Lời nói đầu

Bất cứ ai, bất cứ dân tộc nào, và bất cứ quốc gia nào đều mong muốn là dân tộc mình, quốc gia mình được độc lập, đất nước được thống nhất, nhân dân được tự do, có cơm ăn, áo mặc,được đi học. Đất nước ta cũng vậy, cũng đã trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử. Biết bao lần bị xâm lược, đô hộ,sự nghèo đói, dốt nát. Trải qua nhiều biến cố trong lịch sử như vậy mới thấy càng thấm thía câu “ không có gì quý hơn độc lập, tự do” mà Bác Hồ đã từng nói Là sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi đã được nghe câu nói ấy của người từ khi còn là học sinh tiểu học. Nhưng đến bây giờ chúng tôi mới có dịp ngồi lại để bàn luận,để tìm hiểu về câu nói bất hủ ấycâu nói “không có gì quý hơn độc lập tự do”

1

tự do 2. Kết luận 2 . Bàn luận về câu nói 2.2 Giá trị của độc lập.Tóm tắt nội dung 1. tự do? 2.1 Thế nào là độc lập. Giới thiệu hoàn cảnh ra đời câu nói của Hồ Chí Minh 2.3 Mở rộng vấn đề 3.

Hoàn cảnh ra đời câu nói "Tôi chỉ có một sự ham muốn. không bị lệ thuộc vào bất kỳ ai. Đến ngày thắng lợi.của bất cứ một quốc gia nào khác. 10 năm. ai cũng được học hành". đô hộ của ngoại bang. tự do sống. “ Tự do” có nghĩa là con người làm chủ chính mình. dân ta được hoàn toàn tự do. Hà Nội. chính trị. 20 năm hoặc lâu hơn nữa. “Ham muốn” đó không chỉ của Người mà đó là “ ham muốn” của mỗi người dân. khi đế quốc Mỹ điên cuồng mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc.văn hóa…. Năm 1966. tự do”. là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. tự do ngôn luận. ham muốn tột bậc. 2. to đẹp hơn”.Nội dung 1. mất tự do. khẳng định được chủ quyền. Nó tạo nên sức mạnh và quyết tâm chiến đấu cho quân và dân ta. Không có gì quý hơn độc lập tự do.Bình luận về câu nói của Bác 2. nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn. Nghĩa là một quốc gia được gọi là độc lập khi không bị sự xâm lược. biên cương. Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá.1 Thế nào là độc lập.bờ cõi được giữ vững.câu nói tuy ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa thiêng liêng. tự do lao động sản xuất… 3 . độc lập là không bị sự lệ thuộc về kinh tế. tự do ? “ Độc lập” ở đây là độc lập của một quốc gia. của cả một dân tộc bị mất độc lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định lại một lần nữa “ không có gì quý hơn độc lập. Không chỉ vậy. song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Toàn văn câu nói được viết lại như sau: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm. đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc.

tự do Đất nước ta từ thời các vua Hùng đã chịu sự xâm lược của hàng nghìn năm phong kiến phương Bắc và sau này hơn 100 năm tư bản phương Tây. và “mưu cầu hạnh phúc”. vì tự do. 2. vì độc lập. trái lại có độc lập mà không có tự do thì nền độc lập đó không có ý 4 . Như vậy. Chỉ có độc lập tự do thì con người mới có cuộc sống ấm no. được tự do lao động và bán sức lao động để nuôi sống bản thân và gia đình. tự do” là hoàn toàn đúng. để “ Bắc Nam sum hợp một nhà”. quyền bình đẳng. điều tất yếu là phải hiến dâng xương máu cho cuộc đấu tranh giành độc lập. “không có gì quý hơn độc lập. Có độc lập thì mới có tự do. Do đó mà độc lập và tự do có mối quan hệ mật thiết với nhau.nhưng tự do không được thái quá mà là tự do trong một khuôn khổ nhất định. Vì độc lập. mà cả dân tộc Việt Nam đã trường kỳ kháng chiến để làm nên Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu. Và để có được độc lập. bắt buộc…. áp bức bốc lột.mà chúng ta đã “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. đất nước phát triển.2 Giá trị của độc lập. chúng tác động qua lại với nhau. vì tự do. phải sống lệ thuộc vào bọn xâm lược.tinh thần đươc phát triển. tất cả vì miền Nam ruột thịt”. Nhân dân ta phải sống trong cảnh cơ cực. tự do bầu cử ban lãnh đạo chính quyền mà không bị gò ép. không chỉ riêng Bác mà toàn thể dân tộc Việt Nam đã nhận thức được rằng “ không có gì quý hơn độc lập tự do”.giáo dục. con người phát triển.chủ quyền đời sống nhân dân ta được đổi khác:nhân dân được học hành. được tự do sinh hoạt. Chỉ có độc lập và tự do mới giải thoát con người khỏi những ngày tháng tối tăm đó. không thể tách rời nhau. tự do.nghèo đói và bị đàn áp về văn hóa.có quyền tự quyết. Khi đất nước giành được độc lập .đó là một chân lý của ngàn đời. Vì vậy .đời sống văn hóa .giải trí. chấn động địa cầu”. tự do. “tất cả cho tiền tuyến.

bảo vệ lãnh thổ. 2. Ngày nay. Cần phải phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hoá dân 5 . Nhưng để giữ vững được nền độc lập. tự do” vẫn còn nguyên giá trị. không bị lệ thuộc vào nước ngoài. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” Bác thăm đền Hùng Có được độc lập. tự do là một điều không phải dễ. bảo vệ chế độ. Phải đẩy mạnh công nghiệp hóa. Để phát huy tinh thần này chúng ta cần phải ra sức hành động. về chính trị. tự do hiện nay là phải làm sao để đất nước vừa mở rộng hợp tác quốc tế nhưng vừa giữ vững được quyền tự chủ về kinh tế. bảo vệ Đảng. vẫn tiếp tục được phát huy. tiến kịp với các nước trên thế giới. xã hội. văn hoá. xâm lược.nghĩa. khoa học là nhiệm vụ trung tâm hàng đầu. tự do đã khó. Phát triển kinh tế. hiên đại hóa để đưa nền kinh tế đất nước phát triển nhanh. đồng thời phải thường xuyên chăm lo củng cố quốc phòng an ninh. hạnh phúc cho mỗi người dân. âm mưu bạo loạn.3 Mở rộng vấn đề “Các vua Hùng đã có công dựng nước. Giống như Bác đã từng nói: “Nước được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì”. xây dựng đất nước giàu mạnh. dân chủ. lật đổ. sẵn sàng đánh bại mọi hoạt động. bảo vệ công cuộc lao động hoà bình của nhân dân ta. chủ quyền quốc gia và tự do. đất nước đã im tiếng súng song chân lý “Không có gì quý hơn độc lập. đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ. Độc lập.

và của toàn thể nhân loại. tự do” đó là một chân lý ngàn đời không thể chối cãi.tộc. con người được tự do và bình đẳng. Kết luận “ Không có gì quý hơn độc lập. “Độc lập”. đất nước Việt Nam. Phải biết đầu tư phát triển tri thức. mọi quốc gia trên thế giới. đạo đức cách mạng. Nghĩa là vẫn còn có những con người. về kinh tế… của một số nước trên thế giới mà đến nay vấn đề đó vẫn chưa giải quyết hết được. Rộng hơn đó là độc lập. là động lực. “để sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ đã nói.những dân tộc chưa có được độc lập. học sinh là những người sẽ tiếp bước cha anh trên con đường xây dựng. tự do và dân chủ. tự tôn dân tộc trong mỗi người để nhân dân có thể tự ý thức được trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.con đường Xã hội chủ nghĩa. tự do của mọi dân tộc. Chỉ có độc lập. Nhưng hiện tại vẫn còn đó những sự bất cập. khơi dậy lòng tự hào. Nơi mà đất nước được độc lập.đất nước phát triển. 3. và phải luôn nhớ rằng “không có gì quý hơn độc lập tự do”. bảo vệ và phát triển đất nước trên con đường mà nhân dân ta đã chọn. Câu nói tạo ra một giá trị tinh thần to lớn. là phương châm trong công cuộc xây dựng. “tự do” trong câu nói của Bác không chỉ dừng lại ở dân tộc Việt Nam. bảo vệ và phát triển đất nước trong tương lai. tự do thì con người mới có điều kiện phát triển. Đối với thế hệ sinh viên. đó là sự lệ thuộc về chính trị. 6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful