cảnh ra đời câu nói "Tôi chỉ có một sự ham muốn. không bị lệ thuộc vào bất kỳ ai. 10 năm. độc lập là không bị sự lệ thuộc về kinh tế. 20 năm hoặc lâu hơn nữa. tự do ? “ Độc lập” ở đây là độc lập của một quốc gia. Năm 1966. tự do lao động sản xuất… 3 . Nó tạo nên sức mạnh và quyết tâm chiến đấu cho quân và dân ta. khi đế quốc Mỹ điên cuồng mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. mất tự do. song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. “ Tự do” có nghĩa là con người làm chủ chính mình. 2.Nội dung 1.Bình luận về câu nói của Bác 2. của cả một dân tộc bị mất độc lập.1 Thế nào là độc lập. Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá. tự do”. Đến ngày thắng lợi. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định lại một lần nữa “ không có gì quý hơn độc lập. “Ham muốn” đó không chỉ của Người mà đó là “ ham muốn” của mỗi người dân. đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. Hà Nội. biên cương. Toàn văn câu nói được viết lại như sau: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm. là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập.câu nói tuy ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa thiêng liêng.

điều tất yếu là phải hiến dâng xương máu cho cuộc đấu tranh giành độc lập. không chỉ riêng Bác mà toàn thể dân tộc Việt Nam đã nhận thức được rằng “ không có gì quý hơn độc lập tự do”.nghèo đói và bị đàn áp về văn hóa. tự do.chủ quyền đời sống nhân dân ta được đổi khác:nhân dân được học hành. để “ Bắc Nam sum hợp một nhà”.giải trí. quyền bình đẳng.tinh thần đươc phát triển. tự do.2 Giá trị của độc lập. Như vậy. đất nước phát triển. Chỉ có độc lập tự do thì con người mới có cuộc sống ấm no. 2.có quyền tự quyết. phải sống lệ thuộc vào bọn xâm lược. và “mưu cầu hạnh phúc”.nhưng tự do không được thái quá mà là tự do trong một khuôn khổ nhất định. vì độc lập. Khi đất nước giành được độc lập . chấn động địa cầu”.đó là một chân lý của ngàn đời. chúng tác động qua lại với nhau. tự do bầu cử ban lãnh đạo chính quyền mà không bị gò ép. bắt buộc….mà chúng ta đã “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. được tự do sinh hoạt. Có độc lập thì mới có tự do. được tự do lao động và bán sức lao động để nuôi sống bản thân và gia đình. vì tự do. không thể tách rời nhau. “tất cả cho tiền tuyến. Vì độc lập. tự do Đất nước ta từ thời các vua Hùng đã chịu sự xâm lược của hàng nghìn năm phong kiến phương Bắc và sau này hơn 100 năm tư bản phương Tây. áp bức bốc lột. tất cả vì miền Nam ruột thịt”. Vì vậy . Chỉ có độc lập và tự do mới giải thoát con người khỏi những ngày tháng tối tăm đó. Và để có được độc lập. “không có gì quý hơn độc lập. Do đó mà độc lập và tự do có mối quan hệ mật thiết với nhau.đời sống văn hóa . tự do” là hoàn toàn đúng. Nhân dân ta phải sống trong cảnh cơ cực. mà cả dân tộc Việt Nam đã trường kỳ kháng chiến để làm nên Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu. vì tự do.giáo dục. trái lại có độc lập mà không có tự do thì nền độc lập đó không có ý 4 . con người phát triển.

khoa học là nhiệm vụ trung tâm hàng đầu. đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” Bác thăm đền Hùng Có được độc lập. xây dựng đất nước giàu mạnh. hạnh phúc cho mỗi người dân. bảo vệ chế độ. hiên đại hóa để đưa nền kinh tế đất nước phát triển nhanh. tự do đã khó. tự do là một điều không phải dễ. Ngày nay.nghĩa.3 Mở rộng vấn đề “Các vua Hùng đã có công dựng nước. tự do hiện nay là phải làm sao để đất nước vừa mở rộng hợp tác quốc tế nhưng vừa giữ vững được quyền tự chủ về kinh tế. lật đổ. tiến kịp với các nước trên thế giới. Để phát huy tinh thần này chúng ta cần phải ra sức hành động. tự do” vẫn còn nguyên giá trị. bảo vệ Đảng. đồng thời phải thường xuyên chăm lo củng cố quốc phòng an ninh. không bị lệ thuộc vào nước ngoài. về chính trị. chủ quyền quốc gia và tự do. đất nước đã im tiếng súng song chân lý “Không có gì quý hơn độc lập. văn hoá. bảo vệ lãnh thổ. sẵn sàng đánh bại mọi hoạt động. Độc lập. xâm lược. 2. Cần phải phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hoá dân 5 . Nhưng để giữ vững được nền độc lập. vẫn tiếp tục được phát huy. dân chủ. bảo vệ công cuộc lao động hoà bình của nhân dân ta. âm mưu bạo loạn. Phát triển kinh tế. xã hội. Giống như Bác đã từng nói: “Nước được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì”. Phải đẩy mạnh công nghiệp hóa.

Rộng hơn đó là độc lập.tộc. là phương châm trong công cuộc xây dựng. “Độc lập”. Kết luận “ Không có gì quý hơn độc lập. khơi dậy lòng tự hào. 3. và phải luôn nhớ rằng “không có gì quý hơn độc lập tự do”. “để sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ đã nói. Nghĩa là vẫn còn có những con người. Câu nói tạo ra một giá trị tinh thần to lớn.đất nước phát triển. về kinh tế… của một số nước trên thế giới mà đến nay vấn đề đó vẫn chưa giải quyết hết được.con đường Xã hội chủ nghĩa. tự do thì con người mới có điều kiện phát triển. con người được tự do và bình đẳng. 6 . tự do và dân chủ.những dân tộc chưa có được độc lập. “tự do” trong câu nói của Bác không chỉ dừng lại ở dân tộc Việt Nam. Phải biết đầu tư phát triển tri thức. đất nước Việt Nam. tự do của mọi dân tộc. và của toàn thể nhân loại. học sinh là những người sẽ tiếp bước cha anh trên con đường xây dựng. tự tôn dân tộc trong mỗi người để nhân dân có thể tự ý thức được trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. tự do” đó là một chân lý ngàn đời không thể chối cãi. bảo vệ và phát triển đất nước trong tương lai. Chỉ có độc lập. là động lực. Nhưng hiện tại vẫn còn đó những sự bất cập. Nơi mà đất nước được độc lập. đó là sự lệ thuộc về chính trị. Đối với thế hệ sinh viên. bảo vệ và phát triển đất nước trên con đường mà nhân dân ta đã chọn. đạo đức cách mạng. mọi quốc gia trên thế giới.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful