CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

Câu 1: Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của chất và A. không mang điện. C. mang điện tích dương. Câu 2: Nguyên tố hoá học là A. những nguyên tử có cùng số khối. C. những nguyên tử có cùng số nơtron. B. những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân. D. những phân tử có cùng số proton. B. mang điện tích âm. D. có thể mang điện hoặc không mang điện.

Câu 3: Đồng vị là những …(X)… có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron. (X) là A. nguyên tố. B. nguyên tử. C. phân tử. D. chất. Câu 4: Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34, trong đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện. Cấu hình electron của R là A. 1s22s22p63s2. B. 1s22s22p63s1. C. 1s22s22p63s23p1. D. 1s22s22p63s23p2. Câu 5: Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử kim loại X và Y là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của nguyên tử X là 12. Hai nguyên tố X và Y lần lượt là A. Ca và Fe. nguyên tử B là 16. Anion đó là A. CO32-. A. 1s22s22p63s23p6. A.55M. B. SiO32-. B. 1s22s22p63s23p5. B. 56M. C. SO32–. D. SeO32-. Câu 7: Cation R+ có cấu hình e phân lớp ngoài cùng là 3p6. Cấu hình electron đầy đủ của R là C. 1s22s22p63s23p64s1. D. 1s22s22p63s23p63d1. C. 57M. D. 58M. Câu 8: Đồng vị của M thoả mãn điều kiện số proton: số nơtron = 13:15 là Câu 9: Hợp chất X có công thức RAB3. Trong hạt nhân của R, A, B đều có số proton bằng số nơtron. Tổng số proton trong 1 phân tử X là 50. Công thức phân tử của X là A. CaCO3. B. CaSO3. C. MgCO3. D. MgSO3. Câu 10: Cho biết sắt có số hiệu nguyên tử là 26. Cấu hình electron của ion Fe2+ là A. 1s22s22p63s23p63d54s1. C.1s22s22p63s23p63d6. B.1s22s22p63s23p64s23d4. D. 1s22s22p63s23p63d5. B. Mg và Ca. AB32– C. Fe và Cu. D. Mg và Cu. Câu 6: Tổng số hạt mang điện trong anion là 82. Số hạt mang điện của nguyên tử A nhiều hơn của

Câu 11: Tổng số p, n, e trong nguyên tử của nguyên tố X là 10. Số khối của nguyên tố X là A. 3. B. 4 C. 6.
16 17 18 8O; 8O; 8O;

D. 7. cac bon có 2 đồng vị là 126C; 136C. Số phân tử CO2 có

Câu 12: Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị là thể được tạo thành từ các đồng vị trên là A. 6. B. 9

C. 12.

D. 18.

Câu 13: Các ion Na+, Mg2+, O2-, F- đều có cấu hình electron là 1s22s22p6. Thứ tự giảm dần bán kính của các ion trên là A. Na+ > Mg2+ > F- > O2-. C. F- > Na+ > Mg2+ > O2-. B. Mg2+ > Na+ > F- > O2-. D. O2-> F- > Na+ > Mg2+.

Câu 14: X và Y là 2 nguyên tố thuộc 2 chu kỳ kế tiếp nhau trong cùng 1 phân nhóm chính của bảng HTTH. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của X và Y là 32. X và Y là A. O và S. điện tương ứng biến đổi là A. tăng, giảm. A. 1s22s22p63s2. B. tăng, tăng. B. 1s22s22p63s1. C. giảm, tăng. C. 1s22s23p63s23p1. D. giảm, giảm. D. 1s22s22p63s23p1. B. C và Si. C. Mg và Ca. D. N và P. Câu 15:Trong mỗi chu kỳ, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì bán kính nguyên tử và độ âm

Câu 16: Tổng số hạt trong 1 nguyên tử của nguyên tố X là 40. Cấu hình e của X là

Câu 17: Trong dãy: Mg - Al - Au - Na - K, tính kim loại của các nguyên tố A. tăng dần. C. giảm dần. B. mới đầu tăng, sau đó giảm. D. mới đầu giảm, sau đó tăng. B. mới đầu tăng, sau đó giảm. D. mới đầu giảm, sau đó tăng.

Câu 18: Trong dãy N - As - Te - Br - Cl, tính phi kim của các nguyên tố A. tăng dần. C. giảm dần. ứng là A. 17, 18 và 17. B. 17, 19 và 17. C. 35, 10 và 17. D. 17, 20 và 17. Câu 20: Anion X2- có cấu hình electron ngoài cùng là 3p6. Vị trí của X trong bảng HTTH là A. ô 18, chu kỳ 3, nhóm VIIIA. C. ô 20, chu kỳ 4, nhóm IIA. Câu 21: Lai hoá sp là sự tổ hợp tuyến tính giữa A. 1 orbital s với 2 orbital p tạo thành 3 orbital lai hoá sp2. B. 2 orbital s với 1 orbital p tạo thành 3 orbital lai hoá sp2. C. 1 orbital s với 3 orbital p tạo thành 3 orbital lai hoá sp2. D. 1 orbital s với 1 orbital p tạo thành 3 orbital lai hoá sp2. Câu 22: Nguyên tử A trong phân tử AB2 có lai hoá sp2. Góc liên kết BAB có giá trị là A. 90o. B. 120 o. C. 109 o28 /. D. 180 o. Câu 23: X và Y là hai nguyên tố thuộc hai nhóm A kế tiếp nhau trong bảng HTTH, Y ở nhóm V, ở trạng thái đơn chất X và Y phản ứng được với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của A và B là 23. X và Y lần lượt là A. O và P. A. F- > O2- > Na+. C. Na+ >F- > O2-. B. S và N. C. Li và Ca. B. O2- > Na+ > F-. D. O2- > F- > Na+. D. K và Be. Câu 24: Các ion O2-, F- và Na+ có bán kính giảm dần theo thứ tự
2

Câu 19: Số proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một đồng vị tự nhiên phổ biến nhất của clo tương

B. ô 16, chu kỳ 3, nhóm VIA. D. ô 18, chu kỳ 4, nhóm VIA.

Câu 25: Hợp chất A có công thức MXa trong đó M chiếm 140/3 % về khối lượng, X là phi kim ở chu kỳ 3, trong hạt nhân của M có số proton ít hơn số nơtron là 4; trong hạt nhân của X có số proton bằng số nơtron. Tổng số proton trong 1 phân tử A là 58. Cấu hình electron ngoài cùng của M là. A. 3s23p 4. B. 3d64s2. C. 2s22p 4. D. 3d104s1.

Câu 26: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của X là 8. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của Y là A. 3s23p4. B. 3s23p 5. C. 3s23p 3. D. 2s22p 4.

Câu 27: Hợp chất X có khối lượng phân tử là 76 và tạo bởi 2 nguyên tố A và B. A,B có số oxihoá cao nhất là +a,+b và có số oxihoá âm là -x,-y; thoả mãn điều kiện: a=x, b=3y. Biết rằng trong X thì A có số oxihóa là +a. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của B và công thức phân tử của X tương ứng là A. 2s22p 4 và NiO. B. CS2 và 3s23p4. C. 3s23p 4 và SO3. D. 3s23p 4 và CS2. Câu 28: Hợp chất Z được tạo bởi hai nguyên tố M và R có công thức MaRb trong đó R chiếm 20/3 (%) về khối lượng. Biết rằng tổng số hạt proton trong phân tử Z bằng 84. Công thức phân tử của Z là A. Al2O3. B. Cu2O. C. AsCl3. D. Fe3C. Câu 29: Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Cấu hình electron ngoài cùng của ion X2+ là A. 3s23p 6. B. 3d64s2. C. 3d6. D. 3d10. Câu 30 (A-07): Dãy gồm các ion X+, Y- và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s22s22p 6 là A. K+, Cl-, Ar. B. Li+, F-, Ne. C. Na+, F-, Ne. D. Na+, Cl-, Ar. Câu 31 (B-07): Hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hoá duy nhất. Công thức XY là A. LiF. B. NaF. C. AlN. D. MgO.

Câu 32: Hai nguyên tố X và Y thuộc cùng một phân nhóm chính (nhóm A) và thuộc 2 chu kỳ 4 và 5 thì hiệu điện tích hạt nhân nguyên tử của 2 nguyên tố là A. 2. B. 8. C. 18. D. 32.

PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ Câu 1: Tổng hệ số của các chất trong phản ứng Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là A. 55 B. 20.
3+

C. 25.

D. 50.

Câu 2: Số mol electron dùng để khử 1,5 mol Al thành Al là A. 0,5. B. 1,5. C. 3,0.
2+

D. 4,5.

Câu 3: Trong phản ứng Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu thì một mol Cu đã A. nhận 1 mol electron. C. nhận 2 mol electron. B. nhường 1 mol electron. D. nhường 2 mol electron.

Câu 4: Trong phản ứng KClO3 + 6HBr → 3Br2 + KCl + 3H2O thì HBr A. vừa là chất oxi hóa, vừa là môi trường. C. vừa là chất khử, vừa là môi trường. Số phân tử HNO3 đóng vai trò chất oxi hóa là A. 8. B. 6. C. 4. D. 2. Câu 6: Khi tham gia vào các phản ứng hoá học, nguyên tử kim loại A. bị khử. đóng vai trò chất khử là A. 9. B. 8. C. 7.
2+ 2+ +

B. là chất khử. D. là chất oxi hóa.

Câu 5: Trong phản ứng: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O.

B. bị oxi hoá.

C. cho proton. D. nhận proton.

Câu 7: Cho các chất và ion sau: Zn; Cl2; FeO; Fe2O3; SO2; H2S; Fe2+; Cu2+; Ag+. Số lượng chất và ion có thể

D. 6.

Câu 8: Cho các chất và ion sau: Zn; Cl2; FeO; Fe2O3; SO2; Fe ; Cu ; Ag . Số lượng chất và ion vừa đóng vai trò chất khử, vừa đóng vai trò chất oxi hóa là A. 2. B. 4. C. 6. D. 8.

Câu 9: Trong phân tử NH4NO3 thì số oxi hóa của 2 nguyên tử nitơ là A. +1 và +1. B. –4 và +6. C. –3 và +5. D. –3 và +6. Câu 10: Trong phản ứng: 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O thì nguyên tử nitơ A. chỉ bị oxi hoá. C. không bị oxi hóa, không bị khử. B. chỉ bị khử. D. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

Câu 11: Cho 14,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn tác dụng với O2 dư, thu được 22,3 gam hỗm hợp 3 oxit kim loại. Nếu cho 14,3 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thì thu được v lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là A. 22,4. B. 5,6. C. 11,2. D. 8,96. Câu 12: Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al tác dụng vừa đủ với 5,6 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm Cl2 và O2 thu được 19,7 gam hỗn hợp Z gồm 4 chất. Phần trăm khối lượng của Al trong X là A. 30,77%. B. 69,23%. C. 34,62%. D. 65,38%.

thu được y gam hỗn hợp 4 oxit. Giá trị của V là A. 42.1. 28. thu được 6.1. D. 11. 12. Na và Ca thành 2 phần bằng nhau. D. Giá trị của x là A. D.4. 20. Phần 1 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng.72 lít khí SO2 (đktc).68.15.6.0.2. C. 16. C. 62.5. thu được V lít khí H2(đktc).80. C. Mg trong O2 dư đến khi phản ứng hoàn toàn.10.4. Câu 14: Tổng hệ số của các chất trong phản ứng Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là A.136 lít khí N2 là sản phẩm khử duy nhất (đktc). C. 37. Na. B. Giá trị của m là A. 13. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư. Phần 2 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít khí H2 (đktc). 26.2.Câu 13: Chia 22. 26. thu được 13. Câu 22: Chia hỗn hợp X gồm Mg.44 gam Fe và 7. C. C. D. Câu 18: Nung hỗn hợp X gồm 13. C. Giá trị của y là A. 15. B. Câu 21: Khử hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe2O3 và CuO bằng CO thu được hỗn hợp Y gồm 2 kim loại. cần x mol khí O2. 11.2.2. 23. Nếu cho V lít khí O2 (đktc) tác dụng hết với 40 gam hỗn hợp Mg và Ca thì thu được x gam hỗn hợp chất rắn. Cho Y tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư.8 gam chất rắn X. 8. 45. D.4. K và Ca thành 2 phần bằng nhau.02 gam Al trong không khí một thời gian. Câu 19: Dẫn hỗn hợp X gồm 0. 10. 16.568 lít khí N2 duy nhất (đktc).4. B. 25. 5. C. 19. thu được 6. thu được chất rắn X. 13. D. B. Khối lượng Al cần dùng để tác dụng hết với x mol O2 là A. 35. 22.9.6.8 gam hỗn hợp X gồm Mg. thu được 3. Hoà tan hoàn toàn X bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng. thu được hỗn hợp khí Y gồm 7 chất.84 lít khí NO duy nhất (đktc). thu được 1. Giá trị của V là A.76. 16.44. Giá trị của V là A. B.36.72. Zn. thu được 28. 3.5.52. C. 52.4. 7.9.8. 5.2.8 gam hỗn hợp 3 oxit.3 gam hỗn hợp 3 oxit kim loại.1 mol H2 qua ống chứa Ni nung nóng.1 mol C3H4 và 0.8.6 gam H2O. thu được 7. 41. 18.72 lít khí H2 (đktc). C.44.8. 0.14. Phần 2 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl. Giá trị của m là A. Câu 15: Chia 29. 13. Giá trị của m là A. Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 3 hiđrocacbon.0 gam hỗn hợp X gồm Mg.36 lít khí N2O là sản phẩm khử duy nhất (đktc).4. B. Câu 20: Nung m gam hỗn hợp X gồm Cu. D. D. B. D.46 gam chất rắn Y. B. 13. D. 58.44. Cho Y tác dụng với dung dịch H2 SO4 đặc nóng dư. Đốt cháy hoàn toàn Y cần V lít khí O2 (đktc). Phần 2 tác dụng hoàn toàn với oxi. Câu 17: Nung m gam Al với FeO một thời gian. Phần 1 tác dụng hết với O2 thu được 15. 73. thu được 48. 26.6. 13. 6. Nếu cho m gam X tác dụng hết với dung dịch HNO3 thì thu được 3. B.96. Ni thành 2 phần bằng nhau. B. Khối lượng CO2 sinh ra từ phản ứng khử X là A.2 gam CO2 và 3. 21.1 mol C2H2. D. 8. . 21. thu được V lít khí SO2 (đktc). thu được 25.40.2. Al. Phần 1 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 vừa đủ. Câu 16: Cho m gam Al tác dụng với O2. 51.5. Zn. C.7. B.1.

C. nóng) → c) Al2O3 + HNO3 (đặc. nhường (3x – 2y) electron. D. nhường 13e. c. nhận (2y – 3x) electron. nhận 1e. Fe(NO3)2. nhận 2e. D. . nhận 13e. là chất khử. B. nhường 2e. FeSO4. C. nhường 1e. f. A. môi trường. nhận 4e. d. 8. Số lượng phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá . b) FeS + H2SO4 (đặc nóng) → d) Cu + dung dịch FeCl3 → f) glucozơ + AgNO3 trong dung dịch NH3 → h) glixerol + Cu(OH)2 → D. Fe(OH)2. h. d. B. nóng) → e) CH3CHO + H2 (Ni. là chất oxi hóa và môi trường. B. 7. a. nhường 12e. chất khử. D. B. C. a. Câu 27 (A-07): Cho các phản ứng sau: a) FeO + HNO3 (đặc. nhận 8e. D. C. FeO. Fe2(SO4)3. b.khử là A. f. B. d.Câu 24: Trong phản ứng tráng gương của HCHO thì mỗi phân tử HCHO sẽ A. nhận 12e. Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ A. là chất oxi hóa. d. D. B.khử là. to) → g) C2H4 + Br2 → Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hoá . trong phản ứng là A. B. C. D. e. b. nhường 8e. B. a. e. Fe3O4. Câu 29 (B-07): Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO. 6. b. Câu 30: Trong phản ứng FexOy + HNO3 → N2 + Fe(NO3)3 + H2O thì một phân tử FexOy sẽ A. 5. C. Fe2O3. C. nhường (2y – 3x) electron. g. g. nhường 4e. Câu 26 (A-07): Cho từng chất Fe. là chất khử và môi trường. chất xúc tác. Câu 28 (B-07): Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3 thì vai trò của NaNO3 Câu 31: Khi Fe3O4 thể hiện tính oxi hoá thì mỗi phân tử Fe3O4 sẽ A. e. b. h. Fe(NO3)3. e. D. Câu 25: Trong phản ứng Fe3O4 + H2SO4đặc → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O thì H2SO4 đóng vai trò A. nhận (3x – 2y) electron. chất oxi hoá. a. FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc nóng. c. C.

liên kết pi. liên kết xich ma. liên kết ba cực. C. liên kết hiđro. đến tạo thành A. tính dẫn điện. lực hút tĩnh điện. liên kết cộng hóa trị phân cực. các electron hoá trị. B. D. liên kết cho – nhận. A. định hướng và bão hoà. D. hợp chất trung hoà điện. C. liên kết ion. B. góc cấu trúc. Câu 8: Liên kết kim loại được đặc trưng bởi A. phân tử phân li. D. liên kết đơn. liên kết lưỡng cực. B. hợp chất cộng hóa trị. B. D. A. Câu 3: Tuỳ thuộc vào số cặp electron dùng chung tham gia tạo thành liên kết cộng hóa trị giữa 2 nguyên tử Câu 5: Góc tạo thành giữa các liên kết cộng hóa trị được gọi là A. C. D. bão hoà và không định hướng. liên kết ion. hợp chất phức tạp. C. liên kết hiđro. D. liên kết cộng hóa trị có cực. C. B. C. ánh kim. liên kết anion – cation. các đám mây electron. B. ion hiđroxoni (H3O+). liên kết cộng hóa trị không cực. . liên kết cho – nhận. liên kết ion hóa. liên kết ba. các đơn phân tử nước. Câu 2: Liên kết cộng hóa trị tồn tại do B. hợp chất không điện li A. liên kết tĩnh điện. liên kết phức tạp. liên kết đôi. C. liên kết phân cực. góc không gian. B. định hướng và không bão hoà. liên kết đơn giản.LIÊN KẾT HOÁ HỌC Câu 1: Hợp chất có liên kết cộng hoá trị được gọi là A. C. liên kết đen ta. sự tồn tại mạng lưới tinh thể kim loại. góc cộng hóa trị . mà liên kết được gọi là A. D. không định hướng và không bão hoà. C. góc hóa trị. C. Câu 7: Liên kết ion khác liên kết cộng hóa trị do đặc tính Câu 9: Sự tương tác giữa nguyên tử hiđro của một phân tử với một nguyên tố âm điện của phân tử khác dẫn Câu 10: Tính chất bất thường của nước được giải thích do sự tồn tại B. liên kết hiđro giữa các phân tử. D. B. . D. Câu 6: Liên kết hóa học giữa các ion được gọi là A. các electron chuyển động tự do. C. Câu 4: Liên kết cộng hoá trị được hình thành do 2 electron của một nguyên tử và một orbitan tự do (trống) của nguyên tử khác thì liên kết đó được gọi là A. các cặp electron dùng chung.

D. 5. B. -3. 3. mang điện. 0. CuSO4 . trong nước có liên kết hiđro. D. Câu 17: Dãy gồm các chất có độ phân cực của liên kết tăng dần là Câu 18: Sự phân bố không đều mật độ electron trong phân tử dẫn đến phân tử bị Câu 19: Điện tích quy ước của các nguyên tử trong phân tử. BaCl2 . C. 3. NiCl2. rút ngắn.Câu 11: Nước có nhiệt độ sôi cao hơn các chất khác có công thức H2X (X là phi kim) là do A. D. nhiệt độ nóng chảy cao. 3. D. nếu coi phân tử có liên kết ion được gọi là A. C. NaCl. B. độ rắn không lớn và nhiệt độ nóng chảy cao. N2H4. CO2 . -3. NaCl . ion . nhiệt độ nóng chảy cao. vị trí của Cu trong bảng HTTH. Câu 16: Dãy gồm các chất chỉ có liên kết cộng hóa trị là A. NH3. C. LiF. C. độ rắn lớn và nhiệt độ nóng chảy cao. 5. dễ bay hơi. +5. KBr. hiđro. cộng hóa trị không có cực. CdCl2 . NaNO3. B. cho – nhận. oxi có độ âm điện lớn hơn X. độ rắn lớn và nhiệt độ nóng chảy thấp. D. ZnSO4. số oxi hóa. B. D. cộng hóa trị phân cực. NaBr. D. hoạt tính hóa học cao. Fe(OH)3. nhiệt độ nóng chảy thấp. 3. B. . 3. C. ion mạnh. C. kéo dãn. 2. trong nước tồn tại ion H3O+. Câu 14: Chất có mạng lưới tinh thể ion có đặc tính A. NH4Cl. Câu 22: Hóa trị của nitơ trong các chất: N2. ZnO. CH3COOH. CoCl2. D. C. CaO. CuCl2. B. CaCl2. liên kết cộng hóa trị phân cực. B. D. C. độ rắn không lớn và nhiệt độ nóng chảy thấp. 2. 4. ion yếu. HNO3 . Câu 12: Chất có mạng lưới tinh thể nguyên tử có đặc tính A. Câu 13: Chất có mạng lưới tinh thể phân tử có đặc tính A. NaNO3 tương ứng là A. 0. SiO2. H2O . SiO2 . D. 4. phân tử nước có liên kết cộng hóa trị. B. B. Câu 21: Trong phân tử nitơ. LiF. MnCl2. cộng hoá trị. Câu 15: Liên kết hóa học trong phân tử hiđrosunfua là liên kết A. độ tan trong rượu lớn. điện tích ion. các nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết: A. Câu 20: Tính chất vật lí của Cu gây ra bởi A. 0. độ dẫn điện cao. N2 . 3. C. C. B. 4. cation hay anion. -2. điện tích nguyên tử. D. liên kết kim loại . A. phân cực. Na2O. dễ bay hơi và hóa rắn. FeCl2. B. D. C. A. B. tan tốt. C.

2- D. Bản chất liên kết giữa X với hiđro là A.16 khác nhau không đáng kể nhưng ở điều kiện thường . C. 6 Câu 28: Phân tử H2O có góc liên kết HOH là 104. BF3 và BeH2 tương ứng là A. D. muối ăn (4). Câu 24: Liên kết trong phân tử HCl là liên kết A. cho – nhận. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là A. C. lai hoá sp. X. không lai hoá. tứ diện. trên trái đất hàm lượng nitơ nhiều hơn clo. (3). X. cộng hóa trị không phân cực. khả năng phản ứng của N2 kém hơn Cl2 là do A. Câu 30: Độ âm điện của nitơ bằng 3. C. gấp khúc. (2). kim cương (2). Z. tam giác. Câu 27: Hình dạng của phân tử CH4. D. C. (4). T. cộng hóa trị phân cực. H2O.Câu 23: Liên kết trong phân tử NaCl là liên kết A. 109 o28 /. D. D. C. (3). tứ diện. tam giác. Y. N2 có liên kết ba còn Cl2 có liên kết đơn. B. (2). gấp khúc. X. tứ diện. T. C. 4). cộng hóa trị phân cực. (5). (5). D. Y. T. (1). D. 104 o30 /. của clo là 3. ion. lai hoá sp 3. B. cho – nhận. thẳng. điện tích hạt nhân của N nhỏ hơn của Cl. D.04. axit axetic (Y). thẳng. ancol (rượu) etylic (Z) và đimetyl ete (T). Z. nước đá (3). C. Y. B. D. B. B. Câu 25: Trong mạng tinh thể kim cương. cho – nhận. ion. B. 90o. Z. Tinh thể nguyên tử là các tinh thể A. B. tam giác. X. 120 o. cộng hóa trị không phân cực. Câu 31 (B-07): Cho các chất: axit propionic (X). B. gấp khúc. C. lai hoá sp 2. C. (1). Y. tứ diện. thẳng. Z. silic (5). A. cộng hóa trị không phân cực. góc liên kết tạo bởi các nguyên tử cac bon là Câu 26: Cho tinh thể các chất sau: iod (1). Cl2 là halogen nên có hoạt tính hóa học mạnh. ion. gấp khúc. B.5o do nguyên tử oxi ở trạng thái A. cộng hóa trị phân cực. T. tam giác. thẳng. Câu 29: Anion X có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p .

50OC. D. chất xúc tác. Vậy khi giảm nhiệt độ từ 70 OC xuống 40OC thì tốc độ phản ứng giảm đi A. 64 lần. chỉ xảy ra theo chiều nghịch. nồng độ B không đổi thì tốc độ phản ứng tăng 8 lần. D. D. Biến đổi không làm thay B. C.C x . chất xúc tác. 4. 128 lần. nồng độ các chất sản phẩm. D. B. B. D. 10 lần. áp suất. D. nhiệt độ. tốc độ một phản ứng hoá học tăng lên 4 lần. D. nồng độ các chất phản ứng. C. D. 3 và 6. Câu 9: Cho phản ứng: 2KClO3 (r) → 2KCl(r) + 3O2 (k). Để tốc độ phản ứng đó (đang tiến hành ở 30 OC) tăng 81 lần thì cần phải tăng nhiệt độ lên đến A. Khi thể tích bình phản ứng giảm đi . Câu 2: Cho phản ứng sau: Các chất phản ứng → các chất sản phẩm.TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC Câu 1: Tốc độ của một phản ứng có dạng: v = k. Nồng độ mol/l của N2 và H2 ban đầu lần lượt là A. 70OC. 32 lần. phản ứng nói trên là A. 4 và 8. tăng 8 lần. 3. C. [NH3] = 2M. vẫn tiếp tục xảy ra. Nếu tăng nồng độ A A B C. B. O B. Câu 7: Xét phản ứng sau ở nhiệt độ không đổi: 2NO + O2 → 2NO2. C. tăng nhiệt độ lên đến 50OC.C y (A. Câu 5: Khi tăng thêm 10 OC. 2 và 4. tăng thể tích dung dịch H2SO4 2M lên 2 lần. chỉ xảy ra theo chiều thuận. C. giảm 8 lần. Vậy khi tăng nhiệt độ của phản B. [H2] = 3M. đổi tốc độ phản ứng là A. 5 lần. 60OC. kích thước hạt KClO3. D. Yếu tố không ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng trên là A. tốc độ một phản ứng hoá học tăng lên 3 lần. tăng 4 lần. 16 lần. C. D. không xảy ra nữa. một nửa thì tốc độ phản ứng A. Giá trị của x là A. tốc độ một phản ứng hoá học tăng lên 2 lần. Câu 6: Người ta cho N2 và H2 vào trong bình kín dung tích không đổi và thực hiện phản ứng: N2 + 3H2 → 2NH3. nồng độ các chất trong bình như sau: [N2] = 2M. B. giảm 4 lần. Câu 10: Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì nó A. lên 2 lần. 8. 16 lần. 6. B là 2 chất khác nhau). Câu 8: Cho 6 gam kẽm hạt vào cốc đựng dung dịch H2SO4 2M ở nhiệt độ thường. Sau một thời gian. ứng đó từ 25OC lên 75 OC thì tốc độ phản ứng tăng A. Câu 4: Khi tăng thêm 10 C. C. Yếu tố không ảnh hưởng đến tốc độ B. Câu 3: Khi tăng thêm 10 OC. 32 lần. thay 6 gam kẽm hạt bằng 6 gam kẽm bột. 2 và 3. C. C. 80OC. nhiệt độ. B. thay dung dịch H2SO4 2M bằng dung dịch H2SO4 1M. B.

Người ta trộn 4 chất. cân bằng không bị chuyển dịch.35. 2SO3 ∆H < 0.0659 và hằng số tốc độ của phản ứng nghịch là 0. Khi giảm nhiệt độ của phản ứng từ 450 OC xuống đến 25 OC thì A. C. D.51 B. mỗi chất 1 mol vào bình kín dung tích 2 lít (không đổi). 58. 0. (1). D. (4).08. 0.26 D. Câu 20: Cho phương trình phản ứng: 2A(k) + B (k) phản ứng này là A. B. Các yếu tố làm tăng hiệu 2X (k) + 2Y(k).4 mol/l.05 và 0. cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng ở 410OC thì nồng độ của HI là A. 1.0017. 2 và 0.08. 0. 0.95. C. Hằng số cân bằng của .02 và 0.001. 1 và 0. Biết KC của phản ứng là 2.47. 1 và 0. thay đổi nồng độ các chất. 1. 2NH3. (4) tăng nồng độ NH3. 40. C. B.08. C. (2). 29.1 mol/l và 0. nhiệt độ và áp suất. (2). Câu 13: Cho phản ứng: Fe2O3 (r) + 3CO (k) Khi tăng áp suất của phản ứng này thì A.96. phản ứng dừng lại. (3).4.52. D. B. nghịch và nghịch. thay đổi áp suất. Nồng độ (mol/l) lúc ban đầu của Câu 17: Cho phản ứng sau ở một nhiệt độ nhất định: N2 + 3H3 ứng là A.6. 0. C. C. C. lượng chất X là 1.2.01. D. hằng số tốc độ của phản ứng thuận là 0. nồng độ. B. cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. 2NH3 (k) ∆H < 0.02. Nồng độ cân bằng (mol/l) của N2. phản ứng dừng lại.6 mol. D. H2. 2 và 0. C. áp suất. 0. áp suất và diện tích bề mặt. nồng độ. Câu 14: Cho phản ứng: N2 (k) + 3H2 (k) B. Biết rằng ở 410O.02 và 0. Nồng độ nhiệt độ. (5) tăng lượng xúc tác. 2. 0. Câu 12: Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hoá học là A. D.nghịch và thuận. cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. nồng độ.08 và 0. (2) tăng N2 và H2 lần lượt là 0.Câu 11: Giá trị hằng số cân bằng KC của phản ứng thay đổi khi A. D. 0. C. B. 2Fe (r) + 3CO2 (k). nhiệt độ và chất xúc tác. (5). Câu 15: Phản ứng: 2SO2 + O2 phản ứng trên chuyển dịch tương ứng là A. (3) tăng nồng độ N2 và H2. NH3 tương CO2 (k) + H2 (k) Biết KC của phản ứng là 1 và nồng độ ban đầu của CO và H2O tương ứng là 0.04. cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. cân bằng không bị chuyển dịch. Khi cân bằng. Cho một số yếu tố: (1) tăng áp suất. B.4. (3). thuận và nghịch. 0. 33.76. B. Câu 19: Phản ứng N2 + 3H2 suất của phản ứng nói trên là A.21 và 2. C. 2NH3 là phản ứng toả nhiệt. D.44. nhiệt độ và chất xúc tác. thêm chất xúc tác. B. D. (5). Câu 18: Cho phản ứng: CO (k) + H2O (k) cân bằng (mol/l) của CO và H2O tương ứng là A. Khi giảm nhiệt độ và khi giảm áp suất thì cân bằng của Câu 16: Trộn 1 mol H2 với 1 mol I2 trong bình kín dung tích 1 lít. thay đổi nhiệt độ. thuận và thuận.32.

01. khi B. nghịch và thuận. Hằng số cân bằng KC ở nhiệt độ này là D.02. 2. C. D. Câu 22 (A-07): Khi tiến hành este hóa giữa 1 mol CH3COOH với 1 mol C2H5OH thì thu được 2/3 mol este.500. 0.040. 0.024.027. HSO3 + H .925.412. 0. 0.026. + đạt đến trạng thái cân bằng. thuận và nghịch. Khi cân bằng [CO] = 0.024 và 0. 0. áp suất là 1 atm. C. B. D.02.026 và 0. 0.023 và 0. 0.42gam Cl2.025 và 0. 0. 0.Câu 21: Cho phản ứng: CO + Cl2 COCl2 thực hiện trong bình kín dung tích 1 lít ở nhiệt độ không đổi.014. Nồng độ mol/l của CO. 0.4 gam N2O4 vào bình chân không dung tích 5. [COCl2] = 0.456. 0. Khi cho thêm NaOH và Câu 24: Khi hoà tan SO2 vào nước có cân bằng sau: SO2 + H2O A. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hóa 1 mol axit axetic cần số mol rượu etylic là (các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ) A. 0. B. Câu 23: Cho cân bằng: N2O4 A.025. Cho 18.008. khi cho thêm H2SO4 loãng vào dung dịch trên thì cân bằng sẽ chuyển dịch tương ứng là B. C.016.9 lít ở 27OC. nghịch và nghịch. D. Cl2 và COCl2 ở trạng thái cân bằng mới lần lượt là A.007. 0. 0. [Cl2] = 0. . thuận và thuận. 2NO2.342. 2.015.013. C. Bơm thêm vào bình 1.

x mol Mg2+. C.trong dung dịch là A. D. Nồng độ mol/l của ion NO3. 5. C. 0. chúng có khả năng phân li thành hiđrat trong dung dịch. axít. Giá trị của Ka là C. Câu 3: Một cốc nước có chứa x mol Ca2+. CH3COOH.6. AlCl3. H2CO3.6 mol SO42. B. + C.10 M. 0.4.trong dung dịch thu được là A. C. d là A. B. Ba(OH)2.2. 0. B. z mol Cl-. B. C. 1M. 0.4. Ca(OH)2. có sự di chuyển của electron tạo thành dòng electron dẫn điện. natri hiđroxit là chất vô cơ. Biết [CH3COOH] = 0.5H2O vào một lượng nước vừa đủ thành 200 ml dung dịch. C. MgSO4. D. x + y = 2z + 2t. C.10-4. 0. 2x + 2y = z + t.5M. BaSO4. Al(NO3)3.8M. 1. Tổng nồng độ mol/l của các ion Cu2+ và SO42.8.t. B. sau đó giảm. . b.thì số mol Fe2(SO4)3 trong dung dịch đó là A.5M và ở trạng thái cân bằng. glixerol là chất không điện li. c. 1. 2x + 2y = z . 1. Điều này được giải thích là do A. 2M. Câu 9: Trong 150ml dung dịch có hoà tan 6.9. glixerol là hợp chất cộng hóa trị. 0.5M.7M. sau đó tăng. natri hiđroxit là chất rắn.5 g CuSO4. glixerol là chất hữu cơ. Câu 8: Dãy gồm tất cả các chất đều là chất điện li mạnh là A. 3.1M. glixerol là chất lỏng. 0. D. CaCl2. Câu 4: Trộn 200 ml dung dịch NaOH 2M với 300 ml dung dịch KOH 1. Câu 2: Các muối. D.3M. 1M. lúc đầu giảm. KCl.25M CH3COO + H -3 + D. CaCO3. 0.39g Al(NO3)3. các ion hợp phần có tính dẫn điện.7. dung dịch NaOH dẫn điện tốt. D. B.10 -5. B. D. 0. 0. Ka. Câu 6: Hoà tan 12. Câu 5: Trong dung dịch Fe2(SO4)3 loãng có chứa 0. natri hiđroxit là hợp chất ion.9. tăng dần. B. D. B. Mg(OH)2. Câu 7: Phương trình phân li của axít axetic là: CH3COOH A. AgNO3. t mol HCO3-. B. 8.6M. x + y = z + t.06M. [H ] = 2. Nếu thể tích dung dịch không thay đổi thì nồng độ ion OH. C. 1.có trong dung dịch là A. Hệ thức liên hệ giữa a. C.10 -5.95.ĐIỆN LY Câu 1: Dung dịch glixerol trong nước không dẫn điện. hiđroxit tan là những chất điện li vì A. D. dung dịch của chúng dẫn điện.10 -5. giảm dần. Câu 10: Thêm từ từ từng giọt H2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2 đến dư thì độ dẫn điện của hệ sẽ biến đổi như sau: A.2M. D. natri hiđroxit là chất điện li. NaCl. lúc đầu tăng.

Y chứa (Mg2+. Mọi axit mạnh đều là chất điện li mạnh. NO3-. C. B. Câu 12: Một dung dịch chứa x mol Na+.và t mol NO3-. X chứa (K+. NO3-). Câu 19: Cho các chất sau: Ca(OH)2 (A). nước cứng toàn phần. Câu 16: Cho 4 dung dịch có cùng nồng độ mol là NaCl. PO43-. SO42-.(0. x + 2y = z + t và 23x + 40y . Zn2+. HSO3-. nước cứng tạm thời. NaHCO3 (B). B. H+. Mọi axit đều là chất điện li mạnh. E.10). C. X chứa (H+. B. C17H35COONa (F). Nước trong cốc là A. 3. H2SO4. NO3. D. . C. NO3-). X chứa (K+. C. Ba2+. A. Y chứa (Mg2+.Câu 11: Có 2 dung dịch X và Y. C. 0.61z . NH4+ (0. Pb2+. Câu 15: Một cốc nước chứa 0.là A. CO32-. Mg2+ (0. H+. D.(0. Na3PO4 (E). SO42-). Fe3+. CH3COOH. K2SO4 và NaNO3. Giá trị của m là A. NaHCO3 và NaOH. C.99 gam kết tủa. HCO3-. D. D.075). z.61z . CO32-. NO3-). mỗi dung dịch chỉ chứa 2 cation và 2 anion trong số các ion với số mol như sau: K+ (0. C. Al3+. Dung dịch có độ Câu 17: Chia dung dịch X gồm CuSO4 và Al(NO3 )3 thành 2 phần bằng nhau.02 mol Ca2+ và 0. F. C6H5ONa và H2SO4. Câu 18: Phát biểu đúng là A. NH4 +. y. C.62t.01 mol Mg2+. 12. nước mềm. H+ (0. Mg2+. E. CO32. D.2.4. SO42-.6. Fe2+. SO42. H2SO4 (C). Phần 2 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư. A. 0. Mọi axit đều là chất điện li. Các ion trong X và Y là A. C.(0. CO32-. B. Na2CO3 (D). 2.01 mol Na . D. Y chứa (Mg2+. Mọi chất điện li mạnh đều là axit. CH3COONa. x + 2y = z + t và 23x + 40y + 61z + 62t. F. NH4 +. C. B. C.62t. Câu 14: Cặp chất cùng tồn tại trong một dung dịch là A. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 6. Câu 13: Dãy gồm các ion đều phản ứng được với ion OH. HCl và AgNO3.4. B. D. Cl-). SO32-. NH4+. Cu2+. Biểu thức liên hệ giữa x.25). nước cứng vĩnh cửu. Cl-). SO42-. x + y = z + t và 23x + 40y . B.02 mol Cl . dẫn điện nhỏ nhất là A. Các chất có thể làm mất tính cứng của nước là A. E. CH3COOH. CO32-. CO32-. E. D.(0. D. H2SO4. H+. z mol HCO3. K+. CH3COONa.15).05 mol HCO3-. Cl-). X chứa (K+. Cl-). C. 0. A. NaCl.25). 4. t và công thức tính tổng số gam muối trong dung dịch lần lượt là A. B.15). D. D. rồi lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn.10). B. NH4+.20). D. Cl. HS -. x + y = z + t và 23x + 40y + 61z + 62t. H+. y mol Ca2+. + - B. Y chứa (Mg2+. NH4+.

OH-. 5. D. B. A.10 -5M.là A. Ca2+. SO42-. C. HNO3. B. Na2SO4. Mg2+. NH4 +. NaCl. CaO + CO2 → CaCO3. B.10-4M. D. dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là A. C. K+. Na2SO4.10 -4M. C. K+. H+. Cu 2+. Mg(NO3)2. Mg2+. CaCO3 → CaO + CO2. D.10-5M. NH4+. KHSO4. Ca(OH)2. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2. Br-. Na+. Mg2+. SO42-. D. Cl-. A. Ca2+. HCO3-. B. 2. NH4+. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2. HNO3. NaCl. CO32-. B. NO3-. NO3-. NH4+. OH-. K+. Fe3+. Na2SO4. Ca(OH)2. 1. Ca2+. Na+. A. CaCO3 → CaO + CO2. Câu 23: Nguyên nhân làm cho nước suối có tính cứng là do phản ứng A. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O. KHSO4. HNO3. Ca(OH)2. NH4+. K+. C. Ca(OH)2. Mg(NO3)2. Cu2+. Ba2+. Câu 26: Dung dịch axit H2SO4 có pH = 4. Al3+. CaO + CO2 → CaCO3. KHSO4. 2. B. C. NO3-. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O. H+. Nồng độ mol/l của H2SO4 trong dung dịch đó là . Na2SO4. C. Cl-. nước cứng vĩnh cửu người ta dực vào sự có mặt của ion A.Câu 20: Dãy gồm tất cả các ion đều không tác dụng với CO32. Ag+. Na+. Câu 24: Để phân biệt nước cứng tạm thời. D. D. B. HSO3-. NaCl. Câu 21: Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là Câu 22: Hiện tượng tạo thành nhũ trong các hang động là do phản ứng Câu 25 (B-07): Trong các dung dịch: HNO3. Na+. Cl-. D. Na+. C.

D. chất khử. 2. x < y. 2KOH + CO2 → AgCl↓ + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O → K2CO3 + H2O. B.50. chỉ thể hiện tính axit khi gặp bazơ mạnh. + H3O thì H2O đóng vai trò là D. D. CH3COONa. 150. 4V. Câu 5: Có 10 dung dịch NaCl. CH3COONa. NaHSO4. bazơ. Câu 2: Dung dịch natri axetat trong nước có môi trường A. x > y. axit. vừa thể hiện tính axit. NH4Cl. x < y. D. AlCl3. 25.5M với 100 ml dung dịch HCl 0. 2HNO3 + CuO D. B. B. HCl + AgNO3 C. 10V. 2HCl + Ca(OH)2 → CaCl 2 + 2H2O B. C. - C. nồng độ mol/l của 2 dung dịch tương ứng là x và y. 5. D. 3. Câu 8: Phản ứng không phải phản ứng axit-bazơ là A. . không thể hiện tính axit và tính bazơ. x = y. CH3NH2. pH của 2 dung dịch tương ứng là x và y. C6H5ONa. x ≤ y. C. C. trung tính. B. x ≤ y. Câu 6: Hoà tan 4 chất sau với cùng số mol vào nước để được 4 dung dịch có thể tích bằng nhau: C2 H5ONa. Câu 10: Trộn lẫn 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0. C. CH3NH2. lưỡng tính. CH3COONa. C. axit. C. C2H5ONa. D. 250. bazơ. Số lượng dung dịch có pH < 7 là A. Na2S. B.AXIT – BAZƠ THEO BRONSTED Câu 1: Chất trung tính là chất A. C. x = y. chỉ thể hiện tính bazơ khi gặp axit mạnh. Na2CO3. 4. Câu 3: Trong phản ứng HSO4 + H2O → A. KNO3. chất oxi hóa. Quan hệ giữa x và y là A. B. B. Thể tích (ml) dung dịch H2SO4 1M vừa đủ để trung hoà dung dịch X là A. 9V. Fe2(SO4)3. C6H5ONa. D. B. x > y. C6H5ONa. vừa thể hiện tính bazơ. SO42+ D. Câu 7: Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol. Dung dịch có pH lớn nhất là dung dịch tạo từ A. D. 7V. Câu 9: Dung dịch NaOH và dung dịch CH3COONa có cùng pH. Quan hệ giữa x và y là A. B.5 M được dung dịch X. Câu 4: Lượng nước cần thêm vào V lít dung dịch HCl có pH = 3 để thu được dung dịch HCl có pH = 4 là A. C.

NH4Cl. nơtron. B. 2. D. hạt nhân. Sau khi cho hết X vào Y và đun nhẹ để đuổi hết khí. D. pH > 7. Giá trị của a và m tương ứng là A. Câu 15: AlCl3 trong dung dịch nước bị thuỷ phân. Câu 19: Phản ứng thuỷ phân các muối là phản ứng trao đổi A. C. C. 3.33. Fe2(SO4)3.1M và H2SO4 0. Na2CO3. 2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2↑. B. Câu 13: Cho CO2 tác dụng với NaOH trong dung dịch với tỷ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Na2S. Al2O3. 10.30. lớn hơn 7. nhỏ hơn 7. B. 3. pH ≤ 7. D. 1. Câu 16: Nung 6.45. D. 10. proton. 5.1. 3. Chất làm tăng cường sự thuỷ phân của AlCl3 là A. CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2↑+ H2O . Câu 14: Cho một ít chất chỉ thị quỳ tím vào dung dịch NH3 thu được dung dịch X. được 300ml dung dịch Y. cả 3 chất. B. 0. electron.Câu 11: Al. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước. Al và Al(OH)3. bằng 7. D. Số lượng muối bị thuỷ phân là A. 6. pH = 7. B. 0. C. B. 0. 0. Giá trị pH của dung dịch X là A.15. C. Al và Al2O3. sau một thời gian thu được 4. B. D. 10. Thêm từ từ tới dư dung dịch NaHSO4 vào dung dịch X. 4. C. D. thu được dung dịch Z. từ màu đỏ chuyển sang không màu. Câu 17: Trộn 200ml dung dịch gồm HCl 0. D.25. 0. thu được dung dịch X. thu được dung dịch có pH =2. 4. từ màu xanh chuyển dần sang màu đỏ.60. Câu 20: Cho các muối tan sau: NaCl. từ màu đỏ chuyển dần sang màu xanh. C. 4. Câu 12: Trộn 100ml dung dịch KOH có pH = 12 với 100 ml dung dịch HCl 0.58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín. Màu của dung dịch X biến đổi A. D. B. Fe2(SO4)3. C. C. từ màu xanh chuyển dần sang màu tím.012M.0. B. C. AlCl3. Dung dịch Z có A. Al(OH)3 đều tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Câu 21: Cho V lít dung dịch Ba(OH)2 0.15. Câu 18: Cho rất từ từ dung dịch X chứa 2x mol HCl vào dung dịch Y chứa x mol K2CO3.05M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 a mol/lít thu được m gam kết tủa và 500ml dung dịch có pH = 13. 0.2.48.96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. KNO3. D. pH < 7. C. Các chất lưỡng tính là A. CH3COONa. KNO3. D. C. Dung dịch Y có giá trị pH là A. D. K2CO3. Al2O3 và Al(OH)3. Giá trị của V là A.025M vào 100ml dung dịch gồm HNO3 và HCl (có pH = 1). B.33. B. HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3. 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O.48. 2. Dung dịch thu được có pH A. 2. Câu 22: Phản ứng thuộc loại phản ứng axit – bazơ là A. B. . bằng 14. 0. C. 8.

Giá trị của m là A. NH4 + OH . V = 22.4(a-b). C. (3). (4). thu được V lít khí (đktc) và dung dịch X.2(a+b).2(a-b). metylamin.81 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3.[H 2 O] Kb = [NH 3 ]. (3). D. axit. NaCl. y = 2x. (2). (4). B. D. B. 6. pH của hai dung dịch tương ứng là x và y. V = 11. D. Zn(OH)2. 4V. MgO. D. natri hiđroxit. (2). Câu 31: Cho phản ứng sau: NH3 + HOH thức A. D. (NH4)2CO3. NaOH. C. C. thu được dung dịch có môi trường A. NaCl. amoniac. C. 5. + - C. B. B. y = x + 2. 9V. B.81. 3. 3. NH4Cl. 7V. ZnSO4. dung dịch thu được chứa A. bazơ. natri axetat. Câu 29 (A-07): Dung dịch HCl và dung dịch CH3 COOH có cùng nồng độ mol. metylamin. metylamin. amoni clorua. C. C. Cho hỗn hợp X vào nước (dư).[OH − ] 4 Kb = [NH 3 ]. B. Câu 32 (B-07): Cho 4 phản ứng: (1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O (3) BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl (4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4 Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit – bazơ là A. D. 5. 10V. NaCl. D. BaCl2. V = 11. V = 22. y = x – 2. BaCl2. B. . Quan hệ giữa x và y là (giả sử. Khi cho nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiệnkết tủa. 2. ZnO tan vừa đủ trong 500 ml dung dịch H2SO4 0. Số lượng chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là A. cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li) A. D. NaHCO3. C. C. [NH + ].81.[OH − ] 4 B.81. (1). Al(OH)3. anilin. trung tính. NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Câu 30 (A-07): Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều. Câu 25 (B-07): Hỗn hợp X chứa Na2O. Câu 26 (B-07): Dãy gồm các chất đều làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là A. b là A. natri hiđroxit. anilin. Câu 27: Cho 2. amoniac.Câu 23: Khi hoà tan Na2CO3 vào nước. Hằng số phân ly bazơ (Kb) được tính theo biểu [NH + ]. 4. NaCl. NaOH. (2). NH4Cl. D. đun nóng.[H 2 O] [NH + ].1 M rồi cô cạn dung dịch thì thu được m gam muối khan.4(a+b). Câu 28: Lượng nước cần thêm vào V lít dung dịch NaOH có pH = 12 để thu được dung dịch NaOH có pH = 11 là A. NH4Cl. y = 100x.81. Biểu thức liên hệ giữa V với a.[OH − ] 4 Kb = [NH 3 ] Kb = [NH 3 ] [NH + ]. D. B.[OH − ] 4 C. amoniac. Câu 24 (A-07): Cho các chất: Ca(HCO3)2. lưỡng tính. 4. B.

1M và NaOH 0.]. B. .[H 2 O] [CH 3 COO . Giá trị pH của dung dịch X là A. thu được dung dịch X.1M với 400 ml dung dịch gồm H2SO4 0. K a = [CH 3 COOH] B. 2.[H 3O + ] Câu 34 (B-07): Trộn 100 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0.0375M và HCl 0.[H 3 O + ] D.Câu 33: Cho phản ứng sau: CH3COOH + H2O theo biểu thúc sau CH3COO.[H 3 O + ] C.+ H3O+. K a = [CH 3 COOH]. 1. D. Hằng số phân li axit (Ka) được tính [CH 3 COO − ]. K a = [CH 3 COOH]. Ka = [CH 3 COOH] [CH 3 COO .[H 3O + ] A. 7.0125M.[H 2 O] [CH 3COO − ]. C. 6.].

NH4Cl. Cu(OH)2/OH-. C. dung dịch axit axetic. BaCl2. nhận được NaCl và AlCl3. Câu 8: Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 chất lỏng sau: benzen. ancol etylic. Na2SO3. AgNO3 trong dung dịch NH3. KOH. dung dịch KI có hồ tinh bột. 5 dung dịch. nước brom. FeCl2. C. bình điện phân v. Na. NaOH. D. C. HCl. NaNO2. B. nước brom. (NH4)2SO4. MgCl2. B. NaOH. NaCl. KNO3. B. 2 dung dịch. B. dung dịch KBr có hồ tinh bột. MgCO3. HCl. C. quỳ tím. H2SO4. Na2CO3. Để nhận biết 4 dung dịch trên. Câu 6: Có 6 dung dịch riêng rẽ sau: BaCl2. BaCO3. cần dùng 2 thuốc thử là A. ancol etylic. quỳ tím. dung dịch CH3CHO. C. NaCl. Cu(OH)2 D. 3 dung dịch. glixerol. B. Ba(HCO3)2. NaOH và NaCl. B. chỉ cần dùng một thuốc thử duy nhất là dung dịch A.) có thể A. Cu(OH)2. A. B. dung dịch CH3COOH. quỳ tím. Na2CO3. Câu 5: Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch sau: HCl. A. dd Br2. quỳ tím. B. C. D. CuO. D. D. D. H2SO4. Chỉ bằng cách Câu 11: Có 4 chất bột màu trắng là NaCl.NHẬN BIẾT Câu 1: Có 3 dung dịch hỗn hợp X (NaHCO3 và Na2CO3). K2SO4. Al. Na. B. AgNO3 trong dung dịch NH3. hồ tinh bột. Cu. 1 dung dịch. NaOH. H2SO4. nhận được MgCO3. Để nhận biết được 5 lọ trên dung dịch trên.. Câu 7: Có 5 lọ mất nhãn đựng 5 chất lỏng sau: dung dịch HCOOH. dd KMnO4. NaCl. Cu(OH)2. C. nước brom. phenol. Na2SO4. cần dùng 2 dung dịch là A. Na. Câu 4: Dãy gồm 3 dung dịch có thể nhận biết bằng phenolphtalein là A. AlCl3. H2SO4. BaCO3. FeCl3. nước brom. fomanđehit chỉ cần dùng một thuốc thử là B. C. biết được 4 lọ trên. không nhận được chất nào. KOH. NaOH. Na. Có thể nhận biết 6 dung dịch trên bằng kim loại A. etanol. nước brom. C. cần dùng ba thuốc thử là A. C. . [Ag(NH3)2]OH. Mg(HCO3)2. HNO3 và Ba(NO3)2. nhận được cả 4 chất D. Câu 2: Có thể phân biệt amin bậc 1 với amin bậc 2 và 3 bằng Câu 3: Để phân biệt O2 và O3. D. Câu 10: Có 5 dung dịch riêng rẽ sau: NaHSO4. Mg. Chỉ dùng nước cùng các thiết bị cần thiết (như lò nung. B. HCl.. HCl và NaCl. Để nhận Câu 9: Để phân biệt 4 dung dịch glucozơ. KOH. D. đun nóng có thể nhận được A. glixerol. Để nhận biết được 3 dung dịch trên. nước brom. KOH. NH3 và NH4Cl. Y (NaHCO3 và Na2SO4). tO. D. D.v. Z (Na2CO3 và Na2SO4). C. que đóm đang cháy. KHCO3. người ta có thể dùng A. tO.

Al. Al2O3. Cu. Al. NH4Cl. H2SO4. 1. Na2CO3. dd BaCl2. Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng có thể nhận Câu 18: Có 6 mẫu chất rắn riêng rẽ sau: CuO. MgCl2. Câu 23: Cho 3 bình đựng các dung dịch mất nhãn là X gồm (KHCO3 và K2CO3). B. Fe3O4. B. (NH4)2CO3. nhận được A. 2 dung dịch. NaOH. NaCl. Y. D. Z. Câu 22: Cho các dung dịch: NaCl. D. Câu 20: Có các dung dịch riêng rẽ sau: AlCl3. BaCl2 và H2SO4. B. Câu 14: Có 3 dung dịch axit đậm đặc là HCl. glucozơ. chỉ cần dùng một thuốc thử duy nhất là A. 6 dung dịch. C. BaCl2. FeCl2. Fe2O3. Na2CO3. chỉ cần dùng một thuốc thử duy nhất là dung dịch A. C. C. Để nhận biết được X. D. Để nhận biết 3 dung dịch axit trên. chỉ cần dùng một dung dịch duy nhất là A. BaCl2. Z gồm (K2CO3 và K2SO4). FeCl3. Câu 16: Có 5 lọ bị mất nhãn đựng 5 dung dịch sau: NaOH. 4 mẫu. Ag. glyxerin. 0. Fe. dung dịch quỳ tím. Cu. Câu 17: Có 6 kim loại riêng rẽ sau: Ba. AgNO3. H2SO4. AlCl3. Câu 19: Cho các chất rắn riêng rẽ sau: BaSO4. NaOH. cần dùng 2 dung dịch là A. Cu(OH)2. B. H2SO4. dung dịch trên. MgCl2. 3 mẫu. propan-1-ol. B. D. C. NH4Cl. H2SO4. D. dung dịch NH3. MgCO3. 6 mẫu. được A. B.Câu 12: Có thể nhận biết 2 dung dịch riêng rẽ ZnSO4 và Al2(SO4)3 bằng thuốc thử duy nhất là A. Để nhận biết được 4 dung dịch trên. C. D. 0 chất. Chỉ dùng nước có thể nhận được A. 3. Câu 21: Các dung dịch loãng sau: Na2SO4. NaCl. Chỉ dùng quỳ tím có thể Câu 24: Cho các dung dịch riêng rẽ sau: axit axetic. chỉ cần dùng một thuốc thử duy nhất là dung dịch A. D. Ag2O và hỗn hợp Fe + FeO. C. chỉ cần dùng một thuốc thử duy nhất là A. NaOH. B. C. C. HCl và BaCl2. B. 2 mẫu. 1 chất. B. Câu 15: Cho 4 chất rắn riêng rẽ: Na2O. 2 chất. HCl. 6 kim loại. B. Na2CO3. quỳ tím. NaCl. Y gồm (KHCO3 và K2SO4). AgNO3. D. MnO2. Mg. Chỉ dùng dung dịch HCl có thể nhận được A. Câu 13: Có 3 dung dịch đựng trong 3 lọ bị mất nhãn là MgCl2. D. 2 kim loại. 2. dung dịch NH3. 1 kim loại. Có thể nhận được các chất trên bằng nước và một thuốc thử khác là dung dịch A. H2SO4 đựng trong 3 lọ riêng biệt bị mất nhãn. NaOH. CuO. 4 dung dịch. CuCl2. 4 chất. 4 kim loại. BaCO3. quỳ tím. D. C. D. 3 dung dịch. dung dịch Na2CO3. FeO. B. dd AgNO3. C. HNO3. Al2(SO4)3. Số lượng thuốc thử tối thiểu cần dùng để có thể nhận được 5 dung dịch trên là A. D. C. [Ag(NH3)2]OH. quỳ tím. CaCl2. Để nhận biết được các dung dịch trên. AlCl3. C. B. D. dung dịch Ba(OH)2. CuO. Ba(OH)2. Để nhận được cả 3 dung dịch. MgCl2. Để nhận biết được các . B. H2SO4 và Ba(OH)2. Ba(OH)2 và HCl. C. CaCl2. KCl.

dd HCl. 3 mẫu. Fe. C. 0. D. D. 1. C. H2SO4 đặc nguội và HCl. 2 mẫu. D. Br2. 4 chất. 2. 3.Câu 25: Cho các chất lỏng benzen. anilin. C6H6. AgNO3 và H2SO4 đặc nguội. B. Câu 28: Cho các kim loại: Mg. Al2O3. Câu 26: Cho các chất lỏng tinh khiết CH3COOH. quỳ tím. B. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là dung dịch A. C. Câu 27: Cho các oxit: K2O. dd Na2CO3. B. toluen. Pb(NO3)2. C. NaOH. KOH. Cu. B. dd NaOH. Al. C. D. D. C6H5NH2. 0 chất. chỉ cần dùng một thuốc thử duy nhất là A. C. Câu 31 (B-07): Có 3 chất lỏng bezen. Nung nóng CuO và nhúng vào các chất lỏng này thì có thể nhận được A. HCOOCH3 và C2 H5OH. KMnO4. MgO. dung dịch HCl có thể nhận được A. Số lượng thuốc thử tối đa cần dùng để có thể nhận được 6 dung dịch trên là A. Câu 29: 3 dung dịch: NH4HCO3. FeCl2. A. chỉ dùng 1 thuốc thử là A. HCl. NaAlO2. B. Br2. stiren đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. stiren. Để nhận được các oxit nói trên. 6 mẫu. D. Chỉ dùng . D. Câu 30: Có 6 dung dịch sau: NH4NO3. HNO3 đặc. H2O. 1 chất. Al(NO3)3. HBr. C6H5ONa và 3 chất lỏng C2H5OH. Để nhận biết được các chất trên. CaO. NaOH. phenolphtalein. cần sử dụng 2 dung dịch là B. Để nhận được các kim loại trên. C. (CH3)3COH. NaOH và AgNO3. 4 mẫu. HCl. 2 chất. B.

C. D. cho hỗn hợp qua nước vôi trong . NaOH. SO2. B. H2O. sau đó chiết lấy phần phenol không tan. Câu 3: Để tách phenol ra khỏi hỗn hợp phenol. (1)→(4) →(3) →(2). dung dịch KMnO4 dư và bình đựng H2SO4 đặc. H2 và NH3 người ta sử dụng phương pháp A. cho hỗn hợp qua CuO nung nóng. H+. người ta dẫn hỗn hợp lần lượt . B. B. Na2CO3. D. HCl. Sau đây là các bước để tách riêng từng chất: (1). (3). dung dịch NaOH dư và bình đựng CaCl2 khan. C. Câu 2: Có hỗn hợp 3 kim loại Ag. Dung dịch đó là A. Chỉ dùng một dung dịch có thể thu được Ag riêng rẽ mà không làm khối lượng thay đổi. Cu.TÁCH CHẤT Câu 1: Một dung dịch có chứa các ion Na+. C. Câu 6: Trong công nghiệp. Ba(OH)2 và HCl. Cu(NO3)2. Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl rồi chiết để tách riêng benzen. K2CO3. C. C. cho hỗn hợp qua H2SO4 đặc rồi lấy dung dịch tác dụng với NaOH. người ta có thể tiến hành A. (2). sau đó chiết lấy phần phenol không tan. (1)→(2) →(3) →(4). D. Để thu được etilen tinh khiết. Câu 5: Etilen có lẫn tạp chất là CO2. sau đó lại chiết để tách lấy phần phenol không tan. K2CO3. (4)→(3) →(2) →(1). D. Muốn tách được nhiều cation ra khỏi dung dịch thì có thể cho tác dụng với dung dịch A. Câu 7: Dãy gồm 2 thuốc thử có thể dùng để tách riêng NaCl và CaCl2 là A. qua bình đựng A. Fe. sau đó lại chiết để tách lấy phần phenol không tan. (1)→(4) →(2) →(3). để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp N2. B. Cho hỗn hợp phản ứng với dung dịch NaOH. C. dung dịch Br2 dư và bình đựng CaCl2 khan. Na2SO4. Mg2+. hoà hỗn hợp vào nước dư. D. B. AgNO3. benzen và anilin. Cl-. B. cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư. Fe(NO3)3. Ca2+. HCl. B. phenol và anilin. Na2SO4. Na2CO3 và HCl. Câu 4: Cho hỗn hợp benzen. sau đó chiết lấy phần tan rồi cho phản ứng với dung dịch CO2 dư. Ba2+. (4). D. Chiết tách riêng natri phenolat rồi tái tạo phenol bằng dung dịch HCl. Thứ tự các thao tác tiến hành thí nghiệm để tách riêng từng chất là A. nén và làm lạnh hỗn hợp để NH3 hoá lỏng. Hg(NO3)2. C. cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl dư. Phần còn lại cho phản ứng với dung dịch NaOH rồi chiết để tách riêng anilin. D. hoà hỗn hợp vào xăng. dung dịch NaOH dư và bình đựng H2SO4 loãng. sau đó chiết lấy phần tan rồi cho phản ứng với dung dịch NaOH dư.

người ta lần lượt A. 0. B. Dãy gồm các chất có thể dùng để thu được NaCl tinh khiết từ nước biển là A. KOH. H2SO4. dịch A. dung dịch HCl dư. B. người ta sử dụng phương pháp A. rồi nung nóng.Câu 8: Trong nước biển có chứa các muối sau đây: NaCl. dung dịch HCl dư. MgCl2 với số lượng thuốc thử tối thiểu là A. Ba(OH)2. Na2SO4. thăng hoa. Câu 11 (A-07): Để thu lấy Ag tinh khiết từ hỗn hợp X (gồm x mol Al2O3. Câu 9: Cho hỗn hợp Al. C6H5COOH và C6 H5CH2COOH. C6H5OH và C6H5CH2OH. NH4Cl. người ta có thể cho dùng lượng dư dung B. khí CO2 dư. MgCl2. 2. B. 3. sau đó thêm (giả sử hiệu suất các phản ứng đều là 100%) A. dùng khí CO ở nhiệt độ cao. chiết. C6H5OH và C6 H5COOH. CO2 và SO2. dùng khí H2 ở nhiệt độ cao. BaCl2. K2CO3. Na2CO3. Để thu được vàng tinh khiết. 5. C. Ca(HCO3)2. B. D. Câu 16: Vàng bị lẫn tạp chất là Fe. Câu 15: Khi điều chế C2H4 từ C2H5OH và H2SO4 đặc thì khí sinh ra có lẫn CO2 và SO2. HCl. chưng cất. dùng dung dịch NaOH dư. Để loại CO2 và SO2. Na2CO3. C6H5OH và C6H5CH2COOH. Câu 12: Có thể thu được NH4Cl riêng rẽ từ hỗn hợp rắn NaCl. D. Câu 10 (B-07): Để thu được Al2O3 từ hỗn hợp Al2O3 và Fe2O3. ZnSO4. 2z mol bột Cu vào Y. K2CO3. BaCl2. C. người ta hoà tan X bởi dung dịch chứa (6x + 2y + 2z) mol HNO3 được dung dịch Y. Số thí nghiệm tối thiểu cần làm để thu được Al riêng rẽ là A. CH4 và C2 H6. D. D. Mg(HCO3)2. C. 2z mol bột Al vào Y. z mol Ag2O). Câu 17: Hỗn hợp khí không thể tách ra khỏi nhau bằng phương pháp hoá học là A. MgSO4. C. dung dịch NaOH dư. C. KHCO3. Câu 14: Dãy gồm các chất có thể tách riêng bằng dung dịch NaOH và dung dịch HCl là A. B. N2 và O2. 2. CuSO4. KMnO4. dùng dung dịch NaOH dư. H2SO4. D. z mol bột Cu vào Y. D. 4. B. người ta có thể sử dụng dung dịch A. rồi nung nóng. lọc. D. HCl. Cu. Fe2(SO4)3. 1. C. B. D. B. 3. Ba(OH)2. D. Br2. Câu 13: Để tách benzen ra khỏi nước. C. C. D. C. . B. CO2 và O2. y mol CuO. C. z mol bột Al vào Y. Fe. FeSO4.

B. metylamin. nước. người ta có thể dẫn khí lần . AgNO3 trong NH3. dung dịch Na2CO3. to Ca chÊt r¾n MgO ddCa(OH)2 CO. CaCO3. KMnO4 trong H2SO4. CaCl2 khan. P trắng. C. Nung CaO MgO H2O ddCa(OH)2 1) HCl 2) ®pnc Ca Mg chÊt r¾n MgO ddCa(OH)2 CO. Ca(OH)2. dung dịch KMnO4. CuO (nung nóng).MgCO3) bằng sơ đồ A.MgCO3 Nung CaO MgO H2O 1) HCl 2) ®pdd chÊt r¾n MgO 1) HCl Mg 2) ®pdd Câu 19: Để thu được nitơ tinh khiết từ hỗn hợp khí nitơ. người ta có thể dẫn khí lần lượt qua bình đựng lượng dư các chất A. Nung CaO MgO H2O 1) HCl 2) ®pnc Ca chÊt r¾n MgO 1) HCl Mg 2) ®pnc ddCa(OH)2 CO2 CaCO3 CO.MgCO3 D. HCl. CaCl2 khan. etylen. Nung CaO MgO H2O Mg Ca CaCO3. CuO (nung nóng). CaCl2 khan. dung dịch NaHCO3. to CaCO3. CaCl2 khan. P trắng. dung dịch KMnO4. SO2. CuO (nung nóng). P trắng.Câu 18: Có thể điều chế Ca và Mg riêng rẽ từ qặng đôlômit (CaCO3. CuSO4 trong NH3. P2O5. dung dịch KMnO4. C.MgCO3 B. CaO. dung dịch NaHCO3. B. người ta chi cần dùng lượng dư dung dịch A. NaOH loãng. đimetylamin. CO. lượt qua bình đựng lượng dư các chất A. B. CaCl2 khan. Br2. H2SO4 đặc. axetylen. H2SO4 loãng. dung dịch Na2CO3. HCl đặc. dung dịch KMnO4. Câu 21: Để thu được metan từ hỗn hợp khí metan. amoniac.MgCO3 C. D. D. C. oxi . D. Câu 20: Để thu được CO2 tinh khiết từ hỗn hợp khí CO2. H2SO4 loãng. to CaCO3. CaCl2 khan. H2O.

Al2O3. SiO2 D. H2SO4 lo·ng SiO2 dd dd NaOH dd 1) CO2 2) nung kÕt tña kÕt tña nung Fe Al2O3 2O3 Al2O3. Ag D. SiO2 C. SiO2 B. nguéi Cu ®iÖn ph©n Cu Al. Ag ra khỏi hỗn hợp của chúng với khối lượng không đổi bằng sơ đồ phản ứng A. 2) ®pnc Al Ag chÊt r¾n H2SO4 dd ®iÖn ph©n Cu lo·ng dd CO2 kÕt tña 1) nung. HNO3 ®Æc. Cu. Ag HNO3 ®Æc. H2SO4 lo·ng SiO2 dd dd NH3 dd 1) CO2 kÕt tña 2) nung kÕt tña nung Al Fe2O3 2O3 Al2O3. SiO2 H2SO4 lo·ng SiO2 dd ®iÖn ph©n dd 1) CO2 2) nung kÕt tña chÊt r¾n nung .Câu 22: Có thể tách riêng Al. dd NaOH Al. Cu. Ag dd NaOH B. Fe2O3. 2) ®pnc Al Ag chÊt r¾n HNO3 dd ®iÖn ph©n Cu Al dd Ag dd Al. Fe2O3. Ag C. Cu. Fe2O3. Al. Cu. dd CO2 kÕt tña 1) nung. Fe2O3. Cu. H2SO4 lo·ng SiO2 dd Ba(OH)2 dd 1) CO2 kÕt tña 2) nung kÕt tña nung Al2O3 Fe2O3 Al2O3 Fe2O3 Al2O3. nguéi Al dd 1) c« c¹n chÊt r¾n 2) nung H2SO4 lo·ng Ag dd ®iÖn ph©n Cu Câu 23: Có thể tách riêng Al2O3. Fe2O3 và SiO2 ra khỏi hỗn hợp của chúng với khối lượng không đổi bằng sơ đồ phản ứng A.

. Na2CO3. Sau đó cho dung dịch thu được tác dụng với CO2 dư. Mg(HCO3)2. B. Chất thu được là A. Câu 28: Cho hỗn hợp gồm Al2O3. cho tác dụng với dung dịch NH3 dư. B. Sau đó lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn là A. nung chất rắn đến khối lượng không đổi rồi cho tác dụng với CO dư D. Cu C. HCHO. CH3CHO. NaHCO3. Phần dung dịch còn lại đem cô cạn thu được phần hơi gồm nước và A. 2) bay h¬i axit etanoic hh ®Çu 1) Na 2) bay h¬i etanal chÊt r¾n 1) H2O 2) c« c¹n etanol chÊt r¾n 1) H2SO4. BaCO3. D. 2) bay h¬i axit etanoic Câu 25: Để thu được Ag từ hỗn hợp rắn gồm AgNO3. Cu(NO3)2. SiO2. SiO2. CuO. C. Fe(NO3)3. D. B. K2CO3. 2) bay h¬i axit etanoic hh ®Çu 1) Na D. Lấy phần chất lỏng cho tác dụng với dung dịch NaOH dư và đun nóng nhẹ để đuổi hết amoniac. CuO. 2) bay h¬i axit etanoic hh ®Çu 1) Na C. sau đó nung kết tủa đến khối lượng không đổi. Chất rắn còn lại là A. CuO. C2H5OH. 2) bay h¬i etanol chÊt r¾n 1) H2O 2) c« c¹n etanal chÊt r¾n 1) H2SO4. D. axit etanoic ra khỏi hỗn hợp của chúng với khối lượng không đổi bằng sơ đồ phản ứng A. C. SiO2. Câu 27: Cho hỗn hợp gồm C2H5Br. C2H5Br. CH3CHO. Câu 26: Cho hỗn hợp gồm MgCO3. etanal. Người ta tiến hành các thí nghiệm theo thứ tự sau: nung nóng chất rắn rồi dẫn luồng khí CO dư đi qua. CH3COOC2 H5 . Fe2O3. B.Câu 24: Có thể tách riêng etanol. Ba(HCO3)2. Người ta tiến hành các thí nghiệm theo thứ tự sau: cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư rồi sục CO2 dư vào dung dịch thu được (đun nóng). Fe2O3. hoà tan vào nước rồi điện phân dung dịch đến khi catôt bắt đầu thoát khí. D. nung chất rắn đến khối lượng không đổi rồi cho tác dụng với dung dịch HCl dư. lấy chất rắn thu được nung đến khối lượng không đổi rồi lấy chất rắn sau khi nung cho vào nước. C. Chất rắn thu được cho tác dụng với dung dịch HCl dư rồi lấy chất rắn thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH dư. MgCO3. BaCO3. Fe2O3 . Người ta tiến hành các thí nghiệm theo thứ tự sau: cho hỗn hợp tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong amoniac. B. CH3COOH. C. người ta có thể tiến hành các thao tác A. 2) bay h¬i etanol chÊt r¾n 1) H2SO4 2) c« c¹n etanal chÊt r¾n 1) HCl. 2) bay h¬i etanal chÊt r¾n 1) H2SO4 2) c« c¹n etanol chÊt r¾n 1) H2SO4. Al2O3. Người ta tiến hành các thí nghiệm theo thứ tự sau: cho hỗn hợp vào nước dư. hh ®Çu 1) Na B. SiO2. Câu 29: Cho hỗn hợp gồm Al2O3.

người ta dẫn hỗn hợp qua dung dịch X dư. CaO. P2O5. B. Na2CO3. C. Câu 37: Hỗn hợp gồm ancol (rượu) etylic và anđehit axetic. C6H5COONa. Câu 31: Để thu được Al2O3 từ hỗn hợp gồm Al2O3 và ZnO. MgCO3. SiO2. SiO2. Fe(OH)2. C. B. Câu 32: Cho hỗn hợp gồm Al2O3. thăng hoa. Na2CO3. D. D. . NaHCO3. C. chưng cất. chiết. người ta có thể sử dụng B. B. Câu 36: Khí CO2 có lẫn khí HCl. Công thức của X là A. C. D. D. C. 2. kết tinh. B. thu được kết tủa là A. H2SO4 đặc. H2SiO3. Câu 34: Để tách lấy axit axetic từ dung dịch hỗn hợp gồm axit axetic. người ta cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ. sau đó làm khô khí.Câu 30: Cho hỗn hợp gồm Cu và Fe2O3 (với tỉ lệ mol 1:1) tác dụng với dung dịch HCl dư. Để thu được CO2 tinh khiết. 1. Al2O3. NH3. dung dịch AgNO3 trong NH3. người ta có thể sử dụng A. CO2. 3. KOH. CH3COONa với số lượng thuốc thử tối thiểu là A. Câu 33: Có thể thu được C6H5COOH riêng rẽ từ hỗn hợp rắn gồm C6H5COOH. C. Ca(OH)2. Cu(OH)2 và Fe(OH)3. B. X là A. CuSO4 khan. rồi lấy dung dịch thu được cho tác dụng với X dư. o B. sau đó lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi. B. NaCl. Al(OH)3. D. D. Cu(OH)2. A. Lấy dung dịch thu được cho tác dụng với NH3 dư. Để thu được ancol etylic tinh khiết. natri phenolat mà không dùng thuốc thử thì người ta sử dụng phương pháp A. Để thu được NH3 khô. natri axetat. C. 0. D. D. Na. H2SO4 đặc. H2SO4 đặc ở 140 oC. H2 (Ni. Người ta tiến hành các thí nghiệm theo thứ tự sau: cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư rồi lấy dung dịch thu được cho tác dụng với HCl dư thu được kết tủa là A. C. t ). Câu 35: Khí NH3 có lẫn hơi nước. Fe(OH)3.

nung X đến khối lượng không đổi rồi khử băng H2 ở nhiệt độ cao. người ta điều chế khí clo bằng cách A. D. Câu 4: Trong phòng thí nghiệm. C. AgNO3 + H2O (điện phân). NaOH và NaNO3. 4. B. NaNO3 (rắn) + H2SO4 đặc (đun nóng). D. cho X tác dụng với dung dịch HCl rồi điện phân dung dịch thu được. Câu 8: Trong công nghiệp. C.ĐIỀU CHẾ Câu 1: Để điều chế Cu có độ tinh khiết cao từ quặng malakit Cu(OH)2. 2. B. người ta có thể điều chế H2SO4 từ quặng pirit hoặc lưu huỳnh đơn chất. HNO3 loãng và Cu. Mg3(PO4)2. N2 và H2. 1. C. NaNO2 và NH4Cl. 3. cho HCl đặc tác dụng với KMnO4 và đun nóng. Câu 5: Trong công nghiệp. Câu 6: Trong phòng thí nghiệm. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. C. NH4Cl và Ca(OH)2. NaNO3 và NH4Cl. C. D. quá trình hoá học xảy ra trong quá trình điều chế là A. CH4 và Cl2. dùng flo đẩy clo ra khỏi dung dịch NaCl. C. axit nitric được điều chế bằng phản ứng A. Al. 3. H2 và Cl2. B. Câu 2: Trong phòng thí nghiệm. D. người ta điều chế NH3 từ A. cho X tác dụng với dung dịch HCl rồi cho dung dịch thu được tác dụng với kẽm. B. D. cracking n-butan. C. 2. 4. D. Câu 10: Trong công nghiệp. người ta điều chế HNO3 từ NH3. AlPO4. Ca3(PO4)2. không khí. NaCl rắn và H2SO4 đặc. D. nung natri axetat với hỗn hợp vôi tôi – xút. D. Ba3(PO4)2. khí nitơ được điều chế từ A. B. D. người ta điều chế khí HCl từ A. Câu 3: Trong công nghiệp. C. AgNO3 + HCl. cho HCl đặc tác dụng với MnO2 và đun nóng. cát (SiO2) và A. Số lượng giai đoạn xảy ra trong quá trình điều chế là A. 1. B. C. người ta điều chế photpho bằng cách nung trong lò điện (1200oC) các nguyên liệu là than cốc (C). NaNO3(rắn) + HCl đặc (đun nóng). D. . B. B. Số lượng Câu 7: Trong công nghiệp. HNO3 rất loãng và Cu.CuCO3 (X). NaCl rắn và HNO3 đặc. C. điện phân dung dịch natri axetat. metan được điều chế bằng cách A. Câu 9: Trong phòng thí nghiệm. B. người ta có thể tiến hành A. cho metanol tác dụng với HI. nung X đến khối lượng không đổi rồi khử băng CO ở nhiệt độ cao. B.

đun nóng C2H5OH với H2SO4 đặc ở 170 oC. không có không khí. P2O5 + 3H2O → 2H3PO4. nung than chì ở 3000 oC. C. craking n-butan. 3P + 5HNO3 + 2H2O → 3H3PO4 + 5NO. đốt cháy hợp chất hữu cơ. D. khí CO2 được điều chế bằng cách A. Câu 17: Trong công nghiệp. nhiệt phân CaCO3 ở 900 – 1200 oC. B. nung than mỡ ở 1000 – 1250 oC trong lò điện. B. silic được điều chế bằng phương pháp A. D. tách H2 từ n-butan với chất xúc tác thích hợp.Câu 11: Trong phòng thí nghiệm. C. cho C2H5Cl tác dụng với KOH trong ancol. cho CO tác dụng với oxit kim loại. cho vinylaxetilen tác dụng với H2 (Pd/PbCO3. B. nhiệt phân metan với chất xúc tác thích hợp. nhiệt phân axit fomic với xúc tác H2SO4 đặc. B. 2AlPO4 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + Al2(SO4)3. cát (SiO2) và Ca3(PO4)2 trong lò điện (1200oC). Câu 15: Trong phòng thí nghiệm. không có không khí. B. khí CO được điều chế bằng cách A. D. không có không khí. dùng than cốc khử silic đioxit ở nhiệt độ cao. buta-1. C. Câu 12: Trong công nghiệp. C. . than muội được điều chế bằng cách A. B. Cho CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl. C. C. cho silic đioxit tác dụng vời axit flohiđric. nung than cốc ở 2500 – 3000oC trong lò điện. đun nóng C2H5OH ở 450oC với xúc tác thích hợp. D. Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + 3CaSO4. cho CO2 khí qua than nóng đỏ. C. cho CO2 tác dụng với magiê kim loại ở nhiệt độ cao. etilen được điều chế bằng cách A. tách H2 từ C2H6.3-đien đực điều chế bằng cách A. D. Câu 13: Trong công nghiệp.4-điclobutan tác dụng với KOH trong ancol. Câu 16: Trong phòng thí nghiệm. Câu 14: Trong phòng thí nghiệm. cho 1. H3PO4 được điều chế bằng phản ứng A. B. 70 – 100 nghìn atmotphe trong thời gian dài. D. to). đốt cháy một hỗn hợp bột magiê và cát nghiền mịn.. nung than cốc. D. cho không khí hoặc hơi nước qua than nóng đỏ.

D. D. cho khí ozon sục qua dung dịch bromua. Câu 19: Trong công nghiệp. chưng phân đoạn không khí lỏng ở –183 oC. cho HF tác dụng với MnO2 và đun nóng. Câu 21: Trong công nghiệp. S + H2 → H2S (đun nóng). FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑. sau đó axit hoá sản phẩm. Câu 22: Nguồn chính để điều chế brom là nước biển. B. C. Sau khi đã lấy muối ăn khỏi nước biển. 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2. người ta điều chế khí hiđro sunfua bằng phản ứng A. người ta điều chế khí oxi bằng cách A. cho cumen tác dụng với O2 không khí (xúc tác). Câu 24: Trong phòng thí nghiệm. Câu 20: Để điều chế phenyl fomiat. điện phân nước có hoà tan chất điện li như H2SO4 hặoc NaOH. CH3COOH + C6H5OH → CH3COOC6 H5 + H2O (xúc tác H2SO4 đặc). B. H2O2… D. thuỷ phân este của phenol trong môi trường axit. (CH3CO)2O + C6H5OH → CH3COOC6 H5 + CH3COOH. B. C. B. S + O2 → SO2 (đun nóng). cho clobenzen tác dụng với NaOH. nhiệt phân metan ở 1500oC rồi làm lạnh nhanh sản phẩm. nhiệt phân các chất giàu oxi như KMnO4. CuS + 2HCl → CuCl2 + H2S↑. C. cho khí clo sục qua dung dịch bromua. B. KClO3. Câu 25: Trong phòng thí nghiệm. CH3COOMgCl + C6H5Cl → CH3COOC6 H5 + MgCl2. C. CH3COONa + C6H5Cl → CH3COOC6 H5 + NaCl. . người ta điều chế khí lưu huỳnh đioxit bằng phản ứng A. B.. phenol (C6H5OH) được điều chế bằng cách A. D. cho 1. cho ozon tác dụng với dung dịch KI. D. B. người ta điều chế khí flo bằng cách A.2-đicloetan tác dụng với KOH trong ancol. điện phân dung dịch bromua có màng ngăn.Câu 18: Trong phòng thí nghiệm. cô cạn dung dịch bromua rồi điện phân nóng chảy. C.. cho HF tác dụng với KMnO4 và đun nóng. D. điện phân hỗn hợp KF + 2HF ở nhiệt độ 70oC. B. Để thu được brom. sau đó axit hoá sản phẩm. C. axetilen được điều chế bằng cách A. Câu 23: Trong phòng thí nghiệm. điện phân dung dịch NaF có màng ngăn. C. cho canxi cacbua tác dụng với nước. phần còn lại chứa nhiều muối bromua của natri và kali. D. người ta dùng phản ứng A. PbS + 2HCl → PbCl2 + H2S↑. người ta A. sục khí CO2 vào dung dịch natri phenolat. tách H2 từ etilen với xúc tác thích hợp.

người ta có thể điều chế phenol (C6H5OH) từ benzen. C. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑. Số lượng quá trình hoá học xảy ra trong quá trình điều chế là A.C. D. 3. 1. Na2CO3 + Ca(OH)2 → 2NaOH + CaCO3↓. 4. D. Câu 30: Ngày nay muối natri cacbonat được điều chế bằng phương pháp amoniac với các nguyên liệu là dung dịch NaCl bão hoà. 1. B. D. C. người ta có thể điều chế glixerin (glixerol) từ propilen. Na2SO4 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaSO4↓. Câu 26: Trong công nghiệp. CH3 COOH [O] HNO3 H2SO 4 ®Æc NO2 COOH D. 3. người ta điều chế natri hođroxit bằng phản ứng A. C. 3. . C. D. Câu 27: Từ toluen có thể điều chế axit p-aminobenzoic theo sơ đồ A. CH3 COOH [O] [H] HNO3 H2SO 4 ®Æc NO2 COOH [H] C. Câu 31: Số lượng phản ứng tối thiểu cần thực hiện để điều chế canxi từ đá vôi là A. C. CH3 HNO3 H2SO 4 ®Æc CH3 NO2 [H] [O] NO2 Câu 28: Trong công nghiệp. B. dung dịch amoniac 20% và khí cacbonic. 4. 4. 1. 3. 1. B. B. D. 2. Câu 29: Trong công nghiệp. 2. Câu 32: Số lượng công đoạn chính để có thể sản xuất nhôm (trong công nghiệp) từ quặng boxit là A. Cu + 2H2SO4 đặc → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O. 2NaCl + 2H2O → 2NaOH + H2↑ + Cl2↑ (điện phân có màng ngăn). Số lượng phản ứng hoá học xảy ra trong quá trình điều chế là A. 4. 3. Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O. 4. D. C. D. B. CH3 HNO3 H2SO 4 ®Æc CH3 NO2 CH3 NO2 [H] CH3 NH2 COOH [O] NH2 COOH NH2 COOH NH2 COOH NH2 B. 2. 2. Số lượng quá trình hoá học xảy ra trong quá trình điều chế là A. 2. B. 1.

(5) cuprit (CuFeS2). (1) và (2). 75 – 95oC). . t o CH3 HNO3 H2SO 4 ®Æc CH3 NO2 CH3 NO2 NO2 COOH [O] C. sau đó lấy sản phẩm thuỷ phân trong môi trường axit. 30atm). cho phản ứng với KCN. C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O (500 – 700oC). CH3Cl AlCl3. điều chế bằng phản ứng trực tiếp giữa 2 chất ở trên là A. sau đó lấy sản phẩm thuỷ phân trong môi trường axit. D. NaOH.t o COCH3 NO2 [O] Câu 37: Từ 1-brompropan có thể điều chế axit butanoic theo thứ tự phản ứng là A. 2C2H4 + O2 (không khí) → 2CH3CHO (xúc tác PdCl2/CuCl2. (3) và (4). CH3COOC2 H3 + NaOH → CH3CHO + CH3COONa. Quặng sắt có giá trị để sản xuất gang là A. Câu 36: Từ benzen có thể điều chế axit p-nitrobenzoic theo sơ đồ A. C. MnO2.nH2O). C.Fe2O3. t o C. CH3Cl AlCl3. 100 oC. B. cho phản ứng với HCHO. Zn. HNO3 H2SO 4 ®Æc NO2 CH3Cl AlCl3. sau đó oxi hoá sản phẩm bằng dung dịch KMnO4. sau đó lấy sản phẩm thuỷ phân trong môi trường axit. (3) xiđerit (FeCO3). (2) và (3). cho phản ứng với CO2. (4) pirit (FeS2). Câu 34: Từ các chất FeS. sắt có thể tồn tại ở một số loại quặng quan trọng như (1) hematit (hematit đỏ Fe2O3 khan hoặc hematit nâu . t o NO2 COOH NO2 D. 6. người ta điều chế anđehit axetic với giá thành rẻ bằng phản ứng A. cho phản ứng với NaOH (ancol). (4) và (5). HNO3 H2SO 4 ®Æc NO2 CH3COCl AlCl3. C2H2 + H2O → CH3CHO (xúc tác HgSO4. D.Câu 33: Trong tự nhiên. (NH4)2CO3. (2) manhetit (Fe3O4). Cu và các dung dịch HCl. D. D. 4. C. B. B. 5. Số lượng chất khí có thể được CH3 COOH [O] HNO3 H2SO 4 ®Æc COOH NO2 COOH [O] B. B. Câu 35: Trong công nghiệp. 3.

(1). C. 2. 6. (3). 3. (1). 4. (2). D. KMnO4/H2SO4 (3). to (2). 1. (1). Câu 40: Số lượng phản ứng tối thiểu cần tiến hành để có thể điều chế được canxi từ canxi cacbonat là A. (2). (3). 3. (2). 6. D. (1). Câu 39: Số lượng phản ứng tối thiểu cần tiến hành để có thể điều chế được etyl axetat từ axetilen là A. 5. 4. . B. C. (3). người ta có thể điều chế được axit 2-brom-4-nitrobenzoic. D. (3). B. C. Câu 41: Số lượng phản ứng tối thiểu cần tiến hành để có thể điều chế được etyl propionat từ etilen là A. (2). Br2/Fe. C. 3. B.Câu 38: Từ toluen và các chất phản ứng trong mỗi thí nghiệm là HNO3/H2SO4 (1). 5. 4. Thư tự tiến hành các phản ứng là A. B. D.

B. C. axetilen và benzen.2. benzen và nitrobenzen. saccarozơ. propen. Câu 5: Cho sơ đồ phản ứng sau: C2H4 X Y Z T Anilin Tên gọi của Y và Z tương ứng là A. xiclohexan. axetilen và xiclohexin. t o xt.3-đien và xiclohexen. C. D. BaO và CO2. t o H2O trïng hîp B. B. CaO và CO2. Câu 3: Cho sơ đồ sau: H2 Ni. Br2 (dung dÞch) KOH (ancol) B. . X và Y lần lượt là A. D. D. but-2-en. glucozơ. etylen glicol và axetilen. etilen và xiclohexen. buta-1. CaO và SO2. D. MgCO3. Câu 4: Cho sơ đồ sau: B. fructozơ. BaCO3. t o H2 Ni. CaCO3. MgO và CO2. CaSO3. C. X Y Z Caosu Buna Công thức cấu tạo của X là A. xiclopropan. OHC-CH=CH-CHO. C. C.SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG Câu 1: Cho sơ đồ sau: p. CH2=CH-CH2-CHO. M to X Y +Y +X M M X là oxit của kim loại A có điện tích hạt nhân là 3. CH≡C-CH=CH2. CH3-CH=CH-CH2-OH.10-18C. D. etylenglycol và nitrobenzen. Câu 2: Cho sơ đồ sau: B. t o CH2=CH2 + X Y Tên gọi của X và Y lần lượt là A. to Câu 6: Một gluxit (X) có các phản ứng theo sơ đồ sau: X Cu(OH)2 NaOH dung dÞch xanh lam kÕt tña ®á g¹ch X không thể là A.3-đien và xiclohexin. buta-1. mantozơ. D. X Br2 (1:1) Y NaOH Z o t CuO to An®ehit hai chøc X có thể là A. C. Y là oxit của phi kim B có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p2. Công thức của M.

CH3-CH=CH-Cl. D. o-bromanilin. C. (CH3)2CHCl. B. (CH3)2C=CHOH. (CH3)2C=CH2. p-bromanilin.6-đibromanilin. HNO2. O HO O A1 Nung A2 + 2 A3 + 2 A4 + 2 A5 B. NH3. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. Câu 9: Cho sơ đồ phản ứng sau: HO + CO2 NH3 p. CH3-CH=CH2. (CH3)2CH-CH2OH. C. NH4NO3. poli (vinyl axetat). C. Cl-CH2-CH=CH2. NH4HCO3. D. Cl-CH2-CH2-CH2-Cl. Cl-CH2-CH(Cl)-CH3. . C. CH3-CH=CH-CHO. Câu 13: Cho sơ đồ phản ứng sau: X + H2 o t. (NH2)2CO. D. D. CH2=CH(CH2)2CH3. xt Y + CuO Z + O2 o t xt Axit isobutyric Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. Câu 10: Cho sơ đồ phản ứng sau: X + H2 Ni. D. poli (metyl acrylat). 2. 2.Câu 7: Các phản ứng trong sơ đồ sau chỉ lấy sản phẩm chính NO2 [H] X (CH3CO)2O Y Br2 Z H3O+ T Tên gọi của T là A.4-đibromanilin. B. Câu 8: Cho sơ đồ phản ứng sau: B. CH2=C(CH3)-CHO. poli (axetilen axetat). B. D. poli (metyl metacrylat). Câu 12: Cho biết A1 là muối có khối lượng phân tử bằng 64 đvC và CTĐG là NH2O. CH3COOH +C2H2 X Trïng hîp Y Tên gọi của Y là A. HNO3. (NH2)2CO3. Câu 11: Cho sơ đồ phản ứng sau: C3H6 +Cl2 X (1:1) Y Glixerin (glixerol) Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. Công thức của A5 là A. t o cao X + 2 Y B. C. D. Công thức của Y là A. C. t o Y + Cl2 askt Z + H2O Propan-2-ol OHB. C. (NH4)2CO3.

+ H2O OH - C. C6H5CH3 + Br2. p-etylphenol. G. as X (1:1) Y Biết X và Y là các sản phẩm chính. C2H5OH. 1-phenyletan-1-ol. Câu 17: Cho sơ đồ phản ứng sau: o A t. clobenzen.4-đibrombut-2-en. xt B. E. D. B. to) X NaOH ®Æc. CH3-CO-CO-CH3. Câu 15: Cho sơ đồ phản ứng sau: B.Câu 14: Cho sơ đồ phản ứng sau: A + NaOH B + HCl AgNO C + dd NH3 + HCl 3 D E (khÝ) F (khÝ) + NaOH A là hợp chất hữu cơ mạch hở (chứa C. A có thể là A. 1. natri phenolat.2-đibrombut-3-en. B. hữu cơ khác nhau và A chứa 2 nguyên tử cacbon. D. m-metylphenol. A không phản ứng với Na.3-đibrombut-1-en. ancol benzylic.3-®ien C4H6Br2 C4H8Br2 X C4H6O2 C4H6O4 Tên gọi đúng của C4H6Br2 ứng với sơ đồ trên là A. D. R là các chất vô cơ. Công thức câu tạo thu gọn của A là A. ¸p suÊt cao Y Tên gọi của Y là A. Câu 18: Cho sơ đồ phản ứng sau: Benzen Cl2 (Fe. H-COO-CH=CH-CH3. Ca(HCO3)2. 2. 2-phenyletan-1-ol. 1. CH2=CH-COO-CH3. xt xt A +M E R xt A Trong đó A. D. CH3COOH. anilin. . C. SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG (tiếp theo) Câu 19: Cho sơ đồ phản ứng sau: Buta-1. B. B G + D. d­ nhiÖt ®é cao. Tên gọi của Y là A. B. C. Tên gọi của Y là A. o-etylphenol. CH3-COO-CH=CH2. C. C2H6. C. H và 2 nguyên tử oxi trong phân tử). 1. B. as X (1:1) + H2O OH - Y Biết X và Y là các sản phẩm chính.3-đibrombut-2-en. C. o-metylphenol. có khối lượng phân tử bằng 86. D. p-metylphenol. Câu 16: Cho sơ đồ phản ứng sau: C6H5CH2CH3 + Br2. phenol. D. M. D.

Câu 20: Cho sơ đồ phản ứng sau: A + NaOH Tên gọi của A là B C G D Cao su Buna E Poli (metyl acrylat) C. D. D. metyl metacrylat. Câu 24: Cho sơ đồ phản ứng sau: Câu 23: X là hợp chất ở trạng thái rắn. D. etyl metacrylat. C. X → SO2 → Y → H2SO4. D. FeS và SO3. + Mg ete X + H2O Y B. C. 3-metylbutan-1-ol. + KOH C2H5OH Câu 25: X và Y là các sản phẩm chính trong sơ đồ sau: CH3 CH CH CH3 CH3 Br Tên gọi của Y là X + HOH H+ Y A. A. metyl acrylat. B. 3. D. HCHO và CH3OH. n-butan. 3-metylbutan-2-ol. mạch thẳng và Y là rượu (ancol) bậc 2: C4H6O2 + O2 xt (A) Tên gọi của X là C4H6O4 + X C7H12O4 + Y C10H18O4 + H2O B + X + Y H2SO4 H2SO4 H+ (B) B. 3-metylbutan-3-ol. Câu 22: Biết X và Y trong sơ đồ chứa không quá 3 nguyên tử cacbon và không chứa halogen CH4 X Y CH3OCH3 C. Câu 26: Y và Z là các sản phẩm chính trong sơ đồ sau: X H2SO4 ®Æc o 170 C Y + HBr CH3 CH2 CH3 C CH3 (Z) Br . CH3Cl và CH3OH. C. FeS2 và S. HCHO và CH3CHO. D. Câu 21: A là 1 anđêhit đa chức. propan-1-ol. Công thức của X và Y tương ứng là A. C2H2 và CH3CHO. propan-2-ol. sec-butyl magie bromua.4-đimetylhexan. C. propenol. propinol. butan-2-ol. 2-metylbutan-2-ol. Y không phải là chất rắn trong sơ đồ sau: CH3CH(Br)CH2CH3 Tên gọi của Y là A. A. S và SO2. Công thức của X và Y tương ứng là A. C. H2S và SO3. B. B. etyl acrylat.

t X Y C2H5OH o H2SO4. CH3-C≡CH. CH3CH2CHO. D.3-điol. D. CH3CH2OCH3. D. -NO2 và -NH2. B. KOOC C3H6 Br2 X KOH ancol Y C o 600 C Z dung dÞch KMnO4 ®un nãng COOK KOOC Công thức cấu tạo của Y là A.Tên gọi của X và Y tương ứng là A. CH3CH2COOH. CH3CH2CH2OH. -Br và -OH. 2-metylbutan-1-ol và 2-metylbut-2-en. CH2=CH-CH=CH2. t Câu 31: Các chất X. HNO3 o H2SO4. t Z Công thức cấu tạo thu gọn của Z là A. p-O2N-C6H4-CH2-COO-CH2-CH3. C. 2-metylbutan-1-ol và 2-metylbut-1-en. Câu 27: Các phản ứng xảy ra với tỉ lệ mol 1:1. Z Công thức cấu tạo thu gọn của Z là A. m-O2N-C6H4-COO-CH2-CH3. -CHO và -COOH. B. C2H5-C≡CH. X và Y là các sản phẩm chính trong sơ đồ sau: CH3CH(Br)CH(Br)CH3 Tên gọi của Y là + Zn X + HOH Y H+ C. Z là các sản phẩm chính trong sơ đồ sau: Etylbenzen KMnO4 o H2SO4. C. m-O2N-C6H4-CH2-COO-CH2-CH3. Câu 29: Cho sơ đồ phản ứng sau: B. B. Y. butan-2-ol. CH3-CH=CH2. A. . Câu 30: Cho sơ đồ phản ứng sau: Mg C2H5Br +ete X + CO2 Y + H2O H+ B. D. -CH3 và -COOH. C. C. D. B. butan-2. butan-2-on. C. 2-metylbutan-2-ol và 3-metylbut-1-en. 2-metylbutan-2-ol và 3-metylbut-2-en. D. but-3-en-2-ol. Câu 28: Cho sơ đồ phản ứng sau: X X X Y Y NO2 Các nhóm thế -X và -Y tương ứng có thể là A. p-O2N-C6H4-COO-CH2-CH3.

axit propanoic. D. Câu 35: Cho sơ đồ phản ứng sau: B. amoni (3-brom-3-metylbutanoat). axit 3-hiđroxi-3-metylbutanoic. D. t Y Z B. C. 3-metylbutanal. axit propenoic. + Br2 P Câu 33: Các phản ứng xảy ra với tỉ lệ mol 1:1 và X. D. C. axit 2-amino-3-metylbutanoic. propenal.Câu 32: Cho sơ đồ phản ứng sau: (CH3)2CHBr + Mg ete X + etylen oxit Y + HOH H+ Z Tên gọi của Z là A. propanal. axit 3-metylbut-2-enoic. B. Copyright © Tạp chí dạy và học Hóa học. D.net .webdayhoc. axit 2-hiđroxi-3-metylbutanoic. OH2) + H+ Y A. axit 3-amino-3-metylbutanoic. Y là các sản phẩm chính trong sơ đồ sau: (CH3)2CHCH2COOH Tên gọi của Y là X + NH3 Y A. C. B. Câu 34: Các phản ứng xảy ra với tỉ lệ mol 1:1 và X. K2Cr2O7 H2SO4 CH2 CH CH2 OH OH OH Tên gọi của Z là A. axit 4-hiđroxi-3-metylbutanoic. C. KHSO4 o t X H2 o Ni. Journal of teaching and learning chemistry http://ngocbinh. 3-metylpentan-1-ol. 3-metylbutan-2-ol. Y là các sản phẩm chính trong sơ đồ sau: (CH3)2CHCH2COOH Tên gọi của Y là + Br2 as X 1) + H2O. 3-metylbutan-1-ol. axit 4-amino-3-metylbutanoic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful