Lời nói đầu

Bất cứ ai, bất cứ dân tộc nào, và bất cứ quốc gia nào đều mong muốn là dân tộc mình, quốc gia mình được độc lập, đất nước được thống nhất, nhân dân được tự do, có cơm ăn, áo mặc,được đi học. Đất nước ta cũng vậy, cũng đã trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử. Biết bao lần bị xâm lược, đô hộ,sự nghèo đói, dốt nát. Trải qua nhiều biến cố trong lịch sử như vậy mới thấy càng thấm thía câu “ không có gì quý hơn độc lập, tự do” mà Bác Hồ đã từng nói Là sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi đã được nghe câu nói ấy của người từ khi còn là học sinh tiểu học. Nhưng đến bây giờ chúng tôi mới có dịp ngồi lại để bàn luận,để tìm hiểu về câu nói bất hủ ấycâu nói “không có gì quý hơn độc lập tự do”

1

tự do? 2.1 Thế nào là độc lập. Giới thiệu hoàn cảnh ra đời câu nói của Hồ Chí Minh 2.Tóm tắt nội dung 1. Kết luận 2 . Bàn luận về câu nói 2.3 Mở rộng vấn đề 3. tự do 2.2 Giá trị của độc lập.

Không có gì quý hơn độc lập tự do. đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định lại một lần nữa “ không có gì quý hơn độc lập. tự do lao động sản xuất… 3 . của cả một dân tộc bị mất độc lập. 20 năm hoặc lâu hơn nữa. 10 năm. đô hộ của ngoại bang. khẳng định được chủ quyền.câu nói tuy ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa thiêng liêng. nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn.1 Thế nào là độc lập. không bị lệ thuộc vào bất kỳ ai. Nó tạo nên sức mạnh và quyết tâm chiến đấu cho quân và dân ta. chính trị. là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. biên cương. Không chỉ vậy. song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. tự do ngôn luận. tự do”.Bình luận về câu nói của Bác 2.Nội dung 1. ai cũng được học hành". Năm 1966. Hoàn cảnh ra đời câu nói "Tôi chỉ có một sự ham muốn. Đến ngày thắng lợi. Toàn văn câu nói được viết lại như sau: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm. 2. “Ham muốn” đó không chỉ của Người mà đó là “ ham muốn” của mỗi người dân. độc lập là không bị sự lệ thuộc về kinh tế.bờ cõi được giữ vững. Nghĩa là một quốc gia được gọi là độc lập khi không bị sự xâm lược. khi đế quốc Mỹ điên cuồng mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc.của bất cứ một quốc gia nào khác. mất tự do. “ Tự do” có nghĩa là con người làm chủ chính mình. dân ta được hoàn toàn tự do. Hà Nội. tự do ? “ Độc lập” ở đây là độc lập của một quốc gia. ham muốn tột bậc. tự do sống. to đẹp hơn”.văn hóa…. Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá.

tự do” là hoàn toàn đúng. trái lại có độc lập mà không có tự do thì nền độc lập đó không có ý 4 . mà cả dân tộc Việt Nam đã trường kỳ kháng chiến để làm nên Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu. Nhân dân ta phải sống trong cảnh cơ cực.chủ quyền đời sống nhân dân ta được đổi khác:nhân dân được học hành.tinh thần đươc phát triển. tự do.giải trí. tự do bầu cử ban lãnh đạo chính quyền mà không bị gò ép. được tự do lao động và bán sức lao động để nuôi sống bản thân và gia đình. “không có gì quý hơn độc lập. điều tất yếu là phải hiến dâng xương máu cho cuộc đấu tranh giành độc lập. Do đó mà độc lập và tự do có mối quan hệ mật thiết với nhau. chấn động địa cầu”. vì tự do. vì tự do. chúng tác động qua lại với nhau. quyền bình đẳng. Vì vậy . vì độc lập. “tất cả cho tiền tuyến. không thể tách rời nhau.đời sống văn hóa . 2. Khi đất nước giành được độc lập .nhưng tự do không được thái quá mà là tự do trong một khuôn khổ nhất định. tất cả vì miền Nam ruột thịt”. đất nước phát triển. bắt buộc…. được tự do sinh hoạt. tự do. và “mưu cầu hạnh phúc”.có quyền tự quyết. Như vậy. không chỉ riêng Bác mà toàn thể dân tộc Việt Nam đã nhận thức được rằng “ không có gì quý hơn độc lập tự do”.nghèo đói và bị đàn áp về văn hóa. con người phát triển. áp bức bốc lột. Chỉ có độc lập và tự do mới giải thoát con người khỏi những ngày tháng tối tăm đó. Chỉ có độc lập tự do thì con người mới có cuộc sống ấm no.mà chúng ta đã “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. phải sống lệ thuộc vào bọn xâm lược. tự do Đất nước ta từ thời các vua Hùng đã chịu sự xâm lược của hàng nghìn năm phong kiến phương Bắc và sau này hơn 100 năm tư bản phương Tây. để “ Bắc Nam sum hợp một nhà”.đó là một chân lý của ngàn đời. Vì độc lập.giáo dục. Có độc lập thì mới có tự do. Và để có được độc lập.2 Giá trị của độc lập.

Độc lập. 2. dân chủ. xâm lược. Giống như Bác đã từng nói: “Nước được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì”. tiến kịp với các nước trên thế giới. lật đổ. bảo vệ Đảng. về chính trị.3 Mở rộng vấn đề “Các vua Hùng đã có công dựng nước. tự do” vẫn còn nguyên giá trị. tự do là một điều không phải dễ. đồng thời phải thường xuyên chăm lo củng cố quốc phòng an ninh. không bị lệ thuộc vào nước ngoài. Phát triển kinh tế. tự do đã khó. đất nước đã im tiếng súng song chân lý “Không có gì quý hơn độc lập. khoa học là nhiệm vụ trung tâm hàng đầu. bảo vệ chế độ. vẫn tiếp tục được phát huy. Ngày nay.nghĩa. hạnh phúc cho mỗi người dân. Phải đẩy mạnh công nghiệp hóa. Để phát huy tinh thần này chúng ta cần phải ra sức hành động. tự do hiện nay là phải làm sao để đất nước vừa mở rộng hợp tác quốc tế nhưng vừa giữ vững được quyền tự chủ về kinh tế. Cần phải phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hoá dân 5 . chủ quyền quốc gia và tự do. bảo vệ lãnh thổ. sẵn sàng đánh bại mọi hoạt động. hiên đại hóa để đưa nền kinh tế đất nước phát triển nhanh. xây dựng đất nước giàu mạnh. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” Bác thăm đền Hùng Có được độc lập. đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng để giữ vững được nền độc lập. bảo vệ công cuộc lao động hoà bình của nhân dân ta. âm mưu bạo loạn. xã hội. văn hoá.

Câu nói tạo ra một giá trị tinh thần to lớn.tộc. Phải biết đầu tư phát triển tri thức. là phương châm trong công cuộc xây dựng. 6 . tự do của mọi dân tộc. “tự do” trong câu nói của Bác không chỉ dừng lại ở dân tộc Việt Nam. mọi quốc gia trên thế giới.những dân tộc chưa có được độc lập. và phải luôn nhớ rằng “không có gì quý hơn độc lập tự do”. con người được tự do và bình đẳng. đó là sự lệ thuộc về chính trị. học sinh là những người sẽ tiếp bước cha anh trên con đường xây dựng. tự do và dân chủ. Rộng hơn đó là độc lập. là động lực. bảo vệ và phát triển đất nước trên con đường mà nhân dân ta đã chọn. Nơi mà đất nước được độc lập. tự tôn dân tộc trong mỗi người để nhân dân có thể tự ý thức được trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.đất nước phát triển. Kết luận “ Không có gì quý hơn độc lập.con đường Xã hội chủ nghĩa. Đối với thế hệ sinh viên. và của toàn thể nhân loại. 3. Nghĩa là vẫn còn có những con người. khơi dậy lòng tự hào. Nhưng hiện tại vẫn còn đó những sự bất cập. tự do” đó là một chân lý ngàn đời không thể chối cãi. đất nước Việt Nam. tự do thì con người mới có điều kiện phát triển. “để sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ đã nói. bảo vệ và phát triển đất nước trong tương lai. đạo đức cách mạng. về kinh tế… của một số nước trên thế giới mà đến nay vấn đề đó vẫn chưa giải quyết hết được. “Độc lập”. Chỉ có độc lập.