P. 1
De cuong on tap thi nghe Tin hoc 8

De cuong on tap thi nghe Tin hoc 8

|Views: 363|Likes:
Được xuất bản bởiltloc

More info:

Published by: ltloc on Apr 17, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2014

pdf

text

original

Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011.

ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP MOÂN TIN HOÏC
A. Traéc nghieäm: (Moãi ngaøy neân hoïc thuoäc töø 5 ñeán 10 caâu) 1. Trong Windows Explorer, ñeå taïo moät thö muïc môùi, ta vaøo: File/New/Folder = Baám chuoät phaûi, choïn New/Folder. 2. Trong Windows Explorer, ñeå phuïc hoài moät taäp tin ñaõ xoùa, ta vaøo: Recycle Bin 3. Ñeå di chuyeån cöûa soå (thay ñoåi vò trí cöûa soå treân Desktop), ta laøm: Söû duïng kyõ thuaät Drag Mouse (reâ, keùo chuoät) naém laáy thanh tieâu ñeà vaø keùo qua vò trí môùi. 4. Ñeå quaûn lyù ñóa Windows, ngöôøi ta thöôøng toå chöùc ñóa thaønh: Caây thö muïc. 5. Trong Windows Explorer, ñeå ñoåi teân moät thö muïc ñaõ ñaùnh daáu, ta vaøo: File/Rename= Baám phím F2. 6. Trong Windows XP, ñeå caøi ñaët maùy in môùi, ta choïn: Start/Control Panel/Printer and Faxes/Add Printer. 7. Trong Control Panel, ñeå ñieàu chænh ngaøy giôø heä thoáng, ta vaøo: Date/time 8. Trong Windows Explorer, ñeå tìm moät taäp tin, ta duøng: Nuùt leänh Search 9. Trong Control Panel, ñeå theâm font chöõ cho heä thoáng, ta duøng: Font 10. Trong Windows Explorer, ñeå thay ñoåi thuoäc tính moät taäp tin, ta duøng: File/Properties 11. Trong Windows Explorer, ñeå xoùa moät taäp tin ñaõ choïn, ta vaøo: File/Delete 12. Trong Windows Explorer, neáu ta choïn ñoàng thôøi caû 2 file pic.gif (coù thuoäc tính aån) vaø file pic2.gif (coù thuoäc tính Read-only) roài vaøo file/Properties, ta seõ thaáy baûng Properties coù thuoäc tính: Read Only + Hidden. 13. Trong Windows Explorer, ñeå di chuyeån moät taäp tin ñaõ choïn, ta nhaáp chuoät phaûi vaøo teân taäp tin ñoù, sau ñoù choïn: Cut 14. Trong Windows Explorer, muoán ñaùnh daáu moät nhoùm caùc taäp tin naèm rôøi raïc caùch nhau, ta: Nhaán phím CTRL roài Click caùc taäp tin muoán choïn. 15. Caùc thuoäc tính coù theå coù cuûa taäp tin: Chæ ñoïc, löu tröõ, heä thoáng, aån. 16. Ñeå khôûi ñoäng laïi nhanh maùy vi tính trong luùc ñang laøm vieäc vôùi maùy maø gaëp söï coá naøo ñoù, ta duøng toå hôïp phím: CTRL + ALT + DELETE. 17. Ñeå sao cheùp moät Shortcut treân Desktop, ta Click nuùt phaûi chuoät taïi Shortcut vaø choïn Copy. 18. Khi ñang laøm vieäc taïi moät vaên baûn Winword, caëp phím CTRL vaø H (hoaëc CTRL vaø F) coù taùc duïng: Tìm vaø thay theá moät chuoãi. 19. Trong Winword, ñeå taïo moät baûng, ta vaøo: Table/Insert/Table. 20. Trong moät baûng cuûa Winword, ñeå troän caùc oâ ñaõ ñöôïc ñaùnh daáu, ta duøng: Table/Merge cells. 21. Trong moät baûng cuûa Winword, ñeå xoùa moät haøng taïi vò trí con troû, ta duøng: Table/Delete/Rows. 22. Trong Winword, ñeå ñònh daïng chöõ ñaäm moät ñoaïn vaên baûn ñaõ ñaùnh daáu, ta duøng caëp phím CTRL + B. Gv: LMT – TNHK. Trang 1

ñeå sao cheùp moät khoái ñaõ choïn. 42. ta vaøo: File/New = CTRL + N. ñeå theâm moät baûng tính (Sheet) môùi. ñeå chia coät vaên baûn. Trong Winword. 45. ta vaøo: Table/Split cells. Ñeå xoùa moät ñoaïn vaên baûn ñöôïc ñaùnh daáu trong Winword. khi muoán keû 1 ñöôøng thaúng cho thaät thaúng thì ta: Giöõ phím SHIFT roài môùi keùo chuoät. Trong Winword. 23. ta choïn: Insert/Symbol. Trong EXCEL. Trong Winword. ñeå cheøn moät kyù töï ñaëc bieät. ñeå ñònh daïng font chöõ maëc ñònh. ta laøm: Nhaáp phaûi chuoät. ñeå taïo ñöôøng vieàn khung( Border) cho moät vaên ta vaøo: Format/Border and Shading. Trong EXCEL. ta vaøo: Format/columns. Trong Winword. ñeå chuyeån moät ñoaïn vaên ñöôïc ñaùnh daáu töø vò trí naøy sang vò trí khaùc. toå hôïp phím CTRL + E duøng ñeå: Canh giöõa moät ñoaïn vaên baûn. ñeå taïo kyù töï ñaàu ñoaïn vaên baûn. ta duøng leänh: CTRL + I ( Laøm töông töï cho caùc ñònh daïng chöõ ñaäm vaø chöõ gaïch chaân) 39. ta vaøo: Format/ Dropcap. 47. 40. 28. ta choïn: CTRL + I 36. Trong EXCEL. ta duøng caëp phím: CTRL + F (Hoaëc CTRL + H). ñeå chuyeån moät chöõ ñaõ choïn töø chöõ hoa sang chöõ thöôøng. Trong Winword. muoán xoùa ñònh daïng cuûa khoái ñoù. 49. Trong Winword. ñeå taïo moät taäp tin môùi. ta vaøo: Format choïn Bullets and Numbering. 31. 48. ñeå cheøn moät coät vaøo moät baûng. ñeå môû moät taäp tin vaên baûn ñaõ coù. ta baám: CTRL + C vaø CTRL + V. Trong EXCEL. 46. Trong Winword. Khi ta ñang laøm vieäc vôùi moät vaên baûn trong Winword. Trong Winword. Trong Winword. ta baám toå hôïp phím: SHIFT + F3. Trong Winword. ñeå ruùt trích döõ lieäu. ñeå xoùa Sheet hieän haønh. ñeå cheøn moät doøng vaøo moät baûng. 29. Trong Winword. ta phaûi: baám CTRL + X(=Edit/Cut) roài baám CTRL + V(=Edit/Paste). 26. choïn File/Save as coù taùc duïng: Löu file vôùi teân môùi. 34. caëp phím CTRL + C vaø CTRL + V duøng ñeå: Sao cheùp döõ lieäu. ñeå taïo chöõ gaïch chaân. ta phaûi baám phím Delete. Trong Winword. vaøo Data. Trong Winword. ta laøm: Baám CTRL + O = File/Open 44. 32. ta vaøo: Table/Insert Columns. ñeå taùch moät oâ ñaõ choïn thaønh nhieàu oâ. ta duøng: Format/Font/choïn Font/Default. Trong Winword. phím F2 duøng ñeå: Chænh söûa döõ lieäu. sau khi ñònh daïng in nghieâng cho 1 khoái. choïn Sort ñeå: Saép xeáp döõ lieäu. 33. ta choïn: CTRL + U.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. 37. Trong EXCEL. Trang 2 . 30. 35. ta duøng: Data/Filter. 27. Trong Winword. Trong EXCEL. ta vaøo: Table/Insert Rows. Trong Winword. baám Delete (Hoaëc vaøo Edit/ Delete sheet). 41. 25. Trong EXCEL. Trong Winword. Trong Winword. Trong Winword. 50. 43. ñeå ñaùnh soá moãi doøng. Gv: LMT – TNHK. ñeå taïo chöõ nghieâng. 24. ñeå tìm vaø thay theá döõ lieäu. 38. ta duøng: Insert/Worksheet.

ñeå sao cheùp moät Sheet. haøm SUMIF duøng ñeå: Tính toång coù ñieàu kieän. choïn Protection. Trong EXCEL. Trong EXCEL. 62. Trong EXCEL. 61. haøm Right cho keát quaû laø: Laáy ra n kí töï beân phaûi 69. ñeå trôû veà Windows ta duøng: Exit + Enter. 56. Trong EXCEL. 58. Trong EXCEL.khi ñang goõ coâng thöùc. ta duøng: baám phím F4. choïn Column. haøm HLOOKUP cho keát quaû laø: Doø tìm theo haøng (doøng) 67. ñeå xoùa moät haøng vaø doàn döõ lieäu haøng döôùi leân.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. haøm VLOOKUP cho keát quaû laø: Doø tìm theo coät 66. ñeå cheøn theâm moät doøng. haøm AVERAGE duøng ñeå tính trung bình coäng (chæ söû duïng khi khoâng nhaân heä soá – Coøn khi coù nhaân heä soá thì laøm thuû coâng). ta laøm: Insert/Columns. haøm COUNTIF duøng ñeå: Ñeám coù ñieàu kieän 79. Ñeå baûo veä moät baûng tính (Sheet) baèng maät khaåu (Password). 80. ñeå ñoåi teân moät Sheet. Ñeå thoaùt khoûi EXCEL. choïn Width. 77. ta vaøo: Edit/Choïn Move or Copy Sheet. Trong EXCEL. Trong EXCEL. choïn Row. ñeå veõ bieåu ñoà. haøm SUM duøng ñeå: Tính toång. 73. Trang 3 . Trong EXCEL. haøm LOWER duøng ñeå: Bieán döõ lieäu kí töï baát kyø thaønh chöõ thöôøng. Ñeå chænh söûa döõ lieäu ôû moät oâ hieän haønh trong EXCEL. ta vaøo: Tools. haøm UPPER duøng ñeå: Bieán döõ lieäu kí töï baát kyø thaønh chöõ hoa. choïn Protect Sheet. Trong EXCEL. Trong EXCEL. ta laøm: Format/Sheet/Rename. ñeå ñònh ñoä roäng moät doøng ñaõ choïn. Trong EXCEL. choïn Height. Trong EXCEL. 75. 52. ta choïn: File/Open = CTRL + O. ñeå chuyeån nhanh ñòa chæ töông ñoái cuûa 1 oâ thaønh ñòa chæ tuyeät ñoái. 57. Trong EXCEL. Trong EXCEL. ta choïn: Format/Cell/Choïn Pattern. Gv: LMT – TNHK. 76. 78. 64. Trong EXCEL. 55. haøm IF duøng ñeå: Thöïc hieän moät hoaëc nhieàu ñieàu kieän. haøm ROUND duøng ñeå: laøm troøn soá. ta choïn haøng caàn xoùa vaø duøng leänh: Edit/Delete/Entire Row. ñeå ñònh ñoä roäng moät coät ñaõ choïn. ta laøm: Insert/Chart. 51. 71. ñeå cheøn theâm moät coät. Trong EXCEL. ta coù theå baám: F2. haøm COUNTA duøng ñeå: Ñeám coù caùc kyù töï khoâng coù kyù töï traéng. 72. Trong EXCEL. haøm RANK duøng ñeå xeáp haïng 53. Trong EXCEL. 81. 1GB = 1024 MB. haøm COUNT duøng ñeå: Ñeám. 65. 82. Trong EXCEL. Trong EXCEL. ta vaøo Format. haøm Left cho keát quaû laø: Laáy ra n kí töï beân traùi 68. Trong EXCEL. Trong EXCEL. Trong EXCEL. ñeå môû moät taäp tin coù saün treân ñóa. 60. 59. 54. ta coù theå: Vaøo File/Exit = ALT + F4 = ALT + F + X. ñeå taïo maøu neàn. 63. 1 MB baèng 1024 KB. 70. Trong EXCEL. Trong EXCEL. Trong EXCEL. haøm MOD cho keát quaû laø: Soá dö cuûa pheùp toaùn chia. ÔÛ cöûa soå DOS. ta vaøo Format. Trong EXCEL. ta laøm: Insert/Rows 74.

2.Trong phaàn Position. ta baám: ALT + Tab.Baám Insert. Gv: LMT – TNHK.Choïn 1 hình aûnh töø 1 chuû ñeà baát kì. 4. choïn Edit. . Trình baøy caùch cheøn hình aûnh vaøo vaên baûn Winword? . 88. choïn Copy. 87. choïn Columns. choïn Mouse. Ñeå chuyeån qua laïi giöõa caùc cöûa soå ñang môû trong Windows. baám OK 5.Baám ñuùp chuoät vaøo Office Collections.Choïn hình caàn cheøn.Boâi ñen ñoaïn vaên baûn caàn chia . 84. goõ n vaøo.Trong hoäp File name. (Caùc daïng ñeà thöôøng ra) 1.Baám vaøo Later khi hieän khung Add clips to Organizer. choïn Bottom of page (footer)).Trong phaàn Number of columns. . . Trong phaàn Number of rows. . 6.Baám OK. Trang 4 . . Muoán sao cheùp thö muïc trong Windows Explorer. Caùch trình baøy: .Trong hoäp Save in. Trình baøy caùc böôùc löu tröõ taäp tin BAILAM ñang soaïn thaûo trong Winword vaøo thö muïc goác oå ñóa A vôùi teân laø BAITHI. goõ teân BAITHI vaøo. choïn Clip Art. Trình baøy caùch chia ñoaïn vaên baûn thaønh n coät. (Vôùi m vaø n laø 2 soá töï nhieân khaùc 0 ). goõ m vaøo. trình baøy caùch ñaùnh soá thöù töï trang vaøo phía treân caùc trang vaên baûn. Ñeå thay ñoåi chöùc naêng 2 phím traùi / phaûi cuûa chuoät. ta vaøo Control Panel. 86. . . . . goõ n vaøo ( vôùi n laø moät soá töï nhieân khaùc 0). Cells. choïn Page numbers. Trong Winword. trình baøy caùch taïo 1 WordArt naèm döôùi moät ñoaïn vaên baûn. ta vaøo: Format. 85. .Vaøo File baám Save as .Vaøo Insert. ta duøng: VIEW/ TOOLBARS. 83.Baám vaøo Organize clips. Trong taäp tin Winword. choïn Picture. . trình baøy caùc böôùc taïo moät baûng coù n haøng vaø m coät. ta choïn thö muïc caàn sao cheùp. baám chuoät vaøo muõi teân soå xuoáng.Vaøo Format. baám muõi teân soå xuoáng choïn oå ñóa A.Vaøo Table/Insert/Table.Baám vaøo Line Between. choïn Number. (Neáu gaëp baøi yeâu caàu ñaùnh soá thöù töï trang vaøo phía döôùi caùc trang vaên baûn thì trong phaàn Position. . baám giöõ chuoät traùi vaø reâ roài thaû vaøo vaên baûn.Trong phaàn Numbers of columns. . ta coù theå choïn: INSERT/WORKSHEET. baám chuoät vaøo muõi teân soå xuoáng.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. PHAÀN CAÂU HOÛI THAO TAÙC. choïn Top of page (header). 3. Ñeå thay ñoåi daïng theå hieän soá cho moät vuøng baûng tính. B. Trong MS Word. baám Save. Ñeå hieån thò thanh coâng cuï trong MS Word. Ñeå theâm moät trang baûng tính (Sheet). .

Hoï vaø Teân. 9. Coâng thöùc = ROUND(A1. keát thuùc laø haøng 50.2)-INT(A2)=7.Baám Insert. B. Caùc oâ döõ lieäu baét ñaàu töø haøng thöù 2. .2)INT(A2) cho keát quaû laø bao nhieâu? Giaûi thích? Gôïi yù: Haøm Round laø haøm giuùp laøm troøn. E. Löu yù: Phaûi thöïc hieän phaàn Windows tröôùc roài tieán haønh laøm WORD vaø EXCEL cuøng luùc 1.0). . Sau ñoù click chuoät vaøo daáu coäng ñen beân phaûi cuûa oâ E2 vaø keùo xuoáng oâ E50.Keát quaû laø: 2. .263. Gôïi yù: Neân vieát (veõ) ra nhaùp thöù töï cuûa caùc coät vaø caùc haøng ñeå deã trình baøy.263 laáy ra 2 soá sau daáu phaåy.$E$2:$E$50.Thöôøng laø ñeà baøi yeâu caàu taïo moät caây thö muïc.Moät tay giöõ phím CTRL. Vaên. =Round(A1. seõ cho keát quaû laø: =Round(7. töùc laø laáy ra phaàn nguyeân cuûa soá 5. Xeáp haïng. . choïn WordArt. Giaû söû oâ A1 coù giaù trò 7. seõ cho keát quaû laø 5. Nghóa laø laøm troøn soá 7.26.Do vaäy.Ñaët con troû chuoät döôùi vaên baûn.Tính trung bình: (töùc laø laäp coâng thöùc ôû coät E). 7. F töông öùng vôùi Xeáp haïng.326. .Coøn INT(A2) = INT(5. Toaùn. Trang 5 .Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. WINDOWS .Haõy trình baøy caùch tính trung bình = (Toaùn*3 + Vaên*2)/5 .326. .Bôûi vì: Round(A1. Ta laøm: F2=Rank(E2.263. . .26-5= 2. moät tay baám chuoät vaøo daáu coäng ñen vaø keùo xuoáng tôùi giaù trò caàn laáy (Ví duï: muoán ñaùnh soá thöù töï tôùi 100 thì keùo xuoáng tôùi 100).Taïi coät A2.Xeáp haïng: (Töùc laø laäp coâng thöùc ôû coät F). C töông öùng vôùi Toaùn. baét ñaàu töø oâ A2 cuûa moät Sheet trong taäp tin EXCEL.326).Nhaäp doøng chöõ vaøo khung “Your Text Here”. . C. Chuù yù: + Taïo moät thö muïc meï roài löu vaøo oå ñóa maø ñeà baøi yeâu caàu (thöôøng laø oå ñóa A). baám OK. F coù tieâu ñeà laàn löôït laø STT. .263 vaø oâ A2 coù giaù trò 5. Trình baøy caùch ñaùnh soá thöù töï vaøo coät STT ( Coät A). D töông öùng vôùi Vaên. Gv: LMT – TNHK.Trình baøy caùch xeáp haïng hoïc sinh döïa vaøo ñieåm Trung bình theo caùch xeáp haïng thoâng thöôøng. B töông öùng vôùi Hoï vaø Teân. E töông öùng vôùi Trung bình. C. Soá thöù töï baét ñaàu töø 1 vôùi böôùc nhaûy laø 1. Hoaëc laøm theo phöông phaùp nhaåm thuû coâng (khi caùc em ñaõ raát thaïo) nhö sau: Coät A seõ töông öùng vôùi STT. . choïn Picture.2).26 . .2) = 7. Trung bình. Haøm INT laø haøm laáy ra phaàn nguyeân cuûa moät soá .Choïn 1 kieåu chöõ baát kyø taïi khung “WordArt Gallery”.2) = Round(7. D. goõ soá 1 vaøo.Reâ chuoät sang beân phaûi cuûa oâ A2 vaø baám chuoät vaøo daáu coäng maøu ñen beân goùc phaûi cuûa oâ A2. 8. PHAÀN THÖÏC HAØNH.26. Ta laøm nhö sau: E2 = (C2*3 + D2*2)/5. Giaû söû coù moät baûng tính EXCEL vôùi caùc coät A. Sau ñoù click chuoät vaøo daáu coäng ñen beân phaûi cuûa oâ F2 vaø keùo xuoáng oâ E50.

1.C2) hoaëc: D2=AVERAGE(A2:C2) . caùc em ñieàu chænh Top. * Caùc haøm thöôøng söû duïng: 3. Trang 6 . ngöôøi ta thöôøng yeâu caàu thí sinh môû moät taäp tin coù saün ôû trong maùy (Coù theå laø oå A hoaëc oå D…) vaø löu laïi vôùi moät teân môùi. 2.Trong baøi thi thöïc haønh EXCEL. hoaëc Landscape ñeå in ngang. EXCEL . WORD . Ví duï: A B C D 1 Toaùn Vaên AV Ñieåm TB 9 8 7 2 . Ñeå thöïc hieän thao taùc naøy. soá x2.) hoaëc =AVERAGE(soá x1 : soá xn) Löu yù: Haøm AVERAGE chæ duøng trong tröôøng hôïp khoâng coù moân naøo nhaân heä soá (duøng trong tính ñieåm trung bình). Bottom = 2cm.B2. Right = 1. Haøm AVERAGE ( Tính trung bình) .Neáu ñeà baøi yeâu caàu tính ñieåm trung bình coù nhaân heä soá. baám vaøo File choïn Page Setup. (Xem hình) . ñaàu tieân.Ban ñaàu. AV heä soá 1 thì ta laøm: D2=(A2*2+B2*2+C2)/5 .5cm.Trong phaàn Margins. Bottom. Left = 2cm.Trong phaàn Orientation. + Taïo caùc thö muïc con baèng caùch: Trong thö muïc meï.Daáu hieäu nhaän bieát neân duøng haøm AVERAGE: Coù caùc cuïm töø “Tính ñieåm trung bình” hoaëc “ñieåm bình quaân” . caùc em choïn Portrait ñeå in ñöùng.Ñaùnh soá thöù töï (Ñaõ giôùi thieäu ôû phaàn tröôùc).…. nhaáp phaûi chuoät.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. Top = 2cm. . chaúng haïn: Toaùn nhaân 2. vaên nhaân 2. Right. caùc em môû file ñoù ra vaø baám Save as ñeå löu laïi vôùi teân môùi. caùc em coù 2 caùch ñeå laøm: Gv: LMT – TNHK. choïn Folder roài goõ teân thö muïc con vaøo.Ñeå ñònh daïng kieåu trang giaáy A4. 3. .Khi ñeà baøi yeâu caàu laøm troøn ñieåm trung bình tôùi n chöõ soá sau daáu phaåy. ÔÛ tröôøng hôïp naøy.Cuù phaùp: =AVERAGE(soá x1. Coøn coù moät naøo ñoù nhaân heä soá thì phaûi chuyeån sang laøm thuû coâng. . baám vaøo Paper. choïn New. Trong phaàn Paper Size. Left. click chuoät choïn kieåu A4.Neáu ñeà baøi yeâu caàu tính ñieåm trung bình thì duøng haøm AVERAGE ñeå tính: D2=AVERAGE(A2. höôùng in ñöùng. ngöôøi ta thöôøng yeâu caàu ñònh daïng trang giaáy nhö: A4.

. + Khi ñeà baøi cho n chöõ “neáu” thì khi vieát.Cuù phaùp: =IF(Ñieàu kieän. Neáu ñieàu kieän ñuùng.Ví duï: =ROUND(5. caâu leänh IF cuõng coù 2 phaàn “giaû thieát” vaø “keát luaän”.Khi keát hôïp haøm ROUND vôùi haøm AVERAGE.2.2)=5. coøn keát luaän thöôøng naèm sau chöõ “thì”. seõ choïn trò ñuùng. thöôøng laø moät pheùp so saùnh.n) . Giaû thieát chính laø phaàn naèm sau chöõ “neáu”. Ñaây laø nhöõng cuïm giaû thieát – keát luaän roõ raøng. + Caùc chuoãi text trong caâu leänh IF phaûi ñöôïc naèm trong daáu ngoaëc keùp.Ví duï: Neáu ñieåm lôùn hôn hoaëc baèng 5 thì “ñaäu” coøn ngöôïc laïi thì “rôùt”.Caùch phaân tích caâu leänh IF: Cuõng gioáng nhö laøm moät baøi toaùn hình hoïc. Giaû söû oâ ñieåm töông öùng vôùi D2. 3. ta coù: =IF(D2>=5. Cuõng coù khi. .Trong ñoù soá x1 ñeán soá xn laø giaù trò trong moät danh saùch. trò sai) . .Ñieàu kieän laø moät meänh ñeà luaän lyù. coøn n laø soá maø caàn laøm troøn tôùi.Cuù phaùp: =ROUND(Soá x.. ngöôïc laïi seõ laáy trò sai. . + Trong khung Decimal places. goõ soá maø ñeà baøi yeâu caàu (ví duï: laøm troøn tôùi 2 chöõ soá sau daáu phaåy thì baám soá 2 vaøo). Haøm ROUND (Laøm troøn). ta chæ vieát n – 1 caâu leänh “IF” coøn ñieàu kieän cuoái cuøng seõ laøm giaù trò ngöôïc laïi (thöôøng naèm sau daáu phaåy).13 (Nghóa laø laøm troøn soá 5. ngöôøi ta thöôøng vieát: =ROUND(AVERAGE(soá x1 : soá xn). Ví duï: Neáu ñieåm TB lôùn hôn hoaëc baèng 8 thì gioûi Neáu ñieåm TB lôùn hôn hoaëc baèng 6.Daáu hieäu nhaän bieát haøm ROUND: Thöôøng ñi keøm vôùi tính ñieåm trung bình vaø coù cuïm töø “laøm troøn ñeán…” 3.5 thì khaù.”ñaäu”. .Löu yù: + Sau leänh IF laø ngoaëc ñôn.”rôùt”). soá n) -Cho keát quaû laø soá x laøm troøn ñeán n chöõ soá thaäp phaân sau daáu phaåy.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. trò ñuùng. Caùch 1: +Vaøo Format/Cells/Number choïn Number.3 Haøm IF (neáu…) . . ngöôøi ta ñaûo keát luaän leân tröôùc giaû thieát: Ví duï: Keát quaû laø gioûi neáu ñieåm TB lôùn hôn hoaëc baèng 8 Gv: LMT – TNHK. Caùch 2: Duøng haøm Round (Xem phaàn tieáp theo).1314 ñeán 2 chöõ soá sau daáu phaåy). . Trang 7 .1314.

khi 2 ngöôøi truøng teân thì seõ döïa vaøo teân loùt hoaëc hoï ñeå saép xeáp. “XEÁP LOAÏI”…chính laø nôi chöùa caùc ñieàu kieän caàn thöïc hieän. Nghóa laø. phaûi xem coät Hoï vaø teân töông öùng vôùi coät naøo (A. laõnh hoïc boång. hoaëc: Ruùt trích nhöõng hoïc sinh XEÁP LOAÏI gioûi… .6 Caùch saép xeáp döõ lieäu (Söû duïng Data/Sort). neáu saép xeáp giaûm daàn thì choïn Descending. laø phaàn boå sung saép xeáp theo moät coät phuï. Keát quaû laø khaù khi ñieåm TB lôùn hôn hoaëc baèng 6. “gioûi”…chính laø ñoái töôïng caàn laáy ra.7.Cuù phaùp: =RANK(oâ trong coät. . Chaúng haïn.Daáu hieäu nhaän bieát haøm IF: Thöôøng ñöôïc duøng trong xeáp loaïi. + Böôùc 3: Baám vaøo “No header row” roài baám OK.Ñeà baøi thöôøng ñeà caäp: Saép xeáp coät n theo thöù töï taêng daàn (hoaëc giaûm daàn) . keát quaû hoaëc tính hoïc boång (trong tröôøng hôïp tính ñieåm hoïc sinh) vaø thöôøng ñi keøm cuïm töø “neáu……thì”. . sau ñoù môùi choïn teân coät.Löu yù: Caùc cuïm töø: “KEÁT QUAÛ”. “rôùt”. B hay C?). Caùch ruùt trích döõ lieäu (Data/Filter) .Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. 1: taêng daàn). Haøm RANK (Xeáp haïng) .5. Gv: LMT – TNHK. . 3.5 .$H$3:$H$40$. Coøn “ñaäu”. thöù töï 0 hoaëc 1). phaûi döïa vaøo caùc yeáu toá naøy ñeå ruùt trích döõ lieäu.Caùc böôùc thöïc hieän: + Böôùc 1: Boâi ñen baûng tính (tröø phaàn tieâu ñeà vaø phaàn soá thöù töï) + Böôùc 2: Baám vaøo Data/Sort. vuøng ñòa chæ tuyeät ñoái laáy döõ kieän xeáp haïng. 3. + Trong 2 muïc Then by phía döôùi.Daáu hieäu nhaän bieát haøm RANK: Thöôøng ñöôïc vieát roõ raøng nhö: “Döïa vaøo ñieåm TB ñeå xeáp haïng…”. Tröôùc heát. Trang 8 .Xeáp haïng giaûm daàn hoaëc taêng daàn (0: giaûm daàn. Hieän leân baûng Sort (Xem hình) + ÔÛ phaàn Sort by: Baám muõi teân soå xuoáng vaø choïn coät maø ñeà baøi yeâu caàu Chaúng haïn: Ñeà baøi yeâu caàu saép xeáp theo coät Hoï vaø teân theo thöù töï taêng daàn. (Ví duï coät Hoï vaø teân töông öùng vôùi coät B thì choïn Column B trong muïc Sort by) + Coù 2 caùch saép xeáp: Neáu saép xeáp taêng daàn thì choïn Ascending. Ví duï: =RANK(H3.0): Seõ xeáp haïng ngöôøi coù ñieåm TB cao nhaát ôû haïng 1. 3.Ñeà baøi thöôøng ñeà caäp: Ruùt trích nhöõng hoïc sinh coù KEÁT QUAÛ laø ñaäu ( hoaëc rôùt).

nhaäp: =1(Vì ñang trích ra nhöõng ngöôøi xeáp haïng 1). Ví duï: Cho baûng tính sau: BAÛNG ÑIEÅM HOÏC SINH A 1 2 3 4 5 6 7 8 STT 1 2 3 4 5 6 7 B HOÏ VAØ TEÂN Löông Sôn Baù Chuùc Anh Ñaøi Tröông Tam Phong Lyù Lieân Kieät Chöông Töû Di Thaønh Long Hoàng Laâu Moäng C ÑIEÅM 10 7 7 9 10 10 9 D HAÏNG 1 6 6 4 1 1 4 Haõy ruùt trích nhöõng hoïc sinh coù haïng 1 . ÔÛ ñaây.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. (Xem hình) .Böôùc 2: Ñöa con troû chuoät tôùi vuøng môùi (neân choïn vuøng naèm song song vôùi baûng tính) vaø baám CTRL + V (ñeå daùn).Baám vaøo COPY TO ANOTHER LOCATION. Trang 9 .Böôùc 1: Boâi ñen vuøng tieâu ñeà cuûa baûng tính (Töø oâ A1 ñeán oâ D1). Töø ñaây.Taïi oâ ñaàu tieân cuûa HAÏNG (oâ D11 -vuøng ñieàu kieän).Coù 2 caùch ruùt trích döõ lieäu chuû yeáu: AutoFilter vaø AdvancedFilter. Caùch ruùt trích ñaàu tieân ñôn giaûn hôn nhöng khoâng trích döõ lieäu sang moät vuøng môùi ñöôïc. Gv: LMT – TNHK. . chuùng ta seõ tìm hieåu caùch ruùt trích vôùi AdvancedFilter. . baám CTRL + C (sao cheùp) . vuøng naøy duøng ñeå nhaäp ñieàu kieän.Böôùc 3: Boâi ñen baûng tính chính (Khoâng boâi ñen vuøng ñieàu kieän) vaøo Data/Filter/AdvancedFilter. .

soá 3: Laáy ra 3 kyù töï keå töø kyù töï thöù 7. .Cuù phaùp: =MID(chuoãi kyù töï. ta laøm: =MID(Hoaøng Phi Hoàng.COPY TO: Laø vuøng trích xuaát döõ lieäu ra.10.Ví duï: Cho oâ B2 coù chuoãi Hoaøng Phi Hoàng. Haøm SUM .Giuùp laáy ra n kyù töï. 3. Keát quaû ruùt trích döõ lieäu 3.Haøm sum giuùp tính toång Gv: LMT – TNHK. muoán laáy ra chöõ Phi. . . Haøm MID . Haøm Left .8. . ta laøm: =Left(Hoaøng Phi Hoàng.Haøm Right töông töï nhö haøm Left veà cuù phaùp. .Daáu hieäu nhaän bieát: Haøm Left thöôøng duøng khi coù caùc cuïm töø “döïa vaøo n kyù töï ñaàu” hoaëc “haõy laáy n kyù töï ñaàu” vaø hay duøng keát hôïp vôùi caùc haøm doø (VLOOKUP vaø HLOOKUP). soá löôïng kyù töï caàn laáy) . 3.Giaûi thích: Hoaøng Phi Hoàng hoaëc B2 laø chuoãi kyù töï.11.5) (Thí duï khi chuoãi Hoaøng Phi Hoàng töông öùng vôùi oâ B2).(Ta ñeám töø traùi sang phaûi ñeå xaùc ñònh kyù töï baét ñaàu laáy töông öùng vôùi soá maáy. . kyù töï baét ñaàu laáy.Giuùp laáy ra beân phaûi n kyù töï.7. n kyù töï beân traùi caàn laáy ra) .7.Baám OK.3). . soá 7: laø baét ñaàu laáy töø kyù töï thöù 7.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. Daáu hieäu nhaän bieát: “döïa vaøo n kyù töï cuoái” hoaëc “haõy laáy n kyù töï cuoái”. baét ñaàu töø kyù töï m. Ñaây laø nôi hieån thò keát quaû ñaõ thöïc hieän.Löu yù: khoaûng traéng cuõng laø 1 kyù töï).Cuù phaùp: =Left(chuoãi kyù töï. .Giuùp laáy ra beân traùi n kyù töï .3) hoaëc =MID(B2. 3.Ví duï: Hoaøng Phi Hoàng.LIST RANGE: Vuøng baûng tính chính ñaõ boâi ñen. Haøm Right .9.5) hoaëc =Left(B2.CRITERIA RANGE: Vuøng ñieàu kieän chöùa giaù trò xeáp haïng =1. Trang 10 . Muoán laáy ra chöõ “Hoaøng”.

”NV*”.13. coøn haøm COUNTIF coù 2.Giuùp tính toång coù ñieàu kieän . soá löôïng. Gv: LMT – TNHK.Caáu truùc: =COUNTIF(vuøng chöùa döõ lieäu caàn laáy. C3:C9 laø vuøng tieàn löông.Cuù phaùp: =SUM(soá x1.Haøm COUNTIF duøng ñeå ñeám coù ñieàu kieän . Haøm COUNTIF . . soá x2…soá xn) hoaëc =SUM(soá x1:soá xn) 3. “VP*” töùc laø laáy ra nhöõng ngöôøi thuoäc toå vaên phoøng maø khoâng quan taâm ngöôøi ñoù chöùc vuï gì (ta duøng kyù töï ñaïi dieän laø *). Ta laøm nhö sau: (Xem hình).Caáu truùc: =COUNT(soá x1: soá xn) 3.Löu yù: Ñoái töôïng caàn laáy phaûi naèm trong ngoaëc keùp. Trang 11 . “döõ lieäu caàn laáy ra”. “VP*”.Cuù phaùp: =SUMIF(vuøng chöùa döõ lieäu caàn laáy. . 3. vuøng caàn tính toång) . .12. ta baám: =SUMIF(A3:A9.Haøm COUNTIF vaø SUMIF “na naù” nhau neân deã nhaàm laãn.Vuøng döõ lieäu caàn laáy ra thöôøng ñöôïc naèm trong daáu ngoaëc keùp.Töông töï. .Caáu truùc: =COUNTA(soá x1 : soá xn) . Haøm COUNTA .Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. “ñoái töôïng caàn laáy”) . Ñeå phaân bieät.Haøm COUNTA thöôøng ñöôïc duøng ñeå ñeám soá hoïc sinh nöõ trong moät lôùp hoaëc nhöõng ñoái töôïng ñöôïc ñaùnh daáu… 3. Yeâu caàu: Thoáng keâ soá tieàn phaûi traû cho caùc phoøng ban.Daáu hieäu nhaän bieát haøm SUMIF: thöôøng ñöôïc söû duïng trong thoáng keâ tieàn löông.Ví duï: Coù moät baûng tính löông cuûa caùc phoøng ban trong coâng ty. ñeå thoáng keâ tieàn löông cho boä phaän Saûn xuaát.C3:C9) Giaûi thích: A3:A9 laø vuøng chöùa maõ NV.Duøng ñeå ñeám moät chuoãi hoaëc moät daõy soá khoâng coù kyù töï traéng . Haøm SUMIF .C3:C9) . Haøm COUNT .15. ta baám: =SUMIF(A3:A9. caàn löu yù: Haøm SUMIF coù 3 tham soá trong caáu truùc.14.ÔÛ baûng thoáng keâ cho boä phaän vaên phoøng. .Duøng ñeå ñeám moät chuoãi hoaëc moät daõy soá .

. Ñoái vôùi caùc em. .Sau khi ñaõ laøm xong. Trang 12 . 2.Ví duï: Haõy thoáng keâ coù bao nhieâu hoïc sinh gioûi trong lôùp. . Taïi oâ thoáng keâ soá HS gioûi. Caùc böôùc neân laøm khi laøm baøi lyù thuyeát. ñoïc laïi ñeå kieåm tra xem ñaõ thaät ñuùng chöa.Neân ñoïc qua moät löôït ñeà thi. Caùc böôùc neân laøm khi laøm baøi thöïc haønh. coù nhö vaäy ñieåm öu tieân khi thi leân lôùp 10 hoaëc xeùt tuyeån lôùp 10 môùi “naèm trong tay” cuûa caùc em. thaày coù vaøi daën doø nhö sau: 1.Neân laøm baøi taäp phaàn WINDOWS EXPLORER tröôùc roài môùi ñeán WORD vaø EXCEL. Neáu phaùt hieän sai soùt phaûi söûa laïi ngay.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. “gioûi” laø ñoái töôïng caàn laáy ra. Taát nhieân. . laøm môùi khoù”. chôø suy nghó xong môùi laøm. Moät soá söï coá thöôøng gaëp khi laøm baøi thöïc haønh: a) Font chöõ khoâng ñuùng nhö caùch goõ cuûa mình. Caâu naøo chöa bieát thì taïm thôøi ñeå ñoù. thaày mong caùc em seõ khoâng rôi vaøo tình traïng nhö theá maø phaûi “hoïc taøi thi gioûi” hoaëc ít ra cuõng “hoïc taøi thi khaù”. “noùi thì deã. 3. bôûi vì. Ñeå caùc em bôùt “khoù” khi “laøm”. . ta baám: =COUNTIF(C3:C9. Trong ñoù: C3:C9 laø vuøng keát quaû. Gv: LMT – TNHK. Caùc em hoïc sinh thaân meán! Ngöôøi ta thöôøng noùi “hoïc taøi thi phaän” ñeå chæ veà moät ngöôøi naøo ñoù hoïc gioûi nhöng khi ñi thi laïi coù keát quaû khoâng nhö mong muoán. D. Caâu naøo ñaõ bieát thì nhanh choùng laøm ngay.Khi vöøa môû WORD vaø EXCEL phaûi ngay laäp töùc löu laïi vaø ñaët teân theo yeâu caàu cuûa ñeà thi. .”Gioûi”). PHAÀN DAËN DOØ TRÖÔÙC KHI “XUOÁNG NUÙI”.WORD vaø EXCEL phaûi ñöôïc laøm cuøng luùc (môû ñoàng thôøi ).

Formatting. . . b) Khoâng thaáy caùc thanh Menu hoaëc thanh coâng cuï ñònh daïng trong WORD. . nhìn veà phía goùc döôùi cuûa maøn hình coù chöõ V maøu vaøng (hoaëc ñoû). Nhaáp chuoät phaûi vaøo chöõ V ñeå goïi baûng ñieàu khieån Vietkey hoaëc Unikey (tuøy theo maùy). caùc em cöù bình tónh. Coøn söû duïng font Times New Roman hoaëc ARIAL thì caùc em choïn baûng maõ Unicode (döïng saün).Gaëp tröôøng hôïp naøy.Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. caùc em baám vaøo View/Toolbars vaø laáy ra caùc thanh coâng cuï caàn laáy nhö: Standard.Gaëp tröôøng hôïp naøy. Drawing…(xem hình) Gv: LMT – TNHK.Löu yù: Neáu söû duïng Font VNI-Times thì caùc em choïn baûng maõ VNI Windows. Trang 13 . Sau ñoù ñieàu chænh laïi kieåu goõ cho ñuùng (Telex hoaëc Vni).

Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. Trang 14 . ngöôøi ta thöôøng “ñoùng baêng” caùc phaân vuøng ñeå baûo veä maùy tính.khoâng coøn! Chuùc caùc em may maén vaø thi toát! Gv: LMT – TNHK. neáu caùc em laøm baøi xong maø khoâng baùo caùo cho giaùo vieân chaám ngay thì lôõ cuùp ñieän (hoaëc coù söï coá khaùc). . ôû moät soá maùy tính. e) Thao taùc khi laøm baøi xong vaø chôø giaùo vieân chaám. Hieän taïi.. maùy tính phaûi khôûi ñoäng laïi thì chaéc chaén baøi laøm cuûa caùc em cuõng. kieåm tra thaät kyõ roài baùo caùo vôùi giaùo vieân ñeå chaám...Khi laøm xong baøi thöïc haønh..Caùc oâ coù bò goäp (Merge cells) hay khoâng? Khi ñaõ kieåm tra laïi vaø thaáy raèng mình laøm ñuùng nhöng vaãn khoâng ñöôïc thì caùc em quay sang söû duïng Auto Filter vaø copy vuøng vöøa thöïc hieän trích loïc sang moät vuøng môùi. c) Löu yù khi cheøn hình aûnh vaøo WORD: Khi ñeà baøi yeâu caàu cheøn 1 hình aûnh naøo ñoù. d) Raéc roái khi duøng Advanced filer.Mình ñaõ laøm ñuùng caùc thao taùc hay chöa? . Moät vaøi tröôøng hôïp. mieãn laø cheøn ñuùng vò trí vaø ñònh daïng ñuùng yeâu caàu. khi caùc em duøng Advanced Filter ñeå ruùt trích döõ lieäu nhöng khoâng ra keát quaû thì caùc em caàn kieåm tra laïi: . Do ñoù. khoâng nhaát thieát caùc em phaûi laáy ra hình gioáng nhö ñeà thi maø coù theå laáy moät hình khaùc.

Trang 15 .Ñeà cöông oân taäp moân Tin hoïc – Ngheà 2010 – 2011. Gv: LMT – TNHK.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->