P. 1
De cuong on tap thi nghe Tin hoc 8

De cuong on tap thi nghe Tin hoc 8

|Views: 363|Likes:
Được xuất bản bởiltloc

More info:

Published by: ltloc on Apr 17, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2014

pdf

text

original

Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011.

ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP MOÂN TIN HOÏC
A. Traéc nghieäm: (Moãi ngaøy neân hoïc thuoäc töø 5 ñeán 10 caâu) 1. Trong Windows Explorer, ñeå taïo moät thö muïc môùi, ta vaøo: File/New/Folder = Baám chuoät phaûi, choïn New/Folder. 2. Trong Windows Explorer, ñeå phuïc hoài moät taäp tin ñaõ xoùa, ta vaøo: Recycle Bin 3. Ñeå di chuyeån cöûa soå (thay ñoåi vò trí cöûa soå treân Desktop), ta laøm: Söû duïng kyõ thuaät Drag Mouse (reâ, keùo chuoät) naém laáy thanh tieâu ñeà vaø keùo qua vò trí môùi. 4. Ñeå quaûn lyù ñóa Windows, ngöôøi ta thöôøng toå chöùc ñóa thaønh: Caây thö muïc. 5. Trong Windows Explorer, ñeå ñoåi teân moät thö muïc ñaõ ñaùnh daáu, ta vaøo: File/Rename= Baám phím F2. 6. Trong Windows XP, ñeå caøi ñaët maùy in môùi, ta choïn: Start/Control Panel/Printer and Faxes/Add Printer. 7. Trong Control Panel, ñeå ñieàu chænh ngaøy giôø heä thoáng, ta vaøo: Date/time 8. Trong Windows Explorer, ñeå tìm moät taäp tin, ta duøng: Nuùt leänh Search 9. Trong Control Panel, ñeå theâm font chöõ cho heä thoáng, ta duøng: Font 10. Trong Windows Explorer, ñeå thay ñoåi thuoäc tính moät taäp tin, ta duøng: File/Properties 11. Trong Windows Explorer, ñeå xoùa moät taäp tin ñaõ choïn, ta vaøo: File/Delete 12. Trong Windows Explorer, neáu ta choïn ñoàng thôøi caû 2 file pic.gif (coù thuoäc tính aån) vaø file pic2.gif (coù thuoäc tính Read-only) roài vaøo file/Properties, ta seõ thaáy baûng Properties coù thuoäc tính: Read Only + Hidden. 13. Trong Windows Explorer, ñeå di chuyeån moät taäp tin ñaõ choïn, ta nhaáp chuoät phaûi vaøo teân taäp tin ñoù, sau ñoù choïn: Cut 14. Trong Windows Explorer, muoán ñaùnh daáu moät nhoùm caùc taäp tin naèm rôøi raïc caùch nhau, ta: Nhaán phím CTRL roài Click caùc taäp tin muoán choïn. 15. Caùc thuoäc tính coù theå coù cuûa taäp tin: Chæ ñoïc, löu tröõ, heä thoáng, aån. 16. Ñeå khôûi ñoäng laïi nhanh maùy vi tính trong luùc ñang laøm vieäc vôùi maùy maø gaëp söï coá naøo ñoù, ta duøng toå hôïp phím: CTRL + ALT + DELETE. 17. Ñeå sao cheùp moät Shortcut treân Desktop, ta Click nuùt phaûi chuoät taïi Shortcut vaø choïn Copy. 18. Khi ñang laøm vieäc taïi moät vaên baûn Winword, caëp phím CTRL vaø H (hoaëc CTRL vaø F) coù taùc duïng: Tìm vaø thay theá moät chuoãi. 19. Trong Winword, ñeå taïo moät baûng, ta vaøo: Table/Insert/Table. 20. Trong moät baûng cuûa Winword, ñeå troän caùc oâ ñaõ ñöôïc ñaùnh daáu, ta duøng: Table/Merge cells. 21. Trong moät baûng cuûa Winword, ñeå xoùa moät haøng taïi vò trí con troû, ta duøng: Table/Delete/Rows. 22. Trong Winword, ñeå ñònh daïng chöõ ñaäm moät ñoaïn vaên baûn ñaõ ñaùnh daáu, ta duøng caëp phím CTRL + B. Gv: LMT – TNHK. Trang 1

ta vaøo: Format/ Dropcap. Trong EXCEL. ñeå ruùt trích döõ lieäu. ñeå tìm vaø thay theá döõ lieäu. 37. muoán xoùa ñònh daïng cuûa khoái ñoù. ñeå taïo chöõ nghieâng. 40. ta vaøo: Format/columns. Trong EXCEL. caëp phím CTRL + C vaø CTRL + V duøng ñeå: Sao cheùp döõ lieäu. Trong Winword. ta duøng: Data/Filter. ñeå sao cheùp moät khoái ñaõ choïn. Trong Winword. 43. ta baám: CTRL + C vaø CTRL + V. 24. Trong Winword. choïn Sort ñeå: Saép xeáp döõ lieäu. 48. ta phaûi: baám CTRL + X(=Edit/Cut) roài baám CTRL + V(=Edit/Paste). 30. ñeå taùch moät oâ ñaõ choïn thaønh nhieàu oâ. toå hôïp phím CTRL + E duøng ñeå: Canh giöõa moät ñoaïn vaên baûn. ta vaøo: Table/Insert Columns. ta choïn: CTRL + I 36. Trong EXCEL. Trong EXCEL. ta laøm: Baám CTRL + O = File/Open 44. ñeå môû moät taäp tin vaên baûn ñaõ coù. ñeå ñònh daïng font chöõ maëc ñònh. 29. Trong Winword. ñeå taïo kyù töï ñaàu ñoaïn vaên baûn. Trong Winword. choïn File/Save as coù taùc duïng: Löu file vôùi teân môùi. 38. ta baám toå hôïp phím: SHIFT + F3. 47. Ñeå xoùa moät ñoaïn vaên baûn ñöôïc ñaùnh daáu trong Winword. ta duøng caëp phím: CTRL + F (Hoaëc CTRL + H). ta duøng: Insert/Worksheet. phím F2 duøng ñeå: Chænh söûa döõ lieäu. Trong EXCEL. 46. 49. Trong Winword. 34. Trong Winword. Trong EXCEL. Gv: LMT – TNHK. ñeå cheøn moät doøng vaøo moät baûng. 33. ñeå cheøn moät kyù töï ñaëc bieät. Trang 2 . ta laøm: Nhaáp phaûi chuoät. ñeå chia coät vaên baûn. vaøo Data. Trong Winword. 28. ta vaøo: Table/Insert Rows. Trong Winword. sau khi ñònh daïng in nghieâng cho 1 khoái. Khi ta ñang laøm vieäc vôùi moät vaên baûn trong Winword. ta phaûi baám phím Delete. 31. 23. ta vaøo: Table/Split cells. ta choïn: CTRL + U. ñeå xoùa Sheet hieän haønh. khi muoán keû 1 ñöôøng thaúng cho thaät thaúng thì ta: Giöõ phím SHIFT roài môùi keùo chuoät. Trong Winword. Trong Winword. 45. Trong Winword. ñeå chuyeån moät chöõ ñaõ choïn töø chöõ hoa sang chöõ thöôøng. ta vaøo: Format choïn Bullets and Numbering. Trong Winword. ñeå chuyeån moät ñoaïn vaên ñöôïc ñaùnh daáu töø vò trí naøy sang vò trí khaùc. ñeå theâm moät baûng tính (Sheet) môùi. 41.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. 32. Trong Winword. ñeå ñaùnh soá moãi doøng. Trong Winword. ñeå taïo ñöôøng vieàn khung( Border) cho moät vaên ta vaøo: Format/Border and Shading. Trong Winword. ta choïn: Insert/Symbol. Trong Winword. ñeå taïo moät taäp tin môùi. ta vaøo: File/New = CTRL + N. 25. Trong Winword. 27. baám Delete (Hoaëc vaøo Edit/ Delete sheet). 35. 26. Trong Winword. ñeå cheøn moät coät vaøo moät baûng. 42. ta duøng: Format/Font/choïn Font/Default. 50. ñeå taïo chöõ gaïch chaân. Trong EXCEL. ta duøng leänh: CTRL + I ( Laøm töông töï cho caùc ñònh daïng chöõ ñaäm vaø chöõ gaïch chaân) 39.

57. Trong EXCEL. Trong EXCEL. ñeå veõ bieåu ñoà. ñeå trôû veà Windows ta duøng: Exit + Enter. 64.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. haøm MOD cho keát quaû laø: Soá dö cuûa pheùp toaùn chia. ta vaøo: Tools. Trong EXCEL. ta coù theå baám: F2. Trong EXCEL. Trong EXCEL. 65. haøm HLOOKUP cho keát quaû laø: Doø tìm theo haøng (doøng) 67. Trong EXCEL. 54. haøm Left cho keát quaû laø: Laáy ra n kí töï beân traùi 68. haøm VLOOKUP cho keát quaû laø: Doø tìm theo coät 66. ta laøm: Insert/Columns. ta choïn: Format/Cell/Choïn Pattern. haøm COUNT duøng ñeå: Ñeám. 55. 58. 72. ta duøng: baám phím F4. 1 MB baèng 1024 KB. Trong EXCEL. Trong EXCEL. ta laøm: Insert/Chart. 80. choïn Protect Sheet. Trong EXCEL. ta vaøo: Edit/Choïn Move or Copy Sheet. ñeå xoùa moät haøng vaø doàn döõ lieäu haøng döôùi leân. haøm RANK duøng ñeå xeáp haïng 53. choïn Row. 78. choïn Column. Trong EXCEL. haøm SUM duøng ñeå: Tính toång. haøm UPPER duøng ñeå: Bieán döõ lieäu kí töï baát kyø thaønh chöõ hoa. Ñeå thoaùt khoûi EXCEL. haøm ROUND duøng ñeå: laøm troøn soá. Trong EXCEL. Trong EXCEL. haøm AVERAGE duøng ñeå tính trung bình coäng (chæ söû duïng khi khoâng nhaân heä soá – Coøn khi coù nhaân heä soá thì laøm thuû coâng). 60.khi ñang goõ coâng thöùc. 73. 76. Trong EXCEL. Trong EXCEL. choïn Width. Trong EXCEL. 81. ÔÛ cöûa soå DOS. Trong EXCEL. Trong EXCEL. haøm SUMIF duøng ñeå: Tính toång coù ñieàu kieän. Ñeå baûo veä moät baûng tính (Sheet) baèng maät khaåu (Password). 59. Trong EXCEL. ñeå ñoåi teân moät Sheet. haøm LOWER duøng ñeå: Bieán döõ lieäu kí töï baát kyø thaønh chöõ thöôøng. haøm IF duøng ñeå: Thöïc hieän moät hoaëc nhieàu ñieàu kieän. 52. ta vaøo Format. ñeå chuyeån nhanh ñòa chæ töông ñoái cuûa 1 oâ thaønh ñòa chæ tuyeät ñoái. Trong EXCEL. ta laøm: Insert/Rows 74. 75. 82. 71. ta vaøo Format. ñeå taïo maøu neàn. 61. 63. 70. ta laøm: Format/Sheet/Rename. Trong EXCEL. Trong EXCEL. choïn Height. haøm COUNTIF duøng ñeå: Ñeám coù ñieàu kieän 79. haøm Right cho keát quaû laø: Laáy ra n kí töï beân phaûi 69. 62. 1GB = 1024 MB. Trong EXCEL. ñeå cheøn theâm moät coät. Trong EXCEL. Trong EXCEL. ta coù theå: Vaøo File/Exit = ALT + F4 = ALT + F + X. Trong EXCEL. Trong EXCEL. 77. Trang 3 . ñeå môû moät taäp tin coù saün treân ñóa. ta choïn: File/Open = CTRL + O. ñeå sao cheùp moät Sheet. Trong EXCEL. ñeå ñònh ñoä roäng moät doøng ñaõ choïn. ñeå ñònh ñoä roäng moät coät ñaõ choïn. 51. 56. ta choïn haøng caàn xoùa vaø duøng leänh: Edit/Delete/Entire Row. choïn Protection. haøm COUNTA duøng ñeå: Ñeám coù caùc kyù töï khoâng coù kyù töï traéng. Ñeå chænh söûa döõ lieäu ôû moät oâ hieän haønh trong EXCEL. Gv: LMT – TNHK. ñeå cheøn theâm moät doøng.

Baám vaøo Organize clips.Baám ñuùp chuoät vaøo Office Collections.Baám OK. Trong phaàn Number of rows. choïn Top of page (header). 86. .Trong phaàn Number of columns. baám chuoät vaøo muõi teân soå xuoáng. choïn Copy. choïn Picture. .Baám Insert. (Neáu gaëp baøi yeâu caàu ñaùnh soá thöù töï trang vaøo phía döôùi caùc trang vaên baûn thì trong phaàn Position. 3. 87. ta vaøo: Format. ta coù theå choïn: INSERT/WORKSHEET. ta choïn thö muïc caàn sao cheùp. Trong taäp tin Winword. baám giöõ chuoät traùi vaø reâ roài thaû vaøo vaên baûn. choïn Columns. 83. Caùch trình baøy: .Vaøo Insert. Ñeå theâm moät trang baûng tính (Sheet). goõ m vaøo. choïn Mouse. baám chuoät vaøo muõi teân soå xuoáng. Trình baøy caùch cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn Winword? . trình baøy caùc böôùc taïo moät baûng coù n haøng vaø m coät. ta duøng: VIEW/ TOOLBARS. 6. . . choïn Bottom of page (footer)). Cells. Ñeå thay ñoåi daïng theå hieän soá cho moät vuøng baûng tính. . Trình baøy caùc böôùc löu tröõ taäp tin BAILAM ñang soaïn thaûo trong Winword vaøo thö muïc goác oå ñóa A vôùi teân laø BAITHI. choïn Clip Art. Ñeå hieån thò thanh coâng cuï trong MS Word. ta baám: ALT + Tab.Choïn hình caàn cheøn.Vaøo Format. . .Baám vaøo Line Between. . choïn Number. Trang 4 . .Vaøo Table/Insert/Table. baám OK 5. PHAÀN CAÂU HOÛI THAO TAÙC. Ñeå thay ñoåi chöùc naêng 2 phím traùi / phaûi cuûa chuoät. goõ n vaøo. Gv: LMT – TNHK. .Choïn 1 hình aûnh töø 1 chuû ñeà baát kì. choïn Edit. Muoán sao cheùp thö muïc trong Windows Explorer.Boâi ñen ñoaïn vaên baûn caàn chia . goõ n vaøo ( vôùi n laø moät soá töï nhieân khaùc 0). B.Vaøo File baám Save as .Trong hoäp Save in. choïn Page numbers.Trong phaàn Position. 2. (Caùc daïng ñeà thöôøng ra) 1. . . (Vôùi m vaø n laø 2 soá töï nhieân khaùc 0 ). ta vaøo Control Panel. baám Save. 88. 85. Trình baøy caùch chia ñoaïn vaên baûn thaønh n coät.Baám vaøo Later khi hieän khung Add clips to Organizer.Trong hoäp File name.Trong phaàn Numbers of columns. trình baøy caùch taïo 1 WordArt naèm döôùi moät ñoaïn vaên baûn. 4. baám muõi teân soå xuoáng choïn oå ñóa A. goõ teân BAITHI vaøo. Trong MS Word.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. Trong Winword. . Ñeå chuyeån qua laïi giöõa caùc cöûa soå ñang môû trong Windows. 84. trình baøy caùch ñaùnh soá thöù töï trang vaøo phía treân caùc trang vaên baûn. .

9. .Coøn INT(A2) = INT(5.26 . seõ cho keát quaû laø: =Round(7. töùc laø laáy ra phaàn nguyeân cuûa soá 5. .0). F töông öùng vôùi Xeáp haïng. F coù tieâu ñeà laàn löôït laø STT. Chuù yù: + Taïo moät thö muïc meï roài löu vaøo oå ñóa maø ñeà baøi yeâu caàu (thöôøng laø oå ñóa A).Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011.2)-INT(A2)=7. . . . .Xeáp haïng: (Töùc laø laäp coâng thöùc ôû coät F).2). Sau ñoù click chuoät vaøo daáu coäng ñen beân phaûi cuûa oâ F2 vaø keùo xuoáng oâ E50.2) = 7. 8. Hoï vaø Teân. moät tay baám chuoät vaøo daáu coäng ñen vaø keùo xuoáng tôùi giaù trò caàn laáy (Ví duï: muoán ñaùnh soá thöù töï tôùi 100 thì keùo xuoáng tôùi 100).263 vaø oâ A2 coù giaù trò 5.Trình baøy caùch xeáp haïng hoïc sinh döïa vaøo ñieåm Trung bình theo caùch xeáp haïng thoâng thöôøng. D töông öùng vôùi Vaên. Ta laøm nhö sau: E2 = (C2*3 + D2*2)/5.263. Sau ñoù click chuoät vaøo daáu coäng ñen beân phaûi cuûa oâ E2 vaø keùo xuoáng oâ E50.Tính trung bình: (töùc laø laäp coâng thöùc ôû coät E).Bôûi vì: Round(A1.Reâ chuoät sang beân phaûi cuûa oâ A2 vaø baám chuoät vaøo daáu coäng maøu ñen beân goùc phaûi cuûa oâ A2.Baám Insert.Keát quaû laø: 2. Gv: LMT – TNHK.326). E. keát thuùc laø haøng 50. choïn WordArt.Choïn 1 kieåu chöõ baát kyø taïi khung “WordArt Gallery”. baét ñaàu töø oâ A2 cuûa moät Sheet trong taäp tin EXCEL. Nghóa laø laøm troøn soá 7. Löu yù: Phaûi thöïc hieän phaàn Windows tröôùc roài tieán haønh laøm WORD vaø EXCEL cuøng luùc 1. goõ soá 1 vaøo.Thöôøng laø ñeà baøi yeâu caàu taïo moät caây thö muïc. Gôïi yù: Neân vieát (veõ) ra nhaùp thöù töï cuûa caùc coät vaø caùc haøng ñeå deã trình baøy. .2) = Round(7.26. Trang 5 . Vaên. Hoaëc laøm theo phöông phaùp nhaåm thuû coâng (khi caùc em ñaõ raát thaïo) nhö sau: Coät A seõ töông öùng vôùi STT.263. =Round(A1. . Giaû söû oâ A1 coù giaù trò 7.326.326. Trung bình. D. . C. C.Moät tay giöõ phím CTRL. baám OK. Trình baøy caùch ñaùnh soá thöù töï vaøo coät STT ( Coät A). B töông öùng vôùi Hoï vaø Teân. 7.Do vaäy.26-5= 2.26.263 laáy ra 2 soá sau daáu phaåy.2)INT(A2) cho keát quaû laø bao nhieâu? Giaûi thích? Gôïi yù: Haøm Round laø haøm giuùp laøm troøn. Giaû söû coù moät baûng tính EXCEL vôùi caùc coät A. . . WINDOWS . Haøm INT laø haøm laáy ra phaàn nguyeân cuûa moät soá . Xeáp haïng.Taïi coät A2.Nhaäp doøng chöõ vaøo khung “Your Text Here”. B. seõ cho keát quaû laø 5. Caùc oâ döõ lieäu baét ñaàu töø haøng thöù 2.Ñaët con troû chuoät döôùi vaên baûn.Haõy trình baøy caùch tính trung bình = (Toaùn*3 + Vaên*2)/5 . PHAÀN THÖÏC HAØNH. . Soá thöù töï baét ñaàu töø 1 vôùi böôùc nhaûy laø 1. C töông öùng vôùi Toaùn. choïn Picture. E töông öùng vôùi Trung bình.$E$2:$E$50. Coâng thöùc = ROUND(A1. Ta laøm: F2=Rank(E2. Toaùn.

soá x2. chaúng haïn: Toaùn nhaân 2. hoaëc Landscape ñeå in ngang. .Ban ñaàu. ngöôøi ta thöôøng yeâu caàu thí sinh môû moät taäp tin coù saün ôû trong maùy (Coù theå laø oå A hoaëc oå D…) vaø löu laïi vôùi moät teân môùi. ÔÛ tröôøng hôïp naøy. caùc em choïn Portrait ñeå in ñöùng.Ñeå ñònh daïng kieåu trang giaáy A4. vaên nhaân 2. . click chuoät choïn kieåu A4. baám vaøo Paper.Cuù phaùp: =AVERAGE(soá x1. Coøn coù moät naøo ñoù nhaân heä soá thì phaûi chuyeån sang laøm thuû coâng. caùc em coù 2 caùch ñeå laøm: Gv: LMT – TNHK.Ñaùnh soá thöù töï (Ñaõ giôùi thieäu ôû phaàn tröôùc). Left. ñaàu tieân. Trong phaàn Paper Size. Ñeå thöïc hieän thao taùc naøy. caùc em môû file ñoù ra vaø baám Save as ñeå löu laïi vôùi teân môùi.Trong phaàn Orientation. Bottom = 2cm. (Xem hình) . * Caùc haøm thöôøng söû duïng: 3. höôùng in ñöùng.Khi ñeà baøi yeâu caàu laøm troøn ñieåm trung bình tôùi n chöõ soá sau daáu phaåy.5cm.Neáu ñeà baøi yeâu caàu tính ñieåm trung bình thì duøng haøm AVERAGE ñeå tính: D2=AVERAGE(A2.Daáu hieäu nhaän bieát neân duøng haøm AVERAGE: Coù caùc cuïm töø “Tính ñieåm trung bình” hoaëc “ñieåm bình quaân” . 2. WORD . Right.Trong baøi thi thöïc haønh EXCEL. nhaáp phaûi chuoät. .Trong phaàn Margins. caùc em ñieàu chænh Top. Haøm AVERAGE ( Tính trung bình) .B2.Neáu ñeà baøi yeâu caàu tính ñieåm trung bình coù nhaân heä soá. EXCEL .) hoaëc =AVERAGE(soá x1 : soá xn) Löu yù: Haøm AVERAGE chæ duøng trong tröôøng hôïp khoâng coù moân naøo nhaân heä soá (duøng trong tính ñieåm trung bình). ngöôøi ta thöôøng yeâu caàu ñònh daïng trang giaáy nhö: A4. Ví duï: A B C D 1 Toaùn Vaên AV Ñieåm TB 9 8 7 2 . AV heä soá 1 thì ta laøm: D2=(A2*2+B2*2+C2)/5 . Bottom. Left = 2cm. baám vaøo File choïn Page Setup.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011.1. 3. Right = 1.C2) hoaëc: D2=AVERAGE(A2:C2) . choïn New. choïn Folder roài goõ teân thö muïc con vaøo. Top = 2cm. + Taïo caùc thö muïc con baèng caùch: Trong thö muïc meï. Trang 6 .….

Cuù phaùp: =ROUND(Soá x.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. .Daáu hieäu nhaän bieát haøm ROUND: Thöôøng ñi keøm vôùi tính ñieåm trung bình vaø coù cuïm töø “laøm troøn ñeán…” 3. Caùch 1: +Vaøo Format/Cells/Number choïn Number. Ñaây laø nhöõng cuïm giaû thieát – keát luaän roõ raøng.Cuù phaùp: =IF(Ñieàu kieän.5 thì khaù. . + Trong khung Decimal places. . trò ñuùng.2)=5. ta chæ vieát n – 1 caâu leänh “IF” coøn ñieàu kieän cuoái cuøng seõ laøm giaù trò ngöôïc laïi (thöôøng naèm sau daáu phaåy).Löu yù: + Sau leänh IF laø ngoaëc ñôn.Trong ñoù soá x1 ñeán soá xn laø giaù trò trong moät danh saùch.3 Haøm IF (neáu…) . 3. Cuõng coù khi. Caùch 2: Duøng haøm Round (Xem phaàn tieáp theo). . Ví duï: Neáu ñieåm TB lôùn hôn hoaëc baèng 8 thì gioûi Neáu ñieåm TB lôùn hôn hoaëc baèng 6. .n) . ta coù: =IF(D2>=5. goõ soá maø ñeà baøi yeâu caàu (ví duï: laøm troøn tôùi 2 chöõ soá sau daáu phaåy thì baám soá 2 vaøo). coøn keát luaän thöôøng naèm sau chöõ “thì”. soá n) -Cho keát quaû laø soá x laøm troøn ñeán n chöõ soá thaäp phaân sau daáu phaåy.13 (Nghóa laø laøm troøn soá 5. Giaû thieát chính laø phaàn naèm sau chöõ “neáu”. . thöôøng laø moät pheùp so saùnh.Khi keát hôïp haøm ROUND vôùi haøm AVERAGE. Trang 7 .”ñaäu”.1314 ñeán 2 chöõ soá sau daáu phaåy). . trò sai) .1314..Ví duï: =ROUND(5. Giaû söû oâ ñieåm töông öùng vôùi D2. ngöôøi ta thöôøng vieát: =ROUND(AVERAGE(soá x1 : soá xn).Caùch phaân tích caâu leänh IF: Cuõng gioáng nhö laøm moät baøi toaùn hình hoïc. seõ choïn trò ñuùng. Haøm ROUND (Laøm troøn). ngöôøi ta ñaûo keát luaän leân tröôùc giaû thieát: Ví duï: Keát quaû laø gioûi neáu ñieåm TB lôùn hôn hoaëc baèng 8 Gv: LMT – TNHK. caâu leänh IF cuõng coù 2 phaàn “giaû thieát” vaø “keát luaän”. + Khi ñeà baøi cho n chöõ “neáu” thì khi vieát.2. ngöôïc laïi seõ laáy trò sai.”rôùt”). + Caùc chuoãi text trong caâu leänh IF phaûi ñöôïc naèm trong daáu ngoaëc keùp. Neáu ñieàu kieän ñuùng. coøn n laø soá maø caàn laøm troøn tôùi.Ví duï: Neáu ñieåm lôùn hôn hoaëc baèng 5 thì “ñaäu” coøn ngöôïc laïi thì “rôùt”.Ñieàu kieän laø moät meänh ñeà luaän lyù.

Haøm RANK (Xeáp haïng) .$H$3:$H$40$. phaûi döïa vaøo caùc yeáu toá naøy ñeå ruùt trích döõ lieäu.Ñeà baøi thöôøng ñeà caäp: Ruùt trích nhöõng hoïc sinh coù KEÁT QUAÛ laø ñaäu ( hoaëc rôùt).7. “gioûi”…chính laø ñoái töôïng caàn laáy ra.Ñeà baøi thöôøng ñeà caäp: Saép xeáp coät n theo thöù töï taêng daàn (hoaëc giaûm daàn) . 3. .6 Caùch saép xeáp döõ lieäu (Söû duïng Data/Sort). laø phaàn boå sung saép xeáp theo moät coät phuï.Caùc böôùc thöïc hieän: + Böôùc 1: Boâi ñen baûng tính (tröø phaàn tieâu ñeà vaø phaàn soá thöù töï) + Böôùc 2: Baám vaøo Data/Sort. (Ví duï coät Hoï vaø teân töông öùng vôùi coät B thì choïn Column B trong muïc Sort by) + Coù 2 caùch saép xeáp: Neáu saép xeáp taêng daàn thì choïn Ascending. Trang 8 .5. Caùch ruùt trích döõ lieäu (Data/Filter) . + Böôùc 3: Baám vaøo “No header row” roài baám OK.Daáu hieäu nhaän bieát haøm IF: Thöôøng ñöôïc duøng trong xeáp loaïi. Ví duï: =RANK(H3. Gv: LMT – TNHK.5 . vuøng ñòa chæ tuyeät ñoái laáy döõ kieän xeáp haïng.0): Seõ xeáp haïng ngöôøi coù ñieåm TB cao nhaát ôû haïng 1. 3. . khi 2 ngöôøi truøng teân thì seõ döïa vaøo teân loùt hoaëc hoï ñeå saép xeáp. + Trong 2 muïc Then by phía döôùi. laõnh hoïc boång. “XEÁP LOAÏI”…chính laø nôi chöùa caùc ñieàu kieän caàn thöïc hieän. Chaúng haïn.Xeáp haïng giaûm daàn hoaëc taêng daàn (0: giaûm daàn. B hay C?). keát quaû hoaëc tính hoïc boång (trong tröôøng hôïp tính ñieåm hoïc sinh) vaø thöôøng ñi keøm cuïm töø “neáu……thì”. Keát quaû laø khaù khi ñieåm TB lôùn hôn hoaëc baèng 6. Hieän leân baûng Sort (Xem hình) + ÔÛ phaàn Sort by: Baám muõi teân soå xuoáng vaø choïn coät maø ñeà baøi yeâu caàu Chaúng haïn: Ñeà baøi yeâu caàu saép xeáp theo coät Hoï vaø teân theo thöù töï taêng daàn.Löu yù: Caùc cuïm töø: “KEÁT QUAÛ”.Cuù phaùp: =RANK(oâ trong coät. sau ñoù môùi choïn teân coät. neáu saép xeáp giaûm daàn thì choïn Descending.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. Nghóa laø. hoaëc: Ruùt trích nhöõng hoïc sinh XEÁP LOAÏI gioûi… . 3. Coøn “ñaäu”. “rôùt”. thöù töï 0 hoaëc 1). . phaûi xem coät Hoï vaø teân töông öùng vôùi coät naøo (A.Daáu hieäu nhaän bieát haøm RANK: Thöôøng ñöôïc vieát roõ raøng nhö: “Döïa vaøo ñieåm TB ñeå xeáp haïng…”. Tröôùc heát. 1: taêng daàn).

Caùch ruùt trích ñaàu tieân ñôn giaûn hôn nhöng khoâng trích döõ lieäu sang moät vuøng môùi ñöôïc. chuùng ta seõ tìm hieåu caùch ruùt trích vôùi AdvancedFilter. (Xem hình) . Töø ñaây.Böôùc 2: Ñöa con troû chuoät tôùi vuøng môùi (neân choïn vuøng naèm song song vôùi baûng tính) vaø baám CTRL + V (ñeå daùn). nhaäp: =1(Vì ñang trích ra nhöõng ngöôøi xeáp haïng 1).Böôùc 1: Boâi ñen vuøng tieâu ñeà cuûa baûng tính (Töø oâ A1 ñeán oâ D1). . Gv: LMT – TNHK. Trang 9 . .Böôùc 3: Boâi ñen baûng tính chính (Khoâng boâi ñen vuøng ñieàu kieän) vaøo Data/Filter/AdvancedFilter. . baám CTRL + C (sao cheùp) .Taïi oâ ñaàu tieân cuûa HAÏNG (oâ D11 -vuøng ñieàu kieän).Baám vaøo COPY TO ANOTHER LOCATION. ÔÛ ñaây.Coù 2 caùch ruùt trích döõ lieäu chuû yeáu: AutoFilter vaø AdvancedFilter. vuøng naøy duøng ñeå nhaäp ñieàu kieän. Ví duï: Cho baûng tính sau: BAÛNG ÑIEÅM HOÏC SINH A 1 2 3 4 5 6 7 8 STT 1 2 3 4 5 6 7 B HOÏ VAØ TEÂN Löông Sôn Baù Chuùc Anh Ñaøi Tröông Tam Phong Lyù Lieân Kieät Chöông Töû Di Thaønh Long Hoàng Laâu Moäng C ÑIEÅM 10 7 7 9 10 10 9 D HAÏNG 1 6 6 4 1 1 4 Haõy ruùt trích nhöõng hoïc sinh coù haïng 1 .Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011.

11.LIST RANGE: Vuøng baûng tính chính ñaõ boâi ñen.Giaûi thích: Hoaøng Phi Hoàng hoaëc B2 laø chuoãi kyù töï. 3.Ví duï: Hoaøng Phi Hoàng. Trang 10 .CRITERIA RANGE: Vuøng ñieàu kieän chöùa giaù trò xeáp haïng =1.Daáu hieäu nhaän bieát: Haøm Left thöôøng duøng khi coù caùc cuïm töø “döïa vaøo n kyù töï ñaàu” hoaëc “haõy laáy n kyù töï ñaàu” vaø hay duøng keát hôïp vôùi caùc haøm doø (VLOOKUP vaø HLOOKUP). Muoán laáy ra chöõ “Hoaøng”.5) hoaëc =Left(B2.Ví duï: Cho oâ B2 coù chuoãi Hoaøng Phi Hoàng.Löu yù: khoaûng traéng cuõng laø 1 kyù töï). .Haøm sum giuùp tính toång Gv: LMT – TNHK. kyù töï baét ñaàu laáy. . .Giuùp laáy ra beân phaûi n kyù töï. Daáu hieäu nhaän bieát: “döïa vaøo n kyù töï cuoái” hoaëc “haõy laáy n kyù töï cuoái”. soá löôïng kyù töï caàn laáy) .10. ta laøm: =Left(Hoaøng Phi Hoàng.8.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. . Haøm Left . n kyù töï beân traùi caàn laáy ra) . baét ñaàu töø kyù töï m.Cuù phaùp: =Left(chuoãi kyù töï.Haøm Right töông töï nhö haøm Left veà cuù phaùp. soá 7: laø baét ñaàu laáy töø kyù töï thöù 7. .3) hoaëc =MID(B2. Haøm MID . ta laøm: =MID(Hoaøng Phi Hoàng. 3.COPY TO: Laø vuøng trích xuaát döõ lieäu ra. .7. Keát quaû ruùt trích döõ lieäu 3. 3. . .Giuùp laáy ra beân traùi n kyù töï .9. Haøm Right .Giuùp laáy ra n kyù töï. soá 3: Laáy ra 3 kyù töï keå töø kyù töï thöù 7.Baám OK.(Ta ñeám töø traùi sang phaûi ñeå xaùc ñònh kyù töï baét ñaàu laáy töông öùng vôùi soá maáy.7.Cuù phaùp: =MID(chuoãi kyù töï. Haøm SUM .3). Ñaây laø nôi hieån thò keát quaû ñaõ thöïc hieän.5) (Thí duï khi chuoãi Hoaøng Phi Hoàng töông öùng vôùi oâ B2). muoán laáy ra chöõ Phi.

Trang 11 .Cuù phaùp: =SUM(soá x1. ta baám: =SUMIF(A3:A9. “VP*”.Haøm COUNTA thöôøng ñöôïc duøng ñeå ñeám soá hoïc sinh nöõ trong moät lôùp hoaëc nhöõng ñoái töôïng ñöôïc ñaùnh daáu… 3.Caáu truùc: =COUNT(soá x1: soá xn) 3. caàn löu yù: Haøm SUMIF coù 3 tham soá trong caáu truùc. ta baám: =SUMIF(A3:A9. Haøm COUNTIF . vuøng caàn tính toång) . Haøm COUNT .C3:C9) Giaûi thích: A3:A9 laø vuøng chöùa maõ NV.ÔÛ baûng thoáng keâ cho boä phaän vaên phoøng.13.Töông töï.14.Haøm COUNTIF duøng ñeå ñeám coù ñieàu kieän .Daáu hieäu nhaän bieát haøm SUMIF: thöôøng ñöôïc söû duïng trong thoáng keâ tieàn löông.”NV*”.15. 3. soá löôïng. ñeå thoáng keâ tieàn löông cho boä phaän Saûn xuaát. . “döõ lieäu caàn laáy ra”.Caáu truùc: =COUNTIF(vuøng chöùa döõ lieäu caàn laáy.Ví duï: Coù moät baûng tính löông cuûa caùc phoøng ban trong coâng ty.C3:C9) . “ñoái töôïng caàn laáy”) . C3:C9 laø vuøng tieàn löông. soá x2…soá xn) hoaëc =SUM(soá x1:soá xn) 3. coøn haøm COUNTIF coù 2. “VP*” töùc laø laáy ra nhöõng ngöôøi thuoäc toå vaên phoøng maø khoâng quan taâm ngöôøi ñoù chöùc vuï gì (ta duøng kyù töï ñaïi dieän laø *). .Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. . Haøm SUMIF . Ñeå phaân bieät.Löu yù: Ñoái töôïng caàn laáy phaûi naèm trong ngoaëc keùp. Haøm COUNTA .Duøng ñeå ñeám moät chuoãi hoaëc moät daõy soá khoâng coù kyù töï traéng .Giuùp tính toång coù ñieàu kieän .Duøng ñeå ñeám moät chuoãi hoaëc moät daõy soá . . Ta laøm nhö sau: (Xem hình).Cuù phaùp: =SUMIF(vuøng chöùa döõ lieäu caàn laáy.12. .Vuøng döõ lieäu caàn laáy ra thöôøng ñöôïc naèm trong daáu ngoaëc keùp. Gv: LMT – TNHK.Caáu truùc: =COUNTA(soá x1 : soá xn) .Haøm COUNTIF vaø SUMIF “na naù” nhau neân deã nhaàm laãn. Yeâu caàu: Thoáng keâ soá tieàn phaûi traû cho caùc phoøng ban.

thaày coù vaøi daën doø nhö sau: 1. thaày mong caùc em seõ khoâng rôi vaøo tình traïng nhö theá maø phaûi “hoïc taøi thi gioûi” hoaëc ít ra cuõng “hoïc taøi thi khaù”. Gv: LMT – TNHK. 2. D. coù nhö vaäy ñieåm öu tieân khi thi leân lôùp 10 hoaëc xeùt tuyeån lôùp 10 môùi “naèm trong tay” cuûa caùc em.Ví duï: Haõy thoáng keâ coù bao nhieâu hoïc sinh gioûi trong lôùp. Taát nhieân. ta baám: =COUNTIF(C3:C9. Caùc böôùc neân laøm khi laøm baøi lyù thuyeát. . chôø suy nghó xong môùi laøm. . Ñoái vôùi caùc em. Ñeå caùc em bôùt “khoù” khi “laøm”.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011.Sau khi ñaõ laøm xong. Trang 12 . Neáu phaùt hieän sai soùt phaûi söûa laïi ngay. “noùi thì deã. “gioûi” laø ñoái töôïng caàn laáy ra. Trong ñoù: C3:C9 laø vuøng keát quaû. laøm môùi khoù”. . Caùc böôùc neân laøm khi laøm baøi thöïc haønh. . Caùc em hoïc sinh thaân meán! Ngöôøi ta thöôøng noùi “hoïc taøi thi phaän” ñeå chæ veà moät ngöôøi naøo ñoù hoïc gioûi nhöng khi ñi thi laïi coù keát quaû khoâng nhö mong muoán. Caâu naøo chöa bieát thì taïm thôøi ñeå ñoù. . PHAÀN DAËN DOØ TRÖÔÙC KHI “XUOÁNG NUÙI”.Neân ñoïc qua moät löôït ñeà thi. ñoïc laïi ñeå kieåm tra xem ñaõ thaät ñuùng chöa.Khi vöøa môû WORD vaø EXCEL phaûi ngay laäp töùc löu laïi vaø ñaët teân theo yeâu caàu cuûa ñeà thi. Moät soá söï coá thöôøng gaëp khi laøm baøi thöïc haønh: a) Font chöõ khoâng ñuùng nhö caùch goõ cuûa mình.WORD vaø EXCEL phaûi ñöôïc laøm cuøng luùc (môû ñoàng thôøi ). Caâu naøo ñaõ bieát thì nhanh choùng laøm ngay. . Taïi oâ thoáng keâ soá HS gioûi.”Gioûi”).Neân laøm baøi taäp phaàn WINDOWS EXPLORER tröôùc roài môùi ñeán WORD vaø EXCEL. bôûi vì. 3.

. . b) Khoâng thaáy caùc thanh Menu hoaëc thanh coâng cuï ñònh daïng trong WORD. caùc em cöù bình tónh.Gaëp tröôøng hôïp naøy. Formatting. Coøn söû duïng font Times New Roman hoaëc ARIAL thì caùc em choïn baûng maõ Unicode (döïng saün). Drawing…(xem hình) Gv: LMT – TNHK.Gaëp tröôøng hôïp naøy. nhìn veà phía goùc döôùi cuûa maøn hình coù chöõ V maøu vaøng (hoaëc ñoû). caùc em baám vaøo View/Toolbars vaø laáy ra caùc thanh coâng cuï caàn laáy nhö: Standard.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. Nhaáp chuoät phaûi vaøo chöõ V ñeå goïi baûng ñieàu khieån Vietkey hoaëc Unikey (tuøy theo maùy). Sau ñoù ñieàu chænh laïi kieåu goõ cho ñuùng (Telex hoaëc Vni). .Löu yù: Neáu söû duïng Font VNI-Times thì caùc em choïn baûng maõ VNI Windows. Trang 13 .

mieãn laø cheøn ñuùng vò trí vaø ñònh daïng ñuùng yeâu caàu.Mình ñaõ laøm ñuùng caùc thao taùc hay chöa? .. khoâng nhaát thieát caùc em phaûi laáy ra hình gioáng nhö ñeà thi maø coù theå laáy moät hình khaùc.. ôû moät soá maùy tính. d) Raéc roái khi duøng Advanced filer. e) Thao taùc khi laøm baøi xong vaø chôø giaùo vieân chaám. Trang 14 . c) Löu yù khi cheøn hình aûnh vaøo WORD: Khi ñeà baøi yeâu caàu cheøn 1 hình aûnh naøo ñoù.khoâng coøn! Chuùc caùc em may maén vaø thi toát! Gv: LMT – TNHK.Caùc oâ coù bò goäp (Merge cells) hay khoâng? Khi ñaõ kieåm tra laïi vaø thaáy raèng mình laøm ñuùng nhöng vaãn khoâng ñöôïc thì caùc em quay sang söû duïng Auto Filter vaø copy vuøng vöøa thöïc hieän trích loïc sang moät vuøng môùi..Khi laøm xong baøi thöïc haønh. kieåm tra thaät kyõ roài baùo caùo vôùi giaùo vieân ñeå chaám. neáu caùc em laøm baøi xong maø khoâng baùo caùo cho giaùo vieân chaám ngay thì lôõ cuùp ñieän (hoaëc coù söï coá khaùc). maùy tính phaûi khôûi ñoäng laïi thì chaéc chaén baøi laøm cuûa caùc em cuõng. Hieän taïi. Do ñoù.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. ngöôøi ta thöôøng “ñoùng baêng” caùc phaân vuøng ñeå baûo veä maùy tính. . khi caùc em duøng Advanced Filter ñeå ruùt trích döõ lieäu nhöng khoâng ra keát quaû thì caùc em caàn kieåm tra laïi: . Moät vaøi tröôøng hôïp..

Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. Gv: LMT – TNHK. Trang 15 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->