T NG QUAN KINH T VI T NAM N M 2010 VÀ KHUY N NGH CHO N M 2011

Posted on 09/01/2011 by Civillawinfor TS. LÊ QU C H I N m 2010, m c dù tình hình kinh t th gi i và trong n c có nh ng di n bi n ph c t p, kinh t Vi t Nam ã t c nh ng k t qu tích c c trên nhi u l nh v c. Tuy nhiên, bên c nh nh ng i m sáng th hi n thành t u t c n n kinh t v n còn b c l nhi u h n ch và thách th c. Vi c ánh giá, nhìn nh n l i kinh t Vi t Nam n m 2010 rút ra nh ng bài h c, ch rõ nh ng thách th c và gi i pháp cho n m 2011 có ý ngh a quan tr ng i v i các nhà ho ch nh chính sách Vi t Nam. Có th ti p c n và ánh giá m t n n kinh t t nhi u ph ng di n. Trong bài vi t này, b c tranh kinh t Vi t Nam c nhìn nh n t góc v mô d a trên di n bi n tình hình kinh t trong n m và các ch s kinh t v mô c b n. 1. T ng quan kinh t Vi t Nam n m 2010 T ng tr ng kinh t N m 2010, kinh t c a Vi t Nam ti p t c có s ph c h i nhanh chóng sau tác ng c a kh ng ho ng kinh t toàn c u. Hình 1 cho th y có c i thi n t c t ng GDP theo các quý trong n m 2010. T c t ng GDP quý I t 5,83%, quý II là 6,4%, quý III t ng lên 7,14% và d oán quý IV s t 7,41%. U c tính GDP c n m 2010 có th t ng 6,7%, cao h n nhi m v k ho ch (6,5%). Trong b i c nh kinh t th gi i v n ph c h i ch m ch p và trong n c g p ph i nhi u khó kh n, kinh t Vi t Nam t c t c t ng tr ng t ng i cao nh trên là m t thành công. V i k t qu này t c t ng tr ng GDP c giai o n 2006-2010 t bình quân 7%/n m và thu nh p qu c dân bình quân u ng i n m 2010 c t 1.160 USD.

Các ch s t ng tr ng cho các ngành c ng th hi n m t xu h ng ph c h i rõ r t. Công nghi p ti p t c là u tàu c a t ng tr ng kinh t Vi t Nam. Giá tr s n xu t công nghi p 9 tháng u n m t ng 13,8% so v i cùng k n m 2009 và n m 2010 c t ng 14% so v i n m 2009. So v i khu v c công nghi p thì khu v c d ch v c ng có s ph c h i sau kh ng ho ng kinh t th gi i nh ng m c th p h n. T c t ng tr ng trong 9 tháng u n m là 7,24% và tri n v ng t c t ng tr ng khu v c d ch v c n m 2010 có th t 7,5%. i

n h t tháng 11. Nh ng c i m này là áng báo ng v c tr c m t c ng nh lâu dài. M c dù v n FDI ng ký có th p h n nhi u so v i n m 2009 nh ng t l v n th c hi n trên v n ng ký l i cao h n nhi u. c tính t ng u t toàn xã h i n m 2010 t 800 nghìn t ng. Trong ó. do th c hi n nhi u chính sách và gi i pháp h tr h nông dân và các doanh nghi p v v n. Tuy nhiên. T u n m n cu i tháng 8 ch s giá tiêu dùng di n bi n theo chi u h ng n nh m c t ng i th p. trong khi t ng m c u t toàn xã h i lên t i 41% GDP. t ng 4.7%. .v i l nh v c nông nghi p. Bên c nh ó còn x y ra tình tr ng ch m tr trong gi i ngân ngu n v n u t t ngân sách nhà n c và ngu n v n trái phi u Chính ph .2% v i v n u t ch chi m 28.9% so v i n m 2009 và b ng 41% GDP.7% GDP thì c ng v i t c t ng tr ng x p x nh v y n m 2007 (8. tiêu th k p th i. n m 2010 g p nhi u khó kh n: u n m h n hán nghiêm tr ng. trên 8 so v i 6. Tuy nhiên. ây có th c coi là i m sáng trong thu hút FDI n m 2010. tr hai tháng u n m CPI m c cao do nh h ng b i nh ng tháng T t. H s ICOR c a doanh nghi p và c bi t là doanh nghi p t nhân ch có 3-4. L m phát và giá c N m 2010 l m phát có nh ng di n bi n ph c t p.3 t USD. nh ng m t khác l i cho th y nh ng h n ch trong hi u qu u t .5%.1% GDP. ngu n v n u t nhà n c (g m u t t ngân sách nhà n c. b ng 60% so v i cùng k n m 2009. l m phát ã th c s tr thành m i lo ng i t tháng 9 khi CPI t ng b t u xu h ng t ng cao. gi a n m n ng nóng gay g t. trong ó v n th c hi n c t 10 t USD. cu i n m m a l l n kéo dài mi n Trung và Tây Nguyên.6 c a n m 2008. tính n h t tháng 11.2% v n u t toàn xã h i. Ch s ICOR ã t ng t i m c quá cao.8%. Nh ng khó kh n này ã gây thi t h i n ng n cho s n xu t v mùa. ngu n v n u t c a t nhân và c a dân c d n u b ng 31. chúng ta t c t c t ng tr ng 8. giá tr s n xu t nông. t ng 9. ngu n tín d ng u t theo k ho ch nhà n c và ngu n u t c a các doanh nghi p nhà n c) b ng 22. v t t . lâm nghi p và thu s n 9 tháng u n m ã t ng 2. V v n u t tr c ti p n c ngoài (FDI). c n c thu hút c 833 d án m i v i t ng s v n ng ký t 13. thì t c t ng tr ng l i ch t 6. t ng 12.58% và m c tiêu ki m ch l m phát c n m d i 8% mà Qu c h i ra s không th c hi n c.9%. n n m 2010. i u này c ng cho th y s cam k t lâu dài các nhà u t n c ngoài th tr ng Vi t Nam.7% so v i n m 2009. th t thoát v n u t t t c các khâu c a quá trình qu n lý d án u t . lãng phí. ut Kinh t ph c h i là m t nguyên nhân quan tr ng trong vi c thúc y u t phát tri n. Ngu n v n u t toàn xã h i n m 2010 ã t c nh ng k t qu tích c c. và c c n m 2010 t ng kho ng 2. T c t ng v n u t cao và nhanh m t m t th hi n quan h tích l y ± tiêu dùng ã có s chuy n d ch theo chi u h ng tích c c.89% so v i cùng k n m 2009. N u nh n m 1997. Nh ng k t qu này cho th y các ngu n l c trong n c c huy ng tích c c h n. nuôi tr ng thu s n và ch n nuôi. ngu n trái phi u Chính ph .5%) chúng ta ph i u t t i 43. trong khi ó ICOR c a khu v c kinh t nhà n c và t ut c a 1 nhà n c t i 9-10 . ch s giá tiêu dùng ã t ng t i 9.

n cu i tháng 11 n m 2010. Th nh t. Do v y. Di n bi n t giá trong n m 2010 là khá ph c t p. th c ph m. M c dù NHNN ã i u ch nh nâng t giá liên ngân hàng hai l n vào tháng 2 và tháng 10. giá c a m t s m t hàng nh p kh u c a n c ta trên th tr ng th gi i t ng lên do s ph c h i c a kinh t toàn c u làm t ng chi phí s n xu t c a nhi u doanh nhi p. Hình 3 cho th y v cu i n m t giá càng bi n ng và m t giá m nh. Bên c nh ó nh ng nguyên nhân c b n gây ra l m phát cao Vi t Nam nh ng n m tr c v n còn. Th ba. kho ng cách gi a t giá chính th c và t giá trên th tr ng t do luôn m c cao. kích c u u t thông qua n i l ng tín d ng cho các DNNN và t p oàn cùng v i thi u s th m nh và giám sát th n tr ng c ng góp ph n kích ho t cho l m phát tr l i.500 ng/USD. l l t các t nh mi n Trung l i càng làm t ng nhu c u v l ng th c. v t li u xây d ng« Th hai. s ph c h i c a n n kinh t làm cho nhu c u các lo i hàng hóa d ch v u t ng cao. ó là s thi u k lu t tài chính trong u t công và trong ho t ng c a các doanh nghi p nhà n c (DNNN) và t p oàn l n. c ng v i thiên tai. T giá chính th c có th i i m th p h n t giá trên th tr ng t do t i 10%. vi c i u ch nh t giá làm ng ti n n i t m t giá làm cho chi phí nh p kh u t ng lên y m t b ng giá nhi u hàng hóa t ng theo. t giá trên th tr ng t do ã t m c 21.L m phát và giá c c a n m 2010 t ng cao xu t phát t nhi u nguyên nhân. Ngân hàng nhà n c (NHNN) kiên trì chính sách n nh ng ti n Vi t Nam so v i ng ô la M . T giá Trong nhi u n m tr l i ây. S i u ch nh t ng lãi su t c b n c a ngân hàng nhà n c và s gia t ng lãi su t cho vay c a các ngân hàng th ng m i nh ng tháng cu i n m 2010 s ti p t c gây s c ép làm t ng l m phát không ch nh ng tháng cu i n m mà có th c trong n m 2011. th tr ng ngo i h i .

Thu ngân sách nhà n c n m 2010 c t 520. k c thu n i a và thu xu t nh p kh u còn l n. ó là nh ng k t qu r t áng khích l trong b i c nh n n kinh t v a tr i qua c n suy gi m.8 t USD. gi m so v i n m 2009 (6. Tuy nhiên. lâm. i u này c ng c nh báo an toàn c a ngân sách trong các n m ti p theo n u nh không ch ng có các bi n pháp c i cách t o n n t ng t ng ngu n thu c ng nh t ng c ng k lu t tài chính cho ngân sách.200 t ng.100 t ng.95% GDP. ây là d a quan tr ng t ng thu ngân sách và gi k c ng lu t pháp v ngân sách nhà n c. Xu t kh u t ng là do s óng góp l n c a nh ng m t hàng công nghi p ch bi n c ng v i s ph c h i c a kinh t th gi i làm cho xu t kh u hàng nông.9% so v i n m 2009.6% so v i n m 2009.7% so v i d toán. da gi y« H n n a. b i chi ngân sách v n còn cao (ch a v m c d i 5% nh ã duy trì trong nhi u n m) và là m t trong nh ng nhân t góp ph n làm gia t ng l m phát. ng ti n m t giá còn nh h ng n l m phát trong n c do giá hàng nh p kh u t ng m nh. nông. T ng chi cân i ngân sách nhà n c c t 637. các m t hàng công nghi p ch bi n v n mang tính . lâm. Nh ng b t n trên th tr ng ngo i h i và t giá h i oái ã ti p t c gây ra nh ng khó kh n cho ho t ng xu t nh p kh u. tình hình kinh t trong n c chuy n bi n tích c c ã t o i u ki n t ng thu ngân sách nhà n c. v t 12.2%). Trong b i c nh l m phát có xu h ng gia t ng và tính không n nh trên th tr ng ti n t . V n t n t i l n nh t c a xu t kh u ã b c l trong nhi u n m qua là vi c v n ph thu c nhi u vào các m t hàng khoáng s n.7%. S n thu ch x lý (chi m h n 20% t ng s n thu ) t ng khá nhi u.luôn có bi u hi n c ng th ng.100 t ng. Nh ng b t n v t giá có nguyên nhân sâu xa t nh ng b t n v kinh t v mô ó là b i chi cao. h i s n. nh p siêu l n và hi u qu u t công th p« làm cho c u ngo i t luôn l n h n cung ngo i t . n ng thu .9%) và c ng gi m so v i k ho ch ra (6. t ng 9. M c dù t tr ng thu n i a có t ng nh ng chi m t tr ng không l n (kho ng 60%). d t may. T ng kim ng ch xu t kh u n m 2010 c t kho ng 70. gian l n. Thu chi ngân sách N m 2010. t ng 24. H n n a. thu . th y s n c l i v giá. EU« v n ph c h i ch m ch p.4% so v i d toán và t ng 9% so v i th c hi n n m 2009. Bên c nh ó hi n t ng u c và tâm lý c ng gây áp l c m nh m lên t giá. òi h i c n ph i có s l a ch n linh ho t c ch i u hành t giá t c m c tiêu ki m ch l m phát và n nh th tr ng ti n t . Vi c ch p hành k lu t ngân sách không nghiêm. B i chi ngân sách n m 2010 c kho ng 117. t ng 17. và t t l ng viên vào ngân sách nhà n c là 26. b ng kho ng 5. xu t nh p kh u kh u c a Vi t Nam có nh p t ng tr ng áng khích l trong b i c nh kinh t c a nh ng n c v n là th tr ng xu t kh u l n c a Vi t Nam nh M . Xu t nh p kh u và cán cân th ng m i N m 2010. th t thu. Nh t B n.

ch t gia công.8% so v i n m 2009.8 t USD. Nguyên nhân chính c a s gia t ng nh p kh u là do kinh t có s ph c h i làm gia t ng nh p kh u nguyên ph li u ph c v s n xu t (chi m kho ng 80% c c u nh p kh u). Ph n thâm h t cán cân tài kho n vãng lai n m 2010 trên th c t có th c bù p hoàn toàn b i th ng d trong cán cân tài kho n v n. Th c t . Song m c nh p siêu v n còn cao cho th y vi c phát tri n các ngành công nghi p ph tr và chuy n d ch c c u hàng xu t kh u v n còn ch m.6 t USD. T ng kim ng ch nh p kh u n m 2010 c t 82. . nên nh p siêu n m 2010 gi m xu ng ch còn kho ng 11. t ng 19. so v i nh ng n m g n ây cán cân th ng m i ã có s c i thi n áng k . Cán cân thanh toán N u nh n m 2009. m c dù cán cân thanh toán c c i thi n trong n m 2010. l ng d tr ngo i h i v n không t ng m t m t do Ngân hàng nhà n c can thi p vào th tr ng gi n nh t giá. d báo cán cân thanh toán n m 2010 v n thâm h t kho ng trên 2 t USD do ph n ³l i và sai sót´ trong cán cân tài kho n v n gây ra.6% t ng kim ng ch xu t kh u. Nh v y. vi c b trí l i danh m c u t c a doanh nghi p và ng i dân sang các lo i tài s n b ng ngo i t và vàng s ti p t c gây ra v n ³l i và sai sót´ và thâm h t trong cán cân thanh toán trong n m 2010. th hi n quy t tâm c a chính ph trong vi c ki m ch nh p kh u nh ng m t hàng không c n thi t. tình tr ng c ng th ng trên th tr ng ngo i h i và vi c giá vàng liên t c leo thang khi n doanh nghi p và ng i dân g m gi ô la và vàng. Nh v y.8 t USD. m t khác có m t l ng ngo i t l n ang l u thông ngoài h th ng ngân hàng. chi m 16. xu t kh u ch y u v n d a vào khai thác l i th so sánh s n có mà ch a xây d ng c các ngành công nghi p có m i liên k t ch t ch v i nhau hình thành chu i giá tr gia t ng xu t kh u l n. M c dù c kim ng ch xu t kh u và kim ng ch nh p kh u u t ng. thì n m 2010 ã có s c i thi n áng k . Nh v y. cán cân thanh toán t ng th thâm h t 8. nh ng do t c t ng kim ng ch xu t kh u cao h n t c t ng kim ng ch nh p kh u. Bên c nh ó. Tuy nhiên.

s c m nh n i t i và n nh kinh t v mô trong n c và s i u hành c a Chính ph . i u này c ng t ra yêu c u c p thi t c a vi c c n t ng c ng qu n lý và giám sát n công m t cách ch và nâng cao hi u qu s d ng v n vay Vi t Nam. 2. H n n a. n n c ngoài c a Vi t Nam c kho ng 42. n công u ng i là 144 USD thì n n m 2010 lên t i 600 USD. N công t ng nhanh trong khi thâm h t ngân sách l n và hi u qu u t công th p t ra nh ng lo ng i v tính b n v ng c a n c trong ng n h n và dài h n.2% GDP và t ng n công ã v t quá 50% GDP. v n ây không ch là t l n so v i GDP mà c quy mô và t c c a n n c ngoài và n công c a Vi t Nam g n ây u có xu h ng t ng m nh. t c t ng bình quân hàng n m kho ng 18%.N công n n m 2010. Vi t Nam v n m c r i ro th p c a n n c ngoài nh ng c n l u ý r ng kho n n này ch a tính n n c a các doanh nghi p nhà n c không c chính ph b o lãnh. Nh ng thách th c c a kinh t Vi t Nam n m 2011 và khuy n ngh chính sách Nh ng thách th c c a kinh t Vi t Nam n m 2011 Tri n v ng kinh t Vi t Nam n m 2011 ph thu c vào ba y u t chính: tình hình kinh t th gi i. N u n m 2001. . Theo phân tích c a IMF (2010).

i u này không ch nh h ng tr c ti p n lòng tin c a các nhà u t trong và ngoài n c mà còn c n tr l n n t ng tr ng kinh t theo h ng hi u qu và b n v ng trong n m 2011 và các n m ti p theo. hi u qu chi và kh n ng ki m soát chi th hi n d u hi u thi u b n v ng c a ngân sách b i các kho n chi tiêu c a chính ph không t o nên ngu n thu trong t ng lai và gây s c ép cho b i chi m i. Th n m. ó là giá c th tr ng th gi i s t ng khi kinh t th gi i ti p t c ph c h i. Th t . máy móc. c c u chi. nông. H n n a. ng th i c ng là n m ti n Vi t Nam chuy n sang th c hi n ch ng trình tái c u trúc và chuy n i mô hình t ng tr ng nh m nâng cao s c c nh tranh và ch t l ng t ng tr ng c a n n kinh t . nh ng nhân t ti m n l m phát v n ti p t c trong n m 2011. các c quan qu n lý nhà n c còn a ra các gi i pháp mang tính tình th . Th ba. Tuy nhiên. Nhi u chính sách m ng n ng tính hành chính và thi u k t h p v i các gi i pháp d a trên nguyên t c th tr ng. Tình tr ng này ch c ch n không d gi i quy t trong ng n h n khi c c u kinh t kém hi u qu . c n có các . nh t là trong b i c nh h u kh ng ho ng nh ng rào c n th ng m i m i ngày càng nhi u v i các hành vi b o h th ng m i tinh vi t i các th tr ng l n s dành cho các m t hàng xu t kh u. V i u hành kinh t v mô. Trong ng n h n. ó là chính sách tài khoá. i v i trong n c. thi u s minh b ch và nh t quán làm gi m lòng tin c a nhân dân và c ng ng doanh nghi p. nh ng b t n v mô và nh ng y u kém trong n i t i n n kinh t s tr thành thách th c l n cho phát tri n kinh t n m 2011. Trong b i c nh thâm h t. t giá bi n ng. nh ng ³nút th t´ c a t ng tr ng kinh t nh c s h t ng.2015 và chi n l c phát tri n kinh t ± xã h i 10 n m 2011. Tuy nhiên. Vì th . mà u tiên là lãi su t ti n g i ngân hàng« B i chi v n là thách th c khi ch a có nh ng bi n pháp nghiêm kh c và c th gi i quy t thông qua vi c nâng cao hi u qu u t t ngân sách nhà n c và ti t ki m chi th ng xuyên. n m 2011 s ti p t c ch ng ki n s ph c h i nh ng n n kinh t trên th gi i. nh t là các m t hàng ch l c c a Vi t Nam nh khoáng s n. Vi t Nam v n c ánh giá là m t trong nh ng th tr ng u t h p d n và nhi u doanh nghi p u t n c ngoài có k ho ch m r ng ho t ng kinh doanh trong nh ng n m t i. trình ngu n nhân l c và c i cách hành chính v n ch a có s chuy n bi n rõ r t. N ng l c d báo kém c ng v i d ki n các bi n pháp ng phó v i di n bi n kinh t th p kém c ng là nh ng h n ch qu n lý v mô n n kinh t . m t b ng lãi su t s ch u áp l c c a nhu c u v n. V i m c b i chi cao và n u ngu n v n bù p ngân sách ch y u t th tr ng v n trong n c. công nghi p ph tr y u kém và nguyên ph li u. thu n l i thì c ng t ra nhi u thách th c cho c ba y u t trên. Tr c h t. H n n a. Nh ng i u này t o ra nh ng nh h ng tích c c tr c ti p lên n n kinh t Vi t Nam có th duy trì t ng tr ng kh quan h n trong n m 2011. ph tùng còn ph thu c khá n ng n vào n c ngoài. u t công ch a hi u qu và b i chi ngân sách ti p t c gây s c ép lên l m phát« Th hai. ng n i t s ti p t c b áp l c gi m giá trong th i gian t i vì l m phát c a Vi t Nam luôn m c cao h n so v i khu v c và th gi i và NHNN không th dùng d tr ngo i h i ít i can thi p m nh theo nhu c u vì c n ngo i t gi i quy t các nhu c u thi t y u khác. m c dù tình tr ng nh p siêu ã c c i thi n nh ng ch a t o c n n t ng v ng ch c. xu t kh u c a Vi t Nam s ch u thách th c l n h n. chính sách i u ch nh t ng l ng vào tháng 5/2011 s t o ra tâm lý và lý do th tr ng t ng giá hàng hóa tiêu dùng. chính sách ti n t và chính sách cán cân thanh toán. Khuy n ngh chính sách N m 2011 có t m quan tr ng c bi t i v i phát tri n kinh t ± xã h i c a Vi t Nam. gi t c c. s ph i h p gi a các chính sách ó còn lúng túng và thi u linh ho t. b i chi ngân sách c ng là áp l c c n gi i quy t. thi t b .2020. hi n nay chúng ta d a trên 3 công c chính tác ng n n n kinh t . Ho t ng u t và th ng m i qu c t s c h i ph c nhanh h n sau khi có s ph c h i ch m trong n m 2010. lâm.Tuy nhiên bên c nh nh ng th i c . b i ây là n m u tiên th c hi n k ho ch phát tri n kinh t ± xã h i 5 n m 2011. h i s n.

n nh th tr ng ngo i t . Bên c nh ó. H n n a. minh b ch và dân ch . Các nh h ng chính sách kinh t v mô c a chính ph trong c n m c n c công b ngay t u n m cho ng i dân và doanh nghi p c bi t. m t khi n n kinh t ã ph c h i tr l i. khi n n kinh t ngày càng th tr ng hóa sâu h n òi h i ph i tách bi t gi a ch c n ng kinh doanh và ch c n ng h tr chính sách kinh t c a khu v c doanh nghi p nhà n c. m b o t ng tr ng tr c m t c ng nh lâu dài c n gi i quy t các ³nút th t´ c a n n kinh t . Nhi m v i u hành n nh kinh t v mô trong th i gian t i ti p t c r t ph c t p và khó kh n. Cùng v i thông tin v quy t nh chính sách. i u hành ngân sách nhà n c. d tr ngo i h i. Nh ng d ki n thay i c th v chính sách t ng th i i m c th trong n m ch nên công b khi ch c ch n s th c hi n. Th hai. khía c nh khác. u tiên h tr nh ng doanh nghi p có ph ng án kinh doanh kh thi và nh ng doanh nghi p có kh n ng ti p c n c v i công ngh hi n i giúp h trang b l i thi t b . t u tiên vào n nh kinh t v mô. th c hi n i u này. Th ba. òi h i Chính ph và các c quan ch c n ng ph i bám sát tình hình. Chi ngân sách c n g n li n v i công khai. b i chi ngân sách. có giá tr gia t ng cao. Chính ph c ng c n nâng cao n ng l c d báo và t ng c ng ph i h p trao i thông tin gi a các c quan d báo và c quan giám sát m b o th ng nh t khi công b . b máy hành chính c ng k nh. c n nâng cao hi u qu s d ng v n u t . ti p t c c i thi n môi tr ng u t và kinh doanh. c bi t là s ph i k t h p ch t ch ngay t khâu ho ch nh chính sách ti n t . C n có c ch ph i h p ng b . các thông tin kinh t v mô (nh nh p siêu. vi c th c hi n các chính sách gi i quy t các ³nút th t´ này luôn mang l i nh ng tín hi u t t cho dài h n và không làm méo mó toàn b n n kinh t trong ng n h n. i v i v n b i chi ngân sách. ch t l ng ngu n nhân l c th p. chính sách tài khoá. ó là c s h t ng và công nghi p ph tr y u kém. Th c t cho th y. chính sách t giá và các chính sách khác gi i quy t và t c các m c tiêu ki m ch l m phát. có nh ng chính sách. t o môi tr ng u t minh b ch có tính c nh tranh. i u này s v a nâng cao s c c nh tranh c a doanh nghi p này v a không gây ra nh ng méo mó trong n n kinh t . kiên quy t c t b các DNNN làm n thua l . Th t . c bi t là các DNNN. C n c i cách l i c ch c p phát ngân sách và ki m soát ch t ch các kho n chi nh m m b o chi ngân sách có hi u qu . m b o n nh các cân i v mô. n qu c gia«) ph i c công khai. chính ph c n xác nh rõ l trình và gi i pháp cho vi c gi m b i chi và ti n t i cân i ngân sách m t cách tích c c. minh b ch m c c n thi t ng i dân và doanh nghi p tránh b ng trong s n xu t kinh doanh. th c hi n các gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng và h p th v n u t c a n n kinh t . gi i pháp ch o i u hành k p th i và linh ho t. c n t p trung vào tái c c u doanh nghi p Vi t Nam. c n t trong t ng th c a t t c các chính sách t chính sách tài khóa. Th n m. ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²± . toàn di n h n n a gi a các chính sách kinh t v mô. Xây d ng và áp d ng c ch th ng ph t c ng nh x lý nghiêm các hành vi vi ph m trong qu n lý. cán cân thanh toán. theo h ng rà soát l i h th ng doanh nghi p DNNN. c i ti n công ngh nh m b t k p v i n n s n xu t c a th gi i. c n chuy n sang u tiên t p trung gi i t a các ³nút th t´ trên. c n tách bi t vai trò c a chính ph là ch s h u ra kh i vai trò i u hành chính sách.gi i pháp chính sách không ch cho n m 2011 mà còn c trong nh ng n m ti p theo. Nghiên c u l i vi c phân b và s d ng ngu n l c theo h ng ngu n l c c n ph i c phân b n nh ng ngành có lan t a l n. Th nh t. h th ng tài chính còn b t n và mang tính u c . các doanh nghi p dù là doanh nghi p nhà n c hay ngoài nhà n c c n có c s bình ng nh nhau v c h i kinh doanh. c bi t là ngu n u t t ngân sách. kém hi u qu . Do v y. ti n t n chính sách t giá. Khi cùng chung s ng trong m t môi tr ng kinh t và chính sách kinh t . i v i v n ki m soát nh p siêu. t vi c chuy n i c c u xu t kh u n phát tri n các ngành công nghi p ph tr vì nh p siêu b n ch t là v n c c u kinh t .

Báo cáo c a Chính ph t i k h p th 8 Qu c h i khóa XII v tình hình kinh t ± xã h i n m 2010 và k ho ch phát tri n kinh t ± xã h i n m 2011. Th i báo Kinh t Sài Gòn n m 2010.edu.ktpt. 4.gso. L ng Xuân Qu . 2. T ng quan kinh t Vi t Nam n m 2009 và khuy n ngh cho n m 2010. 3. Victoria Kwakwa. s tháng 12 n m 2009. SOURCE: T P CHÍ KINH T VÀ PHÁT TRI N I N T Trích d n t : http://www. Vietnam ± Joint IMF/World Bank debt sustainability analysis.aspx . Kinh t Vi t Nam n m 2009.1 Theo tính toán c a U ban Tài chính và Ngân sách c a Qu c h i Tài li u tham kh o 1. 5. T p chí Kinh t và phát tri n. 6. Vietnam¶s continued success in the post crisis world. the World Bank.gov.vn 7.vn/website/249_tong -quan-kinh-te-viet-nam-nam2010-va-khuyen-nghi-cho-nam-2011. 2010. Th i báo Kinh t Vi t Nam. IMF. Mai Ng c C ng và Lê Qu c H i. Nguy n K Tu n và Ngô Th ng L i. 2010. Nhà xu t b n i h c Kinh t qu c dân n m 2010. Báo u t . S li u th ng kê hàng tháng c a T ng c c Th ng kê trên website: http://www.