P. 1
Cac dang cau hoi li thuyet trac nghiem

Cac dang cau hoi li thuyet trac nghiem

|Views: 217|Likes:
Được xuất bản bởicricketstravel

More info:

Published by: cricketstravel on Apr 17, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2014

pdf

text

original

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

Câu 1: Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của chất và A. không mang điện. C. mang điện tích dương. Câu 2: Nguyên tố hoá học là A. những nguyên tử có cùng số khối. C. những nguyên tử có cùng số nơtron. B. những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân. D. những phân tử có cùng số proton. B. mang điện tích âm. D. có thể mang điện hoặc không mang điện.

Câu 3: Đồng vị là những …(X)… có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron. (X) là A. nguyên tố. B. nguyên tử. C. phân tử. D. chất. Câu 4: Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34, trong đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện. Cấu hình electron của R là A. 1s22s22p63s2. B. 1s22s22p63s1. C. 1s22s22p63s23p1. D. 1s22s22p63s23p2. Câu 5: Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử kim loại X và Y là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của nguyên tử X là 12. Hai nguyên tố X và Y lần lượt là A. Ca và Fe. nguyên tử B là 16. Anion đó là A. CO32-. A. 1s22s22p63s23p6. A.55M. B. SiO32-. B. 1s22s22p63s23p5. B. 56M. C. SO32–. D. SeO32-. Câu 7: Cation R+ có cấu hình e phân lớp ngoài cùng là 3p6. Cấu hình electron đầy đủ của R là C. 1s22s22p63s23p64s1. D. 1s22s22p63s23p63d1. C. 57M. D. 58M. Câu 8: Đồng vị của M thoả mãn điều kiện số proton: số nơtron = 13:15 là Câu 9: Hợp chất X có công thức RAB3. Trong hạt nhân của R, A, B đều có số proton bằng số nơtron. Tổng số proton trong 1 phân tử X là 50. Công thức phân tử của X là A. CaCO3. B. CaSO3. C. MgCO3. D. MgSO3. Câu 10: Cho biết sắt có số hiệu nguyên tử là 26. Cấu hình electron của ion Fe2+ là A. 1s22s22p63s23p63d54s1. C.1s22s22p63s23p63d6. B.1s22s22p63s23p64s23d4. D. 1s22s22p63s23p63d5. B. Mg và Ca. AB32– C. Fe và Cu. D. Mg và Cu. Câu 6: Tổng số hạt mang điện trong anion là 82. Số hạt mang điện của nguyên tử A nhiều hơn của

Câu 11: Tổng số p, n, e trong nguyên tử của nguyên tố X là 10. Số khối của nguyên tố X là A. 3. B. 4 C. 6.
16 17 18 8O; 8O; 8O;

D. 7. cac bon có 2 đồng vị là 126C; 136C. Số phân tử CO2 có

Câu 12: Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị là thể được tạo thành từ các đồng vị trên là A. 6. B. 9

C. 12.

D. 18.

Câu 13: Các ion Na+, Mg2+, O2-, F- đều có cấu hình electron là 1s22s22p6. Thứ tự giảm dần bán kính của các ion trên là A. Na+ > Mg2+ > F- > O2-. C. F- > Na+ > Mg2+ > O2-. B. Mg2+ > Na+ > F- > O2-. D. O2-> F- > Na+ > Mg2+.

Câu 14: X và Y là 2 nguyên tố thuộc 2 chu kỳ kế tiếp nhau trong cùng 1 phân nhóm chính của bảng HTTH. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của X và Y là 32. X và Y là A. O và S. điện tương ứng biến đổi là A. tăng, giảm. A. 1s22s22p63s2. B. tăng, tăng. B. 1s22s22p63s1. C. giảm, tăng. C. 1s22s23p63s23p1. D. giảm, giảm. D. 1s22s22p63s23p1. B. C và Si. C. Mg và Ca. D. N và P. Câu 15:Trong mỗi chu kỳ, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì bán kính nguyên tử và độ âm

Câu 16: Tổng số hạt trong 1 nguyên tử của nguyên tố X là 40. Cấu hình e của X là

Câu 17: Trong dãy: Mg - Al - Au - Na - K, tính kim loại của các nguyên tố A. tăng dần. C. giảm dần. B. mới đầu tăng, sau đó giảm. D. mới đầu giảm, sau đó tăng. B. mới đầu tăng, sau đó giảm. D. mới đầu giảm, sau đó tăng.

Câu 18: Trong dãy N - As - Te - Br - Cl, tính phi kim của các nguyên tố A. tăng dần. C. giảm dần. ứng là A. 17, 18 và 17. B. 17, 19 và 17. C. 35, 10 và 17. D. 17, 20 và 17. Câu 20: Anion X2- có cấu hình electron ngoài cùng là 3p6. Vị trí của X trong bảng HTTH là A. ô 18, chu kỳ 3, nhóm VIIIA. C. ô 20, chu kỳ 4, nhóm IIA. Câu 21: Lai hoá sp là sự tổ hợp tuyến tính giữa A. 1 orbital s với 2 orbital p tạo thành 3 orbital lai hoá sp2. B. 2 orbital s với 1 orbital p tạo thành 3 orbital lai hoá sp2. C. 1 orbital s với 3 orbital p tạo thành 3 orbital lai hoá sp2. D. 1 orbital s với 1 orbital p tạo thành 3 orbital lai hoá sp2. Câu 22: Nguyên tử A trong phân tử AB2 có lai hoá sp2. Góc liên kết BAB có giá trị là A. 90o. B. 120 o. C. 109 o28 /. D. 180 o. Câu 23: X và Y là hai nguyên tố thuộc hai nhóm A kế tiếp nhau trong bảng HTTH, Y ở nhóm V, ở trạng thái đơn chất X và Y phản ứng được với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của A và B là 23. X và Y lần lượt là A. O và P. A. F- > O2- > Na+. C. Na+ >F- > O2-. B. S và N. C. Li và Ca. B. O2- > Na+ > F-. D. O2- > F- > Na+. D. K và Be. Câu 24: Các ion O2-, F- và Na+ có bán kính giảm dần theo thứ tự
2

Câu 19: Số proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một đồng vị tự nhiên phổ biến nhất của clo tương

B. ô 16, chu kỳ 3, nhóm VIA. D. ô 18, chu kỳ 4, nhóm VIA.

Câu 25: Hợp chất A có công thức MXa trong đó M chiếm 140/3 % về khối lượng, X là phi kim ở chu kỳ 3, trong hạt nhân của M có số proton ít hơn số nơtron là 4; trong hạt nhân của X có số proton bằng số nơtron. Tổng số proton trong 1 phân tử A là 58. Cấu hình electron ngoài cùng của M là. A. 3s23p 4. B. 3d64s2. C. 2s22p 4. D. 3d104s1.

Câu 26: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của X là 8. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của Y là A. 3s23p4. B. 3s23p 5. C. 3s23p 3. D. 2s22p 4.

Câu 27: Hợp chất X có khối lượng phân tử là 76 và tạo bởi 2 nguyên tố A và B. A,B có số oxihoá cao nhất là +a,+b và có số oxihoá âm là -x,-y; thoả mãn điều kiện: a=x, b=3y. Biết rằng trong X thì A có số oxihóa là +a. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của B và công thức phân tử của X tương ứng là A. 2s22p 4 và NiO. B. CS2 và 3s23p4. C. 3s23p 4 và SO3. D. 3s23p 4 và CS2. Câu 28: Hợp chất Z được tạo bởi hai nguyên tố M và R có công thức MaRb trong đó R chiếm 20/3 (%) về khối lượng. Biết rằng tổng số hạt proton trong phân tử Z bằng 84. Công thức phân tử của Z là A. Al2O3. B. Cu2O. C. AsCl3. D. Fe3C. Câu 29: Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Cấu hình electron ngoài cùng của ion X2+ là A. 3s23p 6. B. 3d64s2. C. 3d6. D. 3d10. Câu 30 (A-07): Dãy gồm các ion X+, Y- và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s22s22p 6 là A. K+, Cl-, Ar. B. Li+, F-, Ne. C. Na+, F-, Ne. D. Na+, Cl-, Ar. Câu 31 (B-07): Hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hoá duy nhất. Công thức XY là A. LiF. B. NaF. C. AlN. D. MgO.

Câu 32: Hai nguyên tố X và Y thuộc cùng một phân nhóm chính (nhóm A) và thuộc 2 chu kỳ 4 và 5 thì hiệu điện tích hạt nhân nguyên tử của 2 nguyên tố là A. 2. B. 8. C. 18. D. 32.

PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ Câu 1: Tổng hệ số của các chất trong phản ứng Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O là A. 55 B. 20.
3+

C. 25.

D. 50.

Câu 2: Số mol electron dùng để khử 1,5 mol Al thành Al là A. 0,5. B. 1,5. C. 3,0.
2+

D. 4,5.

Câu 3: Trong phản ứng Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu thì một mol Cu đã A. nhận 1 mol electron. C. nhận 2 mol electron. B. nhường 1 mol electron. D. nhường 2 mol electron.

Câu 4: Trong phản ứng KClO3 + 6HBr → 3Br2 + KCl + 3H2O thì HBr A. vừa là chất oxi hóa, vừa là môi trường. C. vừa là chất khử, vừa là môi trường. Số phân tử HNO3 đóng vai trò chất oxi hóa là A. 8. B. 6. C. 4. D. 2. Câu 6: Khi tham gia vào các phản ứng hoá học, nguyên tử kim loại A. bị khử. đóng vai trò chất khử là A. 9. B. 8. C. 7.
2+ 2+ +

B. là chất khử. D. là chất oxi hóa.

Câu 5: Trong phản ứng: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O.

B. bị oxi hoá.

C. cho proton. D. nhận proton.

Câu 7: Cho các chất và ion sau: Zn; Cl2; FeO; Fe2O3; SO2; H2S; Fe2+; Cu2+; Ag+. Số lượng chất và ion có thể

D. 6.

Câu 8: Cho các chất và ion sau: Zn; Cl2; FeO; Fe2O3; SO2; Fe ; Cu ; Ag . Số lượng chất và ion vừa đóng vai trò chất khử, vừa đóng vai trò chất oxi hóa là A. 2. B. 4. C. 6. D. 8.

Câu 9: Trong phân tử NH4NO3 thì số oxi hóa của 2 nguyên tử nitơ là A. +1 và +1. B. –4 và +6. C. –3 và +5. D. –3 và +6. Câu 10: Trong phản ứng: 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O thì nguyên tử nitơ A. chỉ bị oxi hoá. C. không bị oxi hóa, không bị khử. B. chỉ bị khử. D. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

Câu 11: Cho 14,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn tác dụng với O2 dư, thu được 22,3 gam hỗm hợp 3 oxit kim loại. Nếu cho 14,3 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thì thu được v lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là A. 22,4. B. 5,6. C. 11,2. D. 8,96. Câu 12: Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al tác dụng vừa đủ với 5,6 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm Cl2 và O2 thu được 19,7 gam hỗn hợp Z gồm 4 chất. Phần trăm khối lượng của Al trong X là A. 30,77%. B. 69,23%. C. 34,62%. D. 65,38%.

B. B.2. Nếu cho m gam X tác dụng hết với dung dịch HNO3 thì thu được 3.1 mol C2H2. Câu 21: Khử hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe2O3 và CuO bằng CO thu được hỗn hợp Y gồm 2 kim loại. B. Na và Ca thành 2 phần bằng nhau.8 gam hỗn hợp X gồm Mg.72 lít khí SO2 (đktc). Phần 1 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng. 58.36 lít khí N2O là sản phẩm khử duy nhất (đktc). C. B. thu được 28. thu được 1.0 gam hỗn hợp X gồm Mg. B.80. Giá trị của m là A.14. B.8. Cho Y tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư. Hoà tan hoàn toàn X bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng.2. C.1 mol C3H4 và 0. 16.10.15.1 mol H2 qua ống chứa Ni nung nóng.Câu 13: Chia 22. 11. 7. Giá trị của V là A.44 gam Fe và 7.2. Mg trong O2 dư đến khi phản ứng hoàn toàn. 8. 22. thu được y gam hỗn hợp 4 oxit.4. C.4. thu được V lít khí H2(đktc). 52. 16. Đốt cháy hoàn toàn Y cần V lít khí O2 (đktc). 26.9. Câu 18: Nung hỗn hợp X gồm 13. Câu 14: Tổng hệ số của các chất trong phản ứng Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là A. 6. B.02 gam Al trong không khí một thời gian. 13.4. K và Ca thành 2 phần bằng nhau. D.4. Giá trị của m là A.2 gam CO2 và 3.72 lít khí H2 (đktc). C. thu được 13. D. 8. 37. 12.52. C.44. 13. 13. Câu 22: Chia hỗn hợp X gồm Mg. 20. 45. D. thu được 7.8.6 gam H2O. C.2. B. Giá trị của x là A. 18. Phần 2 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl. Al. 13.6. D. 19.76.44. 13. thu được 6. 5. Phần 1 tác dụng hết với O2 thu được 15. Zn.2. Ni thành 2 phần bằng nhau.8 gam chất rắn X. 41. 3.40. Câu 16: Cho m gam Al tác dụng với O2.0. Zn.68. thu được 3. 23. thu được chất rắn X.6. Cho Y tác dụng với dung dịch H2 SO4 đặc nóng dư. B. Câu 17: Nung m gam Al với FeO một thời gian. thu được V lít khí SO2 (đktc). 26.1. Phần 2 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít khí H2 (đktc).2. 0. 73.96. thu được 48.1. Giá trị của m là A.5. Câu 19: Dẫn hỗn hợp X gồm 0. 15.5. Na.36.1. Giá trị của V là A. Khối lượng Al cần dùng để tác dụng hết với x mol O2 là A. C. D.9. D. B. thu được 6. D. Giá trị của V là A.46 gam chất rắn Y. .8. Câu 15: Chia 29. Khối lượng CO2 sinh ra từ phản ứng khử X là A. 42. D.4. 25. 26. Phần 2 tác dụng hoàn toàn với oxi.136 lít khí N2 là sản phẩm khử duy nhất (đktc).84 lít khí NO duy nhất (đktc). D.3 gam hỗn hợp 3 oxit kim loại. 62. thu được 25. 11. C. 28. 21. C. 51. D.4. thu được hỗn hợp khí Y gồm 7 chất.568 lít khí N2 duy nhất (đktc).6. 10. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư.8 gam hỗn hợp 3 oxit. Câu 20: Nung m gam hỗn hợp X gồm Cu. 16. 35. B. Giá trị của y là A. Nếu cho V lít khí O2 (đktc) tác dụng hết với 40 gam hỗn hợp Mg và Ca thì thu được x gam hỗn hợp chất rắn. Phần 1 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 vừa đủ. cần x mol khí O2.7. 5.5. D.72.44. Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 3 hiđrocacbon. 21. C. C.

d. B. 5. D. nhường 12e. f. 6. Fe(NO3)3. h. a. chất oxi hoá. nhận 13e. d. b. B. là chất oxi hóa và môi trường. d. Câu 29 (B-07): Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO. môi trường. e. C. Câu 30: Trong phản ứng FexOy + HNO3 → N2 + Fe(NO3)3 + H2O thì một phân tử FexOy sẽ A.khử là A. a. B. nhận (2y – 3x) electron. D. D. Fe2O3. e.khử là. g. nhận 12e. b. f. C. FeSO4. Fe3O4. nhường (2y – 3x) electron. B. d. nóng) → e) CH3CHO + H2 (Ni. b. to) → g) C2H4 + Br2 → Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hoá . nhận 4e. h. . 7. Fe(OH)2. C. Câu 25: Trong phản ứng Fe3O4 + H2SO4đặc → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O thì H2SO4 đóng vai trò A. nhận (3x – 2y) electron. là chất khử. C. Câu 28 (B-07): Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3 thì vai trò của NaNO3 Câu 31: Khi Fe3O4 thể hiện tính oxi hoá thì mỗi phân tử Fe3O4 sẽ A. D. b. 8. là chất khử và môi trường. nhường 1e. nhường 13e. a. FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc nóng. chất xúc tác. nhận 8e. e. g. c. D. e. D. nhận 1e. C. Fe(NO3)2. c. nhường 2e. Số lượng phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá . C. Câu 27 (A-07): Cho các phản ứng sau: a) FeO + HNO3 (đặc. nhận 2e. FeO. b) FeS + H2SO4 (đặc nóng) → d) Cu + dung dịch FeCl3 → f) glucozơ + AgNO3 trong dung dịch NH3 → h) glixerol + Cu(OH)2 → D. nóng) → c) Al2O3 + HNO3 (đặc. B. C. Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ A. C. Câu 26 (A-07): Cho từng chất Fe. trong phản ứng là A. là chất oxi hóa. nhường 4e. chất khử. nhường 8e. a.Câu 24: Trong phản ứng tráng gương của HCHO thì mỗi phân tử HCHO sẽ A. D. A. B. B. nhường (3x – 2y) electron. Fe2(SO4)3. B.

ion hiđroxoni (H3O+). các electron hoá trị. liên kết ion hóa. liên kết ba. liên kết cộng hóa trị có cực. liên kết cộng hóa trị không cực. hợp chất không điện li A. liên kết ba cực. liên kết ion. bão hoà và không định hướng. . B. B. C. sự tồn tại mạng lưới tinh thể kim loại. B. D. liên kết hiđro. Câu 2: Liên kết cộng hóa trị tồn tại do B. liên kết phức tạp. C. góc không gian. ánh kim.LIÊN KẾT HOÁ HỌC Câu 1: Hợp chất có liên kết cộng hoá trị được gọi là A. hợp chất cộng hóa trị. A. C. Câu 4: Liên kết cộng hoá trị được hình thành do 2 electron của một nguyên tử và một orbitan tự do (trống) của nguyên tử khác thì liên kết đó được gọi là A. tính dẫn điện. D. góc cộng hóa trị . . liên kết hiđro giữa các phân tử. Câu 7: Liên kết ion khác liên kết cộng hóa trị do đặc tính Câu 9: Sự tương tác giữa nguyên tử hiđro của một phân tử với một nguyên tố âm điện của phân tử khác dẫn Câu 10: Tính chất bất thường của nước được giải thích do sự tồn tại B. C. D. liên kết cộng hóa trị phân cực. Câu 8: Liên kết kim loại được đặc trưng bởi A. C. góc cấu trúc. B. định hướng và bão hoà. D. liên kết pi. mà liên kết được gọi là A. B. A. liên kết đơn giản. liên kết hiđro. B. C. D. liên kết phân cực. liên kết tĩnh điện. liên kết đôi. Câu 3: Tuỳ thuộc vào số cặp electron dùng chung tham gia tạo thành liên kết cộng hóa trị giữa 2 nguyên tử Câu 5: Góc tạo thành giữa các liên kết cộng hóa trị được gọi là A. các đám mây electron. các cặp electron dùng chung. B. Câu 6: Liên kết hóa học giữa các ion được gọi là A. C. các electron chuyển động tự do. lực hút tĩnh điện. C. không định hướng và không bão hoà. liên kết đơn. D. đến tạo thành A. C. định hướng và không bão hoà. D. D. C. hợp chất trung hoà điện. hợp chất phức tạp. liên kết cho – nhận. góc hóa trị. các đơn phân tử nước. liên kết cho – nhận. phân tử phân li. liên kết anion – cation. C. D. liên kết lưỡng cực. liên kết xich ma. liên kết đen ta. B. liên kết ion.

Câu 17: Dãy gồm các chất có độ phân cực của liên kết tăng dần là Câu 18: Sự phân bố không đều mật độ electron trong phân tử dẫn đến phân tử bị Câu 19: Điện tích quy ước của các nguyên tử trong phân tử. C. D. hiđro. 3. -3. nhiệt độ nóng chảy cao. ZnSO4. D. SiO2. B. C. CaO. độ rắn không lớn và nhiệt độ nóng chảy cao. D. phân tử nước có liên kết cộng hóa trị. oxi có độ âm điện lớn hơn X. C. độ rắn không lớn và nhiệt độ nóng chảy thấp. B. D. KBr. Câu 22: Hóa trị của nitơ trong các chất: N2. 3. D. NaCl. A. điện tích nguyên tử. NH3. C. Câu 13: Chất có mạng lưới tinh thể phân tử có đặc tính A. CaCl2. dễ bay hơi và hóa rắn. cộng hóa trị không có cực. cộng hoá trị. 3. C. LiF. trong nước tồn tại ion H3O+. A. Câu 12: Chất có mạng lưới tinh thể nguyên tử có đặc tính A. 5. ZnO. nhiệt độ nóng chảy cao. cộng hóa trị phân cực. D. C. 4. 4. 2. C.Câu 11: Nước có nhiệt độ sôi cao hơn các chất khác có công thức H2X (X là phi kim) là do A. cation hay anion. CuSO4 . 0. C. LiF. Câu 14: Chất có mạng lưới tinh thể ion có đặc tính A. ion mạnh. 0. NiCl2. 5. Câu 21: Trong phân tử nitơ. B. B. rút ngắn. kéo dãn. liên kết kim loại . NaNO3. -2. C. N2 . N2H4. BaCl2 . ion yếu. ion . FeCl2. số oxi hóa. dễ bay hơi. C. CoCl2. 0. hoạt tính hóa học cao. B. CH3COOH. D. Câu 20: Tính chất vật lí của Cu gây ra bởi A. +5. SiO2 . tan tốt. B. độ tan trong rượu lớn. Câu 15: Liên kết hóa học trong phân tử hiđrosunfua là liên kết A. Fe(OH)3. B. NH4Cl. 3. CuCl2. 3. B. D. 2. cho – nhận. 3. mang điện. . độ rắn lớn và nhiệt độ nóng chảy thấp. NaCl . H2O . nếu coi phân tử có liên kết ion được gọi là A. B. NaNO3 tương ứng là A. D. C. liên kết cộng hóa trị phân cực. B. NaBr. -3. Na2O. HNO3 . CO2 . B. phân cực. trong nước có liên kết hiđro. D. D. các nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết: A. điện tích ion. 4. độ dẫn điện cao. C. D. MnCl2. nhiệt độ nóng chảy thấp. vị trí của Cu trong bảng HTTH. Câu 16: Dãy gồm các chất chỉ có liên kết cộng hóa trị là A. B. CdCl2 . độ rắn lớn và nhiệt độ nóng chảy cao.

T. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là A. Tinh thể nguyên tử là các tinh thể A. cho – nhận. (4). Câu 31 (B-07): Cho các chất: axit propionic (X). (3). Z. ion. C. Cl2 là halogen nên có hoạt tính hóa học mạnh. D. BF3 và BeH2 tương ứng là A. D. không lai hoá. muối ăn (4).04. Câu 27: Hình dạng của phân tử CH4. B. (1). (3). ion. cộng hóa trị không phân cực. D. trên trái đất hàm lượng nitơ nhiều hơn clo. tứ diện. D. tam giác. (1). 4). của clo là 3. X. B. Câu 30: Độ âm điện của nitơ bằng 3. C. thẳng.16 khác nhau không đáng kể nhưng ở điều kiện thường . D. axit axetic (Y). B. C. 90o. B. (5). X. C. gấp khúc. Câu 24: Liên kết trong phân tử HCl là liên kết A. ion. tam giác.Câu 23: Liên kết trong phân tử NaCl là liên kết A. Câu 29: Anion X có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p . 120 o. điện tích hạt nhân của N nhỏ hơn của Cl. B. C. T. B. thẳng. gấp khúc.5o do nguyên tử oxi ở trạng thái A. gấp khúc. X. Bản chất liên kết giữa X với hiđro là A. (2). Z. Câu 25: Trong mạng tinh thể kim cương. (2). (5). H2O. 2- D. B. C. tam giác. tứ diện. nước đá (3). C. thẳng. Z. N2 có liên kết ba còn Cl2 có liên kết đơn. D. lai hoá sp. C. gấp khúc. cộng hóa trị phân cực. Y. tứ diện. 104 o30 /. Z. cộng hóa trị không phân cực. cộng hóa trị phân cực. khả năng phản ứng của N2 kém hơn Cl2 là do A. Y. silic (5). lai hoá sp 2. X. B. góc liên kết tạo bởi các nguyên tử cac bon là Câu 26: Cho tinh thể các chất sau: iod (1). Y. D. D. T. C. 109 o28 /. cho – nhận. thẳng. kim cương (2). Y. tam giác. 6 Câu 28: Phân tử H2O có góc liên kết HOH là 104. B. A. cộng hóa trị không phân cực. tứ diện. lai hoá sp 3. cộng hóa trị phân cực. ancol (rượu) etylic (Z) và đimetyl ete (T). T. cho – nhận.

giảm 4 lần. Câu 10: Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì nó A. không xảy ra nữa. 60OC. 16 lần. D. O B. [H2] = 3M. kích thước hạt KClO3. B. Câu 3: Khi tăng thêm 10 OC. [NH3] = 2M. B là 2 chất khác nhau). 128 lần. D. Câu 8: Cho 6 gam kẽm hạt vào cốc đựng dung dịch H2SO4 2M ở nhiệt độ thường. chỉ xảy ra theo chiều nghịch. 2 và 4. Yếu tố không ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng trên là A. tăng 4 lần. D. nồng độ các chất trong bình như sau: [N2] = 2M. Giá trị của x là A. chất xúc tác. B. Vậy khi giảm nhiệt độ từ 70 OC xuống 40OC thì tốc độ phản ứng giảm đi A. B. đổi tốc độ phản ứng là A. Câu 2: Cho phản ứng sau: Các chất phản ứng → các chất sản phẩm. tốc độ một phản ứng hoá học tăng lên 2 lần. C. Khi thể tích bình phản ứng giảm đi . một nửa thì tốc độ phản ứng A. C. thay dung dịch H2SO4 2M bằng dung dịch H2SO4 1M. áp suất. 4. nhiệt độ. 3 và 6. tốc độ một phản ứng hoá học tăng lên 4 lần. 16 lần. Câu 7: Xét phản ứng sau ở nhiệt độ không đổi: 2NO + O2 → 2NO2. 70OC. C. 5 lần. D. D. ứng đó từ 25OC lên 75 OC thì tốc độ phản ứng tăng A. 32 lần. 3. Để tốc độ phản ứng đó (đang tiến hành ở 30 OC) tăng 81 lần thì cần phải tăng nhiệt độ lên đến A. tăng 8 lần. lên 2 lần. tăng nhiệt độ lên đến 50OC. Câu 5: Khi tăng thêm 10 OC.C x . B. 50OC. C. B. D. D. giảm 8 lần. Sau một thời gian. C. Yếu tố không ảnh hưởng đến tốc độ B. Câu 6: Người ta cho N2 và H2 vào trong bình kín dung tích không đổi và thực hiện phản ứng: N2 + 3H2 → 2NH3.C y (A. 64 lần. phản ứng nói trên là A. nồng độ B không đổi thì tốc độ phản ứng tăng 8 lần. nồng độ các chất sản phẩm. D. tăng thể tích dung dịch H2SO4 2M lên 2 lần. chỉ xảy ra theo chiều thuận. thay 6 gam kẽm hạt bằng 6 gam kẽm bột. D. Nồng độ mol/l của N2 và H2 ban đầu lần lượt là A. C. vẫn tiếp tục xảy ra. 10 lần. Câu 9: Cho phản ứng: 2KClO3 (r) → 2KCl(r) + 3O2 (k). 80OC. nhiệt độ. C. Vậy khi tăng nhiệt độ của phản B. B. 32 lần. Biến đổi không làm thay B. C. 8. 2 và 3. tốc độ một phản ứng hoá học tăng lên 3 lần. chất xúc tác. Câu 4: Khi tăng thêm 10 C.TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC Câu 1: Tốc độ của một phản ứng có dạng: v = k. C. D. Nếu tăng nồng độ A A B C. nồng độ các chất phản ứng. 4 và 8. 6.

33. thay đổi nồng độ các chất. NH3 tương CO2 (k) + H2 (k) Biết KC của phản ứng là 1 và nồng độ ban đầu của CO và H2O tương ứng là 0. C. (3). Biết KC của phản ứng là 2. C. Khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng ở 410OC thì nồng độ của HI là A. 1 và 0. Câu 12: Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hoá học là A. D. C.08.04. D. B. 0. 40. 1.6. cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.1 mol/l và 0. (4). 2Fe (r) + 3CO2 (k). lượng chất X là 1. (5) tăng lượng xúc tác. B. C. cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. 2NH3. C. Câu 15: Phản ứng: 2SO2 + O2 phản ứng trên chuyển dịch tương ứng là A. B. 0. Nồng độ (mol/l) lúc ban đầu của Câu 17: Cho phản ứng sau ở một nhiệt độ nhất định: N2 + 3H3 ứng là A. thay đổi áp suất.0659 và hằng số tốc độ của phản ứng nghịch là 0.32. áp suất và diện tích bề mặt. thay đổi nhiệt độ. B. thuận và nghịch. 2. Khi giảm nhiệt độ của phản ứng từ 450 OC xuống đến 25 OC thì A. cân bằng không bị chuyển dịch. B. B. 2NH3 (k) ∆H < 0.52.96.08. 0. phản ứng dừng lại. Câu 18: Cho phản ứng: CO (k) + H2O (k) cân bằng (mol/l) của CO và H2O tương ứng là A.02 và 0.35.76.nghịch và thuận.4.95. nồng độ. (2) tăng N2 và H2 lần lượt là 0. (1). B. 0. Câu 20: Cho phương trình phản ứng: 2A(k) + B (k) phản ứng này là A.01. D. thêm chất xúc tác. H2. Người ta trộn 4 chất.47. Câu 19: Phản ứng N2 + 3H2 suất của phản ứng nói trên là A. 0. B. Câu 13: Cho phản ứng: Fe2O3 (r) + 3CO (k) Khi tăng áp suất của phản ứng này thì A.44. cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. nhiệt độ và áp suất. 2 và 0.08.02. nghịch và nghịch. D. 2SO3 ∆H < 0. 1.4. (2). 0.001. nồng độ. Nồng độ cân bằng (mol/l) của N2.02 và 0. (5).0017. (5). C. cân bằng không bị chuyển dịch.4 mol/l. thuận và thuận.6 mol. phản ứng dừng lại. 1 và 0. Khi cân bằng. 0. 0.21 và 2. 2 và 0.08 và 0.Câu 11: Giá trị hằng số cân bằng KC của phản ứng thay đổi khi A. 29. C. nhiệt độ và chất xúc tác. (3) tăng nồng độ N2 và H2. Các yếu tố làm tăng hiệu 2X (k) + 2Y(k).05 và 0. D. nồng độ.51 B. 0. 58. C. C. hằng số tốc độ của phản ứng thuận là 0. (3). (4) tăng nồng độ NH3. D. áp suất. Nồng độ nhiệt độ. D. Cho một số yếu tố: (1) tăng áp suất. C. Câu 14: Cho phản ứng: N2 (k) + 3H2 (k) B. D. 2NH3 là phản ứng toả nhiệt. cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. mỗi chất 1 mol vào bình kín dung tích 2 lít (không đổi). D.26 D.2. Khi giảm nhiệt độ và khi giảm áp suất thì cân bằng của Câu 16: Trộn 1 mol H2 với 1 mol I2 trong bình kín dung tích 1 lít. nhiệt độ và chất xúc tác. (2). Biết rằng ở 410O. Hằng số cân bằng của .

02. khi cho thêm H2SO4 loãng vào dung dịch trên thì cân bằng sẽ chuyển dịch tương ứng là B.02. C.024 và 0. .013. Cho 18. D. 0. [COCl2] = 0. 2NO2. 0. thuận và thuận.024. B.500.412. 0. 0.342. 0. nghịch và nghịch.008. C. + đạt đến trạng thái cân bằng.026.014. Hằng số cân bằng KC ở nhiệt độ này là D. 0. 2. Khi cho thêm NaOH và Câu 24: Khi hoà tan SO2 vào nước có cân bằng sau: SO2 + H2O A. D.925.027. 0. áp suất là 1 atm.016. [Cl2] = 0. Khi cân bằng [CO] = 0. C. thuận và nghịch. 0. nghịch và thuận.040.Câu 21: Cho phản ứng: CO + Cl2 COCl2 thực hiện trong bình kín dung tích 1 lít ở nhiệt độ không đổi.025. B.015. 0. 2.42gam Cl2. 0. Nồng độ mol/l của CO. khi B. 0. D.456.9 lít ở 27OC. HSO3 + H . Câu 22 (A-07): Khi tiến hành este hóa giữa 1 mol CH3COOH với 1 mol C2H5OH thì thu được 2/3 mol este.007. C.01. 0. Câu 23: Cho cân bằng: N2O4 A.4 gam N2O4 vào bình chân không dung tích 5. 0.025 và 0. Cl2 và COCl2 ở trạng thái cân bằng mới lần lượt là A.026 và 0. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hóa 1 mol axit axetic cần số mol rượu etylic là (các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ) A. Bơm thêm vào bình 1.023 và 0. 0.

CaCO3. b. Điều này được giải thích là do A.ĐIỆN LY Câu 1: Dung dịch glixerol trong nước không dẫn điện. C. Al(NO3)3. 1. B.t.7. Mg(OH)2. + C. tăng dần.3M. D.10-4.trong dung dịch thu được là A. KCl.8. dung dịch của chúng dẫn điện.5 g CuSO4. C. natri hiđroxit là chất rắn. glixerol là chất hữu cơ. axít. 1.39g Al(NO3)3.2M. 2x + 2y = z + t. Câu 7: Phương trình phân li của axít axetic là: CH3COOH A. B. lúc đầu giảm. C.6M. 1. B. B. B. Giá trị của Ka là C. 3. H2CO3. 0. AlCl3. Nồng độ mol/l của ion NO3. natri hiđroxit là chất điện li. . Câu 10: Thêm từ từ từng giọt H2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2 đến dư thì độ dẫn điện của hệ sẽ biến đổi như sau: A. 1. 0.7M. NaCl. B.2. Câu 5: Trong dung dịch Fe2(SO4)3 loãng có chứa 0. CaCl2. hiđroxit tan là những chất điện li vì A. D. Biết [CH3COOH] = 0.6. glixerol là chất lỏng. [H ] = 2. CH3COOH. C.9. x mol Mg2+. 0. B.trong dung dịch là A.8M. 8.1M. D. dung dịch NaOH dẫn điện tốt.thì số mol Fe2(SO4)3 trong dung dịch đó là A. 5. c. glixerol là chất không điện li. C. x + y = 2z + 2t. BaSO4. x + y = z + t. 0. Câu 3: Một cốc nước có chứa x mol Ca2+. B. glixerol là hợp chất cộng hóa trị. B. 1M. 0. sau đó giảm. natri hiđroxit là hợp chất ion.10 -5. 0. C. 0. D. Tổng nồng độ mol/l của các ion Cu2+ và SO42. Ca(OH)2. Câu 4: Trộn 200 ml dung dịch NaOH 2M với 300 ml dung dịch KOH 1.6 mol SO42. natri hiđroxit là chất vô cơ. lúc đầu tăng. có sự di chuyển của electron tạo thành dòng electron dẫn điện.5H2O vào một lượng nước vừa đủ thành 200 ml dung dịch. Câu 2: Các muối. D. D.10 M. sau đó tăng. D. D.10 -5. Ka. Câu 9: Trong 150ml dung dịch có hoà tan 6.25M CH3COO + H -3 + D. chúng có khả năng phân li thành hiđrat trong dung dịch. Câu 6: Hoà tan 12. 0. B. D.4. giảm dần.10 -5. Nếu thể tích dung dịch không thay đổi thì nồng độ ion OH. 0. 0. t mol HCO3-.9.5M. 2x + 2y = z .có trong dung dịch là A. 2M. d là A. Hệ thức liên hệ giữa a. C.95. 1M. z mol Cl-. C.4.06M. AgNO3.5M và ở trạng thái cân bằng.5M. MgSO4. Câu 8: Dãy gồm tất cả các chất đều là chất điện li mạnh là A. các ion hợp phần có tính dẫn điện. Ba(OH)2.

B.15). C.62t. D. X chứa (K+. PO43-. . F. D. C. D. Các chất có thể làm mất tính cứng của nước là A. X chứa (H+. H+. x + y = z + t và 23x + 40y . Fe3+.01 mol Na . 0. CH3COOH. HCl và AgNO3. HS -. SO42. 3. CO32-. Mọi axit đều là chất điện li mạnh.(0. Mg2+ (0. Al3+. C. Cl.(0. SO42-. Giá trị của m là A. C. H2SO4 (C). H+. NO3. Cl-).(0.05 mol HCO3-. D.4. C.01 mol Mg2+. B. H+ (0. Dung dịch có độ Câu 17: Chia dung dịch X gồm CuSO4 và Al(NO3 )3 thành 2 phần bằng nhau. Các ion trong X và Y là A. CH3COOH. SO42-).(0.075). C17H35COONa (F).15). C. CO32-. Câu 18: Phát biểu đúng là A.10). NO3-).10).25). Mg2+. 2. Zn2+. NH4+ (0. C. 12. C6H5ONa và H2SO4. NaCl. X chứa (K+. Fe2+. D.4. Câu 13: Dãy gồm các ion đều phản ứng được với ion OH. Cl-). E. NH4 +. C. C. NO3-). x + 2y = z + t và 23x + 40y + 61z + 62t. A. Câu 19: Cho các chất sau: Ca(OH)2 (A). Mọi chất điện li mạnh đều là axit. SO42-. K2SO4 và NaNO3.25). Nước trong cốc là A. K+. NaHCO3 và NaOH. nước cứng tạm thời. D. Na2CO3 (D).62t. H2SO4. 0. y mol Ca2+. z. Cl-). Cu2+. Na3PO4 (E). Biểu thức liên hệ giữa x. Mọi axit đều là chất điện li. nước mềm. B.99 gam kết tủa. E. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 6. + - B. NH4 +. Cl-). CO32. Câu 16: Cho 4 dung dịch có cùng nồng độ mol là NaCl. B. NH4+. dẫn điện nhỏ nhất là A. NO3-. D. mỗi dung dịch chỉ chứa 2 cation và 2 anion trong số các ion với số mol như sau: K+ (0. C.2.02 mol Cl . nước cứng toàn phần. Pb2+. Câu 12: Một dung dịch chứa x mol Na+. Ba2+. B.là A. NaHCO3 (B). CO32-. B.61z .20). D.02 mol Ca2+ và 0.và t mol NO3-. Phần 2 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư.Câu 11: Có 2 dung dịch X và Y. CH3COONa. D. C. NO3-). Mọi axit mạnh đều là chất điện li mạnh. Y chứa (Mg2+. D. H2SO4.6. rồi lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Y chứa (Mg2+. SO42-. X chứa (K+.61z . NH4+. SO32-. x + 2y = z + t và 23x + 40y . Y chứa (Mg2+. y. Câu 15: Một cốc nước chứa 0. C. Y chứa (Mg2+. H+. B. A. NH4+. z mol HCO3. 0. nước cứng vĩnh cửu. 4. D. B. A. x + y = z + t và 23x + 40y + 61z + 62t. B. HSO3-. CO32-. HCO3-. E. D. E. F. H+. CH3COONa. t và công thức tính tổng số gam muối trong dung dịch lần lượt là A. Câu 14: Cặp chất cùng tồn tại trong một dung dịch là A. CO32-.

1. NH4+.là A. D. C.10-4M. D. NH4 +. NaCl. Câu 21: Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là Câu 22: Hiện tượng tạo thành nhũ trong các hang động là do phản ứng Câu 25 (B-07): Trong các dung dịch: HNO3. B. Fe3+. Na+. Na+. B. CO32-. NO3-. Ca2+. CaO + CO2 → CaCO3. B. NH4+. D. Mg(NO3)2. SO42-.10 -5M. KHSO4. C. HNO3. Câu 26: Dung dịch axit H2SO4 có pH = 4. NO3-. Ca2+. Na2SO4. NO3-. A. SO42-. Câu 23: Nguyên nhân làm cho nước suối có tính cứng là do phản ứng A. Mg2+. Cu2+. NaCl. Mg2+. KHSO4. C. Ba2+. Mg(NO3)2. Na+. D.10-5M. Na2SO4. Ca(OH)2. Na2SO4. Nồng độ mol/l của H2SO4 trong dung dịch đó là . K+. C. CaCO3 → CaO + CO2. 2. B. NaCl. dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là A. Ca(OH)2. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O. B. HSO3-. Al3+. Na+. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2. H+. HNO3. Na2SO4. D. NH4+. Cl-. Cu 2+. Câu 24: Để phân biệt nước cứng tạm thời. HCO3-. C. 2.10 -4M. H+.Câu 20: Dãy gồm tất cả các ion đều không tác dụng với CO32. B. NH4+. Br-. Cl-. D. nước cứng vĩnh cửu người ta dực vào sự có mặt của ion A. A. Ca2+. B. Cl-. Ca(OH)2. OH-. 5. CaO + CO2 → CaCO3. C. Na+. K+. A. KHSO4. K+. D. K+. OH-. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O. Ca(OH)2. CaCO3 → CaO + CO2. HNO3. C. Mg2+. Ag+.

D. chỉ thể hiện tính bazơ khi gặp axit mạnh. SO42+ D. 4V. bazơ. CH3COONa. C. B.50. Câu 4: Lượng nước cần thêm vào V lít dung dịch HCl có pH = 3 để thu được dung dịch HCl có pH = 4 là A. NH4Cl. Câu 6: Hoà tan 4 chất sau với cùng số mol vào nước để được 4 dung dịch có thể tích bằng nhau: C2 H5ONa. D. CH3COONa. Thể tích (ml) dung dịch H2SO4 1M vừa đủ để trung hoà dung dịch X là A. 250. Quan hệ giữa x và y là A. vừa thể hiện tính bazơ. C. Na2CO3. C. x = y.5 M được dung dịch X. 2HCl + Ca(OH)2 → CaCl 2 + 2H2O B. B. Câu 8: Phản ứng không phải phản ứng axit-bazơ là A. x = y. D. - C. chỉ thể hiện tính axit khi gặp bazơ mạnh. CH3COONa. 3. Câu 3: Trong phản ứng HSO4 + H2O → A. Câu 2: Dung dịch natri axetat trong nước có môi trường A. D. x < y. 10V. D. C. Số lượng dung dịch có pH < 7 là A. C. B. D. B. B. C. C2H5ONa. HCl + AgNO3 C. Dung dịch có pH lớn nhất là dung dịch tạo từ A. C. Na2S. KNO3. Câu 7: Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol. chất khử. Fe2(SO4)3. x > y. CH3NH2. x ≤ y. 2HNO3 + CuO D.5M với 100 ml dung dịch HCl 0.AXIT – BAZƠ THEO BRONSTED Câu 1: Chất trung tính là chất A. 150. trung tính. x < y. x > y. 7V. C. chất oxi hóa. 4. NaHSO4. pH của 2 dung dịch tương ứng là x và y. C6H5ONa. C6H5ONa. B. axit. Câu 5: Có 10 dung dịch NaCl. vừa thể hiện tính axit. C6H5ONa. B. + H3O thì H2O đóng vai trò là D. bazơ. không thể hiện tính axit và tính bazơ. B. 5. CH3NH2. x ≤ y. lưỡng tính. Câu 10: Trộn lẫn 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0. D. 2. AlCl3. Câu 9: Dung dịch NaOH và dung dịch CH3COONa có cùng pH. nồng độ mol/l của 2 dung dịch tương ứng là x và y. 9V. B. 2KOH + CO2 → AgCl↓ + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O → K2CO3 + H2O. axit. . 25. Quan hệ giữa x và y là A.

KNO3. C. 3. thu được dung dịch Z. NH4Cl. Al2O3 và Al(OH)3. 2. B. pH > 7. Câu 16: Nung 6. 2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2↑. thu được dung dịch có pH =2. 10. 0. pH < 7.15. từ màu đỏ chuyển dần sang màu xanh. B. 4. Câu 21: Cho V lít dung dịch Ba(OH)2 0. Dung dịch thu được có pH A. Dung dịch Z có A. được 300ml dung dịch Y. 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O. thu được dung dịch X. K2CO3. Sau khi cho hết X vào Y và đun nhẹ để đuổi hết khí. CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2↑+ H2O . Dung dịch Y có giá trị pH là A. KNO3. bằng 7.30. nơtron. D. C. 3. D. B. D. C. D. HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3. 2. D. Câu 19: Phản ứng thuỷ phân các muối là phản ứng trao đổi A. 8. C. Giá trị của V là A.48. C.25. Câu 14: Cho một ít chất chỉ thị quỳ tím vào dung dịch NH3 thu được dung dịch X.60. lớn hơn 7. B.1. B. 5. Số lượng muối bị thuỷ phân là A. pH ≤ 7. 6.33. B. 0. pH = 7. AlCl3. cả 3 chất.012M.05M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 a mol/lít thu được m gam kết tủa và 500ml dung dịch có pH = 13. C. Al2O3. Al(OH)3 đều tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. D. Fe2(SO4)3. 0. B. C. từ màu xanh chuyển dần sang màu đỏ.33. Fe2(SO4)3. CH3COONa. sau một thời gian thu được 4.48. electron. Câu 13: Cho CO2 tác dụng với NaOH trong dung dịch với tỷ lệ mol tương ứng là 1 : 2. C. từ màu đỏ chuyển sang không màu.96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. 10. 0.1M và H2SO4 0. hạt nhân. D. Thêm từ từ tới dư dung dịch NaHSO4 vào dung dịch X.0. Các chất lưỡng tính là A. 0. B. C. Câu 22: Phản ứng thuộc loại phản ứng axit – bazơ là A.45. 3. Giá trị pH của dung dịch X là A. B. Al và Al2O3. 1. Na2CO3. nhỏ hơn 7. C. Al và Al(OH)3. 2. Câu 15: AlCl3 trong dung dịch nước bị thuỷ phân.15. D. B. D. D. B.58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín. Câu 18: Cho rất từ từ dung dịch X chứa 2x mol HCl vào dung dịch Y chứa x mol K2CO3. 4. D. . 0.025M vào 100ml dung dịch gồm HNO3 và HCl (có pH = 1). C.2. D. từ màu xanh chuyển dần sang màu tím. Giá trị của a và m tương ứng là A. bằng 14. B. C. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước. Câu 12: Trộn 100ml dung dịch KOH có pH = 12 với 100 ml dung dịch HCl 0. Câu 20: Cho các muối tan sau: NaCl. Câu 17: Trộn 200ml dung dịch gồm HCl 0. proton. Màu của dung dịch X biến đổi A. 0. 10. Na2S.Câu 11: Al. Chất làm tăng cường sự thuỷ phân của AlCl3 là A. 4.

4(a-b). 3. (3). NaCl. bazơ. 5. NH4Cl.81. B. 2.[OH − ] 4 Kb = [NH 3 ]. 4. (2). D. 9V. NaCl. B. Câu 29 (A-07): Dung dịch HCl và dung dịch CH3 COOH có cùng nồng độ mol. amoniac. y = x – 2. Câu 25 (B-07): Hỗn hợp X chứa Na2O. dung dịch thu được chứa A. metylamin. BaCl2. cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li) A. D. (4).4(a+b). D. natri hiđroxit. C. V = 22.Câu 23: Khi hoà tan Na2CO3 vào nước. natri hiđroxit.81 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3. amoni clorua. NH4Cl.[OH − ] 4 Kb = [NH 3 ] Kb = [NH 3 ] [NH + ]. NH4 + OH . 4. y = 100x. lưỡng tính. y = 2x. trung tính. NaOH. Câu 32 (B-07): Cho 4 phản ứng: (1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O (3) BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl (4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4 Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit – bazơ là A. C.81. B. ZnSO4. Câu 31: Cho phản ứng sau: NH3 + HOH thức A. Hằng số phân ly bazơ (Kb) được tính theo biểu [NH + ].[OH − ] 4 B. B. (3). ZnO tan vừa đủ trong 500 ml dung dịch H2SO4 0. D. [NH + ]. D. Al(OH)3. đun nóng. . B. V = 22. B. axit. Zn(OH)2. 6. metylamin. D. 5. metylamin. b là A.1 M rồi cô cạn dung dịch thì thu được m gam muối khan. C.2(a-b). C. amoniac. Câu 28: Lượng nước cần thêm vào V lít dung dịch NaOH có pH = 12 để thu được dung dịch NaOH có pH = 11 là A. (4). C. Câu 27: Cho 2. NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Giá trị của m là A. Biểu thức liên hệ giữa V với a. B. NaOH. C. NaHCO3. Câu 26 (B-07): Dãy gồm các chất đều làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là A.[H 2 O] [NH + ]. amoniac. thu được V lít khí (đktc) và dung dịch X. 7V. B. Số lượng chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là A. D. V = 11. C. V = 11. anilin. B. (2). 10V. BaCl2. anilin. 4V. NaCl. Câu 30 (A-07): Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều. MgO. (NH4)2CO3.[OH − ] 4 C. Quan hệ giữa x và y là (giả sử. D. pH của hai dung dịch tương ứng là x và y.81. Cho hỗn hợp X vào nước (dư). C. NH4Cl. D. NaCl. Khi cho nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiệnkết tủa. thu được dung dịch có môi trường A.2(a+b). natri axetat. D.81. + - C. y = x + 2. (2).[H 2 O] Kb = [NH 3 ]. (1). Câu 24 (A-07): Cho các chất: Ca(HCO3)2. 3.

K a = [CH 3 COOH]. 6.[H 2 O] [CH 3COO − ].1M và NaOH 0.[H 3 O + ] D.].0375M và HCl 0.]. 2.[H 3O + ] A.[H 2 O] [CH 3 COO .[H 3 O + ] C. Giá trị pH của dung dịch X là A. D.1M với 400 ml dung dịch gồm H2SO4 0. K a = [CH 3 COOH] B. B.0125M.Câu 33: Cho phản ứng sau: CH3COOH + H2O theo biểu thúc sau CH3COO.+ H3O+. K a = [CH 3 COOH]. thu được dung dịch X. 7. Hằng số phân li axit (Ka) được tính [CH 3 COO − ]. . Ka = [CH 3 COOH] [CH 3 COO .[H 3O + ] Câu 34 (B-07): Trộn 100 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0. C. 1.

MgCl2. nước brom. C. NH4Cl. nước brom. Câu 2: Có thể phân biệt amin bậc 1 với amin bậc 2 và 3 bằng Câu 3: Để phân biệt O2 và O3. D. NaOH. AgNO3 trong dung dịch NH3. NH3 và NH4Cl. HNO3 và Ba(NO3)2. Để nhận biết 4 dung dịch trên. NaOH và NaCl. D. Để nhận Câu 9: Để phân biệt 4 dung dịch glucozơ. Để nhận biết được 3 dung dịch trên. . H2SO4. Cu(OH)2/OH-. nhận được NaCl và AlCl3. C. HCl. Câu 8: Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 chất lỏng sau: benzen. HCl. D. KHCO3. CuO. 2 dung dịch. dung dịch KBr có hồ tinh bột. B. [Ag(NH3)2]OH. C. Câu 5: Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch sau: HCl. B. Na. quỳ tím. Cu. quỳ tím. H2SO4. D. Na2SO4. D. Cu(OH)2. FeCl3. HCl và NaCl. B. etanol. nước brom. D. không nhận được chất nào. chỉ cần dùng một thuốc thử duy nhất là dung dịch A. nhận được MgCO3. H2SO4. Chỉ bằng cách Câu 11: Có 4 chất bột màu trắng là NaCl. nước brom. C. Na. Có thể nhận biết 6 dung dịch trên bằng kim loại A. Câu 6: Có 6 dung dịch riêng rẽ sau: BaCl2. KOH. NaOH. phenol. ancol etylic. quỳ tím. B. dung dịch axit axetic. Z (Na2CO3 và Na2SO4). cần dùng 2 thuốc thử là A. B. B. C. Câu 7: Có 5 lọ mất nhãn đựng 5 chất lỏng sau: dung dịch HCOOH. A. dung dịch KI có hồ tinh bột. fomanđehit chỉ cần dùng một thuốc thử là B. B. C. C. (NH4)2SO4. A. B. dd KMnO4. que đóm đang cháy. Cu(OH)2. C. B. C. hồ tinh bột.v. NaCl. người ta có thể dùng A. AgNO3 trong dung dịch NH3. Cu(OH)2 D. dung dịch CH3COOH. Na2CO3. BaCO3. D. bình điện phân v. H2SO4. C. AlCl3. cần dùng ba thuốc thử là A. B. 3 dung dịch. NaOH. FeCl2. Câu 4: Dãy gồm 3 dung dịch có thể nhận biết bằng phenolphtalein là A. NaOH. 1 dung dịch. Na. K2SO4. glixerol. ancol etylic. NaCl. nước brom. biết được 4 lọ trên. C. NaCl. KOH. Mg(HCO3)2.. BaCO3. KOH. Chỉ dùng nước cùng các thiết bị cần thiết (như lò nung. dung dịch CH3CHO. MgCO3. Ba(HCO3)2. BaCl2. tO. cần dùng 2 dung dịch là A. 5 dung dịch.. đun nóng có thể nhận được A. Câu 10: Có 5 dung dịch riêng rẽ sau: NaHSO4. Na2CO3. dd Br2. KOH. NaNO2.NHẬN BIẾT Câu 1: Có 3 dung dịch hỗn hợp X (NaHCO3 và Na2CO3). HCl. Na. KNO3. Mg. Để nhận biết được 5 lọ trên dung dịch trên. nước brom. glixerol. Na2SO3.) có thể A. Al. D. tO. quỳ tím. nhận được cả 4 chất D. Y (NaHCO3 và Na2SO4). D.

B. dd BaCl2. chỉ cần dùng một thuốc thử duy nhất là dung dịch A. 4 dung dịch. Al2O3. Y. Để nhận biết được X. 4 mẫu. D. Ag. B. MgCl2. CuCl2. Cu. C. C. MnO2. Al2(SO4)3. NaOH. NaCl. dung dịch Ba(OH)2. B. 6 dung dịch. 2 chất. MgCl2. Y gồm (KHCO3 và K2SO4). chỉ cần dùng một dung dịch duy nhất là A. Để nhận được cả 3 dung dịch. Câu 23: Cho 3 bình đựng các dung dịch mất nhãn là X gồm (KHCO3 và K2CO3). dung dịch quỳ tím. FeCl2. HCl và BaCl2. C. 0. H2SO4. glucozơ. NaOH. Câu 21: Các dung dịch loãng sau: Na2SO4. Số lượng thuốc thử tối thiểu cần dùng để có thể nhận được 5 dung dịch trên là A. HNO3. H2SO4 đựng trong 3 lọ riêng biệt bị mất nhãn. Chỉ dùng nước có thể nhận được A. Na2CO3. C. Câu 19: Cho các chất rắn riêng rẽ sau: BaSO4. C.Câu 12: Có thể nhận biết 2 dung dịch riêng rẽ ZnSO4 và Al2(SO4)3 bằng thuốc thử duy nhất là A. chỉ cần dùng một thuốc thử duy nhất là A. D. Al. được A. Câu 17: Có 6 kim loại riêng rẽ sau: Ba. H2SO4. cần dùng 2 dung dịch là A. Fe2O3. C. quỳ tím. B. Để nhận biết được các dung dịch trên. NaOH. D. Z. [Ag(NH3)2]OH. Câu 14: Có 3 dung dịch axit đậm đặc là HCl. C. 1 kim loại. D. D. AlCl3. dd AgNO3. H2SO4. B. B. Có thể nhận được các chất trên bằng nước và một thuốc thử khác là dung dịch A. Cu(OH)2. H2SO4. NaCl. 3 mẫu. MgCO3. chỉ cần dùng một thuốc thử duy nhất là A. D. NaCl. Mg. B. Câu 20: Có các dung dịch riêng rẽ sau: AlCl3. Na2CO3. C. D. NaOH. NH4Cl. C. B. C. Ba(OH)2 và HCl. 2 dung dịch. KCl. B. Al. quỳ tím. 4 kim loại. 0 chất. Cu. Chỉ dùng dung dịch HCl có thể nhận được A. chỉ cần dùng một thuốc thử duy nhất là dung dịch A. 6 kim loại. BaCO3. CuO. B. 2 mẫu. CaCl2. Câu 15: Cho 4 chất rắn riêng rẽ: Na2O. D. Fe3O4. Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng có thể nhận Câu 18: Có 6 mẫu chất rắn riêng rẽ sau: CuO. AgNO3. B. B. dung dịch NH3. D. glyxerin. Fe. AgNO3. dung dịch NH3. dung dịch Na2CO3. C. C. NH4Cl. dung dịch trên. 3. BaCl2 và H2SO4. 3 dung dịch. Ag2O và hỗn hợp Fe + FeO. Na2CO3. Để nhận biết được 4 dung dịch trên. CaCl2. Câu 16: Có 5 lọ bị mất nhãn đựng 5 dung dịch sau: NaOH. D. Ba(OH)2. Chỉ dùng quỳ tím có thể Câu 24: Cho các dung dịch riêng rẽ sau: axit axetic. propan-1-ol. Để nhận biết 3 dung dịch axit trên. 2 kim loại. B. CuO. 6 mẫu. nhận được A. HCl. 1. Câu 13: Có 3 dung dịch đựng trong 3 lọ bị mất nhãn là MgCl2. FeCl3. BaCl2. Z gồm (K2CO3 và K2SO4). FeO. D. D. (NH4)2CO3. BaCl2. quỳ tím. D. MgCl2. Câu 22: Cho các dung dịch: NaCl. 1 chất. AlCl3. H2SO4 và Ba(OH)2. Để nhận biết được các . 4 chất. 2. C.

quỳ tím. MgO. (CH3)3COH. Số lượng thuốc thử tối đa cần dùng để có thể nhận được 6 dung dịch trên là A. 4 chất. D. AgNO3 và H2SO4 đặc nguội. stiren. HCl. 0 chất. Cu. NaAlO2. HBr. HCOOCH3 và C2 H5OH. C. Fe. dd HCl. Al. Al2O3. C. 2 chất. D. Nung nóng CuO và nhúng vào các chất lỏng này thì có thể nhận được A. phenolphtalein. Câu 30: Có 6 dung dịch sau: NH4NO3. D. anilin. dd Na2CO3. Câu 28: Cho các kim loại: Mg. B. dung dịch HCl có thể nhận được A. C. Câu 29: 3 dung dịch: NH4HCO3. KOH. 3 mẫu. 1 chất. Br2. Câu 31 (B-07): Có 3 chất lỏng bezen. C. stiren đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. FeCl2. 2. chỉ cần dùng một thuốc thử duy nhất là A. Để nhận biết được các chất trên. Để nhận được các kim loại trên. H2O. C6H5NH2. HNO3 đặc. HCl. B. 2 mẫu. 1. NaOH. chỉ dùng 1 thuốc thử là A. NaOH. 3. Câu 27: Cho các oxit: K2O. B. Al(NO3)3. D. Câu 26: Cho các chất lỏng tinh khiết CH3COOH. C6H5ONa và 3 chất lỏng C2H5OH. B. CaO. NaOH và AgNO3. A. D. 6 mẫu. B. H2SO4 đặc nguội và HCl. Để nhận được các oxit nói trên. C. cần sử dụng 2 dung dịch là B. 0. D. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là dung dịch A. Pb(NO3)2. Br2. C. C. D. B.Câu 25: Cho các chất lỏng benzen. C6H6. dd NaOH. Chỉ dùng . toluen. KMnO4. 4 mẫu.

AgNO3. phenol và anilin. C. C. Hg(NO3)2. Ba(OH)2 và HCl. Câu 7: Dãy gồm 2 thuốc thử có thể dùng để tách riêng NaCl và CaCl2 là A. hoà hỗn hợp vào nước dư. Fe(NO3)3. H2O. cho hỗn hợp qua H2SO4 đặc rồi lấy dung dịch tác dụng với NaOH. HCl. sau đó chiết lấy phần phenol không tan. Dung dịch đó là A. B. Câu 4: Cho hỗn hợp benzen. H+. Na2SO4. Câu 6: Trong công nghiệp. sau đó chiết lấy phần tan rồi cho phản ứng với dung dịch NaOH dư. B. (2). Phần còn lại cho phản ứng với dung dịch NaOH rồi chiết để tách riêng anilin. Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl rồi chiết để tách riêng benzen. D. K2CO3. D. D. Na2CO3. (4). dung dịch Br2 dư và bình đựng CaCl2 khan. dung dịch NaOH dư và bình đựng CaCl2 khan. sau đó lại chiết để tách lấy phần phenol không tan. người ta có thể tiến hành A. B. Na2CO3 và HCl. Chỉ dùng một dung dịch có thể thu được Ag riêng rẽ mà không làm khối lượng thay đổi. dung dịch KMnO4 dư và bình đựng H2SO4 đặc. (4)→(3) →(2) →(1). C. Cu. K2CO3. Cu(NO3)2. (3). B. cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư. Ca2+. B. qua bình đựng A. cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl dư. (1)→(2) →(3) →(4). nén và làm lạnh hỗn hợp để NH3 hoá lỏng. Mg2+. để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp N2. Câu 3: Để tách phenol ra khỏi hỗn hợp phenol. Thứ tự các thao tác tiến hành thí nghiệm để tách riêng từng chất là A. Sau đây là các bước để tách riêng từng chất: (1). dung dịch NaOH dư và bình đựng H2SO4 loãng. D. B. Câu 5: Etilen có lẫn tạp chất là CO2. Na2SO4. Câu 2: Có hỗn hợp 3 kim loại Ag.TÁCH CHẤT Câu 1: Một dung dịch có chứa các ion Na+. Fe. C. hoà hỗn hợp vào xăng. sau đó chiết lấy phần phenol không tan. SO2. HCl. C. NaOH. H2 và NH3 người ta sử dụng phương pháp A. D. (1)→(4) →(2) →(3). sau đó chiết lấy phần tan rồi cho phản ứng với dung dịch CO2 dư. Cl-. D. Chiết tách riêng natri phenolat rồi tái tạo phenol bằng dung dịch HCl. Để thu được etilen tinh khiết. sau đó lại chiết để tách lấy phần phenol không tan. C. C. cho hỗn hợp qua CuO nung nóng. người ta dẫn hỗn hợp lần lượt . Muốn tách được nhiều cation ra khỏi dung dịch thì có thể cho tác dụng với dung dịch A. cho hỗn hợp qua nước vôi trong . D. benzen và anilin. (1)→(4) →(3) →(2). Ba2+. Cho hỗn hợp phản ứng với dung dịch NaOH. B.

sau đó thêm (giả sử hiệu suất các phản ứng đều là 100%) A. C6H5COOH và C6 H5CH2COOH. MgSO4. D. người ta hoà tan X bởi dung dịch chứa (6x + 2y + 2z) mol HNO3 được dung dịch Y. Na2CO3. rồi nung nóng. C. chiết.Câu 8: Trong nước biển có chứa các muối sau đây: NaCl. BaCl2. Cu. Na2SO4. dùng khí H2 ở nhiệt độ cao. 0. 2z mol bột Al vào Y. Câu 9: Cho hỗn hợp Al. Câu 16: Vàng bị lẫn tạp chất là Fe. B. NH4Cl. . lọc. Na2CO3. C. z mol bột Al vào Y. C. B. khí CO2 dư. Câu 14: Dãy gồm các chất có thể tách riêng bằng dung dịch NaOH và dung dịch HCl là A. B. dùng khí CO ở nhiệt độ cao. dịch A. B. 3. C. FeSO4. 1. B. z mol Ag2O). H2SO4. Ba(OH)2. N2 và O2. D. C. D. B. Số thí nghiệm tối thiểu cần làm để thu được Al riêng rẽ là A. z mol bột Cu vào Y. Fe. HCl. Để loại CO2 và SO2. 3. Ca(HCO3)2. ZnSO4. CO2 và O2. B. MgCl2. Câu 10 (B-07): Để thu được Al2O3 từ hỗn hợp Al2O3 và Fe2O3. Ba(OH)2. CuSO4. Để thu được vàng tinh khiết. Câu 13: Để tách benzen ra khỏi nước. dùng dung dịch NaOH dư. D. 5. Dãy gồm các chất có thể dùng để thu được NaCl tinh khiết từ nước biển là A. Câu 12: Có thể thu được NH4Cl riêng rẽ từ hỗn hợp rắn NaCl. C6H5OH và C6H5CH2OH. Câu 15: Khi điều chế C2H4 từ C2H5OH và H2SO4 đặc thì khí sinh ra có lẫn CO2 và SO2. 2. C6H5OH và C6H5CH2COOH. Br2. người ta có thể sử dụng dung dịch A. dùng dung dịch NaOH dư. KOH. dung dịch HCl dư. rồi nung nóng. C6H5OH và C6 H5COOH. K2CO3. C. BaCl2. D. C. dung dịch NaOH dư. Fe2(SO4)3. KMnO4. HCl. y mol CuO. người ta lần lượt A. 2z mol bột Cu vào Y. C. C. Mg(HCO3)2. D. CO2 và SO2. D. thăng hoa. C. người ta sử dụng phương pháp A. D. KHCO3. 4. CH4 và C2 H6. chưng cất. 2. người ta có thể cho dùng lượng dư dung B. B. B. H2SO4. D. Câu 11 (A-07): Để thu lấy Ag tinh khiết từ hỗn hợp X (gồm x mol Al2O3. D. MgCl2 với số lượng thuốc thử tối thiểu là A. K2CO3. dung dịch HCl dư. Câu 17: Hỗn hợp khí không thể tách ra khỏi nhau bằng phương pháp hoá học là A.

dung dịch Na2CO3. D. người ta chi cần dùng lượng dư dung dịch A. B. người ta có thể dẫn khí lần lượt qua bình đựng lượng dư các chất A. CaCl2 khan. dung dịch KMnO4. lượt qua bình đựng lượng dư các chất A. C. Nung CaO MgO H2O 1) HCl 2) ®pnc Ca chÊt r¾n MgO 1) HCl Mg 2) ®pnc ddCa(OH)2 CO2 CaCO3 CO. người ta có thể dẫn khí lần . P trắng. CuO (nung nóng). CuO (nung nóng). Nung CaO MgO H2O ddCa(OH)2 1) HCl 2) ®pnc Ca Mg chÊt r¾n MgO ddCa(OH)2 CO. dung dịch KMnO4. H2SO4 loãng. CaCl2 khan. to Ca chÊt r¾n MgO ddCa(OH)2 CO. NaOH loãng. D. to CaCO3. oxi . CaCl2 khan. CuSO4 trong NH3. CaCl2 khan. Câu 21: Để thu được metan từ hỗn hợp khí metan. dung dịch NaHCO3. B. P2O5. HCl đặc. dung dịch Na2CO3. đimetylamin. H2O.MgCO3 Nung CaO MgO H2O 1) HCl 2) ®pdd chÊt r¾n MgO 1) HCl Mg 2) ®pdd Câu 19: Để thu được nitơ tinh khiết từ hỗn hợp khí nitơ. CaO. CaCl2 khan. C.MgCO3 C. Br2. dung dịch KMnO4.Câu 18: Có thể điều chế Ca và Mg riêng rẽ từ qặng đôlômit (CaCO3. H2SO4 loãng. dung dịch NaHCO3. metylamin. SO2. etylen. KMnO4 trong H2SO4. to CaCO3. CO. axetylen. H2SO4 đặc. B. P trắng. CaCl2 khan. amoniac. P trắng. CuO (nung nóng).MgCO3 B. D. dung dịch KMnO4. AgNO3 trong NH3. C.MgCO3 D. CaCO3.MgCO3) bằng sơ đồ A. HCl. nước. Câu 20: Để thu được CO2 tinh khiết từ hỗn hợp khí CO2. Nung CaO MgO H2O Mg Ca CaCO3. Ca(OH)2.

dd CO2 kÕt tña 1) nung. Fe2O3 và SiO2 ra khỏi hỗn hợp của chúng với khối lượng không đổi bằng sơ đồ phản ứng A. Cu. Ag C. Cu. Fe2O3. Cu. 2) ®pnc Al Ag chÊt r¾n H2SO4 dd ®iÖn ph©n Cu lo·ng dd CO2 kÕt tña 1) nung. Fe2O3. Cu. H2SO4 lo·ng SiO2 dd Ba(OH)2 dd 1) CO2 kÕt tña 2) nung kÕt tña nung Al2O3 Fe2O3 Al2O3 Fe2O3 Al2O3. SiO2 C. Ag dd NaOH B. SiO2 B. H2SO4 lo·ng SiO2 dd dd NaOH dd 1) CO2 2) nung kÕt tña kÕt tña nung Fe Al2O3 2O3 Al2O3. Fe2O3. Al. Ag D. SiO2 D. nguéi Al dd 1) c« c¹n chÊt r¾n 2) nung H2SO4 lo·ng Ag dd ®iÖn ph©n Cu Câu 23: Có thể tách riêng Al2O3. Cu. SiO2 H2SO4 lo·ng SiO2 dd ®iÖn ph©n dd 1) CO2 2) nung kÕt tña chÊt r¾n nung . 2) ®pnc Al Ag chÊt r¾n HNO3 dd ®iÖn ph©n Cu Al dd Ag dd Al. Fe2O3. Ag ra khỏi hỗn hợp của chúng với khối lượng không đổi bằng sơ đồ phản ứng A. nguéi Cu ®iÖn ph©n Cu Al.Câu 22: Có thể tách riêng Al. dd NaOH Al. Ag HNO3 ®Æc. HNO3 ®Æc. H2SO4 lo·ng SiO2 dd dd NH3 dd 1) CO2 kÕt tña 2) nung kÕt tña nung Al Fe2O3 2O3 Al2O3. Al2O3.

C. Câu 26: Cho hỗn hợp gồm MgCO3. Na2CO3. B. SiO2. HCHO. Chất rắn thu được cho tác dụng với dung dịch HCl dư rồi lấy chất rắn thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH dư. D. MgCO3. B. Sau đó lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn là A. 2) bay h¬i axit etanoic hh ®Çu 1) Na 2) bay h¬i etanal chÊt r¾n 1) H2O 2) c« c¹n etanol chÊt r¾n 1) H2SO4. CH3CHO. Chất rắn còn lại là A. nung chất rắn đến khối lượng không đổi rồi cho tác dụng với CO dư D. người ta có thể tiến hành các thao tác A. SiO2. C. CuO. 2) bay h¬i axit etanoic Câu 25: Để thu được Ag từ hỗn hợp rắn gồm AgNO3. 2) bay h¬i etanol chÊt r¾n 1) H2O 2) c« c¹n etanal chÊt r¾n 1) H2SO4. Al2O3. Fe2O3 . Người ta tiến hành các thí nghiệm theo thứ tự sau: cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư rồi sục CO2 dư vào dung dịch thu được (đun nóng). Lấy phần chất lỏng cho tác dụng với dung dịch NaOH dư và đun nóng nhẹ để đuổi hết amoniac. Phần dung dịch còn lại đem cô cạn thu được phần hơi gồm nước và A. D. Sau đó cho dung dịch thu được tác dụng với CO2 dư. Câu 28: Cho hỗn hợp gồm Al2O3. Người ta tiến hành các thí nghiệm theo thứ tự sau: cho hỗn hợp vào nước dư. Ba(HCO3)2. Cu(NO3)2. etanal. D. Người ta tiến hành các thí nghiệm theo thứ tự sau: cho hỗn hợp tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong amoniac. SiO2. Fe(NO3)3. 2) bay h¬i etanol chÊt r¾n 1) H2SO4 2) c« c¹n etanal chÊt r¾n 1) HCl. B. BaCO3. C2H5Br. C. axit etanoic ra khỏi hỗn hợp của chúng với khối lượng không đổi bằng sơ đồ phản ứng A. lấy chất rắn thu được nung đến khối lượng không đổi rồi lấy chất rắn sau khi nung cho vào nước. Câu 29: Cho hỗn hợp gồm Al2O3. B. nung chất rắn đến khối lượng không đổi rồi cho tác dụng với dung dịch HCl dư. 2) bay h¬i axit etanoic hh ®Çu 1) Na C. . C2H5OH. CuO. CH3COOC2 H5 . Câu 27: Cho hỗn hợp gồm C2H5Br. Fe2O3. Cu C. CH3COOH. Chất thu được là A. CuO.Câu 24: Có thể tách riêng etanol. Mg(HCO3)2. Fe2O3. NaHCO3. cho tác dụng với dung dịch NH3 dư. K2CO3. B. D. C. hoà tan vào nước rồi điện phân dung dịch đến khi catôt bắt đầu thoát khí. BaCO3. CH3CHO. SiO2. 2) bay h¬i axit etanoic hh ®Çu 1) Na D. sau đó nung kết tủa đến khối lượng không đổi. 2) bay h¬i etanal chÊt r¾n 1) H2SO4 2) c« c¹n etanol chÊt r¾n 1) H2SO4. Người ta tiến hành các thí nghiệm theo thứ tự sau: nung nóng chất rắn rồi dẫn luồng khí CO dư đi qua. hh ®Çu 1) Na B.

Ca(OH)2. dung dịch AgNO3 trong NH3. Người ta tiến hành các thí nghiệm theo thứ tự sau: cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư rồi lấy dung dịch thu được cho tác dụng với HCl dư thu được kết tủa là A. Câu 37: Hỗn hợp gồm ancol (rượu) etylic và anđehit axetic. P2O5. CaO.Câu 30: Cho hỗn hợp gồm Cu và Fe2O3 (với tỉ lệ mol 1:1) tác dụng với dung dịch HCl dư. sau đó lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi. người ta dẫn hỗn hợp qua dung dịch X dư. Na2CO3. Al(OH)3. C. Fe(OH)2. natri axetat. Lấy dung dịch thu được cho tác dụng với NH3 dư. A. Cu(OH)2. Công thức của X là A. C. Na2CO3. B. 3. chiết. Câu 31: Để thu được Al2O3 từ hỗn hợp gồm Al2O3 và ZnO. 0. người ta có thể sử dụng A. thu được kết tủa là A. natri phenolat mà không dùng thuốc thử thì người ta sử dụng phương pháp A. B. Để thu được NH3 khô. C. D. thăng hoa. chưng cất. H2SO4 đặc ở 140 oC. Để thu được CO2 tinh khiết. B. C. Câu 34: Để tách lấy axit axetic từ dung dịch hỗn hợp gồm axit axetic. sau đó làm khô khí. Câu 35: Khí NH3 có lẫn hơi nước. CH3COONa với số lượng thuốc thử tối thiểu là A. C. 1. SiO2. H2SO4 đặc. 2. C. D. B. Để thu được ancol etylic tinh khiết. D. Al2O3. C. rồi lấy dung dịch thu được cho tác dụng với X dư. CO2. CuSO4 khan. NH3. NaHCO3. Fe(OH)3. H2SiO3. Cu(OH)2 và Fe(OH)3. D. MgCO3. người ta có thể sử dụng B. D. o B. B. B. . H2 (Ni. C. X là A. D. Câu 33: Có thể thu được C6H5COOH riêng rẽ từ hỗn hợp rắn gồm C6H5COOH. Na. KOH. H2SO4 đặc. kết tinh. SiO2. D. Câu 36: Khí CO2 có lẫn khí HCl. NaCl. t ). C6H5COONa. người ta cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ. Câu 32: Cho hỗn hợp gồm Al2O3. D.

C.ĐIỀU CHẾ Câu 1: Để điều chế Cu có độ tinh khiết cao từ quặng malakit Cu(OH)2. B. NaNO3 (rắn) + H2SO4 đặc (đun nóng). điện phân dung dịch natri axetat. Số lượng Câu 7: Trong công nghiệp. NaCl rắn và HNO3 đặc. NaCl rắn và H2SO4 đặc. D. D. người ta điều chế khí clo bằng cách A. nung X đến khối lượng không đổi rồi khử băng H2 ở nhiệt độ cao. AgNO3 + H2O (điện phân). D. C. Câu 8: Trong công nghiệp. C. N2 và H2. khí nitơ được điều chế từ A. C. Mg3(PO4)2. D. 4. C. D. 4. nung X đến khối lượng không đổi rồi khử băng CO ở nhiệt độ cao. HNO3 loãng và Cu. NaOH và NaNO3. C. axit nitric được điều chế bằng phản ứng A. Câu 4: Trong phòng thí nghiệm. B. Số lượng giai đoạn xảy ra trong quá trình điều chế là A. C. cracking n-butan. dùng flo đẩy clo ra khỏi dung dịch NaCl.CuCO3 (X). D. C. cho metanol tác dụng với HI. cho X tác dụng với dung dịch HCl rồi điện phân dung dịch thu được. C. người ta điều chế photpho bằng cách nung trong lò điện (1200oC) các nguyên liệu là than cốc (C). H2 và Cl2. không khí. B. B. B. Al. cát (SiO2) và A. quá trình hoá học xảy ra trong quá trình điều chế là A. cho HCl đặc tác dụng với KMnO4 và đun nóng. Câu 3: Trong công nghiệp. người ta điều chế khí HCl từ A. 1. người ta có thể điều chế H2SO4 từ quặng pirit hoặc lưu huỳnh đơn chất. cho X tác dụng với dung dịch HCl rồi cho dung dịch thu được tác dụng với kẽm. người ta có thể tiến hành A. D. D. B. nung natri axetat với hỗn hợp vôi tôi – xút. . C. NaNO3(rắn) + HCl đặc (đun nóng). điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. Câu 6: Trong phòng thí nghiệm. HNO3 rất loãng và Cu. 3. Câu 5: Trong công nghiệp. metan được điều chế bằng cách A. 1. Câu 2: Trong phòng thí nghiệm. 3. cho HCl đặc tác dụng với MnO2 và đun nóng. B. 2. B. NaNO2 và NH4Cl. Ba3(PO4)2. người ta điều chế NH3 từ A. D. Câu 10: Trong công nghiệp. B. B. 2. người ta điều chế HNO3 từ NH3. Ca3(PO4)2. AgNO3 + HCl. NaNO3 và NH4Cl. AlPO4. D. NH4Cl và Ca(OH)2. Câu 9: Trong phòng thí nghiệm. CH4 và Cl2.

Câu 14: Trong phòng thí nghiệm. cho CO2 khí qua than nóng đỏ. đốt cháy hợp chất hữu cơ. không có không khí. buta-1. B. C. nung than mỡ ở 1000 – 1250 oC trong lò điện. cát (SiO2) và Ca3(PO4)2 trong lò điện (1200oC). Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + 3CaSO4. P2O5 + 3H2O → 2H3PO4. B. Câu 12: Trong công nghiệp.4-điclobutan tác dụng với KOH trong ancol. D. 2AlPO4 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + Al2(SO4)3. nung than cốc. đun nóng C2H5OH với H2SO4 đặc ở 170 oC. silic được điều chế bằng phương pháp A. không có không khí. cho vinylaxetilen tác dụng với H2 (Pd/PbCO3. cho CO tác dụng với oxit kim loại. khí CO2 được điều chế bằng cách A. đốt cháy một hỗn hợp bột magiê và cát nghiền mịn. nung than chì ở 3000 oC. không có không khí.. B. to). H3PO4 được điều chế bằng phản ứng A. B. cho C2H5Cl tác dụng với KOH trong ancol. D. 3P + 5HNO3 + 2H2O → 3H3PO4 + 5NO. B. C.3-đien đực điều chế bằng cách A. . D. Câu 16: Trong phòng thí nghiệm. Câu 13: Trong công nghiệp. cho không khí hoặc hơi nước qua than nóng đỏ. D. khí CO được điều chế bằng cách A.Câu 11: Trong phòng thí nghiệm. C. Cho CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl. cho CO2 tác dụng với magiê kim loại ở nhiệt độ cao. 70 – 100 nghìn atmotphe trong thời gian dài. tách H2 từ n-butan với chất xúc tác thích hợp. C. tách H2 từ C2H6. nhiệt phân axit fomic với xúc tác H2SO4 đặc. D. nhiệt phân CaCO3 ở 900 – 1200 oC. C. nhiệt phân metan với chất xúc tác thích hợp. cho silic đioxit tác dụng vời axit flohiđric. Câu 15: Trong phòng thí nghiệm. cho 1. C. D. etilen được điều chế bằng cách A. than muội được điều chế bằng cách A. D. B. Câu 17: Trong công nghiệp. đun nóng C2H5OH ở 450oC với xúc tác thích hợp. nung than cốc ở 2500 – 3000oC trong lò điện. craking n-butan. C. B. dùng than cốc khử silic đioxit ở nhiệt độ cao.

phần còn lại chứa nhiều muối bromua của natri và kali. điện phân dung dịch NaF có màng ngăn. D. phenol (C6H5OH) được điều chế bằng cách A. Câu 20: Để điều chế phenyl fomiat. D. cho cumen tác dụng với O2 không khí (xúc tác). C. thuỷ phân este của phenol trong môi trường axit. tách H2 từ etilen với xúc tác thích hợp. cho ozon tác dụng với dung dịch KI. C. CH3COOMgCl + C6H5Cl → CH3COOC6 H5 + MgCl2. Sau khi đã lấy muối ăn khỏi nước biển. . C. KClO3. cô cạn dung dịch bromua rồi điện phân nóng chảy.2-đicloetan tác dụng với KOH trong ancol. B. B. D. cho khí clo sục qua dung dịch bromua. D. người ta điều chế khí flo bằng cách A. CH3COOH + C6H5OH → CH3COOC6 H5 + H2O (xúc tác H2SO4 đặc). B. cho canxi cacbua tác dụng với nước.. cho khí ozon sục qua dung dịch bromua. nhiệt phân các chất giàu oxi như KMnO4. B. người ta điều chế khí oxi bằng cách A. B. Câu 21: Trong công nghiệp. điện phân hỗn hợp KF + 2HF ở nhiệt độ 70oC. sục khí CO2 vào dung dịch natri phenolat. C. C. PbS + 2HCl → PbCl2 + H2S↑. B. cho 1. S + O2 → SO2 (đun nóng).Câu 18: Trong phòng thí nghiệm. Câu 24: Trong phòng thí nghiệm. cho clobenzen tác dụng với NaOH. sau đó axit hoá sản phẩm. sau đó axit hoá sản phẩm. Câu 25: Trong phòng thí nghiệm. người ta điều chế khí lưu huỳnh đioxit bằng phản ứng A. 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2. C. CuS + 2HCl → CuCl2 + H2S↑. axetilen được điều chế bằng cách A. D. người ta dùng phản ứng A. người ta A. CH3COONa + C6H5Cl → CH3COOC6 H5 + NaCl. Để thu được brom. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑. S + H2 → H2S (đun nóng). điện phân nước có hoà tan chất điện li như H2SO4 hặoc NaOH.. C. điện phân dung dịch bromua có màng ngăn. cho HF tác dụng với MnO2 và đun nóng. D. B. Câu 19: Trong công nghiệp. người ta điều chế khí hiđro sunfua bằng phản ứng A. B. H2O2… D. (CH3CO)2O + C6H5OH → CH3COOC6 H5 + CH3COOH. nhiệt phân metan ở 1500oC rồi làm lạnh nhanh sản phẩm. Câu 23: Trong phòng thí nghiệm. Câu 22: Nguồn chính để điều chế brom là nước biển. cho HF tác dụng với KMnO4 và đun nóng. chưng phân đoạn không khí lỏng ở –183 oC.

B. 2. 1. B. C. B. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑. D. Câu 30: Ngày nay muối natri cacbonat được điều chế bằng phương pháp amoniac với các nguyên liệu là dung dịch NaCl bão hoà.C. C. 2. 4. D. CH3 HNO3 H2SO 4 ®Æc CH3 NO2 CH3 NO2 [H] CH3 NH2 COOH [O] NH2 COOH NH2 COOH NH2 COOH NH2 B. D. 4. 2. Câu 29: Trong công nghiệp. C. CH3 COOH [O] HNO3 H2SO 4 ®Æc NO2 COOH D. dung dịch amoniac 20% và khí cacbonic. C. Số lượng phản ứng hoá học xảy ra trong quá trình điều chế là A. 3. 2NaCl + 2H2O → 2NaOH + H2↑ + Cl2↑ (điện phân có màng ngăn). 2. Na2SO4 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaSO4↓. người ta có thể điều chế phenol (C6H5OH) từ benzen. B. D. Số lượng quá trình hoá học xảy ra trong quá trình điều chế là A. C. Câu 32: Số lượng công đoạn chính để có thể sản xuất nhôm (trong công nghiệp) từ quặng boxit là A. 1. 3. 3. D. D. 1. Câu 27: Từ toluen có thể điều chế axit p-aminobenzoic theo sơ đồ A. 4. C. Câu 26: Trong công nghiệp. CH3 HNO3 H2SO 4 ®Æc CH3 NO2 [H] [O] NO2 Câu 28: Trong công nghiệp. CH3 COOH [O] [H] HNO3 H2SO 4 ®Æc NO2 COOH [H] C. 4. Câu 31: Số lượng phản ứng tối thiểu cần thực hiện để điều chế canxi từ đá vôi là A. Na2CO3 + Ca(OH)2 → 2NaOH + CaCO3↓. B. người ta có thể điều chế glixerin (glixerol) từ propilen. 3. 2. B. 1. Số lượng quá trình hoá học xảy ra trong quá trình điều chế là A. D. 4. Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O. 1. . người ta điều chế natri hođroxit bằng phản ứng A. 3. Cu + 2H2SO4 đặc → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O.

Fe2O3. D. cho phản ứng với CO2. C. (5) cuprit (CuFeS2). B. (1) và (2). sắt có thể tồn tại ở một số loại quặng quan trọng như (1) hematit (hematit đỏ Fe2O3 khan hoặc hematit nâu . 2C2H4 + O2 (không khí) → 2CH3CHO (xúc tác PdCl2/CuCl2.nH2O). MnO2. sau đó lấy sản phẩm thuỷ phân trong môi trường axit. CH3COOC2 H3 + NaOH → CH3CHO + CH3COONa.t o COCH3 NO2 [O] Câu 37: Từ 1-brompropan có thể điều chế axit butanoic theo thứ tự phản ứng là A. HNO3 H2SO 4 ®Æc NO2 CH3COCl AlCl3. NaOH. 30atm). D. B. CH3Cl AlCl3. (2) và (3). Cu và các dung dịch HCl. t o CH3 HNO3 H2SO 4 ®Æc CH3 NO2 CH3 NO2 NO2 COOH [O] C. cho phản ứng với HCHO. Câu 35: Trong công nghiệp. t o C. C. C. CH3Cl AlCl3. C2H2 + H2O → CH3CHO (xúc tác HgSO4. B. B. người ta điều chế anđehit axetic với giá thành rẻ bằng phản ứng A. C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O (500 – 700oC). (3) xiđerit (FeCO3). . HNO3 H2SO 4 ®Æc NO2 CH3Cl AlCl3. sau đó lấy sản phẩm thuỷ phân trong môi trường axit. 6. (4) và (5). D. (2) manhetit (Fe3O4). cho phản ứng với NaOH (ancol).Câu 33: Trong tự nhiên. 75 – 95oC). Câu 34: Từ các chất FeS. 4. sau đó oxi hoá sản phẩm bằng dung dịch KMnO4. Số lượng chất khí có thể được CH3 COOH [O] HNO3 H2SO 4 ®Æc COOH NO2 COOH [O] B. 100 oC. Câu 36: Từ benzen có thể điều chế axit p-nitrobenzoic theo sơ đồ A. 3. điều chế bằng phản ứng trực tiếp giữa 2 chất ở trên là A. t o NO2 COOH NO2 D. cho phản ứng với KCN. sau đó lấy sản phẩm thuỷ phân trong môi trường axit. Quặng sắt có giá trị để sản xuất gang là A. Zn. (NH4)2CO3. (4) pirit (FeS2). D. 5. (3) và (4).

B. (3). B. 4. to (2). (2). (2). Câu 41: Số lượng phản ứng tối thiểu cần tiến hành để có thể điều chế được etyl propionat từ etilen là A. Thư tự tiến hành các phản ứng là A. (1). C. (3). (1). (2). (1). . D. 5. 4. B. D. 6. D. Câu 40: Số lượng phản ứng tối thiểu cần tiến hành để có thể điều chế được canxi từ canxi cacbonat là A. (1). Câu 39: Số lượng phản ứng tối thiểu cần tiến hành để có thể điều chế được etyl axetat từ axetilen là A. người ta có thể điều chế được axit 2-brom-4-nitrobenzoic. 6. (2). 3. KMnO4/H2SO4 (3). Br2/Fe. 4. (3).Câu 38: Từ toluen và các chất phản ứng trong mỗi thí nghiệm là HNO3/H2SO4 (1). B. C. D. 3. 5. 1. C. 2. (3). 3. C.

axetilen và xiclohexin. C. MgCO3. B. BaO và CO2. C. etylenglycol và nitrobenzen. MgO và CO2. Câu 3: Cho sơ đồ sau: H2 Ni.3-đien và xiclohexin. glucozơ. Y là oxit của phi kim B có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p2. OHC-CH=CH-CHO. buta-1. CH3-CH=CH-CH2-OH. Br2 (dung dÞch) KOH (ancol) B. t o xt. fructozơ. Công thức của M. but-2-en. C. D. CaO và SO2.2. Câu 4: Cho sơ đồ sau: B. D. . M to X Y +Y +X M M X là oxit của kim loại A có điện tích hạt nhân là 3. t o H2 Ni. D. B. D. CH≡C-CH=CH2. C. X và Y lần lượt là A. D. propen. etilen và xiclohexen. Câu 5: Cho sơ đồ phản ứng sau: C2H4 X Y Z T Anilin Tên gọi của Y và Z tương ứng là A. CaSO3. mantozơ. CaCO3.SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG Câu 1: Cho sơ đồ sau: p. X Y Z Caosu Buna Công thức cấu tạo của X là A.10-18C. axetilen và benzen. C. xiclopropan. xiclohexan. saccarozơ. t o H2O trïng hîp B.3-đien và xiclohexen. X Br2 (1:1) Y NaOH Z o t CuO to An®ehit hai chøc X có thể là A. BaCO3. etylen glicol và axetilen. to Câu 6: Một gluxit (X) có các phản ứng theo sơ đồ sau: X Cu(OH)2 NaOH dung dÞch xanh lam kÕt tña ®á g¹ch X không thể là A. Câu 2: Cho sơ đồ sau: B. C. CaO và CO2. buta-1. CH2=CH-CH2-CHO. D. benzen và nitrobenzen. t o CH2=CH2 + X Y Tên gọi của X và Y lần lượt là A.

CH3COOH +C2H2 X Trïng hîp Y Tên gọi của Y là A. 2. C. xt Y + CuO Z + O2 o t xt Axit isobutyric Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. B. (CH3)2C=CHOH. (NH4)2CO3. C. D. Câu 11: Cho sơ đồ phản ứng sau: C3H6 +Cl2 X (1:1) Y Glixerin (glixerol) Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. CH3-CH=CH-CHO. D. HNO2. p-bromanilin. Câu 8: Cho sơ đồ phản ứng sau: B. poli (axetilen axetat). D. poli (vinyl axetat). Cl-CH2-CH=CH2.6-đibromanilin. B. C. Câu 12: Cho biết A1 là muối có khối lượng phân tử bằng 64 đvC và CTĐG là NH2O. D. CH2=C(CH3)-CHO. D. . Câu 9: Cho sơ đồ phản ứng sau: HO + CO2 NH3 p. 2. Công thức của A5 là A. t o cao X + 2 Y B. C. NH3. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. O HO O A1 Nung A2 + 2 A3 + 2 A4 + 2 A5 B. NH4HCO3. (CH3)2CHCl.4-đibromanilin. D. Công thức của Y là A. CH2=CH(CH2)2CH3. CH3-CH=CH-Cl. Câu 10: Cho sơ đồ phản ứng sau: X + H2 Ni. o-bromanilin. D. Cl-CH2-CH2-CH2-Cl. Câu 13: Cho sơ đồ phản ứng sau: X + H2 o t. Cl-CH2-CH(Cl)-CH3. NH4NO3. (CH3)2C=CH2. C. (CH3)2CH-CH2OH. poli (metyl acrylat). poli (metyl metacrylat). B. (NH2)2CO. C.Câu 7: Các phản ứng trong sơ đồ sau chỉ lấy sản phẩm chính NO2 [H] X (CH3CO)2O Y Br2 Z H3O+ T Tên gọi của T là A. HNO3. t o Y + Cl2 askt Z + H2O Propan-2-ol OHB. C. (NH2)2CO3. CH3-CH=CH2.

d­ nhiÖt ®é cao. + H2O OH - C. D. C. CH3-COO-CH=CH2. A có thể là A. C.Câu 14: Cho sơ đồ phản ứng sau: A + NaOH B + HCl AgNO C + dd NH3 + HCl 3 D E (khÝ) F (khÝ) + NaOH A là hợp chất hữu cơ mạch hở (chứa C. 2-phenyletan-1-ol. Câu 17: Cho sơ đồ phản ứng sau: o A t. Câu 18: Cho sơ đồ phản ứng sau: Benzen Cl2 (Fe.2-đibrombut-3-en. natri phenolat. Tên gọi của Y là A. ancol benzylic. A không phản ứng với Na. Câu 16: Cho sơ đồ phản ứng sau: C6H5CH2CH3 + Br2.3-®ien C4H6Br2 C4H8Br2 X C4H6O2 C4H6O4 Tên gọi đúng của C4H6Br2 ứng với sơ đồ trên là A. 1.4-đibrombut-2-en. D. D. o-etylphenol. Câu 15: Cho sơ đồ phản ứng sau: B. 2. 1. B. H và 2 nguyên tử oxi trong phân tử). CH3COOH. D. B. C2H5OH. ¸p suÊt cao Y Tên gọi của Y là A. E. M. C6H5CH3 + Br2. Công thức câu tạo thu gọn của A là A. B. D. to) X NaOH ®Æc. B G + D. p-etylphenol. as X (1:1) + H2O OH - Y Biết X và Y là các sản phẩm chính. R là các chất vô cơ. SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG (tiếp theo) Câu 19: Cho sơ đồ phản ứng sau: Buta-1. B. Ca(HCO3)2. . D. 1-phenyletan-1-ol. G. o-metylphenol. as X (1:1) Y Biết X và Y là các sản phẩm chính. H-COO-CH=CH-CH3. hữu cơ khác nhau và A chứa 2 nguyên tử cacbon. xt xt A +M E R xt A Trong đó A. p-metylphenol. D. CH2=CH-COO-CH3.3-đibrombut-1-en. có khối lượng phân tử bằng 86. anilin.3-đibrombut-2-en. Tên gọi của Y là A. xt B. phenol. m-metylphenol. clobenzen. 1. C. C. B. C. C2H6. CH3-CO-CO-CH3.

S và SO2. B. + KOH C2H5OH Câu 25: X và Y là các sản phẩm chính trong sơ đồ sau: CH3 CH CH CH3 CH3 Br Tên gọi của Y là X + HOH H+ Y A. etyl metacrylat. D. metyl acrylat. Câu 21: A là 1 anđêhit đa chức. propenol. D. FeS và SO3. mạch thẳng và Y là rượu (ancol) bậc 2: C4H6O2 + O2 xt (A) Tên gọi của X là C4H6O4 + X C7H12O4 + Y C10H18O4 + H2O B + X + Y H2SO4 H2SO4 H+ (B) B.4-đimetylhexan. Câu 22: Biết X và Y trong sơ đồ chứa không quá 3 nguyên tử cacbon và không chứa halogen CH4 X Y CH3OCH3 C. H2S và SO3. Công thức của X và Y tương ứng là A. B. 3-metylbutan-3-ol. Công thức của X và Y tương ứng là A. C. D. 2-metylbutan-2-ol. 3-metylbutan-2-ol. D.Câu 20: Cho sơ đồ phản ứng sau: A + NaOH Tên gọi của A là B C G D Cao su Buna E Poli (metyl acrylat) C. Câu 26: Y và Z là các sản phẩm chính trong sơ đồ sau: X H2SO4 ®Æc o 170 C Y + HBr CH3 CH2 CH3 C CH3 (Z) Br . metyl metacrylat. Y không phải là chất rắn trong sơ đồ sau: CH3CH(Br)CH2CH3 Tên gọi của Y là A. HCHO và CH3CHO. propan-2-ol. + Mg ete X + H2O Y B. FeS2 và S. B. X → SO2 → Y → H2SO4. propinol. Câu 24: Cho sơ đồ phản ứng sau: Câu 23: X là hợp chất ở trạng thái rắn. etyl acrylat. D. C. sec-butyl magie bromua. propan-1-ol. A. C. 3. CH3Cl và CH3OH. D. C2H2 và CH3CHO. C. butan-2-ol. C. 3-metylbutan-1-ol. A. n-butan. HCHO và CH3OH.

Câu 30: Cho sơ đồ phản ứng sau: Mg C2H5Br +ete X + CO2 Y + H2O H+ B. Z Công thức cấu tạo thu gọn của Z là A. B. CH3CH2OCH3. 2-metylbutan-2-ol và 3-metylbut-2-en. X và Y là các sản phẩm chính trong sơ đồ sau: CH3CH(Br)CH(Br)CH3 Tên gọi của Y là + Zn X + HOH Y H+ C. CH3CH2COOH. B. butan-2. C. butan-2-ol. D. CH3-C≡CH. Câu 27: Các phản ứng xảy ra với tỉ lệ mol 1:1. C. C2H5-C≡CH. B. t X Y C2H5OH o H2SO4. Câu 29: Cho sơ đồ phản ứng sau: B. D. t Z Công thức cấu tạo thu gọn của Z là A. m-O2N-C6H4-COO-CH2-CH3. CH2=CH-CH=CH2. D. C. A. butan-2-on. Y. -Br và -OH. 2-metylbutan-1-ol và 2-metylbut-2-en. CH3CH2CH2OH. D.Tên gọi của X và Y tương ứng là A. but-3-en-2-ol. B. Câu 28: Cho sơ đồ phản ứng sau: X X X Y Y NO2 Các nhóm thế -X và -Y tương ứng có thể là A. . -CH3 và -COOH. Z là các sản phẩm chính trong sơ đồ sau: Etylbenzen KMnO4 o H2SO4. CH3CH2CHO. p-O2N-C6H4-CH2-COO-CH2-CH3. CH3-CH=CH2. HNO3 o H2SO4. C. D. m-O2N-C6H4-CH2-COO-CH2-CH3. KOOC C3H6 Br2 X KOH ancol Y C o 600 C Z dung dÞch KMnO4 ®un nãng COOK KOOC Công thức cấu tạo của Y là A. D. C. t Câu 31: Các chất X. 2-metylbutan-2-ol và 3-metylbut-1-en. -NO2 và -NH2. p-O2N-C6H4-COO-CH2-CH3. -CHO và -COOH. 2-metylbutan-1-ol và 2-metylbut-1-en.3-điol.

axit propanoic. t Y Z B. D. Câu 35: Cho sơ đồ phản ứng sau: B. Y là các sản phẩm chính trong sơ đồ sau: (CH3)2CHCH2COOH Tên gọi của Y là X + NH3 Y A. Journal of teaching and learning chemistry http://ngocbinh. C. axit 3-metylbut-2-enoic.net .webdayhoc. propanal. C. 3-metylbutan-1-ol. axit 3-hiđroxi-3-metylbutanoic. 3-metylbutanal. OH2) + H+ Y A. C. axit 4-amino-3-metylbutanoic. D. axit 4-hiđroxi-3-metylbutanoic. B. Câu 34: Các phản ứng xảy ra với tỉ lệ mol 1:1 và X. axit 2-hiđroxi-3-metylbutanoic.Câu 32: Cho sơ đồ phản ứng sau: (CH3)2CHBr + Mg ete X + etylen oxit Y + HOH H+ Z Tên gọi của Z là A. D. amoni (3-brom-3-metylbutanoat). 3-metylpentan-1-ol. axit 3-amino-3-metylbutanoic. Copyright © Tạp chí dạy và học Hóa học. + Br2 P Câu 33: Các phản ứng xảy ra với tỉ lệ mol 1:1 và X. Y là các sản phẩm chính trong sơ đồ sau: (CH3)2CHCH2COOH Tên gọi của Y là + Br2 as X 1) + H2O. C. propenal. axit 2-amino-3-metylbutanoic. KHSO4 o t X H2 o Ni. B. axit propenoic. 3-metylbutan-2-ol. D. K2Cr2O7 H2SO4 CH2 CH CH2 OH OH OH Tên gọi của Z là A.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->