Lời nói đầu

Bất cứ ai, bất cứ dân tộc nào, và bất cứ quốc gia nào đều mong muốn là dân tộc mình, quốc gia mình được độc lập, đất nước được thống nhất, nhân dân được tự do, có cơm ăn, áo mặc,được đi học. Đất nước ta cũng vậy, cũng đã trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử. Biết bao lần bị xâm lược, đô hộ,sự nghèo đói, dốt nát. Trải qua nhiều biến cố trong lịch sử như vậy mới thấy càng thấm thía câu “ không có gì quý hơn độc lập, tự do” mà Bác Hồ đã từng nói Là sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi đã được nghe câu nói ấy của người từ khi còn là học sinh tiểu học. Nhưng đến bây giờ chúng tôi mới có dịp ngồi lại để bàn luận,để tìm hiểu về câu nói bất hủ ấycâu nói “không có gì quý hơn độc lập tự do”

1

tự do 2. Bàn luận về câu nói 2.1 Thế nào là độc lập. Kết luận 2 . tự do? 2. Giới thiệu hoàn cảnh ra đời câu nói của Hồ Chí Minh 2.2 Giá trị của độc lập.Tóm tắt nội dung 1.3 Mở rộng vấn đề 3.

“Ham muốn” đó không chỉ của Người mà đó là “ ham muốn” của mỗi người dân. to đẹp hơn”.của bất cứ một quốc gia nào khác. Nó tạo nên sức mạnh và quyết tâm chiến đấu cho quân và dân ta. ham muốn tột bậc. chính trị. đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. 10 năm. nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định lại một lần nữa “ không có gì quý hơn độc lập. khẳng định được chủ quyền. mất tự do. Hoàn cảnh ra đời câu nói "Tôi chỉ có một sự ham muốn. 2. là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. đô hộ của ngoại bang. “ Tự do” có nghĩa là con người làm chủ chính mình. Không có gì quý hơn độc lập tự do. ai cũng được học hành". Đến ngày thắng lợi. tự do lao động sản xuất… 3 . Hà Nội. không bị lệ thuộc vào bất kỳ ai. tự do ? “ Độc lập” ở đây là độc lập của một quốc gia.Bình luận về câu nói của Bác 2. tự do”.Nội dung 1.văn hóa…. tự do sống.bờ cõi được giữ vững. của cả một dân tộc bị mất độc lập. tự do ngôn luận. Nghĩa là một quốc gia được gọi là độc lập khi không bị sự xâm lược. độc lập là không bị sự lệ thuộc về kinh tế. 20 năm hoặc lâu hơn nữa. khi đế quốc Mỹ điên cuồng mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá.câu nói tuy ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa thiêng liêng.1 Thế nào là độc lập. Năm 1966. song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. dân ta được hoàn toàn tự do. Không chỉ vậy. biên cương. Toàn văn câu nói được viết lại như sau: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm.

Chỉ có độc lập và tự do mới giải thoát con người khỏi những ngày tháng tối tăm đó. và “mưu cầu hạnh phúc”.có quyền tự quyết. để “ Bắc Nam sum hợp một nhà”. con người phát triển. chấn động địa cầu”. trái lại có độc lập mà không có tự do thì nền độc lập đó không có ý 4 .tinh thần đươc phát triển. tự do bầu cử ban lãnh đạo chính quyền mà không bị gò ép. Chỉ có độc lập tự do thì con người mới có cuộc sống ấm no. quyền bình đẳng.nghèo đói và bị đàn áp về văn hóa. 2. mà cả dân tộc Việt Nam đã trường kỳ kháng chiến để làm nên Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu. bắt buộc…. vì tự do.mà chúng ta đã “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Vì độc lập. không thể tách rời nhau. tự do. Và để có được độc lập. tự do Đất nước ta từ thời các vua Hùng đã chịu sự xâm lược của hàng nghìn năm phong kiến phương Bắc và sau này hơn 100 năm tư bản phương Tây.nhưng tự do không được thái quá mà là tự do trong một khuôn khổ nhất định. “tất cả cho tiền tuyến. tự do.giải trí.đó là một chân lý của ngàn đời. áp bức bốc lột. Do đó mà độc lập và tự do có mối quan hệ mật thiết với nhau. Vì vậy . phải sống lệ thuộc vào bọn xâm lược. đất nước phát triển.giáo dục. vì độc lập.đời sống văn hóa .chủ quyền đời sống nhân dân ta được đổi khác:nhân dân được học hành.2 Giá trị của độc lập. Nhân dân ta phải sống trong cảnh cơ cực. Như vậy. không chỉ riêng Bác mà toàn thể dân tộc Việt Nam đã nhận thức được rằng “ không có gì quý hơn độc lập tự do”. tất cả vì miền Nam ruột thịt”. Có độc lập thì mới có tự do. tự do” là hoàn toàn đúng. vì tự do. được tự do lao động và bán sức lao động để nuôi sống bản thân và gia đình. Khi đất nước giành được độc lập . “không có gì quý hơn độc lập. điều tất yếu là phải hiến dâng xương máu cho cuộc đấu tranh giành độc lập. chúng tác động qua lại với nhau. được tự do sinh hoạt.

về chính trị. Để phát huy tinh thần này chúng ta cần phải ra sức hành động. bảo vệ chế độ. văn hoá. đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ. chủ quyền quốc gia và tự do.3 Mở rộng vấn đề “Các vua Hùng đã có công dựng nước. âm mưu bạo loạn. bảo vệ công cuộc lao động hoà bình của nhân dân ta. tự do là một điều không phải dễ. không bị lệ thuộc vào nước ngoài. xâm lược. vẫn tiếp tục được phát huy. bảo vệ Đảng. tự do hiện nay là phải làm sao để đất nước vừa mở rộng hợp tác quốc tế nhưng vừa giữ vững được quyền tự chủ về kinh tế. 2. xã hội. tiến kịp với các nước trên thế giới. sẵn sàng đánh bại mọi hoạt động. Độc lập. bảo vệ lãnh thổ. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” Bác thăm đền Hùng Có được độc lập. xây dựng đất nước giàu mạnh. hiên đại hóa để đưa nền kinh tế đất nước phát triển nhanh. Phải đẩy mạnh công nghiệp hóa. hạnh phúc cho mỗi người dân. tự do đã khó. dân chủ. lật đổ. đồng thời phải thường xuyên chăm lo củng cố quốc phòng an ninh. đất nước đã im tiếng súng song chân lý “Không có gì quý hơn độc lập. Phát triển kinh tế. tự do” vẫn còn nguyên giá trị. Cần phải phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hoá dân 5 . Giống như Bác đã từng nói: “Nước được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì”. Nhưng để giữ vững được nền độc lập. khoa học là nhiệm vụ trung tâm hàng đầu. Ngày nay.nghĩa.

là phương châm trong công cuộc xây dựng. tự tôn dân tộc trong mỗi người để nhân dân có thể tự ý thức được trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. tự do của mọi dân tộc. khơi dậy lòng tự hào. 3. Chỉ có độc lập. đó là sự lệ thuộc về chính trị. Phải biết đầu tư phát triển tri thức. 6 . “Độc lập”. tự do” đó là một chân lý ngàn đời không thể chối cãi.tộc. con người được tự do và bình đẳng. Nhưng hiện tại vẫn còn đó những sự bất cập. Kết luận “ Không có gì quý hơn độc lập. học sinh là những người sẽ tiếp bước cha anh trên con đường xây dựng.những dân tộc chưa có được độc lập. về kinh tế… của một số nước trên thế giới mà đến nay vấn đề đó vẫn chưa giải quyết hết được. Nơi mà đất nước được độc lập. đất nước Việt Nam. bảo vệ và phát triển đất nước trong tương lai. Câu nói tạo ra một giá trị tinh thần to lớn. đạo đức cách mạng.con đường Xã hội chủ nghĩa.đất nước phát triển. Rộng hơn đó là độc lập. tự do và dân chủ. và phải luôn nhớ rằng “không có gì quý hơn độc lập tự do”. và của toàn thể nhân loại. mọi quốc gia trên thế giới. là động lực. “để sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ đã nói. bảo vệ và phát triển đất nước trên con đường mà nhân dân ta đã chọn. tự do thì con người mới có điều kiện phát triển. “tự do” trong câu nói của Bác không chỉ dừng lại ở dân tộc Việt Nam. Đối với thế hệ sinh viên. Nghĩa là vẫn còn có những con người.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful